P. 1
Gozo Ni San Roque

Gozo Ni San Roque

|Views: 40|Likes:
Published by rinlacer

More info:

Published by: rinlacer on Aug 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2015

pdf

text

original

ALABADO

1. Say olimon lingcod ay cay mabtas Tan pananayaw anan lawas Nin ma amo a cordero Si Jesus sacramentado.

2. Maria calapatin inpinig Tan rosas pinsil nan langit Sa abig mo tan yang-yang Iba’t sinmula cay na –oman

3. Maria catawan min salban Nangaco cay na – olamitan Nin casalanan ta siay tawil Ta lawas cay naod Virgen.

4. O glororioso San Joseph Santon nanalonggaring abig Ibat sa casantosan moy naod Sian dili dios a nanotoc. 5. Nin ipag – esposo ni Maria Ina nan barbon maliga Salban calangitan nipagbiba Nipa mi saway nin Gloria. 6. Gloria in exelsis dio Tan Gloria ‘n ina ni Jesus Ta sican tood a cacanaan Ipagreynan calangitan.

7. Say wanla ni – lomuas yay na Toyo nan mundon calapagan Lomisuay ana tan sumawang A mamapas anay cala – otan.

8. Say ngalan moy mang – goyaoyan Nin sila impiernes a salban Ta limo lay cay tanda subtan Sa vertodes mo tan casnagan. 9. Silay angeles arcangeles Querobenes tan serapenes Say pananayaw inolit – olit Ta sicay Gloria nan langit. 10. Silay santos tan santan salban

Maligay paw- pananayaw Sa lota tan calayatan Ave Maria man – isaway. 11. Ave Maria napno can nin gracia

Siay dios a namalsa Bendita cay naod Maria Tan bendita ya a bunga.

12.

Ave Maria purisima

Simpicado consobida Ina napno ca nin gracia Man – ibiba nin lawas ana. DASAL: I Ama mi I Ave Maria I Gloria I Tampol Bendito

BENDITO
Bendito yalabado dia elsantisima sacramento del altar dela limpia macolado concception de nuestra senora dela virgin maria, madre de dios senora nuestra concebido sin mangha dificado original in el premier mistante disuser natural persiempre Amas Amen, JESUS.

TOMPOL
Tompol aco sa Diyos Ama macapangyayari sa salban mamalsan langit tan lota, tan coni Jesucristo anac nan bogtong a catawan tamo, ibay sa mablin pasda nan espiritu santo inabing naya ni Marian Virgin, pinadia - dia naya ni Poncio Pilato, impasac ya sa cruz yan intabon nona - oy ya sa infierno, sin icatlon aolo norong yan nabiay, noli ya sa langit, mantoclo ya ca wanan na Dios ama a Macapangyayari, itao ya mangibat maco itin mango com conla mancabiay tan nati. Tompol aco conan espiritu santo, conan santa Iglesia catolico, conan pitatagman lan cao-santons, conan

pamacamot cao – casalanan, conan pamorong mabiay nan lalaman tan biay a cay sumin anggawan lawas amen.

CANTAN DASAL
1. Sitamoy cristiano bagay ugalion Ando lingwanan a pamagdevocion Domawat s adios a comana gaw – on Ta macapalimoy lalacon panaon.

2. Sita moy domawat sa conan catawan Pigao ilipias na sa caruocaan Ta siay munanan ampasimalaan Mamila ban lawa a cao – carucan. 3. Dios a catawan ilipias mo cami Ipacadayo moy salban doca comi Ta sa salban oras sicay antoplan mi Ando cami bian bigla a patiti

GOSO NI SENOR SAN ROQUE
1. Oh Roquen Sancasantosan Pinili nan Dios a catawan Mamalato tan mamalacwan Sa masaquit a mandomalan. REF: Elaban kami San Roque Sa masaquit ilipias cami Tan ipasisingaro cami Sa Dios macapangyayari 2. Tan sicay pinalatbonan Nan Dios poon catawan Sicami comoy tanoran Catap sa caaniban . (Elaban) 3. sin ambo caot nin lanom sa tiyan ni ina mon mauong s adios na in – aloloy magcama in yan pasosowon . (Ref.)

4. San Roque a sicay naod A in – aboloy nan dios A mag – in colao a malngod Cadadawat na intonloc (Elaban) 5. Sin sicay in – abing ana Si ina no nacangap ya Ta main cruz a madudta Sa pultan lusoc mo nipinta (Elaban) 6. Sin maquit nan mapapastang Ni ina mon san cablian Cruz a sanca alagawan Lilicot nay cay masabtan (Elaban) 7. Tan sinalita ni ina mo Impacabibilin na como Magcolacion inaulo-aulo. Colangan a casososo. (Elaban)

8.

Anace ca ot a macalog Nilomongo nan tinomonloc Colacion can lawas anaod Bibilin ina mon quenandop ( Elaban)

9.

Seca Senor a sino miban Cay nanglayam ca – irapan Ta tood moy sancasantosan Nangibat sa lalo tian . (Elaban)

10.

Sin ma –abot tan majosto A luwampulo a taon mo Embati nilacwanan mo A cayarian a tawil mo (Elaban)

11.

Empaglilong quenalilictan Dolos a san carawalan Ta si jesus a manparawan Sa irap nan dinalanan ( Elaban)

12.

Nagquenon tawo can maaypa Naquilimos a ginawa Sa Bombardia ca namaca Sa hospital ca sinomandia (Elaban)

13.

Etaw ca nin tinomapol Sa main masaquet a malabong Ta tood mo silan tambalon Sa masaquit lan manlayamon. (Elaban)

14.

Nelomogsa silan bigla Sa pananambal mon macalma Milagron masanton gawa Payabol nan dios ama. (Elaban)

15.

Say babali nalilicot Sa comoy na dinumolog Man – paquedawat sila tumaod Patambal sa como Senor (Elaban)

16.

Cay mo sila tinangatan Tinambal iningarowan Ta sica cot quenalilictan Tan nelomegsa salban (Elaban)

17.

Pananambal maca – pacangap Milagron dios mapatnag Gamut moy iparna bongat Man lomegsay nan maparas (Elaban)

18.

Angan Roma na –abot mo Pananambal sa tao –tawo Lilicot lay mi-ona-no Sa gawa mon ingangaro (Elaban)

19,

Tan tood moy umaloc ca Sa aye nan Santo Papa Pabendisyon can tatala Quelancap sa mablin gracia (Elaban)

20.

Cayna ca benindesionan Santo papa quenapotan Ta say wanan binalicasan Seca cot san ca –calmaaan (Elaban)

21.

Tan endawat nan engangaro Sa dios nanondon mundo San Roque say enibat mo Dios contay mangampopo. (Elaban)

22.

Tan secay nilomacwan Seca wamoy bendecionan Toque cayna ca – ocolan Ta santos caman anan daan (Elaban)

23.

lalaco moy empatuloy sa babali moyna mag –orong bao-bale mandalan dalanon ta sica cot man tambalon (Elaban)

24.

Sa logan manlalaco ca Tatalan mag-orong ana Sa dalan cot nagmasaquet ca Sugat sa dubali paa. (Elaban)

25.

Guenanatan moy lalaco Mag – orong sa bable mo Ta main anaod sugat Sa welin dobali paa mo. (Elaban)

26.

Capequet lan camisanan Sa masaquet mon mancalayam Ensogo lacan capengapan Sa tatalon itao miwan (Elaban)

27.

Naco can laco a lilicot sa tatalon nelomantod say nacon moy cay sinumnop conlan cababale moy naod. (Elaban)

28.

Asay yoqueb a naquet mo Etao anay enewanan mo Lata bitil enitpol mo Bana sa casosonol mo (Elaban)

29.

Melagron san catagayan Dios a main canacoman Sa yoqueb a man iwanan Nagcamain can pamangan (Elaban)

30.

Ta say nangarin melagro Asay mayaman sa babale mo Main ya nin asay aso Sa pamangan na man dongo (Elaban)

31.

Ta say ugali nan mayaman Siyaodtin asoy manbiyan Asay masiyon a tinapay Sa baling oras pamongan (Elaban)

32.

Cot siaodtin asoy namaot Empanacom na nin dios Tinapay a man imogmog Caynay na canon tomaod (Elaban)

33.

Ta ica na tan idaton Roque como sa tatalon To dios a main nacom Ta pigao main can canon (Elaban)

34.

Sucat anaod cacangapan Ebat sa sumen can macan Capengapan ison anay Aso awit nay tinapay. (Elaban)

35.

Siay nay manpamica como Tinapay sa inaolo – aolo Masda ana may milagro Payabol na diyos como. (Elaban)

36.

Nelomuas naquedalayon Sa arapan moy asay subol Na –isipan mo sa coman lanom Sugat moy inoyasan tampol (Elaban)

37.

Balang sin maoyasan Nebauon cay nagtantan Sugat mon san carangalan Aman caririlan salban (Elaban)

38.

Siaudtin lanom a naman Laco a cao catambalan Nangibat sin ma – oyasan A sugat mon man caririlan (Elaban)

39.

Etao ot nalngo moyna A say beses a say wana Roque ma –abig kay na Sa babale moy na mag-orong ca (Elaban)

40.

Sicay naod anay nagorong Sa babale mo penatongol Marawal a dolos lilong Ensolot caynaca balatong (Elaban)

41.

Sa babale sin lumato ca Cayla ca nabilbi ana Denlao la can para-para Ta ula cabono laca (Elaban)

42.

O sicay nani unri in Nin madampot la cay na ngamin Atap layna sinsain Sicacot impapecarcil (Elaban)

43.

Nanogo cay ni cacano Gobernador a pangamaon mo Empacua nacan sigurado Sa carcel encalaboso (Elaban)

44.

Limay taon mon nagdamdam Ni –wan sa popococan Lilicot moy cay masabtan Pamagdia – dia a tinoplan (Elaban)

45.

Cay capengapan naquet la Yay tapi a main letra Embin angel a ma-alaga Como nacom nan namalsa ( Elaban)

46.

Cania salban nacangap Sa tapi na –quit napatag Ta etao main insulat Nin wan odtin bao – balicas (Elaban)

47.

Bana sa sugat moy naod. Tan sa cruz a empambos Elipias camin maganos Sa piste divino Jesus (Elaban)

48.

Balang sayte naquet la Nin cababale mon omanga Secay tempol tinibao la Ta labay lan qui – canayon ana (Elaban)

49.

Biay ot sin saytao a tiempo Apo, ama tan ina mo Roque isay inimano Salban lan na – nibao como ( Elaban)

50.

Catagon siyay bapa mo A namipreso sa como Nacom isip nay nagolo Umbabale nay mi-onano (Elaban)

51.

Say isip, lan matibolos Seca conlay man panobsob Sa gao –gawa lan malaot Cania sila dinumolog(Elaban)

52.

Cot caymo pinag – irapan San Roque nin canacoman A gawa lan pamamabanday To orot quenalilictan (Elaban)

53.

Sin oras anancamatian mo Sin sain silay nay naco A elacuan moy na sa mundo Ta mole cay na sa paraiso (Elaban)

54.

Ta sicay namacotana Nin padre ta magcompesal ca Nacom nan diyos tatala Ta santos can ma –alaga (Elaban)

55.

Sin mayari can nagcompecal Tampol nacan calalacuan Sia odti nay calalacuan Nin calo – louan sa lalaman ( Elaban)

56.

Siyay Padren compesor mo Impatnag na sa tao –tawo Ta sicay naod cot santo Tan matagay a milagro (Elaban)

57.

Dinolog lacaynan salban Cababale mo tan cadayaan Say pananabon cot marangal Sa conan masanton bangkay (Elaban)

58.

Sia –odti nay sang caligawan Pananabon a san ca-abigan Sia odti ca – alimbawaan Ejercito sa kalangitan (Elaban)

59.

Sa milagro mon dinalanan Senor sin sicay mancabiay Sawanin secami mansaway Man pagbabelang sin saytaw. (Elaban)

60.

Cania secami lingayon Senor como man aloloy Elaming camin candopon Bilang sin biay mo man copcopon. (Elaban)

61.

Ta secay enaboloyan Nan dios poon catawan Ta binian nan cacalmaan Sa festo cot mamalacuan (Elaban)

62.

Sinoman a sawayan mi No ambo cay naod San Roque Abogadon contra sa feste Mamalaban aolo – yabi. (Elaban)

63.

Cania sicami robaan Mata mo cami ilingay Senor sicami ilaban Sa masakit a mandomalan (Elaban)

64.

Ipacadayo mo cami Sa masakit duka a patiti Senor lingayon mo kami Sa aloloy cotana mi. (Elaban)

65.

Angawan ana odti Guso ni Senor San Roque Mag-dasal toloy ama mi Edaton sa santon mabli(Elaban) DASAL

3 AMA MI 3 AVE MARIA 3 GLORIA BENDITO

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->