You are on page 1of 5

Oglne Warunki Umw dla Uczestnikw Programu Lyoness

Opracowanie: kwiecie 2012


Preambua Lyoness Europe AG z siedzib na Bahnhofstrasse 7, CH-9470 Buchs, zarejestrowana pod nr CH 170.3.026.427-4 w Rejestrze Handlowym Kantonu St. Gallen prowadzi midzynarodow wsplnot zakupow, ktra umoliwia uczestnikom (dalej: Uczestnikom Programu) otrzymywanie korzyci (dalej: Program Lojalnociowy Lyoness) poprzez nabywanie towarw i usug u Partnerw Handlowych Lyoness (dalej: Partnerw Handlowych). Stron umowy zawartej z Uczestnikiem Programu jest tym samym Lyoness Europe AG (dalej: Lyoness). Lyoness jest reprezentowana w Polsce przez Lyoness Poland Sp. z o. o., ul. Kociuszki 169, 40-524 Katowice, (dalej: Lyoness Poland).

1. Przedmiot umowy 1.1. Zgodnie z niniejszymi Oglnymi Warunkami Umw Uczestnik Programu jest upowaniony do uczestniczenia w Programie Lojalnociowym Lyoness i uzyskiwania zwizanych z tego tytuu korzyci (dalej: korzyci z uczestnictwa). Uczestnik Programu moe rekomendowa Program Lojalnociowy Lyoness kolejnym osobom (dalej: osoba rekomendujca). Uczestnik Programu nie jest zobowizany do rekomendowania Programu innym osobom i nie jest zobowizany do wspudziau w tworzeniu sukcesu Lyoness. 1.2. Nabyte przez Uczestnika Programu u Partnerw Handlowych towary lub usugi (dalej: zakupy) rejestrowane s w Programie Lojalnociowym Lyoness. W celu uzyskania korzyci oferowanych przez Program Lojalnociowy Lyoness, Uczestnik Programu ma zasadniczo do dyspozycji nastpujce moliwoci dokonywania zakupw: karta Cashback Lyoness, bony elektroniczne Partnerw Handlowych, bony oryginalne lub karty podarunkowe Partnerw Handlowych, jak rwnie sklepy internetowe Partnerw Handlowych. 2. Podstawa umowy 2.1. Wraz z przyjciem przez Lyoness wniosku o rejestracj wnioskodawca staje si Uczestnikiem Programu Lyoness i otrzymuje swj osobisty numer Uczestnika Programu (dalej: numer ID). Upowania on do uczestnictwa w Programie Lojalnociowym Lyoness, najpierw w ramach uczestnictwa testowego zgodnie z punktem 14.1. W Programie Lojalnociowym Lyoness uwzgldniane s zakupy tylko zarejestrowanych Uczestnikw Programu (z numerem ID). 2.2. Dla umowy zawartej pomidzy Lyoness a Uczestnikiem Programu zastosowanie znajduj udostpnione przez Lyones: formularz rejestracyjny lub formularz rejestracyjny online, jak rwnie niniejsze Oglne Warunki Umw. Dodatkowe korzyci z uczestnictwa reguluje punkt 7.5. Odstpstwa od powyszego nie s przez Lyoness akceptowane. 2.3. Uczestnik Programu owiadcza, i podane przez niego w zwizku z przystpieniem do Lyoness dane s prawdziwe, a w przypadku podania danych nieprawdziwych zwolni on Lyoness z odpowiedzialnoci z tytuu szkd i pozww. 2.4. Uczestnik Programu zobowizuje si do niezwocznego informowania Lyoness o kadej zmianie swoich danych osobowych (zmianie adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, danych konta bankowego, numeru telefonu itd.). 2.5. Kada osoba fizyczna lub prawna moe zarejestrowa si tylko jeden raz (moliwe jest korzystanie tylko z jednego numeru ID). Rejestracja nastpuje w miejscu staego zamieszkania Uczestnika Programu lub siedziby osoby prawnej. W przypadku wielokrotnej rejestracji jednego Uczestnika Programu numery ID, ktre zostay zarejestrowane jako ostatnie, s usuwane. Korzyci z uczestnictwa, ktre powstay w wyniku wielokrotnej rejestracji, przepadaj. Wielokrotna rejestracja jednego Uczestnika Programu, ktra ma na celu uzyskanie nieuprawnionych korzyci z uczestnictwa w programie, upowania Lyoness do rozwizania umowy z wanego powodu. 3. Pozycja prawna 3.1. Pomidzy Lyoness oraz Uczestnikiem Programu nie zostaje ustanowiony stosunek pracy, stosunek zlecenia ani te jakakolwiek forma stosunku spki (a w szczeglnoci adne uczestnictwo zwizkowe). Uczestnictwo w Programie Lojalnociowym Lyoness oraz rekomendowanie Programu kolejnym Uczestnikom Programu odbywa si wycznie w ramach dziaalnoci Uczestnika Programu prowadzonej na wasn odpowiedzialno, samodzielnie i w sposb prawnie niezaleny od Lyoness. 3.2. Uczestnik Programu ma prawo do otrzymywania wycznie korzyci pyncych z uczestnictwa w Programie Lojalnociowym Lyoness. Nie przysuguje mu aden inny rodzaj wynagrodzenia za jego dziaalno. Nie przysuguje mu zwrot poniesionych w jakiejkolwiek formie nakadw. 3.3. Uczestnik Programu nie jest upowaniony do reprezentowania Lyoness, a w szczeglnoci do skadania lub przyjmowania owiadcze w ramach Programu Lojalnociowego Lyoness i/lub w ramach reklamowania i polecania go nowym Uczestnikom Programu. Uczestnik Programu nie jest upowaniony do przyjmowania gotwki i przeprowadzenia inkaso za Lyoness. 3.4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Lyoness, Uczestnik Programu nie jest upowaniony do: uywania logo, hasa, sloganw firmowych i podobnych nalecych do Lyoness lub Partnerw Handlowych; tworzenia wizytwek, prezentacji, filmw video, plikw audio, zrzutw ekranowych, treci do publikacji w Internecie, treci do publikacji w mediach, ulotek, katalogw, stron internetowych, materiaw reklamowych, przesyek pocztowych, mailingu, witryn internetowych itp. powiconych Lyoness lub Programowi Lojalnociowemu, a take rozpowszechniania i udostpniania ich publicznie w formie pisemnej, elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposb (np. na stronach internetowych jak Youtube czy Facebook); przeprowadzania imprez publicznych, jak np. spotka informacyjnych, eventw, warsztatw, seminariw itd. dotyczcych Lyoness lub Programu Lojalnociowego Lyoness; pozyskiwania jako Partnerw Handlowych lub jako Uczestnikw Programu detalistw, hurtownikw i pozostaych handlowcw oraz innych przedsibiorcw, oferujcych towary lub usugi dla konsumentw, wcznie ze stacjami benzynowymi, franczyzobiorcami i domami towarowymi; prowadzenia negocjacji lub rozmw wstpnych czy jakiejkolwiek dziaalnoci reklamowej w celu pozyskania takich partnerw, w szczeglnoci na terenie przedsibiorstwa lub w jego pobliu. 4. Program Lojalnociowy Lyoness 4.1. Zgodnie z niniejszymi Oglnymi Warunkami Umw Uczestnik Programu nabywa poprzez dokonanie zakupw u Partnerw Handlowych korzyci z uczestnictwa w Programie Lojalnociowym Lyoness, a mianowicie zwrot pienidzy, bonus przyjacielski i ewentualnie dodatkowe korzyci z uczestnictwa. Korzyci z uczestnictwa opisane s bardziej szczegowo w punkcie 7. 4.2. Lyoness zawiera z Partnerami Handlowymi umowy, ktre umoliwiaj Lyoness przyznawanie korzyci Uczestnikom Programu w ramach Programu Lojalnociowego Lyoness. Lyoness stara si uzgadnia jak najlepsze warunki umowy i cigle poszerza midzynarodow sie swoich Partnerw Handlowych. Wykaz aktualnych Partnerw Handlowych wraz z przyznanymi korzyciami z uczestnictwa jest do pobrania online pod adresem www.lyoness.com oraz dostpny jest w Lyoness Poland. 4.3. Aby zapewni jednolity rejestr dokonywanych przez Uczestnika Programu zakupw u Partnerw Handlowych w Programie Lojalnociowym Lyoness, Uczestnik Programu moe wykorzysta do dokonywania swoich zakupw nastpujce moliwoci: Karta Cashback: karta ta nie jest rodkiem patniczym, lecz suy jedynie do rejestracji danych dotyczcych zakupw, ktrych Uczestnik Programu dokonuje u Partnerw Handlowych. Karta Cashback jest dostpna jako karta plastikowa lub jako aplikacja mobilna. Dane dotyczce zakupw, ktre zostay zarejestrowane przez Partnera Handlowego za pomoc karty Cashback, przekazywane s do Lyoness w celu obliczenia wynikajcych z tego tytuu korzyci z uczestnictwa. Bony elektroniczne: bony mona wygenerowa dziki mobilnej aplikacji dla urzdze mobilnych (smartfony, tablety itd.). Lyoness udostpnia bony elektroniczne Partnerw Handlowych po uiszczeniu patnoci z gry. Nastpnie bon elektroniczny Partnera Handlowego moe by wykorzystany podczas dokonywania zakupw. Na podstawie zamwienia bonw, Lyoness oblicza wynikajce z tego tytuu korzyci z uczestnictwa. Bony oryginalne lub karty podarunkowe: mona je zamwi w Lyoness pisemnie lub online. Lyoness udostpnia bony oryginalne lub karty podarunkowe Partnerw Handlowych po dokonaniu penej zapaty. Na podstawie zamwienia bonw Lyoness oblicza wynikajce z tego tytuu korzyci z uczestnictwa.

Zakupy online: Za porednictwem strony www.lyoness.pl naley zalogowa si wpisujc otrzymane dane dostpu Lyoness i wybra sklep online Partnera Handlowego. Dane dotyczce zakupw, ktre zostaj zarejestrowane przez Partnera Handlowego poprzez interfejs lub cookie (niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze uytkownika przez serwer odwiedzanej witryny) i Webtracking (technologie ledzce ruch internetowy), przekazywane s do Lyoness, ktry oblicza wynikajce z tego tytuu korzyci z uczestnictwa. 5. Zamawianie bonw 5.1. W przypadku bonw oryginalnych lub kart podarunkowych i bonw elektronicznych (dalej zbiorczo okrelanych: bonami) chodzi o bony wartociowe wzgldnie bony towarowe Partnerw Handlowych, ktre mog zosta zrealizowane wycznie u danego Partnera Handlowego. Rwnowarto poszczeglnego bonu wartociowego lub towarowego odpowiada kwocie znajdujcej si na bonie. 5.2. Zamwienie na bony oryginalne i karty podarunkowe Uczestnik Programu skada w formie pisemnej wypeniajc formularz zamwienia lub korzystajc z formularza online dostpnego w osobistym biurze internetowym pod adresem www.lyoness.com (obszar po zalogowaniu). Zamwienie bonw elektronicznych odbywa si poprzez aplikacj Lyoness dla urzdze mobilnych (np. smartfon, tablet itd.) lub za pomoc przegldarki dostpnej pod adresem www.m.lyoness.com. 5.3. Za zamwione bony mona zapaci przelewem podajc numer ID Uczestnika Programu oraz imi i nazwisko. Zamwione bony zostan wysane do Uczestnika Programu po wpywie do Lyoness penej kwoty zamwienia. 5.4. Istnieje take moliwo zaliczkowania zamwionych wico bonw oryginalnych i kart podarunkowych. Korzyci z zaliczki powstaj dopiero z momentem udziau w dodatkowych korzyciach z uczestnictwa zgodnie z punktem 7.5. Bony oryginalne i karty podarunkowe udostpniane s Uczestnikowi Programu dopiero po uiszczeniu penej zapaty. 5.5 Bony oryginalne lub karty podarunkowe, ktre zgodnie z punktem 5.4 zostay zamwione i zaliczkowane, mog zosta podzielone na kwoty czciowe. Bon na kwot czciow jest do dyspozycji Uczestnika Programu, jak tylko zapacona zostanie kwota czciowa, po odliczeniu proporcjonalnej zaliczki. Jeeli np. na bon Partnera Handlowego o wartoci 4.500 PLN wpacono zaliczk w wysokoci 225 PLN, to Uczestnik Programu moe z gry otrzyma czciowy bon o wartoci 450 PLN wpacajc 427,50 PLN jako zapat czciow. W ten sposb Uczestnikowi Programu pozostaje zaliczka w wysokoci 202,50 PLN na bon o wartoci 4 050 PLN. Kwoty zaliczki i zapaty czciowej uzalenione s jednak od warunkw uzgodnionych kadorazowo z danym Partnerem Handlowym. 5.6. Bony wydane przez Lyoness nie mog zosta oddane, a dokonane patnoci zwrcone, chyba, e jest mowa o przypadku opisanym w punkcie 6.1.; prawo do odwoania pozostaje nienaruszone (zob. w tym celu informacj konsumenck i pouczenie o odwoaniu). Partner Handlowy nie jest zobowizany wypaci zwrot gotwki na rnice w kwocie. W razie utraty lub kradziey bonw, ktre Uczestnik Programu odebra w Lyoness lub ktre Uczestnik Programu otrzyma ju kurierem lub online, Lyoness nie ponosi odpowiedzialnoci za moliw, bezprawn ich realizacj, chyba, e Uczestnik Programu zgosi Lyoness ich utrat lub kradzie, a Lyoness zaniecha podjcia stosownych rodkw, ktre zapobiegyby bezprawnej realizacji bonw. 5.7. Zamwione i wysane przez Lyoness do Uczestnika Programu bony mog zosta zrealizowane wycznie u Partnera Handlowego, ktrego Uczestnik Programu wybra podczas zamawiania bonw i ktry widnieje na bonie. Umowa zawarta celem realizacji bonu obowizuje wycznie pomidzy Partnerem Handlowym (wydawc bonw) a Uczestnikiem Programu (wacicielem bonw). Lyoness nie odpowiada za roszczenia wynikajce z tytuu niniejszego stosunku umownego. 5.8. Lyoness zastrzega sobie prawo odrzucenia zamwie bonw. 5.9. W peni zapacone i wydane przez Lyoness do Uczestnika Programu bony mog by nieodpatnie przekazane osobie trzeciej, tj. Uczestnik Programu moe nieodpatnie przekaza bon np. innej, dowolnej osobie. Odsprzeda bonw na rzecz innych osb jest niedopuszczalna. 6. Zakcenia w spenianiu wiadcze 6.1. Zakres wiadcze Lyoness ogranicza si do realizacji Programu Lojalnociowego Lyoness jak opisano to w punktach 4. i 5. (rejestracja, realizacja zamwienia i wysyka bonw Partnerw Handlowych, rozliczenie uzgodnionych warunkw z Partnerami Handlowymi itd.). Pod tym wzgldem w ramach ustawowej odpowiedzialnoci cywilnej za wady Lyoness zapewnia, e nabyte przez Uczestnika Programu bony mog by zrealizowane lub wykorzystane do wykonania zobowizania patniczego, jakie powstaje w wyniku dokonania zakupu u Partnera Handlowego. Jeli nie bdzie to moliwe, Uczestnik Programu moe wymieni bon u Lyoness na bon innego Partnera Handlowego (korzyci z uczestnictwa mog ulec zmianie, patrz punkt 7.6.). 6.2. Prawa i obowizki wynikajce z dokonanych przez Uczestnika Programu zakupw przy wykorzystaniu rodkw opisanych w punkcie 4.3 dotycz wycznie poszczeglnych Partnerw Handlowych. Tym samym Lyoness po zawarciu umowy z Partnerem Handlowym nie bierze na siebie adnej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialnoci za wiadczenia Partnerw Handlowych, zwaszcza w przypadku ewentualnego niewykonania lub nienaleytego wykonania wiadczenia. 6.3. W przypadku niewykonania lub nienaleytego wykonania wiadczenia przez Partnera Handlowego, Uczestnik Programu nie ma prawa wysuwa wobec Lyoness roszcze do cakowitego lub czciowego zwrotu zrealizowanej kwoty bonu, do wydania kolejnego bonu, do zapaty gotwk lub innego wynagrodzenia lub rekompensaty. Jakiekolwiek roszczenia Uczestnika Programu w przypadku niewykonania lub nienaleytego wykonania wiadczenia przez Partnera Handlowego naley zgasza wycznie Partnerowi Handlowemu. 7. Korzyci z uczestnictwa w Programie Lojalnociowym 7.1. Zakupy, ktre zostay zaksigowane w Programie Lojalnociowym Lyoness, przynosz Uczestnikowi Programu korzyci z uczestnictwa. Korzyci z uczestnictwa bazuj na umownie uzgodnionych warunkach pomidzy Lyoness a danym Partnerem Handlowym. Procentowa wysoko korzyci z uczestnictwa zmienia si w zalenoci od Partnera Handlowego, brany i kraju. Korzyci z uczestnictwa skadaj si ze zwrotu pienidzy (punkt 7.2.), bonusu przyjacielskiego (punkt 7.3.) i ewentualnie z dodatkowych korzyci z uczestnictwa (punkt 7.5.). 7.2. Zwrot pienidzy: Za zakupy, ktre zostay zaksigowane w Programie Lojalnociowym Lyoness, Uczestnik Programu otrzymuje do 2% zwrotu pienidzy. Obowizuje ustalona dla zwrotu pienidzy prowizja danego Partnera Handlowego, podana pod adresem www.lyoness.com (obszar po zalogowaniu). Patnoci z tytuu zwrotu pienidzy nastpuj zgodnie z punktem 7.4. 7.3. Bonus przyjacielski: Za zakupy Uczestnikw Programu, ktrzy zostali bezporednio pozyskani przez osob rekomendujc (osoby, ktre zarejestroway si w Lyoness z rekomendacji Uczestnika Programu), jak rwnie za zakupy Uczestnikw Programu, ktrzy zostali przez nich pozyskani (porednio pozyskani Uczestnicy Programu), ktre zostay zaksigowane w Programie Lojalnociowym Lyoness, Uczestnik Programu otrzymuje do 0,5 % od sumy zakupw jako bonus przyjacielski. Bonus przyjacielski dla innych porednio pozyskanych Uczestnikw Programu nie przysuguje. Obowizuje ustalona dla bonusu przyjacielskiego prowizja danego Partnera Handlowego, podana pod adresem www.lyoness.com (obszar po zalogowaniu). Patnoci z tytuu bonusw przyjacielskich nastpuj zgodnie z punktem 7.4. 7.4. W przypadku korzystania z karty Cashback i przy zakupach dokonywanych poprzez sklepy online Partnerw Handlowych, korzyci z uczestnictwa wynikajce z tytuu dokonanych zakupw, ktre zostay rozliczone przez Partnera Handlowego wobec Lyoness do niedzieli, do godz. 23.00, s zapisywane na rzecz rachunku Uczestnika Programu. Lyoness zapewnia, e Partnerzy Handlowi rozlicz si najpniej w cigu dwch miesicy po dokonaniu zakupu. W przypadku skorzystania z bonw kwota zwrotu pienidzy jest zapisywana na dobro rachunku Uczestnika Programu ju po wpywie do Lyoness penej zapaty za zamwione bony. Prawo do przelania nalenoci zwrotu pienidzy i bonusu przyjacielskiego Uczestnikowi Programu przysuguje w momencie osignicia minimalnej kwoty przelewu zgodnie z punktem 16.4. Uczestnik Programu bdzie informowany kadorazowo we wtorek o sumie przelewu przez wiadomo SMS/wiadomo wap push. 7.5. Poprzez wasne zakupy i zakupy wszystkich bezporednio i porednio pozyskanych Uczestnikw Programu, Uczestnicy Programu maj ponadto pod okrelonymi warunkami moliwo otrzymania dodatkowych korzyci z uczestnictwa w programie lub sta si Partnerem Premium. Warunki regulujce przyznawanie dodatkowych korzyci z uczestnictwa s dostpne w osobistym biurze internetowym pod www.lyoness.com (obszar po zalogowaniu). Znajduj si tam rwnie szczegowe warunki dotyczce wpaty zaliczek. 7.6. Lyoness stara si poprzez zawarcie korzystnych porozumie z Partnerami Handlowymi utrzyma dugoterminowe korzyci z uczestnictwa lub nawet je podwyszy. Lyoness jest uprawniony do zmiany przyznanych dla pojedynczych Partnerw Handlowych korzyci z uczestnictwa z czterotygodniowym wyprzedzeniem, o ile zmieni si warunki uzgodnione z Partnerami Handlowymi. Obecnie obowizujce warunki publikowane s pod adresem www.lyoness.com (obszar po zalogowaniu). W celu obliczenia przysugujcych Uczestnikowi Programu korzyci z uczestnictwa naley odnie si do tych warunkw, ktre zgodnie z punktem 15.2. obowizuj w momencie, w ktrym Uczestnik Programu dokonuje penej zapaty za bon lub (korzystajc z karty Cashback lub dokonujc zakupu w sklepie internetowym) uregulowa w caoci patno wobec Partnera Handlowego.

8. Biuro internetowe & serwis internetowy 8.1. Do dyspozycji kadego Uczestnika Programu, Lyoness oddaje bezpatnie na swoich stronach internetowych, dostpne pod adresem www.lyoness.com (obszar po zalogowaniu) osobiste biuro internetowe, w ktrym po podaniu nazwy uytkownika i hasa moe w kadej chwili uzyska wgld do dokonanych przez siebie zakupw, poleconych Uczestnikw Programu, jak rwnie do informacji o korzyciach pyncych z uczestnictwa w Programie Lojalnociowym Lyoness. Za wszelk niedostpno stron internetowych Lyoness i obszaru po zalogowaniu pod adresem www.lyoness.com Lyoness odpowiada tylko zgodnie z punktem 11. 8.2. Dane dostpu do korzystania z biura internetowego (nazwa uytkownika, haso i PIN) Uczestnik Programu ma obowizek przechowywa w bezpiecznym miejscu i cile chroni. Dane dostpu nie mog zosta pod adnym pozorem udostpnione osobom trzecim. Dane dostpu i inne osobiste ustawienia Uczestnik Programu moe w kadej chwili zmieni pod adresem www.lyoness.com (obszar po zalogowaniu). 8.3. Uczestnik Programu zobowizuje si do niezwocznego informowania Lyoness o kadym stwierdzonym naduyciu jego dostpu do biura online. W takim przypadku po natychmiastowym zablokowaniu dostpu Uczestnik Programu otrzyma zmienione dane dostpowe za porednictwem SMSa, e-maila lub poczty. Za szkody wyrzdzone przez naduycie dostpu do konta Uczestnika Programu w serwisie internetowym, Lyoness odpowiada tylko zgodnie z punktem 11. 9. Ochrona danych osobowych 9.1. O ile wymagane jest to do realizacji Programu Lojalnociowego Lyoness, a wic do obliczenia korzyci z uczestnictwa, Lyoness jako podmiot odpowiedzialny za ochron danych osobowych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe Uczestnikw Programu. Lyoness udostpnia osobie rekomendujcej w ramach rozliczenia bonusu przyjacielskiego i dodatkowych korzyci z uczestnictwa dane o wolumenie zakupw. Jeli Uczestnik Programu wyrazi zgod, Lyoness wykorzysta dane Uczestnikw Programu take do przekazywania spersonalizowanych informacji o ofertach i produktach Lyoness oraz Partnerw Handlowych Lyoness, moe rwnie wymienia anonimowe, istotne dla dokonania zakupu dane celem korzystania z Programu Lojalnociowego z Partnerami Handlowymi, ktrzy mog znajdowa si za granic, o ile wymagane jest to do wsppracy handlowej. Jeli konieczne okae si upublicznienie danych za granic, Lyoness zobowizuje si zapewni odpowiedni ochron danych osobowych w kraju docelowym. 9.2. Wszelkie zapytania dotyczce upublicznienia, zmiany oraz usunicia danych mona kierowa w formie pisemnej bezporednio do Lyoness lub do Lyoness Poland. Lyoness zastrzega sobie w ramach ustawy prawo do odrzucenia zapyta bez rozpatrzenia, w szczeglnoci takich zapyta, ktre s niezgodne z prawem, niestosownie czsto si powtarzaj, s zadawane systematycznie lub zagraaj ochronie danych osobowych innych Uczestnikw Programu. 9.3. Dalsze wane postanowienia dotyczce ochrony danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej Lyoness znajduj si w owiadczeniu o ochronie danych osobowych dostpnym pod adresem www.lyoness.com. 9.4. Lyoness stosuje midzynarodowo uznane technologie bezpieczestwa, aby chroni dane Uczestnikw Programu przed bezprawnym dostpem do nich. Za bezpieczestwo przekazanych za pomoc Internetu danych Lyoness odpowiada tylko zgodnie z punktem 11. 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik Programu wyraa zgod w kadej chwili mogc j odwoa na to, e Lyoness w ramach uczestnictwa w Programie Lojalnociowym Lyoness gromadzi dane osobowe Uczestnika Programu, dotyczce jego przyzwyczaje zakupowych (zainteresowania, preferencje itd.) i informacje te wykorzystuje do tworzenia spersonalizowanej informacji oraz do nawizania kontaktu pocztowego lub osobistego w celu reklamowania Programu Lojalnociowego Lyoness i ofert Partnerw Handlowych. Uczestnik Programu wyraa ponadto zgod na to, by wolumen jego zakupw dokonanych w ramach Programu Lojalnociowego Lyoness (np. bonus przyjacielski) zosta podany osobom trzecim (np. jego osobie rekomendujcej) i ewentualnie dane te zostay przekazane za granic. Jeeli Uczestnik Programu nie yczyby sobie podawania takich informacji, moe on wycofa swoj zgod w Lyoness Poland wysyajc e-mail na adres servicecenter@ lyoness.pl 11. Odpowiedzialno 11.1. Lyoness odpowiada bez ogranicze za szkody w przypadkach naruszenia ycia, ciaa lub zdrowia, wynike z umylnego lub spowodowanego niedbalstwem naruszenia obowizkw przez Lyoness. Take za pozostae szkody wynike z umylnego lub spowodowanego racym niedbalstwem naruszenia obowizkw przez Lyoness, odpowiada bez ogranicze Lyoness. 11.2. Inne dania odszkodowania s wykluczone z zastrzeeniem nastpnego punktu 11.5. Obowizuje to w szczeglnoci, gdy Lyoness nie ponosi winy w przypadku: okresowego braku funkcjonalnoci serwisu internetowego innych technicznych lub elektronicznych bdw (i) wynikych podczas transferu danych przez Internet oraz (ii) podczas korzystania z portali internetowych Lyoness, serwisu SMS Lyoness i aplikacji Lyoness dla urzdze mobilnych, zakadajc, e bdy te nie mieszcz si w zasigu odpowiedzialnoci Lyoness, braku funkcjonalnoci sieci telefonii komrkowej lub terminali i braku funkcjonalnoci mobilnych urzdze Uczestnika Programu Umowa kupna-sprzeday na towary lub umowa o usugi obowizuje wycznie pomidzy Uczestnikiem Programu a danym Partnerem Handlowym. 11.3. Jeeli odpowiedzialno dla Lyoness jest ograniczona lub wykluczona, ograniczenia lub wykluczenia dotycz take osobistej odpowiedzialnoci cywilnej pracownikw, przedstawicieli ustawowych i osb pomocnych w wykonaniu zobowizania prawnego Lyoness. 11.4. Ograniczenia i wyczenia odpowiedzialnoci cywilnej zgodnie z niniejszym punktem 11 pozostawiaj nienaruszon odpowiedzialno cywiln Lyoness, zgodnie z bezwzgldnie obowizujcymi przepisami ustawy o odpowiedzialnoci za produkt. 12. Koszty 12.1. Rejestracja i uczestnictwo w Programie Lojalnociowym Lyoness s dla Uczestnika Programu bezpatne. 12.2. Karta Cashback Lyoness jest w trakcie rejestracji dla Uczestnika Programu bezpatna. W przypadku zagubienia lub oznak zuycia Uczestnik Programu ma moliwo zamwienia w kadej chwili karty zastpczej (punkt 16.6.). Uczestnik Programu moe w kadej chwili bezpatnie skorzysta z elektronicznej karty Cashback. 13. Wypowiedzenie umowy przez Uczestnika Programu 13.1. Uczestnikowi Programu przysuguje prawo wypowiedzenia umowy z Lyoness w kadej chwili, w drodze pisemnego owiadczenia. W trakcie trwania umowy Uczestnik Programu nie jest ponadto zobowizany do dokonywania zakupw, pozyskiwania Uczestnikw Programu lub wykonywania innych aktywnoci. 13.2. Z chwil wypowiedzenia umowy Uczestnik Programu ma wycznie prawo do tych korzyci z uczestnictwa w Programie Lojalnociowym Lyoness, z ktrych w momencie wypowiedzenia umowy rozpoczto korzysta, tzn., jeli zakup uprawniajcy do zwrotu pienidzy lub przyznania bonusu przyjacielskiego w chwili wypowiedzenia umowy zosta ju dokonany. 13.3. Z chwil wypowiedzenia umowy, w przypadku zamwie zaliczkowanych / zapaconych czciowo (bony oryginalne lub karty podarunkowe) Uczestnikowi Programu nie przysuguje prawo do zwrotu tych zaliczek / zapat czciowych. Uczestnik Programu ma jednak moliwo dopaty tej kwoty przed zakoczeniem umowy na poczet zamwionych bonw oryginalnych lub kart podarunkowych. Po wpywie penej ceny zakupu zamwione bony oryginalne lub karty podarunkowe zostan wydane Uczestnikowi Programu. 14. Wypowiedzenie umowy przez Lyoness 14.1. Lyoness zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia numeru ID, a tym samym umowy z Uczestnikiem Programu, ktry w cigu 30 dni od otrzymania numeru ID nie dokona zakupw (uczestnictwo testowe). Wypowiedzenie umowy musi nastpi najpniej w cigu 2 tygodni od upywu 30 dni. 14.2. Umowa moe zosta wypowiedziana przez Lyoness w sposb zwyczajny, tj. bez podania przyczyny z 30 dniowym terminem wypowiedzenia lub z wanego powodu ze skutkiem natychmiastowym. Jako wane powody postrzegane s poza naruszaniem interesw gospodarczych oraz reputacji Lyoness lub Partnerw Handlowych, w szczeglnoci naruszenie istotnych obowizkw umownych, o ile uszkodzenie lub naruszenie nie zostay naprawione w cigu stosownego terminu po dostarczeniu pisemnego wezwania. Do istotnych obowizkw umownych nale obowizki Uczestnika Programu zgodnie z punktami 2.3. i 2.4. Wypowiedzenie powinno by dokonane w formie pisemnej. 14.3. W przypadku wasnego zawinionego dziaania niezgodnego z prawem Uczestnik Programu zwalnia cakowicie Lyoness z odpowiedzialnoci z tytuu szkd i pozww.

14.4. Lyoness zastrzega sobie wedug wasnego uznania prawo (np. w przypadku mierci) do anulowania przy rozwizaniu umowy wico zoonych zamwie na bony lub karty podarunkowe i do zwrotu wpaconych zaliczek / zapat czciowych, po potrceniu opaty administracyjnej i wypaconych korzyci z uczestnictwa. 15. Postanowienia oglne 15.1. Zawarte w pojedynczym przypadku, indywidualne porozumienia z Lyoness maj w kadym przypadku pierwszestwo przed niniejszymi Oglnymi Warunkami Umw. Dla treci takich porozumie decydujca jest pisemna umowa lub pisemne potwierdzenie Lyoness. Przypuszcza si, e strony nie poczyniy adnych ustnych ustale. Ponadto Lyoness jest upowaniony do przesyania Uczestnikowi Programu owiadcze o zawarciu umowy i informacji niezbdnych do sfinalizowania umowy, take przez SMS lub e-mail, jeli Uczestnik Programu wyrazi na to zgod. 15.2. Pod adresem www.lyoness.com (obszar po zalogowaniu) Lyoness zawsze publikuje obecnie obowizujce warunki. Zaleca si, by Uczestnik Programu regularnie zasiga informacji na stronie Lyoness o aktualnym stanie poszczeglnych warunkw Partnerw Handlowych. 15.3. Przekazane Uczestnikowi Programu w formie tekstowej zmiany niniejszych Oglnych Warunkw Umw i pozostaych umownych porozumie pomidzy Uczestnikiem Programu a Lyoness s uznawane za zaakceptowane przez Uczestnika Programu, jeli ten w cigu 14 dni po dostarczeniu powiadomienia o zmianie w formie tekstowej nie zaprzeczy ich wanoci. Wraz z rozpoczciem terminu Lyoness zwrci szczegln uwag Uczestnikowi Programu na przewidywane znaczenie jego postawy. Zmiany Oglnych Warunkw Umw s uznawane za zaakceptowane przez Uczestnika Programu tylko wtedy, gdy wskazwka ta zostanie mu faktycznie przekazana. 15.4. Jeeli w treci umowy uyto okrele charakteryzujcych pe, to oznaczaj one zarwno przedstawicieli pci eskiej, mskiej, jak rwnie osoby prawne. 15.5. Jeli podstawowe postanowienia niniejszej umowy s cakowicie lub czciowo nieskuteczne lub niemoliwe do zrealizowania, nie narusza to skutecznoci pozostaych ustale. 16. Pozostae ustalenia 16.1. Dla zawarcia umowy znajduj zastosowanie przepisy prawa polskiego. Zastosowanie Konwencji Narodw Zjednoczonych o Umowach Midzynarodowej Sprzeday Towarw jest wykluczone. 16.2. Uzgodnionym miejscem wykonania wszelkich wiadcze umownych jest siedziba spki Lyoness Poland/Polska. 16.3. Rejestracja i uczestnictwo w Programie Lojalnociowym Lyoness jest moliwe od ukoczenia 18. roku ycia. 16.4. Prawo do co tygodniowego przelewu jest moliwe od minimalnej kwoty 22,50 PLN. 16.5. Uczestnik Programu zobowizuje si do samodzielnego ponoszenia wszelkich wydatkw, opat, podatkw itp., ktre powstay w wyniku otrzymania korzyci z uczestnictwa. 16.6. Koszt wydania zastpczej karty Cashback wynosi 36 PLN (w tym 23% vat). 16.7. Uczestnikiem Programu jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacja nieposiadajca osobowoci prawnej, ale posiadajca zdolno prawn. 16.8. Partner Handlowy przedsibiorca, ktry zawar umow o wspprac z Lyoness. 16.9 Uczestnikowi Programu przysuguje prawo wypowiedzenia umowy o uczestnictwo w Programie Lojalnociowym Lyoness. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. Wypowiedzenie powinno by dokonane w formie pisemnej. 16.10. W przypadku gdy Uczestnik Programu jest konsumentem, tj. zgodnie z art. 221 kc jest osob fizyczn dokonujc czynnoci prawnej niezwizanej bezporednio z jego dziaalnoci gospodarcz lub zawodow, rejestrujc si w Programie Lojalnociowym Lyoness, moe od niego odstpi bez podania przyczyn, skadajc stosowne owiadczenie na pimie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy. 16.11. Wszelkie zmiany dotyczce danych identyfikacyjnych Uczestnika Programu m.inn. zmiany numeru NIP, regon, KRS, siedziby, osb reprezentujcych, zawieszenia dziaalnoci gospodarczej itp. Uczestnik Programu zobowizuje si przesa niezwocznie. Wszelkie skutki prawne wynikajce z braku ww. informacji obciaj Uczestnika. Lyoness moe zwrci si z prob o dostarczenie dokumentw potwierdzajcych tosamo Uczestnika Programu, a zwaszcza potwierdzajcych podane przez niego dane (np. dowd osobisty). 16.12. Uczestnik Programu wypowiadajc umow o uczestnictwo w Programie Lyoness, ma moliwo dokonania zbycia praw i obowizkw wynikajcych ze swojego uczestnictwa osobie trzeciej na podstawie stosownego formularza. Uczestnik otrzymuje formularz od Lyoness Poland na swoje wyrane danie. Dokonanie tej czynnoci jest uzalenione od pisemnej zgody Lyoness Poland.