ŠIRK JE NAJVEĆI GRIJEH

بنذ مظعأ لاب كرشلا
(Avtor: Šejhul-Islam Ibn Tejmijje, rahimehullah)
Znaj, Allah ti se smilovao, da je pridruživanje nekoga Njemu najveći grijeh koji čovjek može počiniti. Kur'an
kaže:
¿¸| ´<¦ ¸ `¸¸±-, ¿¦ ì´¸:¸ .¸«¸, `¸¸±-,´¸ !. ¿¸: ,¸l: _.¸l ',! :¸
Allah neće oprostiti da Mu se neko pridružuje, a oprostit će manje od toga kome On hoće...
1

U Sahihima Buharije i Muslima se prenosi da je Poslanik upitan: Koji je najveći grijeh?- pa je odgovorio: Da
Allahu pripišeš druga a On te stvorio.
¸· ¦¡l->´ ¸< ¦´:¦..¦ ¯¡..¦´¸ _¡.l-. ¸__¸
Uzvišeni kaže: Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim!
2

¤ ¦:¸|´¸ ´_. ´_..·¸¸¦ ¨¸. ! s: .«`,´¸ !´,¸¸.`. ¸«,l¸| ¯¡. ¦:¸| .«l¯¡> «.-¸. «.¸. ´_¸.. !. ¿l´ ¦¡`s., ¸«,l¸| _¸. `_¯,·
_->´¸ ¸< ¦´:¦..¦ _¸.`,¸l _s .¸«¸¦,¸,. ¯_· _`... 츸±>¸, ¸,¸l· ,.¸| _¸. ¸¸.>´¦ ¸¸!.l¦ ¸_¸
...i druge Njemu jednakim smatra, da bi s puta Njegova na stranputicu odvodio. Reci: Uživaj neko
vrijeme u nevjerovanju svome, bit ćeš, sigurno, stanovnik vatre!
3

Pa onaj ko Allahu pridruži nekoga u pogledu iskazivanja ibadeta, i ne bude Mu priznavao apsolutnu vlast i
gospodarstvo, počinio je širk. Ovo je mišljenje koje zastupaju svi muslimani.
On, Uzvišeni, je isključivo dostojan iskazivanja Mu ibadeta, jer je On onajkoji pruža utočište, za Njim žude
ljudska srca i od Njega traže pomoći kada se nađu u nevolji. Sve drugo, osim Njega Jedinoga, upućeno je
tražiti pomoč od drugoga, i predodređeno im je da Mu se pokoravaju. Pa kako onda to može biti
predmet našeg obožavanja?
Uzvišeni govori:

1
En-Nisa, 48.
2
El-Bekare, 22.
3
Ez-Zumer, 8.
¦¡l->´¸ .«l _¸. .¸:¸:!,¸s ¦,¸`> ¿¸| _..·¸¸¦ "¸¡±>l _,¸,¯. ¸¸_¸
A oni Njemu od robova njegovih pripisuju dijete. Čovjek je, zaista, očiti nezahvalnik.
4

¿¸| ´_é _. _¸· ¸,´¡..´.l¦ ¸_¯¸¸¦´¸ ¸¸| _¸.¦´, ¸_.´.-¯¸l¦ ¦´.¯,s ¸__¸
… ta svi če oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi u Milostivog tražiti utocište!
5

_l ¸¸>..`.¸ _,¸..l¦ ¿¦ _¡>, ¦´.¯,s ¸< ¸´¸ «>¸¸.l.l¦ ¿¡,¯¸1.¦
Mesihu nece biti zazorno da prizna da je Allahov rob, Pa ni melekima, Njemu najbližim.
6

¸´¸ ¦¡l->´ _. ¸<¦ !´¸.l¸| ¸>¦´, _¸.¸| _>l «.¸. "¸,¸.. _,¸,¯. ¸_¸¸
… ne prihvatajte drugog boga osim Allaha, Ja sam vam od Njega da vas javno opomenem!"
7

¯_· _¸.¸| ,¯¸¸.¦ ¿¦ .,s¦ ´<¦ !´.¸l>: «l _¸¸.]¦ ¸¸¸¸
Reci: "Meni se nareduje da se klanjam Allahu iskreno mu ispovijedajuci vjeru.
8

On Uzvišeni jedino je dostojan da Mu se robuje i bude pokorno radi Njega samoga. On kaže:
..>l¦ ¸< ¸´¸´¸ _,¸.l.-l¦ ¸_¸
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova hvalimo.
9

Označavanje riječi el-hamd u ajetu određenim članom upućuje na značenje da sva apsolutna slava i hvala
pripadaju isključivo Njemu. Potom je riječima Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoč tražimo
10
, još više precizirano da ta hvala pripada Njemu. Ovaj ajet je i komentar prvog ajeta Fatihe. Ovim je
ponovno utvrđena činjenica da se niko, osim Njega Uzvišenoga, ne obožava.

4
Ez-Zuhruf, 15.
5
Merjem, 93.
6
En-Nisa, 172.
7
Ez-Zarijat, 51.
8
Ez-Zumer, 11.
9
El-Fatiha, 1.
10
El-Fatiha, 4.
Riječima Samo Tebe obožavamo, ukazuje se na obožavanje samo Njega, te implicira iskazivanje Mu
ljubavi, osjećanja straha pred Njim, traženje od Njega, i izvršavanje onoga što je naredio i izbjegavanje
onoga što je zabranio. Dok riječima i samo od Tebe pomoč tražimo, aludira na Njegovu apsolutnu vlast i
gospodarstvo, a što implicira oslanjanje samo na Njega, pokoravanje i prepuštanje Njegovoj Volji.
Riječ rabb ima značenje i Vladara, Koji s onim što je u Njegovoj vlasti raspolaže kako On želi. Ukoliko,
dakle, čovjek dođe do spoznaje da sva vlast i svaka odluka pripadaju Njemu,

ì¸.,. _¸.]¦ ¸:¸.´,¸, ,l.l¦ ´¡>´¸ _ls ¸_´ ¸,`_: '¸,¸.· ¸¸¸
a Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može
11
, onda će smatrati da korist, šteta, kretanje,
mirovanje, pružanje, sakupljanje, spuštanje i uzdizanje, ne mogu se dogoditi bez Njega Uzvišenoga. Radi
se o znanosti o sife rububije (sifati Božijeg vladanja svime),a u prvom slučaju radi se o znanosti o sifatima
Božije Jednoće (sife ilahijje).
Ispravno razumivanje onoga što je Bog naredio, izbjegavanje onoga što je zabranio, te iskazivanje ljubavi
prema Njemu, osjećanje straha pred Njim i traženje pomoći od Njega, ostvaruje se putem potpune
spoznaje o karakteristikama Božije Jednoće (ilm ilahijje). A ispravno razumijevanje pokornossti, predanosti
i prepuštanja Njegovoj Volji se ostvaruje putem potpune spoznaje o karakteristikama Apsolutnog Božijeg
vladanja svime (ilm er-rububijje).
A na principu potpunog pokoravanja Njegovoj vlasti i volji funkcionira čitav kosmos, kao što Uzvišeni kaže
u sljedećem ajetu:
!..¸| !´.l¯¡· ¸,`_:¸l ¦:¸| «..:´¸¦ ¿¦ _¡1. .«l _´ `¿¡>´,· ¸_¸¸
Ako nešto hoćemo, Mi samo za to reknemo: Budi! – i ono bude.
12

Ukoliko čovjek ostvari potpunu spoznaju o ova dva aspekta, na kojima se temelji ukupno islamsko
vjerovanje, onda je uspio dokučiti pravi smisao obožavanje i pokoravanja Njemu, Uzvišenome. Zato je
rečeno da ajet Fatihe Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoč tražimo
13
, sadržava sve tajne
Kur'ana, jer se njegovim prvim dijelom naglašava iskazivanje ljubavi prema Njemu, osječanje straha pred
Njegovim Bićem, traženje pomoči od Njega, te izvrašavanje onoga što je On naredio a izbjegavanje onoga
što je On zabranio. Drugim dijelom ajeta naglašava se pokoravanje i predanost Njegovoj Apsolutnoj Volji
u svakom našem postupku.

11
El-Mulk, 1.
12
En-Nahl, 40.
13
El-Fatiha, 4.
Ukoliko čovjek zanemari ova dva aspekta, ne spoznajući Allahovu Apsolutnu vlast u svim stvarima,
Njegovo Apsolutno znanje o svemu što čovjek uradi, pa ustvrdi da sve što uradi rezultat je njegove volje i
sposobnosti, uz to zanemarajući obavezu izvršavanja onoga što je On naredio, i izbjegavajući onoga pto je
zabranio, izaći će iz vjere, kao što strijela izlazi iz luka.
Pa ako ovaj aspekt, osjećanja osobne dostatnosti, prevlada kod čovjeka, a što je bio slučaj sa velikim
brojem ljudi u prošlosti, onda če njegovo obraćanje i pokoravanje Allahu Uzvišenome biti nepotpuno.
Usljed neupućenosti u puni smisao i razloge, zbog kojih je Uzvišeni slao Svoje poslanike i obraćanja Mu
samo radi ispunjenja svojih želja, a ne iz pune i čiste ljubavi, oni su ispustili iz vida spoznaju i smisao
obraćanja. Ukoliko pokoravanje Alahu bude samo zbog ostvaranja vlastite želje, onda čovjek ništa postići
neće. Ćovjek ako u potpunosti očituje svoju pokornost Svevišnjem, imat će u duši tako snažan i jasan
osjećaj kao da Ga vidi u svakom trenutku. On će tada jednim sovjim okom gledati svoga Gospodara, a o
čemu Poslanik, objašnjavajući šta je to ihsan (dobročinstvo) kaže: Da obožavaš Allaha, kao da Ga vidiš, jer
iako ti Njega ne vidiš, On tebe uistinu vidi.
14
A svojim drugim okom gledat će u svoga Vladara, od koga će
očekivati da ga naputi na ono što je u Svome Šerijatu propisao.
Kada je riječ o širku, on može imati dva oblika: širk koji se čini naspram Božije Jednoće (tewhida), i širk
naspram Apsolutnog Božijeg gospodarstva i vlasti.
Prvi oblik širka se manifestira na taj način da se Bogu učini neko ravnim u pogledu ibadeta koji se
prakticira samo Njemu, u pogledu ljubavi, straha i traženja, u onoj mjeri, koje je isključivo On dostojan.
Ovaj oblik širka Bog će oprostit samo nakon iskrenog pokajanja:
_· ´_,¸.¦¸l ¦¸`¸±é ¿¸| ¦¡¸.., ¯¸±-`, ¸¸l !. .· ¸l. ¿¸|´¸ ¦¸:¡`-, .1· ¸.. ¸.. _,¸l¸¸¦ ¸__¸
Reci onima koji ne vjeruju: ako se okane, bit će im oprošteno ono što je je prije bilo...
15

Zbog ovog oblika širka je Božji Poslanik poveo vojne pohode protiv nevjernika Arapa, a o čemu Uzvišeni
ukazuje:
_¸.´¸ ¸_!.l¦ _. .¸>`., _¸. ¸¿¸: ¸<¦ ¦´:¦..¦ ¯¡·¸.¡',¸>´ ¸¸>´ ¸<¦ _¸¸.l¦´¸ ¦¡`..¦´, ´.:¦ !',`> ¸<
Ima ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još
više vole Allaha...
16

!. ¯¡>.,-. ¸¸| !.¡,¸¯¸1`,¸l _|¸| ¸<¦ ´_.l`¸
Mi ih obožavamo samo zato da bi nas što više Allahu približili!
17


14
Dio ovog hadisa bilježe: El-Buhari, Muslim, Et-Tirmizi, En-Nesai, Ebu Davud, Ibn Madže i Ahmed.
15
El-Enfal, 38.
16
El-Bekare, 165.
_->¦ «>¸¸¦ !´¸.l¸| ¦.¸>´¸ ¿¸| ¦ ..> ',`_:l ',!>`s ¸_¸
Zar on da bogove svede na Boga jednog? To je, zaista, nešto veoma čudno!
18

!´,¸1l¦ _¸· ,.¸> _´ ¸¸!±é ¸.,¸.s ¸__¸ ¸_!.. ¸¸¯,>l¸l ¸..-`. ¸¸,¸¸¯. ¸__¸ _¸.]¦ _-> _. ¸<¦ !´¸. l¸| ¸>¦´, :!´,¸1l!· _¸· ¸,¦.-l¦
¸.,¸.:l¦ ¸__¸
Baci u džehennem svakog nezahvalnika, inadžiju, koji je branio da se čine dobra dijela i koji je
nasilnik podzriv bio, koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao, - zato ga baci u ptanju najtežu!
19

A Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je pitao Husejna: Koliko ih obožavaš? Šest na Zemlji i Jednog na
nebesima, odgovorio je.
A ko je Taj Koji ispunjava želje i pred kojim osjećaš strahopoštovanje, pitao je dalje Poslanik? Onaj Koji je na
nebesima, odgovori Husejn. Da li bi želio prihvatiti islam, pa da te nečemu poučim, upita Poslanik? Husejn
to i učini, pa mu Poslanik preporuči: Reci: Gospodaru moj, daruj mi razboritost i sačuvaj me zla koje ponikne
u mojoj duši.
20

Kada je o tewhidur-rububijjeh (vjerovanje da je Allah jedini gospodar) riječ, nevjernici to nisu osporavali,
naprotiv potvrđivali su to:
_¸¸l´¸ ¡¸.l!. _. _l> ¸,´¡..´.l¦ ´_¯¸¸¦´¸ ´_l¡1´,l ´<¦
A da ih upitaš: Ko je stvorio nebesa i Zemlju? – sigurno bi rekli, Allah!
21

_· ¸_.¸l `_¯¸¸¦ _.´¸ !¸,¸· ¿¸| `¸..é _¡.l-. ¸__¸ ¿¡l¡1´,. ¸< ¯_· ¸·¦ _¸`¸´.. ¸__¸
Upitaj: Čija je Zemlja i sve ono što je na njoj, znate li? Allahova! – odgovorit će...: Pa zašto onda
dopuštate da budete zavedeni!
22

Nijedan od Arapa nevjernika nikada nije ustvrdio da bilo koji od kipova, koje on obođava, recimo , spušta
kišu, daruje obilje opskrbe i određuje je. Međutim, oni su prihvatili da pridružuju Allahu nekoga ili nešto,
iskazivajući mu ljubav kao što se iskazuje Jedino Njemu, Uzvišenome, pa su tako počinili širk.

17
Ez-Zumer, 3.
18
Sad, 5.
19
Qaf, 24-26.
20
Hadis bilježe Et-Tirmizi, En-Nesai u El-Jevmu vel-lejke i El-Hakim.
21
Lukman, 25.
22
El-Mu`minun, 84-85.
Dakle, ovo nam ukazuje na sljedeču činjenicu: onaj ko iskaže toliki stepen ljubavi, koje je dostojan
iskljućivo Allah, prema nekome ili nečemu, počinio je širk. O tome nam Uzvišeni kazuje:
¦¡l!· ¯¡>´¸ !¸,¸· ¿¡.¸..>´ ¸__¸ ¸<!. ¿¸| !.´ _¸.l ¸_.l. ¸_,¸,¯. ¸__¸ :¸| ¡>,¸¯¡.· ¸,¸¸, _,¸.l.-l¦ ¸__¸
I oni će, svadajući se u njemu, govoriti: Allaha nam, bili smo, doista, u očitoj zabludi kad smo vas s
Gospodarom svjetova izjednačavali.
23

Isti status ima i onaj koji se bude više bojao nekoga drugoga od Allaha, i koji bude tražio i molio nekoga
na način kako se samo On Uzvišeni moli. Allah Uzvišeni je Vladar, Koji određuje sve, Darovatelj, Onaj koji
brani i priječi, Onaj koji korist pribavlja i Onaj koji štetu otklanja, Onaj koji spušta i podiže, Onaj koji uzdiže
na viskoe stepene i Onaj koji unizuje, pa svako od ljudi ko ustvrdi da njemu pripadaju spomenuta svojstva
i mogućnosti, počinio je širk na planu tewhidur-rububijje.
Ako, pak, takav bude želio da se okani širka, koji je zavladao njegovim bićem, onda neka bude zahvalan
Darovatelju, zbog brojnih blagodati koje mu poklanja i neka ljudima koji mu učine dobro zahvali. U tom
kontekstu je i sledeći Poslanikov hadis: Ko vam učini neko dobro, uzvratite mu, a ako ne budete u prilici,
ona mu uputite dovu, kako biste imali osjećaj da ste ispunili svoju dužnost prema njemu.
24

U suštini sve blagodati pripadaju Allahu, a o čemu On obavještava:
!.´¸ ¡>¸, _¸. ¸«.-¸. ´_¸.· ¸<¦ ¯¸. ¦:¸| `¡>´.. ¯¸´.l¦ ¸«,l¸|· ¿¸`¸:>´ ¸__¸
Od Allaha je svaka blagodat koju uživate...
25

¸´ ´.¸.. ¸,¸¡.> ¸,¸¡.>´¸ _¸. ¸,!Ls ,¸,´¸
Svima njima, i jednima i drugima, dajemo darove Gospodara tvoga...
26

Allah je Onaj koji daruje čovjeku, On opskrbu stvara i određuje je robovimaSvojim, te samo On odlučuje
kome će ona biti dodijeljena. On je Onaj koji poklanja čovjeku i pokreće njegovo srce da, onda, on daruje
drugome čovjeku. On je Prvi i Posljednji.
Ovo značenje potvrdile su i Poslanikove riječi Ibn Abbasu, Allah bio zadovoljan s njim, gdje je kazao: Znaj,
kada bi se čitav svijet udružio da ti pomogne, to se ne bi moglo desiti, ako Allah to nije zapisao. A ako bi se
čitavi svijet udružio da ti nanese štetu, to se ne bi moglo desiti, ukoliko On nije zapisao da ti se ona desi.
Pera su podignuta, a stanice su se osušile.
27


23
Eš-Šu`ara, 96-98.
24
Navode ga Ebu Davud i En-Nesai.
25
En-Nahl, 53.
26
El-Isra`, 20.
27
Hadis bilježe Et-Tirmizi, Ahmed i Et-Taberani u El-Mu`džemul-kebiru.
Tirmizi stoji na stanovištu da je ovaj hadis sahih. Ovaj hadis potvrđuje veliku istinu, a to je da bilo koju
korist ili štetu, jedino On može donijeti čovjeku. A to je slučaj sa svim drugim stvarima koje se tiću
Njegove Apsolutne Vlasti i Moći.
Onaj ko prihvati ovaj put, oslobodit će se od robovanja stvorenjima, očekivanja od njih, a ljude će
osloboditi svoje kritike i prekoravanja. U njegovom će srcu, onda, biti samo mjesta za tevhid, njegova vjera
će ojačati, postat će zadovoljan, i blistat će sjajem vjernika.
A onaj ko se pouzda u Allaha, On će mu biti dovoljan. Zato Fudajl Ibn Ijad, Allah mu se smilovao, kaže: »Ko
upozna ljude, odahnut će.«
Allah najbolje zna, ali mislimo da je htio reći da je došao do spoznaje da mu ne mogu korist privabiti, niti
štetu otkloniti.
Kada je riječ o skrivenom širku, možemo slobodno reći, da skoro niko nije imun od njega. A skriveni širk je
da pored Allaha voliš još nekoga. Ako kod čovjeka bude ljubav prema Allahu izjednačena sa ljubavi prema
vjerovjesnicima, dobrim ljudima i dobru općenito, to se ne može podvesti pod ovu kategoriju.
U tom slučaju je onda riječ o suštinskoj ljubavi. A suštinska ljubav je da voliš Voljenoga i ono što On voli,
te da prezireš ono što on prezire.
A onaj ko ostvari potpunu ljubav prema Bogu, onda neće doći do grijeha. Grijeh je posljedica
nedosljednosti. A na nedostatak suštinske ljubavi prema Bogu ukazuje sljedeći ajet:
¯_· ¿¸| `¸..´ ¿¡',¸>. ´<¦ _¸.¡`-¸,.!· `¡>¯,¸,`>`, ´<¦ ¯¸¸±-,´¸ ¯_>l ¯_>,¡.: ´<¦´¸ "¸¡±s '¸,¸>¯¸ ¸_¸¸
Reci: »Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!«
28

Dakle, ni u ovom ajetu nije riječ o skrivenom širku. Skriveni širk je fenomen kada ljubav prema nekome
bude dominantna, više od ljubavi prema Allahu. Ovo je očiti dokaz o nepostojanju istinske ljubavi prema
Njemu, jer da je ona prisutna, ne bi se volio, mimo Allaha, neko drugi. A kada god, poraste kod čovjeka
ljubav prema Voljenome, smanji se simpatije prema drugima, a ja tvrdim još i ovo: kada god oslabi
njegova ljubav prema Voljenome, poveća se broj onih prema kojima iskazuje simpatije.
Kada je riječ o iskazivanju straha pred Allahom, traženju samo od Njega, pa situacija nije drugačija od
ovoga što smo rekli u vezi ljubavi. Kada se čovjek istinski boji Boga, onda on ne strahuje ni pred kim
drugim:
_¸¸.]¦ ¿¡-¸l,`, ¸¸.l..¸¸ ¸<¦ .«.¯¡:>´´¸ ¸´¸ ¿¯¡:>´ ¦.>¦ ¸¸| ´<¦
... za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od Njega strahovali, i koji se nikoga, osim Allaha,
nisu bojali.
29


28
Alu-Imran, 31.
A kada se smanji strah od Allaha, onda se kod ljudi poveća strah od stvorenja. Pojave vezane za povećanje
i smanjenje straha od Allaha, su iste kao i one vezane za ljubav. Isti slučaj je i sa traženjem od nekoga
drugoga, te svim drugim stvarima u životu.
Eto, to je skriveni širk, od koga gotovo niko nije imun, osim onih koje Allah stavi pod Svoju zaštitu. Prenosi
se da je širk u ovome ummetu neprimjetniji od mrava.
Put kojim se čovjek oslobađa ovih bolesti je iskreno vjerovanje u Allaha.
¯_· !..¸| !.¦ ¸:, ¯_>l.¸. ´_-¡`, ´_|¸| !..¦ ¯¡>¸.l¸| «.l¸| .¸>´¸ _.· ¿l´ ¦¡`>¯¸, ´,!1¸l .¸«¸,´¸ ¯_.-´,l· ¸´,s !´>¸l.. ¸´¸
츸:¸ ¸::!,¸-¸, .¸«¸,´¸ ¦.>¦ ¸¸¸¸¸
Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se
Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!
30

Iskreno vjerovanje jedino se postiže zuhdom, a zuhda nema bez takvaluka. A takvaluk znači odgovorno
izvrašavati ono što je Allah naredio, a izbjegavati ono što je On zabranio.
29
El-Ahzab, 39.
30
El-Kehf, 110.

Njemu najbližim. 4. 4 5 Ez-Zuhruf. 6              … ne prihvatajte drugog boga osim Allaha. 6 En-Nisa. osim Njega Uzvišenoga. 15. 1. još više precizirano da ta hvala pripada Njemu. Pa ni melekima. 51. 4            … ta svi če oni. Ovaj ajet je i komentar prvog ajeta Fatihe. i oni na nebesima i oni na Zemlji. Ovim je ponovno utvrđena činjenica da se niko. 9 El-Fatiha. 8 Ez-Zumer. Ja sam vam od Njega da vas javno opomenem!" 7           Reci: "Meni se nareduje da se klanjam Allahu iskreno mu ispovijedajuci vjeru. 93. 10 El-Fatiha. 9 Označavanje riječi el-hamd u ajetu određenim članom upućuje na značenje da sva apsolutna slava i hvala pripadaju isključivo Njemu. Gospodara svjetova hvalimo. .           A oni Njemu od robova njegovih pripisuju dijete. On kaže:      Tebe. 8 On Uzvišeni jedino je dostojan da Mu se robuje i bude pokorno radi Njega samoga. Potom je riječima Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoč tražimo 10 . 7 Ez-Zarijat. Merjem. zaista. Allaha. 172. očiti nezahvalnik. 11. Čovjek je. kao robovi u Milostivog tražiti utocište! 5           Mesihu nece biti zazorno da prizna da je Allahov rob. ne obožava.

ukazuje se na obožavanje samo Njega. 40. mirovanje. Dok riječima i samo od Tebe pomoč tražimo. A na principu potpunog pokoravanja Njegovoj vlasti i volji funkcionira čitav kosmos. Uzvišenome. sakupljanje. Riječ rabb ima značenje i Vladara. osječanje straha pred Njegovim Bićem. te implicira iskazivanje Mu ljubavi. En-Nahl. Ukoliko. Koji s onim što je u Njegovoj vlasti raspolaže kako On želi. osjećanja straha pred Njim. traženje od Njega. i izvršavanje onoga što je naredio i izbjegavanje onoga što je zabranio. traženje pomoči od Njega. na kojima se temelji ukupno islamsko vjerovanje. Drugim dijelom ajeta naglašava se pokoravanje i predanost Njegovoj Apsolutnoj Volji u svakom našem postupku. kretanje. A ispravno razumijevanje pokornossti. jer se njegovim prvim dijelom naglašava iskazivanje ljubavi prema Njemu. kao što Uzvišeni kaže u sljedećem ajetu:            Ako nešto hoćemo. Mi samo za to reknemo: Budi! – i ono bude. izbjegavanje onoga što je zabranio. ne mogu se dogoditi bez Njega Uzvišenoga. spuštanje i uzdizanje. Radi se o znanosti o sife rububije (sifati Božijeg vladanja svime). Zato je rečeno da ajet Fatihe Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoč tražimo 13 . šteta. 11 12 El-Mulk. aludira na Njegovu apsolutnu vlast i gospodarstvo. dakle.a u prvom slučaju radi se o znanosti o sifatima Božije Jednoće (sife ilahijje). sadržava sve tajne Kur'ana. te iskazivanje ljubavi prema Njemu. 1.           a Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može 11 . onda će smatrati da korist. pružanje. pokoravanje i prepuštanje Njegovoj Volji. 12 Ukoliko čovjek ostvari potpunu spoznaju o ova dva aspekta. Ispravno razumivanje onoga što je Bog naredio. osjećanje straha pred Njim i traženje pomoći od Njega. čovjek dođe do spoznaje da sva vlast i svaka odluka pripadaju Njemu. predanosti i prepuštanja Njegovoj Volji se ostvaruje putem potpune spoznaje o karakteristikama Apsolutnog Božijeg vladanja svime (ilm er-rububijje). ostvaruje se putem potpune spoznaje o karakteristikama Božije Jednoće (ilm ilahijje). . te izvrašavanje onoga što je On naredio a izbjegavanje onoga što je On zabranio. 4. onda je uspio dokučiti pravi smisao obožavanje i pokoravanja Njemu. 13 El-Fatiha. a što implicira oslanjanje samo na Njega.Riječima Samo Tebe obožavamo.

kao što strijela izlazi iz luka. Ukoliko pokoravanje Alahu bude samo zbog ostvaranja vlastite želje. vole ih kao što se Allah voli. Ebu Davud. Ćovjek ako u potpunosti očituje svoju pokornost Svevišnjem. Prvi oblik širka se manifestira na taj način da se Bogu učini neko ravnim u pogledu ibadeta koji se prakticira samo Njemu. 15 Zbog ovog oblika širka je Božji Poslanik poveo vojne pohode protiv nevjernika Arapa. ne spoznajući Allahovu Apsolutnu vlast u svim stvarima. El-Enfal. on može imati dva oblika: širk koji se čini naspram Božije Jednoće (tewhida). 14 A svojim drugim okom gledat će u svoga Vladara. koje je isključivo On dostojan. od koga će očekivati da ga naputi na ono što je u Svome Šerijatu propisao. imat će u duši tako snažan i jasan osjećaj kao da Ga vidi u svakom trenutku. onda čovjek ništa postići neće. kao da Ga vidiš. 16 El-Bekare. u pogledu ljubavi. Njegovo Apsolutno znanje o svemu što čovjek uradi.. onda če njegovo obraćanje i pokoravanje Allahu Uzvišenome biti nepotpuno. Muslim. jer iako ti Njega ne vidiš. izaći će iz vjere. Usljed neupućenosti u puni smisao i razloge. En-Nesai... i izbjegavajući onoga pto je zabranio. prevlada kod čovjeka. i širk naspram Apsolutnog Božijeg gospodarstva i vlasti. u onoj mjeri. Ibn Madže i Ahmed. oni su ispustili iz vida spoznaju i smisao obraćanja. objašnjavajući šta je to ihsan (dobročinstvo) kaže: Da obožavaš Allaha. uz to zanemarajući obavezu izvršavanja onoga što je On naredio. Kada je riječ o širku. a o čemu Uzvišeni ukazuje:                   Ima ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili. 16        Mi ih obožavamo samo zato da bi nas što više Allahu približili! 14 15 17 Dio ovog hadisa bilježe: El-Buhari. Ovaj oblik širka Bog će oprostit samo nakon iskrenog pokajanja:                  Reci onima koji ne vjeruju: ako se okane.Ukoliko čovjek zanemari ova dva aspekta. pa ustvrdi da sve što uradi rezultat je njegove volje i sposobnosti. a o čemu Poslanik. On će tada jednim sovjim okom gledati svoga Gospodara. 38. straha i traženja. Et-Tirmizi. . 165. bit će im oprošteno ono što je je prije bilo. zbog kojih je Uzvišeni slao Svoje poslanike i obraćanja Mu samo radi ispunjenja svojih želja. a što je bio slučaj sa velikim brojem ljudi u prošlosti. Pa ako ovaj aspekt. ali pravi vjernici još više vole Allaha. a ne iz pune i čiste ljubavi.. On tebe uistinu vidi. osjećanja osobne dostatnosti.

. koji je branio da se čine dobra dijela i koji je nasilnik podzriv bio. 3.. znate li? Allahova! – odgovorit će. je pitao Husejna: Koliko ih obožavaš? Šest na Zemlji i Jednog na nebesima. Uzvišenome. A ko je Taj Koji ispunjava želje i pred kojim osjećaš strahopoštovanje. Međutim. recimo . odgovorio je. 20 Hadis bilježe Et-Tirmizi. 84-85. nešto veoma čudno! 18                        Baci u džehennem svakog nezahvalnika. zaista. Sad. nevjernici to nisu osporavali. 24-26. koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao. daruj mi razboritost i sačuvaj me zla koje ponikne u mojoj duši. 20 Kada je o tewhidur-rububijjeh (vjerovanje da je Allah jedini gospodar) riječ. pa da te nečemu poučim. 17 18 Ez-Zumer. 25.zato ga baci u ptanju najtežu! 19 A Poslanik. odgovori Husejn. pa su tako počinili širk. daruje obilje opskrbe i određuje je. inadžiju. upita Poslanik? Husejn to i učini. Allah! 21                 Upitaj: Čija je Zemlja i sve ono što je na njoj. pa mu Poslanik preporuči: Reci: Gospodaru moj. naprotiv potvrđivali su to:         A da ih upitaš: Ko je stvorio nebesa i Zemlju? – sigurno bi rekli. En-Nesai u El-Jevmu vel-lejke i El-Hakim. Da li bi želio prihvatiti islam. oni su prihvatili da pridružuju Allahu nekoga ili nešto. 5. 19 Qaf. . 22 El-Mu`minun. spušta kišu.          Zar on da bogove svede na Boga jednog? To je. pitao je dalje Poslanik? Onaj Koji je na nebesima. iskazivajući mu ljubav kao što se iskazuje Jedino Njemu. 21 Lukman. koje on obođava..: Pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni! 22 Nijedan od Arapa nevjernika nikada nije ustvrdio da bilo koji od kipova. sallallahu alejhi we sellem.

Darovatelj. 27 Hadis bilježe Et-Tirmizi. kako biste imali osjećaj da ste ispunili svoju dužnost prema njemu. on daruje drugome čovjeku. 27 23 24 Eš-Šu`ara. a ako ne budete u prilici. 23 Isti status ima i onaj koji se bude više bojao nekoga drugoga od Allaha. prema nekome ili nečemu. počinio je širk. doista. kada bi se čitav svijet udružio da ti pomogne.Dakle. 25         Svima njima. 53. Ahmed i Et-Taberani u El-Mu`džemul-kebiru. koji je zavladao njegovim bićem. Ako. zbog brojnih blagodati koje mu poklanja i neka ljudima koji mu učine dobro zahvali. uzvratite mu. Onaj koji uzdiže na viskoe stepene i Onaj koji unizuje.. i jednima i drugima. Pera su podignuta. govoriti: Allaha nam. onda. 20. Allah Uzvišeni je Vladar. a o čemu On obavještava: 24               Od Allaha je svaka blagodat koju uživate. dajemo darove Gospodara tvoga.. Onaj koji spušta i podiže. u očitoj zabludi kad smo vas s Gospodarom svjetova izjednačavali. Onaj koji korist pribavlja i Onaj koji štetu otklanja. gdje je kazao: Znaj. ona mu uputite dovu. Koji određuje sve. te samo On odlučuje kome će ona biti dodijeljena. 25 En-Nahl. U suštini sve blagodati pripadaju Allahu. ukoliko On nije zapisao da ti se ona desi. U tom kontekstu je i sledeći Poslanikov hadis: Ko vam učini neko dobro. Allah bio zadovoljan s njim. pa svako od ljudi ko ustvrdi da njemu pripadaju spomenuta svojstva i mogućnosti. to se ne bi moglo desiti. 26 El-Isra`. takav bude želio da se okani širka. 26 Allah je Onaj koji daruje čovjeku. i koji bude tražio i molio nekoga na način kako se samo On Uzvišeni moli. Ovo značenje potvrdile su i Poslanikove riječi Ibn Abbasu. Onaj koji brani i priječi. A ako bi se čitavi svijet udružio da ti nanese štetu. Navode ga Ebu Davud i En-Nesai. 96-98. počinio je širk na planu tewhidur-rububijje. onda neka bude zahvalan Darovatelju. On je Prvi i Posljednji. . svadajući se u njemu. On je Onaj koji poklanja čovjeku i pokreće njegovo srce da. On opskrbu stvara i određuje je robovimaSvojim. to se ne bi moglo desiti. pak. koje je dostojan iskljućivo Allah. O tome nam Uzvišeni kazuje:                  I oni će. ovo nam ukazuje na sljedeču činjenicu: onaj ko iskaže toliki stepen ljubavi. bili smo. ako Allah to nije zapisao... a stanice su se osušile.

možemo slobodno reći. onda neće doći do grijeha. On će mu biti dovoljan.« Allah najbolje zna. te da prezireš ono što on prezire. Ako kod čovjeka bude ljubav prema Allahu izjednačena sa ljubavi prema vjerovjesnicima. Grijeh je posljedica nedosljednosti. niti štetu otkloniti.Tirmizi stoji na stanovištu da je ovaj hadis sahih. A suštinska ljubav je da voliš Voljenoga i ono što On voli.. više od ljubavi prema Allahu. ne bi se volio. ali mislimo da je htio reći da je došao do spoznaje da mu ne mogu korist privabiti. da skoro niko nije imun od njega. to se ne može podvesti pod ovu kategoriju. mimo Allaha. odahnut će. jedino On može donijeti čovjeku. a ljude će osloboditi svoje kritike i prekoravanja. a to je da bilo koju korist ili štetu. kaže: »Ko upozna ljude. onda on ne strahuje ni pred kim drugim:            . mene slijedite. i blistat će sjajem vjernika. Ovaj hadis potvrđuje veliku istinu. A onaj ko se pouzda u Allaha. Allah mu se smilovao. 29 28 Alu-Imran. traženju samo od Njega. nisu bojali. U njegovom će srcu. Ovo je očiti dokaz o nepostojanju istinske ljubavi prema Njemu. A na nedostatak suštinske ljubavi prema Bogu ukazuje sljedeći ajet:                 Reci: »Ako Allaha volite. Zato Fudajl Ibn Ijad. i koji se nikoga. a ja tvrdim još i ovo: kada god oslabi njegova ljubav prema Voljenome. Kada je riječ o skrivenom širku. dobrim ljudima i dobru općenito. onda. smanji se simpatije prema drugima. poraste kod čovjeka ljubav prema Voljenome. za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od Njega strahovali. oslobodit će se od robovanja stvorenjima.. očekivanja od njih. A kada god. Onaj ko prihvati ovaj put. pa situacija nije drugačija od ovoga što smo rekli u vezi ljubavi. . poveća se broj onih prema kojima iskazuje simpatije. A onaj ko ostvari potpunu ljubav prema Bogu. biti samo mjesta za tevhid. i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!« 28 Dakle. Kada se čovjek istinski boji Boga. Kada je riječ o iskazivanju straha pred Allahom. postat će zadovoljan. U tom slučaju je onda riječ o suštinskoj ljubavi. neko drugi. 31. njegova vjera će ojačati. A to je slučaj sa svim drugim stvarima koje se tiću Njegove Apsolutne Vlasti i Moći. osim Allaha. Skriveni širk je fenomen kada ljubav prema nekome bude dominantna. A skriveni širk je da pored Allaha voliš još nekoga. ni u ovom ajetu nije riječ o skrivenom širku. jer da je ona prisutna.

El-Kehf. 39. te svim drugim stvarima u životu. 29 30 El-Ahzab.                           Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen. klanjajući se Gospodaru svome. su iste kao i one vezane za ljubav. osim onih koje Allah stavi pod Svoju zaštitu. 110. A takvaluk znači odgovorno izvrašavati ono što je Allah naredio. Put kojim se čovjek oslobađa ovih bolesti je iskreno vjerovanje u Allaha. neka čini dobra djela i neka. ne smatra Njemu ravnim nikoga! 30 Iskreno vjerovanje jedino se postiže zuhdom. .A kada se smanji strah od Allaha. Eto. a zuhda nema bez takvaluka. a izbjegavati ono što je On zabranio. Pojave vezane za povećanje i smanjenje straha od Allaha. od koga gotovo niko nije imun. Prenosi se da je širk u ovome ummetu neprimjetniji od mrava. onda se kod ljudi poveća strah od stvorenja. Isti slučaj je i sa traženjem od nekoga drugoga. to je skriveni širk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful