UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

GMJT 2053: URBANISASI DAN TRANSFORMASI SOSIAL (A)

PENDAHULUAN

.

Pembangunan Mampan

KLCC pembangunan yang guna sumber semulajadi Tujuan: ‡memelihara, memulihara alam sekitar ‡melindungi dan memperbaiki alam sekitar dan sumber asli agar dapat dirasai pada masa akan datang.

TUJUAN

Ketelusan dan Kerjasama

‡ Mengukuhkan penglibatan, tanggungjawab dan peranan pelbagai kelompok dari pelbagai peringkat masyarakat berasaskan kepada proses perancangan, pelaksanaan, pengurusan dan keputusan.

Perkongsian Pintar

‡ Perkongsian pintar antara Kerajaan Negeri, NGO dan semua pihak masyarakat dalam seluruh aspek. ‡ Asas untuk mengeratkan integrasi pelbagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam menjurus kepada pola pembangunan mampan.

Kesatuan Ekosistem

‡ Digunakan dengan bijaksana akan menjamin dan meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan sosial.

Mengambil Berat Terhadap Masa Depan

‡ Pembangunan yang menekankan penggunaan sumber asli secara mampan dan menitikberatkan langkah-langkah perlindungan alam sekitar. ‡ Untuk generasi akan datang. ‡ Kerajaan Negeri, NGO dan semua pihak masyarakat berperanan dan berkongsi tanggungjawab merancang, mengurus, melaksana dan memantau pembangunan mampan untuk manfaat dan kesejahteraan bersama.

Tanggungjawab Bersama

CIRI-CIRI PEMBANGUNAN MAMPAN
1) Alam Sekitar Pembangunan yang benar-benar mengambilkira akibat kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan kesihatan. 3)Ekonomi Manusia Pembangunan sosial dan ekonomi yang membantu masyarakat memenu hi keperluan asas.

2)Kesaksamaan Sosial Pembangunan yang menyumbangkan kepada pemerolehan dan kawalan sumber yang wajar.

4) Masa Hadapan Memastikan keputusan yang diambil tidak menjejaskan kepentingan generasi masa depan

5) Penyertaan Proses yang membolehkan seluruh masyarakat terlibat

FAK OR KETI AKMAMPANAN
Ekonomi dan Pembangunan Fizikal

Kemiskinan bandar yang masih berlaku sejak krisis ekonomi berlaku Masalah perumahan dan proses pembandaran yang semakin pesat Penerokaan tanah yang tidak terancang semakin berleluasa untuk memenuhi pembangunan fizikal yang semakin meningkat.

Sosiobudaya

Sikap masyarakat yang mengharapkan bantuan daripada kerajaan dan tidak mahu berusaha sendiri Sikap mementingkan diri sendiri sehingga mengatasi kepentingan kerohanian.

Politik

Alam Sekitar Berlakunya pembalakan haram tanpa disedari oleh pihak berkuasa Pengurusan sisa kumbahan masih tidak memuaskan walaupun telah diswastakan perkhidmatannya

Amalan tidak amanah dan rasuah

Masalah politik yang seterusnya menyebabkan hialng kepercayaan untuk melabur di negara ini

Deklarasi Stocholm

PERSIDANGAN ST CHOLM Pelan Tindakan Prinsipprinsip

PRINSIP PEMBANGUNAN MAMPAN
‡ Agenda 21 telah dikembangkan berpandukan 27 prinsip pembangunan mampan (Prinsip-prinsip Rio). ‡ Prinsip ini telah dikelaskan kepada beberapa kelompok: 
Prinsip berkaitan dasar (Prinsip 1, 3, 5, 8, 15)  Prinsip berkaitan perundangan dan peraturan (Prinsip 11, 13, 16, 17)  Prinsip berkaitan pembuatan keputusan (Prinsip 4, 10, 20, 21, 22)  Prinsip berkaitan isu rentas-sempadan (Prinsip 2, 14, 18, 19)  Prinsip berkaitan tindakan antarabangsa (Prinsip 6, 7, 9, 12, 23, 24, 25, 26, 27)

Isu alam sekitar - udara, air dan hutan

CABARAN PEMBANGUNAN MAMPAN

Isu kemiskinan

Isu budaya

STRATEGI PEMBANGUNAN MAMPAN

.

Membasmi kemiskinan

RM500 Majukan

1 KEMAMPANAN EKONOMI perindustrian

IKS

Jimatkan guna sumber asli

MINYAK

pertanian

.

Bilangan pertambahan penduduk

bendung gejala negatif
rempit
KG

bandar

2 KEMAMPANAN SOSIAL Beri perhatian pada golongan minoriti

Peningkatan mutu kesihatan

OKU

wanita kanak2

sakit

Pulihara biologi dan ekosistem fizikal

.

menjaga kawasan persisiran pantai
pantai

KEMAMPANAN ALAM 3 SEKITAR

Buangan toksik & radioaktif dihadkan

Pulih dan pelihara air bersih

Kawal pencemaran kawasan marin
Awas ! Marin dalam bahaya

µ¶¶¶¶¶¶
air

KESIMPULAN 

Pembangunan mampan sebenarnya merupakan perancangan pembangunan tanpa menjejaskan alam sekitar  Dalam ketelusan dan kerjasama disini bermaksud masyarakat diberi peluang sepenuhnya untuk melibatkan diri secara aktiviti dalam proses membuat keputusan tentang pembangunan dalam pelbagai peringkat.  strategi pembangunan mampan dari segi kemampanan ekonomi, kemampanan sosial, dan kemampanan alam sekitar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful