Ibn Sirin

VELIKI TUMAČ SNOVA

Sarajevo, marta 1989.god

1

UVOD
Zna se da nema skoro nijednog covjeka na zemlji koji ne sanja.Svjedoci smo da se u vremenu u kojem ţivimo koriste razni mediji da se o snu ill sliĉnim temama nešto kaţe. Mnogi su i te kako razumjeli, osluhnuli ljudsku dušu pa joj pokušavaju udovoljiti iz svojih razloga. Takode je poznato da je jedan dio objave Boţije rijeĉi (Kur'an) posvecen torn problemu. Evo nekoliko primjera u slobodnoj interpretaciji kur'anskog kazivanja o snovima: Poznat je sluĉaj Jusufa a.s. koji je sanjao da mu je jedanaest zvijezda, sunce i mjesec palo na sed ţdu. San je ispricao svom ocu koji je takode bio Boţiji poslanik... Slijede snovi dvojice njegovih zatvorskih drugova, a zatim i san vladara tadašnjeg Egipta (sura Jusuf). Pored ovih snova spominje se san Ibrahima a.s. u kome mu je nareĊeno da ţrtvuje sina kao kurban (sura Es-Saffat). Spominje se i san u suri EI-Feth. Muhammed a.s. se u brojnim hadisima osvrnuo na snove. U jednom hadisu je rekao ovako: ,,Nije ostalo od vjerovjesništva osim mubesirati." a kada je upitan što su to mubesirati odgovorio je: ,,Dobar san koji musliman usnije". Poznat je takode hadis u kome je rekao ovo: ,,San vjernika je ĉetrdeset i šesti dio vjerovjesništva". I recimo ovakav jedan njegov hadis u kome kaţe: ,,Najiskreniji meĊu vama imaju najtaĉnije snove". Hazreti Aiša, majka vjernika, r.a. nam priĉa: ,,Prvo sto je od Objave poĉelo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. je dobar san. Nije ništa sanjao a da se to nije desilo sljedećeg dana". Bilo bi interesantno spomenuti i san Ebu Beklra es-Sidika kojeg je sanjao prije pojave islama. Naime, on je sanjao sunce i mjesec kako mu se spustiše u sobu i on ih prigrli u svoja njedra. Taj je san ispriĉao putujuci kao trgovac jednom svešteniku koji mu ga je protumaĉio ovim rijeĉima: ,,U tvom će se narodu pojaviti vjerovjesnik kome ćeš ti biti pristaša, a i njegov zamjenik poslije njega". Kada je Muhammed, a.s. poĉeo širiti islam i pozvao Ebu Bekra u islam on mu je traţio (t j. traţio je da mu pokaţe) ĉudo, na što mu Muhammed a.s. reĉe: ,,Zar ti nije dovoljno ĉudo kako ti je onaj sveštenik protumaĉio san". Ebu Bekir na to potvrdno odgovori. Priĉa se da je hazreti Omer, r.a. rekao: ,,Hoćete li da vas obavijestim o ĉovjekovom snu kada zaspe. Tada se podigne njegov duh prema nebesima, pa sve što vidi prije nego stigne do neba to je netaĉan san, a što vidi kad stigne na nebo to je to što će biti." Ĉuveni tumaĉ snova Muhammed ibn Sirin, jedan od tabiina, rekao je ovako: ,,Ne mora sve što ĉovjek sanja biti taĉno, taĉno je samo ono što ti doĊe od Uzvišenog Allaha preko meleka koji je zaduţen za san koji se zove Ruhail, a on to donosi iz Levhi Mahfuza." Neki tumaĉi snova kaţu da se melek koji je zaduţen za san zove Sidikun. Ovdje bi bilo lijepo prenijeti rijeĉi ashaba Muhammeda, a.s. koji je zvao Ebu Derda. On kaţe ,,Kada zaspe ĉovjek uzdigne se njegov duh prema nebesima sve dok ne stigne do Arša (prijesto Svemoćnog), pa ako je ta osoba ĉista po šeriatsko-pravnim propisima dozvoli joj se da uĉini sedţdu Uzvišenom, a ako je neĉista sedţda joj se ne dozvoljava. Na kraju, ne smije se smetnuti s uma da su neki poslanici primali Objavu iskljuĉivo putem sna.

2

Kroz istoriju muslimanskih naroda mnogi su se uĉenjaci bavili ovom problematikom. Tako su napisana mnoga djela iz ove oblasti. To se vidi i izjave jednog od njih koji se zvao Halil bin Šahin (9. vijek po Hidţri). Ovaj islamski uĉenjak kaţe da se, dok je pisao svoj tumaĉ snova, oslanjao na dvadeset i dva djela ranije napisana o snovima. Pošto je ţivio u 9. vijeku,znaĉi prije 500 i više godina, vidimo da su se ranije generacije i te kako bavile ovom problematikom. Poslije njega se pojavljuje Abdul Gani Nablusi sa svojim tumaĉem snova. Ovaj uĉenjak je poznat i po tome što se bavio raznim islamskim disciplinama. On nam izmeĊu ostalog o snovima kaţe i ovo: ,,Snovi se dijele na laţne i istinite. Laţnih je sedam grupa, i te su: 1. govor duše (nefs), njene ambicije i preokupacije, 2. san zvani hulm. To je onaj san koji se sanja kada ĉovjek zaspi neĉist.Takav san se ne komentariše, 3. san koji dolazi kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 4. snovi koji dolaze kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 5. laţni san kojeg šejtan pokazuje. Takav se san i ne treba ubrajati u snove 6. snovi koji nastaju zbog poremećaja u ljudskom tijelu, npr. visoke temperature i dr. 7. snovi koje izazivaju bolovi, tjkoji su rezultat ljudskih bolova. Posljednje dvije grupe su formalno sliĉne, meĊutim one se veoma razlikuju. Naime, govori se o dvije razliĉite boli. Istiniti snovi se dijele na pet grupa: 1. san koji je jasno istinit i on je dio vjerovjesništva,kako kaţe Uzvišeni: ,,Allah je obistinio san Svoga Poslanika da će ući u Sveti Mesdţid. " Ovo se odnosi na san Muhammeda a.s. kojeg je sanjao na Hudejbiji. Naime, usnio je da će osvojiti Mekku i ući u nju sa ashabima, sigurni, obrijanih glava ili skraćene kose. Taj je san ispriĉao ashabima. Pošto te godine nije mogao ući u Mekku, licemjeri su se obradovali što mu se san nije obistinio. MeĊutim, do naredne godine san mu se obistinio taĉno onako kako je sanjao. Na taj se san ukazuje u suri EI-Feth. Ovakav se san ne tumaĉi. Takav je bio i san Ibrahima a.s. u kome je vidio da treba sina da ţrtvuje. 2. dobar san koji je radost od Uzvišenog Allaha kao što kaţe vjerovjesnik Muhammed, a.s.: ,,Najbolje što od vas neko moţe usniti je da sanja svoga Gospodara, Njegova Vjerovjesnika ili svoje roditelje muslimane". 3. san kojeg ti pokaţe melek koji se zove Sidikun prema onome kako meleka Allah poduĉi iz „Majke knjige". On pomoću mudrih primjera za svaku stvar pokazuje to znanje. 4. san koji se zove mermezeh, tj. onaj san kojim se alaudira. On ide preko duša (Ervah). Npr kad ĉovjek u snu vidi jednog meleka koji mu kaţe: „Ţena hoće da ti naspe otrova preko ruke tog i tog tvog prijatelja." S tim mu duh tog meleka aludira da taj njegov prijatelj ĉini prostituciju s njegovom ţenom, tako da se taj san tumaĉi, jer je prostitucija skrivena kao i otrov. 5. san kojeg treba tumaĉiti potpuno suprotno. Npr. ako neko sanja da uz neki instrument (mu ziĉki) svira u dţamiji, taj će se pokajati Uzvišenom Allahu od pokvarenog i negativnog te će se tako raširiti njegov spomen i ako neko sanja da uĉi Kur'an u kupatilu,biće poznat po pokvarenosti. Jasno je da se ovdje misli na pojedine snove. Iz kur'anskog teksta se vidi kako smo rekli da da ima snova direktnih i indirektnih. Direktni su već spomenuti (Ibrahim a.s.), a takoĊe i oni drugi (Jusuf a.s.) TakoĊe se iz kur'anskog teksta vidi da i nemusliman moţe usniti taĉan san (dva zatvorenika sa Jusufom a.s., san egipatskog vladara — svi su oni bili nemuslimani). Ovi posljednji snovi nisu bili direktni, a protumaĉio ih je Jusuf a.s. Treba primijetiti koliko Jakub a.s. drţi do sna Jusufa, a.s. kao djeteta kada mu kaţe: „Ne priĉaj svoj san braći. „Nije li to nama pouka da i mi ne priĉamo svoje snove svojoj braći. Muhammed a.s. je rekao: „Ispriĉaj san svojoj dragoj osobi ili lebibu (struĉnjaku za snove)". Ĉesto je Muhammed, a.s. pitao ashabe je li ko šta lijepo sanjao, l sam je ispriĉao mnoge svoje snove. Zar smo zaboravili na dogaĊaj koji se desio onda kada se Muhammed a.s. dogovarao sa ashabima o tome na koji naĉin da se muslimani pozivaju na namaz. Naime, zaveo je uĉenje ezana u šeriatu na osnovu sna hazreti Omera, r.a. i još jednog ashaba. Iz toga se vidi koliko je drţao do pravog sna budući da je nešto uzakonio na osnovu sna. O fenomenu sna bi se moglo veoma dugo govoriti. MeĊutim, skrenuću paţnju na to da se preko sna i u akaidskom smislu moţe mnogo nauĉiti. Tako npr. kad sanjamo bilo šta,tada smo sa svojim razumom uvjereni da je to realnost, a kada se probudimo vidimo da nije tako. Nije li razum tada u zabuni za vrijeme sna. Šta ako je ovaj svijet u budnom stanju sliĉan snu ili je moţda vrsta sna pa je takoĊe razum zbunjen i misli da je ovo što vidi realnost. Neće li se moţda desiti istin sko buĊenje na smrtnom ĉasu, pa će se onda pojaviti stvarna realnost. Na to nas upozorava Ibn Arebi citirajući jedan hadis koji glasi: „Svijet spava, a kad umre probudiće se." Ibn Arebi u „Futuhatu" spominje izmeĊu ostalog i ovaj ajet: ,,Ve min ajatihi menamukum bi-l-lejli ve-n-nehar." On kaţe da.se u ovom ajetu krije objašnjenje toga. Dalje nam Ibn Arebi objašnjavajući odnos jave (prividne realnosti), sna i istinske realnosti i kaţe da je to sliĉno ĉovjeku koji spava i u snu sanja da se probudio i priĉa kako je sanjao neki san. Ovdje bi trebalo zastati i dobro razmisliti o tome. Tako mi mnogi mislimo dok smo na javi da

3

smo moćni ili bogati i sl. ili moţda mislimo da ispravno rezonujemo, a šta kad doĊe smrt pa nas probudi. Tada će se potvrditi kur'anska maksima: ,,Ko je moćan, a ko nemoćan, ko je ţiv, ko je istinski ţiv, a kome se priĉinjavaio da je ţiv." Ibn Arebi, u svojoj brošuri ,,Stablo bitka", navodi san kao primjer za nagradu ili kaznu na dru gom svijetu, poslije proţivljenja. Naime, ako se ne ĉuje i ne vidi kazna ili nagrada ljudi koji su umrli, isto se tako ne ĉuje i ne vidi patnja i nagrada ĉovjeka koji sanja. Kako lijepo Allah kaţe: ,,Malo se vi dosjećate!" Na osnovu dosad ukazanog smatramo da ne bismo trebali potcjenjivati fenomen sna pogotovo ako se zna da se to i te kako tiĉe ĉovjeka. Trebalo bi o ovoj temi daleko opširnije pisati i ponu diti islamski pogled na nju. Stoga bismo preporuĉili svima onima koji mogu doprinijeti na ovom polju da se pozabave ovom oblašću. Smatramo da bi bio grijeh pustiti mu'mine da na pitanja o snu traţe odgovore u neispravnim tumaĉenjima. Salih Ibrišević 1. TUMAĈENJE SNOVA U KOJIMA ROB (ĈOVJEK) SANJA DA STOJI PRED SVOJIM GOSPODAROM (ALLAHOM DŢ.Š.) Obavijesti nas je Ebu-l-Kasim el-Husein ibn Harun, u Akki, da mu je kazivao Ebu Jakub Ishak ibn Ibrahim el-Evzai, ovome Abdurraman ibn Vasil Ebu Zerate el-Hadiri, a njemu Ebu Abdullah et-Tusteri, koji je rekao:-Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan, kao da sam ustao iz kabura i kao da mi je dovedena neka jahaća ţivotinja, koju sam uzjahao. Zatim sam se digao na nebo, a kad tamo - Dţennet. Htio sam da sjašem ţivotinju, ali mi je reĉeno: — Ovo nije tvoje mjesto! — Zatim sam bio uzdizan na jedno po jedno nebo, a na svakom nebu je bio Dţennet, sve dok se nisam našao u najvišim visinama. Tu sam sjahao, i htio sam da sjednem, pa mi je reĉeno: — Zar ćeš sjesti prije nego vidiš svog Gospodara, azze ve dţelle? — Rekao sam: — Ne! — pa sam ustao, i pošli smo dok nisam stigao pred Slavljenog i Uzvišenog Allaha. Pred njim je sjedio Adem a.s. Kada me Adem a.s. vidio, posadio me je sa svoje desne strane, i to tako kao da traţi pomoć. Rekao sam: — Gospodaru, hoćeš li oprostiti ovome starcu? — Tada sam ĉuo da je Uzvišeni Allah rekao: — Ustani, Ademe! Oprostili smo ti." Obavijestio nas je Ebu Ali el-Hasan ibn Muhammed ez-Zubjeri da mu je kazivao Muhammed ibn Musejjib, kome je kazivao Abdullah ibn Hanif, ovome sestrić Bišra ibn el-Harsa, koji je rekao: — Došao mi je neki ĉovjek i upitao me: — Jesi li ti Bišr ibn el-Hars? — Rekao sam mu: — Da! — On je rekao: - U snu sam vidio Gospodara, azze ve dţelle, pa mi je On rekao: — OtiĊi kod Bišra pa mu reci: — Kad bi Mi ti sedţdu ĉinio na ţeravici, ne bi Mi se mogao nazahvaljivati za ono što sam uĉinio da tvoje ime bude poznato meĊu svijetom. Obavijestio nas je Ahmed ibn Ebi Imran es-Sufi u Mekki-neka je Allah ĉuva — koga je obavijestio Ebu Bekr et-Tarsusi, koji veli da je Osman el-Ahval, EI-Harrazov uĉenik, rekao: — Kod mene je zanoćio Ebu Seid. Kada je prošla jedna trećina noći, poĉeo je da me doziva: — Osmane! Ustaj i upali svjetlo! — pa sam ja ustao i upalio svjetlo, kad on veli: — Teško tebi! Evo sad sam sanjao kao da sam na Ahiretu, i kao da je nastupio Kijametski dan, pa su me pozvali i doveli pred Gos-podara. Ja sam se sav tresao od straha. Nije bilo dlake na meni a da nije umrla. Tada mi je on rekao: — Ti si taj što, kad slušaš o Selmi i Busejni aludiraš na Mene! Da ja zasigurno ne znam da si ti iskren u tome, kaznio bih te kaznom kakvom nikog od svih svjetova nisam kaznio! Poznati uĉitelj Ebu Sad, radijallahu anhu, rekao je: - Ko sanja da je stao pred Uzvišenog Allaha dţ.š. i da ga Allah dţ.š. posmatra, ako je taj što sanja dobra osoba, njegov san je san milosti, a ako nije dobar, treba da se pripazi obzirom da je Uzvišeni rekao: „... na dan kada će ljudi stati pred Gospodarom sjetova..." Ako pak osoba sanja da je Allah dţ.š. doziva, to znaĉi da će je On poĉastiti svojom blizinom i da će uĉiniti da je ljudi zavole. (,,l mi smo ga Sebi pribliţili da ĉuje naše rijeĉi"). To isto vaţi i za osobu koja sanja da pred Uzvišenim Allahom ĉini sedţdu (,,Uĉini sedţdu i pribliţi se (Allahu dţ.š.)"). Ako neko sanja da Allah dţ.š. s njim razgovara iza zastora, to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro, da je povjerljiv i da će mu ojaĉati ugled. A ako neko sa-nja da Allah dţ.š. s njim razgovara, bez ikakvog zastora izmeĊu sanjaĉa i Allaha dţ.š., to znaĉi da on u svom vjerovanju ima nekakvu grešku, shodno kur'anskom ajetu:,,Ĉovjeku nije dato da Allah govori s njim osim putem objave ili iza zastora../'. Ko sanja da srcem vidi Njegovu veliĉi-nu, i da ga je On - neka je Uzvišen — pribliţio sebi i ukazao mu poĉast i oprostio mu, ili da mu je vršio obraĉun i obradovao ga, bez da pred oĉima ima ikakav lik, to znaĉi da će on na Kija -metskom danu sresti Uzvišenog Allaha. Isto tako, ako neko sanja da mu Allah dţ.š.obećava opx) Ovdje se, naime, misli na objavljivanje hadiskih znaĉenja ili objavu hadis-kudsijja, i si. Ne misli se na objavljivanje Kur'ana, jer je on objavljivan u budnom Poslanikovom stanju (op. ur.).

4

š. MeĊutim. Ako neko sanja da je pred AIlahom dţ. na njega rasrdio — past će sa neke visine. bilo da je u pitanju zdravlje. dok god je ţiv. prijestolje (Kjurs). haljinke i on ih odmah obukao. Ako neko sanja da huli na Allaha dţ.š.š.š. pa ga poĉne oboţavati i sedţdu mu ĉiniti.š.Allahovo dţ. u tom mjestu će zavladati pravda i izobilje i propašće nasilnici tog mjesta. koja to sanja.š. tu osobu.š. . 5 . shodno Njegovim rijeĉima: .odjenuo sa dvije. Ako neko sanja da mu AIlah dţ. ne krši obećanja. pa mu bude reĉeno: — To je tvoj bog!. Ko sanja da je zapao u neopisivu svjetlost.š." Ako pak sanja da pada sa nekog zida.. a ako sanja da su mu se roditelji naljutili na njega. neće imati koristi od svojih ruku dok god je ţiv. a Allahova dţ.š. ta oso-ba je ogrezla u laţima. to ukazuje na to da su njegovi roditelji ljuti na njega. pa je za san pitao Ibn Širina.š.Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim.rost i milost. ljutnja je u ljutnji roditelja.š. na njega rasrdio. bilo izdrţavanje.š. nije zadovoljan. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da ga AIlah dţ. Ako neko sanja da ga AIlah dţ. to ukazuje na to da se AIlah dţ. savjetuje." U predaji jednog hatara stoji: .. jer AIlah dţ. ta osoba ne priznaje blagodati koje mu Silni i Uzvišeni Gospodar daje i ona nije zadovoljna sudbinom koju joj je On odredio.š. daje nešto od dunjaluĉkih dobara. odjenuo nekim predmetom. Kazuje se da je neki ĉovjek sanjao da ga je Allah dţ..a koga snaĊe moja srdţba nastradao jy. prestaće da ĉini ono ĉime AIlah dţ.š. ili iz vazduha ili sa brda... a biće potpomognuti oni kojima je na-silje uĉinjeno. koji mu je rekao: — Pripremi se za belaje! — Uskoro je taj ĉovjek obolio od gube i bolovao je od nje sve do svoje smrti. to su mu belaji koje će imati i kojima će zasluţiti Njegovu milost.š. zadesiće belaji." TakoĊe se veli: Ko sanja da se AIlah dţ. Ako neko sanja neki lik ili sliku.š. shodno rijeĉima Uzvišenog. Ako neko sanja da se AIlah dţ. postići će blagodat i milost (od Allaha dţ. Ako neko sanja da ga je AIlah dţ. naljutio na njega.. ili on bude mislio da je to njegov bog. postići će napre dak i pobijediće svoje neprijatelje. naljutio na njega. to mu je briga i bolest dok je Ţiv. to ukazuje da se Allah dţ..).š. oslovljava njegovim ili neĉijim drugim imenom.š.. pretpostavljajući da je to istina. Ako neko sanja da gleda u Allahovo dţ. to obećanje je ispravno i u to nema nikakve sumnje. zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja. na nekom mjestu koje mu je poznato. Ovakav san je san osobe koja izmišlja laţi o Allahu dţ.On vas savjetuje da biste prihvatili pouku". ali je obavezan da na tome puno zahvaljuje.

" Ako neko sanja da razgovara sa Ademom a. pa su mi rekli: — To je Muhammed s.. postići će imetak i djecu i ţivjeće udobno. Ĉuo sam Ebu Bekra Ahtneda ibnil-Husejna ibn Mehrana el-Mekarrija kako je rekao: — Kupio sam jednu robinju. dugo će ţivjeti. jednog dana. niti sam ja znao njen jezik. Kazuje se i to da će osoba koja sanja Ibrahima a. ali će ih on na kraju pobijediti. ako je dostojan toga. znaĉi jednu od dvije stvari: radosnu vijest ili upozorenje. i tada je neko rekao: — Ko zna lijepo da prouĉi Fatihu biće mu dozvoljeno da uĊe. uradio je kao što mu je reĉeno — i progledao je. vrišti i da me moli: — Gospodaru.s.s. Allah mu se smilovao. Pokucale smo na kapiju. što ukazuje na to da je stanje te osobe loše i da je ona u teškoj nesreći. i to tako da su mu njegova boja i njegovo stanje izmijenjeni. mislim da je bila Turkinja..Taj je došao do jedne velike kapije. Pokucao je na kapiju pa se ona otvorila za njega i one koji su bili sa njima. Bila je to dţennetska kapija. biće poboţnjak koji se ĉuva svega što je haram i njegov svršetak će biti hajirli.s. pa će ti Allah dţ.2. neka je Allahov blagoslov na sve njih. Zato te molim da me nauĉiš da znam Fatihu. biće izloţen teš-kim rijeĉima od strane nekog od svojih neprijatelja.s. Ko sanja Huda a. koje su joj rekle: — Kako moţeš da mu se obraćaš na njegovom jeziku kad ga ranije nisi znala? — ! tada ona poĉe da priĉi:— Na snu vidjela jednog srditog Ĉovjeka koji je išao ispred mase svijeta. znaĉi biti neposlušan prema ocu..s. koji je bio ljepši od njega. Upitala sam ko je ovaj.š. dobiti upravu nad ve-likim sektorom.s. A ako se neki od njih posebno sanja.V. odmah je umrla. onda: Ko sanja Adema a.š...A..s.. ali da će se na kraju vratiti u prvobitno mjesto. inšaallah. prevodile su mi sluškinje mojih prijatelja. Ostala sam jedino ja sa još dvije ţene. Ti se snovi opet dijele na dvije vrste. oni su ušli. pa je sanjao da mu je Ibrahim a. „Ja ću na zemlji namjesnika postaviti. pa su mi rekli: — To je Musa a.š.š. Kad se probudio iz sna. i tako.s.s.— to ukazuje na to da ta osoba iznevjerava ono što joj se povjeri i da krši obećanja.l poduĉi On Adema svim imenima. — Zatim sam je uz tešku muku poduĉio Fatihi . — Njih dvije su prouĉile i bilo im je dozvoljeno da uĊu. doţivjeće puno belaja od strane svojih neprijatelja. Kad bi mi šta zatrebalo. biće od onih koji mnogo zahvaljuju Allahu dţ. Jedna od njih je da neko sanja vjerovjesnika u njegovom pravom stanju i liku.veli EI-Mekarri. što ukazuje na to da je osoba koja to sanja dobra.v. steći će znanje.s. da će je Allah dţ.. biti izloţena uvredama od strane vladara silnika. To isto vaţi ako se sanja Salih a. shodno rijeĉima Uzvišenog.š. iz toga izbaviti. poĉela je da plaĉe." To je što se tiĉe snova o poslanicima uopšte. tako da sam ja jedina ostala. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . dati mnoge blagodati i da će oţeniti dobru ţenu.s. ali će je na kraju Allah dţ. mesh uĉinio oĉne kapke i rekao mu: — OtiĊi na Eufrat i okupaj se u njemu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „(Mi smo ih kaznili) zbog toga što su prekršili obavezu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . da će mu Allah dţ. Ko sanja Ibrahima a.s. poduĉi me suri Fatihi! — Ja sam u sebi pomislio: Vidi ti njene pokvarenosti! Zna moj jezik. veli: — Sanjati vjerovjesnike.s.s. Ona nije znala moj. kako ide ispred mase svijeta. Druga vrsta je da neko sanja vjerovjesnika u nestvarnom (izmijenjenom) stanju. Predaja kazuje da je Semmak ibn Harb izgubio vid. koje će na kraju pobijediti. koji će mu ĉiniti na-silje. i što su porekli Allahove znakove. ali će na kraju od toga biti osloboĊen. biće izloţen poniţavanju od strane svojih neprijatelja. 6 . Ko sanja Idrisa a. POSEBNO O SANJANJU MUHAMMEDA S. pa sam ja rekla: Ja ću poći za ovim.a. i što su bespravno ubijali Allahove vjerovjesnike. ona je zaspala. i oţeniće priprostu ţenu koja će mu izroditi djecu. Ako neko sanja Adema a. u njegovom pravom liku taj će. Poznati uĉitelj Ebu Sad. Isto se tako kazuje da sanjati Ibrahima a. Kad se probudila." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja Adema a. to uka-zuje na to da će ta osoba seliti iz mjesta u mjesto.S. a neće njime sa mnom da govori. ona se otvorila. Tada su se sakupile robinje mojih prijatelja. pomoći i protv tog silnika i protiv njegovih neprijatelja. namrštena lica.s. O SANJANJU VJEROVJESNIKA l POSLANIKA UOPŠTE. Ako neko sanja da je ubio vjerovjesnika. — i ĉim je nauĉila Fatihu. ići će na hadţ. Upitala sam ko je ovaj. ĉestita i poštena i da će pobijediti svoje neprijatelje. povratiti vid. Ako neko sanja Šita a.! — Zatim sam vidjela drugog ĉovjeka. Ko sanja Nuha a.On je doista bio zahvalni".

a zatim će ga Allah dţ. da mnogo ĉini dobra djela.s.Ko si ti. biće pritvoren (zatvoren). — Sanjao sam kao da sam ušao u neku dţamiju i u njoj našao trojicu staraca i jednog lijepog mladića pored njih.s.. poslao Musaa a. moć i vlast.na osnovu ĉega si to mogao znati? rekao je: — Na osnovu toga što je Allah dţ." Isto tako. nakon ĉega će ih on pokoriti.s.s. On joj je rekao: . Ko sanja Musaa i Haruna. Ukoliko ih neko sanja pri polasku u rat.s.s. kao i to da će imati posla sa nepouzdanim ljudima. Kada se probudio. shodno rijeĉima Uzvišeog: .s. neko od njegove djece će mu prouzrokovati veliku tugu. on će poţuriti sa nekim poslom. Ko sanja Junusa a.La ilahe illallahu-Hakkul-mubin". kasnije olakšati. sanja u izmijenjenom stanju. onakvog kakav on jeste.s. pa sam mu rekao: ." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao Jusufa a.s.s. pouĉio! — On je otvorio usta i rekao mi: — Pogledaj! Štawvidiš? . radost.s.s... l udijeli nam milostinju. ukazuje na to da se dotiĉna osoba vrlo brzo rasrdi.s. neka nas Allah dţ. Sanjati Suajba a. ali će ga Allah dţ. 7 . moţe da znaĉi i to da će osoba koja ga sanja ima-ti ţenske djece. — Zatim je ponovo otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoju resicu.š. pak.s. TakoĊe se prenosi da je Ibrahim ibn Abdullah el-Kermani sanjao da je razgovarao sa Jusufom a.s.. ili namj esnik. Ko sanja Jahjaa a..š. to znaĉi da će umrijeti neki vladar.s. njegov san ukazuje na to da je on vrlo korisna i blagoslovljena osoba. veselje i u njegovom potomstvu biće mnogo vladara.s. alejhimu-s-selam.Ugraviraj: . a ja tamo ne nalazim drugog silnika osim Abdul-Melika ibn Mervana. htio bih da na ovome svom prstenu napravim grafuru. rekao: — Vidio sam na snu Isaa. ugled.s. Sanjati Sulejmana a.Ako je istina to što si sanjala. postići će autoritet. Priĉa se da je robinja Seida ibnil-Musejjiba sanjala da se Musa a.š. rekavši mu — Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah dţ. sina Merjeminog. biti izloţen tegobi od strane svog oca. i to dvostruko više. prema njemu će biti uĉinjeno nasilje. rodiće pametno dijete.. uslijed koga će biti pritvoren i doveden u tjeskoban poloţaj. prijatelje i djecu. — A ko su ovi starci? . da uništava silnike. najednom je znao da tumaĉi snove. zatim će mu to Allah dţ.upitao sam ga. imetak. Ako neko sanja da Sulejman a. A ako ga sanja u drugaĉijem stanju od toga.. . On je rekao: — Ovo su moji preci: Ibrahim.. alejhim-s-selam. ponovo dati. idući po vodi. spasiti iz toga. pouĉio! — pa mi je on obukao svoju košulju. da će puno putovati i da će biti upućen u medicinu i druge nauke. za ĉiju se smrt neće odmah znati. a pri tom bude trudna. dobiće vlast.Rekao sam: — Vidim tvoj jezik. Ishak i Jakub. To ukoliko ga sanja u svoj njegovoj ljepoti i u njegovom savršenom stanju.Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah d." Ko sanja Davuda a. Allah ti se smilovao? . ili poglavar. sa svojim štapom..l Mi smo mu iz milosti naše ĉeljad njegovu darovali i još toliko uz njih. ali će mu to Allah dţ. onda će umrijeti Abdul Melik ibn Mervan. Ko sanja Ejjuba a. Kada je upitan: . neki ljudi će ga neopravdano oštetiti i nanijeti mu nepravdu. od toga osloboditi i postići će ĉast. Kad se taj ĉovjek probudio. pobijediće. . Ko sanja Šuajba a.Zatim sam mu rekao: . prihvatiti dţamiju ili će uĉestvovati u njenom graĊenju. TakoĊe je reĉeno: Ako ţena sanja Isaa a. jer to odgoni brige i tuge.Ko sanja Ishaka a..š. moţe da znaĉi i to da će se dotiĉnoj osobi povinovati i prijatelji i naprijatelji te da će puno putovati. koji mu je dao jednu svoju papuĉu. leţi mrtav na minberu ili na krevetu.velikana i dobrih ljudi.s. i biće potvoren. izgubiće zdravlje. biće mu povjerena uprava i imaće izuzetan dar govora. Ko sanja Ismaila a.s. izgubiće vid. Prenosi se da je hazreti Hasan sin hazreti Alije. pojavio u Siriji. Zatim će mu biti data vlast i njegovi će mu se neprijatelji potĉi niti.š.l kada su Ibrahim i Ismail podigli temelje kuće (Kabe). otkloniti i sastaviti ga sa onim koga voli. i taj san je ispriĉala Seidu. U tumaĉenju snova smatra se da brat simbolizira neprijatelja.. Ko sanja Sulejmana a. Ibn Sirin kazuje sljedeće. To se potvrĊuje time što on traţi da mu se puno materijalno pomaţe. pa šta bih ugravirao? — Rekao je: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . odvojen od svojih bliţnjih.. radijallahu anhuma. Ko sanja Jakuba a. a isto tako vrlo brzo zadovoljava. i to tako kao da on drhti — to znaĉi da će ta osoba izgubiti vid.š.O Allahov duše.š.s. od toga saĉuva. neko od velikana ili od njegove rodbine će mu zadavati poteškoće.Nakon tog mog sna nije mi ispriĉan nijedan san a da mi on nije bio jasan kao na dlanu. odjednom je znao da tumaĉi snove. Upitao sam mladića: .š.).s. Ako ga. TakoĊe se kazuje da će onaj ko sanja Ismaila a.Rekao je: — Ja sam Jusuf (a. Sanjanje Junusa a. kazuje se da će onaj ko sanja Ismaila a. — Kasnije se obistinilo ono što je rekao. — Zatim je još jednom otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoje srce. Ko sanja Jusufa a. a zatim će mu to Allah dţ.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: . znanje i razboritost. ili jednog od njih dvojice — njegova ruka će uništiti nekog silnika i tiranina.

iman.. roditi sina i daće ti ga da ga staviš u svoje krilo.š. to znaĉi da će dotiĉna osoba biti na istikametu. Ako neko sanja da je on Vjerovjesnikov a.A. Ako neko sanja da je Vjerovjesnik s. blago li se onome ko ga za ţivota vidi i slijedi ga. Ako neko sanja da je Vjerovjesnikov potomak.s. osoba koja to sanja naginje novotarijama (bid'atima).v.š. oţivio ga i poveo sa njim razgovor. ako ga neko sanja blijedog. to mjesto će zadesiti velika nesreća. Ako neko sanja da se Pejgamberu s. imaće u ţivotu poteškoća. to mu je nareĊenje od njega da treba da podijeli zekjat od svog imetka. će mu dati ozdravljenje. roditelj.s. pa mu je on tekao: Raduj se. Allah dţ. Ako ga neko sanja da uĉi ezan za nekom ruševnom mjestu. taj predio će postati plodan.a.Neće unići u Dţehen-nem onaj ko me vidi na snu. to znaĉi da će nakon suše nastupiti rodnost i plodnost i nakon straha sigurnost. putu. Ako ga neko sanja da stoji uspravno. Ovo je ovako ako se on sanja onakav kakav on jeste.sanjao je Hakka. u tom mjestu će se nasilje promijeniti u pravednost. Ko sanja da ĉim sedţdu nazreti Merjemi taj će sjediti i razgovarati sa vladarom. SANJANJE MUHAMMEDA EL MUSTAFE S. Ako neko sanja da posjećuje njegov kabur. taj san se ne odnosi iskljuĉivo na njega već obuhva-ta sve muslimane. mršavog ili bez nekog od tjelesnih organa.Ko me vidi na snu.a. Allah dţ. rekao: . Ako.. Isto to znaĉi ako ga neko sanja u otrcanoj odjeći. pak. a ako ga sanja da ide pješke.a.s. iz milosti prema svjetovima. će dati da izaĊe na vidjelo njena neduţnost.š. Ako neko sanja da pije njegovu krv iz ljubavi prema njemu i kriomice. nakon što mu ovaj nanese velike tegobe. to ukazuje na to da je iman te osobe ĉist od bilo kakve primjese. Ako neko sanja da jede zajedno sa njim. je rekao: . to znaĉi da će dotiĉnoj osobi umrijeti neki od potomaka. Imranovu kćer. biće izuzetno sretan.v.): — Sanjala sam da je jedan dio tvog tijela otkinut i stavljen u moje krilo. i on je bio dat Ummul-Fadli da ga prihvati u krilo.s. to mjesto će se izgraditi. zavisno od toga koliko je poteškoća imao pejgamber kojeg je sanjao da se u nj preobratio. ta osoba će dobiti veliki imetak. neko sanja da jaše. sanjaĉ će njegov grob posjetiti jašući. a blago li se i onome ko ga sanja na snu. ako ga neko sanja u nekom mjestu gdje vlada strah.v. Ko sanja Hidra a s . umro. Poznati uĉitelj Ebu Sad r. to ukazuje na to da je kod dotiĉne osobe oslabio din.a. Ako ovakav san sanja trudnica. Ako ga. Seid ibn Kajs prenosi od svog oca da je Allahov Poslanik s.v. u tom mjestu će zavladati bezbjednost. inšaallah.v.š. Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseina. nakon što su bili smutljivci. Priĉa se da je Ebu Abdullah el-Bahili sanjao da nosi Danijala a s. znaĉe tumaĉiti snove i pobijedice nekog silnika. Ako ga neko sanja bolesnog. TakoĊe se kaţe da će osoba koja ga sanja pos-tati vladar ili vladarov ministar. jer sada pripadaš skupini nasljednika pejgambera i sad si imam onima koji tumaĉe snove. kao da me je vidio na javi. će ga kutarisati njegovog duga. neko sanja da pije njegovu krv ne krijući to. Ako neko sanja da prati njegovu dţenazu sve do kabura.a.s. klanja dţenaza u nekom mjestu. ako ga sanja onaj ko nije obavio hadţ.Allah dţ.v. Na kraju će ipak trijumfovati i pozivaće na Allahov dţ. pa kao da poslije toga ozdravlja. Prenosi se da je Ummul-Fadl rekla Allahovom Poslaniku s. ako ga neko sanja u mjestu gdje je raši-reno nasilje. da ga je stavio na neki zid.a. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Vjerovjesnik s.S. Allah dţ. rekao: Ko sanja mene .s. alejhim-s-selam. obaviće ga. ako ga sanja ratnik.Rekao je Ebu Seleme da je rekao Ebu Katade da je Allahov Poslanik s. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da ga je neki od pejgambera udario postići će na dunjaluku ono što ţeli. Prenosi se od Ebu Hurejrea da je rekao: — Ĉuo sam Allahovog Poslanika s. . je poslao Muhammeda s. MeĊutim. jer: ako ga sanja duţnik.s. i od vjerskih i od dunjaluĉkih ţelja. put.a. da se upustio u borbu protiv njegovog Ehli -bejta i da potpomaţe njihovo ubijanje. kao i imam njegovog vremena. neka je mir s njim. Stoga. da je rekao: .s. A ako bude potvorena.a. rodice pametno dijete. Fatima će.a. — On joj je rekao: — Dobro si sanjala. a sam ne bude od njegove loze. kod svijeta će postići ugled i visok poloţaj i ispuni će mu se sve njegovi! ţeljje.š. to znaĉi da će se stanovništvo toga kraja popraviti. to znaĉi da će ta osoba poginuti u borbi na Allahovom dţ. ako ga sanja bolesnik.š. sanjaĉ će otići pješice da posjeti njegov grob. pak.V. i da nema ĉvrstog uvjerenja.s.v. 8 .s. to ukazuje na to da je ta osoba munafik. neko sanja da se on liĉno preobratio u nekog od poznatih pejgambera.š. to će se demantovati i Allah dţ.Ko sanja hazreti Merjemu.v. jer šejtan ne moţe poprimiti moj lik. Kad neko sanja Allahovog Poslanika s. Ko sanja Danijala Mudrog a. će ga pomoći. ako ga neko sa-nja u neplodnom predjelu.s.v.. to ukazuje na to da je vjera u tom mjestu oslabila i da su se pojavile novotarije (bid'ati).a. na svojim plećima. Ako. rekao: — Ko me vidi na snu neće unići u Dţehennem.

— Kad se ĉovjek pro budio iz sna. Bogataš se poĉeo lijeĉiti maslinom i Allah dţ.s.v.š.v. doĊi opet meni! Neki ĉovjek po imenu Meradik. Ako neko sanja da mu je Vjerovjesnik s.v.v. pa se nismo mo-gli pogoditi za cijenu.š. nazvao selam njemu i dvojici njegovih ashaba (hazreti Ebu Bekru i hazreti Omeru).š.a. jesi li ti re-kao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik zaduţio me je da mu ja budem zagovornik? .a. Napustio sam društvo i zabrinut otišao kući.s.Izuzev ako ti Allah dozvoli"..a. ili mu je dao hranu. ridvanul - 9 . rekavši mu: . Jednog dana kod men e su došli poznavaoci hadisa i poznavaoci individualnog donošenja mišljenja. blagoslovom izvršenja emra Allahovog Vje-rovjesnika i poštivanjem toga što je usnio.Ako to potrošiš. ja sam u oskudici.a.š. uzmi . će mu primiti pokajanje. Vjerovjesnika s. Pojeo sam nešto pogaĉe i kad sam se probudio — ostatak pogaĉe je i dalje bio u mojoj ruci. Ako je to što mu je Vjerovjesnik dao pokvarene sadrţi ne. obzirom da je Vjerovjesnik s. našto je on poĉeo da psuje hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera. Zaspao sam i u snu vidio Vjerovjesnika s. a ti na jednoj uzvišici.. jezik mi se bio odvezao. a da kod sebe nisam imao sredstava za ţivot.s. na koji naĉin da mu zatraţim? — našto mu je Poslanik rekao: — Reci mu da si me usnio kao da sam ja u ravnici.v.. Otišao sam u Medinu i prenoćio izmeĊu Pejgamberovog kabura i minbera. Ako mi je nešto bilo potrebno. a to je izuzimanje. u srazmjeri s onim što mu je Vjerovjesnik dao.s. pa mi je on rekao: — Zar uĉiš Allahov dţ. govor pred ljudima koji priĉaju i ne slušaju tvoje uĉenje? Odsad to nemoj nikada ĉiniti. — Zatim sam se izmakao i zaspao podalje od Poslanikovog kabura.. neka je hvala Allahu dţ. — On joj je rekao: — Fatima će roditi dijete i ti ćeš ga podojiti.ni i ni"! — Kad se probudio. prilazi pa sam ja (u snu) ustao i on mi je dao pogaĉu.v..s.s. Allahov poslanice! — a on je rekao: . koji je tada ponovo bio ministar. našto mu je on rekao: — OtiĊi kod Alija ibn Isaa i reci mu da ti da para da moţeš riješiti svoje probleme. ni istoĉnog ni zapadnog.a on je rekao: — Allah ti zdravlje dao.Ko se pokaje Allah dţ. — Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseirra pa ga je spomenuta ţena podojila.. Ako neko sanja da kod sebe briţljivo ĉuva jedan dio Poslanikovog a. da se i oni malo od tebe okoriste. i oni su stali na stajalištu da ću ja na kraju progovoriti. kao npr. Priĉa se da se je neki bogataš razbolio da je jedne noći usnio Allahovog Poslanika s... Ebul Vefa. rekao: . Bio sam kod vladara i uĉio Kur'an. već sam rekao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik kod Allaha dţ.š.. ridvanullahi alejhima.v. ĉije liceje bilo ozareno i koji mi je rekao: — Ostaješ li ĉvrsto pri tome? — Rekao sam: — Svakako. na njegovim blagodatima. pitajući ga uz to za tumaĉenje sna. prišao mu i poţalio se na svoje teško stanje. a tvoj sam gost. koji mu je rekao: Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti.š.v.a. i rekao mu: — Allahov poslanice. to ukazuje da će ga zadesiti neko dobro. i usnio sam Vjerovjesnika s.a. pisao sam to na komadu papira.a..s..Prenosi se da je neka ţena došla Pejgamberu i rekla: — Allahov poslanice. prekini uĉenje i ne uĉi dok oni ne poĉnu slušati Allahov govor! Kad sam se probudio iz sna.ni i ni" znaĉe: maslina. dinja i si. ja sam sanjala da je jedan dio tvog tijela u mome krilu. Do nas je dospjela predaja da je neki ĉovjek sanjao Allahovog Poslanika s. deset hiljada dirhema i rekao mu da ih on podijeli siromasima.. karija iz grada Herata u Horosanu. ali će pretrpjeti uvrede i zamoriti se.a.š. Izvuci jezik! — Kada sam izvukao jezik. — Za-tim mi se — kazuje dalje Ibn Ebi Tajjib-povratio sluh. to ukazuje na to da će se ta osoba spasiti od neĉeg ogromnog što joj prijeti.s.v. kome se boja lica promijenila.a. Rekao mu je (Sufjan es-Sevri): — Njegove rijeĉi . to znaĉi da je osoba koja je to sanjala inovator u vjeri i da se ĉvršće drţi te novotarije (bid'ata) nego ostalih islamskih propisa. dao nešto što je dozvoljeno od dunjaluĉkih stvari. pa si ti sišao i prišao mi. Prisutni nisu slušali već su izmeĊu sebe priĉali. godina po Hidţri sanjao sam Mustafu s. jer ju je Allah dţ.s.. ili piće.. Prišao sam kaburu Allahovog Poslanika s. Nakon ĉetiri mjeseca zaspao sam na onom istom mjestu na kome sam i prvi put spavao.s." A ovaj tvoj imetak neka posluţi sirotinji.blagoslovom njegovih rijeĉi: Allah ti zdrav-lje dao! Abdullah ibnil Dţela kazuje sljedeće: — Ušao sam u grad Allahovog Poslanika s. Ebul Hasan Ali ibnil-Bagdadi prenosi da mu je Ibn Ebi Tajjib el-Fakiri rekao sljedeće: — Deset godina sam bio gluh.v. a zatim rekao: — Allahov poslanice. te da napušta islamske propise koje ostali muslimani ne napuštaju. je dao da on ozdravi. tijela.. — a on je upitao: — Allahov poslanice. otišao je kod Alija ibn Isaa. kazuje sljedeće: — U Fergani (u Turkestanu) 360.s. kazivao je sljedeći doţivljaj: — Kupovao sam tikovo drvo od nekog namjesnika iz Ahvaza.a. poslao je Sufjanu es-Sevriju r.a. on ga je dotakao svojim kaţiprstom i rekao: — Kad budeš uĉio Allahovu knjigu u nekom društvu. Usnio sam Allahovog dţ.v.a. Usnio sam da mi Vjerovjesnik s. a ja ti rekao: Vrati se na svoje mjesto! Ali ibni Isa je bio skinut sa ministarskog poloţaja pa sam ga ja vratio na isti poloţaj. našto je ovaj rekao: — Rekao si istinu! — l dao mu je 400 zlatnika da vrati dugove i još 400 da ima kapitala za sebe.s. i ispriĉao mu svoju priĉu. izuzev ako ti Allah dozvoli! — Probudio sam se i nisam mogao da govorim ĉetiri mjese ĉa. koji je ţivio u Basri i bavio se prodajom tajlasana. zaduţio me je da mu ja budem zagovornik. nisam ja tako rekao. u svojoj knjizi spomenuo sa .

