You are on page 1of 3

Finanu tirgus apskats

30.07.2012. 7.08.2012.

Svargkais sum

ASV Federl Rezervju sistma un Eiropas Centrl banka pagaidm nesper


izlmgus sous
ASV nodarbintbas statistika labka par prognozm

Neda tirgos un ekonomik


ASV Federl Rezervju sistma un
Eiropas Centrl banka pagaidm
nesper izlmgus sous
31.jlij notika Federls Rezervju sistmas
Atvrt tirgus komitejas sde. Lai gan no ts
gaidja izlmgu rcbu jaunu monetrs
stimulanas
paskumu
pieemanai,
pagaidm nekdus lmumus par agresvku
rcbu ekonomikas stimulanai nepiema.
Pc paziojuma iepriekj ned par to, ka
IKP pieauguma temps 2.ceturksn ASV nokrita
ldz 1,5% gada izteiksm, daudzi tirgus
dalbnieki gaidja, ka FRS nks ar jaunu
monetrs politikas paskumu kompleksu,
kura mris btu vl vairk samazint naudas
cenu un veicint biznesa aktivittes un
nodarbintbas pieaugumu. emot vr, ka
inflcija ASV iepriekj mnes bija 1,7%
saldzinot ar iepriekj gada attiecgo periodu,
FRS varja atauties veikt papildu monetro
intervenci. Tomr pagaidm FRS vadba
atturjs no izlmgiem soiem. Iespjams,
iemesls ir ASV priekvlanu kampaa
pirms ASV vlanm FRS negrib skt
apjomgu
ekonomikas
stimulanas
programmu, lai izvairtos no aizdomm par
viena vai otra politisk spka atbalstanu.
Ar Eirop nekdi radikli lmumi netika
pieemti. Eiropas Centrls bankas sd
2.august netika lemts nedz par refinansanas
likmes tlku samazinanu, nedz par
atgrieanos pie perifrijas valstu (taj skait
Spnijas un Itlijas) obligciju izpirkanas
otrreizj tirg ar mri samazint o valstu
finansanas izmaksas. Viss, ko izdarja ECB
vadtjs Mario Dragi, ir atkrtotas apemans
pauana, izdart visu nepiecieamo eiro zonas
glbanai. Tomr efekts, kuru atstja uz

finanu tirgiem vilans ECB lmumos, bija


visai slaicgs.
2.august Eiropas akciju vrtba tirgos nokrita
(Vcijas indekss DAX zaudja aptuveni 2,4%,
Francijas CAC 40 2,5%), bet jau piektdien
akcijas atguva zaudto. Izaugsme turpinjs
vl divas dienas. Finanu tirgus ECB sdes
rezulttus tomr uztvra k apemanos pc
noteikta laika atgriezties pie perifrijas valstu
obligciju izpirkanas. Tas autu stabilizt
situciju perifrijas valstu finanss, ldz ar ko
baas par perifrijas valstu problmm
pagaidm ir atvirzjus otraj pln.

ASV
nodarbintbas
labka par prognozm

statistika

3.august tika publicti dati par jlija


nodarbintbu ASV. Tie izrdjs labki, nek
gaidja. rpus lauksaimniecbas sektora
veidoto darbavietu skaits pieauga ldz 163
tkstoiem prognozja, ka bs 100 tkstoi,
bet iepriekj mnes, pc preciztiem datiem,
bija 64 tkstoi. Bezdarba lmenis gandrz
nemainjs, paliekot 8,3% lmen. 172 tkstoi
darbavietu tika izveidots privtaj sektor, bet
valsts sektor nodarbinto skaits samazinjs
par 9 tkstoiem. Preu raoanas jom tika
izveidots 24 tkstoi jaunu darbavietu, bet
privto pakalpojumu nozar - 148 tkstoi.
Kopum jlija nodarbintbas dati nozm, ka
situcija ASV ekonomik vartu bt labka,
nek bajs pirms tam. Izveidoto jauno
darbavietu rdtjs jlij ir labkais kop
februra. Tas vartu liecint, ka izaugsmes
tempu samazinans ASV iepriekjo mneu
laik nav bijusi prk strauja.

Kontaktinformcija: e-pasts: info@hipofondi.lv; tlr. 6 777 4455


im prskatam ir viengi informatvs nolks tas nav uzskatms par mrketinga paziojumu, ieguldjumu ptjumu vai gada/starpperioda finanu prskatu,
kura sagatavoanas nepiecieambu nosaka normatvie akti. o prskatu vai nevienu no t dam nevar uzskatt par tieu un/vai netieu rekomendciju attiecb
uz jebkdu aktvu un finanu instrumentu pirkanu, prdoanu vai iesaistanos jebkura cita veida aktivittes. IPS Hipo Fondi neuzemas nekdu atbildbu
par tieiem/netieiem zaudjumiem (ieskaitot neiegto peu), k ar soda sankcijm, kas var rasties prskata ietverts informcijas izmantoanas d, k ar par
jebkdm citm prskat ietverts informcijas un taj izteikto apgalvojumu izmantoanas sekm. Visi prskat ietvertie secinjumi un apgalvojumi ir balstti
uz informciju, kas pieejama prskata sagatavotjiem un kuru prskata sagatavotji uzskata par ticamu; neskatoties uz o, prskata sagatavotji neuzemas
nekdu atbildbu par s informcijas pareizbu un/vai precizitti.

Finanu tirgus apskats 30.07.2012. 7.08.2012.


Akciju tirgus indeksi
MSCI World
MSCI Emerging Marke ts
S&P 500
DJIA
Xe tra DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
RTS
Bombay Se nsex
Bovespa
OMX Baltic
OMX Riga
OMX Tallinn
OMX Vilnius

Pasaule
Attstbas valstis
ASV
ASV
Vcija
Japna
na
Krievija
Indija
Brazlija
Baltija
Latvija
Igaunija
Lietuva

Valtas tirgus
EUR/USD
USD/LVL
EUR/LVL
EUR/SEK
EUR/RUB
Naudas tirgus
EURIBOR

USD LIBOR

LVL RIGIBOR

Valsts obligcijas
Vcija (Bund)
ASV (Treasurie s)
Lielbritnija (Gilts)
Kredtspredi
Eiropas inve stcijas reitinga
kompniju CDS spredi
iTRAXX Europe
Eiropas augst iene sguma
parda instrumentu CDS spre di
iTRAXX Crossover

07.08.2012. 1 neda
1M
3M
6M
322.37
316.02 311.07
320.36 326.13
967.85
952.49 946.01 1001.85 1048.56
1401.35
1379.32 1354.68 1369.58 1347.05
13168.60 13008.68 12772.47 13008.53 12878.20
6967.95
6772.26 6410.11 6569.48 6754.20
8803.31
8695.06 9020.75 9119.14 8917.52
2157.62
2103.63 2223.58 2451.95 2291.90
1445.34
1377.35 1357.71 1488.64 1632.35
17601.78 17236.18 17521.12 16912.71 17622.45
57725.66 56097.05 55394.05 61220.43 65917.02
511.61
507.42 497.47
490.53
386.82
383.18 378.74
388.94 388.68
662.43
648.19 633.23
625.72 567.16
348.40
347.70 340.55
332.30 317.64
07.08.2012. 1 neda
1M
1.2400
1.2303 1.2287
0.5613
0.5655 0.5661
0.6960
0.6957 0.6956
8.3398
8.3620 8.6132
39.0927
39.6107 40.3751

1 gads
307.13
1041.07
1199.38
11444.61
6236.16
9299.88
2626.42
1798.75
17305.87
52949.22
412.40
625.30
380.75

3 gadi
1010.48
9370.07
5458.96
10412.09
1080.08
15160.24
56329.51
268.46
-

3M
6M
1 gads 3 gadi
1.3052 1.3264
1.4280 1.4185
0.5349 0.5265
0.4966 0.4951
0.6982 0.6982
0.7091 0.7023
8.9014 8.8211
9.2193
39.2458 39.4438 40.0768 44.9033

O/N
3M
6M
O/N
3M
6M
O/N
3M
6M

07.08.2012. 1 neda
0.11
0.11
0.37
0.39
0.65
0.67
0.16
0.16
0.44
0.44
0.72
0.73
0.22
0.27
0.60
0.65
1.18
1.19

1M
0.33
0.55
0.83
0.17
0.46
0.74
0.42
0.88
1.42

3M
0.35
0.69
0.98
0.15
0.47
0.73
0.41
0.94
1.41

6M
1 gads 3 gadi
0.37
0.85
0.34
1.09
1.56
0.88
1.39
1.76
1.13
0.14
0.14
0.25
0.52
0.27
0.46
0.77
0.44
0.91
0.42
0.41
3.27
1.38
0.81
14.52
1.95
1.42
17.32

2 gadi
10 gadi
2 gadi
10 gadi
2 gadi
10 gadi

07.08.2012. 1 neda
-0.03
-0.08
1.48
1.31
0.27
0.22
1.63
1.47
0.12
0.11
1.60
1.47

1M
-0.01
1.35
0.27
1.55
0.22
1.60

3M
0.09
1.59
0.26
1.87
0.42
2.01

6M
1 gads 3 gadi
0.21
0.87
1.54
1.91
2.39
3.45
0.25
0.29
1.31
1.98
2.56
3.85
0.46
0.57
2.22
2.72
-

3 gadi
5 gadi
10 gadi
3 gadi
5 gadi
10 gadi

07.08.2012. 1 neda
109
122
148
159
175
183
488
546
581
632
582
634

1M
139
171
188
582
681
660

3M
116
144
158
535
654
655

6M
1 gads 3 gadi
100
113
128
136
144
152
497
451
551
548
540
586
-

Izejvielas
Nafta
(NYM Light Crude - Future s), USD
Zelts
XAU, USD
Var
(Copper 3M - Futures), USD

07.08.2012. 1 neda
1M
3M
6M
1 gads 3 gadi
93.32
88.06
84.45
97.94
98.41
86.88
70.93
1 610.68 1 613.29 1 582.29 1 637.15 1 746.00 1 664.50 953.90
7 580.15 7 560.00 7 531.00 8 175.25 8 481.20 9 041.25 6 149.75

Finanu tirgus apskats 30.07.2012. 7.08.2012.


3M naudas tirgus likmes

EUR/USD kurss

1.80

1.36

1.60

3M EURIBOR

1.40

3M USD LIBOR

1.34
1.32

1.20

1.30

1.00

1.28

0.80

1.26

0.60

1.24

0.40

1.22

0.20
Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-12

Aug-12

1.20
Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

ASV akciju indeksa S&P 500 vrtba

Vcijas akciju indeksa XETRA DAX vrtba

1420

7000

1400

6900

Jul-12

6800

1380

6700

1360

6600

1340

6500

1320

6400
6300

1300

6200

1280

6100

1260

6000

26-Jun-12

03-Jul-12

10-Jul-12

17-Jul-12

24-Jul-12

31-Jul-12

07-Aug-12

27-Jun-12

04-Jul-12

11-Jul-12

18-Jul-12

25-Jul-12

01-Aug-12

OMX Riga indeksa vrtba

Shanghai Composite indeksa vrtba

390
2240

385

2220
2200

380

2180

375
2160
2140

370

2120

365

2100
27-Jun-12

04-Jul-12

11-Jul-12

18-Jul-12

25-Jul-12

360

01-Aug-12

27-Jun-12

04-Jul-12

11-Jul-12

18-Jul-12

10-gadgo obligciju kredtspredi (CDS)

HFRX globlais hedfondu indekss

900.00

1160

25-Jul-12

01-Aug-12

750.00
600.00
1140

450.00
300.00
1120

150.00
0.00
Dec-11

Jan-12

Feb-12 Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Investciju reitinga pardu 10 gadgie kredtspredi


Zem investciju reitinga pardu 10 gadu kredtspredi

Jul-12

Aug-12
1100
Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-12

Prskat izmantots informcijas avots: Thomson Reuters

Aug-12