Institutul pentru Studii Politice de Ap\rare [i Istorie Militar\ Rom=nia-NATO - Cronologie 1989-2004

-

Institutul pentru Studii Politice de Ap\rare [i Istorie Militar\

Rom=nia-NATO Cronologie
1989-2004
Coordonator> General maior (r) dr. MIHAIL E. IONESCU

Editura Militar\ Bucure[ti, 2004

Colectiv de autori>

{erban Cioculescu, mr. Ovidiu Fize[an, Cerasela Moldoveanu, col.dr. Teodor Repciuc, Carmen R;jnoveanu, Maria Sinescu, Oana Vasile, Ruxandra Vidra[cu, Lucia Vreja Cornel Dr\ghia Maria Gabor, Lumini]a Gheorghiu

Tehnoredactare computerizat\> Culegere computerizat\> Coperta>

CUPRINS
List\ de abrevieri....................................................................................... p. Prefa]\ – Dr. George Cristian Maior....................................................... p. Studiu introductiv – Dr. Mihail E. Ionescu................................................p.

1989........................................................................................................ p. 1990........................................................................................................ p. 1991........................................................................................................ p. 1992........................................................................................................ p. 1993........................................................................................................ p. 1994........................................................................................................ p. 1995........................................................................................................ p. 1996........................................................................................................ p. 1997........................................................................................................ p. 1998........................................................................................................ p. 1999........................................................................................................ p. 2000........................................................................................................ p. 2001........................................................................................................p. 2002........................................................................................................ p. 2003........................................................................................................ p. 2004........................................................................................................ p.
Anexe........................................................................................................p. Nr. 1 @Comunicatul c\tre ]ar\# al Consiliului Frontului Salv\rii Na]ionale, Bucure[ti, 22 decembrie 1989............................ p. Nr. 2 Hot\r=rea Guvernului Rom=niei nr.555/1991 privind crearea [i func]ionarea Centrului Euro-Atlantic, Bucure[ti, 29 august 1991...................................................................................p. Nr. 3 Conceptul strategic al Alian]ei, adoptat de [efii de stat [i de guvern participan]i la Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic de la Roma, 7-8 noiembrie 1991.................................................. p. Nr. 4 Parteneriatul pentru Pace> Invita]ie. Document emis de [efii de stat [i de guvern participan]i la Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic desf\[urat\ la sediul NATO, Bruxelles,

Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17 Nr. 18

Nr. 19 Nr. 20

10 ianuarie, 1994........................................................................ p. Parteneriatul pentru Pace> Document-Cadru, Bruxelles, 10-11 ianuarie 1994...................................................................... p. Declara]ia Camerei Deputa]ilor privind integrarea Rom=niei ;n structurile politice, strategice [i economice euroatlantice, Bucure[ti, 12 iunie 1995............................................................. p. Declara]ia Senatului Rom=niei privind integrarea ]\rii ;n structurile politice, strategice [i economice euroatlantice, Bucure[ti, 15 iunie 1995............................................................. p. Mesajul Secretarului general al NATO, Javier Solana, @NATO se preg\te[te pentru secolul XXI#, Bruxelles, ianuarie 1997..................................................................... p. Hot\r=rea nr.3 a Parlamentului Rom=niei privind aprobarea particip\rii Rom=niei la For]a Multina]ional\ de Protec]ie ;n Albania, Bucure[ti, 10 aprilie 1997........................ p. Apel al Parlamentului Rom=niei, adresat celor 16 state membre NATO, Bucure[ti, 24 aprilie 1997................................... p. Comunicatul final al Summit-ului NATO, Madrid, 8 iulie 1997..... p. Hot\r=rea nr.2 a Parlamentului Rom=niei privind aprobarea particip\rii unor unit\]i [i subunit\]i din armatele altor state la activit\]i de preg\tire ;n comun cu cele ale armatei Rom=ne, pe teritoriul na]ional, Bucure[ti, 5 martie 1998............................................................................ p. Hot\r=rea nr.5 a Parlamentului Rom=niei privind suplimentarea efectivelor ce particip\ la For]a Interna]ional\ de Men]inere a P\cii ;n Bosnia-Her]egovina, Bucure[ti, 24 martie 1998........................................................................... p. Hot\r=rea nr.18 a Parlamentului Rom=niei privind participarea Rom=niei la Grupul Interna]ional de Poli]ie (IPTF) din Bosnia-Her]egovina [i la aranjamentele @stand-by# ONU, Bucure[ti, 10 iunie 1998............................................................. p. Apelul Parlamentului Rom=niei adresat parlamentelor ]\rilor membre NATO, Bucure[ti, 14 octombrie 1998............................. p. Hot\r=rea nr.39 a Parlamentului Rom=niei privind aprobarea accesului ;n spa]iul aerian na]ional al aeronavelor NATO, Bucure[ti, 14 octombrie 1998...................................................... p. @Declara]ia-Apel# a Parlamentului Rom=niei c\tre parlamentele statelor membre NATO ;n ;nt=mpinarea Summit-ului de la Washington, Bucure[ti, 11 martie 1999................................ p. Declara]ia statelor candidate la NATO cu ocazia desf\[ur\rii Conferin]ei @Rolul NATO ;n mediul de seucritate ;n schimbare din Europa#, Vilnius, Lituania, 18-19 noiembrie 2000................................................................. p. Declara]ia Parlamentului pentru aderarea Rom=niei la NATO, Bucure[ti, 7 martie 2001............................................................. p. Declara]ia-Apel a participan]ilor la @Forumul NATO 2002#,

Nr. 21 Nr. 22

Nr. 23 Nr. 24 Nr. 25 Nr. 26 Nr. 27 Nr. 28 Nr. 29 Nr. 30 Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34

Nr. 35 Nr. 36 Nr. 37

Snagov, 31 martie 2001............................................................... p. Declara]ie-Apel a Senatului Rom=niei ;n leg\tur\ cu atacurile teroriste de mas\ ;mpotriva unor obiective din Statele Unite ale Americii, Bucure[ti, 13 septembrie, 2001...... p. Hot\r=rea nr.21 a Parlamentului Rom=niei privind participarea Rom=niei, ;mpreun\ cu statele membre ale NATO, la ac]iunile de combatere a terorismului interna]ional, Bucure[ti, 19 septembrie 2001..................................................................... p. Mesajul Parlamentului Rom=niei privind aderarea Rom=niei la NATO adresat Parlamentarilor ]\rilor membre NATO, Bucure[ti, 10 aprilie 2002........................................................... p. Planul Na]ional Anual de preg\tire a ader\rii Rom=niei la NATO- PNA IV (2002-2003), Bucure[ti, 2 octombrie 2002 - rezumat......................................................... p. Declara]ia [efilor de stat [i de guvern participan]i la Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, Praga, 21 noiembrie 2002.... p. Anun]ul f\cut de secretarul general al NATO, lordul George Robertson, cu privire la extinderea Alian]ei Nord-Atlantice, Praga, 21 noiembrie 2002.................................... p. Mesajul Pre[edintelui Rom=niei, Ion Iliescu, cu ocazia anun]\rii invita]iei de aderare a Rom=niei la Organiza]ia Tratatului Atlanticului de Nord, Praga, 21 noiembrie 2002............ p. Declara]ia Guvernului Rom=niei ca urmare a primirii de c\tre Rom=nia a invita]iei de aderare la NATO, Bucure[ti, 21 noiembrie 2002...................................................................... p. Declara]ia primului ministru Adrian N\stase, cu ocazia primirii invita]iei de aderare a României la NATO, Praga, 21 noiembrie 2002...................................................................... p. Discursul Pre[edintelui SUA, George W. Bush, Pia]a Revolu]iei, Bucure[ti, 23 noiembrie 2002...................................................... p. Discursul Pre[edintelui Rom=niei, Ion Iliescu, rostit ;n Pia]a Revolu]iei, Bucure[ti, 23 noiembrie 2002......................... p. Declara]ia Parlamentului Rom=niei cu privire la invitarea Rom=niei de a ;ncepe negocierile de aderare la NATO, Bucure[ti, 25 noiembrie 2002.......................... p. Calendarul Na]ional pentru reforme, Bucure[ti, 2003.................... p. Discursul Pre[edintelului Rom=niei, Ion Iliescu @Traseul Rom=niei spre modernitate - transform\ri interne [i contribu]ii la securitatea interna]ional\ ;n contextul integr\rii transatlantice [i al globaliz\rii#, Washington, 27 octombrie 2003........................ p. Alocu]iunea Pre[edintelui Rom=niei, Ion Iliescu, ;n cadrul recep]iei de la Biblioteca Congresului SUA - Washington, 28 octombrie 2003.......................... p. Planul Na]ional Anual de preg\tire a ader\rii Rom=niei la NATO Ciclul PNA V (2003-2004), Bucure[ti, 2003.......................... p. Alocu]iunea Pre[edintelui Rom=niei, Ion Iliescu, la ceremonia

de ;n\l]are a drapelului NATO ;n fa]a sediului Parlamentului, Bucure[ti, 2 aprilie 2004..........................

p.

Bibliografie................................................................................................p.

ABREVIERI ACE ACT AFCENT AFSOUTH AIRSOUTH AJC AMF (L) ANS APAG ARRC ASOC ATA AWACS BERD BM C4I CAER • Comandamentul For]elor Aliate din Europa (Allied Command Europe) • Comandamentul Aliat pentru Transformare (Allied Command Transformation) • For]ele Aliate din Europa Central\ (Allied Forces Central Europe) • Comandamentul For]elor Aliate din Sudul Europei (Allied Forces Southern Europe) • Comandamentul For]elor Aeriene Aliate din Sudul Europei (Allied Air Forces South Europe ) • Comitetul American al Evreilor (American Jewish Committee) • For]a Mobil\ a ACE - Terestr\ (ACE Mobile ForceLand) • Autoritatea Na]ional\ de Securitate • Grupul consultativ pentru politica atlantic\ (Atlantic Policy Advisory Group) • Corpul de Reac]ie Rapid\ al Comandamentului Aliat European (Allied Commander Europe Rapid Reaction Corps) • Centrul Opera]ional de Suveranitate Aerian\ (Air Sovereignty Operation Center) • Asocia]ia Tratatului Atlantic (Atlantic Treaty Association) • Airborne Warning and Control System (Sistem aeropurtat de supraveghere [i control) • Banca European\ de Reconstruc]ie [i Dezvoltare (European Bank for Development and Reconstruction) • Banca Mondial\ (World Bank) • Comand\, Control, Comunica]ii, Computere - Informa]ii (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence) • Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (Council of

Mutual Economic Aid-Comecom) CCMS • Comitetul asupra sfid\rilor societ\]ii moderne (Committee on the Challenges of Modern Society) CEE • Comunit\]ile Economice Europene (European Economic Communities ) CENCOOP • Ini]iativa Statelor Central Europene privind Cooperarea ;n domeniul men]inerii p\cii (Central European Nations Cooperation in Peace Support) CETFOR • For]a de Geniu a Coali]iei (Coalition Engineer Task Force) CFE • Tratatul privind For]ele Conven]ionale din Europa (Treaty on Conventional Forces in Europe) CJTF • For]e Operative Multina]ionale Interarme (Combined Joint Task Forces) CINCENT • Comandantul Suprem al For]elor Aliate din Europa Central\ (Commander-in-Chief Allied Force Central Europe) CINCNORTH • Comandantul suprem al For]elor Aliate din Europa de Nord (Commander-in Chief Allied Force Northern Europe) CINCSOUTH • Comandantul suprem al For]elor Aliate din Europa de Sud (Commander-in Chief Allied Forces Southern Europe) CNAD • Conferin]a Directorilor Na]ionali pentru Armamente (Conference of National Armaments Directors) COMJCSOUTHEAST • Comandamentul For]elor Aliate din Sud-Estul Europei (Joint Command Southeast) CPI • Curtea Penal\ Interna]ional\ (International Criminal Courte) CSAT • Consiliul Suprem de Ap\rare a }\rii (Supreme Council of National Defense) CSBM • M\suri de cre[tere a ;ncrederii [i securit\]ii ( Confidence and Security Building Measure) CSCE/OSCE • Conferin]a pentru Securitate [i Cooperare ;n Europa/ Organiza]ia pentru Securitate [i Cooperare ;n Europa (Conference on Security and Cooperation in Europe/ Organization on Security and Cooperation in Europe) CSI • Comunitatea Statelor Independente CWC • Conven]ia asupra armelor chimice (Chemical Weapons Convention) DCAF • Centrului pentru Controlul Democratic al For]elor

DCI DPC DPQ EADRCC EAPC EAPMC EMOP ERRF ESDI EUCOM EUMP EURISC FMI FYROM ICAO IFOR IMET IPP IPTF

Armate (Democratic Control of Armed Forces) • Ini]iativa Capabilit\]ilor de Ap\rare (Defense Capabilities Initiative) • Comitetul pentru planificarea ap\r\rii (Defence Planning Comittee) • Chestionarul de Planificare a Ap\r\rii (Defense Planning Questionannaire) • Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a M\surilor ;mpotriva Dezastrelor (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center) • Consiliul Parteneriatului Euroatlantic (Euro-Atlantic Partnership Council) • Comitetul Militar al Parteneriatului Euro-Atlantic (Euro-Atlantic Partnership Military Committee) • Parteneriatul Intensificat [i mai Opera]ional (Enhanced and More Operational Partnership) • For]a European\ de Reac]ie Rapid\ (European Rapid Reaction Force) • Identitatea European\ de Securitate [i Ap\rare (European Security and Defense Identity) • Comandamentul Statelor Unite ale Americii din Europa (United States European Command) • Misiunea de poli]ie civil\ din Bosnia [i Her]egovina (European Union Military Police) • Institutul European pentru Managementul Riscului, Securit\]ii [i Comunic\rii (European Institute for Risk, Security and Communication Management) • Fondul Monetar Interna]ional (International Monetary Fond) • Fosta Republic\ Iugoslav\ a Macedoniei (Former Yugoslav Republic of Macedonia) • Organiza]ia Interna]ional\ a Avia]iei Civile (International Civil Aviation Organization) • For]a de Implementare ;n Bosnia [i Her]egovina (Implementation Force for Bosnia and Herzegovina) • Programul Interna]ional de :nv\]\m=nt [i Instruire Militar\ (International Military Education and Training Program) • Planul Individual de Parteneriat (Individual Partnership Plan) • Grupul Interna]ional de Poli]ie al Na]iunilor Unite

n domeniul Securit\]ii (NATO Security Investment Programme) .n Angola (The United Nations Observer Mission .ntre]inere [i aprovizionare (NATO Maintenance and Supply Agency) • Organiza]ia Tratatului Nord-Atlantic (North-Atlantic Treaty Organization) • Adunarea Parlamentar\ a NATO ( NATO Parliamentary Assembly) • Comandamentul Naval al NATO din sudul Europei (Allied Naval Forces Southern Europe) • Curs de orientare al ofi]erilor de Stat Major din cadrul NATO (NATO Staff Officer Orientation Course) • Grupul pentru Planificare Nuclear\ (Nuclear Planning Group) • Agen]ia de Standardizare NATO (NATO Standardization Agency) • Programul NATO de Investi]ii .ISAF KFOR KPC LANDSOUTH MAE MApN MAP MCMFORSOUTH MONUA MPFSEE NAA NAC NACC NAMSA NATO NATO PA NAVSOUTH NSOOC NPG NSA NSIP (United Nations International Police Task Forces) • For]a Interna]ional\ de Asisten]\ pentru Securitate din Afganistan (International Security for Assistance Force) • For]a de Men]inere a P\cii din Kosovo (Kosovo Force) • Corpul de Protec]ie din Kosovo (Kosovo Protection Corp) • Trupele Terestre Aliate din Europa de Sud (Allied Land Forces Southern Europe) • Ministerul Afacerilor Externe • Ministerul Ap\r\rii Na]ionale • Planul de Preg\tire pentru Aderare (Membership Action Plan) • Gruparea naval\ NATO de lupt\ anti-min\ din sudul Europei (Mine Counter Measures Force South) • Misiunea de Observare a Na]iunilor Unite .n Angola) • For]a Multina]ional\ de Pace din sud-estul Europei (Multinational Peace Force South-Eastern Europe) • Adunarea Atlanticului de Nord (North Atlantic Assembly) • Consiliului Nord-Atlantic (North-Atlantic Council) • Consiliul de Cooperare Nord-Atlantic (North-Atlantic Cooperation Council) • Agen]ia NATO pentru .

OEF ONU ORNISS PARP PCC PESA PfP PMSC/MPFSEE PMSC/PfP PNA PSE PSO RHQ AFNORTH ROMRRF SACEUR SACLANT SCAO SECI SEDM SEEBRIG • Opera]iunea @Enduring Freedom# din Afganistan. Planificare [i Evaluare (Planning and Review Process) • Cadrul politico-militar (Partnership Coordination Cell) • Politica European\ de Securitate [i Ap\rare (European Security and Defense Policy) • Parteneriatul pentru Pace (Partnership for Peace) • Comitetului Director Politico-Militar al For]ei Multina]ionale de Pace din sud-estul Europei (Political Military Steering Committee/ Multinational Peace Forces South East Europe) • Comitetul Director Politico-Militar al PfP (PoliticalMilitary Steering Committee on PfP) • Planul Na]ional Anual de preg\tire a ader\rii Rom=niei la NATO • Elemente de Personal ale Parteneriatului (Partnership for Peace Staff Element) • Opera]iuni de sprijin al p\cii (Peace Support Operations) • Comandamentul Regional al For]elor Aliate din Nordul-Europei (Regional Headquarters Allied Forces North Europe) • For]a de Reac]ie Rapid\ cu Misiuni Speciale (Rapid Reaction Task Force) • Comandantul suprem al For]elor Aliate din Europa (Supreme Allied Commander Europe) • Comandantul suprem al For]elor Aliate din Atlantic (Supreme Allied Commander Atlantic) • Sesiunea Anual\ a Organiza]iilor Atlantice (Standing Conference of Atlantic Organization) • Ini]iativa pentru Cooperare . (Enduring Freedom Operation) • Organiza]ia Na]iunilor Unite (United Nations Organization) • Oficiul Registrului Na]ional al Informa]iilor Secrete de Stat • Programul de Analiz\.n sud-estul Europei (South East Cooperation Initiative) • Reuniunea Mini[trilor Ap\r\rii din sud-estul Europei (South-East Defense Ministerial) • Brigada Multina]ional\ de Pace din sud-estul Europei .

n Bosnia [i Her]egovina (Stabilization Force for Bosnia and Herzegovina) • Comandamentului Suprem al For]elor Aliate din Europa (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) • Brigada Multina]ional\ cu Capacitate de Lupt\ Ridicat\ a For]elor ONU .n sud-estul Europei (South East Europe Co-operation Process) • Grupul Director pentru Cooperare .n Domeniul Securit\]ii .SEECAP SEECP SEEGROUP SEEI SEESTAFF SEDM-CC SFOR SHAPE SHIRBRIG SMG/ MStM SOFA SPCR STANAVFORMED START STRIKFORSOUTH TNP UE (South-East European Brigade) • Documentul comun de evaluare a dificult\]ilor [i oportunit\]ilor privind securitatea regional\ .n sudestul Europei (South East Europe Common Assessment on Regional Security Challenges Opportunities) • Procesul de Cooperare .n A[teptare (UN Standby High Readiness Brigade) • Statul Major General/ Marele Stat Major (General Staff) • Conven]ii asupra Statutului For]elor (Status of Forces Agreements) • Înaltului Comitet Politic Înt\rit (Senior Political Committee Reinforced) • Gruparea naval\ permanent\ NATO din Marea Mediteran\ (Standing Naval Force Mediterranean) • Tratat asupra reducerii armamentelor strategice (Strategic Arms Reduction Treaty) • Comandamentul For]ei de Lovire din sudul Europei (Naval Striking and Support Forces) • Tratatul de neproliferare nuclear\ (Non-Proliferation Treaty) • Uniunea European\ (European Union) .n sud-estul Europei (South East Europe Security Cooperation Steering Group) • Ini]iativa NATO pentru Europa de Sud-Est (South East Europe Initiative) • Schimbul de personal din domeniul securit\]ii frontierelor (Exchange of Border Security Personnel in South East Europe) • Comitetului de Coordonare al Procesului Reuniunilor Mini[trilor Ap\r\rii din Europa de sud-est (Coordination Committee of South-East Defense Ministerial) • For]a de Stabilizare .

UNHCR UNIKOM UNMIK USAREUR USCENTCOM USEUCOM VCC WEU • :naltul Comisar ONU pentru Refugia]i (United Nations High Commissioner for Refugees) • Misiunea Na]iunilor Unite de Observare pentru Irak [i Kuweit (United Nations Observer Mission in Iraq and Kuweit) • Misiunea Administra]iei Ad-interim a Na]iunilor Unite .n Kosovo (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) • Comandamentul For]elor Terestre ale SUA din Europa (United States Army Europe) • Comandamentului Central al Statelor Unite ale Americii (United Sates Central Command) • Comandamentul Armatei Americane din Europa (United States Europen Command) • Comitetul de Coordonare [i Verificare al NATO (Verification Co-ordinatin Committee) • Uniunea Europei Occidentale (Western European Union) .

anume drumul Rom=niei spre NATO . rod al unui efort de echip\. Volumul de fa]\ pune . Acest volum.n domeniul securit\]ii.n tratarea evenimentelor majore.n perioada 1989-2004. s\ fac\ aceast\ doz\ c=t mai mic\.n arhitectura european\ de securitate. dup\ opinia mea. astfel . reprezint\ o provocare pentru orice colectiv de autori.n mediul interna]ional c\ruia . a reu[it s\ surprind\ semnifica]ia important\ a unor decizii interne [i jaloanele majore ale reformei ample prin care au trecut armata [i societatea rom=neasc\. deopotriv\ a unei orient\ri tradi]ionale .n misiunile interna]ionale. Individualitatea acestei c\r]i se bazeaz\ at=t pe abordarea exhaustiv\ a marilor etape din strategia pentru integrare euroatlantic\ a Rom=niei.n Alian]\. demersul strategic rom=nesc este . fie [i sub forma poate @. c=t [i pe o gril\ de lectur\ propus\ cititorului care .nc\ de atunci ca expresie. .nalt\ acurate]e [i o abordare competent\ .nc=t orizontul de cunoa[tere s\ fie c=t mai cuprinz\tor.ntreg parcursul o . un efort de selec]ie din imensitatea evenimentelor consumate implic\ o doz\. :n lipsa unor garan]ii de securitate [i pe fondul existen]ei unui context regional instabil. ocultat\ de perioada comunist\ [i ca rezultat al unui examen lucid al evolu]iei interna]ionale.i e parte component\. aceasta fiind unicul model de modernizare [i racordare la valorile europene autentice.n eviden]\ maturitatea liderilor care au . Rom=nia se afla la . mai mare ori mai mic\.nceputul anilor '90.ncercat [i reu[it.nvechit\# a unei cronologii.ncadrat . De la .PREFA}| Un volum care propune o privire de ansamblu asupra istoriei post-revolu]ionare a Rom=niei. c=nd ]ara noastr\ s-a impus ca un participant constant [i pe care se poate baza Alian]a Nord-Atlantic\ . Trebuie remarcat\ str\duin]a major\ de a cristaliza o viziune de perspectiv\ asupra strategiei de securitate na]ional\. de subiectivitate.[i men]ine pe . Totdeauna. Este meritul colectivului de autori de a fi . Cu alte cuvinte. chiar insignifiant\.i faciliteaz\ accesul la o evaluare cu caracter strategic. c=nd Rom=nia lua primele decizii importante pentru supravie]uirea . Cu o asemenea tem\ generoas\. orice demers se confrunt\ cu probleme de natur\ documentar\ [i conceptual\.nceputul anilor ‘90 .ntr-un vacuum de securitate regional\ [i p=n\ la anii din urm\.n]eles c\ singura [ans\ de reu[it\ o are op]iunea pentru integrarea Rom=niei .n fa]a unor decizii importante privind rolul s\u . Op]iunea pentru NATO s-a impus . cartea .

:n acela[i timp. [i comunitatea euroatlantic\. documentat. :n al treilea r=nd. Lucrarea genereaz\ multiple perspective pentru .[i asum\ rolul de produc\tor de securitate pentru o regiune fr\m=ntat\ [i tensionat\ cum este zona Balcanilor [i.n Afacerile Militare [i noului mediu de securitate. Cititorul c\r]ii nu va . nu .n]elegerea strategiei Alian]ei Nord-Atlantice axat\ pe dialog. urm\rirea transform\rii NATO contribuie la conturarea mai precis\ a muta]iilor care au survenit . cronologia rela]iilor Rom=nia-NATO ofer\. care treptat se va transforma . Rom=nia a . .n domenii precum> opera]ii umanitare. a interesului pentru schimb\rile survenite [i pentru rolul unor factori de putere .n ultimul r=nd.ntre Rom=nia. cooperare [i l\rgire [i. Acest nou rol. de asemenea.n ce mai ample .n care.n eviden]\ sensul ascendent de progres [i mai ales de diversificare a obiectivelor comune asumate de cele dou\ p\r]i.n care Rom=nia a . se intensific\ [i se dezvolt\ analiza amenin]\rilor [i riscurilor. ca viitor membru al Alian]ei.n teren. treptat. . de sprijin al p\cii. unde se poate remarca o cre[tere.n arhitectura de securitate european\. dovezile convergen]ei din ce . caracteristic\ actualului stadiu al Revolu]iei .n]eles s\ devin\ un actor credibil pe planul securit\]ii interna]ionale. Rom=nia . an de an. a fost un factor continuu pentru impulsionarea reformei . Cartea demonstreaz\. a noilor riscuri de securitate din epoca post-R\zboi Rece. . :n al doilea r=nd. .n fa]a unor provoc\ri globale.ntr-un element de strategie na]ional\.n istorie privind transformarea unei alian]e militare . propune un model de tranzi]ie unic . de apropiere rapid\ de comunitatea euroatlantic\ poate promova stabilitatea [i securitatea pe continent.n]eles c\ numai printr-o strategie de securitate cooperativ\. acolo unde militarii rom=ni s-au remarcat . dup\ cum reiese [i din r=ndurile acestui volum. [i prin rezultatele . participarea la . cultura strategic\ rom=neasc\ identific\ treptat acele tipuri de politici necesare tranzi]iei [i mai ales reformei din structurile militare. Primul este cel legat de percep]ia privind contextul strategic. a fost apreciat prin recunoa[teri oficiale.n cadrul armatei.n special la capitolul privind noile riscuri de securitate.n teatrele de opera]ii. faptul c\ .n zona euroatlantic\. Pe toate cele trei niveluri de analiz\. :n planul dialogului politic dintre Rom=nia [i NATO cartea scoate .n]elegerea complexit\]ii procesului de tranzi]ie de la o armat\ de mas\.n cadrul unor misiuni interna]ionale.n aria l\rgit\ a M\rii Negre. Volumul de fa]\ reliefeaz\ [i modul . defensiv\. Consensul politic intern care a existat permanent. spre o armat\ de securitate.ntr-o institu]ie apt\ s\ r\spund\ provoc\rilor secolului XXI. pentru . pe un plan mai general.Analiza comparativ\ a documentelor programatice rom=ne[ti eviden]iaz\ o dinamic\ a tranzi]iei la trei niveluri.nt=rzia s\ identifice modul pragmatic .

ncununat cu succes. GEORGE CRISTIAN MAIOR Secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din Ministerul Ap\r\rii Na]ionale .gestionarea unor crize [i. nu .ntr-unul din posibilele modele pentru . participarea .n]elegerea efortului colectiv na]ional de transformare [i reform\ societal\. demers . volumul de fa]\ se constituie . A[adar. Dr.n ultimul r=nd. Felicit colectivul de autori care s-a dedicat cu profesionalism unei teme de importan]\ major\ pentru cercetarea [tiin]ific\ rom=neasc\ [i sunt convins c\ lucrarea de fa]\ va avea destinul meritat.n cadrul unor coali]ii interna]ionale. de modernizare a ]\rii.

. . Acest fapt a devenit posibil at=t datorit\ schimb\rilor structurale petrecute .nt=lnirii la nivel . c=t [i transform\rilor profunde intervenite . :n cele din urm\. sintetiza. de participarea ampl\ la activit\]i ale Parteneriatului pentru Pace (din 1994) [i de contribu]ia la toate misiunile NATO desf\[urate out of area dup\ încheierea R\zboiului Rece. ale statului de drept [i economiei de pia]\. Comunicatul c\tre ]ar\ al Frontului Salv\rii Na]ionale. economice [i de securitate. f\c=nd posibil drumul ireversibil spre comunitatea euroatlantic\ a fost Revolu]ia din Decembrie 1989. .n primul r=nd cele privitoare la Tratatul de la Var[ovia#1. Punctul 9 spunea> @Vom respecta angajamentele interna]ionale ale Rom=niei. refuza men]inerea sa . a actului de desfiin]are a Tratatului de la Var[ovia a fost deopotriv\ semnul unor transform\ri geopolitice de anvergur\ pe e[ichierul interna]ional [i dovada clar\ c\ Rom=nia. Evenimentul intern care a schimbat radical cursul istoriei Rom=niei.n cele 10 puncte ale sale. Acestea din urm\ au fost marcate de @Declara]ia de la Londra# din 6 iulie 1990 [i de @Noul concept strategic al Alian]ei#.nalt a Consiliului Nord-Atlantic de la Roma din 7-8 noiembrie 1991.STUDIU INTRODUCTIV Aderarea la NATO a reprezentat un obiectiv constant al politicii externe a Rom=niei . ap\rut pentru a edifica o punte . ca [i alte state ex-comuniste.n acel moment. La 20 decembrie 1991 s-a desf\[urat la Bruxelles reuniunea inaugural\ a unui organism nou al NATO.n alte state foste comuniste. difuzat la 22 decembrie 1989.n Rom=nia [i . [i exprima astfel voin]a de a se racorda. economice [i sociale [i a fost jalonat de realizarea a patru Planuri Na]ionale de Aderare (din 1999). întrunind permanent adeziunea imensei majorit\]i a popula]iei ]\rii [i . Drumul Rom=niei spre NATO a însemnat un proces complex care a cuprins toate domeniile vie]ii politice. la spa]iul euroatlantic al valorilor democratice. noua orientare a politicii Rom=niei spre valorile democra]iei. ceea ce era conform situa]iei geopolitice . c=t mai grabnic.ntemeindu-se pe un veritabil consens politic na]ional. Reuniunea inaugural\ a NACC cuprindea.n Alian]a Nord-Atlantic\.n orbita URSS.n ultimii 14 ani.ntre statele NATO [i cele ale fostului Tratat de la Var[ovia .n scopul stabilit\]ii euroatlantice> Consiliului de Cooperare Nord Atlantic\ (NACC). adoptat cu prilejul . practic spre valorile fundamentale ale culturii [i civiliza]iei euroatlantice. la 1 iulie 1991. semnarea la Praga.

:n preajma primului R\zboi Mondial.nv\]\mintele desprinse din r\zboaiele balcanice. Spa]iul sus-numit a fost [i este situat . anume destinul comun al acestui spa]iu european..n epoca modern\.n]elegerii . . aleg=nd alian]a cu Antanta la care aderase [i Rusia.n toat\ Europa EstCentral\.n domeniul securit\]ii a fost depotriv\ limpede.n timpul regimului comunist. . circumstan]ele existente (practic ocupa]ia militar\ rus\) au creat la Bucure[ti percep]ia c\ Rusia ]arist\ constituia principala amenin]are la adresa integrit\]ii teritoriale a Rom=niei. A[adar. 1964 – episodul declara]iei anti-hegemonice a partidului comunist. inclusiv Rom=nia. ]inte ale unei .n direc]ia Vest. acest .i desp\r]ea. ele nu f\ceau altceva dec=t s\ porneasc\ de la o premis\ real\.l plaseaz\ . :n perioada interbelic\.n cauz\ (pentru a lua . au constituit. [i Germania [acum Uniunea European\]. Matricile de securitate [i ap\rare a Rom=niei post-1878 p=n\ la 1947 relev\ aceast\ realitate istoric\. 1968 – protestul fa]\ de invazia Pactului de la Var[ovia .ncerc\ri de organizare la nivel regional care s\ anihileze/evite consecin]ele competi]iei . propensiunea Rom=niei spre Vest . echipa din jurul pre[edintelui Gorbaciov era con[tient\ de fragilitatea solidarit\]ii Rom=niei cu URSS [i de pericolul unei reorient\ri decisive a ei . Rom=nia este h\r\zit\ obiectiv unui destin regional.n cursul celui de-al doilea r\zboi mondial. ceea ce . Cea de a doua precizare se refer\ la faptul c\. Ulterior. mai ales dup\ .ntre ace[tia pe seama spa]iului ce .ntre vecinii puternici sau . Take Ionescu – organizare de la Baltica la Marea Egee – sau denumirea de @sistem francez de alian]e#. aceast\ irepresibil\ tendin]\ natural\ c\tre Vest a impus echipelor conduc\toare succesive o acomodare cu imperativele ei (a se vedea momentele 1958 – retragerea trupelor sovietice.ntre doi gigan]i geopolitici (Rusia.n Cehoslovacia). Rom=nia [i-a reconsiderat op]iunile de politic\ extern\ [i de securitate.n leg\tur\ cu op]iunea euroatlantic\ a Rom=niei. la Vest). :n perioada final\ a regimului comunist de la Moscova. Imediat dup\ r\zboiul de independen]\ din 1877-1878. Fie c\ planurile . . cu deosebire . precum [i .n a[a-numitul istm ponto-baltic. Racordarea statelor foste comuniste la NATO intrase deja .n domeniul realit\]ii. pe l=ng\ mini[trii de externe [i al]i reprezentan]i din 16 ]\ri NATO.n considerare doar epoca post-primul R\zboi Mondial) au purtat semn\tura ministrului de Externe rom=n. Prima se refer\ la faptul c\ tendin]a natural\ a Rom=niei independente a fost racordarea la Vest. pe fondul nemul]umirilor [i frustr\rilor resim]ite de popula]ie fa]\ de realit\]ile socio-economice ale lumii socialiste [i a spiritului de solidaritate cu lumea romanic\ occidental\2.n cadrul s\u. Dou\ preciz\ri se impun din capul locului . Acest lucru nu a sc\pat hegemonului sovietic. Statele din istmul ponto-baltic. [i delega]i din nou\ ]\ri ale Europei Centrale [i de Est. de dimensiuni mici-mijlocii. la Est.ntr-o permanent\ tensiune.

ntre statele admise . a . @interesele occidentale# [i @rela]ia cu Rusia#3. aceia[i care au modelat politica extern\ a ]\rii noastre timp de peste un secol> @performan]ele na]ionale#. iar .n constituirea [i activarea @Grupului de la Vilnius#. format din cele zece state ale spa]iului . ce poate fi men]inut doar prin cooperare [i concertare permanent\. mai recent. stabilite prin @Studiul privind l\rgirea NATO# din septembrie 1995. eforturile de integrare în NATO au cunoscut o intensificare deosebit\. deja orientat\ spre Vest.destin regional exclude izolarea fa]\ de orientarea general\ a statelor vecine [i implic\ racordarea la aceasta. . cu prilejul summit-ului de la Bruxelles din ianuarie 1994. Eforturile de îndeplinire a criteriilor pentru integrarea în Alian]a Nord-Atlantic\. S-a remarcat faptul c\ strategia Rom=niei de aderare la Organiza]ia Tratatului Atlanticului de Nord a fost bazat\ pe trei factori. . Rom=nia a primit la Summit-ul de la Madrid. Rom=nia.n paralel cu trecerea la economia de pia]\ func]ional\.n]eleg=nd c\ securitatea este un bun comun.n vara anului 2003. Ea s-a impus limpede at=t . Este semnificativ faptul c\ Rom=nia a fost primul stat care.n noile circumstan]e ale epocii post-R\zboi Rece. Acesta din urm\. @intr=nd# . la 26 ianuarie. un statut special.nc\ din 1990 ca obiectiv posibil [i precizat\ ferm din 1993. inclusiv prin semnarea tratatului de baz\ .n iulie 1997.nceput extensia spre Est. a militat . Identificat\ . lansat la ini]iativa Alian]ei Nord-Atlantice.n era post-R\zboi Rece.n participarea la MAP or. finalitatea regional\ comun\ s-a manifestat vizibil .n discu]ie.naintea Summit-ului de la Praga pentru extinderea NATO [i consolidarea @por]ilor deschise” pentru l\rgirea Alian]ei oferind cel mai recent [i str\lucit exemplu de subsidiaritate [i destin regional. Merit\ subliniat\ solidaritatea statelor foste comuniste din Europa Central-Estic\ .n condi]iile instabilit\]ii specifice flancului sudic al Alian]ei [i a importan]ei bazinului M\rii Caspice pentru aprovizionarea Europei cu resurse energetice. indivizibil.n primul val de extindere al NATO .n istmul ponto-baltic. Neaflat\ . acela de . C=nd NATO a .n rela]ia cu Federa]ia Rus\ am consolidat o normalizare a rela]iilor.n planul rela]iilor externe am convins statele aliate de importan]a geostrategic\ a Rom=niei .n procesul de preg\tire a ader\rii la NATO. . elaborat de Alian]\. A[adar. au fost apreciate în mod pozitiv de statele membre NATO. acestea . aderarea la NATO s-a impus a[adar ca fiind singura alternativ\ viabil\ de securitate a Rom=niei. . a semnat Documentul-cadru al parteneriatului.nt\rit cursul euroatlantic regional.n adeziunea statelor din acest spa]iu la Parteneriatul pentru Pace. pe fondul aspira]iei comune de a se al\tura NATO. . Odat\ cu aderarea la programul Parteneriatului pentru Pace. :n plan intern s-a realizat consolidarea democra]iei [i a statului de drept.

Pozi]ia noastr\ f\r\ echivoc .n mod indubitabil. cu . a fost fireasc\. Programul cuprinde repere clare de ac]iune pentru atingerea acestui obiectiv.n evolu]ia situa]iei interna]ionale . al\tur=ndu-se coali]iei interna]ionale antiteroriste [i ac]ion=nd ca membru de facto al NATO. Atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 . la sediul Alian]ei. pentru consolidarea [i extinderea sistemului . pentru asigurarea ap\r\rii Rom=niei.mpotriva SUA au reprezentat o piatr\ de hotar . finalizat la . Ulterior. . :n septembrie.nal]i oficiali din statele NATO. .ncurajare a eforturilor necesare pentru aderarea efectiv\ la Alian]\. iar Parteneriatul Strategic cu SUA. Ion Iliescu. declan[area ostilit\]ilor din provincia s=rb\ Kosovo [i interna]ionalizarea conflictului au fost evenimente care au dus la afirmarea pozi]iei Rom=niei de @security provider# în aceast\ regiune [i la amplificarea [anselor sale de a accede la statutul de membru cu drepturi depline al Alian]ei NordAtlantice. .n perioada postR\zboi Rece. acela[i an. la Summit-ul de la Praga (noiembrie 2002). Iar vizita pre[edintelui SUA. :n programul de guvernare 2001-2004 elaborat de noul executiv de la Bucure[ti se preciza c\ aderarea la NATO este esen]ial\ pentru consolidarea stabilit\]ii [i securit\]ii na]ionale. liderii Alian]ei Nord-Atlantice stabilind un @Plan de Ac]iune pentru Aderare# (MAP).nceputul anului 2004. a fost un semn de recunoa[tere [i sprijin pentru reformele interne politice [i economice. Din 2001. imediat dup\ Summit [i mesajul s\u adresat poporului rom=n au avut o semnifica]ie aparte. Sprijinul politico-diplomatic [i logistic acordat de c\tre Bucure[ti Alia]ilor . rolul geopolitic [i geostrategic al Rom=niei . precum [i o dovad\ a importan]ei pozi]iei strategice a Rom=niei pentru Alian]a Nord-Atlantic\. de . De altfel. în urma discu]iilor pe care Pre[edintele Rom=niei. procesul de aderare a fost analizat [i amplificat [i s-au redefinit parametrii politici.n cadrul Alian]ei devenind tot mai evident.n noiembrie 2003. Rom=nia a adoptat o pozi]ie responsabil\. primul s\u MAP. care a urm\rit nu numai modernizarea [i dinamizarea sistemului politic rom=nesc. strategici.n timpul campaniei militare din Iugoslavia s-a constituit. Un moment important pe drumul ader\rii la NATO a fost revizuirea Constitu]iei. Rom=nia a prezentat la Bruxelles.n cadrul frontului interna]ional antiterorist a fost perceput\ favorabil de statele NATO. al\turi de Slovenia. A urmat procesul ratific\rii de c\tre cei 19 membri ai Alian]ei a protocoalelor de aderare la NATO a statelor invitate. al\turi de alte [ase state.ntr-o dovad\ a ata[amentului Rom=niei fa]\ de NATO. la Summit-ul de la Washington. . militari ai candidaturii la NATO. George W.candidat favorit la urm\toarea rund\ de extindere. la Bucure[ti. Rom=nia a fost din nou nominalizat\ în fruntea listei statelor candidate. la Bucure[ti. Bush. semnat imediat dup\ Summit.n 1999. Invitarea Rom=niei s\ adere la NATO. [i membrii Guvernului le-au avut cu secretarul general al NATO. pentru admiterea în NATO.

Succesul ader\rii demonstreaz\ for]a consensului politic asupra celei mai importante teme de politic\ extern\ rom=ne[ti – integrarea euroatlantic\. rodul unor ani de eforturi sus]inute pentru consolidarea democra]iei [i statului de drept. nu . pre[edintele Rom=niei declara> @În anii de preg\tire a ader\rii poporul rom=n a . construirea statului de drept [i a structurilor economiei de pia]\. securit\]ii [i stabilit\]ii reprezint\ triumful valorilor împ\rt\[ite în egal\ m\sur\ de NATO [i Uniunea European\. accentuarea descentraliz\rii administrative. elaborarea unui set de garan]ii constitu]ionale [i a unui cadru legislativ puse în slujba cet\]enilor României#5. la 26 februarie 2004. Acest proces a însemnat.ntotdeauna u[or de anticipat. înt\rirea democra]iei.de garan]ii constitu]ionale în domeniul drepturilor [i libert\]ilor cet\]ene[ti. Dob=ndirea calit\]ii de membru plin al Alian]ei Nord Atlantice este o împlinire la care au contribuit toate for]ele politice [i guvern\rile de dup\ 1989 [i. Cet\]enii ]\rii au înv\]at. bazat doar pe îndeplinirea unor criterii minimale. birocra]iei [i mentalit\]ilor învechite. Ea s-a corelat cu obiectivele privind preg\tirea pentru integrarea în Uniunea European\. deopotriv\. Desigur. opinia public\ responsabil\. de lupt\ împotriva corup]iei. Procesul de accedere la NATO a reprezentat [i declan[area unei ac]iuni sistematice. :ntruc=t preg\tirea ader\rii la . politico-diplomatice. s\ pre]uiasc\ la adev\rata sa valoare abordarea consensual\ a problemelor care ]in de viitorul României. în primul rând. militare [i economico-sociale. aderarea nu a fost un proces mecanic. Men]ion\m [i adoptarea. av=nd consecin]e profunde. în to]i ace[ti ani. într-o lume în rapid\ [i permanent\ schimbare#4. de c\tre cele dou\ Camere ale Parlamentului a proiectului Legii pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord.n unanimitate. Aderarea deplin\ la NATO este un moment ce egaleaz\ marile momente ale istoriei Rom=niei. Ne afl\m la cap\tul unui proces care a permis României s\ se desprind\ definitiv [i irevocabil de acea perioad\ care a însemnat ruperea de evolu]ia sa fireasc\ al\turi de familia na]iunilor membre ale comunit\]ii euroatlantice.nv\]at importan]a solidarit\]ii [i concentr\rii eforturilor întregii na]iuni pentru reu[ita proiectului strategic al României la integrarea sa european\ [i euro-atlantic\. Aderarea este consecin]a fireasc\ a unui profund proces de acumul\ri ale societ\]ii rom=ne[ti. Este rezultatul emblematic al unui efort profund de schimbare din temelii a întregii societ\]i române[ti. Cu aceast\ ocazie. . ci [i reflectarea viitorului statut al Rom=niei de membru cu drepturi depline al NATO [i UE. Pentru c\ dezvoltarea democra]iei. – a[a cum l-a caracterizat pre[edintele Rom=niei – @recuperarea valorilor democra]iei. de asanare a societ\]ii române[ti de acele fapte [i fenomene contrare statului de drept [i valorilor occidentale. s\ lucreze împreun\ pentru afirmarea intereselor noastre de securitate.

cerin]ele conceptului strategic NATO. Iar un mediu economic s\n\tos.n Alian]\ materializeaz\ l\rgirea NATO de la @Baltica la Marea Neagr\# [i gurile Dun\rii. :n condi]iile existen]ei unui nou . anul accederii la Parteneriatul pentru Pace. [i dup\ 1999.nc=t s\ se pun\ în concordan]\ structural\ resursele cu obiectivele [i urm\rirea ob]inerii de rezultate concrete. . predictibil\ [i stabil\.n istoria sa. De asemenea. al\turi de celelalte [ase candidate din regiune. De fapt. palpabile. Integrarea Rom=niei . anul 2000 este un alt reper esen]ial al amplific\rii procesului de reform\ a organismului militar al ]\rii. fundamentat\ pe o dezvoltare economic\ durabil\. A fost ad=ncit\ conceptualizarea particip\rii ]\rii la ap\rarea colectiv\ [i opera]ionalizarea for]elor alocate Alian]ei – un nucleu de for]e [i capabilit\]i militare care fac acum din Rom=nia cel mai important contributor dintre statele invitate. Asia Central\ [i Caucaz. consolidarea [i extinderea parteneriatului cu ]\ri importante din Balcani. Ea . cu influen]a sa zonal\. anul primului MAP. Aderarea semnific\ stabilitate democratic\. dar [i de securitate regional\ vor avea o influen]\ hot\r=toare în perceperea României. Rom=nia . are semnifica]ie [i pentru Alian]\. cur\]at de birocra]ie [i ilegalit\]i.mplinirea destinului euroatlantic al ]\rii.nt\re[te flancul sudic al Alian]ei.n NATO. diplomatic. Iar garan]iile de securitate primite . modernizare [i reform\. s-au avut . :ntr-un timp foarte scurt a fost reg=ndit planul de aderare la NATO. armata a avut mereu [i are o contribu]ie major\ la . astfel .n aceast\ parte a lumii.n multiple planuri . al str\duin]ei sale de a atinge interoperabilitatea cu structurile Alian]ei Nord-Atlantice. Am putea spune c\.n concertul securit\]ii regionale [i interna]ionale. Aderarea Rom=niei la NATO reprezint\ [i un rezultat al achizi]iilor pe care armata rom=n\ le-a efectuat în procesul de restructurare.n vedere evaluarea amenin]\rilor la adresa securit\]ii na]ionale. reprezint\ un c=[tig pentru Alian]\. :nseamn\ consecin]a str\duin]ei [i devotamentului militarilor rom=ni. Iar cuprinderea unui stat de dimensiunile Rom=niei. geopolitic.n plan regional [i global.n conformitate cu noul ghid al carierei militare. dup\ 1994.politic. un climat de lini[te [i stabilitate social\. dar [i interesele de securitate ale Rom=niei . S-au considerat dezvoltarea institu]ional\ [i implementarea unui sistem modern de programare [i bugetare [i s-a perfec]ionat substan]ial managementul personalului . geostrategic [i nu numai. a[adar un rol sporit al Rom=niei .n noul context sunt f\r\ precedent . Noua calitate de membru al NATO înseamn\ prestigiu [i credibilitate pe plan interna]ional. acces egal al\turi de ceilal]i alia]i la dezbaterile [i deciziile politice [i militare esen]iale pentru securitatea european\ [i euroatlantic\. de c\tre mediile politice [i de afaceri din str\in\tate ca o ]ar\ sigur\. economic\ [i social\. cu un impact pozitiv asupra men]inerii p\cii [i stabilit\]ii .NATO a însemnat [i atingerea unor obiective de natur\ juridic\. cu resursele sale umane [i materiale.

iar for]ele sale armate particip\ activ la misiuni interna]ionale . :n prezent Rom=nia contribuie substan]ial la opera]iile NATO de sprijin al p\cii din Bosnia-Her]egovina. precum [i ameliorarea continu\ a sistemului de selec]ie [i recrutare a personanului7. Planificarea bugetar\ ]ine cont at=t de obiectivele asumate prin ciclurile MAP c=t [i de resursele limitate datorit\ perioadei de tranzi]ie pe care Rom=nia o str\bate. ilustrat de @Ghidul Carierei Militare# din anul 2001 [i focalizat pe obiective esen]iale. Progrese semnificative s-au realizat [i .n sistemul de ap\rare [i securitate colectiv\ al Alian]ei Nord-Atlantice. transparen]\ [i [anse egale de promovare pentru cei cu merite egale. pentru ap\rare. cât [i s\ participe la opera]iuni interna]ionale la mare distan]\ de acesta6. Ca o consecin]\ fireasc\. Dac\ . definirea func]iilor .mediu de securitate. sarcinilor [i fondurilor disponibile. În prezent. [i economia – prin planurile de mobilizare [i înzestrare – era organizat\ dup\ acelea[i principii. La . era o armat\ specific\ pentru R\zboiul Rece.000 de oameni.n conformitate cu gradele militare.n domeniul controlului civil asupra organismului militar. interoperabilitatea cu for]ele NATO. Pentru a o sus]ine. Era organizat\ [i dotat\ – ca marea majoritate a armatelor din fostul Pact de la Var[ovia – dup\ standardele mo[tenite din cel de-al doilea R\zboi Mondial. apt\ s\ se integreze . actualmente suntem . bazat\ pe conscrip]ie [i destinat\ exclusiv ap\r\rii teritoriale.n]eles necesitatea sporirii semnificative a eforturilor umane.ntr-o faz\ avansat\ a construc]iei unei armate de securitate [i ap\rare.n func]ie de priorit\]ile stabilite printr-un proces de evaluare a realit\]ilor existente [i scopurilor. capabili – prin restructurare [i opera]ionalizare – s\ apere atât teritoriul na]ional. materiale [i financiare pe care le implic\ accederea la NATO pentru reformarea armatei. reabilitarea corpului subofi]erilor [i mai[trilor militari. a unui procent de 2. aproximativ 2000 de militari rom=ni se afl\ disloca]i în teatre de opera]ii externe (inclusiv .n Irak. Societatea rom=neasc\ a .ndeplini criteriile de flexibilitate [i deschidere fa]\ de evolu]iile mediului strategic interna]ional. . exist=nd un dialog permanent [i rodnic . al\turi de unele dintre cele mai puternice for]e militare ale lumii.nceputul drumului spre NATO. adesea extrem de complexe.n afara grani]elor na]ionale.nainte de 1989 aveam strict o armat\ de ap\rare bazat\ pe o concep]ie autarhic\. Armata României.000.ntre civili [i militari pe tema planific\rii ap\r\rii [i repartiz\rii echitabile a rolurilor. ca parte a coali]iei de voin]\). programele esen]iale pentru reform\ au c\p\tat finalitate [i substan]\. cu un efectiv de aproape 400. precum reabilitarea carierei militare. Kosovo [i Afganistan. fapt reflectat . :n acest sens.n alocarea constant\ de c\tre guvern. Exist\ un sistem modern [i eficient de management al resurselor umane. militarii în uniform\ sunt sub cifra de 100. .38% din PIB. noul sistem de planificare a ap\r\rii a fost conceput spre a . Rom=nia nu mai percepe ast\zi nici un alt stat ca pe un poten]ial agresor.

n concertul secu- . numai în ultimii trei ani au fost desfiin]ate. f\r\ un efort asiduu de elaborare a unor documente programatice clare. transformate.a. cu statele din Balcanii de Vest. terorismului [i altor amenin]\ri globale sau regionale la adresa securit\]ii (criza energetic\ [i de materii prime. de acum . Aderarea presupune costuri ce decurg din angajamentele privind continuarea reformei.nainte. ceea ce oricum ar fi fost o utopie. ale prolifer\rii armelor de distrugere . amenin]\rile la adresa fiin]ei umane [i mediului . explozia demografic\ [i extinderea s\r\ciei. Desigur. care sunt indiscutabile. inclusiv prin participarea substan]ial\ la stabilizarea [i reconstruc]ia Irakului [i a Afganistanului. . ast\zi. va fi. Evident. ca instrument de promovare a securit\]ii [i stabilit\]ii în spa]iul euroatlantic.nconjur\tor [.Ca o expresie elocvent\ a eforturilor de restructurare a for]elor armate. un obiectiv constant al politicii externe. ci [i obliga]ii sporite.) Rom=nia are. Vor fi puse astfel în valoare voin]a manifestat\ constant de deschidere pe care o vom continua în rela]iile cu vecinii. regiunea Caucaz [i Asia Central\ sau la Sud-Est. comunitate c\reia ]ara noastr\ i-a apar]inut dintotdeauna prin cultur\ [i civiliza]ie. cu noua vecin\tate estic\ a Uniunii Europene [i în zona Orientului Mijlociu L\rgit. reorganizate [i nou înfiin]ate peste 370 de unit\]i8. Rom=nia .n mas\.n cazul asigur\rii individuale a securit\]ii.n condi]iile lumii contemporane. Rom=nia î[i . spre Republica Moldova [i Ucraina. aderarea nu presupune pentru România doar avantaje [i beneficii substan]iale. Dar aceste costuri vor fi oricum mai sc\zute decât . marea [ans\ de a contribui plenar [i responsabil la procesul aliat de decizie privind securitatea euroatlantic\ [i rolul NATO în secolul XXI. spre zona Orientului Mijlociu Extins. Aderarea la NATO [i UE constituie pentru ]ara noastr\ dou\ laturi inseparabile ale unuia [i aceluia[i proces> acela de integrare . Este evident c\ avem nu doar un interes strategic.n acest punct. capabile s\ asigure ap\rarea ]\rii [i s\ participe la opera]iunile de tip coali]ie în care se afl\ angajat\ ]ara. a unor acte normative consonante cu obiectivele [i misiunile NATO. Astfel. Rom=nia va r\m=ne activ\ în lupta împotriva terorismului. cu claritate. .nt\re[te rolul .[i propune s\ fie în continuare prezent\ în misiunile interna]ionale de men]inere a p\cii din Balcani [i s\ contribuie la consolidarea colabor\rii dintre NATO [i UE în sprijinul stabiliz\rii durabile a regiunii. economice [i de securitate.n comunitatea european\ de valori democratice. Consolidarea Parteneriatului pentru Pace.n elemente palpabile ale noii fizionomii a unit\]ilor [i marile unit\]i opera]ionalizate. de asemenea. O precizare necesar\ . ci [i obliga]ia moral\ de a sprijini propagarea valorilor democra]iei europene [i euroatlantice [i la Est de ]ara noastr\. a reconfigur\rii sistemului nostru militar. reforma armatei nu s-ar fi putut desf\[ura f\r\ armonizarea legisla]iei noastre cu legisla]ia ]\rilor membre NATO [i Uniunii Europene. Rezultate concrete ale acestui proces se exprim\.

n .ntreaga lume. Ia[i. 3 Dr. 57-81. Ionescu. Ia[i.si. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. p. p. ci . 19 ianuarie 2004. No. 6 Ioan Mircea Pa[cu. Discurs la sesiunea comun\ a celor dou\ Camere ale Parlamentului României dedicat\ adopt\rii proiectului de Lege pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord . p. 19 ianuarie 2004. @NATO Accession Strategy from Madrid to Prague#. in Larry L. Mihail E. Palm Beach. NOTE> 1 Libertatea. 19551989. 5 Ion Iliescu.edu/index. 26 februarie 2004. Portland.nceputul anului ’90. Alocu]iune cu ocazia Bilan]ului public al Ministerului Ap\r\rii Na]ionale . in Larry L. Romania and the Warsaw Pact. 7 Dr.cfm. Este consecin]a asum\rii vizionare a unui obiectiv strategic la .ntre 2000-2003. Cold War International History Project.ntre 2000-2003. Oxford. 23 decembrie 1989. George Cristian Maior. http>//wwics.rit\]ii nu numai . 2002. Alocu]iune cu ocazia Bilan]ului public al activit\]ii Ministerului Ap\r\rii Na]ionale . Discurs la sesiunea comun\ a celor dou\ Camere ale Parlamentului României dedicat\ adopt\rii proiectului de Lege pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord . The Center for Romanian Studies.Palatul Parlamentului. 203-216.ndeplinit. ast\zi deja . The Center for Romanian Studies.1. 4 Ion Iliescu. Portland.n regiunea de apartenen]\. .43. Watts (editor). Romanian Military Reform and NATO Integration. 2002. Pre[edintele României. 26 februarie 2004. @Personnel Management and Reconversion#. 8 General Mihail Popescu. Palm Beach. Pre[edintele României. Ioan Mircea Pa[cu. 2 Dennis Deletant. Oxford.Palatul Parlamentului. Watts (editor). Romanian Military Reform and NATO Integration. Working Paper.

.ntregul s\u.n]eles. Citatele sunt redate cu litere italice (cursive). bine. . un set de abrevieri (derivate. cu aspectele sale conceptuale [i doctrinare. studii de specialitate.ntrebuin]\rii for]elor . lucr\ri [tiin]ifice.nzestr\rii. din limba englez\). Pentru a facilita lectura cititorului. actuala carte .n planurile moderniz\rii conducerii.mbrac\ un arc de timp semnificativ pentru integrarea ]\rii . lucrarea prezint\ pe larg problematica militar\ a integr\rii.n paranteze.n conformitate cu standardele NATO. .n plan politic. organiz\rii.a.n . precum [i o bibliografie cuprinz=nd principalele surse de documentare> documente cu caracter politic. inclusiv al Rom=niei.n\l]\rii steagului NATO . site-uri internet [. Lucrarea cuprinde 37 de anexe care redau c=teva din cele mai importante documente politico-diplomatice sau militare interne [i interna]ionale.n teatrele de opera]ii. reviste de profil.ntr-un institut de cercetare al armatei.n Alian]a Nord-Atlantic\. comunicate ale agen]iilor de pres\ interne [i interna]ionale. articole de pres\. preg\tirii [i . Fiind elaborat\ . de asemenea. reformei armatei .NOT| ASUPRA EDI}IEI Lucrarea se adaug\ altor apari]ii editoriale care abordeaz\ procesul de aderare a Rom=niei la NATO [i care. . .n ansamblu. surse de informa]ie. precum [i a . Spre deosebire de acestea. ce au jalonat procesul de aderare.n fa]a sediului Parlamentului din Bucure[ti. Cititorii pot g\si.n domeniile politicii de ap\rare. diplomatic [i militar. secven]ial sau .n organiza]ie.n general.ntre Revolu]ia Rom=n\ din 1989 [i 2 aprilie 2004 – ziua arbor\rii la sediul NATO a drapelelor celor [apte noi state membre. juridic sau militar. au constituit. Lucrarea se dore[te a fi un util instrument de lucru pentru orice analiz\ interdisciplinar\ care abordeaz\. cu caractere diferite (aldine) fa]\ de datele (prezentate cu litere normale) viz=nd evolu]iile rom=ne[ti . pentru colectivul de autori.n momentul integr\rii depline . iar sursele acestora sunt men]ionate . unul din procesele esen]iale ale devenirii Rom=niei la cump\na dintre milenii> apropierea de NATO p=n\ . cuprins . autorii au considerat util s\ prezinte informa]ii privitoare la evolu]iile NATO. dar [i cu implica]iile .

1989 .

.mpotriva lui Nicolae Ceau[escu. conform principiului reciprocit\]ii. Aniversarea a patru decenii de la semnarea Tratatului Atlanticului de Nord este marcat\ printr-o reuniune extraordinar\ a Consiliului Atlanticului de Nord [i diverse ceremonii desf\[urate at=t la sediul NATO. Se desf\[oar\.n activit\]ile militare. Mihail Gorbaciov ajung la o serie de . la Bruxelles. 4 decembrie.nt=lnirea la nivel . 4 aprilie.ndreptat\ . Se desf\[oar\ [edin]a Comitetului Politic Executiv al CC al PCR [i teleconferin]a .ncrederii . dincolo de caracterul s\u pur simbolic. reuniunea Conferin]ei pentru Securitate [i Cooperare . fapt ce marcheaz\ sf=r[itul diviz\rii Europei. respectiv.Rom=nia-NATO – 1989 N 35 6-8 martie. Liderii celor dou\ superputeri.n acest eveniment. SUA [i URSS.n revolt\ .mpotriva evacu\rii for]ate a pastorului protestant Laslo Tökes. La Timi[oara are loc o manifesta]ie de protest la care particip\ c=teva sute de persoane.nl\turat zidul Berlinului. care avea s\ duc\ la apari]ia unei Europe libere [i unite. Treptat. George Bush [i. Este . 17 decembrie.n Europa. reuniunea la nivel .nceperii negocierilor asupra for]elor armate conven]ionale [i adopt\rii unor noi m\suri de sporire a . Aceast\ ini]iativ\ prevede ca ]\rile participante s\-[i deschid\ spa]iile aeriene [i s\ autorizeze survolarea teritoriului lor. Mihail Gorbaciov. Pre[edintele american George Bush propune aplicarea unui regim de @cer deschis# (@Open Skies#).n capitalele ]\rilor membre. consacrat\ .nalt americano-sovietic\. manifestarea se transform\ . prilej cu care pre[edintele George Bush informeaz\ participan]ii asupra convorbirilor purtate la Malta cu pre[edintele URSS. . pentru cre[terea transparen]ei [i . 8-10 noiembrie.ntre NATO [i Organiza]ia Tratatului de la Var[ovia (@. 12 mai.n Europa (CSCE) a mini[trilor afacerilor externe din cele 35 ]\ri membre.n care se condamn\ evenimentele de la Timi[oara.n 23#). 16 decembrie. c=t [i .ncrederii [i securit\]ii . la Viena. Negocierile pentru reducerea for]elor armate urmau s\ se desf\[oare . o etap\ a unui vast proces.n]elegeri privind rela]iile bilaterale. La Malta se desf\[oar\ . 2-3 decembrie. }\rile membre ale Alian]ei v\d . Are loc.n .nalt a Alian]ei Nord-Atlantice.

mpotriva regimului lui Ceau[escu.ntreaga ]ar\ ca momentul eliber\rii de tiranie [i comunism. 19-20 decembrie. opera]ie care se soldeaz\ cu peste 40 de mor]i [i aproximativ 240 de r\ni]i. 21 decembrie. Adunarea se transform\ . Se constituie Consiliul Frontului Salv\rii Na]ionale (CFSN). Dup\ c=teva ore.nsu[i valorile .n cadrul c\reia condamn\ manifesta]iile de la Timi[oara [i . cuplul Ceau[escu p\r\se[te capitala cu un elicopter. generalul-maior {tefan Gu[\. secretarul general al Alian]ei [i cu reprezentan]ii permanen]i ai ]\rilor membre. la fel ca la Timi[oara. ministrul sovietic al afacerilor externe. Eduard {evardnadze. Fuga dictatorului este interpretat\ . Vasile Milea. Se trece la reprimarea manifestan]ilor din Timi[oara. unde se .ntr-o revolt\ . :n comunicatul c\tre ]ar\ al CFSN. :n privin]a politicii externe. Pe linia dezghe]ului survenit .n seara zilei de 22 decembrie. prima forma]iune politic\ antitotalitar\. [eful Marelui Stat Major (MStM). 19 decembrie.n . For]ele de ordine intervin cu brutalitate. se precizeaz\ la punctul 1 din program> @abandonarea rolului conduc\tor al unui singur partid [i statornicirea unui sistem pluralist de guvern\m=nt# (vezi Anexa nr. Nicolae Ceau[escu instituie starea de necesitate pe . cer=nduse demisia lui Nicolae Ceau[escu. pentru integrare european\ [i euro-atlantic\> @:ntreaga politic\ extern\ a ]\rii s\ serveasc\ . Timi[oara devine primul ora[ liber de comunism al Rom=niei. Av=nd acordul ministrului Ap\r\rii Na]ionale. primul organism al puterii revolu]ionare. punctele 9 [i 10 al aceluia[i comunicat exprim\ voin]a politic\ a Rom=niei de a[i .mp\rt\[ite de statele democratice. care d\ publicit\]ii o proclama]ie.36 Rom=nia-NATO – 1989 N timp ce Nicolae Ceau[escu amenin]\ cu demisia sa din func]ia de secretar general al PCR. de a participa nemijlocit la ansamblul ac]iunilor destinate realiz\rii unit\]ii europene.n caz\rmi.nt=lne[te cu Manfred Wörner. 18 decembrie. La Timi[oara se declan[eaz\ grev\ general\.ntre cele dou\ superputeri. Este prima vizit\ la sediul NATO a unui ministru sovietic.ntreg teritoriul ]\rii [i convoac\ o nou\ [edin]\ a Comitetului Politic Executiv. Nicolae Ceau[escu organizeaz\ o mare adunare popular\ . Se constituie Forumul Democratic Rom=n.ncearc\ s\ ob]in\ sprijinul bucure[tenilor. Manifesta]ia din Bucure[ti se extinde. ordon\ trupelor armatei s\ se retrag\ . efectueaz\ o vizit\ la sediul NATO. La Bucure[ti. dat publicit\]ii .1). 22 decembrie.

So]ii Ceau[escu sunt aresta]i l=ng\ T=rgovi[te. :n componen]a MApN trec Departamentul Securit\]ii Statului [i alte organe din subordinea Ministerului de Interne. . .# (MAE [i MApN Rom=nia-NATO. Prin decret CFSN. 26 decembrie.n lume. 27 decembrie.n cadrul c\reia este adoptat Decretul-Lege nr. 1996.n frunte cu Petre Roman< generalul-locotenent Nicolae Militaru este numit ministru al Ap\r\rii Na]ionale. Continu\ lupta for]elor revolu]ionare cu elemente loiale regimului Ceau[escu. judeca]i [i condamna]i la moarte.. Este ales Biroul Executiv al CFSN.. av=ndu-l ca pre[edinte pe Ion Iliescu. Bucure[ti.n procesul de construire a unei Europe unite. prieteniei [i p\cii .Rom=nia-NATO – 1989 N 37 promov\rii bunei vecin\t\]i. p. Carte Alb\.53) 23-25 decembrie. 28 decembrie. . integr=ndu-se . organizarea [i func]ionarea acestui organism [i a consiliilor teritoriale ale FSN. Sergiu Celac este numit .2 privind constituirea. Prin decret al CFSN se formeaz\ un nou guvern.n func]ia de ministru al Afacerilor Externe. Are loc prima plenar\ a CFSN.

1990 .

Roland Dumas. reprezentat\ de generalul-locotenent Vasile Ionel. secretarul de stat al SUA. vicecancelar [i ministru federal de externe al Republicii Federale Germania.n timpul c\reia are convorbiri cu Ion Iliescu.Rom=nia-NATO – 1990 N 41 10-11 ianuarie. la Bucure[ti. av=ndu-l ca pre[edinte pe Ion Iliescu. sunt prezentate doctrinele militare ale statelor respective (orient\ri. Se desf\[oar\.l determin\ pe secretarul . format prin restructurarea CFSN.5 februarie.ncredere [i securitate . primadjunct al ministrului Ap\r\rii Na]ionale [i [ef al MStM. :ntr-o cuv=ntare ]inut\ la Berlin. Evenimentele din anul 1989 . efectueaz\ o vizit\ oficial\ . de discu]ii privind conflictele regionale [i de asigurare a ajutorului [i expertizei necesare noilor na]iuni democratice din Estul Europei#.n structurile puterii a forma]iunilor politice din acel moment. 8 februarie. La Tribunalul Municipiului Bucure[ti este . 6 februarie. Timi[oara [i Sibiu vizita lui Hans-Dietrich Genscher. Poloniei. :n cadrul reuniunii sunt negociate efectivele sovietice [i americane ce trebuie retrase de pe teritoriile RDG. conceput ca parte component\ a negocierilor pentru dezarmare. Particip\ [efii de stat major din 35 de ]\ri. principii de baz\. :n acela[i timp. tendin]e de evolu]ie etc).n Rom=nia. 16 ianuarie . cel deal 27-lea partid politic. James Baker. precum [i a unor personalit\]i ale vie]ii publice rom=ne[ti. se discut\ [i retragerea unor dispozitive militare occidentale de pe teritoriul Republicii Federale Germania. Ungariei [i Cehoslovaciei. . (@Adev\rul#. ministrul Afacerilor Externe al Fran]ei. Ianuarie. Acesta este primit de pre[edintele Ion Iliescu [i de premierul Petre Roman< poart\ convorbiri cu Sergiu Celac.nregistrat. . care asigur\ reprezentarea . subliniaz\ posibilitatea ca NATO s\ devin\ mai degrab\ o @entitate politic\ dec=t militar\#. printre care [i Rom=nia. Pe parcursul reuniunii.n cadrul procesului CSCE. Se desf\[oar\ la Viena (palatul Hoffburg) lucr\rile Seminarului asupra doctrinelor militare. 15-16 ianuarie. omologul s\u rom=n. pre[edintele CFSN. 20 ianuarie 1990). El sugereaz\ c\ @Alian]a s-ar putea transforma . Frontul Salv\rii Na]ionale (FSN). 1 februarie. Se constituie Consiliul Provizoriu de Uniune Na]ional\ (CPUN).ntr-un organism de verificare a acordurilor de control al armamentelor. [i cu Sergiu Celac.

Se deschide la Ottawa (Canada) Conferin]a pentru negocierea elementelor de baz\ ale unui acord privind regimul @cer deschis# (@Open Skies#). Dimpotriv\. :n leg\tur\ cu situa]ia din Europa. la care particip\ cele 23 de state membre ale Tratatului de la Var[ovia [i ale NATO. 1999. generalul-colonel Victor Atanasie St\nculescu. James Baker.n zona central\ a Europei. a celor 35 de state participante.nalt.] chiar dac\ Tratatul de la Var[ovia se autodizolv\. 12 februarie. exist\ toate motivele pentru a demonstra c\ rostul nostru ca factor de stabilitate va deveni [i mai important#.nt=lnirile cu oficialit\]ile rom=ne se discut\ problema reglement\rii rela]iilor politice [i economice dintre SUA [i Rom=nia. (Eugen Preda. 11-13 februarie. la Bucure[ti. aspecte legate de tratativele privind reducerea trupelor [i armamentelor conven]ionale. . p. La Moscova are loc . Olandei. ministrul de Externe sovietic [i James Baker iau . . Are loc vizita secretarului de stat american. Danemarcei.n discu]ie Tratatul referitor la reducerea [i limitarea armamentelor strategice ofensive.n dou\ faze (12-24 februarie – la nivel de mini[tri de externe< 14-28 februarie – la nivel de exper]i civili [i militari – care au misiunea negocierii elementelor de baz\ ale acestui acord)..n anul 1990. :n timpul Conferin]ei de la Ottawa se decide organizarea unei reuniuni. (Pentru SUA.42 Rom=nia-NATO – 1990 N general al NATO. . acesta nu este un motiv pentru dizolvarea NATO. Eduard {evardnadze. ministrul de Externe al URSS. Poloniei.n privin]a unific\rii celor dou\ Germanii. NATO. . interzicerea producerii [i acumul\rii de rezerve de arme chimice etc. Belgiei. Eduard {evardnadze [i secretarul de stat american. Tot la Ottawa. James Baker. cele dou\ p\r]i reafirm\ rolul preponderent jucat de CSCE [i cad de acord asupra organiz\rii unei reuniuni la nivel . Ungariei. Este adoptat\ Declara]ia comun\ sovieto-american\. Luxemburgului< pentru URSS – teritoriile RDG-ului. Cehoslovaciei. zona central\ include teritoriile RFG-ului. La . Prin decret CPUN.n locul generalului-locotenent Nicolae Militaru este numit ministru al Ap\r\rii. 16 februarie.101) 9 februarie. dup\ formula @doi plus patru#. ajung la un acord privind paritatea for]elor armate ale URSS [i SUA .) Efectivele for]elor armate sunt stabilite la 195 000 militari de fiecare parte. pozi]ia SUA fa]\ de redob=ndirea de c\tre ]ara noastr\ a @clauzei na]iunii celei mai favorizate#. Manfred Wörner s\ declare> @[.ntrevederea dintre Mihail Gorbaciov [i secretarul de stat american James Baker.. Conferin]a se desf\[oar\ . Scurt\ istorie.

Ei analizeaz\ repercusiunile pe care evenimentele aflate . . 23 aprilie. :n acest context.n Europa [i necesar\ pentru stabilitatea [i cooperarea na]iunilor . Fran]a.n fa]a acesteia. La Bonn. . URSS. 11 mai. 9-10 mai. Pre[edintele american reafirm\ c\ viitorul SUA nu poate fi separat de cel al Europei [i c\ Alian]a Nord Atlantic\ r\m=ne vital\ pentru @locul Americii# .ntre statele lumii. :n aceast\ perioad\. 1990). ini]iat de NATO [i asupra amendamentelor aduse de URSS la acest document.ncepe reuniunea unor exper]i din RFG. consacrat\ problemei germane. adaptat\ perioadei actuale. subliniind c\> @:n timp ce democra]ia se instaleaz\ .n Kananaskis (Canada).ncheiat cu victoria deta[at\ a Frontului Salv\rii Na]ionale .n domeniul securit\]ii.n cadrul unei noi ordini europene. SUA. Sergiu Celac. RDG.n Europa le pot avea asupra politicii NATO . :n Rom=nia se desf\[oar\ primul scrutin liber dup\ 45 de ani de comunism.n spa]iile lor aeriene. .n cadrul unei conferin]e de pres\ ]inute la Casa Alb\. 5 mai. ]ine o expunere .n cadrul Grupului pentru Planificare Nuclear\ (NPG) .n curs de desf\[urare . la Ministerul de Externe german. . Reuniune a mini[trilor ap\r\rii din ]\rile membre ale Alian]ei Nord Atlantice.n ]\rile Europei de Est [i c=nd trupele sovietice se re.North Atlantic Assembly (NAA). 20 mai.n acest moment na]iunile europene [i America> securitatea continentului [i intensificarea colabor\rii [i bunei .n calitate de observatori. La Budapesta se desf\[oar\ cea de-a doua faz\ a Conferin]ei ]\rilor NATO [i statelor participante la Tratatul de la Var[ovia pentru stabilirea regimului @cer deschis#. peste 550 de personalit\]i str\ine [i peste 1100 de coresponden]i mass-media din . La invita]ia Adun\rii Atlanticului de Nord . Continu\ negocierile asupra proiectului de tratat privind regimul @Open Skies#. referitoare la problemele generale care preocup\ .ntruni]i . ministrul rom=n de Externe. Marea Britanie. pre[edintele George Bush afirm\ c\ NATO trebuia s\ dezvolte @o nou\ strategie#. este mai pu]in necesar s\ avem arme nucleare cu raz\ de ac]iune mai scurt\# (@Adev\rul#. Se inten]ioneaz\ ca p=n\ la 12 mai s\ fie elaborat un acord care s\ permit\ ]\rilor participante s\ efectueze zboruri de control reciproce .ntorc acas\. precum [i armamentul nuclear din Europa.ntreaga lume. Scrutinul s-a . eveniment la care particip\.Rom=nia-NATO – 1990 N 43 14 martie.n]elegeri . el confirm\ informa]iile potrivit c\rora SUA renun]\ s\-[i modernizeze rachetele cu raz\ scurt\ de ac]iune (sub 500 km). dup\ formula @doi plus patru#.

02% pentru Senat). la invita]ia Institutului Hoover din cadrul Universit\]ii Stanford.ntrunesc. Pre[edinte al Rom=niei este ales Ion Iliescu cu o majoritate de voturi (85. 30 mai-2 iunie. La Bella Center din Copenhaga se desf\[oar\ lucr\rile @Conferin]ei asupra dimensiunii umane#.n cadrul Comitetului pentru Planificarea Ap\r\rii . reuni]i . o prioritate de stat. .n schi]a de strategie a guvernului rom=n cu privire la tranzi]ia la economia de pia]\. PNL.n Rom=nia. Membrii delega]iei rom=ne poart\ discu]ii cu exper]i americani asupra principalelor probleme cuprinse . .n Europa pot s\ le aib\ asupra planurilor de securitate ale NATO.ncep=nd [i o reexaminare a strategiei militare a Alian]ei. prim-adjunct al ministrului Finan]elor. dup\ 45 de ani de dictatur\. Din partea Rom=niei este prezent ministrul de externe. 7-8 iunie. . Mini[trii afacerilor externe din ]\rile membre ale Alian]ei Nord Atlantice.64% [i 4. . Cei doi lideri semneaz\ o serie de acorduri [i documente.n discursul s\u.n SUA. PN}-CD. Se . .ntre altele. respectiv Radu C=mpeanu [i Ion Ra]iu au ob]inut un punctaj de 10. O delega]ie rom=n\ de exper]i. :ntre cele dou\ puteri persist\ @un dezacord real# . condus\ de Theodor Stolojan.n acel moment . adreseaz\ Uniunii Sovietice [i celorlalte ]\ri europene un mesaj de prietenie [i de cooperare. California. face o vizit\ . Mi[carea Ecologist\ din Rom=nia. reducerea cu 50% a armelor strategice. care. . UDMR.n prima lor zi de lucr\ri. Ministrul rom=n propune crearea unui secretariat al CSCE precum [i a unui @centru pentru prevenirea [i reglementarea conflictelor#. 23-24 mai.nt=lnirea dintre pre[edin]ii George Bush [i Mihail Gorbaciov. cele dou\ camere ale primului Parlament liber al Rom=niei. 07%).n privin]a ]\rilor baltice [i a viitorului Germaniei. Candida]ii PNL [i PN}-CD. 20-23 mai. Mini[trii ap\r\rii din ]\rile membre NATO. urmat de alte forma]iuni politice. 10 iunie.n plin\ desf\[urare . care reune[te mini[trii din cele 35 de ]\ri participante la CSCE. Are loc la Washington . at=t politic\ c=t [i uman\.29% din sufragii.31% pentru Adunarea Deputa]ilor [i 67. eviden]iaz\> c\ drepturile omului reprezint\ . eliberat\ de dictatur\. .ncearc\ s\ fac\ o evaluare a consecin]elor pe care evenimentele aflate .44 Rom=nia-NATO – 1990 N (66. 4-6 iunie.Defence Planning Commitee (DPC).ntruni]i la Turnberry (Sco]ia).

reform\ managerial\) [i sociale (asigurarea protec]iei p\turilor sociale dezavantajate)< guvernul prime[te investitura cu o larg\ majoritate (330 voturi pentru. Cehoslovacia. 11 . viitoarea sa strategie [i adaptarea structurii militare a Alian]ei la noua situa]ie din Europa. pre[edinte este ales Dan Mar]ian. La Londra se desf\[oar\ lucr\rile reuniunii la nivel . ministru de Justi]ie etc. :n Comisia de rela]ii cu ]\rile europene nemembre ale Consiliului. Victor Babiuc. se discut\ cererea Rom=niei de a deveni invitat special. Parlamentul Rom=niei se .[i aleg structurile de conducere.ntr-o @Europ\ unit\#. Cu acest prilej este desemnat [i primul ministru al Rom=niei. 20 iunie. La Senat este ales pre[edinte Alexandru B=rl\deanu. Punctele 6 [i 7 din Declara]ie con]in propuneri pentru guvernele URSS-ului [i ale celorlalte state din Europa Central\ [i de Est de stabilire a unor leg\turi diplomatice normale cu NATO. Se aprob\ textul unei Declara]ii . Ungaria. guvernul are ca obiective prioritare trecerea la democra]ie [i la economia de pia]\ cu ajutorul reformelor politice (crearea statului de drept. consacrat\ investirii noului pre[edinte ales al Rom=niei. generalul-colonel Victor Atanasie St\nculescu. NATO trebuie s\ se adapteze modific\rilor survenite. Iugoslavia [i URSS. eforturile de integrare a Rom=niei . consacrat\ schimb\rilor radicale din ultimii doi ani. ministru al Ap\r\rii Na]ionale. la Ateneul Rom=n. care roste[te jur\m=ntul de credin]\. primul ministru Petre Roman prezint\ componen]a noului guvern> Adrian N\stase. 29-30 iunie. Pe agenda reuniunii figureaz\ aspecte legate de cre[terea rolului politic al NATO.n care la punctul 2 se afirm\ c\. :n declara]ia-program prezentat\. Polonia. 28 iunie.nalt a ]\rilor membre NATO. . economice (restr=ngerea treptat\ a monopolului de]inut de sectorul de stat prin privatizare.ntrune[te. Cele dou\ camere ale Parlamentului . .Rom=nia-NATO – 1990 N 45 18-19 iunie. :n discursul s\u.mpotriv\). Se propune adop- . liberalizarea pre]urilor. iar la Adunarea Deputa]ilor.n persoana lui Petre Roman. a unei justi]ii puternice [i independente). ministru al Afacerilor Externe. de[i r\m=ne o alian]\ defensiv\ colectiv\. :n fa]a camerelor reunite ale Parlamentului. 5-6 iulie. La Innsbruck au loc lucr\rile de var\ ale Adun\rii Parlamentare a Consiliului Europei la care particip\ cele 23 de ]\ri membre ale Consiliului Europei [i delega]i din 6 ]\ri cu statut de invitate speciale RDG.ntr-o sesiune solemn\. pre[edintele Ion Iliescu reafirm\ dorin]a noilor institu]ii democratice instituite de a continua procesul de democratizare a ]\rii. ca prim\ treapt\ spre admiterea sa ca membru deplin. de instalare a unor rela]ii bazate pe cooperare. ambii membri FSN.

Consiliul Alian]ei Nord-Atlantice declar\ c\ sprijin\ ini]iativa aplic\rii de sanc]iuni pentru ca @Irakul s\ . Petre Roman. 14 iulie. 24 iulie. la Paris. Primul ministru rom=n. . Se stabile[te [i desf\[urarea.ncetarea rela]iilor de adversitate [i .ntrune[te . Lucr\rile sesiunii Conferin]ei pentru dezarmare de la Geneva – cel mai important for interna]ional de negocieri multilaterale consacrate acestei problematici – sunt prezidate de Rom=nia. la Paris. Rom=nia preia timp de o lun\ pre[edin]ia Consiliului de Securitate al ONU.nalt a celor 35 de state participante la CSCE.n Declara]ia de la Londra [i transmite hot\r=rea Alian]ei Nord Atlantice de a folosi . Mini[trii afacerilor externe din ]\rile membre ale CSCE.n perioada 19-21 noiembrie 1990.n care condamn\ agresiunea Irakului asupra Kuweitului. reuniunea Comitetului preg\titor pentru .nalt a CSCE. La Berlin. Consiliul Atlanticului de Nord. programat\ pentru luna noiembrie 1990. pentru a lua un contact direct cu realit\]ile politico-sociale din ]ara noastr\ [i pentru a stabili modalit\]ile de cooperare pentru viitor . 3 octombrie. 1 august. adopt\ o rezolu]ie . Parlamentul Germaniei se .ntr-o reuniune extraordinar\. de a vizita Rom=nia. 2 august. Secretarul general NATO.ntr-o [edin]\ extraordinar\ pentru a consfin]i unirea celor dou\ Germanii.ncheierea unui pact mutual de neagresiune.ntruni]i la New-York. . unde prezint\ conducerii sovietice propunerile con]inute .n procesul de edificare a arhitecturii noii Europe.n vederea stabilirii rolului CSCE . 1-2 septembrie. Se desf\[oar\. 10 iulie-27 iulie. la Viena. a reuniunii la nivel . . Manfred Wörner face o vizit\ la Moscova. :n aceea[i zi.ntre Rom=nia [i Alian]a Atlanticului de Nord.n care s\ se prevad\ . trimite o invita]ie secretarului general al NATO. :n scrisoare se specific\ [i dorin]a guvernului rom=n de a fi acceptat un ambasador rom=n la Cartierul General al NATO. . .nt=lnirea la nivel .n]eleag\ c\ invadarea Kuweitului este inacceptabil\#.46 Rom=nia-NATO – 1990 N tarea unei declara]ii comune .n mod constructiv noile posibilit\]i ce se deschideau pe plan politic. El are sarcina stabilirii ordinii de zi a Conferin]ei [i fixarea problematicii ce urmeaz\ s\ fie examinat\ de [efii de stat [i de guvern ai celor 35 de state. Se produce atacul Irakului asupra Kuweitului. Manfred Wörner.

Conferin]a la nivel . 6 800 avioane de lupt\.Rom=nia-NATO – 1990 N 47 prime[te . statele membre ale NATO [i ale Tratatului de la Var[ovia pot p\stra fiecare un num\r de 20 000 tancuri.ntre]in\ leg\turi diplomatice cu NATO. pre[edintele Ion Iliescu afirm\> @Noua Rom=nie rezultat\ din Revolu]ia din decembrie 1989 a adoptat o politic\ orientat\ spre restabilirea leg\turilor istorice [i tradi]ionale cu celelalte ]\ri din Europa [i America de Nord. 30 000 vehicule blindate de lupt\. de la Atlantic la Urali. ca membru cu drepturi depline. pentru o Europ\ nou\. Politica extern\ a Rom=niei este bazat\ pe axiome de nezdruncinat cooperare. (@Adev\rul#. 23 octombrie. Adrian N\stase. 19-21 noiembrie.n contextul deschiderii ei spre toate statele.CEE) [i Rom=nia semneaz\ Acordul de cooperare economic\ [i comercial\. 2 000 elicoptere de atac. La Luxemburg. :n urma acestei vizite. Manfred Wörner [i se adreseaz\ ambasadorilor celor 16 ]\ri membre NATO. democratic\#. aderare la principiile dreptului interna]ional#.n Palatul Elysée. urmeaz\ s\ fie prezentat [i semnat la Conferin]a la nivel . Comunitatea Economic\ European\ (European Economic Community . Din partea Rom=niei particip\ [i semneaz\ documentele pre[edintele ]\rii.n Alian]\ Germania unificat\. Petre Roman.n care este inclus\ formularea prin care ]\rile semnatare proclam\ c\ nu mai sunt adversare. rostit la Paris. 20 000 piese de artilerie. Tratatul. [i ministrul de Externe. Potrivit prevederilor tratatului.n Europa.n]elegere [i respect reciproc. Ambasadorul Rom=niei . La finalul reuniunii este semnat\ @Carta de la Paris.nalt pentru Securitate [i Cooperare . 12 octombrie. La Viena negociatorii CSCE adopt\ primul tratat privind dezarmarea conven]ional\ . 1990).n Europa.nalt de la Paris. unde particip\ reprezentan]ii a 22 de ]\ri membre NATO [i ale Tratatului de la Var[ovia. :n discursul s\u.n Belgia este autorizat de guvernul rom=n s\ . 21 noiembrie. unde poart\ convorbiri cu secretarul general al NATO. adoptat f\r\ rezerve de to]i participan]ii. Are loc la Paris. ca [i spre dezvoltarea raporturilor cu statele av=nd aceea[i cultur\ [i civiliza]ie latine. guvernul rom=n decide s\ numeasc\ un reprezentant permanent la NATO. Premierul rom=n. viziteaz\ sediul Alian]ei de la Bruxelles. . . Ion Iliescu. 22 octombrie. Este semnat Tratatul privind for]ele armate conven]ionale [i se d\ publicit\]ii o Declara]ie comun\ de nerecurgere la for]\ sau la amenin]area cu for]a . . 17 noiembrie. .

constau . . a declar\rii sau . La reuniune particip\ parlamentari din cele 16 ]\ri membre al NATO [i @delega]i asocia]i# din ]\ri din Europa de Est [i URSS. precum [i situa]iilor de natur\ s\ impun\ declararea st\rii de urgen]\. a mobiliz\rii par]iale sau generale a armatei. [i crearea unui birou pentru alegeri libere.ntre care amintim> asigurarea . :n vederea reducerii riscurilor la adresa securit\]ii . 26-28 noiembrie.nfiin]area unui centru de prevenire a conflictelor. a structurii sistemului na]ional de ap\rare.n 1949. Principalele atribu]ii ale CSAT. Are loc la Londra cea de-a 36-a sesiune anual\ a NAA. Documentele [i deciziile CSAT sunt supuse aprob\rii Parlamentului. viziteaz\ Cartierul Gneral al NATO de la Bruxelles. dincolo de cea stabilit\ . Apare Legea privind organizarea [i func]ionarea MApN.n Europa.nalt la fiecare doi ani [i la nivel de mini[tri de externe la un an. Oliviu Gherman. generalul-colonelul Vasile Ionel. 12 decembrie. cu sediul la Viena.n viitoarea arhitectur\ a securit\]ii europene.48 Rom=nia-NATO – 1990 N Conferin]a decide institu]ionalizarea procesului CSCE prin organizarea de reuniuni la nivel . Sunt examinate problemele actuale ale raporturilor dintre ]\rile europene.nfiin]area.nt=lne[te cu secretarul general NATO [i cu reprezenta]ii militari permanen]i ai statelor membre ale Alian]ei.ncet\rii st\rii de r\zboi. mecanismul de conducere [i atribu]iile departamentului de resort. se hot\r\[te . extinderea sferei de activitate a NATO. unde se . 12-14 decembrie. vicepre[edintele Senatului. 26-30 noiembrie. Parlamentul rom=n adopt\ Legea privind . cu scopul de a facilita contacte [i schimburi de informa]ii asupra alegerilor din statele semnatare. al c\rui scop este organizarea [i coordonarea unitar\ a activit\]ilor care privesc ap\rarea ]\rii [i siguran]a statului. 18 decembrie 1990. care este prezidat de pre[edintele ]\rii. {eful MStM rom=n.n calitate de invitat la Sesiunea NAA.n elaborarea concep]iei fundamentale de ap\rare a ]\rii. precum [i crearea unui secretariat al CSCE cu sediul la Praga. :ntr-una din rezolu]iile politice adoptate se arat\ c\ NATO va continua s\ se afle la baza sistemului de securitate [i a politicii externe a statelor membre ale acestei organiza]ii [i va juca un rol decisiv . organizarea [i func]ionarea Consiliului Suprem de Ap\rare a }\rii (CSAT). rela]iile cu fostele ]\ri comuniste europene. cu sediul la Var[ovia. particip\ . Actul normativ stabile[te structura organizatoric\.

Rom=nia-NATO – 1990 N 49 capacit\]ii de ap\rare a ]\rii. . Bugetul destinat ap\r\rii este stabilit la 1 415. organizarea [i ap\rarea frontierelor de stat. preg\tirea operativ\ a teritoriului. 2 milioane USD. reprezentarea armatei .4% din Produsul Intern Brut (PIB). reprezent=nd 4.n exterior etc.

1991 .

.n r\zboiul . adoptat\ de Consiliul Nord-Atlantic la reuniunea ministerial\ de la Copenhaga [i exprim\ dorin]a Rom=niei de a dezvolta pe larg rela]iile de parteneriat [i conlucrare cu Alian]a. 11 februarie. 13-15 februarie. negocierile privind reducerea for]elor armate conven]ionale pe continentul european (negocierile 22) [i cele privind noi m\suri de .n Orientul Mijlociu. Se deschid. pe coasta de est a Arabiei Saudite (localitatea Al Fabayl).n discursul ]inut la Strasbourg .n Belgia [i Luxemburg. Cele dou\ Camere ale Parlamentului întrunite ca Adunare Constituant\. spitalul de campanie nr.mpotriva Irakului. Petre Roman.n Europa (negocierile 44). Este prima participare a militarilor rom=ni la misiuni . :n cadrul vizitei .mpotriva Irakului. Parlamentul European aprob\ Acordul Comercial [i de Cooperare semnat în 1990 de Comunitatea European\ cu România< este .n De[ert#) . 100. spitalul particip\ la opera]ia Desert Storm. la Viena. pentru desfiin]area structurilor militare ale Tratatului de la Var[ovia. Ministrul de Externe a prezentat concep]ia Rom=niei privind asigurarea securit\]ii regionale. 22 februarie.ncheierii unor aranjamente de tip nou . se deplaseaz\ . P=n\ la 22 martie.n Europa . cu o capacitate de 100 de paturi [i cu un personal format din 363 cadre militare active. asigur=nd asisten]a medical\ pentru personalul implicat . :n conformitate cu aprobarea parlamentului. primul ministru al Rom=niei. 7 februarie. 9 februarie. ]in=nd cont de dispari]ia Pactului de la Var[ovia.Rom=nia-NATO – 1991 N 53 29 ianuarie. MAE al Rom=niei se pronun]\. se .n fa]a Adun\rii Parlamentare a Consiliului Europei.ncrederii [i securit\]ii . 6 februarie. Printr-o hot\r=re a Parlamentului Rom=niei se aprob\ participarea unei unit\]i militare rom=ne[ti la opera]ia multina]ional\ Desert Storm (@Furtun\ .n afara grani]elor ]\rii dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial. 13 februarie. subliniindu-se importan]a cooper\rii bilaterale pentru asigurarea securit\]ii . implica]iile acestora pentru ]\rile din zon\ [i pentru restul continentului.nt=lne[te la sediul NATO cu secretarul general al Alian]ei. salut\ Declara]ia privind Parteneriatul cu ]\rile Europei Centrale [i de Est. printr-o declara]ie. încep dezbaterea proiectului de Constitu]ie. ministrul Afacerilor Externe al Rom=niei. Cu acest prilej are loc un schimb de vederi despre evolu]iile din statele Europei de Est.n perspectiva .nt\rire a . Adrian N\stase.n acest domeniu.

Rom=nia contribuie la dezvoltarea dinamic\ a rela]iilor sale cu ]\rile vecine. reprezent=nd 1.ntr-un interviu acordat s\pt\m=nalului Armata Poporului. :n interven]ia sa.NATO. (MAE [i MApN. prin .ntre Rom=nia [i NATO.749. Adrian N\stase. Mai mult. Cehoslovacia. 6 martie. generalul-locotenent Vasile Ionel.100 mii lei. ministrul de Externe.”.ntregul s\u sprijin. :n acela[i cadru se situeaz\ interesul autentic al Rom=niei pentru eforturile [i ini]iativele care promoveaz\ securitatea [i cooperarea . El a precizat c\ “:n acest cadru.ntre statele dun\rene. Ministrul Ap\r\rii.2 milioane USD [i 4% din PIB. multiplicarea contactelor . turismului [i în domeniul bancar. o direc]ie prioritar\ de ac]iune pentru Rom=nia dup\ anul 1989 este promovarea unor ample rela]ii de parteneriat cu Alian]a Nord Atlantic\ [i cu Uniunea Europei Occidentale. generalul-colonel Victor A. asocierea la Comunitatea Economic\ European\ [i participarea la celelalte structuri europene. c\rora le d\ . 25 februarie. a bugetului administra]iei centrale de stat pe anul 1991. St\nculescu. p=n\ la 1 aprilie.nt=lne[te cu secretarul general al Alian]ei.54 Rom=nia-NATO – 1991 N prev\zut\ o perioad\ de cinci ani pentru ridicarea limitelor impuse comer]ului cu România.415. Wim van Eekelen la sediul NATO. Manfred Wörner.n valoare de 36.n zona Mediteranei.nt=lnirea de la Bruxelles a comandan]ilor militari din NATO. De la . URSS [i Ungaria) anun]\. acordarea clauzei na]iunii cele mai favorizate. la care a participat [i [eful Marelui Stat Major. eviden]iaz\ . extinderea cooper\rii în domeniul energetic. al educa]iei. a structurilor militare ale acestuia (Comitetul mini[trilor Ap\r\rii.22. Vizita secretarului general al Uniunii Europei Occidentale – Western European Union (UEO). unde se . Comandamentul Interarme [i Consiliul Tehnic. la Budapesta. convorbirile . 1 martie. {tiin]ific [i Militar). Polonia. Carte Alb\ Rom=nia . din zona M\rii Negre [i .nceputul anului au avut loc> .nf\ptuirea unor importante proiecte de cooperare regional\ din Balcani. Bugetul MApN este . p. 81) 18 februarie. Mini[trii de externe [i ai ap\r\rii din [ase ]\ri ale Pactului de la Var[ovia (Bulgaria. Au loc discu]ii privind dezvoltarea Identit\]ii Europene de Securitate [i Ap\rare – European Security and Defense Identity (ESDI) [i a cooper\rii dintre cele dou\ alian]e. Rom=nia. a reafirmat disponibilitatea Rom=niei de a participa la construc]ia european\ pe baza unui sistem de securitate care s\ exclud\ existen]a blocurilor. desfiin]area. Parlamentul adopt\ Legea Nr.

face o vizit\ la sediul NATO.mp\rt\[e[te idealurile Alian]ei [i dore[te s\ coopereze pe baza unei rela]ii prietene[ti.n luna octombrie a anului 1996. Membrii delega]iei sunt primi]i de pre[edintele Senatului. :n interven]ia sa. Charles Rose. conduc\torul delega]iei NAA men]ioneaz\ c\ prin aceast\ vizit\ s-a urm\rit promovarea rela]iilor cu Parlamentul [i cu poporul rom=n. Havel ar\ta c\ ]ara sa . la Atena. condus\ de pre[edintele acesteia. Este o op]iune ireversibil\.Rom=nia-NATO – 1991 N 55 ministrului de Externe Adrian N\stase cu secretarul general al Alian]ei [i dialogurile cu mini[trii ap\r\rii din zon\ [i din ]\rile membre. Rom=nia particip\ la misiunile de observare [i raportare cu o echip\ de observatori militari (5 persoane).n angajamentul s\u fa]\ de procesul de integrare . Are loc.n structurile euroatlantice. . precum [i stabilirea modalit\]ilor de sprijinire a Rom=niei . Sub egida Na]iunilor Unite. Este prima vizit\ a unui [ef de stat est european la sediul Alian]ei Atlantice.n Irak. determinat\ de ata[amentul ]\rii mele fa]\ de valorile fundamentale ale democra]iei. Marea Britanie. Reprezentan]ii ]\rilor membre ale Tratatului de la Var[ovia semneaz\. la Praga. Cehoslovacia acord\ o mare importan]\ cooper\rii cu Alian]a [i consider\ de bun augur stabilirea de leg\turi diplomatice [i dezvoltarea contactelor. Vizita . la invita]ia Parlamentului Rom=niei. Aprilie. Alexandru B=rl\deanu [i de ministrul Ap\r\rii. 21 martie. 10 aprilie. :n cadrul conferin]ei de pres\ de la Senat.n noua ordine mondial\.ncetare a activit\]ii structurilor sale militare. consult\ri [i cooperare. Pre[edintele Cehoslovaciei. Spania [i Italia. 31 martie.n procesul de tranzi]ie spre o societate pluralist\ [i democrat\. ceea ce confer\ dreptul de a participa la dezbateri [i de a prezenta puncte de vedere proprii. documentul de . economiei de pia]\ . care sunt dizolvate oficial. 24-26 martie. pre[edintele Ion Iliescu sublinia> @Vedem vizita [i dialogul nostru de ast\zi ca un mijloc de a conferi noi dimensiuni procesului de apropiere a Rom=niei de Alian]a Nord-Atlantic\.n Rom=nia a unei delega]ii a NAA. Charles Rose anun]\ c\ va propune Comitetului Permanent al Alian]ei ca Parlamentul rom=n s\ primeasc\ statutul de „delegat asociat# la activit\]ile Adun\rii. care dureaz\ p=n\ .ncepe misiunea de observare UNIKOM desf\[urat\ . :n acest sens. :n alocu]iunea sa. conferin]a Europa [i Mediterana . generalul Victor Athanasie St\nculescu. prin contacte. Rela]iile cu NATO sunt o prioritate de prim ordin pentru Rom=nia . Vaclav Havel. Fran]a.

[i p\streaz\. la Ministerul Ap\r\rii este numit generalullocotenent Nicolae Spiroiu.Roth) conform c\ruia. care ocup\ aceast\ func]ie pân\ la 22 ianuarie 1997. primul ministru al României. :ncurajarea particip\rii active a legiuitorilor din aceste ]\ri la toate lucr\rile Adun\rii. Pentru Rom=nia. Este prima vizit\ . François Mitterand. Ini]iativa Rose . aceast\ organiza]ie . 18-19 aprilie. ca [i pentru alte ]\ri din Europa Central\.n Rom=nia a delega]iei Subcomisiei pentru Europa de Est [i URSS din cadrul Comisiei politice a NAA. Inaugurarea programului pentru stagiari ai NAA pentru cercet\torii ]\rilor Europei Centrale [i de Est. Petre Roman. Ca urmare a componentei sale transatlantice. :n noul mediu interna]ional. ea reprezint\ un element esen]ial . dup\ Revolu]ia din decembrie 1989. Este numit noul {ef al MStM. 7-10 mai.nt=lniri cu oficialit\]ile rom=ne. Carta Alb\. În locul generalului Victor Athanasie St\nculescu. 29 aprilie.Roth cuprinde trei aspecte distincte> 1. Delega]ia Parlamentului Rom=niei a participat. pre[edintele Fran]ei.56 Rom=nia-NATO – 1991 N [i a statului de drept. Func]ionarii din parlamentele ]\rilor din Europa Central\ [i de Est urmau s\ efectueze stagii la Secretariatul Adun\rii de la Bruxelles [i s\ participe la o serie de programe de formare de dou\ s\pt\m=ni. . 2 mai.81) 17 aprilie.” (MAE [i MApN.n ]ara noastr\ a unui [ef de stat dintr-o ]ar\ vest european\. Delega]ia Parlamentului Rom=niei prime[te la Bruxelles statutul de delega]ie asociat\ pe l=ng\ NAA. Jan Petersen. importan]a. .n edificarea noii structuri europene de securitate.n timpul r\zboiului rece. Ungaria. . statut de]inut p=n\ atunci de Bulgaria.n cursul anului 1991. generalul-locotenent Dumitru Cioflin\. NATO a reu[it s\ salvgardeze securitatea [i stabilitatea Europei Occidentale . Cehoslovacia. membrii Parlamentului pot lua parte la sesiunile bianuale ale Adun\rii. cum ar fi aspecte ale rela]iilor dintre civili/militari sau stabilitatea regional\. anun]\ remanierea guvernului în fa]a celor dou\ camere ale Parlamentului. Are loc vizita . p. condus\ de pre[edintele acestui organism.n continuare. 2. viziteaz\ Rom=nia [i are . 3. la sesiunea de prim\var\ a NAA de la Rotterdam (23-27 mai) [i la cea de toamn\ de la Madrid (14-22 octombrie). Organizarea de c\tre NAA a unei serii de seminare pe teme care prezentau un interes specific pentru legiuitorii din aceste ]\ri. Polonia [i Uniunea Sovietic\ (Ini]iativa Rose .

prezidate de secretarul general al Alian]ei. prin care se reaminte[te c\ Alian]a a . Fostele ]\ri comuniste. Principalul obiectiv al Alian]ei . a luat sf=r[it [i c\ se caut\ modalitatea de instituire a unui parteneriat pentru promovarea securit\]ii [i stabilit\]ii . Se pune astfel cap\t oficial r\zboiului rece. Dialogul va continua prin dezvoltarea rela]iilor de cooperare pe baza principiilor prev\zute de Carta de la Paris. Documentul precizeaz\ c\ Alia]ii trebuie s\ ac]ioneze continuu pentru a ap\ra libertatea [i pacea [i pentru a p\stra echilibrul strategic. 28 iunie. care a durat decenii. trebuie conservate mijloacele de descurajare credibile precum [i o ap\rare colectiv\ eficient\ pentru a se face fa]\ oric\rei amenin]\ri. :n cadrul acestei re]ele. prin care se evalueaz\ progresele ob]inute . 6-7 iunie.ntre ele. De asemenea. dep\[indu-se divizarea din trecut. semnat la Paris .n urma Summit-ului de la Londra din 1990.n vigoare [i a fi integral aplicat. @Procesul reali- . Se specific\ faptul c\ divizarea Europei. adopt\ protocolul privind desfiin]area organiza]iei. .NAC). subliniaz\ importan]a pentru ]ara noastr\ a rela]iilor cu structurile occidentale pentru men]inerea securit\]ii. Are loc la Copenhaga. 1 iulie. Are loc semnarea la Praga a unui protocol prin care structurile Tratatului de la Var[ovia sunt desfiin]ate oficial. Urmare a [edin]ei comune DPC [i a NPG.ntro Europ\ liber\ [i nedivizat\. reuniunea mini[trilor de externe din ]\rile membre NATO. Mijlocul cel mai bun de men]inere a securit\]ii pe . pre[edintele Rom=niei.l constituie continuarea dezvolt\rii unei re]ele de rela]ii [i de institu]ii str=ns legate . pentru a intra .n Noua Europ\. . Se adopt\ declara]ia intitulat\ Parteneriat cu ]\rile din Centrul [i Estul Europei. elementele cheie sunt Alian]a.Rom=nia-NATO – 1991 N 57 28-29 mai.n cadrul sesiunii Consiliului NordAtlantic (North Atlantic Council . :n alocu]iunea ]inut\ cu acest prilej. Se apreciaz\ c\ tratatul constituie piatra unghiular\ a viitoarei securit\]i europene [i de aceea trebuie ratificat c=t mai repede.n cadrul ultimei sesiuni a CAER care are loc la Budapesta. Manfred Wörner.n noiembrie 1990. Se pune cap\t rela]iilor comerciale bazate pe sistemul rublei transferabile [i al pl\]ilor . se adopt\ [i Declara]ia cu privire la Atribu]iile Esen]iale de Securitate ale NATO . se adopt\ rezolu]ia problemelor referitoare la Tratatul CFE.n sistem clearing.l constituie men]inerea libert\]ii [i securit\]ii tuturor membrilor s\i prin mijloace politice [i militare. Ion Iliescu.n domeniul reformei politice [i economice. se adopt\ Comunicatul final.nceput dialogul cu ]\rile din Europa Central\ [i de R\s\rit . procesul de integrare european\ [i CSCE.ntregul continent . Cu acest prilej. Tot acum.

Manfred Wörner particip\ la simpozionul Percep]ii [i concepte de securitate . .n Rom=nia. 29 iulie. ministrul Afacerilor Externe [i cu ministrul Ap\r\rii Na]ionale. ministrul Afacerilor Externe. Momente de istorie II .” (Ion Iliescu. pre[edintele Rom=niei. subliniaz\ semnifica]ia acestui eveniment care constituie prima vizit\ .58 Rom=nia-NATO – 1991 N z\rii conexiunilor cu structurile vest-europene ne preocup\ .n cadrul conferin]ei de pres\ de la Palatul Cotroceni. ca elemente componente ale procesului general european. av=nd convorbiri cu pre[edintele ]\rii. la invita]ia omologului s\u.n colaborare cu NATO. Adrian N\stase. primul document de acest gen . efectueaz\ o vizit\ . :ntre 4-5 iulie. ca institu]ie. Ion Iliescu. este invitat s\ efectueze o vizit\ oficial\ la sediul NATO. premierul.n Europa de Est.iunie 1996.ntre Rom=nia [i Italia.n discu]ie trei direc]ii-op]iune pentru Rom=nia> realizarea unui sistem de tratate bilaterale cu fostele state membre ale Tratatului. prima manifestare politico-[tiin]ific\ organizat\ la Bucure[ti. Secretarul general al NATO. . Salut\m abordarea nediscriminatorie a Alian]ei Nord-Atlantice fa]\ de ]\rile care au f\cut parte din Tratatul de la Var[ovia.378) 3-5 iulie. 51 privind Siguran]a Na]ional\ a Ro- . aduce . se semneaz\ Tratatul de prietenie [i colaborare . ceea ce. Referindu-se la dizolvarea Tratatului de la Var[ovia.ncredere. subliniaz\ c\ Rom=nia salut\ hot\r=rile adoptate de Alian]\ privind constituirea de raporturi noi de parteneriat cu ]\rile din Europa Central\ [i de Est. ac]iuni care promoveaz\ principiile Cartei de la Paris< sus]inerea procesului general de asigurare a unui cadru de securitate egal pentru toate statele europene. europene [i ne-europene< desf\[urarea unor ac]iuni pe plan regional [i subregional. Evenimentul se desf\[oar\ la Casa Central\ a Armatei [i contribuie la clarificarea pozi]iilor celor dou\ p\r]i. pre[edintele Rom=niei.ncheiat de ]ara noastr\. Gianni de Michelis. Manfred Wörner.Documente.septembrie 1991 . se afl\ . La conferin]a de pres\. dar [i prima vizit\ a secretarului general al NATO . cu alte state. 23-24 iulie. Dorim s\ dezvolt\m conlucrarea cu NATO.n care practic s-au angajat toate statele care particip\ la .ntr-o ]ar\ r\s\ritean\. dup\ decembrie 1989 cu un stat din vestul continentului european. . . a problemelor [i a strategiei de planificare [i de ac]iune politic\.n m\sur\ deosebit\. Ion Iliescu. Pre[edintele Rom=niei. :n alocu]iunea sa. cu statele vecine. Adrian N\stase. dup\ dizolvarea Pactului de la Var[ovia.n Rom=nia.n Rom=nia a unui secretar general al NATO. alocu]iuni. p. Ion Iliescu. Este promulgat\ Legea nr.nt=lnirea noastr\. Ministrul de Externe italian. Cu acest prilej.n sine poate fi interpretat\ ca o veritabil\ m\sur\ de . 18 iulie. comentarii .

. Parlamentul Republicii Moldova proclam\ independen]a ]\rii exprim=ndu-[i speran]a c\ noul stat va fi recunoscut de comunitatea interna]ional\. care arboreaz\ drapele ruse[ti.n func]ie a pre[edintelui Gorbaciov [i continuarea reformelor democratice. @Av=nd .ncearc\ s\ ia puterea la Moscova pun . avertizeaz\ Uniunea Sovietic\ asupra consecin]elor serioase cu care se va confrunta . a loviturii de stat.nl\tur\rii neconstitu]ionale a pre[edintelui Gorbaciov. Gorbaciov [i-a reluat func]iile [i c\ . Pre[edintele rus Boris El]=n cheam\ la grev\ general\. deoarece ele nu-[i mai au rostul#. marcat de principiile Cartei de la Paris. pre[edintele sovietic Mihail Gorbaciov este . la care se adaug\ structurile de informa]ii specifice ale Ministerului Ap\r\rii Na]ionale [i ale Ministerului Justi]iei). :n urma unei lovituri de stat. Activitatea pentru realizarea siguran]ei na]ionale este organizat\ [i coordonat\ de c\tre Consiliul Suprem de Ap\rare a }\rii (CSAT).ndep\rtat din func]ie. Ca urmare a evenimentelor de la Moscova. 21 august. ocup\ pozi]ii l=ng\ cl\direa parlamentului rus.n care va abandona reforma.n [edin]\ de urgen]\. Serviciul de Informa]ii Externe [i Serviciul de Protec]ie [i Paz\.4.n vedere faptul c\ Dl. NACC . Cei care .n cadrul Declara]iei Consiliului Atlantic de Nord este aceea de condamnare ferm\ a . (NATO Review. nr. programele de ajutor occidental sunt suspendate. .555 prin care se . Consiliul a decis . p. Ministrul de Externe Adrian N\stase se afl\ .n timp ce tancurile.ntrunit. 19 august. care define[te cadrul legal al siguran]ei na]ionale [i enum\r\ amenin]\rile la adresa acesteia. NAC public\ declara]ia de anulare a m\surilor luate .n vizit\ la Bruxelles.nfiin]eaz\ Centrul . 22 august. Se public\ Hot\r=rea nr. Se cere reinstalarea imediat\ . la sediul NATO. a recurgerii la violen]\ pentru intimidarea adep]ilor reformei [i pentru desfiin]area institu]iilor democratice.n cursul zilei de azi s\ renun]e la aplicarea m\surilor luate de c\tre mini[trii de Externe la 21 august 1991.Rom=nia-NATO – 1991 N 59 m=niei. august 1991.9) 27 august. 29 august.n Uniunea Sovietic\ a fost restabilit\ ordinea constitu]ional\. De asemenea.n cazul .n primejdie procesul de transformare. sunt stabilite coordonatele activit\]ii serviciilor de informa]ii (Serviciul Rom=n de Informa]ii. Pozi]ia de principiu adoptat\ .n urma evenimentelor din Uniunea Sovietic\. 23 august.

o cronologie a evenimentelor decembrie 1989 .” (MAE [i MApN. Parteneriatul pentru Pace este un proiect dinamic. secretar de stat [i [ef al Marelui Stat Major. Apreciem modul . Ion Iliescu.n domenii umanitare (vezi Anexa nr. :ntr-un interviu acordat ziarului Curierul Na]ional.mp\rt\[ite. Pre[edintele Rom=niei. care va permite fiec\rei ]\ri s\ avanseze . O delega]ie rom=n\ efectueaz\ o vizit\ de documentare [i informare la Cartierul General NATO [i la Comandamentul Suprem al For]elor Aliate din Europa Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE). 18-19 septembrie. transmite o scrisoare secretarului general NATO [i [efilor de stat [i de guvern ai ]\rilor membre . conform declara]iei reprezentantului pre[edin]iei Alexandru Mironov.n ceea ce prive[te valorile democratice. Referindu-se la acest eveniment. Apreciem discu]ia purtat\ . pre[edintele Ion Iliescu apreciaz\ c\ aceast\ nou\ structur\ reprezint\ un mecanism bilateral Rom=niaNATO pentru consult\ri periodice [i de urgen]\.decembrie 1994.145) 8-18 octombrie. p.n care se . p. 4-9 septembrie. colaborarea cultural\ [i .n propriul s\u ritm. Capacitatea fiec\rei ]\ri de a prelua responsabilit\]ile implicate va determina ritmul de integrare . economice sau . O delega]ie SHAPE efectueaz\ o vizit\ de informare [i documentare .n leg\tur\ cu evitarea cre\rii de linii de divizare artificial\. av=nd ca obiectiv organizarea de . Rom=nia este reprezentat\ de o delega]ie condus\ de generalul-locotenent Dumitru Cioflin\.164) 2 octombrie.nt=lniri.n]elege cuprinsul conceptelor de baz\. tehnico-[tiin]ific\ [i ecologic\. un punct de contact al NATO la Bucure[ti. care va preg\ti terenul pentru leg\turi mai str=nse cu Alian]a. Au loc convorbiri cu secretarul general adjunct al NATO pentru Afaceri Politice. 10 octombrie. Cartea Alb\. fie c\ este vorba de probleme militare. pre[edintele Comisiei pentru Securitate [i Ap\rare a NAA afirma> @Suntem foarte mul]umi]i de r\spunsul entuziast al guvernului rom=n fa]\ de proiectul Parteneriatului pentru Pace.2). Se desf\[oar\ la Viena un seminar consacrat doctrinelor militare ale ]\rilor participante la CSCE. Premierul Petre Roman demisioneaz\ @pentru c\ a dovedit c\ nu poate guverna într-o situa]ie dificil\#.ntre speciali[ti pe probleme privind securitatea. 26 septembrie.60 Rom=nia-NATO – 1991 N Euro-Atlantic. evolutiv. dezbateri [i schimburi .n Rom=nia.n acest proces. cooperarea economic\. Cinci ani din istoria României. Este vorba de responsabilit\]i [i de valori . (Domni]a {tef\nescu.

O caracteristic\ a politicii externe o reprezint\ @continuarea eforturilor pentru integrarea . dar trebuie ]inut seama de poten]ialul militar existent pe continentul european.3) [i emit Declara]ia de pace [i cooperare. 7-8 noiembrie. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. ap\rare colectiv\ [i descurajare. Dup\ opinia reprezentantului NATO. Au loc . de protec]ie a securit\]ii [i integrit\]ii teritoriale. Parlamentul României voteaz\ guvernul Theodor Stolojan (16 octombrie 1991 . de a participa la orice formul\ de colaborare deschis\ ]\rilor din Europa Central\ [i de Est. La invita]ia secretarului de stat [i [ef al MStM. Guvernul va promova o politic\ de consolidare a leg\turilor cu NATO [i UEO.1 noiembrie. Riscul unui conflict spore[te . Victor Babiuc. Are loc Summit-ul de la Roma al NAC. {efii de stat [i de guvern dau publicit\]ii noul Concept Strategic al Alian]ei (vezi Anexa nr. ministrul Justi]iei.n aceste organisme#.nt=lniri la Ministerul Ap\r\rii cu lideri ai grupurilor parlamentare din Senat. 30 octombrie . Adrian N\stase. [i Mircea Ionescu Quintus. Carte Alb\ Rom=nia-NATO p. Delega]ia este primit\ [i de pre[edintele Rom=niei. Vigleik Elde arat\ c\. Politica de securitate a Alian]ei se bazeaz\ pe trei componente> dialogul.n care se afirm\ disponibilitatea total\ a ]\rii noastre de a coopera cu Alian]a [i statele membre. :n privin]a noilor rela]ii dintre Alian]\ [i Europa Central\ [i de Est.ncununate de succes fiind punctate de numeroasele vizite la sediul NATO ale conduc\torilor politici [i militari din . ministrul de Interne.Rom=nia-NATO – 1991 N 61 NATO. din care fac parte> generalullocotenent Nicolae Spiroiu.nl\turat\.n Rom=nia.56) 17 octombrie. cu delega]ia Parlamentului Rom=niei la NAA [i la Academia de :nalte Studii Militare. pre[edintele Comitetului Militar al NATO. generalul-locotenent Dumitru Cioflin\. av=nd drept scop prevenirea r\zboiului prin solidaritate politic\. (MAE [i MApN. NATO s-a dorit o coali]ie pentru ap\rarea Vestului< ea a evoluat ca o comunitate politico-militar\. cooperarea [i men]inerea unui poten]ial de securitate. .18 noiembrie 1992). p=n\ la integrarea deplin\ a ]\rii . :n interviul acordat s\pt\m=nalului Armata Rom=niei. ini]ial. Vigleik Eide efectueaz\ o vizit\ . Ion Iliescu.n structurile vest-europene [i euro-atlantice [i.n ]\rile unde instabilitatea este frecvent\ [i unde proliferarea armelor de distrugere . ministrul Afacerilor Externe.n mas\ [i a tehnologiei rachetelor balistice a introdus noi amenin]\ri.n acest cadru. preciza ulterior> @leg\turile diplomatice stabilite dup\ Summit-ul de la Londra cu ]\rile din Europa Central\ [i de R\s\rit au fost . . pentru armonizarea strategiei [i ac]iunii politice rom=ne[ti cu orient\rile de baz\ ale Rom=niei. iminen]a unui r\zboi este . Manfred Wörner.

Tot acum. La invita]ia Parlamentului Rom=niei. Se adopt\ Hot\rârea Guvernului României nr.6. Legea fundamental\ adoptat\ instaureaz\ cadrul necesar pentru organizarea [i func]ionarea statului [i societ\]ii române[ti pe baze democratice. 25-26 noiembrie. Ca urmare a acestei vizite. cu excep]ia reprezentan]ilor Fran]ei.Of. semnat\ de [efii de stat [i de guvern participan]i la reuniune.49%).62 Rom=nia-NATO – 1991 N aceste ]\ri.n m\surile adoptate . colaborarea NATO – Rom=nia se va extinde prin consult\ri privind structura unei armate moderne. Din totalul de 509 parlamentari prezen]i. Manfred Wörner. 414 voteaz\ pentru.3%). când se abrog\ Constitu]ia din 21 august 1965. 1991).” El preciza. condus\ de ministrul Ap\r\rii Na]ionale. seminarii [i colocvii. Din totalul de 10 948 468 de cet\]eni prezen]i la vot. c\ @am fost .ntre]inem rela]ii.237 din 25 noiembrie 1991 privind aplicarea de c\tre România a Rezolu]iei nr. :n interviul acordat . în M. schimburi de ofi]eri la studii militare. nu (20. la invita]ia secretarului general al NATO. Sunt abordate probleme privind extinderea rela]iilor de colaborare dintre armata rom=n\ [i structurile militare ale NATO [i cu armatele membre ale acestei organiza]ii.n care colaboratorii mei apropia]i s\ nu primeasc\ una sau mai multe delega]ii de conduc\tori. publicat\ în M. dorin]a de cooperare a NATO.8 decembrie. 21 noiembrie . care este publicat\.nscrie . împotriv\. generalul-locotenent Niculae Spiroiu. nr.713 din 1991 a Consiliului de Securitate a ONU.233. nr. care consacr\ reinstaurarea democra]iei constitu]ionale în România creând premisele pentru afirmarea unui regim politic pluralist. viziteaz\ NATO [i SHAPE. în aceea[i zi. nr.n Armata Rom=niei.n vederea dezvolt\rii rela]iilor armatei rom=ne cu armatele statelor membre NATO pentru g\sirea celor mai bune domenii [i modalit\]i de colaborare. parlamentelor [i popoarelor lor. 95. Constitu]ia intr\ în vigoare la data aprob\rii ei prin referendum. organizarea de manifest\ri [tiin]ifice. 1-6 decembrie. Adunarea Constituant\ adopt\ Constitu]ia României.Of. [eful delega]iei rom=ne arat\ c\ vizita se . pentru a le comunica [efilor de stat.n toate capitalele ]\rilor cu care .n evolu]ia NATO . Practic. nu trece o s\pt\m=n\ .765. 8 noiembrie. 8 464 624 r\spund da (77. [i 2 235 085. care instituie embargoul asupra livr\rilor de armament c\tre Iugoslavia. edi]ia on-line.” (NATO Review. o delega]ie a Comisiei pentru Afaceri Civile a NAA condus\ de Javier Ruperez [i Huberte .n epoca post r\zboi rece. parlamentari [i reprezentan]i academici sau ziari[ti din Europa Central\ [i de R\s\rit. O delega]ie rom=n\. se adopt\ Declara]ia privind evolu]ia situa]iei din Uniunea Sovietic\. Reuniunea de la Roma marcheaz\ un moment foarte important .

la 11 mai 1991# (Dr. Prin articolul unic al Legii nr.ntrunirea Consiliului European.nfiin]\rii Comunit\]ii Statelor Independente de c\tre Rusia. Ghenadi Burbulis. Delega]ia oficial\ rom=n\ particip\ la reuniunea inaugural\ a Consiliului de Cooperare Nord-Atlantic (North-Atlantic Cooperation Council . Reuni]i tot la Maastricht.n Rom=nia a unui Centru de informare al NATO< cooperarea cu NATO .n probleme politice [i de securitate. 9-10 decembrie. [tiin]ifice. 19 decembrie. printre care> acreditarea unui ambasador al NATO la Bucure[ti< crearea .n Rom=nia. Delega]ia este primit\ de pre[edintele Ion Iliescu [i de primul ministru Theodor Stolojan. de transmitere a informa]iei. s\ creasc\ încrederea [i securitatea [i s\ îmbun\t\]easc\ verificarea m\surilor de control al armamentelor [i s\ promoveze respectarea acestora. semnat la Bucure[ti. particip\ la reuniunea ministerial\ a Alian]ei. ministrul Afacerilor Externe.n raportul lui Javier Ruperez intitulat Rom=nia.Rom=nia-NATO – 1991 N 63 Hanquet efectueaz\ o vizit\ la Bucure[ti. Concluziile s-au reg\sit .313). se adopt\ o Declara]ia comun\ a reprezentan]ilor ]\rilor NATO [i a statelor foste membre ale Tratatului de la Var[ovia. {efii de stat [i de guvern ai Comunit\]ii Europene aprob\ proiectul Tratatului Uniunii Europene. Cu acest prilej.NACC) de la Bruxelles. :n alocu]iunea sa. o tranzi]ie incomplet\. p. P\r]ile semnatare î[i exprim\ încrederea c\ un regim de CER DESCHIS încurajeaz\ deschiderea reciproc\ [i spore[te previzibilitatea activit\]ilor militare. Controlul democratic asupra armatei . 14 decembrie. Gheorghe Diaconescu.76 se ratific\ @Acordul dintre Guvernul României [i Guvernul Republicii Ungaria privind stabilirea unui regim de CER DESCHIS. Adrian N\stase. Ucraina [i Belarus.n urma . doctorand Nicoale Pavel. 13 decembrie. prezint\ mai multe propuneri. Rom=nia devine membru fondator al NACC. Au loc convorbiri cu secretarul general Manfred Wörner privind situa]ia din Uniunea Sovietic\ . economice. Astfel de survoluri sunt de natur\ s\ m\reasc\ deschiderea [i transparen]a. Statele membre NATO sunt invitate se devin\ membri asocia]i ai WEU. efectueaz\ o vizit\ la NATO. ministrul Afacerilor Externe. reprezenta]ii statelor membre ale WEU invit\ membrii UE s\ adere la WEU sau s\ devin\ observatori. 20 decembrie. . la care particip\ mini[trii de externe [i reprezentan]ii din 16 ]\ri NATO [i din 9 ]\ri din Europa Central\ [i de Est. La Maastricht (Olanda) are loc . Adrian N\stase. Primul loc]iitor al premierului Rusiei. Floarea {erban. de infrastructur\ etc.

fostele republici care constituiau URSS. Comunitatea Statelor Independente care reune[te.[i anun]\ demisia din func]ia de pre[edinte al Uniunii Sovietice. Pre[edintele Mihail Gorbaciov .64 Rom=nia-NATO – 1991 N 21 decembrie. Se . . la Alma Ata. Uniunea Sovietic\ nu mai exist\ ca actor al rela]iilor interna]ionale.nfiin]eaz\. 25 decembrie. .ntr-o nou\ structur\ de securitate.

1992 .

men]ion=ndu-se sprijinul pe care armata britanic\ .n domeniul industriei de ap\rare. România recunoa[te Republicile Slovenia [i Croa]ia. generalul-locotenent Niculae Spiroiu efectueaz\ o vizit\ . Se analizeaz\ problemele legate de dezvoltarea rela]iilor bilaterale. reprezentan]ii Parlamentului Rom=niei particip\ la seminarul de la Copenhaga cu tema Conversia ap\r\rii. Se discut\ problemele legate de colaborarea bilateral\. Are loc prima sesiune a unui Grup de lucru la nivel .nalt. Se stabilesc. de perfec]ionarea preg\tirii militare. Mini[trii de externe [i de finan]e ai Comunit\]ii Europene semneaz\ Tratatul de la Maastricht. loc]iitorul [efului Statului Major al Ap\r\rii din Marea Britanie. 26-29 ianuarie. .Rom=nia-NATO – 1992 N 67 6-9 ianuarie. 9-23 februarie. de cooperarea . 18 ianuarie. desf\[urate în dou\ tururi de scrutin. . principiile de baz\ ale viitorului acord de cooperare. 10 ianuarie. CDR (Conven]ia Democratic\ din România) ob]ine 155 mandate de primari [i 245 de consilieri.n Rom=nia a pre[edintelui Funda]iei pentru Studii de Ap\rare Na]ional\ din Fran]a. 13-16 ianuarie. La invita]ia ministrului Ap\r\rii din Turcia. viziteaz\ Rom=nia. Pietre Dabezies. ratific\rii [i implement\rii Tratatului CFE. Neuzat Ayaz. care urma s\ intre . Se deschid. de asemenea. 8-14 ianuarie.n scopul discut\rii. de constituire a Uniunii Europene.n vigoare la 1 noiembrie 1993.nt\rire a . la Viena.n aceast\ ]ar\. FSN ob]ine 639 mandate de primari [i 381 de consilieri.l acord\ Rom=niei pentru preg\tirea cadrelor militare la standardele cerute de NATO. Sprijinul acordat de armata francez\ s-a materializat prin participarea unor cadre militare din Rom=nia la diferite cursuri de specializare .ncrederii [i securit\]ii pe continentul european. :n cadrul @Ini]iativei Rose-Roth#. care este primit de ministrul Ap\r\rii. negocierile multilaterale referitoare la reducerea for]elor armate conven]ionale din Europa [i la adoptarea de noi m\suri de . Contraamiralul Mike Harris. 7 februarie.n Fran]a. . Au loc alegerile locale.nfiin]at de NACC. Are loc vizita . 13 ianuarie. Nicolae Spiroiu.

sau în oricare alt mod incompatibil cu scopurile [i principiile Cartei Na]iunilor Unite#. :n urma vizitei. vicepre[edinte al Subcomisiei. pp. :n cadrul @Ini]iativei Rose-Roth#. O delega]ie militar\ din Turcia. inaugureaz\ Centrul Euro-Atlantic la Bucure[ti. La r=ndul s\u. Parlamentul adopt\ Legea nr. Manfred Wörner. Alian]a va face tot ce este cu putin]\ pentru a asigura dezvoltarea viitoare a Rom=niei. cu privire la for]ele armate conven]ionale . Dup\ opinia lui Manfred Wörner. condus\ de general de armat\ Dogan Güres. de la amenin]are cu [/] sau folosirea for]ei împotriva integrit\]ii teritoriale sau independen]ei politice ale oric\rui stat. secretarul general al NATO. se reaminte[te obliga]ia p\r]ilor semnatare @de a se ab]ine.343) 10 martie. acesta arat\ c\ Rom=nia este o ]ar\ care apar]ine Europei ca parte constitutiv\ a evolu]iei europene.l reprezint\ integrarea complet\ . parlamentar laburist olandez. [eful Statului Major General. senator socialist francez.18.n Rom=nia a unui organism al NAA interesat de problemele dezvolt\rii economice ale societ\]ii rom=ne[ti. 15-20 februarie. ministrul Afacerilor Externe. viziteaz\ Rom=nia. Pornind de la obiectivele [i scopurile CSCE. Cartea Alb\. prin care Rom=nia ratific\ Tratatul de la Paris.n Rom=nia (Bucure[ti [i Bra[ov) a unei delega]ii a Subcomisiei pentru Cooperare [i Convergen]\ Economic\ Est-Vest din cadrul Comisiei Economice a NAA. pre[edintele subcomisiei.n structurile NATO# [i a cerut ca Alian]a s\ aplice un tratament nediscriminatoriu pentru statele din Europa Central\ [i de Est. Kees Zijlistra. Ambasadorii ]\rilor reprezentate la NACC adopt\ Programul de munc\ pentru dialog. a elaborat raportul intitulat Rom=nia [i Letonia – economii la r\scruce.n Europa. (MAE [i MApN. p. (Dr. pentru ca aceast\ ]ar\ s\ fie o parte a curentului principal al dezvolt\rii europene. Este prima vizit\ . condus\ de Gérard Gaud. 17 februarie. parteneriat [i cooperare care urmeaz\ a fi . reprezentan]ii Parlamentului rom=n particip\ la Bruxelles la seminarul interparlamentar privind CSCE [i viitorul securit\]ii europene. :n cadrul unei noi vizite . :n cadrul conferin]ei de pres\. Floarea {erban. Adrian N\stase a precizat @c\ obiectivul final al Rom=niei . doctorand Nicolae Pavel. Vizita . ca [i în rela]iile interna]ionale în general. Gheorghe Diaconescu.n Rom=nia.68 Rom=nia-NATO – 1992 N 12-14 februarie.60-61) 4 martie. Controlul democratic asupra armatei în România. în rela]iile dintre ele. în cadrul c\reia s-au desf\[urat negocierile. 21-22 februarie.

precum [i pe existen]a unor institu]ii viabile [i generatoare de standarde ridicate CEE. Cartea Alb\. 16-19 martie. Adrian N\stase arat\ c\ dore[te s\ .mp\rt\[easc\ @profunda (..n cadrul Consiliului de Cooperare Nord-Atlantic\. parteneriatul [i cooperarea pe probleme de securitate [i alte domenii conexe. Este semnat Tratatul privind stabilirea unui regim de @Cer Deschis#.1 aprilie.n institu]iile sale viabile [i. Adrian N\stase. Este vorba despre o consultare mai intens\ cu ]\rile Europei Centrale [i de R\s\rit [i stabilirea unei game largi de activit\]i de cooperare care urmau a fi reanalizate dup\ fixarea bugetului pentru anul 1992.65 [i urm. 26 martie.n direc]ia unei Europe mai stabile [i mai unite. NATO. Are loc deschiderea conferin]ei CSCE de la Helsinki.n domeniul Securit\]ii a Comisiei pentru Ap\rare [i Securitate a NAA.].nscrierii ireversibile a Rom=niei .” (MAE [i MApN.n spa]iul euro-atlantic [i . ci .)convingere c\ principalul vehicul al instituirii p\cii [i libert\]ii pe .56 [i urm.n mi[care) de institu]ii interconectate.n exacerbarea unor atitudini „parohiale”.Rom=nia-NATO – 1992 N 69 aplicat din anul 1992. p.n Rom=nia (la Bucure[ti [i .) 31 martie ..n consolidarea sistemului (recent pus .n Europa”. Departamentul de Stat al SUA î[i exprim\ printr-o declara]ie satisfac]ia pentru corectitudinea alegerilor locale din România [i î[i afirm\ disponibilitatea de a semna un nou acord bilateral care s\ fie supus aprob\rii Congresului SUA.ntr-o rela]ie special\ cu NATO [i acord\ o importan]\ deosebit\ particip\rii sale ca partener . subliniaz\ c\ @Politica extern\ a guvernului nostru este inspirat\ de voin]a politic\ de creare a condi]iilor necesare .) . precum [i a unei noi securit\]i continentale [. Ministrul Afacerilor Externe. :n discursul @Securitatea . Bazat pe larga reprezentativitate [i interdependen]a angajamentelor asumate . pre[edintele Subcomisiei. deputat socialist portughez. de sporire a contribu]iei ]\rii la edificarea comunit\]ii de valori euroatlantice. Are loc vizita . p. condus\ de Jose Lello. Scopul acestor ac]iuni este de a promova dialogul. Rom=nia se afl\ . Se desf\[oar\ la Berlin simpozionul WEU cu tema @O nou\ ordine a securit\]ii .n cadrul CSCE..ntregul continent nu rezid\ .” (MAE [i MApN.n jude]ul Mehedin]i) a unei delega]ii a Subcomisiei pentru Probleme de Cooperare . Alia]ii se angajeaz\ s\ pun\ la dispozi]ie fondurile necesare pentru finan]area ac]iunilor de cooperare. UEO [i Consiliul Europei.n sud-estul Europei”. 11 martie. noul sistem poate contribui esen]ial la dep\[irea logicii fragment\rii . Cartea Alb\. totodat\.

for]ele de rezerv\. . Ungariei. secretar general adjunct al NATO pentru probleme [tiin]ifice [i de mediu. Republicii Federative Cehe [i Slovace. Jacquis Ducuing. Canadei. Azerbaidjanului. Are loc [edin]a Comitetului Militar al NATO. Tadjikistanului. [i 3. Norvegiei. 14-18 mai. ministrul Afacerilor Externe. Poloniei. Parlamentul adopt\ Legea Nr. reprezent=nd 696.9% din PIB.nt=lnirea mini[trilor ap\r\rii din ]\rile membre NACC pentru identificarea posibilit\]ilor de dezvoltare a cooper\rii . o tranzi]ie incomplet\. Delega]ia rom=n\ a prezentat politica de securitate [i de ap\rare na]ional\ a Rom=niei. reprezentan]ii Germaniei. Portugaliei. Spaniei. 20-25 aprilie. Rom=niei. structura organizatoric\ actual\ [i de perspectiv\ a armatei rom=ne. contribu]ia militar\ la ajutorul umanitar. generalullocotenent Castelo Branco. exerci]ii.ntreprinse pentru conversia acesteia. Estoniei.70 Rom=nia-NATO – 1992 N 1 aprilie. Italiei. la care particip\ pentru prima dat\ mini[trii Ap\r\rii [i [efii de Stat Major General din ]\rile Europei Centrale [i de Est. Uzbekistanului. 26-31 mai. Se elaboreaz\ o list\ a domeniilor care ofer\ posibilitatea cooper\rii pe probleme de ap\rare> strategii militare. Canada. Olandei. cercetare [i salvare. :ntruni]i pentru prima oar\. Republicii Belarus. 10 aprilie. protec]ia mediului. Are loc . managementul politicii de ap\rare. Danemarcei.n valoare de 152 419 861 mii lei. deputatul spaniol Javier Ruperez a prezentat proiectul de raport intitulat Rom=nia. 8 aprilie. Marii Britanii [i Turciei.n domeniul ap\r\rii.6 milioane USD.n domeniul ap\r\rii. Ucrainei analizeaz\ modalit\]ile de aprofundare a dialogului [i cooper\rii. Moldovei. Belgiei. Georgiei. :n cadrul [edin]ei Comisiei pentru Afaceri Civile. precum [i mini[trii ap\r\rii [i reprezentan]ii Armeniei. Are loc cea de-a 38-a sesiune de prim\var\ a NAA la Banff. Bulgariei. situa]ia industriei de ap\rare [i ac]iunile . Lituaniei. Are loc vizita . medicina militar\. instruirea . viziteaz\ Rom=nia [i este primit de Adrian N\stase. armonizarea planific\rii ap\r\rii [i controlul armamentelor. Greciei. Islandei. Bugetul MApN este . SUA.36 a bugetului de stat pe anul 1992. Luxemburgului. cadrul legal al activit\]ii for]elor armate. controlul circula]iei aeriene.n Rom=nia a delega]iei militare conduse de comandantul Colegiului de Ap\rare al NATO cu sediul la Roma. Letoniei. Rusiei.

:n interven]ia sa. general Alfred John de Chastelain.nfiin]area de reprezentan]e ale NATO . Referindu-se la acest eveniment.66) .n slujba misiunilor militare de sub autoritatea WEU unit\]i militare formate din for]e armate conven]ionale.nt=lnirea NACC la nivelul mini[trilor de externe.n Rom=nia.n cursul anilor 1993-1994 . Reprezentan]ii NATO anun]\ disponibilitatea Alian]ei de a sprijini activitatea de men]inere a p\cii sub responsabilitatea CSCE. inclusiv prin constituirea de noi canale [i mecanisme pentru comunic\ri [i consult\ri rapide pentru situa]iile de urgen]\ [i .n sistemul de cooperare NATO. Rom=nia. 10 iunie.nt\ririi cadrului de dialog [i cooperare. Dac\ o ]ar\ se simte amenin]at\. ea trebuie s\ aib\ suficiente posibilit\]i pentru a-[i exprima aceast\ . Are loc prima reuniune a Consiliului de Mini[tri al WEU la care sunt invita]i s\ participe mini[trii de externe [i ai ap\r\rii din nou\ state foste comuniste> Bulgaria.n care ]\rile au suficiente for]e pentru a se ap\ra. constau din opera]iuni umanitare [i de salvare. Teodor Mele[canu. subliniaz\ c\ @. secretar de stat la MAE.ngrijorare . Cartea Alb\. OSCE [i ONU. Inten]ion\m s\ edific\m rela]ii tot mai str=nse pe aceast\ baz\. “(MAE [i MApN. Adrian N\stase. prin evaluarea fiec\rui caz . delega]ia Ministerului Ap\r\rii din Canada. p. ministrul de Externe al Rom=niei.n ]\rile partenere. Republica Ceh\.n paralel cu sporirea lor substan]ial\. Membrii WEU se angajau s\ coopereze .Rom=nia-NATO – 1992 N 71 4-5 iunie. . Lituania. men]ioneaz\ necesitatea asigur\rii continuit\]ii rela]iilor de parteneriat . dar . Polonia. 19 iunie. Estonia. Misiunile. ele sunt definite ca state ale Europei Centrale. declar\ . se stabilesc punctele de referin]\ ale viitorului acestei organiza]ii. de men]inere a p\cii [i ale for]elor de interven]ie . Slovacia [i Ungaria. Conform documentului adoptat.n gestionarea crizelor.n ac]iunile lor al\turi de CSCE [i Consiliul de Securitate al ONU. Canada sprijin\ dezarmarea p=n\ la punctul .ntrunirea extrem de important\ de la Petersberg [i documentul adoptat cu aceast\ ocazie ofer\ o baz\ solid\ pentru dezvoltarea ampl\ a rela]iilor Uniunii [i a statelor membre cu cele nou\ ]\ri din Europa Central\ printre care [i Rom=nia. Mini[trii de externe [i ai ap\r\rii din statele membre UEO au adoptat la Petersberg (Germania) Declara]ia prin care.[i va retrage majoritatea trupelor din Europa din ra]iuni economice. dar nu pentru a amenin]a alt\ ]ar\. Statele membre [i-au declarat disponibilitatea de a pune .n interviul acordat s\pt\m=nalului Armata Rom=niei> Canada r\m=ne un membru activ al Alian]ei. :n cadrul vizitei pe care o efectueaz\ . Are loc la Oslo . pe baza deciziilor adoptate la Maastricht. [eful delega]iei. denumite Misiuni Petersberg.n parte.

unde este semnat Actul final. . 26-27 iulie. Toate acestea sunt menite s\ contribuie la asigurarea premiselor pentru realizarea obiectivului nostru strategic aderarea Rom=niei la Alian]a Nord-Atlantic\. La Joviac (Fran]a) are loc colocviul dedicat Noii Europe. ceea ce ar asigura garan]iile necesare evolu]iei normale a procesului ireversibil de democratizare a ]\rii.68 pentru alegerea Camerei Deputa]ilor [i a Senatului [i Legea nr. Adrian N\stase. Se desf\[oar\ la Bruxelles reuniunea Comitetului Politic al NATO cu partenerii de cooperare. care ratific\ Tratatul cu privire la for]ele armate conven]ionale din Europa. 17-19 iulie. Are loc la Viena . p. Adrian N\stase. Cartea Alb\. s\-[i consolideze leg\turile cu structurile la oricare formul\ institu]ional\ de asociere sau cooperare pozitive imediate. Este publicat\ Legea nr. precizeaz\> @Rela]iile [i cooperarea Rom=niei cu statele membre ale Alian]ei Nord-Atlantice se bazeaz\ at=t pe tradi]ia evolu]iei istorice . a cheltuielilor [i for]elor militare. La Adunarea General\ ONU.66).n perioada 17 iulie 1992 – 19 noiembrie 1995.n trei etape. 4 august. Are loc reuniunea CSCE de la Helsinki. ministrul Afacerilor Externe.72 Rom=nia-NATO – 1992 N 6 iulie. Rom=nia este reprezentat\ de pre[edintele Ion Iliescu [i de ministrul Afacerilor Externe.ncheierea negocierilor privind efectivele for]elor armate conven]ionale din Europa prin parafarea Actului Final. reprezentantul rom=n arat\ c\ ]ara noastr\ @ar dori s\ coopereze tot mai str=ns cu NATO. semnat la Paris la 19 noiembrie 1990. :n discursul s\u. 9-10 iulie.n porturile dun\rene. 29 iulie. Delega]ia Parlamentului Rom=niei particip\ la Bruxelles la seminarul privind Supravegherea [i controlul de c\tre parlamente a politicii de ap\rare. Este promulgat\ Legea nr.69 pentru alegerea pre[edintelui României. 23 septembrie. intitulat Sfidarea schimb\rii. 13 iulie.” (MAE [i MApN. Data alegerilor este fixat\ pentru 27 septembrie 1992. Delega]ia MAE rom=n lanseaz\ ini]iativa de invitare a unor observatori din ]\rile membre NACC la o misiune interna]ional\ de monitorizare a embargoului impus Serbiei [i Muntenegrului la punctele de frontier\ de pe teritoriul Rom=niei [i . Plafoanele maxime de armament pentru armata rom=n\ constau din> efective – 230 000 militari< total armamente [i tehnic\ grele – 5 380 piese. 18 din 4 martie 1992. Ac]iunea de reducere are loc .

8 octombrie. Scopul misiunii este acela de finalizare a aspectelor tehnice privind sprijinul acordat de aceast\ ]ar\ pentru aplicarea Acordului bilateral rom=noungar @Cer Deschis# [i identificarea perspectivelor imediate [i de viitor ale colabor\rii rom=no-franceze. Cartea Alb\.ndeplinirii graduale a exigen]elor impuse de statutul de membru al Alian]ei. pe care societatea noastr\ le-a redob=ndit dup\ Revolu]ia din decembrie 1989. Activitatea s-a desf\[urat . 11 noiembrie. candidatul CDR. Generalul-locotenent Dumitru Cioflin\.n direc]ia . }in s\ reafirm. condus\ de generalul Amedeo Sturchio.34% din voturi.2 octombrie. [i cu acest prilej.mp\rt\[it de for]ele politice importante ale ]\rii – [i s\ declar c\ accept\m Parteneriatul pentru Pace [i ca o etap\ preliminar\ .n spa]iul european. :n trecut. Conceptul de securitate na]ional\ reprezint\ o noutate.n Rom=nia a unei delega]ii a Ministerului Ap\r\rii din Fran]a. 31. ca o form\ de cooperare . secretar de stat [i [ef al Marelui Stat Major.n cadrul programului de lucru convenit [i semnat . SACEUR. O delega]ie format\ din reprezentan]i ai Parlamentului Rom=niei particip\ la Atena la seminarul interparlamentar „Stabilitatea regional\ . interesul constant al Rom=niei de a deveni membru al NATO – obiectiv . Ion Iliescu.Rom=nia-NATO – 1992 N 73 a civiliza]iei rom=ne[ti .n prim\vara anului 1992 la Bruxelles. 12-14 octombrie. Are loc vizita la Bucure[ti a unei delega]ii de exper]i militari din Statul Major al NATO. la fel ce [i celelalte state membre ale . candidatul FSN. de c\tre mini[trii de externe [i cei ai ap\r\rii.n care prezint\ cele trei cercuri ale securit\]ii na]ionale. iar Emil Constantinescu. 2 octombrie.ARRC) al Comandamentului For]elor Aliate din Europa (Alied Command Europe ACE). ob]ine 47. acord\ un interviu s\pt\m=nalului Armata Rom=niei . Au loc alegerile parlamentare [i preziden]iale.” (MAE [i MApN. Vizita .57) 27 septembrie . generalul John Shalikashvili inaugureaz\ la Bielefeld (Germania) Corpul de Reac]ie Rapid\ al Comandamentului Aliat European (Allied Commander Europe Rapid Reaction Corps . În urma scrutinului. p.11 octombrie. 28 septembrie . c=t [i pe comunitatea intereselor [i angajamentelor fa]\ de valorile democra]iei [i statului de drept.n Balcani”.24%.n procesul integr\rii.

Belgia. elaborat de Javier Ruperez. conceptul de securitate european\. care este inclus ca anex\ la raport. Rom=nia nu folosea acest concept. ca elemente care concur\ la securitatea na]ional\. Ministrul Ap\r\rii. Are loc vizita delega]iei NATO condus\ de Cristopher Donnelly. :ncetarea @r\zboiului rece# [i dispari]ia bipolarit\]ii militare mondiale determin\ statul s\-[i defineasc\ o concep]ie proprie privind securitatea na]ional\. ministru de stat.n doctrina militar\. Are loc la Bruges. 17 noiembrie. Componentele politice. George Ioan D\nescu.n Rom=nia. generalul-locotenent Niculae Spiroiu. atribu]iile [i r\spunderile< o parte din competen]ele ministrului [i ale . diplomatice nu erau tratate unitar. asistent special al secretarului general al NATO pentru problemele Europei Centrale [i R\s\ritene. 15-20 noiembrie. sesiunea de toamn\ a NAA. Din noul guvern fac parte generalul-locotenent Nicolae Spiroiu. Camerele reunite ale Parlamentului dau votul de încredere noului guvern. ministru de Interne. :n cadrul Comisiei pentru Afaceri Civile este discutat.74 Rom=nia-NATO – 1992 N Pactului de la Var[ovia. ministru de Justi]ie. La acestea. cel al vecinilor nemijloci]i. ci . Securitatea na]ional\ este circumscris\ pe trei cercuri concentrice> primul. economice. referitor la modernizarea armatei. Nicolae V\c\roiu este investit prim-ministru pentru o perioad\ de patru ani. Ministrul Ap\r\rii explic\ faptul c\ trebuie trecut la o nou\ structur\ a MApN. prin care s\ se stabileasc\ garantarea suveranit\]ii.n mod separat. cel de al doilea – cel al securit\]ii zonale (incluz=nd Balcanii [i vecinii cu care nu avem o grani]\ nemijlocit\) [i cel de al treilea. acord\ un interviu publica]iei Armata Rom=niei. Are loc parafarea Acordului de Asociere între EEC [i România. independen]ei [i unit\]ii statului. }ara noastr\ prezint\ un Memorandum. toate elabor\rile politico-militare fiind incluse . 25 noiembrie. aceea a comandamentelor pe categorii de for]e ale armatei< se vor stabili clar competen]ele. 11-13 octombrie. 19 noiembrie. amendat [i adoptat. Delega]ia particip\ la Centrul Euro-atlantic la masa rotund\ Rela]iile de parteneriat . a integrit\]ii teritoriale a ]\rii [i a democra]iei constitu]ionale. ministru de Externe [i Petre Ninosu. Teodor Viorel Mele[canu. raportul special intitulat Procesul de democratizare . ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Cu 260 de voturi pentru [i 203 împotriv\.ntre NATO [i ]\rile Europei Centrale [i de Est. se adaug\ problemele mai largi ale securit\]ii globale.

sub mandat OSCE.Rom=nia-NATO – 1992 N 75 MStM vor trece la statele majore ale categoriilor de for]e ale armatei< acestea din urm\ vor avea r\spunderi foarte mari.nzestrare a armatei.n curs de avizare< trebuie continuat procesul de .n Fosta Republic\ Iugoslav\ a Macedoniei. 15 decembrie.[i anun]\ disponibilitatea de a sprijini [i alte ac]iuni ale ONU . Sir Peter Woodhead. elaborarea concep]iei integrate de securitate na]ional\. Se adopt\ programul de lucru pentru anul 1993 bazat pe dialog. 11 decembrie.n vedere unele posibile opera]iuni militare . 25-27 noiembrie. care se afl\ . opera]iunea GROM . viziteaz\ Rom=nia.nt\rirea zonei de interdic]ie a zborurilor din Bosnia . Se va trece la limitarea armamentelor conven]ionale [i se va continua participarea.n fosta Iugoslavie printre care> . pe baz\ de parteneriat. parteneriat [i cooperare.Her]egovina. la ac]iunile organizate . Are loc. 1992-1993. . .n termen. Rom=nia particip\ cu o echip\ de 25 de militari .n cadrul Grupului de Observare pentru Republica Moldova. :n ceea ce prive[te politica militar\ a Rom=niei. asigurarea locuin]elor pentru cadre.n cadrul proceselor CSCE. dezvoltarea mijloacelor de leg\tur\ [i anume a transmisiunilor [i a parcului de autovehicule de trac]iune [i transport. . la capitolul ap\rarea na]ional\. Boutros Boutros-Ghali solicit\ accesul la planurile NATO. Secretarul general al ONU. trebuie aprobat pachetul de legi privind ap\rarea na]ional\. 17 decembrie. Partea rom=n\ prezint\ principiile [i realiz\rile reformei armatei.nfiin]area de zone de securitate pentru civilii din Bosnia [i metodele de prevenire a extinderii conflictului .nt=i. a condi]iilor de via]\ [i instruire pentru militarii . loc]iitor al Comandantului Suprem Aliat al NATO. .mpreun\ cu reprezentan]ii ]\rilor membre ale NACC .n acord cu prevederile constitu]iei [i cele ale acordurilor interna]ionale la care Rom=nia este parte. dar [i drepturi de decizie la fel de mari< .n fosta Iugoslavie [i stabilesc s\ consolideze coordonarea Alian]ei .n ac]iunile de men]inere a p\cii. mini[trii de externe din ]\rile Alian]ei. Vizita la Bucure[ti a loc]iitorului secretarului de stat cu Probleme Politice din Departamentul Ap\r\rii al SUA. WEU [i alte organisme interna]ionale. programul de guvernare prevede. de c\tre NATO.n Kosovo [i . cu misiunea de observare [i raportare. Foarte importante sunt protec]ia social\. av=nd .n Transnistria (Republica Moldova). Lewis Libly. La reuniunea ministerial\ a NAC.

1993 .

Secretarul general al WEU.n ]ara noastr\. cu Secretarul General Manfred . .n func]ie pe generalul norvegian Vigleik Eide. precedat\ de vizita ministrului Comer]ului din aceea[i ]ar\ [i de interesul manifestat de a investi .Rom=nia-NATO – 1993 N 79 11-12 ianuarie.l . cu excep]ia Fran]ei [i are rolul de a oferi m\surile considerate necesare pentru ap\rarea comun\ a zonei NATO [i de a stabili directivele principalelor comandamente militare aliate. [tiin]ific\ [i tehnic\ rom=nofrancez\. 25-27 ianuarie. Acesta . un seminar despre aplicarea dispozi]iilor Tratatului CFE. Demnitarul olandez are convorbiri cu omologul s\u rom=n Nicolae Spiroiu. mare[alul britanic Richard Vincent. Cu aceast\ ocazie este semnat Protocolul celei de a 16-a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale de cooperare economic\. NATO adopt\ planuri viz=nd impunerea respect\rii zonei de excludere aerian\ deasupra Bosniei-Her]egovina. se afl\ . Aurelius Louis Ter Beek. 27 ianuarie. care vizeaz\ interzicerea total\ a acestor arme. la Cartierul General al NATO.n economia rom=neasc\ de unele mari companii olandeze. Willem Van Eekelen.mpreun\ cu partenerii de cooperare.MC) – are un nou pre[edinte. 14 ianuarie. . La Paris este propus\ spre semnare Conven]ia asupra armelor chimice (Chemical Weapons Convention . Vizita ministrului Ap\r\rii al Olandei.nlocuie[te . de c\tre Comitetul NATO de Coordonare a Verific\rii (Verification Coordinating Committee .n Rom=nia. Ministrul francez de Externe. a[az\ bazele dezvolt\rii rela]iilor dintre cele dou\ state. 21 ianuarie. premierul Nicolae V\c\roiu [i omologul s\u. Este organizat.n cursul c\reia are . ministrul Ap\r\rii al Olandei. Teodor Mele[canu.nalt\ autoritate militar\ a Alian]ei NordAtlantice – Comitetul Militar (Military Committee . dac\ ONU va adresa o astfel de solicitare. aceasta fiind prima vizit\ oficial\ dup\ revolu]ia din ’89 a unui ministru al Ap\r\rii dintr-o ]ar\ vest-european\. Comitetul Militar al NATO este alc\tuit din [efii de stat major ai armatelor statelor membre ale Alian]ei.ntreprinde o vizit\ . premierul Nicolae V\c\roiu [i pre[edintele Ion Iliescu. se . Cea mai . Conven]ia este semnat\ de 127 de ]\ri.nt=lne[te. 26-27 ianuarie.nt=lniri cu pre[edintele Ion Iliescu. 13 ianuarie.VCC) .CWC). Roland Dumas. la Bucure[ti.

n . Se desf\[oar\ un exerci]iu NATO de aplicare .n care dorim s\ colabor\m mai mult cu NATO. 24 februarie . Dup\ .CCMS) ]ine prima [edin]\ oficial\ cu partenerii de cooperare [i analizeaz\. Comitetul NATO asupra Sfid\rilor Societ\]ii Moderne (Committee on the Challenges of Modern Society . 24 februarie. Rom=nia este o ]ar\ important\ pentru asigurarea securit\]ii [i stabilit\]ii .n ultimii trei ani progrese remarcabile .n partea estic\ a Europei. secretarul general al NATO. 1993) 22 februarie. ministrul de externe Teodor Mele[canu [i de alte personalit\]i ale vie]ii politice.ncercarea de a ne integra structurilor euro-atlantice.n instaurarea democra]iei [i economiei de pia]\.# R\spunz=nd acestei aprecieri.ntreprinde opera]ii de para[utare de colete cu ajutor umanitar ..nt=lnirea cu Manfred Wörner. .n sensul unei ap\r\ri suficiente [i a profesionaliz\rii armatei. problemele trans-frontaliere de poluare a mediului. Declara]ie a secretarului general al NATO . 15 a Parlamentului Rom=niei privind aprobarea componen]ei nominale a delega]iei Parlamentului Rom=niei la NAA. asistentul secretarului general al NATO.i st\ .nt=lnire a reprezentan]ilor celor dou\ organiza]ii de c=nd sediul WEU a fost transferat la Bruxelles pe 18 ianuarie. acesta declar\> @Rom=nia a . Este op]iunea noastr\ ireversibil\! [. . Ion Iliescu. }ara noastr\ . 25 februarie .80 Rom=nia-NATO – 1993 N Wörner. pentru a discuta despre cooperarea practic\ dintre cele dou\ organiza]ii.].” (Observatorul Militar..nregistrat.n putin]\ pentru a v\ ajuta. 1 februarie 1993.[i reorganizeaz\ doctrina militar\ [i politico-strategic\ pe baza noilor realit\]i na]ionale [i interna]ionale. 3 februarie. Partea rom=n\ este reprezentat\ de premierul Nicolae V\c\roiu. Este prima .n estul Bosniei. domeniu . Este aprobat\ hot\r=rea nr. pre[edintele Ion Iliescu declar\> @Pentru noi rela]iile cu NATO reprezint\ o important\ prioritate .2 martie. . viziteaz\ ]ara noastr\. Pre[edintele Rom=niei.4 martie. viziteaz\ sediile NATO [i WEU.n sprijinul hot\r=rii Statelor Unite de a . .n Balcani. . 23 februarie.ns\rcinat cu afaceri politice. NATO va face tot ce . O delega]ie NATO condus\ de ambasador Gebhardt von Moltke. 21 februarie.ntre altele. Are loc ceremonia semn\rii Acordului de asociere a Rom=niei la Comunit\]ile Europene.

participarea armatei rom=ne pe baz\ de parteneriat la toate activit\]ile din programul NATO [i WEU. 10 martie. Consiliul Nord-Atlantic (North-Atlantic Council . 29 martie. 16 martie. Ministrul Finan]elor. Cu ocazia unei vizite . nr. La propunerea ministrului Ap\r\rii Na]ionale. Ioan Mircea Pa[cu este primul demnitar civil din structura de conducere a Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. Subliniz\ caracteristicile doctrinei militare na]ionale. Se desf\[oar\. stabilizarea macroeconomic\ [i despre dificult\]ile economice pe care le genereaz\ aplicarea embargoului asupra Iugoslaviei. preocup\rile pentru modernizarea structurilor. Italia efectueaz\ prima inspec]ie multina]ional\ mixt\ CFE condus\ de o ]ar\ membr\ NATO.n Rom=nia. 81 1-3 martie.n Ministerul Ap\r\rii Na]ionale.Rom=nia-NATO – 1993 N a procedurilor de gestionare a crizelor (@CMX 93#). informeaz\ oaspe]ii despre evolu]ia reformei economice. condus\ de Jose Lello face o vizit\ . precum [i greut\]ile care rezult\ din insuficien]a bugetului. Florin Georgescu. cu avizul Consiliului Suprem de Ap\rare al }\rii (CSAT). Polonia [i Ungaria).28 din 22 martie 1993.n organismul militar . cu secretarul de stat Warren Christopher.nt=lne[te cu pre[edintele Bill Clinton.n func]ia de secretar de stat pentru politica de ap\rare [i rela]ii interna]ionale . cu secretarul de stat pentru probleme de Ap\rare Les Aspin [i cu principalii lideri ai Congresului. Delega]ia Subcomisiei pentru Cooperare . 22 martie.ns\rcineaz\ autorit\]ile militare ale NATO s\ elaboreze alternative privitoare la eventuala aplicare a unui plan de pace al ONU pentru BosniaHer]egovina.n Probleme de Ap\rare [i Securitate a NAA. 17 martie.n cei trei ani care au trecut de la Revolu]ia rom=n\ din decembrie ’89. la Bruxelles. se . cu participarea partenerilor de cooperare (Azerbaidjan. cea de a doua reuniune a mini[trilor ap\r\rii din ]\rile membre NATO cu partenerii de cooperare . prin decizia prim-ministrului guvernului Rom=niei. Ioan Mircea Pa[cu este numit . Ministrul rom=n al Ap\r\rii Na]ionale prezint\ oaspe]ilor o succint\ informare cu privire la schimb\rile radicale produse . secretarul general al NATO.NAC) . Manfred Wörner.n Statele Unite. pentru verificarea unei zone declarate din Rom=nia.

EUCOM) [i Armata Rom=niei. Pre[edintele Rom=niei..” (Observatorul militar. unde particip\ la inaugurarea Muzeului Memorial al Holocaustului. viz=nd respectarea zonei de excludere aerian\ deasupra BosnieiHer]egovina. Procentul alocat Ministerului Ap\r\rii Na]ionale reprezint\ 2.n septembrie 1992. lansat . care. precum [i For]a NATO aeropurtat\ de avertizare timpurie (NATO Airborne Early Warning Forces . 13-19 aprilie. Cu acest prilej [eful statului rom=n se . Warren Cristopher. a subven]iilor la majoritatea produselor [i serviciilor de baz\ ale popula]iei. s\ ia m\surile preg\titoare . un c=mp larg de ac]iune. . conform c\ruia cooperarea .NAEWF).ntre Comandamentul Statelor Unite ale Americii din Europa (United States European Comand .n primul r=nd. din partea NAC. NATO .n Declara]ia supus\ aten]iei noastre.n men]inerea p\cii poate aduce beneficii mai mari dec=t preg\tirea unor for]e care s\ aib\ asemenea misiuni [. pentru analiza situa]iei la zi . ..n ceea ce prive[te cooperarea pe probleme de ap\rare [i pentru a proceda la un schimb de vederi asupra unor subiecte privind securitatea.] Cooperarea .36% din PIB. Ion Iliescu.n problematica men]inerii p\cii. 21 aprilie. secretar de stat. Suntem de acord pe deplin cu principiul prev\zut . La aceast\ reuniune particip\ [i o delega]ie rom=n\ condus\ de ministrul Ap\r\rii Na]ionale. se afl\ . declar\> “[.n vizit\ . aplic=nd rezolu]ia 816 a Consiliului de Securitate al ONU [i conform hot\r=rii luate pe 8 aprilie de NAC. SACEUR prime[te sarcina. Al Gore.n SUA.n prezent. Este adoptat\ Legea bugetului de stat pe anul 1993. Programul MIL TO MIL. printre altele..].nfiin]eaz\ o echip\ militar\ de leg\tur\ . . Se . 12 aprilie. de la 1 mai. 1993) 1 aprilie. vicepre[edinte.ntre statele europene are .ncepe opera]iunile pentru impunerea respect\rii zonei de excludere aerian\ asupra Bosniei-Her]egovina. Consider c\ aten]ia noastr\ ar trebui concentrat\. paralel cu indexarea salariilor [i a pensiilor.n vederea aplic\rii rezolu]iei 816 a Consiliului de Securitate al ONU. spre prevenirea [i opera]ionalizarea unor modalit\]i politice de stingere a conflictelor. 2 aprilie.nt=lne[te cu Bill Clinton. devine opera]ional [i pentru Rom=nia.. La opera]ii particip\ for]e aeriene din mai multe ]\ri aliate. pre[edintele SUA. 7-13 aprilie. care prevede o cre[tere economic\ zero [i eliminarea total\.82 Rom=nia-NATO – 1993 N din ]\rile Europei de Est [i Central\.

OSCE) o are asupra ap\r\rii. secretarul general al NATO. la care se discut\ probleme legate de viitorul securit\]ii . printre al]ii. Are loc o reuniune. este primit de pre[edintele Rom=niei. . :n cadrul sesiunii sunt prezentate dou\ rapoarte speciale referitoare la Rom=nia. la sediul NATO.n vederea examin\rii.nt=lnesc Boutros Boutros-Ghali. Se stabilesc coordonate ale unei viitoare colabor\ri .n vizit\ . privind proliferarea armelor de distrugere .n aplicarea embargoului. pentru a discuta despre situa]ia din fosta Iugoslavie.n agricultur\. liberalizarea pre]urilor.n general. 20-24 mai. 13 mai. restructurarea industrial\. La Bruxelles au loc lucr\rile primei reuniuni a Grupului Consultativ pentru Rom=nia al Grupului celor 24 de state industrializate. se . 6 mai. pentru a discuta despre criza bosniac\. 25-26 mai.Rom=nia-NATO – 1993 N 83 22 aprilie. despre rela]iile dintre NATO [i ONU. 28 aprilie. Reprezentan]ii acestor organisme consider\ c\ domeniile cheie ale reformei .ntre armatele Rom=niei [i Spaniei.n mas\. din care mai fac parte. secretarul general al ONU. La sediul NATO.BERD). precum [i aspectele care intereseaz\ ap\rarea.n Rom=nia sunt> privatizarea. la nivelul [efilor Ap\r\rii [i [efilor de Stat Major General. reforma bancar\ [i continuarea reformelor .n spa]iul euro-atlantic. a impactului pe care sus]inerea activit\]ilor de men]inere a p\cii ale ONU [i Organiza]iei pentru Securitate [i Cooperare . efectueaz\ o vizit\ la sediul NATO. despre rolul NATO . Secretarul de stat american. Radu Timofte [i Petre Roman – pre[edin]ii comisiilor de ap\rare din Parlament. ministrul Ap\r\rii al Spaniei. Warren Christopher.n Europa (Organisation for Security and Cooperation in Europe . privind situa]ia economic\ a ]\rii noastre [i a respect\rii de c\tre Rom=nia a embargoului asupra Iugoslaviei. La Bruxelles.n sesiune ministerial\ a DPC [i NPG . 10 mai. Aflat .n ce prive[te men]inerea p\cii [i. La Berlin se desf\[oar\ a 39-a sesiune de prim\var\ a NAA. . Rom=nia este reprezentat\ de o delega]ie condus\ de Ion Ra]iu. a MC cu partenerii de cooperare. Julian Garcia Vargas. .ntre altele. a B\ncii Mondiale [i a B\ncii Europene de Reconstruc]ie [i Dezvoltare (European Bank for Development and Reconstruction . precum [i practicile prin care comunitatea interna]ional\ trebuie s\ sprijine ]\rile riverane . are loc reuniunea .n Rom=nia. [i Manfred Wörner.

R. Oliviu Gherman. chestiuni legate de aspecte ale securit\]ii zonale. primul document bilateral dup\ 1989. Se . 1-4 iunie.n perioada de dup\ terminarea R\zboiului Rece”. Cele dou\ organiza]ii aprob\ un aranjament unic . 7 iunie. [i pre[edintele Camerei Deputa]ilor. situa]ia din fosta Iugoslavie. Se desf\[oar\ la Budapesta cel de-al X-lea Seminar Interna]ional al NATO.n scopul intensific\rii rela]iilor dintre cele dou\ ]\ri. pre[edintele Senatului. Teodor Mele[canu. generalul Dumitru Cioflin\ [i de amiralul J. Anderson.n cadrul NATO. Se desf\[oar\ vizita oficial\ a [efului Marelui Stat Major rom=n . Are loc vizita . Cu aceast\ ocazie are . Are loc la Atena reuniunea NAC . . pe probleme privind modalit\]ile de adoptare a deciziilor politico-militare. Delega]ia rom=n\ viziteaz\ Casa Alb\.84 Rom=nia-NATO – 1993 N 1-3 iunie. ministrul de Externe. Se semneaz\ Declara]ia comun\. de perspectivele colabor\rii .nt=lniri cu pre[edintele Ion Iliescu.ntre Rom=nia [i SUA. 8 iunie. Documentul este semnat la Ottawa de c\tre secretarul de stat [i [eful Marelui Stat Major.n Rom=nia a lui Douglas Hurd.n SUA. . sunt abordate aspecte specifice ale colabor\rii pe linie militar\ .n Adriatica de c\tre NATO [i WEU. Se discut\ evolu]ia situa]iei din zona geostrategic\ a Rom=niei. ministrul de Externe al Regatului Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord.nt=lniri cu generalul Colin Powell. pentru impunerea respect\rii embargourilor impuse de ONU . efectuate .n materie de comand\ [i control pentru opera]iile navale combinate.ncheie un acord . .n sesiune ministerial\. [ef al Statului Major al Ap\r\rii. pre[edintele Comitetului :ntrunit al {efilor de State Majore.n leg\tur\ cu rela]iile dintre cele dou\ ]\ri. 3 iunie. care [i-a exprimat interesul . unde este prezentat\ pre[edintelui Bill Clinton.n cadrul unei .ntre guvernul Rom=niei [i guvernul Canadei privind rela]iile militare. 10 iunie. La Pentagon. demnitarul rom=n fiind oaspetele Departamentului Ap\r\rii al SUA [i al Comandamentului Suprem al For]elor Aliate din Atlantic (Supreme Allied Commander Atlantic . Tema dezbaterilor este> @Adaptarea la realitatea situa]iei din Europa Central\ .mpotriva Serbiei [i Muntenegrului. Adrian N\stase. general locotenent Dumitru Cioflin\. premierul Nicolae V\c\roiu.SACLANT). La sediul NATO are loc o sesiune comun\ a NAC [i a Consiliului WEU.

Unitatea militar\ rom=neasc\ ac]ioneaz\ . . activitatea reprezent=nd continuarea lucr\rilor Grupului Ad-hoc al NACC asupra Cooper\rii . R\spunz=nd unei . un seminar ce dezbate modalit\]ile trecerii la constituirea unor noi structuri de comandament [i de stat major.n care ONU ar solicita acest lucru.n timpul . importan]a cooper\rii militare cu fostele ]\ri membre . a c\ror tematic\ a fost convenit\ .n Rom=nia. reuni]i la Atena. Aceast\ ac]iune se .n FYROM este atacat\ .n perspectiva activit\]ilor comune de men]inere a p\cii . nu este ve[nic\. . 7-11 iulie. 30 iunie . generalul-maior Claessen subliniaz\ c\ pozi]ia oficial\ a NATO.ndeplinirii mandatului s\u global. func]ion=nd conform unor concep]ii militare moderne. el apreciaz\ c\ l\rgirea NATO prin admiterea statelor est-europene ar fi justificat\ numai .nalt al NACC pe problema men]inerii p\cii. :n cadrul unei mese rotunde care are loc la Centrul Euroatlantic.n care For]a de Protec]ie a Organiza]iei Na]iunilor Unite (United Nations Protection Force . 11 iunie. La Praga. pentru moment.Rom=nia-NATO – 1993 N 85 Mini[trii Afacerilor Externe ai ]\rilor membre NATO propun ca Alian]a s\ pun\ la dispozi]ie mijloacele sale de protec]ie aerian\ .n Somalia (United Nations Operations in Somalia UNOSOM). 14-20 iulie. Discu]iile vizeaz\ mai ales aspecte referitoare la organizarea [i strategia specific\ ministerelor ap\r\rii [i statelor majore generale. anun]\ un program de cooperare .n Europa.n planul pe anul 1993 de cooperare dintre NATO [i Rom=nia. condus\ de generalul-maior Andreas Claessen (Belgia). de a nu primi noi membri. pentru discu]ii la nivel de stat major. cu un efectiv de 235 de oameni [i o capacitate de 50 de paturi. Un grup de exper]i militari apar]in=nd NATO [i SHAPE efectueaz\ o vizit\ .n Domeniul Men]inerii P\cii.2 iulie. Se afl\ la Bucure[ti o delega]ie din partea NATO.n Somalia p=n\ la 26 octombrie. . particip\ la Opera]iunea Na]iunilor Unite . 6 iulie.n Tratatul de la Var[ovia.n care ar duce la cre[terea stabilit\]ii . la Bucure[ti. accentu=nd. 10-11 iulie. se desf\[oar\ un seminar la nivel .n sprijinul ONU sau al OSCE [i dau publicit\]ii un raport al Grupului Ad-hoc asupra Cooper\rii . Are loc.n eventualitatea . Mini[trii din NACC.n prealabil prin consult\ri bilaterale.nscrie .n Materie de Men]inere a P\cii.n cadrul c\ruia.n m\sura .n cazul .ntreb\ri referitoare la extinderea Alian]ei.UNPROFOR) dislocat\ . Un spital de campanie rom=nesc.

Loïc Bouvard. efectueaz\ o vizit\ oficial\ . evolu]ia raporturilor cu parteneri din NATO. geografic.[i ocupe rolul .86 Rom=nia-NATO – 1993 N al\turi de ofi]eri rom=ni implica]i . cultural [i economic din Europa. generalul locotenent Nicolae Spiroiu. Secretarul general al Adun\rii afirm\ c\. .ncercuirea ora[ului Sarajevo [i a altor zone va continua.ncheiate. Oaspetele britanic este informat despre situa]ia general\ din ]ara noastr\. [i care vor fi aplicate dac\ Secretarul General al ONU va autoriza acest lucru.ntre Rom=nia [i NAA. Sir Richard Vincent se intereseaz\ de problemele concrete ale colabor\rii cu structurile NATO. 16-18 august. Principalele aspecte ce suscit\ un interes cu totul aparte pe parcursul seminarului sunt modul de organizare [i func]ionare a organismului interministerial (armata Greciei)< rela]ia rege – ministrul Ap\r\rii – [eful Statului Major General (armata Belgiei)< fazele de planificare .n care .n acest proces. au fost . Sosesc la Bucure[ti pre[edintele NAA. [i secretarul general al aceleia[i organiza]ii.n trupele de uscat britanice. NAC anun]\ c\ Alian]a a decis s\ se preg\teasc\ pentru a lua imediat m\suri mai riguroase . . Cu prilejul unei reuniuni extraordinare pentru examinarea situa]iei din Bosnia-Her]egovina. deoarece ]ara noastr\ face parte istoric. Loïc Bouvard declar\ c\ urm\re[te intensificarea leg\turilor .n afara interesului pentru .n domeniu. vizita delega]iei vizeaz\ problema respect\rii embargoului impus Iugoslaviei.nt\rirea rela]iilor Rom=niei cu organismele NATO. pre[edintele Comitetului Militar al NATO. c\ dore[te ca Rom=nia s\ . situa]ie care provoac\ bloc\ri sistematice ale transportului ajutoarelor umanitare. 2 august. Sir Richard Frederick Vincent. prezint\ expuneri [i exper]i din cadrul NATO. La invita]ia ministrului rom=n al Ap\r\rii. Peter Corterier.ntre armata noastr\ [i armatele unor state cu tradi]ie [i experien]\ .n cazul . precum [i de stadiul la .n care armata rom=n\ are nevoie de asisten]\. mare[al . op]iuni stabilite conform hot\r=rilor Consiliului din 2 august. de domeniile .ntre altele.n Bosnia-Her]egovina.naintat\ .n Adunare. acorduri de colaborare. 15 iulie. subliniind c\.n Rom=nia. deoarece acest element este foarte important pentru stoparea conflictului. comunicare [i execu]ie bugetar\ (armata SUA)< capacit\]ile cerute de standardizarea structurilor corp de armat\ (armata Olandei)< subordonarea ofi]erilor responsabili cu personalul (armata Germaniei). 9 august. cu armatele multor ]\ri. NAC aprob\ op]iunile operative pentru lovituri aeriene . Manifestarea a oferit prilejul unui schimb de experien]\ .

Croa]ia. Cehia. 7-8 septembrie. pentru a-[i asigura securitatea [i libertatea de mi[care. 21 septembrie.n Croa]ia [i . ca [i stabilirea unor leg\turi mai str=nse . Manfred Wörner se .” Particip\ mini[trii ap\r\rii din Bulgaria.ntrevedere cu secretarul general [i cu pre[edintele MC asupra aplic\rii unui eventual plan de pace pentru Bosnia-Her]egovina. . efectueaz\ o vizit\ la sediul NATO.mpotriva includerii ]\rilor Europei de Est . 2 octombrie. Una dintre concluzii este aceea c\ exist\. Teodor Mele[canu. Slovenia.n centrul [i sud-estul Europei. Germaniei. 22 septembrie. Secretarul General al NATO. 4 octombrie. inclusiv s\ utilizeze for]a. pentru a avea o . un vid de securitate [i c\ umplerea acestuia trebuie s\ se fac\ prin m\suri temeinice pentru asigurarea stabilit\]ii interne. SUA [i Marii Britanii c\ este . Slovacia. copre[edin]i ai Conferin]ei interna]ionale asupra fostei Iugoslavii. For]ele de men]inere a p\cii din Croa]ia sunt autorizate s\ ia toate m\surile necesare. . Acesta propune ca securitatea din zona est-european\ s\ fie asigurat\ de NATO . Thorvald Stoltenberg [i lordul Owen. Secretarul general al NATO. precum [i rolul NATO .mpreun\ cu Rusia.Rom=nia-NATO – 1993 N care se afl\ preg\tirea unor for]e pentru men]inerea p\cii.n sus]inerea misiunii ONU de men]inere a p\cii .n NATO.n fosta Iugoslavie. Italia.n Europa Central\ [i de Sud-Est.n structurile Alian]ei Nord-Atlantice. prin acorduri [i rela]ii bilaterale. Se desf\[oar\ la Viena lucr\rile simpozionului interna]ional cu tema @Stabilitatea [i securitatea . Rom=nia [i Ungaria.n avertizeaz\ printr-o serie de scrisori pe [efii de stat ai Fran]ei. .nt=lne[te la Bruxelles cu ministrul Afacerilor Externe al Rom=niei. care reafirm\ c\ Rom=nia se pronun]\ pentru integrarea .ntre NATO [i ONU. Manfred Wörner. pentru a analiza perspectivele unei rezolv\ri pa[nice a situa]iei din BosniaHer]egovina. Consiliul de securitate al ONU prelunge[te cu [ase luni mandatul for]ei de men]inere a p\cii . Polonia.n Bosnia. Boutros Boutros-Ghali. 87 1 septembrie. prin dialog cu celelalte ]\ri. Pre[edintele rus Boris El].nt=lne[te la Geneva pe omologul s\u de la ONU.

n mod cert integrarea ]\rii noastre . generalul-locotenent Joseph Chalier.n probleme de securitate. la procesul de . se pronun]\ .n cadrul celei de a 39-a sesiuni ordinare a NATO.503 privind autorizarea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale de a angaja militari pe baz\ de contract pentru completarea necesarului armatei cu personal de specialitate. O delega]ie militar\. pre[edintele Parlamentului turc.n care Rom=nia [i SUA ar putea s\-[i . de extinderea NATO.” (Adev\rul.n favoarea unei @eventuale# ader\ri la NATO a ]\rilor din fostul Tratat de la Var[ovia.n Rom=nia . 6-9 octombrie. 6 octombrie. . subsecretar de stat pentru politica de ap\rare la Departamentul Ap\r\rii al SUA. Este emis\ hot\r=rea de guvern nr.n Rom=nia. Husamettin Cindoruk. Scopul vizitei este abordarea unor probleme de interes comun.n ]ara noastr\.n NATO. Oaspe]ii sunt informa]i cu privire la transform\rile democratice produse . ministrul german al Ap\r\rii. Manfred Wörner. cea european\. Aceea[i pozi]ie o afirm\ [i Volker Ruhe. Dup\ vizita prilejuit\ de constituirea la Bucure[ti a Comisiei Economice a Parlamentului M\rii Negre. cu armatele statelor apar]in=nd acestor organisme. MAE rom=n apreciaz\ c\ nici una din ]\rile est-europene nu are nevoie de aprobarea pre[edintelui rus Boris El]. efectueaz\ o vizit\ . declar\ c\ Turcia sprijin\ .nf\ptuire a democra]iei. Sunt eviden]iate orientarea ]\rii noastre spre structurile de securitate european\ [i rela]iile bune ale Armatei Rom=niei cu NATO [i WEU. legate de viitorul securit\]ii europene.nt\reasc\ colaborarea . . Secretarul General al NATO. 10-11 octombrie. 8 octombrie. a statului de drept [i stabilit\]ii Rom=niei .nso]it de o delega]ie. ci despre o singur\ securitate.n zona geografic\ .nt\ri prin intrarea Rom=niei. iar Marea Neagr\ va deveni o cetate puternic\. Liderul PD Petre Roman este desemnat. Frank Wisner. raportor special la Comisia Politic\ a NAA. .nnoire [i modernizare a organismului militar.n vizit\ .n pentru intrarea . se afl\ .n care se afl\. Punctul de vedere al oaspetelui belgian este c\ nu poate fi vorba numai despre o securitate a Europei de Est sau o securitate a Europei de Vest. 1993) 8-9 octombrie. Joseph Chalier apreciaz\ realiz\rile ]\rii noastre .n procesul de .88 Rom=nia-NATO – 1993 N 5 octombrie.n perioada parcurs\ dup\ revolu]ia din decembrie ’89. 8 octombrie. la Copenhaga. precum [i de modul .n NATO> @Credem c\ NATO se va . condus\ de [eful Statului Major General al Armatei Belgiene.

20-21 octombrie.n formarea [i preg\tirea ofi]erilor . Prin semnarea acestui acord se convine ca partea german\ s\ instruiasc\ ofi]eri rom=ni [i s\ acorde asisten]\ pentru procesul de reform\ al armatei rom=ne.n leg\tur\ cu necesitatea includerii .ntre NATO [i ]\rile Europei estice. precum [i asupra amenin]\rii reprezentate de proliferarea armelor de distrugere . la invita]ia omologului s\u. . Se desf\[oar\ la Bucure[ti un seminar organizat de NACC cu sprijinul Ministerului Ap\r\rii Na]ionale al Rom=niei. dup\ adoptarea acestei decizii [i de c\tre Congresul SUA. delega]ie care [i-a exprimat punctul de vedere . Activitatea se adreseaz\ exper]ilor civili [i militari din ]\rile NATO [i cele ale partenerilor de cooperare dintr-un domeniu de baz\ al institu]iei militare – cel al instruirii [i educ\rii. cu deosebire asupra propunerii de Parteneriat pentru Pace [i a conceptului For]elor Operative Multina]ionale Interarme (Combined Joint Task Forces CJTF). Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. 18-19 octombrie. viziteaz\ Germania.Rom=nia-NATO – 1993 N 89 12 octombrie. av=nd tema @Formarea [i perfec]ionarea preg\tirii ofi]erilor . Cei doi mini[trii semneaz\ acordul militar rom=no-german. Din partea Rom=niei particip\ o delega]ie parlamentar\ condus\ de Ion Ra]iu.ntregi de probleme. 24 octombrie.n mas\.n Germania reuniunea mini[trilor Ap\r\rii din ]\rile membre NATO. Pre[edintele SUA Bill Clinton semneaz\ acordarea clauzei na]iunii celei mai favorizate Rom=niei.n NATO a ]\rilor foste comuniste. compus din reprezentan]i ai partidelor parlamentare. Sose[te la Bucure[ti Stephen Oxman. eviden]ierea unor c\i comune .n vederea examin\rii cu oficialit\]ile rom=ne a propunerii americane de realizare a @parteneriatului pentru pace# (Partnership for Peace PfP) . Se desf\[oar\ la Copenhaga lucr\rile sesiunii de toamn\ a NAA.ntr-o societate democratic\. 3 noiembrie. la Travemünde. document care consolideaz\ bazele cooper\rii militare . . Are loc. 2 noiembrie.ntr-o societate democratic\”. Pe l=ng\ Parlamentul Rom=niei ia fiin]\ Consiliul Na]ional Consultativ pentru Integrare Euro-Atlantic\.ntre cele dou\ state. Volker Ruhe. 18-20 octombrie. generalul-locotenent Niculae Spiroiu. Activitatea vizeaz\ ad=ncirea cooper\rii [i parteneriatului. asistent pentru Europa [i Canada al Secretariatului de Stat al SUA. pentru a proceda la un schimb informal de vederi asupra unei serii . .

15-17 noiembrie. de . Sose[te la Bucure[ti Sir Dudley Smith.ntre cele dou\ departamente de resort. inspectorul general al Bundeswehrului.n instruirea trupelor< asigurare logistic\< metodologia .n Rom=nia. Cu ocazia unei vizite .ntre armata rom=n\ [i armata portughez\. Se desf\[oar\ reuniunea ministerial\ a NAC. urm=nd ca ulterior s\ fie realizate acorduri anuale de colaborare . 25 noiembrie. Dup\ o serie de . La reuniunea ministerial\ a NACC de la Bruxelles particip\ [i Teodor Mele[canu. din ianuarie 1994.n cadrul PfP.ntre statele membre PfP.nv\]\m=ntul militar< schimburi de experien]\ . . vice prim-ministru.n leg\tur\ cu PfP. efectueaz\ o vizit\ . . Leo Delcroix. ministrul Ap\r\rii Na]ionale al Portugaliei. Sunt identificate domenii ale colabor\rii dintre cele dou\ armate> politic\ militar\< preg\tirea cadrelor< .n domeniul verific\rii [i aplic\rii dispozi]iilor de control a armamentelor conven]ionale con]inute. 3 decembrie.n ]ara noastr\ a ministrului Ap\r\rii al Belgiei.90 Rom=nia-NATO – 1993 N 9-12 noiembrie. 2 decembrie. ce cuprinde 42 de activit\]i comune. 12 noiembrie.ntrevederi cu oficialit\]ile rom=ne (Parlament.n Rom=nia. unde prezint\ noi puncte de vedere . este semnat un protocol de colaborare . . Mini[trii afacerilor externe din ]\rile membre ale NATO analizeaz\ conceptul PfP [i propunerile conexe.nt=lnirii la v=rf. Declara]ia de inten]ie semnat\ cu omologul s\u rom=n men]ioneaz\ faptul c\ aceast\ vizit\ este una de evaluare.mpreun\ cu ]\rile partenere din NACC. pre[edintele Adun\rii Parlamentare a WEU. MAE) oaspetele particip\ la o mas\ rotund\ la Centrul Euro-Atlantic.nzestr\rii [i moderniz\rii armatei< istorie militar\< medicin\ militar\< cultur\< mass-media etc.n perspectiva preg\tirii . Comitetul de Coordonare [i Verificare (Verification Co-ordinating Committee VCC) conduce un seminar organizat la sediul NATO. Fernando Joaquimo Nogueira.[i exprim\ disponibilitatea pentru o str=ns\ conlucrare cu armata rom=n\. . Este elaborat un plan de lucru bilateral pentru anul 1994. sose[te . ar\t=nd c\ ]ara sa nu dore[te nici o discriminare . ministrul Afacerilor Externe. Klaus Naumann. Leo Delcroix .ndeosebi .ntre cele dou\ ministere ale ap\r\rii.nceput al colabor\rii . pe tema cooper\rii . 16-17 noiembrie. ministru de stat.

n sesiune ministerial\.Rom=nia-NATO – 1993 N 91 8-9 decembrie. Mini[trii . Are loc o reuniune comun\ a NAC [i a Consiliului WEU la nivel de ambasadori. DPC [i NPG ale NATO se reunesc la Bruxelles . precum [i secretarului general al Alian]ei o scrisoare . Ion Iliescu. inclusiv sus]inerea activit\]ilor de men]inere a p\cii efectuate de ONU [i de OSCE.n care reafirm\ dorin]a ]\rii noastre de a deveni membru cu drepturi depline a Organiza]iei Tratatului Atlanticului de Nord. Mini[trii examineaz\ noile sarcini ale Alian]ei. adreseaz\ [efilor de stat [i de guvern ai statelor membre NATO.[i exprim\ ferma sus]inere fa]\ de ini]iativa PfP. . pre[edintele Rom=niei. precum [i conceptul CJTF. la sediul WEU din Bruxelles. 24 decembrie. 14 decembrie.

1994 .

Programul Parteneriatului urm\re[te extinderea [i intensificarea cooper\rii politice [i militare . interesul constant al Rom=niei de a deveni membru al NATO – obiectiv .n conformitate cu propriile lor interese [i capacit\]i individuale.. (@Observatorul Militar#. d\ o declara]ie .mp\rt\[it de for]ele politice importante ale ]\rii – [i s\ declar c\ accept\m Parteneriatul pentru Pace [. Acest nou cadru ofer\ ]\rilor participante posibilitatea de a-[i . Ambasadorul american la ONU. Din partea NATO.]. Bill Clinton. pre[edintele american Bill Clinton declar\. :n discursul ]inut . prin promovarea spiritului de cooperare practic\ [i angajare fa]\ de principiile democratice care stau la baza Alian]ei. 1994) 15 ianuarie. Ion Iliescu.. 10 ianuarie. Amadeo de Franchis.n m\sur\ s\ asigure cadrul necesar stabilit\]ii [i securit\]ii pe continent [.” (Rom=nia liber\. la sediul NATO. are semnifica]ia unei decizii istorice> @Consider\m Alian]a Atlanticului de Nord ca principala organiza]ie .n fa]a oficialit\]ilor belgiene. pentru a purta discu]ii cu oficialit\]ile rom=ne privind PfP.5). viziteaz\ Rom=nia ca trimis special al pre[edintelui SUA. Se prevede ca NATO s\ se consulte cu oricare participant activ la parteneriat. [efii de stat [i de guvern din ]\rile Alian]ei lanseaz\ Parteneriatul pentru Pace (PfP).. pentru cre[terea stabilit\]ii.n acest proiect de colaborare cu NATO. Documentul-cadru al PfP. 19-25 ianuarie.4 [i nr.] }in s\ reafirm. Documentul-cadru este semnat de c\tre adjunctul secretarului general al Alian]ei. [i cu acest prilej. semneaz\. 26 ianuarie.Rom=nia-NATO – 1994 N 95 10-11 ianuarie. Nu putem sta indiferen]i. :n ceea ce ne prive[te. precum [i alte state din cadrul OSCE.l reprezint\ programul PfP.. Ministrul Afacerilor Externe al Rom=niei. printre altele> @Fostele state comuniste trebuie s\ ia singure deciziile ce le vor determina viitorul. La reuniunea la nivel . Teodor Mele[canu. noi trebuie s\ le ajut\m s\-[i defineasc\ alegerea. invit=nd s\ se al\ture celelalte state participante la lucr\rile NACC. capabile [i dornice s\ contribuie la acest program. Con]inutul concret al programelor de parteneriat pentru pace va fi determinat de oferta pe care o va face fiecare ]ar\ angajat\ . Madeleine Albright. proces al c\rui prim pas . . Este dat publicit\]ii Documentul-cadru al PfP (vezi anexele nr. 1994) Pre[edintele Rom=niei. independen]ei politice sau securit\]ii sale.n Europa.n care afirm\ c\ extinderea NATO c\tre centrul [i estul Europei. Rom=nia fiind prima ]ar\ ce ader\ la acest document.nt\ri rela]iile cu NATO. . dac\ acel partener percepe o ameni]are direct\ la adresa integrit\]ii teritoriale.nalt de la Bruxelles. diminuarea amenin]\rilor la adresa p\cii [i construirea unor rela]ii solide.

iar Doru Ioan T\r\cil\ este desemnat la conducerea ministerului de Interne. 10 aprilie.l suscit\ . . 6 februarie. 6 martie. Sergio Silvio Balanzino (Italia) .n Marea Britanie [i Irlanda de Nord. zon\ de securitate desemnat\ de ONU . ambasadori. Organizarea Forumului Crans Montana la Bucure[ti. personalit\]i politice. manifestare interna]ional\ de anvergur\ la care particip\ [ase [efi de stat. O delega]ie militar\ condus\ de Gheorghe Tinca. La Palatul Parlamentului din Bucure[ti se deschid lucr\rile Forumului Crans Montana. solicit\ ca NATO s\ se preg\teasc\ . Aprilie. efectueaz\ o vizit\ oficial\ .mpotriva pozi]iilor de artilerie din interiorul sau din .n aceast\ regiune a lumii. Boutros Boutros-Ghali. 21-24 aprilie.nlocuie[te pe Amadeo de Franchis .n eventualitatea unor lovituri aeriene . cinci pre[edin]i [i vicepre[edin]i de parlament. nou\ prim-mini[tri [i viceprim-mini[tri.l . reprezint\ o recunoa[tere a rolului Rom=niei . Are loc o remaniere guvernamental\ prin intermediul c\reia Gheorghe Tinca. membrii ai corpului diplomatic. 25-28 aprilie. 12 secretari generali de organiza]ii interna]ionale. Tematica forumului este axat\ pe problematica regiunii est-europene [i a Orientului Mijlociu. secretarul general al ONU. Ca urmare a unei cereri adresate de Comandamentul for]ei ONU [i sub coordonarea unui controlor aerian al ONU. oameni de afaceri. Jean-Paul Carteron.mprejurimile ora[ului Sarajevo. ministrul Ap\r\rii Na]ionale al Rom=niei. o confirmare a interesului pe care ]ara noastr\ .n postul de loc]iitor al secretarului general al NATO. 20 de al]i mini[tri. CSAT dezbate [i aprob\ proiectele documentelor @Concep]ia integrat\ privind securitatea na]ional\ a Rom=niei# [i @Doctrina militar\ de ap\rare a Rom=niei#.n func]ia de ministru al Ap\r\rii Na]ionale. Cele dou\ documente sunt trimise Parlamentului Rom=niei pentru discutare [i adoptare. este numit . 12 mini[tri de externe. diplomat de profesie. avioane ale NATO furnizeaz\ un sprijin nemijlocit pentru protec]ia personalului ONU de la Gorazde. a[a cum afirm\ pre[edintele acestuia.n BosniaHer]egovina.96 Rom=nia-NATO – 1994 N 1 februarie.n cercurile politice [i de afaceri interna]ionale.

vice-[eful Statului Major al armatei britanice.n domeniul ap\r\rii pe anii 1994-1995. La Budapesta. la Mons. dac\ va fi nevoie. Este semnat Memorandumul de . a[teptat. Are loc la Bruxelles reuniunea anual\ a NACC. are loc un seminar al NACC asupra planific\rii [i gestion\rii programelor na]ionale de ap\rare.n cadrul PfP. precum [i pentru materialele cartografice [i geodezice aferente. Este un act obi[nuit. ministru de stat pentru for]ele armate [i cu amiralul Jack Slater. Este aprobat\ hot\r=rea de guvern nr. :n s\pt\m=na urm\toare. exper]i ai NATO vor veni .n perimetrul SHAPE.ncepe un program de cooperare real [i serios#. 75 privind .nfiin]area. Aceasta are urm\toarele atribu]ii> elaboreaz\ [i prezint\ Guvernului spre aprobare proiectele programelor curente de restructurare< elaboreaz\ proiecte privind structura [i modul de organizare [i func]ionare a industriei de ap\rare< ini]iaz\ colabor\ri interna]ionale . l\muriri. Gheorghe Tinca. al datelor digitale.n Ungaria. Ne preocup\m de pe acum s\ str=ngem toate resursele pentru a . Cu .n cadrul Parteneriatului pentru Pace. ministrul Ap\r\rii Na]ionale declar\> @La Bruxelles am prezentat oferta Rom=niei de cooperare . Documentul cuprinde propunerile concrete ale ]\rii noastre pentru cooperarea cu Alian]a Nord-Atlantic\. Se semneaz\ Acordul de schimb [i colaborare . instalat\ . la care particip\ [i Gheorghe Tinca.n]elegere asupra programului de contacte . 27-29 aprilie. remite Alian]ei Documentul de prezentare al Rom=niei . Exist\ ideea ca spre sf=r[itul verii s\ negociem [i s\ adopt\m programul de cooperare al Rom=niei .n domeniul geodeziei [i geofizicii. Jeremy Hanley. La . • Ministrul Ap\r\rii Na]ionale.ntre ministerul Ap\r\rii Na]ionale al Rom=niei (Direc]ia Topografic\ Militar\) [i Departamentul Ap\r\rii al SUA (Agen]ia Cartografic\ a Ap\r\rii) pentru . • Are loc ceremonia de inaugurare a Celulei de Coordonare a Parteneriatului.n Belgia. 26 aprilie. 1994) 19 mai. secretar de stat pentru Ap\rare.n NATO. organizarea [i func]ionarea Comisiei Guvernamentale pentru Restructurarea Industriei de Ap\rare. (@Observatorul Militar#.n ]ar\.n Rom=nia pentru a cere. ministrul Ap\r\rii Na]ionale al Rom=niei. 28 aprilie.n cadrul Parteneriatului pentru Pace.ntocmirea h\r]ilor topografice de naviga]ie [i aeronaviga]ie . . Acesta va constitui baza procesului evolutiv de integrare a Rom=niei . prestabilit.ntoarcerea .n domeniul restructur\rii industriei de ap\rare.Rom=nia-NATO – 1994 N 97 Delega]ia are convorbiri cu Malcolm Rifkind. 4-10 mai. 24 mai. .

26-27 mai. 1994) 9-10 iunie.n acest proces evolutiv. Dialogul dintre cei doi mini[tri se bazeaz\ pe tematica colabor\rii bilaterale [i multilaterale .[i exprim\ opinia .n structurile nord-atlantice. care. la momentul potrivit.n cadrul PfP.ntreprinderilor [i cre[terea PIB cu 1. 9 iunie.98 Rom=nia-NATO – 1994 N aceast\ ocazie reprezentantul rom=n . Cei doi mini[tri .n Polonia. la Istanbul. William Perry.l prime[te la Pentagon pe omologul s\u rom=n Gheorghe Tinca. impunerea unei discipline financiare la nivelul .n aripa @Manfred Wörner# de la sediul NATO din Bruxelles. . @Reuniunea va acorda o aten]ie special\ Rusiei. ministrul Ap\r\rii al SUA. inaugureaz\ . 3 iunie.n condi]iile acceler\rii proceselor de privatizare [i restructurare. dorin]a de cooperare cu NATO. men]inerea sub control a infla]iei. Loc]iitorul secretarului general. care vizeaz\ evitarea conflictelor privind frontierele. 9 iunie.n Europa. va duce la o integrare . Este prima reuniune major\ a NATO dup\ ce Alian]a a acceptat acordarea unui statut special Rusiei dac\ semneaz\ Parteneriatul pentru Pace. pentru o rund\ de convorbiri asupra principalelor probleme ale securit\]ii [i asupra PfP. Se deschid. ministrul Ap\r\rii Na]ionale al Rom=niei. Procentul alocat Ministerului Ap\r\rii Na]ionale din PIB este 2. lucr\rile NACC la nivel de mini[tri de externe la care particip\ [i Rom=nia. promovarea rela]iilor de bun\ vecin\tate .nt\rirea cooper\rii regionale [i a institu]iilor democratice. seriozitatea cu care Rom=nia abordeaz\ PfP [i hot\r=rea de angajare . Mini[trii Afacerilor Externe din mai multe ]\ri europene examineaz\ o nou\ ini]iativ\.ntre Moscova [i NATO. Se urm\re[te relansarea produc]iei . aflate . probabil. protejarea drepturilor minorit\]ilor. Inten]ion\m s\ spunem Rusiei c\. 31 mai. . realizarea [i consolidarea stabilit\]ii macroeconomice.n mod oficial birourile destinate ]\rilor partenere din cadrul PfP.n leg\tur\ cu situa]ia securit\]ii na]ionale.73%. (Rom=nia liber\. Alian]a inten]ioneaz\ s\-[i l\rgeasc\ sfera de ac]iune prin includerea . efectueaz\ o vizit\ oficial\ .n Europa Central\ [i de Est [i . Camerele reunite ale Parlamentului adopt\ proiectul Legii bugetului de stat pe 1994. Are loc la Paris conferin]a inaugural\ asupra unui Pact de stabilitate . Gheorghe Tinca.5%.n r=ndurile sale a statelor est-europene# a declar\ un oficial al NATO.n ciuda problemelor recent ap\rute . Sergio Balanzino. 19 iunie.

Principalele subiecte abordate se refer\ la problemele de securitate ale ]\rilor respective. .ndeplinirii atribu]iilor ce le revin pe linia ap\r\rii na]ionale.n problemele neprolifer\rii armelor chimice [i despre progresul Rom=niei pe calea integr\rii . secretarii [i subsecretarii de stat. Andrei Olechowsky [i secretarul de stat american. organism specializat . Afirm\. Andrei Koz. Mini[trii. independente [i sigure. Infrastructura teritorial\ se constituie din ansamblul lucr\rilor [i .n structurile euroatlantice a tuturor acestor ]\ri. cu sarcini la mobilizare vor fi preg\ti]i. Cheltuielile necesare organiz\rii. Aceasta cuprinde ansamblul de m\suri [i activit\]i adoptate [i desf\[urate de statul rom=n .i invit\ pe mini[trii de externe ai Albaniei.nzestr\rii. efectueaz\ o vizit\ la sediul NATO. 29 iunie . Cehiei. . • Este promulgat\ Legea ap\r\rii na]ionale a Rom=niei. precum [i la participarea acestora la PfP. precum [i demnitarii cu rang corespunz\tor acestora. Ministrul de Externe polonez. se discut\ despre solicitarea ]\rii noastre .ntrevederii de la Departamentul de Stat.n @Clubul Australia#. Macedoniei.1 iulie. ministrul Afacerilor Externe al Rusiei. Slovaciei. . mobiliz\rii. c\ SUA sunt dispuse s\ asigure integrarea .n structurile europene [i euroatlantice.n vederea . independen]a [i unitatea statului. cu Lyann E.Rom=nia-NATO – 1994 N 99 semneaz\ un Memorandum de cooperare . 7 iulie. 22 iunie. Bulgariei.n leg\tur\ cu primirea sa .ntre ministerul Ap\r\rii al Rom=niei [i Departamentul Ap\r\rii al SUA.n rezerv\. unde semneaz\ Documentul-cadru al PfP. prin grija Statului Major General. Rom=niei.n Europa nu este posibil\ p=n\ c=nd statele din Europa de Est [i Central\ nu vor fi puternice. subsecretar de stat pentru problemele securit\]ii interna]ionale [i controlului armamentelor. Davis.rev.ntre]inerii [i instruirii efectivelor active [i . Sloveniei [i Ungariei s\ participe la o reuniune la Var[ovia. de asemenea. precum [i finan]\rii lucr\rilor de investi]ii ale for]elor armate se suport\ din bugetul de stat [i din alte fonduri legal constituite. Se desf\[oar\ Colocviul economic anual al NATO.n scopul de a garanta suveranitatea na]ional\. integritatea teritorial\ a ]\rii [i democra]ia constitu]ional\. participarea la ini]iativa PfP [i securitatea regional\. :n cadrul . . Secretarul de stat american declar\ c\ asigurarea unei reale securit\]i [i stabilit\]i . la rela]iile lor cu NATO. Warren Christopher. axat pe problema privatiz\rii industriilor de ap\rare.

institu]iilor publice. efectueaz\ o vizit\ la Bucure[ti. de mini[trii afacerilor externe.n scopul ap\r\rii teritoriului. intensificarea colabor\rii . Amiralul Christos Lymperis. speran]\.n termenele stabilite prin contract . economic [i militar. sose[te . La . pe timp de pace [i la r\zboi.n timp de r\zboi. NAC declar\ c\ Alian]a este gata s\ participe la aplicarea unui acord de pace .ntr-o vizit\ oficial\ secretarul Ap\r\rii al SUA. 13 august. William Perry. pace. William Perry precizeaz\ scopurile vizitei> analizarea rela]iilor dintre Rom=nia [i SUA [i punerea . indiferent de forma de proprietate. apreciind c\ aceasta impune stabilitate. cultural. . secretar general al NATO. Se subliniaz\ disponibilitatea Greciei de a sprijini integrarea Rom=niei . Fosta Republic\ Iugoslav\ a Macedoniei.ntre cele dou\ state prin abordarea unei noi strategii care s\ se manifeste .n timp de pace [i cu prioritate . Albania. 8-10 iulie. la Geneva. SUA era pe primul loc . Grecia. inclusiv NATO [i WEU.n Bosnia-Her]egovina [i este de acord cu m\surile propuse de planul dat publicit\]ii pe 5 iulie. .n structurile europene. integrarea . integral [i . 17-18 iulie. Institu]iile [i autorit\]ile administra]iei publice.n plan politic.ntr-o concep]ie unitar\ a activit\]ilor tuturor for]elor participante la ac]iunile de ap\rare a ]\rii. Armata este componenta de baz\ a for]elor armate. celorlalte persoane juridice [i persoanelor fizice [i pot fi chema]i cet\]eni ap]i de munc\ pentru prest\ri de servicii. agen]ii economici. La invita]ia ministrului Ap\r\rii Na]ionale al Rom=niei. Sergio Balanzino. loc]iitorul s\u. La proclamarea st\rii de asediu sau de urgen]\. 11 iulie.n Rom=nia. au obliga]ia de a satisface comenzile necesare ap\r\rii na]ionale.n . 3 septembrie. Vizita face parte dintr-un turneu european care mai cuprinde Bulgaria.[i asum\ func]ia de secretar general Ad-interim. Gheorghe Tinca. Bosnia-Her]egovina [i Italia.n ce prive[te investi]iile str\ine .nceputul lunii august.100 Rom=nia-NATO – 1994 N amenaj\rilor teritoriului care pot fi folosite . [eful Statului Major General al Ap\r\rii Na]ionale a Republicii Elene. Bill Clinton dispune prelungirea cu . Turcia. Decesul lui Manfred Wörner.n practic\ a unor proiecte din cadrul programului PfP. care asigur\.nc\ un an (p=n\ la 3 iulie 1995) a clauzei na]iunii celei mai favorizate pentru Rom=nia. la declararea mobiliz\rii ori a st\rii de r\zboi pot fi rechizi]ionate bunuri apar]in=nd agen]ilor economici.

O delega]ie militar\ condus\ de Mehmet Golhan. a Programului individual de parteneriat Rom=nia-NATO. primul la care particip\ o subunitate din Rom=nia. 2-4 octombrie. . ministrul Afacerilor Externe al Belgiei. NAC.i urmeaz\ lui Manfred Wörner . Are loc primul exerci]iu comun PfP de antrenament.n materie de planificare militar\. Willy Claes. pe teritoriul unui stat membru al NATO. exerci]ii comune [i participare la opera]iunile de men]inere a p\cii. la NAC.n domeniul ap\r\rii .n postul de secretar general al NATO. :n Rom=nia are loc exerci]iul @Cooperative Determination 94#. 17 octombrie. la r=ndul ei. Are loc la Bruxelles ceremonia oficial\ de acceptare. Iau parte militari din 13 ]\ri membre NATO [i PfP. [eful Statului Major al armatei britanice. viziteaz\ Rom=nia cu scopul de a dezvolta colaborarea economic\ [i . 7-16 septembrie. subsecretar de stat civil la ministerul Ap\r\rii din Londra. s\ devin\ Secretar General al NATO. ]ara noastr\ fiind printre primele ]\ri al c\rei program este aprobat. Scopul exerci]iului este . Acesta prevede schimb\ri . .nso]it de Moray Stewart. 14 septembrie.mpreun\ . ministrul Ap\r\rii Na]ionale al Turciei. 101 7-15 septembrie. La Biedruska (Polonia) se desf\[oar\. .mbun\t\]irea capacit\]ii de a ac]iona .Rom=nia-NATO – 1994 N Rom=nia. 29 septembrie. care. 10-13 septembrie.n SUA. cu participarea a 28 de ]\ri.n beneficiul ambelor ]\ri. 21-28 octombrie.n acest tip de opera]iuni. La sediul NATO se desf\[oar\ un seminar pe tema men]inerii p\cii [i a gestion\rii crizelor. . @Cooperative Spirit#. Aceast\ activitate se desf\[oar\ . exerci]iul @Cooperative Bridge 94”. reunit la New York.n cadrul programului PfP. [i-a amplificat exporturile . cu participarea a 38 de ]\ri [i a altor organiza]ii interna]ionale. destinat trupelor terestre. fost vice-prim ministru [i ministru al Afacerilor Externe al Belgiei. Efectueaz\ o vizit\ la Bucure[ti general Sir Charles Guthrie. invit\ pe Willy Claes. 5-7 octombrie.n Olanda. activitate din cadrul PfP. la nivelul mini[trilor afacerilor externe.

n fruntea unei delega]ii militare.rev. Discu]ia cu acesta se axeaz\ pe probleme legate de ac]iunile preconizate .n ]ara noastr\.] Bruxelles a confirmat faptul c\ Rom=nia nu este considerat\ un partener minor . Petre Roman crede c\ aceast\ form\ de asociere poate fi eficient\ doar dac\ va fi dublat\ de un parteneriat pentru dezvoltare.. 1 decembrie. se discut\ despre rela]iile Rom=niei cu statele fostei Iugoslavii. 23 noiembrie. ceea ce .n Europa. Amiralul Leighton W. La conferin]a de pres\. la invita]ia omologului s\u rom=n. .ntre guvernele Rom=niei [i SUA privind preg\tirea personalului militar [i civil .n sesiune ministerial\.n rela]iile cu blocul militar nord-atlantic.102 Rom=nia-NATO – 1994 N 28-29 octombrie. ministrul Ap\r\rii Na]ionale din Ungaria. NAC se reune[te la Bruxelles .i confer\ un statut privilegiat [i . Smith Jr.n institu]ii militare din SUA. ministrul Afacerilor Externe al Rusiei.n cadrul programului interna]ional de . . 18-20 noiembrie. orient\rile politice privind integrarea acestora . 1994) 4 noiembrie. Ion Iliescu. . Are loc la Washington sesiunea de toamn\ a NAA. Willy Claes. efectueaz\ o vizit\ . (Curierul na]ional. prin schimb de note verbale. :n privin]a PfP. Se discut\ despre stadiul reformei militare din cele dou\ ]\ri.n Rom=nia. ]ara noastr\ a demonstrat c\ ofer\ suficiente garan]ii de stabilitate. comandant al Comandamentului For]elor Aliate din sudul Europei (Allied Forces Southern Europe AFSOUTH). aflat . Se semneaz\ un acord. @[. . 2-8 noiembrie. :n momentele politice dificile din zon\. efectueaz\ o vizit\ oficial\ .n cadrul programului PfP. cu participarea lui Andrei Koz.n NATO. pre[edintele Rom=niei.n domeniul militar.n fruntea unei delega]ii militare. {eful statului rom=n are convorbiri cu secretarul general al NATO. ci un partener interesant [i atractiv.n Bruxelles.. la care particip\ din partea Rom=niei Petre Roman. colaborarea militar\ dintre cele dou\ armate [i participarea lor la programul PfP. efectueaz\ o vizit\ la sediul NATO. acesta declar\ c\ a venit .n drumul s\u pe poteca deschis\ de Parteneriatul pentru Pace#.nv\]are [i perfec]ionare . 1994) 12 noiembrie. . cu Republica Moldova [i cu Rusia. 5 noiembrie. György Keleti.. De asemenea. liderul PD [i raportor special pentru Comitetul Politic al NATO. Depinde acum de noi s\ [tim s\ valorific\m aceast\ pozi]ie# – declar\ la finalul vizitei pre[edintele Ion Iliescu.n Rom=nia cu g=ndul de a ajuta ]ara noastr\ @. (Observatorul militar.

cu Concep]ia integrat\ de securitate na]ional\ [i cu Doctrina militar\ na]ional\ de ap\rare a Rom=niei< • . precum [i disponibilitatea realiz\rii reconcilierii istorice cu Ungaria. nu pare dispus s\ menajeze re]inerile Rusiei fa]\ de eventuala hot\r=re de a adera la NATO a fo[tilor ei alia]i din Tratatul de la Var[ovia. Andrei Koz. prezint\ dinamica activit\]ii [i evolu]iei Armatei Rom=niei .rev. regulamente.n Europa (OSCE). Ministrul Ap\r\rii indic\ ca prioritate.n perioada 1992-1994 [i stadiul proceselor de reform\. Organiza]ia . instruc]iuni) .mbun\t\]irea . act politic ce ar contribui la stabilitatea Europei Centrale. a e[aloanelor operative [i tactice. Willy Claes.n NATO [i de a-[i asuma r\spunderile ce decurg din aceast\ decizie. se opune acestei hot\r=ri. Este publicat documentul Budapesta 1994> @C\tre un parteneriat valabil.Rom=nia-NATO – 1994 N 103 Mini[trii de externe ai celor 16 state membre anun]\ oficial decizia Alian]ei de a accepta ca ]\rile est-europene s\ poat\ deveni membre ale Alian]ei. secretarul general al NATO. precum [i a logisticii armatei< • perfec]ionarea preg\tirii pentru lupt\< • realizarea primei etape a sistemului permanent pentru transmisiuni al armatei< • .ntr-o nou\ er\”.nzestr\rii armatei conform @Planului de . Bill Clinton. Nici pre[edintele SUA. :ntr-o conferin]\ de pres\. La Budapesta are loc reuniunea la v=rf a [efilor de stat [i de guvern din cadrul CSCE.n Organiza]ia pentru Securitate [i Cooperare . urm\toarele probleme> • definitivarea cadrului legislativ specific armatei [i elaborarea actelor normative (ordine. .[i schimb\ numele . Ion Iliescu afirm\ .n perioada 1995-2000# [i prin cre[terea aportului cercet\rii [tiin]ifice [i dezvolt\rii tehnologice< • restructurarea sectorului industrial de ap\rare< • continuarea demersurilor pentru integrarea .n concordan]\ cu noul cadru legislativ.n discursul s\u voin]a ferm\ a Rom=niei de a fi admis\ .n acest scop se va elabora un studiu pentru evaluarea posibilit\]ilor de realizare a acestui proiect. declar\ c\ opozi]ia Moscovei nu va modifica proiectul Alian]ei de extindere c\tre estul Europei [i . amenin]=nd c\ Rusia nu va mai semna nici un acord de cooperare cu NATO. pentru 1995. Gheorghe Tinca. 15 decembrie. {eful diploma]iei ruse. 5-6 decembrie.n structurile militare ale .nzestrare a armatei .ncheierea reorganiz\rii Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. ministrul Ap\r\rii Na]ionale.

.n rela]ia cu mass-media rom=neasc\ [i str\in\. semnat\ la Paris. 125 pentru ratificarea Conven]iei privind interzicerea dezvolt\rii. 28 decembrie.n baza tratatelor [i acordurilor . precum [i participarea la activit\]ile [i ac]iunile organizate .n cadrul PfP< • men]inerea [i amplificarea rela]iilor cu armatele altor state. dar [i din alte zone . Fiecare stat care a luat parte la conven]ie se angajeaz\ s\ nu foloseasc\ arme chimice.n special cu cele ale statelor occidentale [i ale celor vecine.ncheiate. 22 decembrie. . Este adoptat\ Legea nr. producerii. s\ nu se angajeze .104 Rom=nia-NATO – 1994 N NATO [i WEU.ndeosebi . . stoc\rii [i folosirii armelor chimice [i distrugerea acestora.n nici o preg\tire militar\ pentru folosirea armelor chimice etc. la 13 ianuarie 1993. negocierea [i semnarea altora noi< • protec]ia social\ a personalului din armat\< • transparen]a activit\]ilor armatei [i perfec]ionarea rela]iilor publice. Se semneaz\ Protocolul de constituire a Consiliului Na]ional Consultativ pentru Integrare Euro-Atlantic\.

1995 .

Ciclurile de lucru PARP vizeaz\ atingerea obiectivelor de interoperabilitate cu structurile Alian]ei [i constituie cadrul . Conform celor stipulate .ncetare a focului pe o perioad\ de patru luni .n Bosnia [i Her]egovina.n cadrul Parteneriatului pentru Pace. pentru participare la preg\tirea [i misiunile comune cu for]ele din statele NATO. preg\tite [i evaluate for]ele. precum [i planurile de ap\rare [i financiare pentru perioada aferent\. . 30 ianuarie. 30-31 ianuarie. efectueaz\ o vizit\ . din care Rom=nia . pre[edintele Senatului. care acoper\ primul ciclu al Procesului de Planificare [i Analiz\ a Parteneriatului pentru Pace – Planning Assessment and Review Process (PARP) pentru anii 1995–1997 [i care cuprinde trei domenii principale> • politica general\ de ap\rare.nt=lniri cu oficialit\]i rom=ne> pre[edintele Ion Iliescu.n decembrie 1994. referitoare la planificarea Parteneriatului pentru Pace< • politica na]ional\ referitoare la domeniile de cooperare . Volker Ruhe.n cadrul Parteneriatului pentru Pace – Rom=nia#.n Rom=nia la invita]ia omologului s\u rom=n. ministrul german al Ap\r\rii. mijloacele [i alte facilit\]i care urmeaz\ s\ fie puse la dispozi]ie de parteneri.Rom=nia-NATO – 1995 N 107 1 ianuarie • :ncepe realizarea unui acord de . • Austria. . PARP reprezint\ o component\ major\ a Parteneriatului pentru Pace.mbun\t\]irea coordon\rii politicilor [i programelor alia]ilor. Se decide infiin]area unei noi Organiza]ii pentru standardizare . La nivelul conducerii NATO se ajunge la un acord privind standardizarea. Ini]iat . NATO va r\spunde cu o schi]\ de evaluare a planific\rii [i revizuirii. 24 ianuarie.n care speciali[tii NATO ofer\ consultan]\ partenerilor. La acest studiu. pentru .n cadrul Parteneriatului< • for]ele disponibile pentru opera]ii. pe baza c\reia sunt identificate. :n program sunt incluse . 18 ianuarie. pentru preg\tire [i exerci]ii. autorit\]ile de la Bucure[ti prezint\ la NATO un @Studiu de Interoperabilitate Global\ .n Documentul Cadru al Parteneriatului pentru Pace.[i va propune 19 – cele mai multe dintre ]\rile candidate – ]in=nd cont [i de structura mai complex\ a for]elor sale armate.n cadrul NATO. cuprinz=nd [i un set de obiective de interoperabilitate (20). Finlanda [i Suedia devin membre UE.

Vicepre[edintele Federa]iei Croato-Musulmane din Bosnia este de acord cu un plan interna]ional pentru suspendarea sanc]iunilor economice .nt=lnesc la Bucure[ti cu reprezentan]ii Ministerului Ap\r\rii Na]ionale.nso]it de al]i oficiali americani. demnitarul american este primit de oficialit\]i rom=ne [i prezint\ o expunere la Centrul Euro-Atlantic din Bucure[ti. iar cea american\ de dr.108 Rom=nia-NATO – 1995 N Oliviu Gherman. Teodor Mele[canu. Se desf\[oar\ vizita . Tunisia [i Israel despre securitatea din nordul Africii.n domeniul militar [i al ap\r\rii dintre cele dou\ ]\ri. • Rom=nia devine membru asociat al Uniunii Europene. se afl\ . 25-27 februarie.n Rom=nia a ministrului Ap\r\rii Na]ionale al Republicii Elene. 16-17 februarie.n Norvegia.n condi]iile men]inerii unei frontiere s=rbo-bosniace complet . Egipt. . secretar adjunct al Ap\r\rii pentru probleme de securitate interna]ional\.. 22-23 februarie. Cu ocazia prezen]ei la Bucure[ti. Reprezentan]ii Departamentului Ap\r\rii al SUA [i ai unor agen]ii guvernamentale americane se .mpotriva Iugoslaviei. Reprezentan]i NATO poart\ convorbiri la Bruxelles cu reprezentan]i din> Maroc.n vizit\ . . Oaspetelui . Delega]ia rom=n\ este condus\ de dr. Nye Jr.i sunt prezentate Batalionul rom=n de men]inere a p\cii [i un exerci]iu al v=n\torilor de munte la Bra[ov. . Are loc. Richard Holbrooke. semneaz\ Conven]ia-Cadru pentru protec]ia minorit\]ilor na]ionale.n timpul c\reia este semnat Acordul de cooperare dintre cele dou\ ministere de resort.n cadrul dialogului permanent pentru extinderea [i . .nchise. aplica]ia @Strong Resolve ‘95#. . . Mauritania. ministrul Afacerilor Externe. Ministerului de Externe [i ai altor institu]ii. Ioan Mircea Pa[cu. 24 februarie.n schimbul recunoa[terii Bosniei [i Her]egovinei. secretar de sat. 16 februarie. reprezentan]ii a 21 de state europene.n Rom=nia. 1 februarie • La sediul Consiliului Europei de la Strasbourg.nt\rirea rela]iilor de cooperare . 2-3 februarie. [ef al Departamentului pentru Politica de Ap\rare [i Rela]ii Interna]ionale. Joseph S. respectiv a Croa]iei. . printre care [i Rom=nia. asistent al secretarului de stat american. Gherasimos Arsenos.

care arat\ c\ institu]ia militar\ are popularitate . cu un batalion de infanterie . 6 martie. Comisia urmeaz\ s\ asigure realizarea unui consens privind liniile de baz\ ale strategiei de integrare a Rom=niei .ncrederea popula]iei .111 privind constituirea [i func]ionarea Comisiei de elaborare a Strategiei na]ionale de preg\tire a ader\rii la UE. lei (2. lei. Din Rom=nia particip\ ca invitat secretarul de stat [i [ef al Statului Major General. inclusiv recomand\ri [i variante de transpunere a acesteia . Croa]ia [i Federa]ia Croato-Musulman\ formeaz\ o alian]\. 1 martie. cheltuielile bugatare alocate MApN pentru anul 1995 vor fi de 1812. lei (2. lei.11% din PIB). reprezent=nd 9. 27 februarie. Este adoptat\ HG nr.51% din PIB). Martie. [tiin]ei [i cercet\rii. iar la cheltuieli .7 mld.n componen]a c\ruia intr\ reprezentan]i ai Ministerului Afacerilor Externe.9 mld. Ministerului Justi]iei. 9 martie. 1.6 mld. alte institu]ii [i persoane.n institu]iile statului.932. Institutul de Cercetare a Calit\]ii Vie]ii realizeaz\ un sondaj de opinie privind .3 mld.n UE. cu un deficit de 1. Este adoptat\ HG nr. lei. inclusiv din r=ndul organiza]iilor patronale.772.n sum\ de 16. Parlamentul adopt\ Legea bugetului de stat pe 1995. 13 martie.1 este aprobat\ participarea Rom=niei la opera]iunile UNAVEM III din Angola.lei.0 mld. Bugetul de stat pe anul 1995 a fost stabilit la venituri . Cheltuielie pentru ap\rarea na]ional\ au fost stabilite la o sum\ de aprox.7 mld.n sum\ de 13. generalul-colonel Dumitru Cioflin\.n economie [i alte domenii. 140 din privind constituirea [i func]ionarea Comitetului Interministerial pentru Integrare European\. Din comisie urmeaz\ s\ fac\ parte personalit\]i ale vie]ii publice.62% din totalul cheltuielilor bugetare.n practic\. Ministerului de Interne [i al]ii. Prin Hot\r=rea Parlamentului nr. iar pentru participarea armatei rom=ne .n cadrul Parteneriatului pentru Pace [i la opera]iile de men]inere a p\cii au fost stabilite cheltuieli .n suma de 14. :n total. .616.684.Rom=nia-NATO – 1995 N 109 la care particip\ 22 000 de militari din toate categoriile de for]e armate ale statelor NATO. lei. sindicatelor [i ONG-urilor.4 mld.n r=ndul a 91% din responden]i. urm=nd ca veniturile realizate din opera]iunile de men]inere a p\cii s\ fie virate la bugetul de stat. Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. speciali[ti . La capitolul @AP|R|RE NA}IONAL|# cheltuielile vor fi de 1525.

Este adoptat\ HG nr. Guvernele Rom=niei [i SUA . :n Slovacia are loc .n Rom=nia a unei delega]ii a Subcomisiei pentru probleme legate de proliferarea tehnologiilor militare din cadrul Comisiei {tiin]ifice [i Tehnice a Adun\rii Atlanticului de Nord (NAA).ntre ministerele ap\r\rii din cele dou\ ]\ri. Proiect de evaluare a planific\rii . UE hot\r\[te. . Se propune ca statele est-europene. 3 aprilie. Prin semnarea acestui acord se creeaz\ cadrul legal pentru preluarea de c\tre partea rom=n\ a unor aeronave de transport militar C-130 Hercules. de care s\ beneficieze toate statele participante. Are loc vizita . 31 martie. 203 privind modul de organizare [i de .110 Rom=nia-NATO – 1995 N [i un spital de campanie. La reuniunea Consiliului Ministerial OSCE este discutat un model de securitate comun\ [i l\rgit\ pentru secolul 21. condi]ie indispensabil\ pentru aderarea lor la UE [i NATO.ncheie tratate de bun\ vecin\tate. opera]iuni organizate ca urmare a adopt\rii Rezolu]iei nr. 19-22 martie 1995. 30-31 martie. Balladur. Ion Iliescu. Gheorghe Tinca. [i ministrul Ap\r\rii Na]ionale.Rom=nia#. conform celor convenite . la ini]iativa premierului francez. Oaspe]ii sunt primi]i de pre[edintele Rom=niei.nt=lnirea Grupului Consultativ pentru Politica Atlantic\ ( APAG ¡) al Consiliului de Cooperare Nord-Atlantic (NACC) cu partenerii de cooperare. 976 a Consiliului de Securitate al ONU. viziteaz\ Rom=nia. Printre subiectele abordate se num\r\ [i discu]iile pe marginea documentului NATO intitulat @Procesul de Planificare [i Analiz\ a PfP. E.ncheie. asistent al secretarului general al Alian]ei. O delega]ie NATO condus\ de Anthony Cragg.n Europa”. [i a pre[edintelui Comisiei. 16-17 martie.ncheierea unui @Pact de stabilitate . programe aferente de instruc]ie [i alte servicii din domeniul ap\r\rii). s\ . printr-un schimb de note verbale. un acord privind transferul de armamente [i tehnologii aferente c\tre partea rom=n\ (echipamente militare. foste comuniste. Earl Hastings. Lothar Ibrugger. 20-21 martie. prin care s\ se previn\ apari]ia unor conflicte asem\n\toare celui din fosta Iugoslavie. 2-5 aprilie. cu participarea pre[edintelui Subcomisiei. :n cadrul Conferin]ei de la Paris.

CSAT observ\ ca exist\ unele deficien]e .1 a Protocolului adi]ional nr. :ntre cele dou\ p\r]i se manifest\ divergen]e . Rom=nia s-a afirmat ca factor activ de men]inere a p\cii.ndeplinirea unor misiuni de men]inere a p\cii. 5-8 aprilie. 25 aprilie.n vederea definitiv\rii Tratatului politic de baz\ dintre Rom=nia [i Ucraina.ndeplinirii atribu]iilor ce le revin pe linia ap\r\rii na]ionale. a statutului Insulei {erpilor [i fa]\ de consecin]ele Tratatului Ribbentrop-Molotov.Rom=nia-NATO – 1995 N 111 preg\tire a persoanelor cu func]ii de conducere din sistemul autorit\]ilor administra]iei publice. 4 aprilie. . De asemenea.n anul 1995.n cadrul PpP s\ fie stabilite anual. de acord cu conducerea NATO.n privin]a frontierei comune. Consiliul apreciaz\ c\ prin participarea la ac]iunile ONU . . :n cadrul [edin]ei CSAT sunt evaluate rezultatele particip\rii Rom=niei la activit\]i ale NACC [i la Programul @Parteneriat pentru Pace# [i sunt stabilite obiectivele rela]iilor Rom=niei cu NATO.n ce prive[te cantitatea. a conduc\torilor agen]ilor economici ai institu]iilor publice cu sarcini la mobilizare. cu respectarea legisla]iei proprii. Se decide ca for]ele pe care Rom=nia urmeaz\ s\ le utilizeze pentru . 224 din 11 mai 1990. :n ceea ce prive[te raportul MAE [i MApN despre participarea Rom=niei la misiuni de men]inere a p\cii sub mandat ONU. CSAT este de acord cu propunerile de elaborare. 5-7 aprilie. condus\ de vicepre[edintele Adun\rii. a Studiului privind managementul resurselor de ap\rare [i a Ini]iativei pentru managementul spa]iului aerian regional. cu asisten]\ american\. analiz=nd rezultatele Grupului bilateral de lucru Rom=nia-SUA din 2-3 februarie 1995. Au loc primele discu]ii la nivel de exper]i . . Are loc vizita la Bucure[ti a unei delega]ii a Comitetului Permanent al NAA. Participarea p\r]ii rom=ne vizeaz\ [i luarea unei decizii pentru g\zduirea de c\tre ]ara noastr\ a unei sesiuni anuale a NAA.n Somalia [i la cele de monitorizare a embargoului pe Dun\re. 7-9 aprilie. 61 este promulgat\ Legea prin care Rom=nia accept\ amendamentele la Anexa nr. ca urmare a insuficien]ei aloca]iilor bugetare.n contextul conflictului militar din fosta Iugoslavie. Prin Decretul nr.1 la Conven]iile de la Geneva din 1949 privind protec]ia victimelor conflictelor armate interna]ionale.n vederea . Javier Ruperez. :n cazul raportului MApN privind programul de .n Golful Persic [i . UEO [i OSCE. Are loc la Marmaris (Turcia) Reuniunea Comisiei permanente a NAA. ratificat prin Decretul nr.nzestrare a armatei rom=ne pentru anul 1995. . de c\utare-salvare [i umanitare .

referindu-se la Recomandarea 1201 a Consiliului Europei privind drepturile minorit\]ilor etnice.n leg\tur\ cu documentul NATO intitulat @Procesul de Planificare [i Analiz\ a PfP. prin care sistemul de informare [i rela]ii publice este compus din> Direc]ia Informare [i Rela]ii Publice< purt\torul de cuv=nt al MApN< ofi]eri de informare [i rela]ii publice< mass-media militare centrale [i locale. 2 mai. ale legisla]iei privind protejarea informa]iilor militare [i . Apare un ordin al ministrului ap\r\rii na]ionale. Din Rom=nia particip\ doi ofi]eri de statmajor. La Londra. La Bruxelles au loc negocieri . cu respectarea prevederilor constitu]ionale. Ion Iliescu. 8-10 mai.n format 16¡1 (NATO ¡ Rom=nia) . organizat\ de Institutul Regal pentru For]ele Armate al Marii Britanii. El prezint\ comunicarea @Securitate prin extinderea NATO [i parteneriat.n armat\.n conformitate cu cerin]ele regulamentelor militare. Pre[edintele Ion Iliescu.n secolul XXI”.n c=teva capitale europene la ceremoniile ocazionate de s\rb\torirea Zilei Victoriei Alia]ilor . de aprobare a Instruc]iunilor privind organizarea activit\]ilor de informare [i rela]ii publice .n Europa [i aniversarea a 50 de ani de la sf=r[itul celui de-al doilea r\zboi mondial. Experien]a [i a[tept\rile Rom=niei”. am=nare minim\. Mai. ca o recunoa[tere a contribu]iei Rom=niei la victoria coali]iei Na]iunilor Unite. . particip\ Ioan Mircea Pascu. Printre [efii de stat [i de guvern invita]i . 8-9 mai. la Conferin]a interna]ional\ @Cooperarea [i Parteneriatul pentru Pace> o contribu]ie la securitatea trans-atlantic\ . [i opereaz\ sub deviza> maximum de transparen]\. declar\ c\ Rom=nia va ratifica doar acele documente interna]ionale care corespund politicilor [i intereselor ]\rii. se afl\ [i pre[edintele Rom=niei. • Se s\rb\tore[te ziua Europei. care constituie versiunea final\ a evalu\rii @Studiului de interoperabilitate”.112 Rom=nia-NATO – 1995 N 26 aprilie. ca observatori. :n Marea Britanie se desf\[oar\ exerci]iul NATO/PfP @Cooperative Bright Eye ‘95”. 9 mai • Aniversarea a 50 de ani de la sf=r[itul celui de-al doilea r\zboi mondial. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Politica de Ap\rare [i Rela]ii Interna]ionale din Ministerul rom=n al Ap\r\rii. Proiect de evaluare a planific\rii [i analizei Rom=nia#.

anume .ntre care Rusia Š.astfel Alian]a ar putea sprijini aceste eforturi pe care le angaja]i pentru a face din ]ara dv. apropiat\.ns\. Oaspetele eviden]iaz\ substan]a programului individual de parteneriat al Rom=niei [i arat\ c\ . rela]iile dintre popula]iile rusofon\ [i celelalte Š.n mediul dv.n SUA se fac studii pentru stabilirea unor criterii de admitere .n acele regiuni.n vecin\tatea dv.n NATO.n pofida eforturilor de reglementare depuse de comunitatea interna]ional\< Marea Neagr\.. un c\min de stabilitate [i dezvoltare pa[nic\ .n Moldova [i . 11 mai. Are loc.. Sunte]i. . p.n Parteneriatul pentru Pace .147) 21-26 mai.n domeniul ap\r\rii civile. de ajutorare a popula]iei civile .n caz de . Roman Herzog. 15 mai. Integrarea acestor preocup\ri . exerci]iul bilateral rom=no-olandez @Delta ‘95#. exerci]iul PfP.ntruniri a mini[trilor afacerilor externe [i ai ap\r\rii. oare. declar\ c\ SUA au identificat fonduri pentru sus]inerea ]\rilor partenere de cooperare.n vizit\ .” (Carte Alb\-Rom=nia NATO. sunte]i parte integrant\ a Europei Centrale.n Grecia.. din statele membre.n perioada 15-17 mai. pe bun\ dreptate. Rela]iile dintre NATO [i UEO constituie subiectul unei . cu un scenariu umanitar. cu prilejul vizitei .n spiritul PfP.n porturile Ucrainei? {i se [tie c=t de tensionate sunt.n regiune puseurile na]ionaliste pe care le observ\m . .nc\ o prezen]\ numeroas\ .n Rom=nia . 15-19 mai. .n Rom=nia. .ntre marile puteri.ntre aceste dou\ regiuni at=t de fr\m=ntate care sunt Balcanii [i Marea Neagr\. declar\ c\ Rom=nia este liderul programului de colaborare militar\ . Este adoptat\ HG 308 privind organizarea [i func]ionarea activit\]ii de preg\tire . :n acela[i timp. . Deborah Lee. pe malul st=ng al Nistrului.š. declar\> @Dumneavoastr\. . din centrul [i estul Europei. zon\ de flux [i reflux tradi]ional . 12 mai.n cadrul PfP.n Rom=nia. Reprezentan]ii a 172 de state accept\ prelungirea pe termen nelimitat a Tratatului de Neproliferare Nuclear\ (TNP). sf=[ia]i de trei ani de un conflict ucig\tor c\ruia nu i se vede sf=r[itul. pre[edintele Republicii Federale Germania. . @New Spirit ‘ 95#. Balcanii. . la nivel de pluton.Rom=nia-NATO – 1995 N 113 9 mai. regional.n Rom=nia.š. asistent al secretarului ap\r\rii al SUA. 16 mai. . 1996. istoria [i geografia v\ plaseaz\ . nelini[ti]i de consecin]ele pe care le-ar putea avea . De asemenea. Aflat\ ..n Rusia> solda]ii ru[i nu au. :ntr-o declara]ie f\cut\ la Conferin]a de pres\ comun\. Se desf\[oar\.

Italia [i Olanda. :n Olanda are loc reuniunea Consiliului Nord-Atlantic North Atlantic Council (NAC) la nivel de mini[tri de externe. Grecia. la reuniunea NACC de la Noordwijk. ar fi urmat s\ adere Cehia. cu specific – opera]ii de c\utare-salvare pe mare. Are loc la Budapesta cea de-a 41-a sesiune de prim\var\ a NAA. exerci]iu . . Turcia. Particip\ efective militare din Albania. ministrul Afacerilor Externe. For]ele NATO execut\ lovituri aeriene asupra unor obiective militare ale s=rbilor bosniaci la Pale. 25-26 mai. Exerci]iile sunt plasate sub comanda Comandamentului Europa de Sud al NATO [i contribuie la o mai bun\ cunoa[tere reciproc\.n apele teritoriale ale M\rii Negre. Potrivit acestuia. Bulgaria.n 1999. la organizarea [i coordonarea ac]iunilor. Rom=nia organizeaz\ @Cooperative Rescue ‘ 95#.n apele teritoriale ale Rom=niei a unor nave militare str\ine cu echipajele lor. Este aprobat conceptul de For]e Operative Multina]ionale Interarme – Combined Joint Task Forces (CJTF).n primul val. precum [i la utilizarea [i aplicarea procedurilor NATO. Polonia. 8-14 iunie. dintre reprezentan]ii statelor partenere. Rusia accept\ formal Programul de Parteneriat individual PfP [i un document care identific\ domeniile de dialog [i cooperare extinse. Particip\ 4 nave NATO.n Programul Individual de Parteneriat . prev\zut . la care este prezentat raportul Karsten Voigt-Tamas Wachsler privind extinderea NATO pe etape.mpotriva personalului Na]iunilor Unite. utilizabile de NATO sau UEO.6/31 mai 1995). este desemnat.n Bosnia [i actele comise . pentru a participa la exerci]iul naval @Cooperative Rescue – ’95#). Rom=nia [i SUA. .19/1 iunie 1995) privind intrarea [i sta]ionarea . Totodat\. ministrul de stat. Din Rom=nia este prezent\ o companie [i ofi]eri de statmajor. s\ prezinte un punct de vedere asupra Parteneriatului pentru Pace. Sunt condamnate escaladarea violen]ei . Ungaria. 26-29 mai. 30-31 mai. Slovacia [i Slovenia.ntre Rom=nia [i NATO. Sunt adoptate Hot\r=rile Senatului (nr. Teodor Mele[canu. al\turi de 5 nave rom=ne[ti.114 Rom=nia-NATO – 1995 N cutremur. intensificate cu NATO. 31 mai – 1 iunie. respectiv Camerei Deputa]ilor (nr. din Grecia. Peste 300 de peacekeeper-i ONU din Bosnia sunt lua]i prizonieri de c\tre s=rbii bosniaci [i vor fi folosi]i ca scuturi umane. p=n\ .

standardele [i eforturile necesare integr\rii .ntre statele membre NATO [i cele participante la PfP.n structurile euro-atlantice (vezi Anexa nr. Este deschis pentru semnare.n domeniul securit\]ii [i ap\r\rii#< printre subcapitolele acestei strategii se num\r\> . Reformarea de ansamblu a sistemului .nv\]\m=nt superior de lung\ durat\ ca lider de organiza]ii militare< • formarea ini]ial\ a personalului militar . • CSAT aprob\ Conceptul de Reform\ a :nv\]\m=ntului Militar.n libertate. 3 academii ale categoriilor de for]e. Senatul Rom=niei cheam\ reprezentan]ii posturilor na]ionale de radio [i televiziune. cu un con]inut asem\n\tor celei adoptate de Camera Deputa]ilor cu dou\ zile mai devreme< . ai Guvernului Rom=niei.n sistemul na]ional de .6). strategice [i economice euroatlantice (vezi Anexa nr. :nv\]\m=ntul militar este structurat . 19 iunie. s\ sprijine prin formele [i mijloacele specifice procesul de informare a popula]iei .n structurile politice. ai mass-media rom=ne[ti. Acordul privind Statutul For]elor (Status of Forces Agreement/SOFA) . ai societ\]ii civile etc. 4 [coli de mai[tri militari [i subofi]eri.n plus. pentru semnarea @Strategiei na]ionale de preg\tire a ader\rii Rom=niei la UE”.nv\]\m=ntului militar ]ine cont de necesitatea reproiect\rii componentelor sale pe baza unor principii fundamentale [i a redefinirii finalit\]ii. Un capitol special al acesteia se refer\ la @Strategia preg\tirii ader\rii Rom=niei la UE . cercurilor academice. Are loc la Snagov. Academia de :nalte Studii Militare. 20-21 iunie. cu Protocolul adi]ional.nv\]\m=ntului militar .n 5 licee militare. 18 iunie. 14 [coli de aplica]ie ale armelor.n structurile euroatlantice [i cu m\surile de ordin practic aferente acestui proces.n cadrul categoriei de for]e ale armatei din care fac parte.nv\]\m=nt< • formarea ofi]erului prin . Senatul adopt\ o hot\r=re privind integrarea Rom=niei .7). 15 iunie. Dintre principii pot fi men]ionate> • integrarea .Rom=nia-NATO – 1995 N 115 13 iunie • Camera Deputa]ilor adopt\ o declara]ie privind integrarea Rom=niei . finalizat de Direc]ia :nv\]\m=ntului Militar. urm=nd ca dup\ aceea s\ se realizeze specializarea pe arme [i preg\tirea pentru prima func]ie. reuniunea Comisiei special constituite din reprezentan]i ai partidelor politice parlamentare. Prizonierii ONU lua]i ostatici de c\tre s=rbii din Bosnia sunt pu[i .n leg\tur\ cu necesitatea. exigen]ele.

116 Rom=nia-NATO – 1995 N Evaluarea st\rii dezvolt\rii armatei< Strategia dezvolt\rii armatei . Legea 78 privind protec]ia personalului [i a patrimoniului din sectorul produc]iei de ap\rare.[i depune oficial candidatura pentru aderarea la UE. respectiv. astfel> • nave militare sau observatori. 10 iulie. Este adoptat\ Hot\r=rea Parlamentului. Sunt adoptate de Parlament Legea 73 privind preg\tirea economiei na]ionale [i a teritoriului pentru ap\rare [i. prevede. 28-30 iunie. la Sibiu.ntre Rom=nia [i NATO< • plutoane de infanterie. pentru a participa. inclusiv prin elaborarea Planului de mobilizare a economiei na]ionale. 22 iunie. institu]iilor [i agen]ilor economici< activit\]ile care se stabilesc [i se desf\[oar\ din timp de pace< organizarea activit\]ilor economiei na]ionale pentru situa]ii de mobilizare sau r\zboi [i alocarea resurselor disponibile. . asistent al secretarului general NATO pentru probleme politice. Gebhardt von Moltke. • Se solicit\ din partea ONU sprijin aerian apropiat pentru protejarea militarilor din for]ele de men]inere a p\cii afla]i sub amenin]area for]elor s=rbe bosniace care avanseaz\ spre zona Srebreni]a. La un colocviu economic organizat de NATO. 28 iunie. pentru a participa la exerci]iul NATO/PfP @Cooperative Determination 2 – ‘95#.n perioada 7 –16 septembrie 1995. cu armament individual [i muni]ie aferent\.n Programul Individual de Parteneriat . de aprobare a intr\rii [i sta]ion\rii unor unit\]i militare str\ine pe teritoriul Rom=niei. particip\ la seminarul interna]ional de la Bucure[ti cu tema> @Aspecte juridice ale opera]iunilor de men]inere a p\cii#. . 11 iulie. 5-6 iulie. prev\zut . Rom=nia .n principal> atribu]iile ce revin autorit\]ilor. la care particip\ reprezentan]i din ]\rile Alian]ei Nord-Atlantice [i cele partenere este discutat stadiul reformelor economice din ]\rile partenere de cooperare. .n perioada 12-16 august 1995 la exerci]iul tactic fluvial @Dun\rea ‘95#.n perspectiva ader\rii Rom=niei la UE< Rela]iile militare ale Armatei Rom=niei cu armatele statelor membre UEO< Resursele necesare implement\rii reformei structurale a armatei (1996-2000)< Implica]ii ale procesului de reform\ structural\ [i func]ional\. Legea 73. lege organic\. la solicitarea Pre[edintelui Rom=niei. .

12 iulie.nv\]\m=ntului (nr.n pericol [i alte zone similare. studiul realizat cu ajutorul speciali[tilor americani.n SUA. Zona de Siguran]\ Srebreni]a cade sub ofensiva for]elor s=rbe bosniace. precum [i pentru cele de general. NATO lanseaz\ opera]ia @Deliberate Force#. Rom=nia particip\ cu 1 pluton de infanterie [i o grup\ de ofi]eri de stat-major. Apare Legea . Din Rom=nia particip\ un specialist. . 24 iulie. Are loc exerci]iul .n vizit\ . se schimb\ denumirea unor grade pentru ofi]erii de avia]ie [i marin\ militar\.n domeniu. cu importante reglement\ri .n SUA.nv\]\m=ntul militar. Croa]ia. Sunt dezb\tute aspecte legate de programele de parteneriat [i sunt prezentate exerci]ii practice.n cadrul PfP @Eloquent Nugget ‘95#. Acesta este organizat de Comitetul :ntrunit al {efilor de State Majore. Afla]i . cu 3 782 de militari. . Robin L. atac=nd pozi]ii ale s=rbilor bosniaci cu avia]ie [i artilerie. Are loc. 8-11 august. . NAC condamn\ ferm atacurile s=rbilor bosniaci din zona Srebreni]a.n SUA. asist\ la unele etape ale exerci]iului. la Statul Major General. Ioan Mircea Pa[cu. Odat\ cu adoptarea Statutului cadrelor militare se renun]\ la gradul de locotenent-major.84).Rom=nia-NATO – 1995 N 117 :n pofida sprijinului aerian NATO. cu prevederi [i implica]ii importante pentru . Este finalizat. Adjunctul secretarului general al NATO pentru sprijinul ap\r\rii. Beard. Avioane NATO atac\ pozi]ii antiaeriene l=ng\ aerodromul Knin [i Udbina. 4 august. 1 august. 6-28 august. cu specific de men]inere a p\cii. instrument de lucru pentru planificarea [i bugetarea activit\]ilor din domeniul ap\r\rii.n Rom=nia. generalul-colonel Dumitru Cioflin\ [i secretarul de stat .n cadrul unui scenariu politico-militar. • Este adoptat\ Legea 80 privind Statutul cadrelor militare. Sunt . ca r\spuns la bombardarea Sarajevo-ului. face o vizit\ . 7-24 august. 2 august. exerci]iul NATO/PfP @Cooperative Nugget ‘95#. secretarul de stat [i [ef al Statului Major General. Oaspetele declar\ despre .n Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. Managementul resurselor de ap\rare. Sunt prezen]i militari din 17 state NATO [i partenere.

n vara anului 1940 sub impactul politicii de for]\. majoritatea riverane Dun\rii. 23 august. Se desf\[oar\ . Dintre cei chestiona]i. Particip\ observatori din 11 ]\ri NATO [i partenere. Este vorba de o participare efectiv\.n care s\ fie specificate inclusiv codul de conduit\ dintre cele dou\ ]\ri . 2 septembrie.naintea datei stabilite< autorizarea contractului de modernizare a avionului MiG-21 a fost emis\ la 15 noiembrie 1993.n leg\tur\ cu abordarea problemelor minorit\]ilor etnice. care s\ poat\ fi .6 septembrie. . La Simpozionul na]ional cu tema>“Rom=nia .. .nceap\ lovituri aeriene asupra pozi]iilor s=rbilor bosniaci pentru a pre. @Noi nu vedem reconcilierea ca pe o simpl\ declara]ie formal\. zi de zi.n cel mai scurt timp. ci ca pe un proces asumat . 30 august.n spiritul PfP. 71% au o imagine favorabil\ despre institu]ia militar\. Se desf\[oar\ exerci]iul tactic fluvial @Dun\rea ‘95#.nso]it\ [i de un document bilateral juridic . 55 de ani dup\ Dictatul de la Viena”. Noi vom cre[te mai repede . 16-22 august 1995) 12-16 august. probabil. 6–12 septembrie 1995) Septembrie. a unei declara]ii politice privind reconcilierea istoric\ dintre Rom=nia [i Ungaria. Rom=nia a participat la toate activit\]ile [. prev\zut .ntre Rom=nia [i NATO. cu dou\ luni .nt=lnirilor pe care le-a avut> @Ministerul Ap\r\rii Na]ionale al Rom=niei este. .n Rom=nia un exerci]iu tactic de infanterie rom=no-ungar. MiG-21. pre[edintele Iliescu propune conducerii ungare elaborarea [i semnarea.n mod sistematic.n mod con[tient [i urm\rit . 28 august . Primul prototip al avionului modernizat @Lancer#.” (Observatorul militar.mpreun\#. Practic.n Programul Individual de Parteneriat .mpotriva zonelor aflate sub protec]ia ONU. efectueaz\ primul zbor. Catedra de Sociologie a Universit\]ii din Bucure[ti realizeaz\ un sondaj de opinie . {i nu multe ]\ri au f\cut acest lucru. la [ase luni dup\ semnarea contractului dintre Aerostar [i firma Elbit (Israel). Ucraina particip\ [i cu o nav\. Comandan]ii militari NATO sunt autoriza]i de Consiliul NATO s\ re. cel mai activ dintre toate ministerele ap\r\rii din ]\rile partenere .118 Rom=nia-NATO – 1995 N rezultatele . (Observatorul Militar..n cadrul Programului Parteneriat pentru Pace.].n leg\tur\ cu determinarea procentului de aprecieri favorabile ale opiniei publice rom=ne[ti fa]\ de armat\. cu un singur loc.nt=mpina alte agresiuni .

27 septembrie. Luxemburg. Italia. Pre[edintele Rom=niei. Olanda. la Bruxelles.n cadrul opera]iilor de men]inere a p\cii. Bulgaria. Aflat . Clinton. Ion Iliescu. Turcia. este primit de pre[edintele William J. iar la 28 septembrie. • Statul grec [i cel macedonean convin stabilirea de rela]ii diplomatice [i economice. Germania.n structurile europene [i euroatlantice [i dorin]a de a dezvolta . la un dejun la Clubul Na]ional de Pres\. Se desf\[oar\ . Bulgaria. aplica]ia . Exerci]iul are specific de men]inere a p\cii [i este condus de generalul de armat\ turc Hüseyin Kivrikoglu.nt\rirea rela]iilor cu Ucraina. documentul numit @Studiu referitor la extinderea NATO”.n SUA. preg\tirea pentru asigurarea interoperabilit\]ii . la Sibiu. c\ruia . Turcia [i SUA. Este prezentat. Sub planificarea NAVSOUTH. de asemenea. Slovacia.ntrune[te . Acesta angreneaz\ nave de lupt\ [i auxiliare din Grecia. candidatura Rom=niei la NATO [i UE. Ungaria. Infanteria Marin\ american\. Printre problemele discutate se remarc\ libertatea cuv=ntului [i a presei.n acest cadru rela]iile speciale cu SUA.nalte personalit\]i. Particip\ 438 de militari (12 plutoane) din Rom=nia.n sesiune special\ pentru a discuta . iar loviturile aeriene sunt suspendate. al\turi de .[i propune s\ contribuie la . Ion Iliescu particip\. conclu- .Rom=nia-NATO – 1995 N 119 7-16 septembrie. 20 septembrie. Rom=nia particip\ cu o grupare naval\ de 232 de militari. @Cooperative Partner ‘95#. ambasadorii NATO aprob\ Studiul referitor la extinderea NATO.n marea liber\ exerci]iul . organizat .mpreun\ cu LANDSOUTH. Comandan]ii NATO [i ai For]ei ONU ajung la concluzia c\ for]ele s=rbe bosniace s-au conformat condi]iilor puse de Na]iunile Unite. situa]ia economic\ [i politic\ din Rusia [i instabilitatea .n zon\. observatori [i exper]i. Se desf\[oar\.i comunic\ hot\r=rea clar\ a Rom=niei pentru integrarea .n cadrul NATO/PfP. La 21 septembrie. exerci]iul NATO/PfP @Cooperative Determination 2 ‘95”. 14 septembrie • NAC se . 11-16 septembrie.n ac]iuni umanitare [i de salvare pe mare. Septembrie. SUA. o echip\ medical\ olandez\ [i aproximativ 3 000 de militari.mbun\t\]irea cooper\rii . Rom=nia [i Ucraina.n vizit\ oficial\ .n apele teritoriale ale Bulgariei [i .

conducerea. .n vederea asigur\rii suveranit\]ii aeriene. UE) la arhitectura de securitate a noii Europe. Titlurile celor 6 capitole ale Studiului se refer\ la> 1.n ministerul Ap\r\rii. intr\ . UEO.ndeplinirea misiunilor de peace-keeping ori a altora noi. Ioan Mircea Pa[cu. la Bruxelles sau . contribu]ia extinderii la stabilitatea [i securitatea . Se subliniaz\ necesitatea ca acest proces s\ fie realizat cu pruden]\. .n capitalele partenerilor. drepturile [i obliga]iile lor. scopul [i principiile extinderii< 2. pentru ca Alian]a [i securitatea european\ s\ nu aib\ de suferit [i este specificat ce anume dore[te NATO de la viitorii membri. Slovacia. Rom=niei. o reuniune interna]ional\ pentru discu]ii pe marginea realiz\rii unui sistem integrat de gestionare a informa]iilor radar.ntreprind\ ace[tia pentru admitere< 6. Anterior. reprezentant permanent al Rom=niei pe l=ng\ Comunit\]ile Europene.nf\ptuirea unei Europe nedivizate< 3. contribu]ia concret\ a NACC [i PfP la procesul de extindere< 4.nt\ririi eficien]ei Alian]ei Nord-Atlantice prin> men]inerea misiunii de baz\. asigurarea. [i ce trebuie s\ .n spa]iul euroatlantic [i la . Studiul reprezint\ un document important al Alian]ei.n]elegere comun\ a alia]ilor asupra m\surilor care trebuie luate [i care stau la baza procesului decizional de primire a noilor membri. Sunt semnate de . Polonia [i Ungaria. care func]ioneaz\ din aprilie 1993. concomitent cu sus]inerea principiilor [i obiectivelor Tratatului de la Washington< 5. a partenerilor interesa]i. sunt prezen]i. din partea rom=n\. Virgil Constantinescu. 1 octombrie. 25-29 septembrie. iar apoi individuale. la sediul NATO. de prezentare a documentelor. la Summit-ul OSCE de la Praga. ambasador. secretar de stat . instruirea [i dotarea acestora. cum trebuie s\ decurg\ procesul de extindere. a . Programul rom=no-american MIL-TO-MIL. Sloveniei [i Albaniei.n MAE [i Constantin Ene. Sunt abordate mai multe aspecte ale extinderii> construirea unei Europe comune [i nedivizate< contribu]ia Alian]ei extinse [i a altor organiza]ii interna]ionale (OSCE. aceste documente au fost semnate de Cehia. La reuniunea de la Bruxelles. personalul. sub denumirea @Ini]iativa spa]iului aerian regional#. Acordul este rezultatul ofertei de asisten]\ tehnic\ lansat\ de pre[edintele Clinton la 12 ianuarie 1994. de ap\rare colectiv\.nalte oficialit\]i din avia]ia civil\ [i militar\ a SUA. implica]iile admiterii pentru noii membri. la Sinaia.n spa]iul aerian din regiunea Europei Centrale.120 Rom=nia-NATO – 1995 N ziile rezultate fac obiectul unei inform\ri colective. de familiarizare cu structurile militare americane. documentele de cooperare . Are loc. dup\ extindere. secretar de stat . stabilind o .ntr-o nou\ etap\ .

respectiv al Comisiei Politice la cea de-a 41-a sesiune anual\ a NAA.mbun\t\]irea sistemului de instruire a trupelor. cu tancuri. cu specific de preg\tire a v=n\torilor de munte. prin care se urm\resc priorit\]ile armatei rom=ne legate de aprofundarea eforturilor pentru realizarea interoperabilit\]ii opera]ionale [i tehnice. . este reintrodus serviciul religios . Prin Protocolul privind organizarea [i desf\[urarea asisten]ei religioase . Particip\ [i 2 ofi]eri de stat-major rom=ni.n Ungaria @Cooperative Light ‘95# – exerci]iu de comand\ [i stat-major .n cadrul unei opera]ii de sprijin a unei for]e ONU de men]inere a p\cii.n spiritul PfP.ncheiat cu Patriarhia Bisericii Ortodoxe Rom=ne. Germania. 1-30 octombrie. Are loc . . Finlanda. . Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne ratific\ protocolul respectiv. .n armat\. Sunt ale[i doi raportori rom=ni .n armata rom=n\. Marea Britanie. Din Rom=nia particip\ circa 100 de militari [i cadre dintr-o unitate de tancuri a Armatei a 4-a. Olanda. 1-10 octombrie.n cadrul NATO/PfP. un exerci]iu bilateral rom=nobritanic. Are loc. La acesta particip\ o subunitate din Infanteria Marin\ Regal\ [i o subunitate de v=n\tori de munte din Armata Rom=niei. :n Ungaria se desf\[oar\ un exerci]iu tactic bilateral rom=no-ungar. :n contextul ac]iunilor care marcheaz\ 110 ani de autocefalie [i 70 de ani de patriarhat. perfec]ionarea preg\tirii unit\]ilor capabile s\ participe la misiuni comune de men]inere a p\cii [i umanitare. SUA [i Ungaria – aproximativ 500 de militari.n cadrul Comisiilor de ap\rare [i securitate. ca observatori. Se desf\[oar\ .n cadrul NATO/PfP. Particip\ trupe din Belgia. . 2-5 octombrie. Din Rom=nia particip\ un grup de 11 ofi]eri din Statul Major al Trupelor de Uscat [i 2 ofi]eri de pres\. Fran]a.n Cehia exerci]iul @Cooperative Challenge ‘95”.n spiritul PfP.Rom=nia-NATO – 1995 N 121 av=nd la baz\ un plan pentru perioada 1996-1998. Rom=nia. 5-9 octombrie. . respectiv Ungariei. 11 octombrie. la Predeal. 12-24 octombrie. Ac]iunea face parte dintr-o serie de aplica]ii bilaterale care se desf\[oar\ succesiv pe teritoriile Rom=niei. Acesta este condus de Statul Major al Trupelor de Uscat din Europa Central\ [i este destinat s\ antreneze statul-major al unei brig\zi multina]ionale [i elementele corespunz\toare ale unui batalion na]ional .

122 Rom=nia-NATO – 1995 N 21 octombrie.mpreun\ cu nave grece[ti.n opera]ii de men]inere a p\cii. printre altele.n]elegere . Boutros Boutros Ghali. Dintr-un sondaj de opinie realizat de Sec]ia Studii Sociale a Armatei pe un e[antion reprezentativ de cadre militare din comandamente. reprezentantul [i trimisul special al secretarului general al ONU. cu privire la @Securitatea baltic\#. cu tendin]e mai degrab\ de instabilitate (21. urm\toarele aspecte > :n privin]a situa]iei interna]ionale> 73% din cei chestiona]i o apreciau ca fiind incert\.ntre cele dou\ organiza]ii. Willy Claes renun]\ la func]ia de secretar general al NATO. o rat\ a infla]iei de p=n\ la 20% [i un deficit bugetar de 2. ce include [i o participare rom=neasc\. cu evolu]ii imprevizibile.n Marea Mediteran\.16%)< 3.ntre NATO [i UEO pentru asigurarea unei comunic\ri directe . viziteaz\ NATO. Tendin]ele de refacere a unor foste imperii vecine (37. rezult\. 23-27 octombrie. Ac]iunile unor for]e antistatale interne (17. Este adoptat de c\tre guvern proiectul Legii bugetului de stat pentru 1996. 27 octombrie • Este semnat un memorandum de . Are loc la Vilnius seminarul interparlamentar al NAA. mari unit\]i [i unit\]i ale armatei. Extinderea r\zboiului .n informatic\.13 noiembrie. Din Rom=nia particip\ 2 ofi]eri de stat-major. :n timpul deplas\rii ia parte. dec=t de stabilitate (4.n structurile de securitate europene [i euroatlantice. speciali[ti . americane [i italiene la exerci]iul aeronaval @Iolkos ‘95#.76%)< 2.07%).24%). .n Balcani (41. care preconizeaz\ o cre[tere economic\ cu 4.5% fa]\ de anul 1995. organizat de Marina Militar\ Elen\. :n Olanda se desf\[oar\ exerci]iul NATO/PfP @Cooperative Automation ‘95”.9% din PIB. Octombrie. . 70% apreciau c\ cea mai eficient\ solu]ie pentru asigurarea securit\]ii na]ionale este integrarea . • Kofi Annan. erau percepute urm\toarele> 1. 25-28 octombrie. 31 octombrie . c=t [i din cadrul unor for]e specializate . Fregata @Contraamiral Eusta]iu Sebastian# particip\ la un mar[ de instruc]ie . 31 octombrie.41%)< :n privin]a amenin]\rilor la adresa securit\]ii interna]ionale.

30%) .n Alian]\ . diferen]ele de concep]ie (17. probleme legate de organizare [i planificare (8. de la participarea la acesta se spera mai mult\ securitate pentru Rom=nia (47. :ncep convorbirile de pace pentru Bosnia [i Her]egovina. . 68.43%). Raportul rezultat este . Ca a[tept\ri privind Parteneriatul pentru Pace. 2-5 noiembrie.naintat Biroului Permanent al Camerei Deputa]ilor.Rom=nia-NATO – 1995 N 123 atitudinea pentru op]iunea de aderare a Rom=niei la NATO fiind puternic pozitiv\ (93. la Dayton. MAE [i MApN documentele> Concep]ia integrat\ privind securitatea na]ional\ [i Doctrina militar\ de ap\rare a Rom=niei. De asemenea.45%). Se ajunge la un acord pentru retrocedarea Slavoniei de Est Croa]iei. fapt ce reprezint\ o important\ resurs\ de legitimitate intern\ [i credibilitate extern\.n r=ndul celor din cadrul for]elor de pace.n NATO de veto-ul Rusiei este foarte ridicat (90. La . Ordine Public\ [i Siguran]\ Na]ional\ ale Camerei Deputa]ilor [i Senatului dezbat .93%). alte cauze (3.n NATO contravine principiului dreptului egal la securitate. Se remarc\ sus]inerea semnificativ\ a op]iunii strategice de aderare la NATO. necunoa[terea limbilor str\ine (5. sunt indicate drept cauz\ major\ incompatibilitatea tehnic\ (62.n dezavantajul ]\rii noastre. 62. colaborarea . 1 noiembrie.24%).n cadrul PpP.mpreun\ cu reprezentan]i ai CSAT.n Rom=nia a pre[edintelui Republicii Elene. Constantin Stephanopoulos. 5 noiembrie.17%). :n timpul convorbirilor cu pre[edintele Ion Iliescu sunt reliefate rela]iile tradi]ionale dintre cele dou\ p\r]i.n misiuni de men]inere a p\cii sub egida ONU .84% au dat r\spunsuri afirmative. nivelul de instruire (2.30%).07%). :n ce prive[te diagnoza dificult\]ilor de interoperabilitate cu armatele statelor membre NATO. Comisiile pentru Ap\rare. aceasta a fost pe ansamblul e[antionului puternic pozitiv\ (72% erau de acord s\ plece .n cadrul organismelor interna]ionale [i sprijinul pe care Grecia .n primirea de noi membri . iar 27.l acord\ Rom=niei la realizarea integr\rii sale europene [i euroatlantice.48%)< :n leg\tur\ cu disponibilitatea de a participa la misiuni . dezacordul fa]\ de condi]ionarea intr\rii ]\rii noastre .04%).ntrebarea dac\ responden]ii cred c\ se urm\resc admiteri preferen]iale . SUA. apreciindu-se c\ sunt necesare reanalizarea [i reformularea unor prevederi. pe teritoriul altor state) [i foarte pozitiv\ (91.90%) [i modernizarea tehnicii militare (28. Are loc vizita .01 – negative. Ohio.39% din cei chestiona]i r\spund c\ discriminarea .

elemente legate de viitoarea For]\ de Implementare a P\cii (IFOR) sub comanda NATO. se .n fosta Iugoslavie. la For]a multina]ional\ de men]inere a p\cii . La Cartierul General al NATO de la Bruxelles se desf\[oar\ exerci]iul NATO/PfP @Cooperative Aura ‘95#. Italia. 11-29 noiembrie. cuprins\ .ncheie ultima faz\ (a treia. 22 noiembrie. Iugoslavia cuprinde delimit\rile teritoriale detaliate. .n alte state. Are loc exerci]iul NATO/PfP @Cooperative Mermaid ‘95# la Marea Liguric\. iar partea rom=n\ a efectuat 19 inspec]ii . 2 423 piese de artilerie [i 78 avioane de lupt\. La Bruxelles are loc reuniunea NAC la nivel de mini[tri . Printr-o scrisoare adresat\ secretarului general al NATO. Se .n Bosnia [i Her]egovina.ntre 17 noiembrie 1994 – 16 noiembrie 1995) de reducere a armamentelor. Rom=nia particip\ cu 2 ofi]eri de stat-major.124 Rom=nia-NATO – 1995 N 8 noiembrie. [i ministrul rus al ap\r\rii. Acordul general de pace. Din Rom=nia particip\ 2 ofi]eri de stat-major. 973 de vehicule blindate de lupt\. IFOR. Are loc reuniunea de la Londra a Comisiei pentru Afaceri Civile a NAA. realizat la Dayton. :n aceast\ perioad\ au fost primite 52 de inspec]ii.nt=lnesc la NATO pentru a discuta participarea for]elor ruse la viitoarea opera]ie de peace-keeping . 22-24 noiembrie. Se desf\[oar\ la Cartierul General AFSOUTH din Napoli. aspecte juridice [i umanitare. SUA. Acesta are ca tem\ @C\utarea [i salvarea pe mare#. Croa]ia [i R.n aceast\ etap\ 1 591 tancuri de lupt\. William Perry. 5 decembrie.ntre Bosnia [i Her]egovina. exerci]iul NATO/PfP @Cooperative Key ‘95#. Pavel Graciov. 16 noiembrie. Secretarul american al ap\r\rii. nava-amiral a flotei militare maritime rom=ne[ti. cu mijloace logistice [i umanitare. Armata rom=n\ este prezent\ cu distrug\torul @M\r\[e[ti#.F. problemele privind arhitectura constitu]ional\ a Bosniei [i Her]egovinei. conform prevederilor Tratatului CFE din 1990 [i a @Actului final al negocierilor privind efectivele for]elor armate conven]ionale din Europa (CFE-1A) din 1992< Rom=nia a redus . Noiembrie-decembrie. 21 noiembrie. guvernul Rom=niei exprim\ inten]ia de participare. 21-24 noiembrie.

se eviden]iaz\ c\ au fost scoase din func]iune categoriile de tehnic\ veche. de . prin tratatele la care este parte”. 14 decembrie. sub controlul NAC. Javier Solana Madariaga fiind ales secretar general al Alian]ei [i pre[edinte al NAC. de asemenea. @Planul de interven]ie a unit\]ilor Ministerului Ap\r\rii Na]ionale [i ale Ministerului de Interne pentru limitarea [i .ncepe transferarea autorit\]ii c\tre NATO. 16 dintre acestea sunt conduse la nivel de mini[tri de externe. Se desf\[oar\. care s\ asigure interoperabilitatea cu cele din . 23/20 decembrie 1995 . Are loc semnarea. la Bonn.n Bosnia [i Her]egovina. a Acordului de Pace parafat la Dayton. 16 decembrie.nzestrare a Armatei Rom=niei cu tehnic\ [i materiale cu destina]ie militar\.nzestrarea armatelor ]\rilor membre NATO.n Bosnia [i Her]egovina.ndeplinirii obiectivelor de interoperabilitate convenite cu NATO . Este aprobat. la Paris.nl\turarea efectelor dezastrelor pe teritoriul na]ional#. UE [i OSCE.n Bosnia [i Her]egovina.ncredere [i controlul armamentelor . compuse din trei divizii multina]ionale (60 000 de oameni). Dezb\t=nd @Raportul privind . la care sunt aprobate. Consiliul de Securitate al ONU suspend\ sanc]iunile impuse Iugoslaviei [i.ncheierea activit\]ilor de reducere a armamentelor conven]ionale [i a efectivelor militare. Planul de asigurare cu tehnic\ militar\ [i materiale necesare . :ncepe activarea For]ei Interna]ionale (IFOR) . :n urma realiz\rii Acordului de la Dayton.ntre]inere impunea un consum mare de resurse financiare. Are loc [edin]a CSAT. printre altele. la care particip\ 32 de delega]ii. prin rezolu]ia UNSCR 1031. acesteia revenindu-i misiunea de a instaura o pace durabil\ . NATO aprob\ dislocarea unei for]e interna]ionale .Rom=nia-NATO – 1995 N 125 de externe [i ai ap\r\rii. . inclusiv din partea NATO.n Bosnia [i Her]egovina. pentru solu]ionarea conflictului [i instaurarea p\cii . 14 decembrie. Conferin]a privind m\surile de .n cadrul procesului de planificare 1995-1997 [i Programul pe termen mediu. 20 decembrie • Este adoptat\ Hot\r=rea Senatului Rom=niei nr. cu un avansat grad de uzur\ fizic\ [i moral\ sau a c\ror . 18 decembrie. 15 decembrie. potrivit obliga]iilor asumate de Rom=nia.n Bosnia [i Her]egovina.

precum [i criteriile de atribuire spre execu]ie a programelor. generalul Helmuth Willmann. subprogramelor. tehnic\ militar\ [i materiale. temelor. 30 decembrie. Capitolul A 21 se refer\ la Ap\rarea Na]ional\. . . cu participarea unor militari din 5 state membre NATO (Germania. .O.. 27 decembrie. Luxemburg). iar Capitolul B 3 privind cooperarea tehnico-[tiin]ific\ interna]ional\ prevede integrarea cercet\rii rom=ne[ti .F. • Prin Hot\r=rile Guvernului Rom=niei nr. 128 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Rom=niei [i Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la m\surile de protec]ie a informa]iilor militare secrete de stat.n programele de cercetare europene.O. • For]ele ONU de men]inere a p\cii (UNPROFOR) .n Bosnia [i Her]egovina. 1095 [i 1096 este aprobat Programul na]ional de cercetare [tiin]ific\ [i dezvoltare tehnologic\ pe perioada 1996-2000 (ORIZONT 2000). Fran]a.n cursul unei ceremonii desf\[urate la o baz\ militar\ din nordul Fran]ei.n 1992. Este adoptat\ Legea nr. pentru personal.nm=neaz\ comanda opera]iilor militare din Bosnia c\tre IFOR.F. semnat la Washington la 21 iunie 1995. creat .n vederea sus]inerii ac]iunilor I. urm=nd ca asigurarea tranzit\rii teritoriului Rom=niei s\ fie negociat\ cu reprezentan]ii NATO.R. cu un batalion de geniu [i oferirea de servicii de tranzit pe aeroportul Timi[oara [i pe calea ferat\. ac]iunilor sale componente. .126 Rom=nia-NATO – 1995 N privind aprobarea particip\rii Rom=niei la For]a de Implementare a P\cii – I. Spania. cu scopul promov\rii cooper\rii reciproce [i pentru asigurarea protej\rii unor astfel de informa]ii de c\tre p\r]i. este declarat opera]ional de c\tre comandantul s\u. inclusiv prin participarea la Programul NATO – a 3-a dimensiune. Belgia. • Corpul european (EUROCORP).R.

1996 .

nfiin]at un Consiliu Interdepartamental pentru Rela]iile Rom=no-Americane. s\ v\ spun c\ 1996 va fi un an foarte important.n func]iune a unui spital de 40 de paturi. director adjunct al Statului Major Interna]ional.n perspectiva anului 2000.O.. :ncepe desf\[urarea for]elor ruse . Rom=nia are aproape 1 000 de lupt\tori pentru pace . reprezentantul statului Georgia .. care a fost martora at=tor tragedii [i lupte. ]ine o alocu]iune prin care apreciaz\ contribu]ia Rom=niei la for]ele ONU de men]inere a p\cii .) Pot.” (Observatorul Militar. este . Are loc vizita la NATO a pre[edintelui Poloniei. . 22-23 ianuarie. .n Angola> @este .ncurajator s\ vezi c\ Rom=nia este dispus\ s\-[i cheltuiasc\ propriile ei resurse limitate pentru a sprijini men]inerea p\cii [i stabilitatea . administrator al ora[ului Mostar (Bosnia) din partea UE. care s\ fie sprijinit\ de for]e aeriene ale NATO.n Slavonia de Est a unei for]e de pace de 5 000 de persoane. acesta subliniaz\> @(.11. 17 ianuarie.n cadrul PfP< 3) Reorganizarea intern\ a N. [i a lui Hans Koschnik.A.Rom=nia-NATO – 1996 N 129 8 ianuarie.ns\. . 15 ianuarie.n cadrul primelor direc]ii. la Bruxelles. :ntr-un interviu acordat @Observatorului Militar”. 3-9 ianuarie 1996) 13 ianuarie. fiecare ]ar\ partener\ are posibilitatea s\ se afirme printr-o c=t mai bun\ presta]ie . :n prezent. acesta fiind cel de-al doilea contingent na]ional ca m\rime . [eful Diviziei Planificare [i Politic\. Are loc reuniunea Subcomisiei pentru viitorul for]elor armate din cadrul Comisiei de Ap\rare [i Securitate a NAA.n sprijinul For]ei multina]ionale din Bosnia (IFOR). Prin HG nr..n acest efort. de[i nu are interese economice sau geopolitice .n Camera Reprezentan]ilor a SUA. John Lewis.n care vom ac]iona pe trei direc]ii principale> 1) Discu]ii individuale interne cu ]\rile partenere de cooperare< 2) Ad=ncirea cooper\rii . Alexander Kwasniewski.n aceast\ . 25 ianuarie. 17 ianuarie.T. Dup\ cum vede]i.n cadrul for]elor ONU. De asemenea.n Angola. viziteaz\ Rom=nia. O delega]ie NATO condus\ de generalul de divizie belgian Guy Bastien. Rom=nia se implic\ .ntr-o ]ar\ african\. Consiliul de Securitate al ONU decide desf\[urarea . astfel ca ace[tia s\-[i poat\ construi ]ara [i a contribuit cu 54 cadre medicale pentru punerea . Rom=nia a elaborat un program de ajutor pentru instruirea [i educarea angolezilor.

semnat . el subliniaz\ c\ fiecare stat va fi examinat separat [i c\ nu se au .n confruntare cu Rusia [i c\ se dore[te o extindere. :n m\sura . directorul Direc]iei pentru . 8-10 februarie. Este preconizat\ semnarea. consultant [i colaborator permanent la Jane’s Defence Weekly.n primul deceniu al secolului urm\tor.n mod cert.# (Observatorul Militar. Senatul adopt\ cu majoritate de voturi proiectul Legii privind ap\rarea secretului de stat [i a secretului de serviciu.n structurile politice [i economice ale Uniunii Europene [i .. {i eu cred c\ ]\rile care fac deja parte din cele dou\ organiza]ii vor ura «bun venit» Rom=niei [i celorlalte ]\ri din fostul Tratat de la Var[ovia. .ndoial\ c\ Rom=nia dore[te s\ devin\ un membru «plin» al comunit\]ii europene> membru . pot s\ prev\d c\ Rom=nia. 24-30 ianuarie 1996) 7 februarie. purt\tor de cuv=nt la Jane’s Information Group.]#.130 Rom=nia-NATO – 1996 N regiune. fost comandant suprem al SACEUR.l transmite Camerei Deputa]ilor. Ungaria etc. . editor al unor publica]ii ale acestui grup. Dar consider c\ ar fi ne.n]elept ca Rom=nia s\ cread\ c\ va deveni membru al Uniunii Europene sau al NATO . proiect pe care . De asemenea. pre[edintele Comitetului :ntrunit al {efilor Statelor Majore al Armatei SUA. rela]ii prietene[ti cu aceast\ ]ar\.n vedere grupuri de state. vor deveni membre ale UE [i NATO . Ianuarie. 6-12 martie 1996) 26 ianuarie.n ianuarie 1993 de pre[edin]ii George Bush [i Boris El]in.n vizit\ .mpreun\ cu alte puteri nucleare. declar\> @Nu este nici o . dar . Paul Beaver.n care pot afirma. Are loc vizita la Bucure[ti a generalului John Shalikashvili. :ns\. Aflat . oaspetele american subliniaz\ c\ realizarea interoperabilit\]ii nu este un proces u[or.. Senatul SUA ratific\ Tratatul privind dezarmarea nuclear\ START-2. a Tratatului de interzicere total\ a experien]elor nucleare. 7-8 februarie. statele membre ale Alian]ei colabor=nd [i perfec]ion=ndu-se timp de aproape patru decenii.n Organiza]ia Tratatului Nord-Atlantic. prin care se prevede reducerea num\rului de rachete strategice nucleare americane [i ruse[ti. ci unul de durat\. Bulgaria.n Rom=nia. (Observatorul Militar. Rom=nia particip\ la aceast\ ac]iune umanitar\ ca o obliga]ie a ONU [i ca un semn al responsabilit\]ii de membru al umanit\]ii [. :ntr-o conferin]\ de pres\ ]inut\ la Cercul Militar Na]ional. Secretarul executiv al NATO. p=n\ la sf=r[itul anului 1996.n acest secol. :n privin]a extinderii. generalul Shalikashvili apreciaz\ c\ NATO nu se afl\ .n acela[i timp.

. la care este adoptat Programul Individual de Parteneriat (PIP) al Rom=niei pentru 1996-1998 [i Documentul de evaluare a .n compunere 200 de militari (25 ofi]eri.Rom=nia-NATO – 1996 N 131 Opera]iuni [i Sisteme Informatice.n fruntea celor care optau pentru aderarea la UE [i NATO cu 97%.n teatrul de opera]ii . 18 februarie. sus]ine conferin]e la Centrul Euro-Atlantic [i Colegiul Na]ional de Ap\rare.n luna martie [i s\ aib\ . inclusiv CSI. La Bruxelles se desf\[oar\ reuniunea Comitetului Director Politico-Militar al NATO. 5 martie. Viziteaz\ Rom=nia Richard Holbrooke.n cadrul IFOR pleac\ . este prev\zut s\ ajung\ . asistent al secretarului de stat american.nfiin]area [colilor militare de mai[tri militari [i subofi]eri pentru toate categoriile de arme.n Bosnia.# . care urmeaz\ s\ se deplaseze . Este emis Ordinul General nr. are loc reuniunea bilateral\ Rom=nia-NATO privind definitivarea Programului Individual de Parteneriat (PIP) al Rom=niei pentru 1996-1998.n 19 ]\ri central [i est europene. Deta[amentul este format din 19 militari. hr\nire [i lucru p=n\ la sosirea batalionului rom=nesc la Zeni]a. 50 mai[tri [i subofi]eri. respectiv 95%. 125 militari angaja]i pe baz\ de contract). Deta[amentul precursor al Batalionului rom=nesc de geniu care urmeaz\ s\ ac]ioneze .F. 12-13 februarie. Bernd Goetze.[i men]in pozi]ia de l\rgire treptat\ a NATO. Autorit\]ile R. Batalionul 96 Geniu. La Lisabona se desf\[oar\ Reuniunea Subcomisiei pentru Securitate [i Cooperare Civil\ din cadrul Comisiei pentru Afaceri Civile a NAA. Iugoslavia au aprobat tranzitarea pe teritoriul acestei ]\ri a efectivelor [i tehnicii Batalionului rom=nesc de geniu planificat s\ participe la misiunea IFOR din Bosnia [i Her]egovina. 15-16 februarie. iar misiunea sa este de a crea condi]iile de cazare. 7 martie. 15 martie. Comisia European\ d\ publicit\]ii rezultatele unui sondaj de opinie @Eurobarometru# din perioada 30 octombrie-22 noiembrie 1995.n zona de responsabilitate britanic\. La Bruxelles. Acesta declar\ c\ SUA [i alia]ii s\i . 26 februarie. realizat .n Bosnia [i Her]egovina.10 al ministrului Ap\r\rii Na]ionale privind . @rom=nii erau . la sediul NATO.ndeplinirii programului pe anul 1995. Potrivit acestui sondaj.

nt=mpl\ dac\ nu ne integr\m? Sigur. Secretarul de stat al SUA. p=n\ . o decizie politic\.n mod direct. Analiz=nd evolu]ia procesului de admitere de noi membri.n ciuda oric\ror intemperii politice. Rom=nia a mai fost pus\. “. care s\ perfec]ioneze concep]ia de organizare a armatei.ntrebarea unui jurnalist de la Reuters. .n limitele bugetelor anuale alocate pentru ap\rare. Este vorba de o op]iune exprimat\ foarte ferm [i foarte clar.n istoria ei zbuciumat\. Gheorghe Tinca. Dac\ nu se produce integrarea. 27 martie-2 aprilie 1996) 21 martie • Consiliul Suprem de Ap\rare a }\rii cere Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. cu generalul George Joulwan. mai flexibile. dup\ cum am repetat de foarte multe ori.dac\ integrarea .n timp de pace [i de r\zboi. c\.mprejur\ri destul de dificile. c\ au fost realizate [i func]ioneaz\ deja structuri organizatorice moderne. la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. . vor fi necesare hot\r=ri complexe. Acum.. printre altele. din punctul de vedere al securit\]ii [i ap\r\rii ]\rii. prin hot\r=rea nr. s\ prezinte . Sunt abordate [i aspecte privind extinderea NATO. .nt=mpla cu Rom=nia dac\ va fi un vis?”. Belgia. la . vor avea influen]\ [i asupra armatei. care.n NATO va fi o realitate sau ce se va . . Warren Christofer. ce se . la Cartierul general al NATO. c\ruia pe durata particip\rii la IFOR i se confer\ denumirea de @Dr. .n situa]ia de a face fa]\ unor . Joseph Kruzel#. nu este altceva dec=t s\ urm\m o op]iune.29.n NATO r\spunde unei necesit\]i [i ceea ce facem noi.132 Rom=nia-NATO – 1996 N 15 martie.nt=lnire a ministrului Ap\r\rii Na]ionale. r\spunsul a fost>”Din punct de vedere militar. Am spus-o [i o spun mereu> . Este cert. cu reprezentan]ii agen]iilor de pres\ [i mass-media str\ine acredita]i . un document intitulat @Studiu privind reorganizarea [i dimensiunile armatei Rom=niei.n trimestrul III/1996. pentru a discuta detalii referitoare la respectarea Acordului de pace de la Dayton. Noi avem clare op]iunea [i dorin]a. CSAT . La o . Misiunile pentru care este mandatat .n Rom=nia. ci Rom=nia.n alte armate europene [i care confer\ premise pentru compatibilizarea cu structurile standard NATO. intr\ . cu toate componentele sale. f\r\ . condus de generalul John Moore-Bick.” ( Observatorul Militar.[i d\ acordul ca o delega]ie rom=n\ s\ participe la discu]ii bilaterale cu o delega]ie a Alian]ei. comparabile cu cele existente .ns\.n NATO nu se integreaz\ Armata Rom=n\.nt=lne[te la SHAPE. mereu. procesul de integrare este ca un tango> trebuie doi pentru a-l dansa.. . integrarea .n anul 2000#.ndoial\ c\ nu este sf=r[itul lumii.n subordinea direct\ a Corpului Aliat de Reac]ie Rapid\ – Alied Rapid Reaction Corps (ARRC). 20 martie. se . comandantul SACEUR. • Batalionul 96 Geniu. . Tot la [edin]a CSAT din 21 martie se remarc\.

. :n]eleg aceast\ dorin]\. Volker Ruhe.. acesta dispun=nd de utilaje complexe de geniu. demin\ri.ntre statele-p\r]i la Tratatul Atlanticului de Nord [i celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace privind statutul for]elor lor (NATO SOFA) [i Protocolul Adi]ional. Acordul .n fruntea unei delega]ii militare.l cred corect.naintat la Bruxelles. la invita]ia [efului Statului Major General. cu aceast\ ocazie. . la Secretariatul interna]ional al NATO. iar statele «de la Vi[egrad» . realizarea interoperabilit\]ii cu NATO [i alte probleme privind colaborarea cu Alian]a Nord-Atlantic\.n anumite [abloane. 11-13 aprilie. g=ndirea . prin Legea nr. aleg=nd Ungaria [i Rom=nia. s\ subliniez c\ eu nu am idei preconcepute.n leg\tur\ cu l\rgirea Alian]ei. Este ratificat de Parlament.ntre]ineri.17.) Am mai discutat [i despre problemele deschiderii structurilor europene [i euroatlantice. consider=nd Rom=nia [i Bulgaria de o parte..n Rom=nia.Rom=nia-NATO – 1996 N 133 batalionul sunt> construc]ii de drumuri [i poduri. Acelea[i probleme le-am discutat. nu g=ndesc . de asemenea.n aceast\ diminea]\. tehnic\ de lupt\ [i transport etc. Se discut\ despre reforma armatei rom=ne.ntr-alta. Doresc.. un semnal pe care . spre a combate. {i am sim]it c\ exist\ o dorin]\ comun\ a celor dou\ ]\ri de a fi integrate concomitent . ministrul german acord\ presei o declara]ie> @(. Doresc s\ salut [i eforturile intreprinse de mini[trii rom=n [i maghiar ai ap\r\rii ..n Rom=nia a ministrului federal al Ap\r\rii din Germania. 3 aprilie. dup\ Cehia [i Slovacia.nceperea dialogului individualizat intensificat.n ceea ce prive[te edificarea unui climat de . Vreau s\ emit. . privind regimul armelor de foc [i al muni]iilor. 17 – 23 aprilie 1996) . La invita]ia ministrului rom=n al Ap\r\rii are loc vizita . Rom=nia este cea de-a treia ]ar\. • Este adoptat\ Legea nr. 61 din 9 aprilie 1996. 2 aprilie • Este .ncredere militar\. . care prezint\ la NATO un document pentru . La Bucure[ti se desf\[oar\ vizita [efului Statului Major Militar Interna]ional al NATO . 30 martie – 3 aprilie. c\ am f\cut aceast\ vizit\.# (Observatorul Militar.n Uniunea European\. cu prim-ministrul Ungariei [i cu al]i politicieni unguri. generalul-locotenent Gerrit Jan Folmer. astfel.n [abloane. documentul privind Dialogul individual al Rom=niei cu NATO . Dup\ discu]iile purtate cu omologul s\u rom=n..n NATO [i .

Tinca.66% din totalul cheltuielilor bugetare.n sistemul colectiv de securitate al CSI.n MApN. Are loc un seminar interna]ional pe tema l\rgirii NATO [i a Parteneriatului pentru Pace. Ap\r\rii . adic\ 1. generalul de corp de armat\ Dumitru Cioflin\.5 mld. . 43. Sheehan.n structurile Alian]ei< de asemenea.n NATO.86% din PIB [i 8. 26-28 aprilie.134 Rom=nia-NATO – 1996 N 16 aprilie.n MAE.i vor fi alocate .n Rom=nia a Comandantului suprem al For]elor Aliate ale Atlanticului (SACLANT). Oaspetele declar\ c\ nu este . Ioan Mircea Pa[cu. 17-20 aprilie. V. Delega]ia NATO este condus\ de asistentul secretarului general NATO. nici . OUG nr. Bugetul de stat pe anul 1996. parte din resurse externe [i prin care este prev\zut un deficit de 3. un buget care urmeaz\ s\ fie finan]at. La capitolul @AP|RARE NA}IONAL|#. Laz\r Com\nescu. lei. La Suceava are loc . {eful Statului Major General al Armatei Rom=niei. Rom=nia g\zduie[te la Sinaia reuniunea Grupului de lucru de Consultan]\ pentru Politica Atlantic\ cu partenerii de cooperare (APAG¡). Din delega]ia rom=n\ fac parte secretarii de stat . 13/1996).nt=lnirea ministrului Ap\r\rii Na]ionale. 26 aprilie. lei. Gh. cu ministrul Ap\r\rii al Ucrainei.n leg\tur\ cu extinderea Alian]ei. declar\ c\ la momentul respectiv. va intra . :ncepe dialogul individualizat Rom=nia-NATO . stat vecin.2 mld. Ucraina se afl\ pe o cale politico-militar\ complex\. generalul John J. 17 aprilie. organizat de NAA [i Colegiul NATO de la Roma. {marov. Este votat . 21-24 aprilie. Se desf\[oar\ vizita .n total 2565. 29/1996. pentru discutarea situa]iei din Bosnia [i a unor probleme de cooperare.mpotriva extinderii NATO [i c\ ]ara sa nu va fi deranjat\ dac\ Rom=nia. particip\ la reuniunea de la Bruxelles a [efilor de State Majore NATO cu omologii din ]\rile neutre [i participante la PfP. aprobat prin Legea nr. va fi rectificat prin Ordonan]e ale Guvernului (OG nr. ambasadorul Gebhardt von Moltke. ceea ce reprezint\ aproximativ 2. 12 [i OUG nr. conducerea acestei ]\ri opt=nd deocamdat\ pentru neutralitate [i c\ Ucraina nu inten]ioneaz\ s\ intre deocamdat\ nici . respectiv . 24 aprilie. cheltuielile bugetare pentru ap\rare vor atinge 2078. dificil\.3% din PIB.n Parlament proiectul Legii bugetului de stat pe 1996.4% din PIB.

generalul John J. se . Ca ofi]er american [i ca ofi]er NATO doresc s\ dau o nou\ pondere rela]iilor noastre.. care stipuleaz\ dreptul fiec\rei ]\ri [i al fiec\rui popor la autodeterminare. Asupra acestor lucruri s-au concentrat [i discu]iile ce le-am avut ast\zi. aici. For]ele armate ale Alian]ei Nord-Atlantice [i ale Statelor Unite ale Americii.š Convorbirea cu ministrul dumneavoastr\ al ap\r\rii s-a referit la multe din preocup\rile domniei sale< am discutat [i despre extinderea NATO... Sheehan declar\ presei> @Pentru mine este o pl\cere deosebit\ de a m\ afla aici.# (Observatorul Militar. Cred c\ este important de . Livrarea radarelor men]ionate. utile pentru gestionarea spa]iului aerian.. . deoarece se consider\ c\ acesta con]ine clauze care ar complica demersurile Rom=niei de aderare la NATO.n colaborare cu Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. Evgheni Primakov. semneaz\ un Acord de securitate prin care sunt stabilite proceduri de protec]ie a informa]iilor [i materialelor clasificate care fac obiectul schimbului .ntoarce la Moscova. se . este realizat. propriul viitor de securitate. Tratatul de baz\ rom=no-rus este aproape de parafare. .n Rom=nia pentru a semna tratatul.. Mai.. [tiu. la Bucure[ti. dintre Armata Rom=niei. Aprilie.n cadrul programului ASOC (Centrul de Opera]ii pentru Suveranitate Aerian\) de creare a unei capacit\]i ini]iale de interoperabilitate cu NATO a ]\rilor din Europa Central\. civil [i militar.n discu]ie acolo trebuie privite din perspectiva normelor [i principiilor OSCE..nscrie . Ministrul de externe rus. Serviciul pentru Consultan]\ [i Management al Ap\r\rii din cadrul armatei britanice.. foarte pu]ine ]\ri ar fi capabile s\-l ob]in\.n]eles c\ principalele chestiuni ce s-au adus . Acest lucru presupune o imagina]ie remarcabil\ [i eforturi considerabileŠ.n Rom=nia Š. Secretarul general al NATO.. la a-[i hot\r.ntre cele dou\ organiza]ii.š Am constatat c\. la nivelul for]elor armate Rom=nia a realizat un grad de transformare pe care. 1-7 mai 1996) 30 aprilie. este semnat contactul de finan]are a achizi]ion\rii de c\tre Rom=nia a cinci radare tridimensionale FPS-117 produse de firma Lockheed Martin. Aceast\ problem\ am abordat-o [i la Reuniunea ce tocmai am .. dar nu este semnat de partea rom=n\. Jose Cutileiro. :n baza programului de asisten]\ acordat de Regatul Unit al Marii Britanii.n armat\#. Este prima mea vizit\ .ncheiat-o la Bruxelles [i la care a participat [i [eful Statului Major General al Armatei Rom=niei.Rom=nia-NATO – 1996 N 135 Dup\ discu]ii cu oficiali din Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. studiul cu tema @Controlul civil . :n domeniul ap\r\rii antiaeriene. sosit . Javier Solana [i secretarul general al UEO. 2 mai.

Se desf\[oar\ vizita .nalte oficialit\]i rom=ne [i declar\ c\ aderarea la NATO ]ine de voin]a fiec\rei ]\ri. Din discu]iile purtate cu oficialit\]ile rom=ne [i din declara]iile de pres\ se desprinde ideea c\ Rom=nia are [anse de integrare . amiralul Guido Venturoni. 16-20 mai. iar extinderea Alian]ei nu reprezint\ o amenin]are pentru nimeni. 13-16 mai. • Secretarul general al NATO.nt=lniri cu cele mai . Javier Solana. 16 mai • La Belgrad este semnat Tratatul cu privire la rela]iile de prietenie.n Rom=nia a [efului Statului Major al Ap\r\rii Republicii Italiene. bun\ vecin\tate [i cooperare dintre Rom=nia [i Republica Federal\ Iugoslavia. ca stat partener.ndeplinirii prevederilor Tratatului CFE. .n cadrul c\reia Rom=nia.ncheie un Memorandum prin care se stabilesc angajamente practice pentru deten]ia [i transferul persoanelor inculpate pentru crime de r\zboi.n Rom=nia a consilierului special al secretarului general al NATO pentru Europa Central\ [i de Est. Permite]i-mi s\ afirm c\ sunt foarte bucuros pentru acest schimb de idei. 15-31 mai. 8-14 mai 1996) 9 mai.n cadrul Parteneriatului pentru Pace. asupra reformelor [i asupra angajamentelor .n NATO [i c\ trebuie s\ fie mai activ\. Acesta subliniaz\ importan]a . efectueaz\ o vizit\ la Banja Luka [i Belgrad.n structurile de securitate europene [i euroatlantice. care demonstreaz\ deplasarea noastr\ . Are loc vizita . prezint\ dou\ rapoarte> @Parteneriatul pentru Pace> baz\ pentru noi structuri de securitate [i stimulent al .nt\ririi flancului de sud al NATO. 14-16 mai.n Rom=nia a secretarului general al NATO.n direc]ia cea bun\#. Chris Donnely. care are . La Viena are loc prima reuniune de analiz\ a . SHAPE [i Tribunalul Penal Interna]ional pentru fosta Iugoslavie . La Atena are loc sesiunea de prim\var\ a NAA. [i generalul George Joulwan.n mod corespunz\tor op]iunea ferm\ de integrare . Javier Solana. chiar @agresiv\#. Se desf\[oar\ vizita . (Observatorul Militar. pentru a-[i face cunoscut\ [i receptat\ . comandantul SACEUR. La sf=r[itul discu]iilor de la Ministerul Ap\r\rii declar\> @Am avut un schimb de idei foarte pozitiv cu domnul ministru al ap\r\rii.136 Rom=nia-NATO – 1996 N 3 mai.

n Ucraina exerci]iul @Scutul p\cii ‘96#. Din Rom=nia particip\ o delega]ie condus\ de ministrul de stat.n facilitarea misiunii de pace a NATO . Este examinat\ cooperarea .n Rom=nia a [efului Statului Major General al for]elor armate ale Republicii Portugheze.nchiderea exerci]iului.ncurajare a m\surilor de promovare a rela]iilor de bun\ vecin\tate.n Europa# [i @Noile democra]ii din Europa [i l\rgirea NATO#. 22-24 mai.n Olanda. [efii Statelor Majore Generale din 11 ]\ri.n Bosnia. Oaspetele subliniaz\ importan]a criteriilor politice pentru intrarea . ]ara noastr\ lu=nd parte cu un pluton din Batalionul 812 Infanterie @C\[ti Albastre# Bistri]a. la care urmeaz\ s\ participe [i unit\]i militare str\ine. Se desf\[oar\ .Rom=nia-NATO – 1996 N 137 reformei militare . iar la . a unor aplica]ii militare . reuniunile NAC [i NACC. 19-21 mai. cu accent pe ini]iativele de . Se desf\[oar\ la Berlin. particip\ la ceremonia de inaugurare a podului de la Doboj. pe teritoriul Rom=niei.nalt de la Berlin. 30-31 mai.n NATO.n cadrul Parteneriatului pentru Pace. efectueaz\ o vizit\ . sub egida PfP. La deschidere particip\ mini[trii ap\r\rii. La reuniunea NATO la nivel . unde poart\ discu]ii cu comandantul IFOR. Gheorghe Tinca. L=ng\ Bonn are loc o . amiralul Leighton Smith.n cadrul NACC [i PfP. Exerci]iul se desf\[oar\ cu concursul unor subunit\]i din nou\ state. delega]ia rom=n\ prezint\ Strategia de integrare a Rom=niei . Camera Deputa]ilor [i Senatul aprob\ desf\[urarea . 31 mai . .n NATO – Elemente de baz\ ale pozi]iei Rom=niei privind integrarea . ministrul Afacerilor Externe. rolul NACC/PfP .ntrunire a ]\rilor NATO [i partenere de cooperare. 20-21 mai. Are loc vizita .10 iunie. amiralul Antonio Carlos Fuzeta da Ponte.n 1996. Gheorghe Tinca. 3-4 iunie. Teodor Mele[canu. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. .n NATO. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. inclusiv Rom=nia. 2-6 iunie. participarea celor 12 state partenere la opera]iunea @Joint Endeavour# (@Efort concertat#). se deplaseaz\ la Sarajevo. construit de batalionul rom=nesc. nucleare [i conven]ionale.n scopul stabilirii modalit\]ilor de distrugere [i demontare a unor arme chimice. De asemenea.

Gheorghe Tinca. Apelul adresat de Parlamentul Rom=niei Parlamentelor statelor membre ale Organiza]iei Tratatului Atlanticului de Nord. .n cadrul NATO ca parte a procesului intern de adaptare a Alian]ei.n [edin]a comun\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului.n structurile euroatlantice [i solicit\ guvernului [i institu]iilor [i organismelor de stat implicate .n Alian]\ sau pentru o cooperare de durat\ [i puternic\ cu ceilal]i parteneri< luarea . 5 iunie. Este adoptat . [i este finalizat conceptul CJTF.n acest proces. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. . la Berlin. teritoriului [i economiei pentru ap\rare. conform art. la care particip\ din partea rom=n\. capabil s\ se adapteze la presiunile variabile din mediul intern [i extern< simplificarea structurii [i modalit\]ilor de conducere a trupelor< sporirea mobilit\]ii [i a puterii de foc a marilor unit\]i [i unit\]ilor< asigurarea unui raport optim . generalul de corp de armat\ Dumitru Cioflin\. a aspira]iei Rom=niei de a deveni membr\ NATO. Parlamentul Rom=niei consider\ vital\ integrarea Rom=niei ca ]ar\ liber\. s\-[i intensifice ac]iunile pentru accelerarea procesului de aderare a ]\rii ca membru cu drepturi depline . perfec]ionarea PfP pentru integrarea viitorilor membri .n vederea sprijinirii. independent\ [i democratic\. Are loc reuniunea mini[trilor ap\r\rii din ]\rile membre NACC.n NATO [i structurile acesteia.ntre diferitele arme< realizarea compatibilit\]ii cu op]iunile [i configura]iile fundamentale ale armatelor ]\rilor NATO< men]inerea coeziunii interne [i a capacit\]ii de lupt\ a armatei pe tot parcursul reformei< realizarea unui . 5-11 iunie. subliniaz\ obiectivele prioritare ale documentului privind reforma institu]iei militare Armata Rom=niei 2000> Realizarea unui organism militar flexibil. . .n cadrul procesului de extindere. Secretarul de stat [i [ef al SMG. 10 din Tratatul de la Washington.n cadrul parteneriatului SUA – Europa. 14-16 iunie.n considerare a adapt\rilor interne ale Alian]ei Nord-Atlantice . suveran\.nalt grad de profesionalizare a armatei< conversia par]ial\ a industriei de ap\rare< informatizarea procesului de comand\< func]ionarea For]ei de Reac]ie Rapid\< perfec]ionarea structurilor specifice rela]ion\rii armatei cu societatea< reorganizarea sistemului de preg\tire a popula]iei. desemn=nd For]ele Operative Interarme Multina]ionale< se decide ca procesul de extindere s\ se desf\[oare . La reuniunea NAC de la Berlin este reafirmat\ hot\r=rea de a edifica o Identitate European\ de Securitate [i Ap\rare .n continuare pe 3 planuri> dialog intensificat cu ]\rile interesate. prin acordarea unei importan]e sporite Europei.138 Rom=nia-NATO – 1996 N 3 iunie.ntre categoriile de for]e armate [i .

26-28 iunie.n NATO. Jean Marie Cadieu. . :n timpul reuniunii are . 24-26 iunie.n scurt timp Rom=nia poate deveni una din ]\rile dezvoltate din Europa.ntrevedere cu adjunctul secretarului general al NATO pentru [tiin]\ [i mediu. .n cadrul Universit\]ii Bucure[tui. Ioan Mircea Pa[cu. 27 iunie. acesta fiind moderatorul sec]iunii @Securitatea . are o . La ini]iativa prof. 3-6 iulie. exerci]iul multina]ional @Cooperative . generalul Tadeusz Wilecki.n domeniul cercet\rii [tiin]ifice cu organismele NATO [i pentru sprijinirea realiz\rii unor proiecte comune ale Alian]ei Nord-Atlantice cu institute civile din Rom=nia. cu profil de cercetare stiin]ific\ [i preg\tire profesional\. Are loc. dr.n Bulgaria. Oaspetele reafirm\ sprijinul pe care Turcia . Centrul de Studii Euro-Atlantice.n Rom=nia.nt=lniri cu diferite oficialit\]i din SUA [i Polonia.nregistreaz\ un nou pas prin instruirea . 1-10 iulie.n comun a unui pluton rom=nesc de geniu .n vederea integr\rii .l acord\ Rom=niei . Gheorghe Tinca. o vizit\ .n Europa de Nord [i Regiunea M\rii Baltice#.mpreun\ cu subunitate similar\ din Brigada de geniu din Szeged. cu prezentarea @Judging Romania’s Way in a Comparative Framework#. generalul Ismail Hakki Karadayi. efectueaz\. Excelentele rela]ii militare rom=no-ungare . Din Rom=nia. Are loc vizita . :ntr-o declara]ie de pres\. {eful Statului Major al armatei poloneze. la panelul @Scenarii pentru dezvoltarea economic\ [i coeziunea social\# particip\ analistul economic Daniel D\ianu. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. ia fiin]\. Se desf\[oar\ la Var[ovia cel de-al 13-lea Atelier NATO privind problemele deciziei politico-militare. univ. Are loc. generalul Karadayi men]ioneaz\ c\ . [eful Departamentului pentru Politica de Ap\rare [i Rela]ii Interna]ionale. .n Rom=nia a [efului Statului Major al armatei turce. 7-13 iulie. Iunie. Este exprimat interesul p\r]ii rom=ne pentru participarea la programele de cercetare ale NATO legate de protec]ia mediului [i disponibilitatea armatei rom=ne pentru extinderea cooper\rii .n fruntea unei delega]ii militare. la Bruxelles.Rom=nia-NATO – 1996 N 139 19-23 iunie. Din partea rom=n\ particip\ secretarul de stat. Constantin Bu[e. un colocviu economic al NATO av=nd ca tem\ dimensiunile social\ [i uman\ ale dezvolt\rii [i reformelor economice din statele partenere de cooperare.

19 iulie. Particip\ unit\]i navale [i de avia]ie . Dup\ un mar[ .. respingerea unui atac simulat de vedete torpiloare [i manevre tactice complexe.n Albania. Aplica]ia const\ . sloven\.140 Rom=nia-NATO – 1996 N Determination ‘96#. turc\. respectiv MApN.Rom=nia.n Ungaria exerci]iul aerian NATO/PfP al AFCENT cu for]ele aeriene ale statelor partenere de cooperare. Malta. cu un scenariu de men]inere a p\cii . 15 iulie. :n Marea Britanie are loc seminarul organizat de NAA cu tema> @For]ele armate . [i ministrul albanez al Ap\r\rii. macedonean\. felicit\ compania rom=neasc\. Se desf\[oar\ . Pre[edintele Albaniei. echipamente de cercetare prin fotografiere [i echipamente specifice misiunilor de c\utare-salvare. Se desf\[oar\ la Constan]a exerci]iul NATO/PfP @Cooperative Partner ’96#. un remorcher. La @Implementation Force# particip\ c=te o subunitate albanez\. Turcia. NAC aprob\ un program general al NATO pentru standardizare. dragoare [. @controlul# asupra m\rii . 23-26 iulie. inclusiv Rom=nia. personal [i aeronave AN-30. 18-27 iulie. vedete purt\toare de rachete. care cuprinde 50 de obiective. 22-27 iulie. manevre pe hart\ [i aplicarea unor procedee de interoperabilitate. SUA – [i patru ]\ri partenere> Bulgaria. ambasadorul Gebhardt von Moltke [i la care particip\ din partea rom=n\ doi secretari de stat din MAE. Are loc cea de-a doua rund\ a dialogului individualizat NATO .n societ\]ile democratice#. exerci]iul NATO-PfP @Peaceful Eagle ‘96#.n convoi. IAR-330H. Sali Berisha. Moldova [i Rom=nia.n ac]iuni de asisten]\ umanitar\ [i evacuare a necombatan]ilor [i ac]iuni de supraveghere naval\ . american\.ntr-o zon\-tampon. Laz\r Com\nescu [i Ioan Mircea Pa[cu. . greac\ [i rom=n\. condus\ de secretarul general adjunct al NATO. la care particip\ trei state ale Alian]ei Nord-Atlantice – Grecia. Rom=nia particip\ cu fregate. Rom=nia particip\ cu o delega]ie militar\. organizat de Statul Major al Marinei Militare . Din Rom=nia particip\ un pluton format din militari angaja]i pe baz\ de contract.mpreun\ cu NAVSOUTH.n situa]ie de embargo. avioane de v=n\toare-bombardament.n total 31 de nave [i peste 3000 de militari . 14-21 iulie. Safet Zhulali.din 11 state membre NATO [i partenere.n zona litoralului rom=nesc este combinat cu exerci]ii de transmisiuni. italian\.a. bulgar\. Are loc. .

n Rom=nia a ministrului britanic al Ap\r\rii.R. cu tema> @Interesul na]ional [i integrarea european\ [i euroatlantic\ a Rom=niei#. 31 iulie.ntreb\rilor auditoriului. 13 august. diploma]i. Gheorghe Tinca [i Lewis Cambell. Sarcini ce revin ata[a]ilor ap\r\rii pentru definirea [i materializarea acestui concept [i pentru consolidarea procesului de integrare . Are loc. cercet\tori [i jurnali[ti. exerci]iul NATO/PfP @Cooperative Osprey ‘96#.n aula Ministerului Ap\r\rii Na]ionale [i r\spunde . a memorandumului de inten]ie privind fabricarea la I. La convocarea anual\ a ata[a]ilor rom=ni ai ap\r\rii. are loc semnarea de c\tre ministrul Ap\r\rii.2000. acestora li se prezint\ rolul [i misiunile ce le revin . 6-9 august. au o . extinderea Alian]ei. . dezbaterea organizat\ de Asocia]ia @Manfred Wörner#. cu specific de men]inere a p\cii.ntrevedere la Bruxelles pentru a discuta .n urm\ la exerci]iul @Cooperative Nugget#. Este o misiune de observare. [i Javier Solana.n cadrul efortului general al armatei rom=ne orientat spre integrarea euroatlantic\.n zon\ de litoral. Se desf\[oar\ .n vederea desf\[ur\rii unor misiuni de pace .Rom=nia-NATO – 1996 N 141 29-30 iulie. alegerile din Bosnia [i Her]egovina. 12-29 august. La sediul Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. Are loc vizita .n structurile militare euro-atlantice#. militari. Ghimbav a elicopterului de atac @Cobra#. 3 august. Michael Portillo. pre[edintele american subliniaz\ c\ Rom=nia a f\cut progrese pe calea reformelor democratice. Rom=nia este reprezentat\ de un pluton de infanterie marin\ din structura Corpului 9 Armat\ @M\r\[e[ti# [i 2 ofi]eri. la Bucure[ti. .A. la care particip\ personalit\]i politice. 30 iulie. Acesta ]ine un important discurs politic . Warren Christopher.n SUA. Cu acest prilej. exerci]iu care valorific\ experien]a acumulat\ cu un an .ntre altele. secretarul general al NATO. secretarul de stat american. monitorizare [i supraveghere care urm\re[te formarea [i instruirea unei for]e . precum [i expunerea @Conceptul ARMATA ROM+NIEI . la care particip\ 1 200 de militari din 3 ]\ri membre NATO [i 16 partenere. Pre[edintele SUA semneaz\ legea privind acordarea clauzei na]iunii celei mai favorizate pentru Rom=nia.n regim permanent. pre[edintele firmei americane Textron-Bell Helicopters. rela]iile cu Rusia.

@Combined Endeavour#. exerci]iul rom=no-american de interven]ie medical\ .ntre NATO [i Federa]ia Rus\. @absolut interoperabile cu unit\]i similare din ]\rile membre NATO#. Are loc.n misiunile de men]inere a p\cii . control.n NATO [i . cu tema @NATO.n domeniul integr\rii euroatlantice.ncredere [i r\bdare eforturile pe care le depun ]\rile partenere de cooperare. La 27 august. 27-29 august.n celelalte structuri europene [i de eforturile deosebite . Din Rom=nia particip\ unit\]i medicale militare [i civile.n Rom=nia a [efului Misiunii Permanente a SUA la NATO [i UEO. .n cadrul programului PfP . . oaspetele se declar\ total . Generalul Naumann are cuvinte de apreciere pentru unit\]ile militare rom=ne[ti care au fost implicate .mpotriva acestui concept. precum [i .n jude]ul Neam]. Referitor la ideea cre\rii unei @zone-tampon#. Robert E. De asemenea. planificat\ . MEDCEUR ‘96-2. Are loc aplica]ia de interoperabilitate a sistemelor de comand\.n zonele de conflict [i . Are loc vizita .n caz de cutremur.n Germania [i Austria.142 Rom=nia-NATO – 1996 N 15-28 august. civil al armatei.n schimbare#. generalul Klaus Naumann. compus\ din speciali[ti .ntr-o Europ\ . apreciere valabil\ [i pentru Batalionul rom=nesc de geniu din Bosnia [i Her]egovina.n Rom=nia a pre[edintelui Comitetului Militar al NATO.n spiritul Parteneriatului pentru Pace. La exerci]iu particip\ [i ministrul Ap\r\rii Na]ionale [i [eful Comandamentului Protec]iei Civile.n realizarea interoperabilit\]ii – limba englez\ [i transmisiunile [i c\ NATO trebuie s\ priveasc\ cu . Este un exerci]iu de preg\tire [i schimb de experien]\ . comunica]ii [i computere (C4). . Are loc vizita . Hunter arat\. c\ vizita sa se datoreaz\ faptului c\ Rom=nia a fost prima ]ar\ semnatar\ a programului Parteneriatului pentru Pace. o astfel de g=ndire put=nd u[or s\ paveze drumul c\tre o nou\ perioad\ de confruntare. 26-28 august. la care particip\ [i o delega]ie militar\ rom=n\. .n transmisiuni. . el mai men]ioneaz\ ca deficien]e ale partenerilor . Alfred Moses. a unei zone neutre .n sala @Drepturile omului# din Palatul Parlamentului. 20-28 august.n cadrul programului @Parteneriatului pentru Pace#.n timpul discu]iilor cu ministrul rom=n al Ap\r\rii. ambasadorul Robert E.n domeniul managementului dezastrelor [i evacu\rii. :nso]it de ambasadorul SUA la Bucure[ti. subunit\]i din MApN [i MI. :n conferin]a de pres\ care urmeaz\ vizitei. Hunter. acesta face o prezentare reprezentan]ilor institu]iilor cu atribu]ii . oaspetele se declar\ impresionat de consensul popular [i al factorilor politici de a sprijini integrarea Rom=niei .ntreprinse de ]ara noastr\ pentru a se asigura un control democratic.

Rom=nia-NATO – 1996 N

143

rolului ei ;n aceast\ parte a Europei. De asemenea, subliniaz\ c\ decizia privind primirea de noi membri ;n NATO este una politic\ [i c\ eforturile Rom=niei sunt bine cunoscute [i apreciate. De asemenea, men]ioneaz\ c\ primirea ;n NATO se va face pe baza meritelor proprii ale fiec\rei ]\ri [i c\ datorit\ aspectelor financiare ale acestui proces, aderarea va avea loc ;n mai multe etape, nedelimitate ;n timp, astfel ;nc=t unele dintre statele aspirante, de[i doresc integrarea, ar putea s\ ri[te s\ nu ating\ acest obiectiv. 28-30 august. Viziteaz\ Rom=nia [eful Statului Major General al armatei bulgare, generalul-colonel Tzvetan Totomirov. Sunt abordate ;mpreun\ cu oficialit\]i rom=ne aspecte ale situa]iei politico-militare din zona Balcanilor, stadiul reformelor din cele dou\ armate, cooperarea militar\ bilateral\ [i ;n cadrul PfP, ;n spiritul prieteniei [i bunei vecin\t\]i. 29 august. Liderilor partidelor parlamentare li se prezint\ textul proiectului de Tratat politic de baz\ dintre Rom=nia [i Ungaria. :n favoarea acestuia se pronun]\ PDSR, CDR, USD, ANL, [i PDAR, ;n timp ce PUNR, PRM, PSM, UDMR [i PNL-CD exprim\ rezerve. 3 septembrie. Dup\ celebrarea Zilei Independen]ei (27 august), dup\ s\rb\toarea tradi]ional\ @Limba noastr\ cea rom=n\#, ;n Republica Moldova se aniverseaz\ Ziua Armatei Na]ionale. Rela]iile militare rom=no-moldovene fac obiectul unui interviu acordat la Chi[in\u de c\tre ministrul Ap\r\rii al Republicii Moldova, generalul de divizie Pavel Creang\, trimisului @Observatorului Militar#. Acesta ;[i arat\ optimismul ;n leg\tur\ cu rela]iile dintre Armata Republicii Moldova [i Armata Rom=niei [i apreciaz\ totodat\ participarea militarilor moldoveni la activit\]i ale @Parteneriatului pentru Pace# [i la men]inerea p\cii, inclusiv ;n zona de contact cu regiunea secesionist\ transnistrean\. 6 septembrie. Este semnat, la Arad, @Acordul cu privire la m\surile de ;nt\rire a ;ncrederii [i securit\]ii, suplimentare fa]\ de documentul OSCE de la Viena 1994 [i la dezvoltarea rela]iilor militare ;ntre Guvernul Rom=niei [i Guvernul Republicii Ungare”, de c\tre mini[trii ap\r\rii din cele dou\ ]\ri. La data respectiv\ Rom=nia mai avea semnat un astfel de acord cu Bulgaria [i unul ;n preg\tire cu Ucraina. Ministrul ungar al Ap\r\rii, Gyorgy Keleti, declar\, cu ocazia ;nt=lnirii cu omologul rom=n, c\ partea maghiar\ este de p\rere c\ nu trebuie creat\ o nou\ grani]\ ;ntre Ungaria [i Rom=nia, ;n sensul primirii diferen]iate ;n Alian]\. 6-13 septembrie. Se desf\[oar\ la Münster, Germania, exerci]iul NATO/PfP @Cooperative Lantern ‘96#, la care particip\ peste 650 de ofi]eri

144

Rom=nia-NATO – 1996 N

din 18 state> 7 – membre NATO, 11 – partenere [i 4 state cu statut de observatori. Rom=nia particip\ cu personal care ;ncadreaz\ un stat-major de nivel batalion. 9-13 septembrie. Timp de cinci zile, echipe de militari de valoarea unei grupe din 13 state membre NATO [i partenere, inclusiv Rom=nia, particip\ la exerci]iul multina]ional @Cooperative Best Effort ‘96#, ;n Cehia. 13 septembrie. Se ;ncheie ;n Slovacia aplica]ia multina]ional\ cu nume de cod @Cooperative Dragon ‘96#, cu participarea a 343 de militari din 13 state membre NATO [i partenere. Aplica]ia const\ ;n exersarea unor proceduri NATO de men]inere a p\cii. Din ]ara noastr\ particip\ 13 ofi]eri de stat-major. 14 septembrie. Trupele IFOR contribuie la monitorizarea ;n siguran]\ de c\tre OSCE a alegerilor din Bosnia [i Her]egovina. 16 septembrie. Premierii guvernelor Rom=niei [i Ungariei, Nicolae V\c\roiu [i Gyula Horn semneaz\, la Timi[oara, Tratatul de ;n]elegere, cooperare [i bun\ vecin\tate dintre Rom=nia [i Republica Ungar\. Evenimentul este bine apreciat ;n mass-media interna]ionale, fiind considerat un pas important pentru integrarea celor dou\ state ;n UE [i NATO. 17-19 septembrie. Aflat ;n vizit\ ;n Rom=nia, ministrul Ap\r\rii Na]ionale al Republicii Polone, Stanislaw Dobrzanski, ;n finalul conferin]ei de pres\ sus]inute ;mpreun\ cu omologul rom=n, la ;ntrebarea dac\ Polonia va fi primit\ ;n primul e[alon ;n NATO, cum va ajuta aceast\ ]ar\ Rom=nia s\ se integreze [i ea ulterior, declar\ c\ este convins c\ @vom intra ;mpreun\ ;n NATO#. 18 septembrie. Prin HG 807 se decide ;nfiin]area Comitetului Interministerial pentru integrarea Rom=niei ;n NATO, av=nd urm\toarele atribu]ii> urm\rirea unitar\ [i sprijinirea ac]iunilor de preg\tire pentru aderarea la NATO< preg\tirea temeinic\ [i coordonarea dialogului individualizat Rom=nia – NATO< evaluarea periodic\ a stadiului [i perspectivelor de integrare [i elaborarea de propuneri de ac]iuni viitoare< informarea periodic\ a guvernului [i a CSAT cu privire la ac]iunile realizate [i rezultatele ob]inute< avizarea punctelor de vedere [i ;ndrumarea delega]iilor rom=ne care particip\ la activit\]i bilaterale sau multilaterale sub egida NATO.

Rom=nia-NATO – 1996 N

145

24 septembrie • Este comemorat, la Bucure[ti, Manfred Wörner, fostul secretar general al NATO, decedat ;n august 1994. Comemorarea are loc ;n prezen]a so]iei, doamna Elfie Wörner. • Este adoptat\ Legea privind protec]ia civil\ nr.106, cu prevederi referitoare la organizarea [i asigurarea protec]iei civile ;n Rom=nia< protec]ia popula]iei [i bunurilor< limitarea [i ;nl\turarea consecin]elor atacurilor aeriene [i a dezastrelor< atribu]ii ale autorit\]ilor etc. :mpreun\ cu Legea privind ap\r\rea ;mpotriva dezastrelor nr.124/1995, consituie unul din cele mai importante acte normative care reglementeaz\ activitatea de protec]ie civil\ ;n Rom=nia. 30 septembrie - 9 octombrie. O companie de tancuri ungar\ execut\ un stagiu de preg\tire ;n comun cu o companie de tancuri din brigada @Potaissa#, garnizoana Turda. Octombrie. :n spiritul demersurilor pentru integrarea ;n Alian]a NordAtlantic\, pre[edintele Ion Iliescu trimite emisari speciali, purt\tori ai unor mesaje personale ale [efului statului, adresate [efilor de stat sau de guvern ai ]\rilor membre NATO, precum [i secretarului general al Alian]ei, ;n scopul ob]inerii sprijinului pentru includerea Rom=niei ;n r=ndul ]\rilor cu care va ;ncepe procesul de l\rgire a NATO. 2 octombrie. Prin decizia Consiliului UEO, ;nceteaz\ opera]iunea de impunere a embargoului pe Dun\re fa]\ de R.F. Iugoslavia. La 5 aprilie 1993, Consiliul UEO decisese s\ acorde asisten]\ Bulgariei, Ungariei [i Rom=niei pentru implementarea embargoului ONU pe Dun\re. 2-3 octombrie. Aflat ;n vizit\ ;n Rom=nia, Comandantul suprem al For]elor Aliate din Europa (SACEUR), generalul George Joulwan, prezint\ ;n aula Ministerului Ap\r\rii Na]ionale, o expunere cu tema @NATO - o alian]\ politico-militar\ aflat\ ;n proces de restructurare#, precum [i c=teva considera]ii privind rolul IFOR ;n Bosnia [i Her]egovina. :n acest cadru sunt reiterate aprecierile deosebite la adresa eforturilor geni[tilor rom=ni afla]i ;n misiune ;n aceast\ ]ar\. Generalul Joulwan mai subliniaz\ c\ @Rom=nia are o contribu]ie cheie [i este un partener esen]ial al NATO, printr-o a[ezare strategic\ ;n Europa# (Observatorul Militar, 9-15 octombrie 1996). 11 octombrie. Cu ocazia vizitei ministrului de stat, ministrul afacerilor externe al Rom=niei, Teodor Mele[canu la sediul NATO, este ;nm=nat\ Secretarului General al NATO o scrisoare din partea Pre[edintelui Rom=niei,

146

Rom=nia-NATO – 1996 N

care con]ine argumentele pentru sus]inerea dorin]ei Rom=niei de a fi inclus\ de la ;nceput ;n procesul de deschidere a Alian]ei c\tre statele din Europa Central\. 14 octombrie. Ambasadorul francez la Bucure[ti, Bernard Boyer, afirm\, la o recep]ie, din ;mputernicirea guvernului francez, c\ Fran]a nu concepe ca Rom=nia s\ nu fac\ parte din primul val al ]\rilor care vor fi admise ;n structurile euro-atlantice. 14-16 octombrie. O delega]ie militar\ condus\ de secretarul de stat, [eful Statului Major General, generalul de corp de armat\ Dumitru Cioflin\, viziteaz\ Spania, ;n cadrul discu]iilor fiind abordate, printre alte probleme, modalit\]i de cooperare bilateral\ ;n cadrul Parteneriatului pentru Pace. 14-18 octombrie. Baza de transport aerian Otopeni g\zduie[te exerci]iul @Cooperative Key ‘96#, la care particip\ ]\ri NATO [i partenere (Grecia, Italia, Turcia, SUA, Cehia, R. Moldova, Slovacia [i Rom=nia), av=nd ca tem\ @desf\[urarea ac]iunilor avia]iei de transport pe timpul particip\rii la o misiune umanitar\ multina]ional\, ca r\spuns la un dezastru natural#. Acesta este primul exerci]iu aerian real @NATO – Parteneriat pentru Pace# organizat ;n regiunea de sud, condus de Comandamentul AIRSOUTH. AIRSOUTH consider\ acest exerci]iu ca fiind cel mai important eveniment al anului 1996, dup\ participarea la ac]iunile IFOR. Rom=nia, care particip\ cu un AN-26 [i un elicopter IAR-330H, devine astfel prima ]ar\ partener\ care organizeaz\ activit\]i interna]ionale la nivelul tuturor categoriilor de for]e armate, ;ncep=nd cu exerci]iul trupelor de uscat @Cooperative Determination ’95#, din 9-15 septembrie 1995 [i al marinei militare (@Cooperative Partner ’96#, din 22-27 iulie 1996), ;ntr-un interval de numai un an. 15-16 octombrie. Particip=nd la Bucure[ti la Colocviul @General Henri Berthelot> 80 de ani de la misiunea francez\ ;n Rom=nia#, ambasadorul Fran]ei, Bernard Boyer, transmite sprijinul guvernului francez pentru intrarea Rom=niei ;n NATO ;n primul val al extinderii. 16-21 octombrie. Ministrul Ap\r\rii, Gheorghe Tinca, efectueaz\ o vizit\ oficial\ ;n Norvegia, Germania [i Danemarca pentru a ;nm=na [efilor de stat [i de guvern din ]\rile vizitate mesaje personale din partea pre[edintelui Rom=niei, solicit=ndu-le s\ sprijine procesul de aderare a Rom=niei la NATO. 25 octombrie. • :n mesajul pre[edintelui Rom=niei, Ion Iliescu, prilejuit de s\rb\torirea Zilei Armatei Rom=niei, acesta felicit\ organismul militar pentru rezultatele

Rom=nia-NATO – 1996 N

147

deosebite ob]inute ;n preg\tirea de lupt\ [i operativ\ [i declar\ c\ voin]a na]ional\ general\ @de aderare a Rom=niei la NATO, simpatia [i sprijinul general de care se bucur\ demersul politico-diplomatic rom=nesc la Washington [i Ottawa, la Londra [i Paris, la Bonn [i Roma, precum [i ;n toate celelalte capitale ale statelor membre NATO, ;mpreun\ cu excelentele performan]e militare, demonstrate de militarii de toate gradele [i specialit\]ile ;n marile aplica]ii terestre, aeriene [i navale din cadrul «Parteneriatului pentru Pace», ne dau nu numai speran]a, ci [i convingerea c\ Rom=nia va fi admis\ ;n aceast\ alian]\ de securitate cu voca]ie general european\ ;nc\ din prima etap\ a deschiderii sale spre statele Europei Centrale [i de Est.# (Observatorul Militar, 30 octombrie-5 noiembrie 1996) • Intr\ ;n dotarea Armatei Rom=niei dou\ avioane militare de transport C-130 @Hercules#, oferite Rom=niei de SUA. 28-30 octombrie. Secretarul de stat [i [ef al Statului Major General, generalul de corp de armat\ Dumitru Cioflin\, inspecteaz\ Batalionul 96 Geniu al armatei rom=ne din Bosnia [i Her]egovina dislocat la Zeni]a, pentru a cunoa[te problemele cu care se confrunt\ militarii rom=ni afla]i ;n misiune. La 28 octombrie, ;n prezen]a generalilor Carlo Carbigiosu [i John MooreBick din ARRC al IFOR, generalul de corp de armat\ Dumitru Cioflin\ inaugureaz\ podul de cale ferat\ de la Petrovo Selo, reconstruit de geni[ti rom=ni, unguri [i italieni, [i c\l\tore[te cu trenul care trece, pentru prima oar\ dup\ patru ani de ;ntrerupere, dinspre Federa]ia Croato-Musulman\ spre Republica Srpska. De asemenea, se ;nt=lne[te [i poart\ convorbiri la Saraievo cu comandantul IFOR, amiralul Joseph Lopez, apoi cu omologul croat, generalul Z. Cervenko la Zagreb, [i cu omologul iugoslav, generalul M. Perisici, la Belgrad. 3 noiembrie. Se desf\[oar\, ;n Rom=nia, alegerile parlamentare [i preziden]iale, ;n timpul c\rora particip\ aproximativ 76% din cet\]enii cu drept de vot. Trec pragul de 3% pentru a intra ;n Parlament 11 partide, Conven]ia Democrat\ din Rom=nia (CDR) prelu=nd puterea dup\ cinci ani de opozi]ie, f\r\ a ob]ine ;ns\ o majoritate parlamentar\. :n privin]a alegerilor preziden]iale, din 16 candida]i, cele mai importante rezultate le ob]in ;n primul tur> Ion Iliescu – 32,25%, Emil Constantinescu – 28,51% [i Petre Roman cu 20,54%. La turul al doilea urmau s\ participe Ion Iliescu [i Emil Constantinescu. 6-12 noiembrie. La seminarul @Viitorul cooper\rii ;n planul ap\r\rii ;n zona M\rii Baltice# desf\[urat la Copenhaga, ministrul german al Ap\r\rii, Volker Ruhe, subliniaz\ c\ ]\rile care vor s\ devin\ membre NATO [i UE ;n]eleg c\ aceasta se poate realiza numai ca parte a unui proces lung.

148

Rom=nia-NATO – 1996 N

10-20 noiembrie. :n cadrul programului PfP, subunit\]i din armata rom=n\ execut\ ;n Rom=nia un program de instruire ;n comun cu subunit\]i din armata slovac\, acestea const=nd ;n principal ;n exerci]ii aplicativ-tactice [i trageri de lupt\. 17 noiembrie. :n cadrul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor preziden]iale, iese ;nving\tor candidatul CDR din opozi]ie, Emil Constantinescu, cu 54,41% din voturi. Alternan]a democratic\ la putere din noiembrie 1996 spore[te credibilitatea Rom=niei pe plan interna]ional. 19 noiembrie. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Gheorghe Tinca, particip\ la Bruxelles, la Reuniunea Consiliului de Mini[tri al UEO cu reprezentan]ii ]\rilor cu statut de partenere asociate. :n cadrul reuniunii este dezb\tut rolul UEO ;n viitoarea structur\ de securitate european\ [i atribu]iile acestei organiza]ii la gestionarea situa]iilor de criz\. 29 noiembrie. Emil Constantinescu, noul pre[edinte al Rom=niei, se instaleaz\ oficial la sediul institu]iei preziden]iale [i depune Jur\m=ntul solemn fa]\ de ]ar\ [i Constitu]ie. 2 decembrie. La Ministerul Ap\r\rii Na]ionale din Rom=nia, Victor Babiuc este instalat ca ministru al Ap\r\rii, iar Constantin Dudu Ionescu ca secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Politica de Ap\rare [i Rela]ii Interna]ionale. 10 decembrie • Consiliul Ministerial al NATO de la Bruxelles stabile[te ca la Summit-ul de la Madrid, prev\zut pentru luna iulie 1997, s\ se decid\ ce ]\ri vor fi invitate s\ ;nceap\ negocierile pentru a deveni membre ale Alian]ei. Mini[trii anun]\ de asemenea c\ vor fi ;ntreprin[i ;n continuare pa[i pentru transformarea intern\ [i extern\ a Alian]ei, ;n perspectiva Summit-ului de la Madrid din 1997. Totodat\, mini[trii de externe [i ai ap\r\rii din ]\rile NATO declar\ unilateral c\ NATO nu are inten]ia, planuri [i nici motive de a desf\[ura arme nucleare pe teritoriile noilor ]\ri membre [i nu ;ntrevede necesitatea modific\rii politicilor sale nucleare. • Elve]ia semneaz\ Documentul-cadru de aderare la Programul PfP. 12 decembrie. Prin Rezolu]ia 1088 a Consiliului de Securitate al ONU este creat\ SFOR, for]a de stabilizare menit\ s\ ;nlocuiasc\ IFOR pentru asigurarea unui mediu stabil, necesar consolid\rii p\cii [i z\d\rnicirii

Rom=nia-NATO – 1996 N

149

oric\ror ;ncerc\ri de reluare a ostilit\]ilor ;n Bosnia [i Her]egovina. SFOR este autorizat\ s\ implementeze aspectele militare din Acordul de Pace, oper=nd conform prevederilor Capitolului VII din Charta ONU (Peace Enforcement). 17-18 decembrie • :n comunicatul final al reuniunii NAC la nivel de mini[tri ai ap\r\rii se subliniaz\ c\ obiectivul final al Alian]ei r\m=ne crearea unei Europe unite [i libere. Sunt reafirmate cele trei obiective principale ;n vederea adapt\rii interne a Alian]ei> garantarea eficacit\]ii militare a NATO< ;nt\rirea leg\turii transatlantice< [i dezvoltarea ESDI ;n cadrul Alian]ei. Discu]iile privind adaptarea pe plan extern a Alian]ei au vizat mai ales ac]iunile destinate preg\tirii Alian]ei pentru a invita noi membri ;n iulie 1997, intensificarea Parteneriatului pentru Pace [i stabilirea unor leg\turi de cooperare cu Rusia [i Ucraina. 18 decembrie • CSAT se reune[te ;n noua sa componen]\, rezultat\ ;n urma alegerilor parlamentare [i preziden]iale. Conform prevederilor Legii 39/1991, CSAT este format din> pre[edinte - Emil Constantinescu, vicepre[edinte - Victor Ciorbea, prim-ministru, [i Adrian Severin, ministru de stat, ministrul Afacerilor Externe< C\lin Popescu T\riceanu, ministru de stat, ministrul Industriei [i Comer]ului< Dorin Marian, consilier preziden]ial pentru ap\rare [i siguran]\ na]ional\< Victor Babiuc, ministrul Ap\r\rii Na]ionale< Gavril Dejeu, ministrul de Interne< Virgil M\gureanu, directorul Serviciului Rom=n de Informa]ii< general de divizie Ioan Talpe[, directorul Serviciului de Informa]ii Externe< general de corp de armat\ Dumitru Cioflin\, secretar de stat, [eful SMG. • CSAT, prezidat de noul pre[edinte, aprob\ propunerile MAE [i MApN privind ;naintarea la NATO a Studiului de interoperabilitate global\ ;n cadrul Parteneriatului pentru Pace – 1997 [i adopt\ unele m\suri ;n leg\tur\ cu participarea Rom=niei la for]a interna]ional\ de consolidare a p\cii ;n Bosnia [i Her]egovina (SFOR). La propunerea pre[edintelui CSAT, este aprobat\ constituirea unei comisii interdepartamentale care s\ analizeze [i s\ actualizeze proiectele @Concep]ia integrat\ privind securitatea na]ional\ a Rom=niei# [i @Doctrina militar\ de ap\rare a Rom=niei#, ;n vederea prezent\rii acestora spre aprobare, Parlamentului Rom=niei. 19 decembrie. :n temeiul art.5 alin.1 [i 3 din Legea ap\r\rii na]ionale a Rom=niei, prin Hot\r=rea Parlamentului Rom=niei nr.25, este aprobat\ participarea ]\rii noastre la For]a de Stabilizare (SFOR), ;n Bosnia [i

150

Rom=nia-NATO – 1996 N

Her]egovina, pe o durat\ de 18 luni, cu un batalion de geniu specializat ;n lucr\ri de drumuri [i poduri (200 de militari), [i punerea la dispozi]ia NATO, la cererea acesteia, a facilit\]ilor de aerodrom oferite de Aeroportul Timi[oara. :ntr-o scrisoare adresat\ [efului Statului Major General al Armatei Rom=niei, generalul de corp de armat\ Dumitru Cioflin\, generalul-locotenent sir Michael Walker, comandantul ARRC, mul]ume[te pentru @contribu]ia de excep]ie [...] adus\ opera]iei «FIRM ENDEAVOUR»# din cadrul IFOR. (Observatorul militar, 18-24 decembrie 1996) 20 decembrie. For]ele IFOR sunt ;nlocuite cu For]a de stabilizare, SFOR.

1997

Rom=nia-NATO – 1997 N

153

9-10 ianuarie. O delega]ie militar\ american\, condus\ de subsecretarul de stat pentru Politici de Ap\rare din Departamentul Ap\r\rii al SUA, Walter B. Slocombe, efectueaz\ o vizit\ ;n Rom=nia. Este primit\ de pre[edintele Rom=niei, Emil Constantinescu, de primul-ministru, Victor Ciorbea [i de ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Victor Babiuc. Scopul vizitei ;l constituie prospectarea domeniului militar [i politic ;n vederea ader\rii Rom=niei la NATO. @Am o impresie pozitiv\ despre Rom=nia – eviden]ia demnitarul american –, despre reforma armatei rom=ne, despre efortul pe care ;l depune pentru a deveni interoperabil\ cu NATO. Am venit s\ v\d cu ochii mei Rom=nia [i s\ m\ conving personal de succesele ob]inute de dumneavoastr\ pe drumul democra]iei [i al integr\rii ;n structurile europene [i euroatlantice. Rom=nia este ast\zi un lider ;n drum spre NATO, at=t pentru presta]ia sa ;n cadrul Parteneriatului pentru Pace, c=t [i ;n cadrul ac]iunilor militarilor dumneavoastr\ ;n Angola [i Bosnia. Rom=nia a f\cut clar\ op]iunea sa de integrare ;n NATO [i ac]ioneaz\ ca aceasta s\ se fac\ c=t mai repede posibil#. (Observatorul Militar, 9-14 ianuarie 1997) 16 ianuarie • Secretarul general al NATO, Javier Solana, adreseaz\ o scrisoare ministrului Ap\r\rii Na]ionale, ;n semn de gratitudine fa]\ de Rom=nia [i de armata sa. Pe aceast\ cale, ;ntr-o manier\ deloc conven]ional\, se exprim\ ;ntreaga apreciere a ;naltului demnitar NATO [i a Alian]ei Nord-Atlantice pentru importan]a contribu]iei Rom=niei la misiunea IFOR, pentru modul remarcabil ;n care au ac]ionat militarii for]elor noastre armate, participan]i la ampla opera]iune umanitar\ de instaurare a p\cii ;n Bosnia-Her]egovina. • Victor Ciorbea este desemnat ;n func]ia de prim-ministru. 19-21 ianuarie. Are loc la Moscova prima rund\ de convorbiri asupra unui Document NATO-Rusia. Ele sunt purtate de Javier Solana, secretarul general al NATO [i Evgheni Primakov, ministrul de Externe rus. 21 ianuarie. :ncep la Viena negocieri privind o analiz\ a tratatului CFE. :n cadrul negocierilor de la Viena pozi]ia Alian]ei Nord-Atlantice sufer\ schimb\ri. Este acceptat principiul limit\rii arsenalelor fiec\rei ]\ri [i nu a regiunilor. Av=nd ;n vedere negocierile cu Rusia, membrii NATO accept\ cererea Moscovei de a avea limit\ri ale desf\[ur\rii trupelor la nivel teritorial [i nu na]ional. 22 ianuarie. Generalul de brigad\ Constantin Degeratu preia func]ia de

Numind viitoarea Reuniune de la Madrid. 27-31 ianuarie.n totalitatea sa. Este publicat mesajul secretarului general al NATO. dar.For]a de Stabilizare (Stabilisation Force for Bosnia and Herzegovina .nlocuindu-l pe generalul de corp de armat\ Dumitru Cioflin\. .1. Pre[edintele Rom=niei efectueaz\ o vizit\ oficial\ . .n probleme de ap\rare [i din Planul de colaborare dintre Ministerul Ap\r\rii Na]ionale al Rom=niei [i Departamentul Ap\r\rii al SUA. Deciziile pe care le vom lua la Madrid o vor garanta#. deciziile sale fiind poate cele mai importante [i vor marca securitatea european\ . Javier Solana. O delega]ie rom=n\ . . ce urma s\ aib\ loc . Scopul principal al vizitei .n SUA.n zilele de 8-9 iulie 1997. asum=nd noi roluri. Pre[edintele Rom=niei efectueaz\ o vizit\ la sediul NATO. . @Summit-ul cooper\rii [i securit\]ii euroatlantice#. [i contribu]ia sa la noua ordine de securitate prin cooperare.154 Rom=nia-NATO – 1997 N secretar de stat [i [ef al SMG. 3-4 februarie. Ianuarie. Ioan Mircea Pa[cu (Camera Deputa]ilor). 29 ianuarie.n Bosnia Her]egovina.SFOR). extinderea adapt\rii [i transform\rii NATO.n Belgia.n frunte cu pre[edin]ii comisiilor pentru ap\rare. la invita]ia Departamentului Ap\r\rii. de la Bruxelles.n care se eviden]iaz\ ac]iunile importante . vol. 1997) • Un batalion rom=nesc de geniu particip\. . identific=nd noi parteneri [i o nou\ viziune. nr. viziteaz\ Cartierul General NATO [i are convorbiri cu Javier Solana. unde are .n aceea[i m\sur\.l constituie schimbul de experien]\ pe probleme de politic\ de ap\rare [i de planificare a ap\r\rii. ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ din Parlamentul Rom=niei – Nicolae Alexandru (Senat) [i. se anun]\ c\ aceasta @va marca punctul de convergen]\ dintre procesele de transformare [i adaptare. secretar general al Alian]ei [i membrii Consiliului Nord-Atlantic. respectiv. (NATO Review. ca [i emergen]a noii Alian]e#.n acest deceniu. Ac]iunea face parte din Programul bilateral Rom=nia-SUA .45. Javier Solana – c\. vor deveni evidente pentru toat\ lumea.8).ntreprinse de NATO . la o nou\ structur\ militar\ . @Sunt ferm convins – concluziona secretarul general al NATO.ntreprinde o vizit\ .nt=lniri cu oficialit\]ile ]\rii gazd\. pe o perioad\ de 18 luni. intitulat @NATO se preg\te[te pentru secolul XXI (vezi Anexa nr. care @au f\cut s\ progreseze Alian]a spre transformarea [i renovarea sa#. . cu ocazia Reuniunii la v=rf asupra cooper\rii [i securit\]ii din iulie viitor.

140/1995. noul secretar de stat american.n Fran]a. . 18 februarie.n Italia. 17-21 februarie. . Este emis Ordinul privind trecerea la constituirea For]ei de Reac]ie Rapid\.ntreprinde o vizit\ oficial\ .n care reafirm\ sprijinul total al Fran]ei fa]\ de demersul Rom=niei pentru integrarea .n frunte cu ministrul Ap\r\rii Na]ionale. La finalul . Pe parcursul vizitei . O delega]ie militar\. ce are loc la Bruxelles. Din partea Marinei Militare.n cadrul ministerului.n NATO [i UE. Pre[edintele Rom=niei.n luna iulie 1997. .n 1999 [i s\ stabileasc\ un @parteneriat stabil# cu Rusia. 11 februarie. unde are . Jacques Chirac. acesta a declarat c\ Fran]a va sprijini @. . la Varna. subordonat\ din punct de vedere func]ional ministrului Ap\r\rii Na]ionale. . Emil Constantinescu. {eful Direc]iei este numit colonelul (din 1998 general de brigad\) Mihail E. pre[edin]i ai unor importante societ\]i industriale franceze [i oameni de afaceri. Jacques Chirac. 5-6 februarie. Victor Babiuc. Bill Clinton.n for]\# Rom=nia pentru admiterea . Pre[edintele SUA. .Rom=nia-NATO – 1997 N 155 4 februarie.n activitatea de planificare [i desf\[urare a exerci]iilor NATO/ PfP.ntreprinde o vizit\ neoficial\ .nso]it de o numeroas\ delega]ie.n Rom=nia.nfiin]area unei brig\zi permanente NATO-Rusia. din care fac parte mini[tri. . 21-22 februarie.ntrevederii. Se desf\[oar\. .n Bulgaria.n NATO. Conferin]a Ini]ial\ de Planificare la Atelierul de Lucru pentru exerci]iul maritim NATO/PfP @Cooperative Partner ‘97#. la summit-ul programat la Madrid.n plenul Parlamentului. Aceast\ direc]ie este creat\ prin gruparea unor structuri existente anterior . Oaspetele roste[te un discurs . 26 februarie.n cadrul Ministerului Ap\r\rii Na]ionale ia fiin]\ Direc]ia de Integrare European\ [i Euroatlantic\. fiind . particip\ pentru prima dat\ la Reuniunea mini[trilor de externe NATO. Pre[edintele Fran]ei. Rom=nia particip\ cu o delega]ie format\ din doi ofi]eri specializa]i . 26-27 februarie. Potrivit Hot\r=rii Guvernului nr. care aveau atribu]ii . .n cadrul Armatei Rom=ne. potrivit prevederilor Hot\r=rii CSAT din 14 decembrie 1995. promite s\ continue procesul de extindere NATO p=n\ . Ionescu.nt=lniri cu pre[edintele Fran]ei. Demnitarul american propune . Madeleine Albright.ntreprinde o vizit\ oficial\ .n cuv=ntarea sa despre Starea na]iunii.n sfera integr\rii europene [i euroatlantice. .

n NATO contravine principiului dreptului egal la securitate< 58.nt=lniri cu pre[edintele Rom=niei.ndeplinite de unit\]ile constituite cu rezervi[ti.49 la sut\ nu au nici o opinie. Beniamino Andreatta [i cu ministrul de Externe.n NATO< iar 92. Totodat\.n Rom=nia< 25. 3. activitatea cu tema @Corpul de rezervi[ti din Marina Militar\#. 4.ncadrare cu rezervi[ti.š. Delega]ia rom=n\ este format\ din patru ofi]eri din Marina Militar\.n noua arhitectur\ de securitate a Europei# la Centrul de :nalte Studii pentru Ap\rare din Roma. mai[tri militari [i subofi]eri) din diferite unit\]i militare apar]in=nd categoriilor de for]e ale armatei [i arat\ urm\toarele> @1. 28 februarie . Locul Rom=niei . Mihai I de Hohenzollern. Participarea militarilor rom=ni la misiuni pe teritoriul altor ]\ri – . care are convorbiri oficiale cu omologul s\u.n Spania a delega]iei militare rom=ne. 28 februarie-1 martie. Eduardo Serrom Rekach. • :n conformitate cu Planul activit\]ilor MIL-TO-MIL pe anul 1997. Se semneaz\ Acordul privind cooperarea . principiile [i structurile de .15% consider\ c\ o extindere NATO discriminatorie ar crea dezechilibre de securitate [i ar antrena rivalit\]i [i competi]ii militare< 25. • Sec]ia Studii Sociale a Armatei efectueaz\ un sondaj de opinie . Lamberto Dini. ministrul de Externe [i diverse personalit\]i ale vie]ii publice [i culturale.75 la sut\ din cadrele militare sunt de acord cu integrarea Rom=niei .n SUA. Sondajul se realizeaz\ pe 552 subiec]i (ofi]eri. care are . Atitudinea fa]\ de integrare – 94.n integrarea . Februarie.93 la sut\ cred c\ prin integrare se asigur\ securitatea na]ional\< Š. ministrul rom=n sus]ine o conferin]\ cu tema> @Rom=nia [i NATO.54 la sut\ cred c\ vor fi admiteri preferen]iale< 28. {ansele integr\rii – 50. se desf\[oar\. 5. Bazele militare str\ine – 58.5 martie.ntre cele dou\ ministere.34 la sut\ sunt complet sau par]ial de acord cu prezen]a bazelor militare str\ine . un schimb de experien]\ cu marinarii americani privind sistemul de selec]ionare [i de preg\tire a rezervi[tilor.n domeniul militar .156 Rom=nia-NATO – 1997 N poart\ convorbiri cu ministrul italian al Ap\r\rii. premierul. Are loc vizita . activit\]ile [i misiunile ce pot fi .n r=ndurile cadrelor militare pe tema @Armata Rom=niei [i NATO#. .72 la sut\ resping aceste posibile consecin]e. astfel. Are loc vizita particular\ a fostului suveran al Rom=niei..62% cred c\ discriminarea .. condus\ de ministrul Ap\r\rii Na]ionale. care fac.26 la sut\ cred c\ vor prima criteriile de competen]\< 53.n Rom=nia< 16.17 la sut\ resping par]ial sau total prezen]a lor .

nu . ci numai o parte a unui pachet de m\suri ce vizeaz\ dezvoltarea unor rela]ii mai str=nse cu ]\ri din zona Euro-Atlantic\. p.229-231) 1 martie.ntr-un moment hot\r=tor al istoriei.n NATO.n cadrul unui proces cu durata de 3-4 ani.n zon\.96 la sut\ sunt de acord< 77. s\ fac\ cunoscut\ istoria na]ional\ [i.n sine.n cadrul Institutului Regal de Afaceri Interna]ionale Chatam House din Londra.š Acest pachet are patru componente-cheie> un . Javier Solana.mpotriva ]\rii. ]ine un discurs . efectivele se vor ridica la aproximativ 23 000 militari.[i propune s\ militeze pentru aderarea Rom=niei la NATO [i se constituie . 1-5 martie. Efectivele acestor for]e vor . Op]iune strategic\ na]ional\.n ultimul r=nd. cu cele 16 state membre. .nt=lne[te cu Javier Solana. programul @EURISC Foundation Media Survey> Romania’s integration into NATO#. unde vorbe[te despre agenda NATO pentru . Prima mare unitate care va face parte din For]a de Reac]ie Rapid\ este Brigada 81 Mecanizat\.nalt [i dup\ aceea. la SMG se constituie Centrul Opera]ional pentru Situa]ii de Criz\. prin re]eaua Internet. Principalele misiuni ale For]ei de Reac]ie Rapid\ sunt de a asigura credibilitatea angajamentelor militare ale Rom=niei [i descuraja declan[area ac]iunilor agresive .. Š. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale viziteaz\ Italia. secretarul general al NATO.. :n caz de r\zboi. Spania. 4 martie.ntr-o baz\ de date privind rela]iile ]\rii noastre cu Alian]a NordAtlantic\. :n final. Pentru conducerea lor. 3 martie. suntem din nou . :n garnizoana Dej are loc festivitatea de constituire a For]ei de Reac]ie Rapid\. Š. una de para[uti[ti. La Bruxelles se ...ntrunirea la nivel .. Hot\r=rile luate acum vor avea urm\ri . Funda]ia EURISC lanseaz\. o brigad\ mecanizat\. Funda]ia EURISC . .Rom=nia-NATO – 1997 N 157 89. :ntr-o prim\ etap\ sunt prev\zute s\ devin\ opera]ionale urm\toarele for]e> un deta[ament de transport aerian C-130.š L\rgirea NATO nu este un scop . Avem [ansa unic\ de a stabili un cadru pentru securitatea Europei. Prin intermediul acestui program. Noul program . @Cred c\. s\ prezinte ac]iuni menite a dezvolta cooperarea militar\ [i securitatea .n lume. Integrarea . aceast\ structur\ asigur\ mobilitatea [i desf\[urarea strategic\ a for]elor [i execut\ prima ripost\ pentru respingerea agresiunii. (Rom=nia. un batalion de opera]iuni speciale [i unul de transmisiuni. Fran]a [i Belgia.nsuma peste 5 000 de militari.. Secretarul general al NATO.n 1997.17 la sut\ se pronun]\ pentru misiuni de men]inere a p\cii< 96.[i propune s\ promoveze imaginea Rom=niei .n secolul urm\tor. Constituirea For]ei de Reac]ie Rapid\ se va realiza etapizat.š#.65 la sut\ pentru misiuni umanitare [i de salvare Š.

n l\rgirea Alian]ei.n ..ns\ toate acestea sunt argumente pentru intrarea . . Š. :n inten]ia de a se al\tura vestului. u[a NATO r\m=ne deschis\< Rom=nia a g\sit calea c\utat\ [i a f\cut progrese . Parlamentului Rom=niei.. Nu trebuie s\ tragem o linie peste Europa.n evolu]ia securit\]ii europene.. }\rile Baltice [i altele au .n Alian]a Nord-Atlantic\< decizia de a primi noi membri . Chris Donnelly face o serie de aprecieri referitoare la extinderea NATO> @Summit-ul de la Madrid nu trebuie privit ca primul [i ultimul eveniment semnificativ .nvin[i.mpart\ .nving\tori [i . acestea sunt . :n noua arhitectur\ de securitate vor fi numai c=[tig\tori. Chris Donnelly.š Angajamentul NATO de a accepta noi membri are [i un efect pozitiv.n sine. 10 martie. Se desf\[oar\ [edin]a CAST. al\turi de al]i invita]i.n structurile politice. ci este o modalitate de a ajunge la aceast\ finalitate< nu NATO va aduce democra]ie. la sediul acesteia din Bucure[ti.ncheia acorduri pentru rezolvarea unor foarte vechi diferende. Discu]iile se refer\ la aspectele actuale ale procesului de extindere a NATO. mul]i au declan[at reforme democratice .naintate spre aprobare CSAT [i. Se apreciaz\ c\ pe baza principiilor stabilite se creeaz\ premise favorabile integr\rii Rom=niei .nchis. siguran]\ na]ional\ [i ordine public\ ale Senatului [i Camerei Deputa]ilor. c\ci acesta nu reprezint\ dec=t un alt pas . iar al doilea de c\tre Consiliul Militar Superior al Armatei. securitate [i economie de pia]\. Un astfel de program a fost posibil pentru c\ Alian]a a dat la timp semnalul c\ nu mai este un club . Š.n NATO al unor noi membri< un aranjament distinct cu Ucraina< o rela]ie strategic\ cu Rusia. particip\. (Observatorul Militar. care analizeaz\ proiectele @Strategiei de securitate na]ional\ a Rom=niei# [i @Strategiei militare a Rom=niei#. respectiv. o parte a unui proces mai amplu< NATO recunoa[te evolu]ia ]\rilor central-europene ca parte a continentului< ele trebuie s\-[i completeze [i definitiveze tranzi]ia la economia de pia]\< a fi membru al Organiza]iei Tratatului Nord-Atlantic nu e o finalitate . Slovacia. care s\ o . economice [i de securitate europene [i euroatlantice. Ungaria.158 Rom=nia-NATO – 1997 N Parteneriat pentru Pace consolidat [i constituirea unui Consiliu Atlantic de Parteneriat< accesul .ncheiat sau sunt pe punctul de a .. Polonia. Rom=nia.n alian]\ a fost practic luat\ [i indiferent c=te ]\ri vor fi anun]ate. Dup\ definitivare. consilier special al secretarului general al NATO pentru Europa Central\ [i de Est. 26-31 martie 1997) 6 martie. :n declara]ia sa. la o mas\ rotund\ organizat\ de Asocia]ia @Manfred Wörner#.n interior [i au l\sat la o parte disputele bilaterale. Ucraina.š#. Se hot\r\[te ca aceste proiecte s\ fie analizate – primul de c\tre pre[edin]ii comisiilor de ap\rare.

reuniunea la nivelul exper]ilor NATO [i ai Rom=niei. Franklin Kramer.. astfel .. precum [i analiza cooper\rii bilaterale viitoare . Am avut. delega]ia rom=n\ exprim\ inten]ia Armatei Rom=ne de a continua eforturile pentru dezvoltarea institu]iei militare ...nzestr\rii.n domeniile organiz\rii.. (Observatorul Militar.n Organiza]ia Tratatului Nord-Atlantic. au fost .n prezent.Rom=nia-NATO – 1997 N 159 spectaculoase< procesul transform\rilor este bine perceput . noi am f\cut o analiz\ a progreselor . Este.. printre altele> @Š. 19-25 martie 1997) 12-13 martie. de asemenea. respectiv.nsuma discu]iile cu toate cele 18 ]\ri partenere – va fi discutat. Se desf\[oar\. fapt pentru care vreau s\ mul]umesc colegilor rom=ni pentru cooperare# Š.ncununate de succes. Raportul final – care va .n Occident. de fapt. Demnitarul rom=n declar\.. :n timpul discu]iilor. pentru analiza [i evaluarea stadiului realiz\rii obiectivelor de interoperabilitate.n final. de acum. conform programului stabilit cu Alian]a NordAtlantic\. Scopul nostru este de a discuta fiecare din aceste proiecte de raport cu ]\rile NATO. la nivelul exper]ilor.n 1997 [i se va termina . asistentul secretarului Ap\r\rii pentru Probleme de Securitate Interna]ional\.ns\ suntem convin[i c\ el este lung [i anevoios< trebuie re]inut.š Discu]iile noastre.n cadrul Parteneriatului pentru Pace.n domeniul interoperabilit\]ii stabilit cu NATO. . Delega]iile participante la reuniune au fost conduse de Anthony Cragg – asistent al secretarului general al NATO pentru Politic\ [i Planificarea Ap\r\rii – [i.nceputul lunii iunie.n 1996< iar acum am continuat. la Bucure[ti. c\ nu for]ele armate intr\ .ndeplinirea a 44 de obiective de interoperabilitate [i s\ l\rgim pe cele asupra c\rora deja am lucrat.nregistrate p=n\ acum [i cred c\ multe din obiectivele stabilite .n conformitate cu standardele NATO . la NATO Š. Cele dou\ . cu Rom=nia [i cu ceilal]i parteneri. Delega]ia american\ este condus\ de dr.nc=t. cu NATO Š.š Ieri [i ast\zi am purtat discu]ii asupra Programului de Analiz\Planificare [i Reevaluare (PARP) . al doilea ciclu care . Noi vrem s\ construim pe ceea ce s-a realizat p=n\ .ncepe .š. Agenda de lucru cuprinde [i aspecte legate de extinderea NATO. Constantin Dudu Ionescu – secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Politica de Ap\rare. securitatea . la . preg\tirii [i . ci Rom=nia#. La r=ndul s\u Anthony Cragg afirm\> @Ast\zi.n 1995 vor fi realizate la sf=r[itul acestui an.n 1999. o evaluare a ceea ce s-a f\cut din 1995 p=n\ .š. discu]iile care sunt foarte importante pentru colaborarea noastr\... Are loc la Bucure[ti a IV-a reuniune a Grupului Bilateral de Lucru rom=no-american pe probleme de ap\rare. . 19-25 martie 1997) 11-12 martie.ntre cele dou\ p\r]i.nt=i. .n care for]ele Armatei Rom=ne vor fi interoperabile cu cele ale NATO Š. . s\ ajungem la . Acestea vor reflecta m\sura ..n Europa Central\ [i de Est.š (Observatorul Militar#.

Alte aspecte discutate se refer\ la priorit\]ile pe termen mediu [i scurt ale armatei Rom=ne. ]ara dumneavoastr\ s\ .160 Rom=nia-NATO – 1997 N delega]ii discut\ propunerile SUA privind modalit\]ile prin care Rom=nia s\ fie c=t mai eficient sprijinit\ . [efi de agen]ii comerciale. Sondajul. prin hot\r=rea lor de a se extinde.n Republica Bosnia-Her]egovina.n interesul.Acesta este ultimul sondaj de opinie a[ezat pe masa statelor Alian]ei [i a politicienilor rom=ni. La .mpreun\ cu NATO.n domeniul armamentelor [i tehnologiilor de ap\rare [i un acord privind schimbul de secrete profesionale [i informa]ii militare. OCDE.n cel mai scurt timp posibil. la Bucure[ti. demonstreaz\ c\ 77% din popula]ia ]\rii sus]ine aderarea Rom=niei la NATO. Din aceast\ perspectiv\. [i pre[edintele rus. . [i al Greciei ca. lucr\rile Forumului Crans Montana. apreciat de speciali[ti ca @unul credibil [i care exprim\ seriozitate#.nt=lnirea dintre pre[edintele SUA.n cadrul convorbirilor avute la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. proceduri de planificare [i modalit\]ile necesare pentru atingerea obiectivelor de interoperabilitate stabilite . 219 oameni de afaceri din 20 de state.n atingerea acestor obiective. 250 de reprezentan]i ai unor organisme [i institu]ii interna]ionale (ONU. FMI. Boris El]=n. c=t [i cel al UE. 21-22 martie. Sunt abordate rela]iile dintre NATO [i Rusia [i se semneaz\ o declara]ie general\ asupra securit\]ii europene. Consiliul Europei. [i al Rom=niei. diploma]i acredita]i la Bucure[ti. Asocia]ia @Manfred Wörner# comand\ Centrului de Sociologie Urban\ [i Regional\ un sondaj de opinie. Ministrul ap\r\rii al Greciei Apostolos-Athanassios (Akis) Tsohatzopoulos efectueaz\ o vizit\ .n Rom=nia. BM. M\rimea e[antionului a fost de 1 174 de persoane din 70 de localit\]i. Bill Clinton. 20-21 martie. la care particip\ personalit\]i din cadrul executivului rom=n [i din sistemul bancar. Comisia European\.n aceast\ faz\ a evolu]iei Europei cre[te at=t rolul NATO. ne-am reafirmat opinia c\ este . Au loc. La Helsinki (Finlanda) are loc . ministrul elen declara> @Am apreciat c\.ncheierea vizitei .73 privind finan]area [i condi]iile de participare ale Rom=niei la SFOR . 18-25 martie. Cei doi mini[tri semneaz\ un @Memorandum de :n]elegere# pentru cooperarea . referitor la @Aderarea Rom=niei la NATO#. la invita]ia omologului s\u rom=n. . . 27-28 martie. 14 martie. Guvernul rom=n adopt\ Hot\r=rea nr.n Rom=nia. BERD).

3 (vezi Anexa nr. @Prin ce se distinge noua Carte Alb\? – se . ministrul Afacerilor Externe. lucrarea explic\ op]iunea Rom=niei pentru Alian]\. [i. poate mai sugestiv dec=t cuvintele.ndeosebi cu Ungaria#. element strategic .ntre 14 aprilie – 30 septembrie 1997 un deta[ament de 400 de militari. Constantin Dudu Ionescu. 14 aprilie • Ministerul Afacerilor Externe lanseaz\. sprijinul larg al tuturor for]elor politice [i al majorit\]ii cov=r[itoare a popula]iei ]\rii pentru aderare. ce ar putea . cu Ungaria. accent pe rela]iile bune cu vecinii.n patrie. . La revenirea . @Speran]a mea – spunea. Secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Politica de Ap\rare. . @Cartea Alb\ a Rom=niei [i NATO#. drumul petrolului de la Marea Caspic\ la Marea Nordului.i va ajuta pe cei interesa]i de viitorul prosper [i democratic al Rom=niei s\ recunoasc\ sinceritatea angajamentului nostru [i s\ ne sprijine cauza. :n capitolul al doilea. (Observatorul Militar. de asemenea. declar\ c\ reprezentan]ii Organiza]iei Tratatului Atlanticului de Nord apreciaz\ c\. ministrul de stat. adres=ndu-se ambasadorilor [i unor reprezentan]i ai corpului diplomatic din ]\rile membre NATO – este c\ aceast\ Carte Alb\ . cu prilejul lans\rii acestei c\r]i. Documentul se constituie . Prin accentul pus pe anumite aspecte> stabilitate. se .n structurile euroatlantice. din convingerea c\ sprijin\ o cauz\ dreapt\#. prezent=ndu-se oferta Rom=niei c\tre NATO. Adrian Severin. precum [i rela]iile cu vecinii. Structurat\ pe cinci capitole. la runda dialogului intensificat NATO-Rom=nia. unde prezint\ conducerii Alian]ei stadiul programului de restructurare a armatei. la Bruxelles. pe Dun\re. 10 aprilie. contribu]ii la sistemul colectiv de ap\rare. Cartea Alb\ pune. Cele 7 h\r]i anexate la document prezint\.n Albania.ntr-un ghid avizat ce indic\ multitudinea eforturilor [i a motiva]iilor care stau la baza demersurilor rom=ne[ti de accedere . la Sala Gafencu. {i posturile de radio [i televiziune au remarcat valoarea deosebit\ [i impactul unei astfel de lucr\ri pe plan interna]ional. Rom=nia se prezint\ bine din punct de vedere tehnic. particip\.n ecua]ia energie-securitate.nsemna prezen]a Rom=niei pentru flancul sudic al NATO> triunghiul de stabilitate Rom=nia-Polonia-Ucraina.n special. 2-8 aprilie 1997) 6 aprilie.9) privind participarea Rom=niei cu efective militare [i tehnic\ de lupt\ la constituirea For]ei Multina]ionale de Protec]ie .ntreba comentatorul de la BBC.n NATO.Rom=nia-NATO – 1997 N 161 fac\ obiectul procesului de extindere a NATO#.n procesul de integrare . Parlamentul rom=n aprob\ Hot\r=rea nr. Rom=nia trimite . .

:n subordinea MApN-ului func]ioneaz\ [i Colegiul Na]ional de Ap\rare. delega]ia poart\ convorbiri cu o serie de ofi]eri superiori din Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. :n urma celor constatate pe timpul vizitei [i a discu]iilor avute cu factori de conducere. . ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ din Parlament [i primirea la ministrul Ap\r\rii Na]ionale. . Pe agenda convorbirilor se afl\ probleme ale securit\]ii regionale [i europene ale procesului de extindere a NATO. care cuprinde [i Inspectoratul pentru Categoriile de For]e ale Armatei.nt=lnirea cu membrii comisiilor de ap\rare.n NATO [i stabilirii unor rela]ii de parteneriat [i cooperare cu Alian]a.n spa]iul sud-est european.n NATO.n componen]a sa [i Direc]ia de Integrare European\ [i Euroatlantic\< SMG< Departamentul :nzestr\rii Armatei [i Inspectoratul General.110 privind organizarea MApN.162 Rom=nia-NATO – 1997 N demonstreaz\ clar c\ ]ara noastr\ nu este numai un consumator de securitate.n armata dumneavoastr\. Se prevede ca . mai ales .n Albania#. Ultimele dou\ capitole prezint\ detaliat demersurile ]\rii noastre . Sir Jeremy Mackenzie declara> @Ne-am format deja o imagine conving\toare asupra schimb\rilor de importan]\ deosebit\ survenite . (Observatorul Militar. care asigur\ acestora func]ionalitate practic\ [i interoperabilitate cu structurile de comand\ NATO. O delega]ie militar\ condus\ de generalul britanic Sir Jeremy Mackenzie.ncepe un turneu diplomatic neoficial la cur]ile regale din Olanda.ndeplinim criteriile de aderare la NATO. :n capitolul al treilea se face o evaluare a costului politic al neadmiterii Rom=niei . activitatea structurilor din subordinea acestora [i are autoritate deplin\ asupra oric\reia dintre respectivele structuri. Am constatat nu doar profundul profesionalism al acestor transform\ri. • Guvernul Rom=niei emite Hot\r=rea nr. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale conduce.n Alian]\. Mihai I. unde pledeaz\ pentru primirea Rom=niei . ci [i serioase preg\tiri ce s-au f\cut pentru deplasarea [i dislocarea contingentului care va reprezenta contribu]ia Rom=niei la for]a multina]ional\ trimis\ . precum [i aspecte ale colabor\rii Armatei Rom=niei cu structurile euroatlantice.n Rom=nia. prin secretarii de stat [i inspectorul general. ca [i propor]ia . 16-22 aprilie [i 2329 aprilie 1997) . Norvegia [i Belgia. Statul Major al Avia]iei [i Ap\r\rii Antiaeriene. • Fostul suveran al Rom=niei.n care noi . Statul Major al Marinei Militare sunt coordonate de SMG. Statul Major al Trupelor de Uscat. 14-15 aprilie.n vederea intr\rii . Pe l=ng\ . organizat pe structuri modulare de tip @Joint#. ci [i un important furnizor al acesteia. loc]iitor al comandantului Trupelor Aliate din Europa. care are .n compunerea ministerului s\ func]ioneze> Departamentului pentru Politica de Ap\rare.ntreprinde o vizit\ .

colonel Richard Jachne. Este primul curs mobil pe care . efectueaz\ o vizit\ oficial\ . redactor al cotidianului @Us News and World Report#.9 milioane USD.n afara Alian]ei. Süleyman Demirel.n SUA. Parlamentul Rom=niei aprob\ Legea nr. ajutat de un num\r de 11 lectori din cadrul [colii.28% din PIB.110. solicit=nd sprijin pentru o decizie favorabil\ Rom=niei. Aprilie • @Aderarea Rom=niei la NATO ar consolida flancul sud-est european al Alian]ei# – arat\ Charles Fenyvesi. William Cohen. 29 aprilie.ntrunirea Comitetului Militar al NATO.n vigoare la 30 aprilie [i duce la . 18 aprilie • Ministrul Ap\r\rii Na]ionale emite ordinul privind organizarea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale.n cunoa[terea structurilor NATO. . care intr\ . • Prin ordin al ministrului Ap\r\rii Na]ionale se atribuie denumirea @Deta[amentului tactic rom=nesc «Sf=ntu Gheorghe»# batalionului care particip\ la For]a Multina]ional\ de Protec]ie din Albania. ministrul Ap\r\rii Na]ionale efectueaz\. Demnitarul rom=n este primit de pre[edintele Turciei. o vizit\ oficial\ .ntr-un comentariu publicat . 26-30 aprilie. [eful Statului Major General. Cursul este condus de comandantul {colii NATO de la Oberammergau. ceea ce reprezint\ 2. la invita]ia secretarului american al ap\r\rii. echivalentul a 850. la .Rom=nia-NATO – 1997 N 163 14-16 aprilie.n Turcia. . secretar de stat la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. Parlamentul Rom=niei adopt\. 24 aprilie. 20-25 aprilie. cu prilejul Summit-ului de la Madrid.72 privind bugetul de stat pe 1997. O delega]ie rom=n\ condus\ de [eful SMG al armatei rom=ne particip\. la Bruxelles. La invita]ia generalului de armat\ Ismail Hakki Haraddayi.l desf\[oar\ {coala NATO de la Oberammergau . Turhman Tayin.ndeplinire prevederile Hot\r=rii Guvernului nr. [eful Statului Major al Armatei turce. Acest curs este frecventat de 70 de ofi]eri rom=ni de stat major. 14-18 aprilie. [i ministrul Ap\r\rii. La Academia de :nalte Studii Militare din Bucure[ti se desf\[oar\ cursul de orientare . un Apel (vezi Anexa nr. generalul de divizie Constantin Degeratu. Suma alocat\ pentru bugetul ap\r\rii este de 5 683 miliarde lei.10) adresat celor 16 membri NATO. Victor Babiuc.n s\pt\m=nalul ungar @Heti .n unanimitate.

adepta primirii Rom=niei . Rom=nia [i Austria sunt singurele ]\ri nemembre NATO din cele opt participante (Italia. Grecia. Se desf\[oar\.(Observatorul militar. Austria. 12 mai . c=nd a vizitat Bucure[tiul. oricare vor fi rezultatele reuniunii de la Madrid. care ac]ionaser\ la cel pu]in una din misiunile interna]ionale de pace. un Centru NATO de documentare [i informare. potrivit principiilor generale enun]ate de premierul Jean-Luc Chrétien . Oficialul italian. O delega]ie rom=n\. .164 Rom=nia-NATO – 1997 N Vilaggazdasag#. la invita]ia omologului s\u.nc\ din primul val. .ntreprinde o vizit\ . • Premierul italian Romano Prodi . ROMDET ac]ioneaz\ . :n cadrul vizitei .nso]it de un grup numeros de oameni de afaceri. cu un efectiv de 390 militari. Angola [i Bosnia. Rom=nia) la Opera]iunea @Alba#. la Kiev.ntre structurile participante la exerci]iu. inaugureaz\. at=t ca nivel la care se execut\ CJTF.n Alian]a NordAtlantic\ . al\turi de Fran]a. Organizat sub egida Parteneriatului pentru Pace. particip\ la . ambasadorul Duguay . sub conducerea AFCENT.ntrunirea Comitetului politico-militar al NATO. compus\ din reprezetan]i ai Ministerului Afacerilor Externe [i ai Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. Deta[amentul ROMDET @Sf=ntu Gheorghe#.n Rom=nia. 28 aprilie-6 mai 1997) • Ambasadorul Canadei la Bucure[ti. secretarul general al NATO.n subordinea Brig\zii de infanterie mecanizat\ @Friuli#. Spania. Diplomatul canadian precizeaz\ c\ ]ara sa sprijin\ integrarea Rom=niei . Giles Duguay.n Somalia. Italia fiind. Costurile acestei ac]iuni sunt suportate integral de c\tre statul rom=n.n Germania.[i exprim\ satisfac]ia c\ Fran]a [i ]\rile din flancul sudic al NATO urmeaz\ exemplul Canadei.n acel moment. reafirm\ sprijinul Italiei pentru aderarea Rom=niei la UE [i NATO. particip\ la For]a de Men]inere a P\cii din Albania. Fran]a. Turcia. 7 mai. 5 mai. care are sediul la Vlora [i este comandat\ de generalul de brigad\ Girolamo Giglio. acord\ un interviu agen]iei ROMPRES. Pe tot timpul Opera]iunii @Alba#.n Ucraina. Accentu=nd faptul c\ premierul canadian a f\cut o declara]ie explicit\ de sus]inere a Rom=niei [i toamna trecut\. c=t [i ca num\r de participan]i (circa 4 000 din 26 de ]\ri membre NATO [i partenere).n primul val. Danemarca. Javier Solana.nc\ din 1993. 12-23 mai. Ambasadorul canadian declar\ c\ ]ara sa nu va abandona aceast\ cauz\. . este cea mai mare [i complex\ aplica]ie desf\[urat\ p=n\ . av=nd drept scop evaluarea interoperabilit\]ii .16 iulie.n NATO . exerci]iul multina]ional @COOPERATIVE GUARD ‘97#. .

:n deschiderea manifest\rii.n zona Pacificului. Rom=nia r\m=ne un factor esen]ial#. Marshall# din Germania.. general de armat\ Jean Philippe Douin. care a avut loc . ultima rund\ de convorbiri pentru elaborarea documentului NATO-Rusia.nainte de decolarea sa spre patrie.3 iunie 1997) 15-16 mai.n structurile de securitate europene [i euroatlantice.l constituie analiza rela]iilor bilaterale [i identificarea unor modalit\]i de amplificare a cooper\rii rom=no-franceze .n Rom=nia.n domeniul militar pentru sprijinirea eforturilor pe care Rom=nia le face . colonelul James Allen.n Europa [i arat\ neputin]a europenilor de a-[i crea o proprie politic\ de securitate viabil\. :naintea [i .n vederea integr\rii sale . jurnali[ti [i al]i invita]i.Rom=nia-NATO – 1997 N 165 13-14 mai. (Observatorul Militar. Se desf\[oar\. ..n Rom=nia.].n geopolitica central [i sud-est european\#. La conferin]a de pres\. Javier Solana [i Evgheni Primakov. ajung la un acord asupra @Actului Fondator privind rela]iile reciproce. [eful misiunii MIL-TO-MIL . Asocia]ia @Manfred Wörner# g\zduie[te . 28 mai . Particip\ profesorul Seth Cropsey. Robert Whitehead. ofi]eri superiori din MApN. generalul de armat\ aerian\ Jean Philippe Douin declara> “:n iulie va avea loc reuniunea la v=rf a Alian]ei Nord-Atlantice. consider\ c\ @pentru stabilitatea din Balcani. la Moscova. profesorul Seth Cropsey precizeaz\ c\ SUA sunt [i vor r\m=ne un participant activ pe scena politic\ interna]ional\ [i c\ este pu]in probabil\ solu]ia retragerii din Europa.n Bucure[ti o mas\ rotund\ cu tema> @Interese americane . Centrul Rom=no-American de Studii Euroatlantice [i pe directorul acestuia. ca departament distinct.ntre NATO [i Federa]ia Rus\#. Cei doi negociatori. . dar [i . {eful Statului Major General al For]elor Armate Franceze. Fran]a a ob]inut deja adeziunea a peste jum\tate din num\rul membrilor NATO la sus]inerea candidaturii Rom=niei pentru primul val de integrare”. desf\[urat . economist [ef al B\ncii Na]ionale a Rom=niei. efectueaz\ o vizit\ . cooperare [i securitate . Fran]a va continua s\ sus]in\ aderarea Rom=niei la NATO. Totodat\. 21-27 mai 1997) 15-23 mai. (Observatorul Militar.n primul val [. vicepre[edintele Asocia]iei @Manfred Wörner#. 14 mai.n orice zon\ a lumii< Daniel D\ianu. reliefeaz\ interesele SUA . Un grup de ofi]eri [i speciali[ti de la AFSOUTH sus]in . face public\ decizia Consiliului Director al Asocia]iei de a constitui .n Rom=nia un curs itinerant de rela]ii publice. cu interese vitale .n cadrul acesteia. profesor universitar Vasile Pu[ca[.n timpul acesteia. consilier politic la Ambasada SUA din Rom=nia.n cadrul Parteneriatului pentru Pace. Scopul vizitei . de la Centrul pentru Studii de Securitate @George C. Robert Whitehead subliniaz\ c\ SUA sunt o mare putere. :n finalul lucr\rilor. Aurel Sorin Encu]escu.

26 mai.n NATO [i UE. a Parteneriatului pentru Pace. Obiectivele generale ale exerci]iului vizeaz\ dezvoltarea interoperabilit\]ii [i aplicarea unor proceduri comune .n procesul de @reconciliere istoric\# . precum [i conducerea [i orientarea for]elor participante . 25 mai . la Sofia. exerci]iul multina]ional @Cooperative Banners ’97#.naintea [i pe timpul desf\[ur\rii opera]iunilor amintite.n sudul Norvegiei. Uzbekistan [i Rom=nia (reprezentat\ prin opt ofi]eri ce au fost . particip\ [i ]\ri partenere> Estonia.n Rom=nia a pre[edintelui Ungariei. se . . realizarea efectiv\ a acestei cooper\ri . Al\turi de ]\ri membre NATO.n faptul c\ pentru prima dat\ de la ini]ierea. 25-28 mai. Noutatea exerci]iului const\ . Vizita se . Ace[tia . Turcia.n alte exerci]ii similare sau .ntr-o situa]ie creat\ special. sta]ion\rii [i trecerii unor unit\]i [i subunit\]i militare din armatele altor state pe teritoriul Rom=niei. . organizat\ de Directoratul Economic al NATO. se reunesc for]ele maritime. Finlanda. care.ncadra]i .nscrie . la Bucure[ti.ntre cele dou\ ]\ri.n ianuarie 1994. cu efective [i tehnic\ militar\.n cursul misiunii UNAVEM II din Angola. Se desf\[oar\. Rom=nia este reprezentat\ la aplica]ie de 21 de ofi]eri.n programul de ac]iuni [i demersuri . Are loc vizita oficial\ . Particip\ patru state membre NATO (SUA. 26-27 mai. iar din partea Rom=niei de Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. Se desf\[oar\.n func]ii . conceput . Letonia.166 Rom=nia-NATO – 1997 N 17-22 mai.n cadrul Parteneriatului pentru Pace de c\tre Comandamentul For]elor aliate din nord-vestul Europei. declar\ c\ ]ara sa va sprijini Rom=nia pentru integrarea . Lituania. Ministerul Afacerilor Externe [i Banca Na]ional\ a Rom=niei. Suedia.n statul major al unui batalion din structura aplica]iei).nscrie .n cadrul opera]iunilor pentru men]inerea p\cii. Activitatea.7 iunie. Slovacia. cei mai mul]i apar]in=nd Brig\zii 2 Mecanizate @Rovine”. Atelierul de Lucru al NACC cu tema @Infrastructura regional\ cu dimensiuni de securitate#. Arpád Göncz. Parlamentul Rom=niei adopt\ Hot\r=rea nr. Italia.7 privind aprobarea intr\rii. exerci]iul militar cu numele de cod @PEACEFUL EAGLE ‘97#. .n cadrul convorbirilor cu demnitarii rom=ni.n spiritul Parteneriatului pentru Pace.mbog\]esc experien]a dob=ndit\ .n apropierea localit\]ii Evje. Bulgaria [i Fosta Republic\ Iugoslav\ a Macedoniei). organizat . aeriene [i terestre ale ]\rilor participante. Polonia.[i . Se desf\[oar\ . Grecia) [i trei ]\ri partenere (Rom=nia.

ncredere. Este adoptat Documentul fundamental EAPC de c\tre 44 de ]\ri. de c\tre NATO [i Federa]ia Rus\. Ghenadi Udovenko. perfec]ionarea sistemului de parteneriat cu statele care nu vor fi primite . 28 mai.n special cu ]\rile baltice [i Ucraina. Documentul prevede formarea unui consiliu consultativ la sediul Alian]ei din capitala belgian\. :n a doua zi (30 mai) a reuniunii mini[trilor de externe ai ]\rilor membre NATO [i ale celor partenere se inaugureaz\ Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic (EAPC). Sunt incluse aici.l constituie preg\tirea documentelor care vor fi discutate [i aprobate la Summit-ul din iulie de la Madrid. De asemenea. ini]iaz\ o Cart\ pentru un Parteneriat Distinctiv . organizat\ din ini]iativa Asocia]iei Studen]ilor din {coala Na]ional\ de Studii Politice [i Administrative. Javier Solana. Mai. A doua zi dup\ ce se semneaz\ Carta NATO-Rusia.n vederea primirii de noi membri [i cea de modificare a Tratatului CFE. Mini[trii de externe ai statelor membre NATO decid revizuirea conceptului strategic din 1991.n perioada scurs\ de la Summit-ul de la Roma.Rom=nia-NATO – 1997 N . dar nu va avea drept de vot. astfel .n scopul ader\rii la NATO. bazate pe . Pe marginea Reuniunii mini[trilor de externe ai NATO.n NATO . . 167 27 mai.nc=t acesta s\ reflecte muta]iile intervenite pe plan politic interna]ional. Ministerul Afacerilor Externe public\ o Declara]ie . din Portugalia. Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivelul mini[trilor de externe din statele membre ale NATO. . . secretarul general al NATO. Actul fondator al rela]iilor reciproce.n care arat\ c\ Rom=nia consider\ l\rgirea NATO ca un demers favorabil unific\rii Europei [i sper\ c\ prin semnarea acestui document.nlocuie[te Consiliul de Cooperare NordAtlantic.ntreprinse de Rom=nia . cooper\rii [i securit\]ii dintre NATO [i Federa]ia Rus\. Rusia va fi consultat\ asupra unor ac]iuni ale NATO. Asocia]ia @Manfred Wörner# g\zduie[te o dezbatere cu tema @Rom=nia [i NATO – alternative pentru viitor#. concep]ia de transformare a Alian]ei .n prima grup\. [i ministrul de externe al Ucrainei. discutarea listei cu ]\rile ce vor fi invitate la negocierile de aderare. Se desf\[oar\ . s\ se deschid\ o er\ de rela]ii noi. 29-30 mai.ntre NATO [i Ucraina. Scopul principal al reuniunii . cooperare [i parteneriat. La Paris se semneaz\ de c\tre pre[edin]ii Bill Clinton [i Boris El]=n Carta NATO-Rusia. ce .n localitatea Sintra.

n NATO. La .n Angola [i pe locurile 11-12 .n Angola. 1 iunie. :n acest sens.n activitate [i 20 .n Bosnia-Her]egovina. Parlamentul Rom=niei adopt\ Hot\r=rea nr. iar Turcia consider\ aceast\ dorin]\ . NATO trebuie neap\rat s\[i . unde particip\ [i Rom=nia.ndrept\]it\ [i corect\. 5-7 iunie.ntreaga lume. 10 subofi]eri . .n istoria televiziunilor din Rom=nia.n r=ndul na]iunilor care au militari disloca]i . Unic\ prin amploare . 9 iunie.n contact direct cet\]enii rom=ni cu opiniile [i punctele de vedere ale unor personalit\]i politice proeminente [i lideri de opinie din . 11-17 iunie 1997) 7 iunie. Olanda [i Georgia. Turhan Tayan. declar\ reprezentan]ilor mass-media> @Turcia sprijin\ din toat\ inima extinderea Alian]ei Nord-Atlantice.ntre ]\rile care furnizeaz\ contingente na]ionale pentru opera]iunile militare executate sub mandat ONU. la nivelul anului 1997. destinate acord\rii asisten]ei medicale de specialitate . revin .nceputul emisiunii TV (PRO) @Opera]iunea Pro NATO> Misiune posibil\”. al\turi de Bulgaria.n cadrul opera]iunii de men]inere a p\cii .n cadrul misiunii UNAVEM III de men]inere a p\cii .ncheierea convorbirilor oficiale avute cu omologul rom=n. Prietena Rom=nia dore[te s\ intre . Prima zi a lunii iunie marcheaz\ . .n ]ar\. timp de mai bine de o lun\.[i finalizeaz\ activitatea. 9 mai[tri militari. efectueaz\ o vizit\ .n ]ara noastr\. referindu-se mai ales la capacitatea ]\rii noastre de a suporta din punct de vedere financiar cheltuielile legate de integrare. Masiva participare la aceast\ ac]iune de men]inere a p\cii situeaz\ Rom=nia.168 Rom=nia-NATO – 1997 N Problemele dezb\tute vizeaz\ aspecte ale costurilor asociate integr\rii. Poporul [i guvernul Turciei sprijin\ intrarea Rom=niei . La Andravida (Grecia) are loc exerci]iul @Olympia 97#. care particip\ la misiunea UNAVEM III .n rezerv\).nt\reasc\ flancul sudic [i s\ c=[tige o ]ar\ stabil\ cum este Rom=nia#. Italia.n Angola.n NATO. Dezbaterile interactive vor pune . conecta]i la pulsul evenimentelor din principalele capitale europene [i Moscova. 9-14 iunie.9 privind aprobarea particip\rii Rom=niei la constituirea Rezervei Strategice pentru For]a de Stabilizare (SFOR) . Efectivele Spitalului Militar de Campanie (22 ofi]eri. ea ]ine pe rom=ni. O delega]ie militar\ condus\ de ministrul Ap\r\rii al Republicii Turcia. (Observatorul Militar. • Batalionul rom=n de infanterie. din perspectiva Summit-ului de la Madrid. pe locul trei .

la Bucure[ti.n cadrul Programului @Parteneriat pentru Pace#. .n sesiunea de prim\var\ mini[trii ap\r\rii ]\rilor membre NATO. c\rora le prezint\ argumentele de ordin politicomilitar. precum [i trei state din NATO (Canada. Finlanda. Polonia.Rom=nia-NATO – 1997 N 169 11 iunie-3 iulie.n acest an de c\tre armata Statelor Unite cu partenerii de cooperare.n SUA. 16-27 iunie. . Suedia [i Marea Britanie. desf\[urate la nivel de pluton [i companie. logistica folosit\ [i obiectivele realizate este cel mai mare exerci]iu organizat . Letonia. Rom=nia particip\ la un exerci]iu NATO/PfP @COOPERATIVE NUGGET ‘97# . plutonul.n favoarea invit\rii Rom=niei. 12-13 iunie.n num\r de 18. @COOPERATIVE NUGGET ’97 se adreseaz\ unui e[alon aflat la baza structurii militare.nt=lnirea mini[trilor ap\r\rii din ]\rile partenere de cooperare. Scopul exerci]iului este de a dezvolta interoperabilitatea dintre toate for]ele participante prin exersarea . William Cohen. Estonia. s\ adere la NATO odat\ cu primul grup de state. Particip\ militari din SUA. Belgia. Rusia. economic [i geostrategic ce pledeaz\ . Lituania.nt=lne[te [i poart\ convorbiri cu o serie de personalit\]i politico-militare din statele membre NATO – printre care. Exerci]iul militar se desf\[oar\ la Fort Polk Louisiana (SUA) . Prin num\rul participan]ilor. La Cartierul General al NATO din Bruxelles are loc .n Administra]ia Clinton [i ministrul ap\r\rii al Regatului Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord – John Reid –. cu un efectiv de 51 de oameni. Victor Babiuc. . La Bruxelles se reunesc .nt\rirea punctelor de trecere a frontierei. Olanda. Festivalul Interna]ional al Filmului Militar @Pace prin Parteneriat#.n numele SUA de Comandantul Suprem al Comandamentului Atlantic. 13 iunie. Germania.n cadrul reuniunii ce va avea loc la Madrid. 20-29 iunie. Virginia [i a fost g\zduit . Danemarca. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Se desf\[oar\. de supraveghere a coastelor [i . :n Polonia [i Germania se desf\[oar\ exerci]iul naval al PfP @BALTOPS# (@Opera]iuni baltice 1997#). Norvegia. }\rile partenere. Turcia) particip\ cu plutoane de infanterie. secretar al Ap\r\rii . se . Este planificat de SACLANT cu sediul la Norfolk.l constituie executarea opera]iilor maritime de c\utare [i salvare. Scopul .n comun a opera]iunilor de men]inere a p\cii [i ajutor umanitar.

ntr-o ]ar\ partener\ [i care se constituie . de a garanta drepturile fundamentale [i libert\]ile individuale ale acestora [i de a promova interesele na]ionale ale Rom=niei.170 Rom=nia-NATO – 1997 N 23 iunie. economico-financiar. se discut\ planul pentru . Victor Babiuc. CSAT dezbate @Strategia de securitate na]ional\ a Rom=niei# . definitivat\ pe baza observa]iilor [i propunerilor institu]iilor implicate . Are loc. :n cadrul discu]iilor este subliniat\ importan]a organiz\rii. . Stabilind interesele na]ionale de securitate ale Rom=niei [i identific=nd factorii de risc din mediul interna]ional [i din cel intern. .n domeniile politico-diplomatic. Membrii CSAT apreciaz\ c\ documentul cuprinde principalele direc]ii de ac]iune . la care particip\ [i o delega]ie rom=n\. siguran]\ na]ional\. pentru prima dat\. documentul asigur\. subliniaz\ participarea activ\ a For]elor Aeriene ale Rom=niei la activit\]ile organizate . condi]iile ca institu]iile abilitate de lege cu responsabilit\]i . seminarul comandan]ilor For]elor Aeriene ale statelor partenere de cooperare cu conducerea AFSOUTH.ntr-o reu[it\ deplin\. acela de a asigura protec]ia cet\]enilor. pus\ sub deviza @stabilitate [i integrare euroatlantic\#. 24-26 iunie. @Strategia de securitate na]ional\ a Rom=niei”. Emil Constantinescu.n cadrul seminarului de ministrul Ap\r\rii Na]ionale al Rom=niei. [i ministrul ap\r\rii na]ionale. general-locotenent Richard Dethurem.n Rom=nia. Comandantul AFSOUTH.n domeniu s\ elaboreze strategii departamentale [i programe focalizate pe finalit\]i precise. :n cadrul lucr\rilor seminarului se analizeaz\ modul de colaborare dintre AFSOUTH cu statele partenere. @Rom=nia [i noua structur\ de securitate a Europei# este expunerea prezentat\ . Pre[edintele Rom=niei. la Praga.n cadrul programelor de Parteneriat pentru Pace [i MIL-TO-MIL.n vederea realiz\rii obiectivului fundamental al securit\]ii na]ionale. ordine public\ [i ap\rare armat\. .ntreprinse pe viitor pentru realizarea acestora.n forma final\. social. Totodat\. eviden]iaz\ principiul securit\]ii na]ionale a Rom=niei prin resurse [i mijloace proprii [i prin cooperare cu statele [i organismele de securitate din spa]iul european. se analizeaz\ stadiul realiz\rii obiectivelor de interoperabilitate [i se dezbat ac]iunile ce trebuie . cultural [i educa]ional.nt\rirea acestei colabor\ri p=n\ . a exerci]iului aerian real @COOPERATIVE KEY ‘96#.n anul 2002 [i g\sirea unor noi forme [i metode pentru dezvoltarea acesteia. ca fiind prima activitate de acest gen ce se desf\[oar\ .n elaborarea acesteia. Iunie. Se desf\[oar\ la Vicenza – Italia. particip\. al\turi de alte personalit\]i din conducerea NATO [i din ]\rile partenere. euroatlantic [i interna]ional. la aceast\ reuniune. Seminarul interna]ional @Noul NATO – Calea de urmat#.

pe timpul transform\rii misiunii de verificare (UNAVEM) . FYROM [i Slovacia. care fundamenteaz\ structura for]elor. dotarea. O subunitatea de infanterie (156 militari) este men]inut\ . Directorul exerci]iului @COOPERATIVE NEIGHBOUR ‘97”.n Ucraina.n NATO [i Uniunea European\.n proiect) se pun bazele planific\rii ap\r\rii la nivel na]ional. Bulgaria.n primul r=nd . consolidarea ordinii de drept [i a institu]iilor democratice. Dup\ aceea. procesul integr\rii depline [i definitive a Rom=niei . 138 militari rom=ni sunt men]inu]i . . consacr\ o edi]ie .n Alian]a Nord-Atlantic\. euroatlantice [i interna]ionale. potrivit rezolu]iei Consiliului de Securitate. exerci]iul este organizat [i condus de generalul Dimitrios Dimou. de retragere a misiunii. sprijinul logisitic [i infrastructura necesar\ organismului militar .n Angola. la 50 km de Lvov. misiunile.n vederea realiz\rii obiectivelor militare de securitate [i implement\rii concep]iei de preg\tire [i angajare . ca for]a cu misiuni speciale (Task Force) ROMMTF. Existen]a acestui document face posibil\ elaborarea proiectului Strategiei Militare a Rom=niei. Moldova.mpreun\ cu for]e militare sau observatori din state partenere de cooperare> Ucraina. Prin elaborarea Strategiei de Securitate Na]ional\ a Rom=niei (. protejarea [i promovarea intereselor Rom=niei . Se desf\[oar\. Strategia de Securitate a Rom=niei este discutat\ [i aprobat\ de CSAT [i urmeaz\ s\ fie supus\ votului Parlamentului Rom=niei.n Angola.ntreag\ eforturilor Rom=niei de integrare . se stabilesc obiectivele privind ap\rarea statului. La acest exerci]iu particip\ for]e terestre din ]\ri NATO (Germania. Are misiunea s\ asigure securitatea personalului ONU.Rom=nia-NATO – 1997 N 171 Aceasta fundamenteaz\. .n misiune de observare (MONUA). cu rol de For]\ de Reac]ie Rapid\ (ROMRRF). p=n\ la decizia Consiliului de Securitate. Georgia. Grecia). comandantul AFSOUTH. politic\ [i militar\.n regiunea de nord-est (Saurimo). .n structurile europene. Olanda [i Statele Unite ale Americii). Germania. Republica Ceh\. • @NATO’s Sixteen Nations#. Italia [i Bulgaria sunt prezente ca observatori. . nivelul de instruire [i operativitate. tip\rit\ . garantarea drepturilor fundamentale [i a libert\]ilor individuale. Italia. cu sediul la Napoli. revist\ de informa]ie economic\. consolid=nd statul rom=n ca factor de securitate [i de stabilitate zonal\ [i european\. organizarea.n ac]iuni militare ale armatei. Estonia. comandantul Armatei 1 Elene (Larissa. Iunie-August. Ini]iat de amiralul Joseph Lopez. exerci]iul PfP @COOPERATIVE NEIGHBOUR ‘97#. 2-11 iulie. prin obiective [i direc]ii concrete de ac]iune. . Rom=nia. Grecia.n lume.n Germania.

Jacques Chirac.nalt a Consiliului Nord-Atlantic.n care Actul Fondator . cu mult\ responsabilitate”.172 Rom=nia-NATO – 1997 N generalul-maior Emmanouil Mantzanas. Este dat publicit\]ii Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Madrid (vezi Anexa nr. .nainte de . Toate aceste motive sunt valabile. Rom=nia. militarii rom=ni se aflau . (Observatorul Militar. democratic [i multietnic. (Observatorul Militar. . este nominalizat\ pentru urm\toarea extindere.n aprilie 1999. [i pentru Slovenia. Are loc. aderarea Rom=niei va aduce o contribu]ie major\ la stabilitatea . :nt=lnirea se axeaz\ pe folosirea c=t mai eficient\ a EAPC.. reafirm=ndu-[i angajamentul pentru implementarea total\ a Acordului de Pace [i pentru stabilirea Bosniei-Her]egovina ca stat separat. de asemenea.ncheierea activit\]ii.nceap\ convorbirile de aderare cu NATO. • Pre[edintele Fran]ei.ncheierea procesului de ratificare.ntre NATO [i Ucraina.nt=lnirii este semnat\ Carta pentru un Parteneriat Distinctiv . :n continuare precizeaz\ c\> @Š.n echip\. Ungaria [i Polonia s\ . at=t din punct de vedere politic. @Sus]inut\ de Polonia.nc=t acesta s\ contribuie la procesul de securitate [i stabilitate.n Alian]\. reuniunea [efilor de stat [i de guvern din ]\rile NATO [i partenere de cooperare. lucr=nd eficient [i .š de c=te ori i-am controlat sau i-am v\zut ocazional. d=nd o deplin\ coeren]\ strategic\ acestei prime faze a extinderii”. Aderarea acestor dou\ ]\ri este dreapt\. dup\ .ntre Nordul [i Sudul Europei. la Madrid.ntre NATO [i Rusia [terge linia de demarca]ie dintre Estul [i Vestul continentului. astfel . Ungaria [i Republica Ceh\ – aprecia Pre[edintele Fran]ei –. celula de r\spuns [i plutonul care particip\ la instruc]ie sunt excelente [i p=n\ acum sunt cu adev\rat satisf\cut de presta]ia lor”.nt=lnirea la nivel . al\turi de Slovenia. . 16-22 iulie 1997) 9 iulie. pe a c\rei politic\ exemplar\ o salut cu aceast\ ocazie. Se reafirm\ faptul c\ NATO r\m=ne deschis\ ader\rii de noi membri. Ea r\spunde intereselor noastre. conform Articolului 10 al Tratatului Nord-Atlantic. c=t [i moral.n vederea includerii acestor ]\ri .n Europa Central\ [i Oriental\. {efii de stat [i de guvern din cadrul NATO emit o declara]ie special\ privind Bosnia-Her]egovina. . Ea va evita crearea unui clivaj .n plin\ activitate.. cu doar c=teva zile . pledeaz\ p=n\ . 9-15 iulie 1997) 8 iulie • Se desf\[oar\. spunea> @Dac\ o s\ m\ refer expres la rom=ni. :n cadrul . participan]ii convenind s\ analizeze procesul la urm\toarea reuniune din 1999.n momentul . la Madrid. .n ultima clip\ a Summit-ului de la Madrid cauza Rom=niei. ce-[i desf\[oar\ lucr\rile sub egida EAPC.11). {efii de stat [i de guvern din cadrul NATO decid s\ invite Republica Ceh\.

23 iulie.ncurajeaz\ Rom=nia pentru a urma drumul reformelor [i d\ asigur\ri c\ u[a NATO r\m=ne. Cu sprijinul primit din partea Marii Britanii.. Documentul este conceput astfel . la Palatul Cotroceni. care presupune colaborarea .nlocuie[te pe generalul George Joulwan . dup\ ce Alian]a ia decizia ca Rom=nia s\ fie invitat\ s\ adere. Pe agenda discu]iior s-au aflat aspecte procedurale [i organizatorice. At=ta timp c=t merge]i pe lungul drum al democra]iei. politic. :n discursul s\u. pe total [i pe categorii de for]e armate. De asemenea. al securit\]ii regionale [i al ap\r\rii. Documentul jaloneaz\ eforturile pentru realizarea scopului strategic [i formuleaz\ urm\toarele direc]ii principale de ac]iune> realizarea interoperabilit\]ii< mic[orarea volumului for]elor armate.š Cet\]eni ai Rom=niei. viziteaz\ Rom=nia.. pre[edintele Clinton . dar prietenia noastr\ va trece proba timpului.ncepe s\ . America v\ va fi al\turi#.n cadrul parteneriatului o constituie sporirea investi]iilor americane . . pre[edintele american face cunoscut\ lansarea unui Parteneriat strategic rom=no-american. deschis\. Este elaborat\ @Strategia post-Madrid de ac]iune a Ministerului Ap\r\rii Na]ionale pentru integrarea .n NATO#. 743) 18 iulie.n Pia]a Universit\]ii. . principala direc]ie de ac]iune .n Rom=nia.n Alian]\.ntrevedere.n structurile militare ale NATO. Acesta are o .nc=t s\ dea coeren]\ eforturilor armatei rom=ne de a r\spunde criteriilor de admitere . . Pe plan economic. cu pre[edintele Emil Constantinescu. cu statele din zon\ [i cu statele membre NATO< dezvoltarea unor parteneriate strategice eficiente cu ]\ri membre ale Alian]ei NordAtlantice< .742.n cadrul unui turneu care mai cuprinde Polonia [i Slovenia. 1 septembrie. astfel .nc=t s\ se ating\ @media NATO# [i s\ corespund\ aloca]iilor bugetare reale< participarea la PfP Intensificat< planificarea ap\r\rii dup\ procedurile Alian]ei< men]inerea [i amplificarea unor rela]ii armonioase din punct de vedere militar cu vecinii.l . Scopul fundamental al strategiei enun]ate este reducerea substan]ial\ a timpului necesar integr\rii armatei rom=ne . Bill Clinton.n func]ia de Comandant SACEUR.nt\rirea controlului democratic [i civil asupra for]elor armate. • Pre[edintele american. :n discursul rostit la adunarea din Pia]a Universit\]ii din Bucure[ti pre[edintele Clinton spune> @Sunt m=ndru c\ sunt primul pre[edinte american care viziteaz\ o Rom=nie liber\ Š. dup\ care cei doi se adreseaz\ bucure[tenilor aduna]i . vizita mea este scurt\. [i .n viitor. p. la nivel de ambasadori. La Bruxelles are loc prima reuniunea a Consiliului Permanent Comun NATO-Rusia (PJC).Rom=nia-NATO – 1997 N 173 11 iulie • Generalul Wesley Clark.n domeniile economic. (Istoria politicii externe rom=ne[ti.

cu tema> Proceduri de urgen]\ . efectueaz\ o vizit\ .l vom putea acorda Rom=niei.n Rom=nia. (Observatorul Militar.n care sunt [i ofi]eri englezi. @Rela]iile noastre trebuie impulsionate . cursuri ce se desf\[oar\ . iar Spania. Pe l=ng\ convorbirile oficiale purtate cu demnitarii militari din cadrul Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. Cursurile (Brigad\ For]e Terestre. directorul pentru probleme politice din Ministerul Ap\r\rii al Olandei. cu standarde [i proceduri de stat major interoperabile cu NATO.n decembrie integrarea deplin\ . {i eu cred c\ experien]a Spaniei. O delega]ie militar\ condus\ de [eful Statului Major al Ap\r\rii Spaniei.n perioada post-Madrid. Pe agenda convorbirilor cu demnitarii rom=ni se afl\ aspecte ale evolu]iei situa]iei politico-militare . este primit\ la Pre[edin]ia Rom=niei [i la comisiile de ap\rare.n Bosnia [i sta]ionarea . 24-26 septembrie. PSO [i NATO-CJTF) se bazeaz\ pe programe curriculare potrivit Doctrinei Militare NATO. 29 septembrie-3 octombrie. pentru men]inerea p\cii .n controlul armamentului.ncrederii . cel mai recent membru al NATO. cu un corp profesoral . Vizita se . . O delega]ie condus\ de Jaques de Winter. exerci]iul interna]ional de protec]ie civil\ @COOPERATIVE RESCUE ’97#.. pentru a-[i consolida pozi]ia ... se stabilesc desf\[urarea de consult\ri privind m\surile de consolidare a .n cadrul acestuia [i a reu[i . va fi foarte folositoare ]\rii [i armatei dumneavoastr\ [. 15-18 septembrie. av=nd o capacitate de 24 de cursan]i .ncep=nd cu ianuarie 1998.n cazul unui accident aviatic major.n strucrurile militare ale Alian]ei [.n serie.n NATO. Prin intermediul unui Plan de lucru. .mp\durit. Centrul Rom=noBritanic de Preg\tire a Ofi]erilor de Stat Major. a Consiliului Permanent Comun NATO-Rusia. efectueaz\ o vizit\ .]”.ntre cele dou\ state.] Timpul pe care .n continuare – accentua demnitarul militar spaniol. JOINR. Se desf\[oar\. Prima reuniune..n aceast\ ]ar\ a militarilor ru[i.n ]ara noastr\. Ambele ]\ri au avut un an destul de dificil. ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ ale Parlamentului. la nivel de mini[tri de externe.n zona Bra[ov. . general locotenent Santiago Valderas Canestro. 1-7 octombrie 1997) 26 septembrie.nscrie . va fi mult mai mare [.n scopul intensific\rii rela]iilor de colaborare militar\ dintre Rom=nia [i statele membre ale NATO.]. pentru a intra .n limba englez\.n cl\direa Academiei de :nalte Studii Militare..n seria activit\]ilor desf\[urate . .174 Rom=nia-NATO – 1997 N func]ioneze. fiind «fixate» pe Alian]a Nord-Atlantic\> Rom=nia. probleme de interes reciproc [i privind cooperarea militar\ . ..n teren muntos .

motiv pentru care la Casa Alb\. :n finalul reuniunii. Delega]ia american\ precizeaz\ c\ pre[edintele SUA sus]ine dezvoltarea unor rela]ii substan]iale cu Rom=nia. la Sofia. 9-13 octombrie. . constituirea unui centru regional de coordonare a ac]iunilor de protec]ie civil\ etc. Se desf\[oar\.nfiin]area de unit\]i comune de men]inere a p\cii. continuarea prezen]ei NATO . asistentul secretarului de stat al SUA pentru Europa [i Canada. 2-4 octombrie. la Pentagon [i la Departamentul de Stat. consacrat\ modalit\]ilor de primire a noi membri. prin Comandamentul Protec]iei Civile. lucr\rile Reuniunii mini[trilor ap\r\rii din SEDM participante la Parteneriatul pentru Pace (Albania. Bulgaria. Italia.nscrie . Slovenia) [i din state membre NATO (SUA. Ea urmeaz\ reuniunii de la Tirana (1996) [i va fi succedat\ de reuniunea de la Skopje din 1998. Se desf\[oar\.ntre ]\rile participante (seminarii. politico-militar\ [i de securitate sprijinit de Statele Unite [i ]\rile membre NATO. Rom=nia.n programul @Parteneriat pentru Pace#. Grecia [i Turcia). se adopt\ Declara]ia Comun\ cuprinz=nd [i un pachet de m\suri [i ac]iuni ce definesc spa]iul de cooperare .nscris\ . consacrat\ Parteneriatului strategic dintre SUA [i Rom=nia. modific\rilor .n cooperare cu Garda Na]ional\ a statului Alabama din SUA. Cu acest prilej. la care particip\ 188 de parlamentari din cele 16 state membre . 4-5 octombrie. .n NATO. cu sprijinul nemijlocit al Secretariatului General al Guvernului Rom=niei [i a Prefecturii Jude]ului Bra[ov. la Bucure[ti. lucr\rile AAN (a 43-a sesiune anual\). Delega]ia american\ este condus\ de Marc Grossman. La Bucure[ti se desf\[oar\ o . Fosta Republic\ Iugoslav\ a Macedoniei. este organizat\ de Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. 30 septembrie.n structura de comand\ a Alian]ei. .ntr-un program mai amplu de cooperare regional\.n Bosnia.Rom=nia-NATO – 1997 N 175 Activitatea. La Maastricht (Olanda) are loc o reuniune neoficial\ a mini[trilor ap\r\rii din cadrul NATO. partea rom=n\ sublinieaz\ c\ Rom=nia consider\ Parteneriatul strategic cu SUA ca pe o component\ esen]ial\ pentru sprijinirea eforturilor Rom=niei de integrare euroatlantic\ [i nu ca un substitut al integr\rii .nt=lnire la nivel de exper]i. Reuniunea de la Sofia se . colaborarea rom=no-american\ este privit\ cu deosebit interes. schimburi de exper]i.).

13-16 octombrie. Eu m\ g\sesc aici pentru a afla c=t mai multe despre Armata Rom=n\. La activitate au participat importante personalit\]i politice [i militare din ]\ri membre ale Alian]ei Nord-Atlantice [i partenere.n organizarea Forumului Transatlantic.ntreprinde o vizit\ .]. La cea de-a IV-a [edin]\ a Studiului – pilot NATO – CCMS @Sisteme de management de mediu . pre[edintele Comisiei de Ap\rare. conferin]a asupra l\rgirii NATO. desf\[urat\ pentru prima dat\ . determinarea unor modalit\]i concrete de realizare a interoperabilit\]ii structurale [i opera]ionale dintre Armata Rom=niei [i for]ele armate ale statelor membre ale NATO precum [i discutarea unor aspecte preliminare ale Parteneriatului strategic Rom=nia-SUA .nregistrat. Vicepre[edintele Comitetului :ntrunit al [efilor de State Majore al Armatei SUA. pre[edintele Rom=niei. astfel . pentru ca ]ara dumneavoastr\ s\ ob]in\ statutul de membru al NATO [i sunt con[tient de progresele pe care le-a]i . ca na]iune [i ca armat\. :n rezolu]ia final\ se reafirm\ decizia de la Madrid de a l\sa NATO deschis ader\rii de noi membri. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale emite ordinul privind aplicarea Hot\r=rii Guvernului nr. . . Javier Solana este primit de Emil Constantinescu. :n ultima zi. 17-19 octombrie. Se desf\[oar\. generalul Joseph W. 22-24 octombrie.. Marea Britanie. 17 octombrie. Javier Solana [i reprezentan]i ai celor 15 state asociate din Europa Central\ [i de Est. Delega]ia rom=n\ este condus\ de Ioan Mircea Pa[cu..n sectorul militar#. Olanda [i din alte ]\ri membre ale NATO sau din afara Alian]ei) probleme referitoare la @Strategii [i politici na]ionale de mediu#. La Bucure[ti se desf\[oar\ reuniunea interna]ional\ consacrat\ strategiilor [i politicilor na]ionale de mediu. se pune .nc=t.110 din 14 aprilie 1997.176 Rom=nia-NATO – 1997 N ale NATO. refitoare la organizarea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. Ordine Public\ [i Securitate Na]ional\ din Camera Deputa]ilor. odat\ re. Ralston. Scopul vizitei este identificarea de noi posibilit\]i de amplificare a colabor\rii militare bilaterale [i .n cadrul Parteneriatului pentru Pace.n ]ara noastr\. la Budapesta.ntors la .nc\ din prima zi a sosirii – pentru for]ele armate ale SUA [i ale Rom=niei s\ aib\ leg\turi foarte str=nse [.n domeniul militar.n discu]ia exper]ilor rom=ni [i de peste hotare (29 de speciali[ti din SUA. A]i muncit foarte mult.n ]ara noastr\. @Cred c\ este foarte important – preciza demnitarul militar american . precum [i secretarul general al Alian]ei.

legate de conducerea opera]iunilor de men]inere a p\cii la care particip\ unit\]i ce apar]in unor armate cu orient\ri doctrinare diverse. La conducerea exerci]iului se afl\ generalul italian Giuseppe Ardito. 10-11 noiembrie. 22-28 octombrie 1997) 1 noiembrie. Voorhoeve face o vizit\ . O delega]ie militar\ olandez\.565 @privind . Are . Republica Moldova. 4 noiembrie.n Rom=nia. Miloslav Viborny. Parlamentul Rom=niei aprob\ Legea nr. Grecia. Este emis Decretul nr. Ungaria. Slovacia [i Uzbekistan).n care decurge extinderea Alian]ei Nord-Atlantice [i cum se vede.n]elegeri comune a opera]iilor de men]inere a p\cii. sunt trecute .Rom=nia-NATO – 1997 N 177 Washington. Rom=nia.n revist\ rela]iile militare bilaterale [i perspectiva acestora.n rezolvarea problemelor de stat major. la finele acestui an.ntrevedere la Ministerul Afacerilor Externe. Victor Babiuc. 1-14 noiembrie. se desf\[oar\ exerci]iul @Cooperative Determination ‘97#.n frunte cu ministrul Ap\r\rii Olandei.172 pentru rectificarea Memorandumului de :n]elegere dintre Guvernul Rom=niei [i Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord privind preg\tirea For]elor Armate Britanice . Portugalia.nt=lniri cu reprezentan]i ai comisiilor pentru ap\rare. 24-25 noiembrie. cu dotare [i organizare diferite.n Rom=nia.n favoarea dumneavoastr\”. s\ fiu un purt\tor de cuv=nt eficient .nfiin]area Misiunii Rom=niei la NATO. (Observatorul Militar. cu sediul la Bruxelles#. La Sibiu. :n cadrul convorbirilor cu ministrul Ap\r\rii Na]ionale. :n cadrul discu]iilor este abordat modul . Cu prilejul vizitei. la care particip\ 500 de militari din [ase ]\ri membre NATO (Fran]a. subordonat\ Direc]iei de Integrare European\ [i Euroatlantic\ din Ministerul Ap\r\rii Na]ionale.n Rom=nia. care prevede organizarea a dou\ sec]iuni> politic\. sporirea interoperabilit\]ii prin preg\tirea comandan]ilor [i statelor majore ale structurilor multina]ionale . ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ din Senat [i din Camera Deputa]ilor. subordonat\ Ministerului Afacerilor Externe [i respectiv militar\. viitoarea rund\ de extindere din 1999. comandantul LANDSOUTH. Jaris J. Nicolae Alexandru [i Ioan Mircea Pa[cu [i o . Italia. condus\ de ministrul Ap\r\rii al Republicii Cehe. sub egida AFSOUTH. . O delega]ie militar\. ministrul ceh al Ap\r\rii este primit de primul ministru al Guvernului. semnat la Bucure[ti la 29 iulie 1996. Victor Ciorbea.C. efectueaz\ o vizit\ oficial\ . Turcia [i SUA) [i [ase ]\ri partenere (FYROM. . Scopul exerci]iului este de a promova Parteneriatul pentru Pace prin dezvoltarea unei .

Rom=nia a fost reprezentat\ de o delega]ie format\ din 18 ofi]eri din cadrul Statului Major al Trupelor de Uscat [i din unit\]ile subordonate. ea fiind considerat\ un factor de stabilitate . . secretar de stat . :n Turcia. de asemenea. vom avea.n primul r=nd< apoi. la Istanbul. 3-9 decembrie 1997) 1-5 decembrie. Constantin Dudu Ionescu. acces la procesul de decizie . . (Observatorul Militar. Preciz=nd c\ s-a discutat despre perspectivele extinderii NATO.n aceste misiuni. secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Politica de Ap\rare. precum [i aspectele legate de cooperarea militar\ regional\.n domeniul ap\r\rii. • La . iar cea NATO de Klaus Kleiber. Voorhoeve declar\ reprezentan]ilor mass-media> @:n Olanda. apreciem foarte mult interesul puternic al Rom=niei pentru aderarea la Alian]a Nord-Atlantic\ [.n SFOR sau . ocazie cu care s-au pus . este foarte apreciat rolul pe care Rom=nia [i l-a asumat .]”. Scopul exerci]iului este antrenarea ]\rilor membre NATO [i a celor partenere .n format @16¡1# cu Consiliul Nord-Atlantic.C. participarea Rom=niei la opera]ii de men]inere/sprijinire a p\cii [i instruirea personalului militar [i civil conform standardelor NATO. Delega]ia rom=n\ este condus\ de Laz\r Com\nescu. anul viitor.i va succede”.ntr-o zon\ foarte dificil\”.ntoarcerea de la Bruxelles..n misiunea care . unde particip\ la o rund\ a dialogului intensificat Rom=nia-NATO.178 Rom=nia-NATO – 1997 N Apreciind rela]iile bilaterale de cooperare . adjunct al secretarului general pentru probleme politice. aceasta va viza dezvoltarea infrastructurii militare. Se pare c\. ministrul Jaris J. pentru apropierea conceptului nostru de For]\ de Reac]ie Rapid\ de conceptul de For]\ de Reac]ie Rapid\ al NATO. organizarea [i executarea unor activit\]i de men]inere a p\cii la nivel de Punct de Comand\ de Brigad\. afirm\> @Cu privire la colaborarea viitoare NATO-Rom=nia. are loc exerci]iul NATO/PfP @Cooperative Demand ’97#.n Ministerul Afacerilor Externe. Activitatea are loc . ..n discu]ie direc]iile de ac]iune ale Reformei armatei p=n\ la sf=r[itul anului 1998.(Observatorul Militar. oaspetele adaug\> @:n acest sens. vom avea din partea Alian]ei Nord-Atlantice un ajutor pentru a reu[i s\ complet\m [i noi viitorul chestionar de integrare< vom fi sprijini]i. 26 noiembrie-2 decembrie 1997) 26 noiembrie • La sediul NATO din Bruxelles se desf\[oar\ o nou\ rund\ a dialogului individual intensificat Rom=nia-NATO privind aderarea Rom=niei la Alian]a Nord-Atlantic\.n planificarea.n procesul restructur\rii for]elor armatei [i respectiv. similar cu alte ]\ri partenere.

Al [aselea seminar din cadrul unui Proiect de cercetare asupra securit\]ii euroatlantice. 2-3 decembrie. 6-16 decembrie. 3 decembrie. Prima reuniune a Consiliului Permanent Comun NATO-Rusia.n Europa#. Totodat\. desf\[urat de c\tre Colegiul Ap\r\rii NATO de la Roma. :n Italia. inclusiv ini]iative de tipul PARP.795 pentru modificarea Hot\r=rii nr.n subordinea acestui minister a Regiei Autonome @Arsenalul Armatei#. la nivel de mini[tri ai ap\r\rii. efortul pentru lupta . Modificarea vizeaz\ func]ionarea .Rom=nia-NATO – 1997 N 179 2 decembrie.n vederea integr\rii . . biologice. • Parlamentul Rom=niei aprob\ Hor\r=rea nr. [i publicarea unei culegeri [tiin]ifice care s\ poat\ fi utilizat\.n mod practic.n extinderea securit\]ii [i preg\tirea Rom=niei pentru integrare euroatlantic\.mpotriva prolifer\rii armelor nucleare. implementarea PSE.110 privind organizarea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. ministrul Ap\r\rii Na]ionale eviden]iaz\ elementele de preg\tire ale Rom=niei – adoptate ca urmare a deciziilor Summitului de la Madrid – . care are . la Roma. cu exper]i NATO [i state partenere. 4 decembrie • Reunirea Consiliului Comun NATO-Rusia la nivelul [efilor de state majore. :n interven]ia sa.nscrise pe agenda de lucru probleme de interes general.19 privind desf\[urarea unui exerci]iu bilateral Rom=nia-SUA. precum [i necesitatea de a evita caracterul formal [i de a da un con]inut concret propunerilor de cooperare. at=t de Alian]a Nord-Atlantic\. Se desf\[oar\. ca urmare a reorganiz\rii Regiei Autonome @Grupul Industrial al Armatei#. Reuniunea Consiliului EAPC. c=t [i de statele partenere. situa]ia din Bosnia. hot\r=rea de participare la programele Comitetului Atlantic de Parteneriat.n NATO. accentueaz\ rolul cooper\rii regionale . 4-6 decembrie. la Bruxelles. precum> Parteneriatul pentru Pace Intensificat [i ac]iuni de cooperare. Exerci]iul bilateral rom=no-american @PHIBLEX ‘97# . are drept scop discutarea impactului Summit-ului de la Madrid asupra securit\]ii [i stabilit\]ii .n Europa. Guvernul aprob\ Hot\r=rea nr. chimice [i a mijloacelor de transport la ]int\. are loc seminarul [tiin]ific interna]ional cu tema> @Consecin]ele Summit-ului de la Madrid asupra securit\]ii [i stabilit\]ii .

STARLING< @OAK HILL# – comandant. Mini[trii de externe ai NATO semneaz\ protocoalele de aderare a celor trei ]\ri nominalizate la Madrid – Cehia.n Armata Rom=niei.ntreprinde o vizit\ . 10 decembrie. Dintre acestea. Pre[edintele Rom=niei.n Germania.nt=lniri cu omologul s\u Roman Herzog. Ordine Public\ [i Siguran]\ Na]ional\ a Camerei Deputa]ilor.n poligonul Babadag. comandorul H. Comisia de Ap\rare.L.nzestrarea. efectueaz\ antrenamente comune de preg\tire cu scafandrii [i infanteri[tii marini rom=ni. urm\rindu-se antrenarea trupelor pentru acordarea asisten]ei umanitare. efectueaz\ o vizit\ la Cartierul general NATO de la Mons. unde are . atragerea investi]iilor [i dezvoltarea schimburilor comerciale. Calendarul din anul 1998 prevede participarea Rom=niei la 27 de exerci]ii. 16-17 decembrie. Emil Constantinescu.nc\rc\turilor explozive.n Rom=nia la un schimb de experien]\ privind constituirea. executarea tragerilor .n poligon [i instruirea . unde are o . pe plaja Mamaia [i . 7-12 decembrie. Cel mai complex exerci]iu la care va participa armata rom=n\ va fi @STRONG RESOLVE ’98#.A.n condi]ii meteo [i de teren grele. urmeaz\ s\ se desf\[oare pe teritoriul ]\rii noastre.n anul 1998. dezbate programul de activit\]i privind cooperarea militar\ interna]ional\ . DURNAN). . 14-15 decembrie. se poart\ discu]ii viz=nd perfec]ionarea [i eficientizarea structurilor existente .n zona de responsabilitate a Marinei Militare rom=ne.n portul Constan]a. cu cancelarul Helmuth Kohl [i cu numero[i oameni de afaceri. Cu acest prilej. Activit\]ile se deruleaz\ .n tehnici de distrugere a minelor [i .n comun a scafandrilor . locotenent comandor M. doar @COOPERATIVE PARTNER ’98#. ambarca]i la bordul a dou\ nave (@SHREVEPORT# – comandant. pentru ca acestea s\ fie interoperabile cu for]ele similare din ]\rile NATO. Ungaria [i Polonia. 15-19 decembrie. organizarea.ntrebuin]are a for]ei de interven]ie rapid\. infanteri[ti ai marinei americane. Scopul vizitei este ob]inerea sprijinului pentru integrarea european\ [i euroatlantic\. sub pre[edin]ia lui Ioan Mircea Pa[cu. misiunile [i modul de .180 Rom=nia-NATO – 1997 N se desf\[oar\ . . :n cadrul acestui exerci]iu. preg\tirea [i executarea min\rilor [i demin\rilor . Pre[edintele Rom=niei . O delega]ie militar\ american\ particip\ . care implic\ ambele comandamente strategice ale Alian]ei. comandant suprem al for]elor aliate din Europa.ntredevere cu Wesley Clark. de tip naval.

Sunt abordate prezentul [i viitorul rela]iilor militare bilaterale. cu sesiuni la Bruxelles [i Bucure[ti< organizarea . f\cut\ .nt=lniri a Comitetului :ntrunit pentru Proliferare< sprijinirea realiz\rii Centrului de Coordonare a R\spunsurilor la Dezastru. care se desf\[oar\ p=n\ . 29 decembrie. :n declara]ia sa.n Rom=nia.Rom=nia-NATO – 1997 N 181 17 decembrie. Decembrie. inclusiv stadiul preg\tirii pentru organizarea unit\]ii mixte rom=nomaghiare de men]inere a p\cii. Este experimentat\ noua structur\ . 23 decembrie. ministru de Interne. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. ministru de stat. la Oradea. a Statului Major General.nt=lnirea ministerial\ a EAPC de la Bruxelles. a unei . consemneaz\ realizarea urm\toarelor activit\]i> finalizarea analizelor [i studiilor pe baza c\rora este elaborat\ prima Concep]ie de restructurare a For]elor Armatei Rom=ne. cu scopul de a dezvolta un parteneriat mai puternic [i opera]ional.n cadrul reuniunii. Are loc vizita de lucru . . Primul an. 1997 • :ncepe etapa a treia a procesului de restructurare [i modernizare a armatei rom=ne.nc=t s\ fie interoperabile cu cele similare din armatele euroatlantice. ca dimensiune semnificativ\ a stabilit\]ii [i securit\]ii . unit\]i [i forma]iuni din compunerea de pace a armatei< reorganizarea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale [i a Statului Major General. Adrian Severin. . denumit\ @Armata 2000#< promovarea c\tre CSAT a propunerilor de restructurare a unor mari unit\]i. ministru de stat. Adrian Severin. 20 decembrie. se refer\ la> conceptul de cooperare regional\. M\surile adoptate vizeaz\ reorganizarea .n Rom=nia. care se . Ministrul de stat.n compunere module (direc]ii) J1-J8.n anul 2000. particip\ la . ministrul Afacerilor Externe. ministru al Afacerilor Externe< Victor Babiuc.n sistem modular. integrat. care are .n anul 1998. a ministrului Ap\r\rii Patriei al Republicii Ungaria.nt=lne[te cu omologul s\u rom=n. Noile structuri organizatorice sunt concepute astfel .n Europa< Planul de Ac]iune EAPC 1998-2000. Consiliul EAPC aprob\ Planul de Ac]iune pe anii 19982000. Sunt desemna]i ca membri ai Guvernului> Andrei Ple[u. Unele structuri care nu se justificau . birouri [i compartimente independente.n cadrul Cartierului General NATO.n noua compunere de pace sunt desfiin]ate. Ministrul rom=n de Externe. György Kelety. precum [i sec]ii. Gavril Dejeu.[i anun]\ demisia din func]ie. face urm\toarele propuneri>crearea unui grup de lucru @Evaluarea financiar\ [i planificarea bugetului Ap\r\rii”. Totodat\. .

capabile s\ asigure o suprafa]\ de 2500-3000 km2.n sistem piramidal. Se lucreaz\ la dotarea unor centre de transmisiuni de sprijin [i a batalionului de transmisiuni. .182 Rom=nia-NATO – 1997 N organizatoric\ a brig\zii mecanizate din compunerea For]elor de Ac]iune .n curs echiparea a dou\ brig\zi apar]in=nd For]ei de Reac]ie Rapid\. pentru a participa la misiuni PfP (opera]ii . .n paralel cu asigurarea interoperabilit\]ii pentru unit\]ile nominalizate din cadrul For]ei de Reac]ie Rapid\ a Rom=niei. Principala preocupare este . • Demareaz\ programul pentru realizarea re]elelor de transmisiuni de tip Corp de Armat\ [i sunt .n cursul acestui an la 580 activit\]i NATO/PfP. Potrivit acestei concep]ii obiectivele moderniz\rii sistemului de management al resurselor umane sunt> reabilitarea carierei militare.n Armata Rom=niei. prin transformare [i comasare.n [coli de aplica]ie ale armelor. 1997-1999. • Armata Rom=niei particip\ .n anul 2000. .n sprijinul p\cii conduse de NATO .n Concep]ia privind managementul resurselor umane . definirea posturilor pe grade militare. ca modul [i sistem de gestiune a personalului. Se desf\[oar\ al doilea ciclu PARP.n Situa]ii de Criz\. Pe m\sura realiz\rii re]elei de transmisiuni permanente STAR se va dispune de terminale [i interfe]ele compatibile cu NATO. din care 18 au fost exerci]ii. Centrele de preg\tire [i perfec]ionare a preg\tirii cadrelor sunt reorganizate.NATO led PSOs). restructurarea acestora pe categorii de personal (raportul . cu extindere p=n\ . • Op]iunile privind modernizarea [i restructurarea institu]iei militare sunt cuprinse .ntre ofi]eri [i subofi]eri s\ tind\ c\tre valoarea 1/3)< accentuarea profesionaliz\rii personalului militar< reabilitarea statutului subofi]erului< folosirea unui sistem de recurtare [i selec]ie care s\ re]in\ condida]i ap]i pentru cariera militar\< reconversia profesional\ a personalului cu contract limitat [i a celui disponibilizat< implementarea unui sistem de gestiune informatizat\ a personalului. . document adoptat la sf=r[itul anului 1997.ndeplinirea celor 44 de obiective de interoperabilitate asumate. iar 3 au fost organizate pe teritoriul rom=nesc.

1998 .

n urma demisiei oficiale din Guvern a mini[trilor PD. .40 privind suportarea cheltuielilor ocazionate de preg\tirea [i participarea armatei Rom=niei la exerci]iul NATO @STRONG RESOLVE ‘98#. seminarul privind @Politicile de ap\rare [i doctrinele militare#. organizat sub egida OSCE.n structura [i activitatea for]elor armate ale statelor membre OSCE.7. Guvernul adopt\ Ordonan]a nr.n func]ie de vechime.l constituie realizarea unui schimb de opinii asupra evolu]iei doctrinelor militare [i a conceptelor referitoare la securitatea na]ional\. care prevede crearea cadrului legal pentru desf\[urarea reconversiei profesionale a personalului disponibilizat. . Se prev\d m\suri de protec]ie social\ a personalului militar [i civil. care se vor aplica . . Constantin Dudu-Ionescu preia conducerea MApN. la Bucure[ti. Obiectivul principal al reuniunii . Se desf\[oar\. a num\rului de func]ii .n anul 1995. 26-28 ianuarie.n contextul unor schimb\ri .n perioada restructur\rii marilor unit\]i. mari unit\]i. unit\]i [i subunit\]i [i diminuarea.n domeniu. Echipa de transmisioni[ti militari rom=ni particip\ cu mijloace tehnice moderne [i contribuie la solu]ionarea problemelor de interoperabilitate. 20-30 ianuarie. la Viena.17 aprilie. Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic (EAPC) public\ Planul de Ac]iune pentru 1998-2000. conferin]a principal\ de planificare a exerci]iului de interoperabilitate pentru sisteme de comunica]ii [i informatic\ @Combined Endeavor ’98#. la ini]iativa [i cu sprijinul financiar al Comandamentului Trupelor Americane dislocate . inclusiv a ministrului Ap\r\rii Na]ionale. Seria de exerci]ii @ Combined Endeavor# este lansat\ . 26 ianuarie. Guvernul aprob\ Ordonan]a de urgen]\ privind desfiin]area unor comandamente. Personalul militar [i civil disponibilizat ca urmare a restructur\rii beneficiaz\ de pl\]i compensatorii . 17 ianuarie. .Rom=nia-NATO – 1998 N 185 14 ianuarie.n acest fel. Are loc.n Europa. din [ase ]\ri membre NATO [i 22 de ]\ri partenere. 29 ianuarie. unit\]ilor [i forma]iunilor din compunerea MApN. Guvernul aprob\ Hot\r=rea nr. potrivit standardelor NATO. la care particip\ personalit\]i politice [i militare din statele membre NATO [i partenere. La aceast\ activitate particip\ 180 de speciali[ti din domeniul comunica]iilor [i informaticii. 11 februarie .

. Lopez.n perioada 1 martie . condus\ de amiral Joseph T. care a intrat .12) privind aprobarea particip\rii unor unit\]i [i subunit\]i din armatele altor state la aplica]ii. Se desf\[oar\ exerci]iul anual al NATO de gestionare a crizelor.n anul 1997. pe teritoriul na]ional.n cadrul armatelor rom=n\ [i belgian\. efectueaz\ o vizit\ .n 1995 [i . O delega]ie militar\.n Rom=nia.n urma Summit-ului organizat. program lansat . Particip\. 12-18 februarie. Guvernul aprob\ Hot\r=rea nr.n Rom=nia.n Bosnia-Her]egovina. 6-7 martie. condus\ de Jean-Pol Poncelet. 20 februarie. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale emite ordinul privind reorganizarea . comandantul [ef al AFSOUTH [i al For]elor Navale Americane din Europa. Programul vizitei cuprinde [i desf\[urarea unei mese rotunde cu tema> @Riscuri la adresa securit\]ii interna]ionale pe flancul de sud al NATO.70 privind suportarea cheltuielilor determinate de continuarea particip\rii Rom=niei la Misiunea ONU de observare din Angola (MONUA) . . Parlamentul Rom=niei adopt\ Hot\r=rea nr. pentru prima dat\.n sistem modulat a Statului Major al Trupelor de Uscat. 5 martie.n perioada martie-decembrie 1998. exerci]ii [i activit\]i de preg\tire . Pre[edintele Italiei.n iunie 1998.mbun\t\]it. [i ]\rile partenere. 18 februarie. O delega]ie militar\.n vigoare la 1 martie 1998.n programul de cooperare [i activit\]i comune ale NATO [i celor 27 de state partenere. Cooperarea Rom=nia-NATO pentru prevenirea acestor riscuri#.2 (vezi Anexa nr. la Madrid. NATO . 9-11 martie.186 Rom=nia-NATO – 1998 N 12 februarie. sub mandatul Consiliului de Securitate al ONU.[i anun]\ disponibilitatea de a organiza [i conduce o for]\ multina]ional\ . Convorbirile purtate la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale se axeaz\ pe trei teme majore> rela]iile bilaterale viz=nd problemele reformei [i managementul resurselor umane . :n cadrul convorbirilor cu omologul s\u rom=n sunt abordate probleme privind cooperarea bilateral\ [i modalit\]ile de extindere [i integrare euroatlantic\. efectueaz\ o vizit\ . precum [i ale .n Rom=nia. Activitatea este inclus\ .20 octombrie 1998. . 24 februarie.n comun cu unit\]i [i subunit\]i ale armatei Rom=niei. Oscar Luigi Scalfaro. face o vizit\ oficial\ . . dup\ expirarea mandatului SFOR. ministrul Ap\r\rii Na]ionale al Belgiei.

[i cea din Kosovo. Lituania. Fran]a. Fyrom. . Reprezentan]a Militar\ a SMG are un num\r de doi exper]i militari . . Portugalia [i Spania – exerci]ii . Misiunea Permanent\ a Rom=niei la NATO se deschide oficial. Grecia. 10 salaria]i civili. Ungaria.ntre NATO [i ]\rile partenere etc. . 9-21 martie. organizat de dou\ comandamente majore NATO> SACEUR [i SACLANT. iar SUA. Canada. 164 ofi]eri.n timpul stabilit< instruirea unui num\r maxim de comandamente [i factori de r\spundere din cadrul NATO.n limitele articolului 5 (ap\rare colectiv\).n Norvegia – exerci]ii . infrastructur\ [i logistic\< managementul crizelor etc.n compunerea sa [apte consilieri militari/civili a c\ror sfer\ de activitate acoper\ . care se organizeaz\ o dat\ la trei ani.n sud-estul Oceanului Atlantic. vestul Mediteranei. 86 mai[tri militari. Participarea rom=neasc\ la aceast\ aplica]ie. Slovenia. Danemarca [i Luxemburg . Bruxelles.n @Criza de Sud#. Spania. .n ambele @crize#.nzestrare. Rom=nia [i Bulgaria . Norvegia. Ambasadorul Laz\r Com\nescu prezint\ scrisorile de acreditare.n @Criza de Nord#. simultane. 198 militari cu contract [i solda]i. Exerci]iul multina]ional NATO @Strong Resolve ‘98# se desf\[oar\ . Sunt angajate for]e din ]\rile membre NATO [i pentru prima dat\. este cu efective ce se ridic\ la 508 oameni din cele trei categorii de for]e (o premier\ .n sprijinul p\cii. dep\[ind limitele zonei de responsabilitate a unui comandament principal< verificarea [i dezvoltarea conceptului CJTF< promovarea interoperabilit\]ii .ntregului spectru de misiuni.n general. Portugalia. Germania.n Biroul Reprezentan]i Militari Rom=ni de pe l=ng\ PCC. utiliz=nd resursele celor dou\ comandamente principale [i ale ]\rilor partenere. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale emite ordinul prin care aprob\ Protocolul privind func]ionarea Sec]iunii Militare din cadrul Misiunii Rom=niei la NATO. . Suedia. Polonia. din locul de dispunere la pace . lu=nd . Alian]a dore[te s\ verifice capacitatea sa de a aborda crize multiple. 13 martie. Italia [i Olanda. 47 subofi]eri. Prin acest exerci]iu. Anglia. partenere> Belgia.n considera]ie aplicarea .Rom=nia-NATO – 1998 N 187 industriilor de ap\rare din cele dou\ ]\ri< subiectul NATO< situa]ia din zona Balcanilor. @Strong Resolve ‘98# este un exerci]iu cu participarea unor for]e multina]ionale interarme. aeriene [i navale ale NATO [i ale ]\rilor partenere.n special. Republica Ceh\. care are . Obiectivele principale ale exerci]iului sunt urm\toarele> dislocarea for]elor terestre.n principal urm\toarele domenii> aspectele politicomilitare ale PfP [i PARP< politica de ap\rare< planificarea ap\r\rii< . .n zona crizei.n zone geografice separate.n r=ndul partenerilor)> trei generali [i amirali. Turcia. .

.n Balcani ci.ntre Guvernul Rom=niei [i Guvernul Republicii Ungare privind .n fruntea unei delega]ii militare.n func]ie de deciziile membrilor acesteia. 24 martie. .(2) din Constitu]ia Rom=niei. la Ankara.nfiin]area Batalionului mixt de men]inerea a p\cii. Are loc. ]ara noastr\ fiind un model . reuniunea la nivel de exper]i. Constantin Dudu Ionescu. prezint\ participan]ilor @Planul SUA de ac]iune . 18-19 martie.n Ungaria. Cehia [i Elve]ia opteaz\ pentru statutul de observatori.n Balcani.n scopul analiz\rii [i stabilirii unor m\suri privind constituirea unei For]e Multina]ionale de Pace . propus de pre[edintele Bill Clinton. Reuniunea Ini]iativei }\rilor CentralEuropene privind Cooperarea .n sud-estul Europei#. 19-20 martie. efectueaz\ o vizit\ . deschis\ particip\rii tuturor armatelor ]\rilor din regiune. Se stabile[te c\ aceast\ for]\. .n [edin]\ comun\.n Domeniul Men]inerii P\cii (CENCOOP). Strobe Talbott.n vederea extinderii Alian]ei Nord-Atlantice.n alte opera]iuni de prevenire a conflictelor sau de men]inere a p\cii sub comand\ NATO sau UEO. 19 martie. . Adjunctul secretarului de stat al SUA. Bulgaria. poate fi utilizat\ nu numai .13). . a rezolv\rii problemelor teritoriale cu vecinii [i particip\rii cu trupe oriunde a fost nevoie pentru men]inerea p\cii.n special#. Hot\r=rea nr. . Ungariei. Manifestarea reune[te delega]ii militare din Albania.n privin]a politicii externe. la Viena. FYROM. Parlamentul Rom=niei adopt\. diplomatic.n BosniaHer]egovina (vezi Anexa nr.188 Rom=nia-NATO – 1998 N 16-18 martie. Are loc. oaspetele american conchide c\ @u[a NATO r\m=ne deschis\. militar [i de securitate. prilej cu care este semnat Acordul . Slovaciei [i Sloveniei semneaz\ Scrisoarea de inten]ie privind participarea CENCOOP. politic. Mini[trii ap\r\rii ai Austriei. cu respectarea prevederilor art. Rom=nia [i Turcia. Exprim=ndu-[i satisfac]ia [i optimismul fa]\ de progresele realizate de Rom=nia. Ini]iativa CENCOOP . .74 alin. aflat . [i .n domeniile economic. desf\[urate sub egida ONU sau OSCE.n general.mbun\t\]e[te capabilit\]ile na]iunilor semnatare de a r\spunde mai eficient la apelurile pentru men]inerea p\cii [i intensific\rii cooper\rii regionale.5 privind aprobarea supliment\rii efectivelor batalionului de infanterie din cadrul Rezervei Strategice pentru For]a de Stabilizare (SFOR) . Totodat\. roste[te un discurs la Universitatea din Bucure[ti. precum [i observatori din Slovenia [i Statele Unite ale Americii. Rom=niei. iar pentru Rom=nia.n care precizeaz\ c\ Administra]ia american\ ac]ioneaz\ . Ministrul ap\r\rii na]ionale. .

l semneaz\ cu o ]ar\ din centrul [i din sud-estul Europei. comandantul SACEUR. Statele Unite ale Americii.n colaborare cu Direc]ia . Vizit\ de lucru .n SUA.Rom=nia-NATO – 1998 N 189 24-31 martie. 1-2 aprilie.n stabilitatea [i bun\starea . la care particip\ [i un deta[ament rom=nesc format din 64 de militari. Este abordat\ [i tema l\rgirii Alian]ei Nord-Atlantice [i [ansele de integrare ale Rom=niei.for]\ multina]ional\ care cuprinde aproximativ 5 000 de militari din [ase state> Italia. Cursul NATO de orientare pentru ofi]erii de stat major (NSOOC). 25 martie .n vedere.ntregii regiuni# – remarc\ secretarul general al NATO. Prin acest exerci]iu.n mas\. Exerci]iul face parte dintr-un program cu caracter permanent. subliniindu-se c\ politica @u[ilor deschise# ale Alian]ei Nord-Atlantice este singura op]iune avut\ . se urm\re[te realizarea interoperabilit\]ii .7 aprilie. comandatul for]ei SFOR din Bosnia. demisia din func]ie [i. primul de acest tip pe care SUA . Se desf\[oar\. @Rom=nia are de jucat un rol important . :nt=lnirile [i discu]iile cu . William Cohen.n Balcani [i . La tragerile demonstrative asist\ generalul Wesley Clark.n prezent.n cadrul unui discurs televizat.ntre unit\]ile militare ale celor [ase ]\ri participante.n aceast\ ]ar\. la Bucure[ti.n zona M\rii Negre. Turcia. precum [i disponibilitatea SUA de a sprijini efortul rom=nesc de integrare . din cea de primar general al Capitalei. Premierul Victor Ciorbea anun]\. .n Europa Central\. Discu]iile purtate cu oficialit\]ile rom=ne vizeaz\ rela]iile bilaterale Rom=nia-NATO. Cu prilejul acestei vizite se semneaz\ Acordul de neproliferare a armamentelor de distrugere . totodat\. (Observatorul Militar. Polonia [i Rom=nia. cel mai mare organizat de NATO . [i alte personalit\]i politice [i militare. dar este preocupant\ situa]ia politic\ din regiune. Se desf\[oar\ . organizat . aspecte militare ale Parteneriatului Strategic Rom=no-American [i probleme ale securit\]ii [i cooper\rii regionale . generalul Erick Shinseki. 7-13 aprilie 1998) 14-17 aprilie.n Rom=nia a secretarului general al NATO. la invita]ia secretarului american al ap\r\rii.n Bosnia-Her]egovina exerci]iul militar @DYNAMIC RESPONSE ‘98#. din 1995 p=n\ .nalte personalit\]i militare [i civile din Departamentul Ap\r\rii al SUA relev\ stadiul [i perspectivele cooper\rii militare bilaterale dintre armatele celor dou\ ]\ri. Interimatul este asigurat de Gavril Dejeu. conceput [i derulat de NATO pentru preg\tirea Rezervei Strategice . Ministrul Ap\r\rii Na]ionale efectueaz\ o vizit\ . 30 martie. Javier Solana.n structurile euroatlantice. Olanda. .

.ntreprinde o vizit\ oficial\ . Rom=nia.. La Ministerul Ap\r\rii Na]ionale revine ca ministru de stat. 15 aprilie. Obiectivul cursului este familiarizarea cursan]ilor cu scopurile politice [i militare pe care [i le propune Alian]a. Are loc. Grecia. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. 16-17 aprilie. ministrul Ap\r\rii norvegian declar\> @Rom=nia are o participare important\ la activit\]ile desf\[urate .190 Rom=nia-NATO – 1998 N Planificare Strategic\ [i Controlul Armamentelor din SMG. 27-28 aprilie. Dag Jostein Fjaervoll. Are loc. Cu acest prilej cei trei pre[edin]i ai statelor participante semneaz\ un acord pentru combaterea crimei organizate [i a terorismului.n problemele ce privesc securitatea [i ap\rarea [i exploreaz\ noi posibilit\]i pentru dezvoltarea . ca [i cu ineditele provoc\ri pe care evolu]iile sf=r[itului de mileniu le pun .n prevenirea conflictelor [i .. Victor Babiuc. convenindu-se ca numele acesteia s\ fie @For]a Multina]ional\ de Pace din Sud-Estul Europei#.n alte opera]iuni de sprijinire a p\cii sub mandat ONU sau OSCE conduse de NATO sau de UEO. a cooper\rii dintre Rom=nia [i Norvegia. dorin]a Rom=niei de a intra .nt=lnirea la v=rf . 17 aprilie. la Antalya (Turcia). (Observatorul Militar. Parlamentul Rom=niei investe[te noul guvern. care asigur\ [i rela]ia cu Parlamentul. . 28 aprilie. Pe timpul convorbirilor. Italia [i SUA sunt prezente la aceast\ reuniune ca observatori.š Norvegia ..n acest fel. runda a doua a Dialogului individual .š#.n continuare. . Radu Vasile este desemnat prim-ministru al Guvernului.n cadrul Parteneriatului pentru Pace. Ministrul norvegian al Ap\r\rii. de National University din SUA. Are loc. ]ara dumneavoastr\ . f\r\ limit\ri geografice. La .ndrept=ndu-se spre ob]inerea statutului de membru cu drepturi depline al NATO Š.ntre Bulgaria.[i exprim\ hot\r=rea de a constitui o for]\ militar\ comun\.4 mai 1998 [i 5-18 mai 1998) 29 aprilie.ncheierea vizitei. Ea va putea fi angajat\ . la Bruxelles. }\rile participante . .n NATO Š. Fosta Republic\ Iugoslav\ a Macedoniei. a doua Reuniune la nivel de exper]i la care particip\ ]\rile NATO/PfP din regiunea balcanic\> Albania.n fa]a acestei organiza]ii politico-militare. la Bucure[ti. Rom=nia [i Turcia. cu terminologia [i conceptele doctrinare utilizate de NATO.n Rom=nia.n]elege. care are o structur\ format\ din 19 posturi ministeriale. cei doi mini[tri ai ap\r\rii examineaz\ rela]iile de colaborare . 15-16 aprilie. Turcia. Bulgaria. realmente.

n Belgia. la [edin]a de lucru cu [efii statelor majore generale ale ]\rilor membre NATO [i partenere [i la Conferin]a anual\ a SHAPEX’ 98. prezint\ membrilor Consiliului Nord-Atlantic argumente pentru sus]inerea integr\rii Rom=niei . • O delega]ie militar\. de nivel batalion. la cooperarea militar\ regional\ [i interna]ional\ . La exerci]iu particip\ circa 700 de militari din 19 state (nou\ membre NATO [i 10 partenere). [i celulele na]ionale de r\spuns. Scopul acestui exerci]iu este de a antrena statele majore. particip\ la Reuniunea [efilor ap\r\rii ai EAPC. de nivel brigad\ multina]ional\.n Rom=nia. . s\ se constituie o subunitate . condus de LANDCENT.n contextul c\rora partea rom=n\ propune ca. la restructurarea [i conversia industriei rom=ne[ti de ap\rare.n frunte cu ministrul federal al Ap\r\rii al Republicii Austria. :n acest context. desf\[urate din 1995. Secretarul de stat [i [ef al Statului Major General.n scopul ad=ncirii cooper\rii bilaterale. cu participarea unor exper]i din ]\rile membre NATO [i din statele partenere. . . la Bruxelles [i Mons.n care Armata Rom=niei r\spunde la solicit\rile EAPC privind participarea . conform Acordului-Cadru . cu tema @Aspecte practice ale controlului civil asupra for]elor armate#.n sprijinul p\cii. generalul de divizie Constantin Degeratu.n Ungaria. cu ocazia unui exerci]iu multina]ional de tip NATO/PfP. sunt abordate subiecte referitoare la strategia na]ional\ post-Madrid privind integrarea . Pe timpul convorbirilor oficiale purtate. 30 aprilie. reprezentat\ de mini[trii Ap\r\rii [i de Externe. 5-9 mai. la modul prin care este asigurat controlul civil democratic asupra for]elor armate. Se aprob\ Hot\r=rea Guvernului nr. Se desf\[oar\.n cadrul structurilor de for]e multina]ionale. constituite sub egida NATO. 4-17 mai.n NATO. care se desf\[oar\ . problemele abordate se concentreaz\ asupra a dou\ domenii principale> rela]iile militare bilaterale [i multilaterale .n 1999. . Partea rom=n\.n aplicarea procedurilor standard de operare specifice misiunilor . .ntreprinde o vizit\ .n NATO. este prezentat modul . .n formula @16¡1#.Rom=nia-NATO – 1998 N 191 Rom=nia-NATO .237 privind organizarea reuniunii Comitetului Director Politico-Militar al NATO.n materie de securitate. la exerci]ii [i misiuni comune. Werner Fasslabed.ntre ministerele ap\r\rii ale Rom=niei [i Austriei. exerci]iul multina]ional NATO/PfP @COOPERATIVE LANTERN ‘98#. Cu acest prilej.ncheiat . 6-8 mai.

