BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO OBRAZOVANJA/NAOBRAZBE, NAUKE/ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA/ŠPORTA

PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLA

Test općeg znanja

OZ

PREDMETNI ISPITNI KATALOG ZA OPĆU MATURU

Primjenjuje se od juna 2006. godine

Uvod:
Dragi učenici, Vi ste prva generacija učenika opće gimnazije, koja je svoje školovanje u gimnaziji započela u skladu sa Nastavnim planom i programom za opće gimnazije Tuzlanskog kantona, donesen 2002. godine. Razvoj otvorenijeg sistema obrazovanja podrazumijeva i podsticanje autonomnih školskih demokratskih procesa u obrazovanju. To pretpostavlja otvoreniju komunikaciju, liberalniji odnos i iskrenu saradnju nastavnika i učenika u toku školovanja, što, za rezultat treba da omogući izgradnju učenika kroz modele obrazovanja u zrelu ličnost, koja treba biti u stanju da se nosi sa aktuelnim problemima i iskušenjima, koje ga u životu očekuju. Donositi samostalno odluke o sebi, u svom životnom iskustvu, to je naša namjera i želja, na vašu dobrobit i dobrobit društva u cjelini. To nas je i potaklo da pristupimo izradi jednog općeprihvatljivog i metodološki prilagodivog Maturalnog ispitnog kataloga, sa testom općeg znanja na završnom maturskom ispitu za vas, učenike gimnazije, koji će služiti u svrhu provjere vaših stečenih znanja u toku gimnazijskog školovanja. Izrada Maturalnog ispitnog kataloga, sa testom općeg znanja na završnom maturskom ispitu, za učenike gimnazije je obaveza , koja je proizišla iz člana 59. Zakona o srednjem obrazovanju («Službene novine TK», broj: 6/2004) i člana ____ Pravilnika o maturi («Službene novine TK», broj: ____ ).
Maturalnim ispitnim katalogom određuju se:

-

ciljevi mature, broj maturalnih predmeta, predmeti zajedničkog i izbornog dijela mature, načini provjeravanja znanja, traženi nivo znanja koje se provjerava kod pojedinih maturalnih predmeta.

Ciljevi mature
Dragi učenici, Vjerujemo da ste u dosadašnjem školovanju stekli ogromno i bogato iskustvo u ovladavanju novim znanjima i vještinama, što vam može dati dobar osnov za uspješan nastavak školovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Smatramo da ste, zahvaljujući vašim kreativnim sposobnostima, inventivnim odnosom prema učenju, snagom vlastite upornosti i želje, ovladali modelima razmišljanja o općeprihvaćenim i univerzalnim vrijednostima demokratskog i civilnog društva. Šta učenik dobiva izradom Maturalnog ispitnog kataloga sa testom općeg znanja? Učenik ima priliku da na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja, provjeri stepen i dosegnuti nivo stečenog znanja u toku školovanja, što mu stvara jasnu viziju u kojem pravcu može nastaviti svoje školovanje na nekoj od visokoobrazovnih ustanova.

2

Šta škola dobiva izradom Maturalnog ispitnog kataloga sa testom općeg znanja? Škola ima priliku da testiranjem učenika završnih razreda gimnazije, neposredno izvrši evaluacije stručnog rada nastavnika, stručnih saradnika i saradnika sa učenicima, da izvrši analizu dostignutog uspjeha u radu sa učenicima, te da na osnovu pokazanih učeničkih rezultata na testu, preduzme odgovarajuće mjere u poboljšanju procesa nastave za buduće generacije. Šta društvo dobiva izradom Maturalnog ispitnog kataloga sa testom općeg znanja? Zahvaljujući svom mladalaštvu, poletarstvu i ljudskom dostojanstvu, uspjeli ste izgraditi vlastiti sustav vrijednosti, koji je utemeljen na vašim kulturno-povijesnim odlikama i uspješnim završetkom srednjeg obrazovanja, zasigurno koračate ponosni u susret svjetlijoj budućnosti koja Vas čeka. Nemojte da vas čeka! Idite joj u susret! Mijenjajte je! Ona je puna izazova, sreće, straha, strepnje i nadanja! Koliko će svega u vašem životu biti, uveliko će zavisiti od VAS. Usmjeravanje nastavnog procesa na definisanje i dostizanje standarda znanja, društvo dobiva zaokret u smislu usklađivanja općeg obrazovanja sa evropskim standardima kvaliteta u obrazovamnju. U prilogu ovog Kataloga, imat ćete priliku vidjeti kako će izgledati vaš Test općeg znanja. Test općeg znanja, koji je ovdje predočen, predstavlja uzorak izgleda Testa koji će biti sličan budućem Testu na završnom testiranju općeg znanja na kraju tekuće nastavne godine.

Predmetne oblasti koje će biti tretirane na testu općeg znanja
Pitanja, koja će sadržavati Test općeg znanja, biće pitanja iz slijedećih područja, odnosno predmeta : I JEZIČKO PODRUČJE 1. 2. 3. 4. Bosanski-hrvatski-srpski jezik i književnost, Prvi strani jezik, Drugi strani jezik, Latinski jezik.

II PRORODNO-MATEMATIČKO PODRUČJE 1. 2. 3. 4. 5. 6. Matematika, Fizika, Hemija-Kemija, Biologija, Geografija / Zemljopis, Informatika.

III DRUŠTVENO PODRUČJE 1. 2. 3. 4. 5. 6. Historija / Povijest, Filozofija, Psihologija, Logika, Sociologija, Demokratija i ljudska prava

3

IV – UMJETNOST, TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 1. Muzička umjetnost, 2. Likovna umjetnost, 3. Tjelesni odgoj.

Predmeti zajedničkog i izbornog dijela mature
Opći test znanja je obavezan za sve učenike. On sadrži zadatke iz jezičkog područja, prirodno-matematičkog područja, društvenog područja, iz umjetnosti i tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Dva predmeta, izbornog dijela, kandidat bira iz grupe od tri izborna predmeta.

Prijava za polaganje mature, tok ispita i načini provjeravanja znanja i ocjenjivanje Prijava za polaganje mature
Kandidati, koji žele polagati maturu u tekućoj školskoj godini, podnose prijavu za maturu u vremenu od 20. januara do 20. februara tekuće školske godine. Prijava se smatra pravovremenom i onda kada je iz opravdanih razloga podnesena najkasnije do deset dana prije početka ispitnog roka. O opravdanosti tih razloga, u roku tri dana nakon prijema dokaza, odlučuje školska maturalna komisija, na osnovu mjerila, koje utvrđuje Kantonalna maturalna komisija. Kandidat u prijavi, pored osobnih podataka, navodi iz kojih izbornih predmeta će polagati maturu. Dokazi o ispunjavanju uvjeta za polaganje mature se podnose najkasnije deset dana prije početka ispitnog roka. Kandidat, koji ne podnese dokaze da ispunjava uvjete za polaganje mature, nema prava pristupiti polaganju mature. Dokaze, da kandidat ispunjava uslove, ovjerava direktor škole. Kandidat, koji želi polagati maturu, (člana 15, drugi stav Pravilnika o maturi), u prijavi, pored podataka iz drugog i trećeg stava ovog člana, navodi koje maturalne predmete će polagati u prvom, a koje u drugom ispitnom roku. Kandidat može pismeno opozvati prijavu na maturu najkasnije dva dana prije početka ispitnog roka. Kandidat, koji želi promijeniti prijavu izbornih predmeta na maturi, šalje školi, u kojoj se prijavio, promjenu prijave, na posebnom obrascu, najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka. Kandidat, koji želi polagati ispite iz pojedinih maturalnih predmeta, u skladu sa članom 13, stav 4, prijavljuje se školi najkasnije deset dana prije početka polaganja mature. Školska maturalna komisija objavljuje spisak prijavljenih kandidata u roku osam dana, nakon isteka prijavnog roka. Ako je maturalnim kalendarom alternativno određeno više dana za polaganje ispita iz pojedinih predmeta, školska maturalna komisija obavještava kandidate o datumima ispita, najkasnije dva dana prije ispitnog roka.

Tok ispita
Za izradu Testa općeg znanja imat ćete na raspolaganju najmanje 120, a najviše 180 minuta (3 sata). Test općeg znanja obuhvatit će pitanja iz predmeta koje ste slušali 4 godine tokom gimnazijskog školovanja. Broj pitanja, koja će Test sadržati, bit će procentualno zastupljeni u testu, u odnosu na broj časova za svaki pojedinačni predmet. 4

ako i pored izricanja opomene nastavlja da krši ili ponovo krši ispitni red. .prekid polaganja dijela ispita. Kandidatu. izriče mjeru te je odmah izvršava.Pitanja u Testu bit će postavljena na slijedeći način: 1. dežurni nastavnici izriču slijedeće mjere: . te uspjeh iz dijelova ispita. odličan (5). 3. detaljnije određuje Kantonalna predmetna komisija. za svaki ispitni rok. Postavljeno pitanje sa mogućnošću da učenik zaokruži jedan tačan odgovor od nekoliko ponuđenih. dežurni. druge ocjene su pozitivne. koje imenuje Kantonalna maturalna komisija. u najmanje tročlanom sastavu školske maturalne komisije. Učenici se u toku ispita moraju pridržavati pravila koja će im dežurni nastavnici prije početka izrade testa saopštiti. na osnovu prijedloga Kantonalne predmetne komisije. iz pojedinog predmeta. Ljestvica ocjenjivanja za maturalne predmete je petostupanjska i obuhvata ocjene: nedovoljan (1). Kontrolu toka ispita. Načini provjeravanja znanja i ocjenjivanje Uspjeh na spitu. vrše dva dežurna nastavnika. Ocjena nedovoljan (1) je negativna. Pretvaranje bodova u ocjene mora biti isti na proljetnim i jesenjim ispitnim rokovima. Postavljeno pitanje gdje se učeniku omogućava da dopiše tačne riječi u započetom odgovoru. ocjenjuje se bodovima na način koji je određen. Kandidatu. Ako školska maturalna komisija izrekne jednu od mjera iz druge ili treće alineje prvog stava ovog člana. koji je prekršio pravila polaganja ispita. ako je koristio nedozvoljena sredstva. 5 . dovoljan (2). Ako kandidat. Postavljeno pitanje gdje se učeniku pruža mogućnost da zaokruži jedan netačan odgovor od nekoliko ponuđenih.opomena. kod kojeg je počinio prekršaj i ostaje neocijenjen iz tog predmeta. odnosno nastavka ispita. tako da ne ometa izvođenje ispita. kome nadležni organ odredi mjeru prema drugoj alineji prvog stava ovog člana.zabranu polaganja ispita. koja odmah. predmetnim ispitnim katalozima. vrlo dobar (4). do kraja tog dijela ispita. iz tog predmeta. 2. Zadatak učenika sastoji se u tome da prepozna način postavljanja pitanja i da utvrdi način davanja odgovora na postavljena pitanja. Testove ocjenjuju vanjski ocjenjivači. bez oklijevanja utvrđuje činjenično stanje i. ponovo prekrši ili nastavlja sa kršenjem postupka održavanja ispita ili počini prekršaj prema trećoj alineji prvog stava ovog člana. pomagala ili metode u toku ispita. Kantonalna maturalna komisija. te ga. odnosno ako ih prekrši. ne priznaje se postignuti broj bodova iz dijela ispita. odnosno predsjednik školske predmetne komisije o tome hitno obavještava predsjednika školske maturalne komisije. ako ne poštuje pravila postupka polaganja ispita. 4. određuje način za pretvaranje bodova u ocjene. . dobar (3). Postavljeno pitanje gdje se učeniku ostavlja mogućnost da u potpunosti napiše tačan odgovor. prema izrečenoj opomeni. ona naređuje kandidatu da napusti prostor u kojem teče ispit.

te da su ovladali interpretacijom književnog teksta. Alhamijado književnost.poznaju kategoriju pojedinačnog i općeg u jeziku kao sredstvu sporazumijevanja i jeziku kao povijesnoj kategoriji. . Morfologija –vrste riječi. da ih prepoznaju u djelu i da ih znaju tumačiti. zahtijevaju da: .da znanje iz oblasti jezika potvrde na konkretnim rečeničnim modelima i morfološkim modelima. Antička književnost. različitih stilskih usmjerenja i analizirati razlike i sličnosti. su izgradili čitalačke kriterije i estetske stavove. potrebnih za pozitivnu ocjenu na jednom izbornom predmetu. Oblasti • • • • • • • • • • • • • • Jezik kao sistem znakova i funkcija jezika. zakonitosti razvoja književnosti ( periode. zadaci Odabrane oblasti. iz jezika i književnosti i ispitna pitanja od učenika. Da uoče i odrede vrstu glasovne promjene. koje mogu iskoristiti u izboru i doživljaju umjetničkog djela. na tom predmetu. Glasovi i glasovne promjene. i da ispolje samostalnost u pristupu djelu i primjeni stečenih znanja na odabranom tekstu. dobija pozitivnu ocjenu. Sintaksa – rečenice prema sadržaju i sastavu. poznaju povijest književnosti. Stilska izražajna sredstva. koji je postigao najmanje 80% bodova. ako je na testu općeg znanja ocijenjen pozitivno i to najmanje sa ocjenom vrlo dobar (4). Književna razdoblja.''Jadi mladog Vertera''. BOSANSKI-HRVATSKI-SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Ciljevi. Sintaksička analiza rečenice. Goethe . pokažu sposobnost kritičkog razmišljanja upotrebe književne građe. pravce. su u stanju upoređivati književna djela iz različitih epoha. Književni rodovi i vrste. Renesansna književnost. Test općeg znanja je eliminatoran. u polaganju svih testova. 6 . postigao pozitivnu ocjenu. predstavnike i djela).Traženi nivo znanja koje se provjerava kod pojedinih maturalnih predmeta Kandidat je uspješno položio maturu ako je. su usvojili i da poznaju osnovne pojmove teorije književnosti. Pisma na tlu Bosne i Hercegovine. su sposobni iskoristiti čitalačko iskustvo. škole. Kandidat. prepoznaju strukturu teksta.

Miroslav Krleža. odnosno bira test onog jezika koji je. Meša Selimović. dovoljno za izradu ovog testa. osnovnom i naprednom. Iako se u ispitnom materijalu nalaze testovi za engleski i njemački jezik. Ispitni materijali su koncipirani prema shemi nastavnog plana i programa završnog razreda opće gimnazije Tuzlanskog kantona. 7 . speaking. Domanović. koji obuhvataju širok spektar jezičkih znanja i vještina. strani jezik obuhvata 15% sadržaja. prethodno. Jedna trećina testa se odnosi na znanje i razumijevanje materije ( prepoznavanje. test stranog jezika može imati više od 15 pitanja.). do drugog razreda opće gimnazije. u prijedlog modela 1. navodi se da su maternji jezk. osnovnom ( Intermediate level) i naprednom nivou (Upper-Intermediate level).1. iz prvog stranog jezika. Mak Dizdar. Osnovni nivo podrazumijeva znanja i jezičke vještine stečene na kraju drugog razreda opće gimnazije. koji se odnosi na sadržaj maturskog ispita. je 25 minuta.) a preostali dio na usvojene vještine i sposobnosti ( npr: interpretacija uputa i rješavanje problema. koji je priređen od strane EU Reform of General Education in Bosnia-Herzegovina. Glavne odlike Programski sadržaji engleskog jezika. sa sadržajima na dva nivoa. odnosno nosi 15 bodova. writing. razumijevanje. Kovačić. Predloženi zadaci se uzimaju iz različitih oblasti obrađene tematike.• • • • • • • Realizam: Tolstoj. učenik . matematika i prvi strani jezik ključni obavezni predmeti. i dr. su osnovnog – srednjeg nivoa (intermediate level). Sadržaji testa su povjerljivi i uključuju cijelo gradivo. u nastavi imao kao prvi strani jezik. a testiranje se provodi primjenom prikladnih vrsta zadataka. i sl. listening ) . koje je obrađeno u izvođenju nastave.interpolacija. Moderna lirika. i da se testiranje. Alber Kami ''Stranac''. tačka 6. u kombinaciji sa iscrpnim vježbanjima četiri poznate jezičke vještine u komunikativnom kontestu ( reading. U dijelu ovog dokumenta. Program sadrži sveobuhvatno pokrivanje ključnih gramatičkih i leksičkih sistema engleskog jezika ( a comprehensive coverage of the grammatical and lexical systems of English). U zavisnosti od složenosti materije. Optimalno vrijeme. Miloš Crnjanski '' Sumatra''. predviđa na dva nivoa. Mulabdić. a u trećem i četvrtom razredu su na naprednom nivou ( upper-intermediate ). ENGLESKI JEZIK Struktura testa U Preliminarnom testu postignuća općeg obrazovanja za učenike opće gimanzije na Tuzlanskom kantonu.kandidat radi samo jedan od dva ponuđena testa. Ovaj pristup je određen na osnovu preporuka navedenih u dokumentu Okvirni maturski ispit.

. be used to. da budu izloženi nizu izazovnih i zanimljivih vrsta tekstova i praktičnih vježbanja. zapošljavanje.Upotreba udžbeničke literature.Porodica. jezičke vještine: čitanje – reading. Izvod iz Nastavnog plana i programa za engleski jezik Tematika . 8 . .Teme iz kulture i civilizacije zemalja engleskog govornog područja i BiH. Tenses and verb forms Passive and active. . . Adjectives 4.Ciljevi i zadaci Ciljevi i zadaci su da se učenici ohrabre i analiziraju sisteme praktične primjene jezika. Modal verbs and expressions Various uses of modal verbs 3. Jezičke vještine Za potpunu realizaciju komunikativnih zadataka i ostvarenje programskih ciljeva trebaju biti temeljito izgrađivane poznate četiri. rječnika i preporučenih priručnika za vježbe u pripremi testa. .Spoznaja novih i nepoznatih riječi i vještina razumijevanja u datom Kontekstu. Conditionals Conditionals – 1st & 2nd 8. . Učenici trebaju unositi vlastita iskustva i osjećaj za ostvarenje precizne i pouzdane upotrebe jezika . koje učenici sastavljaju prateći nastavu. Word formation Wordbuilding with prefixes and suffixes 7.Naučna fantastika .Izbor i uvođenje novih riječi zasnovan na komunikacijskom kontekstu.accurate and confident language in use. putovanja širom svijeta. Adverbs 5. prijatelji.Gradovi i regije zemalja engleskog govornog područja.Primjena vlastitog učeničkog rječnika. Perfective verb forms Verb patterns used to. formalna i neformalna korespondencija. pisanje – writing i usmeno izražavanje – speaking. 2. . get used to 10. slušanje – listening. Gramatičko gradivo 1.Škola i učenje. Prepositions 6. Vokabular . Multi-part verbs in conversation and written language Multi-part verbs with prepositions and in fixed expressions. Reporting Reported Statements 9. tokom aktivnosti slušanja i razumijevanja govora ( Listening) i čitanja ( Reading ). uslovno izdvojene.

navodi maternji jezk.). ravnopravnost. i sl. Optimalno vrijeme.1. Sadržaji testa su povjerljivi i uključuju gradivo. Tolerancija (rasna. tretiraju pitanja budućnosti mladih. kritičko prosuđivanje. učenik . kao što su tolerancija. uloga žene u društvu. Upoznavanje sa pojedinim piscima. test stranog jezika može imati više od 15 pitanja. interpolacija. je 25 minuta. gdje se testiranje. u prijedlogu modela 1. Manji dio testa se odnosi na znanje i razumijevanje materije ( prepoznavanje. 9 . ravnopravnost. prethodno. Tematski sadržaji. Ovaj pristup je izabran na osnovu preporuka navedenih u dokumentu Okvirni maturski ispit. u nastavi imao kao prvi strani jezik. izbora zanimanja. Ispitni materijali su koncipirani prema Nastavnom planu i programu završnog razreda opće gimnazije Tuzlanskog kantona. a preostali dio na usvojene vještine i sposobnosti (npr: interpretacija uputa i rješavanje problema. Predloženi zadaci se uzimaju iz različitih oblasti obrađene tematike. Izvod iz Nastavnog plana i programa za njemački jezik u završnom razredu opće gimnazije TEMATIKA: • • • • • • Savremeni događaji i najznačajniji datumi iz Njemačke historije.kandidat radi samo jedan od dva ponuđena testa. koje je obrađeno u izvođenju nastave. a testiranje provodi primjenom prikladnih vrsta zadataka. za ovaj razred. dovoljno za izradu ovog testa. konfrontaciju mišljenja i sticanje navika slobodnog mišljenja. osnovnom i naprednom. strani jezik obuhvata 15% sadržaja. etnička i dr. u dijelu koji se odnosi na sadržaj maturskog ispita. planovi za budućnost. Iako se u ispitnom materijalu nalaze testovi za njemački i engleski jezik. općeljudska pitanja. odnosno nosi 15 bodova.). Problemi savremenog društva (obrazovanje. U zavisnosti od složenosti materije.NJEMAČKI JEZIK Struktura testa stranog jezika U Preliminarnom testu postignuća općeg obrazovanja za učenike opće gimanzije na Tuzlanskom kantonu. Ovaj dokument. posljedice ujedinjenja Njemačke). zaposlenost. na dva nivoa: osnovnom ( Mittelstufe) i naprednom nivou (Fortgeschrittena). Odnos među polovima. razumijevanje. što odgovara uzrastu i interesovanjima učenika. matematiku i prvi strani jezik kao ključne obavezne predmete.). odnosno bira test onog jezika koji je. Stoga je rad na navedenim sadržajima usmjeren na samostalno. Izbor profesije. iz prvog stranog jezika. koji je priređen od strane EU – Reform of General Education in BosniaHerzegovina. služenje vojnog roka. predviđa na dva nivoa. tačka 6. strani radnici. zatim društvena pitanja. i dr.

hören. Sistematizacija zavisno – složenih rečenica. sein.. pored.. denten.). Prevođenje kraćih tekstova. • Sintaksa: Zavisno – složene rečenice: poredbene.. pričanje doživljaja. značaj preciznog izražavanja i s tim u vezi uloge sinonima. usvojenih formi govornog i pismenog izražavanja. je pretežno obnavljanje i sistematizacija naučenog. npr. PRAVOPISNE I PISMENE VJEŽBE Uvježbavanje pravilnog pisanja stranih riječi i pravila rastavljanja na kraju reda. do sada. naročito glagola. • Glagoli: Glagoli dopunjeni infinitivom: a) čistim infinitivom (lassen. pridjeva i imenica. schlendern. • Veznici: Als ob. pored manjeg broja novih garamatičkih jedinica. zavisno od raspoloživog vremena učenika. Wortfeld denken: vermuten. b) sa infinitiv +zu (haben.. Nastavnik može. u ovom razredu. Vježbanja se mogu izvoditi i prema različitim kriterijima.. kao centralne vrste riječi. 10 . überlegen. meinen.). s težištem na pregledu i cjelovitom izlaganju.. slična vježbanja zadavati kao domaći rad. sehen. djelatnost čula mirisa (riechen. TEKSTOVI U radu na tekstovima zaokružuju se i utvrđuju stečene sposobnosti izražavanja. LEKSIKA Upućivati učenike na stvaranja i bogaćenje vlastitog rječnika.. trommeln. ervägen. pisanje biografije na duži i skraćeni način. pflegen) sistematizavija vremena u aktivu.. brauchen. Značajan segment rada su rekcija glagola. kao što su opis. gramatička analiza i upotreba vremena. npr. referat. so dass.. laufen. Rad na gramatici. konjuktivu. schreiten. hoppeln.GRAMATIKA: • Imenice: Imenice različitog roda i značenja (homonimi). rasprava. • Pridjevi: Rekcija pridjeva. pfeifen. schwehn. posljedične. Polje riječi. Osnovna teoretska znanja o specifičnostima pojedinih pismenih oblika izražavanja. flattern. izvještaj. pasivu. Osobenosti u tvorbi plurala. duften.) ili kretanje čovjeka ili životinja (gehen.

LATINSKI JEZIK CILJ Cilj nastave latinskog jezika je osposobiti učenika da uoči. razumije i prepozna jezičke strukture latinskog jezika. najčešće upotrebljavaju u tekstovima na maternjem jeziku. razvijanje opće matematičke kulture neophodne za uključivanje u svijet rada i za praćenje savremenog društveno-ekonomskog i naučno-tehničkog razvoja. osobito one koje su postale internacionalne i one koje su potrebne za označavanje rimskih realija. spozna. MATEMATIKA CILJ Sticanje matematičkih znanja i sposobnosti neophodnih za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu. Razvijanje sposobnosti učenika da pravilno rasuđuju. Uobičajene latinske skraćenice. da razvijaju maštu. logički zaključuju. LATINSKI CITATI latinski izrazi i riječi koji se. ZADACI Usvajanje glasovnog sustava. stvaralačko matematičko mišljenje i pozitivne osobine ličnosti. kao i za uspješno nastavljanje obrazovanja. Usvajanje elemenata gramatike. kao prenositelji određenih obavijesti. Razvijanje pravilnog logičkog i apstraktnog mišljenja i zaključivanja. u izvornom obliku. Razvijanje interesa za antičku kulturu i civilizaciju. Usvajanje osnovnog rječnika. Osposobljavanje učenika za uspješno i kvalitetno nastavljanje obrazovanja i uključivanje u druge naučne oblasti u kojima se matematika primjenjuje u toku školovanja i kasnije u procesu proizvodnje. - - 11 . Osposobljavanje učenika za čitanje i razumijevanje. pisma. za primjenu u praksi i u procesu proizvodnje. - ZADACI Sticanje znanja potrebnih za razumijevanje kvantitativnih i prostornih odnosa. upozna i razumije civilizacijski kontekst u kojem te strukture postoje. VOKABULAR Riječi koje se najčešće upotrebljavaju. te da razumije konkretne tekstove na latinskom jeziku i da ih može prevesti na maternji jezik. izgovora i pravopisa. morfosintaktičku analizu i provođenje jednostavnijih tekstova.

oduzimanje i množenje polinoma. 8. 6. Simetrala duži i simetrala ugla. i nejednačine (nejednadžbi). 3. odnos uglova i stranica u trouglu. 9. podskup. Stepeni i korjeni. Skup realnih brojeva. tačnost. smisao za samostalni rad. Vrijednost i transformacija razlomljenog brojevnog izraza. Rastavljanje cijelih algebarskih izraza na faktore. kvadratne jednačine (jednadžbe) i nejednačine (nejednadžbe). kritičnost. 4. Apsolutna vrijednost realnog broja. upornost. Broj dijagonala mnogougla. Procentni račun. 11. Transformacija cijelih algebarskih izraza. 2. 2. Zbir unutrašnjih uglova u trouglu i u mnogouglu. 3. Skup I iracionalnih brojeva i skup R realnih brojeva. zbir i razlika kubova. Konstrukcija normale. Algebarski izrazi. Polinomi u jednoj varijabli. Sistemi linearnih jednačina (jednadžbi) . logaritamske jednačine (jednadžbe) . odnosno izložilaca. 4. Linearne jednačine (jednadžbe). Monomi. Razvijanje sposobnosti učenika za samostalno korištenje stručne literature i drugih izvora znanja. Cijeli algebarski izaz kao funkcija. komplement. razvijanje kulturnih. SKUP REALNIH BROJEVA Skupovi N. Cijeli algebarski izrazi. Osnovi trigonometrije. simetrale duži i simetrale ugla. Transformacija razlomljenih algebarskih izraza. Kompleksni brojevi. GEOMETRIJA U RAVNI Trougao (trokut). Mnogougao (poligon. Z i Q. sistematičnost. unija.- - Izgrađivanje pozitivnih osobina ličnosti kao što su: radne navike. Logaritmi. etničkih i estetskih navika kod učenika. Kvadrat zbira i razlike. kub zbira i razlike. presjek. Razlomljeni (racionalni) brojevni izrazi. Značajne tačke trougla. Geometrija u ravni. Kvadratna funkcija. razlika kvadrata. OSNOVI MATEMATIČKE LOGIKE I TEORIJE SKUPOVA Osnovni pojmovi teorije skupova: skup. 10. 5. Sabiranje. Operacije sa stepenima jednakih osnova (baza). 7. odgovornost. 1. Pravila formiranja. 12 . preciznost. mnogokutnik). i nejednačine (nejednadžbe). Podudarnost trouglova. Pojam promjenljive (varijable). razlika. Teoreme o podudarnosti. Eksponencijalne jednačine (jednadžbe). ALGEBARSKI IZRAZI Stepen (potencija) s cjelobrojnim izložiocem (eksponentom). Sabiranje i množenje monoma. Teorija skupova. Razlomljeni (racionalni) algebarski izrazi. Programski sadržaji koji će biti obuhvaćeni testom općeg znanja 1. 12. 13. urednost.

Operacije sa korijenima. Operacije sa stepenima. Osobine. ekstrem. grafička metoda. svojstva i grafik. Znak kvadratnog trinoma. nule. Gausova (Gauss) metoda. 11. Kvadratne nejenačine. Sistem linearnih nejednačina s jednom nepoznatom (grafički prikaz rješenja). normalni oblik. znak. metoda determinanti. 6. 10. Pravila stepenovanja. 13 . Racionaliziranje imenioca. Problemi koji se rješavaju pomoću linearnih jednačina s jednom nepoznatom. Ekvivalentne jednačine. Potpuna i nepotpuna kvadratna jednačina. Nejednačine. Metode rješavanja: metoda supstitucije.5. Korijen. SISTEMI LINEATNIH JEDNAČINA I NEJEDNAČINA Linearna jednačina sa dvije nepoznate. Primjena sistema linearnih jednačina sa dvije nepoznanice. 9. EKSPONENCIJALNE JEDNAČINE Eksponencijalne jednačine oblika af(x) = ag(x). Sistem od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate. KVADRATNE FUNKCIJE. Logaritamske jednačine oblika logaf(x) = logag(x). Rješavanje linearnih nejednačina s jednom nepoznatom. Prelazak s jedne baze na drugu. pri čemu su f(x) i g(x) polinomi ili racionalne funkcije najviše drugog stepena. 8. 12. pri čemu su f(x) i g(x) polinomi ili racionalne funkcije najviše drugog stepena. KOMPLEKSNI BROJEVI Operacija u skupu kompleksnih brojeva. Stepen čiji je izložilac cio negativan broj. Ekvivalentne nejednačine. KVADRATNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE Kvadratne jednačine. STEPENI KORIJENI Stepen čiji je izložilac cio poozitivan broj ili nula. Stepeni sa racionanim eksponentima. Vietove formule. Kvadratni trinom. y = ax2 + bx + c (grafik. Sistemi od tri i više linearnih jednačina s tri i više nepoznatih. LOGARITMI. Primjena logaritama. Rastavljanje na linearne faktore. 7.primjena. Rješavanje linearnih jednačina s jednom nepoznatom. Pravila logaritmiranja. Dekadski i prirodni logaritmi. LOGARITAMSKE JEDNAČINE Pojam logaritma i logaritamske funkcije. PROCENTNI RAČUN Procentni račun . Kvadratne funkcije y = ax2. tok). Primjena kvadratnih jednačina. LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE Jednakosti i jednačine. Pravila korjenovanja.

Bohrovi postulati. Gasni zakoni. da kod učenika razvija sposobnosti posmatranja. Pritisak. Zakon gravitacije. Stefan-Boltzmanov zakon zračenje. Zakon stalnih zapreminskih omjera i Avogadrov zakon. da podstiče maštu i razvija želju za stvaralaštvom. Impuls. π π π Vrijednosti trigonometrijskih funkcija od . Drugi Newtonov zakon. 14 . HEMIJA/KEMIJA 1. Zakon održanja energije i impulsa. . Zakon umnoženih težinskih omjera. Relativistička masa i energija. da doprinosi razvoju cjelokupne njegove ličnosti Šta učenik treba znati ? Osnovni zakoni fizike. . Zakon o održanju mase.13. Coulombov zakon. Zakon radioaktivnog raspada. Zakon stalnih težinskih omjera. 6 4 3 Osnovni trigonometrijski identiteti. tehnici i svakodnevnom životu. Arhimedov zakon. Rad. Energija. Osnovni zakoni geometrijske optike. Ohmov zakon za granu strujnog kola. da kod učenika doprinese formiranju naučne slike o materijalnosti svijeta. Snaga. Električni napon. Faradayev zakon indukcije. Jačina struje. matematički izrazi i SI jedinice Brzina. OSNOVI TRIGONOMETRIJE Definicija trigonometrijskih funkcija na pravouglom trouglu. Opća hemija / kemija Učenik treba biti sposoban da: Zna osnovne stehiometrijske zakone. Period oscilovanja matematičkog klatna. apstrahovanja i zaključivanja. Einsteinov zakon za fotoefekat. Defekt mase i energija veze jezgra. De Broglieva relacija. Zapreminski protok. Električni transformator(osnovne relacije). FIZIKA CILJ Cilj nastavnog predmeta Fizika je da učenik ovlada savremenim znanjima iz fizike i upozna njihovu primjenu u nauci. Ubrzanje.

esterifikacije i hidrolize. karbonske kiseline). Fe. molarnu zapreminu ( V ) i Avogadrov broj (NA).i njihova važnost u ekologiji. Zna dobivanje sapuna. alkini i areni (aromatski karbohidrogeni . Zna osnovne karakteristike metala: Al. HNO3. Zna pojam jonskog proizvoda vode. Zna strukturu i osobine atoma karbona/ugljenika/. Zna glavne karakteristike i građu lipida/masti/. Pna osobine i upotrebu anorganskih kiseline: HCl. Zna pojam valencije. Zna osnovno o karbohidratima (monosaharidi. disaharidi.- Zna građu atoma. oksidacije i redukcije. alkeni. Zna osnovne pojmove o karbohidrogenima (ugljikovodonicima): alkani. Zna disocijacijau(pojam i stepen disocijacije rastvora). ketoni. elektronska kofiguracija: ljuske. H3PO4. Cu. Zna razlikovati provodnike I i II reda. Pb. Zna građu molekula i tipove hemijskih veza ( jonska. Galvanski članci i Pb-akumulator. H2. Poznaje osnovne karakteristke nemetala:O2. Poznaje važnost legurea . Zna osnovne pojmove o instrumentalnim metodama kvantitativne analize. 15 . količinu tvari-n. 5. H2SO4. zna osobine i važnost prve ćetiri amino kiselina. Zna osnove kvalitativne i kvantitativne analize. Zna o koncentraciji vodenih rastvora i njihovim PH-a svojstvima(vrijednostima). Zna funkcionalne grupe u organskoj hemiji. koroziju i zaštitau od korozije. Zna razliku između anorganskih i organskih spojeva. Cl2. Zna pojam rastvora i podjelu prema veličini rastvorenih čestica tvari/materije. 2. po lisaharidi. Zna osnovne karakteristike strukture Periodnog sistema elemenata i Zakon periodičnosti svojstava elemenata. Zna oksido-redkcione procese na elektrodama. podljuske i orbitale). (struktura. Zna molarne veličine (molarnu masu-M. Organska hemija Učenik treba biti sposoban da: § § § § § § § § § § § Poznaje pravila IUPAC – nomenklature organskih spojeva. Poznaje organske spojeve sa oksigenom (alkoholi. N2. Analitička i elektro hemija Učenik treba biti sposoban da: • • • • • • Zna osnove o hemijskim izvorima električne struje. kovalentna i metalna veza ).benzen). aldehidi. Anorganska hemija Učenik treba biti sposoban da: § § § § 3. Zna pojam saponifikacije.

• Zna definisati krvni pritisak i protumačiti vrijednosti. Fiziologija životinja i čovjeka Učenik treba biti sposoban da: Zna šta su receptori i podjelu receptora prema vrsti draži. Zna redukcionu diobu . • Zna definisati pojam disanja. • Zna sastav hidrolimfe. ribosomi. Zna strukturu i funkciju ćelijske/stanične membrane. Zna razlike u morfologiji i organizaciji biljne i životinjske ćelije. endoplazmatska mreža. Prepozna dijelove oka na slici. Zna nabrojati fermente i njihovu ulogu u pojedinim dijelovima probavnog sistema kod čovjeka. Objasni ulogu štapića i čunića. hemolimfe. • Una vrste i ulogu tjelesne tečnosti kod beskičmenjaka i kičmenjaka. krvi i limfe. Zna građu i funkciju nervne ćelije. Zna strukturu i funkciju ćelijskog/staničnog jedra – nukleusa. Zna dijelove nervnog sistema čovjeka.Citologija Učenik treba biti sposoban da: • • • • • • • • • • • • • Definiše citologiju i zna njenu historiju. Objasni put refleksne radnje. golđijevo tijelo. građu i oblik ćelija/ stanica. lizosomi. Zna građu ćelijskog zida. Zna građu i ulogu probavnog sistema kod čovjeka. Zna definisati sinapsu. centrosomi. Mitohondrije (hromosomi). • Zna vrste krvnih grupa ABO sistema i Rh sistema. • Ulogu uobličenih elemenata krvi (trombociti eritrociti i leukociti) i njihove normalne vrijednosti u krvi čovjeka. Zna tipove varenja hrane. Zna diobu somatskih ćelija/stanica –mitozu. plastidi i specijalne ćelijske organele. građu i funkciju ćelijskih/staničnih organela. Objasni pojam efektora. Zna tipove nervnog sistema. Zna definisati hromosomske garniture (2n i n). 2. • Zna građu i ulogu srca i krvni sudova kod kičmenjaka. 16 • • • • • • • • • • • • • • . Zna organizaciju nervnog sistema. Zna razlike u morfologiji i organizaciji prokariotske i eukariotske ćelije/stanice. (vanćelijsko i unutarćelijsko). Zna oblik. neurona. Zna strukturu i funkciju hromosoma.mejozu. Zna veličinu. • Zna razliku između otvorenog i zatvorenog cirkulatornog sistema. Zna funkciju endokrinih žlijezda i hormone koje one luče.BIOLOGIJA 1. Zna nabrojati osnovne metode citoloških istraživanja.

okeanska i kontinentalna kora. nastanak i podjela. prirodna zakonitost ili ljudska nesmotrenost. cikloni i anticikloni. GEOGRAFIJA – ZEMLJOPIS I GEOSFERE – LITOSFERA • Vertikalna struktura Zemlje. • Geološka prošlost Zemljine kore. • Abrazioni i eolski oblici. 17 . Zna tipove kretanja u životinjskom svijetu. Promjene broja stanovnika na Zemlji. Zna razlikovati poprečno prugaste i glatke mišiće.• • • • • • • • • • • • Zna definisati vitalni kapacitet pluća. • Zračne mase. Razmještaj stanovništva na Zemlji. Migracije stanovništva na Zemlji. • Reljef Zemlje – endogeni pokreti i planetarni oblici reljefa. • Glacijalni i kraški oblici. Zna građu i funkciju kože. • Zračni pritisak i vjetrovi. 3. • Egzogeni procesi i oblici – gravitacioni i fluvijalni oblici. Zna građu i fiziologiju mišićne kontrakcije. Zna građu nefrona i bubrega i na crtežu prepoznati pojedine dijelove. Zna sastav i razliku između primarne i sekundarne mokraće. Zna definisati pojam ekskrecije. • Endogeni procesi i oblici. ATMOSFERA • Sastav. • Temperatura zraka. • Vlažnost zraka. • Klasifikacija klima i prognoza vremena. 4. tla i vertikalna promjena temperature zraka. Zna tipove kontracepcije i zaštite od neželjene trudnoće. • Promjena klime. Demografska tranzicija stanovništva na Zemlji. Zna tipove organa za ekskrecije kod beskičmenjaka i kičmenjaka. Kretanja broja stanovnika na Zemlji. 2. Zna nabrojati reproduktivne organe kod muškarca i žene. Biogeni i antropogeni uticaj na reljef. oblačnosti i padavine. • Sunčeva radijacija. • Sastav Zemljine kore. frontovi. Zna simptome trudnoće. 5. II STANOVNIŠTVO SVIJETA 1.

FIZIČKO-GEOGRAFSKE I DRUŠTVENO-GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE EVROPE • • • • • Evropska UNIJA – Počeci i osnovni ciljevi.flora i fauna BiH. jezera i mora. Francuska – poljoprivredna velesila.REGIONALNI RAZVOJ RAZVIJENIH ZEMALJA I ZEMALJA SVJETSKOG ZNAČAJA. podzemne vode. granice veličina. Riječni slivovi. 2. 9. Stanovništvo i privredni razvoj u svijetu. Geografske regije Bosne i Hercegovine: Regionalne geografske karakteristike Sjeverne Bosne i subregionalna područja. Ujedinjena Evropa. Rasna. 7. I . 1. 10. Hidrografske odlike BiH. 8. osnovni tipovi tla . Država Bosna i Hercegovina. Struktura. Suvremeni fizičko-geografski i društveno geografski položaj.6. Klimatske karakteristike. BOSNA I HERCEGOVINA Geografski položaj. Oblici reljefa. Glavni tokovi. Austrijanci – ubrzani razvoj. prostor. Sastav (struktura) stanovništva svijeta. etnička i religijska struktura stanovništva svijeta. 3. geografski i teritorijalni razvoj. njihov razvoj. tipovi. sistemi i hidrografska mreža. Stanovništvo i nacionalni dohodak u svijetu. Faktori i modifikatori. Društveno-geografske karakteristike Bosne i Hercegovine: Demografska obilježja BiH. Regionalne geografske karakteristike Srednje BiH i subregionalna područja. 18 . dinamika i razvoj stanovništva BiH. Savezna Republika Njemačka. Tla i biogeografske odlike BiH. topovi i klimatska regionalizacija BiH. uslovi za nastanak tla. Ime. Naselja. historijski. Fizičko-geografske karatkeristike Bosne i Hercegovine: Geološka građa i geo-tektonski sklop – litološki sastav. geotektonske faze. Problemi i dalje perspektive. Italija – najrazvijenija zemlja južne Evrope. morfostrukturne cjeline i geomorfološka regionalizacija. mreža i sistem naselja. širenje članstva i novi izazovi. Demografski faktori i životna sredina. geološka i geotektonska regionalizacija BiH.

Da se osamostale u rukovanju i korištenju računara . - - Programski sadržaji koji će biti obuhvaćeni testom općeg znanja 1. Operativni sitem windows. koje posebno zahtijeva i nudi neslućeno brzi razvoj suvremenih informacionih tehnologija. učenici trebaju znati: . Računarske mreže. kao općeobrazovnog predmeta u općoj gimnaziji. ali i da se učenici upoznaju i osposobe za primjenu novih informacionih tehnologija u svom budućem pozivu.- Regionalne geografske odlike visokog krša i subregionalna područja. Da se osposobe za samostalno korištenje ostalih izvora znanja. internet. Proračunske tablice. 1.Definisati informatiku (pojam informacije i komunikacionog procesa).da se upoznaju sa mogućnostima softvera. 5. 8. 3.da se naviknu na permanentno stručno usavršavanje. Da se upoznaju sa strukturom računara. ulogu i značaj informatike u suvremenom periodu tehnološkog razvoja.Objasniti pojmove informacione tehnologije i informacionih sistema. je da se unapređuje i prati opće informatičko obrazovanje učenika. Da shvate mjesto. 6. Arhitektura računara.da se osposobe za samostalno rukovanje računarom. 7. Informacioni sistemi i baze podataka. Regionalne geografske osobine mediteranske i submediteranske Hercegovine. Da se osposobe za korištenje Internet usluga. 19 . UVOD U INFORMATIKU U okviru ove tematske cjeline. Osnovni principi rada računara. 4. Da upoznaju osnovne karakteristike razvoja računarske i drugih informacionih tehnika i tehnologija. Da upoznaju mjesto i ulogu računara u radnim procesima i raznovrsnim čovjekovim aktivnostima. Da shvate otvorenost računarskih sistema i nivoe komunikacija. . ZADACI Da shvate ulogu informacionih tehnologija u suvremenom društvu . 2. Uvod u informatiku. Da upoznaju osnovne elemente i princip rada računara . kako bi ga u budućem radu mogli koristiti i usavršavati se u njegovoj primjeni koristeći literaturu i praktično radeći na računaru. INFORMATIKA CILJ Cilj nastave predmeta Informatike. Programi za obradu teksta.

Trake sa alatima. .Objasniti rad perifernih uređaja. .Postupak startovanja i zatvaranja WINDOWS-a. OPERATIVNI SITEM WINDOWS U okviru ove tematske cjeline. isijecanje. učenici trebaju znati: . ARHITEKTURA RAČUNARA U okviru ove tematske cjeline. učenici trebaju znati: .Osnovne rada u MS Word-u. . učenici trebaju znati: . grafički prikaz objekata i operacije sa istim. .Insertovanje objekata.2. . 5. PRORAČUNSKE TABLICE U okviru ove tematske cjeline.Ukazati na neophodni minimum hardvera i softvera da bi računar mogao da radi.Ekranski prikaz. 7. selektovanje.Informacijski proces.Kreiranje tabela.Korištenje matematičkih funkcija u tabelama.Postupak uključivanje i pokretanje računara. .Postavljanje fontova.Formatiranje ćelije i grupe ćelija. INTERNET U okviru ove tematske cjeline. 6. 8. 4. učenici trebaju znati objasniti pojmove: . . učenici trebaju znati: .Osnove Windows Explorer-a ( kreiranje foldera. OSNOVNI PRINCIPI RADA RAČUNARA U okviru ove tematske cjeline. . .Informacioni sistem. . 20 .Kreiranje radnih knjiga.Kreiranje grafikona. PROGRAMI ZA OBRADU TEKSTA U okviru ove tematske cjeline. preimenovanje i brisanje objekata). 3. kopiranje.Kako se spojiti na Internet i koristiti WEB pretraživač MS Internet Explorer.Osnovnu hardversku strukturu PC računara (CPU. sabirnice. . lijepljenje. lijepljenje). . INFORMACIONI SISTEMI I BAZE PODATAKA U okviru ove tematske cjeline.Baza podataka.Prenošenje teksta (isijecanje.Rad sa prozorom (My Computer). ulazni i izlazni uređaji). učenici trebaju znati: .Koristiti elektronsku poštu (E-mail) i osnove rada sa programom MS Outlook Express. učenici trebaju znati: . kopiranje.Osnovne rada u MS EXCEL-u.Trake sa alatima. . . . . . . RAČUNARSKE MREŽE. memorije.

Zna objasniti važnost “Deklaracije o pravima građana BiH”.Da se učenici upoznaju sa Drugim svjetskim ratom kao obračunom demokratskih i fašističkih snaga. Prati uključivanje BiH u okvire NDH. Navede ciljeve NOP-a. Zna objasniti pojam federalne i konfederalne države.HISTORIJA I DRUGI SVJETSKI RAT I ZADACI . Zna pratiti Prvo i Drugo zasijedanje AVNOJ-a. Objasni ulazak SAD u rat i prati tok ratnih operacija na Pacifiku. Objasni podjelu Kraljevine Jugoslavije (a time i BiH) na interesne sfere. Navede karakteristike okupcionih sistema. Učenik treba da bude sposoban da: Prepozna uzrok i povod rata. Zna kako je došlo do formiranja savezničke koalicije. Zna prepoznati kvinslinške formacije i njihovu ulogu. . Navede ratne ciljeve Osovine.Da učenici znaju historiju obnavljanja bosansko-hercegovačke državnosti i ulazak u novu Jugoslaviju. Zna objasniti izgradnju federalne jugoslovenske države i mjesto BiH u njoj. Zna pratiti završne operacije i kapitulaciju Osovine. Objasni zašto sile Osovine imaju početne uspjehe. kapitulaciju i podjelu Kraljevine Jugoslavije.Da se učenici upoznaju sa teškim patnjama i stradanjima stanovništva BiH u Drugom svjetskom ratu. Navede njvažnije savezničke konferencije. . 21 .prekretnice rata. kao dijela antifašističke borbe. Zna pratiti Prvo i Drugo zasijedanje ZAVNOBiH-a a time i obnovu bosanske državnosti. Učenik treba da bude sposoban da: • • • • • • • • • • • • • Objasni Aprilski rat. Navede bitke.rezultatima i posljedicama rata.Upoznaju sa uzrokom. Objasni pojam “munjeviti rat”. II BiH U DRUGOM SVJETSKOM RATU II ZADACI: . Prati razvoj NOP-a.Da učenici znaju historiju stvaranja nove Jugoslavije. Objasni napad na SSSR i otvaranje Istočnog fronta. Zna objasniti pojam NOO i uputstva za njihov rad. Zna objasniti zašto je BiH bila centar NOB-e.tokom. .

Objasniti Holbachov sistem mehanističkog materijalizma. Vede. učenici trebaju biti u stanju odgovoriti na opšta pitanja iz slijedećih oblasti: Uvod u filozofiju Koje je izvorno značenje riječi filozofija i njen dublji smisao? Iskazati filozofske stavove. • Antropološko razdoblje grčke filozofije. Zna prepoznati kulturno stvaralaštvo u NOP-u. Dekart. osposobe za kritičko i pragmatičko promišljanje o različitim teorijskim pristupima rješavanja praktičnih problema i donošenja adekvatnih odluka. Zna odgovoriti kada je oslobođena BiH. filozofije i teologije u filozofskom učenju Tome Akvinskog. Učenja Platona i Aristotela. Učenicima se omogućava da samostalno interpretiraju i vrednuju različite izvore informacija o kojima još uvijek ne postoje zvanični znanstveni stavovi. • Holbachova kritika religije i crkve. helenističko-rimska filozofija i Plotin. Filozofija renesanse • Koje su opšte značajke filozofije renesanse? • Izložiti temeljne teze Brunovog panteizma. moral i pravo. - Tokom izučavanja predmeta Filozofije. Zna odgovoriti kako je nova Jugoslavija dobila međunarodno priznanje. čija geneza izvire iz prakse življenja. Budizam. Objasniti problem filozofije povijesti u Augustinovom djelu “O božijoj državi”. senzualizam. racionalizam. Islamska filozofija • Koji su temeljni problemi islamske filozofije? • Koje su osnovne postavke sufijskog misticizma? • Problem spoznaje Boga u sufijskom misticizmu. na opštem testu znanja. FILOZOFIJA OPŠTI CILJEVI NASTAVE FILOZOFIJE Da se učenici. • Helenizam. Bekon. Šta je: empirizam. etika. u pogledu rasuđivanja o standardnim životnim pitanjima . koji se odnose na promišljanje: mita. stoička etika.• • • • • Zna pratiti Trće zasijedanje ZAVNOBiH-a. kriticizam. ataraksija i vrline suzdržavanja. materijalizma. Srednjevijekovna filozofija • Pojava kršćanske filozofije i etape njenog razvoja. dogmatizam. kriticizam. znanja i objave. Odnos vjere i uma. estetika? • Filozofija istočnih naroda. Novovijekovna filozofija • Koji je osnovni problem novovijekovne filozofije. izvora filozofije. • Izložiti bitne teze Brunove koncepcije čovijeka. antropologija. epikurejski hedonizam. • Kozmološki period Grčke filozofije i kozmološka učenja grčkih filozofa. Upanišade. Antička filozofija • Objasniti tezu da je Grčka kolijevka kulture Zapada. filozofije i religije. a kada Jugoslavija. • Augustinov voluntarizam. iracionalizam. filozofije i umjetnosti. intuicionalizam. idealizma. znanosti. Sokrat. filozofskih disciplina. Sofisti. Patristika i Sholastika. skepticizam. • 22 .te proglašenje Skupštine i Formiranje prve narodne vlade BiH. Spinoza i Lajbnic • Voltaire-duhovni vodja prosvjetiteljstva.

Objasniti temeljne teze Hegelovog idealizma-panlogizma? Objasniti Hegelovo shvatanje dijelektike? Suvremena filozofija • U čemu se sastoji novost Marksovog materijalizma? • Objasniti i definirati Schopenhauerov stav “Volja je bit svega”? Kierkegaardovo odredjenje egzistencije kao temeljnog filozofskog problema. w definisati pojam inteligencije w definisati pojam: frustracija. dosljednost). Kanta. upoređuje. • Kopernikanski obrat i Kantova transcendentalna analiza. stres. motiv. individualnost. w definisati pojam učenja w definisati pojam: pamćenja. w definisati pojam pažnje. kriza w definisati postupnost i kontinuiranost razvoja ličnosti 23 . Šta je fenomenologija i fenomenološka metoda kod Huserla? Koje su bitne ljudske odlike za Blocha? Filozofska misao u BiH • Koje su značajke bosanskohercegovačke filozofske misli? • Izložiti filozofske postavke Abdulaha Bošnjaka i Hasan Kafi Prušćaka. povezuje. Zašto je u svojoj biti egzistencijalizam humanizam za Sartrea? Analizirati Heideggerovo odredjenje vremena i povijesti. Na osnovu kritičke analize informacija i zadataka formira odgovarajuće zaključke s vlastitim pogledom. zaboravljanja i predstavljanja. cilj. Zna da posreduje spoznajama u jasnom i koherentnom obliku. w definisati pojam mišljenja. Filozofska učenja Hegela. Fihtea i Šelinga. • Objasni Fichteovu formulaciju kategoričkog imperativa? Kako Schelling odredjuje umjetnost? Objasniti Hegelov odnos prema Kantu. w definisati i razlikovati pojam: osjet i opažaj. PSIHIČKI PROCESI Da učenik zna: w odrediti pojam i komponente emocija w definisati pojam: potreba. • Obrazložiti Jaspersovo odredjenje egzistencije i dehumanizacije savremenog svijeta. Učenik analizira.Klasični njemački idealizam • Djela klasičnih njemačkih filozofa. PSIHOLOGIJA OPĆI CILJ Da učenik zna osnovnu psihološku terminologiju i da je pravilno upotrebljava. objašnjava i vrednuje informacije i podatke u različitim oblicima. LIČNOST Da učenik zna: wdefinisati ličnost kao psihofizičku cjelinu (cjelovitost. Fichteu i Schellingu. konflikt.

sinteza. kako bi samostalnije i neovisnije od drugih mišljenja mogao o njima razmišljati. eksperiment. objasniti? Oblici misli • Koji su oblici misli? Šta je pojam. generalizacija i specijalizacija? Šta je definicija. Narod nacija-etnički odnosi i tolerancija. filozofija. • • • • • • Struktura i organizacija društva Pojam društvene strukture. predviđanje? Naučno otkriće i dokaz? Nabroj i definiraj logičke pogreške u dokazu? Logika. Veber). Tokom izučavanja predmeta Logika. Dirkem. Klasna struktura društva (kaste. Spenser. srednjovjekovna i novovjekovna teorija o društvu? Osnivači sociologije i njihove teorijske postavke o društvu (Kont. brojanje i mjerenje? Naučne metoda i nauke • Objasniti opis. 24 . sa upotrebom odgovarajućih pojmova. objašnjenje. bolje i čistije razumije pitanja. Da učenik iz temeljitog poznavanja značenja pojmova i njihovih odnosa. klasifikacija? Induktivna i deduktivna metodu? Promatranje. staleži. sud zaključak i njihove podjele? Sadržaj. opseg i doseg pojma? Koji su osnovni zakoni ili principi misli? • Koje su teorijei vrste i odnosi među sudovima? • Šta je zaključak? Podjela zaključaka i logičke i opće pogreške u zaključku? Metode formiranja i ekspliciranja pojma • Šta je analiza. društveno raslojavanje. elementi društvene strukture. koji puninom značenja reflektiraju vlastitu misao. nauka • Elaboriraj odnos “Logika. divizija. učenici trebaju biti u stanju odgovoriti na neka od slijedećih pitanja iz slijedećih oblasti: Uvod Šta je logika? Šta je predmet logike? Opisati postanak i razvoj logike? Nabrojati različite definicije logike? Šta je mišljenje i misao. apstrakcija. filozofija. nauka”? “Logika i psihologija”? “Logika i lingvistika”? “Logika i matematika”? Povijesni pregled razvoja logike • SOCIOLOGIJA Postanak i razvoj sociologije kao posebne nauke • • Definicija predmeta sociologije? Odnos prirodnih i društvenih pojava. na opštem testu znanja. Diferencirani oblici društvene svijesti Moral i pravo. klase).LOGIKA OPŠTI CILJEVI Da se kod učenika razvije moć suđenja i pravilnog iskazivanja misli. prirodnih i društvenih nauka? Razvoj posebnih sociologija? Mikrosociologija i makrosociologija? Antička. Nauka i ideologija. Umjetnost i filozofija.

DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA Ciljevi. građanin. • su stekli praktična znanja o institucijama i zakonima kojima se štite ljudska prava na svim nivoima vlasti. pitanjima vezanim za funkciju vlasti. OBLASTI • • • Temelji ustavne demokracije. brak.građanska vrlina. Savremena porodica: promjene i problemi. • su naučili kako je organizovana vlast u našoj zemlji. interesne grupe. • su utvrdili i usvojili slijedeći stav: u demokratskom društvu svrha vlasti je da štiti ljudska prava. • znaju primijeniti demokratske kriterije. srodstvo • • • • • • Šta je porodica. zajedničko dobro. čije je usklađivanje od vitalnog interesa za funkcionisanje demokratskog društva. vanjska politika. endogamija. • su dobili znanje i sposobnost u donošenju informirane i razumne odluke. Tipovi porodice u BIH. Privreda zemalja u tranziciji. procedure. kao i pri procjeni ili razvijanju pravila ili zakona. • razumiju koncept vanjske politike i šta sve utiče na formiranje stavova u tom pogledu. civilno društvo: Ista prava – različiti interesi. BiH u konceptu Evropske unije. egzogamija. Razvoj modernih porodica. • su prihvatili pojmove odnosa prava pojedinca i zajedničkog dobra. prava. • mogu procijeniti koji su nivoi vlasti i institucije odgovorne za rješavanje problema i • da znaju načine uticanja na mjere javne politike. demokratski izbori. 25 . kako vlasti u Bosni i Hercegovini štite ljudska prava.Porodica. • su stekli znanja i razvili sposobnosti potrebne za aktivno učešće u civilnom društvu i da razumiju različite načine predstavljanja građanina u društvu. zadaci Odabrane oblasti iz ''Demokracije i ljudskih prava'' i ispitna pitanja od učenika zahtijevaju da: • su u stanju procijeniti da li je društvo demokratsko ili nije. Teorijske koncepcije o porodici. Incest. zaštita ljudskih prava.

1. Muzička tradicija u B i H • Vrste napjeva. LIKOVNA KULTURA Upoznati učenike sa likovnim stvaralaštvom.Sedam vrsta mramora/stećaka. Gabo. • Vokalna. 3. Seurat.MUZIČKA-GLAZBENA KULTURA Oblasti: Razvoj muzičkih instrumenata Bosna i Hercegovina u XX vijeku • Kompozitori srednje i nove generacije. Kiparstvo XX stoljeća TEME: Osnovne karakteristike moderne skulpture XX vijeka Pojava Rodina (Rodena) i preporod skulpture. 26 . Stećci . Kubizam Cezanne.Rousseu.Srednji vijek u Bosni i Hercegovini . stilska opredjeljenja. Pevsner. Meštrović TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ Od učenika svršenih gimnazijalaca na Testu općeg znanja se očekuje da vladaju općim znanjem iz sportskih disciplina i historije sporta. Arp. Moore (Mur). 2. Crnačka skulptura krče put)→ *KUBIZMU kao prethodniku apstrakcije. Brancusi. a predstavljaju ga Pablo Picasso i George Braque Slikari kubizma. instrumentalna i vokalno-instrumentalna muzika.VITALIZAM I KONSTRUKTIVIZAM (Picasso. Tatljin. .Likovne forme grobnih biljega jedinstvenih u svijetu Nekropole. simboli kao motivi u ornamentici.upoznavanje likovne kulture putem historije umjetnosti uz estetsku analizu umjetničkih djela i b) Izbornu nastavu – (obaveznu tek poslije učenikovog izbora) koja dolazi. kao društvenom pojavom i nužnom potrebom kroz: a) Obaveznu redovnu nastavu .

........ napisano prekrižite.. Ocjena 1 2 3 4 5 Želimo Vam puno uspjeha.. Pazite da Vaš rad bude pregledan i čitljiv......... radite uz tekst zadatka.......BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO OBRAZOVANJA/NAOBRAZBE.... Svaki zadatak brižljivo provjerite......... KULTURE I SPORTA/ŠPORTA Šifra Kandidata PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLA juni.... ocjene su: Osvojeni bodovi od od od od od 0 40 55 70 85 – – – – – 39 54 69 84 100 . .... 27 . NAUKE/ZNANOSTI.... Pažljivo proučite uputstvo...... Kandidati rješavaju samo zadatke iz prvog stranog jezika (engleski ili njemački)...... godine TEST OPĆEG ZNANJA Uputstvo kandidatu: Test popunjavajte perom ili hemijskom olovkom..... Pomoćne radnje..... Prilijepite kod....... Dozvoljeno je korištenje pomagala: logaritamskih tablica.. Počnite sa izradom testa............... . odnosno upišite svoju šifru (u okvir u gornjem desnom uglu). Rješavajte ih promišljeno............ ........ džepnih računara bez mogućnosti simboličkog računanja i geometrijskog pribora.. perom ili hemijskom olovkom.................... Broj bodova. . koje možete osvojiti. Vrijeme izrade testa: 180 minuta........ 2006..... Uzdajte se u sebe i svoje sposobnosti........... Ako pogriješite...... u rješavanju zadataka... U zadacima matematike i fizike mora biti jasno i korektno predstavljen put do rezultata... Nejasni i nečitljivi zadaci neće se bodovati. Ocjenjivač neće uzimati u obzir dodatne listove.... kada Vam dežurni nastavnik da potrebne upute. je 100... Pišite čitko............. Prema broju osvojenih bodova........

e) uzročna. d) lirska pjesma. Označeni dio rečenice je: a) Namjerna. b) pridjev . Imenice se: a) konjugiraju. b) Servantes. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. b) posljedična. Koji književnik nije predstavnik renesansne književnosti: a) Molijer. drama. Jučer nisam došao u školu. e) Šekspir. epska pjesma i epsko-lirska pjesma. 6. Gilgameš žudi za: a) Besmrtnošću. c) da pobijedi zaborav. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Književni rodovi su: a) epika. e) mijenjaju po vremenima Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. umjetnička i narodna književnost. Smatra se da je najpoznatije djelo naše alhamijado književnosti : a) Duvanski arzulah. Predikat je uvijek: a) Glagol. b) kompariraju. b) usmena književnost. e) Rubaije. c) mjesna. c) Dante. jer sam bio bolestan. e) prilog. 4. e) tragedija. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. HRVATSKI. zaokružite ga). d) prijedlog. d) da pomogne čovjeku. d) Petrarka. d) vremenska. c) uzvik. 5. 3. 7. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. komedija i ep. b) bogatstvom. c) Čudan zeman nastade. d) mijenjaju po licima. melodrama i farsa. c) dekliniraju. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. c) tragedija. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. e) da se izdigne iznad bogova (samo jedan navod je netačan. d) Bašeskijin ljetopis. 2. b) Ašiklijski Elif B.I JEZIČKO PODRUČJE • BOSANSKI. 28 . lirika.

29 . b) dadaizmu. Rumeni. Crne. e) roman o usponu i sreći porodice Latinović. 10. d) gradacija. Miloš Crnjanski je poznat po: a) impresionizmu. Zaokružite tačan odgovor) 12. Koja su dva slučaja presudna za pobunu Ahmeda Nurudina. c) kad Mersou zasmeta sunčeva svjetlost. 11. Ubistvo u romanu ''Stranac'' Alber Kamija dešava se u trenutku: a) kad počne padati kiša. a) Mogućnost nagodbe sa vlastima i Hasanov odlazak u Dubrovnik. 13. 9. Pjesma ''Maka Dizdara ''Modra rijeka napisana je u formi: a) Deseterca. d) sekstine. b) Kumordinar Žorž je bogati plemenitaš. Zrak a) aliteracija. e) ekspresionizmu Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora.Kovačića ''U registraturi'' je: a) Miha je trgovao zlatom. c) futurizmu. Zadnji. Tačna tvrdnja koja se odnosi na ličnosti iz romana A. d) roman koji ukazuje na bogatstvo stečeno pljačkama i prevarama. e) kad Mersou umire majka. c) Nadimak Ivičinog oca je Mali Kanonik. 14. c) tercine. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. b) kad Merso želi opljačkati arapina.8. d) sumatrizmu. b) katrena. e) distiha Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. c) Odlazak u tekiju i neuzvraćena ljubav. d) kad Arapin napada Mersoa. e) Laura je postala okrutna hajdučica. b) personifikacija. b) roman razotrikavanja zločinačke naravi predaka. b) Ratna zbivanja i zaljubljivanje. d) Ivica Kičmanović je iz ugledne građanske porodice. c) roman traganja za identititetom. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. d) Vijesti iz Dubrovnika i sakrivanje bjegunca. Trne. junaka romana Meše Selimovića ''Derviš i smrt'' : Harunovo hapšenje i prikrivanje nepoznatog bjegunca. U sljedećim stihovima prepoznajte glasovnu figuru koja doprinosi eufoniji teksta: Vrh hridi. Roman Miroslava Krleže ''Povratak Filipa Latinovića'' je: a) roman toka svijesti. e) hiperbola Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. c) metafora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora.

b) A. Alicia. u jutro dana kada ću te posljednji put vidjeti. If Martha ___________________(not come) in ten minutes. Strašnu noć sam proveo i. Little 30 . I have only a ________ Christmas cards left to write.V. fewer C. i pišem ti ovo bez romantične pretjeranosti. Eli's hobbies include jogging.15. A. as good as 19. is studying D. won't come C. A. Juan___________ in the library this morning. A. opens B. studying C. __________ the windows please. koji u posljednjim trenucima svoga života ne zna za veću slast nego da govori s tobom. opredijelila moju odluku: Hoću da umrem!“ a) August Šenoa „Zlatarevo zlato“. 16. swimming. doesn't come D. Puškin „Evgenij Onjegin“ c) Gistav Flober „Gospođa Bovari“ d) J. It's too hot in here. less D. as B. climb mountains C. predobra moja. The movie was __________ the book. • ENGLESKI JEZIK Part 1: Grammar and Vocabulary Section A Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. već će hladni grob pokrivati ukrućene ostatke nemirnog stvora. A. nesretnika. Gete „Jadi mladog Vertera'' e) Ante Kovačić „U registraturi“ Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. is study B. Ta je noć učvrstila. Kada ovo budeš čitala. spokojno. didn't come 21. to climb D. and __________. A. blagotvornu noć. open C. opened D. Lota. we’ll start the game without her. few B. A. will opened 18. are studying 17. as good C. don't come B. good as D. ah.S. climbing mountains 20. ja hoću da umrem. to climb mountains B. Kojem romanu pripada sljedeći odlomak: „Odlučeno je.

Section B Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. their charming bed and breakfast inns. Following graduation. When the newspaper went out of business. and Essex invite you to enjoy their castles and coastline. Essex D. What can we infer about this area of southern England? A. The coast often has harsh weather. 23. By the time I got to the office. Hampshire 26. These fields were home to Thomas Hardy. Bed and breakfasts abound. 24. so please call soon. Szewcyzk's accomplishments to advertise a job opening at the Hollsville County Times 31 . The sun is hot and the air is dry. Anna Szewcyzk Anna Szewcyzk. Enrollment is limited. 22. Our tour begins August 15. the meeting (already. D. Noted for her quick wit and trenchant commentary. D. The region has lots of vegetation. and the ports launched ships that shaped world history. perhaps the most popular broadcaster in the news media today. "I am so honored by this award that I'm at a total loss for words!" Who would ever have believed it? 27. Hampshire. begin) ______________ without me. Spend lazy days watching the clouds drift by or spend active days hiking the glorious hills. a colleague persuaded her to enter the field of broadcasting. B. won the 1998 Broadcasting Award. C. When I (arrive) ____________ home last night. to invite people to the National Convention of Broadcast Journalism to encourage college students to study broadcasting to recognize Ms. America! Accepting the award at the National Convention of Broadcast Journalism held in Chicago. Did you hear that Ben was fired last month? He (work) __________ for that company for more than ten years and he (work) ___________ in almost every department. She got her start in journalism as an editor at the Hollsville County Times in Missouri. ranging from quiet farmhouses to lofty castles. Which of the following counties is not included in the tour? A. 25. her name has since become synonymous with Good Day. The counties of Devon. Washington. and rapidly advanced to national television. Devon B. B. The land is flat. Nobody knew the company like he did. Cornwall C. Dorset. Ms. Call or fax us today for more information 1-800-222-XXXX. What is the purpose of this announcement? A. their museums and their cathedrals. My boss (be) ____ furious with me and I (be) _____ fired. She moved to Oregon to begin a master's degree in broadcast journalism at Atlas University. I discovered that Jane (prepare) __________ beautiful candle-lit dinner. Part 2: Reading The B&B Tour Spend ten romantic days enjoying the lush countryside of southern England. she was able to begin her career as a local newscaster with WPSU-TV in Seattle. Szewcyzk remarked. C.

d) Köln.V. b) Wien. Die Hauptstadt von Deutschland ist a) München b) Bonn c) Berlin d) Hamburg e) Bern Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora 20. What was Ms. to be the same as. announcer in Washington. to be discharged from. In welchem der folgenden Länder spricht man Deutsch? a) Italien b) Dänemark c) Kroatien d) Frankreich e) Österreich Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora 17. C. Szewczyk's first job in journalism? A. D. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? a) 20 b) 5 c) 16 d) 18 Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora 18. D. She was a newscaster in Oregon. In welcher Stadt wird das bekannte Oktoberfest gefeiert? a) Osnabrück. • NJEMAČKI JEZIK 16. B. to be the opposite of. 29. She was a T. C. to be in sympathy with. 1989 ist in Deutschland die _________ Mauer gefallen. She was a talk show host in Chicago.28. She was an editor for a newspaper in Missouri. The expression "to become synonymous with" means A. B. c) München. a) Chinesische b) Stuttgarter c) Berliner d) Wiener e) Frakfurter Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora 19. e) Düsseldorf Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora 32 .

Zeitformen. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora 33 .. d) Er will spazieren gehen. denn das Wetter ist schön. Das Deutsche hat a) keine Fälle b) drei Fälle c) sieben Fälle d) vier Fälle e) fünf Fälle Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora 23.. c) Heidi hat morgen vier Stunden.21. b) Er will spazieren gehen. Die Hilfsverben für Perfekt sind: a) werden b) haben c) können d) sein e) müssen Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora 25. Welcher Satz ist richtig? a) Heidi vier Stunden morgen hat. e) Er wil spazieren gehen schön das Wetter ist denn. a) sieben b) drei c) sechs d) keine f) acht Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora 24. d) Stunden vier Heidi hat morgen. Im Deutschen gibt es . Die Hauptstadt von Österreich ist a) Bern b) Leipzig c) Graz d) Wien e) Genf Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora 22.denn das Wetter schön ist. e) Morgen vier Stunden hat Heidi Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora 26.. c) Er will spazieren gehen das Wetter denn ist schön. Welcher Satz ist richtig? a) Er will spazieren gehen.schön ist das Wetter. b) Heidi Stunden hat morgen vier.

Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora 31.hilft er alten Menschen. e) Wenn er Zeit hat. d) Gehabt er wenn Zeit. c) Agnorum sub pelle lupi.kaput weil ist sein Auto. würde ich mir ein schönes Auto kaufen.den alten Menschen hilft. e) Haben ich mehr Geld. d) Ich mehr Geld hätte wenn. d) Herr Donner muss zu Fuß gehen. c) Koliko glava.helfen den alten Menschen. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora • LATINSKI JEZIK 30. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora 29.ist sein Auto weil. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora 28.kaufe ich ein teueres Auto. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora 34 . Sentencija: Mi o vuku. b) Koliko jezika govoriš. Welcher Satz ist richtig? a) Wenn ich hat mehr Geld. b) Ich habe mehr Geld.weil sein Auto kaput ist. a) Vulpes pilum mutat non mores. c) Habt er Zeit wenn.sein Auto kaput. c) Wenn ich mehr Geld hätte. Welcher Satz ist richtig? a) Wenn er Zeit haben. b) Er Zeit hast wenn.kaufen ich mir ein schones Auto wurde. c) Herr Donner muss zu Fuß gehen .kaufte ich ein teueres Auto.helfe er den alten Menschen. toliko ljudi vrijediš.sein Auto ist kaput. a vuk na vrata. tot homines vales – znači: a) Ljudski je griješiti. Quot linguas calles. Welcher Satz ist richtig? a) Herr Donner muss zu Fuß gehen.hilft er den alten Menschen.ein schönes Auto mir kaufen. b) Herr Donner muss zu Fuß gehen. toliko mišljenja.27. b) Lupus in fabula. e) Herr Donner muss zu Fuß gehen.

Zatim se ta cijena prvo povećala za 10%.5KM 34. Transformacijom izraza: 1 1 1 + ⋅ x −1 x + 1 x −1 2 dobivam: a) 1 x −1 2 b) 2 ( x − 1)(x + 1) c) x x −1 2 d) 2 ( x − 1) 2 e) 2 x −1 2 36. Cijena jedne knjige bila je 10KM. C={x|x∈Z ∧1-|x|>1} a) A b) B c) C d) ∅ e) {0} 33.MATEMATIČKO PODRUČJE • MATEMATIKA 32. Kvadriranjem binoma (2 2 -1)2 dobijamo: a) 9-4 2 b) 9 c) 9-2 2 d) 2 2 e) 2 35 .9KM e) 10.II PRIRODNO . Koja je sada cijena knjige? a) 10KM b) 9KM c) 10.1KM d) 9. B={x|x∈Z ∧x<5}. a onda smanjila za 10%. Ako je: Izračunati: (A∪B)∩C A={x|x∈N ∧x≤10}. Rastavljanjem na proste faktore izraza: 1-x3 a) (1-x)3 b) (1-x)(1+x)2 c) (1-x)(1+x+x2) d) (1-x2)(1-x) e) (1-x)(1-x+x2) 35.

Riješi jednačinu: 2 − 1 x =16. a) x=-4 b) x= 1 4 c) x=- 1 4 d) x=4 e) x=2 40. Izračunaj: (2 ) 2 3 a) 16 b) 64 c) 128 d) 36 e) 32 39. Riješi jednačinu: logx16=4 a) x=2 b) x=-2 c) x=4 d) x=-4 e) x=0 36 . U dvadesetouglu broj dijagonala je: a) 140 b) 170 c) 180 d) 200 e) 120 38. Riješi jednačinu: 1 2 1 x − =0 4 9 a) x=± 4 9 b) x=± 9 4 c) x=± 3 2 d) x=± 2 3 e) x=±36 41.37.

d) 1:100. Koliko je imao svaki od njih ako sume prvoga iznosi koliko 1 sume drugoga? 2 a) 44 i 76 b) 48 i 72 c) 60 i 60 d) 50 i 70 e) 55 i 65 • FIZIKA 45. b) energiju. c) 100:1. Dva druga su zajedno imala 120 KM. b) 15 m/s.Koliko puta se smanji gravitaciona sila? a) 3 puta. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. dobijese suplement ugla α. b) 6 puta.Kolika je ta brzina u m/s ? a) 10 m/s. Izračunaj sin30o+cos60o. b) 1:10. Kilovat(kW) je jedinica za: a) rad. c) 9 puta. 37 . c) 20 m/s. Koliki je ugao α 2 4 8 a) 96 o b) 95 o c) 94 o d) 93 o e) 90 o 43. d) 12 puta. 48. Kako s odnose jačine struje na sekundaru i primaru? a) 10:1. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Udaljenost izmedju dva tijela se poveća 3 puta.42. a) 1 b) 1 2 c) 2 d) 0 e) 3 −1 2 3 4 44. 47. Brojevi namotaja na sekundaru i primaru transformatora odnose se kao 10:1. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. i ugla α. Kada se sabere 1 1 1 . d) 25 m/s. 46. c) snagu. Automobil se kreće brzinom 54 km/h. d) količinu toplote ? Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora.

b) estera. d) soli. Atomskim brojem nazivamo: a) Broj protona u jezgru. Masti spadaju u red: a) proteina. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. 38 . b) Izobari. 52. e) viševalentnih alkohola. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. b) baznim. Opća formula alkana je: a) CnH2n. Rastvor čiji je pH = 7. b) CnH2n-2. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. e) masnih kiselina Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora.7 čini rastvor: a) kise1im. c) Jedinicu za promjer atoma. je matematički izraz za: a)Faradayev zakon indukcije. c) Izomeri. c)neutralnim.49. b) Faradaya. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Relacija mvr=n h/2π. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. c) Bohrov postulat. c) aldehida. 53. b) Broj atoma u molekuli. b) aminokiselina. d) Plancka. e) CnH2n+1. • HEMIJA/KEMIJA 51. d) voskova. b)Planckov zakon zračenja. d) Broj elektrona u jezgru. Na kojeg znanstvenika te asocira relacija. 56. c) CnH2n-4. Peptidna veza je prisutna kod: a) disaharida. c) proteina. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora.E=mc2 ? a) Newtona. c) Einsteina. b) Polimeri. Atomi različitih elemenata istog masenog broja zovu se: a) Izotopi. 54. d)Stefan-Boltzmanov zakon. f) CnH2n+2. 50. d) Cn2n+1. d) Modifikacije. 55.

61. Jedrov sok Protoplazma Jedro Citoplazma 39 . b) vanćelijski. Zaokružite slovo ispred taačnih tvrdnji a) b) c) d) e) Leukociti su crvena krvna zrnca. Navedene strukture razvrstaj prema mjestu nastanka u protoplazmi ćelije. Mitoza je dioba jedra tjelesnih (somatskih) ćelija. Uloga trombocita je___________________________________________. c) životinjske ćelije. Hromosomi 5. 59. Nervne ćelije imaju dva tipa nastavaka. 58. Endoplazmatski retikulum 2. 62.• BIOLOGIJA 57. Ćelijski zid imaju: a) biljne ćelije. Jedarce 3. Tip varenja kod praživotinja je : a) unutarćelijski. Skrob u ustima razlaže ferment lipaza. Uloga leukocita je u odbrani organizma od stranih čestica. 1. Kratki nastavci nervne ćelije su neuriti. Ribosomi 6. 60. Sredi podatke! Navedene su osnovne organizacione i funkcionalne strukture protoplazme eukariotske ćelije. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. To su kratki nastavci ili _________________ i dugi nastavci ili _____________________________. Broj ispred naziva strukture unesite u odgovarajuću kolonu. b) sve ćelije. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Mitohondrije 4.

b)________________________. 40 . 66. d) morske struje Zaokružite slova ispred tačnog odgovora. Alpskom orogenezom za vrijeme tercijra nastale su mlađe vjenačne planine a najpoznatije su : a)__________________________. Navedi osnovne tipove klime u Bosni i Hercegovini: a) Sredozemna b) Tropska c) Pustinjska d) Kontinentalna Zaokružite slova ispred tačnih odgovora. Migracije stanovništva . c)__________________________. Upišite na linijama nazive planina.• GEOGRAFIJA 63. d)________________________. c) Slovenija. Biološka struktura stanovništva obuhvata: a) Starosnu b) Prirodni priraštaj c) Rasnu d) Etničku Zaokružite slova dva tačna odgovora 67. d) Švajcarska. b) Hrvatska. b) reljef. Zaokruži članice evropske unije: a) Austrija. Među nabrojanim pojmovima zaokružite klimatske elemente sa 2 tačna odgovora : a) temperatura. 68. c) vazdušni pritisak. e) Makedonija Zaokružite slova ispred tačnih odgovora. 65. 64.po razlozima nastanka mogu biti : a) _______________________ b) ________________________ c) ________________________ Upišite na linijama razloge migracija.

Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. e) Pouzdanost. d) ZIP disk. III DRUŠTVENO PODRUČJE • HISTORIJA 73. Zaokruži šta ne spada u osobine računara: a) Brzina. e) Palica za igru.maj c) 15.novembar obiljžava kao _______________________ Upišite na liniju tačan odgovor. b) Miš. c) Inteligencija. U ulaznu jedinicu računara ne spada: (zaokruži tačan odgovor) a) Tastatura. 71.april b) 9.septembar Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. c) Hard disk. Danas se u Bosni i Hercegovini 25. e) Server baze podataka. 41 . b) Repetitivnost. b) Dizajner baze podataka. kao Dan pobjede nad fašizmom. d) Štampač. Danas se u svijetu. 75.• INFORMATIKA 69.maj d) 2. 72. Osnovna jedinica za memoriju računara je: (zaokruži tačan odgovor) a) Bit. ZAVNOBiH postaje najviše izvršno i zakonodavno tijelo narodnooslobodilačkog pokreta za BiH poslije svog: a) Prvog zasijedanja b) Drugog zasijedanja c) Trećeg zasijedanja Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. c) Administrator baze podataka. d) Klijent baze podataka. b) Pixel. e) DVD disk. 70.obilježava se: a) 6. c) Skener. d) Tačnost. 74. Osoba zadužena za upravljanje svim aktivnostima vezanim za bazu podataka naziva se: a) Operator baze podataka.

Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. b) Opažanje onog što vidimo. Imanuel Kant je autor knjige: a) Fenomenologije duha. čistim mišljenjem i razmjevanjem. dvoumljenje. Književnost je u narodnooslobodilačkoj borbi imala značajnu ulogu.Zaokruži njihova imena:(dva) a) Skender Kulenović b)Vladimir Nazor c) Branko Ćopić Zaokružite slova ispred tačnih odgovora. događajima. ljudima.Tada su stvarali i književnici iz Bosne i Hercegovine. Subjektivni doživljaj našeg odnosa prema stvarima. • PSIHOLOGIJA 80. Pokretačka snaga ličnosti. divljenje. • FILOZOFIJA 77. Sposobnost donošenja odluka. sumnja. 42 . 79. c) Novog organona. Filozofske discipline su: a) Ontologija. c) Stvaranje slika i predstava.76. 78. d) Uočavanje veza i odnosa. a) b) c) d) e) 81. c) Etika. komunikacija. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. e) Gnoseologija. c) Racionalizam je čudjenje. f) Metafizika Zaokružite slova ispred tačnih odgovora. d) Fiziologija. Percepcija je: a) Subjektivni odraz objektivne stvarnosti. Šta je racionalizam? a) Racionalizam je spoznajno gledište koje smatra da do čistih spoznala dolazimo ispitivanjem porijekla motiva. Spremnost da se žrtvujemo za druge osobe. potresenost. normi i svrhe moralnog djelovanja i prosudjivanja. svijesti o izgubljenosti. znatiželja. b) Fizika. b) Racionalizam je spoznajno gledište koje smatra da do bitnih spoznaja dolazimo umovanjem. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Šta su emocije: Odraz objektive stvarnosti. b) Kritika praktičnog uma. pojavama iz objektivne stvarnosti. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora.

e) Dirkem. Mogućnost rješavanja problema. Kasta je: a) organizacija. _____________ Odnose među sudovima: _____________. 43 . 88. b)Hegel . subkontrarni. Reakcija ličnosti na konfliktnu i stresnu situaciju. c) društvena grupa. c) Kont. Oblik društvene svijesti je: a) moral. ______________. _______________ Upišite na liniju vrste i odnose mežu sudovima 85. c. e) partija. Zaokružite tačan odgovor? 84. Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje opseg nekog pojma. Zaokružite tačan odgovor • SOCIOLOGIJA 86. a koji odnose među sudovima? Kategorički. Odliku jake ličnosti. d) država. b. b) ideologija. Definicija je: a. Sadržaj je skup bitnih oznaka pojma. Osnivač pozitivizma je: a) Kant. kontrarni. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Vrste sudova čine: ___________. asertorički. c. Koji od nabrojanih sudova čine vrste sudova. Skup bitnih karakteristika pojma čine njegov sadržaj. b. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. d) Veber. • LOGIKA 83. b) pravo. Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj nekog pojma. Skup nižih pojmova koje obuhvaća jedan viši pojam čine sadržaj tog pojma. e) partija. c) nacija. Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje doseg nekog pojma.82. limitativni. 87. Šta je sadržaj pojma? a. Frustracija predstavlja: a) b) c) d) Sukob sa okolinom. d) religija.

d) Obično dokument ili skup dokumenata koji određuje osnovne zakone i principe ili uređenje vlasti političkog sistema. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. b) muž i žena i njihova djeca. b) Udaraljka. 94. c) Mladen Pozajić. e) unija. Simfonija je: a) Vokalna kompozicija. Operu «Hasanaginica» napisao/la je: a) Anđelka Bego-Šimunić. b) Završna odredba mirovnih sporazuma u kojima je glavnu ulogu preuzela Generalna skupština UN. c) entitet. c) Instrumen sa tipkama. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. c) Orkestarska kompozicija. d) Drveni duvači instrument. b) Kompozicija za solo instrument uz pratnju orkestra. d) distrikt. 44 . Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. 93. d) Asim Horozić. Ustav je: a) Usmeni dogovor predstavnika svih nivoa vlasti. IV UMJETNOST I TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ • MUZIČKA KULTURA 92. b) Vlado Milošević. Savremena porodica je: a) muž i žena. Klarinet je: a) Limeni duvači instrument. 91. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. c) familija. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora.89. d) rodbina. Brčko je: a) kanton. b) općina. • DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA 90. c) Normativ kojim se usklađuju odnosi između stranaka na vlasti i stranaka u opoziciji. d) Kompozicija za solo instrument. e) braća i sestre. e) Početni dokument u jačanju bilateralnih odnosa između dvije evropske zemlje.

e) Gimnastika. c) preskaču. ''Kraljicom sportova'' naziva se: a) Odbojka. b) ležeći stećak. e) pretrčavaju. d) Pol Gogen. Žorž Brak. 96. prijem servisa. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Marc Chagall Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora.• LIKOVNA KULTURA 95. i smečiranje. U disciplini ''trčanje sa preponama'' prepone se: a) ruše. b) Maljevič. • TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 98. c) dizanje. dizanje. c) Pablo Picasso. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. d) preskaču naizmjenično. c) Moore. b) zaobilaze. 100. b) Pol Sezann. i kontra – napad. Tuluz Lotrek. serviranje. d) Atletika. dodavanje. c) Rukomet. Najljepši i najpoznatiji stećak je: a) stojeći stećak. smeč i blok. blokiranje. d Polock. Brancuci. smečiranje. Mujezinović. smečiraje i blok. Mikelanđelo. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. b) Košarka. 99. Elementi odbojkaške tehnike su: a) serviranje. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. 97. d) serviranje. 45 . Najpoznatiji vajari XX stoljeća su: a) Mondrian. Salvador Dali. Slikari kubizma su: a) Vasilij Kandinski. dodavanje. Leonardo. smeč i blok. d) sljemenjak stećak. e) servis. b) serviranje. c) stećak kula. dizanje.

a «A ili B» 28. «D» Engleski jezik 16. b «C» 21. «A» 2. a «C» 17.a «B» 18. «A» 5.a «A» 29.a «D» 27. «B» 6.KLJUČ TESTA OPĆEG ZNANJA (ZOT) Pitanje Odgovor: broj: Bosanski. b «C» 24. b «C» 26.a «C» Njemački jezik 16. b «C» 18. Hrvatski. b «C» 19. Srpski jezik i književnost 1. «E» 13. «A» 15. b «C» 20.a «D» 20. «A» 7. «A» 12. b «D» 27.a had already begun / was / was 24.50+0.a «D» 19. «E» 9. b «D» 22. «A» 3. «D» 11. «C» 4.a «B» 26. b «C» 28.a arrived / had prepared 23.50=1 1 1 1 1 1 46 .a «A» worked / worked 22.a 25. «E» 8. «C» 14. «C» 10. b «D» 23. b «E» 29.a «C» 21. b «B i D» 25. b «E» 17. b «C» Bodovi: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.

«A» 58. «A i C» a)Alpe.50= 1 1 0. «B» 49.50+0. Ekonomske. «B» Matematika 32. jedro= 2. 66. «D» 33. «C» 35. «E» 36. «D» 34. «D» 41. «u koagulaciji krvi» 61. «B» Fizika 45. «B» 39. «A» 52. i 5 62. «A i C» 67. «A i C» 68. «C» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0. «F» 55.50+0. Porodične 65. «B» 53. «C» 70. «A i D» Informatika 69.50+0.50= 1 0. «C» 47.50=1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 . «C» 50. «B» 56. «A» 72. «B» 38. «D i E» dendridi // neuriti 60. «B» 31. «A» 43. «C» Hemija/Kemija 51. «D» 71. c)Kordiljeri. 3. d)Dinaridi 64. «A» 44. Političke. «A» 42. «B» 46. «C» 40. «C» 48. «A» 59. Geografija/Zemljopis 63. kompletno popunjene kolone. 4 i 6 // citoplazma= 1. «A» 37.Latinski jezik 30. «B» 54. «B» Biologija 57. b)Himalaji.

«B» Demokratija i ljudska prava 90.50=1 1 1 1 1 1 1 0. 76.50+0. subkontrarni 84. «E» 81. «B» Psihologija 80. 78. Etika // Gnuseologija. «B» 74.50= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 48 . «A i C» Filozofija Ontologija. «D» Muzička/glazbena kultura 92. «D» 99. «C» Tjelesni i zdravstveni odgoj 98. «A» 88. «D» 91. Metafizika 77. «C» 97. «C» 89. «C» 96. «C» 87. «B» DAN DRŽAVNOSTI 75. asertorički. «C» Logika 83.Historija/Povijest 73. «B» 79. «D» 94. «E» Ukupno bodova: 1 1 1 0. «A» Sociologija 86. «C» 93. limitativni/ / kontrarni.50= 1 0. «C» 100. «D» Likovna kultura 95. «B» kategorički. 85. «B» 82.50¸+0.50+0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful