, -,

(aVTI)lTOIl)°YWYIKO lTOVOpOIJO

,

tl

nooc; '1 xorvcovin

napOYEI av8pwnOKOUC;

EK600EII;

l:YrxPONH EKnAI4EYIH • o6qva 1985 O[lPO AnO'l'EII/l

l:(lpa

AnO'l'EIl:/1
XPOVOTTOUAOU -

YTIEU9UVQI Till;) OElp6:S: A.

K. rIaVV6TTOUAO~

(oVTI)1TaI8aYOOYI KO

mrvopapc
~ ncO') uopoytl
©
EK56o(lS l:YrXPONH EKnAIt.EYl:H

11 KOlvwvio
oV9pWUOKOU')

elver TOU ouvvpccpeo. To uecc!o TO E~W£pUAAOTile; Mapiac; PtYKOU P,8Aio TOl) Bii\XtAIJ P6'iX ,,'AKOU Av9pUlirOKO», "EK8. nVAH, Ae~va 1972. MOKtTO EE;wcpuhl\ou K. novvcrrocxcc. EE;w<puAXo: To 0)(£510010 Ef;wqJu;v..o OKITDO TOU OXEoiou npo£pXETOI crro QTO

KrVTpIK~ 8u19£OIl: LYrXPONH EKnAIt.EYIH T.8. 25085 " 100 26 A9HNA T~\. 88.23.762 " 82.24.635 - 88.32.493

El(1iO .... ~ IYI"XPONH EKnAIAEYIH • 081)V<I1985 a"pn: AnO'l'Utll

OT'lV

rrporrq

rJAIKfa TOU aVBpWTTOU

nEPIEXOMENA
I~~£ioo~a T~S nrXPONHI «An04'EII» EKnAIL'>EYLHL

no T~V cape 13

nroxorot
A. TI rlNETAI HHN LTa~(ha KOI 2. To «rrrnvvfbr> 3. 0 OIKorENEIA:
OKE.t.J.lOU

17 20 23 25 26 . . ........ . 28 ' 30

crrovopeouevoc

KOpTIOr; aVTIOTpo<p~C; a~lwv

4. 'Evco; ~flxavlo~6s 5. H rrceovevsoq 6. To KAO}lQ 7. H YIOYI(:X

T~S £~apT~O~S

8. Q>ayrJTO rl .6.rIlJOKpoTia; 9. nOIOS TO 'kcvc:

Fleol rtvo; rrpoxsrrot:

31
32 33 34

'10. To ~~~o rreqrru KCIToo OTI' T~ ~~~16 11. 0, Iu~86o£lS .
. TI rlNETAI HOn nAIL'>IKOYL HA0MMOYI; rlATI NA Til XA-

38
TOU) 41

r. «A<DOY TIl: L'>IKAIOYMAI 100 AnOYLIEI, LO;» (A1IOl\OYOtJoXia L'> .... KAI TI rlNETAI HA 1. AlT6 TO 1TOVW 2. AlTO TO KO'!W 3. «'OXI
4 ...

evoc 15XpovOU!-If. Til IJrptpa
nANEnIHHMIA!

45 50 TroV LlTou6wv»,.. Tr1<; tpeuvcc»! 55
59 EVTOT1KOTTOiI10r'l

crnv

EVTOTIKOTTOI'l0rj

«en

u6X1 UTllv

E. TO ruo

MErMO

nANEnIHHMIO 62 I..IIOe:; ETTl8EWp~m:w<;» 70

1. H lTOAIOOE.lpa ...........................•. 2. 'Eva 1TapaA~prHJa «err' n)KOIpia

h.

KAI'TA AnOTEAEl:MATA ria TOUS" <pUOIKOU<; OAWV nov ~o8!Ji6wv 72 75 77

Z. ENA rPAMMA YHEPOrPAQJO

HA

npOTA

rENEGAIA

avaAuaE'" KCtrrOIE. H pdJo&uo'l OUTrj 1TEP'K}. Ka(}f}~t.aTUpTTav[i.a QVT'TTopa8w'l atroipeosv.ouv TOUC. • TIC.: LTO oxoAEio.EI iVTEXVa 0 Tll1TOC. aui. atrorekci-: uta TTPOM'Ia'l y.eivat CPUOIKO «at OTTW<.> l5. U TIl<. OTTO TIt.TOUC.'Ka ptoa evnutpoxm« • m.. ptvouv auvrj6we. TTEp.laAovv UTTcu8uvO/ KGJ aVEU(}UVOI • rtc I5lapopcpwvouv TO poi. aUYKaltUIjJ"C.EiEl-rj KaJ"lTEpa. TTOU atroipe«.«wC.'1TrjaEl. utroornp'Zoov TToUoi Kat aurtc.BwplaKie. OT'l yoTov. tpcovec. Ba utropoiroav ouvounorouv OTa aKoi\ou8a: 1. No ElTTwBouv ue KGI aUTDv0'1Ta. oupo«.5fTTAa pac. TTOD'I}. KUTTOIEe. PEpovwpivEe.WV£I«at 0 TiTJiOC. '1 Elt£lJ8EP'l iK<ppaa'l aTTOljJEWVKat 0 D. auvTETaypEVE<. OT'lV ttapea • TI) ola.a. OTOXO' TOU oAou EYX£lprjpaTOC.mwVli. TTOU0pox. pE T'l gppa TOUC. Ken atrtvavrt a' aUTa KCtrrOJE<. "olld.a' iva D.oxooue -TI.Lql". cpwvic. p' aUTO TO (3. 1) OE OTE- .xwpf<. • T'.UTTOOT'IP'KTiC.T'I<.pIVb.altoyo.. 80 sivat TO KUPIO XOPOKT'Ip'OT'Ka T'l'.6lt[0 T'I aElpa «AnO'l'E1L» tttOT! OfVOUJ-lE JiE aarprjvElG «as «otrous."'l'a TqS LYrXPQNHL EKnAI&EUHL APxfi. OT£UOUJ-I£ 0. ElDIKi. TO 1'0 ovopa TOUC.OUpE. 'OTTWC.oVTac.0pEvo cpauAo KUMO. i. KO'Vrj vvtbon» UTTOOT'Ipii. Jj we.

loS" 0. T'15 • on o. TOU- uTT060'18ciTOI ouoiooneo y.- or'1 omv aui'. !316J.. trpavuarucorqroc TOV TTp06J. £VEPYOTTOi'10ry.'lpar. 0. KplTIKfJ trpocxpipe: OTT04'1J .a TI)V 'VCPY'lT'K~ auppEToxfJ TOU OTO KO'VWV'KO yiyvEa8w «ca y.op6 TIC.0Y'KOU OTolx£ia Yla 'WI TWV artiposv T'l yvwol) KaJ OOl)pwv.e~oo. Ba aup6aM£I OTI) f3a8"a trpavutrneorriroc uttops! va «aravoqon Try" KO'VWV'- TTOU 8a anorestoa TTp6KJ. Mia Gpt:O'1 aUVE...V • T'l" EVVOIa OTI trpooipipoov KaM"pyouv KGVOUV «arovonon • on KO'VWV'K~C. aVOyK£C.uvl)al) KOIVWVIKO status.Ssoqxovkx. OC KOI oro TE- 01 OTIjJ.'1X£lpacptT'l0IJ.o TOU TTa(1)TlKOU TTapaTl)pl)TfJ «at atrobecm.IjTl)ary KW o/ep.w~. cvocouarosutvo OTO f316Mo. nov an6. M.a au'l OTT04'1J KOI avriAIJ"''l yta tn A£lTOUpyio rlJC. oeipa« «AnO'l'ffI» Aomov.1. op6pwv TTOU 0- 0'1youv OTIJV KOIVWV'KIj KOI yla TTOU ea va P'1v - eivai Aoyo.OUVEVOI0'l . TOU arouoo.IYTXPONHL K08. 2. OT6xo<. TryC. ovvctraa «osvcovioc KaJ KaTa 10 8a 00'lYouv 11 . Ev6C. ~ Ij .6Ma TI)C.10 TO ttapattavco: EKnAfaEYIHI aVO/KrEe. OE tna OEUTEplJ iKOOOIJ.\lUV aimov ea eivai '1 £v(JappuvaTT6 T'1 0'11'0- on TI).WK£1 Tf}V KplTlKrj 8ewp'70q KGt TTp006.a T'lV aTTootapw0I1 TOU aTTo TO poJ.[ou..0Y'KOU.1TEIG 8cpaTWV TTOU auv8iTouv 6. &OVTOJ.a Try o. f3fJpa TTpOaWTTlKic. pia aM'l OTTT'K~ ywvia yta ra KOIVW- - avotnrnan tTTavavaKoAu". Na v'Ka £KcppaOTcf spcavoueva Ka(JE atroipr. 'OX' {3tBuiG JlE T']\I EVVOIa TOU OUVTayOJ. TTOU K~<.EC. KEVO.I0'1TWV TTDU pal) 'l OUOTryIJaT'K~ KaTaypocp~.~r'1o'1 -Ioax -KOI «at ap'1)/06IjTry0'15UVGOTCUOVV 6Awv Ka8'1JlEplvir aimbv KOI o TTPWTOC.low· OT'lV KpmK~ TOTT08iT'lOry.I)ary y. tKOOOIJC. Mia KivlJolJ i'. TTlOT£UOUPE 6T1 ea eivai 1610fTcpa XP'1OT1KCr.0 TO uAIKO. AUG J1E T.TO KIj aui'.acpav£c. Ta f3. AOlTr6v· TWV aUTOI. TTOUpiaa 0' tva oiotroinon atroipecov -OljjJlPwvwv rj avrrrnliuevcov 1--'£ TIC.

H «otvcovta TOV wxaplaTEi pa TIS' uttnpeoiec 770U TOU 77pompEpE KOI TOU rrapixCf oav avapvlJOTIKr] 1TAoKG }JIG auvra{lJ. TTpo£Tolpa~ETal va TTE86vc:t. To voquo Tl/S' i'. pa 80 T'1V uIT'IprrljOf I. TTOV.ETUI DE olio pip'l.wljS' TOU onuepa uTTapXEl ETT£lOi) u77apX£l TO aopto. OTfJV ouoia. (Tov ETOlllai'. TOTt TOU EUXOIJGOT£ «KO/\tj 50uA£la»).rrU/ ylO va EVTaXed OT'IV «otvcovia. AUTO 770U JotPE «J.. KaVEI rlJv EptpClV/atj TOU TEAEurufa DAD «at TrIO aTT£liI'ITiKO . EipaaTE 771a (3i6G101. EKTTOIO£UCTOI. LTO trpdrro uipoc 0 6v8pWTTOe.JTrafVEI GT'lv trapavcovq».a). ['/OW. ylO T'IV aKpi6£. «otvcovioc. TTX Loul/oia TO Eixav arro KG/po of.npOAorOI H i'. ETolp6i.. To uipoc aKplBWS' aUTO eivcn TO Bipa TOU {316Aiou. 13 .ouv 01 evraviuvcn. 77W') TO OTOpO aUTO & 80 oUaf. To utpcx.wljc. TOU! . OTOV trapaviovoco T'Ie. «KaAq orotuobpouto» KGI TO 6110/0.£1 T'1 oopi).OUES' XWPES'. i. [KOI} aUTO TO pipoS' O£V EivGI 8Epa TOU {316Joiou.LI7pEpa ria TOV OUplOVO TOU poso.lOuxol· «EUoS' EUi)vwv LUVTaf. aUTO OEV EivGI 8tpa TOU {316Joiou auTOU}. p'lxaVlapo. 0 WfJPWTTOC. LTO OCUTE:pOptpo" 0 av8PWTTOC. AMlwS' TOU auyxpovou avtipdstroi: KIVOUVEUEI va fiTlv iX" vonuo TO 77PWTO utpo« T'IC./~uXWV»). £vT(iaorrGI OTf]V KOIVWvia.) KOI oe tpia: iva 30 jJEpOC.wi) TOU aV8pWTTOU aT'I OUyxpov'I EU'IVIKi) (KOI 0X' /JOVO) «cnvosvkx XWpii'. T'Ie.unpo: 01 aUVTaf. Ll'1AaOr] Vi QviBEI TO OKoAo770Tla Tl/') oopi)e. anpaivst: ((Ka~" tepaoyia».

ware pE apuVTIKoUC.'7 KU». AMaTO xpaVIKO OlaaT'Ipa ue aKpa atto aptatspa TO 10 Seuteposetrro TI)<. '1l1IKia.a pE TO oxoirooc TOU f3IBMou. XupoTov£fTal «TGXT'K6».. T'7C. a KGIVOTO- ouoia.o. OTTO «(pau7Iou H TTOA/opKfa GUTf] TWV EAcu8cpwv av8pwTTwV ottoaopxrrrot».ia erne Suo [.wit. «osvcoviac .. EOTa> OTOIXEIWDEIC. fJ oteovtveio. oKAaBoue. H TrPWTI) eivat TTWq BUJJpEf orr TO £K1TtilMUTIKO «OU"CXES'» asp' EV0S" /-lEV upxi(" T'IV trpdrtn anyplj T'IS' (WIle. 2'7: TrOlOIKOe. ETr£lolj ptXPI liEv ETUXE 15 . orjpEpa I . vl)TrlaywyEia. 6: npa(1) npaE.. Kara TI)V TrPWT'I [. I) Bouillj . . rrpaE. 01 TTUACS' avoivovrai rwpa OJ(iTTACX7SC): «A{IOC). 'O?o 61aaTI)pa TO OUVO/KaTO. utoa KaJ a1To DUT(. l] T'1i\£6paofJ... H OELJTEPfJ «cavorouia -TTOU OT'lv T'7~ \ -. araBpoc. aUTOU TI. T'7. (wlj. '7POTIKO. trvive- «oiviovia aVl)ouxia (Trov EV'lit(KWV): KaBl)ouxa[.»). T'I.a TOUe. 1"'0. MTrOpei va oraoiobpounoe).»iE. 6{/OS". .. eo TOU..£1TTOTf]s" orpattcoTIKIje. (lAyopl! Mttpotio! Na To f3IB?io aou ~tJaEr». '1 EKKAl]ofa. 1I0mov TO BiaTpo <EKTrailiEuo'7" eivat tva opapa p£ Tal.. TOU opapaTOe. TTa!OIK~ Ij pafJ'7TlKlj Ij aVEp£lI'7 ~. Ko/ Set. 11'771aory TO EKTrOlTO T'1 lIEI- OWTIKO "?. MTrOpEi va uvapp'X'I8d ar'lv "papxia. a~roC)>>. TOU OTI aywy'7 To f316Mo aUTO aoxollEiTaI OV8PWTTOU: ME TqV TTPWTO pipo. KOI T£lIm. Na aou (ljaEI»r al/1£- crrc "oxoAIKi. TOU -av atpa«at KuplOilEE. arrOTrou va TTJ(JOEIbOUA£I(Y TIS' orparturnxts. TIWTIKIjS' OTf]V KaBE 14 apxi(EI ciTTO TI)V 1TPWT'I pipa T£lIwTaio oWTEpollE1TTo y. yvWO£/S". EauTOu.. ytvvl)0 uvaoio KOI lIunpa pEe.a aUTO TO XPOVIKO P' TO TI)<. OUVOTOT'7n<.1EV 1TElp6~EI. Ol)POTlKO. rrpOETOlpa(ETOI va yiVEI liEXToe.. OTTO TO «aV1JAIKa» ora «EVrjAfTOU 'Eva o6ou). POIJ. 0'7.uTepa. Ka8E~r7<. TrOU ooullEuouv ue od. TTTW0'l TOe.. «aTIC. EKrrailiEupa(i 0'7. Av TO KallaoKEtpBdT£ 0IaI08'1TII«iTOU... nouopxrn». yuvaiKE. -OE Ka8£ trepi- avarpoipobotnor. arparoc pia 8pWTroC.la TO reseoraio liEuTEpollETTTo T'Ie. ErrapK£i y. cv/)060Aljc. paa 35-£OUVTat. eivco aKpl8w<. 0 TfjTTOl. ETrlar'lPOVlKOU- H esctraitizuot.). exmxtbeoor. duo EivOI 01 KOIVOTOpiEt.. ria EYK£<Pa?'OU KOI y. AtyETOI lIfyo fJa oupCPWVIjO£T£ TOUr. 5: avarripa KOI avortarn KOI npaE. atpaav- «at TTlO paqnvareq p£80oauc..uv£xte. EKTTOIOEUETOI.w OK'Ivi..elveu «otvoropiac aMa..ia- To arrollu- orparoo eivca TO avavxaio xap~f riO va evr6{cl '7 «oivcovia OT'IV ottoia (OUpE tva ovepontouooipo (wo OTf]V TCr{1J TWV avtlpcotrcov.w arr' aUTa Ta opia.q ttpdrtn: cocovtvuo. MEPIl<i.WV EMljvwv. KaBE etravooraon a otparoc KOI a orparoc.. avtpec. laMa CP£llIj'j TrMvl) fu- rro?u pEya- EKTTa(5EU0I7 oxoilEia. .'73'7: npaE."). Ij paMov aocpailw<. uKivDUVO ov KcrraoKEUOGTf]K£..vETal povo YrrapxolJv roupvic.1) npat.£I(. «KOVOVIK6». Stopurt«! OTO Ol)pOOIO ((EKTTilljpWOE fJa trapa npaE.1) 6: oroaro«. Kat utropei va T'IV exttpoocotmoet: va yiv£I BoullwTlj. TOU. Tia ~ p£ T'I OUpTr'\~pWO'l TaU 650U tTOU. OKUKO. . rrou Eloay". BI)TEiae. orpattornsnc BI)TEia.I) ra TrOlOla treprvpiupovrca trapoxcrco. aitloooec EV copa pofJljpa- TTO/tfopKljaouv KUKlIou". KoBe ~wvT()vla vespcoverca. p£Tacpop'Ka yla TIt..JVEI fJ'1TEia. TTOU eivat tria trovirotpot va Gva1Tapayayouv TOUr:.'Op/O TOU (KaTa T£lIwTaia TfjplO avopeoa KaTa Kup/OlIEt. KCXI 4'7: pi0'l extralbeoon. TO arroJIUTljp/O Y'o TVUt.ETaI. «Kopiroi . (wryC. ripou 5£ nAt:lWVEr TO rrAEUTafo OEUTEp6l1. ra OTTo/a TOUt. TO Ilavemortuno. av TuXa(VEI va O/UefTert TOU avBpwmvou -TEXVOKpaTlKO rJ. jJoi\/ara ). va 1TIarWETOI Staptce! ~O-30 xpovla~aI y. '7 alKayiVClU. £lIEU8£P'l£lI£l58EPOI ovnpo» TTOI 1TO}qOpKDUVTGI Toao OTlva KaJ Toao pGKpOXpOVG. OTTO ro «EpilPIO» (ecivca UTa «trpotiara»: Mrropcf A-1E aUT6 JJTTOpEf ttta va rrGVTpEUTd KOI va GVTpa<. pETaTpirrovTOI OE arroAlopKI]TOUS oK!\ci6ouC.: H 0rayivElo. T'7e. (TTapaywyIK6»(!! 1) pEllo.w~ -rrou KalldTaI «a.cpw<. p'IxavlopouC.1) TOU UTTOXPEWO£lt. TO oevapto TWV OK'7VWV aUT<1v. Ka. yiVErca KOI tE. TO KOPPOTO. TTol'lTIKa.. Toox.

84 xwpfC. H rrpo6i1fJpOTIKrj «UTpOTOe. 0 aVTI5pa Soxcopc 6UoS. OlQI09aVDpGI TTWC. H Aa"jK~ rrcporulc «a orrvoc Tpt<:PEI TO TIOIbl KI 0 ~AIO<. ~UKAOt. «Fre-t! TO KO:V£II:. Battpett« va t. vo KOt"U18Ei: «Eivo: copo YIO UTIVO». 16taTE DE TI AaUKI prropei KOToAa8aivEI. O)(ETIKtjC. xwpiS KOI 8EOTE<.l(i>J-lEVOC.pouC. Tt eivca.1EyaAUTcpo IlETO T'IV OIKOytVElO YEVIKO (y'o I<OBE OVBpWTTO) TlOVETTIortuuo. aUTO.O£1 evavriov rou airro TO Sucalooua. pc oCP~VT6VEX. ::tpOPE TOOOMya Y'o TO OTpOTO.OTI BtilEle. 0 aiVIDS· Ko8E- 5£v UTr~P~£.TrOAEP'KtjC.) OTOV aubva TOV OTTOVTa· oMo pe OTciliOTOra.LTfJVouoia «at ylO T'IV oKpi6. UTOV ciI£lJ8EpO KOOpO TTOU1. il. J.T'IC. TToilIOpK'IpivouC. (TTOU KI aUTO ail'lBdlEl): Ta TcilElOTEpa OTTillKOOUOTtjpOTa Sev elva. A. O T AtEI Aa'iKO TpayOUOI: «TO TIOAl! TO vcvr-vcv.ElO -01 ljJuxoiloyol ac.6- YUlO <popaEI jJ£S YIO 4J£uToKAaIEI. 12.1 vc KOlfJ'l8E1i KOlfJO:TaI . oav lT0I6oywY'KO KO' A'reinEpo aav Tr"oAcl""" PfJXOVIOpO. OJ IOTOP/KOf Oa TOU avavvcopiooov.ipopc TOOO 7ToMo .' 0 UTIVOC. Y'OT! sivat. ue OloljJ£uaouv.1 TO ea 0 umlp~£I.EI va TOVIOTE! oov KOIVOTOllio Scirrepn-: eivca 0T' Bcwpd TO orparo oav TO J. (. IIOITTOV.f XaA1vaywyouvrGI 01 GrroJuopKl]TOI aKtla601. •Apa 5£ ~ac.i1. TOV repaono POAO TOU OT1JV EKTfaio[.LTq pCTOTPOTTtjTOU TToillDpK'Ipivou £ilEVBEPOIl OE attostopKfJTO aKA680. AA\O efvm Si.. PiXV£.» eivat aVUTTOpKTfJ..» 'ETOI 1Tai~ouv Eva 6taTpo. ourco vo ~~<. TO ~oUOK6pl» alAEI ~IO •.!. To {J18J. PfJxovlapoe. VUOT04EI KOI~6TOI Ka~~la cpapa a' 6A~ TaU T~ ~w~. TO ((TOI~rTT6EP) ivoc.J(ha pou ~EVT6v£l fJE Til KaI OKEtpOU aUTts TIS ypa~~ts.Beorpo Stv rroiZ:. KoBE tiratvoc Kal KoBE xarapa WTTPOa6tKTO. KI ouo».fJa. TIlS tXEI ~p£1 TO KOU~nTI.f0 EiX£ T'I TUX£ptj (tj OTUXfJ) tprrvwofJ vo auMo6E1 TO OTpl1TO Kupiw<.. AMa pIG KplTIKij aKiljJfJ eo ijm" TTPOTIpOTEpfJ· rtANNENA. CDau~oc:. iloyo UT'IV TTOPOYWytj aTTOillOpKfJTWV OKA68wv. ttoic.EI OTTOUutropsk.TTpOOOXtjC.£Tol fl' tva 80. KI 61TOIOe. OUVOTO va xoillvoywytjoouv cilEU8. 'H OTTWC. Kat «opio».~ OIOTTOlooymY'KOe. ATTcilTTlUTIKOMyo.10. ~as KOI TOU AUT~ T~ OTIY~~ TIDU ypacpw ~Ia TO ~ yuvaiKO TIC) TTVTZ:. KOI 0X' OOV KOTOVOAWTtj 0TTAIKWVoUOT'II"iTmv TfJC. Kcvsvo.01 reseuraiot treptuevouv trcoc «at tnoc TfJ illvaywY'Iarj TOVC.• ~IKP~ Srop- Swarr «0 orrvoc tva 004>6 KaVEI TO Troloi j.\iyo.pa a tvaS. ttpdrro 1TAavo. 'OTOV «atrore Bo vpaqrre! Ko/ '1 ioropia TOU UTpOTOV. va AEe. ea XapEi. 8tOTPO OUT[ cropo. 16 17 ..LOY TOV OYKOAIBo TTOUKA£lOWV£/ T'IV OIKOOOptj T'I. 'XEI KUi TTl TO ouvd&qo~ IlouXfl! TT0I610U.{JloPfJxoviac. Koi\o Kavel.£1 QuO TOUAOXUJ1:-ov OTO}JO. mcdvcrcn <!1Tav£l. XTaJ. rro vovioc.. TTtqlTel 'OfTOIO~ KOlpoTai eo TOU hOyas· vvonx{ci.. Tivoc: Tau 8ti\f. EK£lvo<) KAOiEI. ..10UOKapl». 7Toilv av 0 KoBE avayvwOT1JS TOU £{aOKr. (EYKi<poilouC.uo'7_ . Of. [loioc 0 OK01TOC. EKTTOiowa'l<. Tau. 0 OTPOTO. iXEI TO olKoiwllo va OOKijOEI aUTO TO lilKoiwpa. TOU TOY urrvo ~E TOl) olKoiou. TI HNETAI ITHN OIKOfENElA: xa- 1. «cv va KOI va TIOIO KOI~. iXEI TOV TcilwTaio . KaVEI TO TTOI- 51 xo"i6avl»..ot.. TrEOEI 0 To {J18i1i0 BEwpEi.

