P. 1
Buon Me - Nha Trang - Da Lat 6n6d Ctmau

Buon Me - Nha Trang - Da Lat 6n6d Ctmau

|Views: 0|Likes:
Published by Thành Barca
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Thành Barca on Aug 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2012

pdf

text

original

BAN MEÂ - ÑAØ LAÏT - NHA TRANG.

Thôøi Gian: 06 NGAØY 06 ÑEÂM. Phöông Tieän : ñi veà baêng xe Ñeâm 01 22h:00 NGAØY01 01:30 07:00 08:00

TPHCM - BAN MEÂ THUOÄT.
Du lòch Hoa Vieät ñoùn khaùch taïi ñeåm heïn Khôûi haønh ñi Ban Meâ Thuoät, tôùi Bình Döông Quyù Khaùch duøng böõa aên khuya.

TP.HCM – BAN MEÂ.
Ñoaøn theo loä trình QL13,14, ñoaøn ñi qua caùc ñòa danh Ñoàng Xoaøi, Soùc Bom Bo, Buø Ñaêng, ñöôøng Hoà chí Minh, ñoaøn nghæ ngôi treân Xe nghe HDV thuyeát minh vaø tham gia caùc troø chôi cuøng nhieàu phaàn quaø aán töôïng cuûa Hoa Vieät Ñeán TT.Gia Nghóa quyù khaùch duøng ñieåm taâm. Tieáp tuïc loä trình leân Ban Meâ, ñoaøn gheù tham quan thaùc Dray Nu – Dray Saùp (ngoïn thaùc huøng vó, döõ doäi nhaát cuûa Taây Nguyeân) . Ñeán TP.Ban Meâ Thuoät, ñoaøn nhaän phoøng, nghæ ngôi. Duøng côm tröa.

11:00 14:30 15:00

Xe ñöa ñoaøn tham quan Baûo Taøng Daân Toäc - nhaø ñaøy Ban Meâ Thuoät. Khôûi haønh ñi Buoân Ñoân, tham quan Caàu Treo vaø ngaém caûnh soâng Seâreâpoâk (doøng soâng duy nhaát ôû Vieät Nam chaûy ngöôïc), tham quan Nhaø saøn coå 120 tuoåi cuûa ngöôøi Laøo, tham quan moä vaø nghe keå chuyeän veà Vua saên Voi. – Tröôøng Huaán Luyeän Voi, tham quan KDL Sinh thaùi Baûn Ñoân taïi ñaây quyù khaùch coù theå taän höôûng caûm giaùc ñöôïc cöôõi Voi cuûa nuùi röøng Taây Nguyeân (bao veù) Quyù khaùch duøng côm chieàu . Trôû veà laïi Ban Meâ Thuoät nghæ ngôi. Töï do sinh hoaït, thöôûng thöùc caø pheâ phoá nuùi.

17:30 Toái NGAØY 02

BAN MEÂ – ÑAØ LAÏT

06:30 7h:00 11h:00 14h:00

Quyù khaùch duøng ñieåm taâm Buffet. Laøm thuû tuïc traû phoøng. Ñoaøn khôûi haønh ñi ñaø laït treân ñöôøng ñi HDV cty du lòch seõ thuyeát minh nhöõng cung ñöôøng maø ñoaøn ñi qua. quyù khaùch ñeán ñaø laït duøng côm tröa taïi nhaø haøng, sau ñoù nhaän phoøng nghæ ngôi Xe ñöa ñoaøn khôûi haønh tham quan Khu du lòch Thung Luõng Vaøng. Tieáp theo ñoaøn vaøo Khu du lòch nuùi Langbiang, töø chaân nuùi xe Jeep ñöa quyù khaùch leân ñænh, ngaém nhìn caûnh huøng vó cuûa nuùi röøng Langbiang vaø nhöõng buoân laøng ngöôøi Côho döôùi chaân nuùi. .Quyù khaùch veà laïi khaùch saïn duøng côm chieàu taïi nhaø haøng. Tham gia chöông trình giao löu vaên ngheä Coàng chieâng taây nguyeân, cuøng nhaûy muùa beân beáp löûa hoàng, thöôûng thöùc thòt nöôùng, röôïu caàn.

17h:30 18h:00

Toái Ngaøy 03 06:30 07:30 11:30 13h:00 17: 00 18h:00 Toái NGAØY 04

Quyù khaùch töï do khaùm phaù Tp. Ñaø Laït Veà Ñeâm.

