You are on page 1of 4

B GIO DC V O TO TRNG H NNG NGHIP I

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc

CHNG TRNH TRNH (I HC, CAO NG) NGNH O TO: NUI TRNG THU SN

CNG CHI TIT HC PHN

Bo qun sn phm thu sn sau thu hoch


I. Thng tin v hc phn M hc phn: CN3712 S tn ch: 2 (2LT) Hc phn tin quyt: K thut sn xut ging v nui c bin Hc k th 7 II. Thng tin v Ging vin 1. Ging vin: 2. Tr ging: III. Mc tiu Cung cp cho sinh vin nhng kin thc chung v thnh phn, tnh cht ca nguyn liu thy sn sau khi thu hoch, nhng khi nim v cht lng v qun l cht lng trong thu gom, s ch v ch bin thy sn, nhng yu t nh hng n cht lng v an ton thc phm thy sn. Nhng bin i ca ng vt thy sn sau khi cht, phng php thu gom bo qun sau thu hoch, cng ngh ch bin mt s mt hng thy sn. IV. M t vn tt ni dung hc phn: Thnh phn, tnh cht ca nguyn liu thy sn sau thu hoch. Nhng bin i ca ng vt thy sn sau khi cht. Cc phng php bo qun sn phm thy sn. V. Nhim v ca sinh vin: Sinh vin phi bo m gi ln lp hc theo ng quy nh, tham gia y cc bi xeminar ca hc phn. VI. Ti liu hc tp: VII. Tiu chun nh gi sinh vin: Sinh vin phi tham d s gi l thuyt theo quy nh chung v khng c thiu vng gi thc tp, xeminar;

Lm y cc bi xeminar Tham gia kim tra gia hc k K thi ht mn hc phi t kt qu t 5 im tr ln.

VIII. Thang im nh gi: Thang im 10,0 - Chuyn cn: d lp, tho lun - Bo co thc hnh, xeminar, kim tra gia hc k - im thi cui k IX. Ni dung chi tit hc phn Tun 1

10% 30% 60%

Bi c bt buc/tham kho Chng 1: Nguyn liu thy sn, c im cu trc c chng 1 mc 1, 2 gio trnh c tht c 1. Cc loi nguyn liu thy sn ph bin Vit Nam 2. Cu trc c tht c Chng 1: Nguyn liu thy sn, c im cu trc c chng 1, mc 3. chng 2 mc 1 gio trnh c tht c 3. c im l ha ca c tht c Chng 2: Khi nim c bn v cht lng v qun l cht lng trong thu gom, s ch v ch bin thy sn 1. Cht lng sn phm Chng 2: Khi nim c bn v cht lng v qun c chng 2 mc 2, 3 l cht lng trong thu gom, s ch v ch bin thy gio trnh sn 2. Qun l cht lng sn phm 3. Cc phng php qun l cht lng sn phm Chng 3: Nhn nhin cc yu t nh hng n c chng 3 mc 1, 2 cht lng v an ton thc phm thy sn trong bo gio trnh qun, s ch v ch bin thy sn 1. Khi nim v mi nguy 2. Ngun gc mi nguy Chng 3: Nhn nhin cc yu t nh hng n c chng 3 mc 3, cht lng v an ton thc phm thy sn trong bo chng 4 mc 1 gio trnh qun, s ch v ch bin thy sn 3. Tc hi ca mi nguy Chng 4: Bin i cht lng thy sn sau khi cht 1. Qu trnh bin i cht lng Chng 4: Bin i cht lng thy sn sau khi cht c chng 4 mc 1, 2 gio trnh 1. Qu trnh bin i cht lng

Ni dung

10

11

12

13

14

2. Nhng yu t nh hng ti qu trnh bin i cht lng Chng 4: Bin i cht lng thy sn sau khi cht 2. Nhng yu t nh hng ti qu trnh bin i cht lng 3. Nhng bin i cm quan trong qu trnh bin i cht lng Chng 4: Bin i cht lng thy sn sau khi cht 3. Nhng bin i cm quan trong qu trnh bin i cht lng Chng 5: Phng php thu gom bo qun sau thu hoch 1. Cc hnh thc thu hoch v vn chuyn nguyn liu thy sn Chng 5: Phng php thu gom bo qun sau thu hoch 1. Cc hnh thc thu hoch v vn chuyn nguyn liu thy sn 2. Phng php x l, bo qun Chng 5: Phng php thu gom bo qun sau thu hoch 2. Phng php x l, bo qun 3. Nhng nguyn tc trong x l v bo qun sn phm Chng 5: Phng php thu gom bo qun sau thu hoch 3. Nhng nguyn tc trong x l v bo qun sn phm Chng 6: Cng ngh ch bin mt s hng thy sn 1. Qui trnh cng ngh tm/mc ng lnh Block v IQF Chng 6: Cng ngh ch bin mt s hng thy sn 1. Qui trnh cng ngh tm/mc ng lnh Block v IQF 2. Qui trnh cng ngh sn xut hp Chng 6: Cng ngh ch bin mt s hng thy sn 2. Qui trnh cng ngh sn xut hp Chng 7: HACCP trong bo qun v ch bin thy sn 1. Gii thiu v HACCP v m hnh qun l cht lng theo quan im HACCP Chng 7: HACCP trong bo qun v ch bin thy sn 2. Nhn din mi nguy trong qu trnh thu hoch, s ch, bo qun v vn chuyn NLTS 3. iu kin tin quyt

c chng 4 mc 2, 3 gio trnh

c chng 4 mc 3, chng 5 mc 1 gio trnh

c chng 5 mc 1, 2 gio trnh

c chng 5 mc 2, 3 gio trnh

c chng 5 mc 3, chng 6 mc 1 gio trnh

c chng 6 mc 1, 2 gio trnh c chng 6 mc 2, chng 7 mc 1 gio trnh

c chng 7 mc 2, 3 gio trnh

15

16-17

Chng 7: HACCP trong bo qun v ch bin thy c chng 7 mc 4, 5 gio trnh sn 4. Qui phm sn xut (GMP) 5. Qui phm v sinh (SSOP) Thi ht hc phn

Trng b mn

Ph trch hc phn