You are on page 1of 5

Tak hartuje sie stal 20120807 Stefan Kosiewski: Fascynacja obledem 59 Zniweczona rzeczywistosc 1

M

ag

Obok aktywnej w Zagùêbiu D¹browskim Lo¿y Staszic powoùano te¿ w pocz¹tkach 1932 r. do ¿ycia za Brynic¹ w Katowicach warsztat "Prawo i Obowi¹zek"; Ludwik Hass przypisuje niepowodzenie tej inicjatywy niechêci kierownictwa obediencji (.: Mieczysùaw Wolfke) obawiaj¹cej siê, ¿e w placówce tej skupi¹ siê "mniej czy bardziej ulegaj¹cy wpùywom kultury niemieckiej ¿ydzi z terenu Górnego Sl¹ska" (Z.w.g.p., 69).

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

(download) (20:23) August 7, 2012 by magazyn europejski sowa • Download Share Lo¿a Staszic w Sosnowcu tak samo jak nieprzypadkowo nosz¹ce to samo imiê Technikum Hutniczo-Mechaniczne w mieœcie nad Przemsz¹ i Brynic¹ nie byùa uœpiona pod œniegiem za Gierka; ubecja nie miaùa nic przeciwko warsztatom, tyle trzeba lojalnie przyznaã po 40 latach.

O

W

Hass nie mówi jednak o wpùywie, jaki na spalenie na panewce tej inicjatywy miaùo niew¹tpliwie przyjêcie we Wielkiej Lo¿y Narodowej Polski ju¿ w kwietniu 1929 r. Regulaminu Obowi¹zuj¹cych Swiadczeñ Materialnych, który nie tylko normowaù w odsetkach od dochodu miesiêcznego wysokoœã skùadki czùonkowskiej ale i ustalaù wysokoœã rozmaitych opùat jednorazowych. Do êródeù niepowodzeñ nale¿y tak¿e dopisaã skupienie siê gùównie na pracach porz¹dkowych w dziedzinie obrzêdowoœci (pod koniec marca 1933 r. opracowano i wprowadzono w ¿ycie rytuaù posiedzeñ odbywanych w pierwszym stopniu wtajemniczenia), przede wszystkim jednak szkodliwy dla wolnomularzy miaù okazaã siê zamiar zweryfikowania i zaktualizowania centralnej ewidencji czùonków masonerii
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

A

o czujnoœã wobec niebezpieczeñstwa zagra¿aj¹cego Polsce ze strony "sztuki królewskiej"

Chazaria

Buy RoboPDF

w Polsce. Na tym tle zrezygnowaù z przewodzenia szkockiemu rytowi w Polsce znany pisarz Andrzej Strug, nie wystêpuj¹c jednak oficjalnie z masonerii, pozostaj¹c jedn¹ z tysiêcy tzw. martwych dusz, które nie pùaciùy skùadek czùonkowskich. Jeszcze przed dojœciem Hitlera do wùadzy ujawniono w 1932 r w Zurüchu (przy udziale .: Kipy) w Leksykonie Miêdzynarodowej Masonerii), ¿e œwie¿o zmarùy Minister Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego Sùawomir Czerwiñski byù czùonkiem Wielkiej Lo¿y; w tym czasie ujawnieni zostali te¿: Karol Serini, prof. teologii UW, pisarka Maria D¹browska, dziennikarz Witold Gieù¿yñski (kto wie, czy nie ojciec, lub dziadek ubowca ujawnionego w Tygodniku Solidarnoœã po Magdalence?), wiceprezes zwi¹zku dziennikarzy Stefan Grostern, Czesùaw Chorzelski i inni.

Ujawnienia te spotkaùy siê ze zdecydowanie wyra¿on¹ niechêci¹ wielu osób nie obawiaj¹cych siê przeciwstawiã masonerii dla obrony honoru Polski. Tak np. konserwatysta Janusz Radziwiùù (z rz¹dowego obozu BBWR) uniemo¿liwiù zorganizowanie w Warszawie takiego kongresu, na jakie przyzwolili w naszych czasach Prezydenci RP uczestnicz¹cy w tych spotkaniach masoñskich towarzystw wzajemnej adoracji osobiœcie, zarówno Aleksander Kwaœniewski (Kalksztajn, Bilderberg) jak i Lech Kaczyñski (Sztolcman, Grupa Windsor). Wielka Lo¿a popieraùa jawnie re¿im autorytarny Piùsudskiego po dokonanym przez niego antypañstwowym zamachu stanu w maju 1926 r. (przypomnijmy w tym miejscu, ¿e Hitler za to samo poszedù w Niemczech do wiêzienia) i dlatego prawicowi publicyœci polscy zaczêli wtedy wytykaã masonerii odejœcie od powszechnie przyjêtych zachowañ lo¿owych. Powi¹zania Piùsudskiego z wolnomularstwem ujawniaùy siê przy tym zbyt czêsto, czy to w zwi¹zku z mianowaniami na stanowiska w dyplomacji (Stanisùaw Patek, Tytus Filipowicz), czy na rz¹dowe (Minister Rolnictwa Seweryn Ludkiewicz) a wreszcie na najwy¿sze stanowiska w pañstwie dyktatorskim: Walery Sùawek, Edward RydzSmigùy, Leon Kozùowski i wielu, wielu innych.

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

Buy RoboPDF

Jego Eminencja ks. Aleksander Kardynaù Kakowski na ogólnopolskim zjeêdzie pisarzy katolickich 17 stycznia 1932 r. wskazywaù na koniecznoœã obrony "...Koœcioùa oraz naszych tradycji i ideaùów religijnych i narodowych przed napaœciami i przewrotn¹ dziaùalnoœci¹ masonerii, wolnomyœlicielstwa, radykalizmu i sekciarstw, które panosz¹ siê i krzewi¹ w Polsce, korzystaj¹c z wybujaùej wolnoœci..." (Gazeta Warszawska, 19.01. 1932, nr. 2, s.3., za L.H., op. cit., 81). Dzisiaj Koœcióù nasz, Rzymskokatolicki i œwiêty dotkniêty zostaù takimi biskupami, jak np. w Sosnowcu ks. bp Kaszak przejmuj¹cy od miasta za darmo budynki w dwuznacznych okolicznoœciach, ks. abp Skworc w Katowicach zarabiaj¹cy na kropieniu œwiêcon¹ wod¹ w Tychach tysiêcy samochodów szamañskim sposobem (byùy wspóùpracownik Sùu¿by Bezpieczeñstwa o pseudonimie "D¹browski), jak wreszcie ks. kardynaù Dziwisz, o którego udziale w zatrudnieniu w Watykanie nie jednego przecie¿ szpiega oraz agenta masonerii coraz to wiêcej i bardziej otwarcie pisze prasa wùoska i papie¿ Benedykt winien bêdzie Koœcioùowi Rzymskokatolickiemu w Krakowie nale¿ne oczyszczenie niezale¿nie od tego, czy bêdzie ryzykowaù przeprowadzenie procesu przeciwko agentowi, który w ostatnich dniach zwróciù siê wszak doñ z prywatnym listem, w którym przemyciù zapewne tajemnym sposobem, wiadomym dwóm uczestnikom jêzykowej komunikacji znak, przestrogê i zapowiedê zgubnych dla Papie¿a i groênych Koœcioùa czynów odwetowych.

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

Papie¿ Pius XI ju¿ w przemówieniu do pielgrzymki wiernych z Polski apelowaù 4 paêdziernika 1929 r. o czujnoœã wobec niebezpieczeñstwa zagra¿aj¹cego Polsce ze strony "sztuki królewskiej".

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

Tym zgubnym dla Koœcioùa praktykom Polak i Katolik ma obowi¹zek siê przeciwstawiã bez obaw, m.in. sposobem takim jaki obraù Roman Dmowski publikuj¹c w 1931 r. powieœã "Dziedzictwo", pod pseudonimem Kazimierz Wybranowski. Dzieùo to wywarùo bowiem wielki wpùyw na ksztaùtowanie siê œwiadomoœci ideowo-politycznej Narodu Polskiego mówi¹c otwarcie, jakimi to metodami dziaùa "zwi¹zek uczynnych grabarzy", ja mówiù Dmowski, których dzisiaj nazywamy globalistami. Nowy Zakon jest dyktatur¹ œwiatow¹ prowadz¹c¹ nieustannie wojny, wyniszczaj¹c¹ caùe narody, a nie tylko ich elity. Wolnomularze przyznaj¹ sobie Pokojowe Nagrody Nobla cynicznie mówi¹ o wartoœciach humanitarnych a robi¹c szum propagandowy wokóù konwencji miêdzynarodowych maj¹cych zahamowaã handel pistoletami podczas, gdy rz¹d Niemiec przystaù na sprzeda¿ do Izraela okrêtów podwodnych uzbrajanych w rakiety atomowe zdolne do zastraszenia ka¿dego rz¹du na caùym œwiecie, a nie tylko rz¹du Iranu. Piùsudski w podziemiach katolickiej katedry królewskiej na Wawelu pozostaje przy tym wci¹¿ bezczelnym wyzwaniem masonerii w stosunku do Koœcioùa Rzymskokatolickiego w Polsce i do katolickiego Narodu Polskiego tak samo jak sarkofag maù¿eñstwa Kaczyñskich-Mackiewiczów. Kardynaù Dziwisz natomiast jest przy tym wszystkim nieszczêœciem najwiêkszym chyba ju¿ gùównie dla siebie samego.