ÑAØ LAÏT – NHA TRANG
Quyù khaùch duøng ñieåm taâm Buffet.. Xe ñöa ñoaøn Xe ñöa ñoaøn Khôûi haønh ñi tham quan Vöôøn Hoa Thaønh Phoá, Thung Luõng Tình Yeâu.. Sau ñoù quyù khaùch veà laïi khaùch saïn Laøm thuû tuïc traû phoøng. Quyù khaùch duøng côm tröa taïi ÑAØ LAÏT Ñoaøn khôûi haønh ñi Nha Trang. Treân ñöôøng ñi HDV cty du lich seõ thuyeát minh nhöõng loä trình maø ñoaøn ñaõ ñi qua. Ñoaøn ñeán NHA TRANG, nhaän phoøng khaùch saïn, nghæ ngôi. Quyù khaùch duøng côm chieàu taïi nhaø haøng. Toái töï do sinh hoaït, nghæ ngôi. Töï do Thöôûng thöùc Kem Boán Muøa taïi Four Seasons. Nghæ ñeâm taïi Nha Trang.

KDL BAÕI SOÛI – VINPEARL.

06h:30 07h:45 10h:00 11h:00 13h:00 17h:00 18h:30 20: 00

Ñoaøn duøng ñieåm taâm saùng taïi Nhaø Haøng, xe ñöa Quùy Khaùch ñi tham quan vònh Nha Trang, 01 trong 29 Vònh ñeïp nhaát Theá Giôùi - xuoáng taøu ra khôi khaùm phaù thieân nhieân Bieån lôùn nhaát Vieät Nam ñeán vôùi KDL Baõi Soûi, Quyù Khaùch nghæ ngôi hoaëc taém bieån.
Taøu ñöa Quyù Khaùch sang khu du lòch Con Seõ Tre duøng Côm Tröa. Tieáp tuïc haønh trình ñoaøn ñeán vôùi DL VINPEARL tham gia caùc troø chôi caûm giaùc maïnh, trong nhaø cuõng nhö ngoaøi trôøi, xem nhaïc nöôùc, thuûy cung,taém bieån vaøo coâng vieân nöôùc tham gia caùc troø chôi trong Water World

Duøng côm chieàu taïi nhaø haøng noåi khu du lòch VINPEARL. Xem chöông trình bieåu dieãn nhaïc nöôùc KDL VINPEARL. Ñoaøn xeáp haøng leân caùp treo veà laïi Nha Trang, töï do khaùm phaù taïi Tp.Bieån Nha Trang.

NGAØY 05 06:30 07:45

KHAÙM PHAÙ BAÕI DAØI – CHUØA LONG SÔN – CHÔÏ ÑAÀM
Xe ñöa ñoaøn tôùi tham quan Baõi Daøi moät baõi bieån saïch vaø coøn khaù hoang sô cuûa Nha Trang, tham quan toøa nhaø Diamond Bay. Quyù khaùch nhaän leàu töï do taém bieån vaø chôi caùc troø chôi treân bieån nhö: Moâtoâ nöôùc (Jetsky), duø bay (Parasaling), xuoàng theå thao (Kayak), laën bieån (Diving), löôùt vaùn, (töï tuùc) hoaëc tham gia chöông trình vaän ñoäng tröôøng treân bieån do hoaït naùo vieân Hoa Vieät toå chöùc chöông trình vaän ñoäng treân bieån. Quùy khaùch töï do thöôûng thöùc haûi saûn treân bieån (töï tuùc). Duøng böõa tröa taïi nhaø haøng, veà khaùch saïn nhaän phoøng nghæ ngôi. Ñoaøn ñi thöôûng ngoaïn phong caûnh Nha Trang vôùi caùc thaéng caûnh noåi tieáng nhö Chuøa Long Sôn, Nhaø thôø Ñaù nhöõng coâng trình kieán truùc ñoäc ñaùo cuûa Nha Trang, sau ñoù ñoaøn gheù chôï ñaàm mua saém ñaëc saûn veà laøm quaø cho ngöôøi thaân. Quyù khaùch duøng BÖÕA TIEÄC HAÛI SAÛN thay cho böõa côm chieàu taïi nhaø haøng kết hợp vôùi KARAOKE caây nhaø laù vöôøn.

11:30 14:00

17: 30 NGAØY 06 05:30

NHA TRANG – TPHCM.
Laøm thuû tuïc traû phoøng. Quyù khaùch duøng ñieåm taâm taïi khaùch saïn.

06:00 10:00 11:00 16:30 20:00

Khôûi haønh veà laïi TPHCM, treân ñöôøng veà ñeán Phan Rang ñoaøn gheù tham quan, mua saém tìm hieåu veà caùch deät thoå caåm truyeàn thoáng cuûa ñoàng baøo daân toäc Chaêm taïi laøng deät Myõ Nghieäp, gheù thöôûng thöùc ñaëc saûn Röôïu maät nho Phan Rang (neáu quyù khaùch coù nhu caàu. Duøng côm tröa taïi nhaø haøng Hoøn Coø Caø Naù. Tieáp tuïc loä trình Veà tôùi TPHCM. Du lòch Hoa Vieät Chia tay - chuùc söùc khoûe Quyù khaùch vaø heïn ngaøy gaëp laïi.

TIEÂU CHUAÅN PHUÏC VUÏ TRONG TOUR:
VAÄN CHUYEÅN Xe 45 choã (Aero Space) ñôøi môùi, ti vi, baêng ñoâi, gheá baät, maùy laïnh, Ñaït tieâu chuaån du lòch ÑAØ LAÏT 2**: HOÀNG TAÂM, ÑOÂNG PHÖÔNG… BAN MEÄ THUOÄT 3*** : BAÏCH MAÕ, TUAÁN VUÕ, ÑAM SAN… KHAÙCH SAÏN NHA TRANG 3*** : HAPPY LIGHT HOTEL, HAÛI AÂU, THE LIGHT … Tieän nghi trong phoøng: Thang maùy, tivi, tuû laïnh, ñieän thoaïi, heä thoáng nöôùc noùng, . . veä sinh kheùp kín Phoøng töø : 2 – 3 - 4 khaùch AÊn nheï chieàu ngaøy veà + aên khuya ngaøy ñi: Phôû, Huû tíu, Baùnh canh, . . . giaûi khaùt cafeâ, nöôùc ngoït, . . AÊN UOÁNG AÊn saùng : Ngaøy 01 - Phôû, Huû tíu, Baùnh canh, . . giaûi khaùt cafeâ, nöôùc ngoït, . . AÊn saùng : NGAØY 02 ÑEÁN NGAØY VEÀ : BUFFET TAÏI KHAÙCH SAÏN. AÊn tröa, chieàu : 80.000 HÖÔÙNG DAÃN VIEÂN BAÛO HIEÅM

Ñ/K

Ñoaøn coù höôùng daãn vieân thuyeát minh vaø phuïc vuï aên, nghæ, tham quan cho Quyù khaùch. Hoaït naùo vieân toå chöùc caùc troø chôi vaän ñoäng taäp theå, sinh hoaït , ca haùt. Khaùch ñöôïc baûo hieåm du lòch troïn goùi (Baûo hieåm Baûo Minh), möùc boài thöôøng toái ña 20.000.000ñ/tröôøng hôïp. Thuoác Y teá thoâng thöôøng.

Moãi vò khaùch treân ñöôøng ñi ñöôïc phuïc vuï noùn du lòch, khaên laïnh, 02 chai nöôùc tinh khieát 0.5l/ngaøy/ngöôøi vaø xoå soá vui coù thöôûng. QUAØ TAËNG CÔ CAÁU GIAÛI THÖÔÛNG CHÖÔNG TRÌNH VAÄN ÑOÄNG TREÂN BIEÅN: GIAÛI NHAÁT : 01 THUØNG BIA 333 GIAÛI NHÌ GIAÛI BA GIAÙ VEÙ TREÛ EM THAM QUAN : 01 THUØNG COCACOLA : 01 THUØNG C2

Töø 01t05t mieãn phí (hai ngöôøi lôùn chæ keøm 1 treû mieãn phí). Töø 6 ñeán 10 tính 60% giaù veù (nguû gheùp cuøng gia ñình). Töø 11 tuoåi trôû leân tính 100% Giaù veù ñaõ bao goàm phí vaøo coång taïi caùc ñieåm tham quan theo chöông trình. Thueá VAT

CAÙP TREO VINPEARL.
GIAÙ KHOÂNG BAO GOÀM

TAØU THAÊM QUAN ÑAÛO CON SEÛ TRE. GIAO LÖU COÀNG CHIEÂNG
Caùc chi phí caù nhaân khaùc ngoaøi chöông trình (aên ñaëc saûn, giaët uûi, ñieän thoaïi, thöùc uoáng trong minibar…)

BAÛNG BAÙO GIAÙ TOUR AÙP DUÏNG CHO ÑOAØN 40 KHAÙCH TRÔÛ LEÂN:
STT 01 Chöông trình Thôøi gian Khaùch saïn Giaù Troïn Goùi (ñ/khaùch)

BAN MEÂ – ÑAØ LAÏT - NHA TRANG 6 NGAØY 6 ÑEÂM 3 *** VAØ 2**

3.200.000ñ/k.

CAM KEÁT VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG: CHUÙNG TOÂI CHÆ NHAÄN TIEÀN KHI QUYÙ KHAÙCH HAØI LOØNG

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->