Proiect  cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operațional  Sectorial  de   Dezvoltare Resurse Umane 2007

-2013 Investeşte  în  oameni! PROIECT  ID:  62264  “Tineri  antreprenori  de  succes”

METODOLOGIE DE EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI elaborate în cadrul proiectului „TINERI  ANTREPRENORI  DE  SUCCES”

Cuprins
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Introducere .................................................................... 2 Organizarea şi  desfăşurarea  evaluării ................................................ 3 Calendarul  organizării  şi  desfăşurării  evaluării ........................................ 5 Atribuţiile  comisiei  de  evaluare  şi  selecţie  constituite  la  nivel  regional ..................... 8 Criteriile de evaluare............................................................. 9 Politica de arhivare  şi  confidenţialitate.............................................. 25 Documentaţia  utilizată .......................................................... 26

1

1. Introducere
Proiectul “Tineri   Antreprenori   de   Succes” este implementat de Ministerul   Educației,   Cercetării,  Tineretului  și  Sportului,  împreună cu partenerii săi  Federația  „Junior  Chamber  International   România”,   SC   Extreme   Training   SRL   și   Uniunea   Națională   a   Tuturor   Studenților   din   România   și   cofinanțat   din   Fondul   Social   European   prin   Programul   Operațional   Sectorial   Dezvoltarea   Resurselor Umane 2007-2013,   Axa   Prioritară 3 – „Creșterea   adaptabilității   lucrătorilor   și   a   întreprinderilor”,   Domeniul  Major  de  Intervenție  3.1  – „Promovarea  culturii  antreprenoriale”. Prin  obiectivul  său  general   – „Creşterea  potenţialului   antreprenorial   al   studenţilor  şi   absolvenţilor  din  învăţământul   superior   prin   dezvoltarea  culturii  antreprenoriale  şi  prin  îmbunătăţirea  competitivităţii  şi  adaptabilităţii  potenţialilor   antreprenori” – proiectul   iși   propune   să   facă   din   antreprenoriat   o   opţiune   de   carieră   pentru fiecare student  şi  tânăr  absolvent.  Acest  deziderat  se  va  realiza  prin  creşterea  abilităţilor  persoanelor  din  grupul   ţintă  de  a  concepe  şi  materializa  idei  de  afaceri.   Prin obiectivele sale specifice, proiectul   urmăreşte şi   facilitează: dezvoltarea culturii antreprenoriale prin   îmbunătăţirea   accesului   la   informaţii   din   domeniu, prezentarea   oportunităţilor   existente în   mediul   de   afaceri   din   România   în   vederea   implicării   active   a   tinerilor   în   antreprenoriat,   dezvoltarea   de   abilităţi   practice   şi   furnizarea   de   cunoştinţe   teoretice necesare   pentru   iniţierea   şi   menţinerea   afacerilor,   pentru   studenţii   şi   absolvenţii   de   studii   superioare   din cele 8 regiuni de dezvoltare, stimularea   conceperii   şi   implementării   unor   planuri   de   afaceri, acordarea de sprijin pentru  iniţierea  afacerilor,  constând  în  facilitarea  finanţării  şi  consultanţă  specializată.   Prezenta  metodologie  îşi  propune  să  abordeze  aspectele  cele  mai  importante  de  luat  în  vedere  în   momentul începerii procesului de elaborare,   dezvoltare   şi   scriere   a planurilor   de   afaceri   şi   criteriile   principale care   stau   la   baza   evaluării   celor   800   de   planuri   de   business   realizate de participanţii la cursurile de  Iniţierea afacerii, Management financiar, Bazele marketingului, Managementul proiectelor, Managementul resurselor  umane  și  Comunicare,  nivel de  bază. Obiectivul principal al prezentei metodologii este realizarea şi   asigurarea cadrului adecvat de

2

evaluare pentru planurile de afaceri realizate   de   participanţii   la cursurile nivel   bază şi realizarea selecţiei celor 320 de participanți pentru cursurile nivel avansat.

Metodologia  se  adresează  tuturor  participanţilor  la  cursurile  nivel  bază şi  va  fi  pusă  la  dispoziţia   participanţilor   pe   pagina   web   a   proiectului   „Tineri   antreprenori   de   succes”,   www.antreprenoridesucces.ro,  secțiunea  Resurse .

2. Organizare  şi  desfăşurarea  evaluării
Evaluarea  se  va  desfăşura  cu  respectarea  următoarelor  etape/proceduri:  800 de persoane, câte 100 din fiecare regiune de dezvolatre (Bucureşti-Ilfov, Centru, Vest, Sud-Muntenia, Nord-Vest, Sud-Vest, Sud-Est, Nord-Est), vor participa la cursurile de formare   nivel   bază   organizate în cadrul proiectului „Tineri antreprenori de succes”. Pe parcursul celor 6 module de curs, formatorii vor oferi asistență participanților   pentru   ca   aceștia   să   își realizeze propriile planuri de afaceri prin completarea Anexei 1 - Formular Standard Plan de Afacere. La   finalizarea   cursurilor   nivel   bază,   participanții   vor   preda   planurile de afaceri realizate pe parcursul celor trei zile de curs.  Anexa 1 - Formular Standard   Plan   de  Afacere   completată pe parcursul celor trei zile de curs  va  fi  transmisă pe e-mail  fiecărui  participant  astfel  încât  să  poată lucra în continuare pe materialul respectiv;  După finalizarea cursurilor,   participanții   vor   avea   la   dispoziție   două   săptămâni pentru a completa în continuare planurile de afaceri și  pentru  a  transmite  o  variantă  îmbunătățită  a   acestora pe adresa de e-mai planurideafaceri@jci.ro, situație  în  care  varianta  transmisă  pe   e-mail   va   fi   varianta   evaluată   și   luată   în   calcul,   atunci   când   se   va   realiza   selecția   pentru   cursurile nivel avansat.  Anexa 1 - Formular   Standard   Plan   de  Afacere,   va   fi   pusă   la   dispoziția   cursanților   atât în format fizic, la începutul celor   trei   zile   de   curs,   cât   și   în format electronic pe site-ul proiectului www.antreprenoridesucces.ro,   la   secțiunea   Resurse.   De   asemenea,   formularul  

3

Sud-Est. durata de elaborare a planurilor de afaceri va fi de 2 săptămâni. nivel bază.  Selecţia  se  va  realiza  pe  regiuni de dezvoltare.   rezultatele vor fi comunicate cursanţilor.   Cursanţii trebuie să dovedească la acest nivel asumarea   şi   înţelegerea logicii planificării unei afaceri şi însuşirea tuturor noţiunilor de bază.  În   urma   evaluării. o Secretarul comisiei de evaluare .   cu   experienţă   în   evaluarea   de   planuri   de   afaceri.  după  cum  urmează: o Preşedintele   comisiei   de   evaluare – formatorul responsabil al ariei curiculare Iniţierea   afacerii. Pentru cursurile de bază.  Selecția   celor 320   de   participanţi la   nivel   național/câte   40   din   fiecare   cele   8   regiuni   de   dezvoltare care vor beneficia de programul de formare.   cursuri   nivel   bază.formatorul responsabil al ariei curiculare Management financiar nivel bază.  Fiecare membru al comisiei de evaluare şi   selecţie va   semna   o   declaraţie   de   confidenţialitate  şi  imparţialitate. respectiv regiunile Bucureşti-Ilfov. care să le permită corelarea datelor şi identificarea corectă a tipului de informaţii necesare pentru elaborarea planului de afaceri. o Membri evaluatori – un antreprenor   cu   o   vechime   de   minim   3   ani   şi   formatorul responsabil al ariei curiculare Bazele Marketingului. Planurile de afaceri elaborate în această etapă vor fi schiţe/drafturi şi nu se va solicita o documentare aprofundată. Nord-Est. Comisia de evaluare şi  selecţie va  fi  alcatuită  din experţi pe termen lung cu rol în organizarea şi funcţionarea centrelor de informare antreprenorială implicați în cadrul proiectului. Nord-Vest. traineri şi   antreprenori. 4 . Vest.va fi transmis pe adresele personale de e-mail declarate  de  către  participanți. nivel avansat se va realiza în baza evaluarii planurilor de afaceri elaborate la finalul primului program de formare. Sud-Vest. Centru.   numele   persoanelor   selectate   pentru cursurile nivel avansat urmând a fi publicate pe site-ul proiectului. Sud-Muntenia.

 Regiunea Centru (Braşov.septembrie 2012.  Sud.  Vest.până  la  data  de 25.  Desfăşurarea  procesului  de  evaluare  – perioada august . Sud-Est.  Desfăşurarea  procesului  de  evaluare  – perioada august .până  la  data  de 25.2012.  Nord-Vest.09. traineri şi antreprenori. 5 .până  la  data  de  30 septembrie 2012. La  nivel  de  regiuni  se  va  respecta  următorul  calendar  de  organizare  şi  desfăşurare  a  procesului   de evaluare:  Regiunea  Bucureşti .septembrie 2012. Nord-Est. SudVest.  respectiv  regiunile  Bucureşti.  Predarea planurile de afaceri de   către   participanţii la cursuri – participanţii vor preda planurile de afaceri la finalizarea cursurilor.2012.Ilfov  Constituirea comisiei de evaluare şi  selecţie  la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov şi   stabilirea  componenţei  acesteia  – Comisia de evaluare va fi formată din experţi pe termen lung cu rol în organizarea şi funcţionarea centrelor de informare antreprenorială implicați în cadrul proiectului.ro.  Întocmirea raportului privind rezultatele procesului de evaluare .până  la  data  de  30 septembrie 2012. traineri şi antreprenori. Calendarul  organizării  şi  desfăşurării  evaluării Evaluarea  şi selecţia  planurilor  de  afaceri realizate  de  către  participanţii  la  cursurile  nivel  bază se  va  realiza  pe  regiuni  de  dezvoltare.  Transmiterea  şi  publicarea  rezultatului  evaluării  .09.  Întocmirea raportului privind rezultatele procesului de evaluare .  Predarea planurilor de afaceri de  către  participanţii la cursuri – participanţii vor preda planurile de afaceri la finalizarea cursurilor. având posibilitatea ca timp de 2 săptămâni după finalizarea cursurilor să trimită o variantă îmbunătăţită pe adresa planuride planurideafaceri@jci.  Centru.  Transmiterea  şi  publicarea  rezultatului  evaluării  .3.  Tîrgu-Mureş)  Constituirea   comisiei   de   evaluare   şi   selecţie   la   nivelul   regiunii Centru şi   stabilirea  componenţei  acesteia  – Comisia de evaluare va fi formată din experţi pe termen lung cu rol în organizarea şi funcţionarea centrelor de informare antreprenorială implicați în cadrul proiectului. având posibilitatea ca timp de 2 săptămâni după finaiizarea cursurilor să trimită o variantă îmbunătăţită pe adresa planuride planurideafaceri@jci.ro.

