You are on page 1of 9

mn~nsk % i`Fohofjy Hkw vkf.k tykps izek.k igk.

kslkfgR; % isfUly]Ldsy]ddZVd]jax-

i`Fohofjy Hkw izek.k 29% vkf.k tykps izek.k 71% vkgs ;k ik.;k.ks O;kiysY;k Hkkxkl tykoj.k vls Eg.krkr-

fudkZ % i`Fohofjy Hkw izek.k 29% vkf.k tykps izek.k 71% vkgs-

mn~nsk % egklkxjkaps {ks=QG igk.kslkfgR; % isfUly]Ldsy]ddZVd]jax-

fudkZ % lkxjkaps rkSyfud {ks=QG letys-

mn~nsk % lkxjrGkP;k jpuspk vH;kl dj.kslkfgR; % isfUly]Ldsy-

tfeuhizekus lkxjkrgh p<&mrkj vkgsr- R;kyk lkxjrG jpuk Eg.krkr- lkxjrG jpusps Hkkx Hkw[kaM eap][kaMkUr mrkj]lkxjh xrkZ]lkxjh ioZr]lkxjh eSnku]lkxjh iBkj bZvkgsr-

fudkZ % lkxjrGkP;k vkrhy jpuk dkh vkgs gs dGkys-

ik.;kps ckihHkou
iznsk
1] fokqo`Rrh; 2] m.k

xksM~;k ik.;kpk iqjoBk


lkSjmtkZ
tkLr e/;e

v{kkak
0 rs 15 15 rs 35

itZU;eku
ckjekgh gaXkkeh

Uknhty
tkLr Deh

Fgety
-

ljkljh {kkjrk
34 /00 37 /00

3] lefkrks.k 4] /zkqfo;

35 rs 65
65 rs 90

deh
vR;ar deh

gaXkkeh
gaXkkeh

e/;e
deh

Hkjiwj

33 /00
31 /00

lkSjmtkZ
1] 2] 3] 4] 5] 6] tkLr tkLr deh tkLr e/;e e/;e

itZU;eku
deh deh e/;e [kwi deh deh deh

unhty
deh deh e/;e vfrdeh deh deh

fgety

ljkljh {kkjrk

mn~nsk % [kqY;k o HkwfofVr lkxjtykph {kkjrk ekfgr d:u ?ks.ks lkfgR; % isfUly]LdsyfudkZ % [kqY;k o HkwfofVr lkxjtykP;k {kkjrk osxosxGh vlrs-