You are on page 1of 6

P2.

3 CHNG 3: AMIN AMINO AXIT PROTEIN Cu 16: Trong cc amin sau:

(1)

CH3-CH-NH2
CH3

(2) (3)

H2N-CH2-CH2-NH2 CH3-CH2-CH2-NH-CH3
B. (1), (3). C. (2), (3). D. (1), (2), (3).

Amin bc 1 l A. (1), (2). Cu 17: Pht biu ng l A. Tnh axit ca phenol yu hn ca ancol (ancol). B. Cc cht etilen, toluen v stiren u tham gia phn ng trng hp. C. Tnh baz ca anilin mnh hn ca amoniac. D. Cao su thin nhin c cu to ging poli isopren Cu 18: iu nao sau y sai? A. Cc amin u c tnh baz. C. Anilin c tnh baz rt yu. Cu 19: Pht biu no khng ng? A. Dd natri phenolat phn ng vi CO2, ly kt ta va to ra cho tc dng vi dd NaOH li thu c natri phenolat. B. Phenol phn ng vi dd NaOH, ly mui va to ra cho tc dng vi dd HCl li thu c phenol. C. Axit axetic phn ng vi dd NaOH, ly dd mui va to ra cho tc dng vi kh CO2 li thu c axit axetic. D. Anilin phn ng vi dd HCl, ly mui va to ra cho tc dng vi dd NaOH li thu c anilin. Cu 20: Khi cho metylamin v anilin ln lt tc dng vi HBr v dd FeCl2 s thu c kt qu no sau: A. C metylamin v anilin u tc dng vi c HBr v FeCl2. B. Metylamin ch tc dng vi HBr cn anilin tc dng c vi c HBr v FeCl2. C. Metylamin tc dng c vi c HBr v FeCl2 cn anilin ch tc dng vi HBr. D. C metylamin v anilin u ch tc dng vi HBr m khng tc dng vi FeCl2. Cu 21: Nhn nh no sau y khng ng? A. Amin c tnh baz v trn nguyn t N c i e t do nn c kh nng nhn proton. B. Trong phn t anilin c nh hng qua li gia nhm amino v gc phenyl. C. Anilin c tnh baz nn lm mt mu nc brom. D. Anilin khng lm i mu qu tm. Cu 22: Kh nitrobenzen thnh anilin ta c th dng cc cht no trong cc cht sau: (1) kh H2; A. (4). A. CH4, C6H5NO2. C. C6H12, C6H5CH3. (2) mui FeSO4; (3) kh SO2; B. (1), (4). (4) Fe + HCl C. (1), (2). B. C2H2, C6H5NO2. D. C2H2, C6H5CH3. D. (2), (3). B. Tnh baz ca cc amin u mnh hn NH3. D. Amin co tinh baz do N co cp e cha tham gia lin kt.

Cu 23: Cho s phn ng: X C6H6 Y anilin. X, Y tng ng l

Cu 24: Mt trong nhng im khc nhau gia protit vi gluxit v lipit l A. protit lun l cht hu c no. B. protit lun c phn t khi ln hn. C. protit lun c nguyn t nit trong phn t. nhn ra c D. protit lun c nhm -OH trong phn t. Cu 25: C 4 dd sau: dd CH3COOH, glixerol, h tinh bt, lng trng trng. Dng dd HNO 3 c nh vo cc dd trn,

A. glixerol. A. amino axit. A. Lipit. Cu 28:Chn cu ng

B. h tinh bt. B. amino axit. B. Protein.

C. lng trng trng. C. axit cacboxylic. C. Xenluloz.

D. dd CH3COOH. D. este. D. Glucoz.

Cu 26: Sn phm cui cng ca qu trnh thy phn cc protein n gin nh xc tc thch hp l Cu 27: Trong phn t hp cht hu c no sau y c lin kt peptit?

Tnh a dng ca prtin c quy nh bi: A. Nhm amin ca cc axit amin.B. Nhm R- ca cc axit amin. C. Lin kt peptit. D. S lng, thnh phn v trt t axit amin trong phn t prtin. Cu 29: Cho cc loi hp cht: amino axit (X), mui amino ca axit cacboxylic (Y), amin (Z), este ca amino axit (T). Dy gm cc loi hp cht u tc dng c vi dd NaOH v u tc dng c vi HCl l A. X, Y, Z. B. X, Y, T. C. X, Y, Z, T. B. protein lun cha nit. D. protein c phn t khi ln hn. D. Y, Z, T. Cu 30: Mt trong nhng im khc nhau ca protein so vi lipit v glucoz l A. protein lun cha chc hiroxyl. C. protein lun l cht hu c no. 1. S ng phn ca C4H10O nhiu hn s ng phn C4H11N. 2. C4H11N c 3 ng phn amin bc I. Nhn xt ng gm: A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 3, 4. C. 3, 4, 5. D. 2, 3, 4, 5. 3. C4H11N c 3 ng phn amin bc II. 4. C4H11N c 1 ng phn amin bc III. 5. C4H10O c 7 ng phn ancol no v ete no.

Cu 31: Khi vit ng phn ca C4H11N v C4H10O mt HS nhn xt:

Cu 32: Cho cc cht: etyl axetat, anilin, ancol (ancol) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (ancol) benzylic, p-crezol. Trong cc cht ny, s cht tc dng c vi dd NaOH l A. 3. Cu 33: Thy phn peptit: B. 5. C. 6. D. 4.

(CH2)2COOH CH3 CH COOH H2N CH2 C N CH C N O H O H


Sn phm no di y l khng th c? A. Ala. ng kt thc thu c sn phm l + + A. Cl-H3N -CH2-COOH, Cl-H3N -CH(CH3)-COOH. + + B. Cl-H3N -CH2-COOH, Cl-H3N -CH2-CH2-COOH. C. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH. D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH. Cu 35: S ng phn tripeptit to thnh ng thi t glyxin, alanin v phenylalanin l A. 3.B. 4. C. 5. D. 6. Cu 36: Cho hp cht H3N+-CH(COOH)-COO- tc dng vi cc cht sau: HNO2, CH3OH (d)/HCl, NaOH d, CH3COOH, CuO. S phn ng xy ra l A. 2.B. 3. dd H2SO4 (2), dd NH3 (3), dd Br2 (4) A. 2, 3. B. 1, 2. C. 3, 4. D. 1, 4. Cu 38: Cho cc hp cht hu c sau: C6H5NH2 (1); C2H5NH2 (2); (C2H5)2NH (3); NaOH (4); NH3 (5). mnh ca cc baz c sp xp theo th t tng dn: A. 1 < 5 < 2 < 3 < 4. no? A. dd Br2. B. Cu(OH)2/OH-.
CH I

B. Gly-Ala.

C. Ala-Glu.

D. Glu-Gly.

Cu 34: un nng cht H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dd HCl (d), sau khi cc phn

C. 4.

D. 5.

Cu 37: tch mt hn hp gm benzen, phenol v anilin, c th dng cc thuc th no sau y: dd NaOH (1),

B. 1 < 5 < 3 < 2 < 4.

C. 5 < 1 < 2 < 4 <3.

D. 1 < 2 < 3 < 4 < 5.

Cu 39: C cc cht: lng trng trng, dd glucoz, dd anilin, dd anehit axetic. Nhn bit chng bng thuc th C. HNO3 c. D.ddAgNO3/NH3.

CuO 3 HNO2 Cu 40: Cho s phn ng: NH3 X Y Z (1:1) to

Bit Z c kh nng tham gia phn ng trng bc. Y v Z ln lt l A. C2H5OH, HCHO. A. CH2=CHCOONH4. C. H2NCH2CH2COOH. Cu 42: C7H9N c s ng phn cha nhn thm la A. 6. B. 5. C. 4. D. 3. Cu 43: Cho s sau: C6H6 X C6H5NH2 Y Z C6H5NH2. D. CH3CH2CH2NO2. B. C2H5OH, CH3CHO. C. CH3OH, HCHO. D. CH3OH, HCOOH. B. CH3CH(NH2)COOH. Cu 41: Cht X c CTPT C3H7O2N. X c th tc dng vi NaOH, HCl v lm mt mu dd brom. CTCT ca X l

X, Y, Z ln lt l A. C6H5CH3, C6H5NO2, (C6H5NH3)2SO4. C. C6H5NO2, C6H5NH3Cl, C6H5NH3NO3. mol NaOH. Cng thc ca Y c dng l A. H2NR(COOH)2. A. 5. Cu 46: Cho C4H11O2N + Vy CTCT ca C4H11O2N l A. CH3CH2CH2COONH4. C. CH3COONH3CH2CH3. A. 3.B. 4. B. C2H5COONH3CH3. D. C2H5COOCH2CH2NH2. C. 5. D. 6. en, C. dd NaOH. D. dd phenolphtalein. ng B. H2NRCOOH. B. 2. NaOH A + C. (H2N)2RCOOH. C. 3. CH3NH2 + H2O D. (H2N)2R(COOH)2. D. 4. Cu 45: S ng phn cu to amino axit c CTPT C4H9O2N l B. C6H5Cl, C6H5NO2, C6H5NH3Cl. D. C6H5NO2, C6H5Br, C6H5NH3Cl.

Cu 44: 0,01 mol amino axit Y phn ng va vi 0,01 mol HCl c cht Z. Cht Z phn ng va vi 0,02

Cu 47: Cho anilin tc dng vi cc cht sau: dd Br2, H2, CH3I, dd HCl, dd NaOH, HNO2. S phn ng xy ra l Cu 48: C 3 cht lng benzen, anilin, stir ring bit trong 3 l mt nhn. Thuc th phn bit 3 cht lng trn l A. giy qu tm. khan. CTCT thu gn ca X l A. CH3CH2CH(NH2)COOH. C. CH3CH(NH2)COOH. B. H2NCH2CH2COOH. D. H2NCH2COOH. B. nc brom. Cu 49: -amino axit X cha mt nhm NH2. Cho 10,3 g X tc dng vi axit HCl (d), thu c 13,95 g mui

Cu 50: Khi thy phn mt protein X thu c hn hp gm 2 amino axit no k tip nhau trong dy ng ng. Bit mi cht u cha mt nhm NH2 v mt nhm COOH. t chy hon ton 0,2 mol hn hp 2 amino axit ri cho sn phm chy qua bnh ng dd NaOH d, thy khi lng bnh tng 32,8 g. CTCT ca 2 amino axit l A. H2NCH(CH3)COOH, C2H5CH(NH2)COOH. C. H2NCH(CH3)COOH, H2N[CH2]3COOH. no bc 1 (c s C khng qu 4). CTPT ca 2 amin dng l A. CH3NH2 v C4H9NH2. C. C4H9NH2 v CH3NH2 hoc C2H5NH2. A. 4,5. B. 9,3. B. CH3NH2 v C2H5NH2. D. C3H7NH2 v C2H5NH2. C. 46,5. D. 4,6. B. H2NCH2COOH, H2NCH(CH3)COOH. D. H2NCH2COOH, H2NCH2CH2COOH.

Cu 51: Dd A gm HCl, H2SO4 c pH = 2. trung ha hon ton 1 lt dd A cn 0,59 g hn hp 2 amin n chc

Cu 52: Cho nc brom d vo anilin thu c 16,5 g kt ta. Gi s H = 100%. Khi lng anilin trong dd l Cu 53: Phn tch 6 g cht hu c A thu c 8,8g CO2; 7,2g H2O v 2,24lt N2 (ktc). Mt khc 0,1 mol A phn ng va vi 0,2 mol HCl. CTPT ca A v s ng phn l A. C2H8N2, 3 ng phn. C. C2H6N2, 3 ng phn. B. C2H8N2, 4 ng phn. D. C2H8N2, 5 ng phn.

Cu 54: Hp cht hu c X c CTPT l C3H10O4N2. X phn ng vi NaOH va , un nng cho sn phm gm hai cht kh u lm xanh qu m c tng th tch l 2,24 lt (ktc) v mt dd cha m g mui ca mt axit hu c. Gi tr m l A. 6,7. B. 13,4. C. 6,9. D. 13,8.

Cu 55: t chy hon ton m g mt amin A bng lng khng kh va , thu c 17,6 g CO 2, 12,6 g H2O v 69,44 lt N2 (ktc). CTPT ca amin l (gi s khng kh ch gm N2 v O2 trong N2 chim 80% th tch.) A. CH5N. B. C2H7N. C. C3H9N. D. C4H11N. Cu 56: Cho mt -amino axit X c mch cacbon khng phn nhnh. - Ly 0,01mol X phn ng va vi dd HCl thu c 1,835g mui. - Ly 2,94g X phn ng va vi dd NaOH thu c 3,82g mui. Xc nh CTCT ca X? A. CH3CH2CH(NH2)COOH. C. HCOOCH2CH(NH2)CH2COOH. thu c 18,75 g mui. CTCT ca X l A. H2N-CH2-COOH. C. C6H5-CH(NH2)-COOH. giai on l 78%. Khi lng anilin thu c l A. 346,7 g. A. 2 loi. B. 362,7 g. B. 3 loi. C. 463,4 g. C. 4 loi. D. 465,0 g. D. 6 loi. Cu 59: T cc amino axit c CTPT C3H7O2N c th to thnh bao nhiu loi ipeptit khc nhau? Cu 60: C hai amin bc 1: X (ng ng ca anilin) v Y (ng ng ca metylamin). t chy hon ton 3,21 g amin X c 336 ml N2 (ktc). Khi t chy amin Y thy VCO2 :VH2 O = 2 : 3. CTPT ca X, Y ln lt l A. C6H5NH2 v C2H5NH2. C. CH3C6H4NH2 v C2H5NH2. B. CH3C6H4NH2 v C3H7NH2. D. C6H5NH2 v C3H7NH2. B. CH3-CH(NH2)-COOH. D. C3H7-CH(NH2)-COOH. B. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH. D. HOOCCH2CH2CH2CH(NH2)COOH.

Cu 57: X l mt amino axit no ch cha 1 nhm NH2 v 1 nhm COOH. Cho 15,1 g X tc dng vi HCl d

Cu 58: Ngi ta iu ch anilin bng cch nitro ha 500 g benzen ri kh hp cht nitro sinh ra. Bit hiu sut mi

Cu 61: Cho cht hu c X c CTPT C2H8O3N2 tc dng vi dd NaOH, thu c cht hu c n chc Y v cc cht v c. Phn t khi (theo vC) ca Y l A. 85. B. 45. C. 68. D. 46. A. H2NCH2CH2COOH. Cu 62: Cho 8,9 g mt hp cht hu c X c CTPT C 3H7O2N phn ng vi 100 ml dd NaOH 1,5M. Sau khi phn ng xy ra hon ton, c cn dd thu c 11,7 g cht rn. CTCT thu gn X l B. H2NCH2COOCH3. C. CH2=CHCOONH4. D. HCOOH3NCH=CH2. Cu 63: t chy hon ton mt lng cht hu c X thu c 3,36 lt kh CO2, 0,56 lt kh N2 (cc kh o ktc) v 3,15 g H2O. Khi X tc dng vi dd NaOH thu c sn phm c mui H2N-CH2COONa. CTCT thu gn ca X l A. H2N-CH2-COO-C3H7. C. H2N-CH2-CH2-COOH. B. H2N-CH2-COO-C2H5. D. H2N-CH2-COO-CH3.

Cu 64: Mt amino axit A c cha 2 nhm chc amin, mt nhm chc axit. 100ml dd c cha A vi nng 1M phn ng va vi 100ml dd HCl aM c dd X, dd X phn ng va vi 100ml dd NaOH bM. Gi tr ca a, b ln lt l A. 2, 1. B. 1, 2. C. 2, 2. D. 2, 3. Cu 65: Mt hp cht hu c A c cng thc C 3H9O2N. Cho A phn ng vi dd NaOH, un nh, thu c mui B v kh C lm xanh qu m. Nung B vi NaOH rn thu c mt hidrocacbon n gin nht. Xc nh CTCT ca A. A. CH3COONH3CH3. C. HCOONH3CH2CH3. B. CH3CH2COONH4. D. HCOONH2(CH3)2.

Cu 66: Cho 1 dd cha 6,75g mt amin no n chc bc I tc dng vi dd AlCl 3 d thu c 3,9g kt ta. Amin c cng thc l A. CH3NH2. B. (CH3)2NH. C. C2H5NH2. D. C3H7NH2. Cu 67: (K) l hp cht hu c c CTPT l: C5H11NO2. un (K) vi dd NaOH thu c hp cht c CTPT l C2H4O2NNa v hp cht hu c (L). Cho hi (L) qua CuO/to thu c mt cht hu c (M) c kh nng tham gia phn ng trng bc. CTCT ca (K) l A. CH2=CH-COONH3-C2H5. C. NH2-CH2-COO-CH(CH3)2. CTCT ca X l A. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. C. CH3-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH. B. NH2-CH2-COO-CH2-CH2-CH3. D. H2N-CH2-CH2-COO-C2H5.

Cu 68: Trung ho 1 mol -amino axit X cn 1 mol HCl to ra mui Y c hm lng clo l 28,286% v khi lng.