You are on page 1of 99
a® INDO FUJIKO F Fujio Bvuren®... DOREMON pi: FUIKO FFL Hi ng ‘nn ng Vi oa hia VL Nam (Chi bin: NGUYEN THANG VU DOSLAW bén wn apt pa cn ee Shi ip NOLYENQLY QUY, VIETHONG, LA’ TH LIEN, DOAN NGOCCANK, LEPHLONG LIEN NGUVENPHE RIM, HEL THEN CL Po wichita apa BU NCO AN, "TRAN QUNH HOS, DUONG THAN DONG LETANNCUYET BOREMON WH LS 8 Ke erilgcag 208 oN NHA XUAT BAN KIM DONG ‘so.anteme Ne BW 70-94 48 Fa 8S tec ssbb owen ea -l mdoeS e2 TRUNGTAMSACHKIM DONG MIEN TRUNG (ogg hs Khén-TP94 Nig DT. 29-2 LAIN fa 8209¢ Ter rainy ee CHINHANH NXB KIM DONG es TAKUM DTN 9 a NS 7 Taal ering tnt 2a ‘Cystic mem ur bin PHAM QUANG VINA ‘Cyuttdch aie hig eo LETHE DAT BiEatip- EAN BIEN TAP TRANH TRUYEN, Kj aajhaa HOUMINE 1 abhi KO6 1 em. THX Pep HC me aCngan SO XB:APRDB--RSKH-TCXEcip dy 101.205 a BVI fmong vt npn cd 06 Svurentn. NHA XUAT BAN KIM BONG - 2006 LOI NHA XUAT BAN Gach day dking msn bx nam, vao mot ngay dep t1o1 ~ ngay 11/12/1993, tiexat sé hoa anh dao mét chi mea ten goi Dérémon di dan Vigt Nam. Chi dn mang, the mot thé gidi kj thu, hép din. La mét sin phim Sa he da te oe tum Boren bong ph I ot chiée may vd hén, ma dé bh hinh anh cua mot nude Nhat Bin cd xa va hién dai, rong ra la ca xa di loai ngudi (ren indi dit xuyén sust hank trink ich sif te) gust hot én ktmmg, lai, Gm trom moi ule mo Khét veng ngo khong tung nhumg oi vd dang ue thank ign’ thc trong cudc song hang ngay, Déremon i mot chu me0 may thing minh, ngo nghinh, vay quanh cha [a nhving chu bé cd be dang hén ahién bio huic tim hiéu, kha: pha thé gidi quanh minh, Cuge séng c6 bac id bi An va nile tap vei nbimg moi quan hf sau xa nhing, obit, Doremon giip cac ban nhé vung tin vag do tim ra cu {ra Tei cho nhang cu hoi khong agot dat ra vé nhing HR ae RE Els aoe mae ay Lene ea ane cg Dorémon. Tré em doc. say mé, vi. cudn hut ed nguin lin vio cdi thé ich mia cd tich més hién thc nay cia a et a ek ee ee Le Se eh ere tees sO ee Se ee OS ee Sear ana Se heey sth ao acen Tie gid sing tao ra nhin vat va bO sich dé da hidu. ly te em v8 am Ip théi dai, da khéo gitp cdc em Medan es ir ove ae Ho Ce Ree ie eg cae a NXB Kim Bang vui ming la roi ddu tien tua Dérémon v8 "ra mt” thidu ahi nude ta, Cing vui hon poy eee aie eteiieetrte yt ee nana at NNXB don tigp tic gid, “cha dé cia Dérémon” sang thi {yy kat hop dang bam qayen,thinh lip Quy Daréman . Broen Peon Cuing 164 ue hao da gop them cho uré em Viet Nam mot hinh tii mét trong kho ting ludi the eta cae em: Hink tueing, DOrémon, chit mo may thang minh link nghich GP thing. Mud ba nim qua, cil be mudi tabi ngay no hiio hake cha dot méo may Firemen qua tng tap sich ga day-ea Ia ching teat hai mun Wud) co the dang bt thy wan {hue hien use mo sng eho ra mol ahaa vat Viel Birémon cho ita em minh. Ai bio cdc sink viet [Nam via daa! gisi cute thi sing che robot chi A — Thi Bink Duong lat Nhét Ban Ini chuia tung doc DSntmon smut ba nam inate? Nining tng sich dep tadk thy boo git cling biel nudi git nhitng ue ma dep va thoi len Figo lin sang Too fren, mi con MEU ching a Net we mit sing a van hoe, may may Demon cing ds ln mot go) BO ich vi thst the dh voi ning ngus ick trayen v@ frank cho thiew nhi. Te “con mew ma Ire By cau trong ea dao. Viet Nam dé cha meo may ‘hong minh qué @-nuée Nhat thifi nay, lam hén tre the nude ta hed ns iilchy INO cq UE Bi AY ae Sin Sy Se Erde iy leu har oh mot see ij digu da dugc lip trinh cho DSrémon Kj nig mutt ba nim ngay ro mit Bsnimon, NXB Kim Ding cho'tii bin lai lan thit ba ba sch tranh trayén nat ting nay. MOU thE dc gid nho tuoi nda lai den, lat <6 Doremon lam hiv ban. Hay dé etc em len dung a0 Suoe song. én hung chan tei Khoa hoc agay mat bat dau ti hom nay trén thing trang sich ed chi meo may bist khe cus your phét hin gia, bust dh guste tht gion 4 hat khong gan, Bist vide nn Tim vige Kring nn lim Dérémon, mot chi meo miy r3t ng. Do Lediey ta nigm va gut gam cia tac gid va cia nhing nguei lam sch chung (61, Xin trin trong gidi thidu vi. gi thidu Iai, BO sich nny cong eac ban NHA XUAT BAN KIM BONG Bruen eon ,