You are on page 1of 16

Kakve su dobre vile?

NAGLASAK

NAGLASAK = isticanje samoglasnika

jaim i viim tonom silina


jaina

duina
trajanje

intonacija
silazna uzlazna

NAGLASAK

NAGLASNICE

NENAGLASNICE

PREDNAGLASNICE proklitike

ZANAGLASNICE enklitike

Nenaglasnice

prednaglasnice

zanaglasnice
nenaglaene zamjenice: ga, ih, mu, joj pom. glagoli biti i htjeti i estica li

prijedlozi, estica ne, veznici: a, i, ni

zji zuji zvi zvei


DUGI

zvni zvoni
grmi

KRATKI

SLOGOVI MOGU BITI DUGI I KRATKI

RKA RUKA RUKE RKE dugi

NGA NOGA NOGE kratki

RKA RKE dugi

NGA NOGE kratki

uzlazni silazni

KRATKI

S I L A Z N I

NOGE RKE
DUGI

NGA RKA

U Z L A Z N I

NOGE NGA RKE RKA

kratkosilazni kratkouzlazni dugosilazni dugouzlazni

kuk kuk pas lav konj kratak

grd grad bl bol mj moj rd red dug

1. Jednoslone rijei imaju samo silazne naglaske.

Odredite naglaske sljedeim rijeima:

san vid sir mu

san vd sir m

more vjeno zuji zvoni

mre vjeno zji zvni

2. Vieslone rijei na prvom slogu mogu imati sve naglaske.

prouiti prouavati

proiti prouvati

3. Unutarnji slog (sredina rijei) ima samo uzlazne naglaske. 4. Na posljednjem slogu naglasaka nema.

pas zj

ps zvn
zanaglasna duina

zji imperativ zj prezent Evo ka! Evo k!


genitiv jednine genitiv mnoine

priredila: Silvana Bampa-Liste


prema udbeniku S. Teak Z. Klini, Hrvatski jezik 8