vA PHAT TRIEN NONG THON s6: 14 12011!

TT-BNNPTNT

BO NONG NGHI~P

CONG HOA XA HOI CHi; NGHiA VI:¢T NAM DQc I~p - T\f do - H~nh phue Ha N9i, ngay29 thong ~ ndm 2011

THONG TU
Quy djnh vi~c ki~m tra, danh gia err sir san xu§t kinh doanh v~t nr nong nghi~p va san pham nong lam thuy san Can cir Nghi dinh sa 01/20081ND-CP ngay 03 thang 01 nam 2008 cua Chinh phu quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co d.u t6 chirc cua B9 Nong nghiep va PhM trien nong than; Nghi dinh s6 75/20091ND-CP ngay 10/9/2009 cua Chinh phu sua d6i DiSu 3 Nghi dinh s6 01l20081ND-CP ngay 03 thang 01 nam 2008 cua Chinh phu; Can cir Luat Ch~t hrong san pham, hang hoa duoc Quoc hoi thong qua ngay 21/1112007 va Nghi dinh cua Chinh phu s6 132/20081ND-CP ngay 31112/2008 quy dinh chi ti~t thi hanh mot s6 diSu cua Luat Ch~t hrong san pham, hang hoa; Can cu Luat Tieu chuan va Quy chuan k5' thuat duoc Quoc h9i thong qua ngay 29/6/2006 va Nghi dinh cua Chinh phu s6 127/2007/ND-CP ngay 01/8/2007 quy dinh chi tiSt thi hanh mot s6 diSu cua Luat Tieu chuan va Quy chuan k5' thuat; Can cir Phap lenh V~ sinh an toan thuc pham duoc Uy Ban thirong vu Quoc hoi thong qua ngay 26/7/2003 va Nghi dinh cua Chinh phu s6 163/2004/ND-CP ngay 07/9/2004 quy dinh chi ti~t thi hanh mot s6 diSu cua Phap lenh v~ sinh an toan thirc pham, B9 Nang nghiep va Phat trien nang than quy dinh viec kiSm tra, danh gia co sa san xu~t kinh doanh vattu nong nghiep va san pham nang lam thuy san thuoc pham vi quan 1y cua B9 nhir sau: Chmrng I QUY DJNH CHUNG Di~u1. Pham vi di~uchinh Thong tu nay quy dinh viec kiSm tra, danh gia pharr loai diSu kien dam bao ch~t hrong, an toan thuc pham cac co san xuat kinh doanh V?t tu nang nghiep va san pham nong lam thuy san va trach nhiem, quyen han cua cac ben co lien quan.

sa

f)i~u 2. D8i tll'~)'figap dung 1. Cac co sa san xu~t kinh doanh v~t nr nang nghiep va san pham nang lam thuy san co dang ky kinh doanh tren pham vi toan quoc thuoc pharn vi quan 1y cua B<) Nong nghiep va Phat triSn nong thon, 2. Cac t6 chirc, ca nhan co lien quan dSn san xuat kinh doanh v~t tu nong nghiep va san pham nong him thuy san.

lli~u 3. Ghii thich tir ngfr
Trong Thong

nr nay, cac tir ngir diroi

day diroc hi@u nhir sau

1. V~t nr nong nghi~p: bao gom gidng cay trong, giong vat nuoi, phan
bon, tlnrc an chan nuoi, tlnrc an thuy san, thuoc bao v~ thuc v~t, thuoc thu y, hoa ch~t, chS pham sinh h9C, may moe, nguyen v~t lieu, thiSt bi su dung trong san xuat kinh doanh nang Him thuy san, thuy loi va muoi thuoc pham vi quan ly cua B<)Nong nghiep va Phat trien nong thon,

2. San pham nong Him thuy san: bao gom cac san pham co nguon g6c
d<)ng v~t, cac san pham co nguon g6e thirc v~t va muoi, 3. CO' sO' san xu§t v~t nr nong nghi~p va san phAm nfmg Him thiiy san: noi thuc hien mot, mot s6 hoac t~t ca cac hoat d<)ng san xuat, So' ch@,ch@ bien, bao goi, bao quan, v~n chuyen v~t nr nong nghiep va san pham nong lam thuy san. 4. CO' sO' kinh doanh nong lam thuy san.

v~t nr nong nghiep

va san phAm nong lam

thiiy san: noi thirc hien cac hoat dong buon ban v~t tir nong nghiep; san pham

S. Truy

xu§t nguBn g6e: 1a kha nang thea doi, nhan dien diroc mot

dan vi san pham qua tung cong doan cua qua trinh san xuat, che bien va pharr phoi (thea Codex Alimentarius).

6. Cac rmrc IBi:
a) L6i nghiem trong: la sai lech so voi tieu chuan hoac quy chuan ky thuat, gay anh hirong d@nch~t hrong, an to an thirc pham. b) L6i nang: 1a sai lech so voi tieu chuan hoac guy chuan ky thuat, neu keo dai se gay anh huang dSn chat hrong, an toan thirc pham nhung chua toi mire nghiem trong c) L6i nhe: la sai lech so voi tieu chuan hoac quy chuan ky thuat, co thS anh huang dSn chat hrong, an toan thirc pham hoac gay tro ngai cho viec kiSm soat ch~t hrong, an toan thirc pham.

2

Di~u 4. Can

err ki~m

tra, danh gia

1. Cac tieu chuan va quy chu~n ky thuat, 2. Cac van ban quy pham phap Iu?t va cac van ban quy dinh co lien quan dSn chat IUQ'ngV?t nr nang nghiep va an toan thuc pham nang lam thuy san. Di~u 5. Co' quan ki~m tra 1. CO' quan ki~m tra trung uong: la cac T6ng cue, C\lC quan ly

chuyen nganh thuoc B<) Nong nghiep va Phat trien nong thon; chiu trach
nhiern ki@m tra, danh gia phan loai cac co sa san xu~t kinh doanh V?t tir nong nghiep va san pham nong lam thuy san thea phan cong, phan c~p cua B<) Nong nghiep va Phat trien nong thon. 2. CO' quan ki~m tra dja phuong, gAm: a) Co quan kiSm tra c~p tinh: la cac Co quan quan ly chuyen nganh tnrc thuoc Sa Nang nghiep va PhM triSn nong then cac tinh, thanh ph6 tnrc thuoc trung uong; chiu trach nhiem kiSm tra, danh gia phan loai cac co sa san xu~t kinh doanh do c~p Trung uong, c~p tinh hoac Phong Bang ky kinh doanh tai khu kinh tS c~p gi~y chimg nhan dang ky kinh doanh thea phan c~p cua B<) Nong nghiep va Phat trien nang than.
_i,

Truong hop ki~m tra, danh gia phan loai co sa, san xuat, kinh doanh nhieu nhom nganh hang V?t tu nang nghiep va san pham nang lam thuy san thuoc pham vi quan ly cua nhiSu Co quan kiem tra c~p tinh, can cir diSu kien thuc tS va nang lire cac Co quan kiem tra, Sa Nong nghiep va Phat trien nang than quy dinh mot Co quan chu tri, phoi hop voi cac Co quan quan Iy chuyen nganh khac co lien quan dS t6 chirc thirc hien,
,

b) Co quan kiem tra cfrp huyen: la Co quan chuyen rnon thuoc -Oy ban nhan dan clip huyen; chiu trach nhiem kiem tra, danh gia phan loai d6i voi cac co sa san xu~t V?t tu nang nghiep va san pham nang lam thuy san do cfrP huyen clip gifry chirng nhan dang ky kinh doanh. c) Co quan kiern tra clip xll: la -oy ban nhan dan cfrP xll; chiu trach nhiem kiem tra, danh gia phan loai d6i voi cac co kinh doanh V?t tu nang nghiep va san pham nang lam thuy san do cfrp huyen c~p gifry chimg nhan dang ky kinh doanh dong tai dia ban cfrP xll.

sa

Di~u 6. Cac hinh thirc ki~m tra

1. Ki~m tra, danh gia phan loai:
a) La hinh thirc kiem tra co thong bao truce, nham kiem tra d~y du cac nQi dung vS diSu kien dam bao ch~t IUQ'Ilg,an toan thuc pham cua co

sa.

b) Diroc ap dung d6i voi: - Co - Co

so diroc kiem tra l~n dau; sa dll dircc kiem tra dat yeu

cau nhung sua chua,

rna rong

san xuat;

- Co so khong dat yeu cau nhung sau do dll kh~c phuc xong sai 16i. 3

2. Ki~m tra djnh ky: La hinh thirc ki~m tra khong thong bao tnrcc, duoc ap dung d6i voi cac co sa da duoc phan Ioai dat yeu c§u nham giarn sat viec duy tri di~u kien dam bao chftt hrong, an toan thuc pham, 3. Ki~m tra dgt xu~t: La hinh thirc ki~m tra GUQ'cap dung khi:
a) Co thirc pham;

sa co

dftu hieu vi pham vS diSu kien dam bao chat hrong, an toan

b) Co khieu nai cua t6 chtrc, ca nhan,

f)i~u 7. Ngi dung, phurrng phap ki~m tra 1. Ngi dung ki~m tra:
a) Co

sa v~t ch§.t, trang

thi~t bi; tieu chuan, quy chuan va ghi nhan

b) Nguon nhan hrc; c) Chtrong trinh quan hang hoa dang ap dung;

1y chftt luong,

d) L§.y m~u ki~m nghiem cac chi tieu ch§.t hrong, an toan thuc pham d~ tham tra diSu kien dam bao ch§.t hrong, an toan thuc pham trong tnrong hop cAn thiet (khong ap dung trong tnrong hop Co quan kiSrn tra la Uy ban nhan dan eftp xa),

2. Phuong phap ki~m tra
Phuong phap kiem tra g6rn kiem tra thuc t~ (nha xuong, trang thi~t bi, ... ), kiem tra h6 so, tai lieu va phong v§.n (n~u cAn). Truong hop co Ifty m~u kiem nghiern cac chi tieu chftt hrong, an toan thuc pham, viec Ifty m~u duoc thirc hien thea cac tieu chufrn hoac cac van ban quy dinh co lien quan.

f)i~u 8. Cac hinh thirc phan lo~i
1. Ap dung rmrc phan loai A (t6t), B (dat), C (khong dat), cu thS nhu sau: a) Loai A (t6t): ap dung d6i voi co dap trng dAy du cac yeu cAu vS diSu kien dam bao chat hrong, an toan thuc pham, khong co 16i nang va 16i nghiern trong; b) Loai B (dat): ap dung dbi voi cac co dap ling cac yeu cAu vS dieu kien dam bao chftt luong, an toan thuc pham, co it 16i nang va khong co 16i nghiem trong; c) Loai C (khong dat): ap dung dbi voi cac co chua dap irng cac yeu c§u v~ di~u kien dam bao chftt hrong, an toan thuc pham, con nhi~u 16i nang va 16i nghiem trong, neu khong khac phuc, sua chua trong thai gian do co quan kiSm tra quy dinh rna. v~n ti~p tuc san xuftt se gay anh hirong nghiem trong d~n chat hrong, gay mftt an toan thirc pham, 2. Cac huang dam bao chftt Iuong, nghiep va san pham tai Phu luc ban hanh d~n va bieu m~u kiem tra, danh gia ph an loai dieu kien an toan thirc pham co san xuftt kinh doanh v~t tu nong nong lam thuy san theo tirng nhom nganh hang duoc neu kern thea Thong tu nay.

sa

sa

sa

sa

4

Di~u 9: TAn suit IdSm tra T~n suat kiem tra ap dung d6i voi cac co so duoc quy dinh nhir sau:

1. CO' sir x~p loai A: 1 nam/l~n
2. CO' sO' x~p loai B: 6 thang/lan 3. CO' sir x~p loai C: Thai diem kiem tra lai tuy thuoc VaG mire dQ sai 16i cua co so ducc kiem tra va do CO' quan ki~m tra quyet dinh. Di~ll 10. Yell cAll dc1i vOi Trmrng 1. Yeu c~u dc3ivoi Truong dean a) C6 chuyen man phu hop voi linh
V\lC

doan, ki~m tra vien va nguo; I~y m~ll

kiem tra

b) D§: tham gia cac kh6a dao tao chuyen man nghiep vu phu hop voi linh vue kiem tra, cac kh6a dao tao kiem tra vi en e) C6 kinh nghiem cong tac trong linh vue kiem tra 2. Yeu c~u dc3ivoi ki~m tra vien a) C6 chuyen man phu hop voi Iinh vue kiem tra. b) D§: tham gia cac kh6a dao tao chuyen mon nghiep vu phu hop voi linh vue kiem tra va cac kh6a dao tao ki~m tra vien, 3. Yeu e~u d6i voi nguoi l~y m~u a) C6 chuyen man phu hop b) C6 chimg chi hoac giay chirng nhan da: tham gia dao tao hoac t?P huan vS l§.y m~u trong linh vue kiem tra 4. Yeu cfru cu thS d6i voi Truong doan, kiSm tra vien, ngtroi lfiy m&u do cac T6ng C\lC, C\lC chuyen nganh huang d&n cu the.

Chuong II
TRINH TTj, THU TTJC KIEM TRA, DANH GIA PHAN LO';'!

Di~u 11. L~p danh sach thc1ng ke cac co sO' san xu§t, kinh doanh CO' quan kiSm tra phoi hop voi co quan cfip phep kinh doanh thuc hien viec thong ke, l?p danh sach cac co san xufrt kinh doanh thuoc pham vi quan ly theo phan cong, phan cfrp neu tai DiSu 5 Thong tu nay. Cac bi~u mftu thong ke dieu kien dam bao chfrt hrong, an toan thirc pham co san xuat kinh doanh V?t tu nong nghiep va san pham nong lam thuy san theo tirng nh6m nganh hang neu tai Phu luc ban hanh kern thea Thong tu nay.

sa

sa

5

f)i~u 12. Thong bao k~ hoach I{i~m tra, danh gia phan loai
1. Co quan ki~m tra co trach nhiem thong bao k~ hoach ki~m tra toi co diroc kiem tra tnroc thai diem kiSm tra it nh~t 05 ngay lam viec, KS hoach ki~m tra g6m:

sa

a) Thai diSm dir ki~n kiem tra b) Pham vi, noi dung, hinh thirc kiSm tra c) Cac yeu c~u chuan bi nhan sir, h6 so d~ lam viec voi Doan kiem tra 2. Co quan kiern tra co thS giri thong bao k~ hoach kiem tra d~n co bfu,g mot trong cac hinh thirc nhir: gui tnrc tiep; fax; giri thea duong biru dien. 3. D6i voi hinh thirc kiSm tra dinh ky va kiem tra dQt xuat, kS hoach kiem tra diroc thong bao tai cuoc h9P mo d~u cua Doan kiSrn tra tai co

sa

sa.

f)i~ll 13. Trinh

tI}', thu tuc ki~m tra

1. Thanh I~p doan ki~m tra
a) Thu tnrong kiem tra co quan kiern tra ban hanh quyet dinh thanh l~p Doan

b) Quyet dinh thanh l~p Doan kiSm tra c~n neu r6: - Can cir kiem tra; - Pham vi, noi dung, hinh thirc kiem tra; - Ten, dia chi cua co

sa diroc

kiem tra;

- H9 ten, chirc danh cua tnrong doan va cac thanh vien trong doan, - Trach nhiem cua co So' va Doan kiem tra. c) Tnrong hop kiem tra, danh gia phan IOC;li eo So' san xuat, kinh doanh nhieu nh6m nganh hang v~t tir nong nghiep va san pharn nong lam thuy san, Thu tnrong eo quan duoc So' Nong nghiep va Phat trien Nong thon giao nhiem V\1 chu tri e6 trach nhiem thong bao toi cac Co quan phoi hop c6 lien quan dS nghi cir nguoi tham gia Doan kiem tra. 2. Ti~n hanh ki~m tra t~i coosO' a) H9P rna dftu: Doan kiem tra cong b6 Quyet dinh thanh l~p doan, neu r6 muc dich va nQi dung kiern tra. b) TiSn hanh kiern tra thirc tS C So' v~t chat, trang thi~t bi, ... ), kiem tra co h6 so, tai lieu va phong v~n CnSu cftn) thea quy dinh tai Khoan 2, Dieu 7 Thong nr nay. e) Lap bien ban kiSm tra va h9P kSt thuc, thong bao kSt qua kiSm tra. 3. Yell c§u dBi vOi bien ban ki~m tra a) Duoc doan ki@m tra l~p tai co sa ngay sau khi kSt thuc kiern tra.

6

b) ThS hien d~y du, chinh xac kSt qua kiem tra; c) Ghi ro cac hang muc khong dam bao va thai han khac phuc cac sai 16i; d) Neu kSt luan chung vS diSu kien dam bao va rmrc phan loai co d) Co y kien cua ngiroi dai dien co thfim quyen cua co kiSm tra, cam kSt khac phuc cac sai 16i;

sa;

sa

vS kSt qua

e) Co chir ky cua Truong doan kiem tra, chfr ky cua ngiroi dai dien co tham quyen cua co va dong d~u cua co sa (neu co). NSu dai dien co sa khong d6ng y ky ten vao Bien ban kiSm tra thi Doan kiem tra phai ghi ro hi: "Dai dien co duoc kiSm tra khong ky bien ban va neu ro ly do dai dien co khong ky' va bien ban nay v~n co gia tri phap Iy khi co dfry du chfr ky cua t~t ca cac thanh vien trong Doan kiem tra.

sa

sa

sa

tai co

sa.

g) Duoc l~p thanh 02 ban: 01 ban hru tai Co quan kiem tra, 01 ban hru

4. Xu

Iy k~t

qua ki~m tra

Sau khi th~m tra bien ban kiSm tra cua doan kiem tra (co thS tiSn hanh tham tra thuc tS tai co nSu can), trong thai gian khong qua 07 ngay lam viec kS tir ngay kSt thuc kiem tra, Co quan kiem tra thuc hien:

sa

a) Truong hop kiem tra, danh gia phan loai: - Cong nhan kSt qua kiem tra va thong bao kSt qua kiern tra cho cac co phan loai A hoac B cho cac nhom nganh hang duoc kiSm tra. E>Bivoi co co nhieu nhom nganh hang, tfrn xu~t kiem tra dinh ky diroc xac dinh thea nhom nganh hang co mire phan loai th~p nh~t.

sa

sa

- Thong baa co chua du diSu kien va yeu cfru co bao cao kSt qua khac phuc cu thS d6i voi co khong dat (loai C) d6i voi nhom nganh hang diroc kiem tra. Tuy thea rmrc dQ sai 16i cua co Co quan kiem tra dS nghi co quan co tham quyen thuc hien xu phat hanh chinh, d6ng thai quyet dinh thai han khac phuc va t6 chirc kiem tra lai, NSu co khong kh~c phuc, Co quan kiSm tra thong baa toi co quan clurc nang dS nghi thu h6i Giay chirng nhan dang ky kinh doanh cua co

sa

sa

sa,

sa

sa.

b) Truong hop kiem tra dinh ky, dQt xu~t: - D6i voi co - D6i voi co

sa xuong

loai B: Thong baa cho co sa vS viec bi xuong loai C: Thong baa co

loai va tfrn su~t kiem tra ap dung trong thai gian toi,

sa xuong

yeu cfru co baa cao kSt qua kh~c phuc

sa chua du diSu kien cu thS d6i voi co sa khong dat (loai
a9
sai 16i cua co

va

d6i voi nhom nganh hang diroc kiSm tra. Tuy thea rmrc

sa,

C)

Co quan kiem tra dS nghi co quan c6 tham quyen thuc hien xu phat hanh chinh, d6ng thai quyet dinh thai han khac phuc va t6 chirc kiern tra lai. NSu co

sa

khong kh~c phuc, Co quan kiem tra thong baa co quan chirc nang dS

nghi thu h6i Giay phep kinh doanh cua co

sa.

7

sa

c) C~p gi~y chirng nhan du diSu kien cho cac nhorn nganh hang cua co diroc xep loai A hoac B neu duoc co yeu c~u.

sa

5. Truong hop l~y m~u kiSm nghiem (phai co bien ban l~y mau), nSu k~t qua kiem nghiem cho th~y san pham vi pham quy dinh vS chat luong, an toan thirc pham, Co quan kiem tra yeu c~u co

sa thuc

hien truy xuat, thu h6i va chua

san pham va ap dung cac bien phap khac phuc thea quy dinh hien hanh. 6. Co quan kiem tra thong bao cong khai co dieu kien dam bao chat IUQ11g, an toan thirc pham. I}i~u 14. Phi-

sa au diSu kien

au

va l~ phi sa duoc thirc
hien

1. Viec thu phi kiem tra, kiSm nghiern, l~ phi cap giay chirng nhan du diSu kien darn bao chat hrong, an toan thuc pham cua co thea quy dinh hien hanh cua B9 Tai chinh; 2.

U6i

voi hoat d9ng kiem tra chua co quy dinh cua B9 Tai chinh vS viec

thu phi co lien quan d~n viec kiern tra, Co quan kiSm tra l~p k~ hoach, du tru kinh phi nr nguon ngan sach hang nam, trinh c~p co thAm quyen phe duyet va chirc trien khai thirc hien sau khi diroc phe duyet.

t6

TRAcH NHItM
I}i~u 15.

vA

Chuong III QUYEN H~N CVA cAc BEN LIEN QUAN
urrng

Vy

ban nhan dan cac tinh, thanh ph& tqrc thuqc trung

1. Chi dao Sa Nong nghiep va PhM trien nang than va Uy ban nhan dan cac c~p t6 chirc thirc hien cac nhiem vu duoc phan cong, phan c~p neu tai DiSu 5, khoan 2 Thong tu nay. 2. Chi dao Sa Tai chinh tham rmru, trinh phe duyet kinh phi tir nguon ngan sach hang nam cho cac Co quan kiSm tra thea quy dinh. Di~u 16. SO-Nong nghi~p ph& tr,!c thuqc trung irong

va

Phat

tri~n nong thon cac tinh, thanh

1. Chi dinh Co quan thuc hien viec thong ke, kiSm tra, danh gia phan loai cac co so quy dinh tai DiSu 5, khoan 2, diSm a Thong tu nay tren oia ban tinh. 2. Chi 0(,l0, huang d~n viec t6 chirc trien khai thuc hien Thong tu nay trong pham vi duoc phan cong tren dia ban tinh. Di~u 17. CO' quan ki~m tra trung urrng 1. Huang dful, chi dao cong tac kiem tra trong toan h~ thong tir trung uong d~n dia phuong. 2. Huong d~n ap dung thong nh~t tai lieu, bieu m~u, phirong phap kiem tra o6i voi cac co so san xuat kinh doanh nhorn san pham duoc phan cong quan ly, 8

3. T6 chirc dao tao, tap huan, huang d§n chuyen man, nghiep vu cho hrc hrong kiern tra vien trong toan h~ thong til trung uong dSn dia phuong,

4. True tiep t6 chirc kiem tra, danh gia phan loai d6i voi cac co sa san
xuat kinh doanh V?t ur nang nghiep va san pham nang lam thuy san theo phan cong, phan cfrp cua BQ Nang nghiep va Phat trien nang than. 5. Thong bao cong khai tren trang web cua co quan ki~In tra va cua BQ Nang nghiep va PhM trien Nang then Danh sach cac co sa du diSu kien va chua du diSu kien dam bao chat hrong, an toan thirc pham thuoc pham vi quan ly. 6. T6 chirc kiern tra viec thuc hien cua co quan kiem tra dia phirong. 7. LUll trir co h~ thong cac h6 sa lien quan dSn hoat dong thong ke, ki~m tra, danh gia phan loai cua cac co sa san xuat, kinh doanh thuoc pham vi quan ly thea phan cong, phan c~p; bao mat thong tin thea quy dinh hien hanh. 8. Dinh ky 06 thang 0 1 l~n, bao cao kSt qua thuc hien thong ke, kiem tra, danh gia phan loai va xu ly vi pham diSu kien dam baa chat hrong, an toan thirc pharn cua cac co sa thuoc pham vi quan ly thea phan cong, phan c~p vS BQ Nang nghiep va Phat trien Nang than (qua Cue Quan ly Chfrt lUQ11g Nang lam san va Thuy san). Cue Quan ly Chfrt hrong Nang lam san va Thuy san co trach nhiem tong hop, thong ke d~ dang tai tren co sa dfr li~u cua BQ Nang nghiep va Phat tri~n nang than. Di~u 18. Cooquan ki~m tra c1ja phuong quan Iy chuyen nganh true thuqc dlfQ'C Sir Nong tri~n Nong thfm cac tinh/thanh ph& trl)'c thuQc Trung

1. Co' quan
nghi~p va Phat trong phfin cong:

va

a) T6 chirc kiem tra, danh gia phan loai cac co sa san xuat, kinh doanh do c~p Trung uang, c~p tinh hoac Phong Dang ky kinh doanh tai khu kinh tS c~p gifry clnrng nhan dang ky kinh doanh thea phan cfrP cua B9 Nang nghiep va PhM trien nang than. b) T6 chirc kiem tra viec thirc hien cua co quan kiem tra c~p huyen, c~p xa. c) T6 chirc dao tao, t?P huan, huang quan kiem tra cfip huyen, cfrP xa. d§n chuyen man nghiep vu cho co

d) Thong bao cong khai Danh sach cac co sa san xuat, kinh doanh du diSu kien va chua du diSu kien dam baa ch~t IUQ'ng, an toan thuc pham thuoc pham vi quan ly trong dia ban tinh/thanh pho. d) LUll trir co h~ thong cac h6 sa lien quan dSn hoat d{>ng thong ke, kiSm tra, danh gia phan loai cua cac co sa san xuat, kinh doanh thuoc pham vi quan ly thea phan cong, phan cfrp.

9

e) Dinh ky 06 thang 0 1 Ian, bao CaD kSt qua thirc hien thong ke, ki@m tra, danh gia phan loai va xu ly vi pham di@u kien dam bao chat Iuong, an toan thirc pham cua cac co sa san xuat, kinh doanh thuoc pham vi quan Iy thee phan cong, phan c~p vS Sa Nong nghiep va Phat tri@n Nong then tinh/thanh nganh, ph6 va cac T6ng Cue, Cue cua BQ theo Iinh
VlJC

quan ly chuyen

2. Cooquan chuyen mfm thuQc

Uy ban

nhan dan c~p huyen

a) T6 chirc ki@m tra, danh gia phan loai d6i voi cac co sa san xuat v~t nr nong nghiep va san pham nong lam thuy san do c~p huyen c~p gi~y chirng nhan dang ky kinh doanh. b) T6 chirc kiern tra viec thuc hien cua Uy ban nhan dan c~p xa c) Thong bao cong khai Danh sach cac co sa san xu~t du dieu kien va chua du diSu kien dam bao ch~t luong, an toan thirc pham thuoc pham vi quan ly tren dia ban c~p huyen. d) LUll trir co h~ thong cac h6 sa lien quan dSn heat dong thong ke, kiem tra, danh gia phan loai cua cac co sa san xuat thuoc pham vi quan 1y thea phan c~p tren dia ban c~p huyen. d) Dinh ky 06 thang 0 1 l~n, bao cao CO' quan quan ly chuyen nganh thuoc Sa Nong nghiep va Phat triSn nong thon cac tinh, thanh ph6 tnrc thuoc trung uong kSt qua thuc hien thong ke, kiem tra, danh gia phan loai va xu ly vi pham v~ diSu kien dam bao chat IU9'l1g, an toan thuc pham cua cac co sa san xu~t thuoc pham vi quan ly tren dia ban cap huyen.

3.

Uy

ban nhan dan c§p xii

a) T6 chirc kiem tra, danh gia phan loai d6i voi cac co sa kinh doanh v~t tu nong nghiep va san pham nong lam thuy san do c~p huyen c~p gi~y clnrng nhan dang ky kinh doanh dong tai dia ban c~p xa. b) Thong bao cong khai Danh sach cac co sa kinh doanh du dieu kien va chua du di~u kien dam bao ch~t lUQ11g, an toan thirc pham, c) LUll tru co h~ thong cac h6 sa lien quan dSn hoat dQng thong ke, kiSm tra, danh gia phan loai cua cac co sa kinh doanh thuoc pham vi quan ly thea ph an c~p tren dia ban c~p xa. d) Djnh ky 06 thang 0 1 l~n, bao cao CO' quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan c~p huyen kSt qua thirc hien thong ke, kiern tra, danh gia pharr loai va xu ly vi pham vS di~u kien dam bao ch~t hrong, an toan thuc pham cua cac co sa kinh doanh tren dia ban c~p xa thuoc pham vi quan ly,

10

Di~u 19. Cac co sO'sao xufit, kinh doanh v~t tu ndng nghi~p va san pham ndng Him thiiy san 1. B6 tri nguoi co du thfun quyen dai dien eho co Doan kiSm tra.

sa dS lam

viec voi

2. Tao di~u kien cho Dean ki@mtra thuc hien kiem tra, l~y m~u tai hien tnrong; eung c§p d~y du thong tin, m~u vat, h6 so, tai lieu co lien quan thea yeu c~u cua Boa11ki@mtra. 3. Kh~c phuc d~y du sai 16i dff neu trong Bien ban kiern tra va giri baa cao bang van ban v~ CO' quan ki@mtra thea dung thai han neu trong bien ban kiSm tra. 4. N9P phi, I~ phi kiem tra thea guy dinh. S. Thu hoi, xu ly san pham khong dam bao ch§t hrong, an toan thuc phfun thea guy dinh. 6. Duoc quyen khieu nai voi CO' quan kiSm tra trong tnrong hop khong nhat tri voi k~t qua kiem tra cua Doan kiem tra. Di~u 20. Truong doan, ki~m tra vi en 1. Tru'o'ng doan a) Bi~u hanh va chi dao cac thanh vien trong Doan kiSm tra thuc hien dung cac n9i dung dff ghi trong quyet dinh kiSm tra. b) Bao dam tinh khach quan, ehinh xac, trung thuc trong qua trinh ki@m tra. c) Ky bien ban kiern tra, bao cao k~t qua kiern tra, chiu trach nhiem tnroc thu Inrong CO' quan ki@mtra va tnroc phap Iuat v~ k~t qua kiSm tra do Dean kiem tra thuc hien. d) Dira ra k~t luan cudi cling cua Dean kiem tra v~ k~t qua kiem tra. d) Bao mat cac thong tin lien quan d~n bi mat san xu§t kinh doanh cua co sa duoc kiem tra va baa mat k~t qua kiem tra khi chua co cong nhan va thong baa k~t qua kiSm tra cua CO' quan kiem tra. 2. Ki~m tra vien: a. KiSm tra, danh gia sir phu hop di~u kien san xuat, kinh doanh cua co so voi quy dinh, quy chu~ ky thuat co lien quan.
Sl,I

sa

b) Thirc hien cac n9i dung cong viec thea kiSm tra.

phan cong cua Truong Dean

11

c) Tuan thu dung trinh tv, thu tuc, phuong phap kiSm tra l&y m&u; dam bao tinh khach quan, chinh xac, trung thuc khi thuc hien viec kiem tra, lfiy mau, d) Chiu trach nhiem va bao cao k~t qua thuc hien cac cong viec diroc phan cong voi Truong Doan. d) Bao mat cac thong tin lien quan d~n bi m~t san xufit kinh doanh cua co diroc kiem tra va bao mat k~t qua kiSm tra khi chua c6 cong nhan va thong bao k~t qua kiem tra cua Co quan kiem tra.

sa

Churrng IV

DIEU KHoAN THI HA.NH
f)i~u 21. Hi~u hre thi hanh Thong ill nay c6 hieu hrc sau 45 ngay kS ill ngay ban hanh. Di~u 22. Sira dBi, bB sung Trong qua trinh thuc hien, neu c6 kho khan, vuong mac, cac dan vi bao cao vS BQ Nang nghiep va Phat trien nang than xem xet, sua d6i, b6 sung.!.

NO'i 1l"~T1: - Van phong Chinh phu;
- Lanh dao Bd; - Cong baa Chinh phil; Website Chlnh phu; - BO Y t~, BO Tai chinh, BO Cong thuong, BO KH-CN; - T6ng O,lC Hai quan; - C\IC ki~m tra van ban cua Tu phap; - VBND cac tlnh, thanh ph6 tnrc thuoc T.O'; - Cac Cue, Vu, Thanh tra, Van phong (Bo NN&PTNT); - So' NN&PTNT cac tinh, thanh ph6 true thuoc T.V'; - Liru: VT, QLCL.

Bo

12

Danh my.c cac bi~u mftu
(Ban hanh ~ quy dinh ~~~~h
.-1
~f

'n

':'1 :~~4~_

l'l:.
"\

Thong tu gia
J~'
j'Z

so 1412011ITT-BNNPTNT

ngay 291312011
tit

~O'

so scm xudt kinh doanh vdt

nang nghiep

':I. 7\ ~

~,~~,pn ~

-'Ten

j3'ilu

hl[~ mfi~'F-:;_~71)~'/";JLo~ihlnb
l77.duva

~~

..
.

phdm nang lam thily scm)

.,

.

!/~tir8rl'!P

CO' sO' tlieo nhom nganh hang tra, danh gia phdn loai dieu ki¢n'---aa-'m-b-a-",o"--c-h-'at-h-w-n-g-, -a-n-1

toan thitc ph am co SO''TCIh. 'xudt kinh doanh vdt tu nang nghiep va scm phdm nang lam thuy scm theo timg nhom ngcmh hang.

-Bi~um§:u la-1 Tau ca. ~~----------------------------------~ Bieu m§:u 1a-2 Cang ca. Bii~l~11i~la-3 ChQ"ca 'Bi€u miu 1a-4 ' CO'So' thu mua nguyen li~u thuy san Bieu-~;lu 1a-S CO'So' sa chc thuy san ~13iIu-l;;§:~~ -CO' So' che bien thuy san nho Ie -1a-6 Bi~u miu 1a-7 CO'sa san xuat kinh doanh nu6c mam, san pham d~g mam - ....--,_,-Bieu mau 1a-8 CO'So' san xuat kinh doanh thuy san kho Bieu m§:u 1a-9 Kho li;l.nh thuy san I- .Bieu l~;fti"l b~l CO'So' san xuM thuc an thuy san I-- 13i~umiu 1b~~_ CO'So' kinh doanh thuc an thuy san Bieu m§:u lc-l CO' So' san xuat thuc an chan nu6i Bift; m§:u 1c-Z CO' so' kinh doanh thuc an' chan nuoi B~u ;~fu:i-ld CO' So' san xuat, kinh doanh gi6ng cay trong lfun nghi~p Bi~l~~nfiu 1e-I - 1--- -----""-----------------------------1 CO'sa san xuat phan bon -.--.----...----Bieu mau 1e-Z CO' So' kinh doanh phan bon - Bi&~~-;:;]u·ig CO's6' che bien rau, qua Bift;-~11~U i- ----,----,------,-----"~....!..---'.~----------------_____1 -1"[;- CO' so' san xuat thuoc bao ve thuc vat . _. ,.--Bieu mau 1h-2 Co' ----------.......:................:.-.......:.....-----------------1 so' kinh doanh thuoc bao ve thuc vat ,- -.---=-------- .. Bieu rnau Ii Nuac sinh hOi;l.t nong thon Bi~u m§:u 1k-1 CO'so' giet mo gia suc --, Bieu mau 1k-2 CO'so' giet mo gia cam --" """ Bieu mau 1k-3 CO'sa san xuat thuoc thu y, hoa chat, che pham sinh hoc, vi sinh v~t dung trong thu y, thu Ythuy san Bi1~~ m§:u lle-4 CO'so' kinh doanh thuoc thu y hoa chat, che pham sinh hoc, vi sinh v~t dung trong thu y, thu Ythuy san
.
._, .-

Biiu"/~~J~~ th6ng

kidiJ~ ki¢l1 adm b6.o chat IU(Jng, an toan th~tc phdm co sO'scm xudt kinh doanh vq.t tu nang nghi?p va scm phdm nang lam thily scm theo tung nh6m nganh hang

Bi~u mfiu 2a-1 Bi-e~l-l';~U 2b-1
.. -~ --""--..

CO'sa san xu~t kinh doanh thuy san CO's6' san xuat thuc an thuy san CO'so kinh doanh thirc an thuy san

Bieu mau 2c-l CO'So' san xuat thuc an chan nuoi Bi6~;;.;fu.~-2_z.2 CO'so' kinh doanh thirc an chan nuoi 13i~;-~11~U_ -CO's&s~~ki-rili-doanh 2_d giong cay trong lam nghi~p Bieu m§:u2e-l Co' sa san xu~t phan bon .B_i~~l·m§:u 2e-2 CO'so' kin-h"'-d-o'-a_'_n-:--11-p-h-an-b-o-n--. --------------------1

----------r-----------------------------i

->

/f(z~

r

·

~.

'.
Bieu m~u 2g Bien rn~u 2h-1 Bieu rn~u 2h-2 Bieu m~u 2k-1 Bieu rn~u 2k-2 Bieu rnfiu 2k-3
'\5 sa che bien rau, qua CO' sa san xuat, gia cong, sang chai, dong g6i thu6c bao v~ thirc v~t CO' sa kinh doanh thuoc bao v~ thuc v~t CO' sa giet rna gia sue, gia cain CO'sa kinh doanh thuoc thu y, h6a chat, che pham sinh hoc, vi sinh V?t >.

CO'

._ .. -.-

---

.. --.-

dung trong thu y, thu y thuy san CO' so san xuat thuoc thu y, h6a chat, che pharn sinh hoc, vi sinh.vat : dung trong thu y, thu Y thuy san - . - --

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful