P. 1
5-07 ויהיו חיי שרה2

5-07 ויהיו חיי שרה2

|Views: 20|Likes:
Published by raphaelschwob8155

More info:

Categories:Types, Research
Published by: raphaelschwob8155 on Jan 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

א"שנת'ה ןושחרמ ב"כ ,הרש ייח פ"ש .

ד"סב
*
וי היו ה" ד רמא מ[
]םיר ואי ב םע הר ש ייח
ויהיו הרש ייח ינש םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח
1
םיעודיו ,
ןקזה וניבר ישורדמ לחה[ וניאישנ וניתובר ישורדב םיקוידה
2
תוהגה תפסותבו ,
ז"חאלש וניאישנ וניתובר ישורדב םירואיבו
3
)ב"שרוהמ( ר"ומדא ישורדב םגו ,
ע"נ
4
ןושחרמ ף"כד תדלוהה םוי לעב ,
5
הנש טקנ םירשע רפסמבו האמ רפסמבש ,]
ןושל )םינש עבש( םינש טקנ עבש רפסמבו ,דיחי ןושל )הנש םירשעו הנש האמ(
טרפמו( הרש ייח ויהיו רמאנ רבכ ירה ,הרש ייח ינש ורמוא והמ ,םג םיבר
הארוההו דומילה ןיבהל !יר" םג הרש ייח ינש לפוכ המלו ,)הנש ז"כקד רפסמה
ירופיס םג( הרותה ינינע לכש עודיכ ,לארשימ א"ואכ תדובעב הרש ייח ינשמ
הרותה
6
םהש )תוהמאו( תובא השעמ טרפבו ,לארשימ א"ואכל תוארוה םה )
םינבל )חכ#תניתנו( ןמיס
7

)ב ראובמו )םגו הלעמל( תולשלתשהה רדס לכ ללכנ הז קוספבש ,םישורדהב
האמד םינינעה יטרפ לכב תויהל הכיר" ותדובעש ,לארשימ א"ואכב ,םדאה שפנב
הרשב ומכ ,םינש עבשו הנש םירשעו הנש
8
רהזב אתיאד ,ןינעה רואיבו
9
ויהיו
אלוכד אללכ # הנש האמ $וכ הרש ייח ]ךירא – םיפוצרפהו תולשלתשהה לכ ללכ[ ,
]:ללוכ הזש[ ה"בוק ]הטמל תוקל-א יוליגל הנווכה ילואו .מ"קמ! תוכלמל זמור[
האליע רתאמ לילכתאד "שבדמ קותמ! #וילע םוקמב אוהש א"א תראהמ הללכנש[
תשגרה! תוללכתה תניחב הטמל תוכלמ $יחב! תוקל-א יולגב שיש הנווכה ילוא
]#וילע םוקמב אוהש א"א תראה תמחמ תוללכתה ןימיתס לכד אמיתס , ךיראהש[
]#"וזב םימות% םהש א"ואב םות% #פואב שבלתמ האמב "אלוכד אללכל %חייתמ[
]תוניחב האמ לש #פואב #"וזבו א"ואב הלגתמ א"אש לכב ןאכרב האמד אזרב
אמוי ]תוכלמב הטמל א"א תוניחב האמ תא םיכישממ םדי לעש[ הנש םירשע ןכו ,
]הטמל תוכשמנש תוניחב םירשע םהב שיש א"ואל זמור[ הנש ביתכ !כ ןיגבו ,
]האמ יבגל ומכ "םירשע יבגל[ אדוחיד אזר אמיאו אבאל םיזמורש םירשעב םגש[
]דוחי שי הניבו המכח! ןימלעל אלבויו הבשחמ שרפתא אלד תארקנש המכחהש[
אלד #יער #ירת םהש #מקלדכ "םלועל םידרפנ םניא "לבוי תארקנש הניבהו הבשחמ
רקיעב איה הנווכהש שיגדהל ידכ לבויו השחמ רמוא רהזב #אכ ילואו .#ישרפתמ
]#מקלדכ "הטמל ךירא תכשמהש ןשרפתא ןילא םינש עבש , ]םידרפנ[ ןאקפנו
אללכמ ]הניבו המכח לש תוללכתהה #מ! ללכה #מ תואצויו[ ימחרו אנידב $וכ
ןורקא והלוכו ,הנש אלו םינש והב ביתכ $וכ !כ ןיגבו $וכ ןיחרואו ןירטס המכב
$וכ םייח םיכשמנש םינוילעה םייחה םש לע םייח תורקנ דחי תוריפ%ה לכש[
]םכרדב םיטשפתמו לכ ללוכ רתכ יכ( רתכה לע יאק הנש האמש ,הזב ןינעהו
ונינעש ,)האמ םה ד"וי םימעפ ד"ויו ,ד"וימ לולכ םהמ $א לכו ,תוריפס ד"ויה
)רתכה תוימינפ( גונעתו )רתכה תוינו"יח( ןו"ר אוה םדאה שפנב דחא לכש ךכ[
"ויתונוצרב "תישיא ול םיעגונה םירבדל הרותה תוימינפב ראובמה תא םגרתל לוכי
]הישפנד אבילא דומיל – וישעמו וירוביד "ויתושגר "ולכש "ויגונעת הנש םירשעו
םישורד המכבו[ ןיחומה $יחב ,)ד"וימ לולכ םהמ $א לכש( הניבו המכח לע יאק
10
תוירישע ,תוכלמב תודיחיש עודיכ( ןיחומה $יחב אוה הנש האמ םגש ראובמ
ןיחומ אוה הנש האמש ,ל"י ז"פעו ,)רתכב םיפלאו ,)ב"וח( א"ואב תואמו ,א"זב
ם"עב #יחומש #בומ םשו .#מקלדכ "רתכל ךייש םצעב #יחומש רמול הארנ הז יפלו[
]רתכה לע זמרמ וניא קו%פהו! רתכמ רתוי םיהובג םצעב ןיחומ אוה הנש םירשעו ,
)א"זב תוירישע( תודמהל םיכיישה תודמהל םיכיישה #יחומ םה ב"וח! א"ואש[
]ךרע יפל! רתכב ,יכ ,דיחי ןושל )הנש םירשעו הנש האמ( הנש רמאנ םהינשבו ]
אלד ןיעיר ןירת םה )םירשע( הניבו המכח םגו ,דחי תוריפסה לכ םילולכ )האמ(
ןישרפתמ
11
ןפואב םתויהלו ,תודמה עבש לע יאק םינש עבשו דחי םיללכנ ןכלו ,
עבש םהב רמאנ ,)ימחרו אניד( הרובגו דסחד םייכפה ןיוקל דע תוקלחתה לש
םייסמו ףיסומו םיבר ןושל ,םינש ]קו%פב[ הדובעה תומילש י"עש ,הרש ייח ינש
הנש האמד ]#וצרהו גונעתה דצמש םדאה תדובע[ הנש םירשעו םדאה תדובע[
]לכשה דצמש םינש עבשו ]השעמהו רובידה "שגרה דצמש םדאה תדובע[ םיאב
ינפל ד"ע( רפסמ הזב רכזנ אל ןכלש ,תוקלחתהמ הלעמלש רתוי תילענ אגרדל
רפוס התא המ דחא
12
)
)ג ךירצו תוקולחה $גמ הלעמלש ע"פב ע"וה הרש ייח ינש ,הז שוריפלד ,ןיבהל
ז"כקה םה הרש ייח ינשש בותכה תוטשפו ,םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמד
י"שר שוריפב שגדומכו םהמ הלעמלש ע"פב ןינע אלו ,םמ"ע םינש
13
הרש ייח ינש
,ונייה ,ןלוכב אוה )תוקלחתהמ הלעמל( הבוטל ןיושד ןינעהש ,הבוטל ןיוש ןלוכ
)םהמ הלעמלש אגרדב אלו( םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמד תוקולחה $גב
ייח ינש לש הובגה תודחאה תניחבל םירבוחמ םיטרפה םגש רמול אוה #ווכמה[
.ז"כקל %חייתמ הרש ייח ינש-ש ארקמ לש וטושפמ הז תא חיכומ #אכו .הרש
הבוטל םיווש לש תוללכתהה דצמ ד תואב! הז אשונ ליחתה םדוקה רמאמבו
]ש"ייע "םייחה לע התולעבב תבו $כ תבכ $ק תב י"שר שוריפב ש"מ ןיבהל !יר" םג
$ז תבכ $כ שיו "יונו $ז תבכ $כ תבו "אטחל $כ תבכ $ק תב :י"שרב יוליעה #כות יבגל[
תורעה א החיש הרש ייח ה"ח ש"וקל האר "הכופה א%ריג 3 -ו 4 עגונוניא #אכ לבא .
]הרש ייח ינש לש תודחאב םילולכ ז"כק לש םיטרפהש #יינעל שיש עמשמ הזמש ,
)$ק( רתכש פ"עא ,)$כ תבכ $ק תב( $ק יבגל $כבו )$ז תבכ $כ תב( $כ יבגל $זב יוליע
)$ז( תודממ הלעמל םה ןיחומו ,)$כ( ןיחומהמ הלעמל אוה יובירב אקוודש "רמולכ[
]תודחאה ךפיה אוה הרואכלש תורמל רתוי לודג יוליע שי
)ד ןבויו םישורד המכב ראובמה םדקהב
14
אללכ הנש האמ רהזה ירבד !שמה
האמ !רבל םדא בייחש ,אמוי לכב ןאכרב האמד אזר אוה הנש האמש ,אלוכד
ל"זח ודמלש יפכ ,םוי לכב תוכרב
15
קוספהמ
16
לאוש !יקלא $ה המ לארשי התעו
האמ אלא המ ת"א ,!מעמ
17
אזר אוה הנש האמש רהזב בותכש המש ראובמ הזב[
תוינחור תוגרד טרפמש ירקיעה שוריפה לע $%ות וניא"םוי לכב #אכרב האמד
האמב הטמל ךשמנש #ויכ האמל ךייש ךיראש רב%הה רקיעל רושקש אלא "הלעמל
האמב הטמל תוקל-א םיכישממש תוכרב האמה לש #יינע ומצע אוהו תוניחב
]תוניחבו םינפוא עבשו הנש םירשעד ללכה םג אוה הנש האמש ,רואיבה תדוקנו
אלוכד אללכ ,םינש אלא "הלעמל תראשנש הנוילע הניחב קר וניאש הזב הנווכה[
]עבשבו םירשעב הטמל םג ונממ ךשמהש רשע( תוגרדה האמ לכש הזל ףסונד
תוקלחתהמ הלעמלש דחא ללכ םה רתכבש )רשעמ הלולכ םהמ $א לכש תוריפס
םהש אלא )הניב המכח( תוגרד יתש וב שיש ,הנש םירשעד ללכהמ םג הלעמל[
ןישרפתמ אלד ןיעיר ןירת וכותב ללוכה דחא רמאמ אוהש תישארב ךרד לע אוהו[
]םירמאמה לכ תא םינש עבשו הנש םירשעד םג ,תוקולחה $ג לכד ללכה םג אוה ,]
]םהב ךשמנש רמולכ[ םישורדהב ראובמכו
18
!שמנ )אלוכד אללכ( הנש האמש
)תודמ( םינש עבשו )ןיחומ( הנש םירשעד םיטרפהב שבלתמו שוריפב ראובמכ[
אוהש "אלוכד אללכ - הנש האמ" :ךכ רהוזה שוריפ הז יפל רמול שיו "ליעל רהזה
#"וזל איה ה"בוקב הנווכה "האליע רתאמ לילכתאד ה"בוק""לכה דחאמו ךשמנ
אמית%ו" "האליע רתאמ אוהש ךירא תראה תמחמ םידחייתמש םינש עבש תניחב!
תודאה תכשמהש "האמב" .ךיראמ אב אוה םגש א"וא דוחיל הנווכה "#ימית% לכד
תולולכ תוריפ% $יה לכש ךיראב שיש תוללכתהה תמחמ – האמב איה הטמל תאזה
ךשמנ םדי לעש תוכרב האמה דו% אוהש – "אמוי לכב #אכרב האמד אזרב" "$ימ
]אבקונ! תוכלמה דע "הטמל םג רתכב איהש ומכ $תי ותודחא יוליג הזש ,רמול שיו
,רתכ אוה האמש רואיבהל קר אל ,אוה ,עבשו םירשעד ללכה )םג( אוה האמש
האמש רואיבהל םג אלא ,תוריפס רשעה לכד ללכה ה"ה ףיקמ אוה רתכש ןויכד
ןיחומה ם"ע אוה םצעש #אכ עמשמו .רג%ומה רמאמה $ב $תוא ליעל ינשה שוריפה[
]$תי ותומצעבש #יחומ ומכ אוה #יחומה םצעו.רתכמ רתוי הובג הניחב אוה #יחומה ,
תוגרדהד ללכה םג אוה ןיחומה ם"עש ,רמול שי ,םיימינפ תוחכ םה ןיחומש ףאד
לא םיכיישה ןיחומהב )כ"חא( שבלתמו !שמנ ןיחומה ם"ע ,ןכלש ,ונממ הטמלש
אלו השע( הלילשו בויח ,)הנש םירשע( ןיוק $בל )תוללכב( םיקלחנש ,תודמה
)השעת
19
הדובעה רקיע איה םהבש )םינש עבש( םמ"ע תודמהב !שמנש דעו , שי[
תויולגה תוריפ%ה שרוש םהש תוזונגה תוריפ%ל המודב אוה #יחומה םצעש רמול
]ומצע םוצמצה ךרד לע אוה רתכה הז יפלו .םוצמצה ינפל םהש תורמל
)ה רואיבו ,םוי לכבש תוכרב האמד אזר אוהש אלוכד אללכ הנש האמד ןינעה
םישורד המכב ראובמה פ"ע ןבוי
20
,הנהד הדובעה תוללכ אוה תוכרבה ןינעש
$יוה םש !ישמהל אוה $יוה התא !ורבד שוריפהו ,הכשמה ןושלמ איה הכרב
21
$יוה םש !שמנ הלחתש ,אוה הכשמהה רדסו הטמל יוליגב !שמנו !ורב $יהיש
תנומא קזחתתש לארשי לכ שפנב ס"אוא יוליג תויהל ,וניקלא $יוה ,םדאה שפנב
הלגתנו !שמנש ירחאלו ,ונתויחו וניחוכ ,ונלש הקלא השענש דע יוליגב םבלב $ה
םלועה !למ תויהל הטמל םג יוליגה םדי לע !שמנ ,לארשיב ידכש הזמ #בומ[
יוליג! םדאב ימינפ יוליג םידקהל ךירצ חישמ יוליג ומכ! םלועב ימינפ יוליג לועפל
]םלועב עיפשהל תורשפא #יא הז ילבו "םדאב חישמ הכשמההש ,ףיסוהל שיו
תוכרב)ה בור(ש !כל ףסונ ,יכ ,תוכרבה ןכותב םג םישגדומ הטמל יוליגהו םירושק
םהבש םלועה ינינע םע םירושק תוו"מה תוכרב וליפא ירהש( םלועה ינינע םע
תוכרבה ירה ,)$וכ ימשג ףלקב ןיליפתו ימשג רמ"ב תי"י" ,תוו"מה םימייקמ
םה םמ"ע םלועה ינינע לע רחשה תוכרב ומכו ,
22
םלועה רדס לע םימכח םונקתש
הנושאר םעפב הז לע ה"בקהל וכרביש םוי לכב ןינהנ תוירבהש המ ותגהנהו
םוי לכב וז האנה ןינהנש
23
םילוח אפור םיימשגה ויכר" תשקב לע תוכרבה ז"דעו ,
י"עש ,$יתשו הליכא ינפל םיכרבמש ןינהנה תוכרב כ"וכאעו ,ב"ויכו םינשה !רבמו
ל"זראמכ ,$יתשו הליכאב רתומ רבדה השענ הכרבה
24
אלב ז"הועמ הנהנה לכ
םימש ישדקמ הנהנ וליאכ הכרב אוה ונממ הנהנש ימשגה רבדהש הזמ עמשמ[
]שדוק רמאנש ,
25
,ונייה ,םדא ינבל איה ירה הכרב רחאל ,האולמו %ראה $הל
)אלא ,הז רבדבש םימש ישדקד יוליעה ו"ח לטבל אל( איה הכרבה תלועפש
םימש ישדק תניחבב איה ותייתשו ותליכאש ,ולש םישענ םימש ישדקש עמשמ[
]םימש ישדק תותשלו לוכאל יואר תויהל ומצע תא םמורמ םדאהש הזמ י"עש ןויכ ,
יוליגה םהב !שמנ תויהל םיימשגה םירבדהד !וכיזהו רוריבה השענ הכרבה
)וניקלא $יוה(ד וב היהיש לכואה תא תממורמ הכרבהש עמשמ הזב יכ #ויע ךירצ[
םה הכרבה ינפל םגש ""לעמ וליאכ" ארמגה ירבד טשפ תא רתו% הזו "תוקל-א יוליג
רשקב הרותה תוימינפב תראובמש םירוריבה תדובעש ונייהד! םישדק ומכ רבכ
רבד ירה ארמגב השקש הזב רואיבה רמול שיו .ארמג טשפ ךפיה איה הליכאל
ללכב ךייש ךיאו $הל רשק םוש וב רכינ אל "הברדאו "לוח אלא שדוק וניא ימשג
הכרבה ירחאש ארמגה םוי% יפלש השק דועו .לעמ וליאכ-ש דע שדוק ול אורקל
ךפיה אוה הכרבה ךילהת ירה "םדא ינבל #תנ &ראהו קו%פהמ ולש השענ לכאמה
ותראשה םוקמב ותאנהו טוידה תושרב #ברקה ת%נכה אוה הליעמש "הליעמה #יינע
שיל שדקה דימ רבדה תא םיאיצומש ךופה ךילהת אוה הכרבבו "השודקה תושרב
תוימינפהש "תוימינפו תוינוציח ימשגה רבדב שיש הזב רואיבהו .וב הנהיש טוידה
רמולכ "תוימינפב לעומ םדאה "הכרב ילבו .תוינוציחב תרכינ וניא לבא "שדוק
שודקה &וצינה לעו תוימינפה לע המילעמו הרית%מה תוינוציחה תזיחא תא קזחמש
ידי לעו .רבדה ותוא לש תוימינפה תא הלגמ וניאש #ויכ "ימשגה רבדה ךותבש
םג ךישממ אוה "ךרבל ידכ הלעתמו "השודקל ותוכייש תא ריבגמ םדאהש - הכרבה
לש תוימינפה םג הזבו "םדאה םלועה ךלמ ה$יוהד יוליגה תא לכאמה תוינוציחב
– םדאה תליכא זאו .השודקל רבחתמו הלגתמ אלא םלעהב ראשנ אל ומצע לכאמה
איה "- הכרבה תא ךרבל םמורתהש רחאמ דבועה #הכ ומכ השענ םדאה םגש
השודק לש רתוי הנוילע הניחבל םדאה תא דוע םילעמש םימש ישדק תניחבב
"ול "לוכיבכ "תדעוימ רבדה ותואבש השודקהש רמולכ "ולש םישענש והזו – לוטיבו
]םדאה שרושמ הובג יח חמוצ םמודה שרושש #ויכ "רתויו רתוי ושדקלו וממורל
םלועה !למ אוה שגרומהש םדוקה רמאמב ראובמש ומכ אוה הכרבה ךילהת לכ[
הארנ #אכו "ומוקמב אוהש ומכ קיתע יוליג תמחמ אוהש ראבמ םשש אלא .לוטיבב
]ךיראל ךשמנש ומכ קיתע! ךירא יוליג דצמ והזש האמ רהזה ירבדב שוריפה והזו
אמוי לכב ןאכרב האמד אזרב אלוכד אללכ הנש
26
אוה תוכרב האמד ןינעה יכ ,
,אלוכד אללכ הנש האמד ע"והזו ,הטמל תוקלא !ישמהל הדובעה לכ תוללכ
ןיחומהב תושבלתההו הכשמהה י"ע ,הטמל תוקלא !ישמהל הדובעה תוללכ
)הנש םירשע( תודמה לא םיכיישה ]$ב תוא ליעל ינשה רואיבה יפכ[ תניחבל דעו
םלועה ארבנ םדי לעש ,ןינבה ימי תעבש ,)םינש עבש( תודמה
27
תניחבב( םהבו ,
הזה ןמזב הדובעה רקיע איה )תודמה
28
]ומצע רהזב ליעל ראובמכ[
)ו ,הנהו םיכיישה ןיחומהב אלוכד אללכ הנש האמד תושבלתההו הכשמהה י"ע
ידכ לעופב השעמב הדובעל דע )םינש עבש( תודמהבו )הנש םירשע( תודמה לא
לודג יוליע םג )הטמה !וכיזו רוריב לע ףסונ( השענ יזא ,םלועב תוקלא יוליג $יהיש
אלוכד אללכ הנש האמ $יחבב רתוי ]הרש ייח ינש - הינש הניחבה יהוזש[ עודיכ ,
29
ןותחתה תלעמ ןוילעה םג לבקמ ןותחתהל עיפשהל ןוילעהד הדיריה י"עש יפל[
#ויכ "יח חמוצ םמודהמ #וזינ םדאהש ומכ והזש רמול שי תוכרבה #ינעב ל"נה
]םדאה שרושמ הובג םשרושש %וענד ןפואב אוה תולשלתשהה רדס לכ ןכלש(
ןפוסב ןתליחת
30
)ןותחתהמ לבקל םג !יר" ןוילעהש , םגש ראובמ םדוקה רמאמב[
תוניחבש הארנ ךא "םהב ריאמ ומוקמב אוהש ומכ קיתע "א"לדר "תוכלמה שרוש
]:ךשמהב #אכ ראבמש ינשה #ינעה םה ולא הטמל הכשמההש ןויכ ,הזמ הריתיו
םינותחתב הריד $תי ול תויהל ה"בקה הוואתנש ינפמ איה
31
הכשמהה י"ע ,ירה ,
ילב ,הטמו הלעמ ,ןכלש ,רדגו ראות לכמ הלעמלש תומ"עה תנווכ תמלשנ הטמל
שממ ןיוש ,לובגו לובג ראובמה יפל לבא "םיכפה אשונ תניחבל הנווכה תוטשפב[
תומצע אלו תומצעה תאלפה קר והז $ה תוא! ונתלחנ תא ונל רחבי ה"ד רמאמב
ךייש םינותחתב הריד $תי ול תויהל ה"בקה הואתנ תניחב ירהו "שממ %"אוא
הרעהבו .$תי ותומצעל 34 הלעמד #ינעה ונשי תומצעה תאלפה דצמ םגש ראבמ
]ליעלד #פו%ב #תליחת &וענל ךייש םיכפה אשונ תניחב כ"או "הטמו $בד קוליחהו
)השודק ינינעב הדובע( ןוילע ןיב קוליח שי $אה ןפואבש ,הדובעב ולא םינפוא
וז הדיריש אלא ,הדירי לש ע"וה הטמל הדובעהו ,)םלועה ינינעב הדובע( ןותחתל
לש ונו"רו ו"פח אלמל אלא וניא ונינע לכש ןויכ ,$בה ןפואבו $ילע !רו" איה
ןיא תומ"עה תנווכ ד"מ ,ירה ,םינותחתב הריד $תי ול תויהל הואתנש ה"בקה
,אלימבו ,)םלועה ינינעב הדובע( ןותחתל )השודק ינינעב הדובע( ןוילע ןיב קוליח
אללכ( תיללכה הדוקנה הב שגרנש ןויכ ,הדירי לש ןינע הניא הטמל הדובעה
תומ"עה תנווכ ,שממ הושב הדובעה ינינע לכבש )אלוכד םג רושק רבהש רמול שי[
תאו הטמל הדיריה תא שיגרמ אוה #ושארה #פואה יפלש "דבועה םדאה תשגרהל
אלא השגרה ולצא #יא ינשה #פואה יפל לבא "וז הדירי ידי לע תישענש ובש הילעה
]תומצעה #וצרל רומג לוטיב ודמלש יפכ ,םוי לכב תוכרב האמד אזר םג והזו
םישורדהב ראובמכ ,האמ אלא המ ת"א ,!מעמ לאוש !יקלא $ה המ נ"שממ ל"זח
32
המ ונחנו( לוטיבה ע"וה המ ,ף"לא תפסותב המ אוה האמש
33
לוטיבה י"עו ,)
תוכרבה י"ע הטמל יוליגב !שמויש ,)האמ( רתכה $יחב ,ף"לאה םיכישממ המד
לכ ירה ,המשנה ם"ע הלגתמ הבש לוע תלבקהו לוטיבה ד"מ איה ותדובעש ןויכד
ינינע לכד תיללכה הדוקנה יהוזש ,ה"בקה לש ו"פחו ונו"ר אלמל אלא וניא ונינע
תומ"עה תנווכ ,הדובעה תכשמה #ינעמ רתוי הובג המ לש לוטיבהש #בומ הזמו[
'"לאה ז"דעו "ה"בקה לש וצפחו ונוצר םצעל המו "רתכל ךייש האמש "הטמל האמ
הרעה ליעל! רפו% התא המ דחא ינפל תניחבל ךייש המו "רתכל ךייש האמ לש
12 ]
)ז ז"פעו ינש םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו ש"מ ראבל שי
הנש האמד תוקולחה $גמ הלעמלש ע"פב ןינע וניא( הרש ייח ינשש ,הרש ייח
,יכ הבוטל ןיוש ןלוכש ,םמ"ע הנש ז"כקה םה )אלא ,םינש עבשו הנש םירשעו
ע"והזש ,הטמל הכשמהה י"ע הנש האמב השענש יוליעה ראובמ בותכה תליחתב
ףסונ םירשעבו ,םירשעד יוליעה םג ףסונ האמבש ,$ז תבכ $כ תבו $כ תבכ $ק תבד
עבשד יוליעה םג "תודחא לש תונוש תוניחב םהש ראובמ םדוקה רמאמב ליעל[
]הטמל ךשמנש ללגב #וילעב הלגתמש רתוי #וילעה שרושה תא רתוי שיגדמ #אכו
םירשע )רתכ( הנש האמד הדובעה יגוס לכש ,הרש ייח ינש בותכב ףיסומ ז"חאלו
תנווכ םילשהל אוה םנינע לכש ,הבוטל ןיוש םה )תודמ( םינש עבשו )ןיחומ( הנש
הושב הדובעה ינינע לכב איהש ,תומ"עה
34
ןיוש ןלוכד רואיבהב ףיסוהל שיו
ביטיהל בוטה עבטו בוטה רוקמו ם"ע לע זמור הבוטש ,הבוטל
35
!שמנש יפכ
לארשימ א"ואכ לש ותמשנב הלגתמו םצע דצמ רמולכ - הבוטל "#יוש #לוכ[
]ה"בקה לש בוטה םצעב תשרשומש המשנה "שממ לעממ הקלא קלח" איהש
36
,
ם"עהב םיספות ודי לעש ם"עה ןמ קלח
37
ביטיהל בוטה םצע $יחבש ראבמ #אכ[
תלוזה רבדב בשוחש תימצע הבשחמ $יחב – המשנה םצעב $תי ותומצע יוליג אוה
ארוק אוה "הז רמאמב "#כ ינפלו "$ז תוא ונל רחבי ה"ד רמאמב ליעל תראובמה
]םינותחתב הריד $תי ול תויהל ה"בקה הוואתנש וז הניחבל איה הדובעה רשאכו ,
,הושב םה הדובעה ינינע לכ יזא ,לוע תלבקהו לוטיבה ע"והזש ,המשנה ם"ע ד"מ
תכשמהד תיללכה הדוקנהב םירודח הדובעה ינינע לכש ,הבוטל איה תוותשההו
םינותחתב הריד $תי ול תויהל ,הטמל בוטה ם"ע יוליגו
)ח יהיו יטרפ לכב וניתדובעו ונישעמ לכ ומלשנ הלא ונימיבש ןויכש ,ןו"ר
ןיוש ןלוכש הרש ייח ינשד ןפואבו ,םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמד םינינעה
םירותפכה תא וח"ח" רבכש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,הבוטל
38
,
םינכומ םידמועו
39
תוירישע דוע ורבע הז ירחאלש טרפבו ,ונקד" חישמ ינפ לבקל
,)רועיש & ןב'ה !יוא !'ד ףר&ד ס'ד ס'וו( יתמ דע י"נב וקע" םהבש םינש
ןינעה הלגתי זאו ,ונקד" חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה דימו ףכית אובת
ל"זראמכ ,)החנמב הרותב אורקל ןיליחתמש יפכ( קח"י תודלותד
40
אובל דיתעלש
וניבא התא יכ אקוד קח"יל ורמאי
41
קח"י( קוח"הו גונעתהש ןויכ ,
42
י"ע השענש )
תולגה ןמז !שמ לכ וניתדובעו ונישעמ
43
זאש ,אובל דיתעל הלגתי
44
קוחש אלמי
וניפ
45
דצמ אלו "קוחשה דצמ וניבא התא יכ ורמאי קחציל אקוודש םעטה ראבמ[
עצמאב החנמה תלפת #קיתש ל"יו! ואטח ךינב לע תונעל המ עדי אוהש המ
יצח ומצע לע חקלו תווצמ םייקל ישוקה תא עדי #כלו "םלועה ינינעב הקו%עת
תריפח ומכ ילכ תושעל – אקווד הלעמל הטמלמ הדובעה דצמ אלו "תוריבע
הריד $תי ול תושעל תילכתה והזש "הלעמל הטמלמ ראבב םיעבונ םימהו "תוראב
]אקווד םינותחתה י"ע םינותחתב עבשו הנש םירשעו הנש האמד ןינעה $יהי זאו ,
רתוי הלענ ןפואב םינש
46
,הנש ז"כד ןינעה ןהו ,תוכרב האמ ,הנש האמד ןינעה ןה ,
ז"כל )םג( זמורש
47
הרותה תויתוא
48
תילכתב ויהי ""מותה ינינע לכש ןויכ ,
!נו"ר תו"מכ ,תומילשה
49
א"ת יתאמ השדח הרותו ,
50
ולגתיש הרות ימעט ,
חישמ לש ותרותב אובל דיתעל
51
השדח הרות יוליגש תודלות $פ &ראה ירפ האר[
הבוטל #יווש #לוכ לש יוליגה הז יפלו .$תי ותודחא לש רתוי הובג הגרד יוליג אוה
תולעפתה ר%וח אוה ךכל יעצמאהש םש הארו .השדח הרות יוליגל םעטה ומצע אוה
ותודחא תניחב תא תולגל לוכי זאש "השעת אל תניחב! םלועה יניינעמ הרומג
]הזמ הלעמלו "םיקוח $יחה "לובג ילבו לובג תרבחמה השדח הרותה םג ללוכ ,
ומוקמ אלממ ודיחי ונבו ,ןושחרמ ף"כד תדלוהה םוי לעבל דע וניאישנ וניתוברד
רפע ינכוש וננרו ו"יקהש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
52
ורמאיו ,םשארב םהו ,
ל"זראמ ד"ע ,לוכיבכ ,ה"בקה יבגל םג שודיח ,השדח הרות
53
,ינוח"נ ינב ינוח"נ
יתאמ ,א"ת יתאמ השדח הרותל דע
54
תא שיא דוע ודמלי אלש ןפואבו ,אקייד
יתוא ועדי םלוכ יכ $וג והער
55
יתוא ,
54
$יהי הז לכש ,רקיעה אוהו דועו ,אקייד
שממ שממ ,שממ דימו ףכית
((((((((((
( " ,ותעשב רואל א"י ) ח"מ ה"כ 'ג םוי , א"שנת'ה תנש "
1 ונתשרפ שיר )
2 ו"סקת )!ליאו אלק $ע( הרותה תוישרפ לע ןקזה ר"ומדא ירמאמב הז ה"ד הכרב פ"ר ת"וקל )
)!ליאו חמ $ע ו"סקת מ"הס(
3 םייח תרות )!ליאו ב"עס ,אלק( תופסוהב םש ונתשרפ שיר יע"מאה ר"ומדאל רהזה ירואיב )
ספדנ( א"לרת ל"רת הרש ייח ויהיו ה"ד ונתשרפ שיר """הל ת"הואו רהזה ירואיב ונתשרפ שיר
ה"משת )!ליאו המק $ע ב"ח טקולמ מ"הס( א"משת )!ליאו גפר $ע ג"מרת מ"הסל תופסוהב
)!ליאו הנ $ע ליעל(
4 ת"רפ ת"רטע )ב"ח ב"רעת !שמהב( ה"ערת ג"מרת הז ה"ד )
5 םיחספ ) אמגודל האר( תחא תואי"מל םינינע המכב םיבשחנש ,םימי $ג !ותבו ,ןנילזא $ינימד )
)א"עס ,וק
6 ט" בתכמ )יבו$"גרהל( הרות יבתכמ א ,בנק ג"חז האר )
7 ,)ומק $ע ב"ח טקולמ מ"הס( ב"ס א"משת$ה ל"נה ה"ד הארו ו ,בי !ל !ל פ"הע ן"במר האר )
םש תורעהבו
8 הלעבלו הל ןיאלע ןייחל התכז הרש *)ב"עס ,בכק( ונתשרפ רהז האר ) הארתב האנבלו ד"הה ,
$וכ הרש ייח ויהיו אד לעו ,םתרקונ רוב תבקמ לאו םתב"וח רו" לא וטיבה
9 א ,גכק ונתשרפ א"ח )
10 ד ,וכק םש םייח תרות םג הארו ונתשרפ שיר יע"מאה ר"ומדאל רהזה ירואיב )
11 ד"יפ )הגהנהו תוהמ רעש( ח רעש סדרפ א ,ד ג"ח א ,ונ ב"ח רהז )
12 ז"מ א"פ הרי"י רפס )
האמ" ארקנ !ירא $יחבב ריאמו !שמנשכו ,קיתע $יחב אוה רפוס התא המ $א ינפל *רתוי תויטרפבו
הרש ייח ויהיו ה"ד האר( "הרש ייח ינש" ,רפסמ רדגמ הלעמל ה"ה ומוקמב ותויהבו ,"הנש
הרעה אנק $ע ב"ח טקולמ מ"הס ) א"משת$ה 68 ) $עה םדוקה רמאמב םג הארו[ 38 ]
13 קלחל !יישש ,)טבש טכ "םוי םויה"( הרות לש הניי םג ה"ה ,ארקמ לש וטושפ ותויה לע ףסונש )
הרותבש דוסה הרעהב םדוקה רמאמב האר[ 8 ]
14 ג"מרת א"לרת הרש ייח ויהיו ה"ד )
15 ב"עס ,גמ תוחנמ )
16 בי ,ד"וי בקע )
17 !רע !ורע ותלחתב יתבר אינתב ה"כו )םש א"שרהמ ג"אדח הארו י"שרפמ( םש תופסות )
מ"כבו ו"מסר רחשה תוכרב $לה ח"וא ז"הדא ע"וש האמ
18 הרעהבש ) 14 ג ,וכק םש םייח תרות ונתשרפ שיר יע"מאה ר"ומדאל רהזה ירואיב םג הארו
19 איה המכח ,יכ ) )םמ"ע ןיחומ( הניבו המכח לע יאק הנש םירשעש שוריפה םע הז רשקל שיו )
)הלילש( םלעה ,לאמשה וקב איה הניבו ,)בויח( יוליג ,ןימיה וקב
20 ג !רכ תישארב ת"הואב ) תוהגה םעו !ליאו א ,ו תישארב א"ותב תוכרבה ןינע ןיבהל ה"ד )
ויהיו ה"ד םג הארו ]!ליאו זפ $ע ח"לרת מ"הס[ ח"לרת !רבל םדא בייח !שמה !ליאו א ,אנקת
)!ליאו ט"נשפ ב"ח ב"רעת !שמה( ה"ערת הרש ייח
21 !שמויש דעו ,$יוה םשב הלגתיו !שמויש $יוה םשמ הלעמלש התא $יחב !ישמהל ) הזמ הריתיו )
םיקלא םשב םג הלגתיו ]הבוטל #יווש #לוכ $יחב ומכ אוה התא $יחבש רמול שי ךא[
22 ס"שפ םש ב"רעת !שמה םג האר )
23 םש ע"ושב ז"הדא ןושל )
24 ותליחתב ןינהנה תכרב רדס זסק ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש םש י"שרפבו א"עס ,הל תוכרב )
25 א ,דכ םילהת )
26 הרעהבש םייח תרותו רהזה ירואיב םג האר ) 18
27 דועו ב ,ר"ח ג"ח א ,זמר א"ח רהז )
28 םירבד יע"מאה ר"ומדא ירמאמ( יע"מאה ר"ומדאל באומ תא ר"ת לא ה"ד הכוראב האר )
)!ליאו ד $ע א"ח
29 מ"כבו !ליאו ג ,ז" )ח"אד םע( רודיס האר )
30 ז"מ א"פ הרי"י רפס )
31 ו"לפר אינת ו ,ג"יפ ר"בדמב ג"פס ר"ב ג יתוקוחב זט אשנ אמוחנת האר )
32 הרעהבש ) 14 ב ,איק םש ונתשרפ ת"הוא !ליאו טע $ע ונתשרפ """הל רהזה ירואיב םג הארו
הרעהבש ב"רעת !שמה 20
33 ז ,זט חלשב )
34 הטמל הכשמהה י"ע )האמ( ןוילעהב השענש יוליעהב םג !ייש "ןיוש ןלוכ"ד ןינעהש ,ריעהל )
ףסונש קר אל( אוה הטמל ותדירי י"ע ןוילעב השענש יוליעה ,יכ ,)$ז תבכ $כ תבו $כ תבכ $ק תב(
הטמה תלעמ ול"א #וזינ אוה #כלש םדאה לע םשרושב יח חמוצ םמודה לש הלעמה ד"ע וזש[
]םהמ םג דריל ותלכיבו הלעמד רדגהב רדגומ וניאש ,ולש לובג ילבה הלגתמ ז"יעש םג )אלא ,
ותדירי י"ע אוה ולש ג"לבה יוליגש ומ"ע הזמ ,יכ ,"ןיוש ןלוכ"ד ןינעה תתימא הז ןיא ,לבא הטמל
"הטמ"ו "הלעמ"ד ןינעה ונשיש ,חכומ ,)ולש ג"לבה רתוי הלגתמ רתוי הטמל דרויש לככו( הטמל
הזב רדגומ וניאש האלפההו יוליעה וילע רמול !ייש ןכלש( תאלפה לש רדגל ךייש הזש רמולכ[
]תומצעה תומ"עה יבגל כ"אשמ ,) ]$ה תוא ונל רחבי ה"ד ליעלדכ "שממ %"אוא תומצע[ ןיא
שממ "ןיוש ןלוכ" ,תומ"עה תנווכ םילשהל איה הדובעהשכ ןכלו ,הטמו הלעמד רדגה הליחתכלמ
35 )א ,טע( ד"פ א"הויהעש א"פר !למה יעושעש רעש מ"המע )
36 ב"פר אינת )
37 נ"שו זכר $יס תופסוה )ט"נשת ,ת"הק תא"וה( בוט םש רתכ )
38 $ע ט"פרת ש"הס( ט"פרת ת"חמש תחיש ) 42 )
39 טער $ע שיר ד"ח ""יירוהמ ר"ומדא שדוק#תורגא האר )
40 ,דכ א"יו !ליאו ד ,ד תודלות םייח תרות ג ,אכ א"יו ג ,זי תודלות א"ות הארו ב ,טפ תבש )
דועו !ליאו ד"עס
41 זט ,גס $יעשי )
42 ,זט !ל !ל פ"הע י"שרפב הארו ו ,אכ אריו ) םיקלא יל השע קוח" ש"ע קח"י םשב ארקנש )
טי
43 ז"לפר אינת האר )
44 ב ,וכק םילהת )
45 הרעהבש א"יו םייח תרותו א"ות !ליאו ד ,זי תודלות א"ות האר ) 40
46 רחאל ב"הועב ל"על יאק הרש ייח ינש דוע ש"מ *!ליאו ד ,וכק ונתשרפ םייח תרות האר )
ש"ייע ,$וכ םירוריבה לכ םולשת
47 !ל פ"ר ש"לי ח"מפ א"רד יקרפ ) הלואגה לע םיזמורש( !"פ"נמ תולופכה תויתואה ףורי"ב )
)דועו !ל
48 ל"רת הרש ייח ויהיו ה"דס )
49 ו !רכ יחיו ת"הוא )ד#ג ,ו" א ,ה"( יחיו פ"ר םייח תרות !ליאו א"עס ,ומ יחיו א"ות האר )
!ליאו ז"יפ ז"לרת הככו !שמה !ליאו ב"עס ,חסתתת ז !רכ םש !ליאו ב ,חכשתת מ"כבו
50 ג ,ג"יפ ר"קיו ד ,אנ $יעשי )
51 טוקיל מ"הסב ז"חאל ספדנ א"שנת ןושחרמ ף"כ ת"הק( (ח"ערת !ל ןגמ יכנא ה"ד םג האר )
תלבקה רקיע אוהו חישמד יוליגה רקיע והז" אובל דיתעל הרות ימעט יוליגש )!ליאו טלר $ע ב"ח
"$וכ יתימאה רכש
)( תויודעוותה האר( אתשה ןושחרמ ף"כ ותדלוה םויל תוכימסב תיטרפ החגשהב פ"הוע הלגתנש
'ע א"ח א"שנת 318 )םש תורעהבו
52 טי ,וכ $יעשי )
53 ב ,טנ מ"ב )
54 הרותה תויתוא )ז"כ( לכ ) $ת $א תויתוא )
55 גל ,אל $ימרי )

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->