หนวยที่ 9

ชื่อเรื่อง การขึ้นรูปโลหะสภาพรอน (Hot working of metal)
หัวขอเรื่องยอย
9.1 การรีดขึ้นรูป
9.2 การตีขึ้นรูป
9.3 การอัดรีด
9.4 กรรมวิธีการผลิตทอ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายการขึ้นรูปโลหะสภาพรอนได
2. อธิบายการรีดขึน้ รูปได
3. อธิบายการตีขึ้นรูปได
4. อธิบายการอัดรีดได
5. อธิบายกรรมวิธีการผลิตทอได
กิจกรรมหลัก
1. ครูนําเขาสูบทเรียน
2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
3. นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอน
- แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4-5 คน
- ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียน
- อภิปรายหนาชั้นเรียน
- ใบสั่งงานที่ 6
- ครูสรุปเนื้อหาสาระการเรียนประจําหนวย
4. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
5. ครูและนักเรียนตรวจแบบทดสอบ

153

การขึ้นรูปโลหะในสภาพรอน
(Hot working of metal)
การขึ้นรูปโลหะสภาพรอน โลหะจะตองอยูในสภาวะรอนพอที่จะนําไปขึ้นรูปได คือ จะตอง
ใหอุณหภูมิโลหะประมาณ 500 ถึง 700 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนชวงการเปลี่ยนแปลงผลึกโลหะจะมี
ความออนงายตอการขึ้นรูป เชน รางรถไฟ ตะขอ ประแจ เปนตน
การขึ้นรูปโลหะสภาพรอน มีขอดีดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงรูปรางใชพลังงานกระทํานอย
2. รูพรุนในเนื้อโลหะจะหมดไป
3. สิ่งเจือปนถูกขจัดออกไปบางสวน สิ่งเจือปนที่เหลือจะกระจายไปทั่วเนื้อโลหะ
4. เนื้อโลหะจะถูกบีบถูกตี จะทําใหเนื้อโลหะละเอียดแนนมากขึ้นและทําใหโลหะแข็งแรง
มากขึ้นดวย
5. คุณสมบัติทางกลของโลหะจะดีขึ้น เนื่องจากเนื้อโลหะมีความละเอียดจนเปนเนื้อโลหะ
เดียวกัน มีความแข็งแรงความตานทานตอแรงกระแทกแรงดึงดี
การขึ้นรูปโลหะสภาพรอน มีขอเสียดังนี้
1. เมื่อใชอณ
ุ หภูมิในการขึ้นรูปสูง ก็จะทําใหเกิดตกสะเก็ด ผิวสําเร็จไมดี ไมสวย
2. ขนาดที่ไดไมแนนอน
3. คาใชจายในการขึ้นรูป การบํารุงรักษา ราคาแพง
การขึ้นรูปโลหะสภาพรอนกระทําไดหลายวิธี ดังนี้
9.1 การรีดขึ้นรูป (Rolling)
การรีดขึน้ รูป เปนกรรมวิธีการผลิตที่จะตองทําการอบโลหะใหรอน ซึ่งมีโครงสรางเม็ดเกรน
โลหะจะหยาบเมื่อผานลูกกลิ้ง เม็ดเกรนโลหะจะละเอียดและยาวขึ้น จนกระทั่งโลหะเย็นตัวจะได
โครงสรางใหมที่เนื้อละเอียดตลอดเนื้อโลหะ
เม็ดเกรนยาว
โครงสรางเดิม

ผลึกที่ไดใหม

รูปที่ 9.1 โครงสรางของโลหะที่ผานการรีดรอน

154
การรีดขึ้นรูปจะมีขั้นตอนการทํา 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การรีดแทงเหล็ก (Ingot) ไดจากเหล็กหลอเปนเหล็กบลูม (bloom) เหล็กบิลเล็ท
(billet) และเปนเหล็กสเลบ (Slab) ตามลําดับ
- เหล็กบลูม (bloom) รีดเหล็กเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดอยางต่ํา 150x150 มม.
- เหล็กบิลเล็ท (billet) รีดเหล็กเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลายขนาดจาก 40x40 มม.
จนถึงขนาดบลูม (bloom)
- เหล็กสเลบ (Slab) รีดเหล็กเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดความหนา 40 มม. ความกวาง
250 มม.
ขั้นตอนที่ 2 นําเหล็กแทงจากขั้นตอนที่ 1 มารีดขึ้นรูป เปนแบบงานตางๆ ตามขนาดที่ตองการ
เชน เหล็กสี่เหลี่ยม เหล็กแบน หรือโลหะแผนบาง เปนตน
การรีดขึ้นรูปเหล็กจะตองเริ่มตนดวยการใหความรอนกับแทงเหล็กประมาณ 1,100 องศา
เซลเซียส แลวผานลูกกลิง้ ขนาดตางๆ เพื่อลดขนาดใหไดชิ้นงานสําเร็จตามที่ตองการ

ลูกกลิ้งขาง

รูปที1่ . ลูกกลิ้ง 2 ลูก

รูปที2่ . ลูกกลิ้ง 4 ลูก

รูปที3่ . ลูกกลิ้ง 3 ลูก

รูปที่ 9.2 การจัดกลุมลูกกลิ้งรีดโลหะ
ที่มา:ประเวศ,กรรมวิธีการผลิต,หนา 147

รูปที4่ . ลูกกลิ้งเปนกลุม

155
รูปที่ 1. เปนการรีดขึ้นรูปโดยการใชลูกกลิ้ง 2 ลูก โดยการรีดชิ้นงานเดินหนาหรือถอยหลัง
กลับไป-กลับมา หลายๆครั้งจนไดขนาดชิ้นงานที่ตองการ
รูปที่ 2. เปนการรีดขึ้นรูปโดยการใชลูกกลิ้งทั้งหมด 4 ลูกโดย 2 ลูกกลิ้งดานหลังเปนตัวชวยกด
ใชสําหรับการรีดขึ้นรูปโลหะมีความกวาง
รูปที่ 3. เปนการรีดขึ้นรูปโดยการใชลูกกลิ้งทั้งหมด 3 ลูก การทํางานก็เหมือนแบบใชลูกกลิ้ง
2 ลูก โดยการรีดขึ้นรูปจนสุดชิ้นงาน แลวก็ใสลูกกลิ้งดานลางอีกรอบหนึ่ง จนกวาจะไดขนาดตามที่
ตองการ
รูปที่ 4. เปนการรีดขึ้นรูปโดยการใชลูกกลิ้งทั้งหมด 4 ลูก โดย 2 ลูกกลิ้งดานหลังเปนชวยกด
ออกแรงมากขึ้น
การรีดขึ้นรูปแบบบิลเลท (Billet) เปนการรีดขึ้นรูปขนาดใหญ ขนาด 100x100 มม. ใหไดเหล็ก
กลมจะตองผานลูกกลิ้งรูปทรงตางๆ และตองผานการรีดขึ้นรูปถึง 10 ขั้นตอน
ลูกกลิ้ง

รูปที่ 9.3 การรีดเหล็กบิลเลท (Billet) เปนเหล็กกลม

156
9.2 การตีขึ้นรูป (Forging)
งานตีขึ้นรูป คือ การเปลี่ยนแปลงรูปรางโลหะเพื่อใหเหมาะสมที่จะนําไปใชงาน เนือ้ โลหะ
จะละเอียดขึ้น รูพรุนตางๆในเนื้อโลหะจะมีขนาดเล็กลงทําใหคุณสมบัติโลหะดี ตัวอยางที่ไดจาก
การตีขึ้นรูป เชน เพลา ตะขอ ประแจ และเครื่องมือตางๆ
การตีขึ้นรูปแบงออกไดหลายกรรมวิธี ดังนี้
1) การตีดวยคอน (Hammer or smith forging) กอนการตีขึ้นรูปจะตองใหความรอนกับ
โลหะกอนจากนั้นก็นํามาตีขึ้นรูปบนทั่งดวยคอน โดยการใชคอนตีดวยแรงมือหรือใชแรงจาก
เครื่องจักรก็ได ตัวอยางงานที่ตีขึ้นรูปดวยแรงมือ เชน มีด จอบ สกัด เปนตน ถาเปนชิ้นงาน
ขนาดใหญๆ ก็ตีขึ้นรูปดวยเครื่องจักรดวยคอนขนาดใหญที่เปนแมพิมพ (die) ตีลงไปบนชิ้นงาน
จากแรงไฮโดรลิก แรงสปริงหรือแรงลมก็ได
ฝาปดปลอดภัย
กระบอกสูบ

วาลว

โครง

แขนควบคุม

แกนเลื่อน
ดาย
ทั่งรอง

รูปที่ 9.4 เครื่องอัดไอน้ํา

ที่มา:ประเวศ,กรรมวิธีการผลิต,หนา 148

157

2) การทุบกระแทกขึ้นรูป (Drop Forging) การตีขึ้นรูปแบบนี้จะมีแมพิมพเหมือนกับ
ชิ้นงาน แมพิมพสวนหนึ่งติดอยูกับคอน อีกสวนหนึ่งยึดติดกับโตะงานของเครื่องจักร กอนการตี
เหล็กจะตองใหความรอนกับเหล็กอุณหภูมิประมาณ 1,100–1,250 องศาเซลเซียส จากนั้นนําเหล็ก
วางลงบนแมพิมพตัวลางที่อัดติดกับโตะงานเครื่องจักร เปดเครื่องจักรตีอัดแมพิมพลงเบาๆแลวเพิ่ม
แรงอัดมากขึ้นจนกระทั่งไดชิ้นงานตามขนาดที่ตองการ ดังภาพรูปที่ 9.5
กระบอกสูบหลัก

เพลาลูกสูบ

แนวบังคับแกนเลื่อน
แกนเลื่อน

ตูควบคุม

แมพิมพบน
แมพิมพลาง
ทั่งรองแมพิมพ
ที่เหยียบ
1. เครื่องอัดกระแทกแบบแรงโนมถวง
ชิ้นงาน

แมพิมพ

2. ขั้นตอนการทุบกระแทก

รูปที่ 9.5 เครื่องอัดกระแทกและขั้นตอนการตีอัดขึ้นรูป
ที่มา:ประเวศ,กรรมวิธีการผลิต,หนา 149

158
3) การตีอัดขึ้นรูป (Press Forging) การตีอัดขึ้นรูปเนนการใชแรงกดอัดลงบนชิ้นงาน ซึ่ง
อยูในแมพิมพ แมพิมพอาจจะเปนแบบ 2 สวนหรือสวนเดียวก็ตาม โดยการอัดจากแรงนอยๆอัดลง
ในแบบและเพิ่มแรงมากขึ้นๆจนไดชิ้นงานสําเร็จ ชิ้นงานที่ไดจะมีขนาดเทากันและผิวเรียบ ซึ่งแรง
กดอาจจะไดมาจากระบบไฮดรอลิก หรือระบบกลไกที่มีกําลังอัดสูง

รูปที่ 9.6 ภาพเครื่องจักรกระแทกแนวนอน
ที่มา:ทวี,กรรมวิธีการผลิต,หนา 290

รูปที่ 9.7 ภาพ แสดงแบบพิมพที่ใชตีขึ้นรูป
ที่มา:ทวี,กรรมวิธีการผลิต,หนา 291

159
4) การตียน (Upset forging) การตียน เริ่มตนโดยการนําชิ้นงานที่ตองการตีขึ้นรูป ที่มี
รูปรางเปนขอบหรือบา เชน สกรูหัวฝงเรียว หางเหยี่ยวหมุดย้ํา สกรูหัวจม เปนตน โดยการให
ความรอนกับชิ้นงานแลวนําชิ้นงานใสเขาไปในแมพิมพ จากนั้นแทงอัดจะดันชิ้นงานเขาไปใน
แมพิมพ 2-3 ครั้งก็จะไดชิ้นงานสวนหัว
ชิ้นงาน

แทงอัด

แมพิมพ

1. การตีขึ้นรูปสวนหัวของงาน
ชุดอุปกรณขึ้นรูป

งาน

สวนทายและเศษวัสดุที่ดันออก
ภาพตัดกระบอกสูบ
2. การตีขึ้นรูปกระบอกสูบ

รูปที่ 9.8 การตียน (Upset forging)
ที่มา:ประเวศ,กรรมวิธีการผลิต,หนา 151

160

5) การตีหมุนขึ้นรูป (Roll forging) การตีหมุนขึ้นรูปเริ่มตนจะตองใหความรอนกับชิน้ งาน
กอนพอไดความรอนที่พอเหมาะแลวก็นําชิ้นงานใสเขาไปในลูกกลิ้ง โดยที่ชิ้นงานก็หมุนอยูด วย
ตลอดเวลาจนไดขนาดชิ้นงานที่ตองการ เชน สกัด ทอเรียว ลอรถไฟ ใบมีด ชะแลง เพลา เปนตน
ขั้นตอนแรก

