PENJODOH BILANGAN

1A 6B 11 B 2C 7D 12 D 3B 8B 13 C 4D 9C 14 C 5C 10 A 15 D

KATA ADJEKTIF 1B 6C 11 C 2C 7A 12 B 3D 4A 8C 9A 13 A 14 C 5A 10 C 15 B

KATA HUBUNG

1B 6C 11 C PERIBAHASA
1A 2D 6C 7B 11 C 12 D

2A 7D 12 A

3D 8A 13 D

4C 9B 14 C

5D 10 B 15 A

3D 8D 13 B

4A 9D 14 C

5C 10 C 15 C

MEMILIH JAWAPAN KEPADA SOALAN 1C 2C 6C 7B 11 D 12 C KATA GANDA
1B 2C 6B 7A 11 C 12 B 3A 8D 13 B 4C 9C 14 A 5C 10 C 15 D

3C 8C 13 A

4A 9C 14 A

5A 10 B 15 C

PENGGUNAAN KATA YANG TEPAT
1C 2D 6D 7C 11 C 12 A 3C 8A 13 B 4D 9B 14 C 5B 10 D 15 B

ANTONIM 1C 6D 11 B 2A 7C 12 B 3A 8D 13 A 4A 9C 14 C 5B 10 C 15 A IMBUHAN 1C 6C 11 A 15 B 2B 7D 12 B 3C 8B 13 B 4D 9B 14 C 5B 10 B KATA BANYAK MAKNA 1A 6B 11 A 2D 7B 12 A 3A 8C 13 A 4D 9B 14 C 5D 10 B 15 A KATA SENDI NAMA 1B 6C 11 C 2C 7D 12 A 3D 8A 13 B 4C 9D 14 D 5B 10 B 15 A TANDA BACA 1A 6C 11 A 2C 7D 12 B 3D 8A 13 A 4D 9C 14 A 5B 10 B 15 A AYAT SAMA MAKSUD 1B 6B 11 B 2A 7C 12 D 3B 8D 13 A 4A 9D 14 D 5C 10 C 15 A MEMILIH SOALAN KEPADA JAWAPAN 1A 6A 11 C 2B 7B 12 A 3A 8C 13 B 4D 9A 14 A 5D 10 A 15 B .

KESALAHAN UMUM TATABAHASA 1C 6A 11 D 2C 7B 12 C 3A 8B 13 C 4B 9C 14 A 5D 10 A 15 C SINONIM 1C 2C 6D 7A 11 D 12 A 3D 8B 13 D 4B 9C 14 C 5D 10 C 15 D KATA KERJA 1A 2C 3D 4D 5C 6A 7D 8B 9 D 10A 11 B 12 D 13 C 14 B 15 A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful