You are on page 1of 1

Xy dng Private Cloud vi Ubuntu Enterprise Cloud(EUC) trn nn tng Eucalyptus.

I. in ton m my l g ? II. ng dng thc t v cc li ch ca in ton m my. III. Ci t v cu hnh: Yu cu h thng: H thng c to thnh t mt b iu khin m my (Cloud Controller, cn gi l my ch front-end) v mt hay nhiu b iu khin my ch vt l (Node Controller) Cn t nht hai my tnh vn hnh m my in ton: Mt my ng vai tr lm my ch front-end (b iu khin m my hoc b iu khin cm my ch). Mt hoc nhiu my lm b iu khin my ch vt l vi CPU h tr cng ngh o ha . Kt ni internet, m bo cc my Node controller v Front end c th thy nhau. IV. Ci t v cu hnh Private Cloud S dng Ubuntu Server ci t cho my ch Front-End v Node Controller. Thit lp cng c EC2 API v AMI trn my ch front-end Ci t nh v khi chy nh ca m my. Duy tr, bo dng cho m my in ton. V.Hng pht trin v vn bo mt.