l0KPOTIKCxKUPIOPXIKO TOUC.l1TO:pOOUO rpovovro. ~Ias: KOI va ¢lavE. aMa (fvl- 'OOTE va £.110. 'Ape €:XEI KI aUTOS Sf~ <l>uo~ EXEI eo Av aVTI~ETroTTI~E O~WC.{ja~op£ 61KU'CJJPCtTlIJV TWV ra 1TGI{. nalSIKtj M' EVa Ka..uToia QVO:AUOfl.popa TOU. K~ viK'l! OEYdYol KOI KOK~ I-I0VO YIO TOV KOTQTTO- OV9PWTTOU.£.a pa<. TIlS £AtuBEpiaS.E. avCX6pUCJTE KUTU· fTirT'Iu'1 orpo Boov 6'KWV pat. nOTE. 61Ou. AAA6 £IvOI TIEPO OTTO01Oxo-pcvepo. VIOT! va IT£Pll-lf:VEI.~ TWV va E.. OTTOT' cXYKITWV TIOrOIWV TOUS: KaJ cvcrrroooovroq T~V wKOIpia v' alTaYKIOTp(J. jJEHJ ° '1. H ~w~.\AO: yID va I'fOUxaaCI Kinron: . aia8'll.lOTIKO: av£{apTqoia Tipa~ oav aUTtjvopE~ K(l1T(J. tOTOO 'l j cvctsc Pvv OEYI::VOIOCPtPETOI IO TOV orrvo Y TOU 1TOIOIOlJTil. OTOV KOTOTTOKOI va q>OiVETOI TOUVTOI ~aGlKa 01l1. AAf.UTIVIO . ~laOTpoq>~.. EOUTOUS:TOUS 01 yOVEIC. Evw rcopc.. {I 0)) rcov l::. 0 EYKE<I>a· TaU!) KOI va TTPOXWPOUV KOI6:Mou<. lTOU 90 TOU KOOTio£1 TOU TTOIOIOU 0' OA'1 TOU T~V ouc)..oV TOUS:. youpo OTi Se VUOTO~£I curqv KID.l0 TO EUXOPIUTO E~OpX~<. AVTi va Suocpecrqpevq orr' Til aUjJTTEplc.:. va £l/SlatpcpopaOTE pOl/Ufa r'u TO olE9vEfS 0PYOVI0j.1 6108£011. Sfvouv TOV- va <pOpT(b~OVTOI Til 5IoO'rpt6. '1 pavva £mlolj 0 Tl'O- npayJ. TOY errvo rrevre ~tPE~. lTOPOTI TO ~8tA£ TTOAU). KI i. 6fKIO. 0 YUI6S ~oS tXEI TIlV OnOiT'lOf'J va HIS' KOTOlTOTO:£16i\o TO XPOVO Tfll). Frorf -rcopo £~ric. aAAa KUI YOVtiKIj av£f.JOuoav va riVal KOll1JOl1tva rropo Elval TOV f.. Blle6 vuvcucc TOU Kafoopa Aob~ va bpa) nw~ o. cpvorepo ~w~..TOU XPOVOU TOU yta TOV KOToxrrlT~. A.lo AAAoipovo av 9£wptjoovp£ OT' K~C.l~ vovslc). T'lV evrovq TTOU TTPOTIIJOUO£ tva KOI M..a rune.v' aaxoA'l8ouv rcov EOUT<.€'POVTOIvro TOV t. TI OTIAOUOTEPO coprrepccuo: TrpUOUllTO. BY~KE KOI TOU eirre Soo MYla. EvTOVO 5Ia6~~aTa AO<)XPEI(). (VTOYO 1-I~8flK£. IOlofn:pa OTf'JVE<P'l6ria K01 I1tTcX.lv. "Ape as rrcffcoU1TVO~T~~ ~a~o~»! £UX6:PIOTO. TO OIKO TaU!). 0 YUI0S: ~as eo KOII-I'l8tf OTTW(JO~TTOTE. Av etAEI.H. 6IKOIW~aTa. y£AaOT~·y£AaOT~.l>V TOUS.. EKTOS:TTOUTOU EllTE 4Jt~~oTa (y£AaOT~ evco bEV KOI~yEI K01:00Uq>IOOjJ£V'1.lovo T~ ~EAAOVTIK~ tXf.£KlTAflKTIKO rrooo TTOAU tVliIOC:PtPOVTOI 01 vovsic Via orrvo TWV lTOIOI<.)} TOU av£~opTr}afos:)..). TOUS yov£iS rrpoorootcc va rrpoororapoov Myla AaOT~. aUTlj. 01 YOVEI<) vo 6dxvouv OE cv TTEpiI-lEV£ OTT' 5UDOptOK£J('1 OJa~opTupfo.apT'Iaia KUI av6uTu{'1. TOU XPOVOU. fl KOTOlT6:T'lO'l TOUjJEVO.\(JJuil 'OTOV. OT«V £p£i~ KaTG1TUT'I' T'lV TOUS: TOV LnTVo KI aUTO YIO TO OlK6 IJOS:TO «f.o TI qrrctve 516i Frcrr! TWV TOU~. TOUS. As: crrorpccfocope pa~ TOV 61TVO. Pieola.~£TaI urrvo: as ~~v av~ouXOlj~£. ~aaavIOTIKO. Kahn vo TT68(J}~f. OcpOOAuov OVTi OepeOAtWU.. EVOloc:t>Epo~aOTt YIO TO OIKO TO TTOI- 9a {j. tylVav avriTrTu~'1. oflS P10l-los:.) OUT~ Til OTIY~~. I ATT06£0~EUOVTO<) TOUe.UTTVI ~ac. WOTE. TO Xp6vo nov T'lV 'ov6TITU~'l O( 80 TPWVE TO xp6YOVIWV TaUS:. aUTO OKpIBc. 0 ~IKpO<.:r}Vcepe.. M\o -oAofj. T'lV EuxapfOTilOE ~t TO 8EaTpiKO 6uonpEOTO tpyo «~W~~tPIOTIKOC.UTTVIO}).X£I. LTOV 1TOTOTflS VPOCP~S: orrvoc elver OIK~ TOU OOUAEIO.lVOITfj.vbla<l>Ep8ouv Kal TO lTOiOIO ~as y. Eva HIS: jJOjJOC.l80uv Toxpuva xrn avE~apTOlTOI~' I-IE. To q¢lt~oS 90 'VOl 5ITT~6: KOI vro TOUI) OUO. JTPOalJJ7TIKoTqTE~ rrt8uv«v. (aVE~6:pTilTO OTT' TO lTOU TOU EiTTE)8a OU~1T£pOVEI OTI.yo apYOTEpO: Xp£16~£T0I OTOV «O.. yov£i~ OTTWA£I0C.. OEV ll(JuXeX~£1 lTOT€: OTtp~O~ oov bIKmW~OTWV KOI TO TTOIOIO:TOUS OTT' aUTOUS:.. lTOAl> o~~aVTIK~. MEPIKtS q>opts.pOVT<J.VOIU(I:H::fJUyUTfVO TOO':.. 00 TTpOTI~. 01. O£ H:f. T'I P'l avoxlj TOV~. To ~£O~~tpl ~ uo- KOI ~Ia rropc-rqpqoq ~o cvovxorrrrpce va ~~ KOI~~8Ei err' T~ OU~lTEPI<I>op6 TaU rror19 18 . AAAa 8a T~V lTA~p"..oEI KI 0 yovI6~: EKvW· (mpo6 aaxoAEiTol jJ£ ~tvE<.i>s Elva 610- OTpO<l>~ Evbla<l>.. aVTI va Ev610IPEPOVTOI YIO TOV EVOIOq:.10Ue. uTTo8tTaU (TOU OIKalw~aTOS aUTobI08£· TrIS «(E9vlKI vo TOUS: npoorrcfkovroc Sa 'xouv OAO TOV KOIp6 KOI TO KAi~U YIO vc Ort~IOUPY~oouv. Hvcn rourojpovc Ol. o<l>ou !3yaivEI xa~oyE' fl OUjJTTtPIq>OpO:TOU." 'lJ10 Ko90AOU O1TeXVIO 'TTopo6oX~ OTIO TOU') TTOAIOT£POU<. a~ ~~v KOI~~8Ei Ka8oAou ~O:A£I' ~'lxavlol-lou<.

re O. Epyo- ~tyac. M~TTw~ ~o~ o'O<1>£uY£l on £- va AkP16wc. oovsrrsrc £pyaaios. TWU EXOUV va i-I08ouv tvav O~6MflPO xoopo.la. t6pa T~<.1t Ta fOla Epya:lEfa A~o6 0 !. YIO va J-lfJV TO 01T6~£1 cpvorspc va TO OTTaoE11 orov TETOIa ea TO ~piOK£l I-'lTPOOTO TOU..aTTOIoaywy~O'l dEV ixO[lIJ£ 1TOU rraptxEI UTO cro.TTTE<.YOVOC. OTa xwpo.0 TO TTWC. vouv.oVTO. Mv J. ~£ 60' Y'O OUTOU<. tXt! OTTO K01p6 rrpocreeef KOI EKTf'}: fJ KIVOl08'loio.E1e.'lc).: yOA. a20 qxrvrocrq lTo. peyaAw" efvct Yla TOUt) aA"O.aiwpa T'lV ai\~ee. 0 KOI £py61.KO ~ac. oorspc aTTOThJ. "OEyupfl.OTI OTpaTwvi~oVTOI OTT' TO lTtpl66:Mov -rqv povo cvrpec anaOlTO!- ~UC. oorspo KOIT6~£1 TO «TIorxvi610» 6X1 TO crro 90 Seorepoxerr-rc . .aTOV <1>01'0. ~UT'l EXOUV ypoqmi £KAOy~..2. av npOKE:ITal Y'CX a9AflT1Ktli 21 . £IOIOT'lTO OTOV EVfJi\lefvoa AU~tvO.: TO TIoloi 90 aVOKOAU4JEI rqv AIJEPIK~.. floC. To «tratvvib)» 6£v TOU TTOAUYOlJOTOPOUV TO tTO'~O TTPOkOT TTOIyvio. TaVTW~ 1 (TO 't'EIJTIKO" KOU~IVIK6:) TTm6f.OVTac.OTOV 1980 rrcpooEKAtXT'lKE To 1.a va pqv t/>£upwq TW.t~al H M~'l TTOiOi TTPOtPXfTaI =0 TO p~~a TTai~w. TO epvcotc TOUt) «TfOlyvfOI» E~ lofrov T' aM6TpiO n:c. "OITTOV.6pu!'ano!'ou: Y"Wpi4E' TO TTEpl8aMov.KIV~O£IC.K. KU0 I K01lTOVTOI OU KOIVWVIKO y!yvEo801 pkoc 6001 EKTEAOUV AETTTETTiAf..O TOUAOx. KOUPOt.I}V €p£910J1UTWV 0 1fu.EI va "Til')! 'lowe. H a.. T~<.06"TIKoKIV'lTIKq aviAl{'1 OIOOT'lKO T11t. KOI TO ytyOVO<. ~ae~i6£<..> (~OT' [<1>w~L curl [X'l~'K6 £p£eiO~aTOL tJEpi6a «NEA EVOTIAWVAovcpecov» cpvorspc. EPYU40VTa' ra 'l aTTOl. E~~V'K~<.a 6 TI "0f T'1~ OT£pqU'll) aT1"omp'lu'l T'lV Tl. TT6vo~)).WS· 'OX' ~d<. axto~ xtP'-tyKt<l>OAO<. "'UXOC.a £flU A. OTT6 TO 1TOIYVIOaOIKO . KG.01TpO)TOOUVOVT~OE!.RyOAEC. ((lTOIOI<l'» To lTOIOI Tfl'.L yM>ooa axto~~ Epvcolc-rvcoon KOO vvcoon rrc T~ KEVTpO KaTaT6:~EC.6i 0 "PU}'PUTJKOt.~T'l~O T'l" oio ~~'l~O£~6PT'lO~. y. Aio8fJO'l T'1<. ~ITpa 'Ape EV~AIKOI TTOU AivE £IVQI nOlyvi51. KOI DE UTTOOTpO<1>~ £ KaTWTtp£C. upvo r. aUT~ £lVOI 6cv TTai{o(Jv: TTai~ouv».IVIKO:! lTOV a:~i~ouv TIEPIOOOTtpO OTTO TO TrOISi TtlCj.J. ~aq>Ti~Ofl£ TTalXVio. PpiOKOVTOI Hvct TTpay~OT'KO eau~ao~ou 6~. flaOaivouv TTa/QUX. OIOT'1POUV aUT~ Tf']V TIOAUTIJ-Ifl KIWVOVTOI ••• ~£p'Koi £PWV'lTt<.'~ TOue.T' £TO «rrct..KO O1TO~OUvt "ovo TOV TO votvovroc TO YTOUACrTTI ~C. fvwo'l lTOAUTIIJ'l. O'l~'OUPY'kO. TO d. poipcuuvll lH oB'lY£! aKoflo lTOU -TOU [00<1>P'lT..a TWV t.OT. P'lCpOU.1EvaTTOU No 'XEI OTO J-IEOa Epyaoioc.ouv! M~e£lo.kO. avOpomou<. . ElVa! O. K.ta 1-'£0' aTTO T~V xouvic flac. Koo eo 1-'08£1 6T.kO TTOIyvio.EI rrovrc ¥Ia f. TrPOUWTrIKOT'ITaf) avaK011TEI pialu TOU T'lV Ka! T'1V Ko8'1AWVEI 6vol~'l OE TIVEUjJOTl- KO pcpoopo: OTO Eyw 0 161OS.pyooio· Kav£vae...iptpo TO 611.IKPOS 6vBpWTTOS I xtpi! Av 11£Jic UTTOTi0tTOI avcxAcx6aivouv EVOTTA'1UlTOO"T~PI~'1! ~w~oi\oXra Kal ~plal6: 00'1at 0- TO TIEp166:Mov y£! ornv aV6TTTU~'l £VOC. 6T1 TO rraty1'i6.. ra UlTU(D. tK£iv~ T'lV copo TOV ou~a~6ov£l 'I ~oTOU.ot) ~E coro TO EPYOAEio £lfIKOIVOOVl:i I.vo va C£f/IO{nbJ8ouv TOU...v£ I-'. lTEpITTtn:lEC. TOU OW~OTac. OX' TO "'£"T. aTT' T~V £<I>~TTOU ~a<.a. xapaKT'lp. Ire vc 1.ivOi OITOlTpOOaVOTOAIOTIK6 xplvovvta pa~ 6. aUa.01 KG! HIV l-I£yru01 J3aq:lTfaOIJE TOUt:) tJIKPOUt) av8pOHTOUC. TT0600<1>aopo.. Tov UOpaS£XOiJat. T. 15 ~tp£~ YVWOTt~ <<1TtVTt oooe~O£lC. xoc. E1TEI&~lTpCryJ-lOTI efvcn lTOIyviol '1 £pyaafo Taus: O!. TOU 61vtl iva bWPO (Sccpofioxlc): tva OET ~IKp6 4JEUTIKO TrAOOTIKO KOU~IVIK61 TTOU ovopccc KaToapoA.1'1 HIS xoAoar.. t~a8a o~o TTOIO!) ouvsrrero yvwa'lC. KOI ~aeaivoVTo<..a £fval p. Wy6A~ apCT~ aUTO TO piooc svovno OTO ". LT'.a TtTO. oi\'18IV6S.. on ty. 'Exoo 1T£IOT£I. TO yuaT a1'0 TO O1TOOEI~. O 1TVWl-'aT'K~C. [~: TTp6£6po<. nA~p~c.UC. Frc TOU<.JIKpOUS. 'OOTE ~o. (oav Ec:p'1~£pfoa CXTTayOPE:UETOI.K06 OXE:b6v.Aia. 8a nponuooae rpipa aTTO TI)V aMBna.lOTIK~ avu1Tcxp~Ia yvropiOEI TO creve TfEp166:Mov eo avoil..OTTol1. Kou~ivac.. cvo- To ye... a<1>~. aell~T'K~ £<I>~~£pi6a.1 TO Koul.'l~oKPQTioC.a. . A<I>ou vvcopfoer TO yU~'KO Be {36AtI TTAWP'l vro TO !-I. 1. TOU EYKE<!>OAOU £p£eioflom fl£ o~OTaL 6tp~a [e£p~OT~TO. orrol:ouv (copro So 'X(1)' YIO va ra onaou r. Movo 1TIOT~JJOVE<.KO £ptei- fl~ Tpo<!>o661'~0'l TTTut. Kiv~o~.TT6v Ta TTOIO. rrtecq. TOU OVTIKell. lTVE:UJ. ~'KPOU<. EV~AIKOC.

y.tj pE ra yuaAIKo. .) KI r] rrrrro OKE-PIO.XEI XElpiOTf")~ TToI6TIlT(lI. £~6v Via TOUS VEOUS. AM6 TIalOr I-I0u.A. TO fJ<I9o<.)).a ~6e~0~ ((0 6v6pWTTO<. K. TOU !:lima ea crrcvopnpa vro TOV EVVOEiTOI.KOI 0 AOY0C. H aUe6p~~T~ KOI aKOTaviK~T~ rropopuqoq y. KI 0 OKUAoC. OEV <iVOI TOOO t~UTTVO. ""ovna UTO/j'Kaiwpa TOUcrKEtptiAOUva TpotpoooniTUI pc cpc9iupa: ra. aUT6 OE viverco..:&IK~ JJoC) ElVOl) KOI Tf") Z:w~ -nov TTa1451WV (aUTO uoc.. K6Stl. t..TO E~OU KOI yfV£TOI 01 TO Ka4-'6vl. TTOU TTOpt.TpW)/ TEPI-IO Kaf TO VTOUA. TOVTWV 11 ClKOToviK'lT'l 1 TOV orrcvopeopevo KOp1T6. orro 4>660 IJ'l orrooouv TO jJlTOU- KOAIO j-lac.KOv0I-If:: KOI -OTpo66 ~cnlo . TO KAEiVOI-IE£1-'£1<.\CcTTl j-lE TO JJTIOUKaAIO TOW lTOTWV . OKO+cvoqrol. 1TO\ITIK~ TTOIo'i liImptpov po<. KOpTTOC.! •••).arTl. . v' EKd avoi~EI TO VTOU. DEC. .A. TO lTOfpV£I p' EVOIO<. n6~E yl aMous poi«.>tpOV TO KOITaZ:EI Kat T aVOIYOMEIVEI 1-110 &UO CPopt. To TItTO(! Kat ~o\'ayupil.: TO!». aTIOOTEpcilVTa. TO £V- ~t601a TEpjJO.<. TTPWEI va OTTo<l>aoiOEI pc Tivo<. TOTE KOi: ((O£e.\f")tp'l KOI aywy~. 22 23 . UTO VTOUA01T1 Sc 80 SEAEllTIO! Fleplepvc lTOU £ivai TO 1TOlbICc! KI..T~ II06<1>a . va TO !:l6A£I<. va 6Ia66:~EI ErprWEpi80 TOO<. rcppo. KOl Tt. . TO pouo<l>tn lJ. ~6eO~E aUTO.TO yM<jJlflO AOYla va ~P£I<.l LlEV ETT!TpErrOIJ£ cro i-I0<. ~av6 TO aTO VTOU. TI tXEI I-IEOa lTO- Suo . K. ATTOU 400 jJo TO 1-168£1OEV EXEI TTIO EVOI04ipov. o £V~AIKOC. aUTO! 6IVO~E «va ». pia. o}\A' crrevcvnoc Mia - va j-l11 ~ovon6:~I. (Ja eivan pc TO 11"«16. va TI ({VOl 0 orrovopsujJtvoc. o~w<.'Ej-ljJO - 3.o.a~ IjTCrv trori livvaTov' va KClTa· voljuouv 01 appo/j. OUOTUXWc. AlTO T'lV orrpcffc KOI cvorrcpffc TOU rrcpccetooc. (T~S yvwo~S)· YIO VO BnoouKI au~Olau- TOU. paOI0<l>wVGKI Tpav~iOTop (KI aUTO orrcvopeceror. cpp6o£I<. 6X1 Mtf01jJO.\CcTTI.tTat lTOV (0 EV~~IKO.EI 8 vo J-1a8£1 TI «cvevc £X£I j-l£aa OTO VTDUAa1T1.». TI aTIA~ elfi- VOl ro rrpovuoro. VOl OIKOIWfjO KOI TTWSOUOKOII")OUflE T~ ~WfJ ~a<. E{avrArjuapE KpU~~tvou. ). ~OllIS Bo TOU. cpevc: TolZ. fie YIO VEE. oUo.<f>avnipou. TOaO av 8tAOl-lt ovorvuc cvoivu T6<. XPtlol.T. TOU (16ivOI opeveror»).\.PjJO.:. «cvoue OTpO66 fjO:TIO). Sc !-laC. pououcri avTi.<f>aUIUTIKIjt.. KOUTf. jJE VOIOZ:€I oMa unoOTptcpEI «0£ KAOOOIKE<.. 0 OlTOTTpOaOVOTOAIOjJ6<. jJov6xa. KOI f") rrpoocornxornrc EKTPETT£TOI TIPO.. ojJw<.TIKWV Cip'1pEpiliwv att' TaU<.T'1<.£1 Tllro- '000 orrcvopeoops TOOO ElTljJEvEl! Evw TOU lTof~EIl) TO Tao£. Toar] TOU av8PWTTOU 60KI~6aE. auplO nou a~ll£po 4JEUTIKO rrtnvvffirc T~V all~eEla..a aUTO.el UTO vrooxcrn. XillIE<. xopT6TO. 710U CvixCI '1 a"'ayopEu0'l 6la8oopUT~ TrOA. AU6 JJIOC. efvcn TEAOC. K6eE YOVIO. 0 arraYOpCUJlEVOq «aptroc TI va rrcnfif }JOS.TO flloov ~u. OTO arpOTIWTrI iOlo Myo. «TI «TI 4JOxv£I<.:). KaTOKT~OEl" KOI va etA£I<. 000 TO KOTOVO~Oel '000 OT!.. .. TTOU UTTo6'lAWVOUV TIOpaiTrIO'l'" TO rrou l-I£Tax£lplar~KajJ£ KOI ETTlOm: rrpoocopivo To jJoeOjJ£ TO KOUTI.T.TO pipOt. (oIKoiwOEV TO jJCl·<. YIO YUOAIKO £OW OE XWpUEI rprm eto~.!.

YIO ourov TOV IlM810 KOI ~A6Ka lJlKp6. KOI KOOjJOU. ETTOjJtVWC.00'1. prroooouxnce. OKCq>TETOI: «To CPOY'lTO Elval wpafo.:.: I av pou Aiv£ ""PllaTa! K 'EXEI youTo OTI £(VOI wpafo TO t. Iha pioof} u'I.OTOV rrpooospoue va P'I" TOV pJTOVp£ £PJTO&'O. ovrl 0<p8a. OTOV KOTO Tr}<) ~ap6Tr}TOS ~Tav Kat VOOTijJO. Yla Til KOTOUS Eivm va AE. Sev £~r}YEfTal. KOTO T~S aopov£las KGI TO vcovsvvnKOI TTEPTTOTr}- KGI rrrov TTp6y~OTI wpaio. olojJopTupr}8d tvrovc 4'Ux~ TOU ~IKPOU~ 0 EV~. 'OAa TO 1. T'I. <pTOU...lOC. ~ ¢poa~ eirro. "txw loiav aVTIA'l4'IV". Xap6 OTO nplv OEVTO ~tpa~£. Tt ~TOV "omov. H oia£l T~ aU~TT08£10 ~OU: LT<18fJKE'I rrpWT'I '1pwi6a Eua tx" Ktp' T'IC.l£! 'Iccpc TIOIOS IJoS TTiOvEI . «pro aTI. 'Evca. £1: KlTITO~T£ TO .J1KPO»). TrOU EXEI tioSd OTIlv Ei\tu8Epia ElVOI anrA£u8tpwa~ orro T~ <pua~ KOI UTTOTOy~ T~S..A. OUI-lq:.w8tpwa~s TOU orrc HI q>u0'l' H rropelo TOU OT()J. EKTOC.\IKOS.. Tccpo TO "M~~~I KaKO".\06"».00'1.l0U dVaJ q rropeic TOU ytvou<. atteT'1. o poe . 0 jJlKp6C. ". OE jJivE! rrcpo va o£XTW JTW5 orcv 0 evrjAIKoS' AUI Ka~ KO evvoe! KaA6!!! CDofvITm TO KOh6 ea TO h£VE rtopo KOKO. 'EOTW KI av TO Tf~'llJa Elval TO cSIW~IIJOOlT' TOV (YOVEIKO) TTop6&t100. Mas . .6rvTlO: -tqv 'Eva') KOPIJOOTOmo TOUS. OTTOT£.I.(ITtu· f10VOS TOU TO lipo~o. OTTOKTrloa at! Av ~Ofte£la.p~oel. KGI TOUS Eixa "TTEpi rrox«c-rcec- fJ€y~AOS 6~wS EIVOI tXEI TIt) cvnpprioerc TOU: «Flou 6arVEI aUTO. avttorpoqmc a{lwv rrpopo. ·O~"'S 8a i\E. K.tpoo OTO va . aMo rcopc TTOUTO ~08a~L aTO <popts TTpOTl~OTEP~ ~ ~"'~ «rn TO Ktpola~o T~S. OAAIWC.~ou) «Mall.T.A. o-ne oiyoupa. 8n xP~OI~O' TTOI~OEI TO Epyoh£lO TaU. 61TOU Se IJoe. «M~tl'lr}! vc Tooi\o6oUT~O('1 OTIlv EUTuXIO TOU Ka- K6!».l OTt'] YEITovlooa: «Ma TJ £~UTTVO TTOIOf! KaTol\o6afvEI})!!! I AOITTOV 61TOV p£l [3MKa... 0 ~UTTVIOS ~tyo"oS T~V AtEI TOU ~IKpo6 cvaptorroo ~£ KneE EUKOIpfo. aUTO TO mpi<p~~o crrovopeupfvo StvTpoi 'Eva ~~AO! Xopo NOI. Be TIE. OpIOJ. TO:xtplQ 'IOU (aUTO TO aYlo XtPIO:!): oppnoe ~taa OTO TTlOTO ~E Ta OUO TOU xtpla ~a~i. TTPOV0'lTIKOC. TO 11011510 1TpOTI~o6v Tfl yvwOfl TOU orrcvopeupeYOU TTpaYJ-lOTIKOU TOUPOAIKWV.. 0 «rrOAITIOjJtVDS») jJEy6ho. nohu yapya0 ~IKPOS 8' apxiafl va OOU~fl)£I.. So ~PEI <PWTQ ~as. K'oToOTa0'l elver cvlcrrq YIO TOU') 1. (o<p8a~~ov (TO TOpOPI ~as) ~8IK~ <:ouyK~a. TTOVTOTl'lV KOOOPl6TIlTO OlT6 TO lT0I6f- E:tpoJ.. K71aOlK~ <ppoa~.\tv£ 4't~aTa . X'ljJIK~ TO OTO~OXI K. 24 25 .naPOA' OUTa. TiTTOTO troporrovco»: lIUOTUXW... a~~8£1a.'ayt~IOt EvtpYEIO Aywvas Aywvac. YTToTay~ rcov corelpeorcov QUVO!-lfWVTIlS 010 HIS YVWO'lS TOUS_ H rropeio TOU ov8pwTTlvou vevouc EivOi ~ roroplc T~S aTT".10EScpopte.! Dpaia UTOplOTIKIj jJas aUjJcptpEI t~U1TVOS. OVTI TWV LtJElrrlKWV lTAOOTIKWV TO XafP£TOI KOV£(<. <pou TO «povc JJOU. CPayrJTO ElVaI OTO TparrtL:1. TOU av6pW1TOlJ arro T'l '. -TTPOTljJOEI Tr]V rj)J£pa. ea EVOTa~o<:EI 0 Wyo"o.IISyOAOUe. yvwrrpcpc: 4.AElJ9cp6H1'1.\~ <popt.t- Ta 5'KO oou OIKO ~OU KOI ro OT~V OIKO ~OU OIKO ~OU. XIAIC.JTTOpOU~E va fiE XPEIO~ITQI rc TOU! TovAo-x.T. . ~EPIKt. 'Eva rnoro "'OT'KO. P'lXav1op0C.) at pucpovpcqrlo: TO of TTplV lTpOA66EI TO rrotTTIOTOV:.. (~IKpO) 6v8pWTTO 5EV .

Kcvevc ~cbo OEV TO Tof('. 1-11060uA£.lCt T'1C. 1TuvciA.. «"tcpevo.tpcxiverat Yla «aVE~apTfJoia».. 'l pq-rtpc TOU TOV Toi('. ap1T6~EI TO av8o&oxdo OTT'TO liEv TpOTTtl...10: KaVEI: aOXOAEITOI I-1E TO avBooOXEio. ».) 1l£ To 4nov(I TTOU TO TTmSf YEVV1£T0I cvqprropo KI KI E~apTrW£vo.£I: ~ElTOupyd llaii. TTCVT£alu8qu£lt.» ~6:0(IC.vc<. Tf)S KOI T~V lTpoaOX~ A1>ou.ouv tf. TqC. trivre ilia one uno TTUVOJ.lI1EVc. TOU cvOpcorrou 80 ernpefvovv OWVE.' H NTiYa KaeE TpEl<.EI rJ ~6:va TOU ~£ TO KOUTO. £E. nOpOIT~e~K£' OT'IV c/. UTTOXPEWVETOI 'OTaY ea rivEt 30 oovv aur6 KO/ Ij 50 xpovwv 00 TO (3piaKCI cvva fJrlxavlKo TO OTO}-JO TOU..w. nptim NA Ef- 26 27 . AIJEpIKavQuc.l£ TO xtplO TOO<.£IO TOU. Km TO rrtnfif T'le. A1TO TfJ oav KaTafj{JT'I~. OUTE KOI TO TTmOI np:. Erro P tvwS I-J1Topd vc XPf)OI~OlTOI~OEl TIS ma8~oEl.. uTTofJiot::Ir.1C va OlOiJOprpWoouJ.lV TOU Ba TO 6186{£1 ot«71 lVOXV£l..! £PPfJVEUETai 61\A0I ea q>wva(ouv TOUr.a OT6pOT6~ Kia TOU.EVO rrou pEpl- lTolBf ~OU)} I OEV KOToAoBaivEI fll-lilTEPO TOU lTWC. Ko800<. TTpirW va oUfl1repu/Jiptrat /1£ uTT£u8uv6T'1ra. 6). TO evco TpWEI.I KOI KOAU va TOU Scbcoov I. v -rrpooKaAci oaaKa1a 8dva iKOj. Ocrooo rJ povo KI 0 TTOTtpo<..5. 0 «K{'pJ£ MIXOAIJ! nioE lKUIJE EKElVO. LOY vo ~mv OVOlT~po. OIa6~afl. IJET6 ETTCtVEli\'lJ.TI EKElVQ rrpoorrouet 01TEyvw0I-lEVa va TrlaOEI I-IOVO TOU TO £~ap'lou~l KOUTOAO:KI KOI OTOV Ta llato. Q1TUllTi07~K£. H lola TTOTt O[ 80 I-JiTOPOUO£ va KOVEI KaTI TETOIO..a ttou Kaow 070 <t>OY~TO TOU. £YKOTth£llj!£ TOV oyWVO. -Kal ' GTToilura- TTapac.10UY o. (NTOV NTlVKj. KOI KUplE MIXOAfJ.a l[Jwv6t. va ElTtpBouv t. 'Av8pamoc.l£ £TOUTO . JiE}'W.oTT6oapo . OT~pi~£TOI TO 0YKWO£. I\u- Kat ea T'1C. eo M:pw8EI!»: VOIYOMdvCI 'Ero: 0. «TI "ETE KOA£.EI.wnpIKi~ Sev TO KOTO'q>tPVEl XP'lOI}JOlT01Ei TO' xep6va 0TOU TTalOIKir. Tqv KO:VOUV6MOl Til &OU/. p. T~<. oiT~~o T~S E6vIK~S aV£~apTf)araS! (IE: pia illJPOKPaTlKIj Kcnvcsvio K68E.. Aocpai\wc. '1 TTPOOOX~ TOU [IVai 0:\A06.dy/E.\O:KI. fJ uava Try~.C.l! (Mt'] T£!\Wr.VDVTUC_. TOU vro oMo £VOIO<t>tpOVTO.1f.. TOU TTOIOIOV T~.i.apT'IO'l: H eTCdV YOVIti. etva« -rrpoo'lAwptw:<. efvcn Sovorov va aoxoA£lTOI 1-1£ ov8oooX£io....d. O£ vfvrrrn TiTTOTO». TTOi\fTE. rpUOIKO va Kal\ioEI TO TTp68A'1j. UTTEU8uva Ixoll£/o ria TT0I5IC'X». LT'lV ouoio OEV TPWEI. nap' O. OT'I 600Ac. TO OIKO TOO <1>ay~TO. urrt:68uvovt. H natiovtveoq Tf]C) E~apTf]Of]C) KfNHLOYME Ana TO In/TI. rov£it.IEC. A116 tnv aMry ouy6p"'. KI fJ rtv.i KOI TI tJE vOla~EI L£ TI oa6po ~u).): aUT~ EXfI aUYKEVTpW~EV£. LTT]V ouolo '1 pqrepc TOU TPW£I (010 OT6~aToc.p.t. 070 <1>oY~T6. Av 8OtovJ.£S TI<. TIpoarr6:8c.'lI'II£V'1 {Jap8apOT'lTa ya-Ulya vee vc TI6:PEI TO KOU- TO)"..

fo IJ oorepia £ivai TOU aUOT~~aTOS· TlJ1TIKtl aVTooVOUOr. A~EPIK~') Ssv vOlw8£1 Oa aYVO~OEI). lJaTO». Tf1To~a trepsooorepo.KlToS.Oiouo Eva K69E aUOITE:i e£aT~.lA£1 va) elver OE StarJ va &IOKpivC.ETal KA6~a. ouv£X_io£1 u06apO 80 'vm jJE avlltpyaT'I tj tva a{IOAvlT'ITO 80 TpiXEI yo- rrop' O.ltV'l TTEpiTTno0I. eo rrpoerborrornrucri Stcpcprupfcq KpiUlIJO orrAo TOU: 80 KOf. AMIWC). VUxT£~. vc TIro<. eo yq. XPI')OIJlOTTOIEITOI TO T~EU- OXdiov 28 arrOd£lUTlKa.£1 UTTOOTpE<p£I.\OIJI. auS6p~~T~ rropoppnoq) VE.lWC.a T~V ETTl6iwa~ TOU.ljf piAutl.)TO AEt/>TO'" TrUI&i 6.. 'lows OJ. KOi 80 cvcrrcpovcva TOV (aUTO I1EV TOU Il£OW Evav TTOU TTl. TfrrOTG ~/y6upo. o'1Aafi~ elvcn orrxo.ITTOpt. rroio KOI YOVIOS (oq>c.8i(J)(J"~ TOU TTOIOIOU TOU (errors Sa rpcKOVTO: TaU) KOI GTO dopa U1TOTaytlS' TOUS (TO 0'OTUV TO O£ auMa~6av£I rrw<. TO orroio rprcoope oe 0 YOVIO<. lTOIOIOU (orqv rrpdrrq L£ KaS£ I\xo TTOUpyaielver core cv 01 TO JJE- H TPW:.TI ~1~6£1 DUV£Xi~EI va va KAOiEI OAr] Ton.l orr' TO OTOIJO TOU KOI oceipou». TO olTAa «XP'lOTElIT'IKE.) KOI 3 VUXTEC. H TO ~as.'TTf upvc. (xv8pwlTo<).:.: vvxn:')I3pioKEI OE.. ·OTOV Kopo'ioo va oK06£1 KaJ TO UTTOJJEV£1.Sa IiEi~£1 avo £ival rrOJliaywyo~ 1\ aVTIlTOJfia- 1-1£ ~ac. movoov TO YIO OTO OUTE:TO TO TTUPrJV1- 0 UOTEPIKO<. yovc. oro KE<J>~OIO aUT6.OI '1 OTTOC:P001OTIKOTr}TO K6TrW~ rrcpcrrompsvo 6. «o- LKoul.:i a ~'lT"aEI: v KAOfEI TOU T~ yav. TOV 01 EV~~IKE~ t~Elvav VO!H:.1 KOpO"IOO OT6XD va TOU':.EI TTOVOKic:t>0AO (KAaaOl~6 lTOpaoEIYI. TouAOxIOTov veu:1 ~.I o}Jtow<. KI Apvorcpc ~a8aiv£J rrOJfii T~ y~"'Daa cpo KOJ av TT£ISe XPEHl- 1Tpb.1 (XKAapa £JT. aUTO «vo ElVaI OIKO ~ac..l(.6.10 f36AOUV TOUS r'! UOTEpfo).. U1T'1p£T~aOUV ourot va OTa8Epa KOI TO Kila~a OTOV TOV UTTOTay~~. eKTO. AUTOVOO£l. TOTE (iVOI UVETfIOTpt. fi'lAOva IJ'lv TOV 1TlaOEI TO 6D£ Apya q yptjyopa TO 01T10 auro 6a yupiUEI Kal svavriov TOU 1610V TOU "a. To xp~al~olTolEi TO V€Oytw~TO v.GlPCU£WV. 3 A£lITO.I£VQ ApXil. E. rrpcoivo iDW~ -rcfo K\.\qlOKWOEI 5Io6~\warJ DU116UTIKO. ~tDa: OUTE rpio ~£lTT6 -KOJ 0XI 60 OKOUZ. oMo: jJf:XPI eect.£1 iva rfvOI UTO tva VIOe. Evoc OIxa~£pos KAaljJI6p~~ £V~~IKO<. voooc: yooy6c. Elver AUTOKOTOOTpt1)l:'TOI. voooc XOJ. vc KUPIOAEXT~OOUJ. Kovtic:. 'xw. TT18a- VOTrJTO yfVE.£TOi «lTUiXTES}). o\Ao Or}.\IOTO Icccc TO KAO:jJO TO orrxo l.1 KO:TI» TTpoatyyf~EI KOI IlrJotv. I-IO:. To KAapa. Tr}V orrouovn axp~OTwv. To 8WTP'KO StOTPO tpyo 5£v Tl. a~I~£1 T~V Karav6~a~ rlOTI EivOi oiyoupo.6106. ~ rrO~E~IK~ plo~~xavia orvo-orvc TO OTTAa:xvo KOf np. XwpfS '0T:'010~ olJCf>IBo?i. ~tp£~ KOJ rps«. doos <t>uOIK6 YI' Tr} OUTO TO KAO:IJO (CLTOI-1Crra yiV£TOI AOYO. ~a £5"..6j. KO OTTAO Tt6l::1 KOI DE TaU 6TOV ~AE:TT£I aVOlTOTfAeOfJUTIKO: K.UouC. orr~o. "KAa~a" '000 OTTO TO TrOloi. «OCOTE: !. rrioco TOOO ~wl\. va DE Kilaljla ~ yKpivlO ~ ya~uTEpa filalTOiliaywY~TIK6 KQI TPW:. OVTaTTOKp10rJ..\o8o va' XEI T'lV lTAO KQI TO K. T. Av dvot iTOI.IO ea OTa}JaT~a~1 WS 010 pcvetcc! av K~ai£l Tp£!<.I! ~~Ioia.I£ TTAoKcn OIKOIWlTElpOjJO. apKci 0 KOPO'iOO.) ApnJ va E<J:lap}JOOouv OUVTOy~: TaU'). va tfJoptUCI aAE{fU</HJ'po Kal' 0 YOVJ6<. TO lCAapa. lTPOXWP~OEI orrepvic cqpefo: «(K£KTrJl.l:iC:~:I KI tva S£- TWV TTOIOII:.os fi~ opxei KI Xcc: va fJEplKES o~W~ TO cpopie. OUTE xcv KAOiEI----+ "Ape TO KACqJO efvrn OTIO- OKOUZ. TI 1-1£ l1t:pe<. TWV 'E- va OxPfJOTO OTTAO rrenercn orov Ko. (auTo~ ~£V ~~T6" T~V rrpoooyri TOU TTpo6\rnm).uniJvEI av ExE' aTTivavrl oMalla. 8a Ka~£I TO ~io aBlcrro TOU ou~uyou TOU. • Av 8tAoulJE. ApyoTEpa TO XPt10ljJOTTOIOUV TroMOI EV~AIKOI Ylo TOV 1010 Myo.£I 3 !JEpE.lOU tpayflTO)). nflv6:£1 ~ KAaiE'" or~ PP£<J>IK~TTVw~aTIK~ TpOOf. K60£ V<lI. cUTTaPXE.TITO ElVOl urrcTO pcpxcroc Xpovoc.iC. efvcn tva') a~IOAUTIr}TOC...) &\axfOTwv £E.l£OO OTO ~E.:. TIOAU tva fiWTEpOM. yvOOUV OTo8EpOTr}TO K. civa. pioa TOU 0 T~EO~aTlK6 .a7T. 80 OE Y£VIK~ KpiDl}JO }Jr} Of.lUVTIKOU TP"''' TiTTOTO. 'Eva wAo.. 600 OT0I10.dm:1 6UOTUXfo Tr}V OIKOytVtlO TOU TO~. 8a EivOi IO)(up6. na..oV lTOV E~uTTVaoo. 29 .

a.t11]J10KpaTfa.. UTO napo». OTOV TTEIVCx£1.JE TOU') v£UpO<:pUOIOi\OyIKOU<) I-I'lxav!a~ou~ avoTpoq. 'OTOV aUTO EXOV£ OXdi6v TO eva -rpf-ro TOU ~6pou<. 61aTTEPVOEI Tr') YEITOVIO: vo: Ga VIK~a£! ~ YEV"" T~<... TO rropov KOTOj. 8a T~V 05~y~atl Tu.Ul-nn.. llaraAa6aiv£I Et: OAAOU eivrn aTO yKpivlO T'l~ pcvcc. ytVl6.. nv eo T'l~ OTTOVTaEI O~EOroC. TTOU '1 £TTOVEIA'lI.. Ssv Xpov". Km ~Ia Kpauy~ T~S ylaYla<. 6ei)(V€1 avamp6i\£lo aVETTOpKEIO. NOOTpoTTia KOI rrp6t. KI Dun: va To TTpO<J:)uA6:TTO~E UTIl ylayl6 Kal To "p66Aqpa OUTE TTOla. 81· KOIro~aTo<.IO~E Tr') 6uva~t'l TaU TTOIOIOU vc &IOIOe6vETOI.w8afvouv TO TTmob) urropei va aUYKOAllTTTtl aVE· TTapKEIO T'1<. vc KOTO- Aa6aiv£! KQI vc ~laKpiv£I T~ ~a~o orro T~ Ylayla.. . H y'ay. rrrrvro cpwvai. TO «OTIOY£Uj. rrou va anooiei OTT6 /3aBuj YVWO'1. I. Til ylOyu:l. «Alroc! OKOUEI. ~ETTpo6a~£: xpnroucc UTO XEpl Tr')<. 'Opox. OTI TO ptuov pTTOpEi va BlaKpiv£1 ovepeoa bTo TrapeA· 86v Ka. Aero eo lTOT~OEI UHI ylOylG Yla va U1T£POK£Aio£1 KOI Tq jJa~6.ovTa<. .lVEI Eva OIooVIO pcopo .. Ilepi rivoc rrp0 KEfTat. va b!OKpiV£1 cvcpeoe OT~ pcpc.. JpSEI EKE! vo: Trl ~Ptl.J£V'l aOK'lo~ T~~ rrcvco OT~ Atroc. Atrou! Alroc l » (5 AUTO EX£! yiv£! TTafJTTOME~ cpopt~ KQI ~ ~IKpfl "'iTOO. lTpo6i\Il~o OEV elver r') lToPei\8ouaa rrrcv XeEC).EV UTTapX£I. 30 31 . Y1TOTljJO£1 TOV (aUTO Tile. Ken 6t 80 TTPOA08EI va «orccxo- TTOI~EI OKEMOEI Til OEKOOxraOOP'l jJ£ TrlV rrcpoocc. MOKporrvoa TTOIO~80 Kt:pofm:1 TO lTOIO!. ~ ~ YEvia T~<. copoc TTOU ~ Alroo ~Y~KE va TTai~£I. I_HlfJO:SI " onotc tTOI Eu8uvo<popnovEI TOV orroOIOTTOII1TOio rpovo. Moo elver aOuvOTo vc CXTToo£XTw em " 0<>4>10 T'lS q>uorp.a<.~6:wp'l TTOpcuovn TaU TTOIB.To TTp6BA~~a £ivOi 01 vovs!c.IKa <ITOva T~V Ulo8cTlj'7£I' (Ev606o~~)_ A$~VOI. T~> 8a ~TOV pre ~uYEp6KOP~~ oeorrorvioooxc. OTI: ((01 narrouSes KI 01 YIOYU:x6ES IJOU KOKOI. ~" <PaYI]TO tj .~AaB~ fJEalTAa TTp<l)(TIKaAOYIO: vo ~~V UTTOTlI. 0 KOOfJO<. Ken 80 aVE6EI H oro blK6 TOLJ. KUTa1TCrrqo'1 TOU OTOIXEIOO&OUC. orcv TTlon:UEI TTWC. Iruu:iroorp Av '1 AfTOO ~B~ a~~Epa TpaBaE! T~V KOT~<popa T~~.IOTIVO» covrourrcl l l YTTapx£! aVTIB~fJOKPQTIKOT£p~VOOTpOTTiaKal OU~TTEPI<POpo: OXI! I!l. po TrWC) r') KOTW.l0PTUPO:£1 £u8uv£<_.1TEI -TO OVTi8f.. pu8~IKa. '1 €.. y'ay. YTTOTIIJOEI TOV cy- KtcpO?l. EipuaT£ ~6AIOTa- I-JTTOpOlJ~E. L~fJ£pa TO TTp68A~~a ElVal '1 rropoooo YEVIO. 60' eivca 01 tfAAo. ~afJa<. t.v) TTWS oiyou- tVOO oiyoupa Yla ymylo Tr')S &:v alravni£l.."<. KOI [3E801a xp£!a~£TOI TriUT". TO TTpf. ATTO Til ~w~. TO TTE8EpIKa. va TPW£I KOVEf<.oTOU lTOiOIOU H)e.paO~OTIK6: £pcif. 80Aou. H ylaylO: fJ6Ss» EXOUV rrspcou -rpfo (apI8~os 3) AETTT<l T~<.'l ~08ClTaTa aVTI&fwoKpaTIK~. y'ay.OUfJET~V TTEpaafJEV~YEVla ~TTOPEiva UTTEPI TTPOKtlTOI TiTTOTO TO arWOVTIKO. Alrooc TTOU [TO! OE Sa Wp'Jlt700UV lTOTf xrn opo 'l Atrcc So jJE. Av YIVOTOVaUTO.OOOT'lO'l<. Kat oro nop£A8ov. T~ 8a TT~YOIVE rrloco.TO OTTO TOUC)6MouC). To AUTo TTpo6A~~a 6EV elvo.. 8a £TTlTPEljJEI ViK~ T~<. T~<. TO TTOP01TO:VW OKOi\OTTOTI. H ytay/()- 8. 0 xoopoc TpaBcXEIT~V av~cpopa! o KOOjJOS rrou Tpa661::1_ TIlY aV'J4>0pa eivtn TO TrOiOi. '1 IJOfJO «rn U1TEpTljJO:EI Tr) YlaylO... T'l<.7.

rovloi KOI OaOKOAOI P(J.. Oho TO lTAIlV.LxEI tTOI~~ T~V alTaVT~O~: «0 .6€..'l TOU 6A}.1~~~TP~S TO 'xovs». Xaq:ui.» MaAi\ov 0XI. OAO 0XI TO crcn pevouv. DEY npoJ\a6aivou~E TIplV ..H) J-IO<.... 'l V'llTIOyWYOS TOU TIOU unOPXEI 0 oMos q.)} 6106:~EI TTpf. KG! '1 ClTiPP"Ptl T'l~ OTOV aUo.:. I() (<<OXI £yW))). TO 'KaVE». TPO' lTO() va 1TO:pET~ OTOI-'JOTE<.. Efvol rJ rrpocrrceac uTraTi"a~"S' T'lS EUeuvIlS orro TO 6To~.. 8uyoTtpa .)TOvE ouveXW() TO TTOIOI(]: «TrOIOS TO 'xove:» EivOI OTTOTEAEOIJOTIKO':. (c80 )pSEI 0 QOTUVOiJ0C:. TOV «crctiorrcpo KOI TOV xa<l>1£51o~6 ('0 aMos»). rrpoqvoupevqc yevloc.l6p'lO'l.. H K(ITETICXv6~'l4-'fl cvcxprcq ~ T'lS oaOKOAas efvcn TO folO. TOU. ») . TO rrou Ma 0 TOV poe. 4>0ptc.. 32 33 . «TIOIO'. iTp£~av <poptS: TO 'KaVE. 0 aMos»· 0 UMoS"! L0<l>~ ovaKaJ\u\j!~. vc 'xw I-ITTEI OTa O"TTITla TOUI) KOI oixwC. «cqnc 6:~r"J rrxnpoooplc {ipw pc UlyOUpllJ OTI OTO orr+n TUUS 0 ~na~TIOS TOU T6:K'l ~pil.KOI TTOl\Atc:. Kai\6 KOI nOIO<) t8yahE viKEA. npo66TES.. VO: OE TTOPEI)).ou.JClTOU AaK'l TOV -rpopospc-rei ~E TOV aOTUVO~O. 0 Xp~OTOS So dTTE. <l>pao~. MaK~ H Kal ~ 5aOKoJ\a TOU rOK~ .OpTWVQUI-'E Ko6[ rrou auv! <l>raitl KI vro KOeE OTpo60. TO TTA'lpo<:f.. H °OJ\ya (3 Xpovoov) TO 'KaVO) cxopc T~ <l>poo~ xcv TTOU!-'E TETOla . «0 KWOTac. Ilotoc o KooOTa~ TIIO ~TIpOOTa.TT£1va TII-lOOP'l8ti- -n:P£TTEI va oMo: 0 aMoS.. «cv ~a pU)T'l8£f.f.. 'KaVE» . 10. 'l iJCXI·.. (5 ercov) TIai~ovra~ TO t6YOAOV ~E TO Alyo AS TO 60UJ. To J.lO KOI TO <p1~OTo~apIO~ . T'l(_... q>UOIKa..C)... VIO VO IT£TUXE-1 TOUS OKOlTOUS TIl<).l. nOponlPw TIOJS a T6:K'lS ~pi~£1 auxv6:: no XpIOT6 TOU KOI -rnv navayro TOU».9. EUTUXWS aA~eEla. ofoa~E KIOAOC. «Flo.oc TO ) KOVC. EYoo .lE KI cvrlorpoqm: KOVOUV ElTaVEI'~~~tv~ K~<»)) ~ES66ou «TIOIOS Tivoc 01 YOVIO! KI 01 86oKOAOI ViK£A TOU aUTOKIV~TOU' TOU OlTITOVOIKOKUPrJ H NT iva (6 srrov) Kal ~Ia aM~ orov oUVO~~J\IK~ T~~ Xp~o~ ~ KQTOXP~O~ T~~ <noIDaywYITO 'xcve»: Ma TaU Xp~OTOU <PUOIKO! va TO «crcboooov «0 1810XT~Tr'l' 'EPXETOI 0 YUIOC. YIO TOV eccro ~ixw<. Kco- moc.Jtvr'l fl1TPOOTO: OTO vuro KOI orrc T'lV £1TOKOT<l I-IOTIO uou! KOHl povo KOI TTOT£pa rrofiiorrourrotou: °H aMloos rroioc va 5i5a~E KI6J\a~ TOV aTO~IOJ.. evcc 0 MaK~~ Kal 0 raK~S . nOl(j~ TOue.lfjJlO rrccpTEI «area air' TlJ JllJAIG (4 ercov) xrn 0 Xp~OTOC. «aVT1K£II-'£VIK~ Elver EivOl napaKoAou6w orro TO nop6:8upo tva TOOUPI-I0 TTOIOIO: -rroo n:ai~ouv o-rqv auA~ . knc ~E 10-15 KWOTac. EVW 0 !\OKI")<) ~£1T£TI£TOI K08t +ooo. aUTOS 0 «(TTOIOS» -TTDU TOU YOVIOU ~ tXEI T'lS vqmcvcovou TO vqmc DEV QTI .Tr)V (rrropf.. TOU a- ava1Tapaywylj j. «TrOIOS TO 'KaVE..'OX' Eroo... X~pf<.

Arr' aUTO nopaYOVTOI ..\~8f.J£». apXIKoue.OOEIC. ExOUV 1<1 EYW aAi\lwc.. ~ aTToYWYIKoiTTopaYWYIK~ EIOIKO) aMa YEVIKO) nov Kalil £1TayroYIKO!Y£VIlT0I61WV TOUe.XOUV OTTon: ~(lfv£l Av TOUS TT£lS OTI ~tp£lS TTWS bEV KOI~~8~KOV lTW<) bEV 'roue txw. OTI OE O/T1 DOLI "'Atv£.5 Xpovwv 0 E~ljS aKpl6ws: urropr! va o~KO- b~Aao~ OT£P'lO'lS ovcrpcxpobo-uccov I-I'lxavl0l-lwv. OUI.ll:. XPE"'~tv~ DlaAOYOS: rnc u6p8a0'l' "'~AOD~ ~ TTp00TT68w~ DEV To TTalb.Icyo.. KJoAac. orrolouc TO uooxo 5106oKETOI ~IKpt.. 01 fTapOTI 0 Sev njp'llT£ TIC. AOUVE1T£lO rcov YOVIWV OTI') XIAIOE£..KOI UTTOXpHDOW.oOl. oTT6 T~ EK- OKPI6wC." ~'YaAos.OrH.) Ko8'l •. KOI tTOt KOTOPPOKWVETOI TO KUpOS OQU. TO TIOIOr YIOT! 6£ So' ~£Koe6pl~i TTOTE T~ O)(ta~ ovcueoc O1OU.AopwOt. YESpa ~oofZ. cupqxovtc: KOI~. rropaywYIK6: «OpOI _ H r£wpyia EivOi O1TOYW~aTIV~.S.IE. IE Ka8£ TT£piTTTwa~ ~ ~~~Ia SO 'TOV ~EyaA~. KOI OIKOIW--40 }JaTO -+ 6pOI». aAlla «KOI~·Jl18~Kaj. rIO Of.vovelc aX\6 E.:crrsvcvn o' oortc TI<... OTT6 TO iOla TOU TO 'Aa8'1.yoAun·_p~Ku8'1I-lEpIVO: UVUI-'EOO OTOUS yovt:iS -OhAO yla OTO TTOITUlle.rtAab~ jJOU VOVTl ° aVTluup8aJ. 04>06 t. UTTrlPET'l oe . 6cop£v(](U. OTIYjJ~ 110V KOIWlloTO TTOU onpcfver !-IOVD i£Xw 61aMOI iDEV 80vOOlI-l0.XOVV 'KOI~~8~KaTE. 4J£lJO£TOI KOI TO KU- TTOpaYWya roue TOUe.E. bIKOIWj.. 0<1'06 bEV UTT~P~E aVTlb~A".UTTO- £K11~ripWU£ JJOU KOI TO UlTOxpH..n:plvte. OU~6OTIK06S (a~I".Jtpl. OTO rrcprrvcovo prcorspo (3) ouprrspcdvn XPEWU£I<. arron:AEOjJOTO_ vro I<Av Til rrevnvupr TO Bpcfiu»... TTA~pw8~KE. I-IIKpO-KQI I.:rc. 0 OTT6 TIS iEIE. KOI a6~6aa~.l600£1<.JaTQ OAAor txouv O1T£vaVTI TOUS.orrtvovn pou. XIAlaOES T[TOIES au~6ao£lS. TTW')TOV TTlon:U£IS TOTE (1) KOTapx~v DE KOTOA_oBafVEI OTI TTpomrOI£ioOl.H1TO! TO w¢tA'llTOIJ jJE. 070\01 evco 01 OEV txw uTToxpewm':l<) QlTEVaVTi OrriVQVTI jJOU bflAa6~ 6TI 01 XOuv OIKOIWj. To T£AwTOia KOI OVTIOTpo¢a ~EKa80pi~ouv ouyxuofl -rcov OXioE-WV cvcuecc ovcusoo OTOUe..\£10 HIS EKOI-lE ~£ TO lTOlblO TrJ): T'lV E~~C.a TOUS yovEis. 61KO EyW ncpcvcovouc DpOU'). aUV£lTEIE. TTibPOa~ TTi\~p'l TTOIDIO. OlTOTr. ~E TO TTOiOla TOUS o~~aiv£l OKEtVll.pOOTIO (~ KOVOUV KOI TO KaJ I-Iw8£ic. T'I<. AOYW ~~xavlo~wv "Ape TO oAllo pepoc !~ pcvc 001600 TOuSI OEV ~Tav UTTOaKoAo68~aE 4. Ej. Tccv ~E TOU.AE:Ol-laTO --40 UTTOXpEWOW.'») I 5lKaloo~aTa Kat UTTOXpHl>O£I<.tpw.Hle(in.6.a~ ~TTOPEi va 8EWp~8Ei (Kal EivOI) ea one aTO now aM6 KOI ElTOYWYIKO. Sev £lVOI a.TOI OE 5-10 a~lwpaTa. cvcxovc l-I£T'1 OTOO'l TWV YOVIWV TOUe.:lUT~ tylvE ~E ~OVO~EP~ o~Awa~.tPEI OTI f. Av l-I!KP~ cqpcofc T£.~OTIK06sl opouc T~S o6~8aa~s «rn om £~ aUT~S (e£(Vp~~aTIKal Srxcnccpcro 34 Yonp6ypo'lJO OM'A~P~ ~ EUK\£ibla Fecoperplo elver ~Ia TIapaywy~ opOUS i a~lw~aTa' oMKA~p~ 1TOU ~ -AlIEKO35 ~lKIV6£1 aTTO 13 apX'KOU. ¢OfV£TOI am KOTa 13680e. Til OTTt- TTW.JTTlOTOaUVt"] (2) TOV oIOaOK£I<..C. 'H KOI TO &11<0:OOU OIKO Taus. m.loTOUe:. ME: c-rrcrfxeouc va oKtqntTat va KOTOOTPO<P£I '1 Severo- TIlTO TOU JJUOAOU TOU orroywYIKO. TO ~.. XOuv UTTOXpEc. u6p8u0'l<. opouc va i61O. y. TOU• . (OTT' TO YEVIKO K£'UTlK~ (orr' TpOUpOTIOTti TO £I0lKO aTO UTO 61KO uou jJOU. 'H KaAUTEpo.y6i\£s YIO TO lTOIblO -OEV UTTOPXOUVYI' cure pE. <DEUYOVTOSTO ~£O~~tPI 60u. aptfJoTcpo8apq<. tX£1 OlbaXTEI TOU OTTOq>tpOUV TO lP€j.£~6pTllJJa TOU TT0!610U TOU.S TOU TIS oaUV£TT£IE..} DEV KOI~~8~KOV.\O-OUI-I<provIEe. Yf:VIKEUTIKO: /(OUVE1T£. Ilou E.JOTQ QTTEVQVTI TOU'l. ria ~EV TO yovr6 YIOT! eo JJETtTPETTE TOV scuro TOU OE. uovcn-rovrm 010. nap6TI ~ au~<pwvia .

piea/a. !l~~ GR~ ~MIjI~O~uv~·. ornv TTpOoxoAIK~ TOUS 'lAIK. JJcyo-i\a TO TTatorO JiIKpa ra f36aavo.ovuyupiou . 0 po f11Cj. H lniPll J100 90. H OVTIOTPO<l>'l rropelc._ Jl1lvtil:'O:llt::::= ADO THN AAA" )L£pui... Ew. k.ETOI aUTO') 0 u. 'Opw<...:" TOUS fla9'lTt<. XWploU.vu: t(A.wk:~~: '(£l. rrrro TOV 6YKO TWV TrapaTrIP~O£WV. J1E arroi\uTu TOU TIJV T'1V trpainro- t{apT'7pivo avepconoo KG/ PETOTpiTTiTal '11uKfu.-IKtj t/JTwX£Ia. ulT68EO'l: H TOOO flEYoA'l paO"pa.a.. nI8avOTf]TWV v ._ FlVGI avilltlnl leW 0 vOJlO'i ~\1 .aIqlKIil.u.__ •• ~ . KOI iVrlA/KG ra TTm5/(x «avtvo {36aavo»..apT'7To. UUTOVOJJO KGI aUTO-UTTCUOU- 36 37 .~:~: un:tHpamt &£v 8a.ta trartoac (!\Oi'Kr/ -OUOTUXW()- TrQ- E~.. IiIP . 10 ~ 13 6proV}JE KaeOAI·K~ IOXU.. TOU') OUVfJTTTOVoup- 660El<. no X9D: (UI~ Hl1llJw08U111 ~ttdo. _ 0'lll. 1fpocrtJa. TTlO GVEE.. ME 8E0'1.~N "POKEITAI ~attA all) env tuxia &0. f1 8Eoopfa HOV T'15 LTOTIOTI- Kr1S· olKalouflaOTE va olOTumooouflE T'lV E~~<.uv. '7 aTTAr] AOY/Kt] MEl OTI: (MIKpa TO TrO/S/li lu:-yo-i\o TO fJoaavo. f. il··~· r O~ ...sly" 'to 6t. «MIKpd TO ITOIOla Il'Kpa TO paa-ava' J. TrOV flami.. fla.. T'lS OVEUPEO'lS 5'1Aa6~.:. fi4C..4 f::O~~ TON nEPAI:MENO..ul(f''U. laxupfl. fl"9ptau va.KaUoj.·IIIi·O~trirr& tIIy o-rqv EUKOAio pe TrJV orrolc 01 yovele. TUTro<. OKtOl wia._.."0 (fKitl ~..:. tp~. VOJiO. exrfvcov KOI TWV apXI- KOOV yEV£TEipWV EIVOI ornv ouofo rrcpcvcovcov 5. 10 npw'toOuWu 10U4. O<l>EiAETal (TOUAOxIOTOV. av 6XI povo) 'Apo KOI I!!' :~K~. IUIl. va '(oue. XIAIOOES rroptcpcro KOI esc-roppuprc 0OKr)OEIS KOI E<I>apfloyts. TOU. 13-4-83 oosuio). 11 o~ ely. OT/.... to'lt 0" «8~L:~ ~~.. t4cdG1 np • ...00. £xm 'UII 8u f'lIY Ihnl&qaU) va ~lGCJW~. oA{J)v T{J)V oxoAEiwv..t tuT\)Xla)li~ol fL£ '(0 "UL4St .TOVT<lOES 8E{J)Pr1flaTa.Ul VII '"Iy . )(. '[IS OTroiES r1 a6aOUvlOTa 1T~pE601vav 01 fOIOI ~ a6tailaprupqTQ aq.stw V4 aunpwtoinl. clltd~.uipw. ~ Go P'Y" 0'£ IS II£pitt .».111 &0 ~ia(Joup.'lvav TO TraitS!!:) TOUS:va TIC)TTopa6afvouv.. Ayal''I:lo. totl . Jl'OlJ EKAIU!:THKE .O .Q 0 ". TO vEoyivvlJTO at aUTObU- Gi\o \I'OOV.u8EpO<. •• . lev eev 8t).u:yai\a TO ITalOla I1Eyai\a TO paauva».

POOTIOjJOOT£ov OEV TOplTIMl. cpoEva OT£YVO TOU. OTT' TOU O:TTE..J1TOPc. TOU KoSapIOTI")TOC..TToppi~QT6 j.: nou ~peE aTO OTa81..). KOI 80 TTAr]pWOEI.Av TOU TO ~y6:~aTE yupw OTIS 12 xct E!J£V£ oorcpc !JE.lpa avwn.. A£pw8d YVWIJ'lI-lUS ~JI::ilia u- tva vopto TOU.. -rrpo6ArU.CI 1:1~ 0110 TIC. iow~ EivOl 0 KaAUTEpo.. 0 yUlo~ 4. MOAIOTO O'ltJ£Ic1WOLJjJ£ TTWC.. Lac. T'I<.. Ma KI cv KaToup~8£i Ka! Myo -TTp6y~a TTOU hayw n- » 5.lTpOOTEC. va TOU ~a~o~£ Baby-lin~..108£1 OTi jJTTOpEi) v' avoX6:6£1 j.l£. OKOTH. EI. jJEpte. 8EOlPOUiJ£ TI~ av6yKE~ TI<. 11 [lNE1AI I10YI nAMIKOYI I1AfJMOYI. LUI'TTEpaO~QTIK6: AIKlne. 'Iaw~ £pa~ va I-Ioe. TEAIKo.Jo (VOC.iva orov 0 lOIOe.lEl<.IoC. r+noru. » TTOUj. 39 38 . op6~0~ yla va 1'08<1 «cVtl" OTI pnopei TO rrovrc.. £UXaPIOTW.n:va 00<.IElt. piua ~t601a 0 nQl&IKO~ 6E 8EOO- Y'KO «ivrpo OTrjOEI.1 KI OIoSoved Sooopecro KI 0 iDIOe.H1VTO n69£I.Tl")a~ l. tpVUIKU YIOT! 1-1£ tva K~ am. «APXIKO oKE<.6aywtiIOI'OP1>wo1)<..lO Sev txO~E &IKaioo~a va arrQ(paoi~oTOU. iOTW TOU OTTO Baby-li~o. aVTIKOTaM~TTOOSTTloooyupi~ol.TTOU ea 1'0<. OUTE TOU cpopoU~al.lO: TO Secrcpo LAL.180 pqvc T~S K~ copiucvon OAOKA~PWVETa! vopco Z:E[0- naipvovTO~ TTOV ~al) I") £I'£. ~ Babv-Lino: H O. 8a Atya~£: .~'yla OlaOKE66~£1 86v'l T'l<. :\fyo OUT~V Tr)V 1.\O<.: rrporrac . aywy~ EAtyxOU provo LTTITI Srorqpefrtn (xcn.pEC. KI 6:Mo! nupto KIO. TO (!) KOI TO (. 0X' va TO OIOT~pOU~£ 6IOTilpr.a~f Eva ypo~~a KOI T~S ~~T~ua~E T~V yvw~~ T~~ (rropcrrcvco ~ UTTOYPO~~IO~.IErn aT~V TIII~p~ av£~apT'laia vc aUTO tjJ£I<. TOU iJUaAOu VE~apTrlaia TOU. H arrapaiT~T~ YIO TOV tAEYJ(O TWV O¢"YKT~PWV V£UP'UTOV 150 . SO pOfl8ouaoTE: iowe. TTOypO~~IO~. Kae~KOV poe (vovtcov ahAO va KQI TTOIoaywywv) TO ~Or]e~oojJ£ K08opo. avoyKES TaU 1:~TWVTO..) ElVaI 6'KO pou).f>T~Kaf.lEOOOc. IIp£~~tvo . I6 1 OTTOOTpO<p~ vio TO 0- vovstc..aavws AOYOPIOOj.1a KI 1. j ha8l'o~ OTO rrpovpc ~a~ Eiva! ~5~ 21 ~~vwv Ka! 5 ~~£OT£yv6S. oq>£iAtr vo elvm) 0lK00 «pooov PEiTOI a7ro81j'''/lTCXlOIWV. oMo avayt'rO'l UTO pau'Ko n-o.UOUjJE. «0 'ITO80S ~a86s'... KGI I..: OIK~C.. ylO TOU..) va aMoXTEi.(Ta. » 3. ToaO'1 JJO -rooo lTol\6! TUlV acpIYKT~PWV .:£IVai DE 'lArKia KaJ etOIl lTOV I.I01\1C. £TTfI5~ ~p6- B. Ecv TOIKIOIO » jJIKp6-YAUKO-KOEivOI lTOI- ~(J)6KI. Av nJXE.Tou~6~oujJ£ Baby-linn !JOVD Tr] vU. 'AAAWOTE ITaa~ou. avCryKE. YEV/a<.ojJE O~ -auTO pOOVTa<) TaU ajJEOWC. TIe.nov Eu8uvwv TaU. X'lKE. EIVOI ~6'l at Atot") va .~aKopl'" AUTO Be 'VOl '1 4>UUlKq ""vowa irIS jJ'1 aVOA'14J'1C. av 6XI. Tcopo TOU <l>OPO~ETO TTPWI KOI 1:'lTQT£ va ooc OTEAOjJE )AM6. yla va ~~v TTapa~~y~- 806~J(.£1 -OTTO IOTPIK~ CrrroliJ'l 50' eo noSEI olToll. 'Orcv tpX£Tal TO rrpcot OTO UTa8~o CPOpOEI Baby-lino.AV£TE Baby-lmo i\c:. Ava5IaT~PrJ- T~S ypo".ETaU UTE. av 88. ~K61..EI Myo. 7TOPOKOAW TTOAU va OTE.lE OUT.lJTw<. ahA-a (lIHO {. n. oov TTOTTOll TaU. KOeapo.i£ HI KI av TTA~PWOEI I'E KO~TTOO~ rope 5IQX£ip~0~ auTO 5uva~ia O}.C. KaTCl\'T~OaIJE aVTIAoKWVIKOi. 1. TO PPUKI TOU KOI TO rrcvrcxovi TOU. avoYKE~ TOY. TTorOIl:X bEV ulO86:vovTor KOI.:.IE£j.. IJO OIKO pat.pWVETOI KOI TTptlTEI ~ vnrncvcovoc». UTO Baby-lino..l0 DE Eva ppaK!. £TOI TO ~AtnO~E. 1l0~8f1a..ITOI aUTO (! .1o. TT'ly6l.\va~£ Babv-lino. TOU OUT~V T'1V » w8uv'l.. " 2. fJUpfl.. OTTO or- «LO<. T'1V a- ~oo~~ TOU TTOIOIOU. rrropci (11 TTOU 1..£V efvcn DIKO TOU.IOVOC. T~V (!) KI Eva (.alTrO Aoyap'0l.

nov va KOYK£M)TTOpTa ° 1TCx£1 «aTO f. m1'00 tKO~av ~Ia np6~~ (OKaOlOPXEiO). X8£IO Kpua TOU TOV aKOUEJ TOV nOlblKO LTa81-lo. yla41 .Ta~aT~- AJ\A6. ea pzprxof Z..OT'lKO.~Tl"Jaav Kat A£ct>TOKI ~Tav O('V EXOUV. op6oypmpia! lTPWT'l .lOTio£1.MKAIOYMAI 100 AnOYI/fI. orrou "£~£T6~ouv rrpcoro rc TOAtVTO KOI.. flA TI NA TII XAm. TIp IV (peOVV aUTO! o tva.VTOUe. TOV Elxa~E rrpoeroruooer: rrsplpeve aTI eo TIOEI OTOV TTop60(IOO. (VW EivOITIO- H AEITOUpyio VTOU?\OTTI TOU jJUOAOU oav apxoia KI tva V/ xooph. Eva Kal YIO.o OTT' TO VO TTpoaWTTO TOU: DEV ~eEM: OUTE TIOiOr. . X60El Til XpOVIO). KapaOOKEI !JIO ypl6 XOVTp~. 016600£ X8EC.ou.I<. rrioco orro HI IJEy6:\r) TaU jJ£YOAOU O)(o.). 'YOT£pa OTTO AiytC.So TOOKWV£TOI flo~i TOU o~~ ~tpoYlo eU~'ledTE:' rrtv ..oBapo.» n~yaiv£1 Xp~01O.avT~O£1.OKOAou8ouo£ va €IVai bIOTOKTIKOS.. TOUS «rrpeio poe 000 ~ae~TiS T~S S· Auva TOUS OWOW «XapTi». 7\u KOAOf aMou. tX£1 a". cv c H lTOloaywyoi.lEVOS. ».\£lwo£1 ~ XPovla 80 Kpi~a va 0(> oy(>U<p[U Eq>TOOC we.\ElTal lTOIOO~1TOTE 8tl-'0 Touc purrnoc.EO£:. EOW. fow'). 0 KOUj. EiXE TTpo6ArU.. oops TO tit pES £08r"}OE TO XOfJOYv. Yla nO£l O1~ "'pa~OTIK~ Ixo~~.. 6aoKoAo. }l. H OIK~ pou efvcn OTt Xt. TTWC. Of: ~tPOJ1£ av eo ~£TTEp6moJ1£ TrlV crrtcrov TTOAU KOAO ETTOf.lE:yOAO O')(OA(IO)) I 'om. 'EKOll£ oKoOlapxtio E1T£It. KCXI ~ou ~~TrlOav CXlTOUOIWV.~T~O£ va £ivOi a~~£po ~a~i. ME VIO TOUS OTo8jJouS: KapOI(] . TTOU. KI va olaKoljJ£1 ~OAI<. 1£.. 1110 . 0 6A~OS.-' cvlaiou ouvooMo ylQ HI 4>UjJE 0- r] IKavOTilTo TOU (TOU )Juaho6) acrxo. npOTIIJr)Ot va Tr)p~Otl «(Oly~V lX9uoS»· 'Orcv OTEiAajJE TO YUIO ~OS OTO OTo8jJo Tr)S. £C. UTPOTIWTIKOS KOI POUXa Ka~oOlo£pw~tvo.» vntnovcovoc cxopo ~a<. 40 O£. ~a6a~£ qicvrcorel.w~. T cepe cvutropove! va orrou £Oa<. OKOOlOPX£lO ec OWO£I yla «TO KO- a£pOTT<)~OC. I.! Ta ~IKpa TO YVWpIOt: TTOIbIKOIOTOSf. ((A4>OY TII.rrp{DT'l crro TO 'Hp8ov a~~£pa 010 qrrrerpfc aas.i~ Of. r. OIK'l. YIO 'rqv orrolc ovurropovet coree va 1-16:8£1.lEVO OTo8J10 xrn jJHO 3 jJ~v£C. TO O£V ~i\trrnE. tKa~t ETT(I&~ ptroi TOU» TOU Z. Inrri: lxoA£fo KEiou cpptvcov KOIOAOY'lTIKO oe ~iva.. 61'EXDVV TTO:£I OE TIOAAOUC:.6TI.\£fou. nIOT£UOUV OTI bEV KOToAoBaivouv T 'apxaio.<.lol») . (o~~a ~IO. aVTI va TOU jJo8aiv£1 rn Z...

01TUI6uapptvw~ .r! Eu8dae. OTTAWV£TO xtPI TOU Kal ~'1T.). :=EpOVTas TTOAUKaAa 6TI w8uvwv TWV TTPO~£WV TOU WPI~a~£! Tav rrv- lVuXo8EpolTEiEe. TWTEpOT'lTOe.. i-'~TTWe. vovv 01 i6..».Ko8~KOV TWV lJ. 0 rrpccroc J-lOlJt8£oc Eu8tws TO (lJ.lE q:>poOE:oAoyfa IxoA~I).A. xcn 01 nlOTEUOUV OTI EivO! aliiivOTO t~~wa'. TOUe.JOUV Eiron:8EIj. orro ~TT~Ka U£ ~Ia mplax~ Of. TWV "Orov t<puyav OK£<PTIlKO: ME TOUe. 0$06 bEV TOUS apEoEI.v K66oVTOI 01 oupcc vcov TTOU fitxOVfOl OTi YWYOUVTOI UTOV OiKTO tlVOI 01 «vtnrllPOI. rlpotpovcoc. av evco TOUe. '0IJWS 0 ~rl1IUVOC. TOUS errro. ) AEV ~j. TTpo8u~0C. . va ouvvevoqaoov OKOVTOV TOUS.. TTPOOOOPIVO:. bEV !..J€'VOe.IETOUS YOVEI<_.la va TO OIKO TOUS <:POpTIO. nOV1UpUUV aTO OTI 01 paSpoi TOU TpiTOU TpqJ~VOU OE EiiVOVTat Kat opo 01 yavds TOUe. OTi OKOOIOPXEio OIWafvE. i-'OS'lTiS TIlS B' Auceloc vccrcporqrco.. «(i6paj-loTIK~ «OEPOlT6poc_.. Alyo. ~i6alCJ'. (OKavc avoA6:6w Tr'lV EuBuvfl (<<auyxwp0J>XapTI) rrpoosecc. TOUe.. 43 .ouv TO TTalxvfol. <t>£uyavTOS: ccrof Sev rrperre: va TO ~6:eouv.'lTIOvOI.ouoroc 0 cvurrouovoc TTpWTOC. Touc p<i)T~aa TTWS uoo ~~TOUV ~Ias lTPO~IlC.K. E1T!Tr"lC. EXOPIKtC.lll TIlS tVeUvll<. M~TTWS 8a nrcv va £~~y~aw yla TIlO Myo Taus XOlptT~OU o£v TTptTT£! va ~£ivouv AJ\A6: «Se o£XOIJOI va flE XElpalj!ia [UKOA(I)TE_P'l 'l £TTntp~ !.lopTw8w ~ aVOA~Ij!~ 42 po TTo9o.ITIOPEI apa VO VQl(bSEI. TOU £vo<_.\oyOI KOI.. (jaws ~OAIGTa Ton E.. Fho-reuouv OTr elva I aSvvaTO ~£ TOUS Ka8~Y~TtS yavEiS KOI TOUSi 8PWTTO 000 TITTOTO 6Mo. lit Oa ~avtip(JoIJV TTO)" GTO mrpelo JJOUaUTO TO OUO TIOIOICxVO fJOU ~f"JT~OOUVnCAI ((xopTi» YIO va ~UOTUXOO') ~yOAOUV auvTO~~ cvorrqpicc aTTO TO I.KEI- EXOUV AEq)TO Yla vc J-lEAOOooOOUV).1 ulooc vro TO IXOAEio KOI OTi Sev KOToAo8afvw YIOTi bE oropcroov va TTofl. 1TO-OIlSuoia.. J<IVOUVEt.'UXlaTplKWV KAIVIKOlV nov A'lOIl TOU nov£TTIOTrlj. IJOAIS poe TO ~IlT~aouv. bev eixov Tr'lV EU8UTilTO KOI TO Goppoc va oovvevonaoov orr' ~E TaUS Ka8'lY'lTfS TOUS.6vcu£ oIKTO.Sa ~ac. va TOUe. ME TOUe. TOUS..Touc £ITTa OTI or oUi-I¢WVW ~E "tlv TaKTIK~ TOUS. £VOXIl~TIK~: O£ fla ~fl£Aav va E~TTllaKouv TIS ayKOA£S T~S GTOUS £<t>~60us TTOU ~aaavi~ovTOI TIpoB." ouvewoquoov: 0 tvaS ai\AIlAOUTIo6AtlTEI OTTOU~EKIV6:V£ KOI 'l TOTTo8tr'lOll OTOV elMo TOUS bEV TOV 6Mo. DE So J-l6:8ouv OTI TO TTaOla TOU<_.». ~.. «(TEAIKO:. ~E HTQvt<:pEPf.lWC. Touc mapx£fo) tBalla va Ka8iaouv.. £u86v'1 Ylari litv avaAa8aiTOU).. KOI 0Ia8£aJ~os KOI vc TOUS TTaAAo~w Ko81lY'lTEe. ((TOAtvTU»/ KO0- «(LoC. ~ TTOIoiaTpoli Scoceru. OTEVoxwPIloa lOWe. Ar. cvrcvccvrcpoq. H TTPOO<flOpO OiKTOU ETTl8E8alWVEI TO OTI Sev efOUVVEV0'l(JOUv !. TWV lTpa~EWV TOUS KOI ernonc cJ.llTOpOUVva «(TOKopiTUI ~OU»~. «IXoAcio-IKoarapxdo». OTI OEV EX'" TO Soccfcopc va TaUS alTOOTtp~OW aTTO Tr"lV avOAlllJ. KOI TEAIKO va Ein val Ii£UT£pOr. YOVEiC. 0- TWe. W<t>£A~OEITTEPIOOOTEPO». £IVOI iJoN\ov '1 Evaax6- j-IE TO iTp06A~~aTa -rcov q>UOIOAOYIKooV OUTWV TTOIOIWV cvco OTI bEV txw TO' blKaiwJ.. av rropeupt- fOla TO~Il.KOI.. ola6EGaiwaa va TTOW orouc OTI EiiJOi orroxoGT~V 00<..IE TOUS OnoKa-AOUe. MOAIOTO T val TTop6 l..\~~aToi 80TTPETT£va 'VOl rropo Ij!uXOAOYOI KOI Ij!uXiOTPOI reroio OEV TTa- M~1TWS.)~ Trl~ oxaAIOTpIK~S orrqpeoloc 8£v eivcn Ka8~KOv rooo '1 IAOpa KOI -ro E~66Ala. M' 6Mo A6ylO 6< MxrIJKa TIJV avwplpOTlJui TOIJ~. Ko8'lY'lT€. xpovla AircS" EArrilicS" qro on cpvorapc .Jicov lJac. orr nEvoVTI TTOU o£v tKO~a. nlOTEUW OJ.01 Tqv 7rp6{£wv OlTWOb~TTOTE rivOI opvrrnce. OUC.w~ aUT~ fl oroon i-'0u Sa aae. TETOIO olJ~~Trlail. TO· OTi OIOKOTtxOVTOI OTTO ara8~~OTa av EKOllAclWOVTOI j. TI O i-'EAAOVTIKO:KOI Yla OAil oas Til Z.. M~lT(.a- 01 lTpoStOEI<.'EUTO)OIA'l!-lIJO: ((80 TTpoTI~~a£T£ va ~£ivw~£ GT~V iOla TO~~ YIO va ~OAW~£ pucA6. bWow aUT~v Tllv E'TTlBEBalwOF"}. 600 TO vc 'XEI avolXTtc. aaxinoe. a~J-lEpaf OTil OXOAIOTPIK~ orrnpcolo ~oMov. xrn IIlyOT£po ~£ TO <t>op~aKa Kal TIS Xpov066p£~ T(()V (rrpconv q>UOIOAOYIKWV) TTo8oAOYIKWV TOO TWV auplO.pOV pefvoov OTllv i610 vc Ta~'l OTTOcrrouoiec. owow «xopTb OTi nrcv oppWOTOI. OE TEAEUTOio OVOAU0'l. OTav oljll£pa 6. onpspc. pe-rc 5 ~ 10 Sev tX£! onucoto.

O£\/ EXw rrcpo va aTT£UKo8'lYFlT6. TEUX0C. naV£1TIOT~~laKt.. crpopordiVOVTQ~ KQI cvorrcpcvovrnc TO S60KOAO. TOU AAOTIKOt.IKAIOLYNH rropcooooc. ~) 1(.ot. ALTIKOY . TOUS KOI vc TOUS Elpwvda!- OT~AE" OTOUS '~T~aw va «vro TO ~~v Ta a<p~oouv OT~V iOla T6~~.VO va OUVE. . VlaTi-.IJE.a OTII<OU KWbIKO. <POIT~Tt. To rrpcoro.r. ~~~~~M. 0 JIa8qi-q~. Tel £~fJ. 'V. TI Kinlar.HMOLIOY HOIXEIA do~.Yon:p6ypacpo (a) ATT6 T~V 6M~ 8uv8w orr exUTEC) TIS TTAWPe. A . EOU ylarpi. A tto AS rrcpcope TO rrGVW Tllv ETTiOlllJillTAEupa.'.'.'.xiZ:. KOI TO LUVTOY~O O£ 06e~KOV KOV 01 arr64Ji:IC. lTIOTOTT01'1T1KO aV£TTapK£Ja~.uVTay~aT'K6 6.'. Ta8~oDc. LXOA~<. KIO fS."OU eivat l:Vq~I"05'.IKAIO I». . 6ivtlt. l.¥! TOU<. rrcpcfioouc». avaAoyioTrIKEt. efvcn Il..Kolou).\w9EpOTUTTia 10-3-83) .".. ..\O:_ AU6 To TI £lVOI aUTO: TO IUVTOyl--'oToC. KPILnH ~~TPI6b~. KOI KPITIK~ 6. Ll6e~- Floroc tXt! I5fKIOi nl8avWTOTO Mal 01 roac. aO)plv~ I-'Optp~)}. TrOTt TTOU. ••• KAI TI f1NETAI ITA nANEnIITHMIA! Anepyia neiva<.iK010»KOI«A.IKAIOY.TD jJ68'llJo TOU TTPOlTOU ETOu" T~. 7Tp68~1Jpo UTO pa9Jlo . Elva" me. 0<. T{tW Ko8r"lY'lTroV OTOUS <pOIT~Tt.. sivrn O £lT6~f.IKAI. nav£1TIOT~~loKaf nOIXEIA Av6pouhl66K~ rlcverncrqurcsot (Erotnpo· rropcooouc. OIKOVO~IK~. 44 Suo OAAO TOU 0 KWOIKU. TOU nav£TTIOT~~iou T~o.IKAIO XEfa 6~~oolou (E.~OY.'.'.a TOV AOTIKO KWOl KO K01 TO 4S .Jla: 1.OjJ£ ETm GTO naVE1TIOT~~. LlrUH1Tp61TOUAOS TO .TO KPATOL • H .. rpic ~16Afo: «E. Ae~· vee ". TTOIOIKOUC. ITO! moue. 6~w~. Xop~YfJe~Kav Scopecv OTOU. . nE~aAav a Av ~£KI\'a~E.'. EOW KO:.NIKoAETonouAou. TOO!"] £UKOAla Kat -TI KUAO TOU ITalOIOU». OUVOTTTIK~ 1TEplypa<p~ ~16Alo.1..

OKOTa6IOTrK~C. Tile.TpiTOU. no TOV aTT~ou(JTOl 0 i\cyol TTW':. naOX.TI TOU<. coore vc TI<. cvo- TOr «VO ~a90uv tJo8ouv TO<. KPITIKE<.1 vc ~yol. KGI 01 -rooo aTTA~ UTT68tOrj. E<P~~Epioas T~S KUeEpV~OEOlS.lVOl UTO nOAIO. 6ACtJV rcov KplTI46 ShEI T'lV TTfOTrJTOU yro vc ~oAacppwV£1.<.aTO £~rlS eo ~E:POU\! Yla 0 Kae~Y~T~S Xonrov. aMa £TTi TWV Kpim:wv -n M.. tJrJb£ «cv OTrJpll. Na napaKOAou8~oW~E T~V OUVtXEIO.: «TliJrlS tV£KEV».{JipoC. TO. TOU «E8v6pXIl».iVOI OITt TOU 008d. AAeo~Evf')." Kt. moroc. typaLjJc fl ov6VK'l va TTOPOiJ£PIOT£I TO vc OlKalw8Ef TO vto. KplTrK~':. aAKOI OWV cxopo GUTE TTOIKIAla. EVOI) ~IO. 0 CPOITrJT~So-ro c~~<.OUTt~! A~VWV KOI T~<. '1 OWpf. TTOU ¢OpOfl TIC. ~E ~6a~ rno O. ea £. vio TOV Map~". M£ rnc hoVIK~.1C:v TraVEl oiorooo KI au- o TIIOTO<. UlTEK<j>Uy~.\o6afvEI OTO w8EfTar arya-olya Kal xwpiC. KO K"'OIKa 'OtJw~ rJ 01 cporTrJTE:e. 01 q>OITIlT£e. TaU 0 ecuroq ~p£eEi ElVOI avfKOVO<) va TToi~EI TO poAo TaU 8EOU.E:1 anD <fTOXOUC.IO KGI 7r10rO oTfa66 TOU KPlTfKOU TTOU oui6aoc.otJEvou TaU TpiTOU yI. ..EI 0 AanKoc.\o TOU «APXrJyolJ» £Voe.IWjJo 51:::v urr6tXEToi avuJ1apaY{dyq TOU KplTlK06 KP'TlKOJVi <Dalv~Tar.OITilTCe. TWV KWV VI' core: 'H TOUi\6:X1OTOV -av UTTOT£6EfOTI OEVaVTtXEI 01POVD KOV0trrKOEef~ovNa TO TI lTpaYl-loTIKO: £. EX£I av6YKr} OTTOEva 6£0..6Aiou TOU 90 Kcip£' TOUS" tpOlT'ITE')avriypatpir TOU. KaT' EIKOVO KOI opotcoon TOU eEOU. '1000<..V EIVOI V€1T1OTrltJIO! EKE! oopgofvouv kOI OUT~ EiVOI OTTO- low.. TTl'lYEC. VOV OTOtJOU: TOU Ka8'lyrtT~. povoyvorroc. o.ti To 6fl\. . IlETEE. Kur OiJWS. OE 5[V£1 TIe.OYIK~e. pa8uToTo aVTryvwuroA. TT'1YciJV! 'Eroi A. rJ i\u EVOIOCPtpOV. rJS tJlac.vXOAOy'Kt~ cvAvalTTUOO£.fvouv TI<) KPITIKE<. ~cpoKt<pa~o<. Me j3ao~ me AOYIK~. at n:A£UToio £TOI~'l «oouo. a4>ou oobouv aUTO. . TOU TOV AOTtKO Kwb!KO Kar TO IUVToy~a. ATT6 rrpccrq prm« DEV EiJTTfpliXETar 0' aUT~ TrJV TTp. O~Aao~ cpvqcq o KaS~y~T~S oro rrpoocorro TWV <j>OIT~TWV 8a cvcrropcvcva TOV TOV [(lUTO TOU...iaoETOI <T iva ~OyIK~ KOI ocp8aA. 'H TrpaxTIK~ Tti\£OiJO tJIOe. orov orroio va £VOTTO· 0 foroe. avn6pa 1'£ Til I/JlJXtl TaU K' "X' p£ Til ~OY'Ktl TOU (f] otroia AOylKrj U1TorUat:f iva.tJ.OV xoprlY'l0q aVTrTTOIoay(l_)yIK~~ . EVO<.. TOU «Meooio». KworKac.'hOI CPOIT'lTi~ ~c. TTOU 80 47 . Kat 6rOKGT€XI:::1 OUUTUXW':. TETOPTOU. 0 ourrqpcc. I-"KPO row.ITT£. KOV va yiVEI Evac. oXr TOV AOTIKO Kfi>olKa KOI TO .. .1. ovvo~'1<.1 or orrofec bEV TOU CTTITptTTOUVvc T OEi TI yivETQI aPIOTCpa . o av(JpWTrOi. XOJpf<.i KOI tJEOO pou KPITIKWV. Sic Tile. TOV 1010 TOV Map~.U6 ElTOiJ£vw~ t'] rraparroiq- voe.. xoopac.. BouA~C.aOl1a Tf]<. -rcov EA- TI<. UTTOXPH. 0 K0911Y'ITtl" piow TOU (J. O£ 5iVEI TO naV£TTlmrl~IO DWP£O:V orooc q. xrn.uu 'ETOI xcrccrpcov6i\uOfj. 8a "'<pElAE va TUTTWOEI oc E:KaT0tJfJUpIO aVTITuTTO TOV AOTIKO KWOIKO «en TO IUVTay~a TOW KOI va TO ~olpaaci QWPCaV orouc ~lle~Tts oAmv 0'1 TWV 1T'lYWV elver ouvcprqoq T'l~ OTTOOTOOrJSOTT' aUTEs. TTOU rupvcokov TEAIKO:. . .. ~6- OTO vo aTTo6rXT£f OUVT~p~Tla~6s! TO OIOcpOptTIKO. VOOTPOTTIW.. . KafllO: cpopO: VTlJVETat iva C/JmVOYUTTOETTDVaaTaTIKOTf]Ta<. ~OVTa<.£ li60'lKav 0' ilil£~ 01 fTqyi~1' aUa 01 "p'TlKie. naptXETar TpOCP~.C. 'ETOI 80 «orroroc TTOU 80 TTai~EI TO po.orva OVOTITUOOOVTal ". TfapWTTIOE.0 'ETol TTp06vnOi ~aoll~tvt']. rropo 116vo f') KPITIK~ £\'OC. TOU<. TIC.). vc TWV KP'TIKCiJV (EOTo) au8£vTIKWV).6VTOytJ0. Gecopfc T~<. Map~1 0Xr 61066:~ov0 aMa TI<. rJ TTOlToyilAia. KpiaEl<.Avrtvpcqxx ~ TTPWTOTUTTOOTOXeUE.TOI T~<. AOTr- J1upaywylj £ivaI 0 OTOX0S' If 1J o'n TU nav£TTIOT~~IO EX£I KOVEI OlJYXUOfj aroxwv.<.rUVTaytJo (1UV tJro 01 ¢OIT'lTE<. naviO)(upo<.tJo~av~s TToll...)· M' 6'\'\a '\6ym 0 CPOlT'ITr. KPITIKt<. LjJUXO\OyIK~ npoaK6M~a~ Aay~<.6E~la orov 'Evoc ooytJOTIKOe. tpuxr. raS' va 'VOl ivas. Ilya TIOTttO£I~ .aXTIK~ TlnOTO TO ETTIAll4-'liJO. ¢OITflTrlS KOTo.. ITO voo TOU TTVEUfJOTOC.\10U O£.v "pOKCJTal cpcpttJ>wva <peTal va yfvo(Jv KplTlKOi TWV lr'lYWVI' a.KOI TO x£. 'EXEI rrpcvpon no- TO naVelTl(JT~tJIO . KOI TrJ<. 01060- cure HI anVil" TTOU £OPOl(ilV£TOI oAo Kal 1TtpIOaOT£po '1 Tn:'TToI8rJ0rJ OTI '1 TToAIT£ia. rvwOIohoyia<. Ma8~aEw<. EYKEcpai\IK~ aV£1TOpK€IO. Ken TIOUi ITO rroaUTO.l>VOVTOI.E. '1 8UV(lTOTrJTO TOU av8pWTTIVOU tJuaAOu va OKEcpTETar. KOl1tJaTO. 0. Kat TO lUVToYtJ0 0Ia6a~OVTa<.rpon:po: j316Aloypa<j>IK~ unOOEI~~ OAWV nov ~flTrlOOUV tJ0V01 TOUe. -Eva<. EElT! TWV TTrlYWv.I. "'~Aao~ E.

.. apKEOT£I OTOUr:. "''''''" "'~ 9811.. OlOpaT/KOTEpa.. :CV\l&ac:~O\)<: ..lrJP6npa. O"WOf:t.1'1f1oafa EK1TafoEUOfJ OC. KAKP/4HI.. TI<.. . KOI 80 etrapeoov va &laxElpi~£TOI t» Af.i'. Kat AaeO. arr60E/t:f} 6T! 0/ ETTfOf}JlEr:. -" icrtdcan ". «aipovnomp.. avopac traiSeiac... =vurri ((!J. ~ m . "m&qedn JWc.. rlfli. -" a •• c:R"o6C. 11-2-1983 Myo am afltplfJiarpa arqv T'I. «at aroue. ucavorcpooc... .. OX'. 0000£1 TOV POAD TOV lTOf~OllV 01 lTlOTOI. orcv UTTapXEI TTapoTTOIoEia. '2/2/8) 4po" (MOlpaOT'IKCW OTI.TOUC. (aoppcnriac rq«. "Orav A.E/TOUPYEr pouPfl ayop6 1Tw6EfWi (TO' «Iolofn:.. 'PTW. • y"d n. emottiuovo.! ETTapKr}r.na. KOI 01 lTlOTOI TOU ctvct 01 OUO OUVUTTOpxovn:C. coors 20 copo.'1 .. (.. aruxoue. Tillie.~ • 0 r r E' r~po. M£ooia TOU.UKW.'" ""C.. . UTTapXEf tropatrcabeia. .I.. Iclc .~ .l<. TIJ_de. etrionuo."".. {jEV uTTapX£I traiSeia. auxvoToTO EV KPUTTTcD. PIt.. E(Eraau. TOY Ti1. ElVQ. ayopae. Tali6rroVAO. 48 49 .a{£.. «at DEV UTTapXE./CTaMEuETaJ TOU<) vioue.. «parico. A/y6TEpO IKavoU. C. KG/ -TO XEJPOT£PO. OTOV TOV tXE..: uTro8toE...~c " h. EAEU(Jtpry.: flaOaivEI... 'tid" . dyes art... MIKp6 OIKOVO/lIKtj 8£wpfa).:. BHMA 23-2-83)...aJWV dVGI KaTWn:pEC.~ 'O"'f!)1'I. I ...~ ·B pt~ . . A1TaAAorpfwu'l 6IKalCAJptJrwv . .pOKIVOUVOTEpa Ka?'UTl:pa fiuaA6.: TOU...npaxrJKWT£pa: aUTO pa»).va E7T/AiYEl avoueoa TaUS KOJ va KpOTG roue. 7rov 6 TO YEV£OIOUPYO 0 ivafi 6cv 4£1 XlAJpit. . 8a t/'r. vrrEpEVTOTJKr}r.) ttapa TTlVTE ttaorrtrm98% !..o6£~. tXEJ OTU xipla Tt7qiva orrorcseoporoco ueoo «ve EKf. III ~r~~\lI:<: '1'- rode ." . LlivovTal) " TTopaTTOIoEia «(KaTI ttapatravco» ott' TIC.'" ~Y n. '~. 8 I III P .tn' ...o ooxrra». YIG va TTEp6o£:J TU Kat pa- ft/ora r6ao 1ToAu. H floupq ayopa rpaKat '\ BaEl TO TOAJ. atr' rl..~. ~ G'f1( A CI " Mro ~ fI 'JTI~ XC'PCI 'r6v 'rp6w IhGaO'XllUaC ~II. . TTalljaywyfKwv UUfJPE..l UTO 71o/DEfa. apya yptjyopa Kat Kan-OU aAAOU flaOa!vEI. 4'1Aalitj: r6&. NOfl'Ktj" ttptv apxiaouv ypatpri. allo..1 QVCryK'l' nann KOI uM6 KOI 0 "'OT"~ TOU avorrou "OTav Sciac.

I\IKIQ)vETat (rIO T'lV OE~ouaAIK6 TTp68. lTDU TOU xop~yr]o£ 8Ilyr]T~.B. 6:l\Aou 6f:v EVOIa<ptpcrOl YIO "tlv TWV £~£TC)aH.IKAIOY. yra n<.\E)J KOI foto EvliIOq>tPOvrOI KOI 01 6aOKO. ETn:l6~ lTPETTEIKOTTOT£va TTpo.a UJrEPOXlj<. 0. A1T6 Kalil TO K(iTW OUOTIljJO KOI TOU<.'EIjJt: cvcocooqncn: TTOTrVO~EI(tTOr TouA6)(rOTov KWVE Til l.80 610860£1: «I:flJ.lTTEpOt!. ornvopevo oomcopivw. PIlTtpOC.OJJE rccpc: (BhETTETE. KOvEiS At xp£lal.. lTOU AtYETO! AVCl>TOT'l nmb£ia. yra va ~~v £lVOI Kal TO TTalof etva.. q.orT~Twv (KGr OXr rroArTrKo) ETTiTT£OO. OUTE IUVToYlJO q. rropcfiooa«. YIOT! OEV .VEITO rOWT£OE ax06pr ope -~ra E- AJ\A6 OEVEPJJr]VEUETOIoTT' Tf)V O'KOTTlaTile.opiES orro TOY T~S I'ETaTPOTT~S TCOV~EV q.OTO naui\oTTou- t. aMI"} 1T~f:up6.»eivm rnOVOOTOTIKt<..oAaro TOU M6p~ eo OKOUOEI TOV \(0(XTTOljJ~.nOAITIK~S OIKOVOr] TTOAIT£lO. hoO)(a!!!!).eEi rrepcce: TO ~6:81lJ. TOUC.ET60El~... Evrllt! KWV.opo aTO rrxctorc pi~o KUI TOU Ol]I"PIVOU. ola66:l. KOT<X)(TrtTar ~ yvwo~. Pp~KO KaTaU~A6TEpo TTlTOTTIOrnfOKE4. puco TOU )(Trpiou T~S No~rK~~ rXOA~~ T~S A8~va~ (600 Kr av TTpo0TT68~ao 5.J. E~ 6.£1TETOXTIlK£ t O£~16 A080S OKOAou8d OUO 5EKaETIJpiowv. TOUS YIO va OIO~ Yla eo crro TIOU TOU TIAO- TOTt TTOUVtVv~8'1KE. Kcvevc 6tOTPO Sev rrctZ:ETOI 1-1' Eva lTafxrrr LUI-II-I£T£XDUVoro TTOIXViol! EiVUf 01 (lUIlrraiXT£') Tf'JS E'TTfarllJ'lS ·rrXcup6<. yra va oVTITTapa8fOEI Et. vcovo A ypOljJ" ayKai\EC. TTEPIJJtVEICPUOIKO jJE OVOIxrtS pljJOUC.. oav £KT()VWOr"j OE ~l(l ~ia Ta YVWOTCl. TOU TO CPUTEU- JJIO<) KOT(I1Tiro'lC.la.WVCOS TTpOS TOS ~Oyv~TOKa8~y~Tou.l6piou TO TWV OE oaoKohcov TOU~ mr6 06.aaOt TON JJEVJJETOUI) 6El I!). Flore YVOOOloAoyfa M. KOSfl- (q..\a8aivouy KOe~KOVTO TOU cvcovo TO ~r6Aio TOU K08~YT]TOU". YflTtc.\oov TWV KOIJI"l(lTWY. Oq>fOES.Ao 616aoKovrwlI ClnTfJpqTWII ypaqlTws E!. 010800£1 TO ~16Mo TTl<.\oi TOUS CPUOIKa. AWVOVTaY ~tao ~o~EV~~rKOI.). yvwOIoAoyiac.lOU VIO TO TTOla 1Tap6Ta~Il KOhA~OEI TIC. Be yiVEI TO OIKO !JOU.oJl6S rrou EX£I I1£TOTpEt. «<DaOI. TO ~EYahUTEpO ouv8~~aTO". TO) OEVetvcu rhrora I ETrt:leE Ko6Eva KohoTTpooi PE- ua ritrora "EpIOaOTEpo arro Evav QTI 01 Eyypmpts 06I1OAo ayw. eo 4'01T'I7£. TO jJEYOAUTEpa lTOVW. oUou Via LnTVO'): /). OUTE TO KET~V oU~ ~6poS «<Daofo:ra vo~i~") tva nauAoTTouA£»..OVTaaTEiTE 6Tr ~ ETTrT~p~o~ .(q. O£ TO 6. 01 <t>OIT'lTtC.. Ou~q. elvcn ~ ~ov~ rna". a~£ow~.. TI OIJJJTTTWOTl!)«en OUTES E1TOpKOUV .).wv~~tvos TOU A. E!.J.Ao E:{ETa{oJlivwll aor06KTwv cnr6 oolvuAo 6.. METa TO TO OpIOT£pO. KOpTTOUC. ao oovepopo 01I01Jh:oI1S.OV (YIO TO yvw0'l ahAo YIO AO 80 YPOl.l£IOOO£I<.aVTaaTEiT£ Trs avTU1rIKO TIOT6:0EIC) TWV oyooywv.EI QTI.. ouro eo oI086l.oVToc.puxoAoyiac. OTO '/'UXOAOYIK6 AV<:XjJEoa TOU<.:. moe EKEivo~ EKO~TOU TTOIOIOU. 01 «L'lJ.. 5p6~ou aKpr6ws opoiov ~E TOV oywvo UTT£pOX~S xrn TOlJ TpiXpovou TTOililOU rnc. uTT6 qiorrnTOU xupiou o <POITIlT~S Sc 80 IJfa<.orT~Twv oe 06. TTEpIOOOTEPEC.EV eo YIVEI TO PIKQ OOU.".pEI. orUJElwoEIS 2-3 ~tPE<.£J. OUTOUI) KOI TOUC.'ux~ . opvcvccpevcov af/JlooKOAA'lTclJV.: TTOUEKlTpOaWTTOUV TO OUOTI'UJO nov 50 51 . rrcpc OToIXErwo£IS yvwm:lC. eivo: . Ken ovcpeoo tq>8ooav va yiVOVTOI OVTI TaU LETITEJ.va vEOytVV~TO OEV ory6-olya Ko8wl) evqTOU TO OlTOXTOVE.ivOi I] Aywva Tile.: EVOl ETOUTO<.oVTOI vo aVTr~~q. lTp66ArUJo.. 01 $OITrlTt<.ETa~o~ivcov va ". MSo 0- 8AlES «LHMEIOLEIL OTOV TO olli6oKE1.»: TO TIOU TOU') Of ea ola66aouv core ccv TrlV KPITlK~ vrc TO Sfver 0 Ka8'lYf'lT~<.H} HDY 0PXflYWV rrpoocorrccc yra va ~~ 5r~80uVTar 80 6Tr 0 JlUV1tiJlifJS avrayw.. '11EpaOpa KOI -TI 6000uv EIPWVE'fO!aTT' IlilaiTEpo TO av elver OYWVlcTrtC. E~ OUTO~ 0 POKPUVDS KUI (Exoopivos ME T~V 1'6v~ oraq.. TO OTTOIO IT 6. tivar ~o~TTp66A~'~a.. QUTOor TTAIJpoq.EVEivOi TT0I5r6. Kat TO (DID TTp6- 6AfJIla am Paell6 tXtl OUY). 'ETOI OAOKA'lPWVf:TaI '1 ouy1I1TOIyvfo. D.\rUJa.»! E~ aMDU TO ~IBAio EfvOI «OOTIKO». OTOV «sivu: ropa oyWVOS . TO on-o)(Torl OKpf6£IO: 1TOUeivca £VrjAIKOS': Kav. t.KI UOTEPO. AE ea oiaBoOEI q>UOIKO..2.\ou.\Aou.JEIWOEI<. A"A"A6TIS lTOVaD. oo~ 80 OpoJ.

OTl: elver OTI elver T600 66oKOAO va OTTEYKAWBIOTt! Koveie.nov ~EKIV6:V OTIC. w6ofvEPl. TO trc- lTOUOEVa.!) va ~pioK£l a<!>op~ts (OIJ~v KOI lTOTr}e.lWV nov Tau (TTOUEKq>p6:~EITr} OUMOyIK~ -rn au- vorrcprlcoov. eivca EK TWV nportpcov 6c6opivo OTI /.".IK~.IO:TIO 0£(JWTEPIKtj avayK'1 TOil t/JOIT'1Ttj KU/ T'1~ 1/'opaTol.\f] CTTICPavCIO.79). K6 oou.» onOITEI KOI.£TOI ayWVlOTIlCtj oou» OTO «o1K6 tJoC. aUa 01"u(JoTTopcia KOI (ayWVIOTIKf]!) avri6paoq orqv TTpOOOO. TOTE 610KOTITOUV YIO va ouvEXlaouv cupro. r. pcpxoficpooc.tj<..KOTrlq>OPO». i{w KOI 1Tavw Kat 1ToAv TTEPIU~ OOTEpO evavriov TlJS cmOT'lJlOV'K"~ lTpwroTlopiaS. T~V Ka. . li£v £ivai oor£ ayiJJVIOT'. Elvcn TOOO 66aKoAo va St:I Kav£it. Florrcvopeoc . LTO Srxo pou..AUT~ OE 80 5EI '1TA~po<!>6p'l0'l nov auvafiDtq)(J.l4>wv~aouv. Bpa6uv~s (xwpiS lTWS 'OXUE' oriuepc. UTa j. TOIOI OTO ~oe~J. 'O..JOEJfJIJOTO KOI TM£UTOiOi OTOXO<. TOTE 6£ !JiVEI trope ouv~. Ssv KavEI cvcovc.~T~oouv OE orpovvoxo ~ rsrpcvcovo Tpa1Tt~1.» (24.lavA~e.laTal> T'lV Ka. EV~- OTTOTIC. KOVEVO<. Kapaj. nov 4JT6vovv OT'1 ovvcl£lJ0'1 r'a va £11186AAoIIV T'1V UTr0l/Jtj TOilS KI 6x. Ka~~lo Ktq>O:AI TaU XPEtol.O 016:Uo<. T£~£U· OTOV 0- eivcn <!>ooTIO«crrvoc 5E ~yaivE') lTOU OKETT6:~('1 ouoia: <CTEA£UTOfol oro vc XUVEI TO 6'lA~T~PI6 TOU:<"YTTEOXi:8'lV 6oop£ov rroroctov. 0 evcc TO orpupi.80Atj. aa OTae~IK6 1-1£:00nov OTO~IKWV lVuxoouvStOEroV) ria £'". YnoxpEWTlK. LVUX~ -rcov OTOj. rIO va TTO.ava Kavds ~£ TO YIVE- 6i:vrpO. ~EKlv6EI orro Tllv KOLJVlO TaU. Oq>iOEC.VlJo8aivEI. E~r}yOUVTOI 01 YEVIKtC...)v» KOI TOUC. Av etvcn TTOTE Severo n£ Xp£lol. AWv.'1pa Yla TO otroio Kpf8fJKE cvcj-ecrc va aUyK. crrro ~Ia Stccnccofo aUToTTpoBoKOpfoj. 'OXI BEV TO tITrE 0 Kcov. ea IT£PO:OEITO OtJOVI: 6£ l3yalvEi KI aUTO 6€ eo TlEp6:m:l TO 0 o6It~o60. So OTTOKOAUlVtl. lTOV OKOAQUSd Tr} . va lJo8aivtl. rrou r} rc-roptc Tile.~Touv cv eo oul.TI <jlaiVETat TO '«TTpcilTOI UTOV oywva arraTr).lOTOC..\0: YIO va Blaq>wv~oouv.CV 7TPOKEITUI va oop4'<Vvtjaouv.. ). 'Aropo.wHoivEI. a\- . Bpa6XI lTpOlTOU.\OYIK~ TOO: «rrqpe 0 KOUTOOC. Movo lJipwfJr) ~ ljJuxoAoyia. om TTptJJT01Topia. qiopc CTTq0'lJlCplVtj !pUrpa TO aup. BOUA~S! Elvrn aA~eEla 6T! TO rrtpoopc OTTO «BIKO ~OV» KOt «OIKO 53 52 .OX\ElTOUr}AEC. OTa poTOU To Seurepo OTTOH'\Ei cvcvxctc TO o£lh£po o~Aao~ I rrpourroeeon OpfJr'JTIKCr Yla va ~U"TTVrlOEf. 'OTI BEV rrrivov «cv Ylo va OUj.12.£Tal OTOV TOIXO. AO 0 M- ywvo». T~~OTa T'lS .pEIKQI TO KEVTpf Tile. hwpEclv OjJOeEIOV".a va KaTavO~O£l Kavtvas npononopia. aTo~IK~ rriaw KOI ~al. ~tXPI TIS 10 TO ~poou oul. 'Eroi 10 TO rrpcot Ka. prropcf va EP~~- VEUOEI TO <!>OIVO~EVO.Av 6E (Tfv0':ii Tal OAAIWC. AAA6.~fJ8d auvilteVOfJ. rrpcoroc UTOV ayrova KOi TEMuTaioc.. Xwpis O£V UlTOPXEI TTpOlTO. aUVEAEUOEIC. TI 0lTAOUUT£PO. KO:VOUV. TOU TE».~£yoA~ oorplo y. (UPOUOEV IJO8aivtl -OEV jJo8aivEIOE. va'KouTOuArjoct va EUXr}8oo~E: va £lvOi e~~OTa. Hvor TTOAUOTTAO: Ecv ovcevo TOU ct>OITIF~ eivOi «vo .lO. va l.TO AUTTrlPO tva (lTOIOTIKO) OAj. r'a va ~"OOIlV TO np68A.

I «~ 1'0" BolO... rro....':! ~ .. -......:s..... LXOArj.'~"'. u.l~r~o. av8pwrro~ OE~ ara8avE.ory TOU TTOlf5.1"".... 2. 6~ ~n.. -ror f}iJou~ OEV tXEI avaYK'1 va TI] ~avull~paa£1 E:V'1I\~KO~..jJE TOUCj TofxouC..~..'~... "1''''~t6.t_~ ~ ~ ~ Y"~ ett:iIfb'W. KAKTOI.".''''..a.. <I~'\ni~ ~. tIQ~l1ru. a... 54 '<G.:s Ano TO j316Aio TOU flOWIl 6...-. ~ ""f'apii .~ ~~.CI"'I.lil'<l r~rMo:«6<"""'f" S"'..JCp... 1TOV * ... ~ ~. 6". 1I~e.-ca. . ~ ile:'~fr. ~nQ6t~op... ""''$ -a.Q.~ ~~.0&. n~ 0.pwl"·Y fD'~ f1grAMEI [...so n~ n_~(j"i ~-...v.q_ "J"""".6 ~".' ""'" J""': .1'f<"1¥Jj..)'J"I'!~ • . 7'1.. ~...~ 'P'Ul W.iI"'TU. Kavivac.£ 0 TE- I"'f~ ~ . ~ 1C.6w""'l« . l1fol.... t..".li6.1..c...q .TGI T'1V eoorreoixt."'D:l<>~' -~ 5". OTOU" TO'X~US TWV. ~~ * '1I~.1« jl.. fUa6Ji"" lJ !IOlJ Ioq ~ 6<1!"we"'(tY{Il'~~tc.)'. EKb...rr """~Q...... eo {Jp£1 EUKOIptO ~a olao'1AWa£t T'1V apv'1a~ TOU OT'1V KOTurrfi:... fPw"U: J ~Q.tO.UTri). J Tt.' iI-tP.6"''t'q ~ '1/11 ~ ."" ""11'1' .. eYpal. P"'....ltEu8EPIOflOU TOU ttavetncmnstov. oe KQrrOIO apC/J!8toTPO HIS" N°fl'K!jC.Ooiow XWpUJv.~ ""r.3.rwopa TOIOt...>'"~1t...v~ ..~<v.' r""S"'6I..jo$ .. ll~ WA' ~ ~ f.oc KGT01T1iOTf]KE OTa TTar8. 07"0.... W-"r<~ .')~~ ..lO tpIM:. '""" .:..Bo)...d.I01t $i.1.~::wu.oc:. q "c<bMf'Q" ~ uoV 'fci J 'l41 ~rIdW 2I')::I.... -uJ ..6bj oiy...~. 0- ~ "a}0Ufo.Q' t ~~"...' rAJ~ .q ~ fnf10n ""~ ~~"ts. ~...l..tl U ""~ 2MI/.." "toll 11po~~-rq_ J &.q ~...KOV TOU owporioo.l~/OU TT_EpaoE ~. »q Ii "if"lf«I1d..Q'ne<- AUTOS" '7TGV rrivcacax.~. of ~t4-~ c:::: j. 61oVr~Ma9njJQU".KCt Tal) XpOVla. Xwpf~ oJ..·::IotlOC4 . i"'<r" ". eroi EiVaI OAOKA'1P'1 '1 NOP'K'1 LXO: Arj..jAA ~ 01 VOt~ ti-. '~. E:AEu8epoc.. .. . avaYK'1 va ypa"....'I"VtI 6~ ~o. ntLA1 (..a rpaol]... 6~ ""lIiX1l1 b 6At-tJ."~ .... ~. «Eurrpoq OTOV £Tal rrou xupaC. nQ)~ I"'UP"'.t. .. "1'.• :In.<l~ ~"!l"'~ I«i"" .~ til< .Jo~ .I. ~... .... _.l~ if.~ ~ ~J\MS ~I ~ r~ 1"f~ ~..' 55 .: (..... YI<l'-.f...q"... AerjVG. KG! WPlflOC.:: klJ'OlJt1! lipwof'tHcai.v"'l'f4.u ~ ...: 'ft.!>o ncU " ~~ "''. ~ ~""f'" I1flW105 -.4aJ nJrf ~ ~t.. Ll'1P..f.. "'.. 1lI..s.¢ . « 'OXI OTf]V evrartxotrolnon TOW LrrouodJv» . ?TTOIOC.cPd"'6)..~ ~ 6"tixif4_.. 'l.1JO? EIVOl O~' inpette va £iXall KOPlI 070 TTGJOIKO TauS" c5wJ...q...1"""fii i.&I-E"""&'"'fh~ I1<U)Oi <W fM'j . Ae~va 1981.fo.TWPIV'1 EK07M... ~{IejIIi n<t>i Hi ~ I(Q')Jn_.J _' I'tllr'¥'~ ~~[1ii ~I.c."""1 J~ ..! Katto».6~Dlor16" ~l"f'~E~ rF'". TOU TTGlOIKOU TOU 5(J)J. at:.. ~~ !CQ1QOuJj" 1lf.:lu..~ /'\r.".c_ ~~~ 'I". KAIJ.. """" .q.'" I'~.

AUTO Kat ElVa! '1 pE:}'aAuTEp'l. lTOU DE I-Ila rcnv!o T~<....l6 TOU OUOTEI· pWjJE. IT·X·.. KUVr])'WVTOS IOIOiT£PO. ..·.EI TO OV aUTO y. ~TTOU· xTrl:tl.au" UTaUl"oT"TU~. 'Eva<..£TpIOf) .l6 Kar TOV Xpovo (axOAEio. ». a6veEO~S TOS. TOU 0tlKWVE. T'l() 4>0ITr'JT~<. OTI 0 aTTO TOfJOU<.\£. Map~ ~ KI -01 TTPWTO- TT6pOI HTOVOOT{lTEC.» nOTE. «EVTO'TIKOlTOI'l- TTAr"J8wpIGJ..EI aTTo<jJ~ TOOV <i>OIT~TWVevcvr iov T~S yvwo~~. [.EMil. eo ~TOV TpaylK~ TTi\6vrJ va VOlJlOTtl OTI TO OlWefJcuro EK<ppoI.'uXfOTpol: To OKITOO Kpauyol:EI Y'O TOV OUTOPXI01. UTOV APX'IJrlo'l: «Mn-pou TOUe.yavrlO~ OUOlTEIPWjJEVO<.II0lJtvo crnv KoptK7\a OTO VTI66vI TOU vpcopefou TOU TOV YEvV~a£(ll.. Kpauy6:~1 6X' Y'O 1aOTI~~ uo vro cvrconpn «No pEACTCrr£.vOU EVOVTfov TaU TIOVETTIOTIlJ. . (Kat 6x. iy'VE.) vccrcorjc c . oWS.lEVO ElVOI TTaj. Sev ~Tav oqm:pWl-ltvfl 'O. TOU TIpol) 11(OA'10l'} OTrJV ayopo epvcoloc: Ml1v 8a '{avavraAAa(ouv pOAOU<. AETTTO~tPEIES E4'0pj.. UTI'lpEOIEC. Aq>ou lrOKOI~. .lOVIl 61otpopa YVWOTIKO OUYKAOvIOTIKon:p'l aUI-ITTUKVOOVETat «orcvpcopq AOI1TOV. AMCCTTpOOE:~n: TO. 5 <. 0p'DTEPOC.lOTIKtC.KO~a ouou.l0 C:P0IT'lTWV. I-I0VD I-IE TOV aVElJrZ.! nOIOr.lUX'K~C. T~S eprrveooqc OTTO T~V Kae~~Eplv6r~Ta.KOTOBaea cv6060AIj TOU curopjrtrp060AIj aV61-lEOO Of. TTIOVO. AtEI olo66an: xcn TO KEljJ£VO.J.'O optYICl:KO T~<. TTlS Q)UOIK~S OTO <1>1?\oabq:.: P'0- OKOUCPOU {(KOTTOIO '000 -07To opou ma Se q. TaU q>Ol- ElTIOT~jJflC. OTTO TO cripcpc Oc ~au TI£IT( (TTpOS T~' ~oo~) OTTO T~V 0 Map~.1UXO~OY'Kcbv cvcvxccv.Ua{av p6AOut. y. ~16Aiwv.lqrrwx'1··· KOI OUO ~oYla TTpOxrIK~S Y'O TO KEifJEVO: TEXVOKpaTIKt<. ooonupcoptvoc ~~L\£v UlTOPX£1 KOI OTI rJ TI<. To TTOibi cpPOVT.ooOU. T~S EupdlTT~S· LUXVO-OU)(VOTOTO £lXav ~£KOKaAlaEI 6VTpa TIS up.o5Ei:c.: avrIX£IPO KOI Ev61) uovo XEplOU TOU.)!J.ias». ~ Ep~~vEia TOU aUo KUI ~ A6o~ TOU. TflC. ~16Aioov. TTI\~pWC.. TO ~oeJ. 'TOU cocrmpropevou. DUVOTIS TTEpi4>'lIJES XOiJ. va OIOKpivEI KOVEfC.1 TOU tva OV OTTO TO TTavE1TIOTfl~laK~C..lfoU. OE ~AtTTEI T~ OOUAOTTPETT~ orcoq 'O'rov a YlyaVTlos TOOVTTaVETTIOT~fJlaKWV crreea rrpooqxpe: OT~V TTEpi<p~~~ <ppoa~ TaU EUKAEi6~ TTpOS TOV nTO~E~aOlAIK~ ia~<.\EU8EP'OIJO TOU nOVETTIOTl1j.llV orqv qvso!o TflTIKOU KIV~IJOTOC. sivcn vcvoc Se 80 cpop6£1 TTOVElTIOTl1IJIOK~ UT[vbU0'l oe T~B£wo. ob6S y'o Tr} Y£(J.l'OKOU. 1J"'1pEuia TOU nav£7T1OTqpiou l1T'lv «otvoovia: «0 cepc«.aKlOTO.. opvqoq. lJlO AEm~ eipcovelo.EVr} (MaEll1KOljJO- -nov EV TO) ~6Eh:I lJ. 57 56 . TIoi\u TrEpI OOOTE:pa. efvor ovPi\IOXTO OTT' 'rqv <pui\aK~ TOU OOIEt. \jJUX~<. TO Scf KTr'J 8'lY'lTIKOU t.. Tau oupro 0 !\[VIV OT£p6<.. Eixa OEI va ~aTTAWVEI DE ~a~IMpl. To 06v8'lI-lo aUTO efvce Kpauy~ ayxous TOU ouyxpovou . TOV KI 0 . 0$06 '1 O'lI-lEP'- aVTIKElj. va pEACTOTt/ va pclcrCtTC>J! Go lJOU TTEfn: NEuTwvm. P'KPOUIC01". AUTO TO "O'rrwc. TWV TTOAITIKWv.OPEC.\tvIV.6AIOe~KE<. orrouocov» aoc:pOAWC.. KI EVO) fl ooovro TOU KOTf)6tVVDU.) a50KII-IO GUVGqpo xapa)(T~pi~£I T~ ". AlTO orrooovdeonc) OE ElTnT£bO TOU <p0IT~nKo6 noI\ITIK~S Klv~~aTO T'1<.VTOTIKOTTOI'lall <J1TOUbWv». (TOU Til bfV€I» (xorrcccn I-lOxilS i\tYETal aUT~ 11TTa8'lOr} OT~V TTOA'fJIK~ <jJUXlaTPIK~) KOI KOTTOTEtPXETOI 'l cope T~S opvrJ0flS: «'OX!. KUKAOUS ropc+e»! OU01TEIPWIJEVO! 80 EIVOI TTWS TOTE 0 AOI1TOV. qnce: OKOIJO.BiBma. OTI OTIO TO oyxos. . ) OTTOK0l-1VEI. Til) (I. «OX' OT'lV £.. ATTAWS 01 060 TTOAOITOU au- TO TIOALl 4 wC. Tou ~~AIcrrc TO OX!.rlYET(OV TTPWT~S ~ETaXOUVTlK~S TTEPI060u aTTO TaUS TEXVOKpaTES T~S 6CUTEP~S <poo~<.lOy~1) HI'> OUVTOY~C.\.jJoq:. urfBEC. TOTE tvas y. f.ar~pIO.'1 OK01T10. £TTi 5 XPOVIO axta~. 11 O?\ElTOU TO 1C00tl tXEI TTpo~y~eEi 'l «uotc tBp'OKE TOV KpEI-IOcrr6pIO. Ai~vao~s xrn aTTO(~ KIV56vou 6. I/IVXOAOY'KIj KUI OX' AOY'KIj ~ TT~Y~ TOU..HOVEI XoBD<.. OTOV typmpE Apxtc. rrou 90 xtyavE 01 tJ.TI pcfo lJTTOpEi artS TWV tpyo TOU.EI TO YVWOTO ° 'EyKEAC.Kat 8Ewpoum: K6eE copo rrou TOPX'GtJ0l)ouAOlTPUTIOjJOU VOVTI OTOV Aupio: av~ouXEiTE: £PYOOOT'1S lTPW'lV v~ TOl) avr6. ayyi\IKa. KaTa<pao~<.yavTlos 80 O'1KWOEI orro TO OUTI ivov qJOq)oOE~ vovo H J. ouv8'lI-lO OTTOOEfxv£1'rnv ovnxorcorcon ElTQVOOTaTc. TOTE OTOV e-rou TTEpv6EW~ OTO 4>1.

.. .7. To Bqpc. tl'''''''' tnt...na til"" Mf'Y(!4t(IE'.. 0 aipoc I 4...~~ orq ...." JI'~ _1II£VI"Ii'"" . 16.. t'O~.."1'.84.I/1' ... (lv(Nm'Ii xnvpa· IUCIj ""'-'r. a. Xp6vouC. . 2. nar5ayWYIKO TjJ~tJaTa Kal 11T01l6tc.al'rmj ~ ~ yw. rj In' IIJ.m ~f.X~ 6l601(l~ l(QtQqnml" IIU~ Arroorroopc-ro 0"110: 1.Jo6 -PE £AEU8£po! TWV rlcvemcrnpkcv 0TOU ~I::: KUlrUIU Oloq:)l)Aa~'l TOU TrOT£AEI Ka8~KOV TrpWTIOTO.T'le..".. B. m "'" IE> "0· ri WV>OWZ .a...To B~~a. 1._.. ~ xcmiJ.=. 2.. 1'£..G"fD '~.....UQ yur naai&w. 8a ..'I'01ioV._ TO r>II1't(>YEi. n£ln:Aa0'l.. IGJ(l~ va ~ UtlW1ll. . ytari TO .av va aUYKpOTOUVTOI 01 lTPWTES lTOAW... Sa 616cijolW. AOl1Tov O~I-H:pO. .. . "1f~" Hal P£ oxn-unl . Ql dJO(>Ci..... m CRI>lhjjUlm oj ~frI!O" IloillDvrnv =0 fa onm:a5IjT01fOllilIfEI""I'£i. jUI .. TOU naV£1TIOTtl~fou H KOVEI TOV ovflpcorro ¢IAs\£u9£plOj..... 1. llQQl(ll. H rrevrc T'l<) tpeuvcc. lia· rrxd. ... .Io"S" !XJUU&v. Kat «6X' OTf)V evrarucotrotnon . #. liyo 0Aa u. trqay".0.. Kp£ppu6a.. MIIJ t'UWTlJpUIXq fX1fai· "'lJ" Annuia %(HivIa. unpt.7. 16 58 59 .ou awur ed xru TO eOAo 1'011 6aoxt:ilov...u.yav TOUS Mt001OOVIKOU<. •• ''TI'' JJVOP'lritl 1"0"!!:' ~ <ldmrai. H aVT1KaTaOTao~ (orroro) ~opct>~ ~fas 01TOla8~1TOT[ 1Tpoct>ao~- 8a nrcv uVTI5~~oKpmIKrl £KTpomj TIPWT~S ypapp~s· "". IU 'IS" xq<l11"(E. d' tvav ~ ~~OQV yvp£m~ If(Nl6lJjjUlRl milUO~"" mow "'" /lEv.rq .. 1'"' WI .. Of ~. 6ri~"n"1Ia ~9lIY. IJ01I Tf)C.. "tuiJ..84..a6£" ~ovvr·r-... aUo...o. A6. OTOV OTIO TrIV OypOTIK~ Eupcorrn apXIl..won q. "'~tq wrrlt>t/IO/'f1 .'t- \ yt(Ii! 6rWQ1J1uCll lIOJ...."000 ~9Ei.. tpeuvac! 1.o. ou.. TTOA'l<)KOVE:ITOV O:VepanTO £"EuBEpo» CAE..anx6tqm ~.

.lU!ETCxv£)}Kat a1To5Ef~ovv npaXflKO vrx lTW<.)_.. D "' oovv ~£TO 20 (~ 40) Xp6vla! 01 Bpaxvrrp60wpa. Boo. va aKOA.A... T~S va ccpcvro TTpIV. Movo TOUS auMo6ouJ 9EwPilTIKU TavE.... 2. atria xpovla TTptTfEI vc yupio£1 ~ptcJ>OS -moco. . ~pEf. ~ \. . KOI T6n: KOI lTOU 0 cpOITrlT~S ~Tav KOI V~lTlO KOI 1J(l8r)T~C.. 4. KEKT'lI-l£VO olKafO)~a '1 cvooppcrocovn 1TCl\. <l>iAIO. ~. l. Ma KIVOUOO.. 5. LK£4JE1') TTOvW aTO ?o. a:xrUJOTIKO: «OCPIOOOKO- RTUllwy.. Xwpis cvcopecq vevoc TWV OITIWV 'r]S T£TUlOS'KUTOOTOOr]S (<1rpW8uTToUPYOS» bE 80 eivcn TEAEOcpOpOC.. orJ~ETpa... av StAEI KaVE!S vc auM66EI TrjV Ef- AUTCl EivOi ai\~8EIEC. MhlwS 0 Mo~<. ~ 0 pa ~1 ~:. 1 Xaol'OUpt)tO ~r~ AUTO eivcn aA~e£l£~.OUYKEVTPOOOEIS) K... Sroue-rouv IKOV£S <1)QIT~Tt~ KOI TOOS opvovcooe«.KPIlKTIK~ E. . . ~:: I 01.. n ' i . OM. T. Hvcn 6~w~ huo~ ~ miKA~o~ TIpO<. . 1': ~: "" 3. nepl . KEVTpOOOEIS.. I _ oxo'\iwv «uo-repovpcarJ. xpovla ~Tav lTP1V.l)OEI Tllv oppcoorro Of. rrcv- lTr'l'fIIl'tI.i_.tc II .. EKnAIL\.. T~V (rj «opco TOU. To 'EavoS..84.EYTI- 5. TO UlTOolli\wVEI 04>' HtpOU (ope ocfl' OfTr]OrJ Ev6<. HpaKi\~s eo avaA68EI eivct TOV 6:6i\oi L\...... ... .&h~. -rrOPEI elver ""0YIKO va av 80 koprrooopn01 .84. Mavo mToqJCIOIoTIKCx aM6. !lUi fa IN4o. TrWS Ka8~Kov EIVOI «vex cvrefo JJEAE- vo 1J£~ET(lV£.!a (3~jJaTa.1>oC) jJETpa V~1T1O KOI l1aellT~S lTEpI jJtVEI KOI av 6£Allm:1 .. EAW8Epio (KaeruJt:plv~ VIWTIKFl nprUJ£pioa). ouy~ia.10. 20.. 6"" 1"'''''0 ylTYl: ~ (m.8...QTu.T.rlPO TO 0)(6- To iTp66A~~a nAIMrOriKO..: &a 0"...3. rrou Be prropooocv va rrsioouv KOI OEI(OUV UTOU<) ¢>orTrITtc.») I TTpUJ8uTTOUPYIK~ {(TTOVT06uvO:jJiO» TTOU -OTTO KAt"]OrJ Aa5~ aTOV \-Ila OTT04J'lMEolavropo. ov (ecccrepucrc) oMwv oaprjvcov aVTIOTaOEIS WaTE OTa KOAtOjJOTa (TT. a 11. TOU '88 T~~ A8~vas KapaooKEi! ACrrE.. . EAEU8£porurrtc 6.. 01TOI06~1TOTE Floroc KO. o. Tf)TE lTOU 0 KOI .. TrOIO TTPOUXIlIJO. mo vevovorc. • KA. T'lV avav· TtUTQlxia -rcov \6ywv TIpOS TO Epya: TOUS.)... va J. aTO KOOI f3aeoc.K·IOVWOIl. TO «TTWc.. j-lE 6-....\11 KaI-lTT~ rrlc AVWTOTr]S ncufidac.i.6yo TOU lTPW8UTTOUpyOU. ~..X.£v £iVai cqnocoeoxcre» _..1TlbElv<.n ".'W IJEY6:.. To6TOOU.84.- OT~Afl' cpa» AIO).~ T I ). OTI Ko8'1YrJ- (3pi.. KU- orro TTOVW KOI t~w ~fOla). It U .. "(.OK). f. Sa f. 60 61 .-~aeOC.10..OUe~OEI 11 tprrvClJoq KOI ~ allfJKapl/lq . WNw( ....) " 0" I ee 6 6 " • I a II "011 . 9. ~rHJ.'ltI .. 4. ( . ~ (OUYKEVTPWOEIS. a<:PIOOOKOi\CXTE.hovr. aVaAU0'l.... 21 .:<. TTfOTFl Kat YIO ETTEjJ8oT1Ka EK- SlOlIlqTlKCr. 60 jJTr0POVO£ va TOU<) KajJ£l vo outv\aBouv KOI O1TOOOUV_ TO ~OUAO KUKAo OTOV orroio EXOUV cprrAoKcf! 'DOTE.. OT'lv e.. 3 (O).

eo OTti:. AKOU~ vo AtVE ou- xtplC'l... OTpryy~i· £IVOI. or. «nOV elval 0 fI cope KOi TTi.av TO opouo TTOU aVr]cp6pl~E. VEO<. OTpa66lil. ~ouv. j... LUVEX£IO rroo TTOr.' tJ' aUTte.Kava »'OfTI PAOK£fu METa.. 1T6TCaTIO~UE<1>wv6~ouv. I. 'EPXOVTat Kp£66UTI.· va T'IV £".aEI<.aC).:. =tPEI<. Sa ~EivEI<.! LE AU1T6~01. OTTO T~V E~060. IE KOPCP~ ws oe LE E. va TOU TfEIS TI ea ouvcvrricerc. QKOOS. AM6~EI~. pc'n: IuvtXEIO 'l OKEt. 8a KUPOUV KUI TrpaPIKtj E{tiUKqU'l. KOI OTFl OUVlXEIO oaXAa~6pa qnavEI ~J1ropEf<.J OTO TOIlJ£VTO». lTOU TOU cppaE.".. KOf DE nivEI<) xc- f. r-X0VTm. 60 £1001 00Ao<1>6voC. «c: tva «YIOT!~) !JEoa aou lJO:T10 EXE! 'l appo6wvIOOTIKIO V[Ie. rrpcvpo £PX0j.. PWT~OPC. OTO TLAO<.. 1TOll e'l~a. H iXEI ttasiooeipa oct: ITpaSa61.IlO u- TOU.OIyov~ TOU". V(. TO tuo MfrAAO flANffllITHMIO KcnDE 1TPOOOX~». EKQVEC. TIS OKfl. vias.. va q>aVTOOTEIc..rl 01 66aWADI T~~ VEO~ YEVI6~. H AOIJ<pa T'1 '/Iuxtj TWV paO'1TCiJv TOUS.<OAO opXi~ouv 1TpiV <pT60El~ OT~ ~ov660.. apx~ OE cov iva HAOVIETOI. «AKOV~ EKtI. o' Kav. OAOm(iol <pHJVElS opy61 0 ~p66u 0"1 rlv ~ov660.O<. 1TOV vc KAdow. <DOTE. BArnEl~ TO 1Tpoaw1TO 1TOU T~V VUXTO OE lTOIOEUav. IE pWT~OO~J{:. TO 80AOjJO a<t>~v£1 0 £vac. AVPIO.}.. OOU. K6vouv 1Topa~EVOu~ uopocouooc. TTOU TOU crpcrrc-rocpoov Tllv -rrpoowTTl KOT'lTO. KOI ExEl~ tpeEi tiE TTpOOOX~... TrOU 8a 1TGV£ oro otparo. 80 EivOi TO jJtpos. nov etrrc're OTI 5£ eo TTElp6:~ETETrOTt UTOjJO. TO TTo5oX~. »To rrpcot 0'1 KWVEOOI (310OTIKO: . KOTTOllV TO nOU rrepcoore TO i810 Bacova UTO «evrpo.app6~ouv OT'IV rrpa(q. ~tpus .. l' «Go TT~~£I(.. lTOU TOV A~ ~~v ov~auxouv lil(TlrOTIU£I Aip. T~V 1TOpO~IKP~ oMoy~.jJW.».:.prno va KOI 80 TTEp6oEr<. YlaT! TOU jJupil. Kal J-ll': TIlV KOUPCl0'l plOC.'.: cvapcorrou.OOU rnv Atv£.AOC.KUI 1.». 8'1." Kal T6n: QAOI. Sa TTfl8~~£IC. OE OKOUV- DE KUTTOUV KopoHir. »)Ma~f KA~P~. ~\6KO.! Ntou<..pOpWOE<.. «=E- !. «Nsoc» pou EIlTE 62 63 .nooo '01\01 aou oou OEpOTIAOVa ~ETp6w.j310OTIKCx.\OVE diw. E· !-lOSEI YIO TOV KEI.Tr)V txouv crro £TOqJOO£l KOITOUV.. »TEAtKO KOVOVV TOV 'OTI KaTI KOTTOIOS oov 1TEI OTI .S' o. TO KUTTOl.'1Ao1.».. va ethEl va KOI~r]OEi! XOiJW 00 KOI~FleEiC.. rcopo 8EAEu: vc TO KUVETE xtn OE JJOS.. q>wv~... lTOKIO. Suo rpopec. 1Top6~EVO. Nu u7TOfpipelf) T(JUO J10Au UW TOllS' i61OUf) OOU TOUS' (Jf}VaIJiAl/)oVt. 8to'l prropel 1TW tva<. LO~ ~ETO<ptpW.ouv nEpVOUV 00 lJfAIOOrs crro KOVTCt Kat OOU.)). A<I>~vEI~ TO 1Tp6y~aTa IE Ba~ouv OKOU1T~(JEI<. «Avoqsepoou. AE<.lO aou. Zou OEiXVEI KpeSSaTI.». yupil.~EPEVVOUV crrro TO VUX'O.00101 vrraAA. Av6l\oyo rroc EXEI vc OE ~aAEI vc XOPEUEIS. va TO v.va KOllJ'l9Eis. VTUVEOOI Yla vc ~~ oou ~pouv erne. 00\1 va brEDE TO ouv0Pi-l0UV Q1TOvW aou vc 0(. ~Lmvro. Eyw OT~ TO JJE9uOI nov DE «pore oxtqrrsotn: av9pwlTouc. eo EivOI Ka~6. xwpi<.p'l aou yupl~EI OTrlV coPWTOUV: UTO 'EPXOVTOI OTPOTJWTE<.UTIKO coorroo yUOVE. «en ODU OTIaEI TO veopc. pcOaup'o. KOIVOUPY10S Sa TT~~EI<. TOV rrovo £10'6<.i 'O~OI :=::iPEIC..6X1rooo mxpc-rqpocv vtXEla: {(NioS. aUo". «TI TTE96vEI<.\6. KUAUTEpa va aae. aMo "tlv T[AOV~T~. KOKOP£TOXE1- pIOTOUV. eo OKOn1)OEC. 'AMos DE Or'}KWVEI vc lTAUrrodro aou.oVVE.. rlou Tpa6~~an: -rooc OTOV ~p8aTE J OT'l 1-'0- veoc . a1To~aOlZ:EIC:. 80 1T~~EI<. aM6 v66a.«cvevc: ~AielE. pIOV~ ~tpo. va ))~E OOU ~1'>U. Ko:. lTlCxVEI0 Kat OTO\. p(. TI OE. va rpcvouocc. ~E OAUOOOEoav: .l('1 «cvevcc. EuX6PIOTr). TIWe. OE 1TEPIA06oIVEI 0 O:A. 'H va xcroupqoac. EVT00'l aou 80: OUTOKTOVOUOO)).EIS IJE crroplc . Q(t>~VEI 0 Evas. 4J04>r)OEI<. q>6:v(. MIO oywvio DE ~EOKETf6Z:ouv: «Iko.! 80 or. «rlOTI ~1A..

EpXCTal «V£Of)>>. «MrJV KO:VW. »Tooc Kat rooo 61\\0 prropoov »No f3AbTEI<. TIC) OK01T1ie.H) l. Kcve aUTO».rx J. ETTW£ va KOI~~S£f TOU pi~av TOUS Kal'lU Kou'PuAa». 0- va £lTOVOhOj. ~i\i:TTEII) KCtvW. UTTr)PEOio OE ° 65 . TO OO:KO Kal va TOUe. KOI AOITIO TOU £I80u<.\oc. ol6:q>opa epwNa y£was auy6 OTO xpcvoc. OTTO ow.w. ~6'l cepoporccoer KOI OVOTTOpay6y£1 TO' 8u OUOT~OEI aTO <J>f7l. vc (XeIS TrUPEva Tr~VOC. AoXio sou va 1T~~£I<.riccrc. 01 veoi.£ \JivelS va KavEI<.ouv va y . Twpa. T Flpoorrofiefc MEplKtS OUVEX£IO vc prropouoe vc TIEpv6<. Evw KOIiJO:OOl IJTTOpEi va ip80uv va OE QKtOOl av6~EOO crro ~U1TV~OOUV KOi TE AElITO: KO:VW. j3piOKOUV «n~yalvE prropclc vc OKOUOEIe. m: IJTTOUyEAWVOUV. No OE ~Ctl.JEIVEAfyo<. ce pyaAtl EAEUS£pO UTT~p£Oras Km TOT£ ETT~~£<.J1TOUytAO.OUV. 80 'H TT~~£I(.. BEAtl va aEpo.. KOAlrrepa. Kal KoB£ ErOOUe. ouorrrrrqpro. »)LTO SO.IJoou~£ oi\Ee. OOU. 80. ~. ~ac... L1: ~pi£:EI 0 tva~.t1IKuiwJla £A£US£paS orrqpeoloc. nccvorro. TIS <J>WVE~OUS va oxouvec.M' txouv 64 va 'roue 1TopoKoAo<. Na Tpayouo6:e. KCtnOIOV lTOU roxovo.pT£I<..". 0 aMos. va )(TUTT~O£IC..£6op£ Til {wtj pas.l61uC)xrUlT~OEI 8EC.X('IQ UTTIV trr. va Y£AOUV avafo8rJTo. 1TW..1U 80uv Kal AEUav.0mrrc KOI DEV avn5p6<. yra va TOU cpopn. O~KWO£l OUT£ KI £Yw ~tpw TToaES <l>oPEs vro vc OVepWTTO~TTOU fl TtJXfl TOU eo ElVOI KOIV~ )JE HI OIK~ poe. Km TI BEV TOU tKOVav. »1:£ XC\IO xopponc. oro ~CrTI KAOIS va ~OZ:. «~OP<l>W~EVO YKa' 6601».\l:IJOVTOC.. OfTI pAOKEfa 6Tr e!var 'O'rcv l3~aKE!a Kor ~yarv£lS EKE:I. . «Ncoc. npoOTTa8r'JOE TO 'Evcq aMos EXOVTCX<. KOI va q>oB6:oOl VO TrOC)OTO vrcrpo YIOTi ~. DE ~PIZ:. TPEX£I<. 6aoKo. OKOU<... oTT6 KE1. Ecru rrcoc TO 1TEpv6C. . TI va KaVEIS. va ~UTTV~OEl Kat TOTE TO TI aKoAou8£i £IvOJ OTT£piypOlTTo. vtvsoc. DE KOTaOIOlKDVV. lTOU eo TTEp6:«nIOTEUW coupe ~evoll.. onpsto TEhI. po OKE<I>TWOI TIS OUVETT£I£S. »1£.iva maoe.TrE' ·aTTOIOS.H 0108fruu1 pac e6dJ Ocr flTTOPOOOE va yiVEt KOi\UTEPfJ KOTG 1TOAU. T 11TOTO. ~E E~OOO aou <l>w· voZ:. Na oe KAEivouv OT~V vrooxcrro.OT~V ayya· £XCI JlOYO 0 n-aAloS' va ~yoiv£1 va au~6oGv aTO 86:. Ate. ~ £KTTaI6£~6- Kal ouvtX£.».. tK£I va pyaivEi iE. TOU thEYav: «~OP<l>W~EVO ya"i50upl». Kal av OOU KOvouv -YIOTi OT! POVOI pai) OUUKo). Kcr trope EXW $TOOEI OTO J.\ofJo. KaJ noSEI KOI ETTOVW MOKEoovio So rrcpoups P£To9EO'l KOI So 1TOIJE KOI OCV pll"op£i va pm.. TIC. ylO va ~EAoOTTwat:1 e~6<. TTOU rrrov TOV l. KOIl'aTal ~ va TOU pa~£IS a<l>p6 OTO TTp6awTTo. UTa No va KOtJO Kal va oou crrcoocv TU VEUPO».Sa TT~~£IS.ap5. ~6:4ouv va y .! va Km Evas ljJuxpal~6T£po~ Sa ETTlX£lp~aEI ava~~T~a~ m- <l>wva~EI<. . TO Dun: tllO Bpi- cqpeto . <pope<. K01 TOU<_.. at pol. P7lE1TW. O~ (.~- OUOTr'JJ.\OJJO OTIY~~--OE r'JovXla.o TOU: «kcro TO oAha rrspvoco KOAO. oAo aou «'OXI». prropci vc £i 001 0PPWOTOS. Ej. ~6AI<. M6vo ~ . AAi\6 TO KaK6 apxfl.TIOPE". EUU vc 1J'l . OTO 1Toola . Atel 0 aMoS.(JTSp£t.. tvoe.I tva 0 cpxero OIOOTrWO.£1<) va ETTavaOTaT~aEI<. ovvcplec. . TO 1610.0 «OTpa6aKU<. 0.opivwv» r1TOV KO).ouv saouv vc TTiO 1Toi\6 DE.. llK68EOOl va KOII-l'l8f. yMj'lJlI'O VOlJ\JEpO/ KI OTf]V ayyaptia. oe f3pr~EI . TptXW:.. KOI aa oaoKOAOe.{a KI cyw Kal urri'P'pa nptcvvcpetc...6 ))noMiS T6~ vo ~~ ~IMS. KI 'H «OKOU1TIOE TO 86:. OAOI at flpi<:ouv. va q>OVToOT£. » 'Hp8E.lwpoT:..wf 070 KcITru-KUTW sivcu 1TEVTE ciJpo. KOI O. KOI KOv£ MYll UTTO}JOV~ KOIp6<. UTT~TI~r'JTIK6.».dev ipXcral 0 «ouvci6cAf/JOf)>>.\ofJO»' P£IO KOI OTO voupepc . KaT! TTAUVW TO TTODm IJOU ~ YIO va ec-roupqoco..T~ osrpc 1'0 aou va TOUS TTpornralJ.pETa~u nov (OaAoJ-lIl. 1-10 TI~V: q>optl). KO(}VtjUt:1 peru Ttho<.la OOUV vc OTTO aUTO nou KOVOUV 01 TIIO noMOI KAOiVE- 1Tt.JTTOpcf vc oou TTOUV.. 1-10I-IETCxv01Wat TTIKpO. UTa vpatpeta TOU". 1TOU oe AlYo «cope 80 ipKa. ptoa KI aoro. Kat av 6.iS. OTO Suo TTUp6:.l6aVETOI a 1TOi\16<.)). va TTElp6:~OVV aMove.OUV «TO OTpo6661.i<. 'OTTWS va Trtj(£/~ Kal E0'6».oTTAWVOO OTO KPE66TI.cl arr6 T1JV rrpWT'1 pipa TOU veoaocoyouivoo . . Tr~Z:ouv UUVE. TOUl). KaTI 00 OE KOPOi'otljJouv ¢nOvo<. 611. KOI Ko8£ -rrcvTOU va.a Eva aou.».T! aMo ~JTTOpEi<.av 01 OXEOClt. OTll 80 TIOIO! va OVTlOTo8Ei.

) 6TTWC. OTTWS~as 'Kavcv KOI £f. efvcn tva<_. 1TOU "TTEpltJtVOUV coro Kal ~£BauplO EivOi ~ ~6v~ ouprrcpoaxO:plOTDI. » (arro 6OTU. blKalOUVTOI IJIO A£8ivrIK'I . oJ. TraYIl.6yw<.6. KaKo~oiprJC..1IAfa 1Tp61. YIO va TPW£I orro }Joc:. 01 ¢aTpi£s· ME-TO. K. OTPOTEUTEI OIOIKf]Trj KEvrpOU OuotTroTE OTT'lox6A'loa orrqpectcv -nvc 'Opw<.jJapwaEl» K. KUKAOC..a avri~"I/J'I KOICOPU.a OTOOil pm.. OTO ~oeo<) KOvel TOV TTollu vruq.xm T£KVO KOI uov orrqperqoov.:?~m:l. 'Orcv copro yiv£I i ncrtpoc eo ~.'1.~Ia ~tpa ~taa vrc vc aTTaMayou~£ KOI £~£iS. jJoS.6~£voS.1E. Trlv rrcpoucov T'lV K. YIO va l1'lv «~El.oi TOV EKf/Jo610p6 KUI TrlV rpopoKpaTia ETOI 0 ¢>au\o<. npoarra:OEi Km apxil. 1TOU eo TJ}JUJp£iU1TOOOXr7S TOU Myw 5E~I(IS X£lP6S: 8a Tal £(EUTEAf4EI ttpoaontucorqra Tf]V KDTaT6~£ltJ<. aWi1OTIK~ aVE1TopKEIO.O.£ 6iOTOOE va xapaKTrlpiOEI IbIOC... T~<. va Xp6vov lI6yro cvcrrrqpfcc KOI 'ltJEiS TI~~S elver £locPxopivlJJv. urrqpecicc». TljJ~V -ooprrovrco (l). Ae..JE. Orrors 0 aMoc.OIV EVEpYEIOV KOI -rccpc avayKOl. 0 1TOAIO<..A . 01 V£OI 80 KO:VOUV TOU') TTaAlous K. plOe.T:i\. aViKOVOY KOI KpivETE TOV UIOV pou 10fOIT£PWC.. heYETO! qJlTIOTCUTIKO. avU1TOAOYIOTO. YIO va Xoo<J>6pol-u: £jJ£I<. No 60uAEUEI "'Y1Ovc 1J'l bOUh£UOUV 01 otJ-OI. (TO ypO<jJ£I Korrws urr080Mw va las a KE¢aAaio) at6'l poe Kal va las EKq>p6ooo TO Boupcopo uou KOI TrJV EKTi~~OIV T~V errore Tpt¢W 51a Tas aV£KTI~~TOUS orrqpcotcc Tas orrofcc rrpootpepr-ra £IS T~V TTaTpi50 ~oS.£I OTI £~~TT~p£T£iTOI 0 WUTOUA~S TOU) 0 YUI6" TOU WOT£ ooroc. cxcpc . <f>UOIKO.'ETOI. eeorovrcrrxccnocovrcc IJIO.10: q>o66TOI.\0 aUTO 01 TTptrrEI KaTI va OIOTI OUIJTTOpOOTaOlv TOlna Kae~Kov rrpoc TOV cvorrqpov IJ£PIIJV~O£TE KOI UTTOXPEW(JIV utov poo ~ cv KaT6 TTOPOKOAOO OlT{J. xli- KaKOPOlp. hEpOV U1DV. Sa YIO va 1TapEI orroxutTOI: TO KO! 0 YIOTPOS 8a TOV PYOA£I «£A£u8£po A60w~o TO OTpaTO ocv T~V av6yK~ aviKOVOS. 6avouv TraA.'vEI Kal lilalwvi(£l TIlv KOKOjJOIPIO TOU KapaYKIO~'l TTDU TOV 6tpVEI! . KTO.' £pya. 'Apaye 60 KaTavotjuEI xtpl TOUC. TO npovpara OIK/j TaU. 1(01 r.II.) T'lV va 1TapaKa~toro Opclcoc ol6TI eo pepi- « 'OXI va OJaAUaOUJ.£1 £I Suvorov va ~£TQT£8£i £IS uovcoc TOU. OTI Suo TlP~ ~as efvcn 0 ErpciJr. Elurn TTaT~p £TTTO(7) TtKVWV. Be £TTIX£lp~a£l va Aaowa£l YIO «vc TOU TO viorpo TTiTpOTT~e. No cpo66TOl YIO va 60uAEUEI. vTI'apX£l" oupa. ~ va ~~v TOV £~urr~p£T~ooUV o~a TT£PVO£l orro TO I 0 OITWV)).6Ie KaOe eVKOIpia Y..YOAOTTOIEi rrpcvpc-rc TO (~ Sa EAaXIOTOlTOI€i 0TrOY o AOVfPa66po~.. 01 IQ:C:AAOI)l. 60aKOAov OlD otJ06. aMo 8a urroPX£I rrpoc TOUS rroxiorepouc tva i\av86vov plcoc KOI 80 rrpocrrcuoov va TOU Tr'"J 4'tpouv TOU rrcxrorspoo.1Tpo01Ta8d KOI pa8uToToU oo. QU- 66 67 .WVTOI 01 OMOI.~ Ii iva~ y~utpr.. "XOUV T'I OTTO TO 7 T6<_. .. TOU IKA TPW£I IJIl voxovo TTWSvo~i. TuX6v.. «4J6prooe TOUS. ~£ a8Aiav OIKOVO~IK~V KOTOujJOS ava¢tpw 01T00. TTOOO pcyaAo.OKOIJO KI OTTO «ETTOVOOTOTlK6» q>IA£PYOTIOIJ6.AAOVTIKW<_. li~Aa5~ 01 6:i\A0I YIO ~ KOI va £pyOI. ~rJv d~aOTE Jly6AEI 06VTOt:'l)). f/a vc OEXT£f va KavEI U1T66i. To TTaiblO: lJoe. M£Ta TOU vouoo ~oS vc Aou¢6:PEI YIO va ElTI61WoEI KO! vc Prtv 4'0va lJf]v TOV acp~vEI va TrOPEI av6:- vc TOU OUl--JTTOpIOT6~Eea T~S B~T£ias TOY U1TOAOllTO OA'l T'l . aM6 va 1000UpOTrOllj- ~V~OETE 010 TOV UIOV ~ou HIDE.. opyavciJvovra~ or'lv l/Juxli TUUp.). oruow. TI]V K6B. . OTIlv ETTOj-lEVil O£lPO. vc XOPOKT'lpIOTEI T~PIO orro "AlaBovo~O! cvfxcvoc. 6TI ETOI £T1f8c6alldvel.Ovr.A. HAOII"ap. £No YIO 1TVIO<).l6C.K. UlJvo6cltpIKOr'lrat.. OYVOWVTOr. TT6lJ1ou~£ vc aVCl1Tapayoupe TqV vc TTtPVI£TOI t.T. Ar.P'l avieaKI vou ylO TOV EOUTO TOU.~. » . TO YUI6 TOU aviKOVO.Ju- AS ~~v TOUS T~V KOTaOTpt¢ou~E. "lee». auornpo TOU . 0pPWOTOS t\o1J66vO) cvorrqpicc papUTaTa. KUKOi"ave UTO gallii TOil. 0 nov veoKOIvo6- avw. 'Erot avaAap0.V£TOIvat.)<..T. OIOTI OlJTOS TUVXCxVEI OViKOVOS.OIJOI Ekwpw IEPOV vc npo6<i> uou £. uou 610 1Tp'oOW1TIK~V oooue T'IV npooormeornra. AUTOS 0 yovle') E1TIOTp6n:UOE vrc v' o1ToarrO:OEI a£8aSooxo011TOTt apKfi rrpE1TEIO KOI rnv TTETUX£I 0 KaKO~OlpI6 TOV oAt8plo 6. va Aou¢6pEI..

Elver 'l jJIO~ aA~ef. ooornuoroc. 0fJPo%aaKa). aVTIor.£v r]Tav 1] 5uvar6 va J1'7v 'OXUEI par.TWOf. 60UhlKO KoBE ovcorepo: «Eyw 1TOAlTl'"]C.IKorIJTa ccvrcrqprc (auv(nTap~'l TO 8tT(ov)*.'0 6tpEJ~ £vOs' "A' TOU aUTO" vopiouaTO~. eivrn aOUVOTO va ~~OEI'~ ETTlthwOEI xropit. '1 1TIO ~eYO:A'l Aipa. Of: TrPOOUlTTIKO- T'lT6:C. 7TpaS ra yvwarlj apxl) opyarrpoc. AO»_ H "Aipa vlverco ~6AIS Sev Tile. Tqv TTaviaxup~ yEv'K~ OT~6o<j>OIpa. _ TTOl5ayWYJK6 tpyo TOUS'.WV ro rrG/oui /\uKciou).> aUyKpOT'lOf]() TOU £K-.: ~ aUTapXIK~ OOU~IK6TIlTa ~ aUTopXIKO-6ouA01TpeTTlo~6~.hT'1~a _EyW pe T'1V TOUT6XpovrJ avOX~ D. TTOU 8EWpOUV ocooro TO 0<j>lla7l~6v cvrf o<j>6a!~ou Kai T~ o.1 va 1T~~EIC. Eivm .aumpXIIJ/lOc.Kal rcopo Ka6o~0I.o PO- Tile. 0 1TOAI6S. H la6TI~'1 OXt.TIOU DE7Iou<j>OTO pE' ~~ aVfx6~EVOS va 71ou<j>opouvOf papo<.lEYai\uTt:po. 1TOU (£xwpfZ:E. T~<. 80 006(a veer. TTep- 01 6'. ripoovo. Kat oAoKAfJpdJV£1 TO. TOU. TTpOC.O'K~C. o' aUTO VWTIKr]S' TO travemottuuo .1 Trlv f:KTTOi5r. TU Kart. . EK£1 rroo bEY TOU rn:pvo£1 (rrpoc TO TO TTO:VW). rwv K/ rraposotioive..07lua~c. XP£I6:~£TOI Eva SouAOTTptTTrl.\o8os va xapaKT'lpf~€.Oll OTTOK(l-rrOIOV TTOU Sev ovsXETaI va TOV UTTOOK£i\f~ouv aMOI IlE pOUOCPtTI ~~ XP~OI~OTTOIWVTO<.. TIpO) TO KEI TTOU «TOU rrcpvcev (TTpOC..UTIKOU 7TOvw» ooortusaroc: SouA. TrOU u1To6oAAEI KOTo6ap68proollS Ol-EKf:1 vt..671ua~ T~~ ~Ia -rf-rorc TTPOOWTT1KOT'1TO<. va TO TT?I. blOTTIOTWOEI Xp£16~ETOI 68 69 . aav TO J. 0 fOIO<.u0'1 err' TO K04-'OVI. SropopCPWVtl av8pronou~.1TIOTl1PIO TTOU dVGI_ axicl'} 1TViYETOI ~taa OTO YEVIK6 ~o<p£p6 K71f~a. TO/ 0 orparo. AOUAOTTPf:TTrlS aUTapXlo~6<. Til Souaorrpermc. 'Eva') OUTOPXIK0C. KI eoo): L1.lIKI}. ~TTpOUTOOf pro aapDEAooul. nOlo) aUos.o. Ku8oi\IK6rcpo «at TEA'K6 TTCtvf. 0 aUTapXIKo<. TOU. TOU 6:Mou (OTTW<. nprnE. KI ovr lorptxpu.TOI TO f:KTTalOEUTIK6 !-laS Ol)OT'lI-lO «OUTOPXIKO». i TWV aureov fla~f Ko81]Y'1TWV vrJ1T1aywylOV (7TQlICTTIOT'1pfou «at aUTO.vaJ.TOU TTpOa"'TTlK6T~TOC.la.)V '-VUXHlTPWV YIO va OTI 0 OUTapX10l-l0<.~p£C. vouc TOlL KOI Sc o vc KOTOCPUY£I KOVEIS OTr'! yvwlJrJ T(J.TO KOTW) be prropei rropo TauToxpom vc eivcn 6ouA01TpeTT~e.. TWV YOV/lOV TO TTGlOl(j aoroi KI 6)'0{ Tau (ovTI)rralOOYWYlKOU /l0<. av oX' 01 6itUKaAOI.

OE ayyopia! E-TTlfkoop'lo'l: «lVaPC. Hvcn va TOU Afll-l00loU Kop6avo:.IEI T'1<) auplav~~ 'HTUV f110 OIOTTiO'TCOOil-KPITIKi) U1H1PE:ofac. EK !\OUAEUEI KI aUTO<. OtA. 1984. ElllUO'TE oTI va KOVOOl-1t.\O.a:nl tyypm:pa OKp16wC.tpouv TIoi\u xp6vla i\6yw T~<.oJ.. <Dro<. KOlvtJJVIK£f) V'If'lpcuicf) KOi KaTI aAAO KOTOp8wvouv KaTI TtTOIEC) ETTleEWp~a[I<. H <ppao~ aV~K£l (0 .:pIlWU<. OOCPElA£ £iVOI va TTOU rrposcxeoe 6EV 80 10% UlTOPXouv. £TOII-IOO£I . f:p'Kof J KaAO: TIw') 0' fJtoo<.:\~yOI-lE iTOI..M.oTTIK6TflTO OT'lv IOOflJ.6vouv 01 6MOI . (IT~V TTOAITIK~ i. 'AetJ. TpOj... T~ <pT~V~ KaTOaK£u~. j3t6alO T'lV KOT(:nTA'l~'l qxoc .~aav curet KOI. 1TpO)(TIK~ o~ia 6~w<. cvcccpcrrcopevc TTA~PWC..:. I KOITa~EI oTT6 6. KOTOAaBaivw KOI fJE. 'Hrov KOTTOTE.Jaycvermpxelc tv alTOKaAU<j!£I. . EI1TWe~KE o~~Epa. EITI8EWpr. xorvcovinc UTO rrrouo.J£ OTU nOVE1TIOT~~J\a. EtJ. tyKt<paAol ~~v mooroov rrpoocorro OOlTOAaKWV aTOV ~i\IO. JJEOOKOKO». A~ ~Tav Suvorov va ~~£pa .OEW')>> (n·x· 11 Ko8apIOT'lTO vrcrrpof E.OKETTaa~a - KOUKOUJ\OOJJO.<.TTE.rav (Flcv..£..~»perovopootc OTpOT'ly6c. «va I-l'l c... rpuorxo va KaTa.. Set JJou! So bIOKIVOUVE:U- 6ao va pqv tpeww oe avTiew~ -TTQU ~£ TOUS KOptOUS'" OTT6 uTfOQ ow va IOXUPIOTW 6TI KUI tJtaa TTE:ATTIOTIKO: Afyol. TOU') TTOUauvETTCryE:TOIaUT~ r"l «OTTJ. Sev p'lropci 1rapa va t/Tav. KaTel T~V copo TOU YEVIKOU o<pouyyapfoI-lOTOC. KoAun:pa..Tov AU6:OXO. YTTOTay~ Tile. 20J. vro TO Aou<poo6po «oovac- WXpcl. ov8pci:mOl«). opoc l.IW!-lOTIKO ol\A6 TI ~' aUT6.. ~£ ~'~btv curobovoptc.\£.10 TO peoc. Krn KOAO KI ftJ€I<.. via)... aUT6. 6.. TTOU90 xournvcoopo. H Ka8opl6T'lTa Scv EIVOI KOIVWVIK~ AEIToupyia.2. 7To8a8p{~ouv DC ayyopia 70 lAflTOUpyfES 71 ..OTO fJllxoVItXEI KOI-'IO: ouo T~S OUVT~p~O~S .._ j.EV Ko6HOI.lOaia. pcvo awtJ0To.01 UYIEIVOAOYOI KGI IOW~ KOI •. KaTI TTpO)(TIK6TE.ETOI!-lOoia DDT. «cnrt~w i\lOui\m.Of V onucclo OK0!-l0 KI av £ivaJ YIOTP0f.. OTIl CPOUplO TOU KpulJ.J<. pc TqV &rrapt.1j pa<. KOI ~£T£~£AiXe~KOV os pqa~ou> qAif1lou<.l~! Bt60lU core poolo «Tooo TIlV orrrn TOU va o£iT£- aA- i\6 TTOUtTUXE va 1Tpi1TEI va KOTTOVrtm:. .xwpi<.) EV Ot. EKurproC) E8N. rcov aMwv DE !-lEva. ME T60'1 <pT'lvo6oUAEIO. Ae~\la 0 PWIlIO<. Tov O~eEV TTO~e£A£ va aUjJI-lET<lOXE1KI ooroc OTflV «ayyo-~6Alma oa<:pws (ITO KOt xa~El)EI KOVElC.pO: YIO vc &IKaIOAoyov. rV(. ETOI- Sev i\OUcp6PEI.: TTlaOEl TT6OTO. TOI<.a ayyapi£s. OTO NoaOK61 .l-'E: TOOO 60£10. '{OU OT~ <pelKa. AMa. E-rTl8ui:tp'lO'l! .lOTO. EK6. KOI va OEIC. as TIS .:! nWTIOJTT(b!! eto~»). cfvcrcvvopfc! Eyw o£V £i~aI v. «nOGV . OTTO 36 1870 TT~YE 72 TO 1970 My". (J~ TToi\fTfJr. AUT~ '1 uTT066:8JJIOIl OIOXUTOI KaTaOTptq>EI urrosetuevo.) 'Ppoo'l.6 Km olaTTOTii.). «Err' EUKOIpia usac.T£.EI aUVElO~a£l~.v ~tpEI noroc TI EIVOI OTTO jJtoa. av «ITO orPOTO TOUS lTpootxw A~A~ iTOI auvExfZ.1a.O. Oa<puoK6~TTT£S <01 aUXEVO- O£A<pO.LlI-1£vOO):8op8EI £TTle£Wp~OEW~ OTTOTOV OTpaT~YO. 0 av TTl6vElS TO ~ty£80S T~~ KaTflC..~0I1". KI 0 KaTE~ox~V .) Iococ. K68£ lTPWT~ Km O£KaTTEVT£TOU ~~v6<. TI E(J)£UPEO'l! .p8£vaya~!» AnOPPHTON.. TO Ma9rtl-lOTIKO I OTr'}V KonlA- TaOTpocp~s 'OAOI ~tva.rjprll.JETTPOo<.J.1-110<. erspoqxoro ocouorc.. Z.w~<..! rrsprooorrpo napol!-lolroO'l. Pavia«. BEV {3AE. 0- OTEI£u£oal. «KOTaMflAO. TpWKTlKa rpepoov pia» T~~ <oeapl6T~Tas KEIVr] HI OTlyJ.pOfVETaI»..'iJ. TO aVflBloTIK~C. <D11I1TITT6Tr]. rrou rrperre: va t~w. Nn. (KOTO TIo:\AO!.t)OT~ TWV 1TpOTtpWV.. p'Kpoi 6aiI'0. Flcrrrcfioucc. 'Eva rrapaJ.lIKO at. . «KaeapI6T~TOS» Km 6XI 8epol1£ioS).. (EVVOe:lTOI KpO- Y£IOV0J. TOU rcrrpclou. eEOe~VOl H A.ETOIJ.TUTTOU<. rcroicov OVTIA~4J£WV£Tfl8EWP'lT~<.EKTPIK~ ypafJtJ~ ioov Kp(HVI~O .TT6ao 1ToMol £IvOII OTO KUTITEC.

oov oTOIXdov UUT~S» (0£71. ooweqxx ~ OTa ~o&aoK671oov KOI ~aB~Twv. 27) rEVIKOf apxaf oloaoKaAfac. OKOTT6C.lv (0£71. 27).pallljo. /iuvaTUI onoiov KariXEI piav YVWoIV.'W T~V KUT6lT7I~~~ ola !JEOOU TOU EIOIKOU Kal povoaM6 0 '1AtKTpIOIJOC. ol6TI 01 l-I08'lTOi.UKAOTTOI&IK~S <pUOEWS KOI li£v ea '1 yvroOIS /ilaTqpq9ti» «Ta yvljl1la Ii£ mroT£AiopaTa f Tqe.a TO av 0 YlaTPOC. TOU EIVOI Ey.• TTOU svouooc.IIO KI £1TI1T~i. pou EX'" P601JlE5 7JOTt op<pl8oAiECj y. (~ ~ilEKTPIK~ ouv&EO~oiloyla) Kal T~V TTapayooYIK~ IJpvaOIl(O ~Eaooo .. O£V UTTOPXE. rrcpc To YEVIKO l. YloTp6c:. lTEplyp6lJ. To fJovaolK6 OE dvoo YEVIK6 .ov Kal 'li\EKTPOVIKO: 6pya- va aTO NOOOK0I1t10 .» IJou xelpf~ETOI TO . 1TOPOKOAou8wv1 TO.• «'Orav iva rrp6uWTTOV. 1-1£ TO ~tao TOu» (rI6vv~s IfJ6pIWT~S .6'KtOV TlpoBAqpaTc. ".. OAAO xrn TO aVTIOTpQ(pO· ~E aMou. ZEYKIAHI/ HAETE).. OIOT'lp£iTOI oerrrcre wS Z...: 10U viae:."'oKI~la <l>17I0oo<plas.(OXI». TTopa- LT. &1&Oxr~KE <pUOIK~ KOI OTO rUfJv6010 r]i\EKTpIK6: OT~I-. «H a~107l6y~0~ OEV efvct oLrTE 0 fJOVOC:. 23).) l\oyoui) XP'loll-l0TTo. H yvwo~ aK07l0u£ld Sue Spopouc: ~l:KIVa nrro TO l-I0voOIK6 KOI npoxwpl::! OTO 'yEVIK6.T'1 yvw0'1 [ta TOUC. TO «I. Ae~va 1976. 01 OlTOIOI £VOIOcptPOVTOI povov va £lTITUXOUV 72 73 . MYla ~toa OE ~Ia fJTTpl~u.uupm.EI Kal uTTapXEI olKo6: 7Iw~tva ~ua716 0 6i\wv Mou TWV {3a8pf8wv vc om.PX£TOI w. TO opappoytj" T'l~..Ko. OT600 OT~V Ep6lT~0~ 5~i\WOE. T'l<. q>UOIKOUC. M' 6Ma elvcn 560K07l0 <piAo..1VOUC.a~» (0£71.. 1 orrofor 0 aVTIK£lpivolJ (A..TI E~a8ov po OTTO EKE.) ~E fJf TTEPIE:pyElQ KOI &io') va OUVOEW TO KaAOOOIO· jJlac:. auxv6 TO A'lO~OVOUV EUKOX6T££vSla<pipoYTal ~a l'o8ouv A6yw T'15 T". TTOV 6 TI EIOi. OEV unoPXEI o-re . 6TOV cpiAOC:.vOIV e. fJ07l0V6TI EVIOTE EKAufJB6vOVTal wS uTTo7lw£ltvTa..we.: om 0 Kvp.d T'lV aTTaywylK~ ~TTpl~a) OTO YEVIKe. A£l~va 1978). ipa9c IJAEKTplOpO •. uoo «OEV (EpEIS VU «Ka86i\ou))! 0KUI OTD nUVETTI- l-IIO ~. To yevIKo mrapxel pOlIO ptua UTO povaS. OXta'1 IJE: TO YEVIKO.: QlT7I~S fJlTPI~US ·lJ. EiOKI110oia<.HI 60KI~aofav a{ia~ 560[1.'uydou.. A. q>TICtxvEU.EIC. KAI TA AnOTEAELMATA '1 f1£To8ao'l err' TO lJovaOIKO ('1 OUyKEKPIIJ£V'l YIVETOI rrpWra -7JpWTOpc TIJV 7Jp6{'l . Sev /ila orrotc Tq~ va TqV XpqI1lPOlTOltjU£I. T'lV 1TpoawTTIKOT'lTO.:. TOil 6. KUI 0XI Aoyw /ioKlpau.I aMII:oc.nTpl~a. T£ OlD'll aVTIJJ£TCJ)TTi~£I. OlJliiTro- X6voVTUI.

aJV.trope !Joe. TT<OS TPWC. O OTI TTEpTToTa. 'Orav yfvoU\I. AUVEI<. AEV yfVETGJ -r]: traro». Fkoc oou. oou. TO oou. KUKi\OUS ropers» ~ «TI ljJaXVE1<. M-:e. MIKp6 TOU VIKf]O£'). ~OpUT~TnS. fNA rPAMMA ITA nears rfNf0AIA tKTTaf6wory «MfJ uou «Mn660 /(TI l/JCxXVtlS'. OlapKEia<. ~n66o! 'ElVES <voS xpovou! ~n660! To .:rC) KOI SEV ~O" -rcr AEe. JJOU qxnverct TTWlj 01\0 TO KOToAoBoiw. nw<.. va CJE (KOI TrOU. xorspvcorrpn ! x 'OAO aUTO E1VOI YVWpi0110TO £VOC.. ova60a6tivEl<. 'EylvE<. MIG OTaolaKr] auvEXr]<. Eyoo £- KI6i\a'). Mac..' Mn660.... BOUAEUTEs-! ChAO 1TOAAO:.aA~eEIO.lElES TOU EYKE<POAOU. j3l1wElc. AMo OTO JJETQ~'u Of card» TOTE 8tivQI .EV!JE. vo CPavTOOTOUj... j.. oou. f}AIKfa pa . Horn KOXUTfOTTTO<. L1Ev tXEI va TrUE! 1TapaKCrTW. TI aou Atw . nws uou roue. 'EAa va oc CPIA~- »)6.OOU.iJv.IEO:AOU TTIYIOU..l6yw va av~aVOl'tv'l'i apT'lpIOOKAtjpUVO'l'i OT'lV KOTaUqAry y[vovv KupfapxlX. TTOU.povax6c.\OIt- TOU~ KUKitOUS' njpaTTE»~ pEl<..OIlt'£'). .1EV yfVETGI rfTTOTO» "~~~~T6K~. 6~lIo6~ rrou 6XI povo 6EV oou avoyvwpi~OiJE TO OTI eiorn J. ~ovax6s KOI. TlTWTIKr] tropeia TOU av8pw~ «M.. KpEl1O:"TO POUXa aou. ITf] aUVEXEla /iEPII(of awS' ea smopet qxorc.Eis 00UA£6£1 YIO TO v6~0 Aoyapraol1o T~<. nwC.IE OTi ei75 74 . J. K6vElS pnuvru v' oPxfaouv TO v' avedcdvouv (Mep/Kof f- Sev KOTt6'lKOV jJtXPf Tf. E~6<. uTT6Ta~£') KOI 'E6aAES T~ cpuo~ va rrpcpc xp~OI~ono-.{VOUV f3u06). 13£6010. . iva OEI 0 1.... povo 600 9L\f:lc. TPOTTtl.) Mo YIOTI.nTo! lTO ria Tllv oKpi6EIO ~t6alo..i ro Flcoc Krn «Eyw t~aeo. TOUS ~ey<'xAou~ rrou £ ae At~E «~E6110 rnvi».. rrcoc 6EV OE ht~E (~Ey6Ao ~ ~IKp6) 6v8po.' OUTE: xcv TO 6TI door TTGIS..rrroprruxcc ~a6a ~E6AO my. no\.. TTIOTEUEIc.Z. ov9pwXropOC.IEyOAO. crrouoororcpo.1.IEivEI SEWpOU)JE 0XI OKPI6w<.Ta Kop56vIO OKOUTTf~£I(. 1TOTa" nco) KOUl1TTlO ooovotp. . 2U~25 XpoV(. TOXW.. TO TO »AacpOAw~ eo npoaE~E<.

To pi:aa {TOU "Puuyai. eEl eo 1Tpoii68G1VE H TTplV iva CPVO'1 KCtTl oav wan v' attoresioet oEoof1iva). 6n E1TovaOToT£<.. M.(rTEpO~ 6vSp"lTTo~ =6 flas. copcfveccn fl' tva OKOAou8~o£lC. riO 11'0 IAlyyl<iJol) TOXUTI)aiUf}i\£1TailAl]i\a KUf1ava axr]JJaTOTlOII]floi\/(. Toue.~fl~TpOK~~ ~flouva Kal TTOW <pOUA ola ll.J1TO') YIvcrcv A/vOTutv (KaeE CtTOpO YEVf£TQf J1' aUTflv T'] OUVar6TIJTO.1ETOOX'1POTfOTf.w ooo ". H'lV paywylj 11'0 0:11'01/11) too».. Il. / oEA.·p£ Try /_Il:y6i\1] abpavao Kat 8cPliOXWPI]TIKOT'1T6 * TI1\1 EJ(1TA'lXTIK6TEPIl 1TEprypaq>~ TOU Iorcue oqpepc £X£I KOropeccoer 0 BiAXEAIJ PO:IX 0.. Ti1ToTa. »E~OflOAOYOI"~OI.: YOAOI. t{orrA. 6~ 1TOIJTTOPOTi8£T0I crrocrrccpc cerro Tllv «IOTOpIK~ avaYKOIoTIlTo TrJS ~"aKEios)) TOU J. /3EfimwoEI 01 tpuxoi\oyol KI 01 VEVPOCPVOIOJt6yOl). 'EX'" airoypq "POOW'ITIKtj YVWfl~! ' .) (KI 8to~ oou. ~p~Ka OTO TfEPIOOI~ K6 «LUYXPO\l1l EKTTai5Euoll» I No 16... 1TOIYVIOOKI! OTOV laoAoy.~~~~T6K~S ~O~ t.. Henry. aVUTTTuaOE aTTOPPOqJ'1T1K6OTOIXdo TlJJV KOAOOIUiwv 1Toaorljrwv 1TOU ea EKi\uovrav'l KD J. 27 i UTTOorWEiwOT) 5.ouvfJljKEe. TlOV.ptpvoo 6AO 600 £ivai I-IEEt:IUT6p'l1.Trlv TTPWTrJclTr0tVrJ. as E. iva piTpo Kpio1Jt.u 6n: aA~OElai '~Afou <patlV6TEpOV.-0 ~~'AKOlJ. H. 1TOAU1TIOTEUEI<. Ba Space: oav £vtpY£f~') TO OUVOjilav Ka8E aVepWTTOt:. L1EV 00 PpESE[..- TT<US aKOu~ "1l..'~~~T6K~ I-I0U».~~~TPIE.}. rravro f. 'Opcoc. y'o ll.aUou. «nlyi». «<poBou povroc»! TOUS Ta floTla oou o£KaTEooEpa.lIKrl IbIOXT'lOIO. 76 . «lTcihlKopOKI flE!) .i Eocpic iromoaoa. » <Da[vETOI 001! aUTO efvcr TTOAUovre TTQl6i f] KOI TTOU poe» (J10U 6X1 ooo.oo aou ~ TO '_'Eoa ceo: £IVa! nov r'I ottoio YEVVtCTaI. M' 6Ma i\orta av KafJE 6VfJP{. tylVO eo oKtqnEoOl a~" ~£pI6. 01 E~Cl) TTTO etravaoraon. val aA~e£la 6TI TO' KOTOc. 0 1TOTEpb:C.fEIC.aUTO sfvcn IJIO 1016TrlTa TOU TTOAIOU. aou! . 8a X600uv uqv OEV 80 ~SEAa va ~floUV OT~ KI 80 UIOeET~OEIr. 6TI TIE~ OEVTO 1T~paVE EI5~0~ OTI 1l.Av8pW1TOKOh) MIa YOIlTEuTIK~ 'm:pIArpTTIK~ rrcpoootocq TOU ~TJT~IJaTOC. OE ~xo TTMylO TtTOpTO ""'~~fl~T6K~ poe» (LE SMouv "1l.orn 6uvapu Kat.IVal KI va 0ea I'1TOpOua0I'E Ton va I'IAal'E TIJ'J «otvowiac. Ma.. EIVOI auSEVTIE<. J.EV "VOl ljI£fla..~fl~TP~~. I-I£YOAOI . OTOJ.. rr6:AI. OTa }'6ylO' ~a<pvou ouvtXI£:E TO rrUP'1vIKWV £Kpfj{C()JV. Ke-n ~ly6TEpO GfTT6 6v9pOOTTO. aVCt1TTU(f]r...Xfl KIOAOC. KOI .BpioKEOOI a' tva oiMWa: 0. rcre.auSEVTTtpUOI.ITTopdva KOVOUVE :\680.l. ourot ~tpouv .o£ T'7V KO/VWvia I1E TI)V TEPOOTIO110(0 TOU 1TEpicpl)110U«u i o o o a v B p dr1TOU»*.rUJIlT(lK'1 I-I0UD . ).~fl~TP~<.oflo oou ypa~IJ~.1ETO T6xouv Oo TO oou KaVEI evrcrrcocnj.a T'1V avimTu~'1 (1) 7'1') xotvcovkxc...'· »TI va TTICTTtlj. eivca KOlvwvlKa X p Ij 01111) I) avy.~~fl~TOK~' aTT' TrIV Kal Kmn£Tola 01 flUPI~E- »Ma. H cvcrrcTOU lTaAIOU one OUn-POVEe. 77 «ov (KoAuTEpa: av) Scope <ptM~TOIOS OOU». tJ. 6EUT£p6JLE. OUTOI YITEPOfPAClJO AM6. OE OUVTrlPOUv «ll. »AOI'TTOVTI 80 1l.. KupiwC. il. OE-V J. TTa. Eva ruPOIO oA6pSo~! Aavaouc. 'AVT£ Kat TOU XP6vou 1£ XmP£HO. «at aUYKplOE avrlbpaon rspccno ury5(Y/o T' avtlporma EV EVEPYElaK6 illEifla TqV €aWTEpIK~ K6~EI<. AlT6 Tl1TalOaylJJY'KIj fl~TT("~ OEV EI- TTOP01TOVW osc xoropdcopcrro: M~Btla dvOi. EO") oou AEhpouv. ov 01 t~w (~a<pvou. TEAEIE<.

E. TUU utooo ovepdsno«.. sev eivat DUVGT6 ttapa va tXEI f-liao 6vBpWTTO «ca ape TrWr. TO utoo avBPW1TO ~ipOI1E T1JV «otvcovta KG/.euopou.. tpoptx 'y.A0pE. KI uK6J1a. TO rrp68lLqjiO auv[ororol OTO r tv o c E. 8D10J1E. 2. avtrponro. avriorpoipa. pi K P 6 TfJ T6 TOU' (ot:v Ka'V£1 rrupo JJ6vo ria aaoppoiprmso OTOIXdo. 01 OUVGTTUp'Tfl. Tr7V EM'lVIKrj Kotvcovia. T'I" Q7TOTpiTT£I T'IV UTTEpIJtppava'l GTTOppOrpWVTUC... H axi. onuaivn TTWe:..ipOJ1E TO piau T'15 UVepW1TO.. a' aUTov TO aUOT'Ipa 1. X2. Knee «o sv cov t a tXCI TO 01 KG T'1 S' 11 tao ave pw TTO."'.ovrEX.101 EJJEh. r: (xvv£vaI2t1 ll~~O~I(xT~<.a «4EIV» 6x. 0184 78 . 1\01"rr6v. X1. TTWC. ria «EU 4E1V»).ipOVTOl) TryV «otvosvio E. Kat UTO f1iao dvepwrr6 ~tpovra. ' : 1 : ~ rl(xVV~<. civca auqnuovoonuavtr. ll. at TrOIO utJJOC. 0.TrI7Tt6uu u t o o a v B p ca- r'u TTO IJi.al] ovopeoa OT']V «otvcovta T'I. Xv. T'lV £vtpyEIO nov TaU aveponro-ooornparoc {£7TEpva TO KaBE. TO ueao Tryc:. aovaprnon. av oruupa eivai X1. aTI]v oooia.. AqJOIJ '7 TTEpfcpfJ}J'7 KGTUVQj1rJ TOU Gauss IOXUEf JiE TPOTTO vouoresaoxa avatrobpaoro KCj-l:IE {3/OAOYIKt) rrapup<Tpo Ev6S' rrA..oota avoxtJS' TOU! KaJ.EI) ua Kat .. aUTO eivat TO u e v aA E i a TOU !Xap. aopio TOV 8tAOfJE X2 «en uefJ(1/JpIO X3.

T. ~cw>yoc. 13..21. 8. 9. 3. T. 22. 8. 10. 20. IllohoyoC. 10. I:X6T Ala. 8. l:X6Ala: T. 7. • (JIUOIK~ nOlIiEia: T.4.10.\. 'ApOpa: T. I:x6Ala: T. T.: T. Lx6. 5.T.IOAOY0<. EmAoy~ KTA. • EVlOio AUKElo: T.: T. 6.16.. 5. • E1Ill'opcpwo'1 EK1I'KWV: T. 17. 17. 18. 11.17.13. 9. 15. 'ApOpa: T. 6. 11. • TEVETIKIj lfIuxoloyio: T.: T£UX0C. lx6Ala: T. BI8. 18. 12.. lX6Ala OTa T. 8. 19. • AlOIiIKooiE~ EK1I'K~C. 20. 2. 15. 'ApOpa: 12. 15. 17. 'ApOpa: 7.76Z . 21.. 'ApOpa. 8. 15. 5. 2. 7. 17.8. 16.14.11. 12. 5. AloAoyoc.12. 'ApOpa: T. 'ApOpa: T. 2. 7.6.8Z. 5. 11. 15. 6. 10. 15. 25 08S . • E1IayyElpaTIKoC. AloAoyo<. IYIXPONHIEKI1AwnHI • A(IoAOYIJCRI.12. UTa T.23. 2. 19. 7.Z4. 13.15. 3. npoouvaTOAloll0C. 7.63S 8 TU UlfllqMlJpUTU Tile. • EJIiIK~ Aywy~: T. 20. • RciJooa KOI EK1I-GII: T. 13.: T. I:x6Ala: T. Evr]IJtpworr T. IlI<1AOY0C. 3. 21. 'ApOpa: T. 21. 18. 10.14.\loypacpia: T. 'ApOpa.. 15. • AUTUPXIK~ EK'IJ-GIJKUI IJ Apljll08~TlJmj TIJ. 7. 16. 9. 19. 16.11. 11. 9. 13. Bl6Aloypacpia: T.: T.: . 8. 12. T. ~ciOElC. • TqvoKpaTia KOI EK1J'OIJ:T. 18. . 6. METOPPU0I'"JIJC. 4.a: T. l:X6Ala. EIS'K6 TEUX0<.. Bl6Aloypacpia: T. T.AIMHNH ~vrXPONH Enl8EOPHZH EKnAI6E::VTIKnN EKnAIL!l. lx6Ala: T. 6. 11. 11. 7.EV:EH 8EMATnN T.8.7. 5. 11. 17. I:X6Alo: ". Ll. 5. 14. 19. 18. 8. 5. 6. 'ApfJpa: T. 8. 2.100 26 A6HNA 1111. 3 twS 9. 15. 6. 13. 16. 12. 11.17. BI8AIO· ypacpia. 10. lB. 13.: T.11. 5. • E1I01FTIKOMioa AlliaoKaAiac.: T. 14.. 9.7. 8. 4. 5. 'ApOpa. 18.6. 7. I:XETIKO opOpa UTa T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful