KÝ THI CUÈI HÅC KÝ

HÅC KÝ 01 N‹M HÅC 2010-2011
Mæn thi: Gi£i t½ch 2
MSMH: TOAN252DV01
Thíi l÷ñng (khæng kº thíi gian ph¡t ·): 120 phót
Khæng ÷ñc tham kh£o t i li»u
Thu l¤i · thi 

— THI

I. PH†N 1)(9 iºm)

B i 1. (1 iºm) SV ghi ph¦n tr£ líi c¡c c¥u häi sau v o gi§y l m b i.

a) Gi£ sû f l  h m hai bi¸n câ c¡c ¤o h m ri¶ng c§p hai li¶n töc v  fx(x, y) = x3y2.
Gi¡ trà cõa fyx(1, 2) l 
A) 4

B) 12

C) 6

D) 3.

b) H¼nh (H1) biºu di¹n mi·n n o trong tåa ë cüc?

H1

H3

H2

c) HCho (C) l  ÷íng trán t¥m O b¡n k½nh R = 1 trong m°t ph¯ng Oxy. Gi¡ trà cõa
dy l 
C
A) − π

B) π

C) 0

D) π2 .

d) Biºu di¹n tªp x¡c ành cõa h m f (x, y) = √2 − x − y + √x + √y trong m°t ph¯ng
Oxy .
B i 2. (1 iºm) Cho g(t) = f (x(t), y(t)), trong â f, x = x(t), y = y(t) l  c¡c h m kh£
vi v 
f (1, 2) = 5, fx (1, 2) = 3, fy (1, 2) = 4

x(0) = 1, y(0) = 2, x0 (0) = 5, y 0 (0) = 6.

a) (0,5 iºm) T¼m ∇f (1, 2), g0(0), x§p x¿ tuy¸n t½nh cõa h m f t¤i (1,2).
b) (0,5 iºm) T¼m tèc ë bi¸n thi¶n cõa h m f t¤i iºm (1, 2) theo h÷îng u = i + j .
Theo h÷îng n o th¼ tèc ë bi¸n thi¶n cõa f t¤i iºm (1, 2) l  lîn nh§t?
1

y) 6= (0. Sû döng ph÷ìng ph¡p nh¥n tû Lagrange. x2 + y 2 ≤ 1} a) (0. 2]. 0) 2 2 f (x. 01 l  l¢i su§t cõa vèn vay (t½nh tr¶n 1 th¡ng). K l  ti·n vèn câ ìn và l  USD.(2 iºm) Mët b£n mäng h¼nh tam gi¡c nh÷ h¼nh (H3) v  câ h m mªt ë l  ρ(x. Oy. T½nh C ydx + dy . y) ∈ R2 |x ≥ 0. b) (0. ìn và cõa s£n l÷ñng Q l  s£n ph©m.25 iºm) T½nh c¡c moment cõa b£n èi vîi c¡c tröc quay Ox. r = 0. ω = 400 l  ti·n l÷ìng cõa ng÷íi lao ëng câ ìn và l  USD/ng÷íi/th¡ng. y ≥ 0. Gi£ sû x½ nghi»p c¦n s£n xu§t 1000 s£n ph©m.0) v  t½nh fx(0.(1 iºm) Cho C l  ÷íng R cong ð h¼nh (H2) (nûa ÷íng trán t¥m O b¡n k½nh r=1 n¬m ph½a tr¶n Ox). 1] × [0. C(L.(1 iºm) Cho h m sè  xy  (x + y 2 ) cos x +y n¸u (x.75 iºm) T½nh khèi l÷ñng cõa b£n.1Ω. II. 0  B i 5. y) = n¸u (x. K) = L1/2 K 1/2 . cüc tiºu àa ph÷ìng v  iºm y¶n ngüa cõa h m sè.(1 iºm) Cho t½ch ph¥n ZZ vîi (x2 + y 2 )dA R R = {(x. 0). y) = (0. 0). K º chi ph½ s£n xu§t l  nhä nh§t v  t¼m chi ph½ s£n xu§t khi â. B i 6. K) = ωL + rK. tø â suy ra tåa ë trång t¥m cõa b£n.(2 iºm) Cho h m sè f (x. Trong â L l  l÷ñng lao ëng.5 iºm) V³ mi·n R trong m°t ph¯ng tåa ë Oxy v  êi t½ch ph¥n tr¶n sang tåa ë cüc. B i 4.B i 3. X²t t½nh li¶n töc cõa h m sè t¤i (0. B i 8B. y) = 1 + y.(1 iºm) H m chi ph½ v  h m s£n l÷ñng cõa mët x½ nghi»p l¦n l÷ñt l  Q(L. h¢y t¼m L. º o i»n trð cõa m¤ch i»n ng÷íi ta o c¡c i»n trð R1 v  R2 ÷ñc c¡c k¸t qu£ l¦n l÷ñt l  3Ω v  vîi sai sè khæng qu¡ 0. fy (0. T½nh i»n trð t÷ìng ÷ìng R cõa m¤ch i»n v  sai sè lîn ·R .5 iºm) T½nh gi¡ trà trung b¼nh cõa h m f tr¶n h¼nh chú nhªt R = [0. nh§t gi¡ trà n y.(1 iºm) Mët m¤ch i»n gçm hai i»n trð R1 v  R2 m­c song song. 0).5 iºm) T½nh t½ch ph¥n tr¶n. b) (1. a) (0. b) (0.5 iºm) T¼m c¡c gi¡ trà cüc ¤i àa ph÷ìng. y) = x3 − 6xy + 8y3 a) (1. B i 7. PH†N 2)(1 iºm) Sinh vi¶n chån mët trong hai b i sau B i 8A. Bi¸t R = RR +R 6Ω 1 1 2 2 H˜T 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful