Ibn Sirin

VELIKI TUMAČ SNOVA

Sarajevo, marta 1989.god

1

UVOD
Zna se da nema skoro nijednog covjeka na zemlji koji ne sanja.Svjedoci smo da se u vremenu u kojem ţivimo koriste razni mediji da se o snu ill sliĉnim temama nešto kaţe. Mnogi su i te kako razumjeli, osluhnuli ljudsku dušu pa joj pokušavaju udovoljiti iz svojih razloga. Takode je poznato da je jedan dio objave Boţije rijeĉi (Kur'an) posvecen torn problemu. Evo nekoliko primjera u slobodnoj interpretaciji kur'anskog kazivanja o snovima: Poznat je sluĉaj Jusufa a.s. koji je sanjao da mu je jedanaest zvijezda, sunce i mjesec palo na sed ţdu. San je ispricao svom ocu koji je takode bio Boţiji poslanik... Slijede snovi dvojice njegovih zatvorskih drugova, a zatim i san vladara tadašnjeg Egipta (sura Jusuf). Pored ovih snova spominje se san Ibrahima a.s. u kome mu je nareĊeno da ţrtvuje sina kao kurban (sura Es-Saffat). Spominje se i san u suri EI-Feth. Muhammed a.s. se u brojnim hadisima osvrnuo na snove. U jednom hadisu je rekao ovako: ,,Nije ostalo od vjerovjesništva osim mubesirati." a kada je upitan što su to mubesirati odgovorio je: ,,Dobar san koji musliman usnije". Poznat je takode hadis u kome je rekao ovo: ,,San vjernika je ĉetrdeset i šesti dio vjerovjesništva". I recimo ovakav jedan njegov hadis u kome kaţe: ,,Najiskreniji meĊu vama imaju najtaĉnije snove". Hazreti Aiša, majka vjernika, r.a. nam priĉa: ,,Prvo sto je od Objave poĉelo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. je dobar san. Nije ništa sanjao a da se to nije desilo sljedećeg dana". Bilo bi interesantno spomenuti i san Ebu Beklra es-Sidika kojeg je sanjao prije pojave islama. Naime, on je sanjao sunce i mjesec kako mu se spustiše u sobu i on ih prigrli u svoja njedra. Taj je san ispriĉao putujuci kao trgovac jednom svešteniku koji mu ga je protumaĉio ovim rijeĉima: ,,U tvom će se narodu pojaviti vjerovjesnik kome ćeš ti biti pristaša, a i njegov zamjenik poslije njega". Kada je Muhammed, a.s. poĉeo širiti islam i pozvao Ebu Bekra u islam on mu je traţio (t j. traţio je da mu pokaţe) ĉudo, na što mu Muhammed a.s. reĉe: ,,Zar ti nije dovoljno ĉudo kako ti je onaj sveštenik protumaĉio san". Ebu Bekir na to potvrdno odgovori. Priĉa se da je hazreti Omer, r.a. rekao: ,,Hoćete li da vas obavijestim o ĉovjekovom snu kada zaspe. Tada se podigne njegov duh prema nebesima, pa sve što vidi prije nego stigne do neba to je netaĉan san, a što vidi kad stigne na nebo to je to što će biti." Ĉuveni tumaĉ snova Muhammed ibn Sirin, jedan od tabiina, rekao je ovako: ,,Ne mora sve što ĉovjek sanja biti taĉno, taĉno je samo ono što ti doĊe od Uzvišenog Allaha preko meleka koji je zaduţen za san koji se zove Ruhail, a on to donosi iz Levhi Mahfuza." Neki tumaĉi snova kaţu da se melek koji je zaduţen za san zove Sidikun. Ovdje bi bilo lijepo prenijeti rijeĉi ashaba Muhammeda, a.s. koji je zvao Ebu Derda. On kaţe ,,Kada zaspe ĉovjek uzdigne se njegov duh prema nebesima sve dok ne stigne do Arša (prijesto Svemoćnog), pa ako je ta osoba ĉista po šeriatsko-pravnim propisima dozvoli joj se da uĉini sedţdu Uzvišenom, a ako je neĉista sedţda joj se ne dozvoljava. Na kraju, ne smije se smetnuti s uma da su neki poslanici primali Objavu iskljuĉivo putem sna.

2

Kroz istoriju muslimanskih naroda mnogi su se uĉenjaci bavili ovom problematikom. Tako su napisana mnoga djela iz ove oblasti. To se vidi i izjave jednog od njih koji se zvao Halil bin Šahin (9. vijek po Hidţri). Ovaj islamski uĉenjak kaţe da se, dok je pisao svoj tumaĉ snova, oslanjao na dvadeset i dva djela ranije napisana o snovima. Pošto je ţivio u 9. vijeku,znaĉi prije 500 i više godina, vidimo da su se ranije generacije i te kako bavile ovom problematikom. Poslije njega se pojavljuje Abdul Gani Nablusi sa svojim tumaĉem snova. Ovaj uĉenjak je poznat i po tome što se bavio raznim islamskim disciplinama. On nam izmeĊu ostalog o snovima kaţe i ovo: ,,Snovi se dijele na laţne i istinite. Laţnih je sedam grupa, i te su: 1. govor duše (nefs), njene ambicije i preokupacije, 2. san zvani hulm. To je onaj san koji se sanja kada ĉovjek zaspi neĉist.Takav san se ne komentariše, 3. san koji dolazi kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 4. snovi koji dolaze kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 5. laţni san kojeg šejtan pokazuje. Takav se san i ne treba ubrajati u snove 6. snovi koji nastaju zbog poremećaja u ljudskom tijelu, npr. visoke temperature i dr. 7. snovi koje izazivaju bolovi, tjkoji su rezultat ljudskih bolova. Posljednje dvije grupe su formalno sliĉne, meĊutim one se veoma razlikuju. Naime, govori se o dvije razliĉite boli. Istiniti snovi se dijele na pet grupa: 1. san koji je jasno istinit i on je dio vjerovjesništva,kako kaţe Uzvišeni: ,,Allah je obistinio san Svoga Poslanika da će ući u Sveti Mesdţid. " Ovo se odnosi na san Muhammeda a.s. kojeg je sanjao na Hudejbiji. Naime, usnio je da će osvojiti Mekku i ući u nju sa ashabima, sigurni, obrijanih glava ili skraćene kose. Taj je san ispriĉao ashabima. Pošto te godine nije mogao ući u Mekku, licemjeri su se obradovali što mu se san nije obistinio. MeĊutim, do naredne godine san mu se obistinio taĉno onako kako je sanjao. Na taj se san ukazuje u suri EI-Feth. Ovakav se san ne tumaĉi. Takav je bio i san Ibrahima a.s. u kome je vidio da treba sina da ţrtvuje. 2. dobar san koji je radost od Uzvišenog Allaha kao što kaţe vjerovjesnik Muhammed, a.s.: ,,Najbolje što od vas neko moţe usniti je da sanja svoga Gospodara, Njegova Vjerovjesnika ili svoje roditelje muslimane". 3. san kojeg ti pokaţe melek koji se zove Sidikun prema onome kako meleka Allah poduĉi iz „Majke knjige". On pomoću mudrih primjera za svaku stvar pokazuje to znanje. 4. san koji se zove mermezeh, tj. onaj san kojim se alaudira. On ide preko duša (Ervah). Npr kad ĉovjek u snu vidi jednog meleka koji mu kaţe: „Ţena hoće da ti naspe otrova preko ruke tog i tog tvog prijatelja." S tim mu duh tog meleka aludira da taj njegov prijatelj ĉini prostituciju s njegovom ţenom, tako da se taj san tumaĉi, jer je prostitucija skrivena kao i otrov. 5. san kojeg treba tumaĉiti potpuno suprotno. Npr. ako neko sanja da uz neki instrument (mu ziĉki) svira u dţamiji, taj će se pokajati Uzvišenom Allahu od pokvarenog i negativnog te će se tako raširiti njegov spomen i ako neko sanja da uĉi Kur'an u kupatilu,biće poznat po pokvarenosti. Jasno je da se ovdje misli na pojedine snove. Iz kur'anskog teksta se vidi kako smo rekli da da ima snova direktnih i indirektnih. Direktni su već spomenuti (Ibrahim a.s.), a takoĊe i oni drugi (Jusuf a.s.) TakoĊe se iz kur'anskog teksta vidi da i nemusliman moţe usniti taĉan san (dva zatvorenika sa Jusufom a.s., san egipatskog vladara — svi su oni bili nemuslimani). Ovi posljednji snovi nisu bili direktni, a protumaĉio ih je Jusuf a.s. Treba primijetiti koliko Jakub a.s. drţi do sna Jusufa, a.s. kao djeteta kada mu kaţe: „Ne priĉaj svoj san braći. „Nije li to nama pouka da i mi ne priĉamo svoje snove svojoj braći. Muhammed a.s. je rekao: „Ispriĉaj san svojoj dragoj osobi ili lebibu (struĉnjaku za snove)". Ĉesto je Muhammed, a.s. pitao ashabe je li ko šta lijepo sanjao, l sam je ispriĉao mnoge svoje snove. Zar smo zaboravili na dogaĊaj koji se desio onda kada se Muhammed a.s. dogovarao sa ashabima o tome na koji naĉin da se muslimani pozivaju na namaz. Naime, zaveo je uĉenje ezana u šeriatu na osnovu sna hazreti Omera, r.a. i još jednog ashaba. Iz toga se vidi koliko je drţao do pravog sna budući da je nešto uzakonio na osnovu sna. O fenomenu sna bi se moglo veoma dugo govoriti. MeĊutim, skrenuću paţnju na to da se preko sna i u akaidskom smislu moţe mnogo nauĉiti. Tako npr. kad sanjamo bilo šta,tada smo sa svojim razumom uvjereni da je to realnost, a kada se probudimo vidimo da nije tako. Nije li razum tada u zabuni za vrijeme sna. Šta ako je ovaj svijet u budnom stanju sliĉan snu ili je moţda vrsta sna pa je takoĊe razum zbunjen i misli da je ovo što vidi realnost. Neće li se moţda desiti istin sko buĊenje na smrtnom ĉasu, pa će se onda pojaviti stvarna realnost. Na to nas upozorava Ibn Arebi citirajući jedan hadis koji glasi: „Svijet spava, a kad umre probudiće se." Ibn Arebi u „Futuhatu" spominje izmeĊu ostalog i ovaj ajet: ,,Ve min ajatihi menamukum bi-l-lejli ve-n-nehar." On kaţe da.se u ovom ajetu krije objašnjenje toga. Dalje nam Ibn Arebi objašnjavajući odnos jave (prividne realnosti), sna i istinske realnosti i kaţe da je to sliĉno ĉovjeku koji spava i u snu sanja da se probudio i priĉa kako je sanjao neki san. Ovdje bi trebalo zastati i dobro razmisliti o tome. Tako mi mnogi mislimo dok smo na javi da

3

smo moćni ili bogati i sl. ili moţda mislimo da ispravno rezonujemo, a šta kad doĊe smrt pa nas probudi. Tada će se potvrditi kur'anska maksima: ,,Ko je moćan, a ko nemoćan, ko je ţiv, ko je istinski ţiv, a kome se priĉinjavaio da je ţiv." Ibn Arebi, u svojoj brošuri ,,Stablo bitka", navodi san kao primjer za nagradu ili kaznu na dru gom svijetu, poslije proţivljenja. Naime, ako se ne ĉuje i ne vidi kazna ili nagrada ljudi koji su umrli, isto se tako ne ĉuje i ne vidi patnja i nagrada ĉovjeka koji sanja. Kako lijepo Allah kaţe: ,,Malo se vi dosjećate!" Na osnovu dosad ukazanog smatramo da ne bismo trebali potcjenjivati fenomen sna pogotovo ako se zna da se to i te kako tiĉe ĉovjeka. Trebalo bi o ovoj temi daleko opširnije pisati i ponu diti islamski pogled na nju. Stoga bismo preporuĉili svima onima koji mogu doprinijeti na ovom polju da se pozabave ovom oblašću. Smatramo da bi bio grijeh pustiti mu'mine da na pitanja o snu traţe odgovore u neispravnim tumaĉenjima. Salih Ibrišević 1. TUMAĈENJE SNOVA U KOJIMA ROB (ĈOVJEK) SANJA DA STOJI PRED SVOJIM GOSPODAROM (ALLAHOM DŢ.Š.) Obavijesti nas je Ebu-l-Kasim el-Husein ibn Harun, u Akki, da mu je kazivao Ebu Jakub Ishak ibn Ibrahim el-Evzai, ovome Abdurraman ibn Vasil Ebu Zerate el-Hadiri, a njemu Ebu Abdullah et-Tusteri, koji je rekao:-Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan, kao da sam ustao iz kabura i kao da mi je dovedena neka jahaća ţivotinja, koju sam uzjahao. Zatim sam se digao na nebo, a kad tamo - Dţennet. Htio sam da sjašem ţivotinju, ali mi je reĉeno: — Ovo nije tvoje mjesto! — Zatim sam bio uzdizan na jedno po jedno nebo, a na svakom nebu je bio Dţennet, sve dok se nisam našao u najvišim visinama. Tu sam sjahao, i htio sam da sjednem, pa mi je reĉeno: — Zar ćeš sjesti prije nego vidiš svog Gospodara, azze ve dţelle? — Rekao sam: — Ne! — pa sam ustao, i pošli smo dok nisam stigao pred Slavljenog i Uzvišenog Allaha. Pred njim je sjedio Adem a.s. Kada me Adem a.s. vidio, posadio me je sa svoje desne strane, i to tako kao da traţi pomoć. Rekao sam: — Gospodaru, hoćeš li oprostiti ovome starcu? — Tada sam ĉuo da je Uzvišeni Allah rekao: — Ustani, Ademe! Oprostili smo ti." Obavijestio nas je Ebu Ali el-Hasan ibn Muhammed ez-Zubjeri da mu je kazivao Muhammed ibn Musejjib, kome je kazivao Abdullah ibn Hanif, ovome sestrić Bišra ibn el-Harsa, koji je rekao: — Došao mi je neki ĉovjek i upitao me: — Jesi li ti Bišr ibn el-Hars? — Rekao sam mu: — Da! — On je rekao: - U snu sam vidio Gospodara, azze ve dţelle, pa mi je On rekao: — OtiĊi kod Bišra pa mu reci: — Kad bi Mi ti sedţdu ĉinio na ţeravici, ne bi Mi se mogao nazahvaljivati za ono što sam uĉinio da tvoje ime bude poznato meĊu svijetom. Obavijestio nas je Ahmed ibn Ebi Imran es-Sufi u Mekki-neka je Allah ĉuva — koga je obavijestio Ebu Bekr et-Tarsusi, koji veli da je Osman el-Ahval, EI-Harrazov uĉenik, rekao: — Kod mene je zanoćio Ebu Seid. Kada je prošla jedna trećina noći, poĉeo je da me doziva: — Osmane! Ustaj i upali svjetlo! — pa sam ja ustao i upalio svjetlo, kad on veli: — Teško tebi! Evo sad sam sanjao kao da sam na Ahiretu, i kao da je nastupio Kijametski dan, pa su me pozvali i doveli pred Gos-podara. Ja sam se sav tresao od straha. Nije bilo dlake na meni a da nije umrla. Tada mi je on rekao: — Ti si taj što, kad slušaš o Selmi i Busejni aludiraš na Mene! Da ja zasigurno ne znam da si ti iskren u tome, kaznio bih te kaznom kakvom nikog od svih svjetova nisam kaznio! Poznati uĉitelj Ebu Sad, radijallahu anhu, rekao je: - Ko sanja da je stao pred Uzvišenog Allaha dţ.š. i da ga Allah dţ.š. posmatra, ako je taj što sanja dobra osoba, njegov san je san milosti, a ako nije dobar, treba da se pripazi obzirom da je Uzvišeni rekao: „... na dan kada će ljudi stati pred Gospodarom sjetova..." Ako pak osoba sanja da je Allah dţ.š. doziva, to znaĉi da će je On poĉastiti svojom blizinom i da će uĉiniti da je ljudi zavole. (,,l mi smo ga Sebi pribliţili da ĉuje naše rijeĉi"). To isto vaţi i za osobu koja sanja da pred Uzvišenim Allahom ĉini sedţdu (,,Uĉini sedţdu i pribliţi se (Allahu dţ.š.)"). Ako neko sanja da Allah dţ.š. s njim razgovara iza zastora, to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro, da je povjerljiv i da će mu ojaĉati ugled. A ako neko sa-nja da Allah dţ.š. s njim razgovara, bez ikakvog zastora izmeĊu sanjaĉa i Allaha dţ.š., to znaĉi da on u svom vjerovanju ima nekakvu grešku, shodno kur'anskom ajetu:,,Ĉovjeku nije dato da Allah govori s njim osim putem objave ili iza zastora../'. Ko sanja da srcem vidi Njegovu veliĉi-nu, i da ga je On - neka je Uzvišen — pribliţio sebi i ukazao mu poĉast i oprostio mu, ili da mu je vršio obraĉun i obradovao ga, bez da pred oĉima ima ikakav lik, to znaĉi da će on na Kija -metskom danu sresti Uzvišenog Allaha. Isto tako, ako neko sanja da mu Allah dţ.š.obećava opx) Ovdje se, naime, misli na objavljivanje hadiskih znaĉenja ili objavu hadis-kudsijja, i si. Ne misli se na objavljivanje Kur'ana, jer je on objavljivan u budnom Poslanikovom stanju (op. ur.).

4

bilo izdrţavanje. neće imati koristi od svojih ruku dok god je ţiv.a koga snaĊe moja srdţba nastradao jy. to su mu belaji koje će imati i kojima će zasluţiti Njegovu milost. Ako neko sanja da gleda u Allahovo dţ.š..Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim.š.š. ta osoba ne priznaje blagodati koje mu Silni i Uzvišeni Gospodar daje i ona nije zadovoljna sudbinom koju joj je On odredio. to ukazuje na to da se AIlah dţ. to obećanje je ispravno i u to nema nikakve sumnje. pa mu bude reĉeno: — To je tvoj bog!. ili on bude mislio da je to njegov bog. .š. prestaće da ĉini ono ĉime AIlah dţ.š. Ko sanja da je zapao u neopisivu svjetlost.š. na nekom mjestu koje mu je poznato.š.š. zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja. to ukazuje na to da su njegovi roditelji ljuti na njega. na njega rasrdio. 5 . Ako neko sanja da huli na Allaha dţ.š.. Ako neko sanja da ga je AIlah dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ovakav san je san osobe koja izmišlja laţi o Allahu dţ. pa je za san pitao Ibn Širina. Ako neko sanja da ga AIlah dţ.On vas savjetuje da biste prihvatili pouku".š. koja to sanja. Ako neko sanja da je pred AIlahom dţ. daje nešto od dunjaluĉkih dobara. haljinke i on ih odmah obukao.. MeĊutim. postići će blagodat i milost (od Allaha dţ. Ako neko sanja neki lik ili sliku. na njega rasrdio — past će sa neke visine. shodno rijeĉima Uzvišenog.š. a biće potpomognuti oni kojima je na-silje uĉinjeno. savjetuje." Ako pak sanja da pada sa nekog zida. bilo da je u pitanju zdravlje. Ako neko sanja da ga AIlah dţ.š. naljutio na njega.rost i milost. Ako neko sanja da se AIlah dţ.š.š. a ako sanja da su mu se roditelji naljutili na njega." TakoĊe se veli: Ko sanja da se AIlah dţ. Ako neko sanja da mu AIlah dţ. to mu je briga i bolest dok je Ţiv.. postići će napre dak i pobijediće svoje neprijatelje. shodno Njegovim rijeĉima: . oslovljava njegovim ili neĉijim drugim imenom. to ukazuje da se Allah dţ. Kazuje se da je neki ĉovjek sanjao da ga je Allah dţ.š. u tom mjestu će zavladati pravda i izobilje i propašće nasilnici tog mjesta.Allahovo dţ. ta oso-ba je ogrezla u laţima. tu osobu. ili iz vazduha ili sa brda. odjenuo nekim predmetom.š. koji mu je rekao: — Pripremi se za belaje! — Uskoro je taj ĉovjek obolio od gube i bolovao je od nje sve do svoje smrti..š. pretpostavljajući da je to istina. ljutnja je u ljutnji roditelja. naljutio na njega.." U predaji jednog hatara stoji: . nije zadovoljan. jer AIlah dţ.). prijestolje (Kjurs)..š. dok god je ţiv. pa ga poĉne oboţavati i sedţdu mu ĉiniti. a Allahova dţ. ali je obavezan da na tome puno zahvaljuje.. ne krši obećanja.odjenuo sa dvije. zadesiće belaji.

biće od onih koji mnogo zahvaljuju Allahu dţ. onda: Ko sanja Adema a.Taj je došao do jedne velike kapije. ona se otvorila.s. biće izloţen teš-kim rijeĉima od strane nekog od svojih neprijatelja.s. doţivjeće puno belaja od strane svojih neprijatelja. koje su joj rekle: — Kako moţeš da mu se obraćaš na njegovom jeziku kad ga ranije nisi znala? — ! tada ona poĉe da priĉi:— Na snu vidjela jednog srditog Ĉovjeka koji je išao ispred mase svijeta. da će mu Allah dţ. mislim da je bila Turkinja. niti sam ja znao njen jezik.! — Zatim sam vidjela drugog ĉovjeka. Kad se probudila.. ĉestita i poštena i da će pobijediti svoje neprijatelje. steći će znanje.veli EI-Mekarri.s.s. mesh uĉinio oĉne kapke i rekao mu: — OtiĊi na Eufrat i okupaj se u njemu. Poznati uĉitelj Ebu Sad. Upitala sam ko je ovaj.š. O SANJANJU VJEROVJESNIKA l POSLANIKA UOPŠTE. Ko sanja Nuha a..s. neka je Allahov blagoslov na sve njih. — Njih dvije su prouĉile i bilo im je dozvoljeno da uĊu. inšaallah. Ako neko sanja Adema a. Upitala sam ko je ovaj. poduĉi me suri Fatihi! — Ja sam u sebi pomislio: Vidi ti njene pokvarenosti! Zna moj jezik. POSEBNO O SANJANJU MUHAMMEDA S. shodno rijeĉima Uzvišenog.s. 6 . Druga vrsta je da neko sanja vjerovjesnika u nestvarnom (izmijenjenom) stanju.. dugo će ţivjeti.l poduĉi On Adema svim imenima. pa je sanjao da mu je Ibrahim a.— to ukazuje na to da ta osoba iznevjerava ono što joj se povjeri i da krši obećanja. shodno rijeĉima Uzvišenog: .s. dati mnoge blagodati i da će oţeniti dobru ţenu.s. iz toga izbaviti. što ukazuje na to da je osoba koja to sanja dobra. koje će na kraju pobijediti. koji je bio ljepši od njega. pomoći i protv tog silnika i protiv njegovih neprijatelja. Zato te molim da me nauĉiš da znam Fatihu. koji će mu ĉiniti na-silje. i tada je neko rekao: — Ko zna lijepo da prouĉi Fatihu biće mu dozvoljeno da uĊe.s.. Allah mu se smilovao. biti izloţena uvredama od strane vladara silnika.. ali će na kraju od toga biti osloboĊen. — Zatim sam je uz tešku muku poduĉio Fatihi . ali će ih on na kraju pobijediti. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . i tako. Pokucale smo na kapiju. prevodile su mi sluškinje mojih prijatelja. Jedna od njih je da neko sanja vjerovjesnika u njegovom pravom stanju i liku. biće izloţen poniţavanju od strane svojih neprijatelja. Kad se probudio iz sna. Ĉuo sam Ebu Bekra Ahtneda ibnil-Husejna ibn Mehrana el-Mekarrija kako je rekao: — Kupio sam jednu robinju. Pokucao je na kapiju pa se ona otvorila za njega i one koji su bili sa njima. Ona nije znala moj. tako da sam ja jedina ostala.. odmah je umrla. i to tako da su mu njegova boja i njegovo stanje izmijenjeni. pa su mi rekli: — To je Muhammed s.š.s. dobiti upravu nad ve-likim sektorom. „Ja ću na zemlji namjesnika postaviti.V.a. Ako neko sanja da je ubio vjerovjesnika. Ti se snovi opet dijele na dvije vrste..s. shodno rijeĉima Uzvišenog: „(Mi smo ih kaznili) zbog toga što su prekršili obavezu. Ko sanja Ibrahima a. znaĉi jednu od dvije stvari: radosnu vijest ili upozorenje.š. kako ide ispred mase svijeta." Ako neko sanja da razgovara sa Ademom a. Ako neko sanja Šita a. — i ĉim je nauĉila Fatihu.š. namrštena lica. i što su bespravno ubijali Allahove vjerovjesnike. pa sam ja rekla: Ja ću poći za ovim. znaĉi biti neposlušan prema ocu. postići će imetak i djecu i ţivjeće udobno. Bila je to dţennetska kapija. Predaja kazuje da je Semmak ibn Harb izgubio vid. Kazuje se i to da će osoba koja sanja Ibrahima a. i oţeniće priprostu ţenu koja će mu izroditi djecu. Ko sanja Huda a.s. Ko sanja Idrisa a. i što su porekli Allahove znakove.s. vrišti i da me moli: — Gospodaru. ići će na hadţ." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja Adema a.š. što ukazuje na to da je stanje te osobe loše i da je ona u teškoj nesreći. poĉela je da plaĉe. Isto se tako kazuje da sanjati Ibrahima a. To isto vaţi ako se sanja Salih a. veli: — Sanjati vjerovjesnike. povratiti vid.s. ako je dostojan toga. u njegovom pravom liku taj će. da će je Allah dţ. pa će ti Allah dţ. to uka-zuje na to da će ta osoba seliti iz mjesta u mjesto. Tada su se sakupile robinje mojih prijatelja. Ostala sam jedino ja sa još dvije ţene.v. jednog dana. a neće njime sa mnom da govori. oni su ušli. ali će je na kraju Allah dţ.On je doista bio zahvalni".A.2." To je što se tiĉe snova o poslanicima uopšte.. Kad bi mi šta zatrebalo. biće poboţnjak koji se ĉuva svega što je haram i njegov svršetak će biti hajirli. pa su mi rekli: — To je Musa a.S. A ako se neki od njih posebno sanja.s. ona je zaspala. ali da će se na kraju vratiti u prvobitno mjesto. uradio je kao što mu je reĉeno — i progledao je.

sanja u izmijenjenom stanju. prijatelje i djecu. rekao: — Vidio sam na snu Isaa. TakoĊe se prenosi da je Ibrahim ibn Abdullah el-Kermani sanjao da je razgovarao sa Jusufom a.s.Ko si ti.s. a isto tako vrlo brzo zadovoljava. shodno rijeĉima Uzvišeog: . pouĉio! — pa mi je on obukao svoju košulju. neko od njegove djece će mu prouzrokovati veliku tugu.s. prihvatiti dţamiju ili će uĉestvovati u njenom graĊenju..O Allahov duše. ili namj esnik. neki ljudi će ga neopravdano oštetiti i nanijeti mu nepravdu. To se potvrĊuje time što on traţi da mu se puno materijalno pomaţe.s. alejhimu-s-selam. Kada je upitan: . da mnogo ĉini dobra djela. Ko sanja Musaa i Haruna. Kad se taj ĉovjek probudio. izgubiće zdravlje. pojavio u Siriji. zatim će mu to Allah dţ.. ugled..š. spasiti iz toga. veselje i u njegovom potomstvu biće mnogo vladara. — Sanjao sam kao da sam ušao u neku dţamiju i u njoj našao trojicu staraca i jednog lijepog mladića pored njih. — Zatim je još jednom otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoje srce. odjednom je znao da tumaĉi snove.s. Ko sanja Jakuba a. da uništava silnike. od toga saĉuva. neko od velikana ili od njegove rodbine će mu zadavati poteškoće.s.upitao sam ga.Rekao je: — Ja sam Jusuf (a.s. moţe da znaĉi i to da će se dotiĉnoj osobi povinovati i prijatelji i naprijatelji te da će puno putovati." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao Jusufa a. Ako neko sanja da Sulejman a. idući po vodi. — Zatim je ponovo otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoju resicu. izgubiće vid. pouĉio! — On je otvorio usta i rekao mi: — Pogledaj! Štawvidiš? . imetak. to znaĉi da će umrijeti neki vladar. radost. najednom je znao da tumaĉi snove. Sanjanje Junusa a.s. A ako ga sanja u drugaĉijem stanju od toga.s. kasnije olakšati. pa šta bih ugravirao? — Rekao je: . ukazuje na to da se dotiĉna osoba vrlo brzo rasrdi. Ko sanja Šuajba a. moć i vlast. Sanjati Sulejmana a. Kada se probudio. biće mu povjerena uprava i imaće izuzetan dar govora.Nakon tog mog sna nije mi ispriĉan nijedan san a da mi on nije bio jasan kao na dlanu. od toga osloboditi i postići će ĉast. onda će umrijeti Abdul Melik ibn Mervan. TakoĊe se kazuje da će onaj ko sanja Ismaila a. ali će mu to Allah dţ. alejhim-s-selam. Ishak i Jakub. i taj san je ispriĉala Seidu. koji mu je dao jednu svoju papuĉu.. moţe da znaĉi i to da će osoba koja ga sanja ima-ti ţenske djece.s. Ako ga. postići će autoritet. Ibn Sirin kazuje sljedeće. htio bih da na ovome svom prstenu napravim grafuru. TakoĊe je reĉeno: Ako ţena sanja Isaa a. Ko sanja Sulejmana a. a ja tamo ne nalazim drugog silnika osim Abdul-Melika ibn Mervana. a zatim će ga Allah dţ. rodiće pametno dijete. Upitao sam mladića: . Ko sanja Jahjaa a. Allah ti se smilovao? . Ukoliko ih neko sanja pri polasku u rat.. ponovo dati..Ugraviraj: . .s. kazuje se da će onaj ko sanja Ismaila a.š.. nakon ĉega će ih on pokoriti. i biće potvoren. kao i to da će imati posla sa nepouzdanim ljudima.š.. poslao Musaa a.Zatim sam mu rekao: .l kada su Ibrahim i Ismail podigli temelje kuće (Kabe). odvojen od svojih bliţnjih. prema njemu će biti uĉinjeno nasilje. njegov san ukazuje na to da je on vrlo korisna i blagoslovljena osoba. otkloniti i sastaviti ga sa onim koga voli. Ko sanja Ejjuba a.š. Sanjati Suajba a. znanje i razboritost.l Mi smo mu iz milosti naše ĉeljad njegovu darovali i još toliko uz njih.š. Ko sanja Ismaila a. pobijediće.s. uslijed koga će biti pritvoren i doveden u tjeskoban poloţaj. sina Merjeminog. a zatim će mu to Allah dţ. rekavši mu — Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah dţ.Rekao sam: — Vidim tvoj jezik.s.s... Ko sanja Jusufa a.Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah d. — Kasnije se obistinilo ono što je rekao. — A ko su ovi starci? . pak. U tumaĉenju snova smatra se da brat simbolizira neprijatelja. ili jednog od njih dvojice — njegova ruka će uništiti nekog silnika i tiranina.Ako je istina to što si sanjala. On je rekao: — Ovo su moji preci: Ibrahim. On joj je rekao: . onakvog kakav on jeste.š.š.s. i to dvostruko više." Isto tako.s.š. leţi mrtav na minberu ili na krevetu. ali će ga Allah dţ. radijallahu anhuma. a pri tom bude trudna.s. on će poţuriti sa nekim poslom.La ilahe illallahu-Hakkul-mubin"." Ko sanja Davuda a. sa svojim štapom. neka nas Allah dţ.na osnovu ĉega si to mogao znati? rekao je: — Na osnovu toga što je Allah dţ. i to tako kao da on drhti — to znaĉi da će ta osoba izgubiti vid. pa sam mu rekao: .Ko sanja Ishaka a. Zatim će mu biti data vlast i njegovi će mu se neprijatelji potĉi niti.s. Prenosi se da je hazreti Hasan sin hazreti Alije. shodno rijeĉima Uzvišenog: . To ukoliko ga sanja u svoj njegovoj ljepoti i u njegovom savršenom stanju. Priĉa se da je robinja Seida ibnil-Musejjiba sanjala da se Musa a. . jer to odgoni brige i tuge.). za ĉiju se smrt neće odmah znati.s. 7 .velikana i dobrih ljudi.. biće pritvoren (zatvoren). biti izloţen tegobi od strane svog oca.s. dobiće vlast. ili poglavar. shodno rijeĉima Uzvišenog: .s. Ko sanja Junusa a.. da će puno putovati i da će biti upućen u medicinu i druge nauke. l udijeli nam milostinju.s.š.

š. to znaĉi da će se stanovništvo toga kraja popraviti. nakon što su bili smutljivci.Rekao je Ebu Seleme da je rekao Ebu Katade da je Allahov Poslanik s. a sam ne bude od njegove loze. klanja dţenaza u nekom mjestu. a ako ga sanja da ide pješke. da ga je stavio na neki zid. iz milosti prema svjetovima. rodice pametno dijete. Kad neko sanja Allahovog Poslanika s. Ako neko sanja da je on Vjerovjesnikov a. kao i imam njegovog vremena. roditi sina i daće ti ga da ga staviš u svoje krilo. SANJANJE MUHAMMEDA EL MUSTAFE S. rekao: Ko sanja mene .S.Allah dţ.Ko sanja hazreti Merjemu.š. Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseina. Ovo je ovako ako se on sanja onakav kakav on jeste. Ako neko sanja da jede zajedno sa njim.s. sanjaĉ će njegov grob posjetiti jašući. sanjaĉ će otići pješice da posjeti njegov grob. zavisno od toga koliko je poteškoća imao pejgamber kojeg je sanjao da se u nj preobratio. oţivio ga i poveo sa njim razgovor. to ukazuje na to da je ta osoba munafik. mršavog ili bez nekog od tjelesnih organa. to ukazuje na to da je iman te osobe ĉist od bilo kakve primjese. Ako neko sanja da je Vjerovjesnik s. — On joj je rekao: — Dobro si sanjala. Poznati uĉitelj Ebu Sad r. će ga pomoći.š. Ako neko sanja da je Vjerovjesnikov potomak. da je rekao: .š.s.a. Seid ibn Kajs prenosi od svog oca da je Allahov Poslanik s. pak. alejhim-s-selam.a.s.V.š. Allah dţ. roditelj. kod svijeta će postići ugled i visok poloţaj i ispuni će mu se sve njegovi! ţeljje. će dati da izaĊe na vidjelo njena neduţnost.v.Ko me vidi na snu.a. pa mu je on tekao: Raduj se. Ako neko sanja da pije njegovu krv iz ljubavi prema njemu i kriomice.s. kao da me je vidio na javi. putu. Prenosi se da je Ummul-Fadl rekla Allahovom Poslaniku s. Na kraju će ipak trijumfovati i pozivaće na Allahov dţ. Allah dţ. to ukazuje na to da je vjera u tom mjestu oslabila i da su se pojavile novotarije (bid'ati). Ako. ako ga neko sa-nja u neplodnom predjelu.v.s. . znaĉe tumaĉiti snove i pobijedice nekog silnika. na svojim plećima.v.s.v. neko sanja da jaše.s. jer sada pripadaš skupini nasljednika pejgambera i sad si imam onima koji tumaĉe snove. to će se demantovati i Allah dţ. iman.s. to znaĉi da će ta osoba poginuti u borbi na Allahovom dţ. će mu dati ozdravljenje. je rekao: . inšaallah. Ako ga. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da ga je neki od pejgambera udario postići će na dunjaluku ono što ţeli. TakoĊe se kaţe da će osoba koja ga sanja pos-tati vladar ili vladarov ministar.A. Imranovu kćer. Ako neko sanja da se Pejgamberu s.Neće unići u Dţehen-nem onaj ko me vidi na snu. u tom mjestu će zavladati bezbjednost. Ako neko sanja da posjećuje njegov kabur. Ako ga neko sanja bolesnog.a. ako ga sanja bolesnik. to ukazuje na to da je kod dotiĉne osobe oslabio din.): — Sanjala sam da je jedan dio tvog tijela otkinut i stavljen u moje krilo. ako ga neko sanja blijedog.v. Prenosi se od Ebu Hurejrea da je rekao: — Ĉuo sam Allahovog Poslanika s. taj san se ne odnosi iskljuĉivo na njega već obuhva-ta sve muslimane. obaviće ga. i od vjerskih i od dunjaluĉkih ţelja. Ko sanja da ĉim sedţdu nazreti Merjemi taj će sjediti i razgovarati sa vladarom. Isto to znaĉi ako ga neko sanja u otrcanoj odjeći. jer: ako ga sanja duţnik. biće izuzetno sretan. to znaĉi da će dotiĉnoj osobi umrijeti neki od potomaka.s. neka je mir s njim. to znaĉi da će dotiĉna osoba biti na istikametu. u tom mjestu će se nasilje promijeniti u pravednost.a. put. Ko sanja Hidra a s . to mjesto će zadesiti velika nesreća. neko sanja da pije njegovu krv ne krijući to.. je poslao Muhammeda s. Ako. rekao: . Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Vjerovjesnik s. ta osoba će dobiti veliki imetak. blago li se onome ko ga za ţivota vidi i slijedi ga. neko sanja da se on liĉno preobratio u nekog od poznatih pejgambera. Fatima će. Ko sanja Danijala Mudrog a..v.š. osoba koja to sanja naginje novotarijama (bid'atima). i da nema ĉvrstog uvjerenja.v. to znaĉi da će nakon suše nastupiti rodnost i plodnost i nakon straha sigurnost. ako ga sanja ratnik.s. pa kao da poslije toga ozdravlja.. pak. A ako bude potvorena. 8 . Ako ga neko sanja da stoji uspravno. ako ga neko sanja u mjestu gdje je raši-reno nasilje. Stoga.a.a.a. Ako ovakav san sanja trudnica. nakon što mu ovaj nanese velike tegobe.v.š.sanjao je Hakka. Ako ga neko sanja da uĉi ezan za nekom ruševnom mjestu. ako ga neko sanja u nekom mjestu gdje vlada strah. imaće u ţivotu poteškoća. ako ga sanja onaj ko nije obavio hadţ. Priĉa se da je Ebu Abdullah el-Bahili sanjao da nosi Danijala a s.s.v. taj predio će postati plodan. Ako neko sanja da prati njegovu dţenazu sve do kabura.a. MeĊutim. to mjesto će se izgraditi. umro. da se upustio u borbu protiv njegovog Ehli -bejta i da potpomaţe njihovo ubijanje. a blago li se i onome ko ga sanja na snu. Allah dţ. jer šejtan ne moţe poprimiti moj lik. i on je bio dat Ummul-Fadli da ga prihvati u krilo. će ga kutarisati njegovog duga. to mu je nareĊenje od njega da treba da podijeli zekjat od svog imetka.a. rekao: — Ko me vidi na snu neće unići u Dţehennem.

Allahov poslanice! — a on je rekao: .s. jezik mi se bio odvezao.š. — a on je upitao: — Allahov poslanice. a tvoj sam gost. kao npr.š. našto je on poĉeo da psuje hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera.Izuzev ako ti Allah dozvoli". koji je tada ponovo bio ministar.š. Rekao mu je (Sufjan es-Sevri): — Njegove rijeĉi . Vjerovjesnika s.v. doĊi opet meni! Neki ĉovjek po imenu Meradik.v. ni istoĉnog ni zapadnog. i usnio sam Vjerovjesnika s. Bogataš se poĉeo lijeĉiti maslinom i Allah dţ. a zatim rekao: — Allahov poslanice. Napustio sam društvo i zabrinut otišao kući. — On joj je rekao: — Fatima će roditi dijete i ti ćeš ga podojiti. našto je ovaj rekao: — Rekao si istinu! — l dao mu je 400 zlatnika da vrati dugove i još 400 da ima kapitala za sebe.a. prilazi pa sam ja (u snu) ustao i on mi je dao pogaĉu.v. Prisutni nisu slušali već su izmeĊu sebe priĉali.v. a to je izuzimanje. ridvanullahi alejhima. koji mu je rekao: Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. Ebul Hasan Ali ibnil-Bagdadi prenosi da mu je Ibn Ebi Tajjib el-Fakiri rekao sljedeće: — Deset godina sam bio gluh. — Kad se ĉovjek pro budio iz sna.a.. Ako neko sanja da mu je Vjerovjesnik s. ili mu je dao hranu. pa se nismo mo-gli pogoditi za cijenu. tijela.. je dao da on ozdravi. dinja i si. Usnio sam Allahovog dţ.a.a. Ako je to što mu je Vjerovjesnik dao pokvarene sadrţi ne. Do nas je dospjela predaja da je neki ĉovjek sanjao Allahovog Poslanika s. ja sam sanjala da je jedan dio tvog tijela u mome krilu. Jednog dana kod men e su došli poznavaoci hadisa i poznavaoci individualnog donošenja mišljenja.. to znaĉi da je osoba koja je to sanjala inovator u vjeri i da se ĉvršće drţi te novotarije (bid'ata) nego ostalih islamskih propisa. poslao je Sufjanu es-Sevriju r. Ebul Vefa..ni i ni" znaĉe: maslina.a.s. Bio sam kod vladara i uĉio Kur'an.. Izvuci jezik! — Kada sam izvukao jezik. godina po Hidţri sanjao sam Mustafu s.a. pa si ti sišao i prišao mi.blagoslovom njegovih rijeĉi: Allah ti zdrav-lje dao! Abdullah ibnil Dţela kazuje sljedeće: — Ušao sam u grad Allahovog Poslanika s. pitajući ga uz to za tumaĉenje sna.. neka je hvala Allahu dţ.. će mu primiti pokajanje. prišao mu i poţalio se na svoje teško stanje.v. — Za-tim mi se — kazuje dalje Ibn Ebi Tajjib-povratio sluh. Nakon ĉetiri mjeseca zaspao sam na onom istom mjestu na kome sam i prvi put spavao.v.s.s. a ja ti rekao: Vrati se na svoje mjesto! Ali ibni Isa je bio skinut sa ministarskog poloţaja pa sam ga ja vratio na isti poloţaj. Otišao sam u Medinu i prenoćio izmeĊu Pejgamberovog kabura i minbera. pa mi je on rekao: — Zar uĉiš Allahov dţ.. uzmi .s.š.Ako to potrošiš. te da napušta islamske propise koje ostali muslimani ne napuštaju.. Pojeo sam nešto pogaĉe i kad sam se probudio — ostatak pogaĉe je i dalje bio u mojoj ruci.. u svojoj knjizi spomenuo sa . — Zatim sam se izmakao i zaspao podalje od Poslanikovog kabura. da se i oni malo od tebe okoriste.ni i ni"! — Kad se probudio.s. kazuje sljedeće: — U Fergani (u Turkestanu) 360. Usnio sam da mi Vjerovjesnik s.. to ukazuje da će ga zadesiti neko dobro.v. i oni su stali na stajalištu da ću ja na kraju progovoriti.s. rekao: . kazivao je sljedeći doţivljaj: — Kupovao sam tikovo drvo od nekog namjesnika iz Ahvaza. Prišao sam kaburu Allahovog Poslanika s. u srazmjeri s onim što mu je Vjerovjesnik dao.Ko se pokaje Allah dţ. na njegovim blagodatima. obzirom da je Vjerovjesnik s.v.Prenosi se da je neka ţena došla Pejgamberu i rekla: — Allahov poslanice.a. ili piće.a. to ukazuje na to da će se ta osoba spasiti od neĉeg ogromnog što joj prijeti.v.. otišao je kod Alija ibn Isaa. rekavši mu: . on ga je dotakao svojim kaţiprstom i rekao: — Kad budeš uĉio Allahovu knjigu u nekom društvu. blagoslovom izvršenja emra Allahovog Vje-rovjesnika i poštivanjem toga što je usnio. pisao sam to na komadu papira. već sam rekao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik kod Allaha dţ.. ja sam u oskudici. a ti na jednoj uzvišici. kome se boja lica promijenila.s. Ako neko sanja da kod sebe briţljivo ĉuva jedan dio Poslanikovog a.v.a.s. Zaspao sam i u snu vidio Vjerovjesnika s.s. našto mu je on rekao: — OtiĊi kod Alija ibn Isaa i reci mu da ti da para da moţeš riješiti svoje probleme. zaduţio me je da mu ja budem zagovornik.. ĉije liceje bilo ozareno i koji mi je rekao: — Ostaješ li ĉvrsto pri tome? — Rekao sam: — Svakako. jer ju je Allah dţ. izuzev ako ti Allah dozvoli! — Probudio sam se i nisam mogao da govorim ĉetiri mjese ĉa.v.a.a. jesi li ti re-kao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik zaduţio me je da mu ja budem zagovornik? .š.s. i ispriĉao mu svoju priĉu.š. karija iz grada Herata u Horosanu. Priĉa se da se je neki bogataš razbolio da je jedne noći usnio Allahovog Poslanika s. ali će pretrpjeti uvrede i zamoriti se.a. — Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseirra pa ga je spomenuta ţena podojila. koji je ţivio u Basri i bavio se prodajom tajlasana. a da kod sebe nisam imao sredstava za ţivot. ridvanul - 9 . deset hiljada dirhema i rekao mu da ih on podijeli siromasima.s." A ovaj tvoj imetak neka posluţi sirotinji. Ako mi je nešto bilo potrebno. na koji naĉin da mu zatraţim? — našto mu je Poslanik rekao: — Reci mu da si me usnio kao da sam ja u ravnici. i rekao mu: — Allahov poslanice.. nazvao selam njemu i dvojici njegovih ashaba (hazreti Ebu Bekru i hazreti Omeru). prekini uĉenje i ne uĉi dok oni ne poĉnu slušati Allahov govor! Kad sam se probudio iz sna. dao nešto što je dozvoljeno od dunjaluĉkih stvari.a on je rekao: — Allah ti zdravlje dao. nisam ja tako rekao. govor pred ljudima koji priĉaju i ne slušaju tvoje uĉenje? Odsad to nemoj nikada ĉiniti.š.

s. A ukoliko nije bogobojazan.. to znaĉi da će neko iz tog mjesta iznenada umrijeti.i ja sam ga povalio.v. a on mi je rekao: — Zakolji ga! .a. snivaĉ će biti na samrti pa će ga Allah dţ. sanja tuţnog i briţnog. Ko sanja Mikaila a. Sa njim su bili i drugi meleki. neka se pripazi! Ako ga neko sanja u nekom mjestu. Ko sanja meleka smrti i to tako da je melek nasmijan. kako sjedi sa jednom skupinom sufija. taj će postići ono što ţeli. Najednom se nebo rastvorilo i spustio se melek Dţebrail. u tom mjestu će biti padavina i doći će do pada cijena. tuţnog i kako puše u sur. ali sam otišao od njega. — l desilo se da je umro u Hulvanu. Ako ga neko sanja namrgoĊenog i srditog.v. ili bogatstvo nakon siromaštva.s. TakoĊe se kaţe da ovi snovi ukazuju na to da će u tom podruĉju nakon nasilja zavladati pravda i da će nasilnici tog podruĉja propasti.a. Ako. Poznati uĉitelj Ebu Sad r.neko. obzirom da je on (Dţibril) melek koji je zaduţen za kaţnjavanje.Muhammed.. pa sam ja uzeo noţ.a.Odgovo1 no j e : Da — Rekao mu je: Skini obuću! — Kad je skinuo obuću. rekao sam: . da ti poklonim ĉista djeĉaka. A ako se sanja da se on (melek smrti) ne bori sa snivaĉem. Prenosi se da je Hamza ez Zejjat rekao: . — Kod Ibn Širina je došao neki ĉovjek koji je bio takav vjernik da mu niko u vezi sa nje govom vjerom nije nikad prigovorio. Allahov poslanik s.s. Kad su došli do mene. ili olakšanje nakon tegobe. veli: . reci mi imam li ja kod Allaha ikakvo dobro? Rekao mi je: — Da! A kao pokazatelj toga biće to što ćeš urmijeti u Hulvanu. pak. od Njega Rijeĉ. ja sam ispruţio ruke pa je jedan meĊu njima drugome rekao: — Nemojte njemu posipati na ruke.a.lahi ulejhima. tu osobu zadesiće tegoba i kazna. ja ih volim.š. ili pobjeda nakon potĉinjenosti. obzirom da je bio priliĉno krupan. ta osoba će dobiti veliku blagodat i postići će sreću." kao i: „Ja sam izaslanik tvoga Gospodara. kao i to da on ima stav (mišljenje) kao i Ţidovi. ili da će poći u osvajanje (rat) i da će poginuti kao šehid.a. izbaviti. po imenu Ebu Bekr Dţafer ibnil Hajjah. Ako on bude razgovarao sa osobom koja ga sanja. jer on nije od njih! — Tada sam ja rekao — Allahov poslanice. pak. ALEjHIMU-S-SELAM Priĉa se da je neki starac dobriĉina. snage. a moţe da znaĉi i to da će onaj ko ih sanja otići na hadţ.a.i ja sam ga doveo. u jednoj papuĉi je bio dirhem na kome je stajalo: .s. to znaĉi da će ta osoba umrijeti bez pokajanja." 3.s.v. Ĉovjek je bio uplašen i rekao je: — Juĉe sam sanjao kao da sam stavio nogu na Allahovog Poslanika s. Ako neko sanja da se zavadio sa Dţibrilom i Mikailom. i kad sam tamo sti g ao. postizanje ugleda.. inšaallah.s. Nisam mogao na to da mu uzvratim. Krenuo sam njegovoj kući.a on je rekao: — Zakolji ga! (dok to nije rekao tri puta. to znaĉi da će ta osoba umrijeti kao še hid." Ako neko sanja meleke da u rukama nose posude sa voćem. prevukao ga preko njegovog grla i tako ga za klao.s. Tako sam i zaspao i na snu vidio Vjerovjesnika s.a. onako sav zbrinut. TakoĊe se kaţe: — Ko sanja meleka smrti — dugo će ţivjeti. ako su to poznati i meleki koji donose radosne vijesti. kao npr. to znaĉi da će osoba koja ga tako sanja umrijeti. ili izbavljenje nakon patnje..v.Jesi li spavao u obući? . ĉuo sam jadikovanje.v.Bilo mi je teško da ga za koljem. Ko sanja da se bori sa njim. pa sam tekao: — Allahov poslaniĉe. taj i taj je psovao hazreti Ehu Bekra i hazreti Omera. — Dovedi mi ga! . rekao sljedeće: Vidio sam na snu Vjerovjesnika s. 10 . snivaĉ će umrijeti.s. a i da se on bori sa snivaĉem.v. Kad sam se probudio iz sna. to ukazuje na to da ta osoba ĉini neko djelo u kome ga svakog momenta moţe stići Allahova dţ. ili ozdravljenje nakon bolesti. prijatan i ugledan. zar da ga zakoljem? .. ili toj osobi nešto da. kazna. biti dţennetlija. to znaĉi da će ta osoba dobiti sina koji će biti uĉen. O SANJANJU MELEKA. Ako neko sanja da je od Dţibrila uzeo hrane. ako ja nisam od njih. Rekli su mi da je on umro.Na snu sam vidio meleka smrti pa sam mu rekao: Zaklinjem te Allahom. ukazuje na to da će se kod osobe koja ih sanja dogoditi pozitivan preokret.. Ako ga. a on mi je rekao: .š. misleći pri tome da ga je ĉuo samo on a ne i ostali. jer on je melek milosti. i na ovom i na onom svijetu.Otići ću mu da ga postavjetujem i da mu kaţem kako sam sanjao Allahovog Poslanika s. kome sam rekao: — Allahov poslanice. ta osoba će napustiti dunjaluk kao šehid. Ako neko sanja da mu neki od meleka donosi radosnu vijest o tome da će mu se roditi sin.ViĊenje meleka na snu. ili sigurnost nakon nesigurnosti. Ko sanja Israfila a. neuzubillah. ukoliko bude bogobojazan. ili se sa njima prepirao. on će. ridvanullahi alejhima.Povali ga! .Allah ti javlja radosnu vijest.. rekao: — Vjernik je sa onim koga voli — pa su mi posuli vodu i ja sam oprao ruke. Oni su na svojim rukama nosili leĊene i ibrike i posipali vodu na ruke sufijama i prali im noge. dobijanje radosnih vijesti. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . Na to je Vjerovjesnik s. On ga je upitao: . — On mi je rekao. ta osoba misli da ga je ĉuo još neko iz tog mjesta.

ili se sa njima uzdiţe na nebo. ali će na kraju izaći kao pobjednik. on će iznositi laţi o Allahu dţ. Ako neko sanja meleke na nekom mjestu. ili će biti ubijena nevina osoba. umrijeće.a. desiće mu se neka nesreća.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . Ako neko sanja da se bori sa nekim od meleka.š.a. neće tada biti radosti zlikovcima. neka se pripazi. pravednost u govoru i lijepo pstupanje prema onima koji su mu podreĊeni. a ako on nije osoba koja ĉini dobra djela. Ako neko sanja da je on postao jedan od njih. a moţda će se rastaviti sa ţenom." Ako neko sanja da ga meleki proklinju. a da se ne vraća. shodno rijeĉima Uzvišenog: .š. to znaĉi da će tu umrijeti neki poboţnjak. Ako neko sanja meleke. ako je od dobrih ljudi. Ko sanja Kiramen-katibine (meleke pisare) pratiće ga radost i veselje i nadunjaluku i na ahiretu i umrijeće lijepom smrću.š. tu će biti uništen neki nasilnik. to znaĉi da će ljudi od istine biti uzdignuti. Ko sanja hazreti Osmana r.a. da bi vas iz tmina izveo na svjetlo. izgovarate krupne rijeĉi!" Ako neko sanja da leti sa melekima.š.v. Ako neko sanja meleka na nekom odreĊenom mjestu i da ih se pri tome boji. on će imati dobre koristi od svog posla. ta osoba treba da pripazi da joj lopovi ne uĊu u kuću. 11 . ta osoba će izgubiti snagu i blagodati. i to tako kao da je on ţiv. a ako nije. to znaĉi da će u tom mjestu biti kaţnjeni nasilnici. ga je uputio na pravi put.. Ko sanja da je poprimio lik meleka. Ko sanja da mu meleki nazivaju selam Allah dţ." Kasnije je taj trgovac primio islam i Allah dţ. Ako neka osoba sanja meleke na ratištu. da će ljudi od neistine biti uniţeni i da će biti potpomognuti oni koji se bore na Allahovom dţ. meleke uzeo? Vi. mahali ili selu. to ukazuje na to da je njegova vjera slaba. robovima. cijenjeni pisari. TakoĊe moţe da upućuje na to da će ta osoba postići ĉast i ugled. Kada se sanja da melek sanjaĉu kaţe: — Uĉi Allahovu dţ. Ako ih neko ĉešće puta sanja. Kazuje se da je jevrejski trogac Šemvil sanjao kao da putuje i kao da ga meleki blagosiljaju. srušiće mu se kuća ili mjesto gdje stanuje (stan). Ako neko sanja meleke u likovima ţena. to znaĉi da će se na tom mjestu desiti neka smutnja i da će se zapodjenuti rat. doţivjeće radost. shodno rijeĉima uzvišenog: .Ĉitaj svoju knjigu. Ako neko sanja da meleki rade posao sliĉan njegovom poslu (struci).. ako je u r opstvu. biće nadaren samilošću i saţa-Ijivošću prema Allahovim dţ. zaista. Ako neko sanja da su se meleki sakupili u nekom gradu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onoga Dana kada oni vide meleke. koj iznaju ono što radite. Ako neko sanja da melek od njega uzima njegovo oruţje. neka se priĉuva. dobiće neki poloţaj. onakve kakvi su. biće mu podarena snaga u vjeri. zadesiće ga brige i biće nakon uzvišenosti uniţen Ako bolesnik sanja da se dva meleka meĊusobno bore. 4. da se spuštaju sa neba na Zemlju." Jedan od uĉenjaka u ovoj oblasti (tumaĉenju snova) je rekao: — Sanjanje meleka u liku starca ukazuje na prošlost. i to tako kao da su oni ţivi — to upućuje na jaĉinu njegove vjere i na njegovu porodicu. i to tako kao da je on ţiv biće obdaren stidljivošću i poštovanjem i imaće puno zavidnika.s. imaće poteškoća. nadunja luku će postići ĉast. knjigu! — ako je sanjaĉ osoba koja ĉini dobra djela. Ako neko sanja da promatra meleke..š.. u liku mladića — na sadašnjost. putu. a zatim će preseliti na drugi svijet kao šehid.0n vas blagosilja a i meleki Njegovi. Ako neko sanja sasvim nepoznate ptice kako lete. biće osloboĊen. i ako je bolesnik. kao kćeri. a u liku djeteta — na budućnost. Za san je upitao jednog od tumaĉa snova. ili sve njih... ili će se na nekoga srušiti kuća. znaĉi da mu je blizu smrt. to su meleki. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . SANJANJE ASHABA l TABIINA. ako je ugledna osoba. ako je u teškoj situaciji. a Sebi.š. Povod njegovog primanja islama je bio taj što je jednog siromašnog duţnika sakrio od povjerioca koji ga je traţio. koji mu je rekao: — Ti ćeš prihvatiti Allahovu dţ. će mu dati poseban (srĉani) vid za ţivota i imaće hajirli smrt. Ko sanja hazreti Omera r.Zar vas je vaš Gospodar sinovima obdario.Ako neko sanja da mu je neki od meleka ušao u kuću.. ta osoba će pobijediti neprijatelje. Ako neko sanja da su meleki digli galamu. Ako neko sanja da se meleki pred njim klanjaju i padaju pred njim niĉice (ĉine mu sedţdu) pos tići će ono što ţeli i postaće popularan. vjeru i šeriat Njegovog Poslanika s. a potpomognuti oni kojima se nasilje ĉini. postići ge ĉast.a.. RADIJALLAHU ANHUM VE ERDAHUM Ko sanja jednog od njih. Ako neko sanja nazreti Ebu Bekra r.š. to upućuje na to da on ţivi ispravnim ţivotom. dovoljno je da ti danas sam protiv sebe raĉun sviĊaš" Ako se sanja da su se meleki na konjima sakupili na nekom mjestu.

to što stoji na smetljištu — to je njegov dunjaluk koji je Allah dţ. Ko sanja dauĉi suru Taha neće mu moći naškoditi sihir i shirbaza. Ko sanja da uĉi suru Er-Ra'd znaće napamet dosta dova i brzo će osijediti. koje djelo ste našli da je najbolje? . ĉvrstog uvjerenja i lijepe poboţnost i. Ko sanja da uĉi Fatihu otvoriće mu se vrata hajra.š.š. Ako neko sanja da su se na nekom mjestu sakupili uĉaĉi Kur'ana. hazreti Aliju ibn Ebi Taliba. Ko sanja da uĉi suru EI-En'am imaće obilje imovine i biće dareţljiv. i to tako kao da je on ţiv. a ne radimo.š. njegov pojas «to je njegova ljubav prema Kur'anu i tumaĉenje Kur'ana ljudima. Ako neko sanja da je neko od dobrih ljudi ko je već umro ponovo oţivio u nekom mjestu. njegovi okovi — to je njegova staiblnost u suzdrţavanju od svega što je zabranjeno. hrabrošću i poboţnošću. Ko sanja da uĉi suru EI-'Araf neće otići sa ovoga svijeta dok ne stane stopalom na Sinajsko brdo Ko sanja da uĉi suru EI-Enfal Allah dţ. — A koji ajet iz Kur'ana? — Ajetul . Ko sanja da uĉi suru EI-Bekare imaće dug ţivot i vjerovanje će mu biti dobro.š.š. Allah mu se smilovao. alejhimu-s-salatu ve-s-selamu.Kur'an. radost i pravda od strane osobe koja upravlja tim mjestom. da na nogama ima okove.Š. Ko sanja da uĉi suru EI-Enbija doći će mu olakšanje nakon tegoba i olakšica nakon poteškoće i biće nadaren znanjem i skrušenošću. ali će kasnije njegova neduţnsot izaći na vidjelo. će mu dati da pobijedi neprijatelje i da ubere ratni plijen. da u rukama drţi tamburu uz koju svira i da se je oslonio na Kabu. uĉino da mu bude pod nogama. imaće slobodnih ţena. Kp sanja da uĉi suru Ali Imran imaće ĉist razum. a i robinja. nakon što bude dugo ţivio. Ko sanja da uĉi suru El-lsra biće cijenjen kod Allaha dţ. i kod ljudi. a ne znate. da se je ogrnuo plastom boje meda. inšaallah. Ko sanja da uĉi suru Et-Tevbe biće hvaljen meĊu ljudima i umrijeće sa pokajanjem. to što svira uz tamburu — to je njegova mudrost koju on širi u narodu.š. sanjao je kao da je obukao vunenu odjeću. biće pošten i boriće se protiv onih koji slijede neistinu. će mu osvijetliti njegovo srce i njegov kabur. a mi znamo. i pobijediće svoje neprijatelje. ali će kasnije dobiti vlast i otići će na put i tamo ostati da ţivi. Ko sanja da uĉi suru EI-Furkan biće od onih koji rastavljaju istinu od neistine. kerremellahu vedţehehu. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šu'ara Allah dţJ će ga saĉuvati od razvrata. kao i to da će se poboljšati stanje njihovog vladara. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati izobilje. Ko sanja da uĉi suru En-Nur Allah dţ. """ Hasan el-Basri.kursi. a zatvoriti vrata šerra. Prenosi se od H asa na (el-Basrija) koji je rekao: — Umro je neki ĉovjek. Taj njegov san ispriĉan •je Ibn Širinu. ostaće da se naslijedi njegova imovina. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti drţavni velikani. koji je rekao: — To što je obukao vunu — to je njegova poboţnost. Ko sanja da uĉi suru Ibrahim on i njegova vjera će od strane Allaha dţ. biti prihvaćeni kao dobri. i na njega će se lagati. Ko sanja da uĉi suru Jusuf u poĉetku će mu biti naneseno nasilje. Kp sanja da uĉi suru EI-Kehf ispuniće mu se ţelje i dugo će ţivjeti tako da će mu ţivot dosaditi i ţeljeće da umre. a ako bude bolestan. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'minun ojaĉaće mu se iman i na drugi svijet preseliće sa imanom.š. biće nadaren znanjem. Ko sanja da uĉi suru EI-Hidţr biće hvaljen i kod Allaha dţ. da stoji na smetIjištu. i to što se oslonio na Kabu — znaĉi da je on našao utoĉišće kod Allaha dţ. 12 . Ko saja da uĉi suru Merjem oţivjeće sunnete vjerovjesnika. Ko sanja da uĉi suru Junus njegov ibadet će biti dobar i neće mu moći naškoditi ni intrige ni si -hir. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadţ više puta će obaviti hadţ. veleposjednici i nauĉnici. pa ga je njegov brat vidio na snu i sa njim vodio ovakav razgovor: — Brate moj. 5. Ko sanja da uĉi suru EnNahl steći će znanje.Ko sanja emirul-muminina. Ko sanja da uĉi suru Hud rodice mu usjevi i mnoţiti se stoka. SANJANJE SURA IZ KUR'ANA A. — Ima li nade za ljude? . ozdraviće. Kp sanja da uĉi suru En-Nisa dijeliće naslijeĊe. Ko sanja da uĉi suru EI-Maide biće veliĉan.Dal Vi radite. da se je opasao vunenim pašom. nasljeĊivaće njihovu imovinu i.

biće od onih koji su uspjeli. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zumer njegovo vjerovanje će biti ĉisto od bilo kakvih primjesa i na budućem svijetu ga ĉeka dobro.a. Ko sanja da uĉi suru E l-Kasaš steći će halal blago. će uništiti njegove neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru Ed-Dehr biće dareţljiv. Ko sanja da uĉi suru EI-Muzzemmil obnoć će puno ĉiniti ibadet. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zarijat dobro će mu roditi usjevi.š.š.s.š.s. Ko sanja da uĉi suru En-Nedţm dobiće dijete koje će biti lijepo i poštovano. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekvir ĉesto će putovati na Istok i pritom će zaraĊivati dobru zaradu. Ko sanja da uĉi suru EI-Kalem biće vješt u pisanoj i govornoj rijeĉi. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţasije bojaće se svog Gospodara tokom ĉitavog ţivota. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duhan biće obdaren bogatstvom.š. Ko sanja da uĉi suru EIMurselat Allah dţ.Ko sanja da uĉi suoi En-Neml dobiće vlast. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'min dobiće visok poloţaj i na dunjaluku i na Ahiretu i ĉiniće dobra djela. Ko sanja da uĉi suru Es-Saff poginuće kao šehid. Ko sanja da uĉi suru EtTegebun ustaliće se na pravom putu. Ko sanja da uĉi suru EI-Ankebut Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţinn biće saĉuvan od dţinskog zla.š. Ko samka da uĉi suru EI-Feth — imaće uspjeha u borbi na Allahovom dţ. Ko saja da uĉi suru Nuh nareĊivaće da se ĉini dobro. će mu otvoriti kapiju blagodati. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahzab biće od onih koji su bogobojazni i slijediće istinu. Ko sanja da uĉi suru EI-Hašr Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Kamer biće mu nabacivani sihrovi. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šura ţivjeće izuzetno dugo. Ko sanja da uĉi suru En-Nazi'at iz srca će mu nestati briga i obmana. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţumu'a Allah dţ. ali mu oni neće naškoditi. Ko sanja da uĉi suru EIMumtehane desiće mu se nešto za šta će morati da plati. Ko sanja da uĉi suru EI-Kijame izbjegavaće zaklinjanje pa će prestati da se ikako zaklinje.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Hakka biće na strani istine. Ko sanja da uĉi suru EI-Munafikun oslobodiće se munafikluka (dvoliĉnjaštva). Ko sanja da uĉi suru El-Vaki'a prednjaĉiće u pokornosti Allahu dţ. Ko sanja da uĉi suru Es-Saffat Allah dţ. Ko saja da uĉi suru Et-Talak — to ukazuje na to da će doći do sukoba izmeĊu snivaĉa i njegove ţene te da će to dovesti do razvoda. će mu sakupiti bogatstvo. Ko sanja da uĉi suru Ja-sin biće obdaren Ijubalvju prema porodici Allahovog Poslanika s.v. Ko sanja o a uĉi suru Es-Sedţde umrijeće na sedţdi i kod Allahadţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahkaf na dunjaluku će vidjeti razna ĉuda. Ko sanja da uĉi suru 'Amme (En-Nebe') biće veliĉan i spominjan po dobru. će mu omogućiti da osvoji jedan idolopokloniĉki grad i da jedan narod izvede na pravi put. Ko sanja da uĉi suru Muhammed s. Ko sanja da uĉi suru Et-Tur san mu ukazuje na to da će se nastaniti u blizini Mekke.a. putu. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zuhruf biće od onih koji govore istinu. Ko sanja da uĉi suru Sebe' ţivjeće isposniĉki i voljeće povuĉenost. zabranjivaće da se ĉini zlo i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru EI-Mulk imaće puno imetka. Ko sanja da uĉi suru Fatir Allah dţ. a na Ahiretu milošću. Ko sanja da uĉi suru Er-Rahman na dunjaluku će biti obasut blagodatima. Ko saja da uĉi suru Kaf obogatiće se. Ko sanja da uĉi suru EI-Hudţurat biće paţljiv prema svojoj rodbini.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Muddessir biće dobrodušan i strpljiv. će mu dati obilje nafake. Ko sanja da uĉi suru Er-Rum Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Me'aridţ biće štićen i potpomognut.v. će ga ĉuvati i štititi sve do smrti. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadid djela će mu biti pohvalna i imaće dobro zdravlje. 13 . će mu dati sina koji će ĉvrsto vjerovati i biti mu poslušan.š. Ko sanja da uĉi suru Ha-mim (Fussilet) pozivaće istini i imaće mnogo onih koji ga vole.š. biće dobrog vladanja.š. Ko sanja da uĉi suru Sad umnoţavaće mu se imetak i dobro će zaraţivati u svom poslu. Ko sanja da uĉi suru EI-Mudţadele vodice rasprave sa sljedbenicima neistine i pobijaće ih jakim argumentima. zahvalan i imaće lijep ţivot.. Ko sanja da uĉi suru Lukman biće nadaren mudrošću. Ko sanja da uĉi suru Abese mnogo će dijeliti zekat i sadaku. Ko sanja da uĉi suru El-lnfitar vladari će ga pozvati u svoju blizinu i ukazivaće mu poĉasti.

će od njega otkloniti i ljudsko i dţinsko zlo. Ko sanja da uĉi suru EI-Bejjine Allah dţ. kada joj se ispriĉa neki san. (da ga tesbih ĉini).š. Ko sanja da uĉi suru En-ISlasr Allah dţ. Priĉa se da je neki dobri ĉovjek sanjao da mu je sura El-lhlas napisana izmeĊu oĉiju i on je taj san ispriĉao Saidu ibnil-Musejjibu. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zilzal Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-'Asr biće nadaren strpljivošću. Ko sanja da uĉi suru En-Nas Allah dţ. će ju raširiti grudi za islam. će njegovim posredstvom uzdrmati tlo pod nogama nevjernika.š. će mu ubrzati zadovoljenje njegovih potreba i olakšaće mu opskrbu. Ko sanja da uĉi suru EI-Humeze sakupiće imetak i koristiće ga u ĉinjenju dobrih djela. njegove vojske i njegovih vesvesa. Ko sanja da uĉi suru EI :Beled hraniće i ukazivati ĉast sirotinji i biti milostiv prema nemoćnima. Ko sanja da uĉi suru EI'Adijat ići će mu od ruke uzgoj konja. će njegovim posredstvom uputiti jedan narod (skupinu ljudi) koji su zalutali s pravog puta. si - 14 . će ga saĉuvati od belaja i zaštititi ga od šejtana. Ko sanja da uĉi suru EI-Felek Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Ere'ejte (EI-Ma'un) on će pobijediti one koji mu se suprotstavljaju i protive. Ko sanja da uĉi suru Et-Tin Allah dţ.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Kadr imaće dug ţivot i biće veliĉan i cijenjen. biće veliĉan i saĉuvan od pokliznuća u monoteizmu (tevhidu). koji mu je rekao da to znaĉi da mu se primakao edţel. Ko sanja da uĉi suru EI-Fedţr nosiće se otmjeno i dostojanstveno. popularan i uĉevan. TakoĊe je reĉeno da će onaj ko sanja da uĉi ovu suru imati malobrojnu porodicu. olakšaće mu poslove i otkloniti mu brige.a.š. je rekao: — Prilikom tumaĉenja ove vrste snova (snova o Kur'anu. pouzdan i pravedan. blagodatima. da će udobno ţivjeti. osoba koja ih tumaĉi treba da ima na umu pravilo da. pa će tog dvoliĉnjaka Allah dţ. razborit i dovitljiv u mnogim stvarima.v. Ko sanja da uĉi suru EI-Kari'a biće nadaren poboţnošću i bogobojaznošću.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Kafirun imaće uspjeha u borbi sa nemuslimanima. Ko sanja da uĉi suru Kurejš hraniće siromahe i Allah dţ. — Rekao mu je: — Zašto je tako? — a on je obrazloţio: — Zato jer je to posljednja objavljena sura. kao i zlo od ološa i zavidljivaca. Svoj sanje ispriĉao Ibnil—Musejjibu.š.š. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Ulvije sanjao da mu je na ĉelu ispisana sura Ed-Duha. to znaĉi da ti se primakla smrt. Ko sanja da uĉi suru Et-Tarik biće nadahnut da mnogo veliĉa Allaha dţ. Ko sanja da uĉi suru El Gašije biće cijenjen.š.a. Ko sanja da uĉi suru El Inširah Allah dţ. potpomognut u istini i u trgovini će pretrpjeti gubitak. Ko sanja da uĉi suru EI-E'ala biće mu olakšani poslovi. Ko sanja da uĉi suru El-lnšikak imaće brojno potomstvo. Sutradan je ĉovjek iz Ulvije umro. će ga pomoći protiv njegovih neprijatelja. Ovaj san ukazuje takoĊe na to da se onome ko ga sanja pribliţila smrt. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šems biće razuman. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duha ukazivaće poĉast siromasima i sirotinji.s) nagoviješteno da će uskoro umrijeti. Ko sanja da uĉi suru Tebbet jeda neki dvoliĉnjak se priprema da ga napadne i da mu preprijeĉi put. nakon koga će slijediti dobitak za dobitkom. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da u snu uĉim suru EIFeth (En-Nasr) — našto mu je on odgovorio: — Treba da napraviš oporuku jer ti se pribliţila smrt. Ko sanja da uĉi suru Ikre' (EI-Alek) biće darovit u pisanju i govoru i biće ponizan.š. ako su ajeti koje je snivaĉ uĉio u snu ajeti koji govore o milosti i radosnim vijestima. na kraju uništiti. Ovom surom je Vjerovjesniku (s. Kasnije se i desilo kao što je rekao. kao i to da njeno uĉenje na snu ukazuje na skoru smrt. Ko sanja da uĉi suru EI-Burudţ nadvladaće brige i biće upućen u neku od nauka (neki vele biće upućen u astrologiju). Ko sanja da uĉi suru EI-Kevser imaće puno hajra i na dunjaluku i na Ahiretu.š. Ebu Sa'd r. Ko sanja da uĉi suru EI-Fil pobijediće neprijatelja i njegovim sevapom će doći do islamskih osvajanja.Ko sanja da uĉi suru EI-Mutaffifin biće vjeran. A on mu je rekao: — Ako je istina da si to sanjao. snivaĉa treba da obraduje milošću. Ko sanja da uĉi suru El-lhlas postići će ono što ţeli. kur'anskim surama i ajetima). Ko sanja da uĉi suru El-Lejl biće od onih koji bdiju noću (ĉineći ibadet) i biće saĉuvan od pov rede ĉasti. će ljubavlju povezati njegovo srce sa srcima Njegovih robova. dobro razmisli o snu i. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekasur suzdrţavaće se od imetka i napustiće njegovo sabiranje.

shodno Poslanikovim s.a. biće obdaren mudrošću. Ko sanja da piše Kur'an na porculanu ili na sedefu taj tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju.š. jer je darul-islam — kuća na budućem svijetu (darul Hakk).s. biće upućen u islam. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. jer tvoj san ukazuje na to. Allah mu se smilovao. a zabranjivaće da se ĉine loša djela. Ko sanja da uĉi Kur'a nezainteresirano on je osoba koja je prepuštena niskim ţeljama. Ako neko sanja da u ruci drţi neku knjigi ili Mushaf pa ga otvori i ustanovi da u njemu nije niš ta napisano. bilo od strane Allaha dţ." Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet i imaće lijep svršetak na ovome svijetu. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet. to ukazuje na to da je vanjština te osobe suprotna njegovoj nutrini. Naime. to znaĉi da će mu postupci biti ispravni i da će se uĉvrstiti u odanosti Allahu dţ. pak. on će i dalje ostati u teškom stanju u kojem se nalazi. on će dobiti vlast. Ko sanja da je stavio Mushaf pod glavu (na ime jastuka) on je osoba koja ne postupa prema onome što zna iz Kur'ana. Ako neko sanja da javno uĉi Kur'an.l reći će: — Da smo mi slušali i shvaćali. — Kasnije se tako i desilo. koji mu je rekao: Vladar će izazvati neki nered koji ćeš ti smiriti uĉenjem Kur'ana. sanjao da ispisuje Kur'an na odjeći. pojavilo se dvoje piladi.. on će primiti islam. ne mogavši ga prouĉiti. koji mu je rekao: — Boj se Allaha i ne tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. neka je uzvišena moja tvrĊava.. i kad ga je prihvatila i otvorila.v.gurnošću i blagostanjem. desiće mu se neko olakšanje. a zabranjuju da se ĉine ruţna djela. Ako neko sanja da uĉi u Mushafu. Ta ţena je svoj san ispriĉala Ibn Širinu.š. pa ako je u uĉenju stigao do ajeta o kaţnjavanju. Ko sanja da je prodao Mushaf taj ĉini razvrat. TUMAĈENJE SNOVA O ISLAMU Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ne razumijevajući ono što se uĉi zadesiće ga neka neugodnost.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . On je taj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. nakićeni narukvicama od srebra. Ako su. Ko sanja da ispisuje Kur'an po zemlji on je nevjernik. uskoro će umrijeti. Ako ţivi u neislamskoj drţavi i usni da je prešao u islamsku drţavu. koja su pozobala i progutala sva slova iz Mushafa." Ako mušrik sanja da je primio islam. Ĉitajući Allahove ajete." Ko sanja da uĉi ajet koji govori o milosti. koje će donositi hajr. rekao je: — Koji god mušrik sanja. ili da klanja prema Kibli. to znaĉi da ta osoba prepisuje Mushafe za pare i da bespravno traţi opskrbu." 6.. Ko sanja da je prouĉio sav Kur'an postići će ono što ţeli i imaće svako dobro.. biće potpuno ispravan u istini i nareĊivaće da se ĉine dobra. veli: „Nema Boga osim Mene. Ko sanja da je nauĉio Kur'an napamet.š. on će bi ti povjerljiva osoba..š. ili ako neko drugi njega sanja. koji joj je rekao: . shodno rijeĉima Uzvišenoga: . prenosi se da je Vjerovjesnik s.Ne stavljajte Kur'an pod glavu!".. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Kada ti uĉiš Kur'an. Ko sanja da uĉi neki ajet koji govori o kazni.s.v.a. Ko sanja da je od njega neko uzeo Mushaf taj će izgubiti znanje i prestaće da radi. rekao: „Allah dţ.".. Ako neko sanja da je kupio Mushaf.. — Kasnije se tako i desilo. nareĊuju da se ĉine dobra djela. Ko u nju uĊe biće zaštićen od moje kazne. shodno rijeĉima Uzvišenog: — . a u stvarnosti nije hafiz. bilo od strane vladara... slavom i dobrim vjerovanjem. ili da ima srebrene narukvice..Rodićeš dva sina koji će postati hafizi.. 15 ." pa sve do njegovih rijeĉi: „. Ko sanja kao da jede Kur'an on će zaraĊivati opskrbu Kur'anom." To isto vaţi i ako sanja da ulazi u nekut vrĊavu.. Ko sanja da spaljuje Mushaf njegovo vjerovanje je iskvareno... rijeĉima: . proĉuće se meĊu svijetom njegovo dobro poznavanje vjere. imaće pohvalan svršetak na ovome svijetu i biće saĉuvan od intrigantskih spletki. u pitanju ajeti koji govore o kaţnjavanju. Prenosi se da je Hasan el-Basri. ne mogavši preći na sljedeći ajet ko ji govori o milosti. Priĉa se da je neka ţena sanjala da u krilu drţi Kur'an. U tumaĉenju snova Mushaf simbolizira mudrost. ugledom. Priĉa se da je neki karija sanjao da otkida listove Mushafa i stavlja ih na vatru te da se od listova smirivao plamen vatre. Ko sanja da krade Mushaf zaboravlja na namaz. ili da zahvaljuje Allahu dţ. Ako neka sanja da jede listove iz Mushafa. upozoriće snivaĉa kakve posljedice za sobom povlaĉi neposlušnost i ukazaće mu na to da treba da se kani neposlušnosti koju ĉini i koju je namjeravao ĉiniti.. Ko sanja da ljubi Mushaf taj ne ĉini propuste u obavljanju duţnosti. da je u Dţennetu.Ja sam zaista ĉuvaran i znan. Ako musliman sanja da u snu kaţe: — Primio sam islam —.. Allah mu se smilovao. mi ne bismo bili sa stanovnicima pakla.. Mi postavimo skriven zastor izmeĊu tebe i onih koji ne vjeruju u budući svijet.

TakoĊe će primiti islam i onaj ko (nije musliman." Ako neko sanja da mu selam naziva neki njemu nepoznati mladić. biće osloboĊen. Allah dţj>. Ko sanja da je osunnećen i da mu mnogo teĉe krv — on će napustiti grijehe i prihvatiće se sunneta Allahovog Poslanika s. ti odnosi će biti dobri. 16 . Allah mu se smilovao.š. znaĉi da neće završiti neki svoj posao i da neće dobiti ono što traţi. 7. a) sanja da ulazi u neku morsku laĊu.v. rekao je: — Od sve vjerom propisane ĉistoće muškarcu je najpreĉe sunnećenje (obrezivanje). to znaĉi da će udovoljiti nekoj potrebi. ako je skinut s poloţaja. Ove snove sanjaju oni koji pripadaju ehl-i sunnetu. Ako neko sanja da uzima abdest. Ko sanja da ĉini gusul (kupa se).. ako nije obavio hadţ.Ako musliman sanja da je nanovo primio islam. to znaĉi da će biti saĉuvan od nesreće. Ko sanja da je izvršio gusul i obukao novu odjeću.š. ozdraviće.a. će ga osloboditi dugova. ako je trgovac i slabo posluje ili neki zanatlija pa mu posao ne ide. Ako neko sanja da ĉisti zube nekim prljavim predmetom. Allah dţ. TUMAĈENJE SNOVA O NAZIVANJU SELAMA l RUKOVANJU Ako neko sanja da se rukuje i grli sa neprijateljem. to znaĉi da će dobiti nešto što mu je bilo ukradeno. a ako mu ne odgovori na selam. ako je u dugovima.. Ko sanja da je osunnećen on će ĉiniti dobra djela kojim će ga Allah dţ. Gusul (vjersko kupanje) simbolizira ĉišćenje od grijeha i rasterećenje od briga. nije daleko od istine! Ko sanja da nije osunnećen — to znaĉi da on napušta vjeru zbog dunjaluka. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako mu ne odgovori. u njemu ćete imati voća. kazne.a. Ako neko kaţe da sunnećenje otklanja brige. sanja da naziva selam starcu kojeg poznaje. Ko sanja da naziva selam nekome s kim nije u neprijateljstvu—to znaĉi da će on onoga kome je nazvao selam obveseliti. To je sastavni dio vjere. Ako neko sanja da je dţunup.v. ako je u zatvoru. Isto tako. to znaĉi da on traţi pomirenje. ako je bolestan. to znaĉi da će oţeniti ljepoticu i da će dobiti raznog voća.. biće ponovo postavljen na taj poloţaj.s.š. ako neko sa nekim ĉovjekom uspostavi trgovinske odnose i ako sanja da u snu naziva selam tom ĉovjeku pa ako mu odgovori na selam. oslobodio ga briga i dao mu tjelesno zdravlje. ako je u brigama. jer neobrezivanje znaĉi povećanje imetka a slabljenje vjere. meĊu njima neprijateljstvo.. sluĉaju koji. oĉistiti od grijeha i na najbolji naĉin će izvršavati Allahove dţ. analogno Ej u bovom a.: — Rukovanje povraća ljubav. Ako neko sanja da je uĉinio gusul (okupao se) i obukao pohabanu odjeću. obaviće ga. ĉuvati. Ko sanja da ĉisti zube misvakom — znaĉi da on pazi na svoju rodbinu i da im ĉini dobro. Ako neko sanja da uzima abdest ili ĉini gusul na potoĉiću. daće mu svoju kćer za ţenu. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. l ĉišćenje zuba misvakom je sastavni dio vjere. to znaĉi da on haram pare dijeli u dobrotvorne svrhe.š. pak. TUMAĈENJE SNOVA O TAHARETU (VJERSKOJ ĈISTOĆI) Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. to znaĉi da će ga Allah dţ. naredbe. primiĉe islam. ali to ne ĉini u potpunosti. Ko sanja da mu njegov neprijatelj naziva selam. to znaĉi da će biti saĉuvan od nepriajteljskog zla.s. će ga osloboditi briga. Ako je neko od nekog ĉovjeka zaprosio (kćer) pa usnije tog ĉovjeka i u snu mu nazove selam i ako mu on odgovori na selam. Ako neki od mušrika sanja da je umro pa onda oţivio. Ko sanja da naziva selam starcu kojeg ne poznaje — to znaĉi da će biti saĉuvan od Allahove dţ. „Mir vama!" — biće rijeĉi Gospodara Milostivog.š. taj će ga pobijediti i biće siguran od njegovog zla.š. Allah dţ. Ako neko. u poslu će mu doći do promjene i velikog poboljšanja. kad se okupao i obukao novu odjeću. neće! 8... Ako je. ako je siromašan. a) sanja da osjeća neku širinu u grudima. to znaĉi da će ići negdje na put i da će traţiti nešto što neće naći. Ako neko sanja da je izvršio gušu l (vjersko kupanje). to znaĉi da će se ri ješiti briga i da će osiromašiti. mu je iz milosti svoje darova ĉeljad i još toliko uz njih. zaimaće i zabogatiti. pak. i ono što budete ţeljeli. Primiĉe islam i onaj ko (nije musliman. neće mu je dati. to znaĉi da će meĊu njima nestati neprijateljstva i da će se uĉvrstiti prijateljstvo.s.

rekao: — Vaš brat je sanjao dobar san. Kp sanja da klanja bez abdesta na mjestu na kome nije dozvoljeno klanjati zapašće u neku situaciju iz koje neće znati kako da izaĊe. — Tada sam ja izašao.v. Ako neko sanja da uĉi ezan na nekoj kući.a. jer tejemum ukazuje na skoro izbavljenje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa će glasnik izmeĊu njih poviknuti: .s. to znaĉi da on ĉini nasilje drugima. Uĉenje ezana unutar Kabe nije pohvaljeno. nareĊivaće drugima da ĉine dobra djela i zabranjivaće im da Ĉine loša djela. ili izostavlja neke rijeĉi iz ezana. to znaĉi da neće moći sakupiti vojsku. Ko sanja da uĉi ezan na Kabi uvešće neku novotariju (bid'at) u vjeru.v.s. Ko sanja da uzima abdest sa neĉim ĉime nije dozvoljeno uzimati abdest biće u brigama i išĉekivaće izbavljenje. ja sam sanjao isti san kao Abdullah ibn Zejd. On ima jaĉi i ljepši glas od tebe. došao Allahovom Poslaniku s..zreti Omer je otišao kod Allahovog ' Poslanika i rekao mu: — Allahov poslanice. — veli dalje Abdullah i recitpvap ga Bilalu. Ja sam mu rekao: — Allahov robe. veli dalje Abdullah ibn Zejd. i sve mu ispriĉao. prodaješ li zvono? — Šta će ti zvono? . neće se dugo zadrţati u tom poslu. Tada je Omer ibnil-Hattab r. — NjJm bismo mogli da pozivamo na namaz. Ko sanja da je mujezin. otišao sam kod Vjerovjesnika s. OtiĊi sa Bilalom do dţamije.a. Ko sanja da uzima tejemum . uz Allahovu dţ. ili vraćanje duga.a. to znaĉi da će poslovati bez kapitala.upitao je on.Ko sanja kao da je uzeo abdest i stupio u namaz riješiće se briga i biće zahvalan Allahu dţ. Ako neko sanja da uĉi ezan na munari. pomoć. shodno rijeĉima Uzvišenog: .a. a potom ikamet i klanjao farz namaz — to znaĉi da će obaviti hadţ i umru. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. ako je on osoba koja ĉini dobro. Reĉeno je da sanjanje abdesta simbolozira izvršavanje preuzete obaveze. ha. jer on ima ljepši i jaĉi glas od tebe. pa mi je on rekao: — Ovaj san je istina! Ustani. Kad je ĉuo da Bilal uĉi ezan.. to je još sigurnije! — rekao je Allahov Poslanik. to znaĉi da će on svijet pozivati istini i nadati se je da će on otići na hadţ.v.s. a da svijet pri tom ne obraća paţnju na uĉenje . to znaĉi da će neko iz te kuće umrijeti.š.l pozovi ljude na hadţ".s. a ako nema predispozicija za neki poloţaj. koji ga je (jakim glasom) uĉio. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj od strane nekog iz druge drţave. Ako trgovac sanja da klanja bez abdesta.a. izašao je (iz kuće). pa se pojavio njegov abdest i spasio ga od nje.rekao sam ja. zavisno od toga koliko je dodao ili izostavio rijeĉi prilikom uĉenja ezana. TUMAĈENJE SNOVA O EZANU l IKAMETU Prenosi se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Otišao sam kod Vjerovjesnika s. — Hoću! — rekao sam ja. ali ga neće postići.!" 17 . otiĊi kod Bilala i izrecituj mu ezan.š.s. Zatim je malo saĉekao i prouĉio mi ikamet. rekao: — Vidio sam jednog ĉovjeka od mog ummeta kako se u kaburu nad njega nanijela kazna. 9.to znaĉi da će uskoro od neĉeg biti osloboĊen i rasterećen. . a u stvari. ĉuo Bilalov glas.. ja sam sanjao isti san kao i on (Abdullah ibn Zejd). Tada sam ja zaspao i sanjao nekog ĉovjeka koji je na sebi imao dva odjevna predmeta zelene boje i koji je nosio zvono. Prenosti se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Allahov Poslanik s. pa je on rekao: — Reci: Allahu ekber. A ako to sanja neko ko ima neku profesiju. to znaĉi da će nekoga potvoriti.a.. Tada je Poslanik alejhi-s-selam. i tako mi prouĉio cijeli ezan. a ako je on smutljivac. Kad sam se probudio iz sna. Ko sanja da uĉi ezan na kući svoga komšije to znaĉi da će on prevariti nekoga iz komšijske kuće Ko sanja da uĉi ezan meĊu svijetom. . Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad r.v. a i zato što se na Arefatu uĉe dva ezana i dva ikameta (za spojene namaze). i to ukoliko ima predispozicija za taj poloţaj. i rekao: — Allahov poslanice. i obavijestio ga da sam sanjao ezan.to znaĉi da ta osoba ţivi meĊu nasilnicima. Ko sanja da uĉi ezan na nekom zidu to znaĉi da će se sa nekim pokušati izmiriti. Ko sanja da uĉi ezan u bunaru on će podsticati ljude na neko dugo putovanje. je razmišljao o mogućnosti korištenja trube ili zvona za poziv na namaz.Hvala Allahu. je rekao: .v. na izbavljenju.pa sam ja tako i postupio.a. dobiće neki poloţaj (namjesništvo) zavisno od toga dokle mu je dopirao glas.Neka su prokleti nasilnici. najavi nije mujezin.. ili izvršenje onoga za šta se neko zakleo da će izvršiti. — Hoćeš li da ti pokaţem nešto što je bolje od toga? — upitao je on. . Ako neko sanja da uĉeći ezan dodaje nešto više. Ako neko sanja da uĉi ezan sa nekog breţuljka. Ako ovakav san sanja vojskovoĊa.Kp sanja da je jedanput ili dvaput prouĉio ezan. poduĉi ga ezanu i neka nas on pozove na namaz. Kad neko sanja da uĉi ezan na ulici. imaće uspjeha u trgovini ili u nekom drugom dobrom poslu.

ili da će vrati ti dug. to znaĉi da će roditelji tog djeteta biti odbranjeni od laţi i klevete. to znaĉi da će on prihvatiti sunnet. Sanjanje obavljanja dobrovoljnih namaza ukazuje na savršenu ljudskost i nestajanje briga osobe koja sanja da ih obavlja. kao i to da će onaj ko sanja da ga obavlja obaviti hadţ i kloniti se ruţnih djela. Ako neko sanja da uĉi ezan na smetljištu.. na dan velikog hadţa." Ko sanja da uĉi ezan u nekoj povorci on je kradljivac. 18 . Ako neko sanja da neko dijete uĉi ezan. Namaza ima tri vrste: farz-namazi. vi ste.š. pa sam njegov san povezao sa ajetom: . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa ako se pokaju i budu klanjali namaz. doista. to znaĉi da on ţeli da se izmiri sa nekom budalom.. Kada je kasnije Ibn Sirin upitan: — Kako to da si im rekao suprotno za isti san? — on je odgovorio: .Ti ćeš otići na hadţ! Zatim je došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da uĉim ezan. Ko sanja da uĉi ezan u toploj kući dobiće drhtavicu. ili kao da stoji u namazu. to znaĉi da će nastojati da se izmiri sa svojom ţe nom. desiće mu se nešto veliĉanstveno o ĉemu će se sa pohvalom kazivati.l povika jedan glasnik: — O karavano. Ako neko sanja da uĉi ezan pod prisilom. Prenosi se da je Ibn Sirin. vi ste doista kradljivci!" 10.. Allah mu se smilovao. ali budala to ne prihvata. a vidio sam da drugi nema dobru ĉehru.. taj san je pokuĊen." Sanjanje obavljanja sunnet namaza ukazuje na to da je osoba koja ih sanja ĉista osoba. Allah mu se smilovao.O karava no.. sanja da uĉi ezan na mjestu na kome se inaĉe uĉi ezan.. kradljivci!" Ko sanja da uĉi ezan u masi svijeta ili u logoru to znaĉi da će on uhvatiti kradljivce. Ko sanja da uĉi ezan pred vladarovom kapijom on govori istinu. pa sam njegov san povezao sa ajetom .Vidio sam da prvi ima finu ĉehru. Ko sanja da šaleći se i izigravajući se uĉi ezan — to znaĉi da je on osoba bez pameti. Sanjanje obavljanja farz-namaza ukazuje na ono što smo gore naveli. kada neko ko je dostojan uĉenja ezana. TUMAĈENJE SNOVA O NAMAZU l NJEGOVIM SASTAVNIM DIJELOVIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Ko bude u zatvoru i sanja da uĉi ikamet. shodno rijeĉima Uzvišenog: . što mu diţe ugled. shodno sluĉaju Isaa a. Ko sanja da sluša ezan i da mu to uĉenje ne godi biće prozvan za neko svoje prezreno djelo. propisao. to sanja neko ko nije dostojan uĉenja ezana ili se. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da uĉim ezan.. Ako. Ako neko sanja da uĉi ezan u (svojoj) kući. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad veli: — Kada je rijeĉ o snovima o ezanu i ikametu. u tom dijelu grada će neko umri jeti. rekao: — Ezan simbolizira razlaz sa suvlasnikom. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .. a ko sanja da uĉi ezan u hladnoj kući dobiće vrućicu. ili misiju. — Ibn Sirin mu je rekao: — Tebi će odsjeći ruku!. ili da će oĉuvati ono što joj je povjereno.. da pomaţe svojim prijat eljima. — Ibn Sirin mu je rekao: .. rekao je: — Snovi o namazu su u osnovi dobri snovi i oni ukazuju na to da će osoba koja ih sanja dobiti neki poloţaj. ezan uĉi na neprikladnom mjestu." Priĉa se da je Danijal MlaĊi rekao: — Ko sanja da je prouĉio ezan i ikamet i da je klanjao — to znaĉi da je on svoje završio i da će umrijeti." Ako neko ko nije u zatvoru sanja da uĉi ikamet. hrani ih i odijeva bolje i više nego što je obavezan.. taj san je pohvalan.l pozovi ljude na hadţ.". da je samilosna prema Allahovim dţ.A kada pozivate na namaz. da plemenito postupa sa svojom porodicom i onima koji su mu podreĊeni. oni to uzimaju za zabavu i igru. ili da će izvršiti neku od obaveza koju je Allah dţ. (a to je) zašto što su oni narod koji ne shvaća.š. pak. biće pušten iz zatvora. Neki vele da ovakav san sanja svodnik. Ko sanja da uĉi ikamet u svojoj kući povrh postelje — to znaĉi da će uskoro umrijeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista namaz spreĉava ĉinjenje sramotnih i pokuĊenih djela.. Ako neko sanja da ĉuje da se u nekom dijelu grada uĉi ezan.s. to znaĉi da će obljubiti ţenu. a napustiti bio" at (novotariju).l najava je od Allaha i Njegova Poslanika svijetu. da strpljivo podnosi neprijatnosti koje joj se nanose i da je ona uzor drugima.Ako neko sanja da je prouĉio ezan i ikamet. Sanjati uĉenje ezana u kupatilu nije pohvaljeno ni sa vjerskog ni sa dunjaluĉkog aspekta. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor". sunnet-namazi i dobrovoljni namazi.. da im ĉini dobro. stvorenjima. treba se imati u vidu osnova da.

Ako neko sanja da klanja sabahske farze. ili dug ţivot. to znaĉi da neće udovoljiti ne koj svojoj potrebi. to znaĉi da njegov pravac u vjeri (mez-heb) ne valja i da se je osmjelio na neposlušnost. Ako preda selam na desnu. Ako neko sanja da klanja sjedeći bez opravdanog razloga. to znaĉi da će ta osoba preuzeti neĉije brige.La ilahe illallah". ili materijalni dobitak. Ako neko sanja da klanja jaciju. to znaĉi da će se od neĉega prestraviti. to znaĉi da će on zapoĉeti neki posao koji je od koris ti za njegov i ţivot njegove porodice. zavisno od toga koliko je vrijeme bilo vedro. t Ako neko sanja da klanja prema Kibli. rijeĉima „Subhanallah" i . l mi smo oni koji Ga slave. tako da istekne vrijeme nama za. Ako neko sanja da je prekinuo neki (farz) namaz. Ko sanja da klanja namaz i da jede med — to znaĉi da se sastaje sa ţenom dok posti. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema istoku. Ako neko sanja da ĉini sedţdu Allahu dţ.š. ali da na sebi ima bijelu odjeću i da pravilno uĉi Kur'- 19 .Ako neko sanja da klanja podnevske farze po vedrom vremenu. Ako neko sanja da je u namazu na kijamu i da ne pada na rukju'." Ako neko sanja da klanja akšamske farze. Ako neko sanja da je klanjao samo dva rekjata podnevskih. Ako neko sanja da klanja na zasijanoj zemlji... Ako. to znaĉi da će on u neĉemu biti posrednik. ali ne moţe da odredi u kom je pravcu Kibla. to znaĉi da će doţiv jeti neki poremećaj. to znaĉi da će u nekim poslovima imati na pretka. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da klanja u (ili na) prevoznom sredstvu. Ako neko sanja da je na tešehhudu u namazu. ili pokajanje za uĉinjene grijehe. to znaĉi da će se riješiti briga i da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. to znaĉi da će se on kolebati u vezi sa nekim svojim poslom. to znaĉi da je posao u kojem je ta osoba pri kraju. Ako neko sanja da mu prolazi neki obavezni namaz. pak. to znaĉi da je na istikametu. to znaĉi da taj dţemat puno spominje Allaha dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ali ne i na lijevu stranu. Ako se sanja da se ĉini s'edţda. ili izbavljenje iz neke opasne situacije. i ako je trgovac." Ako neko sanja da je propustio neki od obaveznih (farz) namaza. Neki vele da će on vršiti blud sa nekim djeĉakom. to znaĉi da neće moći postići ono što traţi. ako je u ratu biće poraţen. a ne nalazi mjesta gdje bi ga klanjao. to znaĉi da on zadrţava zekat i da ga ne dijeli. što će mu podići ugled. omogućiti da od plodova te zemlje vrati dug. jer je to smjer kojim se okreću Ţidovi..pola od onoga što ste odredili. to znaĉi da će mu Allah dţ. Ako neko sanja da klanja u pravilno usafljenom dţematu. pretrpjeće gubitak. to znaĉi da je on. to znaĉi da će on . to znaĉi da neki njegov posao neće bi ti uvaţen. Ako neko sanja da je u namazu predao selam i završio namaz. Ako neko sanja da klanja leţeći. izvojevaće pobjedu.š.to znaĉi da će se razboljeti. pa ako je na javi s tim dţematom krenuo u borbu. jer je istok smjer okretanja kršćana. Ako neko sanja da klanja podne u ikindijskom vremenu. Ako neko sanja da klanja ikindiju.. to znaĉi da će on pobijediti nekog izuzetno jakog ĉovjeka. to znaĉi da će negdje otputovati. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema zapadu. Kad neko sanja da klanja u dţematu i da su pri tom i imam i dţemat u (ili na) prevoznom sred stvu. ikindijskih ili jacijskih far zova. pak.š. zabacio islam za leĊa. Ako neko sanja da hoće da klanja. to znaĉi da će on od Allaha dţ. ona će taj isti dan dobiti mjeseĉno pranje (hajz).l mi smo oni koji stoje u redovima. ili polovice mehra. da u vjerovanju ne naginje ni desno ni lijevo. to znaĉi da se on prihvatio novotarija u vjeri (bid'ata) i da se zabavio neistinom. to znaĉi da će se riješiti polovice duga. to ukazuje na to da će on izaz vati neki nered. Ako neko sanja da ne klanja prema Kibli. to znaĉi da on omalovaţava šeriatske propise. Ako taj san sanja ţena. Ako neko sanja da ĉini sedţdu nekome mimo Allaha dţ. Ako neko sanja da klanja u bašĉi. tj. Ako neko sanja da klanja leĊima okrenut prema Kibli.š. a oni su se usudili da love ribu subotom. to znaĉi da će se ta osoba riješiti duga. Ako neko sanja da klanja u dijelu kupatila gdje se skida odjeća. preda na lijevu stranu selam. Ako je.izvršiti neku svoju obavezu prema porodici. to znaĉi da će se r iješiti briga. traţiti oprosta. na nekom brdu. a da nije predao na desnu. to moţe da znaĉi: pobjeda.. zbog velikih grijeha koje je uĉinio.š. vrijeme bilo oblaĉno. to znaĉi da se on ophodi prema svojoj porodici na naĉin koji im veseli srca i daje im smirenost.

"... i da nije bio od onih koji Allaha tesbih ĉine. to znaĉi da će biti razriješen duţnosti i da se njegove naredbe neće izvršavati niti rijeĉi slušati.. pak. to mu je opozicija. ili siromaštvom. Ako sanja da sam klanja.š. mnogo spominju Allaha pa budu potpomognuti nakon što im je uĉinjena nepravda. Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti. Ako on kao imam klanja sjedeći a i dţemat sjedeći. ili kraĊom odjeće. Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj moli samo za sebe. pa na koju se god stranu okrenete.. a ako nema. dok im je imamio...) — imaće halal opskrbu i dobiće sina. Ako je primijetio neki nedostatak u namazu onih koji su za njim klanjali.. to znaĉi da on štiti interese nejakih ljudi.. Ko sanja da kao imam klanja pred dţematom u kome ima i muškaraca i ţena — biće postavljen za sud iju. za oprost — to znaĉi da će mu dova biti primljena. to znaĉi da će dobiti sina. to znaĉi da će traţiti nešto što neće naći. a ako ne izgovori istigfar. Poslušnost simbolizira pokornost (Allahu dţ." Ko sanja da uĉi istigfare (tj..La ilahe illallah".." Ako neko sanja da uĉi dovu u mraku.). bilo. Ako sanja da je prekinuo namaz. Ako neko sanja kao da je zaboravio prouĉiti „Subhanallah". shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ako mu lice nije okrenuto prema Kibli. shodno rijeĉima Uzvišenog: . tamo je Allahova strana. Ako sanja da predvodi dţemat u namazu nafili.š... izmirivaće ljude i pos redovati meĊu njima. umrijeće i ţena koja sanja da klanja kao imam ispred dţemata. traţi oprost od Allaha dţ. ime. Ako neko sanja da uĉi neku poznatu dovu.. to znaĉi da će nepravedno postupati na poloţaju.š. a dţemat stojeći. to znaĉi da će uĉiniti neki grijeh i od njega umrijeti. to znaĉi da on klanja farz-namaze. biće izbavljen iz briga u koje je zapao i umrijeće sa šehadetom.. to znaĉi da će biti osiguran od bilo kakve štete. a oni sjedeći. to znaĉi da će mu se riješiti brige odakle se i ne nada..) simbolizira pobjedu.. bilo oduzimali. kada je zamolio svoga Gospodara skrivenom molbom. Ko sanja da imami svijetu na nekoj površini — to znaĉi da on ĉini neko dobro ljudima. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj (upravu).. to znaĉi da će biti smijenjen sa poloţaja i da će izgubiti imetak..š. ali oni uskraćuju njegova prava. te da će mu oni kojima upravlja biti pokorni." Ko sanja da je završio neki namaz i licem okrenut prema Kibli zamolio Allaha dţ. Ako namjesnik sanja da je sa dţematom klanjao namaz do kraja.A kada im se rekne: — DoĊite. pa ne zna dobro uĉiti. Ako neko sanja da izgovara „Subhanallah". da će osiromašiti i da će ga pokrasti lopovi. odjeven u bijelo i osjećajući nelagodnost zbog takvog poloţaja. ako ima spremu za tu funkciju. Ako neko sanja da ga je dţemat odredio za imama. a drugi dio sjedeći... Ĉesto ĉinjenje zikra (spominjanja Allaha dţ. to znaĉi da je okonĉao svoju sluţbu. 20 . to znaĉi da će obaviti hadţ. Ako neko sanja da predvodi dţemat leţeći pri tom na boku. Ako za njim jedan dio dţemata klanja stojeći. obzirom da ţena ne smije u namazu biti ispred muškarca izuzev ako je mrtva.. a da ljudi iza njega klanjaju ponaosob. dopašće zatvora ili briga.an. to ukazuje na njegov munafikluk. Ako. Ako je on klanjao stojeći. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . to znaĉi da će na tom poloţaju postupati pravedno. pak. Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj se ne spominje Allahovo dţ." Ako ţena sanja kao da joj neko kaţe: — Traţi oprosta za svoj grijeh! — to znaĉi da će ona biti optuţena za grijeh i blud. shodno kazivanju o Zulejhi. to znaĉi da on griješi u poslu koji obavlja. Ako neko ko na javi nije imam sanja da predvodi dţemat u namazu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Traţite oprosta od svoga Gospodara! Zaista On mnogo prašta. Ako namjesnik sanja da kao imam klanja pred svijetom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će se riješiti brige shodno rijeĉima Uzviše nog: . mijenjali. to znaĉi da on klanja samo radi toga da bi ga drugi vidjeli. Ako sanja da za njim klanjaju ţene. bilo da je to obavezan ĉiniti. shodno rije ĉima Uzvišenog: . Ako je. bilo da to ĉini iz samilosti. to znaĉi da on ne uskraćuje prava onih koji su mu podreĊeni. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. Isto tako." Ako neko sanja da klanja ispred dţemata.. bilo da su nešto dodavali. to znaĉi da štiti interese i bogatih i siromašnih. to znaĉi da će uskoro umrijeti i da će mu biti klanjana dţenaza.. kao imam klanja sjedeći. to znaĉi da će dobiti neĉiju ostavštinu. to znaĉi da će on biti stavljen na iskušenje sa potopom. pa je dozivao iz tmina. ako je podoban za takvo nešto. Ovo takoĊe moţe da znaĉi da će dobiti nadzor nad bolesnicima...š. bio okrenut prema Kibli i ako je do kraja završio namaz." Dobra dova simbolizira dobro vjerovanje.. da ih uĉinimo voĊama i da ih uĉinimo nasljednicima." Ako neko sanja da izgovara .

onda se po zemlji raziĊite i Allahovu blagodat traţite i Allaha mnogo spominjite. Ako neko sanja da gradi dţamiju. U osnovi mihrab simbolizira glavnog imama. to mu je neka radosna vijest.š. da će pasti u zaborav i da će se dţemat te dţamije razjediniti.Ako neko saja da uĉi „Allahu ekber". GraĊenje dţamije u snu simbolizira i pobjedu nad neprijateljem. Prenosi se da je neki ĉovjek sanjao da mokri u mihrabu. Ako neko sanja da je u kući. postići će ono što ţeli i pobijediće neprijatelja.. Tako su i ostali kamenovi pozaĉepljali dţehennemske kapije. dobiće snagu i povećaće mu se blagodati. Ako ovo sanja namjesnik. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . pozivam vas za svjedoke da ja vjerujem da nema Boga osim Allaha. u kojima se mnogo spominje Allahovo ime." Ako neko sanja da neki nepoznati ĉovjek imami u dţamiji. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rekoše oni ĉije je mišljenje o njima bilo jaĉe: — Napravite na ulazu u nju dţamiju. i budite Mu zahvalni." Ko sanja da petkom klanja neki namaz otići će na put na kojem će postići svako dobro.š. u stvari. Kad god bi klanjao neki namaz. Ako neko sanja da Allahu šukur ĉini." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja da zahvaljuje Allahu dţ. a on.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila. shodno rijeĉima Uzvišenog: . tešehud i predavanje selama i misleći da se već vraćaju iz dţamije — to znaĉi da će namjesnik tog mjesta biti smijenjen.O kamenje. to znaĉi da će tu umrijeti vjerski poglavar. Ako neko sanja kao da je dţamija pretvorena u kupatilo.. TUMAĈENJE SNOVA O DŢAMIJI. Ko sanja da se njegova kuća preobrazila u dţamiju postići će ugled i pozivaće ljude iz neistine ka istini.. on će umrijeti. to znaĉi da on dobro postupa prema svojoj rodbini i da objedinjuje svijet u ĉinjenju dobra. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. obraćao se kamenju rijeĉima: ." 1 1 . to znaĉi da će roditi muško dijete. da biste se spasili." Ako neko sanja da se neka dţamija ruši. MUNARI l ZAJEDNIĈKIM ZIKROVIMA Prenosi se od AbdukAziza ibn Ebi Davuda koji je rekao: — Neki beduin je napravio sebi dţamiju u kojoj je klanjao i na sred nje postavio sedam kamenova. to znaĉi da će mu se roditi onoliko plemenitih i viĊenih sinova koliko je kapi ispustio. Ako neko sanja kao da je u mihrabu ispustio jednu. će mu dati obilnu opskrbu i drugo dobro.." Ko sanja da je obavio namaz i izašao iz dţamije postići će blagodat i svako dobro... Ako neko sanja da uĉi „Elhamdu lillahi". to znaĉi da će taj ĉovjek umrijeti. pa ako je imam te dţamije bolestan. (hamd Ga ĉini) — dobiće dijete. Tada sam vidio da je jedan od onih kamenova narastao toliko da je preda mnom zaĉepio jednu od dţehennemskih kapija.A kada se namaz obavi. nije dobar. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin i on će postati imam. pa je za san upitao tumaĉa snova.š..." Ako ovo sanja ţena.. to je neko dobro nekom od njegovih potomaka. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „. Ja sam usnio tog beduina. ili radnji. Ako neko sanja kao da on klanja u mihrabu. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja dobro utemeljenu i dobro napravljenu dţamiju — ta dţamija je simbol nekog uĉenjaka kod kojeg se okupljaju ljudi u svrhu dobra i spominjanja Allaha dţ.. koji mi je u snu rekao: — Bilo je nareĊeno da me vode u Dţehennem. dok je on stigao u mihrab klanjajući.š. a ako se sanja da se dţamijska munara srušila. Munara glavne dţamije simbolizira šefa pošte ili ĉovjeka koji poziva ljude u Allahovu dţ. Ko sanja da je ustao sa namaza koji je obavio Allah dţ.. vjeru 21 . Ako neko sanja da u mihrabu klanja neki namaz ĉije vrijeme nije još nastupilo. MIHRABU.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . i oni koji ĉuvaju svoje namaze. — Sanjanje munare simbolizira ĉovjeka koji okuplja svijet u dobru.Pa su ga pozivali meleki. to znaĉi da neki prikriveni ĉovjek ĉini pokvarenost.. Ko sanja kao da sa nekim narodom ulazi u dţamiju i kao da mu oni kopaju jamu — to znaĉi da će se on oţeniti. dobiće svjetlo i uputu u vjeri. ili na selu i pri tom ĉuje da ljudi u dţamiji kla njaju dţumu namaz. Ko sanja da petkom klanja dţumu namaz njegova nesreĊena situacija će se srediti i nakon poteškoće će doţivjeti olakšanje. kakav divan grad i Gospodar koji prašta. Ko sanja kao da je on od onih koji redovno klanjaju namaz postići će ĉast i ugled. Zatim se taj beduin razbolio i umro i njegov ruh je uzdignut (na nebo). na sedţdu. dvije ili t ri kapi mokraće. biće odreĊen za namjesnika u lijepom gradu.. ĉuvši pri tom izgovaranje tekbira prilikom padanja na rukju. TakoĊe je reĉeno da osobakoja sanja ovaj san neki posao smatra dobrim.

Ako neko sanja da izgovara mudre rijeĉi. Ako su prilikom uĉenja Kur'ana pravljene greške. uhvati ga za ruku i upita: — Jesi li ti EI-Ka'ka'? — On je u sebi pomislio da to nije niko drugi nego ugonitelj duga. da ga toga oslobodi. i bila je napisana oporuka kojom Sa'dana trećinu svog imetka ostavlja EI-Ka'ka'u. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. otvorenom mjestu za klanjanje. to znaĉi da će na tom mjestu biti utemeljena i napravljena neka zgrada. MILOSTINJI l VITRAMA Prenosi se da je Omer ibnil-Hattab r.to znaĉi da će biti saĉuvan od onoga od ĉe_ga strahuje. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . — Nije zatim dugo potrajalo kad mu doĊe neki ĉovjek... mi nemamo zdravijeg imetka od zemlje. moj otac je umro! — rekao je AI-Ka'ka.. Ako neko sanja da je negdje gdje se uĉi zikr. ako to sanja vladar. zavisno od toga koliko je uĉenje bilo is pravno. a inaĉe nije pozvan za to. zovnuo ga je. koji mu je rekao da će biti postavljen za namjesnika. zove se Sa'dana.. pa je sanjao svog oca kao da na šerefi munare tespiha i ilaĉe. pored lijepe i poboţne ţene koju ima oţeniti neku jeziĉaru. ispriĉao mu san i rekao: — Allahov poslanice. otići će mu jedan dio imetka.. — Jesi li ti njegov sin? — upitao je tumaĉ. to znaĉi da će imati poteškoća i da će postati predmetom podsmijeha i omalovaţavanja.v. to znaĉi da će on izgubiti vlast. otići će na hadţ i steći sigurnost. . Alim simbolizira vjerskog lijeĉnika. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga će te obavljati namaz!" Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu. Ako neko sanja da u Kudus-i šerifu uzima abdest. ako to sanja pripravnik. SADAKI. reĉe: — Ne boj se!" Ako ovakav san sanja trgovac.s.a. Kasnije je on postavljen za namjesnika Belha. 12.." Sanjanje dijeljenja sadake moţe da ima razliĉita znaĉenja. to znaĉi da će otići na hadţ. a ako su umjesto poboţnih pjevane ljubavne pjesme. a onaj koji opominje simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete. (Oni koji daju zekat) to su oni koji umnogostruĉavaju (svoje imetke). Ta ţena je umra tri dana poslije sastavljanja oporuke. Tada se probudio iz sna. Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu dobiće neko nasljedstvo ili će se prihvatiti dobroĉinstva. toga osloboditi.to znaĉi da će ovladati pos lom. Ko sanja da je na musalli.š. on mu je rekao: — Ta munara ukazuje na to da će tvoj otac steći ugled i popularnost. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili je duţan da ispuni neki zavjet koji se zavjetovao za neko svoje dijete. Priĉa se da je (poznati vojskovoĊa) EI-Ka'ka' bio duţan deset hiljada dirhema i da mu je dug zadavao brige. shodno rijeĉima Uzvišenog: . TUMAĈENJE SNOVA O ZEKATU.Ti bi mogao biti uĉenjak ili zapovijednik.A kada mu je došao i ispriĉao priĉu.. ţeleći Allahovo zadovoljstvo.. je rekao: — Ko sanja da je podijelio zekat na sve ono na što je duţan da ga podijeli — to znaĉi da će on dobiti neki imetak i bogatstvo. Kur'an. Ako neko sanja da izgovara nepristojne rijeĉi.a. to znaĉi da će mu se nešto dogoditi nekom od djece. to znaĉi da će izvući korist iz trgovaĉkih transakcija. mu je rekao: „Podijeli je i ispuni uvjet!" Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. a onda mu je tumaĉ rekao: . zaista opomena koristi vjernima.. unaprijediti vaše imetke. Priĉa se da je neki graditelj sanjao kao da se popeo na visoku drvenu munaru i prouĉio ezan." Ako neko sanja da priĉa neku priĉu. ali ne prema Kibli.š. Ako neko sanja da je u Kudus-i šerifu upalio svjetiljku.. Pripovjedaĉ simbolizira ĉovjeka lijepe vanjštine. — Allahov Poslanik s. zavisno od razlike u osobama koje sanjaju. i da će biti potpomognut protiv onoga ko mu ĉini nasilje. Ako neko sanja da izlazi iz Kudus-i šerifa. dok će zekat koji dajete. — Jesam! — odgovorio je.l opominji. to znaĉi da će ojriraviti ili se riješiti duga ako ga ima. Ona sastavlja oporuku pa zove i tebe. dove i poboţne pjesme. ako uĉenjak sanja da dijeli sadaku. već su se bili okupili stariji i uĉeniji ljudi. — EI-Ka'ka' je pošao s njim. Kada je tumaĉa upitao za svoj san. da će dobiti moć i da će postati ĉuven po dareţljivosti. ako to sajija trgovac.a. to ukazuje na lošu upravu. ili da će.v. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Mi ti priĉamo najljepšu priĉu. to znaĉi da se on ţrtvuje na prenošenju svog znanja ljudima. 22 .s. to znaĉi da će mu se drţava proširiti. To što ti je otac tespihao znaĉi da si u brizi i tuzi i da će te Allah dţ. i kad su stigli tamo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . riješiće se gubitka. to znaĉi da je on u brizi ili bolesti i da moli Allaha dţ. i kad gaje ugledao. to znaĉi da se ta zgrada neće dovršiti.a. pa je dozi vao iz tmina: — Nema Boga osim Tebe! Ti si iznad svega! Ja sam zaista silnik". Tada mu je taj ĉovjek rekao: — Ima tu jedna ţena.. sanjao da mu je tri puta reĉeno: — Podijeli svoju zemlju na ime sadake! — pa je došao kod Vjerovjesnika s..Ali." Ako neko sanja da opominje druge (u vjeri). to znaĉi da će otići na neko putovanje i da će izgubiti nasljedstvo ukoliko ga posjeduje..Ako neko sanja kao da je sa munare pao u bunar.

već da bi se drugima pokazao i da bi stekao popularnost. to znaĉi da će mu neki od poglavara (imama) povjeriti neki ĉasni zadatak. to znaĉi: ako nije išao na hadţ.).. 14. to znaĉi da će uskoro dobiti nafaku odakle se i ne nada. to znaĉi da će poskupljati cijene i da će se teţe prehranjivati. ali ga na vrijeme ne stigne obaviti.š. Kad neko sanja da je postio i da je iftario. i ako je zdrav. jer je osnova posta — šutnja. je rekao: — Tumaĉi snova su se razišli u tumaĉenju snova o postu. ako je bolestan. lahnuće mu. i ako je u brigama. otići će. Ako neko sanja da poslije ramazana napašta dane koje nije postio uz ramazan. Neki vele.A ko od vas bude bolestan ili na putu. razboljeće se. ako je na putu. TUMAĈENJE SNOVA O HADŢU. biće upućen. Ako osoba koja se zavjetovala da će postiti ĉitavog svog ţivota sanja da se omrsila." kao i to da će vratiti dug. to znaĉi da će on joboljeti. riješiće se briga." ili je moţda. ako se od neĉega plašio. shod no rijeĉima Uzvišenog: „Uistinu je postigao spas onaj ko se oĉisti (od mnogoboštva). obavezan da šuti. pak. to znaĉi da će se on pokajati za grijeh koji je poĉinio. Ko sanja da je hotimice ubio nekog vjernika — to znaĉi da on uz ramazan namjerno mrsi. stvar će mu se pojasniti. ali pri tom priznaje istinu posta i ţeli da posti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . putokaz ĉovjeĉanstvu i jasan dokaz.Ko sanja da je nahranio nekog siromaha. Drugi. profitiraće. to znaĉi da on ţivi i shvata islam kakav je on po svojoj prirodi. Ako neko sanja da je podijelio vitre. to znaĉi da će imati dug i ispravan ţivot. ako neko sanja mjesec posta. to znaĉi da on puno klanja i tesbih ĉini Allahu d ţ. UMRI. to znaĉi da se klonio neposlušnosti (prema Allahu dţ. pretrpjeće gubitak. to znaĉi da će onaj ko to sanja hotimice ubiti neku osobu. te da tu godinu neće biti slab niti bolestan. oduţiće se. shodno haberu: „Postite pa će te biti zdravi!" Ako neko sanja da posti ĉitavog svog ţivota. shodno rijeĉima Uzvišenog: .a. biće ponovo postavljen. pak. ako je u zabludi.. biće bezbjedan.š.. to znaĉi da ta osoba nekoga ogovara ili da će oboljeti od neke teške bolesti. prekinuće putovanje. Ako. TUMAĈENJE SNOVA O POSTU l MRŠENJU Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. veli: — Ako neko sanja da je na vrijeme pošao na hadţ. KABI. Ako neko sanja da ĉini tavaf (kruţi) oko Kabe i Mekke. 13. zadovoljan. ili da će otići na neki put kojim je Allah dţ. ako je duţan. Ako neko sanja da ne posti u ime Allaha dţ.. ako se neĉega boji. ZEMZEMU. neko sanja da je krenuo na hadţ.Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću postiti." Ako to sanja nepismena osoba. — to znaĉi: ako je upravitelj. ako je duţan. Ako neko sanja da ĉini tavaf oko Kabe.. biće smijenjen. to znaĉi da ta osoba omalovaţava neke šeriatske propise. na osloboĊenje od briga.. Ako neko sanja da je nastupio Bajram.a. ako je trgovac. ako je u nekoj tegobi. vele da ovakav san ukazuje na ispravnost vjerovanja onoga ko sanja da posti. to znaĉi da ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe vjenĉati po šeriatskom pravu. ako u neĉemu dvoumi. Ko sanja da je nahranio nekog nemuslimana — to znaĉi da ojaĉava neprijatelja. na ozdravljenje i vraćanje duga. Neki od njih vele da. to znaĉi da će se on riješiti briga i da će mu se vratiti radost i olakšanje. 23 . PRINOŠENJU ŢRTAVA l KLANJU KURBANA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r..š.š.. Ko sanja da dobrovoljno posti — to znaĉi da te godine neće oboljeti. to znaĉi da on neće postići ono što traţi. ozdraviće. to znaĉi da će se riješiti briga i steći će sigurnost. postaće hafiz. ali ne zna da li je taj post farz ili nafila. Ako neko sanja da posti dva uzastopna mjeseca na ime kefareta. i spominje ime svog Gospodara i klanja (namaz)." TakoĊe je reĉeno: — Ako neko sanja da se uz ramazan namjerno mrsi. ako neko sanja da uz ramazan mrsi.. HAŢDER -UL-ESVEDU. Ako neko sanja da posti. Siromah simbolizira ispit (provjeru). pa danas ni s kim neću progovoriti. ako je na putu. ako je smijenjen sa nekog poloţaja. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da namjerno i nijeĉući mrsi post uz ramazan. ako je trgovac. Ko sanja da se omrsip. biće siguran.. Ako neko sanja da je obavio hadţ ili umru. to znaĉi da je on duţan ispuni ti neki zavjet..

š. A ako. doţivjeće poznu starost. nesreĊena i poremećena. to znaĉi da ta osoba ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe po šeriatu vjenĉati.Ako neko sanja da u harem-i šerifu uĉi telbiju. umrijeće kao šehid. to znaĉi da on iznevjerava ono što mu je povjereno i da nije zahvalan Allahu dţ. Pad jednog zida Kabe znaĉi smrt halife. biće smijenjen sa poloţaja na koji je postavljen. primiće islam ili će ubrzo umrijeti. Kp sanja da je dotakao hadţeru-l-esved kaţe se da će on biti muktedija (pristaša) imamu od ljudi Hidţaza. pak. — Tako je i bilo. Ako neko sanja da je duţan obaviti hadţ. ili će njegovo ime postati poznato po dobroti. pa ga stavili na njegovo mjesto. znaĉi da mu je voĊa (imam) naklonjen i da mu ukazuje poĉasti. taj san se odnosi na njegovog imenjaka. ili sa minbera bude 24 . a ljudi paţljivo slušali njegov govor. halifa će ga odlikovati za neke njegove zasluge. ViĊenje Kabe u snu je radosna vijest za ranije uĉinjeno dobro ili upozorenje za zlo koje se nanamjerava uĉiniti. da se lijepo ponaša prema onome ko mu se suprotstavlja. vlasti.s. pak.Boj se Allaha! Ja te vidim kako si izašao iz islama. princa ili ministra. koji mu je rekao: . Ako neko sanja da se nastanio blizu Mekke. Ko sanja da je uzeo od Kabe neku stvar dobiće od halife neku stvar. sa hazreti Havom. postići visok poloţaj i vlast. ispravna mu je vjera.to znaĉi da nema u njemu dobra (dok je takav).Sanjao sam kao da klanjam na Kabi (iznad Kabe). Ako. Ako neko sanja da je na Arefatu na Dan Arefata. inšaallah. Ako neko sanja da je došao do mekam-i Ibrahima ili da je klanjao prema njemu. obzirom da minber ima sliĉnost sa stubom. Minber simbolizira arapskog vladara. Ako upravitelj ili vladar sanja da je na minberu. TakoĊe je reĉeno: . Neki vele da ovakav san znaĉi da će ući kod halife. jer se prepustio razuzdanosti. ili će ga zadesiti neko iskušenje. Ako neko sanja da je postao upravitelj Mekke. to znaĉi da će on biti razapet. jer je Allah dţ. Ako neko sanja da klanja u Kabi. i hazreti Havu u tom danu i upoznao Adema a. vratiće mu se sa najradosnijim stanjima. to znaĉi da ima pravilan odnos prema rodbini. Ko sanja da se napio vode Zemzema snaći će ga dobro i postići će ono što ţeli na doliĉan naĉin. Ko sanja da sa minbera drţi hutbu o dobroĉinstvima. to znaĉi da će ga neko nadvladati i ulivati mu strah. poĉasni poloţaj ili islamski dţemat. Neki ĉovjek je sanjao kao da je prešao preko Kabe. Neki graditelj je sanjao da je ušao u harem Kabe i klanjao namaz na Kabi (iznad Kabe). pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. i unići. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . . pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Ako neko sanja da je Kaba u Mekki njegova kuća. on će postati upravitelj kome će oni koji su pod njegovom upravom biti poslušni. ona će se obrukati i proĉuti po nedoliĉnim ţenskim rabotama. Ako neko sanja da se usmjerio prema Kabi. Ko sanja da je na najbolji naĉin odrţao hutbu i klanjao namaz do kraja. pa se minber slomi ili sruši. proslaviće se po dobru.v. Ako neko sanja da je iz Kabe ukrao šip. sastavio Adema a. pak. Ako njen govor ne bude sadrţavao mudrost i savjete. ili njegovog premca. Ko sanja da drţi govor (hutbu) hadţijama u Mekki.s. Ako neko sanja Kabu u ruţnom izgledu. ugleda i popularnosti u narodu. i ako ima nekog odsutnog. i slijedi niske ţelje! Zar ne vidiš da je on prešao preko Kabe? — Tako je i bilo. on će. taj misli da je on na pravom putu a da su ostali ljudi zalutali. Ako neko sanja da je izvadio i prisvojio hadţeru-l-esved.pa mu je Ibn Sirin rekao: . usamio se u svojoj vjeri s novotarijama. sanja da uĉi telbiju van harem -i šerifa. obaviće hadţ i postići će sigurnost. on odrţava i ĉuva šeriatske propise. na Njegovim blagodatima.š. Ako neko sanja da je u Mekki sa umrlima koji ga pitaju.Ko sanja da je ušao u Kabu on će u nju. ako je pozvan za takav govor. ali ga ne obavlja. Ako nek sanja da je njegova kuća Kaba.s. Ako neko sanja da je našao hadţeru-l-esved. a ako nije pozvan da se penje na minber. on je dostojan slugu. ne završi do kraja namaz. Ako neko sanja da je u Kabi izvršena neka i novaci ja.Ovo je ĉovjek koji oponira sunnetu Allahovog Poslanika s. Ako nemusliman sanja da drţi hutbu. Kaba na snu simbolizira halifu. nakon što su ga ljudi izgubili. nije pozvan da se penje na minber i sanja kao da na minberu uopšte ne govori ili kao da govori ruţne rijeĉi. koji je rekao: — Dobićeš siugrnost i upravu i ubiraćeš porez sa svih strana ruţnim metodom i opreĉno sunnetu. Ako neko sanja da klanja na Kabi. to znaĉi da će pobijediti svog neprijatelja i da će se osloboditi straha koji ga je ovladao. Ako ţena sanja da drţi hutbu i daje savjete. ako on ili bilo ko od njegove porodice nije pozvan da drţi hutbu. to je njena snaga koja dolazi od njenih vrlina.a. Ako.to ukazuje na to da će halifu snaći neka nesreća. domoći će se vlsti od uglednih ljudi i poglavara i postići će sigurnost i dobro. vjera mu je manjkava.

umorio si nas dva puta i oţivio sj nas dva puta.s. pa zatim se proţivio. rekao: . — On je rekao: — Da ĉujemo! — Ja mu rekoh: — Ili je bolji dţihad ili tekija? . tekija dan i noć bolja je od hiljadu godina ibadeta.Pa je Poslanik alejhi-s-selam.v. oslobodiće se. ali Allahova milost je sakrila od nas savku mahanu.skinut silom.s. — Kasnije je i bilo kako je sanjao Poslanik. ko sanja da ubija nevjernike sam sabljom. Uzvišeni kaţe: „Odliko vao je Allah borce nad neborcima velikom nagradom!" Ako neko sanja da ljudi <du u dţihad.a. rekao je: — Saznali smo od Allahovog Poslanika s. pa ko vidi u snu da je umro. u snu. bilo da će umrijeti bilo na drugi naĉin.s. obogatiće se. Ko sanja da dijeli svijetu kurbansko meso riješiće se briga i postići će ĉast i ugled. otkupnina bila u ţrtvi.. i blagoslovili smo i njega i Ishaka. oslobodiće se straha. A neki. izvojevaće pobjedu i ako ga sanja neko ko je u brigama. njegov san se odnosi na nekog njegovog imenjaka ili na nekog iz njegovog roda ko ima neku vlast. Kasnije se tako i desilo Prenosi se da se jednom Vjerovjesnik s. Ako vidi gazija (junak) da je platio krvarinu.Vidio sam Aziza ibn Sulejmana. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. da je rekao: — Trudbenik je za svoju porodicu kao borac na Boţijem putu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pravili nered (nasilja) na Zemlji i kršili rodbinske veze?!" A ko sanja da ide u borbu. vratite dug. kada bolesnik sanja da kolje ţrtvu. i postići će obimno dobro." Sanjanje osvojenja u borbi znaĉi osvojenje ovosvjetskih kapija..a. oslobodiće se briga. KEFINIMA (MRTVAĈKOJ ODJEĆI) l ONOME ŠTO JE S TIM U VEZI:PLAĈ. GROBOVIMA. ako ga sanja osoba koja je u nekom strahu. Tu milost ne bismo dobili nikako osim dobrotom Uzvišenog. to je povratak bivše radosti i spas od stradanja. rodice sina koji će biti dobar." Ko umre bez bolesti bez izgleda smrti ţivot će mu se produţiti. veselje.. poboţnjaka. 16.." Ako neko sanja da je na bojnom polju okrenut licem ka borbi. neka mu se Allah smiluje. Ako ovaj san sanja zarobljenik. moć i slavu ti koji idu. osmjehnuo se i rekao: — Sanjao sam da se Benu Mervan (Mervanovi potomci) izmjenjuju na mojoj minberi. TakoĊe. to znaĉi da će on biti skinut sa poloţaja i ostaviće vlast.s. kaţe: -Smrt u snu znaĉi kajanje za neku veliku stvar. biće pomognut protiv svojih neprijatelja. ne pitaj za ţestinu nevolje i njene tuge. biće osloboĊen. koji je rekao: .Rekao je: — Hamamdţija. Ţrva u snu simbolizira radosnu vijest o izbavljenju od svih briga i pojavu blagoslova (berićeta). ako ga sanja ratnik. 25 . Ako rob sanja da kolje ţrtvu. TUMAĈENJE SNOVA O DŢIHADU (BORBI) Prenosi od Ataa. opet. Ko sanja da je ukrao nešto od kurbana on laţe na Allaha dţ. dobrotu i ugled. ako ga sanja duţnik. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Dţafera es-Sadika r." Ako ovo sanja trudnica. jer je l srnailova a. sallallahu alejhi ve sellem. postići će pobjedu i slavu. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Uzvišeni kaţe: „Gospodaru naš. te priznajemo naše grijehe. otići će na hadţ.. taj napušta trud za svoju porodi cu i kida rodbinske veze i kvari din (svoju vjeru). kravu ili ovna.v. Radosni su zbog onoga što im je Allah dao iz svog obilja.a. Ko sanja da ţrtvuje devu. opskrbu i ugled.a. a na njemu zelena odjeća i na glavi kruna od bisera. 15. postići će radost. jer se on trudi za svoju porodicu. i rekao mu: — Sanjao sam kao da sa minbera drţim hutbu. pa će se zatim pokajati. ako ga sanja neko ko nije išao na hadţ. pa mu rekoh: — O ebu Muhammede. njegov san upućuje na to da će uskoro umrijeti. imam jedno pitanje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako osoba koja to sanja nije upravitelj ni vladar. pa sam mu rekao: — Allahov poslanice. UMRLIM. kaţu da će naći lijek. pribliţio mu se smrtni ĉas.Tekija. neka je Allah zadovoljan njim. naći će se na zemlji mnogo mjesta i obilje (u ishrani). probudio iz sna. kako kaţe Uzvišeni: . postići će plijen. Uzvišeni kaţe: „Naprotiv (oni su) kod Allaha ţivi i nagraĊeni su (njegovim obiljem).A zar moţda ne biste i vi (licemjeri). oslobodiće roba. NARICANJE l DRUGO Prenosi se od Omera ibn Sabiha es-Sadija. — Tebe će privesti vladaru i bićeš razapet — rekao mu je Dţafer es-Sadik. zadobiće pobjedu. ako ga sanja siromah. vjero vjesnikom i ĉovjekom dobrim. a ako sanja da je poginuo na Al -lahovom putu.š. udarajući njome i desno i lijevo. koji je rekao: — Vidio sam u snu Vjerovjesnika s.. uspjeće u svojoj trgovini.v. Što se tiĉe sanjarija Kurban bajrama. Neki kaţu. i obradovali smo ga Ishakom. A ko sanja da on neće umrijeti. kako ti bijaše poslije našeg rastanka i kako si našao okus smrti i kako si vidio da tamo stvari stoje? — A on mu odgovori: — Što se tiĉe smrti.. kad biste zavladali. a ako sanja da je pomognut u boju. TUMAĈENJE SNOVA O SMRTI. uĉiniće grijeh. — Upitao ga je: — Šta si ti po zanimanju? .

us pio je u dunjaluku. a moţda će u toj brizi i umrijeti. Ako neko sanja da mu je umro drug. Ko sanja da je umro i vidi da ga kupaju i zamotavaju u kefine. a o us pjehu ovoga svijeta (te osobe koja je odsutna). Ko sanja da je imam umro srušiće se grad. Ako neko sanja da je umro neki poznati mu ĉovjek i da on za njim nariĉe i javno jadikuje. to znaĉi da će njegovi potomci izaći iz briga i da će se njihov imetak povećati. nareĊuje im (munaficima) da ĉine ono što je dobro. on se nalazi meĊu munaficima. Ko sanja da mu je umrla kćerka riješiće se oĉaja sramnog mjesta. produţiće mu se ţivot. jer je Uzvišeni Allah rekao: „Zaista ti nećeš ĉuti (dozvati) mrtvace. a smrt oţenjene osobe pokazuje na razvod braka. Priĉa se da je neko rekao: Ko sanja da se druţi sa mrtvacima otputovaće na dalek put.Ko sanja u svom snu. prostrijeće mu se ovaj svijet (imaće uspjeha u ovome svijetu). Ako neko sanja upravitelja da je umro i da narod u pratnji njegove dţenaze plaće ne puštajući glas. a oni ne prihvataju njegova nareĊenja. Ko sanja da se s mrtvacima miješa ili ih dotiĉe zadesiće ga nepoţeljna sramota. Ako neko sanja da se nalazi meĊu umrlim ljudima. ako je na krevetu. on će zapasti u ţivotnu situaciju umrle osobe ili će nekog od njegovih potomaka zadesiti teška briga. kap što je rušenje grada dokaz smrti imama. kao i skup pogrebne pratnje. i kao da je ukopan u ovome stanju bez opreme i plaĉa. a ljudi ga spominju po dobru — on će biti pohvale vrijedan u svom upravljanju. osiromašiće. Ako neko sanja da je na nekoj prostirci. a ako je na postelji. doći će mu vijest o kvarenju njegove vjere. Sanjanje smrti upravitelja znaĉi da će on biti smijenjen. a agonija mrtvaca nije dobro. a ako jede sa mrtvacima. Ko sanja kao da mu je umro sin riješiće se svog neprijatelja. Ako neko sanja da se dogodila prijeka smrt na jednom mjestu. Ako neko sanja da neki ĉovjek kaţe drugom ĉovjeku da je taj i taj iznenada umro. Ako noseća ţena sanja da je umrla i da je ljudi nose i plaĉu za njom bez naricanja. neće popraviti ono što se srušilo. PLAKANJE Priĉa se za Ibn Širina da je rekao: — Plakanje u snu je radost oĉne. a niko ne slijedi njegovu dţenazu. stupice u brak. na kome će ga zadesiti veliko dobro. jer smrću se cijepa braĉna veza. A što se tiĉe naricanja." Ko sanja kao da se sastao sa njima. Ko sanja poznatog mrtvaca da je umro drugi put i da plaĉu za njim bez naricanja i puštanja glasa .neko od njegova potomstva će se oţeniti. Ako neko sanja da nosi mrtvaca o svom vratu. Ako neko sanja da je upravitelj umro. mrtvacima. A ako sliĉno sanja. nastupiće briga iznenada. Reĉeno je: Naricanje se tumaĉi kao grupa. pa će plaĉ biti dokaz radosti. izuzev ako to ne preĊe u tuĊe vlasništvo. postići će kapital i veliko dobro. ko sanja mjesto gdje se nariĉe — desiće se na tom mjestu neprijatna rasprava zbog koje će se društvo razići. Ako neko sanja da je umro i leţi nag na zemlji. Neki vele da ako osoba koja nije stupila u brak sanja smrt. doţivjeće od tog upravitelja radost. a kada se udruţi. Isto tako reĉeno je: Ko sanja mrtvaca da je umro novom smrću — to je smrt ĉovjeka iz njegova potomstva (toga mejta i njegove porodice) tako da ispadne da je taj mrtvac dva puta umirao (ta porodica dva puta oţalošćena). to je znak njihova rastanka. a pokvario je vjeru. Ako neko ĉuje u snu o smrti odsutne osobe. 26 . nije pohvalno. rodice muško dijete i obradovaće se njime. Ako neko sanja da je našao mrtvaca. mrtav — umrijeće kao inovator (sa bid'atima) ili će otputovati na put sa kojeg se neće vratiti.plakanje sa naricanjem i kretnjama. KUPANJE MRTVACA Ako neko sanja da mejt sam sebe kupa. naći će kapital (novac). to je znak da taj upravitelj jako griješi u svom upravljanju. postići će uspon. Ako neko sanja da ljudi plaĉu za upraviteljem koji je umro i plaĉući cijepaju svoju odjeću i ba caju prašinu po svojim glavama. srušiće mu se kuća ili zid . a grupa kao naricanje. Ko sanja da je umro. a ne vidi izgled mrtvih niti njihovu opremu. a taj misli u snu da neće nikad umrijeti. to je dokaz da će se tu dogoditi poţar. poginuće na putu Uzvišenog Alla ha. zadesiće ga neko dobro od njegove porodice.

Ko sanja da je dţenaza odnesena na poznato groblje. Isto je ako ga budu hvalili i uĉili mu dove. ili da se traţi zadovoljstvo od onih sa kojima se sporio. a vjera u tog nije bila u redu. Ako sanja dţenazu na pijaci. a ako mu nije pokrivena glava i noge. a ako ima muţa. zaradiće haram imetak. Ako sanja da ga kude i ne plaĉu za njim. pratiće vladara pokvarene vjere. doći će tobe pod rukovodstvom ĉovjeka koji ga kupa. to je pravo koje se daje onima kojima pripada. to predstavlja njegovu smrt. Ako neko sanja da mu se klanja dţenaza i da imam stoji na njemu prilikom klanjanja. Ko sanja da je podignut iznad povorke i da ga ljudi nose sa svojim ramenima — dobiće vlast t uspon i poniziće ljudske vratove i slijediće ga u njegovoj vlasti onoliko koliko ih je pratilo dţe nazu." Reĉeno je da dţenaza predstavlja korisnog ĉovjeka ĉije ruke će upropastiti loše ljude. Balzam ukazuje na teobu griješnika. izbavljenje od briga i pohvala za dobro. Ako neko sanja kao da neki ĉovjek pere odjeću dotiĉnog mrtvaca. riješiće neku potrebu i njegova trgovina će profitirati (zaradiće). tome treba uĉiti mnogo dova i traţiti oprosta za njega. Uzvišeni je rekao: „Kao braća (koji će sjediti) na leţajima. ili da mu se izmiri dug. Ako ţena sanja da je umrla i da je nosi povorka — ako nema muţa. Ko sanja sebe na dţenazi on će se pobratiti sa izvjesnim ljudima u ime Uzvišenog Allaha. Ako neko sanja da nosi mrtvaca. a ako sanja da je nošen. Osoba koja kupa u osnovi predstavlja trgovca vrlo korisna ĉijim će se uzrokom ljudi spasiti od briga. dalje je od pokajanja. pokvarila je din (vjeru). to znaĉi da će tom mrtvacu stići neko dobro od tog ĉovjeka. Ako sanja kao da prati dţenazu. tj. Ko sanja da je na povorci koja ide po zemlji ukrcaće se na laĊu. ali mu se ne odziva. Ako sanja da oni plaĉu za njegovom povorkom. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na groblje. oţivjeti. uhvatiće miša. to ukazuje na neispravnost njegove vjere. Kp sanja kao da dţenaza ide po zraku umrijeće ĉovjek poznat po osamljenosti. Ko sanja da je zamotan u kefine kao što se zamotavaju mrtvi — njegov san ukazuje na njegovu smrt. stanovnici tog mjesta mnogo ĉine bezobrazluk. znaĉi da slijedi onoga ko ima vlast i da od njega ima materijalne koristi. ili alim (uĉenjak) koji je priznat kod svijeta. to znaĉi da on poziva na blud. Rijeĉ nosila u arapskom jeziku su od istog korijena kao i rijeĉ preporoditi se. Ako neko sanja mnogo dţenaza na jednom mjestu. Ako neko sanja da stoji iza imama koji klanja namaz za umrlu osobu. Reĉeno je da oni naginju ka prostituciji. Ako neko sanja da nije posve obukao kefine. on postupa po istini. a to je zato jer balzam uklanja smrad mejta. Ako neko sanja da vuĉe mrtvaca po zemlji. to je on bliţe pokajanju. pod ĉijim rukovodstvom pokvareni ljudi dolaze tobe (pokajanja). to znaĉi da je on ovisan o do-vi. to je znak munafikluka te ĉaršije u kojoj se nalazi pijaca. Ko sanja da je u gasulhani (mjestu gdje se kupa) — postići će uspjeh i riješiće se briga. ili da se izvrši oporuka. Što god je manje na mejtu kefina. dobiće upravu od strane vladara munaf ika. prisustvovaće skupu na kome se ĉine dove za umrle. a zatim ga ostavili u kući sama. vjenĉanje). Ko sanja da ga nose na nosilima uzdići će se njegov sluĉaj i umnoţiće se kapital. do kopaĉe se haram imetka. a što je više kefina. njegov kraj neće biti po hvalan. Ako neko sanja da su ga neki nepoznati ljudi nakitili i obukli mu krasnu odjeću bez nekog pot rebnog razloga za to (kao praznik. Nova bijela odjeća je obnova njegove ţivotne stvari. biće mu zahvalan kraj. Ako neko sanja nekog mrtvaca koji traţi da mu se opere odjeća. 27 . udaće se.Ako neko sanja da ga kupa neki ĉovjek. Ko sanja da je stavljen ili pripremljen za dţenazu i da ga niko ne nosi — biće pritvoren. traţi dovu da mu se uĉini ili da se da sadaka za njega. Ako neko sanja da se o mejtu govori ruţno. KEFINI (MRTVAĈKA ODJEĆA) NOSILA NAMAZ (MOLITVA) ZA MRTVACA Ako neko sanja da se nekom umrlom klanja dţenaza namaz. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na pijacu. Ko sanja da traţi pomoć od nekoga da mu kupi balzam — to znaci da traţi pomoć pomoću koje će postati ljepši. ili poglavar.

proţivjeće ga (po slije smrti). Ako neko sanja da po grobovima pada kiša. bez dobrih djela. Ko sanja umrlu osobu da je bogatija nego za ţivota na ovom svijetu — to je znak dobra stanja te osobe na Ahiretu. ono predstavlja stvar istine. Ako neko sanja da baca zemlju na nekog ĉovjeka. shodno ri jeĉima Uzvišenog: „Zatim ga je usmrtio i poloţio u grob. i obratno. srazmjerno toj zemlji povećaće mu se kapital. Reĉeno je takoĊe da golotinja tijela mejta moţe znaĉiti njegovu udobnost. a smrt poteškoću. slijedi im lijepo stanje i lijep uspon i udobnost. tj.v. to ukazuje da on. zatim. oni su ţivi kod njihovih Gospodara i opskrbljeni su. desiće se tome koji je sanjao da će mu se popraviti stvar nakon lošeg stanja. Ko sanja da stoji na grobu odaje se grijehu. spasiće se zatvora i nasilja. UKOPAVANJE Ko sanja da je umro i ukopan otputovaće na dalek put na kome će zadobiti kapital. jer ţivot znaĉi olakšicu. Ko sanja umrle osobe da su vesele to upućuje na ljepotu njegova stanja kod Allaha dţ. mahalu ili grad — njegovi potomci će tu napraviti kuću. jer je groblje mjesto onih koji oĉekuju da im se udijeli. njegov san ukazuje na to da će ga osoba koja ga je ukopala rastuţiti ili uhapsiti. to je znak da je ta osoba sa ovoga svijeta izašla razgolišena. zadesiće ga poteškoća u njegovoj stvari. taj koji sanja." Isto tako. Neki vele: Ko sanja da je zakopan njegova vjera se pokvarila. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka lica će tog dana biti nasmijana i vesela. Ako sanja grob na nekom nepoznatom mjestu. prema kojoj je on nemaran. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Naprotiv. kao da je umro taj ĉovjek. Ko sanja da je stavljen u grob — steći će kuću. to ukazuje na to da je njegova smrt bila šeriatska smrt. Ko sanja da se umrla osoba smije — to ukazuje na to da je toj osobi oprošteno. ko sanja ţivoga da je umro. ili ga prepušta grobarima da to urade. a ako je sanja kao siromaha. ĉini neposlušnost..š. jer se oni nalaze u kući istine. i ako na umrloj osobi vidi zeleni plašt. takav san ukazuje na to da su njegovi potomci u dobrom stanju na dunjaluku. Reĉeno je: Ko sanja da ga udara umrla osoba — on će vratiti dug te umrle osobe. Ko sanja da je napravio grob na krovu (stropu) ţivjeće dug ţivot. Mnogo grobova na jednom mjestu ukazuje na ljude munafike (licemjere). ako bi na umrloj osobi vidio krunu. osiromašiće i ĉiniće bezobrazluk (nepristojnost).. a ko ih vidi da nisu veseli i da se zaokreću od njega to ukazuje na njegovo loše stanje kod Allaha dţ. što se tiĉe pozna tog groblja. ili da ga vidi da sjedi na poste lji ili na krevetu. Ko sanja da je ušao u grob bez pratnje dţenaze kupice nenastanjenu kuću." Ako neko sanja da je zatrpan u kabur (grob) a nije umro. ili kao da hoće da ga udari. ili da ima prstenje. zadesiće tog ĉovjeka kojeg je sanjao propast od njegove strane. Ako sanja da je izašao iz groba nakon što je bio sahranjen. Ako se sanjaju neki poznati ljudi kako su ustali sa nekog mjesta odjeveni u novu odjeću i kako su radosni. 28 . Po pravilu iskopani grob znaĉi zatvor u osnovi. Ako se umrla osoba sanja gola.s.: „Dosta je nekom od vas da bude posavjetovan putem svog sna. Ako neko sanja umrlog mrtvaca kao da je ţiv. ako sanja da je kasnije u kaburu umro. Uzvišeni je rekao: „Ne stoj na njegovom grobu" (odnosi se na munafika). on kontaktira sa licemjerom.š. Ko sanja da ţeli da posjeti groblje posjetiće zatvorenike. ili prljave odjeće.a. a ako ih vidi ţalosne. a ako je po njemu poravnana zemlja. kao što i zatvor znaĉi grob. Sliĉni snovi ukazuju na to da je umrla osoba na Ahiretu u dobrom stanju. umrijeće u brizi. Ko sanja da je neki ĉovjek zarobljen u groblju i obilazi groblje nazivajući selam mrtvima. ' Ko sanja da sam sebi gradi grob sagradiće sam sebi kuću." Ko sanja umrlu osobu vedra lica koja-niti mu šta govori niti ga dotiĉe — ta umrla osoba je zadovoljna od njega zbog pristizanja dobroĉinstava koja mu pristiţu od njega poslije smrti te osobe.KOPANJE. kaţe se da će on bankrotirati i da će prositi od svijeta. i slijedi mu poslije poteškoće olakšica odakle se i ne nada. nadati se njegovom kajanju. Ako neko sanja umrlu osobu da se okreće od njega i da mu se protivi. ta osoba je siromašna dobrim djelima. zadesiće stanovnike grobova milost." Ko sanja umrlu osobu koja kao da ga je poznala i rekla mu da nije umrla — to je znak lijepog stanja te umrle osobe na Ahiretu. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. kad htjedne. Ako u kaburu ne doţivi smrt. Ko sanja da se grob nekog mrtvaca pretvorio u njegovu kuću.

obzirom da umrla osoba nema mogućnosti da ĉini dobra djela za sebe. ako se tuţi na bol steg na. ' Ako neko sanja da je umrla osoba u nekom poslu ili da je umorna. Uzvišeni kaţe: „Što se tiĉe onih ĉija su lica pocrnila. ili kao da je bolesna. to isto znaĉi. to ukazuje na uspon nekog njegovog potomka. Ako je umrla osoba upravitelj. pod teretom je ispita za prolazak ţivota u zabludi." Ko sanja da mu je umrla sestra oţivjela — to znaĉi da će mu se neko odsutan vratiti sa puta i da će mu stići radost. ako je crvena.to znaĉi da će nemusliman primiti islam. to znaĉi daje ta osoba za okupljena svojim stanjem. a ako je odjeća prljava. njegovi nasljednici će dobiti poloţaj sliĉan njegovom poloţaju. Ko sanja da mu je sin oţivio pojaviće mu se neprijatelj odakle se i ne nada. a nije dokaz da mu je lijepo stanje kod Allaha. znaĉi kao i gore navedeno. ako se tuţi na bol stomaka. Ako neko sanja da se neka umrla osoba smije. Ko sanja da ga je umrla osoba zovnula a on je ne vidi.Ko sanja da su u poznatom groblju ustale umrle osobe — stanovnike tog mjesta snaći će nevolja i pojaviće se u tom mjestu licemjeri. to ukazuje na sretan i udoban ţivot. Ko sanja u svojoj mahali poznate mrtve ţene kao da su ustale iz grobova okićene — to znaĉi da će se onome ko sanja. ako se tuţi za bol noge. povećati i uljepšati vjerske i dunjaluĉke stvari. pod teretom je ispita za svog oca. to ukazuje na griješne poslove." Ko sanja da mu je oţivio tetak ili tetka biće vraćeno ono što mu je pripadalo. jer je dţamija mjesto sigurnosti. gušenje ili iznenadno umiranje. Ako se umrla osoba koja je nevjernik sanja u lijepom stanju i izgledu. ako je crna na bogatstvo i moć. ili nagrada vakufa kojeg je uvakutio. Ko sanja da je oţivio umrlu osobu njegovim posredstvom . srazmjerno njihovoj ljepoti i okićenosti. a ne za hakove prema ljudima. Ko sanja da mu je kćerka oţivjela doći će mu neko olakšanje. to se odnosi na vjerske stvari. ĉak će se daleko brţe riješiti brige. Ko sanja kao da mu je majka oţivjela — riješiće se brige u koju je zapao. pod teretom je ispita za imetak koji je potrošio na mjestu gdje Allah nije zadovoljan. ili će neki griješnik doći teobe (pokajanja). shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako se sanja da je crno lice u umrle osobe ĉisto. ako su one pocijepane odjeće. Ako se sanja kao da je umrla osoba imam ţivima.l reĉe (Musaova majka) njegovoj sestri: Slijedi ga! Pa ga ona ugleda iz daleka. a poslije toga zaplaĉe. zar ste postali nevjernici poslije vjerova nja?" Ako se umrla osoba sanja kao da je na njoj prljava odjeća. Ako se tuţi na bol ruke. a ako se tuţi na bol vrata. pod teretom je ispita za svoj rad i cijepanje rodbinskih veza. Ako se sanja da se umrla osoba tuţi na glavobolju. to ukazuje na siromaštvo i brigu. to je znak da ta osoba nije umrla kao musliman. tim ţivima će biti kratak ţivot. pod teretom je ispita za svog brata. Ko sanja da je zaspao sa umrlim na istoj postelji od u ţice mu se ţivot. ta se umrla oso ba nalazi u stanju polaganja ispita za svoju vjeru. ako se sanja kao da je otac oţivio. Ako tu osobu sanja da klanja na mjestu na kojem je za ţivota klanjala na ovome svijetu — to ukazuje na ispravnost vjere nekog njegovog nasljednika poslije njega. 29 . polaţe raĉun za svoj kapital kojeg je utrošio na nedozvoljena mjesta. familiju i imetak. sestre ili druga ili zakletve koju je laţno dao. za hakove (obaveze) koje su izmeĊu nje i Al laha. jer oni slijede mrtve.. Ko sanja umrlu osobu kao da klanja na nekom mjestu na kome nije klanjao na ovom svijetu — to znaĉi da mu je stigla nagrada za djelo koje je radio na ovom svijetu. tj. Ko sanja umrlu osobu kao da spava — san te osobe znaĉi njegovu rasterećenost na Ahiretu. te izaĊe s njom a da nije to mogao sprijeĉiti i nije se odupirao — umrijeće u sliĉnoj bolesti kao ta umrla osoba koja ga je zovnula. ili milostinja koju je uĉinio. Ko sanja da je umrla osoba u dţamiji — to znaĉi da ta osoba nije u kazni. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ojaĉaj s njim moju snagu. odnpsi se na dunjaluĉke stvari. ta je osoba u stanju ispita za nedostatke vjerske u vezi sa svojim roditeljima ili svojim pretpostavljenim. ili će mu biti neki drugi sliĉan uzrok kao što je rušenje. Ko sanja da mu je umrli brat oţivio on će ojaĉati nakog svog slabog stanja. ili njegovom potomstvu. Ako se tuţi na bol svoje strane. ako je njihova odjeća bijela. takoĊe. Ko sanja da slijedi trag da ide za umrlom osobom on će se ponašati u ţivotu kao ta osoba bilo da je u pitanju dobro ili loše. ili znaĉi da odgovara za mehr ko ji nije dao ţeni. pod teretom je ispita za pravo svoje ţene. Ako neko sanja da su mu djed i nana oţivjeli. ako se tuţi na bol po tklonjenice.

a zatim će se vratiti. Ako neko sanja da je neka umrla osoba kupila neke hrane. ode od njega briga kako se i ne nada. biće mu ţivot sliĉan ţivotu umrle osobe. ako se sanja da se umrla osoba slijedi. Ko sanja da je stupio u braĉni odnos sa osobom sa kojom po šeriatu nema pravo. Ovaj san znaĉi i to da će vlasnik toga sna uspostaviti dobar odnos s ljudima nakon sukoba. on ĉini prostitu ciju. neće mu to naštetiti. zadobiće ĉasnu opskrbu odakle se i ne nada. Ko usni da mu je umrla osoba dala med — postići će kapital odakle se i ne nada. Ko sanja da je sa njim spolno općila poznata umrla osoba. osiromašiće. ta će se hrana ili roba pokvariti. A ako usni da mu je umrla osoba dala tajlasan. Ako sanja da ga je umrla zagrlila na silu i kao da hoće da se hrve sa njim. Ko usni da ga umrla osoba savjetuje ili poduĉava znanju — postići će dobro u svojoj vjeri sraz-mjerno tome. od njegovog potomka zadobiće neko dobro. zadobiće ĉast sliĉno ĉasti koju je imala umrla osoba. Ko sanja da je umrloj osobi dao odjeću koju nije upotrebljavao niti oblaĉio — to je znak štete u njegovom kapitalu ili bolesti. zadesiće ga opskrba. on će imati koristi od znanja ili imetka od umrle osobe. Ko usni da mu je umrla osoba dala dinju zadesiće ga briga koju ne oĉekuje. udovoljiće nekoj potrebi za koju nije imao nade. ta hrana ili roba će se slabo prodavati. to ukazuje na njegovo lijepo stanje kod Uzvišenog Allaha. A ako ţivi naĊe u hrani ili robi mrtvaca. Sve što ţivi vidi da da umrloj osobi — nije lijepo osim u dva sluĉaja: — Kad usni da umrloj osobi da dinju. taj koji je stupio u braĉni odnos sa umrlom osobom ĉini sadaku. pak. Ako sanja kao da ga je neka poznata umrla osoba poljubila. to znaĉi da će ta osoba umrijeti. Ako to isto sanja i bude imao poluciju. Ako mu da hranu. zadobiće korist od nje u pogledu znanja i kapitala. Ako neko sanja da ima braĉni odnos sa nepoznatom mrtvom osobom u grobu. Ako je braĉni partner neprijatelj. Ako sanja da je skinuo svoju odjeću kako bi obukao umrlu osobu i ta odjeća preĊe u vlasništvo umrle osobe. a ako mu da prljavu odjeću. Ko sanja da je imao braĉni odnos sa iskrenom osobom — njemu će se desiti dobro od inicijatora tog braĉnog odnosa. Ko sanja da je poljubio nepoznatu umrlu osobu dobiće imetak odakle se i ne nada. a moguće je da znaĉi da se sprema na haram (zabranjeno). odjeća ne prestane biti njegovo vlasništvo i uzme da bi je zašio ili nešto drugo radio s njom.Isto tako. umrijeće. pa se s njom uĊe u nepoznatu kuću i ne izaĊe se odatle. A ko sanja da ga je umrla osoba uzela za ruku — to znaĉi da će mu rukama dopasti neki imetak za koji je bio izgubio nadu da će dobiti. taj koji ima inicijativu pobijediće potomka te umrle osobe. bilo da je u pitanju muško ili ţe na. Ko sanja da ga je umrla osoba zagrlila u znak ljubavi — odvijaĉe mu se ţivot. Ako neko sanja da mu umrla osoba naziva selam. 30 . zatim se vrati. Ako mu umrla osoba da novu ili ĉistu košulju. on kontaktira sa zlim ĉovjekom koji je licemjer i koji mu prisvaja kapital. Ko sanja kao da mu umrla osoba kaţe: — Ti ćeš umrijeti u to i to vrijeme — istinu mu je rekla ta umrla osoba. ili će uĉiniti dobro nasljedniku te osobe. Ako neko sanja da umrle osobe prodaju neku hranu ili robu. Ko sanja da putuje sa umrlom osobom — zadesiće ga stvar tog umrlog. Ako. ta će hrana biti skupocjena. Ko sanja da ima braĉni odnos sa poznatom umrlom osobom. A ako mu da pohabanu odjeću. ali izlijeĉiće se. ili dovu. on će se nadnijeti nad smrt. ili ako uĊe. Ko sanja kao da slijedi umrlu osobu a ne uĊe s njom u kuću. Ko sanja kao da razgovara sa umrlom osobom ţivjeće dugo. dobiće neko dobro odakle se i ne nada. Ako sanja da ga je poljubila neka nepoznata umrla osoba. ili miša. njegov san nije pohvalan. A ko sanja da mu je umrla osoba dala neku omiljenu stvar — zadesiće ga dobro odakle se i ne nada. ili drugu mrtvu ţivotinju. Ako sanja da je poljubio poznatu umrlu osobu. ĉini bezo brazluk. — kad usni da to što daje umrlom amidţi ili amidţihici.

rekoh u sebi: — Došlo je ono ĉemu sam se radovao. njegov san ukazuje na to da je on silnik. i obratno. Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i da je stao pred Uzvišenog Allaha. Isto se odnosi ako ţene sanjaju muškarce u svim navedenim sluĉajevima. Ja rekoh: — Gdje je Vjerovjesnik s. Ko sanja da se pojavio jedan od uslova Kijametskog dana na nekom mjestu. shodno rijeĉima Uzvišenog: .." Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i vidi oĉevidno strahote tog dana. Postrpjiše se ljudi pa doĊe melek lica vesela i široka kao milja i duga isto toliko.v. OBRAĈUNU. Ebu Mejde! — Ustao sam. kao što je izlazak Sunca sa zapada.? — a on mi odgovori: — Zaokupljen je postavljanjem sofre svojoj braći sufijskoj. taj mu je san upozorenje. Kosanja da je naKijametskom danu treba da njegov san znaĉi putovanje. ako sanja kao da su se grobovi rastvorili. pa ko ţeli neka to tamo potraţi. a sofra postavljenja. i reĉe meni: — ProĊi pred ljude! — Promatrao sam njegovo lice.s. san mu ukazuje na njegovu skoru smrt. a i nji hove supruge." Ko sanja da je Kijametski dan nastao na jednom odreĊenom mjestu stanovnicima toga mjesta će se spustiti pravda pa će silnici bit kaţnjeni. tj. Ko sanja da je jedino on proţivljen. kaţe: — Uzvišeni Allah je rekao: „Postavićemo vage ispravne mjere za Dan kijameta." 31 . ko je gladovao na dunjaluku neka ustane i doĊe za sofru! — pa se ljudi jedan po jedan poĉeli da ustaju. Ko sanja nastupanje Kijametskog dana. ili je ustrajan na laţi. kad ga vidiš da radi ruţno djelo. MJERENJU DJELA l DAVANJU ZAPISANIH DJELA U DESNU l LIJEVU RUKU. mudrost i dozvoljen imetak. A ako bude sa njom imao spolni odnos i uprlja se njenom sluzi. a ako vjenĉa umrlu ţenu i vidi u snu da je ţiva i odvede je do svog stana. te ga pri tom pokvasila voda od ţene — on će udovoljiti nekoj svojoj potrebi i trošiće na nju bogatstvo na doliĉan naĉin i postići će neki novi poloţaj i trgovinu kojom će profitirati. Isto tako. zatim vidi da se to smirilo i vratilo u prijašnje stanje — taj san ukazuje na smjenjivanje. kako vjerski tako i ovosvjetski.l kad bi oni bili povraćeni. i uĊe s njom a ne dohvati je nego se vrati njenoj kući i tu je ostavi — to znaĉi da će umrijeti. Ko sanja da se oţenio umrlom ţenom i vidi da je ona ţiva.." Ko sanja da se pribliţio obraĉun Kijametskog dana — njegov mu san ukazuje na nemarnost za dobra djela i njegovo okretanje od istine.Ko sanja umrlu ţenu da se proţivila. on radi djela za koja će'se kajati. shodno haberu u kome stoji: „Ko umre nastupio je njegov Kijametski dan. oni bi se povratili onome što im je bilo zabra njeno. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. ako naĊe umrlu osobu u grobu. to znaĉi da te on time bod ri na takvo djelo. i 39. neka mu se Allah smiluje. Prenosi se da je Ahmed ibn Mesruk rekao: — Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan. neće zadobiti kapital. poglavlju. on će se u svojoj nevolji i brizi strašno pokaja -ti za svoje djelo.a. neka mu se Allah smiluje. ako je u ratu. a pojava pravde je brţa i vjerovatnija. kako kaţe Uzvišeni: „Pribliţio se ljudima njihov obraĉun (njihovih djela). a na kraju će se ipak pohvalno završiti i naći će ga dobro srazmjerno onoj sluzi. a Allah zna. a ako je taj koji sanja neposlušan Allahu. da su stvorenja sakupljena. izlazak Dabbetul-erda. Reĉeno je i to da ovaj san znaĉi da je onaj ko ga sanja preokupiran ne-poslušnoću prema Bogu i traţenjem nemogućeg odgaĊajući tevbu. lasci.. Oni su. a oni se u svojoj nemarnosti okreću (da vjeruju i da se pripreme za to). TUMAĈENJE SNOVA O KIJAMETSKOM DANU. Allahov Povjerenik. i neće se uĉiniti nikakvo nasilje osobi. osnova za tumaĉenje snova o mejtu — a ALLAH zna — je kada vidiš mejta u svom snu da radi nešto lijepo. kad viknu vikaĉ na naĉin na koji se zove u namaz. Neki kaţu: Ko je otišao u groblje da iskopava grobove i naĊe neke ţive ili mrtve — to je znak da će se desiti grozna smrt u toj pokrajini ili gradu. i kako bi on išao tim putem. da će pravda smijeniti nasilje od strane ljudi. pa sam i ja pozvat: — Ustaj. a umrli izlaze iz njih njegov san ukazuje na širenje pravde." Ko sanja da je Kijametski dan nastupio samo za njega. pojava Dedţala ili pojava Je'dţudţa i Me'dţudţa. pa je vjenĉao i spolno općio sa njom. ako je od onih koji se pokoravaju Uzvišenom Allahu. kad meĊu njegovim oĉima piše: Dţibril. jer je to dan rasprave i pravde. njegov mu je san nagovještaj radosti. Ko sanja da je umrla osoba ţiva u svom grobu — postići će dobroĉinstvo. taj san je još ubjed-Ijiviji i jaĉi. ili sa još nekim pojedincem. da su ljudi bili sakupljeni i da je vikaĉ dozivao: — O ljudi. uistinu. 17. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Za ovo poglavlje su vezana mnoga pitanja koja će doći u 38. SIRAT-ĆUPRIJI l ONOGA STO JE S TIM U VEZI Prenosi se da je Ebu Mejd et-Tusteri sanjao kao da je nastupio Kijametski dan. ili namjerava biti neposlušan. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka se proţive i sakupe oni koji su nasilje ĉinili. time se odvra ća od takvog djela. a oni kojima je uĉinjeno nasilje biće pomognut!. Ko usni da je iskopao iz groba umrlu osobu on istraţuje ţivotni put te umrle osobe. pobijediće.

a u njihovim rukama pehari. dţehennemskog vratara. postići će radost. Ako sanja da je vaga u njegovoj ruci on je na ispravnom putu. oko njega su bile sluškinje. takav griješi i raduje se blagodatima ovosvjetskim." Ko sanja da mu je melek uruĉio knjigu i rekao mu da je ĉita. ako Bog da. A ako vidi Malika." Ko sanja da ga Uzvišeni Allah. Ibn Širina i Mejmuna. i da nejgov san ukazuje da će proliti krv. SAĈUVAO NAS ALLAH NJEGA Abdullah ibn Bekr priĉa da mu je priĉao otac. pa sam bila zadivljena prizorom koji sam vidjela. kako kaţe Uzvišeni: „Zaista je kazna Dţehennema (neminovno) upropaštenje. — Ja sam mu rekla: — A Jta je bilo dalje? — On je rekao: — Bio sam uzdignut u društvo desnih. Ko sanja da je izašao iz Dţehennema a da ga nisu snašle neugodnosti . A ko vidi u snu kao da ga neko uvodi u Dţehennem. ozarenog osmijeha . mjerenje djela na vagi i primanje knjige. Našla sam ga pri smrti u ţestokom drhtanju tijela. TakoĊe je reĉeno da će mu se poslovi komplikovati." Ko usni da je isukao sablju i ušao u Dţehennem — on govori ruţan i bezobrazan govor. stanje njegove vjere je zastrašujuće." Ko sanja da je na Sirat-ćupriji on je na ispravnom putu u vjeri. ako je. a ako mu loša djela pretegnu dobra.on od dobrih ljudi. Ko sanja kao da je ušao u Dţehennem — taj ĉini velike grijehe za koje je predviĊena kazna. RIJEKAMA l PLODOVIMA Prenosi se od Havse bint Rašid da je rekla: — Imali smo komšiju koji se zvao Mervan Muhlemi. koji se zalagao i trudio. Ko sanja da je prešao preko ţeravice — on gazi namjerno ljudske vratove na raznim zabavama i sijelima. O DŢENNETU. — Rekoh mu: — Jesi li vidio koga od svoje (dinske) braće? — a on mi odgovori:. neprijatelj i koja je zadovoljna njegovim lošim postupcima. pa sam ga vidjela u snu i pitala ga: — O Oĉe Abdullahov.— Vidio sam tu Hasana. i zasluţuje kod Allaha veliku nagradu. ţalostan. Ko sanja da je blizu Dţehennema zapašće u poteškoću i nevolju iz koje se neće spasiti.Mi ćemo ih pdvrći strogom obraĉunu. uz to će ga snaći nesreća i bruka i neĉuvena propast.. a ako nije.š. u tom momentu 32 .zapašće u tuge ovoga svijeta.š. koja kazuje: — Sanjala sam kao da sam ušla u neku lijepu kuću. shodno rijeĉima Uzvišenog: . 19. i vidjeće da će u nju pasti i neće naći povratka iz nje". i kaţe se da će biti odstranjen izmeĊu ljudi. on je u velikoj pokornosti Allahu dţ. kako kaţe Uzvišeni: „Ĉitaj svoju knjigu. DVORCIMA. uskraćen. i umro. TUMAĈENJE SNOVA O DŢEHENNEMU. i na jednom ugledah nekog ĉovjeka usturenog na krevetu od zlata.biće obradovan od strane policije. a još uvijek plaĉe — nadati se za takvog olakšavajućim okolnostima za njega na onom svijetu. post i cjelokupnu pokornost Bogu. Ko sanja da mu je Dţehennem pocrnio lice — to ukazuje na to da se druţi sa osobom koja je Allahu dţ. napušta namaz. koja je od dob rih ţena meĊu stanovnicima Basre. taj ko ga uvodi u Dţehennem zavodi ga s pravog puta i navodi ga na ĉinjenje velikih grijeha. NJEGOVIM VRATIMA.." takav san mu je upozorenje za kajanje od grijeha u kome se nalazi. 18. Ko sanja da je zatvoren u Dţehennemu ne znajući kada je ušao u njega — to znaĉi daje on na dunjaluku siromašan.Ko sanja da je imao lahak obraĉun njegov san ukazuje da je njegova supruga samilosna prema njemu. i da su mu dobra djela pretegla loša. kako kaţe Uzvišeni: . neka je slavljen. Priĉa Hammad da mu je priĉao THišam ibn Hissan. šta je uradio Gospodar s tobom? — On mi odgovorio: — Uveo me u Dţennet. Ko sanja da je imao teţak obraĉun desiće mu se neki gubitak. i ta nauka će imati loše posljedice po njega. njegov san mu ukazuje da mora biti ponizan. HURIJAMA.Zatim sam rekla: — Šta je bilo dalje? — a on mi odgovori: — Podignut sam do Bogu bliskih. njegov sluĉaje je strašan. Ako sanja da je u Dţehennem ušao smijući se. a zatim sam ušla u vrt i vidjela od ljepote tog vrta onoliko koliko je Allah htio da vidim. a njemu majka Abdullahova. dţelata ili zaduţene osobe od strane vlasti za kaţnjavanje.l griješnici će vidjeti vatru.Kad. obraĉunava i da su mu djela stavjena na vagu. a ovaj prenosi od njegovog djeda da je rekao: — Ko sanja da gori u vatri. Ko sanja da je prešao Sirat-ćupriju. Svaki san o Dţehennemu ukazuje na skoro dogaĊanje kazne. da je dobra i dobrog vjerovanja. . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kušajte svoju kaznu! Ovo je ono što ste vi poţurivali. kako kaţe Uzvišeni: „Mi smo im spustili knjigu i vagu. Ko vidi u snu da pije topli napitak Dţehennema i jede hranu Dţehennema od zekuma — on je okupiran traţenjem nauke. i još ako vidi da ga je melek uzeo za perĉin i bacio u vatru. tako da on kod ljudi gubi ugled i ima crno lice i njegov kraj nije pohvalan.

a taj koji savjetuje ne primjenjuje ih i ne koriste mu. srazmjerno jelu koje je pojeo. pa bude sprijeĉen — on neće moći otići na hadţ niti poći u borbu nakon što je to namjeravao. — dok nije ostala samo jedna. pa sam stavio u otvor u zidu ĉašu vode da se ohladi za iftara. pa je upitah: . Ko sanja da je isukao sablju i ušao u Dţennet — taj nareĊuje dobro. zadobiće mudrost. A ko usni da jede dţennetske plodove. nakon što smo klanjali ikindiju namaz. potrajaće mu ugled i blagodat dok je god ţiv na ovome svijetu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Blago njima. Ko sanja da je Dţennet odbacio u Dţehennem — on je prodao vrt. lijep im je svršetak!" Ako usni da se nalazi u dţennetskim bašĉama.Ona reĉe: — Ja sam onoga ko ne hladi vodu za iftar. a spreĉava loše. obzirom da je Dţennet okruţen neprijatnostima. koji prenosi od Ahmeda el-Bezzara koji je rekao: Ĉuo sam od Ibrahima ibn Sirija el-Muglesa koji je rekao da je ĉuo od svog oca kako je rekao: — Jednog dana.. Ko sanja kao da mu je reĉeno da uĊe u Dţennet. Ako ne zna kada je ušao u Dţennet. a on ne uĊe — njegov san ukazuje da je napustio vjeru. a jede njegove plodove. — Upitah drugu: — A ti? — Ona reĉe: — Abdurahmana ibn Zejdova. Ko usni da je naslonjen na dţennetsku postelju — to ukazuje na dobrotu i ĉednost njegove ţene. Ko se usni da sjedi pod blagoslovljenim drvetom (šedţeretu-l-tuba) . Ako sanja da su se pred njim zatvorile sve dţennetske kapije i da se ne otvaraju." 33 . to ukazuje na poremećaj njegove vjere. Reĉeno je i to da će onaj ko to sanja prihvatiti savjete i pokajali se za grijehe posredstvom osobe koja ga je uvela u Dţennet. shodno rijeĉima Uzvišenog: „UĊite u njeg (Dţennet) sa selamom. biće opskrbljen znanjem. Ovakav san sanja onaj ko ne ĉini nasilje drugima. TakoĊe. i postići će zahvalnsot i nagradu. veli: — Ko sanja Dţennet. — Tada je ĉaša pala iz udubine u zidu i ja sam se od toga probudio. — Upitah sljedeću: — A ti? — Ona reĉe: Atabetova. Kaţe se: Ko sanja da je svojim oĉima vidio Dţennet — postići će ono što ţeli i njegove brige biće uklonjene. • Priĉa nam Ebu Husejin Abdul-Vehab ibn Dţafer el-Mejdan. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. ukoliko ju je poznavao. Ako sanja kao da su mu zabranjeni dţennetski plodovi. Ako neko sanja da pije vodu sa Kevser-vrela. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rajske djevice skrivene u šatorima. TakoĊe je reĉeno ko sanja ulazak u Dţennet — postići će ono što ţeli. vina i mlijeka.Upitah sljedeću: — A ti? . u dţamiji sam ostao sam. postići će pravi put i znanje. Ako sanja da je ušao u Dţennet.a ona reĉe — Ferkadova. Ko sanja kao da hoće da uĊe u Dţennet. shodno govoru Uzvišenog: „Zaista smo ti dali najveće dobro — Kevser. umrijeće mu roditelji. Tad me savladao san i sanjao sam kao da je jedna skupina hurija ušla u dţamiju. znanje i bogatstvo. a ne sanja da je u njega ušao — taj san mu je radosna vijeset za dobro djelo koje ĉini. Probudila sam se iz sna i primijetih kako prolazi dţenaza Mervanova u tom ĉasu. da lijepo postupa sa svijetom i da izvršava obaveze Uzvišenog Allaha. Reĉeno je i to da onaj ko sanja ovakav san druţi se sa velikim i uglednim ljudim a. zadobiće nasljedstvo. njegovi roditelji su se rasrdili na njega. postići će radost i sigurnost na oba svijeta. ili ga ţeli uĉiniti. zikir ĉini. sigurni!" Ko sanja kao da je uveden u Dţennet pribliţila mu se smrt. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ko Allahu pripisuje druga Allah mu je zabranio Dţennet. — Ja joj rekoh: — Ako govoriš istinu." Ako neko sanja da je u jednom od dţennetskih dvoraca. . iz Damaska.A ĉija si ti? . i one su pljeskale rukama. Allah mu se smilovao. ili će biti sprijeĉen od pokajanja za grijeh u koji je zapao i za koji ţeli da se pokaje.. taj mnogo Allaha dţ. njegovi roditelji su zadovoljni njim. zadobiće ĉistotu i savršenstvo vjere. uz oĉekivane poteškoće.postići će dobro na oba svijeta. Ako sanja da su kapije otvorene i da moţe da uĊe na koju hoće. postići će karijeru i pobjedu nad neprijateljem. shodno rijeĉima Uzvišenog: „To je Dţennet koji vam je dat u naslijeĊe. postići će karijeru ili će oţeniti lijepu robinju. ko usni da se napio dţennetske vode. Ko sanja da se pred njim zatvorila jedna dţennetska kapija — umrijeće mu jedan od roditelja. pa sam jednoj od njih rekao: — Ĉija si ti? — Rekla je: — Ja sam Sabita el-Benanija. — PriĊi! — i usloni se na naslonjaĉ sjedeći. Ako neko sanja da su se pred njim zatvorile dvije kapije. Uzvišeni kaţe: „Neće ući u Dţennet dok deva ne proĊe kroz iglene uši." Ko sanja da kida dţennetske plodove i hrani drugoga njima — on će drugome koristiti u znanju koje će ovaj primijeniti.doĊe ĉovjek! Neko upita: — Ko je ovo? — a neko odgovori: — Ovo je Mervan Muhelmi." A ako sanja da je u Dţennetu Firdevsu.š.Ti ćeš unići u Dţennet! —. onda razbij ĉašu. Ko sanja da je ušao u Dţennet nasmijan." Ako sanja da mu je reĉeno: .

Uzvišeni kaţe: . Sto se tiĉe šejtana... taj ĉini grijehe i izmišlja laţi. a nije ga zadesilo iskušenje IbnulMehbeba." Ko usni šejtana da je veseo i radostan — taj je preokupiran svojim strastima. 20." Ako neko sanja da razgovara u znak molbe." Ko sanja da ga šejtan slijedi ima neprijatelja koji mu podvaljuje i zavodi ga te mu umanjuje njegova djela i ĉast. Osnovno u tumaĉenju snova o dţinima je da su oni društvo koje podvaljuje i vara i obmanjuje u Stvarima ovoga svijeta. neće postići svoje cilje ve. a bojte se Mene ako ste vjernici.. Ko sanja da ga šejtan prepada — to znaĉi da je on besprijekorno ĉista vjerovanja i da je siguran od straha u kojem se nalazi.l (Mi smo potĉinili njemu) od šejtaja koji rone. taj san ukazuje na jednu od tri stvari: propast (nesreću).. sjete se (Boţijih zapovjedi) i tada ugledaju pravi put. Ko sanja Ridvana.O sinovi Ademovi.. Kada ĉovjek usnije dţina da stoji blizu njegove kuće.. 34 . a drugo neće." Ko sanja da je u Dţennetu i da mu prilaze meleki nazivajući mu selam — taj će se strpiti na nekoj stvari ili iskušenju koje će ga dovesti u Dţennet. taj govori govorom podvale i spletkari ljudima ili laţne stihove sastavlja.. i ovaj će završiti hajirli smrću. meĊutim. A ako sanja da šejtan skida odjeću sa njega." Ako neko sanja kao da se šejtan spušta na njega.. ne uspijevaju u tome. kada šejtanska sablast dotakne one koji su bogobojaz ni. neka vas nipošto ne zavede šejtan." Ako neko sanja da je kralj šejtanima i da ga oni slijede i da su mu naklonjeni. našto aludira govor Uzvišenog: „Obilaziće oko njih vjeĉni mladići. on plete zamke i pravi podvale." Ako neko sanja da ga šejtan pouĉava govoru. postići će karije ru i moć i pobijediće svoje neprijatelje. MeĊutim. a Uzvišeni kaţe: „Meleki će im ulaziti na svaka vrata. ili će ga zadesiti šte-ta u nekretninama imovine." Priĉa se da je Hadţadţ ibn Jusuf vidio u snu kao da se dvije djevojke ljepotice dţennetske spuš-taju iz nebesa.. i taj san je neko ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Njih dvije su dva iskušenja. pa Hadadţ uze jednu od njih. jedno će ga stići i zadesiti. kako Uzvišeni kaţe: . kako kaţe Uzvišeni: „Pa ga je šejtan za sobom poveo i postao je (jedan) od zavederih. Ko sanja da poduĉava dţina Kur'anu ili ga slušaju od njega — zadobiće karijeru i vlast. on konsultuje svoje neprijatelje i upoznaje ih tj. zadobiće pomoć. kako kaţe Uzvišeni: „Objavljeno mi je da je prisluškivala grupa dţina. a nekad se objašnjava i kao vlast i kao puk (narod)." Ako neko sanja kometu kako progoni šejtana.." Ko sanja da su mu dţini ušli u kuću i rade neki posao — ući će u njegovu kuću lopovi koji će mu nanijeti štetu ili će mu na kuću navaliti neprijatelji. on je neprijatelj vjere i dunjaluka. Uzvišeni kaţe: „Dolaze svakom lašcu. izgubiće vlast ako je upravitelj.Ko sanja da je oţenio neku od dţennetskih ţena. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉeno im je: Ĉuvari Dţenneta. — pa je zadesilo Haţdţadţa iskušenje koje je izazvao Ibn Eš-as. i on ne preza ni od kakve spletke. a druga se vrati ka nebu. TUMAĈENJE SNOVA O DŢINIMA l ŠEJTANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja da se pretvorio u dţina — ojaĉaće mu spletka. Ko usni grupu šejtana da ga dotiĉu dok je zauzet spominjanjem Uzvišenog Allaha — to se tumaĉi da ima mnogo neprijateja koji ţele njegovu propast. spletkaroš. dţennetskog vratara. a dţennetski mladići obilaze oko njega — pos-tići će carstvo i blagodati."." Ako neko sanja da ga dohvaća šejtan. Ako neko sanja da je ubio Iblisa." Akoneko sanja da je svezao šejtana. mir neka je vama. postići će radost. Uzvišeni kaţe: „Tajno dogovaranje (o grijehu i neprijateljstvu) potiĉe od šejtana da bi rastuţio vjernike. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista. njegov san ukazuje na ispravnost njegove vjere. Sanjanje sihribaza dţinskih ukazuje na zlobu. Dedţal je simbol ĉovjeka koji podvaljuje i sije smutnju meĊu svijetom. Uzvišeni kaţe: „Koji su vezani u okovima. blagodat i jijep ţivot sve dok je ţiv i biće siguran od belaja.. Kaţe se da ovaj san ukazuje na osloboĊenje sanjaĉa od tuge ili lijek od bolesti. a dokaz za to su rijeĉi Uzvišenog: „Ne bojte ih se. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Spomei našeg roba Ejuba kada je zamolio svog Gospodara: — Zaista me spopao šejtan.. griješniku. prezir i obavezu zavjeta kojeg nije ispunio. ima neprijatelja koji mu šuruje sa ţenom i zavodi je. priĉa im o dobrim ljudima.

to je neprijatelj starac. to znaĉi neko poznato dobro. Ko sanja da je zadobio djevicu dobiće u vlasništvo skupocjenu nekretninu i imaće uspješnu trgovinu. srazmjerno njenoj ljepoti. to je grub neprijatelj. slaba je marljivost tog koji sanja. razoĉaraće se od njega i izmeĊu njih će doći do neprijateljstva i mrţnje. onda je neprijatelj bogat. to je ţestina njegovog neprijateljstva ako je nepoznat. srazmjerno njihovoj lje-poti. ako je iz Dejlema (oblasti u Iraku). l one imaju prednost nad drugim ţenama. to u snu predstavlja dobro kojem se nada. Ako neko sanja robinju namrštena lica. Ko sanja mladića da se pretvorio u starca postići će znanje i odgoj. jer je ljepota prolazna. Ko sanja starca Rustakija (stanovnici pokrajine u Iranu) uzeće za prijatelja gruba ĉovjeka. ako je mladić bijel. STARCIMA. a ako sanja da je od njega uzeo imetak koji je vrijedan po svom kvalitetu. ĉuće radosnu vijest pomiješanu sa bestidnim govorom. Najodabranije ţene predstavljaju Arapke lijepog tena u tumaĉenju. to znaĉi zavjet. a ako je zaogrnuta velom. otići će mu ugled zbog ovog svijeta. to znaĉi skriveno vjersko dobro. Lijepa ţena u snu predstavlja kapital koji nije dugovjeĉan. Ko sanja da ga slijedi mladić — to je neprijatelj koga će pobijediti. Ko sanja da slijedi starca slijedi dobro i obilje. Ko sanja da ga starac nadgleda — on će mu omogućiti neko dobro. taj će ga postaviti za upravi-telja. ako je neko sanja lijepom i otkrivenom. dobiti nešto. to je neprijatelj koji će ga se dokopati. tako npr. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDIMA: STARCIMA. to je njena marljivost. neki. vele da će umrijeti. ako sanja staricu. DJEVOJKAMA. Ako sanja jednog od njih slabim. Ako je ona bila nemuslimanka. njegov posao će biti prihvaćen na-kon odbijanja. Ko sanja starca je postao mladićem. to je snaga njegove marljivosti. Kp sanja da mu je lijepa ţenaušla u kuću postići će radost i veselje. ili od nekog njegovog imenjaka. DJECI. zadesiće ga briga i siromaštvo. a ako ga nadgleda mladić. ako je od njega uzeo uţe. A ako je pozvan za vlast i sanja da je uzeo od nekog novu košulju. jer je srce starca mlado kad je u pitanju pohlepa i nada. Starica u tumaĉenju znaĉi dunjaluk. ona joj je neprijatelj ma kako je ona sanjala. Kada ţena usrtije mladu ţenu. Ako je pokri vena. drugi vele: u pitanju njegove vjere ili dunjaluka desiće mu se velika manjkavost. ĉuće radosnu vijest odakle je i ne oĉekuje. a ako je taj mladić koji se sanja jak. to predstavlja sumnjivo dobro. okićena i neopisive dobrote i koristi — to je neopisiva dobrota i korist za onog ko sanja takvu arapku. a ako je taj drug musliman. tu su podijeljena mišljenja u tumaĉenju. Mladić u tumaĉenju predstavlja ĉovjeka neprijatelja. Ko sanja nagu robinju. Ako sanja mladića kojeg voli. Ako je sanja namrštenu. obzirom da ga je on nadvisio. 35 . MLADIĆIMA. ako je mladić plav. a nepoznate Arapke imaju bolje tumaĉenje od poznatih. Ako je robinja punih grudi. biće siguran od njegovog zla.21. ili od nekog ko mu je sliĉan. ako je mladić crn. ako je otkrivena robinja. to je prikri veni neprijatelj. Ko sanja nepoznatog mladića kojeg ne podnosi — pojaviće mu se neprijatelj koji će biti omraţen kod ljudi. One koje su nagizdane imaju ljepše znaĉenje od onih koje to nisu. Robinja u snu predstavlja dobro. Allah mu se smilovao. postići će svoj dunjaluĉki udio brzo i sa radošću. Sanjanje starca i relativno mladog i nepoznatog ĉovjeka ukazuje na snagu ili trud i marljivost snivaĉa. Ako sanja jednog od njih ili obojicu jakim. a zabavljaĉica nerodnoj godini. Ko sanja Turĉina naći će nekog druga. on je povjerljiv neprijatelj. Ko sanja da je neko od njega uzeo dragulj koji voli dobiće od toga ono ĉemu se nada. Ako usni djevojku ili robinju ukrašenu muslimanku. Neki vele da njegov san ukazuje na njegovu pohlepu. Ako sanja robinju koja zabavlja. Mlada nepoznata Arapkinja zagasite boje lica. doţivjeće gubitak u trgovini i time se obrukati. a ako je poznat. to predstavlja dobro djelo koje blista. rekao je: — Ko sanja da sanja nekog poznatog ĉovjeka njegov san znaĉi da će on od tog ĉovjeka. Ako je mladić Rustakija (stanovnik pokrajine u Iranu). POZNATIM l NEPOZNATIM Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Debela ţena u tumaĉenju odgovara rodnoj godini. odjeći i mirisu. ĉuće neku rijetku vijest. Sve zgodne i lijepe Arapke kao i njihovi postupci tumaĉe se dobrom. Ako je otkrivena robinja. Jedni vele: obnoviće mu se radost. Ako sanja da je neka mlada ţena lice okrenula prema njemu. pojaviće mu se omiljen neprijatelj. to je on liĉno. opet.

" 22. Priĉa se da je neka ţena u Meki uĉila Kur'an i usnila oko Kabe dvorkinje koje su u rukama no sile mirisno cvijeće (bosiljak). to su dozvoljene stvari ovog svijeta. ako sanja da mu se rodila curica. oţeniće se gospodaricom. zar se ovo dešava oko Kabe?" Tada joj se reklo: „Pa znaš li da se Abdul-Aziz ibn Ebi Davud oţenio noćas. A moţda tu postoji i prirodna razlika pa kad sanja da mu se rodio sin. a on ga ne dodiruje. a na njima raskošna odjeća. Ako je starica nemuslimanka. 36 . Mada njegov san upućuje i na izbavljenje iz briga u kojima se nalazi. Ako je muslimanka.Ako je vidi u snu ruţnu. to je naglašenije. Ako mlada ţena sanja da se preobrazila u staricu. Nepoznata starica u tumaĉenju ima naglašenije znaĉenje. a ţena mu trudna — to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. promijeniće mu se stvari. a kad sanja da mu se rodila kćer. a ako kupi na snu robinju. to znaĉi da će dobiti od dunjaluka prema nje noj pokornosti. Ima ljudi koji'sanjaju da im se rodilo muško dijete. a ako je vidi (nagu) to znaĉi bruku. biće osloboĊen. Ako ţena sanja golobrada muškarca. znaĉi da će mu se roditi muško dijete. to mu znaĉi slavu i snagu. Djevojĉica koja posluţuje tumaĉi se kao dobro koje će se desiti i kome je samo lijepa pohvala i dobra nada. Ona će te obavijestiti. rekao je: — Boja koţe i njegova koţa ĉovjeka sakrivaju. a ako starac sanja ovakav san.Sanjao sam da u mojoj sobi vrišti dijete. Ako je starica koja se sanja ruţna. Ako sanja da je izašla iz njegove kuće. Ko sanja da je kupio djeĉaka spopašće ga brige. to je stvar za koju će se kajati. to je njegov dunjaluk koji mu je nedostupan. Ako ĉovjek sanja da je postao dijete. Reĉeno je da posluţitelj predstavlja dobro. napustiće ga blagodati ovog svijeta. Ako ĉovjek sanja staricu koja mu nije pokorna. Allah mu se smilovao. spopašće ga hajr. Ako sanja da mu je starica ušla u kuću. a ĉas neprijateljstvo." Utom sam se probudila. Ko sanja da mu se rodilo više djece njegov san ukazuje na brigu. Ko sanja da nosi dijete on snuje o vlasti. naklonjen mu je ovaj svijet. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: . Djevojĉica u snu tumaĉi se obiljem i izbavljenjem i olakšicom nakon poteškoće koja raste i povećava se. Crna boja koţe se tumaĉi kao napuštanje vjere. Reĉeno je: Ko ima malo muško dijete i sanja da je to dijete postalo odraslom osobom — to ukazuje da će ono umrijeti. oţeniće se slobodnom ţenom. Ako neko sanja da je odnekud dobio punoljetna sina. Ako to sanja majka. kad je vidjela ovaj prizor. obrukaće se. — pa mu je rekao: — Boj se Allaha. l ova ţena što je sanjala. nemoj se baviti svirkom! Ko sanja da ima malo muško dijete. a ţena m u trudna. njen san ukazuje na ljepotu njene vjere. to znaĉi da će on umrijeti. Ako rob sanja da je postigao punoljetnost i da ga je neko ogrnuo bijelim ogrtaĉem. A ako sanja ovakav san onaj koji tajno ĉini velike grijehe. Kada rob koji nije punoljetan usni da je postigaoounoljetstvo. Reĉeno je da se mala djeca u snu tumaĉe kao lagane brige. onda će se oţeniti ţenom lijepe ĉasti. to znaĉi da nema puno koristi od ovoga svijeta. Ako neki rob sanja da je neko stavio na njega plašt boje jorgovana. a ako ga je neko ogrnuo crnim plastom. kad ĉujem: Abdul--Aziz ibni Ebi Davud umro. Reĉeno je: Ako je neko od djece postiglo punoljetnost i pridruţilo se odraslim osobama — to ukazuje na ojaĉanje i pomoć. a on je zainteresovan za nju. ako je u snu vidi pod velom. jer nemoguće je odgojiti djecu bez teške brige. Ako ovakav san sanja slobodan ĉovjek. rekla je: „Subhanallah. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKOM TIJELU l POJEDINIM NJEGOVIM ORGANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Pa o tom pitaj prirodu. to je dobro koje će je snaći srazmjern njegovoj ljepoti ili ruţnoći. tj. i rodice mu se kćer. Dijete u tumaĉenju predstavlja nejakog neprijatelja koji ĉas pokazuje prijateljstvo.znaĉenje takvog sna je da je njegov sin stigao u punoljetnost. i obrnuto. Ko sanja da iz knjiga uĉi o Kur'anu i odgoju on će uĉiniti pokajanje od grijeha. izgubiće svoju uljudnost. to su nedozvoljene stvari ovoga svijeta. A ako mu je pokorna. i rodice mu se sin. to je povećanje koje će zadobiti ili pli jen.

Ko sanja da mu je pocrnilo lice a da na sebi ima bijelu odjeću — to znaĉi da će mu se roditi kćer, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kada bude neko od njih obradovan sa ţenskom, pocrni mu lice..." Vladar pravovjernih EI-Mehdi, neka mu se Allah smiluje, sanjao je da mu je lice pocrnilo pa se iz sna probudio uznemiren. Pozvao je Ibrahima ibn Abdullaha el-Kermanija, pa mu je on došao iz mjesta Sirdţana pa mu ispriĉa svoj san. A ovaj mu reĉe: — Rodice ti se kćer, — i citirao mu prethodni ajet. Sljedeće noći mu se našla kćer, ĉemu se on obradovao i lijepo ga nagradio. Ko sanja da mu je lice pocrnilo i da mu je odjeća prljava — to znaĉi da on laţe na Allaha dţ.š. Ko sanja da mu je lice boje crne prašine — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam umrlog ĉovjeka koji je crn, i kupa ga jedan ĉovjek koji stoji na njemu. Ibn Sirin je odgovorio: — Što se tiĉe njegove smrti, to je napuštanje islama, a njegova crnina predstavlja njegov kapital, a onaj što ga kupa, to je neko ko mu podvaljuje u vezi sa njegovim imetkom. Priĉa se da je neki drugi ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanja sam kao da je neki ĉovjek obješen lancem s neba i da je pola njegova tijela c/no, a pola bijelo, i da ima rep kao u magarca. — Pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ja sam taj ĉovjek. Što se tiĉe bijele polovine mog tijela, to je moj vird koji uĉim u danu, a crna polovina je moj noćni vird, lanac na kojem visim, to je moj zikr koji se trajno diţe od mene u nebo, a što se tiĉe repa, to je moj dug koji sam nasakupljao, i umrijeću duţan. — l desilo se tako kako je protumaĉio. Reĉeno je: Ako hrabra osoba sanja da joj je lice pocrnilo,to znaĉidaće ta osoba postati strašljivac, kukavica. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Zaruĉio sam se sa jednom ţenom, pa je sanjam u snu kao da je crna i poniska - a on mu reĉe: - Njena crnina je njen kapital, a njen nizak rast je njen kratak ţivot, te nije prošlo malo vremena, zaista je umrla i on ju je naslijedio. Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. sanjao crnu ţenu bujne rašĉupane kose koja kao da je izašla iz Medine i nastanila se u Dţuhfi (mjestu izmeĊu Meke i Medine). To je Vjerovjesnik protumaĉio da će se zaraza iz Medine prenijeti u to mjesto. Priĉa se da je neki ĉovjek usnio da je dobio na poklon nubijskog djeĉaka; kada je osvanuo, do bio je na poklon izvjesnu koliĉinu uglja. Ko sanja da ga nadziru abesinske ţene (crnkinje), to znaĉi da će se nad njim nadviti neko dobro ili ĉast, zbog toga što ih je vidio, ali — od strane neprijatelja. Qrvena boja je ugled i radost, ako u crvenoj ima i bijele boje, sanjaĉ će postići ugled i slavu. Ţuta boja je bolest. Ko sanja da mu je lice jako ţute boje, biće odlikovan na Ahiretu i biće od Bogu bliskih. BI JELA BOJA Ko sanja da mu je lice bjelje nego što je bilo poboljšaće mu se vjera i zauzeće pravilan poloţaj u vjeri. Ko sanja da mu je boja obraza bijela — postići će slavu i poštovanje. Priĉa se da je neki mlaĊi ĉovjek sanjao da mu je lice zamazano crvenom bojom kao u ţene, i kao da sjedi u društvu ţena. Objašnjeno mu je da se on bavi prostitucijom i da će se obrukati. Glava ĉovjeka se u snovima obiĉno tumaĉi pretpostavljenom osobom ili njegovim liĉnim kapitalom. Ko sanja da mu je glava veća nego što je bila povećaće mu se ugled. Ko sanja da mu je glava manja nego što je bila smanjiće mu se ugled. Ko sanja da ima dvije ili tri glave — pobijediće neprijatelje ako je u borbi s njima, ako je siromašan, obogatiće se, ako je bogat, imaće poboţne djece, ako je neoţenjen, oţeniće se i postići će ono što ţeli. Ako trgovac sanja kao da je oborene glave, pretrpjeće štetu u trgovini. Ko sanja nekog ĉovjeka da je oborene glave i kao da visi — oduljiće mu se ţivot u trudu i prijekoru, našto aludira priĉa o Harutu i Marutu. Ko sanja da je oborene, tj. savijene glave u nekoj skupini - taj ĉini greške za koje se kori i pokajaće se zbog toga. Osnova ovakvog tumaĉenja za dug ţivot se nalazi u rijeĉima Uzvišenog: ,,A slavimo lik onome kome smo dali dug ţivot." Ko sanja da mu je glava okrenuta — to znaĉi za onog ko ţeli ići na put da će imati neku smetnju koja će ga sprijeĉiti, i ono što on ţeli neće ubrzo dobiti, trebaće saĉekati do odreĊenog roka. A ko je već na putu usamljen, takav san mu ukazuje na to da će se vratiti u svoje mjesto nakon sprijeĉenosti mimo njegove volje. Kada ĉovjek sanja glavu i vrat, ako na sebi imaju ĉir ili neki bol, to ukazuje na neku bolest koja će zadesiti ljude bez razlike. Ko sanja da mu je glava kao u psa, magarca ili konja, ili neke druge domaće ţivotinje, slijedi ga napor, umor i robovanje.

37

Ko sanja da mu se glava pretvorila u glavu slona, lava, tigra ili vuka, reĉeno je da će on zapoĉeti neke poslove iznad svojih mogućnosti, od kojih će imati korist i postići će karijeru i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da mu se glava pretvorila u ptiĉiju — to znaĉi da će mnogo putovati. Ko sanja da rnu je glava namirisana i namazana uljem — to znaĉi lijepo stanje njegovog djeda. Ko sanja isjeĉene glave — to znaĉi da će mu ljudi biti poslušni. Ako neko sanja da jede sirovu ljudsku glavu, on ogovara poglavara i dobiće imetak od nekog starješine, a ako sanja da je jede peĉenu glavu, to je glavnica kapitala tog ĉovjeka ako je poznat, a ako nije poznat, to je njegov liĉni imetak. Ko sanja da je uzeo svoju glavu u ruku — to je imetak koji će mu doći i koji će biti veći od hiljadu dirhema. Ovaj san ukazuje na to da će se nagoditi sa ĉovjekom kojem je bio duţan, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako se pokajete, pripada vam glavnica vašeg imetka." Ko sanja da ga napusti glava bez udarca — rastaviće se sa jednim prvakom, a ako odnese glavu sa tog mjesta, ode mu karijera; ako mu je glava odsjeĉena te je uzme i stavi na njeno mjesto kao da je zdrava kakva je i bila, biće ubijen u ratu. Ko sanja da mu je otišla glava pa je uzme i zaštiti zadobiće kapital veći od hiljadu dirhema i izlijeĉiće se ako je bolestan. Glava na koplju ili štapu je neki visoki poglavar. Ko sanja da je nećija glavau posudi u krvi — to predstavlja poglavara na kojeg se laţe. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je otišla glava s vrata, ako je bolestan, ozdraviće; ako je duţan, riješiće se duga; ako nije išao na hadţ, otići će; ako je u nevolji ili ratu, biće izbavljen od toga. Ako je poznavao onoga ko mu je odsjekao glavu, taj će biti uzrokom da mu se desi gore navedeno. Ako je osoba koja mu je odsjekla glavu maloljetno dijete, to je njegov komoditet i izbavlje nje iz nevolje ili bolesti, a ipak će ga smrt zadesiti u jednom takvom stanju; ako to sanja dok je bolestan, oduţiće mu se bolest, spašće s njega grijesi, ako je poznat po svojoj dobroti, srešće Allaha u najljepšem stanju. Tako isto ţena poslije poroda, ili ĉovjek koji boluje od stomaka, ili ko je na umoru — to za njih predstavlja neprijatelja i to se tumaĉi šehidskom deredţom. Ko sanja da mu je odsjeĉena glava, a ne nalazi se u nevolji, niti u ĉemu što je gore opisano — biće lišen blagodati u kojima se nalazi i rastaviće se sa poglavarom, izgubiće vlast, izmijeniće mu se kompletno stanje. Ko sanja da mu je odsjekao glavu vladar ili upravitelj — upravitelj u snu predstavlja Allaha koji će ga spasiti njegovih briga i pomoći će ga u njegovim ţivotnim stvarima. Ko sanja da vladar skida glave svojim podanicima — on će uĉiniti amnestiju i puštati one koji su zgriješili na slobodu. Od sjecanje glave na nekom podaniku ukazuje na njegovo osloboĊenje. Reĉeno je još: Ko sanja da mu je smaknuta glava bilo presudom suca, bilo da su ga napali razbojnici, bilo da je to u ratu ili negdje drugdje — takav san nije lijep za onog ko ima ţive rodite^ Ije, a ţivo mu je i dijete. To je zato jer glava predstavlja roditelje koji su uzrok našem ovom/ii votu, kao što predstavlja djecu sa stajališta lika. Ako ovaj san sanja osoba koja je u strahu ili osuĊenik, taj san je pohvalan jer iskušenje zadesi ĉovjeka samo jedanput i nikad se takvo iskušenje ne ponavlja. Ako to sanja neki pehlivan mjenjaĉ ili neki bogataš, to znaĉi da će on izgubiti svoj kapital. Ovakav san za putnike znaĉi povratak sa puta. A za one koji se spore znaĉi pobjedu u sporu, jer je tijelo takvo, kada mu se odsijeĉe glava, nema mu lijeka. Ko sanja da mu je njegova glava u njegovoj ruci — to je dobro za onoga ko nema djece i on neće moći otići na put. Ko sanja da mu je vlastita glava u ruci, a ima glavu na ramenu — to znaĉi da se on bavi nekim svojim nedostatkom koji ga je obuzeo i da će uljepšati svoje ruţne ţivotne stvari u svom djelovanju. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Vjerovjesnika s.a.v.s. i rekao mu: — Allahov poslanice, sanjao sam da mi je otkinuta glava, a ja gledam jednim okom u nju. Poslanik s.a.v.s. se osmjehnuo i upitao: — A kojim okom si gledao glavu? — Poslije tog susreta Allahov Poslanik je ostao na ovom svijetu onoliko koliko je Allah dţ.š. htio da ostane. Gledanje u poslanika je slijeĊenje Suhneta, a glava predstavlja imama. Usnio je Ibn Merjem 60 djevojaka da ulaze u njegovu kuću, a svaka djevojka nosi u ruci tasnu na kojoj se nalazi jedna ljudska glava oprana i oĉešljana, i u tom momentu kao da se ĉuje da neko uĉi rijeĉi Uzvišenog: „Nema ĉovjeka da mu Allah govori osim objavom ili iza zastora..." On je ispriĉao svoj san koji mu je protumaĉen: — Odlikovaće te halifa i od njega ćeš dobiti nagradu od 60 000 zlatnika. - Kasnije se to i obistinilo. Ako neko sanja da je ljudima u svojoj mahali poodsjecao glave, to znaĉi da će se ti ljudi staviti pod njegovu komandu ili će se skupiti u toj mahali. Ko sanja da je u posjed dobio glavu — to je kapital koji će on dobiti u vrijednosti od hiljadu dirhema do hiljadu zlatnika.

38

Ako imam usni na svojoj glavi izraslu kost, to je povećanje njegove moći i ĉasti, a ako sanja da je njegova glava kao u ovna, to znaĉi da će zadobiti polovinu od gore navedenog. Ko sanja da mu je glava ko u psa griješi i glupo upravlja svojim podanicima. Kosa glave predstavlja imetak i dug ţivot; kosa se razlikuje u tumaĉenju ovisno o onome ko sanja. Ako ratnik sanja bujnu kosu na glavi, to znaĉi povećanje, uspjeh, zaštitu i krupnoću njegovu. Ako to sanja bogataš, to mu predstavlja kapital, a ako to sanja siromah, to su njegovi grijesi. Lijepa kosa na glavi predstavlja ĉast i ugled. Ko sanja da je jedan dio njegove kose kovrdţav, a drugi ravan, postići će uspjeh i slavu. Ako neko sanja da mu je kovrdţava kosa postala ravna (ispravljena), spustiće se na niţi nivo od onog na kojem je bio. Ako neko sanja dugu ravnu kosu rastavljenu, to znaĉi da se kapital njegovog poglavara dijeli. Ako je kosa bila mehkana i fina, to znaĉi povećanje kapitala njegovog poglavara. Ko sanja da ima dugu kosu a on na snu veseo zbog toga, znaĉenje toga je pohvalno, a naroĉito kod ţena jer se one bave ukrašavanjem kose drugih. Ibn Širinu se nije sviĊala bijela kosa u mladića u snu. Govorio bi: — Osijediti — to znaĉi osiromašiti, a duga takva kosa znaĉi brigu. Ako to usni siromah, on će pored svog siromaštva zapasti u dugove ili će biti pritvoren. Ako sanja da ĉupa svoje sijede dlake, taj radi opreĉno Sunnetu i smatra glupim visoke uĉitelje u vjeri. Ako mladić sanja da u kosi ima sijedih dlaka, znaĉi da će neko odsutan doći. Kaţu da se sijedost tumaĉi kao povećanje dostojanstva i vjera. A kaţe se da to znaĉi i povećanje ţivota, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim da doţivite starost." TakoĊe je reĉeno da ko sanja da mu je osijedila glava — rodice mu se dijete, kako kaţe Uzvišeni: ,,A glava mu plamti starošću (obijelio sam)." Priĉa se da je Hadadţ ibn Jusuf sanjao da su mu glava i brada obijeljele. Znaĉenje toga je bilo da je vladar Abdulmelik ibn Mervan zapao u brige i tugu i pogoršala mu se situacija. Što se tiĉe ţene, kad ona usni da joj je cijela glava osijedila, to znaĉi da joj muţ griješi, ako joj je muţ dobar ĉovjek,pn joj izaziva ljubomoru drugom ţenom ili robinjom, a ako to nije tako, on će zbog nje zapasti u brigu i tugu. Kad muškarac sanja da ima pletenicu — to znaĉi da će dobiti ĉasna sina ako je oţenjen, ako je neoţenjen, kupice lijepu robinju ili više njih, shodno broju pletenica. Kod ţene pletenica znaĉi najstarijeg sina, a isto tako znaĉi i rodnu godinu. Sto se tiĉe sanjarija crne kose ţene, ona moţe da znaĉi dvoje: ljubav njenog muţa prema njoj i da će se stabilizovati stanje njenog muţa. Ako ţena sanja da je otkrila kosu, njen muţ će otići od nje. Ako sanja da joj je trajno otkrive na kosa, muţ joj se neće vratiti. Ako nije uda ta, neće se nikad udati. Ako sanja da joj je kosa gusta i da to svijet primjećuje, doţivjeće neku bruku. Ako ĉovjek sanja da na glavi ima rogove, to je nesavladiv ĉovjek. Ako neko sanja da mu se razbarušila kosa, i to sprijeda, biće potlaĉen. Ko sanja da mu se razbarušila kosa otpozadi — to je dokaz da će biti prezren kad psi jedi. Ko sanja da mu se kosa razbarušila sa desne strane — to znaĉi da će mu se u familiji raĊati muška djeca. Ako sanja da mu je kosa razbarušena sa lijeve strane — to znaĉi da će mu se raĊati ţenska djeca u familiji. Ko nema familije sa muške i ţenske strane, ta nezgoda će zadesiti njega. Što se tiĉe obrijane glave muškarca na hadţu ili skraćenja njegove kose, to se tumaĉi kao sigurnost, o svoje nj e, vraćanje duga i izbavljenje, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ući ćete u Sveti mesdţid ako Allah bude htio, sigurni, obrijanih glava ili potkraćene kose bez straha..." Ako se to sanja izvan hadţa, ima isto znaĉenje, samo što je sanjanje na hadţu preĉe ako vlasnik sna nije poglavar, a ako je poglavar i obrije se na mjestu koje nije za to predviĊeno na hadţu, njegov san mu znaĉi da će osiromašiti ili će izgubiti poloţaj ili će mu biti pocijepana njegova zavjesa. Ovakav san za siromaha znaĉi da će se osloboditi duga, a za bogataša da će mu se smanjiti kapital. Ako je sanjaĉ od dobrih ljudi, oslabiće snaga njegove dobrote. Ko ne vidi u snu ĉin brijanja glave svoje nego samo vidi obrijanu glavu — pobijedite neprijatelja' i postići će moć i slavu. Neki kaţu da je dobro sanjati brijanje glave ko ima obiĉaj da se brije, a nije dobro onome ko nema obiĉaj da brije glavu. Kaţe se da brijanje glave za ratnika znaĉi da će umrijeti kap šehid. Neki ĉovjek je priĉao: — Vidio sam svoju glavu da je obrijana i izaĊe iz mojih usta ptica i sretne

39

me jedna ţena i uvede me u svoju maternicu i vidjeh svoga oca kako me traţi uţurbano i zadrţa se na distanci od mene. Pa sam ispriĉao san svome društvu i protumaĉio sam im ovako: Što se tiĉe moje obrijane glave, poloţiću je (umrijeću), ptica koja mi je izašla iz usta je moj ruh, a ţena koma me je uvela u svoju utrobu, to mi je grob u zemlji u kome ću se izgubiti. A to što moj otac traţi mene, zatim njegovo zadrţavanje od mene na distanci, on će se truditi da ga'zadesi ono što će mene zadesiti. — l vlasnik ovog sna je bio ubijen kao šehid. (Poslije sinove pogibije, otac se trudio da postane šehid kao sin, ali nije uspio u tome.) Drugi neko je usnio da svojom rukom brije glavu i to je ispriĉao tumaĉu snova, a on mu je re* kao da će vratiti svoj dug. Ako ţena sanja da joj je obrijana kosa, pustiće je muţ ili će umrijeti, a ako sanja da je njen muţ obrijao njenu glavu ili podrezivao njenu kosu u haremu, to znaĉi da će ona vratiti svoj dug i is puniti svoj emanet (što joj je povjereno). Ako sanja da joj je muţ obrijao glavu izvan harema na bilo kom mjestu, njen san znaĉi da će je muţ zatvoriti u stanu, jer ptica ostaje u gnijezdu kada joj se odreţu krila. Reĉeno je: Ako je on brije, to znaĉi kidanje njenog zastora (pokrivaĉa). Ako ţena usni da je zove neki ĉovjek da joj ošiša kosu, to znaĉi da on njenog muţa zove drugoj ţeni u tajnosti od nje, i desiće se izmeĊu nje i tog ĉovjeka koji je zove neprijateljstvo i mrţnja. Ko sanja da su mu u ţene odsjeĉene pletenice — neće mu nikada roditi dijete. MOZAK PREDSTAVLJA RAZUM Ako neko sanja da ima veliki mozak, to ukazuje da je mnogo pametan, a kp sanja da nema mozga, to ukazuje na njegovo neznanje i malenkost njegovog razuma. Ta kode je reĉeno da mozak znaĉi ušteĊen, ĉist, ali mali imetak. Ko sanja da jede svoj mozak ili srţ kostiju — to znaĉi da on jede svoj imetak. Neki vele da sanjanje jedenja mozga umrle osobe znaĉi skoru smrt. Lijep uvojak kose znaĉi imetak i slavu. Reĉeno je, ko ga sanja da će oţeniti lijepu ţenu, srazmjerno ljepoti uvojka kojeg je vidio. Ĉelo u snu predstavlja ĉovjeka i njegovu krupnoću, a mahana na ĉelu znaĉi manjkavost u ĉasti i veliĉini, a povećanje te manjkavosti na ĉelu znaĉi da će mu se roditi sin koji će ocrniti njegovu porodicu. Ko sanja da mu je ĉelo od ţeljeza, bakra ili kamena - to je pohvalno ako to sanja policajac ili vozaĉ ili neko ko s mukom zaraĊuje za ţivot, dok za ostale to znaĉi da će biti omrznut kod ljudi. Dvije sljepoĉnice su dva ĉasna blagoslovljena sina, a obrve znaĉe lijep postupak ĉovjekov, zatim njegovu lijepu vjeru i njegovu ĉast, a nedostatak u obrvama predstavlja nedostatak tih kvaliteta. Kaţe se: Ako su obrve naglašenih dlaka tj. guste, to je pohvalno zbog toga što i ţene crne svoje obrve traţeći time ukras. Što se tiĉe oka, to se tumaĉi kao vjera ĉovjekova i vid kojim raspoznaje pravi put od zab lude. Ko sanja da na svom tijelu ima mnogo oĉiju — to znaĉi povećanje dobra u njegovoj vjeri. Ko sanja da mu je raspukao trbuh (stomak) i vidi u trbuhu oĉi — on je zindik (otpadnik), kako kaţe Uzvišeni: „Nije dao Allah ĉovjeku dva srca u utrobi." Ko sanja da su njegove oĉi oĉi neke druge nepoznate osobe — njegov san znaĉi, da će izgubiti vid i da će mu drugi pokazivati put. Ako je osoba poznata, onaj koji sanja će vjenĉati njegovu kćerku i zadobiće od njega dobro. Ko sanja da je izgubio oĉi — umrijeće mu djeca. Ko sanja da je slijep u oba oka, a usamljen je, produţiće mu se njegova usamljenost do smrti. Ko sanja da su mu oĉi od ţeljeza snaći će ga teška briga,koja će ga dovesti u situaciji da mu se skine veo. Ko sanja da je otvorio oĉi prema nekom ĉovjeku on će obratiti paţnju na njegov sluĉaj i pomoći mu. Ko sanja da gleda u nekog poprijeko pakostan mu je. Ko sanja da okom ĉuje i da gleda uhom taj navodi svoju porodicu i kćerku na griješenje. Ko sanja da mu je na dlanu ljudsko ili ţivotinjske oko postići će kapital oĉevidno. Ko sanja da gleda u oko pa ga je ono zadivilo, a on ga uljepšava, on radi neku stvar koja šteti njegovoj vjeri. Crno oko predstavlja din, plavo oko predstavlja novotariju. Crvenkasto oko znaĉi oponiranje vjeri, a zeleno oko predstavlja vj eru koja se razlikuje od ostalih vjera. Ko sanja da njegovo srce ima oko ili oĉi — to je dobro u vjeri, srazmjerno svjetlu tog oka. Ko sanja da ĉini prostituciju okom — on gleda ţene. • Ko sanja da mu je oko smeĊe — on gleda sumnjivo ţenu prijatelja. Oštrina vida u snu ima fino znaĉenje za sve koji sanjaju, a slab vid ukazuje da će biti ovisan o ljudima i da će doći u oskudicu jer je kapital na poloţaju oka.

40

onoga koji izvršava ono što je u njegovom srcu i njegovim organima. zavisno od toga kakve se usne sanjaju. a kaţe se i to da je familija ĉovjekova. Usna oznaĉava prijatelja koji se lijepo ophodi sa njim. Ponekad dug jezik (fiziĉki) znaĉi pobjedu onoga ĉiji je u retorici dokazivanju. štednju na vlastitoj koţi i da mu se primakla smrt. Oĉnjaci predstavljaju domaćina.on napušta zakon vjere. onda drage prijatelje. a kaţu i ĉast i srodstvo. On to sve prevodi svojim govorom. bilo od zla. širi ili slobodniji u govoru prilikom navoĊenja argumenata. kao i to da gornja usna predstavlja prijatelja na koga se onaj koji sanja oslanja u svemu. bilo od dobra. znaĉenje je jaĉe nego kiti se sanja gornja usna. obzirom da nos simbolizira porodicu. desni sjekutić predstavlja oca. to znaĉi jaĉinu i pobjedu. radosti. Resica: Ko sanja da mu se resica povećala tako kao da će mu zaĉepiti grlo . Ko sanja da su mu oĉne trepavice mnogo lijepe — vjera mu je sigurna (utvrĊena). izbavljenja. gornji zubi muške ĉlanove familije. koji ga pomaţe i podupire. Zubi u snu predstavljaju familiju. Vezan jezik se tumaĉi siromaštvom i bolešću. i dodatne argumente i pobjedu nad svojim neprijateljem. Ako neko sanja da osjeća lijep miris. to treba protumaĉiti prema već gore opisanom. ţivjeće u sjeni svoje vjere. desiće mu se izbavljenje iz neĉega. Ako je dlaka bijela. i pored svojih argumenata. oĉiju. lijevi amidţu. ako je dunjaluĉar. Kaţe se da nos znaĉi ljepotu za ĉovjeka. Ako usni imam da su mu oĉne jagodice iznad normale. Ako se sanja da su usne vlaţne. Ako imam (voĊa) sanja da mu se jezik izduţio. njegov ga neprijatelj savjetuje u njegovoj vjeri. a ako ni njih nema. Ko sanja da mu oĉi nemaju trepavica . Ko sanja da su mu dlake od trepavica obijeljele — dokaz mu je da će ga zadesiti bolest od strane glave. a njihova ruţnoća znak je bo lesti i štete. Obrazi su posao ĉovjekov. bilo lošu. rodice veselo dijete. jer one štite oĉi više nego obrve. Ko sanja da sjedi u hladu u sjeni svojih trepavica. a ako ih ĉovjek ĉupa. a neki opet kaţu i roditelje. Sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiće. posredstvom svog tumaĉa. Ko sanja da ima dug jezik (fiziĉki) — to znaĉi da on ima dug jezik (govori prostaĉki). a donji ţenke ĉlanove familije. — Ako taj san usnije neki zanatlija. TakoĊe je reĉeno da usna u tumaĉenju oznaĉava srodstvo. i on će zadobiti kapital iz svog zanata. Ko sanja da su mu usta obješena i da je na njih stavljen katanac — njegov san ukazuje na nevjerovanje. Ko sanja da mu iz usta izlazi nešto — to ukazuje na opskrbu. Ko sanja da mu je na jeziku izrasla crna dlaka — uskoro će ga zadesiti neko zlo. ako je vjernik i uĉen.Zadobićeš kapital od strane trgovine. Reĉeno je da jezik normalne veliĉine u zdravim ustima ima pohvalno znaĉenje ma ko to sanjao. To takoĊe znaĉi i da će postići imetak.to ukazuje na njegovu pohlepu za sticanjem imetka. Tumaĉenje onoga što uĊe u nos je uzimanje lijeka. Ako je jezik duţi. Ako se sanja donja usna. to je bijes. odgoju i savjetovanju. njegovog planera. onda braću ili sinove.Ako ima djece i usnije ovakav san — to znaĉi da će mu oboljeti jer djeca su na nivou dragih oĉiju. Sanjanje usta predstavlja poĉetak i kraj neĉega za onoga ko sanja. Ko sanja da ima dva jezika — pored svog znanja steći će još jedno znanje.a ovaj mu je rekao: . Neki vele da one znaĉe dobro ili loše. Jezik predstavlja tumaĉa onoga ĉiji je. Oĉne trepavice se tumaĉe kao štićenje vjere. ako njih nema. Ako neko sanja da mu u nos uĊe nešto nepoţeljno. Kaţe se da nos predstavlja dijete. Ko sanja da ima surlu to znaĉi da potiĉe od jakog roda. Ljepota oĉnih jagodica u snu znak je obilja. on uzima kapital od ljudi i vara (obmanjuje). da se to odnosi na djecu ili imetak. Sanjao neki Ţidov robinju u nebesima ili oko robinje i ispriĉao svoj san Berhemi. ušiju ili će imati zubobolju. to znaĉi da će imati puno oruţja. znanju . Hadţadţ ibn Jusuf je sanjao da su mu ispale oĉi u sobi i umro mu je brat Muhamed i sin Muhamed. ko sanja da nema nosa. to je zlo koje će se naknadno desiti. Ko sanja da ima dva nosa — to znaĉi da će doći do razmimoilaţenja izmeĊu njega i njegove porodice. Ako to sanja trudna ţena. to znaĉi da sa prijateljem nije sve u najboljem redu. Kutnjaci predstavljaju dajdţe i tetke ili one kojih ih u savjetovanju za - 41 . bilo dobru. nema rodbine. to je povećanje njegove ĉasti (dostojanstva) .

Neki vele da velika većina ljudi. svojim govorom će poremetiti stanje u svojoj familiji .l raz-govaraće (Isa) sa ljudima (kad bude) u kolijevci. ispadanje zuba ukazuje na ometanje snivaĉa u neĉemu što ţeli. Ko sanja da su mu prednji zubi poispadali i umjesto njih iznikli novi — izmijeniće svoje poslove i planove. shodno rijeĉima Uzvišenog: . vratiće dug malo pomalo. pa je zapao u tešku brigu i svoj san ispriĉao tumaĉu snova. a pod zubima ukućane. Ako neko sanja da su mu gornji zubi ispali u ruku. Donji desni sjekutići predstavljaju majku. naroĉito ako sanjaju da im se zubi klimaju. Ispadanje prednjih zuba simbolizira spreĉavanje ĉovjeka u nekom od govornih poslova. što umrlim osobama ne ispadaju zubi i time. Ko ima crne. s tim da od toga neće umrijeti. To vaţi i za ostale zube. broj ĉlanova njegove familije će se povećati. tumaĉe nju snova o zubima pod ustima podrazumijeva stan ili kuću u kojoj se ţivi. ali zato moţe koristiti kašastu i teĉnu.. Sanjanje bezbolnog ispadanja zuba ukazuje na nevaljale poslove. Sanjanje srebrenih zuba ukazuje na gubitak imetka. 42 . ko sanja da su mu zubi polomljeni. to mu je imetak koji će mu stići. jer njegov san ukazuje na to da će brzo ozdraviti. Ko sanja da jezikom izbacuje zube. umrijeće mu onaj kome taj zub odgovara. Ko sanja da su mu zubi ispali u bradu ili u krilo pa ih on uzima u ruku — prestaće mu se raĊati djeca. Ako ispali zub nije zatrpao zemljom već ga je uzeo u ruku. Ukoli ko se pritom osjeti bol. Ko sanja da ima zlatne zube — san mu je pohvalan ako je nadaren znanjem i govorljivošću. Bijeli. dugi i lijepi zubi predstavljaju povećanje snage imetka i ugleda familije. izuzev rijetkih izuzetaka. lijevi strinu. Ovaj san se moţe odnositi i na njegove vršnjake umjesto na njegovu porodicu. Ko sanja da su mu zubi poţutjeli — to znaĉi neku mahanu u njegovoj familiji za koju je on kriv. Ako ga iznikli sjekutić vrijeĊa. nagrizene i iskrivljene zube pa sanja da su mu poispadali — riješiće se svih poteškoća. to ne znaĉi da time ne moţemo ponuditi bolesnika. Ko sanja da ga ljudi stiskaiu ili ujedaju kutnjacima — to znaĉi da on nije ponizan u ophoĊenju sa ljudima iako bi to mogao biti. san mu nije pohvalan. ĉlan kojim je povećan broj familije sramiće je i brukati. Pokvareni zubi predstavljaju kuĊenje familije. Donji sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiĉne. l to tako što se pod desnom stranom usta podrazumijeva muškinje. a pod lijevom stranom ţenskinje. donji kutnjaci dajdţiĉ ne. a ako time nije nadaren. poteĉe krv ili se otkine dio desni — to znaĉi da će se poremetiti ili pokvariti nešto što se ţeljelo. Ako mu zub ispadne na zemlju. Sanjanje izduţenih i povećanih zuba ukazuje na raspravu i prepirku u kući." tj. Ko sanja da mu je ispao ili izgubio se neki zub — znaĉi da će mu umrijeti odgovarajući ĉlan familije ili će biti u odsustvu iz koga se neće vratiti. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali i da su mu se izgubili iz vida — ĉlanovi njegove porodice će poumirati prije njega. neko će mu nadomjestiti osobu kojoj taj zub odgovara. Cvokotanje zuba ukazuje na svaĊu u porodici. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali imaće brojnu porodicu.mjenjuju. koji mu je rekao: — Svi tvoji vršnjaci će poumirati prije tebe. Za trgovce putnike ovaj san znaĉi da neće imati poteškoće sa transportom robe. rodice mu se sin. Po nekima. — Tako je i bilo. Po nekima opet na vraćanje duga. Ĉiš ćenje zuba od ţutila predstavlja ulaganje imetka radi smanjenja briga familije. Sanjanje staklenih ili drvenih zuba ukazuje na smrt. To se objašnjava time što ĉovjek bez zuba ne moţe uzimati tvrdu hranu. a ako se koje i rodi. Ako se sanja da se neki zub klima — to ukazuje na bolest ĉlana familije kome taj zub odgovara. donji umnjaci dalje ţenske ĉlanove familije. Ko sanja da mu je pored sjekutića ponikao drugi sjekutić. u krilu. ispadanje svih zuba na snu moţe da znaĉi i dugu bolest ili mršavost. Ko sanja da mu je u srcu iznikao zub uskoro će umrijeti. Ko sanja da je povadio zube znaĉi da on kida rodbinske veze ili da troši imetak na naĉin na koji oni nisu zadovoljni. Ako njih nema. onda sestre i kćeri ili onoga ko ih zamjenjuje. Neki vele da. Ako neko sanja da mu je zub ispao u krilo. Umnjaci predstavljaju djedove i malu djecu. Donji oĉnjaci predstavljaju domaćicu. slobodne ili osobe koje su na putu. Stoga se smatra dobrim ako bolesnik sanja da su mu poispadali zubi. Tupi zubi predstavljaju slabo stanje familije. Za zdrave. a sanjanje bolnog ispadanja zuba ukazuje na gubljenje neke od kućnih stvari. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su mu poispadali svi zubi. ako nešto ne moţemo ponuditi umrloj osobi. neće dugo ţivjeti. jer on u tom sluĉaju ukazuje na bolest ili poţar.

. ako je bogataš. i rastaviće se sa voljenim društvom. koji je rekao: — Ako ima robova ili posluge.Sanjao sam da mi je brada do pupka i da ja gledam u nju. Ko sanja da ima samo jedno uho neko od njegovih bliţih neće dugo poţivjeti. . ĉuti lijepe i radosne vijesti. suprugu. postići će neko veliko dobro. Ko sanja da mu na uhu visi prsten udaće kćer. Ako sanja da mu je brada do zemlje. Brada simbolizira starješinu roda kome pripada osoba koja sanja.kada se obraćao hazreti Havi. sluţenje i pokornost će potrajati.) faraon. zapašće u dvostruku brigu ili će doći u situaciju da pozajmljuje od nekoga da bi nekome drugome dao pozajmicu.našto mu je Ibn Sirin rekao: . ĉuće neke ruţne (pokuĊene) vijesti. Sanjanje brijanja brade simbolizira gubljenje imetka i ugleda. Došao neki ĉovjek Ibn Širinu i rekao: . znaĉi da rasipa imetak. koja će mu roditi sina. to znaĉi da će ono naslijediti i jesti imetak onoga kome je vuklo bradu. ali ne previše. Tamnocrna brada simbolizira neovisnost. Uho simbolizira suprugu ili kćer. Brada: Ko sanja da mu je brada nenormalno duga — to mu je dug ili briga." Ko sanja da mu se brada izduţila. Ko sanja da ĉupa bradu. a ako je siromašan. otići će mu imetak. Ko sanja da u ušima ima oĉi oslijepiće. prema njemu će se ruţno postupati i imaće briga. tako da onaj ko sanja da je nešto natrpao u uši. tako da mu pada na stomak. ali ne i sa sredine. shodno rijeĉima Uzvišenog: . San mu je protumaĉen tako da će naći dirhem i po (tri polovine dirhema). ĉuće puno loših vijesti.. sud će ga višestruko osuditi i biće izgrĊen. njegovo robovanje. jer se Iblis — Allah ga prokleo! . ali ih ne baci. ot ići će mu iz ruke neki imetak. Ko sanja da mu se brada sa strana. Ko sanja da ima tri uha — to su mu supruga i dvije kćeri.s. a ako ih baci. ali mu se neće vratiti. sanja da su mu uši ruţne i neskladne. Sanjati da se imaju mnogobrojne uši moţe biti i dobar san. Ako ovakav san usni bogataš. pobijediće svoje oponente. Ko sanja da mu je brada previše okraćala izgubiće imetak i ugled i biće poniţen. a ako su uši ruţne i neskladne. ukoliko to sanja neko ko ţeli imati nekoga ko bi mu bio poslušan. koji ima brojno potomstvo. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da ima više od šest pari ušiju. imaju li uši kojima slušaju?" Kaţe se da će trgovac. razrješenje duga i izbavljenje. pa je taj san stigao do nekog od tumaĉa snova. ako je bijeli rob. koji će ga opteretiti srazmjerno koliĉini brade na stomaku.. pak. ako sanja da ima mnogobrojne uši. ako sanja da ima lijepe i skladne uši.. ako se bude sporio pred sudom. Ko sanja da ima biadu na prelasku izmeĊu crne i zelene steći će vlast i brojan imetak.Mi srno vas od nje (zemlje) stvorili. ako je bogat. tuţilac. sud ga neće talo lahko pustiti iz sluţbe.Ti kad mujeziniš sa munare gledaš u susjedske kuće! Nije pohvalno ako dijete koje nije dostiglo zrelost sanja da ima bradu. Ko sanja da ima pola uha umrijeće mu ţena i on će dovesti drugu. ali će biti cjholi nevjernik. Ako sanja da je rukom uzelo i vuĉe neĉiju bradu. djecu ili poslugu. Ko sanja da su mu se dlake od brade raspršile po ruci. on se okreće od istine i ne prihva ća je. i ako uĉestvuje u raspravi o nekom pitanju.. kao npr. Ko sanja da ima ĉetiri uha —to moţe da znaĉi da ima ĉetiri supruge ili ĉetiri kćeri koje su ostale bez majke. tako da će ušima nadomještati vid.š. Ko sanja da mu je brada okraćala. izduţila — dobiće nešto u ĉemu niko osim njega ne nalazi zadovoljstvo. to mu je neko olakšanje. TakoĊe se kaţe da uho simbolizira vjeru. kao npr. Crvena brada simbolizira ĉuvanje od harama. ĉuće neke radosne vijesti.. 43 . steći će imetak i ĉast. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je brada do pupka — to znaĉi da on nije pokoran Allahu dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pa ih on sakupi. i u nju ćemo vas povratiti.Neki drugi ĉovjek je sanjao kao da je iz usta uzeo tri zuba u šaku i potom je zatvorio šaku. Ako ga usni neko ko je profesionalno vezan za rasprave. Ko sanja da mu je duţina brade prikladna i lijepa — postići će imetak i ĉast i udobno će ţivjeti. Ko sanja da mu neka osoba rijetke brade razgovara sa ţenom situacija će mu se pomutiti srazmjerno tome.. Ako ga usni bijeli rob. pojavio uTiku osobe sa rijetkom bradom. Ko sanja da je ostao bez jednoga uha — ili će mu umrijeti kćer ili će se rastaviti sa ţenom. Ako. srazmjerno broju ušiju ĉuće vijesti sa raznih strana u vezi sa prihodima. Ţuta brada simbolizira siromaštvo i oskudicu. Takvu bradu je imao (Musaov a. ako su uši lijepe i skladne. koji će mu se kasnije vratiti. uskoro će umrijeti. san mu znaĉi da nije vjernik..

Ko sanja da mu je brada obrijana izgubiće finansijsku moć i ugled u svom rodu. Ako ţena sanja da ima bradu. Ako mu brada nije zadrţala nimalo crnine. ali ne i. priznatost i popularnost. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš jesti nasljedstvo svoga amidţe i bićeš njegov jedini nasljednik. — Ibn Sirin mu je rekao: — Imao si neki gubitak u imetku pa si to htio da prikriješ. Kaţe se da ono što dolazi prije vremena ukazuje na zlo. Kaţe se da će onaj ko sanja da ima dugu bradu i bujnu kosu dugo ţivjeti i da će mu se imetak povećati. To vaţi za sve što dolazi prije vremena. Ako je u pitanju bojenje knom (knivanje). ako mu je bradu obrijao neki nepoznati mladić. povjerljivo) mjesto. VRAT simbolizira sigurno (bezbjedno. ili imenjak. Neki vele da to znaĉi da će oboljeti. uznosi tost. a ako je noseća. ugled će mu oduzeti neki poznati mu neprijate lj. Zavisno od toga koliko si njegove brade zahvatio rukom. Sijeda brada simbolizira dostojanstvo i veliĉanstvenost. Ako djeĉak kome uskoro treba da poĉne nicati brada sanja da ima bradu. ţivjeće izdvojeno i sam će se brinuti o sebi. toliko će ti njegove ostavštine i pripasti. ali ti to nije pošlo za rukom. Ko sanja da mu je brada odsjeĉena izgubiće na imetku i ugledu srazmjerno odsjeĉenoj bradi. ali da ona ne prihvata boju. Povećanje brkova u snu se smatra pokuĊenim. je imao bijelu bradu. ili kad djevojĉica sanja da se udaje ili da je rodila dijete. kao npr. neki da će se povećati imetak njenog muţa i sina i da će porasti ugled njene djece. koji ima dobro znaĉenje.brkovi. ali ne i bradu — to znaĉi da on ĉuva tajnu svog poglavara. Sanjanje povećanja vrata ukazuje na povećanje vjere i ĉuvanje povjerenja. Ko sanja da ima prosijedu bradu steći će ugled i dostojanstvo. biti odsutan." Ko sanja da mu je iz vratnih ţila potekla krv uskoro će umrijeti. Neki mlaĊi ĉovjek crne brade došao je Ibn Širinu i rekao mu: . Ko sanja da mu se oko vrata obavila zmija — on ne dijeli zekat na svoj imetak.Sanjao sam da mi je brada obijeljela i da je ja bojim. ugled će mu uzeti neki poglavar koji izrabljuje i potĉinjava i koji nema porijekla. Ako nekosanja da mu je brada poĉupana. ili neko ko mu je sliĉan. ali da je zadrţala nešto od svoje crnine — to mu je dostojanstvo. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Ono ĉime su škrtarili biće im obješeno o vratu na Sudnjem danu. a ako mu je starac bio nepoznat. da sam mu je potegao i išĉupao iz korjena. onda to simbolizira pridrţavanje sunneta. Ĉuperak brade ispod usne simbolizira pomoć koju neko uţiva i kojom se ponosi meĊu svijetom. ugled će mu biti vraćen. ugled će mu biti sveden na odreĊenu mjeru. Ko sanja da mu je pola brade obrijano — osiromašiće i izgubiti ugled. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: .s. izuzev govora. da će roditi sina koji će odras ti. ako mu lice poslije brijanja nije smeţurano. to moţe da znaĉi i neko dobro po njega. to znaĉi da ona neće više raĊati djecu. obzirom da ono po svojoj dobi još nije doraslo da ima bradu. ugled.Ko sanja da je odsjekao dio brade koji mu je prelazio preko šake — to znaĉi da on dijeli zekat na svoj imetak. neki da će joj suprug. Ko sanja da je obojio kosu. Zatim će svoju situaciju pokušati zadovoljiti onim što ima. ako mu je bradu obrijao neki starac. Ko sanja da ima svijetlobijelu bradu — postići će ĉast. Ko sanja da bojenje ĉiniblatom (ilovaĉom) ili malterom — to znaĉi da on traţi nemoguće i da će se za njegov sluĉaj proĉuti. obzirom da je ĉovjek po prirodi ţivotinja koja govori.Sanjao sam da sam svoga amidţu uhvatio za bradu. ugled i ljepotu. — Tada mu je ĉovjek rekao: — Upravo je tako bilo. ali će oko tog svog dobra da se namuĉi. Ibrahim a. ako dijete koje nije dostiglo zrelost (punoljetnost) sanja da ima bradu. Ako mu kosa prihvati boju. ali će na kraju ipak biti postiĊen. Bojenje simbolizira prikrivanje. umrijeće prije nego dostigne punoljetstvo. Ko sanja da mu je brada osijedila. kad muško dijete sanja da ima bradu i da mu je obijeljela kosa. Ko sanja da je obojio i kosu i bradu — to znaĉi da se on trudi da pri krije svoje siromaštvo ĉuvajući tako svoj ugled kod ljudi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je brada duţa. Ko sanja da ima ljepšu i tamniju bradu nego što ima na javi steći će strahopoštovanje. ako je udata. osiromašiće i izgubiti ugled. Tako. a sanjanje smanjenja vrata ukazuje na nedostatak ĉuvanja povjerenja. Brijanje brade u snu ima blaţe znaĉanje nego ĉupanje. san treba tumaĉiti prema već spomenutom. — našto mu je on rekao: — Dobićeš neki imetak koji nećeš koristiti ti već neko drugi. 44 . a njihovo smanjenje pohvaljenim. Ako se ĉuperak brade pod usnom sanja ovakav ili onakav. ali ne zadugo.

to za upravitelja znaĉi uspjeh. Brijanje potiljka oznaĉava ĉuvanje povjerenja i vraćanje duga. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku njegovog vladara . PLEĆA simboliziraju iskrenog prijatelja. ko sanja da mu je ruka svijetla kad je izvadi ispod pazuha — postići će snagu. a rame — ukras. Ako se sanja da se ima duga ruka. to je dunjaluk.on će se u nekom svom poslu oslanjati na nekog od svojih bliţih. Neki ĉovjek je sanjao da mu se smanjila mišica (nadlaktica). pravednost i nadmoć u odnosu na njegove neprijatelje. DESNA RUKA simbolizira izdrţavanje (prehranjivanje). to znaĉi da će izgubiti nekog od bliţnjih. tako ako neko sanja da je izgubio jednu ruku. Ko sanja da na potiljku nema dlaku — to ukazuje na njegovo bankrotstvo.Ako imam sanja da mu je krut vrat. Isto tako. ako sj loše naravi. PODLAKTICA simbolizira iskrenog prijatelja. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. MIŠICA (NADLAKTICA) simbolizira brata. Sanjanje razliĉitih promjena kod tih organa treba tumaĉiti u već datim okvirima.v. Ko sanja da ga jedna ili obje ruke kore (grde) — radi ruţne postupke. postaćeš plemenit. Ko sanja da mu lijeva ruka govori o dobru . Ispruţene ruke simboliziraju dareţljivost. Kaţe se da zdrave i lijepe ruke oznaĉavaju dobrotu u uzimanju i davanju. ortaka ili najamnika.) u vezi sa miradţom. za trgovca profit i za obiĉnog ĉovjeka iz naroda vještinu. koji mu je rekao: — Ako ti je moral loš. Ko sanja kao da su mu ruke od mermera ţivjeće dugo i sretno. bez obzira da li se radi o pravednom ili nepravednom postupanju.s. postaćeš još hrabriji. Ko sanja da na ramenu ima neku mahanu — to ukazuje na to da će mu oboljeti ili umrijeti brat. to mu oznaĉava imetak. Ko sanja da mu se mišica smanjila . Ko sanja da je stavio ruku pod pazuho i da je na njoj vidio svjetlo kada je izvadio ispod pazuha. bilo da će taj biti odsutan bilo da će umrijeti. ft ako sanja da mu je ruka mokra. a lijeva ţensku rodbinu. Ko sanja da rukama vidi isto kao i oĉima — on ima ĉestih kontakata sa osobom sa kojom mu to po šeriatu nije dozvoljeno. Ako ĉovjek sanja ţenu otkrivenih podlaktica. shodno hadisu Vjerovjesnika (s. Ko sanja da je pored svoje dvije ruke dobio još jednu — to mu znaĉi povećanje moći i snage. to ukazuje na snagu njegovih pomoćnika i da će dugo ţivjeti.a. Kada se sanja da se osjeća bol u laktu. Ko sanja da su mu ruke debele povećaće mu se imetak. 45 . ako si hrabar ĉovjek. oćoraviti.to je neka nezgoda koja će se desiti njegovom bratu ili sinu. jer ramena oznaĉavaju braću. a lijep. ili da će mu se roditi brat. koji mu je rekao: .postići će vlast i postupaće isto kao taj vladar. Kaţe se i to da desna ruka oznaĉava mušku. Ko sanja da hoda na rukama . srazmjerno smanjenju mišice. ili da će mu se roditi sin. od koga će imati koristi i na koga se moţe osloniti. pa mu je san protumaĉen tako da će. pobjedu i dostojanstvo u onome ĉemu se posvetio. a za zatvorenike da će ostati u zatvoru dok god mogu vući lance. odlikovao. steći će znanje ako je dostojan znanja. srazmjerno povećanju mišice. Ko sanja da je dobio krila — rodice mu se dva sina. ili da će se neko njegov vratiti iz odsustva.Bićeš glup. na ništavost poslova koji se rade rukom i na nedostatak posluge. to ukazuje na njegovu snagu. imetak i dobroĉinstvo. ljepotu i lahkoumnost. a i njemu se duţno. Ko sanja da s poteškoćom radi lijevom rukom na kraju će ipak udovoljiti nekoj svojoj potrebi. obzirom da onaj ko je ćorav ne vidi ono rame koje mu je sa stra ne ćoravog oka. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.š. profitiraće.rodbina će mu biti zahvalna. popraviće se. Neki ĉovjek je sanjao kao da ne moţe da vidi jedno svoje rame. Ko sanja da sasvim lijepo priĉa svojom desnom rukom — poboljšaće mu se ţivot. Krutost potiljka oznaĉava snagu kojom ga je Allah dţ. Ko sanja da je ljevoruk imaće poteškoća u svom poslu. Neki ĉovjek je sanjao kao da mu vrat nije ni duţi ni kraći. to ukazuje na tugu. kao što je npr. prilikom rada. Ako imam sanja da ima duge i jake ruke. Ko sanja da mu se mišica (nadlaktica) povećala — to je neko dobro koje će se desiti njegovom bratu ili njegovom punoljetnom sinu. a finoća potiljka ukazuje na kukaviĉluk i bjeţanje. Ko sanja da mu je desna ruka od zlata — umrijeće mu sudrug ili supruga. Reĉeno je da krut potiljak lijepog oblika oznaĉava putovanje i snagu u radu. a ako je trgovac. Ko sanja da na potiljku ima dlaku — on je duţan neki imetak. brat ili punoljetni sin. plećka simbolizira ţenu.

Š. Ko sanja da su mu obje ruke pknivene — izaći će na vidjelo ono što je u njegovim rukama. Ako imam sanja da su mu se prsti produljili.Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti. Ako ţena sanja da su joj ruke išarane knom. Baratanje noktima predstavlja vještinu skupljanja dunjaluĉkih dobara. bilo od dobra. koji ništa ne rade. Nokti predstavljaju dunjaluĉku ljudsku moć. to znaĉi da će raĊati djecu. Prsti predstavljaju bratiće (prema onima koji vele da ruka predstavlja brata).O vladaru pravovjernih.podne namaz. Ko sanja da podsijeca nokte — to znaĉi da daje vitre (sadekatu-l-fitr). što će biti povod da mu njegov neprijatelj pakosti i poniţava ga.š. s mukom će zaraĊivati za ţivot. Ko sanja da mu je neki prst na mjestu nekog drugog prsta — on namaz koji odgovara prvom prstu obavlja u vremenu namaza kojem odgovara drugi prst. ako sanja da su joj se šake meĊusobno pomiješale.. to ukazuje na to da bi on mo gao ubiti nekog ĉovjeka. Ko sanja da mu neki starac nareĊuje da podsijeĉe nokte — to mu njegov djed nareĊuje da treba da stoji iza prisege koju je dao i da ĉuva svoju ĉast. ako sanja da joj je ruka obojena ili išarana zlatom. Pruţena šaka simbolizira dunjaluĉko bogatstvo.. a da ova druga pretjeruje sa vaspitnim metodama. domali prst — akšam-namaz i mali prst — jaciju namaz. Ako ĉovjek sanja da su mu ruke išarane knom. pak. to znaĉi da on puno tesbih ĉini A!!aha~dţ. Ako ţena sanja da boji nokte." Tada se Harun er Rešid nasmijao i razveselio. 46 . Neki vele da je to imetak koji izvire iz dlana. bilo od zla. a da dlake na poleĊini šake znaĉe gubitak imetka. Dugi i lijepi nokti predstavljaju imetak i odijevanje. to znaĉi da njen suprug ne pokazuje ljubav prema njoj. a ĉovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna ĉovjek u kojoj će zemlji umrijeti. sanja da mu je lijeva ruka obojena ruţnom bojom. kao i pripremanje oruţja. Isprepleteni prsti. Ako neko sanja da su mu nokti toliko dugi da se boji da će ih polomiti. Ko sanja da mu iz palca izlazi mlijeko a iz kaţiprsta krv i on to dvoje pije — to znaĉi da on ima spolne odnose sa majkom ili sestrom svoje supruge. Prsti lijeve ruke predstavljaju bratiće i sestriće. Priĉa se da je Harun er-Rešid sanjao meleka smrti a. ko sanja da su mu prsti kratki — to znaĉi da nepotpuno i lijeno obavlja namaze. Ako ĉovjek sanja da je oknio svoje nokte. Ako ţena sanja da je oknila nokte. to ukazuje da će mu neko preuzeti posao. to znaĉi da ona svoj imetak daje svom ĉovjeku. Ako sanja da su joj ruke išarane ilovaĉom.. ali joj nokti ne prihvataju boju.š.. pa je kasnije san ispriĉao kupiraĉu (osoba koja pušta krv kupicom ili rogom) za koga se govorilo da tumaĉi snove. to ukazuje na porast njegove pohlepe. koji mu je rekao: . to znaĉi da će zbog slabih prihoda biti prinuĊen da proda nešto od pokućstva. ili da će je on obradovati. da bi mogao da se izdrţava. ako.. koji su zaposleni nekim poslom koji im je zadao a ko ji oni nerado obavljaju izraţavajući prema njemu odbojnost i smatrajući da on moţe taj posao i sam obaviti. Zaposlenost prstiju nekim poslom predstavlja ukućane. Otpadanje nekog prsta predstavlja ostavljanje nekog namaza koji mu odgovara. Ako ĉovjek sanja da su mu šake obojene nekom ruţnom bojom. ili bratiće. samo on spušta kišu i samo on zna šta je u maternicama. a ko sanja da su mu prsti dugi — znaĉi da ĉuva pet dnevnih namaza. koji će zloupotrebom svoje moći pokvariti. kojeg je upitao: — Koliko mi je još ostalo od ţivota? — pa mu je melek pokazao ruku sa pet ispruţenih prsta. Ko sanja da su mu nokti normalni — to mu ukazuje na njegovo ovosvjetsko i vjersko dobro. Dlake na dlanu simboliziraju dug i tugu. Te stvari su nabrojane u ajetu: . srednji prst — ikindiju-namaz. to znaĉi da ona puno tesbih ĉini Allaha dţ. bilo od njegovog imetka ili zarade ili posla koji obavlja. Bjelina nokta predstavlja brzo pamćenje i razumi jevanje. ona će prodavati svoj nakit da bi uĉinila neko dobro djelo. a skupljena šaka — dunjaluĉku nemaštinu. to znaĉi da njen suprug dobro postupa prema njoj. kaţiprst . Pucketanje prstima u snu ukazuje na nekakav ruţan govor u rodbini onoga ko sanja. TakoĊe je reĉeno da prsti desne ruke predstavljaju pet dnevnih namaza: palac — sabah. Ko sanja da je nekog ugrizao za jagodice — to znaĉi da je ugrizena osoba nevaspitana. Tako. argumenata i imetka iz bojazni od neprijateljskog zla. on te je obavijestio da pet stvari zna samo Allahdţ. predstavljaju siromaštvo ruke (brata).s. na njegovu nepravednost i pristrasnost. Harun er-Rešid se prestravljen probudio i poĉeo da plaĉe zbog onog što je usnio.Sanjanje dlaka na laktu simbolizira dug.

Ko je ova? — pa mi je on rekao: .. Ko sanja da su mu po tijelu dlake neke domaće ili divlje ţivotinje — zapašće u teškoće. a neki vele jakim djetetom.): „Dok sam bio na miradţu. Ako bogataš sanja da se namazao sredstvom za opadanje dlaka. Kiĉma predstavlja postojanost. Sanjanje velikog broja ušiju pod pazuhom simbolizira brojnost porodice. to znaĉi da ona ĉini blud i da će roditi vanbraĉnp dijete." Dlake pod pazuhom ukazuju i na vjeru i ĉast onoga koji sanja. Ako neko sanja da pod pazuhom ima bujne dlake. Ko sanja leĊa prijatelja — to znaĉi da će mu se on usprotiviti i napustiti ga. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ĉiniš blud sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak! — obzirom da je njegova sisa od njegove krvi i mesa kao i osoba sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. imetak i slavu. Sanjanje tjeskobe u grudima predstavlja zabludu (zalutalost). njegovu vrijednost. stekao ratni plijen i zadobio ratni imetak.Ako ĉovjek sanja da mu je ruka obojena ili išara zlatom. a ako to sanja siromah. da sam se produhovio i da hodam po brdima i dolinama. Ako zimija (slobodni nemusliman pod zaštitom islamske drţave) sanja tjeskobu u grudima. iza sebe će ostaviti sina koji će biti dobro situiran. Ko sanja da je neka ţena obješena za sise. izaći će bijela bez mahane. pa se ovakav san tumaĉi nedozvoljenim (haram) brakom. Ko sanja da ima zmijsko tijelo ispoljiće prikriveno neprijateljstvo. biće mu opljaĉkan imetak. Neki nepoznati siromah je došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da mi se tijelo dvostruko povećalo. a ako sanja da mu dlake opadaju..s. Ko sanja da ima neki tjelesni dodatak koji mu ne smeta — povećaće mu se blagodati. pa sam upitao Dţibrila: . Sanjanje djevojaĉkih leĊa predstavlja neznatno odlaganje postizanja onoga što ţeli. pretrpjeće gubitak u imetku. kao u ovna.pa mu je tumaĉ snova rekao: — Bićeš od takvih i dobićeš vlast. a bujnost dlaka na grudima — dug osobe koja to sanja. Sanjanje kiĉme dulje od normalne ukazuje na skoru smrt i prestanak ţivota. Širina u grudima moţe da predstavlja i punoljetstvo. Nedugo zatim otišao je u borbu. u kojoj je pokazao hrabrost i junaštvo spram idolopoklonika. njegovo utoĉište u kojem traţi pomoć i mjesto njegove snage. trgovinom i sliĉno. Ako ţalosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. a ako sanja da mu dlake otpadaju. i to se ne dovodi u vezi sa njegovom Ijudskošću niti vjerom. to znaĉi da će on traţiti naĉin da obezbijedi imetak za izdrţavanje. ta ljepota ili ruţnoća se odnosi na ţenu ili na kćer. a sanjanje kratke kiĉme takoĊe ukazuje na kratkoću ţivota i znaĉaja (ugleda) kao i na gojaznost. izgubiće skoro sav imetak. Sanjanje leĊa neprijatelja predstavlja sigurnost od njegovog zla. povećaće mu se radost i bogatstvo. to znaĉi da mu je ţena u drugom stanju. Ko sanja da su mu dlake ispod pazuha duge — to znaĉi da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi.a. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila pogodiće ga neka nesreća. Ako ĉovjek sanja svoje sise. Sanjanje povećanja dlaka po tijelu za bogataša predstavlja imetak. ' Ako ĉovjek sanja da su mu po tijelu izrasle dlake. Sanjanje kiĉme normalne duţine je pohvalno. lijepe ili ruţne. tjelesnu i duhovnu snagu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . npr. ţalost će ga napustiti. . Ko sanja da ima debeo rep.. njegov oslonac.l stavi svoju ruku u svoja njedra. a za siromaha povećanje duga. Kaţe se i to da širina u grudima predstavlja dareţljivost. a neki vele da to znaĉi osijediti. Ko sanja da ima jaku kiĉmu biće nadaren pameću. da imam svjetlo i sjaj. izgubiće bogatstvo.v. ţalost će mu se povećati. Ako radosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. Sanjanje leĊa sredovjeĉne ţene predstavlja neki pokušaj i odustajanje od njega zbog poteškoća. tjeskoba u grudima škrtost. shodno rijeĉima Vjerovjesnika (s. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam kao da mi je na prsima izniklo puno dlaka i kao da ih ja veţem — našto mu je Ibn Širih rekao: — Dato ti je povjerenje i ti si ga oĉuvao." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ogromnu sisu. sa mukom i naporom i uz potraţivanje vratiće dug. vidio sam jednu ţenu obješenu za sise. LEĐA predstavljaju ĉovjekovu suprugu. Ko sanja da su mu grudi od kamena — to znaĉi da je on nemilosrdan. one mu predstavljaju ţenu ili kćer i zavisno od toga kakve ih sanja. Sanjanje leĊa neke starice predstavlja zalazak i nestajanje dunjaluka. to znaĉi da se on sav predao skupljanju imetka koristeći se naukom. poloţajem.Ona je rodila vanbraĉno dijete. Ako bogataš sanja da su mu malje (dlake) po tijelu bijele. 47 . Ko sanja da mu je tijelo od ţeljeza ili od kamena — uskoro će umrijeti. a ako to sanja siromah. moći će se riješiti duga. rodnost i snagu.

zadobiće ušteĊeni kapital te osobe i ješće ga (trosice ga). upornost. Kaţe se i to da bubrezi predstavljaju rodbinu. djecu. a ne osjeća se glad. i ako ga sanja djevojĉica. Reĉeno je i to da jetra predstavlja djecu i ţivot. Ko sanja da mu je presjeĉeno srce. jer su pluća mjesto ruha (duha). tako da mu padaju po prsima. to ukazuje na veliku ţalost. Sanjanje velikog stomaka ukazuje na brojnost. f 48 . Velika jaka slezena predstavlja izbavljenje. obzirom da je ono vladar u tijelu i nosilac upravljanja tijelom. a puzanje na stomaku znaĉioslanjanje na imetak. ustrajnost.Kad muško sanja da su mu sise nadojene mlijekom. postati glava porodice. Bubrezi u snu predstavljaju mjesto bogatstva. nastupiće mu olakšanje. nije zadovoljan. zatrudniće i roditi dijete. ili će neko iz njegove porodice. to predstavlja nedostatak kapitala. vratilo se ili se ne vratilo utrbuh. itost u snu predstavlja zasićenost imetkom. ozdraviće i spasiti se nevolje. ako ga sanja starica. Ko sanja da mu je iz utrobe izašlo nešto . Izlazak jetre iz utrobe predstavlja u snu otkrivanje zakopanog kapitala. Ako ovakav san sanja ţena. oštrina. Reĉeno je da izlazak crijeva vani ukazuje na zaruku kćeri osobe koja sanja. govorljivost i ispravnost osobe koja sanja. izuzev ako ima trudnu ţenu. rodice ţensko dijete. Ispraţnjivanje srca predstavlja uputu ka istini. Reĉeno je da izlazak neĉega iz utrobe ukazuje na otkrivanje prikrivenog. A ako sanja da je gladan. a malog stomaka na nedostatak navedenog. Reĉeno je da veliĉina stomaka u snu znaĉi jedenje kamate. Ako se sanja puno kuhanih. u mri jeĉe. ako je neoţenjen. Stomak vanjštinom i unutrinom predstavlja imetak. Ko sanja da neki ĉovjek zubima kida ţuĉnu kesu nekom drugom ĉovjeku. pa ovaj umre. znaĉi da će umrijeti u zadovoljstvu Uzvišenog Allaha. osoba koja je kidala ţuĉ ĉini drugoj osobi jako veliku zlobu i upropaštava je. peĉenih ili nepeĉenih jetri. on iz svog neznanja i zla smatra da mu je imetak ovog drugog dozvoljen. Ko sanja da se ogleda u jetri kao u ogledalu — umrijeće. Ko sanja da jede vlastita crijeva — to znaĉi da on jede vlastiti imetak. to ukazuje na siromaštvo i ţalost. Ko sanja da jede ljudsku jetru ili ju je dobio — zadobiće i jesti zakopani kapital. osiromašiće i izgubiti imetak. pa je napasnik popije. jer je ona oslonac tijela. Ko sanja da su mu crijeva i ostala utroba izvaĊena iz trbuha. eĊ znaĉi loše stanje u vjeri onoga koji sanja. Jetre ljudi i ţivotinja tumaĉe se jednako. dobrota i pokvarenost — što se sve prenosi na tijelo. to znaĉi otkrivanje nekog blaga koje će se zadobiti.š. Ko sanja da jede crijeva ili nešto drugo iz utrobe duroga . dareţljivost. Napojenost predstavlja dobro stanje u vjeri. ispravnosti. Ako ţena sanja da ima prekomjerno duge dojke.oporuĉio je dio imetka nekom ĉovjeku. Ako se sanja mali stomak. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na umiranje djece. udaće se. obzirom da se ţene u velikoj ţalosti ĉupaju za dojke i grebu ih. jasnosti (objašnjenja) i greške. ako ga sanja djevojka. to znaĉi da se on povodi za nekom ţudnjom sa kojom Allah dţ. oţeniće se i dobiti dijete. pa potom trbuh opran. Jetra predstavlja mjesto srdţbe i milosti. Srce (u snu) je ĉovjekova hrabrost. Sanjanje bubrega u loju predstavlja bogatstvo. Ako pri tom poteĉe krv. a ako osoba koja to sanja nema djece. pohlepan je i zadobiće imetak srazmjerno jaĉini njegove gladi. ako je siromašan. Jedenje jetre poznatog ĉovjeka predstavlja jedenje njegovog imetka. a nezdrava pluća predstavljaju kratak ţivot. Ko sanja da mu je stomak postao malen imaće mnogo sredstava za ţivot. velikodušnost. a zdravlje ili bolest bubrega ukazuje na zdravlje ili bolest u rodbini. jer je ona ta koja kreira njegove stvari (poslove). Izlazak srca iz utrobe predstavlja ljepotu i ĉistoću vjere. za koga misli udati i kćer. to znaĉi da će on poĉeti da troši neku ušteĊevinu. ako je bolestan. Kaţe se da srce u snu predstavlja ţenu onoga koji sanja. Ko sanja da ga doji neka ţena — oboliće. Zdrava pluća u snu predstavljaju dug ţivot. Ako ĉovjek sanja da ima duge sise. dugo će ţivjeti. ili on liĉno. Ako ovakav san sanja mlada ţena. i ako je mlad. Ako neko sanja da su mu se iz stomaka pojavila crijeva ili nešto drugo. što znaĉi da će ona roditi muško dijete. Sanjanje mršavih bubrega predstavlja siromaštvo i griješenje u mišljenju osobe koja sanja. ostavu i sklonište p orodice osobe koja ga sanja.

Ako je njegovo izdvajanje kao što je već opisano. vratiće se. Kada ĉovjek sanja da mu je neko otkrio utrobu i pokazuje je — to je loš znak koji ukazuje da će mu on postati parniĉar i otkrivati njegove skrivene stvari. Ko sanja na svojoj sredini samo kecelju biće uporan u ibadetu. to je inventar za kuću. jer djeca predstavljaju (zauzimaju) poloţaj utrobe. on će dostići takvu neposlušnost u kojoj će pretjerati. ako je zaduţen (vratiće) svoj dug. on će u vjeri i dobru postići takav stepen u kome će biti jedinstven. — našto Ibn Sirin reĉe: . inšaallah. njegov ugled ili njegovo dijete. Ako im uzme ono što im je u stomacima. Ako je to u ĉemu pretjeruju u vezi sa vjerom. imaju pritom na sebi nešto odjeće.Ko sanja da je vladar izrasjecao stomake svojih podanika.Taj ĉovjek treba da bude Hasan el-Basri. biće smijenjen sa duţnosti na kojoj je bio i srušiće mu se stvar za koju se drţao. 49 . kao npr. on je! — Ibn Sirin na to reĉe: — Znao sam da se on izdvojio u vjeri. nemajući pritom na sebi odjeću — spasiće se teške situacije u kojoj se nalazi. zadobiće sigurnost. srazmjerno veliĉini otkrivenosti stidnog mjesta. ako je bolestan. Ako mu stidno mjesto nije otkriveno. snivaĉa će zadesiti briga. uzeće im imetak. Allah dţ. Ako je to u vezi sa neposlušnoću Allahu dţ. Pupak predstavlja suprugu. Rebro simbolizira ţenu jer je ona stvorena od njega. omiljenu robinju ili ambiciju ĉovjeka. Što se tiĉe muškog spolnog organa. znaĉi u dţamiji. ko nema roditelja — to se odnosi na njihov dom u kome su se rodili. odnosi se na ţenu. kod snivaĉa će se smanjivati ili povećavati navedeno. a ne vidi svoje sramno mjesto niti se stidi toga. a sramno mjesto mu otkriveno da ga on vidi. to joj je nesreća. A onaj ko je na putu usamljen. će ga izlijeĉiti. Sablja kojom udara je njegov jezik ĉijim istitinitim govorom puca kamen. a siromah će se obogatiti. Srazmjerno njegovu povećanju ili smanjenju. lijep ili sliĉno. to znaĉi da on nadzire kako oni troše svoj imetak. Ako u snu na nekom njihovom dijelu osjeti bol — to simbolizira bolest i siromaštvo osobe koja sanja. promjena njegovog stanja koje sam opisao ukazuje na stanje spasa i njegov neprijatelj ga neće ismijavati. Sanjanje izdvajanja u svrhu vršenja nekog posla ukazuje na upornost snivaĉa u tom poslu i njegovo postizanje onog što ţeli. ili to uĉini svojom rukom.š. Ako stidno mjesto nije otkriveno javno niti se stidi njega. Ko u snu ne zna da li se izdvaja u pitanju vjere ili grijeha i pritom se nalazi na pijaci ili meĊu lju dima. kojom udaraše po kamenu kako bi ga rascijepio. Sve što se u snu vidi u vezi sa pupkom. Sve to će se desiti ko bude vidio svoje stidno mjesto javno. to ukazuje na bolest roditelja. Otkrivanje stidnih mjesta od (pupka do kolenja) simbolizira otkrivanje prikrivenog i zluradog neprijatelja. ako je u strahu.š. Ako se on sanja neprirodno velikim. i što se rebru dešava. on u snu moţe znaĉiti spomen ĉovjekov meĊu ljudima. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam nekog ĉovjeka da stoji usred dţamije u Basri. Za bolesnika ovakav san • znaĉi da će umrijeti. a on se stidi toga. odnosi se na njih. biće pokoren i pobjeći će od njih. izgubiće nadu od onoga u koga se nadao. a pored toga ne vidi nešto što upućuje na dobro djelo . otvoreno (otkriveno). i kao daše stidi od toga. to znaĉi da on pretjeruje u neĉemu u ĉemu drugi ne pretjeruju. Što je utroba za ĉovjeka. Ako u snu naga osoba nije preokupirana nekim postom. da će mu poumirati djeca i da će ostati sam. Reĉeno je i to da onaj ko sanja svoj pupak bolesnim. osamljen. a ima roditelje.ovakav otkriva svoje pokriveno i nema dobra u njemu. Ako ĉovjek sanja da na sebi ima toliko odjeće da njome pokriva samo stidno mjesto. neće ih pobijediti. jer onaj ko nema djece imaće. da je ruţan. Ako stidno mjesto neĉim pokrije. Trbušni mišići iznad i ispod pupka ukazuju na sangu tijela i na vlast. Ko sanja da je sramno mjesto otkrio ili skinuo odjeću sa njega ili nekog njegovog dijela desiće mu se gore navedeno. Ĉovjek koji je sanjao uzviknu: — Tako mi Allaha. ako na sebi nema ništa od odjeće.. Ko usni da se usamio (izdvojio) u traţenju neĉega — postići će to srazmjerno njegovoj izdvojenosti. Ko sanja da na sebi nema uopšte odjeće — ima neprijatelje koji će pobijediti na onom mjestu na kome se sanjao. ostavljanje pokornosti i otkrivanje prikrivenog. Ko sanja da mu je utroba raspukla (otvorena) i da je potpuno prazna — to je znak da će mu kuća biti potpuno srušena. Ko sanja da otvara svoj trbuh pa vidi da mu je sva utroba na svom mjestu — to je pohvalno za onoga ko nema djece ili za siromaha. U ruci mu bijaše sablja.

Ko sanja da ima dva muška spolna organa . Izbacivanje sperme simbolizira postizanje ţeljenog cilja. Ko sanja kao da hoće da ima spolni odnos sa svojom ţenom. obzirom da se smrću osobe prekida spomen na nju. Ko sanja da mu je spolni organ ušao u njegovu unutrinu — to znaĉi da on ne posvjedoĉuje istinu. Ko sanja da sije spolni organ nekog ĉovjeka ili neke ţivotinje . pa će mu od koristi biti drugi sin. to dijete će odrasti i zagospodariti u porodici. to ukazuje na njegovu smrt ili smrt njegovog sina. koji joj je rekao . i pored spomena i ĉasti još jedan spomen. to zna ĉi da će od nje postići neku nepotpunu i slabu utjehu. djeca im se neće više raĊati. biće poniţen i potĉinjen. Ako ga išĉupa svojom rukom ili dio njega. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ i da neki ĉovjek ima s njim spolni odnos. Neki ĉovjek je sanjao da mu je otvor spolnog organa obrastao dlakama koje su bile okrenute prema njemu. a ako im se koje i rodi. ali ustanovi da je njen spolni organ neprobojan — to znaĉi da on od svoje supruge traţi utjehu koju mu ona ne moţe pruţiti. a ako je bio veliki — neprrijatelj će nadjaĉati njega. da on u njega ne gleda i ne stidi se zbog toga te da se niko ne osvrće na njegovu otkrivenost. tako da on znaĉi da će muţevljevo ime i ĉast biti spominjani meĊu ljudima srazmjerno veliĉini spolnog organa kojeg je sanjao da mu ţena ima. kao što su npr. a ako ima djecu. rodice sina. ĉiji ogranci simboliziraju širenje njegovog spomena. umrijeće mu sin.pored postojećeg djeteta zaimaće i drugo dijete. pak. Nejakost muškog spolnog organa simbolizira bolest djeteta snivaĉa ili skori pad njegovog dostojanstva. Kad ĉovjek sanja da mu se spolni organ razgranao na manje ili vrše organa — to se uglavnom tumaĉi njegovom ĉašću i spominjanjem njegovog imena meĊu ljudima.Njegov ţivot je prošao. Ako ĉovjek sanja da njegov spolni organ ne moţe prodrijeti u ţenski spolni organ. ako nema djece. Ko sanja da je ugrizao spolni organ neke nepoznate ţene — dobiće neko olakšanje u vezi sa njegovim dunjalukom. a sanjanje njegovog pokretanja simbolizira aktivnost snivaĉa i njegovo dunjaluĉko izobilje. Sanjanje otkinutog muškog spolnog organa moţe da znaĉi i odlazak i prestanak spominjanja snivaĉa u tom mjestu ili mahali. Ako ĉovjek sanja da je prodro u svoju suprugu neĉim drugim umjesto spolnim organom. Ako sanja da mu je otkinut i udaljen od njega. to znaĉi da će ga ĉovjek kojeg je sanjao iskoristiti. a on je postupio kao da nema ni lice ni usta.. strah. pa će ih on doĉekati. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. i otići će mu imetak koji će mu se ponovo vratiti. rodice mu se. tako da takav san moţe da ukazuje i na sigurnost i dobro. ali ne ukazuje na smrt. Ko sanja da je spolni organ njegove supruge otpozadi — od se nada dobru i ljubavi koje bi moglo otići njegovu neprijatelju. Ko sanja da ljubi otvor spolnog organa.to znaĉi da će njegovo ime ţivjeti i spominjati se uz ime osobe ili ţivotinje ĉiji spolni organ je sanjao da sije. Ko sanja da je spolni organ vezao u ĉvor — ţivot će ga pritisnuti. — Uskoro je sin te ţene umro. ona će biti na putu i vratiće mu se. bolest. pa ga vrati na njegovo mjesto. onda će iskoristiti nekog 50 .ako ona ima već dijete ili je trudna. Ko sanja da mu je njegovo stidno mjesto otkriveno. biće u teškoj situaciji i djeca će mu biti ismijavana. pa je san ispriĉala tumaĉu snova. Ako sanja da joj je spolni organ od ţeljeza ili bronze.. ţena nema djece niti je trudna. Ako. Sanjanje promjena na muškom spolnom organu u odnosu na njegovo stvarno stanje uglavnom se tumaĉe promjenama koje se odnose na djecu i potomstvo. izgubiće nadu u postizanje onog što ţeli. obzirom da se hrana treba da uzima na usta. umjesto na ţenu. Ko sanja da je dvpspolac (hermofrodit) to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro. Ţenski spolni organ predstavlja olakšanje. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ. Sanjanje uspravljenog muškog organa simbolizira izuzetnu marljivost snivaĉa. Ako ţena sanja da joj je u spolni organ ušla voda. a ako mu on nije potĉinjen. Ko sanja spolni organ svoje robinje — steći će neko dobro i doţivjeće olakšanje. Tumaĉenje ovog sna moţe da se odnosi i na muţa. Neka ţena je sanjala da je otvor spolnog organa njenog sina obrastao dlakama. srazmjerno razgranatosti njegovog spoljnog organa u snu. to znaĉi da će on biti saĉuvan od nezgode u kojoj se nalazi. brige. dug. koji mu je rekao: — Tvoj san ukazuje na to da si ti razvratnik i da si ogrezao u pokvarenosti. Kad ĉovjek sanja da njegova supruga ima muški spolni organ. umrijeće prije punoljetstva. Neki drugi ĉovjek je sanjao da u mokraćni Otvor spolnog organa stavlja hranu. pa ako je spolni organ njegove supruge bio mali — nadjaĉaće neprijatelja. to znaĉ'i da će onemoćati nakon što je bio moćan. što mu je protumaĉeno da će umrijeti nedoliĉnom smrću.

TakoĊe je reĉeno da dva koljena simboliziraju snagu. obzirom da takav odnos sa ţenom ne moţe dati ploda (poroda). ŢIVAC simbolizira prvaka svog naroda i onoga koji povezuje svoju rodbinu. Jaĉina koţe na koljenu simbolizira solidnu ţivot nu opskrbu. Ko sanja nekog ĉovjeka otkrivene straţnjice. Kaţe se: Kad bolesnik sanja u svom koljenu vodu ili bolest. to ukazuje na posrtanje koljena u poslovima koje obavlja. a neće ti se roditi nijedno ţensko dijete. pa ako ĉvojek sanja da mu je ono otkinuto. Raskidanje jajaca u snu moţe da znaĉi i razdvajanje ţenske od muške djece. to ukazuje na putovanja ili neka druga kretanja. Ko sanja da gleda ili dotiĉe spolni organ svoje ili neke druge ţene sa strašću — baviće se nepoţeljnom trgovinom. rodice mu se vanbraĉno dijete. Zguljenost koţe koljena simbolizira povećanje truda i umora. a loš izgled vena simbolizira njihovo loše stanje. tako da će ga i smrt snaći u tom njegovom stranstvovanju. ili pojava otoka na njemu. to znaĉi njegovu smrt. zbog dobrog zdravstvenog staja tijela. Ko sanja da mu je otvorena vena — umrijeće mu neko od njegove bliţe familije. Ako sanja da na koljenu ima neku promjenu. ne zarasta niti boli. ako se ona sanjaju zdrava i jaka. Ko sanja da je kilav — postići će neki imetak koji neće biti zaštićen od njegovih neprijatelja. obzirom da je rijeĉ jajca (u ar. Ko sanja da mu je bedro otkinuto i da je otišlo od njega — napustiće svoj narod i svoj rod. kad se otkine. Ibn Sirin mu je na to rekao: . Ko sanja veliku straţnjicu — to znaĉi da mu ţena ima veliko bogatstvo. ljepota vena simbolizira njihovo lijepo stanje. jeziku) ţenskog roda. pokretljivost i širinu poslovnosti. srzamjerno oštećenosti njegovih jajaca. Ko sanja da su mu se jajca povećala ili postala jaĉa nego inaĉe — biće nesavladiv za svoje neprijatelje i oni mu neće moći nauditi. Ko sanja da je neka osoba otkrila njegovu (snivaĉevu) straţnjicu — to znaĉi da ta osoba ţeli nanijeti sramotu njegovoj porodici. KOLJENO simbolizira ĉovjekov trud i njegov oslonac u ţivotu. povjeriće mu upravu. obzirom da bedro. Ako je to neki poznati mu starac. Ko sanja da su mu koljena bolesna ili da ga bole. koji će vratiti neki muškarac iz tvoje familije. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu kako je vidio u snu da mu je bedro crveno. snivaĉ će dobiti upravu odakle se i ne nada. u vezi sa venom. da će ga smrt odvojiti od njegove fame-lije. NOGA je ĉovjekov oslonac. Ko sanja da je njegova straţnjica velika zagospodariće imetkom svoje supruge i u tome vidjeti svoje dobro. s tim što će upropastiti svoju vjeru i zanemariti Sunnet i ĉovjeĉnost. te se stoga uzima da se uopšte neće vratiti svom narodu. Lijevo jajce simbolizira mušku djecu. Ako ĉovjek sanja da je svoje jajce dragovoljno poklonio nekom drugom i ono ode od njega. koje neće biti njegovo. koga simbolizira dotiĉna vena. a da se pritom nisu usmrdje-la niti pokvarila. Ko sanja da su mu jajca u ruci nekog poznatog mu ĉovjeka — taj ĉovjek će ga nadvladati. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa duge — postići će imetak i autoriret kod nekog stranca. Ako je to neki nepoznati starac. simbolizira njegov imetak i njegovo izdrţavanje. to moţe da znaĉi rastanak smrću ili na neki drugi naĉin. ili će izgubiti jedan dio imetka. Stoga. Ukoliko je u snu bilo nešto što ukazuje na nešto neţeljeno i strašno. ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na dobro. ta promjena se odnosi na njega. ako je osoba koju sanja mladić. VENE nekog organa simboliziraju kućnu ĉeljad onoga koga simbolizira dotiĉni organ. Neki ĉovjek te sanjao da ima deset spolnih udova a da nema nijenog jajca. umrijeće mu muška djeca i neće mu se više raĊati muška djeca. taj starac će snivaĉu vratiti upravu. Ko sanja da siše ţenski spolni organ — postići će malu i slabu utjehu. Muška jajca u snu simboliziraju stranu sa koje neprijatelj napada. Ko sanja otkrivenu straţnjicu neke ţene — to znaĉi da će njegov posao doći pod neĉiju upravu i zapašć eu dugove u trgovini ili na poloţaju. Ko sanja da ga neko vuće za straţnjicu zapašće u neku nevolju. pa je san ispriĉao tumaĉu. Ko sanja da su mu jajca raskinuta.Kosanja da su mu dlake oko spolnog organa toliko duge da se vuku po zemlji — dobiće ogroman imetak. Ako je osoba kojoj je u snu vidio straţnjicu neki mladić. taj mladić mu je dušmanin. kao i na poslove koje će snivaĉ raditi. Ko sanja da mu oko spolnog organa uopšte nisu ponikle dlake — njegov imetak će biti stavljen pod skrbništvo. koji mu je rekao: — Rodice ti se deset sinova. jer se na nogu u 51 . Gruba koţa na ko ljenu. Ko sanja da mu je bedro od bakra — to znaĉi da je njegova porodica sklona griješenju. ako se sanja. To takoĊe moţe da se odnosi na samog snivaĉa. STRAŢNJICA simbolizira ţenino bogatstvo. njegovi neprijatelji će imati uspjeha. Ko sanja da sa ţenom ima odnos u straţnjicu — to znaĉi da on ono što traţi — traţi na naopak naĉin i da od toga neće imati koristi.njegovog imenjaka. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa kratke — toz naći da on ima pravilan odnos prema Sunnetu. to znaĉi da on tog ĉovjeka hrani i upošljava i da će mu kasnije prepustiti upravu nad poslom. tj. Kaţe se i to da preobraţavanje u snu s ţenskog polnog organa u muški ukazuje na prostakluk ţene u govoru i njeno nadvladavanje svoga supruga.Ti imaš neki dug. simbolizira sticanje imetka sa poteškoćom. BEDRO (but) simbolizira rod. da su po njemu narasle dlake i da je nekom ĉovjeku naredio da ih skrati.

cjevanica moţe da simbolizira ţivotnu dob snivaĉa. a prsti stopala simboliziraju sluškinje i sluge. Hodanje bosih nogu simboli zira umor i poteškoće. Ako muškarac sanja ţensku potkoljenicu.s.Taj ĉovjek koga sam sanjao bio si ti! — reĉe Ĉovjek. biće mu lagahan put i postići će dobro. Ovaj san za zlikovce simbolizira zatvor. Ko sanja da ima slomljenu petu — to znaĉi da ţuri za neĉim što za sobom povlaĉi kajanje. to znaĉi da će se kapija ovog svijeta (dunjaluka) zatvoriti i pred njom i pred njima.a. Isto znaĉenje ima i san ako neko sanja da doji ili pose neku poznatu ili nepoznatu osobu. 23. pod dugom. a Ibn Sirin ustuknu. Ko sanja da je po njemu posuto mlijeko ţene — to simbolizira tjeskobu i zatvor. ako je bogat. Ako neko sanja da mu je odsjeĉena no ga. a obilno teĉenje mlijeka iz sisa ili dojki simbolizira obilje imetka. . ako je u pitanju poznata osoba. Ako ţena sanja da je otkrila nogu do koljena. pribliţio mu seje njegov edţel (smrt) i oĉekuje ga nešto teško. Ko sanja da prostituciju ĉini nogom — to znaĉi da na nedozvoljen naĉin pristaje za ţenama. ĉovjeka ili ţenu. Muţenje simbolizira zamku. Ko sanja da mu se je neki prst ispeo na nebo — umrijeće mu neko od njegove posluge. — Na to Ibn Sirin reĉe: — A staje opasnije od raspravljanja o sudbini? Neka ţena je sanjala da joj je odsjeĉen veliki prst na nozi. Kosti stopala simboliziraju imetak na koji se ĉovjek oslanja i od kojeg se izdrţava.v. GLAS l DR. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam jednog ĉovjeka na ĉijim sam nogama ispod koljena vidio mnogo dlaka. ona se ugasi. jer mu je tada potrebno mnogo tuĊih no gu da ga zamijene. poslije Ibn Sirinove smrti je vratio njegov dug. Mlijeko domaćih ţivotinja simbolizira dozvoljeni imetak od strane vladara. Poznati uĉitelj Ibn Sa'ad je rekao: — Sanjanje mlijeka u sisama ili dojkama. Dlake na stopalima uglavnom simboliziraju dug. simbolizira imetak. Ĉovjek koji je sanjao navedeni san. ĈLANAK noge simbolizira dijete. pa ako sanja da mu je cjevanica od ţeljeza. ako je bogat. — Ibn Širinu je reĉeno: — Nije se odao niskim ţeljama. rekao: . koje se odalo kocki. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da su prsti moje noge na ţeravici. a moguće je da takav san moţe da znaĉi i gubljenje vida i da će mu biti potreban neko ko će da ga vodi. Ibn Sirin je kasnije umro u zatvoru. koji je rekao: . pa mu je tumaĉ snova rekao sljedeće: — Ti ćeš postati bludnik. a ako sanja da su mu obje noge odsjeĉene. a otići će mu i kapital i njegov oslonac.Ko sanja da pije mlijeko — njegovo vjerovanje je prirodno „ĉisto". obzirom da drvo nije trajan materijal. Muţenje horasanske deve sim- 52 . oboljeće. za muškarca to predstavlja smrt ĉeljadi. to znaĉi da mu nije dugo ostalo do smrti. to predstavlja izrazitiju tjeskobu ili teţi zatvor. od koga će postići neko dobro. Muţenje arapske deve simbolizira neko predstavništvo u zemlji (arapskoj). Reĉeno je: Ko sanja da ima mnogo nogu. Reĉeno je i to da dvije noge simboliziraju dva roditelja. Ko sanja da su mu obje noge obojene ili istetovirane. Ibn Sirin je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao niskim ţeljama.svemu tome i oslanja. s tim što.Uspostaviće dobre odnose s nekim s kime si ih bila prekinula. postići će bogatstvo. Ko sanja da ima mnogo nogu. izgubiće pola imetka. a kada ih podignem. Nekiĉovjek je sanjao da mu je sve carstvo pod njegovom nogom. Prsti stopala simboliziraju ukras imetka onoga ko ih sanja i njegova dobra djela. a za ţenu smrt muţa. Ovaj san takoĊe moţe da znaĉi da je onaj ko ga sanja laţac. Kaţe se da lomljenje noţnog ĉlanka simbolizira smrt ili tugu. — Kasnije je taj ĉovjek uhvaćen sa nekom ţenom. izgubice sav imetak i svoj oslonac. kada ih drţim na ţeravici. za muškarce i za ţenu. ili će umrijeti. onda bude onakva kavka je i bila. Kasnije se ispostavilo da je imao novĉić s likom vladara u svojoj obući. Stopalo simbolizira ukras ĉovjeka i njegov imetak. jednu s drugom. da su mu odsjeĉ ene noge odstranjene od njega. pa je svoj san ispriĉala Ibn Širinu. pa mu se ta noga na javi osušila. Neki ĉovjek je sanjao da mu je ispravljena potkoljenica. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da doji ţenu — postići će imetak i zaradu. to znaĉi da joj je lijepa vjera i da će postići nešto bolje od onoga što ima. ako je siromašan. Sve će mu se to desiti ako sanja. — našto je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je u velikom dugu i umrijeće u zatvoru. oboljeće. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. ako je putnik.. Kad ţena koja na javi nema mlijeka sanja da doji poznato dijete. to znaĉi da će se oţeniti. TUMAĈENJE SNOVA O STVARIMA KOJE IZLAZE IZ ĈOVJEKA l IZ ŢIVOTINJA KAO ŠTO SU: MLIJEKO.000 zlatnika. Neki ĉovjek je sanjao da mu se jedna noga pretvorila u kamen. Ko sanja da je spetljao noge ispod ko ljenja. to znaĉi da će imati dug ţivot i trajaće mu njegov kapital. KRV. nego raspravlja o sudbini. Ako neko sanja da mu je cjevanica od drveta. a imao je duga 40. Ko sanja da pose konja ili kobilu — zavoljeće ga vladar. jer će imati ĉuvare i neće moći samostalno hodati. Ko sanja da su mu se ispele na nebo i nestale — umrijeće mu dvoje djece.

Maĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest i parniĉenje. a vi jedete njegovo meso ogovarajući ga.. Neki vele da ono simbolizira zaradu na puto vanju. a ako ptoeĉe otrov. znaĉi da ste svoj govor neĉim uljepšavali. Neki vele da mlaćenica simbolizira nedozvoljen (haram) imetak i poslovanje sa ljudima koji su bankrotirali. Ko sanja da pije mlijeko zmije radi -će neki posao kojim će Allah dţ. kao i to da će steći dozvoljeni (halal) imetak. shodno rijeĉima Uzvišekog: „. on odlazi baĉen. dva ili tri gutljaja njenog mlijeka.š. Reĉeno je: Ko sanja da muze devu i njeno mlijeko — oţeniće se dobrom ţenom. TakoĊe je reĉno da komad sira simbolizira pozamašnu koliĉinu imetka.a. Provareno mlijeko simbolizira nešto u ĉemu nema dobra. A neki opet. znanje i mudrost. znaĉi da on na nedozvoljen naĉin ubire poreze. Sanjanje mlijeka neĉega što po prirodi ne daje mlijeko simbolizira postizanje ţeljenog odakle se i ne nada. To što ste jeli i med. To isto simbolizira i vuĉije mlijeko. — našto je Ibn Sirin upitao: — A šta ti radiš? — On je rekao: — Radim sa svojim gospodarom 53 . Ko sanja da pije kobilje mlijeko imaće dobar glas u narodu.a nije niĉim zaprljana. sanjao da je pred njega stavljena ĉaša mlijeka. to'znaĉi da on zlou potrebljava povjerenu mu vlast. Reĉeno je: Ako kravlje mlijeko sanja rob.a. Tada se to pretvorilo u kamilju glavu. koji simbolizira posjedovanje zalihe i pored rodne godine. Reĉeno je i to da će. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Mlaćenica simbolizira neku zaradu nakon brige i bola. u koju je sasuto sve mlijeko. Topljeni sir simbolizira vrijedan i ukusan imetak. Mlijeko divljih ţivotinja koje pasu simbolizira snagu u vjeri. srazmjerno obilnosti teĉenja mlijeka prilikom muţenja na snu. koje moţe da simbolizira i primanje imetka od nekog ko ĉini nasilje. Magareće mlijeko simbolizira postizanje nekog dobra. Neki vele da svinjsko mlijeko u velikoj koliĉini simbolizira haram kapital. a glava Arapa je vladar pravovjernih. posti i dijeli zekjat. koju smo jeli zajedno sa medom. — Ibn Sirin mu je tada rekao: — Mlijeko u tvom snu predstavlja prirodnu (istinsku) vjeru. Za surutku se moţe reći da simbolizira teški dug. a ako bude prisiljen ne traţeći i ne prelazeći (granice dozvoljenog). ko to sanja. dok je bio u Taifu.s. nema mu grijeha. postići izbavljenje i spas od belaja. na dozvoljen naĉin će ostvariti zaradu u trgovini i poteći će mu ovosvjetska dobra. Tada je donesena druga ĉaša. To što ste vi pili pjenu mlijeka treba povezati sa rijeĉima Uzvišenog: „Sto se tiĉe otpada (pjene). vele da će onoga ko sanja da jede hljeb i sir zadesiti neka iznenadna slabost. Ebu Bekr r. Mlijeko domaćeg magareta simbolizira lakšu bolest. a ako je snivaĉ ĉestita osoba.a. to ukazuje na pojavu nasilja (tiranije).Sanjao sam kao da jedem jednu svoju dojku. Ovĉije i kozije slatko mlijeko simboliziraju dozvoljeni (halal) imetak..s. Ko sanja da pije lavlje mlijeko pobijediće svog neprijatelja. Ko sanja da muze devu. MedvjeĊe mlijeko simbolizira štetu i tugu ko ja će uskoro nastupiti. Najvitalniji dio tijela kamile je glava. Grušalina simbolizira slušanje onoga što ţene govore.v. Ja i moji drugovi smo poĉeli da pijemo pjenu mlijeka. Mlijeko gmizavca simbolizira izmirenje sa neprijateljima. s tim što je bolje sanjati mladi nego suhi sir. Reĉeno je i to suhi sir simbolizira puto vanje. biće oslo boĊen. Druga ĉaša u koju je sasuto sve mlijeko znaĉi da prirodna (istinska) vjer. — To je bilo u vrijeme Omera ibn Abdulaziza. Ako se sanja da se iz zemlje pojavilo mlijeko. je san protumaĉio sljedećim rijeĉima: . Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je neko preda me i pred moje drugove donio ĉašu mlijeka. a ako ga sanja siromah. rodice mu se dijete. obzirom da se mlaćenica dobija odvajanjem masla iz kajmaka. s tim što ono u sebi ima ţestinu vatre koja ga je dohvatila.!o isto simbolizira i topljeno maslo.. opet." Kamila simbolizira Arapa.v. Sir simbolizira imetak steĉen na komotan naĉin. Ako trgovac sanja da muze devu." Tigrovo mlijeko simbolizira ispoljavanje ne prijateljstva. koja se prosula. Bravlje i bivolje mlijeko simbolizira dobro i prirodnost (ispravnost) u vjeri. a neki vele da će dobiti neki imetak od vladara silnika. zaimaće. Gazelino mlijeko simbolizira opreznost. biti zavodoljan. mislim da ove godine više nemaš šta dobiti u Taifu. Pseće mlijeko simbolizira veliki strah. Ko sanja da jede hljeb i sir — to znaĉi da on ţivi umjereno..bolizira neko predstavništvo van arapskih zemalja.našto je Poslanik rekao: — Da! Nije mi više dozvoljeno da ostanem u Taifu. Kravlje mlijeko simbolizira rodnost godinedozvoljeni (halal) imetak i prirodnost (ispravnost) vjerovanja. pa umjesto mlijeka poteĉe krv.Allahov poslanice. Svinjsko mlijeko simboli zira ludost. Lisiĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: . to znaĉi da on u skladu sa prirodnom (istinskom) vjerom klanja. koje radi u skladu sa Sunnetom i prirodnom (ĉistom) vjerom. ili sanja da je potegao jedan. a po nekima — skromni imetak koji nadomješta veći iemtak koji će biti postignut nakon velikog napora. . vele: Onaj ko sanja da pije mlaćenicu poziva na dobro nekoga od koga nema nikakvog dobra. Mlado maslo simbolizira koristan i sabran kapital i bogatstvo.. — Zatim je Allahov Poslanik s. otputovao iz Ta-ifa. Neki. a u ma loj koliĉini — halal kapital. Ko sanja da pije mlijeko deve muzare. Deva muzara simboliziraprirodno (istinsko) vjerovanje. Varenika simbolizira imetak postignut u poboţnosti i suzdrţavanju od harama. koje će biti njegov blagoslov.

ako je ta ţivotinja bila maĉka. Sanjanje jakog krvarenja iz nosa simbolizira poloţaj. Tako. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako sanja da jede neĉije tuĊe sline — jede imetak tuĊe djece. ako je sanjao da mu je isteklo pola decilit ra ili decilitar krvi. ili će malo dijete odbiti od dojenja. Sanjanje dugog i lagahnog krvarenja iz nosa simbolizira dobijanje trajnog imetka..on će od te osobe biti uznemiravan. Zatim mu je mlijeko ponuĊeno po drugi put. dojenje nakon odbijanja od mlijeka znaĉi pritvaranje u zatvor. na licu ima suza — on kritikuje svoje potomke. vara ga sa njegovom sluškinjom. neka je Allah zadovoljan njim i njegovim precima. to slabljenje tijela simbolizira slabljenje vjere i zapadanje u grijeh. Priĉa se da je vladar pravovjernih.Pa neka se malo smiju. Ko sanja da u nosu ima slina — ţena mu je trudna. Ko sanja da mu iz nosa teĉe krv.u prodavnici. a ako mu prilikom krvarenja odjeća ne bude poprskana i obojena krvlju. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pošto zdravlje tijela sim bolizira zdravlje vjere. Ko sanja da se oseknuo. to dijete će biti simpatiĉna djevojĉica.. osiromašiće. Pošto se takvi kao ti ne hapse. Ko sanja da ga neko vrijeĊa rijeĉima . to znaĉi da on u vjerske svrhe prikuplja neki halal imetak. ZIJEVANJE simbolizira bolest. Harun er-Rešid. zadesiće ga neko dobro od strane njegovog poglavara. Ko sanja da je zaspao i da u snu hrĉe — to znaĉi da je on nemaran. to znaĉi da ga ţerva vara i da je zanijela sa drugim.". on razgaljuje svome srcu dijeljenjem tog imetka. pa je od EI-Kermanija zatraţio tumaĉenje sna. pa njegova ţena uzme sline. to mu je neka korist. a ako je imao osjećaj da je ojaĉao..sa tim ĉovjekom će stupiti u rod putem ţenidbe. zavisno od toga da li je u snu osjetio jaĉinu ili slabost. a ako je pritom imao osjećaj da mu krvarenje šteti tijelu. to znaĉi da on dijeli sadaku i zekat na svoj imetak tako što izaĊe na put i daje onome ko naiĊe. ili će nekoga nagraditi za uĉinjeni mu posao. pa mu je ponuĊeno njeno mlijeko. koje će po njega imati štetne posljedice. a ako je to bila golubica. i nasmijala se. Kaţe se da sline simboliziraju dijete. oslobodiće se grijeha i vjerovanje će mu se popraviti.. koje je on u poĉetku odbijao. Ako ovakav san sanja poglavar. koji se pokoravaju njegovim rijeĉima. Kaţe se i to da krvarenje iz nosa simbolizira dobijanje nekog blaga. neka nas Allah saĉuva Njegove srdţbe! SLINE. ako je sanjao da mu je iz nosa kanula kap. ali na kraju ga je ipak uzeo. jako ili slabo krvarenje. Ko sanja da se je oseknuo na svoju ţenu — ona će zamijeti i pobaciti muško dijete.. ili će se riješiti briga. a ako sanja da se oseknuo u njegovu maramicu. Ko sanja da se oseknuo na zemlju rodice mu se kćer. obzirom da ĉovjeĉija snaga simbolizira njegovo bogatstvo. Neki vele da to znaĉi da mu je osoba koja ga vrijeĊa povrijedila 54 . Ko sanja da su mu u oĉima navrle suze.. Ko sanja da je obrisao nos vratiće dug. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha u pitanju tvog odnosa prema imetku vog gospodara! Adijj ibn Ertae je sanjao da stoji na svojim vratima dok je ispred njega prolazila deva-muzara. ali će ga na kraju pobijediti i biti potpomognut protiv njega. Ko sanja da jede vlastite sline — on jede imetak svoje djece. a sanjanje vrelih suza simbolizira brigu. imajući pritom osjećaj da to koristi njegovom tijelu. za koji ne ţeli da svako zna.. a smi janje simbolizira tugu. Ko sanja da mu se neki ĉovjek oseknuo u postelju . bez plakanja. Ko sanja da se oseknuo na postelju nekog ĉovjeka — on tog ĉovjeka vara sa njegovom ţenom. onda ćeš biti uhapšen ljubavlju prema nekoj ţeni. oslobodiće se nekog grijeha. Sanjanje hladnih suza simbolizira radost. Ko sanja da se njegova ţena oseknula na njega — ţena će mu roditi sina. a on je opet odbio. Ko sanja da se nalazi na nekom putu dok mu iz nosa kaplje krv. dvije ili tri.". a ako ima osjećaj da mu krvarenje škodi od njegovog poglavara će ga zadesiti neko zlo. Sanjati smješkanje (osmjehivanje) je pohvalno. Ko sanja da mu je prilikom krvarenja iz nosa krv poprskala i obojila odjeću — zapašće u neki grijeh i postići na nepohvalan naĉin neki imetak. kao i to da i ne sluti da je prevaren.. koji mu je rekao: — Vladaru pravovjernih. koje je on odbio. Ko sanja da se oseknuo u kući nekog ĉovjeka — stupice u dozvoljeni ili nedozvoljeni braĉni odnos sa nekom ţenskom osobom iz te kuće. Sanjanje dizanja glasa simbolizira ruţan govor. a da krvarenje simbolizira pouzdano znanje u vjeri sa neĉim u šta se sumnjalo. shodno kazivanju daje maĉka nastala od lavljih slina. sanjao da u ţenskim odajama pose neku gazelu. smijanje takoĊe moţe da simbolizira i radosnu vijest. i spusti glas. Ko sanja da mu cure sline i ma ce djece koja će liĉiti na njega. Ko sanja da mu suze iz njegovog desnog oka ulaze u njegovo lijevo oko — to znaĉi da on ţeli da uda svoju kćer za svoga sina.Tako je i bilo.. prihvatio je. Ko sanja da je ĉuo lijep i ĉist glas — dobiće neki poloţaj (upravu). ako pritom ima osjećaj da mu krvarenje koristi. to dijete će biti krad ljivac. Ko sanja da mu. ako je nakon krvarenja osjetio gubljenje snage. osjetiće promjene na svome tijelu. . prijatan dah iz usta simbolizira vanjsku (fiziĉku) ljepotu.. a najruţniji glas je magareĉije revanje". ali mu to ne polazi za rukom.. Ko sanja da je kihnuo i kao da mu je iz nosa izašla neka ţivotinja — pripisivaće mu se neĉije tuĊe dijete. Kada mu je ponuĊeno i po treći put. postaće bogatiji. Ibn Sirin je taj san protumaĉio ovako: — To znaĉi da mu je nuĊeno mito. sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak. a ako mu suze poteku. Ko sanja da pere neĉije sline — taj neko ga vara sa njegovom ţenom i on se trudi da ga prikrije. i Mi smo je obradovali Ishakom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.

Reĉeno je: Ko sanja da povraća krv i da njegovo povraćanje ima lijepu boju — rodice mu se dijete. a povratio med. ne diţite svoje glasove iznad glasa Vjerovjesnika.š. dijete će ubrzo umri jeti. ako pri tom krv teĉe u posudu. on je škrtica koji škrtari na izdrţavanju svoje porodice i koji se kaje za ono što je dao na izdrţavanje svoje porodice. to ukazuje na to da će mu pomrijeti djeca. škrt je u širenju znanja. Ako trgovcu u snu teĉe voda iz usta. Ko sanja da mu iz usta obilno teĉe voda — imaće obilje imetka za ţivot. ili će svoj imetak uloţiti u trgovinu. Ko sanja da je pljunuo na zemlju — kupice zemlje ili nešto od nekretnina. uzeće neki haram imetak pa će ga potom vratiti. Ko sanja govor ptica to mu je radosna vijest da će dobiti veliku vlast. Ko sanja da povraća mlijeko — odmetnuće se od islama.. a ako je u pljuvaĉki bilo krvi — to je zarada na nedozvoljen (haram) naĉin. a ako ponovo povrati — darovaće mu još nešto. ali ga ne vraća i tako ĉini grijeh. jer oni kojima se nanosi uvreda -bivaju potpomognuti od strane Allaha dţ. Ovakav san za siromaha znaĉi imetak i veliko imanje.š. bilo da je to nareĊenje. kap i to da on moţe traţiti da se'osoba koja ga vrijeĊa kazni odreĊenim brojem udaraca za kršenje nekog od pravnih propisa. on laţe u onome što se tajno dogovaraju. on je ĉovjek koji govori istinu. uskoro će doći teobe (pokajaće se za svoje grijehe). shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako se pri tom opio. Ko sanja da je svoj glas digao iznad glasa nekog uĉenjaka. dijete će poţivjeti. Ko sanja da u mraku (tmini) ĉini dovu svome Gospodaru (Allahu dţ. Ko sanja malo sukrviĉe. Ako je osoba koja grdi vladar. a ako se dogovara sa ĉestitim. bilo zabrana. Ako je pri tom pjjuvaĉka bila pomiješana sa krvlju — to znaĉi da on miješa nauku i laţ. dobiće protuotrov. Ko sanja da je progutao biser a povratio med. Sukrvica za sve one koji je sanjaju simbolizira bolest. Ako mu iz usta poteĉe pljuvaĉka i padne pred nekog mlaĊeg ĉovjeka. oslabiće mu snaga. Pljuvaĉ-' ka simbolizira imetak i snagu ĉovjeka. to znaĉi da on govori istinu.. treba to prihvatiti onako kako je. Topla pljuvaĉka simbolizira dug ţivot. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka koja se ne dotiĉe ni jednog njegovog dijela tijela i kao da ljudi rukama prihvataju njegovu pljuvaĉku — to ukazuje na to da on meĊu ljudima širi znanje. kao jedan ispljuvak. Ko sanja da je pljunuo u ĉovjeka — potvara ga. uskoro će prihvatiti neku novotari ju u vjeri. a za upravitelja znaĉi postizanje imetka na nepohvalan naĉin. hladna pljuvaĉka simbolizira smrt. Ko sanja da ĉisti uši od prljavštine — ĉuće neke radosne vijesti. Ko sanja da je pio alkoholno piće i da se nije opio. a ako se osjeti neprijatan dah. Kaţe se i to da teĉenje vode iz neĉijih usta simbolizira vaz (pouĉno savjetovanje) od koga ljudi imaju koristi. kojeg će se na kraju osloboditi. Znoj simbolizira neki ovosvjetski gubitak. Ko sanja da posti i da je povratio pa nakon povraćanja nastavio postiti — on je duţan i u stanju je da vrati dug. Ko sanja da je pljunuo na drvo — krši zavjet ili zakletvu.. znanje i razumijevanje. Ko sanja da je iskihnuo sluz .. biće razotkriven. a ako. ako se dogovara griješnik sa griješnikom. Ko sanja da mu na usta izlaze crijeva. Reĉeno je i to: Ko sanja da je obliven znojem — biće mu udovoljeno nekoj njegovoj potrebi.) — biće izbavljen iz brige. Sluz (balgam) simbolizira prikupljeni imetak koji ne raste. bilo radosna vijest. on odaje njegove tajne neprijatelju. Ako voda teĉe iz usta nekog trgovca. imaće dug ţivot. Ko sanja da je sam i da pri tom viĉe. a suha pljuvaĉka simbolizira siromaštvo. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka — dobiće neki imetak. to znaĉi da je onaj koji je uvrijeĊen bolji od onoga koji vrijeĊa. Ako ovaj san sanja neko ko ţeli iznevjeriti nekog ĉovjeka. bez ikakvog tumaĉenja. 55 . Ko sanja da pljuje — potvoriće nekoga. Ko sanja da jede prljavštinu iz svog uha —to znaĉi da je on homoseksualac ili bludnik. Što se tiĉe sanjania dogo varanja. Ko sanja da mu iz usta izlazi dlaka. ţeli postići neko dobro. Ko sanja da mu se podriguje i da ima teško povraćanje — to ukazuje na njegovu smrt. Uĉenje dove. a ako je uĉenjak.on potajno troši neki imetak.postići će veliku vlast (carstvo).krv padne na zemlju.neko njegovo pravo. a ako sa pljuvaĉkom bude i krvi.. ako ĉestit ĉovjek sanja da se dogovara sa griješnikom. koji će kasnije otići od njega. Ako neko sanja da ĉuje neki udaljeni glas. Sanjanje zadaha znoja ispod pazuha za podanika znaĉi rijaluk (isticanje svojih dobrih dijela da ih drugi vide). to ukazuje na njegovu porodicu i bliţu rodbinu. bilo upozorenje. Povraćanje simbolizira teobu (pokajanje) ako se nakon povraćanja osjeti prijatan dah. ali je povratio. Ko sanja da povraća hranu — poklonice nešto nekom ĉovjeku. Ko sanja da se dovom obraća nekom ĉovjeku — znaĉi da je on prema tom ĉovjeku ponizan iz straha od njega. Ko sanja da umije da govori razne jezike . konac ili neka nit koja nije gadljiva. ako griješnik sanja da se dogovara sa ĉestitim ĉovjekom. kao i na neko zlo.!" a uĉenjaci su nasljednici vjerovijesnika. i mlijeko — doći će teobe (pokajaće se). Isti sluĉaj je i kad se ĉuje da umrla osoba nešto govori. on ĉini neko djelo koje predstavlja neposlušnost Allahu dţi. to ukazuje na nepristajanje na teobu (pokajanje). Ko sanja da je pio mlijeko. on izuĉava komentar Kur'ana. Ko sanja da izbacuje sluz — doţivjeće izbavljenje i ozdravljenje ako je bolestan. Ko sanja da je pljunuo na zid — trošiće svoj imetak na dţihad. Reĉeno je i to: Ko sanja da povraća krv po kajaće se za grijehe i haram imetak i odrţaće povjerenje koje mu je na vratu.

Ko sanja da mokri stojećki on svoj imetak dijeli kao neznalica. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam ţensku osobu iz moje familije tako kao da meĊu dojkama ima posudu sa mlijekom. Ko sanja da ima tuĊu spermu dobiće neĉiji imetak. Ko sanja da je umazao svoju ţenu spermom kupice joj nešto od nakita ili garderobe. to znaĉi da on ima spolne odnose sa razvedenom ţenom ili sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak..MOKRAĆA simbolizira haram imetak. Ko sanja da mokri po gljivama — on dijeli svoj imetak tamo gdje nije pohvalno. jer starješine uvijek bivaju omalovaţavani od strane podreĊenih. Ko sanja da mokri na mushaf rodice mu se dijete koje će postati hafiz Kur'ana. Ko sanja da mokri krvlju — to znaĉi da on stupa u odnos sa ţenom dok ona ima menstruaciju. ali ona strasno ţeli muškarc e i gleda za njima. Ako trudnica sanja da 56 . izgubiće jedan dio imetka. Ko sanja da mokri sokom on rasipa svoj imetak. Kad ţena sanja da joj iz spolnog organa izlazi ţućkasta teĉnost. pa jedan dio mokraće zadrţi (ne izmokri je). ili ga ona boli. SLUZ iz spolnog uda simbolizira imetak koji ne traje dugo. nakon tajnog dogovaranja sa nekim iz tog mjesta ili sa svojim susjedom. Ako neko sanja da je neka ţena izrnokrila mnogo mokraće. Babek je rekao: — Rodice ti se sin koji će zavladati horizontima. — Tako je i bilo. uz kajanje. Bojte se Allaha i udajte je! . rodice boleţljivo dijete. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena je dobra muslimanka i njena vjera je prirodna (istinska). ispunjavaju tako svoje obećanje. riješiće se siromaštva. izgubiće imetak. Ko sanja da mokri vatrom rodice mu se dijete koje će biti kradljivac. rodice dijete koje će zagospodariti porodicom. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova Babeku. ali ne nalazi mjesta gdje bi mogao da se pomokri. Reĉeno je i to: Ko sanja da mokri krvlju. Ko sanja da mokri u mihrabu rodice mu se dijete koje će postati uĉenjak. ako je siromašan. mada mu je otac bio Sasan. Ko sanja da mu mokraću pije neki poznati ĉovjek — to znaĉi da snivaĉ tom ĉovjeku udjeljuje halal imetak. Ko sanja da mokri u svoju košulju rodice mu se sin. to znaĉi da on ţeli da zakopa neki imetak. Otac perzijskog kralja Ardešira sina Sasanpvog. koji mu je rekao: — Ti ćeš izroditi halife. Ko sanja da mokri po nekoj robi — to znaĉi da ta roba nije ĉista.sastaje se sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. i On je najbolji darovalac". Ko sanja da je izmokrio ribu porodice mu se robinja koju je doveo sa obala istoĉnih mora. Ako neko sanja da mokri zajedno sa nekom drugom osobom i da im se mokraća miješa. Ko sanja da mokri u bunar dijeliće imetak zaraĊen na halal naĉin. Ko sanja da izbacuje spermu. Ko sanja da pati od zadrţavanja mokraće . a da toga nije svjestan. Ko sanja da mokri zemljom ili ilovaĉom — on ne uzima valjano abdest niti ga ĉuva.. pa je svoj san ispriĉao Seidu ibn el-Musejjibu. i kad je htjela da je digne do usta i da pije. Ko sanja da mu krv peĉe mokraćnu cijev. pa je kasnije postao trţišni inspektor. Neki ĉovjek je sanjao da mokri na nekom trţišnom skupu. i ako sanja da joj iz spolnog organa izlazi vatra. ako ima trudnu ţenu. biće jedan drugom privrţeni i imaće zajedniĉkih tajni. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Ti se sastaješ sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. — Nakon što mu je to on obećao. Ko sanja da mokri. njegov otac ga je pripisao tumaĉu snova Babeku. Ko sanja da ne moţe da zadrţi mokraću. potjerala ju je mokraća te je otišla da se pomokri. Reĉeno je: Ko sanja da mokri — on dijeli imetak koji će mu biti vraćen. a ako je u brizi. Ko sanja da je mnogo imokrio na mjestu predviĊenom za mokrenje. koji je rekao: — Neću ti protumaĉiti san dok mi ne daš obećanje da ćeš svoga sina koji će ti se roditi pripisati meni. ali ne nalazi mjesta gdje bi ga zakopao. ako sanja da joj izlazi crvenkasta teĉnost. Ko sanja da mokri na nekom nepoznatom mjestu — oţeniće se iz tog mjesta. a ako je bogat. Ko sanja da mokri mlijekom — to znaĉi da je on izgubio prirodno (istinsko) vjerovanje. — To je istina! — potvrdio je ĉovjek. Ko sanja da po njemu mokri neki nepoznati ĉovjek — to znaĉi da ga taj ĉovjek izdrţava. Ko sanja vrĉ sa spermom dobiće neko blago.Ko sanja da se ljudi potiru njegovom mokraćom — rodice mu se sin kojeg će ljudi slijediti. ako sanja da joj izlazi crna teĉnost. koji je bio pastir.to znaĉi da se on srdi na svoju ţenu. Ko sanja da se umazao spermom ţene — od nje će imati neke koristi. a ako nije oţenjen. Ko sanja da je izmokrio neku grabeţljivu ţivotinju rodice mu se dijete koje će ĉiniti nasilje. sin Babekov. Priĉa se da je Mervan ibn Hakem sanjao da mokri u mihrabu. oţeniće se. Ko sanja da mokri šafranom rodice mu se bolešljivo muško dijete. SPERMA simbolizira višak imetka. Nakon što se rodio Ardešir.Tako je i bilo. primijetiće da ju je stvarno izbacio.Zato se i kaţe. sanjao je da mokri i da se od njegove mokraće digla para koja je zaklonila nebo. kad se probudi. ako je bogat. Ko sanja da je izmokrio pticu rodice mu se dijete koje će po naravi biti nalik toj ptici. rodice dijete koje će imati kratak ţivotni vijek. a nadpknadiće vam ono što god vi udijelite. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mokrim krvlju. to znaĉi da će mu ţena poba citi.: Ardešir. to znaĉi da ta ţena ima strast za muškarcem. rodice dijete koje će dobiti vlast i koje će biti tiranin i nasilnik. Ko sanja da mokri u svoj nos . jedan dio briga će mu nestati.

". oslobodiće se haram imetka.A njegova (Ibrahimova a.to znaĉi da će roditi dijete. na to da ta osoba ĉini veliku sramotu. a neki vele da to znaĉi da se suprotstavlja Sunnetu. on je poznat po tome da ima silnu ţelju za udjeljivanjem. a ako to nije. i Mi smo je obradovali Ishakom. dobij a n je i pohranjivanje izmeta na snu simbolizira haram imetak. Ko sanja da je neko drugi neĉujno pustio vjetar. Ko sanja da je u nekom društvu nehotice i glasno pustio vjetar biće izbavljen iz neke brige i poteškoće. Kaţe se da sanjanje IZMETA simbolizira imetak od nasilja.) ţena stajala je i nasmijala se. Ko sanja da obavlja namaz i da je pritom pustio vjetar bez neugodnog mirisa — on ţeli udovoljiti nekoj svojoj potrebi. ako sanja da mu je iz straţnjice izašao crv . uš ili neki parazit koji se hrani u njegovoj utrobi. podi jeliće sav imetak. da će doţivjeti veiki gubitak i da će biti otkriveno ono što ta osoba taji.š. To takoĊe znaĉi da će tu osobu zadesiti neki manjak (ne dostatak). zavisi od zadaha. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće rasrdiće se na svoju ţenu i isplatiti joj mehr. to znaĉi da obavlja posao za koji ima snage.. a ako sanja da sa lahkoćom glasno pušta vjetar. Ako je. Ako ţena sanja da ima krvarenje i nakon menstruacije. Uprljanost ljudskim izmetom simbo lizira bolest ili strah. da će roditi dijete koje neće dugo ţivjeti. Ko sanja da je obavio nuţdu u svoju odjeću — to znaĉi da je poĉinio neku sramotu. Ko sanja da je obavio nuţdu u svojoj posteljidugo će bolovati. Da li je to halal ili haram imetak. kao npr. ali koji se neće proĉuti u narodu. a ako ime imetka.. prekinute putova nje. to ukazuje na srdţbu Allaha dţ. i Allahu dţ. To ponekad znaĉi i govor za koji se neko kaje zbog pohlepe. Ko sanja da prilikom nuţde izbacuje tvrd izmet podijeliće jedan dio imetka na ime zdravlja. simbolizira imetak. on prebroĊuje neku brigu. Ko sanja da pije na ĉmar — on je pasivni homoseksualac. Ko sanja da je nehotice izbacio izmet i da ga je uzeo u ruku i ponio — dobiće haram novac.š. Ko sanja da vrši nuţdu u prometnom i naseljenom mjestu. neki od dalje rodbine koji su se otuĊili. Ko sanja da obavlja nuţdu na smetljištu.je rodila ribu.s. obzirom da to na javi ne radi niko izuzev nepokretnih osoba. Ko sanja da je obavio nuţdu na nekom mjestu. opet. Izuzetak ĉini ako se ljudski izmet sanja u prevelikim koliĉinama i ako je kašast. a ako je prosjak. to znaĉi da ima nedozvoljene odnose sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Ko sanja da sa naporom glasno pušta vjetar — to znaĉi da on obavlja neki posao za koji nema snage. neki vele da će roditi dijete koje će dugo ţivjeti. ali na nedoliĉan naĉin. srazmjerno koliĉini izmeta. nuţnik. Ako muškarac sanja da ima menstruaciju. ona je zapala u grijeh iz kojeg ţeli da se izbavi ali to nije u stanju. Ako mlaĊa ţena sanja da se okupala nakon menstruacije. i koji će se raširiti srazmjerno jaĉini (glasnosti) puštanja vjetra u snu.doći će teobe (pokajaće se) i doţivjeti neku utjehu.. srazmjerno smradu. on će im olakšati. zapašće u brigu za koju će se proĉuti. ako sanja da mu je iz straţnjice izašla riba. a ako je mjesto bilo nepoznato. to mu je u svakom sluĉaju rodbina. to uĉinio svjesno i na sav glas i ako je to pratio smrad. biće klisti- 57 . Smijeh u ovom sluĉaju simbolizira menstruaciju. ali da je on to osjetio ĉulom mirisa. ako sanja da je iz njega izašlo nešto poput neke zmije. To takoĊe moţe da znaĉi i dobro za onoga ĉiji postupci su ruţni i koje izvukao pouku iz svojih ruţnih postupaka. koji prati kajanje. Reĉeno je: Ko sanja da jede hljeb sa izmetom — on na javi jede hljeb sa medom. a sve to ĉini od svoje drage volje. Ovaj san moţe da ukazuje i na to da će se ĉovjek razvesti sa ţenom. pak. Ako je mjesto na kojem je obavio nuţdu neko poznato mjesto. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Jedenje. on govori ruţne rijeĉi i ĉini ruţna djela. on će ih toga osloboditi. ako se time umaţe. Ko sanja da obavljanuţdu oslobodiće se brige. u javnom kupatilu ili na nekom skupu. na obali mora ili na nekom mjestu na kojem to nije pokuĊeno — to ukazuje na neko dobro i nestanak brige i boli. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar biće ga ruţan glas srazmjerno smradu. Velika koliĉina ljudskog izmeta takoĊe simbolizira nepokretnost ili okretanje neĉemu što ima brojne štetne posljedice. pa je potom izmet zatrpao zemljom. rodice mu se ruţna kćer. Ako je to bilo u društvu. ĉini dovu da mu se toj potrebi udovolji. a ako su u nekoj poteškoći. Svaki ljudski ili ţivotinjski izmet. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar zapašće u brigu. a neki. Ako ţena koja je izbila nadu da će dobiti menstruaciju sanja da ju je dobila. Neki vele da sanjanje izlaţenja krvi iz straţnjice simbolizira unuĉad. Ko sanja da mu je iz straţnjice izašao pauk rodice mu se lijepa kćer. što u tom sluĉaju simbolizira brigu i strah od vladara. Neĉujno puštanje vjetra (u snu) simbolizira prezren govor. on krije neki imetak. Ko sanja da mu iz straţnjice izlazi krv oslobodiće se grijeha. Ko sanja da je obavio nuţdu na svoje tijelo zapašće u neki grijeh. razići će se sa nekim iz svoje bliţe rodbine. on udjeljuje imetak tamo gdje ne zna da li je dozvoljeno udjeljivati. da li to mjesto zasluţuje da mu se udijeli i da li će biti zahvalno na udjeljivanju. na njega će podijeliti zekat. Kad neko sanja da je prilikom obavljanja nuţde izbacio mnogo izmeta. ĉini mu nasilje i velku štetu. ali Mu se obraća nepristojnim rijeĉima i teško da će mu biti udovoljeno. zbog kojih će ga biti loš glas. ako je to društvo u nekoj brizi i tegobi. prljavštine ili uznemiravanja ljudi. i Njegovih meleka prema toj osobi (snivaĉu). Ako neko sanja da je glasno pustio vjetar u društvu. ako se sanja. Ko sanja da ga neka poznata mu osoba gaĊa ljudskim izmetom — ta osoba mu se protivi i suprotstavlja mu se u mišljenju. ako je na putu.

shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako sanja da je dobio djeĉaka. a za oţenjenog — djecu. Ko sanja da mete konjsku balegu dobiće imetak od nekog uglednog ĉovjeka. Lajanje psa sirnbolizi- 58 . TakoĊe je reĉno da sanjanja jaja za ţivinare i za osobe koje ţive od jaja simbolizira neko dobro. Sanjanje jaja u nekoj posudi simbolizira sluškinje. rodice djeĉaka. Ko sanja da pije sirovo (nekuhano) jaje — to znaĉi da on jede haram imetak. ako ĉovjek sanja da je kupio robinju. Ako ĉovjek sanja da je trudan. a mala jaja ţensku djecu.Neki gospodar će ti dati neki imetak. kao da su one jaja pokrivena. u borbu ili uspješno trgovaĉko putovanje. A moţda joj je priroda drugaĉija. ako se jaje pritom razbije.. zapašće u tešku brigu. ali ne i za one koji nisu poljoprivrednici. odlazak na hadţ. obzirom da ţivotinje u snu ne laţu.. Ako ţena sanja da je rodila djeĉaka. Ţdralovo jaje simbolizira siromašno dijete. Ko sanja da ima mnogo jaja — on posjeduje imetka i robe za koju se boji da će se pokvariti.. opet. Neki bijeli rob je sanjao da je od svoje gospodarice uzeo kuhano jaje. Ko sanja da jede kuhana jaja oţeniće ţenu koja ima imetak. Ko sanja kuhana jaja izaći će mu na dobro neki posao koji se bio otegao i koji mu je zadavao poteškoće. Ko sanja da je razbio jaje oduzeće nevinost nekoj djevojci. Oglašavanje gazele simbolizira dobijanjelijepe robinje ne-Arapke. zadešiće ga teška briga. Trudnoća ţene u snu simbolizira povećanje imetka. a ako sanja da je kupio roba. Isto tako. TUMAĈENJE SNOVA O ŢIVOTINJSKIM GLASOVIMA l RAZGOVARANJU SA ŢIVOTINJAMA Rzanje konja u snu simbolizira uvaţavanje od strane nekog ĉasnog ĉovjeka sa kojim će razgovarati kao što je u snu razgovarao sa konjem. Oglašavanje lisice simbolizira lukavstvo od strane nekog laţljivca. jer ti otkopavaš grobove i kradeš mrtve! Neki neoţenjeni ĉovjek je sanjao da je našao mnogo jaja. ili će zapasti u brigu. Lavlja rika simbolizira strah od vladara silnika. i izvodi mrtvo iz ţivog. Isto tako je reĉeno da krupno jaje simboliziraju mušku. zapašće u tešku brigu.. Blejanje ovce simbolizira dobroĉinstvo od strane nekog ĉasnog ĉovjeka. ako sanja da je rodila djevojĉicu. ili će poĉiniti grijeh. a papigino jaje simbolizira robinju koja se ĉuva od harama. Ko sanja da je udario jaje a pritom ima trudnu ţenu — on od nje zahtijeva da pobaci. koji mu je rekao: . po nekima to znaĉi povećanje dunjaluĉkih dobara.. Revanje magarca simbolizira vrijeĊanje od strane nekog glupog neprijatelja. Rikanje vola simbolizira padanje u iskušenje.. dijete će umrijeti. postići će neko dobro uskoro će se riješiti problema i rodice mu se potomak koji će biti gospodar njegove porodice. kojeg mu je.. a po nekima — ţalost zbog tajnog ubfstva. ili će mu se roditi sin koji će biti vjernik. Ko sanja da je imao spolni odnos sa svojim rukavom i da je iz rukava izašlo jaje — to znaĉi da on ima spolni odnos sa svojom sluškinjom (ili robinjom) koja će mu roditi dijete. koji mu je re kao: . a ako sanja da je rodila djeĉaka. dala na vaspitanje. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da mu je ţena snijela jaje rodice mu se dijete koje će biti nevjernik. postići će neko dobro." Ko sanja da je pod kvoĉku stavio jaje i iz njih se izlegla pilad — oţivjeće mu neki zamrli posao." Ko sanja da mu je kokoš snijela jaje rodice mu se dijete.to znaĉi da on pljaĉka grobove. tako da. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da jedem ljuske jaja — našto mu je on rekao: — Boj se Allaha. Rikanje deve simbolizira dugo putovaje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . 24. Sve ovo vaţi za prijesna jaja. Neki je.. uz to će dobiti imetak i oţivjeće mu nešto što je bilo zamrlo.. Ako ĉovjek sanja da je dobio djevojĉicu. Ko sanja da jede ljusku jajeta . ĉiju ljusku je bacio. ĉovjek sajao da guli kuhano jaje... Ko sanja da je sjeo na balegu dobiće neki imetak od nekog iz svoje bliţe rodbine. Ko sanja da mu se podriguje od kuhanih jaja — on jede i rasipa ţenin imetak. a ako sanja da je neka od njih rodila djeĉaka.. Revanje mazge simbolizira poteškoću koja će doći od nekog teškog ĉovjeka. npr. poĉesto i skrivene stva ri.ran.. tako da je zahvaljujući tom djetetu obezbijedio sebi izdrţavanje. a ostatak pojeo. On izvodi ţivo iz mrtvoga. iskljuĉivo grudaste. Blejanje ovna ili jarca simbolizira radost i izobilje. a moţda će mu se roditi onoliko sinova koliko je bilo piladi. postići će neko dobro. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. a ako pokuša razbiti jaje pa ga ne razbije. po nareĊenju svog muţa.To za neoţenjenog simbolizira ţendibu.. Mijaukanje maĉke simbolizira korenje sluge kradljivca. rodice djevojĉicu. neće biti u stanju to uraditi. Sanjanje goveĊe balege.. ŢIVOTINJSKI IZMET. rodice djevojĉicu. Ako ĉovjek sanja da mu je ţena ili robinja rodila djevojĉicu. Kasnije je njegova gospodarica rodila sina. a velika koliĉina predstavlja probleme i brige.". pa je san ispriĉao tumaĉu snova. za poljoprivrednike predstavlja dobro. Ko sanja da je neko drugi razbio jaje i vratio mu ga — neko će oduzeti nevinost njegovoj kćeri. Oguljeno kuhano jaje simbolizira lahku zaradu. Reĉeno je da će onaj ko sanja da daje jaje dobiti ĉestito dijete. Ko sanja da jede kuhano jaje sa ljuskom — on pljaĉka grobove. obzirom da se jaja jedu u malim koliĉinama. Ko sanja da je stavio jaja pod pijetla i da su mu se izlegli pilići — sastaće se sa muallimom koji obuĉava djecu. a za ostale — mala koliĉina jaja simbolizira korist.

PRISTOVI simboliziraju imetak. Za bolesnika je pohvalno ako sanja d n je debeo. SVRAB. KUGA. a neki vele da ona simbolizira imetak. simbolizira rat. da je umro i da mu se ţena potom udala — umrijeće kao nevjernik. Reĉeno je da je sanjanje oglašavanja bilo koje ptice dobro i da to ukazuje na uzvišenost osobe koja sanja ptice. ako se sanja. BUBULJICE. Reĉeno je da svrab. Gnoj u bu-buljicama. simboliziraju brojnost grijeha.. a ako ga sanja bogataš. KOZICE (boginje) simboliziraju povećanje imetka. Nije pohvalno ako neko sanja da je izujedan. svrab simbolizira postizanje imetka napornim poslom. simbolizira veliki kapital. OSPICE simboliziraju zaraĊivanje imetka od vladara. Opadanje dlaka sa tijela simbolizira gubitak imetka. svrabu. srazmjerno koliĉni gnoja koji imaju u sebi. Reĉeno je i to da smrtonosni otrovi. ako se sanjaju.. ranjeni). naduhlo se i podgnojilo — dobiće imetka srazmjerno tome. ĉetverodnevna povratna groznica sim bolizira da će osobu koja je sanja stići kazna za grijeh za koji se više puta kajala pa se ponovo vraćala na isti grijeh. ako mu drhte listovi (potkoljenice) imaće poteškoća u ţivotu. To simbolizira ijĉir. GUBA simbolizira dobijanje odjeće bez ukrasa. jer sve ovo znaĉi oporavak i ozdravljenje 59 . imaće poteškoća u izdrţavanju sebe i svoje porodice. obzirom da ona opominje smrću i njen je glasnik. Ko sanja da je na samrti. jer ako se to sanja na nekome drugom. Oglašvanje noja simbolizira dobijanje hrabrog sluge. imaće nekih poteškoća od strane vladara. ako se sanja. uz brigu i strah od propasti. Ko sanja kao da mu je ţena bolesna — to znaĉi da je njeno vjerovanje dobro (tj. Nije pohvalno za bolesnika ako sanja da mu je tijelo zamašćeno ili da jaše na devi." („bolesni" tj. Mi ćemo im izvesti ţivotinju iz zemlje koja će im govoriti.ra kajanje za neko zlo.. simboliziraju smrt. Ko sanja da je u nesvijesti -to ne znaĉi nikakvo dobro i takvi snovi nisu pohvalni. Gukanje golubice simbolizira ĉasnu muslimanku koja uĉi Kur'an. kao i ubrza vanje kazne. BOLOVIMA l ZARAZAMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd — Allah mu se smilovao — rekao je: — Nije pohvalno sanjati groznicu.š. Ako neko sanja da mu podrhtava glava.. magarcu.. simbolizira traţenje rodbine i osjećaj praznine bez njih." Dotiĉni ĉovjek je umro isti dan.A kada se obistini rijeĉ (kazna) na njima. uz mogućnost nanošenja tegobe od njihove strane. ako se sanjaju. da će biti dobrog fiziĉkog zdravlja i da će imati mnogo imetka. da izdaleka posmatra ovce ili goveda ili da se kupa vodom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da po tijelu ima ciste (mjehuriće) dobiće neki imetak. TakoĊe je reĉeno da je svrab ili gubu bolje sanjati na sebi nego na nekome drugom. SVRBEŢ po tijelu. Kaţe se i to da će onaj ko sanja da ima groznicu dugo ţivjeti. Ko sanja da se napio otrova i da mu je tijelo oteklo. koje za sobom povlaĉe Allahovu dţ. OSIP simbolizira sticanje imetka na brzu ruku i radost. kaznu.. Kreketanje ţaba simbolizira upošljavanje kod poglavara. a ako se sanja da je sa teĉnošću. prekinuće kontakte s njim. — riašto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš umrijeti! — i izrecitovao mu je rijeĉi Uzvišenog: . zapašće u brigu i ţalost. Šuškanje zmije simbolizira udaljavanje od neprijatelja koji skriva neprijateljstvo i konaĉnu pobjedu nad njim. da je dobra vjernica). Ako se sanjaju da pucaju i da iz njih teĉe gnoj. ako se sanja da je bez teĉnosti. uz obavezno tjelesno zdravlje. Neprestana groznica u snu simbolizira ustrajnost u u griješenju. vladara ili uĉenjaka. ako ga sanja siromah.U njihovim srcima je bolest. Hroktanje svinje simbolizira pobjedu nad neukim neprijateljima i njihov imetak. Paraliza lica simbolizira ispoljavanje novotarija u vjeri. zatvorenika i siromaha. ako sanja da mu podrhtava desna ruka. simbolizira brige i poteškoće koje dolaze od strane bliţe rodbine. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neće biti griješni ako vas kiša uznemiri ili budete bolesti pa odloţite svoje oruţje. Ko sanja da je prošaran pjegama — to znaĉi da će oboljeti od gube. da je širok.. Ako ovakav san sanja ratnik. a rat simbolizira kugu. što u tumaĉenju snova nije pohvalno. Zavijanje kojota simbolizira viku ţena. simboliziraju pobjedu. za koji se snivaĉ boji da će nestati. imaće poteškoća u vezi sa imetkom. Neki vele da opšta bolest simbolizira bolest vjere. Oglašavanje leoparda simbolizira govor pohlepnog ĉovjeka. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKIM BOLESTIMA. Drhtanje pojedinih organa simbolizira poteškoće. drhtavica simbolizira omalovaţavanje vjere i ljudi od vjere. imaće poteškoća od strane rodbine. BRADAVICE simboliziraju imetak koji neprestano raste. i ako mu drhte noge.. a ako mu se tijelo nije podgnojilo. ako sanja da mu drhti stegno (but). Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da razgovaram sa nekom ţivotinjom. trodnevna povratna groznica simbolizira grijeh za koji se neko pokajao nakon što je bio kaţnjen. groznica popraćena visokom temperaturom simbolzira natjecanje u neistini. Laveţ lovaĉkog psa simbolizira pouĉni govor govorni ka (vaiza). simbolizira bogatstvo. kozicima (boginjama) i si. 25. svinji ili bi volu.". Upalni ĉvorići po tijelu i l icu. Cijukanje miša simbolizira štetu od strane maskiranog lopova i griješnika. biće ranjen. dobiće neki upravni posao. Koga god sanjaš da je u groznici poĉeće neki posao koji vodi u iskvarenost njegove vjere.da je visok.

" Ko sanja da mu je neki nepoznati starac odrezao uši dobiće dvije odštete za tjelesnu povredu. Neki ve le da to simbolizira miraz (otpremninu). Ko sanja da mu vid nije onakav kao što ljudi misle. kojim se neće okoristiti i koji neće dobiti osim s mukom. TakoĊe je reĉeno da krmeljivost simbolizira brigu koja dolazi od djece. nekome trlja uši — to znaĉi da taj iznevjerava Vjerovjesnikovu porodicu i potomke i da će uskoro izgubiti vlast.upropastio je svoja djela svojom drskošću prema Allahu dţ.š. Reĉeno je da se ispravnost ili neispravnost oka ogleda 60 .Zaista nisu slijepe oĉi. Ako mu se je uslijed te bolesti tijelo povećalo i oteklo. Ko sanja da mu opada kosa i da je sprijeda oćelavio — bojati se da će izgubiti imetak i ugled kod ljudi. ako pri tom ima osjećaj da mu to popravlja vid. obzirom da je bolesnik . ili će snivaĉ zbog poglavara ili nekoga drugog izgubiti jedan dio imetka. sanjanje bolesti glave treba prilikom tumaĉenja dovoditi u vezu sa poglavarom. za onoga ko je za to pozvan. a neki.) i stoga je kaţnjen od strane AIlaha dţ. on je potajno bolji nego javno.a. Ko sanja da boluje neku od suhih bolesti — to znaĉi da on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ.. ako ima trudnu ţenu. ili bude imao neprilika od glavobolje. pa sanja da je bolestan — nešto će ga spreĉavati da ode na put. ili da neko nekome plaća ranije uraĊeni posao.š. sticanje vlasti. milostinja ili kurban". Mršavost simbolizira nedostatak imetka i slabost stanja. Svaka manjkavost vida simbolizira manjkavost u vjeri. Ko sanja da na sljepooĉnicama nema kose njegov poglavar će izgubiti jedan dio imetka.bolesnika. Reĉeno je: Ako ovakav san sanja duţnik. Ludilo djeteta u snu simbolizira imetak ocu od djeteta. Ko sanja da ima neki nedostatak na nekom od tjelesnih organa — biće mu umanjen imetak i blagodati koje uţiva.on poboljšava svoje vjerovaje.. oduţiće se. dok za bogataša to znai neku potrebu. da na glavu stavlja krunu. GLUHOĆA simbolizira pokvarenost vjere...muhtać (tj.š... veli: . umrijeće mu. a ako pri tom ima osjećaj da to radi samo radi ljepote. a bolest ĉela — gubljenje ugleda. nos za nos. Ko ţeli da ide na neki put. opet. opet. pobjedu i imetak. Neki vele da oteklina simbolizira sticaje imetka nakon brige i nekih rijeĉi. Sakaćenje nosa i iskopavanje oka u snu znaĉe da onaj ko je osakatio nos ili iskopao oko vraća dug onome kome je to uraĊeno. U osnovi. on je potplaćen da se po vjeri veţe za nekog pretka koji sa njim nema ništa. Sanjanje otekline simbolizira povećanje bogatstva. on u svom vjerovanju poseţe za neĉim ĉime će ga uljepšati. Ko sanja da ima alefantijazis (vrsta gube) . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam obolio od elefantijazisa — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Na tebe se upire prstom za neko ruţno djelo. Ko sanja da ima glavobolju treba da se pokaje za neki grijeh i da uĉini neko dobro djelo.š. oko za oko. to znaĉi da on u svom vjerovanju potajno nije onakav kakav je javno. nego su (im) slijepa srca koja su u grudima". Bolest sljepooĉnice simbolizira štetu u imetku. kazna. a ti si neduţan. Sanjanje nekog nedostatka na tijelu usljed bolesti simbolizira slabo vjerovanje. a ako sanja da mu je vid oštriji i jaĉi nego što ijudi misle. nije zadovoljan da se troši.. Vodene bolesti simboliziraju poteškoće i nemoć za rad. Muĉnina u stomaku simbolizira jedenje kamate. Neki vele da ludilo simbolizira miraz (otpremninu). Neki. Ko sanja da Vjerovjesnik s. obzirom da krmeljivost ukazuje na sljepoću. Ko sanja da je u namazu i da boluje od ove bolesti — to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. Sanjanje ţene ćelave sprijeda simbolizira neku sumnjivu rabotu. Ko sanja da je oćelavio — on od svog poglavara ište imetak.š. Ko sanja da je obolio od neke hladne bolesti — on je nemaran prema farzovima i vadţibima (strogim i obaveznim duţnostima koje predstavljaju iskazivanje pokornosti prema Allahu dţ.š. Ko sanja da ima mnogo oĉiju — to mu je povećanje u vjeri. dobrotu stanja i sticanje znanja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo im u njemu (Tevratu) odredili da je: osoba za osobu (da se ubije onaj ko ubije drugoga). shodno rijeĉima Uzvišenog: . da je oslabio i pomutio se a da to ljudi ne znaju. Ko sanja da lijeĉi oĉi . vele da ona simbolizira zatvor ili uznemiravanje od strane vladara. Allah dţ. a ludilo ţene simbolizira rodnost godine.v.s. Ko sanja da daje surmu dobiće imetak.to predstavlja imetak koji traje. Ko sanja da navlaĉi surmu. LIŠAJ simbolizira imetak za koji se ĉovjek bori da će biti potraţivan. Reĉeno je: Ko sanja da su mu uši osakaćene. otkup (m u) je post. s tim što će se taj imetak sa lošim društvom rasipati tamo gdje ne treba. obzirom da za bolesnike nije karakteristiĉno da idu na put. da je pozajmljivao i trošio novac ne vraćajući dugove i da ga je snašla Allahova dţ. to je njegova ispravnost u vjeri. a ako mu krmeljivost ne umanjuje vid. LUDILO simbolizira imetak. TakoĊe je pohvalno ako sanja da pije ĉistu vodu. Sanjanje ćelave ţene simbolizira nerodnost godine. a ako nema ţene. Tople bolesti simboliziraju brigu od strane vlasti. za onoga ko je u brizi. Reĉeno je i to da krmeljivost ukazuje na to da onaj ko je (u snu) ima izgleda da dobije neko bogatstvo. i potvara neduţnu osobu. da se penje na drvo sa plodovima ili da se uspinje na vrh brda. on vodi raĉuna o ispravnosti svog vjerovanja.š. a ako sanja da mu srce ima oko kojim gleda. umrijeće neka ţenska osoba u njegovoj porodici. osjeća potrebu za pomoć od drugih). uho za uho. srazmjerno tome koliko je snivaĉ u snu bio lud. Reĉeno je da sanjanje bolesne osobe ukazuje na izbavlje nje. Ko sanja da je krmeljiv — on okreće leĊa istini i ima pokvareno vjerovanje srazmjerno koliĉini krmelja. u Kur'anu a.

Ko sanja da kašlje zbog neke smetnje u grlu — on se ţali nekome ko je povezan sa vladarom. i rekao: — Sanjao sam da su mi oĉi pobijeljele. a pjegavost lica simbolizira mnoštvo grijeha.. shod no rijeĉima Uzvišenog: „On će reći: — Moj Gospodaru. moţda.s. i razveţi uzao sa mog jezika. Sljepilo simbolizira zalutalost u pitanju vjere. obzirom da se stid pokazuje oĉima. drugi vele da to simbolizira smrt ţene osakaćenog ako mu je ţena trudna. Ko sanja da mu je iz oĉiju potekla crna teĉnost i da od nje ništa ne vidi — on ima vrlo malo stida. ili njegovoj ruci. Nijemost simbolizira iskvarenost vjere i potvaranje.". da bi razumjeli moj govor. Ako nevjernik sanja da je oslijepio.. a ako je upravitelj. kao i dobijanje imetka od neke bande. kao što su npr. a ako sanja da ţivi i posHije smrti. opet. — pa mu je Dţafer Sadik rekao: — Izgubićeš jedan dio imetka i izmaći će ti se ono ĉemu se nadaš. to znaĉi da je on vjernik koji je iskren u svjedoĉenju.. Ako trgovac sanja da mu je otkinut nos. Jezik simbolizira ĉovjekovog tumaĉa i sredstvo njegovog potvrĊivanja. Ko sanja da mu je odsjeĉena gornja usna biće rastavljen od nekoga ko mu pomaţe u njegovim poslovima. ili. sanja da se taj vratio i da je slijep.u onome u ĉemu oko uţiva. imetak. Ako slijepac sanja da ga neki ĉovjek lijeĉi i da je progledao. i dobiće rukovodstvo i pobijediti neprijatelje. Ko sanja da je ţeni otkinuo jezik — to ukazuje na njenu ĉestitost i dobrotu. imaće neku dugu parnicu i raspravu sa svojim poglavarom. a ako je svjedok. Ko sanja da mu je jezik zalijepljen za nepce — on poriĉe svoj dug. ne svjedoĉi istinito. Reĉeno je: Ako siromah sanja da je oslijepio. ili se njegovo svjedoĉenje ne prihvata. tjelesno zdravlje. Ko sanja da mu je jezik zavezan biće nadaren rjeĉitošću i razumnošću.. s tim da je nije potpuno izvukao. Ko sanja da mu zadah iz usta ne prestaje — on mnogo ĉini nemoral i raţ vrat. ili njegovoj ţeni.". taj ĉovjek ga vodi onome što će mu koristiti i podstiĉe ga na pokajanje.. dok neki. dpţivjeće neki gubitak ili će zapasti u brigu i tugu. biće smijenjen sa svog poloţaja. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu Sadiku r. Ruţnoća i ispucalost lica u snu simboliziraju nedostatak stida. Reĉeno je da kašljanje simbolizira i namjeru ţaljenja na nekoga i odustajanje od toga. shodno sluĉaju Jakuba a. ako je trgovac... Ko sanja da ga boli vrat — njegovo ophoĊenje sa drugima 61 . Ko sanja da je od gušenja umro — osiromašiće. Ko sanja da ga boli neki zub ĉuće nešto ruţno od nekoga iz svoje bliţe rodbine kome dotiĉni zub odgovara i taj će mu svojim pustupcima nanijeti veću bol od boli zuba koju je osjećao u snu... ljepota lica simbolizira stid. — a kad ode oko. vele da osakaćenost nosa ukazuje na njegovo stvarno osakaćenje. Ko sanja da neki ĉovjek ima osakaćen nos — on tom ĉovjeku govori rijeĉi kojima ga poniţava. Ko sanja da je slijep i da je odjeven u novu odjeći! — umrijeće. trgovina će mu biti uspješna. Neki vele da prilikom tumaĉenja usne treba dovoditi u vezu sa ţenom. a ja sam imao vid? — Reći će (Allah): . obogatiće se nakon siromaštva. Ko sanja da je otkinuo jezik nekom siro mahu to znaĉi da nešto daje nekom glupaku. nešto desiti njemu. Ko sanja da na oku ima mrenu ili nešto sliĉno — zapašće u veliku tugu. snivaĉ će umrijeti. i jezik i dvije usne. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. Ako ĉestit ĉovjek sanja da je ćorav. dobiće bogatstvo. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . Ko sanja da je od silnog kašlja pocrvenio — umrijeće. odu i blagodati. a ako to sanja griješnik.. To takoĊe ukazuje i na to da osoba koja to sanja — laţe. koju će strpljivo podnositi. kome je neko od njegove bliţe rodbine odsutan. a ako je trgovac. Ko saja da su mu odsjeĉene usne — on je potkazivaĉ. otići će mu pola vjere ili će poĉiniti veliki grijeh. ili će se. Sljepilo takoĊe simbolizira zaboravljanje Kur'ana. Neki vele da osakaćenost nosa u osnovi oznaĉava smrt ko na snu ima takav nos.. utiĉe na njega da mijenja mišljenje. djeca. pretrpjeće gubitak u trgovini. Neki vele: Ko sanja da mu je jezik otkinut — on je dobrodušan (blag) ĉovjek." Ko sanja da ga je neki ĉovjek oslijepio — taj ga zavodi sa pravog puta (u vjeri). Sljepilo ponekad simbolizira i gubljenje spomena. biće opovrgnut i zapasti u teške muke. jer njegov san ukazuje na to da je taj njegov bliţi došao da ga posjeti na grobu i nemoţe ga vidjeti.. lice postaje ruţno.Zar mu nismo dali dva oka. ili će zapasti u brigu i bolest i nadnijeti se nad smrt. Ko sanja da mu je crnina u oku pobijeljela zapašće u brigu i tugu. pa si ih zaboravio. a ukazuje i na vrijeĊanje As haba i omalovaţavanje ĉasnih osoba.a. Ko sanja da su mu oĉi iskopane dobiće nešto ĉemu će se njegovi oĉi obradovati. Ko sanja da neko drugi ima zadah iz usta — on će od te osobe ĉuti ruţne rijeĉi. Ako neko.Tako ti (je). znanje. jer kad se sa lica otkine nos. Ko sanja da sam sebe guši — sam sebe dovodi u brigu i tugu.to znaĉi da on govori rijeĉi koje će po njega imati loše posljedice i biće mu nanesena šteta srazmjerno oštecenosti jezika u snu. zašto si me proţivio slijepim. ili njegovom ortaku. ili će izgubiti blagodati koje uţiva. ţuta boja lica simbolizira tugu onoga ko u snu ima takvo lice. ili njegovoj djeci. da će pretrpjeti gubitak u trgovini. Ko sanja da mu je iz grla izašla dlaka ili nit i on je povukao a da je nije prek' nuo. došli su ti naši znaci. Ko sanja da mu je jezik raspolovljen i da ne moţe da govori . Ko sanja da mu je jedna strana jezika otkinuta — on ne iznalazi argumenata u raspravi. Ko sanja da mu je njegova ţena otkinula jezik — to znaĉi da je on prema njoj ljubazan i fin. ili je kod njega nešto što mu je povjereno. Ko sanja da ima zadah iz usta — on sam sebe hvali.

a bolest prstiju — neku patnju kod bratića.on pravi smutnju i diţe se protiv vladara.. Ko sanja da su mu podlaktice i nadlaktice duţe nego što su na javi — on je snalaţljiv. ko sanja da mu je otkinut domali prst rodice mu se dijete. Kratka ruka u snu simbolizira izmicanje onog što se ţeli. Ko sanja da se rukuje sa nekim muslimanom i da mu je on išĉupao ruku — to znaĉi da će on tom muslimanu povjeriti nešto što će ovaj iznevjeriti. a ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u ramenu i da je nestala. to znaĉi da on ispušta namaze..zaradiće neki imetak. koji je rekao: — Rastaviće se sa svojim bratom. Reĉeno je i to da gubljenje prstiju simbolizira gubljenje posluge. Manjkavost ruke simbolizira nedostatak snage i pomoći. Neki ĉovjek je sanjao da mu je odsjeĉena ruka.on se srdi. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da je nekom ĉovjeku odsjekao prst nanio je neku štetu njegovom imetku. ili sa prijateljem. ili izdajnik. Ko sanja da je grbav dobiće veliki imetak i vlast od nekoga iz svoje bliţe rodbine ko ima jaka leĊa. a njegovo mjesto je zaposjeo EI -Dţerrah ibn Abdullah. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da budu protjerani iz zemlje. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je ruku odsjekao neki poznati mu ĉovjek. stradaće mu mati i porodica. a ako to sanja neko ko nema djece. a drugi je bio obješen.š.š.. nemogućnost postizanja toga i ostavljanje na cjedilu od strane pomagaĉa i braće. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena i stavljena pred njega . ako mu je sasušen domali prst.je tako loše da ono za sobom povlaĉi prituţbe. — našto je Ibn Sirin rekao: . ili da se povješaju. ako mu je sasušen mali prst. Ko sanja da mu je odsjeĉena lijeva ruka — to znaĉi da će mu umrijeti brat ili sestra. Ko sanja da su mu prsti savijeni unazad — on izbjegava djela koja predstavljaju neposlušnost. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉe (Allah): .Mi ćemo ojaĉati tvoju mišicu (ruku) tvojim bratom. pa je on rekao: . umrijeće mu brat. Sanjanje boli u ramenu simbolizira nanošenje zla u teškom poslu i privreĊivanju. Neki vele: Poĉiniće izuzetno veliki grijeh za koji će ga Allah dţ. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena . pa je njegov san ispriĉan tumaĉu. Bolest ruke simbolizira neku patnju kod braće. ili će prekinuti odnose sa njima ili sa rodbinom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . njegovom zaslugom ćeš prestati ĉiniti ruţna djela." Reĉeno je: Ko sanja da mu je odsjeĉena desna ruka — on je kradljivac. ili će se razvesti sa ţenom.on se mnogo zaklinje. govori ono što mu ne dolikuje i teško će oboljeti. kazniti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je kazna onima koji ratuju protiv Allaha i Njegova Poslanika i (koji) po zemlji ĉi ne smutnju da se smaknu. ili će se razići sa ortakom. umri jeće mu sestra. ovaj emir (zapovijednik) će biti smijenjen i na njegovo mjesto će doći drugo. — Bio je to neki stolar koji se kasnije posvetio nekom drugom poslu.A kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke za kaznu zbog onoga što su zasluţili (primjenjujući na njima) Allahovu kaznu". jednom su bile odsjeĉene i ruke i noge. stradaće mu kćer. Ko sanja da mu se štuca . njegov san ukazuje na to da je on kradljivac. KO sanja da su mu ruke paralizirane (ukoĉene) — on ĉini izuzetno veliki grijeh.Taj ĉovjek mnogo ĉini ono što je pozitivno i odrţava dobre odnose sa svojom rodbinom. — pa mu je reĉeno da je snivaću umro prijatelj. kazna. Bolest pristuju simbolizira neku mahanu kod djece. ili sa ortakom. ako sanja da mu je sasušen kaţiprst.". ko sanja da mu je otkinut srednji prst — u njegovom mjestu umrijeće neki uĉen ĉovjek ili sudija.. umrijeće mu brat ako ga ima. Ibn Širina su pitali za nekog ĉovjeka koji je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. Ko sanja da mu je oduzeta lijeva ruka — umrijeće mu brat ili sestra Ko sanja da mu je sasušen palac umrijeće mu roditelj. pa je Ibn Sirin re kao: — Taj ĉovjek radi neki posao koji će promijeniti. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena u zglobu šake — dobiće neki imetak. Ko sanja da mu je paralizirana (oduzeta) desna ruka — on napada neduţ nog i ĉini nasilje nemoćnom. Odsjeĉena ruka ponekad znaĉi i prekidanje posla kojim se ĉovjek upravo bavi. — Isti dan je razvlašten Fatin ibn Mudrik. Ko sanja da nema ruku traţi nešto što neće dobiti. Ko sa nja da neki upravitelj odsijeca ruke i noge onih koji su pod njegovom upravom — on uzima njihove imetke i upropaštava im ono što zaraĊuju i privreĊuju za ţivot. Reĉeno je: Ko sanja da mu je otkinut mali prst izgubiće dijete. a ako nema brata ili nekog ko mu zamjenjuje brata. ako mu je sasušen srednji prst. Ko sanja da su mu kratke podlaktice i nadlaktice. ili nasilnik. sisanje prstiju simbolizira nestanak imetka. ko sanja da su mu otkinuta ĉetiri prsa oţeniće ĉetiri ţene i sve će pomrijeti. biće mu nanesena nepravda od sudije.. a ako nisi. pa mu je tumaĉ rekao: — Njegovom zaslugom ćeš dobiti pet hiljada dirhema ako si ĉestita osoba. skupljanje prstiju — napuštanje nedozvolje- 62 . umanjiće mu se imetak. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam dvojicu ljudi. Ovakav san ponekad znaĉi i to da onaj ko ga sanja iznevjerava ono što mu se povjeri i da ga je stigla Allahova dţ. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena pred vladarovom kapijom — izgubiće imetak koji posjeduje. ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u laktu. Ko sanja da su mu ruke i noge odrezane unakrst . Ibn Sirin je upitan za ĉovjeka koji je sanjao da mu je desna ruka duţa od lijeve. dareţljiv i hrabar ĉovjek. Ko sanja da mu je sudija odsjekao desnu ruku biće prisiljen krivo se zakleti.Ako je tvoj san istitinit.

ako ih sanja kod nekog drugog. na stranstvovanje i ostajanje bez ikoga. neka odustane od svoje namjere! Reĉeno je i to: Ko sanja da se preobrazio u uškopljenika (haduma) — postići će ĉast. shodno rijeima Uzvišenog: „Njihova srca su bolesna.. Kp sanja da ga boli pupak — on loše postupa prema svojoj ţeni. Ako ĉovjek sanja da osjeća bol u spolnom udu.nog. Ko sanja da je nepokretan oslabiće mu moć i u dunjaluĉkim i vjerskim poslovima. Ko sanja da osjeća bol u jetri — on loše postupa prema djeci. ili da će mu umrijeti sin. obzirom da pluća predstavljaju mjesto ruha (duha).to mu predstavlja povećanje imetka. Svaka ogrebotina koja se sanja na tijelu i koja ima gnoja ili sukrvice. nije zadovoljan da se troši. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ogrebao po nekom od tjelesnih organa — taj ĉovjek će nanijeti zlo njemu i nekome od njegove bliţe rodbine. Ko sanja da su mu svi nokti presvuĉeni (odjeveni) — umrijeće. zbog duga prema njemu. Ko sanja da mu je neki ĉovjek odsjekao noţni palac — taj ĉovjek će dati da se on pritvori. ako pri tom ogrebotina bude imala krvi. Ko sanja da nema nokata ostaće bez igdje išta. Posjanik a. kome odgovara organ koji ga boli. sin. simbolizira imetak. Ko sanja da u nekom od tjelesnih organa osjeća nepodnošljivu bol — ĉuĉe neke ruţne rijeĉi o nekom iz svoje btiţe rodbine. za to ga grize savjest i ţeli se pokajali. Isto tako. što je rugoba i sramota. Ko sanja da ima upalu porebrice — on se usuĊuje na nepokornost i od vladara će ga stići kazna. tako da se bojao da će umrijeti. a tuga u srcu ukazuje na pokajanje. simboli zira povećanje blagodati. iza koje slijedi ozdravljenje i blagostanje.". TakoĊe je reĉeno: . što će ga dovesti do siromaštva. Ko sanja kao da je uškopljen ili da je sam sebe uškopio — biće poniţen. Ko sanja da ga boli but — on loše postupa prema svojoj rodbini. on je nekim ljudima nanio zlo. ili će izgubiti snagu. Ako ĉovjek ima kćer i sanja da mu je spolni ud otkinut i stavljen za uho. To naroĉito vaţi ako ih ĉovjek sanja kod svog sluge. koji se vlada kao što se vladaju dobri ljudi i koji govori mudre rijeĉi — to je neki od meleka koji ţeli da ga upozori ili obraduje. Ovo vaţi za sve one sa kojima ima kontakt.s.Dugi nokti simboliziraju brigu. snalaţljivost i pokretljivost. Kaţe se i to da sanjanje bola u leĊima prilikom tumaĉenja treba dovesti u vezu sa osobom koja ojaĉava snivaĉa u ţivotu. Bol u nozi u snu ukazuje na mnoštvo imetka. Ko ţeli da nekome da nešto na ĉuvanje ili da mu povjeri neku svoju tajnu. ako sanja da mu se koţa na stomaku zgulila od puzanja i da više ne moţe da puţe te da traţi od ljudi da ga ponesu. kao npr. Bolest noktiju u snu ukazuje na slabljenje snage i iskvarenost u vjerskim i drugim poslovi ma.to ukazuje na osiromašenje i brigu. svrab.š.. poglavar ili prijatelj. Najbolje je da ĉovjek sanja da je on taj koji ima gubu. Smanjenje butine ukazuje na malobrojnost roda. Ko sanja da ga boli stomak — on svoj imetak troši u neposlušnosti prema Allahu dţ. a ako mu se bol u snu povećao. elefantijazisa i kozica. a za ratnika — poraz. Odsijecanje spolnog uda u snu za upravitelja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. Ko sanja da puţe na stomaku pogodiće ga neka bolest koja će ga spreĉavati od posla. Bol u slezeni u snu ukazuje na upropaštavanje velikog imetka koji je ĉinio snivaĉev oslonac i oslonac njegove porodice. Bol u leĊima u snu ukazuje na smrt brata. oni ga spominju po zlu i uĉe dove protiv njega. Bol u srcu ukazuje na loš ţivotni put u pitanju vjere. kozice i bubuljice. Ko sanja da ima kozice (boginje) . osiromašiće i biti doveden u situaciju da prosi od ljudi. koju je doveo na rub propas ti. Ovaj san moţe da znaĉi i to da je osoba koja ga sanja duţna i da ne moţe da vrati dug. Ĉir na jetri simbolizira obuze-tost niskim ţeljama i strasnom ljubavlju. ili da više neće imati potomstva. Ko sanja da je kilav postići će neki imetak. njegova kćer će roditi vanbraĉno dijete. Prehlada u snu simbolizira neku laganu bolest. i stoga je kaţnjen. pa sanja uškoplje nika (haduma). Ko sanja 63 . on će od tog ĉovjeka nešto ĉuti i potom dobiti neki imetak. ili će mu uzeti dio imetka koji mu predstavlja oslonac. Ko sanja nekog nepoznatoghaduma.š. što znaĉi da taj u svom sluţenju ništa ne radi kako treba. to ukazuje na njegovu smrt.. tako da će morati trošiti svoj imetak. Ko sanja da mu je izgrebano ĉelo uskoro će umrijeti. Otkinuto stopalo u snu simbolizira nemoć. Ko sanja da ima grĉeve u ţelucu — on oskudno hrani djecu i porodicu i na njega će se spustiti kazna. Ko sanja da su mu u snu noge odsjeĉene i nestale — izgubiće imetak ili će umrijeti. Reĉeno je: Sanjanje bolova u stomaku ukazuje na zdravlje porodice i bliţe rodbine. sukrvice ili gnoja. one ukazuju na tugu i gubljenje ĉasti snivaĉa. je rekao: „Naša djeca su naše jetre". Što se tiĉe gube. Ko sanja da mu je odsjeĉena jedna noga izgubiće polovinu imetka. koji mu neće biti siguran od njegovih neprijatelja. obzirom na izreku: Smrt brata je smrtonosni udarac. Otkidanje jetre u snu ukazuje na smrt djeteta. Ko sanja da osjeća bol u grudima — on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. kb sanja da su mu nokti zeleni i da mu ne polazi za rukom da skine tu boju — umrijeće. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila od bola . bolest srca ukazuje na munafikluk i sumnju. otac. ukoliko ne smeta onome ko ga sanja. Ko sanja da ne moţe da mokri zatvoriće mu se ţivotne kapije kao što mu se i mokraćna cijev u snu zatvorila za mokraću. A ako sanja da mu je ud odsjeĉen i baĉen. o njima je ranije bilo rijeĉi. to ukazuje na gubljenje vjere — neka nas Allah dţ J. a svakQ povećanje na tijelu. obzirom da ĉovjek bjeţi od svega onoga što je ruţno. od toga saĉuva! Ko sanja da mu se pluća raspadaju — primakao mu se edţel (smrt).

Tako. na javi oslijepila. ili išĉašena. Ko sanja da je impotentan — on je još uvijek saĉuvan od grijeha.. Taj ĉovjek se parniĉio sa nekim ĉovjekom. oboljeće od kuge. Neki ĉovjek je sanjao da je epidemija zahvatila ljude i stoku. ako to sanja na lijevoj nozi i ako ima kćer. l sanjanje ĉireva po tijelu takoĊe predstavlja imetak.on je osoba koja posjeduje stid. njegovo zaklinjanje neće biti nešto loše. ili kupio robinju pa sa njom ne moţe da ima spolni odnos zbog impotencije. ako je na njoj ispucala kora i ako to osobu ne boli. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onima koji srebro i zlato gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu — navijesti bolnu patnju na Dan kada se ono u vatri dţehennemskoj bude usijalo. Ko sanja da mu je desna noga oboljela. Ko sanja da je hrom. oboljeće mu sin.da mu dijete ima kozice — to mu je neko dobro koje dolazi njemu i njegovom sinu. u ovom sluĉaju opekotina smatra lijekom. imaće poteškoća sa imetkom. Reĉeno je i to da okrugla opekotina simbolizira stabilnost u odnosu na vladara ili cara koji se ne vlada po Sunnetu. osramotiti. zapašće u brigu koja će prerasti u sramotu. ta ko da se. ili će ih hapsiti. dobiće nešto nepotpuno (manjkavo). Reĉeno je i to da opekotina simbolizira stupanje u brak ili raĊanje djeteta. sanjao sam da na grudima imam dvije opekotine. i ako se bude zaklinjao. rodice mu se. ko sanja da mu je lice mehko i svjeţe . — Dvadeset dana poslije toga vladar je izgubio vlast i imetak i Allah ga je uništo saĉuvavši narod od njegovog zla. Ako neko sanja da mu drhti desna ruka. a ako nema kćeri. obziromsda glava simbolizira oca. imaće poteškoća od svoje rodbine. Tako. a ako sanja da gaje neki ĉovjek uĉinio neplodnim. imaće poteškoća u svom izdrţavanju. rekao: — Bićeš (poslije mene) zapovjednik (vladar pravovjernih) dvije godine". (od grada) Irema.a. ako na njoj ima rana.". Priĉa se da je neka ţena sanjala da su joj se razboljela dvojica sinova. Ko sanja da mu je jedna noga duţa od druge otići će na nekakav put.. ili ukoĉen (nepokretan). iz zavisti. kao što je bio uništen i narod Ad. 64 . pa ako ga bude koristio u pokornosti prema Allahu dţ.. a ako ga bude koristio u nepokornosti prema Allahu dţ4-. Njegov san je protuma ĉen tako da ga je taj sa kojim se parniĉi pobijedio. — našto mu je Allahov Poslanik s. a ako mu nestane impotencije. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo ih po Zemlji razasuti u skupine. Umorno i ispucalo lice u snu simbolizira nedostatak stida i nedostatak voĊe.". Ko sanja da u ruci ima ĉireva iz kojih teĉe gnoj — to mu je imetak od koga će imati koristi i koji mu neće nanijeti štetu. velikih stubova. To mu se na javi pokazalo kao bolest glave. pa je za san pitao tumaĉa snova. Ko sanja da su mu tjelesni organi pootkidani — on će otići na put i njegova rodbina će se razići na razne strane. on će se upustiti u trgovinu bez kapitala i bez izdrţljivosti. suzdrţava se od dunjaluka t dunjaluĉ-kih stvari i potpuno je nepoznat. a Ijekar — pomagaĉa. Reĉeno je: Ko sanja da je hrom biće dobar i uĉevan u vjeri. da je umro. koji mu je rekao: — Vladar našeg vijeka će ubijati ljude. taj ĉovjek će ga.š. Reĉeno je: Ko sanja da se oţenio.a. i ona će dobiti nešto nepotpuno (manjkavo). Neki vladar je bio tiranin i nasilnik. da mu se lice pretvorilo u straţnjicu.. Neki ĉovjek je sanjao daje bolestan i da nema lijeĉnika koji bi ga izlijeĉio. a ako sanja da je zapao u tugu. pa se njime ĉela njihova i slabine njihove i leĊa njihova budu ţigosala. tim blagom koje je sakupio ha dunjaluku biće prţen na Ahiretu. Ko sanja da ima otok na koţi od stare ili nedavne opekotine — on će na dunjaluku dobiti blago. Ako ĉovjek sanja da ide na jednoj nozi i da mu je druga noga na toj na kojoj ide. simbolizira najveći najbolji i najjaĉi lijek. ili će uznemiravati poštene osobe. Ovo je rekao Ibn Sirin. KUGA u snu simbolizira tugu. Ruţnoća u snu simboizira sramotu. ili slomljena. pa je. Neki vele da one simboliziraju klevetu.". pa ga je neki od dobrih ljudi sanjao kao daje poruţnio. rekao: — Allahov Poslanice. ili ga ne nose noge. dobiće vlast i biti spominjan. a ako sanja hroma ĉovjeka. uspio je.s. ona će se vjeriti. Ako ĉovjek sanja hromu ţenu..on ima djeda ili prijatelja kojem nešto nedostaje. on je pola svog imetka pokrio i posluje samo sa drugom njegovom polovinom. Ako neko sanja da je neplodan zbog godina. Opekotina u snu se tumaĉi sa raznih aspekata. TakoĊe je reĉeno: Opekotina simbolizira bolne rijeĉi. Bolest simbolizira parniĉenje. koji mu je rekao: — Vladar će biti uništen. Reĉeno je: Trag stare ili nedavne opekotine. da su mu odsjeĉene i ruke i noge i da je neko poĉeo da recituje: „Zar ti nisi vidio što je tvoj Gospodar uradio od (naroda) Ad. a sramota — ruţnoću. ko sanja da je obolio od kuge — zapašte u tugu. Ko sanja hromog starca ...v. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu se razbolio otac. Hroma osoba ne moţe najbolje obavljati neki zanat i ne moţe se u svom izdrţavanju osloniti na neki neznatni imetak. Ospice (male boginje) simboliziraju imetak koji se dobija od vladara. Ko ima namjeru da krene na put i pritom sanja da mu je noga slomljena — neka ide na put i nek ništa ne ĉeka! Ko sanja da mu je išĉašena noga — oboljeće mu ţena. ako sanja da mu drhti stegno. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. a ako sanja da mu drhte noge. to znaĉi da on nema snage za ono što traţi i da će ga ostaviti na cjedilu neko od njegove bliţe rodbine na koga se odnosi njegov oboljeli organ. Drhtanje pojedinih tjelesnih organa u snu simbolizira poteškoće u poslovima osobe na koju se dotiĉni organodnosi. Prenosi se da je Ebu Bekr r.

Sanjanje lijekova neprijatnog ukusa. a neki. Ako neko sanja da mu je otvorena vena ali da pritom osje ća neugodnost od oticanja krvi. TUMAĈENJE SNOVA O LIJEĈENJU. ili preuzeti neku obavezu. jer krv simbolizira grijeh. Svaki lijek koji se u snu s lahkoćom pije ili jede za bolesnika znaĉi ozdravljenje. pa je sanjao da je pustio krv iz potiljka. Ko sanja da pušta ili traţi da mu se pusti krv iz potiljka — dobiće neku upravu. a ako mu iz vene ne poteĉe krv. ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. a za zdravu osobu znaĉi izbjegavanje onoga što joj šteti. dok za siromaha takav san nema dobro znaĉenje. to mu je neprijatelj. ili će dobiti braĉni ugovor. ako taj pusti da mu krv polahko otiĉe iz vene. Ako ĉovjek sanja da pušta krv iz vratne vene. Puštanje krvi iz desne ruke simbolizira povećanje imetka. imaće neku korist.l opskrbite se (onim što vam je potrebno za put)! A najbolja op skrba je bogobojaznost". koji se s lahkoćom uzimaju. ona mu neće traţiti da je izdrţava. Ono što iz ĉovjeka izaĊe posredst vom djelovanja lijeka ne tumaĉi se isto kao ono što izaĊe bez djelovanja lijeka. imaće koristi od nekog drugog vladara. opet. simbolizira lakšu bolest iza koje slijedi ozdravljenje. pogodiće ga rijeĉi nekog od njegove bliţe rodbine. a iz lijeve ruke — povećanje broja prijatelja. on je zakopao neko blago koje ne moţe da pronaĊe. ali je nekome nešto dao pa mu taj to ne vraća. Ko sanja da pije neki lijek. ako mu venu rasjeĉe uzduţ. ili će ona umrijeti. kome dotiĉni organ odgovara. a ako je to neki mladić. Poslije toga bio je pušten iz zatvora. a ako venu prosijeca poprijeko. kao i to da to simbolizira izbavljenje od brige. LIJEKOVIMA. Ko sanja da lijeĉi oko — to znaĉi da se njegovo vjerovanje popravlja. oboljeće i pretrpjeti štetu u imetku. Ko sanja da namjerava pustiti krv iz vene — on namjerava da se pokaje za grijehe. a ako rob sanja da ga je neki osorni ĉovjek napojio pićem. koji se s mukom uzimaju. ako je boja krvi crna. Sanjanje prekrupe simbolizira dobru vjeru i putovanje u svrhu ĉinjenja dobra. PUŠTANJE KRVI IZ POTILJKA. za bo gataše ima dobro znaĉenje. ako mu mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene i iz vene poteĉe krv. Ko sanja daje sa skalpelom uzduţnim presijecanjem vene pustio krv svojoj ţeni — ona će roditi kćer. Neki vele da puštanje krvi iz potiljka simbolizira nestanak bolesti. Ko sanja da mu neki starac pušta krv iz vene ĉuće nešto od svog prijatelja. srazmjerno bolu koji je osjetio u tom organu. ali on n e vidi krvi ni posjekotine. te godine neće im ati tjelesnih bolesti. rastaviće se sa ţenom. ţena će mu roditi dijete od nekoga drugog. NAPICIMA l PUŠTANJU KRVI Svaki napitak ţute boje u snu snimbolizira bolest. kao i ono što on ni je u stanju. ako je pritom imao osjećaj da mu puštanje krvi koristi te da mu je iz tijela istekla odgovarajuća koliĉina krvi. Ko sanja da mu neki uĉenjak (alim) pušta krv i da mu je isteklo mnogo krvi u posudu ili tanjir — oboljeće i potrošiti imetak na porodicu i lijeĉnike. da simbolizira umanjenje imetka. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako je na nekom poloţaju. ona će se puno ugojiti i imaće obilje dunjaluĉkih dobara. umrijeće mu neko od bliţe rodbine. ako iz ve ne poteĉe krv. TakoĊe je reĉeno da puštanje krvi iz potiljka u snu simbolizira usaglašavanje sa Sunnetom. on je ustrajan u nekom velikom grijehu. ili se oţeniti. a ako se krupica slomi. ako mu je venu rasjekao poprijeko. obzi rom da oticanje krvi simbolizira pokajanje. pokajaće se za grijehe. a oticanje krvi — pokajanje.. Sutra dan su kod njega ušla dvojica crnaca koji su ga ubili. Reĉeno je i to: Ko sanja da pušta krv iz potiljka — dobiće neku zaradu i imetak. vladar će ga pustiti na miru. on je dobar u svom vjerovanju. takav govor će se povećati i udvostruĉiti. koje on neće htjeti prihvatiti. Ko sanja da pušta krv iz potiljka. i ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. nagradiće ga. Miann ibn Zaide je sanjao da je pustio krv iz potiljka i da je njegova krv poprskala šator. biće smijenjen.daće svoj imetak u dobrotvorne svhe. Priĉa se da je Jezid ibn el-Muhelleb bio pritvoren od strane Hadţadţa. Ko sanja da mu neki mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene — ĉuće od svojih neprijatelja klevetu i povećaće mu se imetak. ako krv iz vene ne poteĉe. Reĉeno je: Ko sanja da mu krupiĉar (osoba koja krupicom ili rogom pušta krv iz potiljka) pušta krv iz potiljka . riješiće se brige. ako mu pušta krv iz nekog od tjelesnih organa. njegovo vjerovanje je dobro i te godine uopšte neće imati tjelesnih oboljenja. a ako ga ne dobije. on će prekinuti odnose izmeĊu nje i njene/odbine. i da mu taj lijek koristi. a ako ima ţenu. o njemu će se kazivati istina i prestaće griješiti. Ako gospodar sanja da ga je rob napojio pićem. o njemu će se govoriti istina. potiljak simbolizira preuzimanje obaveze. Ko sanja da podvlaĉi sur- 65 . Jer. to mu je prijatelj. oţeniće robinju koja će od njega traţiti da je izdrţava.26. Ko sanja da nekom drugom ĉovjeku pušta krv — taj će prestati griješiti. Reĉeno je da sanjanje ukusnih napitaka. PUŠTANJE KRVI iz vene. a ako mu krv poteĉe. ali mu krv ne poteĉe. vladar će ga pporezovati i uzeti mu imetka srazmjerno istekloj krvi. koji će mu nešto uslovljavati ili traţiti neki dug. obzirom da oni sebi ne priušćuju napitke izuzev ako su bolesni i primorani da ih piju. obzirom da oni sebi mogu priuštiti provod. ako umjesto krvi izaĊe kamen. obzirom da tanjir simbo lizira lijeĉnika. Ako je osoba koja mu je puštala krv iz potiljka neki poznati starac. prestaće takav govor o njemu. Ako dobije braĉni ugovor. Ko sanja da pušta krv iz potiljka ne kom mladiću — pobijedićenekog svog neprijatelja.

a za zanatliju — njegovo poštenje.. Ko sanja da ga neko prţi — taj ga pecka istinitim ali bolnim rijeĉima. Neki vele da ulje neugodnog mirisa simbolizira prostitutku ili gri-ješnika. ako se sanja da je tijesto nadošlo. Ko sanja da je mirisnim uljem namazao glavu. Reĉeno je i to: Ko sanja da je sprţio neku svoju venu — rodice mu se kćer. a ako tijes to ukisne. Ko sanja da mu je lice namazano mirisnim uljem — on je osoba koja posti sijamud-dehr (tj. ili neke rijeĉi koje je izgovorio. Ko sanja da je uzeo bocu sa mirisom i namirisap sebe ili nekoga drugoga — on je las-kavac ili se krivo zaklinje ili ogovara. to ukazuje na njegovo voĊenje raĉuna o svom uljepšavanju. Ulje lijepog mirisa simbolizira lijep glas o nekome. Vrel hljeb simbolizira traţenost i nepristupaĉnost (nedostupnost). a koliko od lepinje u snu fali. koji njegov vlasnik ne koristi i na koji ne daje zekat. ako je lepinja od jeĉma. on je pohlepna osoba. Ko sanja da nekoga bolno prţi na vatri — to znaĉi da ga on prţi ruţnim rijeĉima i da se boji vladara. postići će vlast i dobiti imetak. Ibn Sirin je govorio da sanjanje protuotrova nije pohvalno. Reĉeno je: Kp sanja jednu lepininju . u osnovi. SLATKIŠIMA. srazmjerno hljebu izvaĊenom iz peći. Lepinja simbo lizira ţivotnu dob. Lepinja za Arape simbolizira ţenu. Neki vele da ovakav san simbolizira prijatan ţivot. Mekinje simboliziraju teškoću u izdrţavanju. imetak će biti pred propašću. Ko sanja da se klistira zbog neke bolesti — on će se prihvatiti nekog posla u kome je neko dobro po njegovu vjeru. dugo će ţivjeti. JELIMA. osoba kojoj je namazana glava treba da se priĉuva od laskanja i zamki osobe koja joj je namazala glavu. on ĉini nešto ĉime pokušava da uljepša i svoju vjeru i svoj dunjaluk. to liko treba oduzeti od spomenute ţivotne dobi. ako tijesto nije nadošlo. a jedenje mekinja — siromaštvo. obzirom da takav hljeb treba ponovo staviti u vatru da se ispeĉe. ili neki zavjet kojim se zavjetovao. VRSTAMA MESA l PRIBORU ZA PRIPREMANJE l SERVIRANJE JELA Tumaĉi snova su rekli: Pšeniĉno brašno simbolizira zbirni kapital i ĉeljad .. Ko sanja da u ruci ima mnogo lepinja. Ko sanja da mu je data kriška hljeba i da ju je on pojeo — bliţi mu se kraj ţivota i smrt. A ako je uzeo zalogaj. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: .l oni će govoriti: — Hvala Allahu koji je od nas odstranio tugu".ona mu simbolizira 1000 dirhema. imetak će propadati i sa njime će imati poteškoća. Ko sanja da uzima lijek kroz nos . a ako sanja da se klistira ne zbog neke bolesti. Pljesnivi hljeb simbolizira veliki imetak. on se brine da poboljša ili uljepša svo je vjerovanje. jedna lepinja simbolizira 40 cjodina ţivota. Mazanje mirisnim uljem u snu simbolizira lijep glas o onome ko se maţe mirisnim uljem. Tijesto simbolizira ĉestit imetak u trgovini koji. Ko sanja da jede hljeb iz popreta (vrućeg pepela u ţaru) — teško će se izdrţavati. zapašće u brigu.ţivotna sredstva će mu bitioskudna. donosi brzu zaradu. ali ih ne jede. Ĉista. a ako ima osjećaj da to ĉini samo radi ljepšeg izgleda. Za tugu tumaĉi snova kaţu da simbolizira hljeb.Miješanje pšeiĉnog tijesna simbolizira odlazak na put osobe koja sanja da ga mijesi. Ko sanja da miješa jeĉmeno tijesto. TUMAĈENJE SNOVA O HRANI. blagoslov. da se peć ne bi ohladila. da će drugi biti ovisni o njemu i da će se riješiti tuge. s tim što jaĉina srdţbe zavisi od koliĉine lijeka uzetog kroz nos. ispu niĉe obećanje koje je nekome dao. a ulje neugodnog mirisa ruţan glas. a ako se normalno namazao.on se toliko srdi da mu to oteţava iznalaţenje izlaza iz odreĊene situacije. ako pri tom ima osjećaj da mu surma popravlja vid. UZIMANJE LIJEKA KROZ NOS. Ko sanja da u ruci ima lepinju od neprosijanog brašna — imaće dobar ţivot i pravednu vjeru. KLISTIRANJE. Ĉistoća lepinje simbolizira ĉistotu vjere. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da im se prikazuješ blagim. l ne budi poslušan svakome koji se mnogo zaklinje (i onome koji je) prezren (koji zasluţuje prezir). ako se namazao previše tako da mu ulje curi niz lice. simbolizira brigu. obzirom da takav hljeb jede samo onaj ko je na to prinuĊen. Ko sanja da pije. 27. u svrhu obilaska bliţe rodbine. Ko sanja da jede hljeb bez kore — bolovaće i umrijeti u osami. a da se i oni tebi prikazuju blagim. dobro peĉena lepinja za vladara simbolizira njegovu pravednost.mu. koji istraţuje (ljudske) mahane Ti) raznosi ogovaranja.. rodnost godine. posti ĉitavog svog ţivota). za trgovca — njegovu praviĉnost. Reĉeno je da ulje za mazanje. obezbijeĊenu prehranu. a mazanje uljem neugodnog mirisa simbolizira ruţan glas. a moţda će biti stavljen na iskušenje zbog teške srdţbe. 66 . ako je lepinja suha. ili neke laţi koje je izgovorio i si. Ko sanja da mu sa ĉela visi lepinja — osiromašiće. Sanjanje okrugle opekotine simbolizira stabilnost spram vladara u stvarima u kojima vladar postupa opreĉno Sunnetu.". biće dobar vjernik i dobiće poloţaj u društvu i bogatstvo i pobijediće neprijatelje. Ko sanja da peĉe hljeb — on se dao u trku za sredstvima za ţivot ţudeći za trajnom dobrobiti. Ko sanja da ţuri sa peĉenjem hljeba. ili da mu je neko drugi dao da popije teĉnost na koju je nešto prouĉeno. ili će se oţeniti. Reĉeno je da nedopeĉen hljeb simbolizira jaku groznicu. ili će mu ţenu vidjeti stranac (nepoznati ĉovjek). Reĉeno je: Ako nekom u snu namaze glavu uljem na nekom neugodnom mjestu. uskoro će se sresti sa svojom braćom. ţivjeće oskudno i štedljivo i ĉuvaće se grijeha.

Reĉeno je i to da sof ra simbolizira odlazak kod nekog izuzetno velikog vladara i da će onaj ko je sanja postići bogatstvo i komoditet.. Jedna lepinja predstavlja jednogodišnji ţivot i ljubav. TRPEZA.. ţivjeće dugo. i ako na trpezi ima mnogo ĉistih (lijepih) lepinja i dobrog jela. Sirce simbolizira blagoslovljen imetak. Neki.. da mehka sredina hljeba simbolizira neznatnu zaradu. Sirćetni umak simbolizira bolest. obzirom da sirce izaziva skupljanje usta.. bilo u trgovini.) Okrugli sasvim tanki hljeb simbolizira malu. vele neki od tumaĉa snova. Neki vele da lonac simbolizira ţenu strankinju. a neki. i kada je stigla do vanjske kapije. oni se meĊusobno mnogo vole. to ukazuje na sihr (vradţbinu) ili bolest. Reĉeno je: Ako neko sanja da za trpezom jede više nego što ima obiĉaj. a dizanje trpeze — gubitak plijena. i On će udovoljiti tvojoj molbi. Ko sanja trpezu po kojoj su raširene lepinje — pojaviće mu se neki njegov neprijatelj. Mnoštvo lepinja predstavlja njihovu veliku meĊusobnu ljubav. tako se i ljudski ţivot oslanja na imetak. kao što bjeţi ţivotinja. ispod trpeze izlazi šapa riĊeg psa. kad god pruţi ruku da uzme nešto sa nje. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da do njega dopire glas osobe koju ne vidi. SOFRA simbolizira neko vaţno putovanje na kome osobu koja je sanja ĉeka neko bogatstvo. njegov ţivot je pri kraju. a ako sanja da se trpeza digla. da će izmeĊu tog ĉovjeka (koji simbolizira trpezu) i ostalih za trpezomsdoći do prepirke u pitanju nje govog izdrţavanja (ishrane). obzirom da se trpeza koju je on sanjao prije toga razbila. Meso i mesna juha u loncu simboliziraju ĉestitu opskrbu uz govor i piće. Tako. Kaţe se i to da drveni ĉanci i zdjele ukazuju na dobro ekonomisanje u ţivotu. razbila se. koja se ĉini velikom. Sitne usoljene ribe simboliziraju brigu i tugu.. pa je svoj san sipriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da ih jede — zapašće u brige. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u isto vrijeme za ţene imaš dvije sestre! (To po šeriatu nije dozvoljeno. Lonac simbolizira staratelja kuće koji se brine da izdrţavanje porodice bude što obilnije. Taj san mu je naumpao kada su mu tog dana saopštili da je umrla njegova gospodarica i da je propalo sve što je bilo njeno. malo lepinja — da se malo vole. Neki vele da trpeza simbolizira ĉasnog i dareţlji vog ĉovjeka. Ako je za trpezom sam. on u veselju bratitimi ljude. opet. l kao što se lonac oslanja na sadţak. Jedenje hljeba sa sirćetom i sirćetnim talogom simbolizira neki neznatni i malo korisni imetak u opadanju.. Za Ibn Širina ona nije bila dobar 67 . neće imati protivnika. blagodati. obzirom da sofra predstavlja nalazište hrane i jela. tvoju ţenu sa tobom dijeli neki sluga. Neki vele da trpeza simbolizira savjet koji se saziva u svrhu dogovora o izgradnji grada. ĉuvanje od harama.. a lepinja — veliku zaradu. Priĉa se da je neki ĉovjek sanajo da jede za trpezom i da. vele da trpeza simbolizira ţenu. Jela ukiseljena u sirćetu simboliziraju brige i rasprave (svaĊe). a posebno zdjele. to znaĉi da se udruţio sa braćom. Neki vele da jedenje mehkog hljeba simbolizira opskrbu. Reĉeno je i to: Ko sanja da pije sirce posvaĊaće se sa ukucanim. a ako lepinja poĉne jesti. ili nekog sela. Reĉeno je: Trpeza simbolizira ishranu i izdrţavanje onoga ĉija je trpeza i ko sa nje jede. dobro i blagodat. koji je porijeklom Slaven. Reĉeno je to: Ko saja da na trpezi ima jedna ili dvije vrste jela — to je opskrba koja stiţe njemu i njegovoj djeci.". sukobiće se sa tim svojim neprijateljem. Sve srebrno posuĊe. opet. „Bezmaverd" (vrsta jela) simbolizira prijatan i ukusan imetak sakupljen bez velikog truda. uz raspravljanje i neznatnu korist. koji jede zajedno sa njim. Ko sanja da hranu stavlja na ime postelje — on omalovaţava Allahove dţ. koji je rekao: — Ako ti je san istina. Ako za njom ima još neko pored njega (snivaĉa). Posuda za sirce simbolizira samilosnu sluţavku (ili robinju). spusti nam s neba trpezu. Neki vele da trpeza simbolizira vjeru.š. — Tako je i bilo. Neki vele da bijela so simbolizira asketizam.. Podijeljena su mišljenja u vezi sa tim šta simbolizira so. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da u ruci imam dvije lepinje i da jedem i jednu i drugu. što je on mogao i oĉekivati. Zemljani lonci simboliziraju postizanje imetka bez putovanja. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . Kutljaĉa simbolizira dobrog ekonoma koji radom svojih ruku ishranuje svoju porodicu. Neki vele da takav hljeb simbolizira kratak ţivotni vijek. srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Neki bijeli rob je sanjao da je trpeza njegovog gospodara izašla iz kuće i poĉela da bjeţi. jedenje sa trpeze — okorištavanje o tog ĉovjeka. spusti nam s neba trpezu. Sadţak (tronoţac za lonac) simbolizira ĉovjeĉiji ţivot. a koja je recitovala sljedeći ajet: „. koji mu je rekao: — Ti si u nekoj poteškoći. simboliziraju poslugu. ako sa njim za trpezomsima još ljudi. bilo u kući.. a ko ih sanja ali ih ne jede — imaće neki gubitak u imetku. neprepuštanje zabavi i dug ţivot. Drveni ĉanak simbolizira postizanje imetka na nekom putovanju. Ako neko sanja da pije ulje.š. O Allahu Gospodaru naš. ili nekog objekta." Reĉeno je: Trpeza sim bolizira neki plijen koji je u opasnosti. Sjedenje za trpezom — druţenje sa tim ĉovjekom. — Taj ĉovjek je to provjerio i ispostavilo se da je to istina. moliš Allaha dţ. ko sanja da nešto kuha u loncu — dobiće neki veliki imetak od nekog stranog vladara. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe pojam trpeze. da te iz nje izbavi i da ti olakša.Reĉeno je i to da vrući hljeb od bijelog brašna simbolizira dijete.

Mir! . o ĉeljadi Davudova!" Ko sanja da u svojoj kući ima ovĉije peĉenje — kontaktiraće sa nekom nepoznatom osobom i pripremiće joj gozbu (zijafet). obzirom da ljudski organizam nije u stanju probaviti ţivo meso. Kravlje meso simbolizira slabo napredovanje posla. od neke umrle osobe će naslijediti neki imetak. to mu simbolizira neko dobro..š. Ko sa nja da jede kuhano kamilje meso — on jede imetak nekog ĉovjeka. obzirom na njihovo siromaštvo. i Mi je obradovasmo Ishakom. a ako ga dotakne. MESO simbolizira bolove i bolesti. dijete mu neće biti snalaţljivo u svom poslu. a ako su nedokuhane. Neki vele da će onaj ko sanja da jede kamilje meso postići neku dobit od vladara. uĉenjak nije dobar. koje dolazi nakon prijašnje nesreće. a jedenje mesa — ogovaranje neke osobe. Ko sanja da u svojoj kući ima neizrezano peĉenje iznenadiće ga neka nesreća. ona predstavlja brigu i prepirku. a ako je meso nedokuhano. razuz-danost i prepirku (sporenje). i zdjele kao ĉatrnje i kotlove nepokretne. Kuhano kravlje meso simbolizira neku lahku dobit za onoga ko ga sanja. Reĉeno je i to da bravĉe sa raţnja (bez glave) ukazuje na tugu koja će se desiti u kući onoga ko to sanja. Ko sanja da jede kuhano meso po-većaće mu se imetak. ono simbolizira dobro za ukućane. ako ga jede. Neki tumaĉi snova vele da će onaj ko sanja da jede bravlju glavušu i noge postići ugled od nasljeĊa ili neĉega drugog. obzirom na njeno kuhanje na vatri. Uopšte nije lijepo ako ĉovjek sanja da jede ţivo meso. Reĉeno je i to da mršava ovca simbolizira siromašnu osobu. a grumenĉići soli — brigu i umor. koji će odrasti i sam zaraĊivati za ţivot. dobiće priznaje od nekog vladara. obzirom da se ono sporo probavlja i da je grubo. on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zeNja od njih. to znaĉi da kontakti sa braćom neće donijeti neku naroĉitu korist. rodice mu se sin. ako je mršava — mali imetak i teško zaraĊenu opskrbu. ako je debela simbolizira veliki imetak. dobio je imetak od velikog i jakog neprijatelja.. dijete će mu biti vaspitano. na kojoj treba biti zahvalan Allahu dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali što god je on htio: hramove i spomenike. . neće dobiti imetak u naslijeĊe. Glavuša peĉena u peći simbolizira poglavara. Pastrma simbolizira plijen (za radu) od ogovaranja umrlih. on o uĉenjaku govori ruţne rijeĉi.v. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sigurnost od straha. simbolizira ju zapadanje u tugu zbog djeteta.odgovori on.l Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest. oboljeĉe i potom ozdraviti. — mi smo Lutovu narodu poslani! — A ţena njegova stajaše tu. svjeţe meso . brige. Reĉeno je: Krupa so simbolizira brigu. Jedenje oĉiju peĉene glavuše simbolizira trošenje gotovine poglavarovog imet- 68 . Ko sanja da mu peĉena bravlja noga govori — spasiće se od propasti." Sve ono što na javi dotiĉe vatra u snu simbolizira imetak u kome ima grijeha. Neki vele da prţeno kravlje meso simbolizira sigurnost od straha. ono predstavlja neki imetak koji se prestao spominjati. Neki vele da to simbolizira opskrbu.s. A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiĉu. shodno sluĉaju kad je otrovana peĉena bravlja noga govorila sa Allahovim Poslani kom s. izobilje i spas od straha. povezujući to sa ajetima: . Reĉeno je: Ko sanja da jede mršavu pastrmu (sušeno meso) pretrpjeće gubitak imetka. Sanjati da se jede meso ima dobro znaĉenje.a. Reĉeno je i to da ovĉija glava simbolizira imetak od 1000 do 10. tako. ako se ljudsko meso ne jede. kupvanje mesa — nesreću. ako je ovĉetina sirova. i ubrzo im donese peĉeno tele. izuzev pojedinih vrsta mesa. Kaţe se da peĉene bravlje noge simboliziraju radosnu vijest. — Trudite se i budite zahvalni.000 dirhema. — Ti se ne boj! — rekoše oni. kao i to da ona simbolizira neki gubitak. ako se glavuša pokvarila (istruhla). a ako je nedpkuhana.simbol. Ko sanja da je kupio veliku debelu glavušu imaće koristi od nekog dobrog uĉenjaka. ako neko sanja da jede meso peĉene deve. a mozak bilo koje ţivotinje simbolizira ušteĊenu ostavštinu imetka u koji ĉovjek polaţe nadu. a ako sanja da ga jede zajedno sa nekim starcem.Mir! .smrt. ako je meso kuhano. jer to ukazuje da će mu propasti jedan dio imetka. Debelo peĉeno tele simbolizira vijest o nekoj brzoj radosti. rodice muško dijete. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sina. a ako je peĉenje od mršave ovce. Sanjanje jedenja kuhane ili peĉene glavuše simbolizira dobijanje imetka od nekog poglavara. Kosti svih ţivotinja i mboliziraju okosnicu imetka. nemir i bolest. Ako je u pitanju unošenje mesa koje nije ovĉije. s tim što će radost biti srazmjerna debljini teleta. s tim što se to dobro pored! sa koliĉinom unesenog mesa.. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ovce. trud. obzirom da ono podsjeća na ĉovjeka. Reĉeno je: Kuhana ovĉetina simbolizira i mukom steĉeni imetak. Tumaĉi snova se razilaze u tome šta simbolizira peĉena kamila. Reĉeno je: Ko sanja da je našao so zapašće u teškoće ili će se teško razboljeti. Ko sanja da jede hljeb i so — biće zadovoljan i sa malo ovosvjetskih dobara. Ako se sanja da se u kuću unosi usoljeno ovĉije meso. Ko sanja da jede meso bika — biće izveden pred sudiju. Ko sanja kamilje meso a da ga ne dotiĉe — zadpbiće neki imetak od velikog i jakog neprijatelja. ako je glavuša mršava. Ako je peĉenje debelo. a ako je peĉenje mršavo. Neki tumaĉi snova kaţu da nije lijepo sanjati ţivo meso ako ga onaj ko ga sanja ne jede. Ko sanja da jede meso nepeĉene glavuše — on ogovara poglavara kojeg simbolizira ţivotinja ĉija je glavuša.rekoše: . Slanik simbolizira prijatnu robinju. a poslije Ishaka Jakubom. ili će imati koristi i sreće od svoje braće. Neki vele da ona. ako to sanja trudnica.

Ko sanja da je progutao vruć i tvrd zalogaj — to ukazuje na to da će mu ţivot i ţivotno izdrţavaje biti gorki.s. ukoliko nisu u pitanju male ribe. imaće neke koristi od zalagaĉa. Jedenje usoljene ribe ukazuje na dobro i korist u datom trenutku. Jedenje droba simbolizira tjelesno zdravlje i dobro. ako sanja da jede gušĉije meso. a neki vele da to simbolizira jede nje imetka velikana u društvu.A kada Mi damo da ĉovjek osjeti Našu milost. to znaĉi da on ulaţe svoj imetak u nešto što nema vrijednosti. a ako nije. Kuhano ili peĉeno ptiĉije meso simbolizira opskrbu i imetak ţene postignut varkom i prevarom. mora da je ona skliznula u more. ali da mu u ustima ima mjesta za još toliko hrane.Daj nam uţinu našu. poslovi će mu se pomutiti. neće mu biti niša. on ogovara vladarovu djecu. koje po šeriatu nisu dozvoljene jesti. ili uslišanje dove. Musa reĉe momku svome: . Kaţe se da je pohvalno sanjati ribu. Za sanjanje jedenja bravljih nogu neki vele da to simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. A kada se udalji-še.. trpezi. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉinilo ukusnim i prijatnim — dobiće neko olakšanje i blagodat. Ko sanja da jezikom ĉisti zube — on je dobrodušna osoba. drago i što se lahko guta. — Kada je ĉovjek provjerio slugu. ţivjeće prijatnim ţivotom i imaće lagahan posao. Ko sanja da jede ptiĉad grabeţljivih ptica. valja ih u brašnu i prţi na ulju. Ko sanja da jede srţ svoje noge — on jede najbolji dio svog imetka. Ko sanja da je u usta stavio nešto mehko. to ukazuje na smrt. Ko sanja da jede svoj ili neĉiji tuĊi mozak — to znaĉi da on jede svoj vlastiti imetak ili neušteĊeni imetak. ili druţenje sa poglavarom.s. Jednje sudţuke — jednje (trošenje) ušteĊenog imetka ili imetka ţene.v. Ko sanja da je okusio nešto nepoznato. ili ću dugo dugo ići! — l kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju. baš ĉudnovato! — E. i njegov san ukazuje na to da mu je od ţivota prošlo srazmjerno koliĉini hrane u ustima. obzirom da bravlja noga predstavlja imetak. naroĉito prţenu.. shodno kazivanju o Isaovoj a. sam šejtan je uĉinio da je zaboravim. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu! On iskorištava tvoju porodicu. a ako to nije uradio. Ko sanja da jede ptiĉac ptica ĉije meso je po šeriatu dozvoljeno — imaće koristi od nekog izgubljenog imetka.A kada Musa reĉe momku svome: — Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora. Ko sanja da jede nešto smrdljivo biće ga ruţan glas. Prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj ptorebi. ja sam zaboravio onu ribu. Ko sanja da u ustima ima mnogo hrane. Jedenje zguljene kamilje koţe simbolizira jedenje sirotinjskog imetka.. a što će kasnije imati vrijednosti.a. Ko sanja da male ribe umaĉe u sos. shodno rijeĉima Uzvišenog: . dvi je noge i rep. da ti je ne spomenem. jer smo se od ovoga našeg putovanja umorili. paiona u more kliznu. Ako pritom sanja da je hranu saţvakao i progutao. Reĉeno je: Ko god sanja da jede kokošije ili gušĉije meso — to mu je neko dobro. Ko sanja da jede nešto ukusno — ţivot i ţivotno izdrţavanje će mu biti prijatni. Ko sanja da jede meso od ptice ĉije meso po šeriatu nije dozvoljeno — on jede imetak nasilnika i varalica. Sanjanje dlake u zalogaju simbolizira brigu. ili najĉasnije ljude u društvu. obzirom da ptice ima šest dijelova: glavu. u iznosu od jedne do šest hiljada dirhema. Ko sanja da je nešto okusio i da mu se nije uĉinilo ni ukusnim ni neukusnim ţivjeće u siromaštvu i strahu. ĉiji mu se ukus nije svidio. ustanovio je da on ĉini nemoral u njegovoj porodici.".. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako je meso nedokuhano. — Mogu li da te pratim — upita ga Musa — ali da me pouĉiš onome ĉemu si ti ispravno pouĉen?" Ko sanja da je dobio svjeţe prţenu ribu — dobiće neku korist i neko dobro. imaće neke koristi od ţena. Soljena prţena riba simbolizira odlazak na put u svrhu traţenja nauke. dva krila. koje imaju više kostiju nego mesa i koje simboliziraju zategnute odnose izmeĊu osobe koja ih sanja i njene porodice.ka. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉini gorkim — on će traţiti nešto zbog ĉega će biti uznemiravan.Sanjao sam da za trpezom ja i moj sluga zajedno jedemo leĊa i stomak neke ribe. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka duša (osoba) će okusiti smrt". Ko sanja da jede nepeĉeno ptice — on ogovara (gibeti) porodicu Allahovog Poslanika s. Peĉena ili kuhana ptiĉad simboliziraju imetak steĉen s mukom. neka se pripremi za smrt. zabovaiše na ribu svoju. to simbolizira kaznu kja će se na njega spustiti. Ko sanja da hranu pije kao vodu ţiv- 69 .. Jednje jetre simbolizira postizanje snage i koristi od djeteta. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . taj ĉovjek ogovara ţenu i ĉini joj nasilje. ili sa njima ĉini razvrat. Ko sanja da je u usta stavio nešto oporog ukusa osjetiće oporpst teškog ţivota. a brav — velikana u društvu. ako jede kokošije meso. Ko sanja da oblizuje prste dobiće neku neznatnu korist od hrane od koje se oblizivao. on se njoj obraduje. RIBE. ili obilnu opskrbu ako je osoba koja to sanja bogobojazna. i naĊoše jednog našeg roba kojem smo milost našu darovali i onome što samo Mi znademo nauĉili. zavisno od situacije. Kušanje hrane tumaĉi se razliĉito. — Vidi! — reĉe on — kad smo se kod one stijene svratili. a da mu je ostalo još da ţivi srazmjerno praznini u ustima. to je ono što traţimo! — reĉe Musa. kao i na nadanje neĉemu što se neće postići. i njih dvojica se vratiše putem kojim su došli. tugu i poteškoću. prijatno. ukusa i ĉasti. obzirom da kokoš po svome hodu i drugom umnogome liĉi na ţenu. Jedenje mozga simbolizira jedenje (trošenje) vlastitog ili pohranjenog imetka.

Ko sanja da pred sobom ima toliko masnu poparu da je ona izgubila svoj dobar ukus i da je on brzo jede da bi je što prije pojeo — to znaĉi da on zbog teškoće stanja u kome se nalazi priţeljkuje smrt. spasiće se od opasnosti i postići radost i utjehu. Med. „Medira" (jelo od kiselog mlijeka. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke zvijeri — on iz straha i sa prezirom slijedi neke silnike. izuzev jaja. bojeći se da je nestane. Popara u osnovi simbolizira ljudski ţivot. ako tu hranu okusi. na toj blagodati. a ako se strpi pa je ne okusi i bude zahvalan Allahudţ. Isto je i ako se sanja bilo koj'a hrana u kojoj ima ţute boje. ĉija vrijednost zavisi od koliĉine masnoće tija dozvoljenost i nedozvoljenost (halal i haram) zavisi od koliĉine ĉistog me sa. jedan od tumaĉa snova kaţe da je takav san ruţan. ili će se baviti nekom bijednom trgovinom ili zanatom imaj'ući posla sa glupacima. koji se postiţe uz odreĊene poteškoće. mesa i zaĉina) simbolizira neznatnu štetu.Sanjao sam oblak iz kojeg kaplje maslo i med. Ko sanja da jede poparu sa sosom od psećeg mesa — dobiće neku bijednu upravu nad nekim glupacima. Ko sanja da jede „zurbadţu" (vrsta jela). Ko sanja da od nekog ĉovjeka uzima kiselu hranu — on sluša ruţan govor. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke ptice grabljivice — imaće uĉešća sa nekim silnicima i spletkarima u nekom nedozvoljenom (haram) imetku. ĉak je rekao da on simbolizira braĉni odnos sa majkom. Ko sanja da pred sobom ima poparu. Ko sanja da (takav) ĉimbur dijeli ljudima — on dijeli imetak da bi se zaposlio u trgovini ili da bi nauĉio neki zanat. ako je ta popara bila masna.jeĉe u izobilju.š. Šećerna trska simbolizira ponavljanje slatkih i ugodnih rijeĉi.s. doţivjeće i smrt u navedenoj situaciji. za ljude od vjere simbolizira slast vjerovanja. a jedna trska simbolizira poljubac drage osobe ili djeteta. Svako jelo u snu simbolizira neku opskrbu.v.a. Ko sanja da jede posirćećenu i zaĉinjenu supu sa bravljim mesom — on je dobrodušna osoba kojoj gospoda ukazuje punu ĉast i poštovanje. snagu. a nemasna popara simbolizira upravu koja ne don osi neku naroĉitu korist. ili upravu nad nekim bogatim ljudima. riješiće se briga. pored velikog bogatstva i blagodati koje uţiva. ali je ne jede. koja simbolizira poteškoću. Nemasna popara bez mesa simbolizira neki ĉestiti posao i ĉuvanje od grijeha. imaće ĉist ţivot i tjelesno zdravlje. koja donosi veliki profit. ako jede supu sa goveĊim mesom. i da nekoga drugog poziva da s njim jede — on od te osobe traţi da mu pomogne da nekoga nadvladaju. on je re- 70 . ko sanja da ih jede doţivjeće dobar ugled. ţivjeće prijatnim ţivotom i od radne snage će postići ono što ţeli. a prijesna simbolizira gubitak (spora) i bolest.. Ibn Sirin je rekao: — Saće s medom simbolizira veći imetak koji se postiţe bez teškoća obzirom da se saće ne stavlja na vatru. peciva i kaše. od ţivota mu je prošlo onoliko koliko je pojeo popare. on se pribojava smrti. u tom poslovanju nema koristi. a i med je lijek. Neki ĉovjek je došao Vjerovjesniku s. to simbolizira trgovinu. izuzev mlaćenice. obziromsda je iz nje odstranjeno maslo. a za ljude okrenute ovosvjetskim dobrima simbolizira zara du bez poteškoća. neko više a neko manje. ako je uzima i dijeli drugima. ono simbolizira sreću i radost. Masna popara simbolizira neku upravu koja donosi veliku korist i ovosvjetsko izobilje. a ostalo mu je onoliko koliko je nepojedene popare u posudi. Sanjanje jela koje je toliko kiselo da se ne moţe jesti simbolizira bolest ili bol koja ĉovje ku ne da jesti. Allahov poslanice. da ga ja protumaĉim. Ko sanja da je pred njim ĉimbur sa jajima. uĉenje Kur'ana i ĉinjenje dobrih djela. on prenosi ruţne rijeĉi. ili sa silnicima trguje. Ko sanja da kla nja i da u namazu jede kašu — on ljubi ţenu dok posti.š. ako je supa sa mesom nekih drugih ptica. Veća koliĉina šećera. ako se sanja. oboljeće. svoj govor naziva lijekom. simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi (rekla-kazala). — Ko sanja da iz neba (umjesto kiše) pada med — on ima ispravno vjerovaje i opšti blagoslov. U osjiovi. Masno keške simbolizira trgovinu neĉim bezvrijednim. dobiće vlast. Izlozi sa slatkišima u snu simboliziraju slatke razgovore. oboljeće i zapasti u tugu. Mi kaţemo da med simbolizira Kur'an obzirom da Allah dţ. Ako neko sanja da jede mednu satinu premazan medom. a ako je zaĉinjena šafranom. imetak od plijena ili od udruţivanja sredstava i rada. Ko sanja da pred sobom ima posudu sa poparom. mesom i lukom. koji ukazu ju na to da će mu neko od njegovog potomstva ko se time bavi zadavati brigu. koji su vrijedni spomena. „Eruzija" (vrsta jela) simbolizira brigu i imetak dobijen od suprotne stra ne u sporu. brašna. Potpuno nemasna popara simbolizira neki neugledan posao i siromaštvo. ako se sanja. Ko sanja da saće s medom dijeli ljudima — to znaĉi da on na skupovima lijepim glasom uĉi Kur'an. i rekao mu. . ako je pritom pojeo svu poparu. ako jede supu sa mesom od vrapca. Ko sanja da pred sobom ima posudu toliko masne popare da ne moţe da je jede — to znaĉi da on sakuplja imetak koji jedu (troše) drugi. SLATKIŠI l ĐAKONIJE. ako ona nije zaĉinjena šafranom. iz koje jede.Kišk" (rezanci od jeĉmene prekrupe i kiselog mli jeka) simbolizira u muci i bolesti steĉeni imetak. — Pa kada mu je to Allahov Poslanik dozvolio. srazmjerno mas noći supe. a ako nije bila masna. zarada od tog poslovanja je haram. popara simbolizira ljudski ţivot i sredstva za ţivot. Ako se sanja da se jede neko ponza-to ili nepoznato jelo bijele boje. o nešto će se okoristiti. . med (bez saća) simbolizira manji imetak. U osnovi. Medno saće i med simboliziraju imetak od dozvoljenog (halal) miraza. i ljudi ih liţu. Ko sanja da je pred njega stavljen satina meda — to znaĉi da on posjeduje ĉasno znanje. — Ebu Bekr je tada rekao: — Dozvoli mi.

a.a. shodno kur'anskom kazivanju o hazreti Merjemi: .njegovu slatkoću i njeţnost. a Ebu Bekr r. pa sam opet osjetio košpicu i izbacio je iz usta. . sanjao da jede hurme. rekao: — Allahov poslanice. — Na to je Vjerovjesnik s. biće utješen a. a neki. ako se sanjaju. steći će korisno znanje koje će primjenjivati u praksi. a oni koji ga piju . pa su muslimani pobijedili i zadobili ratni plijen.v. koji će proći bez gubitaka. Mana (hrana koju su Israilovi sinovi dobijali s neba) simbolizira prijatnu opskrbu. Prenosi se da je Allahov Poslanik s. Ko sanja da gleda hurme — to ukazuje na kišu. osjetio sam košpicu i izbacio je iz usta. — Tada je Ebu Bekr r. rekao: . a sada je drveće oţivjelo. Allahov poslanice..Tom ĉovjeku su se oba sna obistinila onako kako mu ih je protumaĉio Ibn Sirin.". a ako je osoba koja 19 sanja u brigama. bogatom i blagoslovljenom ţenom.a. Zatim mi je dao drugi zalogaj i ja sam ga poĉeo ţvakati.a. a neki ga piju.zakopaće neko blago. a neki. — pa je Ebu Bekr r. pa mu je u pismu rekao: —Sanjao sam te da jedeš nezrele hurme. Neki vele da će dobiti bez muke neki imetak od ĉestitih lju di ili sa svog imanja. steći će znanje koje neće pri mjenjivati u praksi. da protumaĉim san. koji mu je rekao: — To ti je neki ratni plijen od nemuslimana. — i to je ponovio tri puta. simboliziraju zi-mije (slobodne nemuslimane pod zaštitom islamske drţave). shodno rijeĉima Uzvišenog: .s. a hljeb bogatstvo. rekao: — Ti ĉitaš dvije knjige. on je rekao: — Ţeljezno kube predstavlja islam. Mjerica hurmi simbolizira pli jen. On iz neţiva izvodi ţivot.a.s. koja nije da rovana ni od kojeg stvorenja. od koga je jedan dio pripao i tom ĉovjeku. Ako neko sanja da sa palme ubire hurme u vrijeme kad su one zrele. sanjao sam da iz ova moja dva prsta curi med i da ih ja liţem. — Kada mu je Allahov Poslanik to dozvolio.pa mu je on rekao: .s. — pa mu je Allahov Poslanik s..a. opet. Najslabije hurme. — Na to mu je Vjerovjesnik s. jedne prilike rekao: —Sanjao sam da mi je došao neki ĉovjek i dao zalogaj hurmi. a ko sanja da jede hurme — dobiće ĉistu i veliku opskrbu. neko više.v.v.. Priĉa se da je neki siromašni ĉovjek sanjao pune sepete nezrelih hurmi obješenih niz svinjske slabine. Ko sanja da je sa palme ubrao crni grozd — ţena će mu roditi dijete od cr nog roba. Neki ĉovjek je sanjao da umaĉe hljeb u med i da ga jede.. od kojih je imao mnogo koristi i mnogo imetka obzirom da med simbolizira znanje.s.Oblak predstavlja Kur'an. Prenosi se da je hazreti Omer r. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam našao 40 hurmi — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Bićeš kaţnjen sa 40 batina! — Za jedno duţe vrijeme taj isti ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na vladarevoj kapiji našao 40 hurmi. Zatim mi je dao i treći zaloga i ja sam ga poĉeo ţvakati. pa je to spomenuo Allahovom Poslaniku s.v.. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobićeš 40. je rekao: Poslaćeš jedan odred vojske. da simboliziraju ušteĊeni kapital. Kasnije je zavolio nauku i mudrost.s. Zatim ćeš poslati drugi odred. Ko sanja da sa suhe palme ubire svjeţe hurme — od nekog griješnika će nauĉiti nešto što će mu koristiti.a. Re ĉeno je da opale hurme simboliziraju novac koji neće dugo trajati.To ti je slast imana (vjerovanja). rekao: — Dozvoli mi. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. zadobiti plijen i zarobiti jednog ĉovjeka. i ljudi ga prihvataju.to su oni koji ga cijelog uĉe napamet. Ko sanja da zakopava hurme . — Nedugo zatim došlo je do borbi izmeĊu islamske drţave i Vizantije. Reĉeno je: Ko sanja da jede kvalitetne hurme ĉuĉe dobrih i korisnih rijeĉi.v.s. da sa neba silazi med i da neki ljudi uzimaju po jednu kašiku meda. što se povezuje sa ajetom: „Allah ĉini da zrnje i košpice proklijaju.kao: . Neki vele da hurme simboliziraju uĉenje Kur'ana. rekao: — To isto mi je rekao i melek.. Ko sanja da ubire hurme ubiraće imetak od nekih opasnih ljudi koji su pod njegovom upravom. a med i maslo . rekao: — Sanjao sam da sam pod kubetom (kupolom) od ţeljeza.a. a ako to bude sanjao da radi u vrijeme kad sezona berbe hurmi proĊe. oţeniće se cijenjenom.Tumaĉi! -. oni koji uzimaju po jednu ili dvije kašike — to su oni koji nauĉe po jednu ili dvije kur'anske sure. opet.Allahov poslanice. 71 .l Mi smo vam od oblaka hladovinu naĉinili i manu i prepelice vam slali: — Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo!" HURME (DATULE). pa je za san upitao tumaĉa snova. neki po dvije. med koji silazi s neba — to je Kur'an. past će po tebi svjeţe hurme". Sanjanje jedenja hurmi sa smolom simbolizira tajni raz vod braka. Ko sanja da je rasprsnuo hurmu i iz nje izvadio košpicu —rodice mu se dijete.a.. To ti je slast imana (vjerovanja).v. pa sam osjetio košpcu i izbacio je iz usta. Prosipanje hurmi simboliziranamjeru odlaska na put. koji će im spomenuti tvoj ugovor o zaštiti i oni će ga osloboditi. Enes ibn Malik je sanjao hazreti Omerovog sina da jede nezrele hurme. ili će'dobiti blago iz neke riznice. a neko manje. Hurmi inaĉe ima više vrsta.l trehni sebe granom palme. koji je rekao: .a. rekao: — Rekao si istinu! Prenosi se da je Abdullah ibn Omer r. dozvoli da ja protumaĉim san! .000 dirhema! — Tada mu je ĉovjek rekao: — Sad mi san tumaĉiš drugaĉije nego prvi put. neki više od toga. a iz ţiva neţivo. Kad sam to poĉeo ţvakati.a. — a Ibn Sirin mu reĉe: — Prvi san si mi ispriĉao u vrijeme kad je drveće bilo ogoljelo i kad je godina već bila na izmaku.

opet. Neki vele da je nije lijepo sanjati zbog njene ţute boje koja ukazuje na bolest. našto je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena tom svom komšiji ĉini neko neznatno dobro djelo. to simbolizira negativnu trgovinu koja donosi malo koristi a mnogo štete. grijeh. a ako nije. ili „habisu" (slatko od hurmi sa maslom i škrobom) ili paluze. za griješnika — da će u narodu izazvati smutnju od koje će im se crijeva prevrtati. on simbolizira vidljivo i poznato dobro.pa mu je Ibn Sirin rekao: . IGRAMA. on simbolizira neki vaţan dogaĊaj i godinu koja je po neĉemu vaţnija od ostalih godina. Ko sanja da jede kašu od brašna. SVIRCI. ali je nije dozvoljeno jesti dok se je u namazu. i dobro će uĉiti Kur'an. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da klanjam i da u namazu jedem „habisu". jede kašu (od brašna. to znaĉi da se on ljubi sa svojom ţenom dok posti. Kadaif simbolizira imetak. simbolzira laţan govor. Ako se def sanja u rukama ţene. Ko sanja da svira uz frulu i da prste stavlja na njene rupe — on se pouĉava Kur'anu. da će zapasti u brigu. Poznato je da je udaranje u def. imetak i veselje uz igru i zabavu. opet. Ako se def sanja u rukama robinje. Sviranje na udu. Reĉeno je da ako bolesnik sanja da svira uz frulu . vele da „habisa" simbolizira lijepe i prijatne rijeĉi u vezi sa poslom od kojeg se ĉovjek izdrţava. shodno Sulejmanovom a.s. tugu i nezgodu za onoga ko sanja da udara u def. biće izbavljen iz neke teške situacije.. ona uzima nasljedstvo svoga muţa mada je od njega razvedena. Sanjanje svirke uz ţiĉane instrumente i pjevanje robinja na 72 . a za onoga ko je u društvu u kome se udara u def to simbolizirapopulatnost. otkrilo bi se kakva je ta ţena. pa se oni odazovu njegovom pozivu. Varenika simbolizira s naporom steĉeni imetak. ili slušanje svirke uda. dok je u namazu. 28. a ako nije. drugi vele da ona simbolizira brojan imetak i ĉistu vjeru. a ako bi se to poĉelo istraţivati. ZABAVAMA. Ko sanja da mu je vladar dao frulu dobiće neku upravu ako je podoban za to. Ko sanja da. Ako se sanja da ţene udaraju u bubnjeve. i raznovrsno voće i piće traţiti".simbolizira poljubac djeteta ili drage osobe. po šeriatu.pa mu je Ibn Sirin rekao: .A one koji se grijeha budu klonili ĉeka divno prebivalište: edenski vrtovi. riješiće se briga. a udaranje kastanjete jedne o drugu simbolizira hvalisanje ovosvjetskim dobrima. tamburu. Udaranje u def simbolizira brigu. Ko sanja da se pretvorio u bubanj dobiće mnogo batina. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u rukama drţim mješinu u kojoj su hurme. a ako mu se pridruţi zvuk drugog instrumenta. i nemoj to više ĉiniti! Suha „habisa" simbolizira imetak postignut sa naukom. Ko sanja da poziva ljude kod sebe na gozbu. ud. a o vlaţnoj „habisi" su podijeljena mišljenja. on će postati njihov poglavar. pa sam zavukao glavu u mješinu i poĉeo da jedem hurme govoreći: — Kako su samo kisele! . shodno rijeĉima Uzvišenog: .š. a što mu nije u potpunosti pošlo za rukom. on je osoba koja izmišlja priĉe. da mu dozvoli da on jedan dan hrani Njegova stvorenja. ako je toga dostojan. Ako ţena sanja da jede hurme sa smolom. masla i meda. Ko sanja da u svom stanu svira uz ud doţivjeće neku nezgodu. u kojima će se odmarati. snagu i vlast ukoliko ih ne dotakne vatra. Zvuk bubnja simbolizira neistinit glas. imaće briga sa muškom poslugom. zadovoljstvo i radost. govor ili vlast. Reĉeno je i to da pripremanje gozbe simbolizira povratak kući nekoga ko je bio odsutan. Ko sanja da je kod nekoga nepoznatog pozvan na voće i piće — on će biti pozvan u borbu i poginuće kao šehid.Habisa je dozvoljeno jelo. kap npr.Ibn Širina su pitali za neku ţenu koja je sanjala da siše hurmu i da je daje svom komšiji da je i on siše. Bubnjar simbolizira dokoliĉara koji se ponosi svojom dokolicom. sluĉaju kada je traţio od Allaha dţ. masla i meda). a ako ih vatra dotakne.Ti si se sav predao zaraĊivanju imetka. neki. — Kasnije se ispostavilo da mu ona pere haljine. Ko sanja da na kapiji imama (voĊe) svira uz neki muziĉki instrument. TUMAĈENJE SNOVA O PIJANKAMA. srazmjerno ljepoti i gizdavosti robinje. Def u rukama muškarca simbolizira popularnost. ideš i desno i lijevo i ne obraćaš paţnju na to da li je taj imetak halal ili haram mada ja zasigurno znam da je haram. simboliziraju neprikosnovenost. PosuĊe ili izlozi sa slatkišima simboliziraju lijep i prijatan komšiluk. MIRISIMA. frulu. a bubanj simbolizira ĉovjeka kojeg mnogo tuku. vika i ples to simbolizira nesreću. kastanjete i si. Kastanjete simboliziraju ovosvjet-ska dobra. a jedan njen zaloga. MUZICI. ĉije će kapi je za njih biti otvorene. Frula simbolizira nahiju. — do-biće upravu i vlast. a neki.umrijeće. Zulabije (vrsta kolaĉa) simboliziraju izbavljenje iz briga. Neki vele da će onaj ko sanja da svira na udu postati poglavar. Paluze simboliziraju brojan imetak. znaĉenjima njegovih ajeta. Njeţno udaranje u bubanj simbolizira ţenu koja ima mahana koje krije da se ne bi obrukala i osramotila. Sviranje na udu za ĉestita ĉovjeka simbolizira dijeljenje savjeta. a za nasilnika — da će narodu nanijeti nasilje od kojeg će im se kidati crijeva. Ko sanja da ljude poziva kod sebe na gozbu — on će uraditi neki posao za koji će se kajati i koriti. . pa ako struna uda pukne. Reĉeno je: Ko sanja da udara u ud biće mu povraćeno neko ĉestito imanje koje mu je bilo oduzeto i od ĉijeg prisjećanja su mu se prevrtala crijeva. GOZBAMA l BANKETIMA Gozba (zijafet) simbolizira okupljanje u svrhu nekog dobra. Ti ljubiš svoju ţenu dok postiš.

shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o vinu i kocki. Reĉeno je da za siromaha ples simbolizira bogatstvo koje neće dugo trajati. u jednoj je bilo vino. u osnovi. Za sve one koji sanjaju da plešu u svojoj kući u kojoj osim ukućana nema nikoga sa strane — to simbolizira neko dobro. pogotovu ako se taj bavi prodajom muziĉkih instrumenata. a pijenje vina simbolizira zapadanje u brige. Jedan od tumaĉa snova veli da pijenje velike koliĉine vina u snu nema iskljuĉivo loše znaĉenje. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je lice pocrnilo. Ples za zatvorenika znaĉi da će biti pušten iz zatvora i da će mu se skinuti okovi.. to mu simbolizira besposlicu i siromaštvo. ako ĉovjek sanja da pije vino u brojnom društvu. Za bolesnika ples je simbol duge bolesti. Ko sanja da pije vino a da mu to niko ne brani — postići će neki haram imetak." Ko sanja da se od pića opio postići će imetak i vlast i biće umišljen. i vidjećeš ljude (kao) pijane. vino mu ukazuje na pristanak. komponovanjem i si. simbolizira gubitak u trgovini. ako nešto ţeli. Ko sanja da pije vino poĉiniće mnoge grijehe i postići veliko bogatstvo. onaj kome se pleše biće pogoĊen nesrećom u kojoj će sauĉestvovati onaj koji pleše. Tamburaš simbolizira kolovoĊu besposliĉara. Ko sanja da pije vino i da ga neko za to kori — taj neko će mu se protiviti u govoru i raspravi. na to ukazivati kretnja ma. a ako nije lijepo. a ako sanja da je ušao u rijeku vina. obzirom da pijane osobe gube osjećaj straha. Ko sanja da se opio i pocijepao odjeću-on je osoba koja se umisli kad zaima ovosvjetskih dobara. Ples za ţenu simbolizira zapadanje u bruku. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ples za onoga ko putuje morem loš je znak i simbolizira teškoću u koju će zapasti. Reĉeno je i to da pjevanje simbolizira viku i svaĊu obzirom da ono mami pokrete za ples. taj san je loš. srazmjerno tome koliko je zagazio u rijeku. Ako neko ko se bavi pjevanjem. simbolizira haram imetak postignut bez poteškoća. Pjevanje. ili ţeli da se oţeni. Ko sanja da je dobio rijeku vina biće na ovom svijetu doveden u iskušenje. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pred sobom imam dvije posude. Drugi vele: Ko to sanja profitiraće u nekom zajedniĉkom poslu. Ali. ĉuće rijeĉi nekog ĉovjeka koji je laţac. obzirom da pijenje vina u velikim koliĉina ma izaziva opijenost. Neki tumaĉi snova vele da pjevaĉ simbolizira uĉenjaka. Udaranje u tamburu simbolizira prisjećanje onog što se je vidjelo od izobilja. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe ako neko sanja da pije vino pomiješano sa vodom. strah i uţas. Sviranje uz tamburu simolizira nesreću i tugu od kojih se motaju i krive crijeva (utroba). Pijenje vina u snu za upraviteja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. onoga ko trĉi za sitnom parom ili bludnika koji trĉi za ţenama. ĉasti i komoditeta... simbolizira zaradu u trgovini. sanja da jakim glasom pjeva neku skladnu pjesmu. koja su odvojena iz svoje postojbine (utrobe). postići halal imetak. Ples za roba znaĉi da će dobiti batine.. Za djeĉaka ples znaĉi da će biti gluhonijem. suprotstavljanje i tuĉu. Pjevanje u kupatilu simbolizira optuţivanje. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Mlijeko ti oznaĉava pravdu. Ko sanja da ide po blatu i da pjeva — to mu simbolizira neko dobro. Vino. ako vino sanja neko ko ţeli da se sa nekim udruţi u nekom poslu. obzirom da ples podrazumijeva kretanje i l a h kocu tijela. Prodaja vina od hurmi u snu simbolizira sumnjivi imetak. a i neku korist ljudima. Ko sanja da cijedi vino sluţiće vladara i njegovim posredstvom će se odigrati krupni dogaĊaji. obzirom na miješanje vina. a opijenost za sobom povlaĉi svaĊu. Neki vele: To simbolizira imetak ĉiji jedan dio je halal. Pjevanje na trgu za bogataša simbolizira bruku i ruţna djela koja ĉini.nekoj svadbi simbolizira nesreću za one u ĉijoj kući se to sanja. Ako neko sanja da pleše nekom ĉovjeku. Treći vele: Ko to sanja uzeće od ţene imetak i pasti u iskušenje. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. a neki tumaĉi vele da će. koja ne moţe podnijeti blagodati i koja se ne moţe kontrolisati. Opijenost bez pijenja u snu simbolizira brigu. obzirom da struna simbolizira ţenu. hvalisavog siromaha.. a za siromaha simbolizira gubljenje pameti Ako neko sanja da se na nekom mjestu pjeva. sa kojim će dobiti vlast. koji mu je rekao: — Crno lice ti znaĉi da ćeš zagospodariti meĊu svojim svijetom. a u drugoj mlijeko. a oni nisu pijani. obzirom da se strune prave od usukanih i osušenih crijeva. Opijenost od pića u snu moţe da simbolizira i sigurnost od straha. naprotiv. Reĉeno je da pjevanje. srazmjerno jaĉini opije - 73 . a drugi dio je haram. to mu simbolizira neko dobro. Ako neko sanja da loše pjeva. mudraca ili osobu koja druge opominje u vjeri. Ako vladar sanja da sluša tamburu. da mu je glava obrijana i da pije vino. Sok simbolizira obilje za onoga ko sanja da je sok dobio. Reci: — Oni donose veliku setu. tu će se iznijeti neka laţ i iz zavisti izmisliti varka koja će prouzrokovati razlaz meĊu voljenim osobama obzirom da je Iblis — Allah ga prokleo! — bio prvi koji je pjevao i naricao. — Taj ĉovjek je bio upravitelj i nije dugo prošlo a bio je smijenjen. u osnovi. zavisno od toga koliko ga je korio u snu. simbolizira galamu i svaĊu.. obrijana glava znaĉi da će te tvoji ljudi napustiti i izgubićeš posao. Ko sanja da pije vino i da se opio steći će haram imetak. samo je šteta od njih veća od koristi". koje su sliĉne kretnjama pri plesu. a vino — da ćeš biti smijenjen. ako je lijepo. Ples simbolizira brigu i zastrašujuću nesreću. pašće u iskušenje. a to što si pio vino znaĉi da ćeš obljubiti neku ţenu. Tako. tako da će.

..Sanjao sam da se u mojoj kući razbio krĉag. simboliziraju gospodstvo i radost. Balzam i kaĊenje simboliziraju pohvalu sa dozom opasnosti. obzirom na dim od kaĊenja. Ko sanja da pije iz ĉaše dofaiće neki imetak od ţene. .. Ko sanja da je napunio pehar ili staklenu ĉašu — ţena mu je trudna. Kockanje simbolizira svaĊu i sukob. Šah sa postavljenim figurama sa kojima se ne igra simbolizira osobe smijenjene sa svojih poloţaja. stiodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirce. On je taj san ispriĉao Ibn Širi nu.Kada je ĉovjek odgovorio da jeste. primijetio je da su svi oni opijeni i da nikom od njih ništa nije mogao. kao što su misk. pa jedna od njih pobijedi. Mirisi crne boje.Na to ga je Ibn Sirin upitao: — Imaš li ti ţenu? — Imam! — rekao je ĉovjek. a da se ĉaša nije razbila. obzirom na njihovu providnost. obzirom da su te igre. Ako zadnje figure proĊu ispred prvih.. ĉašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg. Neki vele da nije lijepo sanjati bilo kakvu igru. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam zatraţio da pijem vode te mi je donesena ĉaša sa vodom. Ako se sanja toĉionica sa vodom. Miomiris. to znaĉi da ta osoba ĉini dobroĉinstvo nezahvalnoj oso - 74 . Sanjanje igri sa kockicama. Cjedilo simbolizira iskrenog ĉovjeka koji govori Istinu. otkri vanje onog što je skriveno. sluţiće ih vjeĉno mladi mladići.. ona simbolizira bolesnika. da je obavljao svoj posao sa onim koji su mu podreĊeni. pa ih je prepustio njihovom pijanstvu. ona simbolizira izuzetno bogatog ĉovjeka koji velika sredstva troši na Allahovom dţ.š. koji mu je rekao: — Oni će se obogatiti i postati neovisni o tebi. karanfil. a ibrik simbolizira slugu. Reĉeno je: Opijenost u snu ima loše znaĉenje i za muškarce i za ţene. Boca simbolizira sluţavku koja se njiše u hodu kada nešto nosi. a iz drugog slana. Obzirom da opijenost ukazuje na veliko neznanje. ona simbolizi ra potpuno bogata ĉovjeka. a figure sa kojima se igra simbolizira ljude koji imaju upravu nad ljudima. simbolizira bogatu ţenu koju je obuzela briga. U vezi sa sanjanjem igara ĉiji je sastavni dio bacanje kockica. obzirom da se one ne razbijaju. a neki vele da one simboliziraju neko dobro.Ako ti je san istinit. nisu pohvalne ako se sanjaju. drugi vele da one simboliziraju trgovinu kroz koju se ogleda navedena neposlušnost. Kaţe se da je bolje sanjati zlatne i srebrne nego staklene ĉaše. upravitelj tog mjesta će biti napadnut ili će se sa njim voditi rasprava. Reĉeno je i to da razbijanje ĉaše ponekad ukazuje i na smrt onoga ko ju je donio. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio neku upravu.. Ibirici simbofiziraju poslugu oko trpeze. Igranje šaha i razne igre sa kockicama i si. — Tako je bilo.Tako je i bilo." Ko sanja da pije iz ibrika robinja će mu roditi dijete. s tim što će pobjedu u skobu odnijeti onaj koje u snu pobijedio u igri. Sanjanje krĉaga sa vodom. pa će ti postati neposluš ni i neće te htjeti slijediti. Ibn Sirin mu je rekao: — Ţena će ti se poroditi i poslije poroda umrijeti. zabranjene. Ako sanja da se pehar razbio. zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali?" Ko sanja da igra neku od spomenutih igara neprijatelj mu je neka poboţna osoba. u osnovi. u osnovi. pa se ĉaša razbila. — A je li ona trudna? .. novoroĊenĉe će umrijeti a ţena se ostati u ţivotu. a voda ostala na dlanu.nosti u snu. Sanjanje vina u krĉagu simbolizira blago. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: -Boj se Allaha! Ti ulaziš kod sestre svoje ţene! Pehar simbolizira ţenu. Amber simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. Bacanje kamenja simbolizira odgojenog roba zbog kojeg će njegov gospodar biti hvaljen. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirćetni umak. i simboliziraju nekakav sukob. i kad je htio da ih (nakon posla) napusti. dok se staklene ĉaše lahko razbijaju i da simboliziraju. ali da je voda ostala. pobjednik će u društvu biti istaknut. po šeriatu. iz jednog otvora je pitka (slatka) voda. Ĉaše simboliziraju razgovor ili razgovorljivo dijete. ako je u kući. tumaĉi snova imaju razliĉita mišljenja. Ako se sanja da dvije osobe igraju šah. simbolizira izbijanje nepravednih sukoba. razvešćeš se sa svojom ţenom. simbolizira dobar glas o nekome. muškatnjak i dr. putu. obzirom na rijeĉi Uzvišenog: . Reĉeno je i to da sanjanje igranja šaha simbolizira polazak u okršaj ili na raspravu. . izmeĊu ostalog. — Jednje isprţene ptice simbolizira ogovaranje i klevetu. Ako ovi mirisi prilikom njihovog mljevenja ne daju lijep miris. ţena će mu poslije poroda umrijeti. Jedni vele da one simboliziraju ogrezlost u neposlušnosti (prema Allahu dţ J. Ako se sanja toĉionica u kojoj je maslo. a dijete ostati ţivo. ona simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva harama. Njegovom Poslaniku i onima kojima se treba biti poslušan). Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da pijem iz vrĉa sa dva otvora. obzirom da je ona od stakla. a mljevenje tih mirisa simbolizira lijep glas (pohvalu). . Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: . koju sam stavio na dlan. Ako se pri tom sanja da se voda prosula. a ti ćeš preuzeti brigu o djetetu. a kaţe se da on za bolesnika simbolizira smrt.Na to mu je Ibn Sirin rekao: . Kockice za igru simboliziraju bavljenje besposlicom (neistinom).lli.. Ĉaša takoĊe simbolizira ţenske kvalitete.

Amameti (turbani) simboliziraju arapske krune. Crvena i ţuta boja na tijelu ne škode. — Tako je i bilo. Kad se probudio. Crvena boja odjeće u snu za ţene je dobra. obzirom da je boja dţennetske odjeće zelena. On je san ispriĉao tumaĉu snova. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. a ruţina vodica imetak. Stavljanje turbana simbolizira poglavarstvo. a ako sanja da ga melje.s. kao i dobijanje nekog dobra od poglavara. 29. ako u sebi nema svile. krunu i dobijanje uprave. Ko sanja šafran. pak simbolizira snagu poglavara onoga koji to sanja. Uz to je vidio da je po zemlji posijano sjeme i da na glavi ima tri krune. njegov poglavar će zapasti u brigu.š. simbolizira blagoslov. ali je ona nepoţeljna u pitanju vjere. Kamfor simbolizira lijep glas i otmjenost. Crna boja odjeće u snu je dobra za onoga ko je nosi i na javi i ko je po tome poznat. koja simbolizira pohvalu. Skidanje kape simbolizira razlaz sa poglavarom. izuzev u ratu.biće optuţen za obmanu i izdaju. to je njegova vjera po kojoj je poznat. a za muškarce nije. Parfem od miška i ambera po nekim simbolizira odlazak na hadţ.vladar će odreĊivati (imenovati) poglavare i upravitelje nad podanicima. na glavu stavio crven turban od dvadeset dva navoja. ţenidbu ili kupovanje robinje. Zelena boja odjeće simbolizira izvanrednost u vjeri. ĉaršafi ili ono u ĉemu se muškarac pojavljuje. Ko sanja da na kapi svog imama (voĊe) vidi neki nedostatak ili sjaj — imam je u islamu kojim se. pije ili se njime maţe. Puder simbolizira pohvalu. obzirom da je maslina blagoslovljeno drvo. Ko sanja da vladar svojim podanicima daje kape . Ko sanja da na svojoj kapi ima prljavštine ili neĉistoće — to mu ukazuje na grijehe koje je poĉinio. a ako ne nosi takvu kapu.a. — Tako je i bilo.bi.š. pamuĉna i lanena. Kod sanja da mu je kapa preo krenuta — njegov poglavar će promijeniti svoj obiĉaj. Boje turbana tumaĉe se kao i kod ostale odjeće. Ko sanja da mu je kapu s glave skinuo neki nepoznati mladić ili neki nepoznati vladar — to simbolizira smrt njegovog poglavara i rastanak sa poglavaraom bilo smrću. Odjeća za zaštitu od hladnoće od ibrišima u snu simbolizira nedozvoljeni (haram) imetak i iskvarenost u vjeri. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA l BOJAMA ODJEĆE Odjeće imaju ĉetiri vrste: vunena. koji mu je rekao: — Bićeš namjesnik dvadeset i dvije godine i za to vrijeme ćeš provoditi nasilje. s tim što je bolje ako nije kratka nego ako je kratka. obzirom da je crvena boja šejtanski ukras. Ako je pritom kapa pocijepana i prljava. odjeća od kostrijeti simbolizira manji imetak.š. postići će imetak i biće na dobrom glasu. izuzev ako je u pitanju posteljina. osim pamuĉne odjeće za zaštitu od zime. Bijela boja odjeće simbolizira dunjaluĉku i vjersku ljepotu. Najbolji odjevni predmet za zaštitu od hladnoće je crni plašt. izuzev ţive. a za ostale nije pohvalno ako je sanjaju. Stavljanje kape na glavu simbolizi ra dobijanje vlasti i poglavarstva. Sva (mirisna) ulja simboliziraju brige. Ako snivaĉ pri tom u snu bude imao burdu kakvu nose dobri (Allahovi dţ. koje daju mirisni dim. Ako je ta kapa bila bijela i ako on inaĉe nosi takvu kapu. Prljavština i prašina po tijelu i glavi simboliziraju brigu. Pohabanost i uprljanost odjeće simbolizira siromaštvo. ai bez vatre. Odjeća od vune simbolizira imetak. dobiće vlast. Ishak a. koji mu je rekao: — Vladaćeš tri ili trideset godina. Reĉeno je i to da crvena boja simbolizira brigu. Zatim je sanjao da mu je vraćen turban i bio je obradovan time što mu se ţena povratila. on se poistovjećuje s njima i formalno ih slijedi. i za muškarca simbolizira snagu. Ţuta boja na svoj odjeći simbolizira bolest. Puplin simbolizira veliki imetak. kvarenje vjere i nedozvoljen (haram) imetak.v. prostrana i gusto pletena. To isto simbolizira i vuna. sa ostalim najĉasnijim muslimanima. Najbolje odjeća je nova. Maslinovo ulje. srazmjerno tome koliko je kapa pocijepana ili prljava.s. Turban od ibrišima ukazuje na vodstvo. Reĉeno je: Ko sanja da se namirisao parfemom od miška i ambera u imamovoj kući . Turban od pamuka i od vune simbolizira vodstvo uz vjersku i svjetsku ispravnost. robovi). Ko sanja da mu je turban spojen sa još jednim turbanom povećaće mu se vlast. tako da tada simboli zira radost i sreću. KaĊenje simbolizira lijepo ophoĊenje sa ljudima. Ko sanja da se nakadio dobiće neko dobro. moliti za njega. brigu i iskvarenost vjere. kada je dobra. i ona simbolizira i dunjaluĉko i vjersko dobro. je sanjao da mu je skinut turban. Neki vladar je sanjao da su u (njegovoj) drţavi na raznim mjestima postavljene kadio-nice. U vrijeme tvoje vladavine biće mnogo rastinja (usjeva) i plodova i mnogo će se proizvoditi i prodavati mirisi. uputio Allahu dţ. Ko sanja da na glavi ima visoku kapu — ţivjeće pod zaštitom (u milosti) svog poglavara. oboljeće. odjeća od pamuka simbolizira imetak i odjeća od lana simbolizira manji imetak. a po nekima — gospodstvo. Nijedna vrsta odjeće u snu nije bolja od vunene. ili. Ko sanja da je noću stavio turban na glavu otići će na neko blistavo i spomena vrijedno putovanje. Turban od puplina simbolizira postizanje bogastva. Kapa simbolizira daleki put. obzirom da se one ne smatraju lošim i ruţnim kod ljudi. Ebu Muslim el Horasani je sanjao da mu je Allahov Poslanik s. imetak i vlast. bilo na neki drugi naĉin. pokrivaĉi. pohvalu i tjelesno zdravlje. Ako ţena sanja da na glavi 75 . i za njega ona simbolizira gospodstvo. kostrijetna. vunena. ali će imati dosta onih koji će se Allahu dţ. Odjeća od svile i brokata simbolizira vlast. biće hvaljen. njegova ţena se ustezala od njega. ukoliko neko sanja da ga jede. po nekima — imetak. ali ga ne dotiĉe.

sa nekim nedostatkom ili bez nedostatka. gusto tkanu (debelu) i prostranu košulju. Veo (vala) za ţenu simbolizira njenog supruga. svile ili brokata — dobiće vlast kakva odgovara njegovom kaftanu. Ogrtaĉ takoĊe simbolizira moć. pored gospodstva. ako mu je poglavar fa kih (pravnik).on ne prih- 76 . njegova ţena je dobra vjernica i ona uĉi Kur'an. lijepa. Ako ĉovjek sanja da mu je ogrtaĉ od bisera. obzirom da to nije muslimanska odjeća. za koja će na Ahiretu biti izuzetno nagraĊen. i što je jahao na crnom magarcu — postići će. Ko sanja da mokri u gaće — to ukazuje na to da mu je ţena trudna. — A kada glasonoša radosne vijesti doĊe. ĉista i dr. kao i rukavi. s tim što je bolje sanjati da je od debljeg nego od tanjeg platna. Vjerovjesnik s. Tunika simbolizira utjehu. njenu ĉednost i njenog nadreĊenog. loše je vjere. Krzno u zimskom periodu simbolizira dobro u bogatstvu. Ko sanja da mu je ogrtaĉ postavljen krznom od samura. Kod nekih su bile do grudi. Ko sanja da je obukao košulju koja nema rukava — dobar je u vjeri. i svu ĉeljad svoju mi dovedite! — l kada karavana napusti Misir. Allahov poslanice? — on je odgovoro: — Vjerom (imanom). pravnik. kada se ne smatra lošim. Ko sanja da je kupio gaće od nekoga ko nije nji hov vlasnik — oţeniće ţenu koja nema staratelja. nezgodu u vezi sa njenim imetkom. dobro i vlast. ili. a ako sanja da ostavlja gaće. Ko sanja da mu je dţep u košulje pocijepan — to ukazuje na siromaštvo. a u ljetnom periodu dobro u brizi. a ako ĉovjek sanja da se ogrnuo ogrtaĉem i legao. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće — on se srdi što mu je ţena trudna. Ko sanja da ima mnogo košulja — on ima mnogo dobrih djela. Ako ţena sanja da je pred svijetom otkrila veo. to znaĉi da je njen muţ bestidan i varalica. Reĉeno je i to da košulja simbolizira radosnu vijest. ako je njegov poglavar vladar. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju ispravnost stanja supruge i ĉeljadi. neki njeni neprijatelji nastoje da joj naprave spletke i da je osramote kod njenog muţa. mada neće imati imetka i neće se moći posvetiti poslu. bilo da je prljava. Sve što se sanja u vezi sa maramicom. ţena mu se krije i pokriva pred drugim ljudima. ako je neudata. obzirom da su posao i imetak bogatstvo (svojina) ruku. kaftan simbolizira upravu i utjehu za onoga ko ga sanja. on će progledati. Kaftan simbolizira silu. Ko sanja da na sebi ima kaftan od puplina. a koţa od samura. Ko sanja da su mu se gaće odriješile — njegova ţena se pokazuje drugim ljudima. Pokazao mi se i Omer. izgubiće stid. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da jedan moj neprijatelj. bilo da na njoj nešto nedostaje ili preostaje. U svakom sluĉaju. on je nasilnik i tiranin. Sve što se sanja u vezi sa košuljom. izuzev kada se oblaĉi sa oruţjem. otac njihov reĉe: — Ja zbilja osjećam miris Jusufov. — Allaha nam. Ko sanja kapu od krzna samura. TakoĊe je reĉeno da gaće simboliziraju ispravnost stanja porodice i produţenje njihove radosti.s. Košulja simbolizira ĉovjekovu situaciju u pitanju privreĊivanja. i ako mu je poglavar trgovac. odnosi se na slugu. a ukoliko nije udata. a on ih nema. rodice sina. — rekoše oni — ti i sada kao i prije griješiš. ako je trudna. a isto tako i dţubeta. njegova ţena ga obmanjuje i vara sa nekim nasilnikom. Nedostatak na velu simbolizira nezgodu koja će zadesiti njenog muţa ukoliko je udata.. mada je oblaĉenje takvih kaftana vjerom poku Ċeno. Gaće simboliziraju ţenu ili robinju strankinju. Oblaĉenje gaća simbolizira negriješenje. vjeverice ili lisice. Ako ţena sanja da se njen crni veo pohabao. Kolanja da na sebi ima prsluk a u ruci pero i pred sobom papir — riješiće se siromašta sluţeći vladaru. kao i stanje njenog muţa.a. samo ne recite da sam pomatušio. Ko sanja da je svitnjak stavio pod glavu . neki vele — dijete. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ovu košulju moju odnesite i na lice mog oca je stavite. odnosi se na navedeno. obzirom da su gaće dio njihove garderobe. Veliki veo simbolizira suprugovo obilje. on stavi košulju na lice njegovo i on progleda". vlast i utjehu. Maramica (rubac) simbolizira slugu. što je imao crnu odjeću — postići će gospodstvo. lisice i vjeverice ukazuje na nasilnike. Oblaĉenje košulje. Oblaĉenje krzna naizvrat simbolizira pokazivanje skrivenog imetka. Ovnujska koţa simbolizira ispoljavanje snage. Kp sanja da mu se košulja rasporila — rastaviće se sa svojom ţenom. Vuneni prsluk simbolizira ţenu ili izbavljenje iz brige i patnje. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da u gaćama ima svitnjak — ţena mu ne dozvoljava da joj priĊe. a kod nekih su sezale niţe. a gustoikani veo simbolizira obilje imetka njenog muţa. kvalitetna. ako je trudna. udaće se. je rekao: — Sanjao sam da mi se ljudi pokazuju i da na sebi imaju košulje. na sebi ima crnu odjeću i crnu kapu i da jaše na crnom magarcu.ima kapu.v. odnosi se na onoga koji to sanja. rodice mu dvije djevojĉice. ĉija se košulja vukla po zemlji. Nove gaće simboliziraju djevicu. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju putovanje meĊu ne-Arape. — Kada su ga upitali: — Ĉime ti to tumaĉiš. Ko sanja da je obukao tuniku i oĉekuje sina — rodice mu se kćer. vjeverice ili lisice. Dobro je sa njati kapu od bravljeg krzna. oţeniće se. to ukazuje na njeno dobro vjersko i dunjaluĉ ko stanje. a po nekima — na gospodstvo. snagu. Reĉeno je da svitnjak gaća simbolizira imetak. — Na to mu je tumaĉ snova rekao: — To što je imao crnu kapu znaĉi da će postati sudija. trgovina mu nije ĉista. Bijela ko šulja simbolizira vjeru i neko (drugo) dobro. izdrţavanja i vjere. Ako ţena sanja da joj se veo leprša. Ako ţena sanja da je obukla novu.

Ko sanja da je ogrnuo crveni ĉaršaf potući će se zbog ţene.on odbija da daje sadaku i zekat na svoj imetak. Reĉeno je i to da kišna kabanica simbolizira zaštitu. Kadifa simbolizira pripremanje oruţja protiv neprijatelja. izdrţavaće i ishranjivati svoju porodicu: Reĉeno je i to da tajlasan simbolizira dobro zanimanje koje ĉovjeka štiti od briga i ţalosti. vjeru. TakoĊe je reĉeno da crvena odjeća u bolesti ukazuje na smrt.š. a u toku zime . ako je dostojan uprave. ţena će mu biti vrlo draga i rodice mu dosta djece. Ko sanja da mu ĉarape imaju neugodan miris . svile i brokata. ukoliko je dostojan upravljanja. Crna odjeća ukazuje na ruţno djelo za onoga ko nema obiĉaj da je nosi na javi. pretrpjeće neku štetu u imetku. Ko sanja da je obukao tajlasan kakav oblaĉe vojskovoĊe — postaće vojskovoĊa. biće opravdano optuţena da je sumnjiva. ako sa njim izaĊe iz kuće. Kp sanja da je obukao crvenu odjeću na praznik — to mu neće štetiti. Ogrtaĉ simbolizira vladara. Prebacivanje ogrtaĉa preko ramena u toku ljeta simbolizira brigu i štetu. Ĉarapa simbolizira imetak i ĉuvanje imetka. vjeru i povjerenje. Ko sanja da je obukao gamašne biće postavljen za upravitelja nekog mjesta. hak (pravo). Reĉeno je i to da crvena odjeća ukazuje na mnoštvo imet ka od kojeg se ne dijeli Allahov dţ. Šal simbolizira ţenu. a zatim je to zaboravio. Zelena odjeća simbolizira snagu.. jer je zelena odjeća odjeća dţennetlija.š. Na to je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je bio nauĉio nešto iz Kur'ana. Odjeća takoĊe simbolizira ĉovjekovu povjer ljivost. za koje je reĉeno daje na njima ţut boja dobra za ţene. siromaštva pred svijetom i ispoljavanje bogastva. TakoĊe je reĉeno da odjeća simbolizira nešto što se mnogo spominje a malo koristi. a ako nije. biće optuţena da je sumnjiva. Ĉaršaf simbolizira ţenu i ţensku osobu koja vodi glavnu rijeĉ u kući. Kp sanja da mu ĉarape imaju prijatan miris — on štiti i ĉuva svoj imetak tako što na njega dijeli propisan zekat i o njemu se govoi sa pohvalom. Bojenje odjeće i tajlasana simbolizira dostojanstvo u siromaštvu. — Tajlasan simbolizira ĉovjekovo dostojanstvo. Ko sanja da mu je svitnjak zmija — njegov zet mu je neprijatelj. kod kojih simbolizira radost. Ako ţena sanja da ima crveni prekrivaĉ. sin). biće izloţena ruglu. ako je dţube obojeno. Ko sanja da mu je tajlasan izderan ili nagorio. ĉast i ljudskost. obziorom da se odjeća drţi o vratu. s tim da to nije otpalo od tajlasan. dok za zanatlije i druge radnike koji ne obavljaju posao u bijeloj odjeći simbolizira praznik. ako sanja da je lav obukao vunu. Ko sanja da se ogrnuo ĉaršafom oţeniće lijepu (dobru) ţenu. obzirom da je pokrivanje karakteristiĉno za ţenu. to znaĉi da se neki niski (pokvareni) ĉovjek bogati imetkom nekog ĉestitog ĉovjeka. Ako neko sanja da je neki pas obukao vunu. srazmjerno tome koliko je tajlasan nov i debeo. dok za druge to predstavlja bogatu ţenu koja nema nikog drugog niti ikoga od bliţe rodbine. Prljavština na ogrtaĉu simbolizira neku grešku u ţivotu i gubljenje ugleda. Reĉeno je da tajlasan simbolizira i vjeru. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na sebi ima novu odjeću od jemenske burde. Ko sanja da mu je svitnjak krvav — zbog ţene će ubiti nekog ĉovjeka.dobro. Reĉeno je i to da crna boja odjeće za bolesnika ukazuje na smrt. Zelena boja takoĊe za ţivoga ukazuje na dobijanje nasljedstva. Ţuta boja odjeće simbolizira bolest i slabost. izuzev kod predmeta od puplina. pokrivaĉa i prostirke. Oblaĉenje kiš ne kabanice bez iĉeg drugog na sebi simbolizira prikrivanje. Gorenje vune simbolizira kvarenje vjere i gubljenje imetka. Ko sanja da mu je lice (vanjska strana) dţubeta od vune — njegovo vjerovanje je dobro. ĉiji po rub je bio pocijepao. to znaĉi da je vladar nepravedan i da od podanika otima imetak i neprikosnoveno vlasništvo. a po nekima znaci imanje koje ĉovjeka štiti od siromaštva. Oblaĉenje vune simbolizira veliki sabrani imetak koji će se postići. Crvena odjeća nije pohvalna za muškarce. a ako pritom bude imala na nogama obuću. Prekrivaĉ predstavlja slobodnu (neudatu) ţenu. kao što ga tajlasan štiti od vreline i hladnoće. povećanje ibadeta i za ţive i za mrtve i dobro stanje kod Allaha dţ. Pocjepanost ili ppderanost tajlasana ukazuje na smrt nekoga sa kim se ĉovjek diĉi (brat. Dţube simbolizira ţenu. Motanje zaveţljaja simbolizira putovanje.bije ga ruţan glas. a vrat je simbol preuzimanja povjerenja. obzirom da je kišna kabanica jedan od najvećih odjevnih predmeta. a za muškarce ukazuje na iskvarenost vjere. a za umrlu osobu — da je dunjaluk napustio kao šehid. Crvena odjeća na vladaru ukazuje na njegovu okupiranost igrom i zabavom. a za onoga ko to ima obiĉaj -ukazuje na dobro. Kišna kabanica simbolizira dobar glas i spomen meĊu ljudima. TakoĊe je reĉeno da tajlasan simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva i vjere. a kp sanja da su mu ĉarape pohabane . ali je za ţene dobra u pitanju njihovog dunjaluka.vata svoje dijete. Oblaĉenje bijele odjeće u snu ima dobro znaĉenje i u vjerskom i u svjetskom pogledu za one koji imaju obiĉaj oblaĉiti takvu odjeću na javi. ĉast. ako sanja da je lav obukao pamuĉnu ili lanenu odjeću. Ko sanja da mu se svitnjak prekinuo — on se loše ophodi sa svojom ţenom ili se od nje odvaja u postelji. izuzev ĉaršafa. sigurnost i ĉuvanje od dunjaluĉkih neugodnosti. Nova bijela komotna odjeća simbolizira ugled. Ko sanja da na sebi ima dţube — oţeniće neArapkinju. Spavanje na vuni simbolizira dobijanje imetka od ţenine strane. to znaĉi da je vladar korektan i pravedan. Reĉeno je i to da odjeća simbolizira poboţnu ţenu. Oblaĉenje vunene odjeće za uĉenjaka simbolizira asketizam. obzirom da 77 . Svlaĉenje tajlasana simbolizira pad ugleda i poraz (ţalost). Tananija odjeća simboli zira tananost (istanĉanost) u vjeri. kao i dunjaluĉko obilje. ili će pomoći da se ubije ţena nekog bludnika.

Neki je. Odjeća koja se oblaĉi za zaštitu od hladnoće ukazuje i na dunjaluĉko i na ahiretsko dobro. opet. a treći — klanicu (pokolj). koji je po tumaĉenju bolji od vune. putu i koji će. ako je odjeća i umazana. — Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti kupio robinju iz Andaluzije? — Jesam! . postati poglavar. Ko sanja da je obukao dva zasebna pohabana haljetka. Ko sanja da je tananu odjeću obukao preko ostale odjeće — to ukazuje na to da on griješi i pravi omaške u vjeri. bez obzira da li je na odjeći. primijetio sam da je na sredini istruho. Pocijepanost odjeće u širinu simbolizira povredu ĉasti. ili odlazak u zapadne krajeve. koje imaju obiĉaj da takvu odjeću nose.dobiće neki imetak od stranca ili od nemuslimana koji ţive pod zaštitom islamske drţave. Plava boja odjeće simbolizira brigu i ţalost. Porubi na odjeći simboliziraju dolazak na hadţ. od kojih je jedan preko drugog. to ukazuje na dunjaluĉku pokvarenost. od nje saĉuva! Odjeća izraĊena od jednog materijala simbolizira ĉast i dizanje ugleda. Ko sanja da je dobio neki vez„. Odjeća sa dva lica ili sa dvije boje simbolizira ĉovjeka koji se ulaguje ljudima od vjere i ljudima od dunjaluka. ta se zapreka neće otkloniti dok odjeća ne bude suha. ukazuje na rodnost. drugi . pa je o tome pitao tumaĉa snova. Ko sanja da je obukao novu a poderanu odjeću. postoje razmimoilaţenja u pitanju tumaĉenja puplina ţute boje. Ko sanja da je obukao puplin crvene boje — obnoviće mu se dunjaluĉka dobra. to ukazuje na njegovo loše stanje na oba svijeta. koji se bori na Allahovom dţ. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Nemoj to ni ĉiniti. Ko sanja da je dobio nove krpe od neke odjeće dobiće ostatke nekog imetka. Tanana odjeća simbolizira obnavljanje vjere.bolest. ĉovjek sanjao da je obukao brokat. dobiti poglavarstvo. jednu preko druge. a pocijepanost u duţinu ukazuje na utjehu. jer to ukazuje na njihovo traţenje dunjaluka i pozivanje ţena na bid'ate (novotarije u vjeri). posebno za poljoprivredni ke. jer joj još nije istekao zakonsti rok da se moţe udati. Za puplin je već reĉeno da ukazuje na hadţ. Prljavština na odjeći bez umazanosti ukazuje na pokvarenpst vjere i mnoštvo grijeha. jer ona ukazuje na to da oni ĉine djela kojima zasluţuju Dţennet. i ĉišćenje odjeće od izmeta simbolizira pokajanje za nedozvoljenu (haram) zaradu. ostanak u ţivotu ili stupanje u brak. Odjeća išara bojama simbolizira tugu i neţeljene rijeĉi od vladara. a on ga je upitao: — Sastaješ li se sa njom u postelji? . Jedenje 78 . Ako ĉovjek sanja da ima odjeću od svile. a ona koja je od ibrišima simbolizira haram imetak. Brokat. ili brokata. Vlaţnost odjeće simbolizira zapreku odlaska na put. on je pod uticajem sihra (opsjene). Šipkasta (prugasta) odjeća ukazuje na kaznu . a ako ju je obukao ispod ostale odjeće. a takoĊe ukazuje i na ţenidbu ĉasnom ţenom ili kupovinu robinje. — Kada se ĉovjek vratio kući. Reĉeno je da krpljena i ruţna odjeća ukazuje na gubitak i poremećaj. svila i sva ostala odjeća od ibrišima nemaju dobro znaĉenje za fakihe (šeriatske pravnike). Jedni vele da on nije pohvalan. i kad sam ga razvio. Jedni vele da ona simbolizira vatru. za ostale ljude predstavlja teškoću i tugu. rodice mu se dijete. ili zapreku za neki naumljeni posao.Ne. pored toga. traţio je od ţena da to provjere i one su potvrdile da je to istina. napraviće neku pogrešku i biće u tome otkrivena. Ako neko sanja da je obukao više pohabanih i poderanih košulja.neka nas Allah dţ. Poĉasna odjeća (kao poklon) simbolizira ĉast. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: „Sanjao sam da sam kupio savijeni brokat. Odjeća izvezena zlatom i srebrom simbolizira ispravnost u vjerskom i svjetskom pogledu i postizanje onoga što se ţeli. i za ţene predstavlja dobro. najbolje znaĉenje ima crni plašt. a drugi da nije ni pohvalan ni nepohvalan. Ko sanja da je na sebi pocijepao košulju prepiraće se sa porodicom i imaće poremećen ţivot. on je ĉovjek koji se ĉuva svakog barama. kakvu je u stanju popraviti. Ako ţena sanja da joj je košulja pohabana i kratka. Ako se pohabana odjeća sanja na nemuslimanu. kao npr. Ko sanja da je obukao lanenu košulju — ţivjeće ĉestito i postići halal imetak. to znaĉi da njegova unutrina odgovara njegovoj vanjštini. pored toga. upravu i poglavarstvo. ili je još bolja. a ako je poderotina takva kakvu nije u stanju popraviti. to ukazuje na njegovu smrt. posebno za bogatašice i prostitutke. Prljavština simbolizira brigu. Nova odje ća i za bogate i za siromašne simbolizira dobro i ukazuje na bogatstvo i radost. Ĉišćenje odjeće simbolizira pokajanje. ĉišćenje odjeće od krvi simbolizira pokajanje za ubistvo. MeĊutim. koji mu je rekao: — Oţenićeš nevinu. ĉišćenje odjeće od sperme simbolizira pokajanje za blud.š. i da će dobiti neki ušteĊeni imetak.rekao je ĉovjek.crninu oblaĉe oni kojima je neko umro. Nova a prljava odjeća simbolizira dunjaluk i dugove. a zaostale. jer ona ima bruh na stidnici.Ĉovjek je odgovorio: . god ine. Odjeća od tkanine sa osnovom od svile a potkom od nekog drugog materijala razliĉito se tumaĉi. ili da ju je obukao imajući pri tome na glavi krunu od safira. to ukazuje na njegovo siromaštvo i siromaštvo njegove djece. lijepu i vrijednu djevojku. za bolesnike da će im se pojaĉati bolovi izazvani ţeluĉanim sokovima i ţuĉi. da će. Pohabana odjeća simbolizira brigu. Vezina odjeća ukazuje na dobijanje uprave onome ko je za to pozvan. tijelu ili glavi. koji se posvetio vjeri. dok za ţenu znaĉi porast ugleda i radost. Reĉeno je i to da odjeća išarana bojama za koljaĉe. mesare i one ĉiji je posao u vezi sa pićem predstavlja dobro. Karirana odjeća za zaštitu od zime ima bolje znaĉenje u vjerskom nego u dunjaluĉ -kom pogledu.š. dok za ostale takva odjeća ima dobro znaĉenje.

Nije pohvalno sanjati crvenu obuću ako se ţeli ići na kakvo putovanje. simbolizira brigu i tjeskobu teţu od brige. ali da ne ide u njima. a obuvena sandala simbolizira ţenu. Ko sanja da je izgubio nešto. povećaće mu se broj neprijatelja. ide se iz vjerskih razloga. Ako muškarac sanja da oblaĉi obojenu ţensku odjeću. ţena će mu umrijeti. Reĉeno je da tijesna obuća simbolizira dug. njegova ţena biće blizu propasti. zato. To isto znaĉi ako su sandale obuvane ali nisu nošene (korištene). na put se ide radi imetka i gospodstva. to simbolizira ţendibu puštenom ţenom. kćer će mu umrijeti. sandala od konjske koţe simbolizira Arapkinju. sandala od olova simbolizira nejaku (slabu) ţenu. ali će se spasiti. oţeniće se. Ko sanja da je obukao samo jednu sandalu rastaviće se sa ţenom ili partnerom. Sandala od kravlje koţe simbolizira ne-Arapkinju. ako su ţute boje. obljubiće svoju ţenu. obljubiće ţenu. biće poniţen i rastuţen. Obuvanje nove obuće simbolizira izbavljenje od neprijatnosti i ĉuvanje imetka. a ako je obuća ispod stopala izderana. Ako sandala ne bude imala sveza (oputa). a ako je to odjeća koja je u vezi sa brigom i dugovima. a šarena sandala simbolizira šarenu ţenu. a ako odlijepljeni potplet otpadne. oţeniće ţenu koja nema skrbnika. ako pritom sanja da ga je neko obljubio kao ţenu. Ko sanja da je obukao novu. Ko sanja da ide u sandalama i da mu je jedna sandala spala sa noge — rastaviće se sa bratom ili ortakom. Ko sanja da krpi sandalu — on popravlja nedostatke svoje ţene i lijepo se ophodi sa njom. Ko sanja da mu je neki ĉovjek ukrao sandalu i obukao je — taj ĉovjek ga vara sa njegovom ţenom. Nova obuća sa oruţjem simbolizira bolju zaštitu od pohabane odjeće sa oruţjem. biće protiv svoje volje sprijeĉen od odlaska na put. Srebrena sandala simbolizira lijepu slobodnu ţenu. Obuvanje obuće sa oruţjem simbolizira zaštitu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam izgubio sandale i da sam ih sa teškom mukom našao. Sandala sa kaišima simbolizira kćer.sandala od koţe zvijeri simbolizira ţenu od vladara nasilnika (ugnjetaĉa). reĉeno je da to simbolizira putovanje morem. ide se u potrazi za radostima. ide se zbog bolesti i brige. Sandala od lana simbolizira ĉestitu ţenu koja uĉi Kur'an i koja je obdarena govorljivošću (retorikom). simbolizira izbavljenje i spas od brige i dugova. dok neki vele da će oţeniti ţenu bez svjedoka. Reĉeno je i to da skidanje obuće simbolizira sigurnost dobijanjem uprave (vilajeta). Što je obuća bez oruţja ĉvršća. Crna sandala simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Traţićeš neki imetak koji ćeš s teškom mukom naći. Ko sanja da je obukao potkovanu obuću zadesiće ga neka briga zbog ţene. Hodanje u obuĉenim sandalama simbolizira put i putovanje. ili se sandala raspadne.nove odjeće simbolizira jedenje halal imetka. mada on to zna i zadovoljan je s tim. Svrha odlaska na put zavisi od boje sandala: ako su sandale crne boje. doista. a prostrana obuća simbolizira brigu u vezi sa jmetkom. a ako sanja da u njima hoda po svojoj mahali. kćer će mu poţivjeti. Ko sanja da je sandalu dao obućaru da fe popravi — on svojoj ţeni pomaţe da uĉini ruţno djelo. Obuća u zimskom periodu simbolizira dobro. ako ih je obuo. Obuvanje sandala i hodanje u njima simbolizira put u svrhu dobroĉinstva. ako se odlijepljeni potplet ne otkine. obuću svoju. Što se tiĉe obuvanja obuće. Ko sanja da je izgubio ili otkinuo obuću razvešće se sa ţenom. Ko sanja da mu je potplat obuće zakrpljen oţeniće ţenu koja ima dijete. Neobuvena pletena sandala simbolizira imetak. ako mu je u sandale otkinut kaiš koji prolazi izmeĊu prstiju. a ako se zadnji dio sandale otkine.od odjeće ili od kućnih stvari — nešto što posjeduje zadaće mu briga. Ko sanja obuću sa odijelom i tajlasanom — to mu simbolizira porast ugleda i ţivotno obilje. zadesiće ga briga i uţas od strane vladara. zatvor i okove. — Reĉeno je i to da hodanje u sandalama simbolizira putovanje koje je izraz po- 79 . a u ljetnom periodu . a jedenje prljave odjeće simbolizira jedenje haram imetka. ako mu je otkinut neki drugi kaiš ili sveza. ako sandale nisu obuvane. Ko sanja da mu je sandala podlijepljena i da se potplat odlijepio ali ne i otpao — ţena će mu roditi kćer. Ako ĉovjek sanja da je obukao ţensku odjeću imajući pri tome osjećaj da se on poistovjećuje sa ţenama. Ko sanja obuću ali je ne obuje — dobiće imetak od nekih stranaca. ti si. ili upala u vodu. oţeniće djevicu.brigu. u blagoslovljenoj dolini Tuva". pojavi-će mu se neprijatelj. Ko sanja da je obukao otetu odjeću biće razvlašćen. Obuvanje sandala u kojima se ne hoda simbolizira ţenidbu. Ko sanja da mu je na obuću navalio vuk ili lisica — neki griješnik ga vara sa njegovom ţenom. odustaće od puta. Reĉeno je: Ko sanja da mu je obuća ukradena zadesiće ga dvostruka briga. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Izuj. Gubljenje odjeće koja je u vezi sa zaštitom simbolizira gubljenje ukrasa (nakita). Skidanje papuĉe simbolizira razlaz sa slugom ili razvod sa ţenom. ako su crvene boje. sandala od vatre simbofizira zajedljivu (jeziĉavu) ţenu i sandala od d r veta simbolizira dvoliĉnu i nepravednu ţenu. Kakva će mu biti ţena zavisi od boje sandala. a ako obuću proda. Ko sanja da mu se izgubila sandala. ako je pritom mislio da ima ţenski spolni organ. to predstavlja teţe izbavljenje iz teške situacije. Neki vele da ovaj san znaĉi da on spava sa jednom od svoje dvije ţene a sa drugom ne spava. ţena će mu biti nerotkinja. Oblaĉenje jednostavne odjeće simbolizira ţenidbu sa djevicom. ali uopšte neće nestati. a ako sandalu krpi neko drugi. a ako nema oruţja. . ako su zelene boje. ili će otići na neko putovanje kojem nešto fali. Ko sanja da je dobio sandale. probanu pletenu sandalu koja ranije nije nošena i koja nema kaiša — oţeniće djevicu. to ukazuje na to da mu je ţena pokvarena.

to znaĉi da će umrijeti. a ako nije dostojan hilafeta — biće poniţen. njegov imetak će ot ići imamu. Sanjanje zadovoljnog sultana ukazuje na Allahpvo dţ.š. jer onaj ko spava nije svjestan svojih problema odnosno svog kritiĉnog stanja. koja se vidi u snu. a imam ustane. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću biće mu povjerena briga o njegovoj porodici i dobiće ţivotno obilje. ili robinju. ili će se oţeniti nekom ţenom koja ima veze sa nekim sultanom. Imamov hod pješice simbolizira ĉuvanje njegove tajne i njegovu pobjedu nad neprijateljem. ako ga gaĊaju strijelama. a dostojan je hilafeta — dobiće visok poloţaj. to ukazuje na to da ga je imam zamrzio. a nalaţenje mrtvaca znaĉi nalaţenje imetka. on će ga naslijediti. NJIHOVOJ PRATNJI. Tumaĉi snova se razilaze u tumaĉenju sna ako neko sanja da se izleţava u ţenskim odajama imamove kuće. koji prolazi izmeĊu prsta.rekao je ĉovjek. l pošto porazgovara s njim. otkinuo i ja sam ostavio tu sandalu produţiv ši bez nje. Ko sanja da ga imam (voĊa) kori lijepim rijeĉima — to ukazuje na dobar odnos meĊu njima dvojicom. pa je rekao: — Otploviće u arapsku zemlju. CAREVIMA. Ko sanja da mu je imam nešto dao postići će ĉast. Ko sanja da ide zajedno sa imamom — miješa se u imamovu vlast.š.š. a ako to sanja zatvorenik. Podaniĉko hvaljenje imama simbolizira njegovu pobjedu. narod mjesta gdje je ušao pogodiće velika nesreća. jedni vele da će on od imama dobiti neke povlastice. oni noću ĉine dove (Allahu dţ. Ko sanja da spava sa imamom. a ti se vratio? — Jesam! . a ako mu je postelja nepoznata. Ko sanja da se preobrazio u samoga halifu. ili u mahalu. Ko sanja da mudrim rijeĉima raspravlja sa imamom — udovoljiće nekoj svojoj potrebi.kornosti Allahu dţ. — Uskoro je taj ĉovjek dobio vijest o smrti svoga brata. biće siguran od opasnosti kojoj je izloţen. bilo poslije njegove smrti.š. profitiraće u trgovini. TUMAĈENJE SNOVA O SULTANIMA.) protiv njega. i da on zaspi. pa se kaiš jedne sandale. gnjev. reĉe mu: . Ko sanja da se u hodu sudario sa imamom — on se imamu protivi. Ako podanici na imama bacaju šećer. ili imetak koji će mu biti mehr za ţenu ili za kupovanje robinje. zato što su im dani crni. oni mu govore teške i grube rijeĉi. biće osloboĊen. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da hodam u sandalama. a ako on zaspi prije imama. Ko sanja da spava na imamovoj postelji i postelja mu pritom bude poznata — on će od imama ili od nekoga ko je u vezi sa imamom dobiti neku ţenu. Ko sanja da na jahaćoj ţivotinji sjedi iza imama. ljepota imamovih tjelesnih organa simbolizira njegovu snagu i vlast. zadovoljstvo. Neki vele: Ko ovo sanja. ako mu je dao platno od brokata. Podaniĉko klanjanje (ĉinje nje sedţde) imamu simbolizira njihovu pokornost njemu. Ako imam u snu podanike baca u 80 . kao što se ni nad sultanom nema vlasti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da ide sa imamom — on mu je muktedija (pristaje za imamom).. ako na njega bacaju metalni novac ili zlatnike. Sanjanje gnjevnog sultana ukazuje na Allahov dţ. ili. obzirom da je spavaĉ kao mrtvac. a neki vele da će biti razotkriven i da će doţivjeti propast. Ko sanja da je zaposjeo poloţaj halife postići će ugled i ĉast. oni mu govore ono što je pokudeno.. Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti sa njim otputovao negdje i ostavio ga tamo. Ko sanja da se vladarova kapija izmijenila — neko od vladarovih ljudi biće smijenjen. — TakoĊe je reĉeno da sandala simbolizira brata. a nije dostojan tog poloţaja .ubrzo će umrijeti. Ko sanja da posjećuje imamovu kapiju pobijediće svoje neprijatelje. a ako njihovo drugarstvo ostane ĉvrsto. Ibn Sirin je pitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na nogama ima san dale.) kazna.Ti ćeš od danas kod nas uticajan i pouzdan biti. Ako ovo sanja rob. oni mu govore lijepe rijeĉi.š. STRAŢI l ONIMA KOJI SU U KONTAKTU SA NJIMA Sultan u snu simbolizira Allaha dţ. obzirom da ljudi nemaju vlasti nad onim ko umre. Ko sanja da je imam ili sultan ušao u neku kuću. ako ga strijela pogodi. ili u selo. njegov sluĉaj će se iskomplikovati i pogodiće ga nesreća. ako na njega bacaju kamenje. ili u neko mjesto gdje nije poţeljno zalaziti. bilo za imamova ţivota. a drugi da on ogova ra (gibeti) ţenske ĉlanove imamove porodice. biće osloboĊen. stići će ga (Allahova dţJ. 30. a povećanje ili smanjenje njegovog stomaka simbolizira povećanje ili smanjenje njegovog imetka i broja djece. Ko sanja da se preobrazio u nekoga cara ili sultana — obnoviće svoj dunjaluk i pokvariti svoju vjeru. ako to sanja neko ko je u sporu. ili će vladar oţeniti drugu ţenu. imam će ga odlikovati time što će mu povjeriti neku upravu. Ko sanja da imam sa njim govori postići će visok poloţaj." Ako ovaj san sanja trgovac. Sva ljepota imamovog stanja i izgleda. a Ibn Sirin je ustuknuo i rekao: — Mislim da sa tvojim bratom ne moţe biti ništa drugo osim da je napustio ovaj svijet. poklonice mu kćer. — Ibn Sirin ga upita: — Imaš li ti brata? — Kada je ĉovjek odgovorio da ima. a izmeĊu njih nema nikakav zastor.. Ko sanja namrštenog sultana ukazuje na to da onaj ko ga takvog sanja ispoljava nešto što je izraz pokvarenosti vjere. simbolizira ljepotu stanja onih kojima je on imam. Ko sanja da jede zajedno sa imamom postići će ĉast srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. dobiće spor. ako je bolestan. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću i da ĉini sedţdu — biće pomilovan i dobiće poglavarstvo..

. shodno kazivanju o Aleksandru Makedonskom (za koga neki smatraju da je on Zul-Karnejn). a zatim će se toga osloboditi i dobiće iitietak odakle se i ne nada. biće smijenjen sa duţnosti. . to mu simbolizira njegovu snagu. lanena odjeća -ispolljavanje njegove poboţnosti i poniznosti. to simbolizira nasilje koje ĉine ugledni ljudi u društvu. štaviše—ojaĉaće.) kada je srdit napustio svoj narod. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako imam sanja da izgleda kao obiĉni radnik i da se ponizno ukljuĉio u masu svijeta. o kojima će se on dogovarati i koje će pobijediti. to znaĉi da on slijedi Vjerovjesnikov Sunnet. Ako neko sanja da ga je imam (voĊa) imenovao svojim zastupnikom vlasti ti nekoj pograniĉnoj tvrĊavi. osvojiće zemlju zarobljenika (iz sna) i pobijediće svoje neprijatelje. Smjenjivanje upravitelja u snu simbolizira nje - 81 . Uzdizanje sultanov. Ako podanici otkrivaju (mahane) nepravednog vladara. Ako upravitelj (namjesnik) sanja da je dobio dekret o postavljenju na duţnost. i brokatna odjeća — ispoljavanje faraonskih postupaka i ruţno vladanje. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. suprotstavljanje će potrajati.. njegovoj vlasti ništa neće manjkati. ili raskopĉa svoj plašt. Ako vladar obuje novu obuću. Crna odjeća za vladara znaĉi povećanje njegove moći. ali će uskoro dbiti sliĉan poloţaj. neki njegov neprijatelj će njegovom po loţa ju. zavladaće istokom i zapadom. kao što se pokajao Zunnun (Junus a. Ko sanja da zapovjedniku ili poglavaru nosi hranu — zapašće u ţalost. poloţaj će mu se uĉvrstiti. a ako uĊe kod vladara. to simbolizira dobro pomiješano sa brigom i stabilnošću. Ako imam sanja da ide pješice i da ga je susreo neko od njegovih podanika. usprotiviće mu se smutljivci. on je umo ran od vladavine. i njihove domove. ali da nije smijenjen. Ako vladar sanja da pri-prema i ukrašava trpezu. to simbolizira slabljenje vladara. ako nema masnoće neće biti stabilnosti. Ko sanja da se imam bori sa velikim lavom i da ga je pobijedio. izuzev ako oĉekuje dijete. Ako sultan sanja da se bori sa nekim drugim sultanom i da ga je pobijedio. doţivio ono što je doţivio." Ako neko sanja da imam (voĊa) ili vladar slijedi Vjerovjesnika s. njegova vlast neće bi'ti liapadana i dugo će ţivjeti i ţivot će mu biti ugodan ako je hrana bila masna. zadobiće imetak od mušrika ili nemuslimana koji su pod zaštitom islamske drţave. shodno kazivanju o Junusu a.s.s. shodno kazivanju o Nimrudu. kap npr. spomen i vlast. postići će ugled. ako se jela budu dizala i donosila. poslušavši svoju ţenu. ali da ne vidi trpezu. prišaptao mu nešto na uho i uzeo mu dušu. Imamovo suprostavljanje stavu ţene u snu simbolizira suprotno od naveden og. a ako je na njegov poloţaj došao neki. shodno kazivanju o Šedadu ibn Adu. koji se rasrdio i napustio svoj narod.. nanijet i neku neprijatnost. ako sanja da se razveo sa ţenom. ima će pobijediti nekog velikog vladara. obzirom da je Adem a.. a ako porobljava neki narod. suprotstavljanje će dugo trajatt. a jaĉanje podanika. Ako imam postupa po mišljenju svoje ţene. ĉast. Ako je jelo slatko. Ako vladar leti pomoću krila u snu. povešće dug rat i izgubiti vlast. srazmjerno udaljenosti tog dijela od sjedišta imama (voĊe). Ko sanja da traţi dopuštenje da uĊe kod nekog vladara — postići će ĉast. a spuštanje prijestolja iskvarenost sultana. poveĉaće mu se vlast. biće odmah smijenjen sa duţnosti. postići će bogatstvo i radost. te mu nešto prišaptao na uho. ono simbolizira radost. ako sanja da je smijenjen i da je na njegov poloţaj došao neki starac. Ako imam (voĊa) sanja da je svojevoljno ostavio svoju vlast.vatru. ime..s. iznenada će umrijeti. u groblju ili na smet-tjišfu.v. l vama je dao u nasljedstvo njihovu zemlju. Ako pritom na trpezu bude stavio jelo. mladić. Ako imam (voĊa) u snu nasilno uzima stoku svojih podanika. pobijeĊeni sultan biće pobjednik na javi. Ko sanja da imam ima dva roga—taj imam će zavladati istokom i zapadom. ako sanja da se ogleda u ogledalu^ biće smijenjen. u snu. ali će kasnije izgubiti carstvo. uĉiniće nešto za što će se kajati. Ako pravedni imam (voĊa) u snu uĊe u neko mjesto. što znaĉi da će mu se roditi sin. srio melek smrti u liku nekog podanika.a. Isto tako. ako jaše na pokornom orlu. Ako vladar ili zapovjednik skine svoju kapu. a jednu ste zarobili. to mu simbolizira poniţenje i prezir.. Ako (neko) sanja da klanja bez abdesta na nekom mjestu gdje nije dozvoljeno klanjati. Ako naoruţan imam u snu jaše na konju. ili skine kaiš. vunena odjeća — veliki blagoslov u njegovoj drţavi i ispoljavanje pravednosti.. koga je... to znaĉi da on poziva u zabludu. na stanovnike tog mjesta će se spustiti milost i pravda. Ako vladar sanja da ga je neki hjegov sluga ponudio hranom. dok je ulazio u bašĉu koju je dao urediti.og prijestolja u snu simbolizira ispravnost. a ako sanja da ga je neko drugi smijenio. to znaĉi da neumorno obavlja svojepolitiĉke poslove. a ako uradi suprotno.s. on se kaje zbog nekog svog djela. Takode. bijela odjeća — povećanje ugleda i prestanak grije-šenja. postići će imetak odakle ne oĉekuje. Ako sultan sanja da se odrekao vlasti. smanjenje broja njegovih neprijatelja i njegovu sigurnost dok je ţiv. ako je masno. traţiće ono što neće postići ili će dobiti neki polo ţaj a da neće imati vojske. doći će mu predstavnici opozocije. ako se digne slatko a ostane kiselo i masno jelo.

Dvorski raĉunovoĊa simbolizira ĉovjeka koji kaţnjava i uzemirava ljude u njihovom poslovanju i pooštrava im svoĊenje raĉuna. Ko sanja da ĉini izvedbu na dvoru. a otvaranje dvora dvora simbolizira otvaranje kapija iskušenja. a njihovo sanjanje u sjedecem stavu simbolizira njihovu nemarnost. Reĉeno je i to da sanjanje poloţaja sudije. imati platu i nagradu. simbolizira meleka smrti. pa od toga odustanu. Os- 82 . Ko sanja da neki ţele da on bude izvoĊaĉ. obzirom da se sudijske rijeĉi smatraju istinom. Ko sanja da je postavljen za ministra — biće mu povjeren neki drţavni posao. ako je u liku starca. a ako ga sanja da je zadovoljan njim. sim bolizira bolest ili tugu. ili u nekog dobrog ĉovjeka. Ako bolesnik sanja da se sudi u njegovu korist. Evnuh simbolizira meleka koji dono si radosne vijesti. Tjelesna straţa. umrijeće. Ko sanja da sudija na vagu stavlja sitan novac — on je pristrasan. taj ĉovjek će pravedno postupiti prema onome ko se sa njima spori. simbolizira meleka pisara. Ko sanja poznatog sudiju — on je na stepe-nu mudraca i uĉenjaka. Dvor (divan) simbolizira mjesto iskušenja. Ko sanjada je postavljen za sudiju i da svoju duţnost vrši pravedno. a podanici simboliziraj u meleke kaţnjavanja. Ko sanja da je postao vojskovoĊa postići će neko dobro. Dreser geparda simbolizira hvalisavu osobu. simbolizira radosnu vijest. simbolizira meleka koji donosi radosne vijesti.š.š. a ako toga nije dostojan. Vojska u snu simbolizira meleke milosti. kao što se prihvataju rijeĉi sudije kad sudi. biće pozvan u rat ili na neku raspravu. nadnijeće se na smrt. Ko sanja da sudi ljudima. Ko sanja poznatog sudiju da nepravedno sudi — stanovnici tog mjesta varaju i zakidaju na vagi i drugim mjernim sparavama. Allahpve dţ. Luĉki trgovac simbolizira povjerljiva ĉovjeka kome se stvari povjeravaju na ĉuvanje.š. lijep spomen. kao i ispoljavanje skrivenih stvari. a na kraju će tugovati. Kaplar simbolizira ĉovjeka koji se povodi za novo tarijama (bid'atima). prekinuće mu se putovanje. IzvoĊaĉ (interpretator) simbolizira ĉovjeka koji je izgubio prijatelje i koji nastoji da njihove poslove dovede u red. biće nepravedan prema suprotnoj strani. ako je upravitelj. umrijeće. prihvata laţno svjedoĉenje i sudi po njemu. Sokolar simbolizira starješinu.ili u alima(uĉenjaka) -postići će visok ugled. a ako sanja da ĉuje da neko drugi puše u trubu. Patrola simbolizira upozorenje onome ko napušta (ne klanja) namaz. Ko sanja da je on potkazivaĉ — u poĉetku će se radovati. Vojnik sa štitom simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. Reĉeno je: Ko sanja sudiju radosna i ozarena lica postići će radost i veselje. Cimbalist simbolizira ĉovjeka koji širi laţne vijesti i koji je okupiran dunjalukom. biće smijenjen. Kp sanja sudijsku stolicu (poloţaj) doţivjeće nešto strašno i imaće neki spor. Ko sanja da mu u kuću ulaze evnusi sa tacnama na rukama — u toj kući je še-hid ili bolesnik koji odavno boluje. Potkazivaĉ simbolizira zlobnika. a ako je u brigama. on u tom sporu neće izgubiti. Vojni starješina simbolizira ĉovjeka jakog mišljenja i dobrog planiranja. ali da to ne ĉini dobro. Zastupnik simbolizira ĉovjeka koji zaraĊuje grijehe. suzdrţavaće se od dunjaluka i dobiće znanje. biće stavljen na iskušenje sa nekom neistinom i njegove rijeĉi u vezi sa tim iskušenjem će biti prihvaćene. Zastavnik simbolizira sudiju. Raspiti vaĉ simbolizira spletkara. a neki vele da on simbolizira uţas i brigu.u snu simbolizira Allaha dţ. neće zakidati na mjerenju. Sanjanje zapovjednikove straţe u uspravnom stavu simbolizira njihovu revnost u vršenju duţnosti. a ako je sudija prema njemu bio nepravedan.š. riješiće ih se. Telal simbolizira osobu koja otkriva i širi tajne. Ko sanja da se preobrazio u sudiju. Nepoznati sudija. a ako obavlja neki posao vezan za mjerenje i vaganja. a ako se to sanja u bolesti. ako je trgovac. Bubnjar (dobošar) simbolizira strahovladara. Dţelat simbolizira osobu koja proklinje i mnogo vrijeĊa. a ako sanja da se donosi presuda protiv njega. njim zadovoljan. ako je u bijeloj uniformi. (Vojsko)voĊa simbolizira ĉovjeka koji razveseljava. Sultanski vratar simbolizira onoga koji opominje. on planira neko djelo koje je izraz neposlušnosti Allahu dţ. obzirom da sudija ne sudi sebi već drugima. Nosaĉ simbolizira poreznika. ali će zatim biti saĉuvan. Ko sanja da puše u rog (ili trubu) — snaći će ga neko dobro. Ko sanja zapovjednikovog (emirovog) vratara dobiće upravu. Ko sanja da se izvo Ċaĉ na njega naljutio — poĉinio je neku neposlušnost (grijeh). je obavljao poslove drţavne ekonomije. Vladarev straţar. Ekonom simbolizira ĉuvara i uĉena ĉovjeka. simbolizira kri tiĉno stanje. ako je na putu. Vršilac kazni odsijecanja ruku simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima i zlim postupcima razjedinjuje ljude. Glasonoša. Nadzornik poštanskih glasonoša simboli zira ĉovjeka koji iznevjerava onoga koji se u nj pouzda. Miliconer u snu.govu upravu na javi. ako je snivaĉ sa nekim u sporu. da zloupotrebljava sudsku vlast i da nije prave dan.s. blagodati koje uţiva će se promijeniti i biće stavljen na iskušenje. to ukazuje na to da je Allah dţ. zatvaranje dvora simbolizira zatvaranje kapija iskušenja. a ako je u crnoj uniformi. a ako nije nijedno od toga. uĉenjaka i pouĉavatelja u vjeri simbolizira nered.š. ako se sanja. biće pravedan. Jusuf a. simbolizira ubicu. Ako je neko sa nekim u sporu i pritom sanja da je na sudijskom poloţaju i da je on sudija. a ako se tas digao. Mjenjaĉ simbolizira gramatiĉara. tugu i propadanje imetka svih ljudi. a ako je u liku mladića. Ko sanja da je sudi ja stavljen na jedan tas vage i da se njegov tas spustio — on će kod Allaha dţ. Tamniĉar simbolizira grobara. njegova kriza bolesti završiće se dobrom i on će ozdraviti. Ako neko sanja da je izveden pred sudiju i da je sudija prema njemu bio pravedan. a nije za to pozvan (sposoban).

VJEŠANJU. Reĉeno je: Ko sanja da na njemu ima prašine — otići će na put. on će prema svojim saradnicima biti drzak i omalovaţavaće ih. neka nas Allah dţ. Trgovac stokom simbolizira ĉovjeka koji više voli druţenje sa uglednim ljudima nego imetak. Rat izmeĊu podanika simbolizira poskupljenje preh rambenih artikala. to ukazuje na propast ljudi od neistine i pobjedu ljudi od istine. kao i snage i moći. ukoliko dolazi sa svojim pomoćnicima. Konjušar simbolizira osobu nadarenu razumom i planiranjem. kao rat izmeĊu vladara i podanika. imaće mnogo ovosvjetskih dobara.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Jedine hranu (što vam ju je darovao) vaš Gospodar i budite Mu zahvalni! (Ovo je) lijep grad. brigu. povećaće mu se vlast. Ako neko sanja da vladar ima ovnujsku glavu. od koje nastaje prašina. Ko sanja da je regrutovan. Ko sanja da se vladareva glava povećala — to znaĉi da će mu se povećati vlast. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da se tijelo vladara udebljalo i ojaĉalo.. povećaće mu se pohlepa i nepravednost. a smanjiti pravednost. Ako je starac od njega preuzeo komandu..Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti. Ko 83 . Opake i krvoloĉne ţivotinje simboliziraju spas i pobjedu. on će ga potpomagati i jaĉati. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je vojnik. patnju i opasnost. nad jaĉale mnogobrojne ĉete!" Sanjanje vojnika sa biĉem ili strijelom u ruci ukazuje na lijep ţivot. Tjelesni straţar simbolizira ĉovjeka koji potpomaţe protiv neistine.". shodno rijeĉima Uzvišenog: „Koliko su puta malobrojne ĉete. umrijeće. ukazuje na plijen (bogatstvo. trgovina će mu se umnoţavati. Krotitelj geparda simbolizira hvalisavca nad hvalisavcima. zaista. a ako je bolestan. HAPŠENJU. Ko sanja da je vladarovo oko oslijepilo — vladar neće imati uvida u stvarno stanje svoga naroda. UBIJANJU.. to je snaga njegove vjere (dina) i njegovog islama. poteškoća i si. i treće. gdje god se nade imaće mnogo imetka. Ako neko sanja da vladar ima pseću glavu.. brigu ili uţas. drugo. ORUŢANIM SREDSTVIMA. bilo da je u pitanju pravedno. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo zmije. dobiće nešto od vladara za što će vladar izdati nareĊenje da mu se da. Gospodaru svome nezahvalan. prema drugima će postupati drsko i sa omalovaţavanjem. Ko sanja patrolu — to mu je upozorenje za napuštanje (neklanjanje) namaza.. Ako neko sanja da mu je trbuh od bronze.ĉovjek je. imetak). Ako sanja da su mu noge od olova.. to ukazuje na teškoće. To isto simbolizira svaka zla osoba koja posjeduje vlast. Dedţal simbolizira laţljivog i nepravednog vladara.š. to mu ukazuje na bolest. TUMAĈENJE SNOVA O RATU.lar simbolizira ĉovjeka koji izvršava i pokreće poslove. a da nije postao vojnik. ispoljiće neprijateljstvo koje krije. Milicionar. kao rat izmeĊu dvojice vladara. Ako sanja da su mu se prsti izduţili. Ako neko sanja da je po zapovijedi vladara uzeo bilo šta. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako mi onih koji dahćući jure po varnice sijevaju. Ako sanja da je njegov poloţaj zaposjeo neki starac(ihtijar). Ko sanja da mu je u kući tjelesna straţa u bijeloj uniformi — to mu je radosna vijest i spas od brige. Rat izmeĊu dvojice vladara simbolizira smutnju. vladar će biti okrutna srca. Ako sanja da mu se trbuh povećao. Ko sanja da su mu butine (nadkoljenice) od bakra — njegov rod će se osmjeliti da ĉini djela koja znaĉe nepokornost prema Allahu dţ. A na nekim licima to ga Dana biće prašina.on ima potpuno naoruţanje i ubojite sablje. uţasa. Ko sanja da bjeţi od patrole. strah. on skraćuje jaciju namaz i za to se kaje. simbolizira uţas. kao rat izmeĊu podanika. i zorom napadaju. Ulazak vojske u grad simbolizira padanje kiše. a neki vele — obogatiće se u ratu. bilo nepravedno postupanje. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku nekog vladara — dobiće vlast i postupaće isto kao i taj vladar. a ako ga to ne prati..". od toga saĉuva.. Ko sanja da jede vladarski prijesto — dobiće upravu nad nekim gradom. obzirom da starac simbolizira sreću. obzirom da zemlja. vladar će se pokazivati pravednim. koji ne ispunjava ono što govori i koga slijedi ološ. Ako ovo sanja trgovac. a ako su u crnoj uniformi. da ga je patrola uhvatila i da se svojom isprikom oslobodio patrole. 31. OKOVIMA l SL. Reĉeno je i to: — Ako taj oblak prati grmljavina i sijevanje.. Rat se moţe sanjati na tri naĉina: prvo. RATNIM STANJIMA. Savjetnik simbolizira ĉovjeka nadarenog odluĉnošću i planiranjem. i diţu tada prašinu pa u njoj u gomilu upadaju . shodno rijeĉima Uzvišenog: . povećaće mu se broj ĉeljadi. ORUŢJU." Mali broj vojske ukazuje na pobjedu. vladaru će se povećati ugled i dostojanstvo. tama će ih prekrivati. tugu. Sanjanje oblaka prašine ukazuje na putovanje. Ako neko sanja da je vladarova oĉna jagodica veća nego što je inaĉe. Rat izmeĊu vladara i podanika simbolizira pojeftinjenje prehrambenih artikala.. simbolizira imetak. Ako neko sanja da su se vladarove grudi pretovorile u kamen. (a vaš Gospodar) je Gospodar koji prašta". Ko sanja da se vladarov jezik izduţio i postao grub . postići će bez ikakve muke i napora ono što mu je dovoljno za ţivot. Ako neko sanja da ima rep kao u ovna i da ga liţe svojim jezikom. dok mladić simbolizira neprijatelja. postići ćeugled i ĉast. Reĉeno je: Ko sanja da je vojnik zadesiće ga briga i gubitak. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo psa. ili kugu. ispoljavaće plemenitost i pravednost. tegobe. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo ovna. imaće sina koji će ga hraniti. Allahovom voljom. Ako neko sanja okupljenu voj sku.š.

Lomljenje balĉaka simbolizira smrt nekog od navedenih.. biće smijenjen sa poloţaja.) navještaj oĉekivanog ĉasa (Sudnjeg dana). Zastava simbolizira uĉenjaka asketu ili dareţljivog bogataša za kojim se svijet povodi.. biće upućena. Ko sanja da u muslimanskom mjestu razmahuje sabljom i desno i lijevo — on je pruţio svoj jezik i govori ono što nije dozvoljeno. od njega će dobiti gospodstvo. poigravanje sabljom koja simbolizira govor ukazuje na rjeĉitost. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju. Rat simbolizira nemir za sve one koji ga sanjaju. Neka ţena je sanjala da je zakopala tri zastave.Rodice ti sina. bronze i drveta. Ko sanja da se opasao sa ĉetiri sablje: od ĉelika. shodno rijeĉima Lukmana o sablji: — Zar ne vidiš kako lijepo izgleda. Sanjanje sablji sa vjetrom simbolizira kugu.s.A kad (ih) proĊe strah. to mu je govor koji je pripremio. ona simbolizira moćnog i hrabrog ĉovjeka. Ako se sanja da se sablja slomila u koricama. dijete će umrijeti u majĉinoj utrobi. ukazuje na utjehu i radost. — Ibn Sirin ga je upitao: — Je li ti ţena u drugom stanju? — Jeste! — rekao je Hišam. Ako izgubljena osoba sanja zastavu. Ako neko sanja da je isukao sablju iz korica. a neki vele da simbolizira majku ili tetku. a kako ruţan trag ostavlja! — Ko sanja da se opasao sa dvije ili tri sablje. ako se remen sablje prekine. izuzev vojskovoĊa. a prašina smutnjom.Ako je istina da je to sanjala. tri puta će se razvesti sa ţenom. ako je sablja teška. tako mi Allaha. ako ima neki spor. Njena majka je došla Ibn Širinu i ispriĉala mu san svoje kćeri.Znao sam da se on u pitanju vjere izdvojio od ostalih u ovu dţamiju.. Reĉeno je i to da sablja simbolizira srdţbu i ţestinu onoga ko je sanja. a Ibn Sirin je dodao: .ta sablja mu simbolizira ţenu. — On je. olova. sabljama. obzirom da remen simbolizira lijepo (dobro) upravljanje. Ko sanja da je na sebe stavio remenje (nosaĉe) sablje. da ga je potjerao i uzvitlao prašinu. ako je sablja krzava. pa joj je on rekao: . Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam jednog ĉovjeka da izdvojen stoji nasred dţamije (tj. Ako mu sablja bude teška i on je bude vukao po zemlji. koji 84 . Kp sanja da je svojoj ţeni uruĉio sablju u koricama — ţena će mu roditi kćer. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ako Bog da. bronzana — sina koji će imati bogatstvo. Ako se sanja sablja ostavljena negdje postrani. obzirom da se aktivnost tumaĉi obiješću. a Ibn Sirin je rekao: . Slijedite me (moj put). on će govoriti teške rijeĉi. a ţena mu ne bude trudna. dţamije u Basri). — Tako je i bilo. ako je crna. ĉeliĉna sablja simbolizira hrabrog sina. a neki vele— rodice mu kćer. Njegova sablja kojom je udarao je njegov jezik kojim on rastavlja istinu od neistine. da idem i poštapam se tom sabljom. Hišam je rekao Ibn Širinu: — Sanjao sam da u ruci imam isukanu sablju. — Na to mu Ibn Sirin reĉe: — Taj ĉovjek bi trebao biti Hasan el-Basri. shodno rijeĉima Uzvišenog: . rodice mu se sin. Reĉeno je: Ko sanja zastavu postaće poznat u svome gradu. ona će se udavati (tri puta) za trojicuuglednih ljudi i sva trojica će joj biti ubijeni. Ko sanja da je isukao sablju i da je ona zahrĊala — rodice mu se ruţno dijete. a ako se slomi i sablja i korice. neće imati snage za voĊenje uprave. da u ruci ima isukanu sablju. uznemiruju vas oštrim rijeĉima. ako je crvena.sanja da jaše konja. Neki hrabri Indijac je sanjao da je progutao sablju. a ţeljezo simbolizira veliku snagu. ili da je njegova ţena njemu uruĉila isukanu sablju. ako se korice slome. Lomljenje okova korica simbolizira smrt jednog od to dvoje. Sablja simbolizira muško dijete i vlast. Crne zastave ukazuju na sušu. ali oni to ne ĉine. preuzeće neku obavezu. Zastava koja simbolizira uĉenjaka asketu. i poi gravanje sabljom koja simbolizira dijete znaĉi ponositost djeteta. pa se remenje pootkida. on je u pravu. shodno rije>ima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je svojoj ţeni uruĉio isukanu sablju. Ko sanja da mu je neko uruĉio sablju . za koje sanjanje rata ukazuje na dobro i mir. a i po zvijezdama se oni upravljaju.. Zelene zastave ukazuju na putovanje u svrhu dobra (hajra). olovna — ţenstvenog sina. ovo je pravi putt" Za ţenu zastava simbolizira muţa (supruga). rodice mu se ĉetiri sina. Balĉak sable simbolizira oca ili amidţu. vojnih lica i onih ĉiji je posao vezan za proizvodnju oruţja i borbenih sredstava.. i drvena — sina munafika. rodice mu sina. postaće obijestan. a jabuka na balĉaku simbolizira dijete. bijele zastave ukazuju na kišu. a ako njegova ţena njemu uruĉi sablju u koricama.Zaista je on (Isa a." Crvene zastave ukazuju na sjeme (zrnevlje). Ko sanja da je našao i uzeo sablju — naći će nešto što mu pripada (što je njegovo pravo). a dijete će biti zdravo. a sablja isuĉe." tj. Poigravanje sabljom koja simbolizira upravu simbolizira vještinu u upravljanju.. umrijeće majka. umrijeće i dijete i majka.da je sabljom udario po kamenu i da je kamen rascijepio. Reĉeno je da okov na dnu korica sablje simbolizira slugu ili konja dugog koraka. i putokaze. postići će visok poloţaj... Ţuta zastava ukazuje na pojavu kuge meĊu voj skom. zaglibiti se u neistinu kojom će se razmetati i izazivaĉe smutnju. u koji nemojte nipošto sumnjati. bio je to on! — rekao je ĉovjek. ali bez sablji. Reĉeno je i to da crne zastave ukazuju na dugotrajnu kišu. njegov jezik je nesposoban izraziti ono što govori. Reĉeno je i to: Ko sanja da je isukao sablju — on traţi od ljudi da posvjedoĉe istinu. obzirom da vrat simbolizira preuzimanje povjerenja. bijele zastave na kratkotrajnu kišu i crvene zastave na rat. Ko sanja da se opasao sabljom (sa remenom preko ramena) — dobiće veliku upravu.

to znaĉi da on od nekoga traţi pomoć protiv ĉovjeka kome je na snu nabacio omĉu oko vrata. Omĉa (laso) simbolizira ĉovjeka pomagaĉa. ugled i visok poloţaj. Bodenje kopljem u snu ukazuje na to da onaj ko njim bode — kleveće onoga koga je bo. ali ne nalazi izaslanika. Ako je strijela od trske i ako je manjkava. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da u ruci ima strijelu. tj. Priĉa se da je Ebu Muhaled sanjao da je dobio rudejnijsko koplje. bez namjere da njom udari. a lomljenje koplja koje simbolizira djeĉaka ili brata ukazuje da će neki od njih dvojice imati neku mahanu. Koplje sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i autoritet osobe koja to sanja.Samo koplje (bez ostalog oruţja) simbolizira sina ili brata. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju i da ju je digao iznad glave. taj ĉovjek će izvršiti datu mu zapovi jed. ako je omĉa od uţeta. ugled i imetak. mahana će se izlijeĉiti ili odstraniti. Gubljenje vrška (šiljka) koplja simbolizira smrt djeteta ili brata. Neki ĉovjek je sanjao kao da svira uz strijelu pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Strijela od drveta simbolizira rjeĉita ĉovjeka. postići će izuzetnu vlast i po njoj se proĉuti. Ko sanja da mu je strijela bez vrška — on nekoj ţeni ţeli poslati pismo. Treperenje strijele simbolizira izaslanikovu bojaznost. tako. kome je dao ime — Rudejni. pred vladarom pravovjernih ćeš posvjedoĉiti i stinu. Borba sa sabljom (u ruci) simbolizira sukob sa nekim ljudima. Strijela t a ko de moţe da simbolizira upravu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da prolazim ispred vladara pravovjernih i da u ruci drţim koplje. te rijeĉi su neistina. koji mu je 85 . Strijela bez perja simbolizira izaslanika pot ĉinitelja. ako su snaţne. dobiće je. Reĉeno je: Ko sanja da u ruci ima strijelu — dobiće upravu.mu je rekao: — Ješćeš imetak tvoga neprijatelja! A da si sanjao da je sablja tebe progutala. Strijela simboli zira i govorenje istine i odgovor onome ko se ne pokorava Allahu (dţ. ako takva strijela pogodi cilj. Ko sanja da je izbacio strijelu iz luka i da je pogodio cilj. a ako je sanja onaj ko nije dostojan vlasti. a strijela simbolizira odgajatelja mimo oca. taj ĉovjek je pouzdan. a ne šiljkom) simbolizira izaslanika ĉiji je govor ljubazan i blag. Ko sanja da ga neka ţena gaĊa strijelom i pogaĊa u srce . Bodenje kopljem simbolizira prigovaranje i klevetu. a ako je koplje slomljeno tako da se ne moţe popraviti. Debela strijela (koja udara pljoštimice. nakon što će prije toga biti pred propašću. Lomljenje koplja u ruci jahaĉa simbolizira slabost njegove vlasti. Prava (drvena) strijela simbolizira knjigu (pismo) u kojoj su istinite rije ĉi. ako strijela pogodi cilj. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako ti je san istinit. Reĉeno je i to da luk simbolizira oca. Ibn Sirin je rekao: — Ono što je najvjerovatnije kod tumaĉenja snova o sablji je: ako je sanja onaj ko je dostojan vlasti. ta strijela simbolizira izokrenuto pismo. simbolizira muško dijete. a ako je strijela pogodila cilj. a ako je od lika. Ko sanja da u ruci ima koplje — rodice mu se djeĉak. Ko sanja da je nekom ĉovjeku nabacio omĉu oko vrata i omĉa mu ostane na vratu . — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti nekoga neopravdano koriš. Neki ĉovjek je sanjao da je iz neba palo kratko koplje i udarilo ga u jednu nogu. pa mu se našao sin. obzirom da se za klevetnika kaţe da on svojim jezikom bocka i bode. Ko sanja da je bacio strijelu i da nije pogodio cilj — on će poslati izaslanika. dobiće radosnu vijest. taj ĉovjek je dobar. putovanje ili ţenu. ako je koplje slomljeno tako da se moţe popraviti. potegao na njega sablju i primakao mu se tako da ga je sablja dohvatila. Ko sanja da jaše i da u ruci ima koplje — dobiće vlast.š.ta ţena se sa njim šali i njegovo srce postaje vezano za nju. izaslanik je neodluĉan. neko od njih dvojice (sin ili brat) će umrijeti. Ko sanja da je iz luka izbacio strijelu naopaĉke. ako se nada djetetu. njen muţe se okrenuti od nje. izasla nik će izvršiti zadatak. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Uzeo sam jednog crnca. Ako ţena sanja tobolac u kome ima jedna naopako okrenuta strijela.). taj djeĉak će postati upravitelj. Ako strijela nema ureza (koji se prislanja na luk). Zabadanje strijele u cilj simbolizira izvršenje zapovijedi. sliĉne su sablji. sa šiljkom okrenutim prema tetivi luka. rodice mu se muško dijete. a ako promaši cilj. Vršak strijele simbolizira jako i ĉvrsto izaslanstvo. rijeĉi će biti prihvaećene. ujela bi te zmija. Sama sablja bez ikakvog drugog oruţja. koji neće uspjeti izvršiti svoj zadatak. ako se sanja. vršak strijele od bronze simbolizira dunjaluĉka dobra i vršak strijele od zlata simbolizira izaslanstvo u vezi sa prezirom. Lomljenje koplja za upravitelja simbolizira smjenjivanje sa poloţaja. ako strijela pogodi cilj. Reĉeno je i to da koplje moţe da simbolizira svjedoĉenje istine. Udaranje sabljom simbolizira pruţanje jezika (govorenje). Kasnije ga je za tu nogu ujela zmija. pravedno postupa prema onome kome je omĉa nabaĉena i potpomaţe mu da pobijedi. rodice mu se sin. Ruke. vršak strijele od olova simbolizira nejako izaslanstvo. a ako omĉa sklizne do pojasa. ĉovjek od kojeg traţi pomoć ga izdaje. Kratko koplje simbolizira isto što i dugo koplje. Strijela simbolizira izaslanika (glasnika). neće ga prihvatiti. Budi ljubazan prema njemu da on tebe ne bi korio! Sablja sa neĉim drugim od oruţja simbolizira vlast. ako je koplje imalo vršak (šiljak). Strijela od zlata simbolizira poslanicu upućenu ţeni ili u vezi sa ţenom. nepokorna osoba će prihvatiti njegov govor.

TOPUZ simbolizira saglasnog brata. zadesiće ga neka nedaća u njegovoj vlasti u vezi sa njegovim nareĊenjima i zabranama. ona će mu roditi kćer. ili djeteta. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima slomljen luk — oţeniće slobodnu ţenu. Luk sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i ugled. ako pokušaš da ga ispraviš — pući će". Teţak luk. ako ga sanja trgovac — gubitak u trgovini.rekao: — Ti ćeš biti optuţen da ogovaraš i potkazuješ ljude. Allah dţ. Stavljanje na sebe kompletnog oruţja simbolizira zaštitu od neprijatelja.. Lomljenje luka simbolizira smrt ţene. ili sina. Tako vam (Allah) upotpunjava Svoju blagodat da biste se predali (Njegovim odredbama). ako je neoţenjen i namjerava da se ţeni. a ako je luk nearapske izrade. koju je njegovo uho izbacilo. Reĉeno je i to da tobolac simbolizira ĉuvarnu ţenu. oklo- 86 . Ko sanja da je sebi uzeo luk — rodice mu se muško dijete i povećaće mu se vlast. ili zastrašivanje neprijatelja. da je tresao uho i da je kamenĉić ispao iz uha. Ko sanja da kamenom iz praćke gaĊa nekog ĉovjeka — on je u vezi sa nekim svojim pravom nemilosrdan i ĉini dovu protiv onoga koga je u snu gaĊao iz praćke. Reĉeno je da tobolac za strijele simbolizira mjesto ili grad. a uĉinio vam je od brda skloništa. PANCIR simbolizira tvrĊavu..A onda se pribliţio i spustio se. podreĊeni ga neće slušati. Ako trgovac sanja da oblaĉi pancir. pobijediće. simbolizira njenog muţa. a ako ţena njemu daje luk. Sanjanje luka moţe da ukazuje i na bliskost sa nekim od ĉasnih ljudi. Ko sanja da gaĊa iz samostrela. Ko sanja da baca kamen sa neke uzvisine . ako ga sanja dijete — biće neposlušno. shodno rijeĉima Uzvišenog: . i uĉinio vam je odjeću koja vas ĉuva od vrućina i oklope koji će vas ĉuvati u vašoj borbi. dobiće veliku upravu i svoju duţnost će vršiti pravedno i nepristrasno. pa je ĉuo jaku rijeĉ. a ako dobije poloţaj. Prekidanje tetive luka ukazuje na spreĉavanje od odlaska na put. koji mu je rekao: — Ta stijena simbolizira roĊenje djeĉaka koji će biti okrutna srca. ili slugu koji štiti svog gospodara i brine se o njemu. ili Allahovu dţ. ili putovanje. LUK simbolizira ţenu koja ĉesto raĊa. imaće dobre prihod. Ko sanja da pravi luk. da je strijela imala ĉist zvuk i da je pogodila cilj. a lagahan luk simbolizira suprotno od navedenog. diţe neki kamen (stijenu) — imaće okršaj sa nekim jakim. simbolizira poteškoće u putu. ako ga sanja putnik.š.. veli: .l nauĉismo ga da izraĊuje pancire za vas da vas štite u borbi s neprijateljem. pa je bio koliko dva luka ili (i) bliţe. koji je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao novotarijama u vjeri. Ko sanja da je dobio tobolac dobiće vlast. a ako ga ne mogne podići. a ako se struna prekine. Strijela.e od trgovine koja će biti trajna i biće siguran i ĉuvan. Ko sanja da. kac iga. — Tako je i bilo. koji je imao kćeri. ili nekog od bliţe rodbine. ako je sanja ţena. a za obiĉni svijet on simbolizira blagodat i ĉuvanje od iskuštenja i obmana. Pancir takpĊe simbolizira vjersku zaštitu. Lomljenje luka u snu simbolizira nemogućnost izvršenja misije.. Kamen koji se baca iz katapulta simbolizira izaslanika koji u sebi posjeduje ĉvrstinu. nepobjedivim i okrutnim junakom. Ko sanja da je zategao luk bez strijele — otići će na dalek put i sretno će se vratiti.". Bacanje strijela u osnovi simbolizira rijeĉi upućene putem pisama. Ko sanja da katapultom napada neumslimansku tvrĊavu — on će ljude pozivati na dobro.postići će ono što ţeli. ostaće u mjestu u koje putuje ako je u njega stigao. rodice mu sina.š.Allah vam je uĉinio od onoga što je stvorio hladnjake. Ko sanja da izraĊuje pancir — izgradiće grad — tvrĊavu.. Luk moţe da simbolizira i upravu. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Za one koji su dostojni uprave tobolac simbolizira upravu. a onaj kp sanja da ga oblaĉi — dobiće veliku vlast.Tom ĉovjeku je odmah pala na pamet kćer koju je udao za ĉovjeka koji je bio pokvarenjak u pitanju vjere. Ako ĉovjek sanja da ţeni daje luk. izbacio strijelu. a njegovo lomljenje simbolizira gubljenje uprave (smjenjivanje sa poloţaja). biće poraţen. Neki ĉovjek je sanjao da mu je u uho upao kamenĉić.".. ili brata. on je osoba koja druge potvara. oţeniće se i ţena će mu. ako kamen podigne. kao što su: štit." kao i: . ili ortaka.dobiće vlast i biti okrutan u vladanju. Zatezanje luka bez strijele simbolizira ĉasno putovanje. SJEKIRA simbolizira ugled i vlast. zani-jeti. Ako neko ko posjeduje vlast sanja da mu se je luk slomio. Luk koji se povezuje sa djetetom simbolizira dijete koje će biti darovito u pisanju i obavljanju misija. putovaće se u nearapsku zemlju. Ako neko sanja da je zategao luk. Neki siromašni ĉovjek. dok kamenje koje je pored njega na brdu ili ono koje je pod brdom simbolizira ljude ĉija srca su okrutna u pitanju vjere. Reĉeno je i to da pancir simbolizira imetak i vlast. sanjao je da mu je u kuću ušla stijena (kamen). a za trgovca . Za Arape tobolac simbolizira ţenu. TakoĊe je reĉeno da ratna oprema kojom ĉovjek štiti tijelo. radi provjere vlastite snage. kao i na razvod sa ţenom. ako ga sanja ţena — biće nepokorna muţu. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga ţene gaĊaju kamenjem — to znaĉi da mu one prave sihir. Ko sanja da iz luka izbacuje strijelu i da je pogodio cilj . Luk u futroli simbolizira dijete u majĉinoj utrobi. pa je san ispriĉao Ibn Širinu.. ili dijete. To da luk simbolizira ţenu povezuje se sa poslovicom: „Luk je kao ţena. Oblaĉenje pancira takoĊe simbolizira brata pomagaĉa ili briţljivog sina. blizinu. Katapult i projektil koji se baca iz katapulta simboliziraju klevetu i potvoru.zaradu. nakon odnosa sa njim. .

Dvoboj ukazuje na spor sa nekim ĉovjekom. i jedni pogaĊaju. njegov san ukazuje na to da će se oţeniti bogatom i nedostupnom ţenom koja voli siromahe i koja izbjegava svaĊe. putu. oni su mu neprijatelji. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. a ako je u pitanju dunjaluĉko (ovosvjetsko) nadmetanje. Oklop za grudi ima isto znaĉenje kao i pancir. ko sanja da je ranjen u obje ruke — dobiće neki imetak. je rekao:. Ako ĉovjek sanja da uĉestvuje u dvoboju koristeći oruţje koje je kod nas i imajući na sebi oklope za grudi. a ako sanja da je ranjen u lijevu ruku. i sanjao sam da moja sablja Zul-fikar ima krzinu. Dvoboj sa oruţjem moţe da simbolizira i borce. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ĉasnom.. ako se sanja da se to ĉini na Allahovom dţ. Ovakav san moţe da znaĉi i ţenidbu ţenom sa kojom će se ĉovjek svaĊati. Ako neko sanja da 87 . štapom ili kocem. Ko sanja da je neki od navedenih predmeta okrenuo prema nekome. zeleni štit simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva svakog barama.a. to simbolizira us lišavan je dove od strane Allaha dţ. poslušan.Sanjao sam da imam neprobojan pancir. lijepom i bogatom ţenom. s tim što on ima izrazitije znaĉenje. ili u njegovoj radnji. nedostupnom stoga što uĉesnik u dvoboju svojim oklopom i drugim nastoji biti nedostupan za protivniĉko oruţje. Reĉeno je i to: Ko sanja da na glavi ima ţeljeznu kacigu — postaće izuzetno uticajan. pa sam ga protumaĉio ispraćanjem (slanjem) odreda. oni su mu prjatelji.pi za grudi. Ko sanja da na sebi ima oruţje i da se nalazi meĊu ljudima koji nemaju oruţja — postaće poglavar u društvu. crvei štit simbolizira ĉovjeka koji se prepušta igri i uţivanju.. tako da će ta svaĊa sliĉiti dvoboju kojeg je sanjao. a bubanj sa reskim zvukom simbolizira bogataše škrtice. ako su ti ljudi starci. dobiće imetak od nekog muškarca iz bliţe rodbine. koji ih ĉuva. Ako zlatar ili trgovac sanja da meĊu njegovom robom. Reĉeno je i to da nje govo oblaĉenje simbolizira ţenidbu jakom. a drugi ne pogaĊaju. Ko sanja da na potkoljenicama ima ţeljezne oklope — oni mu simboliziraju sina i snagu na putu. on namjerava nešto izgovoriti. a oni koji ne pogaĊaju govore neistinu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam dva reda ljudi. štit obojen raznim bojama simbolizira poremećenog ĉovjeka." Ko sanja da ima štit a ima dijete — to će dijete mu obezbjeĊivati sve što mu je potrebno i ĉuvaće ga od zla i neprijatnosti. jaĉi i sigurniji. Reĉeno je i to da šti t simbolizira zakletvu kojom se neko zaklinje.. a ako se to ĉini zbog dunjaluka. Allahov Poslanik s. tako da mu njegovo zaklinjanje predstavlja štit prilikom kupoprodaj e. sukob i borbu sa drugim. a ako su mladići. Ko sanja da se takmiĉi u borbi na Allahovom dţ. ŠLJEM i KACIGA.š. simboliziraju odjeću. bogatom stoga što oprema i oklop pokrivaju dijelove tijela.postići će Allahovu dţ. koji svoju braću pomaţe u svemu što je dobro. i onom koja voli siromahe stoga što oklop ne pokriva ĉitavo tijelo. pa sam ga protumaĉio Medinom. ima štit — on je ĉovjek koji se mnogo zaklinje.š. Bodenje kopljem simbolizira bodenje rijeĉima. GaĊanje strijelom i pogaĊanje cilja. postići će se dunjaluĉka ĉast. putu. plemenit. Sto se tiĉe rana. Truba od roga simbolizira poglavarovog slugu. Reĉeno je: Ko sanja da je uzeo štit — on će traţiti utoĉišće kod nekoga ko će ga štititi.t. a ako nije skupocjen. noge i si.š. Ko sanja da ima oklope na podlakticama — oj a ćaće uz pomoć nekog od svojih bliţih roĊaka. to ukazuje na to da će umrijeti. a ako nije skupocjena. pa sam ih protumaĉio mojim poginulim drugovima (ashabi-ma)". Ko sanja da je na glavu stavio šljem ili kacigu — biće siguran od gubitka imetka i postići će ĉast i ugled..0ni se iza zakletvi svojih zaklanjaju. ili na razlaz. Reĉeno je da skupocjena kaciga simbolizira bogatu i lijepu ţenu. crni štit simbolizira ĉovjeka koji ima bogatstvo i gospodstvo. obzirom da dvoboj prethodi borbi. obziorom da je tvrĊi. i sanjao sam da pratim ovna. Zvuk paradnog bubnja simbolizira laţnu vijest. a oni iz drugog reda gaĊaju one iz prvog reda. pomaţe im i štiti ih od svih nedaća i zala. ili kod njegovih saradnika. Reĉeno je i to da skupocjei štit simbolizira bogatu i lijepu ţenu. Ko sanja da na sebi ima štit i ostalu ratnu opremu i oruţje — njegovi neprijatelji mu neće moći nanijeti neugodnosti. putu. blizinu.š.š. Bijeli štit simbolizira ĉovjeka koji se istiĉe vjerom i otmjenošću. Reĉeno je da paradni bubanj simbolizira i ĉovjeka koji u svakoj situaciji zahvaljuje Allahu dţ.š. Oklopi koji štite podlaktice simboliziraju muškarce iz bliţe rodbine. da gaĊa i da biva pogoĊen strijelom . Cijepanje vladarovog bubnja sim bolizira smrt njegovog glasnika. Udaranje sabljom u snu simbolizira postizanje ĉasti na Allahovom dţ. Ko sanja da mu se pred vratima udara u bubnjeve i kastanjete — dobiće upravu nad ne-Arapima. Reĉeno je: Ako to sanja bolesnik. Ljudi iz jednog reda gaĊaju ljude iz drugog reda.. i sanjao sam zaklane krave. Neki vele da to znaĉi da će se druţiti sa dva jaka i velika ĉovjeka. To isto simbolizira bodenje sabljom. Sa njanje neke poznate sablje u ruci ĉovjeka ukazuje na to da će on postati poznat po poslu koji obavlja. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To su dvije skupine izmeĊu kojih je došlo do spora. postići će dunjaluĉku ĉas. ŠTIT simbolizira ĉovjeka koji jepdgojen. Oni koji pogaĊaju postupaju po istini. simbolizira ruţnu ţenu. ali to ne izgovara. simbolizira ruţnu ţenu.v. dobiće imetak od ţenske osobe iz bliţe rodbine.s. leĊa. a ato se moţe tumaĉiti i sinom i bratom. TakoĊe je reĉeno da štit simbolizira dijete koje štiti rodi telje. Bubanj koji mnogo odjekuje ukazuje na uobraţenost i oholost. ali ga nije ubo. pa sam je protumaĉio krzinom (slabošću) u vama.

to znaĉi da je to dijete postiglo punoljetstvo. Ako se osoba koja u snu ranjava drugog poprska krvlju ranjene osobe. to ima još intenzivnije znaĉenje. Ako neko sanja da je ranjen u petu. Ako je snivaĉu osoba koja od njega u snu potraţuje poznata. bogatstvo i vlast. kao npr. dugo će ţivjeti. Ko sanja da je nekoga zaklao — to znaĉi da koljaĉ zaklanome nanosi zlo u vjeri ili ga navodi na neposlušnost prema Allahu dţ. pravdu i sud. Ko sanja da je nekoga ubio.A ako je neko. Ko sanja da na glavi ima ranu iz koje ne teĉ e krv uskoro će dobiti imetak." Ako snivaĉ nepoznaje svog ubicu. ali ga nije dopekla. a neki vele da takav san simbolizira izbavljenje iz briga. ili će ga neki ĉovjek povrijediti rijeĉima. a za stare ljude i ţene znaĉi tugu. Ako (vladar ili imam) sanja da je ranjen u lijevu ruku. Ko sanja da je ranio nemuslimana. koju će platiti prijatelj ubijenog. taj ĉovjek ga ogovara i svijet vjeruje tom ogovaranju. to znaĉi da se roditeljima tog djeteta nanosi zlo. to vam je najbolje kod vašeg Stvoritelja. Ko sanja da je ranjen u palac desne ruke — to znaĉi da je on pod dugom. povećaće mu se rod. to znaĉi da će on pobijediti neprijatelja koji prema njemu ispoljava neprija teljstvo i da će od njega dobiti halal imetak srazmjerno koliĉini istekle krvi. Ko sanja da je zaklao ţenu — to znaĉi da će je obljubiti. i u tome nema dobra. ali 88 .. (Ako ovako uradite) On će primiti vaše pokajanje. majku ili dijete — to znaĉi da je on prema onome koga je u snu zaklao neposlušan i protivi mu se. ako se to ĉini da bi se djetetu nanijelo zlo. ako sanja da je ranjen u potkoljenicu. Svaka rana koja u snu krvari simbolizira trošenje i umanjivanje imetka. dugo će ţivjeti i nadţivjeće svoje vršnjake. a ako je ta osoba nepoznati starac. onda se odnosi na njegove roditelje. Ko sanja da je ubijen. Ako ga krv pritom porpska." Ubijen bio ĉovjek! Kako je nevjeran!" Ko sanja zaklanu osobu i ne zna ko ju je ubio — on je ĉovjek koji uvodi novotariju (bid'at). U osnovi. Ko sanja da na tijelu ima svjeţu ranu iz koje teĉe krv imaće neku štetu u imetku. kome je iz rana potekla krv. a da je istina ono što se p djetetu govlri. da ga peĉe i da ga nije posve ispekao. to znaĉi da vladar od zaklanog traţi ono što ovaj nije u stanju uĉiniti. ppvećaće mu se boj vojske. a zatim to traţi od snivaĉa kome će to vladaro vo potraţivanje biti teško kao zaklani ĉovjek. to znaĉi da se oštećuje djetinje pravo i da se o djetetu govore ruţne rijeĉi obzirom da je vatra pekla njegovo tijelo (u snu). On prima pokajanje i milostiv je (Svojim robovima)". ali da mu krv nije potekla . to treba tumaĉiti tako da se to odnosi na neki od organa tijela kojem pripada ranjeni organ. postići će haram imetka srazmjerno koliĉini krvi koja ga je poprskala. potvarati ih i izmišljati laţi o njima. Ako se ogovaranje i nanošenje zla ne odnosi na dijete. Ko sanja da je ubijen dugo će ţivjeti. one će prema snivaĉu ispoljiti odluĉno neprijateljstvo. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek poodsijecao i porazbacao dijelove tijela. Ako neko sanja da je vladar zaklao nekog ĉovjeka i da je zaklanog ĉovjeka.š. a ako iz rane teĉe krv. to je imetak ĉiji je trag vidljiv. a ako je ta osoba mladić. to znaĉi da će im to dijete ĉiniti dobro i koristiti im. vojska će mu doţivjeti poraz. ako neko sanja da je ranjen u grudi. pa neka ne pretjeruje u ubijanju. a to će postići od svog ubice (u snu) ili od njegovog ortaka. bez glave.. ili njegove blagodati. Ko sanja da je zaklao malo dijete. ubijeni će postići neko dobro. Ko sanja da je ubio nekog ĉovjeka . Neki. kojima će ljudi ĉiniti nasilje. imetak. Ako je zkalana osoba imala na sebi glavu. onda je i to uistinu ta osoba. za što će biti nagraĊen. a nije ga zaklao. shodno rijeĉima Uzvišenog. klanje u snu onoga što nije dozvoljeno klati simbolizira nasilje. ili je sebi na vrat natovario laţno svjedo ĉenje. povećaće se imetak njegove riznice. onda je on taj koji nijeĉe Allaha dţ. ubijen. Ko sanja da je zaklao oca. pojaĉaće mu se ispravnost i stabilnost. kp sanja da je zaklao ţensko hajvanĉe — to znaĉi da će obljubiti ţenu ili da će oduzeti nevinost djevici. a ako mu je kost pukla. vele: Ako neko sanja da je ranjen u neki dio tijela..taj ĉovjek mu uzravaća istinitim rijeĉima. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da ga je neki ĉovjek ranio. a on (ranjeni) će se osloboditi grijeha. Tako.on će poĉiniti nešto veliko. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ranjen nekim ţeljeznim predmetom. a sve to ukoliko vat ra nije dobro ispekla djetinje meso u snu. onda njegovom staratelju dajemo vlast (da traţi pravdu). ni kriv ni duţan. vatra bi mu potpuno ispekla meso. povećaće mu se vlast. izaći će na vidjelo njegove mahane i nedostatci. ako sanja da je ranjen u stomak. Ko sanja da je sam sebe ubio post ići će dobro i iskreno se pokajali. do biće imetak od sinova i potomaka. a ako njegovi ukućani pritom budu jeli njegovo meso (u snu). treba tumaĉiti da je ranjen u srce.je ranjen u lijevu nogu.š. i uz to zna kp ga je ubio — postići će dobro. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Stvoritelju svome se pokajte i ubi jajte se (nevini da pobiju prestupnike). dobiće imetak od poljoprivrede. što za mlade ljude i ţene znaĉi ljubav. ili da je nazvan ubijenim (poginulim). opet. ako sanja da je ranjen u stopalo. a ako sanja da mu je krv potekla.. to znaĉi da t aj ĉovjek o njemu govori istinu usljed koje će mu se djeca razdvojiti i otići na razne strane po zemlji. UBISTVO.l ti si ubio ĉovjeka pa smo te Mi spasili bri ge (od odmazde) i Mi smo te iskušali raznim kušnjama". Ako vladar ili imam sanja da je ranjen u glavu. stavio na rame snivaĉa. Ko sanja da muško hajvanĉe kolje otpozadi — to znaĉi da je on homoseksualac. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. Isto tako. to znaĉi da će ga on teretiti za nekog druga i traţiti da plati kaznu srazmjerno teţini zaklane osobe. noţem i si. Ako se sanja da je neko dijete zaklano i peĉeno. shodno rijeĉima Uzvišenog: . snivaĉ će biti osloboĊen plaćanja kazne za nju.. ako sanja da je ranjen u butinu. da mu je rasjeĉena koţa i da se vidi kost.

to znaĉi da na snivaĉa laţe osoba koju simbolizira dotiĉna ţivotinja. — Taj ĉovjek je sanjao svoju sestru. pa smo mi otišli kod njega i pitali ga kako je oslijepio. biće toga osloboĊen. Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla: — Sanjala sam da sam sa nekim ljudima ubila svoga muţa.. to znaĉi da će mu dati slobodu.s.š. to znaĉi da izriĉe pomilovanje griješnicima i pušta ih na slobodu. Boj se Allaha i prihvati sina! 89 . ukazuje na rasterećivanje od ovosvjetskih briga. ako mu je košulja porpskana krvlju od ovna. ili neko ko je poznat po svojoj dobroti. zaslugom ili posredstvom te osobe će postići nešto od navedenog. Ako rob sanja da mu je odsjeĉena glava. Ako je snivaĉu glavu odrubio neko kojeg poznaje. Reĉeno je: Ko sanja da pije ljudsku krv izbaviće se iz grijeha i proći se griješenja. ko je neoţenjen i ko ne moţe ići na put. ili onaj ko se nalazi u neprijateljskoj zemlji i sliĉne osobe koje se porede s onima koji poginu na Allahovom dţ. ili bolesnik koji boluje od stomaka. ozdraviće. Ako neko sanja da mu je skinuta glava s ramena. od Ibn Širina se uputio svojoj kući misleći o svojoj sestri zlo. snivaĉ će se izbaviti i rasteretiti od bolesti u kojoj se nalazi ob zirom da smrt. — pokazavši mi da s ta dva prsta dotaknem oĉi.to znaĉi da na njega laţe neki silni i nepravedni vladar.Tako je oslijepio. pa me je upitao: Jesi li ti bio sa onima koji su se borili protiv (hazreti) Husejina? Rekao sam: Da! On je zatim uzeo moj kaţiprst i srednjak. iskušenja i poteškoća. ako je bolestan. a za putnika — da će se vratiti kući. Neki drugi ĉovjek je došao i rekao: — Sanjao sam da sam ubio i ispekao jednog djeĉaka — a on mu je na to rekao: — Ti tom djeĉaku nanosiš zlo pozivajući ga na ono što je nedozvoljeno. ako je duţan. Ako rob sanja da ga je njegov gospodar ubio.š. a on ti je poslušan. a pred njim je bio lavor pun krvi.š. a ne potpada ni pod jednu od navedenih kategorija koje se nalaze u teškom stanju. ako je u strahu i brizi. — Na to mu je Ibn el-Musejjib rekao: — Ti si ĉovjek koji se odriĉe svog sina. nisam mogao vidjeti ništa. ako navedeni san sanja bolesnik koji dugo boluje i s kojeg su spali grijesi. riješiće se duga. Kada je došao kući. Ko sanja da mu je vladar ili upravitelj skinuo glavu s ramena — vladar odnosno upravitelj u tom sluĉaju simbolizira Allaha dţ. (poslije smrti) u najboljem stanju i biće osloboĊeni brige i iskušenja u kojima se nalaze. umoĉio ih u krv i rekao mi: Ovako!.a. Ako se sanja da je košulja poprskana krvlju neke druge ţivotinje. to znaĉi da je on prema njima pravedan. koji snivaĉa izbavlja iz brige i potpomaţe ga u njegovim poslovima. Ko sanja da je ogrezao u krvi — to znaĉi da on ima mnogo haram imetka ili da je u velikom grijehu. od kojih će biti potpuno odvojen. bogat i moćan ĉovjek. shodno kazivanju o Jusufu a.Jedan od naših velikana je s nama klanjao jaciju namaz i bio je zdrav i imao je vid. ako nije išao na hadţ. Teĉenje krvi iz tijela u snu simbolizira zdravlje i sigurnost. to znaĉi da će mu biti uskraćene blagodati koje uţiva. Ko sanja da je presjeĉen po sredini tijela i da su mu oba dijela tijela ostavljena po strani — on će istovremeno oţeniti dvije ţene koje neće moći lijepo da drţi vjenĉane niti će sebi moći dozvoli ti da se s njima razvede. koju podrazumijeva skidanje glave s ramena. na njega laţe ĉastan. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je odletjela glava. oni će se sresti s Allahom dţ. — Ibn Sirin joj je na to rekao: — Ti svog ĉovjeka navodiš na grijeh! Boj se Allaha dţ. Ko sanja da mu je košulja poprskana krvlju od maĉka . Srdit. Isto tako. MeĊutim. izgubiće vlast i njegovo stanje će se u svakom pogledu izmijeniti. biće osloboĊen ili prodat drugom gospodaru. Krv simbolizira haram imetak ili grijeh. putu.će snivaĉ biti terećen i sumnjiĉen za ubijenog. Ako neko sanja da vladar presijeca tijela svojih podanika po sredini. saĉeka la ga je robinja njegove sestre koja mu je uruĉila poklon i rekla: — Juĉe se moj gospodar vratio s puta. — Tada se ĉovjek razveselio i napustila ga je srdţba. Kada sam se probudio iz sna. a ako mu je u snu glavu odsjeklo dijete koje nije dostiglo punoljetstvo. Ako neko sanja da vladar skida glave svojih podanika.s. Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imak kap krvi. Ko sanja da je pao u bunar krvi biće doveden u iskušenje s krvlju ili s haram imetkom. izjutra je osvanuo slijep. To isto vaţi i ako to sanja izuzetno vrijedna ţena.š! — Istinu si rekao! — potvrdila je ţena. Neki ĉovjek iz plemena Ezd kazuje sljedeće: . ona je postajala sve blistavija. bezbjedno će se vratiti s puta. SKIDANJE GLAVE S RAMENA. a on je rekao: — Sanjao sam da su došli po mene i odveli me pred Allahpvog Poslanika s. Ko sanja da pije ljudsku krv — steći će imetak i korist i izbaviti se iz svih nedaća. koji je sjedio. a ako to sanja odsutna osoba. Reĉeno je da ovakav san takoĊe znaĉi rastavljanje s vlastitim imetkom. i što sam više pokušavao da je sperem. Ko sanja da na košulji ima krvi ali da ne zna odakle je ta krv — to znaĉi da se na njega laţe odakle on i ne zna. Skidanje glave s ramena za bankare i kapitaliste ukazuje na gubitak njihovog kapitala. Sanjati svoju glavu u svojoj ruci je pohvalno za onoga ko nema djece. a njen muţ je bio odsutan.v. otići će. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam ţenu da je zaklana u svojoj kući i da se koprca nasred svoje postelje — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Mora da je ta ţena sinoć u svojoj postelji spavala sa muškarcem. .

Ako su noţni okovi od srebra. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako su od olova .š. OKOVI. a moje.. ako ga neprijatelj otkrije. za one koji putuju morem — da će postići ono za što su pošli na put i da će biti saĉuvani od strahota koje donosi putovanje morem obzirom da stub za razapinjanje sliĉi zadnjem dijelu laĊe.to mu simbolizira njegov zavidan poloţaj u veri i ogromnu nagradu (sevabe) koje je zaradio. ako su od krpe ili konca. takav san za siromaha simbolizira bogatstvo. Ko sanja da je vezan okovima u gradu ili selu — nastaniće se u tom gradu ili selu. za zabrinutu osobu .. a ako je to vojska koja ĉini nasilje. a ne volim okove na vratu i rukama". Kasnije se to i obistinilo.. Ako osoba koja na javi ima okove na nogama sanja da su joj stavljeni još jedni okovi. Ko sanja da u njegovom gradu ili mahali trĉe konji — oni simboliziraju kišu i bujice.imaće belaja sa svojom ţenom.. Kada sam na sabah pošao u dţamiju. ako je pritom u bijeloj odjeći. Ko sanja da je ţiv razapet postići će visok poloţaj i ugled i saĉuvati ispravnost svoje vjere.a.Reci: — Neće vam koristiti bjeţanje ako bjeţite od smrti ili pogibije. Allahov Poslanik s. dobiti ĉast i pod njegovom vlašću biće i moćni i slabi. to mu simbolizira poloţaj u zabavi i muzici.. to mu simbolizira poloţaj u nauci. Poraz. Ko sanja da pravedna vojska poraţena ulazi u grad — oni će biti potpomognuti i pobijediće.v.. njegovi podanici će se okoristiti nji me. Ako je u snu vezana osoba ĉovjek od vjere ili se sanja da se sa okovima na nogama nalazi u dţamiji. za nemuslimane znaĉi stvarni poraz. Ko sanja da je u zlatnim okovima (na nogama) — on oĉekuje imetak koji je od njega otišao. a on mi je rekao: Na tebe će se nešto slagati (tj. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet na gradskoj zidini i da ljudi gledaju u njega. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svi se ĉvrsto Al-lahova uţeta drţite i nikako se ne razjedinjujte!". ako su od uţeta. to znaĉi da je on stabilan u pokornosti Allahu dţ. zapašće u brigu i neće mo ći da se bori.Pa bjeţite Allahu! Ja sam vam od njega jasan upozoritelj!" Ko sanja da se sakrio od neprijatelja — pobijediće neprijatelja. biće mu teško da odluĉi kako da postupi. a ako je zatvorenik. shodno rijeĉima Uzvišenog: . bićeš potvoren).. simboliziraju bavljenje neĉim što je prolazno. Ko sanja da je razapet i da pritom ne zna kad je razapet — biće mu vraćen imetak koji je otišao od njega. kod dţamijske kapije sam sreo tumaĉa snova i ispriĉao mu svoj san.Sufjan kazuje sljedeće: — Sanjao sam da na odjeći imam krvi. simboliziraju ustrajnost u ono me što je pokuĊeno. jer sam vas se prepao. Noţni okovi u snu za putnika simboliziraju zapre ku odlaska na put. ako su od bronze. Reĉeno je da bjeţanje od neprijatelja u snu simbolizira sigurnost i postizanje onog što se ţeli. ako su noţni okovi od drveta. Ko sanja da su mu noge vezane na Allahpvom putu — on se trudi oko podizanja svoje ĉeljadi. Reĉeno je: Ako rob sanja da je razapet. umrijeće u okovima. a jednu ste zarobili". to znaĉi da taj ĉovjek ne prihvata njegove rijeĉi i da mu se ne pokorava. ugledu i ljepoti. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. takav san za bogataše ne znaĉi dobro i obiĉno znaĉi siro maštvo obzirom da se osoba koja se razapinje razapinje neodjevena.. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na to da snivaĉ ogovara vladara ili nekog drugog poglavara ako od onoga što jede u snu ne ostaje nikakvog traga. Ko sanja da bjeţi od smrti ili ubijanja — to ukazuje na to da mu se pribliţila smrt. ako je bolesna. pozivanje im je povećalo samo bjeţanje (od vjere i pokornosti Allahu)". biće osloboĊen.s. l tada (ako pobjegnete) vi ćete samo malo uţivati". za bolesnika — da će dugo bolovati. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako jeto ĉovjek od v lasti i pritom ima pripasanu sablju. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Okovi na nogama za radosnu osobu znaĉe da će se njena radost povećati i da će potrajati. ako je u ţutoj odjeći. dugo će ostati u zatvoru. Reĉeno je da bjeţanje u snu znaĉi i sigurnost. Ko sanja da ima okove na nogama i da je u zelenoj odjeći . to mu je poloţaj u bolesti. oni simboliziraju stabilnost u vezi s brakom. ako je to dunjaluĉar. simboliziraju ustrajnost u neĉemu slabom i nejakom. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet.š. Ko sanja da jede meso razapete osobe — dobiće imetak i okoristiti se nekim poglavarom na visokom poloţaju. tresao se i imao mlitave pokrete. ako su mu okovi tijesni. Ko sanja daje ubijek i razapet postići će visok ugled i na njega će se lagati. Ko sanja da je okovan u dvorcu od stak - 90 . ako se sanja. Ko sanja da je okovima vezan u svojoj kući . od neprijatelja će pre trpjeti udar. oni simboliziraju ustrajnost u munafikluku. razapinjanje umrlog i razapinjanje ubijenog. on je vezan nekom obavezom prema ĉovjeku dvoliĉnjaku. shodno rijeĉima Uzvišenog: .da će joj briga potrajati. ako bude drhtao. a on od njega bjeţi. dok za muslimane ovakav san znaĉi pobjedu u ratu. Ko sanja da je mrtav razapet postići će visok ugled i iskvariti svoju vjeru. ako je u crvenoj odjeći. on je ustrajan u „cijeĊenju" ovosvjetskih dobara. je rekao: „Volim okove na nogama. Strah u snu simbolizira sigurnost. pa mi je moj Gospodar poklonio mudrost i uĉinio me poslanikom".. Zarobljeništvo u snu simbolizira veliku brigu. RAZAPINJANJE moţe biti na tri naĉina: razapinjanje ţivog.. postići će visok ugled... Ko sanja da poziva nekog ĉovjeka. on je stabilan u pokornosti Allahu dţ. Ako neko sanja da je vezan za drvo. i ubacio u njihova srca strah. za trgovca slabu proĊu robe koju prodaje.Pa sam pobjegao od vas. Ako mu pritom bude tekla krv. na njih će se spustiti kazna. razboritosti. Okovi na nogama simboliziraju stabilnost u vjeri. simboliziraju ustrajnost u vjeri.

to ukazuje na to da je onaj ko se u takvom okovu sanja dvoliĉnjak (munafik). a neki vele da simboliziraju odlazak na put obzirom da oni. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM ZANATIMA. Taj ĉovjek tvrdi da je Arap. Radnik koji malteriše simbolizira osobu koja prikriva ljudske nedostatke. 32. simbolizira ĉovjeka opĉinjenog dunjaluĉkim ukrasima i varkama.la . GRAVER. bilo da se u snu dragovoljno ili prisilno ula zi u zatvor — neka nas Allah saĉuva od tog iskušenja! IZMIRENJE u snu simbolizira pojavu dobra. a ţeljezo — vlast i moć. Reĉeno je i to da okovi na nogama. Ko sanja da ima okove i na nogama i na vratu (ili rukama) — to znaĉi da je on nemusliman.dobiće veliku vlast. jer to simbolizira dugu bolest i dugu ţalost. Sanjanje lanca na vratu ĉovjeka simbolizira ţenidbu tog ĉovjeka sa ţenom zle ćudi. simbolizira ju oronulost (starost) i siromaštvo. RUSITELJ GRAĐEVINE simbolizira osobu koja krši zavjet i obećanja. ZANIMANJIMA l POSLOVIMA ZIDAR koji zida ćepriĉem i blatom simbolizira osobu koja sjedinjuje ljude u onome što je doz voljeno. Ko sanja da pravi. ţena će mu biti dobra. . Ko sanja da je okovan zajedno s nekim drugim ĉovjekom — on je poĉinio veliki grijeh zbog ĉega strahuje od vladareve kazne. — Tih dana je Katade odvraćao ljude od toga da idu s Jezidom i nagovarao ih je da ostanu kod svojih kuća. Kovaĉ moţe da simbolizira i vojskovoĊu obzirom da vatra simbolizira rat. Kp sanja da je uhvaćen i stavljen u okove (oko vrata ili ruku) — zapašće u izuzetno tešku situaciju. Zidar koji zida ciglom. ponavljajte zajedno s njim hvalu. Ko sanja da je kovaĉ i da od ţeljeza izraĊuje predmete kakve on hoće . izmeĊu ostalog. kap i ĉovjeka koji je potreban lju dima obzirom da je nakovanj pod njegovom rukom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pomirba je (ĉak) najbolja". U vrijeme Jezida ibn EI-Muheleba neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Katade razapet. Trgovac ogrevnim drvetom simbolizira klevetnika i smutljivca. pa je njegov san stigao do tumaĉa snova. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. shodno rijeĉima Uzvišenog: .l vidjećeš griješnike toga dana vezane okovima". Lanac simbolizira ĉinjenje velikog grijeha. jer ono. Uopšte nije pohvalno ako se sanja da se ulazi u zatvor.O brda. IZRAĐIVAĈ ĆERPI ĈA simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak. sanjao u zatvoru da je obješen za potiljak zajedno sa vladarom pravovjernih r. shodno kazivanju o Davudu a. zadrţaće se zbog neke ţene.. ako gravira (kleše) kur'anske ajete u kamenu. u osnovi. i znaĉi mir. koje on obraĊuje kao što je u snu obraĊivao drvo. a spreĉavanje pomirenja ukazuje na to da onaj ko to radi spreĉava ĉinjenje dobra. PROIZVOĐAĈ KRECA simbolizira dvoliĉnjaka. Ko sanja da je vezan lancem — to mu simbolizira brigu u kojoj se nalazi ili u koju će zapasti. a nije i§tina to što tvrdi. a ako je neoţenjen. a ako je na putu. koji je rekao: — Raširiće se spomen o onome ko je to sanjao i njegov ugled će porasti.Mi smo već pripremili nevjernicima lance. Pozivanje na izmirenje simbolizira pozivanje na dobro i uputu. Ko sanja da mu je ruka vezana za vrat — on će dobiti imetak na koji neće davati zekat.on će se druţiti s lijepom ţenom i to druţenje će dugo trajati. a oruţje se izraĊuje od ţeljeza. ako su mu gravure crvene boje. STOLAR simbolizira ĉovjeka koji odgaja ljude i ĉini im dobro u njihovim ovosvjetskim poslovima obzirom da drvo (graĊa) simbolizira ljude iskvarene vjere. i vi ptice! — i uĉinili da mu mehkano gvoţĊe bude". on raspravlja s munaficima i miješa se u posao onih koj[ĉine zlo. ako gravira nešto nerazumljivo u drvetu. — Na to je Ibn Sirin rekao: — To je ĉestit ĉovjek i biće ĉuven po svojoj ĉestitosti. Neki vele da takav san znaĉi sprijeĉenost od ĉinjenja grijeha. Kp sanja da su mu ruke vezane — to znaĉi da je on teški škrtac. Kovaĉ takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo i koji radi posao dţehennem- 91 . Kg sanja da obavlja neki posao ilovaĉom — to znaĉi da on ĉini dobra djela.: „Mi smo Davudu našu milost ukazali. pokvarenjaka i ĉovjeka koji potpomaţe dvoliĉnost obzirom da je Faraon bio prvi koji je koristio kreĉ. Ko sanja da zida. ako su na nogama.s. OKOVI NA VRATU l RUKAMA. Ko sanja da hoda po vlaţnom ćerpiĉu zadesiće ga poteškoća i briga. a iznutra od drveta. kao npr. — Ibn Sirin joj je rekao: — Okovi na rukama i vratu su od drveta. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Drţite ga i u okove okujte!" Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam jednog ĉovjeka da ima okove na nogama rukama i vratu. KOVAĈ simbolizira dostojanstvenog vla dara.. Ako je okov s vana od ţeljeza. — Kasnije je Imam-i Safi dostigao dotle dokle je dostigao. suši i skuplja ćerpiĉ — skupljaĉe imetak.a. Trgovac (drvenom) graĊom simbolizira poglavara nad dvoliĉnjacima (munaficima). ako je oţenjen.a. oţeniće se i zaimati djece. kreĉnim malterom i bilo kojim materijalom dobivenim korištenjem vatre simbolizira osobu od koje nema dobra. a tvrdi da je musliman. okove i pakao Seir (rasplamsalu vatru)".. Priĉa se da je Imam-i Šafi r. Pomirenje takoĊe simbolizira i mir. N ako van j simbolizira carstvo. on simbolizira uĉitelja onih koji ne znaju. mijenjaju naĉin kretanja. zatvor i si. srazmjerno njegovoj jaĉini i vještini u obavljanju posla.

ili majstora kome su pokorni oni koji kod njega rade. ona će mu umrijeti. Ko sanja da peĉe hljebne proizvode od bijelog brašna— ţivjeće prijatnim ţivotom i drugima će ukazivati na koji naĉin mogu postići bogatstvo i obilje. druga koji ĉini zlo u pored io sa kovaĉem koji. pokvariće je. Ĉista pogaĉa simbolizira ĉist ţivot. na Njegovim blagodatima obzirom da je plaćanje cijene svake stvar izraz zahvalnosti za tu stvar. a ako je vaiz. Ko sanja da je zaklao ţivotu koju nije dozvoljeno klati — to ukazuje na njegovo nasilje i zbrkanost njegovih djela u odnosu na Allaha dţ. Pogaĉa takoĊe simbolizira majku odgjateljicu kao i ţenu dobre vjere i onu koja štiti svog muţa. ili da joj je pogaĉa pala u vatru. a ako sanja da ţudi za pšenicom.s. Kp sanja daje od kasapa uzeo noţ . hljeb će poskupiti. ako si sa njim. dima ili varnica ĉovjek moţe da izgubi vid ili da izgori tijelo i odjeću? Ko sanja da je postao kovaĉ . iznad krovova kuća ili u vrtovima palmi. Ko sanja da ima pšenice. ali da ne vidi da ga je platio.s. ili ispala u klozetu. pogodiće te svojim varnicama (zlom).a. Kp sanja da je od pekara kupio hljeb. Trgovac pšenicom simbolizira vladara kome su pokorni drugi vladari. ta osoba poziva ljude da slijede novotarije. bilo od dobra ili zla. u tome će postići ono što ţeli. LOŢENJE VATRE ogrevnim drvetom simbolizira klevetu. bilo da je trgovac bilo MLINAR. a ako je upravitelj. Pekar. loţi vatru od ĉije vreline. a nije mu uzeo novac za nju — on će se suzdrţavati od ovosvjetskih dobara i biće zahvalan Allahu dţ. kao kovaĉ. ili ako im je to što je kod njega nepotrebno. Ko sanja da je on pekar i da svijetu za sitniš prodaje hljebove — on okuplja ljude u neĉemu što je pokvareno i što izaziva smutnju. ako traţi znanje. POGAĈA simbolizira Kur'an. biće smijenjen i razići će se sa svojim bliţnjim.to znaĉi da on od vladara traţi da mu da neku upravu. a ako sanja mlinara mladića. shodno kazivanju 0 Ademu a. a ako je slabe vjere. a ako je samljeo više nego što mu je potrebno. obzirom da je Vjerovjesmk s. uzmi u obzir stanje te osobe: ako je laţljivac ili ako ţivi u vrijeme uvoĊenja i slijeĊenja novotarija u vjeri. simbolizira osobu oku piranu brigom o sebi i svojim ovosvjetskim dobrima. u kom sluĉaju će oni imati loše posljedice a on će postići dobro. Kukolj i ostalo u pogaĉi simbolizira suprotno od navedenog. TakoĊe. a vatra je ruţan gospodar. koja se izdvaja iz imetka da bi on bio ĉist. Ko sanja da mu je umr la osoba dala hljeb — dobiće od nekoga imetak ili opskrbu. jer je osnova njegovog posla vatra. zavisno od snivaĉevih potreba. Ko sanja da je trgovcu pšenicom prodao pšenicu. Ako se u snu kaţe: — Taj i taj je otišao kod kovaĉa ili mu je nešto dao. Ko sanja da ljudima ili nemoćnim osobama dijeli hljeb. Ko sanja da je pekar postići će udobnost. Ko sanja mlinara starca — on simbolizira snivaĉevu sreću i njegov san ukazuje na to da će dobiti opskrbu od svog prijatelja. ali je ne dotiĉe niti osjeća potrebu za njom — postići će ĉast i ugled obzirom da je pšenica najĉasnija hrana. Ako neko sanja da je hljeb na tlu i da se gazi nogama. takva će mu biti i sredstva za ţivot. Ako neko sanja da vidi hljeb iznad oblaka. njegov neprijatelj će mu pomoći da dobije opskrbu. ipak. Prodavaĉ brašna i jeĉma. to simbolizira veliko izobilje usljed kojeg je došlo do obijesti i umišljenosti.postići će od onoga što je navedeno u vezi s kovaĉem ono ĉega je on dostojan. Sunnet i imetak.pogodiće ga bolest. 92 .v. KASAP simbolizira meleka smrti. HLJEB simbolizira znanje i islam obzirom da je islam stub vjere (imana). Ako je pekar od njega uzeo pare za hljeb. da je traţi ili dotiĉe. ili pravi smutnju koju neki ljudi jedva ĉekaju obzirom da pogaĉa simbolizira vjeru. obilje i bogatstvo. Ko sanja da je od trgovca pšenicom kupio pšenice . Ako ti doĊe osoba koja kaţe da je sanjala da je od nje pogaĉu uzela neka umrla osoba. Reĉeno je da pekar simbolizira i pra vednog vladara. on će sjediti s ĉovjekom od koga nema nikakvog dobra. ili trgovca koji je poglavar ostalim trgovcima. zadesiće ga gubitak i poniţenje. Ako kod te osobe ne primijetiš nešto od navedenog i ako se iz njenog sna ne nazi re što ukazuje na to. Isto va ţi i ako se tako sanjaju ostali artikli. Ko sanja da mokri po hljebu stupice u spolni odnos s osobom s kojom po šeri -atu ne moţe stupiti u brak. ko sa nja da je mlinar — to znaĉi da on izdrţava sebe i svoju porodicu. ĉisto znanje i lijepu i ĉestitu ţenu. jer sva ki proizvod koji dotiĉe vatra simbolizira rijeĉi i sporenje. to mu simbolzira rijeĉi u vezi s nekom njegovom potrebom. Hljeb takoĊe simbolizira ţivot i imetak. odakle se i ne nada.lija. Ko sanja da je on mlinar 1 da je samljeo ţita koliko mu je dovoljno — to znaĉi da on ima dovoljno sredstava za ţivot. ĉak i ako se za njega kaţe da je pravedan. koju ta osoba gubi i kvari. ako te ne sprţi svojom vatrom. ţivjeće prijatnim i radosnim ţivotom i imati ogromnu opskrbu oko koje neće imati poteškoća. ili pala u smolu. u sebi ima lošeg morala. a potom će ozdraviti i u ţivotu će postići snagu. te ako taj ĉovjek ima bolesnu ţenu. oni će biti loše sreće obzirom da je gornja ruka (ruka koja dijeli) bolja od donje ruke (ruke koja uzima). to simbolizira savjete koje dijeli izuzev ako su oni kojima dijeli i koji od njegauzimaju iznad njega. Kako da od takvog ĉovjeka bude dobra kad on. PEKAR simbolizira ĉovjeka koji svoju opskrbu zaraĊuje kojekakvim rijeĉima i svaĊom. a što se utvrĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. da je nosilac RUHA (duha) i ţivota. a sadaka simbolizira prljavštinu. a to isto je i hljeb za tijelo.š.š.

PRODAVAĈ OBUĆE simbolizira trgovca robinjama i onog koji uljepšava ţenske predmete ob zirom da sandala simbolizira ţenu. Ko sanja da prodaje šećer i da za njega dobija dirheme (sitari novac) — on ljudima govori ljubazne rijeĉi a i oni njemu odgovaraju Ijubaznošću. MESAR simbolizira isto što i prizvoĊaĉ obuće. Ka ţe se da veterinar simbolizira i lijeĉnika. VREĆA. PRODAVAĈ PTICA simbolizira trgovca robljem i rijetkim stvarima.Ko sanja da je zaklao svog oca — on ocu ĉini dobro i pazi ga ukoliko u snu nije vidio krv. ortopeda i dr. pak. sudijski pomagaĉi ili trgovaĉki posrednici. a neki. za tek stil uzima dirheme. on radi dobroĉinstvo iz rijaluka (da bi drugima pokazao da je dobar). Ko sanja da šije odjeću svoje ţene zadesiće ga neka neprijatnost. Prodavaĉ u sirćetu ukiseljenog voća simbolizira bolešljivog ĉovjeka. jer ako je vidio krv. da simboliziraju osobe koje meĊu ljude ubacuju neprijateljstvo i klevete. Pekar i svako onaj ko u svom poslu ko risti vatru simbolizira ĉovjeka koji govori svakakv govor. to znaĉi da će postati poglavar (šef) u tr - 93 . a neki vele da on simbolizira izvršitelja vlasti ili dţelata kome je taj posao izvor prihoda. jer tada simbolizira oslobaĊanje od okova. bolniĉara. jer on ĉupa imetke ljudi obzirom da vuna. njegov blagoslov obuhvata i velikane i obiĉne ljude i njegovom zaslugom se objedinjuju razne suprotnosti. ORUŢAR simbolizira ĉovjeka nasilnika. za ţivota će pravedno podijeliti svoj imetak svojim nasljednicima i svoju djecu će poţeniti ili poudavati. ali u tome ne uspijeva. Ko sanja da dijeli meso — on ogovara (gibeti) ljude. simbolizira ĉovjeka koji s naporom i mukom skuplja imetak. kao što su vladarove sluge. Ko sanja da šije ali da mu šivenje ne ide od ruke — on nastoji pomiriti suprotnosti. Osoba koja proizvodi ulje. Ĉovjek koji pravi hava ne i tuĉkove simbolizira ĉovjeka sklonog tuĉi.. Piljar simbolizira ĉovjeka koji ljudima yovori zle rijeĉi a oni mu uzvraćaju još gore. STARETIRAN simbolizira siromaštvo. milicioner ili trgovac koji lju dima uskraćuje njihova prava i uzima imetke. da nareĊuje i zabranjuje. kao što to moţe biti npr. kupiĉara (puštaĉa krvi). što je u vezi s pruţanjem zdravstvene pomoći obzirom da veterinar lijeĉi tjelesne (ali ne i duševne) bolesti. OSOBA KOJA ĈUPA DLAKE ILI PERJE ZAKLANIH ŢIVOTINJA simbolizira izdajicu ili pokvarenjaka i nasilnika. a otvaranje vreće simbolizira otkrivanje tajne i iznevjeravanje povjerenja. ŠIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji ljude ujedinjuje u dobru. koji postupa po prirodnoj (ĉistoj) vjeri. „PRODAVAĈ MASLA simbolizira bogataša koji ĉini nasilje onima koji ţive s njim. Meleka smrti simbolizira nepoznati kasap. Ko sanja da je od takvog prodavaĉa kup pio ţivotinjsku glavu-on od poglavara traţi uposlenje kpje bi mu donijelo korist. To isto simbolizira i KOŢAR obzirom da ţivotinjska koţa simbolizira naslijeĊe. i u pitanju okova. VETERINAR simbolizira ĉovjeka koji pomaţe vojsku i velikane u njihovim poslovima. jer tada simbolizira njegovo vraćanje. dok poznati kasap simbolizira osobu koja dijeli ime tak sirotinji i nasljednicima. da na sebi ima trgovaĉko odijelo. PRODAVAĈ RIBA simbolizira ĉovjeka koji prodaje robove obzirom da riba simbolizira robinju ili ţenu. Ko sanja da je kupio komad peĉenja — uposliće vještog radnika. koji se spor i. simbolizira poglavara i bogataša. koji sakuplja halal imetak i koji traţi znanje. njegov san nije pohvalan. ako ga proizvodi od sezama. OSOBA KOJA MUZE KRAVE simbolizira ĉovjeka koji nešto potraţuje od radne snage. Ako. Reĉeno je i to da kasap simbolizira osobu koja prolijeva krv. to znaĉi da on prenosi rijeĉi (rekla-kazala) i daće pretrpjeti gubitak. PRODAVAĈ POVRĆA simbolizira ĉovjeka niskog govora i ĉovjeka u brizi i tuzi. Neki vele da ta osoba simbolizira skrbnika koji na nepravedan naĉin jede imetke svojih štićenika. OSOBA KOJA MUZE OVCE l KOZE simbolizira ĉovjeka koji skuplja ime tak. kao i to da on simbolizira vlasnika sablje. PRODAVAĈ ŠEĆE RA simbolizira ljubaznog ĉovjeka. To isto simbolizira i trgovac rijetkim stvarima i SAMARDŢIJA obzirom da samar simbolizira strankinju (ne -Arapkinju). d lake i perje simboliziraju imetak. a neki vele da simbolizira isto što i pro davaĉ obuće. TRGOVAC TEKSTILOM simbolizira dobrog ĉovjeka koji ljud e upućuje u ovosvjetsko i u onosvjetsko dobro ukoliko za robu u snu ne uzima novac. Neki vele da oni simboliziraju osobe koje pišu nauĉna djela. ako je on osoba koja ĉini dobro i uspostavi ja red. a ako robu naplaćuje zlatnicima. TRGOVAC. Prodavaĉ „natifa" (vrsta slatkog jela) i prodavaĉ slatkiša simboliziraju osobe slatkog govora i njeţne naravi. u vezi sa stvarima. Ko sanja da svojoj bliţoj rodbini dijeli govedinu. NEPOZNATI OBUĆAR simbolizira ĉovjeka koji pravilno dijeli naslijeĊe. opet. Reĉeno je i to da peĉenje simbolizira ĉovjeka ĉiji govor izaziva smutnju. simbolizira tajnu. Ko sanja da sam sebi nešto šije — on nastoji da uljepša svoj ovosvjetski ţivot ĉuvajući pritom ispravnost svog vjerovanja. Osoba koja peĉe na plamenu ili ţaru simbolizira odgajivaĉa. a prodaja starudije ukazuje na nestanak siro maštva. Prodavaĉ dinja simbolizira boleţljivog ĉovjeka. a ako ga proizvodi od ostalih plodova. Koljaĉ stoke simbolizira ĉovjeKa koji ĉini nasilje. Kp sanja da sjedi u radnji u kojoj je smještena razna trgovaĉka roba. koji ĉini grijehe i si. Osoba koja muze sitnu stoku (ovce i koze) simbolizira i ĉovjeka lijepog spomena. on će dobro postupati prema bliţoj rodbini. PR ODAVAĈ ŢIVOTINJSKIH GLAVA simbolizira poglavara nad poglavarima. Reĉeno je i to da kasap simbolizira poteškoće u svim izuzev u dva sluĉaja: u pitanju duga.

PRODAVAĈ OLOVA simbolizira slabašnu osobu. inaĉe. ako ţeli da se oţeni. on će preuzeti neku odgovor nost. SLASTIĈAR simbolizira ljubaznog dobroĉinioca ukoliko u snu ne naplaćuje svoju robu (slatkiše). Ko sanja da arabija (beudin) ĉuva stoku — to znaĉi da on uĉi Kur'an. ili će biti duţan i potraţivan za dug. Ako neko sanja da nosi vodu nekom ĉovjeku i da ju je naplatio. STAKLAR simboli zira trgovca robinjama. TELALA nije pohvalno sanjati. KOPAĈ JAMA simbolizira ĉovjeka koji pravi zamke i podvale ukoliko u snu ne naiĊe na vodu. Kupiĉar (puštaĉ krvi iz potiljka) simbolizira profesiju koja olahko sudi o ljudskim dušama.š. odnosno mjesto gdje ĉovjek sjeda. SEDLAR simbolizira trgovca robinjama. RIZNIĈAR (skladištar) simb olizira dvoliĉnjaka kod koga je skupljen nedozvoljeni imetak. simbolizira izbavljenje od briga. IZVIĐAĈ simbolizira upravitelja. STRUGAR simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv munafika i koji im krade imetak. osjećajima i izgledima. OSOBE KOJE SE BRINU O KAMI LAMA. Voda u posudi simbolizira skupljeni imetak. ili onoga ko izvršava vladareva ili sudijina nareĊenja. IZRAĐIVAĈ ŠTI TOVA simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. Kopanje. TRGOVAĈKJ POSREDNIK simbolizira osobu koja tvrdi da je dareţljiva i u koju se ljudi pouzdaju. a neki vele da simbo lizira potkazivaĉa. to znaĉi da će je on napasti da ona ĉini nemoral. odredom. ime. nešta će prodati. sudija. kao npr. Osoba koja napaja ljude iz ĉaša 94 . VODONOŠA simbolizira ĉovjeka od vjere koji je bogobojazan i kome ide od ruke ĉinjenje dob rih dijela ukoliko vodu u snu ne naplaćuje. pa ako neko potraţuje njegovu krv ili je u ratu.podnosi teškoće i koja je zadovoljna Allahovom dţ. kao npr. kao i onoga ko je u nekakom sporu. IZRAĐIVAĈ LUKOVA simbolizira poglavara utješitelja. a osoba kojoj je odnio vodu će dobiti neki imetak od strane vladara obzirom da rijeka simbolizira vladara. UZGAJIVAĈ BOSIO KA simbolizira osobu koja strpljivo. a neki vele — ĉovjeka koji je okupiran dobrim poslom. ili pouĉavatelja djece. on će skupiti neki imetak koji će trošiti neko drugi. Ĉuvar horasanskih deva simbolizira upravitelja nad ne-Arapima. a kasnije će joj se izvinjavati za laţno optuţivanje. a ukoliko naplaćuje. simbolizira postavljanje zamki. MAGARCIMA. vladar.obzirom da sedlo simbolizira ţenu ili robinju. ako se u njemu spominje Allahovo dţ. to onda simbolizira neko dobro. Ako neko ko nije veliki trgovac sanja da u ruci ima vagu. vratiće ga posredstvom sudije. VINAR (trgovac vinom) simbolizira ĉovjeka. UVOZNIK simbolizira ĉovjeka koji sakuplja ovosvjetska dobra. Ko sanja da sam sebi krpi odjeću biće u sporu sa nekim od svoje bliţe rodbine i druţice se sa nekim od koga nema nikakva dobra. dug ili nešto što mu je povjereno. Ko sanja da ko pa vlaţnu zemlju prepustiće se neistini od koje neće imati koristi. kupiti. a ukoliko naiĊe na vodu. razmotri njegov sluĉaj. OSOBA KOJA KRPI ODJEĆU simbolizira onoga ko se izvinjava nakon što je poĉinio nešto a za što nema izvinjenja. STRIGAĈ simbolizira ĉovjeka koji šteti bogatašima. nakon što se ukazala njena golotinja. Reĉeno je da kopaĉ simbolizira zavidnika i spletkara.govini. NOSAĈ simbolizira blagu osobu i osobu koja je u brigama. biće ubijen metalnim predmetom i krv će mu teći iz potiljka. PASTIR simbolizira upravitelja. pero ili nešto drugo od trgovaĉkih pomagala — biće siguran od siromaštva (tj. ako nije ništa od navedenog. neće osiromašiti). ozdraviće posredstvom lijeĉnika. OSOBA KOJA KOPA BRDA simbolizira osobu koja se bori protiv velikana. koji zaraĊuje na nepošten naĉin i koji druge navodi na zlo. Ako neko sanja da je mješinu napunio vodom i da ju je odnio u svoj stan bez namjere da pije. Ko sanja da krpi odjeću svoje ţene. Kupatilo. mastionicu. HAMAM-DŢIJA simbolizira ĉovjeka koji okuplja ljude u griješenju. ORAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi opasnim poslovima. ako se od njega potraţujelimetak koji je on obavezan vratiti. kantar. on je muraija (sva njegova dobrota je sraĉunata na to da je drugi vide). VRAĈ sa zmija ma simbolizira jako nevjernu osobu. ili će mu biti vraćen dug. a neki vele da on simbolizira ĉovjeka kojem lju di povjeravaju svoje tajne. lijeĉnik ili pisar. Reĉeno je i to da kopaĉ simbolizira ĉovjeka u muci i teškoći. MAZGAMA l KONJIMA simboliziraju upravitelje koji vode i planiraju vojne poslove. ĈUVAR simbolizira otkrivanje tajne.š. IZRAĐIVAĈ STRIJELA simbolizira skromnog poboţnjaka. BRUSAĈ DRAGOG KAMENJA sim bolizira ĉovjeka koji ljudima govori ruţne rijeĉi. ako je bolestan. KOPLJA R simbolizira upravitelja. Kazandţija simbolizira ubiraĉa desetine. a neki vele da on simbolizira osobu koja ima vlast. Hamamdţija takoĊe simbolizira iz-drţavaoca onih koje kupatilo simbolizira. Ak o ti neko kaţe da je sanjao kupiĉara (puštaĉa krvi). kojih se neće osloboditi dok je ţiv. simbolizira mnogo šta. a koristi siroma sima. koji ima haram imetak. DRAGULJAR simbolizira poboţnog i ĉestitog ĉovjeka. oţeniće se i pisar će mu sastaviti dokument o njegovim obavezama. IZRAĐIVAĈ PANCIRA simbolizira osobu koja poziva ljude na prijateljstvo i drugarstvo. IZRAĐIVAĈ VREĆA simboli zira ĉovjeka koji ljude podstiĉe na putovanje. IZRAĐIVAĈ OKLOPA simbolizira uĉitelja koji upućuje na dobro. RANAR simbolizira ĉovjeka koji poziva ljude na dobro i meĊusobnu bliskost. FRIZER simbolizira ĉovjeka koji popravlja poslove ljudi kod vladara. ali ne razumije kur'anske poruke. u osnovi. Vraĉanje (zapisivanje^ u snu.

obmanjivaĉa. Bojadţi-ja moţe da simbolizira i osobu koja ĉini dobro. Mjenjaĉ takoĊe simbolizira ĉovjeka ĉiji je posao vezan za izmjenu rijeĉi. Izuzetak ĉini ako su za snivaĉa dirhemi u ranijim snovima po pravilu imali dobro znaĉenje. kao i ostale pokazatelje na javi i snu. kap što su dirhemi. Ko sanja da je mjenjaĉu dao zlatnike (krupni novac). svoj sud i svoju pravdu. Osoba koja nosi vodu u mješini.. ĉija vaga moţe biti vaga njegovog ne f sa (ţivotinjskog duha) i njegovog jezika. Isto je i ako sanja da uzima zlato a daje dirheme obzirom da je zlato pokuĊeno i simbolizira gubitak (. kao što razmjenjuje novac. PROSJAK simbolizira osobu koja traţi znanje. ili poput ĉovjeka koji veze. Lovac moţe da simbolizira trgovca robljem. diskusiju. izgubiće ga. Ako nešto u vezi sa zlatarom koji se sanja ukazuje na dobro. ĉije znanje se moţe iskoristiti jedino u dunjaluĉke svrhe. Lovac na divlje ţivoti nje simbolizira ĉovjeka koji postavlja zamke strancima (ne-Arapima) i dovodi ih u oĉaj. BOJADŢIJA simbolizira kle vetnika. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako ima ne ki spor. ali će biti govorljiva obzirom da pištaljka daje ton. Tako. tako da pero odgovara ralu. tako da pero pisara odgovara skalpelu kupiĉara. SIHIRBAZ simbolizira smutljivca. postići će znanje.simbolizira skrivenu vijest. da bi mu se protumaĉio san. desiće mu se nešto zbog ĉega će se morati obratiti pravniku ili tumaĉu snova. moţe da simbolizira hamamdţiju ili pouĉavatelja u Kur'anu kao i svakoga onoga ko u svom poslu ili zanatu koristi sredstva koja su mu na raspolaganju da bi ljude ulovio iz zasjede. a uzeo srebrnjake (sitni novac). ili: uzimajući nevezan govor. a njegova pomagala 95 . u tom sluĉaju on simbolizira jsto što i tkalac ili namještao kostiju ili neki drugi zanatlija koji sirovinu vaja u fabrikat. ili lovio nešto što nije dozvoljeno loviti. „zehebe" = izgubiti. PAPIRNICAR simbolizira varalicu. ZLATAR simbolizira opasnog lazova od koga nema nikakva dobra. dobi će upravu nad ne-Arapima tvrdicama.. kao i to da simbolizira parniĉara. Tako. tako da njegove sablje simboliziraju njegovu vojsku.. robinje ili sluškinje. odnosno tumaĉeći znaĉenje snova. krĉagu i dr. kao npr. isto tako. Za LOVCA se kaţe da simbolizira ĉovjeka koji naginje ţenama i koji pravi varke u potrazi za njima obzirom da se takvim metodima sluţi i pri lovu. PISAR simbolizira ĉovjeka koji iznalazi varke. odnosno zamršen govor. BRUSAĈ simbolizira dostojanstvenog ministra. jer on svoj govor .lovi" ugledne ljude. ili je lovio na nedozvoljen naĉin. to znaĉi da će mu ţena kojom će se oţeniti biti lijepa morala. mijenjajući ga u sitni novac. razmišljanje. koji uzima pitanja.zeheb" = zlato. a tinta sjemenu. On takoĊemoţe da simbolizira tumaĉa snova obzirom da on vaga i mjeri ispriĉane mu snove uzimajući krupan novac. RIBOLOVAC simbolizira osobu koja ţudi za ţenama. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da pravi pištaljku. mjerila. on moţe simbolizirati sudiju koji ima svoju vagu. Lovac na vrapce i druge ptice vrapĉarke simbolizira trgovca koji zamkama i varkama . KOTLAR simbolizira ĉasnog ĉovjeka koji ĉini dobro i korist i koji uspostavlja dobre odnose izmeĊu ug lednih i obiĉnih ljudi. treba uzeti u obzir šta i kako je lovio. ostati bez neĉega). koji nareĊuje i zabranjuje. presude. koji šteti i koristi kao vladar. u tom sluĉaju njegov lov nije dobar. ako dobije ono što prosi. Lovac na krvoloĉne zvijeri simbolizira velikog vladara koji lomi neprijateljsku vojsku i pobjeĊuje vladare silnike. prodaće je i više neće biti njen vlasnik. Pisar moţe da simbolizira i oraĉa. ĉiji utezi. koji ukrašene rije ĉi mijenja i razmjenjuje. ako nije ni jed no ni drugo. Izuzetak u vezi s uobiĉajenim ranijim snovima vaţi kao i za prošli primjer. Lovac na sokolove. i na kraju će mu se desiti nešto što mu ne odgovara i što će ga rastuţiti obzirom da je za krupninu uzeo sitninu i da rijeĉ „dirhem" tj. Ako neko sanja da osmatranje vrši s orahova stabla.a tinta pisara odgovara krvi koju kupiĉar pušta. simbolizira povjerenika nad imecima i stvarima datim mu na ĉuvanje. PUNOPRAVNI SVJEDOK simbolizira ĉovjeka koji pobjeĊuje neprijatelje. njegov lov je dobar. postavljanje pitanja i davanje odgovora. PLIVAĈ simbolizi ra ĉovjeka koji traţi nauke i vladarske poslove. jastrebove i ptice grabljivice simbolizira vladara koji zamkama i varkama „lovi" vladare silnike i odmetnike.i vrĉeva simbolizira ĉovjeka od vjere koji ĉini dobra djela. Lovac takoĊe moţe da simbolizira i svodnika. brigu.On. Ko sanja da se druţi s lovcem ili da je postao lovac. sitni novac (u ar. a po pravdi i mjeri daje odgovore. kao što su zlatnici. PRODAVAĈ STARE ODJEĆE sim bolizira poznavaoca besposlica. OSMATRAĈ simbolizira upravitelja. a ako je lovio u zabranu. Zatvorena knjiga (ili pismo). a vraćajući povezan i osmišljen govor. kao što je uĉenjak ili savjetoda vac. pravda. bilo da su u pitanju slobodne ţene. a korist koju dobije biće neznatna.. Prosjakova skrušenost i poniznost simboliziraju pobjedu. NOŢAR simbolizira ĉovjeka koji pouĉava ljude okretnosti i snalaţljivosti.hem" tj. šta tome ĉovjeku inaĉe dolikuje. jeziku) u sebi sadrţi rijeĉ . ako je lovio u moru. Reĉeno" je da mjenjaĉ moţe da simbolizira i pravnika. a otvorena knjiga (pismo) simbolizira poznatu vijest. da bi mu se protumaĉio san.. MJENJAĈ simbolizira uĉena ĉovjeka. dirhemi (srebrnjaci) i dinari (zlatnici) simboliziraju sporove ljudi koje on vodi.kuje" dimom i vatrom. poput kupiĉara (puštaĉa krvi). ako ima neku robu. Ko sanja da mu bojadţija boji u njegovom stanu — takav san simbolizira smrt. koji više voli zlo nego dobro Reĉeno je i to da izraĊivaĉ pištaljki simbolizira varalicu. ako se on sanja u dţamiji ili ako uĉi Kur'an. ĉiji tasovi vage simboliziraju njegove uši. IZRAĐIVAĈ PISTALJKI simbolizira ĉovjeka okupiranog ovosvjetskim dobrima. ili je na kopnu lovio ono što je dozvoljeno loviti.

. MJERILAC ŢITA simbolizira pravednog upravitelja ukoliko ne zakida na mjerenju. ako je Ijekar musliman i ako je nadaren mudrošću. TRGOVAC UGLJEM simbolizira nepravednog vladara koji osiromašuje svoje podanike obzirom da drveće simbolizira ljude. Kovanje loših dirhema simbolizira prostaĉki govor i rijeĉi bez djela. pak. ili. Ijekara. Ko sanja da sa brusaĉem uĉestvuje u nekom nedozvoljenom poslu — to znaĉi. pogotovo ako su kefini koje je u snu prodavao bili savijeni. PRODAJA PRE DIVA simbolizira odlazak na put. izuzev ako je koţa koju štavi pokvarena i truhla. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira dobroĉinitelja koji je ljubazan u ophoĊenju ukoliko za svoj posao u snu ne uzima platu. simbolizira otrov. ako je dostojan uprave. to simbolizira ljude koje je vladar osiromašio i kojima će vratiti njihove imetke. postaće poboţan i ispravan. ako je pred odlaskom na hadţ. VRAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi neistinom i varanjem. Ko sanja da je brusaĉ ra diće od već navedenog ono što njemu dolikuje. pobijediće brigu. OSOBA KOJA SUR MOM LIJEĈI OĈI simbolizira ĉovjeka koji poziva na dobro i koji obnavlja vjeru. kod koga sablje odgovaraju njegovim lijekovima koji „sijeku" bolesti. ako premjerava ozele-njelo zemljište ĉijeg vlasnika ne poznaje. Reĉeno je i to da bjelilac platna simbolizira ĉovjeka ĉijim podsticajem će ljudi dijeliti sadaku ili ĉijom zaslugom će se rješavati neĉije brige obzirom da prljavština na odjeći (i platnu) simbolizira grijehe i brige. U osnovi. ako je u rukama onoga ko nije za medicinu. ispituje stanje svoje ţene. i zdjele kao ĉatrnje.. BJELILAC PLATNA simbolizira ĉovjeka koji opominje u vjeri i daje savje te. Ako neko sanja da je neki Ijekar postao sudija. Ako neko sanja da je neki sudija ili uĉenjak postao Ijekar. odgajatelja. LJEKAR simbolizira alima upućenog u vjeru kao i svakog obnovitelja i centralnu figuru u pitanju vjere ili dunja luka. SOBAR simbolizira trgovca robovima obzirom da sobar prati ţenske poslove. ili šeriatski pravnik. UBIRAĈ DESETINE simbolizira ĉovjeka koji ulazi u poslove drugih. KRADLJIVAC u snu simbolizira varalicu i onoga ko traţi nešto što mu ne pripada. a moţda će nekoga i upropastiti svojom medicinom zbog svog neznanja i svoje smjelosti. otići će. PARFIMER simbolizira o dgajatelja. RONILAC simbolizira vladara ili vladarovog ortaka. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira osobu koja redovno obavlja namaze i koja ĉuva ono što joj se povjeri. Ko sanja da premjerava zasijanu zemlju — on ispituje stanje ljudi koji ĉine dobro. Ko sanja da roni u potrazi za biserom — to znaĉi da on traţi tajanstveno znanje ili da traţi imetak izlaţući se opasnosti. šavioca. ako premjerava šumu.. uĉenjaka ili poboţnog ĉovjeka. ako sanja da premjerava put. vaiza. zapašće u iskušenja. Reĉeno je i to da kovaĉ novca simbolizira ĉovjeka koji govor pretvara u dobro i ljepotu. to znaĉi da će se povećati njegova dobrostivost i korisnost. ili. ZANATLIJA KOJI VEZE simbolizira uĉenjaka koji spletkari i laţe. a ako Ijekar nije musliman i nije nadaren mudrošću. shodno rijeima Uzvišenog: „. porasti poloţaj i uzdići stepen u njegovoj struci. i u tome će uspjeti srazmjerno uspjehu pri vaĊenju bisera u snu. povećaće mu se spomen. a imetak i duše tumaĉe se jednako. dobiće je. sudiju. pak. ogovaraĉa i prenosioca tuĊih rijeĉi. a ako sanja da je zakljuĉao kućna vrata. srazmjerno duţini puta kojeg je premjerio. Ko sanj a da pred kapijom imama kuje zlatnike i srebrenjake. PROIZVO.simboliziraju njegove naredbe i zabrane. vaiza. da će na javi uĉestvovati u nekom poslu s nekom od osoba koju simbolizira oštraĉ. parfimer simbolizira ĉovjeka o kome se govori s pohvalom. koja on glaĉa i s kojih skida hrĊu. biće posrednik u vezi sa ţenidbom.. ptići će na put. kod koga sablje odgovaraju ljudskim srcima. a vatra — vladara. ako premjerava pustinju. kao npr. vladar će mu dati robinju koja će mu roditi lijepog sina. ispituje stanje ljudi u kojima ima vjere. Ko sanja da je zakljuĉao vrata svoje radnje — on će robu prodavati na draţbi. ĉija pravna rješenja odnosno presude odgovaraju njegovim sabljama. ako sanja da premjerava vinograd. što u tom sluĉaju znaĉi da je on neznalica i prevarant. jer medicna u snu. puštaĉa krvi — obzirom na ljekovitost puštanja krvi. Ako neko sanja daje ugalj na trţištu postao traţen. IZRAĐIVAĈ KAPA simbolizira poglavara.ĐAC PAMUKA simbolizira ĉovjeka koji ima imetak koji s naporom zaraĊuje. i kotlove nepokretne". Kradljivac 96 . a moţe da simbolizira i ĉovjeka koji kvari ţene drugih ljudi tajno se sastajući s njima u njihovim posteljama ili kupatilima. a sluţiće ih posluga nalik na biser skriveni". ĉijim posredstvom će ljudi ĉiniti pokajanje za svoje grijehe. šeriatskog pravnika. IZRAĐIVAĈ KOTLOVA simbolizira ĉovjeka dugog ţivotnog vijeka. ĉiji vazovi su lijek i protuotrov raznim boles tima. Ko sanja da neki Ijekar prodaje kefine — neka ga se ĉuva jer je on krvnik i varalica u lijeĉenju.. koji popravlja ţivotinjske koţe. to ukazuje na njegovu vještinu i da je mnoge izlijeĉio. GEOMETAR simbolizira ĉovjeka koji ispituje i bavi se stanjem ljudi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali štojod je htio: hramove i spomenike. Ko sanja da roni u moru — ući će u vladarov posao. a ako je u snu iz mora izvadio biser. što još više potvrĊuje da je on u lijeĉenju prevarant i da obiĉni svijet ima krivu predstavu o njemu. Brusaĉ takoĊe moţe da simbolizira šeriatskog pravnika ili sudiju. BRAVAR simbolizira telala. TRGOVAC STOĈNOM HRANOM simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo imetka. 7a KOVAĈA METALNOG NOVCA Ibn Sirin kaţe da simbolizira ĉovjeka klevetnika. gospodina. Nepoznati kradljivac simbolizira meleka smrti obzirom da se on prikriva u vrijeme kad hoće da uzme dušu i obzirom da on bez dozvole ulazi u kuću. Ako neko sa nja da je Ijekar postao štavilac.

zmiju ili vladara. šivaĉ. dobiće je. POTKIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji zbog imetka ljude stavlja na muke. NAMJEŠTAĈ KOSTIJU simbolizira pravednog vladara koji traţi da se poštuju prava i od sudija traţi pravednost. nauka koju izuĉava obogaćuje ga u vjeri. on zaraĊuje (traţi) haram imetak. imaće štete. SLIKAR u snu sim bolizira osobu koja laţe na Allaha dţ. Neki vele da tumaĉ snova simbolizira ĉovjeka koji istraţuje ljudske posrtaje. i toga se je oslobodio posredstvom sudije ili nekog uĉenog ĉovjeka. gasala. ili vratiti dug. vješti tumaĉ snova. Ako neko sanja da u vezi s nekom svojom potrebom razgovara sa umrlim osobama. KRITIĈAR simbolizira ĉovjeka koji iz svake stvari odabire ono što je najbolje. a ako ne razumije pitanja (koja mu tumaĉ postavlja). postići će ono što ţeli. uĉeni šeriatski pravnik koji se ĉuva harama. Slikar moţe da simbolizira i pjesnika. postaće mjenjaĉ. dobiće ga.. ili bje lilac platna. Ko sanja da je postao uĉitelj. sviraĉa. zavisno do toga koliko dugo je (u snu) bio tu maĉ snova i koliko snova je protumaĉio. ili sudiju ili šeriatskog pravnika kao i svakog onog ko ima moć. On moţe da simbolizira i dvorskog sluţbenika koji prati dokumentaciju koja stiţe od vladara iz raznih krajeva obzirom da on tumaĉi i snove koji se prenose do njega da ih je neko sanjao. TRGOVAC ŢIVOTINJAMA simbolizira upravitelja. onda je svodnik. treba uzeti u obzir njegovu situaciju. to znaĉi da će on skrojiti odijelo i odnijeti ga šivaĉu da ga šasije. Tako. ili uĉaĉ Kur'ana. ima dobro znaĉenje i simbolizira svakog onog ko ĉini dobra djela i u vjerskom i u dunjaluĉkom pogledu. da bi mu se protumaĉio san.Milostivi pouĉava Kur'anu. ako je sposoban za neki administrativni posao. ili da su mu se kosti porastavljale te da mu ih je namještaĉ sastavio tako da mu je tijelo postalo zdravo. i koja se odala bid'atima (inovacijama u vjeri). ili gasal. jer je on taj koji kazuje radosne vijesti. postaće hafiz. Ako on u snu pre nosi umrle osobe. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira i dţamiju.krv i ţuti kradljivac (ţutu) ţuĉ. pobijediće u sporu. ako mu se to desilo samo s desnom rukom i da mu je namještaĉ kostiju priĉvrstio ruku i objesio je o vrat. Ko sanja da grebenom puca (pamuk ili vunu) — biće u nekom sporu. ili je trebao ispuniti neki zavjet. to znaĉi da je snivaĉ imao na vratu obavezu svjedoĉenja.š. u toj kući će neko umrijeti. On moţe da simbolizira i bjelioca platna.š. ako je dostojan uprave. ako nije u pitanju ništa od navedenog.. usavršiće je. Ko sanja da je postao tumaĉ snova. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili lovca ili prodavaĉa vrabaca i tome sliĉno. kao stoje vladar. ĉija rijeĉ se sluša. kao što na ( Njega ukazuje i sudija. a ako nije ĉovjek od nauke. Ako neko sanja da je u neku kuću ušao neki radljivac. TUMAĈ SNOVA simbolizira suca. On takoĊe moţe da simbolizira i sve one koji u svom poslu nešto mjere ili vagaju. biće mu potreban neko koga simbolizira tumaĉ snova. uĉi ga govoru". osoba koja mnogo udjeljuje sadaku. Nepoznati uĉitelj ta kod e moţe da ukazuje na Allaha dţ. kao i uĉaĉa Kur'ana. kome će morati da se obrati u vezi s nekom potrebom u svom posju. taj neko će biti pred smrću ali će se spasiti. u osnoviĉ. Reĉeno je i to da crni kradljivac simbolizira crnu ţuĉ. Grebenar simbolizira ĉovjeka koji se spori i koji uzrokuje strahote. a ako ništa ne uzme. TRGOVAC ROBLJEM simbolizira glasnika obzirom da roblje simboli zira vijesti. obućar. šeriatski pravnik. da mu je ovaj metalnim predmetom otvorio ĉir i istisnuo sve što je bilo u njemu. ako traţi imetak. ako pucanje radi vješto. taj imetak je halal. ako se bavi medici nom. On moţe da simbolizira i tam niĉara koji u tamnici drţi neznalice. ako ţeliš da tumaĉiš njegov san. da je uzeo nešto iz te kuće i otišap. jer On pouĉava sva svoja stvorenja. ko nareĊuje i zabranjuje. PLJAĈKAŠ GROBOVA simbolizira ĉovjeka koji traţi tajanstveno znanje. Ako neko sanja da je potraţio zdravstvenu pomoć od namještaĉa kostiju. to znaĉi da on ne postupa u skladu s mudrošć u i sa Sunnetom Allahovog Poslanika. razmotri njegov sluĉaj i ono u ĉemu njemu dolikuje da bude odgajatelj. ISTRAŢIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv jnunafika i koji varkom uzima njihove imetke. strigaĉa i svakog onog ko ljude rješava briga. niti razutnije tumaĉenje sna. Ijekara i svakog onog ko ljude obveseljava ili ţalosti. Ko sanja da je potkovan kao što se potkivaju goveda a da pri tom ne osjeća bol — postići će imetak. ili istraţivaĉ. Ako neko sanja da je tuĉmaĉu snova priĉao san i da mu ga tumaĉ nije protumaĉio. ili strigaĉ. veterinar i si. kotlar. pjevaĉa i druge koji zaraĊuju imetak na besposlicama koje izvode rukama ili ustima. šeriatskog pravnika. ako je iskopana osoba ţiva. pobţnjak koji je oprezan u odnosu na šejtanske varke i sliĉne osobe koje se ne daju prevariti. UĈITELJ simbolizira vladara koji postupa pravedno. a i upozo renja. Ako sanja da su mu poiskakivali zglobovi. kao što ĉini pravedni sudija. ako je iskopao imetak. vrstu i mjesto njegove povrede tako da se na osnovu namještaĉa kostiju moţe odrediti s kim se snivaĉ druţi. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira sudskog istraţitelja obzirom da on ispituje ljudske sramote. ako snivaĉ kaţe da je sanjao da na vratu ima ĉir. da je otišao kod namještaĉa kostiju. Namještaĉ kostiju. bijeli kradljivac — sluzt crveni kradljivac. Nepozna ti uĉitelj djece simbolizira zapovjednika (emira). sudija. stvara ĉovjeka. u tom sluĉaju namještaĉ simbolizira ĉovjeka koji ga prisiljava i upućuje na ono što je pozitivno. ako traţi nauku i uĉi Kur'an. a ako osjeti bol. toj potrebi će mu biti udovoljeno. graĊevinar. on traţi znanje koje će mu koristiti za dunjaluĉka dobra.moţe da simbolizira i zvijer. ako iskopa mrtvaca. Pljaĉkaš grobova takoĊe simbolizira istraţivaĉa prikrivenih i sakrivenih stvari i blaga kao i onoga ko se raspituje o ljudima u vezi sa svjedoĉenjem. na dobroĉin - 97 .

dvoliĉnjaka. a ako krv pušta popreĉnim rasijecanjem vene. Osoba koja vrši pozlatu simbolizi ra ĉovjeka koji uljepšava ovosvjetska dobra i ĉini da mu ona budu draga. ĉovjek će se osloboditi situacije u kojoj se nalazi. to je dobro. putnika ili bilo koga ko nešto usukuje i uĉvršćuje. Ko sanja da prodaje neku pokuĊenu stvar . on prodaje nešto da bi mo gao kupiti nešto drugo. 98 . putovanje. podsjeća na tkalca za stanom. pokušavajući prodajom da se spasi od propasti. a ako su u pitanju slike ili neki bezvezni stih. vele da on simbolizira ministra koji se brine o vladarovoj vojsci i koji posreduje izmeĊu vladara i podanika. kao što je npr. kao i peraĉa. nemir i opasnost. na osnovu dekorativnog teksta ili slike. kao što je bolest. Tkalac moţe da simbolizira i zidara. ali to znaĉi dobro za onoga ko je robinju Ju snu) kupio. Goniĉ deva simbolizira ĉovjeka koji prati i sreĊuje ljudske poslove. Reĉeno je da pţivitelj mrtvih simbolizira štavioca (koţara). DEKORATER moţ e da simbolizira i ĉovjeka koji ĉini dobro. i ako se tkanje prekine. a ako sanja da ie kupio pokuĊenu stvar. mazgama. ili ţendiba.boji da bi se ţivotinji moglo nešto desiti i da će joj biti potrebna usluga veterinara. policija. hvalisavac. TKALAC simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak s mukom radeći svoj posao. Ko sanja da je nešto prodao ili kupio. To isto simbolizira i BUBNJAR. PRODAVAĈ VRETENA simboli zira ĉovjeka koji otkriva. a kad je prisiljen. Ako dekoraciju ĉini kur'anski ili neki drugi ĉasni tekst. OŢ'lVITELJ MRTVIH simbolizira ĉovjeka koji spašavajjude iz ruku vladara. jer prinuda ĉovjeka tjera da iznalazi rješenja. koga iskušavaju jezici njegovih savremenika. srazmjerno tome koliko je u tkalaĉkom stanu ostalo nedovršenog tkiva. koji kleveće i podbada. UŢAR simbolizira geometra. ili će uĉvrstiti posao koji na javi obavlja. ili će to pokušati. ili namjeravati. ali ne i dobro za onoga ko je u snu kupio roba. kakav je npr. PRODAVAĈ i KUPAC imaju suprotna znaĉenja. ĉitanje ili pisanje.u tome nema nikakvog dobra. konjirna. LIVAC sim bolizira ĉovjeka koji se topi u svom poslu. opet. SOLAR simbolizira tamniĉa ra. bilo da je u pitanju ortakluk. to je loše. ili će premjeravati zemlju ako mu je to posao.pobjedu. Ko sanja da je kupio neku omiljenu stvar — on iznalazi rješenje za nešto ĉega se boji. Neki. obzirom da oni koriste i vode brigu o spomenu tim ţivotinjama i nose terete odgovornosti. PERADAR simbolizira trgovca robinjama. kao što jezici vatre prţe metal koji topi. ili sklapanje raznih ugovora i saveza. njegovo iznalaţenje rješenja je pogrešno i zapašće u brigu i tugu. Ko sanja da usukuje uţe — otići će na put. a ako sanja da prodaje robinju. ili oraĉa. Isto se tumaĉi i ako je u pitanju jedna ili obje noge izuzev ako snivaĉ ima jahaću ţivotinju i u tom sluĉaju se. muftija.simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima izvodi besposlice. Tkanje simbolizira situaciju u kojoj se ĉovjek nalazi. PLESAĈ simbolizira osobu koja preţivljava nesreće. devama i si. Snovaĉ takoĊe moţe da simbolizira osobu koja kontaktira izmeĊu dvije strane ili. a odvraća ga od ţivljenja na raĉun drugih. SVIRAĈ NA UDU. BOJADZIJA simbolizira ĉovjeka koji radi potajne poslove koje uljepšava. konjanik koji na putu ili u borbi podbada konja. to znaĉi da je on na nešto prisiljen i da ima neku potrebu obzirom da ĉovjek ne prodaje izuzev ako je na to prisiljen. ljudske tajne. Reĉeno je i to da tkanje u snu simbolizira odlazak na put ili sporenje s nekim.. IZRAĐIVAĈ VAGA kod koje se tasovi izjednaĉuju kad se objesi simbolizira isto što i kovaĉ. Tkalac moţe da simbolizira i samog tkalca. Pobjeda simbolizira geometra. bje -lioca. varalica i dr. vode brigu o jahaćim ili tovarnim ţivotinjama simboliziraju upravitelje nad nekim poslovima. Neki vele da sonar simbolizira vladarovog konjušara. On moţe da simbolizira osobu koja razdvaja istinu od neistine. rasprava. PUŠTAC KRVI IZ VENA. On moţe da simbolizira i ĉovjeka koji se brine p magarcima. onog koji trĉi za onim što traţi ili poţuruje u poslu. sudija ili poglavar. Ako neko sanja da prodaje roba. Sve što se smatra dobrim za prodavca ne smatra se dobrim za kupca. ili osobe koje su zaduţene za neke društvene poslove. a utvrĊivanje njegove dobrote ili pokvarenosti odreĊuje se na osnovu dekoracije. to za njega ne znaĉi dobro. VRTLAR simbolizira supruga. njene prikladnosti uz ono što je dekorisano. kakav je npr.stvo i aktivnost. simbolizira ĉovjeka koji ima lijep govor i koji meĊu ljudima uspostavlja prisnost. a geometar . ili vojne starješine. PRODAVAĈ EKSERA simbolizira ĉovjeka koji upućuje ljude na meĊusobnu ljubav. SVIRAĈ NA FRULI simbolizira osobu koja nekome prigovara ili ga kori. OSOBE KOJE TIMARE tj. Dekorakter simbolizira i pokvarenjaka kao što je dvoliĉnjak. ili pisca. to za njega znaĉi neko dobro. na osnovu boje. laskavac. ako krv pušta uzduţnim rasijecanjem vene. on simbolizira ĉovjeka koji meĊu ljude ubacuje neprijateljstvo. DRVOSJEĈA simbolizira klevetnika. ONAJ KOJI SNUJE TKANINU simbolizira ĉovjeka koji se brine oko jahaćih ili tovarnih ţivotinja. pak. koristeći svoj potrebni alat i materijal. IZRAĐIVAĈ ĈEŠLJEVA simbolizira ĉovjeka koji otklanja ljudske brige. ĉistaĉa odjeće i si. VOĆAR simbolizira ono što simbolizira voće koje prodaje. Prodavaĉ soli simbolizira ĉovjeka koji ima sitni imetak. koji na zidu kojeg zida. briga. turistu. na osnovu mjesta gdje se vrši dekorisanje. Ko sanja da prodaje neku stvar koju voli — on će zapasti u neku pometnju.

mimo svoje ţene. a svaki nedostatak u opremi kobile simbolizira nedostatak u spomenutoj vlasti i ugledu. koji ima vlas. Ĉovjek na crnobijelom konju je imao štap. U tom sluĉaju. sniziće mu se poloţaj i oslabiće mu snaga i moć. ili će se. a ako rep kobile bude kusat ili podrezan. sanja da jaše tovarnog konja. vlast. Kobila i konj simboliziraju i vlast i ĉast. jedan na tamnozelenom a drugi na crnobijelom konju. ako je riĊ. Ko sanja da je pas skoĉio na njegovog tovarnog konja — to znaĉi da njegovu ţenu slijedi neki vatrppoklonik. Svaki dio tijela kobile simbolizira odreĊeni ogranak vlasti. imaće malo sljedbenika. moţda. TUMAĈENJE SNOVA O KRUPNOJ l SITNOJ STOCI TOVARNI KONJ simbolizira sreću. — Na to joj je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha i ĉuvaj se ĉovjeka koji je bio na crnobijelom konju! — KĊda je ţena otišla od Ibn Širina. Crnobi-jela kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. Crnobjeli tovarni konj simbolizira vladara. pomokrio krvlju. Kobila takoĊe simbolizira onu od ţena koja je ĉasna i korisna. krovu ili nekom vrhu izuzev ako je u pitanju kobila koja ima krila i koja sa snivaĉem leti izmeĊu neba i zemlje. ili da je s nje skinuo uzdu i pustio je . Gubljenje tovarnog konja simbolizira nevjernost ţene. Ko sanja da pije kobilje mlijeko postići će neko dobro od vladara. Ako ĉovjek sanja da je opasao tovarnog konja (tj. u to mjesto će doći neki stranac. Ko sanja da se njegov tovarni konj valja u prašini i balezi — njegova sreća će se pojaĉati i njegov imetak povećati. Nije lijepo ako se sanja da se jaše bilo šta osim jahaćih ţivotinja. Ko sanja da ide na tovarnom konju — otići će na dalek put i postići će neko dobro od svoje ţene. Tovarne kobile simboliziraju isto što i tovarni konji. Jaki tovarni konj osrednje veliĉine (izmeĊu veliĉine magarca i konja). ako kobila bude imala više repova. Ako neko sanja da njegov tovarni konj s njim razgovara. Ako neko sanja da u nje govo mjesto ulazi nepoznati tovarni konj bez opreme. KOBILA simboizira ţenu. RiĊa kobila simbolizira ţenu koja je vesela i ţivahna. znaĉenje je još intenzivnije i ruţnije. zavisno od vrijednosti druge ja-halice. koja ima spomen i koja je na glasu. od Ibn Širina. Reĉeno je da tovarni konj simbolizira i izuzetnu ţenu. kojim je bocnuo moj stomak. Kobila takoĊe simbolizira imetak od prinosa ljetine. a ţena iz te kuće je sumnji ĉena da je imala nedoliĉnu vezu sa ĉovjekom na crnobijelom konju. Ko sanja da je uzjahao tovarnog konja i da na njemu leti izmeĊu zemlje i neba — otići će na put sa svojom ţenom i oboje će postići visok poloţaj. pa je ona ušla u jednu kuću. Tamnpzelena kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. Ako neko sanja kobilu koja ga nosi kuda ona hoće ne pokoravajući mu se. uputio i slijedio je jedan ĉovjek. jer to simbolizi - 99 . Ko sanja da ga je tovarni konj ugrizao — njegova ţena ga vara. ako je kobilu sjahao iz razloga da bi uzjahao drugu. a crni imetak i gospodstvo. a ako je uvjeţbao jahanje na njoj. okupiran prostitucijom obzirom da zemlja simbolizira ţenu. ili roba. ili slugu. Nakon što je ţena otišla od Ibn Širina. ili se. ako se sanja da se jaše na zidu. Isto će postići i onaj ko sanja da je kupio ili dobio kobilu. ĉiji je imetak sraz-mjeran imetku kobile u snu. kirije ili poreza obzirom da kobila sama po sebi ima cijenu a i po onome što nosi u svojoj utrobi. koja je bogata. Šarena (pjegava) kobila simbolizira ţenu koja je poznata po svojoj ljepoti i imetku. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla: — S„anjala sam da su mi došla dvojica ljudi. dobiće veliki imetak od svoje ţene i postići će veliki ugled. prilikom spuštanja na zemlju. ali ju je sjahao zbog neke smetnje ili potrebe i ako je na njoj bilo sedlo. on je.š.Znate li ko je ĉovjek koji je bio na crnobijelom konju? — Ne znamo! — Odgovorili su oni. Rep kobile simbolizira sljedbenike. Ako neko ko obiĉno jaše jahaćeg konja. a ako je konja opasao majmun. to znaĉi da on svojoj ţeni ĉini dobro na kojem ona nije zahvalna. simbolizira tugu. Što se sanja više tovarnih konja. Ko sanja da sjahuje s kobile a da nije na njoj uvjeţbao jahanje. ako je nakon sjahivanja otišao pješke od kobile. ugled i bogatstvo srazmjerno krotkosti kobile.razvešće se sa svojom ţenom. Smrt tovarnog konja simbolizira smrt supruge. kao npr. Ko sanja da mu je tovarni konj ukraden rastavice se sa svojom ţenom. sanja da jaše tovarnog konja. kao i sreću i uspjeh u imetku. Ovo moţe da znaĉi i ţenidbu sa slobodnom ţenom nakon ţenidbe s robinjom. Ko sanja da polagahno jaše na krotkoj kobili na kojoj je sva njena oprema. a za takvu osobu se kaţe: Uzjahale su ga strasti. a krv haram. on je upitao prisutne: . njegov spomen će se povećati. Jahanje tovarnog konja simbolizira i puto vanje. umnoţiće mu se prihodi i podići slava. njegovu ţenu slijedi neki Jevrej.) ili da će ga zadesiti nesreća ili ušas srazmjerno nepokornosti kobile koju jaše. rastaviti sa ţenom i ţeniti robinju. Ko sanja da mu se tovarni konj protivi tako da ne moţe da ga udrţi — njegova ţena će uzeti vlast nad njim. oţeniće se na postojeću ţenu ili će uzeti priljeţnicu. Ako neko ko obiĉno jaše magarca. Ako je kobila pored nepokornosti i prgava.33. za njom se je. imaće mnogo sljedbenika. to moţe da znaĉi da mu ţena ima mjeseĉno pranje i da joj on stoga ne prilazi. ili: — Ne moţe da obuzda strasti. to je bolje u pogledu dunjaluĉkih stvari. da je s njim imao spolni odnos). to znaĉi da on ĉini grijeh (da je nepokoran Allahu dţ. dobiće ĉast. kobila simbolizira njegovu hevu (nisku ţelju ili strast). mokrenje — braĉni (spolni) odnos. a on je rekao: — To je taj i taj pisar! Zar ne dovodite u vezu vlasnika crnobijelog konja s osobom koja radi crno po bijelom? A vlasnika tamnozelenog konja koji je taj i taj. koji zapovijeda sa Basrom i koji nije nemoralan.

— Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Oĉekuj smrt! Priĉa se da je ministar Ali ibn Isa. slavu. Neobuzdan konj simbolizira ludog. Crnobijela mazga simbolizira lijepu ţenu. udaće se. jaše kobilu i da su mu svi zubi poispadali.imetak. Kobila lugave boje simbolizira robinju ili ĉestitu slobod nu ţenu. sa jedne strane — tugu. Galop konja u snu simbolizira brzo ispunjenje ţelje. ĉast. jer ćete biti pitani (za sve što ste uĉinili)". Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na kobili koja ima ţeljezne noge. ili ako ima tvrdoglavog neprijatelja ili opakog roba. Nilski konj simbolizira ĉovjeka lazova ili posao koji se neće završiti. simbolizira dobro za onoga ko sanja da je jaše. postići će dunjaluĉku dobit. postići će dobro kojem će se ljudi ĉuditi. Reĉeno je i to da smrt magarca u snu simbolizira nestanak imetka njegova vlasnika. Reĉeno je i to: Ko sanja konjanike da lete po zraku — tu će se desiti neka smutnja ili rat. Ko sanja da izdaleka gleda konja — to mu simbolizira radosnu vijest. što u tom sluĉaju znaĉi da će izaći kao pobjednik i potĉiniti nekog od navedenih. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je kobila crkla u njegovoj kući ili ruci — to ukazuje na propast snivaĉa. pogotovo ako je magarac crn. Ko sanja da u odjeći za jahanje jaše kobilu pod punom opremom. Ko sanja da je konju stavio ogrlicu — pobijedićega njegov neprijatelj. ili se upustio u grijeh zbog nekakve dobiti. ako je bijel. snivaĉ će postići visok ugled.: „Svezani konji na uzdignutom dijelu pašnjaka simboliziraju dobro do Kijametskog dana". Mulac simbolizira i dug ţivot. bilo da je roĊen vanbraĉno. a konjski kas — uravnoteţenost. Jahanje mazge naopaĉke simbolizira nedozvoljenu vezu s nekom ţenom.v.s. gospodstvo. prije nego što je postavljen u ovaj poloţaj. ako je mirna. veliĉanstvenost i vlast njegovog vlasnika. to što si pod suncem — postaćeš vladarov ministar ili ćeš ţivjeti pod njegovom zaštitom.on se nada da će mu se imetak povećati. To isto simbolizira i jogunast konj. Ako se sanja da se mulac vodi za povodac i ako mulac u ustima ima dţem (ţvale). Dorat (crvenosmeĊi konj) simbolizira najboljeg i najjaĉeg konja za borbu. Ko sanja da njegova mazga u stomaku nosi mladunĉe . lijepa odjeća — upravu i poloţaj. Ko sanja da jaše mulca otići će na put obzirom da je mulac jahaća ţivotinja. poskakivanje konja simbolizira povećanje dobra. uzdom i ostalom opremom simbolizira lijepu i odgojenu ţenu koja nema plemenit rod. Sanjanje jahanja crne mazge simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu nerotkinju. i to što su ti poispadali zubi — dugo ćeš ţivjeti. to simboli zira ljepotu njegovog vlasnika. ako je zelen.ra putovanje. Pjegave jahaće ţivotinje simboliziraju popularnost. Ko sanja da vodi konja on traţi uslugu od nekog uglednog ĉovjeka. Ko sanja da jaše tuĊu mazgu — on nekog ĉovjeka vara s njegovom ţenom. bez obzira sanjao se on debeo ili mršav.a. pa se u stra hu probudio i svoj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. Ko sanja da jaše krilatog konja postići će ogromnu vlast ako je dostojan vlasti. imetak. to je imetak njegova vlasnika. riĊe. to je siromaštvo njegovog vlasnika. Kopita magarca simboliziraju imetak koji ĉini oslonac izdrţavanja njegova vlasnika. a i brige. vjersku i svjetsku ĉast. konj ili neka druga ţivotinja govori. Ko sanja da mazga. Konj moţe da simbolizira ĉast. ţena će mu biti nepokorna. Reĉeno je: Ko sanja da ga je njegov konj napao — napašće ga njegov rob ako je gospodar. Smrt magarca u snu simbolizira smrt njegova vlasnika. Kaţemo da ZNOJ simbolizira neku dobit u griješenju obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Ne bje ţite! Vratite se onamo (u raskoš) u kojem ste uţivali i (u) svoje stanove. ako je lijep. Isto znaĉi i ako se sanja da mulac nosi ili rodi mladunĉe. ako dobro ide. kao i ţenu nerotkinju. a ako mazga rodi. ako je trgovac. u lijepoj odjeći. ĉast i putovanje. Ako je magarac koji se sanja velik. ako je debeo. MAGARAC simbolizira sreću. Reĉeno je da konjski rep simbolizira porod i potomstvo. to je radost. udoban ţivot i sigurnost od neprijatelja. Ibn Sirin je u vezi sa snovima. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. ili će pobijediti nekog ĉovjeka koji je po svojim osobinama sliĉan mulcu. ţenu nerotkinju ili onu koja nema ţive djece. koji mu je rekao: — Kobila ti simbolizira ugled i vlast. to je vjera i ugled njegovog vlasnika. a ako ne to. sanjao da usred zimskog sunĉanog dana. Sanjanje jahanja mazge pod tovarom. gospodstvo. a ako nije. a ako je obiĉni ĉovjek. ako je mršav. onda prekidanje veza s rodbinom. napašće ga njegov ortak. magarca pretpostavljao ostalim ţivotinjama. MULAC (muţjak mazge) simbolizira ĉovjeka koji nema plemenitog porijekla. Magarac sa sedlom simbolizira dijete i ĉast. ako to sanja ţena. ako je crn. ili napuštaje rodbine. Mazga sa samarom i pokrovcem ispod samara simbolizira odlazak na put. to je suzdrţavanje od harama i dobra vjera njegovog vlasnika. — on slijedi svoje niske strasti koje su ga obuzete. izuzev ako nije u nekom teškom sporu. ili smrt 100 . Zelena mazga simbolizira dobru ţenu koja će dugo ţivjeti. tamnozelene . Nejaki mulac ĉiji je vlasnik nepoznat simbolizira lošeg ĉovjeka lošeg porijekla. ostvariće se ono ĉemu se nada. Ko sanja da jaše konja i da ga je natjerao u trk tako da ga je oblip znoj. bilo da mu je otac rob. ali ima jaku fiziĉku snagu i ĉvrstinu i mnogo će putovati ili će raditi naporne poslove. koja ima bijelu pjegu (lisu) na ĉelu i na nogama — postići će vlast. postići će ono što ţeli. obijesnog i nemarnog ĉovjeka. Dug rep magarca u snu simbolizira prenošenje vlasti na potomke. a sa druge strane — pobjedu obzirom da su jahalice meleka riĊe boje. MAZGA (mula) sa sedlom. hvalu.

Magarac. ili otputovati iz mjesta u kojem se ona nalazi.. a ako je ţensko. Magarac ĉiji je vlasnik snivaĉu nepoznat i na koga niko ne obraća paţnju. njima se je sluţio i Sulejman a. Ako neko sanja da se njegov magarac pretvorio u mulca. sticanju imetka i kretanja. ako se magarac pretvorio u zvijer. oţeniće ţenu koja ima dijete. ali ih ne vidi. robinja ili sluškinja. a ako sanja da se bori sa tuĊim magarcem. Ko sanja da je dobio ili kupio magarca i da ga je uveo u svoju kuću — Allah dţ. ostaće nepoznat. postaće poznat. Ko sanja da pije mlijeko od magarice — bolovaće neku lakšu bolest. ako se magarac pretvorio u ovna. Ko sanja da skuplja magareću balegu — povećaće mu se imetak.roba koji ga je sluţio. ili trgovinu. ili da će ga njegov gospodar prodati. a ako magarica ima magare. Reĉeno je: Ko sanja da jaše magaricu bez magareta — oţeniće ţenu koja nema djece. Ko sanja da ima više magaraca druţice se s neznalicama. Ako neko sanja više konja na kojima su sedla bez jahaĉa. Ko 101 . a potom će ozdraviti. simbolizira kišu i bujice. Ako neko sanja da nosi svog magarca. konji u tom sluĉaju simboliziraju ţene koje će se skupiti na nekom skupu ili svadbi. a ako je magarac pri tome natovaren. njen muţe će se sa njom razvesti. Ko sanja da jede magareće meso postići će imetak i sreću. a ako sanja da je magarac skoĉio na njega. simbolizira ĉovjeka neznalicu ili nevjernika. Magarica simbolizira ţenu. izgubiće sve gore navedeno. sliĉni su magarcu koji knjige nosi. će mu dati svako dobro i riješiti ga svake brige. uglavnom simbolizira ljudsko zalaganje i sreću. postići će imetak i ljepotu ĉija će brojnost biti neopisiva. imaće neku korist koja ćo mu dolaziti usporeno. a njegovu (snivaĉevu) vlast ponekad moţe da predstavlja ţena koju će oţeniti ili robinja koju će kupiti. ili ide pješice s magarcem koji lijepo i poslušno ide — sreća će mu biti naklonjena i biće dobra. Ko sanja da mu je magarica rodila magare — otvoriće mu se ţivotne kapije. to ni u kom sluĉaju ne predstavlja dobro obzirom da uzda simbolizira vjeru. ĉuvanje od harama. to znaĉi da će dijete koje će mu se roditi biti neĉije tuĊe. Ako neko sanja da jaše konja bez uzde. ako na njima nisu sedla niti jahaĉi. Ko sanja da se bori s magarcem — umrijeće mu neko od bliţe rodbine. zbog svog glasa. ta najneprijatniji glas je reva nje magarca!" Takav magarac takoĊe moţe da simbolizira Ţidova.. a ako magare ne bude jogunasto. a ako je na dţamiji ili munari prouĉio islamski ezan. to je njegova snaga koju će mu Allah dţ.š. Ko sanja da je skoĉio na magarca — ojaĉaće sa svojim imetkom.s. dobijaće ţivotnu opskrbu od vladara. to simbolizira kišu i bujice. onda to simbolizira smrt snivaĉevog gospodara kojeg je sluţio. Sanjanje magarca za putnika simbolizira neko dobro i sporost. Ko sanja da je dobio odreĊen broj konja. a ako nije nešto od navedenog. rastaviće se sa svojim prijateljem. a u govoru ne budi grlat. u tom sluĉaju simbolizira nemuslimana koji će primiti islam i koji će pozivati u istinu. Ako ĉovjek sanja da je magarica zanijela s njim i da je donijela na svijet nešto što nije magare. kao da su oni preplašena magarad što su pobjegla od lova?" Ko sanja da jaše magarca. ili će umrijeti.U hodu budi odmjeren. negriješenje i drţanje pod kontrolom. ili priprostu sluškinju. pa ne postupaju. to je još veće dobro. izuzev ako ono imade nekakav znak koji bi potvrĊivao da je ono ipak njegovo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . i njegov sluĉaj će biti pouka drugi ma.. on u tom sluĉaju sim bolizira nekog nevjernika koji će pozivati svome nevjerovanju. Reĉeno je i to da magarica simbolizira povećanje imetka i smanjenje ugleda.. ĉast i vlast obzirom da se konjima za jahanje sluţe vladari. Ako to sanja ţena.Pa zašto se oni okreću od opomene. ili izvor ljudske koristi. pa ako neko sanja da mu je uzda ispala iz ruku.. ili smrt oca ili djeda koji ga je opskrbljivao i brinuo se o njemu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . njegova sreća biće od ĉestitih i odlikovanih ljudi. tako da će se tome drugi diviti. to je njegova sreća koja mu donosi ono ĉime je magarac natovaren. Utrkivanje konja izmeĊu kuća. Ko sanja da jaše konja — postići će ugled. ili novatora u vjeri koji će pozivati novatorstvu. imenjakom ili ortakom. Ako neko sanja da izmeĊu kuća ĉuje topot kopita ţivotinja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni kojima je nareĊeno da prema Tevratu postupaju. Ako neko sanja da njegova magarica u utrobi ima mladunĉe. ili da ih ĉuva — on će postići upravu nad nekim Ijgdima ili će postati starješina u svojoj nahiji. Ko sanja da njegov magarac neće da ide što se neće udariti — on će biti uskraćen od imetka i hranu neće dobijati izuzev na molbu.š. Ako neko saja da mu u kuću ulazi magarac pod teretom. U vezi s magarcem nepoţeljno je jedino ako se sanja njegovo njakanje. zatrudniće mu ţena. Ko sanja da ima slijepog magarca — on ima imetak za koji ne zna gdje se nalazi. a njegovo putovanje će odgovarati magarcu kojeg je sanjao. Poslušni magarac simbolizira pojaĉano zalaganje njegovog vlasnika u ĉinjenu dobra. dati i kojom će ga usrećiti." Ako neko sanja da magarac njaĉe na dţamiji ili na munari. ako je magare muško. Ko sanja da se bori sa svojim magarcem — osiromašiće. njegova sreća i ţivotna opskrba dolaziće od vladara silnika. Ko sanja da je kupio magarca i da ga je platio u dirhemima — postići će neko dobro na osnovu govora. Ko sanja da je u ruke uzeo jogunasto magare — zadesnie ga neki uţas od strane njegova djeteta.

oţeniće blagoslovljenu ţenu. Ko sanja da njegova krava u trbuhu ima tele — to znaĉi da mu je ţena noseća. u kuću će mu ući udata ţena. a ako ne to. Neki vele da pjega na glavi krave simbolizira ţestinu u poĉetku godine. krave u tom sluĉaju simboliziraju laĊe koje dolaze s puta. Ko sanja da je na njega skoĉila krava ili vo — zapašće u teškoću i patnju i bojati se je da ne bude ubijen. ona simbolizira imetak bez koristi. Ko sanja da ga je ogrebala krava ili vo — biće bolestan. Gubljenje krave u snu simbolizira ţeninu pokvarenost. koje će dolaziti jedna za drugom i koje će biti kao kravlja lica. Jahalica moţe da simbolizira i snivaĉev nefs (ţivotinjski duh). Ĉetvrtina mesa oguljene krave simbolizira nesreću koja će zadesiti suprugu. u kuću će mu ući ĉovjek s kojim će biti u rodu po tazbini i si. pjega na srednjem dijelu tijela krave ţestinu sredinom godine i pjega na zadnjem dijelu tijela krave simbolizira ţestinu na kraju godine. one simboliziraju godine koje dolaze. Ko sanja da rob muze kravu svog gospodara — to znaĉi da će taj rob oţeniti gospodarovu ţenu. Oguljena krava u snu simbolizira nesreću u bliţoj rodbini. Neki vele da je denje kravljeg mesa u snu simbolizira dobijanje imetka u toku godine. zapašće u brigu i strah. Reĉeno je: — Ko sanja da je dobio kravu — dobiće neko imanje od neke vaţne osobe. 102 . koje tada simboliziraju bolesti koje će zavladati meĊu stanovništvom. ili će imati neku posjetu ili gozbu. u svemu onome što simbolizira dotiĉna jahalica. KRAVA simbolizira godinu. Ko sanja da ga je krava ubola rogom — imaće neki gubitak i neće biti miran od svojih ukućana i bliţe rodbine. ako dolaze naporedo ili naizmjeniĉno. Ko sanja da hoće da pomuze kravu ali ga ona odbija svojim rogom — njegova ţena je prgava prema njemu. Ibn Sirin je rekao: — Ko sanja da uvodi konja u kuću nekog ĉovjeka .on će tom ĉovjeku nanijeti zlo lomeći mu vrat ili svjedoĉeći protiv njega. noć i dan. a krava s rogovima — prgavu ţenu. njegovo stanje će se pokvariti. shodno kazivanju o Jusufu a.. a isto tako i kod krava koje se dovode u vezu s godinama.. ako su debele. ako je sanja poljoprivrednik. ako nije ništa od navedenog. Ako neko sanja da krave ulaze u grad. Reĉeno je i to da debela krava simbolizira bogatu ţenu.. ako naprijed idu mršave krave — najprije će nastupiti nerodne godine. njegov nefs je ţivahan. a mršave krave nerodne godine. — pojavu ili ispoljavanje. a ako je samo jedna-7-njoj — polovina". a ako na konju nije bilo sedla. Ko sanja da njegovu kravu muze neki ĉovjek i da mu krava to ne brani — to znaĉi da ga taj ĉovjek vara s njegovom ţenom. Osoba koja na nekoj jahalici sjedi iza nekoga drugog jahaĉa simbolizira sljedbenika. a taj grad bude na moru. Ko sanja da mu je u kuću ušao nepoznati konj. ako su mršave — nerodne godine. tako da na nogama uspravljena jahalica simbolizira njegovo dobro stanje. zamjenika ili nasljednika u oporuci osobe koja je ispred njega na jahalici.. njegova ţena će mu biti nedopuštena. Ako se sanja krava s velikim trbuhom. ili se izdvoji ili zaluta. Sanjanje krava skupljenih u grupu simbolizira nered.on će oslabiti. Reĉeno je da krava simbolizira i visok poloţaj i imetak. a ako se pridruţi drugim ţivotinjama. Muško ili ţensko ţdrijebe simbolizira sina ili kćer. ako ne idu jedna za drugom i ako im je broj poznat. a prije toga nije bila bezgriješna. simbolizira neko dobro.. izuzev ako su sve krave ţute boje. Boje kod krave koja se dovodi u vezu sa ţenom imaju isto znaĉenje kao i boje kod kobile. a ako to sanja neoţenjen ĉovjek. Ko sanja da je kupio debelu kravu — dobiće upravu nad nekim urbanim mjestom ukoliko je dostojan uprave. Ko sanja da ima spolni odnos s kravom — te godine će na nedozvoljen naĉin steći veliki imetak. sklon igri i zabavi. obzirom da krava simbolizira godinu. Ko sanja da mu krava u kući pose mlijeko svog teleta — to znaĉi da mu ţena podvodi kćer. da ju je doveo svojoj kući i svezao — postići će izobilje i radost i biće izbavljen iz briga. ako su krave razliĉitih boja i ruţnih rogova. Ibn Sirin je rekao: .s. Jahanje simbolizira pobjedu. ubiće ga. krava muzara — hajirli i korisnu ţenu. Jahalica takoĊe moţe da simbolizira vrijeme.sanja da je svoju jahalicu udario po glavi . ĉiji broj i teret odgovaraju broju i debljini krava. Reĉeno je da krava. srazmjerno zadobijenoj ogrebotini. Sliĉno se tumaĉi i ako se sanja da se jaše ţensko ţdrijebe. onda mogu da simboliziraju smutnje koje će zadesiti taj grad. Ko sanja da jaše kravu. ili ako im iz usta i nozdrva izbija vatra i dim. shodno rijeĉima Uzvišenog: .Draţe su mi debele nego mršave krave ako se sanjaju obzirom da debele krave simboliziraju rodne godine. Manji komadi kravljeg mesa simboliziraju nesreću nekog od ostale bliţe rodbine. Napola oguljena krava simbolizi ra nesreću sestre ili kćeri. mladog roba ili robinju. simboliziraju rodne godine. ili će ga potkazati vladaru ili lopovu i si. one tada simboliziraju vojsku. Ko sanja da je uzjahao muško ţdrijebe bez sedla i bez uzde — imaće spolni odnos s djeĉakom. ako je na njemu bilo sedlo. Reĉeno je da kravlji rogovi simboliziraju rodne godine. ili ako ljudi od njih bjeţe. ako ih ima i debelih i mršavih i ako debele krave idu ispred — najprije će nastupiti rodne godine. tj. tumaĉeći to izvoĊenjem rij eĉi „feres" (konj) od rijeĉi „ferese" (slomiti vrat ili kiĉmu). za koja je u jednom haberu reĉeno da liĉe jedno drugom. napad ili neprijatelja koji će udariti na njih i zadrţati se u njihovom gradu.

GoveĊe meso. moţe da simbolizira i ţenidbu obzirom da vo puno ore. Ko sanja da vo riĉe prema njemu otputovaće na dalek put. ili da ustavi njegovu koţu. zaimaće i postići ĉast i ugled. dobiće poglavarstvo. ili snagu. a ako je bio mršav. njegov sluţbenik će ga skinuti s njegova poloţaja. — pa joj je Mesruk rekao: . Vo moţe da simbolizira beduina ili oraĉa. Sanjanje mladunĉeta bilo koje ţivotinje. simboliziraju bogatstvo. pretrpjeće se gubitak. ako ima dvije kćeri. a za trgovca — bavljenje trgovinom godinu dana. izmeĊu ostalog. ako to sanja trgovac. udaće ih.Krava koja u utrobi nosi tele simbolizira godinu od koje se oĉekuje da će biti rodna.Ako je tvoj san istina. Ko sanja da jaše natovarenog vola — poteći će mu neko dobro ukoliko vo nije bio crvene boje obzirom da je reĉeno da vo crvene boje simbolizira bolest snivaĉevog sina. Zatim je vo pokušao ponovo da uĊe u rupu. na njega rasrdio. meso. to znaĉi da se on braći ili odabranim ljudima ulaguje lijepim govorom. — Tako se i desilo. Ko sanja bijelog vola postići će neko dobro. simbolizira i ĉovjeka koji uţiva imunitet obzirom da bivo ima rogove. nadvladaće nekog ĉovjeka. to simbolizira rat. ubiće nekog od svojih sluţbenika ili nekog ko se pobunio protiv njega. ako to sanja neki obiĉni ĉovjek. koju je on ţelio da povrati. Reĉeno je: Ko sanja da je na njega pao vo — umrijeće. ti postupci će donijeti profit. poniznog. to je teţe. ili roba. ili će sa njim imati aktivni homoseksualni odnos izuzev ako je prilikom kla nja vola njegova namjera bila da jede volovsko meso. Ako neko sanja da vola kolje od zatiljka. a ako nisi vido smrti. ili nepristupaĉnu (dobro štićenu osobu). koja se u tumaĉenju dovodi u vezu sa ţenom ili ĉovjekom. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — rekla je: — Sanjala sam da sam na nekom breţuljku i da su oko mene zaklana goveda (krave). udaće se. Ko sanja da mu je darovano tele — rodice mu se dijete. ako to sanja upravitelj. Ko sanja da ga je vo ubo rogom — to znaĉi da se Allah dţ. u vlasti će imati uspjeha postići će ono što ţeli. ali nije mogao pošto je bila preuska. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo i mi smo se tome zaĉudili. obraĊuju zemlju. a isto tako i njihovo mlijeko. to simbolizira spor. njegovo bogatstvo i ĉast će se povećati. ili će ga varati u vezi s njegovom liĉ nošću ili imetkom. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga je vo ubo rogom — ALLAH dţ. ili će prema nekome ispoljiti neprijateljstvo. Vo moţe da simbolizira i roba. kap na primjer ĉovjeka smijenjenog s poloţaja ili siromašnog poglavara. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da koljem kravu ili vola. a ona sa površine — dolje. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira veliku rijeĉ koja je izašla iz usta ĉovjeka. Ko sanja da je pomuzao kravu i napio se njenog mlijeka. znaĉenje je još intenzivnije. ako je vo bio debeo. zatraţiće pomoć nekih ljudi i narediti da se neĉiji imetak otme. Ko sanja da je zaklao vola. BIVO simbolizira isto što i vo koji ne radi. dobiće neku upravu ili 103 . ako vo nije crvene boje. ili brata. biće smijenjen s poloţaja. Vo moţe da simbolizira i revolucionara (pre vratnika) obzirom da on prilikom oranja prevrće zemlju tako da ona odozdo dolazi gore. Ako si sanjao da teĉe krv. Sanjanje volovske koţe simbolizira blagoslov njegovom vlasniku. Ko sanja da govori volu ili da vo govori njemu imaće neki spor s nekim ĉovjekom. oko tebe će biti neki pokolj. ili prijatelja obzirom da on oraĉima i zemljoradnicima pomaţe i sluţi u obavljanju poslova. Kaţe se da je Ibn Sirin govorio da volovi mogu da simobliziraju i ne-Arape. obzirom da robovi. imetak i radost. ili da iskoristi njegov loj. Ako ţena sanja da je dobila vola. on će nanijeti nasilje nekom ĉovjeku. a ako je broj manji. ili oruţje ako ima rogove. će mu darovati dobru djecu. Ko sanja da jede volovsku glavu. Ako ţena sanja da ima rogove kao u bivola. ili će pobijediti nekoga koga se boji. to je lakše. a takoĊe i balega. Preobraţavanje vola u vuka u snu simbolizira preobraţavanje pravednog radnika u nasilnika. onda simbolizira beznaĉajnog. Vo. ako je pritom uzjahao vola. a ako je bogat. otvoriće dućan ili će ostvariti profit u trgovini. ili će ubiti nekog ĉovjeka svojim svjedoĉenjem protiv njega. VO (bik) simbolizira glupog radnika. Ko sanja da posjeduje mnogo volova — potĉiniće mu se neki sluţbenici i poglavari. Sanjanje jednog vola za upravitelj znaĉi upravu od godinu dana.š. Ako ovakav san sanja neko ko posjeduje vlast. i bojim se da ne doĊe do smrti. simbolizira dijete. Ko sanja da je kupio vola. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Bojim se da ćeš rasporiti nekog ĉovjeka. To isto znaĉi i ako neko sanja da ga je vo zaklao. Bivo simbolizira i hrabrog ĉovjeka koji se ne boji nikoga. ako je vladar. ako to sanja vladar. a ko sanja da ga je vo ugrizao desiće mu se neki nedostatak. koji podnosi vrijeĊanje ljudi iznad svo je moći i koji je vrlo koristan. koţa i pojedini organi. njen suprug će joj se potĉiniti. Vo takoĊe moţe da simbolizira pomoćnika. a ako to sanja neko dru gi ko ima poloţaj. što u tom sluĉaju znaĉi. Ako se sanja više od ĉetrdeset volova. Bivolice simboliziraju isto što i krave. ili vlast ili imetak.š. Ko sanja da ga je vo ubo izgubiće vlast. ili. siromašnog i ĉovjeka lišenog blagodati i moći. ali koja se više ne moţe povratiti. a ako nema rogove. ako ga sanjaju muškarci. ili odakle se vo inaĉe ne kolje. ako nema supruga. ako je siromašan.

ako je putnik. on će joj se vratiti izuzev ako na snu ima nešto što ukazuje na zlo i bruku. Reĉeno je i to: Ko sanja da vodi kamilu za povodac — potĉiniće mu se neki poglavar. bez ikakve opreme na sebi. Rasna (ĉistokrvna) kamila simbolizira putnika. ili će se riješiti neka pravda. Ko sanja da jede kamilje meso zadesiće ga bolest. Sanjanje karavana deva u zimskom periodu simbolizira padavine.. Ko sanja da ĉuva arapske deve . da će biti u zatvoru ili da će biti bolestan obzirom da je (ako je na kamili) uzdignut i odvojen od zemlje. ili njegov poglavar.) „Jahanje kamile je tuga i ĉuvenost". ali ga ne jede. simbolizira ne-Arapa. Kamilja koţa simbolizira ostavštinu. Ko sanja da je uzeo kostrijet od kamile — dobiće trajni 'imetak. a ako to nije. ako je neoţenjen. Ko sanja da muze kamilu ubi raće prinos od ljetine ili neke druge iznajmljene nekretnine izuzev ako je sanjao da kamilu pose svojim ustima. Ko sanja da je pao s kamile zapašćeu siromaštvo. ili usred neke skupine ljudi. ili u neku drugu posudu. ĉiju dobrobit će i on osjetiti. Ko sanja da je zadobio kamile — nadvladaće neke moćne ljude. Ko sanja da je dobio kamilje meso. Ko sanja zaklanu kamilu u kući . ili će mu biti otet imetak. a ako joj je muţ odsutan. Ko sanja da ga je kamila ritnula — oboljeće. godinu. pogotovo ako se meso isjeĉe i odvoji od kostiju. ţirafa ili noj. Jedna kamila simbolizira ĉovjeka. Ko sanja da ga je kamila napala pogodiće ga bolest i tuga i izmeĊu njega i nekog ĉovjeka će doći do spora. Što se tiĉe sedla raznih nosiljki koje se stavljaju na kamilu. Ko sanja da je zaimao ili uzjahao kamilu. ona u tom sluĉaju simbolizira kugu koja će zavladati meĊu stanovništvom. slomi joj ili pojede neki dio tijela. Ako je u snu kamilu zaklao da bi jeo njeno meso i ako mu u kući nema niko bolestan. ili će ubrati neki prihod.domaćin te kuće će umrijeti ako je bolestan. a to moţe da se i ne odnosi na nju već na njenog supruga. ona simbolizira vladara. sve to simbolizira ţene. Ko sanja ne- 104 .dobiće upravu nad Arapima. Ako neudata ţena sanja da jaše kamilu. ili neko ko namjerava da se suprotstavi vladaru. Ona moţe da simbolizira i laĊu obzirom da se za kamile kaţe da su pustinjske laĊe. Ko sanja da je uzjahao kamilu i da ga ona nosi — ptići će na neki put. biće uhvaćen i uništen. udaće se. Ko sanja da jede nepeĉenu kamilju glavu to znaĉi da on ogovara nekog velikana. shodno rijeĉima Vjerpvijesnika (s. dobiće upravu nad ne-Arapima. što u tom sluĉaju moţe da znaĉi da će mu od pomoći biti neki veliki ĉovjek ili će tog ĉovjeka potĉiniti.to znaĉi da će zaratovati dvojica vladara ili dvojica velikana. Ako to sanja buntovnik ko ji se digao protiv vladara. ona simbolizira ĉovjeka koji će izgubiti vlast. oţeniće se.v. Ako nek sanja kamilu koja jede meso ili ide od kuće do kuće i iz svake kuće pojede po neko nepoznato jelo. Ako neko sanja kamilu koja nije za jahanje i koja na sebi nema opreme (izuzev ako sanja da je jaše usred grada). a ako sanja da ĉuva nearapske deve. njen zastrašujući izgled i što ona s voljenim osobama ide na dale ki put. ili u mješinu. evnuha ili poznatog ĉovjeka. umrijeće. U vezi s navedenim isto simbolizira i ako se umjesto kamile sanja slon.će je oţeniti neki vladar ako je toga dostojna. simboliziraju oblake i kišu. on će u toj nesreći stradati sraz mjerno tome koliki dio kamile je dobio. otvoriće neko spremište. tom ĉovjeku je naneseno nasilje. starca. ona simbolizira nekog moćnog ĉovjeka koji će biti ubijen ili će umrijeti. ĉak su još dalje s puta pravoga skrenuli". krenuće na put. ili će umrijeti njegov rob. Kao stoka su oni. dobiće imetak od onoga koga kamila simbolizira. Kamila moţe da simbolizira i smrt obzirom da njenu riku. ako neko tu kamilu zakolje. Kamila moţe da simbolizira i izuzetno strpljivog i izdrţljivog ĉovjeka. Ako se kamila sanja usred grada. Sanjanje KAMILA kako ulaze u grad.. Ko sanja da mu se kamila protivi — neki njegov jaki neprijatelj će mu zadati brigu. a ako je ţiva oguljena. i ona mu u tom sluĉaju simbolizira nosila (tabut) i ĉuvenost.. simbolizira Arapa. Ko sanja da je uzeo za povodac kamile i da ju je poveo na neko poznato mjesto — on će nekog pokvarenjaka navoditi na dobro. što u tom sluĉaju znaĉi da će biti poniţen. a ako je nearapskog porijekla. neprijatelja ili bujicu koja ljudima nanosi štetu. Izuzetak ĉini ako je kamila pritom na sebi imala nosiljku. što simbolizira ostavštinu umrlog. ako je zaklana. kao npr. Kamila moţe da simbolizira ţenu. Kamila takoĊe moţe da simbolizira i tugu. palmu ili neko ovosvjetsko dobro.s. to znaĉi da se dţin miješa u njegov posao ili u posao nekoga od njegove porodice ili posluge koga simbolizira dotiĉna posuda. Ko sanja da je kamila ušla u neku njegovu posu du s grlićem. laĊu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pogotovo ako je na sebi imao odjeću koja ga istiĉe. Reĉeno je da sanjanje jahanja arapske kamile simbolizira odlazak na hadţ. kiriju i si. Kamila moţe da simbolizira i ĉovjeka neznalicu i dvoliĉnjaka.a. Ko sanja da muze kamilu — postići će haram imetak. drvo. ako kamila progoni ljude. zadesiće ga briga i tuga i onemogućiti mu kretanje po zemlji. ili će biti smijenjen s poloţaja. što u tom sluĉaju znaĉi da će se ona proĉuti po nekom zlu. ili ako sanja da je na kamili ali da se ona ne kreće. da je istaknut. Ako je kamila koja se sanja arapskog porijekla. Ko sanja da su se dvije kamile pobile .. ili ako idu putem kojim ne idu ostale jahalice. zaimaće kuću ili zemlju. Ako bolesnik sanja da je uzjahao kamilu i krenuo na put. Kamila moţe da simbolizira i šejtana obzirom na haber koji kaţe da je na njenoj grbi šejtan.

to simbolizira izobilje i dobro. KOZE simboliziraju ugledne ljude u društvu. ili ako je meĊu njima zavladala smutnja ili se raširile novotarije u vjeri. ovnom (kurbanom). nasljeĊivanje njegovog imetka i uzimanje njegove kćeri za ţenu obzirom da rep simbolizira nasljednika. Sukavi ovan takoĊe simbolizira razvlaštenu osobu. simbolizira prirodnu vjeru. Ovĉiji rep simbolizira ţenin imetak. kao što je vladar. ali da je nije sustigao. OVAN simbolizira velikog ĉovjeka koji uţiva imunitet. Uzimanje bravljeg roga simbolizira zaštitu. ĉijom pomoći će se riješiti bolesti il i propasti. OVCE simboliziraju plijen. Zaklani ovnovi na nekom mjestu simboliziraju poubijane ljude.. na nekom prostoru ili na zasijanoj zemlji. Bravi simboliziraju i ne-Arape.v. u bolesti ili zarobljeništvu. ako se sanjaju.š. Ako se sanja da koza govori. zbog njenog kratkog repa. one koji nemaju samilosti. Ko sanja da ovan skaĉe na njega — od njegovog neprijatelja će ga zadesiti neka neprijatnost. Ko sanja da je kupio ovna biće potreban nekom ĉestitom ĉovjeku. nenadano će pobijediti nekog ĉovjeka ili će protiv njega posvjedoĉiti istinu ukoliko je ovna u snu zaklao po sunnetu okrenuvši ga prema Kibli i spomenuvši Allahovo dţ.) imaju lijep spomen i odredio da kurban ostane sunnet do Kijametskog dana kao i obred i naĉin pribliţavanja Allahu dţ. rekao: — Sanjao sam da sam dobio stado crnih brava.poznatu kamilu da u izobilju daje mlijeko u nekoj dţamiji. Ako je ovna zaklao zbog upotpunjenja vjerskih ili hadţskih obreda . osim one koju je Israil sam sebi zabranio. Koza simbolizira robinju ili pokvarenu slobodnu ţenu obzirom da je kod koze. uĉinio da on i njegov otac (Ibrahim a. vele da navedeno simbolizira (nekuhano) meso zaklane kamile.a. Ako neko sanja da prolazi pored stada brava. Ko sanja da ga bravi doĉekuju — doĉekaće ga neki ljudi na bojnom polju i on će ih pobijediti. Arapska kamila koja se tumaĉi ţenom simbolizira ĉasnu Arapkinju plemenitog roda. te godine će mu manjkati dunjaluĉkih dobara i biće mu uskraćeno ono što ţeli. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ţena ti je pokorna i poslušna. a ako sanja da ih muze i striţe. Brza kamila simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva.š. a mršava siromašnu ţenu ili robinju.s.s. — Neki drugi ĉovjek je sanjao da vodi kamilu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim. uzimanje repa simbolizira preuzimanje uprave nad poslom nekog ĉesti tog ĉovjeka. Ko sanja da jaše kamilu koja daje dosta mlijeka — ta kamila mu simbolizira ţenu. pokajaće se. ako je duţnik. radost će mu trajati godinu dana. Ko sanja da ide za ovcom. u zatvoru. i tumaĉim da su to Arapi. osobu koja je skinuta s poloţaja. zapovijednik. simboliziraju dug ţivot. Priĉa se da je Ibn Sirin nekom ĉojveku koji je sanjao kamilu rekao: — To znaĉi da ćeš se oţeniti. voĊa. to se tumaĉi isto kao i kod klanja kamile ili krave. simbolizira tugu i brigu. ispuniti zavjet i pribliţiti se Allahu dţ. Kozja dlaka (kostrijet) simbolizira imetak. Ko sanja da nosi ovna na leĊima preuzeće na sebe 105 . takav san mu znaĉi da će se izbaviti iz situacije u kojoj se nalazi obzirom da je Allah dţ. vojskovoĊa ili komandir. izmeĊu ostalog. uzimanje neĉeg iz ovnove utrobe simbolizira preuzimanje riznice nekog ĉestitog ĉovjeka. vratiće dug. — Ko sanja da tjera veliko stado ovaca i koza dobiće upravu nad Arapima i ne-Arapima. Bravlje glave i noge. Ko sanja da ĉuva brave dobiće upravu. koji predstavljaju njegovu snagu. a uzimanje vune simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. osobu ostavljenu na cjedilu ili osobu koja je razoruţana i lišena pomagaĉa. Ko sanja da je zaklao. koga simbolizira dotiĉni ovan. ubiraće imetak od svojih podanika. zatim sam dobio i stado bijelih brava. Ako je neko u ratu i sanja da je zaklao ovna. ako je griješnik. ako se sanja da pose svoju majku. i tumaĉim da su to ne-Arapi. Kusorepa kamila simbolizira putovanje za koje postoji bojazan da bi moglo biti prekinuto (od strane odmetnika koji presijecaju karavanske pute -ve i pljaĉkaju karavane). ili u strahu. JARE simbolizira dijete. ako to sanja neko ko je u strahu." Neki. a ko sanja jednu ovcu.š. ubiće nekog ĉovjeka uĉiniće mu nasilje ili će mu nanijeti bol. Skupljanje brava na ne kom mjestu simbolizira okupljanje ljudi u vezi s neĉim. Sukavi ovan simbolizira poniznog ĉovjeka ili haduma (evnuha) obzirom da šukavi ovan nema rogova. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. a moţe da simbolizira i mujezina ili pastira. takva kamila simbolizira rodnu godinu izuzev ako su ljudi tog mjesta u okruţenju. Reĉeno je: Ko sanja stado brĊva njegova radost će potrajati. a ako ga nije tako zaklao.s.š. što u tom sluĉaju znaĉi da će svega toga nestati pojavom prirodne (ĉiste) vjere obzirom da kamilje mlijeko. Ko sanja da ga je ovan udario rogovima — od neprijatelja će biti uznemirivan ili vrijeĊan. Ako je ovna zaklao radi mesa. Reĉeno je da devĉe ili bilo koje mladunĉe koje je odbijeno od mlijeka. opet. Sanjanje dobijanja ovaca u posjed simbolizira povećanje imetka. otkri veno stidno mjesto. a da ne zna zašto ga je zaklao. ono simbolizira ljude ţeljne plijena. Re ĉeno je i to da kuhano kamilje meso simbolizira ispunjenje zavjeta. Mlada koza simbolizira Arapkinju. pobijediće nekog velikog neprijatelja. svojim dobrim djelom i pokornošću. Reĉeno je da kuhano kamilje meso simbolizira halal opskrbu. ime. spasio (otkupio) Ishaka a. Debela koza simbolizira bogatu.ovna.

Ko sanja da ovca skaĉe na njega -to znaĉi da mu ţena pravi spletke. simboliziraju dobro i korist. koji mu je rekao: . simboliziraju zlo i štetu. Ko sanja da slijedi gazelin trag povećaće mu se snaga. postići će liĉni i materijalni us pjeh. Ko sanja da je zaklao janje. Reĉeno je da ovĉiji loj simbolizira ţenin imetak. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je zaimao gazelu.Dobićeš upravu i spomen pod okriljem nekog ĉestitog ĉovjeka koji ima bogatstvo i koji je plemenitog roda. u toj kući će neko umrijeti. dobiće neki imetak na nedostojan naĉin. to ukazuje na neprijateljstvo izmeĊu snivaĉa i nekog nepoznatog obiĉnog ĉovjeka niskog porijekla. Ovca simbolizira ĉestititu i bogatu ţenu. Ko sanja da je uzeo gazelu dobiće nasljedstvo i veliko dobro. Ko sanja da je dobio janjećeg mesa dobiće neki ma nji imetak. Ko sanja da je uzeo gazelu i uveo je u kuću oţeniće sina. a ako mu je ţena noseća. ali ne iz razloga da bi jeo njegovo meso.a. a divlje ţivotinje. ili će je udariti. i vidio sam da se balĉak moje sablje slomio.a. Ulazak ovce u kuću simbolizira rodnost godine. 34. Ko sanja da je gazela skoĉila na njega — to znaĉi da mu je ţena neposlušna. Isto znaĉi i ako se sanja da je u kući (zaklana i) oguljena neka druga domaća ţivotinja. je ubio Talhu.v. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ţivotinje. Ako muškarac sanja da ima spolni odnos s ovcom. Janje simbolizira dijete. Jarac simbolizira ĉovjeka strašnog izgleda koji ima vrlo loš izbor. Ko sanja da je uzjahap ovna nadvladaće nekog velikog ĉovjeka. Jarac se tumaĉi sliĉno kao i ovan. Ko sanja da se bori s ovnom imaće spor s nekim velikim ĉovjekom. dobiće imetak i neko dobro. . onaj ko u snu bude pobijeĊen biće pobjednik najavi. — Pa je ubijen hazreti Hamza. Kupovanje ovce. ili će obljubiti robinju. Skupina divljih ţivotinja sim bolizira stanovništvo sela i seoskih podruĉja.s. Jedenje ţivog (nepeĉenog) mesa u snu simbolizira ogovaranje (gibet). Ako neko sanja da u kući ima oguljenog brava. i ko pobijedi u snu pobijediće i na javi obzirom da su ĉovjek i ovan razliĉite vrste. ako se u snu pobiju dva ĉovjeka. Ko sanja da gazelu gaĊa strijelom — on potvara robinju. kao i ovca koja u utrobi ima janje.izdrţavanje nekog ĉestitog ĉovjeka.Dobićeš halal imetak ili ćeš oţeniti slobodnu plemenitu ţenu. a to moţe da ukazuje i na siromaštvo. doći će do imetka kojeg je izgubio. ako se sanja da su pripitomljene. Neki ĉovjek je sanjao da se preobrazio u ovna i da se popeo na razgranato i izlistalo drvo. Neki vele da divlji magarac simbolizira ĉovjeka. Klanje ovce u snu simbolizira stupanje u braĉni odnos sa ţenom. Reĉeno je i to da jahanje divljeg magarca simbolizira vraćanje s istine na neistinu i odvajanje od muslimana. pa sam to protumaĉio da ću ubiti predvodnika jednog kauma. Vjerovjesnik s. ako se sanja da su postale divlje. shodno kazivanju o Davudu a. Janjenje ovce simbolizira postizanje imetka i izobilja. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da se preobrazio u gazelu. Gazela simbolizira arapsku ljepoticu ili robinju.Kasnije je tog ĉovjeka u sluţbu uzeo EI-Me'mun Billahi. Jedenje gazelinog mesa u snu simbolizira dobijanje imetka od neke ljepotice. simbolizira postojanje nade u dobijanje nekog imetka. a Allahov Poslanik s. a moţda ćeš sluţiti nekog vlada ra. Koza simbolizira poniznu ţe nu sluškinju nesposobnu za rad obzirom da je kod koze otkriveno sramno mjesto. Ko sanja da mu je poklonjena ţrtvena ţivotinja dobiće blagoslovljeno dijete.v. Ko sanja da se pretvorio u gazelu okusiće dunjaluĉku slast. Ko sanja da kolje gazelu i da joj teĉe krv oduzeće robinji nevinost. Ko sanja da je ogulio gazelu poĉiniće blud silovanjem. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. to znaĉi da će njemu ili nekome iz njegove rodbine umrijeti dijete. Ko sanja da je dobio ovĉijeg ili kozjeg mlijeka. pa ako neko sanja da gleda divljeg magarca iz daljine. Ko sanja da lovi gazelu — on postavlja zamku nekoj robinji ili vara neku ţenu da bi je oţenio. je rekao: — Vidio sam u snu da pratim ovna. Ko sanja da jaše nekog brava u braće neki prihod. Ko sanja da jede meso ili pije mlijeko divljeg magarca dobiće malog roba od nekog ĉasnog ĉovjeka. Takav san moţe da ukazuje i na rodnost godine u miru. a bijela ovca ne-Arapkinju. Isto znaĉi i ako se sanja da se jede kuhano bravlje meso. neka je Allah zadovoljan njim. a takoĊe moţe da simbolizira i roba ili neznalicu. pa ako ga neko sanja.s. pa sam to pro tumaĉio da će biti ubijen ĉovjek iz mog roda. TUMAĈENJE SNOVA O DIVLJIM ŢIVOTINJAMA l ZVIJERIMA DIVLJI MAGARAC u snu tumaĉi se razliĉito. Reĉeno je da pitome ţivotinje. npr. vune ili koţe. Ko sanja da je dobio gazelino mladunĉe dobiće dijete od lijepe robinje. a ako je u pitanju ista vrsta. rodice djeĉaka. koji mu je rekao: .to znaĉi da će ona makazama odsijecati dlake sa stidnog mjesta. Ko sanja da je zaklao ovcu s namjerom da jede njeno meso — on će jesti imetak svoje ţene nakon njene smrti. pa je san ispriĉao tumaĉu snova.s. Koza takoĊe simbolizira srednje rodnu godinu. Ko sanja da je ogulio ovna razići će se s nekim velikim ĉovjekom. Crna ovca simbolizira Arapkinju. Ovca ponekad simbolizira isto što i krava ili kamila. Neki vele da divlji magarac simbolizira imetak. predvodnika mušrika. 106 . Ko sanja da kamenom gaĊa gazelu rastaviće se sa svojom ţenom. Ko sanja da je ovan ubo rogom njegovu ţenu u stidno mjesto .

Slon najĉešće simbolizira stranog vladara. Ko sanja da mu je u kuću ušao divlji magarac — u kuću će mu ući neki ĉovjek u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. Lovljene divljih ţivotinja simbolizira plijen. ne predstavlja dobro. a u Nubiji vladara. Lav simbolizira vladara. koji boravi u stepama. Reĉeno je da je slon jedna od ţivotinja dţehennemskog ĉuvara. Ako sanja da slona jaše po danu. loj i utroba divljih ţivotinja simboliziraju imetak dobijen od ţena. Neki vele da on simbolizira ogromnog vladara. umrijeće. DIVOJARAC simbolizira glasovitog stranca. Jahanje slona u snu za neoţenjenog ĉovjeka simbolizira ţenidbu. hrabrost. Drugi vele da SLON simbolizira ĉovjeka prokletnika obzirom da je slon nastao pretvaranjem ĉovjeka u slona. jer u tom sluĉaju će biti pobijeĊen ili ubijen onaj ko sanja da jaše slona. Reĉeno je da sanjanje slona izvan Indije simbolizira teškoću i uţas. brigu i strah. zadobiće plijen od nekog okrutnog vladara obzirom da brdo simbolizira okrutnog vladara. Reĉeno je da slon simbolizira i neku veliku stvar od koje nema koristi obzirom da se njegovo meso ne jede niti se on muze. sluţbenika varalicu.. Slon za ţenu. zapašće u teškoće iz kojih će se izbaviti. a moţda će biti i ubijen. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na slonu. Reĉeno je: Ko sanja da se pretvorio u gazelu ili u neku drugu divlju ţi votinju izdvoji će se iz zajednice muslimana. pisara prituţbi ili neprijatelja koji potraţuje. onda simbolizira dobijanje vlasti ili imetka ako nije u pitanju rat. GaĊanje ovna u planini simbolizira klevetanje ĉovjeka koji ima vezu s vladarom. zadrţaće je. Izmet slonova simboli zira vladarov imetak. Ako to sanja trgovca. iz grada isploviti laĊe.Zar nisi vidio (saznao) kako je tvoj Gospodar postupio s vlasnicima slonova!". kradljivca utajivaĉa. ali ga ne jaše. zapašće zbog griješenja u poteškoću. ako je ĉovjek od vlasti. pretrpjeće neki liĉni i materijalni gubitak. i nadmoćnog ne prijatelja. a ako nije to. ĉija hrana je halal. moţe da simbolizira smrt. ovna ili jarca. Ţenke divljih ţivotinja ismboliziraju ţene. razvešće se sa ţenom i zbog nje će pretrpjeti neko zlo.Divlja krava simbolizira ţenu.Slon nije ţivotinja koju jašu muslimani. brdima i prevojima. shodno rijeĉima Uzvišenog: . sljedbenike novotarija i one koji svojim 1 mišljenjem oponiraju zajednici. Borba dvaju slonova simbolizira borbu dvojice vladara. pridobiće lju de koji su napustili zajednicu muslimana. u toj zemlji će umrijeti vladar ili neki od velikana te zemlje. a ako slon za njim trĉi. Ko sanja da muze slona on će obmanjivati nekog ogromnog vladara i od njega će dobiti halal imetak. PIJENJE MLIJEKA DIVLJIH ŢIVOTINJA simbolizira poboţnost i uputu u vjeri. a moţe da simbolizira i ogromnu ţenu. 107 . a tele divlje krave simbolizira dijete. ma kako ga sanjala. doţivljava unutrašnji ne mir i pada u nesvijest. koji malo uznemirava i koji se razilazi sa zajednicom. Divlje ţivotinje simboliziraju gorštake. Ko sanja da ĉuva slonove sprijateljiće se sa stranim vladarima. LAV simbolizira nesavladivog i silnog vladara obzirom na lavlju opanost. koji će mu biti pokorni srazmjerno pokornosti slonova. ako nije bolestan. a ako divlji magarac nije krotak. ako u tom gradu hara kuga. Reĉeno je: Ako neko sanja da razgovara sa slonom. a ako ga nije bacio poda se. ako je to grad na moru. ako pokušava da ga zbaci ili se uzjoguni. beduine. Lav takoĊe simbolizira ratnika. JELEN simbolizira nepoz natog ĉovjeka. a ako nije od vlasti.njegova trgovina će se uvećati. ANTILOPA simbolizira poglavara novatora. dlaka. ili će. Ako neko sanja da je u nekoj zemlji ubijen slon. Bojim se da ti nisi musliman. seljake. koji grabi ljude i ĉini im nasilje. Ako neko sanja da slon izlazi iz grada. da mu je ona pokorna i da postupa sa njom po svojoj volji.akoje u gradu bolestan vladar. Ili. Ko sanja da je na nekom brdu ulovio divojarca. Ko sanja da jaše divljeg magarca koji mu je pokoran — on se prepustio griješenju. otputovaće iz grada ili će izgubiti vlast u njemu. to mu je bolest. epidemija ili neka druga poteškoća. a za putnika ukrcavanje u laĊu ili neko drugo prevozno sredstvo. Ko sanja da jaše slona sa sedlom i da mu je slon poslušan — oţeniće se kćerkom nekog ogromnog stranca. nestati iz tog grada. Mlijeko divljih ţivotinja simbolizira loš i neznatan imetak. Ko sanja da ga je slon udario surlom dobiće bogastvo. Neki od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja slona. pak. Ako neko sanja da ga slon ugroţava ili ţeli da ga ugrozi. Ko sanja da gaĊa gazelu da bi je ulovio pokušaće ugrabiti plijen. kao što se je desilo vojsci koja je sa slonom napala na Mekku pa su ih uništil e ptice bacajući na njih komade peĉene zemlje. to ukazuje na snivaĉevu smrt. Ko sanja da se njegova glava pretvorila u jelensku glavu dobiće poglavarstvo i upravu. Ko sanja da je u kuću uveo divljeg magarca smatrajući ga ulovom koji ţeli jesti — u njegovu kuću će_ući dobro i plijen. zastrašujuću riku i jaku srdţbu. Ko sanja da je zaimao neku divlju ţivotinju. koji ima poglavarstvo i ĉija je hrana halal. Lav moţe da simbolizira i smrt ili teškoću obzirom da onaj ko vidi lava preblijedi. ili će. vladar će mu nanijeti štetu. a pogaĊanje ovna simbolizira nanošenje štete tom ĉovjeku. protiv njeg a će se povesti rat i on neće piti potpomognut (neće pobijediti) obzirom da je jahaĉ slona u trajnoj ob mani te stoga neće biti potpomognut. a ako sanja da ga je slon bacio poda se i da je pao po njemu. veliku laĊu ili uništenje i propast. — pa mu je Ibn Sirin rekao: . Koţa. Tumaĉi snova cazliĉito tumaĉe pojam slona. dobiće neko veliko dobro od vladara. Ko sanja da jaše slona dobiće veliku vlast koja će mu donositi malo koristi.

simbolizira gubljenje imetka ili pameti. i ona je rekla: — Prihvatiće se neĉeg velikog i biće u opasnosti. izdajicu. l medvjed je stvoren od ĉovjeka. ili skinuti mu glavu. što znaĉi da je to vladar koji će ljudima nanositi nepravdu. shodno kazivanju o Jusufu a. Ko sanja da je uzjahao svinju dobiće vlast ili će pobijediti neprijatelja.Ĉovjek je tada rekao: — Jeste. niskih preokupacija. ako se sanja. . zapašće u strah i brigu.obzirom da je vidio da ĉovjek ima posve neuglednu vanjštinu. Reĉeno je da medvjed simbolizira i neprijatelja. simbolizira haram imetak koji će se brzo dobiti. Reĉeno je da medvjed simbolizira i ţenu obzirom da je medvjed bio ţena pa je pretvorenu ţivotinju. Ko sanja da ĉuva svinje dobiće upravu. Ko sanja da ide kao što ide svinja — ubrzo će dobiti ono što mu je najdraţe (ono što mu predstavlja oĉnu radost). Ko sanja da jede meso lavice — postići će veliku vlast i bogatstvo. ili prijatelja izdajicu. Ako se sanja da u grad ulazi lav. smjesti je na neko mjesto ili je priveţe — postići će haram imetak. optuţiće neduţnog ĉovjeka. bilo da će u nevrijeme isploviti na more. a da s njim nema posla. bilo da će se usprotiviti vladaru. vladar. vladar će ga na neki naĉin omesti. izuzev ako je lav ušao u dţamiju i popeo se na minber.Ko sanja da mu je u kuću ušao lav. salo. Ko sanja da ĉuva lavove — druţice se s vladarima silnicima. koji je naoruţan do zuba i koji je prostak. Ko sanja da je uzjahao mirna i poslušna lava potĉiniće nekog vladara silnika i tiranina. a njegov konaĉni ishod tumaĉiće se prema duţini sna i drugim pokazateljima u njemu. Ko sanja da se druţi s lavom i da mu se lav ne protivi — biće siguran od svog neprijatelja. VUK simbolizira neprijatelja nasilnika. onog koji traţi zlo u onome što radi i onoga ko u sebi krije nesreću. stanovništvo grada će napasti kuga. koji će ih uz nemiravati i drţati u strahu. koji je prljavog imetka. pa je taj san ispriĉan jednoj staroj ţeni koja je tumaĉila snove. Ko sanja da jaše medvjeda dobiće upravu. tako mi Allaha! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mladunĉe lava i unio ga u svoju kuću. odvaţiti se protiv njega ili se oholo ponijeti prema njemu. a zatim mu je rekao: . obzirom da vuk simbolizira strah i gubitak. 108 . silnik ili neprijatelj. — Vidjevši loše stanje tog ĉovjeka i uvidjevši da on za to nije pozvan. Mladunĉe lava simbolizira dijete. koji zaraĊuje na pokvaren naĉin i koji ima pokvarenu vjeru. DOMAĆA SVINJA simbolizira ĉovjeka koji ţivi u izobilju. umrijeće ili će toj kući vladar nanijeti neku teškoću. MEDVJED simbolizira ĉovjeka ţestokog stanja. a ako ne to. pretvaranjem ţene u medvjeda. spletka ra i varalicu. vladar će ga zgrabiti i oteti mu imetak.s. Isto znaĉi ako se sanja da se pije mlijeko lavice. . u vrijeme kada je trebalo da krene protiv Jezida ibn Abdul-Melika. budalu. bilo da će u nekom poslu zapasti u takvu situ aciju da neće imati kud ni naprijed ni nazad. Mladunĉad svinje. Reĉeno je da lavica simbolizira vladarovu kćer. Kuhano ili peĉeno svinjsko meso. ako ga je u snu duša napustila. ako u kući ima neko bolestan. zavisno od ostalih pokazatelja na javi i snu. Ko sanja da jede lavlje meso od vladara će dobiti imetak i pobijediće svog neprijatelja. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Muhamedu ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u ruci drţim mladunĉe lava i da sam ga privio na grudi. Ko sanja da jaše lava i da ga se pritom boji — zadesiće ga neki belaj. a odsijecanje glave lavu — postizanje imetka i vlasti.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Obljubićeš nemuslimanku. sanjao da je u nosiljci na lavu. Meso. ili teškoća. ako sanja da ga je lav rastrgao. lopova. ili kršćanin. Reĉeno je: Ako neko sanja vuka. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je u mojoj postelji svinja. lopova i ugnjetaĉa. dlaka. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Slagaćeš se sa nekim vladarom. varalicu. Ko sanja da jaše lava — prihvatiće se neke velike stvari i izuzetne opasnosti.. Ko sanja da odgaja mladunĉe vuka — odgajaće nahoĉe koje vodi porijeklo od lopova i ono će biti uzrok propasti njegove kuće i gubljenja njegova imetka. koji zaraĊuje na ruţan naĉin. aN mu neće nanijeti štetu. DIVLJA SVINJA simbolizira ogromnog bogatog ĉovjeka pokvarene vjere. koji je nevjernik.Moţda tvoja ţena doji dijete nekog zapovjednika. Ko sanja da bjeţi od lava a da ga lav ne traţi — spasiće se od neĉega ĉega se plaši. ili će ga. Ko sanja da mu je vuk u kuću ušao — u kuću će mu ući lopov. a potom se toga riješiti. s vladarom ili s nekim drugim koga simbolizira lav. lazova. Ko sanja da se bori s lavom boriće se s neprijateljem. Preobraţavanje vuka u lik neke domaće ţivotinje u snu simbolizira lopova koji će se pokajati. meĊu njima će nestati neprijateljstva i uĉvrstiti se prijateljstvo. Lavlja koţa simbolizira neprijateljski imetak. ili će ga dati izbatinati. ţenskaroša. Ko sanja da je zaimao svinju. tj. Ibn Sirin mu je rekao: — Kakve ti veze imaš sa sinovima zapovjednika (emira)? . Ko sanja da se preobrazio u lava postaće nasilnik srazmjerno svom stanju. lupeţa koji zaustavlja putnike i karavane kradući njihovu robu. Jezid ibn Muheleb je. ako se sanja da se pije. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio lava. utroba i koţa vepra simboliziraju haram i prezreni imetak. dati ubiti. ili posjeći. Ko sanja da ga je napao lav (da se bori s njim) — napašće ga groznica. ili njeno mlijeko. riješiće se svih ţalosti. Ko sanja da doĉekuje lava ili ga vidi pored sebe.

Priĉa se da je kralj Enusirvan sanjao da pije iz zlatnog pehara, iz kojeg s njim pije i svinja, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: — Naredi da iz prostorija tvojih ţena i konkubina izaĊu svi evnusi, sluge i djeca, a njih skupi i mene sa sobom uvedi kod njih. — Kralj je tako i postupio, pa je tumaĉ snova uzeo tamburu, poĉeo uz nju da svira i rekao kralju: - Naredi svakoj od njih da zapleše. — On je naredio i kad je došao red na jednu robinju, jedna od konkubina je rekla: - C kralju, oslobodi je plesa i skidanja odjeće jer je ona mnogo stidljiva. — Mora to uraditi! - rekao je kralj, l kad se robinja obnaţila, ispostavilo se da je to muškarac. Tada je tumaĉ snova rekao: - O kralju, ovo je tumaĉenje tvoga sna. Zlatni pehar simbolizira ovu konkubinu. To što si pio iz pehara simbolizira tvoje uţivanje s ovom konkubinom, a svinja koja je s tobom pila iz pehara simbolizira ovog ĉovjeka. HIJENA simbolizira zlu, ruţnu, glupu, staru ţenu koja se bavi sihrom. Ako neko sanja da jaše ili da posjeduje hijenu, dobiće ţenu navedenih svojstava; ako sanja da je gaĊa strijelom, izmeĊu njega i nje će doći do razgovora i prepiske; ako je gaĊa kamenom ili iz puške, oklevetaće je; ako je ubode nekim oruţjem, obljubiće je; ako je udari sabljom, kritikovaće je; ako jede njeno meso, biće opsihren, a potom se izlijeĉiti; ako pije njeno mlijeko, obmanuće ga i prevariti. Dlaka, koţa i kosti hijene simboliziraju imetak. Muţjak hijene simbolizira neprijatelja silnika koji pravi zam ke i speltke. Reĉeno je: Ako neko sanja da jaše muţjaka hijene, dobiće vlast. Reĉeno je da muţjak hijene simbolizira ĉovjeka koji daje obećanja, a koji ostavlja na cjedilu i uskraćuje pomoć. Reĉeno je i to da hijena simbolizira ţenu niskog roda. MAJMUN simbolizira ĉovjeka siromaha, uskraćenog i lišenog blagodati. Kaţe se da je i majmun stvoren od ĉovjeka. Majmun takoĊe simbolizira spletkara, deraĉa i ĉovjeka koji se odao igri, a takoĊe simbolizira i Ţidova. Ko sanja da se bori s majmunom j da ga je pobijedio — zadesiće ga bolest, ali će ozdraviti; ako je pobijedio majmun, neće ozdraviti. Ko sanja da mu je darovan majmun pobijediće svog neprijatelja. Ko sanja da jede majmunsko meso zapašće u tešku brigu ili će se razboljeti. Ko sanja da je ulovio majmuna dobiće neku korist od sihirbaza. Ko sanja da je spolno općio s majmunom poĉiniće nemoral. Ko sanja da ga je majmun ujeo imaće neki spor i raspravu s nekim ĉovjekom. Reĉeno je i to da majmun simbolizira ĉovjeka koji ĉini veliki gri jeh. Ako neko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog mu ĉovjeka, neki Ţidov ili otpadnik će poĉiniti preljub sa ţenom tog ĉovjeka. Reĉeno je: Ako neko sanja da jede majmunsko meso, dobiće novu odjeću. Priĉa se da je neki vladar sanjao da s njim za trpezom jede i majmun, pa je san ispriĉao jednoj uĉenoj ţeni, koja mu je rekla: - Naredi svojim ţenama da se razgolite! — On je to naredio i ispostavilo se da je meĊu njima bio jedan golobradi djeĉak. TIGAR simbolizira isto što i lav. On takoĊe simbolizira ĉovjeka koji je nemoralan zavidan, koji krije ono štu mu je u duši, koji je zajedljiv i koji vara, kao i neprijatelja koji ne krije svoj e neprijateljstvo. Reĉeno je da on simbolizira i vladara silnika. Tigrica simbolizira isto što i lavica. Ulazak tigra u kuću simbolizira ulazak griješnika. Kaţe se da jedenje tigrovog mesa u snu simbolizira poglavarstvo. GEPARD simbolizira priglupog varalicu, a moţe da simbolizira i napadaĉa i zloĉinca. To isto simbolizira i ono ĉime se on lovi. Gepard takoĊe simbolizira neodluĉnog ĉovjeka koji ne ispo Ijava ni prijateljstvo ni neprijateljstvo. Tumaĉi se razilaze u vezi s tim što simbolizira PAS. Neki vele da on simbolizira roba. Reĉeno je da pas, ako se sanja kako laje, simbolizira ĉovjeka koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi laţne vijesti. Crni arapski pas simbolizira nejakog neprijatelja koji u sebi ima vrlo malo muškosti. Keruša simbolizira prostu ţenu. Ko sanja da ga je ujela keruša — od takve ţene će doţivjeti neku neprijatnost. Jedenje psećeg mesa u snu simbolizira pobjedu nad neprijateljem koji je nanio materijalnu štetu. Pijenje psećeg mlijeka u snu simbolizira strah. Ko sanja da je pod glavu stavio psa — pas mu u tom sluĉaju simbolizira prijatelja koji mu pomaţe i daje mu snagu. Pas simbolizira i ĉuvara, a isto tako i ĉovjeka koji slijedi novotarije u vjeri. Ako neko sanja da ga je ujeo pas, ako se druţi sa ĉovjekom koji slijedi novotarije, taj njegov drug će ga dovesti u zabludu; ako ima neprijatelja ili oponenta, vrijeĊaće ga ili će ga pobijediti; ako ima roba, rob će ga prevariti; ako ima ĉuvara, iznevjeriće ga; ako to sanja u vrijeme gladi, i on će osjetiti njene posljedice, a sve navedeno srazmjerno ujedu i bolu od ujeda. Keruša simbolizira prostu ţenu od loših ljudi. Štene simbolizira omiljeno dijete. Crna boja šteneta simbolizira buduće gospodstvo djeteta u porodici, a bijela boja — njegovu dobru vjeru. Reĉeno je da štene simbolizira i nahoĉe ĉiji otac je bestidnik i bludnik obzirom da pas simbolizira bestidnika. Ovĉarski pas simbolizira dobijanje imetka od vladara. Pas simbolizira i neprijatelja nasilnika. Dresirani pas simbolizira pomagaĉa protiv neprijatelja, ali koji nema snage ni hrabrosti. Reĉeno je i to da će onaj ko sanja dresiranog psa dobiti vlast i sve što mu je potrebno za ţivot. Neki vele da psi, ako se sanjaju, simboliziraju štetu, jad, bolest i neprijatelja izuzev ako se psi sanjaju da su na mjestu predviĊenom za igru i zabavu, i u tom sluĉaju simboliziraju ţivot pun slasti i radosti.

109

Morski pas simbolizira laţnu nadu koja se neće ispuniti. Sve vrste pasa simboliziraju pokvarene ljude. Prenosi se da je Ebu Bekr es — Sidik, radijallahu anhu, one godine kada je bilo osvojenje Meke, dok su bili izmeĊu Medine i Meke, sanjao da se je Allahov Poslanik s.a.v.s. sa svojim ashabima pribliţio Meki, da je pred njih izašla keruša koja je cvilila i koja se kad su joj se pribliţili, prevr nula na leĊa, a iz njenih dojki je curilo mlijeko. Ebu Bekr je taj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s.a.v.s., koji je rekao: — Nestalo je njihovog pasjaluka, a pojavila se njihova dobrota. Oni će vas zamoliti za ono Sto je u vašim grudima (tj. milost). Vi ćete pohvatati neke od njih, a ako u hvatite Sufjana ibn Harba, nemojte ga ubiti! Ko sanja da se pretvorio u psa — Allah dţ.š. će mu dati veliko znanje koje će mu kasnije oduzeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l kaţi im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio..." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su se na stidnici njegove ţene posvaĊala dva psa, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - Ta ţena je htjela da obrije stidnicu, pa pošto to nije mogla uraditi ustvom, uzela je makaze i njima odsjekla dlake. — Kada je taj ĉovjek došao kući, provjerio je stvar i ustanovio da je taĉno ono što mu je tumaĉ rekao. LISICA simbolizira luka vog i podmuklog ĉovjeka, koji je veliki varalica i u pitanju svoje vjere i svog dunjaluka. Ako'ne ko sanja da lisica pokušava da ga nadmudri, pokušaće da ga nadmudri njegov protivnik. Ko sanja da se bori s lisicom — imaće spor s nekim od svoje bliţe rodbine. Ko sanja da traţi lisicu ţene će mu zadati neki bol, a ako lisica traţi njega, doţivjeće neki uţas. Ko sanja da je dobio lisicu — dobiće ţenu koju će slabo voljeti. Ko sanja da pije lisiĉije mlijeko-— izlijeĉiće se, ako je bolestan, a ako nije bolestan, riješiće se brige. Reĉeno je: Ko sanja lisicu — biće poniţen i pretrpjeće materijalni gubitak. Neki vele da lisica simbolizira astrologa ili Ijekara. Reĉeno je: Ko sanja da je dotakao lisicu doţivjeće uţas od strane dţina. Jedenje lisiĉijeg mesa simbolizira brzo izljeĉivu bolest. Hvatanje lisice simbolizira pobjedu protivnika ili suparnika u sporu. Ko sanja da se poigrava s lisicom oţeniće ţenu koju će vo1 ljeti koga će ona voljeti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Sidiku r.a. i rekao mu: - Sanjao sam da pokušavam nadmudriti lisicu, — pa mu je Ebu Bekr rekao: — Ti si ĉovjek koji laţe! — Taj ĉovjek je bio pjesnik. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: - Sanjao sam da sam nagradio lisicu najboljom nagradom, - pa mu je Ibn Sirin rekao: — Zar si nagradio onog ko se ne nagraĊuje? Boj se Allaha? Ti si ĉovjek koji laţe! Oboţavaoci vatre kazuju da je Dahhak sanjao da je sav prostor od istoka do zapada pun lisica i da ih on ĉuva, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - U tvoje vrijeme i u tvojoj drţavi biće mnogo ĉarolije i varki. — Tako je i bilo. ZEC simbolizira ţenu. Ko sanja da je uhvatio zeca — oţeniće se, a ako sanja da ga je zaklao, neće mu ţena dugo ţivjeti s njim. Reĉeno je da zec simbolizira i plašljivog ĉovjeka. SAMUR simbolizira ĉovjeka nasilnika i lopova, koji se sklanja u skorvište i od ĉijeg imetka nema koristi dok ne umre. KOJOT simbolizira ĉovjeka koji ljudima ne daje njihovo pravo, l on je nastao od ĉovjeka (deformacijom ĉovjeka u kojote). Kojot simbolizira otprilike isto što i lisica, mada lisica ima jaĉe (naglašenije) znaĉenje. Lisica je takoĊe nastala deformacijom ĉovjeka i ona simbolizira ĉovjeka bez stida, koji ĉini nasilje, koji je okrutan i koji ima vrlo malo milosti. Ko sanja da mu je u kuću ušla lisica — u kuću će mu ući neki spletkaroš. Lisica simbolizira isto što i maĉka. MeĊu tumaĉima snova postoji razmimoilaţenje o tome šta simbolizira MAĈAK u snu. Kaţe se da on simbolizira slugu ĉuvara. Kaţe se da maĉak simbolizira i lopova meĊu ukućanima. Reĉeno je da maĉka simbolizira zlu ţenu koja laska i koja je buĉna, a isto tako simbolizira svakog onog ko kruţi oko ĉovjeka, ko ga ĉuva, ko ga krade i potkrada i ko mu koristi i šteti. Ko sanja da ga je maĉak ujeo ili ogrebao — prevariće ga onaj ko mu sluţi ili će ga zadesiti bolest. Ibn Sirin je rekao: - Maĉak simbolizira bolovanje od godinu dana; ako je maĉak divlji, bolest je teţa. Mi rna maĉka simbolizira godinu koja će se provesti u udobnosti i veselju. Divlja maĉka simbolizira tešku godinu koja podrazumijeva i tegobu i sreću. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je crni maĉak zavukao glavu u stomak moga muţa, izvadio nešto iz stomaka i to pojeo. - Na to joj je Ibn Sirin rekao: Ako je tvoj san istina, noćas će u radnju tvog muţa ući crni lopov, koji će iz nje ukrasti tristo šesnaest dirhema. — To se u potpunosti obistinilo. U njihovom komšiluku bio je neki hamamdţija crnac, kojeg su oni uhvatili i od njega potraţivali da vrati ono što je ukrao, pa je on to i vratio. Ibn Širina su pitali kako je on to znao i na osnovu ĉega je to zakljuĉio, pa je on rekao: — Maĉak simbolizira lopova, stomak — riznicu, a maĉkovo jedenje iz stomaka - kraĊu. Što se ti

110

ĉe iznosa ukradenog novca, njega sam utvrdio na osnovu brojĉane vrijednosti slova u rijeĉi „sinnevr" - maĉak: harf „sin" - 60 + ,,nun" - 50 + ,,vav" - 6 i + ,,ra" - 200 (60+50+6+200= = 316). NOSOROG simbolizira velikog vladara s kojim niko ne ţeli da se suoĉi. Ko sanja da muze nosoroga dobiće haram imetak od velikog vladara, a ako sanja da ga je uzjahao, potĉiniće nekog vladara. Mali majmun simbolizira ĉovjeka male pameti koji sam sebe upropaštava poslom koji radi gubeći time ugled kod ljudi. MUNGOS (ţivotinja koja uništava zmije). Ko sanja mungosa — krašće kokoši obzirom da kokoš sliĉi mungosu.

35. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA PTICA l DRUGIH ŢIVOTINJA KOJE IMAJU KRILA, KAO l O NEKIM MORSKIM ŢIVOTINJAMA
NEPOZNATA PTICA, ako se sanja, simbolizira meleka ako je iz kuće u kojoj ima neko bolestan i si. uzela kamenĉić, list, ili crva i si. i sa tim odletjela u nebo. Ptica ponekad simbolizira i put nika za onoga ko sanja da je pala na njega. Ona ponekad simbolizira djela za onoga ko sanja da mu je ptica na glavi, ramenu, u krilu ili na vratu, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l svakom ĉovje ku ćemo ono što uradi o vrat privezati..." Ako je ptica bijela, djela su mu ĉista, a ako je pomu ćena nekom bojom, djela su mu razliĉita i nisu posve ĉista izuzev ako ima trudnu ţenu. Ako je ptica muţjak, dijete će mu biti muško, ako je ptica ţenka, dijete će mu biti ţensko, ako mu se ptica pribliţi, dijete će mu poţivjeti i ostati kod njega, a ako ptica odleti, dijete neće dugo ostati u ţivotu. Ptice koje ne moţe samo da se hrani i koje se obraduje onome ko ga ponese, naĊe ili uzme, simbolizira usvojĉe izuzev ako snivaĉ ima trudnu ţenu kada ptice simbolizira dijete. Isto simboliziraju i mladunĉad ostalih ţivotinja. Znaĉenje neke poznate ptice zavisi od toga koja je to ptica. Velike ptice i PTICE GRABLJIVICE simboljziraju vladare, poglavare, ugledne ljude, uĉenjake i ljude koji zaraĊuju ili imaju bogatstvo. LEŠINARI, kao što su vrane, orlovi, lunje i bijeli lešinari simboliziraju griješnike, lopove ili ljude koji ĉine zlo. VODENE PTICE simbolizi raju ugledne ljude koji su dobili dvostruko poglavarstvo i koji imaju veze s dva vladara, s vlada rom vode i vladarom zraka. One mogu simbolizirati i putnike koji putuju i morem i kopnom. PTICE ŢALOPOJKE simboliziraju ţene koje nariĉu i plaĉu. PTICE KOJE PJEVAJU ILI GU ĈU, bez obzira da li su muţjaci ili ţenke, simboliziraju ljude koji se bave pjevanjem i narica njem. MALE PTICE (vrapĉarke), kao što su vrapci, ševe, slavuji i si., simboliziraju djecu. Ko sanja 'da ima ili da je dobio jato ptica, one mu simboliziraju imetak, pogotovu ako sanja da te ptice ĉuva, hrani i brine se o njima. SOKO simbolizira vladara. Klanje sokola simbolizira vlada rovu smrt, a jedenje mesa sokola simbolizira imetak od vladara. Reĉeno je da soko simbolizira i odraslog sina koji opskrbljuje onoga ko ga posjeduje. Reĉeno je da soko simbolizira i kradljivca koji otvoreno krade. Ko sanja da u kući ima sokola pobijediće nekog neprijatelja. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima poslušnog sokola, ako je dostojan vlasti, dobiće je i biće nasilnik, a ako je obiĉni ĉovjek, postići će radost i spomen. Ako vladar sanja da ĉuva sokolove, dobiće arapsku vojsku, ili pomoć, ili će steći hrabrost. Ako vladar sanja da na ruci ima sok ola i da je soko odletio, ali da je od njega na ruci ostao konac ili perje, vladar će izgubiti vlast, a os-tace mu imetak srazmjerno koliĉini konca ili perja u njegovoj ruci. Priĉa se da je nekom ĉovjeku ukraden mushaf i on je saznao ko mu ga je ukrao, pa je sanjao da je ulovio sokola i da ga nosi na svojoj ruci. Sutradan je uhvatio lopova i od njega povratio mus haf. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo bijelog sokola, pa se on preobrazio u bijelog kotrljana. — Imaš li ti ţenu? — upitao ga je tumaĉ, a kada je on rekao da ima, tumaĉ mu je rekao: — Ţena će ti roditi sina! — Tada je ĉovjek rekao: — Protumaĉio si sokola, a kotrljana nisi! — pa je tumaĉ rekao: — Preobraţavanje sokola u kotrljana ti je zbrkani (neistiniti) dio sna i to se ne tumaĉi! KOBAC simbolizira vladara silnika u koga nema povjerenja i koji je ĉinom i poloţajem niţi od vladara kojeg simbolizira soko. Ko sanja da se preobrazio u kopca dobiće upravu, ali će brzo bi ti smijenjen s poloţaja. ARAPSKI SOKO simbolizira jedno od dvoje: uglednog i ĉuvenog vladara nasilnika ili sina koji ima visok poloţaj. Ko sanja da ga prati soko na njega će se rasrditi neki hrabar ĉovjek. JASTREB takoĊe predstavlja poglavara koji je po vlasti i poloţaju niţi od poglavara kojeg simbolizira soko. Reĉeno je: Ako neko sanja da je uzeo jastreba u ruku, on će nekog lopova strpati u zatvor. Ko sanja da mu je iz mokraćne cijevi izišao jastreb — rodice mu se sin koji će biti silan i hrabar. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Se'idu ibn Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da se bijela golubica nalazi na šerefetu glavne dţamije i bio sam zadivljen njenom ljepotom, pa je došao arap-

111

ski soko i odnio je. — Na to je Ibn Musejjib rekao: — Ako je tvoj san istina, Hadţadţ će oţeniti kćerku Abdullaha ibn Dţafera. — Nije prošlo dugo, a on ju je stvarno oţenio. Kada je Ibn Musejjib upitan na osnovu ĉega je to zakljuĉio, rekao je: — Golubica simbolizira ţenu, a ako je bijela — onu koja je ĉistog roda, a nisam vidio ni jednu ţenu ĉistijeg roda od kćeri dţennetlije (Ab-dulaha ibn Dţafera). Arapski soko je arapska ptica, a ne znam nikog ko bi mu više odgovarao od Hadţadţa ibn Jusufa. CRNI ORAO simbolizira jakog ĉovjeka ratnika, od koga nije siguran ni onaj ko mu je blizak ni onaj ko nije. Mladunĉe crnog orla simbolizira hrabro dijete koje se druţi s vladarom. Ako neko sanja crnog orla na krovu kuće ili u dvorištu, njegov san ukazuje na meleka smrti. Ko sanja da mu je crni orao pao na glavu — umrijeće, jer koga orao uzme u svoje kandţe usmrtiće ga. Ko sanja da je dobio crnog orla i da mu je on pokoran — druţice se sa vladarom. Ko sanja da ga je crni orao udario svojim kandţama zapašće u tjelesnu i finansijsku poteškoću. Ko sanja da mu se crni brao pribliţio, ili da mu je nešto dao, ili da s njim razgovara razumljivim govorom — to mu je neka korist i dobro. Ako ţena sanja da je rodila crnog orla, rodice velikog sina, a ako je ţena siromašna, sin će joj biti vojnik. Reĉeno je da jahanje crnog orla u snu za velikane i poglavare simbolizira propast, a za siromahe — dobro. Orao je najjaĉa ptica, ptica koja visoko leti, koja ima najoštriji vid i koja najduţe ţivi. Ako neko sanja da se orao rasrdio na njega — na njega će se rasrditi vladar i odrediće nekog ĉovjeka silnika da ga nadzire obzirom da je Sulejman a.s. povjerio orlu nadzor nad pticama, koje su ga se bojale. Ako neko sanja da ima pokornog orla, dpbiće ogromnu vlast s kojom će vladati cijelim dunjalukom ili jednim njegovim dijelom i potĉiniće nekog velikog vladara; ako mu orao nije pokoran i ako ga se on ne boji, postići će visok poloţaj i biti tvrdoglavi silnik koji će u svojoj vjeri preći svaku granicu, shodno kazivanju o Nimrodu; ako orao odleti u nebo i izgubi se iz vida, umrijeće, a ako se iz neba povrati, biće bli zu smrti, ali će se spasiti. Ko sanja da je dobio orlovog perja ili kostiju — dobiće veliki imetak od velikog vladara. Ko sanja da je pao s orlovih leĊa zadesiće ga uţas i briga, a moţda će biti i uništen. Ko sanja da mu je poklonjeno mladunĉe orla rodice mu se sin koji će imati spomen, ako to sanja u toku dana, to mu je bolest s kojom će se nadnijeti nad smrt, a ako ga je orao ogrebao, bolest će mu dugo trajati. Reĉeno je i to da orao simbolizira halifu ili velikog vladara kojeg će pobijediti onaj ko sanja da orla posjeduje. Meso orla simbolizira imetak i upravu. Ko sanja da se preobrazio u orla — dugo će ţivjeti. Sve ptice grabljivice, kao što su KOPĈI, JASTREBOVI, SOKOLOVI, ORLOVI i si., u tumaĉenju se dovode u vezu sa vlašću i ugledom. Ko sanja da ga neka od tih ptica nosi i da je s njim u letu s blagim usponom dospjela do neba, ili mu se pribliţila, napraviće kao vladar dalek put, zavisno od ptice koja ga je nosila, a ako uĊe u nebo, umrijeće na tom putovanju. U tumaĉenju snova svaki let sa blagim usponom smatra se pohvalnim. Uspravan let u nebo i zabadanje u njega simbolizira smrt, propast ili štetu. SOVA simbolizira ogromnog do zuba naoruţanog lopova koji nema društva, l sova je nastala od ĉovjeka. KATA-PTICA simbolizira lijepu ţenu koja zadivljuje svojom ljepotom. TETRIJEB simbolizira arapsku ljepoticu. Klanje tetrijeba u snu simbolizira defloriranje ljepo tice, a njegovo meso simbolizira ţenin imetak. Reĉeno je da tetrijeb simbolizira i ĉovjeka vara licu u kojeg se ne moţe pouzdati. DROPLJA simbolizira proţdrljivu, bogatu, velikodušnu i dareţljivu ţenu. Za ŠUMSKU JAREBICU jedni vele da simbolizira roba, a drugi vele da simbolizira Perzijanku. JAREBICA simbolizira neprivrţenu lijepu ţenu, a uzimanje jarebice u snu simbolizira ţenidbu takvom ţenom. Reĉeno je da 'meso jarebice simbolizira odjeću. Ko sanja da je ulovio mnogo jarebica dobiće brojan imetak od ljudi na vlasti. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio mnogo jarebica, druţice se sa nasmijanim ljudima lijepog morala. TakoĊe je reĉeno da mnogo jarebica simbolizira ţene. Muţjak jarebice, ako ga sanja onaj ko ima trudnu ţenu, simbolizira roĊenje sina. Reĉeno je i to da muţjak jarebice simbolizira ratnika. SVRAKA simbolizi ra neprijatnog, nepovjerljivog i neprivrţenog ĉovjeka koji lihvari i prodaje robu po visokoj cije ni. Kreštanje svrake simbolizira dobijanje vijesti o odsutnoj osobi. NOJ simbolizira evnuha ili beduina. FENIKS simbolizira poglavara koji je novator u vjeri, a govor feniksa u snu simbolizira dobijanje imetka od imama (voĊe) ili dobijanje poglavarstva. Reĉeno je da feniks simbolizira i lijepu ţenu. ŢENKA NOJA za onoga ko sanja da je ima ili da ju je uzjahao simbolizira bogatu, lijepu i vjernu ţenu. Ona takoĊe moţe da simbolizira ev nuha obzirom na njenu visinu i ĉinjenicu da ona nije ni ptica ni ţivotinja. Ţenka no ja takoĊe moţe da simbolizira osobu plemenitog roda obzirom da se ţenka noja ne moţe preteći (u trĉa-

112

Bijeli strvinari takoĊe simboliziraju junake niskog roda. kakav je npr. Ako vladar sanja slavuja. Reĉe no Je: Ako neko sanja da se preobrazio u lastavicu.š. a ako nije. ali je ona ipak ostala u njegovim rukama. Lasta takoĊe simbolizira i pomagaĉa. koji mu je poljuljao vlast.dostojan vlasti. smilovao.MEDOKAZ simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete i uputst va.nju). PAPAGAJ simbolizira trgovca robljem. gasale ili ljude koji stanuju na grobljima. BIJELI STRVINAR simbolizira budalu. poboţnog i prisnog prijatelja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga". Ţenka noja takoĊe moţe da simbolizira i gluhu osobu obzirom da ona ne ĉuje. imetak je halal. koji mu je rekao: — Neki ĉovjek od tvoje familije će se dići protiv tebe s namjerom da preuzme tvoju vlast. Ko sanja da se gavran bacio na njega — lopovi će ga zasresti u putu. lijepu ţenu prijatnog govora. kurir ili oslar. Ko sanja da je uzeo lastavicu uzeće haram imetak. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ulovio gavrana. to znaĉi da ima mnogo evnuha koji mu ĉuvaju robinje. SLIJEPI MIŠ (šišmiš) simbolizira poboţnog ĉovjeka. Crnobijeli gavran simbolizira podmuklog. jer ako ima nekog svog bolesnog. Klanje noja od potiljka* simbolizira homoseksual nost. skromnog i strpljivog ĉovjeka koji se hrani halal opskrbom. — Reĉeno je Ib'n Širinu: — Na osnovu ĉega si to znao? — a on je rekao: . Reĉeno je da pauni simboliziraju vedre i nasmijane ljude. a ako se on sanja u toku dana. simbolizira bolest. Reĉeno je: Ako neko sanja da iz njegove kuće izlaze lastavice. Svoj san je ispriĉao Havjetu en-Nejsaburiju. Ako vladar sanja da ima ţenku noja. — Kasnije se protiv njega digao Ebu Ishak es-Samani. a naroĉito u zasaĊivanju drveća. juĉe se desilo upravo tako i došli su po dug koji je taĉno toliko iznosio. vojska će u tom gradu prolijevati neduţnu krv. obzirom da ĉvo rak ne pada u svom letenju.. Ko sanja da gavran s njim razgovara zapašće u brigu. Uzi manje bijelog strvinara ukazuje na izbijanje rata i veliko prolijevanje krvi. Ko sanja da je dobio gavrana ili da ga ĉuva — on mu simbolizira laţ i obmanu.Allah ti se.za onoga ko sanja da ga je dobio simbolizira dobijanje zasluţene vlasti ako je snivaĉ. ŢUNA simbolizira lijepu i bogatu ţenu. Ko sanja da su ga gavranovi svojim kandţama izgrebali upropastiće ga ţestoka studen ili će ga oklevetati laţljive! i nanijeti mu bol i patnju. ĈVORAK simbolizira ĉovjeka koji mnogo putuje.Na to je ĉovjek rekao: . SLAVUJ simbolizira bogatu ţenu. a potom traţiti oprost od Allaha dţ. Paunica simbolizira lijepu i bogatu ne-Arapkinju. robinju ili djeĉaka koji uĉi Kur'a n. PREPELICA simboli zira dvoliĉnjaka. robinju. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je tvoj san istina. Ko sanja da u kući ima mirnu nojevu ţenku ţivjeće dugo i udobno.Paunica simbolizira robinju. da mu je došao gavran koji je kljunom udario u njegovu kapu i tepa mu spala s glave. Reĉeno je da šišmiš simbolizira i ţenu sihirbazicu. Reĉeno je i to da gavran simbolizira dug ţivot. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je ţena uruĉila pauna. GAVRAN (VRANA) . . Ko sanja da jede meso gavrana dobiće imetak od lopova. onda ţenka noja simbolizira vjesnika smrti. Jahanje noja simbolizira putovanje sredstvom kojim se prevozi pošta. bogatog ĉovjeka. simbolizira govorenje istine koja se ne prihvata od onoga ko je govori. dijete ili imetak. PAUN simbolizira plemenitog vladara ne-Arapa. Mladunĉe ţenke noja sim bolizira sina. 113 . Gavran je takoĊe od ĉovjeka pret voren u pticu. a rijeĉ „tavus" (paun) kod obiĉnog svijeta je sino nim za dug. a njena jaja simboliziraju kćeri. Princ Nasr ibn Ahmed je sanjao da sjedi na svom krevetu. na kuću će mu napasti lopovi. VIVAK simbolizira robinju djevicu. Reĉeno je i to da papagaj simbolizira filozofa. On je sišao s kreveta. ZIMOVKA simbolizira ţenu.. a broj dirhema sam izraĉunao prema brojĉanoj vrijednosti slova: „ta" = 9 + „elif" = 1 + . Osoba koja u snu ukršta pauna i golubicu simbolizira svodnika.vav" = 6 i „sin" = šezdeset (9+1+6+60=76). a ako sanja da u njegovoj kući ili u njegovom vlasništvu ima mnogo lastavica. Za onoga ko sanja da posjeduje ili da je kupio ţenku noja ona simbolizira blagodat ukoliko nema nekog svog bolesnog. Ako neko sanja da je u grad ušlo mnogo bijelih strvinara. odgojenog. nadareno dijete koje uĉi Kur'an ne izvodeći nepotrebnu melodiju prilikom uĉenja . lazova i nasilnika. uzeo kapu i stavio je na glavu. a za bolesnika ukazuje na njegovu smrt. dobiće haram imetak sa svojim griješenjem i ohološću. koje će se kasnije riješiti. l papagaj je od ĉovjeka pretvoren u ţivotinju. ali ćeš ti na kraju izaći kao pobjednik. kupićeš robinju i prilikom isplate njene cijene ostaćeš duţan još sedamdeset šest dirhema i tvoja ţena će biti zadovoljna tvojom kupovinom. od njega će otputovati njegova bliţa rodbina. Gavran takoĊe simbolizira griješnika i lazova. LASTAVICA simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka. Reĉeno je da lastavica simbolizira i vjernog. Ko sanja gavrana na vladarovoj kapiji poĉiniće zloĉin za koji će se kajati ili će ubiti svog brata. ĉovjeka pjevaĉa ili uĉaĉa Kur'ana. Ko sanja da ima ulovljenih gavranova ugrabiće neki nedozvoljeni plijen. Lasta takoĊe simbolizira dobro u poslovima i u kretanju. Reĉeno je da ĉvorak simbolizira i slabašnog. malo dijete. koĉopernog i oholog ĉovjeka. on mu simbolizira ministra koji dobro vodi poslove.

a. te godine će biti padavina i nepodnošljive hladnoće.s. koji je pronicljiv. Pobijanje pupavca u snu simbolizira dobijanje dobre vijesti. Ko sanja da je dobio ţdrala ţenidbom će se sprijateljiti s ljudima lošeg morala. Nlije pohvalno sanjati gavrana na nekom odreĊenom mjestu. Priĉa se i to da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam posegao za ţenkom vrapca i htio sam da je zakoljem.Istinu si rekao! — rekao je ĉovjek.to ^naĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom ili da će neki od vladarovih ljudi napasti na njegovu kuću. Neki ĉovjek je došao Ebu Avnu ed-Darrabu i rekao mu: — Sanjao sam da je neki veliki pijetao zakukurikao pred tvojim vratima. ne leti i ţivi kao potĉinjeni. a to isto simbolizira i kokoš obzirom da su oni kod ĉovjeka kao zarobljenici i da ne lete. Reĉeno je da on simbolizira i li jepu i samilosnu ţenu. umrijećeš za trideset ĉetiri dana! — Ebu Avn 114 . i pored svoje veliĉine. tetrijeb je molio Nuha a. da mu dozvoli da izaĊe iz laĊe i da mu donese vijest o stanju vode uĉinivši pijetla jamcem da će se vratiti.a. da ja uzmem sadaku! — rekao je ĉovjek.Na osnovu toga što vrabac ima šest dijelova. da lomim njihova krila i da ih bacam u ranac. Reĉeno je da kumrija simbolizira i blagoslovljeno dijete. Reĉeno je i to da on simbolizira zabavljaĉa i priĉalicu koji nasmijava ljude. Reĉeno je da grlica simbolizira i dijete koje laţe. a t a kode i neku vijest. pa je pijetao postao rob. VRABAC simboli zira velikog ĉovjeka izuzetnog znaĉaja koji posjeduje bogatstvo. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ranac. . pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je taj san istina. ĉije vrijednosti ljudi ne znaju. Pijetao takoĊe simbolizira ĉovjeka visokog znaĉaja i glasa. koja mu je rekla: — Ubiće te rob neArap. koji lukavo obavlja svoj posao. pa sam ja jednu po jednu vadio. Bio je vješt letaĉ.s. koga obiĉni ljudi smatraju da on nanosi štetu. Kaţe se da je pijetao garantirao Muhu a. .Neki ĉovjek je sanjao da se gavran spustio na Kabu. oni simboliziraju kradljivce i presretaĉe na putu. a ako je na putu. kreste. KUMRIJA (vrsta grlice) simbolizira poboţnu ţenu. Ako neko sanja ţdralove da su se skupili u zimskom periodu. a kokoš —gospodaricu koja ima sluškinje i robinje. . i upitao: — Na osnovu ĉega si to znao? . izmeĊu ostalih ţivotinja. PUPA V AC (SMRDOVRANA) simbolizira ĉovjeka ĉiji posao je vezan za putovanje. Kada je voda prešahla. U svakom sluĉaju. Ko sanja da posjeduje mnogo vrabaca o bogat i će se i dobiti upravu nad ljudima od ugleda. koji je savršen u svom poglavarstvu. Neki vele: Ako neko sanja ţdrala.pa je svoj san ispriĉao Esmi bint Umejs. Ţdralovi su s imbol dobra ako ih sanjaju putnici. dobar orgaizator i planer. mujezina ili vladara koji je pod tuĊom vlašću obzirom da je pijetao.s. sirotu i slabašnu osobu. rekao: — Ti si ĉovjek koji širi kojekakve vijesti. podvpljka i perja. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Siddiku i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam mnogo vrabaca i drugih ptica. PIJETAO uglavnom simbolizira bijelog roba ne-Arapa ili osobu robovskog porijekla. koji je rekao: — Neki griješnik će oţeniti ĉestitu ţenu. ja ci ti reći i koliko si uzeo. pa je postao divlji. pijetao simbolizira roba ili osobu robovskog porijekla. da lovim vrapce. koju tebi nije dozvoljeno uzimati! — Boţe saĉuvaj.š. Omer Ibn el-Hattab r. Reĉeno je da ţdral simboli zira i ĉovjeka koji voli druţenje i zajedništvo.Traţi oprosta od Allaha jer si uzeo sadaku. davio i bacao. osiromašiće. ŠEVA simbolizira malo dijete. Reĉeno je i to da vrabac simbolizira dobar g ovor. dok pilad simboliziraju djecu robova i robinja.Ibn Sirin mu je rekao: . pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. koji govori lijepe rijeĉi od ko jih nema koristi. dobiće nagradu. vratiće se zdrav svojoj porodici. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ti djecu pouĉavaš Knjizi i igraš se s njima. za tetrijeba koji je izašao iz laĊe i koji je uĉinio prijevaru jer se nije vratio. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio ţdrala. a ako sanja da ga je uzjahao.Ako ti hoćeš. pijetla i tetrije-ba. je rekao: — Sanjao sam da me je pijetao jednom. Ta kode je reĉeno da on simbolizira dijete. a ona je progovorila i rekla mi: — Nemoj me zaklati! — Na to mu je Ibn Sirin rekao: .Kasnije je Hadţadţ oţenio kćer Abdulaha ibn Dţafera ibn Ebi Taliba. GRLICA simbolizira neprivrţenu ţenu krnjavog imana koja ima dug jezik i koja laţe. Ko sanja gavrana u svojoj kući . pitom. kao npr. ispriĉao mu san koji je ĉuo. onoga ko se bavi nauĉnim finesama ili onoga ko ima malo vjere i koga bije loš glas obzirom na ruţan zadah pupavca. — Na to mu je Ebu Bekr r. DIVLJI GOLUB simbolizira ne poznatu (stranu) osobu. a tetrijeb je bio pitom. pisara. je u laĊu ukrcao. Boj se Allaha i pokaj se za to! Reĉeno je da ŢDRAL simbolizira usamljenu. dvaput ili tri puta udario kljunom. pa je postao pitomi zarobljenik. Reĉeno je da pijetao simbolizira i izdrţljivog ratnika niskog morala. Pijetao moţe da simbolizira i gospodara koji ima robove. oni koji ţele da se oţene i oni koji ţele dijete. a svakom dijelu odgovara po jedan dirhem. otići će na dalek put. da iz laĊe izvede ono što je bio uveo. Nuh a. a Ibn Sirin mu je rekao: . a još nije bio dobio dozvolu od Allaha dţ. Reĉeno je da on simbolizira i ţenu. — Ebu Avn je došao Ibn Širinu. kritiĉara . — A kada je ĉovjek upitao: — Koliko? — on je rekao: — Šest dirhema. Ako neko sanja da ţdralovi lete oko nekog mjesta.

Ako to sanja neko ko ţeli .je dotada imao društvo sa kojim je pio. otmiĉare ili varalice koji kriju dob ro od svojih neprijatelja.s. rodice mu se sin koji će postati vladar prije nego što izraste u ĉovjeka. Ptica simbolizira ĉovjeka ĉiji odnos prema durgim ljudima odgovara odnosu te ptice prema dru gim pticama u pogledu njene snage. Mirna ustrijeljena golubica simbolizira vijest koja će stići iz daleka. a ako golubicama baca hranu i poziva ih da jedu.š. izuzev ako je bolestan i sanja da mu je golubica pala na glavu. sin će mu biti mrtvoroĊenĉe. a za onoga ko ţeli da se ţeni simboliziraju dobro.dobiće ĉast i visok poloţaj od neke ţene. Ko sanja golubicu nekog ĉovjeka . VODENE (MORSKE) PTICE po tumaĉenju imaju bolje znaĉenje od ostalih pti ca obzirom da one ţive u najvećem izobilju i najmanje su izloţene opasnosti. koja mu je donijela zeleni list i on joj je prouĉio dovu. golubice i njihova mladunĉad simboliziraju robove. „oruţja". koja mu ne lovi i koja mu se ne pokorava. koji je ppnizarikoji ĉini zlo i koji dobro procjenjuje obzirom da lunja leti nisko i da rijetko promaši prilikom lova. RODA simbolizira osobe koje vole druţenje i zajedništvo. koji se ĉuvaju harama. Golubica simbolizira i brzu vijest. Bijela golubica simbolizira vjeru. Golubica moţe da simbolizira ĉovjeka. Golubovi. one mu simboliziraju dobro obzirom da se one u zimskom periodu pojavljuju. golubica u snu simbolizira radosnu vijest ako padne na snivaĉa ili ako mu doleti. moći. Reĉeno je da kokoš i kokoši je perje simboliziraju koristan imetak. pogotovu ako je od vrste grivnjaša i ako mu guĉe pored glave dok on spava. glasnika i pismo obzirom da je ona pismonoša. Ko sanja da jede meso od golubice — ješće ţenin imetak. KOKOŠ simbolizira lahkoumnu. Ako to sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu.to znaĉi da je on bludnik. Reĉeno je da lunja simbolizira i kradljivce. ona će mu roditi sina. one simboliziraju kradljivce.. Ko sanja da jede kpkošije meso dobiće imetak od ne-Arapa. Ona mu se nije vratija. Ko sanja da je dobio neku od morskih ptica dobiće imetak i plijen. zelena — suzdrţavannje od harama (poboţnost). Ko sanja da ima lunju i da mu ona donosi ulov — dobiće vlast i imetak. ishrane. glupu i lijepu ţenu koja vodi porijeklo od roba. Nekoliko golubica simboliziraju kćeri ili robinje. Gugutanje golubice simbolizira ĉovjekovo korenje ţene. i mesom pti-ĉijim kakvo budu ţeljeli". Za onoga ko je u nekoj teškoći ili ima nekoga od sutnog. koji su poboţni i ĉestiti. Ko sanja da posjeduje nebrojeno mnogo golubica zadobiće plijen i neko dobro. pa se poslije odreĊenog vremena ponovo pojave. ili će mu ţena roditi dijete.. Poslije je poslao golubicu. neprijatelje ratnike ili hladnoću ili vremenske promjene. Jedno njeno oko bilo je jedno od najljepših golubijih oĉi ju. — Kasnije je taj ĉovjek oţenio ţenu koja je imala ţestoku narav. Ibn Širina su pitali kako je to zakljuĉio. Ko sanja da je zaklao kokoš — oduzeće nevinost robinji djevici. tako da će te ezijetiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da ima divlju lunju. ili. To potiĉe otuda kada je Nuh a. Ako neko sanja da su se rode u toku zime sastale u grupu. — Na to se Ibn Sirin nasmijao i rekao: — Ti ćeš oţeniti lijepu ţenu. naĉina i visine letenja. Iznenada je umro i to taĉno u dan kako je rekao Ibn Sirin. ona neće imati mahane na oku već će imati nešto na draţici i biće lošeg ahlaka. Ko sanja da patka s njim razgovara . ali da one nisu sastavljene u grupi. Mladunĉad od golubice simboliziraju sinove ili robinje. GOLUBICA simbolizira dob ru i dragu ţenu koja ne ţeli drugoga pored svog muţa. šarena — svakakve osobe. sanjajući da je drţi u ru ci. koja joj ne moţe dosaditi. robinje. Neka te ne brine ono što si vidio na njenom oku. koja ti se izuzetno sviĊa. crna . a drugo joj je imalo ţut kolut. ali je našao njeno mrtvo tijelo kako pluta po vodi.gospodu meĊu ţenama i ljudima. ako se rodi ţiv. mladunĉad lunje simboliziraju djecu. Ko saja da je golubici odsjekao krila — zakleće se ţeni da ona neće izlaziti. KD sanja da je ulovio kokoš . Ko sanja da se golubica odvojila od njega i da mu se ne vraća — razvešće se sa svojom ţenom ili će mu ţena umrijeti. Najbolje je sanjati golubicu zelene boje. Rode takoĊe simboliziraju povratak osobe koja je na putu.. ali je tada sve to ostavio i pokajao se Allahu dţ. robinje i njihovu djecu. Ko sanja da je zaklao golubicu — oduzeće nevinost djevici. Arapa. jer ona tada simbolizira smrt. ili će zatrudnjeti. Golubarnik sim bolizira skup ţena. do zuba naoruţanog vladara. presretaĉe. a on je rekao: . Ko sanja da paunica i kokoš kokodaĉu u njegovoj kući — on ĉini belaje i nemoral.ići na put. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio bijelu golubicu kojom sam bio veoma zadivljen. a ako sanja da je u takvoj situaciji lunja otišla od njega. neće dugo ţivjeti. pa ih onda jedno vrijeme nestane.Po brojĉanoj vrijednosti slova u rijeĉi pijetao („dik"): „dal" = 4+ „ja" = 1 0 + + „kjaf' = 20 (4+10+20=34). LUNJA (vrsta sokola) simbolizira nepoznatog. presretaĉe. Golubica moţe da simbolizira i kćer. Ko sanja da jede meso patke dobiće imetak od robinje i oţeniće bogatu ţenu obzirom da je patkinp pribjeţište voda.. ili ţenu. pri Ijeţnice ili sluškinje. Ko sanja da ima golubica — one mu simboliziraju ţene i rc'jinje na koje ne troši imetak.dobiće prijatan halal imetak. perja. Lunja simbolizira i ţenu koja vara ĉovjeka i to ne krije. on je svodnik. Reĉeno je da patke simboliziraju ugledne ljude. poslao vranu da mu donese vijest o stanju vode. GUSKE simboliziraju punaĉke ţene koje imaju popularnost i ime- 115 .

one simboliziraju meleke. ili hrabrost. Pĉele mogu da simboliziraju i vojsku obzirom da one imaju svog zapovjednika i voĊu tj. koji ona obavlja sa izvranrednim poznavanjem. Pĉele mogu da simboliziraju i uĉenjake. bojati se je da će na putu biti presretnut i opljaĉkan.pa mu je Ibn Sirin rekao: — To je radosna vijest koju ćeš dobiti i koja će te obradovati. prepelice ili gljive ukoliko se sanjaju da padaju s neba. i u nju ćemo vas povratiti i iz nje ćemo vas izvaditi drugi put". da se nalaze meĊu ljudima i u prostoru izmeĊu neba i zemlje. privreĊuje. Priĉa se da je neki od ratnih junaka sanjao da mu je brijaĉ obrijao glavu. Ko sanja da je dobio morsku pticu rodice mu se dijete.To je novac koji ćeš dobiti i koji ćeš dati ţeni. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo mu potĉinili brda (da) s njime (oni) slave (Allaha) uveĉe i kad se sunce raĊa. maticu. Roj muha simbolizira neprijatelja koji nanosi štetu. oni simboliziraju kaznu. Skakavci mogu da simboliziraju i kišu ukoliko se sanjaju kako padaju po krovovima kuća. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako nisi sanjao vodu. Ulazak osa u velikom broju u neko mjesto simbolizira ulazak vojske u to mjesto. to što sam se vratio u majĉinu utrobu znaĉi da se vraćam u zemlju.tak. Ko sanja da je dobio ili da uzgaja pĉele. Ako neko sanja da ptice lete po njegovoj mahali. one simboliziraju ţene koje plaĉu i nariĉu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . — Drugi dan poslije tog sna on je poginuo. simboliziraju novac. obiĉne ljude ili svjetinu koja se komeša. ako pĉele pobije. on će pravedno postupati prema tom stanovništvu. on će se okoristiti i dobiti imetak od te oblasti. Reĉeno je da pĉela simbolizira ĉovjeka koji radi. pravnike i ljude od pera obzirom da je rr>ed lijek i da je pĉeli data objava i nadahnuće za njen posao. Pĉele simboliziraju i beduine ili ljude koji uporno i neumorno rade da bi obezbijedili i sakupili sredstva za ţivot. MUHA simbolizira nejakog. Ako putnik sanja da mu je muha pala na glavu. ako sanja da je ušao u košnicu. ako ga pĉele napadnu i poĉnu ujedati. ako uzme svoj dio meda. Kaţe se i to da skakavci. ti ljudi će se meĊusobno ptpomagati i vladaru nanijeti nevolja. Ako neko sanja da ĉuva guske. ili da je od njih dobio meda. a i pĉelama ostavi njihov dio. a zatim ga protumaĉio rekavši: . Kaţe se da je i osa stvorena od ĉovjeka. imaće udobnost i tijelesno zdravlje. Ako vladar sanja da je uzeo košnicu pĉela. one ti simboliziraju imetak koji ćeš dobiti. koristi i koji je izuzetno znaĉajan.A ako bi im mušica nešto uzela. drznika i onoga ko se hrani svim i svaĉim. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . Reĉeno je da guska simbolizira i ĉovjeka koji je u brizi i tuzi i koji ima vlast i na kopnu i na moru. on će za sebe liĉno izabrati jednu naseljenu i naprednu oblast koja ostvaruje prihode na dozvoljen na ĉin. Ako se sanja da guske na nekom mjestu gaĉu. Ubod ose simbolizira uvredljive prostaĉke rijeĉi. dobiće upravu nad ljudima visokog poloţaja i od njih će dobiti imetak. Sanjanje PĈELA simbolizira dobijanje poglavarstva i imetka. zadobi će plijen i imetak bez ikakve muke i poteškoće. SKAKAVCI simboliziraju vojsku. OSA simbolizira strašnog i borbenog ĉovjeka. LEPTIR simbolizira nejakog ĉovjeka veliĉanstvenog govora. ţabe Ili krv obzirom da su to bili znaci kazne Izraelićana izuzev ako ih ljudi skupljaju ili jedu i ako ne nanose nikakvo zlo niti štetu. Ko sanja da mu je muha ušla u utrobu — to znaĉi da se on druţi s niskim i prostim ljudima i od njih uzima haram imetak koji nema trajnosti. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz neba došla ptica i da je pala preda me. Jedenje muha u snu simbolizira neĉistu opskrbu ili haram imetak. ptica simbolizira moj ruh (dušu) i njegovo uzdizanje u Dţennet. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio muhu. ako se sanjaju skupljeni u nekoj posudi. TakoĊe se treba ĉuvati lopova onaj ko sanja da mu je muha pala na nešto od njegovih stvari koje nosi sa sobom. da su drugaĉiji od obiĉnih skakavaca.usta izašla zelena ptica i digla se u nebo i kao da se vratio u majĉinu utrobu uĉeći: „Mi smo vas od nje (zemlje) stvorili. (kao) i ptice skupljene. Ko sanja da mu ptica kljiije iznad glave dobiće upravu i poglavarstvo. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mnogo vodenih ptica i da jednu po jednu koljem. snagu i borbenost stanovnika tog mjesta. ako je iz košnice uzeo sav med ne ostavivši pĉelama ništa. da mu je iz. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo skakavaca i da sam ih stavio u krĉag. neće moći (to) od nje uzeti". on će progoni ti stanovništvo iz te oblasti. 116 . . uvredljivog i niskog ĉovjeka.. pa je san ispriĉao svojim drugovima. predstavnika rulje i ološa. kata-ptice.Obrijana glava znaĉi da će mi biti skinuta glava. Ukoliko se sanjaju u vrlo velikom bro ju. Osa simbolizira i ĉovjeka koji se prepire o neistini. on će nepravedno postupati prema stanovništvu te oblasti i otimaće im njihove imetke. Isto znaĉi i ako se tako sanjaju uši. Kaţe se da ona simbolizira i potkazivaĉa. i što imaju podijeljene poslove. jer u tom sluĉaju simboliziraju opskrbu koja im pristiţe i sredstva za ţivot koja se uve ćavaju Opskrbu i sredstva za ţivot simboliziraju i vrapci. Sve se Njemu obraća (slavi Ga)".

Ko sanja da ţaba s njim govori — dobiće vlast. simbolizira radost i sreću. a u nasljenom mjestu — laţ. l kornjaĉa je od ĉovjeka pretvorena u ţivotinju. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na trpezi imam ribu i da njen stomak i njena leĊa jedemo ja i moj sluga. spletke nekom velikom ĉovjeku obzirom da drvo simbolizira dvoliĉnost." Ko sanja da je uvaljao male ribe u brašno i da ih prţi ha ulju — on popravlja ono od ĉega nema koristi ulaţući u to trud i trošeći imetak da bi mu to na kraju donijelo prija tan imetak.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu. RAK simbolizira groznog spletkara velikih ambicija.š.. KROKODIL simbolizira milicionera od koga nije siguran ni prijatelj ni neprijatelj obzirom da je on jedna od najopasnijih ţivotinja. dok za lovca simbolizira dobro i korist. simbolizira obmanu i zamku. i za onoga ko se neĉem nada ili nešto oĉekuje — da će mu se nada ili oĉekivanja ispuniti. njegove rijeĉi će biti prihvaćene. ako je strijela pogodila cilj. a lovljenje ribe u ĉistoj vodi simbolizira opskrbu ili roĊenje sina koji će biti sretan. Ko sanja da na gvozda lovi vrapca — on ima pokvarenu vjeru i pravi . 36. On takoĊe simbolizira lopova varalicu i tretira se kao i ostale grabljivice. . potvoru i ogovaranje. spa sjće se i od miliconera.s. TakoĊeje reĉeno da skakavci simboliziraju pekara koji vara ljude na hrani koju im prodaje. gvoţĊe — spletku i zamku. ako u ribi naĊe loj. a ako je promašio cilj. kad sanjaju usoljenu ribu. za osobu koja je u brigama . shodno kazivanju o Ejubu a. Kornjaĉa baĉena na smeće simbolizira uĉenog ĉovjeka ĉiju vrijednost ne shvata ju neznalice meĊu kojima on ţivi. od te ţene će dobiti imetak i neko dobro. Lovljenje ribe u mutnoj vodi simbolizira tešku brigu. l on je pretvoren u ţivotinju. Ko sanja da je dobio uso ljenu ribu zadesiće ga neka briga. Jedenje mesa od raka u snu simbolizira materijalnu korist ili debljanje vijesti izdaleka. jer on iskorištava tvoju porodicu! — Kad je ĉovjek provjerio slugu. Ko sanja da iz samostrela gaĊa strijelama — on govori rijeĉi na nemjestu. Ko sanja da ga je ujela buha ili stje nica dobiće imetak. Reĉeno je da ona simbolizira uĉ ena i poboţna ĉovjeka koji uĉi Kur'an. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Svjeţa ţiva riba simbolizira djevicu.. a ako se spasi od korokodila. CRNI VODENI KUKAC simbolizira prokletnika koji krade grobove. za onoga ko je ostao bez neĉega — da će mu se to vratiti. Ko sanja da je dobio jednu ili dvije svjeţe ribe oţeniće jednu ili dvije ţene.. Ko sanja da je dobio veliku koliĉinu svjeţe RIBE dobiće imetak i plijen. vojsku obzirom da je on njima uništio Nimruda.da će joj se brige povećati i pojaĉati. UDICA. BUHE simboliziraju Allahovu dţ. ako se sanja da se drţi u ruci.Sanjao sam da gaĊam iz balista (stara naprava za gaĊanje kamenjem) i da pogaĊam i promašujem. otkrio je da ga on vara sa ţenom. Lovljenje ribe na kopnu simbolizira ĉinjenje nemorala. uslišanje dove ili obilnu opskrbu ukoliko je osoba koja to sanja bogobojazna. GVO2ĐA (KLOPKA). KORNJAĈA simbolizira ţenu koja se uljepšava. Buha simbolizira i prostaka koji poniţava i nanosi uvrede. Sanjanje mnogo ţaba u nekom gradu ili mahali simbolizira kaznu. njegove rijeĉi će imati negativne posljedice po njega. Ko sanja da jede ţivu ribu dobiće vlast. GaĊanje iz samostrela u prirodi simbolizira plijen i hala l imetak. Onaj ko sanja da gaĊa iz samostrela pred vladarovom kapijom simbolizira potraţivaĉa. a neki vele da to simbolizira radosnu vijest.za odbjeglog roba znaĉe da će biti naĊen (uhvaćen). a ako nije. a vrabac — ĉovjeka. riba mu simbolizira kaznu. Ko sanja da jede meso od kornjaĉe — dobiće imetak ili znanje. ta ţena će mu roditi djeĉaka.s. shodno kazivanju o Isaovoj a.š. Ţabe su ugasile Nimru-dovu vatru. dobijaju imetak i neko dobro. Ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla riba. Reĉeno je da kornjaĉa simbolizira i vrhovnog sudiju obzirom da je kornjaĉa najpametnija morska ţivotinja koja se najbolje ĉuva. on će pasti u ruke milicioneru koji će ga ubiti i uzeti mu imetak. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha. K. ŢABA simbolizira poboţnog ĉovjeka koji se trudi da bude pokoran Allahu dţ. Svjeţe prţena riba simbolizira plijen. Ko sanja da gaĊa golubicu — on potvprava ţenu.Reĉeno je i to da pojava skakavaca na nekom mjestu. dobiće haram imetak. TUMAĈENJE SNOVA O SREDSTVIMA ZA LOV l RIBOLOV MREŢA. Ko sanja da je dobio sitnih riba — one mu simboliziraju brigu u vezi sa djecom. Krokodil takoĊe simbolizira tr govca koji ĉini zlo i koji vara. Reĉeno je i to: Ako neko sanja raka. Usoljena prţena riba simbolizira odlazak na put radi traţenja znanja ili mudrosti.. Ko sanja da na njega pada kiša zlatnih skakavaca dobiće sreću i blagodat. jer ti ogovaraš ljude! 117 . Ko sanja da mu je iz usta izašla riba — ona simbolizira rijeĉi kojima vara ţenu. ako u ribi naĊe biser.O sama da jede meso ţabe — okoristiće se o nekog svog prijatelja. trpezi. ili neko dobro. za putnika simbolizira povratak s puta. ali ako ne ĉine štetu. zabora više na ribu svoju. Neki vele da svjeţe prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj potrebi. Sitna usoljena riba takoĊe ne predstavlja nikakvo dobro. Ako neko sanja da ga je krokodil odvukao u vodu i usmrtio ga. kao i sav ostali pribor za lov. STAPOVI na koje se stavlja lijepak za hvatanje ptica . rodice mu se kćer. Neki ljudi su takve prirode da. miriše i pokazuje ljudima.

Ko sanja da se preobrazio u zmiju — on će se mijenjati iz stanja u stanje i postaće neprijatelj muslimana. pobijediće neprijatelja. simboliziraju snagu neprijatelja i ţestinu njegove pakosti. ne ujeda i ne uznemirava. Moţda je i rijeĉ ţivot („hajat") izvedena od imena zmije („hajjet") obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu zmije i vode kao stvari od koje je stvoreno sve ţivo. One mogu da simboliziraju i bludnike obzirom na njihovu prir odu i sklonost za ujedanjem. Ako neko sanja da mu je vrt pun zmija.Ti ćeš je oţeniti i naslijediti njen imetak. a neprijateljstvo svake pojedine zmije srazmjerno je njenoj opasnosti. neprijatelj će mu nanijeti neugodnost srazmjerno opasnosti ujeda zmije.. Ako neko sanja da se po cijeloj nahiji zmije masovno ubijaju. INSEKTIMA l KUKCIMA 118 . biljke koje su u tom vrtu bujaće i rasti. a on neće koristiti svoju snagu i moć. Zmija takoĊe sim bolizira vladara koji krije neprijateljstvo. Zmijske noge i zubi. a ako bude ubijena zmija koja je kao i ostale zmije. Ko sanja da je zmiju presjekao na dva dijela dobiće od neprijatelja svoje pravo. to su njegovi neprijatelji koji se sa njim druţe. Ko sanja da za njim ide zmija -. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. pa bude ubijena velika zmija. Zmija moţe da simbolizira i ţenu. TUMAĈENJE SNOVA O GMIZAVCIMA. rekao mu je: . će ga zaštititi od neprijateljskog zla. Ko sanja da u svom dţepu ili rukavu ima malu bijelu zmiju. Toj ţeni će doći dvojica haridţijskih (otpadniĉkih) glavešina. vladar ga obmanjuje. kojima su prišla dvojica ljudi i fz zmijskih glava muzli mlijeko. a ako ih sanja izvan kuće. Ko sanja da se zmija diţe u visinu — postići će udobnost. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Zmija ne daje mlijeko.. a ponekad ţenu ili dijete. tako da. Ko sanja da se prepao od zmije ne znajući koja je to zmija. Po istom prin cipu se tumaĉi i ako se prepadne od bilo ĉega drugog. dbţivjeće strah. doći će do rata i neprijatelji će biti pobijeĊeni. Ko sanja da mu je kuća puna zmija. Ko sanja da mu zmije ulaze u kuću i da iz nje izlaze ne nanoseći zlo.O vjernici. Ko sanja da je dobio glatku i pokornu zmiju. Ko sanja da su zmije ispred njega. Vodene zmije simboliziraju imetak. pa se ona zavukla u jednu rupu. Ko sanja da oko vrata ima zmiju i da ju je tri puta presjekao — on će tri puta da se razvede sa svojom ţenom. on u svojoj kući pruţa utoĉište neprijateljima muslimana i sljedbenicima niskih ţelja. veliĉini i otrovnosti.s. ali ne mogu da mu nanesu zlo. 37. koje se ne boji. ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla zmija a potom se vratila. — Taj ĉovjek se kasnije oţenio i ţena mu je umrla ostavivši iza sebe sedam hiljada dirhema. rodice mu se dijete. doista. dobiće kraljevsko blago. radijallahu anhuma. Ako neko sanja da je zmija izašla iz zemlje. a CRNA ZMIJA najljućeg neprijatelja. koji mu je rekao: . to mjesto će zadesiti nesreća. Meso i loj od zmije simboliziraju dozvoljeni neprijateljski imetak ili neprijateljski protu otrov. neko od njegove rodbine će doţivjeti nesreću. Ja sam u ruci imao lopatu i stavio sam je na rupu. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je kuća puna zmija. već daje otrov. shodno rijeĉima Uzvišenog: . umrijeće poglavar toga mjesta. imate/neprijatelja. ako se sanjaju. Ko sanja da je uveo zmiju u kuću — njegov neprijatelj će mu napraviti spletku.ZMIJE simboliziraju neprijatelje obzirom da je prokletnik Iblis uzeo zmiju za posrednika izmeĊu sebe i Adema a. Ko sanja da zmija s njim blago i ljubazno razgovara postići će neko dobro kome će se ljudi diviti. Ko sanja mrtvu zmiju — Allah dţ. jedna ţena je sanjala da su iz dvije rupe izašle dvije zmije. one simboliziraju njegove neprijatelje u njegovoj porodici ili bliţoj rodibini. i meĊu ţenama vašim i djecom vašom. Jedenje zmijskog mesa u snu simbolizira imetak od neprijatelja. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li vjerenicu? — A kada je on rekao da ima. kojih se on ne boji. BIJELA ZMIJA simbolizira najteţeg. pa ako je zmiju ubio. pa ih se priĉuvajte!" Ko sanja da udara zmiju ili da se bori s njom — boriće se s neprijateljem. koja ne nanosi zlo.njegov neprijatelj ţeli da ga prevari. Ako neko sanja da se zmija spušta s neke visine.š. Ovakva zmija simbolizira i sreću. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da ispred mene mili zmija i da je ja slijedim. biće siguran od neprijatelja. Ko sanja da je na svojoj postelji ubio zmiju — umrijeće mu ţena. ili da kruţe oko njega.postaće vojskovoĊa i dobiće veliku vlast. neprijatelji su mu strane osobe. Zmije mogu da simboliziraju i nevjernike i novatore u vjeri obzirom da zmije pos jeduju otrov. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uzmi je i ne boj se!" Mala zmija simbolizira dijete. hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera).Boj se Allaha i ne pruţaj utoĉište neprijatelju muslimana! Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — O Ebu Bekre. zadovoljstvo i sreću. Ako neko sanja da su se na trgu pobile zmije. STOMAĈNE GLISTE simboliziraju bliţu rodbinu. a ako ga je zmija ujela. koji će je pozivati u svoj mezheb i pozivati je da grdi dvojicu autorite ta (tj. Ko sanja da je uzeo zmiju dobiće imetak od neprijatelja i biće siguran. Ako neko sanja da je iz njega izašla glista. a ako je znao koja je to zmija i ako se je od nje prepao. ona mu znaĉi njegovu sreću. Ko sanja da posjeduje grupu crnih i velikih zmija . radost i sreću. biće ubijen vladar toga mjesta. biće ubijen vladarov vojnik. Ako ĉovjek sanja da mu je iz mokraćnog kanala izašla zmija. Zmija ponekad simbolizira vladara.

a Ibn Sirin mu je rekao: — Ona će ti roditi dijete koje će biti dobro. Reĉeno je i to da izlazak miševa iz kuće u snu simbolizira nestanak blagodati. JEŢ simbolizira ĉovjeka tijesna srca. Reĉeno je da uši simboliziraju Ĉeljad i dobroĉinstvo prema ĉeljadi. Sanjanje paukove mreţe i kuće simbolizira ţenidbu ţenom bez vjere. simboliziraju povećanje vjere. Svi insekti koji uznemiravaju ĉovjeka simboliziraju neprijatelje srazrrijerno njihovoj pojedinaĉnoj opasnosti. Reĉeno je i to da uši simboliziraju brige. zatvor i povećanje bolesti. Ubijanje škorpiona simbolizira gubljenje i ponovno dobijanje imetka. MRAVI u ve likom broju simboliziraju vojsku. MIŠ simbolizira griješnicu. ŠTAKOR takoĊe ne simbolizira nikakvo dobro. Ţuti škorpion simbolizira najţešće neprijateljstvo. a odvraća od Ĉinjenja dobrih dijela. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam imao spolni odnos s mišicom i da je iz njene straţnjice izašla hurma. Ko sanja da u utrobi ima više škorpiona — to su mu neprijatelji meĊu njegovom bliţom rodbinom. ako sanja da jede pe ĉeno (kuhano) meso od dromedra. TERMIT u snu simbolizira najamnika. Ţalac škorpiona simbolizira klevetniĉki jezik.AŢDAHA (ZMAJ). pokvarenosti i zla. Ujed vaške simbolizira uvredu od nejakog neprijatelja. svaka glava simbolizira neki oblik neprijateljskog zla. roba ili slugu kradljivca koji malo po malo krade kućne otpatke. sanja da je uzeo škorpiona i da ga je bacio na svoju ţenu. Ko sanja da jede ţivo meso škorpiona — nasljedstvom ili na neki drugi naĉin će dobiti haram imetak od neprijatelja klevetnika. ako aţdaha ima od dvije do sedam glava. Škorpion uglavnom simbolizira neprija telja koji se ne da zbuniti. KRPELJI simboliziraju patnju (kaznu) obzirom da su oni bili poslati kao jedan od Musaovih a. Ovakva aţdaha za bolesnika simbolizira smrt. SVILENA BUBA simbolizira vladarove podanike. GEKO (vrsta guštera) simbolizira malo poznatog za l u ta log ĉovjeka koji preporuĉuje ĉinjenje loših. Reĉeno je da miševi simboliziraju i ĉeljad. Reĉeno je i to da škor pion simbolizira imetak. ona simbolizira neprijatelja kome nema premca u zlu i neprijateljstvu i koji je nepodnošljiv i nesavladiv. od kojih su jedni crni a drugi bjjeli. to znaĉi da neće dugo ţivjeti. Sanjanje bodljorepog guštera simbolizira bolest. ako ga sanja vladar. a neki vele da oni simboliziraju njegovu bliţu rodbinu. Reĉeno je i to da on simbolizira neprijatelja i ĉovjeka koji. zbog razuzdanosti njegovog jezika. STOMAĈNI CRVI simboliziraju ĉovjekovu ĉeljad koja rastaĉe njegov imetak. koji ima malo milosti i koji se brzo naljuti. Ţenka kotrljana simbolizira teškog i prljavog neprijatelja. TakoĊe je reĉeno da uši simboliziraju vladarovu vojsku ili ĉovjekovu obitelj. Isto znaĉi i ako škorpiona sanja na svojoj postelji. Ujed škorpiona simbolizira imetak koji nema trajnosti. ako sanja da jede ţivo meso dromedra. ješće imetak takvog ĉovjeka. Ako neko sanja da je ubio dromedra. Skupina miševa. UHOLAŢA simbolizira ppglavarskog neprijatelja. Velike uši simbolizira ju patnju. ogovaraće takvog ĉovjeka. pobijediće takvog ĉovjeka. prikrivenog i pridošlog ĉovjeka koji pravi spletke. CRV simbolizira ĉovjeka koji kleveće i spletkari. KAMELEON. DROMEDAR simbolizira zlog ĉovjeka koji pravi smutnju meĊu ljudima. Ko sanja da je progutao škorpiona — on otkriva tajnu svome neprijatelju. kradljivicu ili ţenu koja je u duši pokvarena. ako su na zemlji — nejake ljude. ako aţdaha ima više glava. druţice se sa nejakim ljudima od kojih ga neće zadesiti šteta. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti ţenu koja je griješnica? — Imam! — rekao je ĉovjek. Ko sanja da se preobrazio u aţdahu dugo će ţivjeti i dobiće vlast. ako neko sanja da gmiţu oko njega. ŠKORPION (AKREP) je takoĊe stvoren od ĉovjeka. BODLJOREPI GUŠTER simbolizira beduina ubicu. Sanjanje mrava moţe da simbolizira i samog snivaĉa. Ako ĉovjek sanja da u gaćama ima škorpiona. Reĉeno je i to da šta kor simbolizira prepredenog kradljivca. on ima pokvarenu ţenu. Škorpion simbolizira spletkara koji će ubiti nekog od svoje bliţe rodbine. Re- 119 . l ova ţivotinja je stvorena od ĉovjeka. Aţdaha simbolizira i ĉovjeka neprijatelja koji prikriva svoje neprijatejstvo. Sanjanje mrava na postelji simbolizira djecu. Ko sanja pauka — vidjeće ne jakog. l on je postao od ĉovjeka. Ako ĉovjek. GLISTE simboliziraju nejakog neprijatelja. simboliziraju dane i noći koji neprimjetno i prikriveno nagrizaju ţivot i tjelesno zdravlje. l skoĉimiš je postao od ĉovjeka. posjeduje haram imetak. PAUK je takoĊe od ĉov jeka pretvoren u ţivotinju i simbolizira prokletu ţenu koja napušta muţevljevu postelju. KOTRLJAN (BALEGAR) simbolizira zavidnu i zlobnu osobu. on će joj nani jeti neku sramotu. ako aţdaha ima sedam glava.s. Ako neko sanja da je iz njegovog tijela izašla velika uš. Ko sanja da škorpion gori u vatri — umrijeće neki njegov neprijatelj. dokaza. SKOĈIMJŠ simbolizira ĉovjeka koji se mnogo zaklinje i koji laţe. Ko s anja da jede meso aţdahe dobiće imetak od vladara. PIJAVICE koje se puštaju da sišu ljudsku krv simboliziraju ĉeljad. ako se sanjaju na ĉistoj odjeći. UŠI (VAŠI). Sanjanje jedenja ušiju simbolizira ogovaranje. nema dobro znaĉenje i simbolizira izazivaĉa rata. njene glave predstavljaju razne oblike neprijateljeve zlobe. koja putuje i prenosi imetak s jednog na drugo mjesto. Ko sanja da vadi uši iz svoje odjeće — protiv njega će biti iznesena neĉuvena laţ.

Aladža džamija je najljepša džamija na našim prostorima 120 .

Šehova u (prvom planu) i Careva u Foči 121 .

kao npr. Ako bolesnik sanja da se ispeo na nebo i da se nije vratio. BUJICI. VAZDUHU. doţivjeće propast. s tim što svaki pojedini crv simbo lizira ĉovjeka koji mu odgovara svojim karakteristikama u pogledu osobina. DUGI. smokve. njegov ruh (duša) će otići na nebo. Ako neko sanja da su u neko mjesto ušli mravi.. umrijeće kao šehid. ako za to u narodu ima pokazatelja i ako u snu i z kapija izlaze muhe. Svi crvi koji ţive u zemlji simboliziraju ološ. u lje. i vojska će ga napustiti. NOĆI. Sanjanje mnoštva mrava u nekom gradu.. med. iz tog grada ili kuće kradljivci će nešto odnijeti ili će se tu graditi neka graĊev ina obzirom da je nespojivo da mravi budu tamo gdje se nešto gradi. tako. vrapci ili nešto sliĉno. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako se sanja da vatra pada po njivama. ako iz nebeskih kapija padaju strijele koje ljudima ne nanose štete i ako ih ljudi uzimaju i skupljaju.. ljudi će doĉekati blagoslovljenu kišu ĉija korisnost će pogodovati onome što se sanjalo da pada s neba. ljudi će trpjeti patnju. tako. ZELENI CRV sim bolizira ĉovjeka koji se krije iza toboţnje poboţnosti i koji se prikuĉuje imetku poglavara i trgovca kradući ga malo pomalo.. opskrbu i imetak. Ako neko sanja da mravi bjeţe iz nekog grada ili iz kuće. meĊu ljudima će poĉeti da hara kuga ako za nju ima i drugih pokazatelja. s tim što je takav san radosna vijest da će umrijeti kao musliman obzirom da se nevjernicima ne otvaraju nebeske kapije i da se njihove duše ne uspinju na nebo. pogoto vo ako iz njih izlazi nešto što simbolizira milost i rodnost. vladar će svakome koga je u snu pogodila strijela oduzeti dio imetka. GRADU. uhodiće vladara ili će se prokrasti u vladarovu riznicu ili dvorac u namjeri da ga pokrade. 38. uha ili nekog drugog tjelesnog organa izlaze mravi i ako se on pritom raduje njihovom izlaţenju. shodno kazivanju o Sulejmanu a. Nebo moţe da simbolizira i vladarov dvorac. blagodati. kapije simboliziraju kišu. Sanjanje mrava kako gmiţu po bolesniku simbolizira njegovu smrt.l Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestalo lila.ĉeno je da sanjanje izlaţenja mrava iz njihove rupe simbolizira brigu. Ono što se sanja da se spušta ili silazi s neba simbolizira odreĊene Allahove dţ. OBLACIMA. rulju i zlikovce. kao npr. izravne intervencije.s. posla. bojati se je za njega. zemlja ili pijesak bez prašine i bez nanošenja štete. MUNJI. one simboliziraju smutnju koja baca svoje strijele i koja će uništiti svakoga koga strijela u snu pogodni u uho ili oko. upustiće se u rizik u odnosu na vladara i biće u strahu u vezi s onim što oĉekuje od vladara ili kod vladara. umnoţiće se dobro njegove kuće. PROPADANJU ZEMLJE l ZEMLJOTRESU NEBO i u snu ima znaĉenje neba. osiromašiće. ZVIJEZDAMA. to se odnosi na ljude koji su na vlasti ili na ono što dolazi od njih. njegova bo lest će dostići vrhunac. štetnosti ili neprijateljstva. a ako sanja da mu mravi sa hranom izlaze iz kuće. ili da si lazi s neba. bilo da je u pita nju dobro ili zlo. poskupiće cijene robe koja se na njima prodaje. DANU.š. TUMAĈENJE SNOVA O NEBU. Ako neko sanja da mu iz nosa. rezidenciju. Mravi simboliziraju još i kradljivce i ljude koji zaraĊuju za ţivot. ukoliko nikome ne nanose štetu. a usjeve će uništiti tuĉa ili skakavci.". imetak ili dug ţivot. Ako se sanja da s neba pada nešto što ukazuje na rodnost. izuzev ako je nakon silaska s neba u snu pao u bunar ili rupu i tu ostao. ako se potom vratio na zemlju. Mravi simboliziraju i nejakog pohlepnog ĉovjeka. Ako neko sanja da u njegovu kuću ulaze mravi s hranom. Nebo moţe da simbolizira i vladara i njegove visoke ĉinovnike obzirom da su oni na visini koja je nedostupna obiĉnim ljudima i obzirom da zauzimaju poloţaje ĉijih uticaja obiĉni svijet nije u stanju da se oslobodi. šator ili riznicu. KIŠI. BLATU. Poznavanje mravljeg govora u snu simbolizira debljanje uprave. postići će vlast i visok poloţaj i imati napretka. ali za to neće biti optuţen zbog svoje lijepe vanjštine koju istiĉe. Ako sanja da se uspeo na nebo. LEDU. ako Allah htjedne. jer mu to u tom sluĉaju simbolizira njegov grob. Ako se sanja da s neba pada vatra po trgovima.š. simbolizira brojno stanovništvo tog grada. ali će on to ipak preboljeti. ako strijele ranjavaju svakoga koga pogode i ako iz njihovih rana teĉe krv. djecu. SUNCU. ako je pritom imao osjećaj da prisluškuje. a mnogo mrava simbolizira vojsku. a njegova porodica izgubiće nadu u njegovo ozdravljenje. on je u nekom poslu došao do vrhunca. one simboliziraju Allahove dţ. mogu da simboliziraju uvećavanje materijalnih dobara. kao npr. u to mjesto će ući vojska. GROMU. a ako vlada suša. ako se sanja da se nešto dogaĊa na nebu. gumnima i mjestima obraslim biljem. Ako se u velikom broju sanjaju NEBESKE KAPIJE. umrijeće. a ako sanja da se na nebo ispeo bez Ijestava ili nekog drugog pomagala. SNIJEGU. MJESECU. ako neko sanja da se pomoću l jest a va ili na neki drugi naĉin ispeo na nebo. VJETRU. a ako sanja da se potom vratio na zemlju. u ĉijem kreiranju Njegova stvorenja nemaju udjela. ako je pao s mjesta na koje se ispeo. To isto znaĉi i ako se sanja da iz nebeskih kapija padaju 122 . a ako pritom izlaţenje mrava smatra zlom. ako su zatim mravi naputstili to mjesto. Ako se sanja da se iz nebeskih kapija na ljude bacaju strijele. zavisno od toga s koje visine je pao i kakve povrede je u snu zadobio. jeĉam i si. spasiće se od onoga u šta se upustio. prirode. ako se sanja da s neba po kućama pada vatra. to znaĉi da će ljudi koji ţive u tim kućama zadesiti razne bolesti ili će harati smrt. ako strijele pogaĊaju uši ili oĉi.

steći će carstvo. Ako se sanja da se nebo razdvojilo i da je iz njega izašao neki starac. Ako neko sanja da se bacio s neba.š. Ako neko sanja da je nebo pozelenjele. ako neko sanja da je na šestom nebu. kata-ptice. to znaĉi da u tim krajevima vlada suša poslije koje će ljetina stanovništvu tih krajeva donijeti obilan prinos. steći će blagodat. Ko sanja da se zubima uhvatio za nebo — imaće neki liĉni ili materijalni gubitak i ţeljeće nešto što neće dobiti.š. osoba koja je zadrţana izmeĊu neba i zemlje simbolizira obavezu koja se prestala ispunja- 123 . ako je iz neba izašao mladić. na oca. Blizina neba u snu takoĊe moţe da simbolizira bliskost s imamom (voĊom). simbolizira prijem i uslišavanje njihovih dova obzirom da se pogled prilikom uĉenja dove usmjerava ka nebu.š. Ako neko sanja da gleda u nebo. postići će izuzetno visok poloţaj. kao npr. Ko sanja da je na nebu — to znaĉi da će on izricati nareĊenja i zabrane. znanje. Ako neko sanja da je ukrao nebo i da ga je sakrio u krĉag. i uţivaće u bogatstvu i blagodatima obzirom da je treće nebo Venerina sfera. To takoĊe moţe da se odnosi na vladara. prepelice i si. ukoliko ljudi u snu uz zahvalu gaze po nebu nakon što je ono palo na zemlju i ako od toga neba uzimaju nešto što ukazuje na opskrbu. Padanje neba na zemlju u snu moţe da simbolizira i kišu koja ima izuzetnu vaţnost i korist. Ko sanja da se uzdiţe i da je ušao u nebo .š. nasljednika. nebo nazvao i ĉuvanim stropom.. biće obilne kiše i bujica. Ako neko sanja da je nebo poţutjelo. a Mje sec simbolizira ministra. to znaĉi da će on ukrasti mushaf i dati ga svojoj ţeni. s gospodarom ili s nekom drugom osobom koja je po ovom ili onom osnovu iznad osobe koja to sanja. — to znaĉi da neće biti kiše. Ko sanja da se naslonio na nebo — postaće poglavar i pobijediće svoje oponente. Ako neko sanja da se nalazi iznad sedmog neba.dobiće šehidsku titulu i uspjeće zadobiti Allahovu dţ. to znaĉi da će doći do pojave (haranja) raznih bolesti.siguran od neprijateljskih spletki. Blizina neba u snu za one koji su pokorni Allahu dţ. na njega ili na njegovu porodicu će pasti strop njegove kuće obzirom da je Allah dţ. ĉast i Njegovu blizinu. ukrasa. rodnost i ime tak.to znaci da će on zanijekati Allaha dţ.š. blizinu.š. Ako se sanja da se nebo spojilo. To moţe da se odnosi i na osobu koja je po ovom ili onom osnovu iznad sniva-ĉa. Ako neko sanja da je nebo palo samo na njega ili na njegovu porodicu. dok za one koji su u ţalosti i u nuţdi i koji ĉinedove Allahu dţ. putu i si.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Osoba koja je dignuta na nebo simbolizira obavezu koja je dignuta na nebo (obzirom da je ljudi ne vrše i da su je zapos tavili). Gledanje u nebo moţe da simbolizira i gledanje u nekog od dunjaluĉkih vladara. vlast i autoritet ili će biti u sluţbi vladara obzirom da je ĉetvrto nebo Sunĉeva sfera. otići će na put ili će dobiti veliku vlast. Ako neko sanja da je nebo od ţeljeza. Ako snivaĉ ima nekog svog da je bolestan i ako sanja da je na tu bolesnu osobu palo nebo. oštroumnost. imaće robinja. Ko sanja da kruţi nebom i da se potom spustio na zemlju — to znaĉi da će on izuĉavati astrologiju i tajanstvene nauke i biće poznat meĊu ljudima. druga je bila zadrţana izmeĊu neba i zemlje. gospodara i si. steći će neko dobro od kupoprodaje obzirom da je šesto nebo Jupiterova sfera. ako neko sanja da je na drugom nebu. ako neko sanja da je na sedmom nebu. pokućstva. s roditeljem. steći će odgoj. voćnjacima i si. . muţa. vladar silnik će im nanositi nepravdu.. ako je iz neba meĊu ljude spuštena zvijer. poljima. vrapci.š. jedna od njih je bila dignuta na nebo. njegov san se odnosi na njegovog poglavara (pretpostavljenog). postaće ministar obzirom da je prvo nebo Mjeseĉeva sfera. s muţem.skakavci ili razne vrste ptica kao npr. Sanjanje padanja neba na zemlju moţe da simbolizira vladarovu smrt ako je vladar bolestan. ta bolesna osoba će umrijeti i biti polegnuta u grob izuzev ako se ta osoba u snu izvukla ispod neba koje je palo na nju. dobiće vlasništvo i upravu nad zemljom (njivama. Ako osoba koja sanja nešto od navedenog nije dostojna spomenutih poloţaja. to znaĉi da će biti kiše. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: — Sanjao sam tri nepoznate osobe. a treća se niĉice bacila na zemlju s licem na sedţdi. a ako se sanja da se rastvorilo. poglavarstvo i dostatnost obzirom da je drugo nebo Merkurova sfera. ako neko sanja da je na trećem nebu. ako neko sanja da je na petom nebu. tako Arapi kišu nazivaju i nebom obzirom da ona pada s neba. sreću. Ko sanja da se bez velikog uspona i bez teškoće izdiţe na nebo — dobiće vlast i blagodat i biće.. i koji ĉine dobra djela simbolizira Allahovu dţ. upustiće se u neki veliki posao u kome neće imati uspjeha. Pored toga. to znaĉi da će biti malo kiše. ortaka ili imenjaka. ako je iz neba izašla kamila. ako je iz neba izašao ovan. ţena. ljudi će zadobiti plijen. to znaĉi da će se te godine mnogo sijati usjevi. ili dolazak vladara u snivaĉevo mjesto ako nije u tom mjestu. poja-viće se neprijatelj koji će stanovništvu tih krajeva nanositi zlo i meĊu njima će doći do neprijateljstva i razjedinjavanja. odnosno njegovo otvaranje drţavne blagajne i skladišta za potrebe borbe na Allahovom dţ. dobiće upravu nad policijom ili komandu u borbi ili ratu ili u neĉemu drugom što se dovodi u vezi s Marsom obzirom da je peto nebo Marsova sfera. ako neko sanja da je na ĉetvrtom nebu. s uĉenjakom. Ko sanja da je ušao u nebo i da iz njega nije izašao — umrijeće ili će biti na rubu propasti. Reĉeno je: Ako neko sanja da se nalazi na dunjaluĉkom (prvom) nebu. ali će doţivjeti i propast.) i dugo će ţivjeti obzirom da je sedmo nebo Saturnova sfera. Ako neko sanja da gleda prema istoĉnom dijelu neba. kod ljudi će postići ugled i lijep spomen.

sjedi ili hoda. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. da će im stvari postati jasne i da će meĊu njima nestati smutnje. bilo ubistvo i si. ako se druţi s vladarom nevjernikom. sa svojom tminom. tako. inaĉe. a ako je u pitanju magla.. gubljenje vida ili zastrtost od svjetla upute. ako su u smutnji i pometnji. pokajaće se. Tako. ako se sanja da se leti bez krila. Takav san ukazuje i na pokvaren posao koji se radi iz neznanja i koji nije u skladu sa Sunnetom ukoliko ta kuća ili šator nema temelja niti oslonca na zemlji. uz njega će pokvariti svoju vjeru. bilo smrću bilo na neki drugi naĉin.š. biti na rubu propasti. ako se to odnosi iskljuĉivo na njega. ako neko sanja da je iz dţamije skoĉio na trg. to znaĉi da se on u svom vjerovanju povodi za niskim ţeljama. a ako se to odnosi i na druge ljude i ako oni u snu dozivaju u pomoć. putovaće morem ili kopnom. Ako se sanja da se nakon tmine pojavilo svjetlo. a sve to srazmjerno jaĉini tmine u snu. Isto znaĉenje ima i ako se sanja da je vazduh poprimio crvenu boju (tj. ako to sanja trudnica.š. zapašće u tegobu. Skakanje s mjesta na mjesto u snu moţe da simbolizira i prelazak iz jednog u drugo stanje. a Njegovu vjeru naziva svjetlom. To isto znaĉi i ako neko sanja da pliva po vazduhu. ako to sanja vladar. odlazak u borbu na Allahovom dţ. obzirom da Allah dţ. to za njega znaĉi da će primiti islam. to simbolizira pogoršanje njegovog odnosa s njegovim pretpostavljenim. a ako je s trga skoĉio u dţamiju.vati. to je za njega bolje. Ko sanja da blagim usponom leti prema nebu — otići će na dalek put ili će steći ugled. Noć ta-koĊe moţe da simbolizira sklapanje braka. na ovaj ili onaj naĉin. Ako neko sanja da je vazduh pocrnio tako da ne vidi nebo. bilo da je u pitanju smrt. to najrjeĉitije govori da će u onome u ĉemu je ići do kraja. ako je bolestan. to što je sebe sanjao u vazduhu simbolizira njegovo novatorstvo u vjeri. ili da je zavaran ovosvjetskim dobrima i njegova duša slijedi ono za ĉim je išao dok je u snu bio u vazduhu. on će s njom biti u opasnosti i od nje neće biti siguran. Noć moţe da simbolizira i slabu proĊu robe ili zastoj u poslu ili na putovanju. kopnom ili morem. razapinje šator. boju prašine). ili će ga zarobiti neprijatelj. NOĆ i DAN simbolizi raju dva suprotstavljena vladara. pak. a dan — rastavu. Ako je prilikom pada iz vazduha u snu umro. ako je na javi bolestan. ako im se nanosi nepravda. ako to sanja siromah.. a ako je pritom letio pomoću krila. bilo da je u pitanju smutnja. Ako je s mjesta u vazduhu na kome je sanjao da se nalazi pao. kretanje na put u nevrijeme. ako vlada suša. ako je to što je sanjao u vazduhu bilo zelene boje. Noć moţe da simboolizira nevjernika. jaĉe i sigurnije i krila mu u tom sluĉaju simbo liziraju imetak koji ga uzdiţe ili vlast pod ĉijom zaštitom i okriljem putuje. a dan — dobru proĊu robe. oţeniće se. to simbolizira sušu ili neku drugu tegobu. ona simbolizira zbrku. biće smijenjen s duţnosti koju obavlja ili će izgubiti vlast. umrijeće kao šehid. SKOK u snu simbolizira prelazak iz mjesta u mjesto. tako. Ko sanja da se pri skoku oslanja na motku — to znaĉi da se on na javi oslanja na nekog jakog ĉovjeka. aktivnost u poslu i putovanje bez zastoja. s trga na trg. ako je on novator u vjeri. to za obiĉne ljude. onemogućava kretanje. onda to znaĉi suprotno. jaše ţivotinju ili se vozi u kolima. 124 . zadesiće ga nešto strašno. ili će. koja posmatraĉu liĉi na dim. ili s jednog posla na drugi. putu. umrijeće. biće na rubu smrti. a dan muslimana. ako to sanja griješnik. ako putuje kopnom. zavisno od toga kakav je skok bio u snu. Ako ovakav san sanja nemusliman. a ako nije to. koji predstavlja obavezu koja će se posljednja prestati izvršavati. za sušnu godinu kaţu „prašnjava godina". moţe da simbolizira i izlaganje opasnosti. a dan u tom sluĉaju simbolizira izbavljenje iz zatvora i izlazak na svjetlo. Noć takoĊe moţe da simbolizira i zatvor obzirom da ona. VAZDUH simbolizira niske ţelje. ako to sanja neko ko je ugovorio ţenidbu ili doveo mladu u svoju kuću. bilo novotarija u vjeri. Dugi skok u snu simbolizira dugo putovanje. Noć moţe da simbolizira i odmor. a osoba koja je na sedţdi simbolizira namaz. ako je u laĊi i putuje morem. doţivjeće brodolom. zaimaće. to znaĉi da on dunjaluk voli više od Ahireta. prestaće im se nanositi. a dan — umor i trud. postupaće u skladu sa svojim niskim ţeljama . stradaće u svom stanju i ciniĉe isprazna djela tj. ili iz kuće u mahalu. rodice sina izuzev ako je ona tu svjetlost sakrila u postelju. obzirom da se od silne suše u zrak diţe prašina. kao npr. tako da mu to što je sanjao u vazduhu predstavlja njegov tabut i grob. Ako neko sanja da leti po vazduhu. i zamotala je u svoje haljine ili je stavila u svoj dţep. ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio". Let po vazduhu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. što u tom sluĉaju znaĉi da će roditi djevojĉicu koja će biti lijepa i koja će se kriti od neţeljenih pogleda. Ako neko sanja da u vazduhu pravi kuću. bilo suša i nerodnost. ministar ili sudija. smutnju i pometnju koje će zahvatiti ljude. ona će prestati i nastupiće kišni period. Ako se sanja da je vazduh potamnio od dima. i si. onda se je bojati za njegovu dušu. njegov san je zbrkan (san koji se ne tumaĉi) i ukazuje na to da je snivaĉ osoba koja mnogo mašta i sanjari. znaĉi da će biti upućeni. bilo briga. Ako neko sanja da u vazduhu stoji. Ako neko sanja da je skoĉio i da se diţe u zrak. kao npr. koji jedan drugog traţe. bojati se je da će doţivjeti brodolom. u Svojoj Knjizi nevjerovanje naziva tminom. Noć i dan mogu da simboliziraju i suprotstavljene strane u sporu ili dva ţrvnja (mlinska kamena). Arapi. njegove nade najavi. ili. i plaću ili ponizno mole. ako to sanja neko ko je na moru.

vladar nad vladarima. prvopretpostavljenog. Veće ima suprotno znaĉenje od nastupanja jutra i simbolizira promjenu situacije. treperi na nebu. ima su protno znaĉenje od mraka. bilo da je bolesna. zaista uĉenje (klanjanje) u zoru ima mnogo prisutnih (svjedoka)". jutro mu simbolizira izbavljenje iz situacije ili poteškoće u kojoj se nalazi.Noć takoĊe moţe da simbolizira more. a Mjesec — njegovu majku. a dobra djela koja je prije toga radio biće mu prihvaćena kao dobra i u grobu će ga ĉekati svjetlo. glad i umiranje. stanovništvu tog mjesta nepravdu će nanositi ministar ili neki ĉovjek na poloţaju. zavisno od same osobe i ostalih pokazatelja u snu. a dan u tom sluĉaju simbolizira proţivljenje. ţenu vladara. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je svanulo jutro. da ga noć ne smjenjuje i da Sunce.v. Kaţe se da je Sunce u Jusufovom a. nemarnik i pokvarenjak ili onaj koji nijeĉe Allaha dţ. rastaĉe se s njom obzirom da dan razdvaja parove i one kji su privrţeni. ako to sanja zatvorenik. SUNCE uglavnom simbolizira vrhovnog vladara obzirom da je ono najsvjetlije nebesko tijelo (gledano sa Zemlje). bilo da će umrijeti bilo da će ozdraviti. bilo morem bilo kopnom. ili oponenta nasilnika koji se sa njim spori. njegovog oca. a jutro — nabolje. umrijeće. kao npr. a ako je osoba koju ono simbolizira najavi bolesna.š. suprugu.. Noć i dan takoĊe mogu da simboliziraju i dva pravedna svjedoka (dva meleka pisara) obzirom da će noć i dan svjedoĉiti na Sudnjem danu za ili protiv stvorenja. Sve promjene koje se sanjaju u vezi sa Suncem odnose se na onoga koga smo već rekli da ono moţe da simbolizira. dok vladara koji je po rangu iznad njega simbolizira nebo. Sunce moţe da simbolizira i snivaĉevog pretpostavljenog ukoliko sanja da je ono iskljuĉivo njegovo i da ne pripada nikome drugom. Sunce moţe da simbolizira. Ako se. kao npr. a ako sanja da noć traje vjeĉno. ili pak snivaĉevu robinju. ako pritom sanja da traţi vodu. bez smiraja. da ga je progutala ptica. profesora. pak. ako to sanja uskraćena osoba ili trgovac ĉija roba nema proĊu i kome je posao stao. u njoj. Ako se sanja da je Sunce palo na Zemlju. poglavara. Ono moţe da simbolizira i vladara snivaĉevog mjesta. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati siromaštvo. riješiće se bolesti. da sakuplja hranu ili da kupuje jeĉam. veĉe nagore. Ako neko sanja da je Sunce pomraĉeno. neki vele — tetku. to se tumaĉi time što Sunce ima jaĉi sjaj i svjetlo od Mjeseca. bilo da je u brizi. sve to ukazuje na to da se sa osobom koju ono simbolizira nešto dešava. ako to sanja neko ko ima neprijatelja nemuslimana koji ga traţi. odnosno u snu. ili im se nanosi nepravda. da je izuzetno korisno i da se ljudi koriste njegovim dobrom. ili da je nekim prevoznim sredstvom krenuo na put. Noć moţe da simbolizira i smrt. pokajaće se za svoje stanje i probudiće se iz svog nemara i tmine. majku ili kćer ili kćerkinu ljepotu obzirom da pjesnici djeviĉansku ljepotu porede s ljepotom Sunca. sanjala je da je iz nje izašlo svjetlo koje je osvijetlilo sirijske dvore. tako da se njegova svjetlos smanjila. oslobodiće se te zapreke i moći će krenuti na put. a Mjesec muškog roda. gospodara. umrijeće. u tumaĉenju. ili da. ako to sanja neko ko ne moţe da krene na put. SVJETLO simbolizira izlazak iz zablude na pravi put i ono. ako je bolestan. i slijedi niske ţelje.s.. a neki. suprugu njegovog oca. a dan — kopno. a sve to. ako se san odnosi na zajednicu i ako je ona u okruţenju ili nekoj teškoći. Sunce moţe da simbolizira i uglednu ţenu. posao će mu krenuti i dobro će napredovati. poĉetak dana simbolizira poĉetak.s. da je palo u more. pa je kasnije rodila Vjerovjesnika s. opasnosti ili neĉem sliĉnom. bez zalaska. ako to sanja neko ko ima nepokornu ţenu. sanja da je Sunce pocrvenjelo bez nekog uzroka.v. pobijediće neprijatelja ili oponenta iz nošenjem istine protiv njega.. snu simboliziralo njegovu majku. da je pocrnilo i u nekom drugom smjeru nestalo na nebu ili da je otišlo u sazvjeţĊe Velikih i Malih Kola — sve to znaĉi da će umrijeti osoba koju Sunce simbolizira. ako to sanja griješnik. Ako neko sanja da noć traje vjeĉno i da nema dana. ili da je ušao u bašĉu. gospodarovu kćer. izbaviće se i spasiti od onoga što ih je zadesilo. da je imam dţematu. sigurnost i izbavljenje iz briga. vlada suša ili su uvuĉeni u smutnju. to znaĉi da vladar postupa po vlastitom mišljenju i da se u vezi s onim što ţeli da ĉini ne dogovara s ministrom.. njegovog zapovjednika. ili da je pošao na hadţ. a kraj dana svršetak onoga što snivaĉ traţi. da je moćniji od svih moćnika i da pokreće sve što je na nebesima i na Zemlji. Ako neko sanja da dan traje vjeĉno. usmrćuje duše. koje simbolizira vladara nad vladarima i apsolutnog vladara obzirom da je Allah dţ. ako sanja da pri tom klanja ispred dţemata tj.š. majka Vjerovjesnika s. obzirom da Allah dţ. izaći će iz zatvora. to znaĉi da će on uz pomoć svjedoka potvrditi ono što nijeĉe onaj ko je s njim u sporu.a. da je izgorjelo u vatri i nestalo ga. ali da su na nebu Mjesec i zvijezde. kruţi nebom. neki vele — njegovu nanu. Amina. tuzi.š. ako se uzme da je simboliziralo njegovu majku. jer ako se uzme da je Sunce simboliziralo njegovog oca. to se moţe tumaĉiti time što je Sunce (u arapskom jeziku) ţenskog. roditelja ili muţa ako to sanja ţena. Neki vele da svitanje zore simbolizira radost. Ako neko sanja da je nešto izgubio i da je to našao u svitanje jutra. ali da nije niĉim zaklonjeno i da nije u pi - 125 .. podne sredinu. po tumaĉenju. opet. MRAK simbolizira nasilje i zalutalost s pravog puta pogotovo ako se sanja da je popraćen munjama i gromovima.a.s. i da ga je zaklonio oblak. prašina ili dim.

ali ne i ostali dio tijela. rob ili ţena obzirom da je on svima njima pretpostavljeni i da izdrţava sve koji ţive u njegovoj kući. zalazak Sunca za nju znaĉi da ti njeni tajni poslovi neće biti ot kriveni izuzev ako se je nedavno oţenio. doţivjeće patnju i tugu zbog druţenja s vladarom ili zbog osobe koju je sanjao da sjedi na suncem obasjanom mjestu. Ako ţena sanja da joj se sunce za- 126 . osoba koja to sanja iznevjeriće vladara u vezi s njegovom vlašću ili u vezi s njegovom porodicom ako mu to priliĉi. ili će trudnica pobaciti dijete. to ukazuje na to da je osoba koju ono simbolizira nasilnik i da ĉini ne pravdu. dok za siromaha. kao npr. ili da će mu neko. bez obzira sanjalo to njegovo dijete. ili će domaćin te kuće doći kući ako je odsutan. bilo nepravda. a da to ljudi ne znaju. bolest. ili pere. vrućicu ili upalu oka. ili će mu ţena. ako traţi ţenu kojom bi se oţenio. ako Sunce simbolizira trudnicu i ako je zašlo na istok nakon što je izašlo. To moţe da znaĉi. dobiće snagu u svojoj upravi. naći će lijepu ţenu. Ko sanja da se lijeĉi sunĉevom svjetlošću . Ko sanja da Sunce s njim govori — vladar će mu dati visok poloţaj. za onoga ko je u ratu ili u borbi na Allahovom putu. ako je trgovac. Isto znaĉi ako sanja da mu je sunce ispod odjeće obasjalo bilo koji drugi dio tijela. skrivene poslove. Ako neko sanja da mu je sunce obasjalo glavu. ĉija kakvoća se odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja.š. za onoga ko se razveo sa ţenom. koja je siĉna ĉovjeku. da će beba umrijeti. ali ne i ostali dio tijela.dobiće blagodat od vladara. nakon što je zašlo. ako je zapovjednik. postići će neko dobro od vrhovnog vladara. steći će znanje i po njemu će biti poznat širom svijeta. Izlazak Sunca sa zapada. a za onog ko ima nekog bo lesnog da će umrijeti obzirom na nestajanje sjene. ili da se. ili pravi ćerpiĉ i si. dobiće veliku vlast srazmjerno sunĉevom sjaju. Ko sanja da se pretvorio u Sunce. nakon zalaska. i to dijete će. Ako neko sanja da ga je obasjalo ĉisto i svijetlo sunce. za onoga ko ima poteškoća u izdrţavanju ili poslu — da će se riješiti poteškoća i da će mu posao krenuti. oboljeće od gube. Ako neko sanja da mu u kući šija sunce. dobiće upravu i biće pravedan u upravljanju.. nije zalazio sve dok mu Allah dţ. da će se ponovo vratiti svojoj zabludi. Zalazak Sunca na istok. ako bijeli platno. profitiraće u trgovini. što u tom sluĉaju znaĉi da će mu se ţena vratiti porodici. takoĊe moţe da znaĉi. a konkretnije znaĉenje bilo ĉega od navedenog zavisi od ostalih pokazatelja u snu. dobiće halal imetak. udaće se za ĉovjeka kod kojeg će ţivjeti u izobilju. to simbolizira pojavu nekog znaka i pouke. da će mu se bolest povratiti.š. ako je obiĉni podanik. koja će sa sobom donijeti ĉudan imetak. Ako je pri tom Sunce bilo tamno i ako je izgubilo svoju boju. ako je trudna. ako sanja da mu je sunce obasjalo stopala. bilo pravda. da ga ima u krilu ili daje ono. Ako neko sanja da je uzeo Sunce u ruku. ko je bolestan. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. To moţe da znaĉi. preuzeće vlast i ĉast onoga koga mu Sunce simbolizira ako je toga dostojan. nakon što je izašlo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim smo uĉinili Sunce njenim (sjeninim) pokazivaĉem. nakon što je izašlo sa istoka. pogotovo ako njegov posao zavisi od Sunca. i ako to sanja ţe na. prihvatiće se izuzetno velike obaveze i dobiće cijeli dunjaluk. ili kupio robinju. To moţe da znaĉi da osoba koju simbolizira Sunce odustaje od onoga što je namjeravala. ili da će robinja biti vraćena onome od koga je kupljena. To moţe da znaĉi. Ako to sanja osoba koja radi neke. To moţe da znaĉi. nije omogućio da pobijedi svoje neprijatelje. tako. zatim smo je polagano Sebi potezali". vraća sa zapada. zavisno od vremena i korisnosti izlaska i zalaska Sunca.To moţe da znaĉi i povratak odsutne osobe s puta. djeĉak ili djevojĉica. a ako ne to. Ako neko sanja da je neka osoba umrla i da sjedi na suncem obasjanom mjestu. vraća odakle je i izašlo. Kp sanja da se sunĉeva svjetlost i zraci pruţaju sa istoka do na zapad — dobiće veliku vlast ako je dostojan vlasti. dobiće od poljoprivrede halal imetak. bilo da je u pitanju putovanje.s. simbolizira odjeću i bogatstvo. ili to moţe da znaĉi daće se vratiti odsutna osoba. ako je Sunce prekrila svojom odjećom ii ga stavila u neku posudu. a ako je nije dostojan. moţe da simbolizira i vraćanje zatvorenika u zatvor nakon što je bio osloboĊen. sa svojom svjetlošću i sjajem. Ako neko sanja da Sunce izlazi sa zapada ili da se. a u ljetnom periodu — brigu. Ko sanja da je dobio Sunce obješeno na lancu. da će izvo -jevati pobjedu obzirom da ono Joše'i ibn Nonu a. ili da je odlutala s prvog puta. da ne vjeruje u Allaha dţ. to znaĉi da će umrijeti. za onoga ko je primio islam ili za onoga ko se pokajao za svoje nasilje. dijete će biti ţen sko. ili će biti u nemilosti nekog sluţbenika. i ako to sanja neudata ţena. za onoga ko ima trudnu ţenu — da će se poroditi. roditi djevojĉicu ili djeĉaka. ako sanja da mu je sunce obasjalo stomak ispod odjeće.tanju pomraĉenje Sunca. da će je vratiti. umrijeti. ako Sunce simbolizira nekoga ko je bolestan. Sunĉeva svjetlost simbolizira vladarovu veliĉanstvenost i pravdu. sišlo u njegovu kuću. vladar će se na njega rasrditi. ako je upravitelj. njen muţ će je neĉim obradovati. biti lijepo i poznato po svom znanju i vlasti. ili će roditi djeĉaka. dobre ili loše. Ko sanja da posjeduje Sunce ili da ga se domogao — njegove rijeĉi će nailaziti na prijem kod vrhovnog vladara. Ako neko sanja da mu se stomak otvorio i daje njegovu unutrašnjost obasjalo sunce. u zimskom periodu.

to za snivaĉa ne znaĉi nikakvo dobro.š. i kad se Sunce i Mjesec spoje — tog dana ĉovjek će povikati: — Kuda da se bjeţi?" Zamućenost i crnina Sunca. Ako neko sanja da ga obasjavaju i Sunce i Mjesec. to znaĉi da će vladar upropastiti neke ljude koji su u njegovoj blizini. dok zvijezde oko Mjeseca simboliziraju njegovu vojsku. Mjeseca i zvijezda simbolizira promjenu dunjaluĉkih blagodati. oboljeće vladar.a on je odgovorio: — Na strani Mjeseca. vladar će umrijeti.. On je svoj san ispriĉao Omeru ibn EI-Hattabu r. ako sanja da je Sunce zašlo. muţa. umrijeće. — Na to mu je nazreti Omer prouĉio ajet: . a ako u vezi sa Suncem sanja neki dodatak ili nedostatak. zadesiće ga briga i strah ili belaj i poraz i biće prisiljen na bijeg. ako sanja da je Sunce pocrnjelo. njegovi roditelji su zadovoljni njim. biti zarobljen. Ako neko sanja da je Sunce pocrvenilo. će mu dati veliko blago i imetak. ako je polovina koja je ostala pošla za polovinom koja je otišla i ako su se spojile i formiralne puno Sunce. U ovakvom snu Sunce moţe da simbolizira i nekog uĉenjaka.. 127 . a ako nemaju sjaja. MJESEC uglavnom simbolizira minstra vrhovnog vladara. Nije pohvalno ako se sanja da Sunce snivaĉu nešto daje ili da od njega nešto uzima. njegove rijeĉi će biti prihvatane od strane vladara. a ako se Sunce ne kreće niti izviruje iza oblaka. on će. ako pritom sa Suncem ĉini neko dobro. ĉast i bogatstvo. da imaju svoj sjaj i da ih snivaĉ posjeduje. Priĉa se da je kadija iz Himsa sanjao da su Sunce i Mjesec zaratili i da su se zvijezde podijelile. zajedno s vladarom. Ako neko sanja da prati Sunce. vladar će povratiti svu vlast i pobijediće odmetnika. Mjesec i zvijezde skupljeni na jednom mjestu. Ako neko sanja da mu je vruće pod sunĉevom svjetlošću i da se je sklonio u hlad. ţenu ili kćer obzirom na Mjeseĉevo svjetlo i ljepotu s kojom se poredi ljepota ljudi i ţena. ili: Lijep je kao mladi Mjesec. a za mnoge takav san ukazuje na tjelesno zdravlje. Jedan od pokazatelja dobra prilikom sanjanja Sunca jeste da ga snivaĉ sanja u njegovom pravom i prirodnom obliku. dobiće obilje i lagodnost. Ako neko sanja da se Sunce preobrazilo u sredovjeĉnog ĉovjeka. Ako neko sanja da je dobio sunĉeve svjetlosti. a ako se preobrazilo u mladica.. ako se polovina koja je otišla vratila polovini koja je ostala i sa njom se spojila te je od njih nastalo Sunce kao što je i prije bilo. Ako neko sanja da je sunce zašlo i da ga on slijedi. da će dobiti snagu i da je stanje muslimana dobro. ili vladara koji nije vrhovni. oni koji ţive u toj kući postići će ugled.Na ĉijoj si ti strani bio? . a ako sanja da mu je u hladu hladno i da je izašao na sunce. koje se kreće ali ne zalazi. pa su jedne pristale uz Sunce. vladar će biti poraţen i zadesiće ga nevoja. gospodara. dogodiće se neka nesreća vladaru ili roditeljima osobe koja to sanja. a druge uz Mjesec.. Sanjanje pomraĉenja Sunca simbolizira neku nezgodu koja će zadesiti vladara.ako sanja da je Sunce poţutjelo. pa smo sklonili (zbrisali) znak noći. u druţavi će zavladati nered. ako su obje polovine postale zasebna Sunca. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. a ako se pritom oblaci raziĊu. obzirom da Mjesec noću sluţi za orijentaciju i svijetli u mraku. Ako neko sanja da su Sunce.a. ministra i ostalih po glavara. Sanjanje borbe sa Suncem simbolizira pobunu protiv vladara. a Mjeseĉeve stanice simboliziraju mjesta u kojima on boravi ili njegove supruge i robinje. Ako neko sanja da mu se je Sunce spustilo u postelju." — i tog kadiju je smijenio sa duţnosti u Himsu. Ako neko sanja da je Sunce palo. to znaĉi da će se riješiti neke tuge. njegovi roditelji su se na njega rasrdili. Ako neko sanja da su Sunce i Mjesec s njegove desne ili lijeve strane.vuklo pod ovratnik i da joj je izašlo ispod skuta. koji ga je upitao: . on će se riješiti briga u koje je zapao.. Allah dţ. Ako neko sanja da je progutao Sunce.. odmetnik će od vladara uzeti polovinu njegove drţave.. šeriatskog pravnika ili bilo koju osobu koja upućuje ljude na pravi put. izmaći će mu se ono što traţi. to znaĉi da ona ĉini blud. to moţe da ukazuje na neku štetu. Ako neko sanja da se domogao Sunca i da je ono pocrnilo i postalo mraĉno. a uĉinili smo znak da nji svijetlećim. ispred ili iza njega. Mjesec moţe da simbolizira i uĉenjaka. to znaĉi da će vladar biti prisiljen da mu se u vezi s neĉim obrati. odmetnik će pobijediti vladara i uzeće svu njegovu vlast. Ako neko sanja da je Sunce obasjalo i osvijetlilo cijelu jednu kuću. to znaĉi da je vladar ponizan spram Allaha dţ. tako se kaţe: Lijep je kao Mjesec u uštapu. i tu je bio ubijen. stanje muslimana će oslabiti i vladar će biti nepravedan. imaće istu vlast kao i vladar i biće mu premac. Slabljenje sunĉeve svjetlosti simbolizira slabljenje vladarove veliĉine. Ako ţena sanja da joj je sunce obasjalo spolni organ. Ako neko sanja da je iz Sunca izašla vatra i sprţila sunĉevu okolinu. riješiće se siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo. Sudbina je htjela da je taj kadija pošao u bitku na Sifinu u Muavijinom taboru. Mjesec takoĊe moţe da simbolizira sina. udaće se za vladara. a ako Sunce i Mjesec nemaju sjaja.. OdreĊene promjene koje se sanjaju na Mjesecu tumaĉe se po istom principu i kao promjene na Suncu. protiv vladara će se dići neki odmetnik.. da pravedno vlada. to znaĉi da će on umrijeti. ţivjeće briţnim ţivotom. Ako neko sanja da su oblaci prekrili Sunce tako da se izgubila njegova svjetlost. obolje-ćesi dobiti upalu tijela. to znaĉi da će vladar oboljeti. Ako takav san sanja vladar.š. Ako neko sanja da se Sunce raspolovilo i da je jedna polovina ostala a druga otišla..

Neki ĉovjek je sanjao da gleda u nebo i da pogledom traţi Mjesec. koji je rekao: — Ako je to sanjao muškarac. astrologa obzirom da on dobro poznaje Mjesec. poslu. Ako neko sanja da je mlaĊak taman. a to šta simbolizira ostatak dana do kraja mjeseca. koji joj je rekao: — Ako je tvoj san istina. Ako neko ko ima nekog svog odsutnog poĉetkom mjeseca sanja Mjesec. postići će neko dobro. umrijeće. ustao i uhvatio se za stomak.). ako nema imetka. pogledao je u zemlju i vido da je Mjesec nestao u njoj. to simbolizira neko dobro ili neku veliku pobjedu (osvojenje) koja će se ostvariti na onoj strani odakle je mlaĊak izašao. ako bolesnik poĉetkom mjeseca (mjeseĉeve odn. odsutna osoba se još više udaljava od svog mjesta boravka. Pritom treba imati u vidu. a ako to sanja krajem mjeseca. njegov osvijetljeni dio) povećava ili smanjuje. zavisno od toga koliko je dana ostalo do kraja mjeseca. — Desilo se je da je umro sedmi dan nakon toga. krvava kiša ili ako luci ma teĉe voda. to simbolizira dobro. predvodnika. MlaĊak simbolizira vladara. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Mjesec u mojoj kući. a on je posivio u licu. s tim da to nije prva niti posljednja noć (hidţretskog) mjeseca. stupice u brak. da je od bakra ili da je u obliku zmije ili škorpije. dane. a ako je to sanjala ţena. brijanje glave ili nešto drugo što je u vezi s hadţom obzirom da su mlaĊaci „ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". pa je san ispriĉala svom ocu (Ebu Bekru r. u imetku. predstavlja neko zlo. hidţretske godine) sanja da mu se spus tio ili da mu je donesen Mjesec.Šta ti je? — a on joj je rekao: . u svom krilu ili u svojoj ruci. Ako neko sanja da pristaje uz Mjesec i da Mjesec pristaje uz njega. u tvojoj sobi biće sahranjena trojica najboljih na svijetu. Ako neko sanja da je mlaĊak izašao sa istoka ili sa zapada i da ljudi gledaju u njega. On moţe da simbolizira i hadţ ukoliko se sanja u mjesecima ili danima obavljanja hadţa i ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na telbiju. Ako neko sanja da je Mjesec pretvoren u Sunce. bilo u pitanju dobro bilo zlo. a ako to sanja u drugoj polovini (hidţretskog) mjeseca. Priĉa se da je Ibn Abas — neka je Allah zadovoljan njim i njegovim ocem — sanjao da je Mjesec sa Zemlje podignut uţadima na nebo. novoroĊenĉe pobjedu koja će se ostvariti na onoj strani odakle je Mjesec izašao.. ali da kiša ne pada. pa kad ga nije primijetio.on će ozdraviti i oporaviti se od bolesti. Ako vladar sanja da je Mjesec potamnio. pogotovu ako mlaĊak od sebe baca iskre svjetlosti. odreĊuje se na osnovu ostalih pokazatelja na snu i javi.v. Ukoliko mlaĊak prati sjaj i svjetlo i ako ljudi pritom zahvaljuju Allahu dţ. a ako sanja da Mjesec izlazi. to znaĉi da vladarov ministar stanovništvu tog mjesta ĉini korist. koji mu je rekao: — To je tvoj amidţić! — misleći pritom na samoga sebe — neka ga prate najbolji blagoslov i najsrdaĉniji pozdravi! Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu. mimoići će ga i neće postići ono što traţi. Ako neko sanja da gleda u Mjesec i da na njemu vidi lik sliĉan svome licu.a. pak. ili mujezinovo uspinjanje na munaru obzirom da ga ljudi prate pogledom. to znaĉi da će on umrijeti. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira hatiba na minberu ili razapetog ĉestitog ĉovjeka. to se tumaĉi po istom pravilu kao kad se sanja da je Sunce zaklonjeno. mjesece ili godine. njegov ţivot izmiĉe i bliţi mu se smrt. Ako neko sanja put i svijetao Mjesec na njegovom mjestu na nebu.Ova ţena tvrdi da ću umrijeti za sedam dana. Mjesec u tom sluĉaju simbolizira putnika ili moreplovca obzirom na Mjeseĉevo kretanje i nastupanje vlaţnosti njegovom pojavom. sedmice. zdravlju i dr. ako se Mjesec pritom povećao i kretao 128 . i rekla mu: — Sanjala sam da Mjesec prolazi pored sazvjeţĊa V lasica i ĉula da mi neko govori: OtiĊi kod Ibn Širina i ispriĉaj mu san! — Ibn Sirin je digao ruku od jela i rekao joj: — Kuku tebi. bio to muškarac ili ţena.a. pa ga je sestra upitala: . Njegov san je ispriĉan tumaĉu snova.š. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira povratak odsutne osobe. voĊu. vremenski (mjeseĉev) period. ĉast i imetak od svoje majke ili svoje supruge. Tako. zarobljenika. odsutna osoba pošla je iz mjesta u kojem se nalazi i na putu je da se vrati kući. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Vladar će posjetiti vaš grad. Ako se sanja da je Mjesec zaklonjen. i spominju Njegovu svetost. osobom koja odgovara svjetlosti Mjeseca u snu. koji je ruĉao. šta si to sanjala? — te mu je ona ponovila.s. Ako nekosanja da visi o Mjesecu. pa je svoj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s. to znaĉi neki poĉetak. to ne predstavlja nikakvo dobro tj. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira isticanje rokova i prispjeće vraćanja ili potraţivanja dugova. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — sanjala je da su tri Mjeseca pala u njenu sobu. kao što je već ranije spomenuto.Mjesec moţe da simbolizira i neko povećanje ili smanjenje. muţ će joj poginuti. revolucionara i pobunjenika ako se sanja da ne izlazi s uobiĉajenog mjesta ili ako njegov izlazak prati tmina. postići će od vladara neko dobro. pokazuju prstima na njega i odgovaraju mu uĉenjem tekbira i t eh lila (Allahu ekber i La ilahe illallah). kao npr. on se bavi alhemijom i zlatom i izgubiće svoj imetak. Ako neko sanja da Mjesec zalazi. obzirom da se Mjesec (tj. Ako neko sanja Mjesec pored sebe. to znaĉi da njegovi podanici uznemiravaju i nijeĉu. ili.

sanjajući da se zvijezde sukobljavaju na njenoj (njegovoj) glavi ili da su pale. Ako snivaĉ ima ne kog svog bolesnog. izmeĊu njih će doći do fiziĉkog ili usmenog sukoba. ili će dobiti up ravu nad ljudima. ako je dostojan vlasti. one simboliziraju njegove uĉenike i vojsku. zavisi od roda zvijezda ukoliko snivaĉ zna o kojima zvijezdama je rijeĉ.. baviće se naukom o zvijezdama.. ili njenog muţa i sina ukoliko je u snu jedna zvijezda bila veća od druge. zvijezde ţenskog roda — ţene. to znaĉi da će umrijeti neki uĉenjak ili snivaĉevo dijete. sraz mjerno velikom ili malom broju zvijezda. ili će dobiti veliku upravu. — simboliziraju ljude i ţene u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. a u haberima se prenosi da su neke od njih od ljudi ili ţena pretvorene u zvijede. ako snivaĉ ima dvije ţene ili dva ortaka. da se spustio na njega." Zvijezde koje su oboţavane mimo Allaha dţ. doći će mu neko njegov ko je odsutan ako je u pitanju poĉetak (hidţretskog) mjeseca. ljepote i veliĉine zvijezde. Neki vele: Ako neko sanja mlaĊak. uĉenjake ili šeriatske pravnike. rodice sina koji će biti poznat i ugledan izuzev ako sanja neku od zvijezda ţenskog roda. Zvijezde koje sluţe za orijentaciju simboliziraju ashabe (drugve) Allahovog Poslanika s. Ako neko sanja da na njega ili na njegovu glavu padaju zvijezde. Ako neko sanja da ljudi pogle dom prate mlaĊak ne mogavši ga naći i ako ga ne vidi niko osim snivaĉa. završno od samog sna. prisjećajući se dana rata. a da li se to odnosi na muškarce ili ţene. umrijeće. ili ako sa zemlje ili ne ba. nesreću ili propast. ali da uza se nemaju drugih zvijezda. profitiraće u svojoj trgovini. Sanjanje više skupljenih mlaĊaka simbolizira hadţ. Ako neko sanja da mu je glava ili tijelo pretvoreno u zvijezde. koje mu se pribliţilo. to znaĉi da će on umrijeti.v. Ako neko sanja da ima zvijezde u krilu. dok za ţenu takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu njena dva sina. velike zvijezde — ugledne liĉnosti. neki veliki dogaĊaj. one simboliziraju negove svatove. njegovog gospodara) i njenog (njegovog) brata ili nekog uglednog ĉovjeka iz njenog (njegovog) roda. Ako neko sanja da dva Mjeseca meĊusobno na nebu ratuju i da obojica imaju uza se zvijezde. Ako neko sanja mlaĊak. Pjesnik En-Nabiga ez-Zubjani. ako ima nekog odsutnog. Sanjanje padanja zvijezda na zemlju. ţena će mu pobaciti dijete. Re ĉeno je i to: Ako neko sanja mlaĊak u odreĊenoj fazi. Ovakav san za trudnu ţenu moţe da znaĉi i njenu smrt ukoliko u snu ima pokazatelja koji to potvrĊuju. to zlo će se proširiti i potrajati.s. to simbolizira bruku. i ako snivaĉ sanja da su se one sukobile na njegovom posjedu. ili da ga je uzeo u ruku ili mu pao u krilo. djecu ili robove. dobiće je. Koga koji od zaraćenih Mjeseca simbolizira od onih koji su se sukobili na zemlji.š. ĉijim oboţavanjem su ljudi zapali u smutnju. doći će do sukoba izmeĊu njenog muţa (odn.š. a ako zaĊe i izgubi se iz vida. Ako mlaĊak koji simbolizira pobunjenika zaĊe i izgubi se iz vida. vratiće se. kao npr. Isto tako se tumaĉi i ako se sanja da su zaratile dvije zvijezde i ako svaka od njih ima uza se svoju skupinu zvijezda.. da se nalazi u njegovoj kući. ili njihovo sagorijevanje u vatri. a ako je u pitanju kraj (hidţretskog) mjeseca. i ako sanja mlaĊak. shodno Poslanikovim a.a. odsutna osoba će se još više udaljiti i potrajaće njena odsutnost. ili će biti sudija ili muftija (pravni savjetnik). veli: 129 . Reci: — Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". a ako nije dostojan navedenog. zvijezde muškog roda simboliziraju muškarce. one simboliziraju njenu ţensku pratnju. Ako to sanja ţena ili rob. nešto nesvakidašnje. ili da ih uzimaju ptice.s. to znaĉi da će biti potpomognut protiv neprijatelja i da će ga pobijediti. to se tumaĉi po već spomenutom principu u vezi s tim da li je u pitanju poĉetak ili kraj (hidţretskog) mjeseca.se nebom. Ako vladar sanja zvijezde. Ako neko sanja da je mlaĊak pao na zemlju. Velika ili Mala kola ili Veneru. Ako to sanja trudna ţena. ili u njegovoj kući. ako ih sanja mlada. Ako neko sanja da je na njega pala zvijezda. a male zvijezde — obiĉne ljude. ili njenog oca i majke. kao što su Sirijus Venera i Kanopus. rijeĉima: „Moji drugovi su kao zvijezde. vidi ih na nebu ili ih pokreće u vazduhu. isteći će mu rok otplate duga i od njega će biti potraţivano da ga podmiri . ili dvije kćeri. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o mlaĊa cima. a ako to sanja trgovac. nekog u zatvoru ili trudnu ţenu. Ukoliko su sukobljene samo dvije zvijezde. dva ministra ili dva velikana. od toga da li se odnosi na pojedinca ili zajednicu i od toga da li se sanjalo mnogo ili malo zvijezda. doći će do sukoba ili rata izmeĊu dva vladara. ako ih sanja mladoţenja. odreĊuje se usporedbom tih dvaju Mjeseca i nihovih pozicija na nebu s poloţajima sukobljenih vladara na zemlji. ili u more. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovlje no dijete. a ako je duţan.. Ako neko (ko ima trudnu ţenu) sanja da je mlaĊak pocrvenio. ali tako da ga ne vidi niko osim njega. Ovakav san za roba moţe da znaĉi i raspravu izmeĊu gospodara koji ga prodaje i budućeg gospodara koji ga kupuje. to znaiĉi da će pobunjenik biti pobijeĊen i uništen i nestaće onoga što je on zapoĉeo. simbolizira umiranje ili ubijanje ljudi. ljudi koji su mu duţni sakupiće i vratiće mu dugove. stvorenja su meĊu Allahovim dţ. uzme zvijezde. to zlo će uskoro nestati. stvorenjima. jer to znaĉi da će roditi djevojĉicu obzirom da spol djeteta zavisi od roda. Mjesec koji zaĊe simbolizira pobijeĊenog. Ako neko sanja da u toku dana vidi zvijezde. ZVIJEZDE simboliziraju ljudski svijet.

Ako neko sanja da su Vlašići pali.v.a. dobiće vlast. dobiće vlast i spomen u narodu. to znaĉi da je nastalo ljeto. njegovu vojsku.š. Vlašići (grupa zvijezda u sazvjeţĊu Bika) simboliziraju razboritog ĉovjeka. Ako neko sanja da je progutao zvijezdu.s. Već je spomenuto da je on stvoren od ĉ ovjeka. a s takvim vjetrom. Ako neko sanja zvijezdu u svojoj postelji.s. Neki vele: Ako neko sanja da su zvijezde na stropu kuće.ĉovjeka koji se brine za vladarov imetak. Sirijus je ta kode bio oboţavan mimo Allaha. a 'zapadni vjetar' od rijeĉi 'biti nenaklonjen'). Allah dţ. Ako neko sanja da se preobrazio u zvijezdu. Venera — vladarovu ţenu. Što se tiĉe PET PLANETA one u snu simboliziraju vladarove ljude. Liĉe na svjetlo bez svjetla N' tminu bez tmine. koji je u stanju predvidjeti ono što će se desiti u budućnosti obzirom da. nastala je polovina ljeta. Reĉeno je i to da sanjanje Vlašića sim bolizira smrt.to znaĉi da on sli jedi vjeru Allahovog Poslanika s. Vjetar moţe da simbolizira i vladarovu moć. da se u tmini orijentira prema njoj). VJE TAR simbolizira vladara u njegovom biću obzirom na snagu i vlast vjetra nad ostalim stvorenjima i obzirom na to da on ĉini korist i štetu. da obara drveće i potapa laĊe. Ako neko sanja da ga je obasjala Venera ili Jupiter. jeziku) izvedeno od rijeĉi „vlaga". Ako neko sanja da je s neba ukrao neku zvijezdu. da njim spašava laĊe koje plove po Njegovoj zapovijedi. Ako neko sa nja da se nebeski svod kreće ili kruţi oko njega. Ako neko sanja da je uzjahao zvijezdu. slabost i komešanje u narodu. to nema dobro zna ĉenje i moţe da simbolizira rušenje te kuće ili smrt njenog vlasnika. ovaj svijet će mu biti naklonjen. poglavarstvo ili neko dobro ili korist Neki vele: Ako neko sanja da je s neba nestalo zvijezda. To naroĉito vaţi za zapadni vjetar obzirom da je on uništio narod Ad i obzirom da on ne vrši oprašivanje. ako se one pojave rano ujutro. Ako neko sanja da je uzeo zvijezdu rodice mu se sin koji će steći ugled i slavu. nastala je zima. pogotovo ako je u pitanju vjetar koji vrši oprašivanje tj. a ako se pojave naveĉe. Jupiter . Ako neko sanja da jede zvijezde. to bi bilo dovoljno (u ar. obzirom da iste izaziva kada se uskovitla. a to moţe da znaĉi i to da on vrijeĊa drugove Allahova Poslanika — neka je Allah zadovoljan njima! Ako neko sanja da siše zvijezdu. Arapi povjetarac nazivaju istoĉnim vjetrom obzirom da je on suprotnost zapadnom vjetru.doţivjeće ra dost i sreću i tim po vod m će u njegovu kuću dolaziti ugledni ljudi. postići će neko dobro koje je u vezi s putovanjem. šalje vjetrove kao radosnu vijest svoje milosti. Tako Saturn simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za kaţnjavanje. ali je nije jeo. koji puše u vrijeme promjene vremena ili smjene godišnjih doba. ako to sanja putnik — sretno će stići svojoj porodici. a Merkur — vladarovog pisara. on će postati poznat u narodu i nadmašiće svo je premce ili će sluţiti nekog uglednog ĉovjeka.s. Kanopus simbolizira ubiraĉa desetine. Ako bi se simbolika istoĉnog i zapadnog vjetra svodila samo na njihove nazive. a ako je siromašan. on će otići na put i mijenjati konake i svoje stanje. on uzima i jede tuĊi imetak. Otuda se u narodu i kaţe da se vjetar uskovitlao. njegove zapovijedi. daje i neke bolesti i slabosti. Ako neko sanja da je voĊen zvijezdom (tj. ovaj svijet mu neće biti naklonjen do kraja njegovog ţivota. je rekao: „Potpomognut sam istoĉnim povjetarcem. Vjerovjesnik s. urmijeće. njegov govor ili njegove pomoćnike i sluge. crkavaće stoka i nestajaće plodovi obzirom da je njegovo ime (u ar. pobjedu i radosnu vijest obzirom da Allah dţ. Ako neko sanja da ga je obasjala zvijezda Kanopus. jeziku 'istoĉni vjetar' je izveden od rijeĉi 'biti naklonjen'. Vjetar moţe da simbolizira i rodnost. Vjetar moţe da simbolizira i bolest. Sirijus simbolizira neku laţnu stvar. Vjetar moţe da simbolizira i patnju. Ako neko sanja da se preobrazio u neku zvijezdu koja sluţi kao putokaz ljudi će od njega traţiti da im on daju svoje savjete i mišljenje u vezi s njihovim poslovima i postupcima. dobiće ugled i visok poloţaj.š. Velika i Mala kola (Veliki i Mali medvjed) simboliziraju ĉasnog i uĉenog ĉovjeka obzirom da su to zvijezde koje sluţe za orijentaciju u noćnoj tmini na putovanju morem ili kopnom. ugledni ljudi će mu dolaziti povodom neke nesreće. upravu. Ako neko sanja da su se u njegovoj kući skupile zvijezde koje daju svjetlost i sjaj. to simbolizira umiranje ljudi odvlasti ili rat u kome gine vojska. 130 .a. opskrbu. ako se ujutro pojave na zenitu. ugledni ljudi će biti uvuĉeni u njegov posao i tajne. pomoć. izgubiće imetak. postići će vlast i ugled. ako je bogat. Ako neko sanja da zvijezde padaju s neba. Ako neko sanja da su se zvijezde sakupile i da svijetle. a ako su zvijezde bile bez sjaja. povjetarac obzirom na korist koju dono si biljkama i plodovima. Poznato je da je vjetar bio u sluţbi Sulejmana a. Ako neko sanja da ima u ruci malih zvijezda. Ako neko sanja da ga vjetar s lahkoćom nosi. i njegovih drugova i da je na putu istine. Ako neko sanja da je ispruţio ruku prema nebu i da je uzeo zvijezdu. kad već sunce sine.A njegove zvijezde. Mars — vladarovog ĉovjeka zaduţenog za rat. on će od vladara ukrasti neku vaţnu stvar ili će osjećati nedostatak neke ugledne liĉnosti. on će od uĉenjaka sticati znanje. Vlašići mogu da simboliziraju i vraĉara ili pronicljivog trgovca.v. nesreću i štetu. a narod Ad je uništen zapadnim vjetrom".

. ili neku nesreću. situacija u kojoj se oni nalaze će se izmijeniti nabolje i riješiće se onoga što ih je zadesilo. pomoć. Kiša moţe da simbolizira i razne tegobe i bolesti ukoliko se sanja da pada u nevrijeme i da krupnim kapima ili gradom nanosi štetu. a ukoliko je nanijela štetu. ako je snivaĉ 131 . ili će dobiti batine. ako su u ratu.. ako je stanovništvo te zemlje u nekoj tegobi. ili će ga neko napasti. Kiša u snu moţe da simbolizira i rodnost godine. ili će im biti poglavar i oni će mu biti potĉinjeni i si uzice mu. ili jeĉam. smutnja. Znaĉenje kiše je još izraţenije ukoliko se sanja da umjesto vode pada mlijeko.. Ako nije u pitanju ništa od navedenog.ne osjećajući pritom strah niti uţas i ne videći mraka niti magle. jer navedeno znaĉi. ako se sanjaju. ako je bolestan. Kišica simbolizira lahkoću onoga na što se odnosi.. ili su njene kapi vrele obzirom da Allah dţ. toga će se osloboditi ukoliko je kiša u to vrijeme bila korisna. ili su opsjednuti od strane neprijatelja. ili to znaĉi da će bezbjedno putovati morem.. bilo usljed kiše ili vremen skih uslova izazvanih kišom. med ili mast. simbolizira moćnog i nepravednog vladara. ako je snivaĉ na laĊi. nji hovo teško stanje će se još više pogoršati zavisno od toga koliko je kiša bila jaka. olakšanje. grad ili vjetar. ili ga je vjetar bacio u daleko mjesto (te od njega nije ostalo nikakva tra ga)". Vjetar popraćen grmlja vinom. ako se sanja. pogoto vo ako se sanja da takva kiša pada iskljuĉivo na neku kuću. ili groţĊe. bilo da će brodovi doći s tovarima hrane. ĉupa drveće. ruši zidove i po zraku kovitla ljude... Ako neko sanja da je na kiši ili da se od nje sakrio pod krov ili zid. kao npr. zavisno od toga koliko je pokisnuo. kao npr. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. napad neprijatelja. to simbolizira opšteljudsku patnju. ako je toga dostojan. ili ako je bila popraćena kamenjem ili vatrom. rijeĉima će mu biti nanesena neka šteta. osjećajući pritom strah. Sklanjanje od kiše pod zid moţe da simbolizira i to da će osoba koja je to sanjala biti sprijeĉena da radi ili da ide na put. da im oduzima imetke ili izdaje naredbe. i ako je vjetar popraćen tminom. krenuti posao u trgovini ako se bavi trgovinom. laĊa će stradati. ili zemlja bez prašine i tome sliĉno. ako je vrijeme hladno ili ako je u snu bio u svom mjestu. Kiša moţe da simbolizira i kaznu koja se spušta s neba. koja će ustalasati i uzdrmati ljude. postaće vladar nad ljudima. Ako se sanja da se vjetar spustio na grad ili na vojsku. Vjetar sa ţutom prašinom simbolizira bolest. ili će biti uznemiren.š. dozi vjeće zemljotres. Ako neko sanja da ga vjetar nosi tegleći ga i motajući ga. ili da je njom saprao neku neĉistoću s tijela ili odjeće." Ako neko sanja da kiša pada u cijeloj zemlji. da je uzeo abdest. milost. Ako neko sanja da ga je vjetar prenio iz jednog u drugo mjesto. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Kiša moţe da simbolizira i bolest. Ako se sanja blag vjetar ili vjetar koji vrši oprašivanje i ako meĊu ljudima vlada nepravda. oduzimanje imovine. ili će steći imetak ako je siromašan. ako se sanja. a ako nije nijedno od toga. pogotovo ako se sanja da umjesto vode pada krv. porobljavanje. to šteti i ljudskim tijelima. Blagi i ĉisti vjetrovi. nakon zastoja. sprijeĉenost i nemogućnost odlaska na put ili obavljanja poslova koji se rade pod otvorenim nebom. A ako vam bude smetala kiša. ili će ga vladar ili sudija kazniti i tome sliĉno. a kakav će biti za vršetak toga što ga je zadesilo odreĊuje se na osnovu toga kako je završio u snu. simbolizira vruće bolesti. Vrući vjetar. Olujni vjetar simbolizira vladarovu nepravdu. pogotovo ako se sanja da umjesto vode (kiše) pada pšenica.. ili ako su izloţeni patnji i bolestima. kaznu koju je s neba spuštao na neke narode naziva kišom. ako je od onih koji putuju ili namjeravaju putovati morem . ili će ga uhvatiti drhtavica ako je bolestan.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . što samo po sebi simbolizira imetak i opskrbu. godina će im biti rodna i cijene će pojeftiniti. uţas i paniku. to moţe da znaĉi da će meĊu ljudima nastati smutnja. Ako je u snu vidio da vjetar. koja su takoĊe stvorena od zemlje i na njoj rastu. KIŠA simbolizira Allahovu dţ. Kur'an i mudrost obzirom da voda znaĉi ţivot za ono što je na zemlji i ĉijim nestankom bi nestalo ţivota na njoj. pogotovo ako se sanja da umjesto kiše padaju zmije ili nešto drugo što simbolizira patnju. znanje. Njegovu vjeru. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. teškoća ili zaraza. zbog bolesti ili siromaštva. — a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!" Kiša moţe da simbolizira i smutnju i prolijevanje krvi. ili hurme. biće uništeni.: „. i li će biti pritvorena u zatvoru. prašinom i hukom. Kiša takoĊe moţe da simbolizira tegobu i ptanju koje svijetu nanosi vladar. Vjetar popraćen prašinom simbolizira rat. rat. selo ili nepoznatu mahalu. ili ulje. ili će mu. po analogiji da sve ono što šteti zemlji i onome što iz nje niĉe. nanošenje nepravde od strane vlasti i tome sliĉno. dobiće vlast ili će otići na put sa koga se neće vratiti. ţivotinje i hranu. simboliziraju dobro i blagoslov. bolest će mu se pojaĉati. pojeftinjenje cijena ili bogatstvo obzirom da ona sve to uzrokuje i rezultira.. izobilje. ako se stanovništvu nanosi nepravda. pogotovo ako je popraćena vatrom. kao što je najezda skakavaca. Izuzetak ĉini ako je neko sanjao da se kišom oĉistio od dţunupluka. kao što je kuga. uza sve navedeno.š. da je kišnicom umio lice da bi bolje vidio.

.: „. ukoliko se dovodi u vezu s uĉenjakom. Allah dţ. a ako oblak prati nešto što ukazuje na kaznu. jeziku znaĉi „deva". Ako neko sanja da na oblacima zida kuću. tako da onaj ko sanja da je okruţen oblacima — biće okruţen takvim ljudima. ili da su popraćeni vatrom. pomoću njih spušta vodu koja omogućuje ţivot na zemlji.. otići će na put. onda ima znaĉenje utjehe za sve ljude. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju vojsku i saputnike obzirom da oblaci nose vodu od koje je Allah stvorio sve ţivo.Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju i deve koje nose tovare onoga što pomoću vode niĉe iz zemlje obzirom da i de va simbolizira oblak. vratiće se s puta. Ibn Sirin je rekao: Rijeĉ „metar" (kiša) u Allahovoj dţ. zmijama ili škorpijama. pokajaće se. meĊu njima će zavladati bolesti." Neki vele da kiša simbolizira karavanu kamila. kao što i karavana simbolizira kišu. kao npr. u to mjesto će stići neko dobro koje ljudi oĉekuju...nemusliman. ili porez i kuluk koji će im nametnuti vladar. dobiće mudrost i vlast.?" (Rijeĉ „ibil" u ar. on je škrt u širenju znanja koje posjeduje.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar oni neće pogledati devu kako je stvore na. ili na hadţ ukoliko za to ima pretpostavki. karavane ili neĉeg sliĉnog. postići će mudrost. kao npr. Ako neko sanja da su oblaci pali na zem lju. ali nije aţuran. i ako od vladara ili nekog njemu sliĉnog nešto traţi. ili ĉovjeka od vlasti. Ne smatra se pokuĊenim ako neko sanja da pada kiša a da pritom nema oblaka obzirom da kiša dolazi s neba. Oblaci 132 . a ako je oţenjen. Ako neko sanja da se pretvorio u oblak koji ljudima daje kišu. OBLACI simboliziraju islam obzirom da oni za ljude znaĉi ţivot i spas i da Allah dţ. ili će postati poznat po znanosti i mudrosti ako se time bavi. on je vrlo vješt u svom poslu i ljudima je i te kako potreban. i ukoliko se dovodi u vezu s nekim za natlijom. to simbolizira neprijateljski napad.: . koje nisu ni na zemlji ni na nebu. ili vrapce. Ukoliko su ti oblaci bili popraćeni neĉim što ukazuje na brigu ili nešto nepoţeljno. i ako ima d evu ili laĊu na putu.. Neki vele da takav san simbolizira izbavljanje koje će doći odakle se ĉovjek i ne na da. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju laĊe koje morem plove. primiće islam. dobiće to. zapašće u nevolju. ili stranke i frakcije koje će se meĊu njima pojaviti i koje će ih razjediniti. Ako neko sanja da mu je oblak u njegovoj kući. ako je musliman. Knjizi nema znaĉenje utjehe već oznaĉava brigu. steći će znanje i mudrost. simbolizira trgovca koji nije aţuran u nabavcu kupcima potrebne robe. ili povratak karavane s vijestima o smrti većine svoje pratnje. visok poloţaj i solidan i halal imetak. Oblaci t a kode mogu da simboliziraju znanje. a donio im je kaznu. kao npr. ako je neoţenjen. ako ima ţelju za djetetom. ili skakavce. postići će mudrost i druge će pouĉavati mudrosti. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu.š. ako je nemusliman. i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sruĉili". Oblak takoĊe moţe da simbolizira i trudnicu obzirom da i oblak i trudnica u svojim utrobama nose vodu koju ne smiju ispustiti niti izbaciti bez dozvole njihovog Gospoda ra. ili u njegovom krilu. a ako za kišu nije upotrijebljena rijeĉ (izraz) „metar". ili će ga vladar kao svog izaslanika poslati u neku misiju. Sanjanje kiše koja posvuda pada simbolizira obilnu i rodnu kišu. Neki vele da oblaci simboliziraju milostivog i saosjećajnog vladara. da im donosi kišu. ako sanja da jede oblake. će mu dati bogatstvo. oţeniće dobru ţenu. Sliĉni oblaci će natkrivati i stanovnike Dţehennema. a isto tako i „oblak").. Ako ne ko sanja da u svojoj ruci ima oblak iz kojeg pada kiša.. to znaĉi da će se ljudi meĊusobno sporiti i svaĊati. simbolizira upravitelja koji nije ni pravedan ni nepravedan. ili da ga oblak nosi. kloniti grijeha i ĉiniće dobra djela. od takvih ljudi će se okoristiti hala l imetkom ili mudrošću. za koji su oni mislili. ako slijedi novotarije (bid'ate) ili ĉini grijehe. ako je siromašan." ili: „. kada su ga ugledali.š. oni simboliziraju k iše i bujice. ukoliko se dovodi u vezu s upravom. Ako neko sanja više oblaka da dolaze jedan za drugim i da ljudi iz oblaka oĉekuju kišu s tim da nema nikakvih pokazatelja kazne. primiĉe islam. livade i drveće.kamenjem. ili se spustili na kuće. razboritost. ili na njive. ukoliko se dovodi u vezu s trgovinom. Ako neko sanja da jaše na oblaku. Ako neko sanja da s neba na ime kiše padaju sablje. ili će ga vladar unaprijediti ukoliko je u vezi s vladarom. Ako neko sanja da na oblacima zida dvorac. ako sanja da sakuplja oblake.š. kao što su sijevanje munja i grmljavina. Oblak takoĊe moţe da simbolizira kišu obzirom da on u sebi sadrţi kišu i da zbog nje i postoji. Oblak takoĊe moţe da simbolizira vladarovu srdţbu ili kaznu ukoliko se sanja da je crn i da je popraćen neĉim što ukazuje na kaznu. koje nose tovare i koje pokreće vjetar. bilo da je u pitanju povratak vojnika. ako sanja da posjeduje oblake. a ako se sanja da padaju dinje. mudrost i rjeĉitost obzirom da se u tome što se oni kreću po visinama i nose teške terete te ispuštaju kišu krije prefinjena mudrost. od takvih ljudi će ubrati mudrost. a sanjanje kiše koja nije poţeljna simbolizira nešto neţeljeno. koristeći mudrost koju će zadobiti. on će se. Svi nazivi za kišu (u arapskom jeziku) prilikom tumaĉenja imaju bolje znaĉenje od naziva „metar". postići će imetak od kojeg će i drugi imati koristi. Takav oblak je uništio narod Ad. ili najezdu skaka vaca i biljnih ušiju. ţena će mu zatrudnjeti. da ih tjera zapadni ili neki ţestoki vjetar. ili kata-ptice. Beskišni oblak. Sanjanje kiše koja je poţeljna simbolizira dobro..

Ukoliko je grmljavina bila popraćena kišom i tminom. zidar. smutnju ili bolest. a i stoga što se u haberima spominje da je munja — biĉ meleka zaduţenog za oblake. naklonost ili nadu ob zirom da munju prate gromovi. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za bezbjednost zemlje. to moţe da simb olizira nepogodu. za onoga ko prije kaţe da grmi. neku smetnju koja mu moţe nanijeti štetu. ili najavu kiše. neistinu ili laţ obzirom da se grom oĉekuje tek nakon munje. udarac biĉem. a blistanje oka otvorenog kapka nazivaju smijehom. ili. Ako se pritom iza oblaka pojavi sunce i ne bude kiše. inaĉe. to simbolizira prenošenje vladarovih zapovijedi. smijeh. npr. slavlje povodom neke radosne vijesti koju je vladar ĉuo. oblaci — vojsku. on simbolizira pojavu strašnog vladara koji prijeti istinom. njegovu prijetnju i upozorenje. vratiće dug. i ako je popraćena grmljavinom i sijevanjem. opet. Ako to sanja neko kome kiša mnogo znaĉi i ako ljudi. Grmljavina takoĊe moţe da simbolizira ratne i ekspedicione bubnjeve. u ljetnom periodu kada nanosi štetu usjevima. vladarovo nareĊenje. otići će na put i sretno se vratiti s puta. bilo zbog kiše. to znaĉi da će se snivaĉu desiti nešto neţeljeno ili nešto što će ga rasplakati.epidemiju i haranje smrti. U narodu se. da mu je zaslijepila vid ili da mu je ušla u kuću. Ako je osoba ko-ja sanja to (tj. koja simbolizira mi lost.. a plakanje s kišom obzirom da Arapi smatraju da smijeh predstavlja razotkrivanje i osvjetljavanje skrivenih stvari. isukivanje sablje. takva grmljavina simbolizira vladarovo slavljenje nekog osvojenja i pobjede uz bubnjeve i zastave.. lijepo vladarovo obećanje. zamku. putnik ili bjelilac platna. MUNJA. Grmljavina moţe da simbolizira i vladarovu pozitivnu prijet nju i korisna nareĊenja obzirom da grmljavina predstavlja nareĊenja meleka zaduţenog za oblake koji tim nareĊenjima (grmljavinom) upozorava na budnost i pripravnost. to znaĉi da će se obistiniti upozorenja i prijetnje koje grmljavina simbolizira. Neki vele da sanjanje grmljavine bez padanja kiše simbolizira strah. vele da oblaci koji se sa zemlje diţu prema nebu simboliziraju odlazak na put.. Ako neko sanja da je uzeo ili 133 . radost. oni simboliziraju dobro i blagoslov. Tamni oblak simbolizira brigu. ţetelac i si. ako se sanja. ako se sanja da dolazi u nevrijeme. GRMLJAVINA simbolizira vladarovu prijetnju i upozorenje. a ako je u zatvoru. bilo da su u pitanju rijeĉi koje će ga rasplakati. Ako neko sanja nadolaţenje oblaka.. biće obradovan kišom i milošću. Ako neko sanja da se nebom razlijeţe grmljavina. Neki vele: Ako neko sanja da su se sa zemlje prema nebu podigli oblaci i da su natkrilili neko podruĉje. njegova porodica će ga oplakivati i neće dugo ostati u ţivotu. Oblak crvene boje." Reĉeno je da munja za putnika simbolizira strah. ako je poljoprivrednik i ako mu usjevi trpe od suše. pogled će mu se ukoĉiti. povodom naimenovanja nekog namjesnika (upravitelja) ili povodom slanja ili doĉe ka vojnih ekspedicija. simbolizira strah od vladara. Pjesnici uporeĊuju smijeh s munjom. ako to sanja neko ko ţeli ići na put. bilo biĉ od koga će mu poteći krv. tako da mu kiša (pored suza) moţe da simbolizira krv ili sablju koja će mu uzeti dušu. a za onoga ko nije na putu simbolizira nadu. a ako to sanja nepoštena osoba. iz kojih posuvda pada kiša. Munja bilo šta da sim bolizira — to će se desiti ubrzo obzirom da ona brzo dolazi i brzo nestaje. kiša — prolivenu krv. i kiša.. ili istovremeno i jedno i drugo. kao npr. kao npr. a za onog ko nije na putu ili za poljoprivrednike simbolizira nadu obzirom na kišu koja obiĉno dolazi s munjom. biće osloboĊen. najezdu skakavaca. Ako neko sanja da on sam vidi munju a da je drugi ljudi ne vide. Ako se sanja visoki oblak koji prati sijevanje i grmljavina. ili pak. osjećaju potrebu za kišom. postići će zlo za kojim teţi.. a za onoga ko je na putu — da će se vratiti s puta. Drugi. Ako se sanja da kiša dolazi u nevrijeme i da nanosi štetu. bez obzira na to da li su oblaci u snu bili bijeli ili crni. shodno rijeĉima Uzvišenog: . otac ili vladar srdit na njega. munju popraćena kišom) bolesna. i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju. a gromovi — smrt. da grmljavina praćena kišom i sijevanjem za putnike simbolizira strah na putu. koji simboliziraju patnju i kaznu. to znaĉi da će vladar u to mjesto postaviti na vlast ĉovjeka koji će pravedno upravljati. a da je grom njegov fijuk. pak. tako da se za nju moţe pripremiti. da se pobojite i ponadate. a crni oblak simbolizira oštru hladnoću ili tugu. bilo zbog neke vladarove naredbe. Ako to sanja neko koga kiša ometa. Neki vele da grom bez munje simbolizira iznenadni napad.na javi. munje — uzdignuta koplja i obojene zastave koje lepršaju. to moţe da simbolizira kišu koja će ga omesti u njegovom poslu. Ako munju prati kiša. da vidi njenu svjetlost. simboli ţira nevolju. grad. ako neko sanja grmljavinu. ako je njegov gospodar. proći će ga ta srdţba i pokazaće naklonost. ako je na putu. iz oĉiju će mu teći suze. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira prepirku i raspravu. da ga je munja ošinula. obustaviće putovanje. to moţe da simbolizira kišu ili vladarova korisna upozorenja. vjetar..mogu da simboiziraju i vladare koji imaju vlast nad ljudima a nad kojima ljudi nemaju vlasti. ako je duţan. smutnju ili rat ukoliko je zemlja u ratu ili se oĉekuje napad neprijatelja.

razrezivanje nameta. ali da nije bilo kiše. izuzev ako je sanjao da je izašao iz blata u kojem sluĉaju znaĉi da će se riješiti bolesti i da će ozdraviti. simbolizira epidemiju ukoliko za nju u narodu ima pokazatelja i ako je bujica bila mutna i boje krvi. a ako voda iz oluka ne otiĉe. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ne uzimaj s tih izvora! a on je rekao: . Ako ĉovjek sanja da mu je munja sagorjela odjeću. razne bolesti i epidemije obzirom da te nesreće i nevolje izazivaju efekte sliĉne onima koji iza zivaju gromovi tj. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Grom moţe da simbolizira i posjetu nepravednog vladara mjestu u kojem je u snu pukao grom. Ako se sanja da gromovi udaraju u njive i vrtove. to moţe da simbolizira vijest o smrti odsutnih osoba. zavisno od veliĉine oluka. a ako u snu nije izašao iz blata. Ako neko sanja da se oluk izlijeva na nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da mu voda iz oluka teĉe u kući ili pod postelju. BLATO. oduzimanje imovine. ako je u snu izašao iz blata. ili da će je zadesiti nešto drugo. p ak. a što je blato na snu crnje. od ĉijeg zla će se saĉuvati uz pomoć nekog ĉovjeka. napašće ga neki neprijatelj od vladarovih ljudi. Bujica moţe da simbolizira i vojsku koja u miru ili kao pratnja ulazi u grad ukoliko bujica u snu nije nanosila štetu i ako se nje ljudi nisu bojali. neugodnost i brigu. gromovi. zavisno od ostalih pokazatelja u snu.Sanjao sam da su potekli izvori. ako se sanjaju. Oluci takoĊe mogu da simboliziraju usta. i da ljudi uzimaju (vodu) s tih izvora. zaglibiće se u pogledu vjere i dunjaluka srazmjerno tome koliko je bio zaglibio u blato u snu. opet. umrijeće mu ţena ako je bolesna. ubiranje desetine ili poreza. ili to moţe da znaĉi da će tu kuću pokrasti lopov. poţar. rušenje ili ubijanje. stanovništvo tog mjesta će se riješiti neke brige i ţivjeće u blagostanju i sreći. Ukoliko se sanja da bujica ruši kuće i odnosi imovinu. grad. u zatvor ili u ruke vlasti. umrijeće. ili da će u njoj izbiti poţar. nad njim će biti izvršena vladarova zapovijed. ali da nije bilo kiše. ako kroz oluke teĉe kisnica i oluci je odvode. Grom moţe da simbolizira i druge dogaĊaje ĉije mjesto i naĉin dogaĊanja pobuĊuju veliko interesovanje ljudi. ako su ljudi u nevolji i brigama. simbolizira nadolazak bujice. Ako se sanja da iz oluka teĉe voda. Ako bolesnik sanja bla to. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . a neprijateljski napad. Sa- 134 . ako je bolestan. Ako zdrava osoba sanja da ide po blatu. Bujica takoĊe moţe da simbolizira okupatora. vratove ili oĉi obzirom da oni spuštaju vodu s gornjeg dijela kuće (krova). to simbolizira smutnju i haram imetak. ili da će se srušiti. ili ako nije uprljao odjeću niti tijelo. ali da nije bilo kiše. simboliziraju ljudska usta i jezike koji izgovaraju ono što ih se ne tiĉe i izazivaju smutnju. ne simboliziraju nikakvo dobro. ili vladara koji ĉini nasilje. to moţe da znaĉi da on ne ţeli da mu ţena zatrudni niti da mu se rodi dijete. ona simbolizira potop ili vojsku nepravednog i agresivnog vladara. to je situacija u koju će zapsti teţa. vjetar. Ako neko sanja da je u njegovu kuću udario grom. to je veći snivaĉev haram. Oluci mogu da simboliziraju i opskrbu. poteći će im opskrba i riješiće se briga obzirom da oluci odvode vodu koja bi mogla da zada brige. rušenje ili kraĊa. ili. oslobodiće se grijeha i teške situacije u koju je zapao. ona simbolizira neprijateja koji napada.dobio munju ili munjom obasjani oblak. To je još potvr dnije ako se sanja da olucima teĉe krv. to znaĉi da će se u tom mjestu prolijevati krv. nanošenje nepravde ili izazivanje smutnje u tom mjestu. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobro si uradio! — Nije prošlo dugo vremena a došlo je do smutnje koju je izazvao (Jezid) ibn EI-Muheleb. to simbolizira nepogodu. pogaĊaju i uništavaju. ili da se zaglibila u blato. Ako neko sanja da gromovi udaraju u kuće. ili onih koji su otišli na hadţ ili u borbu. Ukoliko se sanja da bujica plavi. ako taj ĉovjek prati vladara. preduzeće mjere protiv neprijatelja kako bi ga sprijeĉio da nanese štetu ili propast njegovoj porodici. Reĉeno je i to da munja sim bolizira dobijanje neke koristi iz udaljenog mjesta. Ako neko sanja da kroz oluke teĉe voda. GROM takoĊe moţe da simbolizira tešku kaznu ili strašnu zapovijed koja dolazi od vladara. u toj kući će biti izvršen pretres ili će biti pod prismotrom policije. ulijevaju strah stvorenjima. Neki vele da bujica simbolizira neprijateljski napad. Ako neko sanja da branom odbija bujicu od svoje kuće. Gromovi simboliziraju nesreće i nevolje koje Naš Gospodar daje kome On hoće i koje otklanja od koga On hoće. uzdrmavaju ih. dugo će bolovati. Što je blato na snu Ijepljivije i dublje. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. pa stoga izbacuje sjeme van. MULJ i GLIB. stići će vijest o njegovoj smrti. BUJICA: ako se sanja da ulazi u grad. kao što su skakavci. ili ako se je ublatio. to znaĉi da se neće riješiti briga u kojima se nalaze. To se tumaĉi time što otvori oluka. grijeh i namjera. Takav san moţe da znaĉi i to da u toj kući ţivi osoba koja iz nekog razloga roni suze. ako je neko iz te kuće sumnjiv ili izaziva smutnju. neki ĉovjek će ga podsticati na neko dobroĉinstvo i hajr. zapašće u patnju. kao npr. a teĉenje vode kroz oluke simbolizira prolivenu krv i odsjeĉene glave. zapašće u smutnju. u ovom sluĉaju. Munja ponekad simbolizira i strah uz koji ide i korist. kao što su strašna smrt. Ako neko sanja da se bujica slijeva u rijeku. Ako neko sanja da iz oluka nekih kuća teĉe kisnica.Ja s tih izvora nisam uzeo ništa. ako je neko iz te kuće odsutan.

njanje ilovaĉe i pravljenje od nje ćerpiĉa takoĊe ne znaĉi nikakvo dobro obzirom da ilovaĉa simbolizira brigu i sporenje, sve dok se ona ili od nje napravljeni ćerpiĉi ne osuše, kada simboliziraju imetak koji će se dobiti nakon velikog truda, brige, sporenja i neprijatnosti. DUGA: ako se sanja da je zelene boje, simbolizira sigurnost od oskudice i vladareve nepravde; ako se sanja da je ţute boje, simbolizira bolest; i ako se sanja da je crvene boje. simbolizira prolijevanje krvi. Neki vele: Ako ĉovjek sanja dugu, oţeniće se. Drugi, opet, vele: Ako neko sanja dugu sa svoje desne strane, ona mu simbolizira neko dobro, a ako je sanja s lijeve strane, ona mu simbolizira neko zlo. SNIJEG, LED i GRAD simboliziraju razne nezgode, bolesti i ptanje koje će zadesiti mjesto u kojem snivaĉ ţivi ili mjesto na koje se nešto od toga sruĉilo. To isto simbolizira i ako se sanja da iz neba pada kamenje ili vatra. To stoga što sve navedeno uništava usjeve, drveće i plodove, onemogućava plovidbu, svojom hladnoćom nanosi štetu i upropaštava siromahe i što ponekad uzrokuje bolesti. Navedeno moţe da simbolizira i rat, najezdu skakavaca ili epidemiju, a takoĊe moţe da simbolizira i rodnost godine i bogatstvo. Ako neko sanja da je pao snijeg i da je prekrio zemlju, ako je to poljoprivredni kraj i ako je to vrijeme kad je snijeg koristan, to simbolizira obi lje svjetlosti, rodnost i obilje prinosa, koji će zemlju u tom kraju prekriti hranom i prinosima kao što je bila prekrivena snijegom u snu, a ako je to vrijeme u kojem snijeg zemlji i raslinju ne donosi korist, to simbolizira nasilje vladara i ljudi od vlasti. Ako se sanja da je snijeg zatrpao kuće, drveće i puteve, bilo da je to vrijeme kad je snijeg koristan ili kad nije, to simbolizira ne pravdu koja će tom stanovništvu biti nanesena, ili propast njihove imovine, zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Isto tako, ako se sanja da je snijeg napadao po zelenilu ili po mjestima po kojima inaĉe ne pada kao npr. u kuće ili radnje, to simbolizira patnju, nevolju, bolest, epid emiju i patnju koja će zadesiti taj kraj. Snijeg moţe da simbolizira i opsadu, nemogućnost odlaska na put ili obavljanje nekog drugog posla. LED simbolizira isto što i snijeg, i njegovo sanjanje obiĉ no ne predstavlja nikakvo dobro. Led pokatkad moţe da simbolizira i smicalicu od strane šejta-na, od vladara ili od nekoga drugog. GRAD: ako se sanja da je pao po usjevima i rastinju ne nanoseći pritom nikakve štete, simbolizira dobro i rodnost. Grad moţe da simbolizira i skakav ce, prepelice, kata-ptice i vrapce, koji ne nanose štetu, pogotovo ako ljudi u snu grad uzimaju i sakupljaju u ĉaše i posude. Isto tako, ako snijeg i led ne nanose nikakvu štetu, oni mogu da sim boliziraju korist, prihode, plodove, plijen i bijele pare. Ako se sanja da grad nanosi štetu usjevima i ljudima ili da je pao po kućama i radnjama, on simbolizira nesreću i zarazu koje ne traju dugo. Ako neko sanja da grad kupi u sito, odjeću ili nešto u ĉemu se voda ne moţe nositi, ako je bogat, bogatstvo će mu se istopiti, ako ima neku robu da se prevozi morem, bojati se da će mu propasti, a ako je siromašan, sve što zaradi ili dobije neće dugo kod njega ostati i za cijelog svog ţivota neće ništa uštediti. Neki vele da veliki snijeg simbolizira vladarovo muĉenje i vrijeĊanje podanika. Ako neko s anja da po njemu pada snijeg, otići će na daleki put koji će mu donijeti slavu. Ako se sanja da je sni jeg pao u manjim koliĉinama, da je pao na vrijeme i u mjestu gdje je snijeg uobiĉajena pojava, on simbolizira rodnost godine u tom kraju, a ukoliko je napadao u velikim koliĉinama i ako je sve zatrpao, on simbolizira brigu i patnju koje će zadesiti taj kraj. Ako neko sanja da ga je, bilo ljeti, bilo zimi, uhvatila hladnoća od snijega, osiromašiće. Ako neko sanja da je kupio tovar sni jega u ljetnom periodu, zadesiće ga nešto što mu neće dati mira, a toga će se riješiti lijepim rijeĉima ili dovom.Sanjanje snijega koji se brzo topi simbolizira zamor i brigu koji će brzo nestati. Ako se sanja da na sušnu zasijanu zemlju pada snijeg, on simbolizira isto što i kiša i znaĉi milost i rodnost. Ako neko sanja da po njemu pada snijeg ali da on na sebi ima nešto što ga štiti od snijega, to znaĉi da je on odluĉan ĉovjek i da mu ne predstavlja teškoću niti mu uliva strah ono što se na njega u ţivotu sruĉuje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da na njega pada snijeg, neprijatelj će mu nanijeti neku neugodnost. Ako neko sanja da je dobio odreĊen broj zrna grada, dobiće imetak ili bisere. Reĉeno je i to da grad, ako se sanja da pada s neba. simbolizi ra vladarovo muĉenje podanika i uzimanje njihovih imetaka. Sanjanje leţanja na sijegu simbolizira vezanost. Ako neko sanja da ga je snijeg nadvisio, zapašće u velike brige; ako se snijeg brzo otopi, ubrzo će se osloboditi briga. Zimska hladnoća uglavnom simbolizira siromaštvo. Led simbolizira brigu i patnju, izuzev ako ĉovjek sanja da je u posudu nasuo vode i zaledio je, jer to simbolizira dobijanje trajnog imetka. Ledara simbolizira vladarovu (drţavnu) ili neku drugu riznicu. ZEMLJOTRES i PROPADANJE ZEMLJE: ako se sanjaju, simboliziraju dolazak vladara u neko mjesto i njegovo kaţnjavanje stanovnika tog mjesta. Reĉeno je da zemljotres simbolizira i tešku bolest. Ako neko sanja da se neko brdo trese i ljulja od zemljotresa i da se potom ustabililo, vladar ili velikan tog mjesta će zapasti u tešku situaciju, koja će kasnije proći. Ako se sanja da se u nekom mjestu desio zemljotres, vladar će stanovništvu tog mjesta ĉiniti nasilje, ili će meĊu nji ma zavladati smutnja ili harati bolest. Ako neko sanja da ĉuje stropoštavanje oblaka, stanovniš-

135

tvo tog mjesta će zapasti u smutnju, nerpijateljstvo i gubitke. Neki vele da propadanje zemljišta i zemljotres simboliziraju opštu nesreću i propast ljudi i njihovih imetaka. Ako neko sanja da se zemlja kreće, to ukazuje na snivaĉevu ţivost i pokretljivost. Ako neko sanja da ga je zadesila hladnoća, osiromašiće. Akoneko sanja da se grije uz vatru, ţeravicu ili dim, osiromašiće i traţiće posao kod vladara i biće izloţen opasnosti i riziku. Ako neko sanja da se grije uz razbuktala vatru, biće uposlen od strane vladara. Ako neko sanja da se grije ţeravicom, on traţi sirotinjski imetak. Ako neko sanja da se grije uz dim, izloţiće se nekom riziku. Neki vele da hladnoća simbolizira spor posao, a ako je sanja putnik, putovanje neće upotpuniti i poslovi će mu sporo teći. MAGLA: ako Se sanja, simbolizira zbrjcu i smutnju. Oblaĉan dan u snu simbolizira ţalost, brigu i iskušenje (belaj). 39. TUMAĈENJE SNOVA O ZEMLJI, BRDIMA PRAŠINI, PIJESKU, PUTEVIMA, GRADO VIMA, SELIMA. KUĆAMA, ZGRADAMA, DVORCIMA, TVRĐAVA MA, RADNJAMA, TRGOVINAMA, POJEDINIM KUĆNIM PROSTORIJAMA, VRATIMA, STROPOVIMA, KUPATILIMA, KLOZETIMA, ZATVORIMA, DŢAMIJAMA, CRKVAMA, SINAGOGA MA i GROBNICAMA ZEMLJA: za onoga ko sanja da je posjeduje simbolizira njegova ovosvjetska dobra i ţivot na ovom svijetu, koji će odgovarati zerni|i koju je sanjao, t j. da li je bila prostrana i v/elika ili je, pak, bila tijesna i mala. Zemlja moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet), a nebo Ahiret (budući svijet) obzirom da je dunjaluk {vremenski) bliţi, a Ahiret udaljeniji i obzirom da je Dţennet na nebesima. Poznata zemlja moţe da simbolizira i snivaĉev grad i njegovo stanovništvo. Zemlja moţe cia simbolizira i putovanje ukoliko se sanja da je prohodna. Zemlja moţe da simbolizira i ţenu ukoliko snivać zna njene granice i odakle dokle seţe. Zemlja moţe da simbolizira i suprugu ili robinju obzirom na brojne sliĉnosti u vezi sa rodnošću i dr. Zemlja moţe da simbolizira i majku obzirom da smo mi stvoreni od zemlje. AKO neko sanja nepoznatu zemlju, ako je siroma san, obogance se, ako je neoţenjen, oţenire se, i ako je sluţbenik, dobiće neku upravu. Ako neko sanja da je prodao zemlju, ili da je s jedne prešao na drugu zemlju, ako je bolestan, umrije-će, pogotovo ako je zemlja na koju je p'ešao njemu nepoznata; ako je bogat, osriomašiće, pogotovo ako je zemlja s koje je otišao bila obrasla biljem i zelenilom; i ako se bavi izuĉavanjem rnezheba, pronujeniće mezheb Ako neko sanje da je s nerodne zemlje prešao na rodnu zemlju, napustićf novotarije u vjeri a pnnvatiće se Sunneta Allahova Poslanika; ako sanja da s rodne zemlje prelazi na narodnu, pcstupiće suprotno; a ako to sanja neko ko ţeli ići na put, to mu je ono šio će mu s^ desiti rj putu. Ako neko sanja da se zemlja raspukla i da je iz nje izašao mladić, meĊu stanovništvom tog mjesta će doći do neprijateljstvo; ako je iz zemlje izašao starac, postići će sreću i izobilje; ako iz zemIje nije ništa izašlo niti je u nju išta ušlo, u tom mjestu će se dogoditi neko zlo; ako je iz zem Ije izašla neka zvijer, u to mjesto će doći vladar koji će ĉiniti nasilje; ako je iz zemlje izašla zmija, to mjesto će biti izloţeno trajnoj patnji. Ako neko sanja da iz zemlje niĉe bilje, godina u tom mjestu će bili rodna. Ako neko sanja da u zemiji kopa jamu i da iskopanu zemlju jede, prevarom će steći neki imetak obzirom da jama simbolizira prevaru i zamku. Ako neko sanja da je zemlja prekrivena biljem misleći pritom da je cna njegovo vlasništvo i radujući se tome, postići će ono za ĉim ţudi i ubrzo će umrijeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a kada bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili..." Ako neko sanja da se zemlja smotala i da je on ima u ruci, postići će vlast, a neki vele — dobiće nasljedstvo. Ako neko sanja da mu se zemlja ĉini tijesnom, iniaće tjeskoban ţivot. Ako neko sanja da mu zemlja govori o nekom dobru, pos tići će dobro i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Ako neko sanja da mu zemlja govori ne razumljivim i nepoznatim govorom, dobiće neki sumnjivi imetak. Ako neko sanja da propada u zemlju, izgubiće blagodati koje uţiva i promijeniće mu se stanje. AKO neko sanja da se izgubio u unutrašnjosti zemlje, ali da nije u nekoj jami, dugo će stranstvovati u potrazi za ovosvjetskim dobrima. Ako sanja da se izgubio u nekoj jami iz koje nema iziazaupašće u neĉiju zamku (spletku). Ako neko sanja da mu zenlja govor: rijeĉi prijekora, neka se boji Allaha zbog haram imet ka. Ako neko sanja da stoji na jednom mjestu i da potom propada u zemlju, ako je upravitelj,ovaj svijet će se okrenuti protiv niega tako da će mu prijatelji postati neprijatelji a njegova radost će se pretvoriti u ţalost, shodno rijeĉima Uzvišenog:'' Pa smo njega (Karuna) i njegov dom utjerali u zemlju''. Ako neko sanja da se neka mahala ili zemlja smotala, prekrivši one koji su tu ţivjeli, u tom mjestu će harati smrt ili će se ljudi odati ogovaranju i prenošenju rijeĉi tako da će time izazvati vlastitu propast, zavisno od toga koliko ih je zemlja u snu prekrila, ili će ih zadesiti neka tjeskoba, oskudica i nevolja. Ako neko sanja da se zemlja smotala i prekrila samo njega, njegov ţivot i njegovi poslovi postaće tjeskobni. Ako neko sanja da se zemlja pred njim prostrla i raširila, ţivjeće dugo i uţivaće u dobru.

136

STEPA: ako se sanja, simbolizira prelazak iz teškoće u blagostanje, iz tjeskobe u komoditet, iz grijeha u pokajanje, iz gubitka u zaradu i iz bolesti u zdravlje. Ako neko sanja da se nalazi u prirodi, postići će komoditet, ĉast, radost i sreću, zavisno od prostranstva, zelenila i usjeva zem ljišta koje je sanjao. PUSTINJA simbolizira siromaštvo. VADI (BEZVODNA DOLINA) u kojoj nema usjeva, ako se sanja, simbolizira odlazak na hadţ, shodno rijaĉima Uzvišenog: „Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u ko joj se ništa ne sije..." Ako neko sanja da luta po bezvodnoj dolini, on govo ri ono što ne ĉini, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar ne vidiš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade..." BRDO: ako se sanja, simbolizira nepobjedivog vladara tvrdog srca iili nekog velikog ĉovjeka, zavisno od toga koliko brdo se sanja. Brdo takoĊe simbolizira poboţnog uĉenjaka. Ono moţe da simbolizira i visoke poloţje, ĉasna mjesta ili lijepa prevozna sredstva. Allah dţ. š. je stvorio brda da budu stubovi zemlje i da je štite, od uzdrmavanja, tako da ona podsjećaju na uĉenjake i vladare, koji su u stanju da odrţe i ono što ĉvrsta brda nisu u stanju. Brdo moţe da simbolizira i ciljeve i ţelje obzirom da uspinjanje na brdo predstavlja postizanje ugleda (visine). Ako neko sanja da se popeo na brdo, ili da se na nj oslonio, ili da sjedi u njegovo m hladu, biće u blizini nekog poglavara, uz njega će postati slavan i on će ga štititi, kao što je vladar ili poboţni uĉenjak koji daje savjete i upute, pogotovo ako je u snu na brdu prouĉio ezan okrenuvši se prema Kibli, ili da iz luka baca strijele, tako da će se o njemu u narodu proĉuti zavisno od toga dokle je dopirao njegov glas dok je uĉio ezan, i u narodu će se poštovati i izvršavati njegove naredbe i saopštenja u okolinu dokle su dopirale njegove strijele. Ako to sanja neko koje najavi u nekom strahu, postići će sigurnost; ako je na moru, zadesiće ga neka nevolja tako da će morati da se ukotvi. Sanjanje uspinjanja na brdo moţe da simbolizira i zaštitu, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi". Ibn Sirin je rekao: U navedenom sluĉaju brdo simbolizira zaštitu, izuzev ako snivaĉ sanja da je pobjegao s laĊe na brdo, što u tom sluĉaju znaĉi da će doţivjeti uništenje i propast, shodno kazivanju o Nuhovom a.s. sinu. Za onoga ko na javi nije na laĊi niti na moru ovakav san ukazuje na to da on ne prihvata stav zajednice (dţemata) i da se izdvaja sa svojim niskim ţeljama i novotarijama (bid'atima), pogotovo ako oko njega na brdu ima divljih ţivotinja, ili ako na laĊi, s koje je u snu pobjegao, ima sudija, vodeći uĉenjak ili pravedni imam (voĊa). Penjanje na brdo u snu moţe da simbolizira i snivaĉeve ţelje i namjere, koje se mogu utvrditi i odrediti pitanjem snivaĉa kakve ţelje, namjere i potrebe ima kod vladara ili uĉenjaka, ili to, pak, moţe da znaĉi njegovu namjeru odlaska na put i si. Ako neko sanja da se penje na brdo kako se to inaĉe radi, ili pomoću nekih stepenica, ili nekim sigurnim (dobrim) putem, biće mu olakšano da postigne ono ĉemu se nada i za ĉim stremi. Ako ga je pri uspinjanju na brdo zadesila neka teškoća, ili se na brdo uspinjao bez stepenica ili nekog drugog pomagala, zadesiće ga strah i u poslu će biti izloţen riziku. Ako se pak uspeo na vrh brda, poći će mu za rukom da se riješi tih poteškoća, a ako se probudio iz sna prije nego se uspeo na brdo, ili ako je sanjao da je prilikom uspinjanja pao, propašće u onome što traţi i neće moći ostvariti svoju ţelju, ili će pokvariti svoju vjeru svojim lošim postupcima, a ka ko će se sve to završiti zavisi od toga kako je završio u snu, je li imao povreda, lomova i dr. Ako neko sanja da je pao s vrha nekog brda, uzvišice, gomile, stropa, visokog zida, palme ili nekog drugo drveta, to znaĉi da će izmeĊu njega i onoga koga simbolizira ono s ĉega je u snu pao doći do razlaza (kao što je vladar, uĉenjak, muţ, ţena, rob, vlast, posao ili neko stanje), a što se utvrĊuje postavljanjem pitanja snivaĉu o tome ĉime je u budnom stanju preokupiran, ĉemu se nada, od koga strahuje, kakav je njegov odnos sa nekim sa kim bi moglo doći do razlaza i si. Ukoliko je i na taj naĉin teško odrediti o ĉemu ili o kome se konkretno radi, onda će se snivaĉu reći da će doći do razlaza izmeĊu njega (snivaĉa) i onoga koga ono s ĉega je pao uglavnom simbolizira. Pritom treba uzeti u obzir popratne pokazatelje u snu u vezi s visinom i ĉvrstino m brda, mjestom na koje je snivaĉ pao, da li je to bio krš, ravnica, voda, plodno ili neplodno mjesto i si. Ukoliko se sanja da se pada meĊu divlje ţivotinje, zmije, miševe i si, ili u prljavštinu i blato, to ukazuje na snivaĉevo padanje u neposlušnost, smutnju i otpadništvo. Takav san moţe da simbolizira i napuštanje grijeha i novotarija ukoliko je snivaĉ u snu bjeţao od divljih zvijeri, zmija i si., ili ukoliko je sanja da je s brda pao u dţamiju ili bašĉu, ili je uzeo mushaf, ili je stupio u namaz u dţematu. Ukoliko se sanja da se od brda nešto odvalilo ili srušilo, ili je na brdu izbio požar, to simbolizira stradanje onoga koga brdo simbolizira, izuzev ako to što se odvalilo lebdi iznad ljudskih glava, što u tom sluĉaju oznaĉava ţestoki strah koji će zadesiti ljude od strane vladara obzirom da je i iznad Benu Israila (Izraelićana) bilo dignuto brdo kao tama, ĉime ih je Allah zastrašivao i opominjao ih zbog neposlušnosti. Sanjanje kretanja brda simbolizira nastupanje neĉeg strašnog, bilo da je u pitanju rat koji će pokrenuti vladare jedne protiv drugih, bilo da će doći do spora meĊu uĉenjacima, usljed ĉega će doći do smutnje, tegoba i opasnosti u kojima će obiĉni svijet stradati. Ovakav san moţe simbolizirati i pomor i kugu, jer to predstavlja strašne

137

dogaĊaje. Ako neko sanja da se brdo pretvorilo u pjenu, pepeo ili prašinu, to znaĉi da od onoga koga brdo simbolizira nema nikakvog dobra ni u vjerskom ni u svjetskom pogledu. Ako takvo brdo simbolizira nekoga ko se uzdigao nakon poniţenosti, nekoga ko je poĉeo vjerovati nakon nevjerovanja ili nekoga ko je postao bogobojazan nakon silništva, to znaĉi da će se povratiti u prvobitno stanje, tj. opet će biti kao i prije, jer je Uzvišeni Allah, kako vele, brda stvorio od morske pjene, a pjena simbolizira neistinu, što se podrazumijeva i iz kur'anskog teksta. Brdo obraslo biljem i zelenilom koje na sebi ima vode simbolizira vladara vjernika, a ako na sebi nema ni rastinja ni vode, simbolizira vladara nevjernika, jer je on kao mrtvac obzirom da ne veliĉa Uz višenog Allaha i ne smatra ga svetim. Brdo koje stoji uspravno tj. koje ne pada simbolizira onoga ko je ţiv i ima bolje znaĉenje od brda koje pada. Brdo koje pada i pretvara se u kamenje simbolizira smrt neke velike osohe, kao što je vladar, obzirom da mrtvi ne spominju Alllaha i ne veliĉaju Ga. Ako neko sanja da se penje na brdo i da na brdu pije vode, ako je dostojan nekog poloţaja, dobiće ga od vladara gruba srca i koji ĉini korist drugima, a uz to će dobiti i imetak, srazmjeran koliĉini popijene vode. Ako takav san sanja trgovac, imaće uspjeha u trgovini. Sanjanje lagahnog uspinjanja na brdo simbolizira lagahno postizanje nekog poloţaja, a sanjanje napornog uspinjanja, uz svlaĊivanje poteškoća, simbolizira patnje i poteškoće u ţivotu. Ako onaj ko sanja da se penje uz brdo odustane od penjanja usljed poteškoća, to znaĉi da će se i u ţivotu spasiti nekih poteškoća, a ako se na brdo uspne uprkos svim poteškoćama, s mukom i naporom će postići visok poloţaj i vlast. Stijenje i drveće u okolini brda simboliziraju vodeće ljude tog mjesta. Svako uspinjanje uz nešto u snu simbolizira nekakav uspon,a svaki pad simbolizira gubljenje onog što se postiglo. Svako neprirodno uspinjanje na brdo simbolizira brigu, a odustajanje od takvoguspinjanja i silazak simbolizira izbavljenje od takve brige. Uglavnom, svako uspinjanje simbolizira postizanje nekog poloţaja, a svako spuštanje simbolizira gubljenje poloţaja. Ako neko sanja da nosi brdo i da mu je ono teško to znaĉi da će nositi tešku obavezu nekog velikog ĉovjeka ili trgovca, koja će ga pritiskivati, a ako mu je brdo pritom bilo lako, i taj teret će mu biti lagan. Ako neko sanja da je ušao u veliku pećinu brda, dohiće uputu u svojoj vjeri i svojim poslovima i biće jedan od vladarovih sluţbenika. Ako neko sanja da je ušao u malu pećinu brda, to znaĉi da će on spletkariti protiv vladara ili protiv nekog ĉovjeka na visokom poloţaju. Ko sanja da mu se na putu isprijeĉilo brdo, to znaĉi da će mu zapreku ĉiniti neka briga, problem, neki ĉovjek od visokog poloţaja ili naporna ţena. Ako neko sanja da se penje na brdo, vrh brda mu simbolizira krajnji cilj onoga što traţi, koji će ostvariti u onoj mjeri dokle se u snu uspeo uz brdo. Ako neko sanja da jede kamen, izgubiće nadu u ono što priţeljkuje, a ako sanja da kamen jede s hljebom, to znaĉi da će mu ţivot biti teţak i pun briga i poteškoća. Ko sanja da ljude gaĊa kamenjem, to znaĉi da je on homoseksualac, jer je to ĉinio i Lut a.s. kaum. Svako uspinjanje na brdo, brijeg, uzvisinu, strop i si. simbolizira postizanje onog za ĉim snivaĉ teţi. Svako uspravno uspinjanje u snu simbolizira poteškoću i nema nikakvo dobro znaĉenje. Ako neko sanja da se spustio s breţuljka, s dvorca ili s brda, to znaĉi da neće u potpunosti ostvariti ono što ţeli. Ako neko sanja da ruši brdo, to znaĉi da on upropaštava nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da je zabrinut kako će se popeti na brdo, brdo mu u tom sluĉaju simbolizira cilj kome on stremi; ako je uspio da se popne na brdo, postići će ono za ĉim teţi, a ako sanja da je prilikom uspinjenja pao, njegovo stanje će se promijeniti nagore. Pohvalno je ako se sanja da se na brdo uspinje na prirodan naĉin i bez poteškoća, a nije pohvalno ako se sanja da se uspravno penje na brdo, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a naprtiću Ja njemu teškoće..." PRAŠINA simbolizira ljude obzirom da su oni od nje stvoreni. Prašina moţe da simbolizira ţivotnje, a moţe da simbolizira i ovaj svijet (dun'ja), kao i ovosvjetska dobra, jer su ona nastala od zemlje i pomoću njih opstoje stvorenja. Arapi imaju obiĉaj da upotrebljavju rijeĉ „ etrebe" (koja je od istog korijena kao i prašina) za ĉovjeka koji se obogatio. Prašina takoĊe simbolizi ra i siromaštvo, smrt i grob, jer je prašina postelja mejta. A Arapi takoĊe imaju obiĉaj upotrebe rijeĉi „teribe" (koja je takoĊe od istog korijena kao i prašina) u znaĉenju siromaštva, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ev miskinen za matrebeh". Ko sanja da iskopava zemlju i da iz nje vadi prašinu, ako je bolestan ili ako ima nekog svog da je bolestan, to mu simbolizira grob; ako namjerava putovati, iskopavanje mu simbolizira put, a prašina — zaradu na putu, jer udaranje po zemlji znaĉi i putovanje po njoj, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ve aharune jadribune fil -erd" (i onih koji će po svijetu putovati"); ako to sanja neko ko ţeli da se ţeni, zemlja mu u tom s luĉaju simbolizira ţenu, kopanje zemlje — spolni odnos sa ţenom, trnokop — njegov spolni organ, a prašina - ţenin imetak; ako to sanja lovac, kopanje mu simbolizira njegovu zamku koju pos -tavja ţivotinjama, a prašina — ulov; ako nije u pitanju ništa od navedenog, to onda moţe da znaĉi da snivaĉ koristi razne spletke i smicalice da bi zaradio za ţivot ili da bi nešto postigao. Kopanje se uglavnom dovodi u vezu s kopanjem jame za divlje ţivotinje u koju bi se one ulovile, te se stoga i uzima da kopanje (jame) simbolizira spletkarenje i pravljenje zamki. Kad neko sanja da je

138

oţeniće se ĉasnom ţenom koja će imati bogatstva srazmjerno veliĉni uzvišice. umjesto kiše. taj imetak je haram.". to znaĉi da će se povezati s nekim velikim ĉovjekom. to znaĉi da će se on pozabaviti ovosvjetskim stvarima. mujezin ili hatib. Ako je ta uzvišica obrasla i okruţena zelenilom. Ako neko sanja da iz neba pada prašina u velikim koliĉinama. to znaĉi da će on varati svoju ţenu da bi od nje izmamio imetak. ako je dostojan vlasti. Ako neko sanja da mete prašinu sa stropa svoje kuće i da je odstranjuje. ili se valja u prašini. Selo moţe da simbolizira dunjaluk.to znaĉi da će od neĉeg biti saĉuvan. biće poniţen i dove den u nevolju. to ukazuje na ljepotu vjere i poslova osobe koju uzvišica simbolizira. imetka ili vlasti. to znaĉi da će dobiti neki imetak obzirom da prašina simbolizira imetak i novac. opsadu i si. neku vezanost. ostvariće neku korist. zavisno od napora hodanja po pijesku. i ako je pored svoje 139 . on moţe da simbolizira Dţennet. Uzvišica koja je okruţena poravnanim zemljištem simbolizira bogataša.. Grad moţe da simbolizira i ovaj svijet. Ako neko sanja da iz neba. bilo daje u pitanju ţivot ili smrt. obzirom da je sve to u vezi sa zemljom. ako je dobar.. to znaĉi da će nestati imetka njegove ţene. primiĉe islam. Ako neko sanja da mete svoj dućan i da s prašinom iz njega izbacuje i platno. ili ako je kod njega na ĉuvanju neki zalog. to simbolizira neku kaznu.. to znaĉi da će sakupiti imetak od svog zanata. to znaĉi da ga taj ĉovjek podmićuje nekim imetkom da bi ga kasnije mogao iskoristiti za neke svoje ciljeve. bogatstvo ili siromašt vo itd. Kad neko sanja da je preselio iz nepoznatog sela u nepoznati grad. srazmjerno veliĉini zaravnjanog zemljišta. to znaĉi da će obrtati neki imetak. ako je duţan. a grad Ahiret obzirom da su blagodati budućeg svijeta potpunije. Ako neko sanja da hoda po pijesku. to znaĉi da će od te kuće dobiti neko nasljedstvo.s. da se uhvatio ili oslonio na njega. Ako neko sanja da sjedi u hladu nekog breţuljka. GRAD simbolizira one koji u njemu ţive. a u tom sluĉaju selo simbolizira groblje obzirom da su sela odvojena od gradova i da su stanovnici sela izvan tokova aktualnih zbivanja. oţeniće se. bilo na konju. Neki vele: Ako neko sanja da hoda po prašini. izgubiće imetak. ta uzvišica mu simbolizira tabut. ili bezbjednost i sigurnost. koji je Musau a. u pogledu roda. Ako neko sanja da putuje kroz kotlinu. to znaĉi da on uţiva zaštitu nekog poznatijeg ĉovjeka. to znaĉi da će na odvratan i lahak naĉin doći do nekog imetka. a potom zapasti u nevolju. srazmjerno teškoći hodanja po pijesku. izuzev ako prašina pada u prevelikim koliĉinama. ako je bogat. a stanovništvo sela teško.uprašio ruke ili odjeću. BREŢULJAK l HUM. To ponekad moţe da simbolizira i ĉasna mjesta. znanja. a sanjanje udaranja zemlje štapom ili nogama simbolizira putovanje u svrhu nekog dobra. Ko sanja da je pokupio prašinu iz svoje radnje. Grad takoĊe moţe da simbolizira skup ili veliku većinu. ako je bolestan. da bi mu se protumaĉio san treba razmotriti njegovo stanje: ako je nemusliman. simboliziraju ljude obzirom da su ljudi stvoreni od zemlje. spasio si se. a ako se sanja crno i ruţno selo. nakon stoje ovaj došao u Mejdan. ako su od zemlje. Ako neko sanja da mete svoju kuću i da je pokupio prašinu. Kad neko sanjada je na nekoj uzvišici. Trĉanje po pijesku u snu simbolizira stavljanje u okove. Ko sanja da guta pijesak. ono simbolizira Dţehennem obzirom da stanovništvo grada ţivi udobno. Svaka uzvišica ili breţuljak simboliziraju ljude koji su se uzdigli iznad obiĉnog svijeta. to simbolizira neko dobro. Sanjanje udaranja zemlje prašinom simbolizira putovanje po zemlji u svrhu obezbjeĊivanja sredstava za ţivot. Ako neko sanja da se spušta s neke uzvišice. Ako neko sa nja da gomila prašinu. Ako neko sanja da nosi prašinu. i ako je bolestan. Ako neko sanja da prašinu sakuplja i jede. Ko sanja da mu je ruka u pijesku. pokajaće se. Kad neko sanja da s neke uzvišice drţi govor ili uĉi ezan. bilo pješice. ali će na kraju ipak dobiti utjehu. da su stanovi veći itd. pada prašina. Ako neko sanja da se sruši la neka kuća i da je tom prilikom po njemu napadala prašina. visoke poloţaje i lijepa prevozna sredstva. ako ima konkubinu. rekao: „Ne boj se. dobiće je. shodno rijeĉima Suajba a. svojim rukama neće moći zaraĊivati osiromašiće i na kraju umrijeti. ako je pored svoje dborote još i u nekom strahu.to znaĉi da će se on s tog mjesta preseliti na neko drugo mjesto. PIJESAK simbolizira isto što i prašina. vratiće dug ili zalog. ili će postati sudija. a ako je ta pra šina bila s tuĊe zemlje. da su uţivanja trajnija. Ako neko sanja da stavlja prašinu na glavu. Ako neko sanja da hoda po breţuljcima. Ako neko sanja da mu neki ĉovjek baca prašinu u oĉi. steći će bogatstvo i ugled. ako je griješnik . a nepoznati grad — budući svijet. biće saĉuvan i bezbjedan.. a ako snivaĉ nije bolestan i namjerava da se ţeni. Ako se sanja lijep i nepoznat grad. siromašan i potcijenjen. a to zato što je po pijesku vrlo teško ići. desiće mu se neka poteškoća. Ko sanja da sjedi na breţuljku. zadesiće ga neka briga i tuga. ili će postati poznat i ĉuven obzirom da uzvišica simbolizira ĉasno mjesto. to znaĉi da će on sakupiti i trošiti imetak.. to mu moţe da znaĉi i to da će raditi neki teţak posao. pogo tovo ako s te uzvišice ispod sebe vidi ljude. srazmjerno koliĉini prašine koju je nosio u snu. to znaĉi da će on postići imetak i neko dobro. pravni savjetnik.s. da ga sakuplja ili da ga nosi. Poznati grad u snu moţe da simbolizira ovaj svijet.

vlašću. koji nema zidina ni graĊevina niti znakova ţivota. Ako neko sanja da je ušao u neku pokrajinu i u njoj vidi grad koji je proušen. ZGRADE simboliziraju poglavare i velikane pojedinih kvartova ili mahala u gradu. preći će iz Dţehennema u Dţennet obzirom da na Ahiretu imaju dva boravišta od kojih je jedno bolje od drugog. To.. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ razrušiti neki mravinjak. Ako neko sanja da je umrla osoba preselila iz nepoznatog sela u nepoznati grad. izaziva smutnja. Ako neko sanja da neka pokrajina ili grad imaju obilje lijepih usjeva.. svakog straha. Kad je tumaĉa snova upitao za san. to znaĉi da će ubijati ili da će biti ubijen. Ako se sanja da se prelazi iz nepoznatog grada u nepoznato selo. SOKACI (ulice) simboliziraju prvake koji ţive u dotiĉnim ulicama ili mahalama. Tako npr. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Nastanite se u Misiru. to znaĉi da će mu se zamijeniti ahiretska kuća.dobrote i bolestan. u Svojoj Knjizi kuće silnika naziva selima. ili da u toj pokrajini vlada suša. i da tu neće ostati niko od njiho vih potomaka. KAPIJE POZNATOG GRADA simboliziraju upravitelje grada. to znaĉi da će se spasiti od Dţehennema i da će ući u Dţennet. Takav san takoĊe moţe da znaĉi najezdu skakavaca. da će postići ono što traţi i da će biti saĉuvan od straha. pošto je naziv sela Bagije u vezi s nasiljem. koji će nastaviti put svojih predaka. simbolizira uĉenog ĉovjeka. Selo takoĊe moţe da simbolizira mravinjak. sudije i one koji ga ĉuvaju i šti te. ili grad. ako neko sanja da je iz sela Bagije (silniĉko selo) preselio u Misir. pristupite miru (meĊusobno se izmirite)" tj. Rodni grad simbolizira roditelje. Ili. to znaĉi da će u tom mjestu poumirati ulema (uĉenjaci). to jest da se seli iz jednog u drugo. to ukazuje na nedostatak dobara u toj pokrajini. izmeĊu ostalog. umrijeće. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. da selo simbolizira seosko stanovništvo. Ako se sanjaju poznati grad i poznato selo. Isto tako. tj. zna njem i imetkom. POZNATO SELO moţe da simbolizira samo to selo. ili da je u njemu napravio smutnju. Neki vele da grad. kaţu i selo. uĊite u grad mira. ili ga sanja porušenim i napuštenim. Ili. ili da ga plavi bujica. jer takav san i ukazuje na izobilje j visok poloţaj tog grada ili pokrajine. to se tumaĉi suprotno gore navedenom. — Tako se i desilo. njegovo stanovništvo il i ono po ĉemu je to selo poznato. kad se sanja da je tiha i mirna.to znaĉi da će se izmiriti s ljudima koji ga pozivaju na istinu. ako se sanja da se posmatra iz daljine. ako sanja da seli iz Mehdije (ona koja upućuje) u Sušu (sjeme razdora). Tako. to znaĉi da će vladar tom selu nanijeti nepravdu. Selo takoĊe moţe da simbolizira kuću u kojoj se ĉini nasilje. ako se sanja da je umrla osoba preselila iz ruţne u lijepu kuću. to ukazuje na dobro stanje stanovništva te pokrajine ili grada. to znaĉi da će nakon radosti zapasti u neko zlo ĉije vrijeme je već nastupilo. to znaĉi da će se roditi neki potoma k od uĉenih ljudi. a mravinjak — selo. ako je to selo poz nato. ako neko sanja da je njegov rodni grad porušio zemljotres. Po istom principu se tumaĉi kod naziva drugih sela i gradova. a ako sanja da se taj grad obnavlja. ako Boga da.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . napušta zajednica i odstupa od linije koju je zacrtalo stanovništvo grada. osloboĊeni". Ako neko sanja da se stanovništvo neke pokrajine sma njuje. Mravinjak ili zmijsko leglo u tom sluĉaju moţe da simbolizira i crkvu ili neku griješniĉku kuću. ako je na javi u izobilju. zadesiće neimašina. nevolju ili epidemiju.l MusaizaĊe iz grada išĉekujući šta će se desiti. Priĉa se da je Veki'a bio sa Kutejbom kada je krenuo iz Rejja u Horosan pa je Veki'a sanjao da je porušio dţamijske šerefe svog rodnog grada. pitaj stanovništvo sela.. to znaĉi da će stanovništvu sela biti ĉinjeno nasilje. Ako neko sanja da je porušio selo. to znaĉi da će se tu roditi dijete koje će postati uĉenjak ili voĊa i koje će obnoviti poboţnost i vjeru. da bi se to protumaĉilo. sprovode novotarije u vjeri." Ko sanja da ulazi u grad . 140 . a ako je u neimaštini. Neki vele: POKRAJINU. Ako neko sanja da je neka pokrajina ili grad bez vladara. to znaĉi da će se snivaĉ spasiti nasilja. to znaĉi da će u toj pokrajini ili gradu nastati skupoća. ili će odseliti iz tog mjesta. ili da gori u vatri. on mu je rekao: — Ti ćeš s visokog poloţaja poskidati i poniziti velikane u gradu. Ako neko sanja da je u šao u utvrĊe no selo. Reĉeno je i to da grad simbolizira vjeru. Ako neko sanja neki sta ri porušeni grad i da su u nj došli ljudi koji mu udaraju temelje i grade ga ĉvršće i solidnije nego što je ranije bio napravljen. Allah dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Samo u utvrĊe nim gradovima (selima) ili iza zidina oni se protiv vas smiju skupno boriti".. treba uzeti u obzir znaĉenje njihovih naziva i na osnovu toga odrediti o kakvom se prelasku radi. Najbolje je ako neko sanja da se neki grad ili pokrajina gradi i da njihovo stanovništvo ţivi u izboilju. skrenuće s pravog puta i s istine na put zla i pokvarenosti.0 vjernici. ako sanja da je preselio iz Samere (obraĊuje se onaj ko je vidi) u Horasan (zlo + vrijeme). da se zakljuĉiti iz rijeĉi Uzviše nog: „Pitaj selo ." tj. Ako se sanja da se navedeno desilo s mravinjakom ili leglom zmija. to znaĉi da će njegov otac biti osuĊen na smrt. obzirom da Arapi za mravinjak.. a izlazak iz grada simbolizira strah.š. kojima se ljudi obra ćaju u vezi sa svojim brigama i problemima i koji ih štite i ĉuvaju svojim ugledom. postići će izobilje. ako Bog da. neimaštinu.

što znaĉi da će u tom sukobu svaka kuća ili objekat u koji je udario komadić kamena pre trpjeti neku štetu i gubitak. ili da se bavio pohvalnim poslom i ĉinio dobro. uništio vojsku koja je sa slonom krenula na Kabu tako što je poslao ptice koje su na vojsku bacale kamenje. Stijene takoĊe simboliziraju grube. kamen u tom sluĉaju simbolizira nevolju koja će potrajati. Kad neko sanja da kupi šljunak i da ga stavlja u odjeću. ŠLJUNAK simbolizira ljude. a u pogledu znaĉenja svog imena (u arapskom jeziku) simbolizira spreĉavanje i zabranu. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta crkve. to znaĉi da će ga zadesiti neka neprijatnost od strane vlasti. Ako neko sanja da šljunak baca u more. nemarne i ljude neznalice. hambarima i mjestima na kojima se ĉuva stoĉna hrana. stijene uporeĊuje sa srcima kafira. grad (tuĉu). Takav san takoĊe moţe da znaĉi i epidemiju. Šljunak takoĊe mo|e da simbolizira i odlazak na hadţ obzirom da je jedan od obreda hadţa i bacanje kamenĉića. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. od djeteta ako ga snivaĉ ima. to znaĉi da će snivaĉ umrijeti. ili da ga guta. vranu i si. da je neposlušan svome Gospodaru i da je pokvario svoju vjeru. pobijediće ĉovjeka koji je po svojoj nara vi sliĉan kamenu. da je u kljun uzela zrno šljunka i potom s njim od lepršala. to znaĉi da će steći znanje. ruganje i vrijeĊanje. to simbolizira grubog upravitelja kojeg će u to mjesto poslati vladar izuzev ako stanovništvo tog mjesta oĉekuje borbu. a mudraci neznalice uporeĊu-ju s kamenjem. spasiće se od neke nevolje i ţivjeće u miru.š. odabire bezvrijednu stvar. Ako neko sanja da je ušao u selo. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira grubost i ţestinu. to znaĉi da će dobiti neke darove od vladara. Ako u tom mjestu vlada suša i ako se ljudi boje da bi ona mogla potrajati ifmati štetne posljedice. neku korist od mora.š. to znaĉi da će obaviti hadţ i da će na hadţu izvršiti bacanje kamenĉića. pogotovo ako se kamen razbio i ako njegovi komadi pršte i udaraju u kuće i objekte. STIJENE: ako se sanjaju da su baĉene po zemlji. nakon što 141 . Ako neko sanja da uzi ma šljunak s pijace. a sve to srazmjerno koliĉini šljunka koji je u snu sabrao. kao i psovku. !sva. skakavca. i tome sliĉno. to znaĉi da mu se primakla smrt ili da će postati nepokretan. a ako sanja da je izašao iz sela. koja su ţiva i koja slave Allaha dţ. Ako neko sanja da šljunak baca u trap ili neku posudu ili skladište. KAMENJE simbolizira okrutnost i ţestinu. ako je u njegovoj sluţbi. Ako neko sanja da šljunkom (kamenĉićima) gaĊa neku ţivotinju. vjetar. da ga je kupio ili da stoji na njemu. iz kuće nekog uĉenjaka ili s mjesta na kojem se obavlja zajedniĉki zikr. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta snivaĉeve kuće ili s nekog nepoznatog mjesta. to znaĉi da će s novcem koji posjeduje napraviti neku trgovinu. to znaĉi da će to selo zapasti u zabludu ili će ga zadesiti neka nesreća. zavisno od ostalih pokazatelja u snu kao i od snivaĉevih preokupacija na javi. to znaĉi da će potrošiti neki imetak za ţenidbu ili na kupovinu roba. Ako neko sanja da se neko postojeće selo porušilo i da su usjevi tog sela uništeni. Ako neko sanja da kupi pijesak s morske obale. pak. ţene ili novac pbzjrpm da to sve nastaje od zemlje. to znaĉi da će se na to mjesto s neba spustiti kazna obzirom da je Allah dţ. to znaĉi da će umrijeti neki bolesnik koji pripada toj crkvi. sraz -mjerno veliĉini kamena.Taj i taj je uloţio novac u pšenicu. Ako neko sanja da je s neba na zemlju. Ko sanja da se pretvorio u kamen — to znaĉi da mu je srce postalo grubo. ili. Obred bacanja kamenĉića vuĉe korijen od dogaĊaja kada je melek Dţebrail naredio Ademu a. shodno rijeĉima. Ako to sanja bolesnik.Reĉeno je: Ako neko sanja da seli iz grada u selo. to znaĉi da će postići neka ovosvjetska dobra i koristi. majmuna. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i dobijanje po klona od bogate ţene. Ako neko sanja da se s neba spustila ptica na zemlju. takav san mu znaĉi sticanje znanja od nekog uĉenjaka. ako je to uzela iz dvorišta dţamije.s. ako to sanja u danima hodoĉašća. Ako se sanja da se neko selo izgraĊuje. to znaĉi da on. srazmjsrno koliĉni šljunka. Uzvišenog: „Izvedi nas iz ovog sela ĉiji su stanovnici silnici". npr. a ako je snivaĉ bolestan i ako je on dobar ĉovjek te ako u dţematu te dţamije nema niko bolestan. da kamenĉićima gaĊa šejtana. Ako neko sanja da posjeduje kamen. sa zasijanih njiva ili ispod drveća. to znaĉi da će umrijeti bolesna osoba koja se nalazi u snivaĉevoj kući. najezdu skakavaca. pogotovo ako su komadi kamena padali po gumnima. napad. ulje i teme sliĉno. pa je to napustio misleći da to nije dobro. ili pljaĉku i tome sliĉno. Allah dţ. a o ĉemu se konkretno radi zavisi od ostalih pokazatelja u snu i na javi. to znaĉi da će mu u moru stradati neki imetak. Ako neko sanja da se ljudi gaĊaju kamanjem s neba.š. pored vrijedne stvari.. ako ga je u snu uzimao iz dţamije. Ako neko sanja da šljunak baca u bunar. Obiĉni svijet kaţe: . Ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. u pogledu svoje prirode. to simbolizira popravljanje vjerskog stanja stanovništva tog sela. nauĉiti nešto iz Kur'ana i imati koristi od zikra. ili će oţeniti ţenu koja je po naravi sliĉna kamenu. na ljude ili na dţamiju pao kamen. simboliziraju mrtvace obzirom da su one od valjene od brda. što u tom sluĉaju znaĉi da će doći do sukoba u kojem će stanovništvo tog mjesta biti izloţeno teškoćama i nevoljama. to znaĉi da će nastradati neki dobar ĉovjek iz dţemata te dţamije. namet. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira pamćenje i memorisanje.

obzirom da porodiĉna kuća simbolizira njenog vlasnika. Dvokrilna vrata takoĊe mogu da simboliziraju dvoje kućevlas nikove djece. to će postići dţihadom itd. svjedoĉenje protiv takvih osoba. kuća u tom sluĉaju simbolizira grob. to dobro će postići namazom. u tom sluĉaju kapija simbolizira izvor njegovih sredstava za ţivot. koja se nalazi na nepoznatom mjestu i koja je odvojena od ostalih kuća. naziva i kućom (. da će ĉuvati krvne i druge veze. ili da ga je zadesilo neko dobro ili zlo — sve se to odnosi na one koji u njemu ţive. ako je u brizi. ako je obavljao namaz. simbolizira halal. ili prostran. Nepoznati dom ili kuća simboliziraju budući svijet obzirom da Uzvi šeni Allah budući svijet. Srednji stub kapije na kojem se sastavljaju krila vrata. ako kuću pravi od cigle. Ko sanja da baca kamenĉiće u vrijeme kad nije hadţ. pak. kapija u tom slu ĉaju simbolizira kragnu.Daru-l-akabe" ili „Daru-s selam" (kuća spasa). to mu simbolizira hala) imetak. ukoliko se sanjaju zasebno. znan.. njegovo biće. bilo zlo. pa je to postala tradicija njegovih potomaka. a ako sanja da je u takvu kuću ušao pa zatim izašao to znaĉi da će biti na ivici smrti. . Tako.To je ahiretska kuća. ako bolesnik sanja da je ušao u neku od tih kuća. ime. Ako se uzme da mu dom simbolizira odjeću. dvojicu suvlasnika te kuće. porodicu i ono ĉime se zklanja. robove. pokajaće se. simbolizira kućevlasnikovu dozvolu. a moţe da ga simbolizira i muško krilo vrata.. što u tom sluĉa ju znaĉi da će se pokajati za svoja ruţna djela. 142 . koja ima svoj naziv. maltera i krefca. Sanjanje široke i prostrane kuće simbolizir a širinu i komoditet na ovom svijetu. TakoĊe i poznata „kuća". Kuća od ţeljeza simbolizira dug ţivot i vlast njenog vlasnika. ako je bogataš. golubove ili muslimane.mu se šejtan ukazao. pogotovo ako se u takvoj kući sanjaju poznate osobe. to mu simbolizira haram imetak obzirom da je taj graĊevinski materijal pripreman uz pomoć vatre. kuća mu simbolizira ovaj svijet. tako. Ako se uzme da dom simbolizira Snivaĉev imetak ili dobra. a ta radosna vijest za dobro i dobra djela moţe da bude ne samo za jedno već za više dobrih djela. ako sanja da kuću pravi na poznatom mjestu i ako nije bolestan. ako je snivaĉ u toj kući uĉio iz knjiga. simbolizira haram. ili njihovo grĊenje i prekoravanje. štoko vi sa strane simboliziraju dvoje muške djece. pak. a isto tako i odjeću koju on oblaĉi. to mu simbolizira ruţna djela za koja će se kajati na Ahiretu. a ukoliko mu je njen vlasnik bio poznat. riješiće se brige. onda kapija simbolizira njegovo lice. Obljepljivanje kuće blatom simbolizira snivaĉevu dobru vjeru. a sve to srazmjerno ljepoti i prostranosti te kuće ukoliko mu je njen vlasnik bio nepoznat. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevo tijelo. npr. na poznatom ili na nepoznatnom mjestu. UtvrĊivanje kuće simbolizira snivaĉevo ispravno rasuĊivanje. Greda (gornji prag) iznad kapije s onim što ulazi u nju da bi se kapija zakljuĉala simbolizira suprugu iii slugu. Ako neko sanja da se dom ruši. da će otići na hadţ ili u dţihad. izmeĊu ostalog. njegovu dvojicu braće ili. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevu ţenu. braću ili pomoćnike. Ko sanja da je u takvu kuću ušao a da iz nje nije izašao — to znaĉi da će umrijeti. moţe da simbolizira Ahiret. poboţan. a ako je okre ĉena kreĉom. a njen vlasnik simbolizira nju i obzirom da mu po rodiĉna kuća simbolizira njegovu slavu. da je tijesan. sve se to odnosi na one koji ti dijelovi kapije simboiziraju. Opravka kuće simbolizira snivaĉevu radost. npr. to mu simbolizira dobar posao koji je uradio ili koji namjerava uraditi za budući svijet. što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. njegovo dobro djelo u vezi s naukom.. ako je snivać siromah.. to znaĉi da će preseliti na budući svijet siguran i saĉuvan od ovosvjetskih iskušenja i zala. obogatiće. onda vrata doma simboliziraju spolni organ ţene. ali će se ipak spasiti. njegovog ĉuvara ili slugu. simboliziraju njenog vlasnika. a ako to sanja zdrava osoba. ako nije bolestan i nema nikog svog bolesnog. koji će iskoristiti. kompletno opremljenu kuću koja se nalazi na poznatom mjestu i meĊu ostalim kućama. ako je kuću gradio od cigle. izuzev ako je u snu tu kuću srušio. ako se sanja. dok ţensko krilo vrata simbolizira njegovu ţenu. ili. dareţljiv. DOM simboliziraone koji u njemu ţive. da će biti strpljiv u nedaćama itd. to znaĉi da je taj ĉovjek sklon ogovaranju i klevetanju dobrih ljudi i ĉistih ţena. Kad neko sanja da je ušao u novu. Kad neko sanja da pravi neku kuću koja nije njegova. a njena tjeskobnost simbolizira snivaĉevu tjeskobu i škrtost. Snivaĉev dom simbolizira njegovo tijelo. sve se to odnosi na kućevlasnika. npr. ako je uza se imao konja i sablju. s tim što zidovi simboliziraju muškarce a stropovi ţene obzirom da su muškarci jaĉi od ţena i da ih štite i ĉuvaju od zala i neugodnosti. Obnavljanje kuće u snu simbolizira snivaĉevo obnavljanje poslova. zajedno s halkom. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je bolestan ili ima nekog svog da je bolestan. takva kuća joj simbolizira radosnu vijest za dobra koja će ĉiniti. Kuća oblijepljena blatom. bilo da je pitanju neko dobro. ako je sanjao da kuću pravi na nepoznatom mjestu i ako ju je pravio sa ćerpiĉem i blatom. a zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi."). to mu simbolizira njegovu dovu koju on uĉi protiv neprijatelja ili gri ješnika. da će biti asketa. Kuća koja je graĊena od nepoznatog materijala. Sve što se dešava u vezi s pojedinim dijelovima kapije.. i ako je Bogu neposlušan. spomen.. (Dvokrilna) vrata (kapija) porodiĉne kuće. Snivaĉev dom moţe da simbolizira i njegov imetak kojim se on izdrţava. Ako neko sanja da je kamenĉićima gaĊao nešto drugo. povećaće mu se bogatstvo. simbolizira budući svijet. ako je kuću pravio od ćerpiĉa. da bi mu se protumaĉio san.

postići će veliko dobro. i u tom sluĉaju takav san simbolizira smrt osoKSe koja je bolesna u toj kući. Vrata stana simboiziraju ţenski spolni organ ili ţenino lice...Oţenićeš ljepoticu iz vladarske kuće. ako je bolestan. ozdraviće. Ako neko sanja da je napravio ili kupio kuću. Stan simbolizira ĉovjekovu suprugu. pak. Hrišćani vele: Ako neko sanja da mete svoju kuću. Ako neko sanja da na leĊima nosi kuću. a sve to zavisno od toga kakvu kuću je sanjao da pravi.. Reĉeno je i to da sanjanje rušenja neke kuće simbolizira smrt njenog vlasnika." Ako neko sanja da je siguran i bezbjedan u zakljuĉanoj kući. Ako neko sanja da satrven i oţalošćen izlazi iz kuće. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. to znaĉi da će se oţeniti. Reĉeno je da metenje kuće simbolizira rješavanje briga. koji mu je rekao: . ta mu kuća simbolizira njegov grob. ispravnost kuće simbolizira snivaĉevo ispravno ţivljenje. to znaĉi da će se riješiti briga. bilo da joj nešto nedostaje ili da joj je dodato. ako ima nekog bolesnog u kući. namirisana mirisima ili opremljena onako kako se inaĉe oprema povodom nekih nezgoda. to znaĉi da će postići visok ugled i da će imati po moć od nekog izuzetno ĉuvenog ĉovjeka. Otuda se u narodu i kaţe da se taj i taj skućio kada se hoće reći da se oţenio. Kućna vrata. kada srdit ode. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da gradi kuću. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Jemena došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u svojoj staroj kući i da se ona na mene srušila. Ako u toj kući nema niko bolestan i ako snivaĉ nije oţenjen. sve se to odnosi na onoga koga kuća simbolizira. taj će ozdraviti izuzev ako im je obiĉaj da umrle sahranjuju u samoj blizini kuće. biće izuzetno zdrav. ili. Klozet u snu moţe da simbolizira i ţenu (suprugu) obzirom da ĉovjek sa njom obavlja izvjesne potrebe izdvojivši se pritom od djece i ostale porodice. shodno rijeĉima Uzvišenog: .". Ako se sanja kuća 143 . bilo da se ruši ili popravlja. ili neki stub. da će napustiti ono što pos jeduje. ali će ona ubrzo umrijeti. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatom kućnom krovu. koja ga je hranila i odrţavala u ţivotu. mogu da simboliziraju ţenu. ĉuvari kuće simboliziraju ĉuvare snivaĉevog imetka. a krov kuće simbolizira snivaĉevu ĉuvenost i njegov visoki poloţaj. Sanjanje rušenja vladarove kuće simbolizira slabljenje njegove vlasti.. Ako neko sanja da zatvara (zakljuĉava) vrata. a ako sanja da njega kuća nosi ili da je na stubu. ona mu simbolizira neko ovosvjetsko dobro. koja se skriva u njegovoj kući i kod koje se on smiruje. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga ili da će umrijeti. koje zadugo neće dobiti. ovosvjetsko dobro koje će postići biće mu halal.. zavisno od naĉina izlaska iz kuće u snu. Hambar simbolizira snivaĉevu majku. a Allah najbolje zna šta je ispravno. Hodnik simbolizira slugu kojem je prepušteno voĊenje svih poslova. oţeniće se.. zadesiće ga neka briga ili neko zlo. ili će udati kćerku koja će stanovati kod njega.. nosiće teret neke ţene. balkoni simboliziraju ovosvjetsku karijeru i ĉast.. neka ţena će nositi njegov teret. Prostorije za poslugu simboliziraju poslugu. — Tako se kasnije i desilo. Gledanje kroz prozorĉić u snu simbolizira bdenje nad ţenom. Ako neko sanja da je izašao iz tješkobne kuće.to znaĉi da će napustiti ovaj svijet. Ako neko sanja da je u prostoru oko kuće napravio novu kućicu.to znaĉi daće biti zatvoren. pa pozakljuĉa sva vrata. pogotovo ako se ta kućica pravi na nepogodnom mjestu u dvorištu i ako je kućica okreĉena ili je pritom okićena cvijećem. Nedugo zatim umro je neki roĊak tog ĉovjeka koji mu je iza sebe ostavio 6000 dirhe ma. KLOZET simbolizira slugu koji je zaduţen za pranje i ĉišćenje. a isto tako i dovratak. Pojedini stanovi u kući simboliziraju kućevlasnikove ţene.š. Neki drugi ĉovjek je sajao da se nalazi na krovu kuće od stakla i da je sa nje go pao. — Dobićeš neko nasljedstvo — rekao mu je tumaĉ. Sobica i skriveni kutak u kući simboliziraju snivaĉevu kćer ili robinju obzirom na njihovu skrivenost i to što kućevlasnik u njih ne zalazi.. Sve što se sanja u vezi s kućom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da se on suzdrţava od neposlušnosti Allahu dţ.l Zun-nun se. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata. to znaĉi da će on tog svog susjeda varati u vezi s njegovom ţenom ili imet kom. ona mu simbolizira muslimansko podruĉje koje je pod njegovom upravom i vodstvom. ili će kupiti konkubinu. Kuća takoĊe moţe da simbolizira snivaĉevo tijelo. Ako neko sanja da ruši novu kuću. Ako neko sanja da je ušao u kuću i da je za sobom zatvorio (zakljuĉao) vrata. a kuća poprima vlasnikovo ime kao što i ţena poprima muţevljevo prezime.Ako neko sanja da je iz svoje kuće izašao srdit. Sanjanje otvaranja vrata simbolizira otvaranje nafake. Ako neko sanja da je ušao u kuću svoga susjeda. to znaĉi da će se oţeniti uglednom ţenom. kućne dekoracije i hodnici simboliziraju muške ĉlanove porodice. postići će neko dobro i dobro će ga sluţiti zdravlje. Ako pravedni voĊa (imam) sanja kuću. ako je ona bila graĊena od ilovaĉe i ako nije bila izdvojena od ostalih kuća. Ako neko sanja da se nalazi u nepoznatoj novoj i omalta-noj kući koja je izdvojena od ostalih kuća i ako u snu ima nešto što ukazuje na zlo. a ako je u tu kuću ušao. a ako to sanja griješnik. Ako neko sanja da je zatvoren i vezan u zakljuĉanoj kući koja se nalazi meĊu drugim kućama. to znaĉi da će otkriti neku njegovu tajnu. Ako neko sanja neku kuću u daljini.. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.

zavisno od toga koliko je kuća bila uprskana blatom ili mokrinom. Ako neko sanja daje zapoĉeo 144 . to znaĉi da će on vaspitati svoje dijete. KUBE (kupola) simbolizira snagu. Sanjanje pucanja kućne grede simbolizira smrt ili nesreću vlasnika kuće. Ako neko sanja da gleda u zid i da u njemu vidi svoj lik. Dvorac takoĊe moţe da simbolizira poboţna ĉovjeka. Ako neko sanja da je ušao u uprskanu kuću. Vjerovjesnik s. visini i vaţnosti tog zida u zgradi. a ako se sanja da se ti zidovi obnavljaju. postići će izuzetno visok ugled. ta kuća simbolizira muškarca. onaj na koga se srušio zid poĉinio je mnogo grijeha. DASKE i GREDE u zgradi simboliziraju munafike koji obavljaju neke društvene poslove. dostojanstvo i moć. shodno rijeĉima Uzvišenog Allaha: . to znaĉi da će on oba viti hadţ sa svojim imetkom. to znaĉi da će na lagahan i lijep naĉin postići vlast i moć. GraĊenje kuće moţe da simbolizira i izgraĊivanje (odgajanje) ţene. a ako ga sa stropa pospe prašina i uprlja mu odjeću. a ako je neko te zidove u snu renovirao. ako je ta kućica bila omaltana i okreĉena i sazidana od cigle. tjeskobu i smanjenje imetka. Ako se sanja da je kućna greda ili neki drugi dio kuće prepukao uzduţ na dva dijela ne gubeći pritom svoju funkciju i ne predstavljajući nikakvu opasnost. a neki vele da simbolizira dvoliĉnu ţenu. ako je omaltan. to znaĉi da će okupiti svoje prijatelje i rodbinu na nekom vese lju. moţe dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorce". Ko sanja da je vezan za zid — to znaĉi da će se vezati za nekog ĉovjeka visokog poloţaja. ako hoće. to znaĉi da će mu ţena zadati neku brigu. oni simboliziraju pravednog voĊu kojeg napušta društvo i porodica. Ako neko sanja da u dvorištu svoje kuće ima prostranu i glinom oblijepljenu manju kuću u ko joj nije boravio. biće u strahu od ĉovjeka visokog ugleda. da mu je vje ra dobra i da će postići veliko dobro. ona simbolizira ĉovjeka koji ĉini spletke. ĉija će veza s njim biti ĉvrsta srazmjerno ĉvrstini njegove vezanosti za zid. STROP simbolizira ĉovjeka visokog ugleda.. ZID simbolizira ĉovjeka.v. ako je ispod te kućice bilo skrovište. to znaĉi da je njegovo stanje dobro i da će umrijeti sa šehadetom. to znaĉi da će nekog ĉovjeka skinuti s poloţaja i da će ga uništiti. Ako neko sanja da su zidovi neke zgrade takvi da ih treba renovirati. on u tom sluĉaju simbolizira novac.to znaĉi da će se baviti nekim poslom". Ako neko sanja da je ušao u dvorac. a ako ga sanja ĉestit ĉovjek. to znaĉi da će neko iz njegove kuće napustiti kuću. ona simbolizira jeziĉavu i dvoliĉnu ţenu. Ako neko sanja da sjedi na omaltanom trijemu napravljenom od cigle. a ako taj dvorac nije njegov.v. to znaĉi da će u toj kući doći do prepirke i svaĊe. to znaĉi da će se neko iz te kuće udati. ugled i vraćanje duga.Neka je uzvišen Onaj koji ti. to znaĉi da će od vlasnika dvorca dobiti neko dobro i korist. to znaĉi da će mu se drugovi i porodica povratiti i da će povratiti prvobitnu vlast. Zid moţe da simbolizira i ovosvjetsko stanje ĉovjeka ukoliko snivaĉ sanja da stoji na njemu. Ako se sanja da se dvorac gleda izdaleka. Ako neko sanja da mu je kuća prostranija nego što je inaĉe. simbolizira dobijanje haram imetka. simbolizira ovaj svijet. a to je bio i faraonski posao.bez stropa. Zamraĉena kuća simbolizira ţenu loše naravi. Pravljenje maltera i cigle je posao dţehennemlija. povećaće mu se obilje i dobro od strane ţene. Ako neko sanja da mu je pukao kućni zid ili neko drvo ugraĊeno u kuću. ĉvrstini.. a ako je od cigle. TRIJEM od ćerpiĉa simbolizira seljanku vjernicu. Ako neko sanja da gradi kube na oblacima. to znaĉi da će umrijeti i da će mu na grobu biti stavljen natpis. Ako neko sanja da je ilovaĉom oblijepio kabur Muhammeda s. srazmjerno debljini. ĉiju unutrašnjost obasjava sunce ili mjesec. to znaĉi da će se u toj kući poduplati ono što taj dio kuće simbolizira. a ako takvu kuću sanja ţena. simbolizira zatvor. to znaĉi da on obnavlja njihov ţivotni put. Ako neko sanja strop koji samo što nije pao na njega. Ako neko sanja da obnavlja kuću faraona ili nekog nasilnika. je rekao: „Ko sanja da gradi neku graĊevinu . oni simboliziraju vlastodrţca koji je poĉeo da gubi vlast. a ako je skro -vište bilo oblijepljeno glinom. to znaĉi da je u pitanju neka varka u vezi s vjerom. Dvije pukotine na zidu mogu da simboliziraju i dvijemenĊuše ili dvije narukvice. njihovo lomljenje simbolizira smrt tih munafika.a. Ako neko sa nja da stoji na dvorcu i kao da je dvorac njegov. Zid takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji uţiva imunitet.a. Ako neko sanja da ima graĊevinu sa zelenim kubetima i da se ona nalazi izmeĊu neba i zemlje. Strop od daske simbolizira munafika. Ako neko sanja da je gurnuo i oborio zid.Ako neko sanja stare zidove.s. to znaĉi da taj ĉovjek ima drugove koji svršavaju njegove poslove. Osvijetljena kuća simbolizira dobru ţenu koja je lijepe naravi. on tada moţe da simbolizira vladara. a ako sanja da je pao sa zida. to mu simbolizira dobru ţenu ĉijom zaslugom će se povećati dobro te kuće.s. on će nakon straha dobiti neki imetak. DVORAC. koji je dobar vjernik i koji posjeduje kapital i moć. to znaĉi da on obnavlja ţivotni put tog uĉenjaka. simbolizira ĉast. za koje će biti kaţnjen. stanje će mu se pogoršati. Ako neko sanja da obnavlja staru kuću nekog uĉenjaka. Ako se sanja da se neka kuća ukrašava ili dekoriše. ako ga sanja griješnik. Ako neko sanja da se zid srušio na njega ili na nekoga drugog. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da gradi kuću. to znaĉi da će on otići kod nekog velikog vladara. ali će to na kraju ipak izaći na dobro. Ako se sanja ćerpiĉ kako je sloţen na gomilu i ne koristi se.

roba ili jahalicu. Ako neko sanja da se penje uz nepoznate stepenice. STUB: od drveta.. tri ili više ĉardaka. ili: Taj i taj je na visokoj stepenici. to znaĉi da će postići ono radi ĉega j e pošao na put. ugled i bogatstvo koje će steći vlasnik kuće. nakon smrti će biti zastrt od Dţenneta.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ţivjećete u zemlji svojoj još samo tri dana. to znaĉi da će se on. ako to sanja neoţenjeni. ĉardak u tom sluĉaju simbolizira povećanje ugleda i ovosvjetskih dobara. Reĉeno je: Ako neko sanja da u svom gradu ili selu gradi graĊevinu. DULAF (udubljenje u zidu). koje prati igra i zabava. Ako takav san sanja zdrava osoba koja namjerava ići na put.A oni će u visokim odajama biti bezbjedni". ako je u strahu. neće u potpunosti postići ono radi ĉega ide na put obzi rom da je broj 30 nepotpun. oţeniće se. Ako se sanja ukrašena graĊevina. daće mu se objašnjenje na osnovu toga šta mu se desilo prilikom penjanja uz stepenice. ĈARDAK simbolizira visok poloţaj ili zamjenu konkubine slobodnom ţenom obzirom da je ĉardak u gornjem dijelu (na spratu) kuće.s. Svaka promjena koja se sanja u vezi sa stubom tumaĉi se promjenom u vezi s onim koga stub simbolizira. to znaĉi da se on uljepšava i prikazuje boljim nego što je u biti. Ako neko sanja da gradi neku graĊevi nu od keramike. a ako to sanja trgovac. ušao u ĉardak. to znaĉi da će profitirati u trgovini i da će postati nadaleko poznat trgovac. Ako neko sanja da gradi graĊevinu od cigle i maltera i da je na graĊevini naĉinio neki lik. ozidao je i uĉvrstio. dekoracija i ĉardak simboliziraju imetak. uspevši se uz stepenice. biće bezbjedan. slugu kućne ĉeljadi ili osobu koja nosi kućne obaveze i koja je u stanju da vrši ono ĉime je zaduţena. umrijeće. kako na ovom tako i na onom svijetu. Ĉardak takoĊe simbolizira sigurnost od straha. 30 noći upotpunio sa još 10 noći i to nazvao upotpunjenjem. kome je Allah dţ. zato što su trpjeli. Ako je prilikom snivaĉevog uspinjanja na ĉardak s njim bila i skupina koja ga slijedi. Ako neko sanja da iz daljine vidi verandu. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju i laţni uspon. STEPENICE simboliziraju sredstva i pomagala za postizanje visokog poloţaja. i ako to sanja neudata ţena. shodno rijeĉijna Uzvišenog: . postići će ono što ţeli i steći će visok ugled i sreću. a ako je taj broj bio 30. to mu simbolizira uspješnu trgovinu. ako na put ide radi nekog imetka. a ţeli ići na hadţ i znaĉi da će upotpuniti obaveze ha- 145 . odsutni će sa sobom donijeti i imetak. Stepenice takoĊe simboliziraju etape ili od marališta na putu na kojima se odsjeda. kada hoće reći da je neko na visokom poloţaju.Mi ćemo im dati laţan uspon a da oni to i ne znaju".graditi graĊevinu.š. udaće se. to z naĉi da će steći znanje. oţeniće lijepu ţenu od dborog roda koja će biti dobra vjernica. a ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. biće spašen od onoga ĉega se boji. riješiće se nevolje. a ako je prilikom rušenja bilo i prašine. ako to sanja neko ko je dostojan uprave. postići će ga. shodno kazivanju o Musau a. ako ga je na stepeništu srelo 40 ljudi ili je našao toliki broj zlatnika. simbolizira hranitelja porodi ce. ozdraviće. Ako neko sanja da se gornji sprat njegove kuće srušio na donji ne nanijevši pritom nikakvu setu. vesela i namirisana. to se tumaĉi isto kao kad se sanja da se pravi kuća. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da se nalazi na ĉardaku. a ako ide radi neĉeg drugog. Ako se sanjaju poznate stepenice. on će im biti poglavar u pitanju vlasti ili znanja ili će im biti imam u mihrabu. Isto znaĉi i ako je sanjao da je prili kom uspinjanja uz stepenice uĉio ezan. Kad se sanja dulaf u nekoj kući u kojoj on inaĉe ne postoji. Kad neko sanja da se ispeo na nepoznati ĉardak. ugleda i lijepog prijema. ako to sanja bolesnik. do -biće upravu. oţeniti drugom ţenom ili će uzeti konkubinu. a ako na stepenicama bude zadrţan i ne uĊe u ĉardak. VERANDA simbolizira ĉovjeka od autoriteta. one mogu da simboliziraju i kućnog slugu. jer ga Arapi i tako nazivaju. npr. ako to sanja osoba koja je u nevolji. oblijepljen ilovaĉom ili malterom ili od cigle. a ako sanja da graĊevinu gradi od blata. ispuniće ga.. ako je bolestan. pobi jediće svoje neprijatelje. Ako trgovac sanja verandu. ako je. Ako neko sanja da ima dva. otići će na put. bilo o ispunjenju ili neispunjenju njegovih ţelja i potreba. Kad se sanja da se pravi veranda. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju odbrajanje dana ţivota. ona simbolizira upravu i znanje. on će se tu i oţeniti. Ako je u pitanju broj 3J ako na put ide u vezi š nekim obećanim zadatkom. a ako je njegova ţena pritom nasmijana. Ĉardak takoĊe moţe da simbolizira i mihrab. to znaĉi da će se on uvaliti u neistine.. postići će radost i visok poloţaj. pored nje. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir naĉin na koji se penjao kao i ostale pokazatelje sna: ako je bolestan i ako je sanjao da je stigao do na vrh stepenica. to mu simbolizira halal zaradu. a 40 potpun. bilo da se radi o dobru ili zlu. njegova duša će otići u Dţennet. (visokim) dţen netskim odajama nagraĊeni . da je iskopao njene temelje. Ako neko sanja da na svojoj kući pravi ĉardak i ako mu to njegova ţena zabranjuje srdeći se na njega ili plaĉući i jecajući. to znaĉi da će mu doći neko njegov ko je odsutan. Arapi inaĉe imaju obiĉaj reći: Tome i tome su se podigle stepenice. Ĉardak moţe da simbo lizira i Dţennet. to je istinito obećanje". otići će u Dţennet. shodno rijeĉima Uzvišenog: . upravu ili zanat i da će postići ono što traţi ili što namjerava.Oni će biti. shodno rijeĉima Uzvišenog: .

na veliku i strašnu vatru. treba razmotriti naĉin njegovog silaska niz stepenice u snu: ako se spustio na poznato mu mjesto. Veliki kućni luk simbolizira ţenu lijepe ćudi. pa im donosi jedno ĉudo". ako su od zlata. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s.s. Ako neko sanja da nasred kuće ima mala vrata. 146 . simboliziraju uspon sa licemjerstvom i demagogijom. islam. sa ţenom će se trajno razvesti. SOFA simbolizira poglavara na kojeg se oslanjaju kućna ĉeljad. vele da to znaĉi od lazak na put. Reĉeno je i to da stepenice simboliziraju asketu ili poboţna ĉovjeka. to znaĉi da će dobiti moć. to znaĉi da je on obmanjena osoba i da se neće riješiti svoje obmane dok ne propadne i neće biti u situaciji da izbjegne propast. meĊu svoju ĉeljad. Sanjanje popravljanja stepenica simbolizira ispravljanje onoga što je bilo neispravno. ĉetvrta — sadaku.Uĉi „Kur'an i time se uspinji!" Uspinjanje uz stepenice od zemlje ili ćerpiĉa simbolizira snivaĉevu lijepu vjeru. VRATA. Ako ĉovjek sanja da sjedi pod tijesnim lukom. bilo o muftiluku. u tim sluĉajevima stepenice oznaĉava ju dane njegovog ţivota i sve navedeno ukazuje na to da će snivaĉ uskoro umrijeti. onda.a njihovo uspravljanje simbolizira ozdravljenje. pred lava koji ga je šĉepao.dţa. a ako to sanja bolesnik. a ako sanja da sjedi pod velikim lukom. opet. Ako neko sanja da se nalazi na ĉardaku do kojeg nema stepenica.dţihad i sedma — Kur'an (tj. Ako je. bilo da se radi o upravi. LUK. druga — post. ako su od srebra. a ako ne namjerava ići na hadţ i to ne sanja u vrijeme hadţa. i Allah će na visoke stepene uzdignuti one meĊu vama koji vjeruju i kojima je dato znanje". bašĉa. taj san mu nije dobar i znaĉi otkri vanje ţenskih tajni. a za trgovca . u svoju kuću. treća — zekat. za osobu koja je na putu znaĉi da će se vratiti s puta. da će se pokajati. kao npr. Reĉeno je i to da penjanje uz drvene ljestve u snu simbolizira oslanjanje na ljude koji su munafici (licmjeri).Ti prisluškuješ ljude. peta — hadţ.Sanjanje penjanja uz ljestve simbolizira navoĊenje jasnog dokaza munaficima. potraţi kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve na nebo. meĊu lavove ili zmije. bunar.a. mjesto gdje se ĉisti ili nešto sliĉno. kako kaţe Uzvišeni: „Zar je u njih blago Gospodara tvoga ili zar oni vlada ju!? Zar oni imaju ljestve pa njima prisluškuju!? Neka onaj meĊu njima koji tvrdi da je nešto ĉuo donese potvrdu oĉitu". to znaĉi da će se oporaviti od bolesti. to znaĉi da će se nešto desiti izdrţavaocu porodice. simboliziraju dobijanje ovosvjetskih dobara. Svaki uspon koji se sanja simbolizira ĉinjenje dobrih djela. Sanjanje Ijestava poloţenih na zemlju simbolizira bo lest. Ko sanja da se pribliţio stepeništu — postići će uspon i poboţnost. to znaĉi da će se razvesti sa svojom ţenom. ako moţeš. hatibskoj. za poglavara .. Ako je sni va ĉ na javi zdrav i ako je uz to silnik. njegovo uĉenje i primjenjivanje). Ako se sanja da se s kućnim vratima nešto desilo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ako su nova. sišao na nešto što je suprotno svemu gore navedenom i što ukazuje na velike grijehe. Ako neko sanja da se penje uz stepenice. šesta . a sanjanje stepenica od cigle ima loše znaĉenje. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na Ijestvama. Uspinjanje uz stepenice od zemlje u snu za upravitelja simbolizira uspon i ugled uz oĉuva nje vjere. Vrata ţenskih odaja simboliziraju ţene ili ţensku kućnu ĉeljad. to znaĉi da će se prihvatiti islama. u prirodu ili meĊu umrle osobe koje je odranije poznavao. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: . i ak o su od bronze. to je znak potpunosti njegove vjere i visokog stepena kod Uzvišenog Allaha. blagostanja i svakog dobra. Otvorena vrata simboliziraju opskrbu.Kućna vrata simboliziraju izdrţavaoca porodice. da je pao na neplodnu zemlju.: .v. simboliziraju postizanje vlasti. trap.. LJESTVE od drveta simboliziraju ĉovjeka visokog ugleda koji je licemjer. simboliziraju dobijanje onoliko robinja koliko ima stepenika. to mu moţe da znaĉi i postizanje razumijevanja i oštroumnosti pomoću kojih će se uzdignuti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo". one simboliziraju uspon sa grubim srcem.uspjeh u trgovini uz oĉuvanje vjere. Sanjanje silaţenja niz stepenice. u veliku provaliju ili nešto sliĉno tome. Svaka stepenica moţe da simbolizira upravu od godinu dana. rodno zemljište. Ako neko sanja da se uspeo uz ljestve da prisluškuje govor nekog ĉovjeka. a mali luk — ţenu loše ĉudi. ili ako se niz stepenice skotrljao ili pao s njih u jamu. Ako su stepenice od kamena. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako je tebi teško to što oni (munafici) glave okreću.da će sići s vlasti. za jahaĉa — da će ići pješice. treba uzeti u obzir na što je sa stepenica sišao ili pao: ako to mjesto na koje je sišao ili pao ukazuje na dobro. ako su od daske. na veliku slamu ili jeĉam ili na bilo šta od onoga što ukazuje na ovosvjetska dobra. mujezinskoj ili nekoj drugoj visokoj tituli. za onoga ko ima bolesnu ţenu — da će mu ţena umrijeti. Sanjanje stepenica od ćerpiĉa ima dobro znaĉenje. napustiti svoje ranije stanovište i prekinuti s ranijom praksom. Sanjanje uspinjanja uz stepenice od cigle nema dobro znaĉenje. a ako je niz stepenice sišao na nepoznato mjesto.. pak. Neki. Neki vele da stepenice simboliziraju dobra djela: prva stepenica — namaz. pred pticu koja ga je zgrabila. kao što je dţamija. u usidrenu laĊu koja je sa njim isplovi la ili na jahalicu koja na sebi ima nosiljku i koja ga je ponijela. strašne stvari i nevjerovanje. postići će vlast i ugled.

— On joj je nato rekao: — Jesu li ti muţ i sin odsutni? — Jesu — rekla je ona. Neki vele da štala simbolizira suprugu. KLOZET simbolizira ţenu. Ako ĉovjek sanja da je ušao u klozet i da je u klozetskoj jami vidio krv. a ako je broj vrata prelazio uobiĉajeni broj. to znaĉ i da će mu biti napravljena neka spletka. Ako neko sanja da na vratima njegove kuće ima više mandala. to znaĉi da će se riješiti neke tjeskobe ili brige u kojoj se nalazi. Ako se sanja da je klozetska jama duboka. to znaĉi da u njegovoj kući ţivi puštenica. a ako je otvorena prema kući. Ako neko sanja da je zatvoren u klozet. Ako se sanja da je kućna kapija nestala sa svog svakodnevnog mjesta. Ako osvajaĉ sanja da mandalom otvara neka vrata. a ako je uz to i zakljuĉan.simboliziraju neudate. to znaĉi da njen vlasnik ima prema sebi neku obavezu.: — Reci Ismailu neka promijeni kućni prag. to znaĉi da on ne vodi dovoljno raĉuna o ĉuvanju svojih ovosvjetskih dobara. KUHINJA simbolizira kuharicu. da je ispravna. Ako neko sanja da traţi kapiju svoje kuće i da ne moţe da je naĊe. a ako mu je vrata otvorio neki ĉovjek. zapalila se ili slomila. shodno njegovim mogućnostima. simbolizira neku zamku. rekao ţeni svog sina Isma-ila a. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Navalite im na kapiju. to znaĉi da se on odao novotariji. Reĉeno je i to da prag simbolizira vlast. — Nije prošlo dugo vremena a toj ţeni su se s puta vratili muţ i sin i s njima neka strankinja. jedno krilo je palo unutra. a dovratak — kućnog starješinu i staratelja. i da je lijepog izgleda. Ako neko sanja da ima štalu u kojoj drţi dvije ţivotinje. Ako neko sanja da je kroz tijesna vrata izašao na neki široki prostor. to zna- 147 . VaĊenje dovratka simbolizira gubljenje ugleda kućevlasnika. to znaĉi da će on probiti ili osvojiti neku utvrdu. bićete sigurno pobjednici". bez njegove dozvole. a on joj je tada rekao: — To što je nadboj pao znaĉi da će ti se muţ uskoro vratiti. a to što je jedno krilo vrata palo prema vani znaĉi da će ti sin oţeniti strankinju. a drugo vani. ako se sanja da je otvoren. koji ne dozvoljavaju otvaranje vrata. da je pokorna Allahu dţ. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna ne bojeći se pritom da će se ona preliti. PRAG simbolizira ţenu. Ako neko sanja da je zamandalio vrata. Ako neko sanja da na vratima nema mandala. to znaĉi da mu je ţena trudna. Ako se sanja da je ka pija otovrena prema putu. to znaĉi da on vrši spolni odnos sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna izmeta. to znaĉi da će se izdrţavaocu porodice desiti neka nesreća. doći u njegovu kuću u vezi s nekom nezgodom. Ako ĉovjek sanja da je ušao u tijesan klozet pun izmeta i da u njemu ne moţe da naĊe mjesto gdje bi komotno mogao obaviti nuţdu. to znaĉi da mu je ţena napasna i da je po tome poznata meĊu svijetom. simboliziraju udovice. tim dobrima će se okoristiti kućna ĉeljad. dobijanje uprave ili otpoĉinjanje s bavljenjem nekim zanatom. nadboj iznad vrata — ţenu. ako je s nekim u sporu. izvalila se na van. a nestajanje dovrstka \z vida simbolizira smrt kućnog starješine. pa kad kroz nju proĊete. to znaĉi da on dobro ĉuva svoja ovosvjetska dobra. ŠTALA simbolizira ugled obzirom da štalu pravi ili ima samo onaj ko ima imetka i stoke.s. to znaĉi da je njegova ţena pokvarena. to znaĉi da on ima prgavu i nepristupaĉnu ţenu. a ako nemaju mandala. Ako neko sanja da njegova kuća ima dvije kapije. MANDAL (reza) od drveta. ono što izdrţavalac kuće postigne od ovosvjetskih dobara otići će tu i tamo. Ako ĉovjek sanja da nekim drvetom ĉeprka po klozetskoj jami. Ako je kapija velika i jaka.s.š. Ako neko sanja otvorena vrata na poznatim i nepoznatim mjestima u kući. pobijediće. to znaĉi da će umrijeti. ona ukazuje na dobro stanje izdrţavaoca porodice. to znaĉi da je on sprijeĉen i nemoćan da uradi neki posao. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je nadboj kapije moje kuće pao na prag i da su oba krila kapije pala. Kad neko sanja da je ušao na kapiju. Ako ĉovjek sanja da je ušao u ĉist i prostran klozet. otvoriće mu se vrata ovosvjetskih dobara. Ako neko sanja da su kućna vrata pala. to znaĉi da će mu neki ljudi. VaĊenje nadboja simbolizira rastavu sa ţenom. rastavio se s njom. a ako je u klozetu osjetio još i smrad. to znaĉi da on tom ĉovjeku pravi zamku i da će mu taj ĉovjek uĉiniti ne ko dobro. to znaĉi da će se ta kuća srušiti. to znaĉi da će vlasnik kuće promijeniti svoj odnos i svoje ponašanje prema ukućanima. to znaĉi da je snivaĉeva ţena vješta i spremna u obavljanju njenih poslova. to znaĉi da njegova ţena rasporeĊuje imetak i ne dozvoljava mu da ga on troši bojeći se da će imetka nestati. Sanjanje ulaţenja na velika vrata simbolizira otvaranje trgovine. — Kada je to ona njemu rekla.u kojem se ne osjeća neugodan zadah. Sanjanje zaklapanja kućnih vrata simbolizira neku veliku nesreću koja će zadesiti ukućane. Ako neko sanja da je kapija njegove kuće neuobiĉajeno prostrana. Ako neko sanja da je išĉupao halku s kapije svoje kuće. on ju je pustio tj. Prenosi se da je Allahov prijatelj Ibrahim a. Ako neko sanja da na kućnoj kapiji imaju dvije halke. to znaĉi da je on zbunjen u vezi s nekim ovosvjetskim poslom. to znaĉi da je njegova ţena dobra u ophoĊenju.

Ja sam bila robinja kod Jezida ibn EI-Muhelleba. ukoliko za to ima i ostalih pokazatelja u snu.Je li ona bila robinja? . to znaĉi daje ţena bliţe vremenu poroda. riješiće se duga. to znaĉi da je on toli ko dareţljiviji. bunarska voda simbolizira njen imetak ili dijete koje nosi u utrobi. nije se umanjivala koliĉina hrane i pored toga što su je ljudi uzimali. to znaĉi da će prevarom sticati imetak za izdrţavanje. a prašina koja se pojavi prilikom rušenja trapa u tom sluĉaju simbolizira novac koji će dobiti za tu hranu. Bunar takoĊe moţe da simbolizira slugu. Bunar takoĊe moţe da 148 . sanja da mu je trap pun smetlja i prašine.ci da njegova ţena. okove i tome sliĉno. ROV simbolizira zmaku. to znaĉi da će ga napuniti hranom kad ona bude jeftina. — Ibn Sirin ga je upitao: . ako snivaĉ posjeduje trap pun hrane. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu:—Sanjao sam da je Jezid ibn EI-Muhelleb napravio luk izmeĊu svoje i moje kuće. Sto je voda bliţe dohvatu ruke. Bunar moţe da simbolizira i ţenu vlasnika kuće obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu bunara i ţene. to znaĉi da će on nekome postaviti zamku ili će je neko postaviti njemu. simboliziraju trţnice i prodavnice. umrjjeće. to znaĉi da će mu u kuću ući lopovi i opljaĉkati je. onda treba uzeti u obzir ostale pokazatelje u snu i na javi. RUPE U ZEMLJI simboliziraju varke. to znaĉi da će hrana poskupiti pedest posto. jer kofa svojim spuštanjem u bunar i svojim dizanjem iz njega podsjeća na putnika koji odlazi na put i vraća se s njega. ako je u ro vu uzeo abdest ili se okupao. upašće u zamku. Što god je voda u bunaru na većoj dubini i teţe dohvatljiva. na putu će ga presresti banda. Ako neko sanja da je ušao u rov tako da ne vidiviebo. to znaĉi da će hrana pojeftiniti i da od imetka koji ima i koji će prodavati neće mnogo zaraditi. tj. to se tumaĉi isto kao i kad sanja da je pao u bunar. Ako ĉovjek koji ima pun trap hrane. Ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. Ako se sanja da bunarska voda plavi kuću. zavisno od toga koliko je trap bio ispraţ njen. Ako neko sanja da mu se trap srušio ili zatrpao. tako. zatvore. to znaĉi da je vlasnik bunara to liko škrtiji. koja se ne moţe povratiti. Ako ĉovjek koji ima prazan trap sanja da mu se trap napunio smetljem i prašinom. Ako neko sanja da se hrana zapalila. i ona će mu umrijeti i biti zatrpana u grob. pa sam se kasnije udala za tvog oca. a on ga je ponovo upitao: . Ako neko sanja da je upao u rov. a što je voda na manjoj dubini i što je bliţa dohvatu ruke. da će vladar na proizvoĊaĉe hrane nametnuti veliki porez ili da će usjeve uništiti skakavci ili nešto drugo. domaću ţivotinju ili bilo koga drugog ko svoju porodicu izdrţava obavljanjem poslova vezanih za vodu ili za putovanje obzirom da nepoznati bunar.Imaš li ti majku? — Imam — rekao je ĉovjek. a sve se to povezuje s kopanjem jame za lov ţivotinja. Sanjanje nepoznatog trapa moţe da simbolizira i sticanje imetka na prevaru obzirom da trap podsjeća na jamu koja simbolizira zamku i prevaru. pa je otišao od Ibn Širina i pitao svoju majku da li je bila robinja. a ako je trap bio prepun i ako se na njemu nije poznavalo. biće mu vraćeno i -nadoknaĊeno ono što mu je ukradeno. Ako ĉovjek sanja da je hrana u njegovom trapu pretvorena u smetlje ili prašinu. roba. Nepoznati bunarovi. ili neka druga ţenska osoba u njegovoj kući. to znaĉi da će ona roditi dijete ili da će ga pobaciti. a ona mu je rekla: — Ibn Sirin je rekao istinu. to znaĉi da će pojeftiniti cijene prehrambenih artikala. Ako se uzme (ja bunar simbolizira ţenu. Ako se sanja da u bu naru ima malo vode. a ako je duţan. ako mu je majka bolesna. bunarska voda simbolizira njegov imetak koji on dareţljivo troši na svoju porodicu. Ako se sanja da je neka hrana pomiješana s hurmama ili sa šećerom. to znaĉi da njegov vlasnik malo zaraĊuje i ima oskudna sredstva za ţivot. koji kasnije nije mogao da ponovo uĊe u tu rupu. koja svoje dijete hrani. Ako neko sanja da je pao u nepoznatu jamu ili trap.Ne znam . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo. Ako neko sanja da kopa sebi rov ili da mu ga kopa neko drugi. simbolizira i putovanje. ako to sanja putnik. a koji je inaĉe siromašan.rekao je ĉovjek. Ako se uzme da bunar simbolizira ĉovjeka. kontaktira sa dvojicom muškaraca. prodaće ono što mu je u trapu. BUNAR u dvorišu simbolizira vlasnika kuće. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira usta iz kojih je izašla velika rijeĉ. javne kuće. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ili robinja. ako se sanjaju da su pored puta. to znaĉi da će se cijene prehrambenih artikala uveliko povećati. a ako se sanja da se voda iz bunara izlila. izmeĊu ostalog. to znaĉi da će ta hrana poskupiti srazmjerno procentu hurmi ili šećera. to znaĉi da će poskupiti cijene prehrambenih artikala. to znaĉi da se otkrivaju tajne vlasnika kuće. Ako ĉovjek sanja da kopa rov i da je pritom naišao na tekuću ili stajaću vodu. TRAP simbolizira majku. tako npr. ĉuva i odgaja obzirom da je djeĉija hrana skri vena u majĉinim grudima kao što je i ljudska hrana pohranjena u trapu. prevare. Ako se sanja da je trap u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se pravi gozba i ako se oko trapa sakupio svijet uzimajući hranu iz njega te se tra p poĉne prazniti. ako mu je ţena trudna. zamke. ako su hurme ili šećer saĉinjavali polovicu hrane.

Kad neko sanja da je pao u nepoznati bunar. obratiće se nekom vladaru ili sudiji u vezi s nekom svojom potrebom. nekad ćeš je izvući punu vode. npr. a nekad punu blata i s malo vode". a ako je bunar bio prepun. i ma će posla s nekim nepravednim vladarom.s. Bunar moţe da simbolizira i grob ili zatvor. ako putuje kopnom. s kojeg ljudi crpaju vodu pomoću kofe koja je na bunaru. to znaĉi da će se rije šiti brige i da će izgubiti imetka srazmjerno koliĉini vode koja je otekla iz kuće. kuću velikog griješnika ili bludnika.. on mu simbolizira veselu i radosnu ţenu. ukoliko u bunaru nije bilo vode. Neki vele: Ako neko sanja bunar. Kupatilo moţe da simbolizira more. a ako je trgovac. Bu nar takoĊe moţe da simbolizira i uĉenjaka koji svojim znanjem napaja druge i rješava ih briga i problema. shodno kazivanju o Jusufu a.simbolizira more. otmiĉari će mu presjeći put ili će mu biti napravljena neka podvala.Sredstva za ţivot ne traţi u pustim ţeljama. to znaĉi da tu ţivi neka ţena ili neki ĉovjek koji pomaţu ljudima u njihovom izdrţavanju i koji imaju jijep spomen meĊu ljudima obzirom da bunarsko uţe pomoću koga se kofa spušta u bunar ima izvanredno znaĉenje. ako se u snu iz tog bunara napio vode. ili dţamiju obzirom da je navedeno u vezi s ljudskom ĉistoćom. a ako to sanja ţena. Ako neko sanja da iz njegovog bunara tako jako teĉe voda da ulazi u njegovu kuću. a ako nije u pitanju ni to. reĉe: . ako ima neku robu koja se vozi kopnom ili morem. to znaĉi da će steći neki imetak od kojeg će imati štetnih posljedica. Jedan od pjesnika je rekao: . Ako neko sanja da kopa bunar da bi s njega navodnjavao usjeve.s. kupatilo. JAVNO KUPATILO simbolizira ţenu obzirom da se ĉovjek u kupatilu skida kao što se skida kad se osami sa ţenom. Reĉeno je: Ako neko sanja da je u posjed dobio bunar u kome ima dosta vode. bunar joj simbolizira ĉovjeka lijepe ćudi." Ako neko sanja da iz bunara u nekom mjestu izlazi voda i plavi okolno zemljište. Ako neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u javnom kupatilu. ako je upravitelj. a ako u bunaru nema vode. bunar mu simbolizira izvor njegovih prihoda. Ako ĉovjek sanja bunar na nekom poznatom mjestu i da u bunaru ima pitke vode.. na prevaru će mu biti uzet sav njegov imetak ili će ga nešto jako rasrditi.O radosti. ako nije ništa od navedenog i ako je neoţenjen. a ti prihodi će biti srazmjerni koliĉini vode koju je izvukao iz bunara. to mu moţe da znaĉi da će izuĉavati neku nauku ukoliko je ĉovjek od nauke. ovo je djeĉak". taj će mu ozdraviti. ona će mu roditi djeĉaka.).. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. to znaĉi da će to mjesto zadesiti briga tuga i plaĉ. pretrpjeće gubitak u trgovini. Ako neko sanja stari bunar u nekoj mahali. bolest ili Oţehennem. Javno kupatilo moţe da simbolizira i kuće u kojima se ĉine veliki grijesi ili zla.Javni bunar moţe da simbolizira i prostitutku obzirom da javni bunar moţe da koristi ko god hoće. ta roba će mu doći. to znaĉi da će mu ţena biti bez imetka. Ako neko sanja da je pošao na bunar. (Dţehennema ima 149 . Ako muškarac sanja da kopa bunar u kome ima vode. srazmjerno koliĉini vode u bunaru. dobiće ga od osobe koja ga je kopala. bunar mu simbolizira udoban i dug ţivot. to znaĉi da je ona u Dţehennemu.Svi se ĉvrsto Allahova uţeta drţite.l poslaše svoga vodonošu i on spusti svoju kofu (u zde nac. imaće obilje imetka i nakon poteško ća doţivjeće olakšanje. Ako neko sanja da se spustio do pola bunara i da je u njemu prouĉio ezan. Ako neko sanja da lebdi u bunaru ili da se spušta u bunar. izaći će iz zatvora. ako ima trudnu ţenu. biće smijenjen s poloţaja. imaće posla s nekim dobrim ĉovjekom i u tome će naći zadovoljstvo. Ako nije u pi tanju ništa od navedenog. a ukoliko nije. oţeniće se bogatom ţenom i ĉiniće joj spletke obzirom da kopanje simbolizira pravljenje spletke. Kada je izvuĉe i ugleda Jusufa a. umrijeće. ako je u sporu s nekim. to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. to nema neko naroĉito loše znaĉenje. otići će na neki put.. ako je na moru. ako ima nekog svog u zatvoru. to znaĉi da će kupovati lijekove za potrebe svoje porodice. Ako ĉovjek sanja da je njegov bunar zatrpan. ili zatvor. ako ima nekog svog na putu. već spuštaj (u bunar) kofu za kofom. oţeniće se. doţivjeće brodolom i naći se u moru. Ako ĉovjek sanja da su mu noge skliznule u bunar. Neki vele: Ako neko sanja da ima bunar u svojoj kući ili na svojoj zemlji. koji će ga staviti na belaj svojim nasiljem i spletkama. a ukoliko ga je kopao neko drugi. Kad neko sanja da iz bunara ĉuje uĉenje ezana. kojoj će mu biti udovoljeno. Sve to znaĉi ako je sanjao da iz bunara izvlaĉi punu kofu vode. to onda moţe da znaĉi da će snivaĉ iz niskih pobuda ući u javno kupatilo ili u kuću neke prostitutke. dvorišu ili selu. ali se nije razlijevao. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je pao u zamućeni bunar.. ako je bolestan. to moţe da znaĉi da će mu umrijeti ţena.a ako je bunarska voda bila ĉista. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako ima nekog svog bolesnog. ili će biti obra dovan nekom radosnom viješću. biće pritvoren. a ako je pritom napravio odvod da voda otiĉe iz kuće. dobiće neki veliki imetak. na prevaru će dobiti neki imetak ukoliko je bunar kopao on. taj će mu se vratiti s puta. od svog imenjaka ili od nasljednika nekog od njih. Kad neko sanja da je spustio kofu u nepoznati bunar. otići će na nekakav put. ili kuću nepravednog vladara i sliĉno. to znaĉi da će dobiti vlast i upravu ili zaradu u trgovini.

Ako nije u pitanju ništa od navedenog i ako je šnivaĉ neoţenjen. ili neku drugu krvoloĉnu ili divlju ţivotinju. Kad zdrava osoba sanja da se nalazi u kupatilu. Ako neko sanja kao da je kupatilo njegovo boravište. Ako se uzme da kupatilo simbolizira ovosvjetska dobra. okupiraće ljude neĉim izuzetnim. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da se okliznuo u kupatilu. ili da se njome posipa ali ne na naĉin kao kad se kupa. onaj ko ga sanja biće siromašan i neće moći dovoljno zaraĊivati za ţivot. da bi mu se to protumaĉilo. ali neće znati imetak dobro rasporediti i ljudi o njemu neće pohvalno govoriti. tako da će onaj ko sanja da je ušao u kupatilo zapasti u brigu koja neće dugo trajati a koju će prouzrokovati neke ţene. bolest ili nešto sliĉno. dobiće upalu porebrice. ako se sanja. koje prati galama i vreva kakva vlada u javnim kupatilima. topao. ako je kupatilo toplo i prijatno. to mu simbolizira sredinu njegove bolesti. biće okupan i zamotan u kefine. ako je u sauni bio odjeven. neće je dobiti. Ako neko ko namjerava ići na put sanja da se kupa vrelom vodom neće otići na put. sestra i dr. to znaĉi da oni ne odobravaju njegove postupke i ne idu mu na ruku. ako kupatilo ima vrelu i mlaku vodu. a ako je sanjao da vodu pije iz prostorije s hladnom vodom. ako je sanjao da vodu pije iz središnje prostorije. umor ili bolest će mu prouzrokovati njegova ţena ili neko od njezine rodbine. ili će prisustvova ti nekoj gozbi. koji mu je rekao: — Zadesiće te neka nezgoda. to znaĉi da će onaj ko ga sanja dosta zaraĊivati. Neki vele da kupatilo.. i u kupatilu vidi lava. Ako neko sanja da u kupatilo ulazi kroz neki kanal. riješiće se nje.to znaĉi da on ĉini nemoral. ime koje znaĉi. Ako boles nik sanja da se nalazi u središnjoj prostoriji kupatila. a potom uzjahao na neku ţivotinju koju na javi nema obiĉaj jahati. njegov sluĉaj biće riješen zavisno od toga koliko je u kupatilu u snu bio izloţen toploti ili hladnoći i da li se je okliznuo ili ga je poprskala voda.). protivno svom obiĉaju. ili sahrani. a ako od nekog ĉovjeka traţi neku pomoć. — Kasnije se je taj ĉovjek okliznuo u kupatilu i slomio nogu. pomoći će i m se tekućinom poput rastopljene kovine. simbolizira neki nemir. to znaĉi da se tu nalazi neka ţena koju svijet obilazi. ako on na javi boluje od vrućice. a ako je na javi u brigama i sanja da je ušao u kupatilo. to znaĉi da će on ĉiniti grijeh s nekom ţenom i to će se proĉuti obzirom da kupatilo predstavlja mjesto gdje se otkrivaju stidna mjesta. Rijeĉ hamam (kupatilo) od istog je korijena kao i rijeĉ EI-Hamim (Allahovo dţ. obzi - 150 . riješiće se briga. ţalost.. Neki vele: Ako neko sanja da gradi kupatilo. a meĊu njima i Dţehennem s vrelom vodom. ako boluje od drhtavice. to znaĉi da će ga zadesiti briga. ako se saprao i izašao iz te prostorije. oţeniće se. umor ili bolest obzirom na tamu i vrelinu saune. koji simboliziraju imetak. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga. ali mu to ne polazi za rukom. i ako je u kupatilu kljuĉala voda. ako seje saprao i. koji će mu donijeti radost i sreću. zavisno od toga u koju prostoriju je kasnije namjeravao ići. treba uzeti u obzir kako se sanjao u kupatilu: ako je sa njao da iz prostorije s vrelom vodom i parom prelazi u prostoriju za sapiranje. uhvatiće ga groznica popraćena visokom temperaturom. Ako neko sanja da je u kupatilu koristio vrelu vodu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. PEKARA simbolizira radost i sreću. srazmjerno vrelini vode. zahvatiće ga drhtavica. ako je kupatilo pretopio.ako to sanja u zim skom periodu. Ako neko san ja da gradi kupatilo. ako zamole pomoć. bojati se je da će postati nepokretan. vrane ili zmije. udovoljiće nekoj svojoj potrebi.više.. ona mu simbolizira izvor njegovih prihoda. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. to se tumaĉi suprotno gore navedenim sluĉajevima. Ako neko sanja da se nalazi u sauni. Reĉeno je: Ako neko sanja da ulazi u saunu. orgijanja i griješenja.ako sanja da je u sauni potpuno go. npr. ako je hladno. moţda će šnivaĉ dobiti neki imetak obzirom da one koji su u kupatilu obliva voda i znoj. a ako nije. ako kupatilo ima samo hladnu vodu. to će ga zadesiti od neke strankinje ili od ţenske osobe s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. dobiće upravu ili vlast ako je toga dostojan. umrijeće. potpuno će ozdraviti. trgovaĉku radnju ili poljoprivredno dobro. obukao bijelu odjeću. Ako nije u pitanju ni to. njegov zet ili ţenina rodbina podrţavaju u nemoralu i saglasni su s tim. ako se voda iz bazena za vrelu vodu prelila i potekla u središnju prostorijujo znaĉi daga taj ĉovjek nasto ji omrznuti kod njegove ţene. onaj ko ga sanja steći će imetak i vlast. brigu.to znaĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom i da se on trudi da ga u tome sprijeĉi. Ako se sanja da se u kupatilu ulazi u prostoriju s vrelom vodom i parom. to znaĉi da su oni grube naravi i da mu oni ne ĉine nikakvu radost. vladara ili neke liĉnosti od vlasti. Ako neko sanja poznatu pekaru.) Ako bolesnik sanja da se nalazi u javnom kupatilu. blizak. neki mali otvor u vratima. Ako neko sanja da u prostoriji s toplom vodom pije toplu vodu.. Ako neko sanja da gradi pekaru.š. ako na javi ima spor s nekim." Ako neko sanja da se u nekoj mahali nalazi nepoznato javno kupatilo. ona će mu se još više pojaĉati i bojati se je za njegov ţivot. neke ţene će mu za>Jati brigu. koja će krenuti nabolje ili nagore. to znaĉi da ga njegova porodica. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je ušao u kupatilo. ili neku potrebu kod sudije. kćerka. to znaĉi da će otići u kuću neke bogate ţene kod koje se svijet sakuplja u svrhu zabave. prisan i si. kao što je majka.

ako izuĉava neku nauku. a trgovci na trţnici meĊusobno se bore rijeĉima i robom. koji mu je rekao: — Pribliţio ti se kraj ţivota.rom da se u pekari peĉe hrana. srazmjerno koliĉini samljevenog ţita. to se razliĉito tumaĉi. Ako se sanja nepoznata pekara. Ako neko sanja da je sagradio mlin na vodu. a drugi vele da to ukazuje na snivaĉevu smrt.š. i to će mu biti izvor prihoda. postići će onoliko koliko mu je dovoljno obzirom da ĉovjek koristi mlin jedino ako ima šta samljeti. ili će prilikom namaza u dţematu prije imama 151 . a pjesnici za epidemiju i rat kaţu da melju ljude. nepravilno okreće. biće prevaren. pogotovo ako je mlin mljeo truhli jeĉam. neće poginuti kao šehid već će ustuknuti. to mu moţe da znaĉi da će se oţeniti. ako je u borbi. Ako neko sanja da se sklonio u mlinjo znaĉida će postići sreću. Kad neko sanja da je u nepoznatu pekaru poslao brašno pšenice ili jeĉma.odnosi na snivaĉa i izvore njegovih prihoda. Pekara takoĊe moţe da simbolizira i trţnicu obzirom da se i u pekaru kao i na trţnicu nosi opskrba. Trţnica na kojoj se prodaju dragulji i platna najbliţa je znaĉenju tekija u kojima se obavlja zajedniĉki zikr.. Ako neko sanja mlin kako melje. ona će vas spasiti. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i epidemiju ili rat obzirom na to da mlin melje. da bi radio kao mlinar. Kad neko sanja da prilikom kupoprodaje krade. Ako nije ni jedno ni drugo. ugovora izmeĊu dva ortaka ili odlazak na poslovno putovanje. ili će dobiti neku društvenu funkciju ili povjerenje od strane vlasti. simbolizira spor koji neće dugo trajati. je Kur'anu dţihad nazvao trgovinom: „. Neki vele da mlin na vodu (vodenica) simbolizira ĉovjeka kroz ĉije ruke prolazi veliki imetak i koji vodi neki zajedniĉki posao. ili to moţe da simbolizira kugu. to znaĉi da će poskupiti hrana. Ako se sanja da se kamen mlina. to moţe da znaĉi da će klanjati namaz iz razloga da ga drugi vide.. prilikom mljevenja. biće nepravedan u diskusijama ili će praviti podvale u davanju pravnih rješenja. ili na vjetar. postići će neko dobro. kao što je nauĉna ustanova. Ruĉni mlin simbolizira dvojicu grubih ortaka ĉija se grubost ne moţe ispraviti. to simbolizira nekakvu svaĊu. Mesna trţnica je najbliţa znaĉenju rata obzirom da se na njoj prodaje meso i prolijeva krv. al o je snivaĉ od onih koji putuju. pre kršiće neku od hadţskih zabrana. ili. Ako se sanja da se mlin slomio. Takav san takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu dvije ţene. ako je neoţenjen. ili će udati kćer. ako je bolestan. ili da će uzeti konkubinu. hoćete li da vam ukazem na trgovinu. jedni vele da to za snivaĉa znaĉi izbavljenje iz briga. Mlin moţe da simbolizira i odlazak na put obzirom na okretanje njegovog kamena. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da vodenica melje bez vode. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatoj trţnici i da nije uspio obaviti neki znaĉajniji kupoprodajni posao. to znaĉi da će taj spolni odnos biti s osobom s kojom snivaĉ po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Trţnica moţe da simboli zira i mjesto na kome se postiţe veliki sevab. zakasniće ili će pokvariti hadţ. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. blato ili ţivo meso. otići će na put. vodu. to onda moţe da znaĉi da će na trţ nicu poslati neku robu na kojoj će profitirati onoliko koliko je zekat za tu vrstu ţitarice. na kome jedni dobijaju a drugi gube. Trţnica takoĊe moţe da simbolizira i bojno polje. Allah dţ. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Kad neko sanja da je ku pio mlin.. Ako neko sanja da ima mlin koji melje. pak. on simbolizira rat ukoliko se on oĉekuje i ukoliko je taj mlin mljeo vatru i kamenje. ime. Tijesto i brašno koje se u pekaru donosi sa svih strana simbolizira ubiranje drţavnih prihoda i njihovo ponovno rasporeĊivanje. nauĉnih ustanova. ako je siromašan. ako obavlja hadţ i ako je u ihramu. ili da će imati spolni odnos s nekom osobom obzirom da dva mlinska kamena mogu da simboliziraju braĉni par. to znaĉi da će otvoriti dućan ili neku radnju. tako da se ono što se sanja da se dešava s pekarom. MLIN simbolizira izvor prihoda onoga kp ga sanja. Sve navedeno trţnica simbolizira ukoliko je ona snivaĉu nepoznata. Ako se sanja da se mlin nalazi nasred grada. ako je uĉenjak. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. kao što i dţamija simbolizira trţnicu. Ako neko sanja da melje ţito. VJETRENJAĈA: ako se sanja. ako je mlin bio bez osovine.. Mlin koji se sanja da melje moţe da simbolizira i odlazak na put. bilo od zla.š. tako da u tom sluĉaju vatra simbolizira vladara koji je u stanju da da i dobro i zlo.ma koji se u njima obavljaju. ili kupiti robinju. To takoĊe moţe da znaĉi posredovanje u sklapanju braka. a ako je snivaĉ zdrav i ako je duţan drţavi da plati porez ili neku drugu daţbinu. a ţivotinje na kojima se u pekaru dogoni tijesto ili brašno simboliziraju vladarove zastupnike i pomoćnike. ili oţeniti sina. ona simbolizira kuću vladara ili sudije obzirom na vatru koja se loţi u pekari. ako je kanio otići na hadţ.". Pekara moţe da simbolizira i samog snivaĉa. obzirom da se i u dţamiji i na trţnici obavlja posebna vrsta trgovine. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i svakog onog ko potpomaţe u izdrţavanju porodice. ona mu neće ići od ruke ili će je sticati u neĉije drugo a ne u Allahovo dţ. to će i uĉiniti. Ako se sanja da vodenica melje prazna. umrijeće i o nasljeĊivanju njegovog imetka odluĉivaće sudija. Mjenjaĉnica je najbliţa po znaĉenju sudnici obzirom na brojne asocijacije u poslovi-. tekija ili sezona hadţa. TRŢNICA (pijaca) simbolizira dţamiju. ako je u dţihadu. oţeniće se. bilo od dobra.to znaĉi da će zakasniti na namaz u dţematu. to znaĉi da će postići neko dobro koje je rezultat tuĊeg truda.

to znaĉi da je u Dţehennemu. da bi mu se protumaĉio san. a ako je musliman. roditelji. njiva. Kad neko sanja da je ušao u nepoznati han. npr. Kad neko sanja da se nalazi u zatvoru. nevjerniĉka kuća. kao što su bašĉa. Ako zdrava osoba sanja da se nalazi u zatvoru. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i bolest. isprijeĉiće mu se neka zapreka ili smetnja. to znaĉi da će roba na toj trţnici imati slabu proĊu ili će trgovci koji rade na toj trţnici uzeti odmor i neće raditi. a i zatvor je mjesto gdje se kaţnjavaju prestupi i zloĉini. kao što su kiša. ako je bolestan. ako ne klanja u dţematu. neprijatelj. snivaĉevo tijelo. Han moţe da simbolizira i ovaj svijet obzirom da u njega neki dolaze a neki odlaze.. ako ima bolesnog roditelja. ZATVOR moţe da simbolizira isto što i javno kupatilo. a ako se u njima prodavalo posuĊe. to znaĉi da će ući u neku kuću ili na neko mjesto na kojem se ĉini neposlušnost prema Allahu dţ. ako se u trgovinama platnom prodavalo meso. Ako se sanja da u nepoznatom hanu odsjeda grupa jahaĉa ili da odlaze iz hana. javna kuća ili krĉma. a Dţennet (raj)za nevjernika.. a ako je bila mirna i s malo svijeta. umrijeće. Nepoznati han simbolizira putovanje obzirom da putnici u njemu odsjedaju. kuća inovatora u vjeri. i ako sanja da su vrata radnji pootvarana. treba razmotriti njegovo stanje i to u kak vom zatvoru se sanjao: ako je bolestan i sanja da se nalazi u nepoznatom zatvoru. nepotpuno obavljati namaz obzirom da je to najveća kraĊa. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i zapreku odlaska na put. knjiga i dr. kao što je crkva. HAN (konaĉište). to znaĉi da će vlasnici tih radnji poumirati i pasti u z aborav. Ako neko ko se izdrţava trgovinom sanja trţnicu. otići će na put i izmjenjivati konake. jako je bolesnik zloĉinac. to znaĉi da će imati slab promet i male zarade. sanjanje nepoznatog zatvora simbolizira mu grob. simbolizira isto što i kuća tj. Han takoĊe moţe da simbolizira i groblje obzirom da u njemu odsjedaju oni koji su daleko od svoje kuće i rodnog mjesta. da kroz nju teĉe ĉist potok. a njena utroba simbolizira imetak. da je na njoj izbio poţar. zatvor mu simbolizira grob u koji će biti zatvoren do Kijametskog dana. dugo će bolovati i nadati se da će ozdraviti i ţivjeti na ovom svijetu. da su radnje trţnice pozatvarane ili da je po njima ili po robi koja se prodaje ispletena pauĉina. a ako nije putnik. u njima će se prestati prodavati. ako nije u pitanju ništa od navedenog. javno kupatilo. to znaĉi da će u tim trgovinama izbiti poţar. Kad neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u zatvoru. da su njene radnje pune slame ili da se na njoj osjeća prijatan miris. Ako neko sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozatvarana. ako se sanja. produţiće svoje putovanje. Ako neko sanja da je razvalio vrata svoje radnje. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja na javi i u snu. zavisno od toga koju je robu u snu prodavao. to znaĉi da će napustiti tu radnju. slavu. umrijeće mu obzirom da ţena simbolizira ovosvjetske slasti i uţivanja. Reĉeno je i to da trţnica simbolizira uzbunu i nemir obzirom na vrevu koja vlada na trţnici. voćke.ići na rukju' ili sedţdu ili će. umrijeće mu obzirom da su roditelji hranitelji. Sve promjene koje se sanjaju u vezi s hanom odnose se na nešto od navedenog. a ako je zdrav i ako je na putu. ako se u njima prodavala grnĉarija. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira grob i Dţehennem obzirom da je Dţehennem pripremljen za griješnike i nevjernike. vjetar. koji je takoĊe svojevrstan zatvor obzirom na haber u kojem stoji: „Ovaj svijet je zatvor za vjernika. to znaĉi da će se stanje vlasnika te trgovine promijeniti. i ako se sanja da je prostrana. ili će ih zadesiti neka druga nesreća. to znaĉi da će njih ili ljude koji ţive u tom mjestu zadesiti neka nevolja ili će meĊu njima doći do razdora. Kad neko sanja da je prešao iz jednog u drugi han jašući pritom neku jahalicu. koja ĉovjeka spreĉava od ustajanja i kretanja. treba razmotriti st anje u kojem se sniva ĉ nalazi: ako je na putu kopnom ili morem. to znaĉi da trgovci iz nekog razloga neće raditi. ili će biti srušene. Ako neko sa nja da se njegova radnja srušila. umrijeće i biće nošen. a ako je zdrav. spomen. ako sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozakljuĉavana. da bi joj se protumaĉio san. ako ima trudnu ili bolesnu ţenu. braĉni drug. simbolizira udobnost na ovom svijetu. ime. a ne roba koja se na njoj inaĉe prodavala. peć ili javni posao. ako sanja da se nalazi u poznatom zatvoru. to znaĉi da će stanovništvo tog mjesta ţivjeti u izobilju. to znaĉi da je sprijeĉena od ulaska u Dţennet zbog grijeha koje je za ţivota poĉinio. Ako neko sanja poznatu trţnicu da je puna svijeta. rat ili neka vladarova zapovijed. ona mu simbolizira neko dobro ukoliko je trţnica u snu bila puna svijeta i aktivnosti. a sve to zavisno od sko - 152 . Neki vele da trţnica simbolizira ovaj svijet. to znaĉi da će roba u tim radnjama imati slabu pro Ċu i te radnje će biti pozatvarane tj. a sanjanje poznatog zatvora — da će dugo bolovati i da se neće oporaviti sve dok se ne pokaje u svojoj bolesti i ne prihvati se islama. to znaĉi da će te radnje dobro poslovati. imaće poteškoća u sticaju i zaraĊivanju sredstava za ţivot i presahnuće mu glavni izvori prihoda. RADNJA (dućan) simbolizira svako mjesto na kojem ĉovjek stiĉe neko ovosvjetsko ili onosvjet sko dobro. ako je umrla osoba nemusliman. kako se navodi u jednom haberu. to znaĉi da će trgovci platnom imati dobar pro met i ostvarivati velike zarade.š. ako je bolestan. Ako neko sanja da se u nekoj trţnici prodaje neka druga roba. Ako neko sanja da su ljudi na trţnici u bezvoljnom stanju.

ili će imetak uloţiti u neko trgovaĉko putovanje. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće nevjernika. to znaĉi da će ga neka ţena pokušati zavesti. riješiće se briga i ublaţiti tugu siromaštva. treba ga obradovati time da će biti spašen i da će se posvetiti ovosvjetskim dobrima.a. a ako je siromah. — Kasnije se tako i desilo.š. Ako neko sanja da ide sredinom puta. je jedne prilike. a poivijprije mjenjaĉnicu. Ko sanja da ide sredinom puta — to znaĉi da on slijedi istinu. ako je upravitelj. obavljaju razni ibadeti i osamljuje obzirom da groblje onome ko ga posjeti i onome kome budu otkrivena stanja onih koji su u groblju daje pouke i savjete. jer je smetlje puno prljavštine.. Groblje moţe da simbolizira i kuću u kojoj se ĉini zikr. pekaru ili nešto sliĉno. Skriveni put simbolizira obmanu i novotariju u vjeri. treba razmotriti njegovo stanje i uzeti u obzir poslove koji mu dolikuju: ako je bolestan. ako se nada nekom nasljedstvu. to znaĉi da on miješa mezhebe izigravajući ih na taj naĉin. to znaĉi da je on u zabludi.. do biće ga obzirom da smeće sakupljaju drugi i da ono liĉini na sakupljeni imetak koji u sebi ima i halala i harama.s.nosti snivaĉa i ostalih pokazatelja na javi i u snu. FATAMORGANA: ako je neko sanja. da bi mu se protumaĉio san. Ako neko sanja da u nepoznatu septiĉku jamu mokri mlijekom ili medom. snivaĉu smetlje moţe da simbolizira njegovu radnju ili trgovinu. pa sam ja tada izrecitovao: „Zaista smo mi Allahovi i zaista se Njemu vraćamo". krĉmu. Ako neko sanja da je na stranputi ci. — zavapi on — draţa mi je tamnica od ovoga na šta me one navraćaju!" Priĉa se da je perzijski vladar Sabur..to znaĉi da će se povratiti isti ni. pa je za san upito tumaĉa snova. Kad neko sanja da „uĉi" na smetljištu. kojim sam ja produţio i stigao do brda na kojem je bio Allahov Poslanik s. a ako ga sanja sudija.a. to znaĉi da on upućuje na trgovinu koja donosi dobru zaradu... to znaĉi da on ima nedozvoljen odnos s osobom s kojom po šeri atu ne moţe stupiti u brak. izgubiće imetak i osiromašiće.v.. dobiće neki od tih poloţaja ili poslova tako da će mu se razni imeci i dobra sakupljati i dolaziti sa svih strana obzirom da se smetlje ne baca na smetljište izuzev nakon metenja i ĉišćenja. ali će ga Allah dţ. Ako neko sanja da ide krivudavim pute.v. sin Ardešira. PUT simbolizira pravi put u vjeri. smrt. je rekao: . ako nije u pitanju ništa od navedenog. Groblje moţe da simbolizira i smrt obzirom da je ono kuća umrlih. Smetljište. Ako neko sanja da je odlutao s puta i izgubio se. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Gospodaru moj. pa su svi oni nestali izuzev jednog. to znaĉi da je izgubljen i u nedoumici zbog neĉega i u pogledu svoje vjere. Reĉeno je: Ako neko sanja da je odabrao zat vor za svoje boravište.s. a ako je dunjaluĉar. ako ga sanja vladar. koji mu je rekao: — Vladaćeš 31 godinu. ako je neoţenjen. ovaj svijet uporedio sa smetljištem. to znaĉi da će se riješiti duga. to znaĉi da je na pra vom putu u pogledu vjere i vjerskih propisa i da se uhvatio za ĉvrsto uţe istine.Sanjao sam da slijedim više puteva. a ako je jamu ispraznio tako što je napravio odvodni kanal iz nje. toga spasiti i dati mu ono što ţeli. ali mu to neće donijeti ono što oĉekuje. ako je. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a metenje i ĉišćenje simboliziraju razne daţbine. simbolizira drţavnu blagajnu. ili ako mu prije ti neka propast. to znaĉi da takav odnos ima s nekim iz svoje porodice. kada je ušao u groblje i nakon što je poţelio mir onima koji su u grobovima. groblje nazvao 'kućom vjernika'. ili. Ebu Musa el Eš'ari r. Ako neko sanja da se nalazi na neprohodnom smetljištu.a.. antikvarnicu. a ako je siromašan. a sve to simbolizira imetak. oţeniće se i u tom sluĉaju smetlje simbolizira priloge. što je inaĉe po šeriatu nedozvoljeno. a Vjerovjesnik s. biće smijenjen s poloţaja. još više će osiromašiti." SEPTIĈKA JAMA simbolizira trap. Smetljište takoĊe simbolizira i imetak obzirom da na njemu ima prašine i raznih drugih otpadaka. a ako sa stranputice izaĊe na put. naišavši jedne prilike pored smetljišta. steći će bogatstvo. i s njim Ebu Bekr r. ili će imetak davati kao kredite drugima ako se time bavi i ako je jamu praznio s krĉagom. inovatora u vjeri ili mahalu zimija (nemuslimana pod zaštitom islam - 153 . darove i ostalo što se uzima i pozajmljuje s raznih strana da bi se provela svadba. to znaĉi da on ţudi za neĉim. Ako neko sanja da je ispraznio i oĉistio septiĉku jamu. To što si sanjao da gradiš zatvore znaĉi da ćeš toliko gradova podignuti i da ćeš se boriti protiv Vizantinaca i porobljavati ih. skladište za hranu ili sakupljeni novac.a. i ako je neko sanja. za ţivota svoga oca sanjao da gradi zatvore i da u njih trpa vizantijske svinje i majmune te da na svojoj glavi ima trideset i jednu krunu. GROBLJE simbolizira Ahiret (budući svijet) obzirom da put za Ahiret vodi kroz groblje. umrijeće. SMETLJIŠTE simbolizira dunja luk (ovaj svijet) obzirom da je Allahov Poslanik. pak. kao fatamorgana u ravnici. ili je sanjao da se sama ispraznila. ako je siromašan. Septiĉka jama takoĊe simbolizira i dug. a ako je u pitanju poznata septiĉka jama. koja sliĉe smetljištu. simbolizira kuću izvršnih sudskih organa. snivaĉ dostojan vladarskog ili sudijskog poloţaja ili ubiranja poreza. ako je bolesnik. to znaĉi da će prodati robu koju posjeduje a koja nema proĊu. drţe pouĉna predavanja. pak.

niti se njihova djela diţu u visine (stoga što nisu dobra). to znaĉi da će se iz zatvora pustiti zatvorenici. savjet i opomena umrle osobe će mu pomoći da se riješi zastranjivanja i da popravi svoje stanje. Ako neko sanja da se zagrlio i da se druţi s umrlom osobom. a ako to sanja zdrava osoba i ako je u snu prilikom ulaska u groblje bila skrušena. koji ĉine grijehe i koji su pokvarene vjere. zapao u grijehe prema Allahu dţš. Ako neko umrlu osobu sanja kao da je zaspala. da će postati poboţan i vidjeti koristi od onoga što je vidio ili ĉuo.s.to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine zlo. Ako neko sanja da sam sebi kopa grob. Ako neko sanja da ga je umrla osoba udarila.v. Ako neko sanja daje otkopao grob Allahova Poslanika s. a smrt se tumaĉi kvarenjem vjere. Ako neko sanja da ga ţiva zakopavaju u grob. Ako neko u snu otkopava i pljaĉka grobove. to mu moţe da znaĉi da će biti pritvoren ako takvo nešto oĉekuje. to znaĉi da on traţi nešto skriveno. to mu moţe da simbolizira njegovu smrt ili. pogotovo ako je on iz njegove porodice ili ako ga sanja u svojoj kući. to mu je radosna vijest. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće osoba koje tajno rade poslove koji ih vode u propast i pokvarenost.. a ako je uĉenjak. Takav san. Ako neko sanja da je otkopao grob nekog nemuslimana ili nekog inovatora u vjeri. Ako neko sanja da je umro i da ne vidi nikoga od umrlih. pogotovo ako je u groblju vidio kuću ili neku prostoriju. što u tom sluĉaju znaĉi da on napušta Poslanikove uĉenje i da u vjeru uvodi novotariju. to mu znaĉi suprotno navedenom. to znaĉi da će on dijelili savjete onome ko ih ne prima i da će upućivati na dobro onoga ko to ne ţeli te da će govoriti i svjedoĉiti istinu meĊu ljudima koji su nemarni i neznalice ili nevjernici. Groblje moţe da simbolizira i zatvor obzirom da je umrla osoba zatvorena u svom grobu. bilo da je u pitanju dobro. osim ako je u njegovom grobu vidio da mu je tijelo istruhlo i da su mu se kosti i odjeća raspale. to znaĉi da on izuĉava njegov pravac i oţivljava nauku koju je on izuĉavao. bilo zlo. Ako bolesnik sanja da je ušao u groblje. te da će mu ţivot biti teţak. ili je plakala. Nepoznata zidina moţe da simbolizira is- 154 . da mu se grob ĉini prostranim i da je u njemu zaspao snom mladoţenje. taj san mu simbolizira neko ovosvjetsko i onosvjetsko dobro. moţe da znaĉi da će ostati negdje na putu i tu se nastaniti. Ako neko sanja da je zakopan u grob. ta stvar će ti nestati". a moţe da znaĉi da će se oţeniti. kao što su javne kuće ili krĉme u kojima pijanice leţe na podu poput mrtvaca. to znaĉi da će dugo ţivjeti. ili da će nemuslimani primiti islam. niti spominju Uzvišenog Allaha. zagubljeno i zastarjelo. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ako je bolestan. bilo da je u pitanju dobro. to znaĉi da će mu se srušiti kuća ili neki njen dio. umrijeće. ili je. Ako neko sanja da ga ljudi nose na svojim ramenima u tabutu. ili se na njega namrštila. bilo zlo. to znaĉi da će on oţivjeti njegovu tradiciju i uĉenje. to znaĉi da će snivaĉ oţivjeti tradiciju (obiĉaj) umrle osobe. ako ga sanja putnik. to znaĉi da će se povesti za uĉenjem koje vodi u zabludu ili će na prevaru dobiti neki haram imetak. to znaĉi da je ona u udobnosti u zagrob nom ţivotu. Ako neko sanja da je umrla osoba oţivjela. Ako neko sanja da je otkopao Vjerovjesnikov grob i da ga je u grobu vidio ţiva te iz groba izvadio nešto vrijedno. Ako neko sanja da iz grobova ustaju mrtvi ili da se vraćaju svojim kućama kao nepoznati. Ako neko sanja da ulazi u groblje uĉeći ezan. ako se prilikom ulaska u groblje smijao.. ili ne ţeli da mu nazove selam. a ne volim da sanjam kako nešto dajem umrloj osobi. ili da će usjevi bujati i donositi plodove nakon što je prethodno bila suša i nakon što su ljudi bili izgubili nadu u njihove prinose.ske drţave) obzirom da su oni koji ţive u tim kućama kao mrtvi. Kad neko sanja da ga umrla osoba doziva. umrijeće od svoje bolesti. ili uĉila Kur'an. — TakoĊe je jedne prilike rekao: -Ako sanjaš da umrla osoba od tebe nešto uzima. Ako neko sanja da se neka umrla osoba hrani u kući u kojoj ima neki bolesnik.a. Takav san moţe da se ne odnosi samo na pojedinca (snivaĉa) već i na širu zajednicu ukoliko se sanja da je oţivio neki vladar ili uĉenjak. Ako neko sanja da mu umrla osoba prilazi nasmijana lica.š. Ako neko sanja da otkopava i pljaĉka grob nekog velikog uĉenjaka. ili mu prijeti. to znaĉi da će oţivjeti njegovu tradiciju i zakon koji je on postavio. to znaĉi da će taj bolesnik umrijeti ili da će otići imetak iz te kuće. pak.. Ako neko sanja da je u grobu. a ako mu se grob uĉinio tijesnim. da mu naziva selam i da se s njim grli. ukoliko je pokvario svoju vjeru. IbnSirin je rekao: „Volim da sanjam kako uzimam nešto od umrle osobe. biće pritvoren i zbog toga će biti u tjeskobi. to moţe da simbolizira njegovu smrt ili moć. Kad neko sanja da je ukopan. to znaĉi da će na tom mjestu napraviti kuću i u njoj se nastaniti. pogotovo ako se iz groba koji je otkopao osjećao neugodan zadah ili je u njemu bilo mnogo blata i neĉistoće. ili klanja la neki namaz okrenuvši se prema Kibli. ili kuće nemarnika koji ne klanjaju namaz. koja je suprotnost gore navedenom. to znaĉi da ga ta osoba upozorava na neku neizvršenu obavezu prema toj umrloj osobi. bio otkrivenih stidih dijelova tijeta ili mokrio po grobovima i si. pak. da će dobiti upravu i potĉiniti one koji su mu podreĊeni. GRADSKE ZIDINE simboliziraju upravitelja grada. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine dobro i koji spominju Allaha dţ.

155 .

156 .

otići će na hadţ. trgovaĉka laĊa.š. to znaĉi da će se on posvetiti traţenju ovosvjetskih dobara na nekoj pijaci ili vašaru i tom prilikom pretrpjeti gubitak u trgovanju ob zirom da namaz nije obavio kako treba. ili će razjediniti dţemat te dţamije odvraćajući ih od sticanja znanja. ili od nekog dbora. ili će ubi ti nekog dobrog ĉovjeka. Kad neko sanja da gradi dţamiju. ako je na njenom mjestu napravio javno kupatilo. uzi manje kamate i dr. ili će raskinuti neki ugovor o braku. ako je on osoba koja više voli ovaj nego budući svijet. npr. ako je to sanjao u danima hadţa. ako je tome sklon. to znaci da će se on od svijeta izdvojiti nekim svojim postupkom koji mu dolikuje. Detaljnije tumaĉenje takvog sna odreĊuje se na osnovu toga šta je snivaĉ sanjao da pravi na mjestu porušene dţamije: ako je na njenom mjestu napravio trgovaĉku radnju. Ako neko sanja da se neodjeven nalazi u dţamiji. to znaĉi da on radi neki posao koji predstavlja suprotnost poslovima koje simbolizira graĊenje dţamije. to znaĉi da on više voli ovaj n ego budući svijet. ako Bog da. ugostiteljski objekat i si. ako je na njenom mjestu iskopao jamu. kao što je javno ku patilo.njaluĉar. ako je tako neodjeven obavio namaz ne okrenuvši se pritom prema Kibli i obavivši ga nepravilno. sagradiće neki objekat od kojeg će ubirati trajnu kiriju ili prihod. ili će smijeniti s poloţaja nekog sudiju. ili od nekog hajirli posla. pokajaće se za grijehe. ako je snivaĉ griješnik. proći se griješenja i postati poslušan Allahu dţ. a ako je poboţnjak.. to znaĉi da će poĉiniti gri jeh praveći neku spletku. To moţe da znaĉi i to da će snivaĉ uĉiniti neki pokuĊeni i haram posao.. to inu moţe da znaĉi da će postići ovosvjetska dobra. 157 . to znaĉi da će on zbog neke ţene pokvariti svoju vjeru. obzirom da se gradnjom dţamije stiĉu sevabi koji neprekidno teku. to mu znaĉi da će postići ahiretske nagrade. pogotovo ako je u dţa miji prouĉio ezan. Ako neko sanja da ruši dţamiju.

banke i si. bilo dobro. a što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. Kaba moţe da simbolizira i Dţennet obzirom da je Kaba Allahova kuća. ĉinjenju dobra. ili će. postaće im poslušan. biće siguran i riješiće se straha. ako je bolestan. pogotovo ako je u snu nošen na nosilima u Kabu i ako pritom nije govorio ili ako je bio bez odjeće. to znaĉi da će ljudi pohrliti i tiskati se pred njegovom kućom zbog vlasti koju posjeduje. pogotvo ako je Kabu sanjao u mjesto svoje izabranice ili u svom mjestu. Ako se EI-Mesdţidu l-haram sanja u vrijeme kad nije vrijeme odlaska na hadţ. to se odnosi na onoga koga taj dio dţamije. bilo o cjel okupnom stanovništvu grada. KABA moţe da simbolizira namaz obzirom da se klanjaĉi u namazu okreću prema njoj. glasnika i. Ako neko sanja da se umrla osoba nalazi u crkvi. za onoga ko sanja da se nalazi u njemu ili da u njemu uĉi ezan simbolizira odlazak na hadţ. CRKVA simbolizira groblje. dţamijski stubovi simboliziraju ljude koji ĉine zikr. Ako ni to nije u pitanju i ako se najavi neĉega boji. ili glavnu gradsku dţamiju. ali svoju obavezu zanemaruje. simbolizira. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi. Kaba moţe da simbolizira onoga ili ono što predvodi.š. Kaba ga podsjeća na sebe i na njegovu obavezu da je posjeti. to znaĉi da će on otići na groblje da bi posjetio umrle ili da bi klanjao dţenazu. ako je neoţenjen. uĉenjak ili poznati imam. prostirka u dţamiji simbolizira ljude koji ĉine dobro i svakog onog ko dolazi u tu dţamiju i kla nja u njoj. odgovoriti na poziv Allahovog dţ. unići u Dţennet.EL MESDŢIDUL-HARAM. Kur'an. poĉeće ih obavljati i ako je neposlušan roditeljima. kao što su zlatarski trgovi.š. pored njega. ako je zapostavio ibadete. minber simbolizira vladara ili hatiba. majke. to znaĉi da će ljude koji su nepokorni Allahu dţ. ljude koji koriste i potpomaţu vlast. ako Bog da. ĉije se rijeĉi slušaju a upute. plaĉući ili klanjajući okrenuvši se prema Kibli. Ako neko sanja da je dobio nešto od navedenih dijelova glavne gradske dţamije ili da se nešto sa dţamijom ili pojedinim njenim dijelovima dešava. neko umrijeti i ljudi će oko njega obilaziti uĉeći dove i sliĉno. Kad neko sanja da je ušao u Kabu. znanja koje širi. savjeti i nareĊenja izvršavaju. pjeva. ili kuću onoga ko je neposlušan Gospodaru. Sunnet Allahova Poslanika. dţihadu ili ĉuvanju domovine.. ako je u ratu. ako je sklopio zaruke i ako mu se oduljilo ĉekanje. ili će neko doći s hadţa ili s dalekog puta. oca.. mjenjaĉnice. Kaba mu u tom sluĉaju simbolizira upozorenje i opomenu za ono što je duţan da uradi i da klanja namaz okrećući se prema njoj. tako da će napustiti ovaj svijet. to znaĉi da će ući u kuću vladara. u tom sluĉaju on moţe da simbolizira vladarovu kuću. oţeniće se. upućuje. kod Kabe u tom mjestu ili mahali bila skupina ljudi i ako su oni pravili buku. poboţnog ĉovjeka. treba razmotriti njegovo stanje: ako se nada ţenidbi. majka. Kaba moţe da simbolizira i dţamiju obzirom da su i jedna i druga Allahove kuće. uvaţenog uĉenjaka. u koju nije dozvoljen pristup svakome i koja pruţa sigurnost onome ko se u njoj nalazi. otac. donji dio simbolizira obiĉni svijet. javnu kuću. gornji dio dţamije sim bolizira starješine grada. ili kuću u kojoj se svira. ako to sanja osoba koja je duţna obaviti hadţ. supruţnika ili gospodara vršeći svoju sluţbu na najbolji naĉin i ulaţući u to potreban trud i napor. kuću nevjernika ili inovatora u vjeri. ako je njegovo plakanje bilo popraćeno naricanjem ili ako je sa sobom nosio nešto što simbolizira brigu. to znaĉi da će on biti zatvoren. Ako neko sanja da se Kaba pretvorila u njegovu kuću. ako je u snu. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. sudije ili šeriatskpg pravnika zbog neke svoje potrebe. oslobdio Kabu iz ruku silnika.. Ako takav san sanja rob. Kad neko sanja da ulazi u crkvu uĉeći ezan ili Kur'an. nariĉe ili plaĉe. ili će neko ko se zbog neke obaveze ili nekog drugog razloga zatvorio u svoju kuću izaći iz svoje osame meĊu svijet. na trgovima i ptvrenim prostorima. mushaf. nareĊuje i si. gospodar. ili kuću nekog uĉenjaka.š. to znaĉi da se pribliţio datum ţenidbe.š. on i oni na ĉijoj strani se bori izvojevaće pobjedu. a u Dţennet se ulazi sa Kabom. vrata te dţamije simboliziraju policiju i sve one koji se brinu za bezbjednost i sigurnost stanovištva tog grada. ili dţamija u cjelini. munara dţamije simbolizira gradskog sudiju. uĉenjaka. to mu simbolizira njegovu smrt i njegovu pobjedu. dţamijski mihrab simbolizira imama. ili Dţehennem. sudija. a i Dţennet je Njegova kuća. koji su 158 . sudija. koja ima izuzetan znaĉaj i koja je dobro ĉuvana. to znaĉi da je ona u Dţehennemu zajedno s osobama koje su nepokorne Allahu dţ. uĉenjak. Kaba moţe da simbolizira i razne skupove u dţamijama. da bi mu se protumaĉio san.š. bilo zlo. pak. ako je nemusliman. to znaĉi da će biti u sluţbi vladara. ţene koja je visokog (vladarskog) porijekla ili koja je izuzetno poboţna. Kad neko sanja Kabu u nekom mjestu ili mahali. to znaĉi da će ga njegov gospodar osloboditi obzirom da je Allah dţ. ako to sanja osoba koja je nemarna prema svojoj vjeri ili koja napušta namaz. ili veliku trţnicu. Ako neko sanja da je kod Kabe ili da obavlja neki od hadţskih obreda. vladar. ili zatvor. svjetiljke u dţamiji simboliziraju ljude koji su se posvetili nauci. i ako tom prilikom niko osim njega ne vidi Kabu. a ako nije u ratu. primiće islam. suprug ili supruga. spominjući pritom Allaha dţ. to znaĉi da će u t o mjesto ili mahalu doći vladar. bilo da se radi o pojedincima. kao što je islam. ljude koji su se posvetili nauci ili sliĉne ljude. GLAVNA GRADSKA DŢAMIJA simbolizira stanovništvo tog grada.

zavisno od toga kako je graĊena. ona u tom sluĉaju simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo. 159 . GROBNICA ako se sanja da su u njoj umrle osobe. to znaĉi da će prisustvovati svadbi na kojoj će se pjevati i svirati. dokaze protiv njih. u tom sluĉaju ona simbolizira grobove uglednih ljudi ili Šehida.inovatori u vjeri Ili koji su odmetnici od vjere opominjati. Ona takoĊe moţe da simbolizira etape puta. upućivati i iznositi Allahove dţ. Ako se sanja da je isposniĉka ćelija crne boje. odreĊuje se no osnovu toga kakv u je isposniĉku ćeliju sanjao tj. ISPOSNIĈKA ĆELIJA simbolizira vladara ili poglavara koji ima visok ugled zbog svog znanja i poboţnosti. ili će prisustvovati sahrani koja će biti popraćena cijepanjem odjeće i naricanjem. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi koja je puna kršćana i da se moli Bogu i ĉini sve što i oni ĉine. potpuno razrušena ih ĉitava. ili s onima koji su inova tori u vjeri. SINAGOGA simbolizira isto što i crkva. zavisno od toga da li je poznata ili nepoznata i kakav znaĉaj ima. pogotovo ako je u snu klanjao prema krţu. na groblju ili negdje u prirodi. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ne vjeruju. koji ĉine nemoral. piju alkohol i ĉine velike grijehe.š. kakve je boje i dr. koji pruţa utoĉište i štiti one koji ĉine zlo. ili da u njoj ţive svinje. Ako se sanja grobnica u kojoj nema umrlih osoba. ona u tom sluĉaju simbolizira crkvu. Na kojoj etapi puta je snivaĉ. simbolizira drţavnu blagaju sa haram imet kom. da li je bila u ruševnom stanju. Ako takav san sanja ţena. Ako se sanja da se isposniĉka ćelija nalazi u vazduhu.

Katib-Baša 160 . Turbe Hajdar ef.Turbe kod Bijele dţamije na Vratniku (Sarajevo).

BAKRU. rude u tom sluĉaju simboliziraju znanje koje on širi meĊu ljudima a koje se prenosi od pejgambera i velikih uĉenjaka. STAKLU. nazvao i iskušenjem. crveni zlatnici simboliziraju ĉistu mnoteistiĉku vjeru. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će ispustiti farz namaz. oni mu sim boliziraju neko ukazano mu povjerenje ili njegove namaze. on joj je rekao da će umrijeti. je rekao: „Sanjao sam da na rukama imam dvije zlatne ogrlice. a nije pohvalno ni zbog svoje ţute boje. to znaĉi da će on stupiti u tazbinske veze s ljudima koji nisu dostojni te veze. to znaĉi da će steći blago. Ako neko sanja da topi srebro. Ako neko sanja da topi ĉisto zlato. Allahov Poslanik s. to znaĉi da on ĉini prevaru s lijepom ţenom. srazmjerno broju ruda koje je sanjao osvojiće toliko neprijateljskih (mušriĉkih) gradova i muslimani će zarobljavati mušrike i od njih ubirati ratni plijen. a nakiš ţenskog roda — ţensku djecu. ako je snivaĉ u snu rude dijelio ljudima i oni ih odabirali i uzimali. jeziku) izvodi iz rijeĉi „zehebe" što znaĉi: izgubiti se. Ako ne ko sanja da je dobio zlatnu polugu. to im simboizira njihov ukras. treba razmotriti njegovo sta nje: ako je zemljoradnik. izuzev ogrlice. nestati i si. znanje ili veliku zaradu. a ako se sanja obraĊeno. Ako neko sanja da je na ruku stavio narukvicu od zlata.s. ili će se na njega rasrditi vladar ili ga oglobiti. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. ako takav san sanja nemusliman novator u vjeri ili poglavar koji poziva u zabludu. Mnogo zlatnika moţe da simbolizira i bjago. Rude u zemlji mogu da simboliziraju i mrtvi i zakopani kapital ili zakopa ni izvor. BRONZI. simbolizira njenu djecu. Ako neko sanja da mu je dato mnogo zlatnika. a to suMejsejlemeel-Kezzab i Avsi iz Sane". upravu ili svjedoĉenje istine. ono simboizira neki gubitak. to mu simbolizira iskušenje i smutnje koje će posijati meĊu ljude. Neki ĉovjek je sanjao da su mu oĉi od zlata. a neki vele da nakit muškog roda simboizira mušku. Ako neko sanja da na sebi ima halhale od zlata ili srebra. Ako neko sanja da je izgubio zlatnik. SREBRO simbolizira sakupljeni imetak. to znaĉi da će ga zadesiti neka neugodnost u vezi s onim što posjeduje. je rude postavio u zemlji i pripremio ih Svojim robovima za njihove vjerske i svjetske potrebe. koju sam skršila i bacila na zemlju.Sanjala sam da imam tablu od ĉistog zlata. Ako neko sanja da je na sebe stavio neki zlatni predmet. Jedan zlatnik moţe da simbolizira i dijete lijepa lica. DRAGULJIMA. tada je u pitanju manja opasnost od gubitka obzirom da tada zlato dobija drugi naziv tj. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. to znaĉi da će imati svaĊu i spor sa svojom ţenom i da će ga vrijeĊati zli jezici. srebra.. da bi mu se protumaĉio san. Ako neko sanja da je iz rudnika izvadio komad srebra. Reĉeno je da halhale simboliziraju okove. Ako neko sanja da je u svoju kuću unio tovare zlatnika. i Allah dţ. Srebro ima nešto bolje znaĉenje od zlata. KATRANU l DR. ŢELJEZU. ZLATO nema pohvalno znaĉenje obzirom da se njegov naziv (u ar. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata ili da je pozlaćena. Reĉeno je da ţenski nakit. SREBRU. pa sam u njih puhnuo i one su spale. tako da zlato simbolizira mušku a srebro ţensku djecu.. SURMI. Ako ţena sanja da na sebi ima narukvicu ili halhalu. nisam je našla. TUMAĈENJE SNOVA O ZLATU. stari. to znaĉi n~~e dobiti neki veliki imetak. Protumaĉio sam da one simboliziraju dvojicu ljudi koji su sebe laţno proglasili poslanicima. to znaĉi da će dobiti upravu i prihvatiće se nekog povjerenja. bisera ili dragulja. dva ili više rudnika. ZLATNICI. Ako se sanja neobraĊeno zlato. Ako neko sanja da na sebi ima dvije narukvice od zlata ili srebra. — Tumaĉ snova ju je upitao: — Imaš li ti bolesnog roba ili robinju? — Kada mu je ona rekla da ima. stoke i nekretnina. to znaĉi da će imati spor u nekoj nepoţeljnoj stvari i spopašće ga zli jezici. i za muškarce nije pohvalno ako sa-! njaju da na sebi imaju nešto od nakita. NAKITU. tako da ono najĉešće simbolizira bolest i gubljenje imetka. dobija naziv predmeta koji je izraĊen od zlata.l ta- 40. a ako je taj komad veliki. ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. ako takav san sanja vladar koji je u borbi s neprijateljem ili to sanja neki poznati ratnik. 161 . pa su mu taj san protumaĉili tako da će izgubiti vid. to znaĉi da će ovladati nauĉnim disciplina ma kojima se bavi. sraz mjerno koliĉini zlata. pa kad sam je kasnije potraţila. mudrost. Ako ţene sanjaju da na sebi imaju nešto od nakita.a. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. one mogu da joj simboliziraju njenog muţa. izmeĊu ostalog. Dobri. zadesiće ga strah ili će biti zatvoren ili stavljen u okove. mrtvi kapital. shodno rijeĉima Uzvišenog: . prstena ili minĊuša. OLOVU. to znaĉi da će izgubiti imetak ili će zapasti u brigu. treba ga obradovati time da će imati veliki prinos od po ljoprivrede. Uzvišeni Allah je u Svojoj Knjizi naše imetke i našu djecu.v. Ko sanja da je našao jedan.RUDE u zemlji simboliziraju riznice. ako ga sanja ţena. Priĉa se da je neka ţena došla tumaĉu snova i rekla mu: . mada ni ono nema dobro znaĉenje ako su u pitanju narukvice.š. Komad srebra simbolizira krasnu bijelu robinju obzi rom da je srebro ţenski nakit. NAFTI.

Krivotvoreno zlato simbolizira kontradiktorno vjero vanje. to znaĉi da će on savjetovati nekog neznalicu koji neće htjeti prihvatiti njegov savjet. a neki vele da oni simboiziraju završetak nekog spora.Ibn Sirin mu je rekao: — Provjeri da nisi izgubio neku od svojih knjiga. ako se sanja. to znaĉi da će mu se umanjiti imetak. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio perzijski dirhem. laţ. a laţni dirhemi simboliziraju zao i laţan govor. i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio 24 zlatnika. a nakit ţenskog roda — ţensku djecu. Izlomljeni dirhemi simboliziraju sporenje kojem nema kraja.san ispriĉao tumaĉu snova." Ako neko sanja da u ruci ima zlatnik. Ako neko sanja da ima 10 dirhema i da su se oni pretvorili u 5 dirhema.a. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Steći ćeš neko dobro. on je rekao: — Na perzijskom dirhemu ima lik kralja i krune. Neki vele da dirhemi simboliziraju zlo i sve ono što se loše završava. ako ga sanja muškarac.s. a da bi se od perzijskog dobio arapski dirhem. — Taj ĉovjek je to dobro stekao isti dan.TakoĊe je reĉeno da dirhemi. Dirhemi. jer davanje dirhema simbolizira brigu. rekao: — Ti klanjaš po sebi. ima negativno znaĉenje. a on je rekao — Jesam! Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je stavio dirhem pod svoje stopalo. Srednji dirhemi simboliziraju ovosvjetske poslove. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek duţan dirhema. udovoljavanje nekoj potrebi ili namaz. Muhamed je Allahov poslanik". a djela nisu potpuna ako nisu uraĊena sa spominjanjem imena Uzvišenog Allaha. Dirhemi na kojima nema ranije spomenutog natpisa simboiziraju govor u kojem nema poboţnosti.ko mi onih koji terete (tovare) nose. ako ih sanja poboţan ĉovjek. ustanovio je da su mu nestale dvije knjige. Bolje znaĉenje ima ako neko sanja da uzima dirheme nego ako sanja da ih daje. FILSI (novĉane jedinice manje od dirhema) simboliziraju loš govor i viku. pa je svoj. a to moţe da znaĉi i ono ĉime se one ponose.. simboliziraju njegovu dobru vjeru. simbo lizira znanje. Laţni dirhemi simboiziraju obmanu. Kasnije je Ibn Širinu došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da sam dobio arapski dirhem. biće pristrasan u svjedoĉenju. moţe da simbolizira i njihovu djecu. Ako se sanja pet zlatnika. Ako neko sanja da je izgubio dirhem. ako su dirhemi koje mu je vratio bili oštećeni.v. Dirhemi na kojima se nalazi ugraviran neki lik simboliziraju novotariju u vjeri i pokvarenost. nakit muškog roda — mušku. a ako ih sanja ţena.upitao ga je Ibn Sirin.. Ako neko sanja da je dobio mnogo dirhema. srebrnjak). to znaĉi da će mu se povećati imetak.a. Pozlata simboizira malo vjere pomiješane s laţju i petljanijom. — Da ti nisi pjesnik? . Nakit. pa sam ih pogubio i kasnije našao samo 4. to znaĉi da mu je nešto povjereno a on je to iznevjerio.Ti ćeš dobiti batine! . pa sam poĉeo da ih traţim. ako mu ih vrati. pronevjeru ili sklonost velikim grijesima. ima za njih znaĉenje ukrasa i lijepih stvari. ako ih sanja dunjaluĉar.s. to znaĉi da on povjerava neku tajnu. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Vjerovjesniku s. poĊe u dţihad (borbu 162 . to znaĉi da je taj ĉovjek duţan da mu posvjedoĉi istinu. ako ga sanjaju ţene. posvjedoĉiće istinu. Veliki dirhem. Ako neko sanja da u zaveţljaju ili kesi daje dirheme. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da kujem dirheme. . oponiranje. Pojedini broj dirhema simbolizira broj dobrih djela obzirom da dirhemi na sebi imaju napisano „Nema Boga osim Allaha. Kada su Ibn Širina upitali na osnovu ĉega je tako protumaĉio snove. Sav nakit. Reĉeno je da dirhemi simboliziraju govor i kazivanje o lijepim i uzvišenim stvarima. svaki pojedini dirhem simbolizira pojedini posao. a ne klanjaš u dţematu. dobiće neko dobro i doţivjeće radost i veselje. — Nato mu je Vjerovjesnik s. oni simboli ziraju pet namaza. to znaĉi da on prenosi ono što nije ĉuo. a ako sanja da ima 5 dirhema i da su se oni pretvorili u 10 dirhema.To ti znaĉi da ćeš se odmetnuti od vjere! — Ĉovjek je bio zaprepašten takvim objašnjenjem i da bi se još više predao svojoj vjeri.Ibn Sirin mu je rekao: . simboliziraju prepirku.Kad je to ĉovjek provjerio. Ibn Sirin je imao obiĉaj reći: — Debljanje zlatnika simbolizira dobijanje pisama ili spisa. ako su od ĉistog srebra. koji mu je rekao: . Ako neko sanja da je ukrao dirhem i podijelio ga na ime sadake.Taj ĉovjek je kasnije dobio 100 batina.v. Skupocjeni dirhemi simboliziraju lijep govor. Sitni dirhemi simboliziraju slušanje lijepih rijeĉi. Jedan zlatnik simbolizira dijete. Sve vrste nakita. ako ih od njega potraţuje. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam dva zlatnika i da su mi ispali. simboiziraju njegova ovosvjetska dobra. ako ih sanjaju ţene. izuzev nakita koji muškarcima inaĉe nije zabranjen. . to znaĉi da on od njega traţi da posvjedoĉi. treba ga kovati. . Jedan dirhem moţe da simbolizira dijete. DIRHEMI (novĉana jedinica manja od zlatnika.

da će neka od njih roditi sina ako su mu minĊuše bile od zlata. On mu ga prevede i to bijaše knjiga o tumaĉenju snova. ibrik ili vrĉ s ruĉkom. i tako se uputi jednom mladiću u Bagdad. to znaĉi da će se udati za ĉovjeka visokog poloţaja koji posjeduje vlast i bogatstvo. Blago moţe da simbolizira i veliki imetak ili znanje za onoga ko je uĉenjak.s. tj. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni će biti sluţeni iz posuda i ĉaša od zlata. MINĐUŠE. Ako muškarac sanja da mu se na glavi nalazi kruna. Pogleda u nj. jer u Basri imaš blago. Ako kruna ima na sebi nešto što je uljepšava. jer je nošenje zlata muškarcima po šeriatu pokuĊeno. vladar će ga pustiti iz zatvora i daće mu visok poloţaj kao što je bio poĉašćen visokom poloţajem i vlašću Jusuf a... izuzev ako snivaĉ ima odsutnog oca. pa je poĉeo oĉajavati i koriti sebe zbog toga ĉime se optereti. Ako je sanja ţena na svojoj glavi. Takav san mu moţe da znaĉi i to da on iskrivljenom melodijom uĉi Kur'an. da će oţeniti ţenu ili da će kupiti robinju zle ćudi. od krune koja je od samog zlata. Blago takoĊe moţe da simbolizira i djela koja će ĉovjek uraditi u raznim gradovima. pa ga ponesi. l tako jednog dana uĊe u neku ruševinu i vidje u njoj tamnu kuću. — Kasnije je taj ĉovjek dobio pismo u kojem je to potvrĊeno. Neki vele: Ako neko sanja da se sluţi zlatnim ili srebrenim posuĊem. ZLATNI VIJENAC simbolizira isto što i zlatna kruna. Kad je došlo do sukoba izmeĊu muslimanske i nemuslimanske vojske.Traţim oprosta od Allaha. Reĉeno je i to da vije nac simbolizira višak imetka. iz obuće mu je ispao dirhem na kome je bilo napisano Allahovo i Poslanikove ime (u kontekstu šehadeta). Ako neko sanja da je dobio zlatnu tacnu. Kruna muškarcima moţe da simbolizira i to da će se oţeniti ţenom visoke vrjednosti odnosno bogatom ţenom. to znaĉi da će njegova vjera biti ispravna. Kada je došao u Basru." BLAGO simbolizira trudnoću ţene obzirom da zlato simbolizira djeĉake. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: Sanjao sam da na glavi imam zlatnu krunu. to znaĉi da će izgubiti neki imetak. a ako su bile od srebra. . Nakon toga on odluĉi da ide u Basru i pripremi se za put. Ako ţena sanja vijenac.Kćeri moja. Ako neko sanja da njegova ţena ili robinja u ušima ima 163 . opskrbu za trgovca i upravu za onoga ko je dostojan toga. Kruna ukrašena draguljima ima bolje znaĉenje. zaista imam blago koje sam zakopala u doba kuge. i kad ju je on skinuo.s. naĉiniće neku grešku u pogledu vjere. KRUNA. Ako vladar sanja da mu je s glave skinuta kruna ili vjenac. znanje ili dijete. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam stao stopalom na lice Vjerovjesnika s.. rekla je: . Neki ĉovjek je sanjao tri noći uzastopno da mu neko dolazi i govori: — Idi u Basru. Neki vele: Ako neko sanja da je našao blago velike vrijednosti. koji jeizgubio vid.a srebro djevojĉice. to znaĉi da će imati neku teškoću koja će ga pogoditi. Zatim je poĉeo da je pretraţuje i našao je u njoj defter. Kad mladić pogleda u defter. Ako trgovac sanja da je sa svoje glave skinuo vijenac. a ovaj to odbi rekavši da mu ga prevede pa će mu ga onda dati. — Ibn Sirin je to ovako objasnio: — Kruna koju je ovaj ĉovjek sanjao na svojoj glavi simbolizira njegovog pretpostavljenog (tj. — To da će se on odmetnuti od svoje vjere t9melji se na tome da je on sanjao da je stavio dirhem pod noge.rekao je ĉovjek. — Ibn Sirin ga je upitao: . obilazio je njene kvartove desetak dana a da mu se ništa nije desilo. to znaĉi da će izgubiti ono što vijenac simbolizira obzirom da je zlato poku Ċeno muškarcima. to simbolizira rado snu vijest za te umrle osobe.)..na Allahovom putu). a ako ga sanja muškarac. u kontekstu šehadeta. tog ĉovjeka su nemuslimani zarobili i poĉeli ga muĉiti raznim mukama.Kada je to ţena ĉula. to znaĉi da će dobiti vlast nad ne-Arapima. Reĉeno je i to da blago simbolizira pogibiju na Allaho vom putu. a ako se sanja da se takvim posuĊem sluţe osobe koje su umrle koje su pripadale ehli sunnetu. rodice djeĉaka. ona će roditi kćer. to znaĉi da on ĉini grijehe. . Priĉa se da je neka ţena sanjala svoju umrlu kćer pa ju je upitala: . a to što je od zlata znaĉi da će tog pretpostavljenog napustiti ono što mu je najdraţe. koji mu neće umrijeti dok ga on ne vidi. a ako je noseća. njegov vid. — Neko je taj san ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Neka ta ţena izvadi blago koje posjeduje i neka ga podijeli siromasima. zatraţi da mu ga proda. to znaĉi da će kupiti slugu. a ako to sanja neko ko je zatvoren u zatvoru vladara. on joj simbolizira udaju za ne-Arapa. ime. ako se sanja. koja si djela našla najboljim? — Ona joj odgovori: — Orahe koje posjeduješ podijeli siromasima. ili. ispisano i Allahovo dţ. sve dok on nije napus tio svoju vjeru.a. Ako muškarac sanja da ima minĊuše. a na dirhemu je. Tefter je bio napisan na hebrejskom jeziku i nikoga ne naĊe u Basri da mu to prevede. to znaĉi da se on bavi nekim poslom koji je u vezi s muzikom ili pjevanjem obzirom da muškarcima ne dolikuje da ukrašavaju uši (minĊušama i sl. a u obrnutom sluĉaju vjera mu nije ispravna.v. a Ibn Sirin mu je rekao da skine obuću.š. to znaĉi da će izgubiti vlast. ali ništa nije razumio. a ako sanja da mu ga je skinuo vladar. oca).Jesi li ti sinoć spavao u obući na nogama? — Jesam . ako ima trudnu ţenu ili kćerku. — On se nije osvrtao na svoj san dok mu to nije naglasio treće noći.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti imaš odsutnog oca.

a kamen prstena u tom sluĉaju simbolizira ţenino lice. dati sigurnost pri kraju ţivota. ili to znaĉi preveliko nadanje obzirom da njegova masivnost ne odgovara njegovoj teţini. to znaĉi da će mu Allah dţ. Ako neko sanja da mu je vladar (prstenom) dao peĉat. Takav san moţe da znaĉi i dobijanje u vlasništvo kuće koju će on nastaniti. to znaĉi da će zaimati ne - 164 . kao i zbog toga što se dţinski prstenovi prave od bakra — neka nas Allah saĉuva od svog tog zla! Reĉeno je i to da prsten moţe da simbolizira i oca. MinĊuše i u donjem i u gornjem dijelu uha mogu imati isto znaĉenje i za muškarce i za ţene. ono za njih ima pohvalno znaĉenje. a minĊuša u ušima — ţene i robinje.je. a moţe da simbolizira i njegova nareĊenja i zabrane.Ibn Sirin ga upita: — Kako ti ide pjevanje? — Imam lijep glas — odgovori ĉovjek. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će se oţeniti i oduzeti djevojci nevinost. Ako neko sanja da je dobio prsten ili da ga je kupio. Ako takav prsten sanja trgovac. ili će mu se roditi dijete.njegovu ţelju i cilj. to znaĉi da će pola Kur'ana nauĉiti napamet. Ako neko sanja da u ušima ima minĊuše ukrašene biserom. ili da će izgubiti vlast. Navedeno vaţi ako je u pitanju srebreni prsten.. a zadrţati i saĉuvati svoje ime i lijep spomen. a ako sanja da je prsten dobio od Vjerovjesnika s. ili će se oţeniti. to znaĉi da će steći ukras i ljepotu ovog svijeta. dobiće imetak od ne-Arapa. imetak ili upravu. a ako je pored tih minĊuša sanjao da ima minĊuše i u gornjem dijelu uha. Ako muškarac sanja prsten od zlata.š. i u tom sluĉaju kamen na prstenu simbolizira kućna vrata. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će izgubiti dio imetka. to znaĉi da se bavi pjevanjem. to mu je radosna vijest da će postići znanje. to mu simbolizira neku sreću. Ako ţene sanjaju prstenje od roga ili slonove kosti. to znaĉi da će obno viti ono što mu prsten simbolizira. a prsten koji unutra ime nekog drugog metala simbolizira podvalu obzirom da u sebi ima nešto skriveno.minĊuše. Reĉeno je i to da prsten simbolizira velikog vladara. Ako takav san sanja ţena. ţenu. Prsten od ţeljeza simbolizira hrabrog vladara ili pronicljivog trgovca za kojeg se malo zna. i gravura na prstenu .'on će pomagati ljudima i u duhovnom i u svjetovnom pogledu.s. jeziku ) aludira na nesreću. obzirom da je vlast Su lejmana a. peĉat na prstenu — njegov imetak i izvršnu vlast. rodice sina. dobiće vlast i moć ako je toga dostojan.". PRSTEN simbolizira ono što ĉovjek posjeduje i ono nad ĉim ima vlast. dobio prsten. ono što je vjerom pcfkuĊeno. halka prstena — osnovu njegove vlasti. to znaĉi da će profitirati u trgovini .s. a ako je u pitanju zlatni prsten. jer je ljepota svake stvari njen „biser". Ako osoba od vlasti sanja da je halka njegovog prstena raskinuta i da je nestala. ako je rob. kao i ako je u pitanju prsten od bakra. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u jednom uhu imam minĊušu. Ako neko sanja da je dragi kamen iz njegovog prstena ispao. ili od nekog uĉenjaka. kuće. jer ţena ili robinja u tom sluĉaju simboliziraju trgovinu. pronevjeru u pogledu vlasti i nepravedno postupanje prema podanicima. to znaĉi da će postići neko dobro nakon poteškoće a ako sanja da je nataknuo prsten od zlata. . kupovinu robinje. a ako sanja da ima minĊuše od srebra. a i stoga što vladari prstenom peĉate svoja pisma. koji (u ar.š. Tijesan prsten simbolizira udobnosti utjehu. desiće mu se nešto neţeljno. ili ako ima oca. dobiće veliĉanstvenu upravu. to znaĉi da će mu se roditi kćer. Ako takav san sanja trudna ţena. to znaĉi da će on otići u neko mjesto gdje će trgovati robinjama. to znaĉi da će se uzdrmati njegov poloţaj na vlasti. Ako po boţan ĉovjek ili asketa sanja da je od Allaha dţ. ako je od porodice Benu Hašim ili uopšte o d Arapa. Reĉeno je: Ako neko sanja da natiĉe prsten. lijepim glasom i savršenstvom u svom ţivotu. Ako neko sanja da je pozajmio prsten. Ako muškarac sanja da ima zlatne minĊuše. zbog samog naziva bakra. koji na sebi ima dragi kamen. Kad neko sanja da udara peĉat prstenom halife. a ako ga sanja uĉenjak. on mu simbolizira poniţenje. dobiće kao pokvarenjak neku vlast. to znaĉi da će biti smijenjen s poloţaja. to znaĉi da će od vladara uskoro dobiti neku vlast i da mu neće oponirati obzirom da peĉat inaĉe ima jaĉe znaĉenje od samog prstena.a. Prsten od zlata simbolizira novotariju u vjeri. to znaĉi da će joj umrijeti muţ ili neko od njene bliţe rodbine. otac će mu umrijeti i on će ga zamijeniti. to znaĉi da će dobiti vlast. i ako je pripadnik sekte haridţija. ako nema oca. Nema pohvalno znaĉenje i ako je u pitanju prsten od ţeljeza obzirom da je to nakit stanovnika Dţehennema. a da mu je ostao samo dragi kamen. i biće obdaren Kur'anom. bila u prstenu. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je nataknuo prsten od ţeljeza. Prsten s dva draga kamena simbolizira i duhovnog i svjetovnog vladara. Ako neko sanja da je našao prsten.v. Olovni prsten simbolizira nemoćna vladara. Ako upravitelj sanja da je skinuo prsten. to znaĉi da će izgubiti vlast i moć. Ako neko sanja da mu se dragi kamen na njegovom prstenu klima. onda to nema pohvalno znaĉenje. jahaće ţivoti. Prsten izliven od jednog materijala simbolizira neko dobro. Ako neko sanja da je natako srebreni prsten i da ga upotrebljava kad god on hoće. ili da će se razvesti sa ţenom. dragi kamen — njegovu veliĉanstvenost. kao i ĉasni ljudi svoje riznice. vjerom.

Ogrlica koja simbolizira ţenu. simbolizira nemoćnog i nejakog vladara. Ako vladar sanja da je dragi kamen njegovog prstena od topaza. ona moţe da mu simbolizira ţenu koja se lijepo ophodi prema njemu. ako ući Kur'an. simbolizira lice - 165 . on mu simbolizira njegovu hrabrost. to znaĉi da mu se ĉini neka podvala ili spletka. Ako ogrlicu sanja ţena. to znaĉi da ćeon tom ĉovjeku dati vlast. dpbiće je. zaboraviće ga. Ako ĉovjek sanja da mu je prsten s malog prsta. Ogrlica od dragulja simbolizira irnan. Ako neko sanja da nekom ĉovjeku peĉati na blatu. Prodavanje prstena. na ime kiše. to znaĉi da će se udati ili da će roditi dijete. kao npr. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. Ako neko sanja da je dobio izgraviran prsten. njegov neki imenjak ili neko ko mu je sliĉan. onda je dijete od muţa ne-Arapa.ku stvar koja nema trajne vrijednosti. rodice mu dvije kćeri i ţivjeti sretno s njim. ona joj simbolizira muţa ili dijete. ako u porodici ili bliţoj rodbini ima trudnicu. ako je zapamtio nešto od znanja. Ogrlica od ţeljeza simbolizira vlast ĉvrste ruke. simbolizira rastavu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si mujezin i uz ramazan u nevakat uĉiš ezan tako da ljude i ţene onemogućavaš da u dozvoljeno vrijeme uţivaju u hrani i spolnom općenju. jaĉinu i moć. Ako neko sanjada je dragi kamen njegovog prstena od dragulja. propise i rijeĉi velikana u vjeri. to znaĉi: ako je preuzeo neku obavezu. to znaĉi da ga njegova ţena vara. to znaĉi da će se rasprodavati imovina poglavara ili vladara. ukras i ţelju. ako se sanja. biseri — Sunnet. ĉast i dr. Ako je ogrlica velika. Ako neko sanja da s neba. to znaĉi da će dobiti neku stvar koju do tada nije imao. ako je dostojan vlasti. simbolizira znanje. rastavićeš se sa ţenom! — Nije prošlo ni tri dana poslije toga. krupnog biserja i safira. a zatim ga s njega skinuo i stavio na drugi prst. robinju. udaće se za muţa visokog ugleda. Ogrlica od srebra i dragulja simbolizira dobijanje uprave. a ako je nije dostojan. ispuniće je. moţe da simbolizira i imetak koji joj je povjerio njen muţ. Ako muškarac sanja da ima ogrlicu. kuću. to znaĉi da će se rastaviti sa ţenom na lijep naĉin ili će je pustiti uz odreĊenu svotu novca. Ako se na prstenu sanja zeleni dragi kamen. radost i imetak. — Ibn Sirin mu je na to rekao: — Ako ti je san istina. ako je od ţe ljeza. simbolizira snagu i moć. Ako se. zaboraviće ga. to znaĉi da će dobiti vlast. Ako te ukrase sanja muškarac. ona simbolizira bogatstvo. a ostali dragulji — fikh. Za Arape prsten najĉešće simbolizira ţenu. spomen. Ogrlica za ţenu moţe da simbolizira i njenu ljepotu. Dragi kamen na prstenu moţe da simbolizira i dijete. ogrlica prekine i prospe. onda to znaĉi dobijanje djeteta od muţa niskog porijekla. i ako je od drveta presvuĉenog nekim metalom. to znaĉi da on svoju ţenu navodi na prostituciju i pokvarenost. Ako neko sanja da je stavio prsten na mali prst. oţeniće se ţenom koja dobro uĉi Kur'an. Ako neko sanja da se na trţnici prodaje prstenje. pada prstenje. ukazuje na to da će to dijete biti inteligentno i da će biti dobro obrazovano i odgojeno. ako je ogrlica od bronze. to znaĉi da će se oţeniti lijepom ţenom. to znaĉi da će se te godine raĊati muška djeca. ili da je on takav da se veţe za uzroke i zadrţava na formi.Ako neko sanja da je od kralja ili cara dobio prsten i da ga je natakao. ako se bavi fikhom. Ogrlica od bisera i korala simbolizira poboţnost. a taj ĉovjek se rastavio sa ţenom. DRAGI KAMEN NA PRSTENU: ako je od bisera. brašno. sam od sebe premješten na neki drugi prst a da to nije on uradio. bisera i topaza. Neki vele da ukrasi koji se vještaju o vrat za ţene simboliziraju njihove muţeve ili djecu obzirom da su i to svojevrsni ukrasi i da muţevi i djeca grle ţene ili majke. ogroman imetak. Drveni prsten simboli zira dvoliĉnu ţenu ili imetak steĉen na licemjeran naĉin. Ako muškarac sanja da na sebi ima ogrlicu od srebrenog novca. ako je s dragim kamenom od topaza. Ako ţena sanja orglicu. pak. strahopoštovanje i ĉuvanje Kur'ana. ako je preuzeo kakvu obavezu. ţanje i Kur'an. ako je neoţenjen. ona će roditi sina. ako je nauĉio Kur'an napamet. Reĉeno je da zlatni prsten simbolizira i ţenu koja je izgubila imetak. dobiće neku upravu u poslovima muslimana ili će se prihvatiti nekog povjerenja. ugl-led. on simbolizira roĊe nje djeteta koje će biti dobar viernik i koje će biti uĉeno i oštroumno. Ogrlica od dragulja simbolizira snivaĉeva lijepa djela i njegov krajnji domet u neĉemu. Prsten koji simbolizira dijete. a ako je ogrlica sastavljena od dragulja. Ogrlica od bronze simbolizira ovosvjetska dobra. ako je od bisera. jahalicu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi se prsten slomio. Ako neko sanja da je prsten prodao za novac. znaĉi da je ta ţena prostakuša. Ako ţena sanja da je dobila prsten. ţenu ili dijete. ako je od bisera. Dragulji u ogrlici simboliziraju Kur'an. Biserna ogrlica simbolizira slabu upravu. ovladaće njim. sezam. OGRLICA za muškarca simbolizira davljenje ili vješanje. a za ţenu simbolizira ukras i roĊenje djeteta od muţa Arapa. ako je ĉvrsta. to znaĉi da će je dobiti neko iz njegova roda. srazmjerno ljepoti i veiĉini ogrlice. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten i da njim peĉatim usta muškaraca i maternice ţena. neće je ispuniti. a zapostavlja suštinu. Kad muškarac sanja da na vratu ima ogrlicu. nauĉiće ga napamet.

od njega zadobiti dobro i blagodat i time biti ojaĉan. Pojas ukrašen zlatom simbolizira vladarove pomoćnike. Ako neko sanja da na sebi ima pojas bez ukrasa. opasao koncem. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. to znaĉi da će mu ojaĉati moć i da će du go ţivjeti. Ako ĉovjek sanja da na mišici ima srebrenu narukvicu.š. opasao zmijom. to znaĉi da on prema njima pravedno postupa. one simboliziraju sigurnost od straha ako je udata. ili da će mu se roditi sin koji će postati gospodar u porodici. to znaĉi da je on škrt u širenju zna nja. Ako ţena sanja da ima narukvicu. će ga pomoći protiv njega. one su odjeća vaša. Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas i da se on njime opasao. Reĉeno je da narukvica od srebra moţe da simbolizira sina ili slugu.. sina ili nadreĊenu osobu koja snivaĉu pomaţe u odreĊenim poslovima. ma kakva ona bila. l o halhalama je ranije bilo rijeĉi. Ako neko sanja da biser prodaje ili da ga guta. Ako halhale sanja ţena. Sav nakit koja ţena stavlja na se moţe da joj simbolizira njenog muţa. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Biće okićeni narukvicama od srebra. Ako ĉovjek sanja da je opasan pojasom. to znaĉi da će mu uzastopno zadavati brige brat ili sestra..mjerstvo. to znaĉi da će ga zadesiti neka bolest ili da će napraviti neku grešku u vjeri. da je škrtac. koji ljudi uzimaju. za visno od toga kakvu je robinju kupio. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. to znaĉi da će on." POJAS simbolizira oca. ili vlast. Uzvišeni Allah veli: „Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono ĉime su škrtarili. to znaĉi da će sina oţeniti svojom bratiĉnom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sluţiće ih vjeĉno mlada posluga.da ih vidiš. to znaĉi da on nije pruţene ruke. da će se udati za ĉasnog i dareţljivog muškarca od kojeg će doţivjeti veliko dobro. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. Ako neko sanja da ima tijesnu ogrlicu. to znaĉi da će mu na ruke biti stavljeni okovi. Reĉeno je i to da srebrena narukvica simbolizira povećanje imetka.. a ako je neudata. Ako neko sanja da se opasao s dva ili više pojaseva. to znaĉi da mu je ostalo još pola ţivota.. i ako to sanja uĉenjak. to znaĉi da će dobiti imetak koji će ga usrećiti.. to znSĉi da će se oţeniti ili da će uposliti slugu. Ako to sanja bogataš. a ako je ta narukvica od biserja. pogotovo ako mu je narukvica bila tijesna. tj. Ako neko sanja da stavlja biser u usta. to znaĉi da će se on opasali pojsaom u koji će staviti zlatnike ili novac. Reĉeno je: Ako muškarac sanja da je dobio zrno bisera. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da prodaje biser.. to znaĉi da vjernici od njega nemaju koristi." Ako neko sanja da je kupio robinju koja na svom vratu ima srebrenu ogrlicu. on mu moţe da simbolizira oslonac koji mu daje snagu. a ako je pojas uzeo u lijevu ruku imajući pritom u desnoj ruci biĉ. zlatni po jas simbolizira vladarovo nasilje. a ako je taj pojas ukrašen draguljima.-sigurnost i stabilnost u njegovoj trgovini. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. to znaĉi da on dijeli korisne savjete. to znaĉi da joj muţ ĉini dobro i priĉinjava joj radost. to mu moţe da znaĉi da će biti biĉevan. Ako ţena sanja da ima više narukvica. to znaĉi da se on trudi da radi dobra djela. imati i takvu trgovinu i s njom postići moć. Allah dţ. ali ga on ne uzima.". brata. to znaĉi da će steći znanje i da će ga širiti meĊu svijetom. ako to sanja poboţan ĉovjek.. Ako neko sanja da vladar svojim podanicima na ruke stavlja narukvice. Ako muškarac sanja da ima narukvicu od srebra. to znaĉ i da će dobiti upravu. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. ţeljezni pojas simbolizira jaĉinu vladarove vojske. Ogrlica za vladara simbolizira pobjedu. ukras i ono ĉime se ponosi. simbolizira pokvarenost vjere. to znaĉi da će se on oslanjati na jakog i uglednog ĉovjeka. Nanizani biser simbolizira Kur'an i znanje. to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. a ako onaj ko to sanja ima neprijatelja. . pomislio bi da su biser pro- 166 . da će njegova vladavina biti blagoslovljena i da će podanici solidno ţivjeti. tako da ne moţe da ih nosi. to znaĉi da će on izvojevati neku pobjedu i osvojenje i da će time steći popularnost. Ako neko sanja da iz usta prosipa biser. Reĉeno je i ovo: Biser simbolizira dijete. amidţu. to znaĉi da će dobiti vlast. ili će u trgovini ostvariti zaradu pa će se moći oţeniti ili kupiti robinju obzirom da je srebro ţenski nakit i ukras. BISER. NARUKVICA. ili da će dobiti halal imetak i da je njegova skrivena strana bolj a od javne. Reĉeno je i to da ogrlica. a za trgovca — zaradu u trgovini. O narukvicama je bilo rijeĉi i u prethodnom dijelu knjige. to znaĉi da je on škrtac. Ako se sanja da je vladaru na ruku stavljena narukvica. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas. to znaĉi da mu je prošlo pola ţivota. to znaĉi da on pravilno tumaĉi Kur'an. ona joj simbolizira njenu ljepotu. HALHALE od srebra simboliziraju sina.. to znaĉi da će on dugo ţivjeti i da će doţivjeti poznu starost. olovni pojas simbolizira slabost vladarove vojske i srebeni pojas simbolizira bogatstvo vladarove vojske. ali da se njime nije opasao. to mu simbolizira njegovu snagu. ona mu simbolizira njegovog brata obzirom da i nadlaktica i podlaktica mogu da simboliziraju brata. Ako neko sanja da ispravno buši biser. Ako neko sanja da mu je dat pojas i da ga je on uzeo u desnu ruku. Ako muškarac sanja da na sebi ima zlatne halhale. Ako upravitelj sanja da mu se prekinuo pojas. to ukazuje na njegovu dobru vjeru. to znaĉi da će otići na neki put i da će na putu biti si guran.

Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da na jednom uhu. popularnu i veselu robinju. Neki. ni kurbane. a Ibn Sirin mu je tada rekao: . . Ovakav san moţe da simboizira i ţenidbu ţenom koja će roditi lijepo dijete. Veliki biser. za onoga ko je dostojan uprave — da će je dobiti. koje su ljudi kupili. da ga je zatim saţvakao i ponovo progutao. i svoju sestru si pouĉila kraćem poglavlju. za upravitelja . zabranio. Biser takoĊe simboizira savršenstvo i ljepotu. — Jesam — rekao je ĉovjek. Razne vrste bisera takoĊe mogu da simbo liziraju strasnu ljubav prema ţenama i djeci. drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz usta prosipam biserje. to znaĉi da će imati spolni odnos s osobom s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Ako neko sanja da drvetom buši biser. i da to nema sjaja. to zaboraviš i zapustiš. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da gutam biserje a potom ga bacam. Ako se uzme da koral 167 . naroĉito one ogrlicama obiljeţene!" SAFIR simbolizira radost i zabavu.š. Ako neko sanja da je iz mora ili iz rijeke izvadio mjericu ili tovar korala. — Ibn Sirin mu je nato rekao: — Imaš li ti majku? — Imam — reĉe ĉovjek — ali je ona odvedena u ropstvo. biser ili kristal. Nenanizani biser simbolizira dijete. to znaĉi da će od vladara dobiti halal imetak.Ĉovjek koji je iz usta vadio sitniji biser sam ja. . Ako neko sanja da je na prsten ugradio safir. PosuĊivanje bisera simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. Ako neko sanja da broji biser. i za trgovca — zaradu. — Ja sam nauĉila suru EI-Bekare i suru Ali Imran. VaĊenje biserja iz dubine mo ra ili iz rijeke. jedno duţe a jedno kraće. to znaĉi da on ogovara ljude. Sanjanje mnogo korala za uĉenjaka znaĉi sticanje znanja.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti znaš dobro uĉiti Kur'an. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Ako neko sanja da ţvaće biser. Ako neko sanja da je progutao biser. — Istinu si rekao — potvrdio je ĉovjek. to znaĉi da on vrijeĊa i odgovara ljude. Pro suti biser simbolizira lijep govor. to mu simbolizira njegovu lijepu vjeru i ime (ĉuvenost). ima bolje znaĉenje od malog bisera. to znaĉi da on ljudima ĉini dobro neko.dobijanje uprave.Ti si nauĉila dva kur'anska poglavlja. Bušeni biser simbolizira robinje. a dru gi ĉovjek je vadio krupniji.. oţeniće izuzetno lijepu i poboţnu ţenu. i sve što nauĉiš. to znaĉi da on pljaĉka grobove. a ti ne bi smio Kur'an da bacaš pod noge! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da su mi usta puna biserja i da ga ja drţim u ustima i ne vadim ga. Ako neko sanja da je kljuĉem otvorio riznicu i da iz nje vadi dragulje. pa me je moja sestra zamolila da joj dam jedan biser i ja sam joj dala onaj manji. jedan veći a jedan manji. jer ja govorimono što ĉujem. za uĉenjaka -sticanje znanja. imam biser. pa je jedan od njih iz usta vadio sitniji biser od onoga koji je stavio u usta. da uzima školjke a baca bisere. — Istinu si rekao — rekla je ţena. Ako neko sanja da ima prsten sa safirom. na ime minĊuše. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da gazim biserje.Sanjao sam dvojicu ljudi da u usta stavljaju biser. ili neka se priĉuva gubljenja pameti obzirom da je pamet kao dragulj. Boj se Allaha zbog toga! Neki drugi ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da bušim biser. rodice mu se kćer. Reĉeno je da koral simbolizira veliki imetak ili lijepu. ukoliko oĉekuje da mu se rodi dijete. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si pripovjedaĉ i ne radiš ono što govoriš.Nato joj je Ibn Sirin rekao: . neka se priĉuva davljenja ili neke teškoće obzirom da je duša u tijelu isto što i sjaj u dragulju.Boj se ' Allaha! Ta robinja je tvoja majka.upitao je Ibn Sirin. Reĉeno je i to da koral simbolizira iskrenog prijatelja. simbolizira dobijanje halal imetka od strane vladara. ne omalovaţavajte Allahove obrde hadţa. i za trgovca — da će imati uspjeha u trgovini. a ja nisam. ali ga ne uĉiš. a pitanje simbolizira kljuĉ. to znaĉi da će od vladara dobiti neki imetak. shodno rijeĉima Uzv išenog: „. Ako neko sanja da je iz stomaka povratio biser. ako se sanja. to znaĉi da će ga zadesiti neka poteškoća. ni sveti mjesec. pa sam svoju sestru pouĉila suri Ali Imran. to znaĉi da on pita uĉenog ĉovjeka obzirom da uĉenjak simbolizira riznicu. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: .Ibn Siri mu je rekao: — Boj se Allaha! Ti nepravilnom melodijom uĉiš Kur'an.. to znaĉi da on ne ţeli da posvjedoĉi istinu. a ako ţeli da se oţeni. Ako neko sanja da biserje baca u rijeku ili bunar.šuti". shodno rijeĉima Uzvišenog: „One kao da su (crveni) dragulji i korali". To takoĊe moţe da simbolizira dobijanje nasljedstva. . KORAL. — Ibn Sirin mu je rekao: — Biserje ti simbolizira Kur'an. Ogrlica od korala i bisera simbolizira ono što je Allah dţ. Ako neko sanja da gleda u dragulj. pak.a ĉovjek koji je iz usta vadio krupniji biser simbolizi ra Hasan el-Basrija i Ubadea. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti uĉiš Kur'an napamet. Ako neko sanja da raz dvaja bisere od školjki. koji govore više od onoga što ĉuju. Ako neko sanja da je iz mora izvadio mnogo bisera. Neka ţena je dosta Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da u krilu imam dva bisera. — Jesi li ti kupio kakvu robinju? . Krupno biserje moţe da simbolizira i duge kur'anske sure.

a za onoga ko oĉekuje dijete — da će ga dobiti.Nedugo poslije toga stigla je vijest o hazreti Huseinovoj pogibiji. taj san mu ima dobro znaĉenje. da ćeš dugo bolovati i da ćeš od te bolesti umrijeti ostavivši iza sebe vasijet (oporuku). to simbolizira manju štetu.v. to znaĉi da će mu se poboljšati vid..s.Šta je to. to znaĉi da će dobiti ne ku blagoslovljenu stvar i blagodat. ŢIVA simbolizira kršenje obećanja. Stvrdnuto olovo ne simbolizira gubitak.a. Štapić za podvlaĉenje surme simbolizira dijete. Uzimanje topljenog olova u snu simbolizira gubitak imetka. JANTAR (ćilibar) simbolizira imetak sumnjivog porijekla. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten s ugraĊenim safirom crvene boje. Reĉeno je: Ako neko sanja da podvlaĉi surmu. Jantar takoĊe simbolizira licemjerna prijatelja.s. to znaĉi da će zaslugom neke lijepe ţene steći ugled i moć. O staklenim posudama bilo je govora u nekom od prethodnih poglav lja. što je bio zanat Davuda a. SITNI METALNI NOVAC: ako se sanja da se nalazi u nekoj posudi. a ako takav san sanja griješnik.. da slijedi niske ţelje i da je nepovjerljiv. to znaĉi da se on prepire u vezi s nekom niskom stvari i da će ga narod prekoravati i klevetati. Ako neko sanja bronzu i bakar. takav san mu nema dobro znaĉenje.simbolizira prijatelja. Jedenje ţive u snu nema lijepo znaĉenje. Allahov poslanice? — on mi je rekao: — Sakupio sam u nju krv Huseinovu. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i zao govor i klevetanje. TIRKIZ simbolizira osvojenje. Ako neko sanja da je posut naftom. dobar i halal imetak. već od bakra. Ako neko sanja da je u usta stavio dirhem a iz usta izvadio fils (novĉanu jedinicu manju od dirhema). UKRASI OD STAKLA simboliziraju nešto nestalno. Ako neko sanja da ima krunu od ko rala i merdţana (sitni biseri). naklonost i dug ţivot. Uzimanje olova moţe da simbolizira dobijanje imetka od vatropokonika. koja će se povećati. SMARAGD i TOPAZ simboliziraju odgojenu braću ili djecu. i rekao mu: — Sanjao sam da mi je moj Gospodar dao ţeljezo i napojio me jakim sirćetom. a ona je odgovorila: — Sanjala sam Allahova Poslanika s. Kada sam ga ja upitala: .a. NAFTA simbolizira haram imetak. Reĉeno je da nafta simbolizira i pokvarenu ţenu. se prenosi da je ona jedne prilike ustala plaĉući iza sna. a gvoţĊe smo stvorili u kome je velika snaga i koje lju dima koristi". BRONZA i BAKAR simboliziraju dobijanje imetka od kršćana ili Ţidova. a ako se sanja otkriven i da se obrće. a to što si napojen sirćetom znaĉi da ćeš trošiti halal imetak. . izdaju. u vezi sa svojom vjerom obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Napravili su od nakita svoga tele koje je rikalo" .s. Ako neko sanja da na prstenu ima ugraĊen ahat. licemjerstvo i slijeĊenje niskih ţelja. Uzvišeni Allah je rekao: „. on u tom sluĉaju simbolizira pogrdan i loš govor i galamu. simbolizira zadovoljenje potreba. To isto simbolizira i ONI KS (vrsta polu dragog kamena). Zrno ćilibara simbolizira prijatelja od kojeg nema pomoći. GvoţĊe simbolizira imetak. pa ju je neko upitao za to.sanja da u ruci ima nešto od bakra. SURMA simbolizira imetak. s/iagu i ugled. ŢELJEZO. Sitni novac takoĊe simbolizira uobraţen 168 . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu es-Sadiku a. pobjedu. Reĉeno je da stakleni ukras sim bolizira i nestalnu brigu. zadesiće ga nešto neţeljeno od strane vladara. — Dţafer es-Sadik mu je nato rekao: —To što si dobio ţeljezo znaĉi da ćeš poduĉiti svoga sina pravljenju pancir-košulja. Ţvakanje ţeljeza u snu simbolizira ogovaranje. to znaĉi da on kleveće potvara i grdi. to znaĉi da je on otpadnik od vjere. to znaĉi da će se sporiti s nekim u vezi s ovosvjetskim dobrima. to znaĉi da je on kolebljiv u svom vjerovanju.. Mnogo ćilibara simbolizira haram imetak. U jednom haberu od Ummi Seleme r.v. a surmedan — ţenu. kako u ruci drţi bocu. Ako neko sanja da u ruci ima nešto od ţive. Ako neko sanja da topi bronzu. AHAT (vrsta kamena) simbolizira blagoslov koji eliminiše siromaštvo. Ako neko.a. i to je ţenski ukras. shodno jednoj predaji Vjerovjesnika s. Neki vele da mnogo korala simbolizira ţenu. KATRAN simbolizira izolovanost i zaštitu od opasnosti. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Voli te neka lijepa ţena okrutna srca. Ako neko sanja da topi olovo. neka se priĉuva neprijateljstva nekog ĉovjeka i neka se boji Allaha. Jedenje ţeljeza s hljebom u snu simbolizira tešku situaciju u vezi s izdrţavanjem. svoga Gospodara. Ţeljezo općenito simbolizira pobjedu. Tele nije bilo od zlata niti srebra. Ako se sanja da se stakleni ukras nalazi u nekoj posudi. to znaĉi da je taj prijatelj gruba srca.s. Ako dobar ĉovjek sanja da podvlaĉi surmu. OLOVO simbolizira svjetinu (puk). ĉisto znanje i dobroĉinstvo ili poboţnog i voljenog prijatelja.

a sve to ako je s njegovog bunara u tu posudu nasuo vodu on. a voda simbolizira plod djeteta. spavaće i okusiti njenu slast. umrijeće i u tu kuću će svijet dolaziti na ţalost. Isto tako. globu. to znaĉi da će mu znanje biti loše ili da će imati ruţan spolni odnos (homoseksualstvo ili lezbejstvo) ili da će dobiti prljav imetak. ţivot. Voda takoĊe moţe da simbolizira i imetak jer se on stiĉe pomoću vode. srazmj erno nakitu jahalice. ako nije bolestan i ako nije oţenjen. LAĐI. njegov sluga ili neko od njegove bliţe rodbine. izlijeĉiće se od bolesti i potrajaće mu ţivot. jer je ţivot svake stvari vezan za nju. riješiće se svih briga. BUNARU. Neki vele da sitan novac simbolizira tugu. Ako neko sanja da mu je u kući provrela voda i da teĉe van kuće. to simbolizira rodnost. Ako neko sanja da mu je data ĉaša vode. zaraĊivati na ruţan naĉin. Ako je u pitanju samo jedna kuća. a sitni novac obmanu. kao što su kuga. ropstvo ili kugu. Ako neko sa nja da je progutao zlatnik i da je u izmetu izbacio sitan novac.ako sanja da pije vodu iz kuće nemuslimana. ako neko sanja da je kućnim olucima potekla voda ili da je u kući provreo izvor. da će mu ţivot postati gorak ili da će promijeniti mezheb (pravac). to znaĉi da će kupiti robinju. Ako neko sanja da u posudi nosi vodu. UTAPANJU l RAZNIM POSUDAMA ZA VODU MORE simbolizira velikog i moćnog vladara obzirom da je ono mnogo veće od rijeke. Neki vele: Ako neko sanja da u kući ima izvor tekuće vode. zet. oţeniće se. ili pak umrlog (vlasnika kuće). bliski prijatelj i si. rodnost i izobilje. obzirom da nakit na jahalici nema loše znaĉenje i taj nakit Jana licu ĉini vrednijom i sku pocjenijom. povodom ispraćanja nekog na put. ako je oţenjen i ako još nije spavao sa svojom ţenom. Ako neko sanja da je voda bila pogana. to mu simbolizira haram i grijeh. njegova ţena ili robinja će zanijeti. VODI. a ako voda ostane u kući. ako je bolestan. dobiće neki imetak. Ako neko sanja da vodi okićenu jahalicu. nevjerovanje i zabludu. to simbolizira iskušenje od Allaha dţ. ona mu simbolizira ţalost. ukoliko su se kuće porušile i ljudi utopili u vodi. VODA simbolizira islam. ako je siromašan. a ako ne to. na kojoj će biti plaĉa i suza. znaĉi da će postići ovosvjetska dobra na dozvoljen naĉin — ako je trgovac. on simbolizira lijepe i ukrašene robinje i robove. to znaĉi da će on oboljeti. ako je neoţenjen. Ako se sanja da voda teĉe zemljištem koje je obraslo r asti njem. ako je voda ĉista i ako je snivaĉ zdrav te ako voda ne otiĉe iz kuće. Ako je nakit na jahalici od zlata i srebra. znanje. uglednijim i dostojnijim uprave. pak od posude u kojoj je bila voda. ali ako nije ništa od toga. zadesiće ga neka tuga. Reĉeno je da izvor vode za dobre ljude simbolizira dobro i blagodat. a Arapi tako nazi vaju i mnogo vode. postići će neko dobro od svoje ţene ili djeteta obzi rom da je staklo ţenski nakit. ili da će dobiti lijepu robinju. onda: ako u njoj ima neko bolestan.govor i beskorisnu raspravu. to znaĉi da će mu se roditi dijete. od mjesta na kojem je pid vodu. to znaĉi da on sebi dozvoljava da recituje i sluša poeziju isto kao i Kur'an." Voda moţe da simbolizira i spermu. Ako neko sanja da su izvori potekli vodom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako se sanja velika koliĉina vode koja Je provrela iz zemlje i koja plavi kuće i stano ve ili ako se sanja BUJICA. ili. RIJECI. tjeskobu i rijeĉi koje izazivaju brigu. Nije lijepo ako se sanja da voda teĉe i ulazi u kuće i stanp ver jer to simbolizira smutnje meĊu ljudima.koja će se spustiti na stanovnike tog mjesta. TUMAĈENJE SNOVA O MORU. a sve to zavisi od samoga snivaĉa šta njemu dolikuje. njegova ţena. gorka ili smrdljiva. Ako neko sanja da pije ĉistu vodu iz ĉaše.š. UKRAŠENA JAHALICA (jahaća ţivotinja) simbolizira ĉestit imetak. Reĉeno je: Ako neko sanja da pi je vruću vodu. Mi smo ih vodom obilnom pojili da bismo ih time na kušnju stavili... primiĉe islam ako je nemusliman ili će postići znanje ako je dobar i ako traţi znanje. padanje u ropstvo. iznenada će se obradovati. jer ju je Uzvišeni Allah nazvao vodom. to znaĉi 169 . Tekuća ili stajaća voda moţe da simbolizira nekakav skup ljudi. Izbijanje vode iz zida simbolizira ţalost zbog neĉega što će se desiti nekom muškarcu. bilo da se to odnosi na ţivog (snivaĉa). Ako je voda bila mutna. biće u stalnoj brizi". a onoga ko je jaše ĉini znaĉajnijim. npr.. pomor ili sablja koja masovno ubija. 41. shodno rijeĉi ma Uzvišenog: . to znaĉi da će dobiti imetak od nekog uglednog ĉovjeka. ako je oţenjen. povodom nekog zla i sukoba meĊu ukućanima ili povodom neke nezgode koja će zadesiti tu kuću. Reĉeno je i to da sitan novac simbolizira bankrotstvo. to znaĉi da će on umrijeti kao nevjernik obzirom da zlatnik simbolizira vjeru. a ako otiĉe iz kuće.U njima (dţennetima) su dva tekuća izvora". Ako neko sanja sitan novac na kojem je ispisano ime Uzvišenog Allaha. onda će stanovništvo stići kazna od strane vladara ili ne ka druga nesreća. oţeniće se. simbolizira mu trajno dobro koje teĉe do Kijametskog dana. Ko sanja da se napio ĉiste pitke vode iz bunara ili iz m jesi ne za vodu i ne iskapi je. to simbolizira plaĉ i prolijevanje suza povodom ne ĉije smrti. Ako neko sanja da je baĉen u ĉistu vodu. Ako nije u pitanju nešto od navedenog. izuzev ako voda neĉim nije bila pokvarena. kao što je brat. dok za loše ljude takav san simbolizira nezgodu.

to znaĉi da će dugo ţivjeti. USTAJALA VODA simbolizira oskudan ţivot. vjersku i drugu literaturu. Ako neko sanja da je uronjen u jako duboku vodu i da se još niţe spušta ne doseţući dno. Ĉista voda moţe da simbolizira i sniţenje cijena i širenje pravde. sudije. bolesti i propast. VODENA PJENA simbolizira imetak u kojem nema dobra. pa je on rekao: — Neka se ona boji Allaha i neka meĊu svijetom ne širi laţi! Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz poderotine na svojoj odjeći pijem pitku hladnu vodu.Boj se Allaha i ne osamljuj se sa ţenom koja ti nije dozvoljena! — Na to mu je ĉovjek rekao: — To je ţena s kojom sam se vjerio. biće zatvoren i za pašĉe u tugu. a druge osiromašuje ili ubija. a zadrţavanje vode u ustima simbolizira tegobe i poteškoće u ţivotu. na prevaru će dobiti neki imetak. pak. ako sanja da pije iz rijeke. ali od koje neće imati hajra. jedne ljude uzdiţe i daje im bogatstvo. MORSKE ŢIVOTINJE simboliziraju ovosvjetske nedaće. Nepoţeljno je ako se sanja zamućena izvorska voda koja ne otiĉe. MORSKE RIBE simboliziraju ovosvjetsku opskrbu. trgovaĉke radnje i pravnu. bez obzira da li se abdest uzimao ĉistom ili mutnom. više nego što je inaĉe pije na javi. kapital. morski valvoi — nadiranje te smutnje u talasima. što jedne bogati. to znaĉi da će imati obilje ovosvjetskih dobara i da će biti izuzetno bogat. kao što su kraljevi. Sipanje vode simbolizira trošenje imetka. to znaĉi da će mu dţini zadati strah. i ako sanja da vodu pije iz bunara. Ako neko sanja da navodnjava njivu ili vrt. Reĉeno je i to da takav san simbolizira stupanje u sluţbu nekog velikog ĉovjeka. to znaĉi da će voda presušiti. Ako neko sanja da takvu vodu upotrebljava i no ću i danju. dobiće imetak od nekog ĉovjeka koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. vladare i kradljivce. a izlaţenje iz vode sirnbolizira ispunjenje potreba. — Ibn Sirin mu je rekao: . Voda u staklenoj p osudi simbolizira dijete. gospoda i duhovna bića. morske ţivotinje — vladarove vojskovoĊe pomoćnike i gardu. jednima danas daje vlast.da će na neprikladan naĉin postići neki imetak. u tom sluĉaju. to mu simbolizira dug ţivot. MORSKI VJETROVI simboliziraju ovosvjetsku opskrbu i naklonjenost ovog svijeta. ta ko. ţene. ribe — njegove podanike. SLANA VODA simbolizira tugu. Morska voda simbolizira imetak i znanje. obzirom da abdest ima jaĉu simboliku od raznih izvorišta vode. Ako neko sanja da pije mutnu morsku vodu. Reĉeno je i ovo: Sanjanje pijenja vode simbolizira sigurnost od neprijatelja. ako vam vode presuše — ko će vam vodu tekuću dati?" Jako TOPLA VODA sirnbolizira temperaturu. Reĉeno je da sanjanje crne vode moţe da simbolizira i rušeje kuće. a ako se voda prospe a ĉaša ostane. ţena će prilikom poroĊaja umrijeti a dijete će ostati ţivo. odjeći ili neĉemu sliĉnom što ne moţe da zadrţava vodu. a sutra ih ubija. More moţe da simbolizira i smutnju koja je uskomešala i pokrenula široke mase. danas ih ljulja u kolijevci. ili. toplom ili hladnom vodom. ako mu je lice koje je vidio u vodi bilo Ijepuškasto. Zalijevanje vrta i usjeva simbolizira braĉni odnos sa ţenom. to znaĉi da će ga zadesiti neka nevolja od strane vladara. SMRDLJIVA VODA simbolizira haram imetak. Ibn Sirin je upitan za san jedne ţene koja je sanjala da druge poji vodom. oporavak od bolesti. Ako neko sanja da se kao u ogledalu ogleda u ĉistoj vodi i u njoj vidi svoje lice. Reĉeno je i to da stajaća voda simbolizira zatvor. CRNA VODA: kada se sanja aa'se vadi iz bunara. nesreće. to znaĉi da on lijepo ophodi sa svojom ĉeljadi. obzirom da je more jako. vraćanje duga ili sigurnost od straha. ekonomsku moć i pravni sistem. Ako neko sanja da je popio mnogo vode. vladar će mu zadati neku brigu. uĉenjaci. to znaĉi da će postići obil no dobro. MUTNA VODA simbolizira poteškoću i umor. UZIMANJE ABDESTA VODOM u snu ne smatra se pokuĊenim. vašare i putovanja. MORSKE LAĐE simboliziraju pijace. to znaĉi da će se izgubiti vid. poreznici. poniţenje i gubitak blago dati. Ako neko sanja da je popio mnogo pitke vode. ima slabije znaĉenje od tekuće vode. dijete će umrijeti a ţena će ostati ţiva. a ako se sanja da se ona pije. moć. dobiće imetak od vladara. ŢUTA VODA sim bolizira bolest. ako neko sanja da je pao u stajaću vodu. a VODA KOJA PONIRE sirnbolizira usamljenost. ukoliko je voda bila toliko ĉista da je njom dozvoljeno uzimati abdest. povjerenike. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Šta mislite. a ako su njiva ili vrt dali plodove. ljude. Ako neko sanja da je u vodi raširio šaku. trgovinu. talasi — vladarove ljude. laĊe — njegovu vojsku. carevi. izlazak iz zatvora. zaštitu od smutnje. a pijenje mutne vode simbolizira bolest. nesreće. ako se ĉaša razbije a voda ostane. uzima i daje. More takoĊe moţe da simbolizira i ovaj svijet i njegove strahote. simbolizira ţenu koju će neko oţeniti. njegova nareĊenja i dekrete. opasno. to znaĉi da će dobiti neki imetak od ţene. ogromno. a sutra ih ubija i napada. simboliziraju Allahovo dţ. a druge siromasi. sugraĊane. Sanjanje hodanja po vodi simbolizira obmanu i opasnost. Morske laĊe. Kupanje hladnom vodom u snu simbolizira pokajanje. Ako neko sanja vodu u zaveţljaju. to znaĉi da će raspolagati velikim imetkom. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. mor- 170 . Ako neko sanja da pije vodu iz mora. a ako sanja da je koristi samo noću. Ako se sanja STAJAĆA VODA. MORE simbolizira svakog ko posjeduje vlast nad stvorenjima.š. MORSKI VALOVI simboliziraju brige i smutnje ovog svijeta.

Voda koja plavi uglavnom simbolizira brigu i smutnju obzirom da njenu preobilnost i potop Allah dţ.. da će postići imetak ravan imetku kralja ili cara ili će po neĉemu biti ravan njima. i val ih razdvoji. pa je svoj san ispirĉao Ibn Mus'adeu. Ako neko sanja da vidi more izdaleka. to znaĉi da će se utopiti u vlasti.to znaĉi da će od vladara traţiti uppslenje. koji će ga omamiti. ili da će mu Uzvišeni Allah dati vlast s kojom će dobiti i imetak." Ako neko sanja da se davi prilikom ronjenja u moru. to znaĉi da će dobiti neki imetak od vladara koji liĉe na more. to mu moţe da znaĉi i to da će se udubiti u nauku i druţiti se s uĉe njacima ili da će imati veliki imetak i trgovinu... umrijeće u svojoj bolesti. Ko sanja da crpi morsku vodu . to znaĉi da će se u tom mjestu 'desiti neki veliki fitneluk (smutnja). a ako se pritom utopio. to znaĉi da će prihvatiti vjerovanje. Otuda se u narodu kaţe: Taj i taj je uronio u dunja luk. Ako je u snu prilikom uranja nja u more umro. preko koje neki prelaze s lahkoćom.Nedugo zatim halifa je ubijen. a svaki dar koji se dobije od Allaha jaĉi je. to znaĉi da će ga vla- 171 . a ako snivaĉ nije bolestan. koji mu je ekao: — Ako ţeliš da ideš na put. Neki ĉovjek je sanjao da more presušuje. a neki se strovaljuju u dţehennemske dubine. LaĊe. to znaĉi da će od vladara dobiti nešto imetka ili robinju ili će steći neko znanje. a ako je na moru sanjao sebe i ako je uz to bolestan. to znaĉi da će pokvariti svoju vjeru i da je ono ĉemu stremi jadno i mizerno obzirom da je prilikom u ran ja n ja umro. Ako neko sanja da mokri u more. koji mu je rekao: — Tvoj san simbolizira belaj koji će se spustitina zemlju od strane halife. Ako neko sanja da se morska ili neka druga voda uzdigla iznad svog nivoa tako da je poĉela plaviti kuće i stanove prijeteći da potopi stanovništvo. Ako neko sanja da je ušao u more i da su mu se noge zaglibile u blato i ilo morskog dna. prekrije. ili će propasti u nekoj smutnji. koje će dobiti zavisno od toga koliko vode je iscrpao. a ako sanja da je pio morske vode dok se nije napio.š. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u moru. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će zagaziti u vladarov posao. to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. kao zatvor ili neka druga kazna. ili će oboljeti. . Ako neko sanja da se kupa u moru. simboliziraju Sirat-ćupriju pruţenu preko Dţehennema. a (morski) talasi simbo liziraju teškoću i patnju. Ako neko sanja da je popio cijelo more. ili će ga zahvatiti štetan vjetar. kao što je sluĉaj s morem i rijekom. ako je taj drugi umrla osoba. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. a morski valovi simboliziraju dţehennemske plamenove. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara. to znaĉi da će od vladara dobiti imetak koji će ga uĉiniti bogatim i moćnim i da će dugo ţivjeti. uţas ili strah. propao mu je imetak i u zemlji je zavladala glad. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.A kad ih talas. ako se u moru udavio. to znaĉi da će prebroditi neku brigu. doţivjeće neki uţas. bolest će mu se pogoršati i doći će u kritiĉnu situaciju.. i morske ţivotinje — kolovoĊe te smutnje. naziva tugom. to znaĉi da on ĉini prekršaje... u tom sluĉaju. to znaĉi da će biti uronjen (zadubljen) u ono ĉime se na javi bavi. kao oblak. neki su pod teškim tovarom. to znaĉi da će biti ubijen u svojoj mahali." ili „. Neki vele: Ako neko sanja more. zavisno od toga kako je u snu plivao u moru i ko liko je to bio u stanju: Ako je sanjao da se utopio a da nije umro i da ga nije uhvatio strah niti tuga. Ako neko sanja da je s jedne obale mora ili rijeke prešao na drugu obalu. ili kad je ono uzburkano. to znaĉi da je on u Dţehennemu. ili da će nastradati halifin im etak. a smrt prilikom utapa nja simbolizira nevjerovanje na samrti.Vjerujem. Ako je takav san sanjao u ljetnom periodu. kako kaţe Uzvišeni: „Potopite ih i uvedite u Dţehennem"." Neki trgovac je sanjao da hoda po površini mora i pritom je osjećao velikih strah zbog širine mora. da mu je opao nivo i da mu se poĉelo nazirati dno. njene organizatore i one koji posjeduju moć i skrivene ciljeve i namjere. More takoĊe moţe da simbolizira i Dţehennem. to zna ĉi da će dobiti veliki imetak od strane vladara. obilniji i trajniji. Ako neko sanja da zahvata ili pije morsku vodu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili sušu koja će zadesiti pokrajine.ske ribe — griješnike koji uĉestvuju u toj smutnji.Kada ga je zadesilo davljenje (utapanje). to znaĉi da će s njega spasti grijesi i da će dobiti imetak koji će ga riješiti briga. Ako neko sanja da morsku vodu sipa u posudu.. Ako neko sanja da ulazi u more i da u njemu pliva u zimskom periodu i po hladnoći.. neki djelimiĉno nastradaju. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Sanjanje mirnog mora ima bolje znaĉenje od sanjanja uzburkanog mora. u kojoj oni već gutaju one manje i upropaš tavaju ih. ili u blagodati. ili da će steći na neki drugi naĉin ovosvjetska dobra. ili da će pokvariti svoju vjeru u smutnji u ko ju je zapao. Reĉeno je da davljenje u vodi u snu simbolizira zapadanje u veliku nesreću ili novotariju u vjeri. JEZERO simbolizira komunikativnu ţenu obzirom da je jezero mirnije od mora i da ono ne iz bacuje onoga ko se u njemu utopi. a neki vele da će mu se pribliţiti ono što ţeli. nauku ili vlast.. na njemu ćeš postići neko dobro obzirom da ti san ukazuje na to da si stabilan. rekao je: . zadesiće ga briga od strane vrhovnog vladara ili nekog moćnika u njegovom mjestu. Ako neko sanja da je iz mora izvadio zrno bisera. to moţe da znaĉi da će vladati dunjalukom i da će imati dug ţivot. Ako nemusliman sanja da se utapa u vodi.

a ako je tu vodu preplivao ili pregazio. Ako stajaću vodu na stropu sanja neko ko nije na putu. to znaĉi da će vladar odvoditi ţene u ropstvo. to znaĉi da će dobiti bogatstvo (izobilje i vlast). to znai da će zapasti u ţalost a potom se nje riješiti....š.l kad je preĊoše. i ako voda nosi posteljinu. što tada znaĉi da će navedene situacije biti još teţe. to znaĉi da će vladar ljude (podanike) odvoditi u ropstvo.. ĉas izranjajući na površinu i mlateći pritom rukama i nogama. Svako more. ukoliko se vo de bojao. RIJEKA TIGRIS. to znaĉi da će dobiti imetak od ĉovjeka koji posjeduje moć srazmjernu veliĉini te rijeke. zadobiće neki imetak obzirom da rijeĉna voda simbolizira imetak. ugled i moć. Ako neko sanja da u njegov grad ulazi ogromna rijeka. pogotovo ako je voda sa stropa ušla u kuću. ili će ga omes ti kiša. Ako neko sanja da pliva na leĊima. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako je tom prilikom imao osjećaj da se ne moţe spasiti. ali će ga Uzvišeni Allah saĉuvati od vladarovog zla. to znaĉi da će povratiti vlast. Ako je prilikom plivanja osjećao strah. ĉas uranjajući. to znaĉi da će umrijeti u onome šta ga je zadesilo. otići na neki opasan put.š. pogotovo ako je na sebi imao zelenu odjeću. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je umro utapajući se u vodi. to znaĉi da će ga zadesiti strah. Ako neko sanja da stropom njegove kuće teĉe voda. u zatvoru će biti u tjeskobi i u njemu će ostati onoli ko dugo koliko je imao poteškoće ili snage i lahkoće prilikom plivanja.. spasiće se od vladarovog zla. Sanjanje uranjanjau ĉistu vodu simbolizira veliki imetak. ona simbolizira neki manji belaj. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili će ga zadesiti neka ţalost. to znaĉi da će taj vladar biti smijenjen. Izuzetno velika rijeka simbolizira vlastodršca." Ako neko sanja da je pao u vodu a potom iz nje izašao. to je bolje nego ako se sanja da je još u vodi prilikom buĊenja iz sna. Ako ĉovjek sanja da mu je voda u vrtu. Ako neko sanja da iz rijeke zahvata i pije vodu. hladnoću ili oskudicu vodom.. to mu znaĉi da će ga zadesiti briga i belaj (iskušenje). Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da pliva. to znaĉi da će se riješiti teške situacije u koju je zapao.dar upropastiti.Ako vladar sanja da hoće da zapliva po uzburkanom moru. Ako neko sanja da se utapa u moru. ili će ga vladar zatvoriti. Sanjanje hodanja po moru ili ri jeci simbolizira ispravnost snivaĉeve vjere i ĉvrstinu njegovog ubjeĊenja. ako ta rijeka potekne nazad. ako je pri tom izašao iz vode ne utopivši se. ako takav san sanja putnik. Ako neko sanja da je zagazio u rijeku i da su mu noge zapale u rijeĉni mulj i blato. to znaĉi da će se spasiti od vladarova zla i da će pobijediti svoje neprijatelje. znaĉe gubljenje (vlasti onoga koga ismboliziraju.. on i oni koji su s njim vjerovali. ako je uĉenjaku nauci će postić i svoj cilj. Ako neko sanja da se nalazi na puĉini mora s vještinom i pkretnošću plivajući po njoj. PLIVANJE. ako je ta rijeka bila ĉista. Ako rijeka u snu plavi drveće. Neki vele da to znaĉi da će postići ubjeĊenje u vezi s neĉim u šta nije bio ubijeĊen. ili narediti da ga izbatinaju. to znaĉi da će mu njegov neprijatelj napraviti neku spletku. a ako je isplivao. Dizanje nivoa rijeke iznad normale simbolizira nenormalan vladarov uspon. to znaĉi da će se spasiti svih briga. ili da će mu u kuću ući vladar. rijeka ili do lina. Ako neko sanja da kopa rijeku. Ako neko sanja da pliva po kopnu. Ako neko sanja da preplivava rijeku s jedne na drugu obalu i ako ta rijeka na svom dnu ima blata. to znaĉi da će mu se na putu isprijeĉiti odmetnik ili lav.". Mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju.". a ako je pritom bio neustrašiv. Ako neko sanja da je iz rijeke iskoĉio na obalu. Ako neko sanja da pije vodu sa Tigrisa. to znai da će se pribojavati vladara. postaće ministar ako je toga dostojan 172 . to znaĉi da će se prihvatiti nekog velikog posla i velike uprave i da će steći vlast. zavisno od toga koliko se udaljio od obale. ukoliko se sanjaju da su presušili. tako... koga moţe pridobiti jedino lijepim rijeĉima. Ako se sanja da je stajaća voda na stropu. a ako se sanja da im se voda ponovo povećava. Kad neko sanja da pliva u moru. pogotovo ako je to sanjao u zimskom periodu i ako je voda bila mutna. to znaĉi da će stupiti u rat s nekim vladarom. to znaĉi da će prebroditi brigu. a ako more prepliva. Reĉeno je: Ako neko sanja da se plivanjem spasio iz vode prije nego se probudi iz sna. ako voda nosi hra nu. opet. to znaĉi da će ga u bri gu baciti ĉovjek koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. to mu moţe da znafibolest. carina ili nešto drugo. bolest ili zatvor. taj san se odnosi na njegovu vjeru. to znaĉi da će imati do bar urod. da će. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara ili nekog moćnog ĉovjeka. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. uţas i strah..Allah će vas staviti na iskušenje s rijekom. a ako mu ta voda nije dala da izaĊe iz kuće. Ako neko sanja da pli va po dolini usmjerivši se prema cilju i dospjevši do njega. to znaĉi da će pobijediti tog vladara s kojim je zaratovao. a neki. Stajaća voda na stropu moţe da simbolizira i odmetnika koji napada i zasreće u putu. srazmjerno njegovoj lahkoći plivanja po dolini.da će ući u neki vladarov posao i vladar će mu ispuniti neku njegovu potrebu. oslanjajući se na Allaha dţ. biće zatvoren. to znaĉi da je vladar pravedan. Dizanje nivoa rijeke na krovove kuća simbolizira vladarovo tlaĉenje podanika. Ako neko sanja da prilikom plivanja osjeća strah. to znaĉi da će u njegov grad ući vladar. to znaĉi da će vladar udariti namet na vilajet. to znaĉi da će se s nekim sporiti i da će dobiti spor. to znaĉi da će se pokajati i napustiti neposlušnost prema Allahu dţ.. to znaĉi.

. a ako je u snu izašao iz vode. da mu se prekine opskrba. treba uzeti u obzir stanje stanovništva tog grada.š. a ako se zaĉepi i razlijeva. će im d ati izobilje. Ako neko sanja da pije vode s rijeke Nila. KANALIZACIJA simbolizira kućnog slugu obzirom da on ĉisti prljavštinu isto kao št o kanalizacija nosi neĉist. Potok takoĊe moţe da simbolizira putni pravac ob zirom da i potok teĉe svojim putem. ili ga ponijela. ako je bogat ili ugledan. ako je siromašan. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao potok pun smetlja i otpadaka. to znaĉi lijep ţivot za ljude. Ako se sanja da potok teĉe silovito. a sve to srazmjerno njegovu stanju i ostalim pokazateljima u snu. tako da će moći vršiti kupoprodaju. blud nazvao prljavštinom. a posebno ako se voda ne presipa preko svog korita. Ovakav san moţe da simbolizira i zatvor mokraće. ili neki pokuĊeni imetak. a ako to nije u pitanju. Ako sanja da iz tog bazena uzima abdest. ali da se u njoj nije udavio. ako ima ţenu ili robinju. Ako neko saja da ga potapa ravniĉarska rijeka. Kanalizacija moţe da simbolizira olakšanje ali i tugu obzirom da ona ĉini olakšanje ukućanima ukoliko teĉe. to znaĉi da im prijeti neka nesreća. razni zanati i sliĉno. ona će nestati i Uzvišeni Allah će ih ojaĉati ţivotom. ako nije ni jedno ni drugo. da će mu ţena biti nepokorna ili da mu neće dati da s njom spava te će tako zapasti u brigu ili će mu biti zatvoreni neki putovi. to znaĉi da će umrijeti halifa ili da će halifa izgubiti imetak. ako u gradu vlada zaraza.i dobiće imetak koji ide uz to zvanje.Ako neko sanja da potok teĉe u njegovu kuću ili dućan. Ko sanja da mu potok teĉe u vrt ili njivu. imaće s njom braĉni odnos i ona će s njim zanijeti.v. to moţe da znaĉi da će im u grad stići trgovci s brojnom robom. što inaĉe nije karakteristiĉno za potoke. a i stoga stoje Allahov Poslanik s. bilo posredstvom kiše. da ljudi zahvaljuju Allahu na tom potoku i piju i pune svoje posude s njega. da heĉe moći otići na put ili da će imati neki spor. zavisi od ĉistoće i bis trine vode i od toga kako ona teĉe. l tome ko je sanjao sutradan se desilo da je bobio proljev nakon što je ranije imala tvrdu stolicu. da ih materijalno pomaţe i da mnogi dolaze njegovoj kući traţeći od njega pomoć. Ako neko sanja da mu u kuću teĉe bistra voda. to znaĉi ţalost i plaĉ za stanovnike tog mjesta. njegovu jahalicu ili nešto od njegove robe. da ima smetnji u braku. to znaĉi da će se riješiti tuge.s. Reĉeno je da takav san za bogataša simbolizira bolest koja će ga zadesiti i korist koju će dobiti njegovi ukućani. Ako neko sanja da u nepoznati kanal mokri krvlju ili da je pao u njega. ili da će u grad stići haram plijen. dobiće zlata srazmjerno koliĉini popijene vode. POTOK simbolizira sredstvo ili mjesto sticanja opskrbe. Ako neko sanja da se kanalizacija njegove kuće zaĉepila. NIL. kao npr. Ako neko saja da je Eufrat presušio. zapašće u 173 . Kad neko sanja da mu iz ruke teĉe rijeka s koje ljudi piju. zavisno od toga šta mu se dešava na javi. imaće lah -koću i steći će imetak. ako vlada glad. Ako je voda tog potoka bila prljava ili slana ili se izlivala iz korita i ljudima nanosila štetu. da bi mu se protumaĉio san. to znaĉi da će njegova supruga imati braĉne veze s nekim. jer stvoreno je nosilac orgaizma. pogotovo ako teĉe putem ili utiĉe u radnje ili mjesta gdje ljudi svakodnevno gaze i mokre. trgovaĉko putovanje. pogotovo ako je on vlasnik tog potoka. Ako neko sanja da je rijeka zahvatila njega. dućan. Ko sanja da je bazen pun dobiće ĉast i ugled od nekog dareţljivca. spasiće se. Ako neko sanja da bistri potok svojim koritom ulazi u grad. da bi se to protu maĉilo. pa je uzeo lopatu i ĉistio potok. ali ako se presipa lijevo i desno. Potok moţe da simbolizira i ranu obzirom da iz nje moţe da curi teĉnost koja podsjeća na teĉenje potoka. ili da će im stići neprijatne vijesti o njihovim putnicima.a. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. treba uzeti u obzir njegovo stanje. to znai da će zapasti u veliku tugu. Kanalizacija takoĊe simbolizira prostitutku. Ovaj san moţe da se odnosi na ha)if inog ministra. korist i blagodat. to znaĉi da će mu robinja zatrudniti. ako je neoţenjen. to se odnosi na njega liĉno. Potok takoĊe moţe da simbolizira ţivot zajednice ukoliko je zajedniĉki. i ako je voda potoka bila krvava. ili ţi vot pojedinca ukoliko je privatni. — to će se sve desiti ako je njiva upijala vodu i ako je poniklo bilje. to znaĉi da će pretrpjeti neku štetu i gubitak. a šta će mu se desiti. to mu znaĉi neku lahkoću i dbbijanje imetka. koju im on pruţa. npr. a zatim ga je saprao jaĉom koliĉinom vode i otklonio te neĉistoće iz potoka tako da je voda mogla brzo teći ĉista i bistra. predstavlja brigu. Potok takoĊe moţe da simbolizira stvoreno. to znaĉi da će on poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko se to od njega moţe oĉekivati. Ako neko sanja da pije vode sa EUFRATA — postići će blagoslov. Ako neko sanja da potok teĉe izmeĊu kuća. to znaĉi da on stanovništvu svoga mjesta ĉini dobro. to znaĉi lijep ţivot. to znaĉi da će otjerati svoju ţenu. BAZEN simbolizira ĉasnog i moćnog ĉovjeka koji ĉini drugima korist. uprljao se i ukvasio njegovom vodom i prljavštinom. Allah dţ. kao što je opšta prehlada u zimskom periodu ili vrućica u ljetnom perio du. bilo dopremom hrane u grad. sina ili nekog drugog iz svoje kuće zbog ĉinje nja bluda ili zbog nekog drugog ruţnog postupka. Ako neko sanja da u njegovu kuću teĉe bistra rijeka. Neki vele: Ako neko sanja da je na potoku napravio branu i da se nije u njemu utopio. oţeniće se ili će kupiti robinjukoju će oţeniti. Potok takoĊe moţe da simbolizira i vodo nosu i posudu za vodu obzirom da potok „nosi" vodu i da napaja. dok je udata za njega ili poslije razvrgnuća braka.

to znaĉi da se taj imetak neće dugo zadrţati u njega. ţene iji nekoga drugog. Reĉeno je i to da krĉag simbolizira ţenu. meda ili mlijeka. a ako kroz nju ne teĉe voda. koja ima poslugu. a bunar . Ako neko sanja da kofom vadi vodu za sebe liĉno. ĈEKRK na bunaru simbolizira korisna ĉovjeka vjernika koji se trudi da pomogne ljudima u vjer- 174 . prvakinju. riznicu. dućan. to znaĉi da on spletkareći zaraĊuje imetak. MJESINA simbolizira isto što i vrĉ. KOLO ZA NATAPANJE simbolizira slugu koji ĉuva imetak ljudi na skrivenom mjestu. Isto se tumaĉi ako se tako sanjaju i ostale posude.zamku. to znaĉi da je on ĉovjek koji ĉini dobra djela. Ibn Sirin je upitan za san ĉovjeka koji je sanjao da je krĉag svezao uzetom i spustio ga u bunar. Neki kaţu: Ko sanja da pije vodu iz nepoznate posude od nepoznatog vodonoše na nenastanjenom mjestu — prošlo mu je ţivota onoliko koliko je popio vode iz posude. zavisno od toga koliko je napajao.Nato mu je ĉovjek rekao: .Ti si odsutan od svoje porodice već 6 mjeseci. koja će ti roditi sina. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pijem iz jednog malog krĉaga tijesna grla. CIJEV ZA VODU simbo lizira odvaţna ĉojveka koji ratuje s vladarom. to znaĉi da će valija biti smijenjen s poloţaja. ona moţe da simbolizira i valiju. Zatim je kofu uzeo Omer ibn EI-Hattab. prošlo mu je onoliko ţivota koliko je popio vode. te sam stoga zakljuĉio da je u pitanju muško di jete. Kp sanja da sipa vodu u baĉvu . Ko sanja da pije iz vrĉa dbbiće imetak od strane gore već navedenih i uzurpiraće njihova prava. to znaĉi da će se tim imetkom okoristiti njegova ţena.Ti zavodiš robinju. VELIKI VRĈ simbolizira izdrţavaoca porodice. sluge dozvoljene za brak i braĉne sastanke.Tog ĉovjeka je njegov prijatelj poslao da mu zaruĉi izabranicu. Pijenje vode iz kr ĉaga tumaĉi se kao dozvoljen imetak i lijep ţivot. obrtanje kapitala i razliĉite situacije na putu. Radosna vijest koja je u vezi s bunarom bio je Jusuf a. odakle je dotle imao sredstava za ţivot i tome sliĉnp. vreće i veliku svotu novca. Zatim je kofu uezo Ebu Bekr i zahvatio jedanput ili dvaput. . srazmjerno tome koliko je napajao. Allahov Poslanik s. BAĈVA simbolizira dobru ţenu. korisnu. onda mu je rekao: — Umrijeće ti ţena. Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti trudnu ţenu? — a kad je on potvrdno odgovorio. . voda — iskušenje.brigu i nevolju zbog sluge. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu da je sanjao da na dlanu drţi krĉag napunjen vodom. a on odgovori: — Bunar simbolizira ţenu. a voda mu je ostala na dlanu. ako je tom vodom zalijevao svoj vrt. jako usluţnu. hambar. to znaĉi da će on naporom i trudom postići ovo svjetskih dobara srazmjerno koliĉini vode koju je izvadio. zavisno od ostalih ĉinilaca u snu i na javi.s. mahali i trgu gdje ţivi. i ako mu vrt dadne plod. ako je vodu iz kofe prosuo izvan svoje posude.Rekao si istinu! Ja sam već dobio pismo da mi je ţena već 6 mjeseci u drugom stanju.a. KOFA simbolizira ĉovjeka koji spletkama stiĉe imetak. ono je puklo i krĉag je ispao.ţenu. slugu ili roba. a on će se okoristiti od svoje ţene. on ga je iznevjerio i sam se oţenio njome. a dijete će ti ostati ţivo. — Ibn Sirin mu je na to rekao: . to znaĉi da će se on sporiti zbog neĉeg vjerskog ili svjetskog. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ţivotinje. To moţe da znaĉi i da mu je nestalo opskrbe u gradu. noseću ţenu — zbog vode koja se u njemu drţi. Ako kroz cijev teĉe voda. . Dvije trećine kofe su dvije trećine trudnoće (6 mjeseci). a kod kuće ti je ostala trudna ţena.Nato mu je Ibn Abbas rekao: . TakoĊe moţe „da simbolizira blagajnu. a njegovo zahvatanje vode bijaše nejako — neka mu se Allah smiluje. Ko sanja da je popio pola krĉaga vode.pribavlja imetak i predaje ga ţeni na ĉuvanje. prošlo mu je pola ţivota." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Abbasu i rekao mu: — Sanjao sam da sam spustio kofu u bunar i napunio dvije trećine kofe. to za dunjaluĉara znaĉi pun trap. Kofa se u njegovim rukama povećala. FRIŢIDER simbolizira uglednu ţenu. KRĈAG simbolizira munafika najamnika kojem se povjeravaju razni poslovi. a pijenje iz nje znaĉi dobijanje imetka od te ţene. pa je krĉag ispao i razbio se. a crno stado se pomiješalo s bijelim. Ako se sanja da je krĉag pun ulja. a preostala trudnoća ostaje do kraja trudnoće. meĊutim. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. pa kad je krĉag napunio vodom i potegao uţe.. Nisam vidio nadarena ĉovjeka koji pravi ĉudo kao Omer ibn EI-Hattab.v. Sva pitka voda koja se sanja u nekoj posudi simbolizira sakupljeni halal imetak. isti je sluĉaj i sa pijenjem vode iz ostalih posuda. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ljude ili ţivoti nje. VRĈ S DRŠKOM simbolizira robinje. — Na osnovu ĉega to tako tumaĉiš? — upita ga ĉovjek.s. ako je popio manje ili više.Uţe mu simbolizira ugovor. Ako neko sanja da kofom iz bunara va di vodu i da je sipa u svoju posudu. krĉag . i on je kao pastir koji napaja svoje stado. je rekao: „Sanjao sam da sam na bunaru i da iz njega crpim vodu cr nom stadu. da će ga nestati i da od njega neće biti koristi. Nato je Ibn Sirin rekao: . Reĉeno je da kola za natapanje i dolapi simboliziraju promet u trgovini.

pogotovo ako sanja da se penje u laĊu usred mora. to znaĉi da će mu oskudica potrajati. a ako ga je u snu prilikom prelaska Sirat-ćuprije zadesilo neko zlo. posustaće. a Allah dţ. LaĊa moţe da simbolizira i roditelje obzirom da oni svoju djecu spašavaju od nevolja. birigu i vezanost ako se sanja daje usidrena.s. spasiće se od ovosvjetskih iskušenja. ako namjerava ići na put. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira i Sirat-ćupriju. Reĉeno je da kofa simbolizira i sredstvo za postizanje cilja. stradaće ili će doţivjeti brodolom obzirom da je neprirodno da laĊa ide kopnom. obzirom da laĊa uglavnom simbolizira izbavljenje i spas. ĉijim prelaskom će se vjernici spasiti Dţehennema. primiće islam. neki vele: Ako neko ko se vozi laĊom sanja da se laĊa oštetila.s..s. to znaĉi da će ostvariti neku zaradu. vratiće dug i riješiti se brige.skim i svj'etskim stvarima. ako ţivi u oskudici.. to znaĉi da će se on u svom znanju izdvojiti od ostalih i svoje znanje će upotrijebiti za novotarije u vjeri. Na osnovu kazivanja o Hidru a. Kad neko sanja da je u bunar spustio kofu. ako je bolestan. ako to sanja neko ko je na moru. a ako nema trudnu ţenu. Ako zatvorenik sanja da se ukrcao u laĊu.Muštuluk! — viknu on — evo jednog djeĉaka . to znaĉi da ga neće uskoro sklopiti.s. tako da će jedno drugo štititi od griješenja. nekad ćeš je izvući punu vode. kao što je prirodno da laĊa strada ako je vjetar baci na kopno. to znaĉi da mu pomoć pruţa vjernik koji se ĉvrsto uhvatio vjere Uzvišenog Allaha obzirom da uţe simbolizira vjeru. Ako onaj ko traţi nauku sanja da je laĊa u kojoj se nalazi s njim izašla na kopno i nastavila se kretati kopnom.š. i on spusti kofu svoju.s. a prije toga je mislio da će propasti. steći sigurnost i imati sretan brak. u laĊi je bio spašen Nuh a. treba da uzmeš u obzir njegovo stanje: ako traţi da se oţeni. će joj dati opskrbu odakle se i ne nada. da bi mu se protumaĉio san.. voda — spermu. ako je griješnik. LaĊa ta koĊe moţe da simbolizira i islam obzirom da se islamom ĉovjek spašava od neznanja i smutnje. već spuštaj u bunar kofu za kofom. to znaĉi da će biti pušten iz zatvora. treba uzeti u obzir njegovo stanje. zatim Hidr a. na što nas podsjeća Musaovo a. to znaĉi da će morati priĉekati. to znaĉi da će se oţeniti ili da će kupiti robinju. kofa na bunaru simbolizira muški spolni organ. MeĊutim. Usidrena laĊa moţe da simbolizira zatvor obzirom da je Junus a. Ako kofu s uzetom i bunar sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. to znaĉi da će ga i na moru zadesiti neko zlo. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. LAĐA simbolizira sve ono ĉime se Ĉovjek spašava od utapanja obzirom daje Allah dţ. i Musau a. ako je ugovorio brak. bunar joj simbolizira profesora. a koju je Hidr a. opasnosti. i ako u laĊi sanja neku osobu koja je već umrla. izuzev ako ga je laĊa u snu izbacila na kopno ili se nastavila kretati kopnom. to znaĉi da će mu bolest potrajati. i ako to sanja osoba kojoj su uskraćena sredstva za ţivot. pokajaće se za svoje grijehe.s. to znaĉi da će umrijeti i biti zakopan u zemlju. obogatiće se.. to znaĉi da će imati koristi od puta ili od onoga što traţi obzirom da je putujuća karavana koj a je u bunaru našla Jusufa a. ako to sanja bolesnik. Tako. Kad neko sanja da se ukrcava u laĊu. ili ako u snu ima nešto drugo što ukazuje na smrt. . a nekada s puno blata i malo vode. Ako osoba koja sanja da iz bunara vadi vodu traţi znanje. imao lijep svršetak nakon što je na laĊi i nakon toga preţivio ono što je preţivio. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira ĉednu ţenu ili robinju obzirom da se pomoću neke od nj ih ĉovjek spašava od vatre i iskušenja. da bi mu protumaĉio san. što u tom sluĉaju nema dobro znaĉenje. Ako neko sanja da pomoću ĉekrka crpi vodu iz bunara da bi uzeo abdest. to znaĉi da će se udruţiti s alimom (uĉenjakom) ili će se okoristiti znanjem kojim će se spasiti od neznanja. to znaĉi da je stekao oslonac protiv svake brige i tuge. Ako neko ko se ukrcao u laĊu sanja da je nastupio Dan skupa (nakon proţivljenja poslije smrti) i da uspješno prelazi preko Siratćuprije.s. licemjer - 175 . i Musa a. putovanje u laĊi s Hidrom a.ţenu. to znaĉi da će se oţeniti. to znaĉi da će mu ona roditi sina. LaĊa simbolizira i zatvor. Neki pjesnik je re kao: Opskrbu ne traži pustim željama. Ako neko sanja da laĊa s njim plovi svojim svakidašnjim pravcem. a od njega će uzeti onoliko znanja koliko je vode izvukao iz bunara.s. izuzev ako snivaĉ sanja da se u laĊi vozi s umrlim osobama. spašena je i laĊa kojo m su se oni vozili. Kad neko sanja da se nalazi u usidrenoj laĊi koju zapljuskuju uzburkani valovi. njega prodala i tako stekla materijalnu korist. ako je u zatvoru.s. bio zatvoren u utrobu ribe nakon što je prije toga laĊa bila zaustavljena. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. je laĊu nazvao istim nazivom kao i robinju. to znaĉi da će se još prije i još izvjesnije riješiti zatvora. ako je siromah. pa ĉak i smrti i obzirom da laĊa u svojoj utrobi nosi putnike kao što majka nosi svoje dijete.s. i one koji su s njim bili na laĊi spasio od belaja i potopa koji je uništio nevjernike. oštetio odvalivši joj jednu dasku da je ne bi uzeo vladar koji je uzimao plovne laĊe.š. a bunar -r. ako je s laĊom stigao do obale i iz nje se iskrcao na kopno.s. to znaĉi da će se s laĊom kojom putuje spasiti raznih strahota na moru. i oni koji su s njim bili u njoj. ozdraviće. Kad neko sanja da se morem vozi u laĊi.š. takoĊe je i Junus a. pogotovo ako se takav san sanja u toku zime. ako je bolestan. to znaĉi da se ta osoba spasila Dţehennema. tako: ako je nemusliman.. Nuha a. Allah dţ. pa ako je uz to uzeo abdest. to znaĉi da će u njemu dugo ostati. to znaĉi da će se spasiti oni koji njom putuju..s. ako je zdrav i traţi znanje.. ako traţi nauku. svršetak svih gore navedenih stvari biće dobar. shodno kazivanju o Junusu a. ako Bog da.". tako.s. ako to sanja duţnik.

. pretrpjeće gubitak a potom ga nadoknaditi. to znaĉi da je njegovo spašavanje iz neke od navedenih situacija još brţe. UGALJ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je u laĊi koja je zaronila u morske dubine. . rijeĉima navedenim u Kur'anu: „Ilicu naći u vatri uputu". shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uhvatite se svi za Allahovo uţe i nemojte se cijepati!" Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u crnoj laĊi i da od nje nije ostalo ništa izuzev uţadi. odjednom druge Njemu ravnim smatraju".. PEĆ.).." Ako neko sanja da je prihvatio za veslo laĊe. to znaĉi da se vladar na njega rasrdio. ako je trgovac. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a isto tako imaju obiĉaj u noći naloţiti vatru da posluţi kao orijentacija i utoĉište oni ma koji putuju noću. Ako neko sanja da laĊa kojom se on vozi izlazi iz vode. korist i bogatstvo obzirom da se ona koristi za pribavljanje opskrbe putnicima i onima koji su kod svojih kuća. to je manja vjerovatnoća da će biti smijenjen.š. šeriatski pravnik. od rijeĉi ili od dijela. i ona ĉini osnovu za samoisticanje. dimi se i ima plamene jezike.. a što je laĊa dalje od kopna. to znaĉi da mu je posao pun opasnosti. to znaĉi da je ta situacija utoliko teţa i spas dalji. a njegova uprava će biti srazmjerna veliĉini i ĉvrstini konstrukcije laĊe. i dobio je uputu.. TUMAĈENJE SNOVA O VATRI. bilo nešto drugo. to znaĉi da će doţivjeti neku nesreću od strane svog pretpostavljenog. ona simboliziraju drugove u vjeri. ako je u snu izašao iz laĊe.ENIM SREDSTVIMA l PRIBORU (DRVA. shodno Musaovim a. Vatra moţe da simbolizira i 176 . ako je upravitelj. to znaĉi da će uspostaviti kontakt s nekim vladarom ili poglavarom. islam. znanje i Kur'an. to znaĉi da se je dalje od spasa. Vatra moţe da simbolizira i sablju ili smutnju ukoliko pucketa. a što je laĊa dalje od kopna. ili će slabo poslovati i zapasti u finansijske poteškoće tako da će zaradu traţiti tamo gdje mu ne dolikuje. bilo da je to vojska u ĉijem je on sastavu. a gašenje vatre simbolizira škrtost ili siromaštvo.. dvospolac i sa ţenom ima neprirodane spolne odnose. uĉenjak ili poglavar. Ona takoĊe moţe da simbolizira i grijehe.š. to ukazuje na propast onoga šta laĊa simbolizira. KANDILJ l DR. a nasilje je postavljanje stvari na njihovo nemjesto. to znaĉi da će povratiti i nadoknaditi ono što su izgubili. to znaĉi da će steći znanje i imetak od strane nekog moćnika. Vatra moţe da simbolizira i dţine obzirom da su oni od nje stvoreni. srazmjerno veliĉini mora. i nastavlja kretanje kopnom. brige. to znaĉi da će ga neko tako zarobiti i ulivati mu strah tako da će mu smrt biti najlakši izlaz iz te teške situacije.š. ili će osloboditi robinju a s njom nastaviti imati spolne odnose zloupotrebljavajući svoj autoritet. Ako tako laĊu sanja bolesni vladar.) VATRA simbolizira vladara obzirom na njenu supstancu i njenu moć u odnosu na druge ele mente i obzirom da ona moţe da nanosi štetu i korist. OGNJIŠTE. to znaĉi da će on napustiti staru istinu i sigurnost. ali će ipak biti spašen i biće mu vraćena uprava. ona mu simbolizira tabut.. SVIJEĆA. haram i sve ono što vodi u Dţehennem. greške. po kome je neprirodno da se ona kreće. obzirom da se pomoću nje svijetli i nalazi put u tmini. LaĊa inaĉe simbolizira spas od nevolje. MANGALA. spasiće se i biće neposlušan svome Gospodaru (Allahu dţ. Reĉeno je da sanjanje putovanja laĊom po moru simbolizira put na kojem se krije opasnost. sho dno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će ponovo dobiti upravu od velikog vladara. LAMPA.stvo i pokvarenost obzirom da je pokvarenost — napuštanje pokornosti Allahu dţ... koju je i našao jer je iz nje ĉuo govor Uzviše nog Allaha. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Od tvoje vjere nije ostalo ništa osim iskrenosti. a ako je u snu potonuo.Mi ĉinimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konaĉe .. Vatra katkad simbolizira i uputu. Ako se sanjaju brodska uţad. shodno Njegovim rijeĉima: . Hvatanje za brodsko uţe simbolizira lijepu vjeru i druţenje s dobrim ljudima. Reĉeno je da sanjanje porinuća laĊe u more simbolizira siguran put. Ako to sanja neko ko se bavi nekim poslom. Vatra takoĊe moţe da simbolizira i opskrbu. a ako sanja daje iz laĊe izašao. a ako ne to.. Vatra moţe da simbolizira i Dţehennem ili Allahovu dţ." Arapi imaju obiĉaj reći: „Tom i tom se ugasila vatra" kad hoće reći da je neko osiromašio ili da je umro. Ako neko sanja da se njegova laĊa raspala i poĉela da tone. kaznu. Neki vele: Ako neko sanja da se nalazi u laĊi na moru.s.A kada ih On do kopna dovede. Ako neko sanja da je u laĊi koja plovi po vazduhu.l Mi smo njega i one koji su bili uz njega u krcatoj laĊi spasili . 42. Ako takav san sanja vlastrodrţac koji je izgubio vlast ili trgovac koji je pretrpio gubitak u trgovini. onda je on. Gorenje vatre simbolizira dareţljivost ili bogatstvo." Sanjanje laĊe pune ljudi simbolizira spas na putu (sretno putovanje) onih koji se na njoj nalaze. bolesti ili zatvora za onoga ko sanja da je posjeduje ili da se u njoj vozi. moţda. bilo prevozno sredstvo kojim putuje. koja joj predstavlja spas i sigurnost.. Ako upravi telj koji je smijenjen s poloţaja sanja da je ušao u laĊu i zaplovio morem. NJ. Kad neko sanja da se laĊa potopila i da se on uhvatio za jednu njenu dasku. a ako sanja da se nalazi u laĊi koja je na kopnu. to znaĉi da će da tone i na javi. i daje vam da se ko ristite laĊama koje plove morem voljom Njegovom .

to znaĉi da će dobiti nešto imetka koji će biti po praćen ţalošću. a zatim dodao: — Zlikovac će se smatrati dobrim. ili da će to traţiti nekim sporom. to znaĉi da će u tom mjestu doći do smutnje i prolijevanja krvi. najezdu skakavaca ili zarazne bolesti. i vaše porodice i vaše imetke! — Na to je Poslanik a. ona u tom sluĉaju simbolizira zarazne bolesti. a ako nema izgleda za rat. Ebu 'Amr en-Nah' i je rekao Allahovu Poslaniku s. i neka se proĊe djela koja ĉini a koja vode u Dţehe-nnem. ukoliko je vatra ugroţavala samo njega. to znaĉi da je osoba koju dotiĉna posuda simbolizira opsjednuta dţinima i da iz nje i preko njenog jezika govori dţin.— Raspali. uzne -miravala ih dimom ili im palila odjeću i tijelo i štetila im oĉima. Ako ta vatra nije bila na putu. to znaĉi da će svojim rijeĉima podbosti nekog ĉovjeka i navesti ga na nešto pokuĊeno. to znaĉi da će on pokrenuti nešto zbog ĉega će od izdrţavaoca porodice dobiti neku korist. a njom kaţnjava i Allah. bez plamena.a. to znaĉi da će biti spašen. ili. to znaĉi da on jede haram imetak.v. ako profesionalno nije vezan za vatru. Iskre simboli- 177 . mešetarenjem ili od predstavništva. na što ukazuje i kur'anski tekst. Ako se sanja da se vatra s neba spustila na polje. je prste jedne ruke okrenuo prema prstima druge ruke. Ljudi će ubiti svog imama. to moţe da znaĉi da će od vladara dobiti neki haram imetak. kao što su boginje. pogotovo ako je zahvatila cjelokupno stanovništvo. Ako neko sanja da se vatra rasplamsala i zahvatila hranu ili neki drugi artikal. raspali. Opekotina od vatre simbolizira bol nanesen zlim jezicima. a ukoliko nije. ili ukoliko se oni koji je potpaljuju dogovaraju da ga ugroze. rekao: — To je fitneluk (smutnja) koji će se desiti u ahir-i zemanu. Ako neko sanja ogromnu vatru koja nije nalik ovp-svjetskoj vatri i koja je naloţena da bi on u nju bio baĉen.: — Sanjao sam da je iz zemlje izašla vatra. Neki vele da vatra simbolizira rat ukoliko se sanja da ona ima plamen i da daje zvuk. pogotovo ako je zahvatila kuće i bogataša i siromaha. zahvaćala ih svojim iskrama. postala pepeo ili je ugasila voda ili kišnica. ili ako je prţila one koji bi pored nje prolazili.s. da će svojim govorom uskovitlati p rašinu i izazvati zlo. ili to moţe da simbolizira namet na vilajet od strane vladara. a ako je uzeo nešto peĉenja. pogotovo ako se on izdrţava od profesije vezane za vatru i ako je to sanjao u zimskom periodu. usjeve. Ako neko sanja da potpaljuje vatru. da se isprijeĉila izmeĊu mene i mog sina i daje govorila.vladarovu kaznu. MeĊutim. Vatra takoĊe moţe da simbolizira sušu. svoga Gospodara. Ako neko sanja da jede vatru. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi na njoj isprţio meso. to znaĉi da će ga ljudi ogovarati. Navedeno vaţi ukoliko su oni koji su to s njim ĉinili njegovi neprijatelji. koji je vladar na oba svijeta. ili koristeći njegov autoritet ili pomoć. kao što je bio spašen i Ibrahim a.s.Taj ĉovjek će oslijepiti. prljavu (nedozvoljenu) zaradu ili imetak jetima (sirote). voćke i biljke. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na palcu ima svjetiljku. Kad neko sanja da je u peći.s.s. kuga i dr. ugašena. Ako neko sanja da je potpalio vatru da bi na njoj u loncu skuhao hranu. pogotovo ako je vatra zahvatila samo kuće bogataša. na ognjištu i si. pa će ga njegova djeca voditi. to znaĉi da će on izazvati ogovaranje ljudi. naloţio vatru da bi pripremio hranu i jelo. to onda moţe da simbolizira zarazne bolesti i pomor koji će zadesiti stanovništvo tog kraja. zavisno od toga koliko se trudio oko vatre ili ako je bjeţao od nje. ali ne i druge. njive. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi se ogrijao. a moţe da simbolizira i vladara silnika kod kojeg će snivaĉ naći utoĉište i sluţbu. Ako se sanja da je vatra zahvatila neki dio tijela ili odjeće. a ako u loncu nije bilo hrane. Ako je ta vatra u vidu ţeravice. Ako neko sanja da je naloţio vatru na prometnom putu ili radi orijentacije dru gih. to znaĉi da će dobiti vlast i biti u situaciji da potpomaţe druge. to znaĉi da će traţiti imetak i opskrbu u vladarovoj sluţbi. to simbolizira nekakvu štetu i nesreću. neka se u tom sluĉaju priĉuva Allaha. ona u tom sluĉaju simbolizira bogatstvo i korist koju će ostvariti. to znaĉi da on preduzima nešto da bi se zaštitio od siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo. Ako neko sanja da s neba pada vatra na kuće i naselja popraćena dimom i liţući plamenim jezicima. našto je on re kao: . a ako su ga u vatru bacili. ona u tom sluĉaju simbolizira novotariju koju će snivaĉ uvesti u obiĉaj ili namjerava da je uvede. to znaĉi da on ima mnogo neprijatelja koji mu prave spletke a koje će on pobijediti i nadvisiti. i ko vidi i ko ne vidi! Nadahnite me! Poješću vas sve. Ako neko sanja da ga je vatra opekla. prije nego što dospije u sam Dţehennem i vatra mu u tom sluĉaju simbolizira opomenu i zastrašivanje da prekine s dotadašnjom praksom. svaĊom. Ako neko sanja da mu je vatra zapretana. Ako neko sanja da vatra govori iz krĉaga ili neke druge posude. pak. Ako neko sanja da posjeduje vatru u svojoj peći. a krv vjernika od strane nekih vjernika biće smatrana dozvoljenijom od pi jenja vode. to simbolizira sušu ili najezdu skakavaca. to znaĉi da će on steći znanje i uputu i time potpomagati druge ukoliko je toga dostojan. to znaĉi da će to poskupiti. Zatim će se u skupinama dug vremenski period sporiti — i Poslanik a. na ognjištu ili neĉem drugom što sluţi za loţenje vatre. Takav san moţe da znaĉi da će vladar snivaĉa pozvati na odgovornost i da će zaplijeniti njegov imetak. ili kojeg će varati. to znaĉi da će biti onemogućen da obavlja zanat ili posao kojim se bavi. pojašnjavajući te sukobe. ili ako je on dobar ĉovjek.

a neki vele da simbolizira opskrbu dobijenu od vladara. to simbolizira njegovu ili smrt nekoga iz njegove porodice.. Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od neĉega što je u vezi s ugljem. to znaĉi da će od vladara dobiti obilan imetak.. vele da on simbolizira opskrbu od vladara. i blagostanje i spasiće se neke opasnosti. Ako neko sanja da loţi vatru pred kapijom vladara. dobiće upravu ili će ojaĉati u trgo vini ili u zanatu kojim se već bavi. postići će dobro. siguran od njene opasnosti. blagodat i vlast. pa je jedna papuĉa izgorjela. to simbolizira smrt porodiĉnog starješine. ako mu vatra izbija iz usta. Pola stada ti je propalo. Ako neko sanja da je naloţio vatru u nekoj ruševini i da ljude poziva da priĊu vatri. DIM simbolizira strah i kaznu od Uzvišenog Allaha ili kaznu od strane vladara. to znaĉi da će mu u kuću ući lopov. a ako je trgovac. za robu koja ima dobru proĊu kaţe da „ide k'o na vatru". Kad neko sanja da loţi vatru i da mu se vatra ugasila. pobijediće ih. to znaĉi da će postići iskre nost. pretrpjeće gubitak u trgovini.ziraju zao govor. to znaĉi da će mu ţena roditi muško dijete. UGALJ. dućan će mu donositi obilje. to znaĉi da on ljude poziva u zabludu i novotariju. Kad neko sanja da se u vladarovoj kući nalazi peć. Sejf ibn Zu Jezen je sanjao da se na Aden s neba spušta vatra i da pada na svaku kuću gaseći se potom i pretvarajući se u ugljevlje. inaĉe. Ako neko sanja da mu iz dućana izlazi dim. nakon što je ranije trpio nestašicu. Ako neko sanja da je u njegovoj peći naloţena vatra.. Ako neko sanja da mu se vatra u ku ći zagasila pa zatim puhnuo vjetar i raspirio je. OGRJEVNO DRVO simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi. Ako neko sanja razgorjelu vatru koja se diţe visoko. to znaĉi da će otići na hadţ. nešto laţno i beskori sno. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da sam papuĉe stavio u vatru. a odazvaće mu se onaj koga je vatra u snu zahvatila. Ako neko sanja da mu dim izlazi ispod lonca u kojem se kuha meso. Bacanje drva u vatru simbolizira hrlje nje vladaru. koja daje veliki sjaj i koja ljudima koristi. Ako neko sanja da mu je na kućnim vratima baklja koja se ne dimi. to znaĉi da će mu roba imati dobru proĊu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko ko je dostojan uprave sanja da 178 . Ako neko sanja da se vatra koja je naloţena u kući za osvjetljavanje ugasila. Ako neko sanja da po njemu padaju iskre. to znaĉi da će mu u kuću ući vojska.Tako se i desilo. a ako sanja da je baklja nasred kuće. Ako neko sa nja da gasi vatru i varnice. to znaĉi da će biti iznuren nekim vladarovim poslom i taj posao će mu donijeti jedino jad. Ako neko sanja da je u mrkloj noći opazio vatru.s. a ako se sanja da je tako ugašena vatra koja je gorjela u gradu. PEPEO simbolizira neistinit govor od kojeg nema nikakve koristi. a ako sanja da ju je bacio meĊu ljude. Ako trgovac sanja da je vatra zah vatila njegovu robu. Ako neko sanja da se u njegovom vrtu gasi vatra. Ako neko sanja pepeo. veselje. Takav san mu takoĊe moţe da znaĉi da mu je roba haram. Neki vele da on simbolizira haram imetak. to znaĉi da će on na tom mjestu smiriti neku pobunu . a ako osjeti toplotu od dima. koji mu je rekao: — Abesinci će zavladati tvojim gradom. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u Perziji imaš stoku. Ako neko sanja da se nalazi u vatri ali da ne osjeća njenu vrelinu. to znaĉi da je on moćan i koristan ĉovjek. pobje du. Ako neko sanja da gaje dim obuhvatio tako da se on u njemu izgubio. nek su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje. vatra u tom sluĉaju simbolizira blagodat. blagoslov i moć. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da mu vatra pada s glave ili izlazi iz ruke svijetleći i bacajući sjaj. Ako neko sanja da mu je izgorjela kuća.. Ako neko sanja da se s neba spušta vatra i da ga ona prţi ali on to ne osjeća. to simbolizira smrt uĉenog poglavara tog grada. opet. Neki. to znaĉi da će u kući biti provedena svadba. ." Ako neko sanja da mu vatra izlazi iz kuće. koje će postati ĉuveno. to znaĉi da će biti uznemiren neţeljenim govorom. shodno kazivanju o Musau a. riješiće ga. — Tako je i bilo. a ako ima neprijatelja. postići će moć. DRVENI UGALJ simbolizira opasnog ĉovjeka. to znaĉi da će ga spopasti vrućica. to znaĉi da će ga zadesiti tuga i briga.s. Neupotrebljivi i beskorisni ugalj simbolizira isto što i pepeo tj. Ako neko sanja da s društvom sjedi oko vatre. zahvaljujući vladaru. smutnju i trvenje. to znaĉi da će dobiti vlast i moć. to znaĉi da bi mu se kuća uskoro mogla srušiti. Ako neko sanja da mu vatra izbija iz prstiju. a od druge polovine ćeš imati malo koristi. ako vladar ima neki problem. Ako neko sanja da u ruci drţi upaljenu glavnju ili baklju. to znaĉi da će meĊu njih ubaciti neprijateljstvo koje će im nanijeti štetu. pretrpjeće poraz. Ako neko sanja da potpaljuje peć. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ako za to ima vjerovatnoće. a druga je samo nagorjela. to znaĉi da je on doušnik. i ako sanja da mu vatra izbija iz dlanova. to znaĉi da on pisanjem ĉini zlo. Reĉeno je da pepeo simbolizira haram imetak. On je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ako je u ratu. to znaĉi da će ostvariti neku liĉnu i materijalnu korist. vlast i pobjedu nad svojim neprijateljima.. to znaĉi da on ĉini posao kojim nanosi zlo drugima ljudima. shodno kazivanju o Ibrahimu a. U narodu se.

. Ako se sanja da je sav fitilj izgorio.gradi peć. Ako neko sanja svjetiljku u svojoj kući. kao što je uĉenjak.. ĉasti ili tjelesnom zdravlju. Pravovremeno upaljeni kandilj koji šija simbolizira izdrţavaoca porodice ili uĉenjaka. Ako neko sanja da danju ide sa svjetiljkom. VOŠTANA SVIJEĆA simbolizira vladara ili odraslog sina koji se opasao snagom i koji pruţa materijalu pomoć. to znaĉi da će mu ţena roditi sina. to znaĉi da će mu se pojasniti i jasno dokazati nešto što mu je bilo nejasno. to znaĉi da će roditi djeĉaka. Ako neko sanja da puhanjem iz usta gasi svjetiljku. FITILJ simbolizira odgojiteljicu koja je u sluţbi ljudi. oni ĉine osnovu vlasti i simboliziraju je obzirom da kamen simbolizira ĉovjeka gruba srca. to znaĉi da će steći znanje i visok poloţaj.. SVJETIONIK simbolizira slugu. Neki vele: Ako neoţenjen ĉovjek sanja da kreše kresivom. ako je neoţenjen. Mangala na kojoj ima vatre simbolizira vlast. i daće vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići . a ako je bolestan. Kandilji u dţamiji simboliziraju ulemu (uĉenjake). ako je trgovac. Ako neko sanja da ima svjetiljku koja svijetili kao sunce. Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide!" Kad neko sanja svjetiljku u svojoj kući. Ako neko sanja da je kresivom potpalio vatru da bi se na njoj ugrijao. Lampa moţe simbolizirati i suprugu. pretrpjeće gubitak. Fenjer takoĊe moţe da simbolizira supruga. ali mu to neće poći za rukom. izgubiće vlast. izdrţavalac porodice ili dijete. ţeljezo — jakog ĉovjeka. Ako neko sanja da mu se prst ili neki drugi dio tijela pretvorio u svjetiljku. uĉenog šeriatskog pravnika ili dareţljivog trgovca. 179 . to znaĉi da će odgojiteljica umrijeti. oţeniće se. Pojava vatre prilikom kresanja moţe da simbolizira i sukob izmeĊu supruţnika ili izmeĊu dvojice ortaka. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sliĉni su onima koji potpale vatru. Svjetiljka moţe da simbolizira svakoga onoga ko upućuje sebe i druge. Sve svjetiljke mogu da simboliziraju otkrivanje skrivenih stvari. Reĉeno je i to da svjetiljka simbolizira poboţno dijete. MANGALA Od ţeljeza simbolizira ţenu iz moćne porodice. a mangala na kojoj nema vatre simbolizira dokolicu. to znaĉi da on klanja tehedţdţud namaz ako je toga dostojan. ona simbolizira ţenu iz munafiĉke porodice. Sve promjene koje se sanjaju da se dešavaju na svjetioniku simboliziraju promjene koje će se desiti sluzi. to znaĉi da će dobiti vlast i moć i da će se spasiti od neprijatelja ako ih ima. i oni će mu pruţiti pomoć. izgubiće imetak. Ako se sanja drvena mangala. Kad neko sanja da mu se je u ruci ugasila svijeća. ili je moţda zapao u grijehe i po-kajaće se za njih. to znaĉi da će oţeniti ţenu od koje nama nikakva dobra.. Svjetiljka takoĊe simbolizira povećanje svjetla u srcu. Ako neko sanja da je upalio svjetiljku. to simbolizira štetu u imetku. Ako iskra zapali odjeću ili opeĉe tijelo." Ako neko sanja da noću ide sa svjetiljkom. to znaĉi da će se dvojica grubijana ţestoko sukobiti obzirom da varnice. ugled i spomen i koje će biti korisno. a ako zapali mushaf. to znaĉi da će ga pohoditi vladar ili neki uĉenjak ili će dobiti blagoslovlje nu opskrbu. a Allah će upotpuniti Svoje svjetlo". potpalila i puhanjem raspirila vatru. a njegov fitilj suprugu ili dijete koje izlazi iz njene utrobe. KANDILJ simbolizira dijete koje će steći visok poloţaj. Ako se sanja da se svjetiljka ugasila.. ako je vladar. poboţne ljude i Kur'an. to znaĉi da će nauĉiti Kur'an i da će ga tumaĉiti. a fenjer supruga. i kada ona osvijetli njihovu okolinu. SVJETILJKA simbolizira izdrţavaoca porodice.. jaĉanje vjere i postizanje onog što se ţeli. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da ugase Allahovo svjetlo svojim ustima. a vatra — vladara. Ako neko sanja da je kamenom udario o kamen i da je tom prilikom izazvao varniĉenje. Iskre kresiva sim boliziraju zao govor sukobljenih strana. Ako ţena sanja da je ukresala. ili padne u oko to simbolizira sukob u vezi s vjerom. to ukazuje na smrt onoga koga svjetiljka simbolizira a ko je bolestan. popularnost. LAMPA simbolizira izdrţavaoca porodice obzirom da on bdije nad onima koje izdrţava. ako se prilikom kresanja pojavila vatra. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili će biti upućen u neĉemu u ĉemu je zbunjen i izgubljen obzirom da se ĉovj ek pomoću svjetla spašava od gubljenja u mraku i nalazi pravi put. i ako je bogataš. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovljeni djeĉak. Ako neko sanja da je dobio peć bez pepela. KRESIVO simbolizira provjeru u svrhu razjašnjenja. Ako neko sanja da posjeduje svjetiljku. Pravljenje svijeća od voska simbolizira dobijanje nekog halal imetka u ĉije sticanje je uloţen veliki trud obzirom da se za odvajanje voska od meda koristi vatra. to znaĉi da on remeti nekog ĉovjeka koji je na istini. to znaĉi da će se on oţeniti. to znaĉi da će se on zbog svog siromaštva obratiti za pomoć dvojici ljudi od kojih je jedan gruba srca i ima moć a drugi izuzetno jak. izmeĊu ostalog. Mangala od bronze simbolizira ţenu iz porodice koja se predala traţenju ovosvjetskih dobara. simboliziraju i borbu sabljama. Svjetiljka koja ne daje svjetlo simbolizira tugu. Ebu 'Ujejne je sanjao da su se pogasili dţamijski kandilji. Ako se sanja da je s fitilja pala iskra i izazvala poţar. Nedugo zatim umro je (uĉenjak) Mu-se'ir ibn Keddam. Mangala od kreĉa simbolizira ţenu iz porodice koja liĉi na faraonsku porodicu. to znaĉi da mu je vjera jaka i da je na pravom putu. ozdraviće. to znaĉi da će odgojiteljica poĉiniti neki grijeh i posrnuće. Mangala od blata simbolizira ţenu iz vjerniĉke porodice. jer kad se takva dva ĉovjeka sastave.

Ako neko sanja da se nalazi u vrtu zajed no s ljudima koji obavljaju istu. koje odgovara stanju vrta u kojem se sanjao sa svojim kolegama. Ako neko sanja palme na nekom mjestu na kojem ih na javi nema. Ljepota i rodnost vinograda simboliziraju ţeninu ljepotu i bogatstvo. ili razne biljke koje rastu u vrtu. jer je on kao vrt koji neprestano raĊa plodovima milosti. a plodovi — hranu na soframa. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi.. Vrt takoĊe simbolizira kuću uĉenjaka. s ĉijeg drveća je opalo lišće. Vrt moţe da simbolizira i svako mjesto. kao što je du ćan. han. to znaĉi da su mu ţena ili dijete izuzetno dobri. Nepoznati vrt moţe da simbolizira i Dţennet i njegove blagodati obzirom da Arapi vrt nazivaju Dţennetom. simboliziraju ţeninu porodicu. san mu treba rastumaĉiti uzimajući u obzir vrijeme. one simboliziraju prinos 180 . to znaĉi da će se posvetiti ĉovjeku koji po svojoj prirodi odgovara tom d rvetu. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u vrtu. rob. to znaĉi da ga taj nadniĉar ili rob vara s njegovom porodicom. to znaĉi da će dobiti vlast nad ljudima. to znaĉi da se ona nalazi u Dţennetu i da uţiva dţennetske blagodati. Ako ĉovjek sanja da mu u kući svijetili svjetilja. Reĉeno je i to da vrt. kao što je već objašnjeno. DRVEĆU KOJE NE DAJE PLODOVE. jeo plodove ili ih je sakupljao.?" Vrt moţe da simbolizira i trţnicu ili mladoţenjinu kuću. Ako neko sanja da zalijeva bašĉu. ĉovjeka ili ţivotinju koji donose korist. Ako takav san sanja oţenjena osoba. koja okuplja ljude raznih društvenih kategorija. uzimajući u obzir simboliku plodova i ostalog. ili ga je navodnjavao s neĉijeg tuĊeg potoka ili bunara. bilo da je u pitanju dobro. Ako takav san sanja neko ko ima neku potrebu kod vladara ili raspravu na sudu. han. isto kao imanje koje donosi prihod onome ko ga posjeduje ili kao roblje i stoka od koje se ima koristi. a ako je u vrtu bio u vrijeme nastanka plodova i kad sve buja i raste. to znaĉi da on svojoj ţeni prilazi kao homoseksualac ili da s njom ima spolni odnos dok ona ima menstruaciju. to znaĉi da će ga od ţene zadesi ti ono što on ne ţeli i što prezire.. mudraca ili vladara. a plodovi — njeno bogatstvo. Ako neko sanja da posjeduje mnogo palmi. to znaĉi da će umrijeti i otići u Dţennet ukoliko je u snu bila u nepoznatom vrtu. je li govorio. Ono ĉime se u njemu obećava i prijeti simbolizira slatke i kisele plodove. visina — njen ţivotni vijek. njegova pravila su vjeĉna i on podsjeća na vjeĉno stablo. gumno. to znaĉi da će ga zadesi ti neka briga. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu bolesna. Ako neko sanja da je u nje gov vrt ušao njegov nadniĉar ili rob koji se u vrtu pomokrio. kao i njihovi plodovi.profesiju kao i on. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu neoţenjen ĉovjek. pogotovo ako je u vrtu bila ţena koja ga je pozivala sebi. Sanjanje poznatog drveća simbolizira ljude koji sit u odnosu na druge ljude kao to drveće u odnosu na drugo drveće. a ukoliko je vrt bio njegov. to znaĉi da će poginuti kao šehid. VINOGRAD simbolizira ţenu. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu i da u njemu mokri krvlju ili da ga napaja neĉijom tuĊom vodom. stoka ili druge nekretnine obzirom da je drveće. Drveće i biljke koje rastu u vrtu. koja hlepi za ţeninim imetkom i ljepotom. kao i to šta je radio u vrtu. VRTOVIMA. Nepoznati vrt simboli zira ĉasni mushaf. Ako neko sanja da je njegov vrt sasušen. Vinova loza okićena groţĊem moţe da simbolizira i ovosvjetsko izobilje. tako. tako da drveće simbolizira spfre. vinograd i perivoj simbolizira traţenje oprosta za poĉinjene grijehe. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je osoba koju je sanjao da se nalazi u vrtu. pio. srazrnjerno broju palmi. O NJIHOVIM PLODOVI MA. bilo zlo i zavisno od vremena. bruka ili bolest. Isto tako. Debljina stabla vinove loze simbolizira ţeninu debljinu. VINOGRADIMA l PROLJET NOM BILJU VRT (bašĉa) simbolizira ţenu obzirom da se on napaja. TUMAĈENJE SNOVA O DRVEĆU KOJE DAJE PLODOVE. to znaĉi da će poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko je vrt bio nepoz nat. Ako neko sanja da se posvetio nekom drvetu. ako je u vrtu pio mlijeko ili med iz rijeka koje su kroz njega tekle ili ako plodovi u vrtu nisu nalikovali plodovima koje je do tada poznavao. pekaru ili neki drugi objekat koji mu predstavlja izvor prihoda. javno kupatilo. ako neko sanja da ulazeći u vrt baca pogled na svoje javno kupatilo.Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ oslijepiti ili da će izgubiti vjeru. njegov sluĉaj će se riješiti zavis no od vremena odnosno godišnjeg doba u kojem se sanjao u vrtu kao i od toga šta je radio u vrtu. ţenom ili robinjom. to znaĉi da će se oţeniti i sa ţenom će uţivati isto kao što je uţivao u vrtu. a Uzvišeni Allah Dţennet naziva vrtom (bašĉom): „Kome bi od vas bilo draga da posjeduje bašĉu punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke. to znaĉi da se on ne sastaje sa svojom ţenom u postelji. ako pos toji u vrtu. ako se osoba koja je u snu bila u vrtu bori na Allahovu putu. ako je u vrtu bio u vrijeme opadanja lišća i kada nema plodova. to znaĉi da ć e mu prihodi od tog objekta biti onakvi kakav je vrt sanjao uvaţavajući godišnje doba u vrtu. nosi i raĊa plodovima. vrt u tom sluĉaju simbolizira njihovu profesiju i stanje te profesije. kao što je siromaštvo. Ako neko sanja da ulazi u nepoznatu bašĉu. 43. to znaĉi da će sa ţenom postići sve suprot no gore navedenom.

to znaĉi da je on dobar ĉov jek. srazmjerno ljepoti i plodnosti lotosa koji se sanja. i u tom sluĉaju blago toj umrloj osobi i divan li je njen kraj. poboţnost i ţivot. sokovi u stablu simboliziraju njegovu vjeru. Orah (plod) simbolizira s teškom mukom i naporom steĉeni imetak. zavisno od samog stabla. ono simbolizira stradanje ili smrt nekog ĉovjeka ili ţene. Ako neko sanja stablo u svom dućanu ili u neĉemu što mu predstavlja izvor njegovih prihoda i sredstava za ţivot. ali će se ipak spasiti. Ako neko sanja da se nalazi na stablu oraha. hambari i si. marljiv i plodonosan. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekim znaĉajnim ne -Arapom. srĉika stabla simbolizira njegove tajne i nje gova skrivena djela. kakvi će mu biti prihodi i sredstva za ţivot zavisi od toga kakvo stablo je sanjao i u kojoj sezoni je ono bilo u snu. i plodovi predstavljaju postavljanje sofri sa hranom. to znaĉi da će nastradati i poginuti od ruke tog ne-Arapa. Sliĉno se tumaĉi i ako je u pitanju neko drugo stablo uzimajući u obzir njegove karakteristike i mjesto gdje uspijeva. Ako je prilikom pada s oraha slomio ruke ili noge. a kakva je on osoba i kakva su mu djela odreĊuje se na osnovu toga kakvo je stablo sanjao. Stabla inaĉe mogu da simboliziraju ţene obzirom da se stabla navodnjavaju i da ona raĊaju plodove. Ako takav san sanja osoba koja ima bolesnog braĉnog druga. da ih posjeduje ili da ih jede.koji će ostvariti onaj na ĉijem su zemlištu sanjane. to znaĉi da će prekinuti vezu s tim ne -Arapom. to znaĉi da će taj ne-Arap nastradati. Ako je u snu sišao s oraha. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek. poredeći ĉovjeka i stablo. tumaĉi snova vele da lis tovi stabla simboliziraju njegovu narav. a ako nije. šef.s. da će biti zapovjednik. a stablo koje je sanjao da ga je prihvatio uporedio je s namazom kojim je za duţio svoje sljedbenike. napravili drugaĉiju usporedbu. Ako neko sanja daje s palmi ubrao plodove (hurme). a ako je stablo imalo loš izgled. to znaĉi da će biti na rubu propasti i u velikom belaju. grane stabla simboliziraju njego vo porijeklo. koja je u Kući istine. treba uzeti u obzir ostale pokazatelje. majstor i si. treba uzeti u obzir kakvo je to stablo. robove. sudija. ako su plodovi tog drveća sanjani u njihovoj sezoni. Stabla takoĊe mogu da simboliziraju dućane. zavisno od toga o kakvom je stablu rijeĉ. na kojem 181 . da se nalazi na njemu ili ga neko drugi tako sanja. Ako s oraha padne i umre. da bi se san protumaĉio. kora stabla simbolizira njegovu vanjštinu. to znaĉi da je u pitanju neka tuga i ţalost. lijepo i krasno. Ako neko sanja da posjeduje stablo. a ako je to stablo ruţno. a Allahov Poslanik s. to znaĉi da će on dobiti poloţaj koji mu dolikuje. Plod masline simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da ih je dobio. napornog i teškog ne-Arapa. Isto tako. Ako neko sanja da se stablo nalazi u dţamiji. a sve je to u principu haram i pokvarenost. da li će mu braĉni drug ozdraviti ili će umrijeti zavisi od toga da li je stablo bilo u jeku listanja i bujanja ili se sušilo i s njega opadalo lišće. Ako to drveće bude imalo plodove koji ukazuju na dobro i ako su ih ukućani jeli. ljepotu i odijevanje. STABLO ORAHA simbolizira škrtog. ĉast i sliĉno. kapetan broda.a. sofre. LOTOS simbolizira ĉovjeka ĉasna roda. muftija. a stablo koje je sanjano moţe da predstavlja Šedţeretu-t-tuba (dţennetsko stablo). Ako neko sanja da se igra s nekim orahom. to znaĉi da će se u njegovoj kući sakupiti muškarci ili ţene. imam u mihrabu. pa ako je ono veliko. domaće ţivotinje ili ostala mjesta na kojima se ĉuva hrana ili imetak. to znaĉi da se ta umrla oso ba nalazi u Dţennetu. spasiće se. a nastradaće i snivaĉ ako je prilikom pada umro. ono mu u tom sluĉaju simbolizira njego vu vjeru i njegove namaze. da je posjeĉeno ili izgorjelo ili da ga je srušio jak vjetar. Plod lotosa simbolizira imetak kojem nema cijene. da ĉisti svoja djela i svoju pokornost. Uzimajući da stablo simbolizira ĉovjeka. je palmu uporedio s muslimanom. Ako neko sanja da posjeduje mnogo stabala. to znaĉi da je u pitanju neko dobro. s palmom. ako što su trapovi. povodom nekog dobra ili nekog zla. ili i jedni i drugi. i nije dan plod se ne moţe mjeriti s njim. Ako se orah pod njim slomio. jer su one odliĉnije od ostalih voćki. da se bori sa svojim slabostima. obraslo trnjem. boju koţe i posl ove kojima se kiti. a ako su sanjani van sezona.v. sluge. Ako su ti plodovi bili nepoţeljni. npr. to znaĉi da će umrijeti i da će otići u Dţennet ili Dţehennem. oni simboliziraju metanje sofri povodom smrti ili neke druge ţalosti. koji je ugledan. STABLO MASLINE simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka koji mnogo koristi svojoj poro dici. to znaĉi da će se on okoristiti od nekih uglednih ljudi ili od nekog ĉasnog imanja obzirom da palme simboliziraju ugled. to znaĉi da umrla osoba ispašta kaznu i to stablo moţda predstavlja zekkum (dţehennemsko stablo) koje je zasluţio zbog svog nevjerovanja i pokvarenosti njegovih stremljenja. voĊa puta. pa ako je stablo bilo u napretku. to znaĉi da je on nemaran u svojoj vjeri i da se poigrava sa svoji m namazima. Stab la takoĊe mogu da simboliziraju vjere i razne pravce obzirom da je Uzvišeni Allah lijepu ri jeĉ uporedio s lijepim stablom tj. Ako takav san sanja bolesnik. Isto se tumaĉi i ako sanja da se igra neĉim drugim i pobi jediće onaj ko je pobijedio u igri. crno i smrdljivo. to znaĉi daje u pitanju neko veselje i radost. njegovu braću i njegova uvjerenja. Drugi tumaĉi snova su. Ako neko sanja da u njegovoj kući ima mnogo drveća. Ako je tako sanjana umrla osoba. to znaĉi da će imati neki spor i svaĊu. to znaĉi da će stupiti u brak sa ţenom koja svojom prirodom i ostalim osobinama odgo vara prirodi i osobinama stabla. Ako neko sanja da je neko stablo palo.

Tako.. Ako neko sanja da je posjekao stablo nara.. blagoslovljenog stabla maslinovog.. (Rijeĉ „šedţereh" tj. to znaĉi da će ona umrijeti u svojoj bolesti. Ako se to stablo sanjalo u kući u kojoj boluje ĉovjek ili ţena.ne i ne". rodice 182 . DUNJA simbolizira pametna ĉovjeka kojem njegova pamet ne koristi. oţeniće se ili će uspostaviti vezu s nekim plemenitim ĉovjekom. ni istoĉnog ni zapadnog . ŠIP (nar) simbolizira ĉovjeka koji ima uspjeha u vjerskom i u svjetskom pogledu. a ako se ne primi.. Koji vam iz zelenog drveća vatru stvara. Vinova loza takoĊe moţe da simbolizira plemenitog. Reĉeno je: Ako neko sanja da vinova loza ili neka druga voćka daje plodove zimi tj. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To znaĉi da trebaš da jedeš maslinu. Ako je to stablo bilo maslina. O dunji dovoljno govori i sama njena ţuta boja tj. Isto se tumaĉi i ako neko sanja da sije sjeme koje se prima. koja je i upotrijebljena u ovom ajetu: ." Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da maslinovim uljem zalijevam korijen masline. to znaĉi da će on imati koristi od ĉovjeka kojeg simbolizira dotiĉno drvo.... to se odnosi na ĉovjeka koji je izuzetno ĉuven po svom znanju ili vlasti ili se odnosi na ţenu vladara ili majku nekog poglavara. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će se u toj kući mnogo loţiti vatra.fi ma šedţere bejnehum". — Jesi li oţenjen? — upitao ga [e Ibn Sirin. Drveće koje daje prijatan miris simbolizira ljude o kojima se govori s pohvalom.. koje se omamljuje i prilikom od nosa sa ţenom. Sanjanje saĊenja vinove loze simbolizira postizanje ĉasti i ugleda. Kad neko sanja da posjeduje vinovu lozu. Ako neko sanja da se u nekoj kući nalazi neko nepoznato drvo. Ako neko sanja da u svojoj bašĉi sadi drveće. njiho ve koliĉine. VINOVA LOZA simbolizira ţenu obzirom na njenu rodnost. obzirom da je i vinova loza izuzetno korisna. a kasnije sam osloboĊen i pušten na slobodu i dostigao zrelost. a ako je trudna. Ako se sanjalo da se to dogodilo s palmom. iz koje je porodice i kakve je prirode. zavisi od toga da li je u snu bio poĉetak ili kraj sezone groţĊa. tumaĉ snova. vaiz. hranljivosti i drugog. sporiti se. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Tvoj san ukazuje na to da ti je tvoja ţena sestra po mlijeku. iscijedio iz njega sok i popio ga. a on je rekao: — Nisam. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ĉuvaj se! Ta robinja je tvoja majka. ta loza ili voćka simboliziraju ĉovjeka ili ţenu koji su siromašni. ako je bio kraj sezone groţĊa i ako je snivaĉeva ţena bolesna. to simbolizira smrt ono ga na koga se odnosi. van sezone. simbolizira velike i ĉvrste ljude od kojih nema dobra.. kao što su ĉempresi i platane. ako je neoţenjen. uĉenjak ili izuzetno dareţljiva osoba. Bodljikavo drveće simbolizira teške i nepristupaĉne ljude. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima meĊusobnim tebe ne prihvate".. Osim toga. Ako neko sanja da je zasadio neko stablo i da se ono primilo. kao što je vladar. Ako neko sanja da iz drveta cijedi sok. — Kada je to taj ĉovjek provjerio. Drveće koje daje plodove simbolizira ljude koji ţive u izobilju. — Kada se ĉovjek vratio kući i ispitao porijeklo svoje robinje. Trnje nara simbolizira zaštitu takvog ĉovjeka od griješenja. to znaĉi da on kida rodbinske veze. utvrdio je da je to istina. to znaĉi da će mu se raĊati sinovi koji će ţivjeti onoliko koliki je vijek tog drveća. Ako se sanjalo da se to sa stablom dogodilo u dţamiji. jer je Uzvišeni Allah za nju rekao: . Ako ima pokazatelja da to stablo simbolizira ubicu koji leţi u zatvoru ili borca koji je u ratu. Poznato je da opijenost od vina omamljuje tijelo. a prihvata svoje neprijatelje. Ako je u pitanju neko drugo stablo. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti ljudi povodom neke ţalosti i nesreće. groţĊe umnogome podsjeća na spermu. Od Ibn Širina se takoĊe prenosi da mu je došao neki ĉovjek koji mu je rekkao: — Sanajo sam da sam uzeo korijen masline.. stablo izvedena je od rijeĉi „šedţere" tj. treba uzeti u obzir njegovu korisnost ili štetnost. uzmi i jedi . zavisno od samih plodova. soĉnost groţĊa i pitkost njegovih preraĊevina. Kakva će biti ta veza izmeĊu snivaĉa i ţene ili snivaĉa i tog plemenitog ĉovjeka. to znaĉi da će steći ugled ili da će za svoje uĉenje pridobiti ĉovjeka koji svojim kvalitetima odgovara prirodi tog stabla obzirom da se rijeĉ 'odgajanje' koristi kako za voćku tako i za ĉovjeka. sudija ili Ijekar. ustanovio je da mu je ona majka. to znaĉi daje u pitanju neki uĉenjak. Ako neko sanja drveće izmeĊu kojeg je ponikao bosiljak. VRBA simbolizira nastranog ĉovjeka koji kontrira svojim prijateljima. ali sam kupio robinju. dareţljivog i korisnog ĉovjeka. boja njenog ploda.mjestu se to dogodilo kao i od ostalih pokazatelja u snu i na javi. to simbolizira smrt te bolesne osobe." Sanjanje stabla u nekoj kući ili na trgu moţe da simbolizira i spor meĊu ljudima ukoliko je to stablo bilo nepoznato. veliĉine... a koji se ponašaju i uobraţavaju da su bogati.. to onda simbolizira brigu. — Ibn Sirin mu je rekao: — Priĉaj mi svoju ţivotnu priĉu! — a ĉovjek je rekao: — Kao malo dijete odveden sam u ropstvo.) Veliko drveće koje ne daje plodove. to se odnosi na nekog poznatog ĉovjeka ili ţenu koji će umrijeti ili biti ubijeni i ĉijoj sahrani će prisust vovati mnogo svijeta.

a ako se sanjaju van sezone. Ako neko sanja sa jede kisele plodove. Ako je. a crne smokve i crno groţĊe — grad. simbolizira brigu i ţalost. ako se sanjaju u zimskom periodu. OSKORUŠA. simbolizira dobijanje imetka prije nego mu se snivaĉ i nada. Svaki plod koji je kvarljiv van sezone. to znaĉi da mu neće biti udovoljeno. simbolizira bolest. pak. po krovovima i trgovima. Ako je neko uobiĉajio. lišće i plodovi. imaju lijepo znaĉenje.noći.s. Ako snivaĉ traţi pomoć. ako se sanja van sezone. koji u svom nazivu (u ar. Suha oskoruša simbolizira nanadani imetak. dinja i dr. osiromašiće. shodno rijeĉima Uzvišenog: . bilo da se sanja u sezoni ili van sezone. to znaĉi da će biti biĉevan. simboliziraju brigu i tugu. Neki vele da grozd simbolizira iznos od 1000 dirhema. simbolizira ubiranje ovosvjetskih dobara. SMOKVA. kao što je npr.s. simboliziraju bolest. Zelene smokve i bijelo groţĊe takoĊe mogu da simboliziraju dane. Zelena oskoruša simbolizira neprestane nezgode i nesreće. naprotiv! Većina tumaĉa snova smatra da crno groţĊe ipak nema lijepo znaĉenje. Plodovi voća kojih ima tokom cijele godine i koji se ne kvare. takoĊe mogu da simboliziraju padavine. koja simbolizira bol usljed brige ili zbog brata. Stablo oskoruše simbolizira ĉovjeka savršena uma i lijepe vanjštine. sudije ili od neke ţene kao što je majka. koje je poprimilo crnu boju. a ako je ţuta. i neće dobiti ono što traţi i imaće poteškoća. Ako je ugovorio brak. a i zbog sluĉaja Sulejmana a. simbolizira brigu. SOK l CIJEĐENJE SOKA ima vrlo dobro znaĉenje. Sanjanje krušaka u njihovoj sezoni simbolizira opskrbu ili dolazak odsutne osobe. i to uglavnom znaĉi preuzimanje neĉije vlasti silom..s. s tim što to obavezno prati briga. kao npr. i kada je Nu-hov a.s. ili ako su u pitanju plodovi ĉije grane van sezone liĉe na batine. simbolizira nešto neţeljeno. ako se sanjaju u toku svoje sezone.s. simbolizira bolest i strah. i tako je. Isto tako. a ako se takvi plodovi sanjaju van njihove sezone. imaju lijepo znaĉenje. pokrivao smokvinim listom i bio ukoren kod njenog stabla. da bi mu se protumaĉio san. crvene ili bijele. suho groţĊe i si. sina bilo bijelo groţĊe kad ga je njegov otac pozivao na laĊu. simboliziraju dobro i imetak. obzi rom da padavine i pored sve svoje korisnosti izazivaju brige jer oteţavaju putovanja i druge poslove. pogotovo ako je sanjao odreĊen (poznat) broj plodova. srazmjerno broju zrna. obzirom da se Adem a. Ako je siromašan. a ako se sanja van sezone. a sam po sebi ima negativno znaĉenje. groţĊe koje je sanjao bilo na poĉetku ili u jeku sezone. kao npr. ako se sanjaju u sezoni. Ako bolesnik sanja da jede krušku. KRUŠKA. Ţute kruške simboliziraju bolest. simbolizira bolest. da bi mu se protumaĉio san. smokva. stvari će se pogoršati i krenuti nagore. imaće poteškoća dok se ne oţeni. treba uzeti u obzir ono što se cijedi a ostalo zapostaviti. Kad neko sanja da cijedi sok. bivši pritom u brizi i kajući se. Zelene smokve i bijelo groţĊe. GROŢĐICE (suho groţĊe). jeziku) krije rijeĉ „rušenje". izuzev onih plodova koji svojim nazivom ili neĉim drugim ukazuju na nešto loše.. sin promijenio boju. tako će se i tumaĉiti. Kazuje se da je oko Nuhovog a. Crno groţĊe takoĊe moţe da simbolizira i biĉevanje onoga ko sanja da ga posjeduje. tugu ili bolest. a zelene — brigu. treba uzeti u obzir ono što je iscijeĊeno. ili zelena šljiva. a ako je ţuta. a neki vele da simbolizira korisnog ĉovjeka koji uţiva ugled. zelena dunja za koju se uzima da simbolizira umor. a crne smokve i crno groţĊe . to znaĉi da će ozdraviti. s rogaĉem. Zrela oskoruša simbolizira snivaĉevog zamjenika. simboliziraju bolest. promijenilo ju je i bijelo groţĊe. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubrao grozd. obzirom na njihovu kvarljivost van sezone. Neki vele da crno groţĊe simbolizira imetak koji nema trajnost. CRNO GROŢĐE. u tom sluĉaju uzeće se u obzir pozitivno (jeziĉko) znaĉenje ukoliko je ono jaĉe. to se tumaĉi suprotno navedenim sluĉajevima i sve će to izaći na dobro. sestra ili supruga. ako neko sanja da cijedi šećernu trsku ili nešto drugo. BIJELO GROŢĐE ako se sanja u njegovoj sezoni. Ako je nje - 183 . da mu smokve i groţĊe znaĉe nešto od navedenog i ako ih sanja posvuda. jer to predstavlja suštinu. Ako se sanja da se crno groţĊe sasušilo na lozi. imetak ili nešto drugo od vladara. Ako je bogat. to znaĉi da će od svoje ţene dobiti neki imetak. vele. Plodovi koji u osnovi ukazuju na nešto neţeljeno.Od plodova palmi i loze pripremate piće i prijatnu hranu". Ako neki plod u jeziĉkom smislu ima pozitivno znaĉenje. ako se sanjaju van sezone. treba uzeti u obzir njegovo stanje. nastalo crno groţĊe. Crno groţĊe ni[e lijepo sanjati obzirom na njegovu crnu boju i njegovu prirodu.. vlast i sreću.djevojĉicu. na osnovu prethodnih snova. Plodovi ţute boje kao stoje dunja. Plodovi voća kojih ima samo u odreĊenoj sezoni u toku godine. a Zekerija a. crne. kao što su hurme. nepoţeljno i ruţno. Kvarljivi plodovi koji nisu ţute boje. ako se sanja van sezone. Kad neko sanja da cijedi groţĊe. rogaĉ. a ako se sanja u sezoni. njeno stablo. obogatiće se. kao što je poslovni partner i si. Ako je u svom poslu ili trgovini imao uspjeha. simboliziraju brigu ili ţalost. kao i ostalo voće koje u osnovi ima negativno znaĉenje. ga je našao kod hazreti Merjeme i nije ga smatrao lošim znakom. to simbolizira jaku hladnoću i strah. Biljka koja u osnovi ili u jeziĉkom smislu ima negativno znaĉenje simbolizira nešto neţeljeno. Neki tumaĉi snova vele da sanjanje crnog groţĊa ne mora uvijek imati loše znaĉenje. oni nemaju lijepo znaĉenje.

to znaĉi da on jede ono na što ljudi ne obraćaju paţnju. Mnogo iscijeĊenog soka pored kojeg su još i smokve. Ţute narandţe simboliziraju rodnost godine i bolest. Jedna narandţa simbolizira dijete. Ako neko sanja da je zasadio jabuku.v. a kisele jabuke ha ram imetak. to znaĉi da on traţi da s njim stupi u tazbinsku vezu. vino ili mlijeko simbolizira vlast. Ako ne ko sanja da u dţamiji miriše jabuku.. one mu simboliziraju zdravlje i rodnost godine. ako ih sanja trgovac. to znaĉi da će se oţeniti. Jedenje smokvi u snu moţe da simbolizira i brojnost potomstva. to znaĉi da će roditi blagoslovljeno muško dijete. Reĉeno je da kisela šljiva simbolizira strah. ŠLJIVE: ako se sanjaju van sezone. OdreĊen broj jabuka moţe da simbolizira i odreĊen broj dirhema. s tim. Jedna grupa tumaĉa snova smata da smokva nema lijepo znaĉenje i da simbolizira brigu i ţalost potkrepljujući svoj stav rijeĉima Uzvišenog upućenjm Ademu a. Ako neko sanja da je ubrao jabuku. Ako to sanja osoba koja traţi znanje. to znaĉi da će nastupiti blagostanje i da će se riješiti te nevolje. Stablo smokve simbolizira bogataša koji pruţa utoĉište neprijateljima islama obzirom da se zmije vrlo ĉesto sklanjaju u blizini smokvinih stabala.s. Jedan broj tumaĉa snova smatra da kruške. Stablo kruške simbolizira neArapa koji eksploatiše svoju porodicu. i hazreti Havi: . to znaĉi da će mu on poslati izaslanika koji će mu ispuniti njegovu ţelju. Slatke narandţe simboliziraju sabrani imetak. rekao: .će naslijediti neki imetak. a ako sanja da jede jabuku na nekom poznatom mjestu. sanjao daje dobio devetnaest i po jabuka. simboliziraju imetak obzirom da drugi dio njihovog imena (u ar. Ako neko sanja da je presjekao narandţu na dvije polovine.s. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je dobio krušaka. prije nego je postao halifa. to znaĉi da će zanijeti i roditi dijete. SMOKVA simbolizira veliki imetak. Ako neko sanja da ubire zelene narandţe. Reĉeno je da narandţa simbolizira ne-Arapkinju bogatu i ĉasnog roda. to znaĉi da će vratiti ili utjerati dug. Većina tumaĉa snova smatraju da kruška nema lijepo znaĉenje i da simbolizira bolest. to znaĉi da će dobiti nešto imetka od nekog uglednog ĉovjeka i da će se o njemu govoriti s pohvalom. Ako ţena sanja da na glavi ima vijenac od narandţinih granĉica. ima nešto slabije znaĉenje. ako je sanjao da ljudi posvuda cijede groţĊe. simboliziraju jaku bolest.„vatra"). Ako se sanja da muškarac muškarca gaĊa naradnţom. Ako to sanja neoţenjen ĉovjek. Stablo jabuke simbolizira vjernika koji je blizak ljudima. Reĉeno je i to da slatke jabuke simboliziraju halal.Primjer vjernika koji uĉi Kur'an je kao primjer narandţe.a. a ako ukazuje na nešto neţeljeno. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. one mu simboliziraju njegovu poljoprivredu. one mu simboliziraju njegovu trgovinu.Ne pribliţujte se ovom stablu". Neki vele da smokve simboliziraju opskrbu koja dolazi od strane Iraka. za onoga ko sanja da ih je dobio ili da ih jede. NARANDZ (narandţa slabijeg kvaliteta) simbolizira sliĉno što i narandţa. jeziku) ukazuje na obilje. JABUKA simbolizira ĉovjekovu ambiciju i preokupaciju. to znaĉi da će se ona proĉuti. Mnogi tumaĉi snova smatraju da narandţ ima loše znaĉenje obzirom da u svom nazivu krije rijeĉ „nar" (ar. to znaĉi da će se oţeniti i da će mu ţivot biti plodan. to znaĉi da će se riješiti zatvora ili bolesti kao što se i sok oslobaĊa iz ploda. Ako neko sanja da je dobio. shodno kazivanju o Jusufu a. posjeduje ili jede jabuke. Ako ţena sanja da miriše jabuku na nekom skupu. — Nedugo zatim postao je halifa i vladao je navedeni period. Ako ţena sanja da u krilu ima narandţu. to znaĉi da. KRUŠKA. Zagrizanje jabuke takoĊe simbolizira postizanje dob ra. a više narandţi simboliziraju lijep glas (hvalu). NARANDŢA. Ako neko sanja da grize jabuku. Neki vele: Ako neko sanja da je dobio ili da jede smokve. ima intenzivnije znaĉenje. Reĉe no je da ţute kruške simboliziraju imetak koji će se dobiti u bolesti. koji mu je rekao: — Vladaćeš devetnaest i po godina. to znaĉi da će u onome ĉime je preokupiran postići uspjeh srazmjeran koliĉini i kvaliteti jabuka. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. to znaĉi da će mu roditi sina. ako ukazuje na dobro. Stablo šljive simbolizira hrabrog i dareţljivog ĉovjeka jake misli. Ako neko sanja da cijedeći groţĊe pravi vino. zadovoljstva i uspjeha. to znaĉi da će u nauci imati us pjeha. Reĉeno je: Ako ţena sanja da posjeduje tovar krušaka.. Ako zatvorenik ili bolesnik sanjaju da cijede sok. masline ili neke druge plodove i ako se nalaze u nekoj nevolji. 184 .gov san bio opšti tj. Ako ĉovjek sanja da mu je njegova ţena dala narandţu. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Jedenje malog broja smokava moţe da simbolizira opskrbu koju ne prati obmana.s. a kisele narandţe simboliziraju lagahnu bolest ili brigu i ţalost zbog dijeteta. Ako neko sanja da ga vladar gaĊa jabukom. Ako jabuke sanja vladar. koja ima i lijep miris i lijep okus". one mu simboliziraju ţalost i kajanje. to znaĉi da će steći naklonost vladara i postići haram imetak. koji će još u mladosti i prije nego što osijedi sakupiti veliki imetak. Priĉa se da je Hišam ibn Abdul-Melik. a ako ih sanja poljoprivrednik. . odnosno njegovom tamniĉnom drugu. Ako to sanja neko koje duţan ili kome seje duţno. Većina tumaĉa snova je na stanovištu da smokva ima pohvalno znaĉenje obzirom da joj vrijednost daje to što se Uzvišeni Allah njome zaklinje u Kur'anu.. to znaĉi da će se udati za ĉuvenog i poboţnog ĉovjeka. to znaĉi da će on odgajati jelima (sirotu). one mu sim boliziraju njegovu vlast. to znaĉi da će mu takva ţena roditi boleţljivo dijete.

a kad je ona potvrdno odgovorila. koji je ţu te boje ili kiselkast i kojeg ima samo u toku odreĊene sezone. a ako su kajsije zelene. Jedenje badema simbolizira dobijanje imetka od . to znaĉi da će dobiti imetak iz mjesta gdje uspijevaju banane. to znaĉi da će mu se roditi sin. to znaĉi da će na nekom putovanju ostvariti veliku zaradu. Ubiranje plodova badema simbolizira dobijanje imetka od nekog škrtice. Stablo lotosa. Ako neko sanja da cijedi dunju. Ako plod lotosa sanjaju dunjaluĉari. simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo zlatnika. koje ni ukom sluĉaju ne znaĉe dobro. to 185 . koji će potrajati onoliko koliko traje sezona tog ploda. Uglavnom. ţuto voće simbolizira bolest. i simboliziraju sakupljeni imetak. a ponajĉešće simbolizira vladarovu majku. u tome se slaţu svi tumaĉi snova. ako su plodovi na njoj ţuti. suprugu ili kćer. a osjaćaj gorĉine simbolizira istiniti govor. to znaĉi da on na nepohvalan naĉin postupa sa svojim podanicima. Ako neko sanja da mu je u kući nikla banana. Ako dunje sanja trgovac. ako se sanjaju. Ako neko sanja da je s drveta koje nama plodova odlomio granu da bi se njom poštapao.. Neki vele da stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji je uskogrudan prema svojoj porodici a širokogrudan prema drugima i uz to hrabar. Svjeţ lotos ima bolje znaĉenje od suhog. to znaĉi da će on doţivjeti radost od nekog ĉovjeka. Jedenje zelenih kajsija simbolizira dijeljenje sadake u zlatu i izljeĉe nje od bolesti. Plodovi lotosa simboliziraju kapital i opskrbu. Neki vele da je dunju pohvalno sanjati ma kako se ona sanjala obzirom da njen naziv na perzijskom ima znaĉenje dobra. Ako neko sanja da je plodova koji imaju pohvalno znaĉenje dobio u vrijeme kad oni prispijevaju. opet. Reĉeno je da stablo simbolizira ţe nu ukoliko se sanja da ima nešto zajedniĉko sa ţenom. To da stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi zasniva se na tome što je banana jedna od najplodnijih voćki i što ima izuzetno lijepe listove. BADEM simbolizira imetak.. imetak ili znanje. ili da se razbacuje tuĊim imetkom. on joj je rekao: ." Banane nemaju loše znaĉenje bez obzira na njihovu boju. Ako neko sanja da vladar ubire kajsije s jaubukovog stabla. Ako neko sanja da je otkinuo granu kajsije. a ako ih sanja upravitelj. to znaĉi da će se udruţiti s nekim bogatašem pokvarene vjere. Stablo dunje simbolizira pametna ĉovjeka koji ne koristi svoju pamet. on im simbolizira imetak. Reĉeno je i to da stablo oskoruše simbolizira siromaha koji koristi drugim ljudima. Ako neko sanja da mu stablo govori nešto povoljno. a ako ga sanjaju ljudi vjere.Muţ ti je umro i od njega ćeš naslijediti dva ogromna imetka. to znaĉi da će bez ikakvog napora steći neki imetak. simbolizira hvalevrijednog ĉovjeka obzirom na ljepotu i snagu njegovog stabla. Stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji mnogo boluje. izuzev već opisanih. Stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi. one mu simboliziraju profit. Plodovi oskoruše. BANANA. Stablo oskoruše simbolizira ne-Arapa. Ko sanja da jede dud ostvariće veliku zaradu. Ako banane sanja dunjaluĉar. Svaki slatki plod. beskorisno putovanje. a ako ih sanja ĉovjek vjere. Stablo badema simbolizi ra usamljenu osobu. LOTOS. Ako neko sanja da jede kajsije s njihova stabla. Ako vladar sanja da jede loto-sov plod. a njegova ţuta boja ne umanjuje njegovo lijepo znaĉenje. kiselo — brigu i ţalost. to znaĉi da se on s nekim ĉovjekom spori u vezi s nekim imetkom. ili.KAJSIJA simbolizira bolest. simboliziraju dobijanje imetka. to znaĉi da će u vjeri postići onoliko koliko mu je jaka volja i njegovi ibadeti. Reĉeno je i to da ubiranje kajsija sa stabla simbolizira ţenidbu bogatom ţenom. Stablo duda simbolizira bogataša koji ima mnogo djece. —Je li ti muţ odsutan? — upitao ju je Ibn Sirin. Neki vele da lotos simbolizira dobijanje opskrbe od strane Iraka. Ako neko sanja da je dobio plodove iz Dţenneta. DUD. a zeleno ne simbolizira bolest. i meĊu bananama plodovima nanizanim. on im simbolizira povećanje i ispravnost vjerovanja. da ostavlja namaz ili post. Većina tumaĉa snova su na stanovištu da nije lijepo sanjati dunju i vele da ona simbolizira bolest obzirom na njenu ţutu boju i na skupljanje usta prilikom njenog jedenja. izuzev crnog groţĊa i smokava. Nijedan plod se u pogledu tumaĉenja ne moţe porediti s plodom lotosa.. Neki vele da dunja simbolizira korisno putovanje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. simbolizira opskrbu. Reĉeno je da dunja moţe da simbolizira i put. one mu simboliziraju uspon u vlasti. Ako neko sanja da je posut ljuskama od badema. to simbolizira neko dobro. OSKORUŠA. njegovog slugu. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanajala sam da je drvo lotosa palo na moju kuću i ja sam s njega ubrala dvije korpe plodova.. oni mu simboliziraju znanje i vjeru.nekog spora. to znaĉi da će mu ojaĉati vlast. Sanjanje prijatnog okusa prilikom jedenja badema simbolizira slast vjere. a bijeli — srebrenjake. Voćka koja se savija od roda simbolizira bogataša. to znaĉi da će se zbiti neki dogaĊaj kojem će se ljudi ĉuditi. a neki. Crni dudovi simboliziraju zlatnike. Plodovi lotosa simboliziraju imetak s kojim se ne moţe porediti ni srebro ni zlato. DUNJA. a jedenje ţutih kajsija simbolizira trošenje imetka u bolesti. imetak i dobro. simbolizira ĉovjeka koji ima mno go srebrenjaka. Ako neko sanja da sjedeći ubire plod s nekog drveta. Kajsija koja se savija od roda. pak.

. ili će ozakoniti neku nepravdu. Jedne prilike je Allahov Poslanik s. uĉenog. FUSTUK (vrsta badema). Reĉeno je da jedenje tek ubranih zrelih hurmi simbolizira oĉnu radost. u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih. viku i gala mu obzirom na njihovo zveketanje. Kad neko sanja sa posjeduje mnogo palmi. blagoslov i radost. napornog i škrtog bogataša. Suha palma simbolizira munafika. Takav san takoĊe moţe da simbolizira spuštanje kazne na to mjesto od strane Uzvišenog Allaha ili od strana ovosvjetskog vladara. shod no rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će naći lijek. a suho voće simbolizira imetak koji ima trajnost. i po stablima palmi vas razapeti". na uţivanje vama i stoci vašoj". to znaĉi da će od nekog uĉenjaka ubrati znanje. Ako neko sanja da s palme ubire plodove koji nisu hurme. Ako neko sanja da je posjekao palmu. koji je uz to bogat i pohlepan za imetkom. ŠIP (nar) simbolizira sakupljeni imetak ukoliko je sladak. Ibn Sirin se nasmijao mom snu i upitao me: — Djeĉaĉe. Isto tako.znaĉi da će dobiti odjeću. . shodno rijeĉima Uzvišenog: .U njima će moći.a. i palmine grane simboliziraju njegovu porodicu i potomstvo. Palmino lišće simbolizira ţenske kose.. Stablo hrasta takoĊe simbolizira teškog. Ako neko sanja da je sjemenka hurme izrasla u palmu..v. on'će biti poznat po dobru i lijepom op hoĊenju. to znaĉi da će mu se prekinuti posao koji obavlja. Ako neko sanja da s palme ubire hurme. lijek i utjehu.v. kao što je spor.... bezbjedno. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekom prijatnom osobom ili s dobrim ortakom. Suhe datule simboliziraju halal imetak srazmjerno koliĉini sanjanih datula.. rekao: — Noćas sam sanjao da se nalazim u kući Ebu Rafi'a i da su nas poĉastili svjeţim hurmama od Ibn Taliba. Zrele hurme simboliziraju halal opskrbu. Neki vele da kokosov orah simbolizira dobijanje imetka od nekog ne-Arapa. Plodovi fustuka simboliziraju lahko steĉen imetak. PALMA simbolizira uĉena ĉovjeka ili njegovo dijete.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako neko sanja da je on gatar ili astrolog. Korijen palme simbolizira porijeklo takvog Arapa. stablo palme simbolizira prijetnju.. Uzmi ove palme koje se nalaze na neplodnoj zemlji i zasadi ih u tu plodnu zemlju! — Ja sam postupio kako mi je naredio Allahov Poslanik. s tim što će tvoja poezija biti ĉista i o ĉistim ljudima. Reĉeno je da voće općenito za siromahe znaĉi dobijanje imetka.s. putovanje i dr. koju hoće vrstu voća traţiti . Drugi vele da ova voćka simbolizira astrologa. KOKOSOV ORAH. Ako neko sanja da po njemu pada voće. Uplašenoj osobi sanjanje voća znaĉi bezbjednost. Vjerovjesnik je rekao: — Ona pripada Imru'ul-Kajsu ibn Hadţeru. to znaĉi da će neko dijete izrasti u uĉenjaka ili da će neki obiĉni ĉovjek steći visok poloţaj. za trgovca — trgovinu. upitao: — Znaš li kome pripada ova zemlja? — Ne znam! — rekao je Humejri. za ĉovjeka dostojnog uprave one simboliziraju upravu. uprava. Pupoljci palme simboliziraju imetak. Ako neko sanja da u nekom mjestu vjetar ĉupa palme. HRAST.a. Sejjid Humejri je usnio Allahova Poslanika s. Palma najĉešće simbolizira cijenjenog. Hrast takoĊe moţe da simbolizira i ropstvo. . dobru i ĉuvenu ţenu. pored koje je bila lijepa zemlja na kojoj nije bilo raslinja. a za obiĉnog radnika — izvor njegovih prihoda. kao hranu robovi ma ." Reĉeno je da svjeţe voće simbolizira imetak koji nema trajnost obzirom na kratku trajnost svjeţeg voća. a kad sam se probudio. shodno kazivanju o hazreti Merjemi. Ubiranje hurmi s korijena palme simbolizira spor s nekim ĉovjekom. ĉasnog i korisnog Arapa koji koristi drugim ljudima. to znaĉi da će se on sa svojom potrebom obratiti nekom ĉovjeku za kojeg misli da je bogat. U to vrijeme još uvijek sam bio djeĉak.. i voće i piće.. Jedna palma takoĊe moţe da simbolizira i ĉasnu. ili će nešto tra ţiti što neće dobiti. a njeno sjeĉenje njegovu ili smrt djeteta mu. to znaĉi da će na javi dobiti kokosovih oraha. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati zarazna bolest." Nezrele hurme simboliziraju imetak koji nema trajnosti. a stablo fustuka simbolizira plemenitog ĉovjeka. pa ga je Allahov Paslanik s.a.. korijenje palminih grana simbolizira njegove drugove koji ga jaĉaju i daju mu snagu.v. kao da se nalazi na neobraĊenoj i slanoj zemlji obrasloj palmama. priĉa Humejri. Ako je u snu ubrao nešto od tih plodova.s. Ako neko sanja da s nekog stabla ubire plodove koji ne uspijevaju na takvom stablu. Ako neko sanja da jede kokosov orah. Neki vele da sanjanje palmi simbolizira dug ţivot. to znaĉi da će jesti imetak ste ĉen na lahak naĉin... Ako neko sanja da se drveće u zimskom periodu okitilo plodovima imajući pritom osjećaj da je dobro što je to tako.s.. sastavljaš li ti stihove? — a kada sam mu rekao da ne sastavljam. Katkad bademi simboliziraju i ţalost. Plod hrasta (ţir) simbolizira teškog i napornog ĉovjeka. to znaĉi da će mu taj ĉovjek pomoći a ako nije neće mu pomoći. pa smo to protumaĉili da to znaĉi da ćemo na ovom svijetu imati uspon i da nam je ovaj svijet ĉist. to znaĉi da će se baviti astrologijom ili će slijediti i prihvatiti mišljenje astrologa. Ako neko sanja da jede fustuk. kako kaţe Uzvišeni: . Reĉeno je da suhi bademi u ljuskama simboliziraju buku. on je rekao: — Ti ćeš biti uspješan u sastavljanju stihova kao i Imru'ul-Kajs. Šip takoĊe moţe da simbolizira neko 186 . istog jutra sam došao kod Ibn Širina i ispriĉao mu svoj san. a za bogataše — povećanje bogatstva. Ako neko sanja da jede zrele hurme. to znaĉi da je on preokupiran haramom.

ŠEĆERNA TRSKA. Ako šip sanja osoba dostojna uprave. izuzev ako ima suprotnih pokazatelja. TRSKA. to znaĉi da će njegov neprijatelj s njim sklopiti mir koji neće dugo trajati. 187 . Trska takoĊe moţe da simbolizira gloţenje i ogovaranje. Ţuta ruţa simbolizira bolešlji-vu ţenu. ali se do njegovih rijeĉi uopšte neće drţati. Šip takoĊe moţe da simbolizira i dijete.ĉast" i korijena rijeĉi „ĉempres" (u ar. Jedenje povrća takoĊe simbolizira ţalost. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Hasanu el-Basriju i rekao mu: — Sinoć sam sanjao da s neba silaze meleki i da iz Basre ubiru jasmine. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . zavisno od toga kako se bor sanja. Ubiranje bijele ruţe iz svog vrta simbolizira ljubljenje svoje ĉedne ţene. Neki tumaĉi snova vele da malo ili mnogo bosioka simboliziraju-brigu i ţalost. Odsijecanje stabla ruţe simbolizira tugu. a neubrani bosiok simbolizira dijete. Ubrani bosiok simbolizira plaĉ. Ako se sanja šip za koji se ne zna da li je sladak ili kiseo. mirta. Ako bolesnik sanja da jede koru sipa. TakoĊe je reĉeno da ruţa simbolizira ţenu s kojom će se brzo rastaviti. Povrće koje cvjeta i razno cvijeće simboliziraju brigu i ţalost. Ako neko sanja da iz šećerne trske cijedi sok. Ubiranje ruţe simbolizira radost. VRBA simbolizira visokog i strpljivog ĉovjeka koji je sklon oponiranju. Reĉeno je da sanjanje bora za mornare i laĊare ukazuje na to šta će se desiti s laĊom. dobiće je. to znaĉi da će se u njegovoj kući roditi ĉasno i odabrano dijete. Stablo sipa simbolizira muškarca ili ţenu. jeziku). Ako neko sanja da mu je u kući niklo i olistalo neko stablo koje svojom ljepotom nadmašuje ostala stabla. Isto se tumaĉi i ako to sanja ţena. Reĉeno je da ĉempres simbolizira i dug ţivot. Ako neko sanja da u ruci drţi trsku na koju se oslanja. — Reĉeno je da jasmin simbolizira birugu i ţalost obzirom da poĉetak njegovog imena (u ar. strpljivost i koris nost obzirom na njihovu visinu. jeziku) znaĉi 'oĉaj'. Kiseli šip simbolizira brigu ili tugu. kao što i bor pruţa utoĉište grabljivicama i lešinarima. to znaĉi da on više voli ovaj nego budući svijet. Reĉeno je da ruţa simbolizira povratak odsutne osobe ili dobijanje pisma od nje. za bogataša on simbolizira unosno imanje a za trgovca unosnu trgovinu. trgovinu koja neće potrajati ili kratku radost obzirom na kra tak vijek ruţe. obzirom da se smola koristi za zaštitu laĊe. a da. a ne uzima se u obzir ostatak od iscijeĊene trske. Ako neko sanja da je prodao šip. a ako je kiseo — to će biti popraćeno ţalošću. brigu i ţalost. Ako neko sanja da mu je neki mladić poklonio buket ruţa. izuzev ako se sanjaju neubrane i da se nalaze na svom uobiĉajenom mjestu. Ko sanja da na glavi ima vijenac od ruţa oţeniće se a potom i rastaviti sa ţenom. Ako neko sanja da je ubro ruţu koja ima velike latice. dobiće 1000 zlatnika.. a ako si ga pojeo. ako je sladak — to će biti popraćeno radošću. Ubiranje nerascvalih ruţinih pupoljaka simbolizira pobaĉaj. ako je zrnevlje bijele boje — dobiće 1000 srebrenjaka. a ĉini korist siromasima. a za trgovca simboliziraju silnike i kradljivce koje on štiti. Stablo sipa takoĊe simbolizira kidanje rodbinskih veza. da će osiromašiti i da će umrijeti u siromaštvu. to znaĉi da on ljubi lijepu i prijatnu ţenu.— Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Šip ti simbolizira ţenu koju ćeš oţeniti.ruţe simboliziraju plaĉ. RUŢA simbolizira dijete ili ĉastan imetak. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo malo. dijete koje će brzo umrijeti. Svaka šuplja stvar simbolizira nešto što je kratkog vijeka. Ako neko sanja da je dobio šip ĉije je zrnevlje crvene boje. to znaĉi da će njegovo imanje dati obilan rod ukoliko prilikom cijeĊenja trske nije koristio vatru. to znaĉi da će se on naći u nekoj situaciji u kojoj će mnogo govoriti. Vrata od borovi ne u snu za vladara simboliziraju njegove vratare koji su loše ćudi i koji ĉine nasilje. Neki vele da trska simbolizira svjetski ološ i ruţan govor. NANA simbolizira vijest o smrti i donosioca takve vijesti.Sanjao sam da u ruci imam šip. Neki vele da ĉempres simbolizira ĉasno dijete obzirom na istovjetnost znaĉenja rijeĉi . Crvena ruţa simboljzira ţenu koja je odana zabavi i muzici.naseljeno mjesto ili neki posjed. CijeĊenje sipa i pijenje njegova soka simbolizira samoizdrţavanje. MELIJA simbolizira ĉovjeka lijepog imena i lijepog ophoĊenja. koju bi poţelio mnogi muškarac i o kojoj šešire svakojake glasine a ona je nevina od onoga što se o njoj priĉa. mirodije i ostale mirisne biljke. Trska takoĊe moţe da simbolizira uhvaćenog ĉovjeka. BOSIOK. Ako neko sanja da siše šećernu trsku. Isto se tumaĉi i ako su u pitanju ruţe. ĈEMPRES simbolizira djecu. on ti simbolizira neko dobro. METILJIKA simbolizira ĉovjeka koji nanosi štetu i koji je dvoliĉan prema bogatašima. BOR simbolizira škrtog i neodgojenog stranca koji je nadaleko poznat i koji pruţa utoĉište nasilnicima i kradljivcima. izlijeĉiće se od bolesti. — Nato je Hasan el-Basri ustuknuo i rekao: — Uskoro će nestati basranske uleme. Reĉeno je da ruţa simbolizira i dobar glas o nekome. U ovakvom snu u obzir se uzima sok i njegova vrijednost. uzeće se da je sladak. koji niti ima vjere niti ispunjava obećanja. JASMIN. Rascvjetana ruţa simbolizira ovosvjetske ljepote koje neće dugo trajati.

44. BAŠTAMA. ako je trgovac — prosperiraće. Ko sanja da se ubo na trn zadesiće ga nešto neţeljeno zbog duga. to znaĉi da će u tom mjestu harati smrt ili rat. pa je o tom snu obaviješten EšŠa'bi. Svako drvo obraslo trnjem simbolizira napornog. DIVLJA TIKVA simbolizira prevrtljiva. braće i rodbine. jakog. Reĉeno je da trnje simbolizira i dug. USJEVIMA. Ko sanja da hoda izmeĊu usjeva prispjelih za ţetvu hodaće izmeĊu redova boraca. TIKOVO DRVO simbolizira vladara. Razgranalo stablo simbolizira brojnost djece. a suhi klasovi nerodne godine. ĉast. a ko posije zlo poţnjeće kajanje". dosadnog i nepristupaĉnog ĉovjeka. vrijednog. to znaĉi da će mu to do bro djelo biti primljeno kod Boga.. Ako neko sanja da u svojoj kući ima nepoznato drvo. PŠENICA simbolizira halal imetak steĉen trudom i naporom. Ako neko sanja da mu je po zapešću ponikla trava. to znaĉi dobra djela. Ako neko sanja da se neki usjev ţanje u nevrijeme. Ulaganje truda u poslove u vezi sa sijanjem pšenice moţe da simbolizira dţihad. Ko sanja da jede suhu ili kuhanu pšenicu desiće mu se nešto neţeljeno. koţa ili usta nisu potpuno puna.. srazmjerno koliĉini trnja na tom stablu. Uzvišeni Allah ju je nazvao ruţnim i nestabilnim drvetom: . to simbolizira loša djela. a ako se sije nešto loše. na gumnu ili u nekoj posudi simboliziraju dobijanje imetka od tuĊeg truda ili. a pjesnik veli sljedeće: Ako ćeš se smijati dok će drugi sijati. pa ako se sije nešto dobro. Ogrevno drvo. Kada oni požanju. uĉenjaka. Ko sanja da su mu stomak ili koţa ili usta puna suhe ili kuhane pšenice — to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. simbolizira prenošenje rijeĉi. Sanjanje pšenice u postelji simbolizira ţeninu trudnoću. ako je dostojan vlasti — dobiće je.. korisnog i pouzdanog ĉovjeka. Ako neko sanja da ţanje pšenicu s njive nekog poznatog mu ĉovjeka. to znaĉi da će vidjeti svoju ţenu s nekim drugim ĉovjekom. TRAVA l PAŠNJAK simboliziraju vjeru. nepovjerljiva i brbljiva ĉovjeka koji nema vjere. ako je obiĉni radnik . Ţetva takoĊe moţe da simbolizira sakupljanje vojske i njen odlazak u borbu odnosno njeno gi- 188 . Reĉeno je da sijanje usjeva simbolizira ţeninu trudnoću. PROLJETNO CVIJEĆE (visibaba. Reĉeno je da sjetva simbolizira ljudska djela. pak. to znaĉi da će se boriti s ljudima koji su po naravi sliĉni isprepletenom gu stišu i na kraju će ih pobijediti. sirovo ili suho. i ako je poţnjeo ono što je posijao . to znaĉi da on radi neki dobar posao. a ako sanja da mu je trava ponikla na dlanu. TUMAĈENJE SNOVA O ZRNEVLJU. ono moţe da simbolizira prepirku ili vatru. Sijanje sjemena simbolizira dijete. postići će. koji je rekao: — On trampi Kur'an za poeziju. Ako neko sanja gustiš koji je neĉije tuĊe vlasništvo.. Kupovanje pšenice simbolizira dobijanje imetka i povećanje broja porodice. a ako je klasje ze leno. to znaĉi da je njegova vanjština bolja od njegove unutrine. a ako je posijao jaĉam a nikla pšenica. onda to znaĉi suprotno. ili kako to kaţe poslovica: . DRVENA GRAĐA simbolizira munafike i munafikluk u vjeri.zaradiće koliko mu je dovoljno. Sijanje pšenice simbolizira posao kojim je Uzvišeni Allah zadovoljan. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo srazmjerno praznini.s. EBANOVO DRVO simbolizira bogatu Indijku ili jakog i bogatog ĉovjeka. Ako neko sanja da je posijao pšenicu a da mu je nikao jeĉam. KRASTAVCIMA l SL. ako je posijani usjev ponikao. Ko sanja da hoda po trnju to znaĉi da on odgaĊa vraćanje duga. to znaĉi da će oţeniti njegovu ţenu. Ako neko sanja da je posijao sjeme i da je ono niklo. to simbolizira smrt omladine.Ko posije dobro poţnjeće spas. srazmjerno samoj jaĉini i kvalitetu štapa koji se sanja. to znaĉi da će biti nagraĊen za dobro koje radi. ţenu s kojom se neće dugo biti u braku. upravu koja će_se brzo izgubiti ili radost koja neće dugo trajati.) simboliziraju sitan novac. Ako neko sanja da je posijao pšenicu i da mu je nikla krv. a ako mu stomak.TRNJE simbolizira dosadnog i glupog seljaka. shodno kazivanju o Jusufu a. a ako sjeme nije niklo. GUSTIŠ (šikara) simbolizira ljude u ĉijem druţenju nema nikave koristi obzirom da lovci kori ste šikare da bi u njima napravili zasjedu ţivotinjama koje love. BILJU. tada ćeš se kajati. BOS TANU. to znaĉi da će od tog ĉovjeka dobiti neki imetak. Sakupljeni klasovi koje snivaĉ sanja u svojoj ruci. svaĊu i sporenje. . Ako neko sanja da ore zemlju poznatog mu ĉovjeka. ŠTAP simbolizira poštenog. zapašće u brigu. ako je klasje ţuto. POVRĆU. kao ruţno drvo: išĉupanom drvetu s površine zemlje nama opstanka". to znaĉi da će umrijeti i da će na njegovom grobu iznići trava. to simbolizira smrt starijih ljudi. Zeleni klasovi simboliziraju rodne. jagorĉevina itd. sticanje znanja. Ako neko sanja da je u pravo vrijeme zasijao neki usjev. pjesnika ili astrologa. to znaĉi da on jede kamatu. Neki vele da proljetno cvijeće simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. Priĉa se da je A'ša Hemedan sanjao da prodaje pšenicu za jeĉam. Plod divlje tikve simbolizira brigu i ţalost.

CRNI GRAH i sliĉno zrnevlje. TIKVA. Reĉeno je i to da krastavac nema lijepo znaĉenje. Hladovanje pod tikvinom vrijeţom simbolizira prisno društvo nakon usamljenosti ili mir nakon sukoba. bolje i od hljeba obzirom da je hljeb doticala vatra. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena. Na moje navaljivanje rekli su mi da ne mogu ući zato što sam sam jeo bijeli luk i potom su me otjerali.v. JECAM simbolizira imetak i tjelesno zdravlje za onoga ko sanja da ga posjeduje ili da ga jede. rekao: — Kamo sreće da se ona sanja! — Reĉeno je: Ko sanja slamu neka pripremi kesu — obzirom da ona simbolizira dobijanje imetka. Ko sanja da ide po zasijanom jeĉmu ili po nekom drugom usjevu. Od kuhane hrane lijepo je sanjati tikvu. SLAMA simbolizira brojan imetak i izobilje za onoga ko sanja da ju je dobio ili je unio u svoju kuću. MRKVA simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da je jede ili da ju je dobio. Priĉa se da je Ibn Sirin. Neki. KARFIOL simbolizira plahovitog seljaka. DINJA simbolizira bolest. i podajte na dan ţetve i berbe ono na što drugi pravo imaju". Reĉeno je: Ako neko sanja krastavac. Ako bolesnik sanja daje ubrao tik vu. Takvi plodovi u velikim koliĉinama simboliziraju imetak. Ko sanja da je posijao dobar usjev. Isto znaĉe i ostale povrtne biljke sliĉnog miri sa.. Sanjanje jeĉma na ovaj ili onaj naĉin simbolizira postizanje dobra. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Brašno ima još ljepše znaĉenje. ĉinio dovu da u tikvi bude lijek. Kupovanje jeĉma simbolizira postizanje velikog dobra. SEZAM simbolizira imetak koji se neprestano povećava obzirom na ulje koje sezam u sebi sadrţi.s. simboliziraju brigu ili ţalost za onoga ko sanja da ga jede ili da ga je dobio. Ko sanja da u 189 . Pšenica i jeĉam imaju izuzetno lijepo znaĉenje.a. Ko sanja da jede prijesnu tikvu sporiće se s nekim ĉovjekom ili će ga napasti dţini. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da nosim vruć nohut. Kaţe se da dinja simbolizira i bolešljiva ĉovjeka. KRASTAVAC. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekom ĉovjeku. a suhi — imetak i radost. vele da crveni luk simbolizira imetak. i on ima bolje znaĉenje od pšenice. — Ibn Sirin mu je rekao: — To znaĉi da ti ljubiš svoju ţenu u vrijeme ramazanskog posta. kako sjedi u dţamiji i kako mu dolaze ljudi koji mu nazivaju selam. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Ebu Hurejri i rekao: — U snu sam vidio Allahova Poslanika s. Reĉeno je da zeleni bob simbolizira brigu. Kaţe se da vrijeţa tikve simbolizira i siromaha. opet. vidjevši jedne prilike slamu. on mu simbolizira njegovo dobro djelo u vjerskom ili svjetovnom pogledu. Ko sanja da jede vlaţnu zelenu pšenicu to znaĉi da je on poboţan ĉovjek.njenje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „ . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako su opisani u Tevratu. Ţetva jeĉma u sezoni ţetve simbiliziradobijanjeimetka. O kakvom se konkretno djelu radi i kakva se ovosvjetska ili onosvjetska nagrada oĉekuje utvrĊuje se na osnovu vrste usjeva. PATLIDŢAN. Neki tumaĉi snova vele da crveni luk simbolizira otkrivanje skrivenih stvari. za koji se treba dati propisani zekat. i on ojaĉa. ili će steći znanje. Reĉeno je da soĉivica simbolizira bezvrijedni imetak. neki ljudi su me sprijeĉili biĉevima. Kada sam i ja pokušao da uĊem kod njega. A u Indţilu: Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda uĉvrsti. njegovog prinosa i ostalih pokazatelja. Neki vele da jeĉam simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti obzirom da je on bio hrana Isaa a. koji je u oĉima ljudi hladna osoba. BIJELI LUK simbolizira loš glas. KUKURUZ l PROHA simboliziraju veliki imetak od kojeg nema mnogo koristi i koji nije vrije dan spomena. kao ni zelje i soĉivica. BOB. Ako bolesnik sanja tikvu. ili će objediniti nešto što je razjedinjeno. a taj imetak je koliĉinski velik. TakoĊe je reĉeno da zelena nezrela dinja simbolizira tjelesno zdravlje. Jedni tumaĉi snova vele da crni luk nema lijepo znaĉenje zasnivajući svoj stav na kur'anskom kazivanju o Izraelićanima i njihovom prekoravanju. Vrijeţa tikve simbolizira blagoslovljenog i korisnog uĉenjaka ili Ijekara. to znaĉi da će otići u borbu na Allahovom putu. NOHUT. meso i jaja. ona mu simbolizira lijek. Mladi jeĉam simbolizira rodnost. svjeţe ili suho. Sanjanje sijanja jeĉma simbolizira djelo koj im je Allah zadovoljan.. Zelena indijska LUBENICA simbolizira ĉovjeka teške duše. Suh sezam ima bolje znaĉenje od svjeţeg. RIŢA simbolizira imetak steĉen naporom. ako se sanja van sezone. Ko sanja da je pruţio ruku prema nebu i da dohvaća dinje — to znaĉi da on traţi vlast koju će uskoro dobiti. prţeno ili kuhano. Ko sanja da jede kuhanu tikvu naći će nešto što je izgubio. trudom i brigom. koristi i zarade. Jedenje kuhanog bijelog luka simbolizira pokajanje od grijeha. to znaĉi da će ozdraviti obzirom da je Jusuf a. CRVENI LUK. koji mu je rekao: — Za svaku dinju će umrijeti po jedna osoba.s. — Nato mu je Ebu Hurejre rekao: — Ti jedeš prljav (pokvaren) imetak. Neki vele da bijeli luk simbolizira haram imetak. Reĉeno je i to da dinja simbolizira nenadanu brigu. simbolizira s mukom steĉeni imetak. i ispravi se na svojoj stabljici". SOĈIVICA. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je neko u kuću ubacio dinje.s.

Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek — oţeniće se. kao što je zao govor i drugo. napaja. ili će nekome nešto pozajmiti. je dunjaluk (ovaj svijet) uporedio s livadom rekavši: „Dunjaluk je slatko zelenilo". sezama. NJIVA simbolizira ţenu obzirom da se ona ore. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah vas od zemlje popt bilja stva ra . a za bolesnike — da će umrijeti. tegobu i gorĉinu. uzimanje kamate.. krastavci. Maslaĉak. protumaĉio godinama. u ĉijem nazivu se kriju dvije rijeĉi (u ar. Ako neko sanja da obraĊuje (ore) njivu. trapovi i dr. vilina kosa. onda klasje moţe da simbolizira i godine. Njiva moţe da simbolizira i trţnicu. Ako u tom mjestu nema izgleda za rat niti je na vlasti dţelat i ako se ţetva obavlja u glavnoj dţamiji. Sve biljke koje su Allahovoj Knjizi. zlatarske radnje i si. Sva zelen. prohe i boba.. soĉivica i dr. kao što je dućan. kao što su: kopar (komoraĉ). mjesece ili dane. Ako se sanja da se ţetva obavlja u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se ljudi okupljaju radi ĉinjenja dobrih djela i ibadeta te ako ljudi sami za sebe ţnju.s. raĊa itd. a katkad moţe da simbolizira i potpuno ĉisti halal. tekija. kap ukrasima. SLAMA simbolizira imetak.. mjesto gdje se daje sadaka . Njiva moţe da simbolizira i bojno polje. ţetva u tom sluĉaju simbolizira Allahovu dţ. Biljke koje se ne siju i koje nemaju jak korijen. jeziku). to znaĉi da će trgovci imati dobar posao i dobru zaradu. ţene. Ljekovito bilje simbolizira znanje. bijeli i crni luk. Neki vele: Ako neko sanja da jede mrkvu. to znaĉi da će mu ţena zanijeti. vijest o smrti i naricanje. Trava i bilje koje stoka ne voli da jede simbolizira haram imetak. ili će sakupljati sredstva za rat. ali da ne ţanje niko nepoznat i stran. koji su. to simbolizira dobro i korist. ili će se posvetiti poslu u kojem će imati uspjeha i dobre zarade. Ko sanja da je u poslu na nekoj zelenoj njivi to znaĉi da će biti upošljen dobrim djelima i poboţnošću. KNA simbolizira imanje na kojem ĉovjek radi ili posao koji obavlja. ako se odnose na ljude. bilo u velikim koliĉinama." Ako se uzme da njiva simbolizira dunjaluk. Kiselkasta stoĉna hrana simbolizira brigu. ili brigu. Vjerovjesnik s. stvoreni iz zemlje. Ako se sanja da se ţetva usjeva na njivama obavlja u vrijeme kad su oni zreli. banke. Nemaju pohvalno znaĉenje ni biljke koje se sanjaju a koje u jeziĉkom smislu ukazuju na nešto negativno ili nepoţeljno. Klasovi usjeva na njivi simboliziraju ţeninu djecu ili imetak. kopriva i drugo gorko bilje simbolizira brigu. ako se sanjaju. razni zanati i poslovi i si. po mahalama ili izmeĊu kuća. ako u zemlji vlada rat ili je na vlasti neki dţelat. Ako se sanja da se ţetva obavlja na trţnici. napor i umor prilikom sticanja imetka. dobar prinos s njive simbolizira uspješnu trgovinu. a ako se sanja da se ţetva obavlja dok su usjevi još zeleni. jeĉma. Cvijeće samo po sebi moţe da simbolizira mjenjaĉnice.koji mu je rekao: — Takav san moţe da znaĉi za ortake ulazak u neki unosan i blagoslovljen posao. to znaĉi da će poginuti onoliko ljudi koliko je klasova poţnjeveno.. to znaĉi da će usjevi pretrpjeti štetu i da će se morati obezbijediti sredstva za obezbje-Ċenje potrebne hrane. zasijava. PACUA TRAVA (Ijutak). da nosi. kaznu u vidu zaraznih bolesti. Ukusna stoĉna hrana simbolizira halal imetak. MAK simbolizira prijatan imetak za onoga ko sanja da ga jede ili da ga posjeduje. kao što su gljive i si. jeziku) kriju rijeĉi „ţalost" i „vatra". imaju negativno zna ĉenje.. a slab prinos — neuspješnu trgovinu. mudrost i pouku. DIVLJA RUTA simbolizira imetak kojim se popravlja odnosno spašava od propadanja neki drugi imetak. ţalost i haram imetak. to znaĉi da će s naporom postići neki ĉastan imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onome ko bude ţelio nagradu na onom svijetu — umnogostruĉićemo je. nana. u ĉijem nazivu se (u ar. djecu i starce. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom.v. Otrov no bilje simbolizira haram ili oteti imetak. kao što je dţamija.s. novotariju u vjeri. simbolizira islam. ili mrkva. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.ruci ima mrkvu naći će se u teškoj situaciji.š. pa ako mu usjev nikne. tj. Klasje takoĊe moţe da simbolizira ovosvjetska dobra i spremišta za hranu kao što su hambari. ili će se upustiti u nešto nisko i pokvareno. kao što je npr. bilo da se sanja u malim. a onome ko bude ţelio nagradu na ovome svijetu — daćemo mu je". izuzev pšenice. za robove kojima je umro gospodar — beznadeţnost njihove situacije. kao i usjevi. simboliziraju nahoĉad i vanbraĉnu djecu kojoj se ne zna porijeklo. ali će mu biti olakšano. a ako se odnose na stva- 190 . simbolizira ovaj svijet i nje gove ukrase i bogatstva. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da jede gorušicu.. ili nešto gorko. GORUŠICA simbolizira otrov. to znaĉi da će dobiti neko dobro i korist. a moţe da simbolizira prodaju vjere za ovosvjet ska dobra. ili u Sunnetu Njegova Poslanika ili sunnetom ranijih poslanika zabranjene ili ppkuĊene. ţetva u tom sluĉaju simbolizira nagrade i sevabe koje će ti ljudi postići za svoja dobra djela. slijeĊenje niskih ţelja ili neka druga zla. zikir-halka. Kad neko sanja ţetvu. Njiva moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet) i klasovi u tom sluĉaju simboliziraju ljude. a ţetva klasja simbolizira pogibiju na bojnom polju. Zeleno sjemenje divlje rute simbolizira korist od opake nepoznate osobe. jer ih je i Jusuf es-Siddik a.a. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je na koljenima iznikla paĉija trava. Livada takoĊe moţe da simbolizira svaki izvor sredstava za ţivot. Ko sanja da je pojeo malo gorušice to znaĉi da će popiti otrov. Njiva moţe da simbolizira i svaki onaj posao ili mjesto gdje se obavlja neki posao ili ibadet za Ahiret.. LIVADA (pašnjak) sa svim svojim biljem i cvijećem.

Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio rotkvu.s. Šafran moţe da simbolizira i poljoprivredno dobro ili neku nekretninu. to znaĉi da se taj imetak dobija od ţenske osobe. To isto moţe da simbolizira i juta i loboda. BROĆ simbolizira imetak popraćen bolešću.. BIBER simbolizira imetak kojim se štiti od propadanja neki drugi imetak. povećaće mu se bogatstvo. MORSKI LUK simbolizira pokvarenjaka o kojem se mnogo govori s pokudom.s. to znaĉi da je ona izašla iz islama zbog svog nevjerovanja. to simbolizira raĊanje nove djece. Ako neko sanja da je prešao s jedne na drugu livadu. Kad neko sanja da je na livadi i da jede travu i bilje. Plodovi koji su ubirani ili jedeni u takvom snu s imboliziraju sevab i nagradu za neko od tih djela.š. Takvu usporedbu napravio je i Allahov Poslanik s. to znaĉi da on jede haram imetak i da ga bije loš glas. Bašĉa moţe da simbolizira i Dţe nnet i njegove perivoje. s tim što ona ima nešto slabije znaĉenje. tartuf) simbolizira ĉovjeka ili ţenu niţe vrijednosti od kojih nema nikakvog dobra ukoliko se sanja jedna.a. gar i smetlje. ili na pepeo. posjeta grobovima dobrih ljudi i si. zikir-halke. ako se tako sanja umr la osoba. to znaĉi da će otići na hadţ. BIJELA REPA simbolizira glupu i prostu seljanku. je rekao: „izmeĊu mog kabura i mog minbera je jedna od dţennetskih bašĉa".s. dvije ili tri. to znaĉi da joj je Dţennet zamijenjen Dţehennemom. „Bašĉa mudraca". obogatiće se. PAMUK simbolizira imetak koji se ne moţe porediti s imetkom koji simbolizira vuna. Dobri stari uĉenjaci su imali obiĉaj svoja djela nazivati bašĉama. ako to sanja u vrijeme hadţa. RUTVICA simbolizira ĉovjeka ruţnog porijekla obzirom da se ona dobija od divlje rutvice koja se godinu dana drţi u sirćetu i tek onda sije. U jednom hadisu se navodi da je mana (tj. Kuhana prasa. Kad neko sanja da se nalazi u bašĉi. klanjanje dţenaze. KRAVLJA REPA. simbolizira pokajanje. U sluĉaju kada gomoljike simboliziraju imetak. kao što je prisustvovanje dţumi-namazu. PRASA simbolizira imetak od strane nekog gluhog ĉovjeka. ako je siromašan. Glavica morskog luka simbolizira imetak koji donosi bolest. PELARGONIJA simbolizira isto što i gomoljika. kao npr. „Bašĉe dobrih ljudi" i si. ili ako je u bašĉi prouĉio ezan. to znaĉi da će obaviti neki dobar posao koji za sobom ipak povlaĉi kajanje. to znaĉi da će on govoriti nešto za što će se kasnije kajati. GOMOLJIKA (vrsta jestivih gljiva. a ukoliko ih se sanja više. ako je bogat. Bašĉa moţe da simbolizira i Mushaf. kao što je kabur Allahovog Poslanika s. ili ĉinjenja velikih grijeha i neposlušnosti. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i sevabe koji će se narednog dana (poslije sna) zaraditi nekim dobrim djelom. Nepoznata bašĉa okićena raznoraznim zelenilom i biljem simbolizira islam. KOPAR simbolizira nešto što tek treba da se dogodi. ili novotarije. a ako je asketa. Reĉeno je i to da prasa simbolizira opskrbu. BAŠTA.v. Ako neka osoba u snu iz lijepe bašĉe preĊe na neplodno zemljište. postići će onoliko koliko je plodova u bašĉi ubrao. Muhammed a. Za kopar je reĉeno i to da svaki njegov struĉak simbolizira hiljadu zlatnika ili hiljadu srebrenjaka. Ako neko sanja da jede prasu. to znaĉi da će se odati uţivanju u ovosvjetskim dobrima. ŠAFRAN simbolizira radost popraćenu naricanjem obzirom na njegovu crvenu boju. TUJA simbolizira potpun i trajan kapital. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da jede prasu. Ako takav san sanja griješnik. ali ovo nije opšte prihvaćeno. poklone. Reĉeno je da ona u snu simbolizira neko dobro. Pucanje (grebenje) pamuka simbolizira pokajanje i ĉišćenje od grijeha. ako se sanja da se jede. primiće islam.v. DJETELINA i sliĉna stoĉna hrana simbolizira veliku opskrbu. ROTKVA simbolizira halal opskrbu. 191 . Reĉeno je da ona simbolizira i odlazak na hadţ. simboliziraju naĊeno blago. a blagodat — kaznom. Reĉeno je da ona moţe da simbolizira i brigu i ţalost. ili u more. izvanredno i ĉasno mjesto na kojem se ĉini pokornost Allahu dţ. to znaĉi da će u potrazi za zaradom preći iz jednog u drugo mjes to ili će zanat ili posao koji obavlja zamijeniti drugim zanatom ili poslom.a. mjesta na kojima ljudi ĉine dobra djela i mjesta gdje se uspostavlja mir i red. da jede i sakuplja njene plodove. kao i svaku knjigu koja sadrţi pravo znanje i istinsku mudrost. Ako se sanja da je repa iznikla. Ako takav san sanja nemusliman. to znaĉi da će ga i posjetiti. ili meĊu zmije i škorpije. Neki vele da takav san ukazuje na odgaĊanje udovoljavanja sirotinjskim pravima. onda simboliziraju bez napora steĉeni imetak i opskrbu. sadaku i si. ili na sprţenu zemlju.ri. KOPAR. KIM simbolizira imetak kojim se uljepšava i ĉisti drugi imetak. pokajaće se za svo je grijehe i proći se griješenja. hrana koju je Allah s neba spuštao Benu Israilu) sadrţavala i gomoljike. Ako takav san sanja stanovnik Meke i namjerava posjetiti kabur Allahova Poslanika. Rekao je i ovo: „Kabur je jedna od dţennetskih bašĉa ili jedna od dţehennemskih jama".. Islam moţe da simbolizira i svako lijepo. Ako takav san sanja onaj ko traţi znanje i izuĉava Kur'an. Ako je tako sanjana ţiva osoba.

poloţaja ili trgovine. simbolizira komoditet ili roĊenje djeteta.. a drugi vele da nije pozivajući se na rijeĉi Uzvišenog: „Zar ţelite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore . pa je uzeo ĉetiri kamena i s tri kamena pogodio i slomio tri struka a ĉetvrtim kamenom je promašio ĉetvrti struk. trgovinu koja nema perspektive ili nešto sliĉno. pa je svoj san ispriĉala tumaĉu snova. kao što je uprava. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. Za mirtu je reĉeno da simbolizira ĉovjeka koji ispunjava obaveze. to znaĉi da to dijete neće dugo ţivjeti. radost koja neće dugo trajati. Većina tumaĉa snova smatra da povrće simbolizira brigu i ţalost. Reĉeno je da bosiok simbolizira i blagodat obzirom na znaĉenje njegovog imena. to znaĉi da je on od svog neprijatelja uzeo trajnu obavezu. djeteta. LEBLEB (slak. pospanac) simbolizira Ijekara. Ako muškarac ili ţena sanjaju da na glavi imaju vijenac od mirte ili da mirišu mirtu. Ako muškarac sanja da na glavi ima vijenac od narcisa. Ako se sanja da bisiljak niĉe u vrtu. Ko sanja da sadi mirtu. jeziku). shodno rijeĉima Uzvišenog: . Struk bosioka moţe da simbolizira i ţenu. Ko sanja da mu je u vrtu ponikao narcis. trgovina. Ko sanja da je iz povrtnjaka ubrao snop povrća imaće spor i zadesiće ga neko zlo od ţenine familije. a ukoliko se sanja neubran. LJILJAN. KOMORAĈ simbolizira lijep glas. Neki vele da kamilica simbolizira ţenin rod (tazbinu). Suho povrće simbolizira imetak kojim se popravlja neki drugi imetak. udobnost i opskrba lijepa i dţennetske blagodati". bilo u pitanju dobro ili zlo. a bijeli — srebrenjake. -to znaĉi da će roditi muško dijete koje će biti vjernik. ona simbolizira ĉovjeka. NARCIS. MIRTA. Neki vele da narcis simbolizira i veselje. on mu simbolizira dijete koje će poţivjeti. SEBOJ simbolizira nešto što je kratkog vijeka. s tri ćeš se razvesti. Ko sanja da je od nekog mladića uzeo mirtu. ţalost itd. utvrĊuje se na osnovu prirode tog povrća. Od Ali ibn Ubejda se prenosi sljedeće: — Bio sam kod Sufjana es-Savrija kada mu je došao jedan ĉovjek i rekao: — Sinoć sam sanjao da se sa zapada prema nebu diţe bosiljak i nestaje u nebu. to im simbolizira dugotrajan brak. Otkinut bosiok ili bosiok bez mirisa simbolizira nesreću. BOSILJAK. to znaĉi da će od velikog vladara dobiti robinju. POVRTNJAK simbolizira dobre ljude. ţenu s kojom će se brzo rastaviti. Ko sanja da ubire kamilicu to znaĉi da će nekoga od ţenine rodbine prihvatiti za prijatelja. to znaĉi da će oţeniti krasnu ţenu ili kupiti lijepu robinju s kojima neće dugo zajedno ţivjeti. on simbolizira roĊenje djeteta. koji je zaraĊen na halal naĉin i koji se troši na halal naĉin. dijete koje neće dugo ţivjeti. a o ĉemu se konkretno radi. Priĉa se da je neki ĉovjek. LJUBIĈICA simbolizira poboţnu robinju. to simbolizira uspostavljanje tazbinskih veza ili ortakluk s nekim ĉovjekom. a ako je narcis bio otkinut ili upropašten. Ko sanja da je u kuću unio mirtu — ona mu simbolizira brojan i trajan imetak. Sanjanje ubiranja ljubiĉice simbolizira ljubljene robinje. Isti je sluĉaj i sa ostalim biljkama i ako se sanja da je jedna ili dvije vrste neke biljke u velikom broju iznikla na nemjestu. Ako ţena sanja da miriše maţuran. BIJELI LOPAĈ simbolizira halal imetak. Mirta moţe da simbolizira i oĉaj obzirom na znaĉenje njenog imena (u ar.U pogledu povrća tumaĉi snova se razilaze u mišljenju. koji je imao ĉetiri ţene. — Tako se i desilo. Neka ţena je sanjala da joj je muţ dao struk narcisa a njenoj inoĉi struk mirte. kao npr. Mirta takoĊe simbolizira dobro planiranje i poslove koji imaju trajnost.. to znaĉi da je on dobar planer. MAŢU RAN simbolizira tjelesno zdravlje.. dijete. a s ĉetvrtom nećeš. koji mu je rekao: — Ti imaš ĉetiri ţene. u dţamiji ili kući. — Kasnije se ispostavilo da je te noći uistinu umro EI-Evza'i. SaĊenje maţurana simbolizira bogatstvo i tjelesno zdravlje. Snop povrća simbolizira upozorenje na neko zlo. koji joj je rekao: — Tvoj muţ će se s tobom razvesti. Ako se neka povrtna biljka sanja daje nikla na nemjestu. muţ će joj se s njom razvesti. DIVLJA METVICA simbolizira radost koja će potrajati a koja će se doţivjeti zbog ţene. to znaĉi da je umro EIEvza'i. kao npr. — Nato je Sufijan es-Sevri rekao: — Ako ti je san istina. Reĉeno je da ţuti narcis simbolizira zlatnike. ili će umrijeti.. Jedni vele da ga je lijepo sanjati.. Za bosiljak se kaţe da simbolizira brigu i ţalost ukoliko se sanja ubran. Ako neko sanja da u podnoţju brda ubire kamilicu. To takoĊe moţe da simbolizira ţenidbu i dug brak.?" Neki vele da povrće simbolizira nešto što nema trajnosti. Ako takav san sanja ţena. a drugi da simbolizira zlo obzirom na znaĉenje njegovog naziva (u ar. KAMILICA. upravu koja će se brzo izgubiti. Ko sanja da ubire mandragoru razboliće mu se ţena i od nje će dobiti mnogo zlatnika. Za ljiljan jedni vele da simbolizira lijep glas. 192 . sanjao da su na obali rijeke iznikla ĉetiri struka narcisa. jeziku). MANDRAGORA simbolizira bolest i zlatnike.. a s tvojom inoĉom neće obzirom da mirta ima duţi vijek od narcisa.

Drva simboliziraju i ljude koji su manafici u pitanju vjere. a kad je on rekao da ima." Priĉa se da je neki Ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sjedim i da pored sebe imam pero. Ispisani redovi u tom sluĉaju simboliziraju brazde. 45. kao što su vladar. Reĉeno je: Ako neko sanja da u ruci ima ţeljezni noţ. PERO simbolizira ono ĉime se ĉovjek opominje i onoga ĉija se nareĊenja izvršavaju. Ljudi su u njega gledali i ĉudili se. Tada je naišao Abdul-Melik ibn Mervan i poĉupao povrće. prepirku i ţalost. Suha drva simboliziraju munafikluk (licemjerstvo). Tinta u tom sluĉaju simbolizira spermu. POEZIJI l SL. Neki vele da Iješnici. VILINA KOSA simbolizira ĉovjeka koji je koristan i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Ljekovito zrnevlje i sjemenje simboliziraju knjige u kojima se nalaze rješenja za asketizam i poboţnost. Reĉeno je da pero simbolizira i znanje. bez bjedan od siromaštva. Isto tako. TINTI.a. Sipanje katrana na nekog ĉovjeka simbolizira klevetanje i potvor avanje tog ĉovjeka. a hartija — ţenu. to znaĉi da će se Hadţadţ razvesti s Esmom. TUMAĈENJE SNOVA O PERU. a dasku nije. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kao da su oni drva naslagana". sablja ili muško dijete. sudija. KRASTAVAC simbolizira brigu i ţalost. — Abdul-Melik se je bojao da bi Hadţadţ mogao da zloupotrijebi porodicu Allahova Poslanika s.. — Nato je Se'id ibn el-Muesjjib rekao: — Ako ti je san istina. a van sezone — bolest. zahvaljujući svom poslu. što je on i uradio. BALZAM simbolizira blagoslovljen imetak. vele da sanjanje krastavca sim bolizira trudnoću ţene. jedan ti je od robinje a drugi od slobodne ţene i pokušavaš da ih odgojiš. KATRAN simbolizira imetak dobijen na prevaru. — Imaš li ti koga odsutnog? — upitao ga je Ibn Sirin.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da u ruci ima glavicu kupusa. jezik. to znaĉi da je. Sin od robinje je vaspitan i poslušan ti je. zahvaljujući svom poslu. orasi i drugo koštunjavo voće simboliziraju galamu. LISTOVIMA. Zatim sam sa svoje desne strane vidio i drugo pero pa sam uzeo i njega i poĉeo pisati s oba pera istovremeno. Pero moţe da simbolizira i muški spol ni organ. treba uzeti u obzir šta se njime piše i na ĉemu se piše kao i ostale pokazatelje na javi i snu. a sin od slobodne ţene je nevaspitan i neposlušan ti je. uĉenjak. MASTIONICI. Pero moţe da simbolizira i plug. tako da će onaj ko sanja da je dobio pero i da njim piše steći neko znanje. Sanjanje krastavaca u njihovoj sezoni moţe da simbolizira imetak. Reĉeno je i to da pero simbolizira garanciju i preuzimanje brige o nekome ili neĉemu. da bi vidje li koji će se od njih o Merjemi brinuti. Neki vele da Iješnik simbolizira s mukom steĉeni imetak. LJESNIK simbolizira dareţljivog stranca teškog duha koji izmiruje ljude. Zamazanost odjeće katranom simbolizira poteškoću u izdrţavanju. Noţić za oštrenje (zasijecanje) pera simbolizira zavidnog bogataša. KUPUS simbolizira oštrog i grubog beduina. Sanjanje sijanja bilo kojeg sjemena simbolizira roĊenje djeteta koje će imati karakteristike sliĉne prirodi biljke dotiĉnog sjemena. kćerkom Dţafera ibn Ebi Taliba. PISANJU. Suha vilina kosa simbolizira imetak kojim se popravlja drugi imetak. Neki. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da jede krastavce. pa ga je zaduţio da se s njom razvede. to znaĉi da ono što traţi neće postići ukoliko ne bude grub i oštar. opet. Ako neko sanja da obavlja neki zajedniĉki posao. ako neko sanja da je istrošio nešto od pribora kojim obavlja svoj posao. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova koji mu je rekao: — Ti imaš dvojicu sinova. pa sam ga ja uzeo i poĉeo njime pisati.. to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. zavisno od toga šta i koliko je pisao. to znaĉi da će. Da bi se konkretno utvrdilo šta u odreĊenom snu simbolizira pero. biti siguran od siromaštva. to znaĉi da će povratiti ţenu s kojom se rastavio.v. pogotovu ako su krastavci bili ţuti. SJEMENJE. a ako sanja da mu je u tintarnici nestalo tinte. viku. to znaĉi da će u neĉemu postati rukovodi lac. SMOLA simbolizira izvrstan imetak. Ko sanja da jede krastavce radiće neki vrlo teţak i naporan posao. zbog Esrpe.s.Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da je zeleno povrće niklo u kući hazreti Aiše.Ti nisi bio meĊu njima kada su pera svoja pobacali. to znaĉi da će u svom zanatu nadmašiti ostale pisare. Neki ĉovjek je sanjao da u desnoj ruci ima granu a u lijevoj komad krive daske. Neki ĉovjek koji je putovao laĊom sanjao je da ima odjeću od dasaka. pa je pokušao i jednu i drugu da ispravi i uspio je da ispravi granu. Neki vele da je za bolesnika lije po ako sanja da krastavac sijeĉe noţem ili nekim drugim metalnim predmetom obzirom da se tom prilikom iz krastavca izdvaja (cijedi) voda. — Tako je i bilo. a tinta sjeme. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Budite kamenje ili gvoţĊe ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite 193 . onda mu je rekao: — Raĉunaj da je već stigao! Ako pisar sanja da u ruci ima pero ili tintarnicu. Ispostavilo se je da mu to znaĉi da će mu putovanje biti sporo.

. to simbolizira neko dobro i pohvalu.. U slu ĉaju kad tintarnica simbolizira ţenu. Ko sanja da je pogledao u neki list papira. KNJIG A simbolizira moć i snagu. smutnje i zl a i da će postići neko dobro. a tinta — krv i sukrvicu. radosnu vijest i veselje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . stranicama Ibrahima i Musaa". shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je ovo u stranicama prvim. a zapeĉaćeno pismo sim bolizira skriveno dobro. vojska će mu pretrpjeti poraz.da ne moţe biti oţivljeno. a ako je u snu bilo nešto što ukazuje na dobro. Ko sanja da je dobio mastionicu sporiće se sa svojom ili neĉijom tuĊom ţenom.. iz nje će se izbaviti.Mi bjsmo ga za desnu ruku prihvatili.. Ako neko sanja da mu je neko tušem uprljao odjeću. — A ko će nas u ţivot vratiti? — upitaće oni.imbol'zira radost i ĉast. ako neko sanja da piše knjigu. Neupotrijebljena tintarnica simbolizira djevicu. kad je od njega dobila zapeĉaćeno pismo. Sanjanje pisanja po papiru mo