Tako sam i zaspao i na snu vidio Vjerovjesnika s. snage. ili izbavljenje nakon patnje." 3. prijatan i ugledan.Na snu sam vidio meleka smrti pa sam mu rekao: Zaklinjem te Allahom.a. ali sam otišao od njega. inšaallah. tu osobu zadesiće tegoba i kazna. Oni su na svojim rukama nosili leĊene i ibrike i posipali vodu na ruke sufijama i prali im noge. Kad sam se probudio iz sna. i kad sam tamo sti g ao. snivaĉ će biti na samrti pa će ga Allah dţ. A ukoliko nije bogobojazan. ako su to poznati i meleki koji donose radosne vijesti. ĉuo sam jadikovanje. pa sam ja uzeo noţ.. Ako neko sanja da se zavadio sa Dţibrilom i Mikailom.. A ako se sanja da se on (melek smrti) ne bori sa snivaĉem. neka se pripazi! Ako ga neko sanja u nekom mjestu.s. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .v.a on je rekao: — Zakolji ga! (dok to nije rekao tri puta. rekao: — Vjernik je sa onim koga voli — pa su mi posuli vodu i ja sam oprao ruke. ili bogatstvo nakon siromaštva.s.a. ili pobjeda nakon potĉinjenosti.v. Ako neko sanja da je od Dţibrila uzeo hrane. postizanje ugleda. ridvanullahi alejhima. a i da se on bori sa snivaĉem.s. ili olakšanje nakon tegobe. ja sam ispruţio ruke pa je jedan meĊu njima drugome rekao: — Nemojte njemu posipati na ruke.a. da ti poklonim ĉista djeĉaka.Jesi li spavao u obući? . ja ih volim.a.š. ili se sa njima prepirao.lahi ulejhima. Ko sanja da se bori sa njim. rekao sam: . pak.Allah ti javlja radosnu vijest. prevukao ga preko njegovog grla i tako ga za klao. obzirom da je on (Dţibril) melek koji je zaduţen za kaţnjavanje.s. ukazuje na to da će se kod osobe koja ih sanja dogoditi pozitivan preokret. snivaĉ će umrijeti. Rekli su mi da je on umro.v. Krenuo sam njegovoj kući. pa sam tekao: — Allahov poslaniĉe.Odgovo1 no j e : Da — Rekao mu je: Skini obuću! — Kad je skinuo obuću. rekao sljedeće: Vidio sam na snu Vjerovjesnika s. Ako neko sanja da mu neki od meleka donosi radosnu vijest o tome da će mu se roditi sin. Poznati uĉitelj Ebu Sad r. Najednom se nebo rastvorilo i spustio se melek Dţebrail.Bilo mi je teško da ga za koljem.. ta osoba misli da ga je ĉuo još neko iz tog mjesta. ta osoba će napustiti dunjaluk kao šehid. ako ja nisam od njih.. Kad su došli do mene. Ako ga.s. Prenosi se da je Hamza ez Zejjat rekao: . Ĉovjek je bio uplašen i rekao je: — Juĉe sam sanjao kao da sam stavio nogu na Allahovog Poslanika s. Ako ga neko sanja namrgoĊenog i srditog. sanja tuţnog i briţnog. ukoliko bude bogobojazan. taj će postići ono što ţeli. Nisam mogao na to da mu uzvratim. kazna.š. a on mi je rekao: — Zakolji ga! . to znaĉi da će ta osoba dobiti sina koji će biti uĉen.v.. to znaĉi da će ta osoba umrijeti kao še hid. pak. 10 . jer on je melek milosti. — l desilo se da je umro u Hulvanu. to znaĉi da će osoba koja ga tako sanja umrijeti.v." Ako neko sanja meleke da u rukama nose posude sa voćem. onako sav zbrinut. Allahov poslanik s.a.i ja sam ga povalio. veli: . a on mi je rekao: . neuzubillah. Ako. obzirom da je bio priliĉno krupan. kako sjedi sa jednom skupinom sufija. O SANJANJU MELEKA. kome sam rekao: — Allahov poslanice. tuţnog i kako puše u sur. biti dţennetlija. od Njega Rijeĉ. to znaĉi da će ta osoba umrijeti bez pokajanja. reci mi imam li ja kod Allaha ikakvo dobro? Rekao mi je: — Da! A kao pokazatelj toga biće to što ćeš urmijeti u Hulvanu. ALEjHIMU-S-SELAM Priĉa se da je neki starac dobriĉina. kao i to da on ima stav (mišljenje) kao i Ţidovi.i ja sam ga doveo.Muhammed. TakoĊe se kaţe: — Ko sanja meleka smrti — dugo će ţivjeti. a moţe da znaĉi i to da će onaj ko ih sanja otići na hadţ. to znaĉi da će neko iz tog mjesta iznenada umrijeti. ili da će poći u osvajanje (rat) i da će poginuti kao šehid. — Kod Ibn Širina je došao neki ĉovjek koji je bio takav vjernik da mu niko u vezi sa nje govom vjerom nije nikad prigovorio. misleći pri tome da ga je ĉuo samo on a ne i ostali. ili toj osobi nešto da. ili ozdravljenje nakon bolesti. ta osoba će dobiti veliku blagodat i postići će sreću. zar da ga zakoljem? . Na to je Vjerovjesnik s.Povali ga! .s. — On mi je rekao. u tom mjestu će biti padavina i doći će do pada cijena.ViĊenje meleka na snu.a.neko.. ili sigurnost nakon nesigurnosti. Ako on bude razgovarao sa osobom koja ga sanja. kao npr.. u jednoj papuĉi je bio dirhem na kome je stajalo: . Sa njim su bili i drugi meleki.Otići ću mu da ga postavjetujem i da mu kaţem kako sam sanjao Allahovog Poslanika s.v. On ga je upitao: . jer on nije od njih! — Tada sam ja rekao — Allahov poslanice. izbaviti. — Dovedi mi ga! . Ko sanja meleka smrti i to tako da je melek nasmijan. TakoĊe se kaţe da ovi snovi ukazuju na to da će u tom podruĉju nakon nasilja zavladati pravda i da će nasilnici tog podruĉja propasti. on će. po imenu Ebu Bekr Dţafer ibnil Hajjah. i na ovom i na onom svijetu." kao i: „Ja sam izaslanik tvoga Gospodara. dobijanje radosnih vijesti. Ko sanja Mikaila a. taj i taj je psovao hazreti Ehu Bekra i hazreti Omera. Ko sanja Israfila a.s.s.a. to ukazuje na to da ta osoba ĉini neko djelo u kome ga svakog momenta moţe stići Allahova dţ.

on će imati dobre koristi od svog posla. doţivjeće radost. robovima.a. cijenjeni pisari. Ako neko sanja da promatra meleke." Jedan od uĉenjaka u ovoj oblasti (tumaĉenju snova) je rekao: — Sanjanje meleka u liku starca ukazuje na prošlost. zaista. biće nadaren samilošću i saţa-Ijivošću prema Allahovim dţ. ta osoba će pobijediti neprijatelje.. ili će se na nekoga srušiti kuća. ako je u r opstvu.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . to znaĉi da će tu umrijeti neki poboţnjak. Ko sanja da je poprimio lik meleka. Ako neko sanja nazreti Ebu Bekra r. mahali ili selu. Ko sanja Kiramen-katibine (meleke pisare) pratiće ga radost i veselje i nadunjaluku i na ahiretu i umrijeće lijepom smrću.a.Ĉitaj svoju knjigu. ili se sa njima uzdiţe na nebo. 4. to su meleki. a potpomognuti oni kojima se nasilje ĉini. biće osloboĊen. to upućuje na to da on ţivi ispravnim ţivotom. RADIJALLAHU ANHUM VE ERDAHUM Ko sanja jednog od njih. Za san je upitao jednog od tumaĉa snova. TakoĊe moţe da upućuje na to da će ta osoba postići ĉast i ugled. Ako neko sanja da melek od njega uzima njegovo oruţje. biće mu podarena snaga u vjeri. Ako neko sanja da se meleki pred njim klanjaju i padaju pred njim niĉice (ĉine mu sedţdu) pos tići će ono što ţeli i postaće popularan. i ako je bolesnik. Ako neko sanja da su meleki digli galamu. putu. u liku mladića — na sadašnjost. kao kćeri..š. ili će biti ubijena nevina osoba. izgovarate krupne rijeĉi!" Ako neko sanja da leti sa melekima. neka se pripazi. on će iznositi laţi o Allahu dţ. onakve kakvi su. meleke uzeo? Vi.. koj iznaju ono što radite. da će ljudi od neistine biti uniţeni i da će biti potpomognuti oni koji se bore na Allahovom dţ. Ko sanja hazreti Omera r. Ako neko sanja meleke na nekom mjestu. ta osoba treba da pripazi da joj lopovi ne uĊu u kuću.Ako neko sanja da mu je neki od meleka ušao u kuću. a Sebi.š.. a u liku djeteta — na budućnost. to ukazuje na to da je njegova vjera slaba. Ako neko sanja da je on postao jedan od njih. Ako neko sanja da meleki rade posao sliĉan njegovom poslu (struci). ta osoba će izgubiti snagu i blagodati. a da se ne vraća. knjigu! — ako je sanjaĉ osoba koja ĉini dobra djela. ako je od dobrih ljudi. će mu dati poseban (srĉani) vid za ţivota i imaće hajirli smrt. Kada se sanja da melek sanjaĉu kaţe: — Uĉi Allahovu dţ. a ako on nije osoba koja ĉini dobra djela. Povod njegovog primanja islama je bio taj što je jednog siromašnog duţnika sakrio od povjerioca koji ga je traţio.š. vjeru i šeriat Njegovog Poslanika s.š. tu će biti uništen neki nasilnik.. Ako neko sanja meleke. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . shodno rijeĉima uzvišenog: .v. imaće poteškoća. to znaĉi da će ljudi od istine biti uzdignuti. koji mu je rekao: — Ti ćeš prihvatiti Allahovu dţ. to znaĉi da će u tom mjestu biti kaţnjeni nasilnici. Ako neko sanja sasvim nepoznate ptice kako lete. postići ge ĉast. a zatim će preseliti na drugi svijet kao šehid. Ko sanja hazreti Osmana r. i to tako kao da su oni ţivi — to upućuje na jaĉinu njegove vjere i na njegovu porodicu.Zar vas je vaš Gospodar sinovima obdario." Ako neko sanja da ga meleki proklinju. ili sve njih.š. dovoljno je da ti danas sam protiv sebe raĉun sviĊaš" Ako se sanja da su se meleki na konjima sakupili na nekom mjestu. Ako neka osoba sanja meleke na ratištu. i to tako kao da je on ţiv. Ako ih neko ĉešće puta sanja. a moţda će se rastaviti sa ţenom. neće tada biti radosti zlikovcima. da se spuštaju sa neba na Zemlju. Ako neko sanja da su se meleki sakupili u nekom gradu.. da bi vas iz tmina izveo na svjetlo. umrijeće. ako je ugledna osoba. Ako neko sanja meleke u likovima ţena. a ako nije. ako je u teškoj situaciji. srušiće mu se kuća ili mjesto gdje stanuje (stan).s. Ko sanja da mu meleki nazivaju selam Allah dţ. to znaĉi da će se na tom mjestu desiti neka smutnja i da će se zapodjenuti rat.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onoga Dana kada oni vide meleke.. ga je uputio na pravi put. shodno rijeĉima Uzvišenog: .a. desiće mu se neka nesreća. i to tako kao da je on ţiv biće obdaren stidljivošću i poštovanjem i imaće puno zavidnika. 11 . SANJANJE ASHABA l TABIINA. neka se priĉuva.0n vas blagosilja a i meleki Njegovi. Ako neko sanja da se bori sa nekim od meleka. dobiće neki poloţaj. Ako neko sanja meleka na nekom odreĊenom mjestu i da ih se pri tome boji.š." Kasnije je taj trgovac primio islam i Allah dţ. Kazuje se da je jevrejski trogac Šemvil sanjao kao da putuje i kao da ga meleki blagosiljaju. pravednost u govoru i lijepo pstupanje prema onima koji su mu podreĊeni. zadesiće ga brige i biće nakon uzvišenosti uniţen Ako bolesnik sanja da se dva meleka meĊusobno bore. ali će na kraju izaći kao pobjednik.. znaĉi da mu je blizu smrt.a. nadunja luku će postići ĉast.

nasljeĊivaće njihovu imovinu i.Dal Vi radite. — A koji ajet iz Kur'ana? — Ajetul . i pobijediće svoje neprijatelje. ali će kasnije njegova neduţnsot izaći na vidjelo. Ko sanja da uĉi suru El-lsra biće cijenjen kod Allaha dţ. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šu'ara Allah dţJ će ga saĉuvati od razvrata. a ne znate. biće nadaren znanjem. to što stoji na smetljištu — to je njegov dunjaluk koji je Allah dţ. 12 . 5. Ko sanja da uĉi suru Junus njegov ibadet će biti dobar i neće mu moći naškoditi ni intrige ni si -hir. da stoji na smetIjištu. Ko sanja da uĉi suru EI-En'am imaće obilje imovine i biće dareţljiv. koje djelo ste našli da je najbolje? . Ako neko sanja da su se na nekom mjestu sakupili uĉaĉi Kur'ana. i to tako kao da je on ţiv. sanjao je kao da je obukao vunenu odjeću. a zatvoriti vrata šerra. Ko sanja da uĉi suru EI-Maide biće veliĉan. da na nogama ima okove.š. Ko sanja da uĉi suru Jusuf u poĉetku će mu biti naneseno nasilje. Ko sanja da uĉi suru EI-'Araf neće otići sa ovoga svijeta dok ne stane stopalom na Sinajsko brdo Ko sanja da uĉi suru EI-Enfal Allah dţ. ali će kasnije dobiti vlast i otići će na put i tamo ostati da ţivi. će mu osvijetliti njegovo srce i njegov kabur. a ako bude bolestan. Ko sanja da uĉi suru EnNahl steći će znanje. a ne radimo.š.š. Kp sanja da uĉi suru EI-Kehf ispuniće mu se ţelje i dugo će ţivjeti tako da će mu ţivot dosaditi i ţeljeće da umre. hrabrošću i poboţnošću. to što svira uz tamburu — to je njegova mudrost koju on širi u narodu.Š. Ko sanja da uĉi suru EI-Hidţr biće hvaljen i kod Allaha dţ. kao i to da će se poboljšati stanje njihovog vladara. kerremellahu vedţehehu. Ko sanja da uĉi suru EI-Furkan biće od onih koji rastavljaju istinu od neistine. da se je opasao vunenim pašom.kursi. biti prihvaćeni kao dobri. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti drţavni velikani. ĉvrstog uvjerenja i lijepe poboţnost i.Kur'an. da u rukama drţi tamburu uz koju svira i da se je oslonio na Kabu. će mu dati da pobijedi neprijatelje i da ubere ratni plijen. """ Hasan el-Basri. ostaće da se naslijedi njegova imovina. Prenosi se od H asa na (el-Basrija) koji je rekao: — Umro je neki ĉovjek. i to što se oslonio na Kabu — znaĉi da je on našao utoĉišće kod Allaha dţ. pa ga je njegov brat vidio na snu i sa njim vodio ovakav razgovor: — Brate moj. radost i pravda od strane osobe koja upravlja tim mjestom. nakon što bude dugo ţivio. njegov pojas «to je njegova ljubav prema Kur'anu i tumaĉenje Kur'ana ljudima. imaće slobodnih ţena. Ko sanja da uĉi Fatihu otvoriće mu se vrata hajra. Ko sanja da uĉi suru En-Nur Allah dţ. a i robinja. SANJANJE SURA IZ KUR'ANA A. Ko sanja da uĉi suru Ibrahim on i njegova vjera će od strane Allaha dţ. Ako neko sanja da je neko od dobrih ljudi ko je već umro ponovo oţivio u nekom mjestu. alejhimu-s-salatu ve-s-selamu. i kod ljudi. Ko sanja da uĉi suru EI-Bekare imaće dug ţivot i vjerovanje će mu biti dobro. njegovi okovi — to je njegova staiblnost u suzdrţavanju od svega što je zabranjeno. da se je ogrnuo plastom boje meda.š. Ko sanja da uĉi suru Hud rodice mu usjevi i mnoţiti se stoka. biće pošten i boriće se protiv onih koji slijede neistinu. veleposjednici i nauĉnici.Ko sanja emirul-muminina.š. Kp sanja da uĉi suru Ali Imran imaće ĉist razum.š. a mi znamo. Allah mu se smilovao.š. hazreti Aliju ibn Ebi Taliba. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati izobilje. Ko saja da uĉi suru Merjem oţivjeće sunnete vjerovjesnika. inšaallah. Kp sanja da uĉi suru En-Nisa dijeliće naslijeĊe. Ko sanja dauĉi suru Taha neće mu moći naškoditi sihir i shirbaza. Ko sanja da uĉi suru Et-Tevbe biće hvaljen meĊu ljudima i umrijeće sa pokajanjem. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadţ više puta će obaviti hadţ. ozdraviće. — Ima li nade za ljude? . Ko sanja da uĉi suru EI-Enbija doći će mu olakšanje nakon tegoba i olakšica nakon poteškoće i biće nadaren znanjem i skrušenošću. uĉino da mu bude pod nogama. Ko sanja da uĉi suru Er-Ra'd znaće napamet dosta dova i brzo će osijediti. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'minun ojaĉaće mu se iman i na drugi svijet preseliće sa imanom. Taj njegov san ispriĉan •je Ibn Širinu. koji je rekao: — To što je obukao vunu — to je njegova poboţnost. i na njega će se lagati.

