You are on page 1of 8

Babakanlk Mevzuat Gelitirme ve Yayn Genel Mdrlnce Yaymlanr

Kurulu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 2003 PEREMBE Say : 25254

Ynetmelikler
Aalandrma Ynetmelii

Aalandrma Ynetmelii
BRNC BLM Ama, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanmlar Ama Madde 1 Bu Ynetmeliin amac, 6831 sayl Orman Kanunu hkmlerine gre yaplacak aalandrma, erozyon kontrolu, mera slah, aa slah, tohum retimi, fidanlk, enerji orman tesisi ve imar ihya almalarna ilikin esaslar dzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Ynetmelik hkmleri; a) evre ve Orman Bakanlnca yaplacak aalandrma, erozyon kontrolu, mera slah, aa slah, tohum retimi, fidanlk ve imar ihya almalarna, b) Asli ve odun d orman rnlerinin retilecei ormanlarn kurulmas amacyla, kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiiler tarafndan yaplacak aalandrma, erozyon kontrolu, karma orman, enerji orman, imar-ihya ve orman fidanl kurma almalarna, ilikin esas ve usulleri kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3 Bu Ynetmelik; 6831 sayl Orman Kanununun genel hkmleri, 6831 sayl Orman Kanununun 3302 sayl Kanunla deiik 57, 61 ve 63 nc maddeleri ve bu Kanuna 2896 sayl Kanunla eklenen ek 5 inci maddesi hkmlerine gre dzenlenmitir. Tanmlar Madde 4 Bu Ynetmelikte yer alan; Bakanlk : evre ve Orman Bakanln, Genel Mdrlk : Aalandrma ve Erozyon Kontrolu Genel Mdrln, Orman daresi : evre ve Orman Bakanl ile Orman Genel Mdrl Merkez ve Tara Tekilatn, Orman : 6831 sayl Orman Kanununun 1 inci maddesindeki "orman" tanmn, Aa : Ormanda tabii olarak yetien ve Orman Kadastrosu Ynetmeliinin 20 nci maddesindeki "En az 8 metre ve daha yukar boy yapabilen, kk, gvdesi, tepesi olan odunsu bitkilere ya, ap ne olursa olsun aa denir." tanmn, Aak : Ormanda tabii olarak yetien ve Orman Kadastrosu Ynetmeliinin 20 nci maddesindeki "Yan dallarn oalmas ve fazlaca gelimesi neticesinde tepesi yayvanlaan, genel olarak geniliine bir byme ekli gsteren, boyu 8 metreyi bulmayan, uzun mrl odunsu bitkilere ap ne olursa olsun aak denir." tanmn, Topluluk ve Yerleri : Orman tanmndaki "topluluk" kelimesi Orman Kadastro Ynetmeliinin 20 nci maddesindeki "aa ve aaklarn veya her ikisinin aadaki esaslara gre beraberce bulunduklar saha zerinde tabii olarak 0,1 ve daha fazla kapallk tekil etmesi halidir. Devletin hkm ve tasarrufu altnda olup, orman kapsam iinde bulunan bir sahada kapallk 0,1 den aa bulunursa ve hatta eitli sebeplerle zerindeki orman rts (vejetasyonu) tamamen kaldrlm olsa da bu sahalar yine de orman sahas olarak muhafaza edilir. Bir yerin orman olup olmadnn tayininde, topluluk unsuru dier unsurlarla birlikte mtalaa edilir.

Ormandan beklenen teknik, ekonomik ve mterek faydalar asgari ekilde dahi olsa yerine getirebilen ve ormanclk bilim ve teknii bakmndan devaml ekilde veya muayyen dnemlerde teknik mdahaleyi icap ettiren aa ve aaklarn bir arada bulunmas topluluk halidir" tanmn, Orman tanmndaki "yerleri" kelimesi Orman Kadastro Ynetmeliinin 20 nci maddesindeki "Aa ve aaklarn veya her ikisinin kaplad yerler ile aa ve aaklar tabii ve suni etkilerle kaldrlm sahalardr" tanmn, Aalandrma : Yetime muhiti verileri dikkate alnarak, topra en iyi ve en ekonomik ekilde deerlendirmek, ekonomiye girdi salamak amacyla; Bakanlk birimlerince onaylanan projesine dayal aa, aak ve alt tabakasnda otsu bitkilerin yer ald yeni tesis ile bu trlere biyolojik bamszlklarna kavuuncaya kadar yaplan bakm ilerini iine alan orman kurma almalarn, Fidanlk : Fidanlarn retildii fidanlklar, Enerji Orman : Mevcut kk sistemleri itibariyle yeterli younluk ve dalta zellikle mee trleri ile kapl bozuk baltalk alanlarn canlandrma kesimi, mee tohumu ekimi, fidan dikimi yolu ile iyi baltala dntrlm orman tipini, mar-hya : Ekonomiye katk salanmas ve biyolojik eitliliin devam amacyla; mevcut kk sistemi itibariyle yeterli younluk ve dalta bulunan veya bulunmayan bozuk orman alanlarnn koruma ile birlikte canlandrma kesimi, alama ve boluklarn uygun trlerle, ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dntrlmesini, Karma Orman : Ormanlarn korunmasn salamak, ormanlardaki sosyal basky azaltmak, orman kylsnn gelirini artrp refah seviyelerini ykseltmek amacyla; aalandrmalarn altnda, onayl projesine uygun ekilde, ayn veya birbirini takip eden zamanlarda, aalandrmaya zarar vermeyen yllk veya ok yllk bitkilerle geici olarak tesis edilen, kombine arazi kullanmn salayan orman tipini, Asli Orman rn : Her eit aa, aak ve allardan elde edilen odun emvalini, (Tomruk, Direk, Sanayi odunu, Katlk odun, Lif-Yonga odunu, Srk, ubuk, Yakacak odun ve benzerlerini) Odun D Orman rn : Her trl orman aa, aak, al ve otsu bitkilerinden elde edilen balzami yalar ile bunlarn kabuk, meyve, srgn, yaprak, iek, tohum, kk, soan, yumru ve rizomlar ile mantar ve benzeri rnleri, Ky Kenar izgisi : Deniz, tabii ve suni gl ve akarsularda, ky izgisinden sonraki kara ynnde, su hareketlerinin oluturduu kumluk, akllk, kayalk, talk, sazlk, bataklk ve benzeri alanlarn doal snrlarn, ifade eder. KNC BLM evre ve Orman Bakanlnca Yaplacak Aalandrma, Erozyon Kontrolu, Mera Islah, Aa Islah, Tohum retimi, Fidanlk ve mar hya Devlet Ormanlarnda Madde 5 Orman amenajman planlarnda yer alan bozuk orman alanlarnda, gerektiinde verimli ormanlarda ve orman ii aklklarda; aalandrma, erozyon kontrolu, mera slah, aa slah, tohum retimi, fidanlk ve imar ihya almalar Genel Mdrlke yaplr veya yaptrlr. Bakanlka yaplacak veya yaptrlacak aalandrma, erozyon kontrolu ve suni genletirme almalarnda ihtiya duyulan orman aac fidanlar ile kamu kurum ve kurulularnn, gerek ve tzel kiiliklerin yapaca aalandrmalarda ve kent aalandrmalarnda, park bahe tanziminde ihtiya duyulan, boylu, formlu orman aac fidanlar ile ss bitkisi fidanlarn retmek amacyla; Genel Mdrlke fidanlk kurulur. Bu fidanlklarn kurulma esaslarn, retilen fidanlarn deerlendirme usullerini Genel Mdrlk belirler. Hazine Arazilerinde Madde 6 Orman alann arttrmak amac ile Maliye Bakanl tarafndan Bakanlk adna tahsis olunan arazilerde aalandrma, erozyon kontrolu, aa slah, tohum retimi, fidanlk ve imar ihya almalar Genel Mdrlk tarafndan yaplr veya yaptrlr. Kamu Tzel Kiilerine Ait Sahalarda Madde 7 Ky, kasaba, ehirler ve civarnda Devlete veya kamu tzel kiilerine ait arazilerde, ilgili kuruluun talebi halinde; bakm, koruma ilerini stlenmesi artyla Genel Mdrlk tarafndan, ncelik srasna

ve imkanlara gre aalandrma, erozyon kontrolu ve imar ihya yaplabilir. Bu sahalarn proje hazrlama ve uygulama masraflar ilgili kurulu tarafndan karlanr. NC BLM Kamu Kurum ve Kurulular ile Gerek ve Tzel Kiilerce Yaplacak Aalandrma, Erozyon Kontrolu, Enerji Orman Kurma ve mar-hya almalarnda; Tespit - zin, Bavuru - Projelendirme, Saha Teslimi, zin ncelii ve Saha Bykl Devlet Ormanlarnda Tespit ve zin Madde 8 Devlet ormanlarnda zel aalandrma, erozyon kontrolu, zel imar-ihya ve zel enerji ormanna konu yerlerin tespit ve izin ilemlerinde esas alnacak hususlar: a) Amenajman plannda bozuk orman alan olarak yer alan sahalar ile aasz orman topraklar ve eitli nedenlerle tarm alanlar ierisinde gsterilen aalandrmaya elverili, mlkiyet problemi bulunmayan alanlar ile ama ve igal suretiyle orman saylan yerlerde kurulu fndk ve ay bahelerinin skm neticesi meydana gelen arazide talep sahiplerine; zel aalandrma, erozyon kontrolu, zel imar-ihya ve zel enerji orman izni verilebilir. b) Turizm alan olarak ilan edilen yerler, tarihi arkeolojik ve birinci derece doal sit alanlar, deniz ky kenar izgisi ierisinde ve bitiiinde kalan alanlar, Bakanlar Kurulu kararyla muhafazaya ayrlan ve ilan edilen yerler, toprak muhafaza karakteri tayan yerler, 2873 sayl Milli Parklar Kanunu kapsamnda ilan edilen yerler ile amenajman planlarnda; bozuk orman, orman topra, orman ii aklk olarak grnmesine ramen verimli orman niteliini kazanm alanlar ve verimli orman btnl iinde kalan 10 hektardan kk orman ii aklklar ve bozuk orman alanlar zel aalandrma, erozyon kontrolu, zel imar-ihya ve zel enerji orman almalarna konu edilemez. Hazine Arazilerinde Tespit ve zin Madde 9 Hazineye ait olup Maliye Bakanlnca kiraya verilen veya irtifak hakk tesis edilen ve orman kurmaya elverili olan (V) ve daha yukar snftaki araziler zerinde, uygulama projesinde belirlenecek idare srelerine gre, asli ve odun d orman rn veren trler kullanlarak gerek ve tzel kiilerce zel aalandrma yaplabilir. Hazineye ait olup, Maliye Bakanlnca kiraya verilen veya irtifak hakk tesis edilen (I - IV) snftaki araziler zerinde; kavak, kzlaa, okalipts ve benzeri hzl gelien orman aac trleri ve ceviz, kestane, antepfst, badem, ide, menengi, harnup v.b. trler ile gerek ve tzel kiilerce zel aalandrma yaplabilir. Sahipli Yerlerde Tespit ve zin Madde 10 Gerek ve tzel kiiler kendi arazilerinde, giderleri kendileri tarafndan karlanmak zere herhangi bir izne gerek olmakszn aalandrma yapabilirler. Ancak, gerek ve tzel kiilerin bu ynetmelik kapsamnda zel aalandrma, zel imar-ihya ve zel enerji orman tesisi yapmak istemeleri halinde, sz konusu sahann en az yarm hektar byklnde olmas gerekir. Bavuru ve Projelendirme Madde 11 zel aalandrma, erozyon kontrolu, zel imar-ihya ve zel enerji orman almas yapmak zere saha tahsisi talebinde bulunan gerek ve tzel kiiler; Devlet ormanlarndan talep edecekleri saha iin; sahann yeri, mevkii ve varsa corafi koordinatlarn gsterir harita veya krokiyi ekleyerek bir dileke ile orman idaresine, Hazinenin zel mlkiyetindeki yerlerden talep edecekleri saha iin; en son duruma gre dzenlenecek tapu senedinin ve apl tasarruf vesikasnn bir rneini, Devletin hkm ve tasarrufu altnda bulunan yerlerden talep edecekleri saha iin; sahaya ait kroki veya haritay dilekeye ekleyerek illerde valiliklere, ilelerde ise kaymakamlklara, Sahipli arazilerinde kredili zel aalandrma, erozyon kontrolu, zel imar-ihya ve zel enerji orman almas yapmak isteyen gerek ve tzel kiiler ise; arazinin geerli sahiplilik belgesinin onayl rneini dilekeye ekleyerek orman idaresine, bavururlar. Tapulu yerler dnda kalan, zilyetlikle sahiplenilen yerlerde zel aalandrma yaplabilmesi, 4721 sayl Trk Medeni Kanununun 713 nc maddesi gereince zilyed tarafndan alacak tescil davasnda mahkemece verilecek karar ile mmkndr. n ett raporuna konu saha;

Orman ise; Orman Blge Mdrlnce oluturulan; Orman letme Mdr veya Yardmcs bakanlnda, ilgili Orman letme efi ve l evre ve Orman Mdrlnde Ett Proje veya Aalandrmada grevli bir orman mhendisinin katlaca heyet marifetiyle, Hazine arazisi veya sahipli arazi ise; l evre ve Orman Mdrlnde Ett Proje veya Aalandrmada grevli bir orman mhendisi, tarafndan 30 gn iinde; zel aalandrma, erozyon kontrolu, zel imar-ihya veya zel enerji orman n ett raporu dzenlenir. Ormanlk alanlar iin dzenlenen n ett raporu, Orman Blge Mdrlnn uygun gr ile l evre ve Orman Mdrlne, l evre ve Orman Mdrlnce de Genel Mdrle gnderilir. Genel Mdrlke onaylanan rapor, saha tahsis izni verilmesi iin Orman Genel Mdrlne intikal ettirilir. zin ile ilgili ilemler Orman Genel Mdrlnce sonulandrlarak izin oluru Genel Mdrle ve Orman Blge Mdrlne gnderilir. Hazine arazileri iin n ett raporu Maliye Bakanlnca verilen n izne dayanlarak n izin sresi iinde tanzim edilir. Sahipli ve Hazine arazileri iin dzenlenen n ett raporlar, l evre ve Orman Mdrlnce onaylanr ve ilgilisine teslim edilir. zel aalandrma, erozyon kontrolu, zel imar-ihya ve zel enerji orman tesisine konu sahaya ait uygulama projesi, izin sahibi tarafndan Genel Mdrlke belirlenen tip projeye uygun olarak, n ett raporunun onaylandnn ilgilisine tebliinden itibaren aylk sre iinde, serbest orman mhendisine dzenlettirilir. aylk sre iinde projenin teslim edilmemesi durumunda yazl ikazla iki ay ek sre verilir. Bu sre iinde de projenin teslim edilmemesi durumunda, herhangi bir bildirime gerek kalmadan zel aalandrma izni iptal edilir. Ky tzel kiiliinin zel aalandrma, erozyon kontrolu ve zel imar-ihya uygulama projesi l evre ve Orman Mdrlnce, zel enerji orman uygulama projesi ise Orman Blge Mdrlnce ayn sre iinde yaplr. Genel Mdrln uygun grmesi halinde, belde belediyeleri ve tarmsal kalknma kooperatiflerinin uygulama projeleri de idarece yaplabilir. zel aalandrma almalarnda, teknik ve ekonomik nedenlerden dolay uygulamann yaplabilirlik durumuna gre proje yllk dilimlere blnebilir ve bu durumda krediye esas yatrm giderleri cetveli, projesindeki i programnda belirtilen uygulamann yapld yln birim fiyatna gre, l evre ve Orman Mdrlnce yeniden dzenlenip, onaylanarak Genel Mdrle gnderilir. Maliye Bakanlnca, Hazineye ait araziler iin kira szlemesi veya saha tahsisi onayl uygulama projesine dayanlarak yaplr. Projenin yatrm giderleri ile krediye esas yatrm giderleri hesabnda Genel Mdrlk birim fiyatlar kullanlr. zel aalandrma, erozyon kontrolu ve zel imar-ihya uygulama projeleri l evre ve Orman Mdrlnce, zel enerji orman uygulama projeleri ise Orman Blge Mdrlnce onaylanr. 10 hektardan kk sahalar iin n ett raporuna gre uygulama yaplr. Ayrca uygulama projesi dzenlenmez. Uygulama projesinde belirtilen trler dndaki herhangi bir trle zel aalandrma yaplmasnn uygun olduunun veya hukuki, idari, teknik ve sosyal nedenlerle proje sahasnn tamamnda veya bir ksmnda allamadnn l evre ve Orman Mdrlnce tespit edilmesi durumunda, Genel Mdrln onay alndktan sonra, saha tahsis revizyonuna veya proje revizyonuna gidilebilir. Orman alanlarndaki saha tahsis revizyonu heyetine iletmesinden bir teknik elemann katlmas zorunludur. Saha Teslimi Madde 12 Orman alanlar, Hazine arazileri ve sahipli arazilerde tesis edilecek zel aalandrma, erozyon kontrolu, zel imar-ihya ve zel enerji ormanna ait onayl uygulama projesinin veya uygulama projesi yerine geen n ett raporunun onaylandnn ilgilisine tebliinden sonra idarece noter onayl taahht senedi alnr. Taahht senedinin 30 gn iinde idareye teslimi zorunludur. Saha zerinde deerlendirilebilir orman emvali varsa, 60 gn iinde ilgili Orman letme Mdrlnce 6831 sayl Orman Kanunu hkmleri dorultusunda deerlendirilip, "saha teslim tutana" dzenlenerek gerek ve tzel kiilere saha teslimi yaplr.

Hazineye ait arazilerde kiraya verilen veya irtifak hakk tesis edilen sahalarn ilgilisine teslimi mahalli Milli Emlak Mdrlnce yaplr. Saha tesliminin yaplmasn mteakip, saha teslimini yapan kurum, saha teslim tutanann bir nshasn l evre ve Orman Mdrlne gnderir. zin ncelii ve Saha Bykl Madde 13 Ormanlk sahalarda saha tahsisi ncelikle; a) Sahann mlki hudutlar ierisinde bulunduu ky, belde veya belediye tzel kiiliklerine, b) Ky halknn hane saysnn en az %51 inin ye olduu tarmsal kalknma kooperatiflerine, c) Ky veya belde nfusuna kaytl olup o yerde oturan gerek kiilere, d) Asli ve odun d orman rnn hammadde olarak tketen en yakn sanayi kuruluuna, e) 4122 sayl Milli Aalandrma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanunu ile aalandrma yapmak sorumluluu verilen kamu kurum ve kurulularna, f) Ky veya belde nfusuna kaytl halk tarafndan kurulan ve o yerlerin yararna faaliyet gsteren dernek, vakf ve gnll kurululara, g) Ky veya belde nfusuna kaytl olup o yerde oturmayan gerek kiilere, h) Dier gerek ve tzel kiilere, verilir. Sahipli arazilerde 0,5 hektar, orman alanlarnda 3 hektar, Hazine arazilerinde ise 2 hektardan kk olan yerler zel aalandrma, erozyon kontrolu, zel imar-ihya ve zel enerji orman tesisine konu edilemez. Ancak, Hazine arazilerinden imar plan iinde kalan ve aalandrlacak alan olarak ayrlan sahalarda 2 hektar saha bykl aranmaz. Orman alanlarnda ve Hazine arazilerinde gerek ve tzel kiiliklere bir defada en fazla 300 hektar saha iin zel aalandrma izni verilebilir. Maden sahalarnn aalandrlmas ile asli ve odun d orman rn ileyerek faaliyetlerini srdren kurum, kurulu ve tzel kiiliklerin ihtiyac olan hammaddenin karlanmas amacyla yapacaklar aalandrma, erozyon kontrolu, imar-ihya almalarnda yukarda belirtilen saha bykl snrlamalar uygulanmaz. Ama ve igal suretiyle orman saylan yerlerde kurulu fndk ve ay bahelerinin skm neticesi meydana gelen arazide yaplacak; zel aalandrma, erozyon kontrolu, zel imar-ihya ve zel enerji orman tesisinde saha miktar ile ilgili alt ve st snr aranmaz. Yukarda belirlenen miktarlar amamak ve ayn l evre ve Orman Mdrlnn alma snrlar ierisinde kalmak kaydyla, Hazine arazilerinde ile, orman alanlarnda Orman letme eflii snrlar esas alnarak, birden fazla paral arazinin tahsisi yaplabilir ve bunlar iin idari artlar uygun olmas halinde tek bir uygulama projesi dzenlenir. DRDNC BLM zel Aalandrma, Erozyon Kontrolu, Enerji Orman, mar-hya, Fidanlk ve Karma Orman Tesisinde Uyulacak Esaslar zel Aalandrma ve zel Erozyon Kontrolu Tesisinde Uyulacak Esaslar Madde 14 Asli veya odun d orman rn veren aa ve aak trleri ile saf veya kark olarak yaplacak aalandrmalarda uyulacak esaslar aada belirtilmitir: a) Devlet orman saylan yerlerde, asli veya odun d orman rn veren aa ve aaklarla, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde ise asli ve odun d orman rn veren trler ile zel aalandrma ve zel erozyon kontrolu almalarna izin verilebilir. b) Devlet orman saylan yerlerde, asli veya odun d orman rn veren aa ve aaklarla oluturulan tesislerin altnda, projesinde belirtilmek kaydyla ikincil tr olarak odun d orman rn veren trler yetitirilebilir. Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde ise asli veya odun d orman rn veren aa ve aaklarla oluturulan tesislerin altnda projesinde belirtmek kayd ile odun d orman rn veren trlerin yannda dier tarm rnleri yetitirilebilir. c) Devlet orman saylan yerlerde, projesinde belirtilmek kaydyla, yetime muhiti zellikleri ynnden asli orman rn veren trlerle aalandrmaya uygun olmayan sahalarda tam alanda odun d orman rn veren trlerin yetitirilmesine izin verilebilir. zel Enerji Orman ve zel mar-hya Tesisinde Uyulacak Esaslar

Madde 15 Enerji orman tesis etmek amacyla; bozuk orman alanlarnda, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde enerji orman tesisi talebinde bulunanlara, mevcut kk sistemleri itibariyle yeterli younluk ve dalta bulunan yaprakl trlerle, zellikle mee ile kapl bozuk baltalk sahalarn, canlandrma kesimi veya ekim ve dikim yoluyla iyi baltalk sahalarna dntrmeleri iin izin verilebilir. mar-ihya amacyla talepte bulunanlara; bozuk orman alanlarnda, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde, mevcut kk sistemi itibariyle yeterli younluk ve dalta bulunan veya bulunmayan alanlarn canlandrma kesimi, alama ve boluklarn uygun trlerle ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dntrlmesine izin verilebilir. Asli ve odun d orman rn veren aa, aak trleri ile yaplan zel aalandrma alanlarnda onayl uygulama projesinde belirtilmek artyla karma orman tesisine izin verilebilir. zel Orman Fidanl Tesisinde Uyulacak Esaslar Madde 16 Devlet ormanlarnda zel orman fidanl kurulmasna izin verilmez. Sahipli arazilerde ve Hazine arazilerinde zel orman fidanl kurulabilir. Fidanlk kurmak isteyen gerek ve tzel kiiler; fidanlk kuracaklar arazinin mevkiini, alann, retecekleri fidan trlerini belirttikleri dilekelerine, arazinin harita veya krokisini ekleyerek, Hazine arazilerinde valilik veya kaymakamlklara, sahipli arazilerde ise l evre ve Orman Mdrlne bavururlar. Mracaat zerine, toprak ve su analiz raporlar dikkate alnarak serbest orman mhendisi tarafndan 3 ay iinde "zel fidanlk kurulu raporu" dzenlenir. Bu rapor Genel Mdrlke onaylanr. zel orman fidanlklar 1 hektardan kk olamaz. BENC BLM eitli Hkmler Aalandrlacak Sahalarn Tabi Olaca Hkmler, almalarn Yrtlmesi, zleme ve Denetim, zel Aalandrma zninin Kaldrlmas Madde 17 Bu Ynetmelik hkmlerine gre tesis edilen orman alanlarnda; a) Mlkiyeti Hazineye ait olup imar plan dnda bulunan yerlerde 0,3 hektar gememek zere, proje sahas yatay alannn % 0,1 (binde bir)ine kadar, b) Sahipli arazilerde proje sahas yatay alannn % 6sna kadar, aalandrma, bakm ve koruma hizmetlerinde kullanlmak amacyla ve aalandrma faaliyetlerinin zendirilmesine ynelik sosyal amal yaplama izni verilebilir. c) Devlet ormanlarnda yaplamaya izin verilmez. Ancak, B tipi ulam yolu, koruma ve retim amal tanabilir konteynr, karavan ile sulama art ngrlen aalandrma sahalarnn su ihtiyacnn karlanmas amacyla tanabilir su deposu veya toprak sulama havuzu, su isale hatt, su kuyusu ve elektrik tesisleri yaplmasna izin verilebilir. Uygulama, zleme ve Denetim Madde 18 zel aalandrma, erozyon kontrolu, zel imar-ihya, zel enerji orman ile zel fidanlk tesis almalar, izin verilen gerek ve tzel kiilerce gerekletirilir. Ancak, masraflar kendilerince karlanmak art ile talepleri halinde ky tzel kiilikleri, tarmsal kalknma kooperatifleri ve belediyelerin zel aalandrma uygulamalar idaremizce yaplr veya yaptrlabilir. Proje uygulamasna saha teslim tarihinden itibaren idarece kabul edilebilir bir sebep dnda 30 gn iinde balanr. zel aalandrma almalarnda idarece kabul edilebilir bir mazeret dnda, onayl uygulama projesindeki i program srelerine uyulmas esastr. Bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak tesis edilen sahalarda ilgilisine ait olan faydalanma haklar ipotek edilemez. Bu Ynetmelik hkmlerine gre tesis edilen zel aalandrma, erozyon kontrolu, zel imar-ihya, zel enerji orman ve zel fidanlk tesisi ile ilgili i ve ilemler l evre ve Orman Mdrlnce yrtlr. l evre ve Orman Mdrlnce oluturulan ve teknik elemandan meydana gelen denetleme komisyonu tarafndan tm sahalar ylda bir defa kontrol edilerek, Genel Mdrlke belirlenen rnek dispozisyona gre dzenlenecek "uygulama izleme cetveli" her yl sonunda Genel Mdrle gnderilir. Onayl uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara uygun hareket etmedii komisyonca tespit edilenler, l evre ve Orman Mdrlnce yazl olarak ikaz edilir. kazn gereinin idarece kabul edilebilir bir sebep dnda 6 ay iinde yerine getirilmesi zorunludur.

zel aalandrma, erozyon kontrolu, fidanlk, imar-ihya ve enerji orman tesisi almalarna ilikin teknik esaslar yrrlkteki mevzuata aykr olamaz. zel Aalandrma zninin Kaldrlmas Madde 19 Denetim komisyonunca yaplan denetim sonucu, uygulama projesine uygun olmad tespit edilen hususlarn giderilmesi iin l evre ve Orman Mdrlnce yaplan ikazn gereini, idarece kabul edilebilir mazeret dnda 6 ay iinde yerine getirmedikleri tespit edilenlerin denetim komisyonunun teklifi zerine, saha tahsisi / kira szlemesi ve uygulama projesi iptal edilir. darece geerli bir mazeret dnda ; Proje onaynn ilgilisine tebliinden itibaren 30 gn iinde noter onayl taahhtnameyi idareye vermedikleri, Tahsise konu sahay iletmesince boaltlmasn takiben 30 gn iinde teslim almadklar, Sahann teslim alnmasndan itibaren 30 gn iinde ie balamadklar, Tesis edilen orman, amacna gre belirlenen sre sonuna kadar orman olarak devam ettirmedikleri, l evre ve Orman Mdrlnce tespit edilenler, yazl olarak ikaz edilir. kazn gereini tebli tarihinden itibaren 15 gn ierisinde yerine getirmeyenlerin saha tahsisi / kira szlemesi ve uygulama projesi iptal edilir. ALTINCI BLM Planlama, Faydalanma ve Kredilendirme Esaslar, Devir, Sahalarn Korunmas ve Sularn Takibi Planlama ve Faydalanma Esaslar Madde 20 Bu Ynetmelik hkmlerine gre aalandrlan sahalar, dispozisyonu Orman Genel Mdrlnce belirlenen, serbest orman mhendisinin tanzim edecei iletme planna gre iletilir. letme planlar Orman letme Mdrlnce tasdik edilir. Ky tzel kiiliklerince aalandrlan sahalarn iletme planlar, Orman letme Mdrlnce yaplr ve onaylanr. letme planna gre elde edilen her trl orman rn hak sahibi tarafndan deerlendirilir. Gerek kiilerin lm halinde, yararlanma hakk kanuni miraslarna intikal eder. Ancak, miraslarn bu haktan istifade edebilmeleri, len kiinin ykmllklerini aynen kabul etmeleri artna baldr. Kredilendirme Esaslar Madde 21 Bu Ynetmelik esaslarna gre; aalandrma, erozyon kontrolu, enerji orman tesisi, imar-ihya yoluyla kurulan zel ormanlar ve zel orman fidanlklar iin talep halinde, Genel Mdrlke yaymlanm olan "Aalandrma ve Erozyon Kontrolu Hizmetlerine likin Esas ve Usuller"e uygun olarak kredi verilebilir. Aalandrma Sahalarnn Devredilmesi Madde 22 Bu Ynetmelik hkmlerine gre aalandrlan sahalarn izin irtifak haklar; Bakanlka uygun grlmesi ve orman olarak statsnn devamn salamak zere noterden onayl taahhtname verilmesi kaydyla, nc ahslara veya ortaklar arasnda birbirlerine devredilebilir. Devredilen sahalarda tahsis ilemleri ilk tahsisin yapld yldan balatlr. Kullandrlan kredi iki muteber mterek ve mteselsil kefil tarafndan imzalanacak bor senedi veya banka teminat veya gayrimenkul ipotei verilmesi kouluyla devredilebilir. Ek kredi tahsisi yaplmaz. Sahalarn Korunmas ve Sularn Takibi Madde 23 Bu Ynetmelik hkmlerine gre aalandrlan, erozyon kontrolu, enerji orman tesis edilen ve imar-ihya almas yaplan sahalarda ilenen orman sularnn takibi, 6831 sayl Orman Kanunu hkmlerine gre yaplr. zel aalandrma, erozyon kontrolu, zel imar-ihya ve enerji ormanna konu sahalarn korunmas Devletin kontrol ve denetimi altnda sahipleri tarafndan yaplr. YEDNC BLM Son Hkmler Talimat Hazrlanmas Madde 24 Bakanlk, bu Ynetmeliin uygulanmasn salamak maksadyla talimat karmaya yetkilidir. Yrrlkten Kaldrlan Hkmler Madde 25 23/2/1998 tarihli ve 23267 sayl Resm Gazetede yaymlanan Aalandrma Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Geici Madde 1 Bu Ynetmeliin yaymlanmasndan nce zel aalandrma sahas olarak kurulan ancak, karma orman tesisi esaslarna uygun olduu tespit edilen sahalarda proje revizyonu yapmak ve ek taahhtname alnmak artyla karma orman tesisi izni verilebilir. Yrrlk Madde 26 Bu Ynetmelik, yaym tarihinde yrrle girer. Yrtme Madde 27 Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve Orman Bakan yrtr.