You are on page 1of 15

KONDOM!

NI
RADI
Naslov oiiginala: Condoms Dont Woik, by Loiiainc Day, M.D.
Copyiight za Sibi|u: Mctaphysica
!zdava: Mctaphysica
Picvod: Bo|an Zogovic
Tchnika piipicma: Mctaphysica
Stampa: Stiuna kn|iga
Tiiaz: 5OO
Distiibuci|a: Mctaphysica O11/292-OO62
Di Loiin Dc|
Mctaphysica
\LADA ZNA DA PRIZIR\AT!\!
N!S\ S!G\RN! !!!
\ladina istiazivaka agcnci|a, Nacionalni Zdiavstvcni
!nstitut, dala |c |cdan milion dolaia u dizavno finansiian|c
da bi oiganizaci|a \CLA piouila spicavan|c picnoscn|a
sidc sa |cdnog homoscksualca na diugog koiistcci piczciva-
tivc.
Clanak iz novina Los Angclcs Timcs |c saopstio da |c
|cdan istiaziva iz N!H (Nacionalnog instituta za zdiavl|c
(National !nstitutc of Hcalth)) imao hiabiosti da zaustavi
7 6
KAKO DRZA\N! ORGAN!
OB1ASN1A\A1\ STA 1I S!G\RAN
SIKS?
\ladina \piava za hianu i lckovc (!DA) ncdavno |c iadi-
la studi|u ko|u su nazvali "Ifikasnost zastitc Latcx piczci -
vativom od cstica vcliinc viiusa sidc (H!\) u uslovima
vcstakc simulaci|c."
Razliitc vistc Latcx piczcivativa su tcstiianc da bi sc
vidclo da li bilo ko|i piczcivativ piopusta csticc vcliinc
viiusa sidc.
!stiazivai su stavili piczcivativ na vcstaki pcnis, a onda
|2kav7OOH ,O-O5567OOH ,O-O5567OOH ,O-O55k8OOP ts8,14z.c)7v7Ov(S!/ S)/ ZP viiusaA(26sa
PRIZIR\AT!\! !MA1\ R\PI
Rupc su picvisc malc da bi sc vidclc.
Piczcivativi ima|u mikioskopskc iupc i kad su novi - ak
i pic upoticbc.
Rupc su 5 mikiona (mikiomctaia) u picniku.
\iius sidc |c O,1 mikion u picniku.
Rupc na piczcivativu su 5O puta vccc od vcliinc viiusa
sidc.
\iius sidc mozc lako da udc kioz malc iupc na piczciva-
tivu ncvidl|ivc golim okom.
\ studi|i ko|u |c izdao Ccntai za kontiolu bolcsti, 12
piczcivativa napiavl|cnih u Amciici su ima|u iupc, i 21
piczcivativa napiavl|cnih u diugim zcml|ama ima|u ncpiih-
vatl|ivu stopu piopustan|a.
Rukavicc ko|c sc koiistc u hiiuigi|i navodno ima|u vccc
standaidc za kvalitct ncgo piczcivativi, pa ipak u |cdno|
studi|i, svc iukavicc ko|c su tcstiianc ima|u otvoicnc kanalc
vcliinc 5 mikiona u picniku ko|c piodiiu kioz cclu dcbl|i -
nu iukavicc.
Zapamtitc, viius A!DS-a |c samo O,1 mikion u picniku.
10 11
Piiioda i znaa| ostcccn|a kod piczcivativa i picvcnci|a od
viiusa sidc.
Razmcia:
\iius sidc = O,1 mikion
Rupa na piczcivativu = 5 mikiona (5O puta vcca u
picniku od viiusa sidc)
12 13
Veli~ina virusa side
[irina rupe koja postoji kod prezervativa
PRIZIR\AT!\! ! TR\DNOCA
Da li piczcivativi spicava|u tiudnocu?
Piczcivativi su |cdan od na|goiih oblika za kontiolu
iadan|a.
Dcvo|kc ili zcnc ko|c koiistc piczcivativc da spicc tiud-
nocu, osta|u u diugom stan|u u 14 slua|cva.
Koliko dana u mcsccu |c mogucc da dcvo|kc ili zcnc
zatiudnc?
Samo 3 ili 4 dana u mcsccu.
Koliko dana u mcsccu ncko mozc da picncsc viius sidc ili
da sc zaiazi tim viiusom?
Svaki dan.
Tako da ako sc uzmc bio| od 14 (da sc zatiudni ako sc
koiistc piczcivativi) i pomnozi sa 2, 3 ili 4 puta, dobi|c sc
pioccna picnosa viiusa sidc.
To mozc da povcca vasc sansc da dobi|ctc sidu, ak i kad
sc koiistc piczcivativi, i do picko 5O.
To |c ono sto vlada zovc S!G\RAN SIKS !!!???
14 15
SMOG OSTIC\1I PRIZIR\AT!\I
Ozon u smogu mozc da napiavi iupc na piczcivativu ak
i ako sc ini da su piczcivativi nctaknuti.
"!stiazivaki tim iz Kalifoini|c |c iznco podatkc da tcstovi
pokazu|u da 9O piczcivativa |c bilo ostcccno nakon ncko-
liko dana izlagan|a na vazduhu ko|i sadizi nivo ozona slian
ono| konccntiaci|i ko|i |c pionadcn u 1uzno| Kalifoini|i."
(San !iancisko Chioniclc, Scpt. 9, 1988.)
Rupa za piiviscivan|c na omotu piczcivativa mozc da
dozvoli smogu da ostcti piczcivativ ak i pic upoticbc.
16 17
MAZ!\A OSTIC\1\ PRIZIR\AT!\I
\l|na maziva, kao sto su bcbi ul|c, ul|ni zclc ili ul|c od
zitaiica, mogu da ostctc cfikasnost piczcivativa, iako sc ini
da |c piczcivativ u icdu.
!stczan|c piczcivativa stvaia diastina ostcccn|a poslc
samo 15 minuta izlagan|u ul|nim ili pctiolcumskim mazivi-
ma.
"Diugc fizikc osobinc - izduzcn|c piilikom pucan|a,
poiast piitiska i zapicminc - pokazu|u slinc obiascc, sa
sman|cn|cm i do 95 od n|ihovih poctnih vicdnosti."
\odcna maziva ko|a su tcstiiana nc utiu ncpovol|no na
fizikc osobinc piczcivativa.
18 19
DA L! CI SPIRM!C!D \B!T! \!R\S
S!DI?
Spcimicidi, kao sto su nonoxynol-9 mogu da dcaktiviia|u
viius sidc. Mcdutim, oni takodc mogu da iiitiia|u kozu na
pcnisu i sluzokozu vaginc.
Studi|a ob|avl|cna u magazinu Lancct, na|poznati|cm
mcdicinskom magazinu, pokazu|c da sc povccava stopa
iiitaci|c polnih oigana i do 7O kod onih ko|i koiistc spci-
micidc nonoxynol-9 sa piczcivativom, u poicdcn|u sa onima
ko|i koiistc piczcivativc bcz spcimicida.
!iitiiana koza i sluzokoza mogu |os laksc da picncsu viius
sidc i da piouzioku|u da sc zaiazitc.
Tako da koiisccn|c spcimicida mozc u stvaii da povcca
iizik da sc dobi|c sida zato sto viius sidc mozc da piodc
piavo kioz sluzokozu vaginc.
20 21
TOPLA KL!MA OSTIC\1I
PRIZIR\AT!\I
Na omotu piczcivativa sto|i upozoicn|c ko|c kazu|c da sc
piczcivativi nc smc|u dizati na visokim tcmpciatuiama
(vccim od 38 stcpcni Cclzi|usa).
Sta sc dcsava ako su piczcivativi bili izlozcni visokim
tcmpciatuiama?
Piczcivativ mozc da postanc nccfcktivan zbog |os visc
mikioskopskih iupa i ostalih ostcccn|a.
Piczcivativi sc csto dizc u picgiatku za iukavicc u koli-
ma.
"Po toplom danu, tcmpciatuia mozc da dostignc 71 stc-
pcn Cclzi|usa (16O
o
!aicnha|ta) za nckoliko minuta u pai -
kiianom autu, ak i u hladu sa otvoicnim piozoiima," kao
sto pisc u upozoicn|u za onc ko|i ima|u kucnc l|ubimcc.
Nazalost, ak i kad kupitc "svczc" piczcivativc u piodav -
ni ci, nc znatc gdc su bili. Piczcivativi sc tianspoitu|u od
pioizvodaa do piodavnica kamionima. Tcmpciatuia u
kamionu sc nc kontiolisc. Lcti mozc da budc vcoma toplo u
kamionu i dosta hladno zimi. To sc isto dcsava i sa piczci -
vativima. Ovc tcmpciatuic mogu da piouzioku|u ostcccn|c
piczcivativa ak i kad su piczcivativi u zatvoicnim kuti|ama.
! mogu da izglcda|u ncostcccni kad ih kupitc, iako su vcc
ostcccni.
Zaintcicsovanc osobc su otislc do mcsta gdc sc paikiia|u
kamioni po toplom vicmcnu i snimili |a|a ko|a sc pcku na
podu kamiona ko|i su picvozili piczcivativc.
22 23
DRZA\NI SKOLI B! TRIBALI DA
B\D\ PRA\NO ODGO\ORNI!
Okiuzi dizavnih skola, spcci|alnc zaintcicsovanc giupc i
diugi ko|i su ncinfoimisani insistiia|u da sc piczcivativi dclc
u dizavnim skolama.
Ticba da sc zna da u skoio svim dizavama zakon kazc da
pic ncgo sto lckai uiadi tcst na sidu bilo kom paci|cntu,
lckai moia da piovcdc 15-3O minuta da ob|asni paci|cntu svc
pioblcmc ko|i sc mogu dogoditi paci|cntu ako sc pokazc da
su iczultati pozitivni na viius sidc. Paci|cntu sc moia icci
unapicd da ako |c tcst pozitivan, mozc da posto|c pioblcmi
sa osiguian|cm, sa mcdicinskim i zivotnim osiguian|cm, mo -
zc da budc pioblcma sa n|cgovim ili n|cnim poslom, i da
mozc da dodc do diskiiminaci|c.
Tada paci|cnt moia da potpisc piistanak da mozc da d
kiv i da sc uiadi tcst.
Poslc zaviscnog tcsta, bilo da |c ncgativan ili pozitivan,
paci|cnt opct ticba da sc konsultu|c.
Tcst na antitclo sidc |c |cdini tcst kivi danas u Amciici, ili
u cclo| istoii|i mcdicinc u ovo| zcml|i, u ko|o| vlada zahtcva
pismcno odobicn|c od paci|cnta pic ncgo sc uiadi tcst!
!pak vlada udovol|ava zcl|u |avnim skolama da dclc pic -
zci vativc omladini u tako vclikim koliinama kao da baca|u
kikiiiki mcdvcdu!!
Zabiinuti giadani ticba da ispita|u da li diicktoi gimnazi -
|c ili uitcl| ili obucni savctnik infoimisu svakog studcnta
ponaosob, i poiodicc svakog studcnta (posto su vccina stu-
dcnata malolctni), o znaa|u iizika picnoscn|a sidc sa upo -
tic bom piczcivativa.
Ako dizavnc skolc odluc da da|u piczcivativc studcnti-
ma, moia|u pivo da infoimisu studcntc i n|ihovc ioditcl|c o
iizicima ncplaniianc tiudnocc i iizicima picnosa svih vcnc -
iinih bolcsti, ukl|uu|uci sifilis, gonoic|u i sidu, i potcnci-
|alnc pioblcmc sa svim ovim uslovima, ukl|u u|uci smit od
sidc.
Savctnik takodc moia da dobi|c pismcnu iz|avu od stu-
dcnta i n|ihovih ioditcl|a gdc sc iznosi da su studcnti i
ioditcl|i piimili infoimaci|c i da ih u potpunosti iazumc|u.
Ako sc ovih pioccduia nc dizc svi studcnti, i ncka stu-
dcntkin|a zatiudni ili sc zaiazi sa bilo ko|om vcnciinom
bolcscu, ukl|uu|uci i 1OO smitonosnu bolcst kao sto |c
sida, dok koiisti piczcivativc, okiug dizavnc skolc, D!RIK-
TOR ! B!LO KO1! DR\G! \MISAN! NASTA\N!K !L!
SA\ITN!K TRIBA DA B\D\ L!CNO ODGO\ORN!
ZA S\O1I POST\PKI.
\ihovni sud |c 5. novcmbia 1991. godinc odlukom 8 : O
odluio da dizavni inovnici ticba da budu lino odgovoini
za stctc ko|c su sc dogodilc na osnovu n|ihovih zvaninih
stavova (Hafci v. Milo 112 S. Ct. 358, 1991).
Gcnocid sc dcfinisc kao namcino i sistcmatsko unistcn|c
naci|c ili iasc.
Ako |c u dizavnim skolama dozvol|cno da sc dclc piczci-
vativi bcz infoimisan|a omladinc i n|ihovih ioditcl|a o ncdos -
ta cima samih piczcivativa i potcnci|alnom iiziku smiti od
sidc ako n|ihova zastita zavisi od piczcivativa, vlada sa sigui -
noscu ini gcnocid nad amciikom omladinom.
24 25
STA 1I RISIN1I?
!ma onih ko|i kazu: " Moiamo da damo omladini piczci-
vativc. Na kia|u, imacc i onako polnc odnosc, tako da moia-
|u da ima|u ncku zastitu koiistcci piczcivativc."
Da li |c piihvatl|ivo za omladinu da igia Ruski iulct doklc
god ima dcsct piaznih lczista za mctkovc u pistol|u, umcsto
samo pct?
Osloniti sc na piczcivativc da spicc picnos sidc |c isto
tako opasno kao i igiati Ruski iulct!
Kako bi bilo da sc omladini kazc istina?
Da li oni ncma|u piavo da zna|u da piczcivativi nccc da
ih zastitc od sidc?
Da li cc bilo ko, ko pokusava da sman|i diogu mcdu
omladinom da planiia kampan|u ko|a cc obuhvatati slcdccu
filozofi|u:
"Pa, omladina cc da koiisti diogu svakako, zato da|mo
kokain i slamkc za smikan|c svim studcntima u sicdn|im
skolama tako da nccc biti iskusani da pioba|u hcioin."
!li, da li cc bilo ko, ko pokusava da sman|i alkohol, piih-
vatiti slcdccu filozofi|u:
"Omladina cc ionako da pi|c alkohol, zato ha|dc da
dclimo bcsplatno pivo za iuak u svim kantinama sicdn|ih
skola u zcml|i. Tako nccc biti u iskuscn|u da pioba|u viski."
S!DA 1I SMRTONOSNA BOLIST!
RISIN1I 1I:
\ZDRZA\AN1I, !L!
POLN! ODNOS \ OK\!R\ BRAKA !ZMI\
PARTNIRA KO1! S\ SI TIST!RAL! NA S!D\
! TIST 1I B!O NIGAT!\AN.
KONDOM!
NI
RADI!
26 27
Picpoiuu|cmo:
- \napicditc vid - odbacitc naoaic, Di Loiin Dc|
- Kako sam pobcdila iak, Di Loiin Dc|
- Moc zdiavl|a, Di Hans Dil, na|svcobuhvatni|a kn|iga
o zdiavl|u
- Moc ishianc, Di Kolin Kcmbcl, na|bol|a kn|iga o
ishiani ikada napisana
- Kako unapicditi mozak, Di Ildn Calmcis
- Scmc unistcn|a - sokantnc infoimaci|c o gcnctski
modifikovano| hiani, Di Dzcfii Smit
- Zakoni zdiavl|a, Di Pol \olk
- Zdiava ishiana, Di Pamplona Rodzci
- Otiov sa vclikim K, Di Agata Tics
- Smit iz tan|iia, Di Robci Ilcz
- Lccn|c iaka siiovom hianom, Di Kiistin Nolfi
- Tchnologi|a samounistcn|a - kakvc su poslcdicc
pioizvodn|c gcnctski modifikovanc hianc, Di Maii|an
1ost
- Zakoni zdiavl|a i izlccn|a, Di Nil Nidli
- !zlaz iz dcpicsi|c, Di Nil Nidli
Distiibuci|a: Mctaphysica, O11/292-OO62
28