ro.septembrie 2012. Oradea)  Constituirea   comisiei   de   evaluare   şi   selecţie   la   nivelul   regiunii Nord-Vest şi   stabilirea  componenţei  acesteia  – Comisia de evaluare va fi formată din experţi pe termen lung cu rol în organizarea şi funcţionarea centrelor de informare antreprenorială implicați în cadrul proiectului.  Desfăşurarea  procesului  de  evaluare  – perioada august . traineri şi antreprenori. având posibilitatea ca timp de 2 săptămâni după finalizarea cursurilor să trimită o variantă îmbunătăţită pe adresa planuride planurideafaceri@jci.  Desfăşurarea  procesului  de  evaluare  – perioada august .  Petroşani.  Regiunea Sud (Târgovişte.  Transmiterea  şi  publicarea  rezultatului  evaluării  .  Predarea planurile de afaceri de   către   participanţii la cursuri – participanţii vor preda planurile de afaceri la finalizarea cursurilor.  Întocmirea raportului privind rezultatele procesului de evaluare . Regiunea Vest (Timişoara.  Transmiterea  şi  publicarea  rezultatului  evaluării  .09. având posibilitatea ca timp de 2 săptămâni după finalizarea cursurilor să trimită o variantă îmbunătăţită pe adresa planuride planurideafaceri@jci.2012.până  la  data  de  30 septembrie 2012. traineri şi antreprenori.ro.09.până  la  data  de  30 septembrie 6 .până  la  data  de 25.până  la  data  de 25.  Întocmirea raportului privind rezultatele procesului de evaluare .până  la  data  de  30 septembrie 2012.septembrie 2012.09.2012.  Predarea planurile de afaceri de   către   participanţii la cursuri – participanţii vor preda planurile de afaceri la finalizarea cursurilor. traineri şi antreprenori.  Întocmirea raportului privind rezultatele procesului de evaluare .ro.  Desfăşurarea  procesului  de  evaluare  – perioada august .  Predarea planurile de afaceri de   către   participanţii la cursuri – participanţii vor preda planurile de afaceri la finalizarea cursurilor.septembrie 2012.până  la  data  de 25.  Ploieşti)  Constituirea  comisiei  de  evaluare  şi   selecţie  la  nivelul   regiunii   Sud şi   stabilirea   componenţei  acesteia  – Comisia de evaluare va fi formată din experţi pe termen lung cu rol în organizarea şi funcţionarea centrelor de informare antreprenorială implicați în cadrul proiectului.  Transmiterea  şi  publicarea  rezultatului  evaluării  .  Regiunea Nord-Vest (Cluj. având posibilitatea ca timp de 2 săptămâni după finalizarea cursurilor să trimită o variantă îmbunătăţită pe adresa planuride planurideafaceri@jci.2012.  Reşiţa)  Constituirea  comisiei  de  evaluare  şi  selecţie  la  nivelul  regiunii   Vest şi  stabilirea   componenţei  acesteia  – Comisia de evaluare va fi formată din experţi pe termen lung cu rol în organizarea şi funcţionarea centrelor de informare antreprenorială implicați în cadrul proiectului.

traineri şi antreprenori.până  la  data  de  30 septembrie 2012.2012.  Regiunea Nord-Est  (Bacău. având posibilitatea ca timp de 2 săptămâni după finalizarea cursurilor să trimită o variantă îmbunătăţită pe adresa planuride planurideafaceri@jci. traineri şi antreprenori.septembrie 2012.până  la  data  de 25.până  la  data  de 25.  Transmiterea  şi  publicarea  rezultatului  evaluării  . septembrie 2012.ro.09.ro.ro.  Întocmirea raportului privind rezultatele procesului de evaluare .  Iaşi)  Constituirea   comisiei   de   evaluare   şi   selecţie   la   nivelul regiunii Nord-Est şi   stabilirea  componenţei  acesteia  – Comisia de evaluare va fi formată din experţi pe termen lung cu rol în organizarea şi funcţionarea centrelor de informare antreprenorială implicați în cadrul proiectului.  Predarea planurile de afaceri de   către   participanţii la cursuri – participanţii vor preda planurile de afaceri la finalizarea cursurilor.  Predarea planurile de afaceri de   către   participanţii la cursuri – participanţii vor preda planurile de afaceri la finalizarea cursurilor. septembrie 2012.  Regiunea Sud-Est  (Galaţi.  Desfăşurarea  procesului  de  evaluare  – perioada august.până  la  data  de  30 septembrie 2012.2012.2012.până  la  data  de 7 . traineri şi  antreprenori. având posibilitatea ca timp de 2 săptămâni după finalizarea cursurilor să trimită o variantă îmbunătăţită pe adresa planuride planurideafaceri@jci.  Constanţa)  Constituirea   comisiei   de   evaluare   şi   selecţie   la   nivelul   regiunii   Sud-Est şi   stabilirea  componenţei  acesteia  – Comisia de evaluare va fi formată din experţi pe termen lung cu rol în organizarea şi funcţionarea centrelor de informare antreprenorială implicați în cadrul proiectului.  Regiunea Sud-Vest (Craiova.  Desfăşurarea  procesului  de  evaluare  – perioada august. având posibilitatea ca timp de 2 săptămâni după finalizarea cursurilor să trimită o variantă îmbunătăţită pe adresa planuride planurideafaceri@jci.09.  Desfăşurarea  procesului  de  evaluare  – perioada august . Tîrgu Jiu)  Constituirea   comisiei   de   evaluare   şi   selecţie   la   nivelul   regiunii   Sud-Vest şi   stabilirea  componenţei  acesteia  – Comisia de evaluare va fi formată din experţi pe termen lung cu rol în organizarea şi funcţionarea centrelor de informare antreprenorială implicați în cadrul proiectului.  Întocmirea raportului privind rezultatele procesului de evaluare .  Întocmirea raportului privind rezultatele procesului de evaluare .  Transmiterea  şi  publicarea  rezultatului  evaluării  .  Predarea planurile de afaceri de   către   participanţii la cursuri – participanţii vor preda planurile de afaceri la finalizarea cursurilor.

Întreaga procedură  de  evaluare  se  va  consemna  în  Raportul  de  Evaluare  care  trebuie  semnat  de   preşedintele  comisiei. 4.09.  secretarul comisiei  şi  toţi  membrii  evaluatori.25.; Secretarul comisiei – răspunde  de  desfăşurarea  tuturor  sarcinilor  administrative  de  înaintea. Membrii evaluatori:   Verifică   planurile de afaceri primite în conformitate cu Formularul Standard Plan de Afacere (Anexa 1).;  Punerea   la   dispoziţia   membrilor   comisiei   de   evaluare   a   grilelor   de   evaluare   şi   a   planurilor de afaceri depuse spre evaluare.  pe   parcursul  şi  după  desfăşurarea  procesului  de  evaluare.până  la  data  de  30 septembrie 2012.  Transmiterea  şi  publicarea  rezultatului  evaluării  .  Publicarea   rezultatelor   evaluării   şi   a   numelui   participanţilor   selectaţi   pentru   etapa   următoare  a  cursurilor  de  formare. Atribuţiile  comisiei  de  evaluare şi  selecţie  constituite la nivel regional Preşedintele  comisiei – răspunde  de  coordonarea  întregului  proces  de  selecţie   şi  de  asigurarea   imparţialităţii  şi  transparenţei  acestui  proces.  Redactarea  raportului  final  cu  privire  la  rezultatele  evaluării.  Acestea  vor  include:  Distribuirea  şi  colectarea  declaraţiilor  de  imparţialitate  şi  confidenţialitate.2012. Evaluează  gradul  de  îndeplinire  a  criteriilor  de  evaluare  şi  completează  grila  de  evaluare   aferentă  fiecărui  proiect. 8 .;  Transmiterea raportului  evaluării  în  atenţia  echipei  de  management  a  proiectului  „Tineri   antreprenori  de  succes”.  conform  grilei  de  evaluare  (Anexa  2).

modului de   funcționare. situaţia economică.5. e) pentru realizarea planului de marketing.   conformitatea   şi   îndeplinirea   criteriilor  minime  pentru  calificarea  la  următoarea  etapă  şi  va  acorda  punctaje  după  cum  urmează: a) pentru realizarea unui rezumat al planului de afaceri într-un limbaj profesional. Comisia   de   evaluare   şi   selecţie   va   verifica   depunerea   în   termen.   a   includerii de statisticii   solide   care   să   avantajeze   proiecţiile   şi   estimările   din   planul   de   business.  identificarea  potenţialei  concurenţe  şi  a  avantajelor  competitive  pe  care   afacerea  prezentată  o  are  pe  piaţă. coerent.  în  contextul  climatului  actual  pentru  tipul   de afacere prezentat. evaluatorul va acorda un punctaj de maximum 12 puncte. b) pentru descrierea pe larg a afacerii. sintetizat.  analiza   competitivă  (concurenţiale). informaţii cu privire la structura populaţiei şi la mediul tehnologic. evaluatorul va acorda un punctaj de maximum 5 puncte. adecvat. Criteriile de evaluare Criteriile de evaluare din prezenta metodologie au fost elaborate în baza celor  șase   cursuri de formare. c) pentru descrierea produsului şi  /  sau  serviciilor  oferite. 9 . într-un limbaj profesional. d)   pentru   analiza   pieţei. cu punctarea avantajelor tehnice   şi   calitative   a   produsului/serviciului prezentat.  a  proceselor  şi  activităţilor  principale  din  afacere. evaluatorul va acorda un punctaj de maximum 6 puncte.   evaluatorul va acorda un punctaj de maximum 15 puncte.  evaluatorul  va  acorda  un  punctaj  de maximum 18 puncte. obiectivelor. f) pentru  realizarea  planului  operaţional. Evaluarea planurilor de afaceri depuse  de  către  participanţii  la  cursurile  de  formare  se  realizează   de   către   Comisia   de   evaluare   şi   selecţie aprobată   de   către   implementatorul   proiectului   „Tineri   Antreprenori  de  Succes”.   analiza mediului extern al afacerii prezentate cu includerea de referiri la legislaţie şi reglementările relevante. evaluatorul va acorda un punctaj de maximum 4 puncte. punctarea   cât   mai  clară  a  pieţei   şi   tendinţelor  pieţei. nivel  bază realizate  și  susţinute  în cadrul proiectului “Tineri antreprenori de succes”.

