You are on page 1of 41

THI KHA BIU HC K I

B GIO DC & O TO
TRNG HDL DUY TN
PHNG O TO
Bui

Sng

Th Hai

NM HC 2012 -2013
K15QTH - QUN TR KINH DOANH TNG HP
Bt u t tun: 01 (ngy 06/08/2012)

Gi

Thi gian

Th Ba

Th T

7h00-8h00

Anh vn

8h00-9h00

(01--08)*2=16

9h15-10h15

10h15-11h15

SV xem lch hc c
th sheet
"AnhvanK15"

Th Nm

Th Su

Phng hc

Chiu

13h00-14h00

14h00-15h00

15h15-16h15

16h15-17h15
Phng hc

S Hiu

Ti Chnh Chng Khon

Qun Tr Chin Lc

Qun Tr Chin
Lc

Qun Tr Chin Lc

(01--018)*2=32

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

Qun Tr D n u T

Cc M Hnh
Ra Quyt nh

Ti Chnh Chng
Khon

Cc M Hnh
Ra Quyt nh

Qun Tr D n u T

(01--018)*2=32

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

301-Phan Thanh
Tn mn hc

301-Phan Thanh
TC

301-Phan Thanh

Anh Ng Cao Cp 2

Khoa Ngoi Ng

MGO 403

Cc M Hnh Ra Quyt
2+1 nh

Ths. H Nguyn Khoa

MGT 403

Qun Tr Chin Lc

Phm Th Tm

MGT 402

Qun Tr D n u T

3
3

FIN 403

Ti Chnh Chng Khon

Th.s Trn nh Uyn

Mn hc chuyn ngnh t chn

LAW 403

C S Lut Kinh T

16

301-Phan Thanh

Ging Vin

ENG 302

Tng Cng:

301-Phan Thanh

Nng, ngy 12 thng 8 n

Phng o To

Nguyn Ngc Qu

Trng Minh Tr

MGT 406
OB 403
MGT 448

Khi S Doanh Nghip


Ngh Thut Lnh o
Thc Tp Tt Nghip
Mn hc chuyn ngnh t chn
Mn hc chuyn ngnh t chn

3
2
5
2
2

HP
SLSV

91

Th By

Ch Nht

Anh vn
(01--08)*2=16
SV xem lch hc
c th sheet
"AnhvanK15"

Nng, ngy 12 thng 8 nm 2012

Trng Khoa

THI KHA BIU HC K I

B GIO DC & O TO
TRNG HDL DUY TN
PHNG O TO
Bui

Sng

Gi

Thi gian

7h00-8h00

8h00-9h00

9h15-10h15

10h15-11h15

Th Hai

NM HC 2012 -2013
K15QTM - QUN TR MARKETING
Bt u t tun: 01 (ngy 06/08/2012)
Th Ba

Th T

Th Nm

Th Su

Phng hc

Chiu

13h00-14h00

Qun Tr Chin Lc

Qun Tr Chin Lc

Qun Tr Chin Lc

14h00-15h00

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

(01--18)*2=32

15h15-16h15

Cc M Hnh
Ra Quyt nh

Cc M Hnh
Ra Quyt nh

16h15-17h15

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

Phng hc
Ti

301-Phan Thanh

10

17h45-18h45

bt u: 11
17h45 12

18h45-19h45
20h00-21h00

S Hiu

Tn mn hc

514-PT

301-Phan Thanh

301-Phan Thanh

TC

MGT 403

Qun Tr Chin Lc
ghp K15 QTH

Phm Th Tm

LAW 403

C S Lut Kinh T

Phm L Lan Phng

MKT 404

Hnh Vi Tiu Dng

GV thnh ging

MGT 406

Khi S Doanh Nghip

3
3

D kin t 2

Nng, ngy 12 thng 8 nm

Phng o To

Mn hc chuyn ngnh t chn 1.

Mn hc chuyn ngnh t chn 2

Tng Cng:

MGO 403
MKT 405
MGT 448

Cc M Hnh Ra Quyt
ghp QTH
nh
Chin Lc Tip Th
Thc Tp Tt Nghip
Mn hc chuyn ngnh t chn 3

Trng Minh Tr

16

3
3
5
2

Th.S H Nguyn Khoa

G
SLSV

27

Th By

Ch Nht

Hnh Vi Tiu Dng

Hnh Vi Tiu
Dng

bo phng sau

bo phng sau
Hnh Vi Tiu
Dng
4

bo phng sau
Hnh Vi Tiu Dng
3

bo phng sau

Nng, ngy 12 thng 8 nm 2012

Trng Khoa

THI KHA BIU HC K I

B GIO DC & O TO
TRNG HDL DUY TN
PHNG O TO

Bt u t tun:
Bui

Sng

Th Hai

Th Ba

NM HC 2012 -2013
K15QTC - TI CHNH DOANH NGHIP
01 (ngy 06/08/2012)

Gi

Thi gian

Th T

Th Nm

7h00-8h00

Ti Chnh
Nh Nc (Vit Nam)

8h00-9h00

(01--08)*2=16

9h15-10h15

10h15-11h15
Phng hc

Chiu

507 Phan Thanh

13h00-14h00

14h00-15h00 (01--23)*2= 44

15h15-16h15 Ngn Hng Thng

Ti Chnh Quc T

K Ton Qun Tr 2

(01--18)*2=32

C S Lut Kinh T

K Ton Qun Tr 2

(01--15)*2=28

(01--08)*2=16

Nghip V
Cc M Hnh
Ra Quyt nh

Mi

16h15-17h15 (01--23)*2= 44
Phng hc

Th Su

S Hiu

401-Phan Thanh
Tn mn hc

(01--08)*2=16
401-Phan Thanh

401-Phan Thanh

Ti Chnh Chng Khon

(01--18)*2=32
401-Phan Thanh

401-Phan Thanh

TC

LAW 403

C S Lut Kinh T

Phm L Lan Phng

MGO 403

Cc M Hnh Ra Quyt nh

ThS. Nguyn Huy Tun

ACC 304

K Ton Ti Chnh 2

L Anh Tun

ACC 303

K Ton Qun Tr 2

L Th Huyn Trm
Th.s Hong Th Xinh
Th.s Nguyn Nh Hin Ha

FIN 381

Ti Chnh Nh Nc (Vit Nam)

3
2

FIN 402

Ti Chnh u T

Nng, ngy 12 thng 8

Phng o To

Trng Minh Tr
Tng Cng:

17

MGT
FIN
FIN
BNK
MGT

403
403
400
404
448

Qun Tr Chin Lc
Ti Chnh Chng Khon
Ti Chnh Quc T
Nghip V Ngn Hng Thng Mi
Thc Tp Tt Nghip
Mn hc chuyn ngnh t chn

3
3
2
3
5
2

Trnh L Tn
Th.s Trn nh Uyn
Lu Th Thu Hng
Nguyn Th Tuyn Ngn

P
SLSV

95
Th By

Ch Nht

Ti Chnh
Nh Nc (Vit Nam)

(01--08)*2=16
Cc M Hnh
Ra Quyt nh

(01--08)*2=16
301-Phan Thanh

Nng, ngy 12 thng 8 nm 2012

Trng Khoa

THI KHA BIU HC K I

B GIO DC & O TO
TRNG HDL DUY TN
PHNG O TO

Bt u t tun:
Bui

Sng

Gi

Thi gian

7h00-8h00

8h00-9h00

9h15-10h15

10h15-11h15

Th Hai

Th Ba

Th T

Th Nm

Th Su

Thm nh Tn dng

Qun Tr Ngn Hng


Thng Mi

Anh vn

Ngn Hng Trung


ng

Ngn Hng Trung


ng

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

Ti Chnh Quc T

Cc T Chc Ti Chnh

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

501-Phan Thanh

501-Phan Thanh

Phng hc

Chiu

13h00-14h00

14h00-15h00

15h15-16h15

16h15-17h15

NM HC 2012 -2013
K15QNH12 - NGN HNG
01 (ngy 06/08/2012)

SV xem lch hc c th Qun Tr Chin Lc


sheet "AnhvanK15"
(01--08)*2=16
501-Phan Thanh

Ti Chnh Quc T

(01--08)*2=16
501-Phan Thanh

Phng hc
M S Hiu

Tn mn hc

TC

ENG 302

Anh Ng Cao Cp 2

Khoa Ngoi Ng

MGT 403

Qun Tr Chin Lc
K Ton Ngn hng

3
2

Phm Th Tm

ACC
BNK 413

Thm nh Tn dng

Nguyn Th Minh H

FIN 302

Qun Tr Ti Chnh 2

FIN 400

Ti Chnh Quc T

FIN 401

Cc T Chc Ti Chnh

2
3

Tng Cng:

17

Nng, ngy 12 t

Phng o To

L Th Hoi Chu

Lu Th Thu Hng
Nguyn Th Hnh

Trng Minh Tr

LAW
MGO
BNK
BNK
MGT

C S Lut Kinh T

403
403
406
401
448

Cc M Hnh Ra Quyt nh
Qun Tr Ngn Hng Thng Mi
Ngn Hng Trung ng

Thc Tp Tt Nghip
Mn hc chuyn ngnh t chn

3
3
2
2
5
2

ThS. Nguyn Huy Tun


L Phc Minh Chuyn
Nguyn Th Minh Hng
BM Ngn hng
Ting anh chuyn ngnh.

THI KHA BIU HC K I

B GIO DC & O TO
TRNG HDL DUY TN
PHNG O TO

Bt u t tun:
Bui

Sng

Gi

Thi gian

Th Hai

7h00-8h00

8h00-9h00

9h15-10h15

10h15-11h15 (01--08)*2=16
Phng hc

Chiu

13h00-14h00

14h00-15h00

15h15-16h15

16h15-17h15

Th T
Anh vn

Ti Chnh Quc T

Cc T Chc Ti Chnh

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

Thm nh Tn dng

SV Mi
xem
Qun Tr Ngn Hng Thng

1201-Phan Thanh

Th Ba

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

NM HC 2012 -2013
K15QNH34 - NGN HNG
01 (ngy 06/08/2012)
Th Nm
Qun Tr Chin Lc

(01--08)*2=16

Th Su
Ti Chnh Quc T

(01--08)*2=16

lch hc c th Ngn Hng Trung ng Ngn Hng Trung ng


sheet "AnhvanK15"
(01--08)*2=16
(01--08)*2=16

1201-Phan Thanh

1201-Phan Thanh

1201-Phan Thanh

Phng hc
M S Hiu
ENG 302

Tn mn hc

Anh Ng Cao Cp 2

TC
2

Khoa Ngoi Ng

Nng, ngy 12 t

MGT 403

Qun Tr Chin Lc
K Ton Ngn hng

3
2

Phm Th Tm

ACC
BNK 413

Thm nh Tn dng

Nguyn Th Minh H

FIN 302

Qun Tr Ti Chnh 2

Thnh Ging

FIN 400

Ti Chnh Quc T

Lu Th Thu Hng

FIN 401

Cc T Chc Ti Chnh

2
3

Tng Cng:

17

LAW
MGO
BNK
BNK
MGT

Phng o To

L Th Hoi Chu

Trng Minh Tr

Nguyn Th Hnh

C S Lut Kinh T

403
403
406
401
448

Cc M Hnh Ra Quyt nh
Qun Tr Ngn Hng Thng Mi
Ngn Hng Trung ng

L Phc Minh Chuyn


Nguyn Th Minh Hng
BM Ngn hng
Ting anh chuyn ngnh.

Thc Tp Tt Nghip
Mn hc chuyn ngnh t chn

THI KHA BIU HC K I

B GIO DC & O TO
TRNG HDL DUY TN
PHNG O TO

Bt u t tun:
Bui

Sng

Gi

Thi gian

Th Hai

Th Ba

Th T

7h00-8h00

Anh vn

8h00-9h00

(01--08)*2=16

9h15-10h15

10h15-11h15

SV xem lch hc c th
sheet "AnhvanK15"

NM HC 2012 -2013
K15QNH56 - NGN HNG
01 (ngy 06/08/2012)
Th Nm

Th Su

Phng hc

Chiu

13h00-14h00

14h00-15h00 (01--08)*2=16

Qun Tr Chin Lc

Ti Chnh Quc T

(01--08)*2=16

Ti Chnh Quc T

(01--08)*2=16

Qun Tr Ngn Hng


Thng Mi

Cc T Chc Ti
Chnh

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

Chiu

15h15-16h15

16h15-17h15 (01--08)*2=16
Phng hc

Ngn Hng Trung ng

501-Phan Thanh
Tn mn hc

M S Hiu

Ngn Hng Trung ng Thm nh Tn dng

Thm nh Tn dng

Qun Tr Chin Lc

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

501-Phan Thanh

501-Phan Thanh

501-Phan Thanh

501-Phan Thanh

TC

ENG 302

Anh Ng Cao Cp 2

Khoa Ngoi Ng

MGT 403

Qun Tr Chin Lc

Trnh L Tn

ACC

K Ton Ngn hng

3
2

BNK 413

Thm nh Tn dng

Nguyn Th Minh H

FIN 302

Qun Tr Ti Chnh 2

Thnh Ging

FIN 400

Ti Chnh Quc T
Cc T Chc Ti Chnh

2
3

Lu Th Thu Hng

FIN 401

Tng Cng:

17

LAW
MGO
BNK
BNK
MGT

Nng, ngy 12 t

Phng o To

L Th Hoi Chu

Trng Minh Tr

Nguyn Th Hnh

C S Lut Kinh T

403
403
406
401
448

Cc M Hnh Ra Quyt nh
Qun Tr Ngn Hng Thng Mi
Ngn Hng Trung ng

L Phc Minh Chuyn


Nguyn Th Minh Hng
BM Ngn hng
Ting anh chuyn ngnh.

Thc Tp Tt Nghip
Mn hc chuyn ngnh t chn

THI KHA BIU HC K I

B GIO DC & O TO
TRNG HDL DUY TN
PHNG O TO

Bt u t tun:
Bui

Sng

Gi

Thi gian

Th Hai

Th Ba

Th T

7h00-8h00

Anh vn

8h00-9h00

(01--08)*2=16

9h15-10h15

SV xem lch hc c th
sheet "AnhvanK15"

NM HC 2012 -2013
K15QNH78 - NGN HNG
01 (ngy 06/08/2012)
Th Nm

Th Su

Sng
4

SV xem lch hc c th
sheet "AnhvanK15"

10h15-11h15
Phng hc

Chiu

13h00-14h00

14h00-15h00 (01--08)*2=16

15h15-16h15

16h15-17h15 (01--08)*2=16
Phng hc

M S Hiu

Ngn Hng Trung ng

Qun Tr Chin Lc

601-Phan Thanh
Tn mn hc

Ngn Hng Trung ng Thm nh Tn dng

Thm nh Tn dng

Qun Tr Chin Lc

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

Qun Tr Ngn Hng


Thng Mi

Cc T Chc Ti
Chnh

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

601-Phan Thanh

601-Phan Thanh

Ti Chnh Quc T

(01--08)*2=16
601-Phan Thanh

(01--08)*2=16
Ti Chnh Quc T

(01--08)*2=16
601-Phan Thanh

TC

ENG 302

Anh Ng Cao Cp 2

Khoa Ngoi Ng

MGT 403

Qun Tr Chin Lc

Trnh L Tn

ACC 426

K Ton Ngn hng

3
2

BNK 413

Thm nh tn dng

Nguyn Th Minh H

FIN 302

Qun Tr Ti Chnh 2

Thnh Ging

FIN 400

Ti Chnh Quc T

Lu Th Thu Hng

FIN 401

Cc T Chc Ti Chnh

2
3

Tng Cng:

17

LAW
MGO
BNK
BNK
MGT

403
403
406
401
448

Thc Tp Tt Nghip
Mn hc chuyn ngnh t chn

Phng o To

L Th Hoi Chu

Nguyn Th Hnh

C S Lut Kinh T
Cc M Hnh Ra Quyt nh
Qun Tr Ngn Hng Thng Mi
Ngn Hng Trung ng

Nng, ngy 12 t

L Phc Minh Chuyn


Nguyn Th Minh Hng
BM Ngn hng
Ting anh chuyn ngnh.

Trng Minh Tr

SLSV

330

Th By

Ch Nht

Anh vn
(01--08)*2=16
SV xem lch hc
c th sheet
"AnhvanK15"

Thm nh Tn dng

(01--08)*2=16
Qun Tr Chin
Lc

(01--08)*2=16
501-Phan Thanh

Nng, ngy 12 thng 8 nm 2012

Trng Khoa

SLSV
Th By

330
Ch Nht

Anh vn
(01--08)*2=16
SV xem lch hc
c th sheet
"AnhvanK15"

Qun Tr Chin Lc

(01--08)*2=16
Thm nh Tn dng

(01--08)*2=16
1201-Phan Thanh

Nng, ngy 12 thng 8 nm 2012

Trng Khoa

SLSV
Th By
Anh vn
(01--08)*2=16
SV xem lch hc
c th sheet
"AnhvanK15"

330
Ch Nht

Nng, ngy 12 thng 8 nm 2012

Trng Khoa

SLSV
Th By
Anh vn
(01--08)*2=16
SV xem lch hc
c th sheet
"AnhvanK15"

330
Ch Nht

SV xem lch hc
c th sheet
"AnhvanK15"

Nng, ngy 12 thng 8 nm 2012

Trng Khoa

TRNG I HC DUY TN
TKB ANH VN * KHNG CHUYN K15 * HC K 1 * NM 2012-2013
P DNG T TUN 01 (Ngy 06-08-2012 ) n TUN 08

BUI 1
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Lp K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15
K15

E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
I9
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
I 10
I 11
I 12
E46
E47
E48
E49
I 13
I 14

BUI 2

Ngnh

Trnh

Th

Gi
hc

Phng
hc

a im

Th

Gi
hc

Phng
hc

a im

TMT
EVT-KT
XDC
KTR
KTR
KTR
KTR
KTR
KTR
KTR-QTH
QTH
QTH
QNH
QNH
QNH
QNH
QNH
QNH
QNH
QNH
KKT
KKT
KKT
KKT
KKT
KKT

Cao cp 2
Cao cp 2
Cao cp 2
Cao cp 2
Cao cp 2
Cao cp 2
Cao cp 2
Cao cp 2
Cao cp 2
Toeic 2
Cao cp 2
Cao cp 2
Cao cp 2
Cao cp 2
Cao cp 2
Cao cp 2
Cao cp 2
Toeic 2
Toeic 2
Toeic 2
Cao cp 2
Cao cp 2
Cao cp 2
Cao cp 2
Toeic 2
Toeic 2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
89
89
89
89
89
89

101
102
103
201
202
203
301
302
303
401
101
102
103
201
202
203
301
302
303
401
101
102
103
201
202
203

396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
89
89
89
89
89
89

101
102
103
201
202
203
301
302
303
401
101
102
103
201
202
203
301
302
303
401
101
102
103
201
202
203

396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph
396 in Bin Ph

Nng, 22-06-2012
PHNG O TO H & SAU H
1
2
3
4

7h00-8h00
8h00-9h00
9h15-10h15
10h15-11h15

6
7
8
9

13h00-14h00
14h00-15h00
15h15-16h15
16h15-17h15

Cc c s o to:

in bin Ph:
209PT:
21 NVL

396 in Bin Ph
209 Phan Thanh
21 Nguyn Vn Linh

Trng Minh Tr

tin
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8
1--8

THI KHA BIU HC K I

B GIO DC & O TO
TRNG HDL DUY TN
PHNG O TO
Bui Gi

Sng

Thi gian

Th Hai

NM HC 2012 -2013
K16QTH12 - QUN TR KINH DOANH TNG HP
Bt u t tun:
01 (ngy 06/08/2012)
Th Ba

Th T

Th Su

7h00-8h00

K Nng Xin Vic

Kinh T
Trong Qun Tr

8h00-9h00

(1-9)*3

(01--08)*2=16

9h15-10h15

10h15-11h15

K Ton Qun Tr 1

(01--08)*2=16

Phng hc

Chiu

Th Nm

713 Quang Trung

301-Phan Thanh

13h00-14h00

14h00-15h00

15h15-16h15

LCMca CSVN

16h15-17h15

(1--6)*2=12

T Tng H Ch Minh

(1-7)*3=21

(1-7)*3=21

Trung tm hi ch
trin lm, ng CM
thng 8 - N

Phng hc
M S Hiu

LCMca CSVN

Tn mn hc

Trung tm hi ch trin lm,


ng CM thng 8 - N

Trung tm hi ch trin
lm, ng CM thng 8 N

TC

Nng, ngy 12 thng 8 nm

ENG

202

Anh Vn Trung Cp 2

DTE

302

K Nng Xin Vic

HIS

361

ng Li Cch Mng ca ng Cng Sn Vit Nam


3

ECO

251

Kinh T Lng

Th.s Hong Th Xinh

FIN

301

Qun Tr Ti Chnh 1

Th.s Nguyn Th Minh H

ACC

301

K Ton Qun Tr 1

Nguyn Th Hng Sng

POS

361

T Tng H Ch Minh

ECO

302

Kinh T Trong Qun Tr

Phng o To

Trng Minh Tr
Ng ng Tuyn

Tng Cng:

18

THI KHA BIU HC K I

B GIO DC & O TO
TRNG HDL DUY TN
PHNG O TO
Bui Gi

Sng

Thi gian

7h00-8h00

8h00-9h00

(01--08)*2=16

9h15-10h15

Kinh T
Trong Qun Tr

10h15-11h15

(01--08)*2=16

Phng hc

Chiu

Th Hai

NM HC 2012 -2013
K16QTH3 - QUN TR KINH DOANH TNG HP
Bt u t tun:
01 (ngy 06/08/2012)
Th Ba

Th T

Th Nm

Th Su

K Nng Xin Vic

K Ton Qun Tr 1

(1-9)*3

801-Phan Thanh

713 QT

13h00-14h00

14h00-15h00

15h15-16h15

LCMca CSVN

16h15-17h15

(1--6)*2=12

T Tng H Ch Minh

(1-7)*3=21

(1-7)*3=21

Trung tm hi ch
trin lm, ng CM
thng 8 - N

Phng hc
M S Hiu

LCMca CSVN

Tn mn hc

Trung tm hi ch trin lm,


ng CM thng 8 - N

Trung tm hi ch trin
lm, ng CM thng 8 N

TC

Nng, ngy 12 thng 8 nm

ENG

202

Anh Vn Trung Cp 2

DTE

302

K Nng Xin Vic

HIS

361

ng Li Cch Mng ca ng Cng Sn Vit Nam


3

ECO

251

Kinh T Lng

Th.s Hong Th Xinh

FIN

301

Qun Tr Ti Chnh 1

Th.s Nguyn Th Minh H

ACC

301

K Ton Qun Trgheps


1
QTM

Nguyn Th Hng Sng

Phng o To

POS

361

T Tng H Ch Minh

ECO

302

Kinh T Trong Qun


ghep
TrQTM

Tng Cng:

18

Trng Minh Tr
Ng ng Tuyn

G HP
SLSV
Th By

124
Ch Nht

Kinh T
Trong Qun Tr

(01--08)*2=16
K Ton Qun Tr 1

(01--08)*2=16
508-Phan Thanh

Nng, ngy 12 thng 8 nm 2012

Trng Khoa

HP
SLSV
Th By

124
Ch Nht

K Ton Qun Tr 1

(01--08)*2=16
Kinh T
Trong Qun Tr

(01--08)*2=16
703 -Phan Thanh

Nng, ngy 12 thng 8 nm 2012

Trng Khoa

THI KHA BIU HC K I

B GIO DC & O TO
TRNG HDL DUY TN
PHNG O TO

Bt u t tun:
Bui Gi

Sng

Thi gian

Th Hai

7h00-8h00

8h00-9h00

(01--08)*2=16

9h15-10h15

Kinh T
Trong Qun Tr

10h15-11h15

(01--08)*2=16

Th T

713 Quang Trung

13h00-14h00

Qun Tr Hot ng &


Sn Xut

T Tng H Ch Minh

14h00-15h00

(01--18)*3

(1-7)*3=21

15h15-16h15

16h15-17h15

M S Hiu

Trung tm hi ch trin lm,


ng CM thng 8 - N

406 -Phan Thanh


Tn mn hc

Th Su

(1-9)*3

801-Phan Thanh

Phng hc

Th Nm
K Nng Xin Vic

K Ton Qun Tr 1

Phng hc

Chiu

Th Ba

NM HC 2012 -2013
K16QTM - QUN TR MARKETING
01 (ngy 06/08/2012)

TC

Nng, ngy 12 thng

ENG

301

Anh Ng Cao Cp 1

DTE

302

K Nng Xin Vic

MGO

301

Qun Tr Hot ng & Sn Xut

ThS. Mai Th Hng Nhung

ACC

301

K Ton Qun Tr 1

gheps K16QTH3

POS

361

T Tng H Ch ghep
Minh K16QTH3

ECO

251

Kinh T Lng

ECO

302

Kinh T Trong Qun


ghep
Tr K16QTH3

Ng ng Tuyn

HRM

301

Qun Tr Nhn Lc

ThS. L Th Khnh Ly

Phng o To
Nguyn Th Hng Sng

Trng Minh Tr

Tng Cng:

18

SLSV
Th By

32
Ch Nht

K Ton Qun Tr 1

(01--08)*2=16
Kinh T
Trong Qun Tr

(01--08)*2=16
703 -Phan Thanh
Qun Tr Hot ng &
Sn Xut

(01--18)*2=32

801 Phan Thanh

Nng, ngy 12 thng 8 nm 2012

Trng Khoa

THI KHA BIU HC K I

B GIO DC & O TO
TRNG HDL DUY TN
PHNG O TO
Bui Gi

Sng

Thi gian

Th Hai

NM HC 2012 -2013
K16QTC12 - TI CHNH DOANH NGHIP
Bt u t tun:
01 (ngy 06/08/2012)
Th Ba

Th Nm

Th Su

Th By

7h00-8h00

Kinh T
Trong Qun Tr

Qun Tr Ti Chnh
1

Qun Tr Ti Chnh
1

8h00-9h00

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

9h15-10h15

K Ton Qun Tr 1

H Thng Thng
Tin Qun L

H Thng Thng
Tin Qun L

10h15-11h15

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

508-Phan Thanh

501-Phan Thanh

Phng hc

Chiu

Th T

SLSV

501-Phan Thanh

13h00-14h00

Kinh T
Trong Qun Tr

14h00-15h00

(01--08)*2=16

15h15-16h15

16h15-17h15
Phng hc

M S Hiu

K Ton Qun Tr 1

(01--08)*2=16
513-Phan Thanh

Tn mn hc

TC

Nng, ngy 12 thng 8 nm 2012

ENG

301

Anh Ng Cao Cp 1

ECO

302

Kinh T Trong Qun Tr

Ng ng Tuyn

FIN

272

Nhp Mn Ti Chnh Tin T 2

Trn Ch Quang Huy

IS

251

H Thng Thng Tin


2+1
Qun L

Phm Khnh Linh

FIN

301

Qun Tr Ti Chnh 1

Nguyn Th Hnh

ACC

301

K Ton Qun Tr 1

Nguyn Th Hng Sng

MKT

251

Tip Th Cn Bn

ThS. Hunh Linh Lan

Tng Cng:

17

Phng o To

Trng Minh Tr

Trng Khoa

THI KHA BIU HC K I

B GIO DC & O TO
TRNG HDL DUY TN
PHNG O TO
Bui Gi

Sng

Thi gian

Th Hai

NM HC 2012 -2013
K16QTC3 - TI CHNH DOANH NGHIP
Bt u t tun:
01 (ngy 06/08/2012)
Th Ba

Th T

Th Nm

Th By

K Ton Qun Tr 1

H Thng Thng
Tin Qun L

H Thng Thng
Tin Qun L

7h00-8h00

8h00-9h00

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

9h15-10h15

Kinh T
Trong Qun Tr

Qun Tr Ti Chnh
1

Qun Tr Ti Chnh
1

10h15-11h15

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

(01--08)*2=16

514-Phan Thanh

1201-Phan Thanh

Phng hc

Chiu

Th Su

SLSV

1201-Phan Thanh

13h00-14h00

14h00-15h00

(01--08)*2=16

15h15-16h15

Kinh T
Trong Qun Tr

16h15-17h15

(01--08)*2=16

Phng hc
M S Hiu

K Ton Qun Tr 1

514-Phan Thanh
Tn mn hc

TC

Nng, ngy 12 thng 8 nm 2012

ENG

301

Anh Ng Cao Cp 1

ECO

302

Kinh T Trong Qun Tr

Ng ng Tuyn

FIN

272

Nhp Mn Ti Chnh Tin T 2

Trn Ch Quang Huy

IS

251

H Thng Thng Tin


2+1
Qun L

Phm Khnh Linh

FIN

301

Qun Tr Ti Chnh 1

Nguyn Th Hnh

ACC

301

K Ton Qun Tr 1ghp K16DLL

Nguyn Th Hng Sng

MKT

251

Tip Th Cn Bn

ThS. Hunh Linh Lan

Tng Cng:

17

Phng o To

Trng Minh Tr

Trng Khoa

140
Ch Nht

g 8 nm 2012

ng Khoa

140
Ch Nht

hanh

g 8 nm 2012

ng Khoa

THI KHA BIU HC K I

B GIO DC & O TO
TRNG HDL DUY TN
PHNG O TO

Bt u t tun:
Bui Gi

Sng

Thi gian

7h00-8h00

8h00-9h00

9h15-10h15

10h15-11h15

Th Hai

Th Nm

Th Su

K Ton Qun Tr 1

K Ton Qun Tr 1

(01--08)*2-16

(01--08)*2-16

(1-6)*2=12

408-Phan Thanh

Trung tm hi ch trin
lm, ng CM thng 8 N

(01--18)*2=32
Kinh T Lng

(01--08)*2-16
507-Phan Thanh

13h00-14h00

LCM ca CSVN

14h00-15h00

(1-7)*3=21

15h15-16h15

16h15-17h15

Tn mn hc

LCM ca CSVN

Kinh T Lng

(01--08)*2-16
Trung tm hi ch trin
lm, ng CM thng 8 N

Phng hc
M S Hiu

Th T

Qun Tr Nhn Lc

Phng hc

Chiu

Th Ba

NM HC 2012 -2013
K16QNH12- NGN HNG
01 (ngy 06/08/2012)

507-Phan Thanh

TC

Nng, ngy 12 thn

ENG

202

Anh Vn Trung Cp 2

ACC

301

K Ton Qun Tr 1

HIS

361

ng Li Cch Mng ca ng Cng Sn Vit Nam


3

HRM

301

Qun Tr Nhn Lc

ThS. Si Th L Thy

IS

251

H Thng Thng Tin


2+1Qun L

Phm Khnh Linh

ECO

251

Kinh T Lng

Th.s Nguyn Quang Cng

DTE

302

K Nng Xin Vic

Nguyn Th Hng Sng

Phng o To

Trng Minh Tr

Tng Cng:

17

THI KHA BIU HC K I

B GIO DC & O TO
TRNG HDL DUY TN
PHNG O TO

Bt u t tun:
Bui Gi

Sng

Thi gian

7h00-8h00

8h00-9h00

9h15-10h15

10h15-11h15

Th Hai

Th Nm

Th Su

(01--08)*2-16
Qun Tr Nhn Lc

(01--18)*2=32
508-Phan Thanh

13h00-14h00

LCM ca CSVN

14h00-15h00

(1-7)*3=21

15h15-16h15

16h15-17h15
Trung tm hi ch trin
lm, ng CM thng 8 N

Phng hc
M S Hiu

Th T

Kinh T Lng

Phng hc

Chiu

Th Ba

NM HC 2012 -2013
K16QNH34- NGN HNG
01 (ngy 06/08/2012)

Tn mn hc

LCM ca CSVN

Kinh T Lng

(01--08)*2-16

(1-6)*2=12

K Ton Qun Tr 1

K Ton Qun Tr 1

(01--08)*2-16

(01--08)*2-16

408-Phan Thanh

408-Phan Thanh

Trung tm hi ch trin
lm, ng CM thng 8 N

TC

Nng, ngy 12 thn

ENG

202

Anh Vn Trung Cp 2

ACC

301

K Ton Qun Tr 1

HIS

361

ng Li Cch Mng ca ng Cng Sn Vit Nam


3

HRM

301

Qun Tr Nhn Lc

ThS. Si Th L Thy

IS

251

H Thng Thng Tin


2+1Qun L

Phm Khnh Linh

ECO

251

Kinh T Lng

Th.s Nguyn Quang Cng

Nguyn Th Hng Sng

Phng o To

DTE

302

K Nng Xin Vic

Trng Minh Tr

Tng Cng:

17

THI KHA BIU HC K I

B GIO DC & O TO
TRNG HDL DUY TN
PHNG O TO

Bt u t tun:
Bui Gi

Sng

Thi gian

7h00-8h00

8h00-9h00

9h15-10h15

10h15-11h15

Th Hai

Th Ba

Th T

13h00-14h00

14h00-15h00

15h15-16h15

16h15-17h15

M S Hiu

Th Su

(01--08)*2-16
K Ton Qun Tr 1

(01--08)*2-16
507-Phan Thanh

Phng hc

Th Nm
Kinh T Lng

Phng hc

Chiu

NM HC 2012 -2013
K16QNH56- NGN HNG
01 (ngy 06/08/2012)

Kinh T Lng

(01--08)*2-16

LCM ca CSVN
(1-7)*3=21

Qun Tr Nhn Lc

(01--18)*2=32

LCM ca CSVN
(1-6)*2=12

K Ton Qun Tr 1

(01--08)*2-16
507-Phan Thanh

Tn mn hc

Trung tm hi ch trin
lm, ng CM thng 8 N

301-Phan Thanh

Trung tm hi ch trin
lm, ng CM thng 8 N

TC

ENG

202

Anh Vn Trung Cp 2

ACC

301

K Ton Qun Tr 1

HIS

361

ng Li Cch Mng ca ng Cng Sn Vit Nam


3

HRM

301

Qun Tr Nhn Lc

Nng, ngy 12 thn


Nguyn Th Hng Sng
ThS. Si Th L Thy

Phng o To

IS

251

H Thng Thng Tin


2+1Qun L

Nguyn Quang nh

ECO

251

Kinh T Lng

Th.s Nguyn Quang Cng

DTE

302

K Nng Xin Vic

Tng Cng:

17

Trng Minh Tr

SLSV
Th By

305
Ch Nht

K Nng Xin
Vic
(1--9)*3

Trung tm hi ch
trin lm, ng CM
thng 8 - N

Nng, ngy 12 thng 8 nm 2012

Trng Khoa

SLSV
Th By

305
Ch Nht

K Nng Xin
Vic
(1--9)*3

Trung tm hi ch
trin lm, ng CM
thng 8 - N

Nng, ngy 12 thng 8 nm 2012

Trng Khoa

SLSV
Th By

305
Ch Nht

K Nng Xin
Vic
(1--9)*3

Trung tm hi ch
trin lm, ng CM
thng 8 - N

Nng, ngy 12 thng 8 nm 2012

Trng Khoa