ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

към Договор за отпускане на финансова подкрепа
за участие в учебна визита
ФОРМУЛЯР ЗА ФИНАЛЕН ОТЧЕТ
ОРГАНИЗАТОРИ НА УЧЕБНИ ВИЗИТИ 2011-2012
Селекционна година
Номер на договора
Контрактор

2011-2012
2011-SV-BG-02
137 СОУ „Ангел Кънчев“

Тема на визитата

Уеб Базирани партньорства

Целеви език

Английски

Продължителност на визитата

23 – 27 април 2012 година

I.
Съдържателен отчет
Описание по следните точки:
 Подготовка преди провеждането на визитата

През месец септември от 21-23,09,2011 гр. Солун , Гърция, бяха обучени двама човека
/директора на училището и водещия преводач по време на визитата/ от училище в
организиране на обявената от СЕДЕФОП визита.
Преведени бяха на български език необходими материали.
На ПС бе обявена темата, идеята и примерната програма на визитата.
През ноември 2011 бе определен екипът за подготовка на визитата.
Очертана предварителна програма на учебната визита и регулярно бе актуализиран.
През месец януари бе определено мястото за провеждане на визитата с помощта на
туристическа агенция, която предложи няколко възможности.
Още при първия контакт с участниците бе поставен въпроса за специални нужди за някой
от участниците.
Направена бе първа връзка с институциите, предвидени за посещение и свързани с
тематиката на визитата и домоментните партньорства на училището./ ЦРЧР, МОМН,
РИО, Община – София-град, Община – Люлин/
Бяха поставени задачи на лекторите и определени срокове за предаване на материалите
/презентации, доклади, работни листи/ за превод.
Определени бяха резервни лектори.
Чрез анкета бяха проучени професионалната кариера, интересите и мотивацията на
участниците.
Предоставена беше информация за хотела, предварителната работна програма.
Предоставена бе информация за транспортните връзки от летището до хотела, карта на
града и транспортната градска мрежа.
На участниците бе предоставена информация за разходите за транспорт, храна, спане,
както и начина на плащане.

Визитата бе обявена на сайта на училището, както и на всичките ни партньори по
различни минали и настоящи проекти.
Започна подготовка на документацията – работни пакети, баджове, сертификати.
Поставена бе предварителна задача на участниците да подготвят изложение за споделяне
на опит по темата в рамките на 15 минути.
Организира се и културната програма и официалната вечеря за събитието.
Разпратени бяха материалите за визитата до основните и резервни лектори и институции
/примерна програма, описание на УВ, списък на участниците и професионалната им
ангажираност/
Изпратен бе проекта за програма на УВ към нашата Национална агенция.
Изпратен бе окончателната програма на УВ към нашата Национална агенция.
 Ползи за организатора
Придобиване на опит за училищния екип в организиране на формат различен от събития
по програми Коменски:/междуучилищни и регионални партньорства/
Придобиване на самочувствие у учениците ни участвали в дейности по визитата в нивото
на владеене на чужд език, нивото на придобити знания в училище и за смисълът от екипна
дейност с преподавателите им./изготвяне на електронни продукти, представяне на свои
продукти, презентиране на продукти, демонстриране на техники, участие в работен
диалог, участие в неформални срещи./
Възможност да покаже на досегашните си партньори в България заявка за последващи
общи действия.

Групов отчет – предоставен от участниците

Съдържателният отчет трябва да дава описание спрямо изброените тематични насоки.
Представя се на български език.
Приложения към съдържателния отчет:
1. Групов отчет от визитата
Груповият отчет се представя на работния език на учебната визита.

ІІ.Финансов отчет
1. Представят се оригинали от следните документи:
А/ Фактури за направените разходи
Б/ списък на участниците

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИ РАЗХОДИ
* Стойностите на разходите се изчисляват в евровата равностойност спрямо курса за
деня на получаване на авансовото плащане по Договора за осъществяване на дейността.

Вид
разход/Фактура

Описание на разхода

Разход *
в лева

10000577/04.05.201 Представителни разходи
2
5997/02.05.2012 г.

731,48

Рекламни материали

72.00

42032/27,04,2012 г. Погача

10.00

1000007144/20,04,2 Химикалки
012 г.

14.00

900022333/20,04,20 Канцеларски материали – арт бележници
12 г.

212.00

Граждански
Външен лектор Папанчева
договор
№11/21,04,2012
Ведомост по гр. Осигуровки от работодател
Д-р№11

500.00

55.13

Граждански
Преводна и организаторска дейност
договор
№12/21,04,2012
Осигуровки
от Осигуровки от работодател
работодател по
гр. Д-р№12
0000000094/10.05.2 Канцеларски материали
012

1180

130.10

18.77
2923,48
Общо

Дата:

Име и фамилия на участника:
Подпис:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful