P. 1
5-28 כימי צאתך מארץ מצרים תשלח

5-28 כימי צאתך מארץ מצרים תשלח

|Views: 0|Likes:
Published by raphaelschwob8155

More info:

Categories:Types, Research
Published by: raphaelschwob8155 on Jan 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

ח"לשת'ה חספ לש ןורחא .

ד"סב
*
ץר אמ ךתא צ ימי כ ה"ד רמאמ [
]ת פצ ,בא וו ש ל אפ ר יד י לע םי רואי ב םע םיר צמ
ימיכ תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ
1
ורמאמב ר"ומדא ח"ומ ק"כ איבמו ,
הנש םישלש ינפל רמאנש[ הז ה"ד
2
רהזה קויד ]
3
,םיבר ןושל ימיכ רמאנש הזב
םירצמ תלואג תריכזב ןכו ,)וקפנ אנמז דחב( דחא םויב התיה םירצמ תאיצי ירה
ביתכ
4
ןאכ רמאנ המלו ,)דיחי ןושל םוי( םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל
םיבר ןושל ימיכ הברה ךשמנש ךילהת התיה םירצמ תאיציש ראבל שי טשפב[
,ףוס םי תעירקו תורוכב תכמ דע ,)הנסב ןכ ינפל דועו( תוכמה םע ליתהש ,םימי
,ס"דרפה לש טשפה עוצקמב וניא קוידהש רמול שיו !םיבר ןושל "ימיכ" בותכ ןכלו
םנמא( "םירצמ ץראמ ךתאצ םוי" תבתוכ המצע הרותהש ןויכש ,"מרה עוצקמב אלא
יכ ינע םל תוצמ וילע לכאת םימי תעבש ץמ וילע לכאת אל" ,ספ ןברקל רשקב
,"ךיי ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רכ"ת ןעמל םירצמ ץראמ תאצי ןו"פב
םא ,דיי ןושל בותכ רא םוקמבו ,)דיי ןושלב בותכל אוהה קוספב קידצמ ה"ש
םוקמ שי ןכלו ,דא םויל אקווד םירצמ תאיצי תא תסיימ הרותה ןיאש ןבומ ןכ
לש ךילהתה לש םימיהמ רתוי ה"ב לולכ היהיש "ךתאצ ימיכ" קוספה תא ותפל
]ןכ ם# קוספב בותכ וניא ה" ךילהתש טרפבו ,המצע םירצמ תאיצי לכש ,ראבמו
,םירצמ ץראמ ךתאצ ימי םה הדיתעה הלואגה דע םירצמ תאיציד ןמזהמ םימיה
םיבר ןושל ימיכ רמאנ ןכלו
ךישממו הנשמב אתיאד םידקהל שי הז ןיבהלד ,רמאמהב
5
פ"הע
4
רוכזת ןעמל
ךייח ימי לכ הזה םלועה ךייח ימי ,ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא
רתוי הברה תילענ !יהת הדיתעה הלואג ירה ,ןיבהל ךירצו חישמה תומיל איבהל
!יהת הדיתעה הלואגהש ,המצע הלואגהל עגונב ןה[ םירצמ תאיציד הלואגהמ
םירצמ תאיציד הלואגה כ"אשמ תולג !ירחא ןיאש המילש הלואג
6
עגונב ןהו ,
רתוי הברה םילענ ויהי הדיתעה הלואגב ויהיש םייוליגהש ,הלואגהד םייוליגהל
םירצמ תאיציד הלואגהב ויהש םייוליגהמ
7
תאיציד הלואגה ל"על וריכזי המלו ,]
ראבמו םירצמ
8
רונצה תחיתפ " ירקיע ןינע שדחתנ םירצמ תאיציד הלואגהבש
הדיתעה הלואגד םג ,תולואגה לכד קל איה םירצמ תאיצי ,תולוא#ל רוניצ רותב[
]הילא הנכהו הדיתעה הלוא#המ דע םירצמ תאיציד ןמזהמ םימיה לכ ,ןכלו
םיבר ןושל ימי ,םירצמ ץראמ ךתאצ ימי םה הדיתעה הלואג ,"ימי"$ש ונייהד[
לכב םירצמ תאיצי תכשמה לע הארמ ,"ךיי ימי לכ" קוספב בותכש ,םיבר ןושל
תומיב ו" הריכ" ראשנ ןיידעש ןפואבו ,הריכ" לש ןפואב כ"א םיאבה םימיה
תאיציש ונייהד ,הלוא#ל םירצמ תאיצי ןיב רשק שיש ןבומ ,ןכמ הריתי !ישמה
תונטקה תולוא#ה לכ לש אליממו( הדיתעה הלוא#ה לש רוניצה תא התפ םירצמ
דצמ קר אל ,םירצמ תאיציל םוי לכב תוכייש שיש ,ןכ םא ראובמו !)ןכ ינפלש רתוי
לש טשפומה #שומהש( םלועב םירצמ תלוא# לש העפשהה דצמ אלא ,הריכ"ה
שי ה" יפלו !תולוא#ה לכ תא םש לעופו ,)םלועה תואיצמב שבלתמ םירצמ תלוא#
םירצמ תאיצימ םימיה לכל הנווכהש ,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" קוספה תא ראבל
]ליעל ראובמכ ,הדיתעה הלוא#ה דע םינינעה ינשד רשקהש ,רמול שי הרואכלו
תומיב םג םירצמ תאיצי וריכזיש הזו ,םיבר ןושל ימיד ןינעה[ רמאמהבש
םירצמ תאיציד הלואגהבש יפל אוה םיבר ןושל ימיד ןינעה יכ ,אוה ,]חישמה
םג םירצמ תאיצי וריכזי ןכלו ,הדיתעה הלואגד םג תולואגה לכד רונצה חתפנ
םינינעה ינשד רשקה יכ ,רואיב !#ות שרוד הז רואיב הרואכלו חישמה תומיב
"לשת םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ה"ד רמאמ ]םירואיב םע[ 1
ימיד ןינעה ןיבהלש רמאמהב רמואש הזמו ,םע$ה ותוא דצמ םה םהינשש אוה
ןינעה י"עש ,עמשמ ,ל"על םירצמ תאיצי וריכזיש המ םידקהל שי םיבר ןושל
םיבר ןושל ימיד ןינעהב רואיב %#ותימ םירצמ תאיצי תריכזד ל"נה רואיבה יפל[
תא" איה ,ישמה תומיב ם#ו ,םוי לכ םירצמ תאיצי לש הריכ"ה תווצמש ןבומ
תומי לכ ללוכ ה"ש ,"ךתאצ ימיכ" קוספה לש ןכותה לע )"מרה ךרדב( תדמלמש
לש תועמשמהו ןכותה דצמ לאוש רמאמבש ראבל שי ןכל !ישמה תומי דע םלועה
ןכותב ףסוותמ המ ןיבהל שקבמש ,קוספה ןושל יקוידו יללכ דצמ אלו ,םיקוספה
ץראמ ךתאצ ימיכ" קוספהש דוע קיידל הארנו !"ךיי ימי לכ" ידי לע "ךתאצ ימיכ"
ידכ אלא ,םיבר ןושל "ימי" לש ןינעה תא שי#דהלו שדל ידכ בותכ וניא "םירצמ
תלעמ היהת המ ראבל תואלפנה ימיכ"$ל הרושק םתלעמש רמוא ה"בו( דיתעל
!)דיתעל תואלפנה תלעמ לע דמלמ "ימי" לש םיבר ןושלש ,"םירצמ ץראמ ךתאצ
םלוכ םימיה לכל הנווכהש "ךתאצ ימיכ" קוספב דומלל ןתינש ןויכ %ה"ב רואיבהו
םיאור אלש תורמל ,תואלפנ ויה ךתאצ ימי לכבש רמוא קוספהו ,ל"נכ ,הלוא#ה דע
לעב ןיאש ולאכ תואלפנל םוי לכ לש םיסנב הנווכהש ראבל שי ןכ םא ,םוי לכ םיסנ
ונארא" היאר לש ןפואב ,אבל דיתעל ,ויהי םיסינה םתוא ם#ש ,וסנב ריכמ סנה
ךרד לע םיקוספה יקוידב ל"נה רואיבהש ראבל הארנו !)רמאמב ןמקלדכ( "תואלפנ
ןונ#סב ורמאנ םירבדה ךשמהבש אלא ,ומצע רמאמה לש ןכותה אוה שרדהו "מרה
]הנוש
)ב הנהו ל"על םירצמ תאיצי וריכזיש הזב )רמאמהב( קוידה ימי לכ" קוספב[
]"ךיי הלואגב ויהיש םייוליגהש ןויכד ,!וג ךתאצ ימיכ בותכהב םג הרואכל אוה
ורמוא והמ ,םירצמ תאיציב ויהש םייוליגהמ רתוי הברה םילענ ויהי הדיתעה
זא םגש אוה הדיתעה הלואגד יוליעהש ,תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ
םירצמ תאיציב !יהש ומכ תואלפנ ונארא !יהי המ הלאשה תא ץרתמ יברהש ינפל[
המבש רמולכ ,"ימיכ" לש ןינעב &ישמה תומיל איבהל& לש רואיבה ףיסומ
,"תואלפנ ונארא" לש ןינעב הנבה תפסוותמ םלועה ימי לכ תא ללוכ "ימיכ"$ש
,"תואלפנ ונארא !!ךתאצ ימיכ" קוספב תועמשמו ןכות לש הלאש ףיסומ יברה
]םירצמ תאיציב דיתעלד יוליעה הלותש המ ןבומ וניאש קוידהש ,%י#והלו
תאיצי ןיריכזמש הזמ רתוי לודג קויד הרואכל אוה !וג ךתאצ ימיכ בותכהב
ל"על םירצמ
9
לפ$ ךרדב קר !יהת ל"על םירצמ תאיצי תריכז יכ
10
קוידהו[
רמאמהב ]"ךיי ימי לכ" קוספב[ יבגל הדיתעה הלואגד יוליעה לדוג דצמש אוה
וליפא םירצמ תאיצי ריכזהל זא )הרואכל( ךירצ !יה אל םירצמ תאיציד הלואגה
ןוימדה %"כב ימיכ( !וג םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ בותכהב כ"אשמ ,]לפ$ ךרדב
המודהש וא םירבדה ןיב ןויוש לע הארמ ןוימדה ף"כ םא םיקספה וקלנ הכלהב[
הנוע ומכ אוהש םירבוס שיש ,&הנועכ עמוש& ומכ ,וילא םימדמש ה"מ רתוי ךומנ
וניאש וא ,$ הרשע הנומש עצמאב השודק עומשל רתומ םא םינד ןכלו ' שממ
םא ם#ש לאוש רמאמבו !הנועש ימכ אציש ול בשנ אלא ,שממ רבדמו הנועכ
לש םיסנהש ןויכ השק ,רתוי ךומנ אלו ,הוש אוה "ימיכ" לש ף"כה לש תועמשמה
]םירצמ תאיצי לשמ רתוי םילוד# הלוא#ה !יה תואלפנד ןינעה רקיעש עמשמ )
ויהש ומכ תואלפנ ויהי הדיתעה הלואגב םגש שדחמ בותכהו םירצמ תאיציב
מ"כב ראובמש םגהו םירצמ תאיציב
11
םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ שוריפהד
ךרעב םג תואלפנ ויהי הדיתעה הלואגב ויהיש תואלפנהש אוה תואלפנ ונארא
ל"זרמכ[ םירצמ ץראמ ךתאצ ימיב ויהש תואלפנה
12
ונארא ,תואלפנ ונארא פ"הע
תובאל יתיארה אלש המ תובא אלו ,&םיבס& לש תועמשמב תובא (םירצמ תאיציב[
"לשת םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ה"ד רמאמ ]םירואיב םע[ 2
]בקעיו קצי םהרבא םהש המואה םע תושעל דיתע ינאש תואלפנו םי#נ ירהש
רמוא אוה ןכו תובא םע יתישעש המ תואלפנו אלפהמ רתוי םינבה
13
השועל
תואלפנהש רמוא בותכהש הזמ ,מ"מ ,]וד#ח םלועל יכ ודבל תולודג תואלפנ
ויהי הדיתעה הלואגב ויהיש םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ויהיש תואלפנהבד עמשמ ,
תואלפנ ,רתויב תולודג תואלפנ ויהי תואלפנהש תולעמ !ב ויהי הדיתעה הלואגב
םירצמ תאיציב ויהש תואלפנה ךרעב םג אוה קוספה טשפל ה" שוריפ לש רשקה[
ה" ןיא בוש ,דיתעל רבד ותוא הרוק םא ,םירצמ תאיציב תואלפנ ויה רבכש ןויכש
]&ד תוא ףוס ןמקלדכ ,תואלפנ ץראמ ךתאצ ימיכ ויהי זא תואלפנהש ,הלעמ דועו
םירצמ ]קוספה לש םילימה לש תועמשמה יפכ[ אל( אוה הלעמהו שודיחה רקיעו
ימיכ ויהי זא תואלפנהש הז )אלא ,רתויב תולודג תואלפנ ויהי זא תואלפנהש
םירצמ ץראמ ךתאצ
)ג ןינעהו אוה
14
ראתמ "ימיכ"$ש' "ימיכ" ןינעו "תואלפנ"$ה ןינע רבל ךיא[
]ל"נכ ,םירתוס ףאו םינוש םירבד ינש םה הרואכלש ,"תואלפנ"$ה תנבהב ףיסומו ,
תאיציב ויהש םי#נהכ[ עב$המ הלעמלש םי#נ םיגו# ינש )תוללכב( שי םי#נבד
,]השביל םי ךפהנש %ו# םי תעירקד #נהל דעו !וכו םדל םימ תכיפה ,םירצמ
ישובלש )תוללכב( םינפוא השלש םמצע םהבו עב$ה יכרדב םישבולמה םי#נו
הכונחד םי#נכ םהב שבלתמש #נהל שובל קר םהש רכינש ןפואב םה עב$ה לש[
]ןמשה לש אלו המלמה םי#נה תכרב םהילע םיכרבמש םי#נה לכ ז"דעו ,םירופו
ב"ויכו ,לצינו לתוכ וילע לפנ(
15
רכינ מ"מ עב$ה יכרדב םישבולמ םתויה םעד ,)
,םהב שבולמש #נה לע םימילעמ עב$ה ישובלש " הזמ ה$מל םהבש #נה יוליגב
תודוהל םיכירצש העברא ומכ ,ליגר יתלב רבד עריאש רכינ מ"מ לבא
16
םי#נ לעד ,
םהילע םיכרבמו הדות ןברק םהילע םיאיבמ לבא םי#נה תכרב םיכרבמ ןיא ולא
למוגה תכרב
17
םיכרבמ הכרב ה"יאל ע#ונב הכלהב הקולל םאתהב איה ו" הקול[
]םיסנה לע דע ,#נה לע ירמגל םירית#מו םימילעמ עב$ה ישובלש " הזמ ה$מל
ורמאו ודבל תולודג תואלפנ השועל ש"מכ ליגר יתלב רבד עריאש ללכ רכינ ןיאש
ל"זר
18
ו#נב ריכמ וניא #נה לעב וליפא יכ ' עבטה דודיש וניא סנ רד# ה" יפל[
אלש ה"בקה לש השד תינוצר תוברעתה אלא ,עבטב םישבולמה םיסנ םנשי
לש ידימת ןוצרל רושק עבטה ם#ש ם#הש !םלועה תאירבב ולש ןוצרל הרושק
םירמוא שיש דע ,&תישארב השעמ םוי לכב ובוטב שדמה& םירמואש ומכ ,ה"בקה
ןפואב תידימת ה#הנה היהתש אוה ןוצרה עבטב םוקמ לכמ ,סנ אוה עבט ם#ש
ןונכתה יפכ אלש ה#יר תוברעתה שי סנב לבא !תישארב השעמב עבקנש םייוסמ
עבטה תוכרעמ דודיש לש ןפואב וא םלועב תרדו ו" תוברעתהש ,תישארב ימי לש
עבטה ישובלב תדוימ תינוצר תושבלתה לש ןפואב וא ,עבטה ןמ הלעמלש סנב $
]עבטב שבולמה סנב ' םמצע
ךירצו ל"נה ל"זר רמאמב איבמש המ ןיבהל ]ר#סומה רמאמב &ב תוא[ פ"הע
רמוא ומצע הז ל"זראמב ירה ,ודבל תולודג תואלפנ השועל קו#פה תואלפנ ונארא
ויהש תואלפנהמ רתוי תולודג תואלפנ ויהי הדיתעה הלואגב ויהיש תואלפנהש
םהש ודבל תולודג תואלפנ השועל קו#פה הז לע איבמ כ"פעאו ,םירצמ תאיציב
םהב ריכמ וניא #נה לעב וליפאש ירמגל םירת#ומש םי#נה רמאמב ם# ןכ םאו[
הריתסהש ןבומש אלא !קוספה קוידמ ל"נכ ,םינוש םי#וס ינש ןיב הריתס הנשי ל""
%ה" קוספ ןיינעל "ימיכ" לש רשקה המ ונלאשש תפסונה הלאשה יפל תצרותמ ו"ה
ומכ םירצמ תאיצימ לה םוי לכל "םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"$ב הנווכהש ןויכש
"לשת םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ה"ד רמאמ ]םירואיב םע[ 3
עבטב שבולמה סנ אל ם#ו יול# סנ םוי לכב ןיאו ' "ךיי ימי לכ" קוספהמ ונדמלש
שודיהו ,וסנב ריכמ סנה לעב ןיאש תואלפנל הנווכה ןכל ,הכרבב בייש #וסהמ
הלאשה תצרותמ ה"בו !ריכמ סנה לעב ןיאש םיסנה םתוא תא וארי דיתעלש אוה
שוריפה( דיתעלד םיסנל םירצמ תאיצי ימי לש םיסנה הוושמש קוספה טשפ והמ
,םירצמ תאיצי לש םייול#ה םיסנל )קר( אל ,ה"ב הנווכה יכ ,)&ב תוא ףוסבש ינשה
לש ןפואב ויהי םיסנה םתואש ,םויו םוי לכ לש ,ללכ םירכינ םניאש םיסנל אלא
ימיכ" קוספב רואיב ףיסומ "ךיי ימי לכ" קוספהש ןבומ ה"בו !אבל דיתעל ונארא
ןהמ ןיבהל שי תצקש אלא( רבודמ םיסנ ה"יא לע םיעדוי ותוכ"בש ' "ךתאצ
,&ב תוא ףוסבש קוידה תא ןיבהל ראשנש אלא !)םוי לכב וישכע שיש תואלפנה
בותכש הממו ,םירצמ תאיצי לש םיסנהמ רתוי תולוד# םה הלא#ה לש"תואלפנ"$הש
]%צ"צה ירבד תא איבמ ןכל ,םיווש םהש ןבומ "ךתאצ ימיכ" צ"צה ראבמו
19
,
הלעמלש םי#נה שרושמ רתוי הלענ םוקממ אוה עב$ב םישבולמה םי#נה שרושד
הלענ םוקממ אוה םשרשש הרומ עב$ב רתוי םישבלתמ םי#נהש לכו עב$המ
עב$ב ירמגל םישבולמה םי#נה שרושש ,ודבל תולודג תואלפנ השועל והזו רתוי
ל"זראמב איבמש המ והזו ודבל תניחבמ םה ,ו#נב ריכמ #נה לעב ןיאש ןפואב
,ודבל תולודג תואלפנ השועל קו#פה הדיתעה הלואגב ויהיש תואלפנה ןינעב ל"נה
ודבל תניחבמ וכשמוי הדיתעה הלואגב ויהיש תואלפנהש המש ןבומ ה" יפלו[
אלא ,&ב תוא ףוס ל"נכ ,םירבד ינש םניא "ךתאצ ימיכ"$ו "תואלפנ" הכימב קוספבש
םיארנו ,םייול#ה םיסנהמ רתוי םילוד# וסנב ריכמ סנה לעב ןיאש םיסנהש %דא ןינע
]ךשמהמ בתוכש ומכ אוה קוספה שודיו ,"תואלפנ"
,ףיסוהלו ז"פעד ,"ימיכ" רמואש המב קוספה טשפל ולש רשקהו( צ"צה רואיב[
])ל"נכ ,םיבר ןושל קיידמ בותכהש המ םג ראבל שי ונארא תואלפנ השעא& אלו[
]"תולוד# תואלפנ השועל" ומכ ,&תואלפנ זא ויהיש הזב אל אוה שודיחה רקיעש ,
ה"בקהש הזב אלא תואלפנ הארי וישכע םג םנשי תואלפנ יכ ,תואלפנה תא
]הלוא#ה דע םירצמ תאיצימ םימיה לכ ללוכ "ימיכ"$ש ראובמכ[ םג םנשיש דעו ,
!יהי זאש אוה הדיתעה הלואגב שודיחהו ,ודבל תניחבמ םיכשמנה תולודג תואלפנ
ונארא ודבל קרש ןפואב םה ודבל תניחבמ םיכשמנה םי#נה ,וישכעד תואלפנ
]ה"בקה[ !יהי הדיתעה הלואגבו ,#נ הזש עדוי ונארא יוליגב הארנ !יהיש ,תואלפנ
םהבש #נה
)ד הנהו )עב$ב םישבולמה םי#נו עב$המ הלעמלש םי#נ( םי#נבש םיגו#ה ינש
הלעמ םהמ דחא לכב שי
20
תוכרעמ דודישש ראובמ רא םוקמבו ,ראבמ וניא ןאכ[
רכינ עבטב שבולמה סנב לבא ,עבטה ידי לע לב#ומ וניאש ווכ לע הארמ עבטה
שבלתהל &ביי&$ש ןפואב ךא( עבוק ה"בקה ,"א ם# ,הפקותב עבטהשכ ם#ש
])עבטה ישובלב ,רמול ךירצ ,תומילשה תילכתב םינינעה לכ ויהי ל"עלש ןויכו
!יהי ל"עלש( עב$ב םישבולמה םי#נהל עגונב קר אל אוה תואלפנ ונארא ש"מד
םישבולמ םניאש םי#נהל עגונב םג אלא ,)ג %יע# ל"נכ ,םהבש #נה יוליגב הארנ
עב$ב ]ולאכ םיסנ ם# "א ויהיש[ הלואגב ויהיש תואלפנהש רמואש הזמ םג ןבומכו
ויהי הדיתעה םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ !&ב תוא ףוס ליעל ינשה שוריפב טשפה יפל[
םירצמ תאיצימש םימיה לכ םהש( "ימיכ" קוידל סיבש ליעל ראובמש ףאו
לכב ,וסנב ריכמ סנה לעב ןיאש ןפואב עבטב םישבולמה םיסנל הנווכה ,)האלהו
הנס לש יולי#המ ,המצע םירצמ תאיצי ימי םה "ימי"$ש הטושפה תועמשמה ,תא"
]םייול# םיסנל ם# קוספה לש הנווכה ןכלו ,)רבדמבו( ףוס םי תעירק דע םי#נהד ,
"לשת םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ה"ד רמאמ ]םירואיב םע[ 4
עב$המ הלעמל ויה םירצמ תאיציב ויהש
21
םשב !קנ םי#נש הזד ,%י#והלו
ש"מד ,ןבומ הזמו ,עב$ב םוקמ םהל ןיאש אלפ םהש יפל )תו$שפב( אוה תואלפנ
תולודג ויהי הדיתעה הלואגב ויהיש תואלפנהש שרדמב אתיאו תואלפנ ונארא
ויהיש דעו[ םירצמ תאיציב ויהש תואלפנהמ רתוי תואלפנ ויהש תואלפנה ךרעב
ויהיש םי#נהב )עב$המ הלעמל( אלפהש ,איה הזב הנווכה " ]םירצמ תאיציב
םירצמ תאיציב ויהש םי#נהד אלפה ךרעב םג אלפ אוה הדיתעה הלואגב
22
ל"נכ[
]&ב תוא ףוס ןושארה שוריפב ש"מ ןיבהל ךירצו ונארא ,הרואכלד ,תואלפנ
הלעמלהש $רפבו( עב$המ הלעמלש םי#נה לע יאק תואלפנ ונאראש שוריפהל
םי#נהב !יהש עב$המ הלעמלהמ רתוי דוע !יהי ל"על ויהיש תואלפנהד עב$המ
תואלפנה תא ואריש הזב שודיחה והמ ,)םירצמ תאיציד
)ה ןבויו ריכמ #נה לעב ןיאש םי#נהש )ג %יע#( ליעל אבוהש המ םידקהב הז
עב$ה ישובלש רשפא ךיא ,ןיבהל ךירצו ודבל תניחבמ אוה םתכשמה שרוש ו#נב
םי#נב תולעמהמד ,אוה ןינעהו ודבל תניחבמ ךשמנש #נ לע ורית#יו ומילעי
ר"ומדא ראבמש ומכ אוה ,עב$המ הלעמלש םי#נה יבגל עב$ב םישבולמה
הנומאה רעשב יעצמאה
23
יוליגב אב אוה עב$ב שבלתמ #נהש י"עד , ןיא ןכלו[
]ותוא הל#מ ,הברדא אלא ,ודבל תניבמש סנה לע ריתסמ עבטה םניאש םי#נהד
,םיתמה תייחתד #נ ומכו םתוהמ אלו םתואיצמ קר םיעדוי ,עב$ב םישבולמ
םיגישמו םיעדוי ןיא ,יח אוה וישכעו תמ !יה הליחתבש לעופב םיאורש םגהד ךיא
ולא םי#נ םיארקנ ןכלו עב$המ הלעמלש םי#נה לכב אוה ז"דעו !יחתל םק אוה
אלפ רבד האור םדאשכש ,דעו[ לכשב גשומ וניאש הז אוה אלפד ,תואלפנ םשב
לכשה לו$יב אוה תוממותשהד ,הז לע םמותשמ אוה
24
שבלתמ #נהש י"עו ]
םיגישמו םיעדויש ,םירופד #נהכ ותוהמ תא םיגישמש ,יוליגב אב אוה ,עב$ב
ךיא ,תודוהל םיכירצש העברא ןכו )!וכו רת#א י"ע !יה הזש( הריזגה הל$בתנ
ב"ויכו ,)האופרה ינממ# י"ע !יה הזש( הלוחה אפרתנ ךיא םיגישמו םיעדויש ירה[
תרכינ יול# סנב !עבטב שבולמה סנל יול# סנ ןיב םיפלתמ תוהמהו תואיצמה ןינעש
]ותואיצמ אל לבא סנה תוהמ רכינ עבטב שבולמה סנבו ,ותוהמ אלו סנה תואיצמ
שיו אוה ]יוליגב אוה #נה תוהמ ,עב$ב םישבולמה םי#נהבש[ הז ןינעד ,רמול
עב$ה ישובלש יוליגב רכינש םי#נהד ו#נב ריכמ #נה לעב ןיאש םי#נהב רקיעב
אוהש יוליגב םהב רכינ ןיאש םי#נה וליפאו ,םהב שבלתמש #נהל שובל קר םה
םה ,)תודוהל םיכירצש העברא ומכ( ליגר יתלב רבד אוהש רכינ מ"מ לבא #נ
םיכירצ ןכלש[ לכשב םינבומ םניאש אלפ רדגב תודוהל אוה האדוהד ,םהילע
לכשה לו$יב
25
] רבד ונייהד ,לכש יפ לע ןבומ רבד אוה עבט לש רד#הש ירה[
ו" הרד#ה יפלו !סנל ךיישש אלפ רבד אוה לי#ר יתלב רבד לבא !עובק ולש רדסהש
םתוא רוקל םיברמש( תויטסיטטס תועפותל תורושקה תועפותה ןיינעב ןייעל שי
יונישה ןיאש ,$ שארמ עודיו עובק םיוסמ רדס םהב ם#ש ' )תונוראה תופקתב
הרקמ לומ דאמ השק ה" יפלו ,יטסיטטס ןיינע אלא ,לי#ר יתלב ןיינע בורל סיב
רבד אוהש וא ,הקיטסיטטסה יללכ יפל רצונש ידימתה רדסהמ אוה םא תעדל יטרפ
!)סנ יל השעש תכרבו למו#ה תכרב יב#ל מ"נו( ולא םיללכל סיב ם# לי#ר יתלב
#רו אוה םא קרו ,ןכ ם# עבטל בשנ הקיטסיטטסה יקו יפ לע לי#ר אל רבד ילואו
$ ולש דעיל סיב סנ ריד#הל םוקמ היהו[ ע"צו ,סנ אוה י"א הקיטסיטטסה יללכמ
הבוש הניא עבטה יללכמ ה#ירה ה" יפלו( הנממ קיפה העפותה לבקמש תלעותה
])רמאמב בותכש המ ה" ןיא לבא ,ךכ לכ םה ו#נב ריכמ #נה לעב ןיאש םי#נהו ,
לכשב םיגשומש דע כ"כ עב$ב םישבולמ ןפוא ןיבמ לכשהש ה"ב הנווכה[
"לשת םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ה"ד רמאמ ]םירואיב םע[ 5
ם#ש ,יול# סנב ןכ ןיאש המ ,עבטה ליתמ םשש םוקמהמ לה סנה לש תושבלתהה
רשקה ןפוא םי#ישמ ןיא םהינשב לבא !#שומ וניא עבטב סנה לש תושבלתהה ןפוא
הרעה האר( &תושעל אילפמ& תניבב וה"ש ,ומצע עבטל ,"ודבל" לש 26 ' )
,"ודבל" תניבמ &תושעל אילפמ& תניב רבכ שיש יראש אלא !לכשה ןמ הלעמל
#שומ וסנב רכמ סנה לעב ןיא לש ןפואב עבטב שבולמ סנו ,#שומ וניא יול# סנ י"א
]לכשב רמול שי ז"פעו ]ףסונ ןינע[ םה ודבל תניחבמ םיכשמנה םי#נהש הזד
םה ודבל תניחבמ םיכשמנה םינינעה יכ ,אוה ,ו#נב ריכמ #נה לעב ןיאש ןפואב
םה ןכלו ,)םהילע םילעהל לכויש רבד הזיא !יהיש ךייש ןיא יכ( םוקמ לכב יוליגב
אל םג( ללכ אלפ םהב ןיאש ,ו#נב ריכמ #נה לעב ןיאש ןפואב עב$ב םישבולמ
לכשב םיגשומ םהו )תודוהל םיכירצש העבראד אלפהכ
26
םעטהש הפ ראובמ[
&ודבל&$ה תממ אוה לכשב םי#שומ וסנב ריכמ סנה לעב ןיאש םיסנה ולל#בש
ןבומה רבדכ םיארנ ולא םיסנ ןכלו ,&ודבל& ינפמ ריתסהל לוכיש רבד ןיאש ,םהבש
#יר ןיינע םוש רכינ אל ןכ ם# לכשה תניבמו ,וסנב ריכמ סנה לעב ןיאש דע וילאמ
תוידימתה יעבט רבדבש רבדש אלא !יעבט רבד ומכ ידימתו עובק רדס קר אלא
ריכמ סנה לעב ןיאש סנבו ,תישארב ימי תששב עבקנש עבטה לש איה תולי#רהו
!לכשב ם# ,םוקמ לכב &ודבל& תריד לש )רקיעב(איה תועיבקהו תוידימתה ,וסנב
סנב ןכ ןיאש המ ,עבטל סנה רוקמ ןיב הריתס הנשי יול# סנבש ןבומ ה" יפלו
ןמ הלעמלו לכש ,עבטה ןמ הלעמלל עבט ןיבש דו#ינה שטשטמ ,עבטב שבולמה
]וסנב ריכמ סנה לעב ןיאש סנב םהיניב קוליה לש רמ# שוטשטל דע ,לכשה
)ו הנהו הנומאה רעשב ראובמכ( אוה םשרשב םי#נבש םיגו#ה ינשד קוליחה
םש
27
ה$מל אוה #"אואש הזמ אוה םתכשמה שרוש עב$ב םישבולמה םי#נהד )
תילכת ןיא דע ה$מ
28
$שפתמ אוהש ,#"אואד יוליגהו תו$שפתהה ןינע "
ה$מ ה$מל דע הלגתמו
29
לכשב םג םיגשומ םהש דע ,יוליגב םיאב םה ןכלו ,
הלעמל אוה #"אואש הזמ אוה םתכשמה שרוש עב$המ הלעמלש םי#נהו ,םדאה
ץק ןיא דע הלעמ
28
םלעתמו הלעתמ אוהש ,#"אואבש !ילעהו תומלעתהה ןינע "
הלעמ הלעמל ,יוליע רחא יוליעבו םלעה רחא םלעהב
29
םיכשמנ םהשכ םג ,ןכלו ,
תואלפנ ,יוליגמ הלעמל םה ה$מל דע הלעמ הלעמל אוה ס"אואש ןינעה רואיבב[
י"א ,רקיע םלועהש המ דצמ !א !םירואיב המכ תילכת ןיא דע הטמ הטמלו ,ץק ןיא
רוא דצמ אוה תילכת ןיא דע הטמ הטמל %םינפוא ינשב איה םלועב ס"אוא תואצמה
המ דצמ !ב !בבוסה רוא דצמ אוה ץק ןיא דע הלעמ הלעמלו ,ןימלע לכ אלממה
הטמ הטמל אצמנ אוהשכ %םינפוא ינשב אוה םלועה וילא סיב ,י"א ,רקיע ס"אואש
,)ןוילע תעד תניב( םוקמ ספות וניא הטמה י"א ,רקיעה ס"אואו ,תילכת ןיא דע
סיב םוקמ לוכיבכ סופתל םלועל תתל ווכ לע הארמ ץק ןיא דע הלעמ הלעמלו
!)&ו תוא ו"טשת םיסנ השעש ךורב ה"ד ליעל האר( )ןותת תעדל םוקמ תניתנ( וילא
%םינפוא ינש ה"ב שיו !רקיע םהינשש ' םלועה םע ולש רוביה דצמ ראובמ ןאכ !#
רקיע םהינשש ןויכו ,םלועב טשפתהל ווכ לע הארמ תילכת ןיא דע הטמ הטמל
ןיאש ןפואב םלועה ןיבל וניב תודאתהו תורבתה לע הארמ רבדה ,)םלועהו אוה(
הלעמ הלעמלו !)םלועה( עבטב שבולמה )&תי ודצמ( סנה ןינע וה"ו ,הריתס םהיניב
רוביהש ךכ םלועה ןיבל וניב שיש תטלומה תויבטוקה לע הארמ ץק ןיא דע
]יול# סנ לש ןפואב אוה םהיניב והזו
30
,תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ
הלעמל #"אואש הזמ אוה םתכשמה שרושש תואלפנה םג ,הדיתעה הלואגבש
ץק ןיא דע הלעמ ]רתוי לוד# םלועה ןיבל סנה ןיב רעפה םהילא סיבש[ ויהי ,
!יארד ןפואב !יהי יוליגהו ,יוליגב
31
ונארא , תואיצמב םירומ# םיכפה רובי תניבב[
"לשת םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ה"ד רמאמ ]םירואיב םע[ 6
המ &ד תוא ףוסבש הלאשה תצרותמ ה"בו !)אבה עטקב ןמקלדכ( המצע תיארנה
]הלוא#ב םייול# םיסנ ואריש שודיה
שיו ל"על !יהיש תואלפנ ונאראבש ,רמול המל ףסונב ,םמצע םייול#ה םיסנה דצמ[
ןפואב ויהי וסנב ריכמ סנה לעב ןיאש םיסנהש עבטב םישבולמה םיסנה דצמ היהיש
]"ונארא" לש םינינע ינש , דצמ דאו )ינשה ןינעה( ")תואלפנ( ונארא" דצמ דא[
])ןושארה ןינעה( "תואלפנ )ונארא(" םישבולמ ויהי אלש ל"עלד םי#נה םגש
לע ודי %ינהו םירצמ םי ןושל תא !יוה םירחהו " רהנהו םיה תעיקב ומכ[ עב$ב
!וג רהנה
32
םגהד ,םירצמ תאיציב !יהש %ו# םי תעירקד #נה ד"ע ,יוליגב ויהי ]
יוליגה )םג אלא ,םיה תעיקב קר אל( יוליגב זא ואר מ"מ עב$המ הלעמל !יהש
והונאו ילא הז רמואו ועבצאב הארמ !יה א"ואכש ,םיה עקבנ ודי לעש
33
שודיחהו
אוה %ו# םי תעירקד יוליגה יבגל ל"עלד תואלפנ ונאראב ם# "ונארא" בותכ ןכלש[
]&ד תוא ףוס לאשש יפכ ,םייול#ה םיסנה יב#ל תואלפנ ויהי ל"על ויהיש תואלפנהש ,
וכשמוי ל"עלד תואלפנהש ,ונייה ,םירצמ תאיציב ויהש תואלפנה ךרעב םג
םירצמ תאיציב ויהש תואלפנהמ רתוי הלענ םוקממ
34
תואלפנ םג ויהי ןכלו[
!יארד ןפואבו יוליגב ויהי כ"פעאו ,]תו$שפב רתוי תולודג תויכפהה תורמל[
])ןמקלדכ( םלועה תואיצמ ןיבל םשרוש ןיבש )רומ#ה סיה רסו( הרומ#ה ,םגו
רתוי הלענ יוליג !יהיש םגה( ל"עלד יוליגהו ,העש יפל קר !יה #"יקב !יהש יוליגהש
יחצנו ידימת ןפואב !יהי )מ"מ ,#"יקב !יהש יוליגהמ
35
עודמ ףסונ שוריפ ה"ב שי[
תוידימתה דצמ ' ףוס םי תעירק לש םיסנל סיב ם# תואלפנ םה אבל דיתעל םיסנה
]םהלש לארשיל תואלפנה ולגתי ל"עלש י"עד ,תואלפנ ונאראב ןינע דועו
]"ונארא"[ עב$ב זא ושבלתי ןכלו ,יוליג לש ןפואב םלועב םג םתכשמה !יהת ,
יוליג רדגב םהש ינפמ אל אוה עב$ב ושבלתיש הז יכ ,תואלפנ ויהי כ"פעאו
אוה #"אואש הזמ אוה םתכשמה שרושש ,וישכע עב$ב םישבולמה םי#נהכ[
םתכשמה שרושש םגהד ,אלא ,]#"אואד יוליגהו תו$שפתהה ןינע ,ה$מ ה$מל
הריתיו[ יוליגמ הלעמלש םלעה ,ץק ןיא דע הלעמ הלעמל אוה #"אואש הזמ אוה
םג הלעמלש םלעה אוהש ,הזמ רדגמ אלוליהה ךשמהב ראובמכו ,יוליג
36
הזד ,
]יוליג רדגב וניא ותומצעב םגש אוה !וכ הלעמ הלעמל אוה #"אואש רואיב ה" לכ[
])ל"נה ןושארה ןינעה( אבל דיתעל םיסנה לש תואלפנה תוהמ םישבולמ ויהי מ"מ ,
יוליגב !יהי )יוליגמ הלעמלש( םלעהה םג ל"על יכ ,עב$ב רואיב ףיסוהל שי[
הטמ הטמל& רואיבב ל"נה יפל ,יול# סנל עבטב שבולמה סנ ןיב לדבהה תועמשמב
תודאתה לע הארמ עבטב שבולמה סנש ,&תילכת ןיא דע הלעמ הלעמלו ץק ןיא דע
רוצעמ ילב אצמנ אוהו יוניש וב לעופ םלועה ןיאש ,ה"בקה ןיבל םלועה ןיב הרומ#
א"מב ראובמש יפכ ,הנומאב רקיעב ת#שומ ו" הניבש רמול שיו !םוקמ לכב
םיטושפה םישנאה ידי לע #שומ ה" רבדו םוקמ לכב תול#תהב &תי ותומצעש
רו"עיש ' &אירק אנמר ארתמ םופא אבנ#& לש ןורס ו" הניבב שי ךא !םידליהו
לכ קירהל ,ץק ןיא דע הלעמ הלעמ לש הינש תכרעמב ךרוצ שי ןכל !ותבנ#ב ול
לש ךרדבו הטשפה לש ךרדב הוב# תיקולא ה#שהב ,ונילא ארובה לש סיו רשק
תיקולא תילכשה ה#שהה ,ךדיאמ )הרותה תוימינפ( םידמולה לש הלילשה ת#שה
לעמש םירבד םע םידדומתמש ןויכ ,םולכ ןיבמ לכשה ןיאש תועטל איבהל הלוכי
תועטל ןתינו ' תוהמה תא אלו תואיצמה תא םיעדוי הלילשה ךרדב ה#שהב %לכשה
תא ם# ךירצ ןכל ,תוענמנה ענמנו םיכפה אשונ ת#שהל םיעי#משכ ש"כו ,ןוימ לכהש
ןויכו !הברק לש ןפואב םוקמ לכב אצמנ ס"אוא ןכאש ,הנומא לש ךרדב רשקה
דיתעלש דע( תוניבה יתש דצמ םיסנ שי ןכל ,תומילשמו תונוכנ תושי#ה יתשש
"לשת םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ה"ד רמאמ ]םירואיב םע[ 7
ר"ומדאו יעצמאה ר"ומדא שוריפ ןיבש רוביה ךרד לע( ודאתי םהיתש אבל
]))&" תואב ןמקל ,קדצ מצה
)ז שיו הזד םינינע ינש ,ל"על !יהיש עב$ב תואלפנה תושבלתהבד ,רמול
יוליגמ הלעמלש םלעהה םג זא יכ אוה עב$ב ושבלתי עב$מ הלעמלש תואלפנהש
יוליגב ךשמוי ]םייול#ה םיסנה שרוש ' ץק ןיא דע הלעמ הלעמה דצמ יוניש וה"[
עב$ה םגש ,עב$ה תיילע !יהת זאש יפל אוה תואלפנה לע רית#י אל עב$הש הזו
עב$המ הלעמלש תואלפנהל ילכ !יהי הלעמלש םלעהה תכשמהש ראבל ןתינ[
עבטהמ הלעמלל ילכ עבטהש המו ,הלמה דצמ םיכפה רובי אוה יולי#ב יולי#מ
םינעהו ה"בקה די לע השענ ןושארה ןינעהש אלא ,הטמה דצמ םיכפה רובי אוה
ןינעה אוה רתסההו םלעההמ לעפתמ םדאה ןיאש המש ,םדאה תדובע ידי לע ינשה
הרכהה דצמ טרפבו ,עבטה ךוכי" וה"ו ,רתסההו םלעהב תוקלא יולי# תרדה לש
!&תי ותומצע לש רתסההו םלעהה כ יולי# אוה םלועה לש רתסההו םלעהה ם#ש
ךכד"מש עבטב יוניש ם# שיש ]&השעא& אלו[ "ונארא" קוספה ןושלמ קיידמש הארנו
םיסנה דצמ "ונארא" ןושל ראובמ ליעל( עבטה ןמ הלעמלש םיסנה טולקל
])עבטה ןמ הלעמלש םיסנה דצמ ןאכו ,עבטב םישבולמה רשקה ראבל שי ז"פעו
תואלפנה םגש יעצמאה ר"ומדא שוריפ " תואלפנ ונאראב םישוריפה ינשד
עב$המ הלעמלש תואלפנהש וישכע ומכ אלו( יוליגב זא וארי עב$המ הלעמלש
תואלפנ( עב$ב םישבולמה םי#נהב םגש צ"צה שוריפו ,)םתואיצמ קר םיעדוי
יכ " )ג %יע# ל"נכ( םהבש #נה יוליגב הארנ !יהי )ודבל תניחבמ םיכשמנה תולודג
אל ןכלש ,עב$המ הלעמלל ילכ עב$ה !יהי ל"עלש אוה םישוריפה ינשד ןכותה
תואלפנ ונארא ןינע ,צ"צה שוריפלש אלא וב םישבולמה םי#נה לע עב$ה רית#י
הזמ םיכשמנה םי#נה ,ונייה( עב$ל םיכיישה םי#נה לע רית#י אל עב$הש אוה
וישכע אוהש ומכ עב$הד )#"אואד יוליגה ןינע ,!וכ ה$מ ה$מל אוה #"אואש
אוה עב$ב םישבולמה םי#נה שרוש יכ הלא םי#נ לע םג רית#מ יוליגהב
םשמ אוה עב$ה שרושו ,עב$המ הלעמלש !יוה םש אוה תוללכבד ,#"אואד
עב$ה איר$מיגב םיקלא( םיקלא
37
םש !יהי ל"עלו !יוה םש לע רית#מו םילעמש )
אוה תואלפנ ונארא ןינע ,יעצמאה ר"ומדא שוריפלו !יוהד יוליגהל ילכ םיקלא
םיכשמנה עב$המ הלעמלש תואלפנהל )םג( ילכ !יהי םיקלא םשמ ךשמנה עב$הש
)!יוהמ הלעמל( יוליגמ הלעמלש םלעה ,!וכ הלעמ הלעמל אוה #"אואש הזמ ע"צ[
,יול# סנמ רתוי הוב# ושרוש עבטב שבולמה סנש צ"צהמ איבה )&# תוא( ליעל יכ
ךורב ה"דב ליעל האר ,םינושה םיסנה שרוש לש ןינעה תוללכבו !ךפיהל אוה ןאכו
סנו ה&יוה םשמ אוה יול# סנ ןושארה שוריפה יפלש ,&ט תוא ו"טשת םיסנ השעש
ה&יוה םשמ אוה עבטב שבולמה סנ ינשה שוריפה יפלו !י$ד$ש םשמ עבטב שבולמה
ידי לע אוה ינד$א םשל ה&יוה םש לש רוביהש םש ונראיבו[ ינד$א םשב שבלתמה
תויתואב ושרוש עבטה ןמ הלעמלש סנש םש ישילשה שוריפה יפלו !]י$ד$ש םש
!ה&יוה םש לש ה"ו תויתואב עבטב םישבולמה םיסנה שרושו ,ה&יוה םש לש ה"י
סנמ רתוי הוב# עבטב שבולמה סנש צ"צה םשב ראיב הלעמל יכ ע"צו !םש ןייע
ה"בקה םע רשק אוה סנה ןינע תוללכש ראבל שיש הארנו !עבטה ןמ הלעמלש
תרבתמ עבטהש ןויכ ,עבטב שבולמה סנב רתוי תרכינ ו" הניבו ,&ודבל& אוהש
לע אוה &ודבל& ןינע תכשמה דימתש ןויכש אלא !צ"צה ירבדב ל"נכ ,סנה םע שומב
אוה ה&יוה ידי לע &ודבל& תכשמה ןפוא ןכל ,)יולי# לע הארמש( ה&יוה םש ידי
שבולמה סנה תואיצמ לע ריתסמ םיקלא םש "או ,םיקלא םשב ה&יוה תושבלתהב
סיב ןיאש ןפואב איה ה&יוה םש ךרד &ודבל&$מ הכשמהה ,יול# סנב לבא !עבטב
"לשת םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ה"ד רמאמ ]םירואיב םע[ 8
תרכינו יול# סנ ךשמנ ןכלו ,םיקלא םש לש םלעה ןיאש ונייהד ,ללכ םלוע וילא
,&ודבל$&ה רכינ תופ ,םלועה דצמ ןכל ,םלועל םוקמ ןיאש ןויכ ךא ,סנה תואיצמ
ןינע ם#ש הל#תיש( ךכד"י םלועהש ןויכ אבל דיתעלו !סנה תוהמב ה#שה ןיאו
קי"ת אל םיקלא םשב תושבלתהה ם# י"א ,)&תי ותומצע לש כ יולי# אוה םלעהה
לש האלפהה ם#ש !א %םירבד ינש ויהי ןכלו ,ותאלפה לע ריתסהל &ודבל& תניבל
אוה ומצע םלועהש ש#רויש המ ם#ש !ב !ומצע םלועב #שות ץק ןיא דע הלעמ הלעמ
תש#רהל קי"י אל ,עבטב שבולמה סנב תא תודאב ה"בקה םע דיו ודבל
םירבדה ינש ורבתיו !תיקולא הש#רה היהת םלועה ת#רהש ,ה"בקה לש האלפהה
לש םירואיבה ינש ,תילכת ןיא דע הטמ הטמלו ץק ןיא דע הלעמ הלעמל לש
הנוש רמוה ךוכי" לש הדובעהש ףיסוהל שי ילואו !צ"צה לשו יעצמאה ר"ומדא
םישנאה לש ךוכי" אוה עבטב שבולמה סנל ךיישה ךוכי"ה !םיסנה י#וס ינשל םאתהב
םדאל עירפמ דאמ ם#( רבד לכש ,תיטרפ ה#שהה ןינעב הדובעל ךיישו ,םיטושפה
םלעתמו ,&תי ות#שה דצמ רבד לכ לבקמ םדאהשכש ,תיטרפ ה#שהב אוה )ומצע
תא תול#ל לכויו ךכד"י )העפותה התוא תא איבהש( עבטהש לעופ אוה י"א ,ומצעמ
אוה עבטה ןמ הלעמלש סנל ךיישה ךוכי"ה לבא !עבטב שבולמה סנבש &ודבל&$ה
תואיצמל םוקמ תסיפת ןיא הטשפהל סיבש ,הטשפה לש ךרדב דומיל לש ךוכי"
םיילכש םי#שומ #ישהל םיעירפמ םדאה לש םיימש#ה םיניינעהש דע לעופב
הלכשהה דצמ רבד לכ דודמל ידכ תואיצמה ש#רהמ קותינ שורדו ,םיטשפומ
,)הטשפהב( &הלעמ הלעמל& לש הדובע וה"ש ,לכשב שבלתמה תוקולאהו תילכשה
ריכמ אוה ןכאש דצמ ,)דומילה ירא( תושיב הפסוהל איבמ רבדה ןיאשכו
הדובעב שי י"א ,הב ומצע תא עיקשמ אוה ןיא ןכלו ,ללכ תואיצמ הנניא תוימש#הש
םיסנב ץק ןיא דע הלעמ הלעמה יולי#ל ילכ תויהל תוימש#ה לש ךוכי"ו הנכה ו"
]ירמ#ל עבטה ןמ הלעמלש
)ח פ"עו םג רונצה חתפנ םירצמ תאיציד הלואגהבש )רמאמהמ( ליעל אבומה
לע חכ תניתנה םג ךשמנ םירצמ תאיציד הלואגהבש ,רמול שי ,הדיתעה הלואגד
עב$ה !יהי ל"עלש הזד ,אוה ןינעהו הדיתעה הלואגב !יהיש תואלפנ ונאראד ןינעה
ךכדזמ ז"יעש ,םירוריבה י"ע אוה ]תואלפנ ונארא ןינע[ עב$המ הלעמלל ילכ
התיה םירוריבה ןינע תלחתהד עב$המ הלעמלל ילכ השענו הלעתמו םלועה
םירצמב הערפל ונייה םידבעש י"עד םירצמ תאיציב
38
,השק ךלמ " הערפל[
ןיאש ,השק הנידמ " םירצמב
39
םשמ חורבל לוכי דבע
40
ןוי#נב ודמע כ"פעאו ]
םייורש ויהש תורמל ,םד#בו םנושל ,םמש תא וניש אלש המב הנווכהש הארנ[
!םיקידצל אקווד הרושק הניא םירוריבה תדובעש ןבומ ה" יפלו !האמוט ירעש ט"מב
ץראב רבדמב ירא ךתכל" ' םירצממ תאצל ומיכסהש המל הנווכהש רשפא לבא
ספ ןברקא יאקד "םירצמ ץראמ ךתאצ םוי" %קוספב רמאנל םאתהב ,"העור" אל
]האיציה םויב דעו םירצמב ויהש תוצוצינה ורריב ז"יע , ולצניוש םירצמ תא
41
,
ןגד הב ןיאש הדוצמכו םיגד הב ןיאש הלוצמכ הואשעש
42
לע חכה ןתינ ז"יעו ,
םג ללוכ ,)םיבר ןושל ימי( םירצמ תאיצי ירחאלש םימיה לכב םירוריבה תדובע
תולגה ןמזבש םימיה שבולמה סנש !א %םירבד ינש השענ םלועה ךוכי" ידי לע[
תוכייש ול ןיאש ןפואב עבטה ןמ הלעמלש סנש !ב !יולי#ב תויהל לוכי עבטב
]תול#תהל לוכי םייולי#ל
שיו ז"יע יכ אוה םוי לכב םירצמ תאיצי ןיריכזמש הז לע םימע$המד ,רמול
םוי לכב םירוריבה תדובע לע םירצמ תאיצימ ךשמנש חכ תניתנהב %#ותימ
"לשת םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ה"ד רמאמ ]םירואיב םע[ 9
ותוא לש םירוריבה תדובעל כ תתל םוי לכב םירצמ תאיצי תכשמה תלעופ הריכ"ה[
]םוי רתוי םיברקתמ ,תוצוצינ דועו תוצוצינ דוע םיררבמ םויו םוי לכבש י"עו
רמגבש דעו ,ךכוזמ רתוי םלועה השענ ,ררבתנש ץוצינ לכ י"ע יכ ,חישמה תאיבל
אוה תוללכבד ,תומלועמ הלעמלש תוקלא יוליגל ילכ םלועה !יהי םירוריבה
תאיצי וריכזי ןכלו תואלפנ ונארא ,עב$המ הלעמלל ילכ !יהי םלועד עב$הש
הלעמלש תוקלא יוליגל ילכ םלועה !יהי זאש הז יכ ,חישמה תומיב םג םירצמ
ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ והזו םירצמ תאיציד הלואגה י"ע אוה תומלועמ
!יהי )ל"על( תואלפנ ונאראש רמואש הזד ,תואלפנ םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ,אוה
םירצמ תאיצימ איה ל"על !יהיש תואלפנ ונאראד ןינעה לע חכ תניתנה יכ שי[
םיסנה ןיב האוושה לש תועמשמב קר אל ,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ראבמש רמול
וליאכ אלא ,וסנב ריכמ סנה לעב ןיאש םיסנה לש הרד#הכ וא ,תופוקתה יתש לש
]םירוריבה תדובע ונייהד ,םירצמ ץראמ ךתאצ ימי ידי לע בותכ ימיכ קיידמו
םיבר ןושל ימיכ ,ךתאצ ,עבטב םישבולמ םיסנה דצמ םיבר ןושל והמ ראובמ ליעל[
והמ ראבל שי ,עבטה ןמ הלעמלש םיסנה דצמ קוספה תא ראבמש וישכע לבא
]םיבר ןושל "ימיכ" ונאראד ןינעה לע חכ תניתנה קר התיה םירצמ תאיציב יכ ,
םירוריבה תדובע י"ע אוה לעופב ךשמוי תואלפנ ונאראד ןינעהש ידכבו ,תואלפנ
םירצמ ץראמ ךתאצ ימי םהש ,הדיתעה הלואגו םירצמ תאיצי ןיבש םימיהב
םיבר ןושל ימי ,)רמאמהמ א %יע# ל"נכ( קוספה תועמשמב רתוי דוע ראובמ ה"בו[
]ל"נכ ,יולי#ל תוכייש םהל ןיאש םיסנה תא טולקל ידכ ךכד"י ומצע םלועהש
)$ שיו תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ בותכה ןיב םיקוליחהמד ,רמול
ןידימל ונממש ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל בותכהו
ץראמ ךתאצ ימיכ בותכהד ,אוה ,חישמה תומיב םג םירצמ תאיצי ןיריכזמש
םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ רמואו ,הדיתעה הלואגב רבדמ תואלפנ ונארא םירצמ
ץראמ ךתאצ ימימ אוה הדיתעה הלואגבש תואלפנ ונארא לע חכ תניתנהש
ח#פ תישעו ביבאה שדוח תא רומש תשרפב רמאנ !וג רוכזת ןעמל בותכהו ,םירצמ
!וג
43
םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל רמואו ,םירצמ תאיצי ע"וה ח#פד ,
,חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ ]קוספה שוריפו[ הנווכהש תאיציד הלואגהב
םירצמ חישמה תומיב ,ז"חאלש םימיהב םג תכשמנ)ו תרכזנ( !יהתש איה לכ"$ש[
תאיצי לש הריכ"ה ידי לע ' &ישמה תומיל איבהל& לש ןפואב ויהי "ךיי ימי
]הדיתעה הלוא#ה דע כ"א םימיב התכשמהו םירצמ ש"מ ראבל שי ז"פעו
םירצמ תאיצי תריכזד ןינעה םידקהל שי םיבר ןושל ימיד ןינעה ןיבהלש רמאמהב
ל"על םישבולמה םיסנה דצמ ןינעה ראובמ ליעלו ,&א תוא ףוס ליעלד הלאשה[
]עבטהמ הלעמלש םיסנה דצמ ראבמ וישכעו ,עבטב תאיצי ןיריכזמש הז יכ ,
והזש יפל אוה חישמה תומיב םירצמ םירצמ תאיצי לש הנינע התוא וכישמיש[
]םיוריבה תדובע תא ועצביו כ"א תאיצי ןמזמ םימיה לכש המ רתוי ןבוי ז"פעו ,
הלואגה לע( םירצמ תאיציבש חכה ךשמנ םדי לעש[ הדיתעה הלואג דע םירצמ
םה ]לעופה לא חכהמ )הדיתעה םירצמ ץראמ ךתאצ ימי םיבר ןושל ימי , ןויכ[
לכב םירצמ תאיצי תכשמה דצמו ,הריכ"ה ידי לע םירצמ תאיצי םש םיכישממש
לש ןינעה םייקתהל לוכי ,םלועה תא םימיה לכב ךכ"ל םירוריבה תדובעו םימיה
קוספה תנבהל "ךיי ימי לכ" קוספה ףיסומש המ וה"ו ,"תואלפנ ונארא" קוספה
]"תואלפנ ונארא"
"לשת םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ה"ד רמאמ ]םירואיב םע[ 10
פ"עו י"עש ,ןבומ ,הדיתעה הלואגה איבהל אוה םירצמ תאיצי לש הנינעש ל"נה
ח#פה לילב םירצמ תאיציב רופי# י"ע $רפבו ,םוי לכב םירצמ תאיצי תריכז
העשב[
44
ךינפל םיחנומ רורמו הצמ שיש
45
העשב " םייק !יה ק"מהיבש ןמזבו
ךינפל םיחנומ רורמו הצמ ח#פ שיש
46
ימיכ דועיה םויק רתוי דוע םירהממ ,]
אובי ,ונקדצ חישמ י"ע הדיתעה הלואגב ,תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ
ונימיב הרהמבו ,המילשהו תיתימאה הלואגב ונלאגיו
&&&&&&&&&&
& ב רואל אצי ) א"שנת – ןויס ח"כ סרטנוק ר"ומדא ק"כ אצי ובש ,ןוי# ח"כ ריהבה םוי תארקל" ,
עיגהו ,יאפוריאה אכבה קמעד רצימה ןמ )ע"נ תינקדצה תינברה " ח"לחבי " םע דחי( א"$ילש
תצפהו תקזחהב השדח הפונת הליחתה זאש ,)א"שת!ה ןוי# ח"כ ,!ב םוי( תירבה תוצראל החלצ
תוד#ומה תא וד#יב ,ע"נ )צ"יירוהמ( ר"ומדא ק"כ י"ע ,תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה
ר"ומדא ק"כ תלהנהל םר#מו ,"ךוניח ינינעל זכרמ"ו "ת"הק" ,"לארשי הנחמ" םייזכרמה
ןוי# ח"כ !ב םוי( רצימה ןמ האיציהל םינש לבוי ואלמי אתשה ןוי# ח"כבש $רפבו ,א"$ילש
ץראמ ךתאצ ימיכ ה"ד רמאמה תא רואל םיאיצומ וננה " )א"שנת!ה ןוי# ח"כ !ב םוי " א"שת!ה
" ,וז הנשל תדחוימה ותוכייש לע %#ונ ,רשא תואלפנ ונארא םירצמ ה !י ת אה ש תנ א ונאר
נ האיציהד )תואלפ ן"ונ " "תואלפנ"( תואלפנהל םינש )ן"ונ( לבוי תואלמל דחוימב ךייש ,"תואלפ
תיתימאה הלואגהל דעו ,תיללכה הלואגהל הכזנש ר"היו ל"נה תי$רפה הלואגהב רצימה ןמ
שממ דימו %כית ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" המילשהו חרוק 'פ 'א םוי , ז"כ
ןויס , א"שנת'ה תנש "
1 ו$ ,ז הכימ )
2 !ע ח"שת!ה מ"ה#ב #פדנ ח"שת ,פ"ש ןורחא " )ח"לשת( הז רמאמ תרימא תנשמ ) 159 ךליאו
3 !ע( ז"ק# פ"הע ך"נ ת"הואב אבוה ,)ב ,א#ר( הכ !י# תו$משהב א"חז םג הארו א"ער ,ועק ג"ח )
)זפת
4 ג ,ז$ האר !פ )
5 ב"ע# ,בי תוכרב )
ןוזפחב יכ ה"ד וינפלש רמאמהב "ליעל ראבתנש המ הלחת םידקהל שי" ל"נה ךתאצ ימיכ ה"דב
!ע ל"נה מ"ה#ב #פדנ( ח"שת 151 םש תוכרבבש הנשמה אבומ םשו ,)ךליאו
6 ב ,ז$ק םיח#פ " רמאנו ג"ה ה"דותב אבוה א ,ו$ חלשב אתליכמ )
7 ד"ע ) ]רבד לע[ ל"נה ןוזפחב יכ ה"ד הכוראב האר ]עוביר יאצחהבש[ םינינעה ינש
8 !ע םש מ"ה#( ב"יפ ) 164 )
9 קוידה איבמ וניאו " ל"על םירצמ תאיצי וריכזיש הזב קוידה קר איבמ ךתאצ ימיכ ה"דבש הזו )
ל"על םירצמ תאיצי תריכזד ןינעה יכ ,רמול שי " )רמאמה תלחתה והזש %א( ךתאצ ימיכ בותכהב
םיבר ןושל ימיד רואיבהל ךייש ]תואלפנה ןיינעל אלו[ $ %יע# ןמקל האר ,
10 )ארמגב( םש תוכרב )
11 דנק !ע )רוא להי( םילהתל ת"הוא )זפת !ע( ז"ק#ו )ופת !ע( ג"ק# םש ך"נ ת"הוא )
12 םש םילהתל ת"הואב אבוה " נר זמר חלשב ש"לי )
13 ד ,ולק םילהת )
14 ו'הכר !ע ד"ח $קולמ מ"ה# םג האר " )%יע#ה לכב( ןמקל אבהב ) נ"שו
15 א"# ג"יפ ז"הדאל נ"הרב רד# )
16 ב ,דנ תוכרב )
17 העברא קר אל( לוצינו הנכ#ב !יהש ימ לכ תחא העיד יפלד ז"# ג"יפ םש נ"הרב רד# הארו )
למוגה תכרב ךרבל ךירצ )םימכח ונמש ]#וס דוע תויהל ךירצ היה הינשה העידה יפל[
"לשת םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ה"ד רמאמ ]םירואיב םע[ 11
18 א ,אל הדנ )
19 םש םילהתל ת"הוא )
20 ךליאו $כר !ע ד"ח $קולמ מ"ה# הכוראב האר )
21 לארשיל התיה רשאכ !וג הלי#מ התיהו )ז$ ,אי !יעשי( פ"שחאד הרו$פההב ש"ממ םג ריעהל )
#נ אוה !וג הלי#מ התיהוד ,םירצמ ץראמ ותולע םויב וניאש הז המדמ בותכהו עב$ב שבולמ
םירצמ תאיציב התיהש #"יקל תואלפנה לע קר רבדמ וניא הכימב קוספהש היעשימ היאר ו"[
]וסנב ריכמ סנה לעב ןיאש
22 !ע ז"ח ש"וקל האר " םי#נ יגו# יוביר םנשי עב$ב םישבולמ םניאש םי#נב םגד ) 225 תישמ[
]ב"לשת רייא "רד &א מ"כבו
23 )ב ,ל( ו"$פ )
24 מ"כבו דצתת !ע ב"ח ב"רעת ךשמה )
25 $"לקפ# תולימה שוריפ #ר$נוק ג ,דמ )ח"אד םע( רודי# )
26 יכ "ודבל" תניחבל עגונ הז ןיא " #נ הזש רכינ ןיאש ,"#נ"ה לע םימילעמ עב$ה ישובלש הזו )
וא עב$ד ןפואב םא " ןינעה !יהי ןפוא הזיאב לבא ,ומצע ןינעה אוה "ודבל" תניחבמ ךשמנש הז
תניחב י"ע איה ודבל תניחבמ הכשמההשכד[ םייוליגה תניחבל עגונ הז " )עב$ה יוניש( #נד ןפואב
איה )םיקלא( אלממ תניחב י"ע איה הכשמההשכו ,עב$המ הלעמלש #נד ןפואב איה )!יוה( בבו#ה
הארו !יוה לע רית#מו םילעמ םיקלאד ,רית#מ אוה עב$ה םייוליגה תניחב לעו ,]עב$ד ןפואב
)ח"לשת( וז הנש ירחא פ"ש יאצומ תחיש הכוראב י#וס ינשש )&ו תוא ףוס( ןמקל ראובמה יפל[
דוימה יולי#ה ם#ש ראבל שי ,קוירו הברק %ה"בקה םע רשק לש םינפוא ינש לע םיארמ םיסנה
לש ןפואב %םינפואה ינש םתואב אוה )תישארב השעמ לש ןונכת יפל אלש( םלועב ה"בקה לש
תניב ךרד אבש יולי# אוה "אש ,קויר לש ןפואב וא ,םילעמ )םיקלא םשמ( עבטה "אש ,הברק
]בבוסה
27 )א ,אל( ז"$פ )
28 ג"ע# ,דל ורתי ח"ז )ב ,מ " $י ןוקית םש הארו( זנ ןוקית %ו# ז"וקת האר )
29 !ע י"שת!ה מ"ה#( ךליאו ג"יפ ת"יש!ה ינגל יתאב ךשמה ) 133 ו"#רת ךשמה ז"דע הארו )ךליאו
ךליאו חפק ע"#
30 םש הנומאה רעש )
31 !יארד ןפואב םג ויהיש אלא לכשב םיגשומ ויהיש קר אלד )
32 ו$ ,אי !יעשי )
33 י"שרפבו ב ,ו$ חלשב )
34 #"אואש הזמ םיכשמנה תואלפנהב םג ןכלו ,ץק ןיא דע אוה הלעמ הלעמל אוה #"אואש הז יכ )
ץק ןיא תוגירדמ יוביר שי הלעמ הלעמל אוה
35 !ע םש ח"שת!ה מ"ה# ) 152 מ"כבו
36 !ע י"שת!ה מ"ה#( ז"$פ ת"יש!ה ינגל יתאב ךשמה ) 151 )
37 א"הויהעש )ב ,אכק( ליגרמהו ה"ד ו"פ הבושתה רעש ח"ר ב"פ )תוביתנה רעש( בי רעש #דרפ )
הרעה גצ !ע ב"ח $קולמ מ"ה#ב ןמ#נהב הארו ו"פר 76
38 אכ ,ו ןנחתאו )
39 )םש אתליכממ( $ ,חי ורתי י"שר )
40 די !ע םיגהנמו םימע$ י$וקל םע פ"שגה םג האר )
41 ו$ ,בי אב )
42 ב ,$ תוכרב )
43 א ,ז$ האר )
"לשת םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ה"ד רמאמ ]םירואיב םע[ 12
44 פ"ש יאצומ תחיש הכוראב האר " רמאמה ןכותל עוביר יאצחהב אבומה ןינעהד תוכיישה )
)ח"לשת( וז הנש ירחא
45 ח ,גי אב פ"הע אתליכממ הדגהה ח#ונ )
46 םש אב י"שרפ הארו $קלה ילבש )
"לשת םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ה"ד רמאמ ]םירואיב םע[ 13

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->