You are on page 1of 1

Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay

Cristo Jesus na Panginoon natin. (Romans 6:23)