P. 1
Dnevni avaz [broj 6095, 11.8.2012]

Dnevni avaz [broj 6095, 11.8.2012]

|Views: 1,242|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2013

pdf

text

original

ć ministara u akciji

V: M'Ešfrruu Ć

DEZlllfiCIRA SE IAifll iMDVIMJ '21WEZNICA
HLOROM KOJI lAJE lA - - .., ffiiERACIJE Bi f VRLJEDHU
UJDSKU UPOTREBU?! ... :.t Ml.IONE
U Ambasadu BiH u Jordanu kao č stigao još jedan diplomata
• Ministar Lagumdžija ovlašten da potpisuje ugovore o evakuaciji
N
a č održanoj sje- re u č potrebe za evakua- đ ć je ovlastilo
dnici ć ministara cijom bh. državljana i č ministra vanjskih poslova BiH
BiH č je da njihovih porodica koji žele na- Zlatka Lagumdžiju da potpiše
Ministarstvo vanjskih pustiti ratom ć Siriju i ugovore ako bude potrebe za
poslova BiH poduzme sve mje- ć u našu zemlju. evakuacijom. 2. stra11a t--..:.;;::_______.
nA nOVOJ LISTI
CACO, JUHA l
OBOJICA
COMPLETED
Ukratko
ć Još 46 kilometara
autoputa
Autoceste FBiH
InvesticiJe od
aoo miliona Km
ill> Direktor "Autocesta
FBiH" Ensad ć izja-
vio je za Penu da ć Fede-
raci ja BiH u ovoj godini
imati 46 kilometara auto-
puta na koridoru SC u gr-
adnji, a vrijednost tih
investicionih projekata je
oko 900 miliona KM.
Mašine su, prema njego-
vim č ć na tere-
nu na jugu, gdje se radi
deset kilometara od gra-
nice do đ
UNDP
unaorUediti
partnerstvo
s mladima
Č 75 posto od 2.630
ispitanika u BiH nezapo-
slenost smatra svoji m
ć problemom,
dok 90 posto mladi h mi-
sli da imaju mali i li nika-
kav utjecaj na donošenje
odluka koje ih se č
ć je Razvojni pro-
gram UN-a (UNDP). U
povodu 12. avgusta, koji
se obilježava kao Svje-
tski dan mladih, UNDP
je izdao ć u ko-
jem se naglašava da rezu-
ltati ove ankete provede-
ne u našoj zemlji ukazu-
ju na to da se partnerstvo
s mladima mora unapri-
jediti.
Vlada ZDK
GradnJa mosta
oreMo KrivaJe
ill> Vlada č
jskog kantona donijela je
odluku kojom se Mini-
starstvu za poljoprivre-
du, šumarstvo i vodopri-
vredu ZDK nalaže da iz-
da šumarsku saglasnost
Javnom ć
"Šumsko-privredno
društvo ZDK" Za v ido-
v ć za č šume. Sa-
glasnost podrazumijeva
promjenu namjene šume
i šumskog zeml jišta u
đ u svrhu gr-
adnje mosta preko rij eke
Kriv'!je na lokal itetu Ca-
reva Cu prija.
Zavalje
č
ill> Župa Zavalje u ć
ć i Udruga "Za val je"
iz Zagreba priredit ć da-
nas susret stanovništva s
dijasporom. U okviru ove
manifestacije bit ć orga-
niziran č skup
"Zupa Zavalje od Svišto-
vskog mira 1791. godine
do naših dana", s pose-
bnim akcentom na "Župa
Zavalje i Lika u domovi-
nskom ratu" .
2
Dnevni avaz, subota, aktuelno
11. avgustlkolovoz 2012.
DIPLOMATIJA ć ministara BiH odobrilo propise
-
BiH soaš
uradanelz
oa111a Siri
SUDI
U Ambasadu BiH u Jordanu kao č
stigao još jedan diplomata
'
Na č održanoj s je-
dnici ć ministara BiH
č je da Ministarstvo
vanjskih poslova BiH po-
duzme sve potrebne mjere
radi potrebe za evakuacijom
bh. državljana i č nji-
hovih porodica koji žele na-
pustiti ratom ć Si-
ri ju i ć u našu zemlju.
đ ć je ovla-
stilo ministra vanjskih poslo-
va BiH Zlatka Lagumdžiju
da potpiše ugovore ako bu-
de potrebe za evakuacijom.
Besplatni dokumenti
đ ostalog, sva izr-
ada bh. putnih dokumena-
ta za državljane BiH, ali i
za državljane Sirije, bit ć
besplatna, odnosno troško-
ve ć snositi budžet insti-
tucija BiH. Ambasador
BiH u Jordanu Darko Ze-
UHratHO
e Od č krize
evakuirano 100 osoba
e Troškovi putne do-
kumentacije besplatni
e Do sada poslano ll
č zahtjeva
e Izdano na desetine
bh. viza Sirijcima
!enika, č ambasada pokr-
iva i č Sirije, potvr-
dio nam je da je situacija u
ovoj zeml ji i dalje drama-
č al i da se trude po-
ć svima onima koji su
zatražili ć
- Upoznat sam s donese-
nim odlukama ć mini-
stara BiH. Nastojimo odgo-
voriti na sve zahtjeve za izlaz
iz zemlje, koji nam svako-
dnevno pristižu. Otkako se
Lagumdžija: Vodi sve aktivnosti
stanje u Siriji, a pogotovo u
gradu Alepu, pogoršalo, pr-
imili smo ll č za-
htjeva za izradu putne doku-
mentacije za izlazak iz
države. Danas č op. a.)
pokušavali smo stupiti u ko-
ntakt s našim državljanima
da provjerimo je li sve uredu
i kako proživljavaju haos.
One koje smo dobili, kazali
su nam da im je izuzetno
teško, ali da se nadaj u bo-
ljem. S obzirom na to da je u
Jordanu i petak neradni dan,
pretpostavljamo da ć od po-
nedjeljka biti novih zahtjeva
- rekao nam je ambasador Ze-
lenika.
Završne pripreme
Prema odluci ć mi-
nistara, đ od
ć putnih dokume-
nata za državljane BiH vršit
ć se u diplomatsko-konzu-
larnim predstavništvima
BiH u Jordanu i Turskoj, a
isto važi i za državljane Si-
rije. Nebojša Regoje, por-
tparol MV PB iH, istakao je
da je odlukama na
č š sjednici č
završena i posljednja pri pr-
Letjelice Armije RBiH 17 godina č u Turskoj
erna ako bude masovnog
izmještanja bh. državljana
iz Sirije.
- Sada možemo i lakše i
brže djelovati, ako za tim bu-
de potrebe. Prvenstveno mi-
slim na prijevoz, odnosno tr-
ansport ljudi. U spos ta vili
smo saradnju i s ambasa-
dom Srbije u Damasku, a sve
radi pomaganja onima koji
žele napustiti Siriju. Naša
ambasada tamo dodatno je
č još jednim đ
matom koji č poznaje
sirijsko č što ć nam
itekako biti od ć Mo-
ram naglasiti da je ovo kraj
pripremne faze, ali je č
naših aktivnosti. Nastavit
ć pratiti bezbjednosnu
situaciju i biti pripravni ako
đ do evakucije - rekao
nam je Regoje.
B. Ć Ć
Prooan heiiHooterl ur1Jednl2.5 miliona KM?
Ne znamo ni isplati li se ć da ih uvozimo, nisu u kakvom stanju, kaže ć ć ministra odbrane
Pet vojnih helikoptera Mi-
24 vrijednih oko 2,5 miliona
maraka, koje je Armija RBiH
kupila još 1995. godine, nika-
da nisu stigli u BiH i ć 17
godina nalaze se uskladišteni
u Turskoj, đ je
našem listu u institucijama
BiH. U dopisu koji je u avgu-
stu 2007. uputio Vladi FBiH
tadašnj i ministar odbrane
BiH Se! mo ć zatražio je
da pitanje preuzimanja heli-
koptera bude uvršteno u dne-
vni red prve ć sjednice
Federalne vlade.
No, kako nam je č u
Vladi FBiH đ
č je da je dopis stigao na Helikopteri kupljeni još 1995.
adresu ove institucije, ali je
on odmah đ Službi
za č poslove FBiH.
- đ je da sva ne-
pokretna vojna imovina pr-
ipada državi te da ti heliko-
pteri pripadaju Ministarstvu
odbrane BiH, koje je za-
duženo da nastavi pregovo-
re s Republikom Turskom.
Dalje nam nije poznato šta je
bilo s hel ikopterima. Sa-
dašnjem sazivu Vlade niko se
nije ć u vezi s tim. Mi
ć uputi ti dopise prema
MOBiH da vidimo gdje su
oni završili - č nam je
iz Vlade FBiH.
S druge strane, Mirko
O ć ć ministra
odbrane BiH, kaže da je to
ministars tv o sve ove godine
helikoptere vodilo kao te-
hnološki višak t e da
đ strujama" ni je
bilo interesa da se oni uvezu.
- O tome niko ništa nije
ni znao dok se nije oglasila
Turska ambasada u BiH još
2007. godi ne. Oni su tražili
da se helikopteri preuzmu.
Mi znamo da se radi o polo-
vnim helikopterima koje je
kupila tadašnja vlada BiH.
Ne znamo ni isplati li se
ć da ih uvozimo. Nisu u
kakvom stanju - kaže ć
M.Aš.
aktuelno
Dnevni avaz, subota,
11. avgustlkolovoz 2012.
3
EKSKLUZIVNO šta su otkrili istražitelji firme "Fuchsgruber"
Poslovnice "Ljubljanske banke" radile bez dozvola u č • Na pomolu velika istraga
č istražitelji ko-
ji rade na č "Ljubljan-
ska banka" pronašli su doka-
ze da poslovnice te banke u
č ć nisu i ma-
le potrebne dozvole za rad i
da su putem nelegalnih po-
slovnica Slovenci novac ko-
ji su ć štediše iz
BiH, Srbije i Hrvatske slali
direktno u Ljubljanu, potvr-
dio za "Dnevni avaz" Safet
Alimehaj, predstavnik advo-
katske ć "Fuchsgruber
KG".
Rad nacrno
Ove advokate angaži rala
su udruženja starih devi-
zni h štediša da pomognu u
naplati stotina miliona ma-
raka koje su s č štediša
nestale preko ć
Istraga koju je pokrenu-
la č advokatska ć
širom Evrope otkrila je no-
ve dimenzije prevare s kojom
se žrtve bore ć dva dese-
• l l •

ć Alimehaj kaže da su
dokazi o nelegalnim poslo-
vnicama otkriveni prije ne-
kol iko dana te da se radi o
velikom skandalu u Nje-
č koji ć Slovencima
donijeti mnogo problema.
Dokaz o prevari
lijale na Trgu revolucije -
kaže Alimehaj.
č dokaz o velikoj pre-
vari, tvrdi on, jesu i pro-
đ bjanko uplatnice iz
osamdesetih godina.
Uila ide naolatu
- Istragom je đ da
su godinama radili nacrno te
da su svoje filijale "Ljubl-
janske banke" otvarali kao
informativni biro, a obavlja-
li su bankarske usluge i otva-
rali č U đ je da
su sve uplate devizne štednje
direktno prebacivali u Lju-
bljanu, na adresu glavne fi-
- Preko ovih uplatnica
svaka uplata išla je di rektno
u Sloveniju. Uspjeli smo ih
ć i ovo je dokaz kako
su godinama varali. Oni su
uporno tvrdili da te uplate
idu u Sarajevo, Zagreb, Be-
ograd. Ubrzo ć se č
i č tužilaštvo tc svi
istražni organi - kaže Alime-
haj.
Nedavno đ vi-
la pored same plaže u Istri,
tvrdi Alimehaj, procijenje-
na je na milion eura te je na
nju ć upisana blokada da
ne može biti proda ta.
- Prvom narednom pre-
sudom za "Ljubljansku ba-
nku" vila ć ć u proces na-
plate, nakon č ć biti
obavljena njena zapljena -
kaže Alimehaj. M. Š Č Ć
Feriha ć viceguvernerka CBBiH, za "Avaz"
oeuizne rezerue porasle
za 285 miliona maraMa
Devizne rezerve
BiH smanjene su u
posljednje tri i po go-
dine za 800 miliona
maraka, ali, prema po-
dacima koje smo dobi-
li iz Centralne banke
(CB) BiH, u protekla
dva mjeseca, od l. ju-
na do 30. jula, zabi-
lježen je rast deviznih
rezervi u iznosu od
265 miliona maraka.
Feriha ć vi -
ceguvernerka CBBiH,
kazala je za "A vaz" da
se u lj etnom i zi -
mskom periodu uvijek
bilježi porast deviznih
rezervi.
- Ć je da je
ovo period kada je po-
č broj stranih
državl jana u BiH i za-
bi lježen je č rad
č Turi-
č sezona poziti-
vno je utjecala na rast
deviznih rezervi - ka-
zala je ć
Ona je dalje nagla-
sila da je devizna reze-
rva daleko komple-
ksnija kategorija i da
je treba posmatrati kr-
oz ukupne odnose u
đ pla-
tnom prometu.
ć je ć
da je ovaj rast
č vezan uz tu-
č sezonu. Potr-
ebno je uraditi stati-
č obrade pa vi-
djeti koliko je rastu
devizne rezerve dopr-
inijela č se-
zona. Ovo su još preli-
minarni podaci - do-
dala je ć
A. Č Z.
PolicaJac
neznalica
Zabrana zastave s ljiljanima nije incident,
ć č politika manjeg entiteta
Pripadnik policije
Republike Srpske Dra-
gan Kaurin 6. avgusta u
ć propi-
sno se obrukao poziva-
ć se na Dejtonski mi-
rovni sporazum. Na
č historije č je
slušao samo što mu
odgovara. Marjanu Ha-
jnalu i Ibrahimu Halilo-
ć zaprijetio je oduzi-
manjem "nelegalne" za-
stave s ljiljanima, kada
su se s njom htjeli slika-
ti ispred historijske zgr-
ade ZAVNOBiH-a, pro-
ć da zastavom
"provociraju đ
ć kao ma-
ksim po diviziji, Dra-
gan Kaurin pozivao se
na Dejton, ć para-
lelu đ ljiljana i or-
lova sa č S. č
Kaurin, a ne zacrveni
se. Da je samo č
prve č Dejtona,
Kaurin bi odmah saznao
da je višestoljetna ops to-
jnost BiH zagarantira-
na i samim sporazu-
mom.
Prva č zastava
đ priznate
države Republike BiH
bila je ona ista koja je
policajcu iz manjeg bh.
entiteta zasmetala, i kao
takva ona ima puni hi-
storijski legitimitet. Za
razliku od nje, orlove i
č S priznavali su sa-
mo agresori i č
genocida kojima je
rušenje države BiH bio
cilj.
No, nažalost, č
" Kaurin" nije samo inci-
dent, ć rezultat politi-
ke falsificiranja histori-
je koju godinama provo-
di entitet koji ovaj poli-
cajac štiti. Stoga ć Ka-
urin, prije nego disci-
plinsku prijavu koju za-
služuje zbog prijetnji i
govora mržnje, od vlasti
RS dobiti Orden Nema-
ć
Raz ija ć sportska
legenda BiH: Groz'fW je gledati
OI, a da nas nigdje nema
Federalna uoraua ciuilne
zaštite niJe adelluatno
odoouorila na oožare
Pitanje: J e li Federalna uprava civilne
zaštite adekvatno odgovorila na veliki broj
požara?
25,71%
62,86%
11,43%
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu možete glasati
svakog dana na www.dnevniavaz.ba.
Ukratko
'Avaz Twist Tower ': Sjedište
uspješne bh. kompanije
Avaz-roto press
ć dati 1&,5
miliona HM
za 'PobJedu'
Kompanija "Avaz-ro-
to press" ć je č
da za dionice č
"Pobjede" može ponudi ti
100.000 eura i investicio-
ni program za spas tog li-
sta, š ć da su za
ovu sarajevsku kompani-
ju neprihvatljive cifre od
16,5 miliona eura, koje je,
kako se u medijima u re-
gionu govorilo ovih dana,
spremna platiti za kupo-
vinu dionica "Pobjede".
- Pregovori ć eventualno,
biti nastavljeni u drugoj
polovini septembra i to su
č koje javnost treba
znati- ć je ,,Avaz-
roto press".
Krug gg
Jasan stau
o PelJešcu
Asocijacija nezavisnih
intelektualaca "Krug 99"
ć je č da BiH
mora imati jasan državni
stav kada je u pitanju gra-
dnja pelješkog mosta te
da "ni po koju cijenu ne
može dozvoli ti prometnu
pomorsku i č
izolacij u BiH njegovom
gradnjom".
Ratni č
nastauaM
sud enJa
Nakon ljetne pauze,
naredne sedmice ć pred
Sudom BiH biti nasta-
vljena đ za ratne
č Novi svjedoci
Tužilaštva BiH bit ć sa-
slušani u ponedjeljak i pe-
tak na đ Predragu
š ć i Goranu ć
Porezna uprava
zatu oren
Miob u uunu
Inspektori Porezne
uprave Federacije BiH-
Kantonalni porezni ured
Livno, u prisusrvu pripa-
dnika Kantonalnog mini-
starstva unutrašnjih po-
slova privremeno su za-
tvorili diskoteku "Pink
Panther", u centru Livna,
zbog rada bez odobrenja
nadležnog organa, sa-
ć je Uprava. Povod
za inspekcijski nadzor bi-
la je provjera zakonitosti
organiziranja koncerta
Davora Badrova.
4
Dnevniavaz, subota, aktuelno
11. avgusVkolovoz 2012.
ISTRAŽUJEMO Hrvatska, za razliku od BiH, nastavlja s č protiv kriminala
Ratni profiteri imaju suoje
ooMrouiteue u bh. ulastil
Nakon Sanadera, DORH pokrenuo istragu i protiv Keru ma • SDA blokirala nacrt zakona
SBB BiH i tako zaustavila evropski put, tvrdi Nasir ć
Državno odvjetnišrvo Re-
publike Hrvatske (DORH)
saslušanjem svjedoka č je
pokrenulo istragu o ratnom
profiterstvu protiv splitskog
č Željka Keru-
ma. Kerum se, naime, prema
pisanju medija, tokom rata
obogatio preprodajom huma-
nitarne ć "Caritasa".
Krupni kapital
Ovo je za nepunu godinu
drugi veliki č ratnog
profiterstva protiv kojeg se
č DORH. Podsje-
timo, u avgustu prošle godi-
ne DORH je protiv bivšeg
premijera Hrvatske i pre-
dsjednika HDZ-a Ive Sana-
dera podigao prvu optužni-
cu, i to za ratno profiter-
stvo. No, u BiH ratni profi-
teri i dalje mirno spavaj u.
ć Opstrukcije
ć oligarhije
Projekt-menadžer Centa-
ra civilnih inicijativa (CCI)
Adis ć kaže za naš li-
st da su se ovakve promjene
Predsjednik Save-
za brigadnih udru-
ženja Prvog korpusa
Armije RBiH Ismet
ć kazao nam je da
je naša država "debelo
ć hipotekom
koja se zove ratno profi-
terstvo".
ć Profiteri bliski
č centrima
u Hrvatskoj, u kojima je hr-
vatsko đ dokazalo
da ne postoje nedodirljivi,
desi le upravo ć
- Kraj nje je vrijeme da
se uhvatimo ukoštac s ra-
tnim profiterstvom, barem
zbog boraca koji su ginuli
za ovu državu. đ
đ se da ratno pro-
fi terstvo ima i danas pokr-
ov itelje u vrhu vlasti - ka-
zao je Dah ć
Kerum: Pod istragom zbog
ratnog profiterstva
evropskim integracijama.
- Koliko god jedna poli-
č elita nešto izbjegavala,
to je uzalud, jer ć prije ili ka-
snije ć na red, kao što je
bilo s korupcijom. Otežava-
ć okolnost u našoj zemlji
je da pokrovitelji ratnog pr-
ofiterstva i danas č o
č procesima. Lo-
č je da oni koji su u ra-
tu imali priliku za profiter-
stvo budu bliski krugovima
koji su poslije rata na poli-
č funkcijama. Krupni
kapital č pronalazi put za
utjecaj na č elite - ka-
zao je ć
On je istakao da su jaki
č centri u našoj zemlji
došli do krupnog kapitala
Nakon skandaloznog incidenta u ć
PolicaJac Kaurin raniJe
oruauuen zbog Iznude?
Policija RS nije pokrenula istragu jer niko nije prijavio č
Prijava o incidentu sa za-
stavom Republike BiH u
ć ni nakon
č dana nije stigla u Upr-
avu policije MUP-a Republi-
ke Srpske, đ je za
"Dnevni avaz" u ovoj insti-
tuci ji.
-Uprava nije dobila info-
rmaciju o ovom incidentu i
ne znamo jesu li đ to
uopšte prijavili - č nam
je u Upravi policije RS.
Incident se dogodio 6.
avgusta, kada su dvojica po-
licajaca burno reagirala na-
kon što su Mar jan Hajnal,
č državljanin I zraela, i
Ibrahim ć razvili za-
stavu s lji ljanima pred zgra-
dom ZA VNOBiH-a u Mrko-
ć
Nakon toga prišla su i m
dvojica policajaca, od kojih
se jedan predstavio kao Dr-
agan Kaurin, te su prijetili
da ć i h uhapsiti ako još je-
d nom razvi ju zastavu u
ovom mjest u. Prema ne-
č saznanjima, radi
se o istom policajcu koji je
u avgust u 2010. godine
uhapšen pod sumnjom da je
č č djelo iznu-
de.
Tada ga je jedan đ
prijavio da ga je, zajedno s
još jednom osobom, napao
zbog navodnih dugovanja.
U prijavi je navedeno da su
Kauri n i još jedna osoba
došli u dvorište ć ovog
mještanina t e tražili da
isplati dugovanja za mašinu
koju je kupio, a nije do kr-
aja isplatio.
Tada ga je Kaurin, kako je
pri javio ovaj đ uda-
rio, a lakše povrede đ
su u Domu zdravlja u Mrko-
ć Kaurin je tada ne-
upravo ć ratnom
profiterstvu, a ne znanju,
inovacijama i ispravnom me-
nadžmentu.
Poslanik Saveza za bolju
ć BiH u Predsta-
č domu Parlamenta
FBiH Nasir ć po-
dsjetio je u izjavi za naš list
da je Klub poslanika ove
stranke u proceduru uputio
Nacrt zakona o nezastarijeva-
nju č djela ratnog pr-
ofiterstva i č djela iz
procesa ratne privatizacije
FBiH, koji je č "zbog
opstrukci ja ć oliga-
rije u liku SDA".
č djela
- Ta stranka u proteklih
20 godina kao krimi nalna
hobotnica podržavala je kr-
č djela ratnog proti ter-
stva i kriminalne privatiza-
cije. Naravno da i m nije u
interesu da bude usvojen taj
zakon. To je č dokaz da
SDA na raj č jednosta-
vno, blokira euroatlantske
integracije BiH - rekao je Be-
ć
On je dodao da SDA ne-
uspješno pokušava zausta-
viti evropski put te da ć
SBB BiH istrajati da se done-
se zakon koji ć ć
č s ratnim profiterima
te s kriminalnom privatiza-
cijom, "kako bi se procesui-
rali svi oni koji su stekli
ogromno bogatstvo i kapital
na muci bosanskog naroda".
Č Ć
girao sve optužbe, a nije bilo
sudskog epiloga ovog č
M. Ć
pogledi
Dnevni avaz, subota.
11. avgustlkolovoz 2012.
s
'Avaz' saznaje "Zelene beretke" dostavile svoj spisak č otpora
na listi su caco,
JuMa i oboJica Cela
Š ć tvrdi da je prijedlog ć ć kaže suprotno
• č odluku donosi Vlada FBiH
Predstavnici Udruženja
"Zelene beretke" nadležnoj
komisiji Vlade FBiH preda-
li su svoj spisak sa 138 ime-
na organizatora i č
otpora u BiH, đ koji ma
se nalazi nekoliko imena
koja ć zasigurno, izazvati
kontroverze.
Medalja otpora
Muhamed Š ć č
ovog radnog tijela i predsje-
dnik Udr uženja "Zelene be-
retke" Kantona Sarajevo,
ustvrdio je č 7-3 naš list da
je to č lista č
š ć Ovo je č
spisak
otpora iz ovog udruženja,
dok predsjednik Komisije
Irfan ć tvrdi da se
radi o pri jedlogu koji tek tr-
eba dobili saglasnost.
-Ovo je naš č spi-
sak organizatora otpora, ka-
ndidata za medalju otpora.
Komisija je ovu listu u č
tak jednoglasno podržala i
--
-
1IOSNI
.........
•moo,.._

• •
.. ,., ........

• •
'"flliU"WI
... ..........
-.tGif.a.lt .. ,
---
._....,..e..,...
...a-IC
.. ... -..: ......
-trut:_,
.. ll(IP\.IAA.._.
... l..lt-

--"""
111 A...,.CAI
......... u.

Faksimil spiska živih organizatora otpora .. Zelenih beretki"
ona ć biti ć Minista-
rstvu za pitanj a boraca
FBiH. T u lis tu predal i smo
Komisiji prije dvadesetak
dana, a prethodno smo je re-
ducirali, odnosno smanjili
smo je za više od 30 imena -
tvrdi Š ć
Na toj listi "Zelenih be-
retki" đ ostalih su i
Mirsad Bez drob, Adnan So-
ć Zukan Helez, Emin
i Muhamed Š ć Dedo
Peljto, Nijaz Karkelja, Zakir
Puškar i Zulfo Špago. Nave-
deni su i pripadnici "Ze-
lenih beretki" koji više nisu
đ živima, đ ostali
ih i Rami z ć Jusuf
Prazina, N usret Š š ć Ismet
ć Mušan Topa-
ć i Taib T orla ć
Bez č
No, ć č da
je ovo radno ti jelo samo za-
primilo listu "Zelenih bere-
tki" te da se o njoj nije č
valo, ć da je Komisija bi-
la "pod pritiskom".
1
l t.nt .....
nilU.

IIAIIhCI
. "'
Lista č otpora koji
više nisu đ živima
- "Zelene beretke" insisti-
raju da Komisija primi nji-
hov spisak. Mi smo to primi-
li na znanje i s njima smo ra-
zgovarali pod pr itiskom. Pr-
edstavnici "Zeleni h bere-
tki" doveli su neke svoje
lj ude da s nama raspravljaju
- kaže ć ne ž ć
ulaziti u detalj e razgovora.
č odluku o spi-
sku donijet ć Vlada FBiH
nakon š to Komisija završi
rad i utvrdi list u.
Ć
Ambasada SAD-a o tvrdnjama Frensisa Bojla
Integritet BiH garantirao Je oenonom
SAD podržava č demokratsku BiH koja ć biti č
NATO-a i EU, č iz č ambasade
Teritori jalni integritet i
suverenitet BiH đ
su i garantovani Dejtonskim
mirovni m sporazumom,
č je u Ambasadi SAD-
a u BiH povodom izjave pr-
ofesora đ pra-
va na č Univerzi-
tetu Ilinois Frensisa Bojla
(Francis Boyle) da su Ame-
rikanci u Dejtonu s kroji li
državu BiH s vijekom traja-
nja od IS godina. Iz Ureda za
odnose s š ć Ambasa-
de SAD -a, u povodu Bojlo- Boj/: č vijek trajanja
vih tvrdnji, navode da je
stav SAD-a o ovom pitanju
dobro poznat i da je nepro-
mijenjen.
- BiH je jedna zemlja, sa-
stavljena od dva entiteta i tri
konstitutivna naroda. Terito-
rijal ni integritet i suverenitet
BiH đ su i garanto-
vani Dejtonskim mirovnim
sporazumom. SAD podržava
č demokratsku
BiH koja ć biti č
NATO-a i EU - is taknuto je
iz Ureda za odnose s š ć
Ambasade SAD-a.
Profesor đ
prava na č Uni ve-
rzitetu Ilinois Frens is Boji
rekao je za agenci ju Anado-
lija da su Amerikanci u De-
j tonu, uz saglasnost ostalih
veliki h sila, skrojili državu
BiH s vijekom trajanja od I S
godina te da mu je u Penta-
gonu jasno č da ć se,
prema planu č Ho-
lbruka (Richard Holbroo-
ke), desili usporeno, ali ko-
č cijepanje BiH.
Bolt: NadVisio Karla Luisa (Folo:AFP)
č dana Usein Bolt
munJa s JamaJMe
Odbranivši zlata na 1 OO i 200 metara,
postao najuspješniji sprinter svih vremena
Usein č se
šalio i sjajno zabavljao u poslje-
dnje vrijeme. Njega ne inter-
esiraju polufinala, č ih tek
tako, jer mora, s obzirom na to
da nadležni organi nisu uve-
li veto na njegovo č š ć u po-
lulinalima. J er, šta je potrebno,
kakav scenarij, pa da najbrži
č koji je hodao planetom
ne đ u finale?
Dan č utrke na 100
metara odjeknulo je: "Bolt
imao najslabije vrijeme u kva-
lifi kacijama." E pa, je li? Ni-
je problem. Sutradan, pao je
olimpi jski rekord (9,63). Dva
dana kasnije, Bolt je č i
,,skromnih" 19,32 na 200 me-
tara, uzeo zlato i postao prvi.
Prvi u histori ji koji je
odbranio zlata na 100 i 200
metara, prvi koji je nakon
Karla Luisa (Carl Lewis)
osvojio č medalje u dvi -
je najbrže atletske discipline.
Samo što s u Boltove sve
č najsjajnije, a Luis ih
ima tri, plus jedno sr ebro.
Munja s Jamajke u histor-
ijske se knjige upisao kao lege-
nda, č č se olimpijski
nastup u Londonu, baš kao i
u Pekingu, č više nego
bilo č drugi. Bolt je đ 21.
avgusta 1986., akruelni je re-
korder na !OO metara (9,S8) i
200 metara (19,19). đ
Bolt drži i svjetski juniorski
rekord na 200 metara (19,93)
koji ć teško bili nad mašen.
U djeLi njstvu, prije nego što
se okušao u atletici, bavio se
kriketom. A. Ć
Portparol OHR-a Eldar š ć
medUnarodna zaJednica
č oriuržena BiH
Bosna i Hercegovi na je
jedinstvena, č i
suverena dr"l3va, koja ima ja-
snu perspektivu č u
NATO-u i EU, i to se ć
mijenj ati, rekao je za Srnu
portparol OHR-a Eldar Su-
š ć u povodu izjave profe-
sora đ prava
na č Univerzi teru
Ilinois Frensisa Boj la (Fran-
cis Boyle) da su Amerikanci
u Dejtonu skrojili d ržavu
BiH s vijekom trajanja od 1S
godina.
- Uz dužno poštovanj e
Bojlu, koj i i ma pravo na
mišl jenje, đ za-
jednica č je privržena
BiH i Dej tons kom miro-
vnom sporazumu - naglasio
je š ć
Profesor đ
prava na č Unive-
rzitetu Ilinois Frensis Boji
rekao je za agenciju Anado-
li ja da su Ameri kanci u De-
j tonu, uz saglasnost ostalih
OHR: BiH ima jasnu
perspektivu
velikih sila, skrojili državu
BiH s vijekom trajanja od IS
godi na te da mu je u Penta-
gonu jasno č da ć se,
prema planu č Ho-
lbruka (Richard Holbroo-
ke), desiti usporeno, al i ko-
č cijepanje BiH.
šta drugi pišu
Zvijezde nastale spajanjem
Riješena misterija svemira
otMriuene zuiJezde aoo
outa ć od sunca
č su objavili teo-
riju koja možda nudi rješenje
jedne od ć misterija
svemira. NASA-ini č
ci otkrili su 2010. godine č
ri zvijezde u đ s koji-
ma sve ostale izgledaju kao
patuljci. Ove zvijezde č su
300puta ć
dvostruko ć nego što se
smatralo da jedna zvijezda
ć možebiti.
č Univerziteta u
Bonu tvrde da su ove zvijez-
de, koje pripadaju jaru Rl36
u Velikom Magelanovom
oblaku, udaljenom skoro
160.000 svjetlosnih godina
od Zemlje, možda dostigle
tu č ć spa-
. .. . . ..
)anJima 1 preuz1man)1ma.
Sve do ć ovih nebes-
kih tijela posmatranja Mli-
č puta i ostalih galaksi-
ja navodila su na č
da zvi jezde koje se danas for-
miraju u svemiru, mogu bi ti
najviše 150 puta ć od
Sunca.
č u pisanju SMS-ova
Đ ž Đ OSUO)iO
50 hilJada dolara

Sedamnaestogodišnji
Ostin Virški (Austin Wiers-
chke) pobijedio je na tak-
č u brzom kucanju
SMS-ova i osvojio 50.000
dolara. Amerikanac je izja-
vio da pisanje SMS-ova sva-
kodnevno vježba i da ć no-
vac uložiti u školovanje.
Virški je, uz podršku 200 na-
č u Njujorku, nadmašio
deset protivnika, uglavnom
svojih vršnjaka.
Zadaci su bili raznovr-
sni,a osim brzine, ocjenjiva-
la se i č pa su tako
greške u pisanju nosile ne-
gativne poene.
Spašen Australac
Ribar 20 sati bio oHružen
morsHim osima
.... .___ '.
š ć
su vratili australski ribari
koji su isplovili iz Limana,
za njima je pokrenuta potra-
ga. č posada iz he-
likoptera primijeti la je jed-
nog ribara koji je bio
okružen morskim psima.
SPBC
Ribar je, ć spašen, ali
prije nego što je stigao na
č brod, okružilo ga
je nekoliko morskih pasa. U
okeanu je proveo 20sati.
N aime, č u kojem je
isplovio ovaj 49-godišnjak sa
još dvojicom ribara, potonuo
je. Drugi ribar đ je
mrtav,aza ć se traga.
• Jedan kanadski zatvorenik pod znatnim utjecajem
alkohola č je izvesti predstavu za ostale zatvorenike
i č pa je otkrio i više nego što je namjeravao. Za vrije-
me performansa policajci su primijetili komad č
ć kako mu viri iz stražnjice. Brzo su ga obuzdali i iz-
vadili mu ć u kojoj je bila zabranjena supstanca koja
ima č droge.
6
Dnevni avaz, subota, m o z ai• k
11. avgust/kolovoz 2012.
Maslo: č smrtni ishod, povratak u nedjelju
Č Ljekari u Berlinu prezadovoljni oporavkom Sarajlije
Alen maslo
ć se č
Krajem avgusta ponovo ide na još jedan krug pregleda, gdje ć ostati još tri sedmice
Alen Maslo, lS-godišnj i
Sarajlija koji je obolio od
izuzetno rijetke i teške bo-
lesti, histiocitoze Langer-
hansovih ć č je i
č dobio potvrdu lje-
kara iz bolnice u Berlinu da
je tok bolesti zaustavljen. Is-
č je smrtni ishod, a
Alen se u nedjelju ć uSa-
ra)evo.
Doktori optimisti
Almir Ć ć Ba tko iz
"Otvorene mreže" kazao je
za "Dnevni avaz" da su
Polllon za mamin rodendan
č je bio i đ
Alenove majke đ ko-
ja je priznala da ljepši po-
klon od vijesti koju je do-
bila iz č nije mo-
gla zamisli ti.
- Presretna sam, hvala
svima koj i su pomogli
mom sinu - kazala je Sa-
deta Maslo.
presretni š ć iz Nje-
č jer se upravo zah-
ć ovoj nevladinoj
organizaci ji, na vrijeme
uspjelo sakupi ti 100.000
eura i poslati Alena na li-
č
Sigurno č
- Doktori su rekli da je
došao na vrijeme. CT ć
đ č pokazao je da
su terapije izvrsno djelovale
te je otpušten ć i ukinute
su mu jake terapije - kazao je
Ć ć
On je dalje naveo da ć
Alen 30. avgusta opet ć u
Berlin, na još jedan krug
pregleda. Tamo ć ostati još
tri sedmice.
-Ovo se radi jer ljekari ne
mogu dati potvrdu da je l OO
posto ozdravio, ali su preza-
dovoljni razvojem situacije.
Alen ć sigur'!o biti izli-
č dodao je ć
Alen na Sarajevski aero-
dorom dolazi s roditeljima i
koordinatoricom "Otvore-
ne mreže" u nedjelju u 14 sa-
ti. Maslo jena berlinskoj kli-
nici boraviošestsedmica.
A. Č Z.
TV BINGO 32. redovno kolo - č izvještaj
@?JI
[EJ3 [!!]5
l O ll 12 13 14
19 20 21 22 [!]23
28 [!]29 30 31 32
37 38 [2]39
DOBICI U IGRI Č - GOST /sms/
1 . 037 3355057 94 2. 037 2402422 68 3. 038 2496792 40
4. 038 03867 40 16 5. 038 2033828 50
Džek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 2.120.000 KM
Džek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 50.000 KM
[!!] 7 1
90
19
IS
@]
16 17
24 25
@J
33 34
jack pot: Nije č
Bingo 36: Nije č
26
35
Bingo 37+: l dobitak - 25.026,67 KM
Kartica kupljena u: Travniku
Deseterac: 19 dobitaka: 1.097,66 KM
Peterac: 7.300 dobitaka: 6,05 KM
27
36
mozaik
Dnevni avaz, subota,
11. avgusVkolovoz 2012.
7
NAJAVE "Pošte Srpske" smislile č za ć prihoda
č s oodatMom ulše
ć ć Mao raMiamu
Sve pošiljke koje na sebi imaju č firme s internet-adresom ili navedenom djelatnosti
tretirat ć se kao reklama i dodatno ć 20 feninga
"P oš te Srpske" od l. sep-
tembra ć ć dodat-
nih 20 feninga ako se na
č firme pošiljaoca pis-
ma nalazi i jedan podatak
više od naziva ć
adrese i telefonskog broja.
To, č č da
ć svi č pošiljaoca na
kojima se nalazi i djelatnost
firme biti tretirani kao re-
klamni materijal.
Novi namet
-Rekli su mi da pošiljka s
č na kojem stoji na-
ziv djelatnosti firme u kojoj
radim predstavlja reklamu i
htjeli su mi naplatiti 1,10
maraka umjesto 0,90. I ovo
je preskupo, a sada ili mora-
č ć
ovaj namet - rekla je za
"Dnevni avaz" Jelena D., za-
poslena u jednoj banja-
"Pošte Srpske": Sve u skladu sa zakonom i ž ć pravilnicima
č firmi.
Ona je dodala da je odbila
platiti, rekavši da ć prepa-
kovati pisma koja je željela
poslati. Službenica na šalte-
ru na to joj je odgovorila da
ć ovog puta uzeti pismo, jer
naplata "još nije obavezna",
a da ć od l. septembra mo-
rati ć i dodatnih
Pogrešno č oroolsa
Za ekonomskog anali -
č Zorana ć
jasno je da se radi o na-
karadnom č pro-
pisa, č "Pošte Srpske"
č ć zaradu.
- Sušti na je u tome da
ovo ć ima po-
š ć i probleme u radu,
jer su zastarjela institucija
koja s ovim brojem ljudi i
ovakvom organizacijom
više ne može funkcionisati
te traže č da dodatno
zarade - rekao je Pa v ć
za naš list.
šta se krije iza najave o projektu
20feninga.
U "Poštama Srpske" kažu
da je sve u skladu sa 7.akonom
i ž ć pravilnicima.
Dodatni trošak
-Ova vrsta usluge defini-
sana je Opštim uslovima za
obavljanje poštanskih uslu-
ga koje donosi Agencija za
poštanski ć BiH, uz
saglasnost Ministarstva ko-
munikacija i transporta BiH
te Posebnim uslovima za
vršenjepoštanskedjelatnos-
ti, koje donosi Nadzorni od-
bor "Pošta Srpske" - rekla je
eortparol "Pošta Srpske"
Zeljka Kol č ć
Ona je dodala da se pod
reklamnom porukom ne
smatraj u logotip, znak i dru-
ga obilježja ć koje
šalje pošiljku. No, ako se na
njima nalaze još neke infor-
macije o korisniku, broj te-
lefona, e-mail adresa i
č osim redovne pošta-
rine ć ć se dodat-
nih 20 feninga za prijem
pošiljke s reklamnom poru-
kom, a prema cjenovniku
usluga "Pošta Srpske".
M. Ć
Kontrola grupacije "BaMi" iz Živinica
noui JRT ideJa Đ Đ
tineJdžera iz maglaJa 3.800 soornlh oaštata
Jugoslavenska radio-te-
levizija (JR T ), simbol bivše
zemlje, ako je suditi prema
žel ji nekolicine entuzijasta
iz regiona, uskoro bi trebala
ponovo zaživjeti. Podrška za
projekt novog JR T-a traži se
putem pisama odaslan im na
e-mailove redakcija širom
regiona, ali bez đ
bilo kakvih imena.
Kako smo doznali, ideja
o pokretanju JRT -a potekla
je na Facebooku od 17-go-
dišnjeg Benjamina Hasa-
ć iz Maglaja. Ambiciozni
č č škole iz bh.
ć kaže da je zbog "pre-
više nacionalizma u BiH i
regionu poželio da pokrene
televiziju koja ć plasirati is-
č informacije".
Tvrdi da ć imaju koor-
dinatore u ć regionalnih
centara te da je za Sarajevo za-
dužena Zerina Č a da je
glavni urednik izvjesni Vla-
Ć ć Beograda.
ć Ambiciozni
srednjoškolac (Foto: Facebook)
- Svi radimo volonterski,
nemamo finansijske podrške,
a č su nam ć
B92 iz Beograda i crnogorska
TV Adas - tvrdi ć i
najavljuje skori č emi-
tiranja radioprograma na in-
trnetu, jer su dobili besplatan
striming. LS.R.
Inspektori Uprave za in-
spekcijske poslove Tuzlan-
skog kantona oduzeli su 3.800
spornih pašteta "koko", koje
je bez upozorenja da sadrže
svinjsku jetricu ž č
grupacija "BaMi" distribui-
rala na tržište. Više od 12.000
konzervi pašteta, za potrebe
grupacije "BaMi" uvezla je
č č "Bakalar".
-Oduzete paštete poslane
su na analizu po brzom post-
upku uZavodza javnozdrav-
stvo TK, a nalaze č
u ponedjeljak. Bit ć kontro-
liran sastav paštete, a ako bu-
du đ nepravilnosti,
sve konzerve koje su stavlje-
ne van prometa bit ć unište-
ne - kazao je Besim Durako-
ć glavni kantonalni in-
spektor.
Rad inspekcije na ovom
č znatno otežavaju za-
konski propisi. Iako je na
ambalažu uvezenu iz Srbije,
a namijenjenu ruskom trž-
Uvezeno više od 12.000
spornih konzeNi
ištu, naknadno nalijepljena
etiketa s natpisom "bez svi-
njetine", kako sada stvari
stoje, niko nije odgovoran za
ovaj č
- Problem su nakaradni
zakoni koji nam onemo-
ć retroaktivno kaž-
njavanje prekršaja. Nismo u
ć nakon pisanja
medija o nekom problemu
njega i sankcionirati. Mora-
mo ga č prilikom in-
spekcijskog nadzora - dodao
ć A .Mu.
šta kažu poznati
Grinberg:
Kriza eura
Ruslan Grinberg
Ignorirali smo
uažne č
-Krizu eura prouzrokovalo je to što su
č te zaista prekrasne ideje ignorirali
č da se države č EU nalaze
na raznim nivoima razvoja. Blagostanje u
državama je na č nivoima. Sve se
to moglo uzeti u obzir prilikom đ
eura i finansijska politika korigirati na ć
č
(Direktor Eko"omskog iJlstituta za "Glas Rusije")
Boro ć
Gluma Je neposredna
bezrazložnost
- Dugo se bavim pedagoškim radom i
najteže mi je da svakoj novoj generaciji
studenata glume objasnim kako je ve-
č č umjetnosti mnogo više ć
od premijera, predstava, crvenih tepiha i Teško objasniti
nagrada, sadržana u sposobnosti da se is-
tražuje, dase uživa u probi ili na filmu: od
"akcija" do "stop". Gluma je, kaže Arto, neposredna bezra-
zložnost. (Glumac za "Vreme")
Ronan Kiting
zauršauam noui album
Kiling: Imaj
hrabrosti
-Upravo završavam novi album, ali on
ć biti album tuge i gnjeva nego nade. U
svijetu ć ima previše loših stvari pa ć po-
kušati ponuditi pjesme koje ć u ljudima
pobuditi veselje i vjeru u ć Č
sam nedavno i na đ ispisao tetovažu
na italijanskom: "Uvijek imaj hrabrosti."
(Irski č za "Gloriju")

t k d R/1 033/281-393
a azu u naro u redakci"aca; avaz.ba
Dlalm se Slllllaiu štetni ugm;
- Godinama posmatramo kako se novac iz budžeta is-
pumpa va i kako se olako sklapaju š rerni ugovori, poput
gradnje sarajevske zaobilaznice, ali i brojni drugi. Oprav-
dano se sumnja da su ogromne svote završile u džepovi ma
pojedinaca. Stoga je krajnje vrijeme da nadležni istražni
organi zavrnu rukave i kriminalce smjesteJamo gdje im je i
mjesto. (CitateljkaD.A.)
Vremenska prognoza 11. 8. 2012.
TUZLA27
ZENICA .._
ć č vri- 27
jeme uz mjesti-
č malu do um-
jerenu č Vje-
tar slab do umjeren, u
Bosni sjeverni i sjeverois-
č a u Hercegovi ni um-
jerena bura. Jutarnja tempera-
tura od 10 do 16, na jugu do 25,
a dnevna od 23 do 29, na jugu
zemlje do 34 stepena.
12. 1.2012.
JJT ARN..{ TEI.FERA TURE
od11' edo22' e
DHEVI'E TEMI't:RATURE DNEVN: TEMPI:RATURE
od 23' e do 34' e od 22' e do 33' e
Bl OMETEOROLOŠKA PROGNOZA
13. 1. 2012.
JUTAFUU TEt.ftfiATURE
od 12' e do 24' e
DM:VNE TEMPERATURE
od 21' e do 32' e
BiometeoroloSke prilike bit ć povoljnije nego prethodnih dana. Uz
ugodnije temperature, ć ljudi ć ć se bolje i ć imati
š ć uzrokovane vremenom.
Grad Sarajevo -----
11. 8. 201
Izlazak 00.00 Izlazak 5.46
Zalazak 19.56 Zalazak 15.19
Ukratko
ć Direktor
"Željeznica RS"
Dragan ć
nouo zaduženJe
'ŽelJeznica RS'
"Željeznice RS" pre-
dložit ć Skupštini akci-
onara na sjednici koja bi
trebala bi ti održana kra-
jem avgusta, da ovo pre-
ć podigne kredit od
deset miliona KM kako
bi održalo ć likvi-
dnost, iako je kumul irani
gubitak kompanije tre-
nutno ć od 196 milio-
na KM. Direktor "Žel-
jeznica RS" Dragan Sa-
ć č je da je
spreman podni jeti osta-
vku ako Vlada ne prihva-
ti novi prijedlog sanacije
i rekonstruiranja ovog ja-
vnog ć koji pri-
prema Uprava. B. S.
Humanitarna akcija
ć dJeci
ObOlJelO) Od
raMa
ž "Srce za
djecu koja boluju od raka
u Federaciji BiH" sutra u
Sarajevu organizira pro-
daju bajramskih č
koje su crtala djeca obo-
ljela od raka, ć je
ovo udruženje. Kako se
navodi, ova akcija bit ć
realizirana uz ć tri-
desetak volontera, č
ka i studenata, koji su ne-
č č u pre-
thodnim akcijama.
MUP RS
č
Montrola
Ministarstvo unutra-
šnjih poslova RS od 13. do
19. avgusta na č
RS provodit ć akciju
č kontrole č
nika u ć s akce-
ntom na sankcionisanje
nedozvoljene brzine kre-
tanja motornih vozila". U
ć nezgodama
u prethodnih sedam mje-
seci poginule su 74 osobe
na č RS.
Akcija
Uništauarue
ambrOZiJe
ć rukovodstvo
Drvara uputilo je apel
đ mjesnim zaje-
dnicama, nevladinim i dr-
ugim organizacijama da se
č u akciju iskorje-
njivanja štetne korovske
biljke ambrozije. Predsje-
dnik ć ć
Drvara Stevica č na-
vodi da ć akcija uništava-
nja ambrozije č nare-
dnih dana i da ć trajati
dvije sedmice.
8
Dugotraj na suša i poma-
njkanje vode na izvorištima
doveli su do toga da u veli-
kom broju bh. ć budu
uvedene redukci je vode, a u
Kaknju i ć ovih je dana
proglašeno i stanj e eleme-
ntarne nepogode. č
prognoziraju da ć u nare-
dnih nekoliko dana, ako ne
bude obilnijih padavina, sta-
nje elementarne nepogode
biti proglašeno u cijeloj BiH!
Tako je na vanrednoj sje-
dnici Štaba civile zaš tite
ć Kakanj č da
je problem nedostatka vode i
suše posebno prisutan u nase-
ljima ć Š ć Ala-
ć i dijelu naselja ć
te su đ smjernice za
daljnju borbu protiv nepogo-
da koje je uzrokovala suša.
Ugroženi đ
- Stanovnicima sugerira-
mo da za ć koriste vodu s
izvora za koje je đ da
su u potpunosti č a ć
ski štab CZ-a sugerirat ć
"Vodokomu" Kakanj da, u sk-
ladu s ć udovo-
ljava zahtjevima sušom ugr-
oženih đ te da im, po
nj ihovom zahtjevu, dovozi
pitku vodu, po racionalnim i
prihvatlj ivim cijenama - sao-
ć je iz kakanjskog CZ-a.
Prui stepen redullcile
Prvi stepen redukcije vo-
de podrazumijeva da se voda
koristi samo za nužne potre-
be i zabranjuje se svako nesa-
vjesno trošenje. Ako te prepo-
ruke ne budu dale rezultate,
uvodi se drugi stepen redu-
kcije koji, osim ć podr-
azumijeva i dnevne redukci-
je u vodosnabdijevanju.
• Zabranj uje se pranje i
polijevanje dvorišta
• Zabranj uje se zalijeva-
nj e bašti i sportskih terena
• Zabranj uj e se pranje
tepiha i automobi la
• Zabranjuje se trošenje
vode na gradilištima
• Zabranjuje se trošenje
vode za punjenje bazena
Ravlija: Vodu moramo
racionalno trošiti
Isti problem prisutan je i
u ć gdje je č
ove ć Dragan ć
rekao da je na sjednici OO
CZ-a ć č da se
stanovništvu na najugroženi-
jim č besplatno
dos tavi po cis t erna vode.
-Zbog dugotrajne suše u
ć selima smanjeni su
i prinosi sijena, što je doda-
tno ugrozilo stanovništvo
koje ć živi od č
stva. Zbog toga s mo resor-
nom ministarstvu u Vladi RS
Dnevni avaz, subota, teme
11. avgusVkolovoz 2012.
ć broJ paciJenata
sa č tegobama
U posljednjih nekoliko
dana u Domu zdravlja u Ka-
knj u ć je broj pacije-
nata sa č tegobama,
a registrirana su i dva č
oboljelih od bruceloze.
uputili poziv za ć ka-
zao je ć
S nedostat kom vode bo-
re se i u Maglaju, gdje, do-
duše, još nije proglašeno sta-
nje elementarne nepogode,
ali su uvedene prvostepene
redukci je vode od ć
do pet sati.
Sanitarne potrebe
- Sugeriramo đ
da vodu koriste na racionalan
i č č kako bi se
izbjegle dnevne redukcije. S
obzirom na to da se naše zali-
he svakog dana sve više sma-
njuju, apeluj emo na korisni-
ke da vodu koriste č
za ć i sanitarne potrebe -
Higijensko-epidemio-
loška služba odranije ima
saznanja da veliki broj izvo-
ra vode na č ć
Kakanj ne zadovol java hi-
gijenske standarde.
upozordvaju iz Komunalnog
javnog društva Maglaj.
Ako suša potraje, upo-
zorava glavni federalni epi-
demiolog J elena Ravlija, mo-
glo bi ć do ozbiljnog na-
rušavanja epidemiološkog
stanja u BiH.
-Nedostatak vode dovo-
di do toga da se manje može-
mo posvetiti č higijeni, što
može dovesti do širenja bakte-
rija. Zbog toga je potrebno vo-
du koju imamo na raspolaga-
nju racionalno trošiti. Dakle,
redovno prati ruke i hranu.
Osim toga, potrebno je tokom
velikih ć svu hranu
č u hladnjaku - kazala je
Ravlija. M. G. - Az. S. - N. Br.
Kako su ranjenici završili u privatnom hotelu
LibiJci smJešteni mimo znanJa MUPBiH
Predstavnik MVP-a nije bio č ni č č tima za raspored libijskih đ
Ministarstvo vanjskih po-
slova (MVP) BiH n ije
č u pregovorima o
dolasku ranjenika iz Libije u
BiH, đ nam je iz ove
institucije. Iz MVP-a su nam
kazali da su Libijcima izdali
vize, ali s redovnim procedu-
rama u skladu sa Zakonom o
kretanju i boravku stranaca i
azilu, ali bez jasnih saznanja
gdje su oni smj ešteni i u koj e
zdravstvene institucije te ko je
o tome donio odluku.
Prihvat libijskih ranje-
nika na č u BiH usli-
jedio je temeljem akta Pre-
dsjedništva BiH od 2. nove-
mbra 2011. godine, koje je
naloži lo da se formira
Mješoviti č tim zara-
đ l ibijskih
đ u zdravstvene usta-
nove t e koordinaci ju i
ć realizaci je neopho-
dnih aktivnosti.
No, zanimljivo je da pre-
dstavnik MVP-a nije bio č
ni č tog tima, te je, đ
nepoznato kako je donesena
odluka da baš "Terme" Ilidža,
uprkos svim državnim
ć š bude izabrana za
prijem Libi jaca i na tom po-
slu zgrne milione. Da je u ci-
jelu č upletena i Ambasa-
da BiH u Libiji te da su bili ja-
sni pritisci iz Sarajeva da se
ubrza njihov dolazak, potvr-
dio je bivši bh. ambasador u
Libijci nakon dolaska na Sarajevski aerodrom: Ko ih je doveo
Libiji Ferhat Šeta, koji je pr-
ije nekoliko dana izjavio za
"Avaz" da je bio pod priti-
skom da se stvari ubrzaju.
- Na mene je vršen veliki
pritisak iz Sarajeva da to mo-
ra ć brže, da se vize Libijci-
ma moraju hitno izdati. Zva-
li su i s Ilidže ("Terme", op.
a.). Šta se dalje đ ne
znam, i kako su dogovarali
dolazak u privatne hotele, ne
znam - rekao je tada Šeta.
On je, đ u reagi-
ranju na svoje izjave dan
kasnije naveo da nisu bili pr-
itisci, "nego., interesovanje" .
Osim toga, Seta je veliki dio
reagiranja posvetio odbrani
svog č š saradni-
ka Rejhana Kuba ta, ć
da ovaj nema veze s aferom
s dolaskom Libi jaca u Sara-
jevo te da je "pomogao mno-
gim đ BiH".
Š Ć Ć
teme
Dnevni avaz, subota,
11. avgusV kolovoz 2012. 9
Č Ispovijest o višegodišnjim torturama u porodici
saraJHa žrtua nasilJa
blušeg muža POlicaJca
Razveli se prije nekoliko godina, ali nasilnik dolazi i lupa na vrata stana • V. P. tvrdi da je prijavljivala policiji,
ali da ga njegove kolege u policiji štite • Snimila ga kako pokušava razvaliti vrata stana
Moj život svaki dan visi o
koncu. No, ć ć
op. a.) zaista sam pomislila da
je sve gotovo i da jutro ć
živa č Muškarac, za
kojeg sam kasnije od polici-
je saznala da je moj bivši
muž S. P. (44), od 19 do
20.30 sati nogama i rukama
lupao je na vrata i pokušavao
provaliti, č nam je
č koz suze Sarajka V. P.
(38), koja se nakon višego-
dišnjeg č naslija
č obratiti medijima.
Stalni strah
Puni identitet V. P. i nje-
nog supruga poznat je reda-
kciji, ali ga zbog sigurnosti
ć objaviti. V. P navo-
di da je njena situacija još go-
ra jer je, kako tvrdi, njen
bivši muž i nasilnik policijski
Pajserom prova/jivao u stan
službenik Direkcije za poli-
cijsku koordinaciju BiH. Ka-
ko bi dokazala sa č se
č ona je č sni -
miti pokušaje nj enog muža
da provali u stan. Snimak na
kojem se vide lupanje navr-
ata i njeni pozivi policiji, da-
nas ć objaviti na internet-
portalu "Dnevnog a vaza".
- Policija se na sve ovo
oglušila jer je on policijski
službenik. Štite njega, umje-
sto mene - kaže.
č izgublj ena i be-
Sigurno nema dobre namJere
Tridesetosmogodišnja
V. P. č da se njen bivši
suprug sada pokušava vra-
titi u stan, koji je upisan u
vlasništvo kao č
-Najgore je što je ć
ć op. a.) doveo
sina da s njim obija vrata.
Dijete je u strašnom psi-
č stanju zbog toga -
naglašava ona, ć ka-
ko je svjesna da krši zakon
time što mu ne da u stan, ali
da č koji pajserom pr-
ovalj uj e u nj en dom, ne
može imati dobre namjere
i to bi trebali znati svaki sud
i policajac.
ć pozvala je reda-
kciju "Dnevnog a vaza" mo-
ć za ć Kazala nam je
da više ne može izdržati
život u č strahu str-
ć za svoj život.
-Bili smo 16 godina u br-
aku i prije sedam godina
smo se razveli. Naš 16-go-
dišnji sin pripao je njemu, a
sa mnom je ostala osmogo-
dišnj a ć koja prolazi
kroz pakao zajedno sa
mnom. Stan je č ali
on me uporno pokušava
istjerati iz nj ega. Tukao me
u braku i ne mogu vjerova-
ti da sam nekada ovog č
jeka voljela - govori nam
ova 38-godišnja žena š ć
suze s lica, dok ju je ć
pokušavala utješiti č
"Mama, nemoj plakati!"
č nasi lje po-
kušavala je prijaviti, ali se,
kako kaže, uvijek č
sa zidom, jer joj je muž i sam
policijski službenik.
slušala samo njegovu stranu
č Ć su ga pitali polica-
jci ima li č razvaliti vrata.
Rekli su da je za njih posao za-
vršen i otišli, a on se vratio i
ponovo lupao i zvonio nepr-
estano - č nam ova vidno
potresena žena.
Imao ljubavnicu
Kaže da je njen bivši
muž imao ljubavnicu te da ju
je mal tretirao dok su bili u
braku.
- Tjerao me da živim s
njima, i da to prihvatim. Pr-
avio me budalom, govorio da
sam poludjela otkako sam
rodila djecu. Tako sam ga je-
dnom upratila i našla s lju-
bavnicom. On me pred njom
tukao. Podnijela sam kr i-
č prijavu. No, morala
(Foto: 1. Šeba/j) sam odbiti č jer
ć DOIUrdiO
da oostoli oruaua
Himzo ć dire-
ktor Direkcije za koordina-
ci ju policijskih tijela BiH,
potvrdio je da je ova i nsti-
tucija u č evidentir-
ala prijavu na ponašanje
policijskog službeni ka ove
institucije. č je o prija-
- Policija piše izvještaj
onako kako njemu odgovara!
Kada sam ć ć
op. a.) zvala Policijsku upra-
vu Novo Sarajevo da interve-
nira, kazali su mi da moj
bivši muž provaljuje u stan.
Rekli su mi da on ima pravo
da đ i da oni ć ć na
adresu, iako znaju da me uda-
rao. Z vala sam i SOS telefon
i MUP KS. Iz MUP-a KS po-
slali su jedva ekipu, koja je sa-
vi bivše supruge.
- Ured za profesionalne
standarde provjerit ć osnova-
nost navoda podnesene prija-
ve. O onom što bude
đ bit ć naravno,
obaviješten i podnosilac prija-
ve - kaže ć Az. D.
me prisil io na to. Nikada ni-
je davao al imentaci ju, pa
sam ja to sudski zatražila.
No, to ga je č još bje-
snijim i više nasilnim, nakon
toga val nasilja se ponovio -
ć se naša sagovornica.
č da se najviše boji
jer je njen bivši muž nao-
ružan te da joj ć ne
ostane bez majke, kao što je
ostala bez oca.
A. Ć
Teška sudbina muškarca č je tijelo đ u stanu u Sarajevu
ć žlulo sam sa asom, KomšiJe ga zaobilazne
Smrt muškarca koji je
danima ležao u stanu, a da to
niko nij e znao ni primi jetio,
šokirala je đ u saraje-
vskom naselju Dolac-Malta.
Kako saznajemo, nakon
obdukcije tijela đ je
da se radi o prirodnoj smrti,
te policija ć pokretati istr-
agu. No, č da je mr-
tvo tijelo nekoliko dana ležalo
u stanu, a da to niko nij e
znao, mnoge je zabrinula.
Od komšija u zgradi u
Bulevaru Meše ć
gdje je muškarac živio, sa-
znali smo da je č o Erni-
nu ć samotnjak u ko-
ji je imao đ 60 i 70 go-
di na. Kako smo saznali, na-
kon smrti supruge đ pr-
ije dvije godi ne, živio je po-
č a komšije su se žalile
na đ probleme.
-Dok je đ bila u živ-
otu, nismo i mali problema s
njima. Kada je ona umrla,
sve je krenulo naopako. Bio
je bolestan, mislim da je
imao č problema - ka-
zao nam je jedan od stanara.
Dodao je da je ć to-
kom rata bio u vojsci te da su
se osjetile posljedice na nje- Ulaz u zgradu: Niko o T ć nije htio govoriti imenom
mu. J edin i izlazak na dne-
vnu svjetlost bio je zbog psa
kojeg je držao.
- Sve je to utjecalo na
odnos stanara prema njemu,
tako da nismo ni uspostavlja-
li kontakt s nj im - kazale su
nam komšije. Tek nakon ne-
koliko dana, stanari su po-
zvali policiju, koja je pronašla
tijelo u fazi raspadanja.
Na pitanje je li Emin imao
nekoga od rodbine, stanari su
nam odgovorili da se č da
ima ć iz prvog braka, ko-
ja navodno živi u Kanadi.
J.G. -K.Ke.
Ukratko
č
Uzrokovane komplikacije
č
žaUenJe zbog
glasanJa o SiriJI
Ruske Fe-
deracije u BiH Aleksa-
ndar č
izrazio je žaljenje što je
BiH podržala "jednos-
tranu i štetnu za regulisa-
nje rezoluciju o Siriji u
Generalnoj skupštini
UN-a, ali i zbog dodatnih
komplikacija uzrokova-
nih č glasanja ko-
jim je prekršen Ustav
BiH i Dejtonski spora-
zum".
- Zbog toga vodimo
č da podrška rezo-
lucije nij e č stav
u BiH- istakao je Bocan-
č za Srnu.
DEl BiH
suaModneunl
uonlbh.oradana
okviru akcije Dire-
kci je za evropske integra-
cije (DEI) BiH "Hrvats-
ka u EU- pitajte nas",
ć broj đ inte-
resira ć li i do kakvih
ć promjena ć
č Hrvatske u
EU u pogledu dokume-
nata za prelazak hrvatske
granice i č rekla je
č za Srnu Marina Ka-
č ć portparol
DEIBiH. Direkcija za
evropske integracije sva-
kodnevno dobiva upite
posjetilaca web-stranice.
đ inicijativa
so1sa1111ao
dollaz ll'euare
đ inicijativa
"Glasat ć za Srebrenicu"
objavi la je č novi spi-
sak s imenima osoba koje
se nalaze na Centralnom
č spisku za ovu
ć iako su prije ne-
koliko godina napustile
Srebrenicu, gdj e su ranije
u statusu raseljenih osoba
boravile u kolekti vnim
centrima. đ ini-
cijativa napominje da su
njeni č uradili po-
sao koji je trebao uraditi
CI KB iH.
Udruženje Roma
Plan za
zaoošiJauanJe
Udružen-
ja Roma "Euro Rom" iz
Tuzle Nedžad ć i di-
rektor Agencije za rad i
zapošljavanje BiH Ad-
nan ć potpisali su
č u Sarajevu memor-
andum o razumijevanju.
Memorandumom je do-
govorena kontinuirana
razmjena informacija u
vezi s implementacijom
Akcionog plana za za-
pošljavanje Roma.
Klub poznatih Damir Fišo
ne dozuouauam da
me lallo ižiuciraJu
č profil manekena
Ime i prezime: Damir
Fišo.
Datum i mjesto đ
ll. maj 1985., Sarajevo.
Koji je Vaš ć po-
rok: Ponekad iz ć za-
palim cigaretu.
Biste li donirali organe:
Da.
Šta pomislite kada Vam
crna č đ pre-
ko puta: đ i ja
njoj!
Šta svaka dama mora
imati u tašni, a muškarac
u č Mora imati
dobru tašnu, a šta ć biti u
njoj, to je nevažno.
Ima li istine u izreci "Ko
pjeva, zlo ne misli": Mis-
lim da nema.
Da je sutra smak svijeta,
šta biste danas uradili:
Uradio bih ono što radim
svaki dan, bio bih uz svoju
voljenu.
je li bolje danas biti lijep ili
pametan: Oboje, u to sam
se uvjerio mnogo puta.
Politika je za Vas: Drugi
zanat po starosti, ali veo-
ma je č onom najsta-
rijem zanatu!
jeste li ikada izdali prija-
telja: Nisam imao potre-
bu za izdajom.
je li Vaša slava gorkog ili
slatkog okusa: Ne sma-
tram se slavnim, nego us-
pješnim.
Otkrijte nam jednu taj-
nu: Ženim se u subotu,
samo još nisam č
koju subotu.
Č se najviše sramite:
Sramim se ljudi koji su
đ u BiH, a ne vole je i
ne ć je svojom do-
movinom.
Najljepša žena/muška-
rac je: Ermina ć
Kada je brak dobar brak:
Kada budem u braku ba-
rem sedam godina, onda
bi h možda znao recept za
uspješan brak, ali sada ne-
mam pojma.
Je li jutro pametnije od
č Da, uvijek je bolje
da ć
Neostvarena želja: Da
pro bam "bungee jum-
ping".
Omiljeni film: Naš, oska-
rovski, č zemlja".
Vaš hobi: Brdski bicikli-
Fišo: Bojim se da ć
ć
zami cijepanje drva.
Sportista koji Vas inspi-
rira: Naši reprezentativci
u ć odbojci.
ć se prvog poljup-
ca: Peti razred, poslije
šestog č u jednom
haustoru u uli ci Avde Hu-
me.
Šta je Vaš ć strah u
životu: Da ć ć
ha-ha.
Najdraža pjesma: "Jedna
si jedina" (Dino Der-
š ć
Kada ste posljednji put
bili na izložbi ili u pozo-
rištu: Prošle sedmice na
izložbi ć geno-
cidu u Srebrenici.
Citat koji pamtite: Bolje
se kajati zbog onoga što si
uradio nego zbog onoga
što nisi.
Omiljena modna marka:
Sve krpice koje kreira Mi-
lan ć
Osoba koja Vas živcira:
Ne dozvolj avam da me
ljudi tako lako iživciraju.
oneuni auaz
061-142-015
SRBIJANSKI
Č Bravo
za Sulejmana
ć Znalo se
i prije da je srbi-
janski č U
tandemu s Do-
dikom uspio je
u FBiH uništiti
i pokrasti sve.
Otac dva pogi-
nula borca iz Sa-
rajeva
RAZLIKA U
CIJENI - Cijena
bjeka "lopril H"
20 mibgrama u
Varešu (ZDK)
nešto je viša od ll
KM, a u Tuzli
(TK) okol7KM.
Lijek je proizve-
den u ''Bosnalije-
ku" Sai"ajevo.
Pozdrav!
EVROPSKI
PUT - Našim
č ni-
je u interesu da
rade na europu-
tu. Zašto službe-
nici iz urbaniz-
ma nisu hodali i
pratili gdje se
šta pravi? Tre-
bali su zaraditi
svoje ć Poz-
drav iz Jajca!
RAD BEZ
ODOBRENJA
- Pitam kada ć
ć dan da ko-
r umpirani in-
spektori u SBK
barem pokušaju
č rad 70
posto pilana od
ukupnog broja
koje rade bez
i kakvog odo-
brenj a.
lO
Dnevni avaz, subota, teme
11. avgusVkolovoz 2012.
ISTRAŽUJEMO đ naše zemlje telefon nikada ne č
Bosancima nezam1s11u
žluot bez mobitela
Zbog novih đ izgubit ć se svi drugi socijalni oblici komunikacije, upozorava ć
Složit ć se da moder-
na tehnologija u č
olakšava svakodnevicu. No,
prema č č
upravo zbog skoro obavez-
nog korištenja mobilnih tele-
fona i ostalih tehnoloških
đ gube se svi drugi so-
cijalni oblici komunikacije.
Ovisni o tehnologiji
Danas je skoro nemo-
ć zamisli ti osobu koj a se
ne koristi mobitelom.
Akademik Enver
ž č je i vlasnik gale-
ri je GM, za naš list kazao je da
mobilni nikada ne č
č ni kada je na odmoru.
Mobitel sve č š ć u upotrebi kao komunikaciono sredstvo
đ e-mail nikada ne
provjera vam - rekao nam je
ž ć
to slabi psihološku potrebu
koju ć svaki č a to je
da ostvaruje i neposredne ve-
zesljudimaizsvojeokoline.
Lakša komunikacija
- Misbm da ne postoji
mladi č koji ne koristi
mobilni telefon. Č u poro-
dicama bude po šest i više ko-
risnika. Evo, uzmimo za
primjer i mene. Ni ja nemogu
zamisliti život bez mobitela.
Dakle, ova sredstva omo-
ć nam lakšu komuni-
kaciju, ali svi ostali soci jalni
oblici komunikacije bivaju
-Nemam praksu biti ne-
U razgovoru s mladom i
,.,......,_..- --
MObiiBI lloristi 80
posto gradana BiH
promjena
dostupan, jer nikada se ne
zna kome mogu zatrebati.
Nekako, uvi jek se držim
tog nepisanog pravila da
mobilni telefoni zbog toga i
postoje, da možemo u svako
doba biti dostupni ljudima.
Zbog prirode
svog posla nikada ne
č telefon,
jednostavno ne-
mam tu privilegiju
da budem "nedos-
- č su
č mobitel
uspješnom manekenkom
Emom ć saznali smo
da je, kako i sama kaže za se-
be, pravi ovisnik o modernoj
tehnologi ji.
- Moj posao je takav da
zahtijeva od mene da stalno
Usluge mobilne telefo-
nije kori sti 80 posto
đ BiH u dobi od l S i
više godina, pokazuje is-
traživanje GfK BH.
ć njih opredjeljuje se
za usluge samo jednog od
budem dostupna. Č i kada
sam na odmoru, uvijek prov-
jeravam e-mail, sve društve-
ne mreže ... A kada imam slo-
bodnog vremena, onda onli-
č novine- kazala nam
je ć
Psiholozi smatraju da je
zbogvremenaukojemživimo
postalo potpuno č da
ljudi sve č š ć koriste ova ko-
munikaciona sredstva, ali da
tri operatera koja u našoj
zemlji pružaju ove usluge.
Prepaid usluga prefe-
rirani je vid ć
č tako da je na p ret-
plati tek svaki deseti ko-
risnik.
slabiji i đ i na kraju ć se i
izgubiti - rekao nam je psiho-
log Ismet ć
Mobilna telefonija uspje-
la je ć status pogodnosti
bez koje se savremeni život
danas teško može zamisliti.
Stoga i ne č stalna borba
pružalaca usluga mobi lne te-
lefonije da zadrže, osvoje no-
ve ili jedni drugima preotmu
korisni ke. B.B.
- Pobornik sam
dobrog odmora, a to
podrazumijeva gaše-
nje telefona. Za surfa-
nje internetom koris-
tim ga samo u situaci-
jama kada mi nešto
Stanivuko- ć
-Ne gasi m tel e-
fon, al i pokušav-
am da ne ovisim o
njemu, iako sma-
tram da ć u bu-
ć t o pos tati
veliki proble m -
č su Marija
ć
zatreba- č su Na- ć Surfanje
Uvijek dostupna
- Ne, zaista nika-
da ne gasim mobil-
ni telefon, bilo gdje
da se nalazim, pa
č ni na odmoru.
Moram i mati vezu
sa svojom porodi-
com - kaže Marija ć Veza s
ć porodicom
- Kada odem na
godi šnji odmor,
mobitel nikada ne
gasim. Prije svega
zbog poJodice i pri-
jatelja. Zelim da i na
odmoru, s njima bu-
demukontaktu-ka- Uvijek
Č ć dostupan
- Mobitel mi je
ugašen samo kada
mi je prazna bateri-
ja. Moram se javiti
roditeljima. Svi zna-
ju kako se roditel ji
č kada im se
ne javljate - kaže Sa-
bina ž ć
-Nemam nikak-
ve potrebe da tokom
godišnjeg odmora
gasim mobiteL Ne
želim da zbog od-
mora trpi moja ko-
munikacija s meni
dragim ljudima- ka- ć Stalni
zala je SelmiraJ ć kontakt
š ć B.S. internetom
- Rijetko koris-
tim mobitel, a po-
sebno ga ne koris-
tim kada sam na go-
dišnjem odmoru,
jer tada se želim od-
moriti od svih oba-
veza - kaže Zlatko Vranješ: Samo
Vranješ. M.H. odmor
- Gašenje mobite-
la tokom ljetovanja ne
dol azi ni pod razno.
Prije svega zbog posla
i porodice, uvijek mo-
ram biti dostupna Ta-
kav mi je i posao - ka-
zala je Selma Ruste- ć
ć Dž. R. č telefon
teme
Dnevni avaz, subota,
11. avgusVkolovoz 2012. ll
Ukratko
Č Avdo š ć najstariji džematlija, č i zanatlija u Goraždu
Ramazan Je č
Invalidnine
nalozi za isolatu
Nigdje u č š nije bila kafana da ljudi sjede, puše ili jedu, kaže š ć koji je hadž obavio 1979. godine Ratne i neratne invali-
dnine u Federaciji BiH za
juli na č korisni-
ka bit ć u ponedjeljak,
đ je agenciji Fe-
na iz Federalnog minista-
rsrva finansija. Nalozi za
isplatu su potpisani i
ć bankama č te
je ć da ć na č
ma nekih korisnika ć
biti sredstava. No, s obzir-
om na to da predstoji vi-
kend, ć je ć
da ć se to desi ti prvog da-
na naredne sedmice.
Avdo š ć (94) na-
jstariji je džematlija u Me-
džlisu Islamske zajednice
Goražde. Iako ga posljednjih
mjeseci izdaje snaga i poste-
pena napušta zdravlje, pa u
džematu više nije redovan, s
Kura'nom se ne rastaje ć
više od devet decenija.
č Ja'sin
Još pamti kada je ocu
Muratu, demobilisanom au-
strijskom žandaru, u ć
razredu škole na samrti pr-
č Ja'sin.
- Probudio me u neko do-
ba da uzmem abdest i da mu
č Ja'sin. Uzmem Ku-
r'an, č J a' sin, a on mi
kaže: "Slušaj dobro majku.
Nemoj da ti to ode pod led što
si č Posavjetovao me još
i ja sam legao i kao dijete,
odmah zaspao. Č mi se, ni-
sam ni zaspao, a majka zove:
Umro babo- ć se Avdo.
Najstariji taksista, zanatli-
ja i živi sportista u gradu na
Drini, hadž je obavio 1979.
Završio je sahadžijski zanat,
pokušavao raditi taj posao,
ali posla nije bilo jer nije sva-
ko imao sat kao danas. Zbog
toga se i vrijeme iftara najavlji-
valo na č č
- Pucalo se iz tOQa s brda
Gubavica. Bio Š č
tobdžija. Imao je gusani top,
nabije ga barutom i papirom,
Žene Srebrenice
Protestna
šetnJa
PromiJenio tri uotslle
š ć Ranije se mnogo više posti/o
ž "Žene Sre-
brenice" obilježit ć da-
nas mirnom protestnom
šetnjom do Trga žrtava
Srebrenice u Tuzli, kao i
svakog ll. dana u mjese-
cu, ll. j uli 1995., datum
genocida u Srebrenici.
Punih 17 godina ll. jula
2012. navršilo se od geno-
cida koji su č JN A,
vojska i policija RS, napo-
minju one.
U Drugom svjetskom
ratu šoferi su bili veoma
traženi, pa je Avdo u tim
godinama, posebno teškim
za Bošnjake, promijenio tri
vojske.
- Kada su Nijemci bo-
mbardovati Beograd, bio
sam na službi u kraljevoj
gardi na č De-
mobilisan sam nakon
odsluženog roka uz oba-
vezu da budem kod ć
ako me zatrebaju. Onda su
me u Goraždu mobilisali
domobrani, da bih u Sara-
jevu č ulazak partiza-
na. Ovi su mi opet dali
svoju uniformu - č
š ć
i motkom pripali vatru. Č
se daleko, a i vidi se vatra. Ta-
ko smo znali da je vri jeme
iftara - kaže Avdo.
On dodaje da su neka-
dašnji ramazani ipak bili dr-
č od današnjih.
- U moje vrijeme se više
postila. Nigdje u č š nije
bila kafana da ljudi sjede,
puše ili jedu. Ako neko nije
postio, to nije ni pokazivao, ri-
'Elektroprivreda BiH' potpisala Ugovor o koncesiji
za HE uranduii12B miliona HM
Gradnja HE Vranduk odlukama Vlade FBiH planirana
u naredne č godine
Generalni direktor "Elek-
troprivrede BiH" Elvedi n
Grabovica i federal ni mini-
star industrije, rudarstva i
energije Erdal Trhulj potpi-
sali su č u Sarajevu Ugo-
vor o koncesiji za Hidroele-
ktranu Vranduk. Ugovor je
č na 30 godina, uz
ć produženja, a
vrijednost investicije EP-
BiH je 126 miliona KM.
Gradnja HE Vranduk, koja
je u odlukama Vlade Feder-
acije BiH definirana kao pr-
ioritet, planirana je u nare-
dne č godine.
Ugovorom o koncesiji,
"Elektroprivredi BiH" dodi-
jeljeno je pravo na projekta-
vanje, gradnju i kori štenje
hidroenergetskog objekta
Vranduk na rijeci Bosni ra-
di obavljanja koncesione dje-
latnosti proizvodnje ele-
Grabovica: Prikupiti svu potrebnu dokumentaciju
k č energije korištenjem
vodnog dobra. Elvedin Gra-
bovica, generalni direktor
"Elektroprivrede BiH", re-
ž ć laži č izbora
kao je č za "Dnevni avaz"
da je ovo jedan u nizu kora-
ka ka finiširanju prikupljanja
neophodne dokumentacije
za č gradnje.
- Nadamo se da ć do
kraja godine završiti sa svim
potrebnim predradnj ama
kako bismo pristupili raspi-
sivanju tendera i gradnj e,
odnosno kako bi radovi mo-
gli č na vrijeme. Ipak,
radi se o velikoj investiciji za
koju je potrebna dobra pri-
prema. Ništa ne smijemo
prepustiti č - rekao je
Grabovica. M. Aš.
I ako je tek č potpi-
san ugovor o koncesiji za
gradnju HE Vranduk, za-
nimlji vo je da su Haris
ž ć tadašnji č Pr-
edsjedništva BiH, potom
federalni premijer Musta-
fa ć ministar
za energiju, rudarstvo i
i ndustriju FBiH Vahi d
ć i generalni direktor
EPBiH Amer J ć
2010. najavili č ra-
dova za ć istoimenu
hidrocentralnu. Ova č
vorka iskoristila je navo-
dni č radova u pre-
dizborne svrhe.
jetki su bili oni koji su se ja-
vno mrsi! i. Ramazan je bio je-
dna velika č Č š
je bila otvorena i do ć
iza tera vije- dodaje š ć
Nebriga o narodu
U penziju je otišao bez
ijednog dana bolovanja. U
dva mandata bio je odbornik
IZ, u kojoj, kaže, nije bio za-
dovoljan cijenama dženaza
pa se s pojedinim hodžama
nije dobro slagao. Svjestan da
je blizu vrijeme kada ć ć
na bolji i pravedniji svijet,
nezadovoljan je stanjem u
državi i onima koji je vode.
- Slabo naši č vo-
de brigu o narodu. Rastjeraše
sva ć prodadoše,
potrošiše, umjesto da za-
pošljavaju ljude - pojašnjava
Avdo š ć Al. B.
ON


11)8 ....... \'JdUI W, ltlllpy VUII::ftlbft HU
.•ll"OIIIIUS .lt01l012.
Dobitnik g/WM nogrodt. Pioggio Bwwi1
ADNAN DERVI$/( iz SARAJEVA
IPod slllll&mojll.l su:
1. EiiY Hocl!il. Tum
2. Plnllt
l Altnn GOOnla
• Rif tt Junuzori(. a.t!OYi(l
i ć
6.1rmi Kuli. Gomdt
7 .ll'.tNn lurtle
UmliiC.oul.ImM
9. Em1111id1tvV. HIM T ravn•k
oorlt.DoboJ
JI/([
x1 O !:.::;::::.:: ·
Ali poiJon rJKblo1 mofill w: AXE poAjon ,«d. OfWJjiiJ Ul:
1. MlJI.amtd Cw;(. Sdra)n'o 1. DWtnlo Bm.ICb.
Hlc!J:lil. Bnvi6 2.1tru CioWde
3 D&tM SU!IP:« l EdiQ Hodbl. Tltlll
4
s Abi big.,SitJ)M s. omNI Sili)M
6..Adcs Hodtil, TIUW 6. Ed•n odtit, SiliiJM
• ć
a.. Swla lillrinwnovit. Daboj a. OhrwN topit. Will
9. HtdUd Dlld.itmt·Topi{.Wil X.hnfNnOYJl. Dobai
10 Ufltra Ha.tl.u,llos.I!W 10 Anfl.lllwll.
lftar u č ambijentu
Na imanju Elizabete ć
č tradicionalni
iltar u PriJedoru
Gosti stigli iz Lišnje i Prnjavora, č
Sanskog Mosta, Sarajeva i Prijedora
Elizabeta ć vla-
snica i direktorica "Sconto-
proma" u Prijedoru, na
svom imanju u Petrovom
Gaju priredila je ć tradi-
cionalni iftar za više od ISO
zvanica, koje su u Petrov Gaj
došle iz Prijedora, Lišnje
kod Prnjavora, č San-
skog Mosta, Sarajeva.
Jednim od naj ljepših if-
tara, kako su to ocijenili sa-
mi gosti, ć je želje-
la uljepša ti ramazanske da-
ne.
- Nadam se dasam u tome
i uspjela, jer je č o meni
dragim ljudima koje na ovaj
č želim obradovati, ne
samo bogatom trpezom, na
kojoj su broj ni bosanski spe-
ci jaliteti, ć i druženjem u
jednom č ambi-
jentu u kojem smo svi zaista,
iskreno i od srca uživali - ka-
zala je ć N a if taru su
bili i Merzuk ef. Hadži-
š ć glavni imam
Medžlisa IZ Prijedor, lokal-
ne zvanice, đ kojim dr.
Azra š ć predsjednica
SO Prijedor, te poslovni par-
tneri i rodbina iz njene
Lišnje, koja je kao i ranijih
godina na if tar došla autobu-
som. M.Z.
Akcija u Č
naJlJepše duorište
porodice ć
č dvorište u naselju ć
Dvorište Slavice i Rado-
mira ć koji žive u pri-
gradskom naselju ć u
Celincu, proglašeno je naj-
ljepšim na č ove
ć Najljepši balkon
uredila je Nada ć iz
sela Štrbe, đ u Č
cu.
Akciju izbora najljepših
dvorišta i balkona duže od
deceniju organizira ć
sko Odjeljenje za stambe-
no-komunalnu djelatnost,
Udruženje žena "Božur" i
Č č V.S.
• i61 i ,Eft1 it) :fli1E1 n ll E.
subota-iftar nedjelja-sehur
Banja Luka 20. 12 3.50
ć 20. 17 3.55
č 20.05 3.43
Goražde 20.00 3.45
Mostar 20.06 3.48
Travnik 20.06 3.50
Tuzla 20.04 3.42
Zenica 20.05 3.45
12
Dnevni avaz, subota, p an o ram a
11. avgust/Kolovoz 2012.
POŽARI l dalje č u Konjicu i Mostaru


Ponovo su morali intervenirati helikopteri Oružanih snaga i EUFOR-a
U č ć i
č je bilo izuzetno teško
stanje zbog požara koji
plamte na više lokaci ja. Radi
se uglavnom o nepristu-
č terenu, pa su pono-
vo intervenirali i helikopte-
ri Oružanih snaga i EU-
FOR-a.
Blokada puta
- Tokom cijele ć va-
trogasci su se borili s vatre-
nomstihijom, kojajeprijeti-
la blokadi puta Konjic- Bor-
ci, jer se požar, koji je izbio
iznad puta ka selu ž ć
proširio na drugu stranu
prema regionalnom putu -
kazao nam je Fadil Tatar,
komandant Štaba civilne
zaštite.
Izbio je i požar u č
na č Glava č a
č je na kot i č
gdje se ostaci ć i pa-
njevi zbog strmog po-
oorJelo u FoJnici
Velike ć i dugo-
trajno odsustvo padavina
rezultiralo je izbijanjem
požara na č ć
Fojnica, uz lijevu obalu
rijeke č Nakon što
je vatra zahvatila nisko
rastinje i suhu travu br-
zinom se proširila i na
hrastovu šumu iznad
č kotrl jaju i stvaraju
nova požarišta, što otežava
prohodnost puta Konj ic -
Borci, te se bez velike po-
trebe ne savjetuje njegovo
korištenje.
U Policijskoj upravi Ko-
njic č ć ovih dana bi-
ti č đ
jedna osoba, za koj u se sum-
nja da je podmetnula požar
na širem rejonu Glava-
ć a prijetila je opas-
nost i ć iznad šume
u naselja č
Požar su ugasili pripa-
dnici Policijske stanice
Fojnica, vatrogasci Do-
brovoljnog vatrogasnog
društva te đ a
č je ć mate-
rijalna šteta. H . Č
č l za požar u naselju
Gornje Polje saslušana je je-
dna osoba te nekoliko svje-
doka.
Iscrpljeni gasioci
U podnožju planine V e-
Jež na lokalitetu Kuti kod
Mostara požar je i dalje akti-
van. Kako nam je potvrdio
Petar ć šef Profesional-
ne vatrogasne jedinice Mos-
tar, vatrogasci još uvijek ne
mogu ć do č
po žarne fronte zbog č je i
č zatražena ć heli-
koptera, koj i je stigao u po-
podnevnim satima.
- Zasad ništa ne možemo
uraditi. Jedino s mještani-
ma možemo dežurati u slu-
č da vatra đ do naselja,
kako bi onda mogli interve-
nirati - kaže ć
Gašenje požara južno od
Mostara na lokalitetu Kri -
vodoli nastavljeno je i č
a u ć iscrpl jenim mos-
tarskim vatrogascima, koji
danima rade bez odmora,
pristigle su i kolege iz Č
ka.
Požar se ć danima širi i
đ Donje i Gornje Gra-
bovice, a zbog č
nosti i ovog terena još uvijek
je ć gasiti vatru sa
zemlje.
Č
"Dani meda" na centralnom gradskom trgu u Bijeljini
č oosUednJih sedam godina sue teže
Tradicionalni "Dani
meda" u Semberi ji održani
su na centralnom gradskom
trgu u Bijeljini. Okupilo se
dvadesetak č iz Sem-
berije i okoline, a najbol jima
su dodijeljene nagrade i
priznanja. No, ova manifes-
tacija bila je prilika da se
progovori i o problemima
č koji kontinuirano
traju u proteklih sedam go-
dina.
Dragan J ć č iz
č pored Bijeljine, kaže
da stacionarno č ć
30godina.
- Posljednih sedam godi-
na je sve teže. Imamo pore-
ć meteoroloških uvjeta
i to se osjeti na cijelom Bal-
kanu i u cijelom svi jetu. Mi,
č
ž ć Sušna godina
jamo kako da opstanemo na
tržištu. Pokušavam da
održim to što imam č
mada, moram, htio ne htio,
smanjiti aktivnosti- kaže uz
osmijeh ovaj semberski
č
Izet ž ć č iz Ja-
nje, kaže da je ova godi na bi-
la izuzetno teška.
- Bez prikolice i prijevo-
za č ne može se ništa ura-
diti, a za to se ć 600 KM
godišnje paušala, plus regis-
tracija vozila. Klima je pore-
ć a i ova godina je
sušna. Nešto je bolje mediJo
uz Drinu, ali svi ostali č
ri su loše prošli i treba im se
ć - kaže Izet ž ć
koji č iz porodice koja
se generacijama bavi č
stvom. E.M.
hercegovina __ _______:: 13
Dnevni avaz, subota,
11. avgusVkolovoz 2012.
TREBINJE Posjeta č Udruženja "Izvor nade" iz Sarajeva
na radost oouratniMa
organiziran č ittar
Ovdje ima oko 120 ljudi, što za proteklih 11 ramazana koliko sam ovdje nisam
zapamtio, rekao je ef. ž ć
U Trebinju je organizi-
ran č đ
i č Udruženja prive-
dni ka "Izvor nade" iz Sara-
jeva. Č ovog Udr-
uženja doni jeli su u Trebi-
nje pakete s hranom i prire-
dili č if tar.
ć mladima
Efendija Husein ž ć
kaže da se bojao da li ć us-
pjeti pripremiti sve i animi-
rati zainteresirane da đ
zbog malo vremena koje je
imao na raspolaganju.
- Da sam imao više vre-
mena rado bih pozvao i
predstavnike grada i dru-
gih vjerskih zajednica, da
se svi zajedno družimo- re-
kao je ef. ž ć i dodao da
je bio malo đ kada
su mu se javili predstavnici
Udruženja i rekli da dolaze.
Prema njegovim č
ima, Trebinj e oskudijeva u
svemu.
- Za mene je č ov-
dje č veliki
broj ljudi. Ovdje ima oko
120 osoba, što za proteklih
l l ramazana koliko sam ov-
dje nisam zapamtio- rekao
je efendi ja ž ć
Teraulh-namazl
- Ramazanske obaveze
u Trebinju su koncipirane
tako da imamo teravih-na-
maz svaku ć u glavnoj
gradskoj džamiji i u jednoj
u okol ni m selima. Ja oba-
vljam dužnost u jednoj od
seoskih džamija i zadovo-
ljan sam posjetom - kaže
Ni had ć student ć
godine Fakulteta islam-
skih nauka u Sarajevu.-
Prema č Enesa
š ć arhitekte
iz Sarajeva i jednog od č
nova Udruženja " Izvor na-
ć đ prvima se
vratio
de", oni prvenstveno po-
mažu omladini u obrazova-
nju, ali pored toga imaj u i
dr uge humani tarne akti v-
nost i.
Upoznati ljude
- Ove godine smo imali
desta k iftara širom BiH. Na
ovim č iftarima
nastoj imo upoznati ljude i
družiti se s njima - rekao
nam je š ć i do-
dao da jeu Trebinje donese-
no oko 120 iftara, te da je
došlo oko 50 ljudi iz Saraje-
va.
Mustafa ć koji
se medu prvima vratio u
Trebinje, nije krio zadovo-
ljstvo č iftarom
sa Sarajlijama.
-Ovo je jedna velika po-
drška T rebi nj cima iz Sara-
jeva i ovo što su priredili je
izuzetan đ - rekao je
ć
Ć
O ć izborna komisra Jablanica

Odredeno 18 č mJesta
ć izborna komi-
sija Jablanica održala je sas-
tanak radi đ pos-
tupka dodjele mjesta u bi-
č odborima. Sastanku
su prisustvovali predstavni-
Sastanak predstavnika č subjekata
ci č subjekata koji
č na lokalnim izbo-
rima, koji ć biti održani 7.
oktobra.
- Svi č subjekti,
kojih je 20 na č J a-
blanice, dobili su po č
pozicije u č odbori-
ma, na osnovu rezultata žri-
jebanja koje je izvršila Cen-
tralna izborna komisija- ka-
zala nam je Šemsa Š ć
predsjednica OI K Jablani-
ca.
Ona je dodala da ć na 18
č mjesta ukupno biti
80 č i njihovih zamje-
nika koji su ravnomjerno
podijeljeni svim č
subjektima.
Na č
registrovanih je
č
Jablanice
8.907 bi-
ELB.
Radnici postavili skelu na diamiju
Radovi u Mostaru
Roznamedžilina džamiJa
dobit ć noui Mrou
Na jednoj od najljepših
džami ja u Mostaru koja se
nalazi na listi nacionalni h
spomenika BiH, džamiji
Roznamedži l brahim-efen-
di je, poznatijoj kao Rozna-
ž ž č
radovi na obnovi dotrajale
drvene krovne konstrukci-
je.
Radnici su ć postavili
skelu, a kako doznajemo na
licu mjesta, nakon obnove
drvene konstrukcije, stari
kameni krov bit ć zami-
jenjen novi m.
Džamija se nalazi na
uglu Kresine i ć ulice
i ubraja se medu č
spomenike islamske arhi-
tekture u gradu na Neretvi.
đ je prije 1620. go-
dine, a njen č Rozna-
medži Ibrahim-efendija iz
Nevesinja, bio je ugledna i
utjecajna č na dvoru
sul tana Murata IV, poznat
kao sul tanov roznamedži ja
č M.H.
Projekt Udruge "Djeca nade" Prozor
Pripreme za č nastup
Č Udruge planiraju tri nastupa
Jedan od najvrjedni jih
projekata koje finansira
Omladinska banka je "l mi
želimo imati svoj nastup",
predložen od grupe mladih
volontera u Prozoru. Projek-
tom, koji Omladinska banka
finansira sa 1.360 KM, pred-
đ je č osposo-
bljavanje i javni nastup djece
s posebnim potrebama, a
ovih dana č su pripreme
natom planu.
Pod vodstvom Ivane Ko-
š ć č Udruge
"Djeca nade" pripremaju
kompoziciju "Kad se male
ruke slože", a planirana su tri
javna nastupa.
H. M.
Fotovijest
RashladenJe na č
Trebinje: č u centru grada
Spas od trops kih vru-
ć koje u č Her-
cegovini i dalje traju,
mnogi T r ebinjci su po-
tražili na č u cent ru
grada. P. M.
14
Dnevni avaz, subota, sara • evski kanton
11. avgusVkolovoz 2012.
AKCIJE Nakon usvajanja plana zaštite šuma od bespravne č
u septembru č
lou na šumollradicel
Završni radovi na Obali Maka Dizdara
Inspektori i policija ć osim drva, onima koji bespravno sijeku šumu ć
zaplijeniti i vozilo te druga sredstva za rad, kazao ć
otuorente mosta i
šetnice 22. augusta
č otvorenje mosta
koji povezuje Akademiju li-
kovnih umjetnosti i Radi-
ć uli cu kao i obnovljene
šetnice na Obali Maka Diz-
dara bit ć č 22. av-
gusta. Ovo su nam potvrdili
iz ć Centar, koja je fi.
nansiralaoba projekta.
Naša ekipa bila je č
na terenu i zatekla radnike
firme "Sela" kako č
vaju dio šetnice kod mosta
Ć tako da bi kom-
pletni radovi uskoro trebali
biti završeni.
č š
ce, koja je duga 422 metra,
bit ć ispisano "Obala Maka
Didara", a na ovom dijelu je
đ i rekonstrukcija vo-
dovodne mreže. Za idejno
Radnici firme "Sela" na terenu
r ješenje mosta, č je izgra-
dnja nedavno završena, zas-
lužno je troje studenata pro-
dukt dizaj na ALU-a č je
rad pobijedio na konkursu
2007.godi ne. A.].
S obzirom na co da od
2009. godine na ni vou Fede-
racije BiH ne postoji zakon o
šumama, a da je uredba iste·
klau decembru prošle godi-
ne, u ovoj oblasti vlada pravo
bezakonje, što najbolje ko-
riste oni koji nelegalno sije-
ku i prodaju drva.
Nelegalna vozila
Zbog š č anar-
hije u ovoj oblasti Vlada
Kantona Sarajevo izradila je
plan zaštite šuma koji ć
č ti đ
Kako nam je kazao di -
rektor Uprave za šumarstvo
KS Samir ć ć je us-
postavljena saradnja Minis-
tarstva unutrašnjih poslova
KS, ć "Sarajevo-
šume" i inspekcija.
-Prema prijedlogu aktiv-
nosti, do kraja mjeseca bi t ć
đ lokaci je na kojima
ć policija kontrolirati vozi-
la koja bespravno prevoze
drva. Osim policije, pregle-
dima ć prisustvovati i i n-
spekcori. đ dogovo-
reno je da 20. avgusta MUP
napravi planove koje ć pro-
slijediti policijskim stanica-
ma sa sugestijama kako da
reagiraju u č kada
šumokradice drva prevoze u
nelegalnim vozili ma - rekao
ć
Planom zaštite definira-
no je i to da ć inspektori i po-
licija, osim drva,šumokradi-
cama ć zaplijeniti i vozi-
lo te druga sredstva za rad.
Kazniti č
- To je jedini č da
č vamo bespravnu sje-
č U toku su opsežne pri-
preme, a s ake i jom ć
č septembra. Poli-
cija i inspekcija ć biti na
kontrolnim č a šu-
mari na terenu - č Fa-
ć
U trenutku kada č
bespravne radnje, kako je re-
kao ć šumar ć javiti
policiji koja ć zati m pres-
resti šumokradice i sproves-
ti ih do !agera da predaju dr-
va, a č oce kazni ti.
S. M.
D
AU
HSO Y
URU.
SONY
make.believe
DiJbe)Onala 40'
rv HO 1910 • 1080
OS\'jC' JCilOSI SSO Cd/m ,
a)f!C'{t r.thO 16.9
UIJIO'I'I 176/1
Od 11. do 19.08.
u TC MERKUR na Stupu
akcijske modele SONY
televizora možete kupiti
po cijenama sniženim od
••• č
8
O•I•IJOn.•l• 46"
FuUH01920x 1080
l
Edge LED sa
procesOfom sl kt> Xo!Rea•ty
lntl!fnet video,
l p.lmt'lnl l
<

Full HO w
Edgt> LED pozad•mklm
OSVj dj n)em.
Mot10nllow )(R 200
Internet video l Slo.ype-
R
SARAJ VO STUP
biznis
Dnevni avaz. subota.
11. avgustlkolovoz 2012.
15
Trgovanje od 143.410 KM
STATISTIKA Podaci entitetske Agencije za bankarstvo
Porast uriiednosti
sua tri indellsa
suaBi deseti uradanin
RS ne ć Bredite
Na č š trgo-
vanju na Sarajevskoj berzi
ostvaren je ukupan pro-
metod 143.410,67 KM.
Promet na kotaciji iz-
nosio je67.897, 12 KM.
ć dnevni porast
vrijednosti zabilježile su
Obveznice FBiH za ratna
potraživanja serija D, od
3,77 posto, dok je ć
dnevni pad registrirao erni-
tent č š Slana banja
Tuzla, od 13,33 posto, dos-
tigavši cijenu od 2,60 KM.
ni promet ostvaren je dio-
nicama emitenta "PAK
centar" Sarajevo (28.800
KM), po kursu od osam
KM, a na sekundarnom
č š Slana banja Tu-
zla (5.772 KM), po kursu
od2,60KM.
Sva tri indeksa zabilje-
žila su porast vrijednosti.
Aktivirana 77 hipoteka na iznos od 3,9 mili ona KM
VRIJEDNOST INDEKSA
Svaki deseti đ u
Republici Srpskoj koji je
kreditno zadužen, neredov-
no ć rate kredita, a pre-
ma podacima Agencije za
bankarstvo RS za prvih šest
mjeseci ove godine, ukupni
nekvalitetni krediti đ
nima iznose 205 miliona
KM ili oko 12 posto od
ukupno plasiranih kred i ta.
Neizvjesna naplata
U odnosu na kraj prošle
godine, to je rast za oko 13
miliona KM, a č š ć nek-
valitetni h kredita kod
đ poraslo je za oko 0,5
posto.
Posebno je zabrinjava-
ć podatak da ukupni kre-
diti u č kategoriji
E, kada je ć napla-
te preostalog iznosa veoma
neizvjesna, iznose 154,8 mi-
liona KM i ć je za blizu 20
miliona maraka nego na kra-
ju20ll.godine.
- Ukupni nekvalitetni
krediti, đ i prav-
č zaduženost iznosi oko 1.530 KM
nim licima u RS sa 30. ju-
nom 2012. iznose 520,1 mi-
liona KM. To su, u pravilu,
k redi ti s kašnjenjem u otpla-
ti više od 90 dana - pot-
đ
jizabankarstvoRS.
Koliko đ u RS
teško ć kredite ili to
više ć nisu u ć
Privredna komora Federacije BiH organizira
č nastuo firmi na
č uelesaJmu
Privredna komora Fede-
racije BiH, uz podršku Fe-
deralnog ministarstva raz-
voja, poduzetništva i obrta,
organizira č nas-
tup firmi iz FBiH na Zagre-
č velesajmu od 19. do
23.septembra.
Kako navode iz Privred-
ne komore FBiH, kolektiv-
na izložba ć grup-
ni nacionalni nastup firmi
č privrednih grana
uz prezentaciju proizvoda i
usluga na č izla-
č prostoru u svrhu
č đ pri vred-
nei trgovinske saradnje.
Na ovogodišnjem sajmu,
na č štandu
FBiH od SO kvadrata, plani-
rano je izlaganje firmi iz
FBiH koje ispunjavaju od-
đ kriterije koji se, prije
svega, odnose na iskustva u
izvoznim poslovima, stra-
tešku opredijeljenost za iz-
voz, adekvatan kvalitet pro-
izvoda i certificiranost pos-
lovne djelatnosti - proizvo-
da i usluga.
Krajnji rok za prijavu
č š ć na ovogodišnjem Za-
č jesenskom vele-
sajmu je l6.avgust.
EuroosHa tržišta rada i dalJe slabe
ll> ć svjetska agen-
cija za privremeno zapo-
šljavanje, švicarski "Adec-
co", upozorio je č na
izazovno ć raz-
doblje u Evropi u vezi sa za-
pošljavanjem, jer ć
tržište rada - Francuska i
ostale zemlje č euro-
zone- ć tako skoro ć
iz ć ž č
krize.
Privremeno zapošlja-
vanje smatra se ć in-
dikatorom za ukupno trži-
šterada.
Mnogi poslodavci, nai-
me, oklijevaju odmah
preuzeti obaveze koje
proizlaze iz zapošljavanja
na đ vrijeme,
nego preferiraju zapošl ja-
vanje na odredeno vrije-
me, jer smatraju da im to
daje fleksibilnost u slu-
č da ekonomski opora-
vak stane.
-Naši prihodi u julu bi-
li su slabiji, uglavnom zbog
Francuske i Japana. Geo-
grafski gledano, razvoj si-
tuacije na tržištima rada i
dalje je raznolik.
Evropska tržišta rada i
dalje slabe - kaže se u sao-
ć A decca".
Na primarnom slobod-
nom tržištu ć dnev-
BIFX 0,05% .t. 1.452,82
SASX-1 O 0,46% .t. 686,39
SASX-30 0,15% .t. 894,33
ti, govori i podatak da jeu pr-
voj polovini 2012. aktivira-
no 77 hipoteka u sektoru sta-
novništva na ukupan iznos
od3,9milionaKM.
-U istom periodu aktivi-
rane su hipoteke na 175 par-
tija kredita pravnim licima
u ukupnom iznosu od 55,8
miliona KM- naveli su u en-
titetskoj agenciji.
Trgovina od 132.615 KM
Stalni rast
ć oromet aMcuama
ZIF-a 'Zeoter fond'
Trenutno je, od ukupno
plasiranih kredita u ovom
entitetu, iznos ć od dvije
milijarde maraka osiguran
hipotekama.
č zaduženost po
stanovniku u RS trenutno
iznosi oko 1.530 KM i ć
nekoliko godina je u stal-
nom rastu, pa je za blizu 200
KM ć
đ u ovom enti-
tetu plasirano je 1,6 milijar-
di KM, od č daleko naj-
više za ć potrošnju, i to
nešto više od milijardu KM.
Ć
Na č š trgova-
nju na č berzi
ostvaren je promet od
132.615,63KM.
Na službenom berzan-
skom tržištu, lista B, ć
promet ostvaren je akcijama
"Nove banke" Banja Luka
(20.143,40 KM), po pros-
č cijeni od 0,755 KM,
č je ostvaren rastu odno-
su na prošlo trgovanje za
7,86posto.
đ zatvorenim inve-
sticionim fondovima naj-
ć promet ostvaren je ak-
cijama ZIF-a "Zepter fo-
nd" Banja Luka (12.944,43
KM), po č cijeni
od 5,89 KM, što predstavlja
rast ci jene za 2,08 posto.
Akci je pet fondova
imale su pad č ci-
jene, a gubitnik dana me-
du fondovi ma su akcije
ZI F-a " Polara invest fo-
nd" Banja Luka (7,02 pos-
to), po č cijeni od
4,50KM.
Dw 30.07.2012. odrtano 1e dobttnika • se, KUPUJ 1
PlJTUf. kL;l je qnOJa SupMnaRtt d.D..o. w sjfdlšttm u Sarajt\11, za potrtbt
kl:jtnli Ullif«wf Magyarorsz;tg Kft. 1138 8ud.Jpesr. Vaci ut 182. IM!gary, VAJ
Numbtr- HU 10S844n- u 30.07.2012.
Glavnu nagradu, Shopping u Milanu za dvije osvojilo je
MIRSADA NAVRBOC iz Tešnja
/PhoM4S16GB Of'IOjiiiUJ:
• Boris GDgl(" SDtajfw
• Bifjmta V&lifHWii. Polf
• MuhllmrHWI{.Uri«wltJ

• Dhnana Klfpo, S4rajtYo
• Dialltl DrintWOC, Limo
mm sretnllll dobitniOIN, a ost.l!1m
ulesniOIN hhmo • \J•}ede<l put .
ć Uzoran i miran č
Prijavljeno Policijskoj stanici Srbac
nastao 1&-godišnJi
Haris ć
Posljednji put đ na kupalištu na Savi,
gdje je đ njegov bicikl
Policijskoj stanici Srbac
prijavljen je nestanak 16-go-
dišnjeg Harisa ć
đ u Bosanskoj Gra-
dišci, a nastanjenog u selu
Bosanski Kobaš.
Nestanak je polici ji, ka-
ko nam je đ iz CJB
Banja Luka, prijavio otac
č koji je kazao da se
Harisu svaki trag gubi od
č od 14sati.
Na kupalištu na Savi pro-
đ su njegovi bicikl,
majica i narukvice, a tu je
đ posljednji put, ali, ka-
ko su izjavili svjedoci, na
obali,ane u vodi.
Harisa, č drugog
razreda č šk-
ole u Derventi, porodica i
prijatel ji opisuju kao dru-
željubivog i uvi jek nasmija-
nog ć koji je uzoran i
miran č
U potragu za č
osim polici je, velikog broja
mještana i Harisovih prija-
telja, č je i č
policija.
Mole se svi koji su ga vid-
jeli ili imaju bilo kakvu infor-
maciju o Harisu da pozovu
Policijsku stanicu Srbac na
broj telefona 051/740 -027 ili
ć brojeve OS 1/750-019,
051/ 750- 021, 065/ 342 - 283 i
066/036-095. Am.K.
Nakon bombaškog napada u Zenici
Policija obavlja đ na mjestu đ
zatražen orituor za
Hanasa Bošntalla
Kantonalni tužilac
ZDK Dževad ć
uputio je č Kantonal-
nom sudu u Zenici zahtjev
za đ jednomje-
č pri tvora za Hanasa
Bošnjaka (52).
On je č da je
č č č djela,
pokušaj ubistva, izazivanje
ć opasnosti, č
službenih lica u vršenju
dužnosti te neovlašteno
držanje oružja i eksploziv-
nih naprava. Pri tvor je za-
tražen zbog ć ut-
jecaja na svjedoke te pona-
č
ć Bošnjak je
u č s tri č bom-
be, od kojih su dvije eksplo-
dirale, č ć in-
spekciju kojoj je asistirala
policija, a koji su trebali
ukloniti njegov kiosk.
U ekspoloziji su ranjena
dvojica policajaca, prolazni-
ca te Bošnjakova sestra. Uz
Bošnjaka, č su pri-
vedeni Ferida, Emrah i Be-
go ć Mahmut Boš-
njak te Amila š č ć Njih
petero č je za
sudjelovanje u grupi koja je
č službene osobe u
vršenju posla. Policija ih je
nakon saslušanja pustila n.a
slobodu. A.DZ.
16
Dnevniavaz,subota, crna hroni•ka
11. avgust/kolovoz 2012.
TRAGEDIJA Eksplozija zaostale mine u šumi kod Olova
ć drua,
DDBiDUO č otac
tešBo oouriJeden
Otac Ibro ć (37), iako teško đ nosio sina T. B. (6) više od kilometar
ć se da ć mu ljekari spasiti život
č u porodici ć nakon č smrti
ć drva u
šumi blizu Olova,odeksplo-
zije zaostale mine smrtno je
stradao šestogodišnji č
T. B., dok je njegov otaclbro
ć teško đ
Nosio sina
Tragedija se dogodila
č oko ll sati nedaleko od
naselja Olovske Luke, gdje
su otac i sin skupljali drva.
Kako smo saznali, otac je, ia-
ko teško đ sina
nosio skoro kilometar do
magistralne ceste Sarajevo -
Tuzla koja prolazi pored
č ć
U tom trenutku vozilom
je naišao Mihret ć
iz Olova, koji ih je prevezao
do Doma zdravlja Olovo.
Prema č ljekara
Amira š ć č je do-
vezen u Hitnu službu Doma
zdravlja Olovo bez znakova
života,s ranomodgelera mi-
ne u predjelu grudnog koša.
č otac je nakon
pregleda i pružene prve po-
ć prevezen u č
centar Uni vrzi teta u Saraje-
vu(KCUS).
Miniran teren
Kako nam je kazao Avdo
ž ć šef Službe
civilne zaštite ć Olo-
vo, mjestu tragedi je niko ne
može ć jer je sve minira-
no.
- Č ć nalog
(Foto: S. ć
šuma u kojoj je Ibro sa sinom skupljao drva
Tužilaštva, kako bismo an-
gažirali deminrski ti m, te iz-
vršili deminiranje terena do
mjesta tragedije - kazao je
ž ć
U trenutku našeg borav-
ka u dvorištu č
ć B ć okupio se veli-
ki broj komšija. Svi su po-
kušavali da utješe Ibrinu su-
prugu Ruki ju i nji hovo dvo-
je malodobno djece te njego-
vusestre imajku.
Sa tugom i nevjericom
svi su primili vijest da je Bje-
ć pogodila još jedna trage-
di ja. Naime, đ od zao-
stale mine, Ibrin otac
Fehim, smrtno je stradao
neposredno poslije rata ne-
daleko od svoje ć Da se
radi o vrlo n z1cnom po-
č govori podatak da su
još dvije žene iz ovog naselja
prije nekoliko godina pogi-
nule đ blizini svojih
ć u naselju kroz koje je u
toku rata prolazila linija raz-
č
Prema č komšija,
ć ž teško.
-Ibro jedemobilisani bo-
rac i negdje ni je radi. On i
njegova porodica preživlja-
va ć kod drugih i sku-
ć drva kako bi nešto
zaradili. Ovo je velika trage-
dija za sve nas - kazao I bro
ć š ć
Istragu o ovom đ
vodi policija i tužilaštvo
ZDK. Ć
17
crna hronika
Dnevni avaz, subota,
11. avgusVKolovoz 2012.
ISTRAGA Nakon ć u Kotorskom u kojoj je poginuo č
ž ć moJ sin Je
Išao u orodaunlcu
č Sejfudina Ž ć (9) na magistralnom putu udario "mercedes", za
č č je bio Mehmed ć (65) iz Sanskog Mosta
Vještak medicinske str-
uke Ljubomir ć oba-
vio je obdukciju tijela deve-
togodišnjeg Sejfudina Žili-
ć koji je podlegao povreda-
ma zadobivenim kada ga je
č ujutro, dok je pre-
lazio magistralni put, u Ko-
torskom udario automobil.
- Smrt je nastupila us-
ljed teških povreda kostiju
lobanje, povrede mozga i
jetre. č je imao i obil-
no unutrašnje krvarenje -
kazao nam ć
č alkotestiran
č automobila Me-
hmed ć je na licu
mjesta i u dobojskoj bolnici
podvrgnut alkotestiranju.
- Rezultati su pokazali
da č ni je bio pod utje-
cajem alkohola. Policija
kompletira izvještaj, koji
ć dostaviti nadležnom tu-
žilaštvu. Tužilaštvo ć odl-
č o daljnjim zakonskim
mjerama koje ć biti podu-
zete protiv č - kazala
Obio pet trafika u Prijedoru
seriJsMi oroualniM
ć na dJelu
Nadležnom tužilaštvu u
Banjoj Luci policija iz Prije-
dora je izvještaj
protiv Zarka ć (22),
mještanina S vodne kod Bo-
sanskog Novog, zbog sum-
nje da je od ll. jula do 9. av-
gusta ove godine č
pet kioska na č Pri-
jedara.
ć je, kako saznaje-
mo, uhapšen u ranim jutar-
njim satima. Prema sazna-
njima iz polici je, č je
kako provaljuje u trafi ku ko-
ja je vlasništvo Fabrike
duhana i "King 2". Njegov
saizvršilac, a č je najvje-
rovatnije o Mikiju ć
koji boravi u Hrvatskoj, us-
pio je ć i za njim se i n-
tenzivno traga.
Policija je tokom istrage i
saslušanja došla do saznanja
da je ć osim ova dva
kioska u kojima je č
č još tri kioska na
č M.Zg.
je njegov sin stradao
je Ljerka ć
portparol CJB Doboj.
Prelazak magistrale
Roditelji poginulog dj-
č š š
- Dijete je krenulo u pro-
davni cu. Sekunda nepažnje
i eto šta se dogodi. Nisam
č sam udar, ali supruga je
č Teško
namje- kazaoje, šokjrangu-
bitkom sina, Almir ć
U trenutku ć u
blizini su bila i dvojica
ć poginulog č
Sadmir i Admir.
- Č sam udar i č
da vidim šta se dešava. Mis-
lio sam da je nekog od druge
djece udario automobil jer
oni nisu nikad prelazili ma-
gistralu, a moj brat je prelazio
i prije. Imao sam šta i vidjeti.
On leži dolje na asfaltu.
Nemam č kojima
bih opisao kako se ć
- kaže Sadmir, brat nastra-
dalog č ć
č je, nakon što ga je
udario "mercedes", davao
znakove života te je preve-
zen u dobojsku bolnicu,
gdje je, nažalost, umro.
Dženaza devetogodiš-
njaku iz Kotorskog oba-
vljena je č u na;
selju. M. CABRIC
Razbijen izlog u jednom od kioska (Foto: O. Slo/nit )
Vozilo u potpunosti uništeno (Foto: 1. šebalil
Požar u Sarajevu
nanuernozauauena
'šModa octauia'
Na parkingu .u sarajev-
skoj ulici Envera ć u
Sarajevu č dva sata pos-
lije ć izbio je požar na
automobilu "škoda octa-
via", č je vlasnik K. E.
Na automobilu, koji je
bio parkiran na mjestu za
osobe s invalidi tetom, č
njena je ć materijalna
šteta, a požar su ugasili pri-
padnici Profesionalne va-
trogasne brigade Kantona
Sarajevo.
đ em koji su obavili
pripadnici MUP-a KS i
vještak protivpožarne zašti-
te đ jeda je u pitanju
namjerna paljevina. Policija
radi na identi fikaciji č
ioca ovog č djela.
Am. K.
Bosanac ukrao kamen s Akropolja
Akropolj: Bosanac nije znao za zabranu uzimanja kamenja
Idealan oblih za
oritisBanJa Buousa
č policija uhapsila
je ć na č
prijelazu s Makedoni jom
Sretena ć iz Bijelj i-
ne jer je tokom obilaska
Akroplja, kako pišu č
medi ji, ukrao kamen težak
tri kilograma.
Prema č zakoni-
ma, cijeli prostor Akropolja
smatra se historijskim nash-
jedem, a za odnošenje ka-
menja đ je kazna
zatvora od tri do pet godi na
zatvora.
U izjavi koju je dao poli-
ciji Sreten je rekao da nije
znao za strogu zabranu uzi-
manja kamenja i priznao je
da mu se ovaj kamen svidio
iz razloga što ima idealan
oblik za pri tiskanje kupusa.
Policijska kontrola u Sarajevu
HDd maiOIJBIDiMa
oronadana marihuana
Sarajevska policija je u
ulici Patriotske lige u ć
Centar Sarajevo uhapsila ma-
loljetnogM. J.(l4)zbogsum-
nje da je č č dje-
lo posjedovanje i ć
njeuživanjaopojnihdroga.
Pri likom pregleda kod
14-godišnjaka je đ i
oduzet ć s marihua-
nom. Maloljetnik je predat u
Odsjek za zadržavanje osoba
lišenih slobode MUP-a
Kantona Sarajevo.
Biljke pas/ane na š č
Akcija policije u Srebreniku
Pronašli i oduzeli 21
stabliiMu Manabisa
Pripadnici Odjela krimi-
č policije PU Gra-
č i PS Srebrenik pro-
našli su na njivi u Sladni kod
Srebreni ka zasad od 21 sta-
bljikekanabisa.
Vlasnik njive jeR. A. ( 46)
iz Srebrenika, koji se sum-
č da je i zasadio stabljike,
koje su oduzete i poslane na
š č On je uhapšen
zbog sumnje da je č
č djelo neovlaštene
proizvodnje i stavljanja u
promet opojnih droga.
O đ je upoznat
dežurni kantonalni tužilac.
O. M.
PU Lukavac
Priueden Jer Je
zaoalio uillendicu
Pripadnici Policijske up-
rave Lukavac uhapsili su
Mirnesa N. (21) zbog sum-
nje da je 8. avgusta ove godi-
ne zapalio vi kendicu Mu ja-
geS., ć je iz MUP-a
Tuzlanskogkantona.
Naime, đ Mujage
S. (52) iz Kruševice i Mirnesa
N. iz Lukavca došlo je do kon-
flikta, da bi tokom ć bila
zapaljena Mujagina vikendi-
cakojase nalazi dva kilometra
dalje od naselja Kruševica.
Istraga o ovom č ie
utoku. H.C.
U š ć
u stallleniMu
uzgaJao IIODODIJU
Pripadnici MUP-a KS
uhapsili su Azura Planju
(34) iz š ć jer je u im-
proviziranom stakleniku u
ulici Barica uzgajao indij-
sku konoplju. Policajci su u
plasteniku, koji se nalazi u
neposrednoj blizini ć
vlasništvo P. Ć pronašli
č stabljike biljke kana-
bis.
O ovom č obavi-
ješten je tužilac Kantonal -
nog tužilaštva u Sarajevu, a
uhapšeni je predat u Odsjek
za zadržavanje osoba lišenih
slobode MUP-a Kantona
Sarajevo. A. C.
MUP Kantona Sarajevo
ć Dištouem,
č 'Konzum'
Nepoznati razbojnik, pri-
ć pištoljem, č je
prodavnicu "Konzum" u
ulici Smaje Šikala, ć
Novi Grad Sarajevo.
Lopov je ukrao đ
sumu novca, a zatim pobjegao
u nepoznatom pravcu. O
ovom đ obaviješten je
tužilac Kantonalnog tužilašt-
va u Sarajevu, a policija radi na
identifikaciji izvršioca.
18
Dnevniavaz,subota, crna hroni•ka
11. avgust/kolovoz 2012.
VITEZ Tragedija u Vodenom parku "Ribica"
naMon sMoMa u bazen
UIODiO se č
Esmir G. (11) iz Zenice umro u bolnici poslij e neuspjele reanimacije
• Obdukcija potvrdila da je č o utapanju
J edanaestogodišnji Es-
mir G. iz Zenice utopio se u
jednom od bazena u sklopu
Vodenog parka "Ribica" u
Vitezu.
Udar glavom
Kako saznajemo, Esmir
je č sa skakaonice u ba-
zen dubine više od dva me-
tra i utopio se.
Prema tvrdnjama č
daca, nakon skoka č je
ostao pod vodom. Oko dje-
č je bilo na desetine ku-
č ali niko nije reagirao,
jer su svi mislili da roni. Ka-
da su vidjeli da to traje pre-
dugo, uslijedila je reakcija.
Kako su č rekli,
predugo se č na dola-
zak Hitne ć Esmir je
davao znakove života i na-
kon što je dovezen u bolnici,
gdje je umro. Iako se na-
đ o č pli-
č sposobnostima, naj-
vjerovatnije je č gla-
vom udario u beton i onesvi-
jestiose.
č je poslije poku-
šaja reanimacije vozilom
Hitne ć Vitez preve-
zen u obližnju bolnicu "Dr.
fra Mato ć u Novoj
Biloj, gdje su ljekari oko 19
sati konstati rali smrt.
Nakon đ dežurni
kantonalni tužilac naredio
je obdukciju, koja je č
obavljena na Odjelu patolo-
gije Kantonalne bolnice u
Travniku.
Reakcija uprave
- Obdukacija je završena
i, prema preliminarnim re-
zultatima, č o utapanju.
Daljnjom istragom utvrdit
ć sve okolnosti pod koji-
ma je došlo do ove ć
od sigurnosnih mjera do
pružanj a prve ć - ka-
zao nam je dežurni kanto-
nalni tužilac.
Odmah nakon ć
ć za javnost ogla-
sio se Vodeni park "Ribica".
- Iako smo poduzeli sve
potrebne mjere kako bismo
pokušali spasiti mladi život,
nažalost, č je preminuo
u bolnici "Dr. fra Mato Ni-
ć Nova Bila oko 18.45
sati. Uprava i uposlenici Vo-
denog parka ć iskre-
nu ć porodici preminu-
č
kodnevno niz mjera kako
bismo stotinama gostiju
ć sigurno korište-
nje bazena, č š od svih
potrebnih upozorenja o za-
brani skakanja u bazene, ro-
diteljskog nadzora maloljet-
nika, č nadzora i zašti-
tara - stoji u ć Vode-
nog parka "Ribica", uz napo-
menu da su spremni na sarad-
nju s nadležnim institucijama.
K.KAVAZOVIt
Zaplijenjeno 3,3 kilograma marihuane u Banjoj Luci
Đ Đ Đ
orilillom naošanJa dilera
Kada je inspektor pokazao legitimaciju, Nedeljko ć (26) pokrenuo "renault
kangoo" te je policajac zadobio povrede ruku i nogu
Inspektor č po-
licije đ je tokom
akcije hapšenja Nedeljka Mi-
ć (26), koji je osum-
č da službenim vozi-
lom firme "Tropic Interna-
tional" prevozi marihuanu.
Osmatrali teren
Policija je izdala sao-
ć za javnost u kojem se
kaže da je postoji sumnja da
se ć bavi dilanjem
narkotika. Inspektori su oti-
šli na osmatranje terena u
ulici Stevana Mokranjca u
Banjoj Luci te su oko 23.30
sati vidjeli ć u par-
kiranom "renaultu".
Jedan od inspektora pri-
šao je vozilu te kroz otvo-
ren prozor pokazao službe-
nu legitimaciju osumnji-
č
- U tom trenutku N. M. je
naglo pokrenuo vozi lo, č
CJB Banja Luka: č se predao u prisustvu advokata
motor je ć bio u pogonu,
dok je ruka inspektora osta-
la zaglav ljena đ stakla
i vrata vozila. Inspektor je
zbog velike brzine udarao ti-
jelom o kolovoz i vozi lo, na-
kon č je pao na kolovoz -
ž ć
Policajac je prevezen u
bolnicu s povredama ruke i
obje noge te je zadržan neko-
liko dana, nakon č je pu-
šten na ć č
Potraga za dilerom
Ostali inspektori su kre-
nuli u ć
te su nedaleko, na parkingu,
pronašli č vozilo, ali
nei njega. U"renaultu"jepro-
đ 3,3 kilograma
marihuane. đ je utvr-
đ da je ć te č
koristio automobil bez dozvo-
leposlodavca.
ć se, kako saz-
naje" Avaz", narednog dana
u druš tvu advokata pojavio
u policiji i dao izjavu o
ovom đ Protiv nje-
ga je Okružnom tužilaštvu
u Banjoj Luci podnesen iz-
vještaj o č kri-
č djelu č
službene osobe u vršenju
službeneradnje. M .Dr.
oglasi
:Z.vrien• OMV n.gradn• lg,. . Osvoji m•lcslmalnu vriJednost" llzvuun• tri
sretn. dobitniu luks.utnll\ autOmobila SEAT lblu sa platenJm
Sretni dobitnici ou
HAUD Ć VilOM
ABOIJI, llula
MARINA Ć Mostar
NaogradNI .gre .OsYOjl makJoANinu vro1e&\oll" lla,.t. lt na svom OMV be.t\lJnaiUm
lllanlcerM u Bosni l Hercegovini do 25 lula 2012. Pravo ub!tt. mall su sv. đ
Bosner HerCleqO\Iolle su O&lvaroh kupovinu od najm.nje 200,00 KM loll BO 111111
gotova l N OMV beiW oj aunlc:liiii/IVA ltgoYinol Vova cetft baru
B rot uilui)CIO prowglill ll.overautc».om lilJI liji naogradM >gre je 64.334, eh su tamo
111 OMV kupce imat. ar• u naogradnom ć
OMV ,ot btlllrllut srtrln.m dobtlnOCJma • oto.n1on.om č leit
vote l.l1l6e u narednoj >gro
--
OMVett•••
(Wtt ....................................................... 0/lrl!ll .............. .......w. ...... l •lllltle
...... Olh ...... -........ ...... ............................ cat"t' ..... ...
_ ... , ..... _..,.. ........... ••Jt'WhA...,_..,,... .................... I.....,_• .......... .......
......-ow • .". • ....,._.... • ., .................................................. .
:-: .... - _ .. _ ..... ov.a.... .. JUI.....-...... J,_._....., .. .,....owv ,._..
.. ,.,.,."... ........................... ... .......... ....
.......... ......................................... c.-w.,. .. ............ 1 ............ ..
........ , .. ........ _......... ......... __ JIR. ........... - ..... \ol ........ ,...l .....
.,...._.,._._..,....,. .. .....,.....".,._._..u..-......--,__ ...... ......,. ... .........,
.......- .............. .....,.acn ......... ............ ..._.... ............. ....-...
a.:w ..... ..................... ..................................
.. t...,........._.C..._.a ............ ......., ,....,. .. ..,.........,..... • ....,........._ ........
............... .. --. ......... ...........................
........................... ............
-
ONY111 .. U .. ....... ,. ...... ......,__._. ........ _.....,......._...,....._0..
..................... ........... •
....................................... ................................... ...................... .
.....,.._ _ . ...,.....-...... ......... .,.,....,. ...........
1\.l t"
.. 1'-'
•• T
..-. O M V
.. I>-l\Jl,ILJio 'l .... _ht, IJ.Qllo !!•u lf'm ..
.. • .lt•• • • •

J il ubor i prijt,. n:mt.t• ailur
......... .._
...... • ..
l l "'"" Lldtor< ll na&m" •..,...
l • • •
s r"'...._
" .... .....,
.. '"""m .. ... .. fiiV\ D11ni:
...... "",..._
9 .,,..,..lll•ltuiNft,..-c
10 '-'"' •
'"'"""""r.J , ,.. ... oll.>b"• t..,...
... """"' .S.•I.t'}I_.,D<, ··1kl•""7*94>p .. tod../ll'......,.. ..
l• • • • l' Jl>in<H"'..tcn». ('\lrnlam •
• .• •I'P'*
U'LrovtJW.d >..w..ur • • • • .. o,_,..,.,

l.llf"'"".....,. ... ".., .........
"'U • 'ft-
•un-.1.,.- ",.,.,. .. 11-. .16..-.
""Jm'lll< P • .,."'""' l<'IV' hD< ;-.""u.- .! 611J<'ro
• "'""
.. ob1n• '"' lhroi<••·h•••lll• ,.,.,.,..,...,.,.....,. ... ". • .,rm '" D
''"'""'P-P"' ' '"""l' ".....".-u> • •
IU<I\K:a
..,..."l<" .. kb>. ......... "_

lu."• ..nm
o r-n.\loltUop,..l'....,oul.ec.. ..m-.....,...
..,.,.,... Jn.I'JU """" .. edo ..
..,.,.,.. "' ,.......". "'lih« • ""* l' Lo> ow ,. .. ...,.. •
• nllhla!rlo<l.!L IJII,:Inlllab"'""t.l.11a
• • u.:.a 1n .!rail<
tt... .. l'o•·.ll.r 4-t.v o""'!' okac
4''< o-•·'<h .. lldl
• • """" ......
........... đ •<,. .. _.,)&
l'tomlj.,.,,tNtJtr::ll<.t...oc..et,.:t.ri'"'''.,..""''""''"" "' ...
'«....,...4 1'..-')CJ.-.. uo • •
.. _......_"l'ft'IIJ'_..,..J,.,,miiJ"'mml'olk .. ..--U.....Iltotq>-'tou
!.; a\.w•"-"'1<""""' " • •
.... :(j1A'II< ..
Dnevni avaz ""'"·" "'""'""''""· 19
- ..

• •. '·' ,. '•' 1'111.1••···-
, ! 1 j l l l l •• ' ' .:_ •• ,,. '
' l .... . l ._ •• .. • l .. - ., ':
lA" • 1nlrrluK,.,. e·du t ' U
IJO"'\ l lit Rf'F.G0\ '1'1 \

.........
M•uiUiollfol 1\hndUt"l'Tt: MI.OC.OS" u !.IKUa.t.u
l ...,",_. "l!lo'Tt.IIU)G(IS" a i(wijob. & aololadu •l!o&ir ...... ..U
,..........,._•.Jl'ko a:dluwl o<p>I'UI Boona"ndf\Jol>o....W.
.... -'truola • l """ J"' lol•1«-kih "'"'lija •
2111t..'mll.ll!ldialt..daJ H 12 ' t. t'"' "''"" IF tt.tx:o.-.-
....
....
Ć l KONKUR
ut uplto """"'nib llr• anrftnJh.\ tutretlnlh >ludmala u u Ill cudinu
• • 21012.'!01:1. cod ln l
1 JU1UI:f111oo
....
....
t.IJIII"lii.UUI
...... .......__
ll). l Lm 1..1 lJuliL\ W'Tllll
• ...... lt ..... ,, ''"loUl
l 'Ut U1:T lli FP.\ Ullt"lll
··"· 1'\\l CIIJ'WlllliiE
ll).llJl.T ltllt\.\I''TK 1\111
.......,_
I)Oll.u....,llpOlt,..hnl ta 01pll .. t tlllll)
• /.-J lt,.....·DIIlii ... U ..... ... .t..lhlliii•O'IJ&OJW'•Milil ... l.nMni!IU
• l •
,ll. IH,_,._.._,.
• olrabjoo.,....,_l.n•ltll
• ll••lrtl li>l
......

e..w ... ,.,.., oto,.,.,..". .•• t ... adnool:
s...-.t. "''t .,,...,,tn u 1\1-'Jal.u, J ... l .. lla- Jrl.tlloo hb, 1 1!l0 1\lwUal<
• do .Ju lo-1 • nale!:
4liO'fl01.111"'lU':'II; .. [oT1111 1 QloiTI&l:; " "" IIGI5H 111
• •
Bo!illa i lltf'ff'EO\ i na.
Ftdrn1cija i •
"-tt tOli ll.-.jt\ O
JI TR rl\ (.l\ J\ \/.U\
\AA \ J I\0
'\.t 0\110\utlana / .1Lona o (• l '"''"t l\.lnton3 br !.liO).
\lt nt>W'§(\a ZI obraz0\&11)<'. naul..u 1 ml.adr Miltona Sar3JC'O ZI rupiSI'allJe
brOJ 12 od 01 codmc. 1 Uma Pra\lla JL Tr«a
gtllltllllt)J 5.alaje-.o, Otllor na OSIIO\U Odlul.e brOj 36-112 od godux,
1115f'ISU,Je
l Prore\Of hl'\ Jen 1 Pil"' na odredeno
09 1odonc .a najl..ll!ill•)rdo 2011 codonc. l '"""Jo;.
l lOH:
Portdopclll U\ JN propl>llltlll.al.ooom o r3du. l..llndtdlt lldla dl "PW'JI';I' owk 11\,1(1<"
propbanc Zal.onom o sttdtlJCITI OOtuo\J.nJU 1 '->u\ nun planorn1 .c.a gtm"l.ZIJU
lr prijnu nll konl.un polrtbno jr priloi:ili:
·ltacu boOJ.trdiJu adri!\.l 1 brOJ "'lefona
• do plom u o T.1\ rialom
·mod rr l.n)li" đ
• U\)trtnjeO dr.b\ l.)ln>t\u,
K.llndtdlt I.OJ• budrn:alnn
·ljd..arslo U\j«CflJC nadle.!nt IIISliWCIJC ( l1t' SWIJC od J niJtseell).
• u•Jtrt11Je 1zdltood n3dl<"lnoa suda đ niJe La.!:nJI'll" 1 dl mu ruJe tZTC.:o:na
'r)m,)l pasiO\ 1 pro(cson
O rc11.1lb lnna l..llndod.1tr e>e bolo pl\mt:nl>obl•}e'llenou rolu od (o-am) d.1naod dam
Odi ul. e o 11borv
PriJI'<" na &.oni.. un s.a doUzillll o 15pWIJI'liiiJU U'JCU na'nkn•h azlonl.um dosu' o tt l talo 11
sd.rcun)lt • ole od 09 OO do l J OO sa u 111 putem na adresu
ll 1 r«:a SJmnlrl.JI
t; l\ rbooo\O • br 16
71 1).10 '-aniJC\0
'rr<>'P.-,e 1 llt!btag<>utmc!t>e wo:to u
Predsj ednik Mjung-bak za vrijeme sporne posj ete (Foto: AFP)
Spor đ Japana i Južne Koreje
TenziJe zbog teritoriJe
Južnokorejski predsjed-
nik Li Mjung-bak doputo-
vao je č u posjetu otoci-
maDokdo, što je izazvalo di-
plomatske tenzije s Japa-
nom, koji polaže prava na te
teritorije. Agencija Kjodo
prenijela je da je Japan brzo
reag1rao 1 opozvao svog am-
basadora iz Južne Koreje te
uložio protest južnokorej-
skomambasadoru u Tokiju.
Obje zemlje tvrde da
imaju historijsko pravo na
ove otoke, a ovo pitanje go-
dinama ć njihove
đ odnose. Mali
otoci koj i u Japanu imaju
ime Takešima, nalaze se na
polovini razdaljine đ
Južne Koreje i Japana i poz-
nati su po ribarenju i veli-
kim zalihama prirodnog pli-
na.
Ovaj teritorijalni spor je-
dna je od prepreka za una-
đ odnosa đ
dvije zemlje. Mnogi japan-
ski mediji ocijenili su da ć
bilateralne veze biti na-
rušene zbog poteza predsje-
dnika Lija. Li je prvi južno-
korejski predsjednik koji je
obišao ove teritorije. To je
2008. č tadašnji južno-
korejski premijer Han
Seung-su i odmah je uslije-
di la đ s Japanom.
Borba protiv korupcije
TUžllaštuo urouJeraua
blušeg ministra SrbiJe
Tužilaštvo ć provjeriti
sve navode iz č prija-
ve protiv bivšeg ministra od-
brane Srbije Dragana Šura-
novca, koju je podnijela
Agencija za borbu protiv ko-
rupcije, rekao je portparol
č javnog
tužilaštva Tomo ć
- Prijava ć biti uzeta u
rad kao i svaka druga, prov-
jerit ć sve njene navode.
Svako za koga se dokaže da je
č č djelo, odgo-
varat ć u skladu sa zakonom
- rekao je ć za beograd-
ski dnevnik "Danas".
List navodi da je č
prijava stigla u Prvo osnovno
javno tužilaštvo u Beogradu,
dok Šutanovac još nije dobio
ni od jednog državnog orga-
šutanovac: Sakrio nekretninu
na obavještenje ili poziv u ve-
zi s tom prijavom. Iz Agencije
za borbu protiv korupcije
ć je da je č pri-
java protiv Šutanovca podne-
sena . zbog neprijavlj ivanja
ImOVIne.
20
Dnevni avaz. subota. gl O b U S
11. avgusttl<olovoz 2012.
ALARMANTNO Amerikanci uplašeni stanjem evropske ekonomije
BanMe se arlaremaJu
za rasaad eurozone
Utjecajna č organizacija ZDH upozorila je da bi prijedlog da ECB otkupi
obveznice ugroženih država mogao nanijeti štetu č valuti
č banke pripre-
maju se za raspad eurozone i
pokušavaju zaštititi svoje
invest icije u Evropskoj uni-
ji,pišu br i tanski medij i.
- Banke s Wall Streeta
pripremaju se za ć
izlazak grupe zemalja iz eu-
rozone. One zbog toga sma-
njuju obim kreditnih poslo-
va u eurozoni i pokušavaju
se zaštititi od varijante pre-
ma kojoj bi se refundiranje
kredita, izdatih u eurima, iz-
vršilo u drahmama ili pezo-
sima- prenose mediji.
č banke sada po-
kušavaju prenijeti kreditne
sporazume s evropskim
Uelilli teret
U ć ZDH-a
dodaje se da bi program
po kojem bi ECB otku-
plj ivao hartije od vrije-
dnosti, "predstavljao ve-
liki teret za funkcioni-
ranje monetarne unije".
Tržišta su pozitivno rea-
girala na najavljenu mo-
ć da ECB otkupi
obveznice od država po-
put Španije i Italije kako
bi se troškovi njihovog
daljnjeg zaduživanja za-
držali na podnošljivom
niVOU.
ć eura krajnje nei zvjesna
kompanijama na londonsko
finansijska zakonodavstvo,
koje ć im ć da
lakše i sigurnijezaštitesvoje
investicije u č kolapsa
eurozone.
Evropa se trenutno nala-
zi pred izborom - ili ć inte-
gracija biti produbljena uz
žrtvovanje finansijskih su-
vereniteta i tada ć Central-
na banka EU postati prava
banka, t j. ć svaki put
tražiti dozvolu vlada da bi
djelovala, ili ć ako se č
ce vrate svojim nacionalnim
valutama, ć do produ-
bljavanja krize, porasta ne-
zaposlenosti i erupcije bar-
terskih poslova.
Utjecaj na č pos-
lovna organizacija ZDH
upozorila je č da bi prije-
dlog da Evropska centralna
banka (ECB) otkupi obvez-
nice ugroženih država euro-
zone, mogao nanijeti ozbilj -
nu štetu č evrop-
skoj valuti. ZDH je ć
da "stabiliziranje monetar-
ne unije ne treba vršiti bez
razmišljanja o ekonomskim
i socijalnim troškovima".
č pojava u blizini obala Novog Zelanda
'OtoM' č BelgiJe oluta oMeanom
Vodama u blizini obale
Novog Zelanda pluta velika
č grupisanog vul-
kanskog kamenja, č
Belgije. Kamenje č
loptica za golf, koje je formi-
ralo pojas od skoro 26.000
kvadratni h metara, primi-
ć je naskoro 1.000 kilo-
metara sjeverozapadno od
Oklanda.
č je o šuplj ikavom
kamenju vul kanskog porije-
kla, koje na č svjetlo-
sti daje nevjerovatno bijelu,
skoro prozirnu boju, zbog
č naJVISe ć na
ogroman ledeni brijeg, pre-
nosi AP. č novoze-
landske mornarice Tim Os-
kar rekao je da je ovo
č stvar" koju je
vidio u posljednjih 18 godi-
na.
č vjeruju da jeri-
č o kamenju koje je iz-
č tokom erupcije ne-
kog podvodnog vulkana.
Z č su ć da
manje kamenje ne predsta-
vlja nikakvu opasnost za
plovidbu.
globus
Dnevni avaz, subota,
11. avgusVkolovoz 2012.
21
BLISKI ISTOK Nastavljaju se sukobi pobunjenika i EI-Asadove vojske
SiriJSBi gradOUi se
oretuaraJu u rušeuine
Ugledni alžirski diplomata Lahdar Brahimi vjerovatno ć zamijeniti Kofija Anana na
položaju č specijalnog izaslanika UN-a i Arapske lige za Siriju
Više od 2.500 Sirijaca
prešlo je ć u Tur-
sku, č je broj izbjeglica
ć na 53.000, izjavio je
turski č iz službe za
vanredne situacije i prirod-
ne katastrofe. Ovaj broj stal-
no se ć Borbe iz-
đ snaga odani h režimu
predsjednika Bašara el-Asa-
da i pobunjenika i č su
nastavljene, a pojedini gra-
dovi se, uz velike žrtve, p ret-
varaju u ruševine.
Velika Britanij a uput it
ć sirijskim pobunjenicima
dodatnu ć od 6,3 mi-
liona eura, ć je č
britanski ministar vanjskih
poslova Vilijam Hejg (Wil-
liam Hague). Precizirao je
da London ć slati oružje
nego opremu za komunika-
ci ju, satelitske telefone te Veliki broj ljudi stradao u A/epu
medici nsku opremu.
- Diplomatski kontakti s
č ogrankom Sirij-
ske č vojske su
č ali nije č o mi-
ješanju u đ rat - re-
kao jeHejgza"Times".
N a veo je da je opasnost
od haosa i potpunog vakuu-
ma u đ zemljom
velika te da se sada moraj u
graditi odnose s onima koji
bi mogli vladati Siri jom u
ć
Ugledni alžirski diplo-
mata Lahdar Brahimi vjero-
(Foto: Reuters)
Anana (Annan) na položaju
č specijalnog
izaslanika Ujedi nj enih na-
roda i Arapske lige za Siriju,
izjavili su diplomati. Brahi-
mi je bivši alžirski ministar
vanjskih poslova, koji ima
diplomatsko iskustvo u
rješavanju problema.
Pobunjenici pužaju snažan otpor varno ć zamijeniti Kofija
Anan, nekadašnji gene-
ralni sekretar UN-a i dobit-
nikNobelovenagrddezamir,
ć je da se č s fun-
kcije specijalnog izaslanika
zato što ne može obavljati
svoj posao usljed nesuglasica
u ć sigurnosti UN -a.
Upozorenje č Nova akcija "Anonimusa"
UuiBani ueliBa opasnost naoadnuta stranica
ObaUJBšlaJnB SlUŽbi
U č aktiviranja,
vul kani u Italiji, č
i Meksiku mogli bi ubiti mi-
lione ljudi, upozoravaju
č Pod Napuljskim
zaljevom, nasuprot Pompej-
ima, gdje je erupcija Vezu va
79. godine prije nove ere us-
mrtila hiljade ljudi, nalazi se
supervulkan, koji bi mogao
ubiti milione u katastrofi
mnogo ć od one koja je
zadesila drevni rimski grad.
ć blato i sumporne
pare izlaze iz rupa u Zemlji-
noj kori u č zapadno
od Napulj a poznatom kao
Kampi fl e rei, popularnoj tu-
č atrakciji. Ta seiz-
č aktivna zona, koju su
drevni stanovnici smatrali
ulazom u pakao, predstavlja
opasnost globalnih razmje-
ra, jer milioni ljudi žive iz-
nad kratera vulkana.
Uspavani supervulkan u
č č je pokazi-
vati ć znakove
đ navode vuklanolo-
zi. Skriven ispod jezera
L aher Si, nedal eko od Bona,
supervulkan je sposoban da
izbaci milijarde tona mag-
me, navodi "Daily Mail".
Hak erska grupa" An oni-
musi" ć je da je obori-
la kompjuterski server aus-
tralske unutrašnje obav-
ještajne službe (ASIO) i na-
kratko ć pristup
njenoj internetskoj stranici .
"Anonimusi" najavili brojne
napade
Služba je potvrdila da su se
dogodile đ č
š ć na nj enoj javnoj
stranici.
U ć je naglašeno
da na ovi m stranicama nema
povjerljivih informacija i da
problemi nisu ugrozili rad
ove službe, prenio je AFP.
Na Twitteru su ovih dana
objavljeni komentari u koji -
masu australski hakeri naja-
vi li napade na internetske
stranice obavještajne agen-
cije i jedne službe iz sistema
odbrane.
Jedan list izvijestio je da
je internetska stranica obav-
ještajne agencije bila obore-
na najmanje 30 minuta, ali
da je potom ponovo normal-
no proradi la.
ASIO je 2011. godine
ć da je osnovao sa j-
her-obavještajnu jedi nicu,
ali se vjeruj e da je ona fun-
kcionirala i prije nego što je
to objavljeno.
MMF: Izvještaj o zemljama s najgorim ekonomijama
MMF objavio "crnu listu"
Japan zbog duga medU
naJgorim eBonomiJama
đ monetar-
ni fond (MMF) predstavio je
izvještaj o pet zemalja u koji-
ma je stanj e u ekonomiji naj-
loši je. Ratom razorena
č država Sudan ima
najslabiji pr ivredni rast s
lanjskim minusom BDP-a
od 7,3 posto. Uprkos bogat-
stvu resursa, Demokratska
Republi ka Kongo, s naj-
nižim dohotkom po stanov-
niku, borila se posljednjih
godina protiv nasilja, si ro-
maštva i korupcij e.
Ekonomija te države ras-
te relativno brzo, od 6 do 7
posto godišnj e, ali u kombi-
naciji s brojem stanovnika,
koji premašuj e 73 miliona,
Kongo zauzima posljednje
mjestonaMMF-ovompopi-
su BDP-a sa samo 231 dola-
rom po osobi.
Bjelorusija, đ
predsjednikom Aleksan-
drom Lukašenkom, ima
problema s inflacijom. Pre-
ma podacima MMF -a, infla-
cija ć u Bjelorusiji dose-
gnu ti 65,9 posto u 20 12., pre-
nijele su agencije. Ć
država na popisu MMF-a je
Makedonija, koja ima naj-
ć stopu nezaposlenosti.
MMF te podatke ne obja-
vljujeza svaku državu, ali od
onih sa popisa, Makedonija
ima ć nezaposlenost,
koja iznosi 31,2 posto.
U ć statisti ka Japan
ima veliku prednost u od-
nosu na druge zemlje, ali je
najlošiji kada je č o
državnom dugu. đ
se ć japanski dug do kra-
ja godi ne ć 239 posto
BDP-a.
Tranzicija vlasti u Libiji
magarit na č sMuošline
Bivši opozicioni lider
Muhamed Magarif izabran
je za predsjednika libijske
skupštine i vršit ć dužnost
šefa države, javile su agenci-
je. Skupština koja broji 200
poslanika, sada mora ime-
novati premijera i voditi Li-
biju do novi h izbora, koji ć
se održati kada se završi sas-
tavljanjenovogustava.
Muhamed Magarif, koji
je bio jedna od važni h figura
u opozicionom pokretu, sa-
da predvodi partiju Nacio-
nalnog fronta. Nekadašnji je
libijski ambasador u Indiji, a
svojevremeno je bio u egzilu.
AUTO Ć
HATJE C A.J
lA--...cu\1 l «JJflf"II(AQNYOlliJ>• l .,.......,
...... ...... - -·-..
-
V\U ..... , .._.,., ... M'Wt•• .,._..... .,..... Jllllillbn l •
-
• •
·--... -
----
. . ... ......... •llfO
l
....- .... o<O.II ... &I'U_.UU ..."
t.IVXT MATJI"(AM.NI'C• am UTrti U Jl.AZMAIJlAHJC't
• '=',....
... .,..... ••• •
.... . . _,,.. ....
www.buba-auto.ba
22 "'"""· 11 "''""""""l' Dnevn1 avaz
Boso n l ncl"(tj:O\ lm•
Federacija Bo ne l ll o' Ine
ZE Č Kl K NTON
MINI ARST\' 0 ZA
PRI \ 'REO /GO POD RST\' 0
Bo\nla and Ina
Federation of n la a od Ina
l A-DOBOJ C r\ TO;\
MIM R\' OF ECO'I0\1\
oglasi
Na osnovu č 5, 6 i 7 Zakona o koncesijama č š ć tekst) ("Službene novine č kantona", broj: 5/03) i Odluke Vlade Kantona o davanju saglasnosti i uslovima za đ postupka
dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju č mineralnih resursa -olova, cinka i barila, broj:02-18-17200/12 od 03.08.2012.godine, Ministarstvo za privredu, raspisuje:
JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG Đ Č KONCESIONARA ZA DODJELU KONCESIJE ZA ISTRAŽIVANJE l EKSPLOATACIJU Č
MINERALNIH RESURSA- OLOVA, CINKA l BARilA NA LEŽI ŠTIMA Č l RUPICE-JURAŠEVAC, Ć U Ć VAREŠ
1. PREDMET KONCESIJE
a) Predmet koncesije je istraživanje i eksploatacija č mineralnih resursa -olova, cinka i
ba rita na ležištima č i Rupice-Juraševac, ć K.O.SP Oaštansko, ć Vareš, prema O.B.O.T.modelu.
lstražno-eksploatacioni prostor ležišta je č č linijama sa prijelomnim č ma kako slijedi:
Č
-
TACKA X
y
l .. 888910 6 518 JS6
ll 4889055 6 528 441
lila 4888 881 6 518 620

-
Ifla 4888840 6 518 660

Itl
-
r-
4888 750 -
--
6 518 750
-
1\ 4889000 65UOOO
-
\' .. 8899l s-
\ ' l .. 888915 - 6 529065
-
\'ll 4 888 610 6 529 JJS
'Ill
.. 887750 6 528 6C}S

.. 81t7 750
- --
6 528 ()OO
·-
X 4 888080 6 528 000
Xl
l
.. 888700 6 518 280
l l
.. 888910 6 518 JS6
-
X \'
Xli .. 889000 6 5Z9SOO
X Ila 4889464 6 519 OJ7
Xlii • .. 889478 6 519 ()16
Xlii 4889540 6 528 900

-
4889 795 -
--
Xl\ 6 529 ZCIS
-
:.-
X\'
-
f-
4 889 750
- --
6 529150
-

X\'1 4 890375 U 22.,.t11S
X\' ll
l 4 889875 6 SlO J 7S
'\ll l .. 8lt9 000 ti 529 soo
b) Površina unutar eksploatacionih polja l i č je t .997.602 m'. Spisak katastarskih č prema ZK izvadku, broj:
041·0-nar-1 0· 004485 od 14.05.2010. godine su: 21/3, 22/3,909/3,909/4, 27/11, 20/3,909/1 , 21/4, 1/ 21, 1/22, 14/1,
969/305, 969/306, 205/1, 189/5, 187, 190/2,199/2,199/8,203/2,1001/3,969/244,1001/5, K. O. SP Oaštansko, zemljište
je društvena svojina 1/1 i u vlasništvu Rudnika olova, cinka i barita u č
POLJE 111 R l .J B df
-
· upi« u 1ar I"H
-
Č X \'
l 4894 900 6 519000
ll 4 1194 900 6519400
Ill 4 89) 720 6 520175
1\ 4119J S60 6 519 975
"
.l 894 150 6 519 ()OO
l .l894 900 6519 000
-
e) Površina unutar eksploatacionog polja 111-Rupice-Juraševac, ć u ć Vareš je 831.875 m' , a spisak Z. K. uložaka
je: 235, 253, 243,153, 4, 2, 3, 283, 222, 151 , 220 , 163, 232 pripadaju K.O. Lipnica, a Z.K.uložci: 615, 636, 606, 603,
578,492, 460, 447, 401 ' 386, 383, 377, 344,302, 230 140, 8, 540,323,399, 538, 574,397,473, 500, 70, 36, 56,
69, 85, 88, 432, 439, 27, 508, 462,593, 293, 446, 325, 385, 503, 394, 439 svi upisani u K.O. SP Borovica, zemljište je
privatna i državna svojina.
1. OPIS PROJEKTA
Koncesionar ć imati ć realizirati projekat, zasnovan na predmetu koncesije, a to je istraživanje i eksploatacija met-
č mineralnih resursa- olova, cinka i barila na leži Stima č i Rupice-Juraševac, B ć K. O. SP OaStansko, ć
Vareš. Procjenjuje se da bi ovim projektom bio uposlen ć broj domicilnog stanovništva. Proizvodnja, kada se Rudniku ak·
tivira u punoJ snazi, bi bila oko SOOO t koncentrata barila i 20.000 tona koncentrata olova i cinka sa ležišta Rupice-JuraSevac,
B ć a približne č bi bile i sa ležišta č
Prema preliminarnim rezultatima koji su dobijeni buSenjem, u ležištu Rupice ima B-kategorije 44.900 tona metala olova sa
3% metala, i 52.430 tona cinka sa 3,5%metala, odnosno 90.000 tona olova potencijalnih rezervi, kao i 105.000 tona cinka.
Na ležištu č ima bilansnih rezervi olova oko 500.000 tona, dok ukupne rezerve olova, cinka i barita na lokalitetu Veo-
č iznose oko 3,5 miliona tona.
đ kapitalna ulaganja u ležište Rupice je oko 7. 750.000,00 KM, a u ležište č oko 6.000.000,00 KM. Uposleno
bi bilo oko 90 novih radnika.
2. PRAVO Ć Š Ć
Pravo č š ć na ovom javnom pozivu imaju ć i strana pravna lica koja su registrirala firmu u BiH i imaju registrovanu
djelatnost za eksploataciju č minaralnih resursa.
3. VRIJEME TRAJANJA KONCESIJE
Vrijeme trajanja koncesije na istraživanje je 5 godina č ć od dana potpisivanja koncesionog ugovora, a eksploataciju
je 25 godina č ć od dana potpisivanja koncesionog ugovora, s tim da Vlada č kantona vrijeme ek-
sploatacije može produžiti još za polovinu vremena na koje je data koncesi ja, bez objavljivanja novog javnog poziva.
5. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOUNIJEG Đ Ć
Ć ELIMINATORNI USLOVI
đ č su obavezni dostaviti :
Studiju o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju č mineralnih resursa -olova,
cinka i barita na lel iStima č i Rupice- Juraševac, B ć u ć Vareš K.O.SP OaStansko, ć Vareš prema
č sadržaju, koji je sastavni dio ten d erske dokumentacije.
đ đ ć trebaju dostaviti original ili ovjerene kopije dokaza, izdatih od ovlaštenih organa:
a) Rješenje o registraciji privrednog subjekta u sudu-Rješenje djelatnost istraživanja i eksploatacije č mineralnih
resursa;
b) Dokaz o uspješnom poslovanju đ č u posljednje tri poslovne godine sa ukupnim č prihodom ć od
trogodišnje vri jednosti minimalne realizacije predmeta koncesije (Bilans stanja i Bilans uspjeha);
e) Dokaz o uredno izmireni m i doprinosima ne stariji od 60 dana, č ć od dana pri jave na Javni poziv;
d) Mjenica na iznos vrijednosti minimalne dvogodišnje eksploatacije olova,cinka i barita prema đ cijeni koncesine
naknade na iznos vri jednosti minimalne dVogodišnje eksploataci je olova, cinka i barila prema đ cijeni konces ine
naknade sa trajanjem od 90 dana od raspisivanja Javnog poziva;
e) Ovjerena izjava da pod č i materijalnom š ć obavezuje ć realizaciju projekata od ć in-
teresa, za koje ć ć Vareš iskaže interes;
!)Ovjerena izjava da pod č i materijalnom š ć nesporno prihvata obavezu da u toku eksploatacije, u
č nailaska na resurse plemenitih metala, obavijesti Konce sora i iste deponuje u č istralno-eksploatacionog
lokaliteta, te ih preda Konce soru, o č ć biti č An ex Ugovora:
g)Odluka o proglašenju najpovoljnijeg đ č za kupovinu Rudnika;
Izjave pod (e), i (1), mogu biti date u integralnoj formi, odnosno objedinjene.
Prije potpisivanja Koncesionog ugovora, Koncesionar Je dužan uplatiti Jednokratnu Konces ion u naknadu istražno-
eksplotacionog polja na koji se daje koncesija, a koje je državna svojina;
ll POSEBNI USLOVI
đ č su dužni ponuditi nedvosmislene iznose prema ć elementima.
a) Za eksploatisane č olova, cinka i barila, koncesionar je dužan ć koncesionu naknadu u iznosu od minimalno
1 ,50 KM po toni ravne rude (slovima: jedanzarezpet konvertibilnihmaraka po toni ravne rude);
b) Minimalne č eksploatisanog olova, cinka i barila na na koji je koncesionar oabvezan ć koncesionu naknadu
su 100.000 tona ravne rude /godišnje (slovima:stohiljadatona ravne rude po godini);
e) Minimalna jednokratna (fiksna godišnja) koncesiona naknada za pravo korištenja istražno eksploatacionog prostora ležiš·
ta č i Rupice-JuraSevac, ć u ć Vareš je O, 15 KM/m' za zemljišta u državnoj svojini.
111 OSTALI USLOVI
Koncesija ć se dodijeliti prema kriteriju najpovoljnijeg đ č odnosno, po principu ć zbira bodova po osnovu
tenderskih kriterija, koji č visinu kontinuirane i jednokratne koncesione naknade, minimalnu godišnju realizaciju pred-
meta koncesije, kao i na osnovu ć eliminatornih uslova dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju olova, cinka i
barita na leMtima č i Rupice.JuraSevac, B ć u ć Vareš.
Vrijeme trajanja Javnog poziva je 30 dana .
Procentualno č š ć kod vrednovanja ponuda je:
a)prvorangirani kupac Rudnika maxim alno 70 bodova;
b)konti nuirana koncesiona naknada maxim alno 15 bodova;
c)jednokratna koncesiona naknada maximalno 10 bodova;
d)minimalna godišnja eksploatacija maxim alno 5 bodova;
Napomena: Minimalni zbir bodova najpovoljnijeg đ č ne mole biti manji od 70% maksimalnog broja bodova.
Raspodjela bodova vršit ć se prema proporcionalnom principu.
6. POSTUPAK IZBORA NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Izbor najpovoljnijeg đ č obavit ć Komisija u skladu sa Zakonom i Pravilnikom za ocjenu najpovol jnije ponude za d od·
jelu koncesije (.Službene novine č kantona", broj: 3/03).
7. SPISAK POTREBNIH DOZVOLA l DRUGIH AKATA
Najpovoljniji đ č dužan je nakon potpisivanja koncesionog ugovora, a najduže do pet godina, obezbjedili dokaz o rješen-
im imovinskim pravima, a posebno:
• č đ saglasnost za realizaciju projekta zasnovanog na korištenju predmeta koncesije, izdatu od
ovlaštenog organa,
- Vodoprivrednu saglasnost, izdatu od ovlaštenog organa,
• šumsku saglasnost, izdatu od ovlaštenog organa,
- Okolinsku dozvolu,
• Saglasnost Federalnog zavoda za zaštitu spomenika.
Najpovoljniji đ č dužan je prije potpisivanja koncesionog ugovora obezbjedil i bankovnu garanciju (mjeni cu sa
č izjavom) na iznos minimalne dvogodišnje realizacije predmeta koncesije, te Elaborat o geodetskom snimanju sa
.nultim stanjem" na terenu.
8. Ć DODJELE KONCESIJE
Koncesija ć se dodijeliti prema kriteri ju najpovoljnijeg đ č tj. po principu ć zbira bodova tenderskih krile rija,
koji č visinu kontinuirane i jednokratne koncesione naknade, minimalnu godišnju realizaciju predmeta koncesije, kao i
na osnovu ć eliminatornih kriterija dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju meta č mineralnih resursa olova,
cinka i barila na leliStima č i Rupice-JuraSevac, B ć u ć Vareš K. O. SP Oaštansko, ć Vareš.
9. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Tenderska dokumentacija se mole preuzeti svakim danom od 9:00 do 15:00 sati u Ministarstvu za privredu č
jskog kantona.
Preuzimanje dokumentacije vrSi se uz prezentiranje dokaza o uplati naknade za č š ć u Javnom pozivu u iznosu od 500,00
KM, bez povrata, koju je đ č dužan uplatiti na č č kantona, broj: 1340100000001672, vrsta pri-
hoda 722631, budžetska organizacija 1801001, kod l KB· Zenica.
10. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Krajnji rok za dostavljanje ponuda, do kada ponude trebaju biti zaprimljene na Protokolu č kantona, je 1 O.
septembar 2012. godine do 1600 sati , po centralnoevropskom vremenu.
Ponude podnesene poslije ovog roka ć biti razmotrene i vratit ć se đ č neotpakovane.
Strani đ č dužni su ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.
č ć ponude dostavljaju se na adresu:
11. OTVARANJE PONUDA
Č KANTON
MINISTARSTVO ZA PRIVREDU
Komisija za koncesije
NE OTVARATI!
ul. č ć br. 2
Zenica
Otvaranje ponuda održat ć se dana 12.septembra 2012. godine, sa č u 12,00 sati, u prostorijama č
jskog kantona, sala broj: 301 a, ul. č kov ć br. 2. Zenica.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu za privredu, telefoni: 404-506, 405-703, 406-159; fax: 404-861 ,
E-mail: min.privrede@zdk.ba: veb stranici: www.zdk.ba.
oglasi
BAMCARD d.d. Sarajevo
Revizija finansijski h izvješta ja na dan 31. 12. 201 1. godine
L IZVJEŠTAJ NEOVISNOG OVLAŠTENOG REVIZORA
1.1. Predmet revizije
Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja društva Bam card d. d. Sarajevo,(u daljem tekstu: Drušrvo), za
period od 01. 01. 2011. godine do 31. 12. 2011. godine, i to:
Bilan sa uspjeha od 01. 01. do 31. 12. 201 1. godine,
Bilan sa stanja na dan 31. 12. 2011. godine,
Izvještaj a o promjenama u kapit alu na dan 31. 12. 2011. godine,
I zvještaj č t okova za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 201 1. godine.
1.2. Odgovornost Uprave Društva
Uprava Društva je č i prezentirala finansijske izvještaje koji su predmet revizije i ona je odgovorna za
izbor i primjenu relevantnih i prikladni h č politika, kao i procjenjivao ja koje su razumna u
ć okolnostima, te obli kovanja i održavanja interni h kontrola relevantnih za sastavljanje i pre7..enta·
ciju finansijskih izvještaja bez č pogrešni h prikazivanja.
1.3. Odgovornost neovi snog revizora
Naša je odgovornost izraziti mišljenje o priloženi m finansijskim izvještajima na osnovu obavl jene revizije.
.......,_,,
... ..._ ___ ._,, ....... . ......_-_, __ ..__....__._
.... , ,........._, • .-.n ... T•..I
•• .,. ... l tf'l , ......, • \!el ll ... ,'
··-..... '---------"'
....... _._
--
._....._ ... .,_ .. .-
... ....._,....,._.._.. .... __
j ... _
- ....
t • • ... •
.... "''· "'··· "''' '
Uf ,.._UtUfl-' "-'"'.........._,\t"_...lf_,..,..._,l
1"'4''' '" ' "
......... __..._..,_,_ . ... ..,

·--
r-·--·
•··----
, ............. ..
.... .,,
..... _
... .. ....,.._..._
... ..."....,..... . ..... ...,.
...... _ .. ....._........,_
...
.. -..-... ............ ... ...:
,..__ ....

-IHI..c:I.OOWU.

AQe«9• lli drfawtu ,.,J bu
liOOiA M

» ctpMHHy ell)'li<'Oy
_..........,"_,.
AHO HERZEOO'IINA
CM A.9!!!11Y. __
Na osnovu č 35. i č 90. Zakona o državnim sl užbenicima i namještenicima u organima državne službe
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" br.S/ 12), a u vezi sa č 74.a Za·
kona o državnoj službi u Federaciji BiH (Službene novine Federaci je BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04,
54/04,67/05,8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Ministarstva
đ i uprave Unsko-sanskog kantona, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mies ta državnog službe nika u
Ministarstvu đ i uprave Unsko-sanskog kantona
- Kantonalni upravni inspektor - l (jedan) izvršitelj
Opis poslova: Opis poslova za sve pozic ije sadržan je u tekstu Javnog kon kursa koji je objavljen na web
stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Uvjeti: Pored ć uvjeta đ č 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima
u organima dr žavne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i ć posebne
uvjete, đ Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
· Diploma visokog obrazovanja· VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (240
ECTS), d rugog ili ć ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-pravne struke,
- tri godi ne radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
· poznavanje rada na č
Prijavlj ivanje na konkurs:
Kan didati su dužni dostaviti ć potrebnu dokumentaciju (original Hi ovjerene kopije):
Dnevni avaz '""b·"·""'.-"',." 23
Obavili smo reviziju u skladu sa š ć medunarodnim revizijskim standardima Ti standardi zahtijeva·
ju planiranje i obavljanje revizije, tako da ona razumno uvjerenje o tome ima li u fi nansijskim izvještajima
č grešaka. Revizijom je ć ispitivanje, na bazi testova, dokaza koji potkrepljuju iznose i objavljiva·
nja u finansijskim izvještajima i utvrdivanje nivoa đ sa đ standardima finansijskog
izvještavanja i Medunarodnim č standardima. Revizija takoder obuhvata primjenu č
dsrvenih č te č procjene uprave, kao i vrednovanje sveukupne prezentacije finansijskih izvještaja. Na
osnovu izvrSenerevizije, vjerujemo da je provedena procedura JX)uzdan temelj za izražavanje našeg mišljenja.
1.4. Mišljenje ·POZITIVNO
Prema našem mišljenju, finansijski izvještaji u svim č elementima daj u istinit i fer pregled o
finansi jskom Društva sa stanjem na dan 31. 12. 2011. godine, rezultatima poslovanja, kao i
č tokovima i promjenama na kapitalu za 2011. godinu i u skladu su sa đ standardima
finansijskog izvještavanj a. /
U Sarajevu, 30. 03. 2012. god.

,, tJ
.. .
...
Uni rev d.o.o. Sarajevo
Slo-
-a.-.--/·
_.....,.....,._

r....,..,...,. s.
'f ..._ .. ._.._, • ._.. • ...._. •• _.__, __ ...,....._ ___ __
............. , ••• u .............. .
h _, _______ ,._.
.............
·--
••tP
.......
···----·--
.. .;::
···--
.. ...
.....
·--
_ .. _...,.. __
t;- _ .
_________
---
Page3
l. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet ni je završen u BiH ili je diploma č
na u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda l uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavan ju rada na č
4. popunjen pri javni obr azac Agencije za državn u službu FBiH (može se preuzeti u prostori jama
Odjel jenja Agencije za Kanton !O i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabri jela ć bb, il i na web
stranici Agenci je www.adsfbjb.gov ba.
Kandidati koj i dostave dokaz o položenom č upravnom ispitu, pred nadležni m organom u
Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaj u se od polaganja ispita ć znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita ć znanja i č ispita kandidati ć biti obavje-
šteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbjh.gov.ba. Imena
kandidata se ne objavljuju.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezul tat ima kon kursa,
dostavi ti Agenciji sve dokaze o ispunjavanj u uvjeta konkursa.
Prijavu na kon kurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave
javnog kon kursa na web stranici Agencije, putem pošte, č na adresu:
Agencija za državnu sl užbu Federacije BiH
Odieljenie Agenciie za Kanton lO i Unsko-san ski kanton
Uli ca Gabrijela ć bb
80101 Livno
sa naznakom
" j avni kon kurs za popunu radnog mjest a državnog službenika
u Ministarstvu đ i uprave USK-a"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ć se uzeti u razmatranje.
Ć DIREKTORA
Ferid Kulovac
24
ć č MnJigu
Illo... ć ni policajac zaustavio je 63-godišnju Ka-
lill""'" đ Karmen č (Carmen Velocci) koja je,
ć pri brzini od 100 kilometara na sat, č knjigu,
piše"TorontoSun".
Protiv Karmen ć biti podignuta prijava za ugrožava-
nje č u ć ali nije rekla zašto u vožnji nije
odložila knjigu. Kanadska policija redovno provodi akci-
je kojima upozorava da neodgovornost i nesmotrenost u
ć ć tolerirdti, ali ovoj ženi to, č nije mno-
go č
Dnevni avaz, subota. Ido s k
11. avgusVkolovoz 2012.
noua IJudsMa ursta
Illo... Fosili đ na sjeveru Kenije, pokazuju kako je
11111"""" prije dva miliona godina tamo živjela neka druga ljus-
ka vrsta, otkrili su č Istraživanja otkrivaju kako su
u Africi živjele najmanje tri č ljudske vrste. Prema
istraživanju koje je objavljeno u č "Nature", antro-
polozi su otkrili tri ljudska fosila, kosti lica i vilice sa zubi-
ma, stare đ 1,78 i 1,95 miliona godina.
Ovo ć đ teoriju da lobanja koja je pro-
đ 1972. godine, pripada posebnoj ljudskoj vrsti, poz-
nati joj kao Homo rudolfensis.
ITALIJA Hiljade turista dolaze na jednodnevni izlet na Đ
ObilazaM OIUDine 'Costa
concordile' za 10 eura
Pomalo morbidna tura č obilazak olupine broda i ć slikanja,
a nimalo se ne dopada mještanima ni č
U SAD-u uhapšen ugledni č Melvin Mors
PedUatar na ć isorobauao utaoanJe
Di sciplinirao svoju ć ć metodu "waterboarding", koja se
provodila pri ispitivanju terorista
guardian
č pedijatar Mei-
vin Mors(Morse, 58)i njego-
va supruga Polina (Paulina)
uhapšeni su pod sumnjom
da su na svojoj ll -godišnjoj
ć "isprobavali" tehnike
koje se koriste kod ispitiva-
nja navodnih terorista.
Mors je uhapšen zbog op-
tužbi da je disciplinirao svoj u
ć ć simulirano
utapanje, poznatije pod nazi-
vom "waterboarding". Sum-
nja se da je č par od maja
2009. godine najmanje č
puta koristio tu tehniku na
č Policija je objavila
da su joj nalijevali toliko vode
na lice da bi joj ona ć č
izlaziti na nos.
Policajci su saznali za
č č nakon
Mors (lijevo): Gostovao u brojnim TV emisijama
što su je ispitivali o potpuno
drugom incidentu. Porodi-
ca Mors dovezla se 16. jula
do svog doma u Džordžtau-
nu, a potom č zbog
nepozna tog razloga, nije
željela ć iz automobila.
Me! vin Mors ju je izvukao iz
automobila i po šljunku vu-
ć
č je poslije pob-
jegla u susjedovu ć pa je
pozvana policija. Kada su is-
pitivali č ona im je
kazala da je otac disciplinira
tehnikom koju zove "water-
borading".Roditeljima jena-
kon hapšenja zabranj en kon-
takt s č i njenom
šestogodišnjom sestrom.
Direktor Instituta za
č istraživanja svijesti
Mors pojavljivao se u emisi-
jama Opre Vinfri (Oprah
Winfrey), "Good Morning
America" te u šouu Lerija
Kinga (Larry). U svojim is-
traživanjima bavio se te-
mom iskustava bliskih smr-
ti, posebno onima kod dj ece.
kultura
Dnevni avaz, subota,
11. avgusVkolovoz 2012.
25
LONDON Hiljade posjetilaca na izložbi Toma Stodarta
Ratne totogratiJe iz BiH u
IDMUSU DlimDiiSMe DUbliMe
U Londonu, u kojom su
u toku Olimpijske igre, ovih
dana hiljade ljudi svakod-
nevno pogledaju fotografiju
žene koja je, navodno, inspi-
rirala đ Đ (Ange-
lina Jolie) za film "U zemlji
krvi i meda", koji govori o
ratu u BiH, prenio je britan-
ski"DailyMail".
Najviše pažnje privuklo djelo na kojem je č šetnja
Melihe š ć koja, dotjerana, prkosi snajperistima
Fotografija je dio izložbe
britanskog fotoreportera
Toma Stodarta (Stoddart)
"Perspektive", koja ć sve
do l l. septembra biti posta-
vljena nedaleko od london-
ske gradske ć na ot-
vorenom na obali Temze.
Stodart je fotografiju, na ko-
joj na visokim štiklama i u
• đ Đ želi upoznati hrabru Sarajku
Stodart u Londonu pored fotografija ratnog Sarajeva
ostale
totoaratue
kopiju držala na zidu svog
apartmanu tokom snimanj a
filma "U zemlji krvi i meda".
ReallciJe iz SrbiJe
Izložba Toma Stodarta
organizirana je u saradnji s
đ komite-
tom crvenog križa (ICRC),
a njegove ostale fotografije
prikazuju pad Berlinskog
zida, historijske izbore Nel-
sona Mandele, posljedice
cunamija ...
To je samo jedna od 78
fotografija koje je Stodart
izložio u Londonu, a mnoge
od nji h su upravo ć
BiH, u kojoj je au tor proveo
č godi ne, a bio je i teško
ranjen kad se našao usred
razmjene vatre.
Kako saznajemo, agenti
slavne glumice u kontaktu
su sa Stodartom jer je Đ
izrazila želju da upozna hra-
bru Sarajku te bi njihov sus-
ret trebao biti organiziran u
glavnom gradu BiH.
Izložba fotografija To-
ma Stodarta na Olimpijskim
igrama u Londonu direktno,
pristrasno i zlonamjerno
kleveta srpski narod - stoji
u ć Srpskog na-
rodnog pokreta NAŠI, koji
britanskog fotografa op-
tužuju da jednostrano pri-
kazuje rat u BiH.
- Ni na jednoj fotografi ji
ne prikazuje srpske žrtve i
č nad Srbima, nego
č prikazuje srpsku
vojsku kao agresore - stoji
dalje u ć
Pripadnici srpske zaje-
dnice zatražili su reagiranje
č Srbije, a Srpska
radikalna stranka pozvala je
ministra vanjskih poslova da
se obrati Ambasadi Velike
Britanije sa zahtjevom da se
sporni eksponati uklone.
svojoj najboljoj haljini po-
nosno č Meliha Va-
š ć ć stajpe-
ristima, snimio u đ
Sarajeva u vrijeme ž š ć
ratnih sukoba.
Kako "Daily Mail" pre-
nosi, ovo je omiljena foto-
grafija holivudske dive.
Đ je, navodno, njenu
Nakon poplava i vlage
u Kinoteci BiH i dalJe
ugroženo nacionalno dobro
Kinoteka BiH nalazi se u
nezavidnoj siruaciji. Tokom
zime i velikih padavina pojavi-
li su se problemi s poplavama i
vlagom, a topli dani donijeli su
nove probleme.
1882. godine jer ne možemo
č klimu, koja je potreb-
na toj đ jer nismo u mo-
ć platiti č - kaže
Devleta ć direktorica
Kinoteke. Nakon što ć ni -
su dobili ć godinu, neki upo-
slenici Kinoteke pokušali su
ć drugi posao. đ
tim, bezuspješno.
Fotografija Melihe Va-
š ć nije bila samo in-
spiracija đ ć je, ka-
ko je i sam priznao, u jed-
nom intervj uu obilježila i
Stodartov životi karijeru.
S. A. A.
..
- U grože no je nacionalno
dobro, na hiljade metara fil.
mske trake, dokumenata, foto-
grafija i svega što č u
ovim zidinama koje datiraju iz - Federalno ministarstvo
ku! ture ć č sept em·
branapravitiokruglistootemi
"Zaštita kulturne baštine" i
glavna tema bit ć sedam kul-
turnih institucija. Iskreno, mi-
slim da se nisu nimalo pretrgli
oko ovih institucija i ne znam
koja je ć svrha tog skupa.
Najvažnijejedaseriješinašprd·
vni status i materijalno pita!,! je
-dodaje ć M. Cu. ć Pravni status
Ć č č
Nakon što odigra Ć u č
Burina otuara izložbu
,
munameda cena
Proteklih dana u Inter-
nacionalnoj koloniji č
telj vrijedno je radio sarajev-
ski akademski slikar Muha-
med Ć kojeg je hercego-
č ljepota č te su
nastala brojna č
djela.
Ciklus od 15 ulja na plat-
nu pod č nazi-
vom č inspi-
racija"
ć č
u22sata u avliji Likovne ko-
lonije u č u organi-
zaciji Udruženja likovni h
umjetnika BiH, č je Ć
dugogodišnji č
Izložbu ć otvoriti bh.
glumac Haris Burina, koji ć
nešto ranije, u 20.30 sati, u
Burina: Druženje u koloniji
č gal eriji "Mlaz"
odigrati svoju monodramu
Ć S.A.A.
Rasprodaja u knjižari "Zoro"
SUIBISMi nasiOUi i za marMU
U knjižari "Zoro" u Mis
Irbinoj u Sarajevu u toku je
rasprodaja u okviru koje se
mogu kupiti brojna izdanja
pocijeni odl, 3i5KM.
Veliko sezonsko sniže-
nje knjiga u ovoj č
ć nudi brojne svjetske
naslove, klasike te razne pri-
č iz kulinarstva, mo-
dernog novinarstva, tehno-
logije te ekonomije.
U "Zoru" se mogu kupiti
i brojne hit knjige poput "Ja
sam Zlatan", koja košta 16
KM, "Otkup sirove kože" po
cijeni od 20 KM te "Pedeset
nijansi siva", č je cijena 22
KM. Akcija ć trajati i nared-
nihnekolikodana. E. T.
Na ramazanskom festivalu knjige
Koncert č
sutiJslle muzille
Turski č Ahmet
Erdogdular č ć u 22
sata na Prvom ramazans-
kom festivalu knjige u Sara-
jevu održati koncert sufijske
muzike.
Erdogdular je akadem-
č vokalni
interpretator č os-
manske sakralne muzike.
Odrastao je u porodici u ko-
joj se njeguje sufijska mu-
č tradicija.
- Ovaj koncert je važan
kulturni đ koji ć
prikazati standard č
u svetim danima za muslima-
ne kad na medijima ć
pravu lavinu ilahija i kasida
koje ni tekstualno, ni mu-
č ni interpretativno ne-
maju veze s ovim č
Erdogdular: Gost iz Turske
ko-poetskim formama u isla-
mskoj muzici - kaže Ajet Ari-
ć E.T.
26
Amra Č ć niže internacionalne uspjehe
EdiiOI'iJIIi za 'UOBUB', lllt1 i 'GiUBDChU'
U septembru odlazi na Milano Fashion Week, a potom i na Sedmicu mode u Pariz
Nakon što je umaju u Ver·
sajskoj č paradil".da u
kreacijama "Chanel" č
nog č dizajnera
Karla I.agerfelda, T uzlanka
Amra Č ć i dalje bi-
lježi uspjehe u svojoj inrcrna-
cionalnoj manekenskoj kari-
jeri.
š pobjedni-
ea Izbora "Elite Model Look"
za BiH vratila se iz Minhena,
gdje je snimala editorijal za
č izdanje "Voguea",
a u protekla dva mjese<:a ura-
4ila je i kampanju za H& M u
Zencvi.
-Amra je do sada ostvarila
najbolje uspjehe kada je č
č
vale na "Elite Model Looku"
u BiH Ona bi sada trebala na
školsku ekskurziju, a kada se
vrati, č je odlazak na
Milano Fashion Week u sep-
tembru, a potom opet Pariz
Fashion Wcc:k, koji je ć ra-
dila - govori Nihad ć
menadžer agencije "Frees·
č č
Pored toga, na internetu
su ovih dana objavljene foto-
grafi jenakojimaAmrapozira
u novoj kolekciji "Given-
chy". Prije Am rc, ovu kolek-
ciju predstavile su Saskija de
Brauv (Saskia De Brauw),
Džon Smalsaoihn Smalls)te
Dafni Greneveld (Daphne
Groeneveld). Ad. K.
Na snimanju za novi parfem
Soirs Mao Kleopatra
Britni Spirs
(Britney Spears)
pokazala je na Fa-
cebooku kako iz-
gleda kao Kleopa-
tra. Jako se č da
je pop princeza ve-
liki fan legendarne
vladarkesNila,od-
govor je nešto jed-
nostavniji. Kako je
objasnila, radi se o
snimanju za novi
miris Elizabet Er-
den (Elizabeth Ar-
den), nazvan "Fan-
tasyTwist".
Parfem ć ć
na tržište
kom septembra, a
Britni ć ga, č
promovirati. Na-
kon č slo-
ma, Britni se po-
novno vratila. Od-
radila je turneju
koja je č pr-
ošla, dobi la je an-
gažman u "X Fac-
toru" te reklamira
parfem ugledne
ć
Dnevnlavaz,subcta, show b1•z
11. avgus1Mo>oz2012.
47
ILIDŽANSKI FESTIVAL Obavljen žrijeb za č ć
š č
u borbi za DDbledu
đ autori ma tekstova hitmejker Nazi! Gljiva, kao i ć š ć Amil Lajo ...
• Direktan prijenos na BHT1 24. avgusta
č žrijebom os-
ć komisije u sjedištu
BHRT-a č je odred-
en č redoslijed kom-
pozicija koje ć se 24. avgusta
izvoditi u č
programu Festivala narodne
muzike" llidža.ZOll" .
Prilika zadokazivanje pr-
ed stari jim kolegama i publi-
kom, kao i za pobjedu, pru-
žena je ove godine izvod-
č starosne dobi od 16 do
3Sgodina.
Medu amorima pjesama
koje ć se izvoditi u tak-
č ć našli su se
Nazif Gljiva, ć Vu-
RedOSlijed č
U č dijelu
č (-e nastupiti slje-
ć redosHjedom: Meri-
ma ž ć Đ Ke-
mal ć ("Sve bih
dao ja"), Neno ć (" Ko-
liko pan., toliko muzike"),
Edis ć ("Bosno, ze·
mijo od meraka"), Adnan
š ć ...
Osim šesnaest mladih iz-
đ č u re,•ijalnom dijelu
Nezirov ("'Lijepa Azra"),
Lejla č š ć ("Pusti
san"), Omer ć
("Kome život bez Bosanke
treba"), Muamer Bjelak
("Pusti srce da te vodi"),
AzrA ć ("Pjesmo
moja"), Sabrina ć
("'ZnaJa sam ja"), Adnan
č ć kao speci-
jalni gosti nastupit ć Enes
ć i grupa" Mostar Sev-
ć ("'dem spavati"),
Salem Č ć ("'Kao sev-
dah"), Sanela ć
ć nek' pjesma zami-
jeni Dunja ć
("Kraljica Bqsne"), Tarik
ć ("Zcni me, ba-
bo") i Mirjana ć " Koga
kriviti".
dah Reunion" s gostima.
Dan r.tnije, 23. avgusta, u
programu nazvanom "Sve
l jepo(e ilidtanski h festivala"
nastupit ć istaknuta imena
bh. estrade, medu kojima i
Hanka Paldum, Elvira
ć Nedtad ć
Muhamed ć
Asim Brkan, Amela ć
Sejo ć Duško Kuliš, Me-
rima Njeg<>mir, Nihad Alibe-
ć Rizo ć ...
č č festi -
val a24. avgusta u 21 sat emi-
tirat ć se u direkmom prije-
nosu naBHT l i BH Radiju l
te uživo na web-portalu
BHRT-a.
Ć
Ć
Dži lijan Anderson i Dejvid Duhovni Nakon odmora na Palma de Majorki
ZViJezde serue
'DosJe H' u uezi?
Samo nekoliko sati nakon što je
Džilijan Anderson (Gillian) poslije
šest godina veze ostavila svog partne-
ra, č st šuškati kako st vida sa
svojim kolegom iz serije "Dosje X"
(''-The X-Files") Dejvidom Duhov-
nim(DavidDuchovny).
č da su Anderson i Duhovni u
ozbiljnoj vezi traje ć neko vrijeme
pa se č spominje da se popularna
glumicadoselilakodnjega u Kalifor-
niju sa svoje dvoje djece. Poznaju se
više od dvadeset godina i zato nije
č da jeovo prijateljstvo preraslo
u nešto više.
Jako ova glasina nije đ
nijednom fotografijom, njihove izja-
ve za medije ć natoda to što se
dešava medu njima, nije samo prija-
teljstvo. se više od 20 godina
Tamaru ć
č MUJe
radna Jesen
Nakon povratka s desetodnevnog
od mord. na Palma de Majorki, gdje ic
manekenka Tamara ć sa supru-
gom Sinišom provela nezaboravne
trenutke, posvetila seorgani7...aciji Iz-
bora Miss Sem berije, koji ć se u zi-
mu održati u Bijel jini.
-Tu sam seokitilaprvom lentom i
ć per godina č u organi-
zaciji ovog izbora l jepote - govori Si-
ć koja se nedavno okušala i na fil-
mu "Put kestena" reditelja j asmina
ć
Ljepotica koja živi na relaci ji Beo-
grad- Bijeljina,odazvalaseo\•ih dana
i na nekoliko kastinga tc č da se
nadaradnojjeseni. A. J.M.
č č potez glumice
mur izmišlJa da Je u
uezi s Hendersonom
Demir Mur (Demi
Moore) navodno lažira
svoju vezu s novozelan-
dskim glumcem Marti-
nom Hendersonom nebi li
pokazala da je preboljda
Eštona č (Ashton
Kurcher). Glumica se
č č trudi da poka'.e
daviše ne pati zbog razvo-
da od č za kojeg sc
sada sve glasni je č ka-
ko je u vezi s kolegicom
Milom Ku n is.
-Demi je izmislil acije-
lu č Ona se druži sa
Martinom u č č
pokušaju da pokaže da je
preboljela Eštonai ima no-
vog muškarca. No, to nije
istina. Oni su samo prija-
tel ji, a Martinu je na neki
č žao Demi i pokušava
joj ć d a se bolje os·
ć Njega ć ne zani-
ma veza s njom- izjavio je
izvor za č tabloid
"Nat ional Enquirer".
"No Rules" putuje u Slovenij u
TUzlaci na ·no Border Jamu'
Na najstarijem mu-
č festivalu u Sloveniji,
koji nosi naziv "' No Border
Jam", nastupit ć i tuzlanski
bend "N o Rules". Kako is-
č č i frontmen Gor.tn
Ć m para, č š ć na ovoj tro-
dnevnoj manifestaciji, od 22.
do 25. avgusta, za njega pred-
stavlja pravi izazov.
· U Maribor putujemo s
veli kim zadovol jstvom. Ri-
č je o festivalu koji ove go-
dine slavi dvadeset godina
održavanja. Nedavno smo
snimili pjesmu "'Bijes i bol",
koja ć ć na kompilaciji
đ č iz bivše Jugoslavije
pod markicom ć "Sub-
kulturni Azil" iz Slovenije, a
koja ć biti objavljena pod
naslovom "No Border jam
7" -dodaje Ć
Po povratku s festi \' ala,
č "No Rulesa .. ć ć u
studio kako bi završili ć za-
č posao i kompletirali
novi CD, na kojem ć sc ć
č pjesama.
A. l. M.
Dnevni avaz
Jakob Finci, predsjednik
Jevrejske zajednice u BiH
Razgovarao:
Č Ć
l
akob Finci i Dervo
ć podnijeli su u
avgustu 2006. godine
du za ljudska prava u
Strazburu predstavke
zbog ć da se
kao pripadnici židovske,
odnosno romske naciona-
lne manjine kandidiraju
za č Predsjedništva
BiH, odnosno Doma nar-
oda Parlamentarne
skupštine BiH.
Presudu je ovaj sud u
njihovu korist donio 22.
decembra 2009. godine,
utvrdivši da BiH krši
Evropsku konvenciju o
ljudski m pravima. Sud je
naložio našoj zemlji da
uskladi Ustav s Evro-
pskom konvencijom te
ć da i pripadnici
nacionalnih manjina bu-
du birani u Predsje-
dništvo i Dom naroda.
Car je go
Do sada vlasti u BiH
nisu implementirale ovu
presudu, a Finci i ć
postali su u našem
društvu poznatiji i od ne-
kih fudbalskih zvijezda.
U i ntervjuu za naš list
Jakob Finci, č pre-
dsjednik Jevrejske zaje-
dnice u BiH, ć se na
ovaj fenomen te daje svo-
je objašnjenje zašto bh.
vlasti nisu bile u mo-
ć da implementir-
aju ovu presudu.
- Ja sam si guran da ta
presuda ć riješiti sve
probleme u BiH. Naša
zemlja je daleko breme-
nitija problemima kao
što su korupcija, velika
nezaposlenost, skorije
zatvaranje granica za
sedmi e
Jakob Finci
Niko ne zna ko je u ovoj
zemlji vlast, a ko opozicija
D Kako gledate na trenutne
č blokade u BiH?
- U situaci ji smo da ni-
ko ne zna odgovor na pita-
nje ko je u ovoj zemlji vla-
st, a ko opozicija. J a sam za
apsolutno poštivanje pro-
cedura, jer demokratija ni-
je ništa drugo pošti-
vanje proce-
dura. č je da ono što se
danas dešava teško da se
može svesti pod to.
D Demokratija podrazumije-
va poštivanje procedura, a
šta je s poštivanjem volje par-
lamentarne ć
-Upravo je to procedura-
lno pitanje. S ta je ć
Postoji u našem narodu vrlo
jednostavno č
ć i glasi: ako ti dvojica
kažu da si pi jan, lezi i valjaj
se. Mislim da u č
smislu u jednoj državi koja
pledira da bude demokratska
to nije pitanje. U oktobru
ove godine imat ć test ko
je od č stranaka do-
bio povjerenje č i ko ih
je iznevjerio pa ć nestati s
č scene. Nijedna po-
č stranka nije č
izvoz naših proizvoda
prema Hrvatskoj i EU.
To su problemi s kojima
se mi, ustvari, trebamo
hvatati ukoštac.
đ daleko je
lakše diskutirati o pre-
sudi ć Finci", za-
tim ć u to EU ili
č Kongres - go-
vori Finci na č
intervjua za "Dnevni
avaz".
D Ipak, presuda u č
ć "jedan je
od č š ć termina koji
se koriste na našoj poli-
č sceni i, generalno, u
javnosti. Kako to kome-
ntirate?
- Rekao bih da smo mi
od muhe napravili me-
dvjeda. Ili da upotrijebim
jednu č iz starih
bajki, jednostavno ta pre-
suda je rekla: "Car je go".
Svi znamo da je car go, a
sada je to presuda i rekla.
Nema stranog poli-
č koji nije prošao kr-
oz BiH u posljednje dvije
godine, a da nije postavio
pitanje kad ć i kako
ć ovo im plemen trati.
A onda svi ovi drugi živ-
otni problemi, koji č
sve đ ostaju pod
tepihom.
J oš od 2002. godine,
kad je BiH ulazila u Vi-
ć Evrope, rekli smo da
znamo da naša normativa
ne odgovara evropskim
standardima i da ć to
ispraviti u roku od godi-
nu, što se nije desilo. Tri
godine kasnije, Venecija-
nska komisija, koja je,
ustvari, pravna ruka Vi-
ć Evrope, u analizi bh.
č situacije rekla
je: "Vama Ustav ne odgo-
vara Evropskoj konvenci-
ji". Opet nismo ništa ura-
Ova presuda postaje č poštapalica i floskula • SDA, HDZ i SDS
u Dejtonu su se odmah dogovorili o trajnoj podjeli vlasti, pa je formulisana
da se bira jedan Srbin iz RS te po jedan Bošnjak i Hrvat iz FBiH.
Tada niko nije pretpostavljao da ć mi danas za lokalne izbore imati
84 prijavljene stranke • Svako dodaje i nešto što Sud nije tražio
dili. Godine 2008. BiH je
potpisala Sporazum osta-
bilizaciji i pridruživanju
sa EU i ponovo preuzela
obavezu da sve svoje nor-
mativne akte usaglasi s
dokumentima EU. Opet
ništa.
O Šta je, prema Vašem
mišljenju, pravi razlog
zbog č BiH nije uskla-
dila Ustav s presudom?
-Razlog je, rekao bih,
sam Dejtonski sporazum,
koji je pisan i potpisan u
nekim drugim vremeni-
ma, u nekoj drugoj situa-
ciji. Te 1995. godine mi
smo u ovoj zemlji imali
tri č stranke. Je-
dnu š č SDA, je-
dnu hrvatsku - HDZ i je-
dnu srpsku - SDS. Pre-
dstavnici tih č
opcija su se u Dejtonu
odmah dogovorili o tro-
j noj podjeli vlasti, pa je
formulisana da se bira je-
dan Srbin iz RS te po je-
dan Bošnjak i Hrvat i z
FBiH, ć
da se to odnosi na te tri
stranke.
Tada vjerovatno niko
nije pretpostavljao da
ć mi danas, 2012. go-
dine, za ove lokalne izbo-
re imati 84 prijavljene str-
anke, od kojih su po 20 ili
30 iz svakih od tih
č grupa. Naravno
da je onda vrlo opasno ć
u promjene koje bi otvor-
ile prostor i "ostalima".
Bez obzira što tih "ostal-
ih" ima đ tri i pet
posto.
ma Vama, konkretno
odgovoran što se u BiH i
dalje krše ljudska prava?
-Teško je uprijeti pr-
stom samo u jednoga.
č je da tu postoji ne-
ki nepisani konsenzus. U
posljednje vri jeme se
č govori: "Tamo
gdje prestaje logika
č BiH". Sve poli-
č stranke se slažu u
tome da presudu treba
implementirati, da ona
st varno ukazuj e na
kršenje ljudskih prava,
da mi to znamo i da
ć to da uradimo,
ali se ne možemo dogo-
vori ti kako. Teško je ć
da je samo jedna poli-
č partija ili opci ja kr-
iva. Sve č stranke
u našem Parlamentu
imaju svoje č u
komisiji koja treba da to
implementira. Svi oni
imaju svoje prijedloge
kako to treba impleme-
ntirati. Istovremeno ni-
ko od njih ne prihvata
prijedloge one druge str-
ane. Tu smo došli u je-
dnu pat-situaciju.
Opet kriza
O Je li onda pitanje "Sej-
ć odavno ispoliti-
zirano?
koja to predlaže i onda
smo zbog tih pri vaga
došli u ovaj ć
Ono što je u Briselu do-
govoreno jeste da ć do
31. avgusta u Parlament
BiH ć usaglašen tekst
pri jedloga. Bojim se da
to ć ć ostvariti,
jer je na pomolu opet ne-
ka nova kriza u vezi sa
smjenom mi nistra va-
njskih poslova BiH,
odnosno dizanje tenzija
oko te stvari.
ć rješenja
O Kada govorimo o tom
31. avgustu, vjeruj ete li da
bi BiH mogla biti kažnje-
na zbog neimplementira-
nja presude? Na koji
č bi se to desilo i je li,
ustvari, iko ikada ekspli-
cite naveo da ć biti
kažnjeni ako se to ne
implementira?
- Dovoljno je što nas
ć primiti u organiza-
ci ju u koju bismo mi žel-
jeli da đ pa č i
našu aplikaciju da posta-
nemo kandidat za pri-
č EU ć do-
biti. Ono što nam je zva-
č č prilikom
posjete generalnog sekre-
tara ć Evrope jeste
da nam ć izbori u
oktobru 2014. ć biti
priznati i ć bez
implementacije presude,
a to č da je rok za
implementaciju ove
odluke đ do pro-
ć 2014.
O Možemo li se-
bi dozvoliti da
tapkamo u mje-
stu?
-Presuda
ć
postaje i
pošta palica,
jedna poli-
č floskula
da nas neko pri-
š ć Mi smo
imali dovoljno
vremena, a presuda
je samo potvrdila ono
što smo ć znali najma-
nje 10 godina.
O Kakvo je Vaše mišljenje
o predloženom rješenju iz
radnog materijala koji je
nedavno javnosti č
SDP?
- Nije mi jasno kako ć
to u realnosti izgledati za-
to što je u tom rješenju
kompliciran sistem po-
nderisanja glasova, tako
da svaki glas u ovoj zemlji
ne vrijedi jednako, nego
ako ste ć u jednoj
izbornoj jedinici, onda
vaš glas vrijedi onoliko
koliko ima vaših pripa-
dnika u toj jedinici. Taj
sistem u svijetu je poznat,
ali ne odgovora presudi u
kojoj se traži da se omo-
ć svima da se kandidi-
raJu.
Dakle, to je jedno od
ć rješenja, ali da-
leko od toga da je opti-
malno. Ono se može ra-
zmatrati, no č je da
ima više loših nego do-
brih strana.
Ono što je Sud u svo-
joj presudi tražio to je da
se svima ć da se
č Sud nije tražio
da č č Predsje-
dništ va BiH bude iz reda
ostalih. To je pravo ka-
ndidiranja, a ne obaveze
izbora. To je, č mi se,
sada izazvalo bojazan
kod ć vlada-
ć struktura: šta ć
biti ako se to promijeni,
ko ć biti ugrožen.
-Od jednog jednosta-
vnog pravnog rješenja mi
sada pravimo teoriju za-
vjere. BiH jeste č
država. đ nije je-
dina. Ima još č
država u svijetu, s raznim
narodima, vjerama, jezi-
cima, koji su sve tori-
ješili.
O Lideri bh. stranaka ne-
davno su u Briselu dobili
Mapu puta za BiH sa usa-
glašenim rješenjem o pro-
đ presude. To j e
rješenje, đ na nož
č SDA. Kako gle-
date na to?
Zar smo trebali glasati za ubijanje u iriji?!
O Kažete, dakle, da je pro-
blem Ustav, ali ako gleda-
mo period od 22. decembra
2009. do danas, ko je, pre-
-Na stolu je 12 raznih
prijedloga. Svako od tih
rješenja č zado-
voljava ono što je Sud
tražio. đ svako
dodaje i nešto što Sud ni-
je tražio, a što je jedno-
stavno interes stranke
O Bili ste donedavno
ambasador BiH u Švic-
arskoj. Kako komentirate
posljednje nesuglasice u
vezi s vanjskom politikom
naše zemlje, pogotovo u
č glasanja BiH za
rezoluciju o Siriji u Gene-
ralnoj skupštini UN-a,
zbog č su č ci u
R S prouzrokovati novu
kriz u u državi?
č je da nemamo
usaglašenu vanjsku poli-
tku. Konkretno, u vezi s
ovim sasvim je jasno da je
Predsjedništvo BiH ć
ranije svojom odlukom
reklo da treba da prestane
ubijanje u toj zemlji i u
krajnjoj liniji ne tako ma-
li broj svjetskih poli-
č č ć i gene-
ralnog sekretara Ban Ki-
muna (Ki-moon), koji je
rekao da ne smijemo do-
zvoliti da se Srebrenica
ponovi u Siriji. Je li mi
onda trebamo da glasamo
na č da to treba do-
zvoliti?
Pored toga, mislim da
su formalne procedure is-
poštovane na č što je
ć Predsje-
dništva BiH dao instru-
kciju ministru kako ć
naša misija u UN-u glasa-
ti, pa je jasno da je naša
poslanica u UN-u ispra-
vno postupila ć za
rezoluciju. To što se ta re-
zolucija ne đ Rusiji,
pa samim tim i onim di-
jelovima BiH koji slijepo
slijede ono što Rusija ura-
di, jeste nešto sasvim dru-
go. Ako neko za to treba
da bude odgovoran, to je
samo Predsjedništvo
BiH, koje nije jasno usa-
glasilo svoje stavove.
šedrniCCDI
)JJ
A N A L l Z A
Džamije su za SDA uvijek sl
za ostvarivanje č ci
Svojim posljednjim potezima na otvorenju džamije
u blizini Stoca SDA đ da je i dalje militantna
č stranka koja preko svojih nemoralni h
podanika, državnih službenika, zloupotrebljava
vezanost š č naroda s islamom
Piše:
Omer Č
I
zabrani format poli-
č djelovanja kojim
su u predizbornu t rku
krenuli SDA-ovi jastrebovi
u Mostaru i Stocu, potvrda
je kako ova stranka nema
ni najmanju namjeru refor-
mirati svoj položaj na poli-
č tržištu.
Nepodoban princip
Dvadeset godina politi-
ka podjele, etnizacije, siste-
matska proizvodnja
mržnje, stvaranje javnih re-
fleksa kroz inscenirane su-
kobe, napravila je od BiH
najsiromašniju i naj nera-
zvijeni ju evropsku državu.
SDA svojim poslje-
dnjim potezima na otvore-
nju džamije u blizini Stoca
đ javnosti da je i
dalje militantna nacionali-
č stranka koja preko
svojih nemoralnih podani-
ka, državnih službenika,
zloupotrebljava vezanost
š č naroda s isla-
mom, koristi vjeru i vjerska
okupljanja kao faktor i sre-
dstvo za ostvarivanje poli-
č ciljeva.
Neo č govor
Zlatka ž ć
SDA-ovog ministra obra-
zovanja, kulture i sporta,
prilikom otvorenja džami-
je u selu Dabrica u Herce-
č
kantonu (HNK), u kojem
č da "dvije škole
pod jednim krovom nisu
problem" te svojim rat no-
huškaškim govorom plaši
prisutne ć da se
"nalazimo u istom mjestu
kao 1991.", dakle pred rat,
a savjetuje đ i pozi-
va ih da pri odabiru njiho-
vog č opredjelje-
nja "prate i slušaju uJe-
mu"!
Ć da ministar
ž ć kao
državni službenik svojim
govorom ovlaš tuje i imenu-
je vjerske č da od-
č ko bi, a ko ne bi tre-
bao č u vlasti,
ukazuje na ideološku za-
kržljalost kadrova SDA te
plemenski mentalitet koji
sami gaje.
Ovim nam ministar po-
č da je sloboda
đ i njihova sloboda
č o svojoj bu-
ć suvišan, nepodo-
ban princip.
Ministar Hadžiomero-
ć došao je na ovu funkci-
ju podrškom mostarske
SDA, odnosno predsjedni-
ka Gradskog odbora SDA
Mostara, ć po-
slušnika i č Zi jada
ž ć S obzir-
om na to da je prije dvije
decenije SDA trgovala Mo-
starom s "Herceg-
Bosnom", nije ni č
ponašanje funkcionera
SDA, koj i svim silama od
))) Ekonomska "analiza" bivšeg kraji škog premijera ))) Nakon brojnih pritisaka iz SDA
Otkud ć da Q,irektori u
pametuje o 'Agrokomercu' 'Sumama SBK'
ć š ć samo na 60 dana
nik direktora Direkcije robnih .. : .
rezervi FBiH (svojevremeno
č za nanošenje štete l
ć od 12 miliona KM poreza i direktor
carina od komercijalne prodaje
nafte, op. a. ), bivši direktor
ABS banke (dobio otkaz, op. a. )
t e SDA-ov bivši premijer Un-
sko-sanskog kantona (smijen-
jen i đ mu za zloupotrebu
......... položaja i ovlasti, op. a.), odje-
"1 dnom je iz višegodišnje medi-
jske tame lansiran ni manje ni
....... više nego kao ekonomski anali-
lli č
Barem je tako najavljen u pr-
ogramu jedne ovdašnje televizi-
je, gdje je ć dobio zada-
tak da komentira program Fi kr-
eta ć o revitalizaci ji
"Agrokomerca".
-Dobro bi bilo da se vlast ma-
lo odmakne dalje od
"Agrokomerca" - lupio je Kuma-
l ć zaboravivši da je svojevreme-
no imao priliku da kao krajiški
premijer pomogne ovoj kompa-
niji, a nije č ama baš ništa.
Neinventivni komentar Ku-
ć je č sablažnjivom
ocjenom kako nakon njega niko
ništa nije č za
"Agrokomerc"!? Ovaj č fu-
nkcioner, kojem je SDA "puhala
u đ č je ekonomska anali-
č misao nepoznata u bh. regi-
ji, šire da i ne govorimo, u šest
minuta televizijskog gostovanja
nije uspio sastaviti nijednu soli-
dnu č s ekonomskom
"težinom".
St ekao se dojam da je i sam
zaprepašten č da je pr-
edstavljen kao "neko ko se dobro
razumije u ekonomiju". č
univerzitetskim kuloari ma po-
znato je da je Ismetu ć
trasiran lagan put do doktorske
disertacije u Banjoj Luci, ali ka-
ko je uznapredovao do "titule"
ekonomskog č nikom<o
nije jasno. M. DEDIC
Kada je uspostavljena
Vlada Srednjobosanskog
kantona (SBK), u koju su
ušli SDP, SDA i HDZ-
a, mjesto direktora Sum-
sko-privrednog društva
(ŠPD) "Srednjobosanske
šume" pripalo je SDA. Na
tu dužnost imenovan je Ba-
jro ć bivši ministar
privrede SBK.
S obzirom na to da jeri-
Č o pn vremenom Imeno-
vanju i da mu je istekao
mandat prije izvjesnog vre-
mena, SDA je na razne
č vršila pritisak na
Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva,
na č č je Senad Seli-
ć (SDP), da imenuje
direktora, ali i izvršne dire-
ktore te tako uhljebi svoje
kadrove prije eventualne
rekonstrukcije vlasti u
S BK.
đ na č
nje SDA, resorni ministar
predložio je da se mandat
ć Privremeno na č
ŠPD-a
direktoru ć i
\,zvršnim direktorima u
SPD-u "Srednjobosanske
šume" produži, ali za samo
60 dana, što je Vlada i
prihvatila. K. K.
-sedmica
užile kao pozornica
ljeva
• Relativiziranje stanja
diskriminacije
Neprihvatljiva je izjava
ministra Zlatka Hadži o-
mero ć koji pokušava
relativizirati stanje diskri-
minacije i kršenje lju-
dskih prava, prvenstveno
povratnika Bošnjaka u
Stocu, đ dru·
gih primjera potencija-
lnog kršenja ljudskih pra-
va u drugim sredinama.
lijeve obale Mostara godi-
nama prave crnu rupu Bo-
sne i Hercegovine!
Klasa grabežljivaca
Za njihovu poslušnost u
implementaciji takve poli-
tike nemoralni oportunisti
i pristalice su đ
stanovima, vikendicama i
direktorskim pozicijama.
Samo jedan od primjera je
Zijad ž ć koji
skoro osam godina sjedi u
direktorskoj fotelji Centra
za medicinsko š č
FBiH, a koliko stanova u
Sarajevu i Mostaru posje-
duje veliko je pitanje.
Ova radikalna grupacija
neznalica, koja sebi daje
ekskluzivitet na vjeru, uvi-
jek je dopuštala govor
mržnje u vjerskim objekti-
ma prema č nei-
stomišljenicima te su im
vjera i vjerski objekti uvi-
jek samo bili pozornica i sr-
edstvo za ostvarivanje poli-
č ciljeva!
Imaju li vjernici šta da
V'
No, ne đ sa-
držaj pun mržnje i kleve-
ta iznesen od č
ministra, ć u
obzir č da je pro-
jekt dvije škole pod je-
dnim krovom u Hercego-
č ka·
ntonu mogao samo živ-
jeti uz apsolutnu podršku
SDA!
jedu, jesu li zaposleni te ka-
kav im je životni standard
SDA nikad nije ni zanima-
lo! č metodologiju
za ostvarivanje č
ciljeva, odnosno za đ
društvenih dobara kroz
č š ć u vlasti koristili su
režimi Iraka, Tunisa, Liba-
na, Sirije, i Irana, a svi
možemo vidjeti zelenu gra-
nu na koju su ih njihovi
režimi doveli!
Ova klasa grabežljivaca,
vrsta ljudi koji su bespra-
vno došli do imovine,
ž ć se podzakonskim
propisima, koja je ć
državnom imovinom,
odnosno društvenom imo-
vinom bivše nam države,
svim svoji m potezima do-
kazuje da od BiH žel i na-
praviti Bjelorusiju ili Sje-
vernu Koreju, te da danas
nema niti je ikad u svojoj
historij i imala potrebni
državotvorni element
koji bi od Bi H napravio
evropsku zemlju, a ne
Bošnjakistan!
Za Zivka Budimira
prostitucija nije
ništa loše
Ptedsjednik Federacije
BiH Z ivko Budimir, koji je u
više navrata prekršio Zakon
o pomilovanjima, ponovo je
na djelu. Osim što je neda-
vno svojim odlukama pomi-
lovao i ratne č
šumokradice te više napasni-
ka, nasilnika, prevaranata i
đ za neovlaštenu pr-
oizvodnju i stavljanje u pro-
met opojnih droga, Budimir
je otišao i korak dalje.
Svojom najnovi jom
odlukom amnestirao je i
J o zu ć vlasnika
ž č restorana "Jet
star" i vile "Sensi". Bano-
ć koji je prema prvoste-
penoj presudi trebao služiti
kaznu za petogodišnje na-
đ na prostituciju više
ženskih osoba u svojim lo-
kalima, prema Budi miro-
vom mišl jenju, nije uradio
ništa loše. A. Mu.
ea
e
ea
...
...
U)
ea
...
C1)
a.
))) Politika ć i ć
Jedna daje,
druga ruka prima
č su i na izvoru i na š ć velike rijeke
novca koja č kroz lobiranje, taj ušminkani
izraz za č korupciju
Iza novih izraza č se kriju
prastare pojave. Tako je i s tako-
zvanim lobiranjem, koje baš ne
zvoni jasno u svakome uhu.
N o, doda li se da je to nešto na-
lik provodadžisanju, ć pr-
onošenju habera, s č ci-
ljem da se nekome ć korist,
dal jnja č je suvišna. Otkako je
svijeta i vijeka, i na taj č su
ljudi svodili svoje poslove i pleli
mreže u koje se treba u pecati
đ ulov.
Krunski biznis
Kroz ovaj proces uvijek je tekla
rijeka novca. Lobisti su se vreme-
nom u tom svom poslu specijalizi-
rali, jer su od njega mogli dobro
živjeti. Njihovo posredovanje je,
naime, č koštalo, tim
više što su bili umješniji, s više ko-
ntakata, ako su na svaka vrata rado
i s povjerenjem primani. Jer, u
ovome lancu, njegove karike svana
ne smiju bi ti vidljive; tajnovitost
mora biti apsolutna.
Glavni profit, naravno, ne ubi-
ru posrednici, odnosno lobisti.
č korist dijeli se đ
onoga kojem nešto treba i onoga
koji je, na mjestu i u prilici, da mu
to priskrbi . A sve nauštrb nekoga
ć č š ć onoga koga je na-
jlakše prevariti : na štetu đ
poreznih obveznika, odnosno
države i njenih budžeta.
Ako je politika postala krunski
biznis, iznad kojeg nema boljega, a
jeste, onda ne č đ da u pojavi
zvanoj lobiranje dominiraju upra-
vo č Oni i ć i na-
ć jednom rukom daju - dru-
gom, pak, primaju.
č su redovni klijenti
č krugova. Uz njihovu
ć č se više izgleda za
uspon na društvenoj l jestvici, do-
biva se bol ji medijski i ukupni
imidž.
ć dešavanja ove vrste,
đ obavijena su velom ta-
jne. Ponešto se zna jedino o lobi-
č uslugama koje naši poli-
č koriste u inozemstvu.
Milorad Dodik nije se prvi sje-
tio da tamo unajmi agencije koje
ć gurati njegovu grud vu, ali je pr-
vi tu vrstu usluga otvoreno svalio
na ć poreznih obveznika.
ć lobista u Americi ubi-
lježeno je u č stavke
budžeta Republike Srpske, pa je
tako cijeli aranžman postao zva-
č i dostupan javnosti.
U č Harisa ž ć
pak, koji se prvi dosjetio ove vrste
podupiranja vlastite politike i
interesa, sve se uvijek radilo na
mala vrata. Nikad se u javnosti ni-
je vidio nijedan konkretan č
pa ni ime firmi koje su za njega ra-
dile u Turskoj i Americi. Tragovi
su vodili do našega č s
č adresom Saše Tope-
ć ali dalje nije išlo.
Ni u č SDA, osim što sc
zna da i oni barem u Istanbulu,
Vašingtonu i Briselu ć svoje
lobiste, te da su i oni povezani s
ovim muzikantom, zavjesa je na-
č do kraja. U tu svrhu kori-
ste se neki tajni fondovi, crni stra-
č novac ili, pak, "prijatelji"
koji stranku č š ć ć
tih faktura.
Ove vrste prometa, dakako,
više je na ć sceni. Ali je i
magla tu još neprobojni ja.
Tako se i sarajevskoj agenciji,
koja se satra š ć da ul-
jepša lik Bakira ć
može dokazati samo to da je bila
Nevidljive karike č lanca
izrazito favorizirana u dobivanju
reklamnih poslova od "BH Tele-
coma". ć je teže č po-
duprijeti utisak da se radi samo o
zakulisnom ć nekih drugih
usluga, u ovom č lobiranja i
javnog promoviranja jedne važne
č iz stranke koja, pa i vrapci
to znaju, komanduj e ć do-
ć kompanijom.
Para i burgija
' '
Lobiranjem je
isposlovano mnogo
č titula na
tenderima, more
privatizacijskih
kupoprodaja, kredita i
posudbi, poreznih J J
olakšica i oprosta ...
duboko vjeruje da para vrti tamo
gdje burgija ć važne ljude pro-
sto ć razne provodadžije i
kuriri, koji sebe nazivaju lobisti-
ma, a koji č znaju šta od poli-
č traži njihov klijent i koji, u
marku precizno, č koliko
je spreman takvu uslugu platiti.
Samo je potrebno da se gospodin
č za njega "malo" zauzme.
Na taj č u ovoj zemlji ispo-
slovana je mnogo č ti-
tula na tenderima, more privatiza-
cijskih kupoprodaja, kredita i po-
sudbi, poreznih olakšica i oprosta,
sve do zapošljavanja koje je "lobi-
rano" ć ciframa. Na-
č i č izvrši lac pri to-
me se č š ć nikad nisu ni susre-
tali. đ njih je ć
dežurni burgijaš - lo bista, kako se
to sada moderno kaže.
J J Rezultati lobiranja
č š ć idu nauštrb
đ poreznih
obveznika, odnosno
države i njenih
Maglovito, dakle, vidimo ruku
koja daje. No, onoj važnijoj, koja
prima, i jedan prst je teško nazrije-
ti. U toj varijanti, č su u
ulozi onoga koji đ meta lo-
č organizacija č na-
č je potreban "važan č
jek na važnom mjestu". A kud ć š
važnijeg mjesta od politi ke, odno-
sno vlasti. I kud ć š važnijeg č
jeka od predsjednika, ministra, pa-
rlamentarnog zastupnika itd.
Ma kako se ova vrsta rabote na-
zivala, jasno je da je to, ustvari, sa-
mo drugo ime za staru pojavu- ko-
rupciju. Tako se i lobisti i poli-
č č da ne rade ništa proti-
vzakonito, da se č ponašaju po-
slovno i č moderno. Samo
što se javnosti nimalo ne đ
č da su zemlja i njen
č č opelješeni do gole
kože. Korupcijskom ili lobi-
č metodom, svejedno je - tu
razlike nema. budžeta
''
U društvu kakvo je naše, koje
PRESSIJA
v
Sto je babi milo,
to joj se i snilo
Kada im je ponestalo arsenala da blate
č ć ć č s
"dobronamjernim" porukama da se
lider SBB BiH okani politike
Nije neka nepoznanica da Dženana D(r)uško Dugou-
ško nikada nije pisala novinarske tekstove onako da je sama
iskopala zanimljivu temu, a da 10 nije bilo po narudžbi. Ti-
pa "deset u pola s lukom", č njen gazda Hilmo Seli-
ć (a za ć i suprug joj je Hilmin uposlenik) i
ć je porudžbina u nisko tiražnim pivarskim biltenima.
Elem, tako kada je ispucala iz Hilminog arsenala sve
što je imala prljavoga veša podmernuti Fahrudinu Ra-
č ć a sve zbog silnog straha da pravna država ne
č svoje jer joj gazde duguj u poreza stotine miliona,
č je voziti č da č ć izlazi iz politike. Je-
dan od boljih viceva u posljednje vrijeme!
Znaju č Hilmo i Mujo, a i đ D(r)uško
Dugouško da č ć niti bilo koja njegova kompani-
ja za proteklih 20 godina nikada nisu dugovali državi ni
feninga. Njene gazde jesu, i to ne malo, ć onako kako
10 č "velikim gazdama", na srotine miliona. č
se tako sada po č š (a č š vazda sve zna), da je
đ poreznik" došao po svoje, pa Hilmo sav u suzama
č pomalo da ć Ali, pomalo. Na š č
I ru je, stoga, glavna vriska na č ć i njegove ko-
mpanije koje su uredne platiše, jer uskoro bi i u BiH nakon
liste velikih poreznih dužnika u FBiH, gdje ć
kompanije č u neizmirenju obaveza prema državi,
na red trebale ć i ć PDV obaveze. I opet koga
drugog ima đ utaj č nego Hi lm e i Muje.
Kad su shvatili da ne mogu oblatiti č ć da ne
mogu više lagati jer je do sada dobio blizu SO sudskih pre-
suda zbog kleveta i neistina koje su iznosili protiv njega
(od kojih je nemali broj napisala upravo D(r)uško Du-
gouško ), Selim ov ć su promijenili taktiku.
Tako sada samo Boga mole da č ć ne đ u vlast
i ne preuzme Ministarstvo sigurnosti, pa mu kao dobro-
namjerno i prijateljski č da je vakat da đ iz
politike. A valjda i da SBB BiH prestane insistirati dara-
mi profiteri č državi ć državino, baš kao i oni
mali trgovci ili taksisti koji ostanu bez posla i hljeba uru-
kama jer nisu platili l OO KM poreza. R. l.
sedmica
))) Gdje su završile nekretnine vrijedne des
Još 2001. tražio sam da se formira radna grupa koja ć utvrditi nek
Ivan ć i konstatira da neko godinama na č ove imovine
E
ovina ,,Željeznica
BiH" (Z FBiH) u Hr-
arskoj, Srbiji i Crnoj
Gori procjenjuje se na dese-
tine miliona maraka, a još
je nepoznata sudbina neka-
da elirnih odmarališta koje
je ta državna kompanija
imala po Dalmaciji.
Privatni džepovi
Nažalost, ono ŠIO je izvje-
sno jeste da su raznorazni
mešetari č apartma-
ne i stanove. Kaže to u ra-
zgovoru za "Dnevni avaz"
Ivan ć zamjenik di-
J avne korporacjje
"Zeljeznice BiH" (BHZ).
Prema njegovim ri-
č nakon osni-
vanja "Zeljeznica FBiH"
2001. godine zatražio je od
tadašnje Uprave da se for-
mira radna grupa koja ć
ispitati i utvrditi sve nekre-
Nepoznata sudbina odmarališta •
tnine re firme i u našoj, ali i
u susjednim državama.
-Niko ništa nije rij ešio u
vezi s tim pitanjem ni do da-
nas. No, više je nego jasno da
nekome itekako odgovara da
se ć sazna šta i koliko
imaju "Zeljeznice". Samo je,
izgleda, mešetarima koji su,
kako stvari s roje, rasprodali
imovinu ove državne instiru-
cije vrijednu desetine milio-
na maraka poznato gdje je
ona završila, a milioni ostali
u privarnim džepovima-
č ć
Imovina u Makarskoj,
Podgori, Gradcu, mnogi m
otocima u Hrvatskoj ta-
đ se procjenjuje na sto-
tine hiljada maraka.
Sve ispitati
- Šta je bilo s mnogobro-
jnim elirnim apartmanima
i stanovima koje smo prije
rata imali u Dubrovniku,
č ... ? Kome oni pri-
padaju i ko ih je ć lcor-
istio svih ovi h g9dina. Sto
se ro ne utvrdi? S to niko
godinama ć da zna šta je
s tom imovinom? ć jer
je 10 nekome poslužilo za
privatne potrebe. Neko go-
dinama na č ove imo-
vine uzima pare. To se mo-
ra ispitati - kaže ć
sedmica
etine miliona maraka
retnine u vlasništvu ŽFBiH, kaže
uzima pare
Mnoge stvari nisu
jasne ni u BiH
- Nisu samo Hrvatska,
Crna Gora i Srbija u pita-
nju kada je č o nc;,kre-
tninama i imovini "Zelje-
znica". Mnoge nisu
jasne ni u BiH. Sta je s
objektima u Drvaru, po-
On poziva nadležne da
utvrde i ko je i kako dao do-
zvolu da se upbjektima koji
su pripadali ZFBiH sada
otvaraju elitni diskoklubovi
i restorani diljem Dalmacije.
- "Zel jeznice" su u Ma-
karskoj imale veliku zgra-
du i treba saznati ko nju
koristi i za č potrebe.
Zbog č se godinama o
slovnim zgradama? Preko
ć su nestali. Tu su sad
neke pilane, otpa4. Ko je
za to odgovoran? Sta je s
mnogobrojnim stanovi-
ma? Sve je to pod velom
tajne - kaže ć
tome šuti. Raznorazni
mešetari koji su na vlasti
posljednih 20 godina, stra-
č poslušnici, ali i sve
bivše i sadašnja Uprava
moraju ć zbog č se to
krije. Ko ima ć inter-
es od toga da se ž č
više nemaju gdje ni okupati
- rezigni ran je ć
M. Š Č Ć
JJJ Č SEDMICE
Milorad Dodik
Hazarderski č BiH
Odgojen u krilu ratne č š ć ć SDA politici, od
nekadašnjeg č trgovca lokalnih dometa Dodik je izrastao u
ozbiljnog č kabadahiju, ali i đ
... Sjedi u kancelariji improvizi -
rang Kluha SNSD-a u hijclji-
nskom Domu kulture, dobuj e pr-
stima po s !OI u i č da vojnici
SFOR-a, na putu prema Hrva-
tskoj, zaustave poslanika HDZ-a i
vrate ga u Bijel jinu kako bi dao
glas za njegov izbor za predsjedni-
ka Vlade RS.
Svako malo ustane, potapše po
ramenima zamišljenog, sada ć po-
kojnog Nenada Baštinca, grli se,
došaptava sa Sul jom, Safetom, Ha-
sanom, Smailom ... I izabraše ga!
Džoker u džepu
Ratna č Biljana š ć za
govornicom proli suze. Poslanicima
SDA, SBiH i SDP-a č curi
niz bradu od radosti što su č
"izabrali pravog". đ š sc. Ne-
ko povika: "Pa Dodik sc i ne pozdr-
avi s nama!"
Naravno! "Šta ga briga, važno je
da smo ga izabrali", dobaci pospani
poslanik SDA s autohuskc ć
Ostali su blaženo hrkali do Tuzle!
Eto, to je Milorad Dodik! Ha-
zarder koji u borbu za prvog č
ka entitetske vlade krene sa samo
dva poslanika u parlamentu i koji
ć bolesnoj š č
l}aivnosti i uspije biti izabran.
Covjck koj i je od č č
karijere do danas znao da, u nedo-
statku vlastite snage, uvijek može
č na tu naivnost i poput pa-
pirne maramice iz džepa poteza ti
š č džoker bilo da
mu treba za glasanje ili fiziološke
potrebe.
Odgojen u krilu ratne č
Biljane š ć s dovoljno č dr-
skosti i prevrtlji vosti, Mi lorad Do-
dik je, ć upravo
š č (SDA) politici s kojom
se godinama taJio, od nekadašnjeg
č trgovca lokalnih dometa
danas izrastao u ozbiljnog poli-
č kabadahiju, ali i đ koji
ruši sve što njegovi č
nacionalni interesi ne prizna-
ju, a na č bi mu pozavi-
djeli i najodaniji sljedbenici
ž ć š ć
ideologije.
Samo jedan cilj
Ne uzima i ne ostavlja
Dodik svoje č sa-
veznike zbog principa ili
date č do koje u poli-
ti ci drži. Ma kakav Do-
dik i njegova č On je
tu da se igra sa svojim ta-
kozvanim partnerima u vla-
sti, da ih diže i ruši u
đ intervalima, sa sa-
mo jednim ciljem koji vodi sta-
gnaci ji razvoja i razgradnj i
BiH, a u korist snažen ja RS i
njegove gadafij cvskc po tre he
za ć
Najnovija Dodikova haranga
zbog bh. podrške rezoluciji o Sir-
iji u UN-u još je jedan dokaz u
korist prethodnih tvrdnji.
U vrijeme kad sa svojom stra-
nkom uzi ma zalet za naredne
ć izbore, rezolucija i za-
htjev za smjenu Zlatka Lagu-
mdžije dovoljan su razlog da do-
govorene reforme u BiH odu na
č a i da on sam na izborima
i sisa i posl jednju kap krvi svojih
gladni h sunarodnj aka. I time po-
stavi nove mine pod evropske
ši ne BiH'
Lagumdžija je, naravno, samo
još jedna "recka" u njegovom poli-
č životu.
ć i on- jedan drugom trebaju
Milorad Dodik, đ je
1959. u Laktašima. Diplomir-
ao je na Fakultetu č
nauka u Beogradu. č je
i predsjednik Saveza nezavi-
snih socija ldemokrata. Prvi
put na č Vlade RS došao je
1998. Od poslanika koji su ga
tada izabrali, č je
preživio samo jedan - Sule-
jman ć Valjda jedan dru-
gom još trebaju!
sedmica
JJI l ST RAZ
" UJE M O Može li i ć li
arbitražom traži
l akademik Davorin Rud t
da Bosna ima ravo na
Na molbu profesora emeritusa Jusufa ć prof. dr. Rudolf prihvatio da zastupa BiH u sporu s Crnom
pa je hrvatski akademik, đ time, povukao svoju ponudu
ć na trotomnoj
monografi ji "Herce-
ovina", profesor
emeritus, bi vši rektor Uni-
verziteta u Sarajevu J us uf
ć đ č
došao je do dragocjenih pi-
sanih spomenika o sudbini
bosanskog dijela Boke ko-
torske. Prije sedam dana u
našoj novini on je podastro
detalj nu dokumentarnu
đ kako je 25. septe-
mbra 1936. godine ure-
dbom ministra policije Kr-
aljevine Jugoslavije po-
č Sutorine i Kruševice
izdvojeno iz Trebinjskog i
pripojeno Kotorskom srezu
u sastavu tadašnje Zetske
banovine.
Mul ć je č 76-go-
dišnjom š ć
generacija bh. č
sve do danas, koji su propu-
stili broj ne prilike da za-
traže povrat Sutorine, po-
krenu zakonske procedure
ili, eventualno, arbitražu za
ispravku morske granice sa
Crnom Gorom.
Državna šutnja
On č tvrdi da
su dokazi o ć po-
č Sutorine Bosni i He-
rcegovine na strani naše
države!
•.
lrtllflt

·········
.. ···
.t
.
.
} MONTENEGRO
.
.
....
... ,

·•.
.···' ......
•, .
,,·
,.
..
....DqA • .•

č Sutorine bilo
je od 1382. do 1936., dakle
S 54 godine, u sastavu župe,
nabija i kotara, odnosno
Trebinjskog sreza, pa je hi-
storijsko pravo BiH na ovo
č neporecivo. Te
1936. Su torina i Kruševica
Karta koja pokazuje da je Sutorina nekada pripadala BiH
su izdvoj ene bez ikakvog
obrazloženja i č
sreskoj ispostavi Herceg-
Novi Kotor. Ni je postojao
ć Prw
ugovor o gran1cama
Mustafa ć
bivši č Te-
č grupe za
identifikaciju gra-
nica pri Komisiji
za granice BiH i
nekadašnji dire-
ktor Geodetske
uprave FBiH, po-
đ da je Suto·
rina "izašla" iz
BiH uredbom iz
•••••1 ratifikacija pri kr-
aju, jer je ostalo
još neriješeno oko
20 hektara šume.
dakle,
"riJesena .
-Veoma malo
je onih koj i žele
svoj č
ć Ugled ugled, profesorske
važniji i č titule za.
1936., a da se ovo pitanje
može post aviti tek kada
se ratificira ugovor ogra-
nicama sa Crnom Gor-
om. ć navodi da je
ložiti u borbu za
Sutorinu, jer znaju da je
to đ na neuspjeh.
Barem u ovom trenutku
-smat ra ć ne obra-
ž ć zašto.
opravdan razlog za to- na-
vodi profesor M ć
ć da je BiH pri-
znato pravo na one granice
koje su đ odredba-
ma Berli nskog ugovora iz
1878., a prema ovim odre-
dbama č Sutorine i
Kruševice je u sastavu Tre-
binjskog sreza. đ argu-
menti ma je i č Ba-
di nterove komisije koja je
arbitrirala oko granica
đ bivšim jugoslave-
nskim republikama, koji
glasi da se morske granice
đ bi vših republika
smatraju č samo
ukoliko su dvije strane u
tome saglasne.
· Veoma je važno da ne
postoji nikakav
ć č
pitanje
S druge strane, Ranko ć
predsjednik Skupštine Crne Gore,
ležerno izjavljuje kako je Sutorina
"više č nego pitanje uteme-
ljeno u papirima". On dodaje da, kada
je u pitanju Sutorina, nije razjašnjena
samo jedna katastarska ć od 77
hektara, prema dokumentu o razgra-
č iz 1953. đ BiH i Crne
Gore.
ć
Dokument iz
1953.
Od Bože do Slawja
Povrat Sutorine svo-
jevremeno je tražio i
Božidar č ć ratni
č Trebinja, zatim
vladika zahumsko-her-
č i primorski
Grigorije, najavljivali
đ arbitražu
Haris ž ć i
Zeljko š ć Sutorinu
je spominjao i SDA-ov
poslanik Semsudin Me-
ć u Predsta-
č domu Parlame-
nta BiH 2008., a Nebojša
ć ovo pitanje
je diplomatski nazvao
kompleksnim. Državni
poslanik iz SNSD-a Sla-
vko č ć Slavuj kazao
je, pak, da nijedna bivša
jugoslavenska republika
nije spremna da
đ arbi-
tra žom rješava pitanje
granica.
Akademik Rudolf: Bio na č hrvatske komisije za
č na moru sa Slovenijom
đ ž ugovor
đ BiH i Crne Gore o
ustupanj u Sutorine Crnoj
Gori, a even tu alni usmeni
dogovori č ruko-
vodilaca o đ ž
odnosima nemaj u nikakvu
pravnu snagu· č profe-
sor M ć
Evropski č
Uvjeren je da od Crne
Gore treba zatražiti da Su-
torinu vrati mirnim putem
ili ponudi valjane dokaze,
prema kojima polaže pravo
na to č Napominje
da, ako je to uredba mini-
stra unutrašnjih poslova iz
1936., ona je stavljena van
snage zakonom iz 1946.
- Ukoliko Crna Gora ne
želi vratiti Sutorinu, stvar
treba pokrenuti pred
đ sudom pr-
avde u Hagu. To treba
č u okviru spora koji
izmedu sebe vode Crna Go-
ra i Hrvatska oko granice
na Prevlaci č pr-
ofesor M ć
On je kao gorljivi borac
za Sutori nu 2009. poslao
studiju o bh. izlazu na Bo-
kokotorski zal jev i akade-
miku prof. dr. Davorinu
Rudolfu, tadašnjem pre-
dsj edniku hrvatske komisi-
je za č na moru
s Republikom Slovenijom,
č jednom od naugle-
dnijih evropskih č
sedmi e
BiH đ
ti svoj drugi izlaz na more
olf uv·eren
t Sutorinu
1 Gorom, ali niko od bh. č nije se oglasio,
ka za pomorsko pravo.
- Rudo je moj sarajevski
studentski kolega iz prve
redakcije "Naših dana" da-
leke 1952. Poslao mi je
odgovor koj i me je obrado-
vao. Naime, napisao je da
su sve č vezane za
pitanje č Sutorine
dobro č i s pravnog
gledišta vjerodostojne, a te-
kst je č sa "Bosna
ima pravo". Radostan, oba-
l poštanska marka BiH s č Sutorine kao dokaz
vi jestio sam bh. javnost o
mišljenju uglednog
č a nedugo zatim
profesor Rudolf podnio je
ostavku na rad u ovoj komi-
siji i, na moju molbu, pri-
hvatio da zastupa BiH u
sporu sa Crnom Gorom.
Potvrdio je to i pismom,
ć da to č u znak
zahvalnosti Bosni za gosto-
primstvo tokom studija pr-
ava i to besplatno - č
ć
đ niko od zva-
č BiH nij e se oglasio,
a akademik Rudolf je, povr-
đ time, obavijestio pr-
of. ć da č svoju
ponudu.
M. Ć
l l l
Našoj zemlji ć pravo i na atraktivni objekt
Crna Gora opstruira
povrat bh. hotela
u Herceg-Novom!
Hotel "Plaža" u ljetovalištu Zelenika
sarajevskoj ć Centar uzet je još 1996.
I dalje traju opstrukcije
crnogorskih vlasti u proce-
su povrata hotela "Plaža",
vrijednog 20 miliona mara-
ka, smještenog u ljetova-
lištu Zelenika pored Her-
ceg-Novog, koji je legiti-
mnom vlasniku, saraje-
vskoj ć Centar, Crna
Gora nelegalno oduzela.
Kako za "Dnevni
avaz" kaže predsjedava-
ć ć ć Ce-
ntar Saraj evo Slaven Ko-
č ć još nije donesena
presuda povodom tužbe
koju je ć Centar po-
dnijela Sudu u Herceg-
Novom.
Smještene izbjeglice
- Sudski vještak iz Cr-
ne Gore Tihomir
č ć izvršio je 7. febr-
uara ove godine procjenu
hotela s okolnim ze-
mljištem i došao do za-
č da sve skupa vrije-
di 3,6 miliona eura, što je,
naravno, besmislica, jer
sam hotel vrijedi neupore-
divo više. Nalazi se uz mo-
re, ima vlastitu plažu i sve
ć sadržaje. Hotel je
1960. godine ć 60
č ć Sramotne procjene
crnogorskih vještaka
miliona tadašnjih dinara,
što je tada bilo oko 20 mi-
liona č maraka.
Ako uzmemo u obzir tre-
nutne ekonomske okolno-
sti, sadašnja cifra mogla bi
biti i ć kaže Ko-
č ć
Dodaje da treba, nara-
vno, uzeti u obzir da hotel
nije korišten ć 20 godi-
na i da su tokom agresije
na BiH u njemu bile sm-
ještene izbjeglice.
- Ipak, i kad se sve ovo
uzme u obzir, procjena je
ć ć u EU dok ne
vrate hotel!
Kako je naglasio Ko-
č ć jedino što ga ve-
seli je č da Crna
Gora, kao ni ostale ze·
mlje koje su u č si-
tuaciji, ć ć u EU
dok ne riješe imovinsko-
pravne odnose s ostalim
državama iz bivše jugo-
slavije.
-Evropa ć ne-
š č š ć č Zato
ć hotel dobiti nazad
kad-tad. Kad se to desi,
najvjerovatnije ć ga
renovirati, možda proda-
ti, a možda iskoristiti u
druge svrhe. Ali, o tom
potom - naglašava Ko-
č ć
sramotna. Mi smo uložili
prigovor na ovu odluku i
zahtijevali da se š č
je ponovo provede. Ovo
nije prvi put da nam daju
pogrešne procjene. N a
prošlom š č na
koje smo se đ žalili,
vještak je dao procjenu vr-
ijednosti samo zemljišta,
ali ne i hotela "Plaža", ta-
ko da smo imali još manju
cifru. Kad smo se žalili,
on je izjavio da u tom tre-
nutku nije imao potrebnu
"opremu" za procjenjiva-
nje vrijednosti nekretnina
č č ć
Zbog toga je, č on,
2006. pokrenut č
postupak pred Osnovnim
sudom u Herceg-Novom,
kojim je traženo da se hotel
i ć zemljište pravilno
procijene i vrate BiH.
Nosilac prava
- Ovaj spor vodi se
zbog toga što je 1996.
ć Centar izbrisana
iz zemljišnih knjiga u He-
rceg-N ovom kao nosilac
prava raspolaganja hote-
lom i na njeno mjesto upi-
sana je Republika Crna
Gora - navodi č ć
Zemljišni izvadak koji
se nalazio u Sarajevu, na-
glašava on, Crnogorci nisu
mogli izbrisati.
- Sudija suda u Her-
ceg-Novom odbacio je
našu prvobitnu tužbu, tvr-
ć da zemljišni izvadak
nije dovoljan dokaz ovla-
sništvu. Na ovu odluku
žalili smo se Višem sudu
Crne Gore u Podgorici,
koji je donio rješenj e o
ć na ponovni po-
stupak, koji još traje - kaže
č ć M. Š Ć
sedmicCJ
Đ
)JJ ALARMANTNO Istražili smo šta pije stanovništvo u našoj zemlji
Voda u BiH dezinficira se hlorom koji
nije za ljudsku upotrebu?!
Za dezinfekciju vode koristi se plinski hlor ili natrijumhipohlorit, što ne bi bio problem da te hemikalije nisu takvog č
kvaliteta da su pogodne za pranje ulica i, eventualno, sanitarija, a ni u kom č za pitku vodu
N
a adresu "Dnevnog
avaza" stigao je e-
mai l koji je poslao
č (ime poznato
našoj redakciji) u kojem
se iznose ozbiljne primi e·
d be o č ć pitke vo-
dc u zemlji, što nas
je ponukalo da istražimo
kakvu vodu pijemo. č
je o č koji se du-
go godina bavi analizom
pitke vode u BiH.
Ne mjere se trihalometani,
koji su kancerogeni
ć parametara
Desetak dana provjera-
vali smo na svim releva-
ntnim adresama u BiH na-
vode našeg sagovornika
koji nam se obratio i,
nažalost, na osnovu svi h
argumenata koje smo do-
bil i došli smo do Zli-
č da se bh. vodovodi
neadekvatno održavaju i
da blorisanje vode negati-
vno č ua zdravlje sta-
novništva.
- U mnogim dijelovima
svijeta ljudi pate i umiru
zbog nedostatka pitke vo-
de, što, ć u BiH nije
č ali je č da u
- Pitanje koje su t o
ot rovne materije u vodi i
šta najviše šteti đ
ma ukazuje na još jedan
naš problem, a to je da
se samo nekoliko u Pra-
vilniku navedenih para-
metara mjeri. Na pri·
mjer, ne mjere se Lriha-
lometani (THM), za ko-
je je doka:tano da su ka-
ncerogeni i kojima se u
našoj zemlji ljudskom zdr-
avlju prijeti opasnost od
hemikalija koje se dodaju
u vodu - tvrdi naš
sagovornik.
Indikativno je, prije
svega> d<:i u bb. Pravilniku
o zdravstvenoj ispravno-
sti vode za ć objavlje-
nom 2010. godine, nije
navedeno koje hemikalije
se za tretiranje vode smi-
ju koristiti ni ti kakvog
Vrelo Bosne: đ izvorište direktno
r1Qrolava pitku vodu na č Kantona Sarajevo
svijetu zbog toga pose·
b no velika pažnja prida-
je. Trihalometani su n u-
sproizvodi dezinJekci je
vode hlorom, nat ri ju -
mhipohloritom, kalciju-
mhipohlorit om i ozo-
n om, t j. nasta ju u rea-
kciji đ jedne od
navedenih hemikalija i
organskih tvari - upozo-
rava naš izvor.
k va li tera one trebaju biti,
a ni koje č istih se
smiju u vodu dodavati.
Ovaj pravi lnik obuhvata
samo mikrobiološke, fizi-
kalno-hemijske i hemi-
iske parametre koje treba
redovno u vodi pratiti , te
propisuje č njiho-
vog mjerenja.
Meduti m, koliko je bi-
tno ć ovih para-
metara isto toliko su bi-
Sarajevski 'Vodovod':
Kontrole su svakodnevne
Iz .,Vodovoda" Saraje-
vo garantiraju da je voda
koju đ piju ispra-
vna te da se kvalitet vode
za ć koju č
korisnicima svakodnevno
kontrolira u pogledu za-
dovol jenja hemi jskog i
mikrobiološkog kvaliteta.
Navode da dobiveni rezu-
ltati ne samo da po·
đ visok kvalitet vo-
de ć su i garanci ja polr·
ebnog kvaliteta hemikali-
ja koje se primjenjuju u
procesu dezinfekcije.
-Kao dczinfekciona
sredstva koriste se pli·
nski hlor il.i hipoblorit
natrija. Ova dezinfckcio-
na sredstva nabavljaju sc
putem izabranog tender·
skog č Ispu·
n javaju zahtjeve standar·
da BS EN 93U009- he-
mikali je koje se koris te
za tretman vode nami je-
n jene ljudskom konzu-
miranju · tvrde u
,,Vododovdu", a iz certi-
fikata koji posjedujemo
jasno je da s tandard koji
spominju u toj ins tituciji
n ije onaj na koji bi se tr-
ebala pozivati firma
.,Hemi ja Patenting" .
t na i Sredstva kojima se
posti že u Pravilniku na-
vedena mikrobiološka i
hemijska ispravnost vo-
de. A, p rema Pravilni ku o
zdravstvenoj ispravnosti
vode za ć zahtijeva se
dezinfekcija vode hlor-
om, jer voda nije za ć
ako ne sadrži 0,3-0,5 mg/l
slobodnog hlora.
Naš sagovornik, dobro
ć u propise o zdra-
vstvenoj ispravnosti vode
za ć pojašnjava da se u
BiH za dezinfekci ju pitke i
bazenske vode u 99 posto
č koriste sredstva
na bazi aktivnog h lora, tj.
plinski hlor ili natrijumhi·
pohlorit.
- To ne bi bio problem
da te hemikalije nisu ta-
kvog č kvaliteta
da su pogodne samo za pra-
nje ulica i, eventualno, sa·
nitari ja, a ni u kom č
za pitku vodu! Dodatni pr·
oblem jeste to što se kod
nas i do 10 puta ć ko-
č hlora ubacuju u vodu
kako bi sc na krajnjoj č
Certifikat firme 'Hemija Patenting'
Firma "H emija Pate·
ming'"', koja radi sa više
od 90 posto bh. vodovoda,
i ma certifi kat o kvalitetu
natri jumhipohlorita. Taj
certifikat poziva se na
ISO standard 904: 1976,
koji se, ustvari, odnosi na
vodovod<:! postigla u Pravi-
lniku navedena koncentra-
cija- tvrdi nd sagovor-nik.
Iako su nam iz Agencije
za sigurnost hrane kazali
da je bh.
Opasne bakterije
Prsvilnik naprsvljen po
uzoru na one iz Evropske
unije, naš izvor t vrdi da je
problem što u njemu nisu
utvrdene hcmik<:ilijc koje sc
za tretiranje vode smiju ko·
ristiti, u skladu s kojim sta-
ndardom one moraju biti i
u kojim koncentracijama se
smiju u vodu ubacivati.
S druge strane,
Snježana Bal ta> direktorica
Zavoda za javno zdravstvo
KS, u izjavi 7,.a ,.Avaz .. tvr·
č kiselinu,
što č da nema veze s
natrijumhipohloritom.
ć konkr-
eUlo na n d upit o standar-
dima kote primjenjuje, iz
ove finne su nam kazali da
proizvodnja hemikalija za
di da je voda koju pijemo
porpuno ispravna.
- Ono što mi kontrolira-
mo je dobro, ali za neke
manje vodovode ne znam-
kazala je Balta.
No, naš sagovornik po-
dsjetio teda je Odjel za
zaštitu živome sredine u Za-
vodu 7,.a javno 7..dravstvo Ka·
n tona Sarajevo utvrdio da
đ izvorište rijeke
Bosne direktno ugrožava pi-
tku vodu na č Ka-
ntOn<:! Sarajevo. Ovaj zavod
ispiti vanjem je utvrdio da
voda s izvorišta Vrela Bosne
nije za ć pa č ni za dir·
anje, jer ;e u n joj đ
veliki broj bakterija, medu
kojima i ešerihija koli.
A. Č Ć
dezinfekci ju pitke vode ne
postoji u BiH. Hemikalije
scuvoze izzemaljaEU, što
č da, kako navode u
odgovoru, đ č rade
po EU standardima.
- Zdrava voda ne zavisi
samo od ć dezinfekcije
vode. Zdrava voda zavisi,
osim od bakteriološkc, i od
č ispr.wno-
sti vode te od niza drugih
faktora, stanja infrastru-
kture, procesa pretpripre-
me vode- kazati su nam iz
,Jiemija Patentinga".
sedmi e
JJ) Za ubistvo generala Blaža ć niko još nije odgovarao
• • ••
Živio je od svoje 16. godine za ideju jedinstvene domovine. Na sastanku s Matom Bobanom, nakon kojeg je i
ubijen, rekao je da nema podjele BiH jer on to ć dozvoliti, ć se Vila
č 20 godina navršilo
se č od svirepog ubi-
stva Blaža ć zapo-
vjednika HO S-a i generala
Armije RBiH. U Kruševu
kod Mostara, mjestu na ko-
jem je ubijen s još osmori-
com svojih saradnika, po-
loženo je ć i upaljene
ć te je još jednom dato
ć da ć nalogodavci i
izvršioci ovog č kad-
tad ć pred lice pravde.
Nema č
Na mjestu č bili su i
njegovi brat i sestra Bosiljko i
Vila. Bosiljko više nema č
šta da kaže o svemu ovome,
jer se o ubistvu njegovog brata
mnogo pisalo i govorilo, sve se
zna, i ko je izvršio atentat,
kada i kako, ali se na
njihovom pri-
đ pravdi
ništa nije č
Sestra Vila,
vidno uznemir-
ena i uplakana,
kaže da je njemu
domovina bila
draža od porodi-
Atentat insceniran samo da bi
se izazvali sukobi đ
Hrvatima i Bošnjacima
Brigadir Slavko Gru-
š ć č bojne briga-
de "Knez Branimir" i prvi
zapovjednik brigade
HVO-a "Ante Bruno
š ć ć da je
ubistvo Blaža ć
bila jedna strahota za
BiH.
bje gnu, jedan hrvatski ge-
neral, što je i sada, susti-
gao je i pucanj em iz pišto-
lja č Narod zna
ko je taj general, on danas
živi u Zagrebu, uživa sva
prava, a za ubistvo Kralje-
ć niko ništa -kaže Gru-
š ć
ce i svega što je imao.
-Živio je od svoje 16. go-
dine za ideju jedinstvene do-
movine. Na sastanku s Ma-
tom Bobanom, nakon kojeg
je i ubijen, rekao je da nema
podjele BiH jer on to ć
dozvoliti č nam Vila.
- č su pobije-
ni on i njegova pratnja.
Trojicu ć koji su u
toj zasjedi pokušali da po-
On tvrdi da je ovaj ate-
ntat insceniran samo da
bi se izazvali sukobi đ
Hrvatima i Bošnjacima.
-Kad je š ć vi-
dio da opstanak jugosla-
vije nema šanse, svojim
petokolonašima koji su
tada bili na č " Herceg-
Bosne" naredio je da iza-
zovu razdor đ nama.
To je bilo njegovo č
oružje jer je znao da, kad
ova dva naroda đ
na vjerskoj osnovi, to je
ć katastrofa, što je i
bila - kaže š ć
š ć Zna se ko je ubio ć
JJ Dan nakon poraza Sarajeva od Zete u Crnoj Gori
lako tužan, Smajo ć i dalje ć
bordo boju voljeti najviše na svijetu
Sarajevo nije uspjelo, iz
daljnjeg evropskog ta-
č izbacila ga je pro-
č i gotovo anonimna
Zeta iz Golubovaca.
Varoši, koji je sagradio ć
kod č i svu je afar-
baa u bordo boju.
onima, a istim žarom za svoj
nadraži klub nastavio je na-
vijati i poslije rata.
slije te nesretne utakmice
otišao sam u svoje kupatilo,
koje sam, đ ofarbao u
bordo boju, obrisao znoj s
č i pitao se u ogledalu šta
ovo bi mome klubu, zašto
mu je ć okrenula đ
č nam je ć
Tri mjeseca prije tra-
č đ kaže ona,
došao joj je ć i rekao da
mu se sprema nešto r užno te
da mu pojedini rade o glavi.
- Kad-tad likvidirat ć
me - rekao joj je tada, što se
ubrzo i desilo.
Prazna ć
-Od tada niko nije mr-
dnuo prstom da se osude
oni koji su ga ubili. đ
kada su godišnji ce, održe
svoje č govore, a po-
slije zaborave kao da ništa
nisu ć kaže Vila i za-
hvaljuje Bogu što je porodi-
ci dao snage da oprosti.
Ali zaboraviti ć
- Majka nas je zaklela da
to moramo uraditi, jer nam
je rekla da samo Bog može
sudi ti, a ne mi, a oni koji su
ovo napravili su jadni da ja-
dniji ne mogu biti - dodaje u
suzama. M. Ž Ć
Poraz u Podgorici teško
je pao jednom od ć
fanova Sarajeva Smaji Sma-
ć izbjeglici iz Kotor-
I ne samo ć ć i
ć i ć zgrade
te cijelu unutrašnjost koja je
prepuna č rekvizi-
ta. Sa Sarajevom je u bivšoj
Jugoslaviji bio na svim stadi-
- Ne priznajem da je Sar-
ajevo trebalo ispasti, to je
sportska ć Kakva Ze-
ta, kakvi č Sarajevo je
za njih č Nažalost,
dalje ne idu uvijek bolji. Po- H. ć ć u svom kupatilu: šta ovo bi
JJ Zilha šeta, u pravnica Narodne
kuhinje Stari Grad Sarajevo
Kao da nas je sve jedna
majka rodila i odgojila
U kuhinji je gužva, jedni izlaze, drugi ulaze, stalno pristiže ć u nabavci i novcu
• Posebna je radost č petka, jer se tada pravi halva
-4. aur;aJt
6
Radni dan od 3.40
U 3.40 sati č mi radni dan, koji trnje do poslije
iftara. To je moje ramazansko radno vrijeme. Nakon se-
hura idem na mukabelu, gdje se džematski obavlja sa-
bah-namaz, a potom u Narodnu kuhinju u ulici č
broj 6. Tu se ć dovršavaju obroci u kazanima, koje su
moje kuharice ć uveliko pripremile. đ pripre-
mamo odmah i hljeb koji je stigao iz pekare za 1.200 ko-
risnika. Od sedam do ll sati trnje podjela obroka za kor-
isnike redovne kuhinje. N akon toga idemo na pijacu s
"caddyjem" u nabavku namimica.
Poslije podne-namaza č pripreme s ra-
dnicima za iftare, 350 nj ih za č na punktovi ma
Šip, Novo Sarajevo- Grbavica. Uposlenici zaduženi
za razvoženje hrane, nakon podj ele na punktovi ma,
nose iftare onima koji nisu u ć ć po
njih, na 17 adresa. U 20.30 sati svi se sastajemo u ku-
hinji, zajedno iftarimo i u 21 sat idemo ć
Sastanak s donatorima
Dan mi je č kao i u subotu. Osim č muka-
bele, pripreme i podjele jela, danas u ll sati imam sasta-
nak s donatorima. ć su prošle dvije sedmice ramazana
i mogu ć da sam veoma zadovoljna odazivom i pomo-
ć đ U kuhinji je gužva, jedni izlaze, drugi ulaze,
stalno pristiže ć u nabavci i novcu. đ na tri
adrese otišla sam s paketima i lijekovima do porodica o
kojima brinem redovno, pored redovnih korisnika. U 13
sati imala sam razgovor s novinarima Radija Stari Grad.
Nakon posjeta ljudi iz Australije koji su stari prijatelji
kuhinje. Kao i dan ranije, imali smo podjelu iftara ispr-
ed kuhinje te rnzvoženje hrane automobilima na adrese.
Sabah i iftarska ć
Kako je samo lijep sabah u Sarajevu. ć prema
Begovoj džamiji, razmišljam o blagodatima koje mi
je Allah, dž. š., dao, hvala Mu na tome. Iako imam
viška kilograma, ali i godina dosta, ostala sam zdra-
va i uspravna na svojim nogama. Poslije mukabele
na č š i danas me č red za kuhinju.
Nakon podne-namaza imala sam posjetu novinara
"Al-Jazzere", a potom i s Kantonalne TV i dogovorili
smo podjelu paketa. Veliki broj ljudi došao je u kuhinju
s namjerom da pomogne. To je doprinijelo da iftarska
ć bude još ljepša. Nakon iftara sjedili smo i pili kahvu
ispred kuhinje, ć preli j epu ramazansku ć plahe
ljude i džamijske kandi! je. Tokom druženja imala sam
ć da nas je sve jedna majka rodila i odgojila.
62fto j(ak. 7 aor;aJt
6
Red od 200 ljudi
č i dvadeseti dan ramazana. ć s mu-
kabele prema kuhinji, ć vidim red od 200 ljudi,
koj i od sedam sati č na svoj topli obrok i hljeb.
Plan dana je takav da ć biti teško i naporno, ali dat
ć Bog, savlada t ć sve. Poslije podjele užina
č praviti pakete za srednju Bosnu, po do-
govoru o isporuci l OO paketa za najteže socijalne
č s tog č
Danas nas je posjetila i TV š ć I dalje dobiva-
mo i dogovaramo donacije. Prije č pripreme ifta-
ra razgovaram sa svojim dragim volonterima i osobljem,
i svi vrijedno rade. U 19 sati č je podjela iftara pred
kuhinjom, kao i na terenu. Pitam se ć li ikada ć
21 sat da se ovaj moj radni dan č završi.
(j!/1Jecla. auffaJt
č s porod icom
ć u svom stanu poslije seh ura, unaprijed se
radujem č š iftaru kod muževljeve porodi-
ce. Zahval na sam svome osoblju koje ć č radi-
ti još i više kako bi mi ć slobodnu č s
mojom porodicom. Poslije jutarnje podjele radimo
na završavanju paketa za iftar. Odlazim na pi jacu,
moj Bože, jest upeklo. Slušam komentare, skupo po-
ć ć mladi sir, a ja mislim kako ga je samo
teško proizvesti. ć se koliko mlijeka treba
za kilogram sira, koli ko vakta da sazriju krom piri,
paprike ... Divim se lj udima koji na ovakvoj vrelini
stoje za svojim tezgama i đ kako bi prehrani-
li svoju dj ecu. Kako je njihov dinar teško đ
Tako se ć u kuhinju prazna zbog potcjenjiva-
nj a č i nj egovoga napornog rada.
v
?!Jeto Jr( ah. 9. aur;aJt
6
Sestrinski č
Dvadeset i prvi je dan ramazana. Evo, đ š i
prve dvije ć mjeseca. Aktivnosti u kuhin ji su
dosta č gotovo da nam fali ć Mnogo
ljudi ć nas s donacijama, ć ć
kafom, žele č svoj imetak i izvršiti obaveze.
Zbog visokih temperatura moramo posebo č
namirnice. Zbog vreline i dugog dana teško se iz-
država, ali pomisao na to što radimo daje nam snagu
i volj u za dalje. Posebna radost je č petka, jer se
tada pravi ha! va.
Recept je lak, !itar ulj a i dva kilograma brašna
stave se u šerpu, pa se zajedno prže, da dobiju lijepu
bakrenu boju. Smjesa ne smije biti garava. Zatim pr-
okuhamo dva litra vode i kilogram š ć Kada pro-
č zalijemo brašno i ulj e i serviramo ha! vu.
Sestrinski je č zakiti ti onoga ko miješa ha-
Ivu lijepim vezenim peškirom ili maramom. Veoma je
lijepo da nam mirišu ć i avlije naše na halvu i mimo
ramazana. Takav je č u mome kraju, u Kosom Po-
lju, u Višegradu. Kao dij ete radovala sam se ovoj ha! vi.
Marijina posjeta
Jutros posi je sabah-namaza bi lijep govor u Bego-
voj džamij i. Plaho bi č za onoga ko je htio
slušati i prihvatiti. Danas se opremaj u paketi za sre-
dnju Bosnu i dogovara se sa socijalnim službama za
pripremu bajramskih paketa. U posjeti mi je jedna
lijepa đ s kojom održavam veze još iz rata,
Marija, koja nam daje dobre donacije. Razmišljam
kako ć ti m parama otpremi ti SO paketa za sve one
koji ih nisu dobili.
Svjedok sam da ponekad isti č dobije tri pa-
keta, preko raznoraznih organizacija, a neki nijedan.
Kada bih se sve pravedno rasporedilo, makar što se
č grada Sarajeva, niko ne bi trebao prositi. Pet ku-
hinja priprema obroke tim ljudima. Ipak mislim da
bi se trebalo pobrinuti da više nema kuhinja, tako
što bi socijalni program bio đ da svi imaju.
Mnogo je onih koji h odaju od vrata do vrata, znam
po svom iskustvu koje traje ć deset godina. Na-
dam se da ć to uskoro prestati.
)JJ
D O SJ E
ratnih koji
su SIJali smrt u dohn1 Sane
ni su ubijali Prijedor
ć Ž ć đ ć Krkan, č Samo neki od predvodnika pokolja, rušenja i paljenja
N
iko nikada ć sabr-
ati sve žrtve u dolini
Sane tokom agresije
na RBiH od 1992. do 1995.
godine. Kako č Ed V uli-
jami (Vulliamy), britanski
novinar koji je 5. avgusta
1992. otkrio prijedorske lo-
gore, Prijedor je nakon Sre-
brenice najplodonosnije po-
lje smrti bosanskog rata.
Karta za Hag
Proglasom Kriznog šta-
ba s novim predsjednikom
ć Prijedor dr. M.ilomi-
rom ć na č 30.
aprila 1992., č se pisati
krvavi dnevnik Prijedora i
okolice. Posebno je zani-
mljiv dio proglasa u kojem
ć č prijedor-
skim muslimanima da "on
preuzima odgovornost za
bezbjedan život svih
đ da ć štititi nj ihovu
imovinu, da na pitomim ko-
zarskim prostorima ne smije
nikada više biti rata i poko-
lja, ruševina i paljevina, zga-
rišta i jauka". A onda je sve
to uslijedilo 1992., i to više
nego ikada ranije.
ć tvornica smrti
nakon Drugog svjetskog ra-
ta u Evropi bio je logor
Omarska. Osim u Om arsku,
i u nekadašnju tvornicu ker-
č č Keraterm,
zatim u logor Trnopolje te u
naselja Kozarac, Hambari-
ne, Ouakovo, Zecovi, L ju-
bija, š ć Kevljani, Ka-
č Briševo, Rizvano-
ć centar grada ... svaki Sr-
bin mogao je č i ubiti bi-
lo kojeg Bošnjaka, a da ga
niko ne pira zašiO ro č
O razmjerama č u
Prijedoru danas, 20 godina
nakon zatvaran ja pri jedor-
skih logora smrti, možda na-
jbolje govori lista đ
Srba pred Tribunalom u Ha-
gu. Krvnik Duško ć ko-
jeg su č mediji pro-
zvali "Ajhman iz Kozarca",
bio je prvi uhapšeni haški
optuženik. Uhapšen je 12.
decembra 1994. u Minhenu,
a č presudom, po
žalbi 26. januara 2000.,
đ je na 20 godina za-
tvora. N akon odsluženih 14
godina, 2008. pušten je iz za-
tvora.
Svoju kartu za Hag Milo-
mir ć dobio je obavlja-
ć dužnost glavnog i odgo-
vornog č u Prijedoru.
Prvostepenom presudom
ć je 31. jula 2003., zbog
č u Prijedoru, đ
na kaznu doživotnog zatvo-
ali je ona odlukom
Zalbenog ć 22.
marta 2006. p rei-
č na 40 go-
dina zatvora. U
Francusku na iz-
državanje kazne
č je 12. ja-
nuara 2007.
• Monstrum Zoran Ž ć
Ziga obilazio je sve prijedo-
rske logore, privatne ć
po svim muslimanskim na-
seljima i svuda okrvavio ru-
ke. Pretpostavlja se da je
ovaj krvnik ubio oko 200
svojih komšija Bošnjaka. U
Hagu je 2. novembra 2001.
đ na 25 godina zatvo-
ra. č se da bude oslo-
đ iz austrijskog zatvo-
ra, nedaleko od Graca, polo-
vinom decembra 2014., na-
kon šro mu isteknu dvije
ć č kazne.
đ ć Kr kan, zlo-
glasni đ smjene u Omar-
skoj, 2. novembra 2001. u
Hagu je đ na 20 godina
zatvora. Kaznu izdržava u
Francuskoj. Darko đ
pripadnik zloglasnog inter-
ventnog voda Stanice javne
bezbjednosti Prijedor, kojeg
je Haški tribunal31. marta
Zašto je Hag zaboravio Zeljaju
Ostaje neshvatljivo
zbog č je Haški sud
zaboravio Radmila Zelja-
ju. Ukazom br:l/2-01-
0003/2001-30/01 Vojisla-
va Koštunice, predsje-
dnika Savezne Republike
Jugoslavije, od 16. juna
2001. godine, zajedno sa
č Ratkom Mia-
ć i još 24 generala
Vojske Republike Sr-
pske, general major Ra-
dmilo Ze ljaja je skinut s
evidencije Vojske Jugo-
slavije, što u praksi č
da je on otad pcnzioncr
države Srbije.
Preživjele prijedorske
žrtve traže od Tužilaštva
BiH da se utvrdi pojedi-
č odgovornost za de-
setine i sljednika ispiti-
č u logorima, kao i još
stotine egzekutora koje
redovno đ na polji-
ma oko Sanc ili sc vješto
kriju u Srbiji i na drugim
bjelosvjetskim adresa-
ma.
2004. osudio na 17 godina za-
tvora zbog č š ć u strijelja-
nju oko 200 civila na Ko·
ć stijanama 21.
avgusta 1992., izdržava 17-
godišnju zatvorsku kaznu u
Spaniji. I đ bi u oktobru
2013. mogao postati slobodni
ratni č
U Hagu je prijedorski
č Predrag ć
Cu po 28. oktobra 2003.
đ na devet godina za-
tvora, a iz francuskog zatvora
pušten je 2008.
Duška Sikiricu, upravni-
ka ,,smrti" u Keratermu, Tr·
ibunal u Hagu 2001. osudio
je na 15 godina zatvora.
Pušten je 20. jula 2010. iz au-
strijskog zatvora, uz obra-
zloženje da je, osim
odslužene dvije ć ka-
zne, tokom đ izrazio
"iskreno kajanje i duboko
žaljenje" za č č
ne u Keraterm u.
Prijedorski policajac i
č iz Omarske Miro-
sl av č đ je 2.
novembra 2001. na sedam
godina zatvora. Iz zatvora
Seveningen pušten je 31.
marta 2005.
- Otkako sam izašao iz za-
tvora, sve radim šro nikada
prije nisam radio, samo da
bih preživio. Prodao sam
sran u Prijedoru jer se jedno-
stavno nema od č živjeti.
Imam sad ć u Velikom
č š osam kilometara
od Prijedora, i nešro stoke ...
U sezonskim danima radim
za dnevnicu, cijepam drva,
kopam kanale ... , ali 10 vam je
- dan ima pa deset nema- žali
se č K v č
Blage haške kazne
odslužili su i č Damir
Došen Kajin, komandir
smjene u Keraterm u, 13. no-
vembra 2001. đ na pet
godina 7.atvora, a prijevreme-
no pušten 2003., Dragan Ko-
lundžija, bivši č kamiona
i komandir smjene u logoru
Keraterm, đ na tri godi-
ne, a pušten nakon odležane
dvije godine zatvora 5. dece-
mbra 2001., Milojica Kos Kr-
le, bivši konobar, đ smje-
ne u Omarskoj, 6. novembra
200 l. đ na šest godina
zatvora, a 31. jula 2002. prije-
vremeno pušten, Dragoljub
č č i jedan
od zamjenika komandanta
Omarske, nakon odslužene
petogodišnje kazne pušten je
Arhiv Federacije BiH organizirao izložbu č inferno" u Turskoj
4. marta 2005.
Prijeratni policajac željko
Mej ć svoju č č
va vu slavu zaradio je koma-
ć logorom Omarska.
Za č u Omarskoj 8. ju-
na 2008. Sud BiH osudio je
Mej ć na 21, č Gr-
ubana Ć đ jedne od
tri smjene stražara u ovom lo-
goru, na ll, a Duška
ž ć Du cu, koji je kao
posjetilac logora Omarska i
Keraterm č u ubi-
stvima, č i progonu
nesrpskog stanovništva, na
31 godinu zatvora.
Društvo mrtvih
Pred Sudom BiH đ
ni su još: Dušan Fuš tar, biv-
ši komandi r smjene u logoru
Keraterm, 22. aprila 2008.
đ na devet godina za-
tvora, te bivši pripadnici In-
terventnog voda prijedorske
policije Damir ć
Dado 2. jula 2009. na 14, Go-
rdan Đ ć l O. septembra
2009. na osam, Ljubiša Ć ć
18. marta 2010. na 13, Saša
č ć Radoslav ž ć
i Marinko Ljepoja 28. juna
2012. na po 23 godine zatvo-
ra zbog č č
Zbog crkve u č tražit ć ć Erdoana
U turskom gradu Kaj seri-
ju nedavno je otvorena izlo-
žba Arhiva Federacije BiH
ć genocidu nad Boš-
njacima Srebrenice pod nazi-
vom č inferno".
Kako nam je prenio dire-
ktor Arhiva FBiH Adamir
ć č centar
Kajseri park bio je pretijesan
da primi brojne posjeti oce
koji su došli vidjeti dokume-
ntirane č srpskih jedi-
nica iz jula 1995. godine, ka-
da je u per-šest dana na na-
jmosrruozniji č ubijeno
blizu 9.000 Bošnjaka.
Izložbu je otvorio Ab-
dul Serdar Ozturk
(Oztiirk), zamj enik rektora
Turskog univerziteta u Sa-
rajevu, koji je i bio glavni
organizator manifestaci je u
milionskom gradu Kaj seri.
đ gostima bilo je i
č turski h parlame-
ntaraca. Posebno veliku
želju da pomogne stano-
vnicima Srebrenice iskaza-
la je prof. dr. Pelin Gundeš
Bakir (Giindes Bakir),
č turskog parlame-
nta, koja je od ć
tr ažila informacij e ogra-
dnji crkve uz sam Memori-
jalni centar u č
ž ć zgražanje
zbog drskosti vlasti RS ko-
je ni mrtvima ne daju mira,
dr. Gundeš Bakir izjavi la je
da ć tražiti od premijera
Turske Redžepa Tajipa Er-
doana (Recep Tayyip Erdo-
gan) da se direktno č
u rješavanje ovog problema.
ć je naveo da za
gradnju crkve na Budaku 2
saglasnost do danas ni je
izdala ć Srebrenica,
kao nadležni organ lokalne
zajednice, ali je Ministar-
stvo prostornog đ
RS, ć ć
izdalo dozvole i time pre-
kršilo procedure i zakone.
Parlamentarci Turske
izrazili su nadu da ć ovaj
problem biti riješen na zado-
ć č za Bošnj a-
ke Srebrenice i da ć Vlada
RS iskazati brigu za njih, ka-
ko se ne bi ć đ
ma drugog i ć reda.
Izložba iz Kaj serija
" preselit" ć se i u glavni
grad Turske Ankaru. Cilj
l
ć tvornica
smrti nakon Drugog
svjetskog rata u
Evropi bio je logor Omarska.
Osim u Omarsku, i u nekadašnju
tvornicu č č
Keraterm, zatim u logor Trnopolje
te u naselja Kozarac, Hambarine,
Carakovo, Zecovi, Ljubija, š ć
Kevljani, č Briševo,
ć i, centar grada ... svaki
Srbin mogao je ć i ubiti bilo
kojeg Bošnjaka, a da ga
niko ne pita zašto to č
Za ove ovdje Hitler je bio
pravi amater
č o strahotama pr-
ijedorskog genocida po-
najbolje možda opisuje
konstatacija rahmetli dr.
Ese ć u kojoj,
na ć stij enama.
Za ubistva 17 prijedor-
skih Bošnjaka i Hrvata koja
su č đ 13. fe-
bruara i l. aprila 1994. go-
dine Vrhovni sud Republi-
ke Srpske donio je presudu
kojom se Radislav
ž ć đ na l O go-
dina, dok je Okružni sud
Banja Luka osudio Draška
Krndij u i Dragu Radako-
ć na po 20 godina zatvo-
ra. Okružni sud Banja Lu-
ka osudio je i Boru Miloj i-
cu l. decembra 2006. na se-
dam godina zatvora zato
što je u avgustu 1992. u selu
ć kod Ljubi je ubio ci-
vila Rasima Č ć
Društvo mrtvih prijedo-
rskih č predvodi
Simo č ratni č
nik prijedorske policij e,
kojeg su ubili pripadnici
SFOR-a 10. jula 1997. u
Gradini kod Omarske prili-
kom pokušaja hapšenja.
Slijede ga dr. Milan Ko-
č ć drugi č Prije-
dora rokom rata, a umro je
l. avgusta 1998. godine u
haškoj ć od posljedica
č udara, i Slobodan
ć komandant lo-
gora Trnopolje, koji je um-
malo prije nego što je
odveden iz logora Omar-
ska i ubrzo pogubljen,
č "Za ove ovdje Hi-
tler je bio pravi amater" .
ro krajem maja 2005. izbje-
gavši kaznu.
č ć Ci-
go, bivši taksista, koji se
1992. godine prekvalificir-
ao i s ć ocjenama
položio ispi t za č A
kategorije", vodi o je probo-
j ne jedinice i sa svojim
fašistima ubijao civile u pr-
i jedorskim naseljima, a na-
kon rata bio je potpredsje-
dnik ć Prijedor.
Bivši kapetan JNA Ra-
dmilo Zelja ja predvodio je
23. maja 1992. Vojnu polici-
ju 4 3. brigade Vojske Jugo-
slavije u napadu na Č
vo, č je stanovništvo ma-
sakrirano. Zeljaja je spalio i
razorio mnoga mjesta u Po-
tkozarj u pa je zbog roga Sra-
ć u znak zahvalnosti za
č zlodjela, Kozarac
krajem maja 1992. preime-
novao u Radmilovo.
Zeljaji se č 26. maja
1992. predao Osman Dido-
ć komandir policije u
Kozarcu, a nekoliko sati
nakon predaje, prema svje-
č N ihada ć
Kuje, ubijen je u porti pra-
voslavne crkve u Kozarcu
zajedno s poli cajcem Edi-
nom š ć
Detalj sa č otvaranja izložbe u Kajseriju
je upoznavanj e turske ja-
vnosti s š ć
č koji su srpske sna-
ge č nad Bošnjaci-
ma Srebrenice i BiH u mi-
nulom ratu. L. K. Č
))) ž ć gafovima nema kraja
đ nepismenost
ministra obrazovanja
U namjeri da reagira na
ć SDP-a Hercego-
č kanto-
na (HNK), kojim je za-
tražena njegova ostavka
zbog izjave da mu dvije
škole pod jednim krovom ne
predstavlja problem, kanto-
nalni ministar obrazovanja,
nauke, kulture i spor ta
HNK Zlatko Hadži omero-
ć (SDA) se u svom pismu
poslanom na e-mail nekoli-
ko medija dobrano obrukao.
Pismo, naime, vrvi od gra-
č č stilskih i
slovnih grešaka. Tako mini-
star koristi č "obezbjed-
im" ili "oci jere", a sebe smarra
muslimanom s velikim M.
Kako saznajemo, pismo
je za minisrra napisao neko
od njegovih saradnika, a vi-
dljivo je da je Hadžiomero-
ć ostavio samo pojedine
č da dopuni. Tako u
Hadžiomerovicevo pismo poslano na e-mail nekoliko medija
ovom pismu nakon dijela
č "rezultati koje sam
ja postigao" stoji napomena
"navedi koliko si č mi-
nistar", a iza "raspitajte se u
preko 80 škola" saradnik je
ministru sugerirao da
" navede č broj škola".
Na kraju pisma mini-
star ž ć se po-
tpisao kao predsjedni k
ć odbora SDA
Stolac. A. Du.
PRESSIJA
ć haos u gradu soli
U centru Tuzle
niknuo č
prijelaz SOK'
ć haos izazvan redovnom, izbornom, re-
konstrukcijom ruzlanskih ulica popur elementarne ne-
pogode i ove godine "pogodio" je Tuzlake. Oni koji se
od važe da kroz uži centar grada đ vozilom, moraju
biti spremni na dugotrajne zastoje i č a nerije-
tko i na incidente izazvane nervozom č
Tako se u pojedinim ulicama za manje od 200 meta-
ra dužine potrebno voziti dobrih pola sata i to na pusti-
njskoj vrelini koja nije zaobišla ni Tuzlu. Zona koju
č niko ne č posebno u ć
špici, jeste ona u najužem centru grada, u krugu zgrade
u kojoj je sjedište Ministarstva finansija Tuzlanskog
kantona (TK), poznati ja kao "zgrada SDK".
Dovitl jivi Tuzlaci, zbog dugotrajnih ć za-
stoja, taj dio Tuzle ć su prozvali č prijelaz
SDK". ć vlasti, naravno, ne haju za ć
haos u gradu, kao ni za sve č š ć proteste i prozivke
đ č da ć im to, č kao i posljednjih
izbornih godina, Tuzlaci zaboraviti nakon oktobarskih
izbora, kada ć ih "darovati" još jednim slanim jezerom i
nadvožnjakom na sjevernoj magistrali, kojim ć ubu-
ć č stizati na kupanje. A. H.
Kako se glasalo u Skupštini USK
Kuda svi -tu i
Jasmin i Dejan
::-----,
Kada se na Komisiji za izbor i imenovanja Skupšti-
ne Unsko-sanskog kantona (USK) ć č
usprotivila ć broja zaposlenih skupštinskih
službenika sa ll na 16, č te ideje ucrtane u
novi poslovnik Jasmin ć i Dejan Đ ć tvrdili su
kako ovo ć ne č istovremeno automatsko
zapošljavanje novih lica, nego samo ć
- Danas se pravilnici prave prema č opisu
onih koje treba zaposliti, a ne prema č ko-
mentirao je č Komisije Mirvet ć
Vidjevši "kuda vjetar puše" te da su i Sead ć i
Ekrem š ć protiv, ć i Đ ć su prokontali da
idu "kud svi - tu i mali Mujo", pa su na kraju glasali za
brojku od ll zaposlenika Službe Skupštine USK.
- Kojih je pet "faca" zaplakalo u Kantonu - upitali
su se zajedljvo novinari, ć na ć ra-
dna mjesta u ovoj kantonalnoj službi. M. D.
sedmica.
JJI Kako č ramazan me
Ramazan se, barem kada je č o Bošnjacima, osjeti u svih 53 džem
do Pacifika • ć su pune ibadeta i č sijela džematlija
(Od stalnog dopisnika
"Dnevnog avaza"
iz Njujorka)
U
Americi nema ka-
ndilja niti se kraj du-
gog ljetnog posta
objavljuje prolamanjem
ezana s džamijskih munara
kao u Sarajevu ili Istanbu-
lu. Ali, ramazan se, barem
kada je č o Bošnjacima,
osjeti u svih 53 džemata
širom ove velike zemlje- od
Atlantika do Pacifika.
- Okupljamo prijatelje i
porodicu na iftaru, koji pri-
đ svake godine, sli-
ć posebno ramazansku
tradici ju da č treba
poklanjati č i dijeliti
s njim ono što nam je na-
sušno - hranu i lijepu č
druženje. I to je taj dobri
duh ramazana - kaže nam
dr. Ismet ć pedi-
jatar iz Njujorka.
Ukusna jela
Sa suprugom Azrom on
ć više godina đ
č iftare za džema-
tlije u Astoriji, a od ove go-
dine u novom Islamskom
centru BiH u Njujor ku.
- Gazali je rekao da što
je neko č od grijeha to
ć bol je Kur'an razumjeti, a
to č š ć je svrha ramaza-
na- kaže za "Avaz" glavni
imam š č Islam§ke
zajednice za č Cika-
Njujork: Druženje s prijateljima u toku ramazana, koji je unio
posebnu atmosferu u džematima (Foto: ••W<bpubticap«s. "J
l Muslimanski 'ujedinjeni narodi'
ga dr. Senad ef. ć
Bošnjaci u Č oku-
pljeni su i oko novoosnova-
nog AICB-a (American
Islamic Center of Bosnia-
ks), u kome je, prema
ć tvrdnjama, blizu
700 džematlija. Oni, kaže
ef. ć zajedno provode
nezaboravne ramazanske
ć č ć se ko ć prir-
editi bol ji iftar, donijeti
ukusni je jelo, č predati
donaciju, ponuditi sugesti-
ju, č osmijeh, jer "i
osmijeh je sadaka". Uz Sent
U prisustvu državnog
senatora, te gradskog vi-
ć Njujorka Roberta
Džeksona Oackson), gla-
vnog gradskog nadzornika
Džona Lija Oohn C.Liu)
te Pitera Valonea (Peter),
č vrlo angažiranog vi-
ć u dijelu Njujorka u
kome živi najviše đ
porijeklom iz BiH, imam
ć je posebno po·
tcrtao jedinstvo muslima·
na kao loja inih đ
ovog grada.
- Ako ć ovdje, kako
vele, žive pripadnici svih
nacija i svih vjera koje po-
stoje na planeti Zemlji, a
đ kojima je i oko
20.000 Bošnjaka, ako je
Njujork sjedište Ujedinje-
nih naroda, onda je ovo
mjesto da napravimo i je·
dne muslimanske ujedi-
njene narode, od ljudi iz
svih krajeva svijeta. A mi
ć biti ujedinjeni u du-
hu mira, zajedništva i do-
č za sve. Tu je
poruku važno prenijeti svi-
ma baš u toku ramazana •
rekao je on.
IISedmica
đ Bošnjacima u SAD-u
Luis, Č je grad u ko-
me ima najviše Bošnjaka u
Americi, a procjenj uje se na
oko40.000.
-Istina je da je mjesec ra-
mazan na č cijele
Amerike unio posebnu
atmosferu u džematima -
č u izjavi za naš list gla-
vni imam Islamske zajedni-
ce Bošnjal<;a za SAD Saba-
hudin ef. Ceman, sa sje-
dištem u Feniksu u Arizoni.
Dodaje kako u džemati -
ma na č Sjeverne
Ameri ke ramazanski dani
prolaze u redovnim akti-
vnostima ovog blagosovl je-
nog mj eseca, a ć su pune
ibadcta i č sijela
džcmatlija. Ostaje se do du-
go u ć bez obzira što to
ponekad remeti znani ame-
č poslovni ritam pun
preciznih satnica i obaveza.
-Neki džemati č svaku
č organiziraju č
iftare u džamijskim prostori-
jama, dok u ostalim džemati-
ma džematlije vikendima za-
jedno iftare- navodi Ć
On dodaje da je ove godi-
ne iz BiH, u koordinaciji Ur-
eda za š č dijasporu
Rijaseta Islamske zajednice
u BiH, dovedeno osam ima-
ma koji su đ u
-- ---.............. - .....
..... _
džemate u kojima još nema
stalno uposlenih imama. U
drugoj polovini ramazana u
posjetu ovim džematima sti-
gli su i sejjar-vaizi ć
vaizi) iz BiH koji ć ć
džemate i svojim predavanji-
ma još više uljepša ti ramaza-
nsku atmosferu.
Ugledni gosti
Ove godine na č
Amerike stigla su trojica
uglednih vaiza, dr. Izet ef.
ć prof. Hali! cf. Me-
ć i glavni imam
Medžlisa IZ Bratunac Elvir
cf. ž ć Poseban gost
Ali-pašine džamije u Nju jo-
rku je dr. Hazim ef. ć
imam š č islamskog
centra u Birmingemu u Ve-
likoj Britaniji.
Ovogodišnji ramazan
obilježio je i donekle pionir-
ski poduhvat u Njujorku.
Dvi je š č džamije
udružile su se s još nekoliko
arapskih i indonežanskih
mesdžida koji su, osim vjer-
nika, na č iftaru
u Indonežanskoj džamiji u
Astoriji ugostili i nekoliko
uglednih nj ujorških poli-
č od državnog senato-
ra do glavnog gradskog. A
bilo je i lokalnih policajaca
koj i su š ć ukusnom
Stipendiranje studenata
U saradnji s federa-
lnim poslanikom Minom
ć Jusufra-
ć univerzitet stipendi-
ra! ć 19-godišnjeg Hida-
jeta š ć iz Zivinica
koji, iako je šehidsko dije-
te, ć godinama bezu-
spješno pokušava dobiti
stipendiju za školovanje.
- Internacionalni uni-
verzitet Travnik stipe-
ndira! ć polovinu školar-
ine za nj ega te i u drugim
hranom pripremljenom u
restoranu Age ž ć
bivšeg speci jalea Armije
RBiH s lgmana.
-Bošnjaci u Bosni su
ć 700 godina dio evro-
pskog dijela ummeta. Mi
nismo novi u tom našem
dijelu svijeta, ali smo isto
tako ć više od l OO godina
dio č dij ela
ummeta, jer od tada su se
naše zajednice č orga-
nizirati na ovom kontine-
ntu, u Č č je
na č iftaru
imam Bh. islamskog centra
u Njujorku Mehdi ef. De-
ć Ć
č oblicima po-
dsticati njegov rad i napr-
edovanje. Univerzitet kr-
oz č projekte sti-
pendira i druge studente
iz č kategorija -
kaže ć
PRESSIJA
ć se tokom pressa desio niz lapsusa
Šef SDA sve više gubi koncentraciju
ć Instrukciju
Lagumdžiji dao je
Alija ć
Iako je predsjednik SDA Sulejman ć odgovara-
ć na pitanja novinara, ove sedmice na pres-konferenci-
ji u Sarajevu ustvrdio da njegova pozicija u stranci nikada
nije bila č ć prema ponašanju za vrijeme svog
izlaganja, on i nije baš toliko siguran u ono što govori.
Osim što ga je na prcssu sve vrijeme oblijevao znoj,
dodatno je gubio koncentraciju i prilikom č na-
jjednostavnijih č zbog č je napravio niz la-
psusa. Sve to podgrijalo je sumnje da č SDA sve
više gubi tlo pod nogama u vlastitoj stranci.
đ ostaloga, ć je objasnio i koje je teme
Kolegij SDA predložio za narednu sjednicu "Predsjed-
ništva BiH"! ? Kad je shvatio šta je rekao, brže-bolje se
korigirao, kazavši da se radi o Predsjedništvu SDA.
Nedugo potom izvalio je da je ministar vanjskih po-
slova BiH Zlatko Lagumdžija instrukciju za glasanje za
rezoluci ju o Siriji dobio od Alije ć Nakon
što su se svi u prostoriji zbunjeno pogledali, ispravio je i
ovaj lapsus te kazao da je mislio na Bakira ć
ž ć SDP za afere, ć nikako nij e pošlo za
rukom da ispravno izgovori č "Rudnap". Nakon što je
izvalio "Run dop" i uvidio da novinarima više ništa nije
jasno, uz dosta mucanja pokušavao je prelomiti jezik i ko-
č izgovoriti taj naziv ispravno, ali nije uspio. A. Du.
č bez č bužimske SDA
Asfalt iz Konjodora
završio na sudu
ć sud u ć
u maju ove godi ne s tavio
je č na tužbu đ
nske operative "Kov-
grad" iz Bužima koja je
tužila Mjesnu zajednicu
(MZ) Konjodor i ć
Bužim zbog duga od
104.600 KM za đ
asfalt u zaseoku ć
predizborne 2008. godi-
ne. đ je da MZ
Konjodor plati ovu sumu,
dok je ć Bužim
đ
Cijeli č režirala je
SDA Bužim ć ć Š
na terenu da ć ć dio ć Napustio SDA
troškova za asfalt biti ć iz ć budžeta. Povje-
rovali su mještani ć ali i vlasnik "Kovgrada" Safet
č ć tada predsjednik Kadrovske komisije Kanto-
nalnog odbora SDA Unsko-sanskog kantona (USK).
U ugovoru đ MZ Konjodor i "Kovgrada"
ć Bužim upisana je kao suinvestitor, mada niko
iz te ć nije č u izradi cijene, niti je
ć administracija izdala bilo kakav papir,
rješenje ili dozvolu za asfal tiranje.
-Jedno je šta je SDA Bužim dogovarala na terenu, a
drugo je kakve su ć ć Ugroziti likvi-
dnost ć i č se s prestankom rada ć
uprave bio bi skandalozan i nezakonit potez, što sebi
nisam mogao dozvoliti - kaže nam aktuelni č
B užima Mirsad Š ć koji je zbog odbijanja da
sluša ć lj ude svoje s tranke doživio žestoke priti-
ske, ali nije popustio te je napustio SDA.
Sud u ć sada mu je dao za pravo. M. Ć
ea
""'
"CS
Q)
...
ea

JJ) Promjene i obmane
l č dan se
po jutru poznaje
pisac ovih redova, koji Poziv na realnost je najžalo- trebama vremena i razvoju stvarao jugoslavensku
je zadržao staru navi- sni ji vid odustajanja ljudi ljudskih sloboda. muslimansku stranku
ku da redovno pre- od njihovog prava da polaze U našoj zemlji svakako pod imenom SDA.
gleda i ostvaruje uvid u od stava kako svako mora ć do bitnijih pro- Nažalost, taj veliki za-
ono što se kod nas piše i đ stanje, ma kako mjena, i to ne samo u stru- darak da se jedan nar-
govori, zapazio je kako iz da je nastalo, mora da đ k turi snaga na vlasti nego i od, i to onaj najbrojniji
godine u godinu prevlada- sud razuma, logike, č i u č i sadržaju vlada- i najvažniji u zemlji,
va jedan č mišljenja pravne verifikacije. n ja. Zbog svega č ve- izvede na pozornicu u
koji zapravo i nema m no- Svako stanje koje ne rujem da se ć broj Iju- njegovom punom histori-
go č s miši je- odgovara tim kriterijima di slaže u tome da su pro- jskom, ekonomskom, soci-
njem u pravom smislu te ne može se pri hvatati, ne mjene nešto što je apsolutno jalnom, kulturnom i poli-
č može se nametnuti silom nužno i do č mora ć č kapacitetu nije
J oš je Hegel navodio ili prevarom, ali se ne veoma brzo ako ć imao protagoniste i poli-
kako taj č č može ni smatrati norma-
želi mo da ova zemlja ko- č đ koj i bi bili na
mišljenja, kojeg on naziva Inim i realnim; moramo se
č stane na noge, a njeni visini zadatka.
zdravorazumskim, pre- tom stanju suprotstavlj ati.
ljudi č vjerovati u nju. Njihovim mišljenjem i
dstavlja zapravo najbogati- č je i s č
Vjerski fokus
razumijevanjem problema
ji izvor zabluda i neistina.
da je vrij eme, odnosi koj i
nije dominirala ideja reha-
Nesnošljivo stanje
su vladali i stanje do kojeg
U Bosni i Hercegovini
bili tacije š č
je došlo u trenucima pred
je tek u prijelomni m trenu-
državnih nego vjerskih pr-
Ono što je č raspad Jugoslavije doveli
cima, kada su srpski i hrva-
a va, koja su svakako, kao i
svima koji misle zdravora- na vlast đ grupu i
tski nacionalizam progovo-
vjerska prava svih drugih
zumski sastoji se u pozivu đ lj ude. U tom
rili gromoglasno, u pretpo-
religija, bila pod obimnom
na tzv. realnost. Taj poziv č nema ni šta nelo-
sljednj oj deceniji prošloga
suspenzijom režima.
č zahtjev da se sva si- č kao što nije nelo-
ć na scenu izašla je-
Zarobljene ideje lom nametnuta stanj a pri- č ni to, č je nužno,
dna nova snaga: đ
hvate kao č norma- da te grupe i ti ljudi odu s
musli manski pokret za Osim otvaranja džami-
Ina i kao ć vlasti onda kada se pokaže
emancipaciju. No, on nije ja i razvoja ć slo-
našim potrebama i životu. da ne mogu odgovarati po-
bio sasvim samostalan, jer bode iskazivanja vjerske
''
Simbol one snage koja je bila
je od č polazio od su- pripadnosti, đ ni-
bsumiranja muslimana kao je bilo nikakvog č
č ć za ovako loš tok
nacional ne, socijalne i poli- ili nekog drugog progra-
procesa č i cjelokupne
č grupacije u sistem ju- ma, jer ga te snage nisu
goslavenske politike u kojoj uspjele art ikulirati. T o se
tranzicije od 1990. do danas jeste
''
su dominirale srpska i hr- jasno vidi iz svih dok urne-
vatska pohtika. nata tog pokreta nastalog
Stranka demokratske akcije Alija ć je pod vodstvom Ali je Ize-
))) Otvoreno pismo predsjedniku RS Dodiku
šedmica
tbego- đ socijalnih gru-
ć i gr- pa, prije svega vjerskih i
upe njego- nacionalnih, a poli č
vih saradni- scena je u potpunosti pre-
ka. Naprotiv, oni su se po- puštena njima i u smislu
kazali sasvim nedorasli vr- programa i u smislu reali-
emenu i problemima koje zacije politike. Na poli-
je ono donijelo i postavilo č planu je novona-
pred Bosnu i Hercegovinu došlim snagama bila u ce-
i njene ljude. ntru pažnje i interesa samo
Taj pokret nije sa so- vlast i ć da se
born donio nij ednu novu đ do nje. Oni su smatr-
ideju koja bi se ticala ospo- ali da se polugama vlasti
sobljavanja Bosne i Herce- može ostvari vati sve što se
govine da živi jedan novi zamisli, bez obzira na koji
demokratski život, u sa- č i u savezu s kojom i
svim novim uvjetima, kada kakvom č sna-
je sama č s cijelim gom, ne ć u obzir
historijskim đ šta te snage kao č
odnosa prema njoj u Evro- kapital i namjeru ulažu u
pi i svijetu. Taj odnos je proces emancipacije i z ko-
uvijek bio antimuslima- munizma u demokratiju.
nski i bazira o se na idejama To je dovelo do katastr-
na kojima demokratija od ofalnog rezultata, a to je da
svog nastanka č A to je pokret muslimanske
su inidividualna lj udska emancipaci je dao vlast u
prava i odgovornosti svih ruke ć svojim ne-
đ za sudbinu cjeline. prijateljima, tj . srpskom i
Mišlj enje tih ljudi osta- hrvatskom nacionalizmu, i
lo je zarobljeno idejama uveo Srbi ju i Hrvatsku u
bitne ul oge samo srce ovdašnje poli tike.
Kako, bolan Milorade, nema Bosne, a mati
Ako nema Bosne, onda bi gomila tvojih velikih svetosavskih istomišljenika i č nebeskog naroda
morala uz dva dobra svjedoka poništiti svoj č rodni list. l džaba, opet ć za sviju biti Bosanci
koliko god se oni upinjali da se groze svog bosanskog porijekla i materine kolijevke
Naš proslavljeni gl umac
J osip ć je davnih
sedamdesetih godina napi-
sao monodramu "On meni
nema Bosne" kao svoju
intimnu pobunu protiv ko-
jekakvih emigrantskih spo-
doba, ustaških ili č č
svejedno, koje su vršljale
po Evropi i č sijale
svoj š č otrov. I tada
je prije č godina,
kao i danas, kao i prije sto
č godina, kao što ć
i za nekih novih sto č
set godina biti budala koje
ć urlikati : Nema Bosne!
Zmijsko kolo
Jer u svojoj umobolnoj
mržnji i zmijskom kolu svog
krvožednog nacionali zma
rušta novo i ništa pametllije
ć smisliti. Milorad Do-
mk, taj č "Kralj
Ibi" republike šumske, samo
je jedan u nizu onih kojima
ć sva pamet biti u nepresta-
nom opetovanju tvrdnj e ko-
ja je samom svojom antilogi-
kom đ na propast i
č truljenje na sme-
tlj ištu historije.
J er kako, bolan Milora-
de, nema Bosne, a mati te
rodi rako bosanski kršna i
bandoglava jer se samo u
Bosni đ takve krajiške
delije koje pišaju uz vjetar
iz nekog samo njima jasnog
ć i meraka.
Jer, ako nema Bosne, on-
da bi gomila tvoj ih velikih
svetosavski h istomišljenika i
ć nebeskog naroda
(Ljubomir i Boris ć Vo-
jislav Šešelj, Emir Nemanja
Kusturica, Nele Karaj ć Ra-
jko Petrov Nogo, Milorad
č ć i illi) morala uz dva
dobra svjedoka poništiti svoj
č rodni list i potražiti
č š u nekom anoni-
mnom beogradskom ili srbi-
janskom adresaru. I džaba,
opet ć za sviju biti Bosanci
koliko god se oni upinjali da
se groze svog bosanskog por-
ijekla i materine kolijevke.
Kao što se i ti, jadni Mi-
lorade, groziš i divljaš na
pitanje svoiih ljubljenih Sr-
bijanaca: "S ta ima u Bo-
sni?", jer znaš kako tajge-
nocidni provizorij kome si
ti poglavica, sazdan na ma-
pi č i komši jskoj krvi
i ć ć nikada ni u
glavama đ ni
đ ni N išli ja, niti
ijednog normal nog Srbija-
nca ć zamijeniti nešto
što se ć hiljadu godina
zove i zvat ć se Bosna. Bo-
sna, bolan!
J er, kako nema Bosne, a
ti je svakodnevno pljuješ i
zapišavaš, č š joj dušu i
srce, sil uješ je svojom ra-
đ mržnjom, a
ona te opet prima u svoje
č skure i prašta ti
kako samo može đ
mati da ti prašta. J er da
č stvarno nema, onda
ne bi trebalo toliko ž č i
toliko energije da se doka-
zuje njegovo nepostojanje.
đ č
Ono č nema ne treba
puno ni dokazivati. A upra-
vo ta nemilosrdna prisu-
tnost i žilavost bosanska je-
ste ono što tebe i tvoje ga-
zde u mrrvozornom predu-
ć zvanom "Velika Srbija
d. o. o", poput onog pogre-
bnog društva iz Ko-
č ć "Maratonaca",
najviše izbezumljuje i do-
vodi do stalnih histerija i
bjesnila. Koliko god vi vi-
kali, vrištali, urlali da nema
Bosne, utoliko ć više biti
jasno da je ima i da ć je bi-
ti.
J er samo ono što je toli-
ko sudbinski stvarno i po-
pur ć tvrdoglavo po-
stoji može da o trpi toliko
nipodaštavanje i negiranje.
Nisi ti ni prvi ni poslj ednji
odrod koji pljuje po svom
vlastitom ognjištu i upinje
se do neba da izbriše njego-
vo hilj adugodišnje postoja-
nje. Zapamtil a je ova Bosna
puno takvih koj i su ć
tražili preko Drine ili pre-
ko Save, a završavali kao
snishodl jive sluge i dvor-
ske lude na dvorovima svo-
jih novih gospodara, zabor-
avljeni i đ kao ku-
hinjske krpe posli je upotr-
ebe.
I zato, dozovi se pameti,
Milorade, okani se ć
posla i na vrijeme ponovo
prigrli svoju đ mater
kako je ona tebe grlil a i
praštala ti sve tvoje glupo-
sti i pasjaluke. Ne prosipaj
otrov i mržnju kojom zbu-
njuj eš l jude i šalješ i h po-
novo na njihove komšije da
ć na nji hove bogomo-
Promjena vlasti
bez promjene
strukture i č
vladanja bila je
1990. godine
prevara naroda, a
zatim postala konstanta vladavine
onih koji su tada osvojili vlast
Dva su bitna dokaza za
tu tezu. Prvi je da nijedna
od stranaka koje su imale
namjeru da č
đ na vlast (tzv. koalicija
narodnih stranaka) nij e pr-
edlagala nikakvu bitni ju
promjenu u strukturi i
č funkcioniranja vla-
sti u zemlji. A za svakog ko
je znao gledati i analizirati
gu zamisao sastoji se u č
jenici da nijedna od njih nije
predložila i provela nikakve
fundamentalne reforme koje
su trebale kompenzirati
teške posljedice komuni-
č eksproprijacija, kao i
drugih diskriminatorskih
poteza vlasti. Promjena koja
je č rušenje apsolutne
vlasti bez promjene struktu-
' '
ć pokret nije sa sobom
donio nijednu novu ideju koja bi se
ticala osposobljavanja BiH da živi ' '
jedan novi demokratski život
stanje stvari bilo je jasno da
je č model tzv.
nacionalne ravnopravnosti,
izražen u nacionalnom
č kao č konstru-
kcije vlasti, bio samo maska
za apsolutnu vlast jedne pa-
rtije, ideologije i politike.
Onima koji su imali
apsolutnu vlast bilo je sveje-
dno što je nacionalni č
postao lažni č demokrati-
je i što su Hrvate, Srbe ili Mu-
slimane zastupali ljudi koji su
biliJugosloveni ili su bili ne-
nacionalni. Stav da se za-
č model prihvati i ne pr-
omijeni, pripremio je stanje
stvari koje je vodilo u nacio-
kratiju, a ne u demokratiju.
Druga stvar koja jasno
dokazuje i pokazuje da re
snage, osim zadobivanja vla-
sti, nisu imale nikakvu dru-
re i č funkcioniranja
vlasti i zakona koji su tu
apsolutnu vlast ć
bila je iluzija i prevara naro-
da. To se, nažalost, pokazalo
kao konstanta vladavine
onih koji su 1990. godine
došli na vlast.
Simbol one snage koja je bi-
la č ć za ovako loš tok
procesa č i cjelokupne
tranzicije od 1990. do danas je-
ste SDA Stoga jenjen odlazak
iz vlasti i s č pozornice
č promjena koje su za
ovu zemlju bitne i isto toliko
nužne. Ali to je samo č
Koliko je to stvarno pr-
omjena pokazat ć se tek
kada bude ć kazati
da nova vlast funkcionira
na sasvim č č i
s novim za sve valjanim ci-
ljevima.
i te rodi tako kršna
'
'
Jer, kako nema Bosne, a ti je
svakodnevno pljuješ i zapišavaš,
č š joj dušu i srce, siluješ je svojom
đ mržnjom, a ona te opet
prima u svoje č skute i
prašta ti kako samo može đ ' '
mati da ti prašta
Ije i mrtve. Kao da nam nije
bilo dosta krvoliptanja ira-
đ plesa smrti.
Možeš danima č Ivu
ć (kojeg ste tako be-
stidno upregli ti i Kusturi-
ca u svoje poli tikantsko-tr-
č zlonamjere), i Pe-
tra č ć i J ovana č ć
i Branka ć i Mladena
O č i ć š u njihovim
djelima ć ni traga ta-
kvom nekomšijskom ani-
mozitetu i takvoj sramotnoj
mržnji spram svojoj rodnoj
Bosni i nekim njenim naro-
dima.
U pamet se, Mi lorade
Dodiku, jer kad-tad ć č
jek morati svoditi č i
pred svojom š ć mora-
ti braniti svoje neljudske
postupke i č Nije valjda
da ti je želja da se utrkuješ u
glavama svoji h đ
šumske s guslama opjeva-
nim č poput Ra-
dovana ž ć i Ratka
ć Ne budalesaj, č
č dok još nije kasno i pr-
ed Bogom i pred ljudima.
Ispravi i misao kao što ti je
đ majka ispravila
č i poslala re,u svijet
da budeš č Covjek,
bolan!
Piše: Janusz BUGAJSKI
sedmi e
JJI EKSKLUZIVNO
Odlomci iz knjige "Islam na Balkanu" Edina Urjana Kukavice
BiH je bila veliko
muslimansko s
Bosanci nisu Turci, ni rasno, ni nacionalno, ni č Bosanci su
č autohtoni i izvorni stanovnici ovoga dijela Evrope
č Kulturno
društvo Bošnjaka
Hrvatske "Preporod",
Zagreb, 2012.)
B
osna doista jeste, poslije
Istanbula r Edrrne u Tur-
skoj, onuvremRno ć
muslimansko središte u Evropi;
pod Osmanskog sultanata sa11w
je istakao i naglasio to njerw hi-
storijsko mjesto i ulogu.
Simpatije koje u nekim
š č krugovima još pasto-
je prema Osmanskom sultanatu
i T urs koj proizvod su (l)
složenih uvjeta u kojima Bosna i
Bošnjaci danas- umnogome kao
i proteklih ć i po- žive, (2)
ć usamljenosti -ostavlje-
rwsti i napuštenosti - na milost i
nemilost pravoslavnoj Srbiji i
č Hrvatskoj, (3) impla-
ntirane zablude da Bosna treba
ć saveznika, pa i ć
maticu (!) koja bi joj
kad panuvo bude teško, ali i da bi
ć opstala, ( 4) ...
Personalni izbor
No, treba istaknuti, Bosanci
nisu T u rei, ni rasno, ni nacio-
nalno, ni č Bosanci su
č autohtoni i izvorni
stanovnici avoga dijela Evrope
i Balkana. Islam bosanskih
muslimana jednakopravan je
izbor svake osobe napose, kao
što je pravoslavlje izbor bosa-
Biografija autora
Naš renomirani pisac,
šejh Edin Urjan Kukavica
đ je u Sarajevu 1967.
godine. Nakon upotpunje-
nja znanja iz domena fi-
kha, akaida, kur'anske lo-
gike, islamske historije i
filozofije, hadisa i tefsira,
biva pozvan u blizinu Se-
jj ida šejha Mesud-ef.
ž ć č derviš
postaje 2001. godine. U
šejha tarikat-i nakšibe-
ndijje-husejnijje promovi-
ran j e 2008., a 2009. prima
hilafet tarikat-i rifa'ijje-
sejjadijje, te još jedan hi-
lafet tarikat-i nakšibendi-
jje sa ruku Sejjida šejha
Husejna Dža'fera Tajjara.
Kukavica je autor tri
objavljena romana - "Pr-
đ Dun'ja" (2001.),
"Beš" (2005.) i "40 sa-
ć (2012.), te nekolici-
ne autorskih djela: histor-
iografskih eseja Bajrami-
jje-melamijje Hamzevijje
(2009.), "Antropologija te-
savvufa - tesavvuf iznu-
nskih pravoslavaca i/ili kato-
č bosanskih katolika.
Pitanje konverzije, u bilo kojoj
od religijskih cjelina u Bosni i
H toliko je bobw da
su odgovorom na nj prcrvdani
ratovi, č i posljednji.
Ipak, medu svim konverzi-
jama, dobrovoljnim i nasilnim,
č se da je proces ć
islama u Bosni i Hercegovini u
vrijemR osmanske vlasti u jugo-
č Evropi najkontrover-
tra" (2011.) i
"Antropologija futuvveta -
futuvvet iznutra" (2011.),
kao i radova mahom tesa-
vvufske literature.
još nekoliko njegovih
autorskih djela č na
objavljivanje. Trenutno
priprema ć tom antr-
opologije pod naslovom
"Antropologija tarika ta -
tarika! iznutra". č
predsjednik je Udruženja
đ i Fondacije
"Urijan-dede".
č primjedbe se sjetio tek kad je izašao napolje, i č u
šumu. Malo ga je štrecnula, ali je nastavio hodati
č "Buybook",
2012, za č Goran
ž ć Damir Uzu-
ć urednica Ida Ha-
ć
Imam tajnu i niko ne za-
služuje da mu je predam.
Viktor Schauberger
l.
Ne želim na univerzitet,
rekao je Viktor. Imao je os-
ć da ga je nekoliko pre-
daka - pradjed i djed u na-
jmanju ruku- potapšalo po
ramenima.
Otac se okrenuo prema
njemu. Razgovarao je s Vi-
ktorovom majkom o odla-
sku na fakultet Viktorovog
starijeg brata Huga. O Vi-
ktoru nije bilo ni č Ma-
jka se nasmiješila. Zašto?,
upitao je ipak otac. Tamo z
nema šume, rekao je z
č Majka se nasmijala. <
Ni majke, pomislio je "5
č Ni vode!, bubnuo 3
je. Na univerziteru nema :
vode?J rekao je č đ
otac. Sume, hajde de, ne- :-
ma, pomislio je, ali vode?
Mislim, potoka, rekao je
č I jezera. A toga ... , !.
zamislio se otac. Nema ...
istina ... A šta bi ti htio l
biti, dušo?, upitala je
majka. Lugar, rekao je
č Otac se na-
mrštio. To je dobro, re-
kla je majka. I tvoj otac
je lugar, i šta mu fali? Otac
se namrštio još više. A i nje-
gov otac, i njegov djed,
bili su lugari. Otac se na
to malo rdZVedrio. Kao da
su č preci stigli odne-
kuda i malo mu č
č Ja ć biti najpoznatiji
lugar na svijetu!, uskliknuo
je odjednom č Majka
je prasnula u ć
smijeh.
Otac se, ipak, nasmi-
ješio. I promrmljao sebi u
bradu: ć š ako se ne
izgubiš ... u tim šumama?
Viktor je bio zadovoljan.
č primjedbe se sjetio
tek kad je izašao napolje, i
č u šumu. Malo ga je
štrecnula, ali je nastavio ho-
dati. Kao i svaki put, neko
znije, makar ć po broju
pogrešnih č i opasnih
pojedrwstcrvljivanja.
Stereotipi iz devetnaestog
ć iz vremena pojave na-
cionalnih težnji, interesa i pokr-
eta na Balkanu, koji su u to vr-
ijeme imali svoje "opravdanje"
u vidu mobiliziranja snaga i u
cilju stjecanja nezavisnosti,
duže od ć rezultiraju pro-
gonima i pokoljima -prije svih
bosanskih muslimana.
Dio Sultanata
Složit ć se da je avo pi-
tanje č složerw i da je za
njegov odgavor nedostatno sa-
mo jedno objašnjenje, u najma-
njem stoga jer se proces, nakon
inicijalne faze koja je napose tr-
aja/a preko 7 O godina, razvu-
kao preko pet ć
Prihvatanje islama bio je pro-
ces koji se odlikmxw š ć i
š ć a nipošto masovni
fXJkret. Osim ove č brojne
su i druge osobitosti: ć je,
iako se sto/rw pokušava, usporedi-
ti proces prihvatonja i širenja isla-
ma u Bosni i Albaniji sa drugim
dijelovima Sultanata zbog relati-
VIW slabe kontrole središnjih vlasti
u Istanbulu twd ovim dijelom ter-
itorija Sultanata i ć
udaljerwsti od prijestonice, geogr-
afiji i t.opografij4jakim /.okolnim
tradicijama, ali i samom statusu
Bosne kao krajine. ( ... )
(Oprema teksta
je redakcijska)
Biografija autora
Zilhad č in
đ je 1960. godine u
Trnovi kod Sanskog Mo-
sta. Završio je Filozofski
fakultet u Sarajevu. Ma-
gistrirao je književno-hi-
storijske znanosti na Fi-
lozofskom fakultetu u
Zagrebu, a doktorirao na
Filozofskom fakultetu u
Sarajevu. Piše poeziju,
prozu, drame, scenarije,
književnu kritiku, eseji-
stiku i novinske tekstove.
č romani su
mu ,,Šebid", "Švedsko
srce moje majke" i
"Galebovi", te knjiga
č " Sarajevska hagada
i druge č
Za svoj književni rad
dobio je brojne nagrade:
nagradu ,,Mak Dizdar",
nagradu Društva pisaca
BiH, nagradu ,,Zija Di-
vrijeme je šetao šumom, pr-
ć joj se. Šumu je neka-
ko ć kao živo, toplo i
nježno, ć koje ga ljulja
(baš tako je ć č i
kada tumara po njoj. To je
volio, i dopuštao joj. Slje-
č Brojne nagrade
ć nagradu ,,Alija
ć (2008), nagradu
Fondacije za izdavaštvo
Federalnog ministarstva
kulture i sporta, nagradu
"Skender ć i
mnoge druge. Profesor je
književnosti na Peda-
goškom fakultetu u Zeni-
ci. Živi u Sarajevu kao
slobodni umjetnik.
ć stepen bio je ovladava-
nje. Šuma ga uzme, i igra se
njime, njegovim mozgom.
Isto je ć kada bi se
našao kraj vode.
(Oprema teksta je
redakcijska)
č
č
1
lako je bila od velikog č
č nisu poznati svi detalji kako
je nastala tzv. Atlantska povelja?
2
Dukat je oznaka za zlatni novac
ć
3
đ predmete za koje se smatra
da kao hamajlije ljudima donose
ć spada i potkovica?
l. Č
Kako je nastala
Atlantska povelja
Ne može se ć da",....--.."..,...."",.,..,
nisu poznati svi detalji
kako je nastala tzv. At- =-== = ="--'
lan tska povelja. Poz-
nato je da su je pred-
sjednik SAD-a Fran-
klin Ruzvelt (Franklin
Roosevelt) i britanski
premijer Vinston Č
č (Winston Church-
ill) formulirali ll. avgusta 1941. godine
na jednom ratnom brodu na Atlantiku
(po č je i dobila ime), a tri dana
kasnije i potpisali.
U Povelji se č da SAD i Velika
Britanija ć tražiti teritorijalno proš-
irenje, da teritorijalne promjene moraju
biti u skladu sa slobodno izraženom vo-
ljom naroda, da svi narodi imaju pravo
izabrati vladu po vlastitoj želji. Atlant-
skom poveljom č su Ujedinjeni na-
rodi, č su doprinijele i Moskovska i
Teheranska konferencija 1943. te sasta-
nak u Dambarton Ouksu 1944. godine.
2. Č
Dukat oznaka
za zlatni novac
Dukat je zlat-
nik koji je bio u
upotrebi u brojn-
im evropskim ze-
mljama do Prvog
svjetskog rata.
Težio je 3.4909
grama. Naziv je
nastao od ć
nog oblika latinske č dukatus, što je
č vojvodstvo. Izgleda da je prvi dukat
dao iskovati Rodžer (Roger) II Sicilijanski
1140. godine. Prava popularnost dukata
č je od 1284., kad je č dužd
Đ Dandolo (Giovanni Dandolo)
dao iskovati vlastite dukate.
Tokom srednjeg vijeka dukat je ste-
kao veliku popularnost kao univerzalna
č moneta, jer se lako kovao - bio
relativno malen, imao stabilnu vrije-
dnost i raširio se po cijeloj č
Evropi kao sredstvo ć Ugarsko
kraljevstvo usvojilo je dukat kao službe-
no sredstvo ć koje su ostali zvali
vengri ili ongri po venecijanskom izrazu
za đ Kako su se venecijanski
dukati kovali u novoj zgradi kovnice
č od I SS4. tako se za dukate u Veneciji
i cijelom Jadranu uvriježio naziv č
(cekin), koji je vremenom postao stan-
dardni zlatni novac u ci jeloj Evropi.
3. Č
Potkovica mladencima
č ć
đ predmete
za koje se smatra da
kao hamajlije ljudi-
ma donose ć
spada i potkovica.
Vjerovanje č
iz sjeverne Evrope,
a smatra se č
blagajni, automobi-
la (štiti od prometnih nezgoda) i brodova
(obješena na najviši jarbol štiti od opas-
nosti koje prijete s mora).
Poklanja se i mladencima kako bi im
č ć Vjeruje se da njeni vrhovi
moraju biti okrenuti uvis jer tako ras-
pršuju negativnu energiju.
48
Dnevniavaz,subota, sveznadar
11. avgusVkolovoz 2012.
ZANIMLJIVOSTI č rezultati britanske studije
mušMarci ood stresom
SMIOniJi PUDiJim žanama
Kako se ideali ljepote i č mijenjaju pod utjecajem okoline, medija
i životnog stila, č ne č ovakvi rezultati
Stres svakodnevnog života
ima razne posljedice, a tim is-
ž č iz Londona i Njukas-
tla otkrio je jednu za koju nikad
ne bismo pomislili da postoji.
Naime, kad su muškarci
izloženi po)acanom stresu,
nj ihov ukus za žene se promije-
ni i u fokus dolaze one s više ki-
lograma.
Kako se ideali ljepote i pri-
č mijenjaju pod utjeca-
jem okoline, medija i životnog
stila, č ne č ovakvi
rezultati.
Poznato je da u zemljama
koje pate od oskudice hrane
U siromašnijim zemljama oblije
žene predstavljaju idea/ljepote
Pripremite za današnji iftar
ć s ć
Potrebno je: 1,5 kg masnog
bra ć mesa đ dio), 1/2 kg
jabuka i krušaka, 1/2 kg suhih
smokava, malo sitnog bijelog
graha, cimet u kori, nekoliko ka-
ć š ć
č namirnica nisu stro-
go normi rane, zavise od ukusa.
č pripreme:
l. Meso izrezati na ć i
kuhati posebno (meso se ne soli),
ć ć
2. Jabuke i kruške oguliti,
izrezati na kriške i kuhati u zas-
đ vodi, a kasnije dodati
š ć (tako ć kriške postati pro-
zirne). Isto tako posebno skuhati
smokve uz dodatak malo š ć
Grah đ skuhati. Posebno
skuhati cimet u kori u vodi, a on-
da dodati karanfili ć
3. Kada je meso skuhano, sas-
ć
ASIK. 10.1El<AV. NAR.
Ć l ADEPT,
NORIAA. i'fl ARKA
ART, AVAHT\JRISTl
SM"'fCENOV
ATONON
4. Jelo preliti sokom u kojem
se kuhao cimet pa ostaviti da pro-
kuha i kuha tri minute. Potom
ć skinuti s ringle, ohladiti i
servirati.
Savjet: Slatki ć servira se
uz obrok đ slanih i slatkih
jela.
oblije žene oduvi jek predsta-
vljaju ideal ljepote, za razliku
odzemaljakoježiveuizobilju.
Jednako tako, potrebna je
ć č stresa da bi se pro-
mijenila slika idealne žene u
glavi muškarca, ali je potreban
stres koji obuhvata sve aspekte
života, jer muškarci koji žive u
teškoj ekonomskoj situaciji ne-
maju takvepreference.
č ž č je da je
ideal ljepote ženskog tijela vrlo
fleksibilna stvar, jer dovoljno je
promijeniti č medije
koje pratite ili životni stil i vaše
ć se p reference promijeni ti.
UuJeti za oenziJu
D Trenutno sam prijavlje-
na kod Zavoda za zapošlja-
vanje. Imam 55 godina života
i 33 radnog staža jer sam
č raditi sa 17 godina. Ko-
liko godina života trebam
imati, a koliko radnog staža
da bih ostvarila penziju i je li
dovoljno da se ispuni samo je-
dan uvjet,pitaD. L. iz Saraje-
va.
Za ostvarivanje prava na
starosnu penziju uvi jek su bila
potrebna dva uvjeta, č
osim navršenog staža, potreb-
ne su i đ godine života.
Izuzetak je samo ako ste na-
vršili 40 godina penzijskog
staža, u kom č pravo na
starosnu penziju ostvarujete
bez obzira na godine života.
Kako imate SS godina i 33
penzijskog staža, za sada ne is-
punjavate uvjete za ostvariva-
nje prava na starosnu penziju,
jer nemate potrebne godine
života, a to je6S.
đ ne ispunjavate ni
uvjete za prijevremenu staros-
nu penzij u za koju ispunjavate
uvjet godina života, ali nemate
3S godina penzijskog staža.
Federalni zavod PIO
------------J(.
Kupon za odgovore
Automobili
Prodaja
• Prodajem AUDI A6, 3.0 qua-
t ro, automat ik, t iptronik, 2004.
godina, preho 160.000 km, regis -
t rovao, cijena 15.000 KM. Tel.
062 990 611. 15470-1tl
• Alfa skoro nova l 56 TDI, koža, po-
voljno. Tel.061 132488
• Audi 3, benzin l .6, avgust 2002.,
met alik si\•a, 2x airbag, klima, ABS,
EPC, el. č el. retrovizori, al
felge, alarm (:Qbra, Meck lock, ga-
ražiran. Tel. 061 Ul891
• Audi 80 CC, 1986. registrovao do
7. aprila 2013., cijena 1.300 KM. T el.
061916299
• Audi A4, 1.9 TDI, 1996. god.
Prešao 215.000 km. Digilalna kli-
ma. Bij ele boje 8.700 KM. Tel. 062
148 393
e Audi A4, 1.9TDI,95. godin a, digi-
talna klima, č sjedišta, alu felge.
Ispravno stanje. Cijena fi xna 6.900
KM. Nije registrovao. Zenica. Tel.
061934 370
• Audi A4, L9 tdi, godina 2004.,
prešao 226.000 km, u pc:rfcktnom sta-
n ju, kasko osiguran, crna boj a, ured-
no servisiran, sva oprema. Tel. 061
491627
• Audi A6, 3.0 TOJ quatro04.g. Au-
di A4, 2.0tdi, 08.g. Audi A4, 1.9tdi,
07.g. Audi A6, 2.Stdi,alroad 03.g. Pa-
sat 1.9,2.0, L6t di,07 09.g. Cit roen CS,
2.0hdi, 09,neoo. Tei.061133050
• Fabia 1.2 benzin, 200S., crna, prvi
vlasnik, extra stan je, redovno servisi-
rana, prešla SO.OOO km. Registrovana
do05.2013. Tei.061188436
• Fiat stilo 2002. godište, registro-
vao do 05. 08. 2013., 4 \Tata, benzin,
prebo č stanju,ci-
jenapodogovoru. T el.06137670S
• Ford cskortkaravan97.g.1.6, 16v,
ful oprema. T el. 066 545 196
• Ford fiesta t d,ZOOZ. god., 131.000
km, prva ruka, servisna knjiga, u
č stanju, ć sve do regis-
tracije. T cl.06ll S8784
• Galoper 2.S tdi, 2000. god.,
103.000 km, krat ki registrovao, veo-
ma povoljno. Može zamjena. T el. 061
202441
• Golf 2 dizel u dobrom st anju, po-
voljno.Tei.061140363
• Gol f ill gti, 95., registrovao do jula
2013., đ servis + gume, 4.900.
Tei. 061257071
• Mercedes 124,2.5 karavan, klima,
koža, ABS.T ei.061538097
• Mercedes 190 D, godina proizvod-
nje 1993. regist rovao sa 23. 09. 12.,
ABS, bordo ... , povoljno. TeL 061 223
495
• Mercedes 190E registrovando 13.
ll. 2012. U dobrom stanju povoljno.
Tei. 061275 200
• Mercedes 311 CDI, 2003. god. 8S
kw, 22 cm3, 300.000 km, extra stanje,
16.000KM. Tei.061 169704
• Mercedes ML 3SO, crni, benzin,
2004., prdao 90.000. Registrovao, di-
gitalna klima, servo, abs, esp, asr, 4 x
cl. č ... , đ veliki servis na
80.000.Tei.061188998
• Nissan micra 8S. god. 1.0 benz. re-
gistrovao do 10. OS. l013. god. u
č
jclo\•a. Cijena 900 KM. Kakanj. T eL
062058094
• Nissan Qashqai 2010., 44.000
prclao. 2.0dci, ISO konja, sivi metalik
4x4. Registrovao 6/13. č sta-
nje. 34.000 KM. Tel.061220749
• Opel corsa 1.7 D, dizel, 1998. god.
Ci jena 4.500 KM. Tel. 033 430 101,
061524414
• Opel kadet 1.3, kišna kap, 1987.,
benzinac, U č stanju, meta-
lik srebrene boje, č ispravan.
Ci jena po dogovoru, Sarajevo. Tel.
062854990
• Opel zafira 2.0 dti, 2003. god.,
prclla 128.650 km
1
uvoz iz č
full oprema, 7 sjedišta, ć sve do
registracije, ci jena po dogov, Ž č
TeL062362999
• Pasat 2, T D 86. g. karavan, u do-
brom stanju, đ generalni remont,
zamijenjena !amela, nove gume, re-
gistrovao. T el.06662163S
• Pasat 3, 1.9Tdi crni karavan 91. g.
central, servo, abs, k h ma, sinkro, re-
gistrovao 4. 2013., dobro stanje. Tel.
061270971
• Pasat3, 90. god.,l.9 dizel, S brzina,
reg. d o 2013. do 20. jula, karavan plavi,
bimo, može zamjena za golfa 2 ben-
zinca. Tel.061146S94
• Pasat 4, 1,8 turbo

1998.
god., švicarske table, 3.900 KM. Tel.
061579289
• Passat 3,dizel1.9,god. 90., reg.do
marta,4.350 KM. TeL061 064237
• Passat , 1.9TDI, 1998.god., reg. do
apr ila 2013., ci jena po dogovoru. Tel.
061564254
• Polo 1,4, 2005. god. TeL 061 842
495
• Polo 1.4b,2004. god., h ighlinc, re-
gistrovao do 7/2013., bez ulaganja, ci·
jena8.200 KM. T el.063 386 764
• Polo god 200S,dizcl 1.9 SDI,cijc-
na9.500KM. TeL061867799
• Polo kupe 1,3. 86. g. 500 KM. TeL
066279689
• Renault megane sedan. č
fiksno9.990KM. Tel.061130 168
• Reno kangoo ZOOS.godištc,zatvo-
rcn. TcL0619S8001
• Reno kangoo, dosta\•ni, LZ ben-
zin, Z0tl2. god., bio u vlasništvu Rc-
noa, č stanje. T cl.061497 448
• Reno megan, star 3 godine. Tel.
061205710
• Seat ibica 1.4 tdi, 2003. g. 4 vrata,
digitalna klima, neboplava metalik,
rcgist ovan do ll. mjeseca, ekstra sta-
njc,cijcna 7 .200. T el. 063 894 638
• Seat ibiza, 1.4b, 2000. god. ha vari-
san. T eL062506775
• SmartZOOl.god.dizcl,cdi,povolj-
no5.000KM. TeL062506775
• Smart, dizel, cdi,2001. god. prešao
1l0.000 km, po dogovoru. Tel. 061
848254
• Škoda fabia combi, 2002., 1,9 sdi,
fuJ oprema,l91.000 km. Ci jena 7.500
KM. TeL061 190418
• Škoda fab ija 2000. g. siva metalik,
1.4benzin,registovanado ll mjeseca,
ekst ra stanje, cijena S.900. TeL 063
894 638
• Škoda oktavi ja clcgan s Z006., 2.0
tdi
1
safari bQja,prešla84.SOOprvi vlas-
nik, kupljen u salonu, cijena 16.900.
T ci. 066376807
Potražnja
• Kupujem rabl jena i havaris a-
na vozila svih vrsta. Dolazim na
adresu. T el. 062 506 775.
319-lze
• Kupujem auta na stranim tabla-
ma, po ć gol f2, 3, Reno clio,
pasat 3, auta mogu biti regist rovana.
T eL061554351
• Kupujem auta po povol jnim cije-
nama isp ravna, havarisan a mogu i na
strani m tablama, odjavljena,
na adresu. T eL 06270130 l
• Kupujem golf dizel, može sa
š ć farbom. T el. 033 417 320
• Kup ujem h avarisan a auta, stancc,
neispravna i auta manje vrijednost i.
Dolazim na adresu. T el. 066 S26 603
• Kupujem havarisana i ostala auta
zaauwdijelove. Tel. 061 Z49467
• Kupujem havarisana i ostala vozi-
la. TeL061234660
e Kupujem havarisana i ostala vozi-
la. TeL061274441
• Kupujem havarisana vozila mcr -
eedcs,pasatigolf. TeL065007370
• Kupujem ispravna i manje havari-
sana vozila, isplata odmah. T el. 061
507984
• Kupujem japanska i ostala vozila
niževrijednosti. T e1.063459893
• Kupujem japanska i osrala vozila
za rashod, prodaja japanskih dijelova.
T eL061365193
• Kupujem japanska i ostala vozila.
T eL061 021358
Teretna vozila
• Kombi KIA bcst a, teretni, 1998.
godina, registrovao do kraja maja
2013. Povoljno. Tel. 061 049 033,062
119998
• Prodaj em kombi mercedes 308 d 90.
god. T ekregistro\'an. TeL062512472
• Prodaj em teretno vozilo Kia Pre·
gio,Z.7D, 6S kw,2001.godište. Može i
udijclo\•ima. Tei. 065 S69432
• VW kombi T4 1992. godina. Re-
gistrovao do 2. 2012. Dizel 2,4. Put-
č 8+ l,ci jena 7.600 KM. Tel. 062
990945
Motocikli
• Predajem skuter Piaggio zip. Tel.
061713220
Dijelovi i oprema
• Auto ogledala za retrovizore, rav-
na i originalna. Vršimo ugradnju. Po-
voljno. TeL061149190
• č gume Michelin 17S/80RI4
sa felgama, 2 gume Bridges tone 23S/
60Rl6, 2 gume Marshal 205nORI5C.
T eL061 552365
• Felge 16sagumama BM\Y/,origi-
nal, aluminijske, povolj no. TeL 061
204088
• Glava motora t ek đ za T4,
2.4D,cijena330 KM. TcL06136400>
• č komplet vozila karosc-
ri jskom folijom. Boja folije izbor je \'3Š.
www.autofolijaroran.blogspotoom. Tel
065295763
• Šoferšajbe nove i polovne za sve ti -
povevozil a. Tcl. 061749462
Stanovi
Izdavanje
• IZDAJ EM prazan stan SO m2
bez central nog gri janja kod hote·
la Bris tol. Cijena 250 KM. T el.
062 185 734. 15466-Itt
• IZDAJ EM namješten troso-
ban i jedan prazan trosoban s tan
s a cent ralnim grijanjem u privat-
n oj ć Stanovi imaju ka b l ov·
sku i vlas titi parking. T el. 061
157 071. 15469- ltt
• Ako si student (muški) i š č
nudim t i bl izu fakulteta smještaj, tv,
kuhinja, kupatil o, imer., (tišina) sa
režija ma 12S KM, blizu #Avaz T wist
Towcra .. ,Sarajcvo. T cl.061244181
• Centar, Ciglane, trosoban li jepo
namješten stan, terasa, bl indiran a
vrat a, prvi sprat. T el .066943636
• DvapraznastanakodOtesaMehe
ć 15 i 13. TeL063 183 218,066
3164>13
• Dvoiposoban potpuno namjdten
stan na Grbavici kod osnovne škole
č ć Tel. 062 61 S 062, 062 546
24)
• Dvosoban i trosoban stan na Soci-
jalnom. Na duži period . Gri janje extra
povoljno. T ei.061222432
• Dvosoban namješten stan cijeli
sprat 70 kvadrata, sve novo, parking,
TV kab, cen gri janje, privatna ć
ž ć T ei.062766025
• Dvosoban namješten stan dvjema
studenticama, Saraj pol je. TeL 038
822165
• Dvosoban namješten stan Ive An-
ć Tei.061130649
• Dvosoban namješten stan kod fir-
me Gras. Etažno grijanje, kab lovska,
parkingz.aauto. Tel.061 174010
• Dvosoban namješten stan studen-
ticama. T cl.061 S344S7
• Dvosoban n amjcltcn stan u zgra-
di, Grba vica. T eL 062 4Z5420
• Dvosoban namješten stan, Bjela-
ve. Tei.061356535
• Dvosoban prazan stan privatna
ć u ć parking obezbi-
jcden, dvorište, ć sa dosta ze-
lenila. Tei.061190730
• Dvosoban prazan stan, S8 m2 n a
duži period, č br. 9-300 KM.
D<>lacmalta.Tei.061182015
• Dvosoban prazan stan. Veoma us-
tovan sa 2 terase. Ul. Nahorevska 145
u bl izini Pionirske dol ine. TeL 06S
817293
• Dvosoban stan na Soci jalnom.
Tel. 062170056
• Dvosoban, n amješten, renoviran
stan na č lokaciji u Zagre·
č ulici, kod OHR-a. Tel. 06Z160
022
• Ho ton j 2, manji stan preko puta te-
niskih terena. Tcl. 03348Z136
• H rasno kod Bosmala, jednosoban
fino opreml jen stan, l. kat, 3SO KM,
Grbavica dvosoban nam-
ješten, etažno grijanje, 400 KM, M.
Dvor, č lOS kv. TeL 062
677488
• Hrasno, jednosoban namjcsten.
Tei.061493323
• H rasno, trosoban prazan stan. Pri-
ć Tcl.033610 14S
• Jednosoban namješten stan naPo-
fal ć kodplavoggranapa. Poseban
ulaz, kablovska, internet. T el. 063 997
519
• Jednosoban opremljen stan Do·
brinja kod Mercatora. Tel. 061 063
478
• Jednosoban renoviran extra nam-
jcltcn stan , Trg heroja. T eL 062 061
077
• Jednosoban stan Il idža. Tel. 06Z
981 748
• č ć 120m2 u ć
sa parkingom, luksuzno opremljen.
Tei.063719019
• ć u velikoj aleji - Il idža, sa
baštom, vrlo povoljno i hitno. Tci.061
268950,033645 551
• Lijepo namješten stan studentima
ili paru bez djece u privatnoj ć po-
seban ulaz, blizin a studentskih do-
movaBjelavc. T el. 061809706
• Lijepo namj ešten u garsonjcru,ci-
jcna povoljna, prednost sameima.
š ć
• L ijepo namješten u sobu student i-
ma, 200 metara od č škole.
TeL062540219
• Moderan, potpuno namješten
dvosoban stan u stambenoj zgrad i u
centru Sarajeva. TeL061 092 S86
• Mostar, č d io, centar, izdaje
se dvosoban stan st udenticama. T el.
063452 194
• Namješten dvoiposoban stan na
M.Dvoru.TeL061136269
• Namješten stan bhzuhotclallalija
na duži period č paru, izda-
jem. TeL062236868
• Namješten stan na
Getcova, 39 m2, siUdcnticama il i žcn-
skojosobi,T ci.061 503989
• Namjdten stan studentima blizi-
na Mar in dvora i Grbavice. Tel. 062
790365
• Namješten st an u du p lex ć za-
seban ulaz sagaražom, dvorište usel ji-
vo. Tel. 612526,061396013
• Namješteno garsonieru u privat-
noj ć i jednosoban stan u strogom
centru. TeL061904465
• Namještenu sobu sa grijanjem Po-
rodice Foht,centar iznad Skenderije.
Tel. 0603 176852
• Nov dvosoban stan u stambenoj
zgradi n a St upu, opremljen novim
st var ima. Cijena 3SO KM + režije.
TeL061547004
• Pionirska dolina. okrctaljka, izda-
jem trosoban komplet namješten stan
siUdcntima,radnidma. T cl.061 SS609S
• ć kod t ramvajske stanice
izdajem jednokrevetnu sobu
1
muškarcu. TeL063600461
• Potpuno opreml jen jednosoban
st an, C faza, 300 KM. T el.
061223391
• Prazan dvosoban stan donji Ve-
š ć TeL061862967
• Prazan dvosoban stan, ć č
n je, ć režija, manje kirije,
č Tel.060
3155399
• Prazan stan 6S m2 grijanje na gas,
Saraj polje. Tei. 061 545358
• Sobe za studente, radnike i st rance
u Tuzli. TeL061258651
• Sobu sa centralnim grij anjem kod
Merkatora zaposlenom, ozbil jnom
muškarcu. N. Sarajevo. Tel. 659 89S,
062619677
• Sprat ć u ć Koloniji
na duž i period. Tel. 0603164 346
• Sprat kuC'C, namješteno na Stupu,
a može i sobe, poseban ulaz, bl izu
t ramvajske stanice. T e1.066130718
Obavještenje
č
mol1 koj1
st1.suw SMS porukom
od fklko u l O soll i
tukooi wbott, INt
ć 11
narrdm pont'djd;al;
• T rosoban namješt en stan u ć ul.
A. Namctka. TcL612526,061396013
e Trosobonstan TrgSolicianm<;-
ti 39 preko puta Hypo banke. Pogodan,_.
S\'Cvrstckancclarija Td.061339440
Prodaja
• PRODAJEM trosoban stan u
centru, odmah usdjiv. Cijena po
dogovoru. TeL 063 899 727.
15380-ltt
• Bare Š1p nov s tan 67 m2, prvi
sprat , vlasnik. Tei.061lOS098
• Bistri k. Prodaje m adaptiran stan
70 m2 u bosanskoj ć ul. Bist rik 48
u neposrednoj blizini č š Ci-
jena l lO.OOOKM. Te L061 142418
• Centar, Košcvsko brdo, extra
adaptiran, SO m2, Z. č lift,
cijena po dogovoru. T cl. 062468 546
• Centar, ul Koševo, č
stan sa 2 balkona na I spratu, central-
no grijanje, parking mjesto, č
stanje,292.000KM.TeL061 510964
• Ciglane, prodaje m trosoban stan,
prvi sprat, đ velika terasa.
TeL066943636
• č aluša 64 m2, stan je na drugom
sprat u, sa pogledom prema restoranu
4 sobe đ Saft je, 135.000 KM.
T eL0615592>5
• Dob ri n ja Z,garsonjera 28 ml, tera-
sa,lift,centralnogrijanje, PVCprozo-
ri, bl ind vrat a, adaptirana, odmah
useljiva. TeL062303 614
• Dobrinja I, Trg Zlatnih ljil jana
dvosoban stan SS mZ, adaptiran sa
kuhinjom đ po narudžbi. T eL
061538128
• Dva odvojena stan potpuno nova i
adaptirana, PQSebno svi č
235.000 KM. TeL06J 559 235
• Dvosoban sran, 54 kvad., Č ć
vila l, S. sprat, bez lifta, 85.000 KM.
T eL062877020
e Grba vica 38 mZ, proda jem stan u
blizini Palme, prvi sprat , sa balko-
nom, 76.000 KM. T e.L061559 235
• Grbavica S3 m2, vis. prizemlje,
č adaptiran, centralno gri-
janje, ekstra lokaci ja, dvos trano ori-
jen tisan igarsonjcrana Aneksu 2Sm2,
4.kat,centr. Tcl.06l1S6882
Dnevni avaz wbou 11. "'""'_, ,." 49
• Grbavica, Sl ml, proda jem stan u
Ljubljanskoj, prvi sprat prostran,
č or i jentisan, pogled. Tel. 061
559235
• Grbavica, SS m2, iznad OHR-a
p roda jem stan potpuno adaptiran,sve
novo,podovi,stolarija,rasvjeta,gri ja-
njc, kupatilo, Z. sprat 130.000 KM.
T el.061559235
• Grbavica, jednosoban 39 m2, l.
sp rat, kod Palme. TeL061493323
• Hitnoprodajem st an u Dobr inj i 2,
S3 ml, 1/ 1, cijena po dogovoru. Tel.
061254097
• Hitno radi selidbe prodajem st an
na Grba vici, vis. pr izeml je, sa central-
nim grijanjem, PVC stolari jom, dvos-
rranoorijcntisan. Tci. 061724 S04
• Hrasnica,ul. Put Famosa 27 (bi je-
le zgrade) trosoban stan (81 m2), 2 bal-
kona, 2 mokra č etažno gr, u
č je stanju, IV sprat, 92.000
KM. TeL061510964
• Il idža, dvosoban stan48 + S ml na
prodaju, plin, useljiv odmah. Tel. 061
272136
• Makarska, prodaje se jednosoban
stan 37 kvadrata kao novu trokatnici I
kat, dobra lokacija, super opreml jen
72.000Eu ra. TeL063315055
• N. Sarajevo, jednosoban 40 m2, S.
sprat, preko p uta Br istola. Tel. 061
493323
• Novogradnja č Sarajevo 60
m2i48m2. Tei. 066488818
• Novogradnja St up "T ibra 2" sta-
novi sa klimom koji su u ponudi samo
kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povo-
ljnacijcna. T el.061504425
• Novogradnja St up T ibra 2 stanovi
povol jno 24, 26, 27, 29, 32, 34, 44, SO,
64,88m2. TeL061925409
• Otoka
1
predajem dvosoban stan,
56m2. TeL061140483
• Povoljno 67 m2 Alipašino P.
7S.OOO KM, Centar S7 mZ, 8S.OOO
KM. Tei.061375787
• Prodaje sc stan na Stupu novogra-
dnjaodmahuseljiv.TeL061188S04
• Predajem dvosoban stan S6 m2,
Dolac Mah a, 14. sprat,ci jcnapodogo-
voru. Tel.061l7261 1
• Prodaj em dvosoban stan na Grbavi-
ci č TeL061215214
• Prodaj em garsonieru u centru Sa-
rajeva (Džidžikovac). Fiksna cijena
72.000KM.TeL061822187
• Prodajem jednoiposoban st an
54m na Dobrinji ć sprat, 2 bal-
kona, č sa obje strane, cijena
vrlo povoljna. TeL 033 248 441
• Prodajem namješten dvosoban
st an SS m2, stan sc nalazi na Dobrinj i,
Trg Zlatnih l jiljana, cijena povol jna.
TeL065957842
• Predajem nov dvosoban stan 6S
ml u T uzl i, zgrada Tu7Janka cijena
1.6SO KM/m2, mo7..e zamjena. T eL
061880451
• Prodajem renoviran dvosoban
stan 57 m2 kod T clc\•izijc. Tel. 061
206158
• Stan idealan za dva studenta bl izu
A vaza na Koševskom brdu. Tel. 061
787378

• Stan izdajem, Podhrastovi. T el. t
033441687 l
• Stan u pr ivatnoj ć studentima. l
TeL061198796 l
•Tekst
• Stan u privat noj ć zaseban
ulaz, okolica Mercatora i Malte. T eL
062971 484
• Stan u stambenoj zgradi na Bistri-
ku 30 mZ novonamjcšten, 3 min od
Pivnice, cijena po dogovoru. T el. 061
723863
• Stan u Tuzli, St upine, kod hotela
Tuzla, 61 kvadrat, dvosoban, nam-
ješten. TcL061 S48917
• Stan u VogoUi, novogradnja, 44
mZ sa velikim balkonom, etažno gri-
janje, vlastiti vodom jer, samo na duži
vremenskiperiod.T el.0611S64S6
l
l
l
:relefon/ildresa -------------
1
ICUpot1 1\il .adrnu "Diw'llnl Milji
: Tri.tnjsk.a J4J. 71000
50 sooota 11 Đ Dnevni avaz
• Prodajem savršen stan namješten
bez ležaja rrosob:.m k<to nov odmah
usel jivucentruTu7Je. Tei.061964030
• Proda jem stan 38 ml+ balkon 4,7
m2 adaptiran, centralno grijanje, k li·
ma,sprat9,Hrasno. T ei .061749l46
• Prodajem stan 58 m2, I spmt, Gr-
bavica, č lokaci ja, š ć Za·
č i č 111.000 KM.
Tei. 061337666
• Prodaj em stan na Ali paši nom po·
Iju, Gcteova 13,31 ml, eksr:ra đ
španska keramika, ci jena veoma po-
voljnaipodogovoru. Tel .057 483048,
066006040
• Proda jem stan naAl ipašinu polju,
ul. Gctcova,8. spr, S9 m2, 1.400 Kl\1. i
Ali pašino polje, ul. Bosanska, S. spr.,
43 m2, 1.600 KM. Tei. 065 819 136
• Proda jcm stan na Bjelavama 46
m2,povol jno. Tei.061214115
• Predajem stan u centru Sarajeva
800 KMim2. Tei.057483048,066121
304
• Pnx hljem stem u centru Skenderi-
ja kod vatrogasne č 33 kvadrata, l
sobe, hodnik, kupatilo, ostava, cijena
75.000KM. T ei.061916698
• Preda jem stan u Sarajevu (Hrd.S-
no), Porodice Rib<mt, S3 kvadrata, VI
sprat, 98.000KM. T ei.062008808
e Prodajem stan u Sarajevu na
š č š kod sebilja, ć je. T el. 061
228792
• stem u Sal"'djevu, S7ml,
Grbavica ul. č nova gradnja
sa fasadnom ciglom, novo etažno
plinsko grijanje, vel. balkon, lift, po-
drum. Tei.061202851
• Proda jem stan, Ilidža, Lužani, n i-
zovi, sa garažom - prednjem i zad.
njom baštom, lOS m2. Tel. 062 226
285
• Proda jem trosobni stan u Sarajevu
74 ml ul H imze Polovine, Bjcl ave.
Tei. 061152018
• Prodajem u Hrasnom na T rgu He-
roja jednoiposoban adaptiran stan -
sve novo,4S ml, sprat 3. Tel. 061 S40
015
• Prodajem u Tuzli nov stan S3 ml
zgrada Tuzlanka, cijena l.S90
KM!m2. TeL061880451
• Sar Polje, dvoiposoban st an, 61
ml, renoviran, balkon, ustakl jen, vl
1/ 1, 94.000 KM. TeL 06245 l 068
• Stan 54 kvadr.ua, proda jem il i mi-
r.
849
• Stan u Adema č 54. Potkrovlje
6. sp rat trosoban s galerijom 88 mZ,
1/1. Podrum, parking, novija gradnja,
100.000 KM. Stan uredan i funkcio-
nalan. Tcl.061ZZ0749
• Stan u Mostaru 67 m2 sa dva bal·
kona, komplet adaptiran, Maršala T i-
ta268Luka. T eL063873040
• Švf".lkino, ul. Prvomajska, garso·
njera sa centralnim grijanjem u
č stanju, na I sprat u, 43.000
KM.T eL061 510964
e Švra.kino, ulica Prvomctjska (pre-
ko puta Merkatora i MUP-a), garso-
n jcra kompletno adaptirana, cen. gri-
janje,suteren,cijena40.500 KM. Tel.
061510964
• Trosoban stan 78 m2, centar Vo-
š ć 1550 KM!m2. TeL062993253
• š ć stan 76 m2 po rješenju +
pot krovlje 76 ml, autobuska okretni-
ea, 3. sprat, dvoetažni, pOLrebni unu-
t rašn ji radovi, papiri uredni, 70.000
KM. T eL062215545
• š ć ml, trosoban,2 balko-
na, 2. sp, renoviran, garaža 13 ml,
88.000 K M, Grbavica, č S3
m2, 3. sp, usel jiv, 100.000 KM. Tel.
061702881,06680171 1
Potražnja
• Agencija hitno traži manji fino
opremljen stan u zgradi za ozbiljan za-
posleni č par na duži period . T eJ.
062677488
• Agencija potražuje manj i lijePQ
opremljen stan u zgf"ddi za novinara
Al-Džazire, duži period i dvoiposo-
b:.m fino opremljen sr:rancu, bliže
Un itiku. TeL061145853
• Agenci ja potražuje ć broj ć
stanova i zeml jišt a. Tei.033 782980
• Agendji hitno potrebno više sta-
nova i ć za prodaju i izdavanje.
TeL061493323
• Agenci ji potrebno više stanova 7.-3
kupovinuuSamjcvu. T cl.061 SS923S
• Hitnopotražujemo ć ili stan za
porodicu na godinu dana prednost
Grbavica,Vraca. Tel.061 142704
• Kupujem devastirane stanove u
Sarajevu. T eL 062157 088
b:_

hitno. TeL061 509705
• Kupujem dvosoban ili manji tro-
soban stan. Tel.061 S10964
• Kupujem jednosoban stan po
tržišnoj ci jeni, isplata odmah. Tel.
061642684
• Kupujem stan ul. Alipa! inct, Sken-
derija, ć trg, od 90 do 100
ml kod l . gimnazije, č kod
OHR-a, do 85 hiljada euf".l Kf".l-
č ć Tel.06ll88939
• Kupujem trosoban stan u Kra-
č ć ulici u Sar.l jevu. Tel. 061
347 170
• Potreban ć broj stanovazai zda-
vanjeiprodaju.T el. 06186S011
• Potreban ć broj stanova7.-a izda-
Tel. 0619ZS649
• Za uposlenicu Razvojne banke po-
treban lijepo namješten stan do S5 m2
(agencija). TeL061 522 190
Zamjena
• Ć + g<tl'.d.a u Brijcšl:u, mijenjam
za stan uz doplatu. TeL033672 591
• Mi jenjam stan 41 m2, drugi sp rat
na Grbavici za ć na č lokaciji
uznadoplatu. T el.061 1424S4
• Mi jenjam stan u Sarajevu kod
RTV doma za stan u Banja Luci. T el.
06!738246
Garaže
• Izdajem garaže, H rasno. Tel. 061
262733
• Izdajem garažu Nova mahala,
Bašcaršija. T eL 062 81 O 94 3
• Izdajem gaf"dŽU u Tuzli, S tupine.
T et061 548917
ć
e PR ODAJ EM ć J Ox l J mZ
na s prat, sa ć 620 m2.
ć ć struja i vod a
pos jeduju sve zakonom pred-
đ dozvole, sve vlas ništ vo
prodavea 1/ L Tet 033 691 465.
9484-1Ndž
• Centar- Č ć sa baštom
800m2,povoljno. Tel.061 Sl0964
• Centar - kod piceri je Gali ja, ć
sa baštom 140 m2, povoljno. Tel. 061
510964
• Kasindolska, proda jem ć 100
ml sa ć od 600 ml plus po-
ć objekat i sve li jepo
č pozici ja. Tel. 061
559235
• Kromolj, p roda jem ć 300 m2
na parceli od 1.100 m2,super pozici ja i
parcela je ravnasva, 12S.OOO KM. T el.
061559235
• ć Aneksu, prodaja. Tei.06I
222141
• ć u centru Makarske, Kala lar-
ga Z9. Papiri uredni, tri etaže, cca 300
T el.063899989
• Prodaja ili zamjena- Sarajevo, Sta-
r i grad, Gazin Han, ć 80 m2, bašta
1.300 ml, sve 1/ 1,3 km od š č š
T eL061273 609,033 240289
• Prodaja ć Makarska riviera,
Ž š ć ć p rvi red, S m od mora,
u nizu, 185 m2,4 etaže, 4 sobe sa tera-
sama i kupatilima. Tel.03344561l
• Proda jem 13 puta 9 ć sa 1.350
č T el.061339l87
• Prodajem hitno ć zemlju u
Crnoj Bari - ć Srbija. T el.
0038761226645
• Prodaj em ć lOO m2 naseljeOsjek
Ilidža, dozvola, svi č grijanje,
prizemlje i garsonjera useljivi i jedan
stan u istoj DC'J".avršcn. Tel. 063 319rr72
• Prodajem ć net dva spl"'.lta sa
dva odvojena ulaza, sve opreml jeno,
ć ima grijanje i veliku baštu sa
ć papiri uredni, Sarajevo.
T eL062271 488
• Prodaj em ć na Polj inama. T el.
062317515
• Prodajem ć sa 2 duluma ze-
mlje, štalom, mlad im ć
ć je opremljena, mjesto Vrbanjci,
ć T el.OS1762301
• Prodaiem ć sa dva posebna
ulaza i 930 m2 zemlje Doglodi, Ilidža.
T eL061351713
• Prodajem ć u Binježevu. T ri
spl"'dta, odvojeni ulazi, površina 200
m2, ć 1.000 m2. Cijena povo-
lj na. T eL062337813
• Prodajem ć u ž ć
kod Kiseljaka. Usel jiva. Svi p ri-
č ć 800 ml. ć
Ci jena na upit. Tei.061134393
• Predajem ć u Gornjim Ko-
č ć l / l sa dva sta-
na, jedan dvosoban, drugi jednoso-
ban, odvojeni ulazi, cijena 100.000
KM.TeL063615540
• Prodajem ć u Ili jašu, Vrat uša
bbi980rn2zernl je. TeL061 544459
• Prodajem ć u St arom Gradu -
Sarajevo. T eL063514023
• Prodaj em ć u ulici A.lifakovac
u blizini inat ć ć T el.
062146 439
• Predajem ć tri stana, dupla
gar.lža, Hn s no. T el. 066 640 9 16
ć
TeL481423
• Proda jem u Rakovici ć viken·
dicu + ljetna ć đ Tel. 061
213273
• Predajem uselj ivu ć 104 m2,
dva dvosobna stana, dvije garaže, SOO
m2 ć hitno, č 122.
TeL065 540702
• Proda jem useljivu ć na Jabla-
č jezeru, Ć ć 700 m
ć ekstra lokacija, 10 m od
obale, papiri 1/ l , moževoziloi traktor
č
• Prodajem vikendicu u Gl adnom
polju - Il idža. Cijena povolj na. T el.
062 135462
• Stari Gl"'dd, ul. ć Eskenazi (iza
amer. ć na par·
celi od 200 ml, ć grctdnje i
proširenja dozvoljena, 97.000 KM.
TeL061 510964
• Stari Gl"' .id, ul. č ć sa dva
odvojena srana (l i 4 • soban), gar.1ža,
etažno grijanje
1
parcela 400 m2. T el.
061510964
• Zidanu vikendicu u Blažu ju i
1.300 mZ zeml je. Asfal t, sr:ruja, voda,
odmah usel jivo, u zelenilu. Tel. 061
160085
Zemljišta
• ć 1.880ml,Famos.Hras·
č Tel.061 159
249
• Bojnik, predajem l duluma ze.
mlje, Mihal jevska, voda,
mirno mjesto, cijena 40.000 oba du lu-
ma,opština Novi Grad, Sarajevo. T el.
061244181
• Kupujem plac za ć u Lješevu
kod Visokog od SOO do 1.000 kvadf"dta
u ravnom di jelu za gr.ldnju ć T el.
062745431
• š ć dvije parcele prodajem
jedna 11.000 mZ, d ruga 1.440 ma, po-
voljno, prilctz asfctlr, blizu. T el.
061 18215 1
• Orahov bri jcg,prodajem povoljno
dvije đ parcele jedna do
druge 810 mZ i 640 ml . č
saglasnost, vl asništvo 1/1. Komunali-
jcdoparcelc. TeL061488675
e Prodajem(2,5)dvai podulumaze-
ml je uz l č č kilome-
tra od Skenderije u Radavi za 35.000
KM (trideset pet hiljada k. maraka),
vlasnik l/ LTeL061 !03080
• Prodajcm 2 duluma zemlje Pale,
1/ l ,povoljno. T eL061 078609
• Proda jem 4 dunumazeml je devas·
tiranu ć ima strujno i vodno pr-l-
vo, Dugi do, Rakovica, povoljno. T el.
033248441
• Prodajem 4,S dun uma zemlje -li-
vada, Trnovo FBiH. Na imanj u imaju
dvije vode, kroz posjed č rijeka, sve
l/l . Struja SO m od imanja,8.000 KM
podunumu. TeL061686095
e Prodajem na super lokaciji u Bre-
zanskoj ulici 808 m2 zemljišta sa
gf"ddevinskom dozvolom. T el. 061
848433
e Prodaj em plac u ž ć Du-
povci, sa svim komunalijama i po-
ć objektom, vrlo povoljno.
T eL061319206
• Prodajem placeve za ć u Bri-
š ć kod škole, vl. 1/ 1, povol jno. T el.
061103080
• Predajem zemljišne parcele Dje-
č voda ć povoljno. T cl.
061209120
e Prodajem zeml jište 3 dul uma
1
može i u parcelama, Rakovica, Bis-
tricki Potok. TeL062 346 727
• Prodajem zemljište 70 m od mora
u Srescru, Pelješac. Tei.061490399
• Prodaj em zeml ju l SOO m u
Č • b lizu Bl agaja i Mostara.
T eL063865853
e Proda jem zeml ju u Nahorevu, 1/1,
vlasništvo. Tcl. OSS3794S5
• Prodjaem tri dul uma zemlje Zele·
ni ariš, Rakovica, papiri uredni. T el.
061313062
• č Rajlovca,dvaduluma,
povoljno. TeL061181338
• Sanjevo (Zenik) 34 dunuma ze-
mlje, 2 ć na novom putu Rakovica
. Visoko. TeL065315452
• š ć hotela Park, l kilo-
metar prema Kremcšu, zemlji šte
1.000m2, povoljno. Tel.0611821Sl
Poslovni prostori
• IZDAJEM poslovni prost or 82
m2, dozvol a za sve namjen e, Ve-
ć kod ć ' kole.
Tel. 033 242 008, 061 021 324.
15442- llt
• IZDAJ EM p oslovni prosto r
100 m2 u privatnoj ć kod
Doma zdravl ja Saraj polje. Pogo·
dan za agenci je, preds tavništva,
kancel ari je, magacin. Pros tor
posjedu je centralno grijan je,
alarm i vlast it i veliki parking.
T eL 061 157 071. 15469- ltt
• č l"' dd n]U u Bn-
š ć na glavnom putu izdajem. Tel.
061 158784
• š č š
Storpovoljno. T el.061 SS2976
• š ć - Sarajevo, poslovno
stambeni prostor vi šenamjenski na
gl. put u izdajem. ć zakupa
dijela prostora. Veliki parking i pr ilaz
za kamione. T cl. 0611 S8 784
• Centar, Mejtaš, glavna ul ica, rad-
nja, nova, vlasništvo, 30 ml, 100.000
KM. TeL062468546
• [zdajem ili prodajem poslovni
višenamjenski prostor 36ml, ul. Ne-
dima ć br 8, 15 KM/ml. Tel.
063 294420
• b ..dajem kancelarijski poslovni pro-
stor od l SO kvadr.ua, 80 kvadrAta i 42
kv-.idr.lta u ulici Hamdije Kreševljako-
ć Tei.063848439
• Izdajem poslovni prostor 40 m2
Č ć Vila. TeL061100394
• Izdajem poslovni prostor Ferha-
dija l l, pasaž SO m kvadmtnih, kance-
larijailiordinacija.T el.063 1894S7
• Izdajem poslovni prostor u Brezi
229 m2 RK Borac, potpuno renoviran
za trgovinske namjene, cijena l .OOO
KM. TeL033265715
• Izdajem poslovn i prostor u T uzli,
Stupine,lSkvadf"dta. T el.06 1548917
e Izdajem pp 110m2 za sve namjene
na glavnoj cesti, pr ilaz za šlepere, Sa-
raj pol je. TeL061545358
• Jako izvor vlastite č labomto-
rijske ispitane vode sa bazenom, uz
magistralu, nud im za proizvodnju i
promet - kod Sarajeva. T el. 6S3 4 S4
• Poslo\•ni prostor suteren 60m po-
godan za sve namjene hitno povol jno
prodajem. TeL 061 795 489, 061 753
131
• Potreban poslovni prostor do 60
kvadrata, n amjena bf".lVarija, samo
Novigrad .TeL061866834
• Predajem poslovni prostor na
š č š 24 kvadrat a, vlasništvo,
NoveDaire. Tei.061 490399
• Prodajem poslovni prostor, Do-
brinja, Trg Sarajevske olimpi jade, 46
kvadrata. T el. 061109120
• U centru grada- Šenoi na, izdajem
pp40m2, Socij.l05 m2, Ilidža 100m2.
TeL061134044
• NEUM - Izdajemo povoljno
apartmane na u rnoj plaži 5 m od
mora, klima, parking, T V. Povo·
lj no. Tet 063 321 434. 962-1mo
e MAKARSKA RIVIJERA -
MALI DRVENIK, Izdajem
apartmane i sobe s a upotrebom
kuhi nje. Parking obezbi jede n .
T eL 00385 21 628 306, 00385 91
954 2000. 14841-ltt
• MAKARSKA RIVIJERA · Po·
daea, apartmani Pj er, S m od
mora: www.smjes-
t aj.eom.hr/gradac/apartma-
n i· pjer. Mail :
pjer.viskovic2& t.t-com.hr.
Mob. 00385 185 0402. T el. 00385
21 699 138. 15281-lll
• IZDAJEM apartmane, uz s vu
upotrebu, Okrug go rnji - Otok
Ć Trogi r. Cijena 10 E po
osobi. TeL 061 185 042, 00385 92
1501 342. 15330-ltt
• NEUM - izdavanje soba povo-
lj no, blizina pošt e i ma rketa, 100
m od mora. Obezbijede n par-
king. Mob. 06 1 223 860.
9509· 1Ndž
• DU BOKA, 2 apartmana,
ležajeva 6+ S, balkon, garaža, ka-
min, pogled na more, sve novo,
60 m od moca. Tel. 066 381 791,
061 139 522. 15475- llt
• Alma, villa u cent ru Neuma, apar-
tmani, sobc, parking, blizu mora. Tel.
061131900
• Apartman u ć dvije sobe,
kuhin ja, terasa, parking, klima, blizi-
na plaže, povoljno. TeL 061 566 S16,
00385991942085
• Apartmani i sobe Podaca ć od 20
KM.TeL0038598817 104
e Apartmani i sobe u Neumu pored
obale. TeL061 131831
• Apartmani na č blizu plaže,
dobro opremljeni, klima. Vansezon-
ske cijene! Slobodno od 14. augusta.
TeL + 385997334004
• Apartmani Neum, povoljno, S m
od mora, klima, TV, plaža, upotreba
kuhin je,prirodna hladovina. T cl.061
488043
• Apartmani, namještene sobe 7..a
dnevni boravak i č š Tel. 061
897866
e Apartmctnsko č š iznad
Katedrale, garaža, internet, kablov-
ska, cent. gri janje, 20 KM po osobi.
TeL062530601
• Apartmansko č š iznad Ka-
tcdrdle, uz fr.mcusku rezidem.-iju, JXU·
king, internet, kablovska, ccn. grijanje,
20KMpoosobi. Tcl.061339647
• Apartmansko č š st rogi
centar (zgr.lda Papagaj ka). Za jednu
osobu 30 KM, za dvi je osobe SO KM.
TeL066288104
• Drvenik, od 11.8. do 18.8, apar-
tman 10 eura po osobi dan, polupan-
sion20eura. T el.0038S9l lS1714S
• Dvosoban apar tman namješten iz-
da jem u Baru, CG, 900 m od plaže Ut·
jeha. TeL061 067410
• Gradac - sobe sa balkonom i kupa-
ti lom sa \VC· om. Upotreba kuhin je.
ć TeL + 38521697340
• Gradac na moru, iznajmljujem po-
vol jno sobe i apartmane, parking osi-
guran. T eL00385918802 134
• Izdajem apartman na samoj plaži u
K.lckusadvoriš temiparkingom. Tel.
062 5736 13
• I zdajem apartman u Neumu, T iha
luka, Mimoza, parking, klima, TV.
T eL061 548917
• Izdajem apartman u Neumu. T el.
061206911
• Izdajem apartman u Neumu. Tel.
061311 778
• Izdajem apartmane i sobe u blizini
plaže, kl ima, TV, parking, Tel. 0038S
21 6 16814,0038598 1787 522
• Izdajem apartmane u š ć po·
vol jno. Tel.+ 382692Z2094
• Izdajem aparunan e u Gradcu. T el.
00385922296741
• I zdajem apartmane u Neumu. T el.
061480235
• Izdajem apartmane u Zaostrogu.
Tet 063432127
• Izdajem aparunane uz more. Sla-
nokod Dubrovnika. T et00385 20871
338,0038599 5126108
• Izdajem dvosoban apartman ek-
str.l, Utjcha,Bar.T el. 06ll55996
• Izdajem lijepe dvokrevetne i tro-
krevetne sobe u Zaostrogu, s upotre-
bom kuhin je, tcmsa" bašta, 200m od
mora· 10 E po ležaju. Tel. 0038S 11
629042
• Izdajem povoljno apartmane u
Gr•dcu. Tet 0038592 2017780
• Izdajem sobe u Neumu, Ć po-
red mora veoma povoljno. Tel. 062
454197
• I zdajem studio apartman u No-
val ji na otoku Pagu. Tei.0639446l3
• I zdajem studio apartman u No-
valjiuavgust u. Tel.066138608
• Izdajem u ć klimatizovani
apartman 4 +l b lizu mora. Tel. 00385
20713638
• Izdajem vikend ć Zelenika, S
min uta od mord autom, kuhin ja, ku-
patilo, ležaj 6 eura. T el. 066 789 504,
065396736
• Izdajem, ć na H\•aru, 80 meta-
ra udaljena od mora, parking, roštil j,
TV, klima. Tel. 063 304 296
• l znajmljujem apartman n a Vla.š
ć T et066052522
e Iznajmljujem apar tmane u Kleku,
uz samo more. Tel : +38761748912,
+ 385977018660
• Iznajmljuju se apartmani u K leku,
S mod mom, 10eurapoosobi. Tcl.061
869034,00385915946600
• Komarna, K lek - Izdajem povolj-
no apartmane za 3 do 6 osoba sa upo-
trebom kuhinje. T el. 062439 329,061
437719
• Ljetovanje u Zaostrogu, lO m od
mora u h ladu, kamp ć kompletno
opremljena, avgust i sept embar, po-
voljno i ugodno. Tel. 061161548
• Makarska rivijcr-..1, Krvavica, apr-
tman za č plus jedna osoba, dnev.
na, ć kuhinja, kupatilQ, bal-
kon, T V, klima, par.king. Tel. 0038S
989171310
• Makarska, izdajem apartmane
studi je blizu plaže, klima, TV, par·
king. Tel.00385 5805399 ili00385 21
612877
• Makarska, iznajmtjujemo apar-
tmane blizu plaže - klima, TV
1
wire-
less, parking. T el. 0038S 21 616 410,
00385998578689
• Mostar- i zdajem i!.partm:.mesakli-
mom,kablovskom, in ternetom i mini
kuhinjom, lO E, u blizini Starog grd-
da.Tel. 063314832
• Neum- kod plaže Zenit iznajmlju-
jcmo sobe i apar tmane (klima, kuhi-
nja, balkon, TV, garaže). TeL 036 885
165,063894 751
• Neum • povoljno i zdajem apar-
tmane smještene uz more. Tel. 063
327098,036884169
• Neum centar, iznajm ljujem apar-
tmane SOm od mora. T el. 063 350 149,
036880320
• Neum, apartmani Sabina, komplet
opremljeni, TV, Klima, 30m do plaže,
ul. Mimoza/Agava, faro. ć
Tcl.061223100,06l 569643
• N eu m, izdajemapartmane i st udio
apartmane u centru Neuma. Tel. 063
715509
• Neum, izdajem apartmane, klima-
tizirane, 20 metara od mora, TV, par-
ki ng. Tel. 036 884 493,061 141 752,
061183981
• Neum, izdajem trosoban nam-
ješten stan uz more u l . Mimoza za l je-
tovanje. T el.063990004
• Neum, i zdaju se povol jno klimati-
zir.lni apartmani bl i zu mora u ul ici
Mimoza. Tel.063417 837
• Neum,odmoruapartmanimanasa-
rnoj obali. TeL 036884 21 5,063 856164
• Neum, povol jno izdajem sobe i
apartmane u centru. Ul. Mimo7.-a. T el .
063339686
• Neum, sobe i apartmani S metara
od mora, pr ivat na p laža
1
besplatan
parking, roš tilj, hladovina, super po-
voljno. Tel. 063488 572
• Neum, sobe sa k upatilom i apar-
tmani, garaža, klima SO m od mora.
Mimlem. TeL 036 884 477, 061 185
160
• Neum, super pov<>ljne sobe i apar-
tmani uz magi stralu. Zaseban te-
rasa, parkin g, rošt il j, internet. T el.
063822447
• ć apartmani novo sve, blizu
plaže, opskrbe centra povol jno, svoj
parking. Tel. 062718103
• ć izdajemo apartmane4+ l
klimati zirane, 300 m od glavne plaže,
TV. TeL061973842
ć l ,
klimatizirane, 300m od glavne plaže.
TeL061996654
• ć apartmani dvo i jednosob-
ni tve parking provedite vikend na
moru povoljno. T el.061846930
• ć apartmani, 2-3 krevetne
sobe sa kupatilom, kuhinja, gar.lia,
\'rlo blizu mora. T el. 00385 98 1863
337,062334 139
• ć dvosoban apartman TV,
parking, povol jno, slobodan od da-
nas.Tel.0911831129
• ć izdajem sprat ć sa S
kreveta. Parking osiguran. Tel. 061
954045
• ć izdajemo apartmane 4 + l ,
klimatizirano,300 m od glavne plaže,
T V. TeL061780570
• ć iznajmljujem apartmane
blizu plaže, pogled na more od kojeg
Vam dah zastaje. Tcl.061213819
• ć trokrevet ni apartman,
TV,kl ima,tclefon. Tcl. 0612l6141
• Pelješac č apartman SO kva-
drat a za S osoba, l terase, lOOm do
p laže, slobodan od 30. jula, povoljno.
T eL062105578
• Podaca • ć uz more, apartmani
povol jno, obczbi jeden parking. Tel.
061517353,063893590
• Povoljno, Hvar, apartman 4+2
osoba, klima, TV, parking, roštilj.
T eL0038763 191201
• č š Stari grad, Sarajevo,
10KMsaparkingom.Tei.06177S529
e Sarajevo, apartmani za č š
u centru starog grada, l min od
š č š po osobi. T el. 00387 61
107021
• Sedmodnevni bomvak u Neumu u
pri\•atnoj ć Obczbijedjen pr i je-
voz, smještaj sa č i č
Polazak svake subote. Ci jena 300 KM.
TeL061915661
• Smještaj u Neumu, sobe studio
apartmani, 70m od mora, u blizini ho-
tela Neum, vrlo povolj no. Tel. 061777
843
• Smještaj u Neumu, sobe, studio
apartmani, 70m od mora u blizini ho-
tela Neum. TeL061358989
• Sobe za č š u blizin i
š č š sobe imaju svoje kupatilo
internet,cablovsku,parking. Tel. 061
184 724
e T rpanj - Pel ješac, trokreverni
apartman bl izu mom, zasebna kuhi-
nja, wc, tv, terasa, odmor 100%. Tel.
06 1534261
• č apartman na plaži povolj-
no,6+2osobc,tcrminod 18.08 doOl.
09. TeL061299627
e U Neumu, Centar, sobe i apartma-
ni u bl izini hotela Neum, povoljno.
T eL061875279,036884686
e Zaostrog, izdctjem sobe sa zajed-
č kuhinjom i kupatil ima, 150
metara od plaže, parking, l O Eura.
T eL0038521629039
• Zaostrog, sobe sa kupati lom i pre-
lijepom tef"dSOm, upotreba kuhinje,
10 m od mora. Vlastiti parking. T et.
00385915129686
e Aku bušilicemakita, metabo,bos·
ch, bleken deker, repariram, baterije
sa garancijom Tuzl a miladije. Tel.
061761393
• Crijep Kikinda 333, 1.100 kom.
Možezamjcnazadrva. Tel. 0614 S9 310
• Dal jinski č za beton
pumpe, kamionske dizalice, bagere,
kf"dnove, prese ... Montaža, garancija.
T eL061 131525,065 595 334
e Prodajem vil juškar marke H yster
St, duge vile. Može i kompenzacija.
Povoljno. TeL061 163894
e Prodajem kamion kamena ć
dimezija. T el.06l 0l6133
• Proda jem polovan crijep Kikinda
povol jno. TeL061210201
• Predajem ulazna vrata. T el. 061
167397
Kompjuteri
• "Akcija scrvisil'.lnja" - Ako imate
problema s vašim kompjuterom, naw -
vite! Rješav-.lnje kompj. problema.
Umre7..avanje, spašavanje podataka.
BrLdolazaknaadresu.T eL061170085
e Instalacija windowsa 7, xp,
ž č rutem i mreža, ant.ivirus,
spašavanje podataka,gar.lncija na us-
luge, d olazak besp latan, pozovite.
T eL062 256035
• Serv. č Profesionalna di-
jagnostika i popravak č insta-
lacija sistema, anti virusna zaštita, in-
ternet konekcija + ruther. Dolazim
popozivu. TeL0612436ll
Namještaj
• Namještaj zbog selidbe u dobrom
stanju. Tei.061 %7039
• Prodajem č krevet sa lato·
fl eksomi jogijemdim. I 80x190,bijele
boje, Meblo, cijena fiksno 200 KM.
Tel. 06282183l
• Prodajcm č ugarnilUru,mini •
dvosjed i dvije foteljicc. Tel. 063 954
4()9,061 571262
• Predajem namještaj u č
Slanju zbog selidbe. Tel. 062 567 302
• Proda jem ugao novPQla koža pola
platno, jako hitno, zbog selidbe, ci je·
naS SO, ali nijcfiksna. Tei.061335078
• T rosjed dvosjed na č i
fotelja500 KM. Tel.06303l 091
Ostalo
• Povoljno prodajcm polovnu pvc
s10lariju raznih dimenzi ja. Tel. 061
265403
• Proda jem kamin, zagri java do 160
kvadrata malo korišten, cijena SOO
KM.Tcl.061364003
• Predajem plinsku ć novu za SO
m2,ci jcnapodogovoru ... Tcl .061367
982
• Paunovi zreli i mladi, 7 vrsta faza·
na, n ilske guske, patke, razne ć sa-
moi feniks. T el.065 849 424
• Prodajem 4 ovce i t ri jagnjeta u
SB K. Ukupna cijena je 1.050 KM fik-
snoihitno. Tel.062 566821
• ć snova" -katalog projekata
najl jepših ć na 165 stranica. Ci je-
na 18 KM + poštarina. Tel. 070 202
323,062180957
• Kupujem knjige iz svih oblasti,
dol azim na adresu, isplata odmah.
Tcl. 061777700
• Kupujem knjige za 7. i 8. razred
devetogodišnje škole i sve srednje.
Tcl. 063147832
e Kupujem knjige za č razred
Gimnazije-sve. T ci.062051964
e Kupu jem knjige 7A osnovnu i sre-
dnju školu, najbolje ć isplata i
dolazak odmah. T el. 062 788 739
• Kupu jem knjige 7A srednju i os-
novnu škol u, dobro i odmah ć
dolazimnaadresu. Tel. 066184357
e Kupujem polovne knjige za sred-
nju i osnovnu školu, dobro i odmah
ć po dogovoru dolazim na
adresu. T ei.061903 709
• Kupujem razne \'rstcknjiga, dola-
zimnaadresu. Tel. 061 397929
• Kupu jem udžbenike za srednje
škole. Tel.066472327
• Prodajem 30 komada raznih knji-
ga,cijena35 KM. Tei.033472 252
• Prodajem H valov zbornik prijevod
iostalerazneknjige.T el. 061160085
• Prodaj em knjige beleLristika, raz-
ni žanrovi, jeftino. Tcl. 062 569990
• Proda jem knjige za šesti devetogo-
dišnje u č stanju, Mostar.
Tel.062 580324
• Prodajem knjige za šumarski fa-
kultet. T cl.06137975l
• Ako imate zlato lomljeno, isprav-
no, nakit , dukat e, šorvane, najbolje
ć do 37 E/gr. Isplata odmah.
Tel. 061377500
• Kupujem loml jeno i zubarska zla-
to dukate i zlatne satove, najviše
ć Tel. 06l 553640
• Kupujem zlato, dukate, šorvane.
Tcl.061965126
• Prodaj em bicikl marka Sh i mano,
nije ni korišteno, star 2 mjeseca, cije-
na po dogovoru. Kiseljak. Tel. 063
114130
e Prodajcm original crne "Con ver-
se" tene, nove, u pola cijene., duboke.
T el.062051964
• Kolekcionari, č šesdeset pu-
nih velikih albuma, ftlatcliju ozbiljnu
zbirkuprodajem. Te1.066451409
• Kupujem24komada novina Tem-
po sa post eri ma č objavl jeni
od 1983. do 1991. godine. ć 5
KM po komadu. Prevoz ć 80
KM.Tcl.06187674l
e Kupujem č sl ike, fil ate·
liju, stari nakit, satove, zidne, džepne,
č ordenje č i ostalo. Tel.
033456505,061214405
• Kupujem č slike, sta·
rinske sablje, satove, orden je, bclen-
zukc, dcmirli tepsi je, bosanske ć
me, baklje, plakete od olimpijade ios-
talo.Tel.06l 553640
• Prodajem porculanski servis za
kafu sapozlatom,staroko 100 godina.
T el.062895055

e ZAPOSLJENJE U ZEMLJA-
MA BENELUKSA ZA MLADE
VRHUNSKE Č
IZ OBLASTI MATEMATIKE,
FIZIKE, HEMIJE ... POZNAVA-
NJE ENGLESKOG JEZIKA.
PRIJAVE SA BIOOGRAFIJOM
NA E-MAIL U HOLANDIJI.
ADRESA E-MAIL:
sejla.dmitrovicOOedbusiness.nl.
15466-ltt
e LONDONER PUB, ć
4a, traži kuhara ili kuharicu s a
poznavanjem italijanske i mek·
č kuhinje. Tel. 061 923 296.
15379-ltt
• Agenci ji potrebne medicinske
sestre i njegovatcljice za ć njegu
bolesnih u smjenama na 24h. Obavez-
noradnoiskustvo. Tcl. 063031722
• Cafe · piceriji na Socijalnom po-
trebne ozbil jne djevojke za rad u šan-
ku i sali. Tel.062514829
• Fast food u pot rebna radnica za po-
služivanje. Tel. 061775 330
• Frizcrsko č salonu po·
trebna radnica za nadogradnju noktiju.
Uslovi extra po\·oljni. T eL 061026905
• Frizerskom salonu potreban rad-
nik ili radnica i ć frizer -
č ili č sa vanrednim
đ škole. Zvati od 10-18.
T cl.03320660l
• Hitno potrebna djevojka sa iskus-
tvom za nadogradnju noktiju. Tel.
062875916
• Konobi potrebne 2 radnice, sta-
dion Koševo. Tel.062008236
• ć 30 godina č vje-
roispovjedi iz Sarajeva bez roditelja,
pošten, moli sve dobre l jude ukoliko
mogu damu pomognu u pronalaženju
posla. Tcl.065 188341
e PoLrCban č sa iskus-
tvom zarad uovlašt enomservisu. Tel.
033789370
e Potreban radnik (muškarac) za rad
u trgovini (prehrana) na š č š Pre-
dnost osobama s iskustvom. T el. 061
109321
• Potrebna frizerka sa iskustvom.
T cl.061275 783
• Potrebna konobarica na Stupu.
T cl.06l l88835
• Potrebna č plata na
procenat50%. Tel.062813 333
• Potreb na ozbiljna č zarad
i đ radnje, zvati od 9-18. Tel.
062 689392
• Potrebnaradnic.anaposluživanju,
ccnlar, Košcvsko brdo. TeL 062 434
290
• Potrebna radnica za rad na roš ti·
Iju. ć ž na š č š Tel.
062575068
• Potrebne 2 radnice za posluživa-
nje u sali u ć ž u
ž ć T ei.03323S245
• Potreb no više menadžera i promo-
terki . Tcl. 062123270,066289887
• Traže sc d jevojke za rad u ć
klubu- moteli ć grad Cazin. Tel.
061689042
• Tražim posao n jegovatel jice sta-
rih i ć
jem vel iko iskustvo, samooz. ponude.
Tel. 0623 19 239
• Tražim posao, može č
ili ć starim osobama. Tel. 062
720784
e " AKCIJA" - U PRODAJI SU
BUKOVA DRVA, Ć
UGALJ (KOCKA, ORAH),
KREKA DRVENI. BRIKETI
NAJKVALITETNIJI. PREVOZ
Đ TEL. 061 670
068, 061 Z87 798. 15005-ltt
e MJERA J KVALITET!
OGRIJEV U SVIM OBLICIMA.
POPUST NA CIJEPANA DR-
VA 7 %. UGALJ KREKA J BA-
Ć PRIJEVOZ BESPLA-
TA. TEL. 063 624 816.
9389-1Ndž
e VELIKA AKCIJA- U PRO·
DAJI SU DRVA ME TRICE,
Č CIJEPANA 65 KM.
UGALJ Ć KOCKA,
ORAH 130 KM, (KREKA) DR-
VENI 100 KM, JELOVI OKO-
RAK 35 KM. TEL. 061 247 186,
061 785 535. 9473-INdž
e KUPUJ EM DIONICE, staru
deviznu ' tednju i ratnu ocgtetu.
Na č Federacije i Repu·
blike Srpske isplat a odmah, naj-
bolje cijene. Tel. 061161 002, 066
714 808. 9369- l Ndi
• Agencija za kupo' ' inu stare deviz-
ne štednje, rame odštete, obveznica,
dionica, u č BiH isplata odmah.
Tcl.061 337593
e Cvijet Hadžibeg raznih č
pogodnoza ugostit eljskeobjekte, ljet -
ncbašt c ... Tcl.06195800l
e Kolekcija 503 topografske karte
BiH. Razmjera l :25.000. Najbolje do
sada đ kane V G InN A na jed-
nomDVD-u. Tel. 032244417
• Kupujem potrošene automobilske
akumulatoreraznih č ć 10
KM po komadu,dolazim na adresu, Sa·
rajevo i okolina. Tcl.061540533
• Kupujem stare pokvarene veš
mašine, gusane radi jatore, potrošene
akumulatore, te sve vrste otpadnog
željeza. Dolazim na adresu. Sarajevo i
šira okolina. T eL 062 875 178
• Najbolje ć dionice fi rmi,
fondova, stare devizne štednje i ratne
štete iz Federacije i Republike Srpske.
Jsplataodmah. Tel.06ll61002
• Prodajem bukova drva, metrica,
cijcna60,00KM. T el.062 781 545
• Prodajcm fiskalnu kasu Tring, ra-
dila 4 mjeseca, cljena 250 KM. TeL
061493 566
• Prodajem kompletnu pržionicu
kafe. Mlin (Boro), italijanska aut o·
matska pakcrica i turska mašina za
pržcnje kafe. Cijena povoljna. Tel.
061208 707
• Prodajcm no\•a inva! kolica. Tel.
061459320
e Prodajem č (Bosanke), jeda-
naest košnica, cijena po dogovoru.
Tel.062166668
• Prodajcmstolicc,foteljc, d vos jede
i stolove za bašte i balkone, razne kor-
pc i dr. proizvode pletenog namješta-
ja. Ci jene izuzetno povoljne. Tel. 061
200894,033525966
• Prodajem valjak za peglanj e i
pl insku flašu povoljno. Tel. 033 667
004
• Prodajcm ć č robe iz
č i zgleda kao nova i moder·
na. ć 1KM. Jakne, sakoi l KM.
Garderoba0,20 KM. ć od SO kom
l O KM. Popust. Tcl. 066ll5498
e Prodajemo ogri jev ugalj kocka,
orah i drveni ugalj krcka i drva u svim
oblicima dost ava brLa i č zovit e
uvjerite se. Tel. 0625129 52
• Rashladni ormari , vitrine i police,
povoljnoprodajem. Te1. 061958001
• Stub za struju prod. TeL 061158
784
• Ugost itelj ske garniture tri koma-
da: ležaljka 220 cm, č sto
140x80, d vije stolice željezne s naslo-
nima, č ć 13, Sarajevo.
Tcl.06l 049033
e č sa 31adice LUX, friž·
ider Gorenje cvijet Jap. ružu i fila·
dendron,povol jno. Tel. 061272743
e č sopslveni posao ideja-
ma knjige č malih biznisa sa
2.500 ideja"! Knjiga je sada na CD-u!
Tcl.032244417
e č sopstveni posao proiz·
č u lja, mirisa, parfe-
ma i drugih proizvoda ć knjige
č ulja". Tci.032244417
Zanatske
e NAJPOVOLJNIJE, NAJKVA·
LITETNIJE ALUMINIJSKE
ŽALUZINE 20 KM, TRAKAS-
TE ZAVJESE, VANJSKE RO-
LETNE, HARMONIKA VRA·
TA, BLINDO VRATA, PVC
PROZORI. T EL. 061 501 401.
8806-lNdž
• SERVIS veš mašina (Gorenje,
El Niš, č Obodin, Kandi,
Zanus i, lberna), šporeta, bojlera.
Dolazak bes platan! Garancija!
Mob. 061 171 666. 14963-ltt
e " KIRBY". Dubinsko usisava-
nje, pranje i is piranje svih vrsta
tepiha, namještaja, auta, pranj e
portala, itisoni l m/1,5 KM, ge-
neralno č š ć 5 KM · l h.
Firma "GLANZ". Tel. 061 350
688. 9134-lNdž
e RAMAZANSKA AKCIJA!
Platnene rol etne 25,00 KM/m,
AJ. taluzina, trakaste zavjese,
VANJSKE PVC i ALUM. RO-
LETNE, garažna, rolo i harmo-
nika vrata. T el. 061 551 515, 033
789 999. 8689-lNdž
e Adaptacl)aparketašlpodalamma-
t a postavljamo brusimo i lakiramo
vršimo ugradnju panel parket a uz ga-
ranciju posjedujemo ljepila lakove
laj sne. Tel. 062S28306
• Akciona prodaja harmonika vrata
sa dvi je vodilice svih modela i ve-
č ć ugradnje. Tel. 033
225227,061516910
• č č
bojler i,el ć indikat ori za kupatilo,
č č servis s\•ib cl in-
stalacija ielopreme.Te1.061132149
• Bravarske radove, dolazim na
adresu. Tel.061233078
e Brusim, postavljam i laki ram sve
vrste parketa i šipodova kao i posta-
vljanje gotovih parketa i laminata.
Tel.062352352
• Elcktrosistcmi, klima uredaji •
servis i montaža, el. instalacije, am.
č indikatori, interfoni, itd.
Tel.06ll9l 566,033630324
• đ radove, betoniranje,
šalovanje, armiranje, zidanje i sve os-
t alo. Tel. 063 850 807
• Grupa č fasadera radi sa-
mo termo fasade sa sriroporom kvali-
t etno i povoljno. TeL 062158 066
e Harmonika vrata - prodaja i ugra-
dnja, jednokrilna i dvokrilna sa dvije
vodi lice. Tel.06l 512294
• Kopanje kanala, šah tova za vodu,
č vode i satova sa atestom,
betoniranje. T ei.061512430
• Krov. Ekipa majstora, saniraju iz-
đ krovne konst rukcije. Drvo,
lim, crijep izolacije i dr., s vašim i
našim materijalom. Sarajevo i okoli·
na. Tel. 061819966
e Krovovi · popravke starih i izrada
novih krovova i nastrclnica vršimo
povoljno, kval itetno. Tel.063850807
e Majstor radi sve vrste poslova u
đ mahanje, zidanje, fasade,
krovove, vrlo povolj no i kvalitetno.
Tel.06l 526037
• Manjim bagerom i kamionom ra-
dimo iskop. drena7..e, puteve,
uredenje zeml jišta, č po-
dzide ... T cl.061 1587S4
• Molcr Adi izvodi molcrskc rado·
ve, kvalit etno, č i povoljno. Tel.
062671861,033450709
• Mol cr Emir izvodi molcrskc rado·
ve, kvalit etno, č i povoljno. Tel.
061372829,033450709
• Moleraj: gletovanjc,farbanjc, lijc-
pljenje sti ropora, č mrežice.
Tel.06l 518014
• Molcrskcuslugc: č iglcto·
vanja. Radimo uredno, povoljno i
kvalitetno. Tci.06171B956
e Molerski radovi profesionalno,
kvalitetnoi uredno.Tei.061 349257
e Molersko farbarske radove izvodi-
mo kvalit etno, brzo i č Tel . 062
367560
e Molcrskofarbarskc usluge, sve ra-
dove vršimo uz potpunu zaštitu lije-
pljivim trakama i podnim najlon ima,
garancija urednosti 100%. Tel. 061
606441
• Molcrsko farbarski radovi, glcto·
vanje, molovanjc, lakiranje st olarije i
radijatora. T ei.061262895
• Molersko fasaderski radovi, povo-
ljno kvalitetno, uredno uz garanciju.
Tel.062723221
• Najkvalitetnije i najpovoljnije sa
garancijom radimo tcrmo.fasadu i
španskezidove. Tel. 061278188
• Parkctar postavl jam,brusim,laki·
ramsvevrst epodova. Te1.061867799
• Pop ravljam frižidere, rashladne
đ Tel. 06l 533 490
• Popravljamo veš mašine, šporete,
bojlerc, el. instalacije, dugogodišnje is-
kustvo, zagarantovan kvalitet, dolazak
besplatan. Tel.061740465,062 127026
e ProdajemPVCroletne60KM.AL
roletne 85 KM S''ih dimenzija. Tel.
061890437
e Radim centtaln() grijanje, plinske
instalacije i mi jenjam konvektore ve-
omapovoljno.T el.06192.2476
• Radimo centralno, etažno grija-
nje, plinske instalaci je sa atestom,
zamjena kon vekt ora i popravke radi-
mo kva1itelno i povoljno uzgaranciju.
T el.061 500037
• Radimo stiropor fasade sa našim
ili vašim mat erijalom, garancija, ma·
n ja firma. Tel. 061270729
• Stolar vrši oprav ku i izradu nam·
jcštaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel.
061312956
• Stolar vrši sve popravke, prcprav·
ke kao i izradu po m jeri kuhinja pia·
kara č plakara pouzdano i
kvalitetno. T ei.062671273
• Stolar, izrada i montaža kuhinja,
č plakara, ent eri jera, st epe·
nica. Tei.061512663
• Termo fasade rigips, molcraj,
španskizidovi, povoljnouzgaranciju.
T el.06l27097l
• TV video LCD plazma sen•is, Po·
rodice Ribar 65, H rasno. Dolazak na
adresu. Daljinski za T V. Tel. 650867,
061 188410
• Ugradnja, brušenje, fugiranje i la-
kiranje parketa i ši poda po najpovolj-
nijim cijenama. Brzo i kvalitetno sa
besprašinskim mašinama. Tel. 062
255046
• VKVBravar· S\'e b ravarske poslove
kvalitemoi povoljno. T ci.062940731
• Vodoinstalater - servis starih,
ugradnja novih instalacija, č
kanalizacija, sve prepravke, wc- šolja,
ć umivaonika, bojlera i tuš ba-
terija. Tcl. 06l l3214-9
• Vodoinsralater adekvatno održava
č
ilcrc,svcuzgaranciju. T el.06l497 622
e Vodoinstalater obavl ja svevodoin-
stalaterskc usluge brzo, č i kvalitet-
no i povoljno. T el. 033 454 529,061 332
746
• Vodoinstalater popra\•ka i ugrad-
nja instalacija bojlera sanitarija. Tel.
061 180120
• Vodoinstalater povol jno opravlja
staro, mont ira novu instalaciju i reno·
vira kupatila. T ei.061225 727
• Vodoinstalater sa iskuslvom \•rši
op ravke instalacija, montažu sanitar-
nih đ i č Tel. 061
348717
Intelektualne
• Daje profesor uspješno i povoljno
ins1rukcije iz matemat ike, fizike, in-
formatike,statike, st atistike i elekLro-
tehnike. Uspjeh zagarantovan. Tel.
061390983
e Dajem instrukcijcizbosanskogjc-
zika (gramatika i pr.avop is). T eL 062
152950
e Instrukcije iz hemi je studentima i
č dolazim na adresu. Tel.
033812151
• Instrukcije iz matematike za dake
i studente. T cl.062 672 858
elnstrukcije iz matematike, fizike i
hcmije za srednjoškolce i studente.
T cl.061286082
• l nstrukcijc iz matematike. Profc-
sorsaiskustvom.Tel. 061135748
• Matematikazapopravni ispit, du-
gogodišnje iskustvo. Tci .061800259
• Profesor instruira matematiku za
sve uzraste,povoljnQ, uspješnQ,dolazim
na adresu. Tel. 033 657082, 066 329172
• Profesor matematike uspješno i
kvalitetno daje instrukcije. Tel. 061
552404
• ž č
tikei fi zike. Tel.033 219559
• Sarajevo, nastavnica drži in struk·
cije matematike za osno\'ce. Tel. 061
566473
Ostale usluge
e PRE VOZ PUTNIKA Sarajevo
• more: lux kombi i min ibus
vozilima: Neum, P eljdac, Du-
brovnik • Makarska rivijera,
Split. Profesional no, povol jno.
Tel.062 213 645, +385(0)915323
465. 15231-l tt
e ŽOHARE, STJ ENICE, ŽUTE
MRA YE J MI ŠEVE, uniš tavamo
sa najsavremenij im preparatima
uz 100 % garanciju. Tel. 033 234
805, 061 184 796. N.
• Agencija nudi usluge ć njege
starim, bolesnim i ć osoba-
ma, mijenjanje pelena, davanje injek-
ci ja, terapija, plasiranje katetera, itd.
T cl.062699668
Dnevni avaz wbou 11. "'""'_, 2012 51
• Agencija pruža usluge njege i
č pacijenata, davanje infuzija,
injekcija, lab analiza kn•i, plasiranje
katetera. ć pregled interniste.
T el.06l 530658
• Agencija, profesionalno č
vaših ć stanova, poslovnih prosto-
ra, rc dubinsko usisavanje i pranje pros-
tirki i namještaja. Tel.061144899
• Agenci ja, profesionalno mokro
pranje tepiha sa besplatnim prcvo-
zomdovašeadrese. Tei.061 144899
• Akcija - kombijem sa klimom tS
prcvoz na more sa adrese na adresu.
T el.06l Z00546
• Ako vam treba kombi pi'C\'OZ nam-
ještaja, selidbe, odvoz kabastog otpada,
š č ili
zovitc,najpovoljnijismo.
• Ako vam treba kombi prevoz, se·
lidba, odvoz šute i starih kabastih
stvari, ć kombijem, sa pažljivom
radnomsnagom,cijena20 KM + rad-
n a snaga. Tci.062838904
• č dubinsko usisavanje i
š ć
ta. Povol jno i kvalitetno cijena po do-
govoru. Tel.061 522239
• Auto - kombi prevoz, odvoz šute,
kabastog otpada, selidbe, itd. cijena
20 KM jedna tura + radna pažljiva
snaga. T cl.062499089
• Auto. kombijem klimatiziranim
prevoz na more sa adrese na adresu,
može i smještaj. Tci.061899883
• Auto komb i prcvozsa \'elikim ma-
xi kombi jem do 2t , vršimo prevoz
namještaja, selidbe sa pažl jivom rad-
nom snagom, prevoz po gradu 25 KM.
+ radna snaga. Tei.062139453
• Auto kombi prevoz stvari, robe,
selidbe, može inostranstvo. Tel. 062
421 050,033541878
• Blistavo č Dubinski usisava-
mo i peremo tcpihc, ć ctisonc i
ć garniture u Vašem stanu. Ko·
ristimo kvalitetne i provjerene šam-
pone. Tel.062ll8202
• Č i održavam vaše bašte, vrto-
ve i dvorišta. Tel.061708740
• Č stanove i poslovne prosto·
rc. T cl.061924180
e Č stanove, ć povoljnQ.
Tel.062280732
• Č st anove, ć i poslovne
pros tore. Tel. 062304018
• Ć vala bihstarijužcnu8 ili 12sati
dnevno. Tcl.065945929
• DjevQjka nudi š ć relaks
masažustopsms. Tcl.066174141
• Djevojka nudi š ć relaks
masažu. Tel. 065 743 202
• Dvije djevojke nude kral jevsku
masažu, Sarajevo, stop sms. Tel. 065
834529
• Fotografske usl uge, č
promocije i ostalo. Povoljno i kvali-
tetno. Tel.061267 865
• Gledam u karte i pomažem kod
problema, ljubavnih, famili jarnih i
drugih, č ć T cl. 033
260515, 062087210
• Iznajml jujem stol ice, ć dos-
tava. T cl.061224704
• Jedan dodir vrijedi više od milion
č ž ... Tel. 062074096
• Kamionom sa dizalit.'Om vršimo us·
luge utovara, istovara i prevoza rasutih i
ostalihmaterijala. Tei.061 158784
• Klimatiziranim kombi vozilom
vršim prevoz putnika na sve dest ina-
cije po vrlo povoljnim ci jenama. T el.
062303478
• Kombi prevozputnikaselidbcod-
voz kabastog o tpada i šute, cijena po-
voljna. Tel. 0618174Z4
• Kombi prevoz selidbe odvoz ka-
bastog ot pada i ostalo tura po gradu .20
KM rad. snaga po dogovoru. T el. 062
988026
• Kombi prcvoz svih vrsta roba i se·
lidbe ć kombijem sa pažljivom
radnom snagom ili bez ci jene povolj·
nc. Tel.061890067,066l ll l09
• Kombi prijevozljudi,stvari, nam-
jcšlaja, kabastog otpada i sl. radna
snaga đ Popust za pen-
zioncrc i studente ... Tel. 062 466079
• Masaža- riješite se st resa i nervo-
zc ... Tcl. 06384892l
• Medicinskamasaža tijela, relaksa-
cija, ugodan ambijent. Tel. 061 712
710
• Montaža sat elitskih antena. T el.
061 325513
• Odr7.avam mezarje i č i č
š č Tcl.061604050
• Ozbiljna odgovorna žena č bi
stariju žensku pokretnu osobu 8 sati
na č opštine Novi Grad. T el.
066162298
• Pravimosvevrstezubnih proteza,
totalne i parcijalne. Ci jena 150 KM .
Tel.062656128
• Presni mavanje sa video kaseta, 8
mm kaseta, mini dv kaseta od kamere
i sd kartica na DVD. Sarajevo. Tel.
062824523
• Prcvoz p utnika u Neum na jedno-
dnevni i zlet, za samo 29,95 KM po
osobi. Putujte sigurno i jeftino u luk-
su znom TS kombiju. T ei.06.2 606611
• č perem tepih e i druge podne
pros tirke sa dostavom. Cijena od 2 do
2,5 KM/m2. Tel.061 23394l
• č pran je ć dolazak na
adresu, pr ijevoz objczbijedcn. T el.
0603172392, 062006253
• č pran je tepiha, dolazak na
adresu besplatan. T ci.0613\B800.
52 "'""'·" "' ""'""",."· Dnevni avaz
Na osnovu č 241. stav 2. i č 242. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine FBiH"
broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/099 i 23/09), č
78. Statuta ,Centrotrans· Prevoz putnika č društvo Kakanj ul. 7. muslimanske 33.,
Odluke Nadzornog odbora Društva broj N0-20/ 12 objavljuje se
OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU l ODRŽAVANJU SKUPŠTINE DRUŠTVA
1. Osmo zasjedanje Skupštine saziva se za dan 30. 08. 2012. g. č sa č u
11 ,OO sati u prostorijama Društva.
Odbor za glasanje u sastavu: ć Zijad, Č Meliha i ć Sabiha izabran je odlu-
kom Nadzornog odbora br. N0-21 /12
2. Za Skupštinu Društva predlaže se ć
DNEVNI RED
1. Radna tijela:
- Izbor predsjednika (prijedlog Kerla Ibrahim) i dva č zapisnika (prijedlog: ć
Nevzeta i ć Zijad)
č na Skupštini ć ševala po Odluci NO Društva N0-22!12
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine Društva;
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja Društva za 201 1. godinu, sa izvještajem o
radu:, Nezavisnog revizora Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2012. godinu
5. Donošenje Odl uke o razrješenj u č Nadzornog odbora i izbor novog;
6. Informacija o izvršenjima sudskih presuda i pljeni dba imovine
7. Informacija o prodaji nepokretne imovi ne Društva;
č ili grupa č sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pr-
avo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka skupštine najkasnije (8) osam dana
od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju i održavanju skupštine.
3. Pravo č š ć u radu i č skupštine ima č koji se na listi č kod Re-
gistra vrijednosni h papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja skupštine, pod uslovom
da je blagovremeno podnio prijavu.
Pravo č š ć u radu i č na Skupštini, č može ostvariti neposredno ili pu-
tem ć i dostavlja se Društvu č ili poštanskom pošiljkom najkasnije tri dana
prije održavanja Skupštine.
Kandidate za č Nadzornog odbora može predložiti č ili grupa č sa na-
jmanje 5% ukupnog broja dionica.
4. Uvid u materijale pripremljene za skupšti nu č ili ć može ostvariti usje-
dištu društva od 8,00 do 14,00 sati.
Skolski odbor JU oS 'Mehmed-beg ć
Sarajevo na osnovu č 90, a u vezi sa č 75. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju, le saglasnosli Ministarstva
obrazovanja broj 11-38-22632-5/12. od 24.07.2012.godine i
odluke sa instrukcijama Minislarslva broj 11-38·22636·1-
12.od 25.07.2012.godine ras p i s u j e
JAVNI KONKURS
1. Naslavnik ć jezika .... 1 izvffiilac, za 16 č nas-
tavne norme . sedmil:mo na đ vrijeme od
do 15.08.2013.godine
2. Nastavnik fizike .... 1 izvršilac, za 4 č nastavne norme
ć na đ vrijeme od 01.09.2012.godine do
15.08.2013.godine
3. Nastavnik č kuhure .... 1 izvršilac, za 20 ć nas-
tavne norme č na đ vrijeme od
20.11.2012.godine do 15.08.2013.godine
4. Nastavnik razredne nastave .... 1 izvršilac, puna norma č
va na đ vrijeme od 01 .09.2012.godine do
15.08.2013.godine
5. Naslavnik razredne nastave .... 1 puna norma č
va na odredeno vrijeme od 01 .09.2012.godine do povratka za-
posleni ce sa porodiljskog bolovanja. a naj kasnije do
15.08.2013.godine
6. Nastavnik kalo č vjeronauka ...... jedan izvršilac (za 1
č sedm č na odredeno vnjeme, do 15.08.2013. god1ne,
7 Bibliotekar .... 1 izvršilac, puno radno vri jeme na đ vri-
jeme od 01 .09.2012.godine do 15.08.2013.godine
Kand id ali Ire ba, da pored ć uslova, ispunjavaju uslove u
skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nas-
tavnim planom i programom za osnovnu školu
8ro; O H:Q 1 1 3eOO- "l 2

Predsjednik Nadzornog odbora
Uz8rijavu na konkurs Ueba pnlo!ili:
• iplomu kao dokaz ć spreme
• Izvod iz ć knjige rodemh
• Uvjerenje o državl janstvu
• Uv1eren1e o polo!enom č ispilu
• ć biograliju
Prednost na konkursu imaju kandidati po osnovu č
11.stav 8. Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka
potrebe za zaposlenicima koji su č ili potpuno o slali
bez radnih zadataka i postupak popune upra!njenih radnih
mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova-
ma na č Kanlona Sarajevo, koji su na dan
11.12.2009.godine bili u radno-pravnom slaiUsu na

ma na č Kantona Sarajevo .
Kandidat koji želi ostvanli pravo po gore navedenom osnovu ,
lreba da prilo!i :

11.12.2009.godine'.
• ' Ovjerenu kopiju Uvjerenja o polože nom č ispilu iz

Konkurs oslaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Sarajevo, ć ć 19. Nepolpune i neblagov·
remene prijave ć se razmatrati.
tl-& l'twv*"k.a o rMIU ,Jf> - .. FBoH d o o M<Ktar tHoj 1 t 02 2311411'2010
od 30 12 2010 OOCk>e bnlj NOt 0 1 1&t1111 OCI OSOI2011 god".. i bnlj NOt 0 1
od 28 07 201 1 godtne do ..... tor JP AuiOOMte Fa.H d o o donooi
ODL UKU
o • dojela ,avnog ooleaa
za PQPUfli'V .... tac;lnlh m) .. tll\4>0-*'•ka J P F 8tH d O O Mottl><
brOj Ot-az l 1·2850-1112 OCI 15 oe 2012 g<ldnlt
Dl ... tmoeno M ll()nd,..,. OO'- a popunu raan.t n'll .. te u JP Autoceote FBOH d o o
M.,.... o to r.clna "1jeote k.Mo .-.-
1110 Strucnl IHNadnlk u p,..,... poslove .. ... ..•. ····-······· t (JoMSan) lz\1..-lteU;
1111 Vlalrefe,...,t u - IJu lmOYinelekonomM.... • .... ·- .. 1 (le<l•n) lzvB!te4,1;
1118 Strucnl suradnik u n..a..or •••••"... nap411le ceatarl". .... - t (JoMSan) ,,.",,..11•11;
oglasi
Potražile Hod suog č noulna
Doktore.
• fali mi
zraka!
!S LJETO
i f/J("i
.
l


Reci .
proteins kOl
S. ...$/.M.."C"Uut.,...,,. ilo 1 • • •
.... " "'' "'"""-<

r•l.t'- 1'--•111• 4ln'l.illf1lll.oi<
...
l\mll • • .. ,...-- ...
lUPILe\ • • • 1 tlnlf'l fd p...S..ua • u.a 4.h&IP'\-f"-k"-. •
ac.:u '""'"' •
ru Md.w• do.ICJ\lllt
ha..., ho..,..r.Ju- { ......,,..,., aJic,u • hr•, <t.-f<om)

II')Ch."''f3 u rulnla.lffl ...... f.U
ll\ o .J ll -Ila<
•lt\ )a\. u dr b\ blll .. \1.1
""'"" "._,....l.!nJoo Lrm.:o'f
r-.!P."U& •..L.u:C\u.
:"t'.:dt.il •
....:.. • • • .. • • •

,...,,.. ........ ."om. •• .,_..,.,
lCfl ...:Jr.t!'u ... .-...,..re..,..,.,..."..
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJ EVO
Ć SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 O P 167826 10 P
Sarajevo, 16. 05. 2012. godine
U pravnoj stvari tužitelja š ć Josip i drugi iz Sarajeva, protiv tuženih, ć Novo
Sarajevo i ć Azra, radi poništenja ugovora o prodaj i stana, objavl juje
POZIV
Za Il-tuženu: Ć AZRA
ZA Č Š ZA GLAVNU RASPRAVU ZAKAZANO ZA DAN, UTORAK, 02. 10.
2012. u 13.30 sati.
Ovim putem se II-tuženoj dostavlja poziv za glavno č š II-tuženi se obavještava da se
dostava poziva smatra objavl jenom protekom roka od I S dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
Milena ć
9492-ndž
Dnevni avaz '""'"-"· ""'""""'"'""'" 53
Ć
Sutra, u nedjelj u, 12. 8. 201 2. god., navršava se sedamnaest ( 17) godina od č pogibije naših saboraca:
DŽIHORAMIZ Ć Ć Ć ELVEDIN Ć Ć AMEL
Ti m povodom ć u sklopu manifestacije ,.S Zlatnih l jiljana" delegacije Koordinacije č udruženja ARBiH, č porodica i prij atelj i ć mezarje poginuli h i to:
- 10 h- harem Halj inovac rah. ć Elvedin ,
- Podharem Mostar- rah. ć Nurif, rah. ć Amei i rah. ć Hali!
- 16 h- harem č rah. Džiho Ramiz
Vr ijeme prolazi, a ć na Vas i Vaša djela ne blijedi. Ponosni smo što smo bil i Vaši saborci i zahvalni smo na svemu što ste uradili za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.
Neka Vam Allah, dž.š., podar i li jepi Džennet i č rahmer.
Koordinacij a č udruženja ARBiH HNK

y
SAVEZ RVJ HNK
Ć
J OB H NK
"UNIJA VETERANA"
na naše drage rodi relje
Đ Ć RABIJA Ć
lL 8. 1993- lL 8_ 2012_ lL 8_ 2010 - lL 8. 2012.
Sa ljubavlj u i poštovanjem č uspomenu na vašu dobrotu i plemenitost.
Vaša dj eca: Fadil, Fadila i Zlat ko sa porodicama
1258-mo
Dana, ll. 8. 2012. godine navršava se 7 dana od preseljenja na ahire! našeg dragog su-
pruga, oca, dede i pradede
ALIJE (LUTVE) Ć
Neka ti Allah, dž.š., podari li jepi Džennet i č rahmet
Tevhid ć se č u nedjelj u, 12. 8. 2012. godine, u 11 .00 sari u ć rahmerlije, ul.
Safver-bega š ć 106.
Porodica 15480.11
Dana, l l . avgusta 2012. navršava se č dana od prerane smrti naše drage ć i sestre
BORKE Ć đ Č Ć
1956 - 2012_
Teška je is rina, suviše bolna, č malo da bismo rekli koliko nam nedosraješ.
Vrijeme ne može izbrisati ljubav i ć na tebe, draga naša seko.
č u miru i neka ri đ daju mjesto koje si ovozemaljskim životom zaslužila.
Voljeni nikad ne umiru, oni uvijek žive u srcima onih koji ih najviše vole.
Zahvaljujemo se svi ma koji su bili sa nama u ovim prereškim trenucima.
Tvoji : majka Jela, sestre Nov ka, Jadranka i Slava sa porodicama 15483-H
UG ONRP
"ZLATNI LJILjAN" H NK
OPŠi PB H NK
ŠERIF (SALKE) Ć
29_ L 1958- lL 8. 201L
Ne postoji ni jedna č koja bi opisala ogromnu tugu i prazninu u našim srcima. Prošla je prva go-
dina, najteža za one koje si ostavio iza sebe.
Ramazan ć za tvoje najmilije biti vrijeme velike radosti koj u nam je Allah, dž.š., poklonio i vrijeme
ogromne tuge, jer te je u ovom svetom mjesecu pozvao sebi.
Ne đ ni jedna minuta da te se sa osmijehom i suzama na licu u isto vrijeme ne sjeti mo.
Bio si i ostao naša ć radost i ljubav, naš ponos.
Molimo Allaha, dž.š., da ti podari li jepi Džennet i da nas obraduje ponovnim susretom na ahi retu.
č ć š živjeti u našim srcima i misli ma.
Tvoja supruga Mejra - Merimica, ć Mirnesa i J asna, zet N ermin i tvoja unuka Sumeja 15474-u
Ć
Ove godine navršila se 21 godina otkako je preselila na ahire! naša maj ka
IFETA Ć
1991 - 2012.
Vrijeme prolazi i ć koliko nam nedostaješ.
Milost Allaha, dž.š., neka je č s robom.
Sin Huso i ć lida sa porodicama
Danas, ll. 8_ 2012_ godi-
ne, navršavaju se rri ružne
godine od kada nas je zau-
vi jek napustio naš dragi
orac i deda
ALIJA (MAHMUT)
CO Ć
ć na tvoju dobrotu
i plemeni tost koj u si nam
č pružao, ostar ć
zauvijek u našim mislima
i srcima.
T voja djeca i č
1262-mo
Dana, ll. 8. 2012. na-
vršava se godi na od kada
je preselio na ahire! naš
dragi
ŠERIF (SALKE)
Ć
Uvij ek ć š biti u našim sr-
cima i ć Neka ti
dragi Allah, dž.š_, podari
lijepi Džennet i č ra-
hmet-
Sa ljubavlju,
Tvoji - Vahidin, Al mira i
Tenesa 9557·,d!
p-71123
Danas se navršava 12 mje-
seci od smrti mog amidže
ŠERIF (SALIH)
Ć
č ć š ostati u mom
srcu i mislima dok god
živim.
Tvoj Muca
15479- ll
54 ,,_ "· "' """"""'"'" Dnevni avaz
Ć
Dana, 8. 8. 2012. navršilo se 40 dana od kada je preselio na ahiret naš dragi
HAMO (MUSTAFA) Ć
iz Ljubuškog
Dio nas i naših života otišao je s tobom, a uspomene iz č života ostaj u u traj nom ć na tvoj dragi i plemeniti lik.
Neka ti Allah, dž.š., podari kao č boravište Džennet, a tvojoj duši č rahmet.
Tevhid ć sc č ll. 8. 2012. u džamiji Žabljak u Ljubuškom poslije tcravih-namaza.
Tvoji: Ziba, Sejo, Sena sa porodicama 15449-tl
Ć Dana, ll. 8. 2012. navršavaju se 52 dana otkako je preselila na ahiret
naša draga majka i nana
na našeg dragog supruga, oca i dedu
ZARFIJA (MUJO) Č đ KONAK
Imala si veliko srce, plemenitu dušu i beskrajnu ljubav koju si pokla-
njala svima nama.
Ć Ž
24. 6. 2012- ll. 8. 2012.
Ponosni smo što smo te imali, a zauvijek tužni što smo te izgubili.
Molimo dragog Allaha, dž.š., da ti podari lijepi Džennet i č ra-
hmet.
S ljubavlj u i poštovanjem č uspomenu na tvoj dragi lik.
Hatma-dova ć se č u džamiji u Kijevu, dana, Il. 8. 2012. godine prije teravih-na-
Tvoja supruga i djeca- Dika, Braco, Valdijana, Marela, Samir, Dani, Džana, Sanjo i Adna
9560-ndž
maza.
Tvoja djeca sa porodicama
POSLJEDNJI SELAM
ocu naših dragi h Amira i Jasminke
REŠAD Ć
9558-ndž;
Ć
na naše drage
Neka Ti Allah, dž.š., podari lijepi Džennet, a Tvojoj porodici sabur.
SULJO (OMER) Ć
ll. 8. 1991 - ll. 8. 2012.
VEZIRA Ć đ Ć
31. l. 2009 - ll. 8. 2012.
Edin Džeko sa porodicom
Ć
na voljene
roditelje
HATIDŽA
Ć
đ Ć
1979-2012.
ALIJA (PAŠE)
Ć
1975 -2012.
iz Prozora
S lj ubavlju i tugom č uspomene na Vas.
Vaše ć Dula i Rase ma sa porodicama
Dana, l l. 8. 2012. navršava se 8 go-
dina od preseljenja na ahi ret naše
drage
MIRHE Š Ć
1272-mo
Neka je rahmet tvojoj plemenitoj duši i neka ti dragi
Allah, dž.š., podari lijepi Džennet.
Suprug Ramiz, sinovi Murse) i Merdan sa porodicama
545-l go
Dana, ll. 8. 2012. navršava se S
tužnih i bolnih godina od smrti
našeg dragog oca i supruga
Š Ć VUKA
N i vrijeme koje je prošlo, ni vrijeme
koje ć ć ne može č da te ni
na trenutak zaboravimo. Teško je
gledati svijet oko sebe i u njemu ne
vidjeti tebe kojeg smo toliko voljeli.
Lako je bilo voljeti te, teško izgubiti, a najteže živjeti bez
tebe.
Nedostaješ mi, babuka ..
Hatma-dova ć se č 12. 8. 2012. prije teravi h-na-
maza u džamiji Švrakino Selo.
Tvoji: ć Amila i supruga Minka p-71104
15485-u
Ostat ć uvijek voljeni i nikad zaboravljeni.
Vaše: sestra i svastika Dževahira i č Indira sa porodicom 556-lgo
Dana, ll. 8. 2012. godine navršava-
ju se 52 najbolnija i naj tužnija dana
od kada je naša draga majka preseli-
la na ahiret
SEVDA (HASIB) Đ
đ Ć
Draga majko, šta god da napišemo
ne može iskazati našu bol.
Tužan je i težak svaki dan bez tebe, ali postojiš kroz na-
jljepše uspomene, koje s bolom ć na ono što je
tvojim odlaskom izgubljeno.
N i jedan dan ć ć bez tebe u naši m mislima.
Neka ti dragi Allah, dž.š., podari Džennet i č rahmet.
Tvoja djeca: Sejka, Sabiha, Sul jo i Bahra sa porodicom
9556-ndž
POSLJEDNJI POZDRAV
našem đ
ŠEHO MIRSADU - BOBEKU
Kamonalni odbor SDP BPK Goražde
POSLJEDNJI SELAM
dragom daidži
AHMETU Č Ć
Neka ti dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i č
rahmet.
N
Safet Š ć sa porod icom n.;.,.,
Dana, I l. 8. 2012. navršava se godi-
na otkako nije sa nama naša draga
SEBINA (MUJAN) Č Ć
Lahko je bilo voljeti, teško izgubiti,
a naj teže bez tebe živjeti.
Dok živimo mi, živjet ć š i ti u
našim srcima.
Neka ti Allah, dž.š., podari lijepi Džennet.
Tvoj i : amidža Islam, strina N amira sa djecom Vernesom
i Elisom
POSLJEDNJI SELAM
našem dragom
Ć
na mog brata
p-72290
BO BEKU
N e ka ti Allah, dž.š., poda-
ri lijepi Džennet i č
rahmet.
EKREM (RASIM)
Ć
ll. 8. 2004 - ll. 8. 2012.
Tvoj i: Melika, Smirna i
Sestra Rasema sa porodi-
Ado 558· Igo
com
Dana, Il. 8. 2012. godine navršava se
godišnjica od prerane smrti našeg ra-
dnog kolege, brata, druga
AMIR (PRPA) Š Ć
Neka ti Allah, dž.š., podari lijepi
Džennet i č rahmet.
Od tvojih drugova: Ibrahim, Bego, Samir i Edin i ostalih
pripadnika PS-e Bos. Krupa
p-77240
Dnevn t avaz '""'"·" ' """""'""' "'" 55
Dana, ll. 8. 2012. navršava se 7 tužnih godina od odlaska našeg dragog sina i brata
AMER (JUSUFA) Ć
1986-2005.
iz č
Surova stvarnost da te nema je bolna i teška, ali ipak ć i ljubav prema tebi su lijepa i č Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol ni tugu za to-
bom. Ne postoje č utjehe, č koje bi ublažile bol.
Samo oni koji te vole znaju kako je živjeti bez tebe i koliko god vremena da đ utj ehe nema. U tišini č mira neka te prati naša beskrajna lju-
bav č od vremena i zaborava. Ut jeha ne postoji, tuga ne prestaje, a ponos što smo te imali zauvij ek ostaje. Ogromna bol u duši koj u ć č
da smo ć za tvoju vel iku l jubav, dobrotu i pažnj u koju si nam pružao. Uz tebe smo č da, bez obzira šta nam život nosi, moramo biti hrabr i
i jaki, jer si ti baš takav bio!
Tvoji najmi liji: otac Jusuf, mama Sadeta i sestra Amra
BORISLAV Ć
ll. 8. 2002 - ll. 8. 2012.
S ljubavlju, ponosom i poštovanjem č ć uspomenu na vas.
Vaši: Zaga, Mira, Zdravko i Mar ija
Ć
na naše najmilije
MARA Ć
6. 8. 1980- ll. 8. 2012.
p-76120
15450-tl
TUŽNO Ć
Dana, ll. 8. 2012. navršava se 6 godina od kada nije sa nama naša na-
jdraža supruga, majka i punica
Dana, ll. 8. 2012. navršava se 7 godina od prerane smrti našeg volje-
nog supruga 1 oca
HEDIJA Ć HOŠO
Beskrajno te volimo, nedostaješ nam ...
Suprug Kenan, sin Adnan, ć Selma i Eima sa porodicama
Dana, 12. 8. 2012. navršava se 40 dana kako je preselio na ahiret u 66.
godini naš dragi suprug, otac, svekar i dedo
HAJRUDIN (SULEJMAN) CERO
Vrijeme nam nikad ć umanjiti veliku bol za tobom.
Neka ti Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i č rahmet.
15388-tl
ž š ć supruga !smeta - Imica, sin Haris, snaha Sanela i unuke Selma, Azra i Lejla
pu
Navršava se tužna godina otkako sa nama više nije naš najdraži
SEAD (EDHEM) Ž Ć
1929- 20ll.
iz č
Živimo od dragih uspomena i slijedimo njegova djela.
Tevhid ć se č u subotu, ll. 8. 2012. godine u 12.00 sati, prije podne-namaza u
Bijeloj džamiji u č
Porodica p-76110
ZENO (NASO) Ć
ll. 8. 2005- ll. 8. 2012.
Znamo da vrijeme nije utjeha, da tuga vremenom ne prolazi, ona sa-
mo mi jenja oblik ... prelazi sa lica na dušu.
Nedostaješ nam!
S velikom ljubavlju i poštovanjem,
Tvoj a supruga sa djecom 15368-tt
Dana, 12. 8. 2012. godine navršava se 40 dana kako je prestalo kucati
plemenito srce mog supruga
HAJRUDIN (SULEJMAN) CERO
Moje Haj re, moj a dušo!
Neka ti Allah, dž.š., podari sve ljepote Dženneta.
Tvoja supruga !smeta- Imica
Tevhid ć se č 12. 8. 2012. godine iza podne-namaza u džamiji u Velikim Ka-
ć u Livnu. pH
Dana, ll. 8. 2012. na-
vršava se 12 godina od
smrti naše majke i
supruge
HEDIJE PINDŽO,
đ
Neka ti Allah, dž.š., poda-
ri li jepi Džennet i č
rahmet.
Suprug Ć sinovi
Almir i Amir, snaha Nezi-
ra, unuci Davud i Aiša
9500-ndž
Danas, IL 8. 2012. godi-
ne, navršavaju se 4 godine
od smrti
BOGDANA-
BOBANA
KRST Ć
Ostaje nam samo ć
na tebe.
Porodica Koro - sestra
Snežana, č Irena i
Bojana, zet Goran 15409-u
Ć
Danas, ll. 8. 2012. godi-
ne, navršava se l O godina
od smrti moje majke
SEVDA GADŽO,
đ
Sretni smo što smo mogli
dij eliti ljubav, radost i
ć sa takvom majkom.
Uspomenu na tebe ć s
ponosom č č u
našim srcima.
Tvoj sin Esad sa porodi-
com 15464- ll
Dana, ll. 8. 2012. navršava se šest
mjeseci od smrti naše drage majke,
bake i prabake
Dana, ll. 8. 2012. navršava se šest tužnih mjeseci od
smrti naše drage
SVETOZAR(DANILO)ŽUŽA
Dana, 12. 8. 201 2. u 11. 00 sati na gr oblju Donji ć poziva-
mo rodbinu, kumove, prijatel je i komši je da prisustvuju pamenu
dragog nam pokojnika.
ZAHVALNA PORODICA
DANICE Ć
S ponosom i poštovanjem č
ć uspomenu na tebe.
Sa lj ubavlju,
Tvoje ć Lj ubica i Ivka, č i č sa svo-
jim porodicama
15432-lt
NADŽE (RAŠID) PLJEVLJAK
Tvoj i : Senad, Mevlida, Rijad i Adna 15458-tt
56 ' '""" "· "' '-""'''" ' Dnevni avaz
LUN!
U ovozemaljskim zbivanjima re nema, niti u ć istih.
To je surova, okurna i teška istina, koja se dogodi ni tvojom, ni mojom voljom, nego voljom Uzvišenog Allaha, dž.š., koji rije podario zasluženi Džennet i bolji svi-
jer, jer s ove strane života je gore!
Da č rugujem i č za robom nedovoljno je, ali neprocjenjivo bogatstvo koje si ri meni ostavio, našu djecu i unuku, je dovoljno. Ljubavi moja, velika ri
hvala na rom daru.
Neka ri je č rahmer.
Supruga Munira
Tevhid ć se č ll. 8. 2012. u ulici Omladinskih radnih brigada br. 12 sa č u 14.00 sari. 9542·nd!
IPE
TATA i DEDO,
ć š ć u zaborav nikad.
Voljen i poštovan živjet ć š u našim srcima zauvijek.
Tvoja djeca Dženita, Faris i unuka Ajla
POSLJEDNJI SELAM
mom zetu
ISMET
(IBRAHIMA)
Ć
Velikom i plemenitom
č
POSLJEDNJI SELAM
mom najdražem tetku
ISMET (IBRAHIM)
Ć
Dana, l l. 8. 2012. navršava se
ll godina otkako je preselio
na ahi ret moj dragi suprug
MUŠAN (HUSO)
Č Ć
iz Goražda
Dragi moj Mušane, postoji
ljubav koju smrt ne prekida i
tuga koju vrijeme ne č
Puno mi nedostaješ.

Dana, ll. 8. 2012. navršava se deset godina od smrti naše drage
Ć Č đ Ž Ć
Neka ti Uzvišeni Allah,
dž.š., podari lijepi
Džennet.
Neka ti dragi Allah, dž.š.,
podari Džennet i neka ti
je č rahmet.
Neka ti dragi Allah, dž.š., po-
dari lijepi Džennet i č ra-
hmet.
S ljubavlju i poštovanjem č uspomenu na tebe, tvoju dobrotu i ljubav koju si
nam poklanjala.
Punica Hasiba Džanano-
v ć 9541-ndž
Mirela ć s porodicom
9541-ndž
Tvoja supruga Džemila Č
ć
9544-ndž
Tvoj suprug Kasim, sinovi Mahmut, Munib i Mirsad sa porodicama
9323-ndž:
Dana, 12. avgusta 2012. godine navršava se 40 tužnih dana od kada je na ahiret preselio naš dragi suprug, otac, deda, brat i svekar r--------,
FARUK (IZETA) Č Ć
Tužni su ovi dani koji ć na bolan rastanak i prazninu koju si ostavio u našim srcima, gdje ć š zauvijek ostati voljen i nikada zaboravljen. S
ljubavlju i poštovanjem č uspomenu na sve što si nam pružio.
Neka ti dragi Allah, dž.š., podari lijepi i č Džennet.
Tvoji najmiliji : supruga Emira, sinovi Fariz i Adis, unuci Omar i Alen, brat Salih, snahe Nermina i Amra
Tevhid ć se č u nedjelju, 12. avgusta 201 2. godine, u 11.00 sati u ć žalosti, ulica č br. 7/I.
15460-U
Uspomene i drage i bolne, č od vremena i zaborava.
U mislima i srcima si zauvijek. ..
Tvoja djeca i unuci
Ć
na našeg dragog i plemenitog
ZULFO Č
iz Stoca
ll. 8. 2006- ll. 8. 2012.
Ć
Danas se navršava 52 dana od preseljenja na ahiret našeg
EMIR Č Ć - BRACO
Nedostaješ nam.
Zauvijek ć š ostati u našim srcima.
Tvoji: Zijad Č č ć Eima, Faruk, Razi ja, Ferid, Minka, Dino, Anes, Ferida, Faris, Adis, Hermina, Harun, Zana, Aidi n
Dnevni avaz ,.,.1.1. "· ,,.",.... ,., "'"· 57
1275-mo
SS9-lgu
Dana, Il. 8. 2012. godine navršava se 52 dana otkako je preselio na ahiret naš dragi suprug, otac, svekar i dedo
EMIR Č Ć - BRACO
Samo mi koji te beskrajno voli mo znamo kako je tužan i prazan život bez tebe, a jedina utjeha su nam divne uspomene i lijepa ć na dobrotu i ple-
menitost koju si nam č poklanjao.
Molimo Allaha, dž.š., da te nagradi Džennetom.
Tevhid ć se č u subotu, ll. 8. 2012. godine, u č ć Odžak- Ustikolina poslije podne-namaza.
Tvoji: supruga Zahida, sinovi Tarik i Faruk, snaha Dalila i unuka Aj la
Ć
na naše drage roditelje, sestre i ć
hadži
IBRAHIM
Š Ć
ZEJDA Š Ć
đ HODZIC Š Š

,
19. 7. 1992- 19. 7. 2012.
11. 8. 1975 - 11. 8. 2012.
đ DAUTBASIC
24. 2. 2005- 24. 2. 2012.
đ DAUTBASIC
24. 4. 2010- 24. 4. 2012.
S ljubavlju, poštovanjem i trajnim ć č dovu dragom Allahu, dž.š., da im podari lijepi Džennet.
Porodica
Dana, ll. 8. 2012. godine navršava se 7 tužnih
dana otkako ni je više sa nama naš dragi
MEHO (ŠABANA)
SJEKIRICA
Dragi naš,
dani bez tebe su tužni i prazni. Dok živimo,
naša srca č ć jednu divnu uspomenu i je-
dnu prelijepu č o tebi, velikom č
Sretni smo što smo te imali i što smo te voljeli.
Neka ti Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i č rahmet.
S beskrajnom l jubavlju i poštovanjem,
Tvoj i - brat Osman sa suprugom Azrom i ć Almom i
Ametom 1276-mo
POSLJEDNJI SELAM
našem dragom suprugu, ocu i djedu
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom č i velikom prijatelju
REŠADU Ć
Duja, J elica i Renata p-71103
555-Igo
profesor dr. • ,
ISMET DAUTBASIC
19. 7. 2009- 19. 7. 2012.
ASIM Š Ć
28. 3. 2012- ll. 8. 2012.
Ć
Dana, l l. 8. 2012. navršava se pola godine
otkako nisi sa nama
MIRSADA (IBRAHIM)
Ć
đ Ć
14. 2. 1953- ll. 2. 2012.
Svaki dan č i završava sa tobom.

ć na tebe nikad ć izblijediti. S ljubavlju i poštovanjem
č uspomenu na tebe.
Tvoji: ć Si bin, Erna, Armin, Emir, Raza, Goran, Lejla, Jesper,
Dita i Mujo sm-0003066
POSLJEDNJI SELAM
našem dragom zeru
REŠAD (DŽEMAL) Ć REŠAD (DŽEMAL) Ć
Č ć uspomenu na tvoj vedri lik.
Hvala ti za sve!
Molimo dragog Allaha, dž.š., da ti podari lijepi Džennet i č rahmet tvojoj pleme-
nitoj duši.
Molimo dragog Allaha, dž.š., da ti podari lijepi Džennet i č rahmet tvojoj pleme-
nitoj duši.
Tvoji: Ermana, Jasminka, Dino, Ena i Amir No050418 Porodice: Č ć i š ć l<o0l0418
58 ' '""" "· "' '-""'''" ' Dnevni avaz
Dana, 15. avgusta 2012. godine navršit ć se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret našeg
dragog
POSLJ EDNJI SELAM
našem dragom babi
KASIM (BEKTE)
Ć
HUSO (IBRAHIM) Ć
Neka ti Allah, dž.š., poda-
ri lijepi Džennet i č
rahmer.
Tevhid ć se č danas, ll. 8. 2012. godine, iza podne-namaza, u džamij i na Vrba-
njuši.
ž š ć Habiba, Amira, Amina, Selma, Lamija, Tarik, Kerim, Amar, Hamdo i
Tvoj sin ć Džafer sa
porodicom
Amir 15491-n
S lj ubavl ju i ponosom ć se našeg dragog
KASIM (MEHO) PRŠEŠ
ll. 8. 2003- l l. 8. 2012.
ć Azra, zet Sead, unuke Ines i Vanessa
Dana, ll. 8. 2012. navršava se de-
ver godina od kada je preselio na
ahiret naš
KASIMPRŠEŠ

U z uspomene i ć dio si našeg svakodnevnog ovo-
č života.
Lillahi EI-Fariha
Tvoja supruga Hedija i sin Faruk
POSLJEDNJI POZDRAV
iskrenom drugu
REŠADU
Ć
KARMELO
p-71103
15493-n
POSLJEDNJI POZDRAV
mome drugu
REŠAD Ć
H vala ti za č
druženje.
Almas sa obitelji
p-71103
POSLJEDNJ I POZDRAV
9561-ndž
Prošla su 52 tužna dana otkako nije
sa nama naš dragi baba, svekar i dedo
EMIR Č Ć BRACO
Postoji ljubav koju smrt ne prekida
i ruga koju vrijeme ne č
S l jubavlju, ponosom i poštovanjem
č ć te u našim srcima.
Neka tvojoj plemenitoj duši Al lah, dž.š., podari lijepi
Džennet i č rahmer.
Tvoji: sin Tari k, snaha Dalila i unuka Aj la
555- l go
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom i voljenom drugu
REŠADU Ć -
Č Č
Raja sa Mejtaša: Bajro, Žilo, Duja, K! jaja, Avdo, Karme-
lo, Almas, Zoran Šumar, Mirsad H., Emir T., Kemo,
Ć Ridžal, Fudo Hadžij a, Zi jo, Hamo i R_ešad
ć Sige, Hajro, Kica, Dado, Kapo, Pargo, Camil,
Tipe
EMIR MEMIDŽAN
JADRANKA
Ć
MEMIDŽAN
Ć ta jedina suza?
Samo mi pogledu smeta,
u mom je ostala oku
od pr ije dvadeset l jeta ...
Mirsada Banda sa porodi com
p ll
p-71103
EMIR MEMIDŽAN
JADRANKA
Ć
MEM ID ŽAN
Vrijeme nije lijek za onog
ko ne želi zaboraviti.
Alma, Lejla, Elmir
p ll
POSLJ EDNJI SELAM
našem dragom babi
KASIM (BEKTE)
Ć
Neka ti Allah, dž.š., poda-
ri lijepi Džennet i č
rahmer.
Tvoj sin ć Asim
Ć sa porodicom
9561-ndt
Ć
POSLJEDNJI SELAM
našem dragom babi
KASIM (BEKTE)
Ć
Neka ti Allah, dž.š., poda-
ri lijepi Džennet i č
rahmer.
Tvoji: sin ć Smajo,
snahe Seni ja i Alma, unu-
ci Semin i Senad, praunu-
ci Lamija i Hamza 9l6t-nd>
na našeg dragog djevera i amidžu
EMIR Č Ć BRACO
č smo ti zahvalni na tvojoj
dobroti i plemenitosti, na svemu
što si č za nas.
U ovim mubarek danima molimo Uzvišenog Allaha,
dž.š., da re obraduje Džennetom i tvojoj plemenitoj duši
podari č rahmet .
Snaha Amela, ć Husnija i bra č Nejra i N aida
SSS- Igo
Ć
na našeg
EMIR Č Ć
Svi dobri odl aze ...
Bio si veli ki č i veliki prijatelj, neka ti je č ra-
hmet i neka te Al lah, dželle šanuh u, obraduje lijepim
Džennetom za sve dobro što si č
El-Fariha
Prijatelji Emira, Avdo i Haris
POSLJ EDNJI SELAM
našem dragom komšiji
ESMIRU (ASIMA)
Č Ć
Dragi naš Esmire,
zauvijek ć š živjeti u
našim srcima i biti dio
naših naj ljepših uspome-
na.
Tvoj veliki prijatelj Vuko-
ć Anel sa porodicom
ć - Senad, Almira i
Ajna 335-ze
Ć
553-lgo
Ć
Ć
đ Ć
ll. 8. 2002 - ll. 8. 2012.
S lj ubavlju i poštovanjem
č ć uspomene na
tebe i tvoj plemeniti lik.
Porodica ć 1020·"
Dana, 10. 8. 2012. navršile su se 3 godine od smrti našeg dragog
REŠAD Ć
SAKIMA Ć
18. 5. 1955- 10. 8. 2009.
Veliko ti hvala za iskreno druženje koje smo provel i do tvoga posljednjeg trenut ka života.
Emir ć Žilo
p-71103
Sa ljubavlju i poštovanjem č te u srcu i č volimo, uz dovu All ahu, dž.š.,
da ti podari lij epi Džennet.
Tvoj i : otac Rasim, sestra Lela sa suprugom, ć Erdin, Haris i Adis sa porodicama
9571-ndž
Dnevn t avaz '""'"·" ' """""'""' "'" 59
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM
REŠAD (DŽEMAL) Ć REŠAD (DŽEMAL) Ć
Neka ti dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet.
Sestra Almira, zet Žel jko, Aida i Đ 9580- ndž:
Neka ti dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet.
Brat Sead, snaha Jazba, Admir i Amra sa porodicama
Dana, 12. 8. 2012. prolaze č tužne godine od odlaska našeg dragog supruga, oca, djeda, brata i prijatelja s ovog svijeta
9580-ndž
SMAIL (ALIJE) Č Ć
Tog dana, u 9.30 sati, porodica i prijatelji ć na mezar položiti ć na mezarluku Tušanj.
Nedostaju nam tvoja ljubav, dobrota i pažnja.
S ljubavlju i ponosom,
Tvoja Ganiba, Suad i Admir, Amila, Mirza i Amina, tvoja ć i sestre, tvoji dragi prijatelji
Dana, ll. 8. 2012. navršava se 20 godina od smrti
ALMIR (MUSTAFA) Ć
č ć š ostati u našim srcima i mislima.
Neka ti je č rahmet i lijepi Džennet.
Dana, ll. 8. 2012. navršavaju se dvije godine otkako sa nama nije naš
dragi i voljeni suprug i tata
RAFAEL (RAFO) Ć
ll. 8. 2010 " ll. 8. 2012.
Svaki dan bez tebe je č
Vrijeme i život koj i živimo č nas da živimo bez tebe. Znamo i
1013-lz
Tvoji: otac Mustafa, majka Remzija, sestra Behireta, brat Admir, snaha Amela i ć
Almir
ć da si tu negdje uz nas, u našim srcima i ć na neizmjernu l jubav i radost
koju si nam davao.
Hvala ti za sve što si nam pružio.
TUŽNO Ć
na sina naše drage prijateljice
EMIR (IGBAL) Š Ć
Prorekoše pedeset dva dana otkako si iznenada otišao.
Vrijeme leti, ostaje i dalje nevjerica, tuga i bol.
Neka ti dragi Allah da Džennet i č rahmet, porodici sa bur.
Munevera i Fikreta sa porodicama
Dana, 12. 8. 2012. navršava se 17 godina od
pogibije naše drage
Ć (SABIT)
Ć
Lahko je bilo voljeti te, teško izgubiti, a na-
jteže bez tebe živjeti.
Nema č kojima ti možemo zahvali ti na
svemu.
Neka dragi Allah tvojoj dobroj duši podari lijepi Džennet.
Tvoji: suprug Fejzo, ć Mirsada, Suada, Dženana i Senada,
zetovi i č Haris, Nejra, Nedim, Vedad i Zerina p-71120
Dana, ll. 8. 2012. navršava se 6 godi-
na od smrti naše drage
HEDIJA HOŠO, đ Ć
Vrijeme prolazi, tuga i bol za tobom
su sve ć ć zauvijek ostaje
kod onih koj i te najviše vole.
Neka ti Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i č ra-
hmet.
Tvoji: mama Mevla i brat Fikret 15462-tt
15498-lt Tvoj i: supruga Selma, ć Melisa i sinovi Amei i Dino 1016-"
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
bratu naše radne kolegice Almire
REŠAD (DŽEMAL) Ć
9573-ndl:
Uposlenici Odjeljenja za finansije i č Lutrije BiH: Dževad, Akif, Fikreta,
Vinka, Mirsada, ć Fahira, Amera, Mehmed, Ziza, Tanja, Šefka, Sanda, Neira, Amra
i Aida 95H·ndž
TUŽNO Ć
Dana, ll. 8. 2012. navršava se dvade-
set tužnih i dugih godina od kada nije
sa nama naša ć
BINASA Ž Ć
đ Ć
ll. 8. 1992" ll. 8. 2012.
S l jubavlju i poštovanjem i lijepim uspomenama nosimo
te u našim srcima.
Otac Huzeir, majka Zahida, sestre Vesna i Mirsada, sin
Kenan i ć Senka 9554-odž
Dana, l l. avgusta 2012. navršava se 40
tužnih dana od smrti našeg dragog sina, br-
ata, tate i supruga
SLOBODAN-BOBO
JURI Č Ć
U našim srcima, mislima i č ostaje
ć na tvoju beskrajnu dobrotu, pleme-
nitost i č koja te krasila.
Zahvaljujemo se PU Bugojno, humanitar-
noj organizacij i Đ đ Udruženju dobrovol jnih davalaca krvi
Bugojno, ljekarima i osoblju KBC Mostar, te brojnim prijatelji-
ma, komšijama i rodbini, koji su bili sa nama u naj[ežim trenuci-
ma č našeg sina, brata, tate i supruga pu
Ć
Dana, Il. 8. 2012. godine navršava se
40 tužnih dana od kada nije sa nama
naš dragi otac
AVDIJA (AVDO) Š Ć
Da ti dragi Allah podari Džennet i
č rahmet.
Tvoja djeca - Azra, N ermina i N ermin sa porodicama
9569-ndl
Ć
na našu dragu
SMAILU Č Ć
ll. 8. 2000 " ll. 8. 2012.
S ljubavlju i poštovanj em,
J asna i S majo sa porodicama
15459-u
60 ,,_ "· "' """"""'"'" Dnevni avaz
Ć
na oca i supruga

EJUB (AGAN) CENANOVIC
Neka ti dragi Allah, dželle šanuhu, podari lijepi Džennet Firdevs.
INNA LILAHI VE INN A ILEJHI RADŽI'UN
Tvoji - supruga Kasema, sin Fahrudin i ć Fahrija sa porodicama
Tevhid na pola godine ć se č u ć rahmetlije, Butmirska cesta 66, u 11.00 sati (nedjelja, 12. 8. 2012. godine).
POSLJEDNJI POZDRAV
našem dragom
REŠADU Ć
Porodice ć ć i Koller
155()0-tt
Dana, ll. 8. 2012. navršavaj u se dvij e l dvij e i po godine kako nisu više s nama naši
naj miliji
KAD RIJA
Ć
UZE IR
Ć
Teško je vjerovati da niste više s nama, ali ste u našim srcima i srcima onih koj i vas
puno vole i koji vas nikad ć zaboraviti.
Vaše ć Besima, Dževdeta i Mirsada, zetovi Safet, Dževad i Mujo, unuci Ibrahim,
Berina, Arijana i Selma •
POSLJEDNJI SELAM
našoj dragoj
ALJA Ć
đ Ž Ć
Neka ti dragi Allah, dž.š.,
podari lijepi Džennet i
č rahmet.
Tvoji : Š ć Hanka,
Mehmedalija, Sejo, Elvira,
Senad, Fikreta, Amna,
Amin i Ena
Ć
na
9584-ndž
EMIR Č Ć -
BRACO
1952- 2012.
Neka ti Allah, dž.š, podari
lijepi Džennet i č ra·
h met.
H vala ti za sve što si
č
Tvoj prijatelj Himzo sa si·
nov1ma
9570-ndž
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom đ
REŠAD (DŽEMAL) Ć
9585-ndž
Neka ti dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i č ra-
hmet.
Od tvojih najmilijih: porodica Pašukan Lejla i Mirsad
9586-ndž
POSLJEDNJI POZDRAV
našem dragom prij atelj u i đ
JADRANKU - ESI Ć
Od porodice č ć
15482:-u
Dana, 9. 8. 2012. preselio na ahiret
KASIM (BEKTO) Ć
Našem dragom dedi, da mu Allah, dželle šanuh u, podari
lijepi Džennet .
Od unuka Kaje sa porodicom i unuke Medine
9576-ndž
SABRA Ć
đ Č Ć
1938-2002.
Ć
DŽEMILA Č Ć
đ Č Ć
1935- 1992.
SAFETA Ć
đ Č Ć
1933-1993.
ISMET A
Ć
đ Č Ć
1930-2008.
Dnevni avaz "" .. " "'""'""'' , .. , 61
POSLJEDNJI SELAM
ocu naše radne kolegice
REŠAD (DŽEMAL)
Ć
Neka mu dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i č
rahmer.
Ajla, Mirela, Emina, Memisa, Samra, Lana, Ado S., Ado
M., Filip, Anj a
Uspomena na vaš dragi i plemeniti li k č ć živjeti sa nama, uvij ek ć vas vol jeti kao što ste vi nas voljele.
Brat Smajo č ć snaha Mimi ca, č Eima i ć Emir sa porodicama 560- lgo
9571-ndž
POSLJEDNJI SELAM
ocu naših prijatelja
gosp. REŠAD Ć
N e ka dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet.
S poštovanjem,
Prij ateljice sa porodicama - Suzana č ć Karina Terbec, Deni jala H. Š ć Amra
Tufo, N aida Ć
9502-ndž
Ć
na našeg dragog oc:a Abdulaha Ka-
ć
Dana, 10. 8. 2012. godine navršava
se 20 tužnih godina od kada nije sa
nama naš d ragi otac i dedo
Dana, ll. 8. 2012. navršava
se S godina od kada nije sa
nama naš voljeni
POSLJEDNJI SELAM
majci našeg prij atelja
ABDULAH (AHMET)
Ć
25. 4. 1952- 10. 8. 1992.
č
Dragi babo, dedo i punac, svaki
dan nam nedostaješ. Neka ti Al-
lah, dž.š., podari lijepi Džennet.
Uspomene na tebe i na tvoja dobra
djela uvijek ć živjet i u nama. Vri-
jeme prolazi, ali ne može izbrisati
ljubav i ć na tebe.
Zauvijek tvoja ć Senada, zet
Azmir i unuke Alena i Selma, kao i
sva ostal a mnogobrojna familija i
prijat elji sm-0003067
Š Ć (ŠABAN)
VUK
Vrijeme prolazi, ali ruga
ostaje. Još pamtimo tvoju
plemenitost i ljubav koju
si neizmjerno pružao. Uvi-
jek ć te nositi u našim
srcima i moli ti se dragom
Allahu, dž.š., da te nagradi
lijepim Džennetom.
Tvoj i: otac Šaban, sestra
Suada sa porodicom - Mi-
rza, Adnan, Elvira, Tarik i
Ramiz 9579·nd>
FERZADI Č Ć
Neka ri Allah, dž.š., poda-
ri lijepi Džennet.
Il vana i Eldin ž ć
15494-tt
Duboko ž š ć obavještavamo rodbinu, prijatelj e i komšije da je naš
g i
HASAN (HALIL) Ć
preselio na ahiret u petak, lO. 8. 2012. godine, u 80. godini.
Dženaza ć se obaviti u subotu, l l. 8. 201 2. godine, u 14.00 sati na gradskom
mszarj u Vl_akovo.
OZALOŠCENI: sin ldriz, ć Sena, brat Husein, unuke Elvira, Dada i Al·
ma, unuci Mušan, Mevludi n, Emir, Alem i č Tarik, Talia i Alana,
Bib<t i Maida, zetovi ć Sead i Kerim, tc porodice ć
Stitkovac, č ć Kulovac, ć Devedži ja, ž ć ć ć ć
Prutina, Torlak, kao i ostala brojna rodbina, komšije i prijatelji
Tcvhid ć se č istog dana u 14.00 sati u mahalskoj džamij i ž ć (ul. Senada Poturka
č
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Duboko ž š ć obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga
ESMA (OSMANBEGA) Ć Ć đ Ć
č u penziji iz Bijeljine
preselila na ahirer dana, 9. 8. 2012. godine u 92. godini.
Dženaza ć se obaviti u Bijeljini, u haremu ć u subotu, ll. 8. 2012. godine, u
16.00 sati.
Tevhid ć se obaviri u A tik džamiji, poslije obavljene dženaze (u 16.45 sari).
Ž Š Ć suprug Muhidin, sinovi Asim i Amir, č Edin, Nadia i Adina,
snahe Saliha, Amra i Dženana, č Deni i Eme!, ć Zla ran i Amer, se-
č Minka, zaove Velida i Rašida, jetrve Šuhra i Sena, dj everi Mugdim, Smajo,
Suljo i Fadil, porodice ć Ć ć ć Ć ć ć Sali-
ć ć Sadeta ž ć i ostala rodbina i prijatelji J02l · !Z
S dubokim bolom obavještavamo rodbinu i prijatelje da je naš dragi
FUAD (VEJSIL) Ž Ć
27. 12. 1931- 10. 8. 2012.
preselio na ahiret u 81. godini.
Dženaza ć se obaviti u subotu, ll. 8. 2012. godine, ispred džamije u Kotor-Varošu.
Ž Š Ć ć Amila, sin Admir - Coda, sestra Fahira, brat Ragib, ć
Kemal, č !smeta, zetovi Narudin - Bili i Ensar, snaha Sanja, č Amela, Sa-
ndi, Mirta i Lovre, šurjaci Hasan i Nedžib sa svojom dj ecom, te porodice Hadžiseli-
ć Š ć ć ć ć Džebo, ć kao i ostala mnogobrojna ro-
dbina, prijatelji i komšije pn
Obavještavamo rodbinu, prijatelj e i komšije da je naša draga
HAJRIJA Č đ SPROTIVA
preselila na ahiret u č 9. avgusta 2012. godine, u 83. godini.
Dženaza ć se obaviti u subotu, ll. avgusta 2012. godine, u 14.00 sati na gradskom gro-
biLu Vlakpyo - Sarajevo. •
OZALOSCENI: si n Izet, snaha Raima, unuk Damir sa suprugom Elmazom, unuke Sejla
i Helena sa porodi cama, ć Nehida sa porodicom, te osrala rodbina i pri jare! ji
ć žalosti: ul. Zahira Pan jete 426- Sarajevo 111
Duboko ž š ć obavješravamo rodbinu, prija relje i komšije da
je naš dragi
KASIM (BEKTO) Ć
preselio na ahiret u č 9. 8. 2012. godine, u 80. godini.
Dženaza ć se obaviti u subotu, ll. 8. 2012. godine, u 17.00 sati na
mezarju Bašci - Trnovo.
Ž Š Ć si novi S majo, Asim i Džafe r, snahe Seni ja, Fata,
Zehra i Al ma, č Semi n, Senad, Medina, Kasim, Mi-
nela, Dženan, Almedina i Irma, č Lamija, Ham za i o t:nJiWJ.m,
ć č Karana, ć Krupalija, ć
Adžamij a, Murga, ć ć č ć ž ć ć Radonja,
Ć Palavra, ć č Sandžes, Kukan, ć ć kao i ostal a brojna
rodbina, komšije i prijatelji
Tevhid ć se č istog dana u 17.00 sati, ul. Trnovskog bataljona 48, Trnovo.
Prijevoz do mezarja i nazad đ ispred Društvenog doma Hrasnica sa polaskom
u 15.00 sati, sa usputnim zaustavljanj em na autobuskim stajalištima: terminal Ilidža i
ž ć
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
... za ovaj trenutak - pripremaj te se - (hadis)
Duboko ž š ć obavještavamo rodbinu, prij atelje i komšije da
je naša draga
ALJA (ZULFO) Ć đ Ž Ć
preselila na ahiret u č 9. 8. 2012. godine, u 65. godini.
Dženaza ć se obaviti u suboru, ll. 8. 2012. godine, u 14.00 sari na
gradskom mezarju Vlakovo.
Ž Š Ć suprug Juso, sin Adis, ć Adisa, ć Šahin, Redžo, Zaim i Muhamed
sa porodicama, sestra Hanka sa porodicom, zet Fadil, snaha Jasna, č Dženita,
Džejlana i Ali, amidža Medo sa porodicom, tetka N ura sa porodicom, djeveri Zijad, Ra-
mo i Salko, jetrve Zuri jeta, Vahida i Nevenka, zaova Zineta, zet Hasib, ć bra č
ć ž ć ž č ž ć ž č ć č te porodice Sadi-
ć ž ć Gaši, ć Š u ć ć ć Ć š ć ć Pira-
ć ć ć ć kao i ostala brojna rodbina, komšije i prijatelji
Tevhid ć se č istog dana u ć merhume u 14.00 sati, ul. Mahmuta Bušatlije
123, Boljakov Potok.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH I l l
62 s,_ ... """''""'"""' Dnevni avaz
Duboko ž š ć obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da
je naš dragi otac, brat i djed
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko ž š ć obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga
REŠAD (DŽEMAL) Ć
preselio na ahire! u č 9. avgusta 2012. godine, u 61. godini.
Dženaza ć se obaviti u subotu, ll. avgusta 2012. godine, u 14.00 sati na gradskom gr-
oblju Vlakovo.
ŠUHRA (HILMO) Đ Š đ Č Ć
Ž Š Ć ć Jasminka, sin Amir
1
supruga Ermana, unuka Ena, sestra
Almira, ć Nedžad i Sead, zetovi Edin i Zeljko, snahe J azba i Svetlana, tetke Saba-
heta i Munevera sa porodicama, daidže Mehmed i Bajro sa porodicama, ć Darko,
Damir, Danko i Admir, č Amra, Aida i Đ prijatelj Emir, te porodice Spa-
ć Pašu kan, ć ć Džampo, ć š ć ž ć Poljak, Oda-
š ć š ć ć š ć ć te ostala mnogobrojna rodbina, prija-
telji i komšije
presel ila na ahiret u petak, 10. avgusta 2012. godine, u 86. godini.
Dženaza ć se obaviti u subotu, ll. avgusta 2012. godine, u 17.30 sati na bakijskom
mezarju ć 2.
Ž Š Ć sin Muhamed, ć Jasmina, snaha Amela, č Kerim i Hana,
č Lejla sa sinom Zla tanom, prija Zinka, zet Izet, te porodice đ š Č ć
Afgan, š ć ž ć ć š ć ć te ostala rodbina, prijatelji i komšije
Tcvhid ć se č istog dana poslij e ikindija-namaza (u 17.00 sati) u džamiji Vrba-
nj uša No050416
Tevhid ć se č istog dana u 14.00 sati u Bakijskoj džamiji.
Duboko ž š ć obavještavamo ro-
dbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi
JUSUF GUNUZ)
Ć
preselio na ahi ret u petak, 10. 8. 2012. go-
dine, u 59. godini.
Dženaza ć se obaviti u subotu, l l. 8.
2012. godine, u 14.00 sati na gradskom
Vlakovo.
Š Ć supruga Rukija, sinovi Nedžad i Dževad, snaha
Enisa, unuk Amar, ć Hedim sa porodicom, č Hedija,
Hermina i Amina, snaha Hadžira, šurak Omer ć sa supru-
gom Senadom i djecom Amerom i Sej lom, kao i ostala brojna ro-
dbina, komšije i prijatelji
Tevhid ć se č istog dana u 14.00 sati u džamiji Alipašino
Polje, C-faza.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i po-
znani ke da je naš dragi
Đ (rah. SALKE)
KREM O
1952 -2012.
dana, 10. 8. 2012. godine, nakon ć
bolesti, u 59. godini preselio na ahiret.
Dženaza ć se klanjati u ponedjelj ak, 13.
8. 2012. godine, u 18.30 sati na gradskom groblju Sutina, gdje ć
se rahmctlija pokopati.
Prevoz đ u 17.30 sati sa vrha Aveni ja, č Ba-
Pijesak, Šemovac, Tekija, č most, Pozorište, Razvi-
č stani ca, Zali k, Sutina.
OZALOSCENI: majka Emina, supruga Fatima, sin Arnes, ć
ke Aldijana i Arnela, unuka Lenia, brat Senad, sestre Rusmi nka i
đ zet Omer i Himzi ja, č Irma, ć Adnan, adže
Derviš, daidža Meho, dainica Saja, tetke Zejna, Fata, Alka i Hu-
mica, svastike Ram iza i Suada._, svak ć porodice Kremo, Ma-
slo, ć ć ć ć č ć č Vilogo-
rac, ć Š ć Ku ko, ć Tinjak, ć Pandur, Ko-
ć š ć i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 1274-mo
... za ovaj trenutak - pripremajte se
- (hadis)
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i
komšije da je naš dragi
TIFAN (ADEM) Š Ć
presel io na ahi ret dana, 10. 8. 2012.
godine u 56. godini.
Dženaza ć se klanjati u subotu, ll.
8. 2012. godine u 13.30 sati ispred džamij e Kahrimani, a
ukopa t ć se na mezarju Kahrimani.
Ž Š Ć PORODICA I PRIJATELJI
Tcvhid ć se č istog dana u č ć u
13.30 sati, adresa: Dub l - ć
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
15501-u
Tužni m srcem javlj amo rodbini i prijateljima da je naša
draga majka
HAJRIJA Č
preselila na ahire! 9. 8. 2012.
Sretni smo što smo te imali i tužni što smo te izgubili.
ž š ć ć Refka, Nehida, zetovi Rasim, Ć
unuci Sadat, Maid, Sead Haris, Kani ta, Azra, snahe Nu-
bejda, Sineta, Medina, zetovi Bastrija, Ernes, č Zi-
l ha, Aler, Davud, Ina, Nadina, Aidina i ostala mnogobr-
ojna rodbina i prijatelji
Neka joj dragi Allah podari lijepi Džennet.
Dženaza ć se obaviti dana, ll. 8. 2012. u 14.00 sati na
gradskom groblju Vlakovo u Sarajevu. 9583-ndž
NoOS0417
Tužnim srcem javljamo rodbini, pr-
ijateljima i susjedima da je naša dr-
aga
NADA BOŠNJAK,
đ Č Ć
preminula 9. 8. 2012. godine u 68.
godini.
Sahrana ć se obaviti ll. 8. 2012. godine u 12.30 sati na
groblju Vlakovo.
OZALOSCENI: obitelj Bošnjak- suprug Danko, ć
Sandra, sin Ivica, zet Predrag Soldat, nevjesta Ivanka,
č đ Tea i Dominik, sestre Dušanka ć
Rada Đ sa porodicom, J anja č ć sa porodicom,
obitelji ć i ć te mnogi prijatelji 111
Duboko ž š ć obavještavamo rodbi-
nu, prijatelje i komšije da je naša draga
SAMIJA (MEHAGA)
NJUH Ć
đ Ć
preselila na ahiret u petak, lO. avgusta
2012. godine, u 82. godini.
Dženaza ć se obaviti u subotu, l l. avgu-
sta 2012. godine, u 17. 30 sati na bakij skom mezarju ć
Prijevoz đ ispred Careve džamije sa polaskom u 17.00
sa \i, do !l)Cprja i nazad.
OZALOSCENI: suprug Ahmed, ć Aida, zetovi Hali d i Mu-
jo, unuci Tarik i Namik, djever Džemal sa porodicom, č i
ć sa porodicama, prije Ne4,.žiba i Senija, te porodice Njuho-
ć ć š ć Ziga, Pepa, ć ć
ž ć Karahasan, ć ć Sirbubalo, ž ć
ć ć Zgalj, Islami, Miso, ž ć Butmir,
š č ć Si jami ja, ć ž ć Kološ, ć Poljac,
Cacan i ostala mnogobrojna rodbina, pri jatel ji i komšije
Tevhid ć se č istog dana poslij e ikindij a-namaza (u 17.00
sati) u Bakijskoj džamiji. 111
Dnevni avaz
... za ovaj trenutak- pripremajte se- (hadis)
Duboko ž š ć obavještavamo rod bi·
nu, prijatelje i komšije da je naša draga
AJIŠA (AHMED) Ć
preselila na ahi ret u petak, 10. 8. 2012.
godine, u 83. godini.
Dženaza ć se obaviti u subotu, l L 8.
2012. godine, u 14.00 sati na gradskom
mezarj u V!Jlkovo.
OŽALOŠCENI: sestra Fatima, ž ć
dr. Salih ć sa_porodicom, ž č Nisveta ć ž č
Oženi ta i Selena ć Melisa i Faruk ć ć ć Vekas ć
ć sa porodicom, č Derviša š ć sa porodicom,
Enisa ć ć sa porod icom, ć Bakir ć ć sa porodicom,
Muhamed i Rešad ć sa porodicama, rodica Nevzeta đ i
Enisa ć kao i ostala rodbina, komšije i pr ijatelji
Tevhid ć se č istog dana u 14.00 sati, Trg solidarnosti INI.
RAHMETULLAHI ALE JHA RAHMETEN VAS! AH 111
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Pokopno društvo "Jedileri"- Sarajevo, pruža pogrebne usluge
po najpovoljnijim cijenama, ć br zu, kvalitetnu i je-
dnostavnu organizaciju dženaze na č Kantona Sarajevo
i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umr-
lih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija dženaze (posljednjeg ć umrlog)
obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatlji-
voj lokaciji· Turbe sedam ć u neposrednoj blizini trolejbu-
ske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712·
800, fax: 033 712 801.
POKOPNO DRUŠTVO
UZ Ć TIRAŽ
Č CIJENE
"IB3&Qill"
SARAJEVO
OSNOVANO 1923
-
Osmrtnice, ć posljednji pozdravi. ..
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
• SARAJEVO: •GORAŽDE:
Tešanjska 24A,
Šukrije Kukavice 12
033/ 281-717
'if 038/ 222 - 251 ;
Džemala •TUZLA:
ć br. 185,
Turalbegova 22
033/281 - 451
(poslovno zanatski
• ZENICA:
ć put bb
centar Korzo-pasaž)
(zgrada Jabuka)
'if /fax: 035/257- 277; 257-477
'if /fax:
•MOSTAR:
032/ 424-441; Husnije Repca bb
424- 440; 'if/fax: 036/558-890;
tel. 00387 (0)33 533-763
mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (O)o\3 233-062
fax 00387 (O)o\3 447- 122
mobltdza-.-

ww,,·.bakijt:.c:om
Pokopno
društvo
"BAKIJE"
vrši prevoz
umrlih iz
Zapadne
Europe
specijalnim
pokop nim
vozilima i
organizuje
dženaze na
teritoriji BiH.
OBJA VLJ UJEMO
SMRTOVNICE NA
INTERNETU
oglasi
64
Dnevni avaz, subota,
11 . avgusVkolovoz 2012. sport
EVROPSKA LIGA Sarajevo u ć pretkolu č ispalo od crnogorske Zete
PrMošenJe 1ou1c1 niMome
niMada niJe doniJelo dobro
Samo jedan č u č kadru, apsolutno srljanje na č u šesnaesterac Crnogoraca, za šta je bordo tim đ
pogotkom samo su neki od razloga za neuspjeh posljednjeg bh. predstavnika na đ sceni
Kada pojedinac ili grupa
ne postupa po pravilima zdr-
ave logike, onda se nema
č dobrom nadati, što su
u č č osjetili
fudbaleri i č štab Sar-
ajeva. Sjajnu ljetnu č
bordo brod završio je nasu-
kavši se u Podgorici, izgu-
bivši od, najblaže č
ništa kvalitetnije Zete (O: l ).
Pritisnuti rivala
A da je bilo malo više tre-
zvenog i č razmišljanja
uprave kluba, č štaba
i č sada bi se odbrojava-
li sati do dolaska holandskog
giganta i nekadašnjeg prvaka
Evrope PSV-a na Koševo.
Klub č su ambicije pla-
sman u plej-ofEvropske lige,
ne može č revanša ostati
samo sa jednim č
Emi rom ž ć koji je
svoje posljednje pogotke po·
stigao protiv Hibernijansa
sa Malte.
Ustvari, to se ne smije de-
siti. đ dva okršaja sa Ze-
tom klub je napustio N ermin
ć a ionako rovi ti Sule·
jman ć doživio je protiv
Ć novu tešku povredu.
Daleko od toga da bi prisustvo
ć u Podgorici č
loptu u mreži Zete, ali bi, ako
ništa drugo, sa dvojioom napa-
č dodatno pritisnuli za-
dnji red protivnika.
U tom č trener Dr-
ć i ć na ć
travnjaku: Propuštena Janu koja ć
se lei/co uskoro pon011Hi
agan
potez i uveo još jednog ofanzi-
vnog č Ovako je ostao na
dvije izmjene, a č č mu
je trebao pogodak.
Skup č
Bilo je tako č s
obzirom na č pre-
dnost, kontrolirati igru u
Podgorici i braniti koševsku
Ostali bez Slloro oola miliona HM
ć nedostuoan
Sarajevo ne bi imalo nika-
kvih šansi protiv PSV-a, bi-
lo bi samo pitanje koliko ć
golova pos ć gigan t iz
Ajndhovena. Grupna faza
Evropske lige ostala bi i da-
lje san, ali bi pod jasrukom bi-
lo skoro pola miliona KM.
prednost (2: l ) napadom, ali
ne i srljanjem u provaliju pr-
ed više od 2.000 č pr-
istiglih iz Sarajeva.
Naime, klub bi za prola-
zak dobio 90.000 eura, od ula-
znica č ne bi pitali za
cijenu) moglo bi se zaraditi
200.000 KM, pa onda od pr-
ava TV prijenosa za Holandi-
ju i BiH, reklame ... Nema šta,
č dio budžeta.
i dobio žuti karton. Mreža bi
ostala netaknuta.
Do izjave Dragana J ć
č nismo uspjeli ć jer
se trener Sarajeva nije javljao
na naše brojne pozive. Tek je
na klupskoj internetskoj str-
anici č Emir ž ć
izjavio:
- Svi smo č uta-
kmicom protiv Zete. Mi smo
krivi zbog ovog neuspjeha.
Nismo odigrali na nivou ko-
ji smo dostigli na utakmici
protiv Levskog. Morali smo
ć gol. Imao sam dvije
prilike i zaista mi je krivo što
one nisu uspješno ostvarene.
Što se č primljenog gola,
neshvatljivo je kako smo loše
odreagirali.
Najviše mi je žao naših na-
č Imali smo podršku kao
da igramo na Koševu, a treba-
li smo dati svoj maksimum.
Njih smo č i moramo,
jednostavno, zaboraviti ovo.
ć se prvenstvu. Ide-
mo na pobjedu u Prijedoru, ali
je ć č propustila
šansu karijere, č pre-
tkolo- kazao je ž ć
Upravo je tako izgledao
bordo tim nekoliko trenuta-
ka pri je nego što ć pri miti
gol. Na prekid je otišlo č
osam fudbal era, kao da je po-
sljednja minuta i Sarajevu tr-
eba pogodak.
Uslijedio je kontranapad i
gol Crnogoraca, ali i to se
moglo č da je Radan
Š ć napravio jedini lo-
č potez na centru igrališta
i fuulirao Aleksandra ć
Ovako se Sarajevo na kra-
ju svog ovogodišnjeg evro-
pskog puta našlo u č
situaciji. Izbacivanje Levskog
bilo je č norme u dru-
gom pretkolu da bi u narednoj
rundi uslijedio č Ti-
č bosanski.
Logika je zahtijevala da
Sarajevo ne potcijeni Zetu, a
bilo je u dobroj mjeri obrnu-
to. J oš jedan skupo ć
č u fudbalskom odrastanju
u Evropi.
A. Ć
č nedjeljnog gostovanja Sarajeva u Prijedoru
PripremaJu se za prazniM tudbala, otuara se noua tribina
U š č sankcija za
propust na Otoci protiv Ol i-
mpica ( 1:1), kada su u timu
imali samo dvojicu umjesto
pravilima propisane trojice
mladi h nogometaša do 21
godine, u Rudaru Prijedoru
podigli su stanje pripravno-
sti č nedjel jnog gostova-
nj a Sarajeva.
U toj utakmici drugog
kola prvi put ć za publiku
biti otvoren novi dio č
tribine sa 2.000 ć mje-
sta, č je ukupan kapaci-
tet Gradskog stadiona u Pr-
ijedoru uduplan na 4.000.
U Rudaru se, dakle, pripr-
emaju za fudbalski praznik, a
odgovorni č da ć
č sve da se č i navi-
č Sarajeva ć ugodno.
ć dozvoliti da se
potkradu bilo kakve greške.
Sarajevo je trenutno najkva-
litetniji tim Premi jer lige, a
i mi ć izvesti kval itetni-
ji sastav od onoga koji je
igrao na Otoci pa se može
č vrhunska fudba-
lska predstava - kaže po-
ć trener Rudara Nedžad
Ž ć V. V.
Rade š ć trener Zete
saraJeuo Je oreootentno
ušlo u ldaHmlcu u Podgorici
Moji č su prevazišli sebe,
pružili su 150 posto
U susjednoj Crnoj Gori
fudbaleri Zete i njihov tre-
ner Rade š ć oduševi-
li su javnost plasmanom u
plej-of Evropske lige. Na-
kon ermenskog Pjunika i
finskog ]J K-a, ekipa iz Go-
lubovaca eliminirala je i
Sarajevo.
- Emocije su nenorma-
lne, bojim se da ne pretj e-
ram. Ovo je ogroman usp-
jeh, nismo svjesni šta smo
napravili. Dobro smo otvo-
smo da đ dalje. Mo-
ji č su prevazišl i sebe,
pružili su 150 posto- rekao
je š ć za crnogorske
medije odmah nakon uta-
kmice.
Potom se osvrnuo i na
nastup našeg predstavnika
u ovom č
- Sarajevo je prepote-
ntno ušlo u duel u Podgo-
rici. Ne znam zbog č pa
u prvom susretu, na
Koševu, postigli su golove
š ć Nismo ni svjesni kakav smo uspjeh postigli
rili č i kao nagrada jesti-
gao plasman u plej-of.
Tri dana smo u Baru pr-
ipremali taktiku u miru.
Imali smo ć da otvori-
mo č pogotkom, uspjeli
tek iz naši h kardinal nih
grešaka - naglasio je
š ć
Zeta ć u plej-ofu igrati
protiv holandskog veli kana
PSV-a. (A. Dr.)
Žrijeb plej-ofa za Evropsku ligu
zeta Igra orotlu PSU-a,
ZuJezdan orotlu Uede
Krvnik Sarajeva Zera u
plej-ofu za Evropsku ligu
borit ć se protiv hola-
ndskog PSV-a, č je
č š žri jeb u Nionu.
Nama je dosta zani-
mljiv par u kojem ć igra-
ti Stutgar t, za koji igra naš
č Vedad š ć i
moskovski Dinamo, č
je kreator igre Zvjezdan
ć Slovenska Mu-
ra igrat ć protiv Lacija.
Zaniml jivi ji parovi :
Zeta (Crna - PSV
(Hol andija), St u tgar t
č - Dinamo
Moskva (Rusija), Lacio
(Italija) - (Sloveni-
ja), Harts (Skotska) - Li-
verpul (Engleska), Anži
(Rusija) Alkmar
(Holandi ja), Vaslui (Ru-
munija) - I nter (Ital ija),
Tromso (Norveška)- Pa-
qizan (Srb i ja), Atleti k
(Spanija) - Helsinki (Fin-
ska), Atromitos č
Njukasl (Engleska), Cr-
vena zvezda (Srbija) - Bo-
rdo (Francuska) ...
Prve utakmice igraju
se 23., a revanši 30. avgu-
sta, a pobjednici ć se pla-
sirati u grupnu fazu Evro-
pske lige. (M. T. )
Dnevni avaz, subota,
11. avgusVkolovoz 2012.
Radni ll
Leotar
č lill
Ullež
Gradina
OlimDiC
65
Gradski stadion u Bijel jini. č u 17 sati. Sudija: El-
mir Pilav(Sarajevo).
Stadion ć pol jeuZenici. č u 17. Sudi-
ja: Vladimir Bjelica(!. Sarajevo).
Ć ć ć Č ć ć ć Ku-
ć č ć ć ć ć Smri-
ko, š ć Trener: Vlado ć
Stadion Banja Il idža u č č u 17. Sudija:
ć ć
RADNIK: č ć ć ć ć
ć Basara, č ć ć ć Culum.
Trener : Darko ć
GRADI NA: D. ć ž ć ć Z ć Kata-
nec, J u go, ć ć ć ž ć ć
Trener : Samir ć
Nedostaju: ć č ć
ran).
LEOTAR: ć ć Šaraba, č
ć ć š ć ć ć
ć G. Cimirot, ć Trener: Vladimir
ć ć
Nedostaje: ć oporavljen).
VEL EŽ: ć ć ć Kaj taz, Kadro, Z va-
ć ć ć ć Ć ć ć
Trener: Asmir ž ć
Nedostaju:-.
OLIMPIC: ć ć ć Š ć Re-
goje, ć Đ ć ć Đ ć (Pijevl jak), Ka-
ć ć ć Trener: ć
Nedostaju:-. Nedostaju:-.
Nedostaje: M. Cimirot(povreda).
PREMIJER LIGA BiH Č i Velež igraju na ć polju
Tribina ć biti oramala
Hvatamo zalet za Evropu, najavljuje č ć • Gledaoci ć uživati , č ž ć
Kapacitet stadiona Ka- jenog boda u gostima kod Sa-
ć polje od 3.500 rajeva (0:0), vjeruju da smo
gledalaca, ć prema at- spremni izboriti Evropu. U
mosferi u Zenici, ć biti to vjeruj emo i svi mi u klubu-
dovoJ jan da primi sve navi-
č u današnjoj u tak-
kaže đ č prve pos-
tave Celika An id č ć
mi ci protiv Veleža. koji je kroz pripremne u tak-
- Ovo nam je bitna u tak- mice stekao simpatije navi-
mica, želimo da se u dobrom č ali i povjerenje trenera
svjetlu predstavimo svoji m Vlade ć
č koji, nakon osvo- Još bolji rezultat od Ć
Bilina polje s novim travnj akom
.. -- . - - --- -
. '.
- -
Polaganjem posljednjih
kvadrata od ukupno l 0.000
nove travnate podloge, koja
je, u 22 kamiona i č u
utorak u poslijepodnevnim
satima č pristizati u Ze-
nicu, č je poslije podne
č i ovaj zahtjevan po-
sao u sklopu milion i po mara-
ka vrijedne rekonstrukcije
Bilinogpolja.
Tako je postalo izvjesno da
ć č nogometna ljepoti-
ea, sa novim tepihom i grija-
č ispod njega, za č mje-
sec, spremno ugostiti našu i re-
prezentaciju Latvije u kvalifi-
kacijamazaSP 2014. V.B.
ka u prvom kol u ostvari li su
đ koji su, doduše
kao ć deklasirali
Radnik sa 3:0. Prošle sezone
Velež je ostao neporažen u
Zenici, a sada se Mostarci
u č ishodu.
- elik je ostvario č
rezultat na Koševu i naravno
da ć pokušati potvrditi taj
bod pobjedom nad nama. S
Tabela
1.Borac 1 o o 3:0
2. Velež 1 o o 3:0

1 o o 1:0
4. GO K o 1 o 1:1
5. Gradina o 1 o 1:1
6. Olimpic o 1 o 1:1
7. o 1 o 1:1
8. etik o 1 o 0:0
9. Sarajevo o 1 o 0:0
10. $1a>ija o 1 o 0:0
11. Siroki B. o 1 o 0:0
12. Travnik 1 o 1 o 0:0
o 1 o 0:0
14. Zrinjski 1 o o 1 0:1
15. Radnik 1 o o 1 0:3
16. Z>ijezda 1 o o 1 0:3
sutra oet
utaHmlca
Sut ra je na rasporedu
pet u takmica drugog kola
Premijer lige BiH u nogo-
metu. Parovi: GOŠK -
Zvijezda (17 sati), Slavija-
Travnik ( 17), Rudar - Sa-
']!jevo (17), Zrinjski -
Siroki Br ijeg (19), Zeljez-
č Borac( l 9.45).
druge strane, svi znamo kako
je teško, ali i vrij edno, vratiti
se s bodovima iz Zenice. V e-
leži Ć k su klubovi koji tra-
dicional no imaju dobre od-
nose, ali isto tako uvijek obo-
strani respekt pretvore u do-
bru u takmi cu pa se nadam da
ć što više č ć na
utakmicu - kaže trener Ve-
ležaAsmir ž ć V. B. -F.l.
Liga prvaka za žene
SFK 2000 č lrllinJe
Nogometašice SFK
2000iz Sarajeva bit ć po pe-
ti pu t ć kvalifika-
cionog turnira UEFA-i ne
Lige prvaka za žene, koji ć
se održati od danas do 16. av-
gusta. Saraj ke, koje su do sa-
da osvojile deset bh. prven-
stava i devet kupova, prvu
utakmicu odigrat ć danas
od ll sati na stadionu" Asim
ć Hase" protiv Pi-
mauntjunajtedaizi rske.
U drugom č prvog
kola snage ć od 17 sa ti na
istom terenu odmj eriti
ASA Tel-Aviv iz Izraela i
Kardif Met LAFC iz V elsa.
Pobjednik grupe S, kao i
dvije najbolje drugoplasi-
rane ekipe iz ukupno osam
skupi na, plasirat ć se u šes-
naestinu finala.
Prema č trenerke
SFK 2000 Samire Hurem,
ekipa se pripremala za turnir
na terenima na B jelašnici i
potpuno spremna č
turnir, u kojem ć s ć
snagama pokušati izboriti
prolazak dalje.
- Nismo se č za po-
č jer smatram da ima-
mo dobar č kadar iz
BiH. Želimo da ovo bude
naš rezultat, a ne č iz
drugih zemalja - istakla je
Hurem. A.M.
Gradina je u prvom kolu igrala 1:1 s
Gradina i Ol impic igraju u č
Ho ć se 'izuaditi'
za HiHs na startu
Priti sak je na nama, kaže ć • Bol ja
smo eki pa i č kolektiv, tvrdi ć
Gradina i Olim pic danas
ć se sastati u č s is-
tom željom - da nadoknade
neplanirano izgubljene do-
ć bodove n a startu. Ipak,
s obzirom na to da su do-
ć ć pritisak bit ć na
Gradini, koja je u prvom kolu
igrala l : l s GOŠK-om.
- Moramo jurišati na
pobjedu. Bit ć veoma teško,
ali ako uspi jemo nametnu ti
agresivnu igru i ako se č
svih 90 minuta budu maksi-
mal no angaži rali, uvjeren
sam da ć osvoji ti toliko
željena tr i boda - č tre-
ner Samir Ada ć
Veldin ć
koji nije igrao za Olimpicpro-
tiv Rudara (0:0), kao ni Perica
ć nada se pobjedi.
·Iako je Gradina ovog lje-
ta đ dovela nekoliko za
naše uvjete dobrih č
mislim da smo bolja ekipa i
č kolektiv. Teren u Gra-
č ć biti dobar, što nam
svakako odgovara, a prote·
klih dana posebno smo se ui-
gravali za ovu u takmi cu- kaže
ć Č
č Prva li ga FBiH
Sloboda želi eHsoresan
oourataH u naJulšl rang
Danas č č
nje u Prvoj ligi Federacije
BiH, u kojem ć se Sloboda
pokušati ekspresno vrati ti u
najviši rang.
S dosta izmijenjeni m ka-
drom Tuzlaci ć u prvom
kolu ugostiti Goražde na
Tušnju. Pravo nastupa ć
imati Mirza š ć Staniša
ć i Esmir ć
ali ć zato u dresu Slobode
debit ira ti Fil Džekson (Phil
Jackson), č iz Ko-
lumbije koji j e ranije igrao
za Laktaše, Celik, Slogu iz
GornjegVakufa,Zrinjski ...
· Rukovodstvo kluba
postavilo je pred nas cilj ·
Paroui i
satnica
Danas (17.30 sati):
T roglav - Jedinstvo, Ru-
dar - č Vitez -
Bosna, Sloboda - Goražde,
Iskra - ć Kra-
jina - Krajišnik; Sutra
( 17.30): Branitelj - Ć
ina, č - Bratstvo.
povratak u društ vo naj bolj-
ih. Ekipa je dobra, kao i tre-
ner. Nadam se da ć is-
puniti zadatak - izjavio je
Džekson. E.M.
đ fudbal
Konte: Proglašen krivim
Namještanje
Honteu10
mJeseci
susoenzue
Juventusov trener
Antonio Konte (Conte)
kažnjen je sa deset mjese-
ci suspenzije, jer ga je Tri-
bunal !talijanske federa-
cije proglasio krivim za
č š ć u aferi namješta-
nja rezultata u sezoni
2010/2011., kada je bio
trener Sijene. Njegov
asistent đ Alesio
(Angelo Alessio) dobio je
osam mjeseci.
Pod istragom su i dvo-
jica Juventusovih č
Leonardo č (Bo-
nucci) te Simone Pepe,
koji su 2010. bili č
Barija, odnosno Udine-
zea.
Tribunal je č ta-
đ kaznio drugoli-
gaše č i Groseto, koji
su č u ligu C-1.
Berza
Junanedoua
dionica 14
dolara
Dionice č ju-
najteda osvanule su na
Njujorškoj berzi, ali je
njihova cijena od 14dolara
mnogo niža nego što se
č Engleski veli-
kan procijenjen je na Berzi
na 2,3 milijarde dolara, s
tim što bi njegova cijena u
najboljem č mogla
ć 3,3 milijarde.
Junajted je izbacio 16,7
miliona dionica, č bi pr-
odaja donijela skoro 233,2
miliona dolara.
Liga prvaka
Dinamo sa
Mariborom
Parovi plej-ofa za Ligu
prvaka: Bazel (Švicarska)-
Kluž (Rumunija), Helsin-
gporg (Švedska) - Seltik
(Skotska), BATE (Bjeloru-
sija) - Hapoel (Izrael), Li-
masol (Kipar) - Anderleht
(Belgija), Dinamo (Hrvat-
ska) - Maribor (Slovenija),
Braga (Porrugal) - Udineze
(Italija), Spartak (Rusija) -
č (Turska), Ma-
laga (Španija) - Panatinai-
kos č Borusija M.
č Dinamo
(Ukrajina), Lil (Francuska)
- Kopenhagen(Danska).
Utakmice su na progra-
mu21./22. i28./29.avgusta.
(M. T.)
66
Dnevni avaz, subota, sn o rt
11. avgusVkolovoz 2012.
NBA Najbolji centar današnjice prelazi u Los đ lejkerse
ć loaH ć
Igrati uz Hauarda
Zvijezda Orlanda nastavlja stopama Majkana, č Abdui-Džabara i O'Nila
Džordž Majkan (George
Mikan), Vilt Ć
(Wilt Chamberlain), Karim
Abdul-Džabar (Kareem
Abdul-Jabbar), Šaki! O'Nil
(ShaquilleO'Neal) ...
Glavni zgoditak
Ć od petorice
ć centara u historiji
NBA ("uljez" je jedino Bil
Rasel, koji je č karijeru
ostao vjeran rivalskim Bos-
ton seltiksima), nosila su
dres Los đ es lejkersa pa
zar bi smjelo biti č da je
još jedan div, u ovom mo-
rd) "sigurno" je prelazio u
Bruklin netse, koji su bili
njegova željena destinacija
(nažalost, Hauarda ć vid-
jeti u tandemu s našim Mir-
zorn ć kalkuli-
ralo se s Dalas maveriksima,
Hjuston roketsima ...
Lejkersi su u ovoj utrci
bili autsajderi. No, stari maj-
stori pregovaranja ć
li" su kombinaciju u koju su
bila č č č klu-
ba i, kako prenose č
mediji, izvukli glavni zgodi-
tak.
"Mašina za blokade" za-
suoermen ood llošeuima
Hauardov nadimak je
Supermen. Zašto? Šest iz-
bora u All-star tim i idealnu
petorku NBA lige, tri puta
defanzivac godine, prošlo-
sezonski č od 20,6
poena, 14,5 skokovd i 2,1
blokade, vjerovatno su naj-
bolji odgovor.
mentu svakako najdomina-
ntnija "petica" svjetske koš-
arke, završio u "zlatnom"
dresu?
Sapunica je č u de-
cembru prošle godine, kada
je Dvajtu Hauardu (Dwight
Howard) dosadilo da gubi
vrijeme u Orlando medžiku
i neuspješno lovi NBA titu-
lu, pa je javno zatražio tre j d u
drugi klub.
U đ 26-go-
dišnji centar(21 1 centi meta-
Medžik ga je izabrao kao
prvog na NBA draftu 2004.
direktno iz srednje škole.
S č olimpij-
skom reprezentacijom os-
vojio je 2008. zlato u Pe-
kingu, a ove godine ga u
Londonu nema zbog po-
vrede.
mijenit ć u petorci talenti-
ranijeg, al i ć prema ra-
dnim navikama, daleko
skromnijeg Endrjua Bajna-
ma (Andrew Bynum,završio
u Filadelfija siksersima), te
ć sa Špancem Pauom Gaso-
lom č č š ć centar-
ski tandem NBA lige.
Favoriti za titulu
č mediji navode
da ć im Orlando, kako bi
rasteretio budžet, uz Hauar-
Hauard: Mašina za blokade
da prepustiti još rezervne
č beka Krisa Duhona
(Chris) i krilo Eria Klarka
(Earl Clarke).
U z genijalnog pleja S tiva
Neša (Steve Nash) i ubi-
č šutera Kobija Bra-
jama (Kobe Bryant), bit ć
to okosnica tima koji se au-
Reprezentacija BiH u aeromodelarstvu č na EP-u
Iz šatora zamalo do medalJe
Na Evropskom prven-
stvu u sportskom aeromode-
larstvu u Italiji reprezentaci-
ja Bosne i Hercegovine, koju
su č Mirsad Kapetano-
ć So ni boj Sabo i Emir Haj-
ć u klasi modela F1B
ostvarila je č us-
pjeh, zauzevši č mjes-
to.
Rezul tat je, kako napo-
minju iz Saveza BiH, još
S č Sami finansira/i odlazak u Italiju
č kada se zna da su
č reprezentacije, zbog
izostanka bilo kakve po-
drške državnih organa na
svim nivoima, potpuno sa-
mi finansirali svoj nastup -
od priprema do odlaska i bo-
ravkaultaliji.
-Kuriozitet je i to da naši
reprezentativci kampuju u
šatorima na letilištu gdje se
održava č dok su
sve ostale reprezentacije
smještene u hotelima- kazao
nam je Alen Halak,generalni
sekretar Zrakoplovnog save-
za BiH.
Od 1996., bh. aviomode-
lari osvojili su 16 č na
velikim č od
č tri zlata i jednu bronzu
na prvenstvima svijeta te tri
zlatne, pet srebrenih i č
bronzane medalje na šam-
pionatimakontinenta.
A. M.
tomatski svrstava u najuži
krug favorita za titulu u na-
rednoj sezoni.
Orlando jeu ovoj razmje-
ni vjerovatno najgore i
prošao- dobio je beka Arona
Aflala (Arron Afflalo) i krilo
Ala Heringtona (Harrin-
gton) iz Denver nagetsa, kr i-
lo Filadelfije Nikolu
č ć te više prava izbo-
ra nadraftu. UDenverjesti-
gao dosadašnji lider Sikser-
sa Andre lguodala, kojeg ć
zamijeniti Bajnam iz Lej-
kersa i Džejson č
(Jason Richardson) iz Or-
landa. (E.J.)
io "Studentima"
ć Povratak nakon više od decenije
ć oonouo u Bosni
č priprema za novu
sezonu, koje bi trebale
č 15. avgusta, Košar-
kaški klub Bosna ASA BH
Telecom angažirao je Sami-
ra ć Nekadašnji repre-
zentativac Bosne i Hercego-
vine, koji ć narednog mje-
seca proslaviti 39. đ
dan, nakon više od decenije
ć seu redove sarajevskih
"Studenata", s kojima je ne-
kada bio prvak BiH.
No, danas je bivši prvak
Evrope u dubokoj i finansij-
skoj i rezultatskoj krizi, sa
znatno đ ti-
mom, koj em bi dozu stabil-
nosti trebao dati upravo is-
kusni krilni centar (206 cen-
timetara). Prošlu sezonu
L ć je proveo u Mladosti iz
ć u č je
dresu u 25 susreta Prvenstva
BiH bilježio č de-
vetpoenai4,7skokova. E.J.
sport
Dnevni avaz, subota,
11. avgusVkolovoz 2012.
67 l O@ l
Č Poznat prvi finalista košarkaškog turnira na Igrama u Londonu
soanua č igrom u
drugom diJelu razbila RusiJu
Hrvatski vaterpolisti eliminirali Crnogorce • Švedski rukometaši izbacili đ
Košarkaši Španije plasi-
rali su se u finale turnira na
Olimpijskim igrama u Lo-
ndonu, savladavši č se-
lekciju Rusije sa 67:59. Pr-
vo polu vrijeme proteklo je u
dominaci ji Rusa, koji su taj
period igre riješi li u svoju
korist sa 31:20 i č se da
je Španija na pragu poraza.
No, aktuelni evropski prva-
ci odigrali su u drugom di-
jelu č razbivši
Ruse.
Španci ć u fi nal nom
č igrati s pobjednikom
iz okršaja Sjedinjenih Ame-
č Država i Argenti-
ne.
Vaterpolisti Hrvatske pr-
vi su finalisti olimpijskog
turni ra u Londonu. Hrva-
tska je u polufinalu pobijedi-
la Crnu Goru sa 7:5 (3: l , 2:0,
2:2, 0:2). Crnogorci su na
č č poveli da bi
Hrvati u sjajnoj seriji otišli
na 5: l nakon dvije č
tine. U drugom di jelu Crno-
gorci su pokušali anulirati
prednost Hrvata, ali više od
č 5:7 nisu mogli.
Hrvatska ć u č za
zlato igrati s boljim iz duela
Srbije i Itali je.
Rukometaši Švedske igr-
at ć u finalu nakon što su sa-
vladali đ sa 27:26.
Š đ su ć dijelom
đ rukometaš Zubai u akciji pred golom
č imali prednost, koju su
zadržali do kraja utakmice.
Odbojkaši Rusije plasir-
ali su se u finale nakon što su
u polufinalu pobijedili Buga-
rsku sa 3:1 (25:21, 25: 15,
Rukometašice su apsolutni hit u Crnoj Gori
Izborile se za oruu
medalJu u historiJI
U Crnoj Gori rukome-
tašice su brend. Ne samo što
je ženska rukometna repreze-
ntacija najzaslužnija za prvu
olimpijsku medalju te države
od njenog osamostaljivanja
2006. godine nego i zbog
č na koji ć stano-
vnika ove male države
doživljava svoje "Lavice".
Crna Gora dobila je prije
nekoliko mjeseci prvakinje
Evrope u ženskom rukometu
ć što je ocijenjeno
kao prvorazredno đ
i ogroman podvig, ali da taj us-
pjeh nije proizvod tek puke
č đ pobjeda
reprezentacije nad Spanijom
od 27:26 u polufinalu Oli-
mpijskih igara. U današnjem
finalu crnogorske predstavni-
ce igrat ć protiv Norveške.
ć li izgubiti ili pobijediti,
nije više ni bitno, medalja je
osvojena, a san ostvaren.
-Još kao da sanjam. Neka-
ko sam više bila đ ka-
da smo ušli u polufinale, ta je
ulakmica bila prekretnica - ka-
zala je Bojana ć pona-
Slavlje Bojane ć nakon trijumfa nad
polufinalu: San se ostvario
jbolja č Crne Gore, ali
i Evrope, te je dodala:
- Bile smo svjesne težine,
Španija ima taj č stil.
U drugom poluvremenu
"stisle" smo malo bolje, go-
lmanke su nam pomogl e,
izvukle smo neke kontre i
stvorile razliku od pet golova.
U fm iš u je koncentracija opa-
la. Pravile smo neke glupe
grešk.ice, ali smo bile svjesne
da je kraj. ć svima, san
(Foto: AFP}
se ostvario · č su ć
U finalu ih č Nor-
veška, olimpijski, svjetski i
evropski prvak.
· Probat ć ih srušiti.
Protiv Južne Koreje u polufi-
nalu odigrale su pametno, to
je reprezentacija koja zna šta
radi. Nikada nisam bila u oli-
mpijskom finalu. Ne znam ka-
ko ć da bude, ali bit ć zani-
mljivo - kazala je ć
prenosi "Pobjeda". (A. Č
23:25, 25:23). U finalnom su-
sretu Rusi ć se sutra boriti
za zlato protiv bolje ekipe iz
(Foto: Reuters)
drugog polufinalnog para
Italija - Brazil.
(A. Dr.)
Olimpij sko selo u Londonu
Autogrami soortista na zidu
J edna od posebnosti
Olimpi jskih igara u Lo-
ndonu je stakleni zid na ko-
jem se nalaze autogrami
sportista koji su č
li na ovom č
Svje t ske zvijezde
Rodžer Federer (Roger ),
Novak Đ ć Majki Fe-
lps (Michael Phelps), Kobi
Brajant ( Kobe Bryant) ...
stavi li su svoje potpise po-
red 10.000 drugi h imena
sportista koji su č
li na OI-ju. E. M a. se potpi sali
Danas na Ol-ju
ATLETIKA
10.00 Brzo hodanje
50 km (m), finale
18.00 Brzo hodanje
20 km (ž), finale
20.00 Skok uvis (ž),
finale
20.20 Koplje (ž),
finale
20.30 5.000 m (m),
finale
21.00 800 m (ž),
finale
21.25 4 x 400 m (ž),
finale
22.00 4 x 1 OO m (m),
finale
KOŠARKA
žene: Za bronzu: Australija •
Rusija (18), finale: SAO-
Francuska (22)
BOKS
Muškarci, finale: do 49 kg
(21.30), do 56 kg (21.45),
do 64 kg (22.15), do 75 kg
(22.45) , do 91 kg (21.15)
KAJAK/KANU
10.30 K-1 200 m (m), finale
10.47 C-1 200 m (m), finale
11.14 K-1 200 m (ž), finale
11.41 K-2 200 m (m), finale
BRDSKI BICIKLIZAM
13.30 Cross country (ž),
finale
SKOKOVI U VODU
Toranj 1 O m (m), polufinale
(11 ), finale (21.30)
NOGOMET
Muškarci, finale: Brazil -
Meksiko (16)
Č GIMNASTIKA
Višeboj , č finale
(14.30)
RUKOMET
žene, za bronzu: Koreja -
Španija (18), finale: Nor-
veška - Crna Gora (21.30)
HOKEJ NA TRAVI
Muškarci, za bronzu: Australi-
ja- V. Britanija (16.30), finale:
č • Holand i ja (21)
MODERNI PETOBOJ
Muškarci: č (9.45),
plivanje (14.20), jahanje
(16.20) , č
(19.45)
JEDRENJE
žene, Elliott 6 m: malo finale
(13), fi nale (14.05)
TEKVONDO
žene, preko 67 kg: Prvi
krug (1 O), č (16),
polufinale (18), repesaž/za
bronzu (21), finale (23.15)
Muškarci, preko 80 kg: prvi
krug (1 0.15), č
(16.15), polufinale (18.15),
repesaž/za bronzu (21.15),
finale (23.30)
ODBOJKA
Žene, za bronzu: Japan - Ko-
reja (12.30), finale: Brazil -
SAO (19.30)
HRVANJE
Muškarci, do 60 kg slobo-
dno, do 84 kg slobodno, do
120 kg slobodno (od 14 do
21)
Rudiša: Olimpijski naslov i svjetski rekord (Foto: AFP)
Fenomenalna utrka Davida Rudiše
ISDUDIO zadataH
da nadmašl oca
S vremenom od 1:43,77,
najsporiji u finalu na 800
metara, Britanac Endrju
Osagi (Andrew) na posljed-
nja t ri izdanja Igara osvojio
bi zlatnu medalju, ali u utrci
koju vodi nevjerovatni Da-
vid Rudiša (Rudisha), nije
mogao bolje od posljednjeg
mjesta.
Rudiša je režirao fantas-
č utrku, najbržu u histo-
riji, u kojoj je oborio vlastiti
svjetski rekord koji je posta-
vio prije dvije godine. Osim
toga, Rudiša je ispunio je-
dan, davno zadani cil j, da
bude uspješni ji od svog oca i
mentora Danijela (Daniel),
koji je na Igrama 1968. godi-
Đ Oduševio svijet
ne os voj i o srebrenu medalju
u štafeti na4x 400 metara.
- Prije nego što je utrka
č pomislio sam na to
kako moj otac sada kod ć
sjedi uz televizor, jer nije
mogao ć ovamo. On mi je
uvijek bio ć podrška,
bez njega ne bih bio ovdje
gdje sam sada. Uvijek sam
želio ć korak više od nje-
ga- rekao je 23-godišnji Ke-
ni jac.
Zanimljivo je da Rudišu
prije 10 godina atletika
ć nije tol iko interesira-
la, ali ga je povreda zbog koje
je propustio Igre u Pekingu,
motivi rala da se u Londonu
popne na tron. (M. T.)
RoditelJima oreminulog
č ooslao medalJu
Aleksander Dale Oen
(Alexander) je u junu 2011.
godine osvojio zlato na Svjet-
skom prvenstvu u plivanju na
l OO metara prsni m stilom, ali
č
Ovaj Norvežanin je tre-
bao biti glavni favorit za zla-
to u Londonu u utrkama na
l OO i 200 metara prsno, ali je
u apri lu preminuo tokom
priprema u Arizoni, u 27.
godini života, od ri jetkog
č oboljenja. Njegovi
gari vali nisu zaboravili ...
Danijel Đ (Daniel
Gyurta), đ koji je u Lon-
donu postao olimpijski prvak
na 200 prsno, pokazao je kako
je veliki sportista i č
č je kopiju svoje zlatne
olimpijske medalje poslati ro-
diteljimaDaleOena.
- Pos tali smo jako veliki
Dale Oen: Umro u aprilu
prijatelji baš ove godine. Si-
guran sam da bi on uzeo zla-
to na l OO metara u Londonu.
Ovo je najmanje što mogu
uradi ti za svog prijatelja- re-
kao je Đ poslije odluke
kojom je oduševio svijet i
podsjeti o sve nas na prave
životnevri jednosti. E.Ma.
68
Dnevni avaz, subota, s p o rt
11. avgusVkolovoz 2012.
PARAOLIMPIJSKE IGRE Bh. odbojkaši ciljaju londonsko finale
želJa niKad ć
uuJetl niKad gori
ć da ć č đ Bosne i Hercegovine, kaže Sabahudin ć
Reprezentacija BiH je triput zaredom igrala finala
- Naša žel ja da osvojimo ,...-----------------------------------,
Ponižauanle sportista s invaliditetom
Ovim je č selektor
reprezentacije Bosne i Her-
cegovine u ć odbojci
Mirza ć na
č š konferenciji za
novinare predstavio ambici-
je i oslikao ć naj-
trofejnijeg državnog tima na
ć Paraolimpij-
skim igrama u Londonu (29.
avgust-9. septembar).
U grupi s Iranom
- Za nas ć uspjeh pred-
stavljati ulazak u finale, jer je
put do njega težak. No, nas-
tojat ć da, po ko zna koji
put, osvjetlamo obraz Bosne
i Hercegovine - dodao je
ć
Reprezentacija BiH igrat
ć na turniru u grupi B s eki-
pama Irana, Brazila, Kine i
Ruande, dok su u grupi A
Velika Britanija, Egipat,
Rusija, č i Maroko.
ć o uvjetima u
kojima se pripremaju,
ć je naveo da
je Olimpijski komitet Ira-
na svojim reprezentativ-
cima za zlato ć na-
gradu od 75.000 dolara i
svakom č ć na-
rodnog poslani ka do kraja
ž i vot a. N a šalio se da bi ih
zato bilo "grehota pobi-
Bosna i Hercegovina ć ju-
rišati na č paraolim-
pijsko č U tri uzastop-
na nastupa u finalima naši
odbojkaši osvojili su zlato u
A ti ni 2004. te srebra u Sid-
neju2000. i uPekingu2008.
Kapiten Sabahudin De-
ć potvrdio je selek torove
č da je cilj ulazak u fina-
le. Kao š ć okol-
nost naveo je to što je Iran,
koji je i glavni favorit za os-
vajanje zlata, s nama u grupi,
jediti".
Što se č BiH, ured-
bom Vlade Federacije BiH
č je da ć č
zlatne medalje biti na-
đ sa 10.000 KM, sre-
brene sa 5.000 KM, a bron-
zane sa 3.000 KM. No, va-
lidnim sportistima bi za
osvojene medalje bio
ć duplo ć iznos.
mada su i ostale reprezenta-
cije dosta napredovale.
Pripreme u Fojnici
- ć da ć dati
sve od sebe i da ć ra-
č đ BiH. Atmos-
fera u reprezentaciji je sa-
vršena. Zahvaljujem Parao-
limpijskom komi tetu, koji je
ovog puta osigurao sva sred-
stva i snosi troškove našeg pri-
jevoza i boravka-rekao je on.
Naša odbojkaška repre-
Slavni č Morisi kritikovao patriotizam ć
Kao č č
SLiven Patrik Morisi
(Steven Patrick Morrissey),
bivši č grupe "The
Smiths", napisao je otvoreno
pismo obožavaocima u ko-
jem je pokazao svoje nezado-
voljstvo Olimpijskim igra-
ma. Šokirao je rekavši kako
mu se č toliki patrioti-
zam koji ga ć na duh
č č
- Duh č iz
1939. prevladao je britan-
skim medijima ... Da li je
Engleska ikada bila toliko
đ patriotizmom.
Blještavi č kraljev-
ske porodice oteli su Olim-
Morisi: Duh č 1939.
pijske igre i koriste ih za svo-
je imperijalne interese, a u
medijima nigdje nije dozvo-
ljen glas opozicije č
nije bio nimalo blag u svoj-
im komentarima.
Smeta mu i promovisa-
nje Londona kao super
brenda koji ima puno boga-
tih sadržaja, dok ostatak En-
gleske grca u recesiji i naru-
bu jeekonomske katastrofe.
- U đ bri-
tanski mediji prezentuju
24-satnu izglancanu sliku
kraljevske porodice koja se
nonšalantno osmjehuje pri
svakom luksuznom troše-
nju, kao da takav prizor opet
možepovezaticijeluzemlju-
napisaojeon. EMa.
ć tim povodom kaže
da se time ponižavaju spor-
tisti s invaliditetom.
-Ni feninga nismo do-
bili od ć ministara za
stipendije i penzije - do-
daje on te navodi primjer
Hrvatske, č je Paraolim-
pijski komitet dobio tužbu
pa su nagrade izjed-
č
zentacija u Fojnici obavlja
završnu fazu priprema. Prvi
č igra 30. avgusta protiv
Kine.
U Londonu ć BiH pred-
stavljati i č Sanela
ž ć bron7.ana s Evrop-
skog prvenstva, dok još nije
sigurno ć li nastupiti ba-
č kugle Dževad ž ć i
Zemir ć koji su ispunili
A-norme. Oni, naime, nisu
verificirani kao sportisti inva-
lidi. E.MASLO
Doping
Hamillonu
oduzeto
zlato iz Atine
č koji je trajao skoro
osam godina, završen je tako
što je č biciklisti
Tajleru Hamiltonu (Tyler) i
č oduzeta zlatna me-
daljaizAtine.
Malo prije nego što je
č zbog zastare završio u
kanti za ć đ
olimpijski komitet objavio je
da je Hamiltona proglasio
krivim za upotrebu dopinga.
Medalje ć biti ponovo
podijeljene pa ć tako sre-
brenom Rusu č
E kim ovu pripasti zlato.
ort
Dnevni avaz, subota,
11 . avgust/kolovoz 2012.
____________________ 69
Zlato za
'oartuanJe'
Belgijski olimpijski komi -
tet vratio je ć Gijsa van Hu-
ka (Van Hoeck) nakon što su
britanske novine objavile foto-
grafiju na kojoj se vidi da vidno
pijanog biciklistu kolege unose
u taksi u Londonu.
Van Huk, koji je zauzeo l S.
mjesto u disciplini omni um
na Olimpijskim igrama u
Londonu, snimljen je zatvore-
nih č i mokre ć Bri-
tanski tabloid "Mirror" dodi-
jelio mu je zlatnu medalju za
"partijanje", ali šefovima bel-
gijskog tima to nije bilo nima-
lo smiješno.
OLIMPIJSKI HEROJI Usein Bolt nakon č rezultata u Londonu
Izjava dana
-Bolt još
11ije legmda.
(ŽakRog,
predsjednik
đ
olimpijskog komiteta,
o sprinteru s Jam ajke)
Vijest u brojci
O
NaJUSpJešnija nacija u historiji olimpijskog
boksa Sjedinjene č Države nije osvoji-
la nijednu medalju u muškoj konkurenciji na
Igrama u Londonu. To je prvi put da su ame-
č č napustili OI bez ijednog č
• Ć č boksa spasila je 17-godišnja Klaresa
Silds (Claressa Shields), koja je osvojila titulu u srednjoj
kategoriji u žen skoj konkurenciji.
č neHa ušute, Ja sam
u LOndonu postao legenda
Ostala je još štafeta, ali ć nakon toga partijati kao da mi je đ najavio je dvostruki uzastopni prvak Igara na 1 OO i 200 metara
U sein Bolt (U sain) ot-
krio je č da ć za č
godine na Olimpijskim
igrama u Rio de Žaneiru biti
teško ponovi ti uspjehe iz
Pekinga 2008. i Londona
2012.
Repriza u Riju?
č sprinter sJa-
majke upisao se u historiju,
odbranivši, kao prvi atle-
č svih vremena, olimpij-
ske titule u utrkama na 100 i
200 metara, kojih se pretho-
dno domogao u Kini.
Time je 25-godišnji Ja-
č nadmašio č
č atletske legende
Karla Luisa (Carl Lewis),
koji je osvojio tri zlata i jed-
no srebro u sprintu 1984. u
Los đ i 1988. u Seu-
lu. No, upozorio je da bi po-
navljanje historijskog "da-
hla" u Brazilu moglo biti
preteška misija.
-Mislim da ć sa 30 godi-
na č razmišl jati o po-
č Atletika je prezah-
tjevna. Johan Blejk (Yohan
ć č 19,4,aza
ne poštuJe LUisa
Bolt se nakon finala na
200 metara č s č
jek kojem je preoteo rekor-
de. Naime, Karl Luis je na-
kon Boltovih uspjeha u
Londonu zlobno izjavio da
"doping-kontrole na Jamaj-
ci nisu rigorozne kao u dru-
gim državama".
- Prema Karlu Luisu ne
gajim nikakvo poštovanje.
Stvari koje on govori, zaista
su niske. On ovim želi pri-
ć pažnju, jer njega niko
ne ć - izjavio je
Bolt te jednom naglasio da
Jamajka uspjehe duguje sa-
mo radu, a ne dopingu.
Pritisak koji je sam sebi natovario
na đ negdje je morao eruptirati.
ć po U seina Bolta (Usain), po-
kušaj da, kako je rekao, đ u legendu
odbranom olimpijskih titula na l OO i
200 metara, č je uspješno pa je
tasi1naerupcijaipakbilaobojenapozi-
tivnim tonovima.
Bolt je, u zanosu slavlja nakon tri-
jumfa na 200 metara, ljubio i grlio na-
č radio sklekove na stazi, č je
fotoreporteru švedskog " Aftonblade-
ta" Džimiju Vikstromu (Jimmy Wi-
xtrom) uzeo kameru i napravio neko-
liko snimaka, koji su, naravno, od-
mah obišli svijet.
č godine ć letjeti. Mo-
ram se ć prije nego što
on postane prebrz - kaže
Bolt o svom ć rival u
i zemljaku, koji je bio drugi i
na l OO i na 200 metara.
I dok je Bolt č
skromno govorio o bu-
ć za ono što je č
do sada nije štedio kompli-
men te na vlastiti č
Na redu odmor
- Ova pobjeda je za sve
one koji su sumnjali u mene,
da im kažem da napokon
ušute, jer ja sam legenda. Tri
godine govorim da želim po-
stati legenda i sada sam to
uradio. Ostaje mi da sjed-
nem i relaksiram se - kaže
Bolt.
Najbrži č planete
naglasio je da slavlje ipak
ć č dok danas ne is-
č š 100metara.
- Ostala je još štafeta, ali
ć nakon toga partijati kao
da mi je đ - najavio
jeBolt. (E.J.)
SUBOTA 11. 8. 2012.


... -·
75 40 OI LONDON 2072 BOKS
BH Tl
07.30 Prirodna baština
BiH. Gacko polje
lijepo li si
08.00 vijesti
08.15 Zivot & ostalo.
Bolero
08.45 Josip ć
U ime naroda
09.15 Vinsent i ja, film
11.05 Okruženje,
talk show, 1/5
12.00 BHT vijesti
12.15 č program
12.25 ot london 2012.
Odbojka (ž).
Japan • Koreja,
za 3. mjesto
14.00 Festival cirkusa,
revijalni program
14.30 đ ljetni
karneval č
2012, reportaža
15.00 BHT vijesti
15.10 EURO panorama
15.40 OI london 2012. Boks,
finale, snimak
17.10 otlondon2012.Nogo-
met (m). Koreja - Ja-
pan, za 3. mjesto,
snimak
19.00 Dnevnik 1
Sport
Vrijeme
Kombinovani prijenos
19.45 ot london 2012.
Atletika, finale
21.25 OI london 2012.
Rukomet (ž).
• Crna Gora,
finale
23.15 BHT vijesti
23.30 OI london 2012.
Košarka (ž).
Australija • Rusija,
za 3. mjesto,
snimak
01.05 OI london 2012.
(ž). SAD •
Francuska,
finale, snimak
02.45 Pregled programa
za nedjelju
TV ALFA
07.00 LJot london 2012.: 07.05 Jutro uz
Brazil- Italija, odbojka, sevdah
2. polufinale, /m/ 08.05 Kinali
09.00 Vijesti kar,
Ramazanski program igrana
09.05 Dobri ljudi dobre ze- serija, (r)
mlje, dok. program 09.05 Kinali kar,
09.25 Medresa vakifa, doku- igrana
mentami program serija, (r)
09.55 Č su đ crtana 10.05 Kinali
serija, 3. epizoda kar,
10.15 Kako lo igrana
10.30 ć svemirci serija, (r)
10.50 Mala princeza 11.05 Č
11.00 Sportske igre mladih NOSTALGIJA
11.25 Mozaik religija 11.30 Vijesti
12.00 Dnevnik 1 11.35 Rebus,
12.15 LJotlondon2012.: Ar- razgovor s
gentina - SAD, košarka, povodom (r)
2. polufinale, snimak 13.05 č
13.05 LJOilondon 2012.: đ 1,
Francuska - Hrvatska, igrani film
rukomet, 2. polufinale, 15.05 Kako
snimak poluvremena vrijeme
14.20 Vijesti prolazi,
14.30 Austrija u BiH i EU· igrana
FOR-u serija
14.55 Michael Palin. Puni 17.05 č
krug, dokumentarna koji
serija, 1 O. epizoda je znao
15.55 LJot London 2012.: previše,
Brazil- Meksiko, nogo- igrani
mei, pri1enos finala /m/ film
18.00 lud, zbunjen, norma- 19.00 Dnevnik
lan, serija/ 12+/ 19.25 Č ZA
19.10 Super loto, pri jenos iz- ZALJUBLJENE,
č č
19.20 Vrijeme iflara program
19.30 Dnevnik 2 20.05 Ramaznski
20.05 LJOilondon 2012.: program
Brazil - SAD, odbojka 21.00 Hvala što
21.25 LJOilondon 2012. pušite,
Boks, pri jenos finala igrani
21.55 LJot London 2012.: film
SAD- Frncuska, košar- 22.40 Autostoper,
ka, finale, pri jenos /V igrani
23.30 Dnevnik 3 film
23.45 LJot London 2012. 00.40 SMS
Boks, finale, snimak Chat
01.45 Dnevnik 2, r. 02.30 Sehurski
02.15 Pregled programa za program
nedjelju 04.00 Urbani folk
SATELITSKI PROGRAM
14.00 Sport plus
14.50 Vijesti
14.55 Koncert grupe
"Vampiri"
15.45 Vijesti
15.48 ć ljudi, serija
17.00 Petkazanj e
18.00 Robna ć
18.30 Kvadratura kruga
19.00 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 šesti krug, sportski
program
20.35 ć ljudi, serija
21.30 Program za
dijasporu
22.05 TV lica: Jasenko
Houra
23.00 đ info, r.
23.30 Voli vas Usnija,
č program
00.50 Knjiga utisaka
. . · ..-·.
l •
. 1.. .. · j. '.l
_il "4 .... .IT ..
22 05 TV LICA
MTV Adria
16.40 Beavis & Butt -
Head
11.10 MTV and The
Movies
17.30 Biggest! Hottest!
Loudestl
17.50 3 From 1
18.00 Top 20
19.40 Pop Up Video
21 .20 Pop Up Video
21 .40 Karaoke Box
22.40 Behind The Music.
Brandy
23.30 MTV World Stage.
Highlights
Benicassim Festival
00.30 3 From 1
00.40 Party Zone
lffi1Lt'l tl d l fM ll'frtiDw!nu..m.;.,o.;,.ol __
08.30 Australijski fudbal.
Gold Coast Suns -
GWS GIANTS
11.30 Fudbal
12.00 Fudbal. Nacionalni
Šampionat -
Yokohama F
Marines - Albi rex
Ni i gata
14.00 Bicikli zam. Eneco
Tour
14.30 Bicikli zam. Eneco
Tour
16.30 Tenis. WTA T umir
Montreal
18.00 Tenis. WTA T umir
Montreal
19.45 Vijesti
20.00 Tenis
21.45 Dvoranski fudbal.
Arena Futball
League SAD
FOXIile
09.1 O Houp i Fejt
10.00 Seks i grad
12.15 Seks i grad
12.30 Ružna Beti
16.25 Ružna
Beti
17.10 A walk in
my Shoes
19.00 Dveri
19.50 Ali Mekbil
21.00 The Jensen
Pro ject
23.00 Dveri
23.55 Gimnazijske
traume
01.00 Sofi Parker
01.25 Houp i Fejt
02.1 O Sudije za Stil
14.00 Magazin
14.30 ATP Masters
Toronto 1/ 4 Fi nale
18.15 Svijet fudbala
18.45 Atlet ix
19.15 UŽIVO. SK Tenis
STUDIO
20.00 UŽIVO. ATP Masters
Toronto 1/2 Finale
22.00 Premier League -
Najava sezone
23.00 Premier League
Magazin
23.30 Specij al na licu
mesta. Moto GP
Mu g ello
00.30 UŽIVO. ATP Masters
Toront o 1/2 Finale
02. 30 Fudbal
04.15 Belgijska liga.
Mechelen · Club
Brugge
09.20 Put osvete
10.1 O Detektiv na Floridi
10.55 Red i zakon.
č č namjere
13. 20 Red i zakon.
č č namjere
14. 10 č
15. 00 Milosrdna Grejs
16.40 Milosrdna Grejs
17.30 Frikovi
18.20 Frikovi
19.10 č
20.00 Detektiv na Floridi
21.45 Detektiv na Floridi
22.35 Kraljevi bj ekstva
23. 25 Kraljevi bjekstva
00.15 č
01 .05 Milosrdna Grejs

-
4
20 05 CORLEONE
07.05 Strasti i intrige,
igrana serija, ep.
11 6/134 (R)
08.00 Vijesti
08.05 Kinali kar,
igrana serija,
ep. 74/92 (R)
09.00 Vijesti
09.05 Kinali kar,
igrana serija,
ep. 75/92 (R)
10.00 Vijesti
10.05 Kinali kar,
igrana serija,
ep. 76/92 (R)
11.00 Kinali kar,
igrana serija,
ep. 77/92 (R)
12.00 Vijesti plus
12.15 Okusi kultura,
dokumentarni
seri jal, ep. 13/13
13.00 Vijesti
13.05 č
đ 1 l
Nancherrow 1,
igrani film
15.00 Vijesti
15.05 Kako vrijeme
prolazi, igrana
seri ja, 45. ep. (R)
16.50 Vijesti plus
17.05 č koji je
znao l
The Man
Who Knew
Too Much, igrani
film
19.00 Dnevnik TV1
20.05 Corleone, igrana
seri ja, ep. 8/12
21.00 Hvala što pušite l
Thank You for
Smoking, igrani film
22.40 Aulostoper l
The Hitcher,
igrani fil m
00.30 Dnevnik TV1 (R)
01.30 đ l The
Condemn ed,
igrani fil m
03.00 ć program
l!li §l b i ftTI11II
09.00 Fudbal Hrvatska:
Inter- Osijek
11.00 Fudbal Brazil:
Botafogo-
Pal mei ras
13.00 Fudbal Francuska:
Montpellier -
Toulouse
15.00 Motosport
Mundial:
Magazin
17.00 Fudbal Jelen Super
Liga: Rad - Radnicki
1923
21.00 Fudbal
Jelen Super
Liga: Partizan · BSK
23.30 Fudbal
Brazil Prenos
01.30 Fudbal
Mis: Colorado -
Dallas
10.45 Filmovi i zvijezde IV
11.10 Pod suncem
Toskane
13.00 Gregov dnevnik.
Rodrickova pravila
14.35 Sunset Limited
16.05 Ć od papira
17.55 X-Men. Prva
generacija
20.05 ć snova
21.40 Profesionalci
u akciji
23.30 Otmica
01. 15 Predatori
03.00 Pravi seks
03.55 ć snova
05.30 Hollywood. Na
snimanju IX
PINK BH
06.15 Šta je sa
tobom,
Nina?, film
iz regije
08.15 Kukavica,
indijska
seri ja r.
12.00 Info top,
informativni
program
12.10 Vremenska
prognoza
12.15 Gold Music,
č
emisija
14.00 ć
misija,
reality
emisija r.
15.00 Hrabri ljudi,
reality
emisija
15.50 Info top,
informativni
program
16.00 Vremenska
prognoza
16.05 Akademija
debelih,
reality
show r.
17.00 Č za
Eskobara,
film iz regije r.
19.00 Š č
reality
emisija r.
20.00 Pare ili
život,
seri ja
21.00 Zvezde
granda,
emisija
special
23.00 Akademija
debelih, pregled
dana
23.30 Vrelina,
č film
01.15 šta je s tobom,
Nina?,
film iz regije r.
National G.
11.00 Otkrivena Firenca
11.40 Megatvornice.
Michel in
12.35 Š č psima
13.30 Duboka džungla
14.25 Stijenske
zvij ezde
15.20 Š č psima
16.15 Š č psima
11.10 Š č psima
18.05 Sekunde do
katastrofe
19.00 Š č psima
19.55 Ulovljeni.
Pecanje č š
21.00 Š č psima
21.55 Duboka
džungla
22.50 Stijenske zvijezde
23.45 Š č psima
00.40 Duboka
džungla
CineStar TV
11.00 Buka, film, komedija
13.00 Godina oružja, film,
akcijski
15.15 Loš č film,
krimi
17.15 Zakletva, film,
drama/romance
19.15 što žene vole, film,
komedija
21.30 Pravila
č
komedija
23.15 Razvedi me,zavedi
me, film,
drama/romance
01.15 Preko svake
mjere,film,
triler/krimi
HAYATTV
07.10 Bumba, crtani
film, 99. i 1 OO.
epizoda
07.30 Felix bebe,
4. epizoda
07.50 Speed racer,
4. epizoda
08.10 Moji džepni
ljubimci,
crtani film, 40. i 41.
epizoda
08.50 Gartield,
crtani film,
44. epizoda
10.00 Pokemoni ,
crtani film, 15. epizoda
10.27 Gormiti, crtani film, 1 O.
epizoda
10.50 Ben 1 O Ultimate Alien,
crtani film,
15. i 16. epizoda
11.35 Winx, crtani film,
45. epi zoda
12.10 ldemi dalje, igrani film
14.00 pro-
g n oza
14.05 Autoklub, automagazin
14.30 Svi na selo
15.00 Vremenska prognoza
15.03 Hayat produclion
show, č
program
16.15 Ispuni mi želju
17.33 Sport centar
17.40 ZMBT 5, audici ja
18.50 Ramazanski program -
najava, kolažni
program
19.00 Vijesti u 7, informativni
program
19.28 Vremenska prognoza
19.29 Biometeorološka pro-
g n oza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.50 Ramazanski program,
kolažni program
21.00 Dah života, igrani film
22.50 Minion, igrani fi lm
00.45 Sport centar
00.50 Astro Num Caffe,
uživo
SUBOTA 11. 8. 2012.
07.00 Oggy i žohari,
crtani film
07.25 Roni Oily roni,
crtani fi lm
07.40 đ i prijatelji,
crtani film
07.55 Dibidogs,
crtani film
08.20 Gerald McBoing,
crtani film
08.50 Roni Oily roni,
crtani film
09.05 Crtani film
10.35 Princ iz
Bell Aira,
ć
serija
11.05 č (16),
indijska seri ja
12.00 Lonci i poklopci ,
kulinarski show
13.05 Bakina kuhinja,
kulinarski show
14.00 Najbrži č kviz
14.50 Top shop
15.15 č
indijska seri ja
17.15 Balkanske
prevare,
reality drama
17.50 Dejana Talk Show,
talk show. Tema.
• Alternativana
medicina.
bioenergija"
18.50 OBN Info,
informativni program
19.05 OBN Sport,
sportski pregled
19.15 Bakina kuhinja,
kulinarski show
20.00 Da to sam ja,
zabavni program
21 .00 Pištolj 73 (16),
igrani film
23.05 Grad nasilja (16),
igrani film
01 .35 Zodijak
03.40 č
planeta,
dokumentarni
program
MREZA
08.05 Kinali kar, igrana seri ja, ep.
74192 (R) 09.05 Kinali kar, igrana
serija, ep. 75192 (R)1 0.05 Kinali
kar, igrana serija, ep. 76192 (R)
11.00 Kinali kar, igrana serija, ep.
77/92 (R)13.05 Poroditno
đ 1 l Nancherrow 1, igrani
film 15.05 Kako vrijeme prolazi ,
igrana serija, 45. ep. (R) 17.05
Covjek koji je znao previše l The
Man Who Knew Too Much, igrani
film 20.05 igrana serija,
ep. 8112 21 .00 Hvala što pušite l
Thank You for Smoking, igrani film
22.40 Autostoper l The Hitcher,
igrani film
07.00 Dobiti bebu uprkos lošim
dok. program, 516
07.50 Legenda o Bruce Lee ju.
serijski program, 8/50 08.35
Program za djecu 11.00 Ime moje
škole, obrazovni program za djecu
11.50 Autoshop magazin, emisija
o automobilizmu 12.20 Sevdah,
č program 13.00 Vijesti
TVSA 13.10 Rttam Srebrenice,
dok. film 13.30 Vezane tajnom,
igrani film 15.00 Yusuf,
program, 22/45 16.00 Vijesti
TVSA 16.05 Bisage Vehida
ć 16.45 Prihvatljivi rizik,
igrani film 18.30 Dnevnik
TVSA-vremenska prognoza 19.25
Ramazanski program 20.30
Statisti, serijski program, 11112
21.05 Yusuf, serijski program,
H RTl
09.47 Vijesti iz kulture
10.00 Vijesti
10.07 HAK • Promet into
10.12 ć ljubimci
10.47 Ribar ribi grize rep,
dokumentarna serija
11 .17 Normalan život,
emisija o obitelji
12.00 Dnevnik
12.10 Sport
12.12 Vrijeme
12.15 TV kalendar
12.28 ć sudbine,
telenovela
13.11 Ekumena, religijski kon-
takt program
13.49 Prizma, multinacionalni
magazin
14.19 manjinski Mozaik. Od
lonca do Londona
14.33 Molitve za Bobbyja,
ć film
16.02 Prirodni svijet 5. Naj-
smrtonosnije zmije
Indije,
dokumentarna
serija
17.00 Vijesti
17.09 Vrijeme sutra
17.10 HAK· Promet info
17.12 Alpe Dunav Jadran
17.46 Reporteri. Prljave tajne
č prirode
18.33 Skica za portret
18.54 Globalno sijelo
19.20 Loto
19.30 Dnevnik
19.59 Sport
20.06 Vrijeme
20.12 Auschwitz • Nacisti i
č rješenje", do-
kumentarna seri ja
21.05 Svjedok, ć film
23.01 Dnevnik 3
23.16 Sport
23.19 Vrijeme sutra
23.21 News
23.25 Vijesti iz kulture
23.37 Kill Bill1, ć
Japanski film
01.28 Snijeg, film
03.08 Christine, ć film
23/45 21.50 Zavjera, igrani film
23.20 Sve za cure, igrani film
00.50 Dnevnik TVSA 01 .20 Yusuf,
serijski program, 23145 02.05
Ramazanski program 03.47
Vrijeme č posta 03.55
Odjava programa
HTV OSKAR C
08.05 Kinali kar. igrana serija,
r.1 3.05 Film 15.05 Kako vrijeme
prolazi, igrana seri ja 16.10
Bonaventura 17.05 Film 18.05
Dokumentarni program 19.00
Auto shop magazin, emisija 19.30
Reemitiranje dnevnika hrt-a 20.00
Corleone, igrana serija 21 .00 Film
22.40 Film
ZENICA
š biti
r.17.00 oglasi 17.05
lg-ani film. Tajni agent 18.30 Mali
oglasi 19.00 \ljesU 19.50
Obavještenla20.00 Ramazanski
program 21.00 film, Hvala što
oglasi 23.00
KISS
14.05 AMOR LATINO, serija
15.00 Reportaža KISS 16.00
Hrana i vino, emisija16.30 Zagrtjaj
ljepote, emisija 17.15 Reportaža
KISS 19.20 Marketing 19.30
DNEVNIK HRT 20.00 Reportaža
KISS 21.40 Dokumentarni
program22.40 Film 00.00 ć
program
20 20 Oi LONDON
HRT2
07.13 ć sudbine,
telenovela
07.56 Majstori č
Cantus ante omnia
08.25 Mata TV
08.55 Sportske igre mladih
09.10 Ot London 2012 .. Vater-
poto • polufinale, snim-
ka ILl rukomet (M)· polu-
finale, snimka
10.30 OI London 2012 .. En-
gleski č emisija
10.45 Ot London 2012 .. Nogo-
met (M) ·za 3. mjesto,
snimka
12.35 Ot London 2012 .. Kajak
na mirnim vodama •
finale, snimka
13.00 OI London 2012 ..
Košarka (M) •
polufinale, snimka
14.30 Ot London 2012 ..
Boks • polufinale,
snimka
15.35 OI London 201 2 ..
Vrijeme za č emisija
15.50 Ot London 2012 ..
Nogomet (M) • finale,
prijenos
17.50 Ot London 2012 .. Ruko-
met (Ž) ·za 3. mjesto,
prijenos
19.30 Ot London 2012 ..
Košarka (Ž) · za
3. mjesto, snimka
20.20 Ot London 2012 ..
Atletika • finale,
prijenos
22.25 Ot London 201 2 ..
Rukomet (Ž) ·finale,
snimka
23.45 Ot London 2012 ..
Olimpijski meridijan,
emisija
00.30 Ot London 2012 ..
Odbojka (Ž) · finale,
snimka
01.40 Bitange i princeze 3,
humoristitna serija
02.15 Daniel Barenboim i
West-Eastern Divan
orkestar u Alhambri
KAKANJ
14.00 TV Mukabela 15.00 Naša
realnost 16.00 Jusuf a.s .. seri ja
17.00 Flash vijesti 17.05 Peta
dimenzija 18.30 ć Koale
18.40 Marketing 18.50 Mubarek
Ramazan 20.15 Vijesti IC 20.45
Marketing 21.00 Problem
ovisnosti 22.00 Razum 22.25
Ramazanska č 22.45
Marketing 23.00 Dom2 23.30
Auto Shop Magazin 00.00
IC r. 00.15 Jusuf a.s., serija
HEMA
09.00 Auto shop magazin, emisi ja
o 10.00 Hema
magazine, centralna inf. emisija, r.
11.00 Svjetlo istine, religijski
program 12.00 TV Zehra, magazin
za lenu i porodicu 13.00
Dokumentarni program 14.00
Naši razgovori, inteNju 15.00
Izaberi zdravlje, emisi ja o
zdravstvu u BiH 16.00 Religija u
službi života, religijski program
17.00 Info IC, hronika ć
Kakanj 18.00 Iskre cuhure,
emisi ja o umjetnosti 19.00
Pregled sedmice, inf. program
20.00 Igrani film 22.00 Igrani
film
16.00 Dnevnik 116.20 Film 18.00
Pisma iz Herceg Novog 19.20
Marketing 19.30 Dnevnik 219.55
Marketing 20.05 Vltafon20.25
Nova TV
08.25 Dodir s
neba,
seri ja
09.30 Neustrašivi
Scooby-doo,
crtana serija
09.50 Lego
Ninjago,
crtana serija
10.10 Super
Loonalics,
crtana serija
10.35 Pokemoni,
crtana serija
10.55 Pokemoni,
crtana serija
11.20 Klub
otpisanih,
serija
11.45 Miami,
seri ja
13.25 Divlji zapad,
igrani film
15.25 Nuklearna
opasnost,
igrani film
17.00 Vijesti
Nove TV
17.10 Periferija City,
seri ja
18.05 Nad lipom 35,
humoristitno-
glazbeni show
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.05 Posljednji
samuraj,
igrani film
22.40 Operacij a
Swordfish,
igrani film
00.25 Motivi 2.
Osveta,
igrani film
02.00 l moje dijele
bi to moglo,
igrani film
03.20 Ezo TV,
tarot show
04.50 Dnevnik
Nove TV
05.40 Kraj programa
Nijesmo mi od juce 21 .00 BN
music 22.15 Dnevnik 3 22.30
Nocni lv projekat - rOO.OO
Crveno,edukativno-zabavna
emisija 01.00 Igrani film: Pakao
TVOSM
11.35 Amor Latino, r. 12.20 Zdrav
život 13.20 TV Shop 13.45
Zodeks 14.00 Marketing 214.05
Bez cenzure 15.20 Marketing 3
15.25 Horoskop 15.30 Game
zone 15.35 Portal15.40 TV Vita
Shop 16.00 Marketing 416.05
Vremenska prognoza 16.15
DW·time
16.45 Hrana i vino 17.15 Amor
Latino, serija 18.20 Mar1<eting 6
18.30 Dan, centralna inf. emisi ja
19.12 SMS oglasi 19.30 Portal
19.40 Game zone 20.00 Irene
Hass, serija 21.00 Scena 22.00
VOA 22.30 DW-time 23.00 film
00.30 Astro Show
TV GORAžDE
08.00 Najava programa 08.30
Bonaventura/r 17.00Najava
programa; Balkandics; Mar1<eting
19.00 Dnevnik; Marketing 19.30
Ramazanski program 20.30
Istina, dokumentarni program
21.00 Dokumentarni program
22.00 lnleNju 23.00 Dnevnik/r
23.30 č program
TV USK
11.10 Kinali Kar, igrana seri ja (r)
12.00 12. 05 Hazreti
Dnevni avaz
O.lr.nilllel\l SliU'l DioillMIC, ,_,
""'tf:l.,).ya,"J" .-.,..."tS O tlm

-.ae . ..,..,. """"
Dn•'!l_,. lljela.'ll& Yla:tl•lrlkjtlllt
.. _
LhoS.lt fOI
Đ • •
IJ<nlS Mn e.. lllrtb ...
m-...

. .. .. 111111 .......
Or -"*
.......
t"" Abtllln

1111-lillrle,ll

orr SAO "fC !ml"
Ql('O•;::."GO!aVIO.
1111
21 15 52 SABOR Ć
RTRS
06.01 Hirošima,
mini seri ja
••. •• č program
08.00 Vi jesti
08.15 č Nidže
č
program za djecu
08.35 ć i ja, film
10.10 đ
festival "Slavjanski
bazar",
1. č
ć
12.00 Dnevnik 1
12.15 Hercegovina
iznad mora,
dokumentarni
program
12.45 5. svjetski "Tamburica
fest2012.", Novi Sad, 1.
ć vete
13.35 Dragulj u kruni,
seri ja (22. i 23./60)
15.55 OI London 2012. · fud·
bal, finale, direktan
prenos
18.00 OI London 2012.,
direktan prenos
**. • * Dnevnik 2
**.** Sport
••.• • OI London 2012.,
direktan prenos
21.15 52. sabor č u
č • finalno tak-
č č
orkestara, koncert
Bobana i Marka
ć i Shantela,
ukljutenje u direktan
prenos
00.00 Don žuan •
film
01.35 đ
festival "Slavjanski
bazar" ·
1. č
č
03.05 Dnevnik 2
03.30 Hercegovina
iznad mora,
dokumentarni program
03.55 č program
igrana serija (R)
13.05 Igrani film 14.25
č ... 15.00
15.05 Kako vrijeme prolazi (r) 17.05
!gari film 18.45 Program za
19.00 Onevrik 119.30
program19.50 Ranlazar>;ki program
21.05 Hazroti Meljem. i;lrir1a serija
21.55 Auto shq) magazil, errisija o
aut!lfllOOiizrru 22.35 22.40
!gari film 00.30 Hronika
gradcva, ilfonnallvni program
VISOKO
14.00 TV strane 17.00 Putopisi,
dok. program, r 17.30 Namjesnik
serijski program, r 18.15
program 19.25
Maketing blok 19.30 Dnevnik FTV
20.00 Ramazanski program
21.00 ć 21.30 Aktuelnosti,
informativni program22.00
Namjesnik ljubavi, serijski
program 22.40 Marketing blok
22.45 č program23.10
Aktuelnosti. r. 23.20 Tv strane
00.00 Visoko live
HIT TV
13.05 Igrani film. Jedna ljubav u
Sl. Petersburgu 15.05 Muvilend
15.35 Liberty 16.05 Vino i
vinogradarstvo 17.05 Biljana za
vas 18.10 Auto shop magazin
19.00 Iz dana u dan20.00 Col1eone,
\)rana serija 21.00 Igrani film, Sudnl
dan 22.40 Igrani film, Ruska
ć 00.00 Tri minuta 00.05
folk show 01.30 Biljana za vas
02.00 Auto shcp magazin
ŠAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedjja Ć
.. Ljubav: Želite se smiriti, ć ravno-
težu u ljubavi, ostvariti stabilnu vezu .
.,.cJf3:i:l Uživate uz partnera ..
.. Posao: Ne vjerujete u brzi uspjeh, pa vas
ne zavaravaju dobri rezultati. Nema ozbiljnih prepre-
ka.
Zdravlje: Samo ste sjetni.
Ljubav: Unesite više slobode u vezu.
Tako ć je, ne samo osvježiti, ć i
preduhitriti monotoniju.
• Posao: Materijalni rezultati rada mnogo
su bolji nego što ste pretpostavljali. l to je dovoljno za
zadovoljstvo.
Zdravlje: Više hodajte, š č
Ljubav: Ako veza prolazi malu krizu,
sami sebi priznajte u č ste pogri·
-a:li:fl::lli ješili. Ne krivite samo partnera.
• Posao: Nalazite izlaz iz krize, posebno na
materijalnom planu. Imate ć i za vanrednu
zaradu.
Zdravlje: Zdravo se hranite.
Č popularnog benda okupit ć se radi nastupa na zatvaranju Ol-ja
SPAJSICE POnOVO ZAJEDnO
Osim njih, trebali bi nastupiti Džordž Majki, Eni Lenoks, "Pet Shop Boys" i mnogi drugi
LONDON - Objavljene su foto-
grafije sa probe za završnu sve-
č Olimpijskih igara u Londo-
nu, javile su svjetske agencije. Na
fotografi jama se svih pet č
grupe "Spice Gi rls" vidi kako stoji
na crnim londonskim taksijima i
pJeva.
Legendarna grupa ponovno je
na okupu, makar na jedan dan.
ortega oretellao Baleta
NjUjORK - Prema podacima
"Bloom berga", došlo je do prom-
jene na listi milijardera koju ova
agencija redovno objavljuje. Vo-
ren Bafet (Warren Buffett) nije
više ć najbogatiji č plane-
te nego je to postao Aman si o Orte-
ga (Amancio), č "Zare" i
"Inditexa".
Ovaj obrat dogodio se nakon
rekordno visoke cijene dionica
"Inditexa", č je Ortegino bo-
gatstvo ć na 47,4 milijar-
de dolara.
Kako piše "Huffington Post",
Bafetova imovina trenutno vrije-
di45,4milijardedolara. ć na
"Bloombergovoj" listi i dalje je
Karlos Slim(Carlos), adrugijeBil
Gejts(BillGates).
Viktorija Bekam (Victoria Bec-
kham), Erna Bunton (Emma), Geri
Hali vel (Halliwell), Melani Braun
(Melanie Brown) i Melani Č š
(Melanie Chisholm) č su da
se okupe zbog nastupa na zatvara-
nju Igara. Osim njih, trebali bi nas-
tupiti i Džordž Majki (George Mi-
chael), Eni Lenoks (Annie Len-
nox), "Pet Shop Boys" i drugi.
Ulada ć uzgaJati Manabis
MONTEVIDEO - Urugvajska
vlada planira uzgajati kanabis za
svoje državljane kako bi smanjila
broj č u vezi s nelegalnom
trgovinom opija tima.
Prema prijedlogu zakona koji
je ć u parlamentarnu pro-
ceduru, državljani ma Urugvaja
bit ć dozvoljeno da kupe po 30
grama kanabisa, a jedino ć se
smjeti prodavati cigarete sa ma-
rihuanom.
Kupci ć ć biti č
odrasli registrirani korisnici, dok
ć biti zabranjena prodaja stra-
nim državljanima. Prema procje-
nama, država ć proizvoditi sko-
ro 27 tona konoplje godišnje kako
bi zadovoljila potrebe skoro 3,3
miliona stanovnika.
Ideja je da se kriminal oslabi
tako š ć se dilerima droge uma-
njiti profit, a uživaoci prebaci ti s
težih na lakše droge.
Bubreg
za IPhone
PEKING- Hirurg i njegova č
rica č pojavili su se č
pred kineskim sudom zbog op-
tužbe da su izvadili i prodali bu-
breg jednom adolescentu koji je
potom sa đ novcem kupio
jedan iPhone i jedan i Pad 2. Osam-
nestogodišnji Vang Šangkun je u
teškom stanju, sa samo jednim bu-
bregom, nakon ove nelegalne ope-
đ š
srušila se
leUellca
VAŠINGTON- NASA-ina ma-
nja letjelica srušila se i zapalila
za vrijeme testiranja za misije na
Mjesecu i ostalim destinacijama
izvan Zemlje nakon što je skre-
nula s kursa u Svemirskom cen-
tru "Kenedi", ć su zva-
č U padu letjelice "Mor-
fej " nedaleko od piste koju su
nekada koristili svemirski
šatlovi, nije bilo đ
prenio je Reuters.
ls kosa
Snimali ulastili
pad auionom
BOJZI - Alek Arhets (Alex) i N ej-
tan Vilijams (Nathan Williams)
snimali su let u malom avionu. Na
snimku se vidi kako se putnici u
avionu voze nekoliko minuta, a po-
tom se letjelica ruši. Preplašeni
pu tn i ci nisu prestali snimati nijed-
nog trenuka uprkos šoku koji su
doživjeli. Snimak ć im ostati kao
uspomena s obzi rom na to da niko
nije stradao u padu letjelice.
l 0.000 t<M!
Isporuka odmah!
www. hyundal.com/ba

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->