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

Nieszczêœciem dla Koœcioùa w Polsce, dla Narodu Polskiego i naszej Ojczyzny jest mianowanie przez jp2 na stanowiska biskupie zbyt wielkiej liczby osób ¿ydowskiego pochodzenia oraz ich powi¹zania osobiste z masoneri¹ i syjonistycznymi sùu¿bami specjalnymi wielu pañstw, czego symbolem najwiêkszym Kissinger jako doradca w Watykanie ale i trzeba wspomnieã pereùkê z Polski ustanowionej w Magdalence, b. premier Suchock¹, której zwi¹zki z biskupem £owicza te¿ czekaj¹, nawiasem mówi¹c ujawnienia.

A

Detabuizacja

Pan Bóg nie zatajaù, lecz detabuizowaù. Mówiù otwarcie we wspomnianych sùowach a tak¿e w kolejnych, w których zapowiadaù, ¿e musi udaã siê do Sodomy i Gomory, bo skargi na wystêpki mieszkañców tych miast s¹ bardzo ciê¿kie. W Polsce jest Sodoma i Gomora a homoseksualista w Sejmie. "Chcê wiêc iœã i zobaczyã, czy postêpuj¹ tak, jak gùosi oskar¿enie, które do mnie doszùo, czy nie; dowiem siê" Rdz 18,21. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stan David Ligoñ, czytaù Stefan Kosiewski http://www.spreaker.com/user/mysowa/tak_hartuje_sie_stal_fo58_zr1

M

Home

Edition

ag

"Jeœli spotkasz woùu twego wroga albo jego osùa bù¹kaj¹cego siê, odprowadê je do niego" - powiedziaù Bóg do Moj¿esza (Ksiêga Wyjœcia 23,4), bo wczeœniej jeszcze Abraham wzi¹ù zamiast Izaaka czyjegoœ kozùa, czy barana, który zapl¹taù siê rogami w krzakach, a przecie¿ Pan powiedziaù: "Czy¿ miaùbym zataiã przed Abrahamem to, co zamierzam uczyniã? Przecie¿ on ma siê staã ojcem wielkiego i potê¿nego narodu, i przez niego otrzymaj¹ bùogosùawieñstwo wszystkie ludy ziemi.Bo upatrzyùem go jako tego, który bêdzie nakazywaù potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegaj¹c przykazañ Pana postêpowali sprawiedliwie i uczciwie, tak ¿eby Pan wypeùniù to, co obiecaù Abrahamowi (Ksiêga Rodzaju 18,17-18).

http://sowamagazyn.wordpress.com/2012/08/07/o-czujnosc-wobecniebezpieczenstwa-zagrazajacego-polsce-ze-strony-sztuki-krolewskiej/
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

to mówienie otwarte o rzeczach dotychczas objêtych zakazem cenzora, jaki by on nie byù: pañstwowy, masoñski, koœcielny, czy ¿ydokomunistyczny. Wynieœmy zatem œwiatùo spod ùawy i postawmy lampê na stóù mówi¹c przed drugim Marszem Narodowców zapowiedzianym w Bydgoszczy na 1 wrzeœnia 2012 r. , i¿ deklaracja Obozu Narodowo Radykalnego ogùoszona zostaùa w 1934 r. po opublikowaniu ksi¹¿ki "Wolnomularstwo w œwietle encyklopedii", w przedmowie do której wskazano wyraênie na wpùyw wolnomularstwa na Deklaracjê Praw Czùowieka i na Konstytucjê 3 Maja.

pe j

sk iS

O
Buy RoboPDF

W

A

Related Interests