You are on page 1of 35

LOGO

www.themegallery.com
1
C S VIN THNG
K THUT TRI PH
LOGO
www.themegallery.com
2
THUYT TRNH K THUT TRI
PH
V Vn Ti 1
Phm Th Mai 2
Nguyn Duy Thn 3
Nguyn Th Kiu 4
GVHD: NGUYN TH BO TH
Nhm SV thc hin
LOGO
www.themegallery.com
3
SEMINA: C S VIN THNG
TNG QUAN V K THUT TRI PH
K THUT TRI PH TRC TIP DS/SS
K THUT TRI PH NHY TN FH/SS
NG DNG CA K THUT TRI PH
TRONG THNG MI
CC VN
C BN
C
S
VIN
THNG
LOGO
www.themegallery.com
4
Tng Quan
K thut tri ph l 1 cng ngh c s
dng nhiu trong thc t v n c c tnh
chng nhiu v bo mt rt cao. Ngy nay
n l thnh phn tt yu trong cc h
thng thng tin v tuyn ln
CDMA s dng tri ph chui trc tip(
DSSS) ,
GPS l h thng tri ph ln nht th gii ,
cc Wlan nh WIFI hay Bluetooth
C
S
VIN
THNG
LOGO
www.themegallery.com
5
Phn Loi
Tri ph dy trc tip (DS/SS)
Qu trnh t c bng cch nhn ngun tn
hiu vo vi tn hiu m gi ngu nhin mt
cch trc tip tn hiu tri ph a ra c
rng ph xp x tc ca m gi ngu nhin
Tri ph nhy tn
Qu trnh tri ph t c bng cch nhy
tn s sng mang trn mt tp ln cc tn
s.S nhy tn ca tn s sng mang c
quyt nh ca cc m nhy tn c dng gi
ngu nhin c iu khin bi cc t m tri
ph PN.

C
S
VIN
THNG
LOGO
www.themegallery.com
6
Nguyn l tri ph
Nguyn l chung
Nguyn l tri ph l cung cp tt c cc
tim nng tn s v thi gian ng thi
cho mi thu bao, khng ch mc cng
sut pht t mi thu bao duy tr mt
t s tn hiu/tp m theo mc cht lng
yu cu. Mi thu bao s dng mt tn
hiu bng rng nh tp m chim ton b
di tn phn b. Theo cch mi thu
bao tham gia vo tp m nn
C
S
VIN
THNG
LOGO
www.themegallery.com
7
Nguyn l tri ph

C
S
VIN
THNG
LOGO
www.themegallery.com
8
K thut tri ph chui trc tip
H thng DS/SS c tri ph bng cch
cng module 2 d liu gc vi m gi ngu
nhin. Tn hiu sau khi trn s iu ch mt
sng mang theo BPSK, QPSK
My thu dng m gi ngu nhin c to ra
ging nh bn pht cng module 2 vi tn hiu
thu c, thc hin gii tri ph ly tn hiu
mong mun. y l h thng c bit n
nhiu nht trong cc h thng thng tin tri
ph. L h thng tng i n gin v n
khng yu cu tc tng hp tn s cao
dng m tri ph bng rng iu ch tn
hiu sng mang cha thng tin.Trong phng
php ny m tri ph trc tip tham gia vo
qu trnh iu ch , cn trong cc dng tri
ph khc m tri ph ch dng iu khin
tn s hay thi gian truyn dn sng mang
C
S
VIN
THNG
LOGO
www.themegallery.com
9
H thng tri ph DSSS_BPSK
C
S
VIN
THNG
My pht DSSS_BPSK

( ) ( ) i Tb b
i
d t dp t iT

=
=

1
( ) ( ) ( )
N
k k Tc c
i
c t c i p t iT
=
=

1, 0
( )
0,
c
Tc
t T
p t
s s

=
`
=
)
LOGO
www.themegallery.com
10
H thng tri ph DSSS_BPSK


C
S
VIN
THNG
Dng tn hiu DSSS_BPSK khi pht
LOGO
www.themegallery.com
11
H thng tri ph DSSS_BPSK
C
S
VIN
THNG
My thu DS/SS_BPSK
LOGO
www.themegallery.com
12
H thng tri ph DSSS_BPSK

C
S
VIN
THNG
Dng tn hiu ca DSSS_BPSK khi thu
LOGO
www.themegallery.com
13
H thng tri ph nhy tn

C
S
VIN
THNG
o c pht minh bi n din vin Hollywood
Hedy Lamarr
o L k thut iu ch trong tn s sng mang
nhy trn cc di tn khc nhau .
o c thit k u tin vi mc ch qun s
chia 83,5 Mhz ph thnh 79 knh , mi knh
1Mhz cng tc ti tn s 900Mhz, tc nhy
tn khong 2,5 hops/s (US)
o Wlan s dng bng tn 2.4 Ghz n 2,4835 Ghz
cng chia thnh 79 knh mi knh 1Mhz

LOGO
www.themegallery.com
14
Nguyn l chung tri ph nhy tn

C
S
VIN
THNG
K thut tri ph nhy tn FH/SS l s chuyn
dch sng mang c tn s c
chn theo m trong mt tp hp cc tn s.
rng ton b bng tn c chia nh thnh cc
khe tn s khng ln ln nhau. Chui m PN s
xc nh khe tn s no c dng truyn tin
trong mt khong thi gian nht nh.
Khc vi tri ph chui trc tip, tri ph nhy
tn m tri ph khng trc tip iu ch tn hiu
m c dng iu khin b t hp tn s
to ra cc tn s khc nhau.
Tc nhy tn c th nhanh hn hay chm
hn tc s liu. Tng ng c hai trng
hp l: nhy tn nhanh v nhy tn chm.
LOGO
www.themegallery.com
15
H thng tri ph nhy tn

C
S
VIN
THNG
LOGO
www.themegallery.com
16
K thut tri ph nhy tn

C
S
VIN
THNG
LOGO
www.themegallery.com
17
Phn loi tri ph nhy tn

C
S
VIN
THNG
Phn loi da trn tng quan gia tc nhy
tn RH v tc iu ch RS
Nu RH l bi ca RS th ta c nhy tn nhanh
Nu RS l bi ca RH th ta c nhy tn chm
Phn loi theo kiu iu ch v gii iu ch ta
c 2 loi :
H thng nhy tn kt hp (Coherent FH/SS)
H thng nhy khng tn kt hp (Non Coherent
FH/SS)

LOGO
www.themegallery.com
18
M hnh h thng tri ph nhy
tn
C
S
VIN
THNG
M hnh h thng tri ph nhy tn
LOGO
www.themegallery.com
19
Hot ng ca tri ph nhy tn

C
S
VIN
THNG
pha pht d liu d(t) c a ti b iu
ch MFSK
iu ch sng mang sau c a ti
iu ch nhy tn vi m nhy tn gi ngu
nhin

pha thu qu trnh din ra ngc li,tn hiu i
qua b gii iu ch nhy tn khi phc li
sng mang, sau sng mang ny i qua b
gii iu ch MFSK thng thng khi phc
li d liu
c my thu v my pht u c b to m PN
gm k chp m tng ng vi 1 t tn s

LOGO
www.themegallery.com
20
Hot ng ca tri ph nhy tn

C
S
VIN
THNG
S khi ca h thng tri ph FH
LOGO
www.themegallery.com
21
Hot ng ca tri ph nhy tn

C
S
VIN
THNG
Khc vi tri ph chui trc tip, tri ph nhy
tn m tri ph khng trc tip iu ch tn hiu
m c dng iu khin b t hp tn s
to ra cc tn s khc nhau.
Ti my thu, sng mang c nhn vi mt
sng mang cha iu ch c to ra ging ht
bn pht. Sng mang ny c to ra nh b
to m PN ging nh bn pht iu khin b t
hp tn s to ra tn mt tn s thch hp.
Nh vy, S chuyn dch tn s gi ngu nhin
bn pht s c loi b ti ni thu.
LOGO
www.themegallery.com
22
H thng FH/SS nhanh

C
S
VIN
THNG
Biu tn s ca h thng FH/SS nhanh vi T=3Th
LOGO
www.themegallery.com
23
H thng FH/SS nhanh

C
S
VIN
THNG
h thng FH/SS nhanh, c t nht mt ln
nhy vi mt bt s liu. Vi T l chu k ca tn
hiu, Th l thi gian ca mt on nhy tn th
T/Th 1. Trong khong thi gian Th giy ca
mi ln nhy tn, mt trong s j tn s { f0, f0+f
, f0+2f , ,f0+(j-1)f } c pht.
Trong f l khong cch gia cc tn s ln
cn, thng c chn bng 1/Th .
Biu tn s cho h thng FH vi tc nhy
tn bng 3 ln tc s liu nh biu trn
LOGO
www.themegallery.com
24
H thng FH/SS chm
C
S
VIN
THNG
Biu tn s ca h thng FH/SS chm vi T=3Th
LOGO
www.themegallery.com
25
H thng FH/SS chm
C
S
VIN
THNG

Khi tc nhy tn s ca sng mang tri ph
nh hn tc d liu ta c h thng tri ph
nhy tn chm (T/TH < 1) . V c bn th hai h
thng tri ph nhy tn chm v nhy tn nhanh
tng t nhau. Di y l biu tn s ca
h thng tri ph nhy tn chm vi T/TH= 1/2
LOGO
www.themegallery.com
26
Cc u nhc im tri ph
nhy tn
C
S
VIN
THNG
u im :
Gim fading a ng do tn hiu c cc
sng mang c tn s khc nhau.
S dng 1 phn di thng nh mi thi im

Nhc im :
Ph thuc nhiu vo cc yu t mi trng
D b pht hin hn DSSS

LOGO
www.themegallery.com
27
ng dng k thut tri ph trong
h thng thng mi
C
S
VIN
THNG

1. Thng tin v tinh
a truy nhp
T s tn/tp
2. o c li
3. H thng nh v ton cu (GPS)
4. V tuyn di ng a truy nhp nhy tn
5. Radar xung
LOGO
www.themegallery.com
28
ng dng k thut tri ph trong
h thng thng mi
C
S
VIN
THNG
1. Thng tin v tinh
Nhng tin b ca cng ngh vi in t cho
php thc hin 1 s s l tn hiu (gii iu
ch, lc v iu ch li) ngay trn v tinh trc
khi pht cc tn hiu ng xung. Vic s l
tn hiu ngay trn v tinh c u im trong
m/gii m v kh nhiu. Ngoi ra ngi ta
dng vic trong h thng thng tin
u im tri ph trong thng tin v tinh
chuyn tip chnh ca cc h thng thng tin
v tinh s dng k thut tri ph l n c vng
ph rng, rt ph hp cho thng tin vi cc a
im xa. So vi cc h thng mt t, cc
ng truyn v tinh t b pha inh knh hn
LOGO
www.themegallery.com
29
ng dng k thut tri ph trong
h thng thng mi
C
S
VIN
THNG
2 . a truy nhp
M t n gin ca h thng thng tin v tinh
a truy nhp bng cch s dng tri ph nhy
tn
y mt vi trm mt t c ln c nh lin
lc vi v tinh bng cch pht v thu cc tn
hiu n v i t v tinh. Tn s sng mang
ng ln khc vi tn s sng mang ng
xung. i vi cc h thng FDMA, cc ngi
dng (trm mt t) s dng cc tn s sng
mang khc nhau (trnh nhau v tn s).Trong
cc h thng TDMA, cc ngi dng khc
nhau pht ti cc khe thi gian khc nhau, nh
vy chng trnh nhau v thi gian
LOGO
www.themegallery.com
30
ng dng k thut tri ph trong
h thng thng mi
C
S
VIN
THNG
T s tn/tp
Tham s quan trng trong vic tnh ton hiu
sut ca h thng thng tin s l t s gia
nng lng bt tn hiu v mt ph cng sut
tp m (SNR), c lin quan cht ch vi t s
sng mang trn tp m (CNR).
S dng c tnh bng thng ca k thut tri
ph c th thnh lp t s tn/tp theo mong
mun ca ngi s dng
Vic phn tch cng sut tn hiu v cng sut
tp t my pht n my thu c gi l phn
tch qu ng truyn
LOGO
www.themegallery.com
31
ng dng k thut tri ph trong
h thng thng mi
C
S
VIN
THNG
3. H THNG NH V TON CU (GPS)
Mi v tinh trong h thng GPS pht 2 tn hiu
DS/SS: tn hiu Link 1 (L1) v tn hiu Link 2
(L2). Tn hiu L1 mang m o c li chnh xc
(m P) v m o c li th/nhn bit (m C/A).
Tn hiu L2 mang m o c li chnh xc cho
cc ng dng qun s. L2 s dng tn s
mang 1227.6 MHz. Tn s mang ca L1 l
1575.42 MHz. L1 l tn hiu QPSK, vi m C/A
ngn trong knh cng pha (knh I) v m P rt
di trong knh vung pha (knh Q). phn
bit cc v tinh, mi v tinh s dng m C/A v
m P khc vi cc v tinh khc
LOGO
www.themegallery.com
32
ng dng k thut tri ph trong
h thng thng mi
C
S
VIN
THNG
4 . V TUYN DI NG A TRUY NHP NHY
TN
H thng CDMA s dng DS/SS c
nghin cu chi tit. Ta cng c th s dng
cc k thut tri ph khc cho cc h thng
CDMA
M t 1 h thng s dng k thut FH kt hp
vi MFSK
H thng c xy dng trn c s k thut
tri ph trc tip.
LOGO
www.themegallery.com
33
ng dng k thut tri ph trong
h thng thng mi
C
S
VIN
THNG
5. RADAR XUNG
Cc dy PN c s dng trong radar
xung tng phn bit ca h thng. Trong
phn ny ta miu t iu ny c thc hin
nh th no
Xt h thng radar xung. Mt dng sng xung
qt ch sng mang. Nhm mc ch tho lun,
gi s qt l xung vung c q t. Tn hiu tr
v t mc tiu l tr truyn sng, mang
thng tin v c li ca mc tiu, d f l dch tn.
C ch ny s dng k thut tri ph nhy tn
theo bc sng
LOGO
www.themegallery.com
34
LI KT
C
S
VIN
THNG
Mot lan na em xin chan thanh cam n s hng dan cua
giang vien Nguyen Th Bao Th va s giup cua cac ban
sinh vien lp DHDT5LTTB a giup nhom chung em hoan
thanh bai thuyet trnh nay. Nhom chung em rat mong nhan
c s ong gop phan hoi t pha co giao va cac ban e
bai thuyet trnh hoan thien hn.
Chuc co giao doi dao sc khoe e tiep tuc nang chung
em tren con ng hoc tap!
Chuc cac ban trong lp thanh cong vi bai thuyet trnh cua
nhom mnh!
Nhom chung em xin chan thanh cam n!

LOGO
www.themegallery.com
35
CHC MI NGI CUI TUN VUI V!