www.nhipsongcongnghe.

net

phân tán. tìm hi u h i u hành Linux . nhưng t t c chúng u có chung và th ng nh t m t lõi c a h i u hành. ó là Linux. Morgan Stanley.h c t p nghiên c u. Các l nh v c ng d ng c a Linux: TRONG LĨNH V C KINH DOANH: V i ưu th chi phí r .y t ……. m t c u bé 10 tu i m i b t u h c l p trình cũng có th t o ra cho mình h n m t h i u hành hoàn ch nh! Do ó.Linux ư c Linus ưa ra trên n n t ng cơ b n là PC (c th là Intel 80386) và do ó. m t h i u hành chuyên cho PC. áng chú ý như Intel gi m ư c 200 tri u USD do chuy n t Unix sang Linux.6 là m t bư c ti n l n v tính năng an ninh và tin c y Nhi u t p oàn l n ã công b nh ng kho n ti t ki m kh ng l mà PMNM mang l i. ng c p.net Linux là m t h i u hành mã n gu n m và mi n phí. Có th có hàng tri u chuyên gia l p trình cùng ng th i nghiên c u và phát tri n Linux. trình . Linux ang d n chi m ưu th trên th trư ng châu Âu Ngày càng có nhi u t ch c thương m i ch n dùng Linux ng b thay vì t i và tri n khai nó m t cách l t ”. dành cho m i ngư i. Linux hoàn toàn là m t h i u hành có an ninh t t vì nó không b nhi u nguy cơ t n công như nh ng s n ph m khác. Ngày nay. không phân bi t l a tu i. B n có th s d ng Linux vào m i lĩnh v c như:ngân hàng . IBM và Dell u h tr tri n khai Linux. .nhipsongcongnghe. b o m t c a Linux hoàn toàn phù h p v i m c ích s d ng c p doanh nghi p. . vi t l i và phát tri n h i u hành này. Goldman Sachs và Charles Schwab cũng ang ti n hành chuy n m t ph n h th ng thông tin c a h sang s d ng PMNM.H i u hành này ã ư c coi là m t gi i pháp doanh nghi p và nhi u t p oàn l n như Computer Associates. nh m t n d ng t i a nh ng kho ng ti t ki m trên.. Linux là h i u hành PC chính g c. Các t ch c tài chính l n như Credit Suisse First Boston. B t c ai cũng có th sao chép. tuyên truy n. nghiên c u. HP. Linux có th nói là PC UNIX. Lõi Linux 2. i u này có nghĩa là b n không nh ng có trong tay m t h i u hành mà b n còn có th tuỳ bi n mã ngu n cho phù h p v i nh ng ng d ng c a b n.an ninh.www. C ng v i kh năng liên k t m ng r ng kh p và toàn c u như hi n nay. b t c ai cũng có th ti p c n. Linux ã nhanh chóng phát tri n trên th gi i PC. nó là m t ph n m m v i mã ngu n m (open-source software). m i nhà. Amazon gi m 17 tri u USD nh cài t Linux cho các máy ch c a mình. Ð c i m cơ b n này có l là m t trong nh ng nguyên nhân chính d n n s bùng n c a Linux như hi n nay. Bên c nh ó Linux còn hơn c m t chương trình mi n phí. có th có hàng trăm công ty thương mai ưa ra th trư ng các h i u hành "ki u Linux" khác nhau.kinh doanh. n nh và kh năng b o m t cao.

Và t t nhiên Linux là chìa khóa duy nh t cho phép chúng ta tìm ư c l i thoát c a tình tr ng trên.S. nhưng ý nghĩa c a vi c ưa m t h i u hành "mi n phí" vào s d ng s mang l i l i ích kinh t to l n như th nào cho t nư c thì không ph i ai cũng nh n th c ư c và th u hi u. ….do ó máy tính ph n m m tr thành v n s ng còn v n hành t nư c... xem thêm t i trang web sau http://www. Ð n m t ngày nào ó chúng ta s b truy thu nh ng gì mà chúng ta ã "xài" trong su t th i gian t cách ây 10 năm (khi Tin h c b t u có t i Vi t nam) và s ph i tr ti n cho m i ph n m m ang và s s d ng.mà ang ch y cho các tàu. Các l i th An ninh.5 USD. M t CD Linux bán ra như v y s có giá thành ch x p x 2 . Ch c n làm m t con tính ơn gi n cũng th y cái giá ó kh ng khi p như th nào. Nhi u qu c gia ã th c s tham gia vào cu c chi n v i Linux. S. không tr m t ai!) u ã quá quen v i vi c s d ng các ph n m m có b n quy n nhưng v i giá b ng 0. Khi ph n m m ư c nh p kh u và không có cách nào bi t mã ngu n trong các ph n m m ó. Các d án tr c ti p ho c gián ti p liên quan n Linux. Khi qu c gia ó không cho phép b n s d ng các ph n m m tiên ti n mà h ang s d ng.V i: S phát tri n c a Linux ã vư t qua t m m t c a các chuyên gia công ngh . toàn b các công ty này b t bu c ph i tuân th các nguyên t c c a GPL và do ó các b n Linux mà h bán ra s ph i có giá thành x p x ph n óng gói và m t ph n phí b o hành.Khi không th vá l i ho c c p nh t chương trình c n thi t ch vì qu c gia b c m v n ph n m m b n ang dùng. Debian. m t c i biên t b n Red Hat. . Corel. Caldera. D án h i u hành H ng Kỳ c a Trung qu c ư c phát tri n d a trên s h p tác gi a Vi n nghiên c u ph n m m (SRI . Các công ty này ang óng góp tích c c vào vi c truy n bá và phân tán các phiên b n c a Linux cho ngư i s d ng u cu i trên ph m vi toàn th gi i.. Qu c phòng c a vi c s d ng m t h i u hành riêng i v i t nư c có l không c n ph i bàn lu n gì thêm.net Hi n có kho ng g n 60 t ch c và công ty ang th c hi n nhi m v phân ph i các s n ph m h i u hành Linux.chúng ta d g p r i ro .0 ra i l n u tiên vào ngày 6-1-2000 ánh d u m t th i kỳ m i c a Trung qu c n m b t và làm ch ư c công ngh h i u hành. thuy n.E. i n hình nh t ph i k n Trung qu c.www. S ki n Trung qu c . Trong s ó các công ty l n g m có Red Hat. Ð xem y và chi ti t v các công ty phân ph i Linux này.html. Qu c phòng Ngày nay vi c s d ng máy tính v n hành m t qu c gia không còn xa l v i chúng ta n a.b n s g p r i ro.Chinese Academy of Science) và Trư ng i h c t ng h p B c kinh.org/dist/english. Riêng các d án ph n m m tr c ti p liên quan n h i u hành Linux hi n có kho ng hơn 100 ang th c hi n trên ph m vi toàn th gi i trong t ng s g n 200 các d án có liên quan n Linux.linux. Mandrake.nhipsongcongnghe. Chính ph Trung qu c ã chính th c công b d án phát tri n m t h i u hành riêng cho Trung qu c d a trên Linux và t tên cho h i u hành này là H ng Kỳ. Ði u nguy hi m nh t hi n nay là chúng ta (h u như t t c .u.. Kinh t . máy bay. Slackware. Như ã trình bày trên. tên ti ng Anh là Red Flag.Software Rechearch Institute) thu c Vi n Hàn lâm Khoa h c Trung qu c (CAS . Phiên b n Red-Flag Linux 1.b n g p r i ro Các l i th v An ninh. Cái giá mà t nư c s ph i tr cho thói quen này là vô cùng to l n.

và chính nó ã t o ra nh ng thư c phim hùng tráng miêu t m t tr n Quidditch ngh t th trong phim Harry Potter. M t khác nh ng tài li u v các ph n m m mã ngu n m thư ng r t s n. i v i sinh viên ( nh t là sinh viên Vi t Nam) h c t p và nghiên c u các ph n m m mã ngu n m là m t trong nh ng cách t t nh t nâng cao ki n th c cho mình.org) . B n không còn ch b bó bu c trong Windows và vi c vi t các ph n m m trong Windows. trong chi c laptop c a nh ng tay chuyên viên h a. t ó ó b n hi u thêm v cách t ch c thông tin trên ĩa. b n s hi u sâu hơn và ngay c vi c phát tri n các ng d ng trên Windows cũng s có hi u qu hơn Linux và các ph n m m mã ngu n m cung c p cho b n mã ngu n c a chương trình. c quy n t o ra nh ng thư c phim vĩ i nh m c nh tranh v i nhau. Linux có th ch ư c x p hàng th ba sau Windows và Macintosh.net công b v h i u hành và d nh s d ng chúng trong toàn b các cơ quan chính ph ã gây chú ý r ng rãi c a dư lu n trên toàn th gi i. Digital Domain ã s d ng Linux làm hơn hai tá phim.www. nhưng Linux chính là s l a ch n s m t. cũng như các c nh h a 3D trong b phim ho t hình Shrek. Star Wars: Episode II. 3. T ó n nay.Các hãng s n xu t phim l n còn thuê chuyên gia t nâng c p và t o ra nh ng chương trình m i trong Linux ph c v nhu c u làm kĩ x o.. Th t t . Linux gia nh p vào i gia ình Hollywood vào năm 1997 khi hãng Digital Domain s d ng h i u hành này t o các hi u ng c bi t trong b phim Titanic. Hollywood ã .nhipsongcongnghe. R t nhi u trong s các chương trình này ư c vi t b i nh ng l p trình viên nhi u kinh nghiêm và ã ư c c ng ng mã ngu n m trên toàn th gi i ki m th . c chi m trong lĩnh v c h a i n nh.tldp.Linux và v n h c t p trong sinh viên chúng ta Th c t . Không h có nh ng "bí m t công ngh " trong các s n ph m mã ngu n m . S C M NH LINUX TRONG NH NG THƯ C PHIM KINH I N HOLLYWOOD . ó là s th t.. theo tôi. hay khung c nh lãng m n trư c mũi tàu Titanic c a ôi tình nhân Jack và Rose.. Nh ng th c m c c a b n cũng có th ư c gi i áp nhanh chóng thông qua các forum c a các nhóm phát tri n mã ngu n m . Tuy nhiên. chi ti t và ư c c p nh t thư ng xuyên(có th tham kh o www. Linux ã tr thành h i u hành chính trong các xư ng s n xu t phim l n.Vì v y. Vì th mã c a các chương trình này ch a ng m t lư ng kh i ki n th c r t tinh túy hoàn toàn áng b n có th h c h i.. vi c tìm hi u và nghiên c u các ph n m m mã ngu n m nói chung và Linux nói riêng em l i cho sinh viên r t nhi u l i ích B qua nh ng giá tr v kinh t . vi c tìm hi u Linux trư c h t em l i cho chúng ta m t cái hình r ng hơn v tin h c. nh m c t gi m các kho n chi phí và h n ch các nguy cơ b o m t a ch . Có v m a mai khi nghĩ r ng Linux và mã ngu n m ang chi m lĩnh nh ng xư ng phim ư c xem là luôn s d ng nh ng công ngh bí m t. Harry Potter. Chính Linux ã t o ra nh ng phim o t danh thu cao nh t trong m i th i i như Lord of the Rings. T ch có m t cái nhìn r ng hơn. Hollywood ã b Linux hóa t khá lâu. VD: H c Linux khi n b n hi u rõ hơn th nào là C u trúc file : Trong Linux không dùng h th ng nh v file FAT thư ng th y trong Dos hay Win mà dùng ext2.13/11/2003 V í a s ngư i dùng. h tr i u hư ng s tăng trư ng v nhu c u ph n m m toàn c u.Và theo như: Các hãng phân ph i và m t s nhà phân tích nh n nh: Chính ph các nư c châu Á s ti p nh n h i u hành Linux mi n phí. bao g m c gi i thư ng Oscar v hi u qu c bi t c a phim Titanic và phim What Dreams May Come..

Ưu i m l n nh t c a ph n m m mi n phí chính là s t do. Linux là s l a ch n s m t. Mac OS X không áp ng ư c i u ó. n u không hài lòng b n có th d dàng thay i nhà cung c p.com/ Linux Documentation Project: http://www. Windows. Lord of the Rings (Weta Digital. tùy bi n h i u hành theo ý mu n c a mình.org/ Linux magazine: www. t ph n m m cho n c h i u hành.com/ Linux Expo: www.Lord of the Rings 2 (Weta Digital). th i gian là y u t r t nh y c m trong lĩnh v c kinh doanh i n nh. và mã ngu n m còn có nghĩa b n có th t h tr cho mình.org/ Linux & Internet: http://www. A Beautiful Mind (Digital Domain). b n ph i ư c quy n s a ch a. Hơn n a.The Matrix Reloaded (Tippett). M t vài hãng phim l n.linux.net Nh ngu n m và mi n phí. Tuy nhiên i m áng giá c a Linux không ph i giá th p (hay mi n phí). V i mã ngu n m . vì v y. b n ph i làm ch ư c h i u hành c a mình. Linux còn ư c phân ph i và h tr b i nhi u công ty.linuxexpo. có th huy ng hàng trăm l p trình viên Linux dành d n tr n m c. các hãng phim có th c l p trình viên tác ng. b n c n ph i s d ng m t h th ng mã ngu n m bên dư i nó. trong trư ng h p kh n c p.www. The Time Machine (Digital Domain) .li. Lý do là ch y ư c nh ng ph n m m bí m t ngu n óng này. xây d ng m t ph n m m ngu n óng bí m t nh t. dù r ng i u này có ý nghĩa quan tr ng trong tình hình kinh t hi n nay. Th trư ng c nh tranh n m c các nhà phân ph i Linux thư ng tính phí h tr th p hơn so v i các hãng ph n m m c quy n.Sinbad (DreamWorks)… Các a ch và Web site n i ti ng c a Linux g m có: Linux Online: www.org Linux International: http://www.net nh n ra r ng s d ng chung m t n n t ng m (Linux) s giúp h có th dành nhi u th i gian và ti n b c hơn t o ra các hi u ng bí m t. Do ó b n có th d dàng s d ng Linux tùy theo nhu c u c a mình .redhat. s a ch a m i th .linuxdoc. Nhà s n xu t không th d ng làm phim khi có m t v n nho nh trong h i u hành h s d ng.org Red Hat Company: http://www. Trái ngư c v i i u chúng ta thư ng nghĩ.linux-mag.internet. s n sàng chi n u m i lúc m i nơi. H H Linux và các ng d ng ch y trên nó tương i d dàng chuy n i cho các h th ng khác nhau Hơn n a. Digital Domain) Star Wars: Episode II (ILM). "Linux phim" -Titanic (Digital Domain) Harry Potter (Rhythm & Hues).nhipsongcongnghe.