You are on page 1of 6

SEJARAH

UJIAN TINGKATAN 4
Tokoh Tamadun
Alexander the Great Yunani
Asoka
India
Shih Huang Ti
China

1. Jadual di atas menunjukkan tokoh yang terbabit dalam dasar perluasan kuasa.
(a) Namakan kawasan takluk Yunani semasa pemerintahan Alexander the Great.
(i)______________________________________________________________________
(ii)_____________________________________________________________________
(iii)____________________________________________________________________
(3 markah)
(b) Nyatakan dua usaha yang dilakukan oleh Asoka untuk mengukuhkan empayar
Maurya
(i) __________________________________________________________________
(ii) _________________________________________________________________
( 2 markah )
(c) Senaraikan dua peranan Shih Huang Ti untuk membentuk empayar pada zaman
Dinasti
Chin.
(i) __________________________________________________________________
(ii) __________________________________________________________________
( 2 markah )
(d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah Maharaja Shih Huang Ti
membina
Tembok Besar China ?
________________________________________________________________________
( 1 markah )
(e) Apakah kesan dasar perluasan kuasa kepada sesuatu kawasan yang ditakluki ?
(i) __________________________________________________________________
(ii) __________________________________________________________________
1. Di Makkah, dakwah Islamiah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w
ditentang dengan hebat melalui berbagai cara.
(a.) Apakah cara penentangan yang digunakan oleh orang Arab Quraisy?
(i) _____________________________________________________________
(ii) _____________________________________________________________
(iii)_____________________________________________________________
(3 markah)
(b). Mengapakah orang Arab Quraisy menentang penyebaran Islam di Makkah?
(i) _____________________________________________________________
(ii)_____________________________________________________________
(2 markah)

(c.) Bagaimanakah strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk


menghadapi penentangan daripada orang Arab Quraisy?
(i) _____________________________________________________________
(ii) _____________________________________________________________
(2 markah)
(d.) Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada Nabi Muhammad s.a.w. dalam
usaha menghadapi penentangan.
(i) ______________________________________________________________
(ii) _____________________________________________________________
(iii)_____________________________________________________________
(3 markah)
No 2.
Nabi Muhammad s.a.w menjadi yatim piatu selepas kemangkatan ibu
bapanya.Baginda dipelihara oleh bapa saudaranya.Ketika berumur 40
tahun,baginda dilantik menjadi rasul.
(a). Namakan dua orang Bapa saudara nabi Muhammad s.a.w.
(i)_______________________________________________________________
(ii)______________________________________________________________
(2 markah)
(b). Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w bertahannuth di Gua Hira?
(i).______________________________________________________________
(ii)._____________________________________________________________
(iii).____________________________________________________________
(iv)._____________________________________________________________
(4 markah)
(c). Mengapakah wahyu kedua surah Al-Muddasir yang diturunkan sangat penting
dalam perkembangan Islam?
(i).______________________________________________________________
(ii)._____________________________________________________________
(2 markah)
(d). Berdasarkan wahyu yang pertama,mengapakah amalan membaca sangat
penting dalam Islam?
(i)._____________________________________________________________
(ii)._____________________________________________________________
(2 markah)
Soalan Esei .
1. Rajah di atas berkaitan dengan dakwah Islamiah yang dilakukan oleh Nabi
Muhammad s.a.w. di Makkah

(a.) Terangkan dakwah Islamiah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w
secara terbuka( 4 markah )
(b). Mengapakah sebilangan daripada masyarakat Arab dapat menerima agama
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ?( 12 markah )
(c) Sekiranya anda dilantik sebagai seorang ketua, bagaimanakah caranya anda
mengatasi sesuatu masalah ?

( 4 markah )
2.
(a). Terangkan riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w sebelum dilantik menjadi
rasul( 10 markah)
(b). Berdasarkan contoh-contoh yang sesuai,terangkan sifat-sifat terpuji Nabi
Muhammad s.a.w( 6markah)
(c). Pada pandangan anda,apakah kebaikan yang anda boleh perolehi jika anda
Mengamalkan sifat terpuji seperti Nabi Muhammad s.a.w(4 markah)

UJIAN SEJARAH
TINGKATAN 5
(SOALAN STRUKTUR)

1. Penyataan berikut menunjukkan peranan akhbar dalam gerakan nasionalisme di


Tanah Melayu.

Tulisan wartawan yang bernas telah membangkitkan


kesedaran rakyat Tanah Melayu untuk memajukan diri
a. Senaraikan akhbar yang membangkitkan kesedaran kebangsaan
i. ____________________________________________
ii. ____________________________________________
( 2 markah )
b. Namakan wartawan akhbar yang membangkit kesedaran kebangsaan.
i. ____________________________________________
ii. ____________________________________________
( 2 markah )
c. Apakah isu sosial yang di tulis dalam akhbar tersebut?
i. ___________________________________________
ii. ___________________________________________
( 2 markah )
d. Apakah isu politik yang menjadi kritikan para wartawan?.
i. ___________________________________________
ii. ___________________________________________
( 2 markah )
e. Pada pendapat anda apakah peranan akhbar dalam melahirkan semangat
perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia masa kini?
i. ___________________________________________
ii. ___________________________________________
( 2 markah )
Pada awal kurun ke-20, semangat kebangasaan
dibangkitkan oleh golongan pelajar yang mendapat
pendidikan di Mesir. Mereka mengasaskan Gerakan
Islah.
Tulisan wartawan yang bernas telah membangkitkan
a. Apakah yang dimaksudkan dengan Gerakan Islah?
i. ____________________________________________
ii. ____________________________________________
( 2 markah )

b. Namakan dua tokoh Gerakan Islah.


i. ____________________________________________
ii. ____________________________________________
( 2 markah )
c. Apakah idea perjuangan Kaum Muda?
i. ___________________________________________
ii. ___________________________________________
iii. __________________________________________
( 3 markah )
d. Sekiranya anda menjadi ahli rakan muda apakah sumbangan anda kepada
pembangunan negara dalam aspek pendidikan?.
i. ___________________________________________
ii. ___________________________________________
iii. ___________________________________________
( 3 markah )
1. Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk pada 1 Februrari 1948 melalui
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang menggantikan Perjanjian Malayan
Union
a. Namakan dua orang pegawai British yang menjayakan pembentukan
Persekutuan Tanah Melayu 1948.
i. ______________________________________________________
ii. ______________________________________________________
( 2 markah)
b. Senaraikan tiga tuntutan orang Melayu dalam perundingan, pelaksanaan,
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948.
i. ______________________________________________________
ii. ______________________________________________________
iii. ______________________________________________________
( 3 markah)
c. Nyatakan tiga kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948.
i. ______________________________________________________
ii. ______________________________________________________
iii. ______________________________________________________
( 3 markah)
d. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang akan berlaku
sekiranya Malayan Union terus dilaksanakan di Tanah Melayu ?
i. _____________________________________________________
ii. _____________________________________________________
( 3 markah)
2. Majlis Tindakan Bersama Seluruh Malaya ( AMCJA) dan Pusat Tenaga Rakyat
( PUTERA ) telah ditubuhkan pada awal tahun 1947 .
a. Apakah tujuan penubuhan AMCJA dan PUTERA ?
i. ____________________________________________________
( 1 markah)
b. Nyatakan tiga tindakan oleh AMCJA dan PUTERA untuk menjayakan

tujuan tersebut
i. ______________________________________________________
ii. ______________________________________________________
iii. ______________________________________________________
( 3 markah)
c. Senaraikan tiga ciri Perlembagaan Rakyat 1947.
i. ______________________________________________________
ii. ______________________________________________________
iii. ______________________________________________________
( 3 markah)
d. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan tiga kesan jika
pertubuhan AMCJA dan PUTERA masih wujud hingga kini.
i. ______________________________________________________
ii. ______________________________________________________
iii. ______________________________________________________
( 3 markah)

SOALAN ESEI
1. Orang Melayu telah membuat bantahan terhadap pelaksanaan Malayan Union
sehingga berjaya membatalkan Malayan Union
a. Jelaskan bagaimanakah tindakan orang Melayu membantah
pelaksanaan Malayan Union di Tanah Melayu?
(15markah)
b. Apakah kesan daripada penentangan orang Melayu terhadap Malayan
Union?
(5markah)
2. (a)Terangkan faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948.
(12markah)
(b) Huraikan ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948.
(8markah)