50p – este scris sumar. evaluatorul va acorda un punctaj de maximum 13 puncte.  în  maximum  o  pagină.00 limbaj  profesional. i) pentru prezentarea de anexe relevante. 10 . să aducă în prim plan idei şi concepte interesante.nu  există. a procesului  de  realizare  a  producţiei  şi/sau  prestării  de  servicii. Punctaj maxim 100 puncte.   conceptul general   şi   modalitatea   de   organizare   şi   funcţionare.50p – este scris clar cu enumerarea punctelor cheie. precum şi la strategia de cooptare a investitorilor.  etc.   Reprezintă   un   plus pentru planul de afaceri prezentarea echipei de management. 1. este   foarte   important   a   se   menţiona   detalii referitoare la aportul   iniţial   şi   la   necesarul   investiţional al afacerii. De asemenea.g) pentru  prezentarea  cât  mai  laborioasă  a  operaţiunilor  de  management.   a   operaţiunilor   curente   şi   a   organizării   afacerii. evaluatorul va acorda un punctaj de maximum 20 puncte. Sumarul executiv 1.  realizarea  de  prognoze  de  cash  flow  (fluxuri  de  numerar)  pentru  o  perioada  de  3-5 ani. realizare de logo-uri. Reprezintă  un  avantaj  prezentarea  de  rezultate  financiare  şi   de previziuni financiare pe 3-5 ani. h) pentru   punctarea   informațiilor   financiare   relevante   pentru   fiecare   parte   majoră   implicată   în   afacerea  propusă.  studii  de  piaţă  detaliate. I.  a  rolurilor  şi   atribuţiilor generale.   evaluatorul va acorda un punctaj de maximum 7 puncte.50 Se va puncta în ce  măsură  s-a  reuşit  a  se  rezuma activitatea centrală   a   afacerii.   a   localizării   geografice. Care sunt oportunităţile  de dezvoltare ale afacerii.; 0.  potenţialii   clienţi   precum   şi   reţeaua   de   furnizori   care   va   fi   folosită. Comisia   de   evaluare   şi   selecţie   va   acorda   punctajul   respectând   următoarele   criterii de acordare a punctajului: Punctaj maxim acordat Punctaj obtinut Observaţii  cu  privire   la modalitatea de acordare a punctelor Prezentarea într-un text a unui   rezumat   care   să   cuprindă   punctele cele mai importante care alcătuiesc   planul   de   afaceri: 0p . în cazul în care acest lucru este necesar. a echipei de management. rol/responsabilităţi.   Realizaţi   un   rezumat   al   planului   de   afaceri   într-un 5. Sumarul executiv trebuie să stârnească interesul celui care îl citește.  grafice.

  rolul   şi   responsabilităţile   fiecăruia. 0.   Includeţi   o   descriere   tehnică. Este   foarte   important   a   se   identifica   clienţii   cărora vă   adresaţi. 1.sunt descrise succint si clar.nu sunt descrişi.  expertiză  şi  know-how. Descrieţi pe scurt produsele şi serviciile 1. 0.50 Punctarea cât mai  clară  a  asociaţilor.   0p nu sunt identificaţi.   modalitatea prin care produsele/serviciile ajung la client   şi   modalitatea   de   a   promova   produsele/serviciile prezentate.  pieţei  ţintă. culoare. o testare a acestuia? Care sunt canalele   de   distribuţie   – cum va fi livrat produsul consumatorilor? De   asemenea   reprezintă   un   avantaj   a   se   prezenta   produsele/serviciile indirecte/secundare oferite.   Suma de bani necesară şi utilizarea acesteia.   modalitatea   de   livrare   pe   piaţă   şi   alte   caracteristici distinctive.50p .   dimensiuni.50p .; 0. Descrieţi pe scurt cine vor fi clienţii dvs.50 adresaţi şi competiţia.sunt descrişi succint şi clar. să   scoată   în   evidenţă   oportunitătile pe care investitorii să le califice potrivite  şi  oportune  unor  investiţii financiare sau de timp. Identificaţi  proprietarii 0.sunt  identificaţi   clar.50p – este mentionată dar nu se specifică utilizarea ei / nu este menţionată suma de bani necesară dar este specificată utilizarea 11 .   Justificarea   succintă   a   elementelor   constitutive   ale   necesarului   investiţional   reprezintă  un  avantaj. 0.00 Descrieţi   pe scurt produsul sau serviciul.20p – sunt descrişi parţial.   participarea  la  beneficii  şi  pierderi. 0p . 0. 0p nu este menţionată. Se va puncta descrierea cât mai clară   a   produselor   şi/sau   serviciilor   oferite.50p – sunt descrise parţial. piaţa căreia vă 0.) Este   necesară   o   dezvoltare a produsului. 0p .   Răspundeţi   la   întrebări  de  genul: Descriere precisă   a   produsului/serviciului?   Explicaţi   avantajul competitiv – prin ce se distinge produsul/serviciu pe  piaţă  în  comparaţie  cu  alte  produse/servicii? Care sunt specificaţiile   tehnice   ale   produsului   (ingrediente.atractive.00p . 1.00 Necesarul   investiţional   din   sumarul   executiv   trebuie   să   reprezinte   rezultatul   calculaţiilor   efectuate în partea de calcul a costului   de   start   up.nu sunt descrise.  participarea  acestora  la   capitalul   social   iniţial. materiale etc.

0p .   pieţei   ţintă. obiectivele nu sunt clare (SMART) şi nu este prezentat modul de funcţionare.00 Descrieţi pe larg afacerea dvs. obiectivele.50p – sunt indicate corect sursele de profitabilitate.  cât  de  mare  este  potenţialul   cumpărătorilor?   Câţi   cumpărători   potenţiali   există?   (Pentru   această  estimare.00p .  istoricul  companiei  (dacă  ea  există  deja).   Pentru   servicii.  estimativ. 0.; 0.  volumul  necesar  pe  piaţă  al  produsului   sau  serviciului?  Cu  alte  cuvinte.50p – afacerea este descrisă pe larg.   canalelor   de   distribuţie   şi     aprovizionare   veţi   fi   în   poziţia   să   puteţi   minimaliza riscurile afacerii.   clientului. 1.00p – afacerea este descrisă pe larg. tendinţe  şi posibilităţi   viitoare).nu sunt descrise: afacerea. Care  este. 12 . va ajunge la client şi   cum   puteţi   identifica   furnizorii   şi   materialele   necesare   pentru   desfăşurarea   afacerii.   multe   dintre   aceste   întrebări   pot   fi mai   puţin   relevante.Indicaţi sursele de profitabilitate.nu sunt indicate.    utilizaţi  tiparele  de  cumpărare  existente  şi   informaţiile  de  pe  piaţă) II.  avantajul  competitiv  pe  care  îl  are. 0.. 1. forma legală   a   societăţii   şi   structura acţionariatului. punctarea acestora dând un plus de valoare planului  dumneavoastră  de  afaceri. obiectivele sunt definite în proporţie de 50% şi modul de funcţionare este prezentat complet. obiectivele sunt în proporţie de 50% enumetate. 0p . gama de produse / servicii pe care le oferă.  strategia  de  intrare pe   piaţă şi   de   dezvoltare.   vă   puteţi   asigura   succesul   pe   termen   lung.este precizată suma de bani necesară şi utilizarea acesteia. DESCRIEREA AFACERII 0. Modul în care produsul sau serviciul dvs. obiectivele.50p – este descrisă afacerea pe scurt şi nu sunt punctate obiectivele şi modul de funcţionare.20p – sunt indicate dar nu reies din analiza financiară.   concurenţei. 1.50 unei sume. Descrierea   afacerii   reprezintă   detalierea   pe   procese/operaţiuni/previziuni   şi   rezultate ale afacerii. cu detalierea elementelor esenţiale  ale  afacerii precum:  o  scurtă   descriere a industriei (context actual. obiectivele şi modul de funcţionare.   dar   pentru   producţie  şi  manufacturare  pot  fi  critice.  misiunea   afacerii. Cunoscând   ameninţările   şi   oportunităţile   afacerii   dvs. dar modul de funcţionare nu este prezentat / afacerea este descrisă pe scurt. modul de 2. 0.70p – este descrisă afacerea pe scurt.     Prin   înţelegerea   industriei.   Profitând   de   oportunităţi    veţi  avea  posibilitatea  să  vă  extindeţi  afacerea   sau să   vă   atingeţi   obiectivele   financiare.50 funcţionare. obiectivele sunt clare 12.

Care este industria în care activaţi? Ce vindeţi şi cui? Cum vă situaţi pe piaţă? Considerând   că   produsul   sau   serviciul   dvs.50p – afacerea este descrisă pe larg. produsul oferit şi implicit poziţia pe piaţă.nu sunt folosite concepte. 0.  – trebuie  să  răspundeţi  unei   nevoi  prin  produsul  sau  serviciul  dvs. piaţa şi poziţia pe piaţă.  O  mentalitate  generală  este aceea de a fi prea mult orientat spre produs – „Fac  acest  produs  şi  prin   urmare  voi  avea  oameni  care  să  îl  cumpere. 1.nu  este  specificată.50 1.  cât  de  mare  este  potenţialul   cumpărătorilor?   Câţi   cumpărători   potenţiali   există?   (Pentru   această  estimare. atât   concepte   precum   ‘satisfacerea   nevoilor   clienţilor’   – dar precizând exact ce.; 0. 0p . Care   este   piaţa   ţinta   primară   a   produsului   sau   serviciului? Care  este.; 1.50p – sunt enumerate concepte dar nu sunt prezentate. piaţa şi poziţia pe piaţă.   vă   ajută   să   extindeţi   sau   să   rafinaţi   definiţia   despre   piaţă.  volumul  necesar  pe  piaţă  al  produsului   sau serviciului? Cu alte cuvinte.75p – sunt prezentate succint însă nu este clar destinatarul ofertei. 2.   dar   cel   mai   important   lucru   este   să   înţelegeţi   care   sunt   nevoile   la   care   produsul   dvs. obiective clare (SMART) 50-75% şi există şi modul de funcţionare.    utilizaţi  tiparele  de  cumpărare  existente  şi   informaţiile  de  pe  piaţă).  Se  poate  să  vindeţi  un   produs specific.   poziţie  şi  concurenţă.; 0p – nu este prezentată oferta. 13 .; 0. obietivele sunt clare (SMART) şi este prezentat şi modul de funcţionare.   răspunde   unei   nevoi   şi   nu   este   un   simplu   produs   oferit   spre   vânzare. nu este nevoie să precizaţi ținte financiare.   răspunde.50 (SMART) dar nu este prezentat modul de funcţionare / afacerea este descrisă pe larg. cu şi de ce.se prezintă oferta.5p –este specificată.50p . ci numai 0p . cât şi estimări privind vânzările în unităţi (la acest paragraf.  estimativ. 0.” Gândiţi  creativ  despre  piaţa  dvs.50 Utilizaţi.

70p .   pieţei   ţintă.nu sunt enumerate punctele tari și competențele concurentului și ale echipei. 0p . etc) care  vă  arată  potenţialul  de  creştere  al industriei?  Tendinţele   sunt limitate sectoarelor specifice? (ex.  un  interes   accentuat   al   publicului   pentru   o   viaţă   mai   sănătoasă. Care   este   rata   de   succes   generală   a   noilor   afaceri   din   industrie? (Din 10 afaceri noi. 1.   canalelor   de   1.     Prin   înţelegerea   industriei. 1. rural. 1.) Cât   de   greu   este   pentru   firmele   noi   să   intre   în   industria   respectivă?   (sunt   costuri   iniţiale   mari.00p – sunt prezentate concepte. Cunoscând   ameninţările   şi   oportunităţile   afacerii   dvs.Informațiile despre industria vizată sunt complete și candidatul reușește să folosească schimbările preconizate din următorii ani în favoarea sa. 1.50p – sunt prezentate concepte și sunt descrise.nu sunt incluse informații despre industria vizată.infomațiile despre industria vizată sunt sumare. Urban vs. astfel nerezultând date exacte. 0p .  în  scădere   sau   în   creştere?   Se   deschid   sau   se   închid   afaceri?   Există   tendinţe  pe  care  le  puteţi  identifica  (de  exemplu. Includeți cateva informații despre industria dumneavoastră. 1. Descrieți situația industriei. dar sunt descrise parțial. costuri mari de expertiză  necesară  care  să  pună  bariere  firmelor  noi  sau  este   relativ  uşor  să  începeţi  o  afacere). Este  industria  în  care  se  încadrează  afacerea dvs.00 de succes.operaționale).și modul în care societatea dumneavoastră se va adapta sau va valorifica aceste schimbări.00p – informațiile despre industria vizată sunt complete dar candidatul nu descrie modul în care schimbările îi pot schimba modul de evoluție al societății. un anumit grup demografic etc.   vă   puteţi   asigura succesul pe termen lung.   clientului.50p .?   Care   sunt   principalele   ameninţări  şi  oportunităţi  în  industria  respectivă? Prezentați motivele pentru care credeți că afacerea va fi una 2. Realizați o listă cu punctele forte specifice și competențele dumneavoastră și ale echipei. Profitând de oportunităţi    veţi  avea  posibilitatea  să  vă  extindeţi  afacerea   sau   să   vă   atingeţi   obiectivele   financiare.00p – sunt enumerate punctele tari și competențele echipei dar nu se susțin unele 14 . câte sunt lichidate în 5 ani?) Este industria atractivă   pentru   dvs.   concurenţei.; 0. precum și orice estimări în ceea ce privește creșterea economică și schimbările în următorii ani .50 mai ales dacă acesta este un domeniu de nișă sau unul cu care potențialii investitori nu sunt familiarizați.

(De exemplu: un cuptor cu o funcție de autocurățare are avantajul   unui   timp   mai   redus   de   curățare   pentru   clienți.) canalele   de   distribuţie   – cum va fi livrat produsul/serviciul clienților . culoare. pe care ar 1. 0p – nu sunt prezentate avantajele produselor/ serviciilor   oferite   şi   nici  preţurile.00 SERVICIILOR Descrieți produsul și / sau serviciile oferite. care merg dincolo de structura produsului / serviciului. 0p .sunt descrise produsele/serviciile și avantajele lor.  modalitatea  de  livrare  pe  piaţă   şi alte   caracteristici   distinctive. 1.   lăsând acestora mai mult timp petrecut cu familia. DESCRIEREA PRODUSELOR SAU 6.distribuţie   şi     aprovizionare   veţi   fi   în   poziţia   să   puteţi   minimaliza riscurile afacerii.;   o   descriere   a avantajului competitiv – prin ce se distinge produsul/serviciul pe   piaţă în   comparaţie   cu   alte   produse/servicii deja   existente   pe   piaţă. taxe de autorizare.nu au avut în vedere cosiderente juridice. inclusiv orice caracteristici speciale. dimensiuni. 1. 1.;   specificaţii tehnice ale produsului (ingrediente.50 trebui să le cunoască investitorii: licențe necesare. decât 1. 0p . de mediu.nu sunt descrise produsele.50 ale competiției? Ce prețuri sau structură a plăților ați stabilit și modul în care se compară cu competitorii care activează în piaţa dumneavoastră şi on-line? 15 . pe altele.; III.   Definirea   produsului   /   serviciului   trebuie   să   includă:   o   descriere precisă   a   produsului/serviciului. 3. etc. condiții speciale de muncă.00p – produsul/ serviciul (serviciile) oferite sunt descrise clar și sunt corelate cu contextul climatului actual al afacerii. Aici și / sau în analiza pieței. descrieți produsele / serviciile 1.00 pe care le veți face sau vinde / furnizar. în contextul 3. 0p – produsul/ serviciul (serviciile) oferite nu sunt descrise.00p .00p – sunt enumerate punctele tari ale afacerii și competențele echipei și acestea se susțin unele pe altele.sunt descrise produsele/serviciile dar nu este prezentat nici un avantaj. 2.50p produsul/ serviciul (serviciile) oferite sunt descrise neclar și nu sunt corelate cu contextul climatului actual al afacerii.50p – au prezentat considerente juridice. 0. materiale etc. Descrieţi   în   detaliu   produsul   sau   serviciul   considerat.   Fiţi   cât   mai   specific   cu   putinţă. Cum și de ce sunt mai bune produsele/serviciile dvs.   Includeţi  o  descriere  tehnică.50p .) Introduceți și orice considerente juridice speciale.00 climatului actual pentru acest tip de afacere. serviciile etc. precum și beneficii pentru consumator.

dar acestea nu sunt argumentate.50p – sunt enumerate calităţile/ avantajele tehnice ale afacerii şi sunt şi argumentate.nu există. Includeţi o descriere a pieţei pe care veţi activa. 0p – nu   există   o   descriere a avantajelor competitive. Cum a supravieţuit  lumea  fără  dvs. 0p – nu   există   o   descriere   a   pieţei   şi   a   principalilor competitori.00 principalilor dumneavoastră competitori.00 analiză a principalilor competitori.  pe  piaţă? Ce calităţi sau avantaje tehnice aduce produsul sau serviciul 1.sunt prezentate avantajele produselor/serviciilor şi preţurile.; 0. să fie mai bună decât competiţia? Gândiţi-vă  cine  va  folosi  produsul  sau  serviciul.   Planul   de   afaceri trebuie   să   ţină   cont   de   acest   lucru   şi   trebuie   să   se   orienteze   spre   părinţii   care   plătesc  sau  spre  copii  în  aşa  fel  încât  aceştia  să-şi  convingă   părinţii  să  cumpere.00p – se   prezintă   descrierea   pieţei   şi   a   principalilor competitori. în vederea analizării modului în care 1. 1. 0p – nu   există   informaţii   suplimentare. IV. 0p .   De   exemplu.00 0.sunt prezentate avantajele produselor/serviciilor.   cei   ce   plătesc   pentru   jucării   nu   sunt   copii.   Ei   sunt   consumatorii   finali. preţurile având în vedere piaţa vizată. 16 .   organizarea  şi   dinamica  cheie  ale  pieţei   în care afacerea va opera:   ce   motivează   decizia   de   cumpărare. Analizaţi avantajele competitive ale produselor / serviciilor 1.   cum   este   segmentată  piaţa.00p – se   prezintă   o descriere a avantajelor competitive. 1.75 p – sunt enumerate calităţile/ avantajele tehnice ale produsului/serviciului.50p .   învăţătorii   şi   bunicii   sunt   cei   care   vor   cumpăra   jucăriile.00p – se prezintă   informaţii   Colectaţi informaţii. Analiza pieţei trebuie   să descrie   care   este   componenţa. precum şi o 1. care va face afacerea dvs.00 ele vor influenţa activitatea viitoare despre orice alţi factori pe care îi condideraţi relevanţi. 1.Concurenţa   există   întotdeauna   chiar   dacă   nicio   afacere   nu   oferă   exact   acelaşi   produs   sau   serviciu   pe   care   îl   aveţi   în   vedere.75 p .   dar   părinţii. 1.50 dvs.  fără a avea în vedere piaţa vizată.  cum  vor  fi  poziţionate  pe  piaţă  produsele  /   serviciile. 1.. ANALIZA PIEȚEI 4.  dar cel mai important   este   cine   va   plăti   pentru   el.  Analizaţi  cu    atenţie  oricare  alt  produs  sau  serviciu   care îl poate substitui sau înlocui pe al dvs.

furnizori. Planul dvs. 2. aflaţi cine este competiţia directă   și   indirectă   pentru   compania   dumneavoastră (includeți   în mod obligatoriu lista  principalilor  concurenți). 0p – nu s-a elaborat o analiză  SWOT.00p – alegerea unei politici  de  preț  (prețul  – lider.00p – sunt prezentate şi   datele   demografice (mărime.00 precum  și alte detalii.   redus.00 Nu presupuneţi înainte de a face o cercetare că ştiţi totul 2. cifre. Dacă prevedeţi orice obstacole. De asemenea.00p – sunt prezentate și   cercetări   /   experimentări   independente.   structură.00 modificările anticipate.00 suplimentare. Stabiliţi cu exactitate cine vor fi clienţii dvs. care vor pune bazele pentru proiecțiile dvs. 0p – nu sunt prezentate informații. respectiv tipul de companii în funcţie de cifra de afaceri şi locaţie geografică.; 2.; 1. verificaţi datele demografice şi alte caracteristici de piaţă   care   sunt   relevante. de vânzări și perspectivele pe termen lung (analiză financiară și de Cash Flow).; 1. gen şi nivelul veniturilor (dacă este vorba despre persoane fizice).   V. PLANUL DE MARKETING 15. Aflaţi cât de mare este piaţa. detalii.   urmăritor. 1. date de recensământ şi alte mijloace şi instrumente. Decideți cum stabiliți prețurile (pe baza analizei concurenței 2.00 vârstă. prin intermediul asociaţiilor din industrie. Căutaţi informaţii deja publicate în reviste comerciale.   ar   trebui   să   includă statistici solide. în funcţie de 2. 0p – nu  există.00p – sunt prezente informaţii  relevante din industria  aleasă.Elaboraţi o analiză SWOT a afacerii dvs. 2.; 1.; 1. 0p – nu sunt prezentate informații.; 2.; 1.00p – sunt oferite statistici.00 despre industria pe care aţi ales-o.00p – sunt oferite informaţii   exacte   despre   clienți (acolo unde   cazul   B2C   sau/şi   B2B) 0p – nu sunt prezentate informații.00p – sunt prezentate informații   despre   piața   și  despre  tendințe.00p – s-a elaborat o analiză  SWOT. precum şi tendinţele şi 2. şi aşa mai departe. cifre. resursele guvernamentale.00p – sunt prezentate și proiecții   și   perspective pe termen lung.00 și/sau marja de profit) și explicați metodologia dumneavoastră 17 .; 2. cum le veţi depăşi? Realizaţi (dacă știţi şi aveţi capacitățile necesare) şi cercetări independente: de exemplu exploraţi modelele de trafic în cartierul în care aveţi de gând să vă localizaţi.   evoluţia  populaţiei) 0p – nu  există. etc.

de asemenea. brand. 0p – nu sunt prezentate informații.00 Includeţi informaţii privind toate operaţiunile procesului de 2.00p .   redus.00p – politica de promovare detaliată   și   bugete aferente (publicitate.; 2. PLANUL  OPERAŢIONAL 18.; 1. broșuri. ambalaj al produsului (dacă este cazul).   urmăritor.00 prin ce eforturi de publicitate și promovare doriți să o sprijiniți? Asigurați-vă că aveți. pentru a o 1. un buget de web design.00 beneficiile de imagine? Veți folosi networkingul social.  penetrare).00p – sunt prezentate și   informații   despre   buget.   “caimac”.50p – este descrisă nișa de piață fără a prezenta și strategia. 0p – nu sunt prezentate informații.00p – sunt alocate cheltuieli   inițiale   de   promovare   și   marketing în cash flow. Cum   veți promova afacerea dvs. logo-uri. VI.00p – există   o   politică  de  promovare. “caimac”. 0. 1.00 producţie / furnizare. 0p – nu sunt prezentate informații.; 0.de piață și strategia dvs.50p – este   descrisă   imaginea   dorită   a   companiei   și   eforturile   de promovare.   penetrare)   și   argumentare metodologie.00 flow.00 ocupa. Alocați cheltuieli inițiale de promovare și marketing în cash 1.Descrieți nișa dvs . PR. târguri.00p – este prezentată și strategia aleasă pentru ocuparea nișei. 0p – nu sunt prezentate informații 1.; 2. și cum vă veți maximiza 2. 18 . adeziunea la un grup de afaceri și  așa mai departe? Care este imaginea pe care doriți să o oferiți companiei și 1. promoții). 1. etc.alegerea unei politici  de  preț  (prețul  – lider. 0p – nu sunt prezentate informații.

3.   Amânaţi   oricând   aveţi   această  posibilitate.00 nevoie pentru derularea activităţilor de producţie / vânzare / management şi organizare / furnizare servicii.; 1.00p – sunt prezentate informaţii   şi   oferite   argumente.   echipamente   sau   facilităţi   speciale sau criterii tehnice   asociate   cu   această   afacere? De   ce   tip   de   echipament   de   producţie   veţi   avea   nevoie?   Îl   puteţi   închiria? Ce   tip   şi   mărime   a   facilităţilor/spaţiilor   este   necesară?   Care   sunt   costurile   asociate? De  ce  mai  aveţi  nevoie?  Reţineţi  că  veţi putea  să   amânaţi   cumpărarea   unui   echipament   până   în   luna   a   şasea   sau   chiar   până   după   primul   an.50p – sunt prezentate informaţii   fără   argumentare. 2. 0p – nu sunt prezentate informaţii. Prezentaţi care sunt autorizaţiile. precum şi costurile şi procedurile de dobândire a acestora. 1.   fără   argumentare.Descrieţi   de   la  A   la   Z   modalitatea   în   care   afacerea   dvs. 3.00p – sunt prezentate informaţii   şi   oferite   argumente. 1. 19 .50p – sunt prezentate informaţii fără   argumentare.   și   cum   acesta ajunge la client? Prezentaţi informaţii cu privire la spaţiile de care aveţi 1.   va   funcţiona.50p – sunt prezentate informaţii   fără   argumentare.  Puteţi  avea  surpriza  să  descoperiţi  că  nu   aveţi  nevoie  de  acel  echipament  sau  că  preţul  său  a  scăzut. 3.   Povestiţi   modalitatea   în   care   funcţionează   afacerea. 2.00 derularea afacerii şi costurile acestora. 0p – nu sunt prezentate informaţii.00 brevetele şi mărcile de care veţi avea nevoie. 0p – nu sunt prezentate informaţii. 1. 3.  Care  sunt  procesele?  De  unde  veţi  găsi  materialele   prime   necesare   şi   cum   sunt   acestea   transformate   în   produs finit? Care   sunt   etapele   furnizării   serviciului   dvs. 0.; 1. 0p – nu sunt prezentate informaţii.50p – sunt prezentate informaţii   fără   argumentare.00p – sunt prezentate informaţii şi oferite argumente.00p – sunt prezentate informaţii şi oferite argumente. Sunt   anumite   metode   de   producţie. inclusiv informaţii privind costurile şi modalităţile de dobândire ale acestora. Explicaţi avantajele localizării afacerii într-un anume loc.00p – sunt prezentate informaţii   şi   oferite   argumente. licenţele. certificatele.00 Prezentaţi echipamentele de care veţi avea nevoie în 3.00p – sunt prezentate informații.

0p – nu sunt prezentate informaţii. 0p – nu sunt prezentate informaţii.   lipsa   de   resurse.)   0p – nu sunt prezentate informaţii. aprovizionare. atribuţii ale 4. Care sunt punctele tari ale dvs.; 1.) Care sunt punctele slabe preconizate ce   pot   afecta     această   afacere?   (ex.   experienţă   anterioară   etc.00 incapacitate  temporară  sau  permanentă.00p – sunt prezentate informaţii  fără  detaliere   şi  argumentare. În cadrul planului operaţional puteţi include informaţii 1.00 acestora. profilele 5.  MANAGEMENT  ŞI  ORGANIZARE 13.00p – sunt prezentate informaţii   fără   argumentare.   experienţă  anterioară  etc. stocuri de mărfuri.   însă   fără   corelarea   acestora   cu   procesele   şi   activităţile   prezentate   în afacere.Prezentaţi informaţii referitoare la salariaţi. spre exemplu. 5. salarizare pe care le veţi adopta.50p – sunt prezentate informaţii   fără   argumentare.   capacitatea   angajaţilor. angajare. 0p – nu sunt prezentate informații. motivare.; 2. training etc. 1.00 referitoare la furnizori. 0p – nu sunt prezentate informaţii.; 0.00 detaliaţi procedura de lucru. VII.; 1.00 Includeti   informații privind conducerea afacerii. precum şi politicile de resurse umane cu referire la recrutare.00p – sunt prezentate informaţii  complete. utile  pentru  această  afacere?   (ex. 20 .; 3. 4.00p – sunt prezentate informaţii   şi   oferite   argumente.00 persoanelor   din   conducere.00p – sunt prezentate şi   argumentate   informaţiile. De   câţi   angajaţi   aveţi   nevoie   pentru   această   afacere. În cazul în care veţi vinde / furniza cu plata la termen 1.   atribuțiile   posturilor   și   limitele   de  competență.00p – sunt prezentate informaţii   detaliate   şi   oferite   argumente. termene şi modalităţi de plată.00p – sunt prezentate Proceduri de înlocuire a persoanelor din conducere în caz de 2.   în   ce   număr  şi  cu  ce  abilităţi?  Sunt  angajaţii  cheie  deja  disponibili sau nu? Cât   de   bine   se   potrivesc   competenţele   cheie   de care dispuneţi cu   nevoile   operaţionale   ale   afacerii?   Cum   este   piaţa   locurilor   de   muncă   pentru   aceste   posturi?  Cât   este   de   dificil   să   recrutaţi   angajaţi   calificaţi   pentru   aceste   posturi?   Gândiți-vă.   capacitatea   angajaţilor.; 2. la cerinţele salariale.   resurse.00p – este   descrisă   procedura de lucru.

3.; 1.. 21 .   De   obicei   puteţi   estima   aceste   costuri  relativ  uşor  dacă  cercetaţi  îndeajuns.00 3. 0p – nu sunt prezentate informaţii. 3.  dezvoltare  de  website  (nu  întreţinere. Costurile   iniţiale   reprezintă   totalitatea   costurilor   necesare   înainte de a deschide o afacere. 3.; 1. PLANUL FINANCIAR Evaluaţi cheltuielile de investiţie.   Costurile   iniţiale   trebuie   estimate  după  o  cercetare  riguroasă. 20.00 informaţii   fără   argumentare.50p – sunt prezentate informaţii   fără   argumentare.   ci  design  iniţial). 0p – nu sunt prezentate informaţii.   echipamente   de   protecţie     sau   precauţii   aveţi  nevoie? Există   şi   alte   riscuri   care   trebuie   luate   în   considerare   în   cadrul  operaţiunilor  şi  managementului  acestei  afaceri? VIII. 0p – nu sunt prezentate informaţii. Acestea includ: echipament hardware  şi  software.00p – sunt prezentate informaţii   complete   şi   oferite argumente. 2.50p – sunt prezentate informaţii   fără   argumentare.  timpul  angajaţilor.   De   exemplu.00 Includeți   informații   privind   previziunea   și gestionarea 3.   Costurile  iniţiale  se  plătesc  doar  o  dată  – dacă  mai  plăteşti  o   dată   înseamnă   că   nu   este   cost   iniţial.   a   unui   anunţ   din   ziar   nu   este.00 riscurilor. De   ce   asigurări.00p – sunt prezentate informaţii   complete   şi   oferite argumente.  garanţiile  chiriilor  etc.   Costurile   iniţiale   se   referă   la   costurile   necesare   deschiderii   (sau extinderii) unei afaceri.00p – sunt prezentate informaţii   complete   şi   oferite argumente. 3. În această   fază trebuie   să   revizuiţi  bugetul.   o   campanie   publicitară   mare   care   anunță deschiderea afacerii este   un   cost   iniţial.Prezentați structura  organizatorică.   dar   plata   repetitivă.   în   fiecare   lună.00p – sunt prezentate informaţii   complete   şi oferite argumente.50 p – sunt prezentate informaţii   fără   argumentare.; 1. Întrebarea   principală   este   de   câţi   bani   veţi   avea   nevoie   să   începeţi   această   afacere.

00p – sunt prezentate informaţii   complete   şi   oferite argumente.   lunile   sunt   cumulate   pentru   a   determina   vânzările   anuale. 3.   Previziunile  de  vânzări  se  bazează  pe  analiza  de  piaţă.;   rezultă   din   operaţiunile  curente  ale  afacerii.  deoarece  vă  arată  clar  de   câţi  bani  aveţi  nevoie  şi  cât  va  investi  organizaţia  în  afacere.  Această   creştere   procentuală   reflectă   creşterea   de   piaţă   previzionată   0p – nu sunt prezentate informaţii.   Există   costuri   de   operare   fixe.   Totuşi. sau de la lună la lună.   Veniturile   sunt   intrări   care   rezultă   din   livrarea   produselor   şi   furnizarea serviciilor   către   clienţi.Un  buget  iniţial  clar  şi  realist  vă  poate ajuta  să  decidă  dacă   această  afacere  este  viabilă.   cel   mai   bine   este   să   fiţi   conservatori   când   estimaţi   vânzările. 2.00p – sunt prezentate informaţii   fără   argumentare. 22 .   Dacă   costurile   iniţiale  sunt  prea  mari.   Apoi.   puteţi   estima   că   vânzările   vor   creşte   cu   un anumit procent de la an la an. Când   previzionează     vânzările   pentru   câţiva   ani   în   avans. Cheltuielile provin din consumul resurselor pentru a genera   veniturile   şi   a   atinge   misiunea.50p – sunt prezentate informaţii   fără   argumentare.   vânzările   sunt   estimate   pe   luni.   deoarece   multe   afaceri   eşuează   datorită   lipsei   de   capital.; 1.   majoritatea   afacerilor   se   inspiră   din   performanţele   vânzărilor  din  anii  trecuţi.  venituri  şi  cheltuieli.  dacă  nu  aveţi  un  istoric  al   vânzărilor. Calculaţi  vânzările  în  timp:   Primul   pas   îl   reprezintă   estimarea   vânzărilor   pe   o   perioadă   anume.  Câte   produse   sau   servicii   veţi   vinde   în   prima   lună?   Câte veţi   vinde     în   următoarele   12   luni?   Reţineţi   că   acestea   sunt   vânzări   estimate. 0p – nu sunt prezentate informaţii.  Este  vital  să  identificaţi  de  câţi   bani   aveţi   nevoie   ca   să   începeţi   afacerea.  Acest buget vă  poate  ajuta  să  strângeţi  fonduri.;   nu   veţi   putea   niciodată   estima   100%   corect.   Niciodată   nu   veţi   vinde   la   capacitatea   pieţei  din  prima  lună sau chiar din primul an.   În   general.00 ani.   Conţine  cel  puţin  două  secţiuni  majore. Realizaţi o previzionare a cheltuielilor directe şi indirecte şi 2.00p – sunt prezentate informaţii   complete   şi   oferite argumente.     care   apar   indiferent   de   veniturile   câştigate   şi   există  costuri  de  operare  variabile  care  fluctuează  în  funcţie   de  vânzări.  Totuşi. Puteţi include şi o proiecţie a profitabilităţii afacerii pe 4 3.; 1. Previziunile   veniturilor   reprezintă   o   situaţie   financiară   care   rezumă  câştigurile  afacerii într-o  perioadă  de  timp  specifică.  puteţi  renunţa  la  afacere.00 a veniturilor pe 12 luni.

precum şi costurile aferente atragerii finanţării respective. Prezentaţi   bugetul   afacerii   şi   completaţi   contul   de   profit   şi   pierdere.  una  din  cele  mai  uzuale  capcane în care   aţi   putea   intra este   faptul   că   analizaţi numai procentul venitului pe  care  afacerea  îl  generează.50p – sunt prezente informaţii   fără   detalierea  justificării.   este   timpul   să   ne   uităm   la   costuri. Majoritatea creează un  cont  de  profit  şi  pierdere  în   două   etape.   argumentate.   integrate   şi   coroborate cu necesitatea de 23 .00p .   Chiar   dacă   afacerea   ta   aduce   mulţi   bani. De  unde  veţi  face  rost  de  capitalul  necesar  pentru   acoperirea costurilor de start-up? Dar pentru acoperirea pierderilor?  Aţi  abordat  deja  potenţialele surse  de  finanţare? Ce   fel   de   capital   căutaţi?   Sunteţi   dispus   să   apelaţi   la   împrumuturi? Cu  ce  resurse  şi fonduri proprii  veţi  contribui? Care este strategia de exit – cum   vă   veţi   îndepărta   faţă   investitorii/finanţatorii   iniţiali   ca   să   nu   mai   fiţi   dependenţi   de  aceştia?  Dacă  este  un  împrumut.; 5.   dacă   și   costurile   sunt   mari.sunt prezente informaţii   detaliate. A doua este un cont anual pe următorii   cinci   ani.  Încercaţi  să  punctaţi  cât  mai  bine  intrările  şi  ieşirile   de resurse financiare. Pentru a strânge fondurile necesare pentru a porni afacerea şi  a  acoperi  pierderile  încercaţi  să răspundeţi  la  următoarele   întrebări.   Analizaţi cash flow-ul şi identificaţi sursele de finanţare 10.00p . 10.   argumentate.? Câţi  clienţi  vor  cumpăra  produsul  sau  serviciul? Cât  veţi  vinde  în  momentul  când  demaraţi  activitatea? Cum  vă  aşteptaţi  să  crească  vânzările  în  timp? Calculaţi  costurile  în  timp   Acum   că   aveţi   o   idee   mai   clară   despre   câţi   bani   vor   intra. 50p .sunt prezente informaţii   cu   argumentarea justificării. justificate şi   corelate   cu   activităţile.sunt prezente informaţii   detaliate.   s-ar   putea   să   nu merite! Chiar  dacă  este  evident. 7.  însă  nu  sunt   corelate   cu   activităţile   de la punctele precedente.   Primul   este   un cont   de   profit   şi   pierdere   lunar   pentru primul an al afacerii.; 2.   Cifrele   se   bazează   pe   previzionarea   0p – nu sunt prezentate informaţii.00 necesare. justificate şi   corelate   cu   activităţile.şi  se  bazează  pe  standardele  din  industrie. Previziunile   de   venit   necesită   analizarea   următoarelor   presupuneri: Ce   preţ   puteţi practica pentru o unitate din produsul sau serviciul dvs.  cum  îl  veţi  returna? De   asemenea   realizaţi   un   cash   flow   pe   primele 12 luni ale afacerii.

situaţiile financiare şi orice altceva credeţi că ar fi important pentru un potenţial investitor sau creditor. logouri.50p – sunt prezentate informaţii   fără   argumentare.00p – sunt prezentate informaţii   complete   şi   oferite argumente. De exemplu.00 finanţare.00 diferiţi factori. S-ar  putea  să  nu  aveţi  acest  venit. Prezentaţi o strategie de recuperare a investiţiei. ANEXE Ataşaţi aici orice informaţii la care se face 7.; 0.   Aceşti   bani   vor   intra   din alte surse decât din afacere.50 p – sunt prezentate logo-uri. 1.   Aceşti   bani   sunt   cheltuiţi. 0p – nu sunt prezentate anexe. cum ar fi venitul din dobânzi. 0p – nu sunt prezentate informaţii. Stabiliţi un  nivel  ţintă  de  profitabilitate “Vreau  să  fac  _______  lei  profit  pe  lună/an/etc. 7.   garanţiile   acordate   şi   situaţiile   financiare prognozate. studii de piaţă şi analize competitive detaliate.00 referire în planul de afaceri.00p – sunt prezentate atât elemente de branding  personal  cât  şi   24 .   trebuie   să   stabilesc   pentru produsul/serviciul  meu  un  preţ  de  _____  lei.; 0.  faţă  de  concurenţă)” “Acestea  sunt  costurile  mele  şi  voi  adăuga  ___% câştig  (pe   baza   standardelor   industriei   şi   poziţiei   dvs. 1. Calculaţi   venitul   de   non-operaţional.  “   Vreau   să   am   un   profit   care   să   reprezinte   ______%   din   totalul  vânzărilor  realizate  (pe  baza  standardelor  industriei  şi   poziţiei  dvs.   grafice   şi   alte   elemente de branding personal.   Calculaţi   cheltuielile   non-operaţionale. Aceasta include grafice. 1. plata dobânzii pentru împrumuturi. 0p – nu sunt prezentate informaţii.   faţă   de   concurenţă)” IX. dar   nu   au   legătură   directă   cu   operaţiunile   zilnice   ale afacerii. S-ar putea  să  nu  aveţi  această  cheltuială.00p – sunt prezentate informaţii   complete   şi   oferite argumente. Realizaţi o analiză a volumului vânzărilor în funcţie de 1.venitului.    Pentru  ca  să   fac   ______   lei   profit.50p – sunt prezentate informaţii   fără   argumentare. 3.

expres şi prealabil.   analize   competitive detaliate. având  ca  şi   obiect actualizarea  planurilor  de  afaceri  transmise. cât şi expertul din echipa de management şi membrii comisiei de evaluare vor semna angajamente de confidenţialitate  (Anexa  3).   sub   nici   o   formă. comunicată echipei de proiect în cadrul cursului. situaţii   financiare.   cu   excepţia   Autorităţii   de   Management   al   Programului Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane 2007-2013. astfel încat să fie asigurată confidenţialitatea totală a acestora. expertului regional pe termen lung cu rol în organizarea şi funcţionarea centrelor de informare antreprenorială din fiecare regiune.  vor fi predate de către cursanţi/autori. Planurile de business pentru fiecare grupă vor fi arhivate în dosare separate şi vor fi predate unei persoane din echipa de management a proiectului care va răspunde de păstrarea şi asigurarea confidenţialităţii acestora până la începerea procesului de evaluare. TOTAL 100 6.  note  şi  alte  documente  suport. Planurile de afaceri scanate vor fi transmise fiecărui cursant în parte pe adresa personală de email. Fiecare plan de afaceri transmis va fi scanat.   informaţia colectată unor terţi.  anexe. Atât expertul regional care va realiza colectarea şi îndosarierea planurilor de afaceri. fără consimţământul dvs. iar   fişierul   va   fi   redenumit cu „Nume persoană_Regiune”.  împreună  cu  corespondenţa  ulterioară. 25 . Politica de arhivare  şi  confidenţialitate Planurile de afaceri transmise  spre  evaluare.studii   de   piaţă. Organizatorul nu transmite. relevante care vin în argumentarea   şi   justificarea planului de afaceri.

7.  Raport privind rezultatele procesului de evaluare (Anexa 4). 26 .  Grilă  de  evaluare  Plan  de  Afacere  (Anexa  2).  Declaraţie  de  confidenţialitate  şi  imparţialitate  (Anexa  3). ANEXE  Formular Standard Plan de Afacere (Anexa 1).

antreprenoridesucces.ro 27 .Investește  în  oameni!   Proiect  cofinanțat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operațional  Sectorial   Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Titlul  programului:  Programul  Operațional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane  20072013 Titlul proiectului: Tineri Antreprenori de Succes Editorul materialului: JCI România Data  publicării:  Aprilie  2012 Conținutul   acestui   material   nu   reprezintă   în   mod   obligatoriu   poziția   oficială   a   Uniunii   Europene sau a Guvernului României www.

.. Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Data completarii: ……………………………………………………………………………………………………………………… . CNP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….Anexa 1 FORMULAR STANDARD PLAN DE AFACERE Numele cursantului: …………………………………………………………………………………………………………………. Seria si numarul actului de identitate: ……………………………………………………………………………………….. Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………. Specializarea/Domeniul ocupational:……………………………………………………………………………………... Statut: Student Masterand Absolvent Universitatea/Locul de munca: .

III. IV. VI. Cuprins REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI DESCRIEREA AFACERII DESCRIEREA PRODUSELOR SAU SERVICIILOR ANALIZA PIETEI PLANUL DE MARKETING PLANUL OPERATIONAL VIII. II. PLANUL FINANCIAR ANEXE . MANAGEMENT SI ORGANIZARE IX. VII.CUPRINSUL PLANULUI DE AFACERI I. X. V.

REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI Realizati un rezumat al planului de afaceri intr-un limbaj profesional. daca nu atrage atentia asupra potentialului afacerii si nu starneste interesul. este posibil ca finantatorii sa nu citeasca mai departe! . Tineti minte ca aceasta parte este citita de investitori in primul rand.II. in maximum o pagina.

de mediu. modul de functionare. ci numai operationale). DESCRIEREA AFACERII   Descrieti pe larg afacerea dvs. obiectivele. Includeti cateva informatii despre industria in care veti activa. conditii speciale de munca.    . cu si de ce. etc.. cat si estimari privind vanzarile in unitati (la acest paragraf. nu este nevoie sa precizati tinte financiare. ce vindeti si cui? Cum va situati pe piata?. Introduceti si orice considerente juridice speciale. Daca aceasta este o afacere de vanzare cu amanuntul.. Realizati o lista cu punctele forte specifice si competentele dumneavoastra si ale echipei. actionariatul. Descrieti situatia industriei.III. pe care ar trebui sa le cunoasca investitorii: licente necesare. Utilizati  atat  concepte  precum  ‘satisfacerea  nevoilor  clientilor’  – dar precizand exact ce. mai ales daca acesta este un domeniu de nisa sau unul cu care potentialii investitori nu sunt familiarizati. taxe de autorizare.si modul in care societatea dumneavoastra se va adapta sau va valorifica aceste schimbari Prezentati motivele pentru care credeti ca afacerea va fi una de succes. precum si orice estimari in ceea ce priveste cresterea economica si schimbarile in urmatorii ani .

DESCRIEREA PRODUSELOR SAU SERVICIILOR       Descrieti produsul si / sau serviciile oferite. brosuri si alte materiale de marketing. si cum se situeaza ele in raport cu preturile competitorilor? Ce calitati sau avantaj competitive au produsele sau serviciile dvs. specificatii.IV. Ce nevoi satisfac produsele / serviciile oferite? Cum si de ce sunt mai bune produsele dvs decat cele ale competitiei? Care sunt preturile la care vor fi vandute produsele / serviciile dvs. capturi de ecran Web si fotografii de prototipuri la sfarsitul planului de afaceri.? Aveti posibilitatea sa atasati desene. pentru a completa aceste informatii. in contextul climatului actual pentru acest tip de afacere. .

ANALIZA PIETEI      Elaborati analiza mediului extern al afacerii dumneavoastra. . Colectati informatii. Includeti o descriere a pietei pe care veti activa. etc. precum si o analiza a principalilor competitori. Analizati avantajele competitive ale produselor / serviciilor principalilor dumneavoastra competitori. in vederea analizarii modului in care ele vor influenta activitatea viitoare despre orice alti factori pe care ii condiderati relevanti. Elaborati o analiza SWOT a afacerii dvs. informatii cu privire la structura populatiei si la mediul tehnologic. situatia economica. includeti referiri la legislatia si reglementarile relevante..V.

Aflati cat de mare este piata. Includeti informatii cu privire la politica de vanzari. Planul dvs. care vor pune bazele pentru proiectiile dvs.         . respectiv tipul de companii in functie de cifra de afaceri si locatie geografica. Daca prevedeti orice obstacole. precum si alte detalii. targuri. PLANUL DE MARKETING  Includeti informatii cu privire la clientii dvs. adeziunea la un grup de afaceri. si asa mai departe? Care este imaginea pe care doriti sa o oferiti companiei si prin ce eforturi de publicitate si promovare doriti sa o sprijiniti? Motivati fiecare decizie privind strategia aleasa. cum le veti depasi? Realizati (daca stiti si aveti capabilitatile necesare) si cercetari independente: de exemplu explorati modelele de trafic in cartierul in care aveti de gand sa va localizati. etc. Descrieti nisa dvs de piata si strategia dvs. de vanzari si perspectivele pe termen lung . ar trebui sa includa statistici solide. in functie de varsta. Decideti cum vor fi stabilite preturile.VI. gen si nivelul veniturilor (daca este vorba despre persoane fizice). precum si o previzionare a acestora pe termen scurt. aflati cine este competitia directa si indirecta pentru compania dumneavoastra (includeti in mod obligatoriu lista principalilor concurenti). mediu si lung. pentru a o ocupa. precum si tendintele si modificarile anticipate. Cum veti promova afacerea dvs. si cum va veti maximiza bugetul pentru publicitate? Veti folosi networkingul social. cifre.

licentele.  Prezentati echipamentele de care veti avea nevoie in derularea afacerii si costurile acestora. certificatele. •   Prezentati care sunt autorizatiile. motivare. salarizare pe care le veti adopta.  In cadrul planului operational puteti include informatii referitoare la furnizori. brevetele si marcile de care veti avea nevoie. precum si politicile de resurse umane cu referire la recrutare.  Prezentati informatii referitoare la salariati. angajare. atributii ale acestora. precum si costurile si procedurile de dobandire a acestora.VII.  In cazul in care veti vinde cu plata la termen detaliati procedura de lucru. aprovizionare. PLANUL OPERATIONAL   Includeti informatii privind toate operatiunile procesului de productie. Prezentati informatii cu privire la spatiile de care aveti nevoie pentru derularea activitatilor de productie / vanzare / management si organizare. inclusiv informatii privind costurile si modalitatile de dobandire ale acestora. stocuri de marfuri. . termene si modalitati de plata.  Explicati avantajele localizarii afacerii intr-un anume loc.

MANAGEMENT SI ORGANIZARE     Includeti informatii privind conducerea afacerii. atributiile posturilor si limitele de competenta.VIII. . Proceduri de inlocuire a persoanelor din conducere in caz de incapacitate temporara sau permanenta. profilele persoanelor din conducere. Prezentati structura organizatorica. Includeti informatii privind previziunea si gestionarea riscurilor.

IX. Analizati cash flow-ul si identificati sursele de finantare necesare. precum si costurile aferente atragerii finantarii respective. Prezentati o strategie de recuperare a investitiei . Realizati o previzionare a cheltuielilor directe si indirecte si a veniturilor pe 12 luni. Puteti include si o proiectie a profitabilitatii afacerii pe 4 ani. . Realizati o analiza a volumului vanzarilor in functie de diferiti factori. PLANUL FINANCIAR       Evaluati cheltuielile de investitie.

........   sunt prezentate estimări   în   ceea   ce   privește   creșterea   economică   și   schimbările  în  următorii  ani  ...   mai   ales   dacă   acesta   este   un   domeniu   de   nișă   sau   unul   cu   care   potențialii   investitori   nu   sunt   familiarizați? Este   descrisă situația   industriei. REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI Este realizat un sumar executiv? Sunt identificaţi  proprietarii? Sunt descrise pe  scurt  produsele  şi  serviciile? Sunt  descrişi  pe  scurt clienţii. obiectivele......................  piaţa  şi  competiţia? Este  prevăzută  investiţia  iniţială şi  utilizarea  acesteia? Sunt indicate sursele de profitabilitate? 2.  modul  de  funcţionare? Este  specificată industria în care activează? Sunt specificate produsele/marfa pe care o vindeţi   sau   serviciile   pe   care   le   furnizați   şi   potenţialii  clienţi? Dar situarea pe  piaţă? Sunt prezentate concepte  precum  ‘satisfacerea  nevoilor  clienţilor’  – dar precizând date exacte ce..... DESCRIEREA AFACERII Este descrisă pe larg afacerea. Indicatori 1.Anexa 2 Numele studentului care a propus Planul de afaceri: .. GRILA DE EVALUARE Nr...... Planul de afaceri propus propus: ......  cu  şi  de  ce............  cât  şi  estimări  privind  vânzările  în  unităţi  ? Sunt incluse informații   despre   industria   în   care   activează.......și  modul  în  care  afacerea se va adapta sau va valorifica aceste schimbări? Sunt prezentate motivele considerate a asigura succesul afacerii? Există o   listă   cu   punctele   forte  specifice  și  competențele  echipei  şi  managerului? Punctaj Observaţii INDICATORI PENTRU EVALUAREA PROIECTULUI .. Expertul care evaluează ............

  în   vederea   analizării   modului   în   care   ele   vor   influenţa   activitatea   viitoare ? Este  elaborată o  analiză  SWOT  a  afacerii  ? V. resursele guvernamentale.   prin   intermediul   asociaţiilor   din industrie. etc? III.   respectiv   tipul   de   companii   în   funcţie   de   cifra   de   afaceri   şi   locaţie  geografică? Este  prezentată  dimensiunea  pieţei.  precum  și  alte  detalii.   precum   şi   o   analiză   a   principalilor   competitor? Sunt analizate avantajele competitive ale produselor / serviciilor principalilor competitori? Sunt prezentate informaţii. inclusiv caracteristici speciale.  care  pun bazele  pentru  proiecțiile  de   vânzări  și  perspectivele  pe  termen  lung  (analiză  financiară  și de Cash Flow)? Este  descrisă  metodologia  de  stabilire  a  preţurilor  ? Este  descrisă nișa  de  piață  și  strategia  pentru a o ocupa? 2 . furnizori. precum   și   beneficii   pentru   consumator. care va face  afacerea  să  fie  mai  bună decât  competiţia? IV. etc? Sunt verificate datele   demografice   şi   alte   caracteristici   de   piaţă   care   sunt   relevante.  cifre.  în  contextul  climatului  actual pentru acest tip de afacere? Sunt descrise cum  și  de  ce  sunt  mai  bune  produsele/serviciile prezentate decât  ale  competiției?   Sunt prezentate prețurile sau structura plăților? S-a stabilit   modul   în   care   se   compară   cu   competitorii  care  activează  în  piaţa  respectivă şi  on-line? Sunt descrise calităţile sau avantajele tehnice ale produsului sau serviciului prezentat.  gen  şi  nivelul  veniturilor  (dacă  este   vorba   despre   persoane   fizice). taxe de autorizare.  precum  şi  tendinţele  şi  modificările anticipate? Cum vor fi depăşite obstacolele? Sunt prezentate cercetări  independente? Sunt incluse statistici  solide.  ANALIZA  PIEȚEI Este   inclusă o   descriere   a   pieţei   în care va activa.Sunt descrise produsele / serviciile ce se vor vinde/presta.   pe   care   ar   trebui   să   le   cunoască   investitorii:   licențe  necesare.  condiții  speciale  de  muncă.   date   de   recensământ   şi   alte   mijloace   şi   instrumente? Sunt stabiliţi  cu  exactitate  clienţii  dvs.  în  funcţie  de  vârstă.   care   merg   dincolo   de   structura produsului / serviciului? Sunt enumerate considerente   juridice   speciale.  de mediu. PLANUL DE MARKETING Sunt prezentate informaţii   deja   publicate   în   reviste   comerciale. DESCRIEREA PRODUSELOR SAU SERVICIILOR Sunt descrise produsele și  /  sau  serviciile  oferite.

Este  prevăzută  modalitatea  de   promovare a afacerii și   cum   vor fi maximizate beneficiile de imagine? Este  prezentată  imaginea pe care se  doreşte să  se promoveze și  prin  ce  eforturi  de  publicitate  și   promovare? Alocați  cheltuieli  inițiale  de  promovare  și  marketing  în  cash  flow. angajare.   termene   şi   modalităţi  de  plată. motivare.  certificatele. precum  şi  costurile  şi  procedurile  de  dobândire a acestora? Sunt prezentate informaţii  referitoare  la  salariaţi.  precum  şi  politicile  de   resurse umane cu referire la recrutare.  atribuţii  ale  acestora.   precum   şi   costurile     aferente  atragerii  finanţării respective? 3 .  PLANUL  OPERAŢIONAL Sunt incluse informaţii  privind  toate  operaţiunile  procesului  de  producţie / furnizare? Sunt prezentate informaţii   cu   privire   la   spaţiile   de   care   este nevoie pentru derularea activităţilor  de  producţie  /  vânzare  /  furnizare / management  şi  organizare.  MANAGEMENT  ŞI  ORGANIZARE Sunt incluse informații privind conducerea afacerii. salarizare care vor fi adoptate? Este inclus în   cadrul   planului   operaţional   informaţii   referitoare   la   furnizori.  licenţele. atributiile posturilor si limitele de competenta? Sunt prezentate proceduri de înlocuire a persoanelor din conducer în caz de incapacitate temporară sau permanentă? Este prezentată structura organizatorică? Sunt incluse informații privind previziunea si gestionarea riscurilor? VIII. profilele persoanelor din conducere.  stocuri  de  mărfuri. VI. aprovizionare? În cazul în care se va vinde cu plata la termen este  detaliată  procedura  de  lucru? VII.  inclusiv  informaţii   privind costurile şi  modalităţile  de  dobândire ale acestora? Sunt explicate avantajele  localizării  afacerii  într-un anume loc? Sunt prezentate echipamentele de care este nevoie  în  derularea  afacerii  şi costurile acestora? Sunt prezentate autorizaţiile. PLANUL FINANCIAR Sunt prezentate cheltuielile  de  investiţie? Este realizată o  previzionare  a  cheltuielilor  directe  şi  indirecte  şi a veniturilor pe 12 luni? Este  inclusă o  proiecţie  a  profitabilităţii afacerii pe 4 ani? Este realizat cash flow-ul   şi   identificate sursele   de   finanţare   necesare.  brevetele  şi  mărcile  de  care  va fii nevoie.

  situaţiile   financiare. logo-uri.Este prezentată o  strategie  de  recuperare  a  investiţiei? Este  realizată  o  analiză  a  volumului  vânzărilor  în  funcţie  de  diferiţi factori? IX. studii de piaţă   şi   analize   competitive   detaliate. ANEXE Sunt anexate informaţii  la  care  se  face  referire  în planul de afaceri? (grafice.   şi   orice   altceva   credeţi   că   ar   fi   important pentru un  potenţial investitor sau creditor) 4 .

. Totodată......Anexa 3 DECLARATIE de confidentialitate si impartialitate Subsemnatul(a). Nume  şi  prenume  membru  comisie...   precum   şi   asupra   altor   informaţii   prezentate   de   către   candidaţi   a   căror   dezvăluire   ar  putea   aduce   atingere   dreptului   acestora de a-şi  proteja  proprietatea  intelectuală  sau  secretele comerciale..   mă   angajez   că   voi   păstra   confidenţialitatea   asupra   conţinutului   candidaturilor/planurilor   de   afaceri   evaluate.... precum şi  asupra  lucrărilor  comisiei  de  evaluare  şi  selecţie...............   în   cadrul   proiectului   „Tineri   antreprenori   de   succes”   declar   pe   proprie   răspundere.... Înteleg   că   în   cazul   în   care   voi   divulga   aceste   informaţii   sunt   pasibil   de   încălcarea  prevederilor  legislaţiei  civile  si  penale.membru/ expert cooptat în comisia   de   evaluare   şi   selecţie   a planurilor de afaceri depuse pentru nivelul începător.... (semnătura) ..  sub  sancţiunea  falsului  în  declaraţii  următoarele: a) nu am calitatea de ruda de gradul I..; b)   nu   am   nici   un   interes   de   natură   să   afecteze   imparţialitatea   pe   parcursul   procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/planurilor de afaceri....... II sau afin cu persoane care candidează  în  cadrul  competiţiei  cu  planuri  de  afaceri. …………………………..........