You are on page 1of 6

ZARZDZENIE Nr 14/2011 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. I. UKASIEWICZA z dnia 3 czerwca 2011 r.

w sprawie wysokoci opat za wiadczone usugi edukacyjne na studiach wyszych oraz na studiach doktoranckich w roku akademickim 2011/2012.

Na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z pn. zm.) oraz uchway nr 35/2009 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegowych zasad pobierania opat za wiadczone usugi edukacyjne oraz trybu i warunkw zwalniania z opat zarzdzam, co nastpuje:

1. Postanowienia oglne 1. Szczegowe zasady pobierania opat za wiadczone usugi edukacyjne (w tym za powtarzanie przedmiotu/przedmiotw) oraz tryb i warunki zwalniania z opat okrela uchwaa nr 35/2009 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. 2. Opaty za studia wysze 2. Warunki odpatnoci za wiadczone usugi edukacyjne na studiach niestacjonarnych okrela umowa zawarta midzy Uczelni a studentem. 3. W roku akademickim 2011/2012 wysoko opat za ksztacenie na studiach niestacjonarnych na poszczeglnych kierunkach studiw wynosi:
Wysoko opaty za semestr (z) w roku akademickim 2011/2012 Studia Studia pierwszego drugiego stopnia stopnia

Kierunek studiw

Wydzia Budownictwa i Inynierii rodowiska

architektura i urbanistyka budownictwo inynieria rodowiska ochrona rodowiska

1.700 1.700 1.700

1.700 1.700 -

Wydzia Budowy Maszyn i Lotnictwa

automatyka i robotyka inynieria materiaowa lotnictwo i kosmonautyka (bez pilotau) mechanika i budowa maszyn (Rzeszw) mechanika i budowa maszyn (Stalowa Wola) mechatronika transport zarzdzanie i inynieria produkcji (Rzeszw) zarzdzanie i inynieria produkcji (Stalowa Wola)
Wydzia Chemiczny

1.700 1.700 1.700 1.800 1.700 1.700 1.700 1.800

1.700 1.700 1.700 1.700 -

biotechnologia technologia chemiczna technologia chemiczna (sem. 7 i 8)

2.300 2.200 2.000

2.400 -

Wydzia Elektrotechniki i Informatyki

elektronika i telekomunikacja elektrotechnika informatyka

1.800 1.800 1.900

1.900 1.900 2.000

Wydzia Matematyki i Fizyki Stosowanej

fizyka techniczna matematyka


Wydzia Zarzdzania

1.900 1.650

1.900 1.650

bezpieczestwo wewntrzne finanse i rachunkowo logistyka zarzdzanie

1.500 1.500 1.500 1.500

1.700 1.700

4. W roku akademickim 2011/2012 wysoko opat wnoszonych przez studentw studiw stacjonarnych powtarzajcych semestr z powodu niezadowalajcych wynikw w nauce na poszczeglnych kierunkach studiw wynosi:

Opata za semestr (z) Kierunek studiw Studia pierwszego stopnia Studia drugiego stopnia

Wydzia Budownictwa i Inynierii rodowiska

architektura i urbanistyka budownictwo inynieria rodowiska ochrona rodowiska

2.500 1.700 1.700 1.700


Wydzia Budowy Maszyn i Lotnictwa

1.700 1.700 -

automatyka i robotyka inynieria materiaowa lotnictwo i kosmonautyka lotnictwo i kosmonautyka, specjalno Pilota w przypadku braku zaliczenia z Przygotowania do lotw mechanika i budowa maszyn (Rzeszw) mechanika i budowa maszyn (Stalowa Wola) mechatronika transport zarzdzanie i inynieria produkcji (Rzeszw) zarzdzanie i inynieria produkcji (Stalowa Wola)
Wydzia Chemiczny

1.700 1.700 1.700 1.900 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

1.700 1.700 1.900 1.700 1.700 -

biotechnologia inynieria chemiczna i procesowa technologia chemiczna

2.200 2.200 2.200


Wydzia Elektrotechniki i Informatyki

2.200 2.200

automatyka i robotyka elektronika i telekomunikacja elektrotechnika energetyka informatyka

1.800 1.800 1.800 1.800 1.900


Wydzia Matematyki i Fizyki Stosowanej

1.900 1.900 2.000

fizyka techniczna matematyka

1.900 1.650

1.900 1.650

Wydzia Zarzdzania

bezpieczestwo wewntrzne europeistyka finanse i rachunkowo logistyka stosunki midzynarodowe towaroznawstwo zarzdzanie

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

1.700 1.700

5. 1. Studenci kontynuujcy studia niestacjonarne wnosz opat za usugi edukacyjne w terminie do: 30 wrzenia 2011 r. za semestr zimowy, 17 lutego 2012 r. za semestr letni. 2. Osoby przyjte na pierwszy rok studiw niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 wnosz opat semestraln za usugi edukacyjne semestru pierwszego w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziau, nie pniej ni do: 21 padziernika 2011 r. za semestr zimowy, 23 marca 2012 r. za semestr letni.

3. Opata za studia doktorancie 6. 1. W roku akademickim 2011/2012 wysoko opaty wnoszona przez doktorantw za ksztacenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich wynosi:
Wysoko opaty (w zotych) za semestr w roku akademickim 2011/2012

Wydzia

Budowy Maszyn i Lotnictwa dziedzina nauki techniczne w zakresie dyscyplin naukowych: - budowa i eksploatacja maszyn - mechanika Elektrotechniki i Informatyki dziedzina nauki techniczne w zakresie dyscypliny naukowej: - elektrotechnika

2.400,00 2.400,00

2.400,00

2. Opata semestralna powinna by wniesiona przez doktoranta w terminie do: 21 padziernika 2011 r. za semestr zimowy, 23 marca 2012 r. za semestr letni.

4. Postanowienia kocowe 7. 1. Studenci wnosz opat za semestr na indywidualne wirtualne konto bankowe zdefiniowane przez dziekanat wydziau waciwy dla danego kierunku studiw. 2. Uczestnicy studiw doktoranckich wnosz opat za semestr na konto Uczelni: Bank Pekao SA II Oddzia w Rzeszowie nr 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445 3. Opaty powinny by wniesione w terminach okrelonych w niniejszym zarzdzeniu. 8. 1. Wpaty na konto Uczelni powinny jednoznacznie okrela dane wpacajcego oraz rodzaj opaty. 2. Za skutki wynike z niedokadnego okrelenia rodzaju opaty i danych wpacajcego win ponosi wpacajcy. 9. W przypadku nie wniesienia obowizujcych opat za studia wysze (studia doktoranckie) w wysokoci i w terminie okrelonym niniejszym zarzdzeniem student (uczestnik studiw doktoranckich) moe zosta skrelony z listy studentw (uczestnikw studiw doktoranckich). 10. 1. Za realizacj postanowie niniejszego zarzdzenia odpowiadaj dziekani i Kwestor Uczelni. 2. Nadzr nad wykonaniem niniejszego zarzdzenia powierzam Prorektorowi ds. Ksztacenia. 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowizujc od 1 padziernika 2011 r. R E KT O R

prof. dr hab. in. Andrzej Sobkowiak

Otrzymuj:

Dziekani wydziaw Prodziekani ds. Nauczania/Ksztacenia Dziekanaty Kwestura

Kasa Uczelni Samorzd Studencki Samorzd Doktorantw Zesp Radcw Prawnych Z-ca Kanclerza ds. Osobowych Z-ca Kanclerza ds. Organizacji Ksztacenia Dzia Ksztacenia zwizki zawodowe ZNP, NSZZ Solidarno Sekretariat Rektora