ชิ้นงาน

ขั้นตอนสมบูรณ
ลูกกลิ้ง

งานสําเร็จ

1. หลักการตีหมุนขึ้นรูป
งาน

ลูกกลิ้งบังคับ

ลูกกลิ้งขึ้นขอบ

ลูกกลิ้งกด

ลูกกลิ้งหลักขับ

2. การตีหมุนขึ้นรูปลอ

รูปที่ 9.9 การตีหมุนขึ้นรูป

จากรูปที่ 9.9 เปนการแสดงการตีหมุนขึ้นรูปเพลา (wheel) โดยการนําชิ้นงานไปอบความรอน
แลวนําเขาเครื่องรีด ลูกกลิ้งจะตีรีดจากขอบในออกมายังขอบนอกและชิ้นงานก็จะหมุนอยู
ตลอดเวลา ทําแบบเดียวกันหลายๆรอบจนไดขนาดตามที่ตองการ
9.3 การอัดรีด (Extrusion)
การอัดรีด เปนกรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะสภาพรอน โดยการใชแรงอัดลงบนชิ้นงานออกมาเปน
รูปทรงหนาตัดตางๆ เชน รูกลมหรือแทงตันก็ได ขั้นตอนการผลิตโดยการใชแทงตันดันโลหะผาน
แมพิมพดวยแรงดันสูงๆจากระบบไฮดรอลิก
ขอดีของชิ้นงานที่ไดจากการอัดรีด คือ ผิวเรียบ ไดขนาดถูกตอง แข็งแรง การอัดรีดชิ้นงาน
ขนาดใหญๆจะตองมีการหลอลื่น โดยการใชผงฟอสเฟท ทาที่ผิวงานกอนที่จะทําการอัดรีดทุกครั้ง
ซึ่งจะทําใหชิ้นงานไมติดแมพิมพ
การอัดรีดสามารถแบงออกได 3 แบบ คือ
1) การอัดรีดโดยตรง (Direct extrusion) กรรมวิธีการอัดรีดโดยตรงเริ่มตนดวยการให
ความรอนกับชิ้นงานใหไดอุณหภูมิพอเหมาะแลวนําใสเขาแมพิมพ จากนั้นก็ดันดวยแทงตันเพื่อให
ชิ้นงานไหลผานแมพิมพออกมาขางหนา

161
แผนยึดแมพิมพ

แมพิมพ
กระบอก
แกนเลื่อน

งาน

แทงอัด

รูปที่ 9.10 การอัดรีดโดยตรง
2) การอัดรีดสวนทาง (Indirect extrusion) กรรมวิธีการอัดรีดสวนทางเริ่มตนดวยการให
ความรอนกับชิ้นงานไดอุณหภูมิพอเหมาะ จากนั้นก็นําชิ้นงานใสเขาแมพิมพ แลวก็นําแทงอัด
เคลื่อนที่ดันชิน้ งานเขาไปในแมพิมพ ชิ้นงานจะไหลสวนทางออกมาทางดานหลัง ซึ่งวิธีนี้จะใชแรง
ขับนอยกวา เนื่องจากไมมีแรงเสียดทานระหวางแทงเหล็กกับผนังหองอัด ดังรูปที่ 9.11
แผนปด

กระบอก
แกนเลื่อน

งาน
แมพิมพ

รูปที่ 9.11 การอัดรีดสวนทาง
3) การอัดรีดแบบกระแทก (Impact extrusion) กรรมวิธีการอัดรีดแบบกระแทกเริ่มตนดวย
การใหความรอนกับชิ้นงานใหไดอุณหภูมิพอเหมาะ จากนัน้ ก็นําชิน้ งานใสแมพิมพ และก็เคลื่อน
แทงอัดกระแทกชิ้นงาน เขา-ออก ชิ้นงานจะวิ่งสวนกลับมาตามชองวางของแมพิมพ กรรมวิธีนี้จะ
ไดชิ้นงานเปนทอหรือแทงก็ได

รูปที่ 9.12 ขั้นตอนการอัดรีดแบบกระแทก
ที่มา:ธนรัตน,มณฑล,กรรมวิธีการผลิต,หนา 151

162

9.4 กรรมวิธีการผลิตทอ (Pipe and Tube manufacture)
ทอที่ใชสําหรับงานตางๆมีมากมายหลายชนิดดวยกัน เชน ทอสงน้ํา ทอสงน้ํามัน ทอสงกาช
ทอที่ใชสําหรับงานตางๆยอมมีความแตกตางกันไปตามความเหมาะสมอาจจะทําดวยเหล็ก
อลูมิเนียม พลาสติก ทองแดง ก็ได
การผลิตทอมีดวยกันหลายวิธีดังนี้
1) การเชื่อมตอชน (Butt welding) กรรมวิธีแบบนี้จะตองใหความรอนกับแผนเหล็กแลว
นําเขาเครื่องรีด ชวงการรีดจะตองใหความรอนอยางตอเนื่อง แผนเหล็กจะถูกบังคับดวยลูกกลิ้ง
บังคับมวนใหกลมหรือเปนทอ และรีดผานกรวยเชื่อม จนทําใหขอบของทอเชื่อมประสานติดได
ดังรูป
แผนโลหะรอน

ทอที่เชื่อมแลว
กรวยเชื่อม

1. การทําทอขนาดเล็ก
ลูกกลิ้งทําหนาที่กรวยเชื่อม

2. การทําทอขนาดใหญ

รูปที่ 9.13 การผลิตทอแบบการเชื่อมตอชน
2) การเชื่อมตอชนดวยไฟฟา (Electric butt welding) กรรมวิธีนี้ จะตองใหความรอนกับ
เหล็กแผน จากนั้นนําเขาเครื่องรีดบังคับใหเปนทอกอนที่ลูกกลิ้งจะบังคับใหติดกัน จะมีขดลวด
ไฟฟา ซึ่งทําหนาที่เปนตัวเชื่อมประสานใหแผนเหล็กติดกัน จากนัน้ ก็จะตัดออกเปนทอน ยาวทอน
ละ 6 เมตร ใชมีดกลึงปาดหนาปากทอใหเรียบ ทําเกลียวแลวชุบดวยสังกะสี จากนั้นก็ปดหัวดวยฝา
พลาสติกทั้งสองขางเพื่อเกลียวจะไมเสียหาย

163
ลูกกลิ้งอิเล็กโทรด

เชื่อม

ลูกกลิ้งบีบ

ทอ

รูปที่ 9.14 การเชื่อมตอชนดวยไฟฟา
ที่มา:ธนรัตน,มณฑล,กรรมวิธีการผลิต,หนา 153

3) การเชื่อมตอเกย (Lap welding) กรรมวิธีนี้กอนอื่นจะตองนําเหล็กแผนที่บากมุมทั้งสอง
ขาง นํามาเขาเครื่องรีดดวยลูกกลิ้งออกมาเปนทอมีขนาดไมเที่ยงตรง จากนั้นนําเขาลูกกลิ้งบังคับ
โดยมีแกนกลางที่มีขนาดเทากับรูในของทอ แลวนําเขาลูกกลิ้งบังคับใหความรอนพอที่จะใหเหล็ก
ติดกันไดขอบของแผนเหล็กจะเกยกันแลวรีดทับจนเปนเนื้อเดียวกัน จากนั้นก็นํามาตัดเปนทอน
ตามขนาดความยาวที่ตองการ ดังรูปที่ 9.15

ทอที่เชื่อมตอแลว

ลูกกลิ้งเชื่อม
สวนโคงทอ

แทงแกน

รูปที่ 9.15 กรรมวิธีการผลิตทอแบบการเชื่อมตอเกย

164
4) การแทงขึ้นรูปหรือการผลิตทอที่ไมมีตะเข็บ (Piercing) การผลิตทอดวยกรรมวิธีนี้จะให
คุณภาพสูงทนตอแรงอัดไดดี โดยการอบใหความรอนกับชิ้นงานอยูตลาดเวลาแลวผานลูกกลิ้ง
โดยจะมีแทงเหล็กแกนกลางจะแทงทะลุชิ้นงานตลอด แลวผานแกนกลางแตงรูในใหเรียบ และผาน
ลูกกลิ้งเพื่อปรับขนาดความโตนอกใหไดขนาดเดียวกัน กรรมวิธีแบบนี้สามารถทําทอไรตะเข็บ
ไดเสนผาศูนยกลางรูถึง 150 มม.

แทงเหล็กกลม

ลูกกลิ้งเจาะรู

ลูกกลิ้งกัดขนาด ลูกกลิ้งแตงรูในเรียบ ลูกกลิ้งปรับขนาดนอก
รูป 1 การทําทอไรตะเข็บขนาดเล็ก

ลูกกลิ้ง
ชิ้นงาน

แกนกลาง

รูป 2 การทําทอไรตะเข็บขนาดใหญ

รูปที่ 9.16 แสดงขั้นตอนการทําทอไรตะเข็บ
ที่มา:ประเวศ,กรรมวิธีการผลิต,หนา 154

การทําทอไรตะเข็บที่มีรูขนาดเสนผาศูนยกลางรูใหญ 360-600 มม. เวลาผลิตจะตองเปลี่ยน
แกนกลางใหใหญขนึ้ เรื่อยๆ รวมทั้งใหความรอนกับชิ้นงานตลอดเวลาและลูกกลิ้งก็หมุนตลอด

165
5) การอัดรีดทอ (Tube extrusion) การอัดรีดทอ เปนกรรมวิธีการผลิตอีกวิธีหนึ่งที่ใช
สําหรับผลิตทอไรตะเข็บ นิยมใชผลิตทอจากเหล็กกลาคารบอนต่ํา โดยการใหความรอนกับชิ้นงาน
ประมาณ 1,300 องศาเซลเซียส จากนั้นก็ใชแทงเหล็กแกนกลมเปนตัวทํารูทออัดชิ้นงานเขาไปใน
แมพิมพ โลหะจะไหลออกมา พรอมกับแทงเหล็กแกนกลางก็จะหมุนอยูตลอดดวยความเร็วขอบ
ประมาณ 180 เมตร/นาที เพื่อจะทําใหรูทอเรียบและไดขนาดตามตองการ
ทอ

แมพิมพ
ทอพักรอน
แกนอัด

รูปที่ 9.17 การอัดรีดทอ
6) การดึงขึ้นรูป (Drawing) การดึงขึ้นรูปเปนการทําทอโลหะกนตัน เชน ทีบ่ รรจุกาซตางๆ
โดยมีวิธีการผลิตดังนีใ้ หความรอนกับโลหะแลวนําใสลงในแมพิมพตัวลาง จากนั้นก็เคลื่อนแทน
แกนหรือแทงแมพิมพตัวบนลงมากดชิ้นงานลงไปในแมพิมพตัวลาง จนไดขนาดตามที่ตองการ

โลหะเหลว

พั้นชเจาะ

ทอกลวง

แมพิมพ
แทงดันงาน

แมพิมพ

ทอรอน

ทอสําเร็จ

รูปที่ 9.18 แสดงการดึงขึ้นรูปทรงกระบอก

166

7) การหมุนขึ้นรูปรอน (Hot Spinning) กรรมวิธีนี้เปนการขึ้นรูปโดยการหมุนโลหะแลวใช
ลูกกลิ้งรีดขึ้นรูปใหไดงานตามที่ตองการ อาจจะทําเปนขอบงานใหญๆ หรือการลดขนาดของทอ
เชน ถังแกส คอขวด กระทะเหล็กขนาดใหญ เปนตน
ชิ้นงาน

อุปกรณใหความรอน

ลูกกลิ้ง

รูปที่ 9.19 การหมุนขึ้นรูป

ที่มา:http://www.sakaekogyo.co.jp/thai/hot_spining.htm

8) กรรมวิธีผลิตเฉพาะ (Special method) เปนการผลิตชิ้นงานเฉพาะอยาง เชน การทํา
อะลูมิเนียมแผน ดวยวิธีการรีดจากเม็ดอะลูมิเนียม โดยการนําอะลูมิเนียมไปหลอมเหลวจากนั้น
ก็นํามาทําเปนเม็ดผานขบวนการจนถึงลูกกลิ้งแลวรีดออกมาเปนแผนยาวๆ

หลอ

อุน

รีดเปนแผน
แผนอะลูมิเนียม

มวนเก็บ

รูปที่ 9.20 แสดงการทําแผนอะลูมิเนียม
ที่มา:ประเวศ,กรรมวิธีการผลิต,หนา 156

167

หรือ การใชแมพิมพตัวผูหรือพั้นช (Punch) ทําการเจาะรูบนชิ้นงานในขณะที่กําลังตีขึ้นรูป
พรอมกัน
พั้นชเจาะ
งาน

แมพิมพ

รูปที่ 9.21 การใชพั้นชชวยเจาะรู

172

แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน
ประจําหนวยที่ 9 เรื่อง การขึ้นรูปโลหะสภาพรอน
ตอนที่ 1 จงทําเครื่องหมาย √ ลงในคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. การขึ้นรูปโลหะสภาพรอนจะตองใหอุณหภูมิโลหะประมาณเทาไร
ก. 300 – 500 C°
ข. 500 – 700 C°
ค. 700 – 900 C°
ง. 900 – 1,100 C°
2. ขอใดคือขอดีของการขึ้นรูปโลหะสภาพรอน
ก. แข็งแรงดี
ข. เหนียวมากขึ้น
ค. มีรูพรุนในเนื้อโลหะมาก
ง. ผิวงานเรียบ
3. ลักษณะของโครงสรางของงานที่ขึ้นรูปโลหะสภาพรอนเปนอยางไร
ก. สิ่งเจือปนแยกตัว
ข. เม็ดเกรนสลับกัน
ค. เม็ดเกรนละเอียด
ง. เม็ดเกรนเรียงเปนระเบียบ
4. การรีดขึ้นรูปเหล็กจะตองใหความรอนกับเหล็กประมาณกี่องศา
ก. 700 C°
ข. 900 C°
ค. 1,000 C°
ง. 1,100 C°
5. สกรูหัวฝงเรียวที่ใชงานไดจากกรรมวิธีขอใด
ก. การรีดขึ้นรูป
ข. การตีขึ้นรูป
ค. การทุบกระแทกขึ้นรูป
ง. การตียน
6. ขอใดคือขอดีของการอัดรีด (Extrusion)
ก. ผิวหยาบ
ข. ผิวเรียบ
ค. เหนียว
ง. แข็ง
7. การอัดรีดชิ้นงานขนาดใหญๆ จะตองใชสารอะไรในการหลอลื่น
ก. น้ํามันเครื่อง
ข. น้ํามันหลอเย็น
ค. ผงฟอสเฟท
ง. จารบี
8. กรรมวิธีในขอใดที่ใชแทงเหล็กแกนกลางเปนตัวทํารูทอ
ก. การเชื่อมตอเกย
ข. การแทงขึ้นรูป
ค. การอัดรีด
ง. การดึงขึ้นรูป

173

9. กรรมวิธีการทําถังแกส กระทะเหล็กขนาดใหญ จะตองใชวิธีการในขอใด
ก. การหมุนขึ้นรูปรอน
ข. การดึงขึ้นรูป
ค. การเชื่อมตอเกย
ง. การเชื่อมตอชน
10. ขอใดไมใชกรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะสภาพรอน
ก. การรีดขึ้นรูป
ข. การตีขนึ้ รูป
ค. การอัดรีด
ง. การย้ําหมุด
ตอนที่ 2 จงตอบคําถามตอไปนี้โดยการอธิบายสั้นๆพอเขาใจ
1. การขึ้นรูปโลหะสภาพรอนหมายถึงอะไร ....................................................................................
............................................................................................................................................................
2. จงบอกขอดีของการขึ้นรูปโลหะสภาพรอนมา 3 ขอ .....................................................................
............................................................................................................................................................
3. จงบอกขอเสียของการขึ้นรูปโลหะสภาพรอนมา 2 ขอ .................................................................
............................................................................................................................................................
4. จงบอกกรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะสภาพรอนมา 3 วิธ.ี .....................................................................
.............................................................................................................................................................
5. วัตถุประสงคของการตีขึ้นรูป คือ ...................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. การผลิตชิ้นงานที่เปนทอหรือแทงตัน จะใชวิธีใดจึงเหมาะสม ......................................................
7. จงบอกชื่อ กรรมวิธีการผลิตทอ มา 3 วิธี ........................................................................................
.............................................................................................................................................................
8. กรรมวิธีการผลิตทอวิธีใดใหคุณภาพสูงทนตอแรงอัดไดดีคือ ……………………………………
9. ทอบรรจุแกส ซึ่งเปนทอโลหะกนตัน ใชวิธีทําอยางไร ..................................................................
10. จงอธิบายการหมุนขึ้นรูปรอน ......................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful