UNIVERSITI UTARA MALAYSIA KOLEJ UNDANG-UNDANG, KERAJAAN DAN PENGAJIAN ANTARABANGSA (COLGIS

)

GMJT 2053 ² URBANISASI & TRANSFORMASI SOSIAL (SESI A102)
KUIZ 1 SOALAN 1 Bandar berkembang dan terus berkembang. Kenyataan ini menggambarkan bahawa terdapatnya suatu proses perkembangan dan perubahan bandar berlaku. Huraikan beberapa proses-proses tersebut serta hubungkaitkan dengan teori-teori berkaitan dan contoh-contoh yang sesuai.

SOALAN 2 Bandar memainkan pelbagai peranan, huraikan EMPAT (4) peranan atau f ungsi utama sesebuah Bandar itu.

SOALAN 1

Ki i K t i

it li

t li

t i

ti i l i i it t , l j lti l i t if it t i i it i it l t t t l i l i t l i i i t i it t i j i t t ivi . l t i ti t i i. i j t i t i l ³ t i i l i ti . P i Ci i l l i l i iB i fizi it i l i i il l, ii i ti . R

t it j

. i

i i i

it l j i l t it t l i il t i i

j

i

j . C j i i l i

t

j i t i i t t

i il

. ti

W l

ifi i i

i 0 000 S t l i Di i i it t li i tt t t B i t i l i i li

i l t li l t I i .P t , l i i i l t l´ i ³ i l i i i

.

i. t

l i i t t ti t t il i F l t l i ti ij l S z t i i z i l t l f i l i it , i j l j il

l

il

l l l i il t t t t l´ i

i i it i

i

i l it j i t ti 050 l i i f ti t i l i

t

f

t t

t i t

i it i it

t

C i i 0. ili t

0% t

70%

Ci l it i, titif i

K i

. S l i i i. P i l i it .

it , l l i

t l i ti 39% t l i j i

i j ti i j t t i i i i ti ti t ,

S l i l li B t t C i i , Vi t . K ti i

it , f

t . C 000 j t l t

i i C i j t j i il i l t i t i i l t it t

j

i i

i

t

i t l

i . i t i t l i i i t l i i l i i t j t i i t i. I i

t

i P l l i t ,I i i i

B

iti i

t

. it l i i

l

it , t j iP iP t

tt t

t t

i l i . i

il

i i i it j

D l i it l l ti t i titf.. D l . Di i i li C t t l t. Kit it l i . ti t t

l t

l , t

P t l i

xj

l l

i t . P t i it j t t l t li i t t li l i

l

i

t t t i i t t t t i l t t i it il it

i

l ti l i i tiviti K i il 60 tiviti l i l il

i t

t i i

i

ti l i .

t

l tiviti i i l

i l t tiviti

, i

P l Ull l l C t t t t , i l t t li t t t l t j . S l i it , K i t t l , 9 5 i tiviti l i , l i j i t l G

t

l i

i il

it l i t t i i

j l i t j i i C.D. t

lti l i

l i E. . i

i i li

l

l l j ,

j

i.

U iv i i. K

iti t t i i t

t

t t i t

ti

i it

,

ti

i l li

K

liti

i i

i

i

l

i i

i

i f t l i i i t t i t i t i tit i t K l l i liti i A l i t i j j , i t it i t t i i l l i l t t i i i i, l i .C t l i t il i f t ,l l t l t t . S l i i 008 it , l j t j i i i . i it t . S l i it , f ti i, i i t i i . K i, t i i xi liti i i t l i t i i i l i it . C i t t

. K , xi . Kit t i

i i l

i 980

l t l

i , i

t li i ti i

i i t

,

tiviti it t ti

i l

l i

.I i t , i i .3%

ij

j .

Soalan 2

B t l l i j i i i K l ti J t K l . I i l j t j t i P j l S t lti i il l l i A i . Di j t t l t i i D l j

i t i t

l

i i i ti . C t t D

t j . C i P i t . D l ti ti i l KD K i l i t j ti ti ti l i i. i l i i f i i l it, l it t j ti

l t l

t i

i

K , i t K l t i i

K K K i KD K

t

,

t it

i i

l t

t 006 t l l i

009

t

i i R 37 70 j t . Ki i, l

R 39 99 i t l . i t t t , i i i l t i t i .S i ji i l l i i l t t i i. t t , tl i it j i l ti i l i t i . t

i

li l t t il t

i

, t ti t i l

t

t i

i t i i. i ,B R t t t,

i

t i i J t , t

,i ti S E B

i

t t

j

l 009 t t j .

li

i KD K

i it R 300 5 j t S l i it , t l j t t i

i i i l t l j t t t i i li

i

j t l j l . Di j l

i i i ti

i t t ti j it t

kit

l

l

i

i ikan ari

l agai tahap pendidikan, kemahiran dan alaysia Universiti alaya di Kuala imkokwing

latihan, membuat tesis dan sebagainya. C nt h tempat tempat pendidikan yang terdapat di bandar adalah universiti tertua di umpur, Universiti Islam Antarabangsa Universiti di Kuala umpur. erakhir, fingsi bandar adalah sebagai pusat pentadbiran negara seperti di alaysia pusat pentadbirannya adalah di Putrajaya. Segala jabatan -jabatan, kementerian di bawah kerajaan akan t ertumpu dan berpusat di Putrajaya. Kerajaan telah menubuhkan segala pejabat -pejabat di bawah kerajaan di bandar baru Putrajaya ini adalah untuk memudahkan urusan penduduk untuk berhubung dengan barisan-barisan kerajaan kerana penduduk tidak perlu lagi untu k pergi ke tempat lain jikalau pejabat-pejabat kerajaan adalah berselerak. Selain itu di Putrajaya juga telah menempatkan masjid, dewan persidangan parlimen dan lain -lain.

alaysia di G mbak dan