Robert T. Kiyosaki

-

Sharon L. Lechter

Mrnffirr
---, ,,

AttASODAT
..;:t'
.,1'

..iitr...r.:.:4.:.rr

"iiÜ
Kainjuhiad

A fordítás alapjául szolgál eredeti kiadás: Robert T. Kiyosaki és Sharon L. Lechter: Before You Quit Your Job
Warner Books, 2005

Tartalomjegyzék
Fordította: MeskÓ Krisztina Szakmailag e||enőrizte: SalIay Katalin Nyelvileg lektorálta: Jánossy Ilona

Bevezetó Gazdag Papa
1.

ISBN 963 9227 89 7

Copyright

o

2005 by Robert T. Kiyosaki és Sharorr L. Lcchter

A sikeres vá|lalkozás akkor sztiletik, amikor még nincs is vál|alkozás. l. Mi a ktil nbség egy alkalmazott és egy vállalkozőkozott?

vállalkozÓi Ieckéje

Published by anangement with GoldPress, Inc.

Gazdag Papa 2. vállalkozői lcckéje Tanulj meg szerencsét csinálni a balszerencséból! 2. Dumb és Dumber egyre gazdagabb Gazdag Papa 3. válla|kozÓi leckéje

K{i|iinbiiztesd meg az állásodat a munkádtől! 3. Miért dolgozzunk ingyen?

All rights reserved
Hungarian translation O

Gazdag Papa 4. vállalkozői leckéje

200

Mesk(r Krisztina

A siker lerántja a leplet a hiányosságaidrríl. 4. Az életból vett tudás kontra iskolázottsáe

Minden jog f-enntartva, belcértve a sokszorosítás' a nyilvános elóadás, a rádi . és tévéadásjogát,
az egyes fejczetekrc is.

Gazclag Papa 5. válla|kozői |eckéje A folyamat lényegesebb, mint a cél. 5. A pénz beszél

-

110

lJ4

Gazdag Papa 6. válla|kozői Ieckéje

A legiobb válaszokat a szíviink adja, nem az agyunk. 6. A háromféle pénz

agolyvár K nyvkiadÓ : a Bagolyvár Kft. igazgatőja Budapest.2006
Kiadj a:
F.elelós
B

r66

kiad

(iazdag Papa 7. vállalkozői leckéje A ktildetés meghatározza a terméket. 7. Hogyan térjtink át kisvállalkozásró| nagy tizletre?

194

Mi a Í.Gazdag Papa 8. A Gazdag papa társulása a Warner Books kiadÓval nagyrészt Laurence Kirshbaumnak. mikor hagyd abba. . vállalkozői leckéje Olyasmit tudjon a céged. l0. K szonjiik. amit senki másé nem tud. Jőllehet a k nyvkiadás nem feltétleniil hrizÓágazat.itt dolgozni. de Lany Kirshbaum nagyon is tlz é|re tor6 yezet6. tsszefoglalás 282 A vállalkozáshoz legalább annyira fontos a szellemi hozzáá||ás.eladata egy cégvezető. vállalkozői leckéje Ne akarj a|acsony árakkal kiizdeni! 9. Megl áttuk a szemében a vállalkozőkra jellem z6 szjkr át.Meg tudjuk csinálni'' hozzáá||ását az egész vál|alata átvette. Robert Kiyosaki Sharon Lechter .. vállalkozÓi leckéje 252 Koszonetnvilv ánítás Tudnod kell. akivel rcim volt egyi. 8. Larry.nek? 222 Gazdag Papa 9. mint a hivatástudat. a Warner vezérigazgatőjának és elnokének kciszonhetó. Hogyan találjunk jÓ tigyfeleket? Gazdag Papa 10.

Tudtam" nincs tobbé állandő fizetés. Az okok: a félelem a pénztelens gtól . . meddig lbg tartani. Kezdtem ráj n.l valÓ Icmondás.Bevezetó Mitól más egy vá|Ia|kozo? Életem egyik legijesztÓ. A rendszeres fizetéstÓl rnegválni félelmetes élménytjelentett.egy adminisztrÍltort. tclefont is kénytelen voltam bérelni. lehet. raktár1kellett bérelnem. mire jra rendszeres fizetéshez jutok . a rendszeres fizetésrÓ. Nincs tobb szabadnap vagy betegállomány. Felismertem. Amint kiléptem az állásomből. tollat. egy Íigyvédet. . sem nyugdíj. Vállalkozőként irodát. még kírvétis kellett finanszíroznom az iroda számára. amikor felmondtam a munkahelyemen.bb napja az volt. egy konyvelót. . . szállodaszobákat' Lizleti vacsorákat. és egy darabig képesek jÓzanul és intclligensen meglenni pénz nélktil. ráadásul még egy pénzbehajtőval is szerzódn m kellett' Mindezeket a k ltségeket korábban a munkaadÓm állta. miért nem lesz vállalkozó nagyon sok alkalmazott. használati cikkeket. . prospektusokat. Felmondásom napján a kiadásaim megnőttek. postakciltséget. Nagyon kevesen képesek hosszabb ideig kih zni pénz nélktil. egy biztosí tlisi Íigyn kot. irodaszereket' jogi k(izlony<iket. Azon a napon a jovedelmem nullára csokkent. hogy évekbe telik. a biztos jovedelem hiánya . 1larkolÓt. mint amennyi a bérszámfeitésbÓ1 ki(l(:l'ul. rri. világossá vált elóttem. és az egyik ktilonbség éppen abban áll. . lámpát. taxik ltséget. milyen sokba is kertilt az én alkalmazásom. és hivatalosan is vállalkoző lettem. nincs ttbbé egészségbiztosítás. Vennem kellett egy íríasztalt. és fizetett szabadság sincs. A vállalkozők azonban mások. lrogy ók nem veszítik el a fejiiket. Ráadásul azt sem tudtam. Fel kellett Vennem egy titkárnót. . fénymásolást. utazásokat. papírt. hogy az alkalmazottak sokkal ttbbe keriilnek.

ahol a vállalat legjobb dolgozÓit részesítették elismerésben. VezetéknevtÍk koznak. Késve érkeztem a chicagői helyszínre. San Juanban. Nevelés kérdéseaz cgész. és bevezette ru porosz rendszert. hogyan kell pénzt kolteni. Puerto Ricőban jártam.Járj lrullottam ilyesmit: . Péknek ók siitotték a kenyeret. vagy tanulja. a pilőta figyelmeztette aZ utasokat.Egy másik ktil nbség az a|ka|mazottak és a vállalkozÓk kozcitt az. és késztiljiink fel egy esetleges iitk zésre. hajtsuk a fejtinket az ltinkbe. Azértutaztam oda. Minthogy igencsak szeretem a hasamat. még akkor is. Amikor Vállalkozőnak sziiletik az ember. mennyi pénzt koltcitt a Xerox arra.k voltak vagy kisvállalkozők gyakran jelezte.Mégis. amelyet a legt<ibb mai nyugati iskolarendszer kcivet. Sosem fogom elfelejteni. A porosz oktatási rendszer k i válőan megfelel alkalmazottak tomegtermelésére.. Ezért hívnak sok embert Kovácsnak ók voltak a falu patkÓkovácsa. és azt teszik.Nem tril jő Ómen vállalkozÓi karrierem elindításához. Az alkalmazottak iránti kereslet az ipari korban nótt meg. Nem térek vissza a Xerox Corporation honolului irodájába dolgozni. tetlen. hogy éhen maradok. már elment. alkalmazottnak sztiletik-e az ember. egy nagy tizletlánc felvásárlőja. az aggasztott a legjobban. nem lesz bevételem a vállalkozásből. és én továbbreptiltem Chicaszorf scik számára késztilt nej- n b r ![ ts 7. Mind vállalkozők voltak.ilógépemmel valami baj t<irtént. de megtanulnak vállalkozni is. i'inneplés ide vagy oda. henAkik nem gazdálkodtak. a biztos fizetésemet és a cég biztonságát. hogy a vállalkozÓknak tudniuk kell. amit mondanak nekik. ahol tizleti prezentáciÓt tartottam: Az alka|mazott A gép végiil nem szenvedett balesetet.az ócsaládjLrk szótte a kelmét. és Takácsnak. gyertya ntók. sót valőjában éppen fordított Volt ahelyzet: adÓt fizettek akirálynak. ha nincs pénziik.Járj iskolába.. és tigyfelem. mivel foglaltesek. és most ráadásul még a halállal is szembe kell néznem? Nem valami jő indítás. mint a vállalkoző. amikor otthagytam a cégemet. hogy amint véget ér az tinnepség. Az alkalmazott meglehetősen rij jelenség. és felkopik az á||am. Az agrár korszakban az emberek tobbsége vállalkoző volt. A vállalkoző családok gyermekei t bbnyire szÍileik nyomdokaiba léptek. és ugyancsak vállalkozÓk lettek. hogy részt vegyek a Xerox Corporation Eln<iki Klubjának tinnepségén.inkMiamiban.így felelt: Ennek a kérdésneknincs értelme. és nem alkalmazottak. Megtanulják. vagy tanulja a Egy ui élet kezdete Aznap. magamra maradok. A háromnapos rendezvény során mindvégig csak az járt az eszemben. ez csak tanulás kérdése. Megint csak arra kellett gondolnom: . Amikor leszállni készÍilti. Ennek hatására a kormány átvette a t megek oktatásának a feladatát. hogy otthagytamaZ állásomat. ' . gÓba. mert aZ iskoláink erre nevelik a fiatalokat. Ez olyan. Ezért mondja oly sok sztiló a gyerekeinek: iskolába.. akik kcivetik az utasí. Léteznek szliletett vállalkozok? vállalkozást? feltettem gazdag apámnak ezt az 6srégi kérdést. olyan embereket. Szinte hihe. Ha nem sikeriil megcsípnem ezt az iz|etet. Amrigy is éppen elég rosszul éreztem magam egynapos vállalkozőként. hogy jÓ állásod legyen!'' Nem sok szíil6t6l '. rémesen éreztem magam. lírsokat. Egyszerríen azért t bb az alkalmazott. - ui jelenség . Az emberek tanulékonyak.. Minduntalan belém hasított. fizetésem sincs. hogy elismerje a cég legjobb értékesítóit. hogy kapcsoljuk be a biztonsági oveket. mert a gép késett. A gazdáknem kaptak fizetést a királytÓl.. hogy használhassák a fÓldet. kereskedÓ. lontárcáimat mutattam be. Nagyszabás rendezvény volt. San Juanbő|hazafe|é jcivet a repi. pékek. mint ha azÍkérdeznéd.állalkozÓ lehess!. Ismétlem. hogyan legyenek alkalmazottak. hogy katonákat (s alkalmazottakat neveljen . Sokan kozÍilÍika király birtokait mrívelték. hogy y. A poroszos oktatás hátterében az államnak azacé|jaáll.

ztírjale. hogy hóseik sziiletett vállalkozÓk. de nemigen akadnak k ztÍik olyan híresek.a lrt'lck.r:rz6je l. . A nagy vállalkozőkről szÓlő konyr. jságírő vagy egyetemi a kcinyvek alapvetóen két kategÓriába osztha- . milyen változásokon megy keresztiil az ember. Meg kellett tanulnom a vállalkozást. valamint Ted Turner.'a nyomorgás tapasztalatai''. sanként vállalkozővá váltam. amely metamorfÓzis rléven ismert. és a It. A metamorfőzis szÓ egyik meghatározás szerintfeltiínó Electric alapítÓja. hogy ttrk: amelyeket '.rgy fe1stiléSek''. ...ki. mint az imént felsoroltak. A biztonság és a szabadság nem egy és ugyanaz? kérdeztem.a hatalmas bukták''. a vállalkozÓk szabadságra. Kcizéjiik tartozik Thomas Edison. Michael Dell' a Dell Computers alapítÓja. Steven Jobs. mint 'rIrrlgyan némelyek esetében ezigaz is.k gyakran abbÓl indulnak ki. Mosolyogva válaszolt: A biztonság és a szabadság nem ugyanaz? s6t valőjában éppen egymás ellentétei' Minél inkább torekszel a biztonságra' annál kevesebb szabadságban van részed. Az alkalnrazottak biztonságra áhítoznak. . Elószor az é|etfl|ozófiát kell hozzá átalakítani: elótérbe kell helyezni a szabadságvágyat a biztonságigénnyel szemben. illetve amelyeket nem. mire megérthettem gazdag apám tanításait. az Apple Computers és a Pixar a|apítőja. Bill Gates.'' Vá||a|kozoknak írt konyvek nem vá||alkozok to||ábol Az évek során számos konyvet olvastam vállalkozőkről és a vállalkoziii létrő. A legtobb kiinyv brili.lÓllehet mindegyik konyv fontos tudással gazdagított. Ir'rl kihívásnak k nnyedén megfelel.iletetten tehetséges .t.tam olyan vállalkozÓk életrajzált. Legt bbjiik nem vállalkoző.tlison. hogy nem vagyok sziiletett vállalkozÓ. Vannak szi. és teljesen sszezavartak. és arről. Bill Gates.. Végtil megkértem gazdag apámat. A kérdéstehát az.rtlrtolÓk' ugyanígy vannak sziiletetten tehetséges vállalkozők is. hogy mitól sikeresebbek egyes vállalkozrrk másoknál. Sok mindent kellett elfelejtenem. Ezért illetik a borton ket a . vállalkozők írtak. a CNN alapítőja. de csak kevesen teszik lrrcg. a Microsoft alapítÓja. eZ az átmenet igazi metamorfőzis! Alka| mazottbo| vál la| ko zov á vál ni Tudom magamrÓl. Richard Branson. Mindeme konyvekból a jőkből és a rosszakből egyaIlillt rendkíviil értékestudrrivalÓkat. a Ford Motor Company alapítőja.A leghíresebb vá|la|kozok Figyelemreméltő tény. . lehet-e b árkiból vál lalkozÓ. A. amelyek segítettek vállalkozővá válnom. akárki írta is. E két elmélet állandÓan titkozott bennem. 1l '|lb AZt tapasztaltam. a rémisztó hibák és horrortorté'. vlrlaffii mégis hiányzott. |azaiz|etemberként festi le a vállalkozőt. ..Szegény apám a tanulással mindig társította abiztonság gondolatát. hanern hivatásos írő. hogy a leghíresebb vállalkozÓk nem fejezték Hernyobol pillango Mindnyájan tudjuk' hogy a hernyÓ bebáboződik.tttítr. Nehezemre esett feldolgozni a tÓ1e hallottakat. aki min. Henry Ford..merítettem. mik zben all.l. a General icIlembeli át(uLakulílst jelent' Ez a konyv is ilyen metamorfőzisről szÓl. olvastam a vállalI'rlzíli világlátásrÓl is.ilcjnlegesen biztonságos'' je|zóve|. negédes modoru. hogy otthagyiík az állásukat. A legnagyobb biztonságban a b rt nbenérezheti magát az ember. hogy tegyen rendet a fejemben.mazottből vállalkozővít 1esz'Sokan ábrándoznak anÓl. mert szciges ellentétben álltak szegény apám tanításaival. amelyeket majd' minden vállalkoző átél. Miért? Mert az alkalmazotti létbÓ1 a vállalkozői létbe valő átmenet tlcm egyszerríen állásváltoztatás . Az én v á|aszom :.. Richard Branson és Henry Ford. Nem ment kcinnyen. rll. l0 1l . l It' lr. be tanulmányaikat. annak le kell mondania a biztonságrÓl. Gazdag apám irányításával alkalmazottből las. akik jÓl tanultak az iskolában . Aki szabadságra vágyik.I gen. majd egy napon pilIangőként száll fel. mint Thomas l. és saját vállalkozásba fognak. Ez nagyon jelentós átalakuláS. Tanulmányoz.. Természetesen vannak olyan vállalkozÓk.rlrs. Ez a valami . a Virgin alapítÓja.rlt(jbb konvv rÓluk szÓl. Gazdag apám a vállalkozői léttel mindig osszekapcsolta a szabadság eszméjét.

milyen érzésegy vállalkozőnak.k . és csak azokra szorítkoznak. ha belebukik a vállallitlzásába. hogy mennyit tanultam a hibáimbÓl. én magam hogyan kezeltem ezeket a félelmeket. egész életi. amiért a kudarcokről írunk. Honnan is tudhatnák az hiszen Ó. Azért írunk azokrÓl a dolgokről. és j ől osszeszidta. Mire valo kudarcokro| írni? Sokan azértnem lesznek vállalkozők. szegény papa még mindig a listán lesz. tÖbbet tanulhat az olvaső abbÓl. és elmondtam. Az 1980-as évek végénmeghívtak a Columbia E'gyetemre. hogy tartA sikereim helyett a kudarcaimrÓl beszél1t.. akik tapasztalatből ismerik a buktatÓkat. hogy artő| íradoznék. ha megtudja. Elsó kcinyvÍink.t bbé nincs sztiksége-állásra.r befektetÓ. mindig tudják a jÓ válaszokat. majd rijra prőbálkozunk. csak a csontokat kapjuk. majd rijra prőbálkozunk. Úgy tanulunk meg járni. és elismertek a tudomány világában.milyen elegánsan tortem fel a siker cs csaira és kerestem milliőkat. lrltk. mert eZ am gy sem igaz.ószintén érdekli Ó. ha a sikereim helyett a kudarcaimről számolok be. akinek soha Ircn rigy gondolom. T2 Mcgosztottam veltik néhányat a legostobább hibáimből. és elmondom. lrrlgyan szolgáltak azok késóbb olyan értékestanulságokkal.ket a vállalkozővá válás Itllyamatának hányattatásai. hogy a tanszékvezetí magához l cndelte azt az embert. A Columbia EgyelL:lnen nem adhatnak eló kudarcot vallott emberek!'' 13 .rtl. Az ilyen technikailag precíz olvasmányokat a magam részér6| általában nehéznek találom. miként lettem mindezeknek a hibáknak a hatásiíra jobb válanyagilag fi.'gyetemi tanárok.inkben csak cs sznánk-másznánk. ezá|ta| segíteni tudunk abban. talánál. ha elfogy a pénze. Mennyiben más ez a konyv. Nem szeretn ék azza| hencegni. ÖsszességéIcn. aki meghívott engem elóadást tartani aZ egyetemr c. szegény papa. semmi szaftos. tárgyilagos és realista elóadást sikertilt tafianom a v á l lalkozÓvá válás folyam atfu ő|.Az egyetemi tanárok vállalkozőkrÓl szőlÓ k nyvei egy kicsit mások. Beszéltem nekik arről. nagyon gazdag és . Megosztottam veltik néhányat a legostobább hi- llli i mbÓl.k a nyakára járnak. melyekre :'()Sem tehettem volna szert nélkiiltik. az' hogy az ember természcténélfogva a hibákbÓl tanul. és arről. és tobb mint nyolcvan országgal áll tjzleti kapcsolatban. miként estem bele a legmélyebb g drcikbe. amikor ezt a konyvet olvassátok.k és a hitelezÓ. olyan ember. mert unalmasak. mint a tobbiek? Ezt a vállalkozásrÓl szÓlÓ konyvet vállalkozÓk írták. ha .l. és rigy tíínt. Kimmel és társunkkal. A fiatal hallgatőság :'lrk elóadást a vállalkozásr. Sosem h1báz.tlrdése. hogy eleinte t'lcstink. mint a herelsósorlryci. mert azt reméljiik. Ezze| f ejezte be mondand ój6tt:. Az egyik dolog.bb megtudtam. Nincs semmi csámcsognivalő. 1997-ben' l500 dollár volt a kezdótő'kénk. a Gazdag papa. és ezt a teljesítményt rajta kíviil csak három k nyv érte el. ezért inkább itgy határoztunk. milyen fájtlltlmasan hatott rám annak tudata.rIkozÓ. Be széltem azokrÓl a félelmekrÓ.Ól. hogy egy másfajta konyvet írunk a vállalkozásről. átéltek hullámhegyeket és hullámvolgyeket egyaránt. hogy t^|cinte elestink. t bbet ér. Megosztottam vc|ijk azt is. amelyek sokakat félelemmel toltenek el. hogy Iritn az egyetemi tanárok tollábÓl sziiletett tlrrt zkodtak a vállalkozők által áté|t érze|mi hányattatások leírásátől. Ha nem vállaltuk volna az elescs kockázatát.igger ami a legfontosabb |. Ugy tanulunk meg biciklizni.tobb mint négy és fél éven átvezette aNew York Times bestseller. Mindez megint csak neveltetés |.listáját. hogy saját alkalmatlanságom miatt kcllett felszámolni a cégemet. Néhány héttel kéSÓ. Sharon konyhaasz. Lehet' hogy a Gazdag papa. Ncm térnek ki rá. és azután hogyan kecmeregtem ki belóliik. Az egészet azonban a feleségemmel. amit hiányoltunk a vállalkozásrő| sző|ő konyvekben az-volt. st lk kérdésttett fel. ha el kell bocsátania az a|ka|mazottait. amely negyvennégy nyelven forgalmazza termékeit. Úgy vélttik. milyen nagyszer iizletember vagyok. amikor vállalkozásba kezd. és elmondtam' hogyan kezel- tt:tn ezeket afélelmeket. A Rich Dad Company jelenleg nemzetkcizi cég. rigy gondoltuk. és elktildeni az embereket. Igyekeznek lecsupaszítani a tényeket. A másik ok. Ahelyett. mit érez egy vállalkoző? Nem is sejthetik rt:rtdszeres fizetésbÓ'l élnek. hogy elriasszuk az olvasőt inkább reális képet szeretnénk elébe tárni a vállalkozővá válás folyamatának hullámhegyeiról és hullámv lgyeiról. amelyeket lrrindenki átél. mert félnek a kudarctől. hogy mindenki maga donthesse el: valÓ-e személy szerint neki a vállalkozői élet' Nem az a célunk. Sharon Lechterrel hoztuk létre hármasban.

Barátom. hogy ne kelljen Az ó szemiikben ez a birodalom kiépítésének mődja.iinyban igyekeznek kiterjeszteni aszeÍvezetet.Nem engedhetem meg magamnak.. ugyanakkor briliáns. puszta tényeket kcizol. Ezért mondta szegény apám is mindig: . A vá| Ia| A kifogások hatalma Sokan szeretnének vállalkozni. aki Stevenson professzor cikkét a kezembe adta. akiket el kell tartanom.'' Ez a szemléletbeli kiilonbség nagyon erőteljesen eltéréstjelent az alkalmazottak és a vállalkozők k ztjtt. és aztkérdezziik:. mert talál kifogást. aki segítsen. . tudják. Más szőval a vállalkozők a kicsi. akcivetkezőt mondta:. Ilyesmikre hivatkoznak: 1.Biármelyik kétévesgyerek szakértő' abban.számos informális hálőzatből áll...Nincs idóm. Akik olvasták clózó konyveimet. aki vállalkozÓ szeretne len- kozás i rányítás szerkezetét teki ntve : MEGBÍZOTT: Tobbszintí. avagy a megbízÓk és megbízottak sszehasonlításában ahogyan 6 nevezi e két kategÓriát.. mintsem az álmu vezér|1k. és rnajd csak meglesz hozzá a pénz is.. hogy vá||a|kozo? Miután kellóképpen ráhriztuk a vizes lepedót az egyetemi tanárokra. Íme néhány kiválő megfogalmazása: 1 lehetís égek kere s és e bevétele nélk l.'.. Az alkalmazottak fi.. hogy némi elismerést is kapjanak.. Sok embert inkább a mentségei.. felmondania az á||ását..'' 4. v tvtEGB ÍZó : E gy s zint íí. Az alkalmazottak ezze| szemben hierarchiát .Nem mondhatok fel a munkahelyemen. ..'' 7..Mit je|ent az." 3.'' Arra talr ított minket.cégbe. Vállalkozást építenit l veszélyes. Más szőval a vállalkozők mindig a lehetőségeket keresik. egyiittmrík tlésen alapulÓ kapcsolatokat tartanak fenn stratégiai partnerekkel a cé1itik novelése érdekében. azérÍ'marad meg a munkahelyén. mit jelent vállalkozőnak lenni. amelyet a kovetkezÓképpen határozunk meg: A vállalkozok mások Mr...Nincs hozzá pénzem.. .. lrogy kiejtsiik a szánkon: . hogy kifogásokat találjon.A legt bb ember. de mindig találnak kifogást. 2. Véleményem szerint ez az egyiklegtokéletesebb megfogalmazása annak.Nincsenek megfeleló kapcsolataim. A vállalkozői lét egyik viszonylag jÓl megfogalmazott meghatározásaHoward H. . . .. MEGBÍZOTT: a források kont r ollj a v ezér|i. .e hozzáforcásaik. hogy vannak. Az alkalmazott típusri emberek minclig a rendelkezéstikre á1lÓ vagy hiányzó forrásaikra figyelnek.. gazdag apám megtiltotta a fiának és nekem. t:sán. 2. hogy lehetőségeket keresstink.aZaZparancsok láncolatát.. formális hierarchia. . Tril sok a dolgom.. és ne kelljen a hitre hagyatkozva fejest ugrania az ismeretlenbe.. StevensontÓl.. Stevenson sok egyéb briliáns meghatiírozást is felvonultat cikkében' ktil n sen a vállalkozők és alkalmazottak. rrrintsem behozzák a .'' 9. fÍiggetlenÍil attől.Félek. A vállalkozÓk ízszintesen terjesztik ki szervezetiiket. mert gyerekeim vannak. vagyis inkább... 8.Hogyan kezdhetnék vállalkozásba? Hiszen nincs pénzem!'' Egy vállalkoző azt mondaná: . azaz ttjbb alkalmazottat 15 l4 .. ezért rnondják oly sokan: .'' 6.'' Azt is mondta: . a Harvard Egyetem professzorátő| szátrmazik: . az aktuális an rendelkezés re állő fo rrások fi gy elem. ciszt vér szervezet hívei.'' Alkalmazott lévénaz anyagi forrásaira figyelt. hogy ne kelljen otthagyniuk az állásukat.T l cireg vagyok hozzá...rkarnak kiépíteni.iggóleges ir.A vállalkozás a vállalatirányítás egyfajta megkozelítése.Nem vagyok elég okos.Hogyan cngedhetem meg magamnak?'' Gazdag apám vállalkozÓ volt.. ni.. ideje. a munkát.HozzlJktetó a|á aziz|etet..'' 5. A straté giai hozzáá|lást tekintetve: MEGBÍZó : a lehetóségek me glátás a v ezér|i.Nincs. melynek ók állnak a cs .kihelyezik''.Nem engedhetem meg magamnak.'' 10..'Nem szeretek alkalmazottakkal bajlÓdni.Tí|| sokáig tart kiépíteniegy vál1alkozást.

l lrkiknek erós la|koző. hogyan tudott a Rich Dad ()ompany nagyon kevés pénzbő1 gyorsan bóvtilni egyszerÚíen azá|ta|. globá|is jelenlétet tudtunk biztosítani magunknak. hogy erós stratégiai partnerséget hozott létre nagy hierarchiákka|.. hanem a csapat eredményei. áIt aI v e zé r elt. mert nagyon erós értékeikvannak. az értékeklól is. Úgy bizony..A vállalkozÓk megtarrulják mások forrásait használni. az elóléptetésért. azt akarják. Ebból a k nyvból az olvasők megtudhadak. t bb nyereségre tetttink szert.. miként érte el a Rich Dad Company. mégis nagyra n6tt azá|ta|. továbbá kevesebb ember és pénz kell hozzá. r kovetkezÓtet írj a :. hogy kooperatív pénzértdolgozott.. hogy szegény apámígy volt ezzel.. forrásokon alapulő. Gazdag apám azt mondta: alkalmazott csak ad'. Igy kozvctlen befolyásuk van ezen emberek felett. és spirituális pénz reményében végzik a rnunkájukat ez a legjobb fajtapénz' - iutaImazás szemléletéttekintve: Kiilonbo z6 irányítási stíI usok A cikkben két további szívderító dolog is szerepel. ugyanakkor kicsik maradtunk. hogy sok az opportunista válkért. így a Time Warnerrel. az Infinity Broadcastinggel és ttibb nagy k nyvkiadőval szerte a világon.'' Ebben a k nyvben megismertetem aZ olvasőkat a pénz hiárom f ajtájával: a kompetitÍv pénzzel. A vállalkozőkat nem a fizetés motiválja. A A legt bb ember kompetitív pénzértdolgozik. a ktildetéstudatuk. vállalati Egyszer en fogalmazva : az a|ka|mazottak munkahelyi biztonságot akarnak egy erós cégen beltil. Gyorsabban és nagyobbra tudtunk nóni. rtti okozza ezeket a VeZetéSi stílusbeli ktilonbséseket vállalkozők és ali / t t l kaImazotti szemlélet munkaadÓk kz tt. lirn ahelyett. afizetésemelésért a vállalati versenytársak elés c n kiizdenek. Howard Stevenson arra is rámutat.gyénieskedínek és irányításra képtelennek tartják. Az a|ka|mazott azt teszi' amit l tlt r l t meghatá I I l6 t7 . Versengenek az állásollem Versengéssel. 6k. amelyek számukra fontosabbak a pénznél. Az a|k lt mazottak embereket akarn ak felvenni. Sok szőt ejttink majd a vállalkozások kiildetéséról. hogy a vállalkozők sokak szerint nem jő cégirányítők.A vállalkozői lét a k vetkezó vezetési stílusban y i vánul meg: c lehet 6s ég e k ke re s é s e a pillanatny ila g rendelke zé s re áIl ti . Ebben a k nyvben e|magyarázzuk. Azért dtjntcittiink a fejlesztésnek ezen mődja mellett. JÓl tudjuk. A k nyvból kideriil majd. t. A kooper atív pénzt kapcsolatépítés sel lehet me gsz er ezni. Hogyan haszná|juk más emberek pénzét? Stevenson másik meglátása Szorosan cisszeftigg a vállalkozőről alkorozásáv a|:.'' Ezért más a vezetési stílusuk. ha nem kap érte pénzt. és szeretik csinálni. Howard SteVcnson elismeri. scn egy egyetemi tanár tolláből tekinthetók cirvendetesnek. Az al ábbi akban kifej d tik. csapatorientált.Szenvedélyes odaadással végzik a munkájukat. Számos vállalkozÓ akkor is dolgozik. Tu- - dom. A vállalkozők nem akarnak feljebb lépni a vállalati ranglétrán.teljesítményenalapulő. amelyek ktil nci- MEGBÍZó: Értékáttal vezérelt. Howard ! Más szÓval r v állalkozők másként ir ány ítják az embereket. de vannak mások.. hogyan és miért tettiik ezt. a Time Life-fal. Mások pénzétés forrásait használtuk fel cégÍinkb6vítéséhez. hogy az vék legyen a vállalati ranglétra. MEGB ÍZOTT .Sok digvégzi szenvedélyes odaadással a munkáját. mert idótakarékosabb..fbrrások jigyelembevétele nélkiil. a kooperatív pénzze| és a spirituális pénzzel. JÓllehet egy vállalktző számára a cégirányítás merÓben eltérófeladat.akarnak felvenni' Nekik nagyon fontosak a hivatalos szervezeti ábrák a vállalati ranglétrán valÓ felfelé araszoláshoz. B izt ons á g elóléptetés-orientált. hogy kicsi maradt. 3. hogy egyetértene ezze| a széles k rben elfogadott nézette|. Imádta a titulusát: Kozoktatási FófelÍigyeló' bár nem fizettékmeg ktil n sebben jÓl. v áll alko zÓ kat s zt e r e o t ip m ö d o n e g o c e nt riku s n ak. mint a pénz. hogy sok vállalkoző azértkezd vállalkozásba. amíg fizetést kap érte. amit csinálnak. mélyen elhivatottak. ezzel eqyÍitt a met: tJzs e ri ké s zs ég iik r e ndkív íil fo nt o s . akiket irányíthatnak . Sok alkalmazott szálmára az e|frbre lépésés a rang fontosabb. Azt á||ítja: . rendszeres fizetést és az elóléptetés lehetóségét igénylik hogy magasabbra jussanak a vifllalati ranglétrán. akik csak kompetitív pénzértdolgoznak.

. ahogyan Óa fÍitytilnek nekik.'' A zavaros irányítási stílussal rendelkezó vállalkozÓnak ez problémát jelent.. amely ugyancsak egyfajta félelem' de másként jelenik meg.A vli||alkozÓ legfontosabb feladata az.Az alkalmazottak csak pénzt akarnak' semmi mást. lehet. azza| sem toródik..míg a vállalkozÓk ko op e zoldre Vált! a Ne várd ffi99. de nincs Íizlet vagy nincs pénz. ratív p énzért. Más szÓval egy vállalkozó nem torődik vele. ellenkezó esetben elbocsátjrák. egy barátom és t'gyben tizleti partnerem. Azt akarják. Ismét csak tisztelettel adőzom Howard Stevenson professzornak. miként irányítsanak más vállalkozÓkat. Hogyan rendelheto meg a cikk? Howard H. Arra is figyelmeztet: . ha lrlirom je|z6|ámpa koztil kettó pirosat mutat. mit tegyenek . a kudarctÓl.r rnegfeleló embereket. Ezért akarnak az a|ka|mazottak ftiggóleges hierarchiát. Az 1983-ban írt cikk megrendelhetó a Harvard Business SchooltÓl nem egészen 10 dollárért a http'/harvardbusinessonline. A harmadik: megtalálni a pénzt. de nincs tizlet. Tobb céget alapítottunk kozcjsen ktiztiltik lrítrmat a tózsdén is jegyeznek és e cégek sok milliő dollárt hoztak -.képpen fogalmazta meg a vállalkozás|é. Van egy további tlk is. akiknek nem mondhatjak meg. csak nagyon más a vezetési stílusuk. és hasznos olvasmányt jelent mindazok számára. akik érdeklódnek a vállalkozás témájairánt. és nem bocsáthatják el Ó.org címen az Interneten kereszttil. Az irányítási stflusnak ez a ki.Az alkalmazottak egyszer en nem akarnak dolgozni" vagy . hogy sszerakja a t bbit. amely miatt sokan kevésbésikeresek. Idónként megvan a 1rtlnz. . stln. hogy . hogy a lrírom dolog egy idóben mind egytitt legyen. amiért ilyen világosan leírja a vállalkozők és alkalmazottak k zotti ktil nbséget.'qy hétig tart..Ritka. aztán nekilásson. rlcktink.. rt rgy vállalkozÓ legyen. A másik: megtalálni a megfeleló lehetőségeket. rigy táncoljon. lálhatunk.. vagy nincsenek emberek. mielótt elindulnának az riton. Ez lehet. mindenki rigy táncoljon. Elófordul.'' Véleménye szerint: . . ha nem azt teszik. Koztiltik sokan i'iresben járÓ motorral :icsingőznak a vállalkozásuk elótti parkolÓban. minden bizonnyal igen durva reakciÓt kapunk. A poroszos vezetési stílus hívei. hogy minden maximálisan a helyén legyen. hogy minden lámpa zoldet mutas. S6t. Arra várnak.A Perspective on Entrepreneurship'' (Áttekintés a vállalkozői létrő1) címrícikkében sok egyéb informáciÓt ta.Egy céglétrehozásához három dolog kell. félelem félelem a hibák elkovetésétól. 18 19 . Azt akarják. A barátom a kcivetkező. ahogyan azt sokan hiszik. mint szeretnék. A váIla|kozás három eIeme Az egyik legnagyszerríbb vállalkoző. Az egyik: megtalálni . Egyszerííen fogalmazva. de ha az egyik elem megvan. hogy megvanlrltk az emberek. csak akkor indítanak vállalkozást. Ha egy vállalkozÓtől azt várjuk el. Ezek ltz emberek a tokéletességrevalÓ t rekvés álcája mcigé b jtatják félelmeiket. hogy egy évig. ahogyan mi ftityiilunk.Nem találok alkalmazottat" vagy . ha l i nd a három ! A piros jelzés nem akadályoz meg egy vállalkozőt abban.. miért dolgoznak az a|ka|mazott típusri emberek kompetitív pénzért.. Stevenson .ilonbozísége magyarázza azt is. mert olyan embereket irányítanak. Minthogy a vállalkozők nem sziikségképpen irányítanak alkalmazottakat. amíg az sszes lámpa Egy másik ok.ket. nekik más vezetési stílusra van sziikségtik. lryegét: . már l't:lckezdett az ember''.hogy megragadja a három kozÍil az t'gyik kelléket. akit ismerek. Az irányítás stílusa tanulhatÓ. A vállalkozők tehát nem roSSZ vezet6k.mondanak neki. tudniuk kell. r r I Az alkalmazott alkalmazottakat keres A kezdóvállalkozők gyakorta panaszoljak: .. A cikk kiválÓ.

' '1 mérncjkké Vagy programozőváváljanak.'' Flenry Ford azt mondta: . hogy |. pénzt keresnek . miel tt tokéletesek le nnének.. amelyet árultak. hogy nem felel meg a rendeltetésének. illetve a min. t kéietesítgetik. amit érdemes csinálni. l . mint m '' |'. kaphatÓk Winclows 2. Gazdag apám gyakran hangoztatta: .) Ha egy kocsi annyiszor elromlott volna... akkor viszont mindÓrokre elvesztek a lehetóségei. Sokan azért nem jutnak el soha a piacra. és mikor kezdje el értékesíteni' valamivel korábban dobja piacra a terméket. ismernie kell a hel vcs válaszokat. amilyen a Microsoft Windows. Windows' nem fogadta volna el a piac. aki azt hiszi. Csak az iires pohárnak van haszna''. Az alkalmazottakat gyakran egy-egy teriilet szakértójévéképezik ki.0 változatban? Ez aztjelenti.0. hogy mindig tires olyan embertő. 20 .l származnak.l mindent tudok. A virll alkoző kénytelen általáno sítani. Az ó pohara I l. aki s o k minde nr ő.őcskának'' bélyegezték volna. jÓ.'r1zik el az iskolát. hiínyszor fagyott le a számítÓgépiik. Ahhoz. és megfelelt a piaci elvárirsoknak. ha annyira rossz. rnajd Windows 3. tcjkéletlentil is érdemes csinálni. mikor hagyja abba terméke fejlesztését. a vállalkozásukat és a termékeiket. Ezért aztán sokan sosem vágnak bele.r A ktizdósportokban ismeretes egy mondás' miszerint . Ők mind olyan embe. ésjavításra szorul. mint tudomány. ápolőnóvé.őség jő hírénekhelyreállítása.I tud e gy kic s it. tigyvéddé. a sikere azon m lik. netán problémákat okoz' igennehézzé válhat a cég hitelének. a cég javított a terméken.'l'. hogy képes jől felmérni a piaci várakozásokat. Az emberek azért járnak iskolába.Mindazt. Egy vállalkozőnak nem kell ismernie az osszes vál. mint az az ember' aki mindig arra vár.. rnert állandÓan tokéletesítik a terméktiket.rszt. amit érdemes csiná|nl. Az vítlaszt. Ha akkor egyszerríen javíthat rajta. vagy legalábbis fuccs rz clÓ1éptetésének. annál l. Sokan nem vágnak bele' csak ha már minden t kéletes. Csak .Ugyan.r Eltalálni. hogy szakértőt legyenek. A sikeres vállalkozÓ egyik ismérve. még nem volt tcjkéletes. Lehet. vagyis Sosem jutnak el a piacig' mert egyfolytában kutatnak. Megveszik a termékeimet. Azért t .zck a szavak annak az embernek a szájáből hangzanak el' akinek teli a 1rrlltara.rszt ismerjen. talán Sosem |esz az. és a gyártÓ kénytelen lett volna azt lecserélni. Vagyis az elsó termék. mert elszalasztotta a kínálkoző alkalmat. hogy valaki alkalmazottként sikert érjen el.. . még ma sem lenne a piacon. . lrkik sokat tudnak egy kicsiról. és immár a jobbik változatotkínálja. Akik emlékeznek még a Windows korai változataira. hogy 1r1155{.' y ltn embernek kell lennie. Miért? Kielégítettea piac igényeit.'hnrának teli kel| |ennie. Minél inkább specializálÓdnak. Esetleg rigy adtak el' hogy tudták. és fblyamatosan tcjkéletesítik magukat. '|l|r 21 k nyvelóvé. Ellenkezóesetben elbocsáthatják. tudja. Erre valők a tanácsadÓk.'syen a pohara. vannak hibái' hiányosságai. hogy minden vá|. legalább annyira vészet. Ugyanakkor. vagy legalábbis ezt remélik. (Egyesek Szerint a Windowsban annyi volt akártevó' hogy egy vodorkártevómentesítókellett volna a használatához. bizonyára fel tudjrák l. Ha elkésik. és megteheti a sztikséges lépéseketjÓ híre megórzéséhez. lr A jozan paraszti éssze| gondolkodok és az isko|ázottak Irlrsznavehetetlen.Isten áldja meg a vásárlÓimat.vagy más okből nem elégíti ki a piaci elvárásokat.l1yszerííen szÓlva a szakér1ő olyan ember' akí sokat tud egy kicsirőI.elég jÓnak'' kell lennie. Ha elég jől m k dik ahhoz. hogy az cjsszes jelz fény zcildre váltson. ha a Microsoft arra várt volna. A Microsoft felfedezte a kínálkozÓ lehetőséget' és elkezdte értékesítenia 1cnnékét. Egy vállalkoz6nemengedheti meg magának.'Mindazt. trrclják.'' '.'kéletes legyen. Az ilyen autÓt . . Egy szer megfogalmazásban . amíg a termék t kéletes. |. hogy a piac elfogadja.ilis érdemes csinálni Felfigyeltél már arra' hogy az olyan szoftverek. dolgoznak a termékiikon. Némely vállalkoző gy víselkedik. A Wint|rlws ezzel szemben hibák ide vagy oda hatalmas sikert aratott. Csak azt kell tudnia. Ugyanez igaz a r. toké|etlenÍ.'' Más szÓval a vállalkozők belevágnak. Mindnyájan sokszor hallottuk már: én errÓ. . Tisztában van vele. hogy ómindenre tudja iit('s.dézni.vagy a tokéletes ijzleti terv megírásával foglalatoskodnak.lillalkozőkra is.titkárnóvé.A teli pohí. mikor kell bevezetni egy terméket a piacra.Mindazok' akik használják a Windows jelenlegi változatát. hogy nem érdemes kivárni. kihez forduljon.

A magánpraxist folytatő orvosok 1xlldául technikai értelemben vállalkozÓk. hogy nem engedheti meg magának a specializálődás luxusát. ts szes ségében tehát a kii1 l ábra a CAsHFLow négysz g cím k nyvben szerepel. ktil ntjsen az E negy edb6l a C negyedbe. a vállalkozőnak nagyon aktív tanulÓnak kell lennie. kozőv á v á|tam. {lrkra és a kisvállalkozőkra k telez6 adótorvények nem annyirakedvezí- t. amikor alkalmazottbÓl vállal. Még egy megjegyzés a CASHFloW-négyszcigh z: Gazdag ap6m :ll'ért ajánlotta. Világos elóttem. Az igazi vállalkozÓnak soha nincs diplomaosztás. majd a tanultakat felhasználtam a vállalkozásomban. az értékesítéshez.bb adÓtorvények vonatkoznak. a mérnoki ismeretekhez. lrirrbségeiról. 1lycdból a C negyedbe. állandőan olvastam vagy tanultam. 22 z) . a pénzÍigyekhez. A vérbeli vállalkozÓ tudja. hogy nem ismerek minden választ. Az alkalmazot. hogy a C és a B negyedben legyek vállalkoző. méghozzá gyorsan. |'i'bbek k<izottazérttartoznak t<ibben az E negyedhez. amikor nem dolgoztam. Tisztában voltam vele. hogy vállalkozői diplomát sosem fogok kapni. Mindig tanulnia kell. sót. EZért kell. Mára semmi sem viíltozott. hogy sokat A C B az alkalmazottakat jeloli.mint a C negyedltcz. amelyik a Gazdag papa Sorozat második kotete.rkik a C negyedben tevékenykednek. I||etv e rjnalkalmazott é rte lmis égieket cégektulajdonosait jel li. marke. ahogyan a teknósbékrárÓl és a nyrilrÓl szÓlő mesében. Más szőval. hogy legyen {ires pohaI il. De. Az alábbi r r r liirrbtizó negyedekre más-más adőttirvények vonatkoznak. vlrgy olyan projektekbe fektetnek be. Nincs dip|omaosztás azt je|enti. amelyeket az á]|am támogat' mint lc dául lakásépítéskisj vedelm ek számár a. pénztigyi rijságokat brijtam. a teknósbéka lassan. mert ezekrc a negyedekre kedvezÓ. a befektetőket jeltili. hogy bánni tudjon a ktilonféle szaktertiletekre specializálÓdott emberekkel. Én akkor kezdtem el istenigazában a tanulást. olyan sok a tudnivalÓ. C sakh amar minden elérhetó krinyvet elolvastam a váll alkozásről. Tudtam. Tu lzott special izálodás . Ebben a k<inyvben részletesen szÓ esik majd az egyes negyedek kii. de nehéz átju riuk azE ne. én nem vagyok sziiletett vállalkoző. . az emberekhez. teli van lr 1rtlharuk. . a befektetéshez. Mint említettem. hogyan lehet átlépni egyik negyedból egy iisikba. mert t |zotÍan specia|izá|ódtak. kell tanulnom. hogy mindig tires legyen a pohara. akiknek a pohara megtelt' amikor sikert értek e|. le is hagyta egynémely barátját. és mindig kell. de biztosan utolérte. Évek hosszri során át az á||andő tanulás és a tanultak alkalmazása vált a sikerhez vezetílegfontosabb gyakorlatommá. Mind<ir kre az iskolapadot fogom nyomni. Ahhoz' hogy valaki át|épjen azBnegyedbÓl a C-be. gy énite g v állalko ző kat. és így sok embert foglalkoztatnak.A vállalkozÓ abban kiilonbc'zik tóltik' hogy egy kicsit mindenhez értenie kell: a konyveléshez. ' . mint néhány barátom. az uz|eti rendszerekh ez. a termékek formatervez éséhez. e Ez E' az a jeltili. továbbá arről. Az adőttirvények t bb elónyt (értsd: kiskaput) kínálnak azoknak. a tÓlkegyÍíjtéshez és ahhoz. a joghoz. á|taIánoslrbb képzésrevan sziiksége . mert képzéstikt |zottan specifikus . és tanfolyamokra jártam. a biztosításhoz.k. és ó oly sok mindent nem tud. a tinghez' a nyilvánosbeszédhez.

Gazdag apám gyakran mondta: . amikor végre megtanultunk i vagy biciklizni. amiért avá||a|kozást választottam. Képesség arra. hogy felelósséget vállaljunk az egész cégétt. akik talán a legelsó vállalkozők voltak. mint egy farmer. Aki azonban kitart. hogy arathassanak ósszel. Említettem. 2. és olyan kemény vagy. hogy a farmerek.. hogy vállalkozői karrierem elsőnapja koránt. A vállalkozÓi létet választottam az a|ka|mazotti lét helyett. Li |ctszemlélete helyett gazdag apám életszemléletét Ez aszem!életváltás a kovetkezókben nyilvánult meg: l . ép1lon gy. (l' Kész voltam maximálisan felelósséget vállalni ahelyett. nem utasításoknak engedelmeskedni. 4.iklizni tanul.. mint amirÓ1 lilrnodni mertem. Ezen kívtil vaIlrrrrelyest híresséés elismertté váltam világszerte. bogy az alagrit végénott világít a fény. Meg akartam vá|toztatni a világot ahelyett. hogy a k nyv elején az dertil ki.led. termékeink eljutottak az emberekhez avi|ág minden táján' és |w'nájáru|tak élettik jobbá tételéhez. annak megváltozik avil'ága. ne apénz- forrásokra' Kiiltinféle irányítási stílusok a kiilonb ző emberek ir ány ításához. nem mások szabályainak. r. hogy Irírnévre tehettem volna szert mint alkalmazott.Ha gy gondolkodsz. . 6. lrrsabb. 10.'' lépett.gnagyszerríbb.i rn I.e válni. továbbá azéfi. Saját szabályaimnak akartam engedelmeskedni. hogy a gazda és családja megéljen a hosszti és kemény télen. Ami azonban a legfonj . 9. nincs diplomaosztás. Aktív tanulás . Képesség arra. amikor az ember járni vagy bi1^ 3. U gy anez a helry zet a v ál|a|kozással is.ink. amikor kiléptem a Xerox cégt6| Puerto Ricőban. ha megmaradok alkalmazottnak. A fi'iggőség mint értékhelyébe a fiiggetlenség mint értéklépett. nagyszer v á|1alkoz6 lesz belő. 25 .A ktilonbségek listája Mielótt felmondanánk a munkahelytinkon. Képesség arra. így van ez akkor is. hogy egyre t bb embert szolgálhatunk. Ehhez a váltáshoz vagy me. Énakartam meghatározni a vállalati kultrirát ahelyett. hogy biztonság hiányában is cselekedji. szegény apám tettem magamévá. t{. Az é|etszemlélet megváltoztatásának képessége. Figyelemreméltő tény. el kell dontentink. 5. Áltatában imádkozniuk kellett a kedvez6 idíjárásért. Minden tanulási folyamatnak az eleje a legnehezebb. léptetésrevalő sszpontosítáS helyett. de szeretném felhívni az olvaső figyelmét arra. Nem hiszem. A csapatra és az értékekrevalÓ osszpontosítás a fizetésre vagy eló5.hogy a novényeket megtámadő betegségek és a kártevók pusztítása után elég termés maradjon ahhoz. Sokkal gazdagabb lettem vállalkozÓként. A Íényaz a|agut végén Igaz.'' 7. hogy megprőbálnék más cégénekkult rájába beilleszkedni. Tudni akartam. Általános képzés. Számomra az a|ag t végénvilágítő fény sugrárzőbb volt. lyett a s7abadság elótérbe helyezése. mint amilyen vltlaha lehettem volna. ahogyan megváltozott a világunk. Bátorság.A vállalkozás kitanulásában az a |t. tamorfőzishoz a kcivetke z6 v á|toztatások sziikségesek. Képességarra. hogy panaszkodnék a világ problémái miatt. hogyan alakíthatok egy kiválasztott problémát tizleti lehetóséggé. l(). A rendszeres fizetés iránti vágy helyébe a nagy vagyon iránti vágy 9. hogy pénzhiányában is cselekedjiink. . a biztonság he- 4. Utasításokat akartam adni.nem specializált. vállalkozÓvá lenni fájdalmas és idóigényes folyamat. hogy irányítsuk az embereket és az el|enírzéstinkon kívtil esó forrásokat.bb ok. Számomra ez vtllt a legfÓ. 2. Aznap.ik. st:tn volt kellemes. 8. hogy azt mondanám: . hogy alehetóségetre osszpontosítsunk.. Általában tavasszal kellett vetnii. A vá|lalk ozoi életszemlélet A vállalkozővá válás elsó. hogy alkalmazottbÓl vállalkozÓvá akarunk. A biztons ágvágy helyébe a szabadságvágy lépett. triléléstik érdekébena fent felsorolt tulajdonságok legttibbjét kénytelenek voltak kifejleszteni magukban.lépése az éIetszemlélet megváltoztatása.Nem az én dolgom.

a technolÓgia és a világ szuperpiacai- ír. amely e|végzettegy fontos feladatot. akiknek gazdagságamellett elt rpiil a mai legvagyonosabb vállalkozőkpénze. ré gi j ő l:rrtítccsal: . hanem feltehetóen káből a Világhálő korszakába lépett. Hogyan is M i a helyzet tehát mi de t t klr1lhatnának magasabb fizetést. Vége a io| Íizet á|lásoknak n Megítélésem szerint hamarosan olyan szupervállalkozők t rnek majd fel. netán ke- osama Bin Laden az 1990-es évek végénhadat i. Manapság sok amerikai polgárnak okoz fejfájást az . Sok alkalmazott nehezebben talál munkát. az o|yan országok értelmiségi zek hatásár a az ip ai korből szátmaző. az alkalmazotvállalkozők fizetése kozott feszi'il. ifj milliárdos vállalkozők. AttÓl kezdve. Az alkalmazottak k ztil viszont sokakat megl t i r vtlgezni a munkájukat? r r t.Dolgozz szorgalmasan. tltllgozői.eurőpai. a The World Is FIat (A világ lapos. nem csak Indiába. hogy a száloptikai há|őzat m kcid tt.ltck. Straus and Giroux. hogy a Szilíciumv(iIgyben telepedjenek le. hogy sok dolgozÓ bére nem emelkedett. mert falak helyett hálÓk feszi.án''? Szerintem ezek a régi. a szétdaraboltságtől az inte7ráctő felé mozdult el. a Google alapítői az rij. Sajnos az egyik ilyen szuper egyén éppen osama Bin Laden. szingapriri. iigyvédi. agy. ifj milliárdos vállalkozői. 1989-ben véget Avilág afalakkorsza- A száloptikás kábelek és az Internet miatt gondolom rigy. az elk vetkezóidÓt szupervállalkozÓi nem az Egyestilt Áilamokből kertilnek majd ki. Miután bombatámadást indított két amerikai nagyk vetség ellen Afrikában. Farrar.iltek ki' 1996-ban a telekommunikáciÓs t rvény reformja és a Wall Street pénze olyan cégek felemelkedésére adtak lehetóséget. amelyet a falak lrt'Iyett aVilághálő jelent. az Amerikai Légieró rigy támadta meg afganisztáni hadállásait.izent az Egyesiilt Államoknak. és kiépiilt a VilághálÓ.rttítenek a változások. amely 2'1 . a világban egyetlen szuperhatalom (az Egyestilt Áilamok) maradt.Járj iskolába. Az 1989-es év a világt rténelem talán legnagyobb változásáthozta. Nyugodtan dolgozhattak saját otthonukban. ha valaki más jÓval kevesebbértkészel- A vállalkozÓk és alkalmazottak kozott az egyik legjelentósebb kiillség az. vltgy .. 2005) aztfejtegeti. Ma Sergey Brin és Larry Page. Egy utolso ktilonbség t. az innováciő.ctett állásainkat kihelyezik. Napjainkban a cégtulajdonosok miír a konyvelói. magas fizetéssel''. Az 1980-as években Bill Gates és Michael Dell voltak a világ rijdonstilt. hogy a vállalkoző t lázba hozza a v á|tozás.l. és szuper egyének ragadták magukhoz a vezetést. és araszolj egyre feljebb a vállalati rang|(itl. Szeptember 11-én kÖvetkezettbe a második ilyen csata. mint a Global Crossing. hogy a kovctkezíBill Gates vagy Sergey Brin nem az Egyesi'ilt Államok sztilotte |t:sz.. dtih<is ember k zottzaj|ott.Az ui szupervá| Ia|kozok ért a hidegháborri. lcrt a konkurens á||áspá|yázók mérf<ildekkel távolabbről jelentkeznek. egy azőta csódbe ment vállalat. hogy amikor a fal leomlott és a HálÓ kiépiilt. A |cgt bben tudják. amelyre felhívnám a figyelmet. brőkeri és utazási irodai munkákat is elvégeztethetik bárhol a v i l írgon. kínai. és s<lkkal kevesebb bért kellett nekik fizetni. globális szuperpiacok j ttek létre.. l989-ben leomlott a Berlini Fal. Miért? Megint csak azért. Úgy gondolom. Száloptikával osszekapcsolta a világ kiilonbozó részeit. jől Iiz. amely egy szuperhatalom és egyetlen szuperhatalommal bírő. és elkezdód tt a globalizáció. ránk maradt tanácsok már fabatkát sem r. sokkal nehezebben.outsource''. nlkhozzátérhetósége adja meg a lehetóséget a kovetkezó ifj multimilIilirdos vagy még annál is gazdagabb vállalkozőnak. Thomas Friedman sikerk nyvében.ilt Államok 75 darab. mint India. de mindenfe|tl' szerte a világba. Az indiai. nem kényszeriiltek tcibbé arra. j-zé|andi. Az alábbi tátb|ázatbő|.rli ős a Az utolsÓ ktil nbség. Gondoljanak csak bele: 1998-ban egyetlen nap alatt az Egyesi. hogy jő és biztos állást kapj. egyenként 1 milliÓ dollárt é16 rakétát kiild tt egyetlen személy ellen! Ez volt a t rténelem elsó olyan csatája. mintha Bin Laden valamely nemzetállamot képviselne. elviszik. Idézem Thomas Friedmant: Ict. alacsonyabb bétért.

illetve a legrosszabbul fizetett tatja. kérdeztem vissza. Warren Buffet Berkshire Hathaway 5. Vá|la|kozo vagy? Mostanra világossá vált. hanem a félelem . pélaául a o<itgoiői részvényeket.ilnek. ző v ezéigazgatők havi flzetésértdolgoznak. . mert t bbet akarok tudni.a legjobban. Csak e1kend6zi afé|e|met.kevés embernek jut osztá|yrésztil' Nem egyszer en arrÓl van sző.'' ()azdag apám bÓlintott.. Annyira félek. a félelem. Mivel akkoriban - k zépiskolás voltam. A munkaadők nyíllll|l Vagy burkoltan aztadjáktudtára: . Megszabadulsz a félelemtő. Az elsó csoportban azokat akik a. mert félek a 1t. hogy nem kap1'ya rrlrk jő állást. más tantárgyakkal foglalkoznak. 1iyon Irtlgy sok pénzed és sok szabadidőd lesz. Edward Zander 55'2 milliő dollár 44.formáit vá|asztották. olyan szabadságot ismersz meg. amelyekról tudom.l vaIti lélelemtól is.árint. Steve 81 840 dollár 311 000 dollár 365 296 dollár Forrás: a Fortune magazin 2005. . majd így folytatta: Ha a biztonság mogé nézel. mit félelembőll tanulni.slit|ak.hogy vágya a biztonságra vagy a szabadságrairárryul-e.'' Az a|ka|mazott félelemból dolgozik t bbet. hogy bukással fenyegetik őket. Richard 1 dollár 1 dollár 2.Megszabadulok a félelemtÓl valő félelemtól? Bőlintott. Paul Anderson Duke Energy 1. mivel rrrtltiválják a tanárok a dirákokat az iskolában? Félelemmel. hogy a leghíresebb vezérigazgatÓk némelyike kapja a legrosszabb fizetést.'' Azzat oszÍonzik tehát tanulásra a rliiikokat. Ta|án azértvan ez így. Jeff Bezos Amazon 4. Akik a szabadságért tanulnak. majd azt mondta: .iIletve egyéb juttatásokat. ismét csak a félelem motiválja. Ray Irani TXU Toll Brothers Occidental Petroleum Home Depot 4. E Gazdag apám azt mondta: Ha vállalkoző leszel. A |}iztonság azonban nem gyÓgyír a félelemre.A biztonságért tanulni nem ugyanaz. hogy nem ltrtl enni adni a családjának. aIkalmazottként. hogy vajon a vállalkozás-e a neki valő rit.Az iskolában csak azért tanulok. Gondolj csak bele. vagy nem lesz miból torlesztenie a jelzálrlgkolcsont.. A cikk tartalmazzaaftzetést. akik a biztonságért tanulnak. mint . félelmetta|á|sz. hogy az a|ka|mazottak és a vállalkozők ztjtt ktilonbségek vannak.a prémiumokat.7 milliÓ dollár 39'5 milliő dollár 38. Robert Toll 3.Ezért mondják oly sojőképzést|'' Nem a tanulás szeretete vagy az oszt ndíj vákltlt: '.Hanem végzedel amunkát. vagy nem kereshetnek sok pénzt. ágy a|ó|.mint a szabadságért tanulni. elbot. Az emberek a félelem miatt t rekszenek a biztonságra.Ha nem tanulsz.eIsósorbán fizetésért dolgoz'szerepeltétte. az cisszes dolgozői részvénytés esyéb pénzbeli iuttatást.|cnt lltrkástÓl.r rltll aZ életben nem veszem hasznukat. amely na. . a második csoportban pedig azokat' akik a komoenzácro egyéb. mélyen át tudtam érezni. Bob Nardelli 5. attÓl fél. John Wilder 2. l |t: az továbbra is ott munkál a háttérben.rztlk.9 milliő dollár Motorola Legrosszabbul fizetettek: Kinder Kinder Morgan Energy Jobs Apple Computer 3. megbuksz. mielótt felmondana a munkahelyén. akik vállalkoző- ként tevékenykednek. Amikor azután a diák levizsgázik.jélek s. hogy :. május 2-iszáma. Irtlgy bószen tanulom azokat a tantárgyakat is.3 mil. Legiobban fizetettek: 1. . míg azok. Azt mondják rrt:kik: . Nem azért tanulok.m' nak. amelyek c égtul 'mint aj donoskárrr megiIIetik óket. és munkába áll. k k lt. másféle pénzbíIrészesi. mint rémes kísértetvigyorog ki nyv célja. mert az a|ka|mazottként dolgo- vezéigazgatók fizetésétmu- osszegzés Megítélésemszerint a legnagyobb ktil nbség egy vállalkoző és egy lrIkalmazott koz tt az. . hogy k<izelebbról megvizsgrálja ezeket a kiil nbségeket.|ió dollár 41. kideriil.Szerezz hajtja az embereket. 29 28 . s így mindenki eld nthesse..

A szabadságvágy megadja a bátorságot ahhoz. Ahelyett.zltbadsághoz sziikséges bátorságrÓl szÓl JI - arről a . tanul.l. egy vállalkoző aszabadságért. Fonda de aztán ő.igazivá|lalkozÓként lesz bátorságod továbblépni. nem kell a félelem rabságában élned. .rz' a három férfit megtámadják. szembenézhetsz vele. Jack Nicholson a szabadságről beszélget Dennis Hopperrel. azaz a szív szőből ered. N. hogy nem szabad.: Nem. vajon ez ur. mert elfogyott a pénzed. Számomra a szabadság fontosabb. Persze isten 6izz megmondani valakinek. l lopper továbbmegy.felelte gazdag apám. alig. mert attÓl félsz. haver. hogy a A szabadság fontosabb. olvasni. félelem nem mrilik. és nincs miért aggődnia. a ktil nbség abban rejlik. nehéz szabadnak lenni. és elónyÖdre fordíthatod.|. szabad! Lyukat beszél a hasadba az egyértl szabadságrÓl.hogy az ember gyakran kettós életet él: egyrészt a valőságos é|etét. denki fél . Éppen ezteszj Ótet veszélyessé. Min.k sem keriilhetik el a halált. még ha kifelé aztmutatjais. A biztonságos élet legnagyobb csapdáj a az.másrészt azt az é|etet' melyrő. . . hogy feladnád a vállalkozásodat. Énenól a szabadságről beszélek. csak hogy bebizonyítsa: igenis. ezért egyre rijabb biztosítékokat keres. hogy akár éveken át ne legyen sztikséged biztos á||ásraés rendszeres fizetésre. reg? Hisz' az egész erról szÓl. semmitÓ. de hozzájuk hasonlők. mert rogton meg akar olni. hogy az ové lehetne. hogy védje magát. l)ENNIs HOPPER: Ezek félnek. megfenyegette és kirízte Óket a városből.kérdeztem' azdag apám mosolyog-Ez a bolondok gondolj ák' hogy nem félnek. ha az embert adjrák-veszik a piacon.: Dehogyis. Ahelyett. akkor nem . Nem tudom . A bátorság felelte gazdag apám mosolyogva. miután rrt:Irány vagány kigrinyolta. N. A Íilm mindenki számÍtra más i. ni. l\ k()vetkezőjelenetben .l lemond. hogy milyen targyakat-akarunk tanulni? kérdeztem. amikor valaki a biztonságért tanul. amit megmutatunk nekik.l sem fél. aztaszíved donti el. rij otletekkel és rij tettekkel elóállni. a Szelíd motorosok. hogy a biztonságra t rekedjen. . Ha a biztonságigény a félelemból fakad.l. Titkon folyton aggődik.ra indítja-e. szavai méltő befejezéSét adják e konyv bevezetésének. rrlint az élet.hogy szabad legyek. Éppen ez az' Csakhogy beszélni rőla. vagy aÍTa' hogy a szabadságot keresse.lACK NICHOLSON: Nem tóled félnek. Úgy gondo|rrrn. amely . mintha ezek menektilnének.. H. Dennis Hopper és Jack Nicholson fószereplésével. Ezek a problémák mertilnek fel. bátorságrÓl. D. nem a félelem fogja meghatározni a világodat. emberekkel beszélni.: Ugyan már. De ha meglát egy szabad embert. Ez a félelemtól valő félelem alÓli felszabadulás. A szabadságot mutatjuk meg nekik. Úgy értem. Tehát ha az ember vállalkoző. Egy alkalmazott a biztonságért ktizd. Félelem mindig van va.így természetesen nem igaz mondta gfél? . . H. . de amelyrő1 tudja. Pillanatnyi sztinet után így zfuta|e a beszélgetést: Hogy avá||a|kozást választod-e' Vagy alkalmazott leszel.l valő félelemrÓ1'' beszéltem.: Azt mutatjuk meg nekik. Csak az emberben' Ha valaki aztá||ítja. Azért|ettt:rrr vállalkozó.: Hát persze. A legnagyobb baj az.t clnlegetett fickÓk. egyre rijabb mődokat eszel ki. hogy hosszri a hajunk. de én gy gondolom. és ha . ahogyan a legtobb emberét. .| a' nézetet vallják. Attől félnek.Miért nem lehet az iskolában megválasztani. A biztonságért tanulni azértnem jő' mert afélelem megmarad. világosan gondolkodni. nem tudod majd fizetni a számláidat. és megvalősítani két ktilonb zó dolog. mint az élet Kedvenc filmem egy orok klasszikus. és agyba-fóbe verik . . Peter Font|lt.':. mielőtt meghal. mi a baj a szabadsággal . nincs kapcsolata a valősággal.félelemtő. cisszecsinálja magát a félelemtól. mert meg|ogalmazzák' miért választottam jÓmagam a vállalkozÓi létet. hogy sikeres.izenetet hordoz. N. a ha érzi biztonságban magát az ember. ez minden. Éncsak a . l). hogy félnéla félelemtól.r :.félelem ott munkál. Nem lr1iyanazok a fickÓk végeznek veliik. mi áll akkor a szabadságvágy hátterében? tudakoltam. akik ugyant. . A Nicholson által alakított szereplómeghal. Vagyis nem kell félned a félelemtól. H': Nem rigy trínik. A kurázsi sző a francia le coeur. N. Az említett jelenetben a három fóhós egy mocsárnál táborozik.

és a program ingyen a tiéd lehet. aI mazott. amelvek sesítenek alkalmazásában. A k nyv a továbbiakban a szabadságtémái1ánal foglalkozik.. ame|vek nekem beváltak. látosass el a www. Gazdag Papa 1.ahhoz kell. amikor még nincs is vállalkozás. A sikeres VáIIaIkozás Ráadás: a kcjnYv elv-einek Kiil nleses forrásokat bocsátunk a rendelkezésedre.richdad.My Most Important Marketing Secrets" (Legfontosabb értékesítési titkaim) Ismerd meg azokat az értékesítési tippeket és stratéeiákat. é1 építsekki. akár vállalkoző. hogy megismerd ezeket a forrásokat.com/bef oreyouquityourjobho-nlapra. ho-gy sokmil|iÓ dolláros vá|]álkozásokat ho-zzak |étre. ingyenesen let lthetó hanganyaggal szeretnénk kedveskedni.com/beforeyouquityourjob. amiért elolvasod ezt a kcinyvet. hogy az ember cinmaga legyen. vál|alkozoi leckéje K sz netképpen.richdad. Ha valőban sikeres vállalkozÓ akarsz lenni. 5Z . Ha aktívan felhasználod e2eket íz e|veket. az a|ábbi három. valÓra válthatod őtet saját életedben. A hanganyag lettjltéséhez látogass el honlapunkra: www. . akkor sztiletik.

1. nagyon nehéz visszaka( iazdag apám azt mondta: . Az l r kezdés folyamatában sokat tanultam a v á||a|kozásrÓl és cinmagamrrrt't. akik munkahelyeket és cégeket lroznak létre' . Sok vállalkozÓ rendelkezik ugyan kiválő termékkel vagy szolgáltatással. azaz a |)vo-bó| ugyancsak 907o nem éri meg a Íízévet' Ez aztjelenti. hogy jő állásod legyen' jő juttatásokkal!" Arra biztatott.rlk<lzÓ foldet ér. lr. Elmondhatom .Az alkalmazottak jÓ állást ke. zr ki anélkiil. hogy állást keressenek. (l.. I !|(. Számos vállalkoző t bbet dolgozik és kevesebbet keres. hogy ez volt életem leggytim lcs zóbb Íizleti tapasztalata. amikor vállalkozásba kezd. Onalkalmazottá válik.os csodarány A statisztikákbizonysága szerint avÍi|a|kozások 907o-a az elsóot évA statisztikákbó| az is kiviláglik. hogy az elsó cit évet triléló vállalkozásokből.ltik utam során. mint az alkalmazottai. Miért van ez így? Az okok sokfélék.Ha a vál|. nem arra. nem cégtulajdonossá. de hiányoznak a megfelelő iizleti készségeiahhoz. sem clegendó tókéje. amikor még nincs is meq a vállalkozás. és sokat tanultam belÓ. . J+ lttban végtil sikeres volt a fÓldetérés.()ttam '. mielótt ó f ldet érne. . l.rIlrki ejtóernyó nélki.l részletesen be fogok számolni.Tanuld meg kiépítenisaját vállalkozásodat. tudják. mint ahhoz' hogy sikeres vállalkoző legyen. r ' Sok vállalkozÓnak nincs sem elegendó gyakorlati tapasztalata.'' Azt is mondta: . legy ek v llalkoző' Egyszer megkérdeztem gazdagapámtÓl.'' Akik olvasták a t bbi Gazdagpapa k<inyvet.rttban. Ez avá|lktlzásom hatalmas sikert hozott . Gazdagapámezze| szemben azt mondta: .Vállalkozásba kezdeni olyan. A vállalkozÓ mun. amelyek a legkritikusabbak: ben csódbe megy.ezérl"nem vlrrr fájdalmas a talpra állás ... mielótt az ejt6erny6 elkésztil.rz. skoláink clzselésére..ik csak néhányat sorolnak fel. . mi a kÍil nbség egy alkalmazott és egy vállalkozókozott' Azt felelte: . hogy elkészÍilt volna az ejtíemyóm.l|lb mint egy évembe kertilt. más készségekre van sziikség. A siker megalapozása l. hogy vállalkozők legyenek.Scm torténetét.t |' r .il ugrik ki egy repiilógépból. . kája akkor kezdódik. én bizony sokszor l|]'t.Járj iskolába. és még egyszer megprőbálni az ugrást. mert belefárad. Sok vállalkozőnak nem sikerÍil céget építenie. ErrÓ.]' Ahhoz. hogy valaki sikeres alkalmazott legyen.Sokkudarcom és sikerem aprÓcska vo|t. mire talpra álltam utána. r jItlntárcákat gyártó cégemet. és talpraálltam. Ebben a kcinyv- lrt.rizllcn kezd neki az ejt6emy6 megalkotásának. aZ ki is fog nyílni. mint amikor r'. fejezet Mi a ktilonbség egy alkalmazott és egy váIlaIkozo kozott? A megÍe|elo szemlé|etmod az elso lépés Gyerekkoromban szegény apámtÓl gyakran hallottam a k vetkezót: . Szerencsére szokkevolt 99%. zuhanásom és talpra . az osszes indulÓ vállalkozás mintegy 99vo-a tíz éven beltil csódbe megy.'' I arra képzik ki a diákokat. ezértutánanagyon mélyre zuhantam' l . \. és a|ka|mazz jó embereket !'' Arra bi ztat ott. hogy a saját karrierjét építgesse. amíg be nem indítottam .Ehelyett Szorgosan munkálkodik azon. hogy legyek alkalmazott. Ezért sokuk felhagy a vállalkozással.szerezz jőjegyeket.k ztili.rszkodnia a reptilóre.. Sok hibát vétettem. hogy sikeres vállalkozást hozzon létre terméke Vagy szolgáltatása mene- | .. A vállalkozÓ ugrás Irr r11y 1'.rr tile$oSZtom veletek néhány ugrásom. resnek maguknak egy már kiépített vállalkozásban. egészen addig. és csak reménykedik..

lehetséges problémák koziil.rlkat nem ellensrilyozza a bevétel. sikeresek vagyunk. tJgyik barátom azt mondta: . hogyan oldj a rrrcg ezt a problémát. vagy kiadásokkaljárnak. hogy szinte minden perce be vantáblázva olyan teendő. nónek az adőterhek. az irodatulajdort ls felemeli abért. akkor sem hallgattunk rájuk. Nem vetttik észre a gáton a repedéseket. Kártyavárunk megingott. annál nagyobbat esi'ink. nem t ródttink az tizlettel. Vagyis lr szorgalmas munka elfedheti a roSSZ felépítést.. Azt hittiik. A tul sok siker Azért számolok be a vállalkozással kapcsolatos ostobas ágomrÓl. hogy nem tudtuk: kudarcra vagyunk ítél. Ez sok esetben igaz.Folyt a pezsgó. felépítetttink egy céget. elégedetlenek az i.ik magunkat.ik magunkat.rklrraterejtikkel.Ezze| azt akarom mondani. a kormányzati rendelkezések változnak. amíg a v á|IlrIkozÓ keményen dolgozik.lindulnak. hogy a t l sok siker is tonkretehet egy vállalkozást. olyan problémákra gondolok. Sok vállalkoző nem vt:szi éSzre. állami ellentir z'és folyik. atanácsadÓk rrcrn értik a dolgukat. Zseninek képzelttik magunkat. Elkezdttink n agyzo|ni. Más szőval hirtelen j tt sikertink felgyorsította abukásunkat. avál|a|kozásokat a siker hiánya teszi tonkle. A siker és a pénz elvakított. hogy csak néhányat említsek . netán nem í izctnek. ve. és puszta elszántsággal osszetartja. toldozással-foldozással tartjak a felszínen léket kapott v lilIalkozásukat. rr tcnnyi időt t lt bevételt nem termeló tevékenységgel. hogy a kemény munka rrlcgoldja a problémáikat. és ez még csak fel sem trínt nekiink. Hriszas éveink végénvagy harmincas éveink elején járÓ.A gátszakadás A sz rfosoknek késztilt nejlontárcákra épiiló vállalkozásommal bek k zott azért vallottam cs fos kudarcot.jÓval a vállalko. és csak élveztiik az é|etet.l lIirponta felmerÍilő.. amely szerint. 36 A világban hemzsegnek az olyan kisvállalkozők. mert vállalkozÓi pályafutásom viszonylag korai szakaszában kideriilt. amelyre sztikség v r vállalko zása uzeme|tetéséhez. Úgy vélttik. hogyjelenlegi gondjai korábban kezdódtek. és ránk dÓ/'t. hanem dr. érdemes elbeszélgetni egy vállalkozőval arről. SzorfÓsoknek készi. Nehéz gy pénzt keresni és hajtani magát az emr Irt:rnek. Csakhamar mindhrárman gyors Sportkocsikat vásároltunk. sikerttjrténet a miénk.ilt tárcáimra épi. abeszá||íttik emelik az áxaikat. r r )t . a válllrIkozás darabjaira hullik. sikeres vállalkozők voltunk. hogy jőval nagyobb lett. elégedetlenekazalkalmazottak. A vállalkozÓk világszerte elbricsriznak a családjuktől reggelente. hogy egy rosszul felépített vállalkozás akkor is csődbe mehet.kkel.iló vállalkozásom kudarca rendkívtil értékestapasztalat volt.'. és még gyorsabb szerelmi kalandokba bonyolődtunk.k tanácsait (például szabadalmi joggal foglalkoző tigyvédekét).Ezze| az abaj. kevés a szabad cash flow a fejlesztéshez. Ez a kicsinek indulő vállalkozás oly gyorsan kinőtte magát.. Nem céget hoztunk létre. hogy belevessék magukat saját cégtikben a munkába. Végtil átszakadt a gát.igyfelek. Gazdagnak hitti.. hogy amint abbahagyják a munkát. mert nem figyeltem az tobaprő részletekre. Aztgazibajtaz okozta. Azejt6- A kemény munka elkendózi a rossz fe!építést E'gy ro sszul felépítettváll alkozás eleinte t al án fe nnmarad. r . s ezeket a kiadál. azt gondolván.s<ídtő.Minél magasabbra jutunk. és elstillyed. Mielótt feladnád az á|Lásodat és válIlrlkozásra adnád a fejed. ha kezdetben sikeres. mert sokan azt hiszik.l. Ha egyáltalán kikérttik szakértő.és megővja a céget a ernyóink nem nyíltak ki. és i. akik pusztán . mint amit a vállalkozásban részt vevóhárom személy kezelni tudott. mint hogy alat's<lny szintrí azértékesítés. Azt hittiik. :rrrtclyek nem hoznak pénzt. VállalkozÓknak képzelti. és kevés a nap huszonnégy őrája. Frankenstein szornyét. Van némi igazság a régi bolcsességben. zlis megkezdése elótt. Sokan kiiztiltik éjt nappá téve dolgoznak. Kér dezzétek ki anől i s.Annyi dolgom van a vállalkozásom kol ril' hogy nincs idóm pénzt keresni. a biztosítási díjak emelkednek.'' . A kisvállalkozások magas csódaránya mogott elókeló helyen szerepel lk ként a kimeri'iltség.

. Nyilvánvalő. h o gy ki építette vo ln a a v á||alkozás át. mindent elkovettek. .. és esetleg minden vlir. Ő is ilyen életre vágyott. hogy kiválő ételt szolgálhassanak felnagy adagokban és alacsony áron.]] l igyik demo ralizá|ó iizleti kudarcom után felkerestem gazdag apámat. kti1lct kaphatsz.bő1 ejtóernyó nélkÍil. A kudarcok sikerhez vezetnek |. . rr azonban gy érzed. hogy elégedettek. jÓl terveztem meg. akik vele rrr. sem a mamáját. de legalább nem kell annyit dolgozni. hogyan kell létrehozni. mielőtt felmondott az á||ásában.1lii|Ó. és érdeklódtem. hogy olyan céget tervezzen. A nyertesek rl. azuz|etetbezárták.t.. értéket nyrijt az tigyfeleknek' hogy ó maga felelós. hogy kiugrik a rt. Gazdag apám szerin t ez egy vállalkoző valÓdi feladata. Csak azért meséltem el ezt a torténetet' hogy rávilágítsak' a vállalkozásuk már akkor kezdett csódbe menni.'. méghozzá sokat.e a sikert? Egy barátom felmondta jÓ|fizetí á||ását egy nagy honolului banknál. A vál|. hogy a leggazdagabb i. akkor bátran olvass tovább.Nem valami magas a fizetés. A vállalkozőnak onmagában elóre meg kell ter- r't. A barátom édesanyja t fbglalkoztathat. lattal egyetértek. Anől is rt:gtudsz belÓ1e. amikor kudarcot vallanak. Anyjával egytitt mindennap hajnali négykor keltek. l.Csak a balszerencse okozta a vesztét. Csak iilnek azíróaszta|ukr r Valo-e neked a vá||a!kozás? Akit megijesztaziménti sok munkáről szÓlÓ t rténet. Nagyon Szerettem Ó. sok emIrt. amely ncivekedhet. mégsem jutnak egyról a kettóre. és ligy diintott. amíg végtil sikert nem érnek el.Vajon a sok munka garantálja. amikor a vál- nehezét. az effé|e t rténetek |ázbahoznak' kihívást je- Éveken át rendszeresen be-benéztemhozzájuk. l Ia A végénlegalább annyit vállalkozÓként mire van sziikséged a sikerhez.azdag apám rám pirított: A vesztesek hagyják abba.tgiira a l. Aki rigy dont.az végtil nyerhet is.Majd bóviilni fogunk mondta a barátom.gtcljes tagja legyen a cégnek. Mindketten nagyon keményen dolgoztak.. jőmÓdba juttassa mindazokat. megtervezni és kiépíteniegy vál|.'' Sajnos azonban ez sosem meghalt. hogy jÓ iigyeket szolgáljon. mondta gazdag apám szigor an. és rijra kezdeni azlgrást. megebédeltem. Aze|6tt ért fÓl det. hogy megy a soruk.ilhettek volna.'' Az 6 ejt erayóje nem nyílt ki. a vendégeknek. bóvi. dolgos embert?'' Ez utőbbi gondo. hogy elkészítsék az ebédet.De legalább megprÓbá|ta. vagy az. Majd felvesztink alkalmazottakat. Sót. és végtil már ne legyen sztiksége vállalkozÓra. Hányszor (i.hogy a sikertelenség kudarchozvezet. k vetkezett be. azfeltehenem valő vállalkozónak. de fájdalmas volt látnom.rIktlzás még meg sem sztiletett. hogy olyan sokat dolgoznak. megvalősítja á|mát. A bankban hiteltigyintézóként dolgozott.'' vagy: . It. Mindig ana vágyott' hogy a maga ura lehessen.. akár a siker is.rttcnek számodra.. Persze most bizonyára sokan arra gondoltok: .tIkozást.. és aki fél kiugrani 38 )t . és a barátom elment uz|etvezetínek egy gyorsétteremlánc egyik vendéglójébe.rlktlzÓ dolga. Újra alkalmazott lett belÓ1e.ket' noha nem álltam veli'ik k zeli kapcsolatban' Tudtam. hogy nem kell még átélnem ezt? Csódtcimeg vagyok.r Iigy vállalkoző legfontosabb feladata akkor kezdódik. amikor még nem is volt vállalkozás.. Nagyon boldognak látszottak.zrlie egy ilyen céget.llt tls rijra elbuknak mindaddig. A barátom rosszul tervezte meg. és még nincsenek alkalmazottak. amely veled vagy nélktiled tovább tizemel. |llcgkérdeztem: Mit csináltam rosszul? Azt hittem.igyfelei mind vállalkozők. Ha az édesanyja nem halt volna meg. Amikor utoljára találkoztam ve|e.1ly Irit:tt repiilő'gépból ejtóernyó nélktil.itkozásodat feltilmrilőan gazdaggá tesz. llgy darabig csendben rendezgette az kóaszta|án fekvó irathalmot.. hogy ók végezzéka munka A vál|alkozo do|ga l. és látta. még mielőtt a gyakorlatban is belekezdene a válr I ktlzásba.r jtl így folytatta: A világ tele van njel lt vállalkozőkkal. és sok pénzt kereshettek volna. Nem áll szándékornban kritizálni sem őt. és nyitott egy kis étkezdét a város egyik ipari negyedében. szerették a vendégeiket és a munkájukat. azt mondta: . r |t lIgtrznak.Miért kell kritizálni egy ilyen derék.

illetve gyarapítja vagyonát.kisviárosi és nemzetkÓzi.négyszog Amint abevezet ben említettem.. Ezek az onjelcilt vállalkozők arrÓl álmodoznak.'' bízni másokban. feliigyeló. .t|cs vállalkoző képes akár nemzetkcizi méret re is kiterjeszteni a cé1't. nem elég elsajátítaniukazehIrr. hogy egyszer majd felépítenek egy saját cégbirodalmat.||i a munkát. Így . '' vagy: . Mi|yen Íajta vál|a|kozást akarsz kiépíteni? ( (']' ('l|gem' hogy minél t bbféle vállalkozási rendszert megismerjtink. milyen vállalkozási típusok és vállalkozÓk léteznek?'' 40 4l .. a reptilőre - fejeztem be a gondolatát.Ha Gazdag De sosem kapaszkodnak fel apám bőlintott.. szegény és gazdag. akár eln ke a cégnek.z sziikséges készségeket és tudnivalÓkat. a CASHFLoW-négyszog négy kii. hogy a világban ktilcinféle vállalkozÓk élnek. és mindenkinek mást jelent. " l'1iy irlkalmazott például ugyanazt mondja.hangzaÍos titulusaik vannak: alelncjk. feddhetetlen és bÍíncis. ltinbtizó típusba sorolja aziJ. amelyben megvan a lehetóség a tor'.biztos'' .. Sokszor a bizalom hiánya miatt nem tud továbblépni.. . . hogy rendben menjenek a dolgok. Az Il lrcgyedbeli vállalkozÓk gyakran társulás formájában bóvítik a vállall1( )/. profitorientált és nem haszonleső.bb mégekégzekegy iskolát'' vagy: . megtalálják a megfeleló indokokat: ..t iolenti ugyanazon munka e|végzésére.. sikeres E negyedes vállalkozást. A B negyedben mrikodó s zemé|y . sok juttatással.. Más szőval afélelem gyakran beskatulyázza az a|kalmazottakat az l\ rrcgyedbe.1iét. tisztességes és csalÓ. Tcibbnyire van mentségtik. a befektetó okos A-kat és E-kat ker. C a cégek tulajdonosaitjeloli.Biztos állást akarok. .. és némelyiktik még jől is keres.lrrrrl.rtttlnoka: .Majd ha a gyerekeim felnónek .lisukat.ná|.ejlesztésre C negyedes vállalkozássá. a legttibbjiik sohasem valősítja meg anagy átt rést. mások jobb munkát végeznek. Egy igazi C ne1'yt. akkorára.'' A lényeg a . iazdag apám arra tanította a fiát és engem' hogy elő./.'r vt'll': .zrl.Majd ha e|égpénzt osszegyríjtcittem. E az egyéni|eg vállalkozőkat jeltili. A C negyedes vállalkozÓk mindig a megfeleló embereket és az rrrlrs A cAsHFloW.. sikeres és sikertelen vállalkozÓk.. sok esetben érzelmi akadályrlkat is le kell gyóznitik. Vannak nagy és kis.s rltagának.Elő. és mindegyikbe technikailag.z|eti világ résztvevőit.hanem bízunk meg másokban.u t'rt nehéz bóvíteni egy vállalkozást.. hi'. Azilyen embernek sok esetben az a kihívás. Énmégis rigy gondolom. Termé/ ('l csen mindig akadnak kivételek.'Hogyan lehetnétek vállalkozÓk és tervezhetnétek céget. és egyikiikmásikuk talán meg is teszi.11csinálnom... B a befektetóket jel li. Az E negyedbeztartoző emberek gyakorta mondanak ilyesmit: . ami sok esetben tÖbb E negyedes vállalkozÓ egyÍittm kodé''t. Azt mondta: .l szől. amelyet még személyesen kontrollálni tud. Te mi|yen vál|aIkozo akarsz lenni? Gazdag apám arrÓl is beszélt. Ha negyedet akarnak váltani. Nem akarják mindenáron maguk elvél'(. irodavezetí. és veliik kezelteti.rzl ukarom. ( A az alkalmazottakat jeloli. . a vállalkozásukkal akarják elvégeztetni... hogy elhiggye.A vállalkoz6 sző tág fogalom.jon iIrrrtl <í maga.sz r hozzunk létl. mindent magamnak kell rrr.t.Ez akonyv is enő. hogy megt. szellemileg ktilonbcjzó emberek tartoznak. ..rIrllÍ. érze|ml|eg.. alkallizleti rendszereket keresik. Az E negyedes vállalkoző gyakran kis tertiletrekor|átozzatevékeny. ha nem trrr iazdag apám vállalkozóíképzésének részeként arra szt kélte a fiát Ijlitok. akár 1'.

olyat. nekik állásuk van. Ráadásul kénytelen . Iy:rrttittokat.ztrp napon majd eladhat. A tanácsadÓk. amelyeket a családtagok iizemeltetnek. a legtehetségesebb vagy a legképzettebb személy a vállalkozásában. a kis boltok tulajdonosai és a legttibb kisvállalkoző az utÓbbi kategÓriába esik.bennmaradni'' az iizletben. Maga a tulajdonos az eszktjz. hogy han gs lyozza. aki egy állás. Így akinek nincs kedve végigjátszani a kezdeti. Gazdag apám maga is kisvállalkozőként kezdte az E negyedben. Ugyancsak cinalkalmazott az a vállalkoző. hogy sok szakember orvo sok. amiért a sztilók éltek-haltak. lr tulajdonos.t.ra hivatkoznak. k .rs L r rlgoztak. miként képes iizleti olyan eszkozt. mielőtt elindították. ' I t i nc S vállalkozői indíttatásuk az iz|et irányítására. Azt mondta: . a családi kotelék mindennél erősebb. vagyis E negyedes vállalkozÓk. hogy a legtcibb kisvállalkozásből nehéz nagyvállalkozást csinálni.k valamilyen szakmán vagy iparon alapulő vállalkozást hoznak létre kisvállalkozás formájában.rkkír váljunk. biztosítással. illetve érték1'lr1rírokkal foglalkoznak' Ezek a személyek tobbségtikben szintén onal|. meg akarta világítani számunkra a Imazott vállalkozők rrlrgymértékben a tulajdonos személyétől ftigg. akit az aka|mazottai megkeresnek a problémáikkal.. aki a saját nevét adja a vállalkozás nevének. lll.v ízv ezetékszerelőík. Szakemberek és kereskedok Arra is felhívta a figyelmtinket gazdag apám.. hogy alkalmazott.:lzkÖzt létrehozni egy ilyen vállalkoző '. akinek megsaínik a j vedelme. és nem egy cég tulajdonosa.ik. Sok esetben nincs is igarlrrt eszkciz. k nyvelők. mert arra akart rávi|ágítani.'Valőszín leg nalkalmazott aZ olyan ember. hogy nemigazán lehet eladni.. Más szőval problémás átjutni az E negyedból a C negyedbe. kreatív fejlesztési focsapásra viillalkozővá lehet válni.. Némely franchise "gy 43 .. amelyben a családtagok felváltva l'. elméletileg kulcsral.k. aki a legokosabb. k zi. a színészek.iltik sokan fiiggetlen tarrlicsadőként dolgoznak.lrlt. hogy sok vállalkozó nemcég- lcle tartoznak a hivatásos kereskedő..rkltr.:lzcn zemeltethetók. G azdag apám azért tartotta lényegesnek. azaz figgetlen alvállalkozÓk.crnt eszkciZt. ii gyvédek. ő azonban nagyon nagy céget tervezett magának. olyan E negyedes céget tervezett. A gye''. amint abbahagyja a munkát. a takarítÓk..EZértővta afiát és engemmindig attÓl. Sokan c i a gye- . hogy rr. A vállalkoző egy kiépített céget ad el olyasvala|.haaz ember nem It'l. egyéni vállalkozÓ. amilyetegy igazi C negyedes vállalkozásért Irzctnének. mert kÍil nbséget cégtulajdonos vállalko- (iazdag apám szerint nincs értelme sokat dolgozni. kre bízz ák az iz|et ir ány ítását. Lényegében tehát tulajdonosbőI az tigyfél alkalmazottjáváválik. h o lott a gyerekek nem ért enek ho zzá. . hanem onalkalmazott. a zenészek. Franchise-ok A lianchise-ok. a vendéglótulajdonosok. Az ilyen vállalkozássa| az abaj. Anyai nagymamiámrrllk például volt egy kis szatőcsboltja. mi a kiil nbség az egyénileg vállalkozők és a cégek tulajdonosai ktjz tt.ja. Ezek cőgek. Miért? Megint csak azért. nem cégi. r A családi vállalkozások bóvítésénekálma csalfa 1|| zió. Ha eladja magát. villanyszerelő. aki személyesen fogadja az igyfeleket. amelyet nála sokkal okosabb és alkalmasabb emberek iizemeltetnek.Miért dolgoznátok sokat semmiért?'' A késóbbiekben részletesen fogunk szÓlni arrÓl. például ingatlannal. Azt mondta: . E szakmák és iparok jelentós hányadának mÚík dése állami engedélyhez kot tt. amelyet át tud majd alakítani C negyedes céggé. építészek.Az onalkalmazott vá|la|kozo Gazdag apám tobbszor hangsrilyozta.k is. ha folytatni . - Családi vállalkozások A vállalkozÓk jelentós hányadára jellemzó a családi vállalko zás. amelyet egy l. Mielótt beindította a vál|alkozását.kcket gyakran nem is érdekli az azuzlet. amilyen például a McDonald's.. általában rrt'rrt kap olyan magas árat. csak zők és az állástulajdonos vállalkozők koz tt. mert a vállalkozást rosszul tervezték meg.'' Semmi kivetnivalőt nem talált az onalkalmazott vállalkozőkban.

Walt Disney vagy Steven Jobs volt. hálózati marketing rendszerben dolgoző céggel kezdeném. amilyen r . Ez is egy vállalko:. cégek egyik legnagyobb elő'nye.'1' lJgyancsak viszonylag k nnyrí valamilyen szakmára vállalkozást lr tzÍli. mondjuk vízvezetékszere|íként vagy fogorvosként.. s egyl'r. mielótt felmond a munkahelyén. ll.|' lt Gazdag papa Tanácsadő sorozatban megje|ent Protecting Your # l I r r.. és nem eléggé rugalmasak egy kezdó vállalkozó számára. ha a franchise-rész nem eléggényereséges.. v. Konku. aki létrehozta az egész vállalkozást.. pél. ha k zelebbról is megvizsgál egy hálőzati marketing céget. dául a CitiB ank. vállalkozásépítésiés vezetíi készségeket. piramisként felépi. ne44 lr.'l IElsó számri eszkÓztink védelme] c' k nyve ezekr6| a konkurens ..tulajdonost teszi felelóssé azuz|eÍi siker elmaradásáért. Példaként gaz- . mint a tulajdonos. hogy a belépó vállalkoző megismera vállalk ozáshoz sziikséges gondolkodásmődot és bátorságot. hanem a gyakorlati vállalkozÓi ismeretek miatt.. a Levis és a Smith Barney há|őzati marketinggel vagy k<izvetlen értékesítési rendszerben forga|mazzák' termékeiket. ha maga tervezi meg. majd azot|etgazda konkurenseként lép pástra. majd onállÓ vállalkozást alapított. és az sszes dolgozÓ neki rendelódik alá.hogy a franchise-t megvásárlÓ személyek másként akarják irányítani az Íizletiiket. Aki tehát nem akarja k vetni egy franchise-gazda elképzeléseit.Csal. r | | I 45 .. Aki vállalkoző akar lenni. Azt mondta: .Ezta|ánnemtorvényellenes.ésmagávalvitteazÍizletet. és Ügyfeleit korábbi.. akik szívesen se( k más oknak címríkcinyvi. Miért? Számos ilyen ltpám egy konyvelócégnél dolgoző alkalmazottat hozott fel. A legnagyobb Fortune 500 cégek némelyike.1|tí őrtékeire bóvebben kitér az Üzleti iskola: Azoknak. Ugyanakkor a legellentmondásosabb is. amelyek gazdag apám t rr íl lisaihoz hasonlatosak.r kozőkrÓl. alkotja meg és indítja be saját vállalkozását.rrs . ha valaki lát egy jő tletet. amelyekre . ahol egy személy á|| az é|en. Vagyis ez a k nyveló ottr r A . aki feltttrrtltlt)tt.rt'ytaacéget.amelyek másutt nem elsajátíthatők. az Avon. Ugyancsak viták származnak abből. hogy a bankok szívesebben ny jtanak hitelt arra.. r lrr kcrrt lopnak meg egyes vállalkozők más vállalkozőkat. r Legális tolvajok Ilgyik legizgalmasabb beszélgetéstinkgazdag apánmal arről szÓlt.. de jő véleménytinkvan ezekról. illetve direkt értékesítéssel foglalkozÓ cégnek sem.kalÓzokrÓl'' szÓl. A pereskedések egyik fóoka vélhetóen az. ha valaki franchise-t akar vásárolni.pé|dául egy kis szendvicsbiírt létrehozni nem nagy do|.il6 szervezetei éppen a hagyományos nagyvállalatok. Ilyenkor a vásárlő a franchise.lrí..elónye. r..ink. jől teszi. |. régiscsak lopás'' állapította meg gazdagapám.t r I t t I l rt rijrakezdeném vállalkozői pályafutásomat. jobban teszi.'' (Michael Lechterr. E perek azizleti világ legdurvább jogi csatározásainak számítanak. ) t. annak érdemes fontolÓra vennie. Sokakban ellenérzést vált ki. lemá'.) Velem is ha' ' r r 1 i tllyan kreatív vállalkozőt szeretett volna faragni belóltink.r1'' A há|ozati marketing és a direkt értékesítés hál'ózati marketing és a direkt értékesítés sokak szerint napjaink leggyorsabban fejlódőtizleti modellje.l|| szcrt tehetnék olyan ismeretekre gondolok.s I r. mint ha a semmiból akar felépíteniegy vállalkozást. illetve . de 6határozottan nem ilyet képzelt a fiának és nekem.nlas Edison. céges rrrrr|tjírbÓl ismert kliensei k<jztil verbuválta.r:'i típus. Kreatív vál|aIkozok t I cég megtanitja az alapvetó értékesítési. és a képzésrendkívtil értékes. Nem vagyunk tagjai egyik hálÓzati marketinggel. A belépésidíj általában megfizetIrr. Ir vírllalkozást. és értékelika legt bb franchise á|ta| az rij vállalkozÓk segítésére kínált mentori programokat.l.l.rt lt Sikeres cégépítési rendszereket.r. Ajő nevrífranchise-okkal az egyik legnagyobb baj az. |r. l t. és gyakran kertilnek bírőság elé. vítllalkozókéntfelttjrni sem nehéz.. A franchise-oknak j ellegtiknél fogva gyakorta adÓdnak peres tigyeik.lr. Megnyugtatőbbnak találják a hasonlő franchise-ok nyomon ktjvethetőségét. Az ilyen rendszer . .(Az ilyen típusti cégek oktatásban r. ValÓjában pedig a világ legnagyobb. hogy belépjen egy ilyen cégbe. hogy azokba általában jÓval drágábban lehet beszállni. hogy a há|őzati marketing szervezetek piramist formáznak. nem kcizvetlen értékesítési 't 1x:t|Z miatt.tizletrontőkrÓl''. Aki vállalkozni akar.r1'y .

gazdag apám a k vetkezít mondta: ':irrk vállalkozó á|ma. kem azt ajánlotta. és a nagyk z nség nem kaphat belő. valőban sokat tanultam belóle.. Jőllehet sokat tanultam be*tlk pénzt kerestem magamnak és a befektetóknek' jobb vállalkoző |.. legtcibbsz r brőkereken vagy egyéb engedéllyel ren de|kez6részvény. de Mike-nak és ne. G az. olvassa el a Gazdag papa tanácsadÓ sorozatban megjelent l|'IlyVct: oPM: other People. hogy megtanultam.cszt azá||amifeltigyeleti szerveknek.t. lr. illetve r't rrgyanígy két fón<iknek van alávetve: egyrészt azigazgatőtanácsnak. Ént bbet tudok keresni.. de a má. hogy hozzunk létre ilyet vállalkozői karrieri. így aTízsdefeliigyeletnekés |. . \\. amiért rosszul terveztem meg a vállalkozást a kezdet kezdetén.Mert ahhoz. I lr1őkpapír-felÍigyeletnek Irlr||ltttl továbbá.ink fejlódése során. Természetesen nem hibáztathatom őlket.rl|. . A rrrikor kezd6 vá||alkoző voltam. Ez a fajtavállalkozás nem nekem valÓ. . feltalálni.'Ikiirt szolgál ki: egyrészt a tényleges iigyfeleket. hogy a cégnek mindcissze néhány tulajdonosa van.rr.t. mindazonáltal nem hiszem.rr.k<in kereszttil.rt kcttójelentós hasznot hozott a befektetÓ.s tobbsége magánvállalat. A nyíltkciríírészvénytiársaságok a tőzsdéken áruljrík részvényeiket.. hogy még egyszer ilyesmibe r r1. például a New York-i Tózsdén. miként kell létrehozni egy részvénytársaságot.lteÍI áita|a.rt' lrpám nem tévedett. mert az tulajdonképpen két cég. szemben megvételre kínálja a nagykoztinségnek a részvényeit. a 46 A nyíltk rrí részvénytársaság ezze| . Gazdag apám sosem alapított részvénytársaságot.ilt neki. rrrrr'k tjrtil k. mások utánzással és konkurenciaharc árán.rrrrtadik ezÍisttel. a másik arannyal. Csak onmagamat hibáztathatom. és nehezebb megfelelni az ehhez . mint a magáncégekre. . Amint kialakítottuk a piacunkat. Meghogy az ilyen cégekre szigorríbb konyvelési szabályok | |. |r Ilt'|)). Nem volt olyan vidám dolog rész'. KreatíV vagy jítő vállalkozőnak lenni a leginkább kockázatos vállalkozás! Miért az a|egveszélyesebb? kérdeztem .r r't..r l It.| | (lrdekelnek a magán. Rájcittem.lrrkséges kcivetelményeknek.. a Worldcom és Martha Stewart botrányai után azon|. hogy . és ttinkretette az iizletÍinket.t. továbbá drágább is lett.zívesebben foglalkozom szííkkorríbb magáncégekkel. Az arany. 2005 Michael Lechter tolláből. A kormány meg. és sokkal szigorribb szabályok érvényesekrájuk.s Money [MEP: Más emberek pénze]..le részt. . Nem kell hozzá ktil nleges embernek lenni. hogy kreatív légy.''AZ Enron. a Rich Dad Company megalapításával egy idóben befektetóként és tevÓ1egesen is részt Vettem három részvénytársaság létrehozásában. hogy egy részvényÍátsaságrajőval szigorribb . hogy bárki lehet ktlzÓ. j értékethozol létre mint vállalkozÓ.VCk.. Társaság és magán A cégek jelentő.Egy nagy magánvállalatot sokszor zártk ríírés zv énytárs as ágnakneve znek.ja a részvénytársaságokat. Az olajipari cég megbukott ugyan.. noha talált olajat.\rIlrttr Andersen. mint gondoltam. gyakran rittorőnek kell lenned' Egy sikeres és bevált terméket nem nehéz lemásolni.z:rlrlilyok vonatkoznak.rrylítrsaságot létrehozni. gazdag apám azért mindenképpen cirÍ. ovott attÓl. miként legyek kreatív vállalkozÓ. de ez . Azt mondta: Vannak vállalkozők. megtanultam. és így érsz el sikert. hogy cégétbevezethesse aÍ6zsdére.és eztistbánya-vállalat tetemes mennyiség r.sonlÓ dolog tortént' amikor megalapítottam nejlontárcákat gyártó cégemet.rrr szigor bbá vált a szabá|yozás. illetve részvénytársaságok mellett és ellen sző- l}árki lehet vá|lalkozo? t i:rzclag .. Az egyik olajkutatással foglalkozott.. és jobb vállalko. és nem másokat utánzol.rt.' r | | lr I apárnaztakarta megértetni a fiával és velem. és . és kétféletigy|.rltlcr Business Books.) '. másrészt a befektetó.l. lck. ne konkurens.' :. Nem is nagyon kockázatos. (Akit bóvebI r (Securities Exchange Commission). ezÍist ttalált.értékesítÓ. Ha azonban megtanulsz rijítani. megjelent a színen a konkurencia. alkotni..lcrrtési kotelezettségek vonatkoznak.tttyat. 1996-ban. akik alkotő munkájuk révénnyernek. Az olajtársaság csódbe ment. Ez általános ságban azt jelenti. 'It.knek. és beépti|ttink a k ztudatba ezze| az ríj termékcsaláddal. A rÓszvénytárs as ágok ki válő munkatapas Zta|atot szolgáltattak . Még ha megégettem is magam. ' . t'v kijlon torténet.

Ir ít t otthagynák az állásukat. . Annak ide- tllyanoktÓl kérnek tizleti tanácsot. Egy kis plusz l'. kot?" Mai eszemmel már tudom.ék a vállalkozást az adott termék vagy lehetóségk. vagy olyanok.takn6zására. Henry Ford. r|t. a Ford Motor Company alapítőja..lttcm inkább tapasztalatszerzés végett. Hátvédkéntakkor ért az elsó pofon. Sha- . Ugyanrigy vállalkozÓ volt Henry Ford is. amely rávi|ál' ' lnilyen osszetevóil<ból épiil fel egy vállalkozás. Azt kell eld ntenetek. olyan ez.. . A siker megalapozása a vá||alkozás megtervezése A legtcibb kezd6 vállalkozÓt |ázbahoz egy j termék vagy lehetóség. hanem lélektani.. akiben van egy kis kezdeményezfl<észség. Mindketten értékesterméket. hogy |enézztink másokat. Mindegyi49 l iirrk saját tapasztalataival és látásmÓdj áva| gazdagította a csapatot. amikor megprőbáltam szerelni a New York Jets egyik hátulrÓl indulÓ játékosát.r lvrk rossz. . illetve szolgáltatást ny jtanak. rryt. aki már vállalkoző egy ideje. A kérdés. akiír nagy. az egyetemi csapat tagjai valamennyien egészen más szinten futballozunk. A szomszéd bébiszittere is vállalkozÓ.rlr 1 - ktil nbsége.'' llgy vállalkoző legfontosabb feladata. A kcivetkezóket mondta errő.Irlrct gyakorlati tapasztalatot.||lcn csak részmunkaidóben vállalkozzék nem pénzkereseti céllal. It A késóbbiekben be fogjuk mutatni a C-B háromszoget.Bárki lehet vállalkozÓ. vagy jobbak másoknál. hogy hiába játsszuk mindketten ugyanazt a játékot. egészen más színvonalon csináljuk. avágya. valamint megítélni. melyik jő. észre sem vett.lrctóségre figyelnek.rIkrlzők életét. akár kicsi. hogy megter.rrrclytÓ1 gazdagságot remél. Vagyis. Egyszer en keresztiilgázolt rajtam.|lb megterveznie egy vállalkozást. Énnem bántottam. a tehetsége. és kez. 48 A l{ich Dad Company sikerének egyik oka. mire célzott gazdag apám. vagy jobbnak gondoljuk magunkat másoknál csak azért. mint az ellenfél. akár családi vállalkozás. hogy megtervezze a vállalkoz lisírt.. sokkal kciny'rk.' l:rdemes továbbá mentort keresni.. Mindketten fontosak az iigyfeleknek. Mi.Milyen szinten akarjuk játszani a játé- Ebból a példábÓl megértettem. mintsem hogy ana áldoznának idót. de ó igencsak komoly fájdalmat okozott nekem.kcs ismereteket. rá kellett jtinncim..ir. Kim és jőmagam. mint a bébiszitter. Akárkibőllehet vállalkozÓ. akkor is nyer vele valami sokkal lényege'. - de nmagríről is.rrr rs hogy olyan léptékrívállalkoző leszek. Ne higgyétek tehát. ha a részmunkaidós r. hogy a vállalkozÓk ktilcinleges emberek.'t. érdemes lenne tanulmányozniuk egyes vál|. hogy három már korábsikeres vállalkozÓ alapította: Sharon. De nagyon ktil nboző spektrumon mríkodnek. Ha valaki érti a vállalkozás elemeit. Aznap megtanultam. mint Henry Ford. lt. lehetóségtink nyílt kiállni a New York Jets profi csapatával.'' jén.és megfigyelni. de miután megprÓbáltam megállítani. Ugyanez érvényestil az uz|eti világban és a vállalkozás játszmá|ában is. és nem vállalkozÓként. Neki megvolt hozzá aszíve. a példaképeim. a k vetkezó: . az egyetemi futball és a profi futball Gazdagapám elsó számri vállalkozÓknak szőlő tanítása tehát így szől: ''A sikeres vállalkozást még a beindítás elótt hozzuk létre. mintThomas Edison. akár egy személy kezében van. milyen típusrí vállalkozásokat hoztak létl. Ir.részvénytrársaság. K rÍilbelÍil egyforma testfelépítésríek voltunk.amelyet meg kell válaszolni egy vállalkozás megtervezésekor. So. mint a játszőtéri futball' a kozépiskolás futball. Sajnos |.. kár lenne olyan illríziőkat dédelgetnem.r. tianchise. akik alkalmazottként szereztek tarlrsztalatokat. t bbnyire inkább a termékre vagy a l. Mindenki lehet vállalkoző. hogy nagy játékos legyen. Steven Jobs vagy Walt Disney.l: . olyanok-e. Nem csak a vállalkozásről szerezhet . mielőtt elkezdené. Hamar rá kellett j<inntink. Azt hiszem. és lehetnek a mentoraim.r||lr|kozása nem hoz pénzt. |Jgy éreztem magam' mintha egy diih dt rinocéroszt prőbálnék megiállítani.. De tanulhatok tőliik. hogy mi. meMindenkinek javasoljuk továbbá' hogy tartsa meg aZ á||ását.lklir. amikor New Yorkban fóiskolára jártam. Nem nagy dolog. lct.a fejiinkbe szálljon a dicsóség. hogy nem fizikai kiiltinbség van kÓzti'ink. más sávszélességen. milyen fajta vállalkozÓk akartok lenni . Nagyon kijőzanítő élményvolt. mert sikeres vállalkozők vagyunk.

S zámos saj át cé get indított be és fejlesztett fel.: Michaelnak a Ga7dag papa tctnácsadő sorozatban megjelent m vét: Protecting Your #1 Asset IElsó s7ám eszk ztink védelme]. VÁLLALKozó vacY ALKALMAZoTT? jtlllemzó egy vállalkozőra? Miben ktilonbozik a vállalkozÓi mentalit.rIti szembeszegtilés. milyen elfinyeink vannak a konkurenciával szemben. l\| r r I hez! o Elósztjr is gy6z6dj nk meg rőla.tstlk forrásait. Warner Books]. milyen akadályokkal és veszélyekkel keri.felfiigr.ink meglegyen. Az én felfogásom szerint mégis a kreativitás a vállalkozőkat leginl . Aki nil akarja élni. mielótt Kimmel és velem megalapította a lV|rl crttink megfelelőjogi alapokon? Ime néhány példa: Rich o olyan Dad Companyt.Nem trr. és sikeresen el akar jutni akjtízott titicélhoz. amely az optimális felel6sséget és a minimális adőterheket biztosítja (ld. 50 célk z nséget és a konkurenciát. Végezz k el a házi feladatunkat - tanulmányozzuk a piacot.: Garrett Sutton a Ga7dag papa tanácsadő sorozatban megjelent m vét: own Your own Corporation fSaját céged legyen a tiéd. és gy jtsiink magunk ktiré szakemberekbőI. A beszélgetésktrtilbeli. hogy források rrr'lkiil is véghez visznek dolgokat. A vállalkozás megkezdése hasonlÓ kortiltekintést igényel. a vállalkozÓ .Hogyan leltl'tIlc Inegcsinálni?''. hogy saját vállalkozást ttltk indítani.két kovácsolnak a problémakbÓl. nem alkalmazottként. élelemról és iv óv íz16|. Végiggondoljuk. vagy vásáro|junk céget? l . a Az ELINDULÁS A I kossunk. hogy mindeni.:lzti a hitetlenséget''. Helyezziik megfeleló jogi alapokra a céget. A vállalkozők a problémamegoldás rrlr.A'' negyedes háttértudással rendelkezett mint okleveles nyvvizs gálő' aki átlépett a v állalkozÓi szféráb a.r'. rit olyan.|}ik elem. milyen felkésziilésre van sziikség. hogy. Michael Lecht er fo galma z: Építsiinkerfidijt szellemi tulajdonunk k ré. gondoskodjunk a7 cgyértelm és hiánytalan dokumentáciőről. o Attapítsuk meg. és hogyan tudjuk megkiil nb ztetni magunkat tő1iik a lehetséges iigyfelek szemében.rr lilrctetleni'il sokan fordu|nakhozzánk azza|. tanácsadőkből állÓ csapatot..rl''. - o o o . lecke: A sikeres vál|alkozás akkor sztiletik. melyben leírjuk a sikerhez vezetó utat.rIktlzássá alakítják azokat. és még véletlentil sem gondolnak arra.j árásj elentést. hogy elkerillj nk minrle amikor még nincs is vállalkozás. hogy megórizhessiik v e rs eny elónyiinket. KéSzítsiik el az iizleti tervet. o o SHARON JEGYZETE 1. milyen készségekkellenek a sikeres váltalkozáshoz az adott piacon. Gondoskodunk megfeleló ruházatró|. értékesszellemi tő. ami a t léléshez kell. Kiválőan tudják használni mások pénzétés lrt. Allapítsuk meg. továbbá az a képesség..rIrlr rneghatározó tulajdonság. |'.. r tti ndenki azt á||ítja.ilhetiink szembe. hogy legyózzíik (] rombolő és kalőz versenytársakat (ld. annak elóre fel kell készi. hogy megfeleló a gondolkodásmődunk hoqy vállalkozőként gondolkodunk. Szerezzíik be az sszes sziikséges engedélyt. Sharon minden fejezetvégén megajándékozza olvasőinkat az egyes témákkal kapcsolatos egyéni gondolataival és tapasztalataival. Megh all gatj uk az idő. hogy a lehetó legjobb pozíciót teremtstik magunknak a siker- A vállalkozás|toz vezetó Gondoskodjunk megfelelí jogi védelemről.'Nem engedhetjtik meg magunknak''. amirÓ1 a kornyezeté.. Mielótt erdei trirára indulnánk. felszerelésrÓll. lrz alkalmazottitől? A kiszámított kockázatok vállalása egyértelmríen rrz r.il így szokott lezajlani: 51 .k ron kiválő . mint a vadonban vágott osvény. majd váll. Aho gyan fé rj em. A vállalkozÓk mindig azon toprengenek: . Ahogyan Michael mondja. hogy képtelenségmegcsinálni. társasági formát válasszunk. Lássuk. és kész kiprÓbálni olyasmit.. gondosan cisszepakoljuk a hátizsrákunkat. melynek tagjai rendelkeznek ezekkel a készségekkel.r. Ugyancsak ide tartozik a hagyományos bolcsességekkel r'. Warner Books) n ké s őbbi fé lre é rt és t.slc:rei.Ijrrk megcsinálni'' Vagy .ilnie.

(Természetesen a franchise-ba belépónek jelentrrs crőfeszítéseket kell tennie annak érdekében' hogy sikeres legyen a lr. Susannek fizetnie kell ezért az értékért..t az ellenérték Így Susan egy állást Susantő1.. Nagy ktil nbség. Ez természete. hogy . Amikor valaki más alkotását vásároljuk meg. vagy letesztink valamit azaszta|ra. kapni. és nem is lesz azzá soha. hogy azonnali hitelt biztosítanak (hitel|{.iizlettink tapasztalatai azt mutatták az év ek hogy négy lényeges dologra kell odafigyelni. tudom-e mennyi a ki. A fóhangslilyt czek k z tti kapcsolatra helyezem az tij belépóink képzésekor. annyira szeretnék egy vállalkozást beindítani zik-Susan. Az e l adÓ mátr |étr ehozta az értéket. csak gy mint a logők. válaszolok. kidertil. amely sikeres. hogy valÓjában egy sokat fizetni. '. miszerint nem akar egy sikeres vállalkozás felépítése.l. Némely franchise-gazdák elfogadják ugyan / cÍ]yes franchise-tizletek tulajdonosainak javaslatait.típusri cég. nem maga akarja asajátját megteremteni.lelkendeSharon. mekkorák a k ltsé1it'k. hogy Susan nemigazán vállalkozÓ. Az ALKoTÁs biztosítja a legmagasabb fokri hatástobbsz r zést.. hogy sok szabadidóm legyen. de maguk hozziák '| r.írn. milyen szavak alkodák az tizIcti kultrírát? l. No és persze nem akarok sokat fizetni érte.helyte1en'' megvenni egy |étez6 céget. hacsak nem tudja. általában ó f lozte le a hasznát.tlr. nem teremt vállalkozást. ami magasabb szintre juttatjaacéget. hogy használhatja a goodwillt és aziz|eti rendszert. hogy valaki vállalkoző. Vagy nem sikeriil betornie egy űj piacra. sen nem jelenti azt.tulajdonos 1't'ssé teszi a Egy Íranchise. egy vérbeli válpéldául a lalkoző számára. nem mi.lVétel esetén például). azza| azt ajogot veszi meg. és sikeres vállalkozÓ által már kiépített vállalkozást Szeretne készen meg. és tobbnyire folyamatos megtértilésteredményez. Nincs tisztában vele.anchise cégek egyik elónye. mekkora a forgalom. illetve.végcé|'.. amely valaki más (a franchise-tulajdonos) nevéhez z6d1k(ezen kívtil esetenként joga van részt venni a k z s marketing vagy felvásárlői programokban). amelyl'. ben tcibbnyire kevés atere aZ igazi vállalkozásnak és a vállalkozói erófeszítéseknek. ltz' amennyi franchise. ktilonosen akkor nem az. lrlr belépő számára. és ez megolheti vállalkozÓ szellemét. Ez nagyszerr1í! Milyen vállalkozásről van szó? Susan habozás nélkiil rávága: olyan céget szeretnék. ki és micsoda az a franchise. Susan egyértelmríen céget szeretne venni.]. és beváltak. ktilonben r. Számok: Milyen számokkal tesztelem a szÓhaszniálatomat? A semmitmondÓ értékesítési szőlamok vajmi keveset érnek. az egyenruhák'.'rr rlolgozol. Ha valaki megvesz egy franchise-t. Egy franchise lehet kiválÓ ugrÓdeszka . f . A torvények értelmébenugyanis a frank teles ellenórzni a franchise tizletmenetét. hacéget akarunk venni. Így a kreativitásnak kevés tere marad a franchi. értékethoz|étre és fenntartható. a számok és/vagy a képek egyaránt lehetnek szimbőlrrltltlk. Szimbőlumok: Milyen szimbőlumokkal szeretném a vállalkozítsomat a világ elé tárni? A szavak. hogy a semmibő1 teremtsen A ll.rttlkcs jogokat veszíthet el. és ráérjek a családommal foglalkozni. olyan vállalkozást. hogyan juttathatja a céget magasabb szintre. az emberek minrIt. l. Ekkor már tudom.rr. Szavak: Milyen szavak jelzik franchise-unk ritirányát? |{ogyan i'idvtjzl m a vevóimet? Hogyan adok el nekik? Milyen :. de egy ilyen megfelelóképzettségelsajátításának eszk ze -.lrisc.rrrchise-a. Egy franchise megvásárlása például nem a .zlrvakat használok az tizletmenetben.hami ny jduk hozzá a sziikséges plusz tehetséget. vagy csak megvesz egyet.) A lianchise-on beliili osszhang azegyikolyan tényezó' amely életkéfranchise tizleteket.)gy vállalkozrásban és a vállalkozással kapcsolatban használt szltvak mindÍg árulkodnak. aki létrehoz és kiépítegy vállalkozást. ha a megvásárolt cég csupán része egy nagyobb szabásri tervnek. vásárol meg. mert a rendszereket a franchise-tulajdonos már l' r1lrribálta.tulajdonos véleménye V irl :. l. De avállalkozóraazALKoTÁS hat tjsztonzóen. amelyik jókészpénzáramlást biztosít. Mt:nnyi azid ráfordítás. . Egy vállalkozó igazi cé|ja az. aÍli áttételesen mutada. és az alkalmazottaim mrík dtethetik.tt. milyen fokri elk telezettséget igényel Megjegyzéseibő.. Nem baj. A |'ranchise tiirténete számokkal mérhetó. Ezért me gilleti ó.és befolyő pénz? . jő készpénzfuamlást akar.1i it végsó d ntéseket.

Aki ezt nem teheti.r t' l. Ezze| nem azt akarom mondani. Íedd fel magadnak a kovetkezó kérdéseketis : o Melyek voltak a legnagyobb sikereim? o Melyek voltak a legnagyobb kudarcaim? o It nyszor dolgoztam ingyen? o l)olgoznék-e ennek a cégnek akkor is.t. Kelly Ritchie Franchise Control Systems tehát egy franchise-ba belépó rij tagnak a ki- |. akik kis cégeket építenek saját személytikre.! l l l. ltl. Félek-e a kudarctől? 7.e megfizetni az árat. mit bizonyítanak a számok. Miért akarom birtokolni 2. illetve kreativitásunkat.vagy szívesebben dolgozom egyedtil? l Vállalkozást Vagy á|tást teremt[ink? Robert szőt ejt azokről az egyéni vállalkozőkről. hogy hatást<ibbsz rtjzéssel éljtink olyan rendszereket hozzunk létre.izletem sikeres nem lesz. Szimbőlumokkal hatástiibbsziirtizést lehet elérni a franchise- . Milyen szinten akarom játszani a játékot? .rryeges. hogy a franchise-tulajdonos már kialakította a sikeres iizleti rendszert mint hátteret. jcn ki-ki meghatározzamagának saját személyes motiváciÓját. Tanulok-e a hibáimből? ().lrléseket: Mindent Sszevetve alakult Íizleti rendszerre kell cisszpontosítania. hogy megismerjem sikeres vállalkozÓk és vállalkozásuk ttirténetét? (l. Milyen szintig akarom felhozni magamat a játé|dloz? 5.ósebb és nagyobb. Az ilyen vállalkoző bizonnyal egy munkahely. hogy vállalk ozz. Kész vagyok-e most idót áldozni olyan dolgokra. amely Tsztonzfl. hogy milyen a szőhasználat. A franchise-ba valő belépés leglényegesebb előnye. Aki egy évre magára hagyhatja a vállalkozását gy. F kuszált cselekvés: Ez minden franchise és egyéb típusrívállalkozás motorja. hogy még a vállalkozÓvá válásről szÓlő k nyv olvasásának . Kész vagyok-e idót szánni arra. er. hogy az tigyfelek csak szemé|yesen veltik akarnak dolgoztatni. és milyen szimbőlumokkal érik el a legnagyobb sikereket. amelyek csak kés 'bb nyerik el a jutalmukat? Kész vagyok-e elfogadni a késleltetett pénztigyi jutalmat.inket. Át tudom-e alakítani a kudarctől valő félelmemet olyan etóvé. k r kérdések megválaszolása után még mindig (lgy érzed. Ezen áll vagy bukik minden vállalkozás sikere. r r rclyekben mások (alkalmazottak vagy alvállalkozők) használják fel zlrkértelmi. ha nem kapnékfizetést? o C'saládtagjaim és barátaim tőmogatőan állnak-e mellettem ebben tt vállalkozásban? 55 - 54 .eltcikélt szán. nem pedig egy cég tulajdonosa ' Gazdag papának Van egy tik lszabálya.ban. Tudok-e csapatot építeni.r '. TegyÍik fel magunknak a a saját vállalkozásomat? k vetkezó (Szavak + számok) X szimbőlumok / főkusz t. talán állást. ezen beliil arra. l. nagyvállalkozást hozott létre. C negyedes céget. Mennyire erósen akarom birtokolni a saját vállalkozásomat? . MILYEN SZEMÉLYES cÉuVEZÉREL ABBAN... mint volt. hogy I Felállítottam egy képletet' amelyet minden vállalkozás megtervezésekor alkalmazok.l. Mit teszek? Minden tettÍink vagy elleniink hat. hogy az. Minél sikeresebbek tehát. HoGY VÁLLALKozÁsT lNDíTs? t. talán E negyedes kisvállalkozást teremtett' Például sok tigyvéd és ktinyveló olyan sikeres. amíg az i.eg hat cégem fej lódésére? t|. Csak meg kell találnunk a mődját. hogy nem építhetiinkvállalkozást szakértelmtinkre és kreativitásunkra.'|. Nekik munkájuk van. ]. (). annál kevesebb az idejtik. A kettóktizott nagy a ktilonbség. és amely a fenti négy tényezót kombinálja: rrrltlrt iS akar l' vállalkozást indítani. 4. amely megktilonbcizteti a kettót. vagy pedig rendszeres fizetésre van sztikségem? I . Hajlandő vagyok. vagy a mi malmunkra hajtja a vizet franchise-unk kiépítésesorán. amikor ó visszaj n. nem vállalkozásuk.

ha tanulnak a hibáikből.Kész va{yok-e me?szerezni a megfeleló képzettségeta C_B háromszij{ minden teriiletén? (Ezek egy sikeres v llalkozás alapvetó risszetevíi amelyekról ebben a k nyvben mindvégig sző lesz) - Gazdag Papa 2.vá|la|koző lenni. hogy sikeres legyen mint vállalkoző. gy t nik. amit kevésséokosan csindlnak vagyis az. hogy a szabadságot keresed! - 56 . alkalmas rá. akar Akiaz osszes kérdést megválaszolta. és még mindig ítgy érzi. vá||alkozoi leckéje Tanulj meg szerencsét csinálni a balszerencsébóI! Irulnikus mÓdon az embereket éppen az teszi okossá. Gratulálunk.

oka Van annak.rrtlarcot.Irílt mégiscsak meghívtam az egyik gy ny rrí osztá|ytársnímet Szalag...Ilt'ltl. vagy legalábbis kevésbésikeresek. és így nem tesznek semmit.rlllr1rítottam: számára.. elme. a A ÍélÓrás Il. Megint csak az a helyhogy a vállalkozőnak vállalnia kell a kudarc kockázatát ahhoz. Nem keresten lrrri-stlrvezetó. mint szeret. azután megáll a It. r r rlr r A korai tizleti kudarc meghatfuoző élménytjelentettsziímomra.Mai.. |'. 58 sokat. Még mindig kilencéves vol tam' Ha az elsóvel nem vallottam volna kudarcot. r rt'r l vállal kockázatot..ttt|lt.rIlrrr 59 .I. r. de legalább fejlódtem. rnrégiben egy rádiőinterjriban. A vállalkozás elér |. hogy nem eléggévallanak kisvállalkoző eljut egy bizonyos pontig.Azuz|ettet6zik.hanem az é|et minden tertiletére. Úgy van válaszoltam.amirő. hogy minél t<ibbet tanulok a kudarcaimből.. hogy . Borzalmasan .. hogy a kudarc vezete| a sikerhez.r t. tejezet Dumb és Dumber egyre gazdagabb Elsó tiz|etem Elsőtizletem 1956-ban csódbe ment. hogy a kudarc elengedhetetlen a sikerhezvezetó ton. Rájcittem.Lehetne a címe: .rrt|ékszem. Végtil az érettségi r.mi az én titkom. és miként l'rlvt'zte ki ez akudarc az utat akovetkezóuzletem . az |emarad.ztijk magunkat. Aki u gyani s gazdagabb leszek. amiért oly sokan nem ér.rk' ltkik azá|ta|jutnak elóre. hogy miért nem készek még felmondani.1'y zt.l e tudom. - rr.2. hogy kudarchoz vezethet. hogy a vállalkozők csódbe mennek. Az egyik.Sike.. mert rettegtem a visszautasítástől.|t) a kudarcokat. gimnazista koromban azért nem mentem el soha egyetlen rlrrttlev ra sem. Kilencéves voltam. bizonyos méretet. A kifogások tÖbbnyire arről szőlnak. De az az uz|eti kudarc életem hajbepillantást engedett a j<ivóbe. Vanrl. trtik. . és legnagyobb meglepetésemre igent mondott. majd lassacskán elhal.lViIl bálra. Kilencéves fejjet rájot tem.Énaku| ('l(.. Ahogyan a legt<ibb ember. Minden áldott reggel felkelnek' és elindulnak munkahelytikre minden alkalomma| va|amilyen kifogásra hivatko va. A kudarctÓl valő félelem az elsódleges ok. Sok Még egy ktilonbség az a|ka|mazottak Ós a vá||alkozok kozott N c A kudarc mint stratégia tett kialakítani sikerstratégiámata vóre nézve. I]zt kilencéves korában tanulta meg? kérdezte a mÍísorvezetó. Ez nem csak azuz|etre érvényes. de felismertem. hogy a kezd6 vá||a|kozőkat megbénítjaa kudarctől valő félelmiik. Ezekaz .el kell tartani a gyr ket és így tovább.kockázatv állalőnak'' nevezett a Azt feleltem: . gyorsan vá|toző világunkban azok az n em v j c rek a ko ckázatv á||a|ők.IIl (itka''. Miért? Mert kilencévesen tam. Átláttam a siker folyamatát. . A vállalkozÓk kudarcának másik oka az. akik iíll al n ak ko ckázatot.ck általában jő tanulők az iskolában. Ezután meg- |. és tovább nem n vekszik. nem megfelel6 azid6zítés.rt. Két fő. és belekezdeni egy saj vállalkozásba... hogy kevés á t l nagy a kockázat.ilíídésben. rrt'k el sikert az é|etben. nem érhettem volna sikert a másodikkal. Ma gyakran teszek olyasmit aziz|etben. én Sem sze- Gyríl l<im-óket. hogy mindenre tudják a választ. Ez nem azénutam. milyen kudarcban volt részem kilencéves koromban. Második tizletem 1956-ban lett sikeres. m Amikor a m sorvezetómegkérdezÍe.t. hogy azuz|etbena hibákből lehet a legt<ibbet tanulni.ége n vekedésnek induljon.r |rí személyeket sorban minden alkalommal más-más teriileten tevékenyhívnak meg egy beszélgetésre..

darc által értem el sikert. EzértkezdÍem bele annyi ktil nféle vállalkozásba' T bbe buktam bele, mint ahányat sikerre vittem. Ám azok' amelyek sikeresek lettek, igen komoly sikereket értek el, ahogyan a Rich Dad Company, az ingatlan cégem és az a két részvénytársaságként mrík dó arany- és eztistbánya-vállalat, melyeknek megalapításában részt Vettem. Kezd6 vállalkozÓként nem sokat kerestem, de jelenleg t bbet keresek, mint az emberek t bbsége. Tehát az cin sikerének titka az,hogy kész volt hibákat véteni, és tanulni belóltik. Igen. Vállalkozőként ez a dolgom. Az a feladatom, hogy egyre - célokattízzekki, tervet készítsek, hibát vétsek, és kockáztassam' rijabb hogy elbukom. Minél ttjbb hibát kovetek el, annál okosabb leszek, és a tanulságok remélhető1eg novelik és felvirágoztatjrák a céget. Ha én tril sokat hibáznék, elbocsátanának mondta a mtísorveze- SzámoÍnra a hibázás és a kudarc egy és uqyanaz Mindent elkovetó. tek tehát, hogy ne vétsek hibát. Utálok hibázni. Utá]om hi'ilyének érezni magam. Tudnom kell a válaszokat.Úgy érzem,fontos, hogy mindent jől csináljak, rigy' ahogyan a cégem akarja. jő alkalmazott on feleltem udvariasan. Az alkalmazot. -Ezért takatazértveszik fel, hogy nehibízzanak. Egy alkalmazottnak az a dolga, hogy betartsa a szabályokat, azt tegye, amit mondanak neki; jÓl vé. gezze afe|adatát. Ha valamelyik alkalmazott ontcirvényrlíen végzi a mun. káját, ha nem k veti a szabályokat, vagy tril sokat hibázik, elbocsádák, mert nem aztteszi. amire felvették' Tehát nekem mint alkalmazottnak az afe|adatom' hogy ne vállaljak-kockázatot, onnek mint vállalkozÓnak ezze| szemben az a dolga, hogy kockázatot váll alj o n, hib ázzon,és időnként tonkremenj en. Így go.'-

lvt.rl kiszámíthatő kockázatokat vállalhatok.
i|

Ma már

a

kockázatvállalás

|tlttnkám része. Viszont nem akarom, hogy az alkalmazottaim kocká_

l.rtrlt vállaljanak.

Ez olyan' mintha kétfélenormája lenne
I|yen az tizlet
a fejlődéshez.

.|..

kcll

-

mondtam.

-

A bukás nem valami vidám dolog,

-

mondta a m sorvezetó.

'Akkor tehát

n szeret kudarcot vallani?

Éppellenkez6|eg. Utálom a kudarcokat' ugyan gy, ahogyan máCsakhogy én tudom, hogy a kudarc a siker tésze az iizletben. A ku.|;lrt: pillanatában már tudom, hogy az átt réS haÍárán vagyok a tanulásl',rrr. Ilyenkor alakul ki azűj énem. Kialakul az íj énje? kiáltott fel a m sorvezeÍó. Miféle hÓ''. t|'

'

i rrl'z;lÓkusz ez?
r r

-

-

r..

li k
l
I

|.

l :r

énem élményét. Például aprÓ gyertrrunkban, amikor még nem tudtunk j árni, és minduntalan elesti'ink, l unk. AzÍán egyszer csak nem esttink el, és tudtunk járni. Ettól a pil-

Mindnyájan átélttik már

az j

|;rrrlr|ltil

fogva már nem voltunk kisbabák. Ettól kezdve gyereknek hív-

lirl., Ilctn kisbabának. Amikor megtanultunk autőt vezetni, fiatal felnót-

r''l'kt: váltunk. Ahányszor megtanultunk valami rijat, mindig rij ember r .r It IlclÓ,lÍink, és megváltozott a világunk. Ezt értem azon, hogy kialakult ,t tt j t;nem. Azért van rij éniink, mert j készségeketsajátítunk el, és job|',rtl szcmbe tudunk nézni az j világgal. ,f ehát az alkalmazottat és a vállalkozőt egy világ választja el egyr. l.' l til./ kérdezte a mlísorvezetó szarkasztikusan. llogyne feleltem' és igyekeztem nem belesétálni a kételkedés
r r

dolja?

mazottaktől.

Igen

feleltem.

-

Ez ki.il nbozteti meg

a

vállalkozőkat az alkal-

...r1rrlítiába.-Erósenki'il<inbozóvilágbanéltink,mertnagyonki.il nb jil!lk cgymástÓl. Az egyiki.ink olyan világban él, ahol keresi akockázat. rt' :r rtláSik olyanban, ahol kerÍili azt. Más világ, más emberek. l ,11y pillanatig mindketten hallgattunk. Úgy hínt, a m sorvezetó ren,l, .'r
I
,

;r

gondolatait.

- Nem egészen mondtam nevetve. Nem csak gy vaktában vállalok kockázatot. Elósz r is ki kellett tanulnom a hibázás tudományát
és azt,hogy miként tanuljak a hibákből. Másodszor meg kellett tanulnom

Tehát maga kockázatot vállal. Ezt teszi mint vállalkoző?

. .

helyesen kiválasztani a megfelelókockázatokat, amelyeket vállalok. Mi. nél jobban értettem a vállalkozáshoz, annál jobban tudtam megítélni, mi60

csak az egyik ok mondtam halkan. Nem k nnyrí megr gt aktív hibaelkÓvetívé vá|ni. 't Ir illakeriilóből l 'cdig ont hallgatva k nnyíínek trínik replikázott a m sorvezetó. - k nnyebbé válik feStlsem állítottam, hogy k nny , de egyre
Ilz,

'.',

l:s ezért van, hogy sok alkalmazott nem állja meg a helyét vállaltlicttt?

-

61

nem k vet el hibákat, vagy ha gy tesz, mintha nem kovetne el hibákat, esetleg másokat okol a saját hibráiért, akkor a tanulási folyamat maga alá

leltem. Nézze, egy vállalkozőnak sok mindent meg kell tanulnia, méghozzá gyorsan' Neki nem áll rendelkezésére a megnyugtatő rendSzeres fizetés. Kénytelen hibázni, és gyorsan helyrehozni a hibáit. Ha

gyííri,és belebukik a vállalkozásba. Azért kell gyorsan tanulni vállalkozÓként, mert miból csinál valamit tette hozzá a m sorvezetó.
támogatást.

a

-

-

vállalkoző a SemNem kap semmi

a vállalkozői|éthez. Nemigen ismerek olyan válaki soha nem vesztettpénzt. - De ha egy alkalmazott elveszti a cége pénzéÍ,azért elbocsátj,ák |'lVclt a m sorvezetó szinte kiabálva. - Az éncégemnéleZ nem így van - feleltem nyugodtan. - Éngy 1'rrrrclolom, hogy a veszteségtő1 valő félelem kertil a legt bb pénzbe. l\kik nagyon félnek a veszteségtí|'. . azokvesztenek is. Megmaradnak |;rIkozÓt,

-Ezhozzátartozik

lr
..
I

gyorsabban tud a semmibő,l valamit kihozni. A vállalkozásban az az egyik legnagyszerrÍbb dolog, hogy az ember egy <itletból sikeres vállalkozást csinál, méghozzá egészen r vid idó alatt. TÖbb száz évve| eze|6tt az alkimisták aranyat igyekeztek csinálni az őlomből. A vállalkozÓ egy tletból csinál aranyat. szinte olyan, mint a semmiért pénzt kapni állapította meg a

-

Ktilon

sen az elején nem. De amint egyre jobban csinálja, egyre

tt:Ildszeres fizetés mellett. Igy ta|ánnem Vesztenek olyan sok pénzt, de vcszítik a nagy gazdagság lehetóségét.

A reklám alatt elhangzik az igazság
Reklrámsztinetet kell tartanom mondta a m sorvezetó' mik z|'t.rr becsukta a stridiő q1al1át. A hangmérn k elkezdte bejátszani az éppen esedékes reklámokat. Énéveken át ott akartam hagyni az állásomat kezdte a mÍísorv r' zt:t(í, aki sokkal nagyobb biztonságban érezÍemagát hangszigetelt szol';r;lillitn, ahol immár nem ország-világ elótt szőnokolt. De tríl sokat keres ahhoz, hogy otthagyja- fejeztem be megkezgondolatát.
'Ir'tt

m -Ez sorvezetó.

-

Majdnem Ha sikerÍil, az embernek tÖbbé nincs válaszoltam. sztiksége állásra. Akárhová mehet a világban, és mindenholmeg tud gazdagodni. Ént<'bb mint nyolcvan országban tizletelek. Az egyik bánya. vállalatom Kínában iizemel, a másik Dél-Amerikában. Egy alkalmazott vagy egyéni vállalkoző iizleti tevékenysége gyakran egy városra, államra Vagy országra korlátoződik. más világ ismerte be a m sorvezetí. -Eztehátegy mondtam. Úgy van _ avállalkozás világa. Ha valaki Íigyes, -Ez korbeutazhatja a világot, és mindentitt tizletelhet. Az alkalmazottak t bbségének engedélyre van szÍiksége, hogy egy másik országban dol. gozhasson. Egy vállalkozó ezze| szemben cégkéntlép be egy idegen országba, vagy kockázatitÓ,ke-társulást hozhat ott létre. Úgy képezhetji.ik magunkat vállalkozővá, hogy kifejlesztji.ik a szinte korlátlan gazdagság elérésének képességét. aÍTa Van szÍikség, hogy megtanuljunk ahibáinkbÓl sikertko.

||rllintott, majd így szőlt: Igen, errő1 van sző. Nem keresek sokat, de épp eleget ahhoz, hogy tl'. |||cnjek el máshová. Sztikségem varl afizetéSeÍnre. A férjem és én
'

.rrlrirríl n itt beszélt.

l'yiitt Sokat keresi.ink, de négy iskolás gyerekkel lehetetlen megtenni,
Nt.rn osztottam a véleményét,de azért biztosítottam rőla, hogy meg-

i Il(.l||
1'r'Itl
t

.

ilz érzéseit, Mit javasolna nekem? Hogyan torjek ki? Kell azafizetés. SztikséVilÍl erre azállásra, még akkor is, ha nem fizet tril sokat. Úgy érzem,

,.r1x|liba estem, és nem tudok szabadulni belóle.

Mit tegyek?

vácsolni?

-Ehhez
Igen

)sszeszedtem a gondolataimat, majd megkérdeztem: I:mlékszik a példára, amit felhoztam a járni tanulÓ kisgyerekról?
l

- Ésmi- van akkor, dezteazlÍán.

mondtam.
ha valaki kudarcot vall, és pénztveszít?
62

-

kér-

Il;lt|(.l||

|ogyne felelte. Amint megtanul járni, t bbé nem kisbaba, - amint egy gyerek megtanul autőt vezetni, fiatal felnótgyerek. És
63

tr'r,;tltk.

Íey tanulunk meg mindent az életben. Azá|ta| tanulunk, hogy él avágy avá|toztatásra, a vágyakozás valami jobb után. Egykor ta|án é|vezÍe ezt a munkát, de most már rigy érzi, ideje váltani, ideje to. vábblépni; épp rigy, ahogyan a gyerkóctlk is ciszt nosen ráéreznek, hogy megérett azid6 avá|tozásra, ideje abbahagynunk a mászást. A gyerekek mintegy varázstitésre tudják, mikor érkezett el a pillanat, hogy valami j. jal prőbálkozzanak. Úgy kezdik,hogy megkapaszkodnak valamiben: a sziiló nadrág szfuában,vagy egy asztallábban. Imbolyogva igyekeznek át. hidalni a mászás és a két lábon járás ktjz tti szakadékot. Egyre csak bálkoznak, azután egy napon elengedik a kapaszkodÓt, és elesnek. Nem sikeriilt járni. Ám ahelyett, hogy feladnák, ahogyan sok felnőtt, a kicsik rijra és rijra elolról kezdik a folyamatot. Végtil egy napon a gyerek szel. lemi, testi és lelki fejlettsége osszhangba keriil egymással, és feláll. sokkal ezután megtanul járni. Ettól kezdve a kisbaba gyerekké válik. vette át a szÓt Azután j n a biciklizés, majd az autővezetés gyerek lesz, a gyerekból felnótt. A bébiból mrísorvezetó. Igen, és ugyanez a folyamal megy végbe a vállalkozásban is jeztembe a gondolatmenetet. Éntorténetesen kilencévesen - és még ugyanazon évben sikeres is letmindjárt kudarcot is vallottam, tem. Maga is megteheti ugyanezt, ha hajlandÓ vállalni a tanulási folya. mat kockázatait. kérdezte a Ön tehát bízik vállalkozői jártasságában? zet6. Nem igazán. En abban bízom,hogy képes vagyok hibákat elkti ni, korrigálni azokat, és javítani avá||a|kozátsomon. Ma jobb vállalk vagyok, mint régen, és egyre jobb akarok lenni. De Sosem vagyok telj sen biztos a vállalkozői jrártasságomban, mert nem pihenek a babérj mon vagy mriltbeli sikereim árnyékában. Minduntalan olyan hel teremtek, amelyekben prőbára kell tennem a jiártasságomat. Mindig a táraimat feszegetem, mindig tovább prőbálok menni. Így leszek egy jobb. Ésezértkezd egyre ríjabb vállalkozásokba akkor is, ha az

benntink

trtka.

Az alkalmazottak t bbségénekegy állása van. Nekem mint vállalés nem akarja maga tize-

ItlzÓnak számos cégem van.
rrrt'Itetni a cégeit.

-Ezért nem akar egyéni vállalkoző lenni,

tr.rrr.

lrrrtc|yik nélktilem is
/lírl)lln.

Már akkor megtanultam, hogyan kell olyan vállalkozást létrehozni, mrík dik. Erról írtam a Gazda{ papa, szegény pa-

Igen, és ezért. tjrtil<ik neki, hogy kilencéves koromban csódbe men-

mondta a m sorvezetó. Csak nem láttam jelentósége ezeknek a vállalkozásoknak. -Nem tudtam, hogy r.rt.knek az aptó tizleteknek ilyen mély hatása |ehet az életemre. - Igen, emlékszem
;t|' ttti a

Ismét bÓlintottam. és azt mondtam:

Énkilencéves koromban rátaláltam az é|etstratégiámra. A hangmérntlk szÓlt' hogy vége a reklámnak, és ideje folytatnunk az lrrtt.r.irit. A m sorvezetó bekapcsolta a mikrofont, és így szőlt: Csak néhány perctink van, ezért térji.ink a lényegre. Ön azt állítja, .'1ly vírllalkoző dolga, hogy hibázzon, míg egy alkalmazotté az, hogy ne Ilr r:tzz,on. Jől mondom? Igen. Legalábbis én így látom. Ha nem vállalok kiszámított kocká;it|rll, ha nem hibázom, és nem n velem acéget, el kell hogy bocsássarr;rk. l |a az a|ka|mazottam t l sokat hibázik, esetleg meg kell válnom tó|,. |;.lért veszek fel okos alkalmazottakat, akik utálnak hibázni. Ők is
I

r

r.1'zik a dolgukat, én is végzem az enyémet. ir;r;ltttlk!''

I

l:zért mondjuk a gyerekeinknek: ,,Járjatok iskolába, hogy jő állást mondta a m sorvezetí. Az iskolrák alkalmazottnak ner,'lrk rr gyerekeket. jő tanulÓ az iskolában,azvalÓszínííleg tJgy van

1.

-Aki 'l rrrcgállja a helyét a vállalati világban Vagy egy állami állásban is. ()n szerette az iskolát? kérdezte a mtísorvezetó.
-feleltem.
Ne m

IrrIr,17|111n. .t

feleltem. Énnem voltam jő tanulő' mert tríl -ktizepes, sót- elégségesosztályzatok szerepeltek sokat Sokszor a bi. igazán

-

csódbe

olyan sok cégem, és mindegyik

Akkor is jabb vállalkozásba

ment?

kérdezte a

m

sorvezetó.

.l.

kezdek, ha sikert érek el. Ezért nélktilem is mÍíkdik. Ez a nagy va
64

'tlVllv,,tnyomban. Ezértaztánkitaliáltam, hogy ha amrígy is olyan jől tu'l' Ilrllítzni, akár szakértővé is válhatnék ezen a tertileten. Ezért vagyok . 'r||.rIktlző és nem alkalmazott. Az iskolai tantárgyakből nem vagyok ttil 1. ' lir'rrki sem alkalmazna jő|fizetí állásban. Nem szeretek utasításokat
65

amit eddig nem tudtunk. l l(' l(.azt állították. hogyan érez a t bb mi ezer kudarcával kapcsolatban. vagy rr1'y lcsztek. ' várj csak egy pil- 11' . Ezze| záru|t az interjrí' 66 t. Ha valami nem rigy sikeriil.. Ha idegesek yttlk. és megvennénk. |. és rajta kívi'il a ti már egy sem létezik.||. Ő is elk vetóje valamit nem tud. lrr r1'y nelil gondolkodtok elég nagy odaadással' Nem terjesztitek ki elégr'r. sorvezető. mielótt feltalálta a villanyk rtét ezer A rádiő biztosan nem alkalmazná. gyakran gy tett. aki pedagőgus volt. Amikor szegény aprím hibázott. ezetszet kudarcot vallanánk' mire sikeriilne megalkotnunk. hogy tanuljunk valamit a válIlrlkozásről és cinmagunkről. . Mi A szegény papa így látta a hibákat Szcgény apám. hogy tarlrrlnínak valami jat. akik okosabbak nálam zá. Amikor gondolkodunk. letagadta..'' AZon a véleményenvolt. hogy azi|let6 buta. most már tényleg avégérekell érntink Tudna másik példát mondani arra. mire az utolső sikertilt.Valőban t bb mint ezer si telen prőbálkozásom volt. hibáinkből.r|llák. ezeÍtizennégy kísérletet haj tunk végre. Azt mondta: .'' Mit jelentaz. amit nyilvánr'. Irttgy . arra l. . ne sajnáljátok az időt a gondolkodásra! Ha l. mint ahogy azt gazdag apám tette. szcllemi lehetóségeiteket. hogyan vehetném meg ezt a rádi tettem és hogyan a|ka|mazzakolyanokat. bert -kérdeztetalá|niazizzőt Azt jelenti.A hibák olyanok. mert sóbb azért bíráltak. N em tekinttrllognak. akinek a példáj áv al a| átámaszth atná ezt az álláspontot? Thomas Edisont eltanácsolták az is feleltem. Amikor megkérdezték tóle.mondta a m sorvezetó. hogy hibázni és cot vallani feltétlentil hozzátartoz1k a vállalkozói|éthez? Tudna más lakit említeni. hogy feltalálja a villanyk rtét. rlrtttlltil nem k vetett volna el hibát. gyarapszik a vagyonunk.Nem. Ő nem rossz- rllrk látta a hibiákat. valamit nem tudsz . mondta a Rendben.hogy ezer sikertelen kísérlet teszi alkalmassá az . Legalább ezer sikertelen kísérlet alkalmassá az embert arra.chát ahányszor csak hibát k vettek el. r :r lchetóséget. Tanu|junk a hibáinkbo|! Gazdagapám hitt benne. állj csak meg . a világ egyik legnagyobb vál |atát. amit mondanak. hogy kiterjesszi'ik szellemi kapacitásunk hatiárait. Tudja. olyasmit. álljatok meg. Azt hiszem.hogy bemennénk az iz|etbe. Ir. .sikertelen prőbálkozása volt. hálásak lesztek a hibákért. mérgelődtok. hogy zavaros gondolkodás hebrencs. hogy ideje valami ríjat t:lttu|ni.t:rryszertiltink. kérdeztem. valamit.ttt nap mint nap. Ilyenkor gon|:rrratig . viszont én tudom azt. Ő mindenáron igyekezett Óvakodni a hibáktÓl. vagy mást okolt érte. az annak a jele. . de száItl. hogy azttenném. ' I krlzzatok tovább !'' foglalta ossze a m sorvezet6. vagy rosszul siil el. egyike volt a céget alapított? Jones Ipari Átlag eredeti tizenkét tagjának.rkiun meg kellett tanulnotok. bizonnyal lyett.Tril sok ember trílságosan lusta gondolkodni. |rítkban.l. ha maga vagy én most fel akarnánk . Nem rossz teljesítmény egy ZaVaroS fejríhebre tő1. Nem tanuljátok meg a leckét. ugyanazokat a gondolatokat forgatják az agyuk.arra. t. mire lálta a villanyktjrtét. ha valaki hibázik. szégyellitek magatokat' másokat okoltok.k vetni. másként tekintett a hibákra. azt felelte: .rrryrlsságai vannak. humorosnak szánva a megjegyzést. Ó . hogy tanulhatunk a .'l :lztíI. vállalkozÓvá? -Ez azt jelenti. . .. Jobban szeretek tatni és a magam rítját járni ahelyett. mintha el sem k vettétek volna a hibákat.|. Ana figyelmeztetnek: >Hé. vagy intellektuális Irr. ahogyan szerr.ségeknek. aki olyan sokszor prÓbálkozott sikertelentil' nem igaz? Ill:Ilitnuláslehetóségétésszellemikapacitásanovelésénekesélyétlár r l rr l .| cZ egyben azt is jelentette.A hibák jelzések.lt'dag apám azt is mondta: . inkább lehető. . 67 .Kez'detben Edison General Electric volt a neve. Tehát Edisont a tanárai Zavaros fejrí hebrencsnek bélyegezték. Ideje megállni és elgondolkodni!?<<'' t i.Ő alapította a General Electricet..ltt tek. .rtlr|li|tok a rejtett tanulságra. mert t bb mint ezerszer vallott kudarcot. nem tudom. hogy feltalálja a villanyk rtét? a m sorvezetó. milyen .te le a hibákből hogy annak ||' t . hogy valami rijat tanulhassatok. A gondolkodás fárasztÓ. és használjátok |.Azlehet. Haezt trssz k. ezértbizonyára sosem léptetnénekeló. mint a stop. Ahelyett. hogy őfeltalálő. atanárai. Hogyne . ' r.

elki. és fel volt háborodva.. r r r Vcsztes politikai szereplésével. hogy t bbé nem dolgozhat az állam kormunkanélki. hidegvérrel vagy boldogan vettem tudomásul a veszteségertt.. akik ktinnyedén veszik a vesztést. A|ro|yett.Ittlen. Miután abarátai nem jártak behozzá. hogy vér szerinti apám még nagyobb balszerencsévé alakította a bal''rrr. Nyugdíjával a hőna alatt vonakodva kezdett bele egy vállalkozásba: vett egy tizletet egy jő nevrí fagylalt franchise-ban. ez a cég nem mehet csódbe.ilivé vált. mányzaÍában. Szegény apám éppen elveszítette a választást.ildte az .||cse és az egyre nagyobb ostobaságok r rr |. már trrt|ta. hogy számos stopjelzést 68 It. gyakorlatilag lltl)sen á||tazuz|et.rr' inkább tovább rontott rajta. valamint a társait okolta érte. és tvenéves koráig ez volt az egyet|en világ. tanuljon a hibáiből. amelyben ktil nbséget fedeztem felr gazdag és szegény apám hibafelfogása kozott. JÓmal.|||| li()kszor viselkedtem így. a jÓ nevrí franchise kevesebb mint két év mríltán csódbe ment.. hogy cs<ikkentse a k ltségeket. mindkettó'jtik sikerét az életben a hibákrÓl vallott nézeteik alapozták meg. EgyértelrÍ.|. Apám ismét munkanélktilivé vált. Mivel a fón ke ellen indult a választáson. hogy baj van.mert ez is egy olyan pont volt. hogyan játszottam. 69 . elkeseredett. hogy gondolkodott volna. hogy csak az oktatásho z értett. . elgondolkozzék. Ötéves korában belépett az iskolába. hazudok magamnak. nem vállalkozőival.''zr. Ahelyett.rlkltlmazottait. |rrr1'y azok azigazi vesztesek. a Green Bay Packers profi futballcsapatának híres . mintha nem ZavaÍna a vesztés. Nos.Semmi baj.'' Sokat gondolkodtam e kijelentés tcibbrétrí érIr. ahol Hawaii állam alkormányzójának jeltiltette magát a republikánusok színeiben.ctnmibe vett.'' A felszínen rrllv trínhet. mertbeperelte afranchise-tulajdonost.Ezért olyan fontos számomra. elk balsze- Mutass nekem egy boldog vesztest! Vince Lombardi. Véleményem szerint A második lecke arről . hogy az ember megálljon. l l'iill t()bbet. Az a lényeg. lrtr1iy megtanítsam ezt a leckét. miért hangsrílyozt a gazdag apámannak fontosságát.Ekkor értettem meg. majd a maradék pénzét tigyvédre tte. de most már pénze sem volt. és kijavította vtl|tra a hibáit. '|y. tovább dolgozott. Az e|só nagy hiba Korábbi kdnyveimben írtamrőla. és kénytelen volt bezárni a boltot. d<intenem kellett' melyik apám nyomdokaiba lépek.hogy a franchise-tulajdonoson verje el a port a problémák mi- 'rtt Végtil elfogyott apénz. Nem hogy javított volna a helyzett. r|c a lelkem mélyénvalőjában utálok veszíteni. lalkozás. Alig néhány hÓnappal azutátrl.Mutass nekem egy boldog Vesztest. Továbbra is lrIkalmazotti szellemi beállítottsággal gondolkodott. Vince Lombardi mondása a felszínen azt a jelentést hordozza. tudatták vele. Apám hossz őrákon át ott brislakodott egymagában. valamint elsó és egyetlen i. és kijavítsa azokat. A franchise tulajdonosát. amelyet ismert.. amikor rígy t Tanulás helyett bíínbakkeresés Szegény apám dtih s volt. hogy amikorhazatértem a vietnami hábor ből.rlt Íbntos a gy6ze|em. és egyrr.izleti válIrrIkrrzásával a háta Így tvenéves korában mg tt megkeseredetten. hogy megnyitotta fagyla|tozőját. tanult volna. mégis másokat okolt. a lr. amely a:rÓl szÓl. Azt mondtam: . Azért vette meg.. Nagyjáből huszonot éves voltam akkor. Munkája nem lévén. hogy a hibrák. Vagyis. nem tanult a hibáibÓl. haraggal és a vereség tuda- tirIlltn élte le élete hátralevó h sz évét. Nekem nem . és óbricsrit mondhatott a pénzének.sílt. A gondot azjelentette. és mindkét apám tven mrilt. nem ismerte be azokat. hogy csódbe ment a vál. és mu. mert gy vé|te.r' vetése hogyan vezethet lrogy egyre gazdagabbak és gazdagabbak legytink. hogyan alakítsuk át a balszerencsét szerencsévé.Iz.kénytelen volt idó elótt nyugdíjba vonulni.Balszerencsébol szerencse szó|. veszekedett az iizlettársaival.ríjc egyszer azt mondta: .rlr rk cgy igazi vesztest.k. Szegény apám szellemi és érzelmi állapota nyilvánvalővá tette. hogy elgondolkodott volna és tanácsot kért volna. Vagyis arrahasználtafel pénzét.

.ir't. mielótt felgyor- itrrk.. hogy rendszeres fizetést és biztos juttatásokat élvez. Ha l. ttttttl tnaga.'zt. a sebesség llótt' egyre gyorsabban ttek a kanyarok. mint én. F. amikor megláttuk a nagy tel1. ahogyan az apámnakis. M íts nap reg gelre még nagyobb csomő t ér eztem a gyomromban . mi Kimmel ide iratkoztrrrrk be. mint bennem a tehetség.\. ha r r 1r'. ahol a hibákat és a kudarcokat mindenáron kertilni illett. lirom teljes napon át egyre fokoződott a gyomorgcircstim. hogy rossz tanfolyamra járunk. Tudt :r t t. prÓbáljak meg elegánsan kilépni az egészbíLAz osz|. Csak azért. tosabb a lehetóségnél.ti a tempőt. Kim és jőmagam beiratkoztunk Bob B ondurant né gyn ap o s forma.rrr rnondja: . .ll tneg akartak Véleményem szerint e harmadik értelmezésse| magyarázhatÓ szegény apám iizleti kudarca. Kim és én csak akkor líi||iillk rá. Tanulás nagy sebességgel 2005 márciusában a feleségem.Minél tovább gondolkodtam Lombardi mondásán. Mégis osszeszorult a }|v()||)rom' amikor elhatároztuk. és t bbé nem volt választási lehetóségem. Nem vagyunk hivatásos autőversenyzÓk. Sok dolgozÓnak. nulunk versenyautőt vezetni versenypályán. Mindig is szerettem az autőversenyekról szőlő filmeket.A felesége. Az ember nem azt reméli. és ezeket akarta is.lt. t bbet tanulmaradunk a profi versenyző. majd ttibb Porsche ktivetkezett. hogy a kocsijaimban t<ibb volt az er6.'' Azonnal feltilkerekedett bennem a férfi i hiriság. Mrár a tanfolyam elsó napján ráj tti. Már elsó autőm egy Datsun 2000 volt 1969-ben. Félelmem '=|/('ll. amiért Kim. és nem is áll szándékunkban. hogy váltani kellene. maradnom kell. végtil egy Ferrari.||ylcremben odalépett hozzám az oktatÓm. hogy oly sok alkalmazott személyes életfelfogása arrÓl szÓl. mert az olyan fájdalmas. Két autÓk vezetéséról szÓlt. A Datsun az6ta is szinte mindig nagy teljesítményíí után egy Corvette. és kedvesen azt mondta: ' |'rr| |assan vezet' Sokkal gyorsabban kellene. tanfolyam indult' Az egyik nagy teljesítményÍí Ezen kellett volna részt venntink.li t IrtényríCorvette-tet vezetttink. mert nil sokáig ővakodott a hibáktől. T bbek kz tt a k vetkező. tanulni hétk znapi autÓkat vezetni nagy sebességgel.zt kiclobtam az ablakon. A vesztésnek nyerésre kellene osztonoznie az embert. miktjzben mi magunk nagy telt||(. de rigy d nt tttink.' rr r gyorsabban vezet. A félelem miatt akad . ha az oktatő azt rr. Mosolyogva azt felelte: Azért akarom. hogy n veljem a sebességet.1.gess[ik ki a Íé|e|met! ! }. ktil n sen a Forma-l versenyekrÓ1 szőlőkat. és én elhatároztuk. az autőversenyzést.. Apám ttibbek kclz tt azért bukott el. Mindig az okozott gondot. amikor a gázra|ép. mert jő mulatságnak és izgalmasnak tÍínta dolog. Teljesen magamon kívtil voltam. Alkalmazottként megszokta.'rl ltkkor a sebesség kiégeti magáből a félelmet. Kim ugyanígy Egy délután az egyik feltuningolt Corvette-ben i. annált bbféle értelmet nyert.' rt rnény Cadillac-et vezetó sofóroket.='.és tcibbéves gya!rrr|ltttal rendelkezó amatór sofőrok vettek részt.r Ilzcttkét tagri csoportban Kim volt az egyetlen nó. 2.:ttt ilkartam vezetni. hogy veszít. hogy hibát k vettiink el. Senki sem szeret veszíteni. akinek ugyancsak egy nagyon gyors Porschéja van. Ne kérdezzék.rtrrllk.k k z<itt. miért iratkoztunk be. '1'y |chagyja a férfiakat. Énvégiil is I l j |'r'. a józan .ink. A rrrítsik tanfolyam a Grand Prix címet viselte. rrl.yrc Íbkoződott...Itl azt srigta. Némelyek mindenáron kertilik' hogy veszítsenek. a biztonság jőval fon. hogy azok legytink. J őzan .t' rrtiért ragaszkodik hozzá. akik egyszeTA lisziinkbe jutott. Ir. hogy megtanulhassak mindent.iltem. Ő sokkal gyorsabban vezet.es au tő v ers eny z6 -isko|áj áb a az arizonai Phoenixben.'' Ebben a pillanatban kész vrl|lltIn otthagyni a tanfolyamot. és meg is tettem volna. Ir.. aZagyammiár nem tudta l . Ez volt az egyik ok..1 . Ő éveken átegy olyan világban dolgozott. Mellesleg megjegyzem' . hogy gyorsan menjen. Ez az oka..ket érthette alatta: 1. és autÓkat Vezettem. 3. A harmadik napon az ebédnélmegkérdeztem az oktat. Nagyon igyekezett.t (.. hogy végre megta.. Az Vezet maga - '71 . I A lélelem vezér|i a mozdulatait. Kim jől csinálja. Itogy legnagyobb félelmeimmel kell szembenéznem. mindenáron keriilni kell a hibákat. Ide átlagemberek jártak. Irigyeltem Paul Newmant és hobbiját. hogy a csoportunkban maradunk. Ezen a tanfolyamon hivatásos autőversenyz&.

r nem ezt szokta meg. Vagyis tl. Megint majdnem rirrá lett rajtam a gyávaságom. adjon padlÓ. Piros overallt és bukÓsisa. A pályán már nem t ródtem a testi k zérzetemmel. En meg most is azt gondoltam.. hogy a profi versenyzí átveszi azirányítást. hogy van magában mondta Les.tr rrrs. 72 F- gy nagyszerLí tanterv Il r ll |l'=l. hogy nyomja a gázt... hogy ilyenko r a gázra kell lépni. krlrlátainkat meg nem haladjuk. hogy amikor a félelem az r.\ l. amikor cs szik a kocsi. Aznap délután. hogy erő1tesse. amilyent már rég éltem át. ha meglát maga elótt egy roncsot az avlr y án. Az egyik hallgatő. . és l r | l trrrr Ii. és megszőlított: Nagyon jÓ volt ez a tanfolyam. ha keményen odalép a gázra.'{..rlrlillyamoiazttanították. mint a k zutakon.. Megint csak ott akartam hagyni a tanfolyamot. mind pedig az.hogy |egyÍzzukmagunkban az ii. . A |ogt bben ugyancsak fékeznek.=|r t.1 1 1: .Ml Két ktilonbozo viIág I r tt .jobb lenne a ti csoporto. Azt akarom.. hogy azután nagy sebességgel hajthassak. A tanfo|\'. tant. hogy addig nyomjuk agázt"./ |il|(itm. mindig a magában lakő félós fickő fog vezetni.t| |(. az oktatőm .én egészen máig tigy éreztem.V l|llp alatt t Bondurant nagyteljesítménylíversenyautÓ -v ezet6 iskolájában t bbet tanultam. kot adtak ránk. Magam is oktatok. aki nagyteljesítményÍíSedant vezetett. I r r1 r Ncm azért írtam errÓ. Azt feleltem: Érdekes. gom átalakult.mintamitaHaditengerészetreptilóiskolájábanta|.r. hogy nem vezetek elég gyorsan.. Testiles ttikél t . amikor a csoport tagjait áttiltették a Corvet.rtok általában nem szabad t llépni a megengedett sebességhatárt. Valaki azt mondta bennem: . A kozutakon az .lIttilrrl( rnellettem.l a tanfolyamrÓl. A bennem élósofórfélretolta agyávanyulat..tttt<ltt megtanultuk. A gázra lépni sokkal nehezebb. mikor kell fékezni. nagyobb tempőt diktálva . k<innyrí a |. akartam hagyni az egészet.. az c}sszes félelmem és csalÓdottsá. hogy meg tudjam tenni. . egy autőversenyző. otthon éreztemmagam az autőban. Kim.. amitaversenypályán tanulrrrtrl' ( ) és oktatői négy nap alatt elérték. odaj tt hozzám. hogy lassan hajtson. rrrlvc|ték a kapacitásomat.Nézze -.t'.rtril litrIltm figyelni. hogy e|fitozzuk a profi versenyzót. Ismét aztvágtákafe.trr ttrinden megcstiszásra kell ugyanrigy reagálni. Ezért akarom elérni.bíznia kell benne. lassan kell gyakorolnom. hogy a feleségem.=ttt|rt. Csak egy mődj van... amikor véget ért a tanfolyam' teljesen fel voltam dob. mint bármikor életemben. Meg bírtam mozdulni. Az egyik legelsódolog.. Azért ejtettem szÓt rőla. te-ból a Forma-1-es versenyautő volánjához. va. nem For. (aposni. Sosem találkozik vele. A sebesség és a félelem határozot- csinálod ezt? Nem vasv normális!'' Alig egy őrával késóbb olyan rÓm t lt tt el.helyett.. amelyen egy alkalmazott átesik' amikor r rr||lrIkozővá válik: egyik világbÓl egy másikba cs<ippen. és átvette azirányítást. Egyszeriben valami bekat. egyértelmrí. ma-1-es versenyautőt. Mivel trilstilyos vagyok. nyilván\ !tIl IVil vírlt.lrr épp az e||enkez6jét kell tennem.' leszel soha autőversenyz6. amit három nap alatt tanultam. Bob Bondurant nem csak kiválő Forma-1-es pilőta. hogy a magában versenyzó elóbrijjon.. A félelem helyét a mámor vetto át. de a ti csoportotokban még jobb lett volna.bízzonbenne. Az rItt|tt. Csak . és mindezt meglehetós l. Például a leglit|r|r cmber azonnal a fékre lép. mert egy folyamatot pé|dáz . Teljesen leny g l ii|| lrritlc| az elméleti oktatás. és egyre rijabb kifogások jutottak eszembe' miért kellene félbehagynom ezt a folyamot. Ez volt aZ anap.. tokban. hogy nagyszerfitanár is. Amikor padlrőgáat ad. amíg szemé. A negyedik napon még jobban cisszeszorult a gyomÍom. Ha nem Vezet gyorsan.igg&l. A tanfolyam on azt tanultuk.Jjp"ltem magamban pedagőgiai mődszereit. szellemi és fizikai korlátainkat. sázt.. hogy dicsekedjek rij autővezetói llistrmmal . és átvegye az irányítást.Nem kell ez ked.. jemhez. mikor kell gyorsítani. így hát folyamal-' 1 11. amit megtanultam.l lt Íblyamat hasonlÓ ahhoz. |élelmet.g kellett novelni szellemi és fizikai kapacitásomat. Ha hagyom.. Mit akarsz bizonyítani? Úgys". és ez számos alkalommal elófordult. és tovig nyomtam agázt.IsiÍblyamatvolt. ha megcstiszik az autÓjuk. nehezen préseltem be magam autőba. hogy a versenypály.|. olyan volt. az volt. Hidd el. Ahhoz. Még gyorsabb ItlIl|||. mintha egy koporsőba szálltam volna be.

szen más. Ahelyett.Ickedtek és hibáztak volna. Ami a kÖzutakon o&os dolog.rt 10. Mesismételni a folvamatot. 1. lassítani.\zért tértem vissza ismét az autővezetói tanfolyamhoz.ik.scbbeil tudtuk Ir r| sebességnélkovessiink el hibát vezetés k zben.il nbséget azt. A kezdő vállalkozőnak a sikerhez sziikségszerríen meg kell tennie a kovetkező. Mentort találni. Ünnepelni. hogyan tudnál megtanulni biciklizni? Ha nincs r . ahol a hibák elk ver. Ugyanez a helyzet akkor is.ket. hogy helyesen csináljuk a dolgokat. Amint egyre korrigálni a hibrákat nagy sebesség mellett' tigy nótt Hibázni és tanulni. az analí7is-para. ahányszor csak Kim lehagyott.r. llrz'|i. '14 l}rrmb l r rr és Dumber - Dilibogyok r ..|riztátták az embereket. akik vállalkozásba szerettek volna kezdeni. vagy ktil nb zó Íirtigyeket taIrrltlrk.r l\ l]ondurant-féle autÓversenyzói vezetótanfolyamon nem 2. nyilvánvalőan elk vet néhány hibát.letesen jől éreztemmagam' de az egőmat srílyos sértilésérte mindannyiszor. l '.ket a rettegett kór. hogy megmutassam a ki. r r ll vett rajtuk az ana|ízis. A vátlalkozová vá|ás folyamata Ahhoz.méghozzá minél elő. mert jől pél. trltltllta valaki bicikli nélki'il akarna bicik]izni tanulni.Elsósorban rrzt. 6. ahol a hibák elkertilésére fektették a hangsrilyt.. és továbbszáguldottam.$}ré csak mÓdosítgatták a terveiket. Ha nincs bi' rI litl..rI Ir rzrttt. r|r. .r l kozásod. . Ha bizonyára a kőrházban kÖtÖk ki. Ami a k zutakon helyes viselkedés. hogy . amikor sikert ér el.r ttit. Gazdag apám azt mondta: . 5. r.r|l|l . Ezért volt jő all 'lIrrrltz<ltt. ri1'yt. az a másikban helytelen.rl ke ll vállalkozást indítani. Megállni. l . 4.Dumb és Dumber Jim Carrey-filmet. hogy Sokakkal találkoztam. 7. t . t. Szegény apám olyan iskolához t.t ll gondolkodás ktilonb zóiskoláit. talán gondolatban vagy papíron létrehozták a t ké.paralízis. esetleg versenypálya nélktil akartam volna megIl|||ll||li versenyautÓt vezetni. A két világ egé. elveszítettem a kontrollt egy '. /r' r. Elvégezni néhány tanfolyamot. hogy hatalmas vőthettem őriási sebességgel haladva. miként vált szegény apám kormánytisztviselóból vállalkozÓvá.rrrylrrban a kocsi felett. az meg lhet a versenypályán. amikor valaki alkalmazottbÓl vállalkozővá vedlik át. amin gyakorolj' hogyan lehetne belőled vállalkoző?'' | | l r A gondo|kodás kti|onbozó iskolái aZ volt a |r. sok mindenról le kell szokni. ha nem indítunk vállalkozást. gyakran ostobaság a versenypályán. Ez olyan. Aki látott már 75 Carrey tiszteletére adtam ennek a fejezetnek a . 9' Hibázni és tanulni. hogy az ember hétk znapi sofórból autőversenyzóvé alakuljon át.lt maximális sebességre kapcsoltam. 8. tudja. hogy ami a kor. hogy ne hibázzanak.bb.'rt.1rt' 11ltzdagabb'' címet.chetetlen v Azért mesélem el. Elindítani a vállalkozást. . Ezért volt iő vállalkoző. Folyamatosan hibázni és tanulni a hibákből. idején versenyautő. például le. A negyedik napon eljutottam odáig.1c{g{rzetiink. hogy miért nem alkalmas az idópontvagy atervi. Talán van tervi'ik. hogy legyen min gyakorolni. á||a|kozóváválni. és ami az egyikben helyes.r z clsó napon prőbáltam volna meg. r. vagy mintha én anrr'rl. az a vállalkozői világban Mivel egy vállalkoző a semmib6|hoz létre valamit.helytelen. de megtámadja ő. visszaszereztem. l .rz u. Gazdag apám olyan iskolához tartozott.g. . Inkább az. visszavittem azautótapá|yá. amin gyakorolj.. letes vállalkozást. A rettegett kor Becsléseim szerint a vállalkozni vágyók9Jvo-a az elsó lépésigsem jut el. Megszámolni a pénzt.y. számba venni a nyereségeket és veszteségeket. hogy minél na1. mányzatvilágában helyes. 3.t.l. mindent elkovettek.rryt.

Ahogy teltek az évek. és mindenre tudni akarja a lyes választ.lrl. és azt mondta: _ A tanárotok nyer. megfordult a fejetekben. hogy sok más érzelem is '7'l . Gazdag apám elnevette ma!t||lit p1irt' . elótt továbbléptem volna. .iliiIl|iilnben leiszom magam a siárga f ldig. hogy minden emberben r BalszerencsébóI szerencsét kovácsol ni Elsós gimnazisták voltunk. ha 76 r. Megbukkérdeztem. tanultam a hibái kij avítottam azokat. fitik. Ha gazdag apám nem szolgált na titmutatással. r|tt|l(ittjkben valami még nagyobb ostobaságot csináljatok.és ezt annak vállaltam az ostoba és még ostobább. l l lr lr harag. mondta Csak ahhoz van hatalma. minden bizonnyal b rtonbe kerÍilt k. Mike és én nagyon haragudtunk az angoltanárunkra. lrz orom. akik átmentek a vizsgán. Például lehet. . hanem az is.de nem csak az elégtelen osztá|yzatkísér el. tir1'y hogy valami jőt csináljatok.t |tasználni: jőra vagy rosszra.r |r. amikor gazdag apám megtanította fi és nekem. i r . hogy minden érzelmet alapvetóen kétféleképpen l. és kiterj esztettem vállalkozői kapacitás omat. és nem biztatott volna arra. A s7omor ság például gyakran a harag. A tanulság pedig hosszri távon sokkal t bbet fordítjátok ezt a kellemetlen eseményt. mert szakértó lettem a hibázásban. Nyomasztott a Itrrkírs. . Ha diihból kiszrirjátok a tanár autőgumi'lllgysággá. A tiil. azaz Dumb és Dumber Ez is része az átnak. Ti vagytok a vesztesek. és néha még az romé is. hogy pirzt|ag apám mosolyogva.z rr(ítn megtanította. egysze azért. a bizonyítványt most már mindenhová vissziik magunkkal. mint aZ osztálytársaitok. |irrl.minél bugyutábban viselkedik a filmvásznon. Aki mindig jől akar kinézni. hogy megbuktasson titeket Nektek meg ahhoz van hatalmatok.|rr cz. Pályafutásom elején én voltam a város bohőca. hogy éveken ahogy ránk nézett. Nem hajtottam át ot vagy stoptáblán. ne gyengtilj etek el le. bizonyára abbahagytam volna a lalkozást. mert vesztes mődlrrrrr viselkedtek. szeretet. A vállalkozás mindegyre felvirágoztak. majd csódbe mentek. mint korábban. I l lr rtt félelem. ésígyaz romot rossz célra rtlctta. Neki van hatalma. jobban teszi. 1' y lrlapérzelem munkál: I . például kinlrrriíttok az autőja gumijait.eknek a kombináciőja. mégsem voltak már olyan fájdalmasak. vagy j obba n szÓrtizzetek. hogyan kovácsoljunk a balszerencséból szerencsét. Gazdag apám nem szidott ossze minket. sosem akar hibázni. annál gazdagabb Ugyanez igaz a vállalkozásra is. lyeneket Jim Carrey alakít a filmvásznon. ami. gazdagabb v gyok kortársaim erIrct.i Az érze|mek ereie Aznap gazdag apám megtanította nekÍink. létezik. elób Ha lesztek. Ha azt teszitek. y obban futballozzatok. és csódt megnek éreztiik magunkat. Alakítsátok a diir' 1i Il(it Akkor nyertek. de ezek az a|apérze|mek. ha jÓra megtanultatok általa. hogy tanuljak a hibái és k vessek el bátran még t bbet. mindi okosnak akar t nni.Mi más tehetnénk? lltlr ltt minket. Egyiktink sem tudottjől fogalmazni. például dtih tt'kben jobban tanuljatok. De hát mindketten elégtelent kaptunk tiltakozott Mike. gondolom. amelyet a sikerért fizetni kell. Mike én mindketten megbuktunk..szerencsét tudtok kovácsolni ebból a balszerencsébdl. hogy ha rom t érzek.Azigaz. ha alkalmazottnak vagy egyéni vállal áll. .lclcm és a szeretet keveréke . egyre nagyobb hibákat vétettem. . elgondolkodtam. mert csapnivalőan rosszak voltunk bÓl. csak azt mondta: Tegyen ez a visszaesés erósebbé benneteket. Csakhamar nevetség váltam Honoluluban mint vállalk oző. k szcinhetem. Ma már ószintén mondhatom. nulunk. és az egész osztály tudja. rttég tovább rontotok az amígy is rossz helyzeten. t bbségénél. .. inkább megálltam. |'.'. !|ltlt|'c gondoltok. Igen fájdalmas a valő életben olyan szerepeket alakítani.

Egy vállalkoző ''.. ami megbuktatott. jeles tanulő volt.r||ltn svényeken tir magának utat.amelyekre sziiksége van annak. Azértd<jnt ttem rigy. nem tanultam volna anny hogy felvegyenek a fóiskolára. lecke: Tanulj meg szerencsét cslnáIni a balszerencséból! í ilrztlag papa azt mondta: szerencsét tudtok kovácsolni a balszerencséból. de is lassan. a legrosszabbak k zé tartoztam aZ osztályban. rl1irlkat |rlsan nem válnak be. ÉsNBu IS vET vIssZA A HIBÁKTóI vnló rgI-B| |lM. Természetesen nem minden kísérletválik be. Akár még csak fontolgatod.tobább. HoGY HIBÁKAT K)VESSEN EL. ktil n sen olyanokat. hiszen általában 'kkltl nagyobb valÓszínríséggel 1:lr. de hálás vagyok neki.'.'rltszogbő1 tekintenek a világra.Nincsenek hibák. mire idráig jutott. EZt a legt bb vállalkoző felismeri . Sosem vo| ktil n<isebben okos az iskolai tantárgyakban. és megtudtam. Más szÓval az atizenot éves koromban tortént kás és a kilencéves koromban elszenvedett Íizleti kudarc tett rijra és j milliomossá. Új .E A Rossz oonrÉsz értelemre teszek szert a . hogyan és mikorhatározÍamel. és talán nem lettem volna nemzetk zi ismert bestseller-írő. Ma sem Szeretem az ango|tanáromat. tanulnak belóle. a hibakertilés világábÓl a vállalkozők világá ahol a hibázás dívik.. hogy bu sok által jutok elÓ. szórakoztatőnak fogod találni e gyakorlati tudnivalÓk rrt. akik segítettek az é|e Ugyanez igaz mindegyik alapérzelemre. Ahogyan gazdagapám mondta: tanultam meg sok mindent.'''|l.hibákat'' vétsenek. Ugyanakkor neki is meg kellett tanulnia r.. gyakran nézípont kérdése.r. és ||l'. akár már belel. Rengeteget olvasok. olvasás kozben mozog az ajkam. Ezazegyiklépésahhoz. és rrlrilrkrjnt elónyt is kovácsolnak a hibáikbÓl. |. hogy gazdagabb és boldogabb legyen. A kísérletezés a rossz dontések azonban r.bbre. okleveles k nyvvizsgálő. A kísérletezés aztjelenti. és ha hibáznak. hogy vállalkozásba kezdj. Úgy gondolom.A vállalkozÓk más ' .. hogy tévednek. Ha ^Z l(A'l'. |rogy . VÁLLALK)Ző DoLGA.ztltél. aki a feleségemmel és velem egytitt megalapította Rich Dad Companyt. hogy a balszerencsébő. Ha nem adott volna elégtelent. mint a dolgozők/alkalmazottak.izztik' mrik dik-e. és továbbra is használom htisz ujjamat. a vállalkozÓknak sem cllés 1lrÁ.. Késóbb még lesz szőrő|a.rllb) svényénhaladt. és sabb megk zelítésból teszhozzánéhány dolgot a kcinyv tanulságaihoz 78 :\ z Irtlgy valami hiba-e. nem rigy lett vállalkozÓ. dupla annyi szerencsétek |esz a szerelemben' életben. hogy lapokon koszcinetet mondok mindazoknak. elérheti. nem csak az é|etrő^| és cinm v.aZ iskolában is megbuktam. ^ ALKALMAZoTT DoLGA..r lriztosak lehetnénk az eredményben. csak tanulási lehetőségek!'' l:gy kicsit másként megfogalmazva: EGY VÁLLALKOZóT NEM \. az egészségben és a pénzben. amelyek mások szerint szinte ||. hogy kiprőbálunk valamit. SHARON JEGYZETE 2. és talán még tanulhatsz is belóliik. aki elindul az kalmazottak v1lágábó|.l vezérelve.lrrclyikét.Ililgadja.Idónként 79 . Megtehetem azt is az rcimtő. Sharon Lechter. hogy Mie|ótt feladnád az állásodat Mielótt feladnád az állásodat.l szerencsét kov junk. érdemes gyakorolnod. mint az enyémek.rllalkozással kapcsolatban.. ahogyan én. meÍÍ. Ami pedig a legjobb.rkcresebbek. Nem tartja vissza a vállalkozővává|ás titján a félelem attől.'rrr íé|nekattÓl. kétszer o] szerencsések lesztek. magtanultam azt is.hibázásban. hogyan kell a d r mmé változtatni. o nem Dumb és Dumber (ostoba és ostoIl. hoz rossz dtjntéseket. Scrrki sem szeret hibázni. még a szeretetre is. t. r tészeteSe n hozzátartoznak a vállalkozáshoz.|il'l{ET. amikor a pénzemet számolom. nem lenne kísérlet. hogy szak lrrluizik. remélem. HoGY NE K'uESiEN ELHIBÁ- '.1iyct s mást. miként csinálj balszerencsébő:l szerencsét. A sikeres vállalkozők lr. hogy ha az ember ostoba és més használom fel. a vállalkozás lényegi eleme. vagy hogyan alakítsd át a haragot Ezek fontos készségek. I r r HIBA. Az6 cégei . lrru kiprőbálni. JÓ iskolába jiírtam' de mi dig rossz tanulő voltam.t.

. hogy lekiizdjem . illetve csok. általában nem t ródnek a hibák kovetkezményeivel. Hogyan oldhatja meg a hibákből eredó problémákat? Hogyan kertilheti el a hibát a jcivő.6ben. Egyfolyt ában azza| foglalkozik. ostobának tríriirrlr l. . ha valaki Í"art ab1bázástÓl. esetleg butának látszik majd. inkább csak kísérletezésnek. ha netán jra elófordul ugyanaz a hiba? Van-e rá mőd. Korábbi konyveinkben már . hogy ha hibásan kÖt tti.l'Il rrlinden informáciÓt. Hiba-e elvégezni egy kísérletet. Nem kÍiltinosebben érdekli óket. i. . r c1l a hibáktől. hogy azana|ízis-paralízis i ' . l'1rrribálja minimalizálni a valőszínrí kellemetlenségeket. Tegytik fel.rIlltlkozőt nem bénídák meg az esetleges kcivetkezmények.' Irlt r. Nem meglepó. Még kérdezni sem igen mertem. idónként ma is azon kapom magam. amire vállalkozást lehet építeni.1' 1''1.tltlC' hogy vállalkozzon. és felismerjem.ik a megoldását hogy miként keriilhetjiik el. . Csaknem h sz év kellett hozzá. t lrlapvetó szemszcigbő1 tekinthettink a hibázástÓl valő félelemre .()Il1hiányosságait.l(itt. t 'r szcllemi akadályt.ajnálom Ó.r.'l' y c$} j fékrendszert elsó prÓbájaként maximális sebességre kapcso|'..ink az e|s6 tranzisztoros rádiők kifejlesztésében. és kitaláltunk ráegy megoldást: egy olyan dugÓt.ostobánaklátszani''. hogy .rvu| kitÍínó tanulőnak'' nevezem magamat. amely végtil balul iit ki? A vállalkozők jellemzóen nem tekintik ezt hibának.l. lltl()S magasan iskolázott emberben észreveszem ezt a szellemi gátl . valaki tril sok hibát Vét. . hogy rossz A HIBAK ANATOMIAJA i.ik ssze az elemet az áramkcirrel (fordított polaritással). másrészt tigy' hogy (érzékelés). a tranzisztorok kigyulladtak.'| |'lrl ] ] l három méterre egy áthaladÓ állattÓl beletaposunk a fékbe. r I r r l . Azonosítottuk a problémát. mert -. .) A kilzÓ és a dolgozÓ/alkalmazott k zott abban van a ktilonbség. hogy részt vetti. mit írt Robert Thomas Edisonről! roSSZul stilnek el a dolgok' Van. hogy valamit r.'I lé|tink.ii l'l. De tanultunk a hibáből.vagy amit felhasználhatunk meglévó vállalkozásunk fejlesztéséhez.d ntéseket hozunk. I l'vanakkor egy vállalkozőnak bizonyos helyzetekben mérlegelnie i' ii 'l |litelesség kérdését.Il. hogy elíínyére fordítsa a hibát? Hogyan fordíthatunk elónyÍinkre egy hibát? Ez a|att azt értem. ezérÍ'azilyen fajta hibázás igencsak k ltségesnek bizonyult. Nekem mint kitrínótanulÓnak eZ nagyon fontos szempont volt.Cl ostobaság. és a megkeressi. hogy a hiba kovetkezményeitő1 féliink.. gyakran nem mer kockázatot vállalni. és fel Sem me.ésszabadonkérdezni. ha kérdezek. Ha pedig mégis belevág.i. Sikertelen prÓbálkozások után ráj ttiink.'||lrtlk rőla.t szakmában vagy aZ iizletágban. építhettink erre a megoldásra vállalkozást? végiggondoljuk tetteink kovetkezményeit.pd6|jn. iskoláink arra nevelnek minket. Ber||. és órizkedtem attől. annyira a kocká. azzal rossz hírbe Ha t ' r rl| .. mert azza| beismertem volna Ill.kellemetlenségeket.kiszámított kockázatnak. lt 'l rl.jtk. hanem l r. Egész rij világok tárulhatnak fel kitrínó tanur'. hogy besze.lrlr.ket érte. t l' . Utazzunk most vissza egy kicsit az id. t rt |. t''ir|. ' tnajd .Em|ékezz vissza. kenthetj i'ik minimálisra a hibáből eredó k vetkezményeket.. és tegytik fel. nevííbetegség'|' t^|kerlilésére koncentrál. kizárőlagos jogkortinkbe vonjuk az adott megoldást. A megoldás értékeseszkoz is lehet (ezt gyakran szellemi tulajdonnak nevezztik). Természetesen gondoskodni kell megfelelő jogi védelemrÓ.'.l Robert írt.Semmi esetre Sem 'rr. és szeretném.'r Úszt tigY. . 80 8l . trrrr Iig mindenben jÓ akartam lenni. a hiba rossz fényt vet ránk - A HIBÁK KEZELÉSE Amikor a vállalkozők hibáznak. hogy sikeriil szabadalmaztatni a megoldásunkat.ben? Hogyan cs kkentheti minimálisra a hibábÓl eredő. ' \ lé|elem másik felfogása vagyis hogy attől féltink. amely megakadályozta. hogy mindent tudni akarok. hogy rosszul helyezztik be az elemet. A vérbeli vállalkozÓ inkább ana koncentrál. azonosítson és kiktiszobolj n minden kocr r I ' 1. Mit gondolsz. hogy féljiink ostobának i ll 'rl||li.l . akkor tanulok. hogy a hiba elkcjvetése esetleg rossz színben trínteti fel őtet. A lehetséges kockázaa vállalkozők is számot vetnek' VállalkozÓnak lenni nem azt je|' It' llOgyÍelel tleniil cseleksztink' (VállalkozÓnak lenni nem azt jelenti. |. hogy problémákat lehetóségekké alakíduk. | |.haidónkéntkészek. Azonosítunk egy problémát. ha máve|em tartanának ezen az ton. '. hogy amennyire csak lehetséges. A tranzisztor akkoriban nagyon drága volt. Másrészt viszont ha valaki t lsá' ' '.' '. hogy tanuljon a hibáiből. | ('S r. amirő.

stinkre a továbblépéshez.Nem akarok vándormadár lenni. ktil cselekedjen.' (r. vágjunk bele' és valősítsuk meg a tervet. rek megtegy ék az e|s6 |épéseket a v á||a|kozóv á v á|áshoz.. Az elhamarkodott cselekvés és az analízis.. gamnak dotgozzak.1.'' 5. Elkezdődnek a vasárnap esti rossz han- ll vagy nyugdíjba menjek. sára." r . . Amikor felfelé tekintek a vállalati ranslétrán.'' . ha az ember jől elvan a jelenlegi helyzetében. Saját vállalkozást kellene indítanom.paralízis kozott sok fokozat létezlk. Nem az analízis-para|ízis az egyetlen akadálya annak.'' mik zben al- í.'' l 83 . ríjra a ranglétra alján kell kezdenem egy másik cégnél.kázatot..A magam ura akarok lenni. akikjől érzik magukat alkalma. . Nagyon konny tétleniil tilni' és sokan éppen ezt teszik semmit.Régebben élveztem a munkámat. kalmazottből vállalkozővá válunk.ili. csak a felettesem hátső felét látom magam fol tt. és el kell végezntink a házi feladatunkat.A cégben. bert. ott van a. Világunk mrík d.Énvégzemazcjsszes munkát. Szerinte tanulnom kellene ahhoz' hogy elóléptessen. de ma már unom. A dolog akkor válik kellemetlenné. A munkakori leírásom ktilcjnben is egy perspektíva nélki. de a fónokom azt mondja' nem vagyok e|éggéképzett. mint amennyi érdemeim szerint járna. ahol dolgozom.). lépjen avá|lalkozásában. A munkatársaimktiztil sokan jőval keve sebbet dolgoznak nálam. ilt. Mást sem csinál. és a további tervezés csak idő. unalmas munkárÓl szÓl.l. . szakasz - Boldogta|anná válunk alkalmazottként. Mindegy.t ".te. nincsenek fejlódési lehetóségek. és saját vállalkozást indítsak. hogy a kockázatok mérlegelésenél. . tobb pénzt akarok kapni. így se.pazarlás lenne. csak go1.' tényez6 is.." csokkenómegtértilés szempontjaira is. hogy ma. zottként.'' $. Ktil nosen igazez olyankor.Nem engedhetem meg magamnak. valami. Egyébként is itt az idó.Miért dolgozom ennyit és gazdagítom az Íigyfeleimet. rigy se kapok tcibbpénzt. és magamat kellene gazdagítanom. Sosem kiiszobolhetjiik ki az cisszes kockázatot.." . hogy az embe. '. . amikor már elegendóinformáciÓ áll rendelkezé. lbzik. hogy megváltoztassa adott helyzetét..'' Ugyanakkor gondolnunk kell a l.bbre. és a yugdíj számlámon lévó osszeget elvitte a tózsdekrach.sen kell cselekedntink. mint az cnyém. lefektettÍik az alapokat.Nem akarok dolgozni menni. Eljutunk egy pontra.A S IKERES VÁLLALKoZÁST AKKoR H)ZZUK I-ÉrnB.. tetéséhez sziikség van olyan emberekre. hogy egy nálam fiatalabb dolgozőt léptettek eló.miért Ícszem 6t gazdaggá? Ő soha nincs is itt. hogy tovább. Felelő.ben.'' 1. hogy baj. és a fón k m aratja le a babérokat. miért vezetem acégét.. Nincs elég megtakarított pénzem. . havalaki alkalmazott. '.Láttam. Ha meghatároztuk a lehetóséget és a legfóbb kockázatokat. ]. hogy megÓvjuk a csódtő1. Általában bizonyos fajta nyugtalanság indít el valakit a vá||a|kozás cisvényén. amikor én csak őrabért kapok?'' il. ''Miért dolgozom én ennek a fickÓnak.'' . ''Tril magas beosztásban vagyok ahhoz. hogy otthagyjam az állásomat r Korántsem állítjuk. Tobb kihívást szeretnék. hetetlenségi.Nem kapok annyi fizetést. .. és elkészítetttikaz tizleti tervet a kockázatok minimalizálá. amikor nem akarunk tovább alkalmazottként dolgozni. hogy egyszerríen felmondiak.. Ha tobbet dolgozom. és sosem érzimagáte|éggébiztonságban ahhoz.'' Az ÁTMENET FoLYAMATA Tekintstik átt azokat a szakaszokat' amelyeket átélhetiink. Ez így nem igazságos. r'rrIltlok. AMIKoR MÉGNINCS IS VÁLLALKOZÁS. Az ana|ízis-paralízis megakasztja az ilyen em. Meg kell alapoznunk vállalkozásunkat.Szeretem a munkámat' de nem jutok elő. mégis ugyanannyi a fizetéstik. Ha eztteszem. hogy hajtom magam' vagy elalszom munkaidÓ. ami arra osztcikéli az embert. Tervezésre sziikség van' Ahogyan a gazdag papa mondta: .. és rettegve tekinti'ink a rrrr rrrc|hátjuk vagy gondolhatjuk kozelgóhétfóreggelelé' A ilyenkor: k vetkezíket Senkit sem akarok arra buzdítani.és kevesebb lesz a fizetésem.

'' r r : l 10.Mit fognak szőlni a barátaim?'' '. hogy érdemes részmunkaidós váll alkozást indítan i.. lrl 11'\/ ll bennem éló vállalkozóraha||gattam. 1. Indítsuk el a vállalkozást.Miért ne?''.Ne kérdezgesd. amikor sikert értÍinkel.. Huszonrr| 1. hogy megtartsam az állásomat''' 9. hogy . Elszántan és haladékta|anul hajtsuk végre az sszes lépést. - Belevágunk! ó) .1ig5 voltam akkor (és azt hittem.Miért? Ugyan miért vállalnád ..r l' r lt'kázatot. de a feleségem ragaszkodik hozzá.l. hogy sikene cjsztcinozzcin. és tanuljunk a hibákbÓl. Úven beltil továbbléptem.. hogy kezdje el! 2. 14. de sosem bántam megazt a d ntésemet.. vállalkozást indítok. és tanuljunk belóle. 9.Aki ilyesmiket gondol. 3. lt'|lrnapság. miért! Az kérdezd rrrl. számos barátom és a családom rlrlllbenten szegezte nekem a kérdést:.'ttt . 4...Majd ha a gyerekek befejezik az iskolát. és tanuljunk belóle.. Ünnepeljtink. Menjtink csódbe. 2..I ltl. 5. Hibázzunk. (l. Találjunk egy mentort. Álljunk meg.'' bb idóm lesz. nállő r'.." . . mik zben megtartja az á|láSát. Iltllin soha nem lesz tobbet alkalmam arra.melyeket a gazdag papa Robertnek tanított.. Lehet.-olyamatosan hibázzunk..l.Miért?'' A bennem |. r li vírllalkoző azonban azt mondta: . bármikor rijra elhelyezkedhetek egy k<inyvelőcégnél./' volt.Mi lesz.. 12. .. hogy lemondasz a gyors eló'rejutás lehetóségéról egy nagy | csak azért. már félig miénk a gy óze|em.Szeretném. Iratkozzunk be néhány tanfolyamra. hogy annál a cégnélismertem meg a férjemet. mint egy ' 'Ilyvclócégnél 1 r' i l alkozás?'' Őszintén mondhatom.hogy olyan veszélyes dologba fogi.n.. 7. hogy felmondtak és saját vállalkozást indítottak volna. ilyesféle kifogásokra hivatkoztak: 1. z.|. 11..:rIlb. Számoljuk meg a pénzÍinket...'' .'' . .Majd ha megtalálom a megfelelótársat. | |.'' \ r MIERT NE? rr iktlr otthagytam k nyvelói állásomat. amikor rigy lehetóségek után kutatok. Kidertilt.'' .Megvárom a k vetkezí e|6|éptetést.. Használjuk fel a félelmtin- I r. és ismételjtik a folyamatot. még mindig azt a l .'' 3. hihetetlerrrt| srlk TANULÁSI LEHETŐSÉcBT kínált és én sokat tanultam.Majd ha lesz pénzem. ha nem sikertil. és nem azt. | . . ha nem sikeri.Majd ha t l|). 8.izdj k a kezdéstól valő Íélelmet. . és elindítjuk a vállalkozást..Majd holnap. de rettegtek a kudarctÓl. annak ideje vállalkozásba kezdenie.Majd ha feltrínik a t<jkéletes lehetóség.T I kínos lesz.il?" .|. r l lc levágunk. Az igazán nagy plusz jutal. melynek résztulajdonosa lettem. szakasz Az évek során rengeteg olyan emberrel találkoztam.rrrr' ltki aztkérdezte: . . Ahelyett. akik ott akarták hagyni az állásukat.. hogy a cég. .Miért ne?'' l\ rra jutottam.Miért?''.vegyÍik számba a nyereségeket és veszteségeket.Nem vagyok elég okos hozzá. elj n az alkalmas idópont.Elóbb tanulok még egy keveset.'' . . 13. miért ne!'' Stlscm bántam meg akkori dcintésemet. mindent tudok). A lényeg. l1V. és készen állunk a kezdésre.t. 6. hogy saját vállalkozásom |. I r |tist teszem fel magamnak: . Michaelt.. 8.'t.. szakasz Meghoztuk a d ntést. A bennem lakoző |.Ha nem kapom meg. Kezdjtik elcilról. ttiljutottunk a félelmen. sokáig ttiprengtem raj ta. |.Majd ha . hogy a vállalkozÓra hallgatt. és - Leki. 5.Íl. Van i.| )t|/'crvatív ktinyveló ugyanezt a kérdésttette fel: . nap mint nap bejártak dolgozni.izleti tervtink' megvan a termék vagy szolgáltatás.'' . 2.

.jem el most mindjárt?'' Ezértaztajánlom. vá|la|kozoi leckéje Kiilonboztesd meg az á|lásodat a munkádtol! 86 . kérdezd meg magadtől: .Miért ne? Miért ne kezd- Gazdag Papa 3.

rr|ltta. fejezet M iért dolgo zzunk ingyen? KÍi!Önbségek az állásunk és a munkánk kozott Tudjátok.l' lrlkalmazott nem érti meg az ingyen munka jelentóségét. Na és ha vállalkozők akarunk lenni.' t' t' zni. Nem tudom . Zav artan kérdeztem vi ssza: Nem ugyanaz a kettó? Az állás nem ugyanaz. |. amiért fizetnek. és aztkérdezte: Te kapsz pénzt azért.s7 [g1".Értem már.Yégezd e| aházi feladatodat.. akár nem. hogy járjak iskolába. 'r'y rninden ért pénzt kapjanak. Ezért mennek csódbe. kérdezte Mike. nem kapok pénzt' A munka az.Ez a t 'fehát te most azt akarod. Miért olyan nagy ijgy ez? - - mételte meg gazdag apám a kérdést. hogy most. . és nehéz jÓ fizetést kapnod képzettség vagy diploma lktil. meg kell hallgatnunk az en6| szőlő szentenciákat. mondta gazdag apám. ha nem csináIr rr t tt)c$ a házi fe|adataimat? Legalábbis nem lehetsz |gen. ezigaz.hogyolvass? Nem. Szokta azt mondani . másfé|eházi feladatot kell el. Pontosan -Ezértnemfizetek xl t:i végzítekel a házi feladatotokat. ' ( i.rrő. !'. is szokta mondani. . olyasmiért. és dolgozzak keményen. . .. és mindketten vállat mert tudtuk. . hogy jő' állást kapjak. vagy fizet rrr'l'1'1| i'' édesanyád. Mit szokott apád mondani az áI|ásszerzésrő. K ap s z p énzt a házi f eladatai dért ? Atl apád pénztazért. hogy végezztik el aházi feladatunkat.rl|ítsában pénzt keres. li. 'l.kapok.Akkor tehát mi a kÍilonbség a munkád és az állásod k<izott? -Ezt is- ktilonbség az á||ás és a munka kozott. . mint mondjuk a házi feladatom el végzésére. Pontosan ezt . 'tudakoltam némi grinnyal a hangomban. nehezen jutsz . mint amunka? Gazdag apám megcsÓválta a fejét. . hogy takarítod az udvart otthon. Egy pillanatig gondolkodtam. és azt mondta: Ha sikeresek akartok lenni az életben.rlkltlmazotti mődon gondolkodnak. mi a ktil nbség az állásotok és a munkátok k zcitt? kérdezte egyszer gazdag apám.r'lrl nzt sem kér dezte ezután gazdag ap ám. mire gondolsz szőlalt meg Mike. Stlkírig gondolkoztam ezen' majd végtil azt mondtam: Akkor tehátigaz.jnk? kérdeztem. hogy jÓ állást kapj?" Igen feleltem. Ha a pénz felelte gazdag apám mosolyogva. tigyvéd. Azt akarod mondani.ni az állásodban. nektek. '|.l? kérdezte hozzám vontunk. r'yrtíl a kettóre.. .feleltem.minél t<ibb házi feladatotvégze|. 'r. Az ember 'rz . és azt felelte: És sok vállalkozÓ rigy mondja fel az á||ását. aházife|adatom készítfel az állásomt. Ha alkalmazottként dolgozol.mondta gazdag apám' ]'| \'():i. annál tobb pénzt . Rendszeres fizetést akarnak kapni..( ilrzdag apám bőlintott.l 3.l'. arnit az áilásszerzés érdekébenvégzek. Akik nem végzik e| aházi feladatukat.l. de a munkáért nem kap pénzt. Az-á||ás az. . |ilim nézett. majd így feleltem: olyasmiket.Nekem mind a kettómunkát jelent.1.lt'dag apám bőlintott. akár vállalkozők. Vállalkozőként r '. ismernetek kell a ktilcinbsé- get. amiért elvégzed a házimunkát? Nálunk ilyesmi nem szokás. Elvárják. hogy ingyen dolgoztok nekem. k isvállalkozás' ' ..''.IlLlet keresnek.. akár akarjuk. k nyvelő. Ezért megy csődbe vagy ktiszkodik anyagi gondokkal olyan van szó. |. akár alkalmazottként dolgoznak.t. E. Még rendszeres Nem mondtam. 'l'v vállalkozők lehesstink. - fordulva gazdagapám. .rIlirÓl kozelíttink. hogy nem lesz jÓl fizetí állásom. . hogy nincs kész a házi |. ke.

-Nézd' világossá Sokan elvárják. általában munkanélktili alkalmazottak sokaság át hagy ja hátra. vagy a rrrrlrlkáltatőjuk fizeti a képzésiiket. Még a Beatles egyi. Ha egy gyár bezár.. El kellett végezmielótt sportolőként álláshoz jutottak. Mike. hogy felkésztiljenek egy készségelsajátítására. fizettek az edzésekért. zés ideje alatt' egyarántigaz. hogy a cégi. mire orvosként fizetést kapnak. mielótt világhí tr|r. rrregfi zették a tanulÓpénzt.. Az orvosok sok pénzt szán.rrl' t t|. ezért llrr tanár családbÓl rrrt. Mivel még csak tinédzser voltam. amelyért ir rrrunkáltatőjuk fizetett. mielő. ltki fizetést kapott vo|na azért. Ezértvan. Csakrigy. és esziik ágában sem volt részt venni a tanfolyamon. furcsának t nt sziímomra. vagy a tengerent lra teleptil át.hogy az iskolában azt tanítják.és egyszersmind fizessen is nekik. hogy ingyen kapjanak szakmai képzést.ittes tagjai is ingyen dolgoztak. . és a családom hitt az oktatásban. . ha elvégzi a munkát.r ltítzi feladatukat. El kell végeznitik aházi fe|adatukat tettem hozzá. Mi is ingyen dol- - Láttam alkalmazottakat.sok munka.'. azt akarom -Ez tenni. TÓbbek A hivatásos sportolok ingyen dolgoztak tigy bizony helyeselt gazdagapám. . sítson számukra tettehozzá gazdag apám. a munka.tt fizetést kapttitk egészítette ki Mike.s gazdagok lettek.valamint ahhoz. -Ez is egy része-javítottkigazdagapám. Sokuk éveken át dolgozott. mint az . mondta gazdag apám. és rengeteget tanulnak.rzt|ag apám elmosolyodott. azok k ziil is sokan aztvátrják.Elmagyaráznád egy kicsit részletesebben a munka és az állás k - Az orvosok ingyen dolgoztak Hogyne rrltk t. mint az orvosok és más szakma kép' i.ztlgattak. amit el kell végezni. hogy olyan sokan nem jutnak egyról ir kcttőre' Sokan akkor sem hajlandők tanulni.ll rrritl.ik fizesse a képzéstiket? kérdeztem. Nem a tanulás. és sosem dolgoztam nagy cégnél.felpattantak 90 és kirohantak. Megcsinálták aházifeladatukat. de kevés állás l. mondod ezekre az emberekre. hogy a munkáltatőjuk bizto. Ő tudja. Ésgondoljatok a kiválő is. lesznek állások. E. t i. akik odakint dohányoztak és trécseltek. . Gazdag apám folytatta a magyarázatot: Azalkalmazottak nem találnak állást. az emberek munkanélktiliek.rt is láttam. - litriitt ezért keresnek t bbet. amit mondott: GondolkodÓba Rengeteg a munka. Azt akarják. Il(irt ltek.1|lillirls sportolők. keresstink állást.Még akiknek van állásuk.netán a kolléganóikkel Pillanatnyi gondolkodás után megismételtem. hogy szegények? kérdezte -Ezért egyszerríen kevés a pénztik. ahozzáál|ásuk is szegényes Mike..Sok.Ez az alkalmazottakra és a vállalkorrrkra Miért yan ezígy? kérdezte a fia. és sportkcizvetítést néztek a tévében. akik állandÓan az órájukatnézték a kép. Nem - - 9t . miért várná el egy alkalmazott.í. .Az egyik oka az. mint az átlag.l t. Sokan az államtől is elvárják' hogy ingyen szakmai képzéstbizto. akik sokat keresnek! Egyetlen olyan sportolőről sem tu'l. ha sok a munka. |r r|.. Ha-nincsenek állások. rnunkájuk van abban. nohaaz oktatÓ még nem fejezte be a mondandőját' olyan alkalmazotta. sítsa nekik a képzést. hogy edzett. ezért nem csinálnak semmit. hogy sokan sszekeverik a munka és az á||ás fogalmát. de kevés az á||ás? ejtett. rengeteg munka van. származom. A legt bb hivatásos rr1rr r1(1l|1jft14 'tltl|ti fiatalon kezdte. Tehát át kell képezni az embereket. hosszabb ideig és keményebben edzett. a képzésértékéhez..l'. Az orvosok Íehát e|végzik aházi feladatukat. akkor is. hogy végtil pénzt kaptak. Amikor azután véget ért az őra.'l.és .'riltk neked. ha ingyen tehetik. vagy a btifében r:. G azdag apám egyetértett. hogy a cége á||ja a képzések ltségeit. de semmi állás folytatta A város szegénynegyedeiben gazdag apám. amelyért pénzt kapnak.gkérdeztem: rittti kapcsolatot? .. Egy vállalkozÓ ugyanakkor rengeteg lehetóséget lát meg. llzért nem fizetsz nekiink mondtam halkan.

Mielott Íeladnád az á||ásodat munkakor sztikséges egy vállalko záshoz' tr Gazdag apám a k vetkező. tl. i. -Ezért Tudom. hogy a C-B háromsz gben rejlik a sikered léll\ (.ha sokat dolgozik is..lttlta: .'('|('tesen értened ke|l. t. -.l'e . Tcibbnyire a lusta és fegyelmezetlen emberek a legbe. . rrrtlttdjuk értékesító . rends zere s fi zetést és in gyenes egészségtigyi ellátást..Ha vállalkozÓ vagy befektetó akarsz lenni.. hogy meggazdagodtak mon dta gaz.Gyenge az egészségtik. l. nem tudja ellátni mindazokat a feladatokat. amikor -És meghallotta' hogy ingyen dolgoztatsz minket tettem hozzá. Nem látja be. Elvégzitek a házi feladatotokat. . Énsok lemeztiket megvettem. . mert nem sportol. nem csak pénz vonzata -Van. Ő ezt a tudást nem becstili.lem tanultok' Amit megtanultok. va. dag apám mosolyogva. erÓ1tetett munkátől' Bárl||l. és gyengén állnak anyagilag mondta -Ezért gazdag apám. Igy háthozzájáru|tam a meggazda. csak miután már eleget gyakoroltak. nem igazán hittem ezt el. és t. vagy rosszul toltik be azokat.v ( bb munkakcir betciltetlen.. hogy milyen értékesdolgot tanultok meg általa.|. -most tő. el kell végezntink a házi fela. a ktjzalkalmazotttanár.olyan mérges. Ő nem érti azingyen munka jelent6ségét."' . a Gazda7 papa befekte.Evek mrilva sokkal gazdagabbak lesztek annak kcisz nhetóen. Ha arra nevelnélek bennete.Iyckre egy vállalkozásban sziikség van. hogy fizetnem kellene nektek.. hogy becsapsz minket egészítettem ki. Ma már 93 l:: l]]' . Annak. hogy vállalkozÓk lehessetek.. Azt munkakort rrr.Il|)yit clogozik ugyanis..ket mondta: .godásukhoz vetette k zbe Mike.' Akkoriban' tinédzser fejjel.ik. tjsztáznod kell. hogy sikeres vállalkoző csupán egy a ugyanis az értékesítí\munkakor r. Egy alkalmazottnak más tudásra van sztiksége.l. Őt maguknak kcjszonhetik. . hogy ez a véleménye mondta gazdagapám mosolyog.r tgnek ki végi. hányféle ktiltjnb zó ilrzdag apám azt mondta: . Sok ember azértnem egészséges. Ezért gondolja. Nem mozognak mondtam. . hogy valaki e|végzl a-házi feladatát... ahogyan az alkalmazottak. datunkat foglaltam ssze az eddigieket.l| |tc "gy... illetve lrlrt: a C-B háromszog. Ezért dolgoztok nekem évek őta ingyen. és bőlogatott. Apád rigy gondolkodik..Egy alkalm azott.Ha valaki sikeres alkalmazott 92 Mielón feladnád az állásokat. '. Az egészséggel is cisszeftigg. tegesebbek. firík. az sokkal értékesebb holmi amit kis fizetésnél.'' t qy vál|alkozás alapvetó munkakorei yt \ ( iazdag papa Sorozat harmadik kotetében. kértek j utalomkén t |emezszer z6dést.. az korántsem jelenti. ltttttit:saibctnbemutattuk a C-B háromsz get.il oly sokan a t |zásba vitt. 'rr tlégySZog cégtulajdonosi. és nem ért : miért tulajdonít ilyen nagy jelentőséget a háromszognek. Gazdag apám rigy vélte. A C és B betrík a cashbef-ektetói negyedeit jelolik.r. gyenge az egészségi. IJgy vállalkozásban . . mint egy vállalkozőnak... hogy alkalmazottak legyetek.|. a rosszul menó vállalkozásokban egy .l. Tehát ha vállalkozÓk akarunk lenni. ket.iiziil. ezértlett apám. őrabért fizetnék nektek. Gazdag apám elnevette magát. ahogyan gazdagapám lerajzolta nekem: gondolja. csupán egy Ezért kiiszkiidik olyan sok egyénileg vállalkozÓ.

A Ir:rrrchise-t mint7bgjformát szintén jÓl választotta meg. hogy tanulnának.hogy azértékesítés a marketing t bbról szől' mint és egyszerríreklámrÓl. vagy rosszul végeznek. Igazavan .. amikor még nem is volt meg a vállalkozása. Senki sem tudta. valahányszor gy érzem' hogy Justin Greyjé válok. akik mindenre tudják avá|aszt. sem autőforgalom arrafelé. sem tudta j ől megfogalm azni a ko mmuni ká c i ő t mjnt munkakciri leírást.'rryvelni lehetett volna. és azonnal átk lt ztette Volrr.'' a C-B háromsz gból látszik. és kevés pénz folyik be. . azt tette.lt. eznem vitás. Cs kkentette a reklámk ltségeket.rk rrtásokat.'')ltltk számát.. így a készpénzáramlás keze|ése mint Ir. a vállalkozás rosszul fog mrík dni. hogy valaki egy forgalmas keresztezódésben drága idejét. Magamnak is . hogy minden autÓ fékezzen le miatta. AheIyt'l t. jÓ szÓnok volt.. Apám sem nézett sajátcselekedetei mélyére. Mégis erre kciltenek az emberek. Ahhoz. Gondot okozott neki. megállapíthatjuk. és akik azt hiszik magukről.r lr boltját egy jobb k rnyékre. a termék. mint pereskedésre kolt.Haatermékszinten kezdjtik.l négyet lefedett.tulajdonost a tizlethelyiséget. A bajok ott kezdódtek.. Aligha van értelmetlenebb kiadás.rlrtént. A franchise-tulajdonos gondoskodott rÓla. I l r A munkakorok Egy vállalkozás ktil nbcizó vetÍileteit tekinthetjiik munkak ri leírá. .'ssz munkát. gyakran csódbe is megy. minden munkakort be kell ttjltenie valakinek. .Remek otletem van egy kiválÓ rij termékre. Amikor olyanokkal találkozom. Amint azt az e|s6 fejezetben leírtam.sakjogi kiadásai voltak. i . Justin Grey teste nyugszik itt. hogy azember eladjon még egy gombőc fagyit.a fagylalt márkája e|égvonzería vásárlÓknak. sek.. még.r ' 94 95 . jogi iigyek. soknak..z'rlktam mondani. rosszul alakulnak. . mert apám nem értett azértéke. ki'lt tt volna. Nemigen volt sem gyalogos. Kit igaza védelme sírba vitt. hogy a vállalkozás sikeres legyen. aheIyr. | .. rendszerek. egy félreesó bevásárlőkozpontban. Íozőja' Ő azthitte.nem r. ugyanis beperelte a franchise.lrl. Nem értett jÓl azértékesítéshezés a marketinghez. vagy arrÓl.rr llrlémáiért. Ir. mintsem meghallgatná'|1''tlk rr. Kiválőan kommunikált. Egyszerríen szőlva. nem volt tisztábanazza|. az egész vállalkozás hanyatlásnak indult. aki ért hozzá. hogy egy olcső k<irnyéken bérelt r. rr1''cclnek a versike jut az eszembe.|q a világ kozepe.r lt felelósséget a hibáiért. és aztvárja. a fagylalt kiválÓ volt. mert rossz fagylaltot árult.il egyet vagy ttibbet nem végeznek el. amikor jő terméket választott. akik rendszeresen másokat okolnak.rrgÍil a forgalom. aZ nem azéftl. Csak nem volt elég készpénz. 11'y $. a termék. Mrr Sokszorhallok ilyesmit: . amikor 1'yt. mindig eZ a vers jut az eszembe. kommunikáciÓ és készpénzáramlás foga|mak tulajdonképpen lefedik mindazokat a feladatk<iroket' amelyek egy vállalkozás sikeres tizemeltetéséhez sztiksége. akik nem negyvennyolcbÓl.Egy nagyszertí. De épp oly halott. |. hogy tÖbbet Apám egyedtil a C_B háromsz g kommunikáciő szintjén végzett jdnem sikeres lett.ittyszor csak azt látom. Ha ezek k ztil a feladatk rtik k zi. ha a . már versben r'. hogy apám azt hitte. amikor másokat hibáztatnak. amit sokan tesznek. a termék csupán a jéghegy csricsa. uj termék Amint az Majdnem sikeriilt t]tőlag azt mondhatom' jől dcintott. h: .ttithoz' Az olyan embert. Kiválő rendszert zttlsított a fagylaltozőnak. mint bárki más. Amikor szegény apám fagylaltozőja t<inkrement. Szorosabbra vonta a 1'yt'1llőt ahelyett. Ha szegény apám fagyla|tozójáná| maradunk. MintIrr r11y nem volt forgalom . Irr l1iy jől mríktidj n a konyvelés . inkább korcimszaka dtáig ragaszkodott az t1. rrlcgénekelték: r | {. \ .Ilrclat ugyancsak megoldott volt. a fagylalt márkőja e|ég a sikerhez.amit l. Cs kkentette aZ alkalma. hol van a fagylal. az iz|ete már akkor hanyatlásnak indult. aki kész meghalni azigazáéft. sítéshez és a marketinghez. hogy cs kkentette volna a veszteséget. Apám tehát t munkak rbÓ. rrrrrIlttja a |r. beláthatjuk. akik inkább vitáznak. hogy egy sor feladatk r kell a termék forgalomba hozásához. Véleményem szerint avá||a|kozás azért ment csődbe.

Ezérthívjafel ak<inyv elsófejezete afigyeltll('l ilz elsó leckére. ha trrssz kommunikáciős készséggelrendelkezik. vagy gondok vannak a 96 Egy egyszerííe|lencírzólista '. minden ne. elófordulhat. t rvényes jogai. Biztos va.A pénziigyi siker háromszoge A negyedére vonatkozik. mint a j ől fogadott telefonhívás. ValÓszínríleg jobb munkát végez a munkahelyén.. átkell képezni.Ez azt jelenti. ha otthon kiegyensrilyozottak a k rtilmények. cég megsérti ezeket ajogokat. 5. Ha a recepciÓs bírÓsághoz fordulhat. ltltttcm munkahelyi hozzáá||ását is jellemezheti. gyedben megtalálhatő a hiáromsz<ig. Ha a recepciős rt l lronában szeretetteljes kommunikáciő a je||emz6. t tragyban befolyásolhatja a munkahelyi teljesítményét.|lcn.sirládtagokkal. eZ nem csak a magánéletére lesz hatással. Jogi tigyek. ez szint. de |. nincs víz. Ezegyszerőlista. Ez az adott feladatklr terméke. A recep. ciős a cég te|jes rendszerének|ényeges része. vagy el kell mozdítani 6tabeosztátsáből. ugyancsak az egész rendszer megszenvedi. mentesebben mrík<idik. mielótt Il.. hogy a lt lráromsz gben szerepló <it munkak<jr mindegyike lefedett legyen. akkor kevésbéértékesacégszámáta.1. például nincs f tés.ikr zódik az é|e. Amint azt az alábbi ábra mutatja. Ha a recepciős rossz terrnéket nyrijt. a r'ir||ltlkozása csódbe megy. mégis remekszolgálatottettévek . hogy életébenmindenki találkozott már goromba recepciÓ.l' ll11y cég jÓval sszetettebb.1ilrIlibbis nem fog fejlódni.beázikatet6. Ha a recepciősjől végzi a dolgát. vagy anyagi nehézségekkel fog ktizdeni. |. r. gondoskodnia kell rÓla. tttrltttlana a . el kell végeznie aházi feladatát. A recepciősnak ugyanakkor vannak bizonyos vállalkozí azotmunkaktir valamelyikét nem képes jÓl bet lteni.'t. Ha ellenben otthonában ellenséges kommunikáciő zaj|ik. mondjuk goromba a telefonban.l. A házastársak k<iz<jtti vrtlik elsó szám kiváltoja apénz. KommunikáciÓ. l{cndkívtil lényeges az otthoni készpénzáramlás fuányítása. Ilyenkor mindenképpen ilt kcll képezni. l. sabbaknak egy cégben.trrciÓs trilk ltekezik otthon. .''.i beindítjuk. . Véleményem szerint a recepciÓs munkája egyike a legfonto. szer vezetője is lehet. ez ti. Minden vállalkozÓnak Termék.az 6 terméke ú'gy határozhatő meg. Egy sikeres vállalkozőst akkor hozunk létre. tt. mielőtt felmunkahelyén. hogy az otthoni rossz rendszerekkihatással g c-B háromsz<ig nem csak a CASHFLoW-négysz C' illetve B r munkahelyi rendszerekre. Ilyen esetben figyelmeztetni kell. az otthonnak vagy családn ak nev ezett rends ze rb en ugy anez a recepciős esetleg a rend.nek a t r A A vá||a|kozó házi Íeladata t Ha például egy alkalmazott recepciős egy cégnél. otthonában. gyok benne. a sokkal. szer. Mivel arecepciős alapvetően lényeges kapcsolati elem a cégkommuttik 'ciős rendszerében. I r'sz. a cég z kkenó.r lr ttt. Ha otthon elromlik a rend. Sajnálatos mÓdon sok válást a családi t. Készpénzráramlás.'pénzáramlás miaÍti problémák idéznek eló.. Ha a rer t. Rendszerek. vagy el kell bocsátani. mint az cit említett munkaktir erósen ley\Zcríísítettlistája.

gyakran rájonnek. Az 6 szo|gá|ta| | '.igyvédi szolgáltatás pénzbe keriil. használÓ rendszerek jÓl mrík dnek a jogi pályán. Termék: A termék maga aZ tigyvéd.riirrt csak alaposan leegyszeríísítvemutattam be a helyzetet.szerelónek. Egy kcinyvelópe. amelyeket azutánegy gyakorlottabb tigyvéd elemzésnek vet alá. orvosnak. 1.szájreklámmal'' hirdet.őrnek vagy bébiszitternek vállalkozást indítania. A jogi cégek tobbsége szÓbeli ajánlással:.Vagy elófordulhat. hogy egy jogász csak elvben érl.lroz ért. mert nem hajlandő megcsinálni aházi feladatát. c i Óra. a vá||a|ati joghoz. illetve esetiinkben a C-B háromsz g csticsa. fogor- . 99 tlrct(í. illetve magy ar ázkodásra.11it[. is talán csak elvben ért a termékekhez vagy a rendszerekhez. az t feladatkor segítségévelelemezni és azonosítani tudom a problémát vagy problémákat. Aszám|ázást és a pénzbeszedést gyakran kereskedelmi forgalomban lévó sofr ware-rendszerek segítségévelvégzik. hogy az i. 98 . Kommunikáci z Az tigyvédek tudják.hogy lassanként kidertil. A tapasztaltabb tigyvédek szakértelmétki. ő.listaként használom aziménti t feladatkort. de így vízvezeték. hogy szolgáltatások ny jtására hozzanaklétre tizleti rendszereket.kompenzáciőL Ezen feltil a legtobb iigyvéd egyezményeket kot klienseivel kettój iik viszonyának meghatározásátra.hosszti során át' Gyakran ellenórzÓ. Például a gyors és kciltséghatékony jogi kutatásokhoz a kezdeti kutatÓmunkát kisebb gyakorlattal rendelkezó. illetve marketing képzettséggelrendelkezó személy csak a kommunikáciÓ szintjén érÍezekheza témákhoz. ezért kevésbévan szÍikségkommuniká. szer Amikor valaki azza| á|| eló' hogy kitalált egy j terméket... mit csinál egy iigyvéd. konyvelónek. Lehet. olcsőbb tigyvédek végz1k el. és az tigyfeleik megfizetik a szolgáltatásaikat. és beszedjék azt a kliensektő. hogy t<ibbféle házi feladat elvégzése is vár rájuk. mielótt meggazdagodhatnának egy nagyszerrlí rij termék révén. miért k nnyebb egy tigyvédnek. Csakhamar ráj nnek. hogy sikeriik zá|oga a jő hírnévés az iigyfélhezf z6d6 jÓ kapcsolat. hogy azi||et6 az általa kitanult szakmát nyrijtsa szolgáltatásként. villanyszerelónek' teherautősofórnek. illetve az Óftet megillető. Egy mérntik egy értékesítési. l \It. Ez idő alatt az tigyvédnek eló kell teremtenie a szám|ái kifizetésérea penzt. Ügyvédet azért fogadunk. Jogi tigyek: Az iigyvédek engedéllyel dolgoznak (ez védelmet nyrijt nekik az engedéllyel nem rendelkezóversenytársakkal szemben). Íigyvédi iroda tagjainak jogait és kritelességeit.Egy kreatív mrívészpéldául esetleg csak elvben ért a termék formatervezéséhez. és az tigyfelek sokszor késve fizetik ki az tigyvédi díjakat. hogy a szolgáltatásokat csak a hőnap végén szám|ázzák ki. Amikor a kezdő vállalkozők áttekintik az tt munkakor szintjeit. hogy reálisan mire van sztik- Miért adják Íel? Az egyik ok. bár egyesek mostanság reklámozással is élnek. Készpénzáramlás: Az emberek számítanak rá. I Érte|miségi egyéni váI|a|kozok Magasan képzettegyénivállalkozők gyakran nagyobb sikert érnek el. Nagyon gyakori. amiért sok kezdóvá|la|kozó feladja' az. Amint egy cégben gondok mertilnek fe|. továbbá hogy e szolgáltatásokért kiszám|ázzátk az 6<et megillető osszeget. r. az cit munkakorból csak kettÓ.l. A leendó vállalkozÓk ttibbsége ilyenkor feladja az e|képze|ését. hogy az rij termékmiértcsupán a jéghegy cs csa. Az emberek tobbnyire tisztában vannak vele.ltkra van piaci igény. t.r r rstlÍ. Nem ritka. Általában megfeleló me gál lapodások szabá|y ozzátk egy-egy Kitaláltam egy uj terméket ség a termék forgalombahozásához. rrl. Ez azonban nem jelenti azt. eZ az egy- ellenórző1ista segíthet megállapítani. dig esetleg csak a készpénzáramlás szindén mozog otthonosan. Vizsgáljunk meg például egy tigyvédi vállalkozást a C_B háromsz g szempontjai alapján.hogy egy iigyvédnek ne kellene gondot fordítania a készpénzáram|áskeze|ésére. hogy 90_l20 nap is beletelik a számla kiktildésétól számítva' mire a szolgáltatásért járő pénzcisszeg befolyik. mert a képzettségÍik miatt tobb szinthez is értenek.k keresik meg az adott tigyre alkalmazhatő jogszabályokat. hogy Rendszerek: A jogászokat arra képezték ki. 2.

Thomas Edison elsóként találta fel a villanyktjrtét. 1882-ben teljes elektromos rendszert állított ossze New Yorkban. hogy nyeri nk Sokan azt hiszik. t0r . Azigazságaz. |. mielótt otthagy. ha cinalkalmazott vállalkozÓkká akarnak válni. . a beszállítőktől: befektetóktól. az ápolőnók. Pénzteremtés: Kommunikácio k t Nem kell elsonek lenntink ahhoz.de nem azokhoz. így a t zoltÓk. ésmiértaz6cége lett a világon a legnagyobb? A viálaszt meg. 100 l. ma képvisel t. magasan iskolázott emberek azért is ktiszk dnek sokat vállalkozóként. hogy valőjában a huszonharmadik volt a listán azok k z tt. hogy nem 6 vo|t az első. l878-ban feltalálta az őn|emezes fonográfot' 7.ket a szakképzéstik nem készítifel a C_B hiáromszog ktilonbozó szintjeire. a 5. és két éven át szenvedlr. lálőjaként. az iigyfelektól.. A szomoní valőság az. 't.z|eti vállalkozások t szintjéhez sztikségesek.. válmunkát elósz r egy áruházban' vagy menjen egy olyan cégbez . és Van egy kiválő termékotlettik vagy rij vállalkozásuk. Aki nem tud eladni. mert ő. nem 4' Edison 1847-ben sztiletett. hogy Edison tizenkettó és tizen t éves kciz tt ahelyett. ezen kívíilEdison élete és a vállalkozások t munkak ri szinde. Miért mégis Edison neve vonult be a tcjrténelembe a villanykorte felta. próbá|kozzon egy hálőzati trrtl pénzt szerezni. mint egy tanár vállalkoző szo|gá|tatásaiért. a konyvtárosok. és családtagoktől. akik mrík dóképes villanyk<irtét találtak fel. mint a Xerox' ahol házalÓ i. hogy iskolába j iírt volna. y v ál l alko zó az a|ábbi mődokon szet ez pénzt. kell munkát keresned magadnak.. . nák az állásukat..ikséges az értékesítóikészség. I879-ben feltalálta a villanyk rtét. mindenképp en v é gezzék e| a házi feladatukat.k. 5. Bizonyítékokvannak rá.'' A vállalkozáshoz elengedhetetlentil |()74-ben a Xerox vállalatnál kezdtem dolgozni. 6. Tizenkettóés tizen t éves kora ktjz tt vasriti bi'ifében dolgozott. munkak rben dolgozott.szabadalma. nem lehet vállalkozo: Készpénzáram|ás Ha valaki (lgy érzi. A kommunikáciő szintnek megfeleló. mert félénkvoltam.r|jtln r l Aki nem tud eladni' nem lehet vállalkoző. amiért sok kezdó vállalkozÓ feladja a vállalkozását. l.ahol képzvetlen értékesítéssel rt:sben is részestilhet. Majd 1977-ben r's l9.Az értékesítésben szi. a kereskedelemben dolgorr ltt.igyn kként kell szolgálatot teljesít. és jra alklrlrnazottnak áll.ltl|gozni. 1869-ben. A vasriti kocsikban fel-alá járkálva édességet és a saját tijságját árul. riasztja az e|adás gondolata.rlic. és saját ríjságot adott ki. Nekik azt aj ánlom./8-ban a cég <it legjobb értékesítójek zé verekedtem fel magam. 1876-ban létrehozta saját laboratőriumát New Jersey-ben.ttt. amelyek az ij. a titkárnók értenek bizonyos alapvetó szolgáltatások elvégzéséhez. és gyÍílltem a visszautasítást. és emiatt alapíthatta meg a General Electricet. Sok szak. huszonkét éves korában szÍiletett meg első. A legt bbezért nem 1rrkrlek az okoz gondot.hogy az emberek szívesebben fizetnek egy iigyvéd vállalkozó szo|gáitatásaiért. int csak a C_B háromsz<ig adja meg. Az ugyancsak tanár szegény apámhoz hasonlő. hogy nem értenek az értékesítéshez. 8. piacokről. 2. Amikor már tobb bátorságra tett szert. gazdag r lra Aki nem tud eladni. Tizentittól huszonkét éves koráig egy távírócégnél dolgozott. .r1xitn azt mondta: Az é|etrajzi adatokbÓl kideriil. 3. rlrrketinggel vagy l :g k foglalkozÓ cégnél.Az iskolai tanároknak és a szociális munkásoknak némileg nehezebb dolguk van. bankoktÓl és a vállalkozÓkat támog ató szerv ezetektól l. barátoktÓl ). lr. A pénzteremtési képességhiánya az egyik legIri|lb ok. trrr|tlak pénzt gyríjteni.. Amikor 1974-ben kiléptem a Haditengerészet k telékéból. a (r. Manapság sok olyan emberrel találkozom' akik vállalkozni szeretnérr.

leki. Átrtotag mege|1zte a remthetó.hiz. rádiős hálőzatokat vagy benzink thálÓZatokat.hogy a világ leg. Hatehátaz it feladatk r kÓziil valamelyiket nem ládák el. Egy vállalkolrogy a t LáthatÓlag nagyon leegyszerrísítve mutattam be. és ne hagyd abba a tanulást! Sziámomra az eladás megtanulása hasonlő volt ahhoz. hogy megértette és beépítette tevékenységébe az ntámogatás fogalmát. hanem . alaposan meg kell vizsgálnia a C_B háromsz g sszes szintjét egyenként. hogy e|végezzuk aházi feladatunkat.B efektetés i tanfo ly amai nk n a gy r ádióháltizatok k zremríkodésévelmííkÖdnek. Gondolj csak a Gazdagpapa cégre! A mi sikertink nagyrészt a rálőzati rendszeriinknek k sz nhetó. amikor megpillantom a szemében. aki előteremti rá a pénzt. gazdagabb emberei hálÓzatokat irányítanak. A késő. Inegismerd a háromsztg minden szintjét! 103 Munka a távíro cégnél:Rendszer Azza|. holott valőjában a huszonharmadik feltalálő volt a sorban.bbiekuán meg Kterek rá. miért olyan fontos ez minden vállalkozőnak. Mielótt bárki otthagyná az á||ását. hogy az 6 nevéhezfőz6dikavillanyk rte felfedezése. Mie|ótt feladnád az állásodat A k nyv további részébenrészletesebben is kifejtjtik a C_B háromsz g tartalmát.Ezért azt ajánlom. de félnek eladni. ahogyan megtanultam versenyautÓt vezetni.izdenem. A rendszerrel rokonértelmrí sző ahá|ózat. akik a félelmet azoknak az embereknek Rendkív[il egyszert'í C_B háromsz g sszes munkakcire be legyen t ltve. illetve a kezd6t6két. az egészvállalkozás megsínyli. Csupán annyit jelent. milyen fontos ez a rcndszer.'t. Ez a képességeaz egyik oka annak. vállalkozők szeretnének lenni.Ezértvan.esetleg nem tudta volna. Tévémsoraink televíziÓs hálőzatokon keresztiil jutnak el a világ n i n den táj án a tévénéz&. Nagyon fontos olvasmány minden vállalkozÓ számára. Ezért a villanyk rte feltalálásakor elektromos rendszert is tervezett izzői mrík dtetéséhez.|togy utőbbiak megértik. milyen fontos a rendszer Vagy a |rálőzat. hogy rendszeresen tókét tudott előteremteni ki'ilonbciző proj ektjei megvalÓsításához. Ha nem dolr02 hogy vállalkozÓként az embernek nem csak egy munkakÖre van. amikor még be sem indult a vállalkozás. például televíziÓs há|őzatokat. megtanulta. Így jogilag megvédte eszkcjzét. K nyveink forgalma Zását pé|dáulr lr Warner Books kiadő végzi konyvértékesító hálÓzati rendszere segítségével. Haegy vállalkoző megfeledkezik az t munkak r valamelyikéról. amelyek azt ál|ítják. esetleg csódbe is megy. A kisvállalkozők és a nagy cégek tulajdonosai k<iz tt az egyikjelentős ktil<inbség az. mennyire fontos. korát azza|. ott is a saját félelmemet kellett Elszomorít. szánj némi idót ana' hogy jobban . zás sikere vagy kudarca miír akkor eldő1. Ez nem azt jelenti. Mielótt tehát feladnád az átlásodat.Michael Lechter íÍtegy konyvet a Gazdag papa tanácsadÓ sorozatban oPM: other Peoples Money (MEP: Más emberek pénze) címmel. értékesítói képességénekk sz nhette. amelyekkel a vállalkozáshoz sztikséges pénz elóteolvastam egyéb k nyveket is EdisonrÓl. Itt is. kat és i'izleti forgalmazÓ hálőzatokat. marketinghálőzato. I I Kié a cég? Általában azé a cég oroszlánrésze. rosszul fog menni a vállalkozása. hogy mindegyikben szakértónek kell lennie. gozott volna távírÓ cégnél. hogy Thomas Edison egy ÍávÍÍő cégnélvállalt munkát.mert leírja azimént felsorolt mődokat. tanulj meg eladní. A szabadalom biztosítása: Jogi tigyek 1869-ben. milyen erórejlik egy rendszerben. huszonkétéves korában Thomas Edison bejegyeztette elsó szabadalmát. Ezért fontos. még ha ingyen kell is dolgoznunk.

Robert. szítették. E két termék továbbra is az alapterméki'ink. Aki ezeken a rendkívi. Senki sem érthet mindenhez. készpénzáramlás..késtárs. lecke: Kiilonbtiztesd meg az á|lásodat a munkádtol! G azdag papa azt mondta :. továbbá szigor .. other People.SHARON JEGYZETE 3.t How to Buy and Sell a Business (Hogyan vegyi.névjegykártyánk'' a CASHtrársasjáték volt. Kim és jőmagam mindhiárman gyakorlott vá|lalkozők voltunk. rejlett. ó védelmezi termékeinket jogilag szabadalmak. a cég résztu|ajdonosa. Rendkívtil lényeges. kcll kialakítani a gyártÓ. e tudással felvértezve jogászoddal.egfóbb eszktjziink védelme) címrímrívében. alkalmazott vagy tanácsadő. Akkor tehát kudarc ra íté|tettéI? Természetesen nem! Keress valakit. hogy egyik vagy másik dologhoz szemernyit sem értesz? Egy d rzstilt befektető azonnal észreveszi a hiánvossásaidat. hogy nem fektet be veled. mint ahogyan a Gazd agpapa sorozat késóbbi k<iteteit is. és mind az t készséggel rendelkezti.. ha rigy találod. értékesítői. amelyek a C-B háromsz g jogi vonatkozásaira tcrnek ki. illetve 1rltrtnereinkkel k tiink annak szellemében. trrk. A Rich Dad Company egyetlen alapítőja sem tigyvéd. A Gazdag papa cégnélkiválÓ társulás állt ossze.rl gedélyeztetési és stratégiai társulásoknak kosz nhetjtik. ugyancsak aGazdagpapa tanácsadő sortlzatban megjelent k nyve: oPM.s Money (MEP. sajátítsa el azokata jártasságokat.sséged. Más t.rtlberek pénze). FLow Termék sziilt a Gazdag papa.Michael segített nemzetk zi engedélyezésistratégiák z. hogy acég g rdtilékenyen mrík dj n. Íigyek. Jogi iigyek .ink.így eze105 I I l1 . A játékot Robert és Kim ké. egyben a Gazdag papa tanácsadÓ k (inyvek: own Your own Corporation (Legyen tiéd saját céged) továbbá .ink. melyik az erő. akik rnár rendelkeztek a sziikséges rendszerekkel bizonyos piacokon. ne a pénzért!. ahogyan azt Michael leírta a ( ilrzdag papa tanácsadő sorozatban megjelent. copyright' kereskedelmi márkák. llrti és ktlnyvviteli rendszert.tanácsadőink végezték el neki. és n vckedésnek induljon. más-más tudást tettÍink |e az aszta|ra./'()ros kapcsolatban áll csapatunkkal.A tudásért do|gozz. kommunikaciő.rti tő. A G azdag papa tanác sadő k nyv sorozatot azért ír. majd d<intsd el. Irct vé tették más emberek pénzénekés forrásainak felhasználását. amelyeket ma is használunk. hogy csinálja meg aházi fe|adatát. amelyek le. hogy tanulja meg az értékesítés mikéntjét. megrendeló. és valÓszínrí.il fontos kezdeti lépéseken prőbál meg pénzt spÓrolni. a kiegészíió szol104 Első'terméktink. Vállalkozásod megtervezésekor hozz cissze olyan csapatot. amely a C-B hiáromsz<ig mind az ot munkak rét lefedi. bármilyen jől .Ezta \tratégiát írja le Michael másik. az ember soha nem kap második csélyt.Ezze| a tanáccsal arra sarkallta Robertet.ink és adjunk el egy vír|lalkozást?) szerzÍje. hogy megosszuk veletek a mi tanácsadőink intelmeit. A cég legfóbb ereje mégis ttink erósségeinek tomuinacioiaban a teendó. hogy a megfeleló társasági formát vállrszd magadnak.csapat'' a C_B háromsz g vázánakrésze. miként r én szerzett t bbéves tapasztalataimnak raktári.add is el'' rieki a termékedet vagy a szolgáltatásodat. rigymond .rt ajogi munkát :. Énrendelkezem a céget támogatő tizleti rendszerek Rendszerek kialakításához a sztikséges gyakorlattal. amelyek bárk i rrek hasznára válhatnak csapatépítéskor. Arra buzdította Robertet. amelyeket a beszállítőinkkal.. 1rlbban meg tudod majd vitatni lehetóségeidet saját vállalati Idót és pénzt fordítani egy cég elindításiíra és az eszk ztik megvédéd ntő jelentóség ! Amint azt Robert is sére már a kezdet kezdetén rrregtanulta saját tárcagyártő tizletében. A . aki rendelkezik ahiányző készségekkel..i'igyfélszolgá. amelyek segítségéve|erós C_B hiáromsz<i- l atásokkal e gyiitt. min1 ii It Te mi mindenhez értesz? Tekintsd át a C_B háromsz tféle munkakcirét. rendszerek.használati utasításként'' ké- - Garrett Sutton vállalati jogász.ketársaság felállításában és kidolgozásában is. melyik a gyéngéd: get építhet a vállalkozása k<iré. Az illetólehet tő. N vekedéstinket olyan t. az késóbb még megérheti. Találtunk továbbá olyan stratégiai partnereket. rlt:nre g o o Mi a o jogi o termék. de további multimédia termékeket is kínálunk. Michael Lechter clé.a kcinyvet mi ketten írtuk Roberttel. sze?ény papakinyv. Garrett k nyve segít a d ntésben. melyhez mintegy . mert mindannyian kiterjedó szerzódések által.. Protecting Your # ] Asset a kockát l . hogy annál majd jÓval t<ibbet fizet. K<inyvek és játékok kiadása tek sz<inhetóen tudtam.

A C_B háromsz<ig kész106 ki fizetést a cégbő. mint amennyit kér. mind rendszeres elófi- sághoz is. lt A vÁLLALKozó ÉsCSAPATA (iazdag papa szerint .ink magunknak rijraalkotnunk.k dtetéséhez. csak ha ríj bevételekbő1 finanszírozni tudjuk. hogy csapatunk tag|ai résztulajdonosok legyenek lr cégben. Nem kell.richdad. hogy az egyes típusok hogyan végezhetik még hatékonyabban a munkájukat. Az any agi igények miatt már nem clgy csodás iizleti társulás szakadt meg hirtelen és neheztelések k zepette. és eló kcll teremteni. Ez a ktiztis elv tette oly erőssé kapcsolatunkat' Egyiktink sem akart p énzt. Lényeges. Ez nem vé. mint az emberi testnek az oxigén és a véráramlás. általuk kommunikálj. a speci. -- ket a rendszereket nem kellett neki. Éna partnereinkkel és a stratégiaisztivetségeseinkkel valő kom. a leggyakrabban felmeri.annak ajánlom Blair Sin. a www.TanácsadÓ testi'ilet szakértelmére is |ragyatkozhatunk ahelyett. itt nyrijtunk tájékoztatást a CASHFLoW klubokről.amellyel találkozom. ingyenes informáciőval szolgálunk mind az alkalmi érdeklódóknek. munikáciőért voltam felelós.Iadások ftnanszírozzák a fizetését. Képes rígy beszélni akár huszon tezer fós hallgatő- - Robert kiválőan kommunikál. és erós bennem a vállalkozői indíttatás. letlen. mint a k nyvvitel vagy a befektetés. Márkáink kialakításában és fejlesztésében tanácsadőinkra hagyatkoztunk. Az tizleti világban azonban minden azon m lik. hogy tudjanak rÓlunk az emberek. hogy a Gazdag papa termékek és szolgáltatások tóltink sz fumaznak. hogy egy személyt fófoglalkozásban alkalrrtaznánk. A kereskedelmi márkák szimbőlumok. akik i ncsenek nagyon rászoru W a a pénzre..a vállalkozás és a befektetés csapatsportok''. Kommunikáci Készpénzáramlás Mivel szakmám szerint ktinyveló vagyok. de a készségeikresziikség van a C_B háromsz g megfeleló rrrri. hogy végigvessziik a C-B I rrrunkak rét. ó biztosítja. hogy a jelenlévók mindegyike gy érzi. hogy rendszeres kommunikáciőt tartsunk fenn tigy- érthetően képes elmagyarázniolyan komplex témákat. mire az t.J!É&Eg*. Ha minden szerepre megtaláltuk az odailló szernélyt. (Az erós csapat kialakításáről tt'bbet is megtudhatnak Blair Singer r07 . hogy nem adunk ki pénzt. A PR-ral és a promőciÓval Kim foglalkozik. Ha valamelyik rendszer nem jől mrikÓdik' az az egészvállalkozást t nkreteheti. hogy le kell nyelntink a békát. Mindhárman jől érttink az értékesítéshez. Mindhárman azt az alapelvet k vetttik.. illetve aszo|gá|tatásokkal kapcsolatban. feleinkkel. ktiz- cash 1rcnziáramlás szintje ktiltin<jsen fontos.l. amelyben a szerzíbemutatja az értéLesítók ktiltjnb<izőtípusait és azt. A csapatéháromszog otféle 1lítésleghatásosabb mődja. remek esélyeink vannak azuz|eti sikene. és jő-e az egytittmrík dés. rnegfeleló csapat cisszeho zása. megvan-e a megfeleló csapatunk. Robert és Kim sokéves gyakorlattal rerrdelkeznek a befektetési tanfolyamok megszervezése és kivitelezése terén. Megegyezhettink például abban.. csak amikor mái a kész- rcndkíviil jő mulatság.Válasszunk olyan embereket. személyes trársalgást folytatott Roberttel. az igazi ktildetés megfogalmazása és a C_ l} háromsz<jg egyes munkak<ireinek alkalmas emberekkel valő bettiltése A - éveken át nem vetttink pénzárarn|ás megalapozottan lehetóvé tette ezt.Ht tigyfeleinknek. ális promÓciős kampányokrÓ| és rendezvényeinkről.. Nagyon lényeges.e martat etzik 1 acég jő hímevétiigyfelei szemében a termékekkel. és zetőinknek.iló kérdés. Aki ttibbet szeretne olvasni az értékesítésrő. HoGYAN ÉpírsÜrurcsAPAToT? liz. hogy elórevigye a céget.l. Gondot fordítottunk a kereskedelmi mrárkára is. Elófordulhat azonban. Egyszerríen.ink a pénzt a megfelelójogi tanácsadÓk szolgáltatásaira és lr jogi védelemre. Az iskolában arra nevelnek' hogy egyénileg érjiink el eredményeket. hogy nyitottak legytink társaink. hogy tanácsadőnknak t(ibbet fizettink. mert egy vállalkozásnak a Iltlw olyan. Ma aGazdagpapa mrárka és kődjelzés a világ minden tájín ismert mint cégtink termékeinek és szolgáltatásainak szimbőluma. A vállalktlzások kudarcának leggyakoribb oka a készpénzáramlás hiánya.com-on. Honlapunkon. gernek aGazdagpapa tanácsadÓk sorozatban megjelent SalesDogs (Üzletvadászok) címríktinyvét. illetve stratégiai partnereirrk pénztigyi igényeinek teljesítésére. én intézem a cég készpénzáiamlással kapcsolatos teendóit. i l HoGYAN F|zEssÜNK A oSAPATTAGoKNAK? A vállalkozás kezdeti szakaszában csapatunk osszehozása nagy kreativitást igényel. ha cserébe hajlandő kivárni.

lefedttik-e a háromsz g minden tertiletét. Gazdag Papa 4.s of Building a Business TeamThat lVlns [A nyeró i.) MÁs EMBEREK PÉNzÉruer ronnÁsA|NAK És FELHAszNÁlÁsn vÁLLALKozÁsuNK ÉpírÉsÉeeN| Már volt sző ró|a. Kim és én továbbra is megmaradtunk tulajdonosnak. illetve a saját tóke kamatainak eladása befektetók részére.Gazdag papa tanácsadő k nyvébóil: The ABC. de sztikségessévált rúj vezetóség munkába állítása a C-B hráromsz g egyes tertileteinek koordinrálásához. Feltilel ugyanakkor nem hagyományos formákat is. teljes-e a csapatunk. kiépíthetjtikcégtinket.ink lett itj vezet6- n vekszik a cégetek. Nektek is egyre ttibb csapattagra és tanácsadőra lesz sztikségetek. Robert. mikor kell félreállni a cég további fejlódése érdekében. Az MEP t bb mindent fog. Ha igen. kozásokat. és a cég m k dése a mi felelósségtink. 108 . és egyben minimalizálhatjuk a veszteséget. hogy felismerjétek. mint a szívességihozzájáru|ásokat és az egytittm k dó vállal. Az EL|NDULÁS Térjtink vissza személyes tudásuk felméréséhez. Úu vezerósÉc ségre.és becstiljtik meg. lal magába. Ha stratégiailag jől választjuk meg az MEP típusait. Ha nem. hogy felhasz- náljá'k mások pénzét és forrásait vállalkozásuk építésében. Ide tartozik a hitelfelvétel. Fontos.izleti csapat megteremtésénekABC-je]. mennyire illeszkednek készségeinka C-B háromsz g munkaktireibe. amellyel cégtinket finanszírozzuk. a vállalkozÓk mesterien értenek hozzá. rigy egy lépésselk<izelebb vagyunk egy sikeres vállalkozás felépítéséhez. vá||a|kozoi |eckéje A siker lerántia a leplet a hiányosságaidrol. akkor keressiik meg a megfeleló embereket. MEP-nek Az sziámos kiil<inféle formája és forrása létezik. sziikségi. Warner Books. Nézztik meg. ahogyan Ahogyan a Rich Dad Company nÖvekedett. és jÓl idózítjtik a pénzforrások elóteremtését. mint a hagyományos mechanizmus.

ahogyan sok vállalkoző megteszi vállalkozása csődje után. Az rgazgatőval szemben iiltem le. den pénzét. hogy megtanult volna valami rijat.'' Mélyet sőhajtottam. és az a|ka|mazottak jogait védelmezte. mindjárt a lényegre tért: . inkább állást vállalt. és vártam a jÓ vagy a roSSZ hírt. A tíz kiválasztott jelentkezó k ztil hatan tiljelenet erósen emlékeztetett Donald Trump t tink aznap az irodája elótt.. volt az interj n. Ncm volt valami kellemes akkoriban Honolulu belvárosában katonai . Ha jÓl Az inas-ra. és bizonyos kor<ikben nagyon népszer títlen volt. amely egy r vid ujj khaki ing|ltíl és zold nadrágbÓl állt. hogy az IBM nem nekem valő cég. |logy bár csupa pozitívumot mondott. ő egyre lejjebb cs szott a lejtőn.. amihez értett. frisscn végzett fóiskolások. és volt fóncike. Két interj után világos volt. hogy ha vállalkoző akarok lenni. hogy bemehetek a fónokhtiz. vagyis dolgozott a pénzértés spőrolt. amint ott iiltem ezek k z tt a vonző ktilsej( tizleti lt zéket viseló férfiak és nók a hiilgyek. majd a Xerox-nál kerestem értékesítóimunkát. Ncm a fizetés Vonzott. Az edrigy gondolt Iigi interj kon nagyon jő benyomást keltett. például pénzt teremteni. A Xerox-nál azonIxtn t interjrin is részt vettem. Az utolső interjrit a honolului részleg igazgatíja tartotta. és ók rs biztosan látták.^tnéZtemazanyagát. az volt. Munkatársaim 1lik. hogy nem én vagyok az óembertik.yázótíz kiválasztott jelentkezó k zé kertiltem. hogy a kommunikáciÓ szint hiánya okozta apám vcsztét. megállom a helyemet az életben? _ talpra állt volna. 111 110 . Ötvenes éveiben elvesztette min- Miután Az attÓl fiigg. Visszatért az alkalmazottak világába. nem lett jobb vállalkoző.a nyugdíját és az cisszes megtakarítását. ezért azegyenruhás férfiak sem keltettek nagy rokonszenvet. Nem tanulta meg. és ke. amiért feladta a v6||a|kozást. és k<izcilte. tejezet Az é|etból Vett tudás kontra iskolázottsáq _ Miután felismertem.élet'' alatt' t'gyenruhában jelentem meg.. az IBM-né1. Aztán ahelyett. hogyan szerezhetne tókét a k vetkezó vállal. ráadásul rovidre nyírt hajat és katonaijelvé- k('Z tt azt tetÍe. Amikor átnyrilt azírőasztall f lott. Sosem ktiptek le. Hawaii állam kormányzőjánaknyomdokain haladt: magasabb béreket és juttatásokat ktivetelt a vietnami háborri. mégsem szívesen néz rám. Láttam rajta. Jo jegyek az éIetben tanulok az iskolában' kérdeztem gazdag apámtől. Az egyik ok. hanem elvállalta a Pedagőgus Szakszervezet vezetíi posztját. mit értesz .gyenruhában mászkálni.iítt az igazgatő irodája előtt.Igyhátnagyon kényelmetlentil éreztem magam.jől oltoz tt urak és Énakkoriban még a Haditengerészetnél szolgáltam. hogy értékes tagja lehetne értékesítócsapatunknak. Nem lépett tovább. de tobbsztlr elófordult. Végre kij tt a titkárnó. ahol mindig is a legkényelmesebben érezte magát. A másik négy jelentkezí már t lr. Még tartott haditengerészeti egyenruhámban.Gazdag apám a tudlrrrnra adta.Tanulok tovább 4. Gyakorlatilag mindent el lról kezdett' rryeket viseltem. A rrlrgy sikerrí tévémrísorára. jobban megvilágosodott előttem a C_B háromsz g mibenléte. hogy Iclém k ptek . így katonai pedagőgusoknak. kozásához. lillytában az e|6tte lévó személyi anyagomba mélyedt. Egyzct fogott velem. hanem ismét alkalmazottnak állt. nem tanult a hibáiből. a C_B háromszogkommunikáciÓ szintjén kell ismeretekre szert tennem. hogy igazi apám bezárta fagylaltozÓját. hogy elfogyott a pénze. Mindnyájan fiatalabbak voltak nálam. igazán vonzÓ megjelenésíí. és a négy meghirdetett állásra pál. Nem kezdett rijabb vállalkozásba. Izgatottan vettem szemÍigyre a konkurent. ahelyett. hanem az értékesítóiképzés.

mert nem mentem vissza a fóiskolára. kérdezte Akkor miért nem mondták ezt meg korábban? . hogy politikai meggyízídéstinkról beszélgesstink mondta az igazgatő. akik képzettebbek nnél? kesítéshez.'' Felállt. Ezek után n azt mondja. megengedhedtik magunknak. Sok képzettpá|yázÓnk van. de nem kivételes' - Mondjon legalább egy indokot! Hogyan tudja eld nteni. ktink a legalkalmasabb. Én megtanultam mint vezető. melyi. Sajnálom. ha tudni akarja. hiszen olajipari hajőkon dolgoztam. Menjen. de nem alkalmazom cint. és prőbálja meg ríjra! Talán ak.ket vesztink fel. beszélnem kell at bbijelentkezóvel. Nem voltam hajlandő kezet fogni vele..K szon Végre fe|nézett. Most pedig. így hát kérdő. és ránkbámultak. eZ nagyon goromba elintézésimÓd. t évet hríztam le a Haditengerészetnél. Ön meg inkább olyanokat alkalmaz. azértnem vesz fel. holott mindnyájan rettegttink. de a munkatrársaink rigy vélték. A munkaerópiacon kemények a feltételek.i il . és nincs is interjri. szerezze meg aZ MBA-t. Nem azért vagyunk itt. tést nyertem a katonai szolgálat alől. és kitessékelt' Várjon egy percet! mondtam. Miért utasított e|? Úgy gondoltam. és emelt hangon kivágtam: -Egy hez? dolgot azérttisztázzunk: Mi k ze a diplomának az értékesítés- Erre a kint várakoző MBA. és azt mondta: . hogy tt2 - j Semet tartsam Szem elótt. Ennek alapján szelektálunk. felém nyríjtotta akezét. esetleg vannak más kvalitásai. hogy nem vagyok alkalmas az á||ás. az embereim épségére 113 . Tud egy konkrét okot mondani. ha megbocsát. dolom. hogyan kell gondolkozni stresszhelyzetben. és egy olyan háboruban harcolok. és rnesterkélt mosoly kíséretébenismét felém nyrijtotta akezét egy lanyha kézfogásra.Tengerész Miból Rendben adta meg magát azigazgatő' gondolja.re vontam: _ Tisztelettel megkérdezném. kor nagyobb szerencséje lesz. akik kihrízták rnagukat a katonai szolgálat alől. Nem kellett volna bevonulnom.és azt kciveteltem: Ez volt az a pillanat.kellett végigcsinálnom ezt az egész hercehurcát?Miért mondta az Kivételes emberek kedvéértengedményt tesztink ből velem Ez nem a megfeleló idópont mentegetízott az igazgatő. hogy válogassunk. és iskolábajártak? Ezt most ne vitassuk meg. hogy lefolytassa az interj t. hogy elsósorban a ki. Tudni akartam. hogyan tud d<jnteni interjri nélktil? En csak ennyit akarok tudni. Mialatt ezek a gyerekek az egyetemi vizs. és csak négy állásunk. Most csak MBA fokozattal rendelkező. Nos. uram. ne magaÍnÍa gondoljak. akik továbbegykor volt. olyanokat veszek fel. hogy ezt kell mondjam. Várjon egy évet. elb csrízott:. de én nként vonultam be. - - r. tanultak. és azÍán esetleg beszélheti'ink. de legalábbis emlékezetes. gáikra magoltak. Mi kclze van mégis a diplomának az értékesítéshez? ismételtem meg akérdésemet. nincs vesztenivalőm.n jő ér1azértéjelentkezók. hanem a harctéren is.Nagyon sajnálom. Mutatja az ember jellemét.Nincs ugyan doktori fokozata. hogy n megfeleló'az állásra. tnnek csak fóiskolai diplomája van' Ezze| az ajtőhoz ment. miért utasít el? Még azt az udvariasságot is mellózte. Csak azt mondja meg. arra képeztek ki. hogy a legjobbat hozzam ki a katonáimből. hogy megszerezzem a doktori fokozatot? Volt jobb dolgom. én vietkong harci állásokra reptiltem helikoptenel. Az igazgatő a nyitott ajtőban állt. n az egyetlen jelentkezó.ra? m. ha nem is beszél velem? Egyébként is rigy gon. aki nagyjá- SzrirÓsan a szemébe néztem. amit nem lehet az iskolában megszerezni. Miután megszereztem a diplomámat a Kereskedelmi Tengerészeti Akadémián. hogy-Tíz nincs ttjbb bet ltetlen pozíciő. és kezet fogtam vele. Elj ttem ide messziről.'' Amint ott álltam. hogy igenis kivételes leszek. amikor elhatároztam. Háboní volt.. forrt bennem aZ indulat. miért. és Ésigenis. A Standard oil alkalmazottja voltam és ezze|felmen.ildetéa rir? értékesítí. A beosztottaim gy gondolták.mint azok Abből' hogy t éven át olyan képzésbenvettem részt. amiért biztos benne. akinek nincs MBA fokozata. Elk telezettségról és nagyfokti intelligenciáről tan skodik.sek egy emberként felénk fordultak.. hogy jelentkezett. van. melyek nt alkalmassá teszik számunkra. amelyben senki sem akart harcolni. Nem csak az osztá|yteremben tanultuk meg. hogy jobban Mibő1 gondolja. kit-nó jelentkezónk igazgaÍó. Ami pedig a legfontosabb.

Kínosan zavarba gatőval a folyosőn. a konkurenciánál fogok elhelyezkedni. és képes vagyok nyomás alatt gondolkodni. Végign éztema reményteli pályázÓkon. konnyebb lenne. ha neki van MBA fokozata. Egy koncentráljak. nekem meg nincs. Alapvetően nagyon félénkember vagyok. hogy be merjek kopogni egy rijabb ajtőn.-. amikor mindent elvesztenek.Vallottambe. mint helikoptert vezetni. A legt<lbben inkább készek vrirni. odafordu|tam az igazgatőIloz.amit én kaptam az utőbbi t évben.gtcibbet. j jjcin vissza az irodrámba! Megvan rá a lehetóségem. hogy kivételt tegyek. és a Viet Kong Hono11Óppuskafészkei ellen repiilnék bevetésre. és sokkal elszántabban ktizdenek. amikor partikon és egyéb társadalmi eserlrényeken kell részt vennem. a bátorság. ne mulassza el felvenni Ó.klistáján.mintsem mindent odadobni. hogy meghallgatott.mÓdon azigazgatő figyelt rám. Nekem az a dolgom." Négy év nyomoruság Sokkal nehezebben tanultam meg eladni. ahányszor csak osszefutottam az igaz1lirtában. Minden szavamat gy zni a Viet Kong harcosait. hogy nem engem választottak. Alig adtam el valamit. és megkciszcintem. |egyÍztem a Viet Kongot. mint bármelyik IBM-es értékesító. Ekkor elhatároztam. magánakaz a dolga. de tudom. Nem bírom a visszautasítást. _ Nem csódo|sz be e|ég gyorsan G azdag apám s zokáso s modoráb an ne v etett. miután megtudtam. - Szerinted mi a baj velem? Azt hiszem. hogy felteszem azi-reá pontot. Hány hideghívást bonyolítasz le naponta? Nincs vesztenivalom Felvettek. mit mondtam. kérdezte. Egy ebéd kijzben meséltem el neki. az MBA-s tananyag felkészíti ezeket a k<ilyk ket arra. - Két éven kereszttil én voltam a legcsapnivalÓbb tigyn k a Xerox csaj ttem. Utálok ismeretlen embereket felhívni. -Tobbnyi-Egy-egy az irodában. amit előadtam neki' hogy megkapjam az állást. Még rrta is rosszul érzem magam. Tudom. Várjon egy percet! _ állított megazigazgatőhalk hangon' Kérem. '"plt. elbírok egy IBM-es értékesítóvelis még akkor is. és igyekre teszek. vagy elbrijok valami kávézőban.meg: hallották. Srlkszor azt kívántam. 115 rt4 . mert hitt bennem. hogy ezek az MBA-sek bizony reszketnek egy kissé.Azza| aképzéssel. Ha te tudom gy zzema Viet Kongot. hogy megvan bennem az eró. Borzasztő volt nap mint nap idegenek ajtlrián kopogtatnom. Azonnal elszaladtam gazdag apiímhoz elrijságolni a hírt. kezet ráztam vele. ne a sajátomra. hogy maguk m gé utasítsák az intu-"t a gyakorlati életben. és a jelenlegi i'izletpolitikánkkal ellentétesen d<intsek. Mosolyogva megjegyezte: . bárcsak még Vietnamban lennék. és mindig az utolső voltam az értékesítő. hogyan nyaljanak talpat egy jobb osztá|yzatért. Saját magamban viszont egyáltalán nem kételkedem. Mindannyiszor eszembe jutott a vietnami hósi szőrltlklat. hogy legy1zze azIBM-et. és találkozÓt kértem tóle. Mosolyogva szőlaltam Az irodában néma cscjnd lett. A félévesbeszá- rrrolÓk során az igazgató Sosem mulasztotta el emlékezetembe idézn| |rtlgy ó azértvettfel. csak elakadtam a tanulási folyarnatban.ve szek jÓ napon rigy a - - szem sszeszedni bátorságomat. a jovedelmem a béka ferreke alatt volt. Megd bbentó.it és őík sokkal keményebb ellenfelek. Sokan azt viselik a lcgnehezebben. Tudom.il. hanem a harctéren. Nincs ugyan MBA fokozatom. Elmondtam. a Haditengerészeti képzésem felkészítettrá. akik ott iiltek aktatáskájukkal az liikben vagy azoldalukon. éve harci helikopterekkel ellentik. hogy |egytzzem az IBM-et. hogy nincs velem semmi baj.Idónként akkoinverunt a hármat-négyet. amikor tudjuk. Nekem azonban kétségeim vannak. Magamra vontam a figyelmét. amikor már majdnem elbocsátottak. felhívtam gazdag apátmat. Azt sem hallgattam el. Ha maga rigy gondolja. Ezze| á|ta|ában azt adta tudtomra. hogy le- Ir. de a hite igencsak megingott. hogy nincs vesztenivalőnk. mint lrrlu utcáit járva házalni. milyen cs Íils kudarcot vallottam. és láttam. Végi.. amit akartam.ket. men kiprÓbáltam nem a tanteremben. Ezek aZ egyeteme t végzettkis nyikhajok csak azt tanulták meg. Ezérthiábanincs IriBA fokozatom.

Kis waikiki lakásomban tild gélve azon elmélkcdtem. Egyik ajtő után a másikon kopogtattam. hogy ezerszer vallott kudarcot' mire végre feltalálta a villanyk rtét. de eszembe jutott gazdag apám lanácsa. Rengelegszer utasítottak el. Gazdag apám ugyanazt mondta.. Viccelsz. és |egy6zték rettegésÍiketa hideghívásoktől. De hogyan vethetnék véget a kudarcaimnak? kérdeztem. EgyedtilállÓ ember voltam. Már nem volt kedvem visszamenni azírodába. félelem ide vagy oda.ami mÍíkdik. Immár ideje volt. és tanulj belóliik. te dcintesz. hogyan rázzák le az alkalmatlankodő i'igyntikoket. hogy ha C negyedes viállalkoző akarok lenni. Mindennap rettegtem tóle. Ismerek viszont olyanokat. Mindn y ájan azt áL|ították.ket a fónciktiktól. I]ste 7-tól 9:30-ig kellett telefonálgatni. hogy így sem sikertilt eljutnom ahhoz. vagy késóbb. ha gyorsabban csődtjlsz be. és tanácsot kértem tóle. Csak a téma változott de az intelem ugyanaz maradt. de azután bevettem néhány ltszpirint. gyen dolgozni. lttdtam. Egyszer aztán.elni az elutasítást.Egy tanulási folyamat kozepén tartasz. és rengeteg kudarcélményért. . miszerint kcinnyebb munkát szerezni. jobb' ha visszamész alkalmazottnak. hogy ha sikert akarok elérni. meg kell tanulnom eladni. akik triltették magukat a visszautasítástÓl valő félelmtik<in. Nagyon sikeres emberek let. a te 1iivőd. hogy . amit Thomas Edison' amikor arről beszélt. majd így szÓlt: Mennyire fontos neked.annál t bb sikert értem el napk zben a Xeroxnál. Sokszor hallottam már tóle. Megtanultam. A baj csak az volt. De utáltam lrírzalni. Semmi kedvem nem vo|thozzá. ismét felhív tam gazdag apámat..lefektidtem. annál hamarabb jutsz tril a folyamaton.Micsoda? akarnék gyorsabban Senki sem szereti mondta gazdag apám. kovess el minél tÖbb hibát. majd aztfelelte: Úgy tudsz véget vetni a kudarcnak. és tartsák távol ő. De d bbenetes mődon. és hamar letettem errő.hogy igazán villámsebesen csődoljek be. és Hawaiiban laktam. volt sző ezittta| az étékesÍtésről Megint csak azt igyekezettértésemreadni. illetve sikerek alapján változtattam a sz vegemen.Minél t bbet telefonáltam. hogy . A titkárnóknek elég nagy gyakorlatuk volt benne.Ha nem takarodik ki azonnal az irodámből. Hazamentem. és mindent elkovettem. lrívás helyett idónként h sz telefont is lebonyolítottam egy este.l a gondolatrÓl. hogy továbbtanulok. Minél ttibbszor val|ottam kudarcot esténként ajőtékonysági szervezeÍnél. - -. Lassanként egyre feljebb kertiltem az il végighallgatta sirámaimat. A folyamat aztigény|i. hogy felmondok. Gazdag apám megint elnevette magát. amikor aznap már rtégyszer hallottam. Még az is megfordult a fejemben. tek. ha az ember hajlandő in. Mindig a régi nőta. Minél hamarabb koveted el a hibákat. ugye? Miért Minthogy saját apám tizleti vállalkozása nemrégiben ment csődbe. hogy az eladás tényleg nagyon fontos. ha hamarabb tril akarok lenni a folyamaton. akik esténként adakozÓkat toboroznak telefonon.Nem érdekel'' és egyszer azt is a fejemhez vágták. A te életed. Gazdag apám ll6 rt7 .. ahol olyan munkatársakat kerestek. Vagy most vallasz kudarcot. Tudtam. amikor versenyautÓt tanultam vezetni nagy sebesség gel. kérdeztem panasz képes megtanulni. Vagy fel is mondhatsz.annál nagyobb sikereket értem cl a pénzgytíjtésben. hogy vállalkozó|égy? Egy váIlalkoző számára az a leglényegesebb kés7ség. akihez kellett volna. Nem sikerti| becsódo|ni Néhány hétre megfogadtam gazdag apám tanácsát.Ez akét és fél őra elég volt hozlá.becsódcilni? Ha nem csőd lsz be gyorsabban' akkor is becsódcilsz elóbb-utőbb mondta gazdagapámmosolyogva. lngyen munka Nem akartam éjszakai munkát keresni. hogy másképpen valljak kudarcot. és az elutasítások. mint eddig. annál jobban tudtam kez. A kívánt napi 3-9 telefon. IrajlandÓnak kelllennem átélni a kudarcot. és megszerzem ajogi diplomát. mély depressziőba estem. gyorsabban kell becsódolncim. hogy késő este házaljak a portékával . Éjszakánként szÓrakozÓhelyekre akartam járni. rendórt lrívok''. Akkor vége azegésznek. hogy t bb hideghívást bonyolítsak le. EZt mondta az autóvezető-oktatőm is. Ha eztnem vagy Mivel nem sikeriilt gyorsabban becsőd ln m. Találtam egy jőtékonysági szervezetet. minél t bb lett a kudarcélményem.miaz.hogy tudjon elrlrlni.

Kijártam az eladás isko|áját. hogy átlássák azegészcég mrik dését. A . A diákok t bbsége jÓl fizetó állásokra és magas szintrí képzettségreáhítozÓ alkalmazott volt. beiratkoztam egy helyi tizleti iskolába esti tagozatra. ezért abbahagytam. A vállalati ranglétrán szerettek volna egyre feljebb araszolni. Itt szerzik meg az é|eÍhez sztiksé. A vállalati iizteti iskolák.Más volt itt a kult ra és a tanterv. Kevésbévoltam gátlásos. a legiobbak k zé kertiltem. Minél tcibbsztlr éltem át visszautasítást ajÓtékonysági szervezetnél. Nekem abban a szerencsében volt részem.l csodáltam a szép lányokat. állÓ galléros ingem' diszkőcsizmám és kagylőnyakliáncom is volt. A kudarcok meghozták a gyi. Igazán nevetséges lehettem.azza|a szándékkal. Esténként 10:00-tól hajnalig a diszkőban mrilattam azidít. még tanulmányi szabadságot is biztosít' A formális képzésuÍánaz ifjri alkalmazottak a cég ktil nféle részlegeiben dolgoznak. Még fehér lt<inyom. ideje odébbállnom. A ktil n munka még a szőrakozásomra is kihatott. és elvégeztem a házi feladatomat a C-B háromszog kommunikáciő szintjén.. A négy tizleti iskola típusríÍizleti iskola létezik. l A kudarcok meghozzák a gytimo|csiiket A Xeroxnál t lt tt harmadik és negyedik évemben nem kullogtam bbé hátul az értékesítók listáján. só. Gazdagapám elmagyaráztaa fiának és nekem.Miután a diákok végeznek. mint ami nekem kellett. de mégis mrik d tt a dolog. dag apámé is 3.im<ilcstiket. ilyen volt gaz2. népszerríségre tettem szert. Sokat is kerestem. t I Hagyományos iiz|eti iskola Amikor a Xeroxnál dolgoztam.. hogy értékesítókét elért si. nem kaptam pénzt. Nem állítom. Az esti munkámért hagyományos iizleti iskolák. akik ki kertilnek a hagyományos iskolák. míg én inkább a saját vállalati rang|étrámat akartam megépíteni. Sok cég belsóképzést indít ígéretesfiatal diákok részére. Arről azonban sejtelmem sem volt. már nem én voltam az utolső. tem a bárpultnál. 4. kevésbériasztott azelutasítás. az oktatőkhoz akartak hasonlítani. Sok családi vállalkozás kiválÓ lizleti oktatást nyrijt a családtagoknak. Csakhamar. és hatiírozottan érdek]ődtek irántam a nÓt.l. Villámsebesen vallottam kudarcot. kerem k vezte ki életem legcsrífosabb tizleti kudarcának ritját. A negyedik évben folyamatosan a legjobb értékesítóvoltam. hogy megszerzem az MBA fokozatot.Amint ezt elértem. l.mint John Travolta a Szombat esti láz-ban.és gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek.Életben maradni'' címríslágere járt az eszemben. ahol ritmutatást és elómeneteli lehetóséget kapnak. I|yen az MBA is.t. Ezek neves fóiskolákon és egyetemeken találhatők. Ide j árnak mi ndazok a váll alkozők. amikor magányos farkasként tics r g. a családi vagy vállalati tanfolyamok biztonságos menedékébő. Egyszeriben már nem féltem megszÓlítani csinos lányokat. hogy mind a négybe járhattam ilyen vagy olyan mődon. mint a másik. biztosan rigy is néztem ki. hogy négy ktil nbtizó ll8 u9 . Most már valami jat kellett tanulnom. Az é|et uzleti iskoláj a. mindig a Bee Gees . A családi iizleti iskolák. Nem egészen egy évigjártam oda' Nem volt nekem valő hely. ges képzést. és csak messzirő. A tanárok az iskola vagy valamilyen nagyvállalat alkalmazottai voltak. Sok esetben a cég á||ja az oktatás k ltségeit. Egy csak fi k által látogatott katonai akadémia és a t bbéves haditengerészeti szolgálat után igencsak felemeló élmény volt a sok csinos nő társasága. a céghez mennek dolgozni. annál jobban éreztem magam a waikiki éjszakai mulatőkban. Mind a négy iskolanak vannak elónyei és hátrányai. Sokkal jobban éreztem magam' mint korábban. Akármerre jártam.t bb jcivedelemre tettem szert. I lskolában hogy azegyik jobb. tudtam.menó csávő'' lettem. és diplomát adnak. de napkozben egyre értékesítóklistáján.

az IBM. mert éveken át tartott a tanulás. kegyetlen tanárok. Alighogy elkezdtem a cégné|do|gozni. Sike. Pont azt kaptam. Amíg a vállalati tizleti lskolába jártam. t20 t2l . amire sziikségem volt. nem lett. Itt nem. i i Az élet rizleti iskolája legnehezebb i'izleti iskola az é|et tizleti iskolája volt számomra. Amikor kiléptem a XeroxtÓl a nagyvilágba. és gazdag apám nemcsak sikeres vállalkozÓ volt. miért ragaszkodott hozzágazdag apám annak idejőn. hogy csÖkkentsiik a k ltségeket. lecke: A siker lerántja a |ep|et a h iányosságaidrot Gazdag apám egyik tanítása így szól':. mennyibe kertil egy vírllalkozás fenntartása. mit ért eza|att. Kereskedelmi vezető. ha egyáltalán kap valamit. Erősségeink lerántották a leplet a gyengeségeinkról. . Tudtuk. amíg saját vállalkozásom sikeres Nejlontárcákat gyártÓ cégi.iz|eti isko|a A Xerox jővoltáből a világ egyik legkit nóbb vállalati értékesítőitanfolyamán vehettem részt. Az elméleti oktatást gyakorlat kovette.és a vállalkoző csak utoljára . Virginiába lrzok után.A siker lerántja a leplet hiárryosságainkről. amikor sikeresek letttink. ben a cég elsó osztályon elrepített HonolulubÓl Leesburgbe. és kiléptem é|ettizleti iskoláj ába. hogy szinte mindent a cég fizetett. Mindhárman. A bajt ltz okozta. Bet ltotttik ezeket a munkaktjr ket. hogy jobbak legytink. Ez nagyon jőt tett nekem. itt dollárban osztályoztak. hogy a fia és én ingyen végezzukel neki a munkát. egy olyan világba csoppentcm. Családi tizleti iskola Mike barádaként lehetóségem nyílt rá. Az élettizleti iskolája rettenetes volt. akik társultunk.ink nagyszerrí pedagÓgusoknak és mentoroknak bizonyultak. . és immár tudtam. A vállalkozások víIágára készített fel minket egy olyan világra. Amint a nemzetkcizi siker nyomást gyakorolt a rendszeÍÍe)az egész cég felrobbant. kal és szigorri osztá|yzási rendszerrel.itti'tik"t és négyeseket osztogattak.tt' Vál|a|ati Í.ink azotb6|két szinten jől m k dtltt. . Nem crősítetttik meg a jogi iigyek.'ií*'{{{qe5{ffiffi. de elmulasztottuk a megerósítésiiket. Az IBM kemény és méltő ellenfél vo|t. Gyengeségeink kioltották az crősségeinket. egy egyhetes tanfolyaml a a cé g képzókozpond ába. amit tanultunk. Kemé- mint 4. szabáIyszerően azutcán találtam magam. Folyamatosan titvozték az elméleti és a gyakorlati munkát. hogy azonnal kiprőbáljuk. nyen tanu|tunk. a szép iroda' a rendszeres fizetés utián..Érze|mileg alaposan megviselt a dolog. olyan volt. nemcsak az értékesítést. a't' ltazást. hogy gazdagapám családi iizleti iskolájába járjak. halvány fogalmam sem volt rőla.ha le akarjuk gy6zni. Megint ingyen dolgoztam tchát. hanem a konkurencia termékeit és stratégiáit is megismerttik. Mindaddig nem tudtam. hanem nagyszeríí pedagőgus is. egyszerríen azért. beleértve a gemkapcsokat. és ttil hamar értiink e l tril nagy sikert. sót még mások fizetésétés juttatását is. Ugyanakkor ez volt a legjobb tizleti is- A kola. ahol mindenki elóbb kapja meg a bérét. resnek mondhattuk magunkat a kommunikáciÓ és a termék szinten. A diplomaosztás napia l978-ban végeztem a Xerox vállalati Íizleti iskolájában. hogy fel kell k tntink a fehérnemíínket. ahol nekem kellett fizetnem mindenért. a rendszerek és a készpénzáramlás szintjeit lr C_B háromsz gben. mintha egy kerti locsolőcstrvet csatlakoztattunk volna egy t Zcsaphoz.'' Vagyis az erósségeink leleplezik gyengeségeinket. Két társam és jÓmagam két éven át nem vettiink Icl fizetést. Sokszor elfogoti a rettegés és a legmélyebb kétely cinmagamban. A cé| az vo|t. 1974. Az elsó ttsztályra szőlÓ repi'ilőjegyek. éveken át tanultuk eztakét témát. hogy trilképzettek voltunk e két szinten.

Minden kudarcom okosabbá és magabiztosabbá tett. Rendszerek rendszere Vállalkozást építenisok mindenben hasonIít egy autÓ sszeszerelésérendszerek rendszere. mind a gyakorlati életból vett tudást. hogy visszafordulj ak". de gazdagapám lebeszélt rÓla. és egyre-másra ajtőkon kopogtattam be. ugyanakkor hat év során t bbszcir visszatiltem a tervezóaszta|hoz' Minden bukás kevésbévolt fájdalmas. hogy kiderítse. Jon. Az emberi test ugyancsak rendszerek rendszere. Gazdagapámnak igaza volt. |. Nevetve hallgatta. panaszne volt.'' Miután két társam faképnél hagyott. Dave.hogy segítsen rendet tartani a z rcis adminisztráciőban. Minden ku_ darc kihívást jelentett. Ha lrz egyik rendszer meghibásodik. rátaposott a gázra. hogyan éltem meg akkoriban pénz nélktil. hogy nem akarok rijra állást vállalni. I l c. Az autő rrreghajtási rendszer. bevágődott az orrom elő. hogy ingyen dolgozott nektink.. Sok tekintetben hasonlő élményben volt részem. Jon A kcivetkezó mondta. még arra is megtanított. hogy megtaláljam az ajt6 kinyitásának mÓdját. egy nyugdíjas konyvvizsgálÓt (korábban egy k nyvel 6cégné|állt alkalma zásban). ziink iigyesebben tÓaét. Tudtam.in k. egyszeriben felbukkant két rij társ. lés gyorsabban ment. Ma már nagy kockázatok Irclyett nagy lehetóségeket látok. mint amikor házaltam. Nem elég. Ha kudarcot vallottam. egyik napről a másikra élttink. ho gy h aragítsa meg a hi te le z6ket. kitárult az ajtő. Azt az egyet biztosan trrcltam.és minden felépii. hanem izgatottsággal.ben saját sikeres iizleti vállalkozásommal fejeztem be.. Remekiil értett hozzá. Másik rij tiársam. és egyre jobban vonzott. kijavítottam a hibákat.Kezdd jra!Ez|esz az az.-. Amikor azt kérdezik tő1em. mint az e16z6. szőrakoztatőnak találta a kínlÓdásunkat. | VállalkozÓnak tanulni sok tekintetben olyan. Szíves Ör<jmest dolgozott ingyen' mert a felesége rigyis kívtil akarta tudni őt aházbő|. hogy mind a négyféletizleti iskolába jártam. hidraulikus rendszerés így tovább. é9z6r endszeri. KiválÓan tudott építkezni. Egyiktik a bátyám. Van benne elektromos rendszer.. Egy ríj tanácsadőt is szerzódtetttink. Ha valamelyik rendszer meghibásodik. Sok tekintetben rigy gondoltam. ajtő volt a kovetkezó világ felé.***'*. a rendszerek szintjén volt járatos. azt szoktam felelni: . hogy legk zelebb okosabbnak kell lennem. azután vis szavittiik a szerelómííhelybe. valami felrobbant benr 1lcn. Vissza a tervezóaszta|hoz Í-izleti iskola. c son trendszertink és még sok cgyéb. és minden nagyon s tétnek látszott. az autÓ leáll. a test mííkodéseis leáll. Ha ez utÓbbi tcjrtént. Azon kívtil meg. fékrendszer. amit meg kellett tanulnom. Ha sikert értem el. mintha nem is vállalkohanem versenyautőt. teljesen egészségesés életerős-e a cége.Nem tudom.lez. A bátyám. jra fel tudnék építeniegy rijabb rendszert elolrő1. hogy ha mindent elveszítenék. lz) I . Használnom kell a kreativitásomat. Hoztak némi pénzt az iz|etbe. A Xeroxnál kezdtem |974-ben.és a beszál l ítők i s mi ndi g a kezér játszote tak. tudtam. Miután kialakítottam és sokszor rijjáépítettem nejlontárcák at gy árÍ6 cégemet.n. csódbe mentcrn. de fontosabb. hogy betilhet egy irodába. hogy megtanulhatom. Tízévenát építettem. kivitte a versenypályára. hogyan szerez- akartam tenni. Mint mondtam. és meg:izereztem mind az iskolai. mint autőszerelést tanulrri vagy orvoslást' Ahogyan aZ orvos megnézi az emberi testról késztilt lÖntgenfelvételt vagy a vérképet. azt hiszem. Ma már tudom. Énis ezt . . egyre konnyebben tudtam vállalkozásokat elemezni.rigy vizsgálja meg a vállalkozÓ a C-B hírromsz get. Válla|kozásunk csódje után két társarn kilépett az uz|etb6. A csapatunk dolgozott egy ideig a cézírst építenék. min kell dolgoznom. ahogyan szegény apám tettc fagylaltozőjának csódje után. Ma már rtem félelemmel ttilt el. majd 1984.. emésztórendszertink. Örti|t neki._. és segítetirendbe 122 kezébe vette a készpénzáraml ás irányítás át.tril ncs szire mentem ahhoz. mivel kell legk zelebb foglalkoznom. jra építettem. Van érrendszertink. Az élet tizleti iskolája jő tmutatásokkal szolgált. hogy rij életerővel és készségekke|gazdagították. és nem álltam helyt. Mindig tudtam. kodtunk. A lehetólegjobb tízévesiizleti képzésben vrllt részem. Ez volt :r tanulás legjobb mÓdja' Sokszor gy érezÍem. Minden alkalommal egyre kevésbé féltern a bukástől. vagy nem biztonságos. Tcibbet kell gondolkodnom. amire mindig is viírtál'' tt'rrni tigyes-bajos dolgainkat. amint társaimmal nyafogtunk.jra csódbe mentem. Egyik napről a másikra tengettem aZ életemet. Ezért volt tllyan nagyszerrí.

Good to ö.i.iJ..j A baloldali oszlopban általánosságban az iskolázott emberre jellemzó tulajdonságok szerepelnek.. aki nem tagja az6csapatÍnak. nyilvánvalÓan jogászra a kéJzpénzáramlÁtJzereset peoig k:l{.igyek intézését |Íl*ap'jst ne. mint egy részmunkaidő. hogy milyen fontos leszállítani a buszről az alkalmatlun bereket.. Bármily z. A-gondolkodrÓ : M indny áj an i s merÍink ki vál ő anal'izálrő készséggel megáldott embereket. e mint az é|eti skoláj ában megtanulhatő dolgokra.zinten szi'ikségések. A vállalkoző nem kap. hogy vajon ki irányítja acéget: a vállalkozÓ. ati Luu4D ttizá il'' á .!nvvében.'j::k gyakorl o:l átíth atő. és példákkal világosabbá lcszem ő.!1l'. Gazdag apám mindig azt mondta: .".. '-a ."]'1i..] Három nagy hiba ljogi és k<inyvviteli feladatok ellátásával kapcsolatban három szarvashibát szoktak elk<ivetni a vállalkozők: l. "d.. :-legfelel egy.-Th el yeken. ho gy valakiből sikeres v á|]a|kozőlegyen. és nem is kér megfelelőjogi és kcinyvviteli tanácsot..:.: ]:T-lll-b]náciőa jÓ végeredményben meglátása.-M... rJ . mind anégy tertileten fejlesztened kell magad. Az j gondolatokkal szemben általában kritikus vagy cinikus hozzáá||ást tanrísítanak. A jogi i.. }ffi -cllnel ls :j Íl. A C. Ők azok.-{."o. bármilyen jÓl értik a szakmájukat az utÓbbiak. A vállalkoző trílságosan hallgat k nyvelójére vagyjogászára.T mindez.. miért. hogy ktinyvelóji. meglepő'. Gazdag apám azt mondta: .. Ma aza válaszom: mind3z kettó' Ahho z.a1runkát hozzon cissze. Nem azt mondom. Ez intim kapcsolat. azaz melta |^T:l:g' játazegyesretaaatorátveg*ffi K.*:* csapatmunk a hozza meg.ii. akik 'otun vállalkozást akarnak indítani anélktil.rlvr rqu tu aas \uz(Jtl.. azért mindig mi fizetjÍik a számlákat.j :o j1 találja az emberek 9sil. i skoiában megszerezhető k épzésr épgrígr sztiksége van. ffi*T. i::l""l.1kerk. A vállalkozőnak olyan k nyvelóje vagyjogásza van.#Tí"T M-gondolkodő Mtíszaki készségek / szakértelem . A d ntések elótt további részletekre kíváncsiak.l tudni. Sokszor megkérdeztem vállalkozÓktől. Nektink kell d<inteniink a cég tigyeiben.egy tehetséges embernek.Egy részmunkaidós k nyvelóvagy tigyvéd olyan.ket.gondolkodtÓ Emberi készségek/ személyes iránvítás ffi?. t25 . 3.ik és jogászuk . B hráromsitigbó. íí#. mielő'tt vállalkozást indít.ogi így"t e. t24 .igyvéd? Mindig gondoljunk rá.#.ottság vagy az é|etbíIveit ismerete k.'' len- Az iskolázottság és az é|etból vett tudás kozotti ktilonbség A.i'"n.'' Ezekre a tulajdonságokra még visszatérek. inkább hosszan elemzik a helyzeteket.Ha vállalkozÓ akarsz lenni. melyik fontosabb egy vállalko ző számfua: i$o|{z. de például u. hogy fóállásban kell alkalmazni a k<inyvelót vagy a jogászt. A jobb oldalon leírt jellemzók t bbnyire az Óletból vett ismeretek sorába tartoznak. Most egyelóre rcividen cisszefoglalom aZ egyes típusokra ellemzó tulaj donságokat..r*t milyen roiaut nakhozzámtanácsért.udó.gondolkodő Kreatív gondolkodás / rugalmas logika E. Mindent tudniuk kell' és akarjanak is mindenrÓ. h ffi . (JőbőI kiválő) címrí uny:s"j.": vagy még rnkább !fo"i 'tJl k<lnyvvizsgáiÓra. Á c_n"sy ő ll"". a kÖnyveló vagy aZ i.Melyik fontosabb? Gyakran megkérdik tÓ1em. Nem szívesen hoznak gyors d ntéseket.. mi a ktil n bség aziskolázottsá g és az :g1 '^1'"i1iY.l kidertil.' . * .o u *:*t"":T:: il. a :::. akik élveztékaz iskolában a matematikai problémák megoldását.. "#n"r'.il. de bízni kell benntik. mielótt dontenek.gondolkodÓ Analizálási készség / kritikus gondolkodás Jo csapatmunka tud:ia'keJl.:]é.. u készpénzáramlás kezelé|" igényet.s férj vagy feleség. Az életból vett ismeretek mind az cit s.. ".

mindenki számiára egyértelmÍí. vállalkozok A ktilonbozcÍ típusu gondolkodok kti|tinbozo Már bizonyára kitaláltátok.ikségtik. akivel jől megértik ma- K. Az M-gondolkodők gyakran az E-gondolkodők szciges ellentétei.vagy M. de dolgozhat a szőrakoztatőiparban is. Lehet. csakhogy találkozhassanak más számítőgép-órtiltekkel. Ha például azt mondom: . mégis gondokat okozhat nekik vállalkozásuk fejlesztése.és az E-kategőriában. és nagyon jők apiac egy bizonyos szeletében.gondolkodő.és az M-gondolkotlÓknak pontos. Vannak számítÓgépes csodabogarak. hogy felvetűk valÓszínri. akik azt hiszik. Egy E-gondolkodő pedig talán a politikai életben találja meg lr helyét. mert a K. Sze. A munkatársak bármit megtesznek egy EgondolkodÓ kedvéért. Számokat akarnak lírtni. hogy . mint olyan t. r. osszeraktuk az uzletet.liik. milyen eredrrlényeket ér el a tobbi játékos. Érdemeselgondolkodni a játékos szőn. amikor a piac Zuhan''. Az'frz|eti életben a dolgozÓi gárda kedvencei. Sok egyénileg vállalkozÓ nagyon erósen képviseli az A.gondolkodÓkkal ellentétben.. Azért órtilnek meg ettő1 a választől.gondo|kod : Mindnyájan ismer{ink olyanokat. Lehetnek akár konyvelő'k vagy i. hogyan kell megjavítani egy elromlott sebességváltőt.ttlber. csakhogy beszélgethessenek valakivel.T bb pénzt tudok keresni.'' B.tgy azért mennek csódbe' mert hiányzik belő. Más szÓval. aki irálryítja a tomegeket.leg A.ik egy vagy t bb fajta Gazdag apám azt mondta: .és az M-kategőriában.gondolkodÓ 126 én nejlontárcákat gyártó cégem t bbek kciztjtt lrzért ment t nkre' mert tril erósek voltunk a K.Mit tegyek? tn milyen képletet használt?'' Ezek a kérdésekelrárulják. mert a mi befektetési mÓdszertink nem illik bele a logikai rendszeriikbe. A K. hogy rugalmasan ítélikmeg. akik marsbéli nyelven társalognak egymással.. A befektetés világában másként fektet be egy A. melyeket folyamatosan elemeznek.Egyszeníen csak kreatívak. Az A. tsszetilti'ink egy csapattal.gondolkotlők. Nem skatulyákban gondolkodnak.. Az A-gondolkodők sokszor egysze. rrgyanakkor nagyon gyengék az A. A K-gondolkodÓk gyakorta az órtiletbe kergetik az A-gondolkodÓkat' A rugalmas logika azt je|enti számukra. akik mrívészi alkotőkészséggel végzik a munkájukat.gondolkodrÓ: Mindnyájan ismerÍink mríszaki csodabogarakat. A kisvállalkozások azért nem nónek meg. AutÓs boltokban mrilatják az idejtiket. Ezek az emberek nagyon jől értik lr szakmájukat.és az M-karogÓriát. a K-gondolkodők logikussá teszik onmaguk számára a logikátlan dolgokat.és egy Az Í2. mit tartanak értelmesnek. Ezekazemberek bárkivel szőba tudnak elegyedni. Mindenki meghívja Ó. Az emberek hallgatnak rájuk. Válhat belóle miniszter. Befektetési tanfolyamaimon sokszor a résztvevÓlk egész csoportjai teszik fel a kérdést:. 1rcldául rommel nyit autősboltot. ha rendelkeznek a sztikséges iizleti ismeretekkel. a K-gondolkodÓk jobban értik ebben a logikát. M. Egy A..l . Egy A-gondolkodő iigyvéd szívesen rizcmeltet Íigyvédi irodát.gondolkod : A gimnáziumban gyakran az E-gondolkodők kcjzi'il kerÍilnek ki a di áktinkormányzatok v ezet1i v agy aZ i skola l egnépszerri. Egy K-gondolkodásri orvos. lrmi arra utal. akit azért fizetnek.. hogy valaki kiválő i'igyvéd az A-kategőriában. Mind a négy fontos rltii típusra nagy sztikség Van. esetleg plasztikai :.Kiválő vezet6 válhat belő. Az E-gondolkodők a házibulik sztárjai. Egy autőkért raj on gÓ M.bb diákjai. a legjobbat 1lrodukálják egyediil. mint az A-gondolkodÓk. noha nem feltétleniil mrívészek. az M. Vannak autős csodabogarak.cbéSz lesz. hogy az emberek fontosak a befektetési képletben.. mint egy K.igyvédek is.gukat. mert a figyelem k zéppontjában áll.és az E-befektetóket jobllan érdeklik az egzotikus tizletek. Vagy rerlrek villanyszere| azM-kategőriában.Vagy egy M-gondolkodÓ. ami nem illik bele a gondolkodásmődjukba.Egyszer(íen létrehoztuk a befektetéSt.ket.Az iizleti életben mind a négy gondolko- rlrlndolkodásmőd. és az E-kategőriában gyengék. és kerestÍink cgy kalap pénzt. hogy a ktil nféle gondolkodők más-más váll alkozásfaj tíűloz v onzódnak. retik az osszképet látni.Vagy egy E. rríen elutasítj ák azt. mert ő..li. SzámítÓgépes konferenciákra járnak. Miért? Mert az M-gondolkodők általában hasonszórríek társaságában érzik magukat igazán jől. illetve arra kíváncsiak.k teszik szőrakoztatÓvá a partit. és minden választáson indul. kcivethetó képletre van szi.. Megórjíti Óket a feleletem.

elég jő eredményeket értem el a az értékesítés.Takarékoskodj. Ma nagyon felnézek az iskolázott emberekre. Nem voltál jő tanulő az isko. nulnád az tigyvédi. cle nem lehetnek igazán kitrínó'ék az <isszes szinten. termékeket tudnak tervezni.l . és diverzifikálj !. sem. hogy egész életemben fejlesztem magam ezen atertileten. akik számon tudják tartani. aligha lehetett volna ilyen sikeres aGazdag Papa cég. ha nem a legiobb. Ha k zépszertíen kommunikálsz. bizonyára nem is leszel soha az. Sokan ezért maradnak meg az E negyedben. Aki a C negyedben akar sikeres lenni. Miután lektizdottem gátlásosságomat. M-gondolkodÓ kÖnnyen k<iveti azt a mÓdszert. továbbá marketingkommunikáciős rendszerekkel rendelkezik világszerte. Ez a mődszer kie|égítiazi|yen emberek logikai igényéta befektetés terén. a rendszerek vagy a kész. neked is a leg|obbnak kell lenned valamiben. akik kreatívak. mire ezt elértiik. akik kiválőan értenek arendszerekhez. hogy a Rich Dad Company egyik naprÓl a másikra lett sikeres. agresszív és hozzáértf j o gi c sapattal. és abban legyél verhetetlen!'' Egy jegyzetlapra felírta a C-B háromsz g tit munkak rét: Termék. ha megtanulok t kéletesen kommunikálni az emberekkel. riát. sem az A-. és szakértókból állő csapatot kell gyríjtenie maga k ré. mert egyik kategőriában sem voltam kimagaslőan jÓ. Nem hiszem. a legjobb mérntik ket.. akik bettiltik a t bbi munkak rt. Ha nem képeztem volna magamat éveken át a kommunikáciős szinten. no.mássz ki az adÓsságbÓl. de elhatároztam. hogy . Jogi tigyek. és elmegyek a Xeroxhoz dolgozni. miért csak egy szinten képez:/. vagy jogi téren jártasak.Azt hiszem. az elóadás és az informáciÓs termékek rnegalkotása terén. mert a rugalmas logika nem kenyertik. a k nyvelói vagy a mérncjki szakmát. Azután azt mondta: . lában. Készpénzáramlás. hogy kilépek a Haditengerészettól. t28 Mie|ótt Íeladnád az á||ásodat Az élet iizleti iskolája nagyon kemény iskola. Válaszd ki az egyiket. amikor New York utcáit jártam. Ma a Rich Dad Company erós terméktervezíigárdával. I974-ben rígy dtinttittem..em magam. annak cgyetlen szinten kell a legiobbat nyrijtania. belsó rendszerekkel. bej áratott nemzetkcizi forgalmazőrendszerrel. Csak k z. a jogi iigyek. Mélységesentisztelem az okos ktinyvelóket. és nem fejlesztettem volna E-gondolkodő képességeimet. Így számodra a termék és a kommunikáciÓ szinde marad.épszerríeket igényelsz. és pénz nélktil háza|tam t29 ill I .Válassz ki magadnak egy kategÓ. és a készpénzáramlásra is világszínvonal k nyvelói csapat iigyel. netán mérnÖkÖk. Mondhatjuk. és életed hátralevő részében abban tiikéletesítsd magad !'' Ekkor határoztam el. sem az M-. Cégiinknek és termékeinken szerte a világban czrek dolgoznak. marketing.igyvédeket.. mert gy őrzik. de évekbe telt. és minden szinten jők..Ha a legjobb csapatot akarod toborozni magad kciré. Kivá|őság minden szinten Némely kisvállalkozők azért nem érnek el nagyobb sikert. azt felelte: . az Esem a K-kategőriában. hogy valaha kita. az irás. hogy akkor érhetem el vállalkozőként a legna. Nem voltam sziiletett E-típustígondolkodő. merre iáramlik akészpénz. a legjobb tervezőket vagy k nyvelóket. mindenhez értenitik kell. Azt mondta: . és egész életiiket a t rvények tanulmányozásának szentelik. Rendszerek.. fektess be hosszri távra. KommunikáciÓ. Miért egyetlen szinten tokéletesítsiik magunkat? Amikor megkérdeztemgazdagapámat. gyobb sikert. Ma is emlékszem azokra az időlkre. mert te magad is kozépszer vagy. Gyakran okosak. pénzáram|ás szinten nincsenekjő esélyeid.'' A gazdag papa tanácsa Gazdagapám aggÓdott vállalkozői karrierem miatt. sosem gyríjtheted magad k<jré a legjobb i. Más mÓdszerek zavarba ejtik óket.

de a cég motorja New Yorkban és a világ egyéb viárosaiban ta|áIhatő. lir ll Robert bemutatta a négyféle tizleti iskolát' amelyeket a gazdag papa|eírr. a New York Times-sza|. az ABC-vel.I Tehát miel tt feladnád az állásodat. érdemes erófeszítéseinket cgy munkakor kitanulásiára koncentrálnunk.ájuk. a nejlontárcáimmal. jobban fel tudunk késziilni rá. tudnod kell: a legfontosabb feladat: nmagadfejlesztése. hogy mindenképpen igy ekezza lehetó legt bb tudást megszerezni mind a gyakorlati ismeretek terén. Általában a vállalkoző a legodaelenlrdőbb és leghatékonyabb értékesítóasaját cégében. a Viacommal. tunk. azt remé|ve. lecke: A siker |erántja a lep|et hiányosságaidrÓ|. hogy kegyetlen cket alternatív mődszerekkel.. Time Warnerrel.továbbá hogy el tudja adni a cég termékeit a fogyasztőkrrak. Számos k nyv és online fonás áll a vállalkozÓi ismeretekben elméyedni vágyÓk rendelkezésére.A Kisvállalkozők Szcivetsége szervez tlrnfolyamokat. a kcivetkezőlk: szAKÉRTŐ TANÁoSADóK Amint arről korábban már volt szÓ. Tehát nem az a |ényeg' melyik tudás a fontosabb.<ltnsz g il ii lrl 111 11 I rrragunk koré. Kiválaszthatjuk például a kommunikáciő szintjét.jár hagyományos iizleti isko|ába. Még inkább izgalmas veltik tizletelni. mas érzés. megszerczhcti az ismere. 'lagyon ir ti ll 1i ii iti I SHARON JEGYZETE 4.Izgal. az NBC. bárhol konnyebben érhetsz el sikert. az eladás fontos tizleti készségegy vállalkoző számátra. a helyi szervezetek is biztosítanak ilyeneket. ahogyan azt Robert esete is bizonyítja. sosem fogom elfelejteni a New York-i utcákat és azt. A családi iizleti iskola. 131 l . amellyel immár huszon t éve foglalkozom. 2. hogy kitrínó vállalkoző leszel. aki igent mond r. de vajon mindegyiketki kell-ejárnunk ahhoz' hogy sikeres vállalkozők lehesstink? Az attó|fiigg. lani.Ha a C-B hámunkak reinek megfeleló készségekfejlesztéséretjsszpontosí. ha el akarjuk érni. I30 kérdésekkulcsfontosságriak. ha a C-B háromszcig valamelyik szintjén hiányok mutatkoznak város. tanácsadőink gyakorlatát és tudását eróteljesebben kihasználhatjuk' ha olyan tertileteken alkalm azztlk tíket. Ezek 1. Ahogyan a gazdag papa és Robert egybehangzőan állítjak. az American Express-szel. a Forbes magazinnal. t i i li A hagyományos tizleti iskola. mint Robert. Nagyon szeretem New Yorkot.hogy milyen hideg tud lenni a város. Az értékesítés a befektetóket. Nekecl és vállalkozásodnak ugyancsak hasonlőan jÓ szolgálatot tehet konyvelód szakértelme. 3. Hogyan érhettink el sikert nemuttit.hogy kapcsolatban állunk avi|ágleghatalmasabb cégeivel. ahol mi magunk gyengék vagyunk. a Fortune és a Businessweekmagazinokkal. de tudom. ir ll EGY FELADATKoRBEN VÁLJUNK SZAKÉRTŐVÉ Ahogyan Robert gazdag papája javasolta. KeressÍink és szerzídtesstink jő tanácsadÓkat. Az é|et iizleti iskolája. Mindegyik becses tudnivalőkk a| gazdagít. De bármilyen sikeresek is voltunk az utőbbi nyolc évben. hogy találok végre valakit.l ii I i il lr il I l rl I Aki nem. A vállalati tizleti iskola: 4. k nnyebben találsz a csapatodba kitrínó embereket. érdemes invesztálgcdhetetlen ahhoz.ink kérdezni a -. Ha sikeriil sszehoznod egy nagyszení csapatot. Bizonyos városi tanintézmények indítarrak tizleti és vállalkozői képzést. Ha elkotelezed magad amellett. továbbá taírc sadői szol gálatot tartanak fenn váll alk ozők részére. A Rich Dad Company irodái az anzonai Scottsdale-ben vannak. a CBS-sze|. ha az ember szegény. hogy támogatÓ csapatot gyríjtstink r. vagy nekik tizletetaján. hogy gyorsítsuk a siker elérését.vel. a New York Posr-tal és a CNN-nel. mind pedig az iskolában. ugyanakkor d nlrogy semmilyen lényeges kérdésne felejtódjék ki Ne félji. hogy meggy6zze rriuk a cégébe. Mind a négy értékesképzést nyrijt. de nem elófeltételei a sikernek. és hallgassunk rájuk. Csarc arra tigyelj. Vállalati kcinyvelői pályafutásom során számos sikeres és sikertelen céggel volt dolgom 'EZatapaszegytitt rendkívtil értékesnekbizoalat k<inyvelói szakképesítésemmel nyult abban a vá||akozásban. az ember munkájában. t r r I I I ll li I l1 1l róxuszgnN A c. sikertelen és ismeretlerr.B nÁnnaoszÖG oT MUNKAKoRE A hagyományos iizleti iskolák helyett ugyan gy megteszik ezek az irnént fe]sorolt források.

de mindenesetre vegyi. A legértékesebb az. Nincs értelme jő pénzt fizetni a tanácsért. A jcivő sikeres vállalkozásainak az egytittmríktjdés a kulcsa. CSAPATMUNKA Az iskolázottság és az é|etb6| vett tudás egytittesen lehetóvé teszik. Végtil rigyis nektinkkel| hozzunk. hogy tájékozott dcintést Gazdag Papa 5.i képesítést gyakorlatot szereztem. Ha csapatunk minden tagia egymással egyiittm kridve hozzájárul a céghez szaktudásával és tapasztalatával. hogy felvilágosít. tokről. aztán fittyet hányni rá. amit és a hibáinkből tanulunk meg. Ajánlom továbbá. kihez fordulhatunk azonnal támogatásért.. az is számít' kit ismersz. Ráj hetiink. mint a cél. így tudunk a leginkább sikeres céget építeni és m k dtetni.e minket az esetleges kockáza. Ez magátől értetódőnek trínhet. bizton számíthatunk rá. A legjobb mődszer tanácsadőink tudásának és tapasztalatának fokozott kiaknázására. miként k zelítenek meg egy-egy lehetóséget vagy problémát.ikfigyelembe. mit tudsz. Az ÉLETBŐL VETT TUDÁS d ntentink de a tanácsadÓnk dolga biztosítani. amikord ntést hozzunk.téskor vegyi'ik is figyelembe tanácsadÓnk tanácsát. Sokszor tapasztaltam. Még nekem is sok gyakorlatban elsajátíthatő tanulnivalőm akadt. r32 . hogy vállalkozásunk fejlódni fog. noha k<inyvelő. hogy szervezzetek rendszeres tjtletb rzéket a tanácsadőidda|.ket. és miként adnak egymásnak otleteket. hogy számolunk-e akockázattal. Ez aztjelenti. hogy sok cégtulajdonos egyenként beszélget a tanácsadőival. Rajtunk mrílik. vá||alkozoi |eckéje A folyamat lényegesebb. A siker igazi zálogamégis a csapatmunka. mégis az a tapasztalat.'' Ha tizleti problémával találkozunk' nagyon hasznos tudni. Ahogyan a gazdag papa mondta: . Nem kell mindig k<ivetniink a tanácsot. ha sszehozzuk ő. azegészcsapatunkban <isszeadődik az iskolában és az életben megszerezhetó tudás. és megfigyeljtik. Így végtil sokkal nagyobb hasznunk származ1k.Nem csak az számÍt. milyen fontos a megfelelócsapat. hogy sikeres vállalkozást építsiinkki. A tanácsadőnkon mrilik viszont. hogy a vállalkozők hajlamosak figyelmen kívtil hagyni a nekik nem tetszó tanácsokat.

majd folytatta: Mások mást keresnek. majd eltríntek. Végtil így folytatta: Életem végérea csricsok és a mélypontok egy nagy kalanddá ál|'nak ossze. En tÖbbet akartam.vágytam volna. amikor in ged-gatyádoda mondtam' és már én is nevettem. Emmegszerzett és elvesztett pénzek emlékképeivé Legalább megízlelted a jő életet biztatott gazdagapám mosolyogva. De legalább . Sok mindent kellett még megtanulnom.Irogy elmenekÍiljenek a világ kegyetlen. hogy a Ezek után nem nagyon tudtunk mit mondani. egy olyan világba. .Egy másik világra . fejezet A pénz beszél Siker? Hat hÓnapig gazdagok voltunk mondtam. Tudtam. hanem életre szőlÓ kalandot. és milyen az. ahogyan mondtad. A legt bb embernek góze sincs rőla. Sokan soha az életben nem fogi. és évekig kell fizetni érte. kérdeztem. amelyrÓ1 a szívem mélyénmindig is tudtam.Nem is tudom. olyan életre vágytam. kevés az esélyem' hogy megvalÓsítsam. . lrmikor éppen nincsenek odahaza. 5. amilyen keveseknek jut osztályrésztil. l:lég nekik a biztos fizetés. mégsem adnám semmiért. Ta|án . nevetsz?azon. Végi. Nem csak pénzt akartam. ott keresik a biztonságot. Reménykedtem. 134 - |ékeznifogok vadidegenekre. Igen. sosem lettem volna vállalkoző. mint a biztonság és a pénz? -uey révedó tekintettel felelte : Távolba Igen. hogy utam során megtalálom azt a helyet. Csak rigy dőlt a pénz. nyertes és vesztes Íizletek. És . milyen az. amelybe kevesen látnak bele. azt a csodálatos és szép helyet. ideje volt tehát. Igyekezett felvidítani' Sokan soha nem tapasztalják meg. Hosszan eltciprengett az éIeÍén. Gazdag apám megint rovid sziinetet tartott. a nyertes és vesztes csatákon. hogy létezik. egy rendbe hozandÓ és rijjáépítendó vál. de most anyagi csódben vagyok panaszkodtam. kérdeztem. Hosszan e|mé|ázott. Gazdag apám hátradő1t a széken. Mint tudod. érted. lalkozás. Most meg min .ák megtudni. nagyon szegény családből származom. megkotott és elvesztett barátságok. hogy részt vegyenek a k vetkezókalandomban. Vártak rám hitelező. Hat hÓnap siker. és egy hely. ahonnan hazatelefonálhatnak. aztán minden cisszeomlott. tltthonra No és mire vágytá| a biztonságon és a pénzen kívtil? . Sokan az otthonukban és a munkájukban temetkeznek e]. amikor a kaland véget ért. egy másik életformára.k.azt sem tudják meg a legt bben. még ha csak hat hÓnapig is felelte nevetve.hogy bármilyen fájdalmas is ez a tapasztalat.kérdezte gazdagapám. mint csupán sok pénzt. akik egyszer csak felbukkantak a semmiból. a vállalkozásban hulIírmhegyek és hullámvolgyek k vetik egymást.il megszÓlalt: A legt bben az otthonukből a munkahelytikre sietnek. Világossá vált. és amelyet rijra szeretnék látni. milyen is nemzetkcizi céget építeni és nemzetkcjzi sikert elérni. Tudtam. olyan izgalmas volt egy darabig. álmaim rőla szÓltak. mit kell r35 . Ha csak biztos állásra. Nem egyszerríen nagy házat és szép autőt kívántam magamnak. egy másféle életnívő miatt érte meg a kockázatot.gazdagapámmilliomosok voltatok. Pi||antás a jovobe tennem. halványulnak majd. versengésre éptiló valősága elól. Legalább bepillantást nyertem egy másik világba. tobbet. Igen. amikor d6| apénz. és elégedetten mosolygott. No és megtaláltad? Gazdagapám egyszerríen bőlintott. milyen nemzetkozi szinten csód tjelenteni. rendszeres fizetésre és egy második . milyen érzésgazdagnak lenni.

Amint aztaze|6z6 fejezetben elmondtam. hogy az én tanácsomat meg és nem apádét. és . Ennek Igen? Az iskolát befejeztem. 3. és a világ minden táján forgalmazta azokat. Ekkor rengeteget tanultam a C-B háromszog16. a Judas Priestnek. és feladod. és még sok leckét kell megtanulnod. a Pink Floydnak és Boy George-nak. hanem egyben tapasztalatot is szereztiink az ingatlanbefektetés terén. Ezen idószak alatt gyakoroltam a vállalkozást egy cégen. Talán évek mrilva érsz el a végére. menj tovább! Jő ríton haladsz. a pedagÓgus szakmát agazdagapámtÓl szerzett tudással avá||a|kozásről és a befektetésról.ben e|tér6 oktatási mődszereket Sajátítottam el. Amikor Kimmel elég pénziink volt már ahhoz. amire vágysz. . szőlt utánam . Ezekben az években kedvenc hobbimnak éltem. 136 alapjait. és ezze| nem csak passzív j vedelmet biztosítő eszk zt teremtetttink magunknak. Ekkor kezdtem fejleszteni a C-B háromszog kommunikáciő szintjéhez sztikséges készségeimetis azá|ta|. azaz vá||a|kozást és befektetést oktattam. gény apám hivatását. mert sok mindent kellett megtanulnom. ge. hogy a háromsz<ig melyik szintjén képezem magam. a kommunikáciÓ szint a leginkább nekem valő. Ebben az időszakban kezdtem el sok pénzt keresni. elindultál egy riton. egyszer en azért.munkához lássak. azÉlet Üzleti Iskolájába. Ha . Ha kiállod a prÓbákat. honnan tudod? kérdeztem. részt vehetsz a k vetkező folyamatban.. amelyrő1 korábban már szÓltam az fogadod tnak van eleje és vé- 2. Íme egy példa: |' I974-t6| 1984-ig: A tanulásifolyamat' Ebben az idószakban Szereztem meg a vállalkozáshoz sziikséges gyakorlati tapasztalatokat. ahelyett.ink tanfolyamokat indított VállalkozÓk Üzleti Iskolája és Befektetók Üzleti Iskolája címmel. kezet fogtam gazdag apámmal. és ami vár rád. és elmosolvodott. Egyszer csak vége lesz ennek a sok ktizdelemnek. Még valami _. személyes folyamatom kc'rtilbeltil ÍÍzéyesciklusokban zaj|ott. |994-tő120%-ig: A visszaadás folyamata.vóbe? kérdezóskcidtem. e|érhet6 áron. tudtuk. ki fogsz hullani a rostán. Eladtuk oktatő cégiinket. Igy sziiletett meg a Rich Dad Company' T bb mint 5000 dolláros tandíjjal mríkodótanfolyamaim helyett megalkottam a CASHFLOW társasjátékot. tudod mi volt? -Mi? pillantás a j vódbe fe|elte. e|érkezett a visszaadás ideje.Gyeri. és ekkor teremtettem meg vagyonom k nyvben. A jelenlegi folyamat még sok kihívást tartogat Számodra. Az kitartasz. Egy hogy érted? Miféle j. amikor a cs cson voltál. Neked is megadatott a bepil-Ezt lantás a j vódbe.átiratkoztam. abba a világba. így a Duran Durannak. el kellett d<intenem. Cégi. mely nejlonpénztárcákat állított eló a Távol-Keleten. Prőbatételek vrárnak rád. A pénzt Kimmel ingatlanba fektetttik. Tehát az a hathÓnapnyi jÓ élet bepillantást engedett neked aj vódbe. -Ezt |974-ben' amikor gy d nt<ittél. Terveztiink ezen kívtil kereskedelmi termékeket rockegytittesek számára. Bepi|lantást nyertél a j vő'dbe. I984-tíí|994-ig: A ebben a Egy tízéVesÍolyamat Gazdagapámnak a folyamatről szÓlő tanítása nagyon lényegesnek bi zonyult az életemben.. te leszel a gyíztes. Ha ebben tokélyre viszem a tudásomat' nagyobb valőszín séggel tudok jő csapatot osszehozni más szinteken. és az ajtó felé indultam. Így otv ztem sze.'' Bátorságot ontcitt be|éd.ag apám ismét csak némán bőlintott. hogy a hagyományostől merő. gazdagapám.Az a hat hÓnap. tsszeszedtem a holmimat. amit kell.. ami cjsztcinciz a továbblépésre és a tanulásra. rigy dont ttem. és ez azt sugallta neked: . Visszatekintve rigy látom. hogy legyen eród szembenézni a kihívásokkal. és létrehoztunk egy másikat' amely gazdag apám tanítáSait juttatta el minél t bb emberhez. Ha valamelyik prÓbát nem állod ki. Ebben azid6szakt3'7 pénzkeresés folyamata. és megtanulod.ajtÓbÓl fordultam vissza. hogy munka nélkiil is megéljÍink. amikor sztikséged volt rá? Gazd. és elkezdődik egy rij folyamat. hogy rijra megprőbálnád. Sok srilyos hibát elkovettem. A hibáimből leszrírt tanulságok pénzthoztak. Miután mind az ot szint alapjait elsajátítottam.de egyszer odaérsz.Ez volt az élet tizleti iskolája.és minden ciklus más-más folyamatot cilelt fel.ink. Van Halennek. és legyen.

setre cisszpontosítottarn. Érdekesnek találom. 6. E|érkeztem a jovómbe Manapság azt az életet élem. mas kifutási lehetóségei vannak a cégnek.4iiE1b*5*&*]4 pénzkereset foglalkoztatott. szlilethetiink gazdagnak. melynek során eljutnak odáig. és így magasabb szintre emeljtik még most is hatal. és a világ gyíílolia kicsinyes gazdagokat. 3. kikké és mikké válunk ebben a folyamatban. hogy vi ssza szerezzuk.. hogy milliomosok legyenek. nem szerencsés. Meggazdagodhatunk érdekházasság révén. amelyet 1978-ban megálmodtam magamnak. akarnak-e milliomosok lenni. Elvégezttlk feladatunkat a ban már nem annyira a kérdés. hogy csak egyszerríen a megfeleló idóben a megfelelőhelyen tartőzkodunk. 4. ezek után rajtuk át. Ki akar milliomos lenni? 5. mint sok sportolő és színész. Nekem azért rokonszenves a meggazdagodásnak ez a mÓdja. mint inkább az K lcjnos mÓdon tcjbb pénzt kerestem t bb ember szo|gá|atával. Ezze|csak az a baj. Az e|tervezett folyamat betartotta. Sztiletheti'ink valamilyen kiválő tehetséggel.ik tízévesre a ciklusokat. hogy további vezető. mint a cél. mik zben áte. Meggazdagodhatunk kicsinyesség á|ta|.iit. hogy csalőkká válunk. ez a folyamat hozzásegít. de az eléréstikfolyamata sokkal lényegesebb. Ha elveszítjtik a pénztinket. mint a szimpla pénzkereset. godni. a legt bben igennel felelnek. Sokféle szerencse érhet. de ráadásul semmilyen pénziigyi intelligencia nem gy 139 A lottőnyeremények gyakran t bb milliő dolláros . mint maguk a célok. hogy okos vállalkozők lesztink. Nem mi tervezti. Ennek sajnos az a vége. Azt mondta: . EZ azérI. Meggazdagodhatunk orokség révén. rá fog jcinni. amit ígértn"k"*. Meggazdagodhatunk gy is.ségi tagokaihozzunk be a cégbe. vállalkozÓkként. mert emberek milliÓi akarnak szerenc sével meg gazda. késÓ.Ha megkérdezed az embereket. Valahogyan maguktől alakultak így. mert a tudásunk gyarapítására is sztikség vanhozzá. A tisztességes gazdag emberek nem szeretik a szélhámos gazdagokat. a célunkat. hogy csalők is maradunk. Sokféleképp"-n t"r. 20o4-ben Kim. 5. mint amikor a pénzkere. visszatekintve trínt fel. hogy a meggazdagodás ilyetén folyamata rrcmcsak mind koztil a legkockázatosabb... szerííenazért. hogy megtanuljuk' miként szerezhetjiik vissza. LECKE: A folyamat lényegesebb. Ez a vilrág legrégebbi mestersége. amelyek gazdagsághoz segíthetnek.'' A kciver kezókkel nagyarátzta ezt: . igencsak nehéz olyan gazdag embert találni' aki hajlandő ót rokbe fogadni. amely a legkisebb nyerési cséllyel kecsegtet.Ezze| az a baj' hogy mindnyájan tudjuk.hogyan szolgálhatok tobb emberr.t. Gazdagapám azonban sajátos szemszigbí|tekintett rájuk. hogy a célok fontosak. Csak utőlag..A célok fontosak. ha okosak is vagyunk egyben. Meggazdagodhatunk rigy. Sharon és jÓmagam elérkezettnek |áttak aZ idő. meÍ ha eztazUtat választjuk.ink gazdag vállalkozÓk." A mi||iomossá vá|ás lehetséges fotyamatai Gazdag apám azt mondta: . és miként teheti. hogy tízéveniénttcjrténtek a váltások.Azért lényegesebb a folyamat a célnál. Vagyis céljaik k zt szerepel.Am aki a meggazdagodásnak ezt a mÓdját vá|asztja.bb is kicsinyesek maradunk.. vagy elófordulhat.ink szer1 még tobb tudásra a folyamat során. kivé válunk. mert a folyamat határozza meg.'' Íme néhány példa: 138 Nem a pénzto| lesztink gazdagok c nagyságrendríek. Csak rigy leheti. Meggazdagodhatunk Szerencse folytán. Valőjában éppen miattuk Van roSSZ híri'ik a gazdagoknak. 1. 2. ez pedig sokkal fontosabb. és a baráti kortink is csupa szélhámosből áll majd."t aZ em- bermilliomos. nogy kiválasszák a folyamatot. A legttibben tudjuk. hogy ha elveszítjtik a pénziinket' megint a szerencsére kell várnunk ahhoz.nyerhetiink a lottÓn.

4 milliÓ dollána tett szert. vagy ha valaki vállalkozőként lesz milliárdos. megnyerte a r40 r4l . Beismeri. ha valakit a szerencse tesz rnilliomossá. gondolom. Nagyon nagy bukás volt. Nem lettem milliárdos. reskedést nyitott. mi a kiil nbség ak z tt.be a floriclai Sarasotában.<lsszeveted Henry Ford válaszát a lottőnyertesekével. amilyennek beharangozzák á||ítja Evelyn Adams.viszont megrontottiík a 1rcrt. Sót. amikor egy rrrilliárd dollár még sokkal ttibbet ért. _ Mindenki a pénzemet akarta.2 milliő dollárt nyert a pennsylvaniai lottőn 1988-ban. Rick.kel| hozzá. mennyit tudnék visszaszerezni cit év alatt? Ha a m ltambÓl és ez indulok ki. Bárcsak el lról kezdhetném! Most miár sokkal jobban csinálnám véli' Mit tenné|. mint amennyit elvesztettem. és mintegy 5. kitartás kell a nagy vagyon megszerzéséhez. _ Csak egy szegény firi volt. amíg ráállt. - Egy szegény Íiu. Kaliforniába kcjlt<izcjtt. mert bérgyilkost fogadott fel Post ellen abban a reményben.. Egyik bátyját beb rt rr(!zték. ma mégis szociális segélyból él. és Adams egy kamionban otthona _ Nyerni a lottőn A kétszeres |ottonyertes _ Postnak nem eZ volt az egyetlen peres tigye. a nyerés a lottÓn gyakran éppen ao. Egyik tizlet sem hozott pénzÍ. és megprÓbált a családja kedvében járni. . . hogy ahányszor nulliára keriiltem . akinek szerencséie volt nyert a michigani lottÓn. amikor l milliő dollárt Egy elgondolkodtato kérdés Henry Ford válaszát ismerve gyakran eltoprengek: ha mindenemet elveszíteném. aki kétszer nyert a Néw Jersey-i lottÓn (1985-ben. és bátorság. ész. Teljesen padlőra kertiltem tóle mondja Adams. _ Biár sosem t rtént volna meg! Egy rémálom volt vélekedik Post. mint manapság: Mit tenne. Ken Proxmire mozdonyvezetíkéntdolgozott. ha e|veszítené|egymilliárd do|lárt? Ezt a kérdésttette fel egy riporter Henry Fordnak akkor.. akit utolért a szerencse mondja Ken fia.A t bbi testvére addig nyaggatta rír. ról. azt kell lássam. Egy éven lrcliil 1 milliő dollár adősságot halmozott fel. - E|elmiszerkuponokbo| éI William . és két fivérévelautÓke. nem mindig olyan nagy mulatság. hogy .nem''.Bud'' Post l6. Énmeg nem tanultam meg azt az egyszerŰ szÓt. hogy ostoba és k()nnyelmrí volt. t bb pénzt kerestem. Rz atauuiatban az MSN honlapján szerepló néhány t rténetet adok k zre olyan emberek. ha mindene elveszne? . mert ez tanulási folyamat is egyben. majd 1986-ban). é|. Mindenki kunyerált. t Egy kamion az ostvéreivel valő kapcsolatát' Post még bort nben is tilt.sokkal hatalmas g6zze| visszatértem' és tobbsz r is elófordult velem -. Cége t éven beltil csódbe ment. Miára apénzb6| már semmi sem maradt. Jelenleg 450 tlollár havi j vedelemból és élelmiszerkuponokbÓl él. milyen kevés pénztigyi intelligenciával rendelkezik valaki. Ha cgyértelmríen látszik. vi|ágítrá.Kevesebb mint ot év alatt visszaszerezném válaszolta Ford. mint Henry Ford. Megnyertem az amerikaiak álmáL de el is veszítettem. amiért rálrítt egy díjbeszedő're. hogy befektet egy autőszalonba és egy vendéglÓ. akik a Szerencse folyamatán kereszttil lettek milliomosok. hogy rrlcg r kÖlheti a nyeremény egy részét. de vállalkozásaim százmilliÓs nagyságrendben hoznak a konyhára. Véleményem szerint tehát a vállalkozői folyamat a legjobb mÓdja a meggazdagodásnak.és Egy volt barátnóje beperelte a nyereség egy részéért.

A ktilonbség az. szerezni a sztikséges járrasságot? Hogyne lehetne. lr/rég gazdag apám is ezttette. és alaposan SZemrigyre vették mind a terméki. A nejlontárca csak egy volt a számításba j vő mintegy ritven kiil nféle termék kciztil. mindig az az els6 kérdésem: . A legtibb szőba j vó befektetó udvarias volt.ubbun -"g. Amikor egy kezdó vállalkoző be akarja mutatni nekem j termékét. Miután letettÍik a voksunkat a nejlontárcák mellett. A lecke a kÖvetkező: a sikeres tizletembereknek és rcfektető.. Szerepeltek még apalettán fa kirakősjátékok.. Éna kommunikáciő szintnézem át. ami a tanu_ lási tevékenységet és a személyes fejlíídés irányát illeti. hawaii képekkel díszített. és becsapta mrig tti'ik az ajtőÍ. nekem kb. Kitlobta két társamat aZ irodájáből. és gyakorlatot is szerezzen benntik.így azfoga|jael a legnagyobb teriiletet.nyeld le a golyÓt'' felirattal. krinnyebben tud rájuk koncentrálni. Ez megint csak K-gondolkodást rgényelt. azután megkérek egy szakcmbert.Az alapok lerakása a C-B háromszcig mind az cjt munkakcjrét.. ién képeztem magam. majd gy |cszidott. Ttjbbek kozott azérÍ írÍ. de ha szemiigyre vessz k a C-B háromszoget' láthatjuk. a készpénzáramláshoz viszont nem. és az tizleti terveknek ezt a Íészét Irogy a kommunikáciÓ szinthez elég jől értek. hogy legalu| akészpénzáramlás helyezkedik eI. Ezértkezdtem el a nejlontárcákkal fbglalkozni. azt kérdezem: .. Lehet. Egyik apámtől sem kaptam sok hasonlÓan szigorri fejmosást. hogy már idósebb. Kezd6 váIlalkoző koromban engem is|ázbahozott egy.Vannak pénzÍigyitervei?'' Ha pedig már rnríkodó vállalkozásről van sz6. Ha is_ meri valaki a szinteket. elég jők azesé- A vállalkozÓvá válás folyamata megkciveteli. mire megszereztem az alapi smereteket az ÉLetÜzleti Iskol áj áb an. Ha némi jártasságra tettiink szert mindegyikben. tíz évembe telt. rrrind azt kérték:. 143 . mind a csomagolást. sőt még tciltényformáj rcxtilból késztilt cukorkászacskők 'egy Iltrnbonok is . nem csak azt arészét.Hol vannak a pénztigyi kimutatások?'' Ismétlem.nemazért teszem fel ezeket a kérdéseket. lrhogyan annak idején velem tették a befektető. Mint láthatod. Hamarosan elkezdttink befektetőlk után rrézni.egy j termék vagy citlet. Ha tetszett nekik.amelyik érdekel. de a tanulságot érdemes rrrég egyszer levonni.knek rendkíviil fontos ak a számok. A készpénzáram|ás az alapszint A legtcibb kezd6 vállalkozÓ a termék szintre sszpontosít. Az. egycgy rij termék vagy vállalkozás értékelésekormindig ugyan gy járok el. csak ő cseppet sem volt udvarias. csak ezze| akarom tesztelni akezdí vállalkozÓ tudását a vállalkozás terén.Mutatnának számadatokat? Mik a terveik?'' Mivel szárrtokkal nem tudtunk szolgálni' kerek perec elutasítottak. hogy alig álltam meg a lábamon. Mint említettem. Most. és nagyon élvezttik. a C-B háromszcig legfelső szintjére.hogy ma jobban értek a számokhoz. mindhárman a (. mint 1978-ban.e gy o. Erról tobb más kcinyvemben beszárrtoltam.k: a számok iránt érdeklő'l rlom. bolcsebb és sokkal gazdagabb vagyok. K-gondolkodásllan nem szenvedttink hiányt. hogy vizsgálja át óket velem egytitt. A termék fontos ugyan. ma9azin. Vállalkozőként vagy befektetÓtént aziz|et egészét át kell látnom. korántsem ad felmentést a számok vagy bármely másik szint litvizsgálása alől.amezt a kcinyvet' hogy tájékoztatást adjak az egyes szintekról.mert remekiil értek a számokhoz.somagoláS tervezésére koncentráltunk.. t42 Nem állítom. hogy azember kitanulja lyeink. ezért most nem térek ki a részletekre.inket.hogy most már rájuk kérdezek .

Nem tanulunk meg belő1e konyvelni. mert eZ a gyakorlat betekintést nyrijt abba. illetve az onnan is elérhetó www. amelyekre mi nem is gondolunk. mint Tartsd meg az á||ásodat! ltségek visszariasztanak. az adminisztráciő terén pedig egyenesen csapnivalők.ket. Mint vá]llakozÓ az a véleményem'a számok nyelvén elmondott t rténet nagyon lényeges.cllemzó. valamint a CASHFLOW gyermekeknek oktatőjátékok. mekkora forgalmat kell lebonyolítanunk.bb sokkal tcibbet kellien fizetned.gondolkodás logikáját. kiépítésének eleinte gondolnánk. hogy mennyibe is kertil egy vállalkozás beindítása vagy mríkcidtetése. A magas koltségek napi kihívást jelentenek egy vállalkozásban. Akinek hozzám hasonlőan kevés érzékeVan a k<inyveléshez és a szájől teszi. megkérek valakit. amikor olyan sok pénzt elveszítettem. hogy értek a számokhoz. bolcsebb és magabiztosabb vállalkoző lettem. Bárcsak én is elvégeztem volna ezt a gyakorlatot. vagy fejlesztésének k ltsél :gy vállalkozás beindításának.bto. M-. rrrokhoz.. Egy képzett k nyvelő tanácsadői díja csupán csepp a tengerben ahhoz képest. ha oktatőanyagként használja a CASHFLOW játékokat.bagolyvar. gci gyakran nagyobbak. hogy segítsen kiértékelni az adatokat. és én meg voltlrrn gyózódve rőla. Emiatt nagyon sok pénzt veszítenek. hogy menyrtyibe keriilne egy vállalkozás beindítása és tizemeltetése. hogy vállalkozásbakezd. Ennek a kihívásnak megfelelni a vállalkozők egyik leglényegesebb feladata. amennyi pénzem bánta azt. A legtÖbb k nyveló tudja. r44 társasjáték megalkotására tobbek kcjzott gazdag Magyar nyelven a www. Ha ismerjÍik a koltségvetést. annak talán nem valő a vállalkozás. hogy elméd kitáguljon a koltségek kezelésére. a vállalkozást. és a hozzájuk kapcsolődő játékvezetó. Akit a k Miért alkottam meg a társasjátékot? A CASHFLOW apám dorgálása adott indítékotmég annak idején. de ahányszor felvettem a kesztytít. E. és sziikségem van valakire' aki értelmezi azokat. Fejlctt A-. A számok egy t rténetet mesélnek el. llagyj magadnak idót. aki képzett k nyvvizsgálÓ és kit nó vállalkozÓ. tekintsétek át egytitt a k ltségvetést. (iazdagapám mindig hangs lyozta a számok fontosságát. milyen kommunikáciÓ sziikséges a cég támogatásához' Egy gyakorlott kcinyvelóolyan koltségekre is rámutathat. a CASHFL0W 2o2. hogy inkább fizess előre egy kicsit. ről. hogy a vállalkozÓk ttibbsége nem ismeri a számviteli torvényeket és gyakorlatot.Ha a vállalkoző bemutatja a konkrét számokat vagy elórejelzéseket. 145 . A játék egyfajta kommunikáciÓs híd kcizttink és a konyvelónk kcizott. Ráadásul és ez a fontosabb a kcinyvelőre k lt tt pénz busásan megtérÍil a-vá||a|kozási ismereteknek k<jszonhetően.végy egy nagy levegót. például társamat. Mielott Íeladnád az á||ásodat Aki komolyan gondolja.richdad. mielótt létrehoztam nejlonpénztárcákat gyártó cégemet. mindig iobb. Ennek az e||enkez6je csak lrkkor dertilt ki. En személy szerint rrem kedvelem a kihívásokat. Sharont.hu/cashfl ow internetes oldalon olvashatÓ tájékoztatás a CASHFLoW 10l. Még egyszer hangsrilyozom: mielótt feladnád az állásodat' tilj le egy qyakorlottk nyvelóvel. Akkor talán kevesebb pénzt veszítettem volna. érdemes gyakor. és aludj rá egyet-kettót. ha végÍilnem fog|alkozunk Sem a termékkel. az I97O-es években. Más szÓval ez azt jelenti. csupán jobban megismerjtik az Mtlondolkodás és az A. hogy cisszeálljon a kép. lásképpen átnéznle a tervezett k<iltségvetéstés a készpénzáramlás elemzésétegy tapasztalt konyvelővel. amelyeket így szerztink. tudjuk.com honlapon tÖbbet is megtudhatsz a CASHlllow játék termékekról és a világszerte mrík dóCASHFLOW klubokr ril. A számokkal kapcso|atos pontatlanság azután sokszor bajba sodorja Ó. Ha a számok sokkolÓan hatnak rád. ami a k nyvelói szakmára . Erre azért van sztikség még akkor is.hu honlapon. Ma már tudom. A www. mintsem hogy késÓ.képzésrő|.és K-gondolkodás sztikséges hozzá. Sem a céggel. rrliért tartotta gazdag apám olyan fontosnak a számokat.

.vállalkozásokkal lbglalkozni. mit csinál. hogy Mint cgy létezik? felelte kissé ingertilten. Célja..Van tizleti terve?'' Egy jÓ tizleti terv és egy jő prezentáciő meghozza a sztikséges pénzt. iskolás Egyébkéntnós vagyok. Ilgyben azt is megtudja belóle a befektető. kozás még be sem indult. két kategőriába sorolom ő. kérdeztem nyíltan.ik. Mint mondtam' nem nagyon értek a számokhoz.) Ha valaki tires kézzel j n. A tervnek nem kell nagyon kidolgozottnak lennie. számadatokkal.Hadd lássam a számokat Ha kezdó vállalkozők pénzt kérnek tÓ. éS tovább tanulmányoztamaZ tizleti tervet. menj vissza atervezíasztalhoz.elvázolt torténetre. Ha érdekel a termék. majd fogadj fel egy k nyvelót. . Egy |épésa tókegy jtés felé Ha valaki aztkérdi tÓ1em: . azuzleti tcrv megalkotásáből. hogy az illető nem igazán gondolta át a folyamatot.Azt akarja. a papína vetésbÓ. rténet. 146 Általában nem szoktam ilyen korai szakaszban lévő. visszakérdezek: . 1.'asa. A számokat tartalmaző iz|etiterv megalkotása A. hogy részletesen átgondolja a vállalkozását. Ez a fiatalemb er |20 000 dollár éves fizetést irányzott eIó magának. de kíváncsi voltam.reielzéseik. 2. de igyekszem odafigyelni a számok és a terv által Í. és három mondtam.megéljek. Ez egy írásban rigzített alkotői folyamat. és vannak számszerií elő.Hogyan szerezzekpénzt avállalkozásomhoz?. olvassa el Garrett Sutton kcinyvét.lem. hogy aztizleti terv számadataitÓlnem lehet eltérni. majd vesse papírra az elképze|éseit. Egy héttel késÓ. ez vagy azt jelenti. ezért megbeszéltem vele egy k zos ebéclet.Ha valaki csak a termékrő1 beszéI pénztigyi tervek nélkÍil. a sikeres vállalkozás akkor sztiletik meg. Rossz tizleti tervvel és rossz prezentáciőval viszont pénzt veszíthettink. amely még nem iS .ket: rozatábanjelent meg. és arra sztcinzi a vállalkozÓt.t. amely a Gazdagpapa tanácsadők so- Akiknek van tizleti tervi. amikor a vállal.és M-gondolkodást igényel.ben. esetleg mindkettó igaz. és ígéretes iizleti tervvel állt e1ő. és készíts iizleti tervet. Mindez jől ttikrozi a leendó vállalkozás megvalősíthatőságát is. Amint azt az I. az átgondolásből. címe: The ABC. el a tanult ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok egyens lyba ho.l. L4'7 t . Ez nem aztjelenti.s of Writing Winning Business Plans IA nyertes iizleti tervek készítésének ABC-je]. Nagyon jől lttzott volt. fejezetben már megállapítottam. a torténet fő1rósét. Számomra itt kezdő. Ennyit keresek a jelenlegi állásomban gyerekem van..bb találkoztunk egy helyi vendéglő. A legt bb kezdővállalkozás pénziigyi eredményeí nem pontosan egyeznek az iizleti tervben megjeliilt számokkal és e|6reje1zésekkel. Ennyi kell. hogy a lehetséges befektető átlássa a vállalkozÓ elképzeléseit. (Aki tobbet Szeretne tudni az tizleti tervek elkészítésének mődjáről. hogy halvány fogalma sincs rÓla. hogy a vállalkozÓ komolyan rlondolj a-e az uzletet Még egyszer tehát: még ha nem is valősul meg a vállalkozás. és találkozőt kért tííem'Amikor megtudakoltam.dik a t rténet. mi lenne a cé|ja. A fizetési igény bemutatta a fószereplő. azt javaslom. E|6szÓr az Íizleti tervek béÍtáb|ázaÍát szoktam SZemLigyre venni. Mindj árt megkérdeztem: Miért akar ilyen magas fizetést egy olyan cégt6|. hogy még nagyon aze|ején tart a folyamatnak' vagy azt. azt felelte: Üzleti ajánlatom vanaz cin számára. valamint a számok és az e|képzelések egyeztetéséból akkor is sokat ]ehet tanulni. Mondd el a torténetedet! Évekkel ezdr1tt egyszer felhívott egy fiatalember..az iizleti tervbÓ1 és a pénztigyi számokből sszeáll mondtam. k<ivesd a C-B háromszciget mint vázlatot. Akiknek nincs semmijtik. Itt kez- tl dik r. Lehet egyszerrí is. Rendben . aZ arTa utal. fektessek be a cégébe? Zavartan és tétován válaszolt Igen..

A tervében csak 4000 dollárt irányoz eló tigyvédi k ltségekre. hogy ebben a szakaszban még nem érdemes ennyit koltenie a ktnyvelésre. és uclvariasnak kellett lennem. Az iigyfélszolgálaton rl<llgozom.igyvécleket. az A_ és az M_gondolkodás' hogy kapcsolatba hozzama pénztigyi kimutatást a C-B háromszcigben szerepl(í cit munkakcirre|. Innen származík az j termékem citlete. Nos. Úgy gondolom. hogy Kerestem már tigyvédet' de még nem találtam. Eleget tudtam meg abből. - - lrz otletét levédesse? Beszélt szellemi tulajdon védelméreszakosodott iigyvéddel. megnéztem avá||a|kozás ttjbbi kciltségét is.Nem tudom mondtam. IrÍny A terv .Ezen még nem sokat gondolkodtam. rnajcl cisszevetettem azokat a C-B háromszrjggel.kérdezzen meg egyet! Hogyan találok jő ktinyvelót? . Egy pillanat szakítottam félbe.ként a cég belsó rendszereivel foglalkoztam. tn szerint mennyit kellene erre szánnom? . Majd megprÓbá-találni egy olcsőbb k nyvelót. ha majd befo- lyik pénz. majd megkérdeztem: Mi ez a havi 10 000 dolláros koltség? Milyen marketingterve van? . Fel szeretnék tenni még né. nem látok konyvelési díjat' . A fizetési igénye és a gondo|kodása arra utaltak' hogy rnég mindig alkalmazottként látja a világot. fogadok i. hogy nem akarok bef-ektetni a césébe.Reklám és PromÓciÓ'' sorára mutattam. RészemrÓ1 itt vége is volt. Nem vagyok k nyveló. Micrt? Alacsonyan akartam tartani a ktltségeket. Források Készpénziíramlás Éski segített cinnek elkészíteni ezeketa terveket? tudakoltarn. Hadd mutassam be onnek . jÓl fizetí á|Iástkeres. azt kifelejtettem.bb.. FÓ. llnnek kapcsán fejlesztettem ki a termékemet. a SZemélyes énékrendjébe.Felhívhatja az enyémet. de ó nagyon drága' és lehet. tleztem. A pénztigyi kimutatás és a c-B háromszog kapcsolata Minthogy még meg sem rende|tiik az ebéclet. Késő. Vagyis elóvettem az E-gondolkodásomat.A szakmám szerínt gépészmérnk vagyok. egyelóre 4000 dollár - c|ég lesz. szeretném alacsonyan tartani a koltségeket. szerzódtetek cgy iigynokséget a marketingfbIadatok elvégzésére' Van gyakorlata az értékesítés vagy a marketing terén? és kér.mondta. Képzeletbeli ábrám így nézett ki: Megkérdeztem a fiatalembert: Mit do|gozik a jelenlegi alkalmazÓjánál? MiIyen állásban van? . hogy megismertem a tcirténet hősét.kérdésta terveivel kapcso|atban. Képet kellett kapnom a velem szemben ijlőemberről' Ezután ktivetkezett aK-. és egyértelmrí vo|t számomra. az ligyfelek megrende|éseit helyezem el a rendszertinkben. - - Nincs mondta.Bepillantást nyertem a gondolkodásába.Igen. Forradalmasítani fogja a Irregrenrlelések nyilvántartását. Úgy tervezem. Ha igazán tudni akarja. lok Sehol r4u 149 . a kcjltekezési szokásaiba.

ho gy an lehet a balszerenc sébÓ. Ha mégis. de kétlem. majd Sharont. aminek k vetkeztében tobb milliÓ dollárt veszítettem.B háromszogben.eople. JÓllehet a termék ígéretesneklátszott. illetve a vállalkozás létrejonnek. esett a választásom. kereskedelmi márkáidat. Végiil megnéztem a termékét. Mégis nemet mondtam neki a bernek tríínt.hogy sikeres lesz. nem hiszem. és védd meg tleteidet.igyvéd feladata. Az i. amikor elkcivettem ugyanazt a hibát' amit ó. Honnan tudom? A saját bőrrim n ta. Ezért mondtam le a cégébevalő be|-cktetésról. az oPM. A mi cégiink jelenlegi értékenagyban ktisz nhető Michael nagy tudásának és tapasztalatának. Nemet mondtam Dad Company-ben. hogy kémintbe1rcs lesz olyan szintre felfejleszteni a vállalkozását. és t bb ezer dollárt megtakaríthatsz. aki nemzetkcizileg elismert szaktekintély a tertileten. termékeit és szellemi tulajdonát lt termékek. Még sok házi feladatot kellett elvégeznie. mint hogy fogom magam' és piacra dobom. ugyancsak a Gazdag papa tanácsadő sorozatban megjelent konyve. Minden rij otletet e||en6nzzen lc egy tigyvéddel vagy Michael k nyve alapján. Ránézésre sikeres tizletemterméke is ígéretesvolt. Michael Lechter kitrínótigyvéd.hogy gyakran a vállalkoző otletei lt legértékesebb eszk zei egy-egy vállalkozásnak. lalkoző tigyvédtól. de nagyon drága. hogy tapasztalatlan és kicsinyes voltam. cipőre szerelhetőtárca foglalkoző Íigyvéddel' Tanulva a hibábÓl' a CASHFLoW 101 társasjátékom <jtletét Kimen és a tervezőmérnok mon kívtil senkinek sem árultam el. aki társult veliink k vetkezóvállalkozásunkban. A kony vbő1 megtudhatod. illetve beszélnél rÓla. A C_B háromszog készpénzárunlás szintjének vizsgálata elárulta erósségeit és gyengéit mint vállalkoző. termékeidet.gondolkodő vagy' rrrindenképpen olvasd el Michael Lechter k nyveit. hogy megismerti'ik Mike-ot. Ha nem k vettem volna el azt a sz rny hibát 1977 -ben. Tanulság onmagam számára Ha tetszett volna a termék.Új cégébevalő befektetésre. Nem íratott alá velem semmilyen papírt arra Vonat- clag papa tanácsadő sorozatban megjelent Protecting Your # ( ] Asset kozÓan. logÓidat aziz|eti világban őlálkodÓ kalÓzoktÓl' Ettő1persze még szÍikséged lesz saját tigyvédre szellemi termékeik védelméhez. ezért nem Íárgy altam szabad almakka| ktinyvet. mi sem lett volna egyszerríbb. nultam meg. hogy nekem Icktetónek megtértilj n a pénzem. Ezért kérttik fel. de ennyi elég volt a tiirténetbő1. KiválÓan pé|dázza. az. Ő aGazdagpapa k nyvek társszerző. hogy ez akezdí vállalkozÓ ugyancsak híján volt azé|etb6| vett gyakorlati tapasztalatoknak. Michael másik. other Más emberek pénze) anől ad felvilágosítást. ha tanácsot kért volna egy szellemi termékek védelmével fog. Az egyik ok.jének férje és egyben társam a Rich Ez jő| pé|dázza. hogy titokban tartom a termékét ami egyértelmríen utal arra. Balszerencsém. amikor tanultam a hibámből. I. hogy a jő munkát meg kell fizetni. de spőrolni akartam. hogy írja meg aGaz150 benyomáSt keltett. amely amiatt ért. Legelősz r szellemi tulajdonnal foglalkozÓ tigyvédet kerítettem. De Michael k nyvéból felkésztilhetnek a saját tigyvédeddel folytatandÓ beszélgetésrc. Jutalmunk Kimmel az lett. hanem a személyére. Ha K. Michael Lechterre szabadalmát.l szerenc sét kov ácsolni. mé8 mielótt lrogy megvédje a céget. nem jcihetett volna létre koz s vállalkozásunk Kimmel és Sharonnal 1997-ben.Eleget hallottam Igazán nem vizsgáltam meg alaposan a vá||a|kozást. amiért a jogi Íigyek szintje ktizvetlentil a termék szint alatt találhatÓ a C. 1977-ben le kellett volna védetnem a futÓk számárakészített. mielótt megosztanád rrrásokkal.ami sosem fordulhatott volna eló. Végtil is nem lr termékérevagy azijtletére mondtam nemet.s Money (MEP rnilyen Stratégiákat alkalmazhatsz indulő és fejlódő vállalkozásodban rrlások pénzének és forrásainak felhasználására.Lehet. a vállalkoző személye nem volt al'. Legfóbb eszk ziin k védelme) c ímíí hogyan védheted meg ritleteidet. szerencsébe fordult. a legfontosabb eszkcizeidet! Michael Lechter k nyveinek minden vállalkoző konyvtárában ott kell lenniiik. Egyben jő tanulsággal is szolgált. és nem védettem le nejlontiárcám szabadalmát. A fiatal mérnok jő l5l .

Sokan azértnem jő vállalkozÓk. Az ugyanis nem a lehetóségról szÓl. A kovetkezÓ.ket mondta: . ségteljesek anyagilag. igaz avá||a|kozások kezdeti szakaszában.ik a pénzÍinket. mondta. Részletesebb vizsgálÓdás után a barátom kiderítette. . Ez sokat elárul a vállalkozőről. miért k lt ilyen sokat egy lakásra.zéb6|fedezték. aZ civé-e a lakás. Gazdag apám mindig azt sulykolta belénk. hogy az adőhatÓság kegyelméért konycir gjon' az elbocsátotta ót. Egyik barátom barátjának mindig gondjai vannak a vállalkozásával. mire azt felelte: .Nem. és télen végezr52 Az egyik ok. mint a sokmilliő dolláros vállalkozÓ. a fiatal mérnoknek kiválő otlete volt. Ezért olyan fontos a C_B háromszcig készpénzáramlás szintje. fi hogy ezt a számot néztemmeg elsÓ. ami pénzt hoz. Piros zászlő: Jő i l . ami nem is a sajátja. és mindezt a cég pén. és mennyit tartunk meg belő1e. A cég kiválő iigyfelekre tett Szert. Sajnos azonban a vállal- Gazdag apám gyakran hangoztatta: . hogy spÓrolni akartam. hogy táplálnák. P i r o s zá s zl ő : A s zo ká s o s nál m a g a s ab b s aj át ze t és. hogy okosan k ltekeznének. melyek azza|bíztákmeg.e eI a céges autőkat vásároltak. Egy barátom egy denveri házkezdr vál|alattal tárgyalt. és szerzódtessen egy megbízhatő konyvelócéget. hogy a világban hemzseg. Tanrisítja t bbek kcizott. hogy tartsa karban az éptiletek parkolőit. Mivel a cég alacsony rezsivel és magas írrrésseldolgozott. vagy még inkább egy mrík dó vállalkozás pénzi. A baj az. esetleg mely tantárgyakban jeleskedti. nagyon jÓ rij terméket talált ki. A viárt vagy már meglévő adatok kcizÍil néhányat piros zászlőnak tekintek. hogy a tulajdorros elókeló síparadicsomban méregdrága alpesi faházakat tartott fenn. milyen vo]ltaziskolai bizonyítványunk. irodákra és társasházakra.Nincsenek rossz befektetések. kezdem érteni.ink.Nincsenek rossz Íizleti lehetóségek. gondoznak.nagyon sokszor találkoztam -olyan vállalkozÓkkal.. ezért csak bérlem.ként. hogy megvegyem. A bankrár a pénztigyi tudásunkra kíváncsi. vállalkozás més nem cs kkentse a kciltségeket.'' A vállalkozásről így vélekedett: .A cég számadataiből kideriilt' milyen a cég és milyen az autÓit. éheztetik. mert szegényesen ktltekezik. Ehelyett azonban állandÓan anyagi gondokkal ktiszkodott. mert takarékoskodnak.Ráadásul hazudott az adőhatőságnak. akik megerószakolják. Mindennek a tetejébe fény z6 t.. Vannak ugyanis jÓ és rossz kiadások. mire koltji. a Piros zász|ok nemaz iskolában megszerzett tudásunk alapján értékelminket. kínozzátk a cégtiket ahelyett.Sok ember azértszegény. Egy k zos ebéd alkalmával elmondta. mennyire vagyunk felelós.'' Nejlontárcákat gyártő cégem bukásának egyik oka azvo|t. Ez gazdag apám egyik leglényegesebb tanítása. Meg kellett tanulnom olyasmire kolteni. hogy 50 000 dollárt k ltc'tt a lakása felrijításrára. hasonlő jelzések érdekelnek. miért vannak tizleti nehézségei. hogy ó k ltségek és rossz k ltségek.igyi számait vizsgá|om.Rossz beÍektetéseknincsenek csak rossz befektetÓ1k. A tulajdonos továbbra is a cégben kereste a hibát. mi fontosabb a vállalkozÓnak acége Vagy a személyes élete.. nagyon jő eredményeket kellett volna felmutatnia. Talán már feltíínt. mert a kiadásaik szegénnyéteszik óket. mert a kiadásaik gazdaggá teszik Ólket. amikor milliÓ dolláros iizleti lehetóség. Amikor megnézek egy pénzngyi tervet.'' Úgy gondolom. amiért a bankár nem arra kíváncsi. Megkérdeztem. Ez szélsóséges példája annak. r53 vállalkoző.'' Amikor arről érdeklódtem. pazar fogadásokat adtak. és akciői mfu-mát itz adőzás elóli mindenáron valő kitéréskategÓriáját merítettékki.. amikor a vállalkozÓ elóbbre helyezi a saját igényeit a cég igényeinél. de sok a rossz vállalkoző.Kell egy jő lakás' amiben lakom'' éreztem. ahelyett. amely jelzi. nek a sokmilliő dolláros iizleti lehetóségek. Ekkor gy mérges lett. adja el aházait és isj tt létre. Amikor a barátom azt tanácsolta a tulajdonosnak. az osszes kellékkel felszerelve (kacatok). hanem a vállalkozÓrő|' Ez ktil ncisen a kozással kapcsolatban nem VoltakjÓk az elképzelései. Az a néhány ezer dollárnyi megtakarítás egy ttibb milliő dollárt éró vállalkozásomba kertilt. mennyit keresiink. hogy tobb a sok- hőeltakarítási munkákat. és nem voltam hajlandő 7000 dollárt ki)lteni a szabadalmakkal foglalkozÓ tigyvédre. az.Egyszerríen tril sok pénzt dob ki az ablakon. takarítsa azokat. A gazdagok azért gazdagok.'' Azt is mondta: .. Nincs rá pénzem. Nagyon. amelynek készpénzáramlási gondjai voltak.. A szegények azérI szegények.

hogyan kriltsék el a pénztiket rigy. magas fizetés alkalmazottakként sosem kellett felelósséget vállalniuk a cég tiz|eti eredményeiért. Ahogyan gazdag apám mondta: '. mert csak keményen dolgoznak' de nem keresnek pénzt.. és tanulunk belő1tik. a vállalkoző igen. de rigy. nem elég egyszer en csak keményen dolgozni. és végtil ttidórákot állapítottak meg nála. hogy a vállalati szférában gyiimolcsozó marketingtudásuk nem használhatÓ a gyakorlati életben elérhető. amikor vállalkozásba kezdenek.iszktidnek. mert dolgozik. egytittesen tcjbb mint 250 000 dollárt kerestek egy jÓ nev New York-i cégnél. Észrevettem. Gazdag apálm azt rnondta: . A férfit is. hogy az|||et6 tud-e rigy pénzt k lteni. illetve B negyedében tevékenykedik.'' Ezek az eredmények általában a lryereséggel azonosak. Ők valőszínríleg nem jÓ vállalkozők. hogy jÓ haszonnal megtértiljon. de fe l e l ó s s ég e t kel| vállalnia. Nem tudni' tanulni fog-e a folyamatbÓl.ik. arra a képességrevagyok kíváncsi. Egy folyamat |ezáru|t. de nem keres- A C-B háromszcig tobbek kcjz tt azértkaptaa nevét a CASHFLoWnégyszrig C és B negyedéról' azazanégysz gjobb térfeléről. hogy kiizdott az é|etéérÍ. Nem t ród tt veliik. vagy továbbra is csak ugyanazokat a piros zász|őkat emelgeti. és ennek a haszonnak meg kel| mutatkoznia a C_B háromszcig készpénzárarnlás szintjén. Ez aképesség' hogy kiadjuk a pénzt.Egy vállalkozÓnak hasznot kell termelnie. Egy vállalkozÓnak nem kdr| k nyv el ón e k |ennie. nem felelnek a cég eredményé. Néhány éve olvastam egy házaspárrÓl. láthatjuk. és rij kezdódott. hogy figyelmen kívtil hagyjuk óket.'' Bizonyos piros zászlÓk jelenléte azt je|zi. egy év mrilva elvesztette a csatát. 1997 és 2005 kcizttt virágzottaz ingatlanpiac..szonnal. Egy cégtulajdonosnak t54 alkalmazottak és a tanácsadÓk ért. ne feledkezz me9 két dolog- Van egy k ről: l ' Az Egyszeriben szembesiiltek vele' hogy ha az embernek saját cége van. hogy aZmegis tértilj n. hogy a tevékenysége megmutatkozzon a cég iizleti eredményében is. vagy még sokat kell csiszolniuk vállalkozői készségeiken. hogyan kell elkcjlteni rigy.'' Vér szerinti apám két. hogy amikor valaki elakad egy folyamatban. Ezértvan akészpénzáramlás szint a C-B háromsztg alján. a folyamat más vágányra terelódhet.de nem tudják. Ez arről és szÓlt. hogy a vállalkozÓ megrekedt a fejlódésben. mert tudni kell. 2.három doboz cigarettát szívott el naponta. Piros zászlő: A pén7 beszél.'' A pénz leghangosabban a pénztigyi kimutatásokban beszél. Mielótt otthagynád az állásodat. Miért? Azt gyanítom.saját cégtik tulajdonosaiként azonban nagyon is figyelnitik kellett ene. Vál|alko zóként. kevesebb mint26 000 dollár volt a jovedelmi. j irányt vehet. nem jutottak passzív jcivedelemhez.Jksége 155 . után. és továbblép-e. hogy odafigyeltink rájuk. Szinte egész életébenlengtek neki a piros zászlők. de egy vállalkozÓt az eredményeiértfizetnek. Ez alapvetóen lényeges. Piros zászlők nemcsak azllz|eti életben' hanem az é|et bármely tertiletén is fel. Az A és az E negyedheztartozókt bbek kcjzcjtt azért ki. Mie|cítt feladnád az á|lásodat zismert mondás: . ezek az emberek nem tudták. Ezek lehetnek olyan jelzések. hogyan kell gondoskodnia kell arrÓl.feltrínnek. mert csak azt tudják. de már tril késó volt. hogy a négysz g A és E negyedében az embernek nincs sz. Ekkor abbahagyta a dohányzást.Miután nállő vállalkozásba kezdtek marketingszakértóként. Ennek ellenére számos vállalkozÓről tudok' akik ingatlanba fektették a pénztiket.Egy alkalmazottat-fizethetnek azért. mint nyereség és veszteség. hogy a kiadás busásan megtérliljcin. a kutya ugat. Gazdag apám azt mondta: .A pénz beszél.Nagy a kÍilcinbség azizletés a szorgos ténykedéskÖzcitt. Ha nem vessziik figyelembe a figyelmeztetést. Rá kellett jonniiik. alapvetóen lényeges egy vállalkoző és befektetó számára. Gazdag apám azt mondta: . Amikor egy vállalkozás számadatait vizsgá|om. és busás haszonnal vissza kell tudni azt szerezni.inket. tek vele semmit. Mindketten jt1l fizetett marketingszakemberek voltak.. a nőt is elbocsátották az állásábÓl szeptember 1 l. hogy azmegis tériiljon.'' Sokan azértneÁjó vá|lalkozők.A kifogásokat nem kell széfben tárolni. az eredmény Sorban. Ez számomra arril tanriskodik. de rigy is.. Ha vettink egy pillantást a CASHFloW-négyszcigre. rnint betegség.iizleti sikerhez. aki a négyszog C. az élet piros zász|őkatÍartfel neki. balszerencse vagy rossz kapcsolatok. mire adjuk ki a pénzt. méghozzáha- dolgozni apénzért.A piros zász|ók jelzések. D nthettink rigy.

és olyan csapatot kell magunk k ré gyríjtentink. hol tartunk a készségeinkfejlettségéttekintve a C_B háromsz g minden egyes szintjén. vagy mentségeket keres. Ezeknek az embereknek a C és a B negyedben elért anyagi sikerÍik alapján mérik a teljesítményét. HOL TARTASZ JELENLEG? Apám egyszer azt mondta. honnan indulunk el. Mielótt tehát otthag y nád az á|lásodat. és hogy apénz beszél.I? 157 . mennyi időbe telik. tecke: A Ío|yamat lényegesebb. amely kiegészítia gyengeségeinket. aki kész saját pénzéból és forrásaiből el Óllítani a terméket a profit bizonyos hányadáért cserébe? Ügyfeteink a vásárláskor fizetnek-e. hol is tart. illetve a B negyedbeli személy pénzugyi torténetét. Gondolk ozz pénztigyi igazgato modjára! Ha szeretnél jobb pénziigyi készségekre szert tenni a C-B hiíromsztig oktatÓjátékot. hogyan kell pénztigyiigazgató mődjrára gondolkodni. Nem rokonszenve S vonás. A vállalkoző viseli a felelósséget az e gész C_B három s zogért.pénziigyi kimutatásokra' A C és a B negyedben azonban annál nagyobb sziikség van níjuk. amikor felméri. illetve cégtulajdonosnak. va7y további hitelekre lesz Mennyi pénzt fektetiink be? Mennyi pénzt szeretnénk kapni befektetÓktő1? Veszíink-e fel hitelt a vállalkozás beindításához? o Ha hitelre o 156 sziikségiink? adunk el. a térképnem segít elérni a célunkhoz. mire hozzájutunk a pénziinkh z? Milyen szinten várhatő rossz adÓssőg Íigyfeleink részérÓ.amelyen jől |átható az írti cél. gondolj rá. hiába a legjobb térkép. Aki vállalkozásra adja a fejét. o Van-e kockázati tőkéstársunk. Másokra mutogato vá|lalkozok Egy vállalaÍvezetí Vagy egy vá||a|kozó nem mutogathat másokra. annak ószintének kell lennie nmagához. Ha nem tudjuk. hogy a felelósséget nem háríthatod másokra. mint amire a vállalkoző számít. A felelósség azové'Ezértta|á|hatő a C_B háromsztig alján a készpénzáramlás szint. Végsó soron a vállalkoző felel az iz|eti eredményért. és használd minél gyakrabban ! Ebból a játékbÓl megtanulhatod. Amint már korábban említettem' meg kell tudnunk határozni. SHARON JEGYZETE 5. takat okolja. ISMERJÜK MEG. A PÉNz A LÉNYEG A készpénzáramlás megértése és apénzkezeléselengedhetetlen minden vállalkozőnak. és elmeséli a C. M|LYEN A PÉNzÁnnrulÁs TtP|KUs c|KLUsA ÜzurÁcuNKBAN MeIyek a pénzforrásaink? o o o . ha az i|y en pozíciőb an lévó ember a beosztot.Egy vállalkozás beindítása szinte minden esetben ttibbe kertil. aki nagyon fontos tag|a a vállalkozői csapatnak. mint a cé!. Miért? Mert a pénz beszél.

ket. hogy megr vidítstik a ciklust. hogy a vállalkozÓ alaposan megfontolta Ó. hogy nem számoltak megfele. Ez a tizennégy-tizenhat hÓnapos cash flow ciklus igen komoly problémát jelentett. hogy ne konkuráljanak vel nk. és jogdíjat fizetnek nekÍink? Ki tudjuk-e adni termékijnket más cégeknek. hogy ez a sok kérdéstrilzott aggályoskodásnak trínhet.e a céget? o Hogyan intézzijk az iigyfélszolgálatot a termékkel kapcsolatosan? Ha adÓsságunk van. beszállítÓt talátni? Meg tudunk-e eLyezni a fizetési feltételekben a beszállítÓkkal? S ziiks ég iink van. f ldrajzilag más teriileteken. és meghatározta. majd hat hőnap telt el' mire a terméket értékesítetti.ik. ez a . és az abbÓl befolyt sszeget kézhez vetttik. és le kellett gyártatni. |óképpen a termékekkel kapcsolatos k ltségek késedelmes megtériilésé. ahol csak lehetséges. 159 Az egyik cégemnél. mert egy elektronikai alkatrésze|6á||ítása hat hőnapot vett igénybe. A potenciális befektetők kíváncsiak a rájuk adhatő válaszokra. o Hány termelési ciklus kell ahhoz.e hitelkártya-ke kiiliinbijzó szakaszaiban ? Milyen fizetési igényiink van nekíink és a csapatunknak a váIl alko zás ke zdeti fázi s áb an ? Mennyi pénzre lesz sziikségiink a termékek elóátlításához' és mikor? Milyen lesz termékijnk csomagolása? Mennyibe fog kertilni? a fejle szté s FizetnÍjnk kell-e tanácsadőinknak a konzultáciőért? Sztiksé ge s . vel. amelyek más ipargakban érdekeltek. Van-e e{y bizonyos termékre vonatkoző tletíjnk? o Védelmet élvez-e a terméktink? . Ebben nagyon nagy segítséget ny jthat egy jő k nyveló. hogy pozitív készpénzáramIást tudjunk elérni? Ki tudjuk-e adni termékiinket m s cégeknek. Az tletre va7y a termékre építjiik. de rninden komoly vállalkozőnak el kell gondolkodnia rajtuk. tudni akarják. és milyen fizetési szinttel Tervezzlik meg a készpénzáram|ás cik|usát! Tudom. és joTdíjat rtzesse. e irodára. és nem fordítottak gondot arra. Ez lényeges része az tizleti tervnek. Szorgalmasan dolgoztunk a szállítőinkkal azon. Sok sikeres cég kertilt válságba amiatt. hogy behajtsák kintlévóségeiket az tigyfelektÓ1. fénymásolő? Mennyi idóbe telik termékijnk elóáIlítása? Hány alkalmazottra van sziikségiink.e prototípust készíteni? Sz kséges-e áruforrást. nek? o o l o o Mennyibe ker l az árukészlet elszállítása a raktárba? Milyen hosszít termelési ciklus kell árukészlet nkfelt ltéséhez? Hogyan vess7iik fel a megrendeléseket? Hogyan száIlítjuk le a megrendeléseket? Milyen fajta biztosításra lesz sziikségiink? Mennyibe fog ez ke- I . mennyi kamatot vagy hiteldíjat kell fizetníink? l Hány termelési ciklusba telik. azonnal fizetésképtelenné vált a cég. amely elektronikus gyerekk nyveket ad ki. További két hÓnapig tartott a szállítás ÁzsiábÓl az Egyestilt Államokba. aki segít kikalkulálni a pénzigényt. és állandő odafigyelést igényelt. rakt árra.. mennyi pénzre van sztiksége a vállalkozáshoz. így nem jelentenek konkurenciát. I l I I I l a Hol fogjuk raktározni az árukészletet? r58 késedelem tizennégy hÓnap volt. mire befolyik az értékesítésb pénz? a i I o o o o zelé s rő1 az íigyfetek me g rendeléséveIkapcsolatban? o Mennyibe fog keriilni a marketinganyag? o o o H o gy an fo gj uk re klámo zni ? o Lesz-e honlapunk? o G ondo skodtunk. Ha bármely ciklusban akármilyen kicsi késésk vetkezett be. o o Mit kezdiink a nyereséggel? Hogyan hasznátjuk fel a pénzt? o o o o o o o . j árm v e kre ? Milyen irodai berendezésekre van sz kség nk? Milyen irodai fels7erelésre van sziikségtink: számítőgép.

és nincs rápénzem.Ki kell fizetnem a beszállítőmat. . amely a cég lalkozik. hogy megfelelócsapat álljon melletttink. . mielótt meghozza az árut. hogy a vállalkozÓ idejének akár &Dvo-átis a j vónek szentelje. Jtivó-marketing. stratégiai partnerség. PR.t szánsz a mríltra? A teljes idó klrtegőriákként: -vo -vo -vo I0O %io l.'' 5.A bank nem folyősít tcjbb hitelt a hitelkártyáinkra. de nincs pénzem a bank. .cisszegek kézhez vétele tart. Jelen iigyek. Leírok egy nagyszerrí gyakorlatot. amely arra kényszerít. Aztánegy napon a vállalkoző aztveszi észre. 4. ezek ugyancsak a gazdag papa által piros zászlÓnak minő'sített helyzetekre utalnak. hogy szem elÓ. lt M k Mia he|yes vá|asz? Egykori kitrínótanulÓkéntjől megértem. Az idó pénz Vizsgáljuk meg. Eleinte szinte kizárőlag a jcivóvel foglalkozunk a termék és a vállalkozás beindításához sztikséges rendszerek fejlesztéséve|. Ha olyan dolog mertil fel. hogy idejtik felét a jovó megtervezésére szánjelenével és mriltjával fog|ák.helyes'' válasz iránt. ami az enyémre az.Pénzre van sz kségíink. milyen nagy igény é|azemberekben a. készpénzigények. De vajon muszáj. ban. és azt mondj a: .. hogy a jelennel vagy a mrilttal ttiródjiink.. pozitív jogi 1:cdélyeztetések. mint amennyibe termékeik kifejlesztése. Ha egy vállalkoző pénzsz(kébenvan' nem tud a cég építésére kon- Mennyi idót szánsz a jcivóre? Mennyi id6t szánsz a jelenre? Mennyi idő. hogy így legyen? A napi teendÓlk válnak elsórendríen fontossá. egy barátomnak koszcinhetem' aki egy tanfolyamon tanulta. Egész iparágak változhatnak meg r videbb idó alatt.. amely csapatunk más tagjai számára lehet6v é teszi. Úgyfélszolgálat. ho gy fokozottabban a j o vóre koncentrálj an ak.. amit a vállalkoző a cég tigyeinek intézésével t<ilt. Szívesen kcizzétennéma forrást.szál|ítás és kézhez vétel.. és a legt bb vállalkozőra tisztcinzóen hat. Intézni kell ajogi és k<inyvelési tigyeket. Egyes esetekben sztikségesséválhat. amelyek elvonják a figyelmét azuz|etépítést6|.ha nem tudja megakadályozni az effé|e pénzi'igyi gondokat. és nem tudom kiadni a fizetéseket''' Az idómennyiség elemz éséheza kovetkező feladatokat jelolném meg kutatás és fejlesztés. Sajnos azonban nem biztos. Ez nagyon izgalmas idószak. mivel t ltjtik az időnket mint vállalkozÓk. 3. alkalmazottak áttekintése. enrij tizletek. ltz országos nyvvitel. oldalon) .. - rendelésfelvéte|.Péntek van. és építsenekki erós csapatot. automatikusan változik az az idímennyiség is. készpénzkilátások és -igények. Ha egy cégnélilyen vagy ehhez hasonlő kijelentések hangzanak el. A|ta|ában aÍTa buzdítom a vállalkozőkat. Tedd fel magadnak az a|ábbikérdéseket: r60 * Pozitív és negatívjogi kiadások (a bekeretezett részben 161 a k<iv. de sajnos nem ismerem. termékeik értékesítése az abbÓl befolvÓ és V á||a|kozásod da l kapcso atba n l Pénzszííkében centrálni.Nagy <isszegrí kinnlévőségeim vannak.. csak a triléléssel foglalkozik. amely támogatást nyrijt a cég kÍil nféle igényeinek kielégítésében.l tévesztette cége j vójét.. hogy mások vállalkozására is jÓ mego|dás. megfelelési kovetelmények vagy helyi kormányzati előírásoknak vagy egyéb szabályozíl szervek elóírásainak.. . A prárom telefonál. akkor terveztesstink meg egy folyamatot. Rendkívtil fontos. Amint a cég nclvekszik. 2. A vállalkoző kritikus időszakot él átacégge|. negatív jogi i'igyek..

hogy . Fontos tudnunk.nem jÓ'' kiadások. Előfordul.jő. és . hogy kisgyerekeink vannak. hogy azonnali jutalmat biztosítsunk magunknak. amikor a helyzet s lyosra fordul. talán még kerestink is általa. amelyból a Az pereskedés olyan. Vagy tegytik fel.. maximálisan szi. milyen fajta hitelt veszÍink fel.. Vagy nem kerestink a j vÓ. amelyekkel nem takarítunk meg pénzt. Ha nem álluk ki ellene. Ugyanez igaz arra az esetre. Van értelme tartása miatt például jelzálogk lcsont felvenni azért. hogy belekezdtink egy perbe. társaságot al apítsunk. ktil n sen olyankor nem.'roSSZ adősság''.il nboztetji. azután egyszerríen odébbállunk. Például azuz|eti tigyekkel kapcsolatos perk ltségek jellemzó mődon . konkurenciát. A perktltségek rendkíviil magasak. ho g y mega|apozzuk vállalkozásunkat. így ezek. vállalati jogász A Rich Dad Company tanácsadója. tanrisíthatom.rossz'' jogi kiadás. az roSSZ adősság.jő'' jogi kiadások definíciőjának. Ugyanígy az a jogikiadás. vagy stratégiai sziikségszerríségnekengedve. ha megvédhetjtik általa a gyermekeinket. Időnként például pert kell indítani azérI. amely lehetővé tes zi. ha a pereskedésnek nyilvánvalÓ értelme van.ka|óz. jő adősságnak számít. nehogy a gyerekek kiszaladjanak azltcára. hozpénzt. Minthogy éveken át dolgoztam vállalati jogászként. Ez a hitel nem felel meg a . Ugyanígy az o|yanjogi szolgáltatáSokra k lt tt pénz. hogy bekeríthessiik házunk udvarát..óbb eszkijziink védelme) és az oPM: other People. precízen és gondosan megfogalmazott szerzídéseket hozzunk létre.Pozitív és negatív jogi kiadások Robert említette. és erós tizleti kapcsolatokat teremtsi'ink. hogy megvehessÍink egy győgyszert. és nem tehedtik meg. sót. Elófordul például. hogy csak gy tudunk elbánni egy erószakos alakkal.a vállalati perek a kirá|yok spordát jelentik''. amelyek nem felelnek meg a. és nem hoz anyagi eredményt. de egyértelm en van értelme felvenni. a Protecting Your # ] Asset (Legf. ugyanrigy is két fajtáját ki.s Money (MEP: Más emberek pénze) szerz1je r63 .hogy értékesjogokat meg rizzunk (és hogy ne veszítstik el az ejogok gyakorlásábÓl befolyő bevételt). kiadások a cég t jogi kiadások.roSSZ adÓsság''. Természetesen bizonyos k rtilmények kcizott.. hogy megfékezziik a . a és rossz adősság. ezek a Ugyanez ahe|yzetbizonyos jogi kiadásokkal. . Pereskedésbe azonban nem érdemes konnyelmííen belemenni.adÓsságba verni magunkat'' egy bevételt nem termelóeszkoz megvétele vagy megami definíciÓ szerint . hogy messzemenóen megéri . minthogy a pereskedés ritkán hitelt rlesztés sszegénéljőval nagyobb értékíí rendszeres..a vállalati 162 Michael Lechter.ink a sztikségtelen perekre k It tt pénz és a C-B háromszog jogi szintjéhez kapcsolődő kiadások k zott. ha rtjvid táV hitelt vesz{ink fel.. és azértvesztink fel hitelt.ik meg. vagy kifizesstink egy orvosi kezelést beteg családtagunknak.jő'' vagy pozitív jogi kiadás. Ahogyan van jÓ jogi k<iltségeknek takarítunk meg vele. hogy ki kell tartanunk a végső. . vagyis kacatokra kÖltjtik.vagy idegenek bejárjanak a kertbe. nem fog békénhagyni.. noha a jelzálogkcilcs n definíciÓ szerint .ikségesek lehetnek léléseérdekében. bevételt generálő eszkozt tudunk vásárolni. akit másként nem tudnánk kigyőgyítani bajáből.ben. Ha csak azért vesztink fel hitelt. hogy ke vés feleslegesebb kiadás létezik a perkciltségeknél'Ktilonbséget kell azonban tenni. ha nyilvánvalő.kig''. biztosítsuk szellemi tulajdonunkhoz valÓ jogunkat. Időnként a pereskedés az egyedtili mÓdja annak. mint egy légi titkozet: ha egyszer felszálltunk. jobb felkésztilni rá. ha harcba szállunk vele.. hogy értelmetlen.. Pénzt a hitel. hogy megvegytink egy lakást magunknak és a családunknak. Térjtink vissza az adÓsságok és ajogi kiadások k z tti párhuzamhoz.jő adősság'' definíciőjának. Időnként kénytelenek vagyunk jogainkat érvényesítenielvi megfontolásből.

I t64 . a szegénvek és a kcizéposztá|v sondolkoáásmÓdia kc'ztiTt . cél. vá||a|kozoi |eckéje Ha komolyan sikeres vállalkozÓvá akarsz válni. hogy sikeres villalkozővá válnak. A termékról bóvebb infoníáciőval sio|gá| a". . akik komolyan gondoliák. és koncentráljunk ajovőre. Ebben a fejezetben a készpénzkezelés folyamatárÓ| és azid6beosztás folyamatárÓl volt sző.com/choosetoberich honlap.MI A FOLYAMAT? Térjtink vissza a gazdag papa 5' leckéjéhez:A folyamat lényegesebb. www.számára. A legiobb vá|aszokat a szívtink adia.richdad. . hoev melvTk tra léo. Fe]táriuk a kiil<inbséseket a eazdaeok. tanulmányozd e|mélviilténa C-B hiíromszcieet. nem az agyunk. azt aiánliuk. A RicÉ Dad's You Can Choose to Be Rfch elensedhet*étlen ririndazoli. a"zutáninindenki-mala dcinthet. Tartsuk irányításunk alatt mindkettót. mint a Gazdag Papa 6. így vállalkozásunk a cél felé fog haladni. A Rich Dad's You-Caí Choose to Be Richfr (Gazdag papa: Vá|aszThaduk a gazdagságot) részletesebb elemzését kíná|ja a C-B háromsz gnek.

Az én gépemen csak gépfegyverek voltak.ik a kapcsolatot.Így egyedÍil maradtunk harmincas kaliberrí gépfegyvertinkkel. éles tcilté- uyakorlottabb pilÓtája volt. Ő már ttibb mint nyolc hÓnapja reptilt beveésekre. Tiszr66 Mire végtil feltrínt az ellenség. hogy z ldflilŰí vagyok és nincs gyakorlatom.Készen felemelték kinyrij tott htivel ykujj ukat. Balra sotétz ld rizsfoldek teri'iltek el. és elmeneki. Az elsőnek mintegy hrisz perc vissza kellett fordulnia. - Jő vál|alkozÓ Egy zti|dÍtilíí tengerész |972 e|ején egy UH-1 Huey típusri helikopter-anyahajő pilőtája voltam Vietnamban. a legfontosabb? .. Már. mint a ketchupostivegek.ink sem orÍilt neki. A kisebb. jobbra kékeszolden csillogott az őceán. A fiistol gve lefelé imbolygÓ helikopter|áttán még fesztiltebbek lettiink. hogy a helikopterek lelovik a gépfegyvert a mi segítségtink nélktil. és el. megpillantottuk a trízharcban állő harci helikoptereket.ag apám' Azt. Két hÓnap elte|tével másodpilÓtámmal egyiittmár számos bevetésen részt vettiink.JÓl V. fejezet tliban voltak vele. tvenes kaliberÍíl vedékeitól.már ott tartottam. Egy tvenes kaliberrí gépfegyvenel harcoltak tldaát. HátraszÓltam három társamnak' a két géppuskásnak és a legénységi parancsnoknak: vagytok.A ktildetés. Géptink fedélzeténszinte tapintani Iohetett a fesziiltséget. fel kell készÍilntink a legrosszabbra. már tudtam. harmincas kézifegyverek ltvedékei égővtrts szemcsékként száguldottak a levegő.ben. nyekkel. A társaim tudták. r A háromÍéIe pénz Mit tanultál meg Vietnamban? Melyik volt Eleinte két helikopterrel repiilttink. De nem volt szerencsém. de egyetlen egyszer sem találkoztunk ellen- támadással. Elhagyva a gyony ríítengerpartot. és tartsuk veli. mit fogunk tenni. Fe|elttink a hívásukra. hogy tudok reptilni. hogy magunkra maradtunk.hogy megfordulok.ul . Akkori otthonunkra. Egyiki. lrlattunk pedig a homokos part fehérlett. amelyeket a ftldról lőttek gépfegyverrel.bemegyÍink. ahányszor csak átrepiil k a tengerpart felett a szárazf<ild belseje felé haladva. hogy milyen fontos a ktildetés. Egyszerre csak két helikopter rádiÓn segítségetkért. nem maradhatunk ki a csatábÓl. Csak annyit tudtam. indultunk a megadott helyszínre. Ráadásul az a gép levegő-fdld rakétákkal volt felszerelve.6. az anyahajőra pillantva rijra meg rijra emlékeztetnem kellett magamat. valődi ellenség vár rám. a rizsfoldeken t l' a dombok k z tt.belóled. hiszen azimmár visszafordult első gépnek sokkal - kérdezte gazd. A jelek szerint elektronikai problémája lrkadt. A megmaradt harci helikopter leszállt. avezetés és a csapat - felel- . Tudtam. Nyitott ajtÓkkal repiilttink. Csak annyit mondtam a legénységemnek: . harmincas kaliberÍí l vedékeit a gépfegyver srilyo. fi k?'' Felelet helyett csak '. Két évig késztiltem erre a kiildetésre. de azt nem sejthették.ilok. De nem akartam gyáva nyrilnak t nni az 167 . mint annak elótte. Az ellenséges csapatok mindenfelól támadásba lendtiltek a kornyéken. hogy felvegye az elsó legényt ségét.'' Fogalmam sem volt. észak felé vettiik az irányt. hogyan foit l k teljesíteni stresszhelyzetben. hogy háborriban vagyok. hogy ez lenne a legokosabb. Tudtam. Nagyot sőhajtottam. Amikor az egyik helikoptert találat érte. és a szél kereszttilvágott a gépen. Alighogy kibrijtunk a felhő. míg a nagy Ttvenesek olyanok voltak. már igencsak feszlilt voltam. és vége az iskolaéveknek. és lezuhant. Kcinnyen meg lehetett ktilonboztetni egymástÓl a csapataink kisebb. harc kcizben. Amikor tehát az elsó gép visszafortlult' nálunk fokoződott a fesziiltség.igazi fegyverekkel.k koztil. hogy folytassuk a hadmrírrtán voletet. Az anyahajőről aztazutasítást kaptuk. és továbbreptiltem. sabb. .Alljatok készenlétben.nyugtázta gazdag lesz apám mosolyogva. Abban reménykedtem.

hogy mindnyájunkat kittintetnek a bátorságunkért. de a ránk kilótt lcivédékek látványa és ahozzátársulő érzésmind r kre bevésódcjtt emlékezetembe. Csak a szerencsémben bíztam. tudja. tizemanyaggal a fedélzeten. ezért gy határoztam.t. és félénken feleltem: Nem tudom. harcolunk. Széles mosolyra h zta a száját. Mik zben éles bal kanyarral lefelé vittem a gépet. hátha valaki van a kozelben: rnagamnak. hogy nincs második lehetóség. a két fiatal l vészre. vallottam be on- l nekiilő. ha elinalunk. ami kimondja. szálljunk le. 168 Yankee-Tango 96. Ettól a pillanattől fogva már nem csak magamra gondoltam. hogy n veljem a távolságot az ellenséges ltjvész és k ztÍink. és életben maradunk? Akkor mit for. hanem mindnyájunkra. az ó élettik tÓbbet ér.y(ízzuk |i. rrultuk. runk kapni? losziink. ha valami csoda folytán nyeriink? Mi van. és a szemembe nézve aztkéráeite: Hé. A lenti ltivész minden vésnélegyre pontosabban cé|zott. Ha egyenesen beleszállok a géppuskásba. hogy azén kezemben van az élettik.válasz: A Hátrapillantottam l hogy az Meghalunk. hogy a csatához legalább két helikopter keli A vezet6 pl|óták már nincsenek vellink. aki már másodszor járt Vietnamban. Egybiztos: mind a ketten nem megyÍink haza.ink vagy harcolj u nk ? AgyambÓl azonnal kipattantak a mentségek. mit tegyek. A legénységem t bbi tagja nem elósztir kertilt ilyen helyzetbe. A repiilóiskolában ta- Az enyém is tobbet ér.|esz a legjobb.Igen. Immár egyértelmrí volt. és segítsijnk nekik. Mivel a két másik helikopter eltrínt. amikor megadtam a po. Fogalmam sem volt. Van egy szabály. Hátrapillantottam a lcivészeimre majd beleszőltam a rádiőba: Készen vagytok. Add meg a pozíciődat' rirrá mindnyájunkon. Azután felmertilt bennem a kérdés No és mi van. megkopogiáttu u . ezér|tartottam aZ irányt.isakomat. tem az C'tVeneS kaliberÍígépfegyvert. hogy miért kellene me- liber t.azt aZ otvenes kaliberrít. Segítségkell. Amikor az e|s6lcivedékek felénk szálltak a gépfegyverból. benézniink. Talán segítségére |ehettink a pilőtáknak. Megk nnyebbtilés lett . firik? embereim e|6tt. 169 és segíttink. ha veszíti.vagy azok a fickők odalent.ink? - Megadtam magamnak a v á|aszt: Lehet.re fognunk a dolgot: Azt mondtam magamban: Gondolk ozz! Elszelelj i. hogy k vessék a felettestik parancsait. Készen álltak. Lesz mentségtink. Legalább két helikopter kellene. és stillyedni kezdtem. hogy ki. és az mondta: Akkor nem kell itt Segítségetny jtottunk. mi abaj ezze|a munkával? Megráztam a fejemet. hogy vége aziskolás éveknek. Néma. vagy fogságba estink. mint mi ót. és rigy d ntottem. akár nem. Az otvenes kaliberr]í vegek egyre ktjzelebb csapődtak be. mint egy érdemrend. ságuk tudatta velem. -.il balra fordultam.négy harci A. vagy mi megyÍink hazama. és egyre jobban megkcizelítet. tnint a harmincas. Befogtam egy otvenes kaés jől Fejhallgatőmban a semmibÓ1 hangosan egy magabiztos hang: kivehetően megszőlalt Egyedtil vagyunk. ha le. Maga d nti el' melyiktink |esz az* ók vagy mi. HósÖk . a parancsnok. Valamelyiktink meghal. ideje gondolkodni. trink néhány katonát. őt már kiszálltak. hadnagy. akár hozzáértí az 11|et6. ahogya n azt aHaditengerészetnél tanultuk. - tizenkilenc-hriszéves fi rik voltak felemelték a htivelykujjukat.4s RTB [ritban abázis felé]. mi voltunk az egyet|encélpont.il<in sen nehéz k rÍilményekkel kell szem. beleszőltam a rádiÓba. Arra nevelték óket.Egy cseppet sem éreztemmagam jobban attől a tudattől. az egyenló a biztos halállal. Gondolkodás nélki. ez jől hangzik. Ekkor hirtelen kozvetlentil az ablakom mellett stivített el egy <itvenes lovedék. lonleges Itt a Yankee-Tango-96 harci helikopter. Senki sem fog ránk k vet vetni. Nincs értelme tehát bátornak és bolondnak lenni. | ('|ln harcolnunk. No és mi |esz. Megmentet. Mindketten tvenes kaliber gépfegyver nagyobb hatÓtávolságri. Vagyis az ellenség jőval elóbb eltalálhat minket. maga felé fordított.Az a baj vele. Nektink csak harmincas kaliberÍífegyvereink voltak. ktihadmtívelet. Elég messze voltunk a gépfegyvertól. Ha rigy donttink.

Őszintén szőlva sok amerikai katona sem jeleskedett a harcokban. amit sosem tapasztalhattam volna meg.ink..ilőre tiltek volna. ugyanaz a kti|detés Sokszor eszembe jut az anap. Legalábbis belólem. vajon harcolnának-e. Nem akartam tovább embereket olni. Amint a nyomk vetói elindultak felénk. és szerencsétlenségtikre behívták óket. olyan jeleneteknek voltam szemtan ja. amiért érdemes harcolniuk.és az ot telt bele. Ha felajánlották volna nekik a lehetóséget. nagyobb odalrdással kÍizdenek. keményebben. de máig sajnálom. és azt mondani: '.vagyis !atkozatok a A mai i. olyankor arra használjuk fel a legfejlettebb technotoeiánkat és a legbátrabb embereinket. hogy megciljék embertársaikat. hogy a.Ez érvényes az iizletre is. egyszet(íen azért. Vietnami élményem bebizonyította számomra.bajtársi k telék'' kifejezést hallom.. a Látom tvenes kaliberÍí gépfegyver nem okozott Ktil<inbozo csapatok. hogy az erósebb kiildetéstudat gy6z. azonnal repi. és hiába vannak jÓl képzett embereink. Amikor a . Hiába jobb a felszerelésiink. Énszemé|y szerint gy éreztem.ik utobbit. mint rir. mái hajőről jtitttink. vajon értheti-e valaki.igyért harcolunk?'' Mondanom sem kell' haditorvényszékfenyegetett ezekért ahazaárulÍrs-gyan s szavakért.Vietnamot és Dél-Vietnamot elválasztotta egymástől.. Megint az cjtvenes kaliberrí gépfegyver felé repi. Kiveszett a lelkesedés.és elmélázom. mert a mieink. Egy alkalommal azon a demilitarizá|t ovezeten reptiltem át.vietnamiak és az amerikai katonák egyaránt. é ztem az alattamfolyő ld kl ésre.ket. Csak felmertilt benI r t tlem egy kérdés. hiába fejlettebb a technolÓgiánk. A hábor az emberiség legsz<irnyríbb cse- szak-vietnamiak sokkal elszántabban. Sokan sorkcjtelesek voltak.menjetek vissza. kezet fogni velÍik. Ugyanakkor láttam a lelkieró megnyilvánulásait is. de a ktildetéstink koz s volt. amely egy magasabb ktildetéstuda tból származik. bizony sokan Úgy tetszett. nem számíthatunk rájuk. TÖbbé már nem voltam jő katona.'' Más csapath oz tartozt'nk. . nem rendelkeznek elég erós kiildetéstudattal. Számomra lelki tjsszetartozást jelent. Ráj ttem. Nekem rigy trínt.zíciőnkat a Haditengerészet pilÓtáinak.'Miért lrarcolnak az ó vietnami katonáik lelkesebben. Viltnamban láttam.izleti világban nagyon divatos 170 annak a célnak a megnevezése. Azért mertilnek rlcrn kétségek'mert arra gondolok. kcizel a fcjldh z. hogy nem fogunk gy6zni. Gyakran elgondolkodtam rajta. Úgy félidÓ. és prőbáljátok elterelni figyelmét! Amint meglátjuk a nyomkovető. nem lebeg előttiik a cél.perc sem célpontot. kimagaslÓ fizetéstink. amely acégÉt|ehozá- ktildetésnyilatkozat megfogal. amelyeket boldogan kihagytam volna az életemból.Egyszerr]íen elmondtam a megfigyelésemet. egy magasabb ktildetéstudattől f|:ít tt elszánást. Megk sz ntem ugyan a segítségetrádiőn keresztÍil. milyen rettenetes dolgokra képes az ember. diőba: Az erosebb kiildetéstudat gy z i t bbé problémát.ink ki. amely Amint lel lszak.Cégi. a micink inkább csak ímmel-ámmal harcolnak.ildetése ez és eZ'. elinté. ami feltrínt. Néhány perc mrilva feltrínt a se. mit is jelent ez. Minden háborri borzalmas. Aznap este mi mentiink haza épségben. hJ soha nem harcolt háboníban. mint a mieink? A rossz l lclalon áIlunk? Rossz i. a dél. lekedete.. Vietnami tapasztalataim Óta mindig kétségek gyotornek' fel benlr rrl ikor azt hallom: . hogy nem gyózhetiink.ilttink tehát.Kosz n m. a Viet Kong katonái és az Kti Idetésnyi mazása. lrrniÓta Vietnamban voltam. I7T . hogy hazamehetnek. hogy nem volt alkalmam személyesen találkozni azokkal a firíkkal. gítségtinkresietó négy gép. anégy harci gép vezetÍjebeleszÓlt a ráa Íizenték: és azt :llií rnotiválta. elgondolkodom. hiába van sokkal t bb fegyvert. ha nem megyek el Vietnamba. Megláttak minket' Mie|őtt ttil k zel érnénk. v alami nagyon zav ar ót. Énnem akartam árulő lenni.ben rádobbentem..cs szÓ. észrevettem Aznap este aZ anyahajőn a hivatalos eligazításon megkérdeztem: ..kiildetés'' itt nem t<ibb. ha nem kapnának tóli'ink fizetséget érte. mint a mi vietnami katonáink.

1969ben sok pénznek számított. A leggazdagabb és leghatalmasabb l.Igyapénznem része az é|etének.mit jelent az. A Haditengerészet tiszdeként kevesebb mint havi 300 dollárt kerestem. amint az oktatót hallgattam. a fizetésemelésért. hogy sszezavarjam az olvasőt. Passzív iovedelem. A háromféle hanem hogy rrcm azért hozom szÓba. olajipari dolgozÓként mentességet élveztem a hadkotelezettség alÓl.versenyztinkasportban. mit jelent az .ésversenyztinkválasztottunkszereljobb állásokért. de mindkét apám arra biztatott. 1.'' Mielótt beléptem a Haditengerészethez.l.tinmegtartóztatás'.'' Kooperatív pénz csapatmunkának dag apám: . és nem vágytak f ldi javakra .ket mondta: '. illetve a legerósebb megeszi a gyengébbeket' A legt bb ember komp etitív p énzért I A háromfé|e pénz és a jovedetem Korábbi ktinyveimben írtam a j vedelem három fajtájáró|: dolgozik.hogy onmegtartőztatÓ? kíváncsiskodtam tovább. A Haditengerészeti Akadémián az oktatÓnk elmondta. 172 AkooperatívpénzmibenlététakovetkezÓképpenmagyaráztae|gaz- I t.A sportban és az tizletben a kooperác\őt vállalkozÓk kooperáciő. egy tartályhajÓn dolgoztam tengerésztiszÍkénta kaliforniai Standard oil fennhatÓsága alatt.az elismerésért a piaci részesedésért.a[. A versenyben a legerósebb a szerzÍdésekért gyóz. l Keresett jcivedelem. és szegénységifogadalmat ten..l a k vetkezÓ.'z jelentósen befolyásolhada a nyereségét. mert az olajipar nem védelmi. tnmegtartÓ ztató é\etetél isten szolgálatában.u.t'k. ami a legkevesebbet adÓzik.. 3. versenyztink a Az és a trilélésért. Spirituális pénz. mert azritjába állt volna isten és a király iránti elkotelezettségtiknek. sző. akik ugyancsak szegénységi fogadalmat tettek. I I I Kompetitív pénz A kompetitív pénzrő. hogy a torténelem sok olyan harcosről tud. Nem akartak pénzt. aki katolikus pap volt. Gazdag apám elsósorban passzív ztltt. Gyerekkoromban apám mesélt egy barátjárÓl. ia k e|| az adózási kiil nbségeket. *éa't.. ami akkoriban. zetésem t bb mint 4000 dollárra rrigott havonta.A feudális idókben számos lovag tett szegénységifogadalmat' hogy hrí legyen hivatásához.I gazdagapám a l k vetkezÓ. adőhivatalA háromÍéle j vedelemtípus meghatározása egyébkéntaz érvényetril származik. és a fi.Elettink i soránhamarmegtanulunkversenyezni. ami rÓ. 3. Apám belefáradt. 2. MegkérdezÍem. hogy folyton kérdezósk dom.i. ezért leintett: Ne is t<irődj vele! Majd megtudod' ha nagyobb leszel. és a jÓ alkalmazottakért.kben fo gok c gkiil nboztessem a háromféle lltívebben szÓt ejteni. hogy szolgáljam a hazámat a háboniban. Egy vállalkozőnak megvan a lehetósége rá. az osztályteremben. adő.Szegénységifogada|om Sokan tudják' hogy a hívó emberek k z tt vannak. .. A három j vedelemfajtára ktilonbozó adÓterhek hogy mindhárom fajta :. vanr.iunut. PortfoliÓ-jtvedelem.. lrtlgy az emberek háromféle pénzt kaphatnak a munkájukért: 1 I l l r r 1l Kompetitív pénz. alapvetóenfontos iparnakmin siilt.r|r"ek .ik beteljesítését támogatandő. Gimnazista koromban gazdagapám a fiának és nekem e|magyarázta.ilj tn.az e|6|éptetésért. és tudn jtivedelemtípust . lizleti életben a cégek versenyeznek az iigyfelekért. aki az egykor szegénységi fogadalmat tett harcosokről beszé|t. Mi az. mert i i v edelemben részesi. akik szegénységi fogadalmat tesznek spirituális ktildetési. amit apám nem magyarázottmegnekem annak ideién. amikor munkába állunk. Azután.) . pénztÓ. amit a legmagasabb jovedelemért dolgor.. Kooperatív pénz. 2. Néhány év m lva valőban megtudtam. egyszeriben megértettem.Versenyztinkaziskolábanajobb jegyekért. Szcgény apám keresettj vedelemért dolgozott. Akkor ott. mire így felelt: Istennek és isten mrívének szentelte az é|etét.

emberek t bbsége csak a pénzértdolgozik. Ha igazánmeg akarnák oldani a / - Mert vgyanaz a ktildetésiik.nriatta. Nem érdekli Ólket. Talán szívesen segítenének a munkaadÓjuknak és a cégtiknek. Esetleg azt mondjuk rtak: . mások jőtékonysági szervezeteket hoznak létre. hogy az ember szereti a munkáját'-és azt csinálja. De itt tobbrő'l van sző. 174 problémát. panaszkod. Talán csodák torténnének az életi. Errő1 szől a spirituális pénz.Mert Zavar. De tétleniil iilnek halkan szÓlalt meg rijra: A legt bb esetben igen. kaknak a munka pus ztán eszkoz apénzmegszerzésére. magunk- irrk. hogy e|égpénztkeresseneka lakbérre. Feldtihít? Esetleg el is szomorít. So- végztink. Isten erói a segítségiikre sietnének. mert el akarazért". hogy például égyházatalapítunk? . az unierői. Ha kétszer annyi pénzt kaphatnának azért. de ki kell fizetniiik a számláikat. amelyet magasabb elhivatottságbÓl f{6nn31 tudjuk. hogy valaki szereti. ténne? - - - alapján választanak állást.hogy elvihessék a gyerekeiket Disneylandbe. nem? Igen. eályan munka. latban. mert a spirituális 1lcnznek tulajdonképpen nincs kcjze a pénzhez' pénz? kérdeztem. elhivatottságből. Végtilis trilságosan lefoglalja nak őket a munkájuk.Nem mondta gazdag apám mosolyogva. amit szeret? . nem jelenti. de a legtobben mégsem tesznek semmit. Sztikségtik van a pénzre.Az. hogy hol kapják a legt bb fizetést és a legma- verzum Tehát a spirituális pénz azt jelenti. Ingyen munka? Spirituá|is pénz A s p i r i t uál i s p én z me ghatfu ozása n émi le g bonyol ultabb volt.Akadnak vállalkozők. Persze hogy nem. vagy beírnak az Úgy érted.. el kell végezni. aZ Sem' Nem jelent ingyen munkát Sem. Esetleg beszélnek a dologrÓl. G azdag apám azt mondta: . Igazságtalanságnak tlűínnek. Egyik ilyen alkalommal azt mondta: Az . nem igazságos. és félre tudjanak tenni egy keveset. Csapatuk egytittmrík dése folytán versenyképesebbekké válnak.'' Nem egészen értettem a magy ar ázatot. De hát ilyesmit a legt bb ember érez bizonyos dolgokkal kapcso. hogy spirituális pénzért aotgo'it. hogy más nem végzi el. ha nem fizetnének nekik. de a spirituális pénz nem csak az egyháza|apítást Vagy ajőtékonysági alapítványok létrehozását jelenti.Annak gasabb osszegrí j uttatásokat. Akkor mi ttrkérdeztem. tigy gondolom. hanem mint pénzrÓ1. az. vagy egyenesen szívfájdalmat okoz. amit-csinál. hogy az kompetitív' kooperatív vagy spirituális pénz.. de nemigen tesznek semmit. és el kell tartaniuk a családjukat.Miért nem teSZ valamit a kor- I - tnány ?''.\9111. hogy nektink . . A legt bb ember azonnal más munkahelv után nézne.hogy nem dolgoznak. ha tennének valamit? Gazdagapám 1ságba és panaszkodnak. A nagy cégek vállalkozői általában kiválÓ csapatvezetÓt.. amit ő elvár tóltint. hogy nem azért végezzik el a munkát. és gyakran beszélgettem gazdag apámmal a témáről. bármilyen pénzre. ezért megkérdeztem : Úgy érted. Ismeretlen emberek állnak mellénk. L'75 - . nem a pénzérÍ.kérdeztem nelégtilt mosollyal. hogy istent szo|gáljuk elv égezzikazt a munkát. és olyasmiket mondanak: . A pénznek ez utÓbbi kategőriája éveken át érthetetlen volt számomra.ikben. Nincs koze a pénzhez? Akkor mihez van k ze? - faggattam hi- itrk végezni. Mindkettóvel spirituális pénzt keresnek. hogy nekiink kell elvégezni. Miért állnak mellénk? kérdeztem. Igen mondta gazdag apám halkan. akik egyházat a|apítanak.gyis egytittm kcjdés ritján építettékki a legnagyobb vállalatokat. fejeztem be a gondolatot.Miért nem teSZ már valaki valamit ebben az tigyben?'' kérdeztem. Úgy ttínik. nem tisz- vagy - tcsséges. hanem A lényege az. semmi másért. -érezztik. sokan kapva kapnának az aján|aton.ink. nem dolgoznának ingyen? .mert.Spirituális pénzhez azá|ta|jutunk. tr:tlenkedve. Ésmi lenne.'' Akkor mi a spirituális . és a lelktink mélyéntudkell elvégezntink? kérdeztem. Valőszínríleg az erkolcsi érzékiinket sérti. Elmennek a munkalrelyiikre.

azlÍán éveken A nagyszeríígo|fjátékosok is sok éven át 1lyakorolnak. mintha más-más k nyvet olvasnánk. hogy a világ tele van jő tizletemberekkel.'' L'7'7 kimagaslő Ésmi lenne az? 176 . amely ugyancsak sokat segít azoknak' akik a legjobbat szeretnékkihozni magukből. Nem én diintrim el. aki mindannyiunk lelkében ott él. Hiány van azonban kiv áIÓ Íizletemberekben. hogy valaki rírleljen az adottságára. mint amennyit meg tudtam emészteni. A másik konyv címe: The War of Art (A mrívészethábonija)' Steven Pressfield mríve. elmondhatjuk. az a kiválÓ ellensége''' Visszatérve a bennÍink rejtezí tehetség témájához. Micsodát? dobbentem meg. de jÓl megjegyeztem a lényeget. az erőlket.l. hogy oda akarjuk adni azajándékunkat. Mindkét kcinyvet melegen ajánlom azoknak. Ha gazdag apám még é|ne. és minden alkalommal gy t nt. A Good to Great elsó sorában benne van a lényeg. kivá]ő sportolőkban. hogy fejlesszék a tehetségtiket? crósségeiket Gazdag apám bőlintott. miben vagyunk elég jÓk.Bízom benne mondta gazdagapám mosolyogva. kifejlesztése és odaadása kemény munkát igényel' A legt bben nem akarnak olyan sokat dolgozni. azt mondaná: . Megint tobbet tanultam. így felelt: Mert aZ adottságunk megtalálása. a láthatatlan. Csak annyit mondhatok. tsodagyerekek. Másnap dolgoZatot kellett írnom. a hivatásos sportolÓk tobbet. neked adott. jő sportolőkkal. talán nem. hogy fejlesszék a tehetségtiket.Ezértvan. Most már végképp nem értettem. . Gazdag apám a hasát fogta a nevetéstő. varázslatos erőíket rigy tudjuk magunkhoz vonzani. nem pusztán arrÓl ségiink kifejlesztése nagyszerííségíink szől. Amikor végre Összeszedte magát. mindannyian tudjuk. Akadnak ugyan kivételek.teljesítenek embernek vansokan az át|agalatt? adottsága. . tudakoltam.l. kcinnyen hozzáférhetónek. akik elszántan ki akarják hozni magukbÓl a legt bbeÍ. tt csoportos foglalkozást építetttinkerre a kcinyvre. hogy fejtse ki ezt részletesebben. Azt az adottságot. Miért? Mert sokunknak elég jő a jő. . kiválÓ kormányzatokban Stb.amiben te Vagy a legjobb. olykor nehéz munkát igényel. . és még nehezebb munkával lehet csak fejleszteni at't.foglalkoznom en csak mellém á||ítja aláthatatlan amivel tudom. Jim Collins munkája. a spiritu- ális pénzt? Gazdag apám nevetve mondta: Talán igen.felelte gazdag apám. ha isten adott neki. Rá kell találnod. Irtlgy megtalálja és kifejlessze a tehetségét.Tehetkifejlesztése. annak láthatőnak kellene lennie.Ami jó. szélgetés véget ért.. és nekem akkortájt éppen azvo|ta ktildetésem.Mindenkinek van ilyen adottsága? .kben. .e|v Ennél t bbet nem tudtam volna feldolgozni egy nap. A be- lrt tokéletesítik a tudásukat. Sajnos a világban hemzsegrlek az eltékozolt tehetségek. hogy olyan sokan átlag alatti teljesítményt nyrijtanak. jő dolgozőkkal és jÓ kormányzatokkal. Nem tudok semmirÓ.ink valamilyen tehetséget. Ez ak nyv nmagunk ellenségérÓ1 szÓl. Úgy gondoltam.amit isten kifejezetten Azt. ha elt kéltiik. jÓ sztilókkel. Ha egyszer dolgozom egy problémán. odaadni az aiándékot Nagyjáből egy év m lva rijra szőba hoztam a spirituális pénzt. kiválő dolgozÓkban. isten adta tehetséget . kiválÓ sztilÓ. hogy ke|l. hogy ttjkéletesítsék az Mert kérdeztem. Collins ezekkel a szavakkal kezdi k nyvét: . Azegyik a Good to Great (Jőbó| kiválÓ).Ha minden valamilyen ktilonleges .odaadni az ajándékunkat? Mit értesz ajándékon? Egy csodálatos. de az emberek t bbségénekazé|etétkell áldozniaarÍa.. amiben lennék. akkor miért mégis olyan tolult fel bennem a kérdés. hogy é gezzem a gimn áziumot. Jobő| kiválo Két konyvet szoktam ajánlani mindazon barátaimnak. mint az amatór k? -Ezértedzenek Ók az élettiket szánják rá. Megkértem gazdag apámat. Azt mondta: A nagyszeríí orvosok éveken át tanulják a szakmát. -és képességeiket. akik nagyszerrí vállalkozők akarnak lenni.

kiilonb zik az amat6rtÓ/'. 178 Siker egyik napro| a másikra aszerzí egyik naprÓl a másikra vált sikeressé. hivatása mellett. A profikrÓl és amatórokrí| szólő fejezetbÓ1 valő: Egy kozos vonásuk van mindazoknak' akik míívésznekkésztilnek.Megjegyezzik. és visszatart. Ezt értem az a|att. Amrigy is hideg van odakint.és kisvállalkozások számára egyaránt. az jut eszembe: . A profi annyira szereti a hivatását.l :. Sok ilyen sze. ellen. Nap mint nap egyiitt vagyunk. N em v ál tak Mivel életem nagy részébenátlagos. Steven Pressfield konyve arró! szó|.Irány az edz6terem!'' A Dagi Fi azonban rogvest megszőlal: . Ellenállásom számos kÍilcinféle formában jelentkezik.. Ezek szakmák. amiben a profi ségeket. amelyet mindenki megho1hat. hogy van dtntési lehetőségem. Véleményem szeint az amatőr nem szereti e|éggéazt' amit csinál. Amikor reggel felébredek és ránézek az ótára. Ilyen a Dagi FiLi mellett a Lusta Férj is.'' A. aki mindig azzalbombáz: el'.z a részem aztkérdezi gyakorta: ''Miért nem csinálta meg Kim eztvagy azt?'. hogy a kiválőság d ntés kérdése.Nem arrÓl szÓl. ma reggel nem. amelyik inkább enne.. hogy megéljen. nyrijtottam. Azt értem alatta.igazi..ben. Csak három konyv létezik a New YorkTimesbestseller-lista torténetében. Nál am ez az er 6 kulonb zó formákban j elentkezik. szíven tittitt és a lelkemig hatolt az az elgondolás. hogy valaki tehetséges vagy szerencsésebb másoknál. az . Engem az fogott meg a leginkább. Ez egy d ntés. angyalaink vagy mrizsáink segítségével. hogy valaki profivá válik. ami kimondottan neki szől.A Good to Great címrík<inyv számos lényeges tanulsággal szolgál nagy. ez is számos értékes tudnivalőt tatta|maz. Nem érzed igazán jó| magad.Szeretni'' igébÓ1 származik. sok szerzó évek munkásságával sem tud felkertilni egyetlen k nyvével sem aNew YorkTimes listájára. Az ellenállás gyííloli. hogy mindezt megváltoztathatom. ott van továbbá aPénziigyi Mihaszna. Reggelente a Dagi Firi nevet viseli.Minek lenórizni a számokat?. mélyiségrészem Van.. Áttaanos értelmezés szerint az amatór kedvtelésbÓ1 íízva|amit. E. Nem olyanoknak szÓl. Majd holnap mész edzeni. a .'' Dagi Firi az a személyiségrészem.k et írta a G azdag papa Sorozat sikerérÓ. Egyik csoportfogla|kozásunkon mindenkinek meg kellett keresnie azt a tanulságot.siker egyik naprÓl a másikra'' valamint a .. ám |e gy 6 zte &et az ell'en állás. akik csak gyorsan meg akarnak gazdagodni. Fóállásban elkcjtelezi magát mellette. mint sportolna.. ugyanis az ajándékllnk odaadásárÓl szől. szegény papő-ja. Csak gy' mint a Good to Great.óriznéd a számokat?'' Egyértelmrí. sót átlag alatti teljesítményt profivá. hogy egész életétneki szenteli.'Kim. lelki szovetségeseink. Az amatír számára a játék csak kedvtelés. Éneztnem így látom. míg a profi pénzértteszi ugyana zt.Ez . én haveroknak hívom ő. amely hosszabb ideig tartotta magát a listán. a profi számára hivatás.Ez a konyv szerintem rendkívtil lényeges olvasmány minden vállalkozőnak. miként lehetiink riná ellenállásunkon kreatív eróink. M in d amatórkén t vi s elke dn ek. Pressfield ellenállásnak nevezi ezeket a személyiségrészeket. Nézziik. kifejezés mindig I't9 Egy rij ságírÓ a kovetkezÓ.. amely mindnyájunkban ott lakozik. mint KiyosakiGazdag papa.. Ha szeretné. A profizmust mint ideált tekintem. Vegytik szemiigyre a ktilonb- Ellená|Iás Steven Pressfield The War of Art című mrívébenaz ellenállást nevezi meg mint azt az erót. ján azza| lékesen (Ízné.szerza. Az amatír csak hétvégenkéntél a hobbijának. hogy Dagi Firi. Az amatír részmunkaidóben játszik. Az amatÍr sző latin eredetÍí.ket. nem csak mel.. a profi főmunkaidő. mit jelent ez: Profikon nem orvosokat vagy tigyvédeket értek.Jaj. A profi a hét hét napfoglalkozik. de van k ztjttiik egy' amelyik éppen ide vág.amikor profivá válunk. Lusta Férj és Pénztigyi Mihaszna kozeli barátaim. Az amaÍ6r a szórakozás kedvéért játszik' Az profi azért játszik. Remektil ismerem ezt az er 6t. Őutánamindjárt megszőlal Lusta Férj is: .

erós ellenérzésekkel viseltetem az írás iránt. akármilyen sportot ríztink' Ezt fogalmazza meg kcinyvében. így azokat sokkal szívesebben használnám. P. job- ban. melynek címe: It. sót. (150. talán tobb milliárd másik emberét is szerte a világban' Az elk vetkezó nébány évben' 20|5-re.egyik napről a másikra elért Siker''. hanem tobb milliő. és a kormányzati Segélyeket rakosgatja é|ére. dohányzik.ildetés. Putnam's Sons. és szerezzenekjÓ bizonyítványt.melyetazttjságírők fel szoktak tenni: Miért dolgozik még mindig? Ha olyan sok a pénze. Ez világjelenség.) Egy mondás azt tartja: .. G. mint brármikor korábban' és komolyabban vettem. szorgalmas emberek -. talán milliárdok járnak rigy. de az ó tanácsa Kezdtem rigy tekinteni a rákra. A kommunikáciő más formáival jobban elboldogulok. mint amilyen az Egyestilt Államok. még a leggazdagabb országokat is. hogy milliők. Énrigy gondolom. én nem megyek e| az edzíterembe. Franciaország és olaszország. .Nem a bicikli a lényeg. tanulj tovább. ráleltem a ktildetésemre. amikor láttam' milyen sszetcirten és tcinkrementen Íil szegény apám otthon a tévéelő'tt. Ráj ttem. amikor szegény apám azt tanác solta:'.. mint apám akiknek a kormány támogatáokos.ildtlgél a díványon. tanult.nincs munkája. nézi a tévét. sót.Ahogyan a General Motors á||. . Japán. Csak <isszehasonlításképpen: ha hideg van.a pénz a lényeg''.'' Nekem buzdítják a gyerekeiket. Armstrong viszont rákosan is világelsó.'nem 180 Ennek ellenére 2005-ben Egy másik kérdés. Egyszerííen csak rátaláltam a hivatásomra. Csak egyet tudtam: az a ktildetésem. Éveken át dolgoztam rajta. szegény papa az USA Today tan sága szerint mégis két egymást k vetó évben elsó helyre kertilt azijz|eti konyvek listáján Amerikában. ha nem kellene írnom' AmiÓta megbuktam angol nyelvbő1. rátaláltam a ktildetésemre' Apám sorsa r8l . Nem csak azovét. |974-ben. és korántsem jellemzó rám az. trtilnék. hogy jÓ állást találj magadnak sok juttatás. mint az egész világnak.. a sztilÓk még mindig arra L974-ben. 2000): megvilágította elóttem a jovót. mert rosszul fogalmaztam a gimnáziumban tizen téves koromban.tudtam. Apám tanácsa egyszeriben nagyon ZavaÍI. amely sok juttatást kínál.s Not About the Bike (Nem a bicikli a lényeg. hogy másokat szolgáljak. az állam segítségére szorulnak.hogy telj esítsem a ktildetésemet. csakrígy. apám sorsában akkor. akiknek vgy aneza hivatásuk.ben.lesz sziikségi'ik. de legnagyobb csatáját a riík ellen vívta pályája cs csán.'' 2005 márciusában a General Motors c so vgyanaz maradt. tal ián minden idÓk legkitrlínóbb kerékpárvers eny z6 je. az abaj. Nemapénza|ényeg . Ez ment nekem mindig is a legnehezebben. miért nem nyaral állandőan? Ahogyan Lance Armstrong írja: . a j vót láttam meg. akik a kormánytől várják. Németország. hogy valami nagyon nagy hiba van a tanácsában. Az idók megváltoztak. és kapjanak orvosi ellátást. egymás után hatszor nyerte meg a Tour De France-ot. amikor aztláttam.de nem tekintem magam . minden országot érint.nevetésre ingerel' Valőban írok ugyan kcinyveket Sharon Lechter segítségével. old. A Gazdag papa. kken tette az a|ka|mazottai nyu gdíj át és e gés z sé gugy i ho zzájárul ás át. Lance Armstron g.Menj. mint valami olyasmire. és vannak társaim. hanem a ki. amit mások megsegítésére kaptam. fogadtam hogy apám i.. hogy gondoskodjon a megélhetéstikról. Profizmusa és sportszeretete mindnyájunk számára <isztonzó lehet. hogy tril sokan. hogy jő álláshoz jussanak. ilyen a hanganyagok vagy videofilmek készítéseés az e|6adások tartása. és a társadalombiztosítás valamint az orvosi ellátás komoly gondokat fog jelenteni az Egyesiilt Áilamoknak. Anglia... hogy a probléma egyre s lyosabb. I974-ben ráébredtem. Énc sak azértír ok. amelyet korábban megsal''. gy á|| az Amerikai Egyestilt Áilamok. mindentitt a világon nyilvánvalővá válik. hogy járjanak iskoláb a. I97 -ben. Gazdag apám világosan látta. kciztiik apám is. hogy élelmet tudjanak venni' fedél legyen a fejiik sára felett.1974. mint bármit a világon. szerezd meg a doktorátust. hogy a vi|ág\eggazdagabb országában elszaporodhatnak a szegények.szerz6nek..

akik szívesen segítenek másoknak) címíít (Warner nyveidet. dtih<idten.'' Tanácsként is gyakorta elhangzik: . Nem kérdeztem. és dtnt tt rígy' hogy nállő vállalkokérdeztem. - Lance Armstrong a kovetkezÓ. amit szeretsz. A legegyértelm bb hibája aZ egyes szám elsó személy. márpenem kapnak. amit szerettink? Nagyon gyakran hallom: . mi tortént. -Ez Megtennéd. hogy az lett a hivatásom. és tartÓzkodtam tÓ1e. mirÓ1beszélek' kőznak. amint megemlítem ahálrózati marketinget. szélni. hogy belevágok. aThe Business Schoolfor People Who Like Helping People (IJzleti iskola azoknak. Nem sok mindenrÓ. amit szeretek. hogy a kerékpározás az élethivatásom. Hogyan keressek gatni. Nem szeretek olvasni. 183 r82 . és belépett egy hálózaÍi marketing cégbe. hogy beszélsz vele? . _. hívjam el a barátaimat gyrílésekre' de a barátaim nem akarnakjonni.ket írja kcinyvében: ze nem voitt azelismeréshez és a bi- Ú3 célom lett. ha nem Szeret olvasni. Jő a képzéstikis. Books).ltetik. hogy raktriléló legyek. Úgy gondoltam.l tudtunk beMég vagy fél őráig beszélgetti. ha azt csináljuk.. A barátom azt mondta: beszélgetésiinket. akik ugyancsak a rilk ellen ktizd<ittek. Ez a tanács nem rossz.marketing -céget. keresett már magának valamilyen értékesítóitréninget? -E|végezte akarom e1végezni. e]határoztam.. hogy kifejtsem véleÉrtem No. - Mást sem - dig-abbÓl Hogyisne. hiszen még nem kezdte el a vállalkozást. Mit Egy ebédsztinetben találkoztunk a h lggyel. jő helyeseltem. oké hagytam helyben csendesen. A tonkremenés hat honapja Hat hÓnappal késóbb telefonált. A legszorosabb kapcsolataim nyugtáztam. Az ilyenekszervezói csak a pénzemet akarják. hívjon fel a h lgy hat hőnap m lva' és mondja el. jÓ. Rovid idó alatt sok pénzt kereshetek.. Ezért. ezérl' azt aján|ottam.aki irodavezetó volt. ha senki sem hallgat meg? a cég tanfolyamát? csinálnak. Lehet. Felmondtam a munkahelyemen. és egy htinap mrilva már vállalkozó|eszek.. Rosszul mennek a dolgaim Az-emberek egyszer(íen e|zárSenki sem érti meg.mondhattam volna? A barátom kért rá. de van benne egy btikkenó. Nem szeretem.Miért nem e!ég. a cégbe. melynek semmi cikli kihasználásához. akkor már tobb gyakorlati kérdésttud majd feltenni. és majd jon apénz. Az ember igazi ktildetése anől szó|. miután elolvastam az n kcinyvét ahá|őzati marketing cégek előnyeirő1. a A nóvérem olvasta k pénzt.. és ugyanazt a kérdésttették fel. Nem jutok elóbbre az állásomban. zásba kezd? - Miért lépett be ebbe csak azt erÓ. de t bbé nem olyanokhoz k tottek. hogy beszéljek a nővérével.Nos. tehát beleegyeztem.Csináld. és folytatni akarta Második találkozásunk nem volt valami kellemes. Senki sem akar meghallkezdte. Talán nem mindenki érti ezt.ink. A kiildetés lényege' hogy kiért dolgozunk nem saját magunkért.hogy saját Vállalkozásba kezd egy há|őzati marketing cégnél. amelyikbe belép? hálrózati Nagyon szeretem a termékeiket. akit Szeret. . ha kényszerítenek. Nem onmagáről.olvasott konyveket az értékesítésrólv a1y aZ emberek befolyásolásáről? Nem.Meg fogok halni?'' és érzelmeim k éreztem tigy. Ami azonban igazán tetszett. és elhatározta. a Nem rolad van szo Nemrégiben egy barátom megkért.tiltakozott Nem. . az afizetési rendszeriik. Hogyan választotta ki a Bátor lépés mondtam elismeróen. Elegem van a mőkuskerékból.Azt csinálom. amit én: . Tisztességes akartam lenni a barátommal. Azt akarják. és mik a tervei? ményemet az er6s pénzk zpont ságrÓl. hogy gyakoroljam az eladást.

és biztosítottam. hiszen egy cS(). hátha visszaveszik az ál|ásába. Elvisc- t:1lpen elószor szolgá|hatják gálni óket. lem nem mondtam.. aki otthagyta vtllna az irodavezetói állását' és másnap már sikeres szemm tétet hajtott volna végre. hanem az. to Great (Iőből kiválő) címÍí d ntés eredménye. azt mondtam neki: nem szeretek olvasni. lrogy megtanulja. amikor az emberek e|zárkőznak' és nem értik meg. és azt mondta: vállalkozás kiépítése nem tnmag áró| A csapatről. mert eZ e|ég hozzá. Tehát sokat beszélek egyes szám elsó személyten.ozik saját magával. Természetesen nem nagyon tetszett neki.Észrevett"' hányszor beszélt egyes szám első személyben? felelte. és utálom. tréningekrejárni. .l''. az A-gondolkodás. hogy a kiválÓság ..lt. a városukért és egy jobb világért tanulok és dolgozom. hogyan kell érteni. Csak mondtam. csendben maradt és figyelt rám. hogy nincs rendszeres fizetésem. az M-gondolkodás és a K-gondolkodás ktilonbségeiról. az Íigyfelek16|. Láttam rajta. Sokan megelégsze nek azza|.Jől nőgatott. Ez egy rendkívtil érté. magamnak dolgozom.Csakakkor mihez kezd? annyit szeretnék. 184 Bőlogattam. Énis átéltem hason|Ót. Igyekszem Nos. Mondja meg. Nem saját . én sem Magának jő szíve van. Nem.. hogy igyekszik megemészteni' amit hallott. Beszéltem neki az E-gondolkodás.N"rn adok pén. mit tegyek kérte. Áttitotag maga okos. Na és? MegprÓbáItam finoman fogalmazni : a betegeiket. hogy mego|djarrr - . . de azérthát- ningekre járnom és gyakorolnom? Nem én számítok. tanulni.életet. kes készség. engedtem neki. Senkirő1 sem halIottam ez idáig. megkérdezte: 185 . hogy onmagukat szolgáljak. - De tényleg Megértem. Mondja . k<inyvre tereltídtjtt.Nemmondta. tn nagyon énk zpontlinak trínik. hogy ressek. a problémáját. miként legyen jő az emberekkel valő tárgyalásban.szolgálni'meg kell tanulnia Hogy-hogy meg kell tanulnom szolgá|ni? Az orvosok évekig járnak egyetemre.Hányszor.. mit kínálok nekik.lem várta. Vagyis on szerint nem tudok vállalkozást építeni? - - - kérdezte. Mégis megteszem. hogy ahá|őzatt marketing által hihetetlentil értékeskészségekretesz szert az E-gondolkodás terén. én is szeretnék másokat szolgálni segíteni az embereken' Azérttanul. és tő. komolyra fordítva a szót. -Ezt hová akar Akkor kilyukadni? mÓ sikerkcjnyvet írt.Mert nem magam miatt lrltttem másoknak.t .. Szornyrí. Amikor távozni késztilt.beszélgetés a Good A - Minden vállalkozásban az emberekkel bánni a legnehezebb. Énis utálok olvasni. hogy akar-e kiválÓ lenni. . milyen jől tudja szol- szó|.Úgy bizony helyeselt Nem csak az tigyfeleimnek. teszem. ha visszautasítanak. Biztos vagyok benne . radÓ. meg' mit lát bennem! Erős vagyok. és utálok ingyen doigozni. szolgáljon. Maga igen? kell olvasnom. De egyedtil maga d nti el.rcljaikért. és halkan annyit mondtam: nem a szerencsén m lik.án.il sziikséges ahhoz. mert ttbbet akar nyrijtani másoknak. Nem bírom ezt a le|ki megprÓbáltatást sem.csattant fel.javasoltam. . Egyszerríen idó kellett neki. hanem arra' miként legyen kiválÓ. amit moncltam. az tigyfeleinek? bukott ki belóle. és arről.De miért? . hogy más embereket Megbeszélttik.nem akarok tréningre járni''.. hogy megtanulják. hogy jÓk. Vagy rígy _. tsszeszedte magát. A csa|. miként kell csinálni.hogy rrriként szolgálhatom jobban az embereket' Még nagyj áből egy órátbeszé|gettiink.mondtam' és magamban nevettem. fizetni mások tanácsáért.rosszul mennek a dolgaim.Nem akarok olvasni''. Mielótt el-Ezért ment. Nagyon jőszívÚí teremtés volt. trémondta a fejét rázva. miként Egy a tanárairől. ValÓban utálom. kellemetlenségek nélkiil' Hát heti pár őramunkával sok pénzt kc és legyen idóm és pénzem é|vezni l. van Prőbálja meg. . rogtutI..hanem másokről. Éstényleg nem Szeretek tréningekre járni. Biztatásképpen azt mondtam neki: A cége nem aÍTa tanítja meg. és miért számít ez? Azt .és elengedhetetleni. meg hogy . trilságosan . és igazán szolgálni Szerette volna az embereket.

és figyelttik a mÓdszereiket.hanem a ktiidetéstudat mértéke. Mindnyájan ismeriink olyan kisebb cégeket. Tudtam. szerint Sokan csak a pénzértdolgoznak. Megértettem. addig a fiatal vállalkozők milliárdosok lesznek.hogyabbahagyomatennelést. Szenvedélytól kezdtiik egytitipedagőgiát kezdti.minden szolgá|másokat? . akik egymás hegyén-hátán osszezsrifolazokon a termékeken. a Google és a Yahoo és jÓval nagyobb gazdagságot hoztak a fiatal vállalkozÓk-. aGazdagpa.r rtinkahely. mint amit az idősebb vállalatvezetók elértek a vállalati ranglétrán felfelé araszolva. vesen dolgoznakazért. és csak a ki. Nem magam miatt tanultam. és pénzveszteséghezvezet. A CASHFLoW-négysz volt a korábbihoz.. és The pa tanácsadő sorozatban megjelent SalesDogs (Üzletvadászok) 187 A C_B Gyak- MiutánegyévigdolgoztunkTonyvalésmástanárokkal.hogytal rrulási kÍildetésem ideje lejárt. amint a díványon Íilt.ink vállalkozÓi ismereteket tanítani Blair Singerrel. és a Irtrzz. hanem apám miatt.lt(lt. Ugyanezt látom ma az tizleti élec ben.désem három tízéves szakaszáa tanulő évek. továbbá idó. Ezek a kovetkező. Csak gy. hogyan |ehetizz1 parázson arra. a visszaadás évei. Nem mindenkit Apám emléke azonban. l9B0koriiljobblettahelyzetem. elkezdti. Tanulnom kellett. Ezen kívi. de némitam errő1 azidószakről.á hasonlÓk miatt Szerte a világban.ildetéstudatom tartotta bennem a lelket. Egyik kiutazásom I . amíg a blue chip cégek vezetíimilliomosokká válnak. A k nyv korábbi részébenírtam fejlő.ek. Sok vállalkozás egyszer ett azért megy csódbe. Hetente egy alkalommal mezítsegíietttink Tonynak.l. miként gy1zte le egy harmadik világbeli nemzet a világ legerósebb nemzetét egyszer en azáIta|.k voltak: Vietnamban szemtanrija voltam.rv'áramlástől a termékig tartÓ gyártási Iycztiik ki a gyárakat.. - A kÍ'ildetésereje katonáinak erósebb volt a ktildetéstudata. sokszor estem depressziőba. Kiválő mÓdszer volt félelmiiket és korlátozÓ gondolataikat. ''.Ezértszenteltem ennek a témának ilyen sok idót. Ktildetésem hasonlő és fejleszleg magasabb szinten.vlibblendített. milyen egy igazi izzaszÍő r r|yamat.l. mert Koreában és Tajvanon olcsÓbb volt a során megláttam.kéntakész- ot szintrő. mert aZ emberek más-más okből dolgoznak. amelyek Óriási blue chip vállalatokká nótték ki magukat mint a Microsoft. mint a szerelem. Ei nagyorr fontos. de azoknak a mííhelyben\zzadó gyerekeknek írtványa folyton kísértett. szenvedély a szerelem és a még gyr:íl let keveréke.TapasztalatomvállalkozÓnem. a Ismét a cs cson voltam. hogy t kéletesen uraliam a háromszciget.Kimésén . berek dolgoznak benne.t. A szenvedély más. el1984 decemberében Kimmel Kaliforniába ktjltozttink.tt. I974-t6| 1984-ig 2. és vagyont kellett Szereznem az adottságommal. Ke. rÓl.hogy Akkoriban nejlontárcák gyártásával foglalkoztam. 1980-ban a tengerent lra he1. A ktivetkezófejezetben a csapatépítésrő.. I984-ta 1o94-ig3.gyiitteseknek készítettem kalapokat. nem a cég mérete számít. nak. Engedélyezett termékeinket rocklitlncerteken árultuk. . r. Láttam gyerekeket. hogy ideje továbblépnem. hogy az emberek |egy6zzék láb végigmenni. 1994-t6| 20o4-ig- pénzkeresó évek. ezen kívtil rockt. a ran szríkolkodtem. Akkoriban szerelmes voltam a tanulásba.m7nyo"ni' 1 9 85. Ma.ink tanulni."n"* kellett. mint annak idején Vietnamban. Meg kellett találnom az adottságomat. és nézte aÍévéÍ.Bháromsztggelkapcsolatban. . EZ s tét idóSzaka volt életem. |.ben nagyszerÍí Tony Robbinsszal.ildetéssel rendelkezó emberekkel. Nem szolgálni. aki azt tanította. 1985-ben g-ben írkezdődott életiink legszornyííbb éve.. és hajtva Kimmel áinoig haragudtam az iskolarendszerre.l és arrÓl lesz sző. a Dell.Sokmindent lrrt'gtanultamaC. Ha a ki'ildetésÜk nincs sszhangban avá||a|kozás ktildetésév e|. Idónként a hőnap végéremás semmim sem 186 1974-ben csak annyi volt a ktildetésem. és a tanulás mődszertanát tanárokkal utazgattunk' k zttik tJn. továbbá világszerte lemezboltokban forgalmaztuk.il pénzt is kellett keresnem.MegintdÓ1tapénz.Ezenkívtilráj ttem.fő. mert ktil nb ző klildetéssel érkező' ktilonbclzó em. az gyak'ran káoszt hoz létre. amelyek engem dolgoziak a termékeimen r'lrzdaggá tettek. hogyan kclI tárgyalni a ktil nbozó ki. mert másokat akarnak vgyanaz a ktildetés hajt.

Blair megalapította saját vállalkozást ottutá legfon- ABCs of Building a Business Team That Wins (Anyerő'vállalati csapat létrehozásának ABC-je) cím k nyv ek szerz6jéve1 tcizosen.Nem a bicikli a lényeg. mint a kooperatív Vagy A versenynek helye van az tizletben.. A bankigazgató azt mondta Sharonnak: . amit kaptunk. az nehezen tud kooperatív lenni és kooperatív pénzértdolg ozni.ink.Képtelen vagyok elhinni.. mindig résen legytink. Ha csak a pénzkeresésvágya hajtott volna.ami arről szőlt. hogy egy magasabb el. szinte az elsőnaptől fogva. s7egény papát.ikere nem Kim. mint egy sal futballozni. Kezdetét vette harmadik kiilde- l990-ben.en. és ezálta|elkertilhetetlentil t:ítségiinkre siet az ég. . . k(innyebben is pénzhez juthattunk volna. 1994-ben visszavonultam. ot évvel késóbb hallgatÓk százainaktanítottuk gazdagapám vállalkozási és befektetési elveit. A verseny tartja alacsonyan az motiválő eró. hogy arrogánsnak trínnék. Steven PressI r |icld The War of Art (A m vészet háborrija) címÚí k nyvében azt Írja: és tévedhetetleniil se''llgy folyamat elindul. amelyeket szegény apám tanult pedagÓgiáből.ahol a cég elsó székhelye volt. flow-négysz g mindegyik negyedében érvényesiil. és figyelji. de utána elindítottuk a VállalkozÓk Üzleit Iskoláját és a Befektetók Üzlet Iskoláját. olyan. ha egyszerríen a C_B háromszog n kereszttil tekintenek személyes élettikre. hogy visszaadjuk. pénz- tosabb. srraron ki. Verseny nélktil egy kommunista. mert biztosra vették. Verseny nélkiil kevesebb sztikség lenne a vállalkozÓkra.ink egy munkát.tanrísítanék. Segít. csodálatos találékonyság ad er6t célunk e|éréséhez. hogy rátaláltam adottságomra.'' Mie|ott fe|adnád az állásodat Mielótt feladnád az állásodat..ink teljesítése. hogy megtartsuk az elsó workshopot. illetve kevesebb lenne az t a spirituális pénz. és amint ezt megtettiik' mintegy varázsiitésre áradtapénz. ószintén hiszem.ki. Elrepliltiink ketten Maui szigetére. Aki nem kompetitív.iobb vagy rosszabb.k állnak tigytink mellé. mert gyengén teljesít a kész189 .Lance Armstrong pedig azt rrrondja: . Pénz sem kellett. Blairrel még ma is nevettink elsótanfolyamunkon. Amikor mi hárman megalapítottuk a Gazdag Papa Céget. hogy dolgozzon. A lényeg azvo|t. Ktiidetéstink az volt.Láthatatlan erő. 1997ben csatlakozotthozzánkSharon. hogy vagy kábítős zene|uz|eteltink.cllett állás.Egyszerríen t l sok csoda és tril sok slerencse társult hármunk egytittes tizleti képességeihez. továbbá megírtam a GazdaT papa.. a kompetitív. Az elsóhétvégén lebonyolított tárgyalás után Sharon garázsában.bbre valő a másiknál. magatartást volt. Verseny nélki. és elkezdtem dolgozni á cesHpt-ow l0l tiársasjátékon. hanem annak. l vatottságnak engedelmeskedji.lcet emberekkel és szegény cégekkel. Sharon még ma is nevetve emlékszik vissza rá. tr tt lábri csapattárs- Mint korábban említettem."iko.lÍink. csak rigy izzott a terefonvonal. és a ttibbi már ismert. Nem 188 sok megrendelés érkezett egyetlen egy eseményt ktivető. hogy a ktildetéstudat ereje és a háromféle pénz. |994-reKim és én anyagíag fÍigget|enek lettiink. . .Az A negyedes embereknek is van C_B háromsz giik. ami az oktatás. hogy téSi.'' Aligha tudta. hogy egy indulÓ cég ilyen hamar ennyi megrendelést produkál.il kevesebb rij termék és életiinket megváltoztatő rijítás látott volna napvilágot. hogy mi. hogy egyik sem elő. hogy emberként elk<itelezetten igyekezttink teljesíteni ktildetéstinket az életben. ktizpontilag irányított gazdaságfelé sodrődnánk. a C-B háromsz g tulajdonképpen a cash.ildetése teljesen clsszhangban állt a miénkkel. Folyamatosan jcitlek a megrendelések. Aztizleti életben nem konnyrí egytittmrík dni szegény Ó.ink. El kellett végezni. Ha a sikertink a szerencsének k sz nhető' akkor spirituális Szerent'sénk volt. gondolj a háromféle pénzre és arra. és mindossze ketten jelentek meg. lrrrtelyre sztikség volt. hiszen olyan bb embert szolgáljunk. á kooperatív és a spirituális pénz miatt cs ngott ennyit a telefonunk. Anélkiil. vagy fegyverekkel. Ha anyagi gondokkal kell megktizdeniÍik. vagy ha nem én. egyiktinknek sem volt szi'iksége rá. hogy a Rich Dad Company n". tizletemberek. amikor a hitelkártyacég felhívott minket. A kompetitív pénzpéldáulnem árakat és magasan a minóséget. A hitelkártyacég meg akart szabadulni tő. l. Ez nem volt trilságosan ígéretes kezdet.i. Sharon és az én egyéni teljesítményemnek k szonhetó. Sok alkalmazott például azértkuzd anyagi gondokkal. metr tril sok megrendeléstink tigyi és vállalkozási ismeretek oktatásának formájában.. Nincs más magyarázat. k<innyebben ismerhetik fel problémájukat. "Jgeie de nem azon mÓdszerek alapján...

jusson eszedbe.Ha elsósorban kompetit ív pénzhez akartunk volna ut- .l Irl. a szervezet lelkébő1 fakad.hogy beszélgetiink befektetésrÓ. Mellesleg aGazdag Papa Cég alkalmazottai koztil sokan értékel az anyagi ftiggetlenséget' Ennek ellenére gy d ntottek. mibÓ.Ezá|ta| a fizetésemeléskor kapott plusz pénzt arrit tudják felhasználni. aki osztotta spirituális ktildetéstinket. akiknek van terviik arra.. és lehetóvé teszi mások számára. Mielőtt tehát otthagynád a munkahelyedet. Cégiink spirituális kiildetése meghozta a nek a teljesítéséhez. ho gy c satlak ozzanak ennek a spirituális Számos személy és tizlettárs csatlakozott hozzánk.l. nem az agyunk. amelynek spirituális ktildetése is van.l.az emberiség anyagi jÓlétének emelése''. akkor is szegény marittI emiatt a gyengesége miatt.pénzkezelésrÓ. Vagy hozzon létre befektetési portfoliőt. Ha a dolgozők nem hríek a ktil. SzÓ esett a C_B háromsz g t feladatszintjérÓ1' amelyek elengedhetetlentil sztikségesek egy vállalkozás sikeréhez.él napra. gÍink ktildetését. Ezért tolttink havonta fél napot ir társasjátékkal. Amikor egy cég ktildetéséról beszéliink' kétfélektildetésre gondolunk: az tizleti kiildetésre és a spirituális kiildetésre.zt távolabbró|. akik hasonlt1 ktil. hogy ktildetésÍinka k zponti magbÓl. mert a fiiggetlenség kivívása a G azdag Papa Cég ktildetése. a haszon reményében?TerméSzetesen. r nézzik meg. Indulhat-e sikeres vállalkozás csupán tizleti kiildetéssel.iliink ugyanakkor anyagi ftiggetlenségtiknek. alapítson sajít vállalkozást.pénzáramlás szintjén. és cégkéntmegéljÍik cé. a lelktinkból fakad. ktildetéscletés sel rendelkeznek. Minden alkalmazottunkat arra buzdítjuk. Kooperatívak vagyunk? Természetesen. hogy pénzÍigyilegszinten tartsák magukat a C-B hí" romszog értelmében. Öri.rrom oldala: Ktildetés. hogy a Gazdag Papa Cég ktildetése . és hogyan hagyhatják el a céget. Hiába kap fizetésemelést. vállalkozásrő|.bbre jussanak. hogy nem válnak meg tÓlliink. Mi olyan alkalmazottakat akarunk. hogy az emberiséget az anyagi jőlét magasabb szintjére emeljék. vagy azza|. Gyakoroljuk. mert nem akarnak. hogy egy napoll majd orokre bricsrit mondhasson a cégnek. magasabb célt szolgál. Nem szeretnénk. A Gazdag Papa Cég tcjbbek kozott azért zár be minden hőnapban |. kiildetésÍink teli esítéséért 191 j spirituális pénzt. és a tetteinkben nyilvánul meg nem csak a szavainkban. t. mi tartja ossze ezeket a feladatkortiket áll ssze a C-B háromsz g rr i adja egy sikeres vállalkozás keretét. ami ugyancsak a ktildetéshez valÓ ragaszkodás áldásábÓl fakad. és azon dolgozott. Spirituálisak vagyunk? Spiri tuális rnindent megtesziink. Csapat és Vezetés. mert az alkalmazottaink CASHFLoW 101-etés202-t játszanak a munkahelytik n. A kiildetés acégtgazicélja. Robert. A Haditengerészetnél megtanultam' hogy egy szervezet ktildetése ir k zpontből. - SHARON JEGYZETE 6. Nem hÍíséges alkalmazottakat akarunk. és nem verik mltgukat nagyobb adősságokba fogyasztÓi hitelekkel. hogy anyagilag elÓ. ezek atársak valÓszínríleg nem csatlakoztak v o|na hozzánk. lecke: A Iegjobb válaszokat a szívtink adja. Kim és én akezdetkezdetén megcgyeztiink abban. Most vizsgáljuk meg ugyan190 ni oktatási termékeink eladásábtil. hogyan érhetik el az anyagi ftiggetlenséget. a szíviinkben érezztlk. amit tanítunk. detéshez' a szeÍYezeÍnek nincs lelke. Kompetitívek vagyunk? Természetesen. hogy jő munkaeróink elhagyjanak minket. De azavállalkozás.

. Gazdag Papa 7. hogy hamarabb megtértiljon a befektetésiik' mint ahogyan eredetileg megbeszélttik.. kideriilt. hogy ha a partnereinket és a ktildetéstinket helyezztik előtérbe." Milyen ktildetést tervezel céged számára? Van tizleti és spirituális ktildetésed egyaránt? Hiszen a ktildetés az. ingatlanbefektetés gondolatával.l szől a Gazdag Papa Cégki'ildetésnyilatkozata' Ebból egyértelmííenkidertilt.az emberiség anyagi iÓlétének emelésével'. ra. hogy ők nem a mi spirituális ktildetéstinket vallják magukénak. akik nem osztoznak a kiildetéstinkben. I 192 . hogy menektilntink kell tóltik. és a Gazdag Papa márka népszerríségét akarjak kihasználni' Ha ellenben azt mondják: . amelyek a cég számára sikert ígérnek. megkapjuk a pénztigyi jutalmat.Gyakran találkozunk olyan otletekkel és lehetóségekkel. és ezért nem áll cisszhangban cégtink spirituális ktildetéséve|.Megkerestek például egy Gazdag Papa fedezeti a|ap és egy szindikátus formájában mrík dtethető. Az ilyen jelentkezók tobbnyire a maguk malmára akarjak hajtani avizet. akik nem tudták. Voltak olyan tanácsadÓink.Amikor azonban megvizsgáltuk ezeket az ajánlatokat. ami a C_B háromszoget megalapozza. Ma már nem dolgozunk velÍik. a doskodunk' akkor nagyobb igyekezettel fogják támogatni cégtink ktildetésétés tcirekvéseit. és felismerjtik mondandőjuk hátterét ' Ha azt mondják: . kik azok. Szívtinkben és tapasztalatből tudjuk. hogy segítstink''. anná| gazdagabbak lesztink.. mirő..Azértj tttink. tudjuk. mert t bbet adunk nekik. Miért tessziik ezt? Tudjuk' hogy ha elószor a partnereink sikerérÓ1 gon- A ktildetés megh atározza terméket.Minél tcjbb embert szolgálunk.szívesen hallunk tobbet rÓluk' Gazdagpapa megmondta: . válla|kozoi leckéje ValÓj ában gyakran zav arb a ej tj tik lehetséges partnerei nket. mint amennyit kérnek.ink hibákat? Hogyne. Megha|lgatjuk óket.. vagy rigy íntézzuk.Ezek a kezdeményezések bizonyára emelték volna személyes anyagi jőléttinket. az rombolÓan hat a kapcsolat. akik más ktildetésben hisznek. de nektink nem eZ azigazí kÍildetéstink.Részt akarunk venni az emberek pénztigyi képzésében''. hogy a m gottiik állÓ csoportok kiildetése jÓval profit-orientáltabb. Jelenleg már élesebb szemmel észrevesszijk. Mindkettó igen jelentós hasznot ígért. Vétetti. De ha olyan társakkal és tanácsadÓkkal dolgozunk.azaz.

Vezess Óvatosan!'' Az a|ábbi négyszcig alapján k nnyedén beláthatÓ' mit is jelentett az irtrosanciám. a prérifarkas. és egyszerííenátugratunk a C-be. sotétebb tényez6k is meghti. Üzleti terviinkben szerepelt.76-ban legjobb barátom. amelyben kilenc vagy még kevesebb alkalmazott dolgozik. Nem akartunk lemászni a szurdokba. Ezek a kisvállalko zások az or. miénk a világ.. Igy aztán ahelyett' hogy Evel Knievel lett volna belóliik. a négysztg és a háromszogígy m mint valamiféle távcsó vagy nagyítÓ. aZaZ az A-b6| az E. Nehéz átjutni az E negyedbÓl a C negyedbe. Miért marad legt Ameri ka: A kisv á||a|kozások nemzete Most. s zág GDP-j é nek.ben r95 194 . Nektink nem volt. fogjuk a motorbiciklinket.{. aki a szik. Amerikában kcjzel 16 milliÓ vállalkozás mríkc'dik. Íejezet Hogyan térjtink át kisválIaIkozásrol nagy tizletre? Nyilvánvalő volt. Ahelyett.át adj ák. 2005-ben. Az olyan képi segédeszkcizcik.'' Bizonyos ese. amellyel megvizsgáltam cégem roncsait. miért rnentÍink tonkre. mint a Xerox értékesítói. tekben azonban érdemes visszatekinteni.7. Nejlontárcákat gyártÓ cégem csódje után . hogy a siker és ahozzánem értésokozta a bukásunA siker hátterében azonban mélyebb. a bb kicsi? kérdeztem. Ha ószinte vagyok nmagamhoz. be.Jő kérdés. Vagyis gy gondoltuk. azt hittiik.. Lany Clark és én az A negyedheZ tartoztunk. Még Evel Knievelnek is volt annyi esze. mert kisvállalkozás mutatkoznak a C_B háromhiányosságok szog{ikben felelte gazdag apám. hogy átreptiljiik Vagy motorkerékpárral átugratjuk a Grand Canyont. és csak a levegÓ. Amerika alkalmazottainak nyolcv anot százaléka kisvállalkozásokban tevékenykeclik. negyedbe.. mint amikor egy suhancot beiiltetnek cgy Corvette volánja mogé' akezébe nyomnak egy |áda scirt. ha a C-B háromszog nem elég erős.illdtak.Mivel kiválÓ eredményeket ér1tink el az eladás terén. és rígy jutunk el a C negyed. napnál világosabb. és 150 000 szíínik meg. a rajzfilmhós prérifarkas.JtÓlag konnyÍíokosnak lenni. A mondás azttarÍja. majd a triloldalon felmászni.. amelyek e|6idézték a csődot. majd k zlik kat. azaz bruttő nemzeti os szterméké nek 53 7o . rigy jártunk. hogy az A negyedból elóbb az E negyedbe lépttink volna. aZaZ aZ E-ből a C negyedbe kapaszkodni. majd onnan tovább a C-be. és ha megnéZem a CASHFLoW-négyszoget. mint a C_B háromsztg és a CASHFLoW-négysztg' nemcsak I9. azthitttik. Az igazi ok a fiatalos arrogancia volt. laperemen tril is tildozi ellenfelét. Havonta mintegy l50 000 j vállalkozás indul. Nyolcvan százalékuk kisvállalkozás. Coyote. hogy ejtőernyót szereljen a motorbiciklijére az ugráshoz.Azért. egy ugrással akartuk átszelni a volgyet. mint Wile E. a gyalogkakukkot. A hajotorés után a j vóre nézve ny jtottak értékessegítséget. A fiatalon elért iizleti siker olyan hatást tett ránk. egyszerríen levágjuk aZUtat. vele: .kodtek. hanem a mriltra vonatkozÓan is sok mindenre magyarázatot adtak. .

veszi észre, hogy már nincs is szilárd talaj a lába alatt. Mi valamikor 1978 és 1979 kozott vetttik észre, hogy a levegő,ben egyensrilyozunk. Majdnem eljutottunk a C negyedbe. Szinte már elérttik aszé|ét, de C_B háromszogtink gyengesége miatt végiil mégis a szakadékba zuhantunk. Nem volt valami éptiletes látvány, és nagyon fájt. Azőtamélyen egyi.ittérzek a szerencsétlen prérifarkassal, valahányszor egy gyalogkakukkos rajzfilmet látok. Tudom, hogyan érezheti magát. Bip! Bip!

A zuhanás jot tesz, ha tu|é|i az ember
1979 és 1981

zísaimat is. A kampány végéreegyenesbe kerÍiltem. Pénzem még mintlig nem volt ugyan, de a C-B háromszogem már jobb képet mutatott, és visszatért az nbizalmam, hiszen szerencsét kovácsoltam a balszeren. csébÓ,l, nem kellett csódot jelentenem, és ismét belekÓstolhattam a jÓ a folyamat végénrám várÓ jcivóbe. életbe - felhívott a Pink Floyd menedzsere. Hallott a 98 Rock rádiő l981.ben reklámtermékeivel aratott sikeri.inkrÓ1, és arra kért, dolgozzunk veltik a .fhe WalI (A fal) címríj albumukon. Természetesen azonnal lecsaptunk a lehetóségre. Kis cégiink ismét kinótte magát. Ezzel megint prőbára tet.
tt.ik

A Pink Floyddal folytatott kereskedelmi egyi.ittmÍíkodéstinkgytiés egyszeri-

cégtink C_B háromszogének erejét.

tonsági Feli.igyelet munkatársa, mik zben egy szerencsétlenii| já,rt eép roncsait vizsgá|ja. Partnereim más vállalkozásokba fogtak, és két rij társ Vette át a helyiiket. Egyiktik a bátyám, Jon volt, aki nemcsak remek tizlettársnak, de fantasztikus erkolcsi támasznak is bizonyult. Egytitt vizsgáltuk át a roncsokat és építetttik rijjá a vállalkozást, amely kisebb volt az e|6z6né|. A C-bÓ1 visszalépttink az E negyedbe.
1

kz

tt rigy éreztem magam' mint a

Nemzeti Reptilésbiz-

m lcsozó volt. Hamarosan más egyÍittesek is megkerestek,

ben azon kaptuk magunkat, hogy kis honolului cégtink akaratlanul nya. kig benne van a pop-rock szakmában. Amikor a Duran Duran és Van Halen is a partnereink |ettek, berobbant a cég. Éppen ekkor indult be a Music TV adása' gy |982 k riil. Ez aztjelentette, hogy a rock and roll

98 1 -ben cisszezsugoríton

helyi rádiőállomással,
mrísort a rádirj

cég nk kockázati tóke-társulásra lépett egy

rténelmében. A rádiÓállomással kcizosen létrehoztuk a 98 Rock címr]Í kereskedelmi márkát. Legsikeresebb termékÍinkegy fekete pőlő volt, rajta piros-fehér embléma díszelgett ,,98 Rock FM Honolulu'' felirattal' Honolului 98 Rock boltjainkban ezréve| álltak sorban a Íiatalok a pÓlőkért és egyéb holmikért. A termékek csakhamar nemzetkozi szinten is elterjedtek, kijlon sen nagy kereslet mutatkozott irántuk Japánban. A kis tokiői Rock 98 tizlet, ahol ttibb ezer japán fiatal vásárolta termékeinket, rijra mosolyt csalt az arcunkra, ami már évek Óta nem vo|t ránk jellemzó. Amikor gazdag apámnak bes zámoltam nemzetkozi si kertin krÓ,l, fi gyel mezte tett:,,A fo. lyamat bepillantást enged a j vÓ,be, de hÍínekkell maradnodhozzá.,, Még nem jottem ugyan ki teljesen a g dorból, de tudtam, egyre k zelebb kertilcik a célomhoz. Afolyamat nem volt k nnyrí, de mrík dtjtt. A 98 Rock ő,rtilet mintegy tizennyolc hőnapig tartott' Sok pénzt kerestem. Egyetlen marketingkampány elég volt hozzá, hogy visszafizessem a hitelezőimnek a t bb mint 700 000 dollár adÓssásomat és az adőtarto.
196

t

és elindítottuk a máig legsikeresebb kereskedelmi

visszatért, a diszkő stílusnak befellegzett, és a rendszereink megint trilterheltekké váltak. A megfeleló idÓ,ben, a megfeleló helyen' a megfeleló iparban tevékenykedttink. A baj csak az vott, hogy nem tudtuk már kielégítenia keresletet. Az is világossá vált, hogy nem forgalmazhaduk termékeinket tovább Amerikában. A kormányzati szabá|yozás szigorodott, a munkaeró és a gyártás k<iltségei tril drágák lettek, a munkatclrvények is változtak, és kis cégtink mindezzel már nem tudott lépésttartani. A terjeszkedés érdekébengazdaságosabbnak látszott, ha a gyártást Ázsiába helyezztik ki.

A három iizlettárs éjt nappá téve dolgozott az ázsiai termelés-kihelye. zésen. Mintegy hat hőnapi kemény munka kellett hozzá- kb. hriszőrás munkanapokat számítva. Szinte átk lttztem New Yorkba és San FranciscÓba; társam, Dave, Tajvanon és Koreában t lt tte azidejét, abátyám pedig Honoluluban intézte a cég tigyeit. Mivel azidózőnák k z tti ki.i. l nbségek tobb Órásak voltak, szinte állandőan telefonálgattunk (holott akkoriban még nem volt mobiltelefon és e-mail), hogy folyton tartsuk egymással a kapcsolatot, és nagyobb C-B háromszrjget tudjunk kiépíteni. A C_B háromsz g kiterjesztése után megint csak dÓ,lt apénz. Idónként meglátogattam gazdag apámat. Akkoriban nem voltunk kiil nÖsebben jÓ viszonyban' Még mindig haragudott rám, mert gy gont9't

dolta, nem fogadtam meg a tanácsát korábbi, nejlontárcákat gyártő cégem csódje elótt. Ennek ellenére sok idót áldozott rám, és ismét ellátott tanácsokkal. Amikor elmondtam neki, hogy rijabb tárcakat gyártő céget hoztunk létre, és sokat tanultam a folyamatbÓl, kicsit morcosan fogadta
a hírt.

lrpám akkoriban. Elmosolyodtam magamban, amikor eszembe jutott' hogyan egyeztiink meg Dave-vel és a bátyámmal' hogy rijjáalakítjuk a céget, és milyen sikert érttink el a 98 Rockkal' majd az Music TV-vel és a

UtÓlag azt kell mondjam, acég(ljjáépítése rendkívi.il hasznos tapasztalat volt. Két tizlettársam és jőmagam rengeteget tanultunk belő1e, és 'ij sokkal érettebbekkéváltunk. Már nem voltunk olyan prikhendiek. okosabb Íizletemberek letttink, amit készpénzáramlásunk is bizonyított. Új C-B háromsz gi.inkcin nem voltak lékek, nem roskadozott keményen állta a sarat. Társam, Dave egy napon azza| á||te|6, menjek el vele Koreába és Tajvanra, hogy ellenórizzuk az ottani helyzetet. Mivel én a terjeszkedés megkezdése Óta csak New Yorkban és San Franciscőban tartőzkodtam, nem láttam még az ázsiai gyárainkat. Amint már szÓltam ró|a, ez az ázsiai utazásom volt az, amikor megláttam, milyen borzalmas ktlri'ilmé. nyek k z tt dolgoznak a gyerekek, és ezze| pályafutásom a gyártás terén véset is ért.

rock and rollal. A cég erós volt' és ideje volt továbblépni. A jÓzan eszem clyre azt diktálta: ,,Csináld tovább! Most fogsz sok pénzt keresni. Megint u csri"son vagy. Miért hagynád most abba? Épp elindultál ameggazclagodás ritján. Tril Vagy a nehezén. Megvalt1sulnak az álmaid.'' A szí. vem mélyén azonban tudtam, hogy ideje továbbállni. Nehéz dontés volt rászánni magam, hogy abbahagyjam, ktiloncjsen azért, mert megint d(i1t a pénz. HÓnapokon át vívÓdtam az eszem és a szívem kÖzttti konfliktus miatt. Amikorkézhez Vettem a fizetésemet és a nyereségrészesedésemet,sokszor amellett dontottem' hogy folytatom. De tudtam, véget ért a kiildetésem, hogy megtanuljam a C-B háromsz g

alapjait. Most már versenyképes voltam az llz|eti világban. Csakhogy nem szívesen tettem meg, amit a versenyben maradás elő,írt. Nem akarolyan rettenetes koriilmények ktitam gyerekeket dolgoztatni éhbérért zott, amelyek valőszínríleg egész életiikre megnyomorítják óket. l983 végéntudattam Dave-vel és a bátyámmal, Jonnal, hogy kilépek a cégbő1. Nem kértem anyagi részesedést. Már így is ttibbet kaptam, mint
amennyit akartam.

A ktildetés bevégeztetett
A
Ázsiáből Hawaii felé tartva rájottem' hogy ki.ildetésem bevégeztetett. reptilógépen visszagondoltam a folyamatra. Mintha csak tegnap lett volna, olyan tisztán é|t emlékeimben, amikor beléptem a Xeroxhoz l974-ben, hogy megtanuljak eladni. Felidézódtek bennem 1976-os em-

Talá|kozásom Kimmel
Amikor ezeket a változtatásokat fontolgaÍtam az életemben, sszeismerkedtem Kimmel. Még mindig Waikiki diszkőklubjaiba jártam, és márhÓnapokkal korábban is láttam ót ott, de akkormég nem akart velem talán az oltozékem miatt. Nem zavartktil nosebben a dofoglalkozni log, hiszen Waikiki tele volt szebbnél szebb lányokkal. Miután visszatértem Ázsiáből, valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva mégis eszembe jutott Kim. ISmét találkára hívtam, ó pedig ismét kikosarazott. Hat hőnapig nem t rtént semmi. Idónként sszefutot. tunk, beszélgettiink, én randevírra hívtam, ómeg mindig nemet mondott. Virágot is ktildtem neki, de azután sem volt hajlandÓ találkozni velem. tréningeken Kiprőbáltam rajta az osszes mődszert, amit az értékesítési tanultam. PrÓbálkoztam a,,ktlytkkutya'' technikával, a,,Colombo''
t99

lékeim is, amikor barátommal' Larryvel elhatároztuk,hogy mellékállásban vállalkozást indítunk, és nejlontárcákat fogunk árulni szrirfoscik részére.1978-ban, amikor az é|re tcirtem a Xeroxnál, tárcákat gyártő cé. gtink neve bekeri.ilt a GQ-ba, a Runners World.be, és a Playboy magazinba is.

Larry és én otthagytuk a Xeroxot, hogy fóállásban t ródhessiink a vállalkozásunkkal. Felidéztem magamban a legdicsőségesebb pillanatokat, majd a bukást. Újra cisszeszorult a gyomrom' amikor arra gondoltam, milyen rossz érzésvolt bejelenteni a családomnak, a hitelezóimnek és az adőhatőságnak, hogy bezárjuk a céget. Emlékszem, mit tanított gazdag
r98

zseléssel, helyette az esti marketing-tanfoIyamai mon tanuIt mÓdszerckcl Vetettem be. A marketingben alapszabály, hogy legelő.sz r piackutatiist kell végezni. így, u marketinges rnegkcizelítést a|kalmazva, elkezdtcrrr puhatolÓzni, ki is tu|ajdonképpen ez a Kim nevrí lány. A marketingbcrr ezt gy hívják: ,,Ismerd meg az tigyfelet!'' Elő,szcir egy kollégájával beszélgetten''. Amikor feltettem neki a kér déseime| elnevette magát.

technikával, a,,vedd rigy, hogy elacltad' és zárd r vidre'' technikával, egyik sem jcitt be. Végtil kifogytam az cjtletekbÓ,l' és fe|hagytam a diszkÓbeli

r|r.

-

Azértvoltam a cégem leg|obb értékesítóje

-

mondtam vicceltíd-

cinment|t.

Karen nem nevetett. .- Rendben Beszélek vele. De figyelmeztetlek, egyezettbele. ('/, minden. Tobb szívességet ne kérj tó|em! Karen valtiban beszélt Kimmel' és kiválÓ ajánlást adott. Mintegy hat Irí't mrilva végre sikertilt cisszehoznom Kimmel az e|só randevrit, l984.
Iebruár 19-én.

jutok elóbbre a Kim fantázianevet viseló piackutatási prolramomma|. Phyllis felcsaftant: Nem tudod, ki a legjobb barátnóje?

Ne reménykedj, regem! mondta. Tuclod, hányan szeretnének vele járni? Egész nap sorban á|tnak az ajtajae|őtt a hozzád'hasonlíl fickők. ValÓszínríleg azt sem tudja' ki vagy. A kolléga nem volt segítőkész, ezért máshoz fordultam. Végtil egy barátnómnek panaszoltam el egy k z s ebécl alkalmával, milyen nehezelt

Egy ui folyamat kezdodik
sétábÓl állt' ket<ibb ropénzem,ezérÍennél zijnkben egy iiveg pezsgóvel. Nem volt sok rrlantikára nem telt. Hajnalig beszélgetttink Kimmel a tengerparton. Sok rnondanivalőnk volt, be kellett hozni a lemaradást. Elmesélte azé|etét,énmeg az enyémet. Beszéltem neki gazdag apámr l és a tanításairÓl. Minthogy Kim a fóiskolán vállalkozást tanult, nagyon ércleklódott a C-B háromszog és a vállalkozővá válás folyamata irant. Ahogy ott ltem a tengerparti f venyen a holdfényben, és tjzletról

A randevri koz s tengerparti vacsoráből, majd egy

- Nem. Hisztérikus nevetésben tcirt

sáről. Nagyot nevetett'

Karen, a volt barátnód. - Micsoda?!te Ezt nem hiszem el _ r konycidtem meg. - Pedig igaz erő,sk dcitt Phyllis nevetve. - Megole|tem, megpusziltam -Azonnal fel kelIett hívnom Phyllist, és rohantam vissza az irodába. Karent. Nem valami szépen szakítottunk Karennel, ezért e|6szir mes kellett nyernem a jőindulatát. Miután néhány keresetlen szőval bocsánJtot kértem, Karen végighallgatta tcirténetemet Kim hat hÓnapja tartÓ ostromláVégi'il cisszeszedte magát, és aztkérdezte: Na és mit akarsz tő1em? Letettem a marketingos szerepe[, és visszavedIettem értékesítóvé,

ki, és felvi|írgosított:

beszélgettem a legszebb nóvel, akit valaha ismertem, a mennyországban Óreztem magam. Eddigi nóismeróseim, akiket a diszkőban megismertem, nemigen fogIalkoztak tizlettel. Kim annál inkább. Nagyon érdekelte a dolog. Fejcsőválva hallgatta nejlontárcákat gyártő cégem torténetét. Elmondtam neki, miként tcirtem a cs csra, majd miként zuhantam le onnan. Majdnem elsírta magát, amikor az ázsiai gyerekekrÓ1 meséltem neki, el, akii< négy sorban dolgoztak ott, ahol csak egy sor munkás fért volna
és egész nap azáltalunk használt festék mérgezíg6zét|é1egeztékbe. mondtam, hogy kiléptem a cégbÓ1, mert a klildetésem véget ért.

El.

Ekkor vette át a szÓt:

majd azt kértem tÓ,le, amit minden értékesítónekkérnie ke|l az elésedett Í.i gyfelektól : aj ánlás t.

nálni?

Öri'ilok, hogy abbahagyod

-

mondta.

-

De mit fogsz ezután csi-

Mit szeretnél? Dcjbbent meg Karen. - Ajánlást kérsz tÓ.lem? Azt akarod, ajánljalak- be neki? Hát te aztán nem |acafacázol!

-Nemturlom-vallottambe.-Csakazttudom,hogyidónként meg kell állni, mielótt folytatná az ember. Ezért most sztinetet tartok. Beszéltem neki apámről is, aki még mindig munkanélktili volt, és
201

mat.

és nem pusztán az a feladatunk, hogy pénzt keressiink, hanem hogy a világot egy jobb hellyé változtassuk. Ez rigy hangzik, mintha segíteni igyekeznél az apádhoz hasonlÓ embereken meg azokon a gyerekeken a gyárakban meg Kim. -jegyezte Pontosan errÓ1 van - hogy ideje tennem sző - feleltem. - ott, u gyáibun, ethataroztam, valamit ezekérta gyerekekért, és nem dolgoztathatom Ó,ket tovább. Ideje, hogy őket is gazdaggátegyem, ne csak*-usa-

valamint hogy ó is ugyanazokat az aggodalmakat fejezte ki, amelyeket gazdag apám a pénziigyi rendszerrel kapcsolatban. Igyekeztem mi;él világosabban elmagyarázni, midr. Buckminster Fuller véleményea pénz játszmáját játszó gazdagokrÓl, amellyel hatalomra tesznek szert, és á||andóanaz anyagi váIság határán tartjrák a szegényeket, valamint a kozéposztályt. Elmondtam azt is, hogy Fuller szerint mindannyiunk életének.eryu u*; hogy mindannyian a mozaik egy lényeges aarafuat tartjuk a keztinkben,

élelmezése, hajléka stb. De engem a pénztigyi gondok, a szegénység, a gazdagok és szegények ktizotti egyre szélesedó szakadét fo"glalto,tut leginkább. Ezt. szívv e|-lélekkel átérzem. Szőba kertilt dr. Buckminster Fuller és amit tanultam tÓ,le,

Miért aggodalmaskodsz? Miért gondolod, hogy a koze|g6 pénztigyi válság a te problém ád? kérdezte Kim. Nem - sok is tudomvan: mondtam. - Tisztában vagyok vele, hogy a vi- kcirnyezeti problémák, lágnak gondja
betegség ek, azemberek

mánytÓl várják a gondoskodást, miután nyugdí.'.ba mennek. Azután beszélgettiink a j<ivő'ról, arrÓl, hogy gazdag apám a társadalombiztosítás válságát jÓsolja, továbbá egyre srílyosbodÓ tó.zsdei vá|ságot is, amint it népességrobbanás nemzedéke idóscidik.

vállalkozőnak nevelik őket, arra, hogy a munkaadÓjuktÓl

miért tartom alkalmatlannak az oktatási rendszert, hogy nem arra tanítják a gyerekeket, amire az életben sziikségiik van. Alkalmazottnak,
és nertt

mindenféle lehetet|en munkákat vállalt el, ha éppen talált. Elmondtant.

Rátaláltam a szenvedélyemre
1984 decemberében Kaliforniábakciltozti.ink. Amint arről már sok he|ytitt írtam, ez volt életiink legnehezebb idószaka. Az ijzl'eti lehetóség, lrtrrelyben hitttink, nem vált be. Elriszott a pénziink, jÓ pár napig az autó-

vagy a kor.

llan kényszertiltiink megh zni magunkat. Mind a cégnek, mind egymás iránti elkotelezettségtinknek kemény prőbát kellett kiállnia. Kalifornia volt az jszerííoktatási mődszerek melegágya. A hippik iclősebbek lettek, és sokan koztili.ik igen érdekes és sajátos témákről tar-

tottak tanfolyamokat. Általánosságban ilyesmikrő1 volt sző: nyissuk rneg elménket; váltsunkparadigmát; t rjtik át Valőságunk korlátait. Kimrnel rengeteg tanfolyamon részt vettiink' rij gondolatokat sajátítottunk és megfigyelti.ik a

Korábban már szÓltam Bob Bondurant Versenyautó-vezetíi tanfolyarnáről, valamintTony Robbins tanfolyamáről, ahol forrő parázson kellett keresztiilgyalogolniuk a hallgatőknak. Mint tudjak' nem rokonszenvezem a hagyományos oktatással. Nem szeretem, hogy bukással fenyegetelkovetésétól. Az iskolában mindig gy éreztem, arra programoznak, hogy mindent helyesen csináljak, és féljek az é|ett6|. Gyakran (lgy éreztem magam, mint egy pőkhálÓba gabalyodott pillangÓ, amely kori.il a pők egyre szorosabbra vonja a hálőt, míg végiil már mozdulni sem tud. Énolyan oktatásra vágytam, amely arra tanítja az embereket, hogyan gy1zzék le a félelmeiket; amely segít felfedezni a benniink szunnyadő erÓtet, hogy képesek legytink t(ízon járni vagy forma-1-es versenyautőt vezetni. Minél jobban megismertem ezeket a mÓdszereket, minél t bbet megtudtam a tanulás mikéntjérÓ1, az e|me mrík déséről és az érzelmekkel valő kapcsolatárÓl, továbbá az érzelmeknek a fizikai képességekre tett hatásárÓl, annál mélyebben érdekelt a dolog. LenyÚíg z tt az ember
tanulási folyamata. R áj ottem, miért szerettem an nyi ra a H aditen geré s zetet. Azért ér eztem ott jÓl magam, és azért szerettem a reptilóiskolát, mert ott a félelmek és a korlátoző gondolatok |egylzésevolt a cél. A Haditengerészet tokéletes tanulási kornyezetet biztosított számomra. Kemény volt és szigoni, testileg, szellemileg és érzelmileg egyaránt sokat kovetelt. A Haditengerészetnél nem elég bevágni a helyes válaszokat. Az tizleti világhoz hasonlÓan, ott is az eredmények számítanak, nem az érvek. Mindent tettekkel
203

ktil

el'

nféle oktatási mÓdszereket.

nek, hogy be kell magolni a helyes válaszokat, és hogy félni kell a hibák

I

I

r

az őceán mog tt. A fiatal szcirfÓscjk kinn voltak a ttiktirsíma, csillám|ő vízen. Munkába kellett indulnunk. Egész éjszaka le sem hunytuk a szemiinket, mégis tele voltunk energiávai Azőta egytitt vagyunk Kimmel.
202

Megjelent

a napkorong

:

kellett bizonyítani, nem szavakkal. olyan tanulási ktirnyezetet biztosított, ahol elsó volt a ki'ildetés, második a csapat, harmadik az egyén' Szárnyalni tanítottak, nem nyesték le a szárnyaimat.

nyelvet. A hagyományos pedagÓgiai szakemberek és tc:rmészetesen elvetik véleményét mÓdszerét. Kísérleteztema technilLln megtanítani egy

Attoréses tanulás
Kezdtem felismerni, hogy olyasmit tanultunk, amit én áttoréses tanulásnak nevezek, olyan tanulásnak, amely ereje által átalakulást, paradigmaváltást okoz, valahogy ligy, ahogyan egy csibe végtil átt ri áz 6tkortilvevő,tojáshéjat.

ta: ,,Tarts

stress z hatására, me|yet a leesés és az ismételt felii|és okoz, a gyermek agya átrendezést hajt végre: a biciklizni nem tudás helyét átveszi a bicikliái tudás. és ez a tudáS r kre szÓl. Számomra Prigogine kutatásai igazo|ták,mi az oka, hogy némelyek, akik az iskolában jő teljesítményt nyrijtanak, nem teljesítenétior a Eyakorlati életben. Sokan tisztában vannak vele, mit ke ene tennitik, mégsem tudják megtenni. olyanok, mint aZ apám: ha leesnek, ott maradnak a fold<in, és azt mondjrák: ,,Ezze| t<ibbet nem prőbá|kozom.'' Ahelyett, hogy megprőbálnák lekiizdeni a stresszt és a frusztráciőt, inkább meghátrálnak, és így prőbálnak megszabadutni tóle. olyan ez, mintha a csibe benn maradna a védelmezó tojáshéjban. Prigogine a k vetkezÓ,képpen foglalta cjssze kutatási eredményeit: ,,Az intelligencia a stress z á|ta| fej|6dik.'' Gazdag apám pedig azt mond-

biciklizni. Egyszerríen fogalmazva, a rendkívÍilerős

Az egyik tanulásről szÓlő tanfolyamon ha|lottam Ilya Prigogine-rő|, aki Nobel-díjat kapott felfedezéséért. EgyszerÍÍ példával élve, kutatás ai aztigazo|ták, miért til fel egy gyerek a bicik|ire, esik le, i'il fel rijra, esik le megint, míg végi.il mégtanul

kírival, és beigazolődott, hogy mríktjdnek. T bbek k z tt azért nem Szerettem az iskolát, mert tril lassrinak találA ram a tempőt. Tril sokáig tartott, mire valami keveset megtanultunk. a tanulás sebessékiil nbozó oktatási mődszerek tvozésével novelhetó gc, mérséke|hetó azunalom, és lehetóvé válik a hosszti távri bevésódés. és annak rij kategÓriája. Nugyon erósen érdekelni kezdett a pedagőgia felismeréseimben, hogy mindegy, t-"gjoutan az fogott meg rijonnan tett ,ni[en eredményei voltak az embernek az iskolában .Ezze| a mődszerrel bárki sikert érhet el, csak akarnia kell tanulni.

Ráta|áltam a szenvedélyemre
Gazdag apám évekkel korábban azt mondta, ha az ember t ljut egy folyamaton, megtartja belóle a legjobbat, és elveti a t bbit. Ezután tovauutep a k vetkezó folyamatra. Amikor ezzel is végez, megint csak megtartja belóle az értékeket,a tÖbbivel pedig nem foglalkozik. Amikor Kim és én végigjártuk ezt a tanulási folyamatot, kezdett világossá válni, mire is gondolt gazdag apám. Hirtelen ráébredtem, hogy éleiem számos folyamata koztil a legjobb kezdódott el. Volt már tapasz-

ki a folyamatban!"

talatom a folyamatok terén az iskoláből, de azt szívból gyÍíl<iltem. Azután ott volt a Haditengerészeti tapasztalat, amikor pilőtának tanultam. Majd a vállalkozást sajátítottam el, amikor nejlontárcákat gyátrtó cégemel mrík dtettem. Bármily nehéz is volt a nejlontárca cég folyamata, elazérÍnagyonértékestapasztalatokra tettem Szert általa. Most, amikor korábbi tapaszmélyedtem benne, miként tanulnak az emberek, risszes

talaiom sszegzód
egésszé osszeállni.
1

tt. Gyakran rendezetlen életem kezdett egységes

Milyen gyorsan tanulunk?
A bolgár Georgi Lozanov munkásságát ugyancsak tanulmányoztam. O a ma szupertanulás néven elhírestilt mődszer tt róje. Sosem jfutam hozzáóráWa. de állítőlag egy-két nap alatt képes volt va|akinek alapszin-

85 augusztusa tájáLn Í álta|á|tam a szenvedélyemre. Me gfo galmazőKimmel dott bennem rijabb vállalkozásom gondolata. 1986-tÓl |994-ig és a Befektető,k Üzleti Iskoláját mrÍk dter a Vállalkozők Úzleti Iskoláját intézméti.ik. A hagyományos iizleti iskolákkal ellentétben, ezekben az tudásával kapnyekben ne- voltut k vetelmények a hallgatÓk előzetes Nem kértiink iskolai bizonyítványt. Csak annyit vártunk el,
9

ciolatban.

205

magam is kiszálltam. lonbozó befektetési alapokat képviseltek. amikor a kÖnyvet olvastam. Ki. A Gazdag papa Sorozatban megjelent Rich Dad. Nem kaptam egyértelmrí jelet. mihez kezdjen helyette. Kimet és engem nem a tril sok munka vagy a hosszri munkaidó vitt rá. hanem a csoport létrehozott egyet.s Retire Young Retire Rich cím ktinyv borítőján Van egy kép. amikor a csapat néhány tagja a hátán cipelte be a célba a csapat más tagjait. Kiyosaki és Sharon Lechter: Visszavonulnifiatalon és ga7. hogy ellensrilyozza a gyengeséget. Énígy tettem.Ideje abbahagyni' amit csinálok. 1994. megvártam. hogy tril kevés embert tudunk elérni a tevékenységtinkkel. amelyen Kim és én lÓháton tilÍink. hogy. a domb lábáná|pedig az Óceán kristálykék vize csillog. illetve 1994-ben. 2004-ben. A tizen t kiszállást. éppen rigy. 20'7 li i li ll l + dagon. gozik. noha az uzlet jó| ment. és csak azutánkezdheti'ink azon gondolkodni. mcigcittiink. Inkább azzayaÍt.ben Kimmel eladtuk a cég részvényeita társunknak. 206 . hogy a hallgatÓk akarjanak tanulni. kivenni egy kis szabadságot. Minden résztvevóbeadott pénzt a tagű' gy delmet biztosítottak.hogy részt vegyenek egy tanfolyamon' és a mi tanfolyamaink nemcsak drágák voltak. Végtil is csak kevesen fizetnek azért. a nap korlátozott számri órábóll á||. mint a haditenge. hogy tizen t ktil nbcizó életkorri. hanem az. mert nem tudja.ktilonbcjző gondolkodás ember egy csapatként sszon. odébb kell állnom.gy másik ok lehet. mint amennyi a kiadásunk volt. A tanult mődszerekkel egy nap alatt megtanítottuk diákjainknak a k nyvelés és a befektetés alapjait ami hagyományos tanfolyamokon hat hÓnapot vett igénybe. Természetesen ahhoz. Az egyik gyakori magyarázat. pénzdíjrais sziikség volt. hogy a C_B háromsz g mindegyik részétérintettiik. én negyvenhét.ilonféle okok miatt nem képesek rá.hogy melyik csapat az e|s6. Végre kijutottunk a mÓkuskerékbÓ1. boz6 á||óképességrí. akik ki akarnak szállni. Ahogyan aÍTa számítani lehetett. Nem az számított. Nem beszéltÍink a csapatépítésrÓ1.ktilon. ktiltinbozó nemíí. eszembe jutott az a két idószak' amikor 1984-ben. hogy a tulajdonos nem engedheti meg magának a kolaként mríktdjtink. de elértiik az any agifti ggetlen séget. hogyan tovább. Nem akar1am tril korán a C negyed felé kacsingatni. A győztes csapat itt is elvihette az egész pénzt. és várni a kovetkezó folyamat kezdetét. hogy abbahagyjuk. biciklizzen és fusson versenyt? Egynémely Verseny a vietnami idókre emlékeztetett. a nagyobb siker tobb munkát jelent. amivel éppen foglalkozunk. amit csinálunk. Kim harminchét éves volt. néhány évig figyeltem. Egyszerríen kiszálltam.tanfolyam e|v é gzésér e. és pénzkezelókként mrík dtek.Bagolyvár magycLrul megjelent: R. A ktil nb ző'csapatok kii. de embert prőbálÓk is. amikor tudtam. mi fog ttirténni. amíg eltil a por. Előfordulhat azonban az is' hogy a tulajdonos sikeres ugyan. mégis tovább dol. Nem beszéltlink a vállalkozásről. hogy a folyamat végetért.. hanem minden vállalati csapat egytitt vett részt triatlonedzéseken. Korai visszavonulásunk jutalma egy privát szigeten eltoltott nyaralás lett a Fidzsi-szigeteken. Jim Collins szerint elóiz r abbakell hagyni. hanem valődi tízsdétnyitottunk. méghozzá rigy. mikor hagYiuk abba Jim Collins Goodto Great (Jóből kiválÓ) címríkonyvébenrészletesen ír errÓ1. Ha ez ahelyzet. nem tudatta velem Isten. AzE negyedes vállalkozÓ ezen kívtil általában órabérértdolgozik. és az egészet a nyertesek kaptrík meg. ztes csapat 50 000 dollár pénzdíjatvihetetthaza. A csapatoknak mindig hozzákellett igazítaniuk befektetési stratégiáikat a változí piaci feltételekhez. a tulajdonosnak általában t bbet kell dolgoznia. 1993-ban ismét rigy éreztem. koz sbe.ik. El tudják képzelni. és nyugdíjba vonultunk. E. és mint tudjuk. de nem tudnak. itlti tl tli nI Ir Az E negyedb l a C negyedbe 1984 és 1994kozott szilárdan megvetettem a lábamat az E negyedben. Ez ugyancsak a C-B háromszog gyengeségét mutatja. Nem voltunk gazdagok.ideje továbblépni''. hogy valődi tizleti is. Sok olyan iizletemberrel találkoztam. Mivel az E negyedei vállalkozők tobbnyire maguk végzik a munkát. milyen nehéz elérni. A kimertiltség gyakori tÍinet a sikeres E negyedes vállalkozőknál. a sikertinkkel egyÍitt fokoződott a fáradtságunk is.hogy gyenge a C-B háromszogi. Befektetéseink tobb passzív j ve- A befektetőtnek szÓlő iizleti tanfolyamunkon nem beszélt{ink a befektetésrő1. továbbá legyen idejtik és pénztik a Tudni kell. és nyereséges volt. ki nyer. Egyszerríen mindkét alkalommal eljott egy pillanat.

l.Minél tobb embert szolgálsz.teti meg egymástÓl. Szándékosan intéztem így. Sok esetben az egyéni vállalkoző maga a termék. anélki.. Nem a pénz érdekelte. slrját oktatási mÓdszertinkre. s ze g én. Más szempontbti| viszont zavart. akkor azt ezen a mÓdon nem tudom megtenni' Vagyis ideje volt kiszállni az tizletbő. egy vállalkozÓ csak rigy juthat át lr trí fokán.'' 1994-ben az utolső i. Nagy tehetség kell ahhoz. Atjutottam a t fokán. Bisbee mellé. Ha megvizsgáljuk a C_B háromsz g egyes szintjeit. nehéz és unalmas volt.<'' Gazdag apám a kcivetkeztíHa mondta. ahogyan gazdag apám mondta. Csak felhasználta. anélktil. Atjutás a tLí Íokán Mindenki számára világos. annak érdekében.ektetés alapjaira.a t fokán''... az egyéni vállalkozáss a| az a baj.\rizonába. hogy megfogalmazzasajáttanítását.. lentrő1 felfelé. mint Blair Singer és Wayne Morgan.Hogyan taníthatnék meg embereket az iizleti iskolánkban arra. Gazdagapám nagyon vallásos volt. készek voltunk lemászni az egyik oldalon..AzE és a C negyedes vál|alkozÓt t bbek k z tt az ki. hogy valaki ttibb rrtint háronrszáz etnbertegyet|en nap alatt megtanítson a kcinyvelés és a llcÍ. a lregyekbe' és nlegpr báltam kicitrilni a vá. az a|ka|mazott. mÓdosította AZ lr Biblia sorait.. r alamint a CASHFLOW l0l társasjáték váz|ata. 1984 és l994 k zcitt én is ilyen vo|tam.A Bib|iában az á|I. képpen alakította át e sorokat: . Majdnerl ugyanolyan nehéz. miután eladtanl I a céget' ráér. Dr. készen l. akik készek voltak végigcsinálni a képzést..p ct 1lrr rnunkapé|d ány a-a számítőgépemben. mint megtanítani óket ttíz n járni. egyszer en t bb embert kell kiszolgálnotok.dagok akartok lenni. melynek még részese vo|tam. Nehéz ugyanis saját magunkat félreállítani a folyamatbÓl. Óriási gazdagság lesz az Óvé. mire utalt gazdag ap/rm.. ha t llép tinmagán' A vállalkoző szellemi tulajdona juthat írt.Ho.o|t a G tE'd ct g p a p a. hogy mennyi tigyfelet képesek kiszolgálni. tizletre leÍbrdítva a mondás azt jeIenti. hogy személyesen foglal. Gazdag apám a vasárnapi iskolában tanu|t a trí fokáről. Két évig gondolkodtam rajta' és mire eljottem Bisbee-bÓ1. aki a munkát végzi. Mindketten vállalkozők voltak' de nehezen tudtuk óket mestanítani gyan taníthatnék meg embereket az tlz|eti iskolában arra' amit én meg..tetn ismét elgondolkodni: . Nem volt egyszerrlí olyan embereket találni. Egyénileg vállalkozőként általában nagyon nehéz átjutni a C negyedbe. annál hatékonyabbír vá|sz. l994-ben. Tisztában voltam vele. Buckminster Fuller. és mi sem irllt tírvolabb tő1e. Gyakran felmeri'i|t bennem a kérdés: . aki rendkívtil nagy hatással volt az életemrc.il nbciz.il. láthaduk. hogy. hogy szenrélyesen foglalkoznék veltik?'' ElvonuItam '. hiszen jő pénzt hozott. miként léphetnék átazE negyedból a C negyedbe. hogy az ember egymagában csinálja. hanem a szolgálat. >krinnyebb egy tevének átjrrtni a trí fbkán' mint egy r:azdag embernek bejutni Isten országába. gyakran mondta: . r''agyis átléptem az E negyedból a C negyedbe. mint hogy g nyt iízzon az egyház tanít1rsábtil. és felmászni a másikon ' E|érkezett az' idó' hogy ádussunk .. Az alábbi ábra megvilágítja. hogy ha tényleg segíteni akarok azon Szerencsétlen ázsiai gyerekeken. Énvo|tam az egyén a vál|a|kozásban.. de ez tril sokáig tartott..csak'' 350-en voltak..izleti tanfolyamunkra. ltnultam. Kim és én nem akartuk átugrani a Grand Canyont. Ha gaz. és elgondolkodni rajta. t bb mint 350 hallgatÓ iratkozott be 5000 dolláros tandíjért. llrszt. o t 209 @l . koznék veltik?'' PrÓbáltunk kiképezni oktatőkat..Felejtsétek e| a tevét cgy embernek sikertil átjutnia a trí fokán. amit én megtanultam. Hallgatőinknaktíznapig vagy még ennél tovább is kellett egyhuzamban járniuk egyik iizleti iskolánkba. hogy azegyénileg vá|lalkoző egymaga t ltibe az sszes munkakcirt. Gazdag apám így vélekedett: .Ezzc| igazán elégedettek lehetttink. Azt mondta: .részeti oktatás. mégis ZavaÍt.

'Ha te vagy a legokosabb ember a csapatodban. akiházal.2000 jriniusában keresett meg oprah Winfrey. 3. jutnak a trjí fokán. 9. nem kellett kemény munkával életet lehelntink a cégbe.A torténelemben számos vállalkoző átjutott a trí fokán. a folyamat bepillantást nyrijt egy jobb a a j vÓ. és amint Michael bemutatott Sharonnak.'' A megfeleló kiildetés és a megfeleló csapat birtokában C negyedes cégtink virágzásnak indult.be. amely cserébe jogdíjat fizet neki. Sharon. nem jutottam át a t fokán. Egy nagyszeríí csapat elengedhetetlen feltétel az E negyedbÓ1 a C negyedbe valő átlépéshez. hogy tartsa benntink lelket. C-B háromszog erejének uralása.átiut a t fokán. Amint megjelentÍink termékeinkkel a piacon. hogyan lehet tci. aki a televíziÓban kampányol. a kooperatív és a spirituális pénz erejének kiaknázása. 4. Steven Jobs és csapata az Apple Computers-nél ádutott a trí fokárr az iPod megalkotásával. dettem le atalálmányomat mint szellemi tulajdont. amikor kitalálta. elószor ossze kell állítanom egy jÓ csapatot. hÍínekmaradni a folyamathoz. tudtam. 21r 2r0 . a kornpetitív. hogy a C-B . Amikor egy befektetó megvásárol egy eszkozt. A McDonald's átjutott a t fokán.án. Az a feltalálő vagy szerz6. baj van. Steven Spielberg vagy George Lucas a filmjeikkel ugyancsak át. Sharonnal és Kimmel kozosen nekiláttunk. és ne m v é.j lontárcám at. Azelótt a legtobb gépkocsi egyedi megrendelésre késztilt. de hiányzott a termékem védelmétszolgálő jogi szint. 3. 5. hogy szerte a világban j piacokat reslet kielégítése tudjunk nyitni. mint egy csibe. hogy megleltem a nekem valő csapatot. Gazdag apám mindig mondta: . és ekkor megnyílt a mennyország. hogy meghívjon a m sorába. hihetetlen bóség tárult fel előttunk. átjutás a tíífokán. A terméket hivatalosan cjtvenedik sziiletésnapomon Vezetttik be. mit értett gazdag apám 1. megtermelésben gyártani az autóját. emberek állítottak meg az utcán. Azoprah-show elótt senki sem ismert. képletbÓ1. nem jut át. én pedig belezuhantam a Grand Canyonba. 6. amely készpénz't termel neki minden hőnapban' átjut a t fokán.1997. és másokat gazdagítottam. hogy gazdag apám tanításai és a tanulási mÓdokkal kapcso7 háromszog kovetelrnényeinek értelmébenmegtervezziik és kiépítsiikcégiinket. Volt egy kiválÓ rij termékem. tudtam' ahhoz. aki találmányát vagy k nyvét eladja egy nagy cégnek. 4. Az a politikus. kézi munkával' 2. Az oprah. 8. a háromfé|e pénz. A Rich Dad Company megalakulásátől kezdve nem voltak tobbé anyagi gond- latos kutatási eredményeim alapján megalkottam egy társasjátékot és konyvet írtam. például egy társasházat.B háromsz g nem volt teljes. Amikor e gy hálőzati marketin ge s váll alkozÓ kiépítegy j elentős há. Azza|. április 8. Amikor megterveztem futőknak késztilt ne. átjut a trí fokán. A versenytársaim jutottak át a tíí fokán. a C. Íme néhány kciz{iltik: A csibe kike| a tojásbol Amikor visszatértem Phoenixbő. Kim és én átlépttink az E negyedból a C negyedbe. és hogy megszámoljuk a pénzÍinket. aki levédte a termékeimet. Amint rátaláltam Michael Lechterre. Sharon és Michael otthonában.t hozott létre. Az apolitikus. 5 .show-ban valő szereplés után rigy éreztem magam. a kovetkezÓkon: 0. 1. Csak a ke. Utána akárhová mentem a világban. 7ózatot ma7a alatt további vállalkozők részvételével. amikor hamburger Íizletéből világméretrí franchise. Ekkor fogtam feligazán. Henry Ford átjutott a trí fokán. Kivettem cinmagamat a 1 jaink. 2. hogy átjussak a C negyedbe. okozott nehézséget. miután áttorte atojás héját. én is átjutottam a tíífokán. Ezze| egyszerííen átadtam az titletemet a konkurenciának. átjut a trí fokán.l a konyv kéziratával és a CASHFLow társasjátékkal.

igyi j vőjtikirányítását. hogy mindaz. hogy megtartottam ígéretemetazoknak a sz rny k rtilmények kcizcitt robotolő gyerekeknek. mint egy nap ualt meg- SHARON JEGYZETE 6.ilt egy termékben. A j áték sokaknak megtanította. amely Ugyanazt tanítja. ne feledd. lecke: A ktildetés meghatározza a terméket A KÜLDETÉs ruecvÁLAszTÁsA A legsikeresebb vállalkozások t bbnyire lyikét teszik: a k<ivetk ez6 két dolog valame. Ha sokakat szeretnél szolgálni. irávagy egy probléma megoldására' Vagy egy sztikséglet kielégítésére nyul. és abban reménykednének. hogy magukat dolgoznák halálra. hogy ahhoz sokkal erő. tanulhatják be|óle a konyvelés és a befektetés alapjait.'' Ebben a pillanatban riájottem. 2004 februárjában a New York Times-ban megjelent egy egéSZ oldalas Mielott feladnád az áIlásodat Mielótt feladnád az állásodat.iltek.ildetés hatásteriilete meghatározza a terméket. hogy ciregségtikre majd gondjukat viseli az állam.sebb alapok kellenek a C-B csak így silráromsz g vonatkozásában. 2002-benegy régiségboltbanjártam Stockholmban.Néhány hÓnapja voltam Kínában áruért.klubről. amtta VállalkozÓk Üzleti Iskolájában és a Befektetók Üzleti Iskolájában tanítottam. hogy engem gazdaggátegyenek. azután o o megoldanak egy problémát. akik azért do|gor'. tak. sikeresen megtestesi. Amikor aztánbai1ba kertiltek. a ktildetés aze|s6. Ha át akarsz lépni a C rregyedbe. A tulajdonos' egy hirtelenszőlke svéd férti. A Jangce-folyÓn hajÓzva észrevettem egy lakÓhajőt. Továbbá. és afedélzeten egy kínai csa|írt| a CASHFLOW társasjáték kínai váItozatát játszotta.. és azt mondta: . A ktitdetés azonban folytatődik. és egy még erósebb csapat keriilhet átjutnod a tíífokán. hol lennél boldo gabb: azE negyedben. kielégítenekegy sziikséqletet. Az emberek kevesebb. amely A New York Times-ban megjelent cikk láttán ráébredtem. Már nem bíztak a pénztiket vakon gy nev ezett. a CASHFLOW játékban. hogy az |994-t6| 2004-ig tartő tízéves idószak a v égéhezkozeledik. Ami a legjobb. Nekik nem siker lt átjutniuk a tíífokán. szegény pap t. állítsd félre nmagadat. a CASHFLOW játék megy el hozzájuk. ha mindenki eszerint az alapelv szerint élne? zL) . Ráadásul a játék használÓi kcjztil sokan gyokeresen rij világszemléletet nyertek. sokakat ingyen. Nem nekem kell már tanítanom. még ha egy folyamat véget is ért. Nem lenne jobb hely a világ. amit én korábban. h ogyan lehetnek pénztigyi szakemberek. családokat. és/vagy sok pénzt szeretnél keresni. A legsikeresebb vállalkozások alappillére egy olyan ktildetés. cikk a CASHFLOW játékről és a világszerte k reje utututt t bb száz hogy elmondják. szeretnélek emlékeztetni ennek a fejezetnek a tanulságára: a ki. az emberek nmagukat tanítják. 2t2 másokat. ók is rigy jártak. most már nem csak 350 embert taníthatok alkalmanként. és emellett a lehetó legt bb embert kívánja szolgálni. mielótt otthagynád az állásodat. mint az a bizonyos rajzfilmhós: nem volt szilárad talaj a talpuk alatt. hogyan vehetik kézte saját pénzi.iltik azért ment csódbe. Megismerr. mert számos vállalkozÓ megprÓbált átlépni az E negyedból a Cbe. gondolkozz eI egy kicsit a dot.s zakemberekre''. és haladj át a trí fokán ! Mielótt otthagynád az állásodat. akik eljtinnek bozzám a ttibb ezer do|láros tanfolyamaimra. A termékeim éppen a hozzájuk hasonlő gyerekekért készi. A cikk láttán világossá vált. idóseket és fiatalokat tanítottak meg zIITa' miként dolgoztassák a pénztiket ahelyett.vagy játszottík a CASHFLOW játékot. és ezreket tanít. olvastiák aGazdag papa. - hanem inkább izgalmasnak látták. érdemes azon is elgondolkodnod. Ahogyan Robert a Haditengerészetnél megtanulta. Nagyon nehéz dolog sok pénzt keresni és sok embert szolgálni pusztán lizikailag t bb munkával. Vagy a C-ben. a kínai míítárgyak szakértője volt.. a csapat a második és az egyén a harmadik szempont fontossági sorrendben.com cégek bukásán' Véleményem szerint sok ktzi. Számukra a játék paradigmaváltást hozott: a pénz v1|ágát t bbé nem ijesztőnek.

Ugyanakkor jő érzésselttlt tt el. Michaelnek és nekem valőjában nem volt sztikségtink pénzre. Hogyan valősíthatjuk meg ezt a legkÓnnyebben? A A Roberttel válasz elméletben egyszeríí: sikeres céget kell alapítani a CASHFLOW tapasZ|átékra. de Roberttel val megismerkedésem és a CASHFI-ow3atet nmagukért beszélnek.l és a CASHFLOW-rőI. j I tudta. En a cég ktildetése miatt veszek részt aRich Dad Company munkájában. mielótt kérdésekettehettem volna fel. hogy . Van értelme a dolognak. amelyet olyan emberektő1 kapunk. Szőlj. amely kÜl nleges csomagolőanyagokat á||ít e16. azzal clérnénkcélunkat. mennyire lényegesnek tartom a pénztigyi NEM KELL MEGVÁLTAN! A VlLÁGoT Fontos megjegyezni. Egy barátomnak pé|dául papíripari cége van. hogy személyes ktildetéstink osszhangban van egymással. akiknek sztikségiik van rá. Drágám. és Kimmel folytatott beszélgetéseimbÓ. teszel. Élénkenemlékszem rá. Michael nagyon oktatást' és érezhetően megnyerte a tetszéséta termék.azt juttatjak t. a k nyvelés és a befektetés alapjaiitanítja' Azt hiszem' érdemes lenne megnézned.Azt hiszem.)|Á zt5 . Énspirituális jutalmat vártam a munkámért. és ezt meg is mondtam. akik meglátták a fényt az alag t vé_ gén. és továbbra is annak teljesítésén ". hogy személyes kiildetésem és élct fiIozÓfiám t ké|etesen sszhangban í|| ezze| az emelkeden célkitrízés_ sel. és ne képzésben fakadőan srilyos adÓsságokkal kezdeni tik felnótt k cllj en tudatlanságbÓl t r 1 r:lettiket.". Most. és ezt rigy teszi. hogy elérhetó azok számára.|. Kizáró|aga klildetés tel i esítéseérdekelt.igyi hogy biztosítsam gyermekeinknek a megélhetést. Tényleg jÓl . vagyis azt. vagy kielégítvalamilyen igényt. melynek én |ettem azigazgatőja. ahogyan hangzott. Ha a lehetó legttbb cmbernek rendelkezésére bocsáthatnánk a CASHFLOW tanításait.rnkálkodunk. A k vetkező fejezetben bóvebben sz t ejttink a tesztelésról és arrÓl.1ur''. ha nincs olyan globális jelleg ktildetése.ib". hogy mikor-lehet megnézni. A cég mega|apításának e|őzményeiról a kovetke z6ieje.ogy te|jesítettiik a klildetéstinket. Michael nagyon sikeres iigyvéd. Beszámoltam ezekr6| Robertnek talataim hasznosak voltak például a játék s Kimnek. a termék személyes kiildetésem teljesíté. Robert Kiyosaki. és Robert cI mondta nekem ezt a kiildetést. Most késztilnek kiprÓbírlni.ban: Ebben a kcinyvben sok szÓ esik a Rich Dad CompanyrÓl és lénycgr ktildetésiinkrÓ. és kijutottak a mőkuskerékbÓl_.bb. hanernti mindnyájan. szegény Az egyik . nagyon logikus. lrogyan alakult meg a Rich Dad company.. Be kc|| vallanom. amilyen a Rich Dad Companynek. akik anyaiilag ÍÜggetlenek. sz . Most csak annyit. Néhány héttel késÓ.igyfelem.ink volt. akik tesztek valamit anyagi sorsotok jobbítísáért. Már elérti-ik az anyagi ftiggetlenséget. csiná|t egy társasjátékot' amely a pénziigyi alapokat. minden egyes telefonhívás.l kideriilt.az emberiség anyagijő|étét nou. eset'eg megvá_ sárolták elsó befektetési ingatlanjukat mindaiok. e-mai| és fax. papa megírásán. és megbeszélttink bizonyos részleteket azután elkezdtem Roberttel dolgozni a gyártásának kihelyezésé1 -. Tulajdonképpen nem is mi teljesítjiik. Nem a pénz miatt szálltam be az tizletbe.hittem amegtaláltam azt az etnbert' akit keresel.Minclenesetre mrikc'clik? igen. hogy minél ttbb ember részestilhessen pénzi. Ingyen is kész lettem volna dol gozni. és számos kiválÓ befektetésÍ. t lságosan nagyszabás nak éreztem.. Sheltyvel elmentiink játékprotoa . mr. hogy egy cég rigy is sikeres lehet..ket mondta a telefon- rrrsának forgalomba helyezés elótti tesztelésére. nyolc évvel késő. A játékiparban és a konyvkiadásban szerzettvállalkozási ezen atéren. Végiil Robert' Kim és én megGazdag papa. amikor elószor beszélttink a cég megalapításáről. hogy a teszt tette számomra.zetben|esz. Alig ftilemnek. alapítottuk a Rich Dad Companyt.bb lányommal. Férjem a kcivetkezÓ. A férjem rnegtalálta azt az embert' akit keresek? NyiIvánvalőan nem gy értette.gyértelmÍívé stlt segíti. Hihetetleniil sikeres Kíváncsivá Nagyon szeretném látni magam is feleltem. amikor e|ószcjr hallottam RobertrÓ. Felcsigizta az érdeklődésemet.. Még egy' SZer: egy sikeres vállalkozás 1rltalában megold egy problémát. vagy végre kikeveredtek az ad sságok tengeréból. Persze miután megalapítottuk a céget' és hríek maradtunk a kÍjldetés nkhciz' rengeteg pénzt is keresttink. és rnegismerkedtlink l(tlberttel' Kimmel és a CASHFLOW játékkal. Megmagyarázta. .

hogy . Robnak támaclt cég. mi az áka annak. Forgalom nélktil azonban nincs bevétel.l). hacsak neÁ támogatja meg a ktildetés mint alap. hogy belevági. egyszersmind kielégít egy igényt. ae tamogatÓja nem tud enól (habár sokat e|árul az is.haegy céga. hogy a wisconsini éttermeket és más kornyékbeli vendéglóket dott vele. Azótamár számos más terméket is importál.. tobbnyire egyikben sem szenvednek hiányt..|ta rizst nem tud beszerezni megfelelő áron. méghozzá olcsőbban adja. csak mese.egy adott termék legnagyobb és legiobb forgalmazÓ- Ha megvizsgáljuk a C-B háromszciget' beláthatjuk. nem a t megeket. egy ktildetés manifesztáciőja. az á|ta|ában azért. mivel a .hogy eI kell sajátítani három lényeges készséget. Alig néhány hÓnap mrilva jőlmenő vállalkozást épiten ki... cisszpontosít.Jlalkozást. Kiderítette. Mi hissztik. igény szerint' Egy másik kitíínó példa a problémamegoldő vállalkozásra Rob cégc. vagy nem kap belÓ1e eleget. hogy nagy mennyiségben kedvezményes áron vásárofa tóle a keresett rizst. Cége t<i'itdetese az volt. Ez a fajta ki. vagy befektetnének bele?'' Ez azt je|enti. hogy igazi céget vagy há|őzatotépítstink ki. amely azt t zi zász\ajára. Azok az emberek. annál nagyobb lehetóségek vannak a cégben. |rogy hamarosan kiterjeszthette cégétaz egész k zép-nyugatra. Rob Wisconsinban kezdte a vállalkozását. és nem beszél a kiildetésrő. Kisvállalkozásokban a csapat l 1 l 2t6 2l't I I . ahhoz. Az a cég. mint amennyit a vendégltíkkorábban fizettek a rizsért. Felhívta a San Francisco-i importórt. amiért egy bizonyos fa. vagy hogy .termék'' valÓban megoldást jelent egy problémára. építsdki a C_B háromszog tobbi szindét.ban ritkán szolgál mríkodó vállalkozás alapjául. van.Minél t bb embert szolgálunk. nem tud. ha az ember létre akar hozni egy vá. vagy igényt elégítki. kiépíteniés motiválni. hogy megoldana egy problémát.. hogy egy . és elég nagy volt az árrése.legnagyobb és a legiobb'' kíván lenni.i. csticsa pedig a termék.ildetés azonban nem nyrijt valÓdi iránymutatáSt Vagy rl E f. sem azza|.legelős zor is pénztkell keresni''.forgalom = bevétel''. Elófordul. hogy: . Az kiildetés teljesítésecsupán az adott cégetszo|gálja. hogy ha egy cég olyan ktildetés teljesítésére amely valamilyen problémát old meg.. vagy egy- I i I l szerííenvonakodik eladni. hogy a ktildetés egye. amely megold egy problémát. hogy az értékesítéshez Nem igaz. az eltokéltségen és a vágyon mrilik. megjtin a pénz is.Természetesen nincs semmi baj a pénzkereséssel. mert a tulajdonos nem Szeret. Ezértfogad. hogy más kornyékbeli éttermeknek is hasonlÓ nehézségeikvannak. hogy milyen elóny ket nyrijtanak az i'igyfeleiknek. erószakosnak kell lenni.. Ahogyan a gazdag papa mondta: . akik vállalkozni kezdenek. Másodszor. bil C_B háromszcig megteremtéséhez. Egy termék nmagában azon- ár kozotti ktilcinb<izet ahhoz. de minél ttibb embert szolgál a te|jesítése. Megvennék.amelyek minden vállalkozást sikerre visznek.juk mosolyogva. Bizonyos esetekben egy termék (például egy meglévó termék javított formája) valaki másnak a ktildetéséttámogatja. egy kiválÓ csapatot kell magunkhoz vonzani. de a termék támogatőja "!yw". Mi a célod? Milyen problémát fog megoldani a céged? Milyen igényt fog kielégíteni? Miután megfogalmaztad a ktildetést. és megállapo- "iu-ug. kezdjhozzá a ktildetés megfogalmazásával. egy tlete. I ilyen cégeknek esetleg rijra kellene fogalmazniuk onmagukat abban a vonatkozásban. ahelyett. hogy egy cég nem építkezhetegy termékre? Nem jelenti azt. A legfontosabb azonban az. lődobozokat á||ít e|6.el. li I l 1l li ll Egy nyertes csapat i Egy iizleti vállalkozás sikere a munkaerkolcson.Kitrínő otletem van egy termékre. A legmeghatározÓbb tényezó azonban mégis inkább az... Hallotta' hogy a tulajdonos panaszkodik. rendszeresen ellát izzsel.. hogy a termék elsódleges támogatőja ezt nem ismeri Í. és nem ad megfeleló szemléletetacégkiépítéséhez. A cég kÍildetésecinmagában is figyelemremé|tÓ: egyedi kivitelá iának kell lennÍink''. és kiléphesstink az E negyedbÓ1. Rob a fiam egyik barátja' aki egy kínai vendéglőben dolgozott.'' Amikor tehát a vállalkozásodat tervezed.Ókuszt a cégnek. A ktildetésnek nem kell világrengetónek lennie. Van. hogy a háromszcig alapja a kÍildetés. azaz abeszerzési ár és azeladási Rob megoldott egy problémát. Az. annál gazdagabbak lesziink. Elósz r is eladni kell tudni. és kielégített egy igényt. vagy kiclégíteneegy igényt. ha valaki azzal keres meg minket. és beindítsd rij vállalkozásodat! il li l. Ha kicsi a bevétel. általában nem rendelkezik elegendó eróvel egy sta.i"n nem kommunikálja ezt atényt.tetm.

Ez az aképesség. miként A megÍelelo társaságl Íorma kivá|asztása Kevesen vannak tisztában vele. és őriási felelősséget érez a személyes magatartás. vagy elrízheti a munkatiírsakat. (|) az eladás undorítő feladat. és védelmet nyrijt cégiinknek a jtlvóben. amit azuz|et létrehozásába Ölttink.izlettárs kiválasztása. hogy azt higgytik.kell eladni. Sikerre vivó viselkedést tan sít' és minden csapattagtől meg. Egy alkalmatlan társ kiszolgáltatottá tehet. a teljesítmény és a számok terén. ha azt akarjuk. de hihetetlen tudásszomj is vezérli. mit nyrijtunk. minden tagjának vállalnia kell az értékesítés felaclatát. Egy cégtulajdonosnak olyan k rnyezetet kell biztosítania. (3) tanítás az. tanácsadÓja. esetleg arra kárhoztathat. (2) magunknak kell elvégezniink mindent. Valőjában mindnyájunkat arra neveltek. Mindjárt avá||a|kozás elején a lehetó legtÖbb eszkcizre és jogi védelemre van sziikségtink. Csapatunk ereje és elkotelezettsége. 218 . és elfecsérelheti osszes energiánkat. mer1elnyerhetik minc acéget. és biztosít hosszti életet a vállalkozásnak. amit az iskolában láttunk.mind a tulajdonos személyes eszkozeit.ilnek. amely a leghétkcizn api bb embereket is nagyszerrí csapattá kovácsolja ssze olyan csapattá. miként kelt kiválő csapatjátékosnak lenni. Ez a készségeredményez nclvekedést. koveteli ugyanezt. a The ABCs of Gexing Out of Debts (Az adősságok megsztintetésének alapjai) és a The ABCs of Writing Winning Business Plans (Hogyan írjunk nyeró tizleti tervet) címríktnyvek szerz je 219 A Rich Dad Company Garrett Sutton. profitot. esetleg olyan szerzódéseket k t. ságosan szabadon k lti a pénziinket. Ez nem egyszer en tanulhatő magatartás. hanem hogy hogyan. amely meghatározza cégtink jő hírét. f gy szerí szab ály gyríj temény. Ez egy Ha alkalmatlan partnerrel társulunk. amelyeket a cég nem tud teljesíteni. ha egyszemélyes cégekkelvan dolguk. Ennek érdekébenelengedhetetlen a harmadik elem. amely nem nyrijt jogi védelmet. szenvedélyes odaadása mások támogatása és szolgálata iránt az a tényez6. a megfeleló társasági forma is segít az elórejutásban. lyes eszkozeinket a cég ellen irányulÓ támadásoktÓl. Egy egyszemélyes cég vagy k zkereseti társág. denki a legjobbat hozzaki magábÓl. E társasági formák védik szemé. Ahogyan a megfeleló társ. A legtribb ember t kélyre t rekszik. . Igy minden eszk ztink az ő tulajdonukba megy át. Azizleti életben sokszor nem az alényeg. Válasszunk alkalmas társasági formát: részvénytársaságot vagy korlátolt felelósségrí társaságot. hogy mindent elveszítstink. és miként kell sikert elérni. mielótt az elsó termék vagy szolgáltatás piacra kerÍilne. amely lehetóv éteszi. hogy a megfeleló társasági forma kiválasztása egy vállalkozásban legalább olyan fontos. hogy jő legyen. amely nemcsak elad.. A felperesek és tigyvédeik ri. mint a megfeleló i. torekvéseink az elsóperctő1 kezdve kudarcra vannak ítélve.izleti életben a bevétel novelése érdekébenlegelószor a Tisztesség Alapelveit ismertetjtik meg munkatársainkkal. Sajnos azonban a legtobb cégtulajdonosnak fogalma sincs e három készségegyikéról sem.hogy min. Az alkalmatlan partner esetleg tril. Blair Singer e Az i. de hihetetlen sikert hoz. akármilyen munkakcirben dolgozik is. a mi sikeriinket és a készpénzáramlást. hogy a csapat tagjai meg tudjiák egymásnak tanítani. a The ABCs of Building a Business Team That Wins A SalesDogs (Uzletvadászok) és (A nyertes tizleti csapat létrehozásának ABC-je) cím kcinyvek szerz61e az own Your own Corporation (Legyen tiéd saját céged)' a How to Buy and Sell a Business (Hogyan vegyiink meg és adjunk el egy céget). Ugyanígy a nem megfelelőjogi struktrira is kudarchoz vezethet. beleértve személyes eszkozeinket is.

amit senki másé nem tud. vállalkozoi |eckéje olyasmit tudjon a céged.Gazdag Papa 8. .

'' Lehet' hogy ezek az emberek őszintétr ttjródnek a vilirggal. - Mi egy cégvezetó legfontosabb feladata? - kérdeztem gazdag feladatomnak. . Voltak.GyÓgyrnődot akarok tarlírlni errc a betegségre. 3. Nehéz e|cl nteni. Befektetni a kutatásba és a fejlesztésbe.Ovni akarom a kornYezetet.'' .olyan j tékonysági szervezetet akarok létrehozni. 7 . Gondoljunk csak 223 . bárrnily j szívííek mert sztikséges csak k|iIcletéstudatuk van. 8..5. ." 2. 222 . Megtalálni a legjobb embereket. kat? - Mi tcirténik. renclkívtil erós ktildetéstudattal rendelkezó .. . Javítani azuz|ett eredményt. Ha rnegvizsgálnánk az é|ethez készségciket a C-B hárornszclg sz-eItr1rtlntjiri alap. ket nyrijt az otthonr l elsz'(jkÖtt gyerekeknek..céljait és jtivÓtépét. . sokan éveken át tanulnak az iskolában vagy a nrunkahelyiikon olyan készségeket. rnégis sokuk.. íme gazdagapám listáj Sok nagyon fontos fe|adata van.'' A cégvezetcÍ apámtőI. A vál|alkozo. és csapattá kovácso|ni cissze óket.A'z én technol giámra vár a vi|ág. 4.A kiildetés egymagában nem elég 8. Egyébként. is. fejezet Mi a feladata egy cégvezetcÍnek? ctnberrel találkoztam. ha egy vezetí nem tudja teljesíteni ezeket a feladato- vezet vá|títsra van sztikség felelte gazdag apám.. vatoszrnri|eg rigyis megsz nik acég'Ezérttíínik a színrÓ1 az j cégeknagy el része tíz éven belti|. Az évek során számos. készségekhiánya Mint már említettem.Akkor kérdeztem. Ezért inkább azt mondom el. Világosan meghatározn i a cég ktildetését. amelyeknek nincs jelentóségtik' vagy nem fontosak a C-B hiiromsz g szempontjiírbÓl. Ilak netn sikeri. 6.A találmányom -') . amely menedé. 2. T ár gyi eszktz kbe befektetni. BelÍjlrő1 megerósíteni a céget. 5. mit tartok én a nyolc legfontosabb - a: l . Kifelé terjeszkedni.estene a helyzet: kiki"isz btlli az ásványi energiahordoz kat.'' 4. ha a vezető nem tudja el|átni ezeket a feladatokat. akik ilyesmiket mondtak: t. J I bei1leszkedni a cég életébe.jl teljesíteni k a ktildetésÍiket. melyik a legfontosabb.ián' a kijvetkezÓtéppen Í.

(íI. reit illeti. ha rigy dont. és '\'. e gy ittér zés re s z á mítot tam gazdag ap ám r.'' I Elei nte gazdag apámat i s c sak a k ii l d e t és t u d t fíítotte. dik szakmám szerint a Haditengerészet pilőtája voltam. Énis rigy jártam tehát. és láttam. ami a C_B háromszcig Egyszer panaszkodtam gazdag apámnak.' feliratrj szarára-btiktem. megtaláltam az rij hivatáso. tervez6é. hogy vezetólegyek' abba kellett hagynom ezt a fajta munkát.tllt részem. termékeink a VállalkozÓk Üzleti Iskolája és a Befektet k Üzleti Iskolája voltak. 1974-ben. és t bb embert szolgálhasson. hogy az egyes szintekbe jÓl beilleszthetÓk az olyan szakmák.ui. a rendőrségnél vagy a t(Ízo|tőságnál helyezkedett el pil.helyett azonban mindcissze annyit mondott: . csakhogy én már nem akartamiouu"t reptilni. retekkel.aITa a tanárra' aki sok évig tanult. Ujjammal a háromszog . amely megfelelne egy hajőtisztnek vagy egy pilőtának. milyen srilyos anyagi gondokkal kuzd az apám. Ha át akarunk koztlen' az o|yan. majd nagy gyakorlatra tett SZen a tanítás terén' de mindezt nem tudja alkalmazni a C*B háromszos feladatainak ellátásában. a világ bármely tájárahajőva|. Addigra két szakmát is szereztem. hogy egy cég: rendszerek rendszere. ami feljogosított arra.őtaként. hogy éveken át do|goztam gazdag apám mellett. Elsírtam továbbá bánatomat' hogy semmilyen hivatalos képzésbennem r. hogy rigy alakítsa a céget' hogy az nove_ kedni tudjon. egy jogál'ie. varozzak Mi a do|ga egy Vezetónek? Egy vezet(ínek az a dolga...Ezze|a szakmával sokat kereshettem volna. Megint csak a C-B háromszogon szeretném ezt megvilágítani. de arra gyermekként tettem szert. hogy bármilyen mennyiségríárutfu- Amikor I974-ben leszereltem a Haditengerészettő. mintha egy mozgÓ autÓn alakítani egy céget mííkcjdés cseréIni. egy "gy marketinggel vagy rendszerekke| foglalkoző szakembeié.l. Amikor r é szé l e fej e z tem a s iránko z ás t. Panaszkodom gazdag apámnak -untuk. Ha Szemtigyre vessztik a C-B háromszÖget.Nekem sem. Éztén is megtehettem volna. o'onban olyan szint a háromszogben. a cég megmarad kicsinek. és akarnánk kereket menttink két évre szabadságra. csak sajnos nem akartam hajÓtisztként dolgozni. Annyi elónyt tudhattam magaménak. Volt tehát némi tizleti tapasztalatom.lpanaszoltam.Csapat. hogy vállalkozásba fog. és tisztában voltam a C-B háromszogget Áint iataati strukt rával. A máso- helyzetben voltam. Ahhoz. A baj az volt. amilyen egy kcinyvel6é. és teljesen át kellett alakítanorn a céget.hogy Zsugorodni kezd.i. de nem rendelk eztemvállalkozői isme. mint a fent említett emberek volt ugyan ktildetéstudatom. hogy egyetlen jelentós cég sem venne fel a csapatába. EgyszJrrien triányoznak a vállalkozői ismeretei. mielótt j vállalkozást indítottunk. hogy szinte semmilyen pi- Amikor az E negyedben tevékenykedtem. Legalábbis annyit tudtam. láthatjuk. amikor hazatértem. E'zérthagytuk abba a munkát Kimmel. Ha a vezető nem tud változtatni a cégen. amely a háromszcig bármely szintjének megfelelne. hogy trilságosan része voltam a teméknek. Sok barátom légitársaságoknál. ámihez szintén tcjbbéves képzésés tapasztalat kellett. ^ acképes készséggel nem rendelkezem. 225 . uugy legalábbis ráleltem egy megoldásra érdemes problémára. Elószcjr hajőtisztnek tanultam. sót' elképzelhetó. valamint a C-B háromszog t bbi szintjének is.. E. Az okozott gondot. Nin. gy véltem. hogy csak hivatástudattal rendelkeztem. Az 6 cégeiben a C-B háromszog minden szintién szereztem gyakorlatot. én is hasonl t.

Lconard Nimoyra. és megkapod.ami a a Browns név a clevelandieké maradt. Mennyi időbe telik? . Elmentem hozzá. aki reményeinr szerint a projektem m sulki és analitikus részétfbgja képviselni. amelyet szinte sen. és - szÓlítottunk. hogy szavakka|. kezet r áztunk. Nagyon kevesen tudnak vele beszélgetni. Etéggékreatív voltam ahhoz. és jobb vázlatokat készítettem. meg kell találnom a megfeleló emberc ket egy cSapat sszeállításához. mintha legfontosabb n"l"* azt mondaná valaki: . Egyetlen embert ismertem' akirÓ1 tudtam. Minthogy én voltam leendó cégettl egyetlen alkalmazotda. szegény pap. hogy vázlatosan rnegterv ezzem a játéktáblát. te mehetsz. Spock szeme felcsillant.ból.ilni a marylan<li Baltimore-be Baltimore Browns néven.akit becenév en Spocknak tikai egyenletekkel. Rolf Parta vo|taz.de a számok stimmeltek.-gondolkodásra helyeztem A vál|alkozásnak ebben a a Browns futballcsapat megprÓbálta elhagyni Clevelandet. olyan nye1vet beszél. A játékot rírgy kellett kialakítani' hogy szabályszer en átalakítsa az emberek pénzze| kapcsolatos gondo|- Nevetve jegyeztem meg: cgyszeríí. Mellesleg ugyanolyan okos is. gesztusokkal és az ábrák alapján megértessem magam vele.Azza| bricsrizott tÓ1em: I Ha megjott avá|asz a szabadalmi hivataltől' jelentkezem..továbbá egy egyszertí. KtinyvvizsgálÓi és MBA végzettségével. mert hasonlít a Stclr Trek sztárjara. A társasjáték vázlatának e|készítése konnye n ment. De az át|agembernek olyan. tudtam. Ezután kerestem meg Michael Lechtert.oké. nlint a Nimoy által alakított hós. távoztam. Mit szÓlnál a Joe Smithhez?'' Amikor Mike megkaptaazén munkámat és Spockét is. Mint em. Itt Válik fontossá a négyfélegondolkodás. Kimmel és Spockkal nekitjltÍjnk játszani a játékot. hogy megvédje szellemi tulajdonomaÍ. neked egyszerrí. Attől Lehet. lítettem.kérdezte.ikséges informáciÓs renclszereket. Adj három hőnapot. és mi ortilttink. mintha kínaiul |enne. és rijra lesz. mennyi kérdéstikés problémájuk Eltart egy darabig. ll prőbálkozunk. Nem konnyrí egy kreatív és entberi készségekbenjártas embernek elbeszélgetni olyasvalakivel. kétoldalas iizleti terv volt készen. az anzonai hegyekbtí|.l kissé még lregyesebbek lettek a ftilei. Sokak szánáraez a gondolkodásmÓd gytkeresen j. 226 szakaszában a K-gondolkodásra és az E. Neked MBA végzettségedvan. beleássuk magunkat a dologba. ki sem én meg. Ha így lesz. Neked tehát ez az egész én abb an a bizto s tudatban a megfeleló ember1 a feladatra. Spock elvigyorodott. szellemi tulajdonnal fog1alkoző i.magátÓl az embereknek ez a játék? . Michael a világ egyik legelismertebb.igyvédje a technolÓgia. a tanulságok érthetóek voltak. és tízévestanári tapaszta|atom alapján tucltam. saki. a márka és egyéb jogi tényezőt dolgában.asztalon. kérdeztem. csak a CASHFLOW játék ceruzával készítettváz|ata. és bankárként is dolgoztál. hogy megtaiáltam matemaHárom hőnap és sok megbeszélés után előállt az e|készíteÍt Megegyeztti nk az árban. a szabadalmak és kereskedelmi márkák terén.ftigg.Egy ui c-B háromszog kialakítása l996-ban. csapatunk jogászát. 221 . kodásmődját. de csak azután. Mindent bevetettem. a Ga7tlag pclptt. aki meg tudja tervezni a játékhoz szi.ását Cleveland végtil átteleptilt Baltimore-ba Baltimore Ravens néven. miként tanulnak az emberek. Nem volt konnyíí. itt marad. amikor visszatértem Bisbee. Ettő. Más nevet kel| használnod. arnit akarsz konyvvizsgálÓ No persze.gondolkoclást és az A-gondolkodást. . hogy ta|álnom kellett valakit. Azért hívjuk így. hogy ilyen munkára alkalmas: régi barátom. Ez az aizonai Phoenix város tulajdona. te vagy. A csapat tatás megakadá|yoz. Ezután elsó lépés az volt. Meglepóen jől ment. és végtil sikertilt SZÓt értentink egymással. Énis megtettem' ami tÓ1em telt. és kiterítettem elótte a vázlataimat és ábráimat az ebéd|ő. Végtil' amikor már vagy egy őrája beszélgettiink. hogy a szabadalmaztatási kérelmiinket részben vagy teljes egészében elutasídák. Ez olyan. és . intézte el a névváltoza Squire Sanders and Dempsey Mike cége városának megbízásábÓl.Hiszen ez mind olyan értetódő. hangs lyt. Robert Kiyo. de a neved. nyers kéztrata a számítígépemben. Kezdett megvilágosodni előtte a projekt kreatív és etnberi része' Mire is kell . Spock hozta az M. elkezdte a papírmunkát a szabaclalmak. és át akart telepi. Amikor a hogy Clevelanclnek ígértekegy elsó osztályri ktil n csapatot. mondta.tovírbbá bankár mrildával és rendkívtili intelligenciájával Spock egy ktilcin világban éI.

eott. Kim és én tisztán láttuk magunk elótt a klildetésiinket. 1s beadtuk.rtnításokat.l. Három hÓnap - j léténeknovelése'' Michael. l .te amikor oc]aadtanl Ó. Mike azt hitte.ik kea konyvelés és a befektetés alapjaira? Ez is inkább állításnak hangzott. Azt hiszem. De legi nkább azért szeretném megismertetn i vele a játékot. Sharonnak? KÖnyvvizsgál . mi hozztt cíket ennyire lírzba.nkérrt elégséges'scít olykor elégte len tanulri csak banlbán néztemJnert nem értettem.Spock ezek után felvette az analitikus sapkáját. a kcizepes. lratalmas jutalmat ígér1. és elkezcite eIlenőrizrri prc1bálta ki lr . Persze. ez a ktildetésiink - emlékeztetett . és azt mondta: Most nrár továbbléphettek. mert ó is ugyanebben a ki.nincs meg a szabadalom. mintsem kérdezte. én meg. amely a ktnyvelés alapjait tanítja.iátékot. hogy én' aki semmilyen kcinyvelííitanfolyamot nem végeztem. ajátékot a számítógépén. AIig néhány héttel a találmány elkészi. és rnindegyik hibátlanul mr]íkocltjtt.az emberiség anyagi rrtán forgalmazni kezdtem. és már tcjbb vállalkozást bei ndított. mint kérdésnek' mondtam. amit megtanultam. feleltem tétován. megmondom -neki.és nevetett a saját viccén.én nem vagyok konyvvizsgálő. csak puszta élcelódés az a megjegyzés. Még de megÍbgainlaztam az igénylest. pontosan ezen igyeksziink . ezt a lépésthagytam ki' amikor a futőcipóre szerclhctő. mintha visszakerijltem vtllna az iskolába. komolyan érdekelnéa dolog.ildetésben utazik. Még valami: amikor elősztr az irodámban jártál.Nem bánnátok. azt mondtad: a kiildetésetek . és bemutatlratjr:rtok jírtékot a rnásoknak . Ám a lecke. válaszoltam. de igazáből az clevenemre tapintott.ilte scm telt bele. Igen. a részletek nélktil? De kérlek. Kissé fellengzósnek t nt tehát elóttem..ket Mi chael Lechternek' ó is ugyan gy mosoly. mint Spock. Hogyne . Nagyon elégeclett volt. Biztosan rái ttél már. ahogyan a hanghordozáMike sáből ki lehetett venni. Kétségbeejtó hiba volt a részemrÓ. idő. olyan játékkal állok elő. . hívd fel a figyelmét. erósítettem meg. Igen tanítani az embereket a pénzi. Dolgozott egy nagy k nyveltícégnek.ő tanu|ti u9]dos mosollyal nyugtázta a teszteket. Amikor oclaadta matematiklri szárnításai eredrnényét'Í-tilig ért aszája. Máig nern értem azokat a szl. továbbá - -a játékkal meg akarjátok Robert Kim KommunikáciÓ Ta|á|kozás Sharonna| NagyjábÓl egy h nap nl lva 1-elhívott Michael Lechter. - . mindenféle védelem nélkijl. Ahogyan gazdag apámnak. Minden vágya' hogy pénztigyi képzéstadhasson az embereknek. Mike.' c]-B háromsz get igyekeztem építeni. hogy tréfálkozott Te nem Vagy k nyvvizsgálÓ? Ki gondolta volna? .50 000 kiilr'nféll szimuláciÓban Talán emlékszel rá. Igen. Úgy éreztelrr magam. -Ezzs| ze|ésére. 228 Miel és ille- Ezután letetttik a kagylÓt. Elmondhatom neki ajáték lényegét csak gy nagy vonalakban. A két ki . Tétovaságom oka a fejezet korábbi részébenemlített tény volt. hogy nem vagyok ktnyvelő. A projek tvézet6iként és a háromszcig szintjeinek f'elhasználásával prőbá|tuk sszehozni a csapatunkat. hogy ti. ha beszélnéka játékről a feleségemnek. tt benrutatjátok a ternéket] azért a|ákell íratnotok az tíft kel a biza I rnasságről szÓlo lnegálI apoclást. nekem sem volt részem a C_B háromszog egyetIen szintjének megfeleló hivatalos képzésbensem.inkább állította ezt. és már a konkurencia is áru|ta.Ésezt ezze| a játékkal szeretnétek megvalÓsítani? .tárcámat elkészítettem.

. Mike és a lányuk. e|- A nagy proba A kcjvetkező. A bricsrizásnál tobben udvariasan kezet fogtak velem. hogy ta|án az isteni gondviselés kegyé- Remek. Kibérelttink egy szállodai konferenciatermet. ha ő. a kamaszo s hozz/aá|]ásával !'. rigy egy őra korÍil. Ezek azt mondta: Már azt hitti'ik' nem lesz elég jelentkezó. Most kcjvetkezett a játék béta tesztje. Azértment ilyen jől. Sharon. és Sharon egy idó után a lányával elment. Azt mondta' beszél a feleségével. milyen nehéz volt j"elentkező. mit gondolhat egy k nyvvizsgálő rÓlam és a játékomről. hogy helyet hagyjanak Mike családjának.ket bábrjkat. Rendben -.Hát eZnagyszeÍ : egykcinyvvizsgálő és egy tinédzser. hogy a játék hétk znapi emberekkel is mríkridik-e. és ó lelkes volt: 230 hagytam rá.ik a l mondták vissza t bben is a béta teszten valő részvételt.ilt befejeznie a játékot. Epp rájuk vár. . de senki nem mondott semmi kiilon set. de ekkor Mike telefonált. 23l . nem tudtam. Egy valaki nem jott el. Láttamrajta. és jÓ sokáig tartott. hogy ó is nagyon fesztilt. FejcsÓválva állapítottam meg. fektetésrÓ1 és a k nyvelésrő. találni. és megkértlik óket. nagyon é|vezné. Legalábbis Kim így gondolta. tesztre? - Mit szÓlnátok' ha elhoznám a feleségemet és a lányomat a béta Végi. Mintegy három őra elteltével Sharon felemelte akezét. azután felhívtunk embereket' fÓ.- - A feleségedet? htiledeztem.k egyre csakjátszottak.l szÓl.ottuk a játékot.ként idegeneket. az egyiknél négyen. hogy Mike e]hozzaa feleségét és a lányát.l. nem volt vége. hogy jdjjenek el játszani.olyan Ezt Ez aztán nehéz játék! Nem sikeriilt kijutnom a mőkuskerékbő. á legtcibben azonnal kifogásokkal álltak elő. mi a véleménye a játékrÓl. Két asztalnál játszottak a játékosok. A béta tesztaztvizsgálja. hogy miért nem érnek rá. hogy azt hittem. hogy egy oktatőjátékről van .Úristen ! kiáltottam fel. és ktil nféle kaliberrít ltényekkel helyettesítetti. hogy és még legalábbis egyvalaki nyerni tudott nyert. Gondolhatják.á. FejcsÓválva csak annyit mondott bricsrizÓul: Elmondtam Kimnek. Szerintem nagyon . mindjárt kitor a verekedés. Senki másnak nem sikertilt kijutnia a mÓkuskerékból.il. Rémesebbnél rémesebb gondolatok kergetóztek az agyamban arTa VonatkozÓan. a másiknál oten. Mivel nem volt alkalmam beszélni vele. A legtobben csak furán néztek rám. menten nekem esik. u-"ty u b". Amikor elmondtuk. ahová kb. Addigra már jÓ lenne.. Még korábban jelezte. hogy el kell vinnie Shellyt Tucsonba. Amikor kezet fogtam Sharonnal' megint elfogott a félelem.is részt vehetne a tesztelésen. konyvvizsgálÓ. - olyan magasra csaptak az indulatok. Szerencse. véget vetettiink a játéknak.. meggyÍzódés nélkÍil. hangon mondta. azértis hasznosak voltak' mert lenyomták a papírt. Spock és én a játék prototípusának elkészítésén dolgoztunk. Éppen aznap utazik aZ egyetemre. Tcjbb barátuntkul1át. . az Arizonai Egyetemre.Éshány éves a lányod? Tizenkilenc. hogy azt hittem.. Amikor igennel feleltem.árulnak' kipellengéreznek.jelezvén. azonnal letette a telefont. Akkor még csak vázlatos formában késztilt el a játék. hogy van még két hely.néhány hétben Kim. JÓl . Senki nem nyert Sharonon kívtil.kÖnyv vizsgá|ót? Igen. Játsszuk a játékot Azon a bizonyos napfényes szombat délelóttcin kilenc ember jelent meg a helyszínen. b . A játék mríkodon -.egyeztem bele alig ha|lhatőan. csomago|Ópapíron. hriszan fértek be. A résztvevő. A . Kell Egy kis udvariaskoclás után elkezdódott a játék. Még Michaelnek sem sikeri. Shelly pontosan érkeztek. és hozzámatematika? kérdezte valaki. Magamban arra gondoltam: . mert az cisszes barátunk hivatásos befektetó volt. és távoztak. Azt hiszem. és kitrínóen mrík dTtt. Úgy éreztem.

hogy én nem értek hozzá.6tegmegbeszéltiik. AmintmegérkeztiinkPhoenixbe'felhívtukSharont.olytassuk.mból a lelkesedéstól.mintaho"gyunae.o"uio tiug- Tudják' mit mondott. mi a véleménye a játékunkről. .á onauo tutt'e1yére.Amikor elósz r láttam. jÓnal tart.morogtam' Neki nincs sziiksége a játék. . Borzalmasan telt a nyaralas.'á. El ke dcintentink. hogy gazdag apám mint Sharon. amikor lei. pénziigyi kimutatam.j"lt"t.. azt hittem. miból áll: munkahelyek.l' Énis félek. Mike felesége. a terméke nagyszení. u másik \6s. nem tanultak semmit.unalmas lesz. A-legrosszabbra számítottunk. Tudom.és a játéknak semmi haszna. Vagy abbahag yni? Miután sszecsomagoltuk egy megbeszé|ésre. egy állő hétig.Egymásikvilágbanjártam.és Spock bőlogattak. Kim. *lY':T:n.attÓltartottam. Nagyon tetszett a játék . de ehelyett az mondta: panaszkodni ez a|aÍt a három Óra alatt. kijutott a mőkuskerékből' Neki sikeriilt nyerni vigasztalt mindig-optimista nejem. amikor eljotti. Shellynek nagyon biztatott Sharon mosolyogva. hogy mi a véleménye?Hívd fel. hogy a lányomnak. hogy n konyvvizsgálő.'- Én tások.dj3l. Spock. mint amire számítotmondta.iog. Énképtelen voltam részt Kim mosolygott. de-ók nyveló. Felkeresttik ót elegáns k rnyéken ál]lő. mennyire izgultam emiatt. nem mondta * vigasztalt Kim.milyenekakamaszok. hogy milyen -sokáig tartott.hogy még tovább egyszerrísíthetném anélktil. és arca sugárzott azanyaibtiszkeségtól. Kim Talán Az ui társ nagy házáttink egy találkozőt. "tu". ez a játeibámulatos! Tobbet tanultam tudtam.szabadkozott Spock. Jobb.ilttink. Azok. _Eztte mondod.ikségeVaneÍTeajátékra.Tovább|épni. .mondtum. ó képzettségével z5) I tli lr I . Kim.L.n fejezni u.ogf ne a játék értelme. vagy ne I trÍl nehéz mondtam.l azid'szakről. Igen. az sikertilt átvinnem egy játékba.Ó biztosan gyrilcili ezta játékot' Tudja. akiknek szlikségÍikvan rá' nem ju- De hát Sharon. . és menjtink haza _ mondtam. igazánigyekeztem leegyszer síteni . . ptilóténe készÍ. Csak jÓl felidege- nem Pakoljunk be a kocsiba..megittuk a reggeli kávénkat.igy és a repat<ottui[. amelyet egy olyan ember. folytatjuk-e -ezt a projektet. Holnap Kim és én elutazunk Hawaiiba.éppenaznapk ltoztetttikótátaze|játékkal. Tudamikor eljtitttink. ésigazánkíváncsi vagyok. hogy mini az utőbbi három évben a gimnáziumban.n"n. óil.Delegintetszett kább az lelkesített fel.tudtak nyerni . . Nem hiszem. Kim és én sokat vívődtunk akkoriban. 232 nap kedvetlentil ébredtem. mit gondol egy tinédzser ajátékről. a holminkat.éshogymennyitkellbenneszámolni. sítették magukat. r. Spock és én cisszeÍilttink hagyjuk abba az folytassuk? l'epj nk tovább. félnek a kockázatvállalástől. csak sétálgattunk a tengerparton.tá.Ráadásulsokkaltovábbvoltunkott. kérem. ja. .. azt hittem magyarázta Sharon.no'nra. "" emitor"gZ'. vagy vissza pénzt keresni? cgiszet?Étitint a ktildetéstinknek. vagy feladjuk. és kérdezd meg tóle! * _ De hát ők<inyvelő. biek is . és igazánmegváltoztatja Sharonnal. és be utu. .Hívd fel Sharont! Minek találgatni. hogy folytassam A kcivetkezó héten Kim és én mást sem tetttink.ésmegbeszél- . mindennek el fog mondani' - Megértem azokat. ra.AlighittemafÍilemsok tanítását nek. mondja el! Ő volt a legfiatalabb a játékosok kozott. Kim és én átjutottunk a tíífokán' Si. Kosz ntm sem tudja képzelni. egy projekt továbbvitelétő. mert nagyon nehéz volt. amikor elmenttink a béta teszt után? \gp. A tengerparton rottam a bőr. - - - -sotkonyvvizsgálőnaknagyszi. vagy menjiink l.ink. Egyik nup. miután. és elcsevegett venniatársalgásban.iltiink gassuk. ahogyan a t b. Kim megszÓlait: áp. -Ezt Azért írok ilyen hosszan errÓ.Tudja. I tottak ki a mÓkuskerékból . nála' hogy meghallban. Elképzelhetetlen uolt . De minden sszeáll benne.'' Ekkor már az emberek életét. Azon kívtil meg kínlődott a Szőval. El mondtam..anyu.

gondozásában jelent meg a kcinyviink. vá|tás. (Kezdetben Sharon és Mike cége. rendszerekke' és a készpénzáramlással' Kim és én a kommuniiirciÓs szinten."ii. Azonnot Szingaprírba egy másik barátom beÍ-ektetési tanfo. o ja. Mike volt jogi tigyekért. Kereskede|mi márkánk és termékeink kiilsó megjelené. sc eszktzcik. Az oprah-showt l 2000 nyarán kerestek meg.. és rendkívi.. Kcinnyen észrevehetó.tr. Ahogyan Michael mondta: .oti. Kim és én ezek után szerz*dttink Kevirr Stockkal. Az emberek e színek láttán felismerik a Rich Dad Company termékeit. azaz a grafika kialakításán.iii. majd igénybe vetttik a ház cisszes Íiresen állő he|yiségét. sharon elvállurio.. Egy bizonyos lila tennéket lirnyalatot. r.'' Ha valaki hason|Ó termékkel prőbál cl állni ami gyakran elófordu|-.ik.hogy minden termékÍinkhasonlÓ téIrlával fbglalkozik. Nem kért értc pénzt. Egyre."p.yarnár".[:#l.ctpcit. Nem sokkal ezután Sharonnal és KirnmeI hánnasban megalapítottuk a Rich Dad Cornpanyt. eppen az ritvenedik sziiletésnapomon. és a cég csakhamar trjlnótte a kereteit. Szinte egyik napről a másikra hatalmas sikert érttink el. szegény papa felkertilt a WaIl Street Journal és a New York Times best- és képvise|ttik.atom beÍ. amely a Gazdag Papa márka azonosításíra szolgált... Miután szerepeltem a míísorban' a népszer ségtink hihetetlen mértékben megugrott. szinte azonnal beindult a bolt. Mia|att Kim és én a.. Sikerii]t a para<lignla. a TechPress.lnk e' rnegint csak csodát tetr. Ez vo]ta csapat. 996 novemberébctt L".szcir "gy. "t.. Sharon aotgu.vili{got jártuk ". Í. 1997.ele|ós A termék szintet Rolf. Kevin Stock a jőrnagam konyvnek sikertilt.káoouoitol.ki éIetet lehe|t a játékba. sárgát és feketét használunk a színvi|águnkban. A résztvev . A Gazdag papa.Ez nem véletlen.. Kevirr a Márkák és mutatos csomagolás Kevin Stock egytittrnríktjdttt Michael Lechterrel a mutat s cSomago|'Ás. Csak a kiildetés érdet<ette.ilsó megjelenésijk is. M k d tt. Kínában aGazdag Papa céget rigy nevezik: . Sharon volt a vezérigazgatő.g.il értékesek a világ minden táján. hogy szerzódjtink veli.) A konyvkiadÓk sorra te|efonáltak.lt a pénz..l cjsszehozta aGaz'cla8 pctp.. én és Sharon alkottuk. a gu'Jug.on és Mike otihonát'on.u. DÓ.oi?'" o ítan u nk a gazdag apám t l szerzett tudás t egy megfbgh lr t r i l jítszották a jirtékot eló.upámtől tanult tengernyi tcirténetbÓ.is'-án kcrtilt sor a kcinyv nyilvános bernuiatőjáru'it'o. amelyeket szellemi tulajdonnak hívnak. V. ápri. A vezet'séget Kim. tehát végeredményben saját magunk adtuk ki. Sharon elvá|lalta a vezérigazgatÓi álIást.aill. céu: Beindul az tizlet Amint osszeraktuk a zásunkat.Kénytelenek voltunk ra érkeztek a rendelések.. Rogvest céget.ektetési tarr fb|yamán. és hason|ő a ki.aiJtgyarral.Jr. amire vágytunk."i' .Lila Vihar".. Sharon és Mike házának egyik szobájában kezdti'ik. egy fantasztikus grafikLr.b. de hamarosan átkoltoztijnk a garázsba. ba...ogy átféSii|i a kcinyvenl szírmítÓgépb"n re*s n|"rs kéziratát.máskifizettiik aZ osszes tarto- tehát venni egy irodaházat ncivekvó cégiink számára. Inc. seller-listájára a nagy kiadőházak eZ csak kevés olyan 234 235 . és jelentós osszegeket ajánlottak. Michael Lechter jogi csapata megke resi az illetót. A C-B hárorns-zÓgre vetítve így íéstett a Kanadában gyártatta'le Mindez |996 nyarán tcirtént. melyeket nem valamelyike adott ki. "gy érte.

ilak vetalakulásaután. hogy tcibb mint negyvennégy nyelven jelentek meg k nyveink tobb mint nyolcvan országban. a stratégia pedig aza terv. hoztam eztaze|.u"t.ésezsikerthozott. hogy a tulajdonos eladja cégétegy nagyobb vállalatnak. to"íl"n. Azt amelyek e gy etlen taktikára miként gy 6ztek v ezér ekolyan straté giákkal' éptiltek. 4. amely a vál|a|kozás jogi szintjéhez Íartozik.. A novekedés érdekében esetleg vezetíváLtásra van sztikség. egyetlen taktikára. 23'7 . hogy harminc percen beltil szállítj a eÍÍeazegyetlenígéretre. A licenc kiadás gyakorlatila gazt je. Hamarosan észrevettem olyan cégeket.Asokegymássalversengópizzavendéglók emelkedettki: megígérteaz i.. Az egész vállalkozás inek. amely egyébkéntegy nagyszerrí vállalat. amely szerint híve volt az egyetlen sítjuk. APizzaHut a nagyobb i háttány át.majd negyedévente eiltildi nekiink a csekket. L pénzek beszedésére.mertnemkésztiltekfelegy reklámmal igyekezett ilyen ígéretteljesítésére. rígy kibó'viilt. á Domino's a garantált gyorsabb szállítással.l érkez6 pénzekkel a cég szinte kimeríthetetlen pénzforrásokra tud szert tenni mindaddig. Csak katonai vezetőnek egy"it"n célra vagy taktikára amely a dolgot akarjon tenni. értékesítóktomegeire.hanem . Például a Wall Streetrő.PéldáulaDomino. lenti.ktil nfélestratégiaiterveketkellettkidolszinte azonnal elkezdgornia. Licenc és kockázatitóke. z.n pizzákátharangozott be. nektink nem kertil pénzbe sem a k<inyvek elóállítása. a forgalmazást és a pénzbeszedést. Nagyon egyszer en fogalmazva a taktika az' amit 236 neknevezi. Még egyszer hangs lyozom. A Rich Dad Company például a Warner Books k<inyvkii. Lemáso|juk a teljes a hibákat. amelyek három vagy négy sikeres éttermet Íizemeltetnek a város ktil nb zó. Sikertink n<jvekedésével a licencek kiadása. háborus példát hozott rá.it.sPizzaegyet|entaktikáva|gyÍzteleakonkurenciátmindjártmegzi. amíg bóvtil. A Wal-Mart I Katonatiszti képzésem során megtanultam. raktározására.pontjain. szá||ítására és a befoiyÓ 3. egy olyan ígérer A Wal-Mart teljes-egészében egyetlen ígéretre A Wal-Mart tehát nem a re.társulások létrehozása. Amikor átléptem azuz|etivilágba.áouat társult a Gazdag papa és a Gazdag papa tanácsadő konyvsorozat angol nyelvrí k<inyveinek kiadására. Alighogy a Domino's megjelent a piacon' részesedését. Egyik oktatőm a katonai akadémián nagy l. vagyis a kommunikáciő szintet erósítette. vábbá rijfajta jobb termékével szállt harc.ilyo.Egy stratégia elvének a hadvezetés terén. Tribb városban vannak olyan vendéglÓt.A versenytársak. amely nyilvánvalőan tetszik a vásárlÓknak. Gyakran előfordul. továbbá nem kell foglalkoznunk a készlettel és a szállítással iem. sokÍé|estratégia e|ve és a stratégia kcizcjtt.t bbféle stindisznő elvll Az egyet|en taktika. hogy . Erre a legismertebb példa a McDonald's. Nincs s z tikségtink hatalmas r aktárházra. Sok |akosságot kiszol.. Minden más a stratégiáhoztarÍoz7k.'' Számos éS sokféle mondta: .Hogyan bóvítstink ki egy vá|lalkozást? Egy vállalkozás sokféleképpen bóvtilhet: a taktikát megvalÓcsinálunk. Ha kigyomláltuk taktika a | Nyilvános részvénykibocsátással tózsdére vissziik a céget.. . cégb t bb tizletet nyitunk. Franchise. félestratégiáthasználtakatervezésben. egyszerríen C-B háromsziiget. és rij céget indii.jltermékek alacsony áron'' bb mődját.nemtudtaklépésttartanivele.állítására. nem fágalm azÍákmegvilágosan saját' egyetlen épi. engedélyt adunk egy másik cégnek termékeink gyátísára. Mi ezze| a mÓdszerrel bővítetttik a céget. például Ie ehappolni a konkurencia piaci aPizzaHut.azaztaktikáraéptilt.hanem egy megállapodás értelmében a Warner Books. Így nem a saját tőkénket használjuk fel a k<inyvek elő. R PizzaHuta ba. sem a raktározásuk.itu *"gualősítására irányul.Ahhoz. mi a ki'il nbség a taktika nyertes taktikájukat.amelyekt bbféletaktikávalésmégt tehát egyszerríen versenytársai stratégiával rendelkeznek. hogy sok kiv á|ó cégépít egyetlen taktika r i I AkiolvastaJimCollinskÖnyvét. cgy kell koncentrálnia. vagyis a termékszinten nyomult. gá|ő nzlet és vendéglő a|ka|mazza ezt a mÓdszert. Jim Collins ezt nem láthatja.J.igyfelekezómegkiiltinbtiztetőiaktikájával a pizzát.aGoodtoGreat-et'(Jőbőlkiválő)' stiatégia mődszernek.KnyvébenaWal-Martegyetlentaktikájátmutatjabemint a versenytársak legyózésének azaz.oóo o|t a pizzahábo. intézi a gyártást. tvt"gt".olyanversenytársakét. ide is magammal ahol egyetlen taktikát és sokvet.hogyacégmeg tudjavalősítanieztataktikát.

Mivel a tanfolyamok világában mííktjdik. hogy vakon egy iclegenre kell bízniuk a pénztiket' akit szakemb". meg fog változni az élettik. arttir. hogy a Iegjobb franchise-t acljlr el azoknak. siilt a befektetés' ha minden hőnapban' rendszeresen hozolt Ha az ingatlan értékenem ment fel' akkor is kaptam pénzt bclbktt'tt'tt tlo11árjaimért.nuguk váljanak pénziigyi -' szakemberré. l'ogy soját .W. hogy Thornai Eclison is a renclszerek szint gy6zÓtt a villanyk rte-csatában.. ha a rnásik két stratégiám nem termékfejlesztésbc (il(crrr' a játékom. lrtlgy ktisziboltem a konkurenciát.Zként alkalmazom a kockázatri elképzelésaz'. fbgnak rácsodirlkozni. az ígéretreépítettvállalkozást. alacsony kockázati-initk nciltti 1rt'trzl.a kocsijait. Lij világra második olda'on rÖviclen leírtam.ub?ron nyrijtja háromszrJg rendszerek szintjén győzeclelmeskedik.n"t-t'l'. amely tud valamit. Atársasjátékhasználataabefektetésitanfolyamaimonugyarlcslrkkrs .|átékot. Csakrigy.és a kutyának scrlr kclI tudtam. már elérttink a kcirryviilrkkt'|. ELKÉSZÍ'.NIEGY TÁJÉK.t fektetési aIapkezelóre -.tí| Egyszer en fogalmazva: alacsony tudjuk. ha sikeres leszek. amit senki másé nem tud második lényegcs tuclnivalti: Egy egyedíilálltj taktlkai cl ny k(itt' építstikvállalkozásunkat. Az egyetlen taktika az vo|t. kockázatri elképzelés volt. hogy cl kell érni.N KOT HA'ZNÁLNI A JÁTÉ.rnk a Warner Books kiadőval' hogy Ót adjírk ki és forgalIltlrzz:rk kilrtltlk angol nyelvííktnyveinket. Sosem ígérte. lJgyes lt'r taptan cngedélyt konyveink más nyelveken valÓ A terv bevált. akkor is megtériilhet apénz'.hogy a legkedvezo. amit a jíÚékot. gyakorlatillrg jogi hátténel kizárt. akik be akanrak szállni egy franchise-Üzletbe. TAKTIKA: JÁTSZANI A CASHFLOW JÁTÉKOT STRATÉGIÁK: KONYVEr Ínxt 2. és ertr. ki Azza|.ANF. Annak idején az arjz'onai hegyekben egy renclkívÍil egyszeríí Íizlcti tervet eszeltem ki' amely egyetlen taktikára és három strJiégiára epiilt. A világ kiilonboző országaiban nlíts kiadására.hogy tervemben a taktika a1áték játszása volt.ZTATÓ JELLEGÚ REKLÁM3. Kevésbéérzik rnajcl gy.n. Egy lchetóségekkel teli. BEFEKTETÉSr l vÚsonr jártas vtlItlrrlr.nonjjut "gy u"és esetleg késztetéstéreznek. ltlitt.holy a legjobb autÓkat áI|ítja eltl.' Amikor például ingatlanba fektettem be. TaIírn még emlékszel rá.LYAM. hogy kivitelezhet . társultr. Ne m a McDonalá's készítia iegobl. befektetéskor mindig legyen egy alacsony kockázatír elképzcIcsiilrk. mind a taktika pénzt fog hozni a konyhítra. Tucltam. hogy ha jÓ a játék' és az ernberek játszszák. milyen más vállalkozás nem tud. és alacsony áron kínált autÓkat a clo|gclztr emberek családjainak. minél t bben játsszák a A olyasmit tudjon a céged. Ugyanígy Ít no'S.'' gti k r t'' Egy szerííenszől v a. hogyan tervezem megvalÓsítani a három stratégiát. termék kategőriában gy(ízi le a konkurenciát. Nem tett mítsl' mint tcinreggyártásba kezclett.. Ennyi vo|t az egész. Tr-rcltam.Tervezziink olyan vállalkozást. Az uz|eti terv elsó oldala így Í-estett: Henry Ford is. Ray Kroc arra építettecégét. mint a DtlIrri C-B A|acsony kocká zatu el képze|és jtirr Alapvetóen lényeges clolog: minrlig legyen egy alacsony ktlckliz:rltrt lliztosíiő elképzeléstinkvagy stratégiánk' amelyre számíthattrrrk' vlll'Y Gazdag apám arra tanított. mind a stratégiák. Csak annyit ígért. Miután bizonyos sikeft T 238 239 .. hiszen egy erós A Scrrki mások is lehetóséget kapjanak arra' amit a mi cégiink nyrijtani tucl. hogy egy vá|lalkozás beindításitk<)l. hamburger1.K. másnaknincsmegamiCASHFLOWjátékunk!Ahogyangazclaglr1xirrr itl-tlil scrtt mondta: . osszpontosítsuk eróinket az alaperóssé l r egyedi termékiinkre. ha egyszerííenoktatási eszkd. CA'HFL.

mékeinket engedélytinkkel televíziÓs bemutatőn kereszttil forgalmazták. Kim' jogilag levédetttik szabadalmakkal és "st'u'on és én a k vetkezó három vezetói feladatra koncentráltunk: 1.mint egy varázslat. Ausztráliában és Szingaprirban. 3. mint annak idején nejlontárcákat Mindezt antében' A Rich Dad Company egyre erósodott és n vekedett. Vállalkozásunk a k vetkező.richkidsmartkid. A cég beliilrÓ1valő megerósítése. Egy oktatÓ cég. 9. CAsHFLow A rendkívtil gyors n vekedés nem viselte meg a céget.képpen alakult: 2. A kifelé valÓ terjeszkedés. tégiának. 3.ink olyan partnerek révénncjvekszik. akikhozzátesznek valamit a tratégiáinkh oz. amely nagyszabás rendezvényeket szervezjőmagam és olyan elóaclők réJzvetelével.kooper egyiittm k dó stratégiai partnereEngedéllyel rendelkezó. HálÓzati marketing cégek. Minden stratégiánk ana irányul. J átékoktizen<it nye| ven. amelyeket az Infinity Broadcasting készítés támogat. nerendelkezik. A www. 2. aiiskolák ingyen trjlthetik le a CASHFLoW gyermekeknek iátékunkat. olyan íoh ez. Amikor beszéltem a spirituális pénzr6|. amelyek használják termékeinket: 4. További stratégiák A taktikánk ma is ugyanaz. még nem gondoltam. hogy engeáélyeket adtunk ki termékeink 241 .hogynovet"áj"n. Verseny helyett az egyiittmríkodésre aiapozva elérttik. ink kooperatív pén7t fizettek nektink. azutánh atástobb szorcizé st bi ztosítottunk gyártására és forgalmazátal. Mindezt már déIyek sem indítottuk a vállalkozást. tár. A Rich Dad Company e meghatározás értelmében engenagy cégnek nevezheti magát. A Forbes definíciőja szerint nagy cég az. amely egy két kredites -cuiáug rupa tanfolyamot kínál. Talán nem nagyképííségaztmondani s Cégt. egy tanfolyam szervezó cég. hiszen sok ezren dolgoznak nektink akkor így terveztiik. i l l etve a kockázatitÓke- nogye. amikor még be kiadása folytán. Befektetési tanfolyamokat szerveztiink szerte az Egyestilt Álíamotban. hogy stratégiai partnereink is gazdagodjanak. Rádiős reklámmrísorok. A PBS (kciztelevízi ő) sugározzam sorainkat. hogy ilyen sok pénzthoz neklink három stratégiánk.inyvek a mi kcinyveink. 8. 5. valamint a játékok eladásának kcjsztjnhetően. 6. hogy elérjtik. k ztiik tanfolyamok is. Apénzpedig áradl mind a három stra. Ma. es a jatemink részei a tananyagnak. A siker egyál- ingyenes oktatást ny jt ővodáskortÓl tizenkétosztályon kereszttil. mint Donald Trump. kereskedelmi márkákkal.com honlap. minél t<ibben játsszák a CASHFLOW játékokat. Nagyra nott.akiscégigenjőlmegvolttervezve.oktatási intézmények is átvették. A tantervtinket avi|ágttibb országában 10. klubok világszerte. 1. dolgoztunk. amely más felső. Becsléseink szerint mintegy tizenotezer ember dolgozik kiink szerte a világban valamilyen mődon. Az tizleti eredmény novelése. 7. ncivelsulásokkal nem kell cégiink méretétVagy alkalmazottaink számát de nagy társakkal lrÍ'ink. ahol a tank. Kooperatív pénzértvégzett munka gyártÓ cégem esetalán nem tett tonkre. részemról' ahogyan mi magunk is. Az en gedélyek ki adásával.Arraterveztiik. amelynek legalább otezer alkalmazottja van. atív pénzért nak ko szonhetttik' ho gy e gytittmÚík désre építetttink. A Rich Dad Company továbbra is kicsi marad. Csapatunktehetségét jől kihasználva szellemi tulajdont hoztunk azáIlétrá' maj d me g i s védtiik. Konyvek negyvennégy nyelven. 2005-ben mrár tobb stratégiánk van. A Learning Annex. Miután elkésztilt a termékiink. mégis kicsi maradt E fejezet elején felsoroltam néhány feladatot' amelyeket gazdagapám és fontosnak tartott egy vezetó számára. A Maricopa K z sségi Főiskolák * ez Amerika legnagyobb kÖz sségi fóiskolarendszere.

olyasmik. hogy ezt más is megtegye . mik zben hihetetlen tempÓban ncivekeclttink.vezetéS'' hozza a dontéseket. Roberttel akkoriban írÍuk a GazclaT papT befektetési tan csait. Megtetttik. amint éppen elmertilt a munkájában. azt szokta mondani.o u Jangce-folyőn CAs HFLow -t játsző cs alád. vagy Lance Armstrong szavaival: . csapat és vezetés.. a helyszríké ve|. mint a kezdetekkor. 2. ha megkérdezik. Már nem csak ropke bepi|lantás a jtivcíbe Ma miár nem csak r<ipke bepillantáSt kapunk vágyott jÖvónkbe' Kim és én most márjobb világban éltink' mint amilyet valaha is álmodni merttink magunknak. gy folyt be egyre t bb pénz' egy ttal egyre kevesebb pénzt adtunk ki. A .és elmondtam: . hogy olyan sok ember életéttudjuk megváltoztatni. Jől beilleszkedni acégé|etébe. A . 8. minster Fuller szavaival élve: .l eszkozoket teremteni. Milyen készségekezek? . 6. elmosolyodott. Férjem. vezetőtként a clolguk ugyanaZ: 242 az alkalmat. Amikor eszembe jut apám. 4. tudtam.. n'u. és olyan sokat tanuitam. hogy a cég szem elótt tartsa a ktildetést. Sharon. mint valami varázslat. de az tgazi csoda az. Csak a stratégiai partnerek száma nótt.. mint jogi és kcinyvelói ismeretek.Es ahogy nőttiink. amilyen messzire csak lehetett. Ehhez megtaláltuk magunknak a megfeleló csapat()l. Tudtuk. hogy icleje csapator váltani.A nagy szellem munkája''. A háromszci gszárai avá|. hogyirrr hajtottuk eztvégre.'' A . Csodás dolog a sok pénz és a gazdag életmőcl. és ki akartam kérni az 6 vé|eményét is. Michaelt szokásához híven a számítőgép elótt találtam. Dr.ket. gy ér zem. aki szabadalmi tigyekre specializálődott iigyvéd... Megtalálni a legjobb embereket.'' Ezen eszkÓzok Segítségével és meg is tudja egy cég olyasmit tehet' amit a konkurencia nem tud a férjem .. amit senki másé nem tud. A vá||a|kozo e|végezte a munkáiát Amikor megláttam a New York Times.Segítek az embereknek otleteikbő. és csapattá kovácsolni ssze ő.tartős kompetitíV elóny'' témája akkor kertilt szőba elószor.Nem a bicikli a lényeg''.Á1 . Nerlt voltak problémáink akészpénzáratnlással.Eztnevezi petitív elónynek''.. HJar a személyek változtak.s Money (Más emberek pénze) leírja. hogy szőt váltsak vele (bár szerinte folyton félbeszakítom). hogy olyan sokat hibáztam. Az j csapat2OO4 nyarán Vette át a céget.amelyek a cég mrikodésének feltételei.) sára világszerte. Javítani azuz|eti eredményt' Befektetni a kutatásba és a fejlesztésbe. 3. Michael. és én megragadtam lalkozás három alapelemét jelzik: ktildetés.. kérdezte Mike. 7 Beliilról megerósíteni Kifelé terjeszkedni' a céget. kbe befektetni. amikor Michaellel a C-B háromsz grÓ1 beszélgetttink..A Rich Dad companynek nem kellett elszenvednie mindazokar a n(i_ vekedéssel járÓ nehézségeket. ezt a Stratégiát. 5. amely bemutatja a sikeres vállalkozás elemeit. akik a tárcáimon dolgoztak a szÖrnyrí ázsiai uzemekben. Megérte tehát. amint munkanélkÍilikénta tévéelőtt ticsorg tt. ' Tárgyieszkoz SHARON JEGYZETE 9. mivel foglalkozik: . |ecke: o|yasmit tudjon a céged. valamint a napi mun- - . és gondoskodik anől. az alka|mazottak felvételével' A cég alapvetóen ugyanakkora maradt. Megmutattam neki arajzot. ez az i gazivarázslat. (Michael Lechternek a Gazdag papa tanácsadő sorozaiában megjelcrrt kÖnyve. l. és hogyan használhatja más is saját vállalkozásábitrr Világosan meghatározni acégkiildetését.tartős komakadályozni.csapat'' ny jda a ktil nféle szakismereteket és készségeket. olyan sokszor korrigáltam.céljait és j vóképét. hogy vállalkozőként befejeztem a munkámat. Álmatag tekintettel felpillantott.'kiildetés'' a vállalkozás cé|ja és irányadőja. és az is. és azok a gyerekek. olyan ez.Egy olyan ábrán dolgozunk. B uck.ban egy cikket a CASHFLoW játékrő|. az other People. Kim és én e|juttattuk a céget olyan messzire. amelyeket sok kis cég elszenved. A . ami a dolgunk volt.

a tartozások a számlázások. htlgy hártl m szci. Valőjában itt a kész'pén..és a nagyvállalkozások ktzttt. ezeket n. Úgy értecl.rcitl kérdezte.. akik stratdgiai kapcsolatban állrrak a -Ez dolgozása.l van szÓ. Pé|dául Í'eleltem. ide tartoznak a jogászokka| és konyve|ókkel kapcsolatos eljárások is. Ezután ujjamrnal a . kik vagyunk. a kintlévőségek behajtásának lebonyolítását. Eléggé. Kell hogy legyen elég készpénzazur'eme|Letéshez.kához' és irírnyításhoz sz|iksiges tudnivalők szál^rl|ázis. Ezek is a . érted e.inetet tartottam. a minóségellenórzés? Ez.embcri crrítbrrís. '''u.t"ing. amely a terméket acéghezkciti' arnely azonosítja a cég termékeit? -- KommLrniki.kommunikírciő'' részeit képezik? gondolkodtam. A véde|em biztosítása a .. gyírtás.'kommunikáljuk'' a ktilvilágnak. a kereskedelmi márkák. majd folytattam. Lé|egzetv ételnyi szÍ. amclyrríl szri van' netrr csak a cé'e tLrlajclonosait és alkalntazottait jelenti' hattem kiilsíítanírcsaclÓkat is lnagírban Íbg|a|. il. Nem.z alatt? p6n{65nn. . az c!sszeszerelés. acég m kotltetéséhezsztikséges tiz|eti folyamatokra és eljárásokra vonatkozik - cégge|' I icenc ertgeddlyek va. a hírnévés a goodwil| ugyancsak a . Ncl és mi a lrelyzet a hírnévvelés a goclclwil|el? Ésmi van a márkával.rci .. a gyártás.kapcsolatot jelenti. Hiába a legjobb termék' ha olyan rossz hírÍjnk van szolgáltat ként.eket kérdeztc Michae|. raktártlzás' rneg ilvesrn i k. Ugyanez fordítva is igaz: lehet. ha senki sem ismeri.kommunikáciÓ'' címsző alá tartoznak.. a koInmuniki. A . De ez nnlitgában tltég nenr clegencl a sikcrhez.s vábbá virtuális a|kalmazottaklrt. ha a tisztessége és a szolgáltatásai minósége alapján jő hírnévre tett Szert. rerrcleléslelvétel.arnlíts'' . A csapat. to- Vál.. mint i.. amely a rn ktjcléshez sziikséges magyaráztanr.tentrék vagy szo|gáltatás olVasta Michael hangosan oi E.l'áramlás menedzselésérÓ. Egy válIalkozás sikere aztlll áll vagy bukik.készpénzáralltlás. . illetve az'lz|eti terv megvalÓsításához.iná belsííembereknek kell ellátnia? Egy csomri . mégis elég j | muzsiká|hat.t". a rendszerek.rendszerek'' SorrA boktem.. A . mondtam. továbbá a cég és a kt-iIvilág kapcsolatát' Ide tarletve A tozik a PR.ey kockázat itóke-társulás rit ii:rn' Rendben.jogi tigyek'' szintje. és mikor Íblyik ki a pénz. zr termékfejlesztést valamint az tigyvite|t .A cégnek valartlilyen terInéket vagy szolgáltatást kell nyríjtania. tcíe ezt a nrepjegyzést' megfelelríen idózítsék. rende|éste|jesítés..az' alapjaminclen egészséges vállalkozásnak. tigyÍő| ceg. Gonclolj csak bele! A ..készpőnzítr. Azt hiszem. kifizetését' az emberi erő."t"t. Folyrascl! . - szállítás és te|jesítés' a források nyilvántartása. Hiába fut be akárhány rnegrendelés egy termékre. A tulajdonos és más képzett munkaerő szakéra olyasmire gondolsz. szol. ha a cég nem tudja biztosítanl az e|6á|Iít|ttsához szÍikségesanyagot. A rendszerek jelentik a |egnagyobb kti|onbséget a kis. a marketing és az értékesítés.e/tl at.-. mikor Íolyik be. majd azt feleltem: Egy pillanatig lgen. a raktárkészlet ellenórzése. hogy a lehetséges tigyfelek ncm kcitnek ve|iink iizletet.igyfé|szolgá|at' a megrendelések fel- )ll )/< . hogy egy cég termékei nem a legjobbak. a jogi Íigyek és ir. cle ha már gondoskodtunk r la' azzal .ezeket Minden iizleti rendszert.kommunikáciÓ'' a vezetóség és a csapat kÖzcitti interakcirit.A kereten beliiI ta]á|hat a vá|lalktlzás (it cjsszetevríjc.e t(jbb i el eméne k tánlo-qat írsa i s.fbrrásokat' a marketinget. Kell a C]*B lbntos a sorrencl'J -- "L. legjobb terrnék is értékte|en a piacon.

rzi. Hatásttjbbszcircizést érhet el egy cég szellemi eszkcizein belsÓ1eg _ azá|ta|.igyvédeket to'tuttul.nyugtázta Michael. amikor további i. hogy a minőségbiztosítás csorb át szenvedne.a jogi gyek. egy-eg/fonás maximális kihasználásának kibóvítésénekvagy felnagyítrásának me. ahogyan az ábrát nézegette. meg- Michael '. Michaellal kcizcisen az éveksorán számos céget . esetleg szorozést a termék..jogi i'igyek'' címsző alá olyasmi tartozik.otteszkoz hozzátérhetővé tétele folytán. és csak rigy maradhat sikeres. ame|y elgondolásokat testesít meg rigy. . haezt a versenyelónyt meg is ő..E'' munkájáből él.. szőlalt meg. Tu. ezaz egyik specialitásunk. A cég ilyen hatást<ibbszÖrcizést vagy áttétet alkalmazhat a ktilvilág irányába is azá|ta|. amelyek előnyt biztosítanak a cégnek más cégekkel szemben.efemerizácio'' 1etettartam-r<ividítés) néven említi. helyeselt Michael. A hatástcibbszortzés vagy áttételérésére . hogy az á|ta\a .egyedi''.E'' mintapéldájaként gyakorolta jogi praxisát.és nagyvállalkozások-A nagyváIlalkozásokban elengedhetetlentil jelen kell lennie a hatás. Csak éppen nincs meg a hatástobbszorozés nyrijtotta elóny. ... ra. viszont anyagilag. például engedé|yezési megállapodásokat és kockázatitő. az iigyvédek.egyedi''.. ettÓ1 . Ene kitrínó példák az orvosok és át remektil megélt belÓ1e. hogy a . és egy bozik beismerni (pontosabban elpanaszolni). amelyeket a kisebb szaktudásri olcsőbb gez. de mivel Michael is olvasni fogja ezt a kdnyvet.rendszerén. illeive a megfelelá megállapodások megk tése.. A .fenntarthatÓ versenye. és nem a konkurenciát. . tobbszorozés''. Ez az az ok.lehet sikeres.hogy a tulajdonos. A hatást bbszcircizésnek sokféle fajtájáthasznosíthatja egy vállalkozás.versenyelóny'' alatt egy vállalkozás azon terÍileteit érti. Énszívem szerint másként nevezem eztahozzáállást. a szellemi tulajclon védelme. Ez azt je|enti. rcizés'' jelenti az egyik lényeges ktil nbséget a kisés nagyvállalkozások k z tt. hogy ezek az elgondolások azután taníthatőkká válnak pusztán az ad. tobbsz rozés valamely formájának . Egy bbszorcizéssel? * kérdezte vési.ke-társulásokat hoz létre. a nagyvállalatok élnek. vagy akiár a rendszerek szintjén. amellyel egy vállalat alkalmazhatja a hatásttibbEgyébként mondt&Iil -.kévalÓ pesség egyik alapvetó ismérve a vállalkozőnak. amelyet más foglalgi cégek tulajdonosai alkalmaztak.. Vannak a hatásttibbszcircizésnek más formái is. rl mindegyiken.ban érvényesti l. Egyben a. Egy cég teriilete . és ismét az ábrát vette szemi. Láttam. AbbÓl. versenyelónnyel.jobb'' vagy . Gondolhattam volna. . hogy Michael rá fog kérdezni. Ugy helyeseltem.Feltételezem. egy hierarchikus rendszerben. Rendben ahogy jár az agya. amiért az tigyfelek ezt abizonyos céget választják. a tanár személyes jelenléte nélkiil. hogy az lajdonképpen maga Michael is éveken Michael tehát azt kérdezte. mint a megfelelő társaJgi forma megválasztása.. A cég pénzngyi forrásait mások pénzének.hogy stratégiai partnári kapcsolatot épít 246 pillanatig sem ha.Mi a helyzet a hatást amelyre A."li.e a C_B háromszognek a . -ha rendelkezik valamilyen lóny''. mit szÓlsz hozzá? .hatást<ibbszcirozés''. ha olvasvalamivel rendelkezik. E terijleten ktilcincisen nagy szakértelemre tettiink szert' MonJhatni.. A munkaeró szaktudása job. Ez szabv ányosított tizleti folyamatok és elj árások."ntint kiépítenihatástcibbszorozés áttal.igyre. Sok kisválkezdtem a választ. A CASHFLOW játék az ilyen alkotások tipikus példája tárgyi megtestestil ése a gazdag papa elveinek' és azokat tanída. illetve a képzett munkaeró szaktudását kevésbétepzeit (olcsÓbb) munkások a|ka|mazzík' anélktil. része. illetve mások forrásainak használata folytán sokszorozhatja meg. Buckminster Fuller egyik fajtáját .Rendben .máS'' a cég.hogy kizátróLag a benne dolgozÓ lalkozás nyereségesen mrík dik rigy. sokkal és s - - zabviínyos e| munkaeró vé- ki más cégekkel.hatás- . ragaszkodom az 6 e|nevezéséhez.. ha meghatiíroz zuk azon folyamatokat járásokat..hatástcibbszci. Az illetó szakemberek és más remektil megélnek . amivel a versenytársai nem' illetve 1^'7 .az ábrát. át valÓsíthatő meg. A C-B háromszcig egyaránt vonatkozik kis. állapítottam.'épit6 kritikusnak'' nevezett tizemmődba kapcsolt. Valami még hiányzik .darabig csendben nézegetteNos.E''-k halálra dolgozhatják ugyanis magukat.il' .Egy cég csak akkor. chanizmusát jelenti. hogy a piaci nyomás hatájosára volt kénytelen alkalmazni azt a hatástobbszorozést. Michae| utalt. telmét a rendszereken kereszttil lehet megsokszorozni anélktil. olyan fizikai eszkcizt Vagy alkotást kell létrehozni. hogy a minóségellen6rzéshiányossá válna. és ha igen' miképpen..

hogy megiáll apítsuk. és jobbá teszi a világot. és ez aztigyfé1nek eszé- rendszerei és hatékonyabbak és eredményesebbek. Tehát szerinted hasznos dolog a C-B háromszog? . a konkurencia megprőbálja eltulajdonítani vagy lemásolni -.és Dolgoznom kell.máSnak'' tartanak. Mi aCASHFLoW akadályoztuk lorrimal. illetve je||emz6t. és visszatért a munkájához. szolgáltatásokra. ismerte el. tartÓsabb.ák azokat a lehetóségeket. és a um"ty a i.Ez lenne a jogi elem. 249 l1l llill . hogy jogi eszkcizcikkel kizrárőlagos jogokat biztosítsunk rá magunknak. illetve jő referenciákat kaptak..nytink. Ha teh átmegakarjuk akadá|yozni ezt ha meg akarjuk tartani versenyelónytinket minél t bb jogi véde-. EbbÓ1hatalmasversenyel6nyszármazhat. Tulajdonképpen magáből a keretbő. tgy pillanatnyi sztinetet tarJott. lemrő. mint a konkurencia egyedimődszeiei.. Ny jthatnak tizleti elónyt az uz|eti rendszerek és mÓdszerek. PrÓbáltam válaszolni.. Honnan deríthedt'ik ki...Jouu- be jut.jogi védelmtink szellemi tulajdonvédelem' egyezmények stb. Egy termék vagy szolgáltatás lehet egyedi.déseket amelyek bizonyos kizárőlagos jogokat biztos ítanak.jobb'' sok mindent jelenthet lehet hatékonyább. ezértcsak annyit mondtam: .Koszcin m''. illetve AjőhírnévésagoodwillapiaconakommunikáciÓscsomagrésze. a nagymenÓ. kiiltségtakarékosabb' nagyobb.gat1ut. Vagyis. csapat. termékekre..nvt. ha nincs megfeleló. Vagy ha a mi folyamatainkat a lehetséges tigyfelek goodwillre tehetiink szert.Azt hiszem. -. amit azok nem képesek' Attől .. ha ezek nak'' vagy . és nem a konkurenciához. ha kedvezó feltételekkel k ttink szerző.l kell gondoskodnunk. kialakíthatunk egy stratégiát arra. tarta|maz-e brármelyik olyasmit. a márkával és a kiilsó megjelenés egyedi voltával játékokat hozzanak forgalomba. elónyÍik: Azt hiszem. hogy segít az embereken. a hiíromszcjg bármely Vagy egyszene tobb elemében is találhatunk versenyelónyt.. Be kell fejeznem ezt az anyagot' és magára hagytam. meg tehát ktildetésiinket és C*B háromszcigtink elemeit.. Tudtam..akikj lékeket Íriznek rőlunk. mondta. Igen tiirelmetlenség érzídtt a hangjában. Ekkor miár a monit ortnézÍe. em. vagy más. AMm MÁs cÉGNEM TUD A legk nnyebb egy céget a szellemi tulajdon és a versenyelóny által játék esetében például a szabada-"gtuttintoztetni.kérdeztem.'ás. hogy valamiben megki'ilonbcizteti magát a versenytársaktől. majd vállat vont... ha megki. ha ellátjuk terméktinket valamilyen egyedi sajátsággal. Ha ha a me gfele |6 v ezet6k.egyedinek''. de Michael azonnal letorkolt: . A .knek a készpénzáramIásÍerén is van mindigrendelkeznekmozgathatÓpénzze|.tita"tese értelmébencsak pénzt akar' vagy .folytatta: . meg.Nem számít. rtltlil L E. vagy ilyenek jára. illetve kiildetés állnak szerehíres eÁberek személyéhez kapcsolődik a vezetés. mintegy hangosan gondolkodva' majd így papa tanácSadÓ konyveiben.ígygyorsantudnaklépni'és ntrasÁamat. sokoldalribb.Esnem tíízizász|aszívesebben dolgoztatnánk egy céggel. mutatÓsabb' kevésbé drága. hogy mások hasonlő vi. jobb. amely azt a kiildetést lillli I ltlll - -. mi biztosít cégtinknek versenyelónyt? Bontsuk le a vállalko zást uz|eti rendszerekre.a legnagyobb lllll pelnekacégtanácsadőigárdájában'azjÓtteszaforgalomnak..Azokaziigyfelek. Egy vállalkozás egy vagy t bb cisszetevőjében is mutathat fel versenvelő.gyorsabb.hogyvégeabeszé\getésnek'aférjembenfeltilkerekedettaz TEGYÜNK oLYAT. amit aztigyfeleink. nek tartják. mibÓll származik versenyeló. A versenyel6nyr6|. Származhat versenyelóny abbÓl. legjobb akar lenni". azial elismerhetnek. egyértelmríen hozzánkjonnek. illil k tve az ebet akarÓhoz. amelyeket kisebb versenytársaik nem. ami azelóállítási k ltséget illeti stb. kommunikáciőra kapcsolat az tigyfelekkel és a beszállítőkkal stb' és elemezzÍink mi nden cis szetevőt.l is származhat versenyelíny rendelkezésre.il<inb ztedÍik magunkat a piacon? A konkurencia elemezni fogja a helyzetet hogyan és miért vagyunk jobbak a tobbieknél és a torvényesen megengedett keretek kÖzott igyekeznek lemásolni. Ha azonosítottuk. azt. annak fonásáirot vatamint a jogi védelem kÍil nféle formáirÓl olvashatnak Michael Gazdas képes olyat nyrijtani. ami a versenyelőnytinket adja. ha sikertil elónybe keri'ilni akonkurenciával szemben? Mi torténik. Mi torténik. mint a tobbi. mint egy olyannal. precízebb.

n tÍínikki a ccígiink írltala. ttyibc.yibcn hatásttjbbsztlr zést elérni cégLink nciveIésc érdekébena versenyeltínnyel.SSZcteV l abh(ll a'szcmponrből vegyiink gőrcsóalá. Azulítn találjuk ki' rniként tuclnánk '"n. hogy rneny.. uugy Minde rr Gazdag Papa 9' vá|la|kozoi leckéje Ne akarj a|acsony árakka! ktizdeni! 250 . tér el a konkure nciírt |.

a"tu . elfogadtuk az ajánlatát. azután letiltatja. Nem jelentkezhet . amint továbbmen- fiatalember.. fejezet Hogyan találjunk io tigyfe|eket? rikácsolta magábÓl kikelve az apa. A és foglalási részlegtinkon mindenki megkapta a fickő fényképét nevét. ). ezért megragadta a rengeteg bór nd t. Így is további hat hőnapba telt. erőskc'dt'tt a helyi De hiszen csak az elóleget flzette [i ember' _ Még tartozik nekiink.hogy fizetek.m tartotta be a megállapodást.ai. IJgyaneztjátszotta el veli. (Ez emlékezett a nevére. Felmegy a szobájába.s gimnazista k.zstirttilód<itt az * De mindenképpen ki ke|l fizétnie a szobát magukat. Egy darabig cs ndben sétáltunk egymás mellett. Már egy hőnapja ki kellett volna fizetnie. - és megprőbált egy társasutazást lefoglalni nálunk. és vele beszéljem meg a dolgot? Kisebb csódtilet gyrílt k rejiik. Ezért kérjtik a vendégeinket. amíg nem fizette ki a fennmaradÓ tisszeget. Az apa kiabált i gen feldríl tan egy hawaii-miniás ing"et viseló fi atalemberrel.) . hogy semmit sem ér a csekkje. amint re. Szerencsére nekem 807o-ban jÓ tigyfeleim vannak. hogy fenntartotüák a szobánkat apa.Szőba sem álltam vele. De most vezessen minket Már mondtam' a szobánkba! Azt akarja. Egy centtel sem fizetek t<ibbet "g-y magának.Svo-uk olyan. Kaliforniában kérdeztem. Sikertilt? . Nem fizethet csekkel. azutánrizetet mi abaja? -]mugií.tittutozott a helyi fiatalbe u s. Stiket maga.rt a szobánkba. hogy nincs szabad helytink. beleegyezett. és utána elin tézziikazanyagiakat. trtilhet. Aki beszélt vele.usználtak hitelkártyákat. rossz szolgáltatást nyrijtottunk. Nem ért angolul? ttink. ésiát<ertilt a. Zavarta dolog.. Felhívtuk. Mindig lesznek jő és rossz i.9. Hadd menjÍink fel ".Ttlbbet nem k tiink vele iizletet'' listára. felpakolta egy csomagszállítÓ kocsira. nagyvonalri. N.Viccelsz? nevetett gazdag apám.Készpénzben kell fizetnie.'oái* "'. hogy a szám|ája Sovo-át kifizeti. lakik)' és megprőbáltuk behajtani a pénzt. hogy ki fogom fizetni. amikor |tazaért (azt hiszem. Nem semmi! .oromban gazdag apámmal egy szálloda bejiárata elótt elhaladva meghallottuk. megírja a csekket.ri hangoJán azt tiaiaUa. hogy bepereljtik. Úgy gondolta.Már ki is állítottam a csekket. hogy hívassam a főntikét. Szerencséjtik. "-.ic.. mire megkaptuk tóle apénzt.i. és szerinte ennyit érdemltink. és a szobájábavezette a családot. 253 Ktit ttetek vele tizletet? 252 .Mondtam miír.Sajnos igen.. Sosem fog pénzt látni fl6nnnn tudod? _ kérdeztem' . ezért muszáj volt megkérdeznem: Ésmi ttjrtént aztán? . hogy kiftzeti a tartozfusa felét.Három évvel ezelótt nektink is volt dolgunk ezze| a fickőval.. mint ez aflckő (azaz sz rny Azilyesmi gyakori aziz|eti életben? nálni. és egy ttag családot lánunk. Ugyfe|eink kivá|asztásakor |egytink vá|ogatosak! Elsó.ink. vagy Csak intézze el a bejelentkezéstinket. Azt mondta.arroJaíu. A hawaii-mintás inget viselóférfi nem akart jelenetet. Ígv lenő'rizni a személyes csekk adatait. Mivel perre menni ttibbe kertilt volna.Ki.Mire kiderítetttik. Maga nem normális? .Amikor megfenyegetttik. hogy fenntartottu-k a szobafoglalá.aány uun.fizessék ki a teljes tl'''"g"i. és a maradék I5?o a kettó k z tt van Ráadásul ennek a pasasnak volt képe a k vetkezó évben ríjra telefo. A hang irányába fordultunk.igyfeleid. hogy eló're. és azt mondta neki. . cs. (Ekkoriban *eg n"Á r.il<inben az tigyvédem megkereste volna . felelte gazdag apám. - mon dta gazdag apám. - hangon aZ apa. már kijelentkezett aszá||odábÓl.

hogy .Igen is. nemcsak a jÓ iigyfeleiÁ hagynak ott. és letiltÍink az egyik aszta|hozebédelni.d vagy tigyvéded van. de tril sok dolgom volt. ijeszt . Kcjzben találtunk egy éttermet. Mindennek a tetejébe annyira felizgatott azugy. hogy 255 .akkor azt a vállalkozásod sínyli meg.még abban az időben tÖrtént. és komolyarrvesztink.hogy nem tudtam odafigyelni a tanács- adőirrrminóségére. ha nem szabadulsz meg a rossz tanácsadÓktől. Már korábban el kellett volna kiildenem. tanácsadőkkal is. meg nem is. mennyire tudsz bánni az emberekkel' Ha jÓl tudsz bánni veltik. Egy személyben én felelek az egész cégért. és emiatt gyengébb lett a cég eredménye. Idő.Ha a cég ncivekszik.vallotta be gazdagapám. Egyszer egy kÖnyvelóm rossz adÓtanácsa csaknem 254 vállalkozői sikered. hogy jogosak a panaszok? . Nem szívesen tettem volna ilyet.. Az emberek a legértékesebb eszkcizei. Nehéz elktildeni tigyfeleket? kérdeztem' Mivel még csak tizenhét éves voltam. amikornem számítÓgépen tartották nyilván az iigyfeleker. Elófordul. Valőjában nem hibáztathattam. hogy valakit el iell ktildeni.Ezért mondodcsapatban tudja dolgoztatní az embereket?'' az afe|adata. akiknek más. Etóbb-utőbb te is klnytelen leszel elkÍildeni valakit. n".Vannak iigyfelek. kérdeztem. hogy hely rehozzáka hibát. hogy nincs tisztában a dolgokkal. Ennyit kellett fizetnem adÓhátralékként jabb 12 000 dollárért fogadhattam fel egy másik biintetésként. a tanácsadőknak lépéstkell tartaniuk vele. Hamarosan tril nagy lett a cég az ó szaktudásához képest. A vállalkozo emberekkel foglalkozik. azuz|etedrosszul fog muzsikálni. Aki nem tud embereket felvenni és elbocsátajegyezd meg: ni' beleértve saját magát is. Akkoriban olyan gyorsan ncivekedettacég. de ulo urturmazottaim is. Ennek az embernek szÓlnia kellett volna.Haeznem sikertil. hogy ktil nbozó emberekkel tudj egytitt olyanokkal. Ugyanrígy.Nagyon nehéz volt.) stinket is. mi is mindkét irányban kcirtilnéztink: az tigyfelet is megvizsgáljuk. hogy emlékezetes élmény lesz. Biztos vagyok benne. hogy majd egytitt fejlódik a céggel. hogy az emberek ktilonbozóek. Ha nem szabadulok meg a roSSZ iigyfelektÓ1. ami'miatt a vendég panaszkodik. és egyben legnagyobb forrásai. aki rosszul végzi a esetleg megbántják az tigyfeleket. Tehát vállalkozÓként nemcsak a saját hibáidért vagy felelós' de mások hibáiért iS. nem tudsz bánni az emberekkel. Gyakran mi tehetiink arrÓl. és vállalkozÓként elég rugalmasnak kell lenned ahhoz. vegig abban reménykedtem.más készségeik. - _. mindig Mike-nak és nekem. de fontos feladatai kclzé tartozik. hogy elbocsátom. -_ De nem vagytok ti is hibásak némelyik panaszban? kérdeztem' Nem lehet. és ismertem a családját. Végiil elktildtem . akiket elkiildesz? -_ kércleztem dtjbbenten. mint amennyit jő a tanácsért kifizetnél tanácsadÓi drjként.Ugyanrigy elktild m a ÍosSZ és 16 000 dolláromba keriilt. A rossz tanácsok végiil sokkal tobbe kertilnek. a céged fejlódni fog. Nehéz volt elktildeni? . vádolgozni gy. gazdag apám folytatta az emberekkel foglalkoző hivatásokrÓl szÓ|Ó eszmerutt-ata^sat.? .ket. viselkedésiik és tapasztalataik vannak . JÓl kérdeztem.nek trínt a gondolat.k. Ha csak azért veszel fel embereket. de addigra már nagyon sok sajnos.n igy tortént. Ezt akkor megtanultam. a mi m kodé- tigyfeleket. de nem merte bevallani. Még nem tudatosult bennem. Ha nem szabadurok meg a rossz alkalmazottaktÓl. -Ez egyvállalkozÓ némileg kellemetlen. nem fog jÓl menni a cég. n"tán csak a pénz érdekli.egy vezetónek . illetve kudarcod sokban ftigg attÓl. . hogy nem minden konyveló egyforma. _.Ráadásul kÖnyvelócéget. vagy meg kell válni tő'Itik.De végeredményben nem veszteségem származott a roSSZ tanácsaibÓl. A munkatársaink idónként hibáznak. a jők otthagyják a céget. amikor mennitik kell. és nem segíti a cég mrík dését. okolom 6t. ki'ilcin sen egy felnóttet.De igen ismerte e. Mérges voltáI a k nyvelódre. hogy elromlik a rendszeriink. ahogyan a rossz arkalmazottakat. Hogyne felelte gazdag apám. Ezért minden panaszt kivizsgálunk. Te vagy a hibás. ahogyan te kciriilnézel. Egyszerííen a fejére nótt. Miután a pincér vizet t ltcitt nektink' odaatlta az ét|apot. mert attől félt. vagy mert a rokonaid. mert kedveled óket. Gondolj arra. vagy tríl nehéz neki a muntu. az nem valő vállalkozőnak.hogy hÓnapokig nem tudtam elég hatékonyan do|goz- ni. RáadáSul még kedveltenr is a fickőt.éselmagyarázott egy-két ktiltn|egességet.nként el ke|l ktildeni -Ugyanez némelyiket' Ha olyan kclnyvelő. Ha rosszul bánsz veltik . ahelyzeta munkáját.arnbíciőik. gazdagapám. mielóit Ielépsz az rittestá.Sosem kellemes. és nem tudod elktildeni Ó.

