You are on page 1of 1

Avot

Adonai siftach, ufi yagid tihilatecha.


Baruch atah Adonai
Eloheinu vAylohei avoteinu,
Elohei Avraham,
Elohei Yitzchak
VAylohei Yaakov,
HaAyl hagibor vhanorah,
Ayl elyon,
Gomayl chasadim tovim vkonay hakol,
Vzocher chasday avot,
Umayvi goayl livnay vinayhem,
Lmaan shimo bahava.
From Rosh Hashana through Yom Kippur:
Zachreinu lchaim,
Melech chafaytz bachaim,
Vcatveinu bsefer hachayyim
Lmancha Elohim chaim.
Continue:
Melech ozayr umoshia umagayn.
Baruch ata Adonai,
Magayn Avraham.

.
,

,


,
,
,
,

,
,


,
,
.

,
,
,
.


,
.