• Are loc sesiunea de prim\var\ a EAPC. 18-22 mai. cooperarea [i coordonarea .n gestionarea crizelor interna]ionale. transparen]a actelor juridice militare. Subiectele . Reuniunea dezbate problematica referitoare la planificarea structurii personalului civil [i militar care lucreaz\ . . la Bucure[ti.n forma EAPC/PfP. . Prezent la manifestare.mpreun\ cu redac]ia publica]iilor @NATO’s Sixteen Nations and Partners for Peace# organizeaz\. 11-13 mai. cu privire la adaptarea intern\ a NATO< noile concepte opera]ionale experimentale sau folosite curent de NATO. cu tema @Aspecte practice ale controlului civil al for]elor armate#.n care se ac]ioneaz\ pentru implementarea hot\r=rilor luate . participarea militarilor rom=ni la misiuni multina]ionale de men]inere a p\cii. precum [i exper]i din 29 de ]\ri membre [i partenere ale Alian]ei. La aceast\ reuniune de lucru particip\ membri ai staff-ului NATO [i ai altor organisme interna]ionale.nf\]i[eaz\ evolu]ia rela]iilor Rom=niei cu Alian]a.ncheiatul exerci]iu @Strong Resolve’98#. Sergio Balanzino. Partea austriac\ propune ca . Centrul Interna]ional pentru Seminarii [i Simpozioane . Sub patronajul Organiza]iei Atlanticului de Nord. seminarul regional PfP @Danube 1/98#.192 Rom=nia-NATO – 1998 N mixt\ rom=no-austriac\ de nivel companie. care .n reprezentarea diplomatic\. lucr\rile Reuniunii Comitetului Politico-Militar al NATO. sub . secretar general adjunct al NATO subliniaz\ faptul c\ Rom=nia este perceput\ ca un partener serios [i credibil al Alian]ei NordAtlantice. la Bruxelles.n [edin]\ de lucru cu [efii statelor majore generale ale ]\rilor membre NATO [i partenere. {eful Statului Major General rom=n prezint\ experien]a acumulat\ de armata rom=n\ pe timpul particip\rii la recent . la Bucure[ti. rela]iile dintre sistemele juridice civile [i militare. cu accent pe conceptul CJTF. primul Congres [i expozi]ia interna]ional\ @NATO .n octombrie sau noiembrie 1998 s\ fie semnat proiectul unui memorandum al parteneriatului CENCOOP. Are loc. sub deviza @Rom=niaNATO> Alia]i pentru viitor#. Rom=nia prezint\ un stand expozi]ional propriu.n secolul XXI#. doctrina practic\ a r\spunsului la criz\. eforturile de modernizare a for]elor armate rom=ne [i de realizare a interoperabilit\]ii cu for]ele NATO. coordonarea rela]iilor civili-militari .n cadrul NATO. aspecte ale sistemului militar juridic .ntre agen]ii.n decembrie 1997.nscrise pe agenda de lucru sunt> statutul EAPC< modul . Se desf\[oar\. 7-8 mai. activit\]ile din Programul Parteneriatului pentru Pace.

8-9 iunie.ncrederii [i prevenirii conflictelor . al\turi de plutoane din Statele Unite ale Americii.n Danemarca. Ucraina. Andrei Ple[u. Bulgaria. Serviciul pentru Consultan]\ [i Management al Ap\r\rii din cadrul armatei britanice desf\[oar\. . ministrul Ap\r\rii Na]ionale. 7-8 iunie. 29 mai • Ministrul rom=n de Externe. .7 milioane USD. exerci]iul NATO/PfP @COOPERATIVE OSPREY ‘98#. sub egida EAPC. Sunt prezen]i 75 de reprezentan]i militari [i civili din ]\rile membre [i partenere NATO. Recomand\rile incluse . Olanda.Rom=nia-NATO – 1998 N 193 egida NATO. Kazakhstan. Kirghistan. Parlamentul Rom=niei aprob\ Legea nr. Canada [i Republica Moldova. Se desf\[oar\.n compania a 3-a (purpurie).nt=lnirea mini[trilor de externe ai EAPC. la Luxemburg. Ministrul de stat.7 miliarde lei.n colaborare cu Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. Victor Babiuc. Albania. comanda [i controlul logistic. Ideile prezentate de reprezentantul rom=n vizeaz\> hot\r=rea Rom=niei de a contribui la realizarea . Estonia. Polonia.04% din PIB. studiul cu tema @Elaborarea politicii de securitate na]ional\#. particip\ la . :n baza Programului de Asisten]\ acordat de Regatul Unit al Marii Britanii. procesul de planificare a exerci]iilor PfP.n special. Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a M\surilor . Lituania.109 a bugetului de stat pe anul 1998. Principalele teme dezb\tute se refer\. Republica Moldova. cu aproximativ 1 600 efective militari [i o tehnic\ de lupt\ diversificat\. Uzbekistan). la standardele NATO privind cunoa[terea limbilor str\ine. 3 iunie. Canada. Georgia.ncadra]i . Particip\ 16 state (SUA. efectueaz\ o vizit\ . la Bucure[ti. • Se .mpotriva Dezastrelor (EADRCC) la NATO. care prevede pentru bugetul ap\r\rii suma de 7876.nfiin]eaz\. la invita]ia omologului s\u Hans Haekkerup. a Centrului Regional pentru Lupt\ .n zon\.n spa]iul euroatlantic.n studiu de c\tre exper]ii britanici vizeaz\> restructurarea strategiei de securitate na]ional\. precum [i din ]\rile partenere ale dialogului mediteranean. ca element esen]ial de construire a . la Bruxelles. sub egida SECI< emergen]a unei @culturi comunitare# a militarilor. Mai.ncrederii .mpotriva Corup]iei [i a Crimei Organizate. ceea ce reprezint\ 2. Militarii rom=ni sunt . doctrina [i procedurile logistice pentru anul 1998. reforma comunit\]ii de informa]ii etc. rela]ia dintre politica de ap\rare [i mecanismul decizional la nivel strategic. . la Camp Lejeune (SUA). echivalentul a 971. Rom=nia. crearea. Letonia.

Ucraina [i Statele Unite ale Americii. Italia. semnatare ale Parteneriatului pentru Pace.nfiin]are. Turcia.n probleme de cooperare militar\. . la Bucure[ti. unde vor fi preg\ti]i cursan]i civili [i militari din ]\rile central [i sud-est europene.naintat\ propunerea de . Este aprobat\ de c\tre Parlamentul Rom=niei Hot\r=rea nr.nscrise subiecte precum> componenta militar\ a Parteneriatului Strategic Rom=nia-SUA< proiecte majore ale procesului de reform\. Grecia. care vor lucra al\turi de [ase ofi]eri ai Alian]ei specializa]i . Georgia.n Rom=nia. Germania.n sud-estul Europei.18 (vezi Anexa nr. Alocu]iunea ministrului rom=n evalueaz\ participarea ]\rii noastre la Parteneriatul pentru Pace [i contribu]ia activ\ a acesteia la cooperarea regional\ . Se desf\[oar\. 14-27 iunie. Programul demnitarului rom=n cuprinde. Fran]a.n formula @16¡1#.n afara convorbirilor cu omologul s\u danez. inclusiv Rom=nia. la AFSOUTH. 12 iunie • Ministrul Ap\r\rii Na]ionale particip\. Este . 15-17 iunie.194 Rom=nia-NATO – 1998 N ministrul Ap\r\rii al Regatului Danemarcei. . la Bruxelles. desf\[urat\ . la Reuniunea EAPC. primul Element de Parteneriat (PSE). Olanda. . Se desf\[oar\.nt=lnire cu membrii Grupului de Studii Strategice [i o vizit\ la Comandamentul SHIRBRIG unde semneaz\ Scrisoarea de Inten]ie privind participarea Rom=niei la SHIRBRIG [i Memorandumul de :n]elegere privind Comitetul Director. . 10 iunie.14) privind participarea Rom=niei la Grupul Interna]ional de Poli]ie (IPTF) din Bosnia-Her]egovina [i la aranjamentele @Stand-by#/ONU. a Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Ap\rare. • Este inaugurat. ce a fost activat la data de 1 iunie 1998. Reuniunea Grupului Bilateral de Lucru Rom=nia-SUA. Spania. inclusiv Rom=nia. La conducere se afl\ ofi]eri din ]\rile partenere NATO. Pe agenda de lucru sunt . exerci]iul maritim multina]ional @COOPERATIVE PARTNER’98. la Bruxelles. Rom=nia. restructurarea [i modernizarea Armatei Rom=niei< analiza modului de utilizare a fondurilor puse la dispozi]ie de c\tre partea american\ prin @Ini]iativa de la Var[ovia#< organizarea [i preg\tirea efectivelor din cadrul For]ei de Reac]ie Rapid\< managementul resurselor de ap\rare.n portul Constan]a [i apele interna]ionale ale M\rii Negre. o . Scopul exerci]iului este realizarea interoperabilit\]ii dintre for]ele NATO [i ]\rile partenere privind conceptele doctrinare [i aplicative ale opera]iilor de men]inere a p\cii. Particip\ peste 3 500 militari din ]\ri membre NATO [i partenere> Bulgaria.

n Republica Bosnia-Her]egovina (IFOR). Partea american\ .n Rom=nia. José Veiga Simao.[i re. Cei doi discut\ despre situa]ia din Kosovo [i despre dorin]a Rom=niei de a adera la NATO. s\ fie f\cut un anun] de mare importan]\ pentru Rom=nia. la invita]ia omologului s\u.Rom=nia-NATO – 1998 N 195 16 iunie. precum [i perspectiva l\rgirii NATO. se afl\ evaluarea modalit\]ilor de extindere [i intensificare a cooper\rii militare bilaterale rom=no-portugheze. ministrul Afacerilor Externe al Republicii Italiene. 18 iunie. de guverne. la Viena. Aceasta nu s-ar cuveni doar meritelor incontestabile ale ]\rii dumnea- . Lamberto Dini. asistent al secretarului ap\r\rii al SUA. 23 iunie. a Rom=niei la For]a interna]ional\ de men]inere a p\cii . de situa]ia din Kosovo [i alte probleme de interes pentru Alian]\.n structurile europene [i euroatlantice. de la Washington.ntreprinde o vizit\ . invita]ia s\ adere la NATO. oameni politici. reprezentan]i ai conducerii NATO. Iunie.n continuare. . prin desf\[urarea unui grup de 10 poli]i[ti la For]a Interna]ional\ de Poli]ie (IPTF) din cadrul Misiunii ONU din BosniaHer]egovina (UNMIBH). 6-7 iulie. Are loc. Lamberto Dini d\ asigur\ri privind sprijinul Italiei pentru aderarea Rom=niei la NATO. mini[tri ai ap\r\rii. . efectueaz\ o vizit\ . al XV-lea seminar interna]ional NATO privind luarea deciziilor politico-militare.nnoie[te asigur\rile . Ministrul Ap\r\rii Portugaliei. Ministrul italian de Externe se . Rom=nia debuteaz\ [i . de reorganizarea NATO.21 privind participarea. la care particip\ [i o delega]ie de demnitari militari [i civili rom=ni. :n cadrul convorbirilor sunt analizate stadiul [i perspectivele rela]iilor politico-diplomatice bilaterale [i sunt studiate noi modalit\]i [i forme prin care autorit\]ile italiene pot sprijini integrarea Rom=niei .n privin]a sus]inerii politicii @u[ilor deschise#.nt=lne[te cu pre[edin]ii celor dou\ camere ale Parlamentului Rom=niei [i cu premierul rom=n. Pe agenda convorbirilor oficiale. purtate cu omolgul rom=n. :naltul demnitar portughez reafirm\ sprijinul pe care Portugalia continu\ s\-l acorde Rom=niei .n Rom=nia. mini[tri de externe.n participarea cu ofi]eri de poli]ie civil\ la opera]iuni de men]inere a p\cii. de afaceri care discut\ chestiuni legate de securitate. Sunt prezen]i [efi de state. Ministrul rom=n al Afacerilor Externe prime[te vizita lui Frank Kramer. 30 iunie .n demersul de aderare la Alian]\ Nord-Atlantic\> @Avem marea dorin]\ [i speran]\ ca la viitoarea reuniune la v=rf. Parlamentul Rom=niei aprob\ Hot\r=rea nr.1 iulie.

n condi]iile . seminarul interna]ional @Surse de insecuritate .naltul demnitar american afirm\ c\ NATO s-a adaptat cel mai bine contextului interna]ional. 14-20 iulie 1998) 9-11 iulie. Institutul Na]ional pentru Studii Strategice – Statele Unite ale Americii [i Centrul de Pres\ [i Informa]ii NATO-Bruxelles. ministrul Ap\r\rii Na]ionale al Canadei. ci [i faptului c\. Clark.n Rom=nia. iar structurile comandamentelor au fost deschise pentru a le face accesibile ]\rilor din cadrul PfP.n Aula Ministerului Ap\r\rii Na]ionale.ndreapt\ spre Rom=nia [i care trebuie s\ proiecteze stabilitate . Clark – care se .ntr-un timp foarte scurt. 10-12 iulie. teme care au stat . riscurile de poluare a mediului. demonstr=ndu-[i durabilitatea .n aten]ia participan]ilor.196 Rom=nia-NATO – 1998 N voastr\. Are loc. Ministrul canadian al Ap\r\rii poart\ convorbiri oficiale cu omologul rom=n.n aceast\ organiza]ie. Amenin]\rile neconven]ionale la adresa securit\]ii [i stabilit\]ii. Rom=nia ar putea contribui mai substan]ial la stabilitatea Europei [i a lumii. . Riscuri [i conflicte”. deciziile se iau . precum [i contrabanda.ntreg spectru de probleme [i sectoare ce pot face obiectul acestei conlucr\ri> de la acordarea asisten]ei .K.n care conexiunea euroatlantic\ era cea care putea garanta securitatea colectiv\. Generalul Wesley K. (Observatorul Militar. O delega]ie militar\ canadian\ condus\ de Arthur Eggleton.ntrevederi cu pre[edintele Rom=niei. K. ministrul Ap\r\rii Na]ionale [i [eful Statului Major General. Rom=nia va fi privit\ . ca [i alte forme de agresiune sunt.n afara grani]elor statelor membre. @NATO este o organiza]ie deschis\ – subliniaz\ generalul W. de asemenea. efectueaz\ o vizit\ . Alian]a Nord-Atlantic\ asigur\ cadrul ap\r\rii colective [i are posibilitatea de a executa opera]iuni . comandantul suprem al For]elor NATO din Europa. organizat de Departamentul pentru Politica de Ap\rare prin Institutul pentru Studii Politice de Ap\rare [i Istorie Militar\. Programul vizitei include o serie de . odat\ integrat\ .n ce mai str=nse [i mai profunde”. Generalul W.n ce prive[te . la Bucure[ti.n Europa c\tre Est [i Sud#. ministrul de Externe. Cu prilejul unei expuneri ]inut\ . (Observatorul Militar. Rom=nia este o valoare care trebuie ad\ugat\ Alian]ei noastre”. 7-13 iulie 1998 [i 14-20 iulie 1998) 7 iulie. afirm=nd totodat\ c\ nu a fost luat\ nici o decizie politic\ privind o nou\ extindere a NATO> @indiferent de deciziile luate. manifest=ndu-[i interesul pentru un .[i exprim\ aprecierea pentru competen]a profesional\ dovedit\ de militarii rom=ni participan]i la for]a de stabilizare a NATO din Bosnia.n continuare ca o ]ar\ cheie pentru NATO [i un partener cu care vom avea rela]ii din ce . viziteaz\ Rom=nia. Clark .n Balcani. crima organizat\.

. 24 iulie. .n SUA la invita]ia omologului s\u. 17-24 iulie. Bill Clinton. Delega]ia Institutului pentru Managementul Resurselor de Ap\rare de la Monterey. Cei doi pre[edin]i abordeaz\ problema extinderii NATO [i a dezvolt\rii parteneriatului strategic dintre cele dou\ state. efectueaz\ o vizit\ . 29 iulie. Dialogul se concentreaz\ . 14-20 iulie 1998) 14-21 iulie. misiuni de impunere a interdic]iei de zbor .n cooperarea dintre Rom=nia [i Alian]\. Speciali[tii americani analizeaz\. precum [i a .Rom=nia-NATO – 1998 N 197 perfec]ionarea .n demin\ri [i distrugerea minelor antipersonal. Este subliniat\ contribu]ia Rom=niei la promovarea stabilit\]ii [i securit\]ii .n Rom=nia. Emil Constantinescu. 27-31 iulie. precum [i elementele cheie ale strategiei na]ionale.n cadrul c\reia au fost discutate probleme relative la noul concept privind managementul resurselor umane . Sunt analizate [i dezvoltate noi modalit\]i de concretizare a sprijinului acordat de ]\rile membre NATO pentru preg\tirea Rom=niei . Se desf\[oar\. post-Luxemburg.ntre industriile noastre de ap\rare. Oaspetele canadian afirm\ c\ Rom=nia @ merit\.n cadrul dialogului individual intensificat Rom=nia-NATO.n format @1¡1# cu echipa Secretariatului Interna]ional NATO. a Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Ap\rare.nfiin]\rii.n contextul opera]iunilor de sprijin al p\cii. la Bruxelles.mpreun\ cu exper]ii rom=ni. posibilitatea . . p=n\ la activit\]i de instruire . .n Alian]a Nord-Atlantic\.n armata Rom=niei. al\turi de [ase ]\ri membre NATO [i [apte ]\ri membre PfP.nso]it de o delega]ie de demnitari militari [i civili. trebuie. . efectueaz\ o vizit\ oficial\ . la Bruxelles.n comun [i la o cooperare . reuniunea la nivel de exper]i . Pentru prima dat\. cu prima ocazie membr\ deplin\ a NATO. politice [i militare. [i noi dorim s\ devin\.nregistrate . California. (Observatorul Militar. 23-26 iulie. Pre[edintele Rom=niei. prima rund\ a Dialogului Individual Intensificat .n Europa Central\ [i de Sud-Est. Canada [i ministrul canadian al Ap\r\rii Na]ionale vor continua s\ lucreze pentru atingerea acestui scop”. {edin]a CSAT dezbate @Strategia de securitate na]ional\ a Rom=niei# prin prisma evolu]iilor post-Madrid. Rom=nia particip\ la exerci]iul @COOPERATIVE KEY ’98# (Turcia).n vederea integr\rii . Se prezint\ o evaluare a perspectivelor politice [i economice. sunt aplicate.n jurul evolu]iilor semnificative . Se desf\[oar\. de aderare la NATO.n Rom=nia.n regiunea sudic\ a continentului european.

religioase [i culturale a rom=nilor din afara grani]elor ]\rii. care stabile[te volumul. Pe baza lui se elaboreaz\ documentul Principii [i norme de definire a func]iilor. pe corpuri [i grade militare. 8 septembrie • Parlamentul Rom=niei aprob\ Hot\r=rea nr. • Ministrul Ap\r\rii Na]ionale emite ordinul privind reorganizarea . protejarea [i promovarea intereselor ]\rii noastre . care s\ asigure> raportul ofi]eri/subofi]eri c\tre valoarea 1/3< ponderea ofi]erilor cu grade de sublocotenent .n lume. Scopul principal al reuniunii este cunoa[terea reciproc\ [i continuarea demersurilor . Guvernul va elabora @Cartea Alb\ a securit\]ii na]ionale#. Pe baza acestei strategii.n comun cu unit\]i (subunit\]i) ale armatei Rom=niei.n concordan]\ cu obiectivele [i interesele fundamentale de securitate [i ap\rare. la care particip\ 22 de reprezentan]i din 18 ]\ri. contureaz\ noua concep]ie privind planificarea multina]ional\ a ap\r\rii. 8-11 septembrie. men]inerea identit\]ii etnice. exerci]ii [i activit\]i de preg\tire .n sistem modulat a statelor majore ale Marinei Militare [i al Avia]iei [i Ap\r\rii Antiaeriene. care corespunde progreselor democratice . garantarea drepturilor fundamentale [i a libert\]ilor individuale ale acestora.n sistem modulat a comandamentelor de armate [i corp de armate (avia]ie). Strategia de securitate a Rom=niei are drept obiective prioritare> protec]ia cet\]enilor.c\pitan de aproximativ 68%. pe teritoriul na]ional. .34 privind participarea unor unit\]i (subunit\]i) din armatele altor state la aplica]ii.198 Rom=nia-NATO – 1998 N ultimelor evenimente din regiune.52 privind planificarea ap\r\rii na]ionale a Rom=niei. iar a subofi]erilor cu grade de sergent .nregistrate de Rom=nia dup\ anul 1989. 12 august.n perioada septembrie-noiembrie 1998.plutonier de peste 50%. utilizate la structurarea posturilor personalului militar profesionalizat.n vederea apropierii de standardele Alian]ei .n domeniu. La Mamaia se desf\[oar\ lucr\rile Reuniunii de toamn\ a Grupului de preg\tire NATO – Subgrupul pentru for]ele aeriene (NTG/ AFSG). structura [i modul de alocare a resurseor . Guvernul rom=n adopt\ Ordonan]a nr. . Acest act normativ. 25 august • Ministrul Ap\r\rii Na]ionale emite ordinele privind reorganizarea . iar Ministerul Ap\r\rii Na]ionale @Strategia militar\ a Rom=niei”. • Se aprob\ proiectul privind structurarea func]iilor conform modelului piramidal.

Scopul aplica]iei este asimilarea procedurilor combinate privind luarea deciziilor. Totodat\.n]elegere reciproc [i cooperare ..mplinirea a 50 de ani de existen]\ a NATO.nfiin]eaz\ Secretariatul General al MApN. exerci]iul @Black Sea Partnership ‘98#. c\tre ]\rile din Balcani. precum [i . oaspetele pledeaz\ pentru extinderea institu]iilor europene [i euroatlantice de securitate spre sud-estul Europei. a ministrului Ap\r\rii al Republicii Italiene.n ac]iuni de sprijinire a p\cii. rela]iile cu publicul la nivelul MApN [i coordoneaz\ activitatea mai multor direc]ii [i domenii de responsabilitate. s\ se recunoasc\ stadiul mai avansat atins de Rom=nia [i Slovenia. 15 septembrie.n NATO [. extinderea Alian]ei Nord-Atlantice spre sud-estul Europei [i. Se desf\[oar\. al\turi de militari din 17 state membre NATO [i partenere. .n aceast\ parte a lumii”. la care particip\ [i ofi]eri rom=ni.. Dup\ cum dorim.n special. care are urm\toarele domenii de activitate> coordoneaz\ rela]iile cu autorit\]ile publice [i organismele neguvernamentale. . 21-25 septembrie... pentru dezvoltarea politic\ a ]\rilor din sud-estul european. .]”. (Observatorul Militar. Acest concept vrem s\-l reg\sim [i .n aceast\ perioad\ dificil\. :n baza aprob\rii ministrului Ap\r\rii Na]ionale [i a Dispozi]iei SMG se . 16-22 septembrie 1998 [i 23-29 septembrie 1988) 14-24 septembrie. Pe agenda convorbirilor oficiale dintre mini[trii ap\r\rii rom=n [i italian se afl\ analizarea stadiului cooper\rii militare bilaterale [i propunerilor pentru amplificarea rela]iilor dintre cele dou\ armate. la care Marina Militar\ Rom=n\ este reprezentat\ de fregata @Amiral Petre B\rbuneanu#.Rom=nia-NATO – 1998 N 199 14-16 septembrie. proiecteaz\ sau expertizeaz\ actele administrative cu caracter normativ individual. . aplica]ia multina]ional\ de comand\ [i stat major computerizat\ @SCUTUL P|CII ‘98#. dat fiind c\ @dezvoltarea pa[nic\ aici nu poate fi garantat\ dec=t prin extinderea Uniunii Europene [i a NATO . este un element esen]ial pentru perspectivele de securitate pe continentul nostru [. cu aceea[i ocazie.] Este o necesitate stringent\.n Turcia.mbun\t\]irea nivelului de . . .n Ucraina.ntre trupele de uscat din ]\rile participante.n continuare Beniamino Andreattta –.n Rom=nia. Exerci]iul are drept scop dezvoltarea cooper\rii [i . Are loc vizita.mbun\t\]irea preg\tirii . Se desf\[oar\. @Pentru Italia – afirm\ . expertizeaz\ documentele [i administrarea circuitului acestora de la structurile ministerului la ministru.n procesul viz=nd integrarea lor .n documentele summitului care va marca . comanda [i controlul trupelor implicate . Beniamino Andreatta.

Se deruleaz\. din 1997. din cele 80 care ader\ la Sistemul Aranjamentelor de For]e de Men]inere a P\cii . Rom=nia [i Turcia.n . o examinare a stadiului de . precum [i forme concrete de cooperare militar\ subregional\. de recrutare [i selec]ie. Grecia. Italia. domeniile de responsabilitate [i atribu]iile structurilor implicate . .n zon\. probleme legate de integrarea . . FYROM. care semneaz\ Memorandumul de :n]elegere cu Na]iunile Unite .n institu]iile de securitate euro-atlantice. recrutarea [i selec]ia candida]ilor. Cel mai important moment al reuniunii . la Skopje.n materializarea concep]iei< etapele de proiectare a strategiilor de promovare a profesiei militare. Reuniunea mini[trilor ap\r\rii din ]\rile membre NATO [i din cadrul Parteneriatului pentru Pace din Europa de Sud-Est a c\rei tem\ de discu]ie este @Noi pa[i . graficul de aplicare a concep]iei. pe baza m\surilor [i activit\]ilor stabilite la prima activitate de acest gen. Agenda reuniunii include. sose[te .nt\rire a securit\]ii .200 Rom=nia-NATO – 1998 N . Bulgaria. 3-4 octombrie. Septembrie. cercetarea [tiin]ific\ [i serviciul alternativ .n Rom=nia colonelul Gerhard Scheppe.ntre flotele militare apar]in=nd ]\rilor riverane M\rii Negre.by Arrangements). 23 septembrie.nt=lnirea la nivelul pre[edin]ilor de stat . Ministrul Ap\r\rii Na]ionale emite ordinul privind promovarea profesiei militare.n acest domeniu. Se aprob\ @Concep]ia privind promovarea profesiei militare.l reprezint\ semnarea @Acordului privind constituirea For]ei Multina]ionale de Pace din Europa de Sud-Est# de c\tre mini[trii ap\r\rii din Albania. Documentele con]in date referitoare la> misiunile [i obiectivele sistemului de promovare a profesiei militare< de recrutare [i selec]ie< reperele organizatorice [i func]ionale ale structurilor specializate< subordonarea.n armat\. .n A[teptare (UN Stand .n primul r=nd.ntre Bulgaria. 26 septembrie. Rom=nia. Grecia. Rom=nia devine al 18-lea stat membru ONU. recrutarea [i selec]ia candida]ilor# [i planul de aplicare a acesteia. Sunt abordate. 6 octombrie. de la Sofia.n regiune#.n calitatea de consilier al secretarului de stat [i [ef al Departamentului pentru Politica de Ap\rare. :n baza Programului de asisten]\ acordat de Germania MApN-ului. Domeniile de consiliere cuprind> managementul ap\r\rii.n comun din cadrul opera]iunilor de Parteneriat pentru Pace .nt\rirea securit\]ii [i cooper\rii . La Delphi (Grecia) se desf\[oar\ . din cadrul Bunderweher.

.n cadrul EAPC [i PfP.39 (vezi Anexa nr. 20 octombrie.15) prin care se pronun]\ pentru continuarea eforturilor .n discu]ie aspecte legate de sistemele de comand\. emise anterior de ministrul Ap\r\rii Na]ionale. prezint\ comunicarea intitulat\ @Extinderea NATO spre Est – garan]ie a . 14 octombrie • Parlamentul Rom=niei adreseaz\ un Apel c\tre parlamentele ]\rilor membre NATO (vezi Anexa nr. 16 octombrie.n eventualitatea efectu\rii unor opera]iuni aeriene asupra R. comunica]ii [i informa]ii [i se analizeaz\ modalit\]ile de dezvoltare a cooper\rii .F. secretarul general al NATO.n vederea rezolv\rii pe cale pa[nic\ a crizei din provincia s=rb\ Kosovo.nal]i ofi]eri [i diploma]i din ]\ri NATO. 15 octombrie. Se desf\[oar\ a doua rund\ a Dialogului Individual Intensificat .Rom=nia-NATO – 1998 N 201 9 octombrie.n format @1¡1# cu echipa Secretariatului Interna]ional NATO.mpotriva Iugoslaviei [i prelunge[te perioada p=n\ la executarea acestora la 27 octombrie. UE [i NATO. Consiliul Nord-Atlantic anun]\ decizia de men]inere a disponibilit\]ii de lansare a opera]iunilor aeriene .nal]i demnitari ai UEO. PfP.nt\ririi securit\]ii europene# .n spa]iul aerian al ]\rii a aeronavelor NATO. Sunt reluate convorbirile [i dezbaterile privind managementul resurselor umane. 22 octombrie. • Parlamentul Rom=niei aprob\ Hot\r=rea nr. recrutarea [i selec]ia candida]ilor# [i @Planul de aplicare a concep]iei privind promovarea profesiei militare. Radu Vasile.n Alian]\.16) privind accesul . recrutarea [i selec]ia candida]ilor#. pre[edin]i. Iugoslavia. La Antalya (Turcia) se desf\[oar\ lucr\rile Conferin]ei Interna]ionale asupra Securit\]ii [i Cooper\rii la care particip\ Javier Solana. Discu]iile se axeaz\ pe argumentele integr\rii Rom=niei .747 privind finan]area cheltuielilor determinate de continuarea particip\rii Rom=niei la Misiunea ONU de . efectueaz\ o vizit\ la Bruxelles. OSCE [i CSI. Victor Babiuc.n r=ndul membrilor NATO. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale.ntre]ine cu secretarul general NATO.ntrevederi cu . se pun . premierul rom=n se . Guvernul aprob\ Hot\r=rea nr. 19 octombrie. Prim-ministrul Rom=niei. Javier Solana. unde are . prim-mini[tri. . control.n vigoare @Concep]ia privind promovarea profesiei militare. La sediul Alian]ei Nord-Atlantice. Intr\ .n care pledeaz\ cu argumente pentru includerea de noi state din centrul [i estul Europei . [efi de parlamente.

n spa]iul aerian al ]\rii dumneavoastr\. securitatea acestor ]\ri partenere fiind un subiect ce ne prive[te .42 privind participarea Rom=niei la Misiunea OSCE de verificare [i la cea de supraveghere aerian\ . Parlamentul Rom=niei aprob\ Hot\r=rea nr. Ministrul de stat.n Rom=nia. Particip\ for]e navale [i terestre din SUA [i .31 decembrie 1998. Subiectele abordate în cursul discu]iilor cu oficialii britanici sunt> perspectiva l\rgirii NATO în valul doi.n structurile euroatlantice. Alain Richard este informat asupra priorit\]ilor strategiei de integrare a Rom=niei . pre[edintele Rom=niei. primul ministru. O delega]ie militar\ . A[ vrea s\ fiu foarte clar . @A[ dori s\-mi exprim considera]ia fa]\ de Guvernul Rom=niei pentru permiterea accesului NATO .n Kosovo. modalit\]ile de dezvoltare a cooper\rii bilaterale dintre armatele celor dou\ ]\ri [i aspectele privind securitatea regional\ [i european\. 23 octombrie. :n zona Constan]a-Babadag se desf\[oar\ exerci]iul bilateral @RESCUE EAGLE’98#. ministrul Ap\r\rii al Republicii Franceze. la invita]ia omologului s\u. secretarul general NATO.n frunte cu Alain Richard. .n aceast\ privin]\. apreciind cooperarea dumneavoastr\ . pre[edintele Senatului.202 Rom=nia-NATO – 1998 N Observare din Angola (MONUA) . Victor Babiuc.779 privind suportarea cheltuielilor determinate de participarea Rom=niei la misiunea de verificare aerian\ . :n discu]iile oficiale de la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale.n criza iugoslav\.773) 23-24 octombrie. :n mod repetat NATO a afirmat c\ securitatea tuturor statelor membre este inseparabil legat\ de toate ]\rile partenere din Europa. 5-11 noiembrie. Din Bruxelles. efectueaz\ o vizit\ oficial\ . Javier Solana. p. George Robertson. Oaspetele francez este primit de c\tre oficialit\]ile statului rom=n.n perioada 9 noiembrie 1998 . 2-4 noiembrie.n Kosovo.6 februarie 1999.n mod direct. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. 28 octombrie.# (Istoria politicii externe rom=ne[ti. efectueaz\ o vizit\ oficial\ în Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord.n ceea ce prive[te faptul c\ alia]ii vor privi cu toat\ seriozitatea orice atac din partea Republicii Federale Iugoslavia asupra unei ]\ri partenere. mul]ume[te primului ministru al Rom=niei pentru sprijinul acordat . 2 noiembrie. Se adopt\ Hot\r=rea Guvernului nr.n perioada 1 octombrie .

alc\tuit\ din 5 batalioane.n domeniul asigur\rii logistice a trupelor. sunt reluate problemele referitoare la cooperarea regional\ [i a rela]iilor României cu ]\rile vecine. Germania. la Bruxelles. Se desf\[oar\. 16-21 noiembrie. 13 noiembrie.ntre militarii rom=ni [i cei ai ]\rilor membre NATO [i partenere. la nivel de brigad\ multina]ional\. dezvoltarea rela]iilor de colaborare . pentru situa]iile de risc care ar putea pune în pericol vie]i omene[ti sau bunuri materiale. . formarea unei g=ndiri comune privind desf\[urarea opera]iunilor de men]inere a p\cii [i pentru realizarea interoperabilit\]ii . au loc lucr\rile celei de-a 44-a Reuniuni a Asocia]iei Tratatului Atlanticului de Nord (ATA).ntre for]ele militare rom=ne [i americane. Fiind ultima reuniune înaintea Summit-ului de la Washington.Rom=nia-NATO – 1998 N 203 Rom=nia. Principala tem\ a sesiunii a fost> @NATO> Noile frontiere ale securit\]ii”. 16-30 noiembrie. subiectul principal al dezbaterilor este axat pe evaluarea cooper\rii dintre ]ara noastr\ [i Alian]a Nord-Atlantic\.ntre trupele care acord\ asisten]\ umanitar\. Are loc [edin]a CSAT unde se analizeaz\ propunerile Ministrului Comunica]iilor [i Ministerul Ap\r\rii Na]ionale privind strategia de dezvoltare a Sistemului Na]ional de Comunica]ii. Rom=nia particip\ cu un pluton apar]in=nd Brig\zii 2 V=n\tori de Munte @Sarmisegetuza# [i ac]ioneaz\ . pe uscat [i for]ele navale. Consiliul aprob\ Planul centralizator de evacuare în caz de dezastre. c=te unul din Anglia. care particip\ la aceast\ reuniune. Ministrul rom=n al Ap\r\rii Na]ionale sus]ine în fa]a plenului Adun\rii Generale tema> @NATO [i candida]ii la aderare> reflec]ii înaintea Summit-ului de la Washington”. Belgia [i Slovenia. Emil Constantinescu. La Lisabona. întocmit de Ministerul Ap\r\rii Na]ionale [i Secretariatul General al Guvernului. De asemenea. în format @16¡1# cu Consiliul NordAtlantic. Italia. ultima rund\ a Dialogului Individual Intensificat România-NATO. precum [i realizarea unui schimb de experien]\ . 25 noiembrie.n batalionul belgian. inclusiv a re]elelor de comunica]ii care deservesc institu]iile cu atribu]ii în domeniul ap\r\rii. în Portugalia.n Slovenia la Cerklje. siguran]ei na]ionale [i ordinii publice. Se desf\[oar\ . Pre[edintele Rom=niei.n organizarea [i desf\[urarea exerci]iilor tip PfP. Prin acest exerci]iu s-a urm\rit cre[terea nivelului de interoperabilitate a comandamentelor [i subunit\]ilor . Scopul exerci]iului este dezvoltarea cooper\rii . exerci]iul NATO/PfP @COOPERATIVE ADVENTURE EXCHANGE’98# coordonat de LANDSOUTH [i AMF (L).

salut=ndu-se progresele . al\turi de români. c\ op]iunea României pentru NATO este una strategic\ [i ireversibil\. în aprilie 1999. :n numele celor 19 guverne. cu participarea celor trei ]\ri invitate – Republica Ceh\. • EAPC se reune[te la nivel de mini[tri de externe. Sunt analizate preg\tirile pentru Summit-ul de la Washington din aprilie 1999. 9 decembrie. Bruce P. Dar decizia politic\ nu se va putea lua decât dup\ . Am ar\tat c\ aceste reforme se fac cu sacrificii dureroase din partea oamenilor [i c\ poporul rom=n trebuie respectat pentru aceasta”.204 Rom=nia-NATO – 1998 N declar\ la sf=r[itul ei> @Cu numai dou\ s\pt\mâni înaintea sesiunii Consiliului ministerial al NATO. la care particip\. înc\ o dat\.mbun\t\]irea Parteneriatului pentru Pace [i se aprob\ un Plan de ac]iune EAPC actualizat. Ungaria [i Polonia. ax=ndu-se pe situa]iile din Bosnia-Her]egovina [i Kosovo. Consiliul Permanent Comun NATO-Rusia se reune[te la nivel de mini[tri de externe. El apreciaz\> @Ca prieteni ai României consider\m c\ invita]ia adresat\ ei de a adera la NATO va fi f\cut\ în jurul anilor 2001-2002. la Bruxelles. Este abordat\ chestiunea l\rgirii NATO. pre[edintele Comitetului SUA pentru extinderea NATO.nregistrate . Se discut\ viitoarele provoc\ri pentru securitate [i cooperarea NATO . situa]ia din Kosovo. la nivel de mini[tri de externe.n promovarea consult\rii. la Washington.nregistrate . importan]a viitorului summit [i a[tept\rile României privind integrarea sa. Totodat\. este emis\ o declara]ie separat\ privind adaptarea Tratatului CFE. Am ar\tat în mod ferm c\ în România exist\ voin]a politic\ de a accelera procesul de reform\ [i restructurare a armatei. se analizeaz\ progresele . [i parteneri str\ini. (Observatorul militar. face o ampl\ prezentare a principalelor probleme de ordin politic ce vor face obiectul reuniunii la vârf organizate. Cu acest prilej. iar aderarea propriuzis\ va avea loc în 2003-2004. Se analizeaz\ implementarea Programului de lucru al PJC pentru 1998. 15-16 decembrie. Jackson. 1-8 decembrie 1998) 8 decembrie • Consiliul Nord-Atlantic se reune[te. situa]ia din Bosnia-Her]egovina [i viitorul SFOR.]\ri partenere . sub semnul împlinirii a 50 de ani de la crearea Alian]ei NordAtlantice. coordon\rii [i ac]iunii comune. pentru perioada 1999-2000.n implementarea Documentului de baz\ al EAPC [i . Se subliniaz\ utilitatea PJC . Cercul Militar Na]ional din Bucure[ti g\zduie[te o mas\ rotund\ organizat\ de Departamentul pentru Politic\ de Ap\rare [i Rela]ii Interna]ionale.n contextul EAPC [i PfP.n privin]a dezvolt\rii unui parteneriat puternic [i stabil. am avut ocazia s\ subliniez.

cu participarea celor trei ]\ri invitate – Republica Ceh\.n revist\ situa]ia din BosniaHer]egovina [i din Kosovo. Consiliul Nord-Atlantic se reune[te la nivel de mini[tri ai ap\r\rii. Comisia NATO-Ucraina se reune[te la nivel de mini[tri ai ap\r\rii.nregistrare .š Doresc. având ca scop perfec]ionarea capacit\]ii sale combative [i realizarea obiectivelor de interoperabilitate. EAPC se reune[te la nivel de mini[tri ai ap\r\rii. sunt analizate principalele programe de ac]iune ale Armatei Române angajat\ în amplul proces de reform\. ca România s\ fie de facto – cel pu]in din punct de vedere militar – membr\ a NATO. 22-23 decembrie.i cere pre[edintelui Saddam Hussein s\ respecte pe deplin toate obliga]iile Irakului [i s\ reia cooperarea cu Comisia Special\ a ONU asupra dezarm\rii (UNSCOM). .ntre NATO [i Ucraina. Se afl\ într-o vizit\ de lucru în România generalul german Klaus Naumman. În cadrul discu]iilor de la Statul Major General. a alegerilor preziden]iale Š.Rom=nia-NATO – 1998 N 205 desf\[urarea în SUA. pentru a analiza implementarea activit\]ilor legate de ap\rare [i cooperare militar\ . aflat\ sub conducerea NATO.. Pe timpul vizitei este primit de pre[edintele României. Mini[trii analizeaz\ progresele . Mini[trii Alian]ei salut\ dorin]a partenerilor de a contribui la misiunea din Kosovo de verificare a spa]iului aerian. din domeniul ap\r\rii [i discut\ capacit\]ile de ap\rare ale NATO [i preg\tirile pentru Summitul de la Washington. pre[edintele Comitetului militar al NATO. 18 decembrie. mini[trii fac schimb de opinii privind situa]ia din Bosnia-Her]egovina [i subliniaz\ necesitatea unei reglement\ri a situa]iei din Kosovo. (Observatorul militar. prin ini]ierea de negocieri imediate. Totodat\. în momentul când va primi invita]ia de a adera la Alian]\”. restructurare [i modernizare. trec .nt=lniri cu ministrul de externe [i secretarul de stat pentru politica de ap\rare din Ministerul Ap\r\rii Na]ionale.. pentru a discuta viitoarele provoc\ri pentru securitate [i cooperarea NATO – ]\ri partenere . 23-29 decembrie 1998) 17 decembrie. chiar înainte de a fi de jure. Totodat\. Ungaria [i Polonia. din perspectiva ap\r\rii.n implementarea deciziilor Summit-ului de la Madrid. îns\. Secretarul general al NATO face o declara]ie prin care . primul ministru al Guvernului [i are .n context EAPC [i PfP.

1999 .

c\ America dore[te ca la Summit-ul NATO din prim\var\ @s\ fie . tema acesteia fiind @:ntre Amsterdam [i Washington> remodelarea triunghiului UE. Rom=nia poate deveni. Este vorba de o sondare a inten]iilor conducerii politice macedonene referitor la posibila campanie militar\ contra R. UEO. www. cer=nd Belgradului s\ . (Daniel Sur.ntre armata s=rb\ [i mili]iile albaneze. 28-29 ianuarie. Solana.[i manifest\ sprijinul pentru includerea ]\rii noastre . nr. .studiidesecuritate.n numele Consiliului Nord-Atlantic masacrul comis de mili]iile s=rbe contra civililor albanezi la Racan. la Bucure[ti. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii .F.n opinia oaspetelui britanic. sub egida Institutului de Studii Strategice al UEO.n sprijinul p\cii. Javier Solana.n vecin\tatea provinciei Kosovo.n Europa de Est. .nalt oficial al Alian]ei exprim\ curentul de opinie din cadrul statelor membre conform c\rora NATO nu poate r\m=ne indiferent . Anterior. vol. Marea Britanie va sus]ine ferm Rom=nia pentru integrare. condamn\ . Rosapepe.n fa]a actelor de represiune/ genocid comise asupra popula]iilor civile. viziteaz\ FYROM.n urm\torul val de aderare la NATO.nregistrate progrese viz=nd participarea Rom=niei la Alian]a Nord-Atlantic\. Secretarul general al NATO. secretar de stat pentru Ap\rare al Marii Britanii viziteaz\ Rom=nia.1/2004.n folosul Rom=niei#.n cadrul unei conferin]e de pres\.2. dar c\ atunci c=nd se va pune problema unui al doilea val de extindere.n Rom=nia. unde aveau loc ciocniri . ocazie cu care . Discu]iile se axeaz\ pe identificarea zonelor de ac]iune complementar\ ale celor trei organiza]ii interna]ionale men]ionate [i pe cooperarea lor . James C. J. Studii de securitate. Dorim ca la Washington s\ fie elaborat un program care s\ se adauge celui de la Madrid [i care s\ fie . Are loc la Paris reuniunea anual\ la nivelul [efilor direc]iilor de resort din ministerele de externe [i ale ap\r\rii din statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO).Rom=nia-NATO – 1999 N 209 4 ianuarie. afirm\ . NATO#. 11-13 ianuarie. Secretarul general al NATO. Aceast\ pozi]ie asumat\ tran[ant de cel mai . . George Robertson.n fa]a tribunalelor pe vinova]i. inclusiv la prezen]a unor trupe ale Alian]ei pe teritoriul republicii. @Sinuoasa rela]ie a Rom=niei cu NATO p=n\ la summitul de la Praga#. Robertson afirmase c\ Alian]a Nord-Atlantic\ nu este preg\tit\ s\ lanseze noi invita]ii de aderare. 17 ianuarie.i aduc\ .ro) 7 ianuarie.n cadrul opera]iunilor . componenta principal\ a construirii securit\]ii [i stabilit\]ii . Iugoslave.

Are loc la cartierul general al NATO din Bruxelles un seminar comun NATO-UEO de management al crizelor. 5-7 februarie. 10 februarie.210 Rom=nia-NATO – 1999 N 30 ianuarie.n care p\r]ile . ca rezultat al cooper\rii dintre Departamentul de Stat pentru Ap\rare din SUA [i Ministerul Ap\r\rii Na]ionale din Rom=nia. Iugoslavia [i deleg\ autoritatea pentru implementarea acestei decizii secretarului general al NATO. Victor Babiuc. 3 februarie. afirm\ c\ deciden]ii politici rom=ni consider\ c\ [ansele de aderare a Rom=niei la NATO depind . spre a se g\si o solu]ie de rezolvare a conflictului etnic [i politic din provincia Kosovo. iar cheltuielile pentru ap\rare vor r\m=ne la nivelul de aproximativ 2% din PIB. . .n mai mare m\sur\ de politica intern\ a Alian]ei Nord-Atlantice dec=t de eforturile depuse de ]ara noastr\ .n eventualitatea unei campanii militare a Alian]ei pe teritoriul .n ritm accelerat.n aceast\ regiune se manifest\ cu predilec]ie noile riscuri neconven]ionale. 7 februarie. particip\ la a 35-a Conferin]\ asupra politicii de securitate de la München.F.nfiin]eaz\ la Ploie[ti un centru de monitorizare a traficului aerian. militari din cele dou\ ]\ri .ncalc\ normele comunit\]ii interna]ionale. 2/1999).ns\ va spori eficien]a aloc\rii resurselor pe m\sur\ ce ]ara noastr\ . . c=t [i vecin\t\]ile.[i va reduce efectivele militare. prin asigurarea interoperabilit\]ii cu structurile similare din cadrul NATO.n cazul . :n cadrul Parteneriatului strategic rom=no-american. ambasadorul Rom=niei la NATO. la Rambouillet. Acest eveniment este important deoarece constituie un pas pe calea al\tur\rii Rom=niei la spa]iul de securitate euroatlantic\.ntre reprezentan]ii s=rbilor [i ai albanezilor. legislativ.n domeniile economic. :ntr-un interviu acordat publica]iei @Defense News# (nr. Acesta subliniaz\ c\ admiterea Rom=niei .n Europa de Sud-Est. :ncepe o nou\ rund\ de negocieri . denumit Centrul de Opera]ii pentru Suveranitate Aerian\ (ASOC) [i capabil s\ acopere at=t teritoriul ]\rii noastre. Laz\r Com\nescu. indiferent dac\ Rom=nia va fi sau nu invitat\ s\ adere la NATO cu ocazia viitorului Summit de la Washington. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. inclusiv . . deoarece .n acest scop.n Fran]a. tema central\ a discu]iilor fiind construirea unei Identit\]i Europene de Securitate [i Ap\rare. militar. Consiliul Nord-Atlantic autorizeaz\ loviturile aeriene pe teritoriul R. Particip\ la aceast\ manifestare exper]i [i factori de decizie militari [i civili din statele membre ale celor dou\ organiza]ii.n conflict .n NATO este de natur\ s\ contribuie la extinderea ariei de stabilitate . Diplomatul rom=n sus]ine c\ reforma va continua .

Secretarul general al NATO. act care prevede sc\derea PIB cu 2%. Parteneriatul pentru Pace intr\ .78%. de la Asocia]ia Tratatului Atlantic. . UE. :n deschiderea conferin]ei.Rom=nia-NATO – 1999 N 211 Iugoslaviei. Andrei Ple[u.n valoare de 1 830 127 040.n secolul XXI.2 miliarde lei (circa 895 milioane de dolari). 19-21 februarie. ministrul rom=n al Afacerilor Externe.n anul precedent procentajul fusese de 1. 18 februarie. viitorul Alian]ei Atlantice . prin intrarea unor credite externe . Javier Solana. organism neguvernamental al NATO.n integralitatea sa. Prin compara]ie.n conflictul din Kosovo s\ accepte planul de pace al Grupului de Contact. exprim\ voin]a Rom=niei de a deveni membru al NATO .2 martie. bugetul ap\r\rii a reprezentat aproximativ 1. Bugetul ap\r\rii a fost stabilit la suma de 7 854. sum\ .n 1996. d\ publicit\]ii un comunicat prin care cere p\r]ilor implicate . sub numele de Parteneriatul opera]ional. Manifestarea are loc sub deviza @NATO la cea de-a 50-a aniversare. lansat\ . Parlamentul Rom=niei adopt\ legea privitoare la bugetul de stat pe anul 1999 (publicat\ ulterior . Proiectul ASOC constituie materializarea ini]iativei pre[edintelui american William Clinton referitoare la Spa]iul Aerian Regional pentru Europa Central\ [i de Est.n care se cuprind inclusiv cheltuielile pentru asigurarea interoperabilit\]ii cu Alian]a Nord-Atlantic\ [i constituirea For]ei de Reac]ie Rapid\ (2 241 896 061).3% [i o infla]ie de 25%. . participarea la opera]iuni de men]inere a p\cii aflate .n Europa de . Particip\ aproximativ 100 de exper]i militari [i civili provenind din 35 de state aliate [i partenere. {eful Misiunii SUA la NATO.n cadrul procesului de aderare la Alian]a Nord-Atlantic\. La Bucure[ti se desf\[oar\ a XXVI-a sesiune anual\ a Organiza]iilor Atlantice (SCAO).n desf\[urare (5 126 092 764) [i pentru ac]iunile . Are loc la Bucure[ti conferin]a interna]ional\ pe tema @Parteneriatului pentru Pace la 5 ani”.ntr-un timp c=t mai scurt [i speran]a c\ summit-ul de la Washington va reprezenta o etap\ esen]ial\ . Provoc\ri [i crize#. Totalul s-a ridicat la suma de 9 684 363 556 lei. deoarece este un contributor real la asigurarea securit\]ii regionale est-europene [i un lider regional . pe ansamblu. astfel .65% din PIB.n Monitorul Oficial ca Legea 36 din 8 martie 1999).nc=t.n cadrul PfP (22 735 170).n 1994 [i acceptat\ oficial de Rom=nia . afirm\ c\ SUA vor sprijini constant Rom=nia . din structurile NATO. Banii proveni]i din privatizare au fost aloca]i pentru restructurare [i retehnologizare. 28 februarie . eveniment ce constituie o parte a planului de ac]iune al EAPC. ambasadorul Alexander Vershbow. 23 februarie.n noua sa faz\ de dezvoltare. un deficit bugetar de 1.n drumul spre realizarea acestui obiectiv na]ional prioritar.

Declara]ia final\ arat\ c\ u[ile organiza]iei r\m=n deschise pentru cei care doresc [i sunt capabili s\ adere. cu ocazia Summit-ului de la Washington.n acest proces [i au [anse reale de aderare. (vezi Anexa nr.n special a celor legate de aderarea unor noi ]\ri precum Rom=nia. :ntr-o alocu]iune sus]inut\ la Centrul pentru Studii Strategice [i Interna]ionale din Washington.n ciuda neprimirii sale ca membru NATO la Madrid. @Rom=nia abordeaz\ chestiunea integr\rii cu speran]e legitime.212 Rom=nia-NATO – 1999 N Sud-Est. fapt ce va ajuta [i Rom=nia s\ beneficieze de un program clar de preg\tire pentru aderare.nalt a statelor membre NATO care au decis admiterea Cehiei.n .ntr-o zon\ eliberat\ de surse de conflict#. decizii care vor avea un impact hot\r=tor asupra genera]iilor viitoare [i asupra realit\]ilor noului mileniu”. Ungariei la Alian]\. . Parlamentul Rom=niei adopt\ o @declara]ie-apel# c\tre parlamentele statelor membre ale Alian]ei. Dup\ aderarea efectiv\ a Republicii Cehe. Victor Babiuc. afirm\ c\ . propor]ionale cu eforturile [i contribu]ia lor la pacea [i stabilitatea regional\ [i la realizarea obiectivelor comune de securitate”. Oficialul rom=n considera c\ decizia luat\ la Washington de a se lansa Planul de Ac]iune pentru Integrare (MAP) oferea @o perspectiv\ mai clar\ politicii de continuare a procesului de extindere#. Parlamentul salut\ decizia NATO de a supune aprob\rii [efilor de stat [i de guvern reuni]i cu ocazia Summit-ului un Concept Strategic revizuit care s\ reflecte con[tientizarea schimb\rilor majore . dar [i cu realism. :n]elegem pe deplin faptul c\ aderarea la Tratatul de la Washington este un act solemn ce ar trebui preg\tit corespunz\tor#. Apusul. venind .17) 12 martie. Planul de Ac]iune pentru Aderare. subliniindu-se @importan]a egal\ ce revine continu\rii procesului de l\rgire a Alian]ei pe baza unei strategii riguroase. Ungariei [i Poloniei la NATO. Rom=nia a luat decizia de a deveni din partener\. 2000. 3 martie. La Washington se desf\[oar\ reuniunea la nivel . 88 si 36. Ambasadorul anun]\ inten]ia Washington-ului de a lansa.n Alian]\. Poloniei.n mediul interna]ional de securitate [i decizia de a se continua procesul . pp. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. aliat\ a Occidentului.nt=mpinarea Summit-ului de la Washington. . iar semnifica]ia pentru Rom=nia era dubl\> @realizarea premiselor unor garan]ii de securitate# [i speran]a european\ @de transformare a Balcanilor .) 11 martie. (Victor Babiuc. The Center for Romanian Studies. care s\ ofere statelor candidate garan]ia c\ sunt integrate . Parlamentarii rom=ni solicit\ Parlamentelor na]ionale din statele membre NATO @exercitarea unei influen]e constructive asupra deciziilor istorice care urmeaz\ a fi adoptate la Washington.nceput al extinderii NATO. prin care se exprima voin]a ferm\ a Rom=niei de continuare a eforturilor necesare admiterii . O singura direc]ie.

ncetarea crimelor [i epur\rilor etnice. pre[edintele Comisiei pentru Ap\rare. cere comandantului SACEUR. p=n\ la sf=r[itul opera]iunilor. Iugoslavia. recursul la for]\ fiind considerat legitim . 24 martie. Siguran]\ [i Ordine Public\ din Camera Deputa]ilor. exist=nd un interes cert pentru oferirea unui program/foaie de parcurs care s\ ghideze eforturile statelor candidate la aderare. Se exprim\ opinia Washingtonului c\ procesul de extindere a Alian]ei va continua. obiectivele Alian]ei fiind prevenirea agrav\rii dramei umanitare [i a r\sp=ndirii instabilit\]ii .nc=t se vorbe[te insistent . Se invoc\ o nou\ doctrin\ a interven]iei militare. pe criterii etnice. 21 martie.ncepute.n regiune. s\ ordone continuarea opera]iunilor militare . deoarece regimul Milosevic a .nc\ de la . prezint\ comunicarea @Securitatea European\ [i extinderea . Sose[te la Bucure[ti scrisoarea pre[edintelui american William Clinton c\tre omologul s\u rom=n. prin negocieri politice. astfel . Biroul de pres\ al Pre[edin]iei Rom=niei d\ publicit\]ii un comunicat .n cercurile de decizie politico-militar\ de limitarea temporar\ [i excep]ional\ a suveranit\]ii Iugoslaviei.n mas\. exist=nd indicii clare ale persecu]iilor [i chiar uciderilor . a crizei.n prima zi a opera]iilor purtate de NATO contra unor obiective militare [i industriale de pe teritoriul Republicii Federale Iugoslavia. Caransebe[.n cazul unui e[ec dovedit al tratativelor este necesar\ [i legitim\ o interven]ie a NATO .n vederea .F. • Chiar . dar . acord=nd dreptul de survol pentru avia]ia aliat\ [i anun]\ c\ va respecta embargoul impus Iugoslaviei de c\tre Uniunea European\. Wesley Clark.nchiderea a 3 aeroporturi din vestul ]\rii – Timi[oara. autorit\]ile rom=ne anun]\ . prin ac]iunile agresive ale mili]iilor [i armatei s=rbe. Emil Constantinescu.nceputul izbucnirii conflictului din Kosovo eforturilor interna]ionale de rezolvare pa[nic\.n afara spa]iului s\u de ac]iune desemnat prin tratatul fondator. 23-24 martie • NATO declan[eaz\ opera]iunea @For]a Aliat\# contra R.ncet\rii conflictului. :n cadrul seminarului @Rom=nia [i securitatea european\# desf\[urat la Bucure[ti. Rom=nia anun]\ sprijinul pentru ac]iunea alia]ilor. Javier Solana.n plan moral. Arad.n care se insist\ asupra faptului c\ ]ara noastr\ s-a al\turat .nc\lcat masiv drepturile omului. deputatul Ioan Mircea Pa[cu. Concomitent. din partea Rom=niei.Rom=nia-NATO – 1999 N 213 16 martie. p=n\ la . [i . prima ac]iune armat\ de anvergur\ din istoria sa. Secretarul general al NATO.

n calcul modalit\]ile de ajutorare a refugia]ilor. viziteaz\ Albania. cel din urm\ insist\ pe depunerea unor @eforturi diplomatice ne. 1999. Acesta afirm\ c\ @dac\ p=n\ la Kosovo. Bucure[ti. :n opinia celor doi oficiali. 5-7 aprilie. Rom=nia [i Fosta Republic\ Iugoslav\ a Macedoniei. Cu ocazia reuniunii extraordinare a Consiliului NordAtlantic. va fi nevoie de sprijinul organiza]iilor interna]ionale umanitare. Comandantul Corpului de Reac]ie Rapid\ al Comandamentului Aliat din Europa (ARRC). Sergio Balanzino. Bulgaria. sond=nd inten]ia acestor state de a se implica . dar cu sprijin extern. ]ara noastr\ put=nd primi pe teritoriul ei chiar 6 000 persoane.ncetarea campaniei militare din Iugoslavia.n Rom=nia.nt=lnirii cu ministrul rom=n al Afacerilor Externe. Vorbitorul se refer\ la subiecte precum> degradarea mediului de securitate regional\ . (Rom=niaNATO. Oficialul rom=n insist\ pe rezolvarea rapid\ a crizei refugia]ilor. Talbott afirm\ c\ Rom=nia este un element activ . Parteneriat [i cooperare.n special privind disponibilitatea Rom=niei de a oferi sprijin refugia]ilor. :n cadrul conferin]ei de pres\ ce a urmat .214 Rom=nia-NATO – 1999 N NATO#. adjunctul secretarului de stat al SUA.n discu]ie [i felul . Andrei Ple[u se consult\ la Bucure[ti cu Strobe Talbott. 12 aprilie.nvecinate.mpiedicarea extinderii conflictului . din pricina situa]iei economice dificile a ]\rii.ntrerupte# spre a se g\si o solu]ie diplomatic\ .n rezolvarea crizei [i un exportator de securitate. p. Sergio Balanzino aduce .n cazul conflictului din Kosovo.n stabilizarea Balcanilor Occidentali dup\ . pe tema gestion\rii eficiente a crizei din Kosovo.n contextul existen]ei unei acute crize a refugia]ilor proveni]i din Kosovo.n Alian]\ la Summit-ul de la Washington. ea devine un imperativ. Secretarul general adjunct al NATO. mini[trii de externe ai statelor membre NATO dau publicit\]ii o .n alte state . dar. 6 aprilie.n care Rom=nia [i NATO [i-ar putea coordona contribu]iile .n vizit\ . Andrei Ple[u.n NATO era o necesitate.nt=lne[te cu mai multe oficialit\]i civile [i militare. generalul Michael Jackson. dup\ Kosovo. indiferent din ce direc]ie ar proveni aceasta#.n Balcani [i [ansele reduse ale Rom=niei de a fi admis\ . ac]iunea militar\ a NATO are un rol benefic incontestabil deoarece vizeaz\ men]inerea actualelor frontiere regionale [i .38) 31 martie. . afirm=nd c\ Rom=nia a luat . prilej cu care se . se afl\ . intrarea noastr\ . dac\ Rom=nia dore[te s\ se pun\ la ad\post de orice amenin]are la adresa securit\]ii ei.

22 aprilie. Decizia legislativului con]ine trei articole> .ncetarea ac]iunilor militare represive contra civililor< retragerea for]elor s=rbe[ti din provincie< acceptarea unei prezen]e militare interna]ionale< re. prime[te din partea lui Javier Solana.n modernizarea [i reformarea armatei rom=ne. CSAT decide punerea la dispozi]ia Alian]ei a spa]iului aerian al Rom=niei. 19-21 aprilie.ndeplineasc\ spre a se pune cap\t conflictului> . provocare generat\ de folosirea de c\tre NATO a spa]iului aerian rom=nesc#.n primul se aprob\ cererea alia]ilor pe durata conflictului militar. secretarul general al NATO.ntre Ministerul Ap\r\rii Na]ionale din Rom=nia [i Ministerul Ap\r\rii al Regatului Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord referitor la deta[area de personal britanic pentru a fi . 22 aprilie.mpotriv\ [i 99 ab]ineri) folosirea spa]iului aerian al Rom=niei de c\tre avionele aliate .ro/guvern) 23 aprilie. 21 . secretar general al NATO#. Generalul Joseph Ralston.ntoarcerea refugia]ilor. iar . Oaspetele american apreciaz\ progresele . Emil Constantinescu. Primul ministru al Rom=niei.n al doilea guvernul este solicitat s\ creeze un cadru adecvat care s\ garanteze securitatea [i integritatea teritorial\ a statului rom=n.Rom=nia-NATO – 1999 N 215 declara]ie oficial\ referitoare la Kosovo. Pe 20 aprilie.n spa]iul aerian rom=nesc. Radu Vasile.n]elegerea de la Rambouillet. preferin]a pentru rezolvarea pa[nic\ a crizei [i disponibilitatea de a se al\tura comunit\]ii interna]ionale . la 19 aprilie. Prin Hot\r=rea Guvernului nr. la adresa Rom=niei. . bazat\ pe .n]elegere . negocierea unei rezolv\ri politice a conflictului.n cel de-al treilea se reafirm\ dorin]a Rom=niei de integrare euroatlantic\. o scrisoare cu urm\torul con]inut @:n continuarea scrisorii mele.ncadrat pe func]ii de consilieri ai {efului Statului Major General al For]elor Armate ale Rom=niei [i instructori la Centrul Regional de Preg\titre. http>//domino. la solicitarea pre[edintelui Rom=niei.[i exprim\ acordul fa]\ de cererea NATO de a ob]ine accesul pe timp nelimitat [i f\r\ restric]ii . trebuie s\ confirm faptul c\ NATO va r\spunde oric\rei provoc\ri din partea Iugoslaviei. (@Scrisoare din partea domnului Javier Solana. Parlamentul autorizeaz\ (225 voturi pentru. vicepre[edintele Comitetului :ntrunit al {efilor Statelor Majore din SUA. viziteaz\ Rom=nia. iar guvernul . subliniind faptul c\ reducerea efectivelor trebuie acompaniat\ de .nzestr\rii [i a preg\tirii personalului. enumer=nd condi]iile pe care Iugoslavia trebuie s\ le .kappa. Conform prevederilor Legii 45/1994.n timpul opera]iunilor militare contra Republicii Federale Iugoslavia.n acest sens.326 este aprobat Memorandumul de . adresate Pre[edintelui ]\rii dumneavoastr\. .mbun\t\]irea .

pe lista ce con]ine cele nou\ state aflate . s\ decid\ calendarul [i ritmul de implementare a reformelor#. Referindu-se la semnifica]ia MAP.n func]ie de priorit\]ile na]ionale.nt=i. sunt lansate o serie de documente de mare importan]\> Noul Concept Strategic al Alian]ei< Planul de Ac]iune pentru Aderare (mecanism de preg\tire [i evaluare individual\ a statelor candidate)< Ini]iativa Capacit\]ilor de Ap\rare< deopotriv\. 23-25 aprilie. La . coordonarea asisten]ei NATO .n sensul asum\rii unor misiuni de gestionare a crizelor regionale. Este aprobat Planul de Ac]iune pentru Aderare (Membership Action Plan – MAP) destinat statelor candidate la aderare. Klaiber identific\ un proces de transformare dinamic\ a Alian]ei. MAP este .n scopul asigur\rii stabilit\]ii [i securit\]ii.mp\r]it . ci ofer\ un set de oportunit\]i statelor aspirante.n NATO. se convin m\suri pentru contracararea riscurilor generate de proliferarea armelor de distrugere . Rom=nia este nominalizat\ pe locul .n domeniul militar [i un plan pentru aspiran]i care include o revizuire a scopurilor planificate. tehnic\.n noul mediu interna]ional de securitate de la sf=r[itul anilor’90. asistentul secretarului general NATO pentru afaceri politice. un aspect . afirm\ c\ acesta @nu . Se instituie [i un mecanism de tip 19 plus 1 care va face evalu\ri anuale.n procesul de evaluare . Are loc Summit-ul NATO de la Washington.n vederea integr\rii . @Le revine acestora s\ selecteze [i s\ utilizeze elementele MAP a[a cum consider\ adecvat< ]in=ndu-se cont c\ MAP este ghidat de «principiul autodiferen]ierii» – aspiran]ii sunt liberi s\ . la nivelul Consiliului Nord-Atlantic. Cu acest prilej.n afara spa]iului alia]ilor). .nlocuie[te participarea la PfP#.[i modeleze activitatea la acesta . .n mas\ [i pentru intensificarea procesului de dezvoltare a Identit\]ii Europene de Securitate [i Ap\rare. ocazie cu care se celebreaz\ cei 50 de ani de existen]\ a Alian]ei [i sunt demarate activit\]ile de preg\tire a NATO pentru mediul de securitate [i provoc\rile specifice secolului XXI.n 5 mari capitole> probleme politice [i economice< probleme militare [i de ap\rare< aloca]ii bugetare (resursele)< probleme de securitate [i cele privind cadrul legislativ.216 Rom=nia-NATO – 1999 N 23-25 aprilie.n conformitate cu spiritul Tratatului fondator de la Washington [i necesar . acesta incluz=nd> programe anuale individuale< un mecanism de r\spuns la progresele statelor aspirante prin programe care includ asisten]\ politic\. :n comunicatul final al Summit-ului de la Washington. al\turi de Slovenia. care r\m=ne un element crucial pentru atingerea nivelului de interoperabilitate cu for]ele aliate. pe l=ng\ disponibilitatea de a trece la misiuni out of area (. Klaus Peter Klaiber.

n 1997. Cehia. urm\rindu-se continuarea dialogului cu structurile specializate ale Alian]ei pe baza documentului de prezentare elaborat dup\ publicarea studiului NATO privind extinderea. Conform MAE. [i anume men]ionarea României în fruntea listei de candida]i [i lansarea Planului de Ac]iune pentru Aderare (MAP).ntre candida]ii la NATO [i c\ s-au pus bazele unui proces. unde prezint\ un plan de parteneriat euro-atlantic destinat Europei de Sud- . s\ g\zduiasc\ temporar pe teritoriul s\u refugia]i din Kosovo. dou\ din cele trei obiective ale României stabilite pentru momentul Washington au fost în totalitate atinse. iar unul a fost îndeplinit par]ial – stabilirea unui orizont de timp pentru lansarea de noi invita]ii (2002).1/2004.n lansarea Planului de Ac]iune pentru Aderare o garan]ie a continu\rii procesului de extindere a Alian]ei [i un stimulent pentru Rom=nia de a-[i accelera eforturile de aderare. Ministrul Afacerilor Externe.2000-2001) [i de organizare a reuniunilor specifice constituie aspecte importante ale procesului de preg\tire a dob=ndirii calit\]ii de membru al Alian]ei Nord-Atlantice. formulat la Madrid . p=n\ la . delega]ia rom=n\ particip\ [i la o reuniune @NATO plus 5#. www. se precizeaz\ c\ @procesul de l\rgire se va . Andrei Ple[u. Conform principiului @por]ilor deschise#. Rom=nia fusese plasat\.2.Rom=nia-NATO – 1999 N 217 Summit-ul de la Madrid. afirm\> @suntem bucuro[i c\ Rom=nia este prima ]ar\ nominalizat\ . @Orizontul de timp exist\.ncheierea conflictului militar care le amenin]\ via]a.nt\ri prin ace[ti ultimi trei membri (Ungaria. Coordonarea @dialogului individualizat Rom=nia – NATO# . pe o pozi]ie distinct\.1999-2000 si ciclul II . (Adev\rul. cu [ansele cele mai mari de aderare. Trebuie men]ionat faptul c\ Rom=nia accept\. Rom=nia se declar\ preg\tit\ s\ aplice embargoul petrolier impus Iugoslaviei de NATO [i UE. salut\ pozi]ia frunta[\ acordat\ Rom=niei pe lista statelor candidate. care nu vor fi ultimii#. Polonia). Coordonarea eforturilor de elaborare a Programelor Na]ionale Anuale (PNA) de preg\tire a ader\rii Romaniei la NATO (ciclul I . Oficialul rom=n vede .studiidesecuritate. nr.ro) • La Washington.n etapele pre-Madrid [i pre-Washington a evoluat de o manier\ satisf\c\toare. (Studii de securitate. Andrei Ple[u.ns\ faptul c\ nu exist\ o dat\ fix\ pentru a fi invita]i#. ocazie cu care ministrul rom=n al Afacerilor Externe. la lucr\rile sesiunii plenare a EAPC. dar nu este de natur\ s\ satisfac\ dorin]a noastr\ de a avea un termen precis#. de asemenea. Nu ne satisface . al\turi de Slovenia. :n acest context. la Washington. 26 aprilie 1999) 22-25 aprilie • Pre[edintele Emil Constantinescu particip\. dar nu omite s\ precizeze c\ ]ara noastr\ ar fi dorit s\ i se ofere un calendar precis al viitorului val de extindere a NATO. vol.

plasat dup\ 2002. guvernul rom=n adopt\ o hot\r=re privind impunerea embargoului petrolier asupra Iugoslaviei.n domeniile militar. afirm=nd c\ efortul de stabilizare a regiunii este o b\t\lie tripl\. Pre[edintele Rom=niei sus]ine un dicurs . politic [i economic care trebuie c=[tigate simultan.ndep\rtat\#. Fosta Republic\ Iugoslav\ a Macedoniei. Slovenia. .F. care [i-au asumat acelea[i riscuri ca [i statele membre. cu participarea unor reprezentan]i ai pre[edin]iei UE [i ai Procesului Royaumont..n Europa de Sud-Est. Fosta Republic\ Iugoslav\ a Macedoniei. Declara]ia final\ a reuniunii aprob\ Planul de Ac]iune pentru Aderare [i decizia instituirii unui embargo petrolier asupra R. Turcia [i Rom=nia. Pentru ]\rile noastre.int).) Este mai sigur pentru NATO [i pentru . (Romania’s proposal for the reconstruction of the South-East Europe. • :n [edin]a CSAT se dezbat principalele aspecte ale Acordului Tehnic Rom=nia-NATO privitor la coordonarea activit\]ilor de organizare [i implementare pentru utilizarea spa]iului aerian na]ional de c\tre avia]ia statelor aliate. 6 mai.n format 19¡7). . interesul na]ional al Rom=niei . un termen limit\ (de aderare . Ministrul Ap\r\rii Na]ionale confirm\ faptul c\ for]ele aeriene aliate au dreptul de a folosi [i aeroporturile rom=ne[ti . Croa]ia.n. R\spunz=nd unei solicit\ri a Consiliului Europei.nato.n zon\. f\r\ garan]iile [i beneficiile decurg=nd din calitatea de membru. pe strategiile de securitate post-conflict [i pe agenda riscurilor . Iugoslavia. Delega]ia rom=n\ prezent\ la Summit-ul Alian]ei NordAtlantice particip\ la Washington la reuniunea mini[trilor de externe ai statelor membre ale NATO cu reprezentan]ii ]\rilor vecine cu Iugoslavia (Albania.).. Remarks by President Emil Constantinescu.218 Rom=nia-NATO – 1999 N Est.n care propune un plan privind reconstruc]ia Europei de Sud-Est.ntreaga regiune de a vedea Alian]a puternic implantat\ . • Reprezentan]i ai guvernului Rom=niei [i ai NATO negociaz\ [i aprob\ un acord oficial privind condi]iile . :n plan politic @doar consolidarea flancului sudic al NATO prin invitarea c=t mai grabnic\ a Rom=niei. conform acordului dintre Guvernul Rom=niei [i Alian]a Nord-Atlantic\. ne apare ca fiind o perspectiv\ nedreapt\ [i . Bulgaria.n care avia]ia aliat\ poate utiliza spa]iul aerian rom=nesc.a. unde discu]iile se axeaz\ pe criza din Kosovo. De[i costurile economice sunt foarte ridicate. http>//www. 25 April 1999. Bulgaria. 24 aprilie. BosniaHer]egovina. plan ce fusese dezb\tut prima oar\ pe 19 aprilie la Viena de exper]i din Albania.n timpul campaniei militare din Iugoslavia. 5 mai. Sloveniei [i Bulgariei de a deveni membri deplini ai Alian]ei poate asigura (victoria) pe termen lung(.

n str=ns\ cooperare cu Misiunea Administra]iei ad-interim a Na]iunilor Unite . reuniune consacrat\ demar\rii procesului de elaborare a Programului Na]ional Anual. pa[ii concre]i pe care partea rom=n\ .n subordinea structurii centrale sunt prezentate . Primele elemente ale KFOR. av=nd NATO ca element director. (Monitorul Oficial.n egal\ m\sur\. 21 mai. acest act legislativ men]ion=nd compunerea ministerului. .n 2002)#. a obiectivului de aderare la Alian]\ .ntr-o anex\ special\. .nt=lnire la v=rf a NATO de la Washington. lucr=nd .Rom=nia-NATO – 1999 N 219 dicteaz\ sacrificarea unor beneficii economice tradi]ionale .i mai are de parcurs pentru realizarea interoperabilit\]ii cu NATO [i atingerea. :n acest scop. @este foarte important ca Rom=nia sa prezinte rapid Alian]ei Programul na]ional anual. Javier Solana. Intr\ . 21 mai 1999) 24 mai. scara ierarhic\ a demnitarilor [i func]ionarilor.ntr-un interval de timp scurt (p=n\ .kappa. astfel. iar organigrama structurii centrale a MApN [i principalele structuri aflate . face public\ o declara]ie de suspendare a opera]iunilor aeriene dup\ ce pre[edintele Slobodan Milosevic accept\ retragerea trupelor iugoslave din Kosovo.n aceast\ provincie (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo . Conform declara]iei ministrului de externe al Rom=niei.n NATO”. .ncep s\ se desf\[oare . Un acord tehnic militar este semnat de autorit\]ile iugoslave [i de comandantul KFOR. rela]iile de subordonare direct\.UNMIK). Este. 12 iunie. cu autorizarea Consiliului de Securitate al ONU. http>//domino. important ca Programul na]ional sa fie elaborat temeinic. (“Reuniunea Comisiei interdepartamentale pentru integrarea Rom=niei . Se reune[te Comisia Interdepartamental\ pentru Integrarea Rom=niei . debutul misiunii KFOR . Are loc.n Kosovo. acest fapt av=nd relevan]\ pentru men]inerea ]\rii noastre . .n vigoare Hot\r=rea de guvern privind organizarea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale.n NATO. Al\turi .MAP).ro/mae/presa) 10 iunie. sub conducerea generalului Jackson.n grani]ele Iugoslaviei restr=nse. s\ reflecte stadiul avansat al rela]iilor Rom=nia-NATO [i. Andrei Ple[u. adoptat la recenta . Secretarul general al NATO.n Kosovo. aceast\ provincie r\m=n=nd formal . Consiliul de Securitate autorizeaz\ desf\[urarea for]ei interna]ionale. dar de facto devine un protectorat al Organiza]iei Na]iunilor Unite.n fruntea listei candida]ilor la admitere.n conformitate cu Planul de ac]iune pentru aderare (Membership Action Plan .n favoarea sprijinirii comunit\]ii euroatlantice .n efortul de stabilizare regional\ [i ap\rare a drepturilor omului.ndeosebi.

iar linia bugetar\ se situeaz\ conform prognozelor la nivelul de 710-1190 milioane de USD. iar . Grecia. prin realizarea interoperabilit\]ii .8% din PIB (adic\ 710 milioane de .n mod constant.n eforturile de .n Kosovo. . interoperabilitatea cu for]ele alia]ilor fiind o condi]ie indispensabil\ .n curs de finalizare. Simultan cu eforturile diplomatice pe l=ng\ statele membre ale NATO. Se are . Ucraina [i Fran]a. Rom=nia . 18 iunie. crearea [i opera]ionalizarea noilor structuri.n vedere un buget al ap\r\rii de cca.n vederea primirii ca membru al Alian]ei. Se decide . .n cadrul MApN [i CSAT adoptarea unei variante de structur\. acesta din urm\ fiind . se desf\[oar\ exerci]iul NATO/ PfP @Cooperative Partner 99# la care particip\ [i Rom=nia cu personal de stat major navigant [i tehnic. .n etapa 2004-2007 se va moderniza . Scopul exerci]iului este de a ajuta la integrarea statelor membre ale PfP . 14-28 iunie.nainteaz\ CSAT documentul @Concep]ia privind restructurarea [i modernizarea for]elor Armatei Rom=niei# care cuprinde mai multe variante de restructurare bazate pe 3 prognoze de finan]are. 18 iunie. CSAT adopt\. La Varna.n Bulgaria. .n domeniul ap\r\rii na]ionale pentru aderare la NATO.nzestrarea for]elor armate na]ionale.n Alian]a Nord Atlantic\. Parlamentul Rom=niei aprob\ cu majoritate de voturi tranzitul prin Rom=nia c\tre Iugoslavia a efectivelor poloneze [i cehe de men]inere a p\cii din cadrul KFOR.n perioada 2000-2003 va continua restructurarea for]elor armate. iar pentru 2007 de 930-1190 milioane USD.n conformitate cu tendin]ele de evolu]ie a economiei rom=ne[ti pe termen scurt. 17 iunie. deciden]ii politici [i militari din Rom=nia pun. Georgia. Rom=nia. Programul de Restructurare [i Modernizare a For]elor Armate ale Rom=niei (FARO – 2005/2010) [i Planul-cadru de ac]iune .n domeniul naval militar. Programul cuprinde dou\ faze> .220 Rom=nia-NATO – 1999 N de alte 17 state. bazat\ pe un nivel realist al finan]\rii. SUA. un accent deosebit asupra procesului de reform\. Se desf\[oar\ la Bruxelles reuniunea extraordinar\ a mini[trilor de externe [i ai ap\r\rii din ]\rile membre NATO. Ministerul Ap\r\rii Na]ionale . :n total iau parte 36 de nave de lupt\ din Turcia.nt\rire a securit\]ii [i stabilit\]ii regionale.[i exprim\ dorin]a de a participa la opera]iunea KFOR sub egida NATO. Pentru anul 2000 sunt prev\zute plafoane de 620-830 milioane USD. de asemenea. iar declara]ia final\ a secretarului general al NATO referitoare la situa]ia din Kosovo con]ine aprecieri la adresa Rom=niei . 1. restructurare [i modernizare a organismului militar na]ional.

:n document se specific\ f\r\ echivoc c\ strategia de securitate na]ional\ se bazeaz\ pe op]iunea irevocabil\ pentru integrarea euroatlantic\ [i .n sensul restructur\rii [i moderniz\rii structurii for]elor [i a tehnicii de lupt\. Parlamentul Rom=niei a aprobat . unitar [i indivizibil etc. Pre[edintele Rom=niei prezint\ . primul ministru [i ministrul rom=n al Afacerilor Externe se . Mediul interna]ional de securitate este caracterizat prin existen]a unor riscuri complexe.n anul 2003 bugetul destinat armatei se va echilibra pe ansamblu. crima organizat\.Rom=nia-NATO – 1999 N 221 USD) pentru anul 2000.n vizit\ . Nu este omis\ nici importan]a cooper\rii cu statele membre NATO [i UE la nivelul serviciilor de informa]ii. Documentul prevede. – se realizeaz\ prin cooperarea interna]ional\. 23 iunie. Pre[edintele.n UE. 7 iulie.n provincia Kosovo a unui grup de ofi]eri de poli]ie din cadrul Grupului Interna]ional de Poli]ie.n unanimitate acest document fundamental.n structurile politico-economice euro-atlantice.nt=lnesc cu Javier Solana. Intr\ . precum [i participarea cu zece ofi]eri de leg\tur\ din MApN la UNMIK. Este vorba at=t de ap\rarea colectiv\. Scopul de ansamblu este acela de a consolida statutul de generator de securitate [i stabilitate regional\ al Rom=niei. integrit\]ii teritoriale [i unit\]ii. iar interesele na]ionale – ap\rarea/consolidarea democra]iei. :n aceste condi]ii. consolidarea statului de drept. este prognozat\ pentru anul 2006. garantarea drepturilor [i libert\]ilor fundamentale. inclusiv prin misiuni de men]inere a p\cii. nonmilitare [i neconven]ionale precum terorismul. :n domeniul ap\r\rii este men]ionat procesul de reform\ a armatei.n scopul protej\rii suveranit\]ii na]ionale. . c=t [i de eforturile de prevenire sau rezolvare a crizelor [i conflictelor regionale. urm=nd ca la orizontul anului 2007 s\ ajung\ la nivelul de 2. independent.2% (reprezent=nd 1. menit\ a facilita integrarea .n fa]a Parlamentului Strategia de Securitate Na]ional\.05%. inclusiv prin redesf\[urarea . media cre[terii anule ar fi de 0. de asemenea. imigra]ia ilegal\. protejarea cet\]enilor. secretar general al NATO.190 milioane de USD). . participarea Rom=niei cu 25 de poli]i[ti la misiunea UNMIK. se estimeaz\ c\ . iar echilibrarea complet\ a bugetului ap\r\rii pe principalele domenii de cheltuieli.n vigoare Hot\r=rea Parlamentului Rom=niei referitoare la prelungirea mandatului contingentului format din 20 de poli]i[ti rom=ni din Grupul Interna]ional de Poli]ie din Bosnia-Her]egovina. conform standardelor NATO. dar [i pentru ca Rom=nia s\ poat\ deveni un contributor net la securitatea spa]iului euroatlantic gra]ie compatibilit\]ii [i interoperabilit\]ii cu for]ele armate aliate. 25 iunie. aflat . ap\rarea statului suveran. :n acest fel.

secretar de stat . a logisticii [i infrastructurii. Oaspetele mul]ume[te poporului rom=n pentru sprijinul acordat Alian]ei . 21-27 iulie 1999.n activitatea celor trei mese de lucru ale Pactului de Stabilitate (democratizare [i drepturile omului/economie de pia]\/securitate). Discu]iile se axeaz\ pe candidatura Rom=niei la NATO.2) 19 iulie. politic\ [i militar\ . profit=nd de statutul de beneficiar al fondurilor .ncet\rii conflictului din Kosovo. adic\ la sistemul comun de valori. (Observatorul Militar. est [i sud-est europene. sprijinul pentru dezvoltare economic\ [i pentru generalizarea securit\]ii prin cooperare.n condi]iile . }ara noastr\ se va implica activ . efectueaz\ o vizit\ . organiza]ii interna]ionale financiare [i ONG-uri.n vederea integr\rii acestora . al\turi de state membre NATO [i state vecine cu Kosovo. consolidarea democratic\. particip\ la . scopuri comune. primul aranjament multilateral de securitate european\ la care iau parte at=t statele central. . UE. Coordonatorul special al Pactului este numit Bodo Hombach.222 Rom=nia-NATO – 1999 N la Bucure[ti. donatori interna]ionali priva]i [i publici.n Rom=nia. O delega]ie din Rom=nia. consemn=ndu-se lansarea Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. la invita]ia ministrului de Externe al Rom=niei.n Europa de Sud-Est. :naltul oficial NATO relev\ faptul c\ armata rom=n\ este pe deplin preg\tit\ spre a participa la @spiritul NATO#.ncrederii reciproce. 30 iulie. Are loc Summit-ul UE de la Köln. care s\ fie benefic\ . :n domeniul colabor\rii MApN cu statele NATO.ntre statele foste comuniste . folosirii comunica]iilor strategice integrate. .n domeniul ap\r\rii [i managementului spa]iului aerian. Federa]ia Rus\ etc. c=t [i actorii principali ai scenei interna]ionale – SUA. dovad\ a ata[amentului pentru principiile [i valorile euroatlantice. se convine asupra dezvolt\rii unor programe .n timpul conflictului militar din Kosovo. Generalul Wesley Clark. construirea . Andrei Ple[u. oaspetele american consider\ c\ Rom=nia va fi @unul dintre liderii acestui process#.n egal\ m\sur\ statelor implicate.n MAE din Rom=nia. Privitor la procesul extinderii Alian]ei. rolul [i atribu]iile Alian]ei. iar emisarul special al acestuia devine R\zvan Ungureanu. p. 15 iulie.n Uniunea European\ [i NATO. compus\ din civili [i militari.ntrunirea Forumului Consultativ pe probleme de Securitate . situa]ia de securitate din Europa de Sud-Est . comandantul suprem al For]elor Aliate din Europa. Scopul Pactului este acela de a stimula cooperarea economic\.n conformitate cu documentele adoptate la Summit-ul de la Washington.mp\r]irea corect\ a sarcinilor.. la cartierul general al Alian]ei Nord-Atlantice de la Bruxelles.

13 septembrie. 11 septembrie.n vigoare Ordonan]a Guvernului nr.n Alian]a Nord-Atlantic\# (PNA pentru anul 2000) la Cartierul General al NATO.n vizit\ . . conform procedurilor . Repatrierea survine dup\ decizia Consiliului de Securitate al ONU de a lichida tehnic aceast\ misiune. Rom=nia prezint\ oficial @Programul Na]ional Anual pentru Preg\tirea Ader\rii . 30 din 9 septembrie 1999 privind aprobarea particip\rii Rom=niei cu 11 ofi]eri de leg\tur\/observatori din Ministerul Ap\r\rii Na]ionale la misiunea ONU de men]inere a p\cii din Republica Democrat\ Congo. Rom=nia este reprezentat\ de o delega]ie format\ din [apte ofi]eri.ncadra]i . comandantul[ef al Comandamentului Regional NATO-JHQ Southland. 16 august. Este repatriat contingentul rom=nesc aflat .n Rom=nia.n cadrul unui comandament de for]e . 26 august.ncorporate de conceptul CJTF (Grupare Operativ\ Multina]ional\ de Categorii de For]e Armate). document bazat pe prevederile Membership Action Plan [i aprobat de Guvernul Rom=niei. La Suffolk (SUA) are loc exerci]iul NATO/PfP @Cooperative Nugget ‘99# cu participarea a cca.ntrunite.n vigoare Hot\r=rea Parlamentului Rom=niei nr. 110 militari din 12 state membre NATO [i 17 din PfP. Exerci]iul are scopul de a antrena ofi]erii de stat major din statele membre NATO [i PfP . reforma Armatei Rom=niei etc. 15-25 septembrie. cu destina]ia misiunilor de men]inere a p\cii. se afl\ .n misiune de men]inere a p\cii .41 din 11 august 1999 privind organizarea [i func]ionarea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. Subiectele discutate cu oficialii rom=ni sunt> orient\rile fundamentale ale politicii de securitate [i ap\rare a Rom=niei. dintre care doi sunt .n comandamentele AFSOUTH [i SACLANT.n vigoare Ordonan]a Guvernului nr. ciclul MAP.Rom=nia-NATO – 1999 N 223 str=nse prin conferin]ele donatorilor [i de existen]a unui forum de promovare a intereselor sale na]ionale de integrare european\ [i euroatlantic\.n Angola (MONUA) sub egida ONU. Intr\ . 27 septembrie – 1 octombrie. Intr\ . Contraamiralul Alexandru Reis Rodriguez. Intr\ . 25 august.43 din 12 august 1999 pentru ratificarea Acordului referitor la For]a Multina]ional\ de Pace din Europa de Sud-Est (MPFSEE) [i a Protocolului adi]ional la acest acord.

n Ministerul Ap\r\rii din Marea Britanie. . logistic\ [i infrastructuri.[i stabile[te singur\ obiectivele de . PNA este produsul efortului comun al ministerelor [i institu]iilor responsabile de aplicarea prevederilor MAP [i care alc\tuiesc Comitetul Na]ional pentru Integrarea Rom=niei .nlocuirea Obiectivelor de Interoperabilitate cu Obiective de Parteneriat. dar [i de comunica]ii. desf\[urat . Generalul Constantin Degeratu. domeniul de expertiz\ fiind dezvoltarea sistemului de planificare integrat\ a ap\r\rii.224 Rom=nia-NATO – 1999 N PNA implic\ faptul c\ Rom=nia .n cadrul MApN. Se decide. :n baza Programului de asisten]\ acordat de Marea Britanie.n func]ie de Ciclul de Planificare MultiAnual\ a Ap\r\rii 2000.n calitate de consilier al secretarului de stat [i [ef al Departamentului pentru Politic\ de Ap\rare. director pentru Europa Central\ [i de Est . de asemenea. Smith . cu supervizarea Ministerului Afacerilor Externe.l deruleaz\ al\turi de un stat european membru al NATO [i al doilea ca amploare dup\ programul MIL TO MIL.n NATO. [i generalul Richard Smith.ndeplinit [i termenele respective iar NATO. informa]ii.nlocuie[te . sosesc .n special de gestionarea resurselor umane [i financiare. cel referitor la aspectele militare. perfec]ionarea activit\]ii pentru toate structurile din componen]a SMG. 5 octombrie.l . consilier al [efului SMG pe problema reformei for]elor armate. Planul de cooperare dintre Rom=nia [i Marea Britanie cuprinde diverse sectoare de ac]iune ale MApN. MApN este responsabil pentru capitolul II din PNA. Prin decizia primului-ministru al Rom=niei. verific\ realizarea acestora. adic\ de varianta viitoarei structuri de for]\ de 112 000 de militari [i 28 000 civili (For]a Program 2003). preg\tirea for]elor speciale de interven]ie rapid\ [i a unit\]ilor de cercetare. prin responsabilii s\i. Trebuie men]ionat faptul c\ elaborarea PNA I este f\cut\ .n cadrul PARP [i la . Bogdan IonTudor este numit secretar de stat . problemele privind resursele.n cooperare cu SUA. Richard Ralph. Este vorba de cel mai amplu program de cooperare pe care Rom=nia .n Rom=nia exper]ii Jackie Calcutt. cele militare/ de ap\rare. trecerea de la ciclul trianual la cel bianual . [eful Statului Major General al Armatei Rom=ne. Programul con]ine cinci capitole> aspectele politico-economice. Principiile esen]iale ale implement\rii PNA sunt> continuitatea. mobilizare [i preg\tirea for]elor de rezerv\. iar planul pentru 2000 constituie rezultatul negocierilor dintre conducerea SMG [i Steven Pollard. 28 septembrie. [i ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord la Bucure[ti. credibilitatea [i predictibilitatea. cele privind securitatea informa]iilor [i aspectele legislative.n func]ie pe colonelul Martin Speller. . semneaz\ acordul de cooperare militar\ pentru anul 2000. fiind vorba .

14 octombrie.n vederea realiz\rii interoperabilit\]ii cu for]ele statelor membre NATO.Rom=nia-NATO – 1999 N 225 Un aspect important al cooper\rii militare bilaterale este reprezentat de Centrul Regional de Preg\tire rom=no-britanic de la Academia de :nalte Studii Militare. generalul Hans P. Scopul este de a se simula interven]ia .ncep=nd din 2 mai 2000.n Marea Britanie. Este aprobat de c\tre Parlament documentul @Carta Alb\ a Guvernului. Clark . dispun=nd de efective [i tehnic\ de lupt\ necesare opera]iunii @Joint Guardian#. este numit . NATO face public\ numirea generalului J. c\ile prin care Germania ne poate sprijini mai eficient . Intr\ . O delega]ie militar\ condus\ de inspectorul general al armatei germane.ntr-o ]ar\ imaginar\ din sud-estul Europei confruntat\ cu conflicte interne destabilizatoare. 19-23 noiembrie. efectueaz\ o vizit\ .ntre mai multe structuri ministeriale [i institu]ii publice.n func]ia de comandant suprem al SACEUR.i succede spaniolului Javier Solana.n provincia iugoslav\ Kosovo. ]in=ndu-se cont de . c=t [i despre procesul de restructurare [i modernizare a for]elor armate din cele dou\ state. Ralston din for]ele aeriene americane ca succesor al generalului W. 24 noiembrie.n vigoare Hot\r=rea Parlamentului Rom=niei privind trecerea pe teritoriul Rom=niei a unor trupe italiene. iar Rom=nia salut\ acest eveniment. Von Kirchbach.n Rom=nia. Se discut\ at=t despre rela]iile militare bilaterale. Are loc la Arad aplica]ia militar\ rom=no-maghiar\ la care particip\ 50 de militari rom=ni [i 50 de militari maghiari din cadrul batalionului mixt rom=no-maghiar. 18-19 noiembrie. 3 noiembrie. Armata Rom=niei 2010> reform\ [i integrare euro-atlantic\#. al c\rui mandat a expirat la 6 octombrie. Documentul este rodul unui proces de colaborare complex\ [i sus]inut\ . Robertson . care devine centru NATO.n Europa (CFE). George Robertson. 13 octombrie. prilej cu care reprezentan]ii celor 54 de state membre semneaz\ noua Cart\ pentru Securitatea European\ [i o versiune revizuit\ a Tratatului privind For]ele Conven]ionale .n func]ia de secretar general al NATO. Se desf\[oar\ la Istanbul Summit-ul OSCE. desf\[urat\ de NATO la Pri[tina. 18-20 octombrie. secretar de stat pentru ap\rare . . .

tehnic\ [i administrativ\ cu sistemul militar al NATO [i cu for]ele statelor membre< . situarea geopolitic\.n cadrul PARP extins [i adaptat< reorganizarea sistemului de . op]iunea pentru integrarea . preg\tirea infrastructurii. ameliorarea preg\tirii personalului desemnat s\ lucreze . . stabilitatea politic\ intern\. Spre a-[i consolida acest statut.n afara NATO. :n contrapartid\.n structurile de comandament aliate. Se desf\[oar\ la Bucure[ti exerci]iul NATO/PfP @Cooperative Determination ‘99#. Rom=nia poate contribui substan]ial la consolidarea flancului sudic al Alian]ei.n asigurarea securit\]ii [i ap\r\rii na]ionale.226 Rom=nia-NATO – 1999 N prevederile legii planific\rii ap\r\rii.n cadrul misiunii KFOR. poten]ialul demografic.ndatoriri .ncrederea interna]ional\. continuarea particip\rii la exerci]iile PfP [i la opera]iuni de sprijin al p\cii sub egida Alian]ei Nord-Atlantice. fiind prev\zute urm\toarele> asigurarea ap\r\rii credibile a ]\rii< instrumente opera]ionale moderne prin care s\ putem contribui la eforturile NATO [i cele interna]ionale de gestionare a crizelor< interoperabilitatea opera]ional\. programat de Comandamentul Suprem al For]elor Aliate din Comandamentul Suprem al For]elor Aliate din . Rom=nia este caracterizat\ ca fiind @generator de securitate [i stabilitate . se prevede .5 decembrie. Intr\ . conform documentului @Concep]ia privind restructurarea [i modernizarea For]elor Armatei Rom=niei# (FARO 2005/2010). precum [i procesul de reform\ a sistemului militar. . economic [i militar.n zona Europei Centrale [i de Sud-Est#.n vigoare Hot\r=rea Parlamentului Rom=niei privind trecerea pe teritoriul Rom=niei a unui tren militar ce transport\ tehnic\ [i materiale pentru trupele Statelor Unite ale Americii dislocate . 29 noiembrie .ndeplinirea obiectivelor asumate . conform indicatorilor st\rii de securitate [i stabilitate> evolu]ia pe cale democratic\. spre a fi la nivelul standardelor NATO etc. Sunt stabilite obiectivele [i sarcinile principale ale institu]iilor cu .n NATO [i UE.n Kosovo.nv\]\m=nt militar dup\ model occidental [i participarea cadrelor militare la cursuri de preg\tire organizate de NATO Sunt relevate stadiul actual de preg\tire a for]elor armate.n Alian]\ i-ar conferi nu doar garan]ii de securitate ci [i o diminuare a cheltuielilor pentru nevoile de securitate [i ap\rare fa]\ de nivelul pe care l-ar avea de suportat dac\ ar r\m=ne . Rom=nia se simte parte la comunitatea de valori euro-atlantice [i consider\ c\ intrarea .ndeplinirea treptat\ a programelor de interoperabilitate cu NATO. politica de cooperare [i bun\ vecin\tate. Un capitol aparte este dedicat adapt\rii sistemului militar rom=nesc la NATO/UE/UEO. 25 noiembrie.

Rom=nia-NATO – 1999 N 227 Sud-Estul Europei (AFSOUTH) [i condus de comandantul Comandamentului For]elor Aeriene Aliate din Sud-Estul Europei (COMJCSOUTHEAST). Mini[trii ap\r\rii din statele NATO se reunesc pentru dou\ zile la Bruxelles (2-3 decembrie). Sarcinile prioritare includ protejarea minorit\]ilor. civil\ [i militar\. dar [i evolu]iile din Kosovo. 2 Decembrie.n domeniul opera]iunilor de men]inere a p\cii [i de asisten]\ umanitar\ [i preg\tirea comandan]ilor [i statelor majore pentru conducerea ac]iunilor la e[alonul de brigad\ multina]ional\. Se urm\re[te dezvoltarea unei viziuni comune . Este vorba de primul exerci]iu de punct de comand\ asistat de calculator. secretarul de stat al Ap\r\rii din SUA. Discu]iile se axeaz\ pe probleme precum controlul prolifer\rii armamentelor [i ap\rarea antirachet\.KFOR din Kosovo. organizat de NATO pe teritoriul unui stat partener. 3 decembrie. Contribu]ia rom=neasc\ const\ .Brigada Multina]ional\ cu Capacitate de Lupt\ Ridicat\ a For]elor ONU . stabilit\]ii [i refacerii economiei. descurajarea tendin]elor de separatism [i izolare ale provinciei Kosovo. :naltul oaspete american mul]ume[te statului [i poporului rom=n pentru sprijinul acordat .nt=lne[te. care permite prezen]a unei for]e de stabilizare interna]ional\. sporirea cheltuielilor dedicate ap\r\rii. Rom=nia devine membru deplin al SHIRBRIG (Multinational Standby Force High Readiness Brigade for UN Operations . supervizarea Corpului de Protec]ie (KPC). Pre[edintele Rom=niei se . KFOR.ntr-o companie din Batalionul 151 infanterie [i . cu William Cohen. continu\ procesul de implementare a prevederilor de securitate con]inute . la Bucure[ti. 1 decembrie • Intr\ .n vigoare Hot\r=rea Parlamentului Rom=niei referitoare la participarea Rom=niei cu un spital militar de campanie [i cu 20 de ofi]eri de stat major la For]a Interna]ional\ de Pace . inclusiv Rom=nia.n Kosovo . • For]a de men]inere a p\cii sub egida NATO.n A[teptare). . 30 noiembrie. controlul grani]elor interne [i externe contra riscurilor de destabilizare. restructurarea SFOR [i mediul de securitate din Balcani.n timpul campaniei militare din Kosovo. planificarea ap\r\rii [i a for]elor.n scopul de a permite recl\direa p\cii. Particip\ efective din 7 state membre ale NATO [i 11 state partenere.n Rezolu]ia 1244 a Consiliului de Securitate al ONU.

NATO a transmis propunerile privind obiectivele ini]iale de parteneriat (Initial Partnership Goal) pentru al treilea ciclul PARP.ndeplinirea condi]iilor necesare admiterii . Se deruleaz\ al treilea ciclu PARP (Procesul de Planificare [i Analiz\) . :n cadrul acestei ini]iative. Victor Babiuc este desemnat spre a ocupa .n care. Rom=nia .nlocuirea Obiectivelor de Interoperabilitate cu Obiective de Parteneriat. Din 1999 se trece de la ciclul trianual la cel bianual . .228 Rom=nia-NATO – 1999 N din 11 ofi]eri [i subofi]eri de stat major. Primul ministru al Rom=niei.n care au fost .[i .n condi]iile .nceputul anului 1999. cooperarea se sprijin\ pe @Acordurile ONU privind for]ele . .ndeplinite obiectivelor ini]iale de parteneriat. . Conform procedurilor de lucru.n cadrul PARP [i la . 13 decembrie.n urma remanierii guvernamentale.ntocmesc studii de interoperabilitate global\. iar Planul Individual de Parteneriat este modelat conform noilor exigen]e ale ciclului bianual PARP.ncheie activitatea . 22 decembrie.n locul acestuia fiind numit interimar Alexandru Athanasiu. la .la finele fiec\rui ciclu PARP se . unde se descrie stadiul implement\rii obiectivelor asumate.n continuare func]ia de ministru al Ap\r\rii Na]ionale.n acest post. Radu Vasile.n NATO. . Pe ansamblu.n 1997.n a[teptare# la care Rom=nia a aderat deja .[i propune ca obiectiv politic . 1999-2000. iar procesul de evaluare a acestor propuneri se bazeaz\ pe analiza gradului .

2000 .

:n vederea eficientiz\rii activit\]ii Comisiei. 24 ianuarie. creat .n cadrul c\ruia a fost preg\tit @dialogul individualizat Rom=nia-NATO#. MAE. Comisia Interdepartamental\ pentru Preg\tirea Ader\rii Rom=niei la NATO (organismul . UEO [i Probleme Strategice.n NATO [i prezentarea c\tre CSAT de rapoarte [i propuneri viz=nd accelerarea procesului de integrare. 21 ianuarie.nfiin]eaz\ Comisia Interdepartamental\ pentru Preg\tirea Ader\rii Rom=niei la NATO. bugetare [i evaluare a for]elor. sub conducerea ministrului Ap\r\rii Na]ionale.nfiin]at\ de cur=nd prin Hot\r=re de Guvern [i care . se reune[te lunar sau ori de c=te ori este nevoie [i este prezidat\ de adjunctul ministrului Afacerilor Externe care coordoneaz\ problematica integr\rii . sub egida Parteneriatului pentru Pace (PpP). inclusiv a particip\rii la reuniunea mini[trilor de externe ai statelor candidate de la Vilnius din luna mai 2000. simpozionul anual dedicat planific\rii politico-militare.mpreun\ cu ceilal]i candida]i. Ministerul Finan]elor.n plen. de propuneri privind etapele urm\toare.Rom=nia-NATO – 2000 N 231 1 ianuarie.14.n NATO.ntocmirea proiectului Programului Na]ional Anual de integrare . Principalele atribu]ii ale Comisiei sunt> coordonarea activit\]ilor interne [i externe viz=nd integrarea Rom=niei .n Germania. pe aceast\ baz\. programare. 13 ianuarie.n scopul preg\tirii demersurilor comune de aderare . Prin Hot\r=rea de Guvern nr. Simpozionul de planificare al PfP este intitulat @Parteneriatul. Se . evaluarea ac]iunilor . La sediul MAE are loc prima reuniune a Comisiei Interdepartamentale pentru Integrarea Romaniei in NATO.n NATO.n acest scop [i elaborarea. . structur\ . Acest proiect este supravegheat [i sprijinit de Fran]a [i Germania. aceasta dispune de un Secretariat permanent.nlocuie[te Comitetul Interministerial . activit\]ilor [i resurselor. Secretariatul NATO organizeaz\ . Batalionul mixt rom=no-ungar de men]inere a p\cii devine opera]ional iar Rom=nia particip\ cu un modul din Batalionul 191 infanterie (449 militari). 6 ianuarie. Ministrul Transporturilor.ndeplinirii acestor obiective.ntreprinse . Comisia prezint\ periodic Guvernului inform\ri asupra stadiului . Este aprobat [i propus spre implementare sistemul de planificare.n cadrul MAE [i condus de directorul Direc]iei NATO. pe baza rapoartelor grupurilor de lucru [i a reuniunilor . Are loc prima [edin]\ a Consiliului de Planificare a Ap\r\rii. beneficiaz\ de o baz\ legal\ solid\. . O sarcin\ fundamental\ pentru securitatea Alian]ei#. Comisia func]ioneaz\ la nivel de secretari de stat din MApN. 20–21 ianuarie.

232 Rom=nia-NATO – 2000 N pentru integrarea Rom=niei . Tematica discu]iilor cu oficialii rom=ni se axeaz\ pe participarea ]\rii noastre la activit\]ile PfP. p. l\ud=nd decizia guvernului Rom=niei de a spori procentul din buget alocat for]elor armate.n care se vor aloca resursele de ap\rare de c\tre Parlamentul Rom=niei.n 2002.nt=lne[te cu [eful statului [i cu pre[edin]ii celor dou\ camere ale parlamentului. cu participarea a 28 de na]iuni membre ale Uniunii Europei Occidentale. care a fost prezentat de Rom=nia la sediul Alian]ei din Bruxelles. inclusiv Rom=nia [i Bulgaria. obiectivele din Programul Na]ional Anual. :ndeplinirea acestora depinde mai ales de modul . . 17-23 februarie. 22-28 februarie 2000. Lordul Robertson se . Oaspetele afirm\ c\ extinderea Alian]ei este o prioritate strategic\.n orizontul de timp asumat.ntr-un turneu prin statele partenere.n Planul de Ac]iune pentru Aderare (MAP). (Observatorul Militar. lordul George Robertson.n sprijinul p\cii sub egida Alian]ei precum [i pe evaluarea stadiului de preg\tire pentru aderare (mai ales . :n cadrul conferin]ei de pres\ ce a urmat . aflat .n Rom=nia. iar pre[edintele Rom=niei . Robertson sus]ine o conferin]\ de pres\ comun\ cu Petre Roman. Secretarul general al NATO. viziteaz\ Rom=nia.ndeplinirii obiectivelor de interoperabilitate [i ale Parteneriatului pentru Pace asumate de ]ara noastr\. 13-16 februarie. Este organizat\ o mas\ rotund\ cu membrii Comisiilor de Politic\ Extern\ [i de Ap\rare ale Parlamentului.n Rom=nia o delega]ie a NATO.2).n NATO. Edgar Buckley precizeaz\ c\ @strategia adoptat\ de Rom=nia pentru restructurarea armatei este apropiat\ de limitele corecte. care evalueaz\ stadiul .i acord\ . 10 februarie. tema fiind @Rom=nia [i viitoarea extindere a NATO#.ns\ va fi nevoie .n timpul pre[edin]iei . .n luna septembrie a anului 1999. iar decizia de a fi admi[i noi membri ar putea avea loc . mul]ume[te Rom=niei [i poporului rom=n pentru sprijinul dat Alian]ei . dr. ministrul rom=n al Afacerilor Externe.n vizit\ . la opera]iuni . .n sectorul ap\r\rii#.n aplicare.ndeplinirea obiectivelor de interoperabilitate .n direct\ corela]ie cu resursele disponibile).n mod categoric de investi]ii mai mari . condus\ de asistentul secretarului general al NATO.ndeplini m\surile cuprinse .naltului oaspete Ordinul Na]ional @Steaua Rom=niei# .n rang de Mare Cruce. :n final. Se afl\ . .n timpul crizei din Kosovo. Participan]ii exprim\ voin]a de a pune . Edgar Buckley.nt=lnirii. :n organizarea Rom=niei are lor exerci]iul comun de management al crizelor NATO/UEO (CMX/CRISEX 2000). exprim=ndu-[i totodat\ speran]a c\ ]ara noastr\ va . Acesta d\ asigur\ri c\ NATO va r\m=ne deschis pentru noi membri. La sf=r[itul vizitei .

Generalul Clark se declar\ convins c\ ]ara noastr\ este deja implicat\ .n NATO. din PNA. Se discut\ [i aspecte legate de gestionarea crizelor din Kosovo [i Bosnia [i se analizeaz\ noi posibilit\]i de dezvoltare a colabor\rii bilaterale cu Alian]a Nord-Atlantic\.n domeniul prevenirii/gestion\rii crizelor.n urma remanierii guvernamentale. este creat\ Celula Na]ional\ de R\spuns.ndeplinirii obiectivului integr\rii . Comandantul suprem al For]elor Aliate din Europa. dedicat\ finaliz\rii documentului intitulat @Partnership Goal Report for Romania”. se afl\ . prin Centrul Opera]ional pentru Situa]ii de Criz\ al Statului Major General. MApN s-a implicat ca principal organizator al exerci]iului.ncheierii mandatului s\u .n timpul r\zboiului din Iugoslavia. Pentru a asigura participarea . . Ace[tia se constituie sub forma unui NATIONAL DISTAFF. cu prilejul . dedicat problemelor militare.n aceast\ func]ie. precum [i a Celulei Militare de R\spuns. cuprinz=nd reprezentan]i ai tuturor ministerelor [i agen]iilor cu atribu]ii . . Are loc.n anul 1999 [i a ac]iunilor ce urmeaz\ a fi derulate . Mandatul delega]iei rom=ne cuprinde. runda de consult\ri a Comitetului Director Politico-Militar al Parteneriatului pentru Pace (PMSC). 13 martie. :n cadrul convorbirilor cu oficiali rom=ni se subliniaz\ importan]a special\ pe care ]ara noastr\ o acord\ rela]iilor cu NATO [i sunt analizate modalit\]ile de realizare a obiectivelor cuprinse . precum [i evaluarea activit\]ilor depuse . generalul Wesley Clark.n vizit\ la Bucure[ti. în format @19 plus 1#. .n efortul comun al alia]ilor [i mul]ume[te Rom=niei pentru sprijinul acordat . 6 martie.n cadrul Programului Individual de Parteneriat pentru anii 20002001. planific\rii resurselor pentru ap\rare [i logisticii.nlocuindu-l pe Victor Babiuc.n bune condi]ii a for]elor rom=ne[ti.ndeplinire a Capitolului 2. . . Sorin Frunz\verde devine ministrul Ap\r\rii Na]ionale.n vederea cre[terii gradului de coordonare a ac]iunilor . discutarea modalit\]ii . prilej cu care sunt analizate toate obiectivele de parteneriat acceptate de partea român\. Se prezint\ stadiul de . de asemenea. 2 martie. a Grupului Politico-Militar de Decizie.n vederea .Rom=nia-NATO – 2000 N 233 portugheze a UEO.n care Rom=nia urmeaz\ s\ foloseasc\ asisten]a militar\ bilateral\ cu statele din NATO.n cadrul MApN.n cadrul PfP .n structurile militare euroatlantice.n Programul Na]ional Anual pentru Preg\tirea Integr\rii Rom=niei . 15 martie. Comitetul de Coordonare a Reformei [i Integr\rii Armatei .n domeniile managementului resurselor umane. la Cartierul General al NATO din Bruxelles.n NATO decide crearea a trei grupuri de lucru interdepartamentale .

n NATO. Olanda. Martie-Aprilie. Se desf\[oar\ . .234 Rom=nia-NATO – 2000 N Exist\ deja [i un Consiliu de Standardizare [i Interoperabilitate. Javier Solana. coordonat de Statul Major General. precum [i la oportunit\]ile [i riscurile cu care NATO. economic\ [i militar\ existent\ . seminarul interna]ional @Aranjamente [i mecanisme de . al\turi de ONU. Sorin Frunz\verde. 31 martie. se confrunt\ la fa]a locului. 21 martie. Se desf\[oar\. Polonia [i Rom=nia. Programul de aderare va fi mai u[or de adus la cuno[tin]a popula]iei [i a ]\rilor membre NATO.n Kosovo exerci]iul militar @Dynamic Response 2000# la care particip\ cca.n regiune. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Primul ministru al Rom=niei. aflat . Acest document subliniaz\ juste]ea interven]iei militare a for]elor aliate .ntr-un caz excep]ional de ap\rare a drepturilor omului [i eliminare a cauzelor catastrofei umanitare [i se refer\ la situa]ia politic\.mpreun\ cu Ministerul Ap\r\rii Na]ionale [i Ministerul de Interne. Prin acest proiect. lordul George Robertson. la Bucure[ti (Palatul Parlamentului). Participan]ii someaz\ regimul Milosevic s\ pun\ cap\t blocadei economice a Serbiei contra Muntenegrului. Argentina. [i a :naltului Reprezentant pentru Politic\ Extern\ [i de Securitate Comun\ a UE.n scopul realiz\rii interoperabilit\]ii cu for]ele statelor aliate. MAE prezint\ un proiect privind crearea unui plan politic de ac]iune care s\ completeze Programul de aderare [i care s\ func]ioneze pe post de vehicul de informa]ie [i sus]in\tor al activit\]ii de lobby. ambasadorul Marii Britanii la NATO. . . Este dat publicit\]ii raportul secretarului general al NATO c\tre NAC. la Budapesta. 23-24 martie. Discu]iile se axeaz\ pe .mbun\t\]ire a cooper\rii .l prime[te pe Sir John Goulden. 17-18 martie. particip\ la a doua reuniune a [efilor guvernelor statelor vecine cu Iugoslavia. Mugur Is\rescu. [i care se ocup\ cu direc]ionarea planurilor de implementare a obiectivelor de parteneriat asumate de Rom=nia.ndeplinirea de c\tre Rom=nia a obiectivelor asumate prin Planul Na]ional Anual pentru Preg\tirea Ader\rii la NATO [i pe reforma [i modernizarea armatei rom=ne . organizat de c\tre Ministerul Afacerilor Externe. 1 500 militari din SUA.n vizit\ la Bucure[ti. cu sprijinul substan]ial al Secretariatului Interna]ional al Alian]ei Nord-Atlantice. intitulat @Kosovo la un an – realiz\ri [i provoc\ri#. La reuniunea la nivel de secretari de stat a Comisiei Interdepartamentale pentru Integrarea Rom=niei . onorat\ de prezen]a secretarului general al NATO.n domeniul gestion\rii crizelor#.

n conformitate cu metodologiile utilizate de statele membre ale NATO#.n domeniul politicii de securitate necesit\ . fiind vorba de prima form\ de colaborare a acestei ]\ri cu NATO. se afirm\ c\ op]iunea fundamental\ a ]\rii noastre . 6 aprilie.n vederea definitiv\rii con]inutului acestui document. :ntr-o conferin]\ de pres\ a ministrului Ap\r\rii Na]ionale. Are loc vizita la Bucure[ti a pre[edintelui Comitetului economic al NATO.n grupul de lucru pe tema SEECAP. precum [i a facilit\]ilor [i infrastructurilor aferente.n eforturile sale de aderare [i de rezolvare a problemelor care ]in de gestionarea resurselor destinate ap\r\rii. Acest program poate fi pus .n cursul anului viitor. Are loc reuniunea mini[trilor de externe din statele membre ale NATO. riscurile [i amenin]\rile la adresa securit\]ii regionale [i de a permite intensificarea nivelului de contribu]ie a participan]ilor la securitatea [i stabilitatea .n Europa.n practic\ la sf=r[itul acestui an sau . Rom=nia anun]\ organizarea unui brain-storming la mijlocul lunii octombrie. pentru anul 2000.ndeplinirea obiectivelor asumate prin programul anual de aderare la Alian]a Nord Atlantic\. disponibilitatea Rom=niei pentru ap\rare colectiv\ [i participare la misiunile NATO prevede ca obiectiv opera]ionalizarea a 20% din for]ele nominalizate .n vederea punerii lor la dispozi]ia Alian]ei. Este aprobat un document lansat de Rom=nia. 4 aprilie. George Daniel. .Rom=nia-NATO – 2000 N 235 Martie. Se desf\[oar\ la Bruxelles reuniunea Consiliului NordAtlantic cu România (NAC¡1). 5 aprilie.n cadrul Ini]iativei Sud-Est Europene a NATO (SEEI). text elaborat .n scopul eviden]ierii priorit\]ilor de construire a unei zone indivizibile de securitate euroatlantic\. George Daniel afirm\ c\ NATO este dispus\ s\ ajute Rom=nia . :ntr-un comunicat al Ministerului Ap\r\rii Na]ionale se precizeaz\ c\ NATO [i Banca Mondial\ doresc s\ sus]in\ Rom=nia [i Bulgaria . :n plan politic. Southeast Europe Common Assessment Paper on Regional Security Challenges and Opportunities (SEECAP @Documentul comun de evaluare a riscurilor la adresa securit\]ii din Sud-Estul Europei#). SEECAP este primul document comun cuprinz\tor redactat . deoarece Iugoslavia nu face parte din Parteneriatul pentru Pace. :n acest context.n noua structur\ a armatei. . este de remarcat includerea RF Iugoslavia . Se precizeaz\ [i faptul c\ 50 de ofi]eri vor fi preg\ti]i pentru a ocupa noile posturi cuvenite Rom=niei dintre cele puse la dispozi]ia ]\rilor partenere de c\tre NATO. dedicat\ evalu\rii Programului Na]ional . SEECAP are meritul de a identifica provoc\rile. Sorin Frunz\verde.n procesul de reconversie profesional\ a militarilor afecta]i de disponibiliz\rile din armat\. cu prilejul desf\[ur\rii seminarului interna]ional cu tema @Aspecte economice ale gestion\rii resurselor destinate cheltuielilor pentru ap\rare .

conform jaloanelor stabilite de Programele Na]ionale Anuale de preg\tire pentru integrare [i a abord\rii problemelor de securitate [i a procesului de planificare a ap\r\rii .n cadrul Alian]ei Nord-Atlantice. integrare gradual\ [i constituie un eveniment extrem de important pentru domeniul securit\]ii na]ionale.n anul 2007. conduse de ministrul de Externe Petre Roman. Ambasadorii Alian]ei Nord-Atlantice examineaz\ al\turi de membrii delega]iei rom=ne. iar membrii delega]iei rom=ne r\spund unor . complex. fiind prev\zut\ o cre[tere a fondurilor financiare de la cca.236 Rom=nia-NATO – 2000 N Anual de Preg\tire a României pentru aderarea la NATO (PNA). @For]a Proiect 2005# are . pe l=ng\ prevenirea conflictelor [i gestionarea crizelor ce ar putea afecta securitatea na]ional\.ndeplinire a obiectivelor din programul na]ional de aderare a Rom=niei la NATO. Guvernul Rom=niei aprob\ Strategia Militar\ a Rom=niei. parteneriat opera]ional intensificat. . Restructurarea [i reforma armatei se vor face conform planific\rii @For]ei Proiect 2005#. Mesajul ambasadorilor NATO pentru ]ara noastr\ cuprinde . Rom=nia sprijin\ evolu]ia viguroas\ a Identit\]ii Europene de Securitate [i Ap\rare European\ (ESDI) ca modalitate de afirmare a unui pilon european de ap\rare . stadiul de . :ntre obiectivele militare na]ionale. 710 milioane USD la cca. 1190 milioane USD . de modul . Acest document stipuleaz\ asigurarea securit\]ii militare prin> capacitatea defensiv\ credibil\. flexibil\ [i opera]ional\.n conformitate cu noul Concept Strategic al NATO. gra]ie moderniz\rii echipamentelor [i tehnicii de lupt\ [i a achizi]iilor performante. Compatibilitatea [i interoperabilitatea cu for]ele aliate [i partenere din cadrul NATO [i PfP sunt criterii esen]iale ale reformei.n vedere efective de 112 000 militari [i 28 000 civili. restructurare [i modernizare.nzestr\rii. Evaluarea mediului de securitate de tip @contradictoriu.n care Rom=nia sprijin\ procesul de tranzi]ie la democra]ie din Serbia [i de eventualele repercusiuni pe care le vor avea alegerile din acest an asupra politicii economice a Rom=niei. cu precizarea c\ @actualul mediu de securitate permite realizarea reformei armatei noastre . dinamic [i incert# (riscuri regionale.n cadrul unor limite de risc acceptabil#. prevenirea. riscuri asimetrice. urm=nd a se crea o for]\ mai redus\ ca dimensiuni. Se ]ine cont egalmente de prevederile Programului individual de parteneriat Rom=nia-NATO.ncuraj\ri [i promisiuni de sprijin. neprev\zute) este urmat\ de constatarea c\ principalele surse de risc pentru Rom=nia sunt instabilitatea regional\ [i condi]iile economico-financiare. 20 aprilie. for]\ ce va beneficia de cre[terea calit\]ii . transna]ionale.n acest domeniu.n timp redus. capabil\ de dislocare .ntreb\ri legate de acoperirea bugetar\ pentru domeniul ap\r\rii [i de priorit\]ile .

185/28 aprilie 2000) 3 mai. guvernului [i Parlamentului Rom=niei.n istoria serviciilor militare de informa]ii din Rom=nia. 28 aprilie • Intr\ . Nr.Rom=nia-NATO – 2000 N 237 descurajarea [i z\d\rnicirea unor eventuale agresiuni.n 19 iunie 1995 [i denumit generic @Acordul NATO-SOFA#. (Monitorul Oficial.n cadrul ripostei graduale flexibile a men]iunii privind situa]ia unui atac masiv asupra Rom=niei. semnat la Bruxelles . constituindu-se astfel cadrul jurudic indispensabil . Aceast\ lege este important\ prin faptul c\ Rom=nia urma s\ adopte prevederile Tratatului dintre statele membre ale NATO din iunie 1951 privitor la statutul for]elor acestora (NATO-SOFA) ca [i cum ar fi parte la tratat. 26 aprilie. Conform acestui act legislativ. Demnitarul rom=n particip\ la . secretarul general al NATO.n vigoare Legea 61 din 24 aprilie 2000 pentru implementarea acordului dintre statele p\r]i la aplicarea Tratatului Atlanticului de Nord [i celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace.n structurile militare ale NATO”. . Nr. Direc]iile de specialitate din MApN anun]\ elaborarea textului Doctrinei de informa]ii a Armatei rom=ne. Carta alb\ a securit\]ii [i ap\r\rii na]ionale a Guvernului. se afl\ @integrarea gradual\ . Ministrul ap\r\rii na]ionale se .n premier\ . dup\ cum s-a precizat. document redactat . . planificarea ap\r\rii na]ionale este realizat\ pe baza op]iunilor [i deciziilor politice [i strategice ale pre[edintelui. asupra unui stat partener sau aliat fa]\ de care exist\ obliga]ii militare de sprijin.n elaborarea documentelor fundamentale ale securit\]ii na]ionale> Strategia de securitate na]ional\. includerea . caz .n conformitate cu principiile ap\r\rii colective [i cu prevederile noului Concept Strategic al NATO.n scopul continu\rii procesului de aderare la aceast\ organiza]ie.n care Armata Rom=niei va fi capabil\ s\ participe la opera]ii comune cu caracter multina]ional.mpreun\ cu Direc]ia Informa]ii [i Reprezentare Militar\.nt=lne[te la Bruxelles cu Lordul George Robertson.nt\rirea stabilit\]ii regionale.185/28 aprilie 2000) • Intr\ . aceasta av=nd ca fundament prevederile legisla]iei interne . .52/1998 privind planificarea ap\r\rii na]ionale a Rom=niei. Exist\ o inova]ie remarcabil\.n domeniu [i fiind compatibil\ cu doctrinele militare [i de informa]ii ale statelor membre NATO. (Monitorul Oficial. cu privire la statutul for]elor lor. .n vederea cooper\rii intensificate cu for]ele statelor membre ale Alian]ei Nord-Atlantice. Programul de guvernare. precum [i a ministerelor [i institu]iilor cu atribu]ii [i responsabilit\]i . Doctrina a fost elaborat\ de Direc]ia Protec]ie [i Siguran]\ Militar\.n vigoare Legea 63 din 24 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonan]ei Guvernului nr.

:n acest context.n comun a statutului de ]\ri aliate. 5 028 pentru personal. 9 mai 2000. 2 053 miliarde cheltuieli pentru materiale [i servicii.[i asume sarcinile ce decurg din calitatea de . precum [i op]iunea ferm\ de integrare . Premierul rom=n. Rom=nia. Rom=nia [i alte 8 state candidate la calitatea de membru al NATO fac o cerere privind preg\tirea [i gestionarea . la care mini[trii de externe ai statelor candidate la aderarea la NATO lanseaz\ ini]iativa ce se va numi @Grupul Vilnius# (Albania. cele trei state baltice. Mugur Is\rescu. referitoare la bugetul de stat pe anul 2000. Bulgaria. :n timpul inunda]iilor devastatoare care au afectat Rom=nia. Intr\ . o monitorizare atent\ se realizeaz\ de c\tre Centrul Euroatlantic de Coordonare a Reac]iei la Dezastre al NATO (EADRCC). 5 mai. viziteaz\ Cartierul General al NATO. iar pentru integrare euroatlantic\ 3 874 miliarde lei.n contact cu Comandamentul de Protec]ie Civil\ din Bucure[ti [i gata s\ ini]ieze. Pentru politica de ap\rare [i opera]iile de men]inere a p\cii se aloc\ 7 070 miliarde. Cu ocazia vizitei secretarului general al NATO. Prin ad\ugarea creditelor externe.n Lituania. Slovenia [i Slovacia). 200. Robertson afirm\ c\ deciziile asupra componen]ei viitorului val de extindere nu vor fi luate . Guvernul solicit\ 1 000 tone de combustibil Diesel [i un milion de saci cu nisip. procedurile de solicitare a sprijinului din partea celor 45 de state parte la EAPC. acesta fiind . .n Alian]\ ca membru cu drepturi depline. Croa]ia. Lordul Robertson se pronun]\ . (Monitorul Oficial. La Vilnius are loc Conferin]a interna]ional\ @NATO [i rolul s\u . din 9 mai 2000) 15 mai.n evolu]ie din Europa#.n vigoare Legea 76 din 4 mai 2000. 17 mai. bugetul total al MApN se cifreaz\ la 13 075 miliarde lei. dintre care 7 652 miliarde pentru cheltuieli curente.n mediul de securitate . Membrii grupului se declar\ preg\ti]i s\ . restul sumei fiind pentru transferuri de diferite tipuri. Fosta Republic\ Iugoslav\ a Macedoniei. transmi]=nd oficialit\]ilor aliate mesajul Rom=niei de solidaritate [i asumare a sarcinilor [i responsabilit\]ilor . la cererea guvernului Rom=niei. nr.238 Rom=nia-NATO – 2000 N ceremonia schimb\rii comenzii la Comandamentul Suprem al For]elor NATO din Europa (SACEUR).n mod pozitiv asupra Planului Na]ional de Aderare depus de ]ara noastr\ la Bruxelles [i salut\ aprobarea de c\tre guvernul rom=n a Strategiei Militare. Cheltuielile destinate ap\r\rii na]ionale sunt stabilite la suma de 11 678 628 819 lei (aproximativ 941 milioane USD). 18-19 mai.n cadrul transatlantic de securitate. George Robertson.nainte de Summit-ul Alian]ei din 2002.

Declara]ia de la Vilnius (vezi Anexa nr. Petre Roman.n Alian]\ la Summit-ul din 2002.ntre candida]i. cu pachetul cuprinz\tor de obiective de parteneriat. statele membre afirm\ > @nu suntem numai preg\tite pentru responsabilit\]ile [i sarcinile statutului de membru al NATO. ministrul rom=n de Externe. recent adoptate de Rom=nia. Iugoslavia. ci suntem deja . c=t [i o etap\ intermediar\ pe drumul ader\rii Rom=niei la NATO. Referitor la procesul MAP. performan]elor proprii [i cooper\rii. (Conference @NATO’s Role in the Changing Security Environment in Europe#. . Acesta face referiri la solu]ionarea crizei din Kosovo [i la reforma organismului militar din Rom=nia> @Consider\m MAP [i PNAI ca fiind at=t un vehicul. statele care accept\ acest aranjament .18) exprim\ solidaritatea statelor membre ale grupului [i angajamentul acestora de a se concerta . :n final. Astfel. bazat pe principiile solidarit\]ii.yahoo.n perspectiva sporirii [anselor de aderare la Alian]a Nord-Atlantic\. acesta fiind un argument suplimentar . Are loc Summit-ul NAC la Floren]a.ncrez\tori c\ putem [i vom aduce o contribu]ie substan]ial\ la interesele de securitate ale Alian]ei#.n Italia.com/expandnato/vil.html) 24-25 mai.Rom=nia-NATO – 2000 N 239 membru al Alian]ei Nord-Atlantice. care salut\ aceast\ ini]iativ\. iar prin politica u[ilor deschise.F. Suntem . :n comunicatul final al reuniunii. Lithuania 18-19 May 2000 . Din partea Rom=niei particip\ ministrul de Externe.n stabilitatea european\#.nregistrate .n securitatea Europei#. particip\ la reuniunea EAPC de la Floren]a.n plin proces de coordonare a structurilor [i politicilor noastre de ap\rare cu cele ale Alian]ei [i contribuim la activit\]ile politice [i militare ale NATO. Ne angaj\m s\ continu\m pe mai departe eforturile practice [i politice#. contribuind la crearea unei Europe prospere [i nedivizate. se face un apel c\tre toate statele membre ale NATO s\ sprijine primirea . Mini[trii de externe ai statelor membre ale NATO discut\ despre evolu]iile . http>//store. Roman afirm\ c\ @PARP extinse [i adaptate. afirm=nd cu aceast prilej c\ NATO va deveni astfel @investitorul pe termen lung . @NATO va deveni investitorul pe termen lung . . a membrilor Grupului Vilnius.n cadrul procesului Membership Action Plan. Procesul stabile[te un model de conduit\ . Petre Roman. instituit de NATO pentru a oferi un cadru coerent [i unitar de preg\tire pentru candida]i. care s\ fie complementar preg\tirii .n cadrul opera]iilor SFOR [i KFOR [i despre situa]ia politico-militar\ din R. inclusiv cele mai recente – Polonia. Republica Ceh\ si Ungaria.n favoarea candida]ilor [i ideii de continuare a extinderii. Vilnius. analizeaz\ implementarea Ini]iativei Capabilit\]ilor pentru Ap\rare [i dialogul cu Uniunea European\. La activit\]ile Grupului particip\ [i state membre ale NATO.[i autoimpun un model de comportament similar celor al ]\rilor aliate.

29 iunie.nt=lnirile cu oficialii rom=ni J. :n . de asemenea. multicultural. Intr\ .int) 9 iunie. :naltul Reprezentant pentru PESC al UE. @esen]ial\ pentru pacea [i dezvoltarea regiunii#. Iugoslavia. tema principal\ fiind> @Utlizarea EAPC [i a PfP . http>//www.ntre for]ele aliate [i for]ele armate din Rom=nia.n vigoare Hot\r=rea Parlamentului Rom=niei privind aprobarea continu\rii particip\rii Rom=niei la For]a de Stabilizare din BosniaHer]egovina (SFOR).240 Rom=nia-NATO – 2000 N perspectivele produse de Conceptul Capabilit\]ilor Opera]ionale [i Programul de intensificare a Educa]iei [i Antrenamentului ne vor oferi cadrul necesar pentru o alocare mai bun\ a resurselor existente . EAPC ar trebui s\ aib\ un rol proeminent .nato.n Balcani. Coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.[i afirm\ hot\r=rea de a ajuta la promovarea securit\]ii. participan]ii .F. .n cadrul PfP [i aplicarea angajamentelor specifice MAP 1. generalul Joseph Ralston. Sergio Balanzzino. Sorin Frunz\verde. sus]inerea fa]\ de integritatea teritorial\ a tuturor statelor din regiune [i fa]\ de construirea unui Kosovo multietnic.htm) 24-25 iunie. pa[nic [i democratic. Dup\ opinia [efului diploma]iei rom=ne[ti. 30 iunie. Oficialul rom=n se refer\ la consolidarea rolului EAPC.n prevenirea conflictelor [i managementul crizelor#. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. 25 mai 2000. Exist\ [i o referire foarte explicit\ la viitorul Europei de Sud-Est.n care Rom=nia .n comunitatea euroatlantic\. :n cadrul acestui summit.n toate sectoarele legate de ap\rare#. stabilit\]ii [i p\cii . Javier Solana. eforturile Rom=niei .n intensificarea ac]iunilor preventive de gestionare a crizelor. http>//www.ndepline[te obiectivele Planului Na]ional Anual de Preg\tire a Ader\rii. Are loc reuniunea [efilor de guvern din statele vecine cu R. (Déclaration sur la situation dans les Balkans à l’issue de la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord en session des Ministres de la défense tenue à Bruxelles le 8 juin 2000. Ralston remarc=nd c\ ]ara noastr\ a reu[it s\ acopere din punct de vedere financiar obiectivele asumate. (Declara]ia ministrului rom=n de Externe P. Are loc vizita la Bucure[ti a Comandantului suprem al For]elor Aliate din Europa. Se discut\ [i despre felul . la Bruxelles. particip\ la reuniunea mini[trilor ap\r\rii din statele membre ale EAPC. care este primit la Palatul Cotroceni de c\tre pre[edintele Constantinescu.nato. Floren]a. Ralston apreciaz\ c\ Rom=nia este o ]ar\ foarte important\ pentru NATO [i c\ dore[te s\ existe o rela]ie solid\ [i constant\ . [i secretarul general adjunct al NATO. Bodo Hombach. fiind vorba de integrarea statelor din aceast\ regiune . Roman la Consiliul mini[trilor de externe EAPC. la care particip\.int/docu/pr/2000/p00-063f.

reforma militar\.mpreun\ cu Centrul European pentru Studii de Securitate @George C. Are loc. Particip\ reprezentan]i din structurile NATO. din state membre ale NATO (Fran]a.mplinirea a trei ani de la lansarea Parteneriatului Strategic Rom=nia-SUA. la Mangalia. :n cursul anului 2000 este lansat Parteneriatul Strategic Intensificat. semnat la 11 iulie 1997.ncrederii . Delega]i din Rom=nia.n Balcani.n ceea ce prive[te reforma sistemului militar rom=nesc [i elaborarea Planului Na]ional de Aderare la NATO. Marshall”.n Rom=nia. organizat de Institutul pentru Studii Politice de Ap\rare [i Istorie Militar\. combaterea riscurilor neconven]ionale. SUA. Cooperarea rom=noamerican\ se desf\[oar\ eficient .Rom=nia-NATO – 2000 N 241 3-5 iulie. precum securitatea regional\ [i european\. Biroul de Pres\ [i Informa]ii NATO [i Asocia]ia @Manfred Wörner”.ncrederii . statele membre ale NATO s-au angajat s\ ofere celor aspirante sfaturi practice [i asisten]\. Marea Britanie.n domeniul imaginii publice. cu accent deosebit asupra viitorului teritoriului Kosovo [i posibilelor evolu]ii din Bosnia-Her]egovina [i Muntenegru. care consolideaz\ mecanismul de dialog economic bilateral [i stabile[te ca prioritate dezvoltarea rela]iilor economice rom=no-americane. Germania. Mugur Is\rescu. Cu ocazia Summit-ului de la Washington. Croa]ia.n SUA efectuate de primul ministru. La . Federa]ia Rus\. Trecerea la etapa intensificat\ a Parteneriatului Strategic este eviden]iat\ de vizitele . seminarul interna]ional @Construc]ia securit\]ii [i . rela]iile cu mass-media. temele abordate fiind strategiile de informare public\. precum [i din state membre ale Parteneriatului pentru Pace (Bulgaria. 11 iulie. MAE apreciaz\ . din aprilie 1999 [i a lans\rii ciclurilor MAP. Ungaria).nt\rirea . evalu=ndu-se strategiile cele mai eficiente pentru promovarea stabilit\]ii regionale si identificarea de noi solu]ii pentru .n regiunea balcanic\#. . Bulgaria [i Slovacia particip\ la un work-shop organizat de Biroul de Informa]ii [i Pres\ al NATO din Bruxelles [i destinat statelor aspirante la calitatea de membru al Alian]ei. rela]iile economice. 21 iulie. :n cadrul seminarului este analizat\ configura]ia mediului regional de securitate balcanic. Slovenia [i Ucraina) [i din zona exiugoslav\. Republica Moldova. Petre Roman. [i de c\tre ministrul Afacerilor Externe. Italia. Universitatea de Ap\rare Na]ional\ din Washington. inclusiv . Grecia. precum [i de desf\[urarea primei reuniuni a @Dialogului economic rom=no-american#.ntr-o declara]ie c\ acesta a instituit un cadru politic structurat de derulare a dialogului [i cooper\rii bilaterale . 9-11 iulie.n domenii importante pentru ]ara noastr\. Turcia.n domeniile consolid\rii democra]iei. dezvolt\rii economiei de pia]\ . percep]ia public\ a NATO etc. precum [i . Are loc reuniunea Comisiei Interdepartamentale pentru Integra- .

cu concentrarea eforturilor .n revist\ a progreselor . Ion Mircea Pl=ngu. Gheorghe Barbu. .n cadrul ciclului doi al MAP.[i propune s\ continue obiectivele asumate . octombrie 2000 – septembrie 2001). Iulie. 1 octombrie. detectare [i depozitare a explozibililor [i armamentului . cu trecerea . obiectiv realizat prin cooperare cu armata american\. Deta[amentul va . Demareaz\ activit\]ile stabilite . :n cadrul capitolului II din PNA II (ciclul II MAP. Se prevede un buget de 981.n func]ia de secretar de stat la Departamentul pentru Politica de Ap\rare.n ciclul 1. Cheltuielile de participare la misiune. vor fi suportate de partea olandez\.n func]ie de resursele alocate [i de principiul amelior\rii planific\rii ap\r\rii. 28 septembrie. 22 septembrie.n spa]iul aerian [i pe suprafa]a M\rii Negre. • Este numit . cu un deta[ament compus din 62 de militari [i tehnica aferent\. Rom=nia .n func]ia de secretar de stat la Departamentul :nzestrare [i Servicii. Camera Deputa]ilor voteaz\ favorabil continuarea particip\rii ]\rii noastre la for]a de stabilitate SFOR din Bosnia-Her]egovina. la care particip\ efective din [ase state membre ale NATO [i patru din cadrul PfP.n NATO. 5 septembrie.ndeplini misiuni de transport.8 milioane $ pentru cele 13 domenii prioritare. Intr\ .n func]iune Centrul Regional de Management al Resurselor de Ap\rare pe l=ng\ Academia Avia]iei [i Ap\r\rii Antiaeriene @Henri Coand\# din Bra[ov.n Etiopia [i Eritreea cu 8 ofi]eri de leg\tur\ din cadrul MApN. Rela]ii cu Parlamentul [i alte Autorit\]i Publice. . mai pu]in salarizarea personalului.n cadrul contingentului olandez din Bosnia-Her]egovina.n vigoare Hot\r=rea Parlamentului privind participarea Rom=niei la misiunea ONU de men]inere a p\cii . fiind vorba de sporirea nivelului de interoperabilitate cu for]ele aliate. Se desf\[oar\ exerci]iul militar @Cooperative Key”. Existen]a acestui obiectiv este foarte important\ prin prisma preg\tirii cadrelor militare [i a civililor care vor coopera direct cu structurile de comand\ ale NATO. Rom=nia pune la dispozi]ia efectivelor militare participante baza aerian\ @Mihail Kog\lniceanu#.n direc]iile urm\toare> continuarea cu succes a .242 Rom=nia-NATO – 2000 N rea Rom=niei . 28 iulie • Este numit . Intr\ .n adoptarea ciclului MAP.

Este eliberat din func]ia de [ef al Statului Major General generalul de corp de armat\ Mircea Chelaru. Intr\ . Ungaria. CSAT recomand\ Executivului s\ ofere sprijinul adecvat institu]iilor ce au responsabilit\]i .n conformitate cu obiectivele integr\rii [i pe baza expertizei na]ionale.n special de necesitatea unei corel\ri adecvate a resurselor avute la dispozi]ie cu obiectivele asumate [i de ameliorarea coordon\rii pe orizontal\ a eforturilor de aderare la NATO. Are loc reuniunea Consiliului Interdepartamental pentru Integrarea Rom=niei .ntre Comisia Interdepartamental\. ]in=ndu-se cont . 13 octombrie. reuniunea mini[trilor ap\r\rii din statele candidate la admiterea . de asemenea. 31 octombrie.n NATO care au .ntocmit deja Planul Na]ional Anual de Preg\tire pentru Aderare pe anul 2001 (PNA I). Ministrul rom=n al Ap\r\rii Na]ionale declar\ c\. 52/1998 privind planificarea ap\r\rii na]ionale a Rom=niei. . C3I.n linia angajamentelor asumate de Rom=nia spre a realiza nivelul de interoperabilitate cerut de NATO. cu scopul de a fi evaluate progresele . Este. 30 octombrie. ap\rare aerian\. este eviden]iat\ cooperarea . :n acest sens. Are loc la Sofia.n domeniul programelor sectoriale asezonate cu termene prestabilite. logistic\ [i infrastructur\). Rom=nia a . aprobat Programul Individual de Parteneriat Rom=nia-NATO pentru anul 2001 ce vizeaz\ ameliorarea particip\rii armatei rom=ne la ac]iuni comune cu for]ele aliate. .ndeplini]i parametrii asuma]i de Rom=nia prin Procesul de Planificare [i Analiz\ al PfP (PARP). document elaborat de MAE [i avizat de Comisia Interdepartamental\ pentru Integrarea Rom=nei . Cu ocazia [edin]ei trimestriale a CSAT. este analizat Programul Na]ional Anual de Preg\tire a Rom=niei pentru aderarea la NATO.n domeniile prioritare (personal.nregistrate de ]ara noastr\ pe calea ader\rii la Alian]a Nord Atlantic\. 25 octombrie. prin cre[terea gradului de interoperabilitate.n locul s\u fiind numit generalul de armat\ Mihail Popescu. Se eviden]iaz\ continuitatea efortului na]ional . prezen]i fiind [i secretarul general al NATO [i reprezentan]i din Cehia. Se apreciaz\ de c\tre membrii CSAT c\ sunt . Comitetul de Coordonare la nivelul MApN [i grupurile de lucru ad-hoc.Rom=nia-NATO – 2000 N 243 restructur\rii [i reducerii efectivelor< opera]ionalizarea for]elor nominalizate pentru opera]iuni PfP conduse de NATO< cre[terea gradului de interoperabilitate .n vigoare Ordonan]a Guvernului nr. 18 octombrie. Polonia. .nceput implementarea ciclurilor MAP. recent devenite membre ale Alian]ei Nord-Atlantice.n NATO.n Alian]a Nord-Atlantic\ (ciclul 2 al MAP).

n conformitate cu standardele Alian]ei.ndeplinirii angajamentelor din documentele privind Procesul de Planificare [i Analiz\ (PARP). 11 noiembrie 2000. :n acest context.nfiin]\rii [i func]ion\rii Agen]iei Na]ionale de Securitate.nceap\ din anul 2001.n vigoare HG nr. elaborat de c\tre Oficiul de Securitate al NATO. totodat\. baza legal\ a . semnat la 10 septembrie 1994. ANS reprezint\ autoritatea competent\ .12) 10 noiembrie 2000.n format 19¡1. 24 noiembrie • Are loc la sediul MApN [edin]a Comitetului de Coordonare a Reformei [i Integr\rii Armatei .n Rom=nia a unei delega]ii NATO conduse de amiralul Guido Venturoni. La alegerile parlamentare. Rom=nia este apreciat\ ca fiind @unul dintre cei mai serio[i candida]i# pentru admiterea . Chestionarul de Planificare a Ap\r\rii (DPQ) [i Ciclul de Planificare Multianual\ 2001.n Alian]\. 864 din 28 septembrie 2000.n regim de urgen]\ legile considerate necesare ader\rii la Alian]\. pre[edintele Comitetului Militar al NATO. Acest fapt este . prev\zut\ . (Adev\rul.n conformitate cu documentul @Aranjamentele de p\strare a secretelor . [i cu prevederile Acordului de securitate al Organiza]iei Atlanticului de Nord.n NATO. semnat de Rom=nia la 8 iulie 1994.n domeniul manipul\rii informa]iilor clasificate. Intr\ . situa]ia strategic\ [i politic\ din Europa Central\ [i de Est [i consecin]ele crizelor balcanice asupra statelor aflate . Se analizeaz\ stadiul . p. fiind vorba de un element indispensabil integr\rii .n domeniul protec]iei informa]iilor clasificate NATO .n apropierea zonelor de turbulen]\ [i conflict. fiind.n cadrul Parteneriatului pentru Pace#. Ambasadorii statelor membre NATO. precum [i cu cele ale Codului de conduit\. Delega]ia rom=n\ prezint\ Planul Na]ional Anual de Preg\tire a Ader\rii a Rom=niei la NATO pentru anul 2001. • Se desf\[oar\ vizita . 26 noiembrie. punctul de leg\tur\ cu Oficiul de Securitate al NATO [i cu celelalte structuri de securitate ale Alian]ei.n ciclul de planificare multianual\ s\ . :n cursul .6% din voturile exprimate pentru Camera . o garan]ie institu]ional\ a respect\rii standardelor de securitate . este evaluat\ bugetarea pe programe.nt=lnirilor cu autorit\]ile rom=ne se discut\ despre modalit\]ile de implementare optim\ a Programului Na]ional Anual pentru Preg\tirea Ader\rii Rom=niei la NATO. reuni]i . ANS reprezint\ o necesitate din punctul de vedere al priorit\]ilor politicii externe [i de securitate a Rom=niei.244 Rom=nia-NATO – 2000 N 9 noiembrie.mpreun\ cu cei ai Rom=niei . precizeaz\ c\ este necesar ca autorit\]ile rom=ne s\ adopte . Partidul Democra]iei Sociale din Rom=nia (PDSR) ob]ine 36.n structurile europene [i euroatlantice.

Rom=nia-NATO – 2000 N 245 Deputa]ilor. elaborat de speciali[ti ai SMG. America a[teapt\ s\-i fie . se adreseaz\ unui num\r de patru grupuri ]int\> trei grupuri de ofi]eri [i un grup de subofi]eri. Ion Iliescu va c=[tiga cu 66.17% ob]inute de contra-candidatul s\u Corneliu V. de la Centrul Regional de Preg\tire Pfp [i Centrul de Limbi Str\ine al Academiei de :nalte Studii Militare din capital\.1 [i 12) • La Bruxelles are loc reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivelul mini[trilor ap\r\rii. decizia NATO va fi pur politic\#.48% [i Partidul Democrat (PD) cu 7%.n 1999. C=teva sute de militari rom=ni sunt selecta]i spre a se preg\ti. Oaspetele se refer\ la perspectivele Rom=niei de aderare la Alian]a Nord-Atlantic\> @Ave]i o armat\ puternic\. Tudor. . Pentru Senat. iar din punct de vedere al popula]iei. Este numit oficial noul guvern al Rom=niei.ncep=nd cu luna ianuarie 2001.n NATO . PRM 21% iar PD 7. din statele majore ale celor trei categorii de for]e ale Armatei Rom=niei.mp\rt\[ite idealurile [i responsabilit\]ile#. 14 decembrie • Are loc la Bucure[ti. PDSR ob]ine 37% din voturi. :n turul secund al alegerilor preziden]iale. sau .83% din voturi fa]\ de 33. c=nd s-a constatat existen]a unui deficit de ofi]eri ap]i s\ lucreze eficient . validat prin vot al parlamentului. partidul care a ie[it . iar Rom=nia va fi evaluat\ dup\ aspectele legislative.n fruntea preferin]elor electoratului cu ocazia alegerilor. 28 noiembrie. Bush. expunerea cu tema @Rom=nia [i urm\torul summit al NATO#. Statul Major General lanseaz\ aceast\ ini]iativ\ spre a se evita repetarea experien]ei celor trei state admise . consilier pe probleme externe [i pe rela]ia transatlantic\ al pre[edintelui american George W. Dar armata. scopul principal fiind elaborarea unei strategii comune pentru gestionarea noilor riscuri [i provoc\ri la adresa securit\]ii europene. urmat de Partidul Rom=nia Mare (PRM) cu 19. (Adev\rul. :n noul val al extinderii. din ini]iativa Asocia]iei Euroatlantice @Manfred Wörner#. sus]inut\ de Bruce Jackson.ndeplinirea planului na]ional de aderare la NATO nu reprezint\ totul. la Centrul de conferin]e al Radiodifuziunii Rom=ne. pentru activitatea . Octombrie-noiembrie.5% etc. pp. pentru a ocupa func]ia de prim-ministru. America dore[te @o alian]\ cu noile democra]ii din Europa. profesionalism [i controlul societ\]ii civile asupra for]elor armate. Se discut\ aspecte legate de viitorul for]elor de men]inere a p\cii . Rom=nia reprezint\ 50% din noile democra]ii.n structurile Alian]ei.n cadrul comandamentelor interna]ionale ale Alian]ei Nord-Atlantice. Programul. 15 decembrie 2000. iar Adrian N\stase este demnat de PDSR.

nconjur\tor (@For]a 5#). ministrul Afacerilor Externe. ministru al Ap\r\rii Na]ionale este numit Ioan Mircea Pa[cu. afirm\ din nou c\ por]ile Alian]ei r\m=n deschise. Mini[trii ap\r\rii din statele NATO analizeaz\ stadiul Planurilor Na]ionale de Ap\rare pentru 2001-1005 [i adopt\ Planul cincinal privind for]a cu destina]ia protec]iei mediului . iar ministrul de Interne.n care [ansele Turciei de a se integra . 29 dec 2003. Mircea Geoan\. N\stase afirm\ c\> @obiectivul nostru strategic . care s\ asigure o capacitate operativ\ la nivelul impus de cerin]ele programului de aderare la NATO. economice [i strategice europene [i euroatlantice#.n Cipru [i Balcani. :n cadrul guvernului. concomitent cu asigurarea capacit\]ii de a participa la prevenirea conflictelor. iar la summitul de la Praga se va aborda [i problematica extinderii.l reprezint\ realizarea unui nivel corespunz\tor al structurilor militare din punct de vedere numeric [i al dot\rii for]elor. (Rom=nia Liber\. 29 decembrie 2000. gestionarea crizelor [i ap\rarea colectiv\ .3) . c\ politica extern\ va avea ca obiectiv fundamental @accelerarea integr\rii Rom=niei . prin depolitizarea organismului militar. Referinduse la domeniul ap\r\rii na]ionale. ameliorarea nivelului de expertiz\ civil\. cu ocazia investiturii noului guvern. viitoarea For]\ de Reac]ie Rapid\ european\ [i proiectatul scut american antirachet\. . .3 [i Adev\rul. 28 decembrie. p.n structurile politice.246 Rom=nia-NATO – 2000 N din Sud-Estul Europei. Ioan Rus.n plan regional#. extinderea NATO.n condi]iile . Turcia refuz\ s\ permit\ polului european de ap\rare accesul la capabilit\]ile [i logistica NATO. redimensionarea corpului de comand\. La reuniunea mini[trilor de externe ai statelor membre ale NATO au loc discu]ii referitoare la rela]ia dintre Identitatea European\ de Securitate [i Ap\rare [i Politica European\ de Securitate [i Ap\rare. Madeleine Albright.n discursul la [edin]a comun\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului pentru acordarea .n UE sunt considerate minime. Premierul Adrian N\stase declar\. tem=ndu-se c\ For]a European\ de Reac]ie Rapid\ va ac]iona contra intereselor turce[ti . Se discut\ [i despre necesitatea promov\rii unei legi de organizare a Armatei rom=ne. Secretarul de stat american.ncrederii asupra programului [i listei guvernului. Premierul vorbe[te [i despre ameliorarea grabnic\ a procesului de management al resurselor umane. p.

2001 .

23 ianuarie 2001) 22-23 ianuarie. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Ellis. 18 ianuarie. cre[terea eficien]ei activit\]ilor [i opera]iunilor curente. format\ din Rom=nia. Ca obiective centrale. precum [i modalit\]i de amplificare a acestora.l nume[te .n scopul revigor\rii candidaturii Rom=niei la integrarea . Ioan Mircea Pa[cu. pentru c\ Rom=nia dore[te s\ fie admis\ . Autoritatea de comand\ pentru for]ele conduse de NATO din Kosovo (KFOR) este transferat\ de la sediul Comandamentului Suprem al Puterilor Aliate din Europa (Supreme Headquarters Allied Powers Europe. a institu]iilor [i instrumentelor sale. amiral James O.ntrevederii cu James Ellis. se reune[te la Bucure[ti. Se stabile[te. Tematica discu]iilor include probleme viz=nd stadiul rela]iilor militare de colaborare .ntre Armata Rom=niei [i For]ele Aliate din Europa de Sud.n func]ia de secretar general ad-interim pe generalul de brigad\ (r) Nicolae {chiopu. Troika OSCE. Conform declara]iei ministrului rom=n al . 16 ianuarie. generalul de armat\ Mihail Popescu. în condi]ii de transparen]\ [i respect pentru interesele tuturor statelor participante. reconstruc]ie post-conflict. efectueaz\ o vizit\ . cu baza la Neapole. Ioan Mircea Pa[cu declar\ c\> @tot ceea ce facem acum este . .n Rom=nia la invita]ia [efului Statului Major General. (Diminea]a. ca secretarul general din MApN s\ fie civil. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. 22-23 ianuarie. consolidarea capacit\]ii opera]ionale a organiza]iei. Vrem s\ ne respect\m angajamentele [i s\ avem discu]ii directe [i sincere cu reprezentan]ii NATO.[i propune consolidarea unei p\ci stabile .SHAPE).n conformitate cu noua organizare a Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. la For]ele Aliate pentru Europa de Sud (Allied Forces Southern Europe -AFSOUTH). din noiembrie 1999. O delega]ie militar\ condus\ de comandantul AFSOUTH.Rom=nia-NATO – 2001 N 249 1 ianuarie.n aceast\ organiza]ie politico-militar\#. România . Rom=nia preia pre[edin]ia OSCE pentru un mandat de un an de zile (p=n\ la 31 decembrie 2001). . reclamate de necesitatea unor clarific\ri privind rolul actual [i viitorul organiza]iei. Mandatul României la pre[edin]ia OSCE coincide cu intrarea organiza]iei într-o faz\ nou\. La finalul . :n urma deciziei Summit-ului OSCE de la Istanbul. cre[terea rolului OSCE ca forum de dialog politic prin l\rgirea procesului de consult\ri.ntr-o Europ\ bazat\ pe solidaritate [i participare.n structurile euroatlantice. precum [i dezvoltarea conlucr\rii cu celelalte institu]ii euroatlantice. marcat\ de evolu]ii în spa]iul euroatlantic care au impus ac]iuni [i eforturi energice. Portugalia [i Austria. afirmarea sa ca instrument activ de prevenire [i gestionare a conflictelor.

situa]ia preelectoral\ din Belarus precum [i alegerile din Albania [i Macedonia. participan]ii analizeaz\ rapoartele elaborate de [efii misiunilor OSCE. revenirea grupului de asisten]\ OSCE . Ioan Mircea Pa[cu. . evolu]iile din sud-estul Serbiei. pentru . Cu acest prilej.nal]i oficiali americani sunt abordate subiecte referitoare la inten]iile [i priorit\]ile MApN privind restructurarea armatei< aplicarea Planului Na]ional Anual de preg\tire pentru integrarea . Boiko Noev. 26 ianuarie.mbun\t\]irea gradului de interoperabilitate dintre for]ele militare rom=ne[ti [i cele ale NATO. Cu acest prilej. Priorit\]ile pre[edin]iei rom=ne pe termen scurt au . rela]iile OSCE cu UE.nregistrat multe progrese . premierul rom=n are o . contribu]ia ]\rii noastre la misiunile KFOR [i SFOR.n domeniul militar.n vedere. NATO [i ]\rile partenere preiau un proiect de asisten]\ umanitar\. Mircea Geoan\.N. conform declara]iei demnitarului rom=n. se .1 februarie. la sediul NATO.nt=lnire. 25 ianuarie. [i George Cristian Maior.n NATO [i realizarea obiectivelor de parteneriat< politica militar\ [i . aflat sub conducerea Agen]iei NATO.n opera]iunile de distrugere a stocurilor de mine antipersonal.n 2002.Ap. .nt=lne[te. reforma for]elor armate.n NATO constituie un punct central pe agenda discu]iilor . Sunt discutate aspecte legate de stadiul preg\tirii Rom=niei pentru aderarea la NATO.ntre cei doi demnitari. Ministrul Afacerilor Externe. lordul George Robertson. subliniind c\ Rom=nia a . efectueaz\ o vizit\ la Washington. m\surile luate pentru reducerea acestora [i . cu omologul s\u bulgar.n scopul sprijinirii Albaniei . pentru c\ numai astfel ele pot s\-[i ..n ceea ce prive[te reforma . dar mai sunt necesare m\suri economice [i sociale.ntre]inere [i aprovizionare (NAMSA).ndeplineasc\ mai u[or obiectivele privind aderarea la Alian]a Nord-Atlantic\.n Cecenia. . 23-25 ianuarie. efectueaz\ o vizit\ oficial\ la Strasbourg [i Bruxelles.250 Rom=nia-NATO – 2001 N Afacerilor Externe. Mircea Geoan\. Cu aceea[i ocazie. oficialul rom=n subliniaz\ necesitatea intensific\rii cooper\rii dintre cele dou\ ]\ri.n localitatea Ruse. Adrian N\stase. cu secretarul general al Alian]ei. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M.n 2001. Consiliul Europei. George Robertson declar\ c\ admiterea Rom=niei ca membru NATO se va hot\r. Aspectele legate de candidatura celor dou\ ]\ri la admiterea .n cadrul acestor misiuni . Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Primul ministru. :n cadrul discu]iilor avute cu .ntreprind\ . 29 ianuarie . ac]iunile care urmeaz\ s\ se . Pactul de Stabilitate [i NATO.

31 ianuarie • :ncepe. la Bucure[ti. Colin Powell.n privin]a extinderii NATO. :n expunerea sa. secretar de stat pentru ap\rare al Marii Britanii. cu prilejul particip\rii la lucr\rile seminarului interna]ional cu tema @Globalizarea industriei de ap\rare. Ioan Mircea Pa[cu.nal]i demnitari. Marshall# .n NATO va fi pus\ . la Bruxelles. Din partea Rom=niei particip\ ministrul Ap\r\rii Na]ionale. • Asocia]ia @George C. demnitarul rom=n eviden]iaz\ contextul politic actual . Scopul principal al acestui exerci]iu este folosirea procedurilor existente [i testarea sistemului de r\spuns la crize care se dezvolt\ . exerci]iul anual NATO privind managementul crizelor.Rom=nia organizeaz\.n care se desf\[oar\ procesul de reform\ . Aceasta ar reprezenta ultima [ans\ a Rom=niei. 29-30 ianuarie. :n urma discu]iilor avute.n efortul de a r\spunde cerin]elor apropierii de Alian]\. situa]iile specifice ap\r\rii colective (Art. simpozionul cu tema @Rom=nia [i NATO#. efectueaz\ o vizit\ .n armata rom=n\.Rom=nia-NATO – 2001 N 251 obiectivele politicii de securitate a Rom=niei< pozi]ia ]\rii noastre privind securitatea . Implica]ii politice pentru NATO [i ESDI#. [i cu al]i .n Marea Britanie.n sesiuni distincte. cu Geoffrey Hoon. Scenariul ipotetic combin\. oportunitate care. . (Adev\rul. :n cadrul discu]iilor cu secretarul de stat american.n vederea ader\rii.nt=lne[te cu secretarul general al NATO. .n acest caz. Cu acest prilej.n domeniul Ap\r\rii – o provocare comun\ . :n timpul lucr\rilor sunt abordate.n Alian]a . aspecte privitoare la> @Aderarea la NATO – prioritate a Rom=niei# [i @Rolul societ\]ii civile . Ioan Mircea Pa[cu. a continu\rii acestui proces”.n cadrul Parteneriatului#. oficialul rom=n se . 2 februarie 2001) 29 ianuarie. este accentuat faptul c\ evaluarea candidaturii ]\rii noastre la urm\toarea admitere .n Balcani [i ESDI.n procesul integr\rii Rom=niei . nevalorificat\. accentul este pus pe discutarea procesului de l\rgire al Alian]ei [i pe eforturile de preg\tire a Rom=niei . ar\t=nd c\ Rom=nia este profund angajat\ .n NATO la urm\torul Summit al Alian]ei. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. lordul George Robertson. ar atrage consecin]e surmontabile pe termen lung. Se desf\[oar\ simpozionul de planificare NATO/ PfP cu tema @Reforma .n a-[i revigora candidatura pentru admiterea . :naltul oficial al NATO apreciaz\ angajamentul politic al ]\rii noastre [i suportul opiniei publice . V) precum [i cele legate de managementul crizelor.n prezent. demnitarul rom=n declar\ c\ ”Administra]ia american\ are un interes deosebit .n rela]ie direct\ cu rezultatele concrete ale procesului de reform\ a armatei. De asemenea.

Discu]iile se axeaz\ pe evolu]ia rela]iilor NATO-UE [i pe contribu]ia ambelor organiza]ii la gestionarea crizei din vestul Balcanilor. Hubert Vedrine.n viziunea unui candidat#. Mircea Geoan\.Ap. Alan Richard reliefeaz\ sprijinul pe care Fran]a . Are loc. precum [i participarea armatei rom=ne la ini]iativele regionale. 3 februarie. Alain Richard. efectueaz\ o vizit\ la sediul NATO din Bruxelles.252 Rom=nia-NATO – 2001 N Nord-Atlantic\#. intitulat\ @Rela]iile transatlantice [i identitatea european\ de securitate [i ap\rare . prima reuniune a Consiliului NordAtlantic [i a Comitetului de politic\ [i securitate al UE.SACEUR). Ioan Mircea Pa[cu particip\. la nivel de ambasadori. De asemenea. 8 februarie. la Bruxelles. Cu acest prilej. [i cu ministrul Ap\r\rii german.nt=lne[te cu ministrul de Externe al Fran]ei. Rudolf Scharping.N. Ac]iunea are ca scop sus]inerea demersurilor oficiale pentru candidatura ]\rii noastre la integrarea . la München. George Cristian Maior. securitate [i cooperarea regional\. Ministrul Afacerilor Externe. 14 februarie. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M. :n alocu]iunea sa.. organizat\ .N. comandantul suprem al For]elor Aliate din Europa (Supreme Allied Commander Europe. Secretarul de stat [i [eful Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M.l acord\ Rom=niei . Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. eforturile Rom=niei . la invita]ia omologului s\u. 13-14 februarie. cu care dezbate probleme legate de procesul de preaderare a Rom=niei.n NATO. George Cristian Maior. 7-8 februarie.n acest sens. Zoltan Martinusz. care confirm\ sprijinul Germaniei pentru preg\tirea Rom=niei . reforma for]elor armate.n vederea ader\rii la NATO.n cadrul programului anual de informare oferit ]\rilor partenere ale Organiza]iei Tratatului Atlanticului de Nord.Ap.n vederea ader\rii la structurile euroatlantice de securitate. la lucr\rile celei de-a 37-a Conferin]e interna]ionale privind politica de securitate [i ap\rare. [i cu ministrul Ap\r\rii. efectueaz\ o vizit\ la Budapesta.nt=lne[te cu generalul Joseph Ralston. oficialul rom=n reliefeaz\ importan]a pe care Bucure[tii o acord\ continu\rii procesului de extindere a Alian]ei Atlantice [i prezint\ argumentele ce stau la baza ac]iunilor Rom=niei . La sediul Ministerului Afacerilor Externe se desf\[oar\ . Sunt discutate aspecte legate de cooperarea bilateral\. 5 februarie.n vederea ader\rii la NATO [i UE. se .. se .

n celelalte state din regiune. Peter Stoianov. Se desf\[oar\ Exerci]iul privind Managementul Crizelor (CMX 2001).nt=lnirii trilaterale.n Europa de Sud-Est [i va da un puternic impuls procesului de accelerare a reformelor democratice . Ahmet Necdet Sezer. Se desf\[oar\. inclusiv de regândire a modului de func]ionare a Comisiei.n solu]ionarea crizelor [i de a permite ]\rilor partenere s\ joace un rol activ . Lamberto Dini. în noul format rezultat dup\ instalarea echipei guvernamentale. ministrul Afacerilor Externe. al 4-lea Summit trilateral Bulgaria. Mircea Geoan\. la Plovdiv. în cuvântul de deschidere. Reuniunea este prezidat\ de Mircea Geoan\. :n declara]ia comun\ din finalul . 16 februarie. Participan]ilor le sunt prezentate preocup\rile pe linia elabor\rii unei strategii de participare la opera]iuni în sprijinul p\cii.mp\rt\[esc acelea[i valori euroatlantice. pre[edin]ii celor trei ]\ri . Cu acest prilej.n NATO contribuie semnificativ la .mbun\t\]i abilitatea Alian]ei . rezultat\ din alegeri. pre[edintele Bulgariei. care. Agenda reuniunii cuprinde prezentarea [i discutarea unor propuneri de eficientizare [i impulsionare a activit\]ilor de preg\tire a ader\rii României la NATO. la care particip\ Ion Iliescu. 15-16 februarie. eviden]iindu-se c\ aderarea c=t mai rapid\ a Bulgariei [i Rom=niei . Obiectivul principal este acela de a .Rom=nia-Turcia. cele 19 state membre NATO particip\ . la invita]ia omologului s\u. subliniaz\ necesitatea acceler\rii procesului intern de preg\tire a ader\rii [i reitereaz\ angajamentul ferm al noului guvern pentru crearea condi]iilor ca România s\ fie integrat\ în structurile politice. De asemenea. Scenariul exerci]iului cuprinde m\surile pe care NATO le-ar putea adopta pentru a desf\[ura o opera]iune de men]inere a p\cii sub mandat ONU. pre[edintele Rom=niei.nt\rirea flancului de sud al Alian]ei. Pentru prima dat\. fiecare coordonator de capitol prezint\ stadiul îndeplinirii obiectivelor asumate de România în cadrul PNA– ciclul II (2000 – 2001). 15-21 februarie. la Roma.[i reafirm\ sus]inerea fa]\ de aderarea Rom=niei [i Bulgariei la structurile NATO. . [i pre[edintele Turciei.mpreun\ cu 14 state partenere la un astfel de exerci]iu. organizat de NATO cu statele partenere. economice [i de securitate europene [i euroatlantice. Se desf\[oar\ vizita ministrului Afacerilor Externe.Rom=nia-NATO – 2001 N 253 prima întâlnire a Comisiei interdepartamentale de preg\tire a ader\rii României la NATO.n politica de planificare [i luare a deciziilor. Aceasta va influen]a pozitiv stabilitatea [i securitatea . pornind de la imperativul promov\rii cu consecven]\ [i seriozitate a obiectivului prioritar de politic\ extern\ – integrarea în structurile europene [i euroatlantice. precum [i la l\rgirea zonei democratice formate din ]\rile care . :n cadrul discu]iilor sunt abordate problema l\rgirii NATO.

importante . Demnitarul britanic declar\ c\ dore[te ca Rom=nia s\ reu[easc\ . oficialul ungur declar\ c\ Ungaria este preg\tit\ s\ sprijine eforturile Rom=niei pentru integrarea euroatlantic\. Mircea Geoan\ prezint\ strategia economic\ a cabinetului N\stase. (Rador. 18-19 februarie.n acest domeniu. :n cadrul discu]iilor cu oficialii rom=ni sunt abordate probleme legate de priorit\]ile reformei armatei rom=ne [i de eforturile Rom=niei pentru atingerea obiectivului prioritar al integr\rii euroatlantice. . Cu acest prilej.nt=lnirea ministrului Ap\r\rii Na]ionale. accentueaz\ c\> “poarta NATO este deschis\ pentru noi candida]i . Demnitarul rom=n exprim\ dorin]a Rom=niei de a fi admis\ .ntrevederi cu pre[edintele elen. Securitate Na]ional\ [i Ordine Public\ ale Parlamentului.ns\rcinat\ cu evaluarea stadiului preg\tirii Rom=niei .n 2003 .n Grecia. situa]ia armatei la sf=r[itul anului 2000. . ministrul de stat pentru for]ele armate din Marea Britanie. la Bucure[ti.n vederea ader\rii la Alian]\.n 2002. De asemenea.n regiune [i accentueaz\ importan]a cooper\rii dintre armatele celor dou\ ]\ri. prezidat\ de primul ministru.n Organiza]ia European\ pentru Cooperare [i Dezvoltare Economic\. unde are . efectueaz\ o vizit\ la Bucure[ti.n contextul vizitei unei echipe de exper]i NATO . Cu prilejul .n Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria.n ceea ce prive[te restructurarea institu]iilor militare [i obiectivele pe termen mediu [i lung privind modernizarea armatei rom=ne. Ioan Mircea Pa[cu. 21-22 februarie. Ioan Mircea Pa[cu. Are loc vizita ministrului Ap\r\rii din Portugalia. Are loc. ar\t=nd c\ guvernul rom=n se bazeaz\ pe sprijinul Italiei pentru implementarea acesteia. Adrian N\stase. dar este prematur ca ace[tia s\ fie identifica]i . efectueaz\ o vizit\ . Ioan Mircea Pa[cu. Sunt evaluate ultimele evolu]ii . Julio de Castro Caldas. 21 februarie • Se desf\[oar\ a doua reuniune a Comisiei Interdepartamentale de preg\tire a ader\rii Rom=niei la NATO. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale.mbun\t\]easc\ rela]iile cu Rom=nia. secretar de stat . 20 februarie 2001) 19-21 februarie.n vedere pentru implementarea programului reformei armate.n eforturile de integrare euroatlantic\. .254 Rom=nia-NATO – 2001 N demnitarul italian subliniaz\ c\ ]ara sa este preg\tit\ s\ continue [i s\ . prezint\ Comitetelor pentru Ap\rare. direc]iile generale de ac]iune care trebuie urmate p=n\ . demnitarul portughez subliniaz\ ideea c\ Rom=nia ar trebui s\-[i redob=ndeasc\ rolul de ancor\ a stabilit\]ii [i securit\]ii .nt=lnirii cu pre[edintele Ion Iliescu. • Zsolt Nemeth.n momentul de fa]\”. • Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. m\surile avute . cu John Spellar.n Rom=nia.

cu titularii ministerelor [i institu]iilor implicate . Pe agenda convorbirilor mai figureaz\ teme de interes comun. Ioan Mircea Pa[cu. 27 februarie • Minsitrul Ap\r\rii Na]ionale. :n cadrul [edin]ei se decide suplimentarea de c\tre guvern a bugetului alocat MApN cu o treime fa]\ de cel stabilit .n NATO. prezidat\ de primul ministru. Principalul subiect aflat pe agenda discu]iilor se refer\ la viitorul Alian]ei Nord-Atlantice. 22 februarie 2001). 5-8 martie.n Valea Presevo [i modalit\]ile de coordonare a eforturilor de prevenire a r\sp=ndirii violen]elor . Edgar Buckley. • Se desf\[oar\ reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de mini[tri de externe.Rom=nia-NATO – 2001 N 255 Konstantinos Stephanopoulos [i cu ministrul Ap\r\rii. UNHCR [i NATO se . Adrian N\stase. Scopul principal al vizitei . dezvoltarea cooper\rii rom=no-elene . Apostolos Athanasios Tsohatzopoulos. stadiul cooper\rii bilaterale dintre armatele celor dou\ ]\ri [i dintre ministerele ap\r\rii din ]\rile sud-est europene. Reprezentan]i ai ONU. ministrul elen declar=nd c\ @integrarea Rom=niei [i Bulgariei . consilier juridic al Alian]ei.n vederea ader\rii la NATO. . [i consilierul preziden]ial.n NATO este pentru noi o prioritate [i sper\m c\ acest lucru va fi decis .n procesul de preg\tire a ader\rii. cum ar fi> aspecte privind evolu]ia situa]iei politico-militare din Balcani.n domeniul tehnicii de ap\rare.n vederea ajungerii la un consens cu partidele politice. UE. OSCE. Scopul acestei reuniuni este dinamizarea [i angajarea deplin\ a tuturor factorilor de decizie guvernamentali pentru crearea condi]iilor . Are loc [edin]a extraordinar\ de guvern. Se desf\[oar\ vizita unei delega]ii de exper]i ai NATO condus\ de secretarul general adjunct al Alian]ei.n scopul unei c=t mai bune preg\tiri a Rom=niei . Colin Powell. la care particip\ noul secretar de stat al SUA.l constituie evaluarea stadiului de îndeplinire a obiectivelor asumate de România prin PNA. precum [i consilieri [i exper]i pe diverse domenii ale procesului de extindere a structurilor de securitate euroatlantice. Baldwin De Vidts. 26 februarie.nt=lnesc la Cartierul General al NATO din Bruxelles pentru a discuta cre[terea tensiunilor create . av=nd pe ordinea de zi discutarea procesului de integrare a Rom=niei .n 2002# (Mediafax.n regiune. Este reafirmat sprijinul pe care Grecia . asistent al secretarului general adjunct.l acord\ Rom=niei pentru aderarea la NATO . Din delega]ie mai fac parte Daniel Speckhard.n 2002. Ioan Talpe[. particip\ la [edin]a comun\ a Subcomitetului Senatului SUA pentru Europa [i a Comitetului pentru Rela]ii Externe desf\[urat\ la Washington.

ministrul Afacerilor Externe. principalele for]e politice .n cadrul comandamentului Brig\zii din sud-estul Europei (SEEBRIG). aspecte din Programul de Guvernare pe perioada 2001-2004. exerci]iul asistat de calculator @CAX-2001#. a extinderii UE [i NATO.19) 12-16 martie. @:n deplin consens politic . Se desf\[oar\. la Plovdiv. Cei doi demnitari abordeaz\ problematica rela]iilor bilaterale. a altor categorii de personal.[i exprim\ sprijinul pentru accelerarea procesului de aderare a Rom=niei la structurile de securitate euroatlantice.n continuare obiectivul funadamental al politicii externe [i de securitate a Rom=niei#.n sprijinul p\cii [i asisten]ei umanitare. la invita]ia ministrului de Externe al Germaniei. Exerci]iul are la baz\ un scenariu fictiv. Este adoptat\ Declara]ia Parlamentului pentru aderarea Rom=niei la NATO. pre[edintele Rom=niei. Sunt discutate. care reflect\ modul în care Guvernul României [i-a asumat responsabilit\]ile legate de preg\tirea ader\rii la NATO. se specific\ .n document. Este subliniat rolul Rom=niei [i contribu]ia pe care o poate aduce la cre[terea stabilit\]ii [i securit\]ii regionale. prin care se asigur\ aspectele fundamentale ale opera]iilor . Joschka Fischer. Rom=nia este reprezentat\ de 21 de ofi]eri [i salaria]i civili din Statul Major General [i unit\]i ale Statului Major al For]elor Tereste. . .n sprijinul p\cii [i asisten]\ umanitar\ [i de sporire a interoperabilit\]ii prin preg\tirea personalului de la statul major al Brig\zii. Mircea Geoan\. Statele membre ale ini]iativei MPFSEE particip\ la acest exerci]iu cu ofi]eri de stat major [i personal tehnic. (Anexa nr.n Alian]a Nord-Atlantic\ constituie .n numele forma]iunilor politice pe care le reprezint\.256 Rom=nia-NATO – 2001 N Ion Iliescu.n]elegeri comune legate de opera]iile . 7 martie. Adrian N\stase. precum [i Pre[edin]ia în exerci]iu a OSCE. precum [i modul de alocare a resurselor necesare efortului de integrare în structurile Alian]ei. semnatarii prezentei declara]ii reafirm\. a comandan]ilor unit\]ilor [i personalului din subordine. .mbun\t\]i capacitatea opera]ional\ pentru rezolvarea unei .n privin]a intereselor fundamentale ale Rom=niei. de asemenea. efectueaz\ o vizit\ la Berlin. [i primul ministru. Scopul exerci]iului este de a . Evaluarea exper]ilor NATO se axeaz\ în special pe problematica celor cinci capitole ale PNA> probleme politice [i economice (MAE)< ap\rare (MApN)< resurse (Ministerul Finan]elor)< securitatea informa]iilor (SRI)< legisla]ie (Ministerul Justi]iei). pre[edintele în exerci]iu al OSCE. primesc delega]ia condus\ de Edgar Buckley. 6 martie. Prin elaborarea acestei declara]ii. în vederea evalu\rii angajamentului României pentru continuarea demersurilor intreprinse pe linia integr\rii în NATO. c\ integrarea .

partea polon\ reitereaz\ sprijinul s\u pentru demersurile României de aderare la Alian]\. Noua comisie func]ioneaz\ la nivel de secretari de stat [i se reune[te lunar la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Au loc. general Hussein Kivrikoglu. Cu acest prilej.n structurile Alian]ei. Consiliul Nord-Atlantic aprob\ m\suri suplimentare de consolidare a stabilit\]ii din sudul Balcanilor. pe toate planurile. este constituit un mecanism na]ional special de coordonare a activit\]ilor legate de preg\tirea Rom=niei . relevându-se raporturile foarte bune existente între cele dou\ state. la invita]ia omologului s\u.n NATO. are o întrevedere cu lordul George Robertson.n NATO. Mircea Geoan\. . . iar cea polon\ de omologul s\u. Comisia dispune de un Birou Executiv.Rom=nia-NATO – 2001 N 257 19 martie. condamn\ violen]a extremi[tilor albanezi [i salut\ m\surile de consolidare a securit\]ii frontierelor. Se desf\[oar\ vizita [efului Statului Major. Barbara Tug-Erecunska. a consolid\rii tendin]ei de cre[tere a economiei române[ti. Cu aceast\ ocazie. 21 martie.n vederea ader\rii la NATO> Comisia Na]ional\ pentru Integrarea Rom=niei . 22 martie. Comisia preia atribu]iile principale ale fostei Comisii Interdepartamentale pentru Integrarea . Prin Hot\r=rea de guvern nr.n perspectiva ader\rii. Au loc. este reafirmat sprijinul Turciei pentru integrarea Rom=niei . EAPC .n favoarea guvernului FYROM. Delega]ia rom=n\ este condus\ de secretarul de stat .n Turcia.ntrevederii sunt abordate. Secretarul general al Alian]ei apreciaz\ voin]a deosebit\ a guvernului României de a intensifica procesul de preg\tire . general de armat\ Mihail Popescu. 20 martie.ntre altele. [eful diploma]iei rom=ne. precum [i a aprofund\rii reformelor economice [i. Cristian Diaconescu. 20-21 martie. la Bruxelles.n MAE. Sunt trecute în revist\ stadiul [i perspectivele rela]iilor bilaterale.[i exprim\ sprijinul . Cu acest prilej. 328. respectiv Ministerul Afacerilor . În discu]iile privind extinderea NATO. Ambele p\r]i subliniaz\ importan]a deosebit\ a continu\rii [i acceler\rii procesului de reform\ a armatei. la Bucure[ti. consult\ri politice la nivel de secretar de stat. între Ministerele Afacerilor Externe ale României [i Poloniei. lucr\rile Consiliului de Asociere RomâniaUE. format din secretarii de stat ai institu]iilor coordonatoare ale Capitolelor din cadrul PNA. în general. aspecte legate de procesul de preg\tire a României pentru aderarea la NATO. secretarul general al NATO. :n cadrul . precum [i rezultatele vizitei la Bucure[ti a echipei de evaluare NATO cu privire la Programul Na]ional Anual de preg\tire a ader\rii României la NATO.

în formula 19¡1. Ministerul Ap\r\rii Na]ionale.ntrunit . reuniunea are ca principal obiectiv mobilizarea corespunz\toare a institu]iilor membre în vederea preg\tirii eficiente a particip\rii la viitoarele reuniuni ale Comitetului Director PoliticoMilitar al NATO (PMSC) [i ale Consiliului Nord-Atlantic cu România. precum [i o serie de elemente definitorii ale procesului de integrare european\ [i euroatlantic\ a celor dou\ ]\ri. Pe agenda consult\rilor figureaz\ aspecte care privesc cooperarea [i politica de securitate regional\. Janos Martonyi. organism ce va prelua atribu]iile Comisei Interdepartamentale.ntre M. se subliniaz\ necesitatea cooper\rii permanente . [i Ministerul Industriilor. ciclul II< Prezentarea succint\ de c\tre MAE a prevederilor relevante ale hot\rârii de guvern privind înfiin]area [i func]ionarea Comisiei Na]ionale de Integrare a României în NATO. Serviciul Rom=n de Informa]ii [i Ministerul Justi]iei. la invita]ia omologului s\u ungar. Se desf\[oar\. :n cadrul [edin]ei. la sediul Ministerului Afacerilor Externe.Ap. . reuniunea lunar\ a Comisiei Interdepartamentale pentru Integrarea României în NATO.N. . corelat\ cu necesit\]ile de .n vederea restructur\rii [i moderniz\rii industriei de ap\rare. efectueaz\ o vizit\ oficial\ la Budapesta. 25-26 martie. document ce urmeaz\ a fi prezentat la reuniunea Comitetului Director PoliticoMilitar al NATO. Ministerul Finan]elor Publice.258 Rom=nia-NATO – 2001 N Externe. ministrul Afacerilor Externe. aprob\ structura de for]e a Armatei Rom=nei. adaptându-[i corespunz\tor componen]a [i mecanismul de lucru [i conferind un plus de coordonare [i autoritate demersului de integrare euroatlantic\< :nfiin]area [i consolidarea structurilor specializate în cadrul institu]iilor care fac parte din Comisia Na]ional\ pentru Integrarea României în NATO< Preg\tirea personalului din institu]iile membre ale Comisiei. de a înfiin]a departamente specializate pe problematica NATO în cadrul fiec\reia dintre acestea. 30 martie • CSAT. militar. care fac parte din Comisie. . economic.n [edin]\ sub conducerea pre[edintelui Ion Iliescu.n format 19¡1. sau dup\ caz. Totodat\. precum [i necesitatea preg\tirii exper]ilor care î[i desf\[oar\ activitatea în aceste compartimente.n perspectiva anului 2003. Principalele puncte aflate pe agenda reuniunii sunt> Prezentarea de c\tre coordonatorii de capitole (politic. Reuniunea are loc pe fondul vizitei la Bucure[ti a echipei NATO de evaluare a ciclului II al PNA. 27 martie. Mircea Geoan\. . securit\]ii informa]iilor [i legisla]ie) a principalelor concluzii desprinse în urma vizitei echipei NATO de evaluare a PNA. Este reînnoit\ solicitarea adresat\ institu]iilor. de a consolida.

M. [eful statului. organiza]iilor societ\]ii civile. reprezentan]i ai organiza]iilor invalizilor. • Este .N. asisten]\ pentru deschiderea unei afaceri.php) (vezi Anexa nr. servicii de ocupare-mutare. actul de constituire a Grupului de Cooperare Naval\ la Marea Neagr\-BLACKSEAFOR. ca principale obiective. ac]iuni comune pentru protejarea M\rii .n structurile Alian]ei..n scopuri umanitare. discu]iile [i semnarea Declara]iei-Apel de la Snagov sunt pa[i importan]i pe drumul schimb\rii.. desf\[urarea de opera]iuni de c\utare [i salvare . Ucraina. cursuri de calificare/recalificare. ziari[ti. pentru consolidarea coeziunii na]ionale [i sociale. Armatei.ro/index. La punctul 4 [i . Declara]ia cere cet\]enilor s\-[i asume partea de r\spundere pentru . plasament pe pia]a for]ei de munc\. semneaz\. proces care permite crearea unei structuri de for]e eficiente. 31 martie. va continua restructurarea [i modernizarea for]elor armate. acordarea de microcredite [i incubatoare de afaceri. cultur\ [i art\. care afirm\. . consensul tuturor for]elor politice privind obiectivul prioritar al Rom=niei de integrare . al preg\tirii societ\]ii rom=ne[ti pentru aderare la comunitatea euroatlantic\. dialog [i toleran]\.ndeplinirea condi]iilor de aderare> @Forumul NATO 2002 adreseaz\ un apel cet\]enilor Rom=niei . Scopul reuniunii este adoptarea Declara]iei-Apel.Rom=nia-NATO – 2001 N 259 dotare [i modernizare a for]elor militare. veteranilor de r\zboi [i ai minorit\]ilor na]ionale. la Snagov.ro/index. la care particip\ reprezentan]ii partidelor politice parlamentare.n continuare. al\turi de Turcia.[i propune.# (www. la Istanbul.:nt=lnirea de ast\zi. Conform hot\r=rii. presidency. respectul valorilor general umane. Bisericilor [i Cultelor din Rom=nia. . Ion Iliescu. intelectuali [i oameni de [tiin]\. (www. Federa]ia Rus\. Aceast\ for]\ . Forumul @NATO 2002#.n mod oficial.n conformitate cu op]iunea politic\ fundamental\ a Rom=niei de a se al\tura Alian]ei. patronatelor.n alocu]iunea prezentat\ cu aceast\ ocazie subliniaz\ c\> @Societatea rom=neasc\ este suficient de matur\ [i de responsabil\ pentru a-[i asuma o asemenea dezbatere public\. Se trece la finalizarea m\surilor active de protec]ie social\ pentru cadrele militare disponibilizate. al drepturilor [i liber\]ilor cet\]ene[ti#. sindicatelor. compatibile cu standardele NATO.ncheiat Acordul de colaborare dintre Ministerul Ap\r\rii Na]ionale [i Ministerul Muncii [i Solidarit\]ii Sociale/Agen]ia Na]ional\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\. Bulgaria [i Georgia. Se desf\[oar\.. pe baz\ de performan]\ economic\.ndemn=ndu-i s\-[i uneasc\ eforturile pentru modernizarea societ\]ii rom=ne[ti. .presidency. chiar dac\ este vorba despre un subiect sensibil.20) La r=ndul s\u.php) 2 aprilie • Rom=nia. tineretului.Ap.

fregat\.Ap. :n discu]iile avute cu omologul s\u.n domeniul ap\r\rii. dup\ vizita de evaluare a delega]iei NATO condus\ de Edgar Backley. sunt prezentate m\surile luate . apar]in=nd ]\rilor semnatare a acordului de constituire.n perspectiva anului 2003. BLACKSEAFOR este o ini]iativ\ regional\. Oficialul norvegian reafirm\. Are loc reuniunea Comitetului Director Politico-Militar al NATO cu Rom=nia. Pa[cu prime[te asigur\ri c\ Cehia sprijin\ extinderea Alian]ei la Summit-ul de la Praga. Cei doi demnitari discut\ despre reforma armatei rom=ne. pentru participarea la opera]iuni de men]inere .260 Rom=nia-NATO – 2001 N Negre. cooperarea militar\ dintre cele dou\ ]\ri [i eforturile Bucure[tilor pentru realizarea obiectivelor prioritare de integrare euroatlantic\.n format 19¡1.nscris\ . Vladimir Vetchy. compus\ din 4-6 nave din clasele distrug\tor. 12 aprilie. le fac .nt\ri .n 2002. din 2002. Ioan Mircea Pa[cu. corvet\. Navele sta]ioneaz\ . . Pentru ap\rarea na]ional\ este alocat un buget de 17 748 817 688 lei. cu acest prilej. For]a este conceput\ ca o for]\ @la chemare#. De asemenea. bugetul ap\r\rii pe anul 2001. . Se desf\[oar\ vizita ministrului Ap\r\rii Na]ionale. stadiul de implementare a celor 84 de obiective de parteneriat cu NATO [i alte aspecte legate de reforma . . . :nt=lnirea face parte din suita de ac]iuni prev\zute . Oficialul rom=n prezint\ structura de for]e a Armatei rom=ne. care urmeaz\ s\ fie activat\ cel pu]in o dat\ pe an pentru exerci]ii. Acesta cuprinde. sau pentru participarea la misiuni. Björn Tore Godal. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M. nava amfibie sau nava auxiliar\. la invita]ia omologului s\u. 26 aprilie.n armat\. de a dezvolta cooperarea [i interoperabilitatea . intensificarea rela]iilor dintre ]\rile riverane M\rii Negre.n bazele lor permanente [i se reunesc pe timpul execut\rii exerci]iilor comune .n cadrul ac]iunilor de integrare euroatlantic\ [i pentru constituirea for]ei de reac]ie rapid\ (5 954 385 555 lei).ncrederea reciproc\.ntr-un port al ]\rii-gazd\. inclusiv Rom=nia.n cel de-al doilea ciclu al PNA. Ioan Mircea Pa[cu. Parlamentul Rom=niei aprob\ legea bugetului de stat pe anul 2001. [i eforturile pe care ]\rile candidate. desf\[urat\ la Bruxelles. dragor. m\surile de finan]are. stabilit\ prin rota]ie. printre altele.n Republica Ceh\. nava de patrulare. 3 aprilie. Delega]ia Rom=niei este condus\ de George Cristian Maior. • :ncepe vizita ministrului Ap\r\rii din Norvegia. . sprijinul ]\rii sale pentru admiterea Rom=niei ca membru NATO .n Rom=nia.n acest sens.N.n eforturile ]\rilor riverane de a . cheltuielile privind asigurarea interoperabilit\]ii .ntre for]ele lor navale.

de asemenea. La lucr\rile colocviului particip\ secretarul general adjuct al NATO pentru afaceri politice.n planul de ac]iune al EAPC pentru 2000-2002. @Adventure Express/Dynamic Response# combin\ dou\ exerci]ii anuale [i urm\re[te s\ aplice . aprobate . Sunt discutate. precum [i pentru alte ac]iuni. aspecte legate de organizarea . se . :n cursul anului 2001. la Giurgiu. av=nd ca tem\> @Interrela]ionarea dintre cooperarea economic\ regional\. Militarii rom=ni participan]i la acest exerci]iu ac]ioneaz\ . securitate [i stabilitate#. Boiko Noev. Este semnat un protocol de colaborare .n Bosnia. pentru . cu un total de aproximativ 1 500 militari) la exerci]iul @Adventure Express/Dynamic Response 2001 (AE/DR 2001)#. sudul Caucazului [i Asia Central\. 27 aprilie . cu Ioan Mircea Pa[cu. 27 aprilie. pentru participarea Armatei rom=ne . particip\.Rom=nia-NATO – 2001 N 261 a p\cii . cu accent pe eforturile depuse de Rom=nia [i Bulgaria.n anul 2002 a exerci]iului comun @Black Sea Guardian#.n vederea ader\rii (MAP). Ministrul Ap\r\rii din Bulgaria. Argentina. al\turi de alte 6 ]\ri (Albania. Klaus-Peter Klaiber.nt=lne[te. Un deta[ament. 2-4 mai • Ministerul Afacerilor Externe al Rom=niei. Rober Hunter. apar]in=nd Batalionului 26 Infanterie @Neagoe Basarab#. care se desf\[oar\ .n condi]iile legii. format din 155 militari rom=ni. edi]ia 2001 a Colocviului Economic NATO.n Europa de Sud-Est. ministrul rom=n al Ap\r\rii Na]ionale. printr-o contribu]ie concret\ la dezvoltarea cooper\rii interna]ionale în domeniul men]ionat. Organizarea acestei reuniuni. NATO [i Adunarea Parlamentar\ a NATO organizeaz\. oportunit\]ile [i constr=ngerile cooper\rii economice regionale . Discu]iile vizeaz\ abord\rile actuale. .n practic\ [i s\ valideze conceptele opera]ionale NATO. Olanda.n curs de desf\[urare (10 867 299 731 lei). Italia. Grecia [i Turcia. la Bucure[ti.n zona de responsabilitate a For]ei de Stabilizare (SFOR). expert pe rela]ii interna]ionale la RAND Corporation.ndeplinirea Planului Individual de ac]iune . nevoile. Colocviul este inclus . pre[edintele Colocviului Eonomic al NATO.ntre for]ele aeriene din cele dou\ ]\ri. Polonia [i SUA). precum [i Patrick Hardouin.n cadrul Programului @Parteneriat pentru Pace# (137 500 000).10 mai. ofer\ României ocazia de a proba angajamentul asumat în calitate de candidat la admiterea în NATO. Sunt discutate situa]ia politico-militar\ din Europa de Sud-Est [i problematica extinderii NATO. individual [i .n comun. cu comandamentul la Mostar (Republica Bosnia [i Her]egovina). la care urmeaz\ s\ fie invitate [i ]\ri membre NATO vecine> Ungaria.

consilierul pentru securitate na]ional\ al pre[edintelui George W. restructurarea organismului militar.n vederea sus]inerii candidaturii Rom=niei la NATO.n cadrul for]elor armate rom=ne. Sunt abordate probleme legate de informarea reciproc\ privind procesul de restructurare [i modernizare a celor dou\ armate.n cel al NATO. Aceste contacte constituie o prim\ ocazie pentru guvernul de la Bucure[ti de a prezenta administra]iei Bush proiectele. cu Condoleezza Rice.n SUA. Alte aspecte discutate sunt cele referitoare la instruirea [i . precum [i aspecte ale managementului spa]iului aerian [i al includerii acestui proces . evaluarea mediului de securitate . :n cadrul . schimbul de opinii privind procesul extinderii Alian]ei Nord-Atlantice.ntrevederii cu senatorii Joseph Lieberman [i Chuck Hagel.N. directorul FBI.ntrebuin]area Batalionului Mixt rom=no-ungar [i la constituirea Batalionului Mixt de Geniu @Tisa#. aspira]iile [i a[tept\rile . la Bucure[ti. :n cadrul discu]iilor. Au loc discu]ii cu membri ai Congresului.ndeplinirea obiectivelor asumate [i evolu]iile recente ale procesului de reform\ . efectueaz\ o vizit\ la Oslo la invita]ia secretarului de stat . au loc . cu accent pe Parteneriatul Strategic dintre România [i SUA [i aspira]iile Rom=niei de integrare european\ [i euroatlantic\. efectueaz\ o vizit\ . Ministrul Afacerilor Externe. 6-9 mai.nt=lnirea dintre ministrul Ap\r\rii Na]ionale.n Ungaria. [i cu vicepre[edintele SUA. Ioan Mircea Pa[cu. la invita]ia [efului Statului Major al Armatei Ungare. Mircea Geoan\. 2-5 mai. ministrul federal al Ap\r\rii din FYROM. priorit\]ile stabilite de MApN pentru .. 3-5 mai. controlul civil asupra for]elor armate. demnitarul rom=n prezint\ principalele direc]ii de ac]iune ale autorit\]ilor de la Bucure[ti . generalul Lajos Fodor. efectueaz\ un turneu . Bush.n Ministerul Ap\r\rii al Norvegiei. Agenda contactelor la Departamentul de Stat cuprinde întâlniri dedicate problematicii bilaterale. De asemenea.n ceea ce prive[te stabilizarea acestei regiuni.Ap. op]iunile de aderare la structurile de securitate europene [i euroatlantice. este subliniat\ importan]a pe care extinderea Alian]ei o poate avea .nt=lnirii sunt> amplificarea colabor\rii cu PfP. .n zona central [i sud-est european\. generalul de armat\ Mihail Popescu. John Lunde. condus\ de secretarul de stat [i [eful Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M. [i Slobodan Krapovic. Principalele probleme aflate pe agenda .nt=lniri cu Louis Freeh. O delega]ie condus\ de [eful Statului Major General. George Cristian Maior. Dick Chenney. Are loc.262 Rom=nia-NATO – 2001 N • O delega]ie a ministerului Ap\r\rii Na]ionale. cu formatori de opinie [i reprezentan]i ai comunit\]ii academice din Washington pe probleme referitoare la extinderea NATO.

n zona Balcanilor. @Încerc\m s\ convingem Administra]ia SUA c\ are într-adev\r în România un partener strategic [i un viitor aliat pe care se poate bizui. (www.n plan politico-militar. cu o delega]ie a ministerului Ap\r\rii din Ungaria. particip\ la o serie de manifest\ri interna]ionale .N. Jozsef Bali. Delega]ia Rom=niei. Haclav Havel.Rom=nia-NATO – 2001 N 263 României în ceea ce prive[te viitorul rela]iei bilaterale [i integrarea ]\rii noastre în NATO.He]egovina [i sunt evaluate posibilit\]ile concrete de dezvoltare a cooper\rii bilaterale . 9-15 mai.o rela]ie de deplin\ alian]\ între ]\rile noastre#. Adrian N\stase. Se desf\[oar\.nt=lniri pe care conducerea politico-militar\ a MApN le desf\[oar\ cu personalit\]i din Parlament.n NATO.n NATO [i UE. :n declara]ia final\ adoptat\ la sf=r[itul reuniunii – @Declara]ia de la Bratislava# – nucleul @Vilnius Zece#.. . O delega]ie rom=n\ condus\ de secretarul de stat [i [eful Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M.n Belgia [i Olanda.n vedere informarea acestora asupra evolu]iei procesului de reform\ [i de adaptare a armatei rom=ne la cerin]ele Alian]ei Nord-Atlantice.n cadrul misiunii de pace din Bosnia.n rela]ia cu Rom=nia. la Oradea. :nt=lnirea face parte din cadrul unei serii de . Se are . George Cristian Maior. [i are o . este condus\ de primul ministru. Ungaria [i Polonia. ministerele ap\r\rii [i afacerilor externe din ]\rile membre NATO. noua administra]ie a reconfirmat interesul de a dezvolta [i a continua Parteneriatul Strategic.ro) 8 mai. se . Ioan Mircea Pa[cu. 10-12 mai. La aceast\ . sus]ine ideea ca la Praga s\ fie transmise . Suntem extrem de încuraja]i de faptul c\.[i declar\ ferm inten]ia de a se al\tura Alian]ei. Cehia.mae. se discut\ despre stadiul rela]iilor bilaterale.ntrevedere cu ministrul olandez al Ap\r\rii. Este cel mai bun instrument pentru trecerea în faza superioar\ a acestuia . format din cele zece state cadidate la aderare. Cu acest prilej.Ap. ministrul olandez apreciind contribu]ia armatei rom=ne la men]inerea stabilit\]ii . lordul George Robertson. afirm\ ministrul român al Afacerilor Externe. Frank de Grave. condus\ de subsecretarul de stat pentru Politica de Ap\rare. pre[edintele Cehiei. demnitarul rom=n este primit de secretarul general al NATO. prezent\ la reuniune. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale.nt=lnire particip\ [i trei state membre NATO.n perspectiva Summit-ului de la Praga.nt=lne[te. . Este eviden]iat\ buna colaborare rom=no-olandez\ . :n cadrul discu]iilor cu omologul s\u din Olanda. respectiv. . Frank de Grave apreciaz\ eforturile depuse de Rom=nia pentru integrarea . la Bratislava. Cu acest prilej. reuniunea [efilor de guvern din ]\rile candidate la integrarea .

a pre[edin]iei Consiliului Uniunii Europene [i ob]inerea sprijinului spaniol în vederea acceler\rii negocierilor de aderare a României la UE [i integr\rii ]\rii noastre în NATO. ministrul Afacerilor Externe. Ramon de Miguel.Ap.mpreun\ cu prim-adjunctul ministrului bulgar al Ap\r\rii pentru Asigurarea Tehnico-Material\. Are loc.nscrie . semneaz\. Printre temele abordate figureaz\> eforturile Rom=niei pentru integrarea . Semnarea acestui protocol se . gradual. în ansamblu. Mihai T\n\sescu.n M. s\ se poat\ asigura ratificarea acordurilor cu fiecare ]ar\ .n func]ie de meritele [i ritmul cu care sunt . începând cu 1 ianuarie 2002. Ioan Mircea Pa[cu. Concluziile acestei . Secretarul de stat [i [ef al Departamentului de Armamente . ministrul Finan]elor Publice.. Reuniunea reprezint\ un moment politic de vârf al dialogului dintre .264 Rom=nia-NATO – 2001 N invita]ii pentru toate ]\rile candidate. Premierul român este înso]it de Mircea Geoan\. cu accent pe amplificarea [i aprofundarea dialogului politic [i a cooper\rii economice bilaterale.n SUA. 14 mai. .ndeplinite obiectivele stabilite pentru integrare. Livr\ri [i Patrimoniu Militar. precum [i de secretarii de stat ai institu]iilor coordonatoare de capitole. efectueaz\ o vizit\ . efectueaz\ o vizit\ la Bucure[ti.nt=lniri constituie liniile directoare pentru elaborarea noului PNA. urm=nd.nt=lnirile de lucru care au avut loc la Ruse [i Giurgiu (27 aprilie) . 10-13 mai. secretar de stat pentru Afaceri Europene în Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei. în format 19¡1. cu România. Sunt analizate stadiul [i perspectivele dezvolt\rii rela]iilor româno-spaniole. Gheorghe Matache. participarea ofi]erilor rom=ni [i a func]ionarilor publici civili din MApN la misiuni interna]ionale etc. 11 mai. Mustafa Ibrahimov Kiciukov. Aurel Sorin Encu]escu.n parte. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Armonizare Legislativ\ [i Rela]ii Publice. La invita]ia Consiliului Atlanticului al SUA. reuniunea Consiliului Nord-Atlantic. necesitatea armoniz\rii legisla]iei rom=ne[ti cu cea apar]in=nd statelor membre ale Alian]ei.n seria de ac]iuni generate de . care corespunde ciclului III al MAP. 12-19 mai.N. consacrat\ evalu\rii ciclului II (2000-2001) al Programului Na]ional Anual de preg\tire a ader\rii României la NATO. Adrian N\stase. un nou protocol de cooperare bilateral\ .n NATO. Vizita este important\ [i din perspectiva prelu\rii de c\tre Spania. la sediul NATO de la Bruxelles. ca. Delega]ia ]\rii noastre este condus\ de primul ministru. . secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Rela]ii cu Parlamentul.ntre delega]iile militare conduse de mini[trii ap\r\rii din cele dou\ ]\ri.n domeniul tehnico-militar.

cu Martin Palou[. particip\ la lucr\rile Forumului Economic al OSCE de la Praga. de protec]ie a informa]iilor [i legislativ. Ucraina [i Rusia. Milo[ Zeman. precum [i cu Lubomir Zaoralek.nt=lnirea Comitetului Militar al Parteneriatului Euro-Atlantic/ {efi de State Majore. • Are loc.n vederea coordon\rii tehnicilor de ap\rare .[i reitereaz\ disponibilitatea de a asista Rom=nia pentru a atinge standardele unei armate moderne. Principalele aspecte discutate se refer\ la> opera]iunile din Balcani [i evaluarea opera]iunilor SFOR [i KFOR< evolu]ia situa]iei din FYROM< dezvoltarea Identit\]ii Europene de Securitate [i Ap\rare [i organizarea primei . Letonia. în m\sur\ s\ participe. exerci]iul naval @Exercise Cooperative Tide 2001#. pre[edintele Republicii Cehe. adjunct al ministrului Afacerilor Externe. Canada. Marea Britanie [i SUA). la misiuni sub comanda NATO. Ambasadorii celor 19 state membre ale Alian]ei Nord-Atlantice analizeaz\ evolu]iile înregistrate de Rom=nia în ultimele luni. Particip\ 5 state membre ale NATO (Belgia. lordul George Robertson. precum [i 7 ]\ri partenere (Azerbaidjan. Oficialii cehi afirm\ c\ NATO trebuie s\ r\mân\ deschis\ primirii de noi state .n apele teritoriale bazat pe un scenariu de opera]ie de sprijin al p\cii. Scopul exerci]iului este antrenarea ofi]erilor . :n cadrul discu]iilor . precum [i cele referitoare la dezvoltarea rela]iilor cu Moldova. . Bulgaria. Sunt apreciate.ntre Comitetul Militar al NATO [i cel al UE. evaluarea structurii de for]e a NATO etc. Reuniunea este urmat\ de . progresele înregistrate în leg\tur\ cu contribu]ia noastr\ efectiv\ la cre[terea securit\]ii [i a stabilit\]ii în zona Europei de Sud-Est. Germania. inclusiv al\turi de alia]i. În leg\tur\ cu procesul de reform\ al for]elor armate [i pe fondul amelior\rii situa]iei economice din ultimul an.n structurile Alian]ei. Acesta reprezint\ un exerci]iu de procedur\ de lupt\ naval\ .Rom=nia-NATO – 2001 N 265 România [i Alian]a Nord-Atlantic\.nt=lniri comune . primul ministru. Evenimentul este precedat de o întâlnire a [efului delega]iei României cu secretarul general al NATO. Georgia. 14-23 mai.n plan politic. economic. fiind în acela[i timp [i un bun prilej de consolidare a credibilit\]ii candidaturii ]\rii noastre pentru aderarea la NATO. Se desf\[oar\ la Newport News (Virginia). pre[edintele Comitetului pentru Politic\ Extern\ al Camerei Deputa]ilor a Parlamentului Ceh. Demnitarul rom=n are o serie de întrevederi cu Vaclav Havel. militar. la Bruxelles. Rom=nia.n apele teritoriale [i a controlului flotei comerciale. Mircea Geoan\. în special. reuniunea Comitetului Militar al NATO la nivelul [efilor de State Majore. 15 mai • Ministrul Afacerilor Externe. statele aliate . Suedia [i Ucraina).

Membrii CSAT analizeaz\. .[i aleag\. reuniunea Adun\rii Parlamentare a NATO. la care particip\ reprezentan]ii celor 19 state membre. Ioan Mircea Pa[cu. este reafirmat sprijinul pe care Polonia . Aceast\ realitate se refer\ la toate statele democratice din Europa. situa]ia politico-militar\ din Balcani.266 Rom=nia-NATO – 2001 N sunt abordate aspecte legate de opera]iunile militare efectuate . la invita]ia omologului s\u polonez. De asemenea.n considerare posibilitatea accept\rii acesteia ca membru. . Pentru Alian]\. Principalele subiecte pe agenda reuniunii sunt Ini]iativa Capabilit\]ilor de Ap\rare. precum [i ai celor 10 state candidate la aderare. Ioan Mircea Pa[cu. la sediul NATO de la Bruxelles. . Se desf\[oar\ vizita ministrului Ap\r\rii Na]ionale.n Polonia.n NATO. continuarea implic\rii Alian]ei . Delega]ia Rom=niei este condus\ de ministrul Ap\r\rii Na]ionale. care urmeaz\ a fi prezentate Parlamentului pentru aprobare. Convorbirile se axeaz\ pe discutarea unor aspecte legate de cooperarea militar\ bilateral\. promovat\ de Alian]\ [i reevaluarea procesului de l\rgire care va avea loc la Summit-ul de la Praga.n Balcani. nu numai la c=teva. la Vilnius.# (www.l acord\ Rom=niei pentru integrarea . Europa nu poate fi niciodat\ pe deplin stabil\ [i sigur\ dac\ statele nu de]in controlul asupra propriului destin [i acesta este decis de c\tre al]ii.n cadrul Parteneriatului pentru Pace.nt=lnirea anual\ a Consiliului Asocia]iei Tratatului Atlantic (ATA). precum [i viitoarea extindere a Alian]ei. ale Programului Anual de Preg\tire pentru integrarea . fiecare stat democratic trebuie s\ aib\ dreptul s\ . 27-31 mai. 21 mai.n mod liber. Alian]a va lua . secretarul general al NATO.nato. Cu acest prilej. [i anume acela c\ . CSAT analizeaz\ un num\r de proiecte de legi privind procesul organiz\rii armatei rom=ne. proiectele documentelor . stadiul [i rezultatele procesului de reform\ [i restructurare a armatei rom=ne. de asemenea. Bronislaw Komorowski. lordul George Robertson subliniaz\ c\ @u[ile NATO continu\ s\ r\m=n\ deschise pentru c\ Alian]a consider\ c\ un principiu fundamental trebuie respectat. Unul din principalele puncte discutate pe agenda . Are loc. Se desf\[oar\.nt=lnirii se refer\ la politica @u[ilor deschise#. 22-23 mai.n NATO [i ale obiectivelor de parteneriat asumate de Rom=nia pentru perioada 2001-2006. semnifica]ia acestui principiu este acela c\ atunci c=nd o democra]ie european\ este capabil\ [i dispus\ s\ contribuie la securitatea euroatlantic\./speeches) 28 mai.n Europa de ast\zi. restructurarea [i modernizarea for]elor armate rom=ne.int. propriile aranjamente de securitate.

Principalele probleme discutate se refer\ la Identitatea European\ de Securitate [i Ap\rare.n MAE.n domeniul Securit\]ii . semnat\ la finalul reuniunii. la Berlin. Se desf\[oar\.n Europa de Sud-Est (SEECAP). se specific\ c\ procesul de extindere r\m=ne deschis. subliniind totodat\ contribu]ia comun\ [i individual\ la securitatea [i stabilitatea european\.n istoria Europei de Sud-Est riscurile [i oportunit\]ile .n octombrie 2000. reuniunea mini[trilor ap\r\rii NATO. precum [i la evolu]iile din Europa de Sud-Est.Rom=nia-NATO – 2001 N 267 normative privind statutul carierei militare pentru ofi]eri [i subofi]eri [i reorganizarea Romtehnica SA. o nou\ rund\ de discu]ii la nivel de director general .n cadrul unei reuniuni consacrat\ unui schimb de experien]\ .n regiune [i reafirm\ sprijinul fa]\ de autorit\]ile politice din FYROM . dintre România [i Germania. Documentul identific\ pentru prima dat\ . procesul de pace din FYROM. la sediul NATO de la Bruxelles. la Budapesta. iar anul viitor urmeaz\ a fi invitate statele care doresc [i sunt capabile s\-[i asume responsabilit\]ile [i obliga]iile pe care integrarea NATO le impune. Pe agenda discu]iilor sunt incluse teme referitoare la procesul de extindere a Alian]ei Nord-Atlantice. este aprobat documentul de Evaluare a Riscurilor [i Oportunit\]ilor . Mircea Geoan\. inclusiv Rom=nia. 6-7 iunie. Se desf\[oar\. De asemenea. la Bucure[ti. 6 iunie. {efii armatelor din nou\ ]\ri candidate la NATO. .n care mini[trii ap\r\rii anun]\ o @reducere moderat\# a trupelor SFOR . 29-30 mai.n domeniul securit\]ii regionale.nt=lnesc la Riga. Delega]ia Rom=niei este condus\ de ministrul Afacerilor Externe. este elaborat\ o declara]ie separat\ . în cadrul procesului de consult\ri periodice bilaterale politico-militare (Pol-Mil). la Politica Extern\ Comun\ de Securitate [i Ap\rare a Uniunii Europene. la punctul 50.n efortul lor de a izola extremi[tii albanezi. ini]iat de Rom=nia. se . 7-8 iunie. :n declara]ia comun\. Are loc. Ini]iativa privind Capabilit\]ile de Ap\rare NATO. . Cu acest . :n ceea ce prive[te regiunea Balcanilor. politica de ap\rare antirachet\.nt=lnirea semestrial\ NATO/EAPC a mini[trilor Afacerilor Externe.n vederea acceler\rii preg\tirilor lor pentru aderarea la Alian]a Nord-Atlantic\. Reuniunea este urmat\ de . .nt=lnirea mini[trilor ap\r\rii NATO cu omologii lor din cadrul Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic. Acesta este primul document politic dedicat rela]iilor de bun\ vecin\tate semnat vreodat\ de statele sud-est europene.

n discu]ie.n noiembrie 2002. Anul viitor.n vederea ader\rii la Alian]a Nord-Atlantic\.ntindem m=na pentru noi membri.n opera]iuni de sprijin al p\cii [i asisten]\ umanitar\. 11-12 iunie.n . inclusiv Rom=nia. Se desf\[oar\. Scopul exerci]iului este de a .ntreaga Europ\#. subliniaz\ c\ Rom=nia este preg\tit\ s\ aib\ o participare mai activ\ la dezvoltarea conceptului capabilit\]ilor opera]ionale .n contextul preg\tirii ./ Trebuie s\ . Particip\ reprezentan]i din 9 state membre NATO [i 6 partenere. pre[edintele Bush afirm\ c\> @toate democra]iile europene care .n cadrul opera]iunilor PfP conduse de NATO. Liderii Alian]ei decid extinderea NATO cu un nou val . s\ lanseze un nou ciclu al extinderii. Op]iunea zero (adic\ excluderea unei noi extinderi) nu mai intr\ . Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Ioan Mircea Pa[cu.nt=lniri cu exper]i ai Comitetelor de Politic\ Extern\ [i Ap\rare din Congres. 9-15 iunie.nato. prin care se ini]iaz\ o campanie de sus]inere a candidaturii Rom=niei la reuniunea de la Praga din 2002. Aceasta va contribui la stabilitatea [i securitatea zonei euroatlantice# subliniaz\ secretarul general al NATO. f\r\ s\ se fac\ nici o nominalizare. . (www. pe baza progreselor prev\zute ale statelor candidate.int) Prezent la Bruxelles. de la Praga. reuniunea extraordinar\ a [efilor de stat [i de guvern ai ]\rilor membre NATO. lordul George Robertson. . exerci]iul NATO/PfP @Cooperative Partner 2001#..268 Rom=nia-NATO – 2001 N prilej. Ioan Mircea Pa[cu. va avea loc o extindere. (www. la Praga.mbun\t\]i interoperabilitatea naval\ .n Georgia. @NATO sper\ [i a[teapt\. Documentul se bazeaz\ pe Planul Na]ional Anual de Aderare [i pe obliga]iile asumate fa]\ de Alian]\. Oficialul rom=n prezint\ interlocutorilor s\i eforturile Rom=niei pentru modernizarea [i restructurarea for]elor armate.ntre ]\rile NATO [i cele partenere . Se desf\[oar\. . cu oficiali din administra]ia SUA [i cu reprezentan]i din conducerea unor companii [i organiza]ii non-guvernamentale americane. efectueaz\ o vizit\ de lucru la Washington. la Bruxelles.nato. ministrul Ap\r\rii Na]ionale..ndeplinesc criteriile stabilite de alia]i pot s\ adere la Alian]\/.n cursul Summit-ului din 2002. Oficialul rom=n are o serie de . pentru a extinde securitatea .int) 14 iunie • Guvernul aprob\ Memorandumul privind Strategia de promovare politic\ a candidaturii Rom=niei la NATO. 13 iunie. Principalele obiective urm\rite de aceast\ strategie sunt> s\ sus]in\ o viziune coerent\ a Rom=niei privind procesul extinderii Alian]ei< s\ stabileasc\ .

Cu prilejul vizitei efectuate . . (www.n structurile euroatlantice.trans/) 20 iunie. • Parlamentul adopt\ Hot\r=rea nr.n acest teatru de opera]iuni militare.n plan intern [i. Adrian N\stase.n Rom=nia a ministrului de stat. vizita unei delega]ii militare italiene condus\ de generalul-maior Ciro Cocozza. Conform unui comunicat remis de c\tre Ambasada Rom=niei la Washington.13 privind continuarea particip\rii Rom=niei la For]a de Stabilizare din Bosnia-Her]egovina (SFOR) cu Contingentul Na]ional format din 62 de militari.n cadrul programelor bilaterale . 27 iunie. [ef al Departamentului pentru Politic\ de Ap\rare din Statul Major General al Armatei italiene. Sunt discutate problema l\rgirii Alian]ei. cu tehnica.Ap. oficialul portughez reafirm\ sprijinul acordat de ]ara sa ader\rii Rom=niei la NATO. Delega]ia este primit\ de George Cristian Maior.n Polonia. cea mai radical\ variant\ de adaptare a NATO [i de transformare a acestei Alian]e. :n cadrul . [i suplimentarea acestora cu 6 militari . enun]\.Rom=nia-NATO – 2001 N 269 principalele m\suri organizatorice necesare pentru promovarea candidaturii Rom=niei< s\ ofere un portofoliu consistent [i coerent de proiecte [i ini]iative . ministrul Afacerilor Externe al Republicii Portugalia. armamentul [i echipamentul necesare. Bush. pe baza c\rora s\ fie promovate argumente de promovare a candidaturii ]\rii< s\ identifice un set de priorit\]i de ac]iune guvernamental\ care s\ permit\ ob]inerea de succese rapide [i vizibile .n cadrul unui turneu european. cu primul ministru.ntrevederii avute la Palatul Victoria. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M.ncep=nd cu data de 1 iulie 2001 p=n\ la expirarea mandatului sau p=n\ la prezentarea altei solicit\ri de suplimentare a efectivelor rom=ne[ti angajate .n ceea ce prive[te criteriile directe sau indirecte de aderare. . respectiv extinderea robust\ de la Marea Baltic\ la Marea Neagr\.cnn.n discursul ]inut la Var[ovia. George W. de la Marea Baltic\ la Marea Neagr\. situa]ia din Balcani. pre[edintele SUA.ntre acestea trebuie s\ aib\ acelea[i [anse pentru securitate [i libertate [i acelea[i [anse s\ se al\ture institu]iilor din Europa#.com/2001/WORLD/ europe/06/15/ bush. stadiul reformei celor dou\ armate precum [i aspecte ale rela]iilor bilaterale.N. Este reafirmat sprijinul Italiei pentru integrarea Rom=niei .ntre ele#. . cuprinz=nd @tot ce este . SUA decide s\ acorde Rom=niei. 15 iunie. extern. . mai ales.n cadrul Celulei de Informa]ii (RO-NIC) de pe l=ng\ Comandamentul SFOR. la Bucure[ti.warsaw. @Toate noile democra]ii din Europa. [i toate cele situate .n cadrul plutonului de poli]ie militar\ [i cu 5 militari . Jaim Jose Matos. Are loc vizita . • Are loc.

reuniunea mini[trilor de externe din cele 10 ]\ri candidate la integrarea . De asemenea.n Germania.n NATO (Grupul Vilnius).000 milioane dolari. Cu aceast\ ocazie. fonduri nerambursabile . Sumele sunt alocate de Fondul de Finan]are Extern\ a SUA [i Ini]iativa pentru Sud-Estul Europei [i sunt disponibile p=n\ .n . Rudolf Scharping subliniaz\.n zona montan\ Soveja. la exerci]iul rom=no-britanic @Carpathian Express 2001#.n Estonia. cei doi demnitari analizeaz\ teme referitoare la colaborarea militar\ bilateral\. la Tallin. condu[i de locotenent-colonelul Duncan Hopkins. la Brigada 282 Mecanizat\. Instruirea comun\ se desf\[oar\ . Rudolf Scharping.n 2006.nt=lnirii .n valoare de 9. cu ocazia Summit-ului de la Praga. respectiv. . 7.n acest sens. Are loc. Declara]ia mini[trilor de externe exprim\ convingerea acestora c\ NATO va extinde .l constituie discutarea problemei cooper\rii . Ioan Mircea Pa[cu.n vederea Summit-ului de la Praga. cei 10 mini[tri de externe solicit\ Alian]ei s\ formuleze.ndeplinirea obiectivelor programului de aderare la NATO. Exerci]iile se desf\[oar\ pe trei module> infanterie.ndeplinirea criteriilor de aderare la NATO [i sprijinul pe care partea german\ . 2 iulie.ntreprinde o vizit\ . la invita]ia omologului s\u. invita]ii de aderare pentru ]\rile care vor fi preg\tite. Din partea rom=n\ particip\ subunit\]i din Brigada 382 Mecanizat\ Foc[ani (400 militari). 1-4 iulie. stadiul restructur\rii for]elor armate rom=ne. artilerie [i conducerea ma[inilor de lupt\ rom=ne[ti. respectiv. de asemenea. Regimentul britanic este format din 375 militari. .n trei puncte> Foc[ani. preg\tirea pentru .n Rom=nia.n poligonul M\lina (jude]ul Gala]i) [i . c\ Germania sprijin\ Rom=nia .453. . Mircea Geoan\.270 Rom=nia-NATO – 2001 N [i regionale de asisten]\ militar\ pe anul 2001.l poate acorda Rom=niei . iar militarii rom=ni s\ utilizeze armament britanic. 1-15 iulie. Militari britanici din regimentul Tyle-Tees (regiment de militari rezervi[ti din cadrul armatei teritoriale) particip\. .n capitalele Alian]ei. :n cadrul discu]iilor. Scopul principal al . 2007.000 [i. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. acredita]i .463. ar\t=nd c\ dezvoltarea cooper\rii dintre statele membre ale @Grupului Vilnius# constituie o modalitate sigur\ de a conferi procesului de preg\tire pentru aderare un plus de coeren]\ [i o relevan]\ aparte. subliniaz\ disponibilitatea Rom=niei de a contribui la ini]ierea [i permanentizarea consult\rilor dintre ambasadorii statelor candidate la integrare. Exerci]iul presupune ca solda]ii britanici s\ conduc\ tancurile rom=ne[ti TR580 [i taburile T33 Zimbru. [eful diploma]iei rom=ne.

n Europa [i c\ va invita toate ]\rile democratice care se calific\ s\ se al\ture. care pentru NATO este poate la fel de relevant\ ca Polonia.n viitor . Din acest punct de vedere cred c\ este foarte important ca ]\ri ca Rom=nia [i Bulgaria s\ devin\ . activit\]i comerciale.n zon\. Nu m\ refer doar la capacitatea Rom=niei [i la importan]a sa ca zon\.ndeplinire a criteriilor de aderare# declar\ oficialul NATO. @Nu este cazul s\ discut\m acum de vreo dat\. La r=ndul s\u.ntre Ministerul Ap\r\rii Na]ionale din Rom=nia [i Ministerul Ap\r\rii din Norvegia.ncredere .nt=lnirea Grupului Vilnius. schimbul de informa]ii. este reafirmat sprijinul pe care Germania .” (Rador.ntre p\r]i.n Germania. contracte etc< • v=nzarea de echipament [i know-how legate de ap\rare. problematica protec]iei schimbului informa]iilor militare.n Alian]\ se va face .567. Documentul asigur\ cadrul colabor\rii bilaterale dintre departamentele de resort din cele dou\ state. la Bruxelles. Sunt discutate situa]ia din Balcani [i rolul Rom=niei . Acordul bilateral de securitate . efectueaz\ o vizit\ .ntrevederii cu cancelarul german. Guvernul Rom=niei aprob\.n favoarea unei extinderi care s\ includ\ [i ]ara noastr\. chiar [i pentru stabilitatea fostului spa]iu iugoslav. cu secretarul general al NATO. Cu acest prilej. declar\ c\ este . reglement=nd.ncurajat de progresele f\cute de Rom=nia [i are deplin\ .n regiune.ncheiat sau semnat .n vedere [i fragilitatea stabilit\]ii . (Mediafax.n echipa de politic\ extern\ [i de securitate na]ional\ din Rom=nia. 3 iulie) Dup\ . 5 iulie) 6 iulie. Acordul constituie o parte integrant\ a oric\rui contract ce va fi . declar\ cancelarul german.l acord\ Rom=niei pentru aderarea la UE [i NATO. . se .Rom=nia-NATO – 2001 N 271 @zona comun\ de securitate [i stabilitate . c\ Rom=nia este un candidat important pentru NATO.ntr-o conferin]\ de pres\. Adrian N\stase. Ion Iliescu.nt=lne[te. Gerhard Schröder. prin HG nr. [eful statului rom=n precizeaz\ c\ @exist\ multe argumente . de un termen anume.ntre altele. Alian]ei. @Admiterea de noi membri .n cadrul PfP.n func]ie de progresele realizate de statele candidate [i de gradul de . . Bruce Jackson. la invita]ia omologului s\u. dar am stabilit c\ Germania va sprijini Rom=nia [i u[a ei spre NATO va r\m=ne deschis\#. (Adev\rul. ci am . . pre[edintele Comitetului American pentru Extinderea NATO. 9 iulie • Pre[edintele Rom=niei. . lordul George Robertson. av=nd [anse mari la Summit-ul de la Praga. problema l\rgirii NATO [i participarea Rom=niei .n domeniile> • cooperarea privind ap\rarea na]ional\ [i securitatea militar\< • cooperarea. 3 iulie) 3-5 iulie. oficialul NATO declar\. :n cadrul . ca [i alte ]\ri vecine.n 2002. Primul ministru.

Paul S.ntreprinde o vizit\ oficial\ în România. cu Steve Hadley. 10 iulie 2001) • Este adoptat Decretul nr. Jon Kyl. 23-24 iulie.272 Rom=nia-NATO – 2001 N membre ale NATO [i s\ asigure o stabilitate mai mare a zonei#. apreciind c\ aceasta exprim\ aspira]ia legitim\ a poporului român pentru pace [i securitate.n Rom=nia.2 august.3 august. precum [i cu membri ai Camerei Reprezentan]ilor (Tom Lantos.14/2001 referitor la organizarea [i func]ionarea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. Gordon Smith. Vizita are dou\ componente. a pre[edin]iei OSCE. legat\ de pre[edin]ia OSCE. [i cu Elisabeth . {eful diploma]iei rom=ne se . Germania) efectueaz\ o vizit\ . Joseph Biden). Richard Lugar. cu profesionalism unanim recunoscut. Premierul francez afirm\ c\ Fran]a sus]ine candidatura României la NATO. Sarbanes. O delega]ie militar\ a SUA din cadrul Comandamentului For]elor Aliate din Europa-ACE (cu sediul la Stuttgart. Lionel Jospin. 31 iulie . cu accent asupra candidaturii României. precum [i o serie de vizite la diferite unit\]i militare. Mircea Geoan\. adoptarea unei pozi]ii responsabile [i echilibrate în conflictele din zona balcanic\. Mary Landrieu. adjunct al consilierului pentru securitate na]ional\ al pre[edintelui SUA. întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Ap\r\rii Na]ionale [i Ministerului Afacerilor Externe. Primul ministru al Fran]ei. include întâlniri cu senatori americani implica]i în problematica extinderii NATO (Robert Bennett. [i una multilateral\. de asemenea. la invita]ia omologului s\u român. Kay Bailey Hutchison. Adrian N\stase. ministrul român al Afacerilor Externe. . sprijinul ridicat al opiniei publice [i consensul politic în ce prive[te aderarea la NATO. Harry Ried. (Adev\rul. Mecanismele func]ionale de ac]iune interinstitu]ional\. Programul bilateral al vizitei. Ben Nighthorse Campbell. una bilateral\ legat\ de obiectivul României de aderare la NATO. cu accent pe rela]ia cu Congresul SUA. pre[edinte în exerci]iu al OSCE. Lionel Jospin men]ioneaz\ o serie de elemente care demonstreaz\ implicarea ]\rii noastre în consolidarea stabilit\]ii europene> rela]iile de bun\ vecin\tate cu ]\rile limitrofe. precum [i evolu]iile interne recente pe linia preg\tirii ader\rii la Alian]a Nord-Atlantic\. Porter Goss).nt=lne[te. 534 privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonan]ei de urgen]\ a Guvernului nr. precum [i maniera realist\ de abordare a întregului proces de preg\tire sunt remarcate [i apreciate de delega]ia militar\ american\. Programul cuprinde. efectueaz\ o vizit\ la Washington. relansarea economiei na]ionale. exercitarea. Oficialii rom=ni prezint\ considerente legate de continuarea extinderii NATO. printre altele. 30 iulie .

10-12 septembrie. 29-30 august.. efectueaz\ o vizit\ oficial\ .n spa]iul ex-iugoslav. La Plovdiv.Ap. Comandamentul Tactic al Trupelor SUA din Europa [i Comandamentul Trupelor de Uscat din For]ele Armate din Ucraina.n special . Se desf\[oar\. la Yavoriv Trainning Center din Ucraina. Rom=nia este reprezentat\ de un deta[ament compus din 11 cadre militare de la Corpul 10 Armat\ Teritorial.N.n structura de comand\ a exerci]iului la nivel de brigad\. general Carlton W. rom=n [i polonez. 10-21 septembrie. :n cadrul discu]iilor sunt abordate aspecte legate de programul legislativ al M. De asemenea.n Austria.n cadrul unei celule de r\spuns de tip companie.l reprezint\ informarea reciproc\ asupra demersurilor legislative . pentru armonizarea legisla]iei interne . exrci]iul multina]ional de comandament @Scutul P\cii#. Delega]ia este primit\ de secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Rela]ii cu Parlamentul. Rom=nia preia pentru doi ani pre[edin]ia CCSEDM [i a PMSC.n sud-estul Europei. care . Activitatea este organizat\ de Comandamentul G\rzilor Na]ionale din statul american Illinois. Se desf\[oar\ vizita unei delega]ii de speciali[ti din cadrul Departamentului Juridic al armatei poloneze condus\ de Marck Cieciera.n cadrul SEDM . batalion [i . Sunt abordate probleme legate de securitatea . Aurel Sorin Encu]escu. O delega]ie militar\ NATO.[i desf\[oar\ activitatea .Rom=nia-NATO – 2001 N Jones. :n perioada mandatului se ini]iaz\ un proiect de colaborare . Particip\ reprezentan]i din 20 ]\ri membre NATO [i partenere.n NATO.mpotriva terorismului. generalul Mihail Popescu. 1 septembrie. 273 Iulie. Scopul vizitei . asistent al secretarului de stat pentru afaceri europene. Fulford. delega]ia NATO este informat\ despre stadiul actual al Programului de reform\ al armatei rom=ne [i este analizat\ evolu]ia cooper\rii militare rom=no-americane.n Rom=nia la invita]ia [efului Statului Major General.n vederea integr\rii . Sunt prezentate m\surile .Ap.n aceast\ direc]ie. exerci]iul @Cooperative Best Effort 2001# la care particip\ for]e din [apte ]\ri membre NATO [i 14 ]\ri membre PfP. . Armonizare Legislativ\ [i Rela]ii Publice. securitatea frontierelor [i lupta .n domeniul neprolifer\rii NBC. Se desf\[oar\. .ntreprinse de cele dou\ ministere. din M. printre care [i Rom=nia. [i rela]iile acestuia cu Parlamentul Rom=niei.N. condus\ de loc]iitorul comandantului Comandamentului European al SUA. precum [i de angajamentele militare ale Rom=niei .

Activitatea este organizat\ de Comandamentul de Sud al Alian]ei Nord-Atlantice.mpotriva unor obiective civile oficiale [i militare de pe teritoriul SUA.n vederea standardiz\rii acestora< • exercitarea componentei C2 (command and control) multina]ionale [i antrenarea exercit\rii procedurilor de control al traficului aerian. .n opera]iile multina]ionale< • urm\rirea procedurilor NATO de planificare [i executare a misiunilor prin utilizarea unor terminologii [i documenta]ii comune .n ]ara noastr\ .mpotriva Statelor Unite ale Americii.n func]ie de opera]iunile preconizate. membre ale NATO [i PfP.nt\rirea .n mod unanim actele @barbare# comise .ncrederii .n afara teritoriului na]ional. for]ele declarate disponibile pentru aceasta . convocat\ de pre[edintele Ion Iliescu . . Prin acest document. membrii Alian]ei Nord-Atlantice . la cererea Alian]ei.[i exprim\ solidaritatea cu SUA [i condamn\ . Rom=nia poate pune la dispozi]ie.n anul 2001.ndreptate .n vederea integr\rii . :n spiritul prevederilor Articolului 5 al Tratatului Atlanticului de Nord. 11-21 septembrie. .274 Rom=nia-NATO – 2001 N de ordin legislativ adoptate . de coordonare a spa]iului aerian [i securitatea aerian\. . pentru ac]iuni militare . fiind utilizate 3 avioane MIG-21 LANCER. Particip\ 1300 militari din 25 ]\ri. Se desf\[oar\. :n acest scop. exerci]iul interna]ional @Cooperative Key 2001#.mpoptriva unui stat membru al NATO. terestru [i maritim na]ional. 11 septembrie • Este adoptat\ Declara]ia Consiliului Nord-Atlantic. Din partea Rom=niei particip\ 75 militari (11 apar]in for]elor terestre).n vederea analiz\rii consecin]elor atacurilor teroriste . CSAT propune Parlamentului ca Rom=nia s\ ac]ioneze ca aliat de facto al NATO.mpotriva terori[tilor. CSAT propune s\ se pun\ la dispozi]ia NATO. cu privire la atacurile teroriste care au avut loc . un avion C-130 Hercules [i dou\ elicoptere IAR-330 SOCAT. • Se desf\[oar\ [edin]a extraordinar\ a CSAT.n sprijinul unei eventuale opera]ii de r\spuns .n Bulgaria. .n ac]iunea de contracarare [i eradicare a terorismului interna]ional. Conform hot\r=rii CSAT. Rom=nia este preg\tit\ s\-[i coordoneze ac]iunile cu al]i alia]i [i parteneri . Obiectivele fundamentale ale exerci]iului @Cooperative Key 2001” sunt cele consacrate> • . facilit\]ile oferite de spa]iul aerian.n structurile euroatlantice.n]elegerii [i . {eful Statului Major General prime[te ordin pentru a r\spunde imediat solicit\rilor concrete venite din partea for]elor armate americane [i ale NATO.n scopul punerii la dispozi]ia SUA [i NATO a mijloacelor necesare.

mpotriva SUA din 11 septembrie 2001.ndreptate .mpotriva SUA.. viitorul Alian]ei extinse. ministrul Afacerilor Externe. care s\ urm\reasc\ zilnic evolu]ia evenimentelor. inclusiv . inclusiv folosirea for]ei. art. exprim=ndu-[i solidaritatea cu poporul [i statul american. condamn\.n istoria organiza]iei. cu scopul evalu\rii ultimelor evolu]ii ale situa]iei interna]ionale [i posibilelor implica]ii pentru securitatea Rom=niei. ciclul III. pentru combaterea terorismului.nt=lne[te. stadiul preg\tirii României pentru aderarea la Alian]a Nord-Atlantic\. nu servesc nici celor care le practic\ [i provoac\ doar tensiuni. nu pot fi justificate prin nimic. 12 septembrie • Alian]a Nord-Atlantic\ invoc\. secretarul general al NATO. :n timpul conferin]ei de pres\. • Este adoptat\ Declara]ia-Apel a Senatului Rom=niei . se . pentru prima dat\ . declar\ c\ dac\ se va dovedi c\ aceste atacuri au fost .n mod necondi]ionat.Prin aceasta ne al\tur\m cu toate resursele noastre Congresului .n cadrul CSAT. atacurile teroriste .Rom=nia-NATO – 2001 N 275 Membrii CSAT aprob\ constituirea unei celule operative la nivelul Guvernului Rom=niei. art. elaborat de România. Rom=nia exercit=nd pre[edin]ia acestei institu]ii. @Dezaprob\m [i condamn\m.ntreprinse din exterior. cu toat\ fermitatea terorismul ca mijloc de atingere a unor obiective.mpotriva unor obiective din Statele Unite ale Americii. cu lordul George Robertson. Sunt abordate subiecte legate de impactul tragicelor evenimente petrecute în SUA asupra securit\]ii din zona euro-atlantic\.. ca urmare a atacurilor teroriste . . • Mircea Geoan\. comise . • Este adoptat\ Declara]ia Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic. La finalul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic. alte evolu]ii din spa]iul OSCE. care urmeaz\ s\ fie transmis la Bruxelles la sfâr[itul lunii septembrie a. V devine pe deplin opera]ional.n leg\tur\ cu atacurile teroriste de mas\ . la Bruxelles.c.n ceea ce prive[te cl\dirile ambasadelor [i ale organiza]iilor interna]ionale.. prin care statele partenere. instabilitate [i insecuritate. 13 septembrie • Este convocat\ [edin]a CSAT. inclusiv Rom=nia. lordul George Robertson. sub conducerea pre[edintelui Ion Iliescu. Astfel de ac]iuni teroriste. oficialul NATO reafirm\ c\ alia]ii NATO vor lua m\surile care se dovedesc necesare. Este accentuat\ necesitatea adopt\rii unor m\suri pentru securizarea principalelor obiective [i puncte strategice de pe teritoriul Rom=niei.ntr-un dispre] total fa]\ de via]a uman\. aplic=nd un program concret de m\suri pe linia celor hot\r=te . proiectul Planului Na]ional de Aderare.V al Tratatului de la Washington. oricare ar fi ele.

n conformitate cu deciziile luate .n ac]iunea de contracarare [i eradicare a terorismului interna]ional. av=nd .[i propune s\ promoveze principiile Parteneriatului pentru Pace prin .n lupta cu acest flagel al societ\]ii contemporane#. Rom=nia. De asemenea. Exerci]iul vizeaz\ cre[terea gradului de interoperabilitate prin antrenarea participan]ilor . Din partea Rom=niei. v\ adresez prezentul mesaj . Georgia. de celelalte ]\ri europene la eradicarea terorismului interna]ional prin orice mijloace.. :n Slovenia se desf\[oar\ exerci]iul maritim “Cooperative Engagement 2001”.c.276 Rom=nia-NATO – 2001 N SUA care a solicitat solidaritatea parlamentelor lumii . 17-21 septembrie. Rom=nia [i Turcia.n [edin]a din 11 septembrie a.ndreptate . :n cuno[tin]\ de hot\r=rea Comitetului politico-militar al NATO. Particip\ 110 militari din Albania. se mai arat\ c\. ca ]ar\ partener\ a NATO. consider\ necesar\ [i oportun\ participarea al\turi de statele membre ale NATO. Pre[edintele Rom=niei. exerci]iul NATO-PfP @Peaceful Star 2001#. particip\ un grup de 11 ofi]eri din unit\]i apar]in=nd Statului Major al For]elor Terestre.mpotriva SUA.n cadrul [edin]ei CSAT din 11 septembrie. Se desf\[oar\. :n cuprinsul scrisorii se specific\ c\> @:n conformitate cu prevederile Articolului 88 din Constitu]ia Rom=niei. la Academia de R\zboi a Republicii Turcia. adreseaz\ o scrisoare pre[edin]ilor celor dou\ Camere ale Parlamentului .n campania antiterorist\ . se subliniaz\ . .n spiritul valorilor democratice na]ionale [i interna]ionale. Azerbaidjan. inclusiv militare. . membre NATO [i partenere.n utilizarea procedurilor standard de operare folosite de ]\ri cu mijloace tehnice. Particip\ reprezentan]i din patru state NATO (Fran]a. Bulgaria.n vedere gravitatea excep]ional\ a recentelor ac]iuni teroriste .n concordan]\ cu atitudinea ferm\ de solidaritate a comunit\]ii interna]ionale pentru combaterea terorismului.21) 14 septembrie. de a se aplica Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord [i conform celor stabilite . structuri [i doctrine diferite. Italia. (vezi Anexa nr. Ion Iliescu.n finalul Declara]iei. .n temeiul hot\r=rii adoptate de CSAT privind participarea Rom=niei al\turi de statele membre NATO la ac]iunile de eradicare a terorismului interna]ional#. CSAT propune Parlamentului ca Rom=nia s\ ac]ioneze ca aliat de facto al NATO .n]elegerea [i aplicarea comun\ a modului de planificare [i executare a misiunilor. Turcia [i SUA) [i din cinci ]\ri partenere (Bulgaria.n care solicit\ adoptarea unor m\suri concrete care s\ permit\ Rom=niei implicarea activ\ . 17-22 septembrie. exerci]iul . Bazat pe un scenariu fictiv al unei opera]ii de men]inere a p\cii [i ajutor umanitar.

pe toat\ durata mandatului misiunilor sau p=n\ c=nd organismele interna]ionale abilitate vor formula o alt\ solicitare. ministrul Lucr\rilor Publice. decide constituirea Comitetului Interministerial pentru situa]ii de criz\. la nivel de secretar de stat.o grup\ de 6 ofi]eri de stat major care s\ încadreze statele majore ale contingentelor men]ionate< . Acesta este format din ministrul Afacerilor Externe.n scopul adapt\rii conduitei interne [i interna]ionale a guvernului. Hot\r=rea prevede ca Rom=nia s\ participe ca aliat de facto. la lupta . .Rom=nia-NATO – 2001 N 277 Croa]ia. cu urm\toarele for]e> . (vezi Anexa nr. în cadrul contingentului olandez dislocat în Bosnia-Her]egovina< .o companie de infanterie în cadrul contingentului belgiano-luxemburghez dislocat în Kosovo< . împreun\ cu statele membre NATO. Slovenia [i Rom=nia). Transporturilor [i Locuin]ei. ministrul de Interne. muni]ia [i echipamentul din dotare. prin toate mijloacele.mpotriva terorismului interna]ional. reuniunea Comisiei Na]ionale pentru Integrarea României în NATO. Fiecare companie prev\zut\ are un efectiv de pân\ la 100 de militari [i particip\ la misiuni cu tehnica.o companie de infanterie sau. ministrul Industriei [i Resurselor. la sediul MAE.o companie de infanterie în cadrul contingentului italian dislocat în Kosovo< . pun=nd la dispozi]ia Alian]ei spa]iul aerian.22 privind suplimentarea particip\rii ]\rii noastre la For]a de Stabilizare din Bosnia-Her]egovina (SFOR) [i la For]a de Men]inere a P\cii din Kosovo (KFOR). în func]ie de negocieri. Scopul exerci]iului este ridicarea gradului de interoperabilitate a for]elor maritime. care s\ ac]ioneze pe lâng\ Comandamentul KFOR. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. de alte arme. la ac]iunile de combatere a terorismului interna]ional.22) • Parlamentul Rom=niei adopt\ Hot\r=rea nr. Letonia. 25 septembrie. al\turi de statele NATO.21 privind participarea României. armamentul. Comitetul are sarcina de a examina zilnic evolu]ia evenimentelor interna]ionale.o Celul\ Na]ional\ de Informa]ii cu un efectiv de 5 militari cu tehnica [i echipamentele necesare. Adrian N\stase. 19 septembrie • Parlamentul adopt\ Hot\r=rea nr. inclusiv militare. terestru [i maritim al ]\rii. 20 septembrie • Primul ministru. Se desf\[oar\.n mod deosebit a acelora care privesc statul rom=n. Reuniunea are drept scop andorsarea Planului Na]ional Anual de preg\tire a . .

2001-2002. PNA III are un rol important în evaluarea gradului de preg\tire a ]\rii noastre pentru integrarea în NATO. ciclul III (PNA III). Ultimul capitol analizeaz\ .n regiune.mbun\t\]irea cadrului legal necesar implement\rii prevederilor Tratatului de la Washington. Primul capitol are .n cadrul eforturilor interna]ionale pentru consolidarea stabilit\]ii . se bazeaz\ [i pe modul în care România .n vedere . obiectivele asumate în cadrul PNA III.V al Tratatului de la Washington. • Prin decizia nr.n vedere politica Rom=niei . Capitolul IV are . este reafirmat\ solidaritatea fa]\ de SUA [i sus]inerea fa]\ de aplicarea art. de asemenea. av=nd ca ]ar\ gazd\ Turcia.nt=rziere a fondurilor [i a altor venituri financiare ale lui Osama bin Laden [i ale persoanelor [i entit\]ilor asociate cu el.ntre Ministerul Ap\r\rii Na]ionale [i Ministerul Finan]elor Publice [i cuprinde un plan de gestionare. Capitolul III este rezultatul colabor\rii . Are loc prima activare a BLACKSEAFOR. respectiv blocarea f\r\ . structurat .n conformitate cu standardele NATO.278 Rom=nia-NATO – 2001 N ader\rii României la NATO. pe termen mediu.n procesul MAP. cu prilejul Summit-ului din 2002 de la Praga. 8 lit. Sunt abordate. este constituit Comitetul interministerial pentru identificarea [i implementarea m\surilor necesare . Capitolul II analizeaz\ stadiul procesului de reform\ militar\ [i prevede etapele necesare pentru a fi parcurse .ndepline[te.n vederea aplic\rii de c\tre Rom=nia a prevederilor pct. Ca document oficial pe care România îl prezint\ Alian]ei.n timpul celui de-al treilea ciclu pe baza experien]ei ob]inute . c din Rezolu]ia 1333/2000 a Consiliului de Securitate al ONU privind situa]ia din Afganistan.mbun\t\]irea sistemului informa]iilor clasificate . ciclul III (PNA III). • Guvernul aprob\ Planul Na]ional Anual pentru preg\tirea ader\rii Rom=niei la NATO.369 a Guvernului Rom=niei.n 5 capitole. PNA III este rezultatul unui efort de echip\. a resurselor de ap\rare. 27 septembrie-16 octombrie.n sud-estul Europei [i asumarea unui rol activ . Din partea Rom=niei particip\ cor- .nt=lnirea informal\ a mini[trilor ap\r\rii ai NATO. precum [i evolu]ia rela]iilor cu statele partenere. desf\[urat pe durata a mai mult de patru luni. Decizia de invitare a României s\ adere la NATO. cu rigurozitate [i la timp. Cu acest prilej. Se desf\[oar\ . Serviciul Român de Informa]ii [i Ministerul Justi]iei. sub coordonarea MAE [i cu aportul celorlalte institu]ii integratoare de capitole> Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. aspecte legate de sprijinul individual [i colectiv acordat SUA. Ministerul Finan]elor Publice.[i . 26-27 septembrie. de implica]iile atacurilor de la 11 septembrie asupra securit\]ii ariei euroatlantice. la Neapole (Italia). 27 septembrie.

congresul . pentru supravegherea punerii .ceremonia prelu\rii comenzii de c\tre primul comandant al BLACKSEAFOR [i de activare a for]ei< . • Ministrul Ap\r\rii Na]ionale.nghe]e fondurile [i bunurile persoanelor care au comis sau au .nceteze @orice form\ de sprijin. Organizat sub auspiciile primului ministru ungar.n lupta pentru combaterea terorismului interna]ional.ncercat s\ . Horia M\cellariu. prezentat\ de SUA. ale cooper\rii regionale [i preg\tirii Rom=niei pentru aderarea la NATO. Consiliul avertizeaz\ c\ este gata @s\ ia toate m\surile necesare# . documentul cere statelor membre s\ blocheze accesul terori[tilor la surse de finan]are [i s\ .exerci]ii pe mare> manevre tactice cu grupul de nave. .i ajute pe autorii unor acte teroriste.n cadrul c\reia sunt evaluate rela]iile militare bilaterale [i c\ile de extindere a acestora. Ioan Mircea Pa[cu. Sabahattin Cakmakoglu. s\ extind\ cooperarea . Statele membre ONU trebuie s\ refuze s\ acorde azil terori[tilor [i celor care .n aplicare a rezolu]iei. Viktor Orban. desf\[urat la Budapesta. Mircea Geoan\.mpotriva ]\rilor care refuz\ s\ coopereze . De asemenea.n special prin stoparea oric\ror livr\ri de armament.n unanimitate. c\utare [i salvare.n port< . .n comun a echipajelor . 28-29 septembrie.n vederea aplic\rii rezolu]iei.Rom=nia-NATO – 2001 N 279 veta Cam. 1373.i finan]eaz\. Programul cuprinde ca principale activit\]i> . activ sau pasiv# acordat terori[tilor.n domeniul serviciilor de poli]ie [i judiciare [i s\ amplifice controalele de frontier\. Textul mai prevede crearea unei Comisii formate din cei 15 membri ai Consiliului de Securitate. 28 septembrie • Consiliul de Securitate al ONU adopt\.IDEF 2001#.nainteaz\ oficial Secretariatului General al Alian]ei Planul Na]ional Anual pentru Preg\tirea Ader\rii Rom=niei la NATO. s\ se asigure c\ orice terorist va fi urm\rit [i condamnat. lupta pentru vitalitatea navelor. Ministrul Afacerilor Externe. Rezolu]ia nr. particip\ la lucr\rile Congresului Noii Ini]iative Atlantice.ncercat s\ comit\ acte teroriste sau a celor care au . cu prilejul celei de-a cincea @Expozi]ii Interna]ionale a Industriei de Ap\rare [i Avia]iei.mpotriva terorismului. sunt analizate aspecte ale situa]iei politico-militare din zon\. De asemenea.instruc]ia . • Rom=nia . Demnitarul rom=n are o .nt=lnire cu ministrul turc al Ap\r\rii.n lupta . precum [i cele privitoare la pozi]ia Rom=niei [i Turciei . etc. ciclul III (2001-2002). comunica]ii. Rezolu]ia prevede impunerea de sanc]iuni . asista]i de exper]i. Textul propus de SUA constr=nge toate ]\rile s\ . care oblig\ toate ]\rile membre s\ blocheze accesul re]elelor teroriste la sprijin financiar [i logistic. efectueaz\ o vizit\ la Ankara. .

Consiliul Nord-Atlantic decide.280 Rom=nia-NATO – 2001 N abordeaz\ teme de actualitate> viitoarea extindere a NATO.ncepe implementarea unui set de m\suri urgente . MApN autorizeaz\ dreptul de survol al spa]iului aerian na]ional [i aprob\ tranzitul avioanelor americane pentru misiuni de sprijin [i transport. :n acest sens. la Roma. Reuniunea prilejuie[te un schimb de opinii deosebit de util referitor la modalit\]ile de impulsionare a sprijinului acordat de statele aliate candidaturii României la NATO.c. reuniunea adjunc]ilor mini[trilor ap\r\rii na]ionale din ]\rile membre SEDM. luarea unor m\suri. rela]iile dintre Rusia [i viitoarea comunitate euroatlantic\ l\rgit\. Ministerul Ap\r\rii Na]ionale . 1 octombrie.n estul Mediteranei [i cu avioane tip AWACS . perspectivele dezvolt\rii rela]iilor comerciale [i a cooper\rii economice trans-atlantice. 4-5 octombrie • Are loc. Bush. Aceasta reprezint\ prima opera]ionalizare a art.mpotriva terorismului. anun]\ c\ SUA sunt preg\tite s\ ofere 320 milioane $ ca asisten]\ umanitar\ pentru Afganistan [i statele vecine care vor avea de suferit . 4 octombrie • Urmare a deciziei de a invoca art. individual [i colectiv.mpotriva terorismului.ciclul III (2001-2002). Mircea Geoan\. c\ Alian]a este preg\tit\ s\ ac]ioneze cu for]e navale . George W. la cererea SUA. pentru sprijinirea campaniei . Delega]ia Rom=niei este condus\ de George .n vederea sprijinirii ac]iunilor care urmeaz\ a fi desf\[urate de Statele Unite [i de ]\rile membre NATO .n sprijinul opera]iunilor .n urma opera]iunilor militare din Afganistan.V al Tratatului de la Washington.n cadrul reuniunilor de informare a Parlamentului. document pe care ]ara noastr\ l-a înaintat Secretariatului Interna]ional al Alian]ei NordAtlantice la 28 septembrie a. • Pre[edintele american. necesitatea cre\rii unor noi institu]ii trans-atlantice care s\ promoveze un dialog sus]inut între Europa [i America de Nord. pe probleme de interes comun. Oficialul rom=n prezint\ evolu]iile în abordarea procesului de extindere a NATO. Se sublinieaz\. . de asemenea. 2 octombrie. V al Tratatului de la Washington. sus]ine o prezentare pe problematica NATO la Palatul Parlamentului. precum [i Planul Na]ional Anual (PNA) de preg\tire a ader\rii României la NATO .n cadrul opera]iunii Enduring Freedom. ministrul Afacerilor Externe.

Rom=nia-NATO – 2001 N 281 Cristian Maior.presidency.mpotriva terorismului. lordul George Robertson. Printr-o rezolu]ie. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M. În cadrul dezbaterilor. Hopes and Opportunities#) Din partea Rom=niei particip\ ministrul Afacerilor Externe.Trends.N. prin care toate cele zece state participante . Cu acest prilej. Reprezentan]ii Grupului Vilnius discut\ aspecte legate de noile amenin]\ri la adresa securit\]ii. 4-11 octombrie.n Slovenia. .nainte de a se al\tura Alian]ei#. 4-6 octombrie. cea de-a 47-a sesiune anual\ a Adun\rii Parlamentare a NATO. av=nd ca tem\ @Contribu]ia Noilor Democra]ii la Securitatea Euroatlantic\#. la Ottawa.# (www. secretarul general al Alian]ei. înt\resc rolul NATO în eliminarea amenin]\rii teroriste. demnitarul rom=n . pre[edintele Iliescu declar\> @O dat\ cu apari]ia acestei provoc\ri.ntregul sprijin fa]\ de Alian]a interna]ional\ . Ceea ce s-a petrecut nu face decât s\ sporeasc\ importan]a eforturilor noastre conjugate. prin Grupul V-10. Sloveniei [i SUA este elaborat proiectul unei ini]iative privind @Neproliferarea armelor de distrugere . reuniunea Grupului Vilnius.chronoloy) Referindu-se la implica]iile atacurilor teroriste asupra extinderii Alian]ei. Challenges. la Bled. Se desf\[oar\. iar extinderea NATO r\mâne în plan secund.mpotriva terorismului#. la propunerea Rom=niei. Cooperarea în vederea ader\rii colective la NATO are [i un rezultat pragmatic> formarea unei coali]ii de state gata s\ pun\ în slujba luptei la scar\ mondial\ împotriva terorismului voin]a politic\. adoptat\ cu aceast\ ocazie. ciclul III (2001-2002) [i reafirm\ hot\rârea României de a realiza obiectivele înscrise în PNA la termenele stabilite. provoc\ri. speran]e [i oportunit\]i# (@The New NATO .nato. Adunarea Parlamentar\ NATO recomand\ ca toate ]\rile . subliniaz\ c\ @]\rile aspirante trebuie s\ . (www. Noile democra]ii din estul [i centrul Europei. care are loc ast\zi. are la baz\ principiul solidarit\]ii dintre na]iunile democratice.Ap.[i exprim\ .int. securitatea grani]elor [i lupta . Din partea Rom=niei particip\ pre[edintele Ion Iliescu. unele voci sus]in c\ lupta împotriva terorismului are prioritate. Conferin]a. Mircea Geoan\.i informeaz\ pe omologii s\i asupra Planului Na]ional de Aderare.ndeplineasc\ standardele politice [i militare ale Alian]ei . • Are loc. informa]iile [i resursele de care dispun.n mas\. reuniunea anual\ a Asocia]iei Tratatului Atlantic (ATA) intitulat\ @Noile evolu]ii NATO.ro/politica-externa/2000-2002) La finalul reuniunii este adoptat\ @Declara]ia de solidaritate#. Cu acest prilej. Se desf\[oar\. P\rerea mea este cu totul alta. la Sofia.

Atacul este lansat de pe submarine. Principalele ]inte sunt unit\]i militare talibane [i baze ale re]elei Al-Qaida.n func]ie de performan]ele . ca urmare a deciziei Parlamentului de a pune la dispozi]ia NATO [i a Statelor Unite spa]iul aerian. Pre[edintele american subliniaz\. • Pre[edintele SUA. . invita]ia de a adera la Alian]\ urm=nd s\ fie apreciate . prinderea liderilor Al-Qaida [i eliminarea activit\]ilor teroriste din Afganistan. . Se subliniaz\ c\ Rom=nia. terestru [i maritim al României.n viitor a Afganistanului ca baz\ pentru opera]iuni teroriste. Germania [i Fran]a pun la dispozi]ie for]e [i alte facilit\]i . denumit\ simbolic Opera]iunea @Enduring Freedom#.mpotriva terorismului. (Rador. De asemenea.mpotriva bazelor militare apar]in=nd re]elei Al-Qaida [i ale regimului taliban din Afganistan. la Summit-ul NATO de la Praga. vapoare [i avioane. .nt=lnirii cu o delega]ie american\ a Comitetului SUA pentru NATO. Canada.n discursul prezentat la Casa Alb\. Inten]ia României de a ac]iona ca membr\ de facto a NATO este ferm\ [i a devenit realitate.ndreptate .mpotriva capabilit\]ilor militare ale regimului taliban. la Palatul Cotroceni. premierul Adrian N\stase reafirm\ solidaritatea Rom=niei cu SUA [i Alian]a Nord-Atlantic\ . 9 octombrie) 7 octombrie • Este declan[at\ opera]iunea militar\ american\. Australia.n document.n vizit\ la Bucure[ti. • Sub conducerea pre[edintelui Ion Iliescu.282 Rom=nia-NATO – 2001 N candidate s\ primeasc\. urm\resc s\ elimine posibilitatea folosirii . @L\rgirea este elementul cheie al transform\rii Alian]ei< noii membri vor contribui la consolidarea NATO. anun]\ lansarea atacurilor militare .ntrune[te.n sprijinul opera]iunilor militare americane. cu sprijinul for]elor britanice.n lupta . se mai specific\ . Pe agenda [edin]ei se afl\ subiecte legate de ultimele evolu]ii ale crizei generate de atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 îndreptate împotriva Statelor Unite ale Americii. Bush.mbun\t\]irea stabilit\]ii europene [i la accelerarea reformei#. fidel\ angajamentelor sale. se . George W.n domeniul reformei militare. în [edin]\ extraordinar\. la .n mod diferen]ial . NATO [i comunit\]ii interna]ionale în lupta împotriva terorismului. . c\ aceste ac]iuni. Peste 50 de rachete Tomahawk lovesc Afganistanul. î[i reafirm\ sprijinul f\r\ rezerve acordat Statelor Unite ale Americii. 8 octombrie • :n cadrul .mpotriva re]elelor teroriste din Afganistan. CSAT. aflat\ . Principalele obietive urm\rite includ distrugerea taberelor de preg\tire a terori[tilor [i infrastructurii acestora.nregistrate .

n r\zboiul . Sunt desf\[urate cinci avioane AWACS. Convorbirile cu ministrul danez al Ap\r\rii se concentreaz\ pe problematica integr\rii României în NATO. La conducerea Consiliului Securit\]ii Na]ionale este numit Tom Ridge. efectueaz\ o vizit\ oficial\ în Danemarca. for]ele NATO implic=ndu-se . av=nd ca obiective asigurarea securit\]ii aeriene a SUA. pre[edintele Comitetului NATO pentru Conducte Petroliere. 9 octombrie • Mircea Geoan\. oficialul danez afirm\ c\ procesul de extindere a NATO va fi accelerat [i c\ aderarea Rom=niei la structurile euroatlantice beneficiaz\ de un sprijin deplin [i se poate concretiza cu prilejul viitorului summit de la Praga din 2002.mpotriva atacurilor teroriste pe teritoriul SUA. Departamentul pentru Securitatea Intern\ are ca scop coordonarea eforturile federale. Consiliul serve[te ca un mecanism pentru asigurarea coordon\rii activit\]ilor referitoare la securitatea na]ional\. reuniuna NATO/PfP cu tema> @Interoperabilitatea privind depozitarea.Rom=nia-NATO – 2001 N 283 • {eful statului american. fost consilier la Casa Alb\. na]ionale [i locale pentru . Mogens Lykketoft.mpotriva terorismului prin sprijinul acordat coali]iei conduse de SUA. la Bucure[ti. George W.mprosp\tarea carburan]ilor pe timpul opera]iilor de sprijin al p\cii sub egida NATO#. Bush. Connor. • Pentru prima dat\ . Delega]ia NATO este condus\ de Michael R. iar For]ele Navale Permanente ale NATO din Mediterana sunt desf\[urate . Pen- . Consiliului Securit\]ii Na]ionale are misiunea de a-l informa pe [eful statului cu privire la toate aspectele legate de securitatea na]ional\. 10-12 octombrie. distribuirea [i . Sunt prezentate expuneri privind @conceptul de carburant unic#. La lucr\rile atelierului particip\ reprezentan]i din 16 ]\ri membre NATO [i partenere. cu sublinierea stadiului preg\tirilor ]\rii noastre în perspectiva Summit-ului de la Praga din 2002. la invita]ia omologului s\u.mpotriva SUA [i a activit\]ilor teroriste sau a grupurilor teroriste care se afl\ pe teritoriul SUA.n istoria Alian]ei este activat art.nt\rirea protec]iei . [i implementarea efectiv\ a politicilor de securitate na]ional\.n partea de est a Mediteranei. precum [i identificarea priorit\]ilor [i coordonarea eforturilor pentru str=ngerea [i analizarea informa]iilor privind amenin]\rile teroriste .n opera]ii tactice# [i @procesul de standardizare din NATO#. De asemenea. @echipamentul de manipulare a carburan]ilor . semneaz\ ordinul privind . ministrul Afacerilor Externe. desf\[urate de departamentele [i agen]iile specifice.H.nfiin]area Departamentului pentru Securitatea Intern\ (Homeland Security) [i a Consiliului Securit\]ii Na]ionale. V al Tratatului de la Washington. Se desf\[oar\.

ciclul III.ntreprinse. • Comitetul interministerial pentru situa]ii de criz\ din cadrul guvernului Rom=niei .nal]i oficiali germani sunt abordate probleme legate de sprijinirea preg\tirii Rom=niei pentru aderarea la UE [i NATO.ntocme[te un raport cu m\surile .n NATO. la sediul MAE. :ncepe participarea militar\ rom=neasc\ la misiunea de observare din FYROM. Comisia Na]ional\ discut\ Planul de ac]iune pentru implementarea PNA. const\ . Armata rom=n\ particip\ cu 5 ofi]eri care au misiunea de a monitoriza situa]ia din ]ar\. Reuniunea Comisiei Na]ionale pentru Integrarea Rom=niei . nu rezult\ c\ Osama bin Laden ar de]ine fonduri sau alte venituri financiare pe teritoriul Rom=niei [i nici nu au fost identificate persoane sau entit\]i asociate cu el. Scopul misiunii.n Germania a ministrului Afacerilor Externe. Are loc vizita oficial\ . 14-15 octombrie. Are loc. distribuirii [i impozit\rii carburan]ilor pentru reu[ita misiunilor viitoare. 11 octombrie • Are loc. la Bruxelles. demnitarul rom=n particip\. Delega]ia român\ are consult\ri cu reprezentan]i ai Secretariatului Interna]ional [i ai statelor membre NATO pe tema Planului Na]ional Anual (PNA) de preg\tire a ader\rii României la Alian]a Nord Atlantic\. grupurilor [i organiza]iilor . 15 octombrie. la nivel de secretar de stat. aflate sub mandat OSCE.284 Rom=nia-NATO – 2001 N tru partea rom=n\. Unul dintre scopurile Reuniunii SPCR cu România este de a analiza [i evalua angajamentele asumate de România [i rela]ia de corelare dintre obiectivele propuse [i resursele alocate pentru preg\tirea ader\rii la Alian]\. este reafirmat\ hot\r=rea Rom=niei de a satisface exigen]ele pe care le impune calitatea de membru al acestor organiza]ii. aceast\ activitate asigur\ o cunoa[tere mai bun\ a solu]iilor optime din domeniul asigur\rii depozit\rii. Reuniunea Înaltului Comitet Politic Înt\rit (SPCR) al NATO cu România. .n NATO. la invita]ia omologului s\u federal. de asemenea.n domeniul democratiz\rii [i protec]iei drepturilor omului. la conferin]a @Europa în lupta împotriva traficului de oameni”. 2001-2002. din informa]iile de]inute. un pas important pe drumul integr\rii . amplificarea colabor\rii bilaterale [i. :n concluziile acestui raport se arat\ c\. Joschka Fischer. ciclul III. Cu acest prilej.n oferirea de asisten]\ [i expertiz\ autorit\]ilor de la Skopje la toate nivelurile precum [i indivizilor. la Berlin. Mircea Geoan\. incluz=nd drepturile persoanelor apar]in=nd minorit\]ilor na]ionale. :n cadrul convorbirilor cu . 16 octombrie.

. CSAT este informat . Este aprobat planul de opera]ionalizare a for]elor pentru perioada 2001-2004 . Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. Are loc ceremonia schimbului instrumentelor de ratificare a Tratatului cu privire la asisten]a juridic\ în materie penal\. Documentul este destinat optimiz\rii activit\]ii ambelor ]\ri. De asemenea. tratatul reprezint\ un nou [i util instrument în cadrul eforturilor României de sprijinire a coali]iei interna]ionale împotriva terorismului. Este prezentat\ declara]ia EAPC privind lupta .n situa]ii de criz\ sau r\zboi.n coali]ia antiterorist\.Ap. Ion Iliescu. [i pe George Cristian Maior. Sub conducerea [efului statului. în urm\rirea. Este subliniat\ necesitatea .mpotriva terorismului.nt\rirea pazei [i ap\r\rii obiectivelor de importan]\ deosebit\ [i pentru asigurarea exercit\rii actului de conducere la nivel strategic . secretar de stat în MAE.n leg\tur\ cu activit\]ile desf\[urate de institu]iile de profil pentru . 17 octombrie. judecarea [i prevenirea infrac]iunilor prin intermediul cooper\rii [i asisten]ei judiciare în materie penal\.n scopul asigur\rii interoperabilit\]ii cu for]ele [i categoriile de trupe similare ale ]\rilor membre ale Alian]ei.nt\ririi cooper\rii interna]ionale la toate nivelurile pentru combaterea terorismului . Serviciul Român de Informa]ii [i Ministerul de Justi]ie. Colin Powell. 18 octombrie. Mircea Geoan\.n cadrul rela]iilor politice externe. . Este discutat raportul Ministerului Industriilor [i Resurselor privind stadiul restructur\rii industriei de ap\rare.n care oficialul american mul]ume[te Rom=niei pentru sprijinul oferit .Rom=nia-NATO – 2001 N 285 Delega]ia român\ este condus\ de Mihnea Motoc. 21 octombrie.ntre România [i Statele Unite ale Americii. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M.N.ndeplinirea obiectivelor stabilite . monitorizarea [i contracararea factorilor de risc la adresa securit\]ii na]ionale [i aprob\ unele m\suri pentru protec]ia informa]iilor transmise prin sisteme informatice [i de comunica]ii la nivelul standardelor NATO. Se adopt\ unele m\suri pentru . are loc [edin]a CSAT care analizeaz\ proiectul Strategiei de Securitate Na]ional\.ntr-un . Ministerul de Finan]e. semnat la Washington la 26 mai 1999 . Ministrul Afacerilor Externe. [i este compus\ din oficiali [i exper]i din institu]iile coordonatoare ale capitolelor din PNA> Ministerul Afacerilor Externe. prime[te o scrisoare de mul]umire din partea secretarului de stat. 19 octombrie.

n ceea ce prive[te cooperarea NATO-UE. Rom=nia este gazda celei de-a doua Conferin]e a centrelor de preg\tire PfP acreditate de NATO. 25 octombrie. declar\> @progresele pe care le-a]i f\cut .n domeniul securit\]ii> contribu]ia la coali]ia .N.# (Observatorul Militar. 141 privind sanc]ionarea actelor de terorism [i a actelor de violare a ordinii publice. dac\ nu chiar mai sus]inut [i mai bine. 22-25 octombrie. Guvernul Rom=niei adopt\ Ordonan]a de urgen]\ nr. Eric de Labarte.n ultimii ani sunt importante.. pe de alt\ parte. oaspetele este informat despre reforma militar\ [i stadiul preg\tirii pentru aderarea la Alian]\.23). Dirk Barth. pe de o parte.. cel pu]in la fel ca [i p=n\ acum. George Cristian Maior. La invita]ia secretarului de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M. V\ doresc s\ continua]i eforturile.mpotriva terorismului. Illinois). condus\ de secretarul general al Ministerului Ap\r\rii din Olanda. . pentru c\.nt=lnire a Consiliului Nord-Atlantic cu Comitetul Politic [i de Securitate al UE. Cu aceast\ ocazie.n Rom=nia.Ap. 24 octombrie. . [i NATO sau alte centre de preg\tire acreditate de NATO. :n cursul vizitei. Se desf\[oar\ a 8-a . Proiectul de lege intitulat "Freedom Consolidation Act" este introdus . coordonarea grupului de lucru. California) [i Henry Hyde (senator republican. apar]ine]i comunit\]ii interna]ionale.43.Nu [tim c=te ]\ri vor fi admise la urm\toarea extindere. precum [i rolul major pe care trebuie s\-l joace ONU . 23 octombrie. armonizarea programelor [i metodologiilor.286 Rom=nia-NATO – 2001 N mod c=t mai cuprinz\tor.n mod cert. efectueaz\ o vizit\ oficial\ . o delega]ie olandez\. 30 octombrie-05 noiembrie.n prezent de centrele de preg\tire PfP [i formularea nevoilor de evolu]ie viitoare. 23-28 octombrie. Ordonan]a define[te actele de terorism [i spore[te pedeapsa pentru astfel de acte p=n\ la maxim 30 de ani..n FYROM [i progresele realizate . Conferin]a prilejuie[te analiza activit\]ilor desf\[urate p=n\ . p. dar cu siguran]\ va fi o nou\ extindere. precum [i l\rgirea ariei activit\]ilor bilaterale dintre Centrul Regional de Preg\tire PfP din Rom=nia. nr. pre[edintele Comitetului de Rela]ii Interna]ionale. Discu]iile se axeaz\ pe cooperarea dintre cele dou\ organiza]ii .n Senat de c\tre senatorii Jesse Helms (senator republican. procesul de pace . delegatul din partea NATO la conferin]\.n aceast\ privin]\.

nt\rirea sprijinului din partea acestor trei state pentru aderarea ]\rii noastre la Summit-ul NATO de la Praga din 2002. Priorit\]ile ciclului III MAP sunt concentrate pe> . eforturile Rom=niei . [eful diploma]iei americane subliniaz\ consecven]a manifestat\ de Rom=nia .Rom=nia-NATO – 2001 N 287 25-27 octombrie. 26 octombrie. respectiv Acordul SOFA. 29 octombrie .2 noiembrie. perspectivele extinderii NATO [i UE. care are drept scop .n Canada [i . pentru care merit\ r\spl\tit\. . seminarul @Rose-Roth# cu tema @Rolul NATO în securitatea M\rii Negre#. Cu prilejul vizitei efectuate . Acordul permite trupelor americane s\ tranziteze sau s\ sta]ioneze pe termen scurt pe teritoriul Rom=niei.ntrevederi cu . de guvernul britanic.nt\rirea prezen]ei maritime NATO .n acest sens. efectueaz\ o vizit\ oficial\ . Scopul acestui turneu este . Legat de [ansele Rom=niei de a fi primit\ .n structurile Alian]ei. precum [i cu exper]i pe probleme de securitate. Primul ministru. Ioan Mircea Pa[cu. Octombrie.n acest sens.n Alian]\. [eful executivului rom=n are .n vederea integr\rii euroatlantice [i sprijinul acordat. Manifestarea este organizat\ de Adunarea Parlamentar\ NATO în colaborare cu Parlamentul României [i constituie o recunoa[tere a contribu]iei parlamentarilor rom=ni la activit\]ile din cadrul Adun\rii Parlamentare NATO. Este lansat\ Opera]iunea @Active Endeavour#.nal]i oficiali din Departamentul de Stat. Discu]iile abordeaz\ .n special probleme legate de securitatea interna]ional\. Prima etap\ a turneului cuprinde vizita oficial\ .n Marea Mediteran\. 30 octombrie.n regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord. semneaz\ la Washington acordul de cooperare militar\ dintre SUA [i Rom=nia. Geoffrey Hoon. :n SUA. O delega]ie condus\ de ministrul Ap\r\rii Na]ionale. 30 octombrie. demnitarul canadian reafirm\ sprijinul necondi]ionat al ]\rii sale fa]\ de integrarea Rom=niei . av=nd ca obiective monitorizarea traficului navelor comerciale [i desf\[urarea unor ac]iuni de c\utare [i salvare. ca urmare a cererii SUA.nt=lnirea cu primul ministru canadian Jean Chretien. SUA [i Marea Britanie. privind statutul for]elor ]\rilor NATO. Se desf\[oar\ la Palatul Parlamentului. efectueaz\ un turneu diplomatic care cuprinde Canada.8 noiembrie.n SUA. Cu acest prilej. Adrian N\stase. la invita]ia secretarului de stat pentru Ap\rare. :ncepe aplicarea programului PNA III. care particip\ la opera]iuni militare pe teritoriul Rom=niei. premierul Adrian N\stase [i secretarul de stat american Collin Powel.

Aceast\ vizit\ este prilejuit\ de participarea la seminarul NATO cu tema @Asigurarea securit\]ii publice în cadrul opera]iunilor de men]inere a p\cii#. 4-7 noiembrie.288 Rom=nia-NATO – 2001 N .)< .n MAE.ntrevederi. stadiul [i perspectivele de dezvoltare a cooper\rii militare bilaterale precum [i demersurile [i eforturile pentru realizarea obiectivului integr\rii . Günther Altenburg. O delega]ie condus\ de ministrul Ap\r\rii din Letonia. adjunctul pentru afaceri politice al secretarului general al NATO. 1 noiembrie. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M.ndeplini criteriile de performan]\ cerute de NATO. la Bucure[ti. Întâlnirile prilejuiesc un schimb de opinii cu privire la stadiul de preg\tire a României pentru aderarea la NATO. efectueaz\ o vizit\ . BLACKSEAFOR etc. :n cursul acestei . Altenberg eviden]iaz\ pragmatismul [i realismul PNA III [i . KFOR. pre[edintele României.N. cooperarea în lupta .Ap.122 militari.222 militari. Premierul rom=n se . Cu acest prilej. opera]iuni PfP sub comand\ NATO [i cu structuri multina]ionale (SFOR. batalionul rom=no-maghiar.n perspectiva Summit-ului de la Praga. iar alte 15 s\ fie implementate la finele anului 2002. efectueaz\ o vizit\ in Rom=nia. ISAF . la invita]ia omologului s\u.mpotriva terorismului. SHIRBRIG.n Rom=nia. . secretar de stat . George W. [i George Cristian Maior.interoperabilitatea cu NATO (preg\tirea for]elor pentru opera]iuni PfP [i viitoare posibile misiuni de ap\rare colectiv\. realizarea a 15 obiective PG din 32 .n NATO [i Uniunea European\. :n cadrul convorbirilor oficiale sunt abordate probleme referitoare la situa]ia politico-militar\ interna]ional\.57 militari [i un avion de transport C130. Înaltul demnitar NATO este primit de Ion Iliescu. preg\tirea personalului pentru folosirea limbii engleze etc. pre[edintele Bush declar\ c\.n care Rom=nia va . . consilier preziden]ial. participarea la for]ele multina]ionale SEEBRIG. [i are convorbiri cu Ioan Talpe[. Mihnea Motoc. seminarul NATO/EAPC cu tema> @Asigurarea securit\]ii publice în cadrul opera]iunilor de men]inere a p\cii#.nt=lne[te cu pre[edintele SUA. participarea la opera]iunea Enduring Freedom cu un batalion.n ciclul anterior< . Se desf\[oar\.n cazul . Girts Valdis Kristovski.ncurajeaz\ Rom=nia . 5-6 noiembrie. Dr. Ioan Mircea Pa[cu. candidatura ei va fi acceptat\.participarea la activit\]i PfP.). evolu]iile din Europa de Sud-Est etc. 4-5 noiembrie. Bush.restructurarea [i opera]ionalizarea for]elor prin continuarea m\surilor nefinalizate .

Seminarul . :n cadrul discu]iilor sunt abordate probleme ce privesc concep]ia celor dou\ ]\ri referitoare la procesul extinderii NATO [i modul cum poate sprijini Germania eforturile Rom=niei de integrare . Ministerul Ap\r\rii Na]ionale [i Ministerul de Interne. un seminar interna]ional pe tema Inform\rii Publice. Acest exerci]iu este condus de Comandamentul Regional al For]elor Aliate din Europa de Nord (RHQ AFNORTH) [i implic\ participarea a 2 500 militari din 17 ]\ri membre NATO ¡ 14 ]\ri partenere. O delega]ie militar\ condus\ de [eful Statului Major General.n cadrul NATO.mbun\t\]irea gradului de interoperabilitate militar\ .n opera]iile de r\spuns la crize. sub comanda generalului de brigad\ Ioan Sorin. Manifestarea ofer\ un cadru adecvat pentru un schimb de vederi asupra experien]ei na]ionale [i a organiza]iilor interna]ionale în acest domeniu. Particip\ reprezentan]i din cele mai importante structuri militare de comand\ ale NATO [i ai ]\rilor partenere NATO din cadrul PfP. se desf\[oar\ exerci]iul multina]ional @Allied Effort 2001#.Rom=nia-NATO – 2001 N 289 Manifestarea se desf\[oar\ sub egida NATO/EAPC [i este organizat\ de Ministerul Afacerilor Externe. 5-20 noiembrie.n care se face informare public\ . generalul Mihail Popescu.n Germania la invita]ia inspectorului general al Armatei federale. 5-7 noiembrie. "Cooperative Determination 2001". Direc]ia Rela]ii Publice a Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. exerci]iul . la Baku (Azerbaidjan). 5-9 noiembrie.n structurile europene [i euroatlantice.[i propune s\ identifice rolul pe care îl au aspectele legate de asigurarea securit\]ii publice pentru succesul opera]iunilor de men]inere a p\cii. Obiectivul exerci]iului este acela de a antrena comandamentul unei For]e Multina]ionale :ntrunite [i componentele de comand\ pentru planificarea [i conducerea unei opera]iuni de men]inere a p\cii. [eful Direc]iei Opera]ii [i Instruc]ie din Statul Major General al armatei rom=ne. Exerci]iul este g\zduit de Academia Militar\ @Tadeusz Kosciuszko# din Wroclaw. Scopul exerci]iului este . :n localitatea Wroclaw. Seminarul se desf\[oar\ sub forma unui curs cu scopul de a prezenta modul . inclusiv Rom=nia. Particip\ 9 state NATO [i 11 ]\ri partenere. efectueaz\ o vizit\ . 5-16 noiembrie. generalul Harald Kujat. reprezent=nd 30 militari. exerci]iul asistat de calculator.mpreun\ cu Departamentul de Informare Public\ a Cartierului General al For]elor Aliate din Europa (SHAPE) organizeaz\. . la Bucure[ti. Se desf\[oar\. De asemenea. Rom=nia este prezent\ cu cel mai mare contingent dintre ]\rile partenere.

vizita primului ministru român. NATO [i OSCE.n cele mai bune condi]ii a exerci]iului multina]ional Cooperative Partners 2002.n . ISAF colaboreaz\ str=ns cu autorit\]ile afgane. Jack Straw.n instaurarea unui mediu stabil [i sigur . Adrian N\stase. militar [i geografic. constituie un prilej pentru trecerea în revist\ a stadiului rela]iilor bilaterale dintre cele dou\ state [i pentru eviden]ierea eforturilor pe care România le întreprinde în demersul s\u de integrare în structurile europene [i euroatlantice.290 Rom=nia-NATO – 2001 N contribuie la implementarea conceptului de For]\ Multina]ional\ :ntrunit\ [i la . 7 noiembrie • O delega]ie NATO din partea Comandamentului For]elor Navale Aliate din sudul Europei efectueaz\ o vizit\ la Statul Major al For]elor Navale Rom=ne [i la sediul Companiei Na]ionale Administra]ia Porturilor Maritime (CNAPMC). particip\ la Conferin]a Interna]ional\ asupra combaterii terorismului care se desf\[oar\ la Var[ovia.mprejurimile acesteia. Particip\ reprezentan]i ai tuturor statelor din Europa Central\ [i de Est.nt\rirea colabor\rii [i solidarit\]ii . La nivel politic. exper]ii str\ini interes=ndu-se de capacitatea [i facilit\]ile oferite de Portul Constan]a [i infrastructura opera]ional\ . cu Misiunea ONU pentru Asisten]\ . 6 noiembrie • Sunt semnate Acordurile de la Bonn. Discu]iile purtate pe parcursul vizitei. .n cadrul turneului diplomatic care mai cuprinde Canada [i SUA.n Europa [i . care prev\d constituirea For]ei Interna]ionale pentru Asisten]\ de Securitate – International Security Assistance Force (ISAF). Ion Iliescu. 6-7 noiembrie. • Pre[edintele Rom=niei. ISAF ac]ioneaz\ sub mandat ONU [i are rolul de a sprijini Autoritatea Afgan\ Provizorie (Afghan Transitional Authority) . între premierul român [i omologul s\u. ministrul de Externe britanic.n aceast\ regiune. . Tony Blair. ]ara noastr\ a c\p\tat o nou\ importan]\ dup\ evenimentele de la 11 septembrie. în Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord. Se desf\[oar\.mbun\t\]irea interoperabilit\]ii dintre ]\rile partenere [i for]ele NATO. Liderii politici prezen]i la reuniune accentueaz\ necesitatea consolid\rii cooper\rii . agen]iile ONU. . organiza]ii interna]ionale [i organiza]ii non-guvernamentale.n Afganistan. din punct de vedere strategic. Vizita delega]iei NATO are un scop explorator. La r=ndul s\u. UE.n zona Kabul [i .ntruc=t.n vederea desf\[ur\rii . exprim\ o pozi]ie favorabil\ extinderii NATO prin includerea Rom=niei.

Slovenia [i SUA. Ion Iliescu. Suma alocat\ ]\rii noastre se ridic\ la 11. . de c\tre Rom=nia.n teatru de opera]iuni. alocarea fondurilor necesare.n mas\.mpotriva terorismului.n prezent. se inten]ioneaz\ ca brigada s\ se integreze unor exerci]ii PfP sau NATO. securitatea na]ional\ [i neproliferarea armelor de distrugere .ntr-o . Participarea financiar\ a Rom=niei se situeaz\. Se desf\[oar\. Proiectul de lege este adoptat cu 372 de voturi @pentru# [i 46 @împotriv\#. reprezentând rezultatul eforturilor coordonate ale statelor candidate la NATO. sub forma unei scrisori. Acest exerci]iu se constituie . proiectul de rezolu]ie prevede. SUA au contribuit cu 2. De asemenea. între care [i România. fiind cea mai mare dintre fondurile de asisten]\ alocate. transmite conducerilor celor dou\ Camere ale Parlamentului proiectul Strategiei de Securitate Na]ional\. denumit BALTIC CONFIDENCE 2001 (BALCON 01).Rom=nia-NATO – 2001 N 291 • Camera Reprezentan]ilor a Congresului SUA se pronun]\ în favoarea extinderii NATO cu prilejul reuniunii Alian]ei Nord-Atlantice de anul viitor de la Praga. iar Slovenia cu 300 000 $. 9 noiembrie. p=n\ . Obiectivul principal este @activarea# Comandamentului :ntrunit al Componentei Terestre din cadrul unei For]e Interna]ionale de Men]inere a P\cii. Pre[edintele Rom=niei.n aceast\ perioad\. privind lupta . OSCE sau NATO. derul\rii programelor de reform\ în domeniu militar pentru un num\r de [apte state candidate. Ambasada României are ini]iativa contact\rii tuturor ambasadelor statelor candidate la NATO în vederea unui demers comun. :n perspectiva anului 2002. 8 noiembrie. exerci]iul de comandament. Intitulat @Freedom Consolidation Act#. tip Command Post Exercice.5 milioane de dolari. prin care se solicit\ membrilor Senatului SUA sprijinirea acestui pachet legislativ. doar sub form\ de module. respectiv 55 milioane de dolari. la Bucure[ti. la Szczecin (Polonia). Se desf\[oar\. Agenda de lucru a reuniunii cuprinde ini]ierea unui proiect. 12-23 noiembrie. sub mandat ONU. Costul total al acestui proiect de opera]ionalizare a brig\zii este de aproape 10 milioane $. de asemenea. Scrisoarea a fost transmis\ birourilor senatorilor americani prin intermediul ambasadei. cea de-a patra reuniune a Comitetului de Coordonare a Reuniunilor Mini[trilor Ap\r\rii din sud-estul Europei (SEDM-CC). la care particip\ reprezentan]i ai ]\rilor membre SEDM.5 milioane $. la cifra de 300 000 $. Se precizeaz\ c\ brigada SEEBRIG poate fi desf\[urat\ . a c\rei ac]iune mandatat\ de ONU se impune ca r\spuns la o situa]ie de criz\.

n diverse structuri ale comandamentului.n [edin]\ comun\. Consult\rile abordeaz\. Hot\r=rea nr.n condi]iile noilor provoc\ri. la propunerea ministrului Ap\r\rii Na]ionale. cu echipamentul [i tehnica aferente. o autospecial\ de leg\tur\. mai[tri militari [i subofi]eri. .29 privind înlocuirea. • Parlamentul adopt\ Hot\r=rea nr.în cadrul For]ei Multina]ionale de Men]inere a P\cii din Kosovo (KFOR). o rund\ de consult\ri românoturce. [i este aprobat\ structura organizatoric\ a acestora. mai[tri militari [i subofi]eri [i cu ofi]eri specializa]i în domeniul C4I. integra]i în structurile alian]ei< .n vederea refacerii [i consolid\rii poten]ialului de ac]iune.292 Rom=nia-NATO – 2001 N etap\ preg\titoare a exerci]iului final STONG RESOLVE 2002. la Bucure[ti. . care pe timpul exerci]iului . 14 noiembrie. respectiv dou\ autospeciale de cercetare electronic\ [i o autospecial\ de leg\tur\. participarea cu un punct mobil C4I. astfel> . constituirea unui RO-NIC pentru sprijinirea contingentului românobelgian [i participarea cu dou\ avioane f\r\ pilot< . 30 privind extinderea particip\rii României la misiunile de men]inere a p\cii în regiunea Balcanilor. cu prioritate. Consiliul avizeaz\ Protocolul de cooperare interministerial pentru gestionarea situa]iilor de criz\.ndeplinesc func]ii de conducere [i planificare . Ioan Mircea Pa[cu. sub conducerea pre[edintelui Ion Iliescu. în domeniul informa]iilor militare.în cadrul For]ei de Stabilizare din Bosnia-Her]egovina (SFOR). Sunt analizate documentele care reglementeaz\ organizarea [i func]ionarea Serviciului Rom=n de Informa]ii [i a Serviciului de Informa]ii Externe. La exerci]iul BALCON 01 iau parte 500 de militari din 24 de state membre ale NATO sau PfP. respectiv dou\ autospeciale de cercetare electronic\. Se desf\[oar\. • Cele dou\ Camere ale Parlamentului adopt\. aspecte legate de promovarea candidaturii Româ- . De asemenea.n cadrul Rezervei Strategice a For]ei de Stabilizare din Bosnia-Her]egovina (SFOR) [i a For]ei Multina]ionale de Men]inere a P\cii din Kosovo (KFOR). în cooperare cu NATO. precum [i cu echipajele formate din 13 ofi]eri. participarea cu un punct mobil C4I. a Batalionului 26 Infanterie @Neagoe Basarab# cu Batalionul 2 Infanterie @C\lug\reni#.în Macedonia. 15 noiembrie • Se desf\[oar\. în cadrul contingentului româno-olandez. Din partea rom=n\ particip\ 17 militari. cu echipamentul [i tehnica militar\ aferente. cu acordul [i în cooperare cu NATO. . precum [i cu echipajele formate din 13 ofi]eri. la nivel de director general din ministerele Afacerilor Externe. . [edin]a CSAT.

2001-2002. Sunt discutate aspecte legate de procesul l\rgirii NATO. reuniunea Comisiei Na]ionale pentru Integrarea României în NATO. Are loc. De asemenea.n teatrul de opera]iuni din Kosovo. Rom=nia fiind reprezentat\ de Mihnea Motoc. la sediul MAE. evolu]iile din sud-estul Europei [i noul mediu de securitate în contextul campaniei antiteroriste.n cadrul [edin]ei sunt aprobate dou\ documente> Programul Individual de parteneriat . ciclul III (2001-2002) [i se reafirm\ hot\rârea României de a realiza obiectivele înscrise în PNA la termenele stabilite. director . 21 noiembrie • O companie a Batalionului 812 Infanterie este desf\[urat\ .ntre Rom=nia [i NATO pentru 2002-2003 [i structura organizatoric\ a SRI [i SIE . secretar de stat în MAE. secretar de stat . .n contextul noilor provoc\ri ap\rute dup\ 11 septembrie. pre[edintele Comisiei Na]ionale. În cadrul discu]iilor sunt dezb\tute angajamentele asumate de Rom=nia prin Planul Na]ional de Aderare.Rom=nia-NATO – 2001 N 293 niei pentru aderare la NATO. mediul de securitate în plan global [i regional. Reprezentan]ii institu]iilor coordonatoare de capitole din cadrul Comisiei prezint\ o evaluare a stadiului îndeplinirii obiectivelor din PNA. reforma armatei române. în perspectiva Summit-ului Alian]ei de la Praga (noiembrie 2002). Cele dou\ p\r]i analizeaz\ procesul extinderii NATO în contextul geostrategic actual. posibilit\]i de cooperare în combaterea terorismului [i a crimei organizate. 15 noiembrie. rela]iile dintre NATO [i UE în perspectiva prelu\rii de c\tre Danemarca a pre[edin]iei UE. la nivel de secretar de stat.n MAE. stadiul interoperabilit\]ii for]elor aeriene ale Rom=niei cu structurile similare din ]\rile membre ale NATO. Din partea danez\ particip\ Carten Damsgaard. ca parte component\ a Deta[amentului belgiano- . 19 noiembrie • La sediul Ministerului român al Afacerilor Externe are loc o rund\ de convorbiri româno-daneze pe probleme de securitate.n MAE. la nivel de director general. [edin]a CSAT. ciclul al III-lea. care dezbate aspecte legate de> implementarea Planului Na]ional Anual de aderare pe anul 2001< programul individual de parteneriat pentru anul 2002. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare. 921 pentru promulgarea legii privind aprobarea Ordonan]ei de urgen]\ a Guvernului pentru modificarea [i completarea Legii nr. sub conducerea pre[edintelui Ion Iliescu. • Are loc.n vederea consolid\rii [i refacerii poten]ialului de ac]iune al acestora . Întâlnirea este condus\ de Mihnea Motoc. precum [i alte subiecte de interes pentru securitatea na]ional\. • Parlamentul adopt\ Decretul nr.

prsidency. pre[edintele Rom=niei declar\> @La fel de important pentru Rom=nia este sprijinul Republicii Elene pentru integrarea european\ [i euroatlantic\ a ]\rii mele.n demersurile de integrare .n contextul aplic\rii Art. De asemenea [eful statului rom=n are . Silvio Berlusconi.mparte cu generozitate cu Rom=nia#. George Cristian Maior. O delega]ie a Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. situa]ia din Balcani [i modalit\]ile de implementare a unei strategii regionale precum [i noua structur\ de for]e a NATO. Kostas Simitis.n regiunea Leposavic.n nordul provinciei Kosovo.nregistrate de Rom=nia privind reforma militar\ [i preg\tirea pentru aderare. condus\ de secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M.nt=lnirea dintre pre[edintele Rom=niei.n structurile de securitate euroatlantice. :n cadrul convorbirilor sunt abordate principalele aspecte ale colabor\rii bilaterale. Adrian N\stase.V al Tratatului de la Washington. efectueaz\ o vizit\ . prezint\ probleme referitoare la stadiul demersurilor [i rezultatelor ob]inute . Konstandinos Stephanopoulos. precum [i teme de interes comun referitoare la situa]ia interna]ional\. comandat de c\pitanul Dorin Gheju. .n Spania la invita]ia secretarului general pentru Politica de Ap\rare din Ministerul spaniol al Ap\r\rii. la Atena. pe care le . Contingentul rom=n. .ro/conf-presa). pentru o perioad\ de patru luni. . Grecia dispune de o experien]\ [i de cuno[tin]e utile. :n cadrul discu]iilor. Are loc. Ca ]ar\ a Uniunii Europene [i NATO. Ion Iliescu [i pre[edintele Republicii Elene. Cu acest prilej. :n cadrul discu]iilor cu oficialii spanioli sunt abordate probleme referitoare la progresele . 22-24 noiembrie. la Trieste. la nivel de [efi de state majore. Are loc. 21-23 noiembrie. 22 noiembrie. :n cadrul discu]iilor este abordat\ problematica extinderii Alian]ei [i procesul de integrare a Rom=niei . • Are loc reuniunea anual\ a Comitetului Militar al NATO cu reprezentan]ii Comitetului Militar al Parteneriatului Euro-Atlantic.294 Rom=nia-NATO – 2001 N luxemburghezo-rom=n (BELUROKOS).Ap. cuprinde 86 de militari [i este dislocat .nt=lnirea dintre primul ministru rom=n.n structurilor euroatlantice. Francisco Javier Jimenez-Ugarte Hernandez. (www. [eful delega]iei rom=ne. generalul Mihail Popescu. . {eful guvernului italian reconfirm\ pozi]ia favorabil\ a ]\rii sale pentru sprijinirea Rom=niei . [eful Statului Major General. Principalele aspecte discutate se refer\ la rolul militar al NATO .n procesul de restructurare a organismului militar [i al .N.ndeplinirii prevederilor PNA pentru perioada 2000-2001.. [i omologul s\u italian. Compania execut\ misiuni specifice de men]inere a p\cii.ntrevederi cu primul ministru al Greciei.

reprezint\ un element suplimentar care faciliteaz\ prezen]a trupelor NATO pe teritoriul Rom=niei. Mihail Kog\lniceanu [i Timi[oara.presidency. Cu prilejul conferin]ei comune de pres\. • Guvernul adopt\ Proiectul de lege pentru ratificarea Statutului Cur]ii Penale Interna]ionale (CPI). care doresc s\ dezvolte o cooperare pe axa Nord-Sud a Europei#. Adrian N\stase.ntr-un mod favorabil o eventual\ solicitare . . echipat cu noul sistem de radionaviga]ie aerian\ [i aterizare. (www. cu pre[edintele Republicii Letonia. Celelalte trei sunt Otopeni.ncheiat . imediat dup\ atacurile teroriste din 11 septembrie. la Riga. 24 noiembrie. care este primul din Rom=nia compatibil cu cerin]ele NATO [i ICAO (Organiza]ia Interna]ional\ a Avia]iei Civile). :n cadrul discu]iilor avute cu omologul s\u. Consider\m c\ actuala .n domeniul militar.ro/conf-presa) 27 noiembrie • Pre[edintele Ion Iliescu se . Valdas Adamkus. Primul ministru. El arat\ c\ Rom=nia a pus la dispozi]ia NATO. Acordul SOFA. la Bruxelles. Din partea . c\ Rom=nia va trata . spa]iul s\u aerian. stadiul rela]iilor bilaterale [i posibilit\]ile de l\rgire a colabor\rii .n Uniunea European\ [i NATO.n Lituania.ntegr\rii europene [i euroatlantice. candidate la aderarea la Uniunea European\ [i la NATO.n m\sur\ s\ g\zduiasc\ misiuni NATO/PfP. reuniunea ]\rilor membre [i partenere ale Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic (NATO/EAPC). Se desf\[oar\ vizita pre[edintelui Ion Iliescu .n procesul de integrare . Vaira Vike-Freiberga. . terestru [i maritim. extinderea NATO. • Are loc inaugurarea Aerodromului Militar Fete[ti.n leg\tur\ cu posibila folosire a bazelor aeriene rom=ne[ti de c\tre for]ele NATO pentru opera]iunile din Afganistan. Rom=nia urm\re[te .ntre Rom=nia [i SUA. este analizat stadiul rela]iilor dintre cele dou\ ]\ri. Cei doi demnitari subliniaz\ necesitatea sus]inerii reciproce .Rom=nia-NATO – 2001 N 295 priorit\]ile Planului Na]ional de Aderare pentru ciclul III (2001-2002).nt=lnire la cel mai .ndeplinirea obiectivului de a avea patru aeroporturi opera]ionale din punctul de vedere al sistemului de radionaviga]ie. Prin inaugurarea Aerodromului Militar Fete[ti. prin decizia Parlamentului.nt=lne[te.n structurile euroatlantice. cu accent deosebit pe dorin]a Rom=niei [i Lituaniei de integrare . 28 noiembrie • Se desf\[oar\. declar\. . 26 noiembrie.nalt nivel constituie un mesaj important dat de statele noastre. pre[edintele Iliescu declar\> @Am acordat o aten]ie deosebit\ procesului .n acest sens.

n structurile de securitate continentale [i regionale. generat\ de noua situa]ie interna]ional\. efectueaz\ o vizit\ oficial\ la Paris.n principal de> implicarea structurilor de control [i evaluare . [i omologul s\u bulgar. dac\ . Noiembrie • Are loc . premierul rom=n prime[te asigur\ri c\ Fran]a sus]ine integrarea c=t mai rapid\ a Rom=niei . nr.n vedere r\spunsul NATO la atacurile teroriste [i obiectivele comune ale OSCE [i NATO/EAPC. 28-30 noiembrie. cu sediul la Plovdiv.n ambele organiza]ii. Cu acest prilej. Bruce Jackson.nc\ un prilej de reafirmare a eforturilor [i a sprijinului reciproc . Din punctul meu de vedere. Mircea Geoan\. :nt=lnirea ofer\ .n Polonia. Aceast\ vizit\ de lucru are ca ax central. .296 Rom=nia-NATO – 2001 N Rom=niei particip\ ministrul Afacerilor Externe. al\turi de Croa]ia [i Bosnia. la aceast\ ini]iativ\# (Rador. conform declara]iei demnitarului rom=n> @O evaluare comun\.n preg\tirea [i desf\[urarea activit\]ilor sub egida NATO sau a altor organisme interna]ionale< rolul actual [i de perspectiv\ al Rom=niei [i armatei rom=ne . legate . 30 noiembrie.n structurile nord-atlantice. pre[edintele Comitetului SUA pentru NATO. secretarul general al NATO. a rolului [i posibilit\]ilor de opera]ionalizare ale Brig\zii Multina]ionale din sud-estul Europei (SEEBRIG). generalul Nicolae P\[tinic\.15) • :ntr-o scrisoare adresat\ guvernului Rom=niei. Problematica abordat\ are . . Ioan Mircea Pa[cu. fost speaker al Camerei Reprezentan]ilor a SUA. NATO [i UE. [i Newt Gingrich. Adrian N\stase. p. la Ruse (Bulgaria). Are loc.nt=lnirea dintre ministrul rom=n al Ap\r\rii Na]ionale.nt=lnirea dintre ministrul Ap\r\rii Na]ionale. precum [i aspecte de interes privind securitatea . 4-10 decembrie. Cu acest prilej. afirm\ c\ @Reforma [i modernizarea for]elor armate ale Rom=niei sunt cele mai impresionante din cadrul ansamblului statelor candidate la NATO. :n cursul . lordul George Robertson reconfirm\ faptul c\ noua rela]ie NATO-Rusia nu va avea un impact negativ asupra l\rgirii Alian]ei.n zona sud-est european\. Primul ministru. [i perspeciva atragerii [i a Iugoslaviei. una din personalit\]ile care sprijin\ candidatura Rom=niei la NATO. 30 noiembrie). (Observatorul Militar. Nikolai Svinarov. Gingrich afirm\ c\ @NATO datoreaz\ Rom=niei mai multe dec=t admite pentru sprijinul [i angajamentele din ultimii 11 ani#. • Are loc vizita unei delega]ii militare conduse de inspectorul general al Armatei.ntrevederii avute cu pre[edintele Jacques Chirac.48.n perspectiva integr\rii . Ioan Mircea Pa[cu. Agenda convorbirilor include subiecte de interes comun pentru cele dou\ armate.

ro/politica-externa/2000-2001) • Ministrul Ap\r\rii Na]ionale.n 2002#. :n cadrul .n Uniunea European\ [i NATO [i l-am asigurat pe pre[edinte de suportul Germaniei pe acest drum. spre consultare [i dezbatere.n contextul politico-militar existent. la invita]ia omologului s\u.47.[i poate duce la . ci [i ini]ierea unor procese negative .13) 3 decembrie. :n cadrul convorbirilor sunt discutate modalit\]ile de l\rgire a cooper\rii bilaterale . a viitoarei structuri de for]e pe care Armata Rom=niei o va avea . iar .n anul 2003.ndeplinire misiunile sale.. Cu acest prilej. Delega]ia Ministerului Ap\r\rii Na]ionale este condus\ de secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M.Rom=nia-NATO – 2001 N 297 Rom=nia continu\ reformele [i dac\ putem elimina declara]iile false privind evolu]ia Rom=niei.N. efectueaz\ o vizit\ de lucru . fapt care trebuie evitat dac\ dorim stabilitate#.n care armata rom=n\ .n format 19¡1 (NATO ¡ Rom=nia). 18 decembrie – 7 ianuarie. (Observatorul Militar.ncrederii. De asemenea. reuniunea Comitetului Director Politico-Militar al NATO.nseamn\ c\ nu va sus]ine [i integrarea Bulgariei.Ap. de men]inere a p\cii sau de posibile particip\ri la opera]iuni de ap\rare colectiv\ . Conform expunerii secretarului de stat George Cristian Maior.n NATO [i ale reformei celor dou\ armate. 27 noiembrie – 3 decembrie.ntruc=t ar determina nu doar pierderea .. evolu]ia politicii de securitate [i cooperare regional\ .n Europa de Sud-Est.nchide por]ile ar fi un mesaj negativ pentru ]\rile care aspir\ la statutul de membru al Alian]ei. ministrul ungar al Ap\r\rii afirm\> @Ungaria este interesat\ s\ sus]in\ integrarea tuturor ]\rilor vecine. ministrul de Externe german declar\> @Am discutat pe larg problema intr\rii Rom=niei . nu . putem spune c\ exist\ [anse excelente ca Rom=nia s\ fie invitat\ s\ devin\ membr\ a NATO . Dac\ NATO [i-ar . Ioan Mircea Pa[cu. p. c=t de cur=nd posibil.ntrevederii cu pre[edintele Ion Iliescu.n Ungaria. George Cristian Maior.. se discut\ perspectivele evolu]iei structurii de for]e dup\ aceast\ dat\.n cadrul briefing-ului s\pt\m=nal de la MApN. (Observatorul Militar. nr. . • Are loc. . @Construc]ia de for]e reflect\ modul .50-51. de ap\rare.n statele candidate.n drumul Rom=niei spre NATO [i spre Uniunea European\ [i s\ vedem Rom=nia. p. precum [i coordonatele integr\rii .n cadrul NATO#. la Bruxelles. membr\ a Uniunii Europene [i a NATO#. (www. Cu acest prilej. Joschka Fischer. Evident. arat\ . sunt discutate perspectivele privind rela]iile Rom=niei cu NATO [i cu Uniunea European\. Slovacia [i Slovenia.4) • Se desf\[oar\ vizita ministrului Afacerilor Externe al Germaniei. pe termen mediu [i lung. Doresc s\ ad=ncim rela]iile noastre bilaterale . Janos Szabo. :nt=lnirea are ca obiect prezentarea de c\tre Rom=nia. nr. . .presidency.n aceast\ sfer\ intr\ Rom=nia.n Rom=nia.

n numele pre[edintelui Bush. 3-4 decembrie • Se desf\[oar\. nr. • :n contextul reuniunii Consiliului Ministerial al OSCE are loc . secretarul de stat american. reuniunea ministerial\ OSCE. reuniunea premierilor din statele candidate la NATO. (Observatorul Militar. :n cursul . Colin Powell. Colin Powell.nt=lnirea dintre pre[edintele Rom=niei. 4 decembrie).Grupul Vilnius.nt=lnirii dintre [eful diploma]iei de la Bucure[ti. demnitarul american reafirm\ pozi]ia de sus]inere a candidaturii acesteia.n calitate de membru al OSCE. 11-17 decembrie. Cu acest prilej. De asemenea. este reafirmat sprijinul Poloniei pentru integrarea Rom=niei . la ini]iativa Rom=niei.n lupta . o Declara]ie [i un Plan de Ac]iune privind combaterea terorsimului. .n special .# (Rador.n NATO la Summit-ul din 2002. combaterea terorismului (etapa post-Conferin]a de la Var[ovia). sunt adoptate. declar\ c\> @Noi .nt=lnirii sunt abordate aspecte legate de extinderea NATO. dup\ atentatele de la 11 septembrie. [i ministrul de Externe al Poloniei. .49. individual sau colectiv. secretarul de stat mul]ume[te. Wlodzimierz Cimoszewicz. Legat de [ansele Rom=niei de integrare. statelor membre ale OSCE care au participat. în perioada 21-22 martie 2002. :n cadrul discu]iilor este dezb\tut\ problematica extinderii NATO.n contextul implic\rii ]\rii noastre .298 Rom=nia-NATO – 2001 N demnitarul maghiar. Atât reprezentantul SUA. care se va desf\[ura la Bucure[ti. Ion Iliescu.n]elegem participarea noastr\. la Bucure[ti. p. @Apreciez c\ toate aceste eforturi reflect\ [ansele Rom=niei de a deveni membru al Alian]ei#. (Rador. cât [i cel al NATO reitereaz\ decizia Alian]ei de a promova o nou\ extindere cu ocazia Summit-ului de la Praga din 2002.n vederea g\sirii unei solu]ii politice conflictului FYROM. la Bucure[ti. 4 decembrie) . precum [i cea privind rela]iile bilaterale .n contextul noului climat care s-a creat dup\ 11 septembrie. afirm\ Colin Powell.nt=lnirea de lucru a mini[trilor de externe ai statelor candidate la integrarea în NATO. . modalit\]i de intensificare a cooper\rii în cadrul Grupului Vilnius [i viitorul rela]iei NATO-Rusia. 4 decembrie • Are loc.mpotriva terorismului [i remarc\ contribu]ia OSCE . Mircea Geoan\. . exprimat\ chiar de pre[edintele Bush. a apartene]ei la NATO [i a rela]iei noastre cu Uniunea European\. la coali]ia interna]ional\ . Prezent la reuniune.15) • :n cadrul .mpotriva terorismului.nt\rire a puternicelor leg\turi bilaterale cu ]\rile europene [i asiatice. [i secretarul de stat al SUA. ca o completare [i .

Cu aceast\ ocazie. • Are loc reuniunea Consiliului Comun Permanent NATO-Rusia la nivelul mini[trilor de Externe. care urmeaz\ s\ fie adoptate oficial la reuniunea mini[trilor de externe de la Reykjavik. Delega]ia turc\ este primit\ de pre[edintele Rom=niei. dup\ atacurile teroriste de la 11 septembrie. De asemenea. la nivel de mini[tri de externe.n care factorul politico-militar turc poate sprijini aderarea Rom=niei la Alian]a Nord-Atlantic\. Linkevicius. Ion Iliescu. Este prima reuniune la acest nivel dup\ Consiliul Ministerial al OSCE de la Bucure[ti [i ultima întâlnire a [efilor diploma]iilor din statele membre [i partenere ale EAPC . efectueaz\ o vizit\ . Ioan Mircea Pa[cu. accentueaz\ rolul central al NATO .n acest format. • Se desf\[oar\. mini[trii de externe reitereaz\ hot\r=rea NATO de a continua lupta . [efii structurilor de rela]ii interna]ionale din cele dou\ ministere semneaz\ Planul Bilateral de Cooperare. comandantul for]elor armate turce. Sunt discutate aspecte referitoare la stadiul [i perspectivele de dezvoltare a cooper\rii militare bilaterale [i demersurile pentru realizarea obiectivelor de integrare . Linas A. România este reprezentat\ de o delega]ie condus\ de Mircea Geoan\. ministrul Afacerilor Externe. Colin Powell. la sediul NATO din Bruxelles. generalul Mihail Popescu. cooperare. :n cadrul discu]iilor sunt analizate stadiul [i posibilit\]ile de dezvoltare a rela]iilor militare bilaterale [i sunt identificate noi modalit\]i de amplificare a acestora< este f\cut\ o informare reciproc\ .n NATO [i UE ale celor dou\ ]\ri. efectueaz\ o vizit\ .mpotriva terorismului at=t c=t este necesar [i de a-[i .n Rom=nia la invita]ia omologului s\u rom=n.n leg\tur\ cu procesul de restructurare [i modernizare a for]elor armate. O delega]ie militar\ condus\ de general Huseyin Kivrikoglu.n curs de desf\[urare . decizii comune [i ac]iuni comune de coordonare . .Rom=nia-NATO – 2001 N 299 6 decembrie • Ministrul Ap\r\rii din Republica Lituania. secretarul de stat. :n timpul conferin]ei de pres\ de la finalul reuniunii. reuniunea ministerial\ a EAPC. Aceasta este prima .nt\ri capacit\]ile militare. 6-8 decembrie.nt=lnire. la situa]ia politico-militar\ interna]ional\ [i efortul general de combatere a terorismului interna]ional. Cu acest prilej sunt discutate posibilit\]ile de dezvoltare a unor mecanisme efective de consultare. :n acela[i context este abordat\ [i problema viziunii celor dou\ armate privind procesele extinderii NATO [i a UE [i modul .n lupta .n acest sens.n Rom=nia.mpotriva terorismului [i cere viitorilor alia]i s\ ofere sprijinul lor .n ambele ]\ri.ntre cele dou\ p\r]i. aflat . la invita]ia [efului Statului Major General. 7 decembrie.

Harold Tanner. s\ se al\ture Alian]ei.n perspectiva integr\rii . oficialul NATO men]ioneaz\ necesitatea . Reuniunea de la Bruxelles constituie o nou\ oportunitate de a eviden]ia contribu]ia României la identificarea [i implementarea unor solu]ii durabile în domeniul securit\]ii.n ceea ce prive[te cooperarea regional\ [i rolul ei ca factor de stabilitate. pe plan mondial. 11-12 decembrie.n Alian]\. .n curs de desf\[urare (14 936 150 963 miliarde lei). cheltuielile privind asigurarea interoperabilit\]ii .743 din 6 decembrie a bugetului de stat pe anul 2002. • NATO autorizeaz\ extinderea Opera]iunii @Amber Fox# din FYROM p=n\ la 26 martie 2002. Giovanni Lorenzo Forcieri. Opera]iunea Amber Fox a . :n cadrul .n Rom=nia a pre[edintelui American Jewish Committee (AJC).noua form\ de manifestare.nt\ririi prezen]ei NATO . Pentru ap\rarea na]ional\ este alocat un buget de 23 231 105 604 miliarde lei.300 Rom=nia-NATO – 2001 N înaintea reuniunii ministeriale de la Rejkyavik (Islanda. efectueaz\ o vizit\ oficial\ .nt=lnirii cu pre[edintele Rom=niei. la Bucure[ti. 11 decembrie. simpozionul interna]ional cu tema @Terorismul. {eful diploma]iei rom=ne prezint\ contribu]ia României la efortul de cooperare interna]ional\ vizând combaterea terorismului [i ini]iativele române[ti pentru combaterea riscurilor asimetrice de securitate în Europa de Sud-Est.n Rom=nia. Mircea Geoan\. 10 decembrie. Parlamentul Rom=niei adopt\ legea nr.n mod public sprijinul fa]\ de extinderea NATO cu [apte state. cu premierul Adrian N\stase [i cu ministrul Afacerilor Externe.n aceast\ parte a Europei [i apreciaz\ activitatea desf\[urat\ de Rom=nia . inclusiv Rom=nia. 14 mai 2002). în 2002.ntrevederi cu pre[edintele Rom=niei. Ion Iliescu. AJC este una dintre cele mai influente organiza]ii evree[ti din SUA [i prima entitate guvernamental\ american\ care [i-a manifestat .n cadrul ac]iunilor de integrare euro-atlantic\ [i pentru constituirea for]ei de reac]ie rapid\ (7 177 392 896 miliarde lei). Pre[edintele Comisiei de Ap\rare [i Securitate a Adun\rii Parlamentare NATO. Are loc. când se a[teapt\ concretizarea discu]iilor privind ]\rile care vor fi invitate la Praga.n cadrul Programului @Parteneriat pentru Pace# (165 741 958 miliarde lei). Tema central\ de discu]ie o reprezint\ noile provoc\ri la adresa securit\]ii în spa]iul euroatlantic.nceput la 27 septembrie 2001. Au loc .n condi]iile legii. 12 decembrie. aprobate . pentru participarea armatei rom=ne . Acesta cuprinde. pentru participarea la opera]iuni de men]inere a p\cii . Decizia este luat\ ca urmare a cererii oficiale a pre[edintelui Boris Trajkovski de a prelungi mandatul de trei luni existent. printre altele. precum [i pentru alte ac]iuni. Se desf\[oar\ vizita . a confrunt\rilor . Ion Iliescu.

mass-mediei. :n aceea[i zi. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Ioan Mircea Pa[cu.n acest an.ndeplini condi]iile de aderare. :n acest context.n cadrul Parteneriatului pentru Pace a fost un bun exerci]iu [i un bun cadru pentru perfec]ionare a structurilor noastre [i a manierei noastre de a colabora cu structurile NATO. lordul George Robertson eviden]iaz\ faptul c\ Rom=nia a f\cut progrese importante pe drumul preg\tirii pentru aderarea la NATO [i a fost . la pre[eden]ia OSCE. particip\ la dialogul regional cu tema @Noua Iugoslavie [i vecinii ei .# (www.n scopul finan]\rii actelor de terorism.n vederea ader\rii [i . are loc . (www. lordul George Robertson.ro/ politica-externa/2000-2001) 14 decembrie. Secretarul general al NATO.ntotdeauna o pozi]ie realist\ .n aceast\ regiune a Europei. un mare num\r de decizii dificile a fost deja luat [i am remarcat progresul . declar\ oficialul NATO. a fost exemplar\#.presidency.n Rom=nia. organizat de Statul Major General.n aceast\ perioad\.nt=lnire la Casa NATO cu reprezentan]i ai societ\]ii civile. Cu acest prilej. De asemenea. Intr\ . ceea ce constituie o foarte bun\ preg\tire. lordul Robertson are o . av=nd ca numitor comun lupta .nregistrat .n vederea ader\rii Rom=niei la Alian]a NordAtlantic\. Am apreciat maniera foarte deschis\. organizat la Belgrad.n noul mileniu#. :n plus. 13 decembrie.ro/politica-externa/2000-2001) La r=ndul s\u.n reforma armatei#.nt=lniri cu pre[edintele [i cu premierul Rom=niei. Ion Iliescu. foarte amical\ . efectueaz\ o vizit\ oficial\ . :naltul oficial are .n fruntea ]\rilor care au dezvoltat cooperarea regional\ [i a fost deosebit de activ\ . toat\ experien]a noastr\ .mpotriva terorismului.n care structurile NATO au privit eforturile Rom=niei [i parteneriatul care s-a statornicit .n aceast\ chestiune [i privim cu responsabilitate ceea ce ne revine nou\ s\ facem din acest punct de vedere.presidency. prilej cu care sunt apreciate reformele efectuate pe plan militar [i civil . 14-15 decembrie. pre[edintele Iliescu subliniaz\> @Noi am abordat .n vigoare Ordonan]a de urgen]\ nr.159 a guvernului pentru prevenirea [i combaterea utiliz\rii sistemului financiar-bancar .ntreprins ]ara noastr\ . @Reforma armatei este pe drumul cel bun.nt=lnirea dintre secretarul general NATO [i pre[edintele Rom=niei. eviden]iind cele dou\ motive ale vizitei sale la Bucure[ti> dorin]a de a vedea ce a . secretarul general al NATO declar\> @Rom=nia a f\cut tot ce a putut mai bine pentru a . Simpozionul constituie un cadru propice exprim\rii unei diversit\]i de puncte de vedere.Rom=nia-NATO – 2001 N 301 militare asimetrice#.ncurajarea partenerilor rom=ni pentru a continua m\surile necesare de reform\. De altfel. de Proiectul pentru Rela]ii Etnice (PER) [i . conduita Rom=niei .

pentru integrarea Rom=niei . noutatea Strategiei de Securitate National\ a Rom=niei o reprezint\ deschiderea mai larg\ a acestei problematici [i abordarea mai cuprinz\toare a conceptului de securitate na]ional\. Prin Hot\r=rea nr. :n acela[i timp.n condi]iile specifice ale ader\rii la NATO [i integr\rii ]\rii .n condi]iile cre[terii complexit\]ii [i diversit\]ii aspectelor care au c\p\tat relevan]\ pentru acest domeniu. :n acest sens. precum [i de perspectivele previzibile pe termen scurt [i mediu ale vie]ii interne [i interna]ionale.n conformitate cu standardele statelor membre NATO [i UE. .n strict\ conformitate cu prevederile existente.n ultimii ani.36 a Parlamentului este adoptat\ Strategia de Securitate Na]ional\ a Rom=niei. unit\]ii [i integrit\]ii teritoriale a statului rom=n. Elaborat\ . 18 decembrie. noua Strategie de Securitate Na]ional\ a Rom=niei asigur\ . asigur=ndu-se totodat\ [i coeren]a necesar\ cu programele specifice adoptate anterior. pentru dezvoltarea unei capacit\]i de ap\rare credibil\. :n cadrul documentului se subliniaz\ c\ realizarea condi]iilor pentru integrarea Rom=niei ca membru al NATO [i UE constituie o direc]ie de ac]iune prioritar\ a politicii de securitate na]ional\. de realit\]ile din societatea rom=neasca [i din lume. Strategia de Securitate National\ a Rom=niei fixeaz\ o serie de obiective.n abordarea succesiv\ de c\tre documentele similare precedente a problematicii securit\]ii statului roman.n Iugoslavia. @Rom=nia va ac]iona pentru integrarea . Structura Strategiei de Securitate Na]ional\ cuprinde> • definirea intereselor na]ionale de securitate< • precizarea obiectivelor care conduc la protejarea [i afirmarea acestor interese< • evaluarea mediului interna]ional de securitate< • identificarea factorilor de risc din mediul intern [i interna]ional< • direc]iile de ac]iune [i principalele mijloace pentru asigurarea securit\]ii na]ionale a Rom=niei. . .n Uniunea European\. modern\ [i eficient\#.n Alian]a Nord-Atlantic\ [i . suveranit\]ii.n Uniunea European\< .n mod necesar continuitatea conferit\ de lege . :n cadrul dezbaterilor sunt abordate subiecte privind stabilitatea regiunii sud-est europene [i strategiile politice interna]ionale de solu]ionare a problemelor din aceast\ zon\. pentru continuarea reformei. dintre care amintim> • p\strarea independen]ei.n structurile militare euroatlantice. Se valorific\ astfel experien]a acumulat\ . actuala Strategie de Securitate National\ a Rom=niei este profund marcat\ de actualitate.302 Rom=nia-NATO – 2001 N Misiunea OSCE .

dezvoltarea institu]iilor de educa]ie.n justi]ie< . combaterea s\r\ciei [i a [omajului< perfec]ionarea mecanismelor economiei de pia]\ [i a disciplinei financiare< • dezvoltarea societ\]ii civile [i a clasei de mijloc< • asigurarea stabilit\]ii sistemului financiar-bancar [i a echilibrului social< • modernizarea institu]iilor de ap\rare a ordinii publice< garantarea siguran]ei cet\]eanului< • optimizarea capacit\]ii de ap\rare na]ional\. a obiectivelor [i principiilor Cartei ONU< • participarea activ\ la ac]iunile de cooperare interna]ionala pentru combaterea terorismului [i a crimei organizate transfrontaliere< • dezvoltarea rela]iilor de bun\ vecin\tate [i a unei conduite participative pe plan regional.ndatoririlor constitu]ionale.n cadrul unor opera]iuni de men]inere a p\cii.ndeplinirea performant\ a obliga]iilor asumate de Rom=nia. . de a participa . pentru consolidarea stabilit\]ii [i reglementarea crizelor< :n domeniul ap\r\rii na]ionale.n conformitate cu standardele NATO< • . dinamic\ [i pragmatic\. principalele trei direc]ii de ac]iune sunt considerate> • . prin> asigurarea libert\]ilor democratice ale cet\]enilor. consolidarea mecanismelor de respectare [i aplicare a legii< • relansarea economiei na]ionale. . a drepturilor [i .n vederea realiz\rii obiectivelor de parteneriat asumate de Rom=nia< • constituirea [i consolidarea capacit\]ilor necesare pentru . de r\spuns la crize. consolidarea statului de drept [i a mecanismelor democratice de func]ionare a societ\]ii rom=ne[ti. a egalit\]ii [anselor< perfec]ionarea sistemului politic [i dezvoltarea modalit\]ilor de realizare a solidarit\]ii sociale> aprofundarea reformei . cercetare [i cultur\< • ac]iuni diplomatice [i o politic\ extern\ creativ\.ndeplinirea obiectivelor asumate prin Programul Na]ional Anual pentru Integararea . de salvare.nt\rirea autorit\]ii institu]iilor statului.n NATO [i asigurarea interoperabilit\]ii cu for]ele Alian]ei< • participarea sus]inut\ la Parteneriatul pentru Pace [i dezvoltarea cooper\rii militare bi – [i multilaterale.mbun\t\]irea st\rii de s\n\tate a popula]iei [i protec]ia copilului.mbun\t\]irea capacit\]ii de participare la ac]iunile interna]ionale pentru combaterea terorismului [i a crimei organizate< • .Rom=nia-NATO – 2001 N 303 • garantarea ordinii constitu]ionale. de combatere a terorismului [i de asisten]\ umanitar\ la nivel subregional . axat\ pe respectarea tratatelor [i acordurilor interna]ionale la care Rom=nia este parte.

• Are loc. În cazul în care exist\ solicit\ri exprese. Plutonul de poli]ie militar\ ce ac]ioneaz\ . escortarea refugia]ilor etc. reuniunea Comisiei Na]ionale pentru integrarea României în NATO.n cadrul Opera]iunii @FINGAL# din Afganistan – International Security Assistance Force (ISAF). lordul George Robertson. România va pune la dispozi]ie pân\ la 20 de persoane din rândul personalului medical militar [i al asisten]ilor< • o companie NBC. . impunerea respect\rii regulamentelor. Ioan Mircea Pa[cu. pentru care se va asigura transportul aerian cu avioane C-130 Hercules< • o companie de vân\tori de munte. Cu acest prilej. este f\cut public sprijinul oferit de Rom=nia pentru SEESTAFF [i SEEGROUP. ciclul al III-lea. [i sunt discutate aspecte legate de . prezint\ stadiul îndeplinirii obiectivelor asumate prin acest document. cu urm\toarele for]e [i mijloace> • 15 medici militari. 21 decembrie. care va fi transportat\ de o ter]\ parte. reuniunea ministerial\ a Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic. cu sus]inere proprie în teatrul de opera]ii [i transport asigurat cu un avion C-130 Hercules. (Strategia de Securitate Na]ional\. De asemenea. .n zona Kabul se afl\ . 38 privind participarea Rom=niei la ISAF. la nivel de secretar de stat. Cu prilejul reuniunii. • Parlamentul Rom=niei adopt\ Hot\r=rea nr.n zona de responsabilitate< controlul traficului [i investigarea accidentelor de circula]ie< siguran]a zonei de responsabilitate< serviciul de patrulare. format din 25 de militari. Are loc. la sediul MAE. 2001-2002.n subordinea unei companii britanice [i are ca principale misiuni> impunerea m\surilor de protec]ie a ISAF. reprezentan]ii institu]iilor coordonatoare de capitole din Programul Na]ional Anual de Preg\tire a Ader\rii României la NATO. care va fi gata pentru ac]iune dup\ 30 de zile de la data solicit\rii. instruit în func]ie de tipurile de misiuni solicitate. este prezentat\ o informare privind vizita la Bucure[ti a secretarului general al NATO.304 Rom=nia-NATO – 2001 N [i regional.n Kabul< men]inerea ordinii [i disciplinei militare . conform celor ce se vor conveni pe timpul negocierilor< • un pluton de poli]ie militar\. Din partea Rom=niei particip\ ministrul Ap\r\rii Na]ionale. la Bruxelles. cu posibilitatea supliment\rii num\rului acestora pân\ la 30. 18 decembrie 2001) 19 decembrie. format\ din 170 de militari. format\ din 70 de militari.

inclusiv din perspectiva evenimentelor din 11 septembrie 2001.Rom=nia-NATO – 2001 N 305 preg\tirea reuniunii de la Bucure[ti a primilor mini[tri din statele candidate la integrarea în NATO (grupul Vilnius 10).n sud-estul Europei. particip\ la Reuniunea mini[trilor ap\r\rii din ]\rile membre SEDM. de la sfâr[itul lunii martie 2002. Ioan Mircea Pa[cu. Decembrie. pentru o perioad\ de doi ani.mpotriva terorismului#.n mas\. Este aprobat\ ini]iativa privind @Neproliferarea armelor de distrugere .n Turcia. la Antalya. Cu acest prilej. la 1 septembrie 2001. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Reuniunea este prima la acest nivel de la preluarea de c\tre Rom=nia. securitatea grani]elor [i lupta . care are loc . . reprezentan]ii ]\rilor participante fac o evaluare a mediului de securitate . a Pre[eden]iei Comitetului de Coordonare a SEDM (SEDM-CC) [i a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al For]ei Multina]ionale de Pace din sud-estul Europei (MPFSEE).

2002 .

16 ianuarie • Se desf\[oar\ conferin]a interna]ional\ cu tema @Contribu]ia Rom=niei la asigurarea securit\]ii [i stabilit\]ii spa]iului euroatlantic# organizat\ de Asocia]ia @George C. :n acela[i timp. . Cu aceast\ ocazie. pentru aceast\ faz\ a ac]iunilor. . la cea de-a doua reuniune a Comitetului Contribuabililor la For]a Interna]ional\ de Asisten]\ de Securitate din Afganistan (ISAF).N.. particip\. 17 ianuarie • :n prezen]a pre[edintelui Rom=niei.mpotriva terorismului. Marshall. Comand\ [i Control (C3). include un pluton de poli]ie militar\ (25 militari) din cadrul Batalionului 265.n cursul lunii ianuarie.Rom=nia-NATO – 2002 N 309 10 ianuarie.ntre 6 decembrie 2001-13 ianuarie 2002. Oferta rom=neasc\ urmeaz\ s\ fie disponibil\ . o aeronav\ de transport C130 HERCULES de la Baza 90 Transport Aerian [i trei ofi]eri de leg\tur\ la diferite niveluri ierarhice de conducere a opera]iunii.nlocuite. Adrian N\stase. Centrul pentru Sudii de Securitate @George C. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M. For]ele Navale NATO din Mediterana (STANAVFORMED) sunt redesf\[urate . primul ministru. contingentul totaliz=nd 48 militari profesioni[ti. organizat sub auspiciile Comitetului NATO de Coordonare. Avioanele se al\tur\ celor 5 deja existente care au . la Bruxelles.n sprijinul asigur\rii securit\]ii interne a SUA. Cu acest prilej este semnat Memorandumul de :n]elegere pentru constituirea For]ei Interna]ionale de Asisten]\ de Securitate (ISAF). Acesta const\ din dou\ avioane E-3A (AWACS). guvernul dezbate strategia de promovare a candidaturii Rom=niei pentru admiterea . ca urmare a cererii Statelor Unite ale Americii. Cu acest prilej.n lupta .n NATO. cu tema @Making C3 Policies a Reality#.nceput opera]iunile la 9 octombrie 2001. cel de-al patrulea simpozion NATO cu statele partenere. • Consiliul Nord-Atlantic hot\r\[te.Rom=nia#.n structurile euroatlantice. suplimentarea sprijinului acordat . la Londra. care sunt desf\[urate . 15-17 ianuarie.ns\rcinate cu implementarea unor astfel de programe. George Cristian Maior.Ap. Ion Iliescu. incluz=nd 21 de state partenere. de c\tre For]ele Navale din Atlantic (STANAVFORLANT).n partea de est a Mediteranei. Marshall# – Germania [i Camera de Comer] [i Industrie a Rom=niei.n . Oferta Rom=niei. sunt analizate [i elaborate o serie de documente privind politica [i doctrina sistemului C3 necesare Comitetelor NATO . dup\ ce fuseser\ .n efortul de modernizare a societ\]ii rom=ne[ti [i de integrare . La aceast\ activitate iau parte 150 de participan]i din 31 de state. reitereaz\ importan]a anului 2002 . Se desf\[oar\.

pentru eliminarea corup]iei [i eficientizarea justi]iei. George Cristian Maior. [i cu generalul locotenent Jovan Milanovic. aderarea la Programul Parteneriatului pentru Pace. . integrarea .n armatele celorlalte ]\ri candidate. lupta .n cadrul [edin]ei guvenului se prezint\ strategia MAE privind promovarea candidaturii Rom=niei la NATO. la fel ca [i .ntreprinse . Scopul acestei reuniuni este acela de a-i convige pe colegii liberali din Europa s\ sus]in\ cauza Rom=niei de integrare . Se stabile[te ca p=n\ la 1 februarie 2002 s\ fie definitivat\ o sintez\ cuprinz=nd un calendar de priorit\]i [i ac]iuni . Cu acest prilej au loc discu]ii privind stadiul . comandantul suprem al For]elor Aliate din Europa. precum [i stadiul realiz\rii reformei for]elor armate rom=ne. • Sub egida NATO. Din partea Rom=niei particip\ ministrul Ap\r\rii Na]ionale. participarea la ini]iativele de cooperare din sud-estul Europei.n Germania simpozionul cu titlul @Evolu]ia Parteneriatului pentru Pace . conduse de generalul Joselph Ralston.310 Rom=nia-NATO – 2002 N perspectiva Summit-ului de la Praga. procesul extinderii Alian]ei Nord-Atlantice [i situa]ia politico-militar\ din Balcani. cooperarea militar\ bilateral\.n 2001 . O delega]ie a Ministerului Ap\r\rii Na]ionale condus\ de secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M.ntre Armata Rom=niei [i Armata Republicii Federale Iugoslavia pe anul 2002. .n Republica Federal\ Iugoslavia. primul adjunct al ministrului federal al Ap\r\rii.n 2002 vizeaz\ at=t o ac]iune extern\ de contacte [i lobby.mpotriva terorismului. Sunt abordate probleme privind situa]ia politico-militar\ [i de securitate din Balcani. Are loc vizita unei delega]ii militare NATO. Cu acest prilej este semnat Planul de colaborare militar\ bilateral\ . este organizat .n domeniul armatei [i preg\tirii militare. :n cursul acestei vizite au loc convorbiri cu Svetislav Ristic.n plan legislativ. dar c\ mai sunt . 18 ianuarie. o conferin]\ interna]ional\ pe tema extinderii NATO. M\surile care trebuie .n plan intern [i extern. c=t [i continuarea programului de reform\ ini]iat . oficialul NATO apreciaz\ c\ s-au f\cut progrese extraordinare..n perspectiva noilor provoc\ri#.N. 22-23 ianuarie. :n privin]a stadiului de evolu]ie al reformei for]elor armate rom=ne.nc\ multe lucruri de f\cut.ndeplinirii Programului Na]ional Anual de Aderare la NATO.n structurile euroatlantice de securitate. efectueaz\ o vizit\ de lucru . .n structurile euroatlantice. . la Palatul Parlamentului.n sectorul economic. 21-22 ianuarie. Partidul Na]ional Liberal organizeaz\. De asemenea. Ioan Mircea Pa[cu.Ap. adjunctul ministrului pentru Colaborare Militar\ Interna]ional\ [i Politica de Ap\rare.

n Alian]\ poate conduce la construirea unui bloc de stabilitate politic\ [i economic\ . Alain Richard.n vederea ader\rii la structurile europene [i euroatlantice de securitate.nt=lnirea primului ministru Adrian N\stase. cu ministrul Ap\r\rii. referindu-se la rolul Rom=niei ca viitor membru NATO.n acest proces ca premise de dezvoltare a cooper\rii bilaterale .n Rom=nia la invita]ia omologului s\u. Adrian N\stase declar\ c\ includerea ]\rii noastre .. datorit\ suprafe]ei sale.ndeplinirea condi]iilor de interoperabilitate [i participarea la misiunile de men]inere a p\cii. Cu aceast\ ocazie. Gheorghe Matache. ministrul Afacerilor Externe. Ramon de Miguel. 27 ianuarie.nzestrare al celor dou\ armate [i implicarea industriei na]ionale de ap\rare . cu o valoare real\#. Principalele probleme discutate se refer\ la procesul de . secretar de stat al Ap\r\rii. :ntr-un interviu acordat ziarului “Curierul Na]ional”. • Mircea Geoan\.n NATO [i apreciaz\ toate eforturile pe care armata rom=n\ le face pentru .n Europa Central\ [i de Sud-Est. O delega]ie militar\ din Spania. 27 ianuarie 2002) 27-29 ianuarie. efectueaz\ o vizit\ . afirm\ c\> @Rom=nia.nceap\ dezvoltarea unei colabor\ri regionale pe aspectele nonmilitare ale securit\]\]ii spre alte ]\ri.n Rom=nia la invita]ia omologului s\u. Ioan Mircea Pa[cu.. efectueaz\ o vizit\ de lucru la Madrid. efectueaz\ o vizit\ . . 28 ianuarie • Se desf\[oar\. insistându-se pe necesitatea consolid\rii flancului sudic [i dimensiunii europene sudice a Alian]ei. Rom=nia put=nd s\ . Josep Pique I Camps..iat\ trei sectoare distincte . (Curierul Na]ional. pe care o poate oferi Alian]ei. la Bucure[ti. Apoi. .ntreaga sus]inere a Fran]ei pentru integrarea . reputatul analist britanic Chris Donnelly. se pot lua ini]iative cum este deja Centrul SECI.n acest domeniu. datorit\ pozi]iei sale geografice.n care ]ara dumneavoastr\ poate contribui la securitatea Alian]ei [i. Alain Richard declar\ c\ Rom=nia se bucur\ de . Cei doi oficiali dezbat teme referitoare la stadiul [i perspectivele de dezvoltare a cooper\rii militare bilaterale. procesul de reform\ din armata rom=n\ [i realizarea noii structuri de for]e.Rom=nia-NATO – 2002 N 311 24 ianuarie • Ministrul Ap\r\rii din Fran]a. cu ambasadorii statelor NATO. :n cadrul discu]iilor este subliniat sprijinul total [i necondi]ionat al Spaniei pentru candidatura României la NATO. poate dezvolta o capacitate militar\ realist\. sunt sigur. secretar de stat [i [ef al Departamentului de Armamente din MApN. [i cu secretarul de stat pentru Afaceri Europene. Federico Trillo-Figueroa. unde are întrevederi cu omologul s\u spaniol. eforturile Rom=niei pentru preg\tirea . condus\ de Fernando Diez Moreno.

312 Rom=nia-NATO – 2002 N • Are loc vizita ministrului Afacerilor Externe. Mircea Geoan\. (www. • Ioan Mircea Pa[cu. Participan]ii reliefeaz\ contribu]ia de ansamblu a României la eforturile coali]iei interna]ionale [i. la Palatul Cotroceni.uk/fingal) 3 februarie. secretar de stat .operations.n Planul Na]ional de Aderare. Kristin Krohn Devold. obiectivele alian]ei militare. se poate remarca interesul real al Norvegiei. Sub aspectul dialogului politic. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Rela]ii cu Parlamentul. care sunt v\zute ca o prob\ a modului de preg\tire [i interoperabilitate cu standardele NATO a for]elor armate române. grupul de senatori americani – cu care delega]ia român\ a avut discu]ii separate înaintea Conferin]ei – transmit dou\ mesaje importante pentru continuarea extinderii NATO. • Primele trupe rom=ne[ti care ac]ioneaz\ .ndeplinirii obiectivelor cuprinse . Acestea sunt formate din 12 militari din Batalionul 265 de Poli]ie Militar\ [i un ofi]er de leg\tur\. particip\ la cea de-a 38-a edi]ie a Conferin]ei de la München pe probleme privind politica de securitate. atât în plan politic.n cadrul ISAF ajung la Kabul. Ansgar Gabrielsen. Discu]iile purtate de demnitarul rom=n cu omologul s\u norvegian. Sunt evaluate ac]iunile . Armonizare Legislativ\ [i Rela]ii Publice din MApN apreciaz\ c\ @Aceasta este o activitate prin care ne putem demonstra capacitatea noastr\ de participare . Adrian N\stase. . în mod special.n astfel de misiuni#. prezen]a sa în Afganistan. în Regatul Norvegiei. 29 ianuarie • Are loc. . performan]ele economice înregistrate [i progresele realizate pe linia reformei armatei. ]inând de importan]a acordat\ înt\ririi stabilit\]ii [i securit\]ii în sud-estul Europei [i de capacitatea viitorilor membri de a sus]ine efectiv. care dezbate Planul de Ac]iune al Guvernului pentru promovarea candidaturii Rom=niei la NATO prezentat de primul ministru.nt=lnirea CSAT. Se mai subliniaz\ c\ pentru CSAT.n perioada urm\toare. principala prioritate o constituie promovarea candidaturii Rom=niei la NATO. . cât [i în sfera economic\. De asemenea. sub conducerea pre[edintelui Ion Iliescu.ntreprinse de institu]iile abilitate ale statului pentru integrarea euroatlantic\ [i stadiul . fa]\ de stadiul preg\tirii candidaturii României la NATO. ]ar\ care joac\ un rol important în cadrul Alian]ei Nord-Atlantice. [i Industriei [i Comer]ului. Legat de aceast\ ac]iune. precum [i cu mini[trii norvegieni ai Ap\r\rii. Aurel Sorin Encu]escu. pun în lumin\ interesul crescând al p\r]ii norvegiene pentru dezvoltarea [i adâncirea raporturilor cu România.mod. [i Mihnea Motoc. ministrul Ap\r\rii Na]ionale.n MAE. Jan Petersen.

n structurile euroatlantice< lupta . priorit\]ile de reform\ ale guvernului pe anul 2002.. c\ exist\ în mod cert o schimbare clar\ de atitudine [i de metod\.ro) 4-6 februarie.mae. înc\ o dat\.n Ministerul Federal al Ap\r\rii. generalul Horst Pleiner.N. inspector general al trupelor din Austria. Walter Stutzle. efectueaz\ o vizit\ de lucru la Washington. 4-5 februarie. având ca scop men]inerea unui ritm sus]inut al dialogului bilateral dintre România [i SUA pe problematici importante pentru candidatura României la NATO. [eful Statului Major .mpotriva terorismului [i participarea la ISAF< aspecte ale politicii de securitate . efectueaz\ o vizit\ oficial\ . respectiv generalul-locotenent Milan Cerovski. investiga]ii [i control anti-terorist. demnitarul rom=n are convorbiri cu omologul s\u german.n sud-estul Europei precum [i stadiul colabor\rii politicomilitare bilaterale. de transport cu dou\ echipaje [i personal auxiliar – 20 militari< trei ofi]eri de leg\tur\ [i nou\ ofi]eri superiori deta[a]i la cartierul general ISAF de la Kabul. ministrul de externe rom=n declar\> @Pot spune. 4-8 februarie. generalul Mihail Popescu. O delega]ie a Ministerului Ap\r\rii Na]ionale.n Austria [i Slovacia. Americanii doresc ca România s\ reu[easc\#. ministrul Afacerilor Externe. Contribu]ia efectiv\ a Rom=niei const\ . secretarul de stat . Avionul C-130 este folosit pentru transportul personalului militar. la invita]ia omologilor s\i. Sunt discutate probleme referitoare la reforma for]elor armate din cele dou\ state. stadiul preg\tirii Rom=niei pentru integrarea . secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M. cooperarea bilateral\ în domeniul combaterii criminalit\]ii transfrontaliere [i a corup]iei. precum [i modalit\]i de concentrare [i eficientizare a preg\tirilor României pentru aderarea la NATO în lunile r\mase pân\ la Reuniunea la nivel înalt a NATO de la Praga.Ap.Rom=nia-NATO – 2002 N 313 • :ncepe participarea for]elor militare rom=ne la Opera]iunea ISAF din Afganistan. echipamentului [i pentru misiuni umanitare. Pe timpul vizitei. Mircea Geoan\. O delega]ie militar\ condus\ de [eful Statului Major General. Cu aceast\ ocazie. civililor [i cl\dirilor. protec]ia demnitarilor. efectueaz\ o vizit\ . condus\ de George Cristian Maior. în compara]ie cu ceea ce am tr\it în perioada Madrid. Sarcinile militarilor rom=ni includ patrulare [i misiuni de control al traficului.ntr-un pluton de poli]ie militar\ – 25 de militari. Întâlnirile cu reprezentan]ii Administra]iei SUA prilejuiesc discu]ii cuprinz\toare privind evolu]iile din România din cursul anului 2001. un avion C-130 Hercule. (www.n Germania.

n procesul de preg\tire pentru integrarea .n primul r=nd datorit\ progreselor . :n cadrul discu]iilor.n Alian]\. la invita]ia omologului s\u. Este subliniat .n perspectiva ader\rii. Ioan Mircea Pa[cu. Vizita din Slovacia permite un schimb de opinii privind procesul extinderii Alian]ei. c\ la Summit-ul NATO de la Praga se va decide o extindere ampl\ a organiza]iei. la care particip\ mini[trii afacerilor externe ai României. condus de Bruce Jackson.n perspectiva ader\rii la Alian]\. Bruce Jackson apreciind c\ Rom=nia are [anse reale la reuniunea de la Praga.314 Rom=nia-NATO – 2002 N General al Armatei Republicii Slovacia.n zon\ [i c\ ]ara sa va sus]ine candidatura Rom=niei la Alian]\. subliniaz\ c\ prezen]a Rom=niei . Greciei [i Turciei. De asemenea. Demnitarul rom=n are o . . F\r\ s\ precizeze care va fi num\rul candida]ilor.n Rom=nia. Cu acest prilej.nt\ri stabilitatea [i cooperarea . are . Colin Powell. participan]ii dezbat situa]ia Rom=niei [i [ansele de integrare . . Adrian N\stase. Bush.n care Rom=nia [i Slovacia se pot sprijini reciproc pentru atingerea acestui obiectiv. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale.ntrevedere cu secretarul general al NATO. în discursul s\u de la Var[ovia din iunie 2001. .ntrevederi cu reprezentan]ii Comitetului SUA pentru NATO.n ultimul an .n NATO [i modul . George W. este publicat\ o Declara]ie comun\ a reprezentan]ilor celor patru state. 13 februarie. Ion Iliescu. Cu prilejul vizitei efectuate la Washington.n cadrul Planului de Ac]iune pentru Aderare. • Are loc vizita primului ministru elen. declar\. unde are convorbiri la Comitetul Militar al UE [i la sediul NATO. pre[edintele Rom=niei. efectueaz\ o vizit\ la Bruxelles.n atingerea obiectivelor sale. • Secretarul de stat american. experien]a dob=ndit\ de cele dou\ armate . Mini[trii apreciaz\ angajamentul NATO de a invita noi membri la reuniunea la nivel înalt de la Praga din noiembrie 2002. se desf\[oar\ Forumul comun UE-OIC (Uniunea European\ – Organiza]ia Conferin]ei Islamice).ndeplinirea obiectivelor asumate .n NATO ar . 11-13 februarie.nregistrate .n plan economic [i al reformei . precum [i viziunea asupra l\rgirii NATO. demnitarul american subliniaz\ c\ principalul criteriu va fi legat de . Bulgariei. 5 februarie. lordul George Robertson. Cu acest prilej. 6-7 februarie. prezentat\ de pre[edintele SUA.n fa]a Comisiei pentru Afaceri Externe a Senatului american. La Istanbul. Sunt discutate o serie de aspecte legate de procesul de preg\tire al Rom=niei . prin care se lanseaz\ procesul de cooperare 2¡2 . Kostas Simitis.n armat\. oficialul grec arat\ c\ Rom=nia este pe calea cea bun\ .

precum [i voin]a celor dou\ ]\ri de a continua aplicarea reformelor necesare în vederea asum\rii viitoarelor obliga]ii în calitate de ]\ri membre. prin Hot\r=rea Guvernului nr.n [edin]\ comun\. particip\ la lucr\rile celei de-a patra sesiuni plenare a Comisiei interguvernamentale de colaborare [i parteneriat activ . Conform hot\r=rii guvernului. demnitarul rom=n prime[te asigur\ri c\ Ungaria sprijin\ ferm Rom=nia pentru . :n cadrul .[i exprim\ sprijinul ferm pentru candidatura Rom=niei [i Bulgariei la NATO [i.ntrevederi cvadripartite. Ministrul Afacerilor Externe.n teatrul de opera]ii este realizat . destinat\ asigur\rii securit\]ii structurii SIGINT.ntrevederii cu omologul s\u ungar. compus din 16 militari< o grup\ @Combat Intelligence#. Janos Martonyi. arme [i fiin]e umane. . Mircea Geoan\.n cadrul misiunii KFOR din Kosovo cu urm\toarele for]e [i mijloace> o echip\ @Intelligence#. aflate . • Guvernul Rom=niei aprob\. Turcia [i Grecia .n baza scrisorii oficiale a ministrului de Externe al Marii Britanii adresat\ Ministerului Afacerilor Externe al Rom=niei. reunit .n administrarea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale pentru Garda Na]ional\ a Afganistanului.n zilele de 25 [i 26 februarie.133. destinat pentru misiuni de cercetare electronic\. adopt\ Hot\r=rea privind extinderea particip\rii Rom=niei la capabilit\]ile sistemului C4I . cu aeronave C-130 Hercules. Transportul produselor militare . este subliniat progresul realizat de Bulgaria [i România în implementarea Programului MAP. 17 februarie. desf\[urat\ la Budapesta. destinat\ colect\rii informa]iilor pentru sprijinirea contingentului rom=n din cadrul misiunii KFOR din Kosovo. :n cadrul acestei .nt\rirea flancului sudic al Alian]ei. implicit.Rom=nia-NATO – 2002 N 315 faptul c\ unul dintre scopurile centrale ale procesului de l\rgire trebuie s\ fie extinderea zonei de stabilitate [i securitate în Europa de Sud Est. puse de For]ele Aeriene Rom=ne la dispozi]ia ISAF. precum migra]iile ilegale.ntre Ungaria [i Rom=nia. compus\ din 3 militari< un punct mobil C4I. :n comunicatul final adoptat la finalul reuniunii de c\tre cei patru mini[tri de externe se cere l\rgirea Alian]ei @de la Marea Baltic\ la Marea Neagr\#. pentru . compus\ din 12 militari. Procesul de l\rgire al NATO c\tre aceast\ regiune consolideaz\ capacit\]ile militare [i abilitatea Alian]ei de a combate terorismul [i amenin]\rile neconven]ionale. 14 februarie • Parlamentul Rom=niei. traficul cu droguri. De asemenea. se aprob\ donarea unor bunuri apar]in=nd domeniului privat al statului. participarea la programul de preg\tire a G\rzii Afgane.

20-21 februarie. Se desf\[oar\. 24 februarie – 1 martie.n Polonia. vizita de evaluare a unei echipe de exper]i ai NATO.n cadrul Planului de Ac]iune al EAPC pentru 2002-2004. . în toate ]\rile candidate. la Bucure[ti. ciclul al 3-lea (PNA III).n ceea ce prive[te sursele terorismului [i identific\rii amenin]\rilor.n perspectiva ader\rii. Edgar Buckley.ntre organiza]iile interna]ionale [i necesitatea schimbului de informa]ii .ndeplinire a celor 84 de obiective de parteneriat asumate de Rom=nia [i stadiul îndeplinirii obiectivelor asumate în cadrul Planului Na]ional Anual de preg\tire a ader\rii României la NATO. pe baza c\rora se va lua decizia privind extinderea NATO. la Bucure[ti. Ministrul ungar [i cel rom=n semneaz\ o declara]ie comun\ cu privire la rela]ia bilateral\ rom=no-maghiar\. în perioada 19-28 februarie a.n procesul de aderare la NATO. @Aderarea la NATO ]ine de dreptul suveran al Rom=niei [i Rusia nu poate influen]a .n nici un fel acest drept. Are loc . De asemenea. Se desf\[oar\. adjunctul secretarului general al NATO pe probleme de planificare a ap\r\rii [i opera]ii.ntr-o Europ\ unit\#.. la invita]ia omologului s\u. Adrian N\stase. ca parte a strategiei concepute de administra]ia SUA pentru elaborarea unor evalu\ri obiective.n lupta .n combaterea terorismului. premierul rus declar\ c\ Rusia nu are nici o obiec]ie .nt=lnirea dintre primul ministru. [i omologul s\u rus.c. . Oficialii turci reafirm\ sprijinul pentru eforturile Rom=niei .l acord\ Rom=niei . ambasadorul SUA la NATO. Scopul vizitei este analizarea modului de .n Turcia.mpotriva terorismului. Activitatea este organizat\ . Se desf\[oar\ vizita primului ministru. Are loc.n care se reafirm\ sprijinul neechivoc [i total al Ungariei pentru aderarea Rom=niei la NATO [i pentru aspira]iile noastre de integrare .nt=lniri.316 Rom=nia-NATO – 2002 N integrarea . caracterizat\ de Geoan\ drept @un document plin de substan]\ . condus\ de dr. 21 februarie.n privin]a ader\rii Rom=niei la Alian]\. Adrian N\stase. condus\ de Nicholas Burns. Bülent Ecevit.n NATO. vizita de evaluare a unei echipe inter-departamentale americane. Vizita face parte dintr-un turneu pe care aceast\ delega]ie l-a efectuat. premierul rom=n are o . Vizita are ca scop consolidarea sprijinului pe care Turcia . Mihail Kasianov. Ahmet Necdet Sezer. 22 februarie 2002) 22-23 februarie.# (Curierul Na]ional. Este reafirmat\ hot\r=rea statelor partenere de a se implica .ntrevedere cu pre[edintele Turciei. . 18 februarie 2002) 19 februarie. seminarul privind rolul EAPC . Cu prilejul acestei . importan]a cooper\rii . (Rompres.

V. precum [i cre[terea gradului de interoperabilitate a statelor partenere. conducere [i lupt\toare.n sprijinul p\cii conduse de NATO. . doi generali cu dou\ stele. . 44 ofi]eri de stat major. desf\[urate . respectiv "Strong Resolve 2002".n structurile de coordonare. Un num\r de ofi]eri rom=ni este inclus . Acest exerci]iu . deoarece stabilitatea flancului sudic este foarte important\#. rezult\ c\> @Rom=nia face progrese consistente. raportorul de ]ar\ al Sec]iei de Planificare a For]ei din NATO. Conceptul opera]iei are .n privin]a ader\rii Rom=niei la NATO. Rom=nia particip\ cu 215 ofi]eri.V. Adrian N\stase. Scenariul este unitar. Wolfgang Barenberg. Ion Iliescu. german\. au o importan]\ deosebit\ pentru fundamentarea deciziei Alian]ei deoarece se finalizeaz\ cu un raport de evaluare care constituie baza dialogului în format @19¡1# (NATO¡România) desf\[urat la Bruxelles.ntrevederii. Militarii rom=ni fac parte din marile unit\]i ale primelor state men]ionate. dou\ elicoptere Puma Socat. efectueaz\ o vizit\ .n c=mpul real a [ase brig\zi. Adrian N\stase. declar\ c\ Rom=nia a f\cut progrese . . @Pute]i conta pe dorin]a noastr\ de a fi de ajutor [i de a sus]ine cauza Rom=niei la Praga.ncrez\tori .n sprijinul p\cii.n vederea particip\rii la opera]ii . Delega]ia NATO este primit\ de [eful statului.n Norvegia. 25 februarie) Vizitele de evaluare. Win Kok.n vedere utilizarea . dou\ grupuri de for]e speciale. state membre NATO [i partenere. dou\ echipe tactice de ac]iuni psihologice. (Cronica Rom=n\. respectiv. care se realizeaz\ în toate statele candidate. facilit=nd NATO posibilitatea de a conduce ambele . la 16 aprilie 2002. La finalul . una .n dublu format> opera]iuni .V [i alta . 26 februarie. pe timpul desf\[ur\rii ac]iunilor militare.Rom=nia-NATO – 2002 N 317 Cu acest prilej.n modernizarea sistemului de comunica]ii.n sectorul sudic. iar dac\ va merge .n procesul de aderare. un avion C-130 Hercules. [i opera]iuni . peste 200 militari. unde are convorbiri cu omologul s\u. Particip\ reprezentan]i a 15 na]iuni. desf\[urate . Edgar Buckley se declar\ optimist .n Polonia. at=t la UE c=t [i la NATO. la Praga.[i propune s\ demonstreze capacitatea Alian]ei de a gestiona dou\ crize simultane. premierul olandez declar\ c\ ]ara sa sprijin\ Rom=nia . o grup\ de scafandri.n limitele art. Demnitarul Alian]ei subliniaz\ c\ din rapoartele anterioare de la Bruxelles. francez\ [i ceh\.n limitele art. Este organizat cel mai important exerci]iu militar sub egida NATO. Primul ministru.n [ansele substan]iale ca extinderea Alian]ei.n afara art.n Olanda. cu ocazia Summit-ului de la Praga.n domeniul folosirii procedurilor NATO [i . sus]ine Win Kok. sub comand\ danez\.n continuare pe acela[i drum suntem . (Rador. [i de primul ministru. s\ includ\ [apte ]\ri#. un pluton de infanterie marin\. 27 februarie 2002) 1-15 martie. polonez\. o grup\ de para[uti[ti. austriac\.

Membrii Comisiei de Ap\rare din Camera Deputa]ilor aprob\ raportul la Legea de ratificare a Acordului . 9-10 martie.n altul (din Norvegia spre Polonia). Conform doctrinei CJTF. la Summit-ul din noiembrie. Obiectivele aplica]iei sunt structurate pe opera]ionalizarea conceptului @Combined Joint Task Force# (CJTF). Este subliniat\ importan]a l\rgirii Alian]ei Nord-Atlantice. Jamie Shea. 5 martie. Simeon Saxa Cobourg-Gotha. Mircea Geoan\.n care se execut\ misiuni punctuale de impunere a p\cii. Mircea Geoan\. Delega]ia rom=n\.n care a de]inut pre[edin]ia OSCE. participarea la misunile de men]inere a p\cii . prin acest demers. Cu acest prilej.ntre Rom=nia [i SUA privind statutul for]elor SUA .n timpul . prin includerea acestui grup de ]\ri. este condus\ de ministrul Afacerilor Externe.n Balcani [i colaborarea din cadrul Centrului SECI .n fara art.318 Rom=nia-NATO – 2002 N opera]ii cu for]e [i mijloace care vor putea fi deplasate dintr-un teatru de opera]ii .l asigur\ pe demnitarul rom=n de sprijinul direct [i necondi]ionat al Cehiei pentru integrarea Rom=niei .n Europa. reuniunea mini[trilor de externe din ]\rile membre ale Grupului Vilnius. .nt\rirea securit\]ii . la Skopje. declar\ c\. format\ din reprezentan]i ai Comisiilor de Politic\ Extern\ [i Ap\rare. Rom=nia dore[te s\ ob]in\ sus]inerea a c=t mai multor state membre ale Alian]ei . Vaclav Havel. O delega]ie parlamentar\ rom=n\. prezent\ la reuniune. 8 martie.n Rom=nia a directorului Departamentului pentru Pres\ [i Informa]ii al NATO. Are loc. efectueaz\ o vizit\ oficial\ .n vederea combaterii criminalit\]ii transfrontaliere. Nicolae V\c\roiu. V pe teritoriul Poloniei este asigurat\ de c\tre un comandament condus de Comandamentul For]ei de Lovire din Atlantic. 3 martie. semnat la Washington . pentru . 6 martie.n Republica Ceh\. Oficialul NATO subliniaz\ contribu]ia Rom=niei la administrarea crizelor din Macedonia [i Kosovo . Pre[edintele ceh. se adopt\ o declara]ie comun\ . Premierul bulgar.n NATO. Sunt create momente tactice . Ministrul Afacerilor Externe. efectueaz\ o vizit\ la Madrid.n perspectiva ader\rii la NATO.n care se subliniaz\ solidaritatea [i cooperarea .n octombrie 2001. 8-9 martie. efectueaz\ .n Rom=nia. comanda ac]iunilor desf\[urate . Pre[edintele Senatului. Se desf\[oar\ vizita .n cadrul grupului [i efectele pozitive pe care aceste state le au pentru stabilitatea regional\.

Rom=nia-NATO – 2002 N 319 o vizit\ .n cadrul dezbaterilor la nivelul factorilor de decizie americani privind extinderea NATO. La finalul acestor .ntrevederi. Sunt discutate aspecte legate de procesul extinderii NATO [i amplificarea sprijinului acordat Rom=niei de c\tre Spania pentru integrarea .n contextul parteneriatului strategic cu SUA. 14-15 martie. .n Olanda. exist\ [anse foarte mari ca aceasta s\ se . Particip\ personalit\]i politice [i militare.nt=lnirii constituie elemente de evaluare a ]\rii noastre . cercet\tori. vizit\ care se .n Rom=nia. Markus Meckel. la sediul MApN. [eful Statului Major al Ap\r\rii din For]ele Armate Spaniole.nt=mple la Praga. exper]i [i anali[ti din 19 state-]\ri membre NATO [i partenere. .n Rom=nia. generalul Mihail Popescu.nt=lnire a Grupului bilateral de lucru rom=no-american pentru implementarea reformei. 12-15 martie • Are loc.n ac]iunile de lobby . Se desf\[oar\.nscrie . 14 martie. Particip=nd la deschiderea lucr\rilor. la Bucure[ti.n NATO. Manifestarea [tiin]ific\ ofer\ prilejul de a dezbate noile perspective ale mediului de securitate.ntrevederi cu pre[edintele Ion Iliescu [i cu premierul Adrian N\stase.n procesul pentru aderare. organizat\ de Institutul pentru Studii Politice de Ap\rare [i Istorie Militar\.n favoarea integr\rii sau nu a ]\rii noastre . Rezultatele . transform\rile care au avut loc dup\ 11 septembrie 2001 [i implica]iile acestora asupra strategiei Alian]ei Nord-Atlantice. O delega]ie compus\ din reprezentan]i ai Comisiilor de Ap\rare [i Politic\ Extern\ ale Camerei Deputa]ilor efectueaz\ o vizit\ . vicepre[edintele Adun\rii Parlamentare a NATO. efectueaz\ o vizit\ oficial\ . . o . este reliefat\ ideea c\ Rom=nia [i Bulgaria se vor sprijini reciproc . Principalele teme de discu]ie dintre speciali[tii rom=ni [i americani vizeaz\ nivelul reformei [i al restructur\rii for]elor armate rom=ne. av=nd o serie de .n Rom=nia. cea de-a treia reuniune a Grupului de Studiu @The Future of NATO# (Viitorul NATO) din cadrul Consor]iului PfP al Academiilor de Ap\rare [i Institutelor pentru Studii de Securitate.ntre cele dou\ ]\ri .n structurile de securitate [i ap\rare europene [i euroatlantice. la invita]ia omologului s\u.n procesul de aderare precum [i necesitatea de a se evita apari]ia unei @competi]ii#. de[i p=n\ acum nici unul dintre membrii Alian]ei nu s-a pronun]at ferm .ntreprinse de autorit\]ile rom=ne pentru acceptarea candidaturii Rom=niei la NATO. Demnitarul german declar\ c\. efectueaz\ o vizit\ . a unor rela]ii concuren]iale. 10-13 martie. • O delega]ie militar\ condus\ de amiral Antonio Moreno Barbera.

ntre altele. este subliniat\ .n format 19¡1.Ap. . cum s\ fim mai preg\ti]i pentru a preveni [i a face fa]\ acestor noi situa]ii. O delega]ie militar\ condus\ de generalul-locotenent Timothy Kinnan. subliniaz\ c\.. date legate de reducerea for]elor pe timp de pace [i r\zboi.nt=lnirea dintre ministrul Ap\r\rii Na]ionale. . particip\ la reuniunea PMSC NATO cu Rom=nia. Ioan Mircea Pa[cu. reprezentantul SUA la NATO.n NATO [i UE. ultima reuniune de evaluare a celor 9 state candidate la aderare . document care urmeaz\ s\ fac\ obiectul reuniunii mini[trilor de externe ai NATO de la Reykjavik (14-15 mai). precum [i privitor la capacitatea Rom=niei de a-[i asuma participarea la misiuni militare ca membru al Alian]ei. efectueaz\ o vizit\ oficial\ .nc=t nu mai este vorba despre cum s\ prezerv\m for]ele existente.n vederea adapt\rii la standardele organiza]iei. la Bruxelles. :n timpul discu]iilor. Johannes Rau. • Are loc. . [i omologul s\u ucrainian. a Comitetului politico-militar al NATO. . este semnat acordul de cooperare militar\ . Cu aceast\ ocazie. Se desf\[oar\ vizita oficial\ a pre[edintelui Republicii Federale Germania.n Rom=nia la invita]ia [efului Statului Major General. realizarea unui sistem de comunica]ii compatibil cu cel al NATO. Ioan Mircea Pa[cu.mbun\t\]irea sistemului de comand\ [i control. cum s\ venim cu idei mai bune. 18-19 martie. Volodimir Skidcenko. .ntre cele dou\ ]\ri.ndeplinire a prevederilor Programului Anual de Preg\tire pentru Integrarea . La . natura mediului de securitate s-a schimbat at=t de mult.n NATO. reuniunea. .naintea Summit-ului de la Praga. 18 martie. generalul Mihail Popescu. la Satu Mare. Demnitarul rom=n prezint\ aspecte legate de stadiul reformei [i restructur\rii armatei. dup\ 11 septembrie 2001. . subiecte privind procesul de restructurare a organismului militar rom=nesc [i de . Are loc.mbun\t\]irea constant\ a rela]iilor rom=no-germane [i ajutorul oferit de Germania pentru integrarea Rom=niei . un grup de exper]i ai Alian]ei elaboreaz\ un raport privind stadiul de preg\tire a celor nou\. 19-20 martie. implementarea sistemului modern de management al carierei militare.320 Rom=nia-NATO – 2002 N ministrul Ap\r\rii Na]ionale. ci cum s\ le adapt\m. George Cristian Maior.n Rom=nia. 15 martie • O delega]ie condus\ de secretarul de stat [i [eful Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M.ncheierea discu]iilor cu reprezentan]ii statelor candidate. Sunt abordate. .N. dr.

Ioan Mircea Pa[cu. Se desf\[oar\. 22 martie. prezint\ Comisiei de Ap\rare din Camera Deputa]ilor. reuniunea Grupului Vilnius. sunt dezb\tute stadiul [i modalit\]ile concrete de conjugare a eforturilor Rom=niei [i Bulgariei – la nivel politic. generalul Husein Kivrikoglu.n cadrul Opera]iunii @Fingal# din Afganistan cu 10 ofi]eri de stat major care . 20 martie) 20-22 martie.n care Turcia poate sprijini aderarea Rom=niei la Alian]a Nord-Atlantic\. generalul Mihail Popescu. Al\turi de reprezentan]ii celor 10 state candidate. 20 martie) Prezent la [edin]\. militar – pentru aderarea la structurile de securitate euroatlantice. de la Marea Baltic\ la Marea Neagr\. se . rezultatele evalu\rilor militare f\cute de reprezentan]i ai statelor membre NATO.n urm\ cu c=teva luni [i cred. Principalele concluzii ale acestor evalu\ri sunt @pozitive [i se reflect\ . c\ dac\ vom putea s\ men]inem acest ritm [i aceast\ determinare.n viitor pentru .nt\rirea cooper\rii [i solidarit\]ii . Sunt discutate aspecte privind procesele extinderii NATO [i UE [i modul . la Bucure[ti. • Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. diplomatic. Richard .n Turcia la invita]ia omologului s\u. cu sprijinul for]elor politice din Rom=nia.n valoare a necesit\]ii unei extinderi robuste. sunt prezen]i la reuniune pre[edintele Poloniei. Mircea Geoan\. Nikolai Svinarov. 25-27 martie. (Curierul Na]ional. reunite . a celor 10 state candidate la aderare. De asemenea. Ioan Mircea Pa[cu. adopt\ Hot\r=rea privind suplimentarea particip\rii Rom=niei. intitulat\ @Prim\vara Noilor Alia]i#. precum [i contribu]ia pe care noile democra]ii o aduc [i o pot aduce .Rom=nia-NATO – 2002 N 321 20 martie • Cele dou\ Camere ale Parlamentului Rom=niei. Principalele aspecte dezb\tute sunt cele legate de . ministrul Afacerilor Externe arat\ c\ @sunt ast\zi mai optimist dec=t .nt\rirea dimensiunii sudice a Alian]ei. precum [i adjunctul secretarului de stat al SUA.n atitudinea tot mai favorabil\ unei extinderi robuste [i cuprinz\toare a Alian]ei#. exist\ o [ans\ serioas\ ca Rom=nia s\ reu[easc\ la Praga#. punerea . efectueaz\ o vizit\ . stadiul preg\tirii Rom=niei [i Bulgariei pentru aderarea la NATO [i UE.ntre statele candidate.nt=lne[te la Ruse cu omologul s\u bulgar. (Curierul Na]ional. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale.n [edin]\ comun\. precum [i contribu]iile aduse la opera]iunile de pace din Balcani. afirm\ demnitarul rom=n. O delega]ie condus\ de [eful Statului Major General. premierii Turciei [i Cehiei [i ministrul de externe al Ungariei.[i desf\[oar\ activitatea la Comandamentul ISAF. Discu]iile dintre cei doi demnitari se axeaz\ pe perspectivele de dezvoltare a rela]iilor bilaterale. .

generalul Jean Pierre Kelche. Rom=nia [i Bulgaria ar putea fi folositoare intereselor strategice tradi]ionale ale NATO . Spania [i Fran]a. dac\ dore[te s\ aib\ un c=[tig din punct de vedere strategic. efectueaz\ o vizit\ . :n cadrul conferin]ei de pres\ sus]inut\ . precum [i .n NATO va duce la . (Adev\rul. la Bucure[ti.n considerare [i a flancului sudic. este adoptat\ o declara]ie final\ . Este subliniat sprijinul acordat Rom=niei de c\tre Italia pentru . la cea mai robust\ l\rgire a NATO cu putin]\. generalul-locotenent Rolando Moschieni. 25 martie. Are loc vizita [efului de Stat Major francez. subliniind c\ Rom=nia [i Bulgaria au [anse de a primi invita]ia de aderare.n Rom=nia la invita]ia omologului s\u. 26 martie.n r\zboiul . 26 martie 2002) 27-30 martie.n timpul administra]iei Clinton.i voi . 25 martie 2002) 26-27 martie. demnitarul francez subliniaz\ rezultatele foarte bune [i amploarea progreselor f\cute pe calea restructur\rii [i refor- .ndeplinirea obiectivelor prioritare privind integrarea . Are loc.n zona M\rii Negre. fostul director pentru Europa de Sud-Est . La sf=r[itul reuniunii. cu prilejul Summit-ului care va avea loc . Brzezinski apreciaz\ c\ intrarea Rom=niei [i Bulgariei . demnitarul american declar\ c\ SUA pledeaz\ pentru o deschidere c=t mai larg\ a Alian]ei. c\ @SUA se a[teapt\. conform c\ruia NATO trebuie s\ accepte Rom=nia [i Bulgaria.n care se afl\ Italia.mpotriva terorismului. O delega]ie militar\ condus\ de [eful Statului Major General al Armatei Italiene. pentru noiembrie. pre[edintele Comitetului SUA pentru NATO. Ambele ]\ri ar putea oferi o leg\tur\ cu Ungaria. Cotidianul @Financial Times# public\ un comentariu apar]in=nd lui Mark Brzezinski.nt=lnirea dintre Richard Armitage [i premierul Adrian N\stase. la Praga.nt\rirea securit\]ii . echilibrate geografic.n noiembrie la Praga.n regiune. generalul Mihail Popescu. cu luarea . cu acest prilej. pentru c\ ele sunt statele candidate cu cea mai mare popula]ie [i au demonstrat c\ sunt parteneri loiali ai NATO . De aceea . (Financial Times.n structurile de securitate [i ap\rare europene [i euroatlantice.n conflictele din Bosnia [i Kosovo.mpreun\ cu omologul s\u. Legat de [ansele Rom=niei de aderare la Alian]\.ncuraja pe to]i prietenii no[tri cu aceast\ ocazie s\ se preg\teasc\ pentru un sprint c=t mai sus]inut c\tre linia de fini[ din noiembrie#. Bruce Jackson. .322 Rom=nia-NATO – 2002 N Armitage.n care se insist\ asupra necesit\]ii unei noi extinderi a NATO. cu ocazia reuniunii Grupului Vilnius de la Bucure[ti. O parte semnificativ\ a participan]ilor eviden]iaz\ importan]a special\ pe care o are flancul sudic al NATO. Richard Armitage subliniaz\.ntrevedere.n Consiliul Securit\]ii Na]ionale . Turcia [i Grecia [i ar completa flancul sudic . Dup\ .

corup]ia. Se desf\[oar\.n comun a echipajului aeronavelor.Rom=nia-NATO – 2002 N 323 mei armatei rom=ne [i faptul c\ Fran]a sus]ine cu toat\ for]a aceast\ dinamic\ precum [i demersurile Rom=niei .n preg\tirea .n contingentul italian dislocat .n Kosovo. efectueaz\ o vizit\ de lucru în Statele Unite. Guvernul adopt\. Planul detaliat al ac]iunilor prioritare pentru preg\tirea ader\rii Rom=niei la NATO. :n cadrul reuniunii de la Atena. Vizita se înscrie în cadrul demersurilor politicodiplomatice efectuate de România pe lâng\ Administra]ia SUA în vederea ob]inerii sprijinului pentru aderarea ]\rii noastre la Alian]a Nord-Atlantic\.n vederea ader\rii Rom=niei [i Bulgariei la structurile Alian]ei. exerci]iul combinat de instruc]ie @JCET92F#. utiliz=ndu-se terminologia [i procedurile standard de operare ale NATO. la Atena. Mircea Geoan\. 2-16 aprilie. la Baza 90 Transport Aerian Otopeni. av=nd ca dat\ limit\ septembrie . Delega]ia rom=n\ este condus\ de ministrul Afacerilor Externe. 1-5 aprilie. cea de-a doua reuniune a mini[trilor Afacerilor Externe din România. vizita are ca scop intensificarea dialogului politic [i economic în contextul revitaliz\rii cadrului de cooperare bilateral instituit prin intermediul Parteneriatului Strategic între România [i SUA. o aeronav\ de tipul M-130 Hercules. Mircea Geoan\. . un MIG 29 [i 2 elicoptere IAR330 Puma. drepturile copilului. lans\ri de para[uti[ti de la mare altitudine. în care se precizeaz\ angajamentul ferm al Greciei [i Turciei de a ac]iona pentru amplificarea sprijinului statelor aliate . ministrul Afacerilor Externe. la care particip\ militari din for]ele aeriene ale Rom=niei [i SUA.n vederea ader\rii la Alian]a Nord-Atlantic\. intercept\ri de avioane de v=n\toate. Martie. For]ele aeriene speciale americane particip\ cu 40 de militari. o aeronav\ de tipul C-130 Hercules. decol\ri de pe aerodromurile rom=ne[ti. Activitatea are drept scop antrenarea . printre altele. pe baza evalu\rii stadiului preg\tirii f\cute de exper]i ai Alian]ei. Turcia [i Bulgaria. . 4 aprilie.ncadrat\ . drepturile minorit\]ilor. o grup\ de 6 ofi]eri de stat major [i o companie de infanterie (86 militari). iar Rom=nia cu 30 de militari. În acela[i timp. reforma economic\.n format 2¡2. 29 martie. zboruri la joas\ [i mare altitudine. Exerci]iul const\. Se desf\[oar\. mini[trii afacerilor externe din cele patru ]\ri adopt\ o Declara]ie comun\.n comun a echipajelor de zbor. structurat . Rom=nia trimite o Celul\ Na]ional\ de Informa]ii (5 militari) pe l=ng\ Comandamentul KFOR. . traficul cu fiin]e umane).n [apte capitole (reforma militar\. Grecia. securizarea informa]iilor.

se are .n structurile euro-atlantice. . Totodat\.n perspectiva ader\rii Rom=niei la NATO. King. • {eful Statului Major al Armatei bulgare.n NATO [i a m\surilor pentru accelerarea promov\rii candidaturii ]\rii noastre la Alian]\.n fiecare an din perioada 2002-2005. este dezb\tut\ [i aprobat\ strategia de aderare a Rom=niei la NATO. adoptat\ de guvern pe 4 aprilie. act normativ important . prezidat\ de [eful statului.n continuare.n 2007. se garanteaz\ asigurarea unui procent de 2.nf\ptuit. Are loc [edin]a Camerelor reunite ale Parlamentului . .ntr-o manier\ care s\ r\spund\ provoc\rilor specifice actualului context de securitate.n vedere declan[area unei dezbateri mai dinamice. prezentat\ de primul ministru Adrian N\stase. precum [i Programul de ac]iuni prioritare privind preg\tirea ader\rii la NATO. prin prezentarea acestei Declara]ii.38% din PIB pentru bugetul Ap\r\rii . generalul Mihail Popescu. reprezentantul militar al Canadei la NATO.n ac]iunile . Conform documentului prezentat.n 2002 [i. :n cadrul [edin]ei CSAT. document doctrinar ce fixeaz\ configurarea [i opera]ionalizarea unui mecanism interinstitu]ional de prevenire [i combatere a terorismului . Pe ordinea de zi a [edin]ei se mai afl\ analizarea concluziilor rezultate dup\ evaluarea stadiului preg\tirii Rom=niei pentru integrarea . Conform declara]iei premierului Adrian N\stase.n Rom=nia. 8 aprilie • Senatul adopt\ Legea informa]iilor clasificate. a societ\]ii civile [i a partidelor politice . efectueaz\ o vizit\ . Conform declara]iei lui Adrian N\stase. 10 aprilie.n acest sens. Consiliul aprob\ Planul-cadru privind continuarea procesului de restructurare [i modernizare a armatei . la invita]ia omologului s\u. (vezi Anexa nr. . care s\ permit\ implicarea Parlamentului. Este analizat [i aprobat Proiectul Strategiei Na]ionale de Prevenire [i Combatere a Terorismului.ntreprinse de guvern .n vedere zonele considerate sensibile.n care este dezb\tut\ Declara]ia cu privire la politica guvernului pentru preg\tirea ader\rii Rom=niei la Organiza]ia Tratatului Atlanticului de Nord. 5 aprilie. aceast\ strategie a guvernului are . p=n\ . generalul Miho Mihov. Sunt analizate rezultatele ob]inute de Rom=nia . 4-8 aprilie.23). generalul Mihail Popescu.n vederea . la invita]ia omologului s\u.n procesul de reform\ [i restructurare a armatei.324 Rom=nia-NATO – 2002 N 2002.ndeplinirii cerin]elor pentru integrarea . O delega]ie militar\ condus\ de viceamiralul James A. efectueaz\ o vizit\ la Bucure[ti. unele dintre actele legislative care trebuie adoptate [i ac]iunile politice de .

nscrie în cadrul demersurilor politico-diplomatice efectuate de România în vederea ob]inerii sprijinului britanic pentru aderarea ]\rii noastre la NATO. 16 aprilie. De asemenea. Sunt abordate subiecte privind asisten]a [i sprijinul acordat Rom=niei de c\tre SUA pentru .n]elegerea unitar\ a opera]iunilor ce se execut\ . secretar de stat în MAE. prezidate de Donald Anderson [i Bruce George. generalul Richard Myers.n vederea ader\rii la Alian]\. Ambasadorii statelor NATO . document reprezentând rezultatul unei efort derulat pe durata mai multor luni în cadrul Comisiei Na]ionale de integrare a României în NATO. are o întâlnire cu [efii de misiune ai statelor membre NATO acredita]i la Bucure[ti.ndeplinirea obiectivelor prioritare de integrare . menite s\ contribuie la realizarea unor progrese semnificative în consolidarea candidaturii României la NATO. O delega]ie militar\ condus\ de [eful Statului Major General. efectueaz\ o vizit\ . :n localitatea olandez\ Ede se desf\[oar\ exerci]iul NATO-PfP @Cooperative Lantern 2002#. ministrul Afacerilor Externe.n scopul evalu\rii stadiului preg\tirii Rom=niei . la Bruxelles. În contextul prezent\rii de c\tre premierul Adrian N\stase a Declara]iei privind Planul de ac]iuni prioritare pentru integrarea în NATO în Parlament. consolidarea sus]inerii britanice fa]\ de Rom=nia în domeniul integr\rii europene. reuniunea Consiliului Nord-Atlantic cu Rom=nia. Exerci]iul are ca scop promovarea programului NATO @Parteneriat pentru Pace# prin .n vederea ader\rii ]\rii noastre la Alian]\ adoptat de guvernul de la Bucure[ti. generalul Mihail Popescu.n structurile de securitate euroatlantice [i stadiul evolu]iei rela]iilor militare bilaterale. cooperarea în domeniul afacerilor interne. Sunt eviden]iate m\surile legislative. Are loc. [eful diploma]iei rom=ne prezint\ oficialit\]ilor britanice Planul de Ac]iune .Rom=nia-NATO – 2002 N 325 10-11 aprilie.n format 19¡1. . efectueaz\ o vizit\ de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii [i al Irlandei de Nord.n situa]ii de criz\. Mircea Geoan\. la care particip\ circa 600 militari din 9 ]\ri NATO [i 12 partenere. Mihnea Motoc. Este prezentat con]inutul Planului de ac]iuni prioritare pentru integrarea în NATO. . 11 aprilie. institu]ionale [i de aplicare a legii. 15-26 aprilie. . ofer\ demnitarului rom=n prilejul de a prezenta progresele României pe calea integr\rii în NATO [i UE.ntre acestea afl=ndu-se [i Rom=nia. vizita are ca scop intensificarea dialogului politic [i economic.n SUA la invita]ia pre[edintelui Comitetului :ntrunit al Statelor Majore. Audierile în cadrul Comisiilor de Politic\ Extern\ [i Ap\rare ale Camerei Comunelor. În acela[i timp. Vizita se . 14-19 aprilie.

ciclul III.nt=lnirea. este prezentat Raportul de ]ar\ .n ultimele luni de guvern pentru derularea reformei . Politic\ Extern\ [i Afaceri Europene din Bundestag. stadiul implement\rii principalelor prevederi . Grecia [i Bulgaria.n PNA .n cadrul Planului de Preg\tire .ndeplinirii de c\tre Rom=nia a obiectivelor . La încheierea dezbaterilor. De asemenea. rela]iile cu Federa]ia Rus\. audierea permite l\rgirea gradului de cunoa[tere a progreselor realizate de România în procesul de preg\tire a ader\rii la NATO. La r=ndul s\u. apreciaz\.n cadrul . la Bucure[ti. la invita]ia omologului s\u rom=n. din ultima decad\ a lunii aprilie. . Are loc vizita. declar\> @Am primit un semnal clar c\ Alian]a apreciaz\ faptul c\ ne-am respectat angajamentele [i. precum [i stadiul reformei . precum [i m\surile adoptate . considerat\ prioritate . Demnitarul italian reitereaz\ sprijinul pe care Italia . c\> exist\ un curent pozitiv . secretarul general al NATO. 17-18 aprilie. beneficiem de o credibilitate sporit\# (Rador. La sf=r[itul reuniunii. rela]iile cu vecinii.n eforturile de aderare la UE [i NATO [i insist\ pe necesitatea intensific\rii cooper\rii economice dintre cele dou\ ]\ri. 18 aprilie) :n cadrul discu]iilor cu lordul Robertson. .l constituie audierea delega]iei române de c\tre Comisiile reunite pentru Ap\rare. pozi]ia fa]\ de procesul de transformare pe care îl parcurge Alian]a.n domeniul militar.ntocmit de exper]i NATO cu prilejul vizitelor de evaluare f\cute la Bucure[ti . pe cele pe care le-am anun]at la reuniunea .nscrise . Silvio Berlusconi. Se desf\[oar\ vizita la Berlin a unei delega]ii comune a Parlamentului României [i a Ministerului Afacerilor Externe. Helmut Wieczorek.n sectorul militar. . . a primului ministru italian. Adrian N\stase. 17-18 aprilie. primul ministru. În cursul audierii sunt abordate pe larg stadiul preg\tirilor României pentru aderarea la NATO.nscrise . Adrian N\stase. la Atena. .n special. în perspectiva dezbaterilor privind extinderea Alian]ei. lordul George Robertson.n format 2¡2. Turcia.ntre mini[trii ap\r\rii din Rom=nia. ca urmare.ntre altele.l ofer\ Rom=niei .326 Rom=nia-NATO – 2002 N analizeaz\. .n februarie-martie. • Se desf\[oar\. controlul civil asupra for]elor armate [i a serviciilor speciale. premierul rom=n prezint\ stadiul . pre[edintele Comisiei pentru Ap\rare a Bundestagului arat\ c\.n leg\tur\ cu Rom=nia. (Independent.ntrevederii ce a precedat reuniunea. 18 aprilie. La finalul reuniunii.n acela[i format de anul trecut [i. Principalul moment al vizitei .n vederea ader\rii.n PNA – ciclul III. . 17 aprilie).

21-23 aprilie. la Antalya. a 12 Conferin]\ Interna]ional\ anual\ pe probleme de securitate [i cooperare av=nd ca tem\ @Terorismul – o provocare global\ la adresa securit\]ii interna]ionale.N.ntre Ministerul Ap\r\rii Na]ionale din Rom=nia [i Ministerul Ap\r\rii din Regatul Belgiei privind cooperarea . 24-26 aprilie. s\ devin\ membre NATO. oficialul rom=n se . secretarul general al NATO declar\ c\ Rom=nia are toate [ansele s\ fie invitat\ s\ adere la Allian]a Nord-Atlantic\ la . a fost o reu[it\ pentru ]ara noastr\.n care se exprim\ @convingerea clar\# c\ Rom=nia [i Bulgaria vor fi invitate. ceea ce va contribui la .nalt Rom=nia-Bulgaria-Grecia.nt=lne[te cu lordul George Robertson.n cadrul Grupului de Lupt\ belgiano-luxemburghezo-rom=n. . la Bruxelles.n format 19¡1 (din 16 aprilie).n Europa. Pe timpul vizitei. la Snagov. Se desf\[oar\ vizita pre[edintelui Rom=niei. Ion Iliescu.Rom=nia-NATO – 2002 N 327 ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Ioan Mircea Pa[cu. • Se desf\[oar\.# Rom=nia este reprezentat\ de Aurel Sorin Encu]escu.nt=lnirea la nivel .n Alian]\. Subiectele discu]iilor sunt centrate pe intensificarea cooper\rii economice. efectueaz\ o vizit\ . 18-19 aprilie. precum [i reconturarea securit\]ii europene.n noul context de securitate. la reforma armatei rom=ne [i la stadiul . BELUROKOS#. Cu acest prilej.n Rom=nia la invita]ia ministrului rom=n al Ap\r\rii Na]ionale. .mpotriva riscurilor globale. Ministrul Ap\r\rii din Regatul Belgiei.ntrevederii. declar\ c\ Grecia [i Turcia sunt hot\r=te s\ sus]in\ candidaturile Bulgariei [i Rom=niei pentru integrarea .n stabilitatea [i securitatea regiunii [i lupta . Reuniunea de la Antalya prilejuie[te reafirmarea sprijinului Greciei [i Turciei pentru aderarea Rom=niei [i Bulgariei la Alian]\. .n Kosovo.nt=lne[te cu lordul George Robertson. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Rela]ii cu Palamentul.Ap. [eful statului rom=n se . Capacitatea NATO de a contribui la men]inera p\cii [i stabilit\]ii. cei doi demnitari semneaz\ @Acordul . Andre Flahaut. De asemenea.ntre flancurile de nord [i de sud. Andre Flahaut sus]ine c\ aceasta trebuie s\ cuprind\ c=t mai multe ]\ri [i s\ fie c=t mai echilibrat\ .nt\rirea securit\]ii . la Summit-ul de la Praga.ndeplinirii obiectivelor din Planul Na]ional de Aderare. Ioan Mircea Pa[cu. Armonizare Legislativ\ [i Rela]ii Publice din M. Referitor la l\rgirea Alian]ei. La finalul . Sunt discutate subiecte referitoare la procesul de l\rgire al Alian]ei . Are loc. ocazie cu care secretarul general al NATO apreciaz\ c\ reuniunea NATO de la Bruxelles. rolul celor trei ]\ri . la care particip\ [efii de stat ai celor trei ]\ri. La finalul reuniunii este adoptat\ o declara]ie comun\ .

Declara]ia comun\. Sorin Ducaru.n ce o prive[te. la Serik. [i secretarul general al Clubului Atlantic de la Sofia. [eful Asocia]iei pentru cooperare european\ [i atlantic\ din Grecia. efectueaz\ o vizit\ . SUA.n Alian]a Nord-Atlantic\ va contribui substan]ial la securitatea [i stabilitatea Europei de Sud-Est [i a . CSAT aprob\ cererea adresat\ de pre[edintele Ion Iliescu privind participarea Rom=niei la opera]iunea @Enduring Freedom# din Afganistan.n declara]ia comun\ este reafirmat angajamentul celor patru ]\ri de a colabora . situat la Tampa.modul de 405 militari. prin transferul de autoritate a contingentului rom=n de c\tre USCENTCOM. Aceste for]e sunt desf\[urate pentru o perioad\ de circa 6 luni [i sunt cunoscute sub denumirea @Scorpionii Ro[ii#. . Parlamentul aprob\ participarea Rom=niei la opera]iunea @Enduring Freedom# (OEF) din Afganistan. Aprilie. Particip\ pre[edintele Consiliului Atlantic din Turcia. Turcia [i Grecia. pre[edintele Consiliului Euroatlantic din Bucure[ti. subliniaz\ c\ intrarea Bulgariei [i Rom=niei . iar finan]area este asigurat\ prin Hot\r=re de Guvern. . 29 aprilie. Participarea militar\ rom=neasc\ const\ dintr-un batalion de infanterie.n lupta . {eful statului prezint\ o comunicare la Centrul European de Studii de Securitate @George C.n Germania. De asemenea. din provincia Antalya. Pre[edintele Rom=niei. ca parte a turneului de promovare a candidaturii Rom=niei la NATO [i UE. For]a militar\ rom=neasc\ este dislocat\ . Florida.n zona de responsabilitate a Comandamentului Central al opera]iunii. o companie de decontaminare NBC de 70 de militari [i 10 ofi]eri de leg\tur\. Ion Iliescu. Marshall# din Garmisch Partenkirchen. demnitarul NATO precizeaz\ c\ aceasta are o importan]\ deosebit\ [i. 1 mai. Bulgaria. Referindu-se la dimensiunea sudic\ a l\rgirii Alian]ei. 30 aprilie. Haiuk Bayulken. Theodossis Gheorghiou. Aurel Sorin Encu]escu. 26-27 aprilie.n SUA. reuniunea pre[edin]ilor organismelor pentru cooperare euroatlantic\ din Rom=nia. Augustina }vetnova.328 Rom=nia-NATO – 2002 N Summit-ul de la Praga.mpotriva terorismului.n Balcani [i . Rom=nia trebuie doar s\ continue calea reformelor. Participarea la misiune se realizeaz\ sub control opera]ional american. semnat\ la sf=r[itul reuniunii. Ambasadorul Rom=niei .n promovarea p\cii [i stabilit\]ii . este audiat de subcomisia pentru Europa a Comisiei pentru Rela]ii Interna]ionale din Camera . Are loc.ntregului spa]iu euroatlantic.

Principalele aspecte aflate pe agenda discu]iilor sunt> lupta . 8-10 mai. sunt abordate. principalele coordonate ale procesului de reform\ militar\ [i preg\tire pentru integrarea euroatlantic\.l acord\ Rom=niei . parte a campaniei interna]ionale . Este reafirmat sprijinul pe care Polonia .n eforturile de integrare . generalul Mihail Popescu. demnitarul rom=n dezbate o serie de aspecte privind procesul extinderii Alian]ei Nord-Atlantice [i stadiul preg\tirii armatei rom=ne pentru aderarea la NATO. La Taranto.mpotriva terorismului).mpotriva terorismului [i dezvoltarea conceptului de ap\rare .n cadrul opera]iunii @Active Endeavour# (opera]iune maritim\ NATO desf\[urat\ . Delega]ia rom=n\ participant\ este condus\ de [eful Statului Major General.n NATO. George Cristian Maior.nt=lniri cu senatorii John McCain.Rom=nia-NATO – 2002 N 329 Reprezentan]ilor a SUA. .Ap.. 10 mai. efectueaz\ o vizit\ . Sam Brownback.nt=lnirea anual\ a comandan]ilor de marin\ NATO. la care particip\ [i Rom=nia. experien]a Poloniei . probleme referitoare la cooperarea militar\ bilateral\.n structurile Alian]ei. 9-10 mai. al\turi de ]\ri membre ale NATO [i partenere. efectueaz\ o vizit\ de o zi la Washington. 7 mai.n estul M\rii Mediterane. la invita]ia omologului s\u.n domeniul militar. :n cadrul . Subcomisia organizeaz\ astfel de audieri cu to]i ambasadorii statelor candidate. Jerzy Symajdzinski. reuniunea Comitetului Militar NATO cu Comitetul Militar al Parteneriatului Euro-Atlantic. are loc .mpotriva terorismului< l\rgirea Alian]ei [i consecin]ele asupra cooper\rii militare< viitorul Ini]iativei privind Capabilit\]ile de Ap\rare NATO< schimbarea rolului NATO [i impactul asupra structurii de comand\ precum [i .ntre altele. Mircea Geoan\. Andrej Towpik.mbun\t\]irea parteneriatului .n procesul de integrare . . Este dezb\tut rolul For]elor Navale .n Polonia.ntrevederii cu reprezentan]ii oficiali ai NATO [i cu omologii s\i din statele membre [i partenere ale Alian]ei. :n cadrul discu]iilor avute at=t cu secretarul de stat c=t [i cu ministrul Ap\r\rii din Polonia. Are loc. au loc . Chuck Hagel [i cu consilierul special al pre[edintelui SUA .N. subiectele fiind evolu]iile [i stadiul preg\tirilor acestor ]\ri pentru aderarea la NATO precum [i contribu]iile lor la realizarea obiectivelor Alian]ei. O delega]ie condus\ de secretarul de stat [i [eful Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M. la Bruxelles. la nivel de [efi de state majore.n regiunea sudic\ a Europei. Cu acest prilej. ministrul Afacerilor Externe.

secretarul de stat american. consacrate promov\rii obiectivului ader\rii la NATO în contextul apropiatei reuniuni ministeriale a NATO de la Reykjavik [i al dezbaterii în cadrul Senatului american a proiectului legislativ @Freedom Consolidation Act# vizând extinderea NATO [i asisten]a financiar\ pentru [apte state candidate. incluz=nd Rom=nia [i Bulgaria. • Se desf\[oar\. Comisiile de Politic\ Extern\ din Parlamentele rom=n [i bulgar adopt\.n Afganistan. Spania.nt=lnirii de la Ruse. nu cine va fi invitat#. Mircea Geoan\. :nainte de Summit. .[i exprim\ sprijinul pentru o extindere echilibrat\ geografic. care vor fi invitate.330 Rom=nia-NATO – 2002 N pentru Europa [i Eurasia.n timpul discu]iilor. la Reykjavik.n care s\ fie cuprins\ inclusiv Rom=nia. Portugalia [i Fran]a . în vederea preg\tirii pentru aderare. 13 mai. :n cadrul reuniunii mini[trilor de externe din ]\rile membre EAPC sunt abordate mai multe teme> viitorul Parteneriatului Euro-Atlantic< rolul EAPC . c\ elementul de interes este @cum se va desf\[ura extinderea.ndeplinirea Planurilor de Ac]iune pentru aderare. exprim=ndu-se convingerea c\ Rom=nia [i Bulgaria vor fi invitate s\ adere la NATO la Summit-ul de la Praga. pentru a participa la opera]iunea @Enduring Freedom#.n combaterea terorismului< adaptarea Alian]ei [i impactul asupra Parteneriatului.n cadrul . De asemenea. 14-15 mai. . oficialit\]ile aliate subliniaz\. reafirm\ disponibilitatea pentru extinderea robust\ a NATO @de la Marea Baltic\ la Marea Neagr\#. secretarul de stat [i [eful Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M. Legat de procesul de l\rgire. o declara]ie politic\ comun\ de sus]inere reciproc\ a candidaturii celor dou\ ]\ri. Italia.n alte regiuni. s\ fie integrate simultan ([i nu e[alonat cum se prev\zuse p=n\ atunci). inclusiv România. anun]\ c\ SUA au cerut oficial Rom=niei s\ trimit\ militari .Ap. Se mai stabile[te ca pentru perioada post -Praga s\ fie adoptat un calendar str=ns [i predictibil.N.n zon\ [i . :n cadrul unei conferin]e de pres\. Colin Powell. Dan Fried. Minstrul rom=n de externe. George Cristian Maior. iar toate statele. desf\[urarea acestora urm=nd s\ se realizeze p=n\ la data de 15 iulie 2002. .. reuniunea Consiliului Atlanticului de Nord (NAC) [i a Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic (EAPC). statele aspirante sunt invitate s\ continue procesul de reform\ [i . Mircea Geoan\. Se pun bazele continu\rii cooper\rii dintre cele dou\ ]\ri pentru asigurarea securit\]ii [i stabilit\]ii . :n cadrul reuniunii. Din partea Rom=niei particip\ o delega]ie condus\ de ministrul Afacerilor Externe. 14 mai. .

n spa]iul aerian al Alian]ei.Rom=nia-NATO – 2002 N 331 prezint\ hot\r=rea Rom=niei de a-[i asuma obliga]iile ce decurg din statutul de membru NATO. publica]ia londonez\ consider\ c\ principalul punct forte al Rom=niei . geopolitice [i militare.n sud-estul Europei. Dac\ NATO va func]iona .n spa]iul european. . Ion Iliescu. care se desf\[oar\ la Cesme (Turcia). 15-17 mai. respectiv pozi]ia [i capacitatea geostrategice. . particip\ la reuniunea trilateral\ la nivel . [i turc. de a sprijini eficient opera]iunile NATO cu trupe [i echipament militar. capabilitatea ]\rii nostre. Cei trei lideri salut\ rezultatele reuniunii de la Reikjavik [i . Ahmet Sezer.ntreprinse de Rom=nia p=n\ acum [i evaluarea modului . totodat\. Parlamentarul britanic Gerald Howarth afirm\ c\ membrii legislativului britanic sunt con[tien]i de avantajele pe care le-ar aduce invitarea Rom=niei [i Bulgariei .ntrunirii. Rom=nia are posibilitatea de a preg\ti [i pune la dispozi]ie. 15 mai • Conducerea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale se . la Bucure[ti.n viitor.n care este preg\tit\ . Dup\ . iar Rom=nia poate contribui la aceast\ alian]\ cu ambele aspecte#.ncheierea reuniunii Consiliului Nord –Atlantic de la Reykjavik. 15 mai) • :n cadrul . Scopul vizitei este documentarea .n regiunea sud-est european\. precum [i capacitatea trupelor rom=ne de a asigura stabilitate [i securitate . cu o baz\ politic\ puternic\.[i exprim\ convingerea c\ Rom=nia [i Bulgaria vor fi invitate s\ devin\ membre NATO la Summit-ul de la Praga. @Avantajul Rom=niei este c\ aduce nu numai o dimensiune politic\ Alian]ei. Comitetul NATO aprob\ integrarea Rom=niei . Se desf\[oar\. al\turi de pre[edin]ii bulgar. ci una militar\. mediu [i lung.n inten]ia sa de aderare la Alian]\ . :n ceea ce prive[te Rom=nia. Gheorghi P=rvanov.nalt Rom=nia-Bulgaria-Turcia. • Pre[edintele Rom=niei. incluz=nd Rom=nia.n .n leg\tur\ cu eforturile .l reprezint\ locul [i rolul ei . Sesiunea Plenar\ a Comitetului NATO pentru Managementul Traficului Aerian. care este deja demonstrat\. declar\ Howarth. (Rador. 16 mai. :n plus. cu Silvio Berlusconi.nt=lnirii ministrului Afacerilor Externe. cotidianul britanic @The Times” scrie pe larg despre concluziile .n sensul consolid\rii climatului de securitate [i stabilitate .nt=lne[te cu un grup de reprezentan]i ai Comitetului de Ap\rare din Camera Comunelor a Regatului Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord. pe termen scurt. premierul italian reafirm\ sprijinul ]\rii sale fa]\ de extinderea Alian]ei pe flancul sudic.n NATO. o va face ca alian]\ militar\. Mircea Geoan\.n vederea ader\rii la NATO.

artileria [i rachete sol-aer. [eful Statului Major al Ap\r\rii din Olanda.5 milioane de dolari. Sunt discutate subiecte legate de concep]ia celor dou\ ]\ri privind procesul extinderii NATO [i de amplificarea sprijinului acordat Rom=niei de c\tre Olanda pentru integrarea . este cel mai mare volum de asisten]\ alocat pentru statele candidate. . La finalul .n vederea preg\tirii pentru aderarea la NATO. sesiunea de prim\var\ a Adun\rii Parlamentare NATO. Acela[i ziar britanic comenteaz\ pozitiv cre[terea sensibil\ a Produsului Intern Brut al Rom=niei.5 milioane de dolari.mpotriv\# (9 senatori fiind absen]i . 17 mai.relev\ The Times. cu 85 de voturi @pentru# [i 6 @.ncheie . 25-28 mai. Asisten]a pentru Rom=nia.n luna octombrie.n vedere dimensiunea [i ponderea Rom=niei . Acest fapt.n momentul votului). av=nd . [i @c\ are voin]a politic\ de a-[i folosi capacit\]ile militare [i economice .n r=ndul ]\rilor aspirante.nt=lnirii este adoptat\ declara]ia privind extinderea Alian]ei Nord-Atlantice. sistemul de comand\. • O delega]ie militar\ condus\ de amiral Luuk Kroon.n Rom=nia. fapt ce permite guvernului de la Bucure[ti s\ aloce un procentaj bun. 21-23 mai • Se desf\[oar\. ap]i s\ .332 Rom=nia-NATO – 2002 N orice moment. efectueaz\ o vizit\ oficial\ .n valoare de 11. Fiecare etap\ se finalizeaz\ cu un raport cuprinz=nd recomand\ri pentru . circa 1500 de lupt\tori. Senatul SUA adopt\. Parlamentarii din statele membre NATO . Se desf\[oar\.ndeplineasc\ orice tip de misiune. condu[i de Jim Lovell. act care consacr\ sus]inerea procesului de extindere a NATO [i care prevede un pachet de asisten]\ pentru 7 state candidate. inclusiv de combatere a terorismului interna]ional. la Bruxelles.n valoare de 55.denot\ c\ Rom=nia este pe @deplin fidel\ Alian]ei#.nt=lnire particip\ exper]i din cadrul Statului Major al For]elor Aeriene ale Rom=niei [i exper]i NATO.nt=lnire de lucru pentru elaborarea @Studiului analitic referitor la ap\rarea aerian\ a Rom=niei#.n folosul NATO. control [i comunica]ii.38% din PIB.sectorului ap\r\rii [i s\ rezolve acceptabil problema reconversiei sociale. proiectul legislativ HR 3167 Freedom Consolidation Act (Actul de Consolidare a Libert\]ii). .mbun\t\]irea capabilit\]ilor de ap\rare aerian\ a Rom=niei. . la invita]ia omologului s\u. La aceast\ . generalul Mihail Popescu. la Sofia. . Aceasta este a treia etap\ a unui program care urmeaz\ s\ se . 16 mai). Studiul vizeaz\ evaluarea capacit\]ii de ap\rare aerian\ a Rom=nei [i cuprinde 4 etape> supravegherea radar.n structurile de securitate [i ap\rare europene [i euroatlantice. o .2.n folosul suprem al omenirii# (The Times. avia]ia de v=n\toare.

membru al Comitetului pentru servicii secrete al Senatului SUA. Utah). dup\ lansarea invita]iilor oficiale. fiind prezen]i . la invita]ia omologului s\u. Pre[edintele Rom=niei. 28-29 mai. 28 mai. Orrin Hatch (republican. la Roma. :n cadrul convorbirilor sunt analizate evolu]iile politico-militare de actualitate. [i remarc\ progresele realizate de aceste ]\ri în procesul de preg\tire a ader\rii la Alian]\ [i contribu]ia lor la opera]iunile NATO din Balcani.n diverse teatre de opera]ii [i sus]ine necesitatea acceler\rii procesului de ratificare . :n declara]ie se specific\ c\ acest nou forum @va servi ca principal\ structur\ [i baz\ pentru . Sam Brownback (republican. De asemenea. Obiectivul vizitei . :n cadrul discu]iilor de la Parlamentul Norvegiei. demnitarul rom=n arat\ c\ viitorii membri ai Alian]ei contribuie deja efectiv la . 13 . inclusiv Rom=nia.mpotriv\ [i 22 ab]ineri.n parlamentele statelor membre ale NATO. reuniunea la v=rf a [efilor de state [i de guverne din ]\rile membre NATO [i Federa]ia Rus\.1 iunie. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale.mpotriva terorismului.Rom=nia-NATO – 2002 N 333 exprim\ interesul pentru o extindere ampl\ [i echilibrat\ regional a Alian]ei apreciind pozitiv contribu]ia statelor candidate la combaterea terorismului. 31 mai . lupta . Ioan Mircea Pa[cu. Kristin Krohn Devold. Ion Iliescu. sunt definite cele nou\ domenii de cooperare [i consultare . Delega]ii aprob\ cu 65 voturi pentru. Cu acest prilej este adoptat\ Declara]ia de la Roma @Rela]iile NATO-Rusia> O nou\ calitate# prin care se instituie formal Consiliul NATO-Rusia.nt\rirea rela]iilor dintre Rusia [i NATO#.n Regatul Norvegiei. 30 mai . restructurarea for]elor Armate. la Summit-ul de la Praga. Delega]ia este format\ din [apte senatori. particip\ la cea dea noua sesiune informal\ anual\ a [efilor de stat din Europa Central\ care se .n NATO a [apte state din estul [i sud-estul Europei. Connecticut). rela]iile militare bilaterale. efectueaz\ o vizit\ oficial\ . membru al Comitetului pentru servicii armate al Senatului SUA.mpotriva terorismului< m\suri privind controlul armelor< ap\rarea anti-rachet\< opera]iuni de c\utare [i salvare pe mare< cooperarea mil-to-mil [i reforma ap\r\rii< urgen]e civile< noi amenin]\ri [i provoc\ri la adresa securit\]ii.ntre cele dou\ p\r]i> lupta . care recomand\ integrarea . Kansas). printre care Joseph Lieberman (democrat. Se desf\[oar\. membru al Comitetului pentru rela]ii externe al Senatului SUA. O delega]ie din Senatul SUA efectueaz\ o vizit\ în România. un amendament propus de Germania [i Italia.nt\rirea Organiza]iei.l constituie evaluarea @la fa]a locului# a progreselor înregistrate de ]ara noastr\ în procesul preg\tirii pentru integrarea în NATO.1 iunie.

Batalionul urmeaz\ s\ fie dislocat . securit\]ii [i p\cii. Pre[edintele SUA. Vaclav Havel.n Ungaria. la Summit-ul de la Praga.[i exprim\ sus]inerea pentru o extindere @puternic\# a Alian]ei. Are loc reuniunea EAPC . prima aplica]ie militar\ la nivel de stat major a batalionului genistic multina]ional @Tisa#. precum viitorul Parteneriatului Euro-Atlantic. Participan]ii adopt\ o declara]ie prin care sus]in f\r\ echivoc integrarea euroatlantic\ [i european\ a Rom=niei. generalul Mihail Popescu. reliefeaz\ contribu]ia pe care viitorii alia]i o vor aduce la transformarea [i adaptarea Alian]ei la noul mediu de securitate. al prosperit\]ii. . Se desf\[oar\. partea slovac\ [i cea ungar\ cu c=te o companie.n lupta . :n discu]iile avute cu omologul s\u rom=n.ntr-un spa]iu al valorilor comune. . 7 iunie. iar partea ucrainian\ cu 179 de militari. Partea rom=n\ contribuie cu dou\ companii. Ioan Mircea Pa[cu.n Europa Central\ [i de Est. Bush. Ucraina [i Slovacia (18 decembrie 2001). Se desf\[oar\ vizita la Bucure[ti a unei delega]ii militare poloneze conduse de generalul-locotenent Czeslav Piatas. sunt abordate aspecte legate de pozi]iile celor dou\ ]\ri privind procesul extinderii NATO [i de amplificarea sprijinului acordat Rom=niei de c\tre Polonia pentru integrarea .334 Rom=nia-NATO – 2002 N desf\[oar\ la Bled. . prin care SUA . 10 iunie. Secretarul american al Ap\r\rii. Prezent la reuniune. Asocia]ia @George C. desf\[urat\ la sediul NATO de la Bruxelles. rolul EAPC .n structurile de securitate [i ap\rare europene [i euroatlantice. George W. Este prima reuniune cu aceast\ tem\ care are loc . Marshall-Rom=nia#. Centrul European pentru Studii de Securitate @George C. 1-3 iunie. Delega]ia rom=n\ este condus\ de ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Mai. Aceast\ decizie este adoptat\ pe baza acordului semnat la Bruxelles de mini[trii Ap\r\rii din Rom=nia. promulg\ Freedom Consolidation Act. Donald Rumsfeld.n format mini[tri Ap\r\rii. Marshall# din Germania [i Patriarhia Rom=n\ organizeaz\ conferin]a interna]ional\ cu tema @Bisericile [i valorile euro-atlantice#. inclusiv inunda]ii. pre[edintele Cehiei. Reuniunea prilejuie[te dezbaterea unor probleme de interes aflate pe agenda NATO.nl\turare a efectelor unor calamit\]i naturale.n Transcarpatia [i s\ execute misiuni umanitare de prevenire [i .[i afirm\ sprijinul fa]\ de extinderea . [eful Statului Major General al For]elor Armate Poloneze. Slovenia. 3 iunie.mpotriva terorismului [i situa]ia din Balcani.

din punct de vedere militar.n NATO se bazeaz\ pe trei considerente> pozi]ia geostrategic\< contribu]ia pozitiv\ pe care o poate aduce. efectueaz\ o vizit\ .ntrevederii sunt dezb\tute aspecte legate de priorit\]ile reformei armatelor rom=n\ [i slovac\ .c. demnitarul britanic subliniaz\ faptul c\ Marea Britanie este un . Demnitarul britanic apreciaz\ eforturile pe care Rom=nia le face . Ministrul slovac al Ap\r\rii.nfocat partizan al extinderii Alian]ei. :n cadrul discu]iilor avute cu ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Referindu-se la apropiata decizie de extindere a NATO. Legat de acest aspect. deoarece crede c\ securitatea Europei spore[te [i mai mult ca urmare a acestei extinderi. la Bucure[ti. O delega]ie militar\ condus\ de generalul Manuel Jose Alvarenga De Sousa Santos. [eful Statului Major al For]elor Armate Portugheze.n cadrul ini]iativelor regionale @CENCOOP# [i @Tisa#. atât înainte cât [i dup\ Summit-ul de la Praga. Ioan Mircea Pa[cu. generalul Mihail Popescu. Jozef Stank. Mircea Geoan\.n Rom=nia la invita]ia ministrului Ap\r\rii Na]ionale. [i cu [eful Statului Major General. din noiembrie a.n lume. afirm\ c\ reactivarea Grupului reprezint\ un impuls semnificativ dat candida]ilor. sunt abordate subiecte legate de concep]ia celor dou\ ]\ri privind procesul extinderii NATO [i de amplificarea sprijinului acordat de Portugalia pentru integrarea Rom=niei .n asigurarea stabilit\]ii [i p\cii . • Se desf\[oar\ vizita unei delega]ii militare din Portugalia. efectueaz\ o vizit\ oficial\ .n Balcani [i . Geoffrey Hoon.n procesul de reform\ militar\ [i .n cadrul procesului de preg\tire a ader\rii la NATO precum [i de intensificarea cooper\rii . Alian]ei< existen]a unor cuno[tin]e [i a unei experien]e politice importante .Rom=nia-NATO – 2002 N 335 NATO [i acord\ asisten]\ unui num\r de [apte ]\ri aspirante la aderarea la Alian]\.n structurile de securitate [i ap\rare europene [i euroatlantice. 10-12 iunie. :n cadrul . 16-19 iunie. [eful Statului Major al . ministrul Afacerilor Externe.n efortul ei de integrare . Decizia Marii Britanii de a sus]ine Rom=nia .n Rom=nia. Ioan Mircea Pa[cu.n regiunea Balcanilor [i a altor zone. 17-18 iunie • Se desf\[oar\ vizita ministrului britanic al Ap\r\rii. 17 iunie. condus\ de generalul Manuel Jose Alvaregna de Sousa Santos. de natur\ s\ contribuie la accelerarea proceselor de reform\. Este reactivat Grupul senatorial american pentru monitorizarea extinderii NATO în perspectiva Summit-ului Alian]ei de la Praga.

Cei doi demnitari dezbat aspecte privind priorit\]ile reformelor militare ale celor dou\ armate .336 Rom=nia-NATO – 2002 N For]elor Armate Portugheze. Hot\r=rea privind participarea Rom=niei cu 50 de militari (personal de stat major [i ofi]eri de leg\tur\) . Cu acest prilej.n [edin]a comun\ a celor dou\ Camere ale Parlamentului.6 iulie. sunt analizate aspecte legate de procesul extinderii NATO. generalul Mihail Popescu. se apreciaz\ c\ principalul argument al României în procesul de integrare în NATO îl reprezint\ contribu]ia la realizarea obiectivelor Alian]ei.n Rom=nia.n Marea Neagr\. Rom=nia este prezent\ cu militarii din Batalionul 361 Infanterie.n Rom=nia a unei delega]ii militare conduse de amiralul Sir Michael Boyce. continuarea cooper\rii . pe toat\ perioada de desf\[urare a ac]iunilor militare. de la Topraisar. 20 iunie. de asisten]a [i sprijinul acordat Rom=niei pentru . .mpreun\ cu STRIKEFORSOUTH. :n discu]iile cu oficialii rom=ni sunt analizate aspecte legate de concep]ia celor dou\ ]\ri fa]\ de procesul l\rgirii Alian]ei [i este reafirmat sprijinul oferit Rom=niei pentru integrarea . 24-26 iunie. Ioan Mircea Pa[cu.n Rom=nia la invita]ia ministrului Ap\r\rii Na]ionale.ntreprinde o vizit\ . Se desf\[oar\ exerci]iul .ntrunit NATO/PfP – @Cooperative Partner 2002#. 40 de nave [i 20 de avioane din 13 state membre ale NATO sau partenere. Nicolas Bettendorf. . pentru antrenarea statelor NATO [i a celor membre PfP. la care particip\ 5 000 de militari. :n cadrul discu]iilor cu [eful Statului Major General.n perspectiva Summit-ului de la Praga.n structurile de securitate [i ap\rare euroatlantice. Organizarea acestui amplu exerci]iu revine AFSOUTH [i este condus de NAVSOUTH . printre care [i Rom=nia.n vederea sprijinului reciproc pentru aderarea la NATO. . 25-26 iunie. [eful delega]iei luxemburgheze la Adunarea Parlamentar\ NATO.n cadrul Comandamentului For]ei Multina]ionale de Men]inere a P\cii din Kosovo (KFOR) [i Comandamentului For]ei de Stabilizare din Bosnia-Her]egovina (SFOR). vicepre[edinte al Camerei Deputa]ilor din Marele Ducat de Luxemburg. stadiul [i perspectivele . 21 iunie . [eful Statului Major al Ap\r\rii al Regatului Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord. Este adoptat\. Are loc vizita . efectueaz\ o vizit\ .n structurile de securitate [i ap\rare europene [i euroatlantice.ndeplinirea obiectivelor prioritare privind integrarea . Nikolai Svinarov. Acest exerci]iu se desf\[oar\ anual. 24-25 iunie. Ministrul Ap\r\rii din Bulgaria.

Turcia. at=t . Joschka Fischer. Are loc. Ministrul Afacerilor Externe. unde are . se . Mircea Geoan\. la finalul c\reia. 10-11 iulie.n UE.nt=lne[te cu viceprimministrul [i ministrul de externe al Regatului Belgiei.ntr-un orizont nu prea . Oaspetele bulgar are o . . Se desf\[oar\ vizita premierului rom=n.nregistrate . la Riga. eviden]iind progresele economice [i sociale . Misiunea lor se desf\[oar\ . Delega]ia Rom=niei este condus\ de primul ministru Adrian N\stase. Aceast\ reuniune urm\re[te s\ transmit\ un nou semnal comun . 4 iulie. {eful statului polonez subliniaz\ sprijinul Poloniei pentru integrarea Rom=niei . efectueaz\ o vizit\ oficial\ .n Polonia. Jack Straw.n NATO. Primul ministru. Ministrul Ap\r\rii german. care subliniaz\ sus]inerea cauzei admiterii Rom=niei. . 8 iulie.n ultima perioad\. participare la misiuni de prindere [i eliminare a ultimelor r\m\[i]e ale rezisten]ei Al Qaida. referindu-se la participarea celor dou\ ]\ri la opera]iunile din Afganistan. Cu acest prilej. Este reafirmat sprijinul Marii Britanii pentru aderarea Rom=niei la NATO. Aceea[i pozi]ie este adoptat\ [i de ministrul de Externe federal. Primii 60 de militari din Batalionul 26 Infanterie @Neagoe Basarab# [i 6 ofi]eri sunt trimi[i . Adrian N\stase. 2 iulie.Rom=nia-NATO – 2002 N 337 ac]iunilor desf\[urate .n cadrul ini]iativei de sprijin @2¡2# (Grecia. 1 iulie. Adrian N\stase. Ministrul britanic de Externe. Ion Iliescu.n Germania. declar\ c\ Rom=nia [i Bulgaria vor continua s\ participe la ac]iunile militare din Afganistan . [i cu pre[edintele Poloniei Aleksander Kwasniewski.ntrevere cu Pre[edintele Rom=niei. Oficialul belgian reafirm\ sprijinul ]\rii sale pentru aderarea Rom=niei la UE [i NATO. . 5-6 iulie.n perimetrul Khandahar [i include escorte [i misiuni de protec]ie. reuniunea la nivel . efectueaz\ o vizit\ . Louis Michel.nalt a ]\rilor candidate la NATO (@Grupul Vilnius#) – intitulat\ @Puntea spre Praga#. Rudolf Scharping. .n Rom=nia. Bulgaria [i Rom=nia).n raport de cerin]ele interna]ionale. :ncepe participarea rom=neasc\ la opera]iunea Enduring Freedom.n favoarea unei extinderi l\rgite a Alian]ei.ntrevederi cu omologul s\u.l asigur\ pe [eful diploma]iei de la Bucure[ti c\ Germania sus]ine varianta extinderii l\rgite a NATO [i c\ sprijin\ candidatura Rom=niei la Praga. Leszek Miller. sunt abordate subiecte legate de problematica extinderii NATO [i UE.ndep\rtat.n Afganistan.n NATO c=t [i .

338

Rom=nia-NATO – 2002 N

10-12 iulie. • Ministrul Ap\r\rii din Republica Turcia, Sabahattin Çakmakoglu, efectueaz\ o vizit\ oficial\ ;n Rom=nia la invita]ia ministrului Ap\r\rii Na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu. :n cadrul convorbirilor sunt abordate subiecte legate de cooperarea ;n cadrul ini]iativei de sprijin “2¡2” (Turcia-GreciaBulgaria-Rom=nia) pentru aderarea la NATO, securitatea ;n Europa de Sud-Est [i ;n zona M\rii Negre precum [i evolu]ia rela]iilor militare bilaterale. Demnitarul turc subliniaz\, cu acest prilej, c\ toate statele din regiunea balcanic\ trebuie integrate ;n NATO ;n viitorul apropiat. • O delega]ie militar\ condus\ de contraamiralul Panos G. Mavraganis, pre[edintele Panelului II Western European Armament Group (WEAG), efectueaz\ o vizit\ oficial\ ;n Rom=nia la invita]ia secretarului de stat [i [ef al Departamentului pentru Armamente ;n MApN, Gheorghe Matache. Vizita are ca scop evaluarea capabilit\]ilor rom=ne[ti ;n domeniul cercet\rii-dezvolt\rii, prezentarea procedurilor de cooperare ;n cadrul WEAG [i participarea la programe de cooperare interna]ional\ ;n domeniul armamentelor, precum [i ini]ierea procedurilor de ;ntocmire, negociere [i semnare a unui Memorandum de :n]elegere Rom=nia –WEAG. 12-13 iulie. Se deasf\[oar\, la Bucure[ti, seminarul interna]ional cu tema @Combating Terrorism> NATO and Transatlantic Dimension# (Combaterea terorismului> NATO [i dimensiunea transatlantic\). Manifestarea este organizat\ de Institutul pentru Studii Politice de Ap\rare [i Istorie Militar\ ;mpreun\ cu Institutul pentru Studii Strategice Na]ionale al Universit\]ii Na]ionale de Ap\rare din Washington, Centrul @George C. Marshall# din Garmish (Germania) [i Asocia]ia Euroatlantic\ @Manfred Wörner#. Particip\ personalit\]i politice [i militare, exper]i, anali[ti, cercet\tori [tiin]ifici din Rom=nia, din state membre ale NATO (SUA, Marea Britanie, Germania, Cehia, Ungaria, Polonia) [i ]\ri partenere (Bulgaria, Slovacia, Letonia, Lituania, Croa]ia, Slovenia, FYROM). :n cadrul discu]iilor sunt analizate aspecte legate de pozi]ia [i rolul pe care organiza]iile de securitate interna]ionale ;l au ;n combaterea fenomenului terorist, strategiile antiteroriste ale SUA [i Rom=niei ;n noul context interna]ional, importan]a [i rolul loviturilor preventive, evaluarea ac]iunilor ]\rilor partenere ;n cadrul coli]iei antiteroriste. Prezent\rile sus]inte ;n cadrul seminarului sunt publicate ;n lucrarea intitulat\> "Combating Terrrorism> NATO and Transatlantic Dimension" 16 iulie. Ministerul Afacerilor Externe [i Ministerul Integr\rii Europene organizeaz\, cu sprijinul Funda]iei Friedrich Hebert din Germania, seminarul cu tema @Rom=nia, viitor membru NATO#. :n alocu]iunile prezentate, ministrul

Rom=nia-NATO – 2002 N

339

Afacerilor Externe, Mircea Geoan\, [i ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu, subliniaz\ c\ Rom=nia are [anse foarte bune pentru integrare ;n Alian]\, iar aceast\ invita]ie va reprezenta o garan]ie sigur\ [i pentru investitorii str\ini. 16-19 iulie. Pre[edintele Adun\rii Parlamentare NATO, Rafael Estrella, [i secretarul general al acestei organiza]ii, Simon Lunn, efectueaz\ o vizit\ oficial\ ;n Rom=nia. Scopul vizitei ;l constituie informarea asupra stadiului de preg\tire al ]\rii noastre ;n vederea ader\rii la Alian]a Nord-Atlantic\. :n cadrul convorbirilor avute cu oficialii rom=ni, pre[edintele NAA ;[i exprim\ ;ncrederea c\ Rom=nia va fi invitat\ s\ adere la NATO cu ocazia Summit-ului de la Praga. 17 iulie • Se desf\[oar\, sub conducerea pre[edintelui Ion Iliescu, [edin]a CSAT, ;n cadrul c\reia se analizeaz\ stadiul ;ndeplinirii activit\]ilor planificate pentru preg\tirea integr\rii Rom=niei ;n NATO, Parteneriatul strategic Rom=nia-SUA, rela]iile Rom=niei cu alte state ;n anul ader\rii la Summit-ul de la Praga [i se stabilesc obiectivele Planului Anual de Aderare - Ciclul IV, care se deruleaz\ ;n perioada octombrie 2002-septembrie 2003. Legat de reforma armatei, CSAT avizeaz\ studiul privind reducerea duratei serviciului militar, trecerea la serviciul militar voluntar [i modalit\]ile de instruire a tinerilor ;ncorporabili ;n condi]iile reducerii efectivelor armatei pe timp de pace [i ale cre[terii num\rului de militari profesioni[ti. • Are loc, la Praga, o nou\ rund\ de consult\ri bilaterale româno-cehe în format pol-mil. Delega]ia român\ este condus\ de Mihnea Motoc, secretar de stat in MAE. Principalele elemente de discu]ie sunt preg\tirea Summit-ului NATO de la Praga din luna noiembrie a.c. [i perspectivele extinderii Alian]ei, dar [i chestiuni conexe aspectelor politice ale procesului de integrare în Uniunea European\, parcurs de cele dou\ state candidate. 18 iulie. Guvernul aprob\ suplimentarea bugetului Ministerului Industriei [i Resurselor cu 75 de miliarde de lei din fondul de rezerv\ bugetar\ pe 2002 pentru continuarea procesului de restructurare a industriei de ap\rare. 21 iulie. Cotidianul @Washington Times# public\ un articol referitor la extinderea NATO [i la ;nsemn\tatea primirii de noi membri ;n Alian]\, pentru ;nt\rirea flancului sudic al acesteia. Analiz=nd cazurile unora dintre aspirantele la aderare, cotidianul, cit=ndu-l pe Janusz Bugajski, directorul programului pentru Europa de Est al Institutului Interna]ional pentru Studii Strategice de la

340

Rom=nia-NATO – 2002 N

Washington, subliniaz\ c\ pentru NATO este important accesul pe care Rom=nia l-ar putea acorda oric\rei ac]iuni militare pe care pre[edintele Bush ar putea s\ o desf\[oare ;mpotriva Irakului. @Rom=nia [i Bulgaria completeaz\ flancul sudic pentru orice opera]iune ;n Orientul Mijlociu, ;n special dac\ Turcia este reticent\ la o asemenea idee#, afirm\ Bugajski. Cotidianul adaug\, de asemenea, c\, dup\ 11 septembrie 2001, dimensiunile Rom=niei, precum [i localizarea sa ;i confer\ acestui stat atribute strategice, de care se poate prevala pentru aderare. (Washington Times, 21 iulie 2002) 25-27 iulie. Mircea Geoan\, ministrul Afacerilor Externe, efectueaz\ o vizit\ de lucru ;n SUA. Demnitarul rom=n are o ;ntrevedere cu subsecretarul de stat al SUA, Richard Armitage, cu care discut\ aspecte legate de extinderea NATO [i de progresele realizate de România în acest sens. Oficialul american precizeaz\, la finalul întâlnirii, c\ Statele Unite conteaz\ pe România ca motor al procesului de extindere. 30 iulie. David Harris, director executiv al American Jewish Committee (AJC), [i rabinul Andrew Baker, director pentru rela]ii interna]ionale la AJC, se pronun]\, ;ntr-o conferin]\ de pres\, organizat\ la Washington, ;n favoarea invit\rii a [apte state s\ adere la Alian]a Nord-Atlantic\ la Summit-ul de la Praga, printre acestea fiind nominalizat\ [i Rom=nia. Se apreciaz\ c\ cele [apte state au demonstrat c\ ;mp\rt\[esc acelea[i valori democratice ca [i ]\rile NATO, iar progresele ;nregistrate ;n aceste state ;n combaterea antisemitismului, a intoleran]ei [i a asum\rii istoriei sunt notabile, constituind o baz\ pentru rezolvarea problemelor r\mase. 1 august. Cristian Diaconescu, secretar de stat ;n MAE, semneaz\ ;mpreun\ cu subsecretarul de stat american pentru controlul armelor de securitate interna]ional\, John R. Bolton, acordul privind condi]iile de predare a cet\]enilor americani vinova]i de crime de r\zboi sau genocid la Curtea Penal\ Interna]ional\ (CPI), Rom=nia devenind prima ]ar\ care semneaz\ cu partea american\ acest acord. Conform tratatului ;ncheiat, cet\]enii americani nu vor putea fi deferi]i CPI f\r\ acordul autorit\]ilor americane. 5 august. Cu ocazia vizitei desf\[urate ;n Rom=nia, ministrul israelian al Transporturilor, Ephraim Sneh, afirm\ c\ ]ara sa va sus]ine, din punct de vedere al tehnicii militare, integrarea Rom=nei ;n NATO. @Israelul va sprijini eforturile Rom=niei de integrare ;n NATO, ;ntruc=t zona de sud-est a Europei are nevoie de stabilitate, iar Marea Neagr\ poate fi un coridor foarte bun pentru transportul de resurse energetice# (Curierul Na]ional, 7 august), declar\ minis-

Rom=nia-NATO – 2002 N

341

trul israelian. Este, de asemenea, apreciat\ neutralitatea constructiv\ de care d\ dovad\ Bucure[tiul ;n conflictul arabo-israelian. 5-28 august. Grupul de Cooperare Naval\ la Marea Neagr\ BLACKSEAFOR, desf\[oar\, ;n apele interna]ionale ale M\rii Negre, un amplu exerci]iu de manevre militare. For]ele participante la @Black Sea Force@ sunt Bulgaria, Federa]ia Rus\, Turcia, Ucraina [i Rom=nia. Din partea Rom=niei particip\ dragorul maritim @Nicolescu#. Ini]iativa apar]ine ]\rilor riverane M\rii Negre [i este conceput\ ca o for]\ @la chemare# pentru manevre cu forma]iuni de nave, c\utare [i salvare, comunica]ii, men]inerea vitalit\]ii navei, lupta ;mpotriva minelor [i ;mpotriva mijloacelor de diversiune sub ap\. Programul cuprinde perioade de instruc]ie pe mare [i ;n porturi, desf\[urate ziua [i noaptea, care urm\resc realizarea interoperabilit\]ii ;ntre for]ele participante. Pe parcursul desf\[ur\rii ;ntregului exerci]iu militar, sunt vizitate porturile Sevastopol - Ucraina, Istanbul - Turcia, Varna - Bulgaria, iar ;n perioada 21-24 august, gruparea naval\ Blackseafor viziteaz\ portul Constan]a. 6 august. Ministrul Afacerilor Externe, Mircea Geoan\, efectueaz\ o vizit\ ;n SUA. Cu acest prilej, [eful diploma]iei rom=ne are ;ntrevederi cu secretarul de stat american, Colin Powell, precum [i cu adjunctul acestuia, Richard Armitage. Discu]iile se axeaz\ pe Parteneriatul Strategic dintre SUA [i Rom=nia, precum [i pe eforturile de integrare ale Rom=niei ;n perspectiva Summit-ului de la Praga. Consilierul de politic\ extern\ al vicepre[edintelui SUA Dick Chenney, Eric Edelman, transmite autorit\]ilor rom=ne aprecierile vicepre[edintelui american pentru prezen]a Rom=niei ;n opera]iunile militare din Afganistan, sprijinirea cre\rii noii armate afgane, precum [i fa]\ de recentul acord ;ncheiat de SUA cu Rom=nia privind Articolul 98 al statutului Cur]ii Penale Interna]ionale. 16-19 august. La invita]ia primului ministru, Adrian N\stase, senatorii americani John McCain (republican de Arizona, membru al Comitetului pentru Servicii Armate al Senatului SUA) [i Fred Thompson (republican de Tennessee) efectueaz\ o vizit\ în România. Dialogul cu oficialit\]ile române se concentreaz\ pe progresele înregistrate de România în procesul de preg\tire pentru integrarea în NATO [i priorit\]ile de ac]iune viitoare în aceast\ direc]ie. De asemenea, sunt evaluate evolu]iile campaniei interna]ionale împotriva terorismului [i contribu]ia Rom=niei la aceast\ campanie, coordonat\ de SUA. Cu acest prilej, senatorul american John McCain declar\ c\ Rom=nia este un candidat puternic pentru integrarea ;n NATO> @Rom=nia va fi un membru semnificativ [i cu influen]\ ;n Alian]a Nord-Atlantic\, de la care vom putea primi sprijin ;n

342
Afganistan#. (Rom=nia Liber\, 19 august)

Rom=nia-NATO – 2002 N

30 august. :n cadrul Comisiei Na]ionale pentru Integrarea României în NATO, prezidat\ de secretarul de stat în MAE, Mihnea Motoc, este luat\ în discu]ie o prim\ form\ a proiectului Planului Na]ional Anual de Aderare la NATO (ciclul IV). 2-3 septembrie. Departamentul pentru Armamente din cadrul MApN organizeaz\, la Bucure[ti, cea de-a IV-a sesiune a Comitetului Tehnic Mixt rom=no-turc privind cooperea ;n domeniul tehnic, logistic [i al industriei de ap\rare. 3-4 septembrie. Secretarul de stat [i [eful Departamentului de Armamente din MApN, Gheorghe Matache, efectueaz\ o vizit\ ;n Polonia la invita]ia omologului s\u polonez, Janusz Zemke. Convorbirile dintre cei doi demnitari vizeaz\ aspecte referitoare la cooperarea bilateral\ tehnico-militar\, domeniul achizi]iilor de tehnic\ militar\ [i industria de ap\rare. 4 septembrie • :ntr-un articol publicat ;n cotidianul @Los Angeles Times#, Joseph R. Biden Jr., pre[edintele Comitetului de Rela]ii Externe al Senatului SUA, subliniaz\ c\ Alian]a Nord-Atlantic\ ar trebui s\ accepte Bulgaria, Rom=nia [i cinci alte state la Summit-ul de la sf=r[itul lunii noiembrie. @Aderarea la NATO, sus]ine oficialul american, ar crea un cadru clasic de tip «win -win», ;n care ambele p\r]i ar avea de c=[tigat> Bulgaria [i Rom=nia ar cre[te puterea Alian]ei ;n contextul noului mediu interna]ional de securitate ;n urma atacurilor de la 11 septembrie, iar includerea lor ;n cadrul celei mai importante institu]ii euroatlantice ar consolida for]ele progresiste din fiecare ]ar\#. (Los Angeles Times, 3 septembrie 2002) • Pre[edintele Rom=niei, Ion Iliescu, particip\ la Summit-ul mondial privind dezvoltarea durabil\ desf\[urat la Johannesberg. {eful statului are o ;ntrevedere cu secretarul de stat al SUA, Colin Powell, prilej cu care relev\ importan]a pentru Rom=nia a Parteneriatului Strategic cu SUA, subliniind c\ @SUA, pre[edintele Bush merg pe aceast\ formul\ a unei l\rgiri semnificative [i Rom=nia este luat\ ;n calcul dat fiind pozi]ia Bucure[tiului [i rolul s\u ;n aceast\ zon\ fragil\ a Europei#. (www.presidency.ro/index.php?) 5-8 septembrie. Pre[edintele Comitetului SUA pentru NATO, Bruce Jackson, [i un membru important al acestui comitet, Randy Scheunemann, efectueaz\ o vizit\ ;n Rom=nia, prilej cu care au loc ;nt=lniri, la nivel ;nalt, cu oficialii rom=ni. Problema l\rgirii Alian]ei [i stadiul preg\tirii Rom=niei ;n

Rom=nia-NATO – 2002 N
vederea ader\rii constituie principalele subiecte pe agenda discu]iilor.

343

10-12 septembrie. Se desf\[oar\ vizita secretarului de stat ;n Ministerul Ap\r\rii din Regatul Danemarcei, Anders Troldberg. :n cadrul discu]iilor cu George Cristian Maior, secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M.Ap.N., sunt dezb\tute subiecte referitoare la viitorul Alian]ei Nord-Atlantice ;n contextul apropiatului Summit de la Praga, reforma militar\ [i preg\tirea Rom=niei ;n perspectiva ob]inerii statutului de membru, priorit\]ile de parteneriat rom=no-danez ;n domeniul militar [i al politicii de ap\rare, participarea activ\ a Rom=niei [i Danemarcei la lupta ;mpotriva terorismului interna]ional. :n cadrul discu]iilor cu reprezentan]ii MAE, Anders Troldborg eviden]iaz\ faptul c\ Danemarca sprijin\ extinderea robust\ [i echilibrat\ geografic a Alian]ei Nord-Atlantice [i este hot\r=t\ s\ acorde în continuare sprijin preg\tirilor României de aderare la NATO. 19 septembrie. Se desf\[oar\, la sediul MAE, reuniunea Comisiei Na]ionale pentru Integrarea României în NATO, la nivel de secretari de stat. Reuniunea are drept scop andorsarea proiectului Planului Na]ional Anual de preg\tire a ader\rii României la NATO, ciclul IV (PNA IV). Ca document oficial pe care România îl va prezenta Alian]ei, PNA IV are un rol important atât în evaluarea gradului de preg\tire a ]\rii noastre pentru integrarea în NATO, cât [i în trasarea parcursului României dup\ Summit-ul NATO de la Praga. 22 septembrie - 5 octombrie. Este organizat exerci]iul aerian multina]ional @Cooperative Key 2002#, la Saint-Dizier, ;n Fran]a. Deta[amentul rom=nesc care particip\ la acest exerci]iu este format din 3 aeronave MIG-21 LANCER, o aeronav\ de transport C-130 Hercules, 2 elicoptere IAR-330 PUMA-SOCAT, 12 para[uti[ti, 2 medici. 25 septembrie. Are loc ;nt=lnirea dintre ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu, [i Douglas J. Feith, subsecretar al Ap\r\rii pentru Politic\ din Departamentul Ap\r\rii al SUA. Discu]iile se axeaz\ pe cooperarea dintre SUA [i Rom=nia ;n contextul deciziei adoptate de NATO de a l\rgi Organiza]ia NordAtlantic\. De asemenea, sunt abordate probleme referitoare la modul ;n care decurge reforma din Armata Rom=niei [i modul ;n care aceasta va putea s\ devin\ compatibil\ cu armatele ]\rilor membre ale Organiza]iei. 29 septembrie - 6 octombrie. Se desf\[oar\, ;n Campusul Militar @Charalitza#, l=ng\ Sofia, exerci]iul de stat major, pe hart\ ;n punctul de

344

Rom=nia-NATO – 2002 N

comand\, bulgaro-rom=n @Blue Danube 2002#, la care particip\ aproximativ 150 de militari bulgari [i rom=ni. Majoritatea militarilor rom=ni participan]i la exerci]iu fac parte din cadrul Comandamentului 2 Opera]ional Buz\u. Scopul exerci]iului este crearea Comandamentului For]ei Multina]ionale :ntrunite rom=no-bulgare, la nivel de brigad\, ;n baza scenariului unei opera]ii de r\spuns la o situa]ie de criz\. Organizarea [i desf\[urarea exerci]iului bilateral @Blue Danube 2002# ofer\ prilejul test\rii gradului de preg\tire [i nivelului de interoperabilitate ale celor dou\ armate ;n perspectiva ;ntegr\rii Rom=niei [i Bulgariei ;n NATO. 30 septembrie. Cotidianul @New York Times# face o analiz\ a Alian]ei Nord-Atlantice [i a implica]iilor procesului de l\rire asupra viitorului acesteia. :n acest sens, ziarul apreciaz\ c\ dac\ NATO va primi, la Summit-ul de la Praga, [apte noi membri, Alian]a se va transforma ;ntr-un @mic ONU#, ad\ug=nd c\ for]a Alian]ei se va reduce. Mesajul articolului este acela c\ NATO a murit< cel pu]in Alian]a format\ ;n 1949 ;mpotriva Uniunii Sovietice. Acest prim NATO, func]ion=nd pe principiul celor trei mu[chetari – @to]i pentru unul, unul pentru to]i# – va fi ;nlocuit de un altfel de alian]\, care nu va mai consta ;ntr-o garan]ie unilateral\ de securitate din partea SUA pentru ]\rile europene, ci va deveni o alia]\ de state-na]iuni, din r=ndul c\rora SUA ;[i va alege partenerii de coali]ie. (New York Times, 30 septembrie 2002) 1 octombrie. Se desf\[oar\ vizita unei delega]ii parlamentare norvegiene la Bucure[ti. :n cadrul ;nt=lnirilor avute cu delega]ia parlamentar\ rom=n\ format\ din membri ai Comisiilor de Politic\ Extern\ [i Ap\rare din Senat, parlamentarii norvegieni se pronun]\ pentru o @extindere robust\# a Alian]ei Nord-Atlantice la Summit-ul de la Praga, @de la Marea Baltic\ la Marea Neagr\#. Sunt subliniate sprijinul pe care Norvegia ;l acord\ candidaturii Rom=niei la NATO [i dorin]a de a extinde rela]iile de colaborare ;ntre parlamentele celor dou\ ]\ri. 1-3 octombrie. Are loc vizita oficial\ a secretarului de stat al Ap\r\rii [i al Veteranilor din Ministerul Ap\r\rii din Republica Portughez\, Henrique Jose Praia da Rocha de Freitas. :n cursul ;ntrevederii cu delega]ia portughez\, primul ministru, Adrian N\stase, subliniaz\ decizia Rom=niei de a continua procesul de reform\, inclusiv ;n domeniul militar, indiferent de rezultatele Summit-ului de la Praga [i, de asemenea, disponibilitatea ]\rii noastre de a participa, ;n continuare, la opera]iuni de men]inere a p\cii ;n Balcani, la ISAF [i Enduring Freedom din Afganistan.

Rom=nia-NATO – 2002 N

345

2 octombrie • Pre[edintele Republicii Ungare, Ferenc Madl, efectueaz\ o vizit\ ;n Rom=nia. :n discu]iile avute cu pre[edintele Rom=niei, Ion Iliescu, [i cu premierul Adrian N\stase, pre[edintele ungar subliniaz\ c\ Ungaria este interesat\ de aderarea c=t mai rapid\ a Rom=niei ;n NATO, fapt ce va contribui decisiv la ;nt\rirea stabilit\]ii [i securit\]ii regionale. De asemenea, ;naltul demnitar declar\ c\ Ungaria sus]ine demersurile Rom=niei de integrare ;n NATO [i UE [i c\ sprijin\ autorit\]ile rom=ne ;n vederea ;ndeplinirii acestor obiective. • Guvernul aprob\ Planul Na]ional de Anual (PNA) de preg\tire a ader\rii Rom=niei la NATO, ciclul IV, care cuprinde principalele obiective pe care ]ara noastr\ [i le asum\ ;n perioada 2002-2003 ;n sfera politicii externe, reformelor interne, inclusiv ;n domeniul militar, aloc\rii resurselor bugetare pentru ap\rare, protec]iei informa]iilor clasificate, adapt\rii legisla]iei necesare integr\rii Rom=niei ;n Alian]a Nord-Atlantic\. :n cazul ;n care Rom=nia va primi invita]ia de aderare la Alian]\, la Praga, documentul urmeaz\ s\ fie revizuit cu sprijinul Secretariatului Interna]ional NATO, pentru a corespunde statutului Rom=niei dup\ momentul Praga. PNA IV este realizat sub coordonarea MAE, ;n cadrul Comisiei Na]ionale pentru integrarea Rom=niei ;n NATO. :n document se precizeaz\ faptul c\ unul dintre principalele domenii asupra c\ruia se concentreaz\ PNA ;l reprezint\ combaterea terorismului [i a crimei organizate, care sprijin\ re]elele teroriste. Prin compara]ie cu documentul anterior, PNA IV acord\ o importan]\ sporit\ ac]iunilor [i obiectivelor Rom=niei legate de zonele situate la estul frontierei sale, cum ar fi Ucraina, Republica Moldova, regiunea M\rii Negre, Caucazul de Sud [i Asia Central\. Op]iunile strategice ale Guvernului pe termen scurt [i mediu se concentreaz\ pe accelerarea privatiz\rii [i atragerea c=t mai multor investi]ii str\ine, pentru perioada 2002-2005 fiind prognozat\ o rat\ medie anual\ de cre[tere de peste 5%. :n privin]a aspectelor militare, se are ;n vedere o descre[tere treptat\ a dimensiunilor for]ei p=n\ la 75.000 personal militar [i 15.000 personal civil ;n 2007. Pentru a spijini realizarea obiectivelor comune asumate, pentru 2002 este stabilit un buget al ap\r\rii de 2,38% din PIB care se va men]ine la acest nivel ;n perioada 2003-2005. Capitolul referitor la securitatea informa]iilor acoper\ aspecte legate de dezvoltarea cadrului legislativ [i institu]ional adecvat, precum [i implementarea m\surilor de protec]ie a informa]iilor adaptate modelelor [i criteriilor de exigen]\ euroatlantice. :n privin]a aspectelor legislative, PNA IV men]ioneaz\ c\ nu sunt necesare amendamente la Constitu]ie pentru a putea adera la Alian]\. (vezi Anexa nr.24) 2-6 octombrie. O delega]ie militar\ condus\ de generalul-locotenent Klaus Olshausen, reprezentantul permanent al Germaniei la NATO, efectueaz\

346

Rom=nia-NATO – 2002 N

o vizit\ oficial\ ;n Rom=nia, la invita]ia directorului Statului Major General al Armatei Rom=niei, generalul-locotenent Tiberiu Costache. Sunt analizate stadiul colabor\rii militare dintre armatele celor dou\ ]\ri [i sunt identificate noi modalit\]i de dialog. Discu]iile abordeaz\ [i probleme privind contribu]ia statului rom=n [i a armatei sale la campania interna]ional\ ;mpotriva terorismului. :n cadrul discu]iilor avute cu George Cristian Maior, secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M.Ap.N., [i cu [eful Statului Major General, generalul Mihail Popescu, sunt dezb\tute subiecte legate de viziunea celor dou\ ]\ri privind procesul de extindere NATO, asisten]a [i sprijinul acordat Rom=niei de c\tre Germania pentru ;ndeplinirea obiectivelor prioritare privind integrarea ;n structurile de securitate [i ap\rare europene [i euroatlantice. 3 octombrie • PNA IV, ciclul IV, 2002-2003, este transmis Secretariatului Interna]ional al Alian]ei • Primul ministru, Adrian N\stase, efectueaz\ o vizit\ ;n Slovenia la invita]ia omologului s\u, Janez Drnovsek. Se discut\ despre procesul de integrare a celor dou\ ]\ri ;n structurile euroatlantice. Referindu-se la [ansele celor dou\ state de a fi invitate s\ adere, premierul sloven declar\> @Rom=nia [i Slovenia au mari [anse de a fi invitate, ;n toamna acestui an, s\ adere la Alian]a Nord-Atlantic\, fiind pu]in probabil ca decizia care va fi adoptat\ la Summit-ul NATO de la Praga, privind acceptarea unor noi candida]i, s\ fie una defavorabil\ acestor dou\ ]\ri.# (Mediafax, 4 octombrie) 4 octombrie • O delega]ie condus\ de primul ministru, Adrian N\stase, efectueaz\ o vizit\ oficial\ ;n Fran]a, unde are ;ntrevederi cu omologul s\u francez, Jean Pierre Raffarin. Premierul francez reafirm\ sprijinul ]\rii sale pentru integrarea Rom=niei ;n NATO. Cu acest prilej, primul ministru, Adrian N\stase, acord\ un interviu postului Radio France International. Referindu-se la semnifica]ia ader\rii Rom=niei la NATO, premierul rom=n precizeaz\ c\ prin aderare se d\ un semnal pozitiv, mai ales pentru investitorii str\ini. @Este vorba despre o problem\ de securitate, dar este, mai ales, important pentru investitorii str\ini, subliniaz\ premierul. Rom=nia nu va mai fi perceput\ ca o «no man’s land», o zon\ tampon ce nu apar]ine nim\nui. Din punct de vedere psihologic, economic, strategic, este o decizie foarte important\ pentru rom=ni#. (Cotidianul, 7 octombrie 2002) • Ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu, particip\ la Ziua Distin[ilor Vizitatori, din cadrul exerci]iului @Blue Danube 2002#, care se desf\-

Rom=nia-NATO – 2002 N

347

[oar\ l=ng\ Sofia. :n cadrul discu]iilor avute cu ministrul bulgar al Ap\r\rii, Nikolai Svinarov, [i cu [eful Statului Major din Bulgaria, generalul Nikolai Kolev, este apreciat caracterul ascedent al rela]iilor militare bilaterale. 7 octombrie • Camera Reprezentan]ilor [i Congresul SUA voteaz\, cu o larg\ majoritate, Rezolu]ia 468 privind securitatea transatlantic\ [i extinderea NATO, care nominalizeaz\ Rom=nia printre ]\rile recomandate a fi admise ;n Alian]\ la Summit-ul din noiembrie de la Praga. Este pentru prima dat\ c=nd Congresul SUA recomand\ explicit extinderea NATO cu [apte ]\ri, pe care le [i nominalizeaz\. Executivul de la Bucure[ti apreciaz\ acest document ca un semnal politic cu o semnifica]ie deosebit\, un demers legislativ care ;ncurajeaz\ statele nominalizate pe calea continu\rii reformelor interne, ;nainte [i dup\ Summit-ul de la Praga. • Ministrul Afacerilor Externe, Mircea Geoan\, [i ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu, prezint\ ambasadorilor [i ata[a]ilor militari ai statelor NATO ;n Rom=nia Planul Na]ional Anual de preg\tire a ader\rii la NATO (PNA IV). {eful diploma]iei rom=ne subliniaz\ c\ documentul reprezint\ trecerea de la faza ;n care Rom=nia se prezenta ca un candidat, la cea ;n care este un posibil invitat la NATO. La r=ndul s\u, ministrul Ap\r\rii apreciaz\ c\, din punct de vedere tehnic, PNA IV aduce elemente noi privind angajamentele concrete ale Rom=niei ;n ceea ce prive[te capacit\]ile pe care le poate pune la dispozi]ia NATO pe teritoriul s\u na]ional, capacit\]ile de lupt\ ;mpotriva armelor de distrugere ;n mas\ [i de sus]inere a for]elor militare ;n teatrul de opera]iuni. 7-8 octombrie. Are loc vizita oficial\ ;n Rom=nia a unei delega]ii americane conduse de ambasadorul SUA la NATO, Nicholas Burns. Ambasadorul american are sarcina de a realiza o evaluare final\ a stadiului de preg\tirea a Rom=niei ;n perspectiva ader\rii la Alian]\. Demnitarul american are ;nt=lniri cu pre[edintele Ion Iliescu, premierul Adrian N\stase, ministrul Afacerilor Externe, Mircea Geoan\, [i cu ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu. Cu acest prilej, Nicholas Burns declar\ c\ Rom=nia r\m=ne un candidat foarte puternic pentru aderarea la NATO, ca urmare a progreselor ;nregistrate ;n derularea procesului de integrare ;n Alian]a Nord-Atlantic\. Oficialul american arat\ c\ Departamentul american al Ap\r\rii [i-a propus s\ realizeze o ultim\ evaluare a statelor candidate la NATO ;naintea Summit-ului de la Praga, preciz=nd c\ nici pre[edintele Bush, [i nici reprezentan]ii celor 19 state membre, nu au stabilit ;nc\ ]\rile pe care le vor sus]ine ;n vederea ader\rii

n FYROM de la 27 octombrie p=n\ la 15 decembrie.nsemna . 9 octombrie. Cu aceea[i ocazie. Rom=nia. prin integrarea celor dou\ ]\ri. acest gol va fi umplut. .n acest domeniu. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale.38% din PIB fa]\ de 2. Pentru . primul ministru. principalele ac]iuni vizeaz\ realizarea obiectivelor de parteneriat planificate. (Rompres. Ioan Mircea Pa[cu. comandantul For]elor Armate Turce.n ceea ce prive[te reforma militar\ [i reformele .n continuare foarte mult\ munc\ pentru a continua acest proces de apropiere . La finalul . O delega]ie militar\ condus\ de generalul Hîlmi Özkök.n Rom=nia. urm=nd ca aceast\ decizie s\ fie luat\ la Summit-ul de la Praga.n procesul de preg\tire . Consiliul Nord-Atlantic hot\r\[te extinderea misiunii Opera]iunii Amber Fox . al\turi de alte [apte state din Europa de Est [i SUA. 9-11 octombrie. subliniaz\ sprijinul constant pe care Turcia . precum [i atingerea nivelului de instruire convenit cu NATO. 8 octombrie 2002) 8 octombrie. O delega]ie a Comitetului SUA pentru NATO. :n domeniul ap\r\rii na]ionale.43% c=t a fost pe anul 2002.ns\ . bugetul ministerului Ap\r\rii Na]ionale este stabilit la 2. aeriene [i navale stabilite. Adrian N\stase.ntrevederii.n perspectiva ader\rii la structurile euroatlantice de securitate> @Cel mult din punct de vedere militar.348 Rom=nia-NATO – 2002 N la Alian]a Nord-Atlantic\. condus\ de Paige Reffe. Turcia ne sprijin\ necondi]ionat#. Guvernul discut\ [i aprob\ proiectul de buget [i proiectul legii bugetare pe anul 2003.n condi]iile unei cre[teri a PIB-ului. efectueaz\ o vizit\ .n general#. . 11 octombrie) 11 octombrie.ncurajare extrem de important\ [i [tim foarte bine c\ o eventual\ invita]ie pentru Rom=nia de a deveni membr\ a Alian]ei va . premierul Adrian N\stase declar\> @Am primit o . .” (Rompres. efectueaz\ o vizit\ oficial\ în România. particip\ la primul exerci]iu de simulare @SEESIM 2002#.ndeplinirea obiectivelor stabilite . Hîlmi Özkök declar\ c\ “Integrarea României [i a Bulgariei în NATO va duce la întregirea unui loc în care se afla un gol imens în cadrul acestui flanc al NATO [i consider\m c\.ndeplinirea angajamentelor asumate de Rom=nia la NATO privind opera]ionalizarea comandamentelor marilor unit\]i [i unit\]i din compunerea for]elor terestre. 15-18 octombrie. reafirm\ solidaritatea [i sprijinul Rom=niei pentru campania antiterorist\ din Afganistan. Cu acest prilej.l acord\ Rom=niei .

n condi]iile provocate de un dezastru natural< exersarea procedurilor na]ionale .mbun\t\]irea coordon\rii regionale pentru rezolvarea unei crize umanitare. precum [i evolu]iile . Exerci]iul. Slovenia. Juhasz Ferenc.n domeniul militar [i al politicii de ap\rare. desf\[urate la Arad. Ministrul Ap\r\rii Patriei din Republica Ungar\.n ]\rile din zon\. sunt analizate priorit\]ile [i perspectivele dezvolt\rii parteneriatului special rom=no-ungar . ministrul ap\r\rii ungar declar\ “Vom face tot ce ne st\ . logistic [i uman al SUA.ntre Guvernul Rom=niei [i Guvernul Republicii Ungare privind protec]ia reciproc\ a schimbului de informa]ii militare secret de stat#. Ioan Mircea Pa[cu.n domeniul Politicii Europene de Securitate [i Ap\rare. 17 octombrie) 18 octombrie. pentru ca Ungaria s\ fie printre primele ]\ri care vor ratifica intrarea Rom=niei . concretizat\ . organizat de Comandamentul Protec]iei Civile [i MApN. urm\re[te antrenarea structurilor na]ionale [i regionale responsabile de managementul urgen]elor civile .n Albania. este aprobat\ oferta Brig\zii Multina]ioanle SEEBRIG pentru NATO.mbun\t\]irea capacit\]ii de r\spuns .n contextul Summitului de la Praga. 17 octombrie. Sunt semnate @Acordul dintre Ministerul Ap\r\rii Na]ionale din Rom=nia [i Ministerul Ap\r\rii Patriei din Ungaria privind cooperarea .nt\rirea cooper\rii .ntre ]\rile din regiune prin . Turcia [i Rom=nia. Este primul exerci]iu de acest gen. (Rompres.n cazul cererii-ofertei de asisten]\ interna]ional\ . De asemenea.n Rom=nia.n Alian]a Nord-Atlantic\. cu sprijinul financiar.n procesul de reform\ militar\ [i de preg\tire a integr\rii . experien]a Republicii Ungare din perioada de preaderare [i sunt prezentate eforturile Rom=niei .n putin]\. Principalele obiective ale acestui exerci]iu sunt> promovarea stabilit\]ii regionale prin .n Alian]a Nord-Atlantic\”. efectueaz\ o vizit\ de lucru . la Bucure[ti.ntre organismele civile [i militare< cre[terea interoperabilit\]ii . Cu acest prilej. sunt discutate subiecte referitoare la extinderea [i transformarea NATO . reuniunea mini[trilor adjunc]i ai ap\r\rii din ]\rile membre ale Organiza]iei Procesul Reuniunilor Mini[trilor Ap\r\rii din Europa de Sud-Est. La conferin]a de pres\ care a urmat .ntr-o for]\ militar\ ce cuprinde 3 000 militari. :n cadrul discu]iilor cu ministrul Ap\r\rii Na]ionale.Rom=nia-NATO – 2002 N 349 Acest exerci]iu se realizeaz\ pe calculator. Grecia. structurat\ pe .n caz de dezastre precum [i . Macedonia. propus de Statele Unite [i sus]inut de NATO.ntre for]ele aeriene# [i @Acordul de modificare a articolului 1 din Acordul . Bulgaria.nt=lnirii. cu un scenariu bazat pe managementul urgen]elor civile generate de producerea simultan\ a unor cutremure devastatoare . Se desf\[oar\.

Aurel Sorin Encu]escu. se . unit\]i de sprijin. este aprobat cel de-al patrulea Protocol Adi]ional al Acordului For]ei Multina]ionale de Pace din sud-estul Europei. George Cristian Maior.350 Rom=nia-NATO – 2002 N 5 batalioane de infanterie. condus\ de Jan Vidim. 23 octombrie. o astfel de ofert\ este preponderent pentru zona Balcanilor# afirm\ oficialul rom=n (Rompres. Cristian Diaconescu. pre[edintele Comisiei pentru Ap\rare [i Securitate din Camera Deputa]ilor a Republicii Cehe. Armonizare Legislativ\ [i Rela]ii Publice. prim-vicepre[edinte al Dumei de Stat. are o serie de consult\ri politice cu omologul s\u turc din MAE. document ce urmeaz\ a fi semnat de mini[trii de externe SEDM la Roma. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M.n mas\.n sine a armelor de distrugere . Participan]ii subliniaz\ pericolul la adresa securit\]ii interna]ioanale pe care . condus\ de Sliska Liubov Constantinova.ntrevederii sunt examinate subiecte referitoare la preg\tirea ]\rii noastre pentru a deveni membru NATO [i experien]a Republicii Cehe din perioada de preaderare.Ap.nt=lne[te. @Nu exist\. În cadrul consult\rilor sunt examinate stadiul actual al rela]iilor de parteneriat dintre România [i Turcia [i modalit\]ile de consolidare a acestuia având în vedere importan]a geostrategic\ a celor dou\ ]\ri.n luna decembrie. 8 octombrie).. este exprimat interesul pentru aprofundarea dialogului bilateral româno-rus [i este reliefat\ disponibilitatea pentru intensificarea cooper\rii în cadrul structurilor [i organiza]iilor interna]ionale la care Federa]ia Rus\ [i România sunt parte.cel mai probabil. 22 octombrie. pre[edinte al delega]iei Rusiei la AP NATO. . precum [i o serie de prevederi adoptate de legislativul rom=n . secretar de stat în MAE. practic. a cooper\rii pe aceast\ problematic\ dup\ Summit-ul de la Praga. la o privire realist\ a situa]iei.l reprezint\ de]inerea de c\tre statele care sprijin\ terorismul [i grup\rile teroriste . Secretarul de stat [i [eful Departamentului pentru Rela]ii cu Parlamentul. secretar de stat în MAE. Este eviden]iat sprijinul activ [i consistent al Turciei pentru candidatura României la NATO [i dorin]a comun\ de continuare la un nivel superior. la sediul MApN. 21 octombrie. În cadrul discu]iilor. cu o delega]ie parlamentar\ ceh\..n zona de sud-est a Europei. o limitare geografic\. la care se adaug\ [i comandamentul Brig\zii. în special . :n cadrul . Mihnea Motoc.n domeniul reformei organismului militar. :n cadrul reuniunii. arat\ c\ aceste misiuni se vor desf\[ura .N. dar. prime[te delega]ia Dumei de Stat la Adunarea Parlamentar\ a NATO (AP NATO).

respectiv Protocolul .n vedera integr\rii . Sliska Liubov Constantinova arat\ c\ Federa]ia Rus\ respect\ op]iunile statelor europene. Rom=nia este reprezentat\ de o delega]ie militar\ condus\ de [eful Statului Major General. generalul Mihail Popescu. Rom=nia [i Turcia. . precum [i modul de . Adrian N\stase.ntre speciali[tii rom=ni cu preocup\ri .n ultima [edin]\ .n Bulgaria. 28-29 octombrie. precum [i documentele de referin]\ care planific\ ac]iunile viitoare circumscrise acestui obiectiv major> Planul Na]ional de preg\tire a ader\rii Rom=niei la NATO pentru perioada 2002-2003 (PNA IV)< studiul referitor la obiectivele de interoperabilitate asumate.[i propune s\ faciliteze schimbul de opinii [i puncte de vedere . Se analizeaz\ stadiul realiz\rii ac]iunilor prioritare pentru preg\tirea ader\rii Rom=niei la NATO. de a deveni membre ale Alian]ei.ntre Ministerul Energiei [i Resurselor Energetice din Republica Bulgaria [i Ministerul Industriilor [i Resurselor din Rom=nia. Se desf\[oar\ vizita oficial\ a primului ministru. :n cadrul discu]iilor avute cu omologul s\u bulgar. .nt=lnirea cvadripartit\ dintre [efii Statelor Majore din Bulgaria.naintea Summit-ului Alian]ei Nord-Atlantice de la Praga. planul de ac]iune post-Praga. Are loc. 1 noiembrie • Membrii CSAT se reunesc . aspecte ale rela]iilor politice bilaterale [i probleme referitoare la eforturile celor dou\ ]\ri . practici [i tendin]e#. programul de Parteneriat Rom=nia –NATO pentru .nregistrate . Simeon Saxa Coburg-Gotha. se semneaz\ dou\ documente. Grecia.ntre Ministerul Ap\r\rii din Republica Bulgaria [i Ministerul Ap\r\rii Na]ionale din Rom=nia privind cooperarea dintre for]ele navale [i Acordul de colaborare .n domeniul reformei militare. 29 octombrie. se apob\ m\surile ce se impun a fi luate p=n\ la Summit-ul de la Praga.ntre altele. Departamentul pentru Armamente din ministerul Ap\r\rii Na]ionale organizeaz\ seminarul NATO/PfP cu tema> @Sistemul integrat de management al achizi]iilor pentru ap\rare> experien]\.n cadrul Planului Na]ional de Aderare. sunt abordate.Rom=nia-NATO – 2002 N 351 Organiza]ia de Cooperare Economic\ la Marea Neagr\ (OCEMN) [i AP NATO. 23-24 octombrie.ndeplinire al obiectivelor asumate de c\tre for]ele armate bulgare [i rom=ne . Cu acest prilej.n NATO.n managementul achizi]iilor pentru ap\rare [i cei din statele membre NATO [i partenere. {efii statelor majore din Grecia [i Turcia . În acest context. . la Sofia. inclusiv a României.n domeniul energetic .[i exprim\ sprijinul total pentru aderarea Bulgariei [i Rom=niei la NATO [i apreciaz\ progresele . Activitatea .

Cei doi oficiali discut\ stadiul colabor\rii dintre cele dou\ armate. . Pe baza documentelor prezentate. Au loc discu]ii referitoare la rezultatele procesului de restructurare a armatei. . @Rom=nia este con[tient\ c\ NATO nu este o solu]ie pentru problemele sale economice [i politice. la situa]ia politico-militar\ din Europa de Est [i contribu]ia armatei rom=ne la procesul de pace [i stabilitate din aceast\ zon\. fapt dovedit [i de cele trei procese electorale necontestate [i care au reprezentat un adev\rat succes.n zona de responsabilitate. 4 noiembrie 2002) 4-7 noiembrie. condus\ de generalul Jiri Sedivy. Libertatate presei din Rom=nia este de natur\ s\ serveasc\ ca garan]ie pentru continuarea dezvolt\rii democra]iei.ncep=nd cu data de 25 noiembrie 2002. Dintre ace[tia. Ministerul Ap\r\rii Na]ionale . dinamica de personal.ns\ democra]ia este din ce .n care acesta sus]ine c\ Rom=nia este preg\tit\ s\ fac\ parte din Alian]a NordAtlantic\.n cadrul Secretariatului Marinei americane. Marshall# – Germania [i .mpreun\ cu Centrul European pentru Studii de Securitate @George C.nt\rire a rela]iilor bilaterale. [ase urm=nd a fi prezen]i . . • Se desf\[oar\ vizita unei delega]ii a Statului Major General din Cehia.29 privind participarea Rom=niei la Misiunea de Poli]ie a Uniunii Europene (EUPM) . programele majore de achizi]ii ale MApN. 3 noiembrie.# (Washington Post. Este prezentat membrilor Comisiei Planul de Ac]iune [i strategia pentru perioada care va urma Summit-ului de la Praga.n cadrul for]ei de a[teptare. generalul Mihail Popescu.n ce mai puternic\ . 10 poli]i[ti particip\ la ac]iuni specifice . 4 noiembrie • Este adoptat\ Hot\r=rea Parlamentului nr. • Cotidianul @Washington Post# public\ o scrisoare deschis\ transmis\ de Douglas Coms.352 Rom=nia-NATO – 2002 N perioada 2002-2003 [i propunerile de perspectiv\ privind structura de for]e.n aceast\ ]ar\.n BosniaHer]egovina cu 75 de poli]i[ti . modalit\]ile de . :ncepe vizita de o s\pt\m=n\ a unei delega]ii de exper]i de la Comandamentul NATO din sud-estul Europei. • Are loc reuniunea Comisiei Na]ionale pentru Integrarea României în NATO. Comisia identific\ sarcini precise [i planuri de m\suri sectoriale pentru fiecare din institu]iile participante. asistent .ncep=nd cu data de 1 ianuarie 2003 p=n\ la .n teren . aspecte legate de restructurarea [i modernizarea armatelor celor dou\ ]\ri. Acestea au scopul de a preg\ti ac]iunile necesare în plan intern [i în rela]ia cu statele aliate pentru a asigura succesul integr\rii României în NATO în eventualitatea primirii invita]iei de aderare. considera Combs. la invita]ia omologului s\u rom=n.ncheierea misiunii.

lungul drum pe care noi. conducerea [i profesionalismul for]elor de securitate na]ional\. procesul de reform\. cotidianul american informeaz\ c\ este posibil ca Cehia s\ contribuie la viitoarea for]\ rapid\ cu speciali[ti . care deja este foarte apropiat. 5-6 noiembrie. multe din aspectele de reform\ pe care noi le implement\m . ar trebui s\ se . Cu acest prilej.[i propun s\ ofere un cadru larg de discu]ii pentru oficialii rom=ni pentru a face evalu\ri [i recomand\ri de . care apreciaz\ c\ acceptarea Rom=niei [i Bulgariei ofer\ actualilor membri o mai mare influen]\ asupra dezvolt\rii acestor ]\ri.mplinit v=rsta de 20 de ani. @Dup\ Praga chiar va trebui s\ intensific\m.n fa]a corup]iei.. l-am parcurs pentru integrarea acesteia . Organizatorii manifest\rii . Gerhardt von Moltke. ministrul Ap\r\rii din Republica Italian\. 6 noiembrie 2002) 6 noiembrie • :ntr-un interviu acordat postului de radio @Rom=nia Liber\#.n NATO. chiar dac\ ]ara noastr\ va primi invita]ia de aderare la Alian]a Nord-Atlantic\. 6 noiembrie 2002) • Parlamentarii din Comisia de Revizuire a Constitu]iei decid eliminarea din textul legii fundamentale a obligativit\]ii stagiului militar pentru cet\]enii care au . (Rador. (Radio Rom=nia Liber\.n armament chimic [i biologic. George Cristian Maior. Pre[edintele Comisiei. Marshall# organizeaz\ seminarul cu tema @Caracterul. identitatea [i conducerea for]elor#. secretarul de stat [i [eful Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M. de a reduce vulnerabilitatea .nchid\. al\turi de Rom=nia. De asemenea. iar Rom=nia cu un batalion de v=n\tori de munte sau de poli]ie militar\. identitatea.n Rom=nia. precizeaz\ c\ aceast\ modificare are . Valer Dorneanu. s\ se concluzioneze . Ioan Mircea Pa[cu.n acest moment#.Rom=nia-NATO – 2002 N 353 Asocia]ia @George C. restructurare [i modernizare a armatei rom=ne pentru integrarea .n mod pozitiv#.mbun\t\]ire a programelor destinate s\ construiasc\ caracterul. Cotidianul @Washington Post# prezint\ declara]ia amabasadorului german la NATO. Antonio Martino. precizeaz\ c\ perioada postPraga va fi una dificil\ pentru Rom=nia.N. efectueaz\ o vizit\ oficial\ . precum [i pozi]ia Italiei privind viitorul acesteia. inclusiv din punct de vedere calitativ. la invita]ia ministrului Ap\r\rii Na]ionale.n vedere adaptarea armatei rom=ne la . :n cadrul convorbirilor sunt dezb\tute subiecte referitoare la dinamica rela]iilor militare rom=no-italiene.Ap. 5 noiembrie. procesele de transformare [i extindere a Alian]ei.n Alian]\. ministrul italian al Ap\r\rii declar\ c\> @La Summit-ul de la Praga.

noul ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord. 12 noiembrie.n Alian]a Nord-Atlantic\.n Turcia. Aflat .nt=lnire . exper]ii prezint\ materiale referitoare la structura [i rolul NATO. mini[trii celor dou\ ]\ri semneaz\ Memorandumul de . Quinton Quayle. la Buz\u. 7-8 noiembrie.nt=lnirilor bilaterale considerate ca f\c=nd parte din programul comun ce se deruleaz\ pentru preg\tirea integr\rii acestor dou\ state . cei doi demnitari apreciaz\ at=t valoarea acestui document c=t [i importan]a . vizita de lucru a unei delega]ii de exper]i NATO din cadrul Comandamentului din sud-estul Europei. La conferin]a de pres\ care a urmat acestei . programul militar de cooperare din cadrul Parteneriatului pentru Pace. Nikolai Svinarov. localizat la Izmir. Ion Iliescu. aceasta fiind ultima . declar\ demnitarul britanic. 13 noiembrie. Cu acest prilej. :n cadrul reuniunii sunt discutate aspecte legate at=t de aderarea la NATO a Bulgariei [i Rom=niei. concluzii ale exerci]iilor NATO.n vizit\ . condus\ de generalul britanic Alan Deed. Cu acest prilej.n NATO [i a[teapt\ cu mult interes Summit-ul de la Praga de s\pt\m=na viitoare#. • Se desf\[oar\. loc]iitorul [efului de Stat Major al comandamentului. Cu prilejul prezent\rii scrisorii de acreditare pre[edintelui Rom=niei.354 Rom=nia-NATO – 2002 N standardele NATO de profesionalizare a armatei. are loc cea de-a [aptea reuniunea a SEDM-CC. Sub mandatul pre[edin]iei rom=ne a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al For]ei Multina]ioanle de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) [i a Comitetului de Coordonare a Reuniunilor Consiliului Mini[trilor Ap\r\rii din Sud-Estul Europei (SEDM-CC). desf\[urat\ la Plovdiv. efectueaz\ o vizit\ la Sofia.n NATO. al\turi de omologii s\i din Bulgaria. precum [i impactul unei posibile opera]iuni a .n Bulgaria. 12 noiembrie 2002) 12-13 noiembrie. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. sisteme de comand\ [i control. evolu]iile din regiune. Grecia [i Turcia.nt=lniri.n]elegere dintre Ministerul Ap\r\rii Na]ionale din Rom=nia [i Ministerul bulgar al Ap\r\rii cu privire la protec]ia obiectivelor strategice [i a celor de importan]\ deosebit\ din apropierea frontierei comune . ac]iunile Comandamentului NATO din sudestul Europei. . unde are o rund\ de convorbiri cu omologul s\u bulgar.mpotriva atacurilor teroriste din aer. ministrul rom=n al Ap\r\rii Na]ionale. Ioan Mircea Pa[cu. (Rompres. @Guvernul Marii Britanii sprijin\ integrarea binemeritat\ a Rom=niei . particip\ la reuniunea 2¡2.naintea Summit-ului de la Praga. Ioan Mircea Pa[cu.n acest format . reitereaz\ sprijinul Marii Britanii pentru integrarea Rom=niei .

ci [i ca direc]ie. oficialul american anticipeaz\ @Va fi o mare s\rb\toare la Bucure[ti#. se arat\ printre altele c\> @Rom=nia este preg\tit\ din punct de vedere militar pentru extinderea NATO.n]eleg=ndu-se c\ procesele de reform\ din aceste state vor continua. declar\ c\ a[tept\rile Washingtonului pentru Summit-ul de la Praga se . . sper\m. Ucraina [i Ungaria.Rom=nia-NATO – 2002 N 355 SUA . c\tre est [i nu numai c\tre nordest. a [apte ]\ri .ncheierea reuniunii. :n comunicatul comun. O delega]ie militar\ condus\ de generalul Mihail Popescu. Rom=nia implementeaz\ procedurile [i conceptele Alian]ei Nord-Atlantice . :ntr-un raport prezentat de c\tre raportorul special David Price. Pre[edintele Comitetului SUA pentru NATO. :n cadrul reuniunii. Pe de alt\ parte.[i pot aduce o contribu]ie uria[\ . (Mediafax. c\tre Caucaz. Se desf\[oar\. dat publicit\]ii la . din 21-22 noiembrie.mpotriva Irakului. 14 noiembrie. Alian]a se va apleca foarte mult c\tre sud. 15-19 octombrie. Delega]ia Rom=niei este condus\ de ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Irak [i Asia Central\. Are loc reuniunea Comisiei Na]ionale pentru integrarea României în NATO la nivel de secretar de stat.n NATO la Summit-ul de la Praga. la Istanbul. [efii statelor majore semneaz\ Acordul tehnic privind constituirea Batalionului multina]ional @TISA#.n Organiza]ia NordAtlantic\#. Adunarea recomand\ invitarea acestor [apte state la Summit-ul de la Praga#. Referitor la l\rgirea NATO. Jackson afirm\ c\ @strategia Alian]ei s-a schimbat nu numai tacit. se men]ioneaz\ c\ acceptarea Rom=niei [i Bulgariei .ndreapt\ spre @invitarea. declara]ia precizeaz\ c\ @. Va privi c\tre sud. va aduce o contribu]ie important\ la securitatea [i stabilitatea Balcanilor [i Europei. Marea Neagr\. 15 noiembrie. precum [i coordonatele în cadrul c\rora î[i va desf\[ura activitatea Comisia Na]ional\ în perioada 2002-2004. Cu acest prilej. Rom=nia [i Bulgaria. reprezentant al Canadei. [eful Statului Major General. :n privin]a [anselor Rom=niei de a fi primit\. Sunt evaluate implica]iile pe care le vor avea pentru România deciziile care vor fi adoptate cu ocazia Summit-ului de la Praga.n cadrul Comitetului pentru Ap\rare al legislativului Alian]ei. 14 noiembrie 2002) 14-15 noiembrie. . particip\ la Budapesta. c\tre Moscova.n urm\torii ani#. :n mod special. la reuniunea [efilor Statelor Majore Generale din Rom=nia. cea de-a 48-a sesiunea plenar\ a Adun\rii Generale a Asocia]iei Tratatului Atlantic (ATA). Ioan Mircea Pa[cu. Slovacia. este adoptat\ Declara]ia Comisiei Permanente privind transformarea NATO. Iran. Bruce Jackson.n armat\ [i .

la cre[terea eficien]ei de management al crizelor . secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M. Grecia. (Rador. secretarul de stat [i [eful Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M. Demnitarul rom=n arat\. 20 noiembrie • George Cristian Maior. . 18 noiembrie. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. George Cristian Maior. . :ntr-o declara]ie pentru agen]ia francez\ de [tiri.356 Rom=nia-NATO – 2002 N continu\ s\ se antreneze [i s\ achizi]ioneze echipament performant astfel . subliniaz\ c=teva din argumentele care sus]in admiterea Rom=niei .. .n NATO [i asumarea eforturilor care decurg din acest proces. {eful diploma]iei de la Bucure[ti subliniaz\ c\ peste 80% dintre rom=ni sprijin\ integrarea . declar\ pentru AFP c\. Se desf\[oar\.Ap. 20 octombrie 2002) 16 noiembrie.n progresul acestor ]\ri .n contextul apropiatului Summit de la Praga.n m\sur\ s\ intervin\ oriunde .n Asia Central\. c\ zona M\rii Negre. Rom=nia [i Turcia. astfel.n astfel de opera]iuni .n sprijinul p\cii semnific\ pentru Rom=nia cre[terea credibilit\]ii [i a prestigiului politic.nt=lnirea cvadripartit\ a [efilor de State Majore din Bulgaria. Implicarea constant\ [i substan]ial\ . atingerea interoperabilit\]ii cu NATO [i adapt\rii capabilit\]ilor de ap\rare ale ]\rilor aspirante. devine un element strategic pentru noile misiuni de pace [i opera]iuni de combatere a terorismului . :ntr-un interviu acordat agen]iei Rompres.n ceea ce prive[te reforma ap\r\rii.Ap. subliniaz\ c\ Rom=nia se prezint\ la Summit-ul de la Praga cu o armat\ . ministrul Afacerilor Externe.N.n NATO> poate fi considerat\ un factor esen]ial pentru consolidarea securit\]ii [i stabilit\]ii .n lume.nc=t s\ poat\ opera al\turi de for]ele Alian]ei#.n sud-estul Europei [i .n regiunile adiacente. La r=ndul s\u.n timp ce NATO este pe punctul de a anun]a la Praga crearea unei for]e .n aceast\ regiune< contribuie la extinderea capacit\]ii de supraveghere [i control aerian al Alian]ei [i. {efii Statelor Majore din Grecia [i Turcia reitereaz\ sprijinul acordat de guvernele celor dou\ state pentru sus]inerea candidaturii Rom=niei [i Bulgariei la NATO. de asemenea. particip\ la . unit\]i capabile s\ r\spund\ imediat cerin]elor NATO. conexiune [i rut\ de tranzit deosebit de sensibil\ dinspre Asia Central\ [i Caucaz c\tre Europa Central\ [i de Est. Ioan Mircea Pa[cu. Rom=nia este gata s\ i se al\ture.nnoit\ [i unit\]i care au dob=ndit experien]a misiunilor interna]ionale al\turi de alia]i. Mircea Geoan\. la Bucure[ti. France Press.. Participan]ii la reuniune sus]in idea c\ implementarea Planului Na]ional de Aderare joac\ un rol important . 19 noiembrie.N.

declar\ agen]iei Rompres c\ @Invita]ia de a adera la Alian]a Nord-Atlantic\ va reprezenta pentru Rom=nia un nou . nu . rolul Rom=niei . De aceea. Rom=nia fiind nominalizat\. Ioan Mircea Pa[cu. la care alia]ii au ajuns .n sud-estul Europei va cre[te. secretarul general al NATO. Unul dintre cele mai importante puncte ale agendei .ndreptat\ .n ultimele luni#. de Prague Business Journal.n ultimul r=nd. coeziunea [i vitalitatea NATO [i c\ nu este . la Praga.nt=lnirii este decizia privind extinderea Alian]ei.nceput de drum. Mircea Geoan\.nscriu practic pe trei dimensiuni majore ale politicii de ap\rare circumscrise abord\rilor euroatlantice> angajarea .. contribu]ia la securitatea altor regiuni (Marea Neagr\. vom men]ine participarea noastr\ la opera]iunile NATO din Balcani.Toate aceste elemente se . :n anun]ul f\cut cu aceast\ ocazie. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. prin necesitatea intensific\rii unor procese [i reforme interne [i asum\rii unor responsabilit\]i suplimentare de securitate. Are loc. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. definirea unui palier de implicare politic\-militar\ la nivel global .26).Rom=nia-NATO – 2002 N 357 conferin]a @The New Face of NATO# organizat\.n structurile Alian]ei Nord-Atlantice. la care dorim s\ ad\ug\m o dimensiune proactiv\ a politicii de ap\rare.ncepe negocierile de aderare (vezi Anexa nr.n sud-estul Europei.25). 21 noiembrie • :n mesajul adresat Rom=niei. la Bucure[ti. • Referindu-se la viitorul rol al Rom=niei ca membru deplin al Alian]ei.n cadrul NATO. Rom=nia este reprezentat\ de o delega]ie compus\ din> Pre[edintele Ion Iliescu. Astfel. de procesul de reform\ [i de transformare a For]elor Armate ale Rom=niei precum [i de rolul ]\rii noastre . .ntreaga popula]ie l-a acordat pentru integrarea european\ [i . Pe timpul lucr\rilor conferin]ei. pre[edintele Ion Iliescu reliefeaz\ sprijinul pe care .n schimbare. reuniunea la nivel . ministrul Afacerilor Externe. Caucaz) [i. ]ara noastr\ reprezent=nd grani]a estic\ a Alian]ei.. Ioan Mircea Pa[cu.n contextul post-Praga. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politic\ de Ap\rare.nalt a [efilor de state [i guverne din ]\rile membre ale Alian]ei Nord-Atlantice (vezi Anexa nr.ntr-o alian]\ .# (Rompres. 20 noiembrie 2002) 21-22 noiembrie. Adrian N\stase. demnitarul rom=n prezint\ o serie de aspecte legate de l\rgirea Alian]ei. pentru a .mpotriva nici unui interes al ]\rilor partenere. al\turi de alte [ase state candidate. Este o decizie crucial\ [i important\. lordul George Robertson declar\> @Putem spune cu deplin\ convingere c\ aceast\ rund\ de l\rgire va men]ine [i va cre[te puterea. cu prilejul admiterii ]\rii noastre . George Cristian Maior. primul ministru.

Pre[edintele Iliescu mai aminte[te c\ @Avem ast\zi un alt statut. la consolidarea . dar [i un participant activ . institu]ionale. Decizia de la Praga este [i un rezultat al conduitei consecvente a Rom=niei . pentru readucerea ]\rii noastre .ncepe.mpotriva terorismului interna]ional.. care implic\ noi obliga]ii. subliniaz\ at=t eforturile f\cute de .n ultimii 10 ani .ncrederii . Suntem leg\tura strategic\ spre Marea Neagr\. Adrian N\stase. pentru a fi siguri c\ Rom=nia este nu numai un membru al NATO. subliniind totodat\ c\ @se impune continuarea acestui sprijin.n rela]ia cu partenerii estici [i s\ deschidem . c=t [i contribu]ia pe care Rom=nia. pozi]ie geostrategic\ [i ca poten]ial militar.n anii ce vor veni”.n calitate de membru.n ultimii doi ani .ro) (vezi Anexa nr.29) • Fostul rege Mihai declar\.n sus]inerea ac]iunilor Alian]ei.gov. Dorim s\ contribuim la coeziunea euroatlantic\.n planul reformelor economice. @Rom=nia are dreptul s\ s\rb\toreasc\ acest moment# – a declarat fostul suveran.27) • Guvernul Rom=niei d\ o declara]ie referitoare la decizia Alian]ei NordAtlantice de a primi Rom=nia ca viitor membru.ntreaga societate [i for]ele politice. noi sarcini [i noi viziuni. prin intermediul unui comunicat remis agen]iei Mediafax. :n cuprinsul documentului se subliniaz\ c\ @Aceast\ decizie confirm\ aprecierea de c\tre partenerii din Alian]\ a progreselor importante ob]inute de ]ara noastr\ .n comunicat. se arat\ . o poate aduce consolid\rii Alian]ei. atr\g=nd aten]ia c\ @munca grea abia . c\ primirea Rom=niei . (Mediafax.n Alian]\ reprezint\ @un triumf. 21 noiembrie 2002) .nceap\ negocierile de aderarea.n procesul de evaluare a noii extinderi a NATO”.28) • :n declara]ia de pres\ f\cut\ imediat dup\ anun]area invit\rii Rom=niei s\ . .n ultimii doi ani. (vezi Anexa nr.n lupta .n schimb\rile majore pe care Alian]a le va face .n prima linie . dar [i al tuturor na]iunilor europene iubitoare de libertate#. f\r\ eforturi.358 Rom=nia-NATO – 2002 N euroatlantic\ a Rom=niei. f\r\ munc\ sus]inut\ [i f\r\ solidaritate na]ional\#.ncredere . totodat\. For]ele armate trebuie s\ continue reformele militare. NATO dob=nde[te un aliat important ca m\rime. (www..ntruc=t momentul Praga este un nou . (vezi Anexa nr.n sus]inerea obiectivelor NATO. Invitarea Rom=niei s\ adere la Alian]a Nord-Atlantic\ este. nu numai al tuturor rom=nilor.nceput#. .mpreun\ cu alia]ii no[tri din NATO pun]ile de cooperare [i de promovare mai departe a valorilor Alian]ei#. . Caucaz [i Asia Central\. Problemele noastre nu se vor rezolva de la sine. @Prin aderarea Rom=niei. factor esen]ial pentru demersurile .ntreprinse. . al reformei armatei [i consolid\rii capacit\]ii noastre de ac]iune solidar\ cu Alian]a Nord-Atlantic\. Rom=nia a demonstrat continuu c\ este un aliat de . primul ministru. . pentru consolidarea candidaturii Rom=niei la aderare.n confruntarea cu amenin]\rile neconven]ionale. rezultatul ac]iunilor hot\r=te [i dinamice ale Guvernului Rom=niei.

.n lupta . Ion Iliescu subliniaz\ c\ pentru @Rom=nia [i cet\]enii rom=ni. precum [i sprijinirea reciproc\ . • La cerere. asigurarea de asisten]\ statelor EAPC pentru contracararea riscurilor [i consecin]elor atacurilor teroriste. este o invita]ie de a .. .ntoarce o nou\ pagin\ .Rom=nia-NATO – 2002 N 359 • Se desf\[oar\ prima reuniune a Consiliului Nord-Atlantic consolidat cu 7 state invitate. La r=ndul s\u.ntr-o familie c\reia i-am apar]inut dintotdeauna cultural [i spiritual.n conformitate cu politicile lor de securitate [i ap\rare specifice. {tim c\ ve]i aduce o valoare .mpotriva terorismului. Ion Iliescu.ntre statele membre EAPC . • Sprijinirea. privim acest moment ca o recunoa[tere a eforturilor noastre. a eforturilor NATO .ncredere c\ cei [apte membri prezen]i acum aici se vor ridica la sarcina imens\ pe care o au . a scopurilor noastre . . .n ceea ce prive[te politica extern\#.mpotriva Terorismului. Vestea bun\ este c\ NATO va ajuta aceste state.n realizarea acestui efort. Are loc reuniunea Consiliului Parteneriatului EuroAtlantic. principalele obiective urm\rite sunt> • Reafirmarea hot\r=rii statelor membre EAPC de a .n conformitate cu normele [i principiile legilor interna]ionale universal recunoscute. prin consultare politic\ [i programe practice sub egida EAPC [i PfP. • Promovarea [i facilitarea cooper\rii . Oficialul NATO arat\ c\ @fiecare membru trebuie s\ aduc\ un plus de valoare [i vom a[tepta de la fiecare standarde mai mari de democra]ie. • Accentuarea hot\r=rii statelor EAPC de a ac]iona . Avem .n istorie. Rom=nia este reprezentat\ de [eful statului. Privim acest moment cu o mare satisfac]ie.n plus Alian]ei#. lordul George Robertson subliniaz\ importan]a [i valoarea istoric\ a deciziei luate de Alian]\. :n preambulul documentului se specific\ c\ statele membre ale EAPC vor face eforturi pentru prevenirea [i suprimarea terorismului .mpotriva terorismului. Cu acest prilej. Charta Na]iunilor Unite [i Rezolu]ia 1373 a Consiliului de Securitate al ONU :n conformitate cu Planul adoptat. Cu acest prilej. precum [i disponibilitatea de a coopera pentru prevenirea atacurilor teroriste [i amortizarea consecin]elor acestora.n toate formele [i manifest\rile sale. este adoptat Planul de Ac]iune .n toate formele [i manifest\rile sale. pre[edintele Rom=niei. 22 noiembrie. .n fa]\. consolidarea valorilor democratice.n lupta .mpiedica dezvoltarea [i extinderea terorismului. iar angajamentul lor este crucial . este invita]ia de a intra .mpotriva terorismului.n acest continuu proces de transformare.

n conformitate cu principiile includerii [i auto-diferen]ierii [i va fi reflectat .n fa]a unei mul]imi entuziaste.n toate na]iunile din Alian]\. pre[edintele american . ve]i avea parteneri . Poporul rom=n a depus un mare efort pentru a atinge standardele ader\rii la NATO. . :n declara]ia f\cut\ cu acest prilej. Principalele activit\]i prev\zute . America respect\ tot ceea ce a]i f\cut [i ceea ce ve]i face pentru cauza libert\]ii< America va fi partenerul dvs. economice [i militare. Ion Iliescu.n continuarea activit\]ii de reform\#.n Rom=nia.ncredere. Bush.mpotriva Terorismului este lansat sub autoritatea Consiliului Nord-Atlantic dup\ consult\ri cu statele partenere . subliniaz\ c\> @Admiterea Rom=niei .ntre statele membre NATO [i parteneri interesa]i. Promisiunile Alian]ei noastre sunt sacre iar noi ne vom respecta angajamentele fa]\ de toate na]iunile care ni se al\tur\. .n ceea ce prive[te armamentele< cooperarea [tiin]ific\< planificarea urgen]elor civile< reforma sectorului de securitate [i ap\rare< planificarea for]ei< managementul traficului aerian etc.30). reiter=nd idea c\ Rom=nia poate reprezenta . (vezi Anexa nr.n Planul de Ac]iune al Parteneriatului sunt> intensificarea consult\rilor [i schimbul de informa]ii< consult\ri politice< schimbul de informa]ii .n Programele de Parteneriat Individual (IPP) sau Planul de Ac]iune Individual al Parteneriatului(IPAP) . pre[edintele american eviden]iaz\ faptul c\ @Invita]ia de aderare oferit\ de NATO este de asemenea un vot de .n viitor un pod de leg\tur\ . Pentru Rom=nia.n NATO este at=t o recunoa[tere a eforturilor poporului rom=n pe calea reformelor democratice.ntre Alian]\ [i Federa]ia Rus\.360 Rom=nia-NATO – 2002 N Planul de Ac]iune . c\ ve]i continua munca dificil\ de reforme politice.n Pia]a Revolu]iei. :n discursul ]inut . George W. Dac\ vreun pericol va amenin]a Rom=nia. :n acela[i discurs.ncredere. c=t [i a rolului s\u ca factor de stabilitate . Ca un aliat al NATO pute]i avea aceast\ . Acest efort este . La r=ndul s\u. SUA [i NATO vor fi al\turi de dumneavoastr\. . care marcheaz\ ruptura definitiv\ cu trecutul [i. {i urm=nd aceast\ cale.n acela[i timp. pre[edintele american apreciaz\ c\> @Rom=nia [i America . Acest Plan este primul mecanism elaborat privind cooperarea practic\ .[i afirm\ convingerea c\ Rom=nia va contribui la consolidarea Alian]ei Nord-Atlantice [i la . un nou .nt\rirea rela]iilor acesteia cu Rusia.n cadrul EAPC.mp\rt\[esc valori comune [i se confrunt\ cu provoc\ri comune. pre[edintele Rom=niei.n aceast\ zon\ a Europei Centrale.ntre NATO [i parteneri. Planul de Ac]iune urmeaz\ s\ fie implementat prin mecanismele EAPC/PfP . 23 noiembrie • Se desf\[oar\ vizita oficial\ a pre[edintelui SUA.ncununat de succes. nimeni nu v\ poate lua libertatea ]\rii d-voastr\#. acesta este un moment istoric. .

exprim=ndu-[i . privind extinderea NATO [i consolidarea Parteneriatului Strategic. 89 de militari din cadrul Batalionului 811 Infanterie Dej. Misiunea se desf\[oar\ pe o perioad\ de patru luni.n care militarii rom=ni execut\ misiuni de cercetare.ncepe negocierile de aderare la NATO.n acela[i timp convingerea c\ noua extindere va cre[te eficien]a [i coeziunea Alian]ei. (vezi Anexa nr. Noul deta[ament intr\ . Aceast\ institu]ie este . de men]inere a ordinii. Brigadei 81 Mecanizat\.31) • :[i .nalt de la Praga. Suntem hot\r=]i s\ continu\m cu perseveren]\ pe acest drum. Vizita ofer\ prilejul unui dialog cu factorii politici români pe probleme relevante pentru rela]iile româno-americane. c=t [i pentru . :n declara]ia adoptat\ la sf=r[itul acestei [edin]e comune se specific\> @Parlamentul Rom=niei. [i permite – în perspectiva unei decizii favorabile la Summit-ul NATO de la Praga – reliefarea sprijinului american bi-partizan (republican [i democrat) pentru integrarea României în NATO. salut\ cu deosebit\ satisfac]ie decizia adoptat\ de c\tre statele membre ale Alian]ei Nord-Atlantice.ntreaga regiune. Corpului IV Armat\ Teritorial\ Mare[al Constantin Prezan. cu privire la invitarea Rom=niei de a . Madeleine Albright. .n [edin]\ comun\ a Senatului [i Camerei Deputa]ilor. 25 noiembrie.nfiin]at\ pentru a lua m\surile de securitate a informa]iilor na]ionale clasificate. contribuind .ntrunit ast\zi.nceput. Decizia adoptat\ la Praga este benefic\ at=t pentru Rom=nia.n subordinea Comandamentului francez al Statului Major General. .n cadrul reuniunii la nivel . fost secretar de stat al SUA în timpul Administra]iei Clinton. 25 noiembrie • Este adoptat\ Declara]ia Parlamentului Rom=niei cu privire la invitarea Rom=niei de a . efectueaz\ o vizit\ în România.n Kosovo. sunt desf\[ura]i .Rom=nia-NATO – 2002 N 361 . Parlamentul Rom=niei consider\ c\ aceast\ decizie reprezint\ un moment istoric de recunoa[tere a progreselor realizate de ]ara noastr\ pe calea integr\rii .n structurile euroatlantice.care r\spunde intereselor fundamentale ale ]\rii [i ale poporului rom=n#. de detectare [i de confiscare a armamentului de]inut ilegal. 24-25 noiembrie.ncepe activitatea Oficiul Registrului Na]ional al Informa]iilor Secrete de Stat (ORNISS). . .ncepe negocierile de aderare la NATO. precum [i a celor apar]in=nd NATO [i ale altor state cu care Rom=nia a semnat tratate. Suntem con[tien]i c\ am parcurs doar o parte a drumului care ne duce spre racordarea deplin\ la institu]iile europene [i euroatlantice.n]elegeri [i acorduri bilaterale. 24 noiembrie. timp . Este prima subunitate care particip\ la o misiune interna]ional\ dup\ ce Rom=nia a primit invita]ia de aderare la NATO.

n care am fi r\mas . Praga [i viitorul Alian]ei#. Adrian N\stase. 25-28 noiembrie. Cu aceast\ ocazie. cu aceea[i ocazie. are loc o .n continuare procesul de reform\ din armat\. av=nd convingerea c\ aceste foruri vor ini]ia c=t mai cur=nd procedurile de ratificare a Protocolului de aderare a Rom=niei [i a celorlalte state invitate#. ar fi fost mai mari.N.n NATO [i subliniaz\ rolul important al PfP . La r=ndul s\u. [i George Cristian Maior. • Pre[edintele Ion Iliescu [i primul ministru. Speciali[tii prezen]i analizeaz\ stadiul cooper\rii bilaterale .n domeniul tehnico-militar [i unele m\suri pentru impulsionarea [i eficientizarea proiectelor comune de cooperare. Aceast\ manifestare. }ara noastr\ este reprezentat\ de Mihnea Motoc. secretar de stat . av=nd ca tem\ rezultatele Summit-ului de la Praga. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M. aloc=nd anual 2. Anna Blefari Melazzi. Parlamentul Rom=niei se adreseaz\ Parlamentelor statelor membre NATO. inclusiv al misiunilor de la Kabul [i Kandahar. iar succesul Rom=niei se datoreaz\ [i eforturilor predecesorilor s\i din ultimii 13 ani. subliniaz\.nt=lnire a conducerii ministerului cu personalul Statului Major General [i al structurilor centrale ale ministerului. organizat\ de Casa NATO [i {coala Na]ional\ de {tiin]e Politice [i Administrative (SNSPA). . ambasadoarea Republicii Italiene . arat\ c\ guvernul va sprijini .c. c\ decizia de la Praga este [i rezultatul eforturilor armatei rom=ne. Rom=nia va pleda cu consecven]\ pentru o politic\ a u[ilor deschise [i pentru intensificarea leg\turilor dintre NATO [i toate statele partenere. [i a premierului Adrian N\stase. particip\ la ceremonia de celebrare a Summit-ului de la Praga. .nt\rirea Alian]ei [i la promovarea valorilor acesteia. Ioan Mircea Pa[cu.n situa]ia .n prezen]a pre[edintelui Rom=niei. {eful statului . organizat\ de decanul ambasadorilor ]\rilor membre NATO la Bucure[ti. .n preg\tirea armatei. la care particip\ [i primul ministru. primul ministru.32) • La sediul Ministerului Ap\r\rii Na]ionale.38% din PIB.ncepe la 13 decembrie a.n MAE. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. 26 noiembrie • Se desf\[oar\ reuniunea intitulat\ @Rom=nia. anun]\ c\ negocierile la nivel de exper]i dintre Rom=nia [i NATO vor . Adrian N\stase.n afara Alian]ei.n Rom=nia. Departamentul pentru Armamente organizeaz\ cea de-a [asea sesiune a Comitetului Tehnic Mixt rom=no-britanic. pre[edintele Ion Iliescu reaminte[te principalele etape parcurse de Rom=nia pentru integrarea . Adrian N\stase.Ap.362 Rom=nia-NATO – 2002 N la . • Primul ministru al Rom=niei. (vezi Anexa nr.[i exprim\ dezacordul fa]\ de concep]iile potrivit c\rora costurile ader\rii sunt exagerate. preciz=nd c\ eforturile ]\rii noastre. Ion Iliescu.

c\ se va adopta o Ordonan]\ de urgen]\ care prevede ca orice import de echipament militar s\ fie .n Alian]\.n aceea[i sum\ [i . Aceast\ Comisie este alc\tuit\ din 13 deputa]i care fac parte din comisiile permanente de ap\rare. guvernul actual angaj=ndu-se ca acest buget s\ fie alocat . • {eful statului rom=n. Acesta . Ioan Mircea Pa[cu.n care se accept\ @cu mult\ fericire [i cu mult\ onoare [i cu mult\ responsabilitate# invita]ia de aderare adresat\ Rom=niei la Praga. reprezent=nd 2. declar\. • Are loc la sediul MAE. buget. (Rador. 81% dintre rom=ni consider\ c\ aderarea la NATO reprezint\ cel mai important eveniment politic al anului. prime[te.ntocmi rapoarte lunare pentru Biroul Permanent [i trimestriale pentru plenul Camerei privind stadiul . Tot cu prilejul vizitei efectuate la Cluj-Napoca. 27 noiembrie • Potrivit unui sondaj de opinie efectuat de INSOMAR . De asemenea.n perioada 22-25 noiembrie.n numele Rom=niei.2 miliarde de dolari. 27 noiembrie 2002) • Parlamentul Rom=niei aprob\ legea bugetului de stat pe anul 2003. Se vor . p=n\ la ob]inerea statului de membru cu drepturi depline al Alian]ei. Pentru ap\rarea na]ional\ este alocat un buget de 31 754 822 013 lei. o telegram\ de felicitare pentru invita]ia adresat\ Rom=niei de a adera la Alian]\.n NATO. secretarul general al NATO afirm\ c\ se bucur\ pentru reu[ita integr\rii Rom=niei . din partea secretarului general al NATO. abuzuri. .n procesul de negociere privind aderarea la NATO.n urm\torii 5 ani. [eful Statului Major anun]\ c\ la C=mpia Turzii va fi creat\ o baz\ aerian\ performant\ care s\ corespund\ standardelor NATO.ndeplinirii obliga]iilor asumate de Rom=nia . Ministrul Afacerilor Externe. asupra procesului de occidentalizare a Rom=niei [i a mediului politic intern. • Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. anun]\ c\. politic\ extern\.Rom=nia-NATO – 2002 N 363 Adrian N\stase. lordul George Robertson. • Biroul Permanent al Camerei Deputa]ilor aprob\ .38% din PIB. Mircea Geoan\. SRI [i SIE. a fost trimis\. scrisoarea de r\spuns pentru lordul George Robertson . Ion Iliescu. ministrul arat\ c\ bugetul armatei pe anul 2003 este de aproape 1. [edin]a Comisiei Na]ionale pentru Integrarea . . .nfiin]area Comisiei speciale pentru controlul [i evaluarea procesului de aderare a Rom=niei la NATO. industrii. la ClujNapoca.n mod oficial.nso]it de o comand\ pentru industria rom=neasc\ de armament. prilejuie[te o dezbatere asupra implica]iilor Summit-ului NATO de la Praga. c=t [i pentru ]\rile candidate.n urma aprob\rii [efului statului [i a primului ministru. ziua anun]\rii extinderii NATO fiind una @istoric\# at=t pentru Alian]\. politic\ economic\. Conform unui comunicat al Biroului de pres\ al Administra]iei Preziden]iale.

2-5 decembrie. secretarul general al Alian]ei. :n cursul convorbirilor. la Bruxelles. Cu prilejul vizitei sunt abordate. asistent al secretarului de stat american pentru Europa [i Eurasia. are o . Rom=nia se angajeaz\ s\ . cea de-a 11-a reuniune a Comitetului Militar al Parteneriatului Euro-Atlantic (EAPMC/CS). secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din M. condus\ de lordul George Robertson.nceperea convorbirilor de negociere .n curs de desf\[urare (20 040 638 605 lei). aprobate .364 Rom=nia-NATO – 2002 N cuprinde. • O delega]ie NATO.ntregul aquis NATO. în cadrul preg\tirilor pentru integrarea în NATO. Ion Iliescu.n MAE.N. secretar de stat . Delega]ia rom=n\ este condus\ de Mihnea Motoc. administrativ [i economic. Aceste angajamente includ. Adrian N\stase.ciclul al III-lea.n cadrul ac]iunilor de integrare euroatlantic\ [i pentru constituirea for]ei de reac]ie rapid\ (10 743 999 396 lei). Delega]ia Rom=niei este condus\ de [eful Statului Major General. cu premierul Adrian N\stase. :naltul demnitar are o serie de . generalul Mihail Popescu. aspecte privind> desf\[urarea procesului de reform\ în plan politic. precum [i cu al]i oficiali rom=ni. Adrian N\stase reafirm\ angajamentul autorit\]ilor rom=ne pentru continuarea . 13 decembrie.ntrevedere cu Elizabeth Jones. [i George Cristian Maior. printre altele.n Cooperarea Opera]ional\#. Are loc.[i asume obliga]iile ce deriv\ din Tratatul NordAtlantic [i . perspectivele cre[terii contribu]iei României la opera]iunile în sprijinul p\cii conduse de NATO.Ap. Sunt dezb\tute teme ce privesc .n condi]iile legii. efectueaz\ o vizit\ oficial\ în România. desf\[urat\ la nivel de [efi de state majore. precum [i pentru alte ac]iuni. în special în aplicarea Planului Na]ional Anual . pentru participarea la opera]iuni de men]inere a p\cii . 10 decembrie.n cadrul Programului @Parteneriat pentru Pace# (163 266 000 lei). sub aspect ..ntrevederi cu pre[edintele Rom=niei. Se desf\[oar\ prima rund\ a convorbirilor de aderare la sediul Alian]ei Nord-Atlantice din Bruxelles.n ritm sus]inut a preg\tirilor pentru aderare la NATO [i optimizarea parametrilor interni de reform\ economic\ [i institu]ional\. cheltuielile privind asigurarea interoperabilit\]ii .n perioada de preaderare la NATO [i unele aspecte militare ale conceptului @Rolul Parteneriatului pentru Pace . Delega]ia NATO evalueaz\ progresele realizate de România în ultimele luni. printre altele. • Primul ministru. pentru participarea armatei rom=ne . sprijinul politic [i parlamentar pentru continuarea reformei.

costurilor [i beneficiilor. accentuând dou\ elemente> angajamentul în domeniul capacit\]ilor adoptate la aceast\ reuniune [i for]a de r\spuns rapid al NATO care a fost discutat\ la reuniunea de la Praga#.n teatrul de opera]iuni. NATO lanseaz\ o nou\ misiune . conjugarea eforturilor cu cele ale membrilor Alian]ei . acela de invitat la aderarea la NATO.n documentele ulterioare< s\ contribuie cu for]e la ap\rarea colectiv\ [i la alte misiuni ale Alian]ei< s\ participe la structura militar\ a Alian]ei [i la planificarea ap\r\rii colective. sunt abordate subiecte legate de evolu]ia Alian]ei [i rolul pe care aceste trei state . Noua misiune are un efectiv de 450 militari [i 25 echipe de leg\tur\ [i dispune de un mandat de 6 luni (expir\ la 16 decembrie). :n domeniul militar [i de ap\rare. Ioan Mircea Pa[cu. George Cristian Maior declar\> @Cu aceast\ ocazie a fost exprimat interesul Rom=niei de a participa la ini]iativele lansate cu ocazia reuniunii de la Praga. Batalionul 26 Infanterie @Scorpionii Ro[ii# din Craiova.ntâlnirea cu presa.Rom=nia-NATO – 2002 N 365 politic.n cadrul c\ruia discut\ cu omologii s\i. care a urmat acestei reuniuni. la activit\]ile agen]iilor NATO. efectueaz\ un turneu .n vederea ap\r\rii colective [i pentru men]inerea p\cii [i securit\]ii. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale.nlocui.n subordinea Brig\zii 81 Mecanizate din structura For]elor Active ale armatei rom=ne. Rom=nia se angajeaz\ s\ accepte @o abordare larg\ a securit\]ii# cuprins\ . . 16-18 decembrie.n Conceptul Strategic [i . .n Afganistan pentru a . 16 decembrie) 14 decembrie. Batalionul 812 Infanterie @{oimii Carpa]ilor# este o unitate de valoare tactic\ .n Lituania [i Letonia. contribu]ia la men]inerea eficien]ei Alin]ei.n conformitate cu principiile fundamentale cuprinse . [i. De asemenea.l pot dob=ndi la nivelul acesteia. 15 decembrie. Linas Linkevicius. Girt Valionis. 17 decembrie. de asemenea. secretarul de stat. Obliga]iile presupun. ca Rom=nia s\ ac]ioneze . La sediul MAE se desf\[oar\ reuniunea Comisiei . respectiv. prin asumarea responsabilit\]ilor.n Macedonia intitulat\ @Allied Harmony# (Armonia Aliat\). Aproximativ 100 de militari ai Batalionului 812 Infanterie @{oimii Carpa]ilor# din Bistri]a sunt trimi[i . libert\]ile individuale [i statul de drept.n Tratatul de la Washington privind democra]ia. pe marginea noului statut dob=ndit de cele trei state. Principalul obiectiv este de a ajuta la constituirea for]elor armate ale FYROM. la procesul de planificare a ap\r\rii din cadrul NATO. (Rompres. :n .

care va avea loc la 9 ianuarie 2003. Cea de-a doua rund\. dorin]a [i capacitatea de a-[i asuma aceste obliga]ii. precum [i demersurile pentru preg\tirea celei de-a doua runde de convorbiri de aderare. prezidat\ de secretarul de stat în MAE. În cadrul primei runde de negocieri.366 Rom=nia-NATO – 2002 N Na]ionale pentru integrarea României în NATO. care încheie practic procesul de negociere a protocolului de aderare a României la NATO. România . la nivel de secretar de stat. . securit\]ii informa]iilor [i aspectelor legislative. contureaz\ obliga]iile din sfera resurselor. România . Sunt prezentate rezultatele primei runde a convorbirilor de aderare la care a participat delega]ia României la 13 decembrie 2002. Studiul privind Extinderea NATO din 1995 [i documentele ulterioare adoptate de Alian]\.[i exprim\ interesul.[i asum\ obliga]iile politice [i militare ce decurg din Tratatul de la Washington. Mihnea Motoc. În cadrul convorbirilor.

2003 .

n zona NATO [i UE”. mai precizeaz\ Geoan\. vom fi solidari cu partenerii no[tri naturali”. Este elaborat. inclusiv Senatul american. George Cristian Maior. care sus]ine o alocu]iune .n accelerarea proceselor interne de reform\. secretar de stat .Rom=nia-NATO – 2003 N 369 8 ianuarie • Ministrul de Externe. de asemenea. (Rador.ntr-un cadru l\rgit prin prezen]a statelor invitate la . Mircea Geoan\. prezint\.n special . 12-15 ianuarie.nc\ o decizie oficial\ cu pozi]ia pe care o va adopta Rom=nia . La sediul Alian]ei Nord-Atlantice din Bruxelles are loc cea de-a doua rund\ de convorbiri tehnice Rom=nia-NATO. . . .n egal\ m\sur\. c=nd cele 19 state membre ale organiza]iei vor ini]ia procedurile de ratificare a tratatului de aderare a Rom=niei la NATO. . declar\ .n MApN [i exper]i din cele dou\ ministere. inclusiv interese economice directe . Simpozionul . Ministerul Afacerilor Externe a elaborat deja un plan de preg\tire a discu]iilor din Parlamentele celor 19 state NATO [i apreciaz\ c\ . Aceast\ rund\ de convorbiri marcheaz\. La sediul {colii NATO SHAPE se desf\[oar\ Simpozionul NATO de Planificare a Ap\r\rii 2003. consider=nd c\ trebuie s\ se acorde o ultim\ [ans\ diploma]iei”. preciz=nd c\ @noul an va consemna o ofensiv\ a lobby-ului rom=nesc .n cadrul sec]iunii „Pa[i viitori .n faza politic\ a negocierilor. iar @dac\ vom ajunge la r\zboi.n 2003 principalele foruri legislative din aceste ]\ri. cu tema „Remodelarea Alian]ei dup\ Summit-ul de la Praga”. 08 ianuarie 2003) 9 ianuarie. Mircea Geoan\. Cu toate acestea. unde sunt discutate urm\toarele probleme> asumarea obliga]iilor juridice ale calit\]ii de membru NATO< participarea la bugetul comun al NATO (militar [i civil)< probleme legate de securitatea informa]iilor clasificate. priorit\]ile politicii externe rom=ne[ti pe anul 2003. @Rom=nia va avea o obliga]ie moral\ s\ aib\ o atitudine de conformitate cu noul s\u statut interna]ional [i. calendarul de reform\ prin care Rom=nia . secretar de stat .n Planificarea For]ei”. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. printre care [i Rom=nia. Echipa de negociatori a Rom=niei este format\ din> Mihnea Motoc.[i propune s\ analizeze.[i asum\ o serie de obliga]ii concrete . practic. (Ziua. vom trebui s\ ]inem cont de faptul c\ avem de protejat interese politice [i economice .n cazul unei ac]iuni militare contra Irakului.n MAE.ntr-o conferin]\ de pres\ la sediul MAE.n Irak”. 09 ianuarie 2003) • Ministrul de Externe. c\ @nu s-a luat .n regiune. vor dezbate aderarea celor [apte noi ]\ri.ntr-o conferin]\ de pres\ la sediul MAE. Din partea Rom=niei particip\ George Cristian Maior. intrarea .n lume.

Acordul de offset industrial. Lordul Bach este primit de primul ministru. viitoarea structur\ de comand\. asociat celui de achizi]ie a fregatelor. general Mihail Popescu.n care s-a desf\[urat cea de-a doua rund\ de convorbiri de aderare a Rom=niei la NATO de la Bruxelles< formularea unor aprecieri preliminare cu privire la rezultatele [i implica]iile acesteia. relevante pentru planificarea ap\r\rii. Adrian N\stase. .n perioada premerg\toare integr\rii . la opera]ii militare interna]ionale [i la r\zboiul . ministrul pentru :nzestrare . comandantul suprem al For]elor Aliate din Europa. Agenda reuniunii Comisiei Na]ionale include prezentarea modului . . at=t la nivel bilateral. La invita]ia generalului Joseph W. Belgia. incluz=nd capacit\]ile de ap\rare. pune bazele unei cooper\ri industriale pe termen lung . Noul comandant al For]elor Aliate din Europa este generalul James L.n procesul de preg\tire a ader\rii Rom=niei la NATO. Jones. Ioan Mircea Pa[cu [i [eful Statului Major General. Ioan Mircea Pa[cu.n Rom=nia.n cadrul c\reia sunt abordate teme legate de provoc\rile [i oportunit\]ile cu care se va confrunta ]ara noastr\ .ndeplinit func]ia de . se afl\ . 17 ianuarie.n cadrul Alian]ei Nord-Atlantice. c=t [i .n domeniul ap\r\rii.n care ]ara noastr\ a contribuit semnificativ. 13-14 ianuarie. For]a NATO de R\spuns. la invita]ia Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. La reuniune particip\ [i reprezentan]i ai tuturor ministerelor implicate .mpreun\ cu personalit\]i din Guvernul [i din Parlamentul Rom=niei care au atribu]ii . 15 ianuarie. care a . Ralston. destinate For]elor Navale Rom=ne. Demnitarul britanic particip\.ntr-o vizit\ .n Domeniul Ap\r\rii din Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord. din partea Rom=niei particip\ ministrul Ap\r\rii Na]ionale.ntre Rom=nia [i Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord. precum [i identificarea priorit\]ilor privind elaborarea calendarului pentru finalizarea reformelor necesare .n ultimii ani.n domeniul ap\r\rii. La sediul Ministerului Afacerilor Externe are loc reuniunea Comisiei Na]ionale pentru Integrarea Rom=niei . :n contextul .n contextul ader\rii. are loc ceremonia de predare-primire a comenzii noului comandament.370 Rom=nia-NATO – 2003 N Praga. Cu aceast\ ocazie este semnat Acordul privind achizi]ia a dou\ fregate tip 22. [i poart\ discu]ii cu ministrul Ap\r\rii Na]ionale.n NATO.n NATO.mpotriva terorismului. rela]ia NATO-UE. discu]iile vizeaz\ [i posibilit\]ile de extindere a cooper\rii rom=no-britanice . modul de implementare a deciziilor adoptate la Summit-ul de la Praga. la o mas\ rotund\ . Lordul Bach de Lutterworth. La Comandamentul Puterilor Aliate din Europa de la Mons.

subsecretar de stat pentru For]ele Terestre ale Statelor Unite ale Americii. oficialul american declar\> „Sunt foarte impresionat de organizarea unit\]ii dumneavoastr\ [i a punctului de comand\. :n Norfolk. acesta . La sediul Ministerului Ap\r\rii Na]ionale are loc o conferin]\ de pres\ pe parcursul c\reia George Cristian Maior dezvolt\ . aprecierile mele sincere pentru aceast\ participare la r\zboiul împotriva terorismului. Ioan Mircea Pa[cu.n NATO. Este o lupt\ la nivel global. maiorul Dorin Blaiu. loc]iitor al comandantului Comandamentului 2 Opera]ional de la Buz\u. Din partea Rom=niei. Acest forum . în care suntem implica]i cu to]ii [i este bine c\ avem alia]i ca România. SUA. la invita]ia amiralului Ian Forbes. 371 18 ianuarie. printre care secretarul american al Ap\r\rii.n tab\ra de la Kandahar. vizita lui Les Brownlee. „{oimii Carpa]ilor”.n cadrul seminarului.mpreun\ cu generalul de brigad\ {tefan Oprea. Programul vizitei oficialului american . aflat . cunoa[terea lupt\torilor. 21 ianuarie. .Biroul de pres\ al MApN) 20-22 ianuarie.n aten]ia Alian]ei Nord-Atlantice.ndeplinirea misiunilor [i a infrastructurii punctului de comand\. o prelegere referitoare la principalele aspecte ale interoperabilit\]ii For]elor Armate ale Rom=niei cu cele ale Alian]ei NordAtlantice . A[ vrea s\ exprim. a tehnicii de lupt\ folosite pentru . Kristin Krohn Devold.n procesul preg\tirii ]\rii noastre pentru integrarea . Les Brownlee particip\ la o recunoa[tere aerian\ .nlocuind Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”. . este minunat s\ v\ avem ca alia]i pe dumneavoastr\. Donald Rumsfeld. Mult succes!” (Comunicatul nr.8 din 20 ianuarie 2003 . particip\ ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Militarii Batalionului 812 Infanterie „{oimii Carpa]ilor” primesc.n Afganistan pentru a participa la transferul de autoritate al Batalionului 812 Infanterie. care viziteaz\ unit\]i militare americane dislocate în aria de responsabilitate din Afganistan. a[a cum le-am spus [i lor. pentru opinia public\ din ]ara dumneavoastr\.[i propune s\ examineze [i s\ dezbat\ probleme majore ale noilor concepte opera]ionale aflate . precum [i ministrul Ap\r\rii al Regatului Norvegiei.Rom=nia-NATO – 2003 N comandant al Corpului Infanteriei Marine a SUA. fiind invita]i înal]i oficiali ai NATO [i personalit\]i ale vie]ii politice interna]ionale.n tab\ra „{oimilor Carpa]ilor” cuprinde prezentarea batalionului de c\tre comandantul acestuia. care î[i trimit militarii s\ înt\reasc\ Alian]a. care sus]ine. La finalul vizitei. Virginia. comandantul SACLANT. se desf\[oar\ seminarul opera]ional anual „Open Road 2003”. Militarii din batalion par preg\]iti s\ fac\ fa]\ oric\rei situa]ii care ar putea ap\rea pe câmpul de lupt\ [i.

. la ini]iativa secretarului general al NATO. În cadrul lucr\rilor conferin]ei sunt abordate o serie de probleme referitoare la modul de implementare a deciziilor adoptate la Summit-ul de la Praga [i impactul extinderii NATO . 27-29 ianuarie. Oficialul rom=n declar\ c\ 2003 este anul . se suplimenteaz\ dot\rile [i se aloc\ resurse financiare corespunz\toare. Cu aceea[i ocazie.nalt cu titlul @Noi membri. precum [i aspecte ale implic\rii militare a fiec\rui stat . evolu]ia situa]iei din Irak. Se desf\[oar\ la Bucure[ti vizita de evaluare a unei echipe de exper]i NATO condus\ de Edgar Buckley. :n Italia. Sunt discutate.n care face referiri la contribu]ia ]\rii noastre la consolidarea Alian]ei Nord-Atlantice. Executivul Rom=niei dezbate reorganizarea institu]iilor care reprezint\ ]ara noastr\ la Cartierul General al NATO.n care Rom=nia implementeaz\ noile capacit\]i ale NATO. care are loc la Londra. probleme punctuale ale r\zboiului . Ioan Mircea Pa[cu prezint\. astfel . de asemenea. foarte ridicate#.nc=t structura Misiunii Rom=niei la NATO. reformele din domeniul industriei de ap\rare. lordul George Robertson. organizat\ de AFSOUTH. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. a Reprezentan]ei Militare [i a Reprezentan]ei Statului Major General la SHAPE s\ fie adaptate institu]ional din perspectiva ader\rii.n flancul sudic asupra noilor state invitate. f\r\ .n contextul . Astfel. la Napoli. Manifestarea este organizat\ de Asocia]ia „City Forum”.n care @ambi]iile Alian]ei sunt. secretarul Ap\r\rii al Regatului Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord.ndoial\.n urma particip\rii la dezbaterile NATO privind implementarea deciziilor de la Praga [i integrarea .n asigurarea p\cii [i securit\]ii . Ioan Mircea Pa[cu. se desf\[oar\ conferin]a la nivel .n regiune. din Marea Britanie.mpotriva terorismului. generalul Mircea Mure[an. 21 ianuarie 2003) 23 ianuarie. demnitarul rom=n are o întrevedere cu Geoffrey Hoon. este decis\ modificarea schemei de personal. 25-28 ianuarie.n organiza]ie a ]\rilor invitate. (RADOR. noi . în deschiderea activit\]ii. adjunct al secretarului general al NATO pentru Planificarea Ap\r\rii [i Opera]ii. Cu acest prilej sunt analizate . [i schimb\rile din structura de comand\ a Alian]ei Nord-Atlantice.ndeplinirea obiectivelor militare din calendarul de preaderare a .372 Rom=nia-NATO – 2003 N aspectele de natur\ strategic\ [i militar\ rezultate . o alocu]iune . particip\ la conferin]a @NATO dup\ extinderea de la Praga”. 23-24 ianuarie.ncerc\ri”. Din partea Rom=niei ia parte la dezbateri o delega]ie militar\ condus\ de loc]iitorul [efului Statului Major General al Armatei Rom=niei.

29 ianuarie 2003) 29 ianuarie. Ioan Mircea Pa[cu. adjunct al secretarului de stat pentru Comer] al Guvernului SUA.n reforma armatei rom=ne . c\ mai sunt multe de f\cut .n\l]imi mici [i medii.nt=lnirii cu ministrul Ioan Mircea Pa[cu. se desf\[oar\ pe urm\toarele sec]iuni> politica de ap\rare [i probleme economice. George Cristian Maior. Edgar Buckley este primit de pre[edintele Rom=niei. (MEDIAFAX. cu William Lash. ambasadorul american . Discu]iile exper]ilor NATO cu delega]ia MApN. consider=nd. care este condus\ de secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. Ioan Mircea Pa[cu.nt=lniri cu oficiali ai Ministerului Afacerilor Externe. :n baza acestui memorandum sunt evalua]i agen]i economici rom=ni din industria de ap\rare care pot contribui la realizarea radarelor. care s\ confirme formal interesul. Discu]iile constau din . c=t [i .n baza Parteneriatul Strategic rom=no-american. progresele rapide f\cute . la care particip\ [i Michael Guest. privind continuarea programului de . are loc inaugurarea Sistemului de Supraveghere [i Avertizare NBC din . 30 ianuarie. for]e aeriene. .n cadrul Alian]ei Nord-Atlantice. voin]a [i capacitatea de a . juridice [i militare ce decurg din calitatea de membru NATO.nzestrare cu radare pentru .ntre Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. El apreciaz\.ncepe oficial negocierile de aderare cu ]\rile invitate la Praga. obiective de parteneriat generale.A. • La Bruxelles. :n prezen]a ministrului Ap\r\rii Na]ionale.nt=lniri . La finalul . de asemenea.ndeplini obliga]iile [i angajamentele politice. pre[edintele Comisiei de Ap\rare din Camera Deputa]ilor [i are . [i compania Lockheed Martin. Cu aceast\ ocazie este semnat un memorandum de . NATO . a moderniza [i a restructura”. subliniind c\ solicit\rile esen]iale pentru ]\ri precum Rom=nia se refer\ la @a reduce. Pe agenda discu]iilor se afl\ subiecte legate de statutul Rom=niei dup\ primirea invita]iei de aderare la NATO [i extinderea colabor\rii at=t la nivel bilateral. dup\ ce va deveni membru cu drepturi depline.n preg\tirea pentru aderarea la NATO. . for]e terestre.n ultimii ani.ns\.Rom=nia-NATO – 2003 N 373 Rom=niei la Alian]a Nord-Atlantic\.n Rom=nia.n]elegere .n cadrul Alian]ei [i s\ sprijine ac]iunile [i misiunile organiza]iei. Edgar Buckley declar\ c\ NATO a[teapt\ ca Rom=nia s\-[i joace pe deplin rolul pe care [i-l va asuma .nt=lnire a ministrului Ap\r\rii Na]ionale. • La sediul Ministerului Ap\r\rii Na]ionale are loc o . reprezentat prin Compania Na]ional\ Romtehnica S. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. aceasta fiind prima din cele cinci etape ale procesului de accedere. for]e navale.ntre o echip\ de exper]i NATO [i reprezentan]i ai celor [apte ]\ri.

1 februarie. [efului statului reaminte[te c\ decizia . efectueaz\ o vizit\ . 49% din rom=nii sus]in o interven]ie militar\ .n cadrul unei conferin]e de pres\ la sediul Pre[edin]iei. Consilierul preziden]ial Corina Cre]u declar\.n structurile euroatlantice.n str=ns\ cooperare cu celelalte institu]ii ale statului cu atribu]ii .[i poate aduce o contribu]ie @deloc de neglijat”. din acest punct de vedere situ=ndu-se pe locul al doilea.n Statele Unite ale Americii. num\rul celor care cred c\ Rom=nia trebuie s\ sprijine o interven]ie .374 Rom=nia-NATO – 2003 N cadrul Centrului Opera]ional de Conducere Militar\. . proces la care Parteneriatul Strategic rom=no-american . 1-6 februarie. Mircea Geoan\. 3 februarie.n care Rom=nia trebuie s\-[i stabileasc\ noi priorit\]i [i noi obiective. Ion Iliescu. unde are .n cea dea cincea sesiune din actuala legislatur\. 5 februarie. Ministrul Afacerilor Externe.n domeniu.n perspectiva viitoarelor dezbateri din Senatul SUA privind ratificarea protocoalelor de aderare ale statelor invitate s\ adere la NATO. Camera Deputa]ilor [i Senatul .[i . comparativ cu 41% care consider\ c\ ]ara noastr\ nu ar trebui s\ sprijine o eventual\ interven]ie .nt=lniri cu membri ai Senatului SUA. datele se transmit . destinat culegerii [i prelucr\rii datelor privind evenimentele NBC. aceste discu]ii au o semnifica]ie deosebit\ . :n ceea ce prive[te participarea Rom=niei la un eventual r\zboi . Potrivit MAE. . Are .n mod oportun [i celorlalte institu]ii de profil. dup\ americani. Potrivit unei cercet\ri realizate de Gallup International Association – operatorul pentru Rom=nia fiind Centrul pentru Studierea Opiniei [i Pie]ei (CSOP) –. :n acest context. :n acela[i timp. precum [i elemente de analiz\ [i prognoz\ pentru asigurarea operativit\]ii .n compunere senzori cu transmitere automat\ de date c\tre echipe mobile de interven]ie. care sus]in .n cazul unor situa]ii de criz\.n Irak.n propor]ie de 67% o astfel de interven]ie. noi modalit\]i de ac]iune pentru a finaliza cu succes procesul de integrare european\ [i euroatlantic\. :n baza planurilor de cooperare existente.n Irak. c\ pre[edintele Rom=niei. Potrivit aceluia[i sondaj.n Irak este de 45%. Prioritatea actualei sesiuni este adoptarea cadrului legislativ necesar integr\rii Rom=niei . consider\ anul 2003 ca reprezent=nd perioada .n Irak.ncep activitatea .mpotriva Irakului. 42% dintre rom=ni se opun unei eventuale interven]ii .n condi]ii de existen]\ a unor obiective de risc nuclear [i chimic. Sistemul este proiectat s\ execute supravegherea NBC a teritoriului na]ional . pre[edintele Ion Iliescu consider\ esen]ial\ l\rgirea [i consolidarea leg\turii transatlantice.

(Rador. sus]ine dou\ prelegeri la {coala NATO de la Oberammergau. Ioan Mircea Pascu.n considerare solicit\rile concrete venite din partea NATO. viitorul rol al NATO [i al ESDP [i rolul acestora . :n ceea ce prive[te cea de-a doua prelegere. respectiv @Drumul Rom=niei spre NATO”. Sprijinul cerut de Washington const\ . Statele Unite ale Americii [i Asia. precum [i participarea Rom=niei cu echipe de speciali[ti NBC.n eventualitatea unei interven]ii militare . :n cadrul primei teme. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale.n zona Golfului Persic. (Cronica Rom=n\. 8 februarie 2003) 8-9 februarie.n Irak.nt=lniri cu personalit\]i politice din ]\ri membre NATO [i partenere.n Orientul Mijlociu [i . poli]i[ti militari [i medici. care se desf\[oar\ la München. Invita]ii dezbat teme de actualitate din sfera securit\]ii.n domeniul securit\]ii> @Perspectiva Rom=niei privind securitatea european\”. aceast\ manifestare reune[te oficialit\]i din conducerea NATO. :ntr-un comunicat de pres\ al Guvernului. 06 februarie 2003) 6-7 februarie.n Irak. cum sunt stadiul [i perspectivele campaniei globale de combatere a terorismului interna]ional. ministrul Ap\r\rii Na]ionale are . precum . standarde [i strategii.n prevenirea conflictelor [i managementul crizelor etc. precum [i m\surile ce se impun pentru protejarea cet\]enilor [i intereselor Rom=niei .n eventualitatea unei interven]ii . Ioan Mircea Pa[cu prezint\ principalele coordonate ale tranzi]iei de la evolu]iile postbelice la situa]ia actual\ de securitate în Europa. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale.n acest context”. mini[tri de externe [i ai ap\r\rii. parlamentari. Organizat\ anual de funda]ia @Herbert Quandt#.n permisiunea de a survola spa]iul aerian na]ional [i punerea la dispozi]ie a unor baze aeriene [i a facilit\]ilor acestora pentru ateriz\ri de urgen]\ ale aeronavelor proprii. Guvernul Rom=niei anun]\ c\ Statele Unite au cerut Rom=niei ajutor militar . . Pe timpul prezen]ei sale la conferin]\. se precizeaz\ c\ @s-au discutat solicitarea de sprijin adresat\ Rom=niei de c\tre SUA . iar . oficialul rom=n prezint\ problematica integr\rii Rom=niei în NATO din perspectiva reformei for]elor armate [i a procesului de asigurare a interoperabilit\]ii cu Alian]a Nord-Atlantic\ la nivel de institu]ii.n acest context Rom=nia va lua . 7 februarie. evolu]ii anticipate .n astfel de ac]iuni revine Parlamentului.Rom=nia-NATO – 2003 N 375 angaj\rii trupelor rom=ne[ti . subliniind complexitatea transform\rilor survenite în ultimul deceniu [i perspectivele adapt\rii Alian]ei Nord-Atlantice [i Uniunii Europene la riscurile [i amenin]\rile la adresa securit\]ii interna]ionale.n fa]a participan]ilor la Cursul de cooperare . exper]i din Europa. Ioan Mircea Pa[cu particip\ la cea de-a 39-a edi]ie a @Conferin]ei pentru politica de securitate#.

[i exprim\ opinia c\ nu vor exista obstacole majore . .n procesul de ratificare a protocoalelor de aderare. membrii CSAT analizeaz\ [i planul-cadru pentru desf\[urarea procesului de restructurare [i modernizare a armatei . aprob\ solicitarea pre[edintelui Ion Iliescu privind . generalul Volodimir Schidcenko. la campania antiterorist\.n NATO. a c\rei comand\ a fost preluat\ de Germania [i Olanda. . Discu]iile cu Peter Struck. :n cadrul [edin]ei. pre[edintele Rom=niei. ministrul german al Ap\r\rii. Ioan Mircea Pa[cu particip\ [i la o . sunt axate pe aspecte ale cooper\rii bilaterale [i ale sprijinului oferit de Germania .n spirit solidar. Ion Iliescu. cei doi mini[tri convenind s\ studieze posibilitatea cre[terii nivelului de interoperabilitate a for]elor participante la Batalionul Multina]ional Tisa. S-a reafirmat necesitatea amplific\rii cooper\rii statului rom=n. fiind adresate [i mul]umiri pentru sprijinul acordat de guvernele ]\rilor invitate . reunite . inclusiv din punct de vedere militar.n campania interna]ional\ . prezint\ rezultatele reuniunii CSAT. este abordat\ situa]ia din Afganistan [i desf\[urarea opera]iunii ISAF.mpotriva terorismului.376 Rom=nia-NATO – 2003 N [i cu oficialit\]i ale ]\rii gazd\. constituie un prilej pentru reafirmarea sus]inerii Rom=niei pentru procesul de reform\ a for]elor armate ucrainiene. activ. 10 februarie • CSAT se reune[te la Palatul Cotroceni pentru a discuta solicitarea de sprijin adresat\ Rom=niei de c\tre SUA .n procesul de integrare a Rom=niei .n [edin]\ comun\. precum [i pe problematica impactului transform\rii NATO asupra statelor invitate. al\turi de SUA [i alia]ii s\i din NATO”.nt=lnirii.. 10 februarie 2003) 11 februarie. De asemenea. [i adopt\ cadrul general privind m\surile necesare trecerii la etapa semn\rii [i ratific\rii Protocolului de aderare la NATO.n perioada ratific\rii protocoalelor de aderare la NATO precum [i angajamentul ferm al Rom=niei de a continua contribu]ia sa. :n cadrul acestei .n 2003.n Irak. de a contribui la nivelul angajamentelor asumate [i a garan]iilor multilaterale.n eventualitatea unei interven]ii militare .n cadrul c\reia @Consiliul a reafirmat angajamentul ferm al ]\rii noastre de a respecta principiile [i valorile stabilite de Tratatul de la Washington.. Comisiile pentru Ap\rare din Senat [i Camera Deputa]ilor. cu celelate 6 state invitate . senatorii americani . evalueaz\ rezultatele reuniunii NATO de la Praga [i fac o evaluare preliminar\ a implica]iilor acesteia pentru Rom=nia. • :ntr-o conferin]\ de pres\. Convorbirile cu ministrul ucrainean al Ap\r\rii. (Rador.nt=lnire a mini[trilor ap\r\rii din cele [apte state invitate s\ adere la NATO cu un grup de senatori americani condus de John McCain [i Joseph Lieberman.

o companie NBC (70 militari). un pluton de poli]ie militar\ (25 militari).n structuri ale comandamentului for]elor . se reconfirm\ punerea la dispozi]ia coali]iei a spa]iului aerian al Rom=niei [i a elementelor de infrastructur\ necesare. chimic\ [i biologic\.ntrunite dislocat . precum [i de asisten]\ medical\. alc\tuit din 149 de militari. finan]area [i angajarea for]elor [i mijloacelor participante la misiune sunt reglementate prin hot\r=ri ale Guvernului. Finan]area particip\rii Rom=niei la aceast\ misiune este reglementat\ prin hot\r=re a Guvernului. astfel> 4 ofi]eri de stat major. 1 privind suplimentarea particip\rii Rom=niei .ntre care [i Rom=nia. ca membru NATO. La r=ndul s\u..n problema irakian\ [i ca punctele de vedere divergente din cadrul NATO s\ fie dep\[ite.n cadrul Comandamentului Central American cu un efectiv de 16 ofi]eri de stat major din Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. de poli]ie militar\.mpotriva Irakului cu subunit\]i de decontaminare nuclear\. personal medical (30 persoane).Rom=nia-NATO – 2003 N 377 sprijinul pe care Rom=nia . (ROMPRES.ntreaga clas\ politic\ . De asemenea. alc\tuit din 30 de cadre< un deta[ament de geniu.”. respectiv> 4 ofi]eri pentru Comandament.n structuri ale comandamentului for]elor . Prezent la [edin]a Comisiilor parlamentare pentru Ap\rare. precizeaz\ c\ era nevoie de o reconfirmare de c\tre Legislativ a deciziei de a pune la dipozi]ia NATO spa]iul aerian rom=nesc [i infrastructura necesar\. • La sediul Ministerului Ap\r\rii Na]ionale este semnat @Acordul . de geniu.n cadrul comandamentului coali]iei< o companie de ap\rare NBC. Documentul .ntre Ministerul Ap\r\rii Na]ionale din Rom=nia [i Departamentul Ap\r\rii al Statelor Unite ale Americii privind sta]ia de lucru [i accesul la Sistemul de Administrare a Informa]iilor Parteneriatului pentru Pace (PIMS)”. alc\tuit\ din 70 de militari< un pluton de poli]ie militar\.ncadra]i . astfel> 6 ofi]eri sunt . .ncadra]i . pentru sprijinul acordat . 11 februarie 2003) 12 februarie • Parlamentul României adopt\ Hot\r=rea nr. 2 privind participarea Rom=niei la coali]ia . • Parlamentul României adopt\ Hot\r=rea nr. Preg\tirea. alc\tuit din 25 de militari< un deta[ament medical. ministrul Ap\r\rii Na]ionale.n vederea aplic\rii rezolu]iei 1441 a Consiliului de Securitate al ONU privind dezarmarea Irakului. .n]elege faptul c\ Rom=nia are responsabilit\]i. ministrul de Externe Mircea Geoan\ declar\> @este important c\ .mpotriva Irakului.n Cornul Africii< 10 ofi]eri sunt . un deta[ament de geniu (149 militari).n eventualitatea declan[\rii unei opera]iuni militare . • Senatul american introduce . Ioan Mircea Pa[cu.n Congresul american o rezolu]ie prin care mul]ume[te unui num\r de 18 state aliate europene.n luarea unei decizii finale . [i nu doar drepturi. subliniind [i faptul c\ este important ca Europa s\ r\m=n\ unit\ ..ntrunite dislocat .n Afghanistan.l va acorda SUA .

o posibil\ desf\[urare a sistemelor NATO de ap\rare anti-rachet\ [i o posibil\ desf\[urare de ap\rare NBC. Acordul semnat la Bucure[ti cuprinde prevederi referitoare la modul de administrare a sistemului. Comitetul de Planificare Militar\ al NATO se reune[te la Bruxelles [i declar\ c\ are nevoie de consiliere din partea autorit\]ilor militare ale NATO asupra fezabilit\]ii. de John P. printre care ministere. prezint\. pentru configurarea unui mediu de securitate interna]ionala prin mijloacele IT (tehnologia informa]iei). ad\ug=nd c\ „ceea ce trebuie [tiut este faptul c\ exigen]ele din partea NATO sunt foarte ridicate. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. consilii de securitate na]ional\.n scopul colabor\rii militare . domeniu de activitate. Delega]ia Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. implica]iilor [i etapelor de desf\[urare a trei posibile misiuni . :n acest context. 17-18 februarie.n dotarea a 17 na]iuni partenere [i are peste 4600 de utilizatori din 57 de ]\ri.n Turcia> desf\[urarea preventiv\ a unor avioane NATO AWACS. condus\ de George Cristian Maior. Stenbit.C.n domeniul informaticii. cu misiunea de a sprijini obiectivele [i rela]iile bilaterale regionale ale SUA cu ]\rile membre ale Parteneriatului pentru Pace. Este pentru prima dat\ c=nd documentele na]ionale de planificare sunt analizate dup\ acelea[i principii ca [i cele care se aplic\ pentru membrii actuali ai NATO.n scopul atingerii standardelor de membru al Alian]ei Nord-Atlantice. institute de studii de securitate [i organiza]ii de protec]ie civil\ etc. prevederi financiare [i alte modalit\]i tehnice de difuzare [i folosire a informa]iilor de proiect.n calitate de viitor aliat.378 Rom=nia-NATO – 2003 N este semnat prin coresponden]\ la Bucure[ti de c\tre George Cristian Maior. La Cartierul General al NATO din Bruxelles au loc dou\ reuniuni importante dedicate analizei performan]elor Rom=niei . Evaluarea urm\re[te capacitatea Rom=niei de a contribui la .n domeniul restructur\rii organismului militar . la reuniunea Comitetului pentru Analiza Ap\r\rii. de la Departamentul Ap\r\rii al Statelor Unite ale Americii. academii na]ionale de ap\rare. iar la Washington D. stadiul reformei armatei [i priorit\]ile procesului de planificare a ap\r\rii . Acest sistem se afl\ . George Cristian Maior declar\ c\ „etapa de tranzi]ie pe care Rom=nia o parcurge este una foarte comprimat\. inclusiv la ap\rarea colectiv\. defini]ii. 16 februarie. se a[teapt\ o reform\ riguroas\ [i realist\ a . care necesit\ luarea cu rapiditate a unor decizii importante asupra evolu]iei noastre în anii viitori”.ntreaga gam\ de misiuni ale NATO. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. Sistemul de Administrare a Informa]iilor Parteneriatului pentru Pace a fost creat . obiective.

ai Universit\]ii din Hamburg [i ai Societ\]ii pentru Politica de Securitate [i Ap\rare. procesul urmând s\ fie finalizat prin transmiterea scrisorii oficiale a ministrului de Externe [i demararea ratific\rii protocoalelor de aderare. Secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. despre posibilit\]ile de extindere a cooper\rii . la invita]ia omologului s\u german.n domeniul ap\r\rii na]ionale sunt> revizuirea planurilor de reform\ a for]elor armate. Priorit\]ile stabilite . conectarea la sistemul aliat al spa]iului aerian [i reforma structurilor de educa]ie [i instruire. MApN) 18 februarie • La Reuniunea :naltului Comitet Politic :nt\rit de la sediul NATO din Bruxelles. viziteaz\. la dimensiunea pe care trebuie s\ o ofere un stat precum Rom=nia”. general-maior Hans-Christian Beck. document care reflect\ angajamentul Guvernului Rom=niei de continuare [i accelerare a procesului de modernizare a . Caledarul stabile[te ac]iuni.Rom=nia-NATO – 2003 N 379 planurilor noastre de ap\rare. respectiv domeniul politic. care s\ conduc\ la o contribu]ie realist\ pentru toat\ gama de opera]iuni ale Alian]ei. practic. prelegerea cu . . MApN) • Ioan Mircea Pa[cu. simplificarea procedurilor de participare la opera]iunile Alian]ei Nord-Atlantice. (Comunicatul nr. :ndeplinirea acestor obiective va asigura practic tranzi]ia la statutul de membru al Alian]ei Nord-Atlantice cu drepturi [i responsabilit\]i depline. financiar. a unor reprezentan]i ai Asocia]iei Rezervi[tilor Bundeswehrului. într-un timp foarte scurt. tranzi]ia la statutul de membru al NATO cu drepturi [i responsabilit\]i depline”. El sus]ine.n perspectiva integr\rii Rom=niei . Academia de Conducere a Bundeswehrului.n domeniul . Aceast\ reuniune reprezint\ ultima etap\ a discu]iilor de aderare a României la NATO. 44 din 18 februarie 2003 . legislativ [i de securitate a informa]iilor.n Alian]a Nord-Atlantic\. cre[terea substan]ial\ a contribu]iei noastre la NATO. o delega]ie na]ional\ format\ din reprezentan]i ai Ministerului Afacerilor Externe [i ai Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. . prezint\ spre analiz\ proiectul Calendarului Na]ional pentru Reforme. George Cristian Maior declar\ c\ @principalele obiective se refer\ la revizuirea planurilor privind structura de for]e. Peter Struck. 42 din 17 februarie 2003 Departamentul pentru Integrare Euroatlantic\. a strategiei [i doctrinelor militare.ntregii societ\]i. militar. din Hamburg. termene [i responsabilit\]i precise. accelerarea proceselor de restructurare [i modernizare. cre[terea contribu]iei militare la NATO. Îndeplinirea acestor obiective va asigura. (Comunicatul nr. Ioan Mircea Pa[cu discut\ cu comandantul Academiei.n fa]a membrilor Societ\]ii germano-rom=ne pentru Germania de Nord.Departamentul pentru Integrare Euroatlantic\. Cu aceast\ ocazie.nv\]\m=ntului militar. Calendarul este dezvoltat pe cele cinci capitole ale Planului Na]ional de Aderare. ministrul Ap\r\rii Na]ionale.

ministrul Ioan Mircea Pa[cu prezint\ ra]iunile ce stau la baza pozi]iei Rom=niei . reale [i perpetue de securitate”.n leg\tur\ cu situa]ia actual\ din zona Golfului. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Ioan Mircea Pa[cu.n Balcani [i . . cu care are discu]ii despre rolul pe care Rom=nia l-a jucat [i continu\ s\-l joace . Jones. . Comandantul Suprem Aliat din Europa.n acela[i timp explic=nd> @avem din partea Statelor Unite [i a NATO nu . cu scopul de a men]ine integritatea spa]iului aerian al Turciei.l are cu SUA. pentru a pune la punct un “plan de ac]iune comun Executiv-Legislativ de a duce la bun sf=r[it procesul de aderare la NATO”. Bruce Jackson. dar .nt=lnesc cu mini[trii Ioan Mircea Pa[cu [i Mircea Geoan\. generalul James L. precizeaz\ c\ astfel . invoc=nd [i Parteneriatul Strategic pe care Rom=nia . R\spunz=nd la . ]\rile baltice.n cazul izbucnirii unui r\zboi . consider=nd c\ asupra Rom=niei nu planeaz\ un pericol iminent direct.ntreb\rile participan]ilor.n dezvoltarea comunit\]ii europene.n care aceasta ar putea fi atacat\ de c\tre Irak. ca o problem\ de urgen]\. reafirm\.ntr-o manier\ foarte clar\. aterizeaz\ pe aeroportul Mihail Kog\lniceanu din Constan]a. Comitetul NATO de Planificare a Ap\r\rii mandateaz\ autorit\]ile militare ale NATO s\ implementeze. • Primele avioane militare americane. unde este instalat\ o baz\ militar\ american\ temporar\. Ion Iliescu. 19 februarie.n special .n Turcia. 24 februarie.n zona M\rii Negre. .n NATO [i . 20 februarie. garan]ii totale.ntrevedere cu pre[edintele Comitetului SUA pentru NATO. care efectueaz\ un turneu .380 Rom=nia-NATO – 2003 N tema @Rolul Rom=niei . (ROMPRES. av=nd la bord echipament militar. . Republica Moldova [i Ucraina.n Rom=nia.n Balcani”.ntr-o conferin]\ de pres\.n Irak. are o . Ministrul de externe. ordon\ desf\[urarea avioanelor NATO AWACS . la baza de la Konya. m\suri defensive pentru asistarea Turciei. 24 februarie 2003) 25 februarie • Parlamentarii Comisiilor de Ap\rare [i de Politic\ Extern\ se .n cadrul preg\tirilor pentru o eventual\ interven]ie militar\ . • La cartierul general al SHAPE. Ministrul Ap\r\rii.n situa]ia . c\ Rom=nia nu va cere garan]ii de securitate din partea Statelor Unite sau NATO . Bruce Jackson este primit [i de pre[edintele Rom=niei. . de tranzit. Ioan Mircea Pa[cu.mpotriva Irakului. Mircea Geoan\.ntr-o manier\ formalizat\. 21 februarie. la Bucure[ti.

Programul vizitei cuprinde . Este adoptat\ Hot\r=rea Guvernului Rom=niei nr. ministrul Ap\r\rii Na]ionale.nt=lniri cu pre[edintele Rom=niei. ISAB este inspirat dup\ un model care a func]ionat . . Mircea Geoan\.n cadrul NATO. oficialit\]i guvernamentale. (Cronica Rom=n\. OSCE. Programul vizitei cuprinde . ministrul Afacerilor Externe. 26 februarie 2003) • La sediul Ministerului Afacerilor Externe are loc reuniunea Comisiei Na]ionale pentru Integrarea Rom=niei .n statele invitate s\ adere la Alian]a Nord-Atlantic\. lordul George Robertson.n Rom=nia. 3 martie.n spa]iul est-european. Dedicat\ constituirii Consiliului Consultativ Interna]ional de Securitate pentru Sud-Estul Europei (ISAB). care are loc la Geneva.n vederea finaliz\rii calendarului de reforme al Rom=niei. 26-28 februarie. Secretarul general al NATO.n care s-a desf\[urat reuniunea :naltului Comitet Politic :nt\rit al NATO cu Rom=nia de la Bruxelles [i stabilirea modului de lucru . precum [i exper]i din domeniul ap\r\rii [i securit\]ii.n cazul ]\rilor baltice [i . 26 februarie. precum [i perspectivele evolu]iei crizei irakiene.n 2004 Rom=nia s\ ocupe locul cuvenit . Adrian N\stase. primul ministru. anali[ti [i reprezentan]i ai societ\]ii civile. manifestarea reune[te actuali [i fo[ti mini[tri. efectueaz\ o vizit\ . Asmus. ale NATO.n condi]iile . 121/2003. Pactului de Stabilitate [i altor institu]ii interguvernamentale.n Monitorul Oficial nr. Consult\rile cu autorit\]ile rom=ne vizeaz\ aspecte de interes pentru rela]iile rom=no-americane. Ioan Mircea Pa[cu.n perspectiva ader\rii Rom=niei la NATO.n special elemente privind definirea noului profil strategic al Rom=niei ca viitor membru NATO. publicat\ .n NATO. .nt=lniri vor fi organizate periodic .l .Rom=nia-NATO – 2003 N 381 de . Uniunii Europene. viziteaz\ Rom=nia. rolul ]\rii noastre ca centru de stabilitate [i securitate . 27 februarie. inclusiv organizarea [i func]ionarea reprezent\rii Rom=niei la Cartierul General al NATO [i la Comandamentul Suprem al For]elor Aliate din Europa – SHAPE.n acest domeniu ale guvernelor. particip\ la Reuniunea Centrului pentru Control Democratic al For]elor Armate (DCAF).n care se urm\re[te ca . Ronald D.n cadrul unui turneu pe care .ntrevederi cu . 172/2003 privind adapt\rile institu]ionale .ntrevederi cu alte personalit\]i din via]a politic\.[i propune s\ analizeze progresul reformelor din sectorul securit\]i [i ap\r\rii [i s\ sprijine eforturile . Agenda reuniunii include prezentarea modului . precum [i . co-pre[edintele Comitetului SUA pentru NATO. Ion Iliescu.ntreprinde .

efectueaz\ o vizit\ oficial\ la Paris.n domenii relevante pentru integrarea . printre care reforma militar\.nt=lniri cu . printre care [i Rom=nia. mai declar\ George Robertson. Cu aceast\ ocazie.. Armonizare Legislativ\ [i Rela]ii Publice din M. :ntr-un discurs ]inut . viziteaz\ Rom=nia la invita]ia secretarului de stat [i [ef al Departamentului pentru Armamente. :n cadrul discu]iilor sunt abordate subiecte legate de sistemele de comand\ [i comunica]ii. La sediul Ministerului Afacerilor Externe are loc o nou\ reuniune a Comisiei Na]ionale pentru Integrarea Rom=niei . precum [i de construc]iile aeronautice.382 Rom=nia-NATO – 2003 N pre[edintele Ion Iliescu. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Rela]ii cu Parlamentul. la nivel de secretari de stat.n ultimii 12 ani. precum [i un dialog cu membri ai Guvernului implica]i . Gheorghe Matache. Secretarul de stat are . subliniind c\ cele [apte ]\ri care au fost invitate s\ adere la NATO. adic\ modificarea for]elor armate pentru m\rirea capacit\]ii opera]ionale#.n plenul reunit al celor dou\ camere ale Parlamentului. O delega]ie francez\ condus\ de Nicolas de Chezelles. Sorin Encu]escu. 12 martie.n cadrul opera]iunii @Enduring Freedom# din Afganistan p=n\ la 31 decembrie 2003. 19-20 martie. (Mediafax. Pre[edintele Ion Iliescu solicit\ Parlamentului s\ aprobe prelungirea particip\rii Rom=niei .n NATO. Finan]area continu\rii particip\rii for]elor rom=ne[ti la opera]iune urmeaz\ s\ fie asigurat\ printr-o hot\r=re a Guvernului. expert . Bucure[ti. de sistemele de ap\rare antiaerian\. 2 ofi]eri de leg\tur\ [i un batalion de infanterie (405 militari). @{tim c\ Rom=nia a f\cut un progres impresionant .n procesul de preg\tire a integr\rii . care reflect\ obiectivele asumate de Rom=nia privind continuarea [i finalizarea reformelor . 18-20 martie. George Robertson declar\ c\ Rom=nia ar putea contribui la o For]\ de reac]ie rapid\ a NATO.n armamente [i director adjunct pentru rela]ii interna]ionale al Delega]iei Generale pentru Armament.n NATO. cu primul ministru Adrian N\stase. 3 martie 2003) 5 martie. delega]ia francez\ are posibilitatea s\ cunoasc\ particularit\]ile sistemului rom=n de management al achizi]iilor în domeniul ap\r\rii. dar sunt multe zone unde trebuie s\ continua]i. fiind analizat\ cooperarea în domeniile cercet\rii pentru tehnic\ [i tehnologii militare [i al managementului achizi]iilor [i identificate noi oportunit\]i de colaborare.Ap. care urmeaz\ s\ fie instituit\ cu cele mai bune resurse de pe ambele maluri ale Atlanticului. :n cadrul reuniunii este discutat\ [i aprobat\ varianta final\ a Calendarului pentru Reforme.n Alian]\.N. trebuie s\ continue [i s\ intensifice reformele militare. cu 4 ofi]eri de stat major.

• La ora 03.n cazul particip\rii trupelor la misiuni interna]ionale. prima rachet\ american\ lovind un obiectiv aflat la periferia capitalei. . secretar general pentru Administra]ie .n timpul unei alocu]iuni de la Casa Alb\. sprijin logistic sau drept de survol al teritoriului na]ional#. (Ziua. c\ Rom=nia sprijin\ pozi]ia Statelor Unite ale Americii [i a alia]ilor lor . adjunctul [efului Sec]iei Parteneriat [i Cooperare din Divizia Euroatlantic\. dup\ cum declar\ secretarul de stat american Collin Powell. [i cu Catherine Bergeal. Joschka Fischer [i cu ministrul federal al . 20 martie 2003) • Pre[edintele Rom=niei. cu Giles Pernet. Ministrul rom=n al Afacerilor Externe. la Berlin. trimite secretarului general NATO o scrisoare care confirm\ voin]a [i capacitatea Rom=niei de a . . @Sprijind pozi]ia SUA [i pe cea a alia]ilor s\i. dintre care 30 de ]\ri au oferit deja trupe.n vederea integr\rii . se . la reglement\rile privind intrarea.n criza irakian\ [i consider\ c\ recurgerea la for]\ s-a impus . adjunctul sub-[efului de Stat Major pentru rela]ii interna]ionale.n pericol pacea [i securitatea unei zone [i a[a supuse unor mari pericole#. Mircea Geoan\. la prevederile franceze privind st\rile excep]ionale [i la statutul cadrelor militare din cele dou\ armate. este sus]inut\ de @o coali]ie format\ din 45 de ]\ri. cu generalul André Masson. 23 martie. Dou\ ore mai t=rziu pre[edintele american George W. Opera]iunea @Iraqi Freedom#.n cadrul c\reia sunt abordate subiecte referitoare la legisla]ia francez\ .nt=lne[te. Bush anun]\ .ndeplini obliga]iile [i angajamentele ]\rii noastre de a deveni membru cu drepturi depline al NATO. loc]iitorul [efului Statului Major al Armatelor pentru Rela]ii Interna]ionale. Rom=nia nu face altceva dec=t s\ recunoasc\ necesitatea de a proceda la distrugerea unor arme care pun . sta]ionarea [i tranzitarea trupelor str\ine pe teritoriul Fran]ei.00 (ora Rom=niei) sirenele de alarm\ se aud la Bagdad. directorul Delega]iei pentru Afaceri Juridice. (Adev\rul.n Alian]a Nord-Atlantic\. Ion Iliescu. Ministrul rom=n de Externe. La aceast\ scrisoare este anexat calendarul Rom=niei de finalizare a reformelor .Rom=nia-NATO – 2003 N 383 Evelyn Ratte. Mircea Geoan\.ns\rcinat cu afaceri . declar\.n cadrul Delega]iei pentru Afaceri Strategice. cu comandorul Alain Doucet. 20 martie 2003) 21 martie.n ultimele s\pt\m=ni. :n programul vizitei este inclus\ o mas\ rotund\ .n cadrul Ministerului Ap\r\rii. cu omologul s\u german.nceputul opera]iunilor militare contra Irakului. imediat dup\ lansarea atacului aerian al SUA . 20 martie. cu generalul de brigad\ Gaël Flichy.mpotriva Irakului.

25 martie . Vizita are ca obiectiv identificarea [i evaluarea unor capacit\]i [i facilit\]i corespunz\toare unor importante domenii de activitate.n Rom=nia. Delega]ia rom=n\ participant\ la ceremonia semn\rii protocoalelor de aderare este condus\ de ministrul Afacerilor Externe. Peter Struck. printre subiectele discutate fiind situa]ia din Irak.n sprijinul p\cii [i a celor de r\spuns . Scopul exerci]iului este de perfec]ionare a deprinderilor participan]ilor pentru lucrul . Rom=nia [i Suedia). Activitatea reune[te aproximativ 500 de militari din 17 state membre ale Alian]ei [i din ]\ri semnatare ale Parteneriatului pentru Pace (Azerbaijan. Estonia. reuniunea extraordinar\ a Consiliului NordAtlantic dedicat\ semn\rii protocoalelor de aderare la NATO a celor [apte state invitate la Summit-ul de la Praga. la Bruxelles. 24-28 martie. precum [i . Finlanda.384 Rom=nia-NATO – 2003 N Ap\r\rii. Un num\r de 17 ofi]eri [i un subofi]er din unit\]i ale MApN particip\ la exerci]iul NATO/PfP @Cooperative Jaguar 2003#. Cei doi oficiali abordeaz\ [i problema viitorului format al NATO [i UE. Moldova. precum [i viitoarea prezen]\ a Alian]ei Nord-Atlantice pe scena interna]ional\ dup\ extinderea NATO.n structurile . infrastructura strategic\ [i logistic\. la Centrul Opera]ional de Conducere Militar\ din cadrul Statului Major General. Documentul.n vederea planific\rii [i conducerii opera]iilor . • Are loc. care se desf\[oar\ la baza aerian\ Karup din Danemarca.n urma vizitei de informare-evaluare vor fi prezentate Grupului de Lucru SHAPE pentru Aderare [i Integrare. . 26 martie. semnat de premierul Adrian N\stase.ntrunit de comandament potrivit procedurilor NATO .n portul Constan]a.n situa]ii de criz\. fiind primul exerci]iu de comandament integrat ce se desf\[oar\ dup\ Summit-ul de la Praga. viitorul NATO [i al Uniunii Europene. Documentarea delega]iei NATO se efectueaz\ la Ministerul Afacerilor Externe. integrarea . Letonia.5 aprilie. Lituania. marcheaz\ procesul de integrare a Rom=niei .n sistem NATO a ap\r\rii aeriene [i structurilor de control al spa]iului aerian. . Mircea Geoan\.n care are loc reorganizarea structurii de comand\ [i control a Alian]ei Nord-Atlantice.n unit\]i apar]in=nd Statului Major al For]elor Aeriene [i Comandamentului Logistic.ntr-un moment . O echip\ de exper]i pe probleme de integrare din cadrul Comandamentului Suprem al For]elor Aliate din Europa efectueaz\ o vizit\ de informare-evaluare . Concluziile rezultate .ntre NATO [i Rom=nia. cum sunt> sisteme de comunica]ii [i informatic\ [i asigurarea leg\turilor secretizate .

mpotriva Irakului. la activitate particip\ [i reprezentanti militari din Fosta Republic\ Iugoslav\ a Macedoniei. Statul Major al For]elor Terestre [i Academia de :nalte Studii Militare. subliniind c\ acum .n plan politic. 29 martie. @Seminarul multina]ional privind ap\rarea aerian\ cu baza la sol#.11 aprilie. Cehiei. Letonia. apreciaz\ c\ semnarea protocolului de aderare a Rom=niei la NATO este rezultatul direct al eforturilor substan]iale depuse de ]ara noastr\ . prezint\. {eful Statului Major General. Se desf\[oar\. Poloniei. calendarul reformelor din armata rom=n\. economice [i sociale ale ]\rilor din Europa Occidental\.n principal adaptarea armatei rom=ne la standardele NATO. ministrul Ap\r\rii Na]ionale.ncepe un proces pe termen lung de modernizare a Rom=niei [i integrare . aceasta fiind prima ]ar\ care ratific\ aceste documente. Ioan Mircea Pa[cu.[i propune s\ familiarizeze ofi]erii de stat major cu doctrina [i procedurile specifice ap\r\rii aeriene cu baza la sol [i s\ ofere expertiz\ [i consultan]\ din partea speciali[tilor NATO. pre[edintele Ion Iliescu calific\ evenimentul ca fiind @moment istoric#. 28 martie.33).n spa]iul aerian. la Bucure[ti. • :ntr-o conferin]\ de pres\ la sediul MApN.n sus]inerea deciziei de invitare a Rom=niei s\ adere la Alian]\. . Protocolul de aderare a Rom=niei la NATO este . organizat de Statul Major al For]elor Aeriene. general Mihail Popescu.n interven]iile . care vizeaz\ . :n acest scop. Slovaciei.n regiune.n r\zboiul . Slovacia. reforma militar\ av=nd un rol esen]ial . armata va fi restructurat\. Guvernul Rom=niei salut\ decizia Canadei de a ratifica Protocoalele de aderare la NATO a celor [apte state invitate la Summit-ul de la Praga. George W.Rom=nia-NATO – 2003 N 385 organiza]iei. prin reducerea [i transformarea unit\]ilor. de management [i coordonare a ac]iunilor de lupt\ . Al\turi de ofi]eri rom=ni din Statul Major al For]elor Aeriene. Germania. Suedia [i Ungaria. for]ele armate devenind mult mai flexibile [i rapide . 31 martie . Olanda.nso]it de un Calendar Na]ional pentru Reforme (vezi Anexa nr. transformarea acesteia . Participan]ii sunt informa]i asupra structurii militare de comand\ a Alian]ei Nord-Atlantice [i desf\[oar\ activit\]i practice de planificare a opera]iilor de ap\rare aerian\.ntr-o armat\ de profesioni[ti. integrarea Rom=niei . Seminarul . la sediul MApN. Ucrainei [i Bulgariei desf\[urate . f\c=nd referire expres\ la for]ele Rom=niei. Bush. • Pre[edintele american.n zonele de criz\.n structurile politice. La Bucure[ti. Polonia. Norvegia. militar [i diplomatic. Irlanda. mul]ume[te ]\rilor care s-au angajat al\turi de Statele Unite . Georgia.n NATO fiind prima prioritate. concomitent cu asigurarea m\surilor pentru protec]ia aerian\ a ac]iunilor de lupt\ ale trupelor terestre [i navale.

primul ministru al Letoniei. :n contextul semn\rii protocoalelor de aderare la NATO de c\tre statele invitate [i al demar\rii dezbaterilor . declar\. Dimitrij Rupel.ntre viitori alia]i. primul ministru al Lituaniei.n NATO a Rom=niei [i Bulgariei. Ambasadorul SUA la NATO. care are ca obiectiv consolidarea rela]iilor de colaborare [i . Algisdas Brazauskas. Simeon de Saxa-Coburg Gotha. Einars Repse. specializa]i . 4-5 aprilie. Acesta . La reuniune.n plenul forului legislativ american. La r=ndul s\u. particip\ primul ministru al Bulgariei. patronat\ de primul ministru Adrian N\stase. Bruce Jackson men]ioneaz\ c\ @Rom=nia este at=t cea mai mare c=t [i cea mai consecvent\ ]ar\ din punct de vedere strategic din Grupul Vilnius#.n sud-estul Europei. are loc o reuniune informal\ a premierilor din cele [apte state invitate s\ adere la NATO la Summit-ul de la Praga. pre[edintele Rom=niei.n lupta . Mikulas Dzurinda. Nicholas Burns. Siim Kalls.n decontaminare chimic\. (Adev\rul. Un num\r de 55 militari rom=ni urmeaz\ s\ participe . 1 aprilie.i recunoa[te implicarea activ\ .n NATO a celor [apte noi state va face din Alian]\ o organiza]ie de ap\rare colectiv\ mai puternic\ [i va cre[te securitatea SUA.n cadrul audierilor din Comisia pentru rela]ii a Senatului american. . c\reia . . primul ministru al Estoniei. Pleac\ . [i ministrul Afacerilor Externe din Slovenia.n mod special contribu]ia Rom=niei la noile misiuni ale Alian]ei menite s\ r\spund\ amenin]\rilor la adresa securit\]ii interna]ionale. .386 Rom=nia-NATO – 2003 N 31 martie.mpreun\ cu tehnica de lupt\ aferent\. primul ministru al Slovaciei. senatoarea democrat\ Mary Landrieu prezint\. coeziunii [i eficien]ei Alian]ei. 3 aprilie 2003) 4 aprilie. Participan]ii la reuniune sunt primi]i [i de Ion Iliescu. cu accent pe capacitatea viitoarelor state membre de a contribui la cre[terea relevan]ei. . c\ primirea . o alocu]iune de sus]inere a extinderii NATO .n zona Golfului la misiuni de descoperire a por]iunilor contaminate [i s\ execute misiuni de avertizare [i alarmare a for]elor aliate despre pericolul contamin\rii cu substan]e toxice.mpotriva terorismului. subliniind capacitatea militar\ deosebit\ a Rom=niei [i apreciind Rom=nia ca fiind ]ara din centrul [i estul Europei care [i-a .ncepe prezentarea ]\rilor candidate cu Rom=nia. apreciind c\ ele reprezint\ ]\ri-cheie . La Snagov.n care men]ioneaz\ .n Irak primii 10 militari rom=ni din cadrul Brig\zii 81 Bistri]a.mbun\t\]it substan]ial democra]ia [i economia.ncredere reciproc\ . {i Ronald Asmus pledeaz\ pentru integrarea . :n cadrul discu]iilor este abordat procesul de transformare a NATO .n contextul noilor riscuri de securitate din spa]iul euro-atlantic.n Senatul SUA privind ratificarea acestor documente.

care reprezint\ @un grup al democra]iilor#.Rom=nia-NATO – 2003 N 387 7-8 aprilie. fiind prezentat\ informarea privind implica]iile care decurg din semnarea Protocolului de aderare a Rom=niei la NATO. Potrivit unui comunicat de pres\ difuzat de Ministerul ungar al Afacerilor Externe. declar=nd c\ dup\ aderarea Rom=niei la NATO Europa va fi mai stabil\.n NATO se reune[te la sediul Ministerului Afacerilor Externe. 8 aprilie 2003) 8 aprilie.n Calendarul pentru reforme al Rom=niei [i preg\tirea particip\rii . :n cadrul Comitetului pentru Rela]ii Externe al Senatului SUA are loc a patra serie de audieri privind extinderea NATO. face o vizit\ oficial\ . Ovidiu Cameliu Petrescu. subsecretar de stat pentru Probleme Politice. 9 aprilie. (Mediafax. Discu]iile vizeaz\. bazinul M\rii Negre [i zona Caucazului. De asemenea.n Europa de Sud-Est.n domeniul militar [i . experien]a Ungariei din perioada de preaderare la NATO.n Uniunea European\. la invita]ia omologului s\u. Marc Grossman. evolu]iile privind Politica European\ de Securitate [i Ap\rare.nso]it de o delega]ie. rolul [i contribu]ia statelor candidate din perspectiva integr\rii .nscrise . [i [efii delega]iilor din ]\rile invitate s\ adere la NATO. (Diminea]a. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. :n acest context. cu aceast\ ocazie ministrul Afacerilor Externe. probleme legate de securitatea [i cooperarea . care are loc la Paris. Din partea Rom=niei particip\ vicepre[edintele Camerei Deputa]ilor.n cel al politicii de ap\rare. Printre temele abordate se num\r\ activitatea prezent\ [i viitoare a Adun\rii Parlamentare a NATO [i rela]iile acestui organism cu Rusia [i Ucraina. priorit\]ile [i perspectivele dezvolt\rii rela]iilor dintre Rom=nia [i Ungaria . sunt invita]i pentru prima dat\. pre[edintele Delega]iei Parlamentare a ]\rii noastre la Adunarea Parlamentar\ a NATO.n domeniul militar. 10 aprilie 2003) 10 aprilie. . . Comisia Na]ional\ pentru Integrarea Rom=niei . declar\ presei. Ferenc Juhász. la finalul audierii sale> @Suntem foarte m=ndri s\ sprijinim aderarea Rom=niei la Alian]a Nord-Atlantic\#. Ioan Mircea Pa[cu [i Ferenc Juhász semneaz\ Acordul .n calitate de observatori. sunt abordate probleme privind extinderea [i transformarea Alian]ei NordAtlantice. la nivel de secretari de stat. Reprezentan]ii Comisiei abordeaz\ [i unele aspecte legate de monitorizarea implement\rii obiectivelor . Laszlo Kovacs a felicitat Rom=nia pentru semnarea protocolului de aderare la NATO.n Ungaria. Programul delega]iei rom=ne include vizite la Ministerul de Externe [i la Comisia pentru Ap\rare a Parlamentului Ungariei. La [edin]a Comisiei Permanente a Adun\rii Parlamentare a NATO.ntre Guvernul Rom=niei [i Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea . .n principal. Ioan Mircea Pa[cu.

n activit\]ile Alian]ei. ambasadorul acestei ]\ri la Bucure[ti.n Afganistan –. precum [i importan]a particip\rii Rom=niei la reconstruc]ia pe baze democratice a acestei ]\ri. 17 aprilie. s\ . la cererea Germaniei. Comitetul de Planificare a Ap\r\rii decide c\ desf\[ur\rile defensive ale Alian]ei . Oficialii americani exprim\. care se afl\ . . .nt\reasc\ cooperarea cu Rom=nia . . Parlamentul Norvegiei aprob\.n special. apreciind c\ activitatea de la Baza 57 Aerian\ Mihail Kog\lniceanu reprezint\ un bun prilej pentru perfec]ionarea procedurilor de lucru . for]ele NATO urm=nd a fi retrase gradual.n Rom=nia. prin preluarea activit\]ilor de coordonare. Ioan Mircea Pa[cu.n contextul noului parteneriat bilateral .ntr-o vizit\ .nt\reasc\ sprijinul acordat misiunii interna]ionale de men]inere a p\cii ISAF. Olandei [i Canadei – ]\ri ce sunt responsabile de desf\[urarea misiunii ISAF . . Leid A Ulland.n perioada desf\[ur\rii conflictului din Irak.n comun ale militarilor rom=ni [i americani. . Astfel. generalul James Jones. 11 aprilie.n sudul Turciei [i-au .n principal din perspectiva implic\rii institu]iilor na]ionale .388 Rom=nia-NATO – 2003 N Rom=niei la comitetele NATO. comand\ [i planificare ale opera]iunii. • Consiliul Nord-Atlantic decide.n baza evalu\rilor exper]ilor NATO [i a opiniilor Turciei. 14 aprilie 2003) 15 aprilie. 9 privind participarea României în cadrul misiunii militare a Uniunii Europene din Fosta Republic\ Iugoslav\ a Macedoniei cu un contingent de militari din Ministerul . gratitudinea secretarului de stat Donald Rumsfeld [i a comandantului suprem al For]elor Aliate din Europa. (Diminea]a.n unanimitate. declar\ c\ @Rom=nia va contribui semnificativ la NATO. fiind eviden]iat\ [i necesitatea trecerii rapide la faza de stabilizare a situa]iei. [i cu acest prilej. pentru sprijinul concret acordat de Rom=nia coali]iei antiteroriste dup\ evenimentele din 11 septembrie 2001 [i. are o .n interiorul Alian]ei#. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. iar guvernul de la Oslo dore[te s\ . 16 aprilie • Consiliul Nord-Atlantic decide s\ finalizeze consult\rile oficiale privind securitatea Turciei sub inciden]a Articolului 4 al Tratatului NordAtlantic. Protocoalele de aderare la NATO a celor [apte state invitate s\ adere la Alian]\.nt=lnire cu senatorii americani Mary Landrieu [i Larry Craig.ndeplinit obiectivele.n perspectiva ader\rii depline la Alian]a Nord-Atlantic\. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale arat\ c\ armata Rom=niei continu\ materializarea prevederilor calendarului de reform\. . Coment=nd decizia Parlamentului Norvegiei. Parlamentul României adopt\ Hot\rârea nr.

Delega]ia militar\ român\ are o serie de convorbiri oficiale la sediul Statului Major General al Armatei Turciei [i viziteaz\ obiective [i unit\]i militare. 6 mai. la invita]ia omologului turc. . primul ministru al Guvernului turc. Vizita oficialului rom=n include o . 19 aprilie • SUA cer Rom=niei s\ participe cu o for]\ de protec]ie [i stabilizare . o celul\ na]ional\ de informa]ii compus\ din 6 militari. Primul ministru rom=n. Camera Deputa]ilor [i Senatul adopt\.Rom=nia-NATO – 2003 N 389 Ap\r\rii Na]ionale.n perioada mai 2003-iulie 2004. c\rora le transmite mesaje din partea pre[edintelui Rom=niei. Pe parcursul vizitei. din partea primului ministru. generalul Hilmi Özkök.n Turcia. • Ministerul Ap\r\rii Na]ionale se afl\ într-un proces de consult\ri bilaterale cu reprezentan]ii Marii Britanii [i SUA pentru a defini dimensiunea [i modalit\]ile de participare a României la procesul de stabilizare post-conflict din Irak.n cadrul NATO. Bulent Arinc. [i de Recep Tayyip Erdogan. Adrian N\stase. Hot\r=rea nr. precum [i aspecte ale implic\rii militare a fiec\rui stat în asigurarea p\cii [i securit\]ii în regiune. 12 privind participarea ]\rii noastre. personal medical [i ofi]eri de stat major.n Irak. NBC. respectiv. precum [i la evaluarea posibilit\]ilor de cooperare militar\ a celor dou\ ]\ri . Adrian N\stase. efectueaz\ o vizit\ de lucru . la solicitarea pre[edintelui Rom=niei. efectueaz\ o vizit\ oficial\ în Turcia. Discu]iile vizeaz\ în primul rând elemente referitoare la dislocarea [i utilizarea pachetului de for]e aprobat prin Hot\rârea Parlamentului nr. generalul Mihail Popescu. precum [i o rezerv\ de 10 militari. 2 din 12 februarie 2003. la invita]ia omologului turc. Discu]iile se refer\ la dezvoltarea rela]iilor economice [i la cre[terea schimburilor comerciale. 20-22 aprilie. Ahmet Necdet Sezer [i cu pre[edintele Marii Adun\ri Na]ionale. la procesul de constituire [i opera]ionalizare a noii armate din . alc\tuit din 3 ofi]eri de stat major. poli]ie militar\.ntrevedere cu pre[edintele turc. demnitarul rom=n este primit de pre[edintele Republicii Turcia. Ion Iliescu. În cadrul discu]iilor sunt abordate probleme referitoare la stadiul rela]iilor militare bilaterale româno-turce. respectiv a unit\]ilor de geniu. Ahmet Necdet Sezer. Finan]area particip\rii contingentului la aceast\ misiune este reglementat\ prin hot\râre a Guvernului României. George Cristian Maior. O delega]ie militar\ condus\ de [eful Statului Major General al Armatei României. [eful Statului Major General al armatei turce. potrivit declara]iei secretarului de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. 7 mai. Recep Tayyp Erdogan.

Ministrul rom=n de Externe. îl constituie testarea interoperabilit\]ii sistemelor proprii de comunica]ii [i informatic\. . Aceast\ extindere. Senatul american aprob\. 11-16 mai. aspecte privind consecin]ele extinderii Alian]ei Nord-Atlantice asupra securit\]ii regionale [i rolul ]\rii noastre . Rom=nia particip\ la aceast\ misiune cu 10 ofi]eri [i 15 mai[tri militari [i subofi]eri din MApN. Ioan Mircea Pa[cu.n Statele Unite ale Americii. a unor autospeciale de transmisiuni [i echipamente de tehnologia informa]iei recent introduse în înzestrare. prezint\.ndeplinirii misiunii. precum [i problematica procesului de reform\ a for]elor armate ale Rom=niei. la care particip\ reprezentan]i din 40 de state membre NATO [i semnatare ale Parteneriatului pentru Pace. 12-15 mai • La Roma are loc Reuniunea adjunc]ilor [efilor Statelor Majore Generale .n NATO a celor [apte ]\ri invitate la Praga. o oportunitate de verificare.390 Rom=nia-NATO – 2003 N Afganistan. Discu]iile vizeaz\. . 7-9 mai. organizat\ de Statul Major General.n unanimitate. este acela de familiarizare a celor implica]i cu cele mai noi preocup\ri [i ini]iative NATO în domeniu. Mircea Geoan\. intrarea .n localitatea german\ Baumholder.nt=lnire cu fostul consilier pentru securitate na]ional\ al ex-pre[edintelui SUA. Jimmy Carter. care viziteaz\ Rom=nia la invita]ia Ministerului Afacerilor Externe. pentru militarii români. permite Alian]ei s\-[i sporeasc\ efectivele militare cu . are o . mesajul Guvernului rom=n privind dorin]a de a participa la procesul de stabilizare [i reconstruc]ie a Irakului. muni]ia [i tehnica necesare . într-un cadru multina]ional. subliniaz\ senatorii americani. 11-14 mai. 8 mai. 7-21 mai. Se desf\[oar\ la Cercul Militar Na]ional din Bucure[ti a 61-a Reuniune a Grupului de lucru NATO pe problemele preg\tirii individuale [i dezvolt\rii educa]ionale. cea de-a 9-a edi]ie a exerci]iului de interoperabilitate a sistemelor de comunica]ii [i informatic\ @Combined Endeavor 2003#. Scopul activit\]ii. . Zbigniew Brzezinski.nc\ 200 000 de oameni [i s\ ob]in\ noi baze.n principal. la care particip\ [i 40 de reprezentan]i str\ini. precum [i cu armamentul.n . Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Obiectivul exerci]iului. printre care [i Rom=nia. Exerci]iul reprezint\. Din partea Rom=niei particip\ un deta[ament format din 25 de speciali[ti în comunica]ii [i informatic\. .nt\rirea acesteia. Se desf\[oar\.n cadrul unei vizite . Potrivit deciziei Parlamentului.

{eful Statului Major General rom=n. Croa]ia. . la o reuniune restr=ns\ a [efilor ap\r\rii din ]\rile membre NATO la care sunt invita]i [i [efii de State Majore Generale din cele [apte state invitate s\ adere la Alian]\.mpotriva terorismului. sunt stabilite m\surile concrete în vederea transfer\rii. precum [i aspecte referitoare la modul de implementare a angajamentelor luate la nivelul mini[trilor ap\r\rii la reuniunea desf\[urat\ în decembrie 2002. începând cu anul 2003. discutarea programului de activit\]i [i a planului anual de exerci]ii pentru anul urm\tor.nfiin]area Consiliului. Bulgaria.n acela[i format [i stadiul proiectelor SEDM. la care particip\ toate cele 19 state membre NATO. Italia. 13 mai. . SUA [i Turcia. generalul Mihail Popescu particip\. La reuniune particip\ [i Ovidiu Dranga. Grecia. av=nd loc la un an de la .n special cu privire la progresul realizat . pentru prima dat\. precum [i în ceea ce prive[te predarea de c\tre Rom=nia a pre[edin]iei SEDM. inform=nd participan]ii la reuniune [i asupra cooper\rii cu NATO [i cu Uniunea European\. În acela[i context au loc întâlniri bilaterale care abordeaz\ problemele integr\rii României în NATO. Slovenia. Ovidiu Dranga prezint\ adjunc]ilor [efilor de State Majore din sud-estul Europei principalele activit\]i desf\[urate . Reuniunea are ca obiective discutarea unor aspecte referitoare la implicarea militar\ a fiec\rui stat . la summit-ul de la Roma din 28 mai 2002. potrivit Planului de ac]iune al Parteneriatului.n zona Balcanilor. La Moscova are loc reuniunea Consiliului NATO-Rusia. al\turi de adjunc]i ai [efilor de State Majore din ]\rile membre ale SEDM> Albania. pre[edintele Comitetului de Coordonare al Procesului Reuniunilor Mini[trilor Ap\r\rii din Europa de Sud Est (SEDM-CC) [i al Comitetului Director Politico-Militar al For]ei Multina]ionale de Pace din Europa de Sud-Est (PMSC/MPFSEE). De asemenea. Reuniunea este prezidat\ de secretarul general George Robertson. Reuniunea are ca obiective continuarea dialogului regional în cadrul ini]iativei SEDM. la Constan]a. Rom=nia. La reuniune. a Comandamentului SEEBRIG de la Plovdiv. precum [i a problematicii particip\rii la campania .n asigurarea p\cii [i securit\]ii .Rom=nia-NATO – 2003 N 391 din ]\rile membre ale Procesului Reuniunii Mini[trilor Ap\r\rii din Europa de Sud-Est. Fosta Republic\ Iugoslav\ a Macedoniei.n procesul de preg\tire pentru participarea SEEBRIG la o misiune de sprijin al p\cii sub mandat ONU. Bulgaria.n cadrul SEDM de la precedenta reuniune . Reprezentan]ii ]\rilor partenere sunt informa]i despre ultimele evolu]ii cu privire la noua structura de for]e [i de comand\ a NATO. • La Cartierul General al NATO din Bruxelles se desf\[oar\ Reuniunea Comitetului Militar al Parteneriatului Euro-Atlantic la nivelul [efilor ap\r\rii din ]\rile membre ale Alian]ei [i partenere. tot la Roma.

:n localit\]ile Mihail Kog\lniceanu.n NATO [i pentru a prezenta noi demersuri . Statele Unite ale Americii [i Turcia).n vederea .n actualul context politico-militar.392 Rom=nia-NATO – 2003 N reprezentan]ii NATO apreciaz\ progresele . Discu]iile vizeaz\ rolul geo-politic [i strategic al Rom=niei .ndeplinire a m\surilor pentru sus]inerea obiectivelor de integrare a Rom=niei . organizat de SEEBRIG.nt=lnire cu adjunctul secretarului Ap\r\rii din SUA. 19 mai • Ministrul Ap\r\rii Na]ionale.ntr-o serie de domenii . m\suri care vor fi supuse aprob\rii Parlamentului. SEEBRIG colaboreaz\ cu for]ele armate ale SUA [i Rom=niei pentru acordarea de ajutor umanitar [i asisten]\ autorit\]ilor locale . are o . Scopul exerci]iului este de dezvoltare a capacit\]ii de interven]ie umanitar\ a CETFOR prin cre[terea for]ei opera]ionale. exerci]iul „CORNERSTONE–2003”. CSAT se reune[te la Palatul Cotroceni sub conducerea pre[edintelui Ion Iliescu pentru a evalua stadiul de . 15 mai.nt\rire a rela]iilor dintre Alian]\ [i Rusia.15 iulie. . Ioan Mircea Pa[cu.n teatrul de opera]ii. Bulgaria. sub egida For]ei Multina]ionale de Pace din Europa de Sud-Est (MPFSEE. Fosta Republic\ Iugoslav\ a Macedoniei. Corbu. Paul Wolfowitz. membrii CSAT aprob\ [i propunerile de m\suri privind participarea Rom=niei la for]a interna]ional\ de stabilizare din Irak. Danemarca ratific\ Protocoalele de aderare la NATO a celor [apte state invitate s\ adere la Alian]a Nord-Atlantic\ la Summitul de la Praga din 2002.n cadrul Consiliului.mbun\t\]irii unor elemente de infrastructur\.nregistrate de Rusia . dezvoltarea interoperabilit\]ii [i exersarea procedurilor de comand\ [i control . :n conformitate cu scenariul exerci]iului. Grecia. fiind evaluate [i ac]iunile viitoare de . „CORNERSTONE – 2003” este cel de-al treilea exerci]iu de acest gen desf\[urat de For]a de Geniu a Coali]iei (CETFOR). 14 mai. Multinational Peace Force South-Eastern Europe). 14 mai . For]ele de Geniu din Europa ale Corpului Infanteriei Marine Americane [i Ministerul rom=n al Ap\r\rii Na]ionale. La activitate particip\ aproape 500 de militari din state membre ale NATO [i partenere (Albania. precum [i subunit\]i genistice ale For]elor Armate ale SUA [i Rom=niei. care include subunitatea de geniu a SEEBRIG. La reuniune. Capu Midia [i Babadag se desf\[oar\. Rom=nia.n direc]ia promov\rii procesului de ratificare a Protocolului de aderare de c\tre parlamentele statelor membre ale Alian]ei.

Cu aceast\ ocazie. precum [i angajamentul .n calitate de membru cu drepturi depline al Alian]ei Nord-Atlantice. conduce o delega]ie a Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. secretarul de stat George Cristian Maior afirm\ c\ @România va r\mâne angajat\ în cadrul opera]iunilor conduse de UE în Balcani (misiunea de poli]ie civil\ . Afganistan [i. care efectueaz\ o vizit\ oficial\ în .1 iunie. ca viitor membru NATO [i UE. dar [i în alte misiuni cum ar fi KFOR. membru al delega]iei [i raportor special al Adun\rii Parlamentare a NATO. printre care [i raportul @Protejarea civililor . Se desf\[oar\.n participarea la opera]iunile de stabilizare a situa]iei din Irak. sesiunea de prim\var\ a Adun\rii Parlamentare a NATO. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare.n timpul ac]iunilor antiteroriste desf\[urate de NATO#. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale prezint\ stadiul reformei for]elor armate. În încheiere.n mod deosebit contribu]ia ]\rii noastre la misiunile de men]inere a p\cii din Balcani [i din Afganistan.Departamentul pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. SFOR.ndeplinirea obliga]iilor ce vor reveni ]\rii noastre .n sesiunea de toamn\ din luna noiembrie. particip\ la întâlnirea mini[trilor Ap\r\rii din statele membre UE [i statele partenere. George Cristian Maior. Varianta final\ a rapoartelor va fi adoptat\ . desf\[urat\ la sediul Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles.Rom=nia-NATO – 2003 N 393 oficialul american apreciind . la Praga.n SUA. în curând. George Cristian Maior.EUPM din Bosnia Her]egovina [i misiunea Concordia din Fosta Republic\ Iugoslav\ a Macedoniei). care va avea loc la Orlando. reafirm\ interesul ]\rii noastre de a participa la dezvoltarea [i implementarea Politicii Europene de Securitate [i Aparare. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. :n cele cinci comisii ale Adun\rii sunt dezb\tute documente privind securitatea euro-atlantic\. concomitent cu . . în spiritul principiilor sus]inerii reciproce [i non-duplic\rii eforturilor institu]ionale#. va continua s\ contribuie cu capacit\]i importante în cadrul celor dou\ organiza]ii. Rom=nia fiind reprezentat\ de o delega]ie condus\ de vicepre[edintele Camerei Deputa]ilor. (Comunicatul nr. 136 din 20 mai 2003 . MApN) 24-28 mai. 26 mai . • George Cristian Maior. redactat de senatorul Petre Roman. preciz=nd c\ @România. Pre[edin]ia elen\ a Uniunii Europene prezint\ elementele de noutate privind îmbun\t\]irea capacit\]ilor de ap\rare înregistrate de la ultima conferin]\ pe aceasta tem\ (noiembrie 2001). asigur=ndu-l pe Wolfowitz de continuarea acesteia. Ovidiu Cameliu Petrescu. Irak#.

ntreaga regiune euroatlantic\#. 2 iunie. Activitatea se înscrie pe linia m\surilor de asisten]\ pentru ]\rile invitate s\ adere la Alian]\ [i vizeaz\ aprofundarea cunoa[terii procesului de standardizare pentru preg\tirea în vederea îndeplinirii obliga]iilor care le vor reveni în calitate de state membre ale NATO.n NATO a celor [apte state invitate la Praga. cooperarea militar\ bilateral\ dup\ Summit-ul de la Praga. participarea României la campania interna]ional\ împotriva terorismului.nsum=nd efective de 678 de persoane> un batalion de infanterie cu un efectiv de 405 militari. Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria subliniaz\ c\ guvernul ungar sprijin\ admiterea . Ion Iliescu. Letonia.394 Rom=nia-NATO – 2003 N Canada. . precum [i cu al]i oficiali ai guvernului canadian. la Ministerul Afacerilor Externe. o companie de poli]ie militar\ cu 100 militari. În cadrul discu]iilor sunt abordate probleme referitoare la îndeplinirea obiectivelor specifice stabilite pentru integrarea României în NATO [i evolu]ia reformei for]elor armate. cere Parlamentului s\ aprobe participarea Rom=niei la faza a patra de stabilizare [i reconstruc]ie din Irak cu unit\]i [i subunit\]i din MApN. Solicitarea pre[edintelui d\ curs celor stabilite la Conferin]a de generare a for]ei pentru stabilizarea [i reconstruc]ia Irakului.n ceea ce prive[te rolul acesteia . Lituania. 2 iunie 2003) 3 iunie. la Bucure[ti se desf\[oar\ @Seminarul de standardizare NATO-România#. un deta[ament de geniu compus din 149 militari. desf\[urat\ pe 8 mai la Londra. Programul delega]iei cuprinde întâlniri la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. Parlamentul ungar ratific\ admiterea .n comanda sectorului sudic al for]ei de . Ontario. România [i SUA. aspecte ale politicii de securitate din Europa Central\ [i de Sud-Est. 28 mai. la Colegiul Militar Regal din Kingston. 20 ofi]eri de stat major [i 4 ofi]eri de leg\tur\.ntruc=t Rom=nia [i-a exprimat disponibilitatea de a se implica activ .ntreaga sa greutate politic\ [i o consider\ o m\sur\ de stabilizare de care va beneficia . 27 mai . La ini]iativa Agen]iei de Standardizare NATO (NATO Standardization Agency – NSA). Seminarul reune[te exper]i din ]\ri NATO [i invitate. (Adev\rul. Consiliul Nord-Atlantic aprob\ oferirea de sprijin Poloniei . Rom=nia este reprezentat\ de speciali[ti în probleme de standardizare din structurile centrale ale MApN [i din Statul Major General. respectiv> Germania. . organizat de Consiliul de Standardizare [i Interoperabilitate al Ministerului Ap\r\rii Na]ionale.n NATO a noilor state @cu .n eforturile Coali]iei pentru stabilizarea [i reconstruc]ia acestei ]\ri. precum [i de la Asocia]ia Român\ de Standardizare. Pre[edintele Rom=niei. Polonia.1 iunie.

precum terorismul. generallocotenent Jean Marie Jokin [i cu Raymond Lefavre. :ntr-un discurs ]inut pe tema extinderii Alian]ei Nord-Atlantice. cu reprezentan]i ai Senatului. 3-4 iunie.nt=lnirilor sunt abordate [i probleme legate de tendin]ele pe plan european privind reorganizarea [i regruparea industriilor de ap\rare .ntrevederi cu pre[edintele Rom=niei. efectueaz\ o vizit\ la Bucure[ti. Discu]iile vizeaz\ informarea reciproc\ privind stadiul reformelor sistemului militar. migra]ia ilegal\ [i dictaturile.n cadrul NATO [i UE. care administreaz\ un sector al Irakului. :n cadrul . 4-5 iunie. ministrul de Externe. .ntr-un nou sistem de securitate#.n care Alian]a se poate implica .n Orientul Mijlociu. dar va asista Polonia.mpotriva terorismului. se .nceputul unui proces de integrare . Printre subiectele reuniunii figureaz\ preluarea opera]iunilor din Afganistan de c\tre NATO. :n cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaz\ .n cadrul unui seminar organizat de Universitatea Bucure[ti [i de Funda]ia Manfred Wörner. pre[edintele Grupului Industrial Belgian pentru Ap\rare. ai Ministerului Ap\r\rii Na]ionale [i ai Ministerului de Externe.nt=lne[te cu Directorul Na]ional pentru Armamente. el subliniaz\ c\ pericolele la adresa securit\]ii nu mai sunt de natur\ militar\. acordarea de sprijin Poloniei. Alian]a nu va avea o prezen]\ permanent\ . secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Armamente din MApN. Mircea Geoan\. (Gardianul. statele fiind acum confruntate cu amenin]\ri neconven]ionale.n sus]inerea procesului de pace .ntreaga durat\ de via]\. general-maior Guido Andries. aceasta incluz=nd . 6 iunie 2003) 5 iunie • Parlamentul german ratific\ Protocoalelor de aderare la NATO a celor [apte state din Europa Central\ [i de Est invitate s\ adere la Alian]\. cu adjunctul [efului Ap\r\rii (Statului Major General). la o astfel de reuniune. Consilierul special al secretarului general al NATO pentru Europa Central\ [i de Est. Rom=nia particip\. rela]iile NATO cu Rusia [i Ucraina [i modul . ca pe timpul r\zboiului rece. la nivelul mini[trilor de Externe din statele membre NATO. Cu aceea[i ocazie. modul de abordare a managementului integrat al achizi]iilor militare [i a sus]inerii logistice a sistemelor de armamente pe . Chris Donnelly afirm\ c\ @aderarea Rom=niei la NATO reprezint\ doar . La Madrid.Rom=nia-NATO – 2003 N 395 stabilizare din Irak. comunica]ii. Gheorghe Matache.n Belgia.n Irak. fiind prezent la discu]iile referitoare la situa]ia politic\ interna]ional\ [i la rolul NATO . corup]ia. are loc reuniunea ministerial\ a Consiliului NordAtlantic. Chris Donnelly. incluz=nd generarea de for]e.n cadrul organismelor [i organiza]iilor care func]ioneaz\ . .n noul context. logistic\. 4 iunie. pentru prima dat\. lupta .

misiuni interna]ionale [i de sprijin al p\cii. are loc reuniunea Consiliului NordAtlantic la nivelul mini[trilor Ap\r\rii [i a Comitetului de Planificare a Ap\r\rii al NATO în format „19¡7”. mini[trii Ap\r\rii adopt\ documente fundamentale pentru definirea noilor . secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din MApN declar\ c\ ]ara noastr\ @a transmis NATO un catalog privind capacit\]ile Rom=niei de oferire a sprijinului ]\rii gazd\. Printre obiectivele puse la dispozi]ia NATO se afl\ aeroporturile de la Constan]a. C=mpia Turzii [i Timi[oara. (Ziua. 11 iunie. În acest sens. Pe agenda de discu]ii ale celor dou\ foruri se afl\ problematica transform\rii Alian]ei Nord-Atlantice. [eful Statului Major General al Armatei României.396 Rom=nia-NATO – 2003 N • :n urma consult\rilor vizând constituirea for]ei de stabilizare care va fi dislocat\ în Irak. principalele foruri de decizie în cadrul Alian]ei.n urma consult\rilor interna]ionale privind efortul de stabilizare [i reconstruc]ie a Irakului. participarea la ini]iativele regionale. la invita]ia generalului Mihail Popescu. generalul Raymond R. Din partea Rom=niei este prezent ministrul Ap\r\rii Na]ionale.n domeniul planific\rii ap\r\rii#. În cadrul discu]iilor sunt abordate aspecte referitoare la colaborarea militar\ româno-canadian\ [i modalit\]ile de înt\rire a rela]iilor dintre armatele celor dou\ ]\ri. noile misiuni ale NATO precum [i aspecte referitoare la stadiul integr\rii în Alian]\ a celor [apte state invitate. :ntr-o conferin]\ de pres\ la sediul MApN. Henault. în cadrul diviziei care va fi condus\ de Polonia. precum [i a Comitetului de Planificare a Ap\r\rii. Este prima întâlnire la nivel înalt a Consiliului Nord-Atlantic. 12 iunie 2003) 11-13 iunie. Aceast\ ofert\ face parte din contribu]ia României stabilit\ . La Bruxelles. precum [i contribu]ia armatei României la ISAF [i Enduring Freedom. care ar putea fi un centru de excelen]\ pentru preg\tirea militarilor NATO . un pluton de poli]ie militar\ [i ofi]eri de leg\tur\ [i stat major. Ioan Mircea Pa[cu. Ministerul Ap\r\rii Na]ionale analizeaz\ posibilitatea particip\rii.n Rom=nia. dar [i alte facilit\]i. }ara noastr\ va fi angajat\ [i în sectorul coordonat de Marea Britanie cu un batalion de infanterie. O delega]ie militar\ condus\ de [eful Statului Major al Ap\r\rii din Canada. ad\ug=nd c\ autorit\]ile rom=ne ar fi deosebit de @satisf\cute# dac\ o parte din bazele militare americane vor fi dislocate . 8-11 iunie. cum ar fi Centrul de preg\tire de la Bra[ov. cu un deta[ament de geniu [i ofi]eri de leg\tur\. efectueaz\ o vizit\ oficial\ în Rom=nia. George Cristian Maior. la care particip\ [i mini[trii Ap\r\rii din statele invitate la aderare. în Afganistan.

Ion Iliescu [i la primul ministru al Guvernului. salut=nd deciziile de la Praga cu privire la dezvoltarea Planului de Ac]iune al Parteneriatului pentru combaterea terorismului. ca [i aspecte privind contribu]ia statului român [i a armatei la campania interna]ional\ împotriva terorismului. În cadrul discu]iilor cu oficialit\]ile militare române sunt abordate subiecte referitoare la stadiul preg\tirii armatei României pentru aderarea la NATO. efectueaz\ o vizit\ oficial\ în România.n viitor la Angajamentul de la Praga privind capabilit\]ile.n cadrul for]ei de stabilizare din Irak. 18 iunie. care consacr\ noua abordare a Alian]ei . .n formatul mini[trilor Ap\r\rii. :n cadrul celor dou\ reuniuni se discut\ principalele elemente ale dezvolt\rii For]ei de R\spuns a NATO.n For]a Interna]ional\ pentru Asisten]\ de Securitate din Afganistan [i de sprijinire a Poloniei . participarea armatei României la misiunile interna]ionale de men]inere a p\cii [i la ini]iativele de cooperare regional\. Consiliul Nord-Atlantic analizeaz\ [i aprob\ o serie de documente. ceea ce . Rom=nia [i celelalte [ase ]\ri candidate la NATO primesc acces par]ial la informa]ii clasificate NATO. Agenda vizitei oaspetelui american cuprinde o întâlnire cu ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Ioan Mircea Pa[cu. 16-17 iunie. .n ceea ce prive[te dezvoltarea de capacit\]i militare eficiente. Ioan Mircea Pa[cu prezint\ angajamentul Rom=niei de accelerare a reformei for]elor armate pe linia transform\rilor . generalul Richard B. la invita]ia [efului Statului Major General.ntr-un timp foarte scurt [i dislocabile oriunde este necesar. La reuniunea EAPC.n desf\[urare la nivelul Alian]ei [i de participare . deci f\r\ drept de vot.Rom=nia-NATO – 2003 N 397 angajamente [i capabilit\]i ale NATO [i analizeaz\ opera]iile în desf\[urare [i în preg\tire ale Alian]ei. ministrul Ioan Mircea Pa[cu prezint\ o interven]ie cu tema @Rolul parteneriatului .nseamn\ acces par]ial la . la dispozi]ie . O delega]ie militar\ condus\ de pre[edintele Comitetului Întrunit al [efilor Statelor Majore din Statele Unite ale Americii. .n comitetele NATO. precum [i sprijinul ]\rii noastre pentru deciziile NATO de angajare . @Intr\m ca observatori.n urma unui raport pozitiv prezentat de Oficiul pentru Securitate al Alian]ei. noii structuri de comand\ a Alian]ei.n abordarea noilor riscuri de securitate#. generalul Mihail Popescu. precum [i aspecte referitoare la derularea opera]iilor din Balcani. Afganistan [i Irak. Adrian N\stase. Myers. stadiul derul\rii Angajamentului de la Praga privind capabilit\]ile. primiri la pre[edintele României. printre care [i Directiva ministerial\ a NATO. evolu]ia rela]iilor militare bilaterale [i sunt identificate noi modalit\]i de extindere a domeniilor de colaborare.

anul trecut desf\[ur=ndu-se în România. particip\. generalul Mihail Popescu. la invita]ia ministrului bulgar al ap\r\rii. La manifestare sunt invita]i ambasadorii statelor membre SEEGROUP.398 Rom=nia-NATO – 2003 N discu]ii [i documente ale Alian]ei#. la care particip\ [i Sorin Encu]escu.n unanimitate. prin rota]ie. Exerci]iul se afl\ la cea de-a noua edi]ie. Militarii vor ac]iona . Activitatea este organizat\ de Comandamentul Aliat din Europa de Sud [i condus\ de Comandamentul Naval al NATO din Europa . membre ale Parteneriatului pentru Pace. în contextul mut\rii acestuia la Constan]a. . (Independent. directorul Direc]iei pentru Afaceri Economice a NATO. 20 iunie 2003) 19 iunie. a c\rui pre[edin]ie este exercitat\ de ambasadorul FYROM. Sorin Encu]escu prezint\ experien]a Ministerul Ap\r\rii Na]ionale în reconversia profesional\ a personalului militar disponibilizat din Armata României.5 iulie. cererea pre[edintelui Ion Iliescu privind participarea Rom=niei cu 678 de militari la For]a de stabilizare [i reconstruc]ie . secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. la ceremonia de închidere a activit\]ii comandamentului permanent al SEEBRIG de la Plovdiv. împreun\ cu [eful Statului Major General.n subordinea brig\zii italiene din compunerea diviziei multina]ionale conduse de Marea Britanie. „COOPERATIVE PARTNER 2003”. Activitatea î[i propune s\ aduc\ în aten]ia guvernelor ]\rilor participante la SEEGROUP importan]a [i necesitatea programelor de reconversie a personalului [i a bazelor. 20 iunie . explic\ ministrul de Externe. Bulgaria. „COOPERATIVE PARTNER” este un exerci]iu care se desf\[oar\ anual. Armonizare Legislativ\ [i Rela]ii Publice.n Irak. const=nd în executarea unei opera]iuni de r\spuns la criz\ [i de asisten]\ umanitar\. Parlamentul aprob\. s\ ofere propuneri de asisten]\ [i posibilitatea cunoa[terii unor exper]i în domeniul procesului de implementare a programelor de reform\. Nikolay Svinarov. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Rela]ii cu Parlamentul. începând cu 25 iunie 2003. fiind g\zduit. Mircea Geoan\. • La sediul NATO din Bruxelles are loc o conferin]\ a înal]ilor reprezentan]i ai ]\rilor participante la SEEGROUP. de ]\rile riverane M\rii Negre. pentru o perioad\ de patru ani. Discu]iile [i dezbaterile sunt conduse de Patrick Hardouin.ntrunit NATO/PfP. 20 iunie • George Cristian Maior. :n marea teritorial\ a Ucrainei [i apele interna]ionale ale M\rii Negre se desf\[oar\ exerci]iul combinat .

din Grecia. La eveniment particip\ [i secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Rela]ii cu Parlamentul. La exerci]iu particip\ ofi]eri de stat major. o grup\ de scafandri minori – deminori (EOD). Se aprob\ suplimentarea particip\rii României la aceste misiuni cu un deta[ament special format din 56 de militari din Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. Alexandru Axente”. 26 iunie. 23 iunie. precum [i s\rb\torirea a 50 de ani de existen]\ a [colii NATO de la Oberammergau.n Afganistan. For]ele Navale ale României particip\ cu fregata „M\r\[e[ti”. un ofi]er în echipa de evaluatori NATO [i un ofi]er în Comandamentul pentru conducerea ac]iunilor submarinelor din Turcia. Parlamentul României adopt\ Hot\rârea nr. care . are loc transferul de autoritate [i ceremonia schimb\rii comenzii NATO .SHAPE.Rom=nia-NATO – 2003 N 399 de Sud [i Comandamentul For]ei de Lovire din Europa de Sud. având urm\toarea compunere> o structur\ de comand\ [i analiz\< trei grupuri de informa]ii< o echip\ mobil\< un sistem de dou\ avioane f\r\ pilot. doi ofi]eri de stat major în cadrul Centrului Opera]ional Întrunit. Ace[tia urmeaz\ s\-i .n zon\. Armonizare Legislativ\ [i Rela]ii Publice. . :n prezen]a ministrului Ap\r\rii Na]ionale. 17 privind suplimentarea particip\rii României cu forma]iuni speciale din Ministerul Ap\r\rii Na]ionale la misiunile de stabilizare [i reconstruc]ie din Irak. Fran]a. La Oberammergau. dragorul maritim „Slt. 30 iunie • Sunt deschise lucr\rile seminarului interna]ional NATO/EAPC „Abord\ri regionale ale noilor riscuri de securitate”. Finan]area preg\tirii [i particip\rii personalului militar [i tehnicii specifice este reglementat\ prin hot\râre a Guvernului. for]e navale [i aeriene ale statelor riverane M\rii Negre. 405 militari din Batalionul 151 Infanterie din Ia[i pleac\ . La seminar particip\ reprezentan]i ai statelor NATO [i EAPC. precum [i navele din grup\rile permanente STANAVFORMED [i MCMFORSOUTH. cu misiunea de a asigura paza aeroportului militar din Kandahar [i de a . 27 iunie. care se desf\[oar\ la Bucure[ti sub egida NATO/EAPC. Italia [i SUA. din Rom=nia au participat la cursurile [colii NATO aproximativ 450 de ofi]eri [i 30 de civili. Germania. Ioan Mircea Pa[cu.ndeplini opera]iuni de patrulare .[i .nlocuiasc\ pe colegii lor din Batalionul 812 Infanterie din Bistri]a.ncheie misiunea .n Afganistan. Începând din anul 1991 [i pân\ în anul 2003. Sorin Encu]escu.

Cei doi demnitari discut\ [i despre modul în care România se preg\te[te pentru a lua parte ca observator într-un num\r important de comitete ale NATO. 30 iunie 2003) 1-3 iulie. declar\. c\ @Alian]a a[teapt\ cu ner\bdare ca România s\ devin\ membru deplin al NATO. Edgar Buckley. George Cristian Maior. pot fi contracarate doar prin dezvoltarea unei re]ele eficiente de cooperare inter-agen]ii. adjunctul secretarului general al NATO pentru politica de ap\rare [i opera]ii. {eful diploma]iei române declar\. România nu-[i ascunde ambi]ia de a deveni un actor important [i respectat în NATO [i acest lucru porne[te de la o preg\tire corespunz\toare [i de la crearea unei pozi]ii [i a unei voci distincte a ]\rii noastre în principalele probleme care fr\mânt\ Alian]a în ziua de ast\zi#. afirm=nd c\ România are obliga]ia de împ\rt\[i experien]a pe care a dobândit-o în procesul de preg\tire pentru aderare vecinilor s\i din Balcanii de Vest. România va fi un aliat foarte puternic [i va avea un rol important în cadrul Alian]ei [i în regiunea ei. conferin]a de ast\zi poate fi privit\ ca un vehicul de avansare [i creionare a unor noi idei. condus\ de generalul-locotenent Zoltán Szenes. MApN) • Asistentul secretarului general al NATO pentru Planificarea Ap\r\rii [i Opera]ii. @Va fi un volum imens de munc\. c\ discu]iile avute cu adjunctul secretarului general al NATO vizeaz\ modul în care Alian]a Nord-Atlantic\ se adapteaz\ la noile provoc\ri interna]ionale [i calendarul evenimentelor importante ale Alian]ei. la Istanbul. precizeaz\ faptul c\ „poten]ialul distructiv al combina]iei dintre amenin]\rile reprezentate de terorismul interna]ional. pentru a participa în condi]ii optime la acest efort. O delega]ie militar\ din Republica Ungaria. (Comunicatul nr. emergen]a «failed states». Delega]ia Alian]ei este condus\ de Edgar Buckley. declar\ Mircea Geoan\. la nivelul institu]iilor române[ti. în prim\vara anului viitor. (Rador. se afl\ în vizit\ . care urm\resc s\ se al\ture Alian]ei Nord-Atlantice. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. la r=ndul s\u. concepte [i proiecte în acest domeniu”. traficul de droguri.400 Rom=nia-NATO – 2003 N inclusiv ai institu]iilor din România cu responsabilit\]i pe problematica NATO. criminalitatea. Avem acum la dispozi]ie noi mecanisme – Planul de Ac]iune al Parteneriatului împotriva Terorismului [i Planurile Individuale de Ac]iune – care sunt deschise unor viitoare dezvolt\ri [i contribu]ii substan]iale din partea statelor participante. va fi nevoie de foarte mult\ preg\tire. Mircea Geoan\. 200 din 30 iunie 2003 Departamentul pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. sprijinind ]\rile din regiune în procesul acestora de integrare în NATO#. proliferarea armelor de distrugere în mas\. În acest sens. la finalul întrevederii avute cu ministrul Afacerilor Externe. [eful Statului Major al Ap\r\rii. unde România [i celelate ]\ri invitate s\ adere la NATO vor fi primite în rândul Alian]ei. În discursul ]inut la deschiderea lucr\rilor. cu accent pe summit-ul din prim\vara anului viitor de la Istanbul.

de integrare a Rom=niei . al\turi de secretarul de stat Donald Rumsfeld. Agenda delega]iei militare ungare cuprinde [i vizitarea Centrului de Instruire prin Simulare din Bucure[ti. . secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. [efi ai Statelor Majore [i ambasadorii acredita]i la Washington din statele partenere. la primul ministru al Guvernului [i la ministrul Afacerilor Externe. sunt analizate stadiul [i perspectivele dezvolt\rii cooper\rii militare bilaterale. secretarul de stat George Cristian Maior . la invita]ia omologului rom=n.n Rom=nia. Florida (SUA). generalul John P. Franks pentru sprijinul consistent acordat de c\tre acesta cu prilejul particip\rii militarilor români în misiunile dificile din Afganistan [i Irak. generalul Tommy R.l felicit\ pe noul comandant al USCENTCOM. :n Tampa. La acest eveniment sunt prezen]i.n NATO [i de programele de reform\ militar\ a armatei ]\rii noastre. efectueaz\ o vizit\ oficial\ . la care particip\ [i George Cristian Maior. De asemenea. generalul John P. în calitate de aliat al Statelor Unite ale Americii. înal]i oameni politici [i comandan]i militari americani. 7-12 iulie. La rândul s\u. Abizaid. precum [i probleme de interes comun privind îndeplinirea obliga]iilor celor dou\ ]\ri în cadrul Alian]ei NordAtlantice. Abizaid. Oficialul norvegian este primit la pre[edintele Rom=niei. Franks [i a pred\rii de c\tre acesta a comenzii Comandamentului Central al Statelor Unite ale Americii c\tre noul comandant.Rom=nia-NATO – 2003 N 401 oficial\ în România. :n cadrul convorbirilor dintre cei doi demnitari sunt abordate subiecte legate de procesul de adaptare [i transformare a Alian]ei dup\ Summit-ul de la Praga. la invita]ia ministrului rom=n al Ap\r\rii Na]ionale. are loc ceremonia retragerii generalului Tommy R.n Afganistan [i Irak [i sunt prezentate rezultatele particip\rii militarilor Rom=ni la opera]iile de men]inere a p\cii [i la campania interna]ional\ de combatere a terorismului.[i arat\ satisfac]ia pentru contribu]ia României. .n Europa de Sud-Est. George Cristian Maior . Franks . singurul centru de acest gen din Europa de Sud-Est. În cadrul discu]iilor sunt abordate subiecte referitoare la stadiul colabor\rii dintre armatele celor dou\ ]\ri [i modalit\]ile de înt\rire a rela]iilor militare bilaterale [i aspecte concrete referitoare la batalionul multina]ional TISA. Cu ocazia recep]iei ce preced\ ceremonialul pred\rii-primirii comenzii.i mul]ume[te generalului Tommy R. la aceste opera]iuni. Kristin Krohn Devold. precum [i mini[tri ai Ap\r\rii. 7 iulie. Ioan Mircea Pa[cu. ministrul Ap\r\rii din Regatul Norvegiei. men]ionând angajamentul ]\rii noastre [i pe viitor în sprijinul for]ei de stabilizare din Irak. evolu]iile mediului de securitate .

FYRO Macedonia. Azerbaidjan. în cadrul Centrului PfP de preg\tire Interarme al Comandamentului Opera]ional de Vest. precum [i ai unor institu]ii na]ionale [i organiza]ii non-guvernamentale. cercet\tori din Albania. etc.n zon\. . Are loc ceremonia de deschidere a Exerci]iului Multina]ional de Comand\ [i Stat Major @Peace Shield-2003#. rela]iile NATO-UE [i implica]iile pentru securitatea din Caucaz. 10-11 iulie. seminarul interna]ional cu tema> @Securitatea . organizat de Institutul pentru Studii Politice de Ap\rare [i Istorie Militar\. prin exersarea procedurilor NATO specifice opera]iunilor militare . Ucraina. :n acela[i timp. Marshall# din Garmisch Partenkirchen (Germania) [i Asocia]ia Euroatlantic\ @Manfred Wörner#. Turcia. La manifestare particip\ personalit\]i politice [i militare.mpreun\ cu Institutul pentru Studii Strategice Na]ionale al Universit\]ii Na]ionale de Ap\rare din Washington D. perspectivele NATO [i ale implic\rii americane . la care particip\ [i George Cristian Maior. 14 iulie. impactul dublei extinderi asupra viitorului regiunii. Marea Britanie. la Bucure[ti. ]ara noastr\ fiind reprezentat\ de corveta @Contraamiral Eusta]iu Sebastian#. Croa]ia. din perspectiva securit\]ii regionale. speciali[ti. exper]i. @Breeze 2003#. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare.n spiritul PfP. Centrul European pentru Studii de Securitate @George C.C. Organizat de Comandamentul Armatei Americane din Europa (USEUCOM) în spiritul NATO/PfP. Armenia. Marshall#. Are loc. Ucraina.. 12-19 iulie. Bulgaria. Bosnia-Her]egovina. care are ca scop cre[terea gradului de interoperabilitate [i cooperare dintre marinele militare ale ]\rilor participante. care include. se desf\[oar\ exerci]iul maritim . Serbia [i Muntenegru. . a M\rii Negre. Centrului pentru Controlul Democratic al For]elor Armate (Geneva). Georgia. :n marea teritorial\ a Bulgariei [i apele interna]ionale ale M\rii Negre. Grecia. Luxemburg ratific\ Protocoalele de aderare la NATO a celor [apte state invitate la aderare la Summit-ul de la Praga. Pe parcursul discu]iilor sunt abordate aspecte legate de caracteristicile mediului de securitate din Europa de Sud-Est. zona Balcanilor. un accent major este pus pe conceptul de @Marele Sud-Est European#.n sud-estul Europei dup\ extinderea NATO [i UE din 2004#. Republica Moldova. a Caucazului [i a M\rii Caspice. care se desf\[oar\ la Yavoriv (Ucraina).402 Rom=nia-NATO – 2003 N 9 iulie. La exerci]iu particip\ ofi]eri de stat major [i for]e navale din Bulgaria. Rom=nia. reprezentan]i ai Centrului @George C.n situa]ii de criz\. Slovenia. Statele Unite ale Americii. Rom=nia [i un observator din Marea Britanie.

pentru o perioada de 2 ani. a Batalionului 812 Infanterie.Rom=nia-NATO – 2003 N 403 exerci]iul este condus de Comandamentul For]elor Terestre ale SUA din Europa. ambasadori. are loc ceremonia de predare-primire a pre[edin]iei Comitetului de Coordonare a procesului Reuniunii Mini[trilor Ap\r\rii din Europa de Sud-Est (SEDM-CC) [i a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al For]ei Multina]ionale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) [i comenzii brig\zii multina]ionale SEEBRIG. generalul Mihail Popescu. Cu acest prilej. :n cadrul discu]iilor dintre cele dou\ delega]ii sunt abordate o serie de probleme referitoare la stadiul colabor\rii militare dintre armatele celor dou\ ]\ri [i intensificarea dialogului la nivelul conducerii. 28-31 iulie. cu 14 militari (13 ofi]eri [i 1 subofi]er). particip\ la ceremoniile prilejuite de plecarea în misiune. România particip\ al\turi de cele 22 de state membre [i partenere NATO. pentru dezvoltarea rela]iilor militare bilaterale. de la data de 31 august 1999. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. din teatrul de opera]ii din Afganistan.nal]i demnitari din conducerea Ministerelor Ap\r\rii ale ]\rilor participante la SEDM. ata[a]i militari. potrivit rota]iei. Italia ratific\ protocoalele de aderare la NATO a noilor state. la Constan]a. devenind al nou\lea stat membru NATO care ratific\ protocoalele de aderare. O delega]ie militar\ condus\ de [eful Statului Major General. În cadrul exerci]iului. George Cristian Maior. 24 iulie. pe baza parteneriatului dintre armata Ucrainei [i Garda Na]ional\ a Statului California (SUA). Cu acest prilej. iar. La festivitate particip\ pre[edintele Rom=niei.ncep=nd din 25 iulie 2003. al\turi de reprezentan]i ai Statului Major al For]elor Terestre [i ai Corpului 4 Armat\ Teritorial @Mare[al Constantin Prezan#. pre[edin]ia SEDM-CC [i a PMSC al MPFSEE. 16 iulie. La Constan]a. [eful Statului Major al Ap\r\rii din Italia. sediul acestuia va fi g\zduit de Rom=nia. a Batalionului 811 Infanterie [i de întoarcerea din misiune. în teatrul de opera]ii din Irak. [eful Statului Major General. 25 iulie. Ioan Mircea Pa[cu. cei doi [efi de State Majore Generale semneaz\ [i un acord tehnic privind sprijinul logistic ce va fi acordat . Ion Iliescu. . secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. pe durata a 4 ani. efectueaz\ o vizit\ oficial\ în Italia. precum [i mini[trii ap\r\rii [i . [i generalul Mihail Popescu. alte personalit\]i. oficialit\]i din conducerea Prefecturii [i Prim\riei Jude]ului Constan]a. Turcia preia de la Rom=nia. la invita]ia generalului Rolando Mosca Moschini. Comandamentul SEEBRIG s-a aflat la Plovdiv (Bulgaria).

Rom=nia a . ca [i aspecte privind contribu]ia statului român [i a armatei la campania interna]ional\ împotriva terorismului. În cadrul convorbirilor sunt abordate subiecte referitoare la stadiul restructur\rii organismului militar [i al îndeplinirii Programului Na]ional Anual de Preg\tire pentru Integrare în NATO. Comandantul SACEUR.404 Rom=nia-NATO – 2003 N de c\tre Italia contingentului român. Generalul James L.ncheie procesul de ratificare a Protocoalelor de aderare la NATO a statelor invitate la Summit-ul de la Praga. care ac]ioneaz\ . militarii rom=ni desf\[oar\ opera]iuni de men]inere a securit\]ii [i controlului . Agenda vizitei cuprinde convorbiri oficiale cu ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Ioan Mircea Pa[cu.n Parlamentul Poloniei. 10 august • Cei 405 militari ai Batalionului 811 Infanterie Dej. Ion Iliescu.ncep primele misiuni la sud-est de localitatea irakiana Nassirya. La sf=r[itul vizitei sale.n cadrul Alian]ei. precum [i de realizare a unor puncte fixe [i mobile de control al traficului pe principalele artere de comunica]ie.n principalele localit\]i. 8 august. generalul Mihail Popescu. • Comisia Na]ional\ pentru integrarea Rom=niei .n aceast\ perioad\#.n cadrul contingentului italian . . Parlamentul Republicii Cehia . de asigurare a protec]iei pentru instala]iile [i facilit\]ile importante. :n zona lor de responsabilitate (5 600 kilometri p\tra]i). efectueaz\ o vizit\ oficial\ în România. (Cronica Rom=n\..n misiunea „Antica Babilonia” de stabilizare [i reconstruc]ie a Irakului. 4-5 august. în cadrul Brig\zii italiene @Garibaldi#. Guvernul Rom=niei salut\ . 07 august 2003) 7 august. . la invita]ia [efului Statului Major General al Armatei României.n viitoarele ac]iuni ale Alian]ei. participarea armatei României la misiunile interna]ionale de men]inere a p\cii [i la ini]iativele de cooperare regional\. la misiunea de stabilizare [i reconstruc]ie din Irak. care particip\. Jones. a Protocoalelor de aderare la NATO a statelor invitate la Summit-ul de la Praga. prin adoptarea legii de ratificare de c\tre Senatul ceh.n calitate de membru al organiza]iei.. el afirm=nd [i c\ reforma sistemului militar rom=nesc @oglinde[te schimb\rile care au loc [i .n NATO discut\ prima variant\ a Planului Na]ional Anual de preg\tire a ader\rii Rom=niei la NATO . la Guvernul României [i la Ministerul Afacerilor Externe. .n]eles c\ cerin]ele militare ale secolului al XXI-lea sunt diferite de cele ale secolului XX#. Jones declar\ c\ @NATO a[teapt\ cu ner\bdare implicarea Rom=niei . generalul James L. .ncheierea procesului de ratificare. primiri la pre[edintele României.

George Ciamba.n [i . politica de ap\rare [i pe facilit\]ile pe care Rom=nia le-ar putea oferi . Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. 25 august.n Rom=nia [i Bulgaria.n jurul Kabulului.nt=lne[te cu George Cristian Maior. 11 august • George Cristian Maior. Ioan Mircea Pa[cu. Comisia este prezidat\ de secretarul de stat . Aceast\ opera]iune demonstreaz\ voin]a [i capacitatea NATO de a aborda noile provoc\ri la adresa securit\]ii [i de a-[i asuma noi misiuni.n problema irakian\. Oficialul american declar\ c\ decizia de .n cazul unei decizii finale favorabile privind transferul bazelor din Europa Occidental\ . Mircea Geoan\. . participarea militarilor români în misiunile interna]ionale. secretarului general al NATO.n procesul de aderare la Alian]\.n Ministerul Afacerilor Externe. efectueaz\ o . realizat de institu]iile cu responsabilit\]i . parlamentari [i reprezentan]i ai mass-media.[i asum\ oficial rolul conduc\tor . document anexat scrisorii de inten]ie adresat\ de ministrul Afacerilor Externe.n Europa de Est. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. impactul [i consecin]ele Summit-ului de la Praga asupra ]\rilor din sudestul Europei. probleme de securitate regional\. 27 august 2003) 25-27 august. evolu]ia reformei for]elor armate. prime[te la sediul Ministerului Ap\r\rii Na]ionale vizita delega]iei Universit\]ii Na]ionale de Ap\rare din Statele Unite ale Americii. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. NATO . George Robertson.nainte de semnarea protocolului de aderare. adjunctul [efului Comisiei de Ap\rare din Senatul SUA.ntr-un turneu de evaluare a oportunit\]ii disloc\rii de baze militare .nso]it de o delega]ie militar\. Discu]iile dintre cei doi sunt axate pe aspecte generale ale rela]iilor bilaterale rom=no-americane.n mare m\sur\ de prietenia [i loialitatea de care Rom=nia [i Bulgaria au dat dovad\#. • NATO preia comanda oprea]iunii de men]inere a p\cii din Afganistan – ISAF. La ceremonia de la Kabul. pentru asigurarea securit\]ii . În cursul întrevederii sunt abordate teme referitoare la stadiul preg\tirii României în vederea integr\rii în Alian]a Nord-Atlantic\ [i din perspectiva integr\rii în Uniunea European\. PNA V este realizat pe baza obiectivelor asumate de Rom=nia prin Calendarul de reforme.nfiin]are a unor baze americane pe teritoriul Rom=niei [i Bulgariei @va fi influen]at\ . referindu-se la pozi]ia celor dou\ state . (Ziua. senatorul James Inhofe se .n 26 martie 2003.Rom=nia-NATO – 2003 N 405 (PNA) ciclul V. în special la campania interna]ional\ împotriva terorismului.n ISAF. . . Aflat .

ministrul Ap\r\rii Na]ionale [i au convorbiri la Statul Major General. pentru a se . Ministrul Ap\r\rii face o evaluare a situa]iei contingentelor rom=ne[ti. Mai mult.nt=lni cu militarii rom=ni care particip\ la faza a IV-a de stabilizare [i reconstruc]ie din Irak. Nicholas Burns. Ion Iliescu. Primit de ministrul Afacerilor Externe. Prezent la reuniunea anual\ a ambasadorilor. 29 august 2003) 28-29 august. printre invita]i num\r=ndu-se [eful diploma]iei germane. inspector general al For]elor Armate Germane.ndeplinire a misiunilor.n NATO . Mircea Geoan\. John Negroponte. la invita]ia generalului Mihail Popescu. . respectiv . consulilor generali rom=ni [i a directorilor centrelor culturale rom=ne[ti. :n deschiderea reuniunii. . 27 august .n UE [i NATO”. (Diminea]a. oficialul american adaug\ c\.n Alian]\ @. transmite un @mesaj de lupt\# reprezentan]ilor diploma]iei rom=ne[ti. consulilor generali rom=ni [i a directorilor centrelor culturale rom=ne[ti de la Bucure[ti. De asemenea. a modului de . :n cadrul discu]iilor este prezentat\ structura for]elor armate rom=ne.n cele dou\ armate. [i de primul ministru.ntre cele nou\ ]\ri candidate. Mircea Geoan\. se discut\ despre colaborarea militar\ bilateral\ [i despre participarea celor dou\ armate la misiuni interna]ionale [i de sprijin al p\cii. declar\ c\ Rom=nia a avut cea mai bun\ evaluare a exper]ilor NATO . ministrul Afacerilor Externe.ndeplinirea cu succes a obliga]iilor ce decurg din statutul de membru al acestor organiza]ii. pentru c\ o merita]i”. Oaspe]ii germani sunt primi]i. ambasadorul SUA la NATO. Nicholas Burns. folosirea acestora la misiuni interna]ionale [i se fac inform\ri reciproce cu privire la procesul de restructurare [i modernizare . Joschka Fischer. de pre[edintele Rom=niei.n anul 2002 . O delega]ie militar\ german\ condus\ de generalul Wolfgang Schneiderhan. 29 august. @din punctul de vedere al americanilor. Adrian N\stase. are loc reuniunea anual\ a ambasadorilor. ambasadorul SUA la ONU.2 septembrie. Nicholas Burns afirm\ c\ @Rom=nia trebuie s\ fie [i va fi .ncheierea cu succes a negocierilor pentru aderarea la Uniunea European\ [i de intrare . [i ambasadorul SUA la NATO. precum [i a condi]iilor de via]\ [i de lucru ale militarilor. desf\[oar\ o vizit\ oficial\ . de c\tre Ioan Mircea Pa[cu. La Bucure[ti.n cadrul opera]iilor @Antica Babilonia# [i @Iraqi Freedom#.n teatrul de opera]ii din Irak [i Kuweit. A fost o decizie u[oar\ invitarea dumneavoastr\. integrarea . Rom=nia a devenit unul dintre cei mai importan]i parteneri din Europa.n Rom=nia.n 2004 [i . .n privin]a restructur\rii armatei.406 Rom=nia-NATO – 2003 N vizit\ de lucru . acesta afl=ndu-se la Bucure[ti pentru a mul]umi Guvernului @pentru contribu]ia adus\ la misiunile de pace”. [eful Statului Major General.nsemn=nd mult pentru viitorul Rom=niei”.

Italia. particip\ la conferin]a interna]ional\ cu tema “Conturarea unei agende comune de securitate pentru Europa de Sud-Est”.n deschiderea oficial\ a reuniunii. Gheorghe Matache. Nikolay Svinarov.n organizarea Centrului pentru Studiul Democra]iei.ntre speciali[tii ]\rilor membre NATO [i partenere . :n alocu]iunea sus]inut\ . ministrul Ap\r\rii Na]ionale. 5-28 septembrie. necesar pentru cunoa[terea [i aplicarea procedurilor standard NATO care faciliteaz\ realizarea obiectivelor de parteneriat. metodele [i procedeele NATO privind planificarea [i executarea opera]iunilor antimin\. La Br\ila. La reuniune particip\ reprezentan]i din 24 de ]\ri membre NATO [i partenere.n sudestul Europei [i rolul ]\rilor din regiune.n domeniul cercet\rii-dezvolt\rii tehnicii de geniu. precum [i ai unor organiza]ii neguvernamentale. lordul George Robertson.Rom=nia-NATO – 2003 N 407 2-4 septembrie.nt=lne[te cu omologul s\u bulgar. Ioan Mircea Pa[cu. Rom=nia. care are loc la Sofia (Bulgaria). . Grupul de lucru face parte din Grupul pentru armamente terestre ce-[i desf\[oar\ activitatea pentru prima oar\ . Grecia. :n cadrul conferin]ei sunt dezb\tute principalele provoc\ri la adresa securit\]ii . perfec]ionarea lucrului cu documentele. Activitatea este organizat\ [i condus\ de c\tre Comandamentul Naval al NATO din Sudul Europei. se desf\[oar\ lucr\rile Grupului de lucru NATO LG 9.nalte oficialit\]i din cadrul Uniunii Europene. Problematica lucr\rilor ofer\ posibilitatea schimbului direct de informa]ii . Cu prilejul vizitei la Sofia.n Rom=nia. secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Armamente. . ca [i implica]iile extinderii Alian]ei Nord-Atlantice [i al Uniunii Europene. reprezentan]i ai unor organiza]ii [i agen]ii interna]ionale. La exerci]iu particip\ ofi]eri de stat major [i for]e navale din Croa]ia. Slovenia [i Ucraina. se . Fran]a. . Rom=nia. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Letonia. Slovenia [i Turcia. . exper]i din domeniul ap\r\rii [i securit\]ii. @Cooperative Engagement# este un exerci]iu care se desf\[oar\ o dat\ la doi ani. . subliniaz\ necesitatea identific\rii unor standarde comune de implementare a capabilit\]ilor menite s\ asigure deplina interoperabilitate . responsabil cu asigurarea genistic\ a c=mpului de lupt\. Republica Serbia [i Muntenegru.n anul 2001 fiind g\zduit de Slovenia. care are ca scop verificarea gradului de cunoa[tere [i aplicare a procedurilor NATO privind opera]iunile de c\utare-salvare pe mare.n domeniul genistic. La lucr\ri particip\ secretarul general al NATO. al NATO [i Uniunii Europene. @Cooperative Engagement 2003#.n abordarea lor. mini[tri ai Ap\r\rii [i oficialit\]i guvernamentale din FYROM. .n organizarea Departamentului pentru Armamente [i a Statului Major al For]elor Terestre. Ioan Mircea Pa[cu. :n apele teritoriale ale Croa]iei [i cele interna]ionale ale M\rii Adriatice se desf\soar\ exerci]iul multina]ional NATO/PfP. 5 septembrie.

trimite o scrisoare conducerii Camerei Deputa]ilor prin care solicit\ aprobarea Parlamentului pentru suplimentarea particip\rii Rom=niei la misiunea din Irak cu 30 ofi]eri [i subofi]eri de stat major.ntr-o vizit\ de lucru . Rom=nia. schimb de personal.n cadrul unui exerci]iu naval de tip @LIVEX#. 8 septembrie 2003) 8-9 septembrie. care are ca scop cre[terea gradului de interoperabilitate [i cooperare dintre for]ele navale ale ]\rilor participante. declar\. organizatorii evenimentului.n Fran]a. Finan]area preg\tirii [i particip\rii personalului [i a tehnicii specifice la misiunea de stabilizare [i reconstruc]ie a Irakului se va reglementa prin hot\r=re de guvern.n care i se va solicita sprijinul. c\ Rom=nia este dispus\ s\ participe mai mult la procesul de stabilizare a Irakului. manevre [i evolu]ii pe mare. se desf\[oar\ Conferin]a NATO cu tema „Politici de personal militar”. Jean-Pierre Raffarin. declar\ primul ministru. @Experien]a statelor europene reprezint\ un element important care poate contribui la identificarea solu]iilor celor mai convenabile#. La invita]ia @Massachusetts Institute of Tehnology# [i @German Marshall Fund of the United States#.n cazul . la sf=r[itul unei . de comunica]ii. Adrian N\stase. afirm=nd c\ Rom=nia poate contribui la stabilizarea Irakului [i pe baza experien]ei acumulate . generalul Mihail Popescu.ncepe [edin]a de toamn\ a Comitetului Militar al NATO. trageri navale. Ion Iliescu. . de speciali[tii rom=ni.n perioada anterioar\.n aceast\ ]ar\. (MEDIAFAX. Programul activit\]or cuprinde exerci]i de c\utare [i salvare pe mare.nt=lniri . :n marea teritorial\ a Turciei [i apele interna]ionale ale M\rii Negre se desf\[oar\ exerci]iul maritim @. 6 speciali[ti civili [i 20 de cadre medicale din MApN.n cadrul c\rora sunt dezb\tute problema procesului de transformare a NATO [i responsabilit\]ile Comitetului Militar [i ale comandamentelor strategice privind For]a de R\spuns a NATO. La exercitiu particip\ ofi]eri de stat major [i for]e navale din Bulgaria.nt=lniri cu omologul s\u francez. La Bruxelles . • Primul ministru rom=n. Rom=nia este reprezentat\ de o delega]ie militar\ condus\ de [eful Statului Major General. aflat . Agenda de lucru cuprinde discu]ii [i . 7-16 septembrie.n spiritul PfP#. La Bruxelles. secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare . 8 septembrie • Pre[edintele Rom=niei. . .408 Rom=nia-NATO – 2003 N 6 septembrie. Turcia [i Ucraina. @BLACKSEA PARTNERSHIP 2003#. av=nd la baz\ opera]iuni de sprijinire a p\cii [i asisten]\ umanitar\.

ministrul Ap\r\rii Na]ionale. în acest sens. De asemenea. (Comunicatul nr. în principal celor dou\ scopuri interdependente> construc]ia capacit\]ilor pe baza misiunilor. adaptat\ la noile tipuri de opera]iuni pentru noile tipuri de riscuri. Decizia. personalit\]i ale mediului academic din statele invitate [i membre NATO. precum [i cooperarea militar\ bilateral\.n Irak [i Afganistan. ca un vehicul al transform\rii pentru noul tip al strategiei de personal.mpotriva terorismului interna]ional. referindu-se la faptul c\ @unul din obiectivele politicii de ap\rare este reprezentat de construc]ia unei for]e mici din punct de vedere numeric.ntrevedere cu pre[edintele Parlamentului portughez. la invita]ia lui Paulo Sacadura Cabral Portas. În expunerea sa. precum [i înal]i oficiali din Adunarea Parlamentar\ a Organiza]iei Tratatului Atlanticului de Nord. Profesionalizarea complet\ a structurii de for]e în România serve[te. de lupta . La Bucure[ti. creând avantajul unei cooper\ri eficiente. . interoperabil\ [i dislocabil\ în scurt timp.Departamentul pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. George Cristian Maior prezint\ evolu]ia procesului de profesionalizare a for]elor armate [i a politicilor de personal militar. . La aceast\ conferin]\ particip\ anali[ti politici [i militari. Discu]iile vizeaz\. efectueaz\ o vizit\ oficial\ . are loc ceremonia de comemorare a . flexibil\. Programul delega]iei rom=ne include [i o . 283 din 09 septembrie 2003 . Reuniunea î[i propune s\ abordeze subiectele de actualitate ale politicilor militare de personal din perspectiva extinderii [i transform\rii NATO. a fost luat\ la începutul acestui an.n organizarea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale [i a Ambasadei SUA la Bucure[ti. . participarea la misiuni . ministru de stat. vizitarea Comandamentului NATO SOUTHLANT.n sprijinul p\cii. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. 11 septembrie. sunt abordate aspecte legate de opera]iunile militare desf\[urate . MapN) 8-10 septembrie. de procesul de restructurare a armatei Rom=niei.nso]it de o delega]ie militar\. precum [i la Politica European\ de Securitate [i Ap\rare. probleme referitoare la transformarea Alian]ei Nord-Atlantice [i extinderea Uniunii Europene. precum [i provoc\rile prezente în procesul de profesionalizare a for]elor armate. pentru o profesionalizare complet\ a for]elor armate pân\ în 2007#. din punctul de vedere al ]\rilor invitate s\ devin\ membre cu drepturi depline ale Alian]ei.n Portugalia. de la Oeiras [i a unei [coli de aplica]ie de infanterie. George Cristian Maior prezint\ o expunere privind „Profesionalizarea For]elor [i Managementul Personalului> cazul României [i viitoarele provoc\ri transatlantice”.Rom=nia-NATO – 2003 N 409 Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. respectiv rela]ia dintre evolu]iile organismului militar [i schimb\rile societ\]ii civile. Ioan Mircea Pa[cu.n principal.

reconversiei . precum [i pe coordonatele de dezvoltare a Parteneriatului Startegic România-SUA. Cu aceast\ ocazie. Rom=nia [i Turcia. Discu]iile. Sorin Encu]escu. Activitatea se desf\[oar\ la invita]ia amiralului Giampaolo Di Paola. Ioan Mircea Pa[cu. Michael Guest. premierul Adrian N\stase.n Italia. Marshall# [i de Directoratul Economic al NATO. organizat\ de pre[edin]ia italian\ a Uniunii Europene. prime[te o delega]ie format\ din pre[edin]i [i directori executivi ai unor importante firme [i b\nci din Statele Unite ale Americii. [eful Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. . 16 septembrie. Norvegia. de Centrul pentru Studii de Securitate @George C. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Rela]ii cu Parlamentul. directorii na]ionali din ]\rile amintite sunt informa]i cu privire la ultimele nout\]i din domeniul de activitate al Directorilor Na]ionali pentru Armamente din Uniunea European\. sunt focalizate pe principalele aspecte ale politicii de ap\rare a României. particip\. Secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Armamente. 16-19 septembrie. Gheorghe Matache. membri ai unor organisme interna]ionale neguvernamentale. La activitate particip\ pre[edintele Rom=niei. transform\rii for]elor armate [i integr\rii depline în NATO. secretar general al Ap\r\rii [i Director Na]ional pentru Armamente al Republicii Italiene. academicieni [i reprezentan]i ai sectorului privat. Activitatea este organizat\ de Ministerul Ap\r\rii [i Ministerul Economiei [i Muncii din Republica Federal\ Germania. precum [i reprezentan]i ai Parlamentului [i Guvernului Rom=niei. Armonizare Legislativ\ [i Rela]ii Publice.410 Rom=nia-NATO – 2003 N victimelor atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001. Vizita delega]iei SUA în România se înscrie în contextul unui turneu european coordonat de Comandamentul Statelor Unite ale Americii din Europa (EUCOM) pentru a se informa asupra evolu]iilor politice [i de securitate din statele candidate [i membre NATO. planific\rii bugetare. Conferin]a reune[te parlamentari [i reprezentan]i ai guvernelor din ]\rile membre ale EAPC. 13 septembrie.n scopul discut\rii aspectelor economice [i sociale ale reformei ap\r\rii. ata[a]i militari acredita]i la Bucure[ti [i alte oficialit\]i. la Berlin. [i ambasadorul SUA la Bucure[ti. ministrul Ap\r\rii Na]ionale. particip\. . la Reuniunea Directorilor Na]ionali pentru Armamente din Bulgaria. la conferin]a cu tema @Reconversia profesional\ a personalului militar – provoc\ri [i oportunit\]i#. în domeniul securit\]ii [i ap\r\rii. Secretarul de stat George Cristian Maior. autorit\]i locale [i regionale. Ion Iliescu. organizate în cadrul unei mese rotunde. Islanda.

:n cadrul discu]iilor sunt abordate aspecte referitoare la stadiul procesului de reform\ a armatei rom=ne. precum [i alte probleme de interes . conversiei bazelor militare [i restructur\rii industriilor de ap\rare. 17-18 septembrie. secretar general adjunct pentru probleme politice al NATO. (ROMPRES. Ion Iliescu. KFOR. priorit\]ile Conferin]ei Directorilor Na]ionali pentru Armamente.n spa]iul ex-iugoslav (SFOR.n cadrul lucr\rilor conferin]ei experien]a pozitiv\ a Ministerului Ap\r\rii Na]ionale privind reconversia profesional\ a personalului militar. Noi suntem de p\rere c\ trupele puse la . :n cadrul unei conferin]e de pres\ la sediul Ministerului Ap\r\rii Na]ionale.n Rom=nia. [i are convorbiri oficiale cu Ioan Mircea Pa[cu. colonelul Jack Robertson. [i de premierul Adrian N\stase.Rom=nia-NATO – 2003 N 411 personalului militar. ambasadorul Günter Altenburg. apreciaz\ demersurile pe calea reformei [i rezultatele ob]inute . generalul Harald Kujat precizeaz\ c\ procesele de reform\ [i restructurare ale Armatei Rom=ne se afl\ pe un drum bun. cooperare industrial\ [i cercetaredezvoltare . Sorin Encu]escu prezint\ .n Rom=nia.mpotriva terorismului [i participarea la opera]iunile de men]inere a p\cii .mpotriva terorismului . generalul Harald Kujat. [i cu [eful Statului Major General. contribu]ia statului rom=n la campania interna]ional\ . FYROM).n. acesta fiind @con[tient# de eforturile deosebite care trebuie f\cute de partea rom=n\ .nt=lne[te cu ministrul de Externe. apreciaz\ activitatea militarilor rom=ni din Irak.). ministrul Ap\r\rii Na]ionale.n acela[i timp @convins c\ acesta este programul pe care Rom=nia trebuie s\-l urmeze#. la invita]ia secretarului de stat [i [ef al Departamentului pentru Armamente. Prezent la aceast\ activitate. Oficialul NATO este primit de pre[edintele Rom=niei. O delega]ie a Diviziei pentru Sprijinul Ap\r\rii din cadrul Statului Major Interna]ional al NATO efectueaz\ o vizit\ oficial\ .n direc]ia continu\rii reformei [i . efectueaz\ o vizit\ oficial\ . :n cadrul discu]iilor sunt abordate subiecte legate de organizarea procesului de achizi]ii.n perspectiva procesului de transformare a NATO. Mircea Geoan\. afirm=nd c\ @Rom=nia [i-a adus o contribu]ie important\ la acest efort general (lupta global\ . Pre[edintele Comitetului Militar NATO. Gheorghe Matache. reprezentant al Comandamentului Central American de la Tampa (SUA). 30 septembrie. se . precum [i de rela]iile cu grupurile principale pentru armamente terestre. :ntr-un interviu acordat pentru Radio Rom=nia Actualit\]i.n procesul de reconversie profesional\ a militarilor din armata Rom=niei. generalul Mihail Popescu.n domeniul tehnicii [i tehnologiilor militare.n. aeriene [i navale. 18 septembrie 2003) 24-26 septembrie.

@DYNAMIC RESPONSE 07#. [eful Statului Major General al Armatei României. [i generalul Mihail Popescu. se afl\ în vizit\ oficial\ în România. precum [i alte oficialit\]i ale ]\rilor membre NATO [i invitate. :n Statele Unite ale Americii. (Radio Rom=nia Actualit\]i.i informeaz\ pe mini[trii Ap\r\rii din unele ]\ri candidate la integrarea . secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare.ntr-o manier\ profesional\#. [efi ai Statelor Majore Generale. printre care [i Rom=nia. ce se desf\[oar\ la Roma. 30 septembrie 2003) 1-3 octombrie. Ioan Mircea Pa[cu. În cadrul discu]iilor dintre cei doi oficiali militari sunt abordate o serie de probleme referitoare la stadiul colabor\rii dintre armatele celor dou\ ]\ri [i modalit\]i de înt\rire [i dezvoltare a rela]iilor militare bilaterale.[i . Ioan Mircea Pa[cu [i este primit\ de Mircea Geoan\. 7-10 octombrie. despre discu]iile avute pe temele de interes ale agendei Reuniunii. O delega]ie militar\ condus\ de [eful Ap\r\rii din Regatul Danemarcei.ndeplinesc misiunile .412 Rom=nia-NATO – 2003 N dispozi]ie de armata Rom=niei sunt foarte bine preg\tite pentru opera]iunile pe care le execut\ [i . se desf\[oar\ . este prezentat\ [i contribu]ia Armatei României la For]a Interna]ional\ de Asisten]\ pentru Securitate din Afganistan [i @Enduring Freedom# [i se face un schimb de opinii privind participarea celor dou\ armate la ac]iunile postconflict din Irak. [eful Statului Major General. Din delega]ia Ministerului Ap\r\rii Na]ionale din Rom=nia fac parte ministrul Ap\r\rii Na]ionale. generalul Hans Jesper Helsø. . reprezentan]i ai @Troicii UE# .l reprezint\ pe ministrul Ap\r\rii Na]ionale.nt=lnirii. Sorin Encu]escu. delega]ia militar\ danez\ are convorbiri oficiale cu ministrul Ap\r\rii.nt=lnirea informal\ a mini[trilor Ap\r\rii din ]\rile membre NATO [i cele invitate s\ adere la Alian]a Nord-Atlantic\. . În acela[i context. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Rela]ii cu Parlamentul. George Cristian Maior. mini[tri ai Ap\r\rii. la invita]ia generalului Mihail Popescu. 4 octombrie. La lucr\rile reuniunii particip\ secretarul general al NATO [i adjunctul acestuia. Armonizare Legislativ\ [i Rela]ii Publice. la Colorado Springs. reprezentan]i permanen]i [i ambasadori. Antonio Martino. Ioan Mircea Pa[cu. :n cadrul activit\]ilor de la Colorado Springs este prev\zut\ [i desf\[urarea unui seminar dedicat studierii managementului unei situa]ii simulate de criz\ . La invita]ia ministrului italian al Ap\r\rii. la discu]iile organizate dup\ Reuniunea Informal\ a Mini[trilor Ap\r\rii din Uniunea European\. ministrul Afacerilor Externe. :n cadrul . Pe parcursul vizitei.n Uniune.

precum [i un schimb de informa]ii privind situa]ia politico-militar\ din Balcani [i pozi]ia celor dou\ ]\ri în ceea ce prive[te solu]ionarea situa]iilor conflictuale din acest spa]iu. generalul James L. (Rompres. este important ca Rusia [i Rom=nia s\[i coordoneze acest proces [i s\ priveasc\ . afirm\ c\ Rusia are o atitudine de respect fa]\ de dorin]a Rom=niei de a adera la NATO [i UE [i face tot posibilul ca rela]iile rom=no-ruse s\ fie bune [i s\ evolueze [i . Ioan Mircea Pa[cu. Comandantul Suprem al For]elor Aliate din Europa. secretarul general al Alian]ei Nord-Atlantice. :ntr-un interviu acordat ROMPRES.ntr-o epoc\ a globaliz\rii [i este important ca fiecare ]ar\ s\-[i g\seasc\ un loc al ei . a c\rei comand\ este asigurat\ de generalul Jack Deverell.ntruchipeaz\ transform\rile suferite de Alian]\ pentru adaptarea la noul context interna]ional. În cadrul discu]iilor sunt abordate o serie de probleme referitoare la stadiul rela]iilor militare bilaterale românoturce.mpreun\ . Aceast\ for]\ .n aceste condi]ii.n acest proces. în special cel ex-iugoslav. 16 octombrie. ambasadorul rus la Bucure[ti. O delega]ie militar\ condus\ de comandantul For]elor Armate din Turcia.n viitor#. Pe parcursul vizitei. 14 octombrie 2003) 15 octombrie. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Rela]ii cu Parlamentul. generalul Mihail Popescu. Jones. Armonizare Legislativ\ [i Rela]ii Publice. lanseaz\ For]a de R\spuns a NATO. Ion Iliescu. concret. la invita]ia [efului Statului Major General al Armatei României. . La cartierul general al AFNORTH de la Brunssum. generalul Hilmi Özkök. care constituie for]ele prototip ce au rolul de a testa [i dezvolta conceptele [i activit\]ile for]ei. [i are o serie de convorbiri oficiale cu ministrul Ioan Mircea Pa[cu [i cu al]i oficiali. se desf\[oar\ conferin]a cu tema @Men]inerea p\cii> rolul NATO . Alexandr Tolkaci. :n cadrul discu]iilor sunt abordate subiecte legate de cooperarea dintre . fiind @vital\# pentru abordarea noilor amenin]\ri ale secolului XXI. generalul Özkök este primit de pre[edintele României.Rom=nia-NATO – 2003 N 413 14 octombrie.n managementul crizelor [i solu]ionarea conflictelor#. respectiv NRF 1 [i 2. La Bruxelles. efectueaz\ o vizit\ oficial\ în România. precum [i aspecte ale implic\rii militare a fiec\rui stat în asigurarea p\cii [i securit\]ii în regiune.l reprezint\ pe ministrul Ap\r\rii Na]ionale. @To]i tr\im . Generalul Deverell asigur\ comanda primelor dou\ rota]ii ale NRF. sub patronajul lordului George Robertson. Sorin Encu]escu. :n cazul nostru. 15-17 octombrie. Agenda convorbirilor mai cuprinde prezentarea situa]iei din Afganistan [i contribu]ia armatei României la ISAF [i @Enduring Freedom#. explic\ diplomatul rus.

Amendamentele aduse Constitu]iei [i adoptate deja de Parlament reflect\ cerin]ele integr\rii în NATO [i .n solu]ionarea crizei din Fosta Republic\ Iugoslav\ a Macedoniei [i de provoc\rile reprezentate de reconstru]ia societ\]ilor dup\ .n zona M\rii Negre [i . Vecdi Gönül. sunt definite cerin]ele pentru pachetul de for]e cu care ]ara noastr\ va contribui în perioada 2005-2010 . Ioan Mircea Pa[cu. 18-19 octombrie.n sud-estul Europei. 20-22 octombrie. le va destina Alian]ei Nord-Atlantice.n Orientul Mijlociu. din num\rul total al voturilor valide 89.nregistrat .mpotriva terorismului. Prezen]a la vot este de 55. ca viitoare membr\.414 Rom=nia-NATO – 2003 N militarii din ]\rile membre NATO [i din cele partenere . având la baz\ @Propunerile de For]e Bi-SC (Strategic Commandes) 2004”. La nivelul exper]ilor. [eful Sec]iei Planificare [i Cerin]e. :n cadrul . la sfâr[itul celor dou\ zile. de succesul .nt=lnirii dintre cei doi demnitari sunt abordate probleme referitoare la procesul de adaptare [i transformare a Alian]ei dup\ Summit-ul de la Praga. Statul Major Interna]ional [i Comandamentul Aliat pentru Transformare. Irak [i Balcani. [i de generalul de brigad\ Michael Combest. La Bucure[ti.7% la nivel na]ional. precum [i cele ale procesului de reform\ a institu]iilor statului român.n sprijinul p\cii [i la campania interna]ional\ . De asemenea.n Turcia. De asemenea. participarea ]\rii noastre la misiuni .n care se . efectueaz\ o vizit\ oficial\ .7% vot=nd .n [edin]a din 18 septembrie 2003. sunt prezentate politica Alian]ei Nord-Atlantice pentru men]inerea p\cii [i viitoarele ac]iuni ale NATO .ncheierea conflictelor. care este condus\ de Frank Boland. cei doi mini[tri poart\ discu]ii despre stadiul [i perspectivele dezvolt\rii cooper\rii militare bilaterale [i evolu]ia mediului de securitate . procesul de restructurare a Armatei Rom=niei.n misiunile din Afganistan. consilierul [efului Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. coordona]i de generalul-locotenent Ioan Gavril Ghita[. au loc consult\ri NATO-România pe problematica contribu]iei cu for]e pe care ]ara noastr\.n Afganistan [i . Are loc referendumul pentru adoptarea Legii de revizuire a Constitu]iei Rom=niei. la invita]ia omologului s\u. Partea român\ este reprezentat\ de exper]ii structurilor centrale ale Ministerului Ap\r\rii Na]ionale.n favoarea acestei legi. adoptat\ de Parlament . O delega]ie condus\ de ministrul Ap\r\rii Na]ionale. 16-17 octombrie. cuprinde exper]i din Secretariatul Interna]ional. Delega]ia NATO. Statului Major General [i ai categoriilor de for]e ale armatei.nregistreaz\ conflicte regionale. directorul Planific\rii For]elor.n Uniunea European\. .n alte zone . Consult\rile au ca scop armonizarea cerin]elor NATO cu oferta României.

l prime[te pe generalul de brigad\ Maurice Lony. Ion Iliescu.ntrevederi [i cu Secretarul american al Ap\r\rii. Donald Rumsfeld. cu directorul executiv al Fondului Monetar Interna]ional (FMI). Cei doi [efi de stat discut\ despre consolidarea Parteneriatului Strategic rom=no-american.336 din 22 octombrie 2003 Departamentul pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare.nt=lne[te cu pre[edintele SUA. [i despre . evolu]ia reformei for]elor armate în România. delega]ia NATO apreciaz\ nivelul cooper\rii politico-militare. evolu]iile Politicii Europeane de Securitate [i Ap\rare. Pre[edintele Rom=niei. c\ @invita]ia de a deveni membru al NATO a reprezentat o recunoa[tere a eforturilor noastre . ]ara noastr\ va deveni membru cu drepturi depline al NATO. 27-28 octombrie. [eful Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. MApN) 22 octombrie. precum [i pe coordonatele de dezvoltare a rela]iilor bilaterale dintre România [i Fran]a.n alocu]iunea din cadrul recep]iei de la Biblioteca Congresului (vezi Anexa nr.n condi]iile . George Cristian Maior men]ioneaz\ c\ „filosofia de dezvoltare a armatei este transforma]ional\. Delega]ia NATO este primit\ [i de secretarul de stat George Cristian Maior. :n cadrul aceleia[i vizite. unde se . Horst Kohler.Rom=nia-NATO – 2003 N 415 la misiunile Alian]ei. loc]iitorul pentru Rela]ii Interna]ionale al [efului Statului Major al Armatelor Franceze.n 2004. Bush. Discu]iile sunt centrate pe principalele aspecte ale procesului de transformare a NATO în actualul context interna]ional.n discursul s\u ]inut la Universitatea @George Washington# (vezi Anexa nr.35). despre rela]iile comerciale bilaterale. mobile capabile s\ desf\[oare toat\ gama de misiuni NATO”. pre[edintele Iliescu are .n care. Secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare.n ultimul an. puternic în cadrul Alian]ei Nord-Atlantice”.34). în contextul apropiatei ader\ri la Alian]\. Cu aceast\ ocazie. . Pre[edintele Ion Iliescu efectueaz\ o vizit\ oficial\ . at=t . George Cristian Maior . discu]iile fiind centrate pe principalele aspecte ale consult\rilor România-NATO. . catalogate ca fiind @foarte dinamice” . a[a cum evolu]ia NATO este orientat\ spre capacitatea de dislocare a for]elor flexibile.n Statele Unite ale Americii. preciz=nd c\ structura de for]e care urmeaz\ s\ fie puse la dispozi]ia NATO „se dovede[te o construc]ie relevant\ a României care s\ contureze un profil strategic. inclusiv ap\rarea colectiv\. Vizita oficialului se înscrie în contextul celei de-a XIII-a reuniuni a comisiei mixte româno-franceze pentru negocierea planului bilateral de cooperare pentru anul 2004. c=t [i . declar\. eviden]iind cooperarea deosebit\ de care a dat dovad\ echipa de negociatori ai Ministerului Ap\r\rii Na]ionale.nt\rirea rela]iilor transatlantice. (Comunicatul nr. George W. [i cu secretarul de stat Collin Powell.

(Adev\rul.presidency. . Marshall-Rom=nia#. sunt acum puternic implicate. :n mesajul adresat participan]ilor la conferin]\. pre[edintele Ion Iliescu precizeaz\ c\ Rom=nia va deveni.n structurile Alian]ei. Guvernului. aflat . iar ]\ri.nt\rirea rela]iei de securitate transatlantic\. .mpotriva terorismului interna]ional. corpului diplomatic [i societ\]ii civile. a Centrului European pentru Studii de Securitate @George C.n continuare pe sprijinul SUA pentru consolidarea contribu]iei .ncredere univoc\ . ac]ion=nd deja .n prezen]a pre[edintelui Rom=niei.n Statele Unite [i .[i exprim\ aprecierea fa]\ de @sprijinul poporului rom=n pentru stabilirea unor rela]ii puternice [i vibrante .n campaniile din Afganistan [i Irak. afirm\ c\ @restructurarea armatei rom=ne s-a desf\[urat concomitent cu eforturile . • Senatul SUA adopt\ o rezolu]ie . Ion Iliescu. pre[edintele Rom=niei. al\turi de Statele Unite.n capacitatea noastr\ de a r\spunde a[tept\rilor# (www.416 Rom=nia-NATO – 2003 N consecvente pentru consolidarea stabiliti\]ii interne [i a celei regionale.n managementul securit\]ii globale. Ion Iliescu.n acela[i timp recunosc=nd @pa[ii f\cu]i de guvernul rom=n pentru aplicarea reformelor politice. Zbigniew Brzezinski. ai Pre[edin]iei. Analistul american apreciaz\ implicarea direct\ a Rom=niei . care p=n\ . la Bucure[ti.n cadrul NATO [i .ntre care [i Rom=nia. economice [i sociale# [i mul]umind Rom=niei pentru sprijinul militar acordat . . 27 octombrie • Fostul consilier al pre[edintelui american Jimmy Carter.n virtutea acestei responsabilit\]i [i baz=ndu-se . 28 octombrie 2003) • Are loc. .n care salut\ sosirea pre[edintelui Rom=niei.n structurile Alian]ei Nord-Atlantice#. Marshall# [i a Asocia]iei @George C.n SUA –.n prezent nu aveau un cuv=nt de spus .n 2004. membru cu drepturi depline al NATO. :n cadrul discu]iilor sunt abordate teme referitoare la drumul Rom=niei de la statutul de partener la cel de aliat al NATO.n cadrul Alian]ei Nord-Atlantice [i la managementul resurselor de ap\rare . decizia unanim\ a Senatului SUA de a ratifica Protocoalele de aderare la NATO a [apte noi democra]ii europene fiind un vot de . Ion Iliescu. c\ rolul strategic al Europei Centrale a fost redefinit. SUA. conferin]a interna]ional\ cu tema @Armata Rom=niei .n lupta .ntr-o vizit\ oficial\ .n organizarea Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare din Ministerul Ap\r\rii Na]ionale.n procesul integr\rii .ntre SUA [i Rom=nia#. . afirm\ – la Universitatea George Washington. la armonizarea cadrului legal din ]ara noastr\ cu cel folosit . Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. La lucr\rile conferin]ei particip\ reprezentan]i ai NATO [i EUCOM. La r=ndul s\u. .ro). Reprezentan]ii NATO [i EUCOM prezint\ implica]iile geopolitice [i geostrategice ale procesului de l\rgire a Alian]ei Nord-Atlantice.

Rom=nia-NATO – 2003 N

417

pentru aderarea la NATO” [i c\ @integrarea presupune at=t beneficii, c=t [i responasabilit\]i”, c\rora Rom=nia trebuie s\ le fac\ fa]\ (Independentul, 28 octombrie 2003). Prezent la aceea[i activitate, primul ministru, Adrian N\stase, explic\, ;n mesajul s\u, faptul c\ ;n zilele noastre, o armat\ redutabil\ nu se mai remarc\ prin @dimensiune”, ci prin @vitez\ [i mobilitate”, omagiind, ;n acela[i timp, armata pentru eforturile depuse ;n direc]ia racord\rii la armatele moderne. (Diminea]a, 28 octombrie 2003) 28 octombrie. Marea Britanie ratific\ protocoalele de aderare la NATO a celor [apte state invitate la Summit-ul de la Praga. Guvernul Rom=niei, care salut\ acest moment printr-un comunicat, subliniaz\ c\ Marea Britanie devine cel de-al 11-lea stat aliat care aprob\ extinderea NATO. 30 octombrie - 1 noiembrie. Secretarul de stat George Cristian Maior, [eful Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare, efectueaz\ o vizit\ oficial\ în Regatul Spaniei, la invita]ia lui Francisco Javier Jinmenez-Ugarte, secretar general pentru Politica de Ap\rare din cadrul ministerului spaniol al Ap\r\rii. În cadrul discu]iilor cu oficialii spanioli sunt abordate subiecte referitoare la problematica transform\rii NATO, evolu]ia reformei for]elor armate, procesul de extindere a Uniunii Europene, cooperarea militar\ bilateral\ dup\ summit-ul de la Praga, aspecte ale politicii de securitate din Europa Central\ [i de Sud-Est, lupta împotriva terorismului [i participarea României la misiuni în sprijinul p\cii. 3 noiembrie. Ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu, ;nso]it de o delega]ie militar\, face o vizit\ oficial\ ;n Italia, la invita]ia omologului s\u, Antonio Martino. :n cadrul ;nt=lnirii dintre cei doi demnitari sunt abordate probleme referitoare la procesul de transformare a Alian]ei Nord-Atlantice dup\ Summit-ul de la Praga, la procesul de extindere a Uniunii Europene, participarea ]\rii noastre la misiuni ;n sprijinul p\cii [i la campania interna]ional\ ;mpotriva terorismului. De asemenea, cei doi mini[tri discut\ despre procesul de restructurare a Armatei Rom=niei [i despre stadiul [i perspectivele dezvolt\rii cooper\rii militare bilaterale. Ministrul Ioan Mircea Pa[cu viziteaz\, la Roma, Comandamentul Opera]ional Interfor]e, structur\ care coordoneaza activitatea trupelor italiene ;n diferite teatre de opera]ii, inclusiv a acelora care ac]ioneaz\ ;mpreun\ cu contingentele rom=ne[ti ;n Irak. 4 noiembrie. Guvernul Rom=niei aprob\ Planul Na]ional Anual de Preg\tire pentru Aderarea la NATO 2003-2004, reprezent=nd ciclul V din cadrul procesului Membership Action Plan (vezi Anexa nr.36). PNA V, ultimul

418

Rom=nia-NATO – 2003 N

exerci]iu de acest tip pentru Rom=nia, reprezint\ o continuare a obiectivelor cuprinse ;n Calendarul pentru Finalizarea Reformelor, predat la NATO anterior semn\rii Protocoalelor de aderare la Alian]\. :n acest ciclu sunt reliefate principalele aspecte ale profilului strategic al Rom=niei ;n cadrul Alian]ei, precum [i principalele m\suri de politic\ extern\ [i reform\ ;n domenii precum combaterea corup]iei, cre[terea independen]ei justi]iei, combaterea traficului de persoane, continuarea restructur\rii militare, crearea cadrului legal intern de implementare a acquis-ului NATO [i asigurarea resurselor financiare pentru participarea la activit\]ile Alian]ei. 5 noiembrie. Secretarul de stat George Cristian Maior, [eful Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare, prime[te o delega]ie american\ a companiilor Boeing Corporation [i Northrop Grumman, cu responsabilit\]i în domeniul ap\r\rii, format\ din directorii celor dou\ firme [i înso]it\ de Joseph Bogasian, adjunctul secretarului Departamentului Comer]ului al Statelor Unite ale Americii. În acest context, secretarul de stat, George Cristian Maior, prezint\ concep]ia asupra reformei for]elor armate ale României din perspectiva de viitor membru cu drepuri depline al Organiza]iei Tratatului Atlanticului de Nord, cu accent pe noile cerin]e ce decurg din acest\ calitate, în special participarea la întrega gam\ de misiuni ale Alian]ei [i capacit\]ile de ni[\, în vederea identific\rii unor poten]iale zone de cooperare în domeniul înzestr\rii. De asemenea, sunt prezentate principalele coordonatele de dezvoltare a Parteneriatului Strategic România-SUA, în domeniul securit\]ii [i ap\r\rii, precum [i parteneriatele deja existente cu firme americane de specialitate. Vizita delega]iei americane în România se înscrie în contextul unui turneu european al misiunii economice din domeniul ap\r\rii din SUA [i mai cuprinde vizite în Polonia [i Republica Ceh\. 5-7 noiembrie. Se desf\[oar\ reuniunea anual\ a Conferin]ei Directorilor Na]ionali pentru Armamente (CNAD), care are loc la sediul NATO din Bruxelles. La reuniune particip\ reprezentan]i ai ]\rilor membre ale Alian]ei Nord-Atlantice, ai ]\rilor invitate s\ adere la Alian]\ [i ai statelor membre PfP. CNAD reprezint\ expresia cooper\rii între ]\rile membre NATO în domeniul armamentelor sub aspect politic, economic [i tehnic, cu accent pe dezvoltarea [i achizi]ia sistemelor de armamente pentru for]ele NATO. Din partea Rom=niei particip\ secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Armamente, Gheorghe Matache, care prezint\ contribu]ia României la activit\]ile desf\[urate în cadrul grupurilor NATO pentru armamente [i poart\ discu]ii cu privire la intensificarea cooper\rii în cadrul CNAD, cu accent pe acele elemente care

Rom=nia-NATO – 2003 N

419

reprezint\ priorit\]i pentru atingerea obiectivelor de aderare la structurile Nord-Atlantice. 7 noiembrie. La [edin]a CSAT sunt analizate perspectivele Parteneriatului Strategic Rom=nia-SUA, fiind discutat [i aprobat Planul Na]ional Anual de aderare 2003-2004, PNA V, consiliul apreciind c\ ac]iunile planificate ;n document subliniaz\ hot\r=rea ]\rii noastre de a continua [i finaliza procesele de reform\. 8-9 noiembrie. Directorul na]ional pentru armamente al Republicii Portugalia, Fernando de Campos Serafino, efectueaz\ o vizit\ oficial\ ;n Rom=nia, la invita]ia secretarului de stat [i [ef al Departamentului pentru Armamente, Gheorghe Matache. Cei doi demnitari discut\ subiecte privind cooperarea ;n domeniul armamentelor [i viziteaz\ Expozi]ia Interna]ional\ de Tehnic\ Militar\ EXPOMIL 2003. 9 noiembrie. La Orlando, ;n SUA, ;ncepe sesiunea de toamn\ a Adun\rii Parlamentare a NATO, la care particip\ reprezentan]i ai ]\rilor membre [i asociate. Senatorul Petre Roman, raportor NATO pentru Europa de Sud-Est, subliniaz\, ;ntr-un interviu acordat Agen]iei de pres\ RADOR, propunerile f\cute de Comitetul pentru Dimensiunea Civil\ a Securit\]ii, al c\rui raportor special este. 10 noiembrie • :ntr-un interviu acrodat Agen]iei de pres\ ROMPRES, ambasadorul SUA la Bucure[ti, Michael Guest, declar\ c\ @Rom=nia [i-a ar\tat deja capabilitatea [i poten]ialul militar de a colabora cu NATO” iar dac\ ar fi s\ se refere doar la ac]iunile militare care au avut loc ;n Afganistan [i ;n Irak, ar putea spune c\ @militarii americani au avut o colaborare extraordinar\ cu efectivele rom=ne din cadrul Parteneriatului”. :n ceea ce prive[te stadiul ratific\rii Protocolului de aderare a Rom=niei la NATO, diplomatul american afirm\ c\ @dup\ calendar, suntem ;n grafic”, neav=nd @nici un fel de ;ndoial\ c\ Rom=nia va deveni un membru eficient al Alian]ei Nord-Atlantice”. (Rompres, 10 noimebrie 2003) • Guvernul Rom=niei salut\ ;ncheierea procesului de ratificare ;n parlamentul Greciei a Protocoalelor de aderare la NATO a statelor invitate la Summit-ul de la Praga. Cu aceea[i ocazie, guvernul ;[i reafirm\ ;nalta apreciere pentru sprijinul activ [i eficient pe care Grecia l-a acordat Rom=niei ;n procesul preg\tirii pentru aderarea la Alian]\. 10-11 noiembrie. Ministrul Ap\r\rii din Republica Elen\, Yannos Papantoniou, efectueaz\ o vizit\ oficial\ ;n Rom=nia, la invita]ia lui Ioan Mircea

420

Rom=nia-NATO – 2003 N

Pa[cu, ministrul Ap\r\rii Na]ionale. :n cadrul ;nt=lnirii dintre cei doi demnitari sunt abordate subiecte legate de evolu]ia procesului de reform\ a armatei rom=ne ;n contextul integr\rii ;n Alian]a Nord-Atlantic\, participarea ;n cadrul Politicii Europene de Securitate [i Ap\rare [i la opera]iunile de sprijin al p\cii din Irak, Afganistan [i zona Balcanilor. De asemenea, cei doi mini[tri discut\ despre problemele de securitate din sud-estul Europei, colaborarea militar\ bilateral\, fiind semnat [i @Programul de Cooperare Militar\ Bilateral\ ;ntre Armata Rom=niei [i For]ele Armate din Republica Elen\ pentru anul 2004”. 17 noiembrie. La Bruxelles, ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu, particip\ la o ;nt=lnire cu mini[trii Ap\r\rii din Uniunea European\, pe tema Politicii Europene de Securitate [i Ap\rare, la invita]ia lui Antonio Martino, ministrul italian al Ap\r\rii. Scopul reuniunii este de a-i informa, ;n spiritul transparen]ei [i cooper\rii, pe alia]ii europeni membri ai UE [i pe cei din statele candidate, despre dezbaterile [i concluziile Consiliului de Afaceri Generale [i Rela]ii Externe privind dezvoltarea ini]iativei Politicii Europene de Securitate [i Ap\rare. La ;nt=lnire mai particip\ mini[tri ai Ap\r\rii din Bulgaria, Turcia, Norvegia [i Islanda. 18 noiembrie. Are loc, la Bruxelles, Reuniunea Înaltului Comitet Politic Înt\rit al NATO, în format @19¡1”. Scopul consult\rilor care au loc cu acest prilej este de a analiza PNA V din cadrul procesului MAP, lansat de c\tre Alian]\ cu ocazia Summit-ului de la Washington, din anul 1999. Ciclul V al PNA reprezint\ ultimul proces de acest tip pentru România [i statele invitate s\ adere la NATO cu ocazia Summit-ului de la Praga din noiembrie 2002. Din partea Rom=niei particip\ o delega]ie a Ministerului Ap\r\rii Na]ionale, condus\ de George Cristian Maior, secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare, precum [i reprezentan]i ai altor institu]ii implicate în procesul de integrare. :n deschiderea lucr\rilor reuniunii, secretarul de stat George Cristian Maior face preciz\ri cu privire la stadiul de implementare a calendarului de reforme, precum [i a modului ;n care Rom=nia a contribuit, contribuie [i va continua s\ contribuie la Alian]\, referindu-se la principalele aspecte privind dislocarea for]elor armate ;n opera]iuni, orientarea strategic\, reforma ;n domeniul ap\r\rii [i MAP, men]ion=nd faptul c\ @acestea sunt fundamentele care, ;n 2004, vor asigura integrarea deplin\ a Rom=niei ;n structurile NATO” (Rompres, 18 noiembrie 2003). :n acela[i timp, lu\rile de cuv=nt ale alia]ilor eviden]iaz\ aprecierea acestora fa]\ de participarea Rom=niei la ;ndeplinirea misiunilor [i obiectivelor NATO [i, ;n general, fa]\ de progresele ;nregistrate de Rom=nia pe plan politic, militar [i economic. De asemenea, este salutat\ hot\r=rea guvernului rom=n de

Rom=nia-NATO – 2003 N

421

a continua procesul reformelor [i de a accelera ritmul acestora [i este apreciat\ contribu]ia Rom=niei ;n opera]iunile din Afganistan, Irak [i Balcani. 19 noiembrie. Parlamentul olandez ratific\ protocoalele de extindere a NATO cu cele [apte noi state europene invitate la Summit-ul de la Praga. 25 noiembrie. • La Ministerul Afacerilor din Externe din Rom=nia este lansat\ lucrarea @Rom=nia [i NATO”, editat\ de acest minister cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Norvegiei la Bucure[ti. La eveniment ia cuv=ntul ministrul de Externe, Mircea Geoan\, care declar\ c\ Rom=nia @reprezint\ o na]iune care de-a lungul istoriei a sim]it tragedia ;mp\r]irii Europei [i care dore[te s\ fie parte a unei alian]e de succes ;n secolul al XXI-lea, ;ntr-o Europ\ unit\”. La r=ndul s\u, ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu afirm\ c\ mesajul Rom=niei ;n privin]a rela]iilor transatlantice este clar> @complementaritate [i cooperare, nu competi]ie”, iar ambasadorul Norvegiei la Bucure[ti, Leif Ulland, vorbe[te despre sprijinul acordat de ]ara sa pentru integrarea Rom=niei ;n NATO, dar [i despre situa]ia complex\ a Alian]ei ;n prezent. (Rador, 25 noiembrie 2003) • Secretarul de stat George Cristian Maior, [eful Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare, prime[te o delega]ie parlamentar\ britanic\, condus\ de Peter Pike, pre[edintele Grupului parlamentar mixt pentru rela]iile cu România, membru al Partidului Laburist din Camera Comunelor a Regatului Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord. În acest context, George Cristian Maior prezint\ principalele aspecte ale politicii de ap\rare a României, procesul de transformare a for]elor armate în contextul integr\rii depline în NATO, planificarea bugetar\, precum [i coordonatele de dezvoltare a rela]iilor bilaterale România - Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord, în domeniul securit\]ii [i ap\r\rii. Cu aceast\ ocazie, oaspe]ii britanici apreciaz\ nivelul cooper\rii politico-militare [i subliniaz\ faptul c\ în prezent exist\ un cadru deosebit de dezvoltare a rela]iilor româno-britanice. 28 noiembrie. Parlamentul adopt\ Legea nr.507 a bugetului de stat pe anul 2004. Potrivit acesteia, din totalul de 351 291 802 032 mii lei, ap\r\rii na]ionale ;i sunt alocate 36 996 116 823 mii lei – reprezent=nd 10,53% -, din care> cheltuieli curente 25 737 866 042 mii lei< cheltuieli de personal 12 965 715 264 mii lei< cheltuieli materiale [i servicii 11 731 892 513 mii lei< transferuri 1 040 258 265 mii lei< cheltuieli de capital 5 914 363 781 mii lei< ramburs\ri de credite, pl\]i de dob=nzi [i comisioane la credite 5 343 887 000 mii lei< ap\rare na]ional\ [i opera]iuni de men]inere a p\cii 25 857 744 686 mii

422

Rom=nia-NATO – 2003 N

lei< ac]iuni de integrare euro-atlantic\ [i pentru constituirea for]ei de reac]ie rapid\ 10 207 157 787 mii lei< Parteneriatul pentru Pace 194 701 454 mii lei. 1-2 decembrie. La Bruxelles, se desf\[oar\ reuniunea NATO a mini[trilor Ap\r\rii, la care particip\ [i ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu. La activitate, ;n cadrul c\reia sunt dezb\tute probleme referitoare la strategia Alian]ei Nord-Atlantice [i la transformarea acesteia, sunt prezen]i secretarul general al Alian]ei, lordul George Robertson, :naltul Reprezentant al Uniunii Europene, Javier Solana, ;nal]i oficiali NATO, mini[tri ai Ap\r\rii din ]\rile membre NATO [i partenere. Ioan Mircea Pa[cu prezint\ pozi]ia României referitoare la sus]inerea procesului de transformare a NATO [i la impactul dezvolt\rii unui nou sistem de planificare, capabil s\ asigure o reac]ie rapid\ [i flexibil\ în situa]ii de criz\. Mini[trii Ap\r\rii participan]i la reuniune salut\ progresele majore realizate în implementarea For]ei de R\spuns a NATO [i a angajamentelor de la Praga în domeniul capabilit\]ilor. De asemenea, sunt discutate cerin]ele viitoare pentru extinderea ISAF în afara Kabulului, posibilitatea prelu\rii, în anul 2004, de c\tre Uniunea European\ a misiunii din Bosnia-Her]egovina [i elemente referitoare la sprijinul Alian]ei pentru divizia multina]ional\ condus\ de Polonia în Irak. În cadrul discu]iilor cu privire la agenda Summit-ului de la Istanbul este afirmat\ importan]a continu\rii procesului de adaptare a Alian]ei la noile riscuri de securitate [i a îmbun\t\]irii cooper\rii cu partenerii din zona Balcanilor, Caucazului [i Asiei Centrale, precum [i a cadrului de dialog cu partenerii mediteraneeni. 2 decembrie. La Bruxelles, au loc lucr\rile Comisiei NATO-Ucraina [i reuniunea Consiliului Parteneriatului Euroatlantic, la care ia parte [i ministrul Ap\r\rii Na]ionale din Rom=nia, Ioan Mircea Pa[cu. Comisia evalueaz\ progresele realizate de Ucraina în implementarea obiectivelor de reform\ a for]elor armate [i a sectorului de securitate din cadrul Planului de Ac]iune NATO-Ucraina [i discut\ priorit\]ile pentru agenda de reform\ [i integrare a Ucrainei pe anul 2004. Ioan Mircea Pa[cu precizeaz\ c\ România sprijin\ eforturile de integrare euroatlantic\ ale Ucrainei, reafirmând disponibilitatea de a împ\rt\[i din experien]a Ministerului român al Ap\r\rii pentru îndeplinirea obiectivelor de reform\ din armata acestei ]\ri. Oficialul român prezint\ [i cadrul pozitiv de cooperare [i asisten]\ în domeniul militar existent între România [i Ucraina. În cadrul Consiliului Parteneriatului Euroatlantic, mini[trii Ap\r\rii din statele membre NATO, invitate [i partenere discut\ aspecte referitoare la dezvoltarea cooper\rii sub

Rom=nia-NATO – 2003 N

423

egida PfP, prin continuarea implic\rii partenerilor în ac]iunile de cre[tere a stabilit\]ii regionale [i în lupta împotriva terorismului, inclusiv prin participarea la opera]iunile conduse de NATO, ministrul român al Ap\r\rii subliniind rolul esen]ial pe care Parteneriatul l-a avut în preg\tirea pentru aderare la Alian]\ a celor [apte state invitate [i necesitatea dezvolt\rii în viitor a unor programe specifice ca r\spuns la cerin]ele specifice ale partenerilor. Consiliul abordeaz\ [i modalit\]ile de conectare a statelor partenere la procesul de transformare a Alian]ei Nord-Atlantice [i la ini]iativele lansate în cadrul Summit-ului de la Praga. 2-3 decembrie. La invita]ia lui George Cristian Maior, secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare, Adam Ingram, ministru de stat pentru For]ele Armate din Ministerul Ap\r\rii al Regatului Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord, efectueaz\ o vizit\ oficial\ în România. Pe agenda oficial\ a discu]iilor se afl\ teme referitoare la coordonatele procesului de aderare a României la NATO [i UE, evolu]ia mediului de securitate în contextul interna]ional, principalele aspecte ale politicii de ap\rare a României, precum [i coordonatele de cooperare militar\ [i dezvoltare a rela]iilor bilaterale România - Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord în domeniul securit\]ii [i ap\r\rii. Pe parcursul vizitei, oficialul britanic are întâlniri cu primul ministru, Adrian N\stase, cu Ioan Talpe[, consilier preziden]ial, precum [i cu oficiali din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 3 decembrie • Parlamentul belgian aprob\ protocoalele de aderare la NATO a statelor invitate la Summit-ul de la Praga, cu aceast\ ocazie Guvernul Rom=niei exprim=ndu-[i ;nalta apreciere pentru sprijinul sus]inut acordat Rom=niei de c\tre Belgia în procesul preg\tirii pentru aderarea la Alian]\. • Aflat ;ntr-o vizit\ ;n Rom=nia, pre[edintele Adun\rii Parlamentare a NATO, Doug Bereuter, declar\, într-o conferin]\ de pres\ sus]inut\ la Palatul Parlamentului, c\ România a avut o contribu]ie major\ ca membru de facto al Alian]ei Nord-Atlantice înainte de Summit-ul de la Praga din noiembrie 2002. Pre[edintele Adun\rii Parlamentare a NATO subliniaz\ rolul jucat de ]ara noastr\ al\turi de Statele Unite ale Americii în procesul de men]inere a p\cii [i în combaterea terorismului interna]ional [i remarc\ schimb\rile democratice [i pozitive care au avut loc în ]ara noastr\, în special în ceea ce prive[te reforma armatei [i dezvoltarea statului de drept. Pe de alt\ parte, Doug Bereuter arat\ c\ SUA iau ;n considerare o reamplasare a for]elor armate în Europa, declar=nd c\ atât România, cât [i Bulgaria sunt ]\ri care se afl\ în aten]ia SUA. @România [i Bulgaria sunt cu siguran]\ ]\ri avute în vedere pentru un rol viitor. Este

424

Rom=nia-NATO – 2003 N

important c\ acest aspect este bine v\zut de români”, adaug\ Douglas Bereuter, dând exemplu oferta României de a g\zdui baze militare pe teritoriul s\u, în contextul conflictului din Afganistan. (Rompres, 3 decembrie 2003) 4-5 decembrie. La Bruxelles, au loc reuniunile ministeriale ale Consiliului Nord-Atlantic [i Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic. Delega]ia român\ este condus\ de ministrul Afacerilor Externe, Mircea Geoan\, care particip\ pentru prima dat\ la o reuniune a Consiliului NordAtlantic la nivel de mini[tri de Externe, al\turi de membri NATO [i statele invitate s\ adere la Alian]\. În cadrul reuniunii NAC, mini[trii Afacerilor Externe din cele 19 state membre NATO [i cele [apte state invitate iau în discu]ie preg\tirea Summit-ului NATO de la Istanbul, din anul 2004, situa]ia din Afganistan, Balcanii de Vest, cooperarea NATO-UE [i rela]ia transatlantic\, dialogul mediteranean, transformarea NATO [i implica]iile acestui fenomen asupra Parteneriatului Euro-Atlantic. Reuniunea ministerial\ a EAPC se desf\[oar\ sub forma a dou\ paneluri de discu]ii, primul având ca tem\ @Sprijinul acordat transform\rilor democratice maximizarea utiliz\rii noilor instrumente”, iar cel de-al doilea, @Noi amenin]\ri, noi misiuni - rolul Parteneriatului”, incluz=nd [i un dejun de lucru, în format EAPC, cu tema @Transformarea NATO [i implica]iile acesteia pentru Parteneriat”, la care ministrul român de Externe prezint\ o scurt\ interven]ie. Vizita în Belgia a [efului diploma]iei române cuprinde [i o component\ bilateral\, prin întâlnirea cu ministrul belgian de Externe, Louis Michel, acesta din urm\ declar=nd> @A[tept\m cu mult\ ner\bdare adeziunea României la UE, iar eu cred c\ aceast\ ]ar\ va fi preg\tit\ pentru aderare la data prev\zut\. În ce ne prive[te, am exprimat înc\ o dat\ deschiderea [i disponibilitatea noastr\ s\ facem ca lucrurile s\ se mi[te în aceast\ direc]ie, dar cred c\ noi nu va trebui s\ facem prea multe eforturi în acest sens, pentru c\ rom=nii în[i[i fac cele mai multe eforturi, iar eu personal sunt optimist c\ totul va decurge foarte bine”. (Rador, 5 decembrie 2003) 8-9 decembrie • Ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu, particip\, la Londra, la conferin]a „Transformarea NATO> agenda pentru noul secol”, la invita]ia Institutului pentru Ap\rare [i Studii de Securitate din Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord. :n programul ministrului rom=n sunt prev\zute [i ;nt=lniri cu Geoffrey Hoon, secretarul de stat pentru Ap\rare din Marea Britanie, [i cu Evgheni Marciuk, ministrul Ap\r\rii al Ucrainei. • Secretarul de stat George Cristian Maior, [eful Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare, efectueaz\ o vizit\ oficial\ în

Rom=nia-NATO – 2003 N

425

Republica Francez\, la invita]ia omologului s\u, Marc Perrin de Brichambaut, directorul Direc]iei Afaceri Strategice din cadrul Ministerului francez al Ap\r\rii. Programul vizitei cuprinde întâlniri cu înal]i oficiali ai Ministerului Ap\r\rii [i Ministerului Afacerilor Externe din Republica Francez\. În cadrul discu]iilor cu oficialii francezi sunt abordate subiecte referitoare la problematica transform\rii NATO, evolu]ia reformei for]elor armate, procesul de extindere al Uniunii Europene, cooperarea militar\ bilateral\ dup\ summit-ul de la Praga, aspecte ale politicii de securitate din Europa Central\ [i de Sud-Est, lupta împotriva terorismului [i participarea României la misiuni în sprijinul p\cii. 17 decembrie. Lordul George Robertson conduce, pentru ultima dat\, în calitate de secretar general al NATO, o reuniune a Consiliului NordAtlantic, ocazie cu care Ministerul Afacerilor Externe din Rom=nia ;i transmite mul]umiri acestuia pentru colaborarea deosebit\ existent\ în cursul mandatului s\u la conducerea NATO. MAE afirm\ c\ lordul George Robertson a condus Alian]a Nord-Atlantic\ într-una dintre cele mai animate perioade ale existen]ei acestei organiza]ii, preluând o Alian]\ deja angajat\ în opera]iunea din Kosovo [i gestionând eficient [i hot\rât implicarea NATO în Macedonia. Sub conducerea sa, NATO a luat pentru prima data în istoria sa decizia de a activa articolul 5 – simbolul puterii comune a alia]ilor – dup\ atentatele de la 11 septembrie 2001. De asemenea, Alian]a Nord-Atlantic\ s-a implicat în campania de lupt\ împotriva terorismului, preluând o parte din mandatul for]ei interna]ionale din Afganistan. Tot în cursul mandatului lordului Robertson a avut loc [i cea mai cuprinz\toare extindere a NATO, care a inclus [i România.

2004

Rom=nia-NATO – 2004 N

429

3 ianuarie. :ntr-un interviu acordat postului Radio Rom=nia Actualit\]i, ;n cadrul emisiunii @Ora Armatei#, ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu, apreciaz\> @Trebuie s\ finaliz\m procesul de adaptare pentru integrarea efectiv\ ;n NATO, obiectivele pe care ni le-am propus ;n Planul de aderare anual nr. 5 [i, de asemenea, trebuie s\ fim gata s\ ne onor\m ;n continuare angajamentele pe care le avem at=t ;n Afganistan, ;n Irak, ;n Balcanii de vest, s\ continu\m opera]ionalizarea unit\]ilor noastre [i ca un obiectiv diplomaticomilitar spre sf=r[itul anului organizarea reuniunii informare a mini[trilor ap\r\rii din ]\rile NATO#. (RADOR, 3 ianuarie 2004) 5 ianuarie. Noul secretar general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, fost ministru olandez de externe, ;[i preia func]ia, pentru un mandat de patru ani, ;nlocuindu-l pe lordul George Robertson. 6 ianuarie. La Kunduz, ;n Afganistan, se organizeaz\ o ceremonie pentru marcarea transferului c\tre NATO a conducerii echipei de reconstruc]ie a ora[ului, ca prim\ etap\ a extinderii misiunii Alian]ei ;n aceast\ ]ar\. 9 ianuarie. Premierul Adrian N\stase declar\, ;n cadrul unei conferin]e pe tema @Rom=nia ;ntr-o Europ\ re;nnoit\#, sus]inut\ la universitatea Humboldt din Berlin, c\ Rom=nia va accepta amplasarea de baze militare NATO pe teritoriul s\u dac\ oficialii Alian]ei sau ai Statelor Unite solicit\ acest lucru. 12 ianuarie • Ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu, particip\, la Oberammergau, Germania, la Simpozionul anual al NATO pe probleme de planificare a ap\r\rii, prilej cu care sus]ine prelegerea @Dimensiunea politic\ [i strategic\ a extinderii Alian]ei”. La simpozion, a c\rui tem\ vizeaz\ problematica provoc\rilor aferente transform\rii Alian]ei NordAtlantice, particip\ mini[tri ai ap\r\rii [i oficialit\]i din statele membre NATO [i partenere, reprezentan]i ai Uniunii Europene, ai Comandamentului Aliat pentru Opera]ii, ai Colegiului de Ap\rare al NATO, de la Roma, [i ai Centrului European de Studii de Securitate @George C. Marshall”, din Garmisch-Partenkirchen. • Modernizarea administra]iei publice reprezint\ o prioritate pentru Rom=nia ;n actualul context al accederii ;n structurile NATO [i ;n perspectiva integr\rii ;n Uniunea European\ ;n 2007, declar\ secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare, George Cristian Maior, cu prilejul primei reuniuni a Grupului de Coordonare [i a

430

Rom=nia-NATO – 2004 N

Grupului de lucru pentru personalul civil din Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. Secretarul de stat subliniaz\ faptul c\ definirea unui sistem de management al carierei civililor ;n M.Ap.N. reprezint\, de asemenea, o prioritate major\ [i un angajament asumat [i pe linia integr\rii ;n NATO ;n ciclul V MAP. @Aceasta ;nseamn\, de fapt, planificarea carierei individuale [i conturarea unui sistem deschis [i transparent, at=t pentru militari c=t [i pentru civili, compatibil cu structura [i cultura organiza]ional\ a institu]iei#, declar\ George Cristian Maior. (RADOR, 12 ianuarie 2004) 14 ianuarie. Deschiz=nd prima sa reuniune a Consiliului Parteneriatului Euroatlantic, Jaap de Hoop Scheffer, secretar general al NATO, afirm\ c\ bilan]ul celor 10 ani de la lansarea Parteneriatului pentru Pace este un succes. @Parteneriatul pentru Pace – arat\ vorbitorul – a fost catalizatorul unui proces de transformare la nivel na]ional [i al unei cooper\ri f\r\ precedent la nivel interna]ional ;n materie de securitate#. (RADOR, 14 ianuarie 2004) 14-15 ianuarie. O comisie a Comandamentului NATO pentru Europa de Sud-Est, condus\ de colonelul Mehmet Kinoci, ;ntreprinde o vizit\ de lucru de dou\ zile la Cartierul-general al SEEBRIG de la Constan]a, pentru evaluarea nivelului opera]ional [i stadiului de preg\tire, ;n vederea certific\rii pentru participarea la misiuni interna]ionale de men]inere a p\cii sub egida Alian]ei Nord-Atlantice. 19 ianuarie. :n cadrul discursului cu prilejul ;nt=lnirii anuale cu Corpul Diplomatic acreditat la Bucure[ti, Pre[edintele Rom=niei, Ion Iliescu, afirm\> @Se apropie de final procesul de ratificare de c\tre toate statele membre a protocolului de aderare a Rom=niei la NATO. Oficialii NATO au confirmat faptul c\ Rom=nia ar putea deveni membru de jure al Alian]ei chiar înaintea Summit-ului de la Istanbul, programat pentru iunie 2004#. (RADOR, 19 ianuarie 2004) 26 ianuarie. La Bucure[ti are loc conferin]a cu tema @Rom=nia-NATO 10 ani de Parteneriat pentru Pace#. :ntre 1994-2003, Rom=nia a participat la peste 2 700 de activit\]i NATO-PfP (seminarii, reuniuni la v;rf, cursuri, conferin]e [i ateliere de lucru) [i 170 de exerci]ii NATO-PfP ;n domeniul militar [i de men]inere a p\cii. 2-4 februarie. Gheorghe Matache, secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Armamente, particip\ la conferin]a interna]ional\ @European Defence Procurement European> The Future#, care are loc la

Rom=nia-NATO – 2004 N

431

Wilton Park, în Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord. La activitate particip\ speciali[ti din domeniul achizi]iilor pentru ap\rare din NATO [i din Uniunea European\, precum [i reprezentan]i ai unor institute de studii de securitate. :n cadrul discu]iilor sunt abordate subiecte referitoare la desf\[urarea procesului de achizi]ii, impactul asupra acestuia al extinderii NATO [i UE, armonizarea standardelor de ap\rare europene. Matache sus]ine o prelegere referitoare la noua abordare a achizi]iilor pentru ap\rare în România. 2 februarie. În contextul vizitei oficiale pe care o efectueaz\ la sediul din New York al Organiza]iei Na]iunilor Unite, secretarul de stat în Ministerul Ap\r\rii Na]ionale, George Cristian Maior, sus]ine la Universitatea Columbia prelegerea cu tema @Noii alia]i NATO [i evolu]iile de securitate din zona M\rii Negre#. Maior prezint\ modul în care l\rgirea NATO [i a Uniunii Europene genereaz\ o schimbare major\ a dinamicilor politico-militare [i de securitate [i subliniaz\ cre[terea relevan]ei strategice a M\rii Negre în contextul dezvolt\rii unor noi riscuri [i amenin]\ri la adresa securit\]ii europene. De asemenea, accentueaz\ importan]a prelu\rii modelelor de succes dezvoltate în zona Balcanilor pentru consolidarea cooper\rii statelor din spa]iul M\rii Negre, Caucazului [i Asiei Centrale. Auditoriul este format din profesori [i studen]i în rela]ii interna]ionale [i studii est-europene. 4 februarie. Aflat ;n SUA, George Cristian Maior, secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\r\re, sus]ine la Academia Interna]ional\ de Pace a ONU prelegerea cu tema @Noii alia]i NATO [i evolu]iile de securitate din zona M\rii Negre#. Sunt prezen]i diploma]i [i reprezentan]i militari na]ionali din cadrul Adun\rii Generale, Consiliului de Securitate [i comitetelor ONU. 5 februarie. Se ;ncheie procesul de ratificare a Protocolului de aderare a Rom=niei la NATO de c\tre toate cele 19 ]\ri membre ale Alian]ei odat\ cu votul favorabil al parlamentului francez. Cu aceast\ ocazie, primul ministru Adrian N\stase afirm\> @Rom=nia a f\cut ast\zi un pas decisiv spre consacrarea noului nostru statut interna]ional, ca membri în Alian]a Nord-Atlantic\. Suntem în linie dreapt\ spre împlinirea unuia dintre angajamentele majore ale Guvernului privind integrarea european\ [i euro-atlantic\ a Rom=nie#. (Rompres, 5 februarie 2004) 6 februarie • Are loc vizita ;n Rom=nia a secretarul de stat parlamentar în Ministerul Federal al Ap\r\rii din Germania, Walter Kolbow, la invita]ia secretarului de stat Sorin Encu]escu. Vizita se înscrie pe linia bunelor

432

Rom=nia-NATO – 2004 N

rela]ii existente între armatele celor dou\ ]\ri. • La München se desf\[oar\ reuniunea informal\ a mini[trilor ap\r\rii din ]\rile membre NATO [i invitate. Obiectivul principal al întâlnirii este preg\tirea Summit-ului de la Istanbul [i în mod particular identificarea aspectelor concrete din domeniul ap\r\rii care urmeaz\ s\ fie introduse pe agenda reuniunii. :n acest context, se discut\ extinderea opera]iunii ISAF din Afganistan, posibila preluare a misiunii SFOR din Bosnia [i Her]egovina de c\tre Uniunea European\ [i transformarea capabilit\]ilor NATO. Participant la activitate, ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu abordeaz\, în interven]ia sa, perspectivele strategice ale viitorului opera]iunii NATO din Afganistan [i continuarea unei prezen]e a Alian]ei în Bosnia [i Her]egovina, dup\ încheierea cu succes a misiunii SFOR. 6-8 februarie. Are loc Conferin]a de la München pentru Politica de Securitate. Alflat\ la cea de-a 40 edi]ie anual\, prestigioasa manifestare [tiin]ific\ reune[te 250 de particiopan]i [i observatori din 45 de ]\ri. La conferin]\ particip\ [i Ioan Mircea Pa[cu, ministrul Ap\r\rii Na]ionale. 9 februarie. :n prezen]a Pre[edintelui Rom=niei, Ion Iliescu, la Centrul de Studii NATO din Bucure[ti are loc ceremonia de inaugurare a primului ciclu interna]ional al programului @NATO Senior Executive Master# [i de acordare a diplomelor de absolvire cursan]ilor din ciclul al doilea. 10 februarie • Proiectul de lege pentru aderarea Rom=niei la Organiza]ia Tratatului Atlanticului de Nord este depus la Parlament. • La Institutul de Cercet\ri [i Proiect\ri Navale din Gala]i se inaugureaz\ Sala NATO, destinat\ realiz\rii proiectului militar subcontractat cu concernul BAE SYSTEMS privind fregatele T 22 care vor intra ;n dotarea Armatei Rom=ne. La inaugurare particip\ ambsadorul Marii Britanii la Bucure[ti, Quinton Mark Quayle. 11-13 februarie. Secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Armamente, Gheorghe Matache, efectueaz\ în Regatul Spaniei, la invita]ia omologului s\u, Fernando Diez Moreno, secretar de stat al ap\r\rii. Programul cuprinde vizite la obiective de interes în vederea identific\rii unor oportunit\]i noi de colaborare în domeniul tehnicii [i tehnologiei militare [i a implica]iilor pe care le pot avea acestea pentru industriile de ap\rare ale celor dou\ ]\ri. 12-13 februarie. O echip\ a Grupului Director pentru Accedere [i Integrare ;n NATO (AISG/AFSOUTH) face o vizit\ ;n Rom=nia. :n convorbirile

Rom=nia-NATO – 2004 N

433

cu speciali[tii rom=ni, delega]ia condus\ de colonelul italian Nicola Ficco, directorul AISG/AFSOUTH, evalueaz\ progresele ;nregistrate de armata rom=n\ pentru integrarea ;n NATO. Se discut\ modul ;n care AFSOUTH, comandamentul NATO responsabil de integrarea Bulgariei, Rom=niei [i Sloveniei, poate continua sprijinul pentru procesul de accedere la Alian]\ [i se stabilesc domeniile de interes [i punctele de contact pentru fiecare dintre acestea. 12-15 februarie. Amiralul Miguel Fernandez (Spania), reprezentantul în Europa al Comandamentului Aliat pentru Transformare (SACT), efectueaz\ o vizit\ în România. Cu aceast\ ocazie, este primit de secretarul de stat George Cristian Maior, [eful Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare, [i se întâlne[te cu generalul Mihail Popescu, [eful Statului Major General. De asemenea, sus]ine, în aula Universit\]ii Na]ionale de Ap\rare, conferin]a cu tema @Transformarea Alian]ei Nord-Atlantice”. 18 februarie. Comisiile reunite pentru ap\rare [i politic\ extern\ ale celor dou\ camere parlamentare dau aviz favorabil pentru ratificarea Tratatului de aderare a Rom=niei la NATO. Cu aceast\ ocazie, generalul Mihail Popescu, [eful Statului Major General al Armatei, declar\ c\ Rom=nia a înaintat la NATO o list\ cu 16 angajamente na]ionale provizorii referitoare la capabilit\]i opera]ionale în patru domenii> ap\rare chimic\, biologic\ [i nuclear\< superioritate informa]ional\< eficien]\ în lupt\< dislocabilitate [i sustenabilitate. Aceast\ ofert\ urmeaz\ a fi extins\, imediat ce Rom=nia va c\p\ta statutul de membru al alian]ei, cu contribu]ii suplimentare în domeniile> sprijin de lupt\, sprijin logistic în lupt\, r\zboi electronic [i culegere de informa]ii prin surse umane. @Din punct de vedere militar – afirm\ [eful S.M.G. –, prin aderare, Rom=nia devine a doua for]\ militar\ zonal\ a NATO, dup\ Turcia#. (Rompres, 18 februarie 2004) 19-20 februarie. Juhasz Ferenc, ministrul Ap\r\rii Patriei al Republicii Ungare, efectueaz\ o vizit\ oficial\ în Rom=nia, la invita]ia ministrul Ap\r\rii Na]ionale al Rom=niei, Ioan Mircea Pa[cu. :n cadrul convorbirilor oficiale se abordeaz\ teme referitoare la evolu]ia mediului de securitate în Europa de Sud-Est, zona M\rii Negre [i Orientul Mijlociu, participarea la misiuni în sprijinul p\cii [i la campania împotriva terorismului, stadiul [i perspectivele dezvolt\rii proceselor de reform\ [i a cooper\rii militare bilaterale. De asemenea, se poart\ discu]ii pe subiecte precum transformarea NATO, evolu]iile privind Politica European\ de Securitate [i Ap\rare [i opera]iile Uniunii Europene de gestionare a crizelor. 22-25 februarie. Are loc vizita de lucru a ministrului Ap\r\rii Na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu, [i a pre[edin]ilor celor dou\ comisii parlamentare de

sub egida pre[edin]iei irlandeze a Uniunii Europene. 26 februarie • Gheorghe Matache. ordine public\ [i siguran]\ na]ional\. :n cadrul unui ceremonial militar.n teatrele de opera]ii din spa]iul ex-iugoslav (Kosovo [i BosniaHer]egovina). Drapelul de Lupt\ al Batalionului 26 Infanterie. a gradului de integrare a contingentelor rom=ne[ti. care cere eforturi la fel de sus]inute. Legea pentru aderarea Rom=niei la Tratatul Atlanticului de Nord. Norvegia. se . pentru a dovedi c\ suntem parteneri de n\dejde într-o organiza]ie care se bazeaz\ pe solidaritate [i pe responsabilitate#. Trebuie s\ fim con[tien]i c\ intr\m într-o nou\ etap\. Sergiu Nicolaescu [i R\zvan Ionescu. declar\> @Evenimentul de ast\zi este un moment de satisfac]ie [i de bucurie. cu însemne pentru militari. Islanda. în numele Pre[edintelui României. Albania. Totodat\. a modului de . primul-ministru decoreaz\. Irak [i Afganistan.434 Rom=nia-NATO – 2004 N ap\rare. nu trebuie s\ ne pierdem spiritul de angajare responsabil\ în ceea ce avem de f\cut în continuare. 26 februarie) 27 februarie 2004. pe care merit\ s\-l tr\im cu decen]\ [i cu demnitate.n unanimitate. :n cadrul întrevederilor sunt abordate subiecte legate de dezvoltarea cooper\rii privind echipamentele [i tehnologiile militare. Cu aceast\ ocazie. secretarul de stat se întâlne[te cu omologii din statele cu care România dezvolt\ activit\]i de colaborare tehnico-militar\. Vizita este deosebit de util\ sub aspectul evalu\rii. Sunt identificate m\suri de . . • Are loc sesiunea comun\ a celor dou\ Camere ale Parlamentului Rom=niei . Cu aceast\ ocazie. (Rador. Pre[edintele Rom=niei. cu sentimentul datoriei împlinite. împreun\ cu al]i oficiali rom=ni. organizat\ în Republica Irlanda. Comitetul de Coordonare al NAC transmite acceptul na]iunilor pentru desf\[urarea urm\toarei reuniuni informale a . care. Ion Iliescu. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Armamente din Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. particip\ la Reuniunea informal\ a directorilor na]ionali pentru armamente în format „Troika” plus 5 (Bulgaria. 24 februarie • Sose[te în Irak primul ministru al Guvernului României. pentru merite deosebite în procesul preg\tirii de lupt\ [i îndeplinirea cu succes a misiunilor interna]ionale în Angola. .ndeplinire a misiunilor stabilite. Kosovo [i Afganistan.nt=lne[te [i discut\ cu responsabilii militari str\ini din zona de opera]ii. Adrian N\stase.n care se adopt\. precum [i cu personalul românesc dislocat în regiune. cu ordinul @Virtutea Militar\# în grad de cavaler. România [i Turcia). la fa]a locului.mbun\t\]ire a condi]iilor de via]\ ale militarilor [i de sprijin logistic necesare.

deminare [i din domeniul medical. sus]ine la Centrul European pentru Studii de Securitate @George C. comandantul Comandamentului Întrunit de Sud-Vest (JCSW) al NATO. de invita]i str\ini [i mass-media. semnate la 26 martie 2003. Deta[amentul va ac]iona sub controlul opera]ional al comandantului misiunii.n Rom=nia. 2-4 martie.n Rom=nia a unei delega]ii militare conduse de generalul-locotenent Iñigo Pérez Navarro (Spania). dou\ grupuri de contrainforma]ii [i o structur\ de analiz\. reunite în [edin]\ comun\. România ofer\ o echip\ format\ din nou\ persoane. structurat astfel: trei grupuri de informa]ii HUMINT. Slovaciei [i Sloveniei. Estoniei.XXI#. Ion Iliescu. Expunerea este urm\rit\ de conducerea Centrului Marshall. la Bra[ov. În conformitate cu art. promulg\ Legea pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord. Oferta României este constituit\ dintr-un deta[ament special de informa]ii militare. • Senatul [i Camera Deputa]ilor. Ion Iliescu. speciali[ti în probleme de logistic\. privind suplimentarea particip\rii României cu un deta[ament special de informa]ii militare la misiunea For]ei Interna]ionale pentru Asisten]\ de Securitate din Afganistan. secretarul general al NATO transmite celor [apte state invita]ia de a adera la Tratatul Nord-Atlantic. prin transfer de autoritate. Lituaniei.n perioada 13-14 octombrie 2004. Are loc vizita . . în conformitate cu politicile [i procedurile NATO privind activitatea de informa]ii [i de contrainforma]ii. declar\ c\ ]\rile membre ale Organiza]iei Tratatului Atlanticului de Nord au informat guvernul SUA de faptul c\ au aprobat protocoalele Tratatului NordAtlantic cu privire la aderarea Bulgariei. Oficialul spaniol este primit de Ioan Mircea Pa[cu. De asemenea. de cursan]ii din 40 de ]\ri ai cursului @Lideri pentru sec. Letoniei. secretarul general al NATO precizeaz\ c\ ]\rile invitate vor deveni p\r]i ale tratatului la data depunerii instrumentelor de aderare pe lâng\ guvernul SUA. Pre[edintele Rom=niei. În numele statelor membre NATO. adopt\ propunerea pre[edintelui Rom=niei. înso]it de o delega]ie militar\. ministrul Ap\r\rii Na]ionale . 1 martie. 10 al Tratatului. României. [eful Administra]iei Preziden]iale. 2 martie • Secretarul general al NATO. Jaap de Hoop Scheffer.Rom=nia-NATO – 2004 N 435 mini[trilor ap\r\rii din statele membre NATO . Marshall# din Germania conferin]a cu tema @Securitatea regional\> o perspectiv\ româneasc\”. format din 30 de militari. • Consilierul preziden]ial Ioan Talpe[.

adjunctul [efului Biroului Securit\]ii Na]ionale. 3 martie. politica social\ [i programele de reconversie profesional\ a personalului disponibilizat [i de colaborarea în cadrul Diviziei Interna]ionale din Irak. 4-10 martie. 3 martie 2004) 4–6 martie. exerci]iul anual de management al crizelor @CMX 2004#. Programul delega]iei române include întâlniri [i discu]ii cu Andrej Topwik. În cadrul discu]iilor oficiale sunt abordate subiecte referitoare la sprijinul acordat de comandamentul NATO din Madrid For]elor Terestre ale Armatei României pe linia integr\rii în Alian]a NordAtlantic\ [i se face un schimb de experien]\ cu privire la participarea la misiuni de men]inere a p\cii în diferite teatre de opera]ii. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Rela]ii cu Parlamentul. De asemenea. Wieslaw Pietrzak. Demnitarul rom=n poart\ discu]ii pe probleme legate. face o vizit\ oficial\ în Republica Polon\. în principal. subsecretar de stat pentru Politica de Ap\rare. Armonizare Legislativ\ [i Rela]ii Publice din Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. [i are o întâlnire cu [eful Statului Major al For]elor Terestre. la care particip\ reprezentan]i ai celor 19 ]\ri membre NATO [i. MApN . inclusiv din perspectiva viitoarei repozi]ion\ri a for]elor militare americane în Europa [i în lume#. Exerci]iul este condus de Secretariatul Interna]ional. din Buz\u. [i Batalionul 21 Vân\tori de Munte de la Predeal. pentru prima dat\. generalul-locotenent Eugen B\d\lan. [i cu generalul de divizie Tadeusz Balachowitz. (Rompres. pre[edintele Comisiei de ap\rare a Senatului. la invita]ia subsecretarului de stat pentru probleme sociale. la Sinaia. de organizarea [i func]ionarea structurilor de rela]ii cu parlamentul [i armonizare legislativ\. din cele [apte ]\ri invitate s\ adere la Alian]a Nord-Atlantic\. Se desf\[oar\.436 Rom=nia-NATO – 2004 N [i de generalul Mihail Popescu. un memorandum de în]elegere cu firma american\ Northrop-Gruman – unul dintre liderii mondiali în domeniul infrastructurii de ap\rare – pentru achizi]ionarea unor sisteme strategice de comand\. @de importan]\ maxim\ în contextul transform\rii organismului militar românesc [i adâncirii parteneriatului strategic cu SUA. instruire [i management al bazelor militare.ncheie. control. Statul Major Militar Interna]ional [i de cele dou\ comandamente strategice ale NATO Comandamentul Aliat . [eful Statului Major General. Maciej Gorski. promovarea în societate a problemelor ap\r\rii [i for]elor armate. generalul Navarro viziteaz\ Comandamentul 2 Opera]ional Întrunit @Mare[al Alexandru Averescu#. educa]ia cet\]eneasc\ a militarilor. sub patronajul secretarului general al NATO. O delega]ie condus\ de Sorin Encu]escu. Secretarul de stat în MApN George Cristian Maior declar\ c\ memorandumul ini]iaz\ un parteneriat strategic în domeniu.

Adjunctul secretarului pentru comer] al Statelor Unite. în vederea men]inerii [i înt\ririi capacit\]ii Alian]ei de a administra crizele. 7 martie 2004) 8-11 martie. în România ac]ioneaz\ o Celul\ Na]ional\ de R\spuns. Celula Na]ional\ de R\spuns este coordonat\ de un Comitet Director Na]ional compus din secretari de stat de la MApN.n calitate de [ef al Departamentului pentru probleme de ap\rare al Partidului Social Democrat [i de ministru al Ap\r\rii Na]ionale. infrastructur\. [i primul-ministru Adrian N\stase particip\. Ministerul de Justi]ie.A. din structura c\reia fac parte reprezentan]i din toate ministerele [i structurile care au atribu]ii în domeniul gestion\rii crizelor (Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. incluzând cooperarea civili-militari. sub raportul dot\rii s-au realizat o serie de obiective de reducere [i ne apropiem de ]intele pe care ni leam stabilit. Participarea României la @CMX 2004# constituie o oportunitate de testare [i evaluare a sistemului actual de r\spuns în situa]ii de criz\. sub raportul for]elor umane. P\durilor. armamente#. Apelor [i Mediului. 7 martie. M. Ministerul Afacerilor Externe. secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare. George Cristian Maior. s\ moderniz\m. Secretariatul General al Guvernului. Serviciul de Informa]ii Externe). Ministerul S\n\t\]ii. Ioan Mircea Pa[cu. În vederea particip\rii la exerci]iu.Rom=nia-NATO – 2004 N 437 pentru Opera]ii [i Comandamentul Aliat pentru Transformare. MAE. Scopul exerci]iului este punerea în aplicare a procedurilor de gestionare a crizelor.[i desf\[oar\ activitatea în loca]iile comandamentelor NATO [i în capitalele na]ionale. .G. se afl\ în Statele Unite ale . :n cadrul unei conferin]e de pres\ sus]inute la sediul central al Partidului Social Democrat. la Bucure[ti. sub raportul infrastructurii. Serviciul Român de Informa]ii.G. s\ eficientiz\m ceea ce ne-a r\mas dup\ acest proces de reducere pe toate cele trei paliere> oameni. Ministerul Administra]iei [i Internelor. declar\ c\ @ne apropiem de încheierea fazei cantitative [i de începutul unei faze calitative pronun]ate. Scenariul CMX 2004 cuprinde o situa]ie de criz\ pe teritoriul unui stat membru al Alian]ei ce implic\ aplicarea Articolului 5 al Tratatului de la Washington pentru gestionarea unui accident ecologic care include amenin]\ri teroriste [i folosirea armelor de distrugere în mas\. William Lash.I [i S. 4 martie. deci ne apropiem de momentul de la care începem s\ administr\m. Ministerul Agriculturii. Participan]ii . vorbind . la seminarul @Reconstruc]ia Irakului – oportunit\]i de afaceri pentru firme rom=ne[ti#. Centrul Opera]ional de Conducere Militar\ din Statul Major General este gazda Celulei Na]ionale de R\spuns. (RADOR.n sensul c\.

la invita]ia pre[edintelui Universit\]ii Na]ionale de Ap\rare (National Defense University – NDU). Jaap de Hoop Scheffer. reconstruc]ie [i stabilizare. la invita]ia [efului Statului Major al Armatelor Franceze. (RADOR. aspecte ale Summit-ului de la Istanbul. precum [i cu alte personalit\]i din mediul politico – militar [i academic american. pre[edintele României. care sunt adev\rate asasinate în mas\. în cadrul „Programului Distin[ilor Conferen]iari din Anul Academic 2003 – 2004”. (www.nato. 9 martie. O delega]ie militar\ condus\ de generalul Mihail Popescu. 9-11 martie. 11 martie). Programul vizitei cuprinde [i întâlniri cu demnitari din Departamentul de Stat [i din Departamentul Ap\r\rii. procesul de reform\ a For]elor Armate. reprezentan]i ai Oficiului pentru Transformarea For]ei. . [i care nu pot fi justificate în nici-un fel.n care se spune> @Respingem cu toat\ fermitatea astfel de ac]iuni criminale. declar\. • Ca urmare a atacurilor teroriste din capitala Spaniei. dezvolt\ri [i perspective ale mediului de securitate interna]ional. ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ valideaz\ candidatura lui Ioan Talpe[ pentru func]ia de ministru de stat f\r\ portofoliu pentru coordonarea activit\]ilor din domeniile Ap\r\rii Na]ionale. trebuie s\ fie pe m\sura amenin]\rilor reprezentate de aceast\ nou\ form\ de totalitarism#. generalul-locotenent Michael M. Zi de doliu na]ional . 11 martie • :n urma atentatelor teroriste din Madrid. pe tema @Rolul noilor alia]i NATO [i viitorul cooper\rii în domeniul securit\]ii transatlantice#. . efectueaz\ o vizit\ oficial\ în Fran]a. Ele aduc grave atingeri democra]iei [i demnit\]ii persoanei. @:n numele Alian]ei. :n toate unit\]ile militare drapelul na]ional este arborat în bern\. demnitarul român conferen]iaz\.438 Rom=nia-NATO – 2004 N Americii. cu accent pe evolu]iile din zonele de criz\ [i pe participarea României la ac]iuni de pace. în fa]a a peste 800 de studen]i [i reprezentan]i ai mediului academic american. transmite o telegram\ de condolean]e Regelui Spaniei. Comisiile parlamentare de ap\rare. Cu aceast\ ocazie.n termenii cei mai fermi cu putin]\ acest absurd act de cruzime [i barbarie#. condamn . Riposta noastr\. Integr\rii Europene [i Justi]iei. generalul de corp de armat\ Henri Bentégeat.int) 14 martie. Ion Iliescu. Agenda oficial\ include subiecte referitoare la evaluarea rela]iilor militare bilaterale.n memoria victimelor atentatelor din capitala Spaniei din 11 martie. Dunn. secretarul general al NATO. [eful Statului Major General. ca membri ai comunit\]ii de na]iuni care recunosc [i respect\ valorile civiliza]iei [i umanismului.n Rom=nia .

toate ]\rile care . NAC exprim\ deplina solidaritate cu Regatul Spaniei. extrem de grav\. se . care urmeaz\ s\ g\zduiasc\ delega]iile celor [apte noi ]\ri aliate.Rom=nia-NATO – 2004 N 439 15 martie • :n Rom=nia.int) • Secretarul general al NATO. {eful statului consider\ c\ situa]ia din Kosovo. În cadrul discu]iilor sunt abordate probleme referitoare la preocup\rile Ministerului Ap\r\rii Na]ionale în ceea ce prive[te informarea opiniei publice în leg\tur\ cu participarea armatei la misiuni în teatrele de opera]ii din afara teritoriului na]ional. inaugureaz\ o nou\ construc]ie la Cartierul General al NATO din Bruxelles. poli]i[tilor [i militarilor integra]i trupelor de men]inere a p\cii KFOR. toleran]\ [i democra]ie. la orele 14. formele de dialog cu societatea civil\.nving\ terorismul. specialist pe problemele Europei de Sud-Est al prestigioasei publica]ii @Jane’s Defense#. modalit\]ile de cooperare cu Parlamentul [i Guvernul României. Armonizare Legislativ\ [i Rela]ii Publice. a jandarmilor. trebuie s\ . efectueaz\ o vizit\ în Rom=nia. se arat\ c\ Ion Iliescu urm\re[te cu legitim\ îngrijorare evenimentele din provincia Kosovo. @}\rile NATO [i.n prima sa sesiune ordinar\ dup\ atentatele teroriste de la Madrid. (www. Franco Frattini.ns\[i esen]a Alian]ei noastre# – se arat\ . devine un pericol major la adresa p\cii [i stabilit\]ii în Balcani [i îndeamn\ toate p\r]ile implicate în .n memoria cet\]enilor români c\zu]i victime ale atentatelor teroriste din 11 martie [i în semn de solidaritate cu poporul spaniol. .l prime[te pe Joshua Kucera.nato. • La invita]ia [efului diploma]iei rom=ne. Sorin Encu]escu. :ntr-un comnunicat de pres\ al Pre[edin]iei Rom=niei. Jaap de Hoop Scheffer. 19 martie. precum [i situa]ia cet\]enilor rom=ni.ntrerup activit\]ile [i timp de trei minute se p\streaz\ un moment de reculegere . Mircea Geoan\. 18 martie • Secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Rela]ii cu Parlamentul.[i reafirm\ hot\r=rea de a combate flagelul terorismului prin toate mijloacele de care dispun. ministrul Afacerilor Externe al Republicii Italiene.n Declara]ia Consiliului Nord Atlantic dat\ publicit\]ii. 17 martie • Reunit . Solidaritatea este [i r\m=ne . Alia]ii . membru al delega]iei de jurnali[ti americani [i europeni care viziteaz\ România în cadrul unui program de preg\tire profesional\. desigur.mp\rt\[esc valorile noastre de libertate.00.

ro) 20 martie. statele respective dob=ndesc. Analiza eviden]iaz\ complexitatea [i coeren]a cooper\rii între institu]iile statului cu atribu]ii în domeniul prevenirii [i combaterii terorismului. analizeaz\. pentru a nu permite extinderea conflictului în ]\rile învecinate#. [eful Statului Major General.presidency. evolu]ia procesului de reform\ a Armatei României în contextul integr\rii în Alian]a Nord-Atlantic\ [i la procesele de transformare ale NATO [i Parteneriatului pentru Pace.consider\ necesar\ [i urgent\ întrunirea Consiliului de Securitate al Organiza]iei Na]iunilor Unite [i sus]ine pozi]ia Rom=niei de impunere a respect\rii.n Rom=nia a lui Nikolay Svinarov. [i primul ministru. Letonia. salut\ decizia NATO de înt\rire a dispozitivului militar existent în zon\. Adrian N\stase. f\r\ excep]ii. O delega]ie militar\ condus\ de amiralul Gregory G. @Pre[edintele Rom=niei . Pre[edintele Rom=niei. Are loc vizita oficial\ . Rom=nia. Lituania. efectueaz\ o vizit\ oficial\ în Rom=nia. . Cu acest prilej. 23 martie.se arat\ . 29 martie. În acela[i timp. Estonia. 22-23 martie. 24 martie. comandantul Comandamentului For]elor Aliate din Europa de Sud. Ion Iliescu. Slovacia [i Slovenia. la sediul Centrului de Coordonare Operativ\ Antiterorist\ din cadrul Serviciului Rom=n de Informa]ii. Ioan Mircea Pa[cu. din punct de vedere juridic.n fruntea unei delega]ii. (www. Primul ministru Adrian N\stase particip\ la serviciul funerar solemn de la Catedrala Metropolitan\ Almudena din Madrid. stadiul [i perspectivele rela]iilor militare bilaterale. împreun\ cu directorii serviciilor de informa]ii [i conducerile Ministerului Administra]iei [i Internelor [i Ministerului Ap\r\rii Na]ionale.n comunicat . :n cadrul convorbirilor sunt abordate subiecte referitoare la colaborarea regional\ în domeniul ap\r\rii [i securit\]ii. Johnson. a Rezolu]iilor ONU privind Kosovo. structura [i func]ionalitatea Sistemului Na]ional de Prevenire [i Combatere a Terorismului. la invita]ia generalului Mihail Popescu. statutul de membru deplin al .440 Rom=nia-NATO – 2004 N ciocnirile violente din ultimele zile s\ dea dovad\ de ra]iune [i de re]inere. ministrul Ap\r\rii al Republicii Bulgaria. pentru comemorarea victimelor atentatelor din 11 martie 2004. La Washington se desf\[oar\ ceremonia prilejuit\ de depunerea instrumentelor de aderare la Tratatul Nord-Atlantic de c\tre prim-mini[trii celor [apte state invitate> Bulgaria. la invita]ia ministrului Ap\r\rii Na]ionale al României.

George W.int). cu prilejul dob=ndirii de c\tre Rom=nia a statutului de membru cu drepturi depline al Organiza]iei Tratatului Atlanticului de Nord.ro) • :n prezen]a pre[edintelui Rom=niei. se afirm\> @Aceast\ zi încununeaz\ un efort na]ional de mare amplitudine. dup\ cele din 1952. din 1982. Din delega]ia oficial\ a Rom=niei condus\ de premierul Adrian N\stase. din 1955.nato. reprezentan]i ai principalelor institu]ii de stat cu atribu]ii . . a [efilor de guvern din ]\rile men]ionate. care a fost o dat\ surs\ a unor conflicte globale. (www. cu Cehia. fac parte consilierul preziden]ial Corina Cre]u. Ioan Mircea Pa[cu. precedat de primirea de c\tre Pre[edintele SUA. care a fost urmat\ de ratificarea protocoalelor de aderare în toate parlamentele actualelor state membre#. Depunerea instrumentelor de aderare are loc la Departamentul american al Trezoreriei. Polonia [i Ungaria. Bush. . :n discursul s\u. Este confirmarea juridic\ a deciziei de la Praga a Alian]ei. de c\tre Naval Postgraduate School (Monterey – California). • Sistemul de Transmisiuni al Armatei Rom=niei (STAR) [i Serviciul de Poli]ie Aerian\ sunt conectate la cele similare ale NATO.presidency.Rom=nia-NATO – 2004 N 441 NATO. are loc la sediul SRI din Bucure[ti ceremonia de deschidere a cursului de preg\tire @Controlul serviciilor de informa]ii . Ion Iliescu. în noiembrie 2002. cu Grecia [i Turcia. se desf\[oar\ un moment festiv. Asocia]ia @George C.n democra]ie#. Jaap de Hoop Scheffer. Cursul cuprinde speciali[ti . Marshall# Rom=nia. este acum o surs\ de pace [i de libertate# (www. ministrul Afacerilor Externe.n colaborare cu Consiliul Suprem de Ap\rare a }\rii. pre[edintele Bush afirm\> @Alian]a NATO va arbora de azi înainte [apte steaguri noi [i se va întinde de la Golful Biscaia p=n\ la Marea Neagr\.n domeniu [i ai unor organiza]ii neguvernamentale. la Casa Alb\. Biroul pentru Cooperarea Militar\ din cadrul Ambasadei SUA. cu Germania. organizat . 29 martie • :n mesajul pre[edintelui Rom=niei. La pu]in timp dup\ aceea.n prezen]a secretarului general al NATO. Ion Iliescu. care a atras sus]inerea entuziast\ din partea tuturor cet\]enilor ]\rii noastre [i care a mobilizat cu vigoare reformele necesare bunei preg\tiri a ader\rii.n perioada 29 martie – 2 aprilie. cu Spania [i din 1999. Europa.n domeniul siguran]ei na]ionale. . Mircea Geoan\ [i ministrul Ap\r\rii Na]ionale. parlamentari. cu sprijinul SRI. Aceasta este cea de-a cincea [i cea mai ampl\ extindere a NATO. în prezen]a secretarului de stat american Colin Powell [i a secretarului general al NATO. astfel fiind asigurate protec]ia spa]iului aerian [i comunica]iile secretizate ale Armatei Rom=niei cu Alian]a Nord-Atlantic\.

n fa]a sediului Organiza]iei Tratatului Atlanticului de Nord. efectueaz\ o vizit\ oficial\ la Budapesta. [i este primit de primul ministru al Republicii Ungare. . avem nu doar garan]ii de securitate.n\l]area drapelului Alian]ei . Cu aceast\ ocazie. Ast\zi la Bruxelles se . [i a mini[trilor de externe ai celor 26 de state ale Alian]ei. O delega]ie militar\ condus\ de generalul Mihail Popescu. Mircea Geoan\. Aceast\ ceremonie simbolic\ vine s\ . În cadrul discu]iilor sunt abordate noile perspective de colaborare rom=no-ungar\. [eful diploma]iei rom=ne discut\ cu omologul s\u ungar. Mircea Geoan\. efectueaz\ o vizit\ oficial\ în Portugalia.n\l]are a drapelului NATO. afirm\ cu acest prilej> @Aderarea Bulgariei. (vezi Anexa nr.n prezen]a secretarului general al NATO. la sediul NATO din Bruxelles se desf\[oar\ reuniunea special\ a mini[trilor de externe ai ]\rilor membre ale Alian]ei.nal]\ drapelul de stat al Rom=niei . la invita]ia [efului Statului Major General al Armatei Portugaliei. Ioan Mircea Pa[cu. Jaap de Hoop Scheffer. [i de secretarul de stat [i [ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic\ [i Politica de Ap\rare.442 Rom=nia-NATO – 2004 N 30 martie.37) • Dup\ ceremonia arbor\rii drapelelor. Estoniei. Rom=niei. [eful Statului Major General al Armatei Rom=niei. 2 aprilie • La sediul NATO din Bruxelles. 30 martie . de ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Prin noul nostru statut.mpreun\ la un moment emo]ionant. • :n fa]a Palatului Parlamentului din Bucure[ti se desf\[oar\ ceremonia de . Rom=nia este reprezentat\ de ministrul Afacerilor Externe. Péter Medgyessy. Jaap de Hoop Scheffer. economice [i sociale. s\ ne asum\m cu demnitate [i determinare obliga]iile care ne revin#.n fa]a Parlamentului Rom=niei. plin de semnifica]ii pentru viitorul Rom=niei. amiralul José Manuel Garcia Mendes Cabeçadas.1 aprilie. pre[edintele Rom=niei declar\> @Asist\m . Letoniei. Letoniei. George Cristian Maior. care au schimbat radical institu]iile civile [i militare ale statului rom=n [i au edificat un regim democratic solid [i func]ional. Rom=niei. Estoniei. de ]ar\ membr\ a NATO. dar [i obliga]ia de a ap\ra aceste valori [i de a fi solidari cu ceilal]i membri ai Organiza]iei. are loc ceremonialul de arborare a drapelelor na]ionale ale Bulgariei. concomitent cu . Cu acest prilej. Lituaniei. . Ministrul Afacerilor Externe. Slovaciei [i Sloveniei. László Kovács. Secretarul general al NATO. de reforme politico-militare. Lituaniei. pornind de la statutul celor dou\ ]\ri de alia]i în NATO [i de la perspectiva apropiatei ader\ri la Uniunea European\. Trebuie s\ fim preg\ti]i s\ facem fa]\ cerin]elor Alian]ei.ncununeze mai bine de un deceniu de eforturi.

n acest sens.n sf=r[it.Ap. Acesta este cel mai puternic.n Bosnia Her]egovina conform aranjamentelor Berlin plus – [i situa]ia din Irak. • Ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Adrian N\stase. raporturile cu Uniunea European\ – . respectiv la Reprezentan]a Rom=niei la Alian]a Nord-Atlantic\.mpotriva terorismului [i se adopt\ o declara]ie .Folosesc acest moment pentru a mul]umi. de asemenea. opera]iunile NATO . cel mai solemn angajament. • Aderarea la NATO este marcat\ . . care se axeaz\ pe preg\tirile .n Rom=nia prin ample manifest\ri festive. printr-o convorbire.nainte. de fapt. rom=nilor [i.nfr=nt. apoi. 26 de Alia]i vor fi reuni]i . inaugureaz\. se afirm\> @Putem spune c\.int). Afganistan [i Balcani. pentru c\ este o realizare excep]ional\ pentru securitatea [i pentru viitorul nostru.l merit\ . pe care .nt\rirea contribu]iei NATO la lupta .ncetarea posibil\ a opera]iunilor SFOR p=n\ la sf=r[itul anului [i desf\[urarea unei opera]iuni UE .n leg\tur\ cu . :n lumina tragicelor evenimente de la Madrid din 11 martie. rela]iile cu ]\rile participante la dialogul mediteraneean.Rom=nia-NATO N 443 Slovaciei [i Sloveniei demonstreaz\ principiul c\ libertatea este de ne. o reuniune informal\ de lucru a mini[trilor de externe. Mini[trii de externe discut\. pentru c\ voin]a milioanelor de rom=ni care au dorit s\-[i ocupe locul pe care .n Afganistan.n primul r=nd. din capitala Belgiei. are posibilitatea de a transmite ordine [i a primi rapoarte. :n mesajul primului ministru al Rom=niei.n teatrele de opera]ii din Irak. Ioan Mircea Pa[cu. subiecte precum> situa]ia din Kosovo. cu aceast\ ocazie. .N. generalul Mihail Popescu.n]eles voin]a publicului. sistemul tip videoconferin]\ instalat la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. .n noua structur\ european\ [i mondial\ este ceea ce a dus ]ara noastr\ . prin care conducerea M. Politicienii rom=ni au . R\zboiul Rece s-a . tuturor cet\]enilor Rom=niei. . dup\ recentele escalad\ri ale violen]ei. sunt incluse [i deta[amentele de militari rom=ni afla]i . [i [eful Statului Major General.nato. de care vom beneficia noi [i copiii no[tri.ncheiat [i pentru Rom=nia! Ani de zile am muncit pentru acest obiectiv [i am a[teptat aceast\ . Are loc.n misiune .mplinire.l pot lua na]iunile# (www.n vederea Summit-ului NATO de la Istanbul din 28-29 iunie 2004. iar Guvernul nostru a f\cut tot ce trebuia f\cut pentru ca voin]a popular\ s\ devin\ realitate (Rador). De acum .n angajamentul de a se ap\ra unii pe al]ii.n NATO. :n acela[i sistem.n cadrul reuniunii se discut\ despre . Guvernul Rom=niei a declarat aceast\ zi drept s\rb\toare na]ional\.

Anexe .

:n teritoriu se vor constitui consilii jude]ene. Guvernul se demite.n via]a politic\ [i economic\ a Rom=niei.ntregii re]ele comerciale.Rom=nia-NATO N 447 Anexa nr. . Toate ministerele [i organele centrale . [i. Din acest moment. pentru asigurarea transportului. Ca program.n anii tiraniei totalitare.n actuala lor structur\ . subordon=ndu-se Frontului Salv\rii Na]ionale. toate organiza]iile [i grup\rile care s-au ridicat cu curaj .n Frontul Salv\rii Na]ionale. 2. Se deschide o pagin\ nou\ . Un merit deosebit . :ntreaga putere . se dizolv\ toate structurile de putere ale clanului Ceau[escu. care coordoneaz\ . sentimentul demnit\]ii na]ionale. 22 decembrie 1989 Cet\]eni [i cet\]ene. libert\]ii [i demnit\]ii poporului rom=n. Abandonarea rolului conduc\tor al unui singur partid [i statornicirea unui sistem democratic pluralist de guvern\m=nt. precum [i comunale ale Frontului Salv\rii Na]ionale.1 COMUNICATUL C|TRE }AR| al Consiliului Frontului Salv\rii Na]ionale Bucure[ti. Mili]ia este chemat\ ca. Frontul propune urm\toarele> 1. protest=nd . care ne-a restituit. .n pericol via]a.mpreun\ cu comitetele or\[ene[ti. s\ asigure ordinea public\. :n acest moment de r\scruce am hot\r=t s\ ne constituim . cu c\ldur\ [i ap\. Consiliul de Stat [i institu]iile sale .l au cei care ani de zile [i-au pus .[i .nceteaz\ activitatea.ntregii vie]i economice [i sociale.mpotriva tiraniei.n cursul lunii aprilie. a fost eliminat de la putere. pentru a asigura desf\[urarea normal\ a .ntreaga activitate a armatei [i a unit\]ilor Ministerului de Interne. . Clanul Ceau[escu.n stat este preluat\ de Consiliul Militar Superior. Aceste organe vor lua toate m\surile necesare pentru asigurarea aprovizion\rii popula]iei cu alimente. a asisten]ei medicale [i a .[i vor continua activitatea normal\. f\r\ deosebire de na]ionalitate. al admirabilului nostru tineret. Scopul Frontului Salv\rii Na]ionale este instaurarea democra]iei.n primul r=nd. care a dus ]ara la dezastru. cu pre]ul s=ngelui.ntreaga ]ar\ este rodul spiritului de sacrificiu al maselor populare de toate na]ionalit\]ile. Tr\im un moment istoric. care se sprijin\ pe armata rom=n\ [i care grupeaz\ toate for]ele s\n\toase ale ]\rii.n ap\rarea libert\]ii [i demnit\]ii . Organizarea de alegeri libere . cu energie electric\. ca organe ale puterii locale. municipale [i or\[ene[ti. Cu to]ii [tim [i recunoa[tem c\ victoria de care se bucur\ .

n lume.ntregului comer] al ]\rii. dou\ mandate.nv\]\m=ntului rom=nesc potrivit cerin]elor contemporane. 9. pornind de la cerin]ele satisfacerii cu prioritate a tuturor nevoilor cotidiene ale popula]iei Rom=niei. respectul deplin al drepturilor [i libert\]ilor omului. Eliminarea minciunii [i a imposturii [i statuarea unor criterii de competen]\ [i justi]ie . radioului. suntem ferm hot\r=]i s\ facem tot ce depinde de noi pentru a reinstaura societatea civil\ .n acest Front. :n acest scop. cel mult. 8. Un comitet de redactare a noii Constitu]ii va . vom pune cap\t exportului de produse agro-alimentare. 6. executiv\ [i judec\toreasc\ .n m=inile poporului. Rea[ezarea structurilor . :ntreaga politic\ extern\ a ]\rii s\ serveasc\ promov\rii bunei vecin\t\]i.448 Rom=nia-NATO N 3. Constituindu-ne . Eliminarea metodelor administrativ-birocratice de conducere economic\ centralizat\ [i promovarea liberei ini]iative [i a competen]ei .n Rom=nia.n toate domeniile de activitate. Separarea puterilor legislativ\. 4.n drepturi cu rom=nii. . 7. Organizarea . televiziunii din m=inile unei familii despotice . Vom respecta angajamentele interna]ionale ale Rom=niei [i. cele privitoare la Tratatul de la Var[ovia. vom reduce exportul de produse petroliere. Consiliul Frontul Salv\rii Na]ionale propune ca ]ara s\ se numeasc\ pe viitor Rom=nia. inclusiv al dreptului de deplasare liber\. Restructurarea . 10. casa comun\ a tuturor popoarelor continentului. Trecerea presei. Restructurarea agriculturii [i sprijinirea micii produc]ii ]\r\ne[ti. garant=nd triumful democra]iei. acord=nd prioritate satisfacerii nevoilor de c\ldur\ [i lumin\ ale oamenilor. libert\]ii [i demnit\]ii tuturor locuitorilor ]\rii.nv\]\m=ntului pe baze democratice [i umaniste. Eliminarea dogmelor ideologice care au provocat at=tea daune poporului rom=n [i promovarea adev\ratelor valori ale umanit\]ii. Nimeni nu mai poate pretinde puterea pe via]\.n procesul de construire a unei Europe unite.n stat [i alegerea tuturor conduc\torilor politici pentru unul sau. Promovarea unei politici interne [i externe subordonate nevoilor [i intereselor dezvolt\rii fiin]ei umane. integr=ndu-se .n conducerea tuturor sectoarelor economice.ncepe s\ func]ioneze imediat. 5. prieteniei [i p\cii . A[ezarea pe baze noi a dezvolt\rii culturii na]ionale. Reorganizarea .n primul r=nd. .ntregii economii na]ionale pe baza criteriilor rentabilit\]ii [i eficien]ei. Oprirea distrugerii satelor. Respectarea drepturilor [i libert\]ilor minorit\]ilor na]ionale [i asigurarea deplinei lor egalit\]i .

p.323-325) . 2001.Rom=nia-NATO N 449 (Constantin Sava. Editura Axioma Edit. Constantin Monac. Bucure[ti. Revolu]ia român\ din Decembrie 1989. retr\it\ prin documente [i m\rturii.

Postul de director al centrului va fi echivalat cu postul de director de minister. Se creeaz\ Centrul Euro-Atlantic. pe m\sur\ ce centrul va dezvolta rela]ii cu institu]ii similare [i personalit\]i din str\in\tate. inclusiv a unei activit\]i minime de cercetare pentru preg\tirea pe fond a ac]iunilor [tiin]ifice. pentru început. Art.555 privind crearea [i func]ionarea Centrului Euro-Atlantic Bucure[ti. cu sediul la Bucure[ti. din punct de vedere administrativ. Pentru conducerea activit\]ii curente a centrului se va alege un consiliu director reprezentativ. Art. tehnico-[tiin]ific\ [i ecologic\. din ]ar\ [i str\in\tate. al c\rui personal va fi retribuit.3. Centrul Euro-Atlantic va avea ca obiectiv organizarea. 2 HOT|R+REA Guvernului Rom=niei nr.450 Rom=nia-NATO N Anexa nr. pe lâng\ Ministerul Afacerilor Externe. din bugetul MAE. Centrul Euro-Atlantic va func]iona. din dona]ii [i contribu]ii. precum [i din alte ]\ri. cultural\ [i de pres\ din România.5. cooperarea economic\. nepartizan\. centrul va dispune de un secretariat restrâns. Activitatea centrului va fi finan]at\ de la bugetul statului. politic\. dezbateri si schimburi între speciali[ti în probleme privind securitatea. economic\. La activitatea centrului vor participa personalit\]i [i speciali[ti din via]a economic\.1. 29 august 1991 Art.4. ca institu]ie public\. având personalitate juridic\. Pentru organizarea activit\]ilor curente.2. în perioada de început. . Pre[edintele de onoare al centrului va fi primul-ministru al României. mecanisme de colaborare la nivel guvernamental [i neguvernamental în cadrul comunit\]ii Euro-Atlantice. colaborarea cultural\ [i în domenii umanitare. Art. de întâlniri. singur [i în colaborare cu institu]ii similare din alte ]\ri. precum [i din Art. Centrul Euro-Atlantic va elabora [i adopta statutul [i regulamentul propriu de organizare [i func]ionare.

nr. modific\rile ce decurg din aceasta hot\râre asupra Hot\rârii Guvernului nr. Ministerul Comer]ului [i Turismului va supune. Art. În termen de 5 zile de la data prezentei. Ministerul Afacerilor Externe va prezenta propuneri de cheltuieli.Rom=nia-NATO N 451 venituri proprii. Cl\direa pentru desf\[urarea activit\]ilor Centrului EuroAtlantic Bucure[ti va fi pus\ la dispozi]ie de c\tre Guvern.176 din 29 august 1991) . pentru retribuirea personalului. 805 din 20 iulie 1990. spre aprobare. în proiectul s\u de buget pe anul 1992. (Monitorul Oficial al Rom=niei.2. Pentru începerea activit\]ii centrului.

reflectate . de asemenea. :nt\rirea dimensiunii de securitate . Ele au acceptat [i au . ei au realizat o analiz\ strategic\ fundamental\. Faptul c\ ]\rile Comunit\]ii Europene ac]ioneaz\ . 7-8 noiembrie 1991 La reuniunea de la Londra. . Divizarea politic\ a Europei. care a fost sursa confrunt\rii militare din perioada r\zboiului rece. Partea I.n Europa Central\ [i de Est au avut loc profunde schimb\ri politice care au .ncheie retragerea din Polonia [i Germania p=n\ .n consolidarea pilonului european din cadrul Alian]ei. :n particular. Dezvoltarea unei identit\]i de securitate [i a rolului de ap\rare a Europei. Toate ]\rile care au fost alt\dat\ adversare ale NATO au desfiin]at Pactul de la Var[ovia [i au abandonat ostilitatea ideologic\ fa]\ de Occident. . a fost astfel dep\[it\. inclusiv prin dezvoltarea unei identit\]i europene de securitate. For]ele sovietice au p\r\sit Ungaria [i Cehoslovacia [i urmeaz\ s\-[i .n Europa vor avea un impact semnificativ asupra modului . Uniunea Sovietic\ [i republicile componente trec prin schimb\ri radicale.n scopul realiz\rii uniunii politice.ntemeierea sa. 2. CONTEXTUL STRATEGIC Noul mediu strategic 1.n Europa. survenit\ .n care obiectivele sale vor fi atinse . schimb\ri semnificative> Germania s-a reunificat [i r\m=ne un membru cu drepturi depline al Alian]ei [i al institu]iilor europene. [efii de stat [i de guvern ai NATO au convenit asupra necesit\]ii de a transforma Alian]a Atlantic\ pentru a reflecta noua er\. mai promi]\toare. va fi nu numai . ci va . respectul pentru drepturile omului [i economia de pia]\. po