“Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay

Cristo Jesus na Panginoon natin.” (Romans 6:23)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful