You are on page 1of 2

B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T TP.

HCM S: /HKT-QLT&CTSV

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc

V/v tuyn sinh o to c nhn cht lng cao

TP.HCM, ngy 6 thng 8 nm 2012

Knh gi:

- Cc n v thuc trng; - Sinh vin Kha 38 i hc chnh quy.

- Cn c vo cng vn s 5746/BGDT-GDH ngy 29/8/2011 ca B trng B Gio dc v o to v vic tuyn sinh o to cht lng cao. - Cn c n s 551/A-HKT-TCHC ngy 14/5/2012 ca Hiu trng i hc Kinh t Tp.HCM v Chng trnh o to i hc cht lng cao ca Trng i hc Kinh t Tp.HCM. Trng i hc Kinh t thnh ph H Ch Minh thng bo m Kha 2 Chng trnh o to i hc cht lng cao cho sinh vin Kha 38 i hc chnh quy trng tuyn nm 2012 vi cc thng tin nh sau: 1. Cc chuyn ngnh o to: Qun tr kinh doanh tng hp; Kinh doanh quc t; Ti chnh doanh nghip; Ngn hng; K ton; Kim ton. 2. La chn chuyn ngnh o to: Sinh vin c chn chuyn ngnh t u kha hc. 3. Chng trnh o to theo hng cht lng cao tun th theo chng trnh khung ca B Gio dc v o to v c tng cng la chn cc mn hc lin quan trc tip n chuyn ngnh hc c Hi ng Khoa hc o to ca Trng duyt theo n. 4. Ging vin c mi ging l nhng nh gio hng u trong tng lnh vc ca mn hc c phng php ging dy theo hng t duy tch cc v tng tc vi sinh vin trn lp. 5. C s vt cht c Trng u t vi trang thit b cht lng m bo phc v tt cho ging dy v hc tp, phng hc trang b my iu ha nhit cho sut kha hc, u tin tip cn cc ti liu mi nht ca th vin v cc chng trnh lin kt quc t. 6. u tin k tc x cho sinh vin cht lng cao 2 nm u tin trong iu kin c s vt cht hin c ca Trng. 7. Quy m ti a: 50 sinh vin/lp.

8. Hc ph: 25.000.000 ng/nm, c th ng theo tng hc k. 9. Trng cam kt o to t chun cc ni dung ct li nu trong n o to i hc cht lng cao bo co vi B gio dc o to bao gm: chun chng trnh cht lng cao; chun sinh vin u vo; chun sinh vin u ra; chun ging vin; chun phng php ging dy v hc tp; chun c s vt cht phc v o to; chun cc dch v h tr sinh vin; chun qun l v nh gi cht lng trong qu trnh o to. Sinh vin c nhu cu theo hc lp cht lng cao c th tm hiu thng tin chi tit ti mc C nhn cht lng cao trn website http://www.ueh.edu.vn KT. HIU TRNG PH HIU TRNG

Ni nhn: - Nh trn; - Lu VT, CTSV.

PGS. TS. Nguyn Trng Hoi