31 Qu

Táo Tinh Th n

Di n gi

Quách Tu n Khanh

31 Qu

Táo Tinh Th n

H u h t nh ng c m nang dinh dư ng u khuyên r ng: n u m i ngày b n u ăn m t qu táo thì s không bao gi ph i g p bác sĩ. Gi ng như th ch t, tinh th n c a b n cũng c n có lo i “táo” cho riêng nó. 31 m u chuy n lên tinh th n dư i ây s là “31 qu táo” cung c p “vitamin tinh th n” c n thi t giúp ngu n n i l c c a b n thêm m nh m , d i dào. nh n thêm “táo tinh th n” hàng tu n t di n gi ăng ký t i website http://quachtuankhanh.net. Quách Tu n Khanh, vui lòng

quachtuankhanh@yahoo.com

www.quachtuankhanh.net

31 Qu

Táo Tinh Th n

Di n gi

Quách Tu n Khanh

M cl c
TI NG G I T TÌM L I S NG T HÀNH T TRÁI TIM .............................................................................................3

A TR TRONG B N .....................................................................................4 T ..............................................................................................................5 NG ..............................................................................................................6

CH I THEO CÁCH C A B N ....................................................................................7

30 PHÚT U S U..........................................................................................................8 AI LÀ CEO?................................................................................................................9 KHÓ KHĂN LÀ MAY M N............................................................................................ 10 CU C S NG ............................................................................................................ 11 THÁCH TH C GI I H N ............................................................................................ 12 1 TRONG 8 T .......................................................................................................... 13 B N .................................................................................................................. 14 I BÀNG......................................................................... 16 L I CAM K T 20 NĂM ............................................................................................... 15 ABRAHAM LINCOLN & CON 20 PH I LÀM & MU N LÀM............................................................................................. 17 Ô LA ................................................................................................................ 18 THÀNH CÔNG .............................................................................................. 19 U VÀO .................................................................................................... 21 HƠN C D LI U

TH T LÀ KỲ DI U! .................................................................................................... 20 NGHĨ ÚNG............................................................................................................. 22

TIN T T & TIN X U .................................................................................................. 23 SA TH I LÃO TH T B I ............................................................................................. 24 TÔI KHÔNG KH E! ................................................................................................... 25 NGƯ I ÀN ÔNG TRONG T L NH ............................................................................. 26 S C M NH C A S M C TIÊU C A B N MU N THÔI CHƯA I M TĨNH .................................................................................. 27 ÂU? ...................................................................................... 28 ! ............................................................................................. 29 BAY .............................................................................. 31

TIN & TIN C Y ......................................................................................................... 30 CON BƯ M KHÔNG BAO GI 99 % CÒN L I?........................................................................................................ 32 NƠI CÓ TÌNH YÊU… .................................................................................................. 33

quachtuankhanh@yahoo.com

www.quachtuankhanh.net

31 Qu

Táo Tinh Th n

Di n gi

Quách Tu n Khanh

TI NG G I T

TRÁI TIM

Khi còn nh , có l n cha tôi nói m t i u mà tôi không bao gi quên “Con trai , khi chào i, con khóc trong khi m i ngư i m m cư i h nh phúc. Hãy s ng sao cho khi con r i kh i cõi i, m i ngư i s khóc, còn con m m cư i”. Chúng ta ang s ng trong m t th i i mà cu c s ng g n như không còn nhi u ý nghĩa. Chúng ta d dàng áp xu ng m t trăng nhưng l i ng n ng i ghé qua chào ngư i hàng xóm m i. Chúng ta có th b n tên l a xuyên l c a chính xác m c tiêu ch b ng mũi kim nhưng l i không th gi l i h a d n con cái i chơi. Chúng ta có email, fax, i n tho i di ng và r t nhi u thi t b truy n thông t i tân nhưng chưa bao gi th gi i l i r i r c, “m t k t n i” nhi u như th ! Chúng ta m t i tính nhân b n. Chúng ta m t phương hư ng. Chúng ta m t s quy t tâm. Và r t r t nhi u i u quan tr ng khác c a cu c s ng. Và vì b n ã c n ây, cho phép tôi h i b n: Nh ng ai s than khóc khi b n qua i? B n s n i k t v i bao nhiêu ngư i khi còn có th bư c i trên hành tinh này? B n s t o nh hư ng gì cho nh ng th h sau? B n s l i nh ng gì sau khi trút hơi th cu i cùng? M t trong nh ng bài h c tôi nh n ư c trong cu c i mình (cho n gi ) là: N u b n không hành ng thì cu c s ng s làm thay b n. T ng ngày, t ng tu n, t ng tháng, t ng năm trôi qua, r i ch m h t! B n s ch ng còn gì ngoài trái tim ch t ch a s nu i ti c v nh ng gì ã qua. Khi ư c h i s làm gì n u ư c s ng m t l n n a, George Bernad Shaw tr l i: “Tôi s tr thành m t ngư i mà tôi chưa t ng bi t n”. Là m t di n gi chuyên nghi p, ph n l n th i gian làm vi c c a tôi dành cho nh ng bu i nói chuy n t i r t nhi u h i th o, chia s nh ng hi u bi t, kinh nghi m trong công vi c, cu c s ng v i r t nhi u ngư i. H u h t, cho dù v i công vi c và cu c s ng hoàn toàn khác nhau, u t câu h i: Làm sao tôi tìm ra ư c ý nghĩa cu c i? Làm th nào tôi có th liên t c óng góp nh ng giá tr tích c c cho cu c s ng? Và làm sao tôi có th ơn gi n hóa m i chuy n t n hư ng cu c s ng trư c khi quá mu n? Câu tr l i c a tôi luôn b t u là: Hãy nghe theo ti ng g i t trái tim. Tôi tin r ng m i chúng ta u có nh ng tài năng ang ch ư c gi i phóng. Chúng ta t n t i v i nh ng d nh, m c tiêu khác nhau, và chính i u ó cho phép chúng ta ch ng t kh năng tuy t v i c a mình, ng th i cùng nhau ti p thêm nhi u giá tr cho cu c s ng. Nghe theo ti ng g i t trái tim không có nghĩa là b n t b công vi c hi n t i c a mình. Nó ơn gi n là hãy ti p thêm nhi u tình yêu vào công vi c hơn n a, hãy t p trung vào nh ng vi c giúp b n t o ra nhi u giá tr nh t. i u ó có nghĩa là hãy t b vi c ch i ai ó làm cho b n h nh phúc, như Mahatma Gandhi t ng nói: “Hãy hành ng theo mơ ư c tìm th y th gi i c a riêng mình”. i thay i khi b n thay i!

quachtuankhanh@yahoo.com

www.quachtuankhanh.net

thơm ph c và ăn ngon lành.l i m t th i gian cho "ph n v c ng còn l i". nh ng hóa ơn c n thanh toán r i không còn th i gian dành cho nh ng vi c c n ph i làm h nh phúc v i cu c s ng! T ng suy nghĩ s t o ra th gi i c a chính b n. hãy dành nhi u th i gian n i k t v i " a tr bên trong b n". l y ra ph n ru t bánh nghi ngút khói.com www. c u bé c a tôi ã nh c cha nó r ng: Thay vì t n hư ng "ph n thơm ngon c a cu c s ng". m t ngư i tham d ã chia s : "Tôi h c ư c t nh ng a tr nhi u hơn t ngư i l n!". tôi ch t nh n ra c u bé c a mình ang d y cho t t c ngư i l n chúng ta m t bài h c v ngh thu t s ng! Thay vì ăn t t c cái bánh như chúng ta thư ng làm. m i th xung quanh là k t qu c a nh ng gì b n quan tâm. Không c n b t kỳ l i ch d n nào. gia ình tôi i ăn t i ngoài. còn nóng h i. l i ph n v c ng bên ngoài.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh TÌM L I A TR TRONG B N M t l n. Ngày hôm ó. nh ng i u làm chúng luôn hi u ng. Sau khi g i nh ng món chính. chúng ta . chúng tôi thư ng th c vài cái bánh m i nư ng. y năng lư ng.nh ng ngư i ư c cho là ã trư ng thành . Nguyên Phúc (tên con trai tôi) l i ch n m t cách r t thú v . Hãy h c nh ng ph m ch t tích c c c a chúng. Trong m t kho ng kh c. Nó khoét m t l .net . nh ng h p ng. Hãy t p trung vào nh ng i u t t p vì nh ng suy nghĩ s quy t nh s ph n c a b n! M i ngày m i n. nó t bi t cách thư ng th c ph n ngon nh t c a cái bánh. trí tư ng tư ng cho dù i u gì x y ra xung quanh! quachtuankhanh@yahoo. Chúng ta t p trung vào nh ng bu i h p. Trong m t bu i h i th o c a tôi.quachtuankhanh.

ph n . ân c n. Có vô s cách b n th hi n s t t v i ngư i xung quanh. V i tôi. chúng ta ph i làm nh ng i u phi thư ng. tác gia ngư i Anh . S th t là. chúng ta tin r ng s ng tr n v n. Tôi ch c ch n ràng r i m t ngày. T i sao không b t u s ng m t cách nhân b n như chính con ngư i ích th c c a b n và b t u làm cho th gi i quanh b n phong phú hơn. tr em. Tr ti n g i xem cho ngư i phía sau. ơn gi n ó là cái giá ph i tr cho vi c b n s ng trên hành tinh này. vĩ i ( n m c ch c ch n s lên trang nh t VnExpress). t c là ã có m t ngày áng s ng! T t v i ngư i khác.net .… là nh ng i u ơn gi n kh i u. b n s ng c nhiên. như ng gh xe buýt cho ngư i già. cu c i tr n v n b t u và k t thúc b ng nh ng kho ng kh c s ng có nguyên t c.com www. Theo l thư ng. b n u có th h c. V i b t kỳ ai. Kho ng kh c b n lư t qua ai ó chính là lúc b n b qua cơ h i th hi n m t c ch l ch s . là ngư i m l i chào h i. th m chí ch c n làm cho m t ai ó m m cư i ho c giúp tâm tr ng h tho i mái hơn. t t v i m i ngư i. m t hành ng giúp ho c ch là m t l i chào xã giao.quachtuankhanh. h nh phúc vì ai ó ã tr ti n g i xe cho mình… quachtuankhanh@yahoo.Aldous Huxley h i tư ng l i cu c i và rút ra m t i u ơn gi n: “Hãy t t v i nhau hơn n a” (nguyên văn – “Let us be kinder to one another”).31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh S NG T T Trư c khi qua i. nghe r t nhi u i u v cu c s ng. ân c n.

i văn hào ngư i Scotland Thomas Carlyle vi t r ng: “ i ngư i k t thúc b ng m t hành ng. ngư i tích c c s ch n m t cu n sách hay ho c vui ùa v i con cái. V n r ng: Ki n th c là s c m Ch khi có hành ng. tr i dài trư c m t mà quên r ng: nh ng d u chân t o thành l i i. Thay vì ng nư ng thêm m t chút vào nh ng bu i sáng se l nh. Gi c mơ là i u tuy t v i c a con ngư i. d dàng ho c t nh ng i u ta ch làm vì s thích. u nh hư ng n tương l i.com www.quachtuankhanh. Nhưng n u nh ng suy nghĩ v n ch là nh ng suy nghĩ thì dù có sinh ra xung i n t cũng không th giúp b n hoàn thành nh ng d án. t t c hành ng dù là nh . thanh toán chi phí. con ư ng thành công b ng dưng xu t hi n. vì th ó là i u áng trân tr ng!”. nó NG t c n ph i làm gì s ng vui vè.… S gia. h p ng. Sau m t ngày làm vi c m t m i. M t hành ng nh luôn t t hơn m t d nh l n! quachtuankhanh@yahoo. kho m nh. Ki n th c ch là s c m nh ti m n. B n càng có nhi u thói quen t t thì b n càng th y cu c i tươi p và áng s ng. là chúng ta không làm nh ng i u ó.net . thay vì ng i trư c màn hình tivi su t 3 ti ng ng h . M i ngày. m i tr thành s c m nh th c s ! Ngh l c c a con ngư i ch c ch n không th hình thành t nh ng vi c làm ơn gi n. Nhi u ngư i cho nh! Tôi không ng ý. ham mu n. ngư i tích c c d y s m và hoàn thành bài t p bu i sáng như m i ngày. m c tiêu cu c i chúng ta. thành công. Chúng ta thư ng mơ r ng m t ngày nào ó.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh HÀNH H u h t chúng ta u bi h nh phúc hơn.

T ch i nh ng vi c không hư ng m c tiêu giúp b n có nhi u th i gian hơn c ng hi n cho i u th c s c n thi t. m t tương lai r c r . Khi cu c i ư c d n l i. Ông ch t p trung vào vi c Chơi Kèn Trumpet. chúng ta s nh n ra r ng: T ch i ơn gi n và d dàng hơn ta tư ng! Micheal Jordan. ngư i th rèn v n làm vi c v i s khéo léo và chính xác áng kinh ng c. Cho n khi g n m t trăm tu i. Khi làm ư c i u ó.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh T CH I THEO CÁCH C A B N Quá d g t u v i nh ng l i ngh n u cu c i b n không có nh ng m c ưu tiên khác nhau. quy t nh cu c s ng. s m ng và di s n c a b n! quachtuankhanh@yahoo. Tôi t h t tâm trí. Toàn b th i gian. truy n c m h ng b ng ư c mơ.com www. Ngh sĩ Jazz vĩ i Louis Armstrong không bao gi m t th i gian vào vi c bán vé hay t ch c các bu i bi u di n c a mình. b n s d dàng quy t nh i u gì c n thi t cho mình. K t ó.quachtuankhanh. m t v hoàng t h i: “Nh ng thành qu phi thư ng c a ông là do năng khi u b m sinh hay có m t bí quy t nào khác?” “ ó là s t p trung vào nh ng vi c c n thi t” – ngư i th rèn tr l i – “Tôi b t u rèn ki m t năm 20 tu i. thi t k trang ph c hay lên k ho ch cho nh ng show qu ng cáo c a mình. s c l c. Bí quy t c a tôi ch là th !” Chúng ta ch có th t o ra nhi u giá tr tích c c khi t p trung vào nh ng lĩnh v c gi i nh t c a mình. lãnh o là: N u b n không bi t s p x p công vi c c a mình thì ngư i khác s làm i u ó! Gi i pháp là ph i làm rõ ràng nh ng c n thi t cho cho cu c i b n và h c cách t ch i nh ng vi c không hư ng m c tiêu. th m chí ngay c khi ph i hoàn thành công vi c m t cách g p rút. năng lư ng dành cho vi c mà anh y làm t t nh t: Chơi Bóng R . huy n tho i bóng r M . c m h ng c a mình vào vi c ó. am mê. tôi không quan tâm n b t kỳ i u gì. không bao gi ng i vào bàn àm phán các h p ng. M t trong nh ng nguyên t c làm vi c c a c p qu n lý.net . Ngày n . ó là am mê và m c ích c cu c i tôi. Trang T t ng k m t câu chuy n v m t th rèn chuyên luy n ki m cho hoàng gia.

c m h ng và quan tr ng nh t là ý nghĩa c a cu c s ng. quachtuankhanh@yahoo. k ho ch. Hơn c m t thói quen. hãy ghi l i. Càng ngày. tình yêu. n m c không th d t ra kh i nh ng d án.com www. Vì th hãy ch n cách “s ng trong ngày ch lo l ng! nh y ra khi ta g p khó khăn là i u c c khó ng!). Mark Twain t ng nói r ng: “Tôi có r t nhi u r c r i. không cho “con ma lo l ng” (vâng. ê. th i h n. xem vài o n phim hài hư c. ti n b c. gia ình. B n ph i có thêm m t kho ng th i gian m x d n năng lư ng tiêu c c.quachtuankhanh. tho i mái m mình. Như v y. Trong ti ng Ph n. b qua và dành nó cho “30 phút u s u” c a b n.…theo chúng ta n cu i i.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh 30 PHÚT U S U Trong h u h t các chương trình hu n luy n c a tôi. con cái. m i ngư i xung quanh. t “ho thiêu” g n gi ng t “lo l ng”. r u rĩ v i khó khăn. lo l ng t o áp l c tích c c chung v i lũ”: Dành m t kho ng th i gian 30 phút n 1 ti ng.…th m chí trong lúc k chuy n ru con ng ! H ang d n b tư c m t ti ng cư i. c vài trang sách hay. khi b n nhìn l i và phát hi n ra r ng h u h t nh ng i u t i t chưa t ng x y ra. công vi c. h càng tr nên b n r n.net . R t nhi u ngư i trong chúng ta ã quãng th i gian p nh t c a cu c i trôi qua cùng n i lo l ng luôn c n k . ng b t tay vào công vi c ngay. Và m t làm vi c. B n có th ch n m t trong hai cách: t b nh ng lo l ng ho c nh ng lo l ng thiêu r i cu c i mình! Túm c . m t vài trong s ó th m chí ã x y ra!”. khi v n tr nên “tình hình”. M t ngày nào ó. trò chuy n v i ngư i thân ho c i d o là m t s g i ý. Sau ó. nó ã thành b n m c nào ó. luôn có m t vài ngư i tham d t câu h i v vi c làm sao ng ng suy nghĩ v công vi c sau 8 ti ng cơ quan. Nh ng lo l ng v chuy n h c hành. thêm m t i u khi n b n…lo l năng c a h u h t chúng ta. tr c tr c c a b n.

mơ ư c. M t ngư i b n c a tôi t ng r t kh s vì nh ng l i “góp ý” t gia ình v ngh nghi p. Hãy ti n hành. Nhưng b n không th ch n c hai! B n không th c mãi là hành khách c a chính cu c i mình! ã thuy n trư ng. B n có th Hành ng ho c cũng có th M c K .31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh AI LÀ CEO? Trong m t cu c nghiên c u v tài chính cá nhân. Các CEO thành công luôn nói: “N u nó x y ra.net . l i bình ph m c a ngư i khác và vô s y u t khách quan khác? N u b n mu n k t qu t t. m t ngư i có m i quan h v i ít nh t 250 ngư i khác. Tôi ch c r ng b n cũng bi t nhi u ngư i ã r t lo l ng ch vì ý ki n c a hai gia ình! Ai s là CEO c a cu c i b n n u c ti p t c phó thác s ph n cho v n may. N u ai ó có th giúp b n vư t qua khó khăn? Hãy liên h ngay và trình bày v n c a mình. có n hơn 10% nói r ng h s mua vé s “ m b o” tài chính khi v hưu! Có r t nhi u m c ph thu c vào may m n. quan h càng thân thi t thì m c nh hư ng c a ngư i ó v i b n càng l n. c m l y bánh lái. ki n th c. t ng bư c n m c tiêu mong mu n. Trong s ó.… oán k t qu c a các công ty s x ! Có m t quy lu t: Trong cu c i. Trong v n hôn nhân. th ng ti n n m c tiêu. d u hi u. h có th là nh ng ngư i ang làm các công vi c như chúng ta nhưng u n hàng ngày v n mua vé s và ch i. n lúc i mũ quachtuankhanh@yahoo.com www. t ng bư c.quachtuankhanh. nh ng trư ng h p gi ng như v y còn ph bi n hơn. ho c có nhi u ngư i th m chí công vi c hàng ngày c a h là áp d ng m i phương ti n. là vì tôi mu n th !”.

Như t t c m i ngư i. Thôi ng ki m tìm nh ng câu tr l i. s c m nh ích th c. kh c nghi t m i tìm ra b n thân. M t b n năng c a con ngư i là ngay l p t c nhìn nh ng khó khăn b ng suy nghĩ tiêu c c thay vì nh n ra m t s th t: Tr ng i là ngư i Th y vĩ i! Kinh nghi m và ki n th c không n v ib n n c n ph i i m t! Có ai h c guitar mà không không t ng l i nh p? Hãy xem nh ng hòn á c m n. th t b i trong su t ch ng ư ng ã qua.quachtuankhanh. au n là ngư i d n ư ng và th t b i là u b n c quay lưng v i nh ng i u chơi sai vài n t? Có ca sĩ nào mà n ư ng b n là nh ng hòn á may ư ng n thành công. Nhưng tôi luôn t nh c nh b n thân. d t khoát trong lòng. V i b n. tôi cũng có nh ng tr ng i. Và d n h i. b n s không th nh n ư c câu tr l i vì b n chưa s n sàng ón nh n nó ngay lúc này. úng vào lúc b n không ng t i.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh KHÓ KHĂN LÀ MAY M N H u h t m i ngư i u ng ý r ng: “Càng g p nhi u khó khăn. Hãy c g ng yêu thương nh ng câu h i như là yêu thương nh ng căn phòng óng kín. nh ng ai ang i m t v i nh ng khó khăn l n. tôi xin t ng nh ng dòng c a Rainer Maria Rilke (thi sĩ c vĩ i) trong tác ph m “Thư g i ngư i thi sĩ tr tu i” “…xin hãy kiên nh n v i nh ng gì chưa an nh. ch có t nh ng th thách cam go. câu tr l i s n!” (lư c d ch) quachtuankhanh@yahoo.com www. m t ngày xa xôi nào ó.net . hãy tr i nghi m v i chúng. chúng ta càng có nhi u kinh nghi m”. nh ng quy n sách vi t b ng m t ngôn ng xa l . Hãy s ng v i nh ng câu h i.

di n viên g o c i Kevin Costner nói: “ ó là cu c s ng c a tôi!”. Nhưng b n có bi t au n ch là th gia v c m nh n h nh phúc tr n v n hơn? N u b n chưa t ng ngư c nhìn t dư i thung lũng thì s không c m nh n tr n v n v p hùng vĩ khi ng trên nh núi. ng “ ính kèm” tinh th n c a b n vào k t qu c a v n nào ó.com www. ch có cơ h i ch i nh ng ngư i sáng su t nhìn th y và n m b t. ch có bài h c. N u b n ng ý r ng ó là s th t hi n nhiên. Nhưng ch c ch n. M t vài ngư i (có th trong ó có b n) s có nh ng khó khăn hơn so v i ph n còn l i. t i sao không ch p nh n nó và tránh xa s bu n bã.quachtuankhanh. N u b n t ng au n. Thay vì t n th i gian phán xét nh ng gì ã x y ra là t t hay x u. Ch ng có khó khăn. ch p nh n s th t r ng: ó là nh ng gì c n tr i qua trên con ư ng ã ch n. Ch ng h có bi k ch. T t c chúng ta u có nh ng con ư ng cho riêng mình. Cu c s ng ch ng h có th t b i.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh CU C S NG Khi ư c h i v nh ng thăng tr m trong s nghi p. Hãy tr i nghi m t ng tình hu ng. ơn gi n. nhưng ó là m t tri t lý s ng áng h c h i.net . Kevin gi cho mình m t thái khách quan. hoàn c nh x y ra trong cu c i b n. ch có k t qu . tôi r t ti c và chia s v i b n. quachtuankhanh@yahoo. chán n n. s không ai n ích n u không ph i i m t v i nh ng tr ng i.

Nhưng r t nhi u ngư i có xu hư ng “gi i h n hóa” b n thân b ng cách gi i quy t các v n theo cùng m t cách. Ngày th nh t ta nghe ti ng gõ vào n p h p phát ra liên t c. màu s c ó li u ã t i ưu? ôi khi.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh THÁCH TH C GI I H N B t m t con b chét và vào m t cái h p có n p.quachtuankhanh.com www. quachtuankhanh@yahoo. th nh tho ng m i nghe th y ti ng gõ. M t câu chuy n n a giúp b n phá v cái h p c a mình: Trong r t nhi u năm. phát tri n b n thân. tuy nhiên m t ã b t u gi m d n. t i sao không ưa túi sang bên trái khi l y bút ra là có th vi t ngay? Dù không nm c lưu danh trong b o tàng. ý tư ng ơn gi n s mang l i nh ng thành qu xu t s c! M t cách ng u nhiên. b chét v n ang nh y u n nhưng t m nh y ã không còn n ư c c chi u cao c a cái h p!!! R t ít ngư i “th c s n m trong m t cái h p”. chi c túi nh dùng ng bút và nh ng v t d ng nh khác c a àn ông ư c thi t k bên ph i áo khoác. Hãy thách th c nh ng gi i h n. Cho n m t ngày. v i vi c liên t c ti p thu. không còn nghe gì n a.net . b n s có m t n n t ng v ng ch c sáng t o nh ng gi i pháp cho cu c s ng c a chính mình và m i ngư i xung quanh. nhưng chí ít s lư ng áo khoác bán ra cũng tăng v t! ng gi i h n nh ng thách th c. Ngày th ba. tr i nghi m. ai ó ã nghĩ khác: Vì h u h t m i ngư i u thu n tay ph i. Khi m n p. di b chét ang c g ng nh y ra. v n nghe ti ng gõ. Ngày th tư. ch vì “nh ng l n trư c cũng làm như v y”! B n ã m t bao lâu t h i chính mình li u r ng gi i pháp ư c ch n ã là t t nh t? Có th ơn gi n hơn? Có c n nhi u ngu n l c như th ? Có th r hơn hay hi u qu hơn? Có th lâu dài hơn? Nhanh hơn? Ki u dáng. Ngày th hai.

Ông ta b t u không ưa b n cùng phòng và ghét luôn s hăng hái khi k chuy n c a ngư i này. n u không t i sao không gi cho mình m t tinh th n l c quan.com www. ngư i àn ông c nh c a s qua i và ư c ưa ra kh i phòng. không còn h ng thú nghe v th gi i tuy t di u bên ngoài n a. vũ i u c a nh ng chi c lá l lơi trong gió và nh ng i u m i ngư i ang làm ngoài sân. ngư i àn ông c nh c a s không th ư c.quachtuankhanh. nhà v t lý h c xu t chúng nói r ng: chúng ta s ng trên m t v tinh nh bé c a m t ngôi sao trung bình thu c m t trong hàng trăm nghìn thiên hà c a vũ tr . ngư i àn ông n m li t giư ng chán n n. nh m nháp tr n v n m i c m xúc trong m i bư c chân trên trái t này! quachtuankhanh@yahoo. n ng n . m t th i gian sau. Nhưng khi li c nhìn ra ngoài. Nh ng gì ngư i b n ông ta k l i hoàn toàn t trí tư ng tư ng phong phú. Sáng hôm sau.net . Và n u m t tr c tr c nào ó x y ra v i b n. sau cơn ho dài. Ông ta k t b n v i m t b nh nhân cùng phòng trong b nh vi n. Tuy nhiên. thì ó cũng ch là 1 trong s 8 t trên trái t này. Ông y t l i v p c a nh ng hàng cây trong khuôn viên b nh vi n. Stephan Hawking. Ngư i àn ông ch n thương c yêu c u y tá i cho ông ta ra c nh c a s . tình yêu cu c s ng và mong mu n b n mình vư t qua khó khăn. Tr phi r c r i ó c a b n s t o ra m t l en trong vũ tr . Thay vì b m nút g i y tá.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh 1 TRONG 8 T Có m t câu chuy n k v m t ngư i àn ông b ch n thương và ph i c nh c . Ngư i này ư c x p n m c nh c a s và m i ngày u k cho b n mình nghe v th gi i sinh ng bên ngoài. M t êm. n m l y cơ h i vư t qua th thách nâng t m b n thân? Th i gian chúng ta t n t i trên hành tinh này vô cùng ng n ng i! Hãy t n hư ng. ông ta ch th y b c tư ng ch n ngang t m m t. ngư i kia ch n cách n m b t ng.

H không t ra b t kỳ m c tiêu nào. b n là m t công c c bi t h u ích. Bu i i chơi l ra s th t thú v . Vì h ã xác nh ư c i u quan tr ng nh t: M c Tiêu. V i h th ng giao thông ch ng ch t. H th ng ón ch m i th cu c s ng mang l i. s ng theo…ý tr i. nhưng tôi ch c ch n r ng h s n ư c nơi mình mu n. m i ngư i l ra s r t vui v .net .com www. Cu c i ch c ch n không nh hơn thành ph Sài Gòn này. h nh phúc n u như b n không s c nh ra: Mình chưa bi t s c m tr i âu! quachtuankhanh@yahoo. Th t tuy t. r ng hơn 2. nhưng cũng th t nguy hi m! Hãy tư ng tư ng. Có th h không tìm ra ư c con ư ng ng n nh t. trong b t kỳ hoàn c nh nào và trong b t kỳ giai o n nào. Cái cách b n i h t cu c i mình cũng như v y. b n cùng gia ình i dã ngo i. R t nhi u ng nghi p. kỳ ngh l s p t i. ít lô c t nh t như nh ng “th a” khu ó.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh B N Tôi và các b n ang s ng trong m t thành ph hơn 7 tri u dân. Và khi h n công ty khách hàng ho c i tác nh ng con ư ng chưa t ng bi t n. Tôi bi t nhi u ngư i theo ch nghĩa t nhiên. th m chí m t ngư i ã s ng ây trên dư i 20 năm như tôi ôi khi cũng ph i dùng b n tìm ư ng i. c ng s trong công ty c a tôi n t các a phương khác. ít k t xe nh t.000 km2.quachtuankhanh.

Quy t nh s ràng bu c b n thân 20 năm ch sau chưa y 60s! Ngư i thành công thư ng suy nghĩ và quy t nh r t nhanh và hi m khi nào thay i i u ó. nghiên c u.com www. Ch khi b n có Ni m Tin Vào B n Thân thì nh ng quy t nh m i là c a b n và b n s có s c m nh theo u i i u ó n cùng. John D.quachtuankhanh. Lý do? Vì nh ng quy t nh y không ph i là c a chính h . mà b nh hư ng t r t nhi u ngư i xung quanh.net . Napoleon Hill cho ra i cu n sách n i ti ng "Think and Grow Rich". c trưng c a ngư i hay g p th t b i là suy nghĩ quá lâu và thay i quy t nh xoành xo ch. ông s không có nh ng l i gi i thi u và s h tr c a Andrew Carnegie. Ngư c l i. Sau này. Thomas Edison. n u không quy t nh sau 60 giây.… Cơ h i l n n khi ông ti p xúc v i “Ông vua thép” Andrew Carnegie. quachtuankhanh@yahoo. Napoleon Hill m i bi t r ng. lu t sư t p s . Henry Ford.… Napoleon Hill quy t nh ch p nh n th thách ngay sau 60 giây suy nghĩ.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh L I CAM K T 20 NĂM Oliver Napoleon Hill chào i năm 1883 trong m t gia ình nghèo. Ông nung n u trong mình m t khao khát thành công và thoát kh i vùng quê h o lánh Virginia (M ). Andrew Carnegie h i Napoleon Hill r ng: Ông có th ánh i 20 năm nghiên c u m t công th c giúp m i ngư i thành công không? Andew Carnegie h a s h tr b ng cách vi t thư gi i thi u ông v i nh ng nhân v t n i ti ng như: Woodrow Wilson. Ông luôn t hoàn thi n b n thân b ng cách th s c trong nhi u lĩnh v c: khai m . phóng viên kinh t . Sau 20 năm tìm tòi. Theodore Roosevelt. Rockefeller.

M t ngày n .com www. nó nhìn th y m t con i bàng dang r ng ôi cánh trên b u tr i. như chúng ta bi t. Không c n tài năng. phá s n 1836. Và th là con i bàng s ng và ch t như m t con gà! B n sinh ra. m c ch ng suy như c th n kinh tr m tr ng 1838. Cu c s ng rõ ràng là r t khó khăn. th t b i khi ng c vào Thư ng vi n 1856. Cho dù hi n t i b n ang h nh phúc và m i th u suôn s . th t b i khi tranh c ch c Ch t ch H ngh vi n M 1843. Abraham Năm 1832. b sa th i kh i cơ quan l p pháp M 1833. Nhưng ta không th ư c như v y âu. Khi t t c dư ng như r i tinh lên.quachtuankhanh. ng bao gi nghĩ v i u ó!” – m t con gà khác nói. Nó luôn nghĩ mình là gà. ch ng theo m t tr t t nào. không c n rèn luy n.net . b n s mu n u hàng. ó là i bàng. “T t nhiên. “Th t tuy t v i!” – nó th t lên. ông trúng c T ng th ng M . Và t t nhiên. m t gh Thư ng ngh sĩ Năm 1860. l i th t b i. m i lúc m t nhi u.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh ABRAHAM LINCOLN & CON Hãy i m qua nh ng s Lincoln: • • • • • • • • • • ki n t i t c a v t ng th ng vĩ I BÀNG i c a M . l i m t th t b i n a Qu c h i 1854. l n lên và ư c trao cho trách nhi m c a m t con Li u có lý do nào t b i u ó? i bàng. chúa t c a loài chim. b lo i kh i trong cu c ua vào Qu c h i 1848. Nhưng s m hay mu n thì nh ng khó khăn s v . b cu c là i u ai cũng có th làm. không c n ki n th c. nó cũng làm b n tr nên t m thư ng! Có m t qu tr ng i bàng ư c p và n ra trong m t àn gà. quachtuankhanh@yahoo. l n này là v trí Phó T ng th ng M 1858.

chúng ta s có kho ng 25 – 30 gi dành cho nh ng gì Mu n Làm. Ham Mu n. gư m ã! Phép tính trên chưa tính n vi c chăm sóc con nh (như tôi ch ng h n). Có l nào chúng ta sinh ra ch làm nh ng i u B t Bu c Ph i Làm và không bao gi ư c ng n nh ng gì Mu n Làm.net . Thích Làm? Cách t t nh t là bi n nh ng gì B t Bu c thành S Mê. nh ng lúc ta b nh t t. Dù nh ng tính toán trên ch là ph ng oán. 2 ti ng ăn u ng. và nh t là m t thói quen “kinh i n”: xem tivi. 1 ti ng di chuy n. V i tôi.com www. ta b “âm” t 5 – 10 gi . am quachtuankhanh@yahoo. vì chúng ta ch làm vi c n th 6 ho c sáng th 7 nên chung quy. Nh ng vi c mà n u ta b qua s nh hư ng n mi ng cơm. Mơ Ư c! Thích. v y là ta dư ra ư c 3 gi m i ngày. Thích Làm. vi c xem tivi l y m t 26 gi ). 1 ti ng v sinh cá nhân. T ng c a ba i u trên vào kho ng 35 gi (theo nghiên c u. Tính r ng cho c tu n. Cu i cùng. T ng c ng là 21. nhưng chúng ta u th y r ng h u h t th i gian trong ngày ch làm nh ng i u Bu c Ph i Làm. có l th cũng n! Ôh. manh áo không ch c a b n thân mà còn nhi u ngư i khác.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh PH I LÀM & MU N LÀM Theo nghiên c u c a H Michigan m t ngư i trư ng thành s d ng th i gian trong ngày như sau: 8 ti ng ng . 8 ti ng làm vi c.quachtuankhanh.

không giúp ích gì cho ngư i khác. v a dơ b n. “B n v n mu n 20 ô la này ch ?”. “Ai v n mu n có 20 ô?”. b n không bao gi m t i giá tr c a chính mình. t 20 ô v a nhàu nát. b n v n mu n có nó. V di n gi nhìn m t lư t r i cư i: “B n th y y. v n như th nào. “V y n u tôi là i u này”. ng bao gi quên i u ó! M i ngư i u có nh ng ti m năng riêng.” Ông vò t 20 ô cho n khi nhăn nhúm. b “vò nát”. 20 ô v n là 20 ô”. T t c nh ng cánh tay v n giơ lên. và cu i cùng là toàn b khán phòng hàng trăm ngư i. Nh ng cánh tay b t u ưa lên. b n có th y mình hoàn toàn vô d ng. di n gi v a nói v a ném 20 ô xu ng t và p lên. Lúc này. vì nh ng i u ó không làm gi m giá tr c a nó.com www. Trong su t nh ng năm tháng qua. “B n là m t. nhưng sau khi tôi làm i u này. là riêng. di n gi h i. là duy nh t!”.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh 20 Ô LA Trong m t h i th o v tài chính. cho dù tôi làm gì v i t 20 ô này. không t lo cho chính b n thân mình? Th nhưng. V di n gi ti p t c: “Tôi s ưa cho m t trong s các b n.net . ã bao nhiêu l n b n th t b i. (George Lucas) là b n khám phá và phát huy nó quachtuankhanh@yahoo. l m lem b i b n? Khi ó.quachtuankhanh. C khán phòng v n giơ tay. di n gi rút ra m t t 20 ô la và h i khán gi : “Ai mu n có t 20 ô này?”. ngã dúi d i. s th t là: Cho dù b t kỳ chuy n gì x y ra.

Bok nói r ng ngư i có nh hư ng l n nh t v i ông là bà ông. t p chí có s phát hành g n 440.quachtuankhanh. quachtuankhanh@yahoo. t p chí Ladies’s Home Journal t m c 2 tri u b n m i kỳ. Bok và các c ng s v n tin r ng ó là i u c n thi t cho xã h i. Ph n l n cu c i ông g n bó v i t p chí dành cho ph n Ladies’s Home Journal. Su t cu c i i theo tri t lý “Luôn mang l i m t i u gì ó cao hơn nhu c u” ã bi n ông thành m t trong nh ng ngư i có nh hư ng nh t lên xã h i M nh ng năm u th k 20. ngư i ã khuyên ông r ng: “Hãy làm cho th gi i t t p hơn b i vì có con trong ó”.000 b n. Bok còn ưa vào bài vi t c a các t ng th ng M : Benjamin Harrison. trong vi c làm c n h Niagara khai thác i n. ch t lư ng và thay i hoàn toàn m i quan h gi a c gi và t p chí b ng cách ăng t i h u h t nh ng lá thư c a c gi . Ladies’s Home Journal là t p chí u tiên t ch i qu ng cáo dư c ph m không có cơ s khoa h c. Theodore Roosevelt. ó là i u hoàn toàn m i i v i m t t p chí dành cho ph n . Khi m i m nh n v trí biên t p viên.net . Khi ông ngh hưu tu i 56. N u nói r ng “ngư i thành công là ngư i mang l i cho m i ngư i i u h mu n” thì Edward William Bok còn hơn là m t ngư i thành công.com www. trong vi c gi t chim l y lông may áo. Cho dù b 75. Bok ã ưa ra r t nhi u m c m i. T p chí c a Bok còn i tiên phong trong thay i nh n th c c a công chúng trong qu ng cáo.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh HƠN C THÀNH CÔNG Edward William Bok (1863 – 1930) là ch nhân gi i thư ng danh giá Pulitzer v i cu n sách th lo i ti u s “The Americanization of Edward Bok” (t a b n d ch ti ng Vi t là “Edward Bok tr thành ngư i M ”) năm 1921.000 c gi h y t báo sau m t lo t bài xã lu n kêu g i giáo d c tình d c. Bên c nh vi c ưa ti u thuy t c a nh ng nhà văn gi i nh t th i ó.

b n s không t n t i? Không ph i công vi c. Cho dù ngày bình thư ng. s khác bi t gi a “Boring!” – “Fine” và “Great!” còn rõ ràng hơn.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh TH T LÀ KỲ DI U! i u gì không th thi u trong su t 24 gi m i ngày? i u gì n u m t i. Và “th t là kỳ di u”. nhưng khi ai ó h i “C u kh e không?”. Hi u ng t câu tr l i trí não và làm b n c m th y hôm nay th t thú v . hãy tuy t v i!” thay vì “T bình thư ng!”. Trong tâm lý. khi phát âm nh ng t ng mang tính tích c c luôn mang l i c m giác s ng khoái. N ub n ý. t tho i v i chính mình. T nh ng câu chào h i bu i sáng cho n nh ng cu c h p báo cáo công vi c. Th t là kỳ di u ph i không? quachtuankhanh@yahoo. Th xét câu h i “Sáng nay th nào?”. Tôi t ng nghiên c u r t nhi u v văn hóa doanh nghi p và r t thú v v i câu chuy n v m t nhóm làm vi c luôn dùng c m t “Th t là kỳ di u!” trong h u h t các cu c nói chuy n. m i th u có th tuy t hơn ch t nh ng i u nh bé và nh t là hoàn toàn do chính chúng ta quy t nh. thích thú hơn nh ng t tiêu c c ho c trung tính. không ph i gia ình. ó là Giao ti p! Cách ch n t ng khi nói chuy n v i b n bè. ngư i xung quanh. ây cũng hôm nay b n c m th y tươi t nh tr l i “Trên c l i s tác ng ngư c tr là m t k thu t khác t o thái tích c c.com www.net . h luôn bi t cách ưa câu nói y vào. B n th y y. b n thích âm i u c a t nào sau ây: “Chán phèo!” – “Bình thư ng” – “Tuy t v i!”.…có nh hư ng r t l n n cu c i b n.quachtuankhanh. không khí làm vi c và quan h gi a các thành viên trong nhóm luôn r t tích c c. V i ti ng Anh.

b phim b n yêu thích. Y. Con ngư i r t gi ng máy tính i m này. chương trình TV b n xem. Chính vì v y. Li c m t l i chính mình 5 hay 10 năm trư c. Nh ng cu n sách b n c.quachtuankhanh. t ng gi . lo i nh c b n nghe. Nhưng chính chúng ta ang lãng quên ki m tra d li u u vào c a chính mình! B n mu n mình là ngư i l c quan thì u tiên ph i thu nh n nh ng i u l c quan. Mu n có ý tư ng l n thì ph i bi t thu nh n nh ng i u m i m . Mu n làm ch cu c i mình.… T t c u ang t ng ngày. Chúng ta có xu hư ng tr thành i u mà chúng ta thu nh n và t p trung suy nghĩ. ng cư i kh y và bi n h cho chính mình b ng ý nghĩ “ ó ch là thói quen”. m i ph n m m u có bư c ki m tra khi nh p li u. quachtuankhanh@yahoo.com www. văn hóa c h i. Ch m t sai sót nh trong khâu này có th d n n ph i xây d ng l i toàn b h th ng.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh D LI U U VÀO Tôi không ph i là chuyên viên IT nhưng v n nh m t nguyên t c khi h c ngôn ng l p trình cơ b n trư ng i h c: D li u u vào úng s cho ra k t qu úng. t ng phút bi n b n thành m t ngư i X. ơn gi n và d hi u hơn là Lu t Nhân Qu mà các c ã d y t hàng ngàn trư c. Z nào ó (có th t t ho c x u).net . b n không th c mãi g t u theo m i ngư i xung quanh. b n s th y ó có ph i v n nghiêm túc hay không? Chúng ta thư ng khuyên b o tr em ph i c n th n v i nh ng thông tin.

Có m t câu chuy n thú v v ngư i lái xe i n San Francisco: Khi xe lao xu ng nh ng con d c cao. Mâu thu n là t t y u trong vũ tr và i u ó làm cu c s ng ti p di n. ôi khi chúng ta không bi t i u gì s x y ra. Tác gia n i ti ng James Russell Lowell t ng nói “B t h nh như con dao có th ph c v mình hay làm h i mình. H nói r ng “Vì sao tôi ph i s ? B n không th y là tôi ang i t t chi c xe này sao?”.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh NGHĨ ÚNG Tôi ch c r ng b n ã t ng nghe và ư c truy n c m h ng r t nhi u t hai câu phát bi u n i ti ng: “Nghĩ L n” và “Nghĩ Khác”. m i hành khách u lo s nhưng ngư i tài x bình th n. Nh ng i u tôi chia s v i các b n sau ây cũng b t ngu n t ây. Nhưng n u nghĩ r ng m i vi c v n trong t soát thì b n có th gi i quy t b t c tình hu ng nào. i u ó t o cơ h i cho chúng ta phát tri n s c m nh và hi u bi t. Ngư i Nga có m t câu ng n ng r ng: “Chi c búa p v th y tinh nhưng l i rèn thép”. n u ngay th i i m khó khăn p n.quachtuankhanh. Th gi i này ư c t o ra v i vô vàn khó khăn. N u b n là th y tinh. vun vút v n r t u khi n s r ng m ki m Chúng ta u bi t i u khác bi t gi a ngư i bình thư ng và ngư i thành công là vư t qua khó khăn. nông c n và không có ni m tin thì ngh ch c nh s qu t ngã và làm b n t n thương. ph thu c xem mình c m ng cán hay lư i.net . Nhưng n u trong b n ni m tin r ng s vư t lên m i khó khăn thì nh ng ngh ch c nh s trui rèn b n thành ngư i m nh m . tôi g i nó là “Nghĩ úng”.” quachtuankhanh@yahoo. Tuy nhiên. chúng ta không nhìn nh n ó là may m n. cơ h i thì ch c ch n k t qu s là th t b i.com www. Khi tu t d c trong cu c s ng.

c m giác th t b i. o di n William Wyler ã ch n Russell vào vai Homer Parrish trong phim “The Best Year of Our Lives”. Cơ h i l n nh t i n v i Russell khi anh tham gia m t b phim v chi n tranh trong th i gian theo h c t i i h c Boston. Anh b t u t ra nh ng m c tiêu cho riêng mình. Tôi có m t tin t t và m t tin x u nhưng tôi s ch nói v tr thành tin t t khi ta thay i thái v nó”. Russell ã dành gi i Oscar Di n viên ph xu t s c nh t và Oscar Danh d “vì nh ng gì anh làm là ngu n hi v ng và ng l c cho toàn b quân i M ’. Anh m t m i hi v ng v cu c s ng. v thi u tá ch huy c a Russell n thăm và nói: “Hãy ghi nh i u này: Anh không ph i là m t ngư i tàn ph . Russell tr thành di n viên không chuyên duy nh t cho n nay dành gi i Oscar và là di n viên u tiên dành hai gi i Oscar cho cùng m t vai di n.quachtuankhanh. Nh ng ngày n m t i tr m xá. b t l c bao vây Russell. Trong m t tr n ánh t p. Russell b tai n n và m t c hai bàn tay.net . Nh ng tia sáng hi v ng b t u le lói tr l i.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh TIN T T & TIN X U Harold Russell. m t trung sĩ c a quân i M Th chi n II. V i vai di n ó. Anh ch có m t d t t nh tay thôi!”. M t ngày n .com www. tin t t: “Tin x u có th quachtuankhanh@yahoo.

vài ngư i có mũ b o hi m khá ng nghĩnh. s p khó ch u hơn m i ngày. hãy yêu c u ông y ph c v b n. m nh l nh c a chúng ta.…” Dành toàn b quy mô nhà máy cho ông Chi n Th ng. Ch u trách nhi m chính ây là hai ông qu n c: Chi n Th ng và Th t B i. vì sao b n d b ánh b i. Trong m i trư ng h p. ông Th t B i lo s n xu t ý nghĩa tiêu c c. V y i u chúng ta c n làm là gì? Hãy sa th i lão Th t B i. khách hàng A không ưa gi ng nói c a mình. quachtuankhanh@yahoo. n u b n t nh : “Hôm nay s là m t ngày d ch u” thì k t qu s khác h n: Th i ti t khô ráo th t d ch u. Ông chuyên ưa ra nh ng lý do gi i thích vì sao b n có th làm ư c. Tôi cam oan r ng. ngay l p t c! Ông y s d n b n n Thành Công. B n có th ki m tra b ng cách t nh : “Hôm nay s là m t ngày t i t !”. b n s nh n ư c nh ng ý nghĩ i lo i như: th i ti t quá nóng.… C hai dây chuy n này u luôn trong tình tr ng s n sàng và tri t tuân th yêu c u. v này s ki m soát toàn b suy nghĩ c a b n. Vi c ó không tàn nh n âu! Chúng ta ch ng c n lão y quanh qu n bên mình. b n giao vi c cho ai nhi u thì quy mô s n xu t c a ngư i y s ngày càng m r ng hơn. mình s ch t ư c h p ng v i ông A. ư ng quá ông. vì sao b n có năng l c. mình không kh năng. trong khi còn chưa h t ngày.net .… Và r i. Cu i cùng.com www. ó th c s là m t ngày tươi p. ch trong vòng 30 giây. mình s làm h ng m i th . Ông Chi n Th ng m nh n dây chuy n s n xu t ý nghĩ tích c c.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh SA TH I LÃO TH T B I B não con ngư i ư c xem là m t nhà máy s n xu t ý nghĩ. Th nhưng. su t ngày l i nh i r ng “mình không th . m i th ã tr nên “ en như m c”. vì sao b n không thích h p v i công vi c.… T c là. vì sao b n có th thành công. Lão là chuyên gia phát tri n nh ng lý do vì sao b n không th . Trong hai v qu n c.quachtuankhanh. Ngư c l i.

