You are on page 1of 2

ΑΔΑ: Β4ΓΨΟΡΙΕ-ΟΛ6

Πέραμα, 25-01-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθ.πρωτ. 222

Νομός Αττικής
Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.)
Ταχυδρ.Δ/νση: Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι
Τηλ.: 210-4015451, Fax: 210-4015452
http://www.pesydap.gr
e-mail : syndesm1@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη
αναγκών του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά, που εδρεύει
στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου:
«Κτηνιατρικές υπηρεσίες» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο
του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

Λακκώματα Σχιστού
Περάματος

ΠΕ Κτηνιάτρων –
Χειρούργων

12 μήνες

2

102

Λακκώματα Σχιστού
Περάματος

ΥΕ Εκπαιδευτής
Ζώων

12 μήνες

4

103

Λακκώματα Σχιστού
Περάματος

ΥΕ Συντηρητής
Βιολογικού
Καθαρισμού

12 μήνες

1

104

Λακκώματα Σχιστού
Περάματος

ΥΕ Συντηρητής
Αποτεφρωτικού
Συστήματος
Μικρών Ζώων

12 μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Σελίδα 1 από 2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνίατρου.

102, 103, 104

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ _
ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΘ 91299 Τ.Κ. 18702 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση
Προσωπικού υπόψιν κ Κατσαντώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2104015451 εσωτ. 4). Στην
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΥΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης
διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από 10.08.12 ως 19.08.12.
Ο Πρόεδρος
Γρ. Γουρδομιχάλης

Σελίδα 2 από 2