You are on page 1of 15

B GIO DC V O TO

------------------------------- d b 1

THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2002


Mn thi: TON, KHI D
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht
-------------------------------------------------------------------

Cu 1 (2 im).
1 3
x 2 x 2 + 3 x (1).
3
2. Tnh din tch hnh phng gii hn bi th hm s (1) v trc honh.

1. Kho st s bin thin v v th hm s y =

Cu 2 (2 im).

1
= sin x.
8cos 2 x
3
2

log x ( x + 2 x 3x 5 y ) = 3
.
2. Gii h phng trnh
3
2
log y ( y + 2 y 3 y 5 x ) = 3

1. Gii phng trnh

Cu 3 (3 im).
1. Cho hnh t din u ABCD , cnh a = 6 2 . Hy xc nh di on vung gc chung
ca hai ng thng AD v BC .
x2 y 2
2. Trong mt phng vi h ta Oxy cho elip ( E ) : +
= 1 v ng thng
9
4
d m : mx y 1 = 0.

a) Chng minh rng vi mi gi tr ca m , ng thng d m lun ct elip ( E ) ti hai im


phn bit.
b) Vit phng trnh tip tuyn ca ( E ) , bit tip tuyn i qua im N (1; 3) .

Cu 4 (1 im).
Gi a1 , a2 ,..., a11 l cc h s trong khai trin sau

( x + 1) . ( x + 2 ) = x11 + a1 x10 + a2 x9 + ... + a11.


10

Hy tnh h s a5 .
Cu 5 (2 im).

1. Tnh gii hn L = lim


x 1

x6 6 x + 5

( x 1)

3
. Gi a, b, c ln lt l di cc cnh
2
BC , CA, AB v ha , hb , hc tng ng l di cc ng cao k t cc nh A, B, C ca
tam gic. Chng minh rng
1 1 1 1 1 1
+ + + + 3.
a b c ha hb hc
---------------------------------------------Ht-------------------------------------------

2. Cho tam gic ABC c din tch bng

Ghi ch: Cn b coi thi khng gii thch g thm.

H v tn th sinh ....................................................................S bo danh ..............................................

B GIO DC V O TO
------------------------------- d b 2

THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2002


Mn thi: TON, KHI D
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht
-------------------------------------------------------------------

Cu 1 (2 im).
Cho hm s y = x 4 mx 2 + m 1 (1) (m l tham s).
1. Kho st s bin thin v v th hm s (1) khi m = 8.
2. Xc nh m sao cho th ca hm s (1) ct trc honh ti bn im phn bit.
Cu 2 (2 im).
1. Gii bt phng trnh log 1 ( 4 x + 4 ) log 1 ( 22 x+1 3.2 x ) .
2

2. Xc nh m phng trnh
2 sin 4 x + cos 4 x + cos 4 x + 2sin 2 x m = 0


c t nht mt nghim thuc on 0; .
2

Cu 3 (2 im).
1. Cho hnh chp S . ABC c y ABC l tam gic u cnh a v cnh bn SA vung gc
vi mt phng y ( ABC ) . Tnh khong cch t im A ti mt phng ( SBC ) theo a ,

bit rng SA =

a 6
.
2
1

2. Tnh tch phn I =


0

x 3 dx
.
x2 + 1

Cu 4 (2 im).
Trong mt phng vi h ta Oxy cho hai ng trn
( C1 ) : x 2 + y 2 10 x = 0, ( C2 ) : x 2 + y 2 + 4 x 2 y 20 = 0

1. Vit phng trnh ng trn i qua cc giao im ca ( C1 ) , ( C2 ) v c tm nm trn


ng thng d : x + 6 y 6 = 0.
2. Vit phng trnh tip tuyn chung ca cc ng trn ( C1 ) , ( C2 ) .
Cu 5 (2 im).
1. Gii phng trnh
x + 4 + x 4 = 2 x 12 + 2 x 2 16.
2. i tuyn hc sinh gii ca mt trng gm 18 em, trong c 7 hc sinh khi 12, 6 hc
sinh khi 11 v 5 hc sinh khi 10. Hi c bao nhiu cch c 8 hc sinh trong i i d tri
h sao cho mi khi c t nht mt em c chn.

---------------------------------------------Ht------------------------------------------Ghi ch: Cn b coi thi khng gii thch g thm.

H v tn th sinh ..............................................................

S bo danh ...............................

B GIO DC V O TO
------------------------------- d b 1

THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2003


Mn thi: TON, KHI D
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht
-------------------------------------------------------------------

Cu 1 (2 im).
x 2 + 5 x + m2 + 6
(1) (m l tham s).
x+3
1. Kho st v v th hm s (1) khi m = 1.
2. Tm m hm s (1) ng bin trn khong (1; + ) .

Cho hm s y =

Cu 2 (2 im).

= 2 (1 + sin x ) .
sin x + cos x
f ( x ) = x log x 2 ( x > 0, x 1) . Tnh

1. Gii phng trnh


2. Cho hm s

cos 2 x ( cos x 1)

f ' ( x ) v gii bt phng trnh

f ' ( x ) 0.

Cu 3 (3 im).
1. Trong mt phng vi h ta Oxy cho tam gic ABC c nh A (1;0 ) v hai ng
thng ln lt cha cc ng cao v t B v C c phng trnh tng ng l
x 2 y + 1 = 0 v 3x + y 1 = 0.
Tnh din tch tam gic ABC .
2. Trong khng gian vi h ta Oxyz cho mt phng ( P ) : 2 x + 2 y + z m 2 3m = 0
( m l tham s) v mt cu ( S ) : ( x 1) + ( y + 1) + ( z 1) = 9. Tm m mt phng ( P ) tip
2

xc vi mt cu ( S ) . Vi m va tm c hy xc nh ta tip im ca ( P ) v ( S ) .
3. Cho hnh chp S . ABC c y ABC l tam gic vung ti B v AB = a, BC = 2a , cnh
SA vung gc vi y v SA = 2a. Gi M l trung im ca SC . Chng minh rng, tam gic
AMB cn ti M v tnh din tch tam gic AMB theo a .
Cu 4 (2 im).
1. T 9 ch s 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c th lp c bao nhiu s t nhin chn m mi s
gm 7 ch s khc nhau
1

2. Tnh tch phn I = x3e x dx .


2

Cu 5 (1 im).
Tm cc gc A, B, C ca tam gic ABC biu thc sau t gi tr nh nht

Q = sin 2 A + sin 2 B sin 2 C .


---------------------------------------------Ht------------------------------------------Ghi ch: Cn b coi thi khng gii thch g thm.
H v tn th sinh .......................................................................S bo danh ...........................................

B GIO DC V O TO
------------------------------- d b 2

THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2003


Mn thi: TON, KHI D
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht
-------------------------------------------------------------------

Cu 1 (2 im).
1. Kho st v v th ( C ) ca hm s y = 2 x3 3x 2 1.
2. Gi dk l ng thng i qua im M ( 0; 1) v c h s gc bng k . Tm k ng
thng dk ct ( C ) ti ba im phn bit.
Cu 2 (2 im).
2 cos 4 x
.
sin 2 x
2. Gii phng trnh log 5 5x 4 = 1 x.

1. Gii phng trnh cot gx = tgx +

Cu 3 (3 im).
1. Trong khng gian vi h ta Oxyz cho hai im A ( 2;1;1) , B ( 0; 1;3) v ng thng
3x 2 y 11 = 0
d :
y + 3 z 8 = 0.
a) Vit phng trnh mt phng ( P ) i qua trung im I ca on AB v vung gc vi

AB . Gi K l giao im ca ng thng d v mt phng ( P ) . Chng minh rng d


vung gc vi IK .
b) Vit phng trnh tng qut ca hnh chiu vung gc ca ng thng d trn mt
phng c phng trnh x + y z + 1 = 0.
2. Cho t din ABCD c AD vung gc vi mt phng ( ABC ) v tam gic ABC vung ti
A , AD = a, AC = b, AB = c . Tnh din tch S ca tam gic BCD theo a, b, c v chng
minh rng 2S abc ( a + b + c ) .
Cu 4 (2 im).
1. Tm s t nhin n tha mn: Cn2Cnn 2 2Cn2Cn3 + Cn3Cnn 3 = 100
( Cnk l s t hp chp k ca n phn t).
e

2. Tnh tch phn I =


1

x2 + 1
ln xdx.
x

Cu 5 (1 im).
Xc nh dng ca tam gic ABC , bit rng
( p a ) sin 2 A + ( p b ) sin 2 B = c sin A sin B
a+b+c
.
2
---------------------------------------------Ht-------------------------------------------

trong BC = a, CA = b, AB = c, p =

Ghi ch: Cn b coi thi khng gii thch g thm.


H v tn th sinh ..............................................................

S bo danh ...............................

B GIO DC V O TO
------------------------------- d b 1

THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2004


Mn thi: TON, KHI D
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht
-------------------------------------------------------------------

Cu 1 (2 im).
x2 + x + 4
(1) c th ( C ) .
Cho hm s y =
x +1
1. Kho st hm s (1).
2. Vit phng trnh tip tuyn ca ( C ) , bit tip tuyn vung gc vi ng thng

d : x 3 y + 3 = 0.
Cu 2 (2 im).
1. Gii phng trnh: 2 sin x cos 2 x + sin 2 x cos x = sin 4 x cos x.
x 2 + y = y 2 + x
2. Gii h phng trnh x + y
x 1
2 2 = x y.
Cu 3 (3 im).
1. Trong mt phng vi h ta Oxy cho tam gic ABC vung A . Bit A ( 1; 4 ) ,
7
B (1; 4 ) , ng thng BC i qua im K ; 2 . Tm ta nh C .
3
2. Trong khng gian vi h ta Oxyz cho im A ( 2;0;0 ) , B ( 2; 2;0 ) , C ( 0;0; 2 ) .

a) Tm ta im O ' i xng vi gc ta O qua mt phng ( ABC ) .


b) Cho im S di chuyn trn trc Oz , gi H l hnh chiu vung gc ca O trn ng
thng SA. Chng minh rng din tch tam gic OBH nh hn 4.
Cu 4 (2 im).
2

1. Tnh tch phn I =

x sin xdx.

2. Bit rng trong khai trin nh thc Niutn ca x + tng cc h s ca hai s hng u
x

tin bng 24, tnh tng cc h s ca cc s hng cha x k vi k > 0 v chng minh rng
tng ny l mt s chnh phng.

Cu 5 (1 im).

5
3
Chng minh rng vi mi m 0 , phng trnh lun c nghim.

Cho phng trnh x 2 + m 2 x 2 + 4 + 2 m3 = 0.

---------------------------------------------Ht-------------------------------------------

Ghi ch: Cn b coi thi khng gii thch g thm.

H v tn th sinh ..............................................................

S bo danh ...............................

THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2004


Mn thi: TON, KHI D
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht
-------------------------------------------------------------------

B GIO DC V O TO
------------------------------- d b 2
Cu 1 (2 im).

x
(1) c th ( C ) .
x +1
1. Kho st hm s (1).
2. Tm trn ( C ) nhng im M sao cho khong cch t M n ng thng d : 3x + 4 y = 0

Cho hm s y =

bng 1.
Cu 2 (2 im).
1. Gii phng trnh sin x + sin 2 x = 3 ( cos x + cos 2 x ) .
2. Tm gi tr ln nht v gi tr nh nht ca hm s y = ( x + 1) 1 x 2 .
Cu 3 (3 im).
1. Trong mt phng vi h ta Oxy cho im A ( 2;3) v hai ng thng:

d1 : x + y + 5 = 0
d 2 : x + 2 y 7 = 0.

Tm ta cc im B trn d1 v C trn d2 sao cho tam gic ABC c trng tm l G ( 2; 0 ) .


2. Cho hnh vung ABCD c cnh AB = a. Trn cc na ng thng Ax, By vung gc vi
mt phng ( ABCD ) v nm v cng mt pha i vi mt phng ( ABCD ) , ln lt ly cc
im M , N sao cho tam gic MNC vung ti M . t AM = m, BN = n. Chng minh
rng, m ( n m ) = a 2 v tm gi tr nh nht ca din tch hnh thang ABNM .
3. Trong khng gian vi h ta Oxyz cho im A ( 0;1;1) v ng thng
x + y = 0
.
d :
2 x z 2 = 0
Vit phng trnh mt phng ( P ) qua A v vung gc vi ng thng d . Tm ta hnh
chiu vung gc B ' ca im B (1;1; 2 ) trn mt phng ( P ) .
Cu 4 (2 im).
ln 8

1. Tnh tch phn I =

2x

e x + 1dx.

ln 3

2. C bao nhiu s t nhin tha mn ng thi ba iu kin sau: gm ng 4 ch s i mt


khc nhau; l s chn; nh hn 2158 ?
Cu 5 (1 im).

x 2 5 x + 4 0

Xc nh m h sau c nghim:

2
3x mx x + 16 = 0.

---------------------------------------------Ht-------------------------------------------

Ghi ch: Cn b coi thi khng gii thch g thm.

H v tn th sinh ..............................................................

S bo danh ...............................

B GIO DC V O TO
------------------------ D B 1

THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2005


Mn: TON, khi D
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht
-----------------------------------------

Cu I (2 im)
1) Kho st s bin thin v v th ( C ) ca hm s y = x 4 6x 2 + 5.

2) Tm m phng trnh sau c 4 nghim phn bit x 4 6x 2 log 2 m = 0.


Cu II ( 2 im)
Gii cc phng trnh sau:
1) 3x 3 5 x = 2x 4.

2) sin x cos 2x + cos 2 x ( tg 2 x 1) + 2sin 3 x = 0.

Cu III (3 im)

x 2 y2
+
= 1. Vit phng trnh tip
64 9
tuyn d ca (E) , bit d ct hai trc ta Ox, Oy ln lt ti A, B sao cho
AO = 2BO.
2) Trong khng gian vi h ta Oxyz cho hai ng thng
x = 1 2 t
x y z

(t l tham s).
d1 : = =
v d 2 : y = t
1 1 2
z =1+ t

a) Xt v tr tng i ca d1 v d 2 .
b) Tm ta cc im M thuc d1 v N thuc d 2 sao cho ng thng MN song
1) Trong mt phng vi h ta Oxy cho elp ( E ) :

song vi mt phng (P) : x y + z = 0 v di on MN bng

2.

Cu IV (2 im)
e

1) Tnh tch phn

I=

ln xdx.

2) Mt i vn ngh c 15 ngi gm 10 nam v 5 n. Hi c bao nhiu cch lp mt


nhm ng ca gm 8 ngi, bit rng trong nhm phi c t nht 3 n ?
Cu V (1 im)

3
. Chng minh rng
4
a + 3b + 3 b + 3c + 3 c + 3a 3.

Cho a, b, c l cc s dng tha mn a + b + c =


3

Khi no ng thc xy ra?


-------------------------------Ht-------------------------------Cn b coi thi khng gii thch g thm.

H v tn th sinh..............................................

S bo danh..........................................

B GIO DC V O TO
------------------------ D B 2

THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2005


Mn: TON, khi D
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht
--------------------------------------------

Cu I (2 im)

x 2 + 2x + 2
(*).
x +1
1) Kho st s bin thin v v th ( C ) ca hm s (*).
2) Hai tim cn ca (C) ct nhau ti im I. Chng minh rng khng c tip tuyn no ca
(C) i qua I.
Cho hm s y =

Cu II (2 im)

1) Gii bt phng trnh


2) Gii phng trnh

8x 2 6x + 1 4x + 1 0.
cos 2x 1

tg + x 3tg 2 x =
.
cos 2 x
2

Cu III (3 im)
1) Trong mt phng vi h ta Oxy cho hai ng trn:
(C1 ) : x 2 + y 2 = 9 v (C2 ) : x 2 + y 2 2x 2y 23 = 0 .
Vit phng trnh trc ng phng d ca hai ng trn (C1 ), (C 2 ). Tm ta im

K thuc d sao cho khong cch t K n tm ca ( C1 ) bng 5.


2) Trong khng gian vi h ta Oxyz cho im M(5; 2; 3) v mt phng
(P) : 2x + 2y z + 1 = 0.
a) Gi M1 l hnh chiu vung gc ca M trn mt phng (P). Tm ta im M1
v tnh di on M1M.
b) Vit phng trnh mt phng (Q) i qua im M v cha ng thng
x 1 y 1 z 5
.
:
=
=
2
1
6

Cu IV (2 im)

1) Tnh tch phn I = ( tgx + es inx cosx ) dx.


0

2) T cc ch s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c th lp c bao nhiu s t nhin, mi s gm 5


ch s khc nhau v nht thit phi c hai ch s 1, 5?

Cu V (1 im)

Cho 0 x 1 v 0 y 1. Chng minh rng x y y x


Khi no ng thc xy ra?

1
.
4

-------------------------------Ht-------------------------------Cn b coi thi khng gii thch g thm.

H v tn th sinh ........................................

S bo danh...............................

B GIO DC V O TO

THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2006

D B 1

Mn: TON, khi D


Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht

PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH


Cu I (2 im)
x3
11
Cho hm s: y =

+ x 2 + 3x .
3
3
1. Kho st s bin thin v v th (C ) ca hm s cho.

2. Tm trn th (C ) hai im phn bit M , N i xng nhau qua trc tung.


Cu II (2 im)
1. Gii phng trnh: cos3 x + sin 3 x + 2sin 2 x =
1.
x 2 xy + y 2 = 3 ( x y )
2. Gii h phng trnh:
( x, y ).
2
2
2
x + xy + y = 7 ( x y )
Cu III (2 im)
Trong khng gian vi h ta Oxyz, cho mt phng (P): 4 x 3 y + 11z 26 =
0 v hai ng thng
x
y 3 z +1
x 4 y z 3
d1 : =
=
, d2 :
= =
.
1
2
3
1
1
2
1. Chng minh rng d1 v d2 cho nhau.
2. Vit phng trnh ng thng nm trn (P), ng thi ct c d1 v d2.

Cu IV (2 im)
1. Tnh tch phn: =
I

( x + 1)sin2 xdx.
0

) (

2. Gii phng trnh: 4 x 2 x +1 + 2 2 x 1 sin 2 x + y 1 + 2 =


0.
PHN T CHN: Th sinh chn cu V.a hoc cu V.b
Cu V.a. Theo chng trnh THPT khng phn ban (2 im)
1. Trong mt phng vi h ta Oxy, cho ng thng d : x y + 1 2 =0 v im A(1; 1). Vit
phng trnh ng trn (C ) i qua A, gc ta O v tip xc vi ng thng d.
2. Mt lp hc c 33 hc sinh, trong c 7 n. Cn chia lp hc thnh 3 t, t 1 c 10 hc sinh, t 2
c 11 hc sinh, t 3 c 12 hc sinh sao cho trong mi t c t nht 2 hc sinh n. Hi c bao nhiu
cch chia nh vy?
Cu V.b. Theo chng trnh THPT phn ban th im (2 im)

1. Gii phng trnh: log 3 3x 1 log 3 3x+1 3 =


6.
2. Cho hnh chp t gic u S.ABCD c cnh y bng a, gi SH l ng cao ca hnh
chp. Khong cch t trung im I ca SH n mt bn (SBC) bng b. Tnh th tch ca khi chp
S.ABCD.
----------------------------- Ht ----------------------------Cn b coi thi khng gii thch g thm.
H v tn th sinh ......................................................................... S bo danh.................................................

B GIO DC V O TO

THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2006

D B 2

Mn: TON, khi D


Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht

PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH


Cu I (2 im)
x+3
Cho hm s y =
.
x 1
1. Kho st s bin thin v v th (C) ca hm s cho.
2. Cho im M o ( xo ; yo ) thuc th (C). Tip tuyn ca (C) ti Mo ct cc tim cn ca (C) ti cc
im A v B. Chng minh Mo l trung im ca on thng AB.
Cu II (2 im)
1. Gii phng trnh: 4sin 3 x + 4sin 2 x + 3sin 2 x + cos x =
0.
2. Gii phng trnh: x + 2 7 =
x 2 x 1 + x2 + 8x 7 + 1

( x ).

Cu III (2 im)
Trong khng gian vi h ta Oxyz , cho A(1; 2; 0), B(0; 4; 0), C (0; 0; 3).
1. Vit phng trnh ng thng qua O v vung gc vi mt phng ( ABC ) .
2. Vit phng trnh mt phng ( P ) cha OA, sao cho khong cch t B n ( P ) bng khong cch t
C n ( P ) .

Cu IV (2 im)
2

1. Tnh tch phn:=


I

( x 2)lnx dx.
1

ln(1 + x) ln(1 + y ) = x y
2. Gii h phng trnh: 2
2
0.
x 12 xy + 20 y =

PHN T CHN: Th sinh chn cu V.a hoc cu V.b


Cu V.a. Theo chng trnh THPT khng phn ban (2 im)
1. Trong mt phng vi h ta Oxy, lp phng trnh chnh tc ca elip (E) c di trc ln bng
4 2, cc nh trn trc nh v cc tiu im ca (E) cng nm trn mt ng trn.
2. T cc ch s 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 c th lp c bao nhiu s t nhin chn c 5 ch s khc nhau m
mi s lp c u nh hn 25000?

Cu V.b. Theo chng trnh THPT phn ban th im (2 im)


1
1. Gii phng trnh: 2 ( log 2 x + 1) log 4 x + log 2 =
0.
4
2. Cho hnh lp phng ABCD. A ' B ' C ' D ' c cnh bng a v im K thuc cnh CC ' sao cho
2
CK = a . Mt phng () i qua A, K v song song vi BD chia khi lp phng thnh hai khi
3
a din. Tnh th tch ca hai khi a din .
----------------------------- Ht ----------------------------Th sinh khng c s dng ti liu. Cn b coi thi khng gii thch g thm.
H v tn th sinh ........................................................................................ S bo danh.........................................................

B GIO DC V O TO

THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2007


Mn thi: TON, khi D
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht

D B 1
PHN CHUNG CHO TT C TH SINH
Cu I. (2 im) Cho hm s y =

x +1
.
2x + 1

1. Kho st s bin thin v v th (C ) ca hm s cho.


2. Vit phng trnh tip tuyn d ca (C ) sao cho d i qua giao im ca ng tim cn v trc Ox.
Cu II. (2 im)

1. Gii phng trnh: 2 2 sin x cos x =


1.
12

2. Tm m phng trnh:

x 3 2 x 4 + x + 5 6 x 4 =
m c ng hai nghim.

x 3 y + 2 z +1
Cu III. (2 im) Trong khng gian vi h ta Oxyz , cho ng thng d : = =
v mt phng
2
1
1

( P) : x + y + z + 2 =
0.
1. Tm giao im M ca d v ( P ).
2. Vit phng trnh ng thng thuc ( P) sao cho vung gc vi d v khong cch t M n bng 42.
Cu IV. (2 im)
1

1. Tnh tch phn I =


0

x ( x 1)
dx
x2 4

2. Cho a, b l cc s dng tha mn ab + a + b =


3. Chng minh rng:

3a
3b
ab
3
+
+
a 2 + b2 + .
b +1 a +1 a + b
2

PHN T CHN (Th sinh ch c chn mt trong hai cu: V.a hoc V.b)
Cu V.a. Theo chng trnh THPT khng phn ban (2 im)
1. Chng minh vi mi n nguyn dng: nCn0 ( n 1) Cn1 + ... + ( 1)

n2

Cnn 2 + ( 1)

n 1

Cnn 1 =0.

2. Trong mt phng ta Oxy, cho im A(2;1), im B thuc trc Ox c honh khng m v im C thuc
trc Oy c tung khng m sao cho tam gic ABC vung ti A. Tm ta B v C sao cho din tch tam gic

ABC ln nht.
Cu V.b. Theo chng trnh THPT phn ban th im (2 im)
1
1
2
1. Gii bt phng trnh: log 1 2 x 2 3x + 1 + log 2 ( x 1) .
2
2
2

2. Cho lng tr ng ABC. A 1 B1C1 c y ABC l tam gic vung AB


= AC
= a, AA1 = a 2. Gi M , N ln lt l
trung im ca on AA1 v BC1. Chng minh MN l ng vung gc chung ca cc ng thng AA1 v

BC1. Tnh th tch ca t din MA1 BC1.


--------------------------Ht-------------------------Cn b coi thi khng gii thch g thm.
H v tn th sinh: S bo danh:.....

B GIO DC V O TO

THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2007


Mn thi: TON, khi D
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht

D B 2
PHN CHUNG CHO TT C TH SINH
Cu I. (2 im) Cho hm s y =

x
.
x 1

1. Kho st s bin thin v v th (C ) ca hm s cho.


2. Vit phng trnh tip tuyn d ca (C ) sao cho d v hai tim cn ca (C ) ct nhau to thnh mt tam gic cn.
Cu II. (2 im)
1. Gii phng trnh (1 tan x)(1 + sin 2 x) =
1 + tan x.

0
2 x y m =
2. Tm m h phng trnh:
c nghim duy nht.
1
x + xy =
Cu III. (2 im) Trong khng gian vi h ta Oxyz , cho mt phng ( P ) : x 2 y + 2 z 1 =
0 v cc ng thng

x 1 y 3 z
x5 y z+5
v d 2 :
.
d1 : = =
= =
2
2
6
4
3
5
1. Vit phng trnh mt phng (Q) cha d1 v vung gc vi mt phng ( P ).
2. Tm cc im M d1 , N d 2 sao cho MN song song vi mt phng ( P ) v cch ( P ) mt khong bng 2.
Cu IV. (2 im)

1. Tnh tch phn I = x 2 cos xdx.


0

2. Gii phng trnh: log 2

2x 1
=1 + x 2 x.
x

PHN T CHN (Th sinh ch c chn mt trong hai cu: V.a hoc V.b)
Cu V.a. Theo chng trnh THPT khng phn ban (2 im)
1. T cc ch s 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 c th lp c bao nhiu s t nhin chn m mi s gm 4 ch s khc nhau.
2. Trong mt phng Oxy, cho cc im A(0;1), B (2; 1) v cc ng thng d1 : (m 1) x + (m 2) y + 2 m =
0 v

d 2 : (2 m) x + (m 1) y + 3m 5 =
0. Chng minh rng d1 v d 2 lun ct nhau. Gi P l giao im ca d1 v
d 2 . Tm m sao cho PA + PB ln nht.
Cu V.b. Theo chng trnh THPT phn ban th im (2 im)
1. Gii phng trnh: 23 x +1 7.22 x + 7.2 x 2 =
0.

2. Cho lng tr ng ABC. A1 B1C1 c tt c cc cnh u bng a. M l trung im ca AA1. Chng minh BM
vung gc vi B1C v tnh khong cch gia 2 ng thng .
--------------------------Ht-------------------------Cn b coi thi khng gii thch g thm.
H v tn th sinh: S bo danh:.

B GIO DC V O TO

THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2008


Mn thi: TON, khi D
Thi gian lm bi: 180 pht khng k thi gian pht

D B 1

PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (8,0 im)


Cu I (2,0 im)
3x + 1
Cho hm s y =
(1).
x +1
1. Kho st s bin thin v v th ca hm s (1).
2. Tnh din tch ca tam gic to bi cc trc ta v tip tuyn vi th hm s (1) ti im M (2;5).
Cu II (2,0 im)

1. Gii phng trnh: 4 sin 4 x + cos 4 x + cos 4 x + sin 2 x =


0.
2. Gii bt phng trnh: ( x + 1)( x 3) x 2 + 2 x + 3 < 2 ( x 1) 2 .
Cu III (2,0 im)
Trong khng gian vi h ta Oxyz , cho mt phng () : 2 x y + 2 z + 1 =
0 v ng thng
x 1 y 1 z
d: = =
.
1
2
2
1. Tm ta giao im ca d vi (). Tnh sin ca gc gia d v ().

2. Vit phng trnh mt cu c tm thuc d tip xc vi hai mt phng Oxy v ().


Cu IV (2,0 im)
1. Tnh tch phn
I
=

xe
0

2x

dx.
2
4 x
x

2. Cho cc s thc x, y tha mn 0 x, y . Chng minh rng cos x + cos y 1 + cos( xy ).


3

PHN RING (2,0 im): Th sinh ch c lm mt trong hai phn (phn A hoc phn B)
Cu V.a Theo chng trnh KHNG phn ban (2,0 im)
1. Chng minh rng vi n l s nguyn dng

n.2n.C nn +(n 1)2n1 Cn1 + ... + 2Cnn1 =


2n.3n1
2. Trong mt phng vi h ta Oxy, cho ng trn (C ) : ( x 4) 2 + y 2 =
4 v im E (4;1). Tm ta
im M trn trc tung sao cho t M k c hai tip tuyn MA, MB n ng trn (C ) vi A, B l cc tip
im sao cho ng thng AB qua E.
Cu V.b Theo chng trnh phn ban (2,0 im)
1. Gii bt phng trnh: 22 x 4 x 2 16.22 x x 1 2 0.
2. Cho t din ABCD v cc im M, N, P ln lt thuc cc cnh BC, BD, AC sao cho BC = 4 BM ,
2

=
AC 3=
AP, BD 2 BN . Mt phng (MNP) ct AD ti Q. Tnh t s

AQ
v t s th tch hai phn ca khi t
AD

din ABCD c phn chia bi mt phng (MNP).


---------------------------------------Ht--------------------------------------Th sinh khng c s dng ti liu. Cn b coi thi khng gii thch g thm.
H v tn th sinh: ........................................................................................ S bo danh: ......................................

B GIO DC V O TO

THI TUYN SINH I HC NM 2010


Mn: TON; Khi: D
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht

D B 1

PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im)


Cu I (2,0 im) Cho hm s y= 2 x3 + 3(1 m) x 2 6mx 1 + m, m l tham s thc.
1.

3
Kho st s bin thin v v th ca hm s cho khi m = .
2

2.

Chng minh rng phng trnh 2 x + 3(1 m) x 2 6m x 1 + m =0 c bn nghim thc phn bit khi m > 1.

Cu II (2,0 im)
1. Gii phng trnh: 2sin 2 2 x + sin 6 x =
2 cos 2 x.
2.

27 x 3 y 3 + 7 y 3 =
8
( x, y ).
Gii h phng trnh: 2
2
6x
9 x y + y =
e

Cu III (1,0 im) Tnh tch phn I =


1

ln x 2
dx.
x ln x + x

Cu IV (1,0 im) Cho hnh chp S.ABC c SA vung gc vi (ABC) v tam gic ABC cn ti A, cnh bn SB ln
lt to vi mt phng y, mt phng trung trc ca BC cc gc bng 300 v 450, khong cch t S n cnh BC
bng a. Tnh th tch khi chp S.ABC theo a.
Cu V (1,0 im) Tm gi tr ln nht v nh nht ca hm s y =

2 x 1 x + 4
.
x + 1 x + 2

PHN RING (3,0 im): Th sinh ch c lm 1 trong 2 phn: (phn A hoc phn B)
A. Theo chng trnh Chun
Cu VI.a (2,0 im)
1. Trong mt phng ta Oxy, cho im A(0; 2). Tm ta im B thuc ng thng d : x y + 2 =
0 sao
cho ng cao AH v ng trung tuyn OM ca tam gic OAB c di bng nhau.
2. Trong khng gian ta Oxyz , vit phng trnh ng thng d i qua A(1;3;0), ct ng thng

x= 1+ t
x + 3 y 1 z

d1 : y = 1 2t v vung gc vi ng thng d 2 : = = .
1
1 1
z = t

Cu VII.a (1,0 im) Gii phng trnh sau trn tp s phc ( z 1) 2 ( z + 1) 2 + 9 z 2 =


0.
B. Theo chng trnh Nng cao
Cu VI.b (2,0 im)
1.

Trong mt phng ta Oxy, cho ng trn (T ) : ( x 4) 2 + y 2 =


40. Vit phng trnh ng thng d i qua

gc ta v ct (T) ti hai im A, B sao cho AB = 4 BO.


x 1 y +1 z
2. Trong khng gian ta Oxyz , cho ng thng d : = =
v im A(1; 1;1). Gi H l hnh chiu
2
1
2
vung gc ca A ln d. Tm ta im H v vit phng trnh mt cu (C) tm A, bit rng (C) ct d ti hai
im B,C sao cho tam gic ABC l tam gic vung cn ti A.
Cu VII.b (1,0 im) Tm gi tr nh nht ca z vi z = (m 2) + (1 m)i.
------------------------------Ht-----------------------------Th sinh khng s dng ti liu. Cn b coi thi khng gii thch g thm.
H v tn th sinh:.....................................................................................: S bo danh:...............................

B GIO DC V O TO

THI TUYN SINH I HC NM 2010


Mn: TON; Khi: D
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht

D B 2

PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im)


Cu I (2,0 im) Cho hm s y =
x 3 + 3 x 2 4.
1.
2.

Kho st s bin thin v v th (C) ca hm s cho.


Tm m ng thng=
y m( x + 1) ct th (C) ti ba im phn bit M (1;0), A, B sao cho MA = 2 MB.

Cu II (2,0 im)
1.

2
+ cos 2 x.
Gii phng trnh: 2 3(cos x 2) sin x + 4(cos x 1) cos x =
cos x

2.

Gii phng trnh: (13 4 x) 2 x 3 + (4 x 3) 5 2 x = 2 + 8 16 x 4 x 2 15 ( x ).

Cu III (1,0 im) Tnh tch phn I =


0

sin xdx
1 + cos 2 x

= 600. Mt phng (SAC) vung


Cu IV (1,0 im) Cho hnh chp S.ABC c y ABCD l hnh thoi cnh a, BAD
gc vi mt phng y. Tnh th tch khi chp S.ABCD theo a, bit
ASC = 900 v khong cch t im A n mt
phng (SBD) bng a.

2 x 2 y 4 + 2 xy 2 y 4 + 1= 2(3 2 x) y 2

( x, y ).
Cu V (1,0 im) Gii h phng trnh
2
x y + x =
3
PHN RING (3,0 im): Th sinh ch c lm 1 trong 2 phn: (phn A hoc phn B)
A. Theo chng trnh Chun
Cu VI.a (2,0 im)
1. Trong mt phng ta Oxy, cho tam gic ABC c nh A(0;3), trc tm H (0;1) v trung im M (1;0) ca
BC. Tm ta im B ca tamg gic ABC bit B c honh m.
2. Trong khng gian ta Oxyz , cho mt phng (P) c phng trnh x 2 y + 2 z + 2 =
0 v im A(1; 2;1).
Gi M, N ln lt l hnh chiu vung gc ca A ln mt phng (Oxy) v mt phng (P). Tm ta cc im
M, N v tnh di MN.
Cu VII.a (1,0 im) Tm s phc z bit z (1 2i ) =(3 + 4i )(2 i ) 2 .
B. Theo chng trnh Nng cao
Cu VI.b (2,0 im)
1. Trong mt phng ta Oxy, cho tam gic cn ABC ti B c tung ca B khc -3, nh A(3; 3) v ng
trn ni tip tam gic ABC c phng trnh ( x 1) 2 + y 2 =
9. Vit phng trnh ng thng BC.
2.

Trong khng gian ta

Oxyz ,

cho ba im

A(1; 2;0), B(3;1; 2), C (1;0;1)

v mt phng

( P) : x 2 y + z + 5 =
0. Tm im D trn mt phng (P) sao cho bn im A, B, C, D ng phng v l bn
nh ca mt hnh thang.

Cu VII.b (1,0 im) Cho s phc z c z = 2. Chng minh rng z 2 + 1 5.


------------------------------Ht-----------------------------Th sinh khng s dng ti liu. Cn b coi thi khng gii thch g thm.
H v tn th sinh:................................................................................................: S bo danh:....................................