Giáo hoàng John Paul II quen thu c v i hình nh cái lưng g p v qu c a hai l n b tai n n giao thông khi còn tr . nhưng hãy th so sánh v i nh ng “b nh nhân” trên. Tôi bi t r ng ai cũng có th b nh c u hay au lưng . nhà thiên văn h c hàng u th gi i m c b nh teo cơ. ôi khi không làm ch ư c gi ng nói c a chính mình. Ph i chăng vì “không ư c kh e” nên chúng ta không v i t i nh ng thành qu to l n hơn? quachtuankhanh@yahoo. ông g p khó khăn trong giao ti p. ua Tour de France Lance Armstrong b ung thư tinh Còn r t. c ngo o v m t phía và ch c ng ư c duy nh t hai ngón bàn tay trái. Th nhưng. b g n ch t vào chi c xe lăn.com www. Albert Einstein m c b nh t k ngay t khi còn bé. chính trong kho ng th i gian khó khăn ó. nhà v t lý.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh TÔI KHÔNG KH E! Thiên tài âm nh c Beethoven b i c năm 19 tu i. nh ng tác ph m n i ti ng nh t c a ông ra i. phía trư c là h u Stephen Hawking.net . toàn thân tê li t. r t nhi u tên tu i khác ã chi n th ng nh ng lý do v s c kh e tr nên vĩ i. di căn lên não và ph i.quachtuankhanh. Khi o t gi i Nobel năm 1921. Huy n tho i s ng c a ư ng hoàn.

khi nh ng ngư i công nhân khác m c a.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh NGƯ I ÀN ÔNG TRONG T L NH Có m t công nhân làm vi c trong khoang l nh c a nhà ga. Và cho n gi h cũng không hi u t i sao ngư i àn ông kia l i ch t cóng trong khi công t c ngu n máy l nh v n t t! Suy nghĩ c a con ngư i có m t s c m nh kh ng khi p. Trư c h t.quachtuankhanh. Anh ta kêu c u nhưng không ai nghe. có r t nhi u tr n u không cân s c nhưng ph n th ng l i thu c v i bóng y u hơn. M i suy nghĩ tiêu c c hay tích c c s quy t nh hình hài. Sau ó hãy vi t ra m t vài câu kh ng nh m nh (ví d : Tôi qu n lý t t th i gian c a mình. Hãy li t kê và mô t chi ti t nh ng h u qu t i t phát sinh t s kém c i y. N u b n là m t môn túc c u giáo. anh ta b t u c m th y cái l nh tăng d n. T c là b n ang n m trong tay quy n l c c c l n và duy nh t: thay i chính mình. l nh. Khi b n bi quan thì ch ng có tin vui nào xu t hi n. B n u úng”. b n ph i ch n m t ph m ch t mình c n rèn luy n (ví d : qu n lý th i gian hi u qu ). N m trong khoang. khi b n nghĩ r ng mình không sáng t o thì ch ng có ý tư ng nào n. dán nh ng nơi b n d th y. Tin vui là có m t cách ơn gi n nhưng r t hi u qu hình thành thói quen suy nghĩ TÍCH C C. Lý do là h có m t tinh th n m nh m . Cơ th anh ta b t u y u i. cánh c a b t ng óng l i. M t l n. h tìm th y thi th ngư i àn ông x u s và dòng ch l i. Anh ta vi t lên tư ng “Tôi c m th y l nh. l i ăn ti ng nói c a b n. Sau ó hãy th so sánh k t qu . quachtuankhanh@yahoo.net .… Th c hi n vi c rèn luy n này t i thi u trong 3 tu n. Henry Ford t ng nói “B t k b n nghĩ r ng mình KHÔNG TH hay CÓ TH . sau khi vào khoang. ó là c nh ng câu xác quy t. B t c phát sinh nào cũng trong t m ki m soát c a tôi…). Anh ta c g ng m c a nhưng không ư c.com www. r t l nh. y u d n. Tôi ang y u d n. Hãy ghi nh nh ng câu này b ng cách c i c l i liên t c.” Sáng hôm sau. nh t anh ta trong. ây là nh ng l i cu i cùng c a tôi. Ch c ch n. thái .

bóp nát. “kh n c p” c liên t c nh y ra qu y r y nó! Suy nghĩ c a chúng ta có s c m nh th m chí còn l n hơn nh ng cơn l c kh ng khi p nh t. các b n có th th y nh ng vòi r ng kh ng l . “g p”. Trí não không th tính toán. B n có nh bi t bao l n mình bình th n ón nh n nh ng khó khăn và luôn luôn có gi i pháp t t hơn nh ng lúc cu ng cu ng.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh S C M NH C A S I M TĨNH B n ã t ng ch ng ki n s c m nh kh ng khi p c a nh ng cơn l c xoáy chưa? ó th c s là c nh tư ng c c kỳ hoành tráng.com www. quachtuankhanh@yahoo. Th t là m t ví d thú v v s c m nh c a s Bình Tĩnh.net . Mà s t p trung thư ng ch có khi b n Bình Tĩnh. b n có bi t khoa h c ã ch ng minh ư c r ng ngay t i tâm c a cơn l c. nh ng căn nhà. V i chúng. Th nhưng. th m chí nh ng cây c th hàng trăm năm cũng ch là món chơi mong manh. lao i băng băng. Trong b phim Twister (1996). v n t c gió g n như b ng zero. nu t ch ng m i th . S bình tĩnh luôn khi n chúng ta sáng su t hơn. x lý thông tin chính xác n u nh ng ý nghĩ “nhanh”. ôn áo ch y kh p nơi. nh bé. Nhưng nó s gi m i g p b i n u b n m t t p trung.quachtuankhanh. xe hơi. cao hơn nh ng tòa nhà ch c tr i New York.

Bài vi t này. tôi mu n chia s m t cách ơn gi n các b n luôn nh n nh ng m c tiêu c a mình. M t t m th v a v n trong h p danh thi p. T ng là n n nhân. Trong t ng giai o n. quachtuankhanh@yahoo. Tôi cho r ng h là nh ng ngư i óng góp r t nhi u cho xã h i. h u t ra m c tiêu ph n u cho riêng mình. không ph i lúc nào b n cũng ng i bàn làm vi c. Tôi bi t r ng có th trên bàn làm vi c công ty hay nhà c a b n ã có nh ng m u gi y mang ý nghĩa tương t . trư c h t là b ng cách s ng vô cùng khoa h c và h p lý. tôi nh n ra c n ph i gi cho tâm trí mình luôn i úng hư ng. Tuy nhiên.com www. Kho ng th i gian dành cho nh ng công vi c. Gi i pháp vô cùng ơn gi n: vi t m c tiêu và th i h n hoàn thành lên nh ng t m th và luôn mang theo bên mình. Vi c luôn ghi nh th i h n. ví s là công c c l c nh c nh b n luôn i úng con ư ng ã ch n.net . chúng ta luôn l p m t k ho ch th c hi n nó. t ng công vi c. i u ó vô cùng áng quý.quachtuankhanh. k t qu c n t ư c là i u r t khó. nh ng chi ti t c a k ho ch là lúc b n d quên i m c tiêu cu i cùng. Khi t ra m c tiêu. Cá nhân tôi cũng nhi u l n quá t p trung vào t ng vi c c th và quên i ích cu i cùng.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh M C TIÊU C A B N ÂU? Tôi r t trân tr ng nh ng ai có m c ích s ng. Có hai lý do (tôi g i là hai cám d ): lòng nhi t tình quá m c khi làm công vi c mình yêu thích và s buông xuôi khi g p khó khăn.

b c l ư c mu n ó ra b ng hành ng. t i sao ph i ng n ng i th hi n nó ra ngoài? B n mong ch nh ng ngư i xung quanh t ng hi u ý và em l i cho b n? Abraham Lincoln t ng nói “B n có th có b t c i u gì b n mu n n u b n th c s mu n có nó. Tôi h i l n th ba m i có m t b n ch y lên và i t 20.000 l y t 100.000 không?”.… nhưng r t ít ngư i t n m c khao khát. Th hình dung b n ang trên máy bay và th y khát nư c. L a ch n c a b n là nh m m t tư ng tư ng cô ti p viên xinh p s mang nư c n hay m l i yêu c u ư c ph c v ? quachtuankhanh@yahoo. B n có th là b t c ai b n mu n.net . kho ng m t n a ưa tay. g n như toàn b khán phòng ng lo t ưa tay. N u b n mu n i u gì ó.000 v i tôi. L n th nh t. Tôi tin r ng n u làm bài test này cho c xã h i thì 99% ngay l p t c s nghi ng th m chí ch trích hành ng ó. L n th hai. xã h i chúng ta. Trong m t chương trình dành cho sinh viên. ó là bi k ch t m t n n t ng luôn cao s n nh (mà th t ra là s n nh gi t o!). h nh phúc.quachtuankhanh. tinh th n. Lúc ó toàn b nh ng b n còn l i lên ti c nu i. b t kỳ ai cũng có vô s ư c mu n: v t ch t. tôi t ng “kích ng” các b n tr b ng cách ưa ra câu h i: “Có ai mu n i t 20. thành công. làm b t c i u gì b n d nh làm n u b n gi ư c khao khát ó trong mình v i m t m c ích nh t quán”.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh MU N THÔI CHƯA ! Có m t s th t r ng.com www.

Chúng ta bi t r ng v i ki n th c. Nhưng ã bao l n chúng ta ch n m c tiêu th p hơn. Và bi k ch là khi chúng ta không TIN C Y chính b n thân mình.quachtuankhanh. Nhưng r t ít ngư i t n m c TIN C Y.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh TIN & TIN C Y Có m t màn trình di n xi c i trên dây di n ra ngay trên ph . Chúng ta tin và nh ng gì chúng ta th y. Ngư i ngh sĩ h i li u m i ngư i có tin r ng anh có th làm l i l n n a không? ám ông ng thanh tr l i “Có.com www. Ngư i ngh sĩ không h có d ng c b o hi m. M t s im l ng bao trùm ám ông bên dư i. ngư i ngh sĩ yêu c u m t ph tá ng i lên vai mình và th c hi n l i màn trình di n. Có m t s khác bi t l n gi a TIN và TIN C Y. Sau khi qua ư c phía bên kia. ám ông khán gi bên dư i nín th theo dõi. chúng tôi tin!” Ngư i ngh sĩ m m cư i và h i ti p: “V y có ai trong s các b n tình nguy n ng i trên vai tôi không?”. m c tiêu ABC hay cơ h i XYZ ó hoàn toàn kh thi. T ng bư c. kinh nghi m ã có. t c là s n sàng giao phó b n thân mình cho ai ho c i u gì ó.net . ng n ng i r i t an i mình khi cơ h i trôi qua? N u b n không TIN C Y chính mình thì làm sao nh ng ngư i khác có th ? quachtuankhanh@yahoo. t ng bư c. Hàng nghìn ngư i ng bên dư i căng th ng chăm chú vào t ng bư c chân c a ngư i ngh sĩ. i trên dây n i gi a hai tòa nhà 20 t ng ch v i cây sào thăng b ng. nghe và ch m vào.… Và r i t t c v òa trong ti ng pháo tay khi c hai n nơi an toàn.

chúng ta b chính mong mu n giúp cám d và quên i m c ích th t s là hư ng n s phát tri n c a ngư i khác. không th nâng ư c cơ th nó lên. Khi công vi c. R t nhi u ngư i không ch p nh n ư c nh ng s th t. S d dàng l i là m t cám d ng t ngào khác. C u bé s t ru t và quy t nh giúp con bư m. cái kén g n như không tách ra ư c to hơn.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh CON BƯ M KHÔNG BAO GI H n là b n ã t ng nghe câu chuy n này: BAY M t c u bé phát hi n ra m t con bư m ang c thoát ra kh i cái kén c a nó. C m giác th a mãn vì s lư ng. ôi khi. Mãi mãi. Th nhưng. là ch d a khi b n g p khó khăn? quachtuankhanh@yahoo.net . M i khó khăn luôn có nh ng thành qu x ng áng. Nhi u gi trôi qua. cu c s ng c a b n mãi như trôi trên dòng sông lư i thì có th “ ôi cánh c a b n” ang teo d n. c u bé chăm chú quan sát con bư m t ng chút. ng bao gi làm trái các quy lu t. r ch m t l to và con bư m d dàng chui ra kh i cái kén. Tò mò. ôi cánh c a con bư m chưa phát tri n hoàn toàn. nó là con bư m không bao gi bay ư c. C u l y con dao.quachtuankhanh. Giúp ngư i khác là m t c m b y ng t ngào.com www. nh ng i u v n nó ph i như v y. Khao khát tìm hi u. Nhưng ó là khi chúng n m trong quy lu t c a t o hóa. t ng chút l ra kh i cái kén. quy n năng c a chính mình là cái g c c a l i bi n h “tôi ch mu n t t cho b n”. V y cái gì s nâng bư c. i l i. t o ra s khác bi t là n n t ng cho s phát tri n c a nhân lo i. nh t là quy lu t c a vũ tr .

b n vùng d y. Chúng ta u hi u t m quan tr ng và trân tr ng tính siêng năng. Nhưng tôi cho r ng câu nói này còn có ý nghĩa sâu s c hơn. là khát khao cháy b ng mang l i ngu n c m h ng cho b n trong m i vi c. hay m t ngư i khác ch p nh n s nguy hi m c a ch t phóng x t viên g ch u tiên cho ngành năng lư ng h t nhân? ó ch có th là am mê! T ng th ng th 28 c a M . b n n m trên giư ng. ni m hi v ng và s khao khát thành công c a riêng mình. bây gi là 6h sáng th Hai. B n s khi n chính mình tr nên vô d ng n u quên i m c ích s ng”.net . am mê hay m c ích s ng là ng l c m nh m . Woodrow Wilson t ng nói: “B n có m t trên i này không ch s ng. là ng n l a d d i. Thomas Edison.quachtuankhanh. Albert Einstein. ó là t âu mà có “99 ph n trăm m hôi”? B n hãy th l t l i nh ng dòng ti u s . không bi t hôm nay s làm gì. Hay b n thích k ch b n này hơn: 5h30 sáng th Hai. li u b n có s n quachtuankhanh@yahoo.… u ã ph i r t. B n có m t ây khi n cho th gi i này phong phú hơn. b t u bài t p quen thu c. và r i b n nghe toàn thân u o i. Leonard Da Vinci. ng l c phi thư ng nào có th khi n m t ngư i có th ti n hành hơn 10. Marie Curie. m t m i. kiên trì.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh 99 % CÒN L I? Thomas Edison t ng nói: “Thiên tài là 1 ph n trăm c m h ng và 99 ph n trăm m hôi”. r t kiên trì trong t ng công trình c a mình trư c khi t n thành công. Hãy th tư ng tư ng. sau ó li c qua l ch làm vi c ã có s nt u tháng và hăm h b t u m t ngày m i. suy ng m l i nh ng thành t u r c r c a nh ng tên tu i vĩ i. y hơn v i t m nhìn. “99 ph n trăm thiên tài là c m h ng t sàng tr thành thiên tài? m c ích s ng”.000 thí nghi m “chi u sáng th gi i” (theo t p chí Life).com www.

Hai v ch ng ng c nhiên “Chúng tôi m i Tình Yêu. hai trong s chúng tôi s ngoài. Khi ngư i ch ng v .” Hai v ch ng bàn b c trong nhà.31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanh NƠI CÓ TÌNH YÊU… M t ngư i ph n v nhà và th y 3 ông già ng i i trư c c a. Con gái c a h . ông bèn b o v ra m i 3 ông c vào nhà. cũng tham gia và ngh nên m i Tình Yêu vào. Ông già h i: “Trong nhà có àn ông không?”. Hãy vào và bàn v i ch ng cô xem li u s cho ai trong s chúng tôi vào nhà. “V y chúng tôi không th vào ư c”. “Chúng tôi không th vào cùng nhau” – m t ngư i nói – “Ông y là S c Kh e” – ch tay vào ngư i bên c nh – “Ông y là Thành Công. “Ch ng tôi i v ng r i” – Bà tr l i. S c Kh e và Thành Công cũng i theo. sau khi nghe câu chuy n. Bà không quen ai trong s h nhưng v n m i t t c vào nhà. B t kỳ nơi nào có Tình Yêu. nghe v k l i. sao hai ngư i l i i theo?”. Kỳ l thay.com www.net . hai v ch ng quy t nh nghe theo l i con gái nh c a mình và m i Tình Yêu vào nhà. “N u các b n m i S c Kh e và Thành Công.” quachtuankhanh@yahoo. Ngư i ch ng mu n có S c Kh e trong khi ngư i v l i mu n Thành Công. Cu i cùng. chúng tôi s i cùng. khi Tình Yêu i vào.quachtuankhanh. Còn tôi là Tình Yêu. Nhưng n u b n m i Tình Yêu. nơi ó có S c Kh e và Thành Công.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful