You are on page 1of 12

Mr. Arjohn V. Gime Instructor, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (PLM) myarjohngime@yahoo.

com

Kailan Ginagamit

Saan Ginagamit

Bago Bumasa Habang Bumabasa Pagkatapos Bumasa

√ √ √

Isahan Pangkatan

Buong klase

GABAY SA PAGHINUHA
ANTICIPATION GUIDE
Panimula
Ang ANTICIPATION GUIDE (Head and Readance, 1986) ay istratehiya na ginawa para gawing aktibo ang sanligang kaalaman (prior knowledge)ng mag-aaral at buuiin ang kanilang kuryosidad sa bagong paksa. Makikita sa istratehiyang ito na ang mag-aaral ay nakikinig o nagbabasa ng iba’t ibang pahayag na naglalaman ng mahahalagang konsepto mula sa tekstong babasahin. Karaniwan ang mga pahayag na ginagamit sa istratehiyang ito ay pasalaysay na nakalahad kung saan tutukuyin nila ang tugon kung sang-ayon ba o di sang-ayon/tama o mali ba ang inilalahad nito sa kanilang babasahin. Layunin ng istratehiyang ito na pukawin ang kaalaman ng mga mag-aaral bago magbasa at gabayan sila sa patuloy na pagbabasa.

Pamamaraan
1. Simulan ang nasabing gawain sa pamamagitan ng paghahanap at pagsusuri ng kagamitan o materyal na maaring gamitin sa klase. 2. Piliin at ayusin ang mahahalagang impormasyon at konsepto nito sa pamamagitan ng maikling pahayag. Inaasahan na ang mga pahayag na ito ay nakasulat sa paraang nakakakuha ng pansin ng babasa nito. 3. Ilahad sa klase ang mga pahayag na nabuo sa pamamagitan ng pagsulat sa pisara, paggamit ng hand-awts, naka-project sa OHP o LCD o kaya ay ipabasa ito nang malakas sa mag-aaral.
1

4. Bigyan ang mga mag-aaral ng mga pagpipiliang tugon tulad sang-ayon o di sang-ayon, totoo o hindi, o tama o mali at iba pang paraan ng tugon para sa isasagawang paghihinuha sa tekstong babasahin. 5. Pagkatapos tumugon ng mga mag-aaral sa mga pahayag, sabihan sila na maghanap ng isang katuwang (partner) na pagbabahaginan ng kanilang mga tugon o sagot sa bawat pahayag. 6. Ipalahad sa mga mag-aaral ang kanilang tugon sa bawat pahayag. Tiyakin lamang na iwasan ang direktang pagbibigay ng mag-aaral ng tamang sagot dahil sa nagiging sabik ang mga mag-aaral na malaman kung tugma ba o hindi ang kanilang tugon. 7. Ipabasa ang teksto sa mga mag-aaral. Inaasahang matutukoy nila kung ang kanilang mga paunang tugon (first response) sa anticipation guide ay tugma o

tama o kaya ito ay hindi tugma o mali. Kung hindi man tugma o mali ang
kanilang tugon sa inilalahad ng teksto, pasulatin sila ng isang maikling paliwanag sa nilalaman ng tamang sagot sa isang papel o kaya’y hand-awts. 8. Habang nagbabasa, maari ring isa-isahing talakayin ang nilalaman ng teksto sa pamamagitan ng pagbasa ng bawat bahagi nito. Hilingin din sa mga magaaral na habang bumabasa, maari nilang alamin ang mga detalye ng mga pahayag sa kanilang anticipation guide sa pamamagitan ng pagsalungguhit, paghahaylight o paglalagay ng sticky notes sa bahagi ng teksto. 9. Pagkatapos basahin ang teksto, hilingin sa mga mag-aaral na ibahagi ang kanilang mga tugon sa pagkatuto (learning responses) kaugnay ng kanilang paliwanag sa anticipation guide. Alamin din kung nagkaroon ba ng pagbabago sa kanilang tugon dahil sa isinagawang pagbasa. agad na linawin ito. Kung may lumabas mang malabong konsepto sa isinagawang pagbabasa ng teksto,

2

Plano ng Gawain
I. Layunin Layuning Pangguro: Maipahinuha sa mga mag-aaral ang nilalaman ng teksto gamit ang mga pahayag ng Anticipation Guide. Layuning Mag-aaral A. Nakabubuo ng mga bagong salita mula sa salitang-ugat B. Naibibigay ang paghihinuha sa teksto gamit ang pahayag C. Natutukoy ang ebidensya sa mga hinuhang pahayag D. Nakabubuo ng mga pahayag ayon sa hinuha E. Natutukoy kung tama o mali ang hinuha sa pahayag 2. Paksang Aralin A. Pamagat ng Teksto: Pinakamalaking Isda sa Buong Mundo B. Uri ng Teksto: Ekspositori C. Istratehiyang ginamit: Anticipation Guide D. Kagamitan: Larawan, Sipi ng Anticipation Guide E. Antas ng Gagamit: Baytang 4 & 5 3. Pamamaraan A. Bago Bumasa 1. Paggamit ng Dating Kaalaman

a. Laro: Buuin mo ang Larawan Ko
i. Ipakita ang

puzzle na larawan ng isang

butanding. Ipabuo ito sa mga mag-aaral sa loob ng ilang minuto.

3

ii. Ipasagot sa mga mag-aaral ang mga tanong ng guro tungkol sa larawan. i. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? ii. Paano ninyo ilalarawan ang hayop na ito? ilahad. 2. Pagpapayaman ng Talasalitaan a. Buuin ang mga pangungusap gamit ang angkop na salita. Gawaing gabay ang salitang-ugat na ibinigay. i. Sinasabing mas __(laki)___ ang katawan ng elepante kaysa sa leon. ii. Halinang __(tuklas)___ ang ganda ng mga tanawin sa Pilipinas. iii. Maraming __(kita)___ bagong hayop sa ating bansa na hindi makikita sa ibang panig ng mundo. iv. __(sabi)___na ang pagmamahal sa kalikasan ay pagmamahal sa Diyos. v. __(pinsala)___ ang mga plastik na itinatapon natin sa ating karagatan.

4

3. Pagbibigay ng Layunin a. Ilahad sa klase ang pamagat ng babasahing teksto at ibigay ang layunin sa isasagawang pagbabasa nito. b. Bigyan ng inihandang hand-awts ng anticipation guide ang mga mag-aaral at ipasagot ito sa loob ng 5 minuto. (Tingnan ang sipi sa likod ng gawaing pangguro para sa tsart na ginamit) c. Pagkatapos ng limang minutong ibinigay, pahanapin ang mga mag-aaral ng kanilang ka-partner o katuwang na pagbabahaginan ng kanilang tugon sa anticipation

guide. Sabihin sa kanila na ipaliwanag ang kanilang
tugon kung bakit sila sumasang-ayon o hindi sumasangayon sa pahayag. d. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na sa gagawing pagbabasa, tutukuyin nila ang mga konseptong

susuporta sa kanilang tugon sa anticipation guide. B. Habang Bumabasa 1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang teksto at magkaroon ng talakayan tungkol sa nilalaman nito. 2. Ipahanap sa mga mag-aaral ang sagot sa isinagawang paghihinuha.

Pinakamalaking Isda sa Buong Mundo
(1) Ang butanding o whale shark na itinuturing na isa sa pinakamalaking isda sa mundo na makikita sa Donsol, Sorsogon sa lalawigan ng Bikol. (2) Ito ay may habang 18 hanggang 35 talampakan at kumakain lamang ng mga plankton, isang uri ng hayop na nabuhay sa dagat na nakatutulong para linisin ang ating mga karagatan.
5

(3) Sinasabi rin na ito ay karaniwang nakikita sa mga bansang malapit sa ekwador o equator dahil sa mas maraming pagkain silang nakukuha rito, at ang klima sa lugar na ito ay hindi malamig na mas makakabuti sa kanilang kalagayan. (4) Ayon sa mga pag-aaral, sinasabing nakita ng mga Pilipong maninisid ang mga butanding noong Enero 2, 1998. (5) Dahil sa pagkakatuklas ng mga ito, naging malawak ang mga paniniwala ng mga nakatira sa lugar na iyon na ang mga hayop na ito ay hindi nakapipinsala sa kanilang mga lugar lalong lalo na sa pangingisda. (6) Dahil sa pagpapalawak ng mga impormasyon tungkol sa mga isdang ito, nagsidatingan ang mga media at naibalita ito sa iba’t ibang istasyon na nagpatanyag sa Sorsogon. (7) Sa kasalukuyan, ito ay naging isang tanyag na destinasyon ng mga turista sa ating bansa na nagbigay din ng maraming trabaho sa lalawigang ito. C. Pagkatapos Bumasa 1. Pagtalakay sa Binasa a. Balikang muli ang sinagutang anticipation guide bago bumasa. Ipasagot sa mga mag-aaral ang bahagi ng sipi ng

anticipation guide pagkatapos bumasa.
b. Ipatalakay sa mga mag-aaral ang kanilang tugon sa mga pahayag kung tama ba o hindi ang isinagawang antisipasyon/paghihinuha. Magbigay rin suporta o ebidensya tungkol sa mga sagot. ng karagdagang

6

c. Itanong sa mga mag-aaral ang mga sumusunod tungkol sa paggamit ng anticipation guide i. Ano ang mga bilang na tumama ang inyong tugon bago at pagkatapos bumasa? Magbigay ng patunay tungkol dito. ii. Ano ang mga bilang na nangangailangan ng pagbabago ng tugon dahil sa nabasang teksto? Magbigay ng patunay tungkol dito. iii. Ano-ano ang mga bahagi ng teksto na malabo sa inyo? Ano-ano ang tanong ninyo tungkol sa tekstong binasa natin? d. Ipasagot at ipagawa sa mga bata ang mga tanong: i. Paano mo mapapangalagaan ang mga butanding sa ating bansa dahil sa pabago-bago ng klima ng ating panahon? Iguhit ang isdang tinalakay at isulat sa loob ng katawan nito ang magagawa mo para pangalagaan ito. ii. Ano ang pangunahing kaisipan na nais iparating ng tekstong binasa? D. Pagsasanay ng Kasanayan 1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang teksto. Ipatukoy sa kanila kung tama o mali ang hinuhang pahayag na ibinigay.
Kagaya ng mga Pinoy, ang mga Chinese ay umuuwi sa kanilang probinsya bago mag New Year upang makapiling ang pamilyang matagal na nawalay sa kanila. Ang “busiest travel time of the year” ay tinatawag na “chun yun” kung kailan ang lahat ng klase ng transportasyon ay abala sa pagbibiyahe upang maihatid ang mga Chinese sa kanilang kamag-anak sa probinsya na nais makapiling sa pagdiriwang ng New Year. Pagsapit ng 12:00 midnight, sila ay nagbabatian sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga salitang magdudulot ng good luck.

7

Mga 15 araw na ipinagdiriwang ng mga tao ang New Year. Tumatama sa Full Moon ang last day of celebration at ito ay tinatapos ng Lantern Festival. Kaya ang New Year ay nagsimula sa New Moon at nagtatapos sa Full Moon. Ginagawa sa kalye ang dragon at lion dance upang takutin ang masasamang ispiritu. Ang pagsasagawa ng fireworks at pagpapaputok ng labintador ay nagpapalayas daw ng evil spirits. Kailangan lumayas ang mga ito upang magkaroon ng pagkakataong lumapit ang god of wealth sa mga tao. Kagaya rin sa Pilipinas, marami sa kanila ang nasusugatan at ang iba ay namamatay dahil sa mga paputok na nagmula sa mga illegal na pabrika. Ilang beses nang ipinagbawal ang paputok ngunit sa bandang huli ay tinatanggal din ang pagbabawal dahil marami ang hindi sumusunod. Nagisnan na raw nila ang fireworks at paputok sa New Year kaya mahirap na itong tanggalin sa tradisyon. Bulgar, Enero 20, 2012

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pinapahalagahan ng mga Chinese ang Bagong Taon. Ang “Chun Yun” ay nagiging bahagi ng Chinese

New Year.
Mabilis lamang ipagdiwang ang Chinese New Year. Mahalaga ang pag-iiba ng buwan sa Chinese New

Year.
Nakikita ng Hindi kayang mga Chinese na umaalis ng pamahalaan ang ang masasamang espiritu tuwang Bagong Taon. pigilan pagpapaputok tuwing Bagong Taon. Marami ang hindi natutuwa tuwing Bagong Taon. Marami ang napipinsala ng mga paputok tuwing Bagong Taon.

8

____________ ____________

9.

Ang “good luck” sa mga Chinese ay mahirap sabihin kaya sila sumisigaw.

10. Marami ang gumagamit ng paputok kapag Bagong Taon.

E. Pagtataya a. Ipabasa ang seleksyon sa mga mag-aaral at ipatukoy kung tama o mali ang hinuhang binuo. (1) Isang uri ng kulisap ang ipis. May ilang daang uri ito. Ang ilan sa mga ito ay ang karaniwang nakikita sa bahay lalo na sa maruruming lugar. Naninirahan naman ang iba sa mga bato o sa mga punongkahoy at mga dahon nito.  Ang mga ipis ay hindi lamang nakikita sa bahay kundi sa kagubatan din.

(2) Mahalaga ang mineral na nakukuha natin sa pagkain para sa ating katawan. Kung magkulang sa mineral ang ating katawan, ang gawain ng iba’t ibang bahagi nito ay hindi magagampanan nang maayos.  1. Ang mga mineral na nakukuha sa pagkain ay nagdudulot lamang ng mabuti sa katawan.

(3) Katulad ng mga taong-bundok, kawili-wili ang mga Batak. Sinasabing sila ang tanging tribo sa Palawan na nagmula sa Australia. Mapapansin din na may kapuna-punang pagkakatulad ang mga ito sa mga Ita sa Zambales.  Ang mga Batak ay may natatanging katangian na tulad din ng ibang pangkat etniko sa Pilipinas.

9

(4) Si Efren Penaflorida Jr. ay isang social worker. Ang kanyang ama ay isang traysikel drayber at simpleng maybahay naman ang kanyang ina. Nagtapos siya sa tulong ng scholarship. Ginamit niya ang kanyang kurso para magturo sa mga bata sa lansangan sa pamamagitan ng kariton. Kung kayat siya ay tinaguriang CNN Hero of the Year 2009.  1. Si Efren Penaflorida ay nagmamalasakit sa kapwa Pilipino na matuto gamit ang kanyang talento.

(5) Ang bahaging tubig ng mundo ay tinatayang 71% o halos tatlong kapat o (¾) ng ibabaw ng mundo. Ito ay binubuo ng karagatan, dagat, lawa, ilog at iba pang anyong tubig. Mga 3% ang tubig tabang. May limang karagatan ang mundo at ito ay ang Karagatang Pasipiko, Atlantiko, Indian, Artiko, at Timog Karagatan.  1. Ang tubig sa mundo ay dapat pangalagaan ng bawat isa.

10

SIPI NG ANTICIPATION GUIDE

Pangalan:

Petsa:

Baitang at Seksyon: Guro: Panuto: Layan ng tsek (√) kung sang-ayon o di sang-ayon ka sa pahayag. Talakayin ito sa iyong kamag-aral. BAGO PAGKATAPOS Paliwanag/ MAGBASA MAGBASA Ebidensya
Sangayon Hindi Sangayon Sangayon Hindi Sangayon

1.

Ang butanding ay isang mammal.

2. Ang butanding ay tinatawag sa Ingles na bull shark. 3. Kumakain ng isda ang mga butanding. 4. Karaniwang nakatira ang mga butanding malapit sa bahaging timog ng mundo. 5. Makakakita ng butanding sa Pilipinas.

11

Pinakamalaking Isda sa Buong Mundo

Ang butanding o whale shark na itinuturing na isa sa pinakamalaking isda sa mundo ay makikita sa Donsol, Sorsogon sa lalawigan ng Bikol. Ito ay may habang 18 hanggang 35

talampakan at kumakain lamang ng mga plankton, isang uri ng hayop na nabuhay sa dagat na nakatutulong para linisin ang ating mga karagatan. Sinasabing rin na ito ay karaniwang nakikita sa mga bansang malapit sa ekwador o

equator dahil sa mas maraming pagkain silang nakukuha rito at ang klima sa lugar
na ito ay hindi malamig na mas makakabuti sa kanilang kalagayan. Ayon sa mga pag-aaral, sinasabing nakita ng mga Pilipong maninisid ang mga butanding noong Enero 2, 1998. Dahil sa pagkakatuklas ng mga ito, naging malawak ang mga paniniwala ng mga nakatira sa lugar na iyon na ang mga hayop na ito ay hindi nakakapinsala sa mga kanilang lugar lalong lalo na sa pangingisda. Dahil sa pagpapalawak ng mga impormasyon tungkol sa mga isdang ito, nagsidatingan ang mga media at naibalita ito sa iba’t ibang istasyon na nagpatanyag sa Sorsogon. Na sa kasalukuyan, ito ay naging isang tanyag na destinasyon ng mga turista sa ating bansa na nagbigay rin ng maraming trabaho sa lalawigang ito. ni: Arjohn Gime
12