You are on page 1of 2

Nama: Tingkatan: Sub Topik : 2.

2 Memahami Organisma Unisel dan Multisel Hasil Pentaksiran : Menyatakan maksud organisma unisel dan multisel : Memberi contoh organisma unisel dan multisel Isikan tempat kosong 1. B2D2E1 B3D5E1

ORGANISMA

UNISEL Mempunyai ............................. sel

MULTISEL Mempunyai......................... daripada satu sel atau ............................... sel

Padankan contoh-contoh bagi organisma unisel dan organisma multisel

spirogira
klamidomonas

arnab hidra
paramesium

ameba euglena sotong

1. Kelaskan organism-organisma tersebut kepada unisel dan multisel.

>Paramecium >Euglena >Ameba >Kucing

>Hidra >Spirogira >Rumput >Sotong

>Burung pipit >Pokok durian >Klamidomonas >Yis

Organisma Unisel

Organisma Multisel