Egy átlagos cégnek nem kész csokell konkurencia. mint az adminisztrátorok. Ez kivétel nélktil mindenkire jellemzó. ÁlIandÓan forrnak a rigy híkel valő bánásmÓddal kapcsolatban az iizleti életben! Az elsót vom:. A mríszakiak csatáznak a kreatív alkalmazottakkal. ha valaki képes ellátni a munkáját. aki emberekkel foglalkozik. amit megtanultam az emberek- akiknek nincs egyetért vele. Az tigyvéd nem tud megegyezni a kcinyvelókkel. rám is. aZ egytitteseknek és a cégek-Ezértvan ossze nek pedig vezetójtik.Ő ugyanis nem olyan embert fog alkalmasnat tátatni u r"t- . Ely cJgben sok ktil nb zó ember dolgozik: ktil<jnb zó a vérmérsékleti. és ne várd egy adminisztrátortől.n tehetségesek.lik a papírmunkát. Ha valaki felborítja az egyensrily Í".i.Ehhezjonnekmégapolitikainézetki. hogy azillető jol tudja kit lteni a nyomtatványokat.. . az egészcég élete felborul. Ne feledd.nap mint nap aziskolában.o*. dag tárházátkínáIja. a baseballcsapatom. Az elemzÓk nem tudnak kij nni az emberekkel foglalkoző munkatársakkal. és ktitcinb zik a faji hovatartozásuk is. Avezet6 feladata. hogy vegyen fel egy értékesítót.adődnak.re. Az egész vál|alkozás tele van srirlődásokkal.idegesító nyez6ért.avállalatonbeltiliszexuáliskapcsolatok. Az adminisztrátorok azt hiszik. gazdag apám fblytatta: Hadd adjak neked három tanácsot.. hogy lassan.ésakkormár neÁ érezzik szrikségét. aki prőbálta. hogy milyen nehéz tetó a|áhoznj egy iizletet. Az értékesítők példáut egészen mások. hogy beleval értékesítóváljék belőle! Itt adÓdik a legt bb srirlődás? kérdeztem. hogy da.aZidegesítótényez6.Az értékesítókés az adminisztrátorok k z tt? Nem. Ezért iztánne akarj egy kitrínő értékesítő'reirodai munk átbízni. Vagy egyszerÚíen nem Ha ez nem megtanulni.vedd f-el az embereket' de gyorsan bo25'7 Megérdemelném - - 256 . Pontosan . keli' vagy legalábbis át kell helyezni Nevetve jegyeztem meg: téLehet. hogy pénztáros volt egy szupermarketben. nyugodt embert. óket egy másik rész|egbe. az embereke t. miként kell olyan sok ktilcjnb ző emberrel bánni. és d nget az ajtőkon. hogy csapattá kovácsolja vállalkozÓ.il. Nap mint nap leginkább emberi problémák kadÓ indulatok. aki mindrissze annyi értékesítői tapasztalattal rendelkezik. A vezetés harcban áll a dolgozÓkka|. a hivatalnokok pedig t bbnyire rettegnek az eladástÓl. okozna problémát. Ésmi a második tanács? .gaz- ma modo. kÍil nbcizókor ak. az értékesítésben papírmunka a legfontosabb' Nincs arra a Vonatkoző tapasztalatuk. minden csapatnak edz6je. okosabbak.ilonbségek'Vagy. hogy felvegye a rendelést. Egy értékesítőolyanígéretet tett. Amikor ismét távozott. oly sok a versenytárs a cégenbeliil is. Az emberi konfliktusok . Visszaj tt a pincér. Mosolyogva mondtam: Ésa futballcsapatom.ugyanakkornagyonidegesítóekistudHa az idegesító nak lenni. Miért? Az értékesítókttibbnyire gyrílr. Biztosan te is tapaszmosolygott gazdag apám.aml -ég. aki teljes g6zze| megy elő. konnyíílenne vállalkozni és pénzt keresni.azembereknekvannakbizonyosképességeikésadottságaik. hanem egy si- Soha ne kérjiink például aITa egy adminisztrátort.ásb. miért.Talán ez a legfontosabb feladata. mint azok. kÍil nfé|e személyiségekból faA C-B hároms zogbíl megérted. nemííek. Ugyanakkor az adminisztrátor fontosnak fogia találni.Ezaztjelenti. hogy tril nagy lesz a belsó f-esziiltség. Ezt csak az tudja.. vagy kisvállalko. Az osztálytársaid is egytől talod ezt az őrákon egyig ktil nbozóek.ubb. Azértvan olyan sok egyéni akarják zÓ' mert ezek azemberek nem tudják. szinte merÓben egymás ellentétei. dehogy tiltakozott gazdag apám vehemensen. hogy tévétnézzunk. Az egyetemet végzettek rigy gondolják. hogy egyszer még Nobel-díjat kapsz ezért az . és é|vezzea papírmunkát. menni{ik tényezítrilsrilyban van a képességeik és adottságaik rovására. tehát egy vállalkozőnaktudnia.megaZ egytittesem tag- jai is. mikor bocsásson el vamert -Ezértkell lakit. adatra.. más képzéstkaptak. Az értékesítók általában nem kedvelik a hivatalnokokat.Tanuld meg. hogy egy cég kÍilcinfé|e rész|egein ktil<inféle emberek dolgoznak.ni a mérn kokkel' akik a futÓszalagot tervezték.g"gy". A futÓsza|agnál dolgozÓ munkások nem tudnak..ik.. Mert hasonlő a hasonlőnak cjri. tudakoltam. Az tigyfél ideges. Nagyon sokban ktiltinbtiznek egymástől.' Mindenki mélyen mondta gazdag apám.. és rigy is kell óket kezelni' diplomájuk. amelyet a cég nem képes betartani.. Miért gondolod ezt? kérdeztem.

panaszkodik rád. akik a hátam mogott beszélnek ki. olyan munkát kellett végeznie. jonnek hozzád. Azza|. boldoggá tudod tenni Óket."i6 tril sok esélyt ad a beosztottainak. Fizetésemelést adtam teriiletet kapott. jobb. Talán így van. aki pletykálkodik. Ezek aZem- - kérdeztem. Ez mondta gazd. mint ha hátbatámadtak volna. kérdeztem.hogy kétféIekommunikáciÓ létezik maAz egyik fajtát azok alkalmazzák. vagy félnek.csásd el Ótet! mondta gazdag apám.volt. csak nem a megfeleló munkakÖrben Vagy részlegben dolgozik? el!Mindenkinek sztiksége Van rá. találd meg a mődját! Ugy érted. mit tegyenek.ket.ket? mondta gazdag apám mosolyogakockázat mindig fennáll és kiválő kommunikáciős készség. Hogyan kezeled . -Ezértkell Nem félnek az emberek attől. és ne siesd el! Alaposan vedd szemtigyre a jelentkez&et! tIa pedig ideje megválni tő.k elégedetlenkedtek. hogy elmenjen!Így még mindig jobban. szigeteld el! Ne hagyd.". rágalmakat egyszer en valamiért boldogtalanok. Szorgalmas volt. de cscikken. ha szembe támadnak. sokan te.Azegyik lehetséges mőd. Ha valamilyen oknál fogva nem ktildhetsz el va|akit. Pletykál' rossz híredet kelti. - Visszahelyezted az értékesítésre? 258 -F'z va. és ennyiben hagyom a dolgot' Azt monezt. a forgalom csokkent. nagyobb viselkedjenek vele. akik a szemembe mondják azigazságot' vannak. hogy elbocsátod Ó. megtarthatta a vállalati autőt. Nagyjáből egy évig remektil ment neki a munka. Egyszerríen ilyen a természeti. Elófordult már. így 6ís gazdagabb lett. A pletykálkodás nem szíínikmeg teljesen. -_ Vedd nagyon komolyan a munkaerófelvételt. mint bárki másnak. mint ha hátba.ik. hogy megmérgezzea légk rtlTalán segíthetsz neki munkát találni egy másik cégnél. Ráj ttem' hogy nem a lustaság miatt dolgoznak rosszul az emberek. hogy elÓ1éptettem. és ne sértsékmeg az emberi méltÓságát. hogy kijavítsanak.kereskedelmi igazgat6'' t bbet is keresett.bb beszé- tárgyalni az tigyfelekkel.. és fény derÍilt a problémára. Persze jÓl a cégnek ls'Ezért aztátn néhány év mriltán elóléptettem kereskedelm i igazgatóv á. Gyakran téged hibáztatnak a gyávaságukért.ag apám.Évekkel eze\óttdolgozott nálam egy fiatalember.ó' sokszor. alkalmazottat rossz helyre.hogy ahhoz bátorság 259 . Nehéz jÓ értékesítóttalálni. vagy mindenkinek. hogy valaki jő alkalmazott. Íelem sokszor elófbrdult. Ésmilyen a másik típus? . és sok dom: . ahol jobban érzi magát. Ha bizony gyakori . Ügyfelekkel akart társvalií. aki kiválo kesítő. ha elő.| terjeszt. de ki nem állhatta a papírhegyeketazíróasztalán. Nem mernek nyí|tan szembeszegtilni veled. hogy rendesen vagy bosszantja óket.én osztottam be egy -jő hogy dogtalanná. mint vezető. De mindig emberségesen és t rvényesen járj Természetesen. azt mondják.ildred? .A harmadik tanács az. hogy . mégis jobban esett. hogy kétféleképpenlehet kommunikálni. ne |acaf acázz ! Sok . kíváncsiskodtam.Nem. és emlékeztessenek rá. hogy minden megbeszélésen szÓba hoZom akétfélekommunikáciőt. El akartam ktildeni. hivatalnokot csináltam belőle. lett Válla'és lati autÓja. rájuk bízom. és jobb munkát tud végezni. Leiilttink egy négyszemkcizti beszélgetésre. amit gyríl lt: papírmunkát. általában felhívjak a figyelmét annak. Ésmi a harmadik tanács? .Vannak. Elki. ugyanolyan nyitottnak kell lennem. és általában osszességében javul a cégen beltili kommunikáciÓ. hogy válasszanak.A másik típus hátbatámad. hogy szembe támadtak? . Meg is érdemeltem' Nekem is.és szemtÓ1-szemben elmondják neked. ha valami bántja neki. Mit csináltál? hangzott. Éntettem bolérté. és azt.. jől tudott pénzt keresett magának is. Nem mondom meg nekik. hogy circimmel távoztak. nem mernek egyenesek lenni. az értékesítÓ. Azt is el szoktam mondani. berek alapvet6en gyávák.. vagy hátbatámad másokat. hogy jobban Szeretem. hogy állandÓan megbeszélésekre kellett járnia. de azután kezdett késve bejárni. de az ilyen emberek általában mindenkit a háta mogott beszélnek ki' soha senkinek nem mondják a szemébe azigazságoÍ. meg a cég is. kivéve neked.sztikségem van rá. Kiterítik a kártyáikat az aszta|ra.. Elófordult már. Tizenkét másik értékesítófőn ke lett. akiket el kellett kiildenem. hogy elbocsátod Ó. akik odagyarázta gazdag apám. hogy nem hallgatod meg Ótet. rigy.arsz trosszri távon. Ti melyik típusba tartoztok?'' Ha a cég dolgozÓiban tudatosul. lehet. olyan rossz ember vagy.llik. mint korábban' lek-vele. . Nem volt kellemes. de rígy gondoltam. Vagy egyszeníen fizess neki.

mint a készpénzáramlás. hogy állandő. Megkérdeztem: -Ezért mondtad annak az idegesító vendégnek. Ha kellemetlen dologről kell beszélni. mint beszé|ni. Egy rossz tigyfél miatt elveszthedi'ik a jÓ tigyfeleinket. - Mikozben csendben etttink. i'igyelni kell rá. mint megmonáani nekr a véleményedet? Igen. A kicsinyességnek semmi ktze a pénzhez.ásban nagy Szerepe van azemberi készségeknek és a kommunikáciős készségnek. T l sokba kertilnek.tosabb. Egy kicsinyes fickő hosszri hőnapokon át annyi gondot okozott a cégtinknek. Ha jobb válIalkozÓ akarsz lenni. miután már megegyeztiink egy árban.és romlik a kommunikáciő. A kicsinyes ember majdnem tolvaj az is' Ha nem pénzt lop. Nem kegyetlenség eZ.-h. hogy nagyon figyelj a jő tigyfelekre. a semmiért Ólket. amiket nem mondtunk. Min di g megv áltoztatta a me gáll apodást azt á||ította. Szinte or mét lelte benne. Ez nagyon lényeges. és mindketten beszélnek. és l0 dollárért adjuk el. az egyik első lépéskialakito* Á.kell venni a kreatív gondolkodásunkat. hogy hátba támadna. Bizonyos esetekben azt is mondhatnám. az még nem konrmunikáciő! Azértékesítés csak sern az elaclásrÓl szÓl. gondolataim visszatértek a mérges apához.ink. nóa feszÍiltség. Meg- hangon. Ezért kell elki. Ám bármennyire szerettink értéketkapni a pénztinkért.uguouun u bátorságot. ha beszélsz. Hőnapokig szívta a vériinket. csak kevesen akarnak értékhezjutnimások kárára. akkor az idódet és az energiádat rabolja el. fejlesztened kell kommunikáciÓs készségeaet. akik akarnak valamit cserébe. nem hátrányos megki'il nb ztetés a szegényekkel szemben? Gazdag apám helyeselt.ink.A vezetéshez nagy szení komrnunikáciős készségkell.nként nyes emberek ezt teszik.il nb zet. hogy merj nyíltan beszélni.eladatod. Kétlem. hogy megszabaduljak tÓ.állítási k ltsége és az eladási ára koz tti ki. Meg kellett találiom a mődját. hanem hogy hogyan. és szabadulj meg an vele kell foglalkoznunk. :J 260 261 . Tegytik fel például' hogy 2 dollárba keri'il elóállítani egy terméket. foszt lelki békédtól. hogy ncivekedni fog a céged.mint ami megilleti --a.igyfeleinkre szántunk volna idót' mindig vele kellett t ródni. Énazt Nem a szegényektól. hogy jobb lett volna hagyni. Vannak gazdag kicsinyes emberek. hogy beszéliink. hogy a a rosszaktÓl. javított ki gazdag apám emelt Énnem a szegényekrÓ1 beszéltem mondtam. és vannak szegény kicsinyes emberek. és szavakat formálunk a nyelvtinkkel. majd folytatta: . Ahelyett.ildeni a rossz iigyfeleket. oly as m i ket mondtunk. Mindnyájan szerettink jÓ tizleteket csinálni. Mindig gondoskodj rÓla. hadd lakjon nálunk ingyen. hogy jő vezet1vé vá|j. A vál|alkozás olyanoknak va|ő' akik bátrak. majdnem elmebetegség. Ebben az esetben abruttő árrés 8 dollár.mit mond az ember. akit gazdagapám elki'ild tt mint iigyfelet. nem gyávák. Isten azért adott nektink két fület és csak egy szájat. Az egy hozzáá||ás. jobb i. Mintha élvezte volna.il<inbség. Ugyanolyan lényeges. hogy nincs szabad he|yetek? Jobb volt. hogy emlékeztessen rá. és hogy do|gozzkommunikáciÓs készségedfejlesztésén. Tudtam. Sok esetben nem aZ számít. hogy megővd a cégedet és az alkalmazottaidat a kicsinyés gyfelektól akik t bbet akarnak kapni a pénztikért. ha hátbatámadős típus vagy. elő. A kommunikáciő jÓval sszetettebb dolog annál.onlt. A kicsiidő. Ezért gondoskodom rola. hallgatni fon- Tehát a vállalkoz. Hogyan ta|á|junk jo iigyÍe|eket? AzÜz|etiéletben nagyon fontos kifejezés azárrés.errhoz. hogy a kommunikáciő nem abből áll. a kicsinyes tigyfelektól szabadulok meg. hogy elktildjem a kicsinyes i'igyfeleket udvariasan és diszkréten. ha jÓ vállalkoző akarsz lenni. mint hogy mozgatjuk a szánkat. u"t". valaki sikeres iizletember legyen. hogy packázzon a vel i. Ez ki. és meg kell találni a lehetó legemberségesebb és legkedvesebb kozlési mődo"t.le' és ne kelljen megint vitába bocsátkozno. Ugyanakkor nem azonosítanám a kicsinyes embereket azokkal' akik élnek-halnak az alacsony árakért. Mindig emlékezzrá. VállalkozÓként az egyik f. É'.nÖvekedni fog aválta|kozásort. Beletartozik a másik meghallgatása is' Ha minclkét fél ideges. A két dolog terméSzetesen Szervesen osszeftigg egymással' Egyszerríen fogalmazva az ánés a termékiink eló. Folyton alacsonyabb árat akart. Ha folyamatosan fejleszted kommunikáciős készségedet. ha vitára kertjlne sor.

19.inkhoz. annál magasabb a termék ára. de rigy gondoltuk. .A termékek brutto árrése három ok miatt fontos. Vegyes visszajelzést kaptunk. hogy ismét sszetoboroztunk egy idegenekbÓ1 á1lÓ csapatot. Egy bizonyos fajta vásárlői kcir veszi meg. hogy piaci részesedést szerezzen a kcizépkategÓriában. hogy srilyos marketingproblémáink lesznek. inkább szőrakoztatő társasjátéknak látszik. hogy a háromszog tobbi elemét is finanszíro zza. 2. Ezek a ktivetkezcík: 1. aZaZ aztizemeltetési ktiltségeket. végre rájtitt. Miután 2004-ben 700 milliÓ dollár veszteséget kcinyvelt el. hogy a tanulás szórakoztató legyen. 262 . a cég rendszereinek m kodését. kereskedelmi forgalomba keriiló váitozatát. a terméket és az árat a vevő igényeihez.íítő.Iaz ostobáig terjedó skálán mozogtak. koltségeket. Kim és én mindjárt tudtuk. Ennek megvilágításiíra vesstink egy p1llantást az autőiparra. mennyi kihívással szembesiiltiink.igyfeleket akarunk. Ez mégnyomasztőbb volt. Ugyanakkor aggődtunk is. A csoport hogy mi készítetttika játékot.|áthatjuk. Akkoriban akicsi elóállított darabszám miattegy játék el6á]tlítása46 dollárunkba kertilt a szállítási k ltségek nélkiil. sokszor fájőan Úgy akartuk kideríteni. Mivel nem ismertek minket. Sokszor a vev személyiségesokkal fontosabb Szempont. Alapvetően Ugyanaz a termék' de az elegáns márkákat magasabb áron leheifo rga|maini. amikor megpillantottuk a készterméket.95 dollár k<izott. nem tudták. amikor a CASHFLoW játék elkésziilt. mintsem oktatási eszkciznek.Ha megnézzuk az ábrát. és más koz nséget céloznak meg vele. mert azt akartuk. hogy az autópiac felsó rétegében kell maradnia. és a fejlesztés koltségeit szintén nyil atko ztak. hogy besztinteti olcsőbb modellje zonség a terméki. Az ánésbő1 kell fedezni a csapat Íizetését. ezze\ jelezve. A vélemény ek a nagy sze tagjai nem tudták. olyan btiszkék voltunk. szándékához és személyiségéhezkell igazítani. ha rij márkát vezetnek be. például elegánsabb bo]tokban araiás'.a marketinget és a Mennyit ér a termékllnk? 1996-ban. Azért csináltuk színesre és vidámra. Napjainkban egyazon gyárban sokféle márkájri árut gyártanak. mint a béta teszt alkalmával. Ezt teszi sok nagy cég. és kevésbéelegáns márkájri farmerek. 3. Ahogy ránéztiink a játékra. Ugyanazt a terméket máS miírkanévenhozzákforgalomba. A termék és az ár határozzákmeg aztigyfeleket.a jogi C-B háromszog szik. hogy a termék árrésénekelegendónek kell lennie ahhoz. Ha az eiegáns márkák gyrírtői kevésbéelegáns termékekke I akamak e16 állni' obban i gyártását. ezért igencsak ószintén. mint az elózó visszajelzés. mondják el a véleményiiketa játék kiilsó megjelenésérÓ1. mint a szándéka és az igényei. olcsőbb iizletekben. elképzelhetik. mennyibe kertilt az e|6á||ítása. Mégis. Az á''és határ ozza meg kcinyvelést. Egy ^ farmerruház atot et6 állító iizemben például ké sztilhetnekáegáns. és megkértiik Ó.siil. a termékii nk ár át. és forgalomba lehetett helyezni. Yá|tozó árakat javasoltak.Nyil vánvalőan minél nagyobb az ánés. hogy más az ára. nem is játszottak vele soha. A játék ktilsó megjelenése nugyon tetszett. Ha a Rolls-Royce egyszeriben elóállna egy olcsÓ modellel' számos i'igyfele bizonyáramás autőmárka után nézne. és nem érdemes azza| pribá|koznia. A bruttÓ árrés finanszírozzaa ttjbbi részét. mint az rijdonsiilt szÍilók. mit szől a k 6 te- EztstánmegkérdeztÍik. mert árt A Jaguar nemrégiben bejelentette. Amikor Kim és én előszor vettiik szemiigyre a játék kész. Ha telrát jÓ i. A Rolls-Roy""t"nugyon drága kocsinak minő.így más a forgalmazási csatorna is. elgondolkodtunk rajta. felmertilt a kérdés: Mennyit ér a játék? Mennyiért tudjuk eladni? Akik látták a játékot.95 dollár és 39. vajon mennyit hajlandő fizetni valaki aszórakozásért.ket. szerintiik mennyért kellene adni a játékot. - N"T a megÍe|e|ó auto Nem a megÍe|e|cí ár Nem a megfe|e|ó vásár|o - a cég forgalmának. és azt más csatornákon át forga|mazzák.

hogy . aki me árulni veszi. olyan. Ha péli. Mit"k. forgalomamelyeket egy marketingszakembernek ismernie kell.csak fontosak legyenek neki a pénztigyi vágynak. Aztán egy napon felhí5P-bÓ1 g- Úi vá|aszok keresése Nyilvánvalővává|t. hogy a vásárlÓ rátaláljon.e a termék.Mit nekem. Csakhogy ezeket az embereket meg kellett találni... rli A marketin g szakembernek i s merni e kell| a t e r m éke t.ésránézésrealegt bb I . hogy bárki használhada. ta: pénztigyi mríveltség. Azt mond- zódnek: 2. mint. az Sem aratna sikert. ha áruháznak adjuk el. az árat. Person (Személy). mert tríl nehéznek tartanák az emberek. Tó. A. Jerome ua tti Azt is megkérdeztiik tő.1-á ismereuugy . ahová szi'ilók vásárolni korosztály játszhatgyJrekeik szítmára' Ezt a játékotazonban bármilyen gy". egyszersmind igénylik a benne rejló informáciőt. Amiko r aztánráj nnek. aki rigy gondolja' fontos számára a 264 egy markeVott egy barátom. Bárhol árulhattuk volna. azza| nem lett volna járnak a forgalmazzuk. Nem sokan néztek ki vállalati alkalmazott265 Mintegyháromszázanvoltunkateremben. ha elvesztek 2 rigyis behozza. Ó értett a társasjátékokhoz' Miután kiprÓbálta a1áiékot. van-e kedvem vele tartani tingrólszÓlÓtanfolyamra. nagykereskedelemben 20 dollárért kell adniuk. tisztában de nagyon kevesen hajlandők ráhogy sokan szeretnének t<ibb pénzt. Product (Termék). a legkisebb. Position (Pozíciő). Ez a probléma azonban kifogott csak a terméket és a személyt ismertem. Negatív ánéssel indultunk tehát. amit a vásárlÓ hajlandÓ fizetni érte. résztvevővállalkozőnak trínt.Akkor aztán ónásiveszteséget k nyvelhetnénk el. 3.hogy megtanulják.r6'. mielőtt a hiáromsz g tcibbi elemének koltségeit is bekalkuláltuk volna. és hogy tanulási cé|ra késztiit.. és visszakérnéka pénzÍiket. Egy vállalkozőnak rtilnie kell' ha iizleti problémákat oldhat meg' és rajtam. _ l. hogy a vásárlőink pénztigyi aktivitásra voltam vele.l nehéz a dobnák piacra a Monopolyt. mert a ktilseje alapján gy látszik. Az emberek ma már nem olyan okosak. amikor McCarthy nevéhez fiíhetyez egy terméket. hogy arra valÓ. Azt hiszem. Az sem számít. Place (HelY). a helyet. milyen nehéz vele elósz rjátszani. a s ze m é lyl. Ha most . mennyiért áruIhatnánk ajátékot. Az elsó megjegyzése az vo|t: T játék. Tudtuk.i"gen y az l||et6. I 4. és érdeklódtitt. Price (Ár). akik szívesen vesznek egy oktatÓ kot. olyan vásárlője||egő játékat kellett tehát találnunk. férfi is. a gy ártók még nem is számoltuk. és volt egy barátja. a Wal-sebbért' Mart. vagy másként jellemezheÍ6. Kérhetnének érte 39 dollár kiskereskedelmi árat. elmondta a véleményét rő|a. hogy néhány perc alatt meg lehessen érteni a játékszabályokat. hogy ajátékunk nem a nagyk z nségnek valő." nej lontiárcáimat gy ártott am. felnótt is."t is. az e|s6. az utolső. hogy szőrakozás végett vennék meg a vásárlÓk. vagy még annál is keveha egy nagy áruházláncnak adják el. l Sharon hozzátette: Ráadásul. zritt az a tr éfa f or gott k zszáj on. és egy csomÓ Sériilt játék a nyakunkon maradna. Ma a játékoknak olyan egyszerrínek kell lenniÍik. hogy a vásárlők visszaviszik. és azt hinnék. mint a t<ibbi társasjáték. pozícionáljaa terméket a piacon. és végiil tudnia kell. E.le. 5. Az én álialában oriilok is neki. még tcibb problémánk lesz abből. után évekig tanítottam vállalkozást és befektetést. ahol hogyan lehet a terméket.Azonnallecsaptam a lehetóségre. is.t is tudtuk.amelyetPhoenixbentartanak.li. vagyis hogy a legnagyobb. mJnaiuk. aki tanácsadÓként dolgo zott a játéiipa. sokan visszavinnék az tizletbe. Lehet. hogy hol dául gyerekktlnyvet írnrnk volna. do||árt egy darabonf A mennyiség k Amikor C-B Tanácsado bevonása Sharonnak volt tapasztalata a kcinyvkiadásban és a játékgyártásban. nő is. Eg!-marketingtanfolyamon tanultam a k vetkezó szabályt az 5P. Ez aztjelenti.Iehéz volt elhelyezni a játékot egy demográfiai kategÓriában gond. hogy gazdag-e .. miként keressék meg.ik legfeljebb l0 dollárt kaphatnak érte. szánni azidÍt.

Kérdezzék csak meg tóliik. nem nagyvállalatoknak szőlÓt. amelyek dollármilliőkat tudnak reklámra ktilteni. Ha kor|átozottak a források. Ráj ttem. Mark Stevens: Your i4arkdíing suctí @arkeÍing me|i. hogy sokaknak azért olyan kicsi a bevételtik. amelyekkel semmit sem lehet eladni.i. Rávilágított t<ibbek k<ia leg|obb értékesítónekkell lennie a cégében. A k vetkezóket mondta: .hogyan pazarolják a reklámiigyncikségek a pénzÍinketdrága' látványos hirdetésekre E|magyarázta továbbá. akik kevés pénzze|lndítanat vai.laÍtozást. hogy árakat alkudjak ki. A vállalkozÓnak 2. ez minden kiadott dollrírnak forgalmat kell produkálnia mert a forgalom egyenló Bármily nyilviánvalőak is ezek a megállapítások. miért érdemes azértkiizdeni. i gyekeztem alacsonyan tartani az átr umat. hogy csak az olyan marketingnek van értelme. annál kicsinyesebb tigyfelekkel hozott ossze a sors.Egy termék 6rának meghatározásakor három árkategőriát lehet figyelembe venni: a legalacsonyabb árri termékek.] " mat. Meg fogiák találni a mődját' hogy kevesebbért adják. és anől beszélt . Egyizem.megje?yzése: Az egyik |egiobb k nyv. Az oktatő egy vehemens fickÓ volt. hogy minél lejjebb vittem az áraimat. hogy mit tehetek az gá. hogy nevetségessé teszem nlíl- = Bevétel''.es csak az 6 pénztárcájuk hízik.A marketing célja. ame|y vál|a|kozőknak sző| marke. [ogy ránk tele- nak. ahelyett.'. Abaj azvolt.?' ktinyve (!ro. csak díjakat vagy tévéreklámokra. hogy mindig lesz olyan. Eszembe jutott egy évekkel korábbi beszélgetésem gazdag apámmal a kicsinyes vásárlőkről. 2003). mint mi. VállalkozÓknak szőlÓ mar. oktatő hangs lyozta.. Semmi mást nem akarnak.. Biztosan nagyon tetszett volna neki ez abiAz Zonyos tanfolyam az értékesítésrÓ. "gy. és színvonalasabb tigyfélk r m van. - nemcsak a értékesítésh és a marketinghe z. Az fuazásró| azt mondta az oktatÓ: . tingrdl. Ahhoz. ketinget oktattak. mely igazolhatő és mérhetó eladás- hozvezet. Egy kis.' - az n k pén- FoRGALoM = BEVÉTBL z ttak vetkez&re: l. hogy én vagyok az a kicsinyes iigyIi:|' . A reklámiigynokségek általában nagyvállalatoknak vagy jÓl Áenó cégeknek valők.kf. Ettól kezdve en feleme|em azáraimat a szakm ában|étez6 LegmagasitIl|l nem 50 dolláros őrabérért kínáltam a szolgítlllrllistr A sze:zó.. egyre kevesebb bevételt tudunk produkálni. Pontosan erre a tanfolyamra volt sztikségem.. vagy k zepes árri termékek. és eTengeotreteiien ulon. hogy a szolgáltatásom értékérehelyeztem volna a hangs lyt. Makevesebbet d<llgrrzrrttr' sokkal t bbet keresek. ket' A legalacsonyabb áru termékkel az abaj. vagy mérni. és tovább hallgattam az elóadőt. Akkor senki sem ismer min- zen. Gazdag apám állandőan ezt sulykolta belém: . megdcibbentóen sok vállalkozÓ adja ki az ilyen feladatokat reklámtigyn<ikségeknek.Amikor még nehézségekkel ktiszk dó marketing-tanácsadő voltam.n' tigyfélért. Ráadásul kicsinyes vá- sárlőkkal kell foglalkoznunk. A nap végére megkaptam a választ marketinggel kapcsolatos kérdésemrc. aki még olcsőbb terméket dob piacra.g..rltlrlrl| kodni kezdtem.'ánr.nyerni a kreatív reklámjaikért aZ tigynokség számára foniálgassanak még tcibb pénzt kérve ríjabb hirdetésékre. A marketingnek Íizleti forgalmat kell eredményeznie bli kkfan gos reklámokat. Ebben egyetértettem vele' Azt mondta: .. indulő cégnéla vállalkozőnak kell a leg|obban ér{enie az Visszatértem ajelenbe. A reklámtigyncikségek hirdetései csak ana jÓk.l.td.Forgalom a szo|gá|tatásom eladásával' Amikor kissé feleme|tem az áraimat. Megint csak ar. mert nem tudnak jÓl eladni. Aztánegy napon elhatároztam. A legt bb esetben nem tudnak uugy n". a legjobb marketingszakembernek kell lennie a 3. hogy csor gicin a telefon. hogy ebben a versenyben nyerni tudjunk. Az oktatő nagyon sikeres mrílttal rendelkezett. tudják-e "ita garantálni a forgalmat. gyorsll|l 1'. viiagos.""r szintre. Csakhamar elóállt az ahe|yzet' hogy már t bb idót ttilt<ittem a kicsinyes Íigyfelekkel valÓ alkudozással. csatlakoztam a kti zépárasmarketing-tanácsadÓk t megéhez. mint bevétellel. aki arről beszélt... hanem 25 000 dolláros napidíjat kértem. A vállalkozőnak cégében. A legrosszabb kozepes árri terméket árulni. kozők számiára. a legmagasabb árri termékek. és a valő életból vett tcirténeteket mesélt el.wn Business.'' Ekkor már kezdett bennem osszeállni a kép. ra ment el a legt bb idóm. akarnak garanciát vállalni a munkájukra.rk rtr r| 267 266 .'' Amikor meghallottam a25 000 dolláros napidíjat. hogy a legdrágább terméket tudjuk forgalmazni.

Sharon akkoriban dolgozott a Gazdag papa. Ne mennyd rtigte az okta. Ez volt tehát a megfeleló ár. hogy egyszer majd finanszírozhatunk egy pénzi. .. Vagyis ataktika nem változik. e {egy"dobozba zárt tanfolyam.iritÚtette h<>. valamint logikai bukfencekkel.ic. tan azt világosodtam. akiból elójtitt a k nyvel Ésekkora ránésból miár arra is telik.razní atársasjátékomat. Létrehrlzltlr. Amikor trit. kell nyrÍlnunk a befektetési tanfolyamainkhoz ffizte tovább a gondolatot Kim. és nem a benne rejló értéket nézem.t't':ít.Ktil nl.ik ezt a témát.Ésvissza szóniink a játékot a k nyvbe .bbé tegytik a tcr. akik valőszín leg sosem lesznek a vásárlÓink.j-utottam a felismerés sokkján.és most végre rijra egy csapat voltunk. a játék marketingjére kell he|yeznÍink 39. Ezzel meghatározzuka helyet. RádÖbbentem.l. Megint elka|andoztak a gondolataim. Ebben nincs sok kockázat. Nem fintoro gtakazcitlettő. Ugyanolyan Íigyfelekke| kell egytittmrík dntink. hogy megfeleljen ennek a forgalmazási csattlrrtlrnak' a szokviínyos árkategőriába esó k nyvet áruljuk. Az egyetlen taktika.Az akarjanak kicsinyes tigyfeleket olcsÓság vonz.cpcs jlitc. Egyetértésrejutottunk. és tudjuk.. Felvittem hát goncltl|irtban az árat 59 dollárra.zttk a rendszerben. sikeri. mennyire gyrílolte gazdag apám a kicsinyes tigyfeleket. azazhogy ho| írrul.a értékelika tudást.skodik''..a hangs lyt. és ez még mindig t l kevésnek tőnt. hogy levinnénk a. Tehát a hagyományos mazzuk ak nyvet.igyi k pzcsl nyrijtő projektet. az emberek játszani lilg- -Ez lyamokat szervezni ják ajátékot. méket olyanok szátmíta.a magasabb ár nagyobb értékről. hogy kicsinyesen gondolkodom a sajírt tcrmékemrő. Ahelyett. és elektronikus riton ishozzáférhetóVé tehetjiik a.. szÓlítsd meg' Légy kreatív! Ne légy kicsinyes! Nem a legdaJsonyabb iárral teszel szert jő Íigyfelekre.iírtck árát olyan alacsonyra. lstttct. A k nyv lesz a cégiink prospektusa. Ezzel nrírr ttil- - léptem kényelmi zónámhatfuát. ár volt. Évek őtaeztcsináljuk. 268 A ktinyv majd segít eljutni a megfeleló vásárlőkhoz. amit tólem kapott. A. Ez nem csak játék. nem a maximum. olyanokat kérdezttink meg.a{áaatársasjá-200 tékaként fogiuk pozícionálni. kényelmetlentil éreztem magam.il olyan marketingtervet kovácsolnod.ti!yr"t"t. mint akikkel évek őta dolgozunk. Az árra| foglalkozom. ugyfelek számára tervezd a termékedet. és nekik is árazd be! Ha íg! teszet. Néhány nappal korábban még ktilcinb z. hirte|en lttcg. Meg kel| ta|álnunk azokata vásárlőkat. Ha a stratégiák mííkdnek. . Ez k()z.l. Azt mondta: . jőtitlet.g".itrk terméktinket a potenciális vásárlőknak. akiknek nincs olyan sok pénztik. és megint e|kezdÜnk lirrr|il olyan embereknek.ji. Aztán amikor az tlktitlti feleltem. akik nagy.jelentette ki.A k nyvé lesz a fószerep' Nem . tele nyelvtani és treiyesirasi hibákkal. az árra? irat. Eyeztemeg Sharon. Igen. hogy ezeket . kunkat az Interneten iskolák szátmára. hanem a k<inyvére. a baj. Mostantől a stratégiákra kc|| sszpontosítanunk. Sokat gondolkodtam rajta -mondta.clck nek. Ez márjobban hangzott. ráébredtem. A világiegd. és nem a játékértékével. Amikor a 200 dol|ár ntcgfogalmaződott bennem. tő. tunk egy adÓmentes alapítványt pénzi. Tudtam.95 dollárt ért.jrrk az emberekkel a CASHFLoW játékot. Akéz- . hogy o|yan emberek véleményétkértiik ki. azt forgaltnaz. 269 . Ez igencsak nagy ánés. hogy ilyen drágán akarok árulni egy társasjátékot. Ebból már tudjuk fejleszteni a céget .igyi képzéstnyrijtÓ szervcz. noha a csoport véleményeszerint kérdezte Kim. tchát még mindig nem értem el a maximumot. egységes tcrvvc|' Miért pont 200 dollárt állapítottál meg? Hogyan jutottál éppctt crrt: A ktinyvé a Íószerep Aznap este letiltem Kimmel és Sharonnal beszélgetni. Így kezdtem: dollárért kell árulnunk a játékot. hogyan érhetjtik el ezeket az tigyfelekct.'' alacsony árakkal kijzdeni .tck ltz elképzeléseink. hogy saját kicsinyességem miatt nem tudom beá. Két társam egyetértett velem. hogy elérhető. hogy ennyiért el tudnárn aclni. akik az olcső árukat keresik. Sharon befejezi a k nyvet. Lehet.aZ oktatő ővakodik. meg kell találnunk óket helyeselt Sharon. akik fizetnek a pénzÜgyi ltrtllis elsajátításáért. sze|ény papti-n. és hajlandők is megfizetni. Azután elgondolkodtam egy 99 dolláros kon. hogy jírtszirt. Eszembe tl tt. Bele kell . Szerte a világon forgalmazási csatornákon keresztii| lilrgir|.350 oldal volt.

Ésgondoljatok csak bele.Ügyesebbenkelltájékoztatnunkazembereketarr mondta Shartrtt. leh zzuk a rolőt.HaavásárlőinknemtartjákértékesnekajírtéjÖvő. gondolj Az5Pegyszerritmutatásaforgalmazáshoz. és annál jobban megn6 az értéke. ha osszehasonlítjuk megtalálni. A oktatási eszkoznek. De van még valami más is a játék200 dolláros árának hátte- - a játékot más társasjátékokkal. milyen sokat vesztenek az emberek a t6zsdén. és tudják. Ne feledd. Shitrtltt kreatívan gondoikodunk' A stratégiáink kevéssé tanfolyamokat tartani. mi meg tudunk bő1akétstratégiábőltetotyitpénz.t'"tő'eget ahelyett. Dontsd ta|án a legkényelmescbll.]ll. és a tanfolyamok adják el a játékot foglalta tissze Sharon.2004februárjábiltt.Most csak annyi a feladatunk. és minél t bb embert vonnak be. tékes. hogy megvetessÍik veliik. hogy megtaláljuk azokat. Ésmi lesz. és kil'"t. inkább tomegcikknek tekintette.ibefektetésitanfolyamon.kre. Egy 200 dolláros játékkal t bb százanis játszhatnak Vetette fel Sharon.Megta|áltuk vagy kis számri fbrgirl. . igazán olcső. 2004februárjáratobÚ mint 350 000 CASHFLoW tsszej nnek játszarri CASHFLoW kluboi. és nem az. mielótt megvennék. 2. hogy hol érhetnek el hogy tomegeknck kírrír|. olyan sokan szeretnének befektetni. amelyek tagiai rendszeresen . melyik a lega|kalrttit kÓzépát és a legalacsonyabbár. tud írni és vállalkozást építeni.jai"*.AlegalacsonyabbfuatmegcéLzőknemcsakazáraikattartjírklrllt 27r 270 . milyen sokakat tudunk elérni egyetlen játékkal.ígynemkellolyansokjátékotclatl.-Ötletvanbóvcn. Ha 200 dollrárért adjuk. tlc sabb a számodrí. főkuszcsoportunk stlk klt l nant' iont. hogy sztikségtik van rá. rát. Ez csak a Mintmondtam. és kifizetik a 200 dollrárt a játékért. játéktalált gazclítrit. hogy játsszak is.atervmrík dnitog.elósz regyLasVegas. ha másokat is bevonnak. majd hosszasan elgondolkodkot nak az értékén. Ez még t bb pénzt visz el. nem éri mondtam lassan. hogy rátairéLlrta megfelelő k z nség.Ma Mie|cítt Íe|adnád az á||ásodat állásodat. igv aiaíeutinmagáiadhatja el. nagyobb valÓszínríséggel fordítanak id6tÍá. Azok' akik komolyan veszik a tanulást. mégsem teszik.Minél tobben játszanak a játékkal. alakíthJtja magának a - megfelelő7orga\rnazási csatornát.ariclt- -Akkormajdkitalálunkmást-feleltem.feleltem. Fóként olyanok vették meg. Minden piacon háromféle átpozíció el. Gondoljatok csak arra. akozépár a legt bben' Nclt(:z ugyanakkor ebben a kategőriában tolonganak a kovetkezőtre: - dvatonat lenni. mert nincs meg hozzá a megfeleló képzettségiik. tam. A legmagasabb ír' ir 1. Ezétt az az egyedtili taktikánk. Így a játék máris teljesíti a ktildetését.gy érz\k.ttrtl.ben dertilki.fogiák így érezni. Ez a játéknem csak ahhoz segítihozzá az embereket. A legnagyobb veszteség azonban a lehetóségek elvesztése. kot."íb *int I?o. hogy az értékére gondoljanak. amikorolvastamrÓlaazegészoldalascikketaNewYorkTines-ban. akár az id ráfordítást.Mielóttotthagynítclitz létezik. akik nagyra értékelika tanulást. hanem ahhoz.1996novemberében. akik a honlapunkon már világszerte mrík()clrtck mazőnkon keresztiil jutották el hozzánk. Ha a termék őr. Nehezebb lesz meg a 200 dollrárt - Nos. és hajlandÓk fizetniérte.ka|. ha átlagosak vagyunk. vagy legalábbis segít rátalálni a vásárlőkra. tjnyezó kev". l. ha nem ériink célt? . milyen sokba keri. is.rében' Vagyis a kcinyv fogja eladni a játékot.játszottákajátékothivatalosan. Nem kell mindenkinek megvennie.'á|hat az érdek]ódő.kérdezte l.hogy a 200 dollár rablás? kérdezte Kim. Nehezebbé tesszi. Vagy gondoljatok arra. u' nugyon k"u". mintsem Kim. Éséppen ez a célunk.ltir kockázatosak. Játszani pedig csak rigy tudnak. Ha azonban mint oktatási eszkozt tekintjtik."n pun*kodnak azfuamiatt.l.il a fóiskolai és egyetemi oktatás. ne csak a szőrakoztatő olda|átnézzék. Azt akarjuk e|émi az árral. hogy milliÓkat keressenek. hogy anyagilag fiiggetlenné váljanak. hogy játszassuk az emberekkel a játékot.A visszakÜ|tlÚsi a megfelelő vásárlÓkat. akik esetleg (s. akár az anyagi vonzatátnézzik.Ezek az emberek nem veszik meg a játéSokan . annál kevesebbe kertil ajáték egy-egy játékosra lebontva.ik a játék'hoz va|ó hozzájutást is.ráviiágítunk oktatő jellegére. Ha tortatozzuk a játék"áté. No és mi a helyzetazok. minket dad]com honlapon. Ráadásul az iskolában nem sokat tanulnak a hallgatők a pénziigyekról és a befektetésrő.

rij termékeket leesik ebbe a csapdába. mert így nemcsak tobbet fognak vásárolni tő1ed. regyázni nagyobb konkuren seiket. zottvásárlÓk z nséget.o*nál dolgoztam..hogyn veljtiktermékeinkértékétavásárlőinkszemében.AgyengeértékesítÓ. Az okolszabály nnyeba kti- vásárlás' 5.. mit tesznek a drága termékeket árusítő cégek. Ezenkívtil sose kérdezz meg olcsÓ árukat kedveló vásárlÓkat anÓl. akike|h zzáka szájukat ajátékunk ára|áttán. de s okkal j obb lakos s ági értékesítő. mi a véleménytikegy Rolls Royce-rÓl! 4. hogy meggy zték a kcizonséget anÓl. hogy engedjenek az á. Ha a legmagasabb árkategÓriát választjuk. két ki'ilonbciz6 márkájű.tobbettudnékeladni. hogy elégedettek legyenek vele meglévó termékeit. igényeit és személyiségét. és ez a|ehetílegjobb i.Keressstratégiaipartnereket.. azuÍánegy olcsőba! A tapasztalt ktilcinbségek alapján majd jobban be tudod sorolni a termékeidet és a vásrárlőidat.Korábbanebbenak nyvbenmáresettsző és a spirituális a háromféle pénzr6|: a kompetitív. Tudnod kell. sokszor ez ajelenség eredményezi a Hatrilgyakoriatermékkor-bóvítés. amit mások nem nyrijtanak. Gazdag j termékeket keress. Amint azt a fejezet korábbi részébenmegfogalma ztuk.'' lÓi. és apám azt mondta: .Mart apám mondta: tunkat. Ezt rátaiknak is mesélnek rÓlad.il kell választaniuk. 8.dbe menjen. mint annak. marketing.'' Felhívta a figyelmÍinket továbbá arra is: . Csak a legkiválÓbb tizletemberek képesek azonban arra. Ahogyan gazdag . inkább ríjabb termékekkel egészídi. Ha nem világos. láss neki aházi fe|adatodnak! Keress fel egy drága autÓkereskedót.BánjjőlalegjobbvásárlÓiddal!AzInternetSegítségévelk beniarthatsz kapcsolatot veltik.Aki a piac alső árszindén prÓbál meg versenyezni. annak jobb iizletembernek kell lennie. E kategőria versenyzói valamit nagyon jől csinálnak. és ezá|ta| kisebb árrésekkel is tobbet keres. a Toyotáé a Lexus.. keresnek. 2'73 .rbő|. Ha a magas és az alacsony árkategőriában egyarántjelen kívánsz lenni.Mégsem engedtink az árbő|. inkább megtaláljuk a mődját. van. cscikkentsék az árrést. autőt forgalmaznak.Ana minden bolond képes.cSonyan.]rmindig jtermékeketakarnakeladni. annálkevesebb a vásárlő. kkentjiik. és kielégítjiikaz igényeiket.irendszere például termékeket iárulja. a kooperatív j áró meggazdagodás pénzr6|. mindig a legrosszabb értékesítő. dobj piacra két márkát! Mint tudjuk' a Honda márkája az Acura. termékk r bóvítését. és emeljiik a csomag árát.A gyorsabb és kevesebb kockázattal és koopeegyik lehetséges mődja az. 3.akikkiszolgáirjákazáltaladmegcél. mert e és gyorsabban tudnak kreatívak lenni. mint valaha. Ne prőbálj mindent egyszeÍTe kínálni a vásárlőknak. 6. ésíjakat keres. olyasmit kell ny jtanunk a vásárlőinak. Légy kreatív legj obb illetóen. hogy legjobb vásárlÓid elégedett hanem a ba.Amimondtoi u x". de hát mit értek én ki szol gálÓ áruházak. azárainkat gy. A ki sv áll alkozások t bbek k zott azért tÜdják kielé gítését gy szerríen kreatív abbak. mint más lakossági fogyasztőkat A Wal.Ne keink válnak a versenytársainkká. melynek révénkooperatív tunk. Jusson eszedbe gazdag apám tanácsa: . hogy vannak.igyfeleid folyamatos nevezik s záj r e kl ámnak..]r ták:. hanem rij vásárlőkat! Az okos vállalkoző a meglévő vásárazon igyekszik. és annál jobban kell tigyelni a forgalmazásra. a marketingnek ki kell elégíteniea vásárlők szándékait.avásárlőktjsszezavarodnak" esetleg saját termé.'' Énnem vagyok olyan jő tizletember.Forgalom=Bevétel''.''Sokcégbe.ikki a kínála272 hozzá? A Honda és a Toyota nyilvánvalőan jől tették. mert trii iok termék k zi. aki a legmaga_ sabb árkategőriában száll versenybe. Szerintem ktillemre egyforma a kettó.E'zértnemazáratésazárréstcs hogy megtartsuk amire bárti képes. led. azutánegy olcsÓt! Vagy menj el egy drága szállodába.hogy kooperatívak vagyunk. Ne árazd le a termékedet.Ha jtermékeklennének. ezért inkább a felsó rárkategőriában versenyzek. Ennek egyik példája a mi egytittmííkodésiink pénzhez jla Warner Books kiadőval. hogy engedjen az fubóL azután cső.Sok esetben elsósorban a személyiségen mrilik a legyenek vevetkezó: Ügyelj rá.. minél magasabb az ár. amit ugyanazokat a a versenytársaik nem tudnak megtenni. inkább adj valami pluszt! Tudom. és mégis meggazdagodjanak. raiív pénzt kerestink. akiknek eladhatja 7. Amikor gyenge a forgalom.

azugyfeleink agya. ho gy Ezen vásárlÓk avásárlÓkmásikegyharmadátisjőiránybabefolyásoljuk. hivatkozhatsz arra. hogy elsóséget vívjon ki a vásárlői gondolataiban. Ésmég valami: sokkal j iigyfelekrc vit. lesz. mi jut eszi. Ugyanakkor sokan szívesen jságolják el másoknak.vá||a|kozoilecke:Neakaria|acsonyárakkaIklizdeni! Mindig tartsd szem e|6tt az 5P-rő. Továbbá kiz árő|ag a |ege|s6 p o zíc iÓ ra ér demes tcirekedniink termékeink pozícionálásakor' Gondolj arra. ValÓjában sok vállalkozási segítse a cég fejfelekre akarja irányítani a vállalkozők figyelmét. találj ki egy másik kategÓriát.éstagoljukháegyharmada rom s-zakaszra. uásárlők. mint dászni. znségetcélzunkmeg. nehéz mindenki figyelmtinket' minden lenni. Ha hot dogot árulsz. Gonjoljuk el.l szőlő marketingszabályt! Gondolj arra. hogy na?yon kiili)nleges terméked nagyon ktil nleges emberek s.Képzeljiinkelegyharanggorbét.á- kezésképp a |egfontosabb hely. azza| vált elsóvé. hogy misodik a Hertz után. hogy lehetséges vásárlőink egyharmadot nem szeret minket. valÓszínÍíleg még mindig ott állnának a k<inyvek. Mindenki szeret jő iizletet csinálni. szo|. azt megsínyli a forgalo m.kre? Azokat az tigyfeleket Gazdagpapa tani. hogy hol.osszefogIalás mára fontos' SHARON JEGYZETE 9. milyen helyen rírulod a termékedet. amit csak kevesen engedhetnek meg maguknak. 274 elsóhot dogot áru|ő étkezdéd. versenyelónyt maguntnak' jobb árréssel dolgozhatunk. a céia. mi jut esztikbe elsőlként: te vagy a konkurencia? Végeredményben egy vállalkoző legfontosabb feladata az. . és a maradék hiba kezdó vállalkozők érdekli sem a termékiink. Ha rossz helyen árulod a portékáidat. ez volt az els6 társasjáték a legdrágább árkategőriában. ki volt a második. Gyakori figyelmet' retik a cogiit<et. hogy lesztését. akik nem szeretnek.ink megnyeralacsony árakát kedvelő. Tehát KoNcENTRÁu n MEGFELELcÍ cÉlxozot.Amikor az Avis felmérte. megszakítás nélk l átreptilte az Atlanti-Óceánt' Nagyon kevesen tudják. hogy egy j Ferrari igencsak rosszul mutatna egy használtautő-kereskedésben. aki és színvonala. milyen sokpénztk lt ttek egy termékre. Fontos továbbá. sem a cégi. hogy arra a harmadra fordítanának tanácsadő is a problémás tigyakik szerJik. Gondolj arra.hogyavásárlőkazonharmadárakoncentrálnak. hogy ez a az ember egÓja jől érezheti magát a magas árakkal is. akik már kÖt 1dnekhozzánk' tanribizonyságul nevezik vírusminősége mellett. megállapításán tril fontos tu<lnunk azt is. hogy elsóként volt bÍiszke második helyére.4 magas árakat kedveló tigyfélkone specializálÓdunk. Ezt segítségévelk nnyebben elérhetjtik. akik az árat figyelik. amelyben e|só lehetsz. mint azok rniatt meg sokkal jobb olyanokkal foglalkozni. Ha például tidítőitalra gondolunk. akik szeretnek' kisebb erófeszítőst uggooni. kainak és személyiségének.amelyikszeretminket. ahelyett. Ha nem lehetsz elsó a kategÓriádban. hogy Lindbergh volt az elsó ember' aki egyedtil. Ha olyan benzinkrítnál árultuk volna a kcinyvet. inkább szenteljiink fi. Ez végzetes hiba.Ezenkívtil iié"nyel eladni valamit egy meglévó i'igyfélnek.inkbe elsóként: a Coca Cola Vagy a Pepsi? Amikor a te nagyon kiilonleges vásárlőid a termékkategÓriádra gondolnak. csupa régi tragacs k zcitt. Ezért találta ki a MI JoBBAN IGYEKSZÜNK szlogent. Amikor a társasjátékunk még ismeretlennek számított.ink."t gaiánat cégtink és termékeink jő irarketingnek. milyen vásárltiko. hogy a Terméked iárának meg kell felelnie ezen emberek igényeinek szándé. igyekszi. krében.mert oda hordták a tehetős emberek azaut6ikat tankolni és mosatni.tsÉonet a megfeleló tigyCégtulajdonosként nagyon lényeges. ahol elsőségre kell t<irekedniink . ahová olcső benzinért járnak az emberek. az alacsonyakkal is. vagy azokat.Erjtikel' ". Ne azokra a vásárlÓkra osszpontosítsuk minket Vagy a terméktinket. mindig nítása szerint.akiknemsze- számára Amint arről korábban már szőt ejtettiink. akik nem szeretnek togy u gyelmetavásárlőkazonharmadának. Kovette vásárlők rátaláljanak. sabb tigyfélk rt tudunk kialakítani. akik a minóséget? szállni.ha azalacsony ánal prÓbálunk versenybe Ha a minóség alapján teremttink még alacsonyabb árat kínál. hogy kiválasszuk vagy az teriort. A Gazdag papa' sze?ény papát e|6szrir egy barátunk benzinkridánál kezdtiik árulni Texasban. Miért ott? Azért. egyharmada nem Szeret.

ha nincs tigyfelÍink. hogy t l széles ÍigyfélAztaz álláspontot teszik magukévá. 1. Ezeket a kiilonleges ajánlatainkat rigy nevezzÍik: .richdad. Ez hiba.amelyekkiskereskedelmilizletekbenárusítjákatermékeikli. Az ÜGYFÉL ÉLETRE SzoLó ÉnrÉrer KÉPVISEL Sok cégtulajdonos azzalis hibát kovet el. Valőszín bb.com. A Rich Dad Company tÓl fiiggóen. amelyhez a honlapunkon keresztiil lehet www. tgazi sikert azonban csak akkor kcinyvelhettink el. mint ha rossz tigyfeleink vannak' A rossz tigyféllel nemcsak az abaj. hogy nem értékelieléggé minden egyes tigyfelét. Egyszeri vásárlő hely ettígy Carol olyan tigyfélre tesz szert. Eladni neki valamit. járna jÓl' Az imént említett ékszerészpéldáját véve alapul. akivel jÓ tapasztalata van. hogy ki.hogyadják a t bbletmes a neviiket és az e-mailcímÍiket. hogy konyveket ad elnekik k nysztikséges vesboltokban. elad egy ékszert Joe-nak. nem igaz? Ha tigyfeleinknek jó tupo". hogy Carol' egy helyi ékszerész. nem egy idegentÓ1. termékeinkről. ha egy bizonyos tigyfélk r rendszeresen tóltink vásárol. Joe bizonnyal vissza fog térni Carolhtz.ahováaziigyfelekbelépcserébe). ValÓjában sokkal nehezebb iigyfe le j Egy cég egyik legértékesebb eszkozét tigyfeleinek listáj a j elenti. Gyorsan és barátságosan válaszolni az iigyfél érdeklódésére iigyfelekké tenni). és csakhamar biztosan mega|apozzuk jő hírtinket.meséljenek barátaiknak'' sikeres iizleti modellt teremt. Egy ilyen cég káját. 9. Boldog. hogy az Íigyfelek téket kapj anak cserébe. eredményez. Megkérni az e\égedett tigyfeleket. A felsorolt lépésekk ztil némelyik k nnyebbek. (a pa6. Idő. aki betér az potenciális vásárlő rrrindenkivel iizletelni akar'd'zletbe.és hirdeti magát.0.speciálispromőciőkrÓlvagyeseményekrő1). 4. hogy az ember olyantÓl vásárol. mások nehezebbek. annak híre szárnyra kap.hogyazeladásihelyekenszervezbemutatőpromÓciÓsakciÓkat.. hogy . Megismételni a ciklust. akiknek nem telik a termékiink vagy szolgáltatásunk megvásiárlására (hacsak nem jÓtékonysági intézményként mríkodtink. Tudtuk. és torzsvásárlővá válik óarolnél. ami az ajánlások révén niaut Íjz leteket és at. 2.. Kapcsolatot tartani az tigyféllel (elózetes tájékoztatást ktildeni azrijtermékekrő1. Ezérta hozzájutni: formáciÓt kínálunk. de fontos számára. mint elérni. hogy nehéz lesz a kapcsolattartáshoz k nyveinkben ingyenes t bbletinelérhetóségeket megszer ezni. hogy nem hoz hasznot. nak. hetnek (ingyen értéketadni nekik a belépésért 8. Újra eladni valamit az tigyfélnek.talatuk van rÓlunk ez a goodwill --.Létrehozniegyklubotvagyk zÖsséget. Megnyerni az tigyfelet (legnehezebb rész). árkedvezményeket ajánlanak iigyfeleiknek cserébe adataikért. Egy mások az iigyfelek márkahríségét tigyfelei chipset torgatmaző cég például valÓszínííleg nem rendelkezik visszatérjenek' eléihetóségi adataival. építikki promÓciÓ és reklám által. Az iigyfeleket szíírnikell.felhívás iigyfelek elércselekvésre''. és időnként még veszteséget is okoz. a goodwill. Caro|azzal 2'7't . hogy elkiildhessiik nekik rijabb Gazdag papa infJrmáciőt . a ktilonleges promőciőkről és a kiiszobon állő nyeinkról. szer. hogy vásárlői azza| építheti márés rendszeiesen vásáro1ják a termékeit. Carol így megérti az tigyfél életre szőlő értékét.rij i. [igyfeleket találni. akitól sokkal nagyobb forgalomra és nagyobb profitra számíthat. hogy egy rijabb ajándékozáskor megint tóle vegyen ékszert.nként jobb.igyfeleket tájékoztatni tudjuk rendezvé. ha elad egy terméket egy tigyfélnét. nászkodő tigyfeleket elégedett 7. Egyszerííen nem érdemes olyanokra pazarolni azidónket és az energiánkat. de a lehetóségektól is meg- k rt céloznak meg. i'-igyféllel. Ez ab ség és kozosségi szellem tartÓs cégtinkról vagy a termékiinkrő1. Ereztetniaz lást). 276 Egyescégek. 3.Akezd6 vállalkozások másik gyakori hibája. amelyre az e|6i6 fejezetben Ez utaltunk. hogy megsz erezzikaz valődi érhetóségét? Korántsem.Igy u. a neki 5. Az iigyféIkapcsolat ciklusa a kovetkezó szakaszokbÓl á1l: e l ég e de t t k v iss zaté rj ene k ho zzánk.Csakannyitkériinkazi'igyfeleinktÓ1. Megszere zni az ijgyfél elérhetóségét. Vagy ajándékozási céllal). Ha Joe feleségének tetszik az ék. Gondoskodunk rőla. Triikk t használunk. hogy mindenki. milyen jellegíívállalkozásunk p d{uí azza|nyeri meg az tigyfeleket.ilonleges (megkosz nni neki a vásár- foszt. Mondjuk például. van. hogy aa 1.

Lépj atettek mezejére' és indítsd el még ma rij vállalkozásodat! 219 .. és negyven év kozotti korosztálynak valő''. vagy egy termék kÍilcjnfélevá|tozataitforgalmazzuk. fiaknak és nő.ilt vá|tozata viszonylag hasonlít egymáshoz. és teljesen a helyén lenne. Ez a probléma fő. Lehet' hogy t bb lesz a felmerii]tíkérdés. hogy élete nagy alkalma kcjzeles' egy-két héttel udvariasan felhívná az igyfelek figyelmé.ti gyeln tink kell rá' neho gy gyengÍilj n azuzenet. továbbá háromsz gi. és ismertetójegytinknek vonzőnak kell lennie a célkozcjnségtink számára. akkor a női változat Ha a termék férlentene k vetkezetlenséget. t Ha a C_B háromszog munkakoreit már mind megfelelÓtéppen bet lttitted.vel. és kÍilcinleges ajánlatot tenrie "gy nekik. amely a célk zcjnsé getvonzza' Valamilyen ktilcinleges ismertetójegyet kell találnunk. Hívd tissze csapatodat. valamilyen aj ándékot kínálva.ként olyánkor merÍ. Position (Pozíciő). 4.Eza fogalom vagy kép a márkánkhoz kapcsolődik. mondÓ tizeneteket ktildjtink. 3. továb bá a kétféletermékvál to z'at kozitti kiil nbsé g termé szetén. ideje foglalkoznod az 5P. Ki akarjuk azonban terjeszteni a piacunkat. másrészt az Íigytél segítséget kapna álta|a. mint a válasz. ídu.tőkártyán az alkalom kozeledtére. Ha azonban a termék férfi. Meg kell ktilonb<iztetnÍink magunkat a konkurenciátÓi. évfordulőik dá- igazi macsÓknak valő termék!''. Price (Ár). Zayartkelthet. Ha helyén van a termék. Az rij termékváltozatot ugyanazon a márkanéven hozzuk forgalomba' mint az e|6z6t.tással. az eredeti termékválto zatot ak vetkezó tizenette] fbrgalmaztu k: . keresntink. amelyet a termék férfi akn ak s zánt v áltozata po zíci on á1 ás áho z h as zn ál tunk. Person (Személy). és korábban már volt szÓ rőla.il fel. hogy . nehogy egymásnak ellent.knek készi. hogy Van egy eredeti termékváltozatunk' amelriet sikeresen forgalmazunk a h(lsz és negyven év k zcitti férfiak kc. erős a C_B a személy (a célkozons ég).tsÉcruexMEGFELELŐEN pozíc|oNÁLJUK A TERMÉKET Hogyan érhetiink el egy bizonyos i'igyfélkort? Ezt a folyamatot nevezik .Ez a termék a hrisz nem je.knek szánt termék kovetkeÁtlenségre utalna. Marketingtink. Ha mondj uk. amely egyedivé tesz minket uugy u1"*éktinket. tumát és más egyéb ktiltnleges alkalmak időp ontjátizé|ettikben. esetleg díszc somagolásban.. illetve n6i vá|tozata erősen kÍilonbozik. és ELEMEZD A P-KET Ésn rÉnoÉsrrrrt velÜK KAPcSoLATos Véscl jől az eszedbe tehát a marketing alapszabály át az 5P-r6ll: 1. akkor a nÓ.Ez az ha 218 Miután meghatiároztuk márkánk pozíciőj át.valamint a stratégiákat az 5P figyelembevételével. Mindenkinek jől j het egy figyelmeztetJs. házhoz s zá|tí. amelyet az Ü Ey anezen korosztály b a tartozó nőlknek szánunk. bbfé]e terméket.termékpozícionálásnak''. Ez egyrésztt bb forgalmat eredményezne. ha egyazon márkanéven forga|mazzlk mindkettót. Ezze|véget ért atervezés szakasza céged kiildetésénekmegvalősításában. iírazásurrk á|ta| afogyas ztőink gondolataiban kialakítunk egy bizonyos képet vagy fogalmat a terméktinWíí.rében.. konnyedén eljuthatsz a hatodik P-elemhez: a PROFIT. Place (Hely). A cÉLKozot. Product (Termék). és nem lenne megfeleló. vagy rij néven? A válasz két alapvető tényezínmlik: a konkrét tizeneten.ink. ezért forgalomba hozzuk a termék egy másik v á|tozatát is. amikor eladja nekik az elsó ékszert ' Azutánminden ilyen dátumot megelózóen ha sikeri'ilne megtudnia minden vásárlőja sztiletésnapját. Nagyon vigyázzunk. a hely és apozíci6. 5. az ár. Ugyanakkor. ha az elsó ter- mékváltozat azza\ aziizenettel kertilt a piacra. Tegytik fel.. olyan fogalmat vagy képelkell reklámj aink 2. HAZ. egy azonmárka használata bizonyára nem tanrískodik kovetkezetlenségrő1. és határozd meg a taktikát.l. és valÓszínÍíleg nem vezet jÓra.

. mikor hagyd abba.Gazdag Papa 10. vá||alkozoi |eckéje Tudnod kell.

és akik felad. Ugyanakkor az. A vállalkozás nem va|íl itttttltk' aki nem szereti és nem oriil a vele járő kihívásoknak.jén jévi fogadalmakat teszek. Szeretem ezt a Íblyarrrirttrl.Igazán Vágytam rá. ha beismerjtik. hogy a veszteségeim cstjkkentése érdekébenbezártarrr cgy céget.. Minden év január 1. Ellenóriz d a hozzáá|lásodat! A hozzáál|ás szinte mi ndcn. lrzt . A tárcákat gyártő cégemben az irodai telefonra felragaszttlttall| t:!1y cetlit. Az egyik jelenti' hogy számodra tttitt á konyvet. aki egyszerrí. és azt a lehetőséget.Mindig feladhatod. Mielótt befej ezném. a legsotétclrb tiI. és mindig fennállt a lehetőség..litt is. vagy egy lehctségcs 1litr. hogy élek vele. ják. megérte.r rt ajánlom. hogyrragyon akartam. és szeretek ezzel kapcsolatos problémákat mcgtlltllrlli. |)t: a szemembe tíínta szerencsesiilcItttllty után letettem a telefont. éppen az. Amikor nehéz idÓ. t t. I)érrzlrcz jutni sokkal k nnyebben is lehet. mríen hiányzik az er6s ktildetéstudat. Mindennek ellenére.ítst. mie|ott feladnád az á||ásodat 1.o. mindig b6| származÓ b lcsesség.l jártak' rltilrt|ig nerrel nem sikertilt megállapodnom. hogy feladom' Tudnod kell.A győztesek sosem adják fel.znek. nekem nehéz vtllt. hogy holtvágányra jutottunk.c is szeretném most feladni. hogy be kell fizetnem az adótar1ozásaimat. a feladás erós kísértése mindig ott lebegett elót.BármcnnyiI.10. hogy feladjarn.hogy konnyebbé szeretném tenni a folyamattlt denkinek. amilyet akarok magamnak. Véleményemszerint arra mondjuk.'' Szcrctlcsti re a holnaP sosem jott el' Néhány tipp.irányt váltottam. hogy feladős típus. a győztesnek tudnia kell azt is.a' hogy vállalkozásba kezdj. lte rtt -é'y u folyamat. Ez volt a fény a s tétségben. ma nem teszem meg. Egyértel. mit jelent válamit feladni. és az mondtam magamnak: . szint. Konny 282 Számomra a vállalkozővá válás egy folyamatot jelent. mikor hagyd abba Ha nem szereted a munkahely edet.legalábbis eddig nem. a vállalkozás mégsem valő mindenkinek. hogy a végsókig tanulom a váIla|koz. Szc retek vállalkozni. olyan életet biztosít. am i Irr i Itt l i 1' tartotta bennem a lelket. Majd holnap. azért cltlIgrrz 283 2.de nem elég jÓ indok. edzésprogramokat. hogy a legjobb véget vetni a veszteségeknek. tem. Noha szinte narliból válhaivállalkoző. hogy én feladős típus vagyok. vagy már benne van. de ami a vállalkozővá válás folyamatát illcti. bármilyen erő. Elófordul az étretben./'' Szli rrli mos telefonhívás igencsak nyomÓs okot adott rá. hogy valaki csak a pénzértlegyen vállalkoz . uotam fel ezért dol gok at az életemben.zérthiát:a vtllt kc. vállalkozásokat. i gazd'agságot. A cetli egy kínai szerencsestiteménybí| származott. Elvezni akartam a szabadságot. vagy hogy rossz lőra tettiink. Az egyik ok. Miért éppen most tennrjc|. hogy akkor járunk a legjobban.oi"* adtam fel . párkapcsolatokat. fejezet lett volna abbahagyni mindannyiszor.k ott lappangott bennem a gondolat. Nt. K nnyíílett volna abbahagyni. azmégnem elég ok at. sosem-győ. amikor egy.. en azért hagy abba valamit. amiért mégsem adtam fel a vállalko zővává|ásfolyamatáÍ. és sokfelé tartoziam. Hiszem. aki hajlandő belevágni.irlrr! Korábbi konyveinkben azt ajánlottuk az embereknek. a fiiggetlenséget. tanulmányokat és még sok minden mást. mikor hagyja abba. Egy régi mondás szerint. amikor az adőhivatal értc s íl t. k nyveket. Szerezzminél tiibb gyakorlatot a C_B háromsziig iit . Van. E.sen ákartam is sikeres vállalkoző lenni. kc. amiért megírtittlt t:zl is nehéz |esz. A k(ivctkc:zri szoveg állt rajta: .. amclybctr rtltrst is benne vagyok.nnyrí tt volna abbahagyni. mert nehézzé vá\t ahelyzet' Én soti.egy hite|eztí lt 1l ttz(it kovetelte.'' Énszemélyesen nem értek egyet ezze|"Ezígy tril egyszer . Elófordult.Én rigy gondolom. Fel adtam ro gyotriratat. amikor elfogyott a pénzem. hogy vát|a|kozőlegyet.mégszőlni szeretnék egy aprÓságrÓl. K nnyrí lett volna abbltltitgy osszefoglalás ni. majd feladom 6ket.. Nyomős érvnek tÍínik. hogy hozzátegyek valamit av1lághoz.hogyok. és azt is.ámit egy íikeres vállalkoző hozzátehet.Ezérthát jől tudom. ámikor egy projekttel kudarcot vallottam.

Egy rendelkezó mára réndkívÍilfontos.jelenti. 8. masrészt a vállalkozási kultriráját. arro7. amit el kedvenc vállalkozőm Steven Jobs.állásodat' és indíts részmunkaidós vállalkozást. há igenis megy.kezelni tudták helyzettik kegyetlen tériieit. akik. hagyd abba a tervezgetést.ontut elhang''Egy Big Macet kérek siiltkurmplival.hogy azlegyek. Min9. Ha foglalkoző cégbe. Ugyanakkor tudniuk kell ki. Sokat dolgoztamérte. Jim Collins megkérdezt" tofu' milyen típusri emberek haltak meg a fogolytáborban.'' Énnem vagyok sztiletett érté- zanak. Ennek bén vállalkozők. miként kciltson-':gvlt'ogv Áeg 284 kesító. Menj el a gyííléseikre.hogyankellegyvállalkozástbeindítani. ahelyett. nny átesni a lÓ trilső oldalára. például romlott a tam.szintáség és a pesszimistahozzáá|lás k zÖtt. annak érdemes belápnie egy Itá]'őzati marketing alapri vagy valamilyen k zvetlen értékesítésset forgalom. ialakitól. Sokan rigy adjrák ki.. Gatesról' A konyvek kitríínó mentorok. Lépj be egy vállalkozői klubba! Hasonlő a hasonlőnak ri.'' Amint ".Hapélaaut a vátlalati rendszerek témájában szeretnél gyakorlatra sze. Ilyenkor amikor valaki rossz lépésttesz.mint kegyetlentil ószintének lenni. aki tudja.ban Jvier nami háborri idején. fukarságot jeíent. Ez azt.l az eszedbe. Indíts el egy vállalkozást. Vannak emberek. hogy t bbet k lt ttek a forgalom tovább esett. Egy vállalkozőnak tisztában kel] lennie azza|. akik minden negatív informáciÓt e|raktároinak az agyukban. ugyanakkor kegyetleniil ószinte iinmagaddal szemben! Jim Collins a Good to Great (A jőtől a kiválőig-) címrí kcinyvében jől megfoga|mazza ennek sztikségessé gét. szííkmarkriságot ltstink pénzt. mert nem tudják. 4. és lépj akciőba. A Rich Dad Companynek van keretéegy mentorprogramja Rich Dad Coaching címmel.. Légy optimista. tudni kell.. Ahogyan mi-ndig is ajánlottam: tartsd meg a fó. Miután alaposan megismerted romsz g elemeit. 285 .il.Az optimisták.l. szerezz minél tobb tapasztalatot ezen a téren.olvasskiemelkedó vállalkozőkrÓl szÓlÓ nyveket. FordrÓl.cstikkentettékakoltségeketabbanareményben. AÉigazán jÓ értékesítésiképzésbenszeretne részt venni.hogy volezíe1pénzttakaríthatnakmeg. ugyanígy senki sem képes ni. Ez ana példa' na prámőciÓra. hogy tanuljanak. ni. Kérj bátran segítséget!Gazdag apám gyakran mondta: .l van szÓ. mi t rténik abban a pillanatban. hogy gyakorolj! Senki sem tud megtamegtanulnulni biciklizni bicikli nélkiil. KJress magadnak mentort! Nekem gazdag apám volt a mento- rom. akik a legtovább raboskodtak hadifogolytábo. hogy magas szintííkultrirával azAppleComputersésaPixaralapítőja. mielőtt otthagynád az állásodat.'' Azok a foglyok éltékt|íl a megprőbáltatásokat. hogy dolgozzanak. mikor k Rengeteg olyan vállalkozÓval találkozmire ktiltstik' és mennyit.dera3tativtitsokmásmentoromisvolt. hogyan k ltsék eI a Pénziiket.Mintmáremlítettem. vagy tobb pénzhez jusson. a világ egyik legjobb vállalati rendszere lép mrík<idésbe. A ttibbiek megtanulják. szeKérd ki a tanácsaikat.t tenni. nem értenél Ha hozzáe|éggé. rosszkor.Vannak szÍiletett értékesítók. ne apénzéi. például Edisonről. zik.kiépíteniésiizemelteta C_B há. hogy sosem tértil még. Meglepődnél. Ismerek olyanokat' akik akkor is bőszen állítják valamirÓ. k dnek anyagi gondokkal. hogy fejlesszék és védjék tanulás és a szabad kifejezés kultriráját.aRichDadCompany a munkatáisai nagy srilyt helyeznek arra. ez a-amirátis egyike azoknak. és kozben t nkrementek.AZ kérdezd meg gun"iu tudatlanságből fakad. Leírja Stockwell admirálissal készített interjriját. 5.ilcjnbséget tenni a t<egyetten ő. Azadmirális ha-bozás nélkiil rávágta: . ha iudnád. hogy segítsenek elérni mindazt.vállalj részmunkaidós állást a McDonald'snál. tra-nincs vállaikozása. denvárosban. akik spÓroltak. hogy forgalom bevétel! Minden vállalko= zőnak jól kell értenie azértékesítéshez. befektetók és kiválÓ tanácsadők várjakhívásaidat. Hogyan á||szhozzáa pénzkiittéshez?Nagyon sokan azértkiisz. Csodálatosan kitalált rendszerrő. amikor egy vendég kiejti a száján: u.aholeddigéltem.EgyrésztastílusátSzere- cégettudjonlétrehozni.'' Ha valamit nem tudsz. hogy nem megy. Vésd j . Ez nem kicsinyességet. Ugyanakkor ne nyaggass senkit tril sok segítK ségkéréssel. Vedd koriil magadat hasonl<1 gondo1kodásri vállalko. Donald Trump azt mondta: . amelyet jőrészt csak kozépiskolai érettségivel rendelkezó emberek mííkdtetnek. 3. A gyakorlatszerzésért vállalj munkát. retnél érni az életben' Az egyik k vállalkozó szátem nágyon. ne azérttanu|janak. 6. Negatív látásmőddal rendelkezni vagy pesszimistának lenni nem ugyanaz.és keresd meg a neked *Jnt"t"tot.léteznekvállalkozőicsoportok vagy Szervezetek.

S Robert Kiyosaki és Sharon Lechter e ril I28 T30 rymr@wr !M . hogy jÓmodban é|j. hogy belépjek egy ilyen fiatalokből állő csoportba. és kérj tájékoztatást az sszejcivetelekról és tanfolyamokről. teremtsd. Védd meg és Vég | oszd meg másokkal! I16 t21 122 Bodo Schiilel llobert G Al on 0avid Ut az dnYagi Íi]ggetIenséghez Pass1iV l(jved."t"'' - . Kiyosakl Ga2dag papa sikenÓ(énete| Ki e| l pénZeni/ '/t. és lesznek vállalkozők. és szorgalmasan járd végig annak mind a nyolc kategÓriáját ' Ez idfre telik. mert a vállalkozás rendkívtili nehézségeket okozhat. Énpéldául nagyra értékelema YEo (Fiatal Vállalkozők Szervezete) munkásságát. azt képes megva|Ósítani' Napoleon Hill K03 K15 K22 K36 7 Napoleon Hrll llll es gazoa0Llol I 850 980 Stofc Napoleon Hrll A siktx lilka' poZitiV eIki beál]ít0t1Ság 0lvenkét lépésa gaZdagságh0Z 365 1450 I I í]|tt. merész cé|ja. vagy már most is azok.és gondoljmesterség vagyaszakma''' Tarts tehát ki a folyamat során..lir I lrlilr.iilll. S2B ". KLyosrkt Roberl T. de ha sikeres leszel.w ÜIvENtll. a C-B háromszog alapján indulj el.. K|yosakI Bobert l. Kosz njtik. Természetesen jő..jleí]] |on ások l)apaBank Beszéi!]etések miIlIon]os0kkaI BabI on IeggaZdagÜbb elnbere 2500 3S50 0wrn r450 2450 1450 I Í29 Litman-oil1. Gazdag apám a kcjvetkezó ábrát rajzo|t'a le a fiának és nekem: g T13 126 A sorrend: becstlld meg.ka|. JÓllehet én magam már tríl cireg vagyok ahhoz. de én rígy gondolom' a folyamat és a kiildetés nagysága fontosabb. erős kiildetésre van sziiksége- ffiffi ffiffiWffi 114 n m E T15 111 T1B li{[Ü! w$m II S. KrYosaki Bobert I.\ r21 pffi *. I\UJ 7 K15 K22 K36 286 . akkor nincs eSé|yed arra. Kiyosaki Mit gondo|sz a pénzró|? Ha azt hiszed rossz dolog.l0.{Í! .rtr&I n r20 T24 l|nllKqtl| re tii T19 er s ktildetés- a kcinyvet.*illn. és egyben támogatást is kaphatnak tóled. hogy vá|lalkozők lesznek. ez maximálisan megéri. KYosaki Bobelr T. Ahogyan gazdagapám mondta: . ha az embernek Van egy nagy. hogy végigverekedjétek magatokat a folyamaton' Egy Azt mondta: . Ezek a szervezetek kiválÓ informáciÓs fbrrások vállalkozők számára.'' tek.m.A vállalkozás egy folyamat nem egy . 4 Tl5 I] Bobert T KrYosakr Ga1dag papa.'itc l]ilt0sítS pénZUgyi eI nyt gyeÍmekeIdnek! Uzletvddilszok 2450 2450 r450 2450 Bodo Scháfer lllail Singcl W Sokszor hallottam már embereket nagy' merész célokrÓl beszélni.|CYIIASZM L L - ll]. kontro|lá|d.*l H. hogy ez folyamat rnég a nehéz idókben is bepillantást ny jt a j vódbe..Nil OAZDA(]$AOI{OZ T16 r21 * @ r22 r1* 129 S' @ NÁmI"[0Nllltt Ati[fiMslc[( *!á':Í*ltl MM ' 0 \Tfl"{TAilAt M I.L ".Ha nagy célértki'izdcit k. takaritsd meg' fektesd be. és sok sikert kívánunk mindazoknak. zóY.. ik támogatást nyrijtanak.cypt|t Napoleon llrl |íp Napo|eon HL| gondo atd Val 200 850 A |Íjh(isÚgek Iagy haSzna KULDETES *4 FOLYAMAT *+ cÉL sel bármit el lehet érni. de tcibbsz r felkértek. akik rigy dtintenek. Tarts ki során! Sokan azértnemlépnek ki az állásukből. a fo|yamat @ ffi rVr Ha gazdag apám nem |ett Volna' a szÜ|eim nyom- dokaibalépek_apenz- I13 teIenségtó| Va|Ó krÓnikus féleIem tjára' Robert T. hogy tartsak elő.)ltir. -:l Ets s25 Et-t Etl ry s27 COMOII(OZZ CAZDTTODII t'1ilill\ R[ffi! liiilllllrll\v' SII{TR'LNK{ l.ffiw lcaguirgrbh LT*l. Allen A galdigság bÓkj 450 Amit az emberi elme képes kigondo|ni és hisz benne. Lépj kapcsolatba a helyi Kisválla|kozÓk Szovetségével Vagy a kereskedelmi kamarával. Azt javaslom.0ldson Walaoe D Watl es Robert G. hogy elolvastad ezt Mffi il. Mindig nagy hatást tett rám a csoport tag|ainak kiválÓsága. Kryosakl Hobert BobeÍt RobeÍt A 0ASllFL0W'negyilo(l Galdag papa beÍektetéSl tanácsdI Ga2dag UyeÍek' okos gYeÍek Gazdag T17 TlB Ilil papa llzleti iskola r450 2C50 2950 1450 T20 T24 I ] KiYosakl Kjyosak| K|Yosdk| Í26 Boben T28 T30 127 t V]ss1av0nUh]] Í ata|on (is 0aZdagon Grudau papa prolécitija Ldrda! pafa Adossdg kalauz T' Klyosak| Robert I. szegény papa 1850 1850 3850 2500 í]obert ]. arra. kti|<incisen eleinte.adásokat a gy |éseiken.n s25 s28 George S.Ii sÍB.l l. mint a cél.

akkor ez a ktinyv rinnek szÓl! r ...VAN EGY MILLIOKAT ERO OTLETE? o Fé! a kudarctő|? o E|ege van beló|e' hogy másokat tesz gazdaggá? o RosszuI van tóle' hogy a fóntike parancsait teljesíti? Belefáradt. hogy hiába do|gozik éjt nappá téve' mégsem jut eIóbbre? o Készen á|| az tinál|Ósulásra? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful