P. 1
5-25 גל עיני ואביטה תשלז

5-25 גל עיני ואביטה תשלז

|Views: 9|Likes:
Published by raphaelschwob8155

More info:

Categories:Types, Research
Published by: raphaelschwob8155 on Jan 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

,רייא ט"י ,רומא פ"ש .

ד"סב ז"לשת'ה יניע לג רמאמ[ הטיבאו
]םירואיב םע ךתרותמ תואלפנ
לג יניע הטיבאו ךתרותמ תואלפנ ר"ומדא בתכו , ש"רהמ הז פ"ע ורמאמב , פ"עד
ש"מ רעש רודיסב ג"לה רמועב קוספב אוה רמועב ג"ל לע הרותב זמרהש לגה דע
רמועב ג"ל לע ראבתי יניע לג קוספה םג ,הזה ג"לל תזמור 'לג' תביתש ןויכ[
קוספב רמועב " הזה לגה דע " שי ןכל ,היתויתוא םצעמ ץו תפסונ הביס םוש ילב !
]רמועב ג"לל תזמור איה ,הבותכ איהש קוספ לכבש ראבל לכש עודיה פ"עו .
,רמול שי ,קוידה תילכתב םה הרותבש םינינעה הזד ןינעהש ג"לד קוספבש רמועב
ןינעהמ ןידמל 'וג יניע לג ג"לד אובל ידכב יכ ,אוה ,הזה לגה דע קוספבש רמועב
הזה לגה דע י"ע אוה 'וג יניע לג ןינעל ךיא ןיבהל שיש "היומס הלאש הזב שי[
ל םיאב "הזה לגה דע"#מ לש "יניע לג"# רמועב ג"ל ] .
)ב הנהו תוכיישה קוספד תוקלתסהה םוי רמועב ג"לל הז י"בשרד )תוטשפב(
לש ונינע יכ ,אוה י"בשר יוליגה 'יה ודי לעש – אוה תוימינפד ראובמכו הרותה
מ"כב יוליגהש , הרותד השמ י"ע 'יה תילגנה וניבר יוליגהו תוימינפד 'יה הרותה
י"ע י"בשר ,ותוקלתסה םויב 'יה יוליגה רקיעו ,! אתיאדכ רהזב ותוקלתסה םויבש
ןילמ" וידימלתל הליג ןישידק הליגש םינינעה יכ( ויי" ימי לכ ךשמב הליג אלש "
וליפאש רתויב םילענ םינינע ויה זא י"בשר םתולגל ארי םדוקמ 'יה תביתכ י"עו .)
ןילמה ןישידק ולש יווי#ה פ"ע( ןפואב ולגתנש דעו ,לארשי לכל כ""א ולגתנ ,)
ןוסנרפתיד ןפואבו לארשי לכל יוליגה( הז יוליג תכשמה םגש .הגשהו הנבהב ,
ןוסנרפתיד תוקלתסה םויב התיה ) י"בשר ןילמה לש ןתביתכ י"ע( ןישידק פ"ע ,זא
)ולש יווי#ה דע המוסרפ $ב ,הרותה תוימינפ יוליג $א "רמועב ג"לב םירבד ינש ירה[
הגשהו הנבהל יניע לג $ב ,ךתרותמ תואלפנ $א "קוספה יקל 'ב דגנכ םהו , ] .
,$יסוהלו פ"עד עודיה תוימינפה הלגתמ םדא לש ותוקלתסה םויבש לכ לש
,ןבומ ,ויי" ימי לכ ךשמב דבעש ותדובע םויבד תוקלתסה י"בשר םג הלגתנ ,
ויי" ימי לכ ךשמב הליגש תודוסה לש תוימינפה ראבמש ומכ[ ו% ךשמהב הרעהב
19 & הליג וייבש אתמשנ ,ותוקלתסה םויבו ,אתיירואד אתמשנ אתמשנד ] לכבו .
הנושארה םעפב רמועב ג"לב 'יהש יוליגה רועינו רזו" ,רמועב ג"ל םויב ,הנשו הנש
לש ותרות( הרותה תוימינפ יוליג – י"בשר ראובמהמ םג ןבומכו .) מ"כב ג"לבד
הרות ןתמ אוה רמועב תוימינפד ןתמ ןמז אוהש תועובשה ג" תמגודב ,הרותה
.ללכב הרות הזמד ,ןבומ ומכד ,הנשו הנש לכב אוה תועובשה ג"ב הרות ןתמש
הרות ןתמ כ"ומכ תוימינפד ןינעש והזו .הנשו הנש לכב אוה רמועב ג"לב הרותה
יניע לג קוספב זמורמ רמועב ג"ל הטיבאו הרותבש תואלפנ יכ ,ךתרותמ תואלפנ
אוה תוימינפ הרותה יוליג ןושלמ לג( יוליג אוה תואלפנ 'וג לג ןינעו , תואלפנה )
הרותד ךשמנש )הרותה תוימינפ( ל"גב )רמועב ג"לב( לג" קוספהש ןבומ הזמ[
רתוי הז יפלו $"הזה לגה דע" קוספהמ רתוי הברה רמועב ג"לל תוטשפב ךייש "יניע
יפכ ! "הזה לגה דע"#מ רמועב ג"לל ךייש "יניע לג"#ש םידמול ךיא ןיבהל שי
יברה דמולש ש"רהמ ובש ,"יניע לג"#מ "הזה לגה דע" דומלל םיכירצ ויה ,הברדא ,
לש ונינע ,הרותה תואלפנ יוליג לש ןיינעה רתוי טלוב י"בשר ]רמועב ג"ל לשו .
)ג ראבמו רמאמהב , תואלפנבד ןינעהו .תוגרד יתש )הרותה תוימינפ( הרותבש
,אוה אתיאד רהזב .המשנל המשנו המשנ ,$וג ,שובל שי הרותבש אילג הרותד
$וגהו שובלה אוה הרותד םירופיסה הרותד תוכלההו ,שובל – הרותד ,!$וגה –
המשנהו הרותד .תוגרד יתשל תוללכב תקל"נש ,הרותה תוימינפ איה ןיזר
( אתיירואד םיתס – ) אתמשנ , ןיזרו ( ןיזרד אמיתס לכד ןימיתס – ) אתמשנ
אתמשנל יניע לג השקבהו . הטיבאו איה )םיבר ןושל תואלפנ( ךתרותמ תואלפנ
תוגרדה יתש תא האריש תואלפנד ,הרותבש ןיזר ןיזרו ןיזרד ןושל תא םידמול[
"תואלפנ" םיבר , ]יתומכ יובר אלו יתוכיא יובר אוהש ,ראבמו . אתמשנש איה
תני"ב ן"רנ , אתמשנו אתמשנל םינינעהש ,רמול שי ילואו .י"" תני"ב איה
תוימינפד הליגש הרותה י"בשר ויי" ימי לכ ךשמב תני"ב םה אתמשנ ,אתיירואד
ותוקלתסה םויב הליגש םינינעהו
19
תני"ב םה אתמשנ אתמשנל יברהש הארנ[
עטק איבמ הז יברה לש רמאמה לש ש"רהמ והמ רתוי ראבל ידכ $א " אתמשנ
והמו אתיירואד אתמשנ אתמשנד ש ,הרותה 'וגו שובל םהמ םידקהל ידכ $ב , םה
יברהש םיגשומ ב שמתשמ םה ראבל ידכ ךשמהב רמאמבש קוידה תא צ"צה ו ידכ
קויד תא ראבל ו $"יניע" והמ קוספה ב לכ ךשמה לש שודיה רתוי דוע שגדומ הז
הרותה תוימינפש רמאמה םג , ןיזר םירושק תויהל םיכירצ ,ןיזרד ל אילג הרותד ] .
הנהו תומישרב #"#ה יניע לג פ"הע םילהתל הטיבאו ךתרותמ תואלפנ איבמ
שי הרותבש ל"נה רהזה רמאמ אשובל אפוגו אתמשנו אתמשנו אתמשנל ,ראבמו ,
יניע לג השקבהש הטיבאו םג אלא דבל שובלה קר אל האריש איה תואלפנ
אתמשנ שוריפ איבמ ןינעה ךשמהבו . ה"לשה הטיבאד תנווכ אוה תואלפנ
שוריפ איבמש יר"אלו .תוו#מה ה"לשה תוימינפ אוה תואלפנש ראבל ךישממ
,הרותה אתמשנ ,ןיבהל ךיר#ו .אתיירואד הרואכלד רואיב םייסל הל"ת ךיר# 'יה
אוה תואלפנש שוריפה אתמשנ אתיירואד ז"חאלו איבהל דוע תואלפנש שוריפ
אוה תואלפנש רואיבה ע#מאב הז שוריפ איבמש הזמו ,תוו#מה תנווכ אוה
אתמשנ רואיבל עגונ תוו#מה תנווכ אוה תואלפנש שוריפהש ,עמשמ ,אתיירואד
שוריפה תנבהו הטיבאד האריש אוה תואלפנ אתמשנ .אתיירואד
)ד ןבויו הז םידקהב ש"מ ,ויניע תא "קפיש ה"בקהמ שקבמש 'וג יניע לג
הרואכלד תואלפנה תא םיאור ןיא ליגרה ד"עש הזל הביסהש ןויכ , הרותד אוה
ןורס"ה ד#מ אל( םילכהד יפל )אלא , תואלפנהש ,רמול שיו םימלענו םיסוכמ םה
םלעההש תני"בד אתמשנ תשבולמ איהש ינפמ אוה אתיירואד $וגהב הרותד
( אילג הרותד םלעההו ,המשנה לע םילעמש ) תני"בד אתמשנ אתמשנל אתיירואד
איה המ#ע ד#מש )אלא ,'ילע םילעמש רבד הזיאב תשבולמ איהש אל( אוה
תא הלגי ה"בקהש שקבל 'יל הוה ,!יוליגמ הלעמלש םלעה ,םלעהב תואלפנה
הרותד תניב דצמ םג[ אתמשנ לש 'וגה אוה הילע םילעמש המש ןויכ ,אתיירואד
]"יניע"#ל הז ךייש אל ןכל ,םלועה לש אלו ,הרותה לג השקבה יהמו , יניע ה"בקהש
המ פ"ע ,הזב רואיבה תדוקנו .ויניע תא "קפי אתיאד שרדמב רזגש ךלמל לשמ ,
ודרי אל ימור ינב רמאו אירוסל ינבו אירוס ה"בקה ארבשכ ךכ ,ימורל ולעי אל
םדא ינבל ןתנ %ראהו 'הל םימש םימשה רמאו רזג םלועה תא ןתיל שקיבשכ ,
,םינות"תל ודרי םינוילעהו םינוילעל ולעי םינות"תה רמאו הריזגה לטיב הרותה
רמאנש ,לי"תמה ינאו ביתכו יניס רה לע 'יוה דריו .'יוה לא הלע רמא השמ לאו
ראובמו א"קמב , םעטהד ודרי םינוילעהו ינפל םינוילעל ולעי םינות"תה רמואש
יכ ,אוה ,לי"תמה ינא ,םדוק התיה הטמל םינוילעה תדיריש $א ,םינות"תל
יוליגל ילכ ויהיש םינוילעל ולעי םינות"תה אוה הרות ןתמד הנווכה תילכת
םתדובע י"עו םנינע ד#מ 'יהת םהב יוליגה תכשמה םגש הזמ הריתיו ,תוקלא שי[
אוה 'םנינע דצמ'#ו ,תוצמה םויק ידי לע ומכ ! הלעמה דצמ םג אוה 'ילכ'#ש רמול
ארקנ תוצמה תוללכ םגש ראבמ ךשמהבו $והעד ךיכרד לכב לש הדובעה רקיעב
'תוללכ' םש רמוא ןכלו ,'םנינע דצמ' ] םינות"תה תיילע תויהל לכויש ידכבש אלא ,
הל"תהה איהש ,הטמל םינוילעה תדירי י"ע אוה הלעמל תניתנהו תיילע לע "כ
.הלעמל םינות"תה ז"דעו הרות ןתמב אוה תוימינפד הרותה ג"לבש ,רמועב
הרותה תוימינפל עגונב םינות"תו םינוילע ןיב ה#י"מהו הריזגה לוטיבב הנווכהש
יוליגהש ,איה תוימינפד ךשמנש הרותה םדאהל לג והזו .םדאה ד#מ )םג( 'יהי
יניע הטיבאו תא האריו םדאה יניע תא "קפי ה"בקהש ,ךתרותמ תואלפנ
לש ונינע ד#מ )םג אלא ,יוליגב ויהי תואלפנהש י"ע קר אל( הרותבש תואלפנה
.םדאה
ז"פעו ראבל שי ש"מ רמאמהב יברה לש[ ש"רהמ ] שוריפד יניע לג הטיבאו
תואלפנ ךתרותמ תואלפנה תייארש אוה הרותד ( אתמשנ אתיירואד אתמשנו
אתמשנל תילגנה הרותמ ,ךתרותמ 'יהת ) סייתמ וניא "ךתרותמ"#ש רמולכ[
פנה תא ואריש אלא ,ךתרותמ קל םהש תואלפנל ל ידי לע # הרותה תוימינפ ! תוא
]תילגנה ךתרות , הרואכלד תואלפנה האריש אוה רקיעה ירה , הרותד והמו ,
םינינעה י"ע םתוא האריש הזב ןורתיה אילגבש הרותד ,הזב רואיבה רמול שיו .
לכד הרותב אוה םתל"תה ,םדאבשו םלועבש םינינעה תייארש י"ע ,ןכלו .
תואלפנה הרותד ( םדאהד הלא םינינע י"ע איה ) אילגבש הרותד $וגהש ונייה ,
שובלהו הרותד ומצע המשנל המשנהו המשנה תא הלגמ הרותד הזבש רמול שי[
]המצע הרותבש ןותתה דצמ תואלפנה תולגתה םייקתמ , ז"יע השענ ז"דע םג
םדאהב הרותב קסועה יוליג דוע היהיש רמולכ[ הרותהתוימינפ ןותתה דצמ
]הרותה לש קר אלו ,םדאבש , הזד תואלפנה תא האורש הרותד ד#מ )םג( אוה
ונינע םדאהד ךותמ תיארנ הרותה תוימינפש המש ראובמ[ אילג הרותד יעצמא אוה
אוה ונינע דצמ הרותה תוימינפ תא הארי םדאה םגש לש תובישה לדוג ןבומ הזמו $
"תואלפנ ונארא"#ל עיגהל תנמ לע הלגנה דומיל ! הרעה האר 22 ] .
)ה הנהו םינות"תל םינוילע ןיב ה#י"מהו הריזגה לוטיבבש ל"נה םינינעה ינש
הרות ןתמב ושד"תנש ]הלעמל ולעי םינותתו הטמל ודרי םינוילע[ תוללכב םה
תוו#מו הרות רתוי ןה ,תווצמו הרות ןיבש רשקה תאו סיה תא ראבל שי הז יפל[
ןיבש רשקה תא &'ד תוא% רבכ ראיבש המל 'סונב ,תוימינפב ןהו הלגנב תוימינפ
אתיירואד הלגנל הרותה ] . ןינעד אוה הרות ןתמב שד"תנש הטמל םינוילעה תדירי
הרותב רקיעב איה וז הדירי ל"נה יפלו[ תניתנה םויקל האיבמ הרותהש ! הילעל כ
]תווצמה רקיעב אוה הרות ןתמב שד"תנש הלעמל םינות"תה תיילע ןינעו ,
תוו#מב ,אוה ןינעהו . םיקולי"המד אוה תוו#מל הרות ןיב , הרותהד איה 'ה רבד ,
הטמל הדריש אלא ,ה"בקה לש ותמכ" השבלתנו לכוי םדאהש ידכב ישונא לכשב
הגישהלו הניבהל ישאר העברא ה"דו 'ד תוא ה"כשת וילא שגיו ה"ד ליעל האר[
]'ה תוא םה םינש םייווי# םהש תוו#מהו , םדאהל אל( איה םהב שקובמהו הנווכה ,
)אלא ,ומ#ע יווי#ה םויק יווי#ה םדאהש ןינעהש והזו .םייקמ תדיריד םינוילעה
,הרותב רקיעב אוה הטמל הרותהד הלעמל המוקמ ,ה"בקה לש ותמכ" איהש , ,
הטמל הנתינ הרותהש הזו השבלתנו םיימשג םירבדבו ישונא לכשב ע"וה תדירי
( םינות"תל םינוילעה כ"אשמ ןינעה כ"כ שגדומ ןיא הטמל תוו#מה תניתנב
תדיריד אוה )םייווי#( תוו#מה לש םנינע ,הברדא ירהש ,הטמל םינוילעה םדאהש
.תוו#מב רקיעב אוה םינוילעל ולעי םינות"תה ןינעו .)םתוא םייקי הרותבד ןויכ ,
איה הטמל הדריש יר"אל םגש 'ה רבד הרותה קסעו דומילב םג ,ןכל , םדאהד
תכשמנ ה"בקה לש ותמכ" איהש הרותהש ,הלעמלמ הכשמהה רקיעב שגרנ
ךוכיזהו רוריבה אלו ,םדאה לש ולכשב תשבלתמו לכשד םדאה לכבש רמול שי[
תודוסיהו לכשה לש תונהה "הלעמה אוה רקיעה הלכשה םיווהמה אצומ תודוקנ
לכשה לש ,תומויסקא% וכו ,&' ז"דעו הרותב תודוקנה ןה הרות לש הלכשהה תודוסי ,
םהב תשרדנ הרותהש תודמ ג"י% קו ומכ םתוא לבקמ לכשהש תומכסומהו אצומ
% םיללכה יפל רדתסמ לכהש תקדוב רקיעב המצע הלכשההו ,&דועו ע"צקו לכב יכ
,ישונא לכשב םג םינבומה ןפואב םיראובמש הרותה דומילב םירבד שי תאז
םדאה לכש תא תררבמ תאז לכב םהב הלכשההו ] ולעי םינות"תהש ןינעהו .
,תוו#מב רקיעב שגדומ םינוילעל ןויכד אוה )םייווי#( תוו#מה ןינעש םדאהש
תוירבה תא $ר#ל ידכב איה הזב הנווכהו ,)ל"נכ( תוו#מה תא םייקי ררבל ידכב ,
םירבדה תא םגו הו#מה תא םייקמש םדאה לש םירבאהו תו"כה תולעהלו ךכזלו
אוה תוו#מה ןינע ,תוקלאל םילכ םתושעלו הו#מה תא םימייקמ םהבש םלועבש
.הלעמל םינות"תה תיילע
פ"עו הרות ןתמד הריזגה לוטיבב הנווכה רקיעש )ד $יעס( ליעל ראבתנש המ
עגונב ה#י"מהו הריזגה לוטיבל עגונב אוה כ"ומכו ,הלעמל ולעי םינות"תהש אוה
יניע לג( הרותה תוימינפל הטיבאו 'ילעה אוה רקיעהש )ךתרותמ תואלפנ
ע"מלטמלמ ,רמול ךיר# , הטיבאבד ומכ תוו#מה ןינע םג ללכנ ךתרותמ תואלפנ
ד#מ םהש אתמשנ אתיירואד כש הנווכה[ ינשל קלתמ ןכ םג הרותה תוימינפ תולל
הבש תווצמהו הבש הרותה ,םיקל &ךישממש ומכ ,תווצמה תנווכ% הבש הרותהש ,
ל"נה שוריפה יפכ ,הלגנה תרותמ םיאב די םהינששו ,הבש תווצמל האיבמ
מש אוה הזב רדסהש הארנו ("ךתרותמ"#ב ה ות הר םויקל דא דצמ םיאב הלגנה
תווצמה ,ךדיאמו , הב תפקתשמ נפמו ,הרותה תוימינפ י םיאב וזה הרותה תוימ
תווצמה תנווכל ! םגש "הזב ןינע דוע שיו $הרותה תוימינפבש תווצמה ב ומכ תוצמ
תוטשפב םהש 'קתשמ תווצמבש הרותה תוימינפ ונייהד , יפכ ,תווצמה תנווכ
ש הארמ "ךתרותמ"#ש שוריפה ה תוימינפ מ תפקתשמ הלגנה $ יבגל ןוכנ רבדה ותואו
,הרותה תוימינפבש תווצמה לש תונווכהמש ,'ו תוא לש ינשה עטקב ןמקלדכ
הרותה תוימינפ ךרד לעש תווצמה לש תונווכה תפקתשמ טשפה ךרד לעש תווצמה ] .
איבמ ןכלו #"#ה שוריפ ה"לשה תואלפנד ןינעהו .תוו#מה תנווכ םה ךתרותמ
,אוה ידכבד ,הרותה דומיל י"ע אוה יעבדכ 'יהי תוו#מה םויקש דומלתד איבמ
השעמ ידיל ,רמול שיו . ידכבד הו#מה לש $וגה( הו#מה השעמש אוה יעבדכ 'יהי )
דומיל י"ע אילג הרותד $וגה( הרותד תוו#מהד המשנה( תוו#מה תנווכש ידכבו ,)
35
( הרותה תוימינפ דומיל י"ע אוה יעבדכ 'יהת ) אתמשנ )אתיירואד ,רומאכו[
דומיל םינינעה ידי לע םתוא האריש ידי לע אוה הרותה תואלפנ אילגבש הרותד ] .
)ו הנהו הלגנב וליפא( הרותה דומילבש ומכ הרותד , כ"שכמו )הרותה תוימינפב
יוביר שי תוגירדמ תוו#מה השעמב וליפא ,תוו#מה םויקב אוה כ"ומכ ,%ק ןיא דע
כ"שכמו יוביר הזב שיש ,תוו#מה תנווכב תוגירדמ . ז"פעו עודיש המ ןבוי
תוו#מה תנווכמו ןות"תה ע"גב המשנהל םישובל םישענ תוו#מה השעממש
,ןוילעה ע"גב םישובל םישענ הרואכלד ע"גב ןכו ,ומ#ע ןות"תה ע"גב םג ירה ,
תוגירדמ יוביר שי ,ומ#ע ןוילעה לכבש רשפא ךיאו , תוגירדמה םתוא ויהי
,הזב רואיבהו .םישובלה השעמבד יוביר שי תוו#מה תנווכב ןכו תוו#מה תוגירדמ
ל"נכ ו $תווצמה השעמב תוגרדמ יובר שי ךיא ראבמ וניא[ ש רמול שי רודיהל ךייש
ל ןכו ,ןירדהמה ןמ ןירדהמו ,הוצמ למ# דבעידבו הליתכ יובר ןינע ראבל רכהה $
תנווכב תשבלתמ תוימינפ יפ לע תווצמה תנווכש ךיא ראבל ידכ אוה ןאכ תוגרדמה
הלעמל הלעי ןותתהש אוה תילכתש ללכה יפל ,טשפה ךרד לע תוצמה ] .
הנהו ללכב תכיישש הו#מה תמשנ איה הו#מה תנווכש םגה אתמשנל
,מ"מ ,אתיירואד כ"וכ םינינע תנווכד הלגנב םג םה תוו#מה הרותד עגונב ןה .
תיללכה הנווכה תוו#מד – 'ה ןו#ר םייקל )הושב תוו#מה לכבש( הנווכד איה וז
הלגנ פ"ע םג הרותד ]הנווכ תוכירצ אתיירואד תווצמש[ תוימינפ דומיל י"עש אלא(
ןו#רהו הנווכה ,הרותה םדאהד רתוי הלענ ןפואב אוה 'ה ןו#ר םייקל םגו ,)
תויטרפה תונווכה
38
טרפב הו#מ לכבש ץו ,תובכעמ ןניא ללכ ךרדבש[ תאירקמ
,עמש תיציצ , ]הכוסו ןיליפת הנווכהו םעטה ירה , כ"וכד הלגנב םג שרפתנ תוו#מ
הרותד ]ךוניה רפסב תוראובמה תווצמה ימעט ומכ[ דעו טשפה ךרד פ"ע םג ,
םעטהש כ"וכד ,!ארקב שרופמ תוו#מ כ"שכמו אלא ,שורדהו זמרה ךרד פ"ע
הנווכהו םעטהש תוו#מהד הברה הלענ אוה )הרותה תוימינפ( דוסה ךרד פ"עש
,רתוי ז"יעו קמוע $סותימ וכו םג ' םעטהב ,רמול שיו .הלגנ פ"עש ומכד עגונבש
תואלפנה תייארל הרותד יניע לג השקבה , הטיבאו תייארש איה ךתרותמ תואלפנ
תואלפנה הרותד ( אתמשנ אתמשנו אתמשנל 'יהת ) ךתרותמ הלא םינינעמ , אילגבש
הרותד $וגהמ , הרותד תוכלהה[ ל"נכ , ]'ג תוא שובלהמ םגו הרותד ,םירופיסה[
]םש ל"נכ ,)ד $יעס ל"נכ( ז"דע תואלפנהש ,תוו#מה תנווכל עגונב אוה תנווכד
תונווכ תוו#מה ל"זיראה ד"עש תונווכה ךותמ םתוארל םיכיר# !רתוי הלעמלו ,
םהש ארקמל שמ" ןבל םינבומה טשפה ד"ע תונווכה ךותמ – הזמ הרתיו ,טשפה
תמגוד אשובל םירופיסה ,אתיירואד הרותד .!םתוא םידמול תוקונית םגש ,
)ז ,ףיסוהלו תנווכבד םינינעמ ועדי םילענ יכה םינינעש הז ןינע עגונ ,תוו#מה
תעידיש הזב ןורתיה יכ .הרותב רשאמ רתוי דוע !תוטשפב םהש ומכ הלא
אוה תוטשפבש םינינעהמ איה תואלפנה ז"יעש תואלפנה תעידי 'יהת םדאהד םג
ינע ד#מ ונ ל"נכ( תוירבה תא ןהב $ר#ל אוה תוו#מה ןינעש ןויכו ,)ד $יעס ל"נכ(
ךוכיזו רוריב לועפל ,)ה $יעס םדאהב ,הו#מה תא םייקמה רקיעד רוריבה
תוו#מה תנווכ י"ע אוה ךוכיזהו ךוכיזהו רוריבה ,רתוי תילענ איה הנווכהש לכו ,
תואלפנה תעידיש רתוי דוע עגונ תוו#מה ןינעב ,ןכל ,!רתוי הלענ אוה תנווכד
.תוטשפבש תונווכה ךותמ 'יהת תוו#מה ז"פעו איבמש המ ראבל שי #"#ה
הלפתה תו#מ שרש רמאמב .קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא ןושלה הרואכלד ,
םייטרפ םינינע המכ םגו ,ללכב הלפתה ןינע ראבמ הלפתה תו#מ שרש רמאמב
הלפתד איבהל הז רמאמב םוקמ המו ,תודיס" פ"ע – רתוי דועו ,הלבק פ"ע !
ןינעה ינאד תונווכהש ,זמרמ הזבש ,רמול שיו .קוניתה הז תעדל ללפתמ הלפתד
תעדל איהש ומכ הלפתה ןינע םע תורושק תויהל תוכיר# תולענ יכה תוגרדב
תולענ יכה תוגרדב הלפתה ןינע תעידיש – הלפתה ןינע תוללכל עגונב ןה ,קוניתה
,םיקוספה( םינינעה רואיבל עגונב ןהו ,ןיבמ קוניתש ומכ הלפתה ןינעמ םג 'יהת
תושקב וכו םאתהב תויהל םיכיר# םילענ יכה םירואיבהש ,הלפתב םירמואש )'
תולימה שוריפ !ךותמ 'יהת םתעידיש דעו הלפתד ןינעש םגהו .ןיבמ קוניתש ומכ
הטמלמ האלעה איה הלפתה ןינעש ןויכ ,מ"מ ,הרותבש םינינעה לכב אוה הז
ךוכיזו רוריב ,הלעמל םדאה ליעל ראבתנש ד"ע( רתוי עגונ הז ןינע הלפתב ןכל ,
תו#מ שרש רמאמב ,ןכלו .)תוו#מל עגונב הלפתה ןינעה אבומ ינאד תעדל ללפתמ
.קוניתה הז
)" והזו ןינעה זמורמ םהבש םיקוספה ינשד רשקה ג"לד יניע לג ,רמועב הטיבאו
הריזגה תמגוד אוה בקעיל ןבל ןיבש לגה יכ ,הזה לגה דעו ךתרותמ תואלפנ
םינוילעה ןיב ה#י"מהו םינות"תהל הרות ןתמ םדוק התיהש בקעי לש לגהו[
רבדבש ! הלעמל הלועש ןותתה שמשמו ,ארקמל שמ ןבל ןבומה ןינע אוה ןבלו
]הרותה תוימינפ 'קתשמ טושפ רעש רודיסב ראובמו . ג"לה רמועב , לגהבד ןיבש
אוהו ,בקעיל )בקעימ הלעמלש( ןוילעה ןבל ןיבש לגה .םינינע ינש ,בקעיל ןבל
אסרפה תומלוע ןיבש ס"אה ןבלו בקעי ןיבש לגהו .תולי#או תולי#אמ הלעמלש
,ןות"תה אסרפה תולי#א ןיבש ע"יבל זמרהו . ג"לד י"עש ,אוה הז קוספב רמועב
י"בשר ה#י"מהו לגה ררבתנ ןיבש ה#י"מה םגו בקעיל ןוילעה ןבל ןיבש ה#י"מה ,
םגש ,ונייה .ןות"תה ןבלל בקעי ע"יבב םלועב דעו ישעה םגו תולי#אה יוליג 'יהי '
יוליג ס"אואה םג אוה הז ןינעו .תולי#אמ הלעמלש ןכותה קוספד זמרמש ינשה
יניע לג ,רמועב ג"ל לע הטיבאו הלגנבש םינינעב םגש ,ךתרותמ תואלפנ הרותד
( ע"יב םגו ,) אשובלב ,אתיירואד םירופיסהב הרותד ( 'ישע תואלפנה יוליגב 'יהי ,)
הרותד 'י"ב , אתמשנ 'י"ב םגו )תולי#א( אתיירואד אתמשנ אתמשנד הלעמל(
)תולי#אמ והמ 'סונ רדג בותכ ןאכ[ אתמשנ והמו אתיירואד אתמשנ אתמשנד האר (
'ג תוא םהש םש ראיבש ן"רנ לש ותוקלתסה םוילו ויי ימיל תוכיישהו י"ו
י"בשר ] .
)ט ףיסוהלו , ,יוליגל "יניע לג"#ו ,הצימל ךייש "הזה לגה דע" וישכע דעש ןויכ[
םיכפה םהו ]קוניתה הז תעדל לכש לכו , פ"עד םה הרותבש םינינעה לכש עודיה
,רמול ךיר# ,קוידה תילכתב הזד ןינעב רבדמש הזה לגה דע קוספהש לגה
הציחמהו אוה ונינעש רמועב ג"ל לע זמרמ !בקעיל ןבל ןיבש רוריב ,ה#י"מהו לגה
ילא רובעת אל התא 'וג ךילא רובעא אל ינא לע תודעהו ןמיסהש הז יכ ,אוה 'וג
4
איה הלי"תכלמ ה#י"מה תיישעש זמרל אוה ,המו" ושעש אלו ,לג ושעש 'יה
ינא 'יהיש םוקמ תניתנ שיש ןפואב רובעא ילא רובעת התאו ךילא
45
הז רואיב[
תודוס םגש ול ראבל ןתינ איטמקרפל רבועש לשמהמו ,ארקמל שמ ןבל םג ןבומ
הצימ ומכ שיש ! םלועב הארנ וניא ה"בקהש המו ,תולגתהל םילוכי הרותה
]"הערל" היהי אלש הדובעה תא רשפאל תנמ לע אלא הז ןיא ,# ותוא הריתסמה .
איה הלי"תכלמ םינות"תהו םינוילעה ןיב ה#י"מה תיישעב הנווכהש ,ונייהו
'יהי כ""אש ידכב רוביחה םינוילעד תויהל ךיר# 'יה הל"תבש הזו .םינות"תו
םינוילעה ןיב ה#י"מה םינות"תהל הנווכה יכ ,אוה , הרידד איה םינות"תב
ונממ הטמל ןות"ת ןיאש ןות"תב 'יהת הרידהש םינות"תה תווהתה התיה ןכלו ,
יוליגה םהב ריאמ ןיא לעופבש קר אלד ,ה#י"מ י"ע םינוילעהד הנשיש אלא
הציחמ 'יהיש תודעו ןמיס אוהש םהיניב אל ךילא רובעא אלו ילא רובעת ידכב ,
הדובעה י"עש לארשיד םג רובי"ה 'יהי םינות"תד שיש הלא הריזג ורב"תי אלש
זמרהש והזו .םינוילעה םע !םינוילעה םע ג"לד הזה לגה דע קוספב אוה רמועב
"יניע" לש בצמ תויהל לוכיש הביסהו םעטה תא ראובמ הז קוספב אקווד יכ[
קר ןותתה תואיצמו הצימ לש תואיצמ שי הליתכלמש ןויכש ! תואלפנ וטיביש
" ! ומצע ןותתה ןכל ,תילכתה אוה יוליגהו ,יוליג היהיש ידכ ניע תוארל לוכי ! "
יניע לג" קוספב ראובמ וניא # רבדה לש הביסהו םעטה ! הז ןיינעו $תואלפנ
דע" קוספה רשאמ הרותה תוימינפ לע רתוי רבדמ אוה יוליגבש תורמל ,"תואלפנ
]"הזה לגה דע" קוספהמ "יניע לג" םידמולש והזו $"הזה לגה הז יכ , י"בשרש רריב
ימינפה ןינע הלגתנ ודי לעש אוה ה#י"מהו לגה םו#מ#הד ומ#ע הנווכהש ,
םו#מ#הב יוליגה ליבשב איה !ימינפה ונינע איהש םעט ראובמ םג הז יפל[
םג אוה ,הצימ לש תועמשמב לג#ש ,תויתואה לש ןויוושה לש תועמשמב 'לג'
]יוליגה אוה התוימינפו הצימה תילכתש ןויכ ,יוליג .
והזו זמרהש ג"לד יניע לג קוספב רמועב הטיבאו זמרהמ ןידמל ךתרותמ תואלפנ
ג"לד יניע לגד יוליעהו שודי"ה רקיע יכ ,הזה לגה דע קוספבש רמועב הטיבאו
תואלפנה תייארש אוה ךתרותמ תואלפנ הרותד ינפמ קר אל( 'יהת תואלפנהש
לג י"ע )אלא ,יוליגב ויהי יניע תא םדאה האריו םדאה יניע תא "קפי ה"בקהש ,
תואלפנה הרותד לכוי ןות"תה םדאהש ידכבו ,)ד $יעס ל"נכ( םדאה לש ונינע ד#מ
תואלפנה תוארל הרותד ןינעה י"ע אוה ,ונינע ד#מ ג"לד לגה דעב זמורמה רמועב
ימינפה ונינע יוליג – הזה םו#מ#הד .יוליגה ליבשב אוה םו#מ#הש ,
)ד"וי י"עו לש ותרות ,הרותה תוימינפ ת#פהו דומיל י"בשר ומכ טרפבו ,
ןפואב יוליג ,תודיס"ה תרותב התלגתנש ןוסנרפתיד הגשהו הנבה , ןיינעה והזש[
ןותתה דצמ היהיש ,רמאמב תוכיראב םיראובמה "ךתרותמ" לשו "יניע" לש
]אקווד לכשהש דעו , םדאהד דמולש ןינעה םע ד" השענ דמולה ד"ע אוהש
תואלפנה תייארש ,יניע לג ןינעב ליעל ראובמה הרותד םדאה לש ונינע ד#מ איה
'יהיש הרותה תוימינפ יוליגל םיכוז ,!ומ#ע ל"על ד#מ לע $סונ 'יהי זא יוליגהש ,
ונינע 'יהי הזש אלא הלעמלמ םלועהד , ש"מכ ם"במרה םלועה לכ קסע 'יהי אלו
]אקווד[ דבלב 'ה תא תעדל אלא 'וכ רמאנש %ראה האלמ יכ ]אקווד[ העיד 'ה תא
.שממ בורקב ,ונקד# "ישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,םיסכמ םיל םימכ
&&&&&&&&&&
ב רואל א#י ) – רמועב ג"ל סרטנוק א"שנת . . רמועב ג"ל תארקל" , 'ה םוי , רמועב ג"ל , א"שנת'ה ."
,טיק םילהת ) "י .
""לרת ךרבל םדא ביי" ךשמהבש ) ג"כפ 'ע( טל םש הארו .&)ךליאו ה"כפ 'ע( אמ .)
)& ב האר " חתפמ " ךשמההל , םיקרפש גכ הכ- ךשמההד ומצע ינפב רמאמ םה . ריעהלו , הרואכלש ,
אוה רמאמה תלחתה " יניע לג ," אלא ףסותינש ותליחתב " רמאש והזו ה"עהד " םע ורשקל ידכב
וינפלש םירמאמה .
.)ךליאו ג ,שד( הזה לגה דע ה"ד )
.בנ ,אל א#יו )
,שד( םש רודיס ) ב"עס ה"ד .) ע"הל אלוליה י"בשרד ת"רטע ( מ"הס ת"רטע ע"ס טית .דועו .)ךליאו
השמ י"ע 'יהש הרות ןתמבש ,תוטשפב ןבומ ) וניבר ! ןתינ אלא ,&&הרותה תוימינפ םג יוליגהש
תוימינפד י"ע 'יה הרותה י"בשר .
)&& הלגתתש הרותה תוימינפ םג ללוכ ל"על . ( םעפה דוע 'יהי אל הרות ןתמש עודיכו מ"הס 'ע ו"נרת
ונש . 'ע ו"סרת ךשמה גכ . ומקת 'ע םש . ב"רעת וסש 'ע א"ח . מ"הס ת"רטע 'ע אצר . 'ע ה"פרת טצק .
ט"שת'ה 'ע 57 . דועו .
) ז"דא ג""זב .ב ,דפר
האר ) ז"דא ( םש א#ר , א"עס ןילמ" ) אנליחדד האלגל ."
האר ) ז"דא ,רמול שיו ."בותכי אבא 'ר" )ב ,דפר( םש םימעטהמד זא רמאש םירבדה בותכל הו#ש
םיכייש ויהיש תד"וימ הלועפ ךיר# םילענ םינינעב יכ ,אוה ,אקוד םלועהל ראובמ[ ק"הסב רואמ
רתויו פ"הע &תלהק יזמר% שמשו המהמ רהזה ינב תושע ץק ןיא הברה םירפס % בי , בי & "ל"זו ,
םיקידצה תלעמ ריכזמ ה"ע ךלמה המלש יכ הארי םנמא םיתימאה רשא םירפס ורב אלש םגהש
,רפסב וקקנ ז"כע םידימלת ודימעהו םהידימלתל ורוה רשא םהירבדב תלעות וברה רתוי
רשא ונינפלש תורודה יקידצל וניאר רשאכ ,הברה וטשפתנ וילצהו ירפ ושעו םהידימלת לכו ,
תוריהבו תוריפס ןושלמ רפס אוה םהידימלתמ דא וכ רתויו בותכה רמאמ הזו $ המהמ ינב
ריהזהל הארת ,םירפס תצקב תלעות שיש הממ רתויש ורואיבו ,&לאינד% עיקרה רהוז ןושל ,רהזה
םמורלו םירבד עומשל םיאבה בל ירזהלו םתובל לש המדקהב אבומ ! ל"כע $םשה תדובעל
הרות ןינק ת"וש ג" םירפס בותכל ךירצ ןכש ןבומ םוגרתב םג לבא $ ןיאש ןבומ יברה ירבדמו $
ם"במרה בתוכש ומכ% הכש לש ינוצי םרוג תממ םירפסה תביתכ תביס רפס לש המדקהב
אוה אלא ,&תולדג תורצהו םיטעמתמ םידימלתהש הארש ןויכ הנשמה תא בתכ יברש ,דיה
ימצע םרוג תממ ! הרותה תוימינפ לש ימצעה םלעהה ] .
האר ) ז"וקת המכ" ופוסב ו"ת נ"ב אתתל ןוסנרפתי יאהמ ארובי" ךליד "'וכ ,םש ךלמ אסכבו .
שוריפד " ןוסנרפתי " אוה " ושרופי םיקומעה וירמאמ וכ ' וניביש "'וכ ש"וקל הארו . ג"" 'ע 873 .
,שד( םש רודיס האר ) א"עס הארו .)ךליאו ק"הגא ןמיסל רואיב ך"ז ( זמק , א"עס "כ ןמיסו )
.)א ,"מק(
האר ) מ"הס ד"שת'ה 'ע 13 .ךליאו מ"כבו םימיהו" רתסא תליגמ לש קוספה רואיב לע ססובמ[
ילב 'א איה ןאכ הנווכה ילואו% שדמ םישענ םג םירכזנש ידי לעש ,םישענו םירכזנ הלאה
]&םירכזנ ויהיש .
'ע ו"סרת ךשמה ) טיר . מ"הס ד"שת'ה 'ע 211 .
.םש ו"סרת ךשמהב )"הרות ןתמ"( ןושלה ה"כ ) מ"הסבו ד"שת'ה ."הרותה 'ינפד הניתנה" םש
איה הנווכה הרואכלו יוליגהל הרעה ליעל האר – הרותה 'ינפד 6 .
,)האר ןכ ר"א ה"ד( תוינשמה שוריפל ם"במרה תמדקה האר ) הטיבאד תואלפנ ע"וה בל"ו שבד
( הגיג" 'סמבו ,)אי ,ד ש"הש( &ךנושל ת"ת גי &&)א , שבדד בל"ו ע"וה – הבכרמ השעמ ת"הוא להי(
'ע( פ"הע םילהתל )רוא אסת .)
,טיק םילהת( פ"הע ןוי# תדו#מ ) "י .)
) ג"כפ 'ע( טל .)
) ג"" .א ,בנק
ןיב םיקולי"המ ) נ"רנ ( אתמשנ ( י""ל ) אתמשנ אתמשנל ,אוה ) נ"רנד םה י""ו $וגב םישבולמ םה
,רמול שיו .$וגב תושבלתהמ הלעמל ןינעד ,$וגה ילכ תלבגהמ תא#וי המשנהש אוה תוקלתסהה
תוללכבד ע"וה רשאכו .$וגב תושבלתהמ הלעמלש י"" י"בשר " אעב אקלתסאל ןושל( "אמלע ןמ
הרעהבש רהזה 7 תושבלתהב התיה ותמשנש םגה( ,) $וגהב זא הליג ןכלו ,וז הני"ב ול#א הריאה ,)
תני"ב אתמשנ אתמשנד .)הרותבש(
)& מ"היפב ם"במרהל םש " תוזונגה תודוסה ול תולגלו וכ ' הטיבאו תואלפנ ." רמול שיו , בד " תודוס
תוזונגה " ןיאש ןויכ! תישארב השעמ םג ללכנ ןישרוד םיברב םהב , ד"פ הרותה ידוסי 'לה ם"במר
י"ה " , איבמ ןכלו צ"צה ש"מ ם"במרה תואלפנד ע"וה בלחו שבד יאקש הבכרמ השעמ לע .
)&& הרותה ידוסי 'לה ם"במר םג הארו ב"פס .
) ת"הוא םילהתל )רוא להי( ע"ס טנת .ךליאו
.)א ,ב( ותל"תב )
,ז הכימ( "תואלפנ ונארא" ומכו ) וט תא הארי ה"בקהש ) תואלפנה ראובמהמ ריעהלו . ת"הואב
םש ל"נה ךשמהבו םש םילהתל ה"כפ , הטיבאד ."תואלפנ ונארא" ןינעכ אוה תואלפנ
) אמו"נת אראו וט ר"ומש . ב"יפ .דועו .ג ,
םילהת ) וטק , זט .
ורתי ) טי .כ ,
.א ,דכ םיטפשמ )
ש"וקל ) """ 'ע 23 .
) ג"כפ .)מ 'ע שיר(
( אמלע ארבו אתיירואב לכתסא ד"ע ) ב""ז אסק .)ב'א ,
( עודיהמ ריעהל ) א"ות .)א ,ב םשו( ותל"תב מ"כבו הכוראבו . ש"וקלב ט"" 'ע 65 ) הרותד איה
הכשמה ט"מלעמלמ האלעה תוו#מו ע"מלטמלמ .
'ע א"" ""משת תו"ישה רפס האר ) 213 . ב"" 'ע 666 .
הדובכ םוקממ הדרי הרותה" )ב ,"( ד"פ אינת הארו ) "'וכ .
) ר"ב ד"מפר .נ"שו .
.ב ,מ ןישודיק ) ק"ב זי .א ,
אינת האר ) ""לפר ה"לש . טמר , ב"עס הארו . ןמסנהב ל"ז"מו םיקוספ "תפמב אינתב ( ת"הק
הרעה # 'ע )ה"משת 11 .
) ק"הגא ט"כס ( נק .)ב , א"ות תומש גנ .ג , מ"כבו .
) א"ות .ד ,בל %קמ מ"כבו הארו . ןמסנהב מ"הסב טקולמ ג"" ול 'ע הרעה 36 .
האר ) מ"הס טקולמ ב"" 'ע זנ , ןמסנהבו הרעה םש 25 הנווכ ,תונווכ יתש ל"# תוו#מה םויקבש ,
.תיטרפ הנווכו תיללכ
ריעהל ) אינתמ ט"לפ ( גנ ליבשב רבד השוע םדא ןיאש ומכ" )ב , וריב" ובהוא כ"אא ונו#ר תואלמל
ומשל תושעל רשפא יא ךכ ,ונממ ארי וא תי תוררועתהו ןורכז ילב דבל ונו#ר תואלמל תמאב '
ם"במרמ םג ןבומכ( הרותה תוימינפ דומיל איה ותאריו ותבהאל אובל ךרדהו – "ותאריו ותבהא
ב"פ הרותה ידוסי 'לה ב"ה .)
ריעהל ) מ"הסמ ב"שת'ה 'ע 53 .
( ""פ ) #"מהסב #"#הל "יק .)א ,
הכוראב הארו .ךליאו ג ,שד ) ""ות א#יו זל ךשמה .ךליאו א , ב"רעת א"" ז"קפ .ךליאו )ור 'ע(
ל"נה ""לרת ךרבל םדא ביי" ךשמה ) ה"כפ 'ע( במ אפרא ינאו ית#"מ ןינע ד"ע והזש ,םשו .)
,בל וניזאה( טל הארו . ר"הק 'יהיש )ד ,א"פ ל"על .
האר ) ת"וקל ,ה( ארקיו א"עס ) ""עפמ האירבב םה הנשמו דומלתש ,)דומילה תגהנה רעש(
אוה ארקמו ,הרי#יבו .'ישעב םירופיסהש ,)ב ,ה( םש ןינעה ךשמהבו הרותד ונתינ אלש םירבד" םה
ןינעה רקיעש ,ןבומ הזמו ."ללכ לכשו המכ"ב הטמל שבלתהל ארקמ"ד "'ישעב אוה םירופיסהב
הרותד .בתכבש
ש"וקל םג האר ) ה"" 'ע 136 ,םשו . הזד ונתה "רובעת"ו "רובעא" 'יהיש םוקמ תניתנ שיש שוריפב
רובידהב 'וג רובעת אל – לגה ןינעב םהלש הערל .איטמקרפל רבוע התא לבא (םש י"שר 'יפבו ,
אינת ) ו"לפר .
" )ד"ס ליעל אבוה( שרדמה ןושלבו ) רזגש ודרי אל ימור ינב רמאו אירוסל ינבו אירוס ולעי אל
."ימורל
.תמדוקה הרעה האר )
ךשמה האר ) ב"רעת ב"" ע"ס בלקתת .ךליאו מ"הס טקולמ ב"" אנ 'ע .ךליאו מ"כבו .
.)ב ,ט( ה"פ אינת האר )
.ורפס םתו"ו םויסב )
)ןינעהו( קסעה אוה )'ה תעידי( הזש ,ונייה ) םלועהד .
.ט ,אי 'יעשי )

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->