a na Ahiretu milošću. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekvir ĉesto će putovati na Istok i pritom će zaraĊivati dobru zaradu. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahzab biće od onih koji su bogobojazni i slijediće istinu. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zarijat dobro će mu roditi usjevi. Ko sanja da uĉi suru Lukman biće nadaren mudrošću. Ko sanja o a uĉi suru Es-Sedţde umrijeće na sedţdi i kod Allahadţ. Ko sanja da uĉi suru El-Vaki'a prednjaĉiće u pokornosti Allahu dţ.š. Ko sanja da uĉi suru EIMurselat Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Munafikun oslobodiće se munafikluka (dvoliĉnjaštva). će mu omogućiti da osvoji jedan idolopokloniĉki grad i da jedan narod izvede na pravi put.š.š. Ko sanja da uĉi suru Ja-sin biće obdaren Ijubalvju prema porodici Allahovog Poslanika s. Ko sanja da uĉi suru En-Nedţm dobiće dijete koje će biti lijepo i poštovano. Ko sanja da uĉi suru 'Amme (En-Nebe') biće veliĉan i spominjan po dobru. Ko sanja da uĉi suru Ed-Dehr biće dareţljiv. Ko sanja da uĉi suru EI-Kijame izbjegavaće zaklinjanje pa će prestati da se ikako zaklinje. Ko sanja da uĉi suru Muhammed s. Ko sanja da uĉi suru EI-Mulk imaće puno imetka. Ko sanja da uĉi suru E l-Kasaš steći će halal blago. Ko sanja da uĉi suru Ha-mim (Fussilet) pozivaće istini i imaće mnogo onih koji ga vole. Ko saja da uĉi suru Kaf obogatiće se. Ko sanja da uĉi suru Fatir Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru El-lnfitar vladari će ga pozvati u svoju blizinu i ukazivaće mu poĉasti.. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šura ţivjeće izuzetno dugo.š. će mu sakupiti bogatstvo.a.s. Ko sanja da uĉi suru EI-Kamer biće mu nabacivani sihrovi.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'min dobiće visok poloţaj i na dunjaluku i na Ahiretu i ĉiniće dobra djela. biće od onih koji su uspjeli. će uništiti njegove neprijatelje. će mu dati sina koji će ĉvrsto vjerovati i biti mu poslušan. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duhan biće obdaren bogatstvom. Ko saja da uĉi suru Et-Talak — to ukazuje na to da će doći do sukoba izmeĊu snivaĉa i njegove ţene te da će to dovesti do razvoda. ali mu oni neće naškoditi. Ko sanja da uĉi suru EI-Hudţurat biće paţljiv prema svojoj rodbini.š.š. Ko sanja da uĉi suru En-Nazi'at iz srca će mu nestati briga i obmana. Ko sanja da uĉi suru EI-Me'aridţ biće štićen i potpomognut. Ko sanja da uĉi suru EI-Mudţadele vodice rasprave sa sljedbenicima neistine i pobijaće ih jakim argumentima. će mu otvoriti kapiju blagodati. Ko sanja da uĉi suru EtTegebun ustaliće se na pravom putu. Ko sanja da uĉi suru Et-Tur san mu ukazuje na to da će se nastaniti u blizini Mekke. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahkaf na dunjaluku će vidjeti razna ĉuda. će ga ĉuvati i štititi sve do smrti. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zumer njegovo vjerovanje će biti ĉisto od bilo kakvih primjesa i na budućem svijetu ga ĉeka dobro. Ko sanja da uĉi suru EI-Ankebut Allah dţ. će mu dati obilje nafake. putu. Ko samka da uĉi suru EI-Feth — imaće uspjeha u borbi na Allahovom dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Muddessir biće dobrodušan i strpljiv.s. Ko sanja da uĉi suru Sad umnoţavaće mu se imetak i dobro će zaraţivati u svom poslu. zahvalan i imaće lijep ţivot.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadid djela će mu biti pohvalna i imaće dobro zdravlje. Ko sanja da uĉi suru Sebe' ţivjeće isposniĉki i voljeće povuĉenost.v. zabranjivaće da se ĉini zlo i pobijediće svoje neprijatelje.a.v.š. 13 .Ko sanja da uĉi suoi En-Neml dobiće vlast. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţumu'a Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Kalem biće vješt u pisanoj i govornoj rijeĉi. Ko sanja da uĉi suru Er-Rum Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zuhruf biće od onih koji govore istinu. Ko sanja da uĉi suru EIMumtehane desiće mu se nešto za šta će morati da plati. Ko saja da uĉi suru Nuh nareĊivaće da se ĉini dobro. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţinn biće saĉuvan od dţinskog zla. Ko sanja da uĉi suru EI-Hakka biće na strani istine. Ko sanja da uĉi suru Er-Rahman na dunjaluku će biti obasut blagodatima. Ko sanja da uĉi suru Es-Saffat Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţasije bojaće se svog Gospodara tokom ĉitavog ţivota. biće dobrog vladanja.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Hašr Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Abese mnogo će dijeliti zekat i sadaku. Ko sanja da uĉi suru EI-Muzzemmil obnoć će puno ĉiniti ibadet. Ko sanja da uĉi suru Es-Saff poginuće kao šehid.

š. Ko sanja da uĉi suru EI-Bejjine Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šems biće razuman. to znaĉi da ti se primakla smrt. (da ga tesbih ĉini). je rekao: — Prilikom tumaĉenja ove vrste snova (snova o Kur'anu.š. da će udobno ţivjeti. Ko sanja da uĉi suru EI-Kevser imaće puno hajra i na dunjaluku i na Ahiretu. kada joj se ispriĉa neki san. Ko sanja da uĉi suru Et-Tin Allah dţ.š. pouzdan i pravedan. si - 14 . će ljubavlju povezati njegovo srce sa srcima Njegovih robova. Svoj sanje ispriĉao Ibnil—Musejjibu. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Ulvije sanjao da mu je na ĉelu ispisana sura Ed-Duha. će ga pomoći protiv njegovih neprijatelja. Ko sanja da uĉi suru EI-Felek Allah dţ. će od njega otkloniti i ljudsko i dţinsko zlo. Ko sanja da uĉi suru Ikre' (EI-Alek) biće darovit u pisanju i govoru i biće ponizan. Ko sanja da uĉi suru EI-Fedţr nosiće se otmjeno i dostojanstveno.š. Ko sanja da uĉi suru El-lhlas postići će ono što ţeli. — Rekao mu je: — Zašto je tako? — a on je obrazloţio: — Zato jer je to posljednja objavljena sura. njegove vojske i njegovih vesvesa. Ko sanja da uĉi suru EI'Adijat ići će mu od ruke uzgoj konja. Priĉa se da je neki dobri ĉovjek sanjao da mu je sura El-lhlas napisana izmeĊu oĉiju i on je taj san ispriĉao Saidu ibnil-Musejjibu.š. Sutradan je ĉovjek iz Ulvije umro. kur'anskim surama i ajetima).š. će ga saĉuvati od belaja i zaštititi ga od šejtana. Kasnije se i desilo kao što je rekao. Ko sanja da uĉi suru EI-Kari'a biće nadaren poboţnošću i bogobojaznošću. TakoĊe je reĉeno da će onaj ko sanja da uĉi ovu suru imati malobrojnu porodicu.š. Ko sanja da uĉi suru El Gašije biće cijenjen. Ovaj san ukazuje takoĊe na to da se onome ko ga sanja pribliţila smrt. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekasur suzdrţavaće se od imetka i napustiće njegovo sabiranje. Ko sanja da uĉi suru EI-Burudţ nadvladaće brige i biće upućen u neku od nauka (neki vele biće upućen u astrologiju). ako su ajeti koje je snivaĉ uĉio u snu ajeti koji govore o milosti i radosnim vijestima.Ko sanja da uĉi suru EI-Mutaffifin biće vjeran. Ko sanja da uĉi suru EI-Kafirun imaće uspjeha u borbi sa nemuslimanima. Ko sanja da uĉi suru Et-Tarik biće nadahnut da mnogo veliĉa Allaha dţ. kao i to da njeno uĉenje na snu ukazuje na skoru smrt. Ko sanja da uĉi suru EI-Fil pobijediće neprijatelja i njegovim sevapom će doći do islamskih osvajanja. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da u snu uĉim suru EIFeth (En-Nasr) — našto mu je on odgovorio: — Treba da napraviš oporuku jer ti se pribliţila smrt. će njegovim posredstvom uputiti jedan narod (skupinu ljudi) koji su zalutali s pravog puta. Ovom surom je Vjerovjesniku (s. snivaĉa treba da obraduje milošću. kao i zlo od ološa i zavidljivaca. Ko sanja da uĉi suru Tebbet jeda neki dvoliĉnjak se priprema da ga napadne i da mu preprijeĉi put. Ko sanja da uĉi suru EI :Beled hraniće i ukazivati ĉast sirotinji i biti milostiv prema nemoćnima. Ko sanja da uĉi suru El-Lejl biće od onih koji bdiju noću (ĉineći ibadet) i biće saĉuvan od pov rede ĉasti. koji mu je rekao da to znaĉi da mu se primakao edţel.š. Ko sanja da uĉi suru En-Nas Allah dţ. potpomognut u istini i u trgovini će pretrpjeti gubitak. osoba koja ih tumaĉi treba da ima na umu pravilo da. popularan i uĉevan.v. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duha ukazivaće poĉast siromasima i sirotinji. pa će tog dvoliĉnjaka Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Ere'ejte (EI-Ma'un) on će pobijediti one koji mu se suprotstavljaju i protive.š.a. na kraju uništiti. dobro razmisli o snu i. Ko sanja da uĉi suru El Inširah Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Kadr imaće dug ţivot i biće veliĉan i cijenjen. će njegovim posredstvom uzdrmati tlo pod nogama nevjernika.š. A on mu je rekao: — Ako je istina da si to sanjao. Ko sanja da uĉi suru EI-'Asr biće nadaren strpljivošću. razborit i dovitljiv u mnogim stvarima. olakšaće mu poslove i otkloniti mu brige. će mu ubrzati zadovoljenje njegovih potreba i olakšaće mu opskrbu. će ju raširiti grudi za islam. Ko sanja da uĉi suru En-ISlasr Allah dţ.a. Ebu Sa'd r.s) nagoviješteno da će uskoro umrijeti. Ko sanja da uĉi suru Kurejš hraniće siromahe i Allah dţ. biće veliĉan i saĉuvan od pokliznuća u monoteizmu (tevhidu). Ko sanja da uĉi suru EI-E'ala biće mu olakšani poslovi. nakon koga će slijediti dobitak za dobitkom. blagodatima. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zilzal Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru El-lnšikak imaće brojno potomstvo. Ko sanja da uĉi suru EI-Humeze sakupiće imetak i koristiće ga u ĉinjenju dobrih djela.

Ko sanja da piše Kur'an na porculanu ili na sedefu taj tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju. U tumaĉenju snova Mushaf simbolizira mudrost. jer je darul-islam — kuća na budućem svijetu (darul Hakk). mi ne bismo bili sa stanovnicima pakla. Ko sanja da je od njega neko uzeo Mushaf taj će izgubiti znanje i prestaće da radi.a. koja su pozobala i progutala sva slova iz Mushafa. a zabranjivaće da se ĉine loša djela.a. Ko sanja kao da jede Kur'an on će zaraĊivati opskrbu Kur'anom. Ako musliman sanja da u snu kaţe: — Primio sam islam —. i kad ga je prihvatila i otvorila. upozoriće snivaĉa kakve posljedice za sobom povlaĉi neposlušnost i ukazaće mu na to da treba da se kani neposlušnosti koju ĉini i koju je namjeravao ĉiniti. Ko sanja da uĉi Kur'a nezainteresirano on je osoba koja je prepuštena niskim ţeljama. Ako neko sanja da u ruci drţi neku knjigi ili Mushaf pa ga otvori i ustanovi da u njemu nije niš ta napisano.. Ko sanja da ispisuje Kur'an po zemlji on je nevjernik. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . Naime. koje će donositi hajr. jer tvoj san ukazuje na to. koji mu je rekao: — Boj se Allaha i ne tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju. Ko sanja da je stavio Mushaf pod glavu (na ime jastuka) on je osoba koja ne postupa prema onome što zna iz Kur'ana.. TUMAĈENJE SNOVA O ISLAMU Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. nakićeni narukvicama od srebra. pa ako je u uĉenju stigao do ajeta o kaţnjavanju. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ne razumijevajući ono što se uĉi zadesiće ga neka neugodnost. pojavilo se dvoje piladi. Ko sanja da uĉi neki ajet koji govori o kazni. to znaĉi da će mu postupci biti ispravni i da će se uĉvrstiti u odanosti Allahu dţ. biće upućen u islam. Ako ţivi u neislamskoj drţavi i usni da je prešao u islamsku drţavu. on će bi ti povjerljiva osoba. rekao je: — Koji god mušrik sanja. Ko sanja da je prouĉio sav Kur'an postići će ono što ţeli i imaće svako dobro.. Ako neko sanja da uĉi u Mushafu. Priĉa se da je neka ţena sanjala da u krilu drţi Kur'an. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet.. neka je uzvišena moja tvrĊava. 15 ." Ko sanja da uĉi ajet koji govori o milosti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. a u stvarnosti nije hafiz.l reći će: — Da smo mi slušali i shvaćali.. Ako neka sanja da jede listove iz Mushafa.v. biće potpuno ispravan u istini i nareĊivaće da se ĉine dobra. Ko sanja da je prodao Mushaf taj ĉini razvrat. on će dobiti vlast. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu.š. Ko sanja da ljubi Mushaf taj ne ĉini propuste u obavljanju duţnosti.. imaće pohvalan svršetak na ovome svijetu i biće saĉuvan od intrigantskih spletki. Ta ţena je svoj san ispriĉala Ibn Širinu. ili da ima srebrene narukvice.. slavom i dobrim vjerovanjem.Ja sam zaista ĉuvaran i znan. bilo od strane Allaha dţ. sanjao da ispisuje Kur'an na odjeći. da je u Dţennetu. rekao: „Allah dţ. a zabranjuju da se ĉine ruţna djela. Ko u nju uĊe biće zaštićen od moje kazne. Ako neko sanja da je kupio Mushaf.. Ko sanja da je nauĉio Kur'an napamet. ili da zahvaljuje Allahu dţ. Ĉitajući Allahove ajete. u pitanju ajeti koji govore o kaţnjavanju. Allah mu se smilovao.. Priĉa se da je neki karija sanjao da otkida listove Mushafa i stavlja ih na vatru te da se od listova smirivao plamen vatre. nareĊuju da se ĉine dobra djela." 6. — Kasnije se tako i desilo." pa sve do njegovih rijeĉi: „." To isto vaţi i ako sanja da ulazi u nekut vrĊavu.š. rijeĉima: . to znaĉi da ta osoba prepisuje Mushafe za pare i da bespravno traţi opskrbu.gurnošću i blagostanjem.s. veli: „Nema Boga osim Mene. koji mu je rekao: Vladar će izazvati neki nered koji ćeš ti smiriti uĉenjem Kur'ana. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Kada ti uĉiš Kur'an. to ukazuje na to da je vanjština te osobe suprotna njegovoj nutrini. koji joj je rekao: .." Ako mušrik sanja da je primio islam. prenosi se da je Vjerovjesnik s.. shodno Poslanikovim s. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . bilo od strane vladara.Ne stavljajte Kur'an pod glavu!". on će i dalje ostati u teškom stanju u kojem se nalazi.. Ako su. biće obdaren mudrošću.. uskoro će umrijeti. Mi postavimo skriven zastor izmeĊu tebe i onih koji ne vjeruju u budući svijet.". ili ako neko drugi njega sanja. proĉuće se meĊu svijetom njegovo dobro poznavanje vjere.š.. on će primiti islam. ugledom. Allah mu se smilovao. pak. On je taj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova.. — Kasnije se tako i desilo.Rodićeš dva sina koji će postati hafizi. shodno rijeĉima Uzvišenog: — ." Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet i imaće lijep svršetak na ovome svijetu. Ko sanja da spaljuje Mushaf njegovo vjerovanje je iskvareno.š..s. ne mogavši ga prouĉiti. ili da klanja prema Kibli.. Ko sanja da krade Mushaf zaboravlja na namaz. Ako neko sanja da javno uĉi Kur'an. Prenosi se da je Hasan el-Basri.. desiće mu se neko olakšanje. ne mogavši preći na sljedeći ajet ko ji govori o milosti.v..

7. to znaĉi da on haram pare dijeli u dobrotvorne svrhe. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. Ko sanja da je izvršio gusul i obukao novu odjeću. to znaĉi da će dobiti nešto što mu je bilo ukradeno. neće mu je dati. a ako mu ne odgovori.š. znaĉi da neće završiti neki svoj posao i da neće dobiti ono što traţi. TUMAĈENJE SNOVA O NAZIVANJU SELAMA l RUKOVANJU Ako neko sanja da se rukuje i grli sa neprijateljem. to znaĉi da će oţeniti ljepoticu i da će dobiti raznog voća. to znaĉi da će udovoljiti nekoj potrebi. to znaĉi da će ga Allah dţ. Ako neko sanja da je izvršio gušu l (vjersko kupanje). ako neko sa nekim ĉovjekom uspostavi trgovinske odnose i ako sanja da u snu naziva selam tom ĉovjeku pa ako mu odgovori na selam. Ako neko sanja da uzima abdest.. ako nije obavio hadţ. u poslu će mu doći do promjene i velikog poboljšanja.š. Gusul (vjersko kupanje) simbolizira ĉišćenje od grijeha i rasterećenje od briga. zaimaće i zabogatiti. mu je iz milosti svoje darova ĉeljad i još toliko uz njih.. To je sastavni dio vjere. pak. oĉistiti od grijeha i na najbolji naĉin će izvršavati Allahove dţ. Ako neko. TakoĊe će primiti islam i onaj ko (nije musliman. Ako neki od mušrika sanja da je umro pa onda oţivio. to znaĉi da će se ri ješiti briga i da će osiromašiti. Allah dţ. Allah dţj>. Ako neko sanja da ĉisti zube nekim prljavim predmetom.š.. kazne. primiĉe islam.a. sluĉaju koji. to znaĉi da će biti saĉuvan od nepriajteljskog zla.. Ako neko sanja da je uĉinio gusul (okupao se) i obukao pohabanu odjeću. taj će ga pobijediti i biće siguran od njegovog zla." Ako neko sanja da mu selam naziva neki njemu nepoznati mladić.š. Ako je neko od nekog ĉovjeka zaprosio (kćer) pa usnije tog ĉovjeka i u snu mu nazove selam i ako mu on odgovori na selam. Ako neko sanja da uzima abdest ili ĉini gusul na potoĉiću. rekao je: — Od sve vjerom propisane ĉistoće muškarcu je najpreĉe sunnećenje (obrezivanje). Allah mu se smilovao. ti odnosi će biti dobri. ali to ne ĉini u potpunosti.v. ako je u dugovima. to znaĉi da će biti saĉuvan od nesreće. l ĉišćenje zuba misvakom je sastavni dio vjere. pak. Primiĉe islam i onaj ko (nije musliman. biće osloboĊen.s. a) sanja da osjeća neku širinu u grudima. neće! 8. naredbe. Ako neko sanja da je dţunup.v. to znaĉi da će ići negdje na put i da će traţiti nešto što neće naći. oslobodio ga briga i dao mu tjelesno zdravlje. daće mu svoju kćer za ţenu.Ako musliman sanja da je nanovo primio islam. Isto tako. a ako mu ne odgovori na selam.s. ako je siromašan. TUMAĈENJE SNOVA O TAHARETU (VJERSKOJ ĈISTOĆI) Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Allah dţ. Ko sanja da ĉisti zube misvakom — znaĉi da on pazi na svoju rodbinu i da im ĉini dobro. u njemu ćete imati voća. i ono što budete ţeljeli. Ko sanja da je osunnećen on će ĉiniti dobra djela kojim će ga Allah dţ.: — Rukovanje povraća ljubav. „Mir vama!" — biće rijeĉi Gospodara Milostivog. biće ponovo postavljen na taj poloţaj. obaviće ga. to znaĉi da on traţi pomirenje. analogno Ej u bovom a. Ko sanja da mu njegov neprijatelj naziva selam.š. ako je trgovac i slabo posluje ili neki zanatlija pa mu posao ne ide. Ko sanja da naziva selam nekome s kim nije u neprijateljstvu—to znaĉi da će on onoga kome je nazvao selam obveseliti.. će ga osloboditi dugova. Ko sanja da naziva selam starcu kojeg ne poznaje — to znaĉi da će biti saĉuvan od Allahove dţ. Ove snove sanjaju oni koji pripadaju ehl-i sunnetu. jer neobrezivanje znaĉi povećanje imetka a slabljenje vjere.š.a. Ko sanja da je osunnećen i da mu mnogo teĉe krv — on će napustiti grijehe i prihvatiće se sunneta Allahovog Poslanika s. Ako neko kaţe da sunnećenje otklanja brige. sanja da naziva selam starcu kojeg poznaje. ozdraviće. a) sanja da ulazi u neku morsku laĊu. to znaĉi da će meĊu njima nestati neprijateljstva i da će se uĉvrstiti prijateljstvo. ĉuvati. ako je skinut s poloţaja. shodno rijeĉima Uzvišenog: . će ga osloboditi briga. ako je u brigama.s. 16 .. nije daleko od istine! Ko sanja da nije osunnećen — to znaĉi da on napušta vjeru zbog dunjaluka. Ako je. ako je bolestan. ako je u zatvoru. kad se okupao i obukao novu odjeću. meĊu njima neprijateljstvo. Ko sanja da ĉini gusul (kupa se).

upitao je on.a. otišao sam kod Vjerovjesnika s. to znaĉi da neće moći sakupiti vojsku. Ako trgovac sanja da klanja bez abdesta. TUMAĈENJE SNOVA O EZANU l IKAMETU Prenosi se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Otišao sam kod Vjerovjesnika s. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj od strane nekog iz druge drţave.š. ili vraćanje duga. i tako mi prouĉio cijeli ezan. veli dalje Abdullah ibn Zejd. Ako neko sanja da uĉi ezan sa nekog breţuljka. pa je on rekao: — Reci: Allahu ekber. otiĊi kod Bilala i izrecituj mu ezan.Kp sanja da je jedanput ili dvaput prouĉio ezan. a u stvari. pomoć. poduĉi ga ezanu i neka nas on pozove na namaz. pa mi je on rekao: — Ovaj san je istina! Ustani. zavisno od toga koliko je dodao ili izostavio rijeĉi prilikom uĉenja ezana..s.s. Tada je Omer ibnil-Hattab r. jer tejemum ukazuje na skoro izbavljenje. je razmišljao o mogućnosti korištenja trube ili zvona za poziv na namaz. došao Allahovom Poslaniku s. Ko sanja da uĉi ezan na nekom zidu to znaĉi da će se sa nekim pokušati izmiriti.a. Ko sanja da uĉi ezan u bunaru on će podsticati ljude na neko dugo putovanje. to znaĉi da će poslovati bez kapitala.rekao sam ja.v. je rekao: . 9.a.. Ja sam mu rekao: — Allahov robe. A ako to sanja neko ko ima neku profesiju. a ako nema predispozicija za neki poloţaj. rekao: — Vaš brat je sanjao dobar san.!" 17 . a i zato što se na Arefatu uĉe dva ezana i dva ikameta (za spojene namaze). Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad r.. Ko sanja da uĉi ezan na Kabi uvešće neku novotariju (bid'at) u vjeru. — Hoćeš li da ti pokaţem nešto što je bolje od toga? — upitao je on. Kad neko sanja da uĉi ezan na ulici. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa će glasnik izmeĊu njih poviknuti: . jer on ima ljepši i jaĉi glas od tebe. Zatim je malo saĉekao i prouĉio mi ikamet.v.. — Hoću! — rekao sam ja. izašao je (iz kuće). Ko sanja da uĉi ezan na kući svoga komšije to znaĉi da će on prevariti nekoga iz komšijske kuće Ko sanja da uĉi ezan meĊu svijetom.to znaĉi da ta osoba ţivi meĊu nasilnicima. ali ga neće postići. dobiće neki poloţaj (namjesništvo) zavisno od toga dokle mu je dopirao glas.v.. . ja sam sanjao isti san kao Abdullah ibn Zejd. neće se dugo zadrţati u tom poslu. koji ga je (jakim glasom) uĉio. a ako je on smutljivac. imaće uspjeha u trgovini ili u nekom drugom dobrom poslu. Ko sanja da uzima abdest sa neĉim ĉime nije dozvoljeno uzimati abdest biće u brigama i išĉekivaće izbavljenje. uz Allahovu dţ. .to znaĉi da će uskoro od neĉeg biti osloboĊen i rasterećen. ĉuo Bilalov glas. ili izvršenje onoga za šta se neko zakleo da će izvršiti. to znaĉi da će nekoga potvoriti.a.s.zreti Omer je otišao kod Allahovog ' Poslanika i rekao mu: — Allahov poslanice. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Kp sanja da klanja bez abdesta na mjestu na kome nije dozvoljeno klanjati zapašće u neku situaciju iz koje neće znati kako da izaĊe. Kad sam se probudio iz sna. . Ako ovakav san sanja vojskovoĊa. Ako neko sanja da uĉi ezan na munari. to je još sigurnije! — rekao je Allahov Poslanik. prodaješ li zvono? — Šta će ti zvono? . Tada sam ja zaspao i sanjao nekog ĉovjeka koji je na sebi imao dva odjevna predmeta zelene boje i koji je nosio zvono. Uĉenje ezana unutar Kabe nije pohvaljeno. — NjJm bismo mogli da pozivamo na namaz.Ko sanja kao da je uzeo abdest i stupio u namaz riješiće se briga i biće zahvalan Allahu dţ. a potom ikamet i klanjao farz namaz — to znaĉi da će obaviti hadţ i umru.l pozovi ljude na hadţ". ako je on osoba koja ĉini dobro. rekao: — Vidio sam jednog ĉovjeka od mog ummeta kako se u kaburu nad njega nanijela kazna. ili izostavlja neke rijeĉi iz ezana.Neka su prokleti nasilnici.a. — Tada sam ja izašao.š. On ima jaĉi i ljepši glas od tebe. Ko sanja da uzima tejemum . i rekao: — Allahov poslanice. Tada je Poslanik alejhi-s-selam. Ako neko sanja da uĉi ezan na nekoj kući.s.a. na izbavljenju.v. ja sam sanjao isti san kao i on (Abdullah ibn Zejd).pa sam ja tako i postupio. a da svijet pri tom ne obraća paţnju na uĉenje .Hvala Allahu. Ako neko sanja da uĉeći ezan dodaje nešto više. i obavijestio ga da sam sanjao ezan. to znaĉi da će neko iz te kuće umrijeti. — veli dalje Abdullah i recitpvap ga Bilalu. nareĊivaće drugima da ĉine dobra djela i zabranjivaće im da Ĉine loša djela. i to ukoliko ima predispozicija za taj poloţaj. to znaĉi da on ĉini nasilje drugima.v. pa se pojavio njegov abdest i spasio ga od nje.s. Prenosti se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Allahov Poslanik s.a. ha. to znaĉi da će on svijet pozivati istini i nadati se je da će on otići na hadţ. i sve mu ispriĉao. Ko sanja da je mujezin. najavi nije mujezin. Reĉeno je da sanjanje abdesta simbolozira izvršavanje preuzete obaveze. OtiĊi sa Bilalom do dţamije. Kad je ĉuo da Bilal uĉi ezan. shodno rijeĉima Uzvišenog: .

Ti ćeš otići na hadţ! Zatim je došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da uĉim ezan. Ko sanja da uĉi ikamet u svojoj kući povrh postelje — to znaĉi da će uskoro umrijeti... da im ĉini dobro. Ko sanja da uĉi ezan pred vladarovom kapijom on govori istinu. hrani ih i odijeva bolje i više nego što je obavezan. Prenosi se da je Ibn Sirin. (a to je) zašto što su oni narod koji ne shvaća. ili kao da stoji u namazu. a vidio sam da drugi nema dobru ĉehru. Sanjanje obavljanja dobrovoljnih namaza ukazuje na savršenu ljudskost i nestajanje briga osobe koja sanja da ih obavlja. biće pušten iz zatvora. kao i to da će onaj ko sanja da ga obavlja obaviti hadţ i kloniti se ruţnih djela. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . sunnet-namazi i dobrovoljni namazi. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad veli: — Kada je rijeĉ o snovima o ezanu i ikametu. stvorenjima. pak. ezan uĉi na neprikladnom mjestu. da pomaţe svojim prijat eljima.š.. — Ibn Sirin mu je rekao: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . u tom dijelu grada će neko umri jeti. — Ibn Sirin mu je rekao: — Tebi će odsjeći ruku!. ili da će izvršiti neku od obaveza koju je Allah dţ.. Sanjati uĉenje ezana u kupatilu nije pohvaljeno ni sa vjerskog ni sa dunjaluĉkog aspekta.s.š. ili da će oĉuvati ono što joj je povjereno. Ako neko sanja da uĉi ezan na smetljištu. kradljivci!" Ko sanja da uĉi ezan u masi svijeta ili u logoru to znaĉi da će on uhvatiti kradljivce.. TUMAĈENJE SNOVA O NAMAZU l NJEGOVIM SASTAVNIM DIJELOVIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. propisao. ili misiju. to znaĉi da će roditelji tog djeteta biti odbranjeni od laţi i klevete. vi ste doista kradljivci!" 10.. Kada je kasnije Ibn Sirin upitan: — Kako to da si im rekao suprotno za isti san? — on je odgovorio: . Ako neko sanja da ĉuje da se u nekom dijelu grada uĉi ezan. a napustiti bio" at (novotariju). da je samilosna prema Allahovim dţ. Allah mu se smilovao. Sanjanje obavljanja farz-namaza ukazuje na ono što smo gore naveli.. Ko sanja da šaleći se i izigravajući se uĉi ezan — to znaĉi da je on osoba bez pameti. to sanja neko ko nije dostojan uĉenja ezana ili se. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da uĉim ezan.. Ko sanja da sluša ezan i da mu to uĉenje ne godi biće prozvan za neko svoje prezreno djelo. pa sam njegov san povezao sa ajetom: . ili da će vrati ti dug. treba se imati u vidu osnova da.A kada pozivate na namaz. da strpljivo podnosi neprijatnosti koje joj se nanose i da je ona uzor drugima." Ko sanja da uĉi ezan u nekoj povorci on je kradljivac. rekao: — Ezan simbolizira razlaz sa suvlasnikom. Neki vele da ovakav san sanja svodnik. to znaĉi da će on prihvatiti sunnet. to znaĉi da će obljubiti ţenu. sanja da uĉi ezan na mjestu na kome se inaĉe uĉi ezan. Ako. 18 . a ko sanja da uĉi ezan u hladnoj kući dobiće vrućicu. pa sam njegov san povezao sa ajetom . Ako neko sanja da uĉi ezan u (svojoj) kući.l povika jedan glasnik: — O karavano. vi ste. to znaĉi da on ţeli da se izmiri sa nekom budalom.l najava je od Allaha i Njegova Poslanika svijetu. Ako neko sanja da uĉi ezan pod prisilom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa ako se pokaju i budu klanjali namaz. Ako neko sanja da neko dijete uĉi ezan. doista.. kada neko ko je dostojan uĉenja ezana. Allah mu se smilovao." Sanjanje obavljanja sunnet namaza ukazuje na to da je osoba koja ih sanja ĉista osoba.Vidio sam da prvi ima finu ĉehru. Namaza ima tri vrste: farz-namazi. da plemenito postupa sa svojom porodicom i onima koji su mu podreĊeni. Ko bude u zatvoru i sanja da uĉi ikamet.." Priĉa se da je Danijal MlaĊi rekao: — Ko sanja da je prouĉio ezan i ikamet i da je klanjao — to znaĉi da je on svoje završio i da će umrijeti. oni to uzimaju za zabavu i igru. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor". desiće mu se nešto veliĉanstveno o ĉemu će se sa pohvalom kazivati.l pozovi ljude na hadţ. Ko sanja da uĉi ezan u toploj kući dobiće drhtavicu.Ako neko sanja da je prouĉio ezan i ikamet. na dan velikog hadţa. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će nastojati da se izmiri sa svojom ţe nom. što mu diţe ugled. taj san je pokuĊen...". ali budala to ne prihvata.O karava no. shodno sluĉaju Isaa a.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista namaz spreĉava ĉinjenje sramotnih i pokuĊenih djela." Ako neko ko nije u zatvoru sanja da uĉi ikamet. taj san je pohvalan. rekao je: — Snovi o namazu su u osnovi dobri snovi i oni ukazuju na to da će osoba koja ih sanja dobiti neki poloţaj.

to znaĉi da će se ta osoba riješiti duga. pretrpjeće gubitak. t Ako neko sanja da klanja prema Kibli. Ako neko sanja da je na tešehhudu u namazu. to znaĉi da neće udovoljiti ne koj svojoj potrebi. to znaĉi da će on od Allaha dţ. to ukazuje na to da će on izaz vati neki nered. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. omogućiti da od plodova te zemlje vrati dug. to znaĉi da on zadrţava zekat i da ga ne dijeli. to znaĉi da će ta osoba preuzeti neĉije brige. l mi smo oni koji Ga slave. Ako neko sanja da je u namazu predao selam i završio namaz. a da nije predao na desnu. Ko sanja da klanja namaz i da jede med — to znaĉi da se sastaje sa ţenom dok posti. to znaĉi da će u nekim poslovima imati na pretka. ili izbavljenje iz neke opasne situacije. jer je to smjer kojim se okreću Ţidovi. a ne nalazi mjesta gdje bi ga klanjao. to znaĉi da će se od neĉega prestraviti.. to znaĉi da je posao u kojem je ta osoba pri kraju. Ako neko sanja da mu prolazi neki obavezni namaz. Ako neko sanja da klanja u pravilno usafljenom dţematu." Ako neko sanja da klanja akšamske farze. to znaĉi da njegov pravac u vjeri (mez-heb) ne valja i da se je osmjelio na neposlušnost. ili pokajanje za uĉinjene grijehe.izvršiti neku svoju obavezu prema porodici. zabacio islam za leĊa.to znaĉi da će se razboljeti. to znaĉi da se on prihvatio novotarija u vjeri (bid'ata) i da se zabavio neistinom. da u vjerovanju ne naginje ni desno ni lijevo. pak. to znaĉi da će on . Ako neko sanja da klanja ikindiju. to znaĉi da taj dţemat puno spominje Allaha dţ. Ako neko sanja da klanja u (ili na) prevoznom sredstvu. Ako neko sanja da klanja leţeći. Ako neko sanja da hoće da klanja. tako da istekne vrijeme nama za. Ako neko sanja da klanja podne u ikindijskom vremenu.š.. Neki vele da će on vršiti blud sa nekim djeĉakom.. Ako neko sanja da ĉini sedţdu Allahu dţ. Kad neko sanja da klanja u dţematu i da su pri tom i imam i dţemat u (ili na) prevoznom sred stvu. tj. na nekom brdu. ili materijalni dobitak. to znaĉi da se on ophodi prema svojoj porodici na naĉin koji im veseli srca i daje im smirenost. Ako preda selam na desnu. i ako je trgovac. ali da na sebi ima bijelu odjeću i da pravilno uĉi Kur'- 19 . ili polovice mehra. jer je istok smjer okretanja kršćana.Ako neko sanja da klanja podnevske farze po vedrom vremenu. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema istoku. to znaĉi da će se riješiti briga i da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi.. Ako. traţiti oprosta. Ako neko sanja da ne klanja prema Kibli.š. Ako neko sanja da je klanjao samo dva rekjata podnevskih. to znaĉi da će doţiv jeti neki poremećaj. Ako neko sanja da klanja sabahske farze. to znaĉi da neće moći postići ono što traţi. to znaĉi da će se r iješiti briga. ona će taj isti dan dobiti mjeseĉno pranje (hajz). Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema zapadu. to moţe da znaĉi: pobjeda. Ako neko sanja da ĉini sedţdu nekome mimo Allaha dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . vrijeme bilo oblaĉno.. to znaĉi da će mu Allah dţ. što će mu podići ugled. Ako taj san sanja ţena. Ako neko sanja da klanja sjedeći bez opravdanog razloga." Ako neko sanja da je propustio neki od obaveznih (farz) namaza. ali ne i na lijevu stranu. Ako se sanja da se ĉini s'edţda. Ako neko sanja da klanja na zasijanoj zemlji. to znaĉi da je na istikametu. pak. to znaĉi da će on pobijediti nekog izuzetno jakog ĉovjeka. Ako neko sanja da klanja leĊima okrenut prema Kibli. Ako je. Ako neko sanja da klanja jaciju. Ako neko sanja da je prekinuo neki (farz) namaz.š. rijeĉima „Subhanallah" i . to znaĉi da je on. preda na lijevu stranu selam. izvojevaće pobjedu. ili dug ţivot. ikindijskih ili jacijskih far zova. ako je u ratu biće poraţen. to znaĉi da on omalovaţava šeriatske propise. pa ako je na javi s tim dţematom krenuo u borbu. Ako neko sanja da klanja u bašĉi. to znaĉi da će negdje otputovati. to znaĉi da će se riješiti polovice duga. Ako neko sanja da klanja u dijelu kupatila gdje se skida odjeća. ali ne moţe da odredi u kom je pravcu Kibla. zavisno od toga koliko je vrijeme bilo vedro. to znaĉi da će on zapoĉeti neki posao koji je od koris ti za njegov i ţivot njegove porodice.pola od onoga što ste odredili.La ilahe illallah".š. to znaĉi da će se on kolebati u vezi sa nekim svojim poslom. to znaĉi da će on u neĉemu biti posrednik.l mi smo oni koji stoje u redovima.š. to znaĉi da neki njegov posao neće bi ti uvaţen. zbog velikih grijeha koje je uĉinio. Ako neko sanja da je u namazu na kijamu i da ne pada na rukju'. a oni su se usudili da love ribu subotom.

traţi oprost od Allaha dţ. a ako nema. to znaĉi da će biti smijenjen sa poloţaja i da će izgubiti imetak. dok im je imamio. Ako za njim jedan dio dţemata klanja stojeći.. a ako ne izgovori istigfar. a oni sjedeći.. kada je zamolio svoga Gospodara skrivenom molbom. to znaĉi da će dobiti sina. to znaĉi da će uĉiniti neki grijeh i od njega umrijeti.. ali oni uskraćuju njegova prava.La ilahe illallah".) simbolizira pobjedu.. to znaĉi da će nepravedno postupati na poloţaju. te da će mu oni kojima upravlja biti pokorni. odjeven u bijelo i osjećajući nelagodnost zbog takvog poloţaja. da ih uĉinimo voĊama i da ih uĉinimo nasljednicima. Ovo takoĊe moţe da znaĉi da će dobiti nadzor nad bolesnicima.. da će osiromašiti i da će ga pokrasti lopovi. to znaĉi da on ne uskraćuje prava onih koji su mu podreĊeni." Ako neko sanja da uĉi dovu u mraku. Poslušnost simbolizira pokornost (Allahu dţ. a drugi dio sjedeći. shodno kazivanju o Zulejhi." Ako neko sanja da klanja ispred dţemata. biće izbavljen iz briga u koje je zapao i umrijeće sa šehadetom. Isto tako. ili kraĊom odjeće..". Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj se ne spominje Allahovo dţ.š. izmirivaće ljude i pos redovati meĊu njima. za oprost — to znaĉi da će mu dova biti primljena... a dţemat stojeći. ako je podoban za takvo nešto." Ako neko sanja da izgovara . obzirom da ţena ne smije u namazu biti ispred muškarca izuzev ako je mrtva. mnogo spominju Allaha pa budu potpomognuti nakon što im je uĉinjena nepravda... ime. Ako neko sanja da predvodi dţemat leţeći pri tom na boku. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako namjesnik sanja da je sa dţematom klanjao namaz do kraja. Ko sanja da kao imam klanja pred dţematom u kome ima i muškaraca i ţena — biće postavljen za sud iju.). Ako neko sanja da ga je dţemat odredio za imama. a da ljudi iza njega klanjaju ponaosob. 20 . Ako sanja da je prekinuo namaz. pak. to znaĉi da je okonĉao svoju sluţbu. umrijeće i ţena koja sanja da klanja kao imam ispred dţemata. ako mu lice nije okrenuto prema Kibli.. Ako je primijetio neki nedostatak u namazu onih koji su za njim klanjali. to znaĉi da on griješi u poslu koji obavlja.. bilo oduzimali...) — imaće halal opskrbu i dobiće sina. to znaĉi da će obaviti hadţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . bilo da to ĉini iz samilosti. bilo. to znaĉi da će se riješiti brige shodno rijeĉima Uzviše nog: . Ako neko sanja kao da je zaboravio prouĉiti „Subhanallah". Ĉesto ĉinjenje zikra (spominjanja Allaha dţ. Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti. to znaĉi da će on biti stavljen na iskušenje sa potopom..š.. ako ima spremu za tu funkciju.š. bilo da je to obavezan ĉiniti. to znaĉi da on klanja samo radi toga da bi ga drugi vidjeli.." Ko sanja da je završio neki namaz i licem okrenut prema Kibli zamolio Allaha dţ. Ako neko sanja da uĉi neku poznatu dovu. pa ne zna dobro uĉiti. tamo je Allahova strana. Ako namjesnik sanja da kao imam klanja pred svijetom. dopašće zatvora ili briga. to znaĉi da će biti osiguran od bilo kakve štete.š. Ko sanja da imami svijetu na nekoj površini — to znaĉi da on ĉini neko dobro ljudima. Ako on kao imam klanja sjedeći a i dţemat sjedeći. to znaĉi da on štiti interese nejakih ljudi. shodno rijeĉima Uzvišenoga: ... bio okrenut prema Kibli i ako je do kraja završio namaz.an. to znaĉi da će biti razriješen duţnosti i da se njegove naredbe neće izvršavati niti rijeĉi slušati. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pa je dozivao iz tmina. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pa na koju se god stranu okrenete. Ako je on klanjao stojeći... to znaĉi da će dobiti neki poloţaj (upravu)... Ako neko ko na javi nije imam sanja da predvodi dţemat u namazu. to znaĉi da će na tom poloţaju postupati pravedno. shodno rije ĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će traţiti nešto što neće naći. bilo da su nešto dodavali. ili siromaštvom. to znaĉi da on klanja farz-namaze." Dobra dova simbolizira dobro vjerovanje." Ko sanja da uĉi istigfare (tj. pak. Ako sanja da predvodi dţemat u namazu nafili. to znaĉi da štiti interese i bogatih i siromašnih. to mu je opozicija. Ako sanja da za njim klanjaju ţene. i da nije bio od onih koji Allaha tesbih ĉine.." Ako ţena sanja kao da joj neko kaţe: — Traţi oprosta za svoj grijeh! — to znaĉi da će ona biti optuţena za grijeh i blud. Ako. Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj moli samo za sebe.. to znaĉi da će dobiti neĉiju ostavštinu. to ukazuje na njegov munafikluk. Ako neko sanja da izgovara „Subhanallah". to znaĉi da će mu se riješiti brige odakle se i ne nada.A kada im se rekne: — DoĊite. Ako je. kao imam klanja sjedeći.. mijenjali.. to znaĉi da će uskoro umrijeti i da će mu biti klanjana dţenaza.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Traţite oprosta od svoga Gospodara! Zaista On mnogo prašta. Ako sanja da sam klanja.

i budite Mu zahvalni. Prenosi se da je neki ĉovjek sanjao da mokri u mihrabu. to znaĉi da će roditi muško dijete. to mu je neka radosna vijest. U osnovi mihrab simbolizira glavnog imama. (hamd Ga ĉini) — dobiće dijete... Ko sanja kao da sa nekim narodom ulazi u dţamiju i kao da mu oni kopaju jamu — to znaĉi da će se on oţeniti." 1 1 . TUMAĈENJE SNOVA O DŢAMIJI.O kamenje. Ko sanja da petkom klanja dţumu namaz njegova nesreĊena situacija će se srediti i nakon poteškoće će doţivjeti olakšanje. a on.." Ako neko sanja da neki nepoznati ĉovjek imami u dţamiji.š. Ako neko sanja da uĉi „Elhamdu lillahi". pa ako je imam te dţamije bolestan. Ako neko sanja da gradi dţamiju. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin i on će postati imam. to znaĉi da neki prikriveni ĉovjek ĉini pokvarenost. kakav divan grad i Gospodar koji prašta. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . biće odreĊen za namjesnika u lijepom gradu. vjeru 21 . postići će ono što ţeli i pobijediće neprijatelja.." Ako ovo sanja ţena. da će pasti u zaborav i da će se dţemat te dţamije razjediniti. TakoĊe je reĉeno da osobakoja sanja ovaj san neki posao smatra dobrim. Ako neko sanja da Allahu šukur ĉini.A kada se namaz obavi. dobiće svjetlo i uputu u vjeri." Ako neko sanja da se neka dţamija ruši. dobiće snagu i povećaće mu se blagodati. Ko sanja da je ustao sa namaza koji je obavio Allah dţ. pa je za san upitao tumaĉa snova. koji mi je u snu rekao: — Bilo je nareĊeno da me vode u Dţehennem. a ako se sanja da se dţamijska munara srušila.." Ko sanja da je obavio namaz i izašao iz dţamije postići će blagodat i svako dobro. će mu dati obilnu opskrbu i drugo dobro. Ako ovo sanja namjesnik. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „. Ko sanja da se njegova kuća preobrazila u dţamiju postići će ugled i pozivaće ljude iz neistine ka istini.. i oni koji ĉuvaju svoje namaze. Tada sam vidio da je jedan od onih kamenova narastao toliko da je preda mnom zaĉepio jednu od dţehennemskih kapija. dvije ili t ri kapi mokraće. obraćao se kamenju rijeĉima: ... MIHRABU. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila. dok je on stigao u mihrab klanjajući.š. Ko sanja kao da je on od onih koji redovno klanjaju namaz postići će ĉast i ugled. ili na selu i pri tom ĉuje da ljudi u dţamiji kla njaju dţumu namaz. MUNARI l ZAJEDNIĈKIM ZIKROVIMA Prenosi se od AbdukAziza ibn Ebi Davuda koji je rekao: — Neki beduin je napravio sebi dţamiju u kojoj je klanjao i na sred nje postavio sedam kamenova. to znaĉi da će mu se roditi onoliko plemenitih i viĊenih sinova koliko je kapi ispustio. to znaĉi da će taj ĉovjek umrijeti. Ako neko sanja kao da je u mihrabu ispustio jednu. u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. on će umrijeti. ĉuvši pri tom izgovaranje tekbira prilikom padanja na rukju.. nije dobar... to znaĉi da on dobro postupa prema svojoj rodbini i da objedinjuje svijet u ĉinjenju dobra. Ako neko sanja kao da on klanja u mihrabu. Kad god bi klanjao neki namaz. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pozivam vas za svjedoke da ja vjerujem da nema Boga osim Allaha.. tešehud i predavanje selama i misleći da se već vraćaju iz dţamije — to znaĉi da će namjesnik tog mjesta biti smijenjen. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja dobro utemeljenu i dobro napravljenu dţamiju — ta dţamija je simbol nekog uĉenjaka kod kojeg se okupljaju ljudi u svrhu dobra i spominjanja Allaha dţ.š.Ako neko saja da uĉi „Allahu ekber"." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja da zahvaljuje Allahu dţ. Ja sam usnio tog beduina. — Sanjanje munare simbolizira ĉovjeka koji okuplja svijet u dobru. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rekoše oni ĉije je mišljenje o njima bilo jaĉe: — Napravite na ulazu u nju dţamiju. shodno rijeĉima Uzvišenog: . na sedţdu. da biste se spasili. Zatim se taj beduin razbolio i umro i njegov ruh je uzdignut (na nebo). Ako neko sanja kao da je dţamija pretvorena u kupatilo.. to znaĉi da će tu umrijeti vjerski poglavar. ili radnji. onda se po zemlji raziĊite i Allahovu blagodat traţite i Allaha mnogo spominjite. to je neko dobro nekom od njegovih potomaka. Ako neko sanja da u mihrabu klanja neki namaz ĉije vrijeme nije još nastupilo.. Munara glavne dţamije simbolizira šefa pošte ili ĉovjeka koji poziva ljude u Allahovu dţ.š. Ako neko sanja da je u kući. GraĊenje dţamije u snu simbolizira i pobjedu nad neprijateljem. u stvari. Tako su i ostali kamenovi pozaĉepljali dţehennemske kapije." Ko sanja da petkom klanja neki namaz otići će na put na kojem će postići svako dobro.Pa su ga pozivali meleki.

Ali. moj otac je umro! — rekao je AI-Ka'ka.. ţeleći Allahovo zadovoljstvo. MILOSTINJI l VITRAMA Prenosi se da je Omer ibnil-Hattab r." Ako neko sanja da priĉa neku priĉu. Ko sanja da je na musalli. mi nemamo zdravijeg imetka od zemlje. uhvati ga za ruku i upita: — Jesi li ti EI-Ka'ka'? — On je u sebi pomislio da to nije niko drugi nego ugonitelj duga. a onda mu je tumaĉ rekao: . Ako neko sanja da izlazi iz Kudus-i šerifa. ako to sanja vladar. reĉe: — Ne boj se!" Ako ovakav san sanja trgovac. — Nije zatim dugo potrajalo kad mu doĊe neki ĉovjek... a inaĉe nije pozvan za to.. on mu je rekao: — Ta munara ukazuje na to da će tvoj otac steći ugled i popularnost. ispriĉao mu san i rekao: — Allahov poslanice. (Oni koji daju zekat) to su oni koji umnogostruĉavaju (svoje imetke). mu je rekao: „Podijeli je i ispuni uvjet!" Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. pored lijepe i poboţne ţene koju ima oţeniti neku jeziĉaru.to znaĉi da će ovladati pos lom. zaista opomena koristi vjernima.a. — Jesam! — odgovorio je.to znaĉi da će biti saĉuvan od onoga od ĉe_ga strahuje. zove se Sa'dana. ako to sajija trgovac. Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu dobiće neko nasljedstvo ili će se prihvatiti dobroĉinstva. — EI-Ka'ka' je pošao s njim.. Priĉa se da je neki graditelj sanjao kao da se popeo na visoku drvenu munaru i prouĉio ezan. Ako neko sanja da izgovara nepristojne rijeĉi. a onaj koji opominje simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete." Ako neko sanja da opominje druge (u vjeri). to znaĉi da se ta zgrada neće dovršiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga će te obavljati namaz!" Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu. zavisno od toga koliko je uĉenje bilo is pravno. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je u Kudus-i šerifu upalio svjetiljku. otvorenom mjestu za klanjanje.v. ali ne prema Kibli. to znaĉi da će imati poteškoća i da će postati predmetom podsmijeha i omalovaţavanja. 12. i kad su stigli tamo. Tada mu je taj ĉovjek rekao: — Ima tu jedna ţena. Ako neko sanja da je negdje gdje se uĉi zikr. 22 .Ti bi mogao biti uĉenjak ili zapovijednik. toga osloboditi. ili je duţan da ispuni neki zavjet koji se zavjetovao za neko svoje dijete. da će dobiti moć i da će postati ĉuven po dareţljivosti. sanjao da mu je tri puta reĉeno: — Podijeli svoju zemlju na ime sadake! — pa je došao kod Vjerovjesnika s. shodno rijeĉima Uzvišenog: . — Jesi li ti njegov sin? — upitao je tumaĉ. to znaĉi da će mu se drţava proširiti. ako to sanja pripravnik.s.. Ako neko sanja da izgovara mudre rijeĉi. . to znaĉi da će mu se nešto dogoditi nekom od djece. to znaĉi da se on ţrtvuje na prenošenju svog znanja ljudima. pa je sanjao svog oca kao da na šerefi munare tespiha i ilaĉe. zovnuo ga je. To što ti je otac tespihao znaĉi da si u brizi i tuzi i da će te Allah dţ. to znaĉi da će otići na neko putovanje i da će izgubiti nasljedstvo ukoliko ga posjeduje. Ako neko sanja da u Kudus-i šerifu uzima abdest.š. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Mi ti priĉamo najljepšu priĉu. to znaĉi da će on izgubiti vlast..a. to znaĉi da će na tom mjestu biti utemeljena i napravljena neka zgrada.s. otići će mu jedan dio imetka. Ako su prilikom uĉenja Kur'ana pravljene greške..a. Alim simbolizira vjerskog lijeĉnika. to znaĉi da će ojriraviti ili se riješiti duga ako ga ima. je rekao: — Ko sanja da je podijelio zekat na sve ono na što je duţan da ga podijeli — to znaĉi da će on dobiti neki imetak i bogatstvo. Kada je tumaĉa upitao za svoj san. i bila je napisana oporuka kojom Sa'dana trećinu svog imetka ostavlja EI-Ka'ka'u. dove i poboţne pjesme. da ga toga oslobodi. Kasnije je on postavljen za namjesnika Belha.. zavisno od razlike u osobama koje sanjaju. TUMAĈENJE SNOVA O ZEKATU.. Priĉa se da je (poznati vojskovoĊa) EI-Ka'ka' bio duţan deset hiljada dirhema i da mu je dug zadavao brige. ili da će. unaprijediti vaše imetke. Ona sastavlja oporuku pa zove i tebe.v. riješiće se gubitka. ako uĉenjak sanja da dijeli sadaku. Tada se probudio iz sna. Kur'an. a ako su umjesto poboţnih pjevane ljubavne pjesme. SADAKI. i da će biti potpomognut protiv onoga ko mu ĉini nasilje.Ako neko sanja kao da je sa munare pao u bunar. već su se bili okupili stariji i uĉeniji ljudi. dok će zekat koji dajete.a.. koji mu je rekao da će biti postavljen za namjesnika. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.š.l opominji. to ukazuje na lošu upravu. Pripovjedaĉ simbolizira ĉovjeka lijepe vanjštine.. to znaĉi da će izvući korist iz trgovaĉkih transakcija. Ta ţena je umra tri dana poslije sastavljanja oporuke. pa je dozi vao iz tmina: — Nema Boga osim Tebe! Ti si iznad svega! Ja sam zaista silnik". i kad gaje ugledao. — Allahov Poslanik s. to znaĉi da je on u brizi ili bolesti i da moli Allaha dţ. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . otići će na hadţ i steći sigurnost. shodno rijeĉima Uzvišenog: ." Sanjanje dijeljenja sadake moţe da ima razliĉita znaĉenja.. to znaĉi da će otići na hadţ.A kada mu je došao i ispriĉao priĉu.

ako se od neĉega plašio. Ako neko sanja da poslije ramazana napašta dane koje nije postio uz ramazan. Ko sanja da dobrovoljno posti — to znaĉi da te godine neće oboljeti. to znaĉi da će mu neki od poglavara (imama) povjeriti neki ĉasni zadatak. Ko sanja da je hotimice ubio nekog vjernika — to znaĉi da on uz ramazan namjerno mrsi." Ako to sanja nepismena osoba. Siromah simbolizira ispit (provjeru)." kao i to da će vratiti dug. Ako neko sanja da ĉini tavaf (kruţi) oko Kabe i Mekke.. ako u neĉemu dvoumi. ako je smijenjen sa nekog poloţaja. ako neko sanja da uz ramazan mrsi. neko sanja da je krenuo na hadţ. pa danas ni s kim neću progovoriti. biće bezbjedan. to znaĉi da ta osoba omalovaţava neke šeriatske propise. TUMAĈENJE SNOVA O HADŢU. to znaĉi: ako nije išao na hadţ. ako je trgovac." TakoĊe je reĉeno: — Ako neko sanja da se uz ramazan namjerno mrsi. profitiraće. Ako neko sanja da posti. vele da ovakav san ukazuje na ispravnost vjerovanja onoga ko sanja da posti. razboljeće se..A ko od vas bude bolestan ili na putu. Ako. to znaĉi da će onaj ko to sanja hotimice ubiti neku osobu. Ako neko sanja da je nastupio Bajram. shod no rijeĉima Uzvišenog: „Uistinu je postigao spas onaj ko se oĉisti (od mnogoboštva). HAŢDER -UL-ESVEDU. Ako neko sanja da ĉini tavaf oko Kabe. biće upućen." ili je moţda.a. to znaĉi da će imati dug i ispravan ţivot. Neki od njih vele da. 14. 13. otići će. TUMAĈENJE SNOVA O POSTU l MRŠENJU Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. pak. ako neko sanja mjesec posta. ili da će otići na neki put kojim je Allah dţ. KABI.a. ali ne zna da li je taj post farz ili nafila.. ako je na putu. Ko sanja da se omrsip. to znaĉi da ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe vjenĉati po šeriatskom pravu. ako je na putu. Kad neko sanja da je postio i da je iftario. to znaĉi da će se riješiti briga i steći će sigurnost.š.š.. jer je osnova posta — šutnja. to znaĉi da on neće postići ono što traţi. ali pri tom priznaje istinu posta i ţeli da posti. to znaĉi da se klonio neposlušnosti (prema Allahu dţ. Ako neko sanja da posti dva uzastopna mjeseca na ime kefareta.š.š. zadovoljan. shodno haberu: „Postite pa će te biti zdravi!" Ako neko sanja da posti ĉitavog svog ţivota. ako je u nekoj tegobi. lahnuće mu. Ako neko sanja da ne posti u ime Allaha dţ. pak. obavezan da šuti. Ako neko sanja da je podijelio vitre. Ako neko sanja da namjerno i nijeĉući mrsi post uz ramazan.. ako je duţan. ZEMZEMU. to znaĉi da će se on riješiti briga i da će mu se vratiti radost i olakšanje. Ko sanja da je nahranio nekog nemuslimana — to znaĉi da ojaĉava neprijatelja. ako je bolestan. to znaĉi da će poskupljati cijene i da će se teţe prehranjivati. Drugi.. putokaz ĉovjeĉanstvu i jasan dokaz. stvar će mu se pojasniti. postaće hafiz. to znaĉi da on ţivi i shvata islam kakav je on po svojoj prirodi. ako se neĉega boji.. prekinuće putovanje. je rekao: — Tumaĉi snova su se razišli u tumaĉenju snova o postu. i spominje ime svog Gospodara i klanja (namaz). to znaĉi da ta osoba nekoga ogovara ili da će oboljeti od neke teške bolesti. pretrpjeće gubitak. Ako neko sanja da je obavio hadţ ili umru. shodno rijeĉima Uzvišenog: .Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću postiti. ako je u zabludi.. na osloboĊenje od briga.). na ozdravljenje i vraćanje duga. 23 . to znaĉi da će on joboljeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će se on pokajati za grijeh koji je poĉinio. veli: — Ako neko sanja da je na vrijeme pošao na hadţ.. biće smijenjen. ali ga na vrijeme ne stigne obaviti. ozdraviće. oduţiće se. — to znaĉi: ako je upravitelj. riješiće se briga. ako je duţan. to znaĉi da on puno klanja i tesbih ĉini Allahu d ţ. i ako je u brigama. PRINOŠENJU ŢRTAVA l KLANJU KURBANA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. biće ponovo postavljen. UMRI. to znaĉi da će uskoro dobiti nafaku odakle se i ne nada... shodno rijeĉima Uzvišenog: . biće siguran. ako je trgovac. Neki vele. i ako je zdrav. te da tu godinu neće biti slab niti bolestan. to znaĉi da je on duţan ispuni ti neki zavjet.Ko sanja da je nahranio nekog siromaha. već da bi se drugima pokazao i da bi stekao popularnost. Ako osoba koja se zavjetovala da će postiti ĉitavog svog ţivota sanja da se omrsila.

. Ako neko sanja da je na Arefatu na Dan Arefata. jer je Allah dţ. ona će se obrukati i proĉuti po nedoliĉnim ţenskim rabotama. Neki ĉovjek je sanjao kao da je prešao preko Kabe. na Njegovim blagodatima. i ako ima nekog odsutnog. Ako neko sanja da je u Kabi izvršena neka i novaci ja. pa ga stavili na njegovo mjesto. Ko sanja da se napio vode Zemzema snaći će ga dobro i postići će ono što ţeli na doliĉan naĉin. halifa će ga odlikovati za neke njegove zasluge.v. Ko sanja da sa minbera drţi hutbu o dobroĉinstvima.Sanjao sam kao da klanjam na Kabi (iznad Kabe). ugleda i popularnosti u narodu. inšaallah. i unići. on će. nije pozvan da se penje na minber i sanja kao da na minberu uopšte ne govori ili kao da govori ruţne rijeĉi. nesreĊena i poremećena. — Tako je i bilo. domoći će se vlsti od uglednih ljudi i poglavara i postići će sigurnost i dobro. Ako upravitelj ili vladar sanja da je na minberu. a ako nije pozvan da se penje na minber.to znaĉi da nema u njemu dobra (dok je takav).Ako neko sanja da u harem-i šerifu uĉi telbiju. biće smijenjen sa poloţaja na koji je postavljen. pak.Ovo je ĉovjek koji oponira sunnetu Allahovog Poslanika s. ili sa minbera bude 24 . Ako. Neki vele da ovakav san znaĉi da će ući kod halife. Ako neko sanja da je duţan obaviti hadţ. ako on ili bilo ko od njegove porodice nije pozvan da drţi hutbu. umrijeće kao šehid. ne završi do kraja namaz. sastavio Adema a. Ako ţena sanja da drţi hutbu i daje savjete. ispravna mu je vjera. to je njena snaga koja dolazi od njenih vrlina. ili će ga zadesiti neko iskušenje. Ako neko sanja da je iz Kabe ukrao šip. Ko sanja da drţi govor (hutbu) hadţijama u Mekki. primiće islam ili će ubrzo umrijeti. Ako. koji mu je rekao: . i slijedi niske ţelje! Zar ne vidiš da je on prešao preko Kabe? — Tako je i bilo. princa ili ministra. on će postati upravitelj kome će oni koji su pod njegovom upravom biti poslušni. Kp sanja da je dotakao hadţeru-l-esved kaţe se da će on biti muktedija (pristaša) imamu od ljudi Hidţaza. ali ga ne obavlja. Pad jednog zida Kabe znaĉi smrt halife.š. postići visok poloţaj i vlast.s. Ako neko sanja da je Kaba u Mekki njegova kuća.Ko sanja da je ušao u Kabu on će u nju. on je dostojan slugu. Neki graditelj je sanjao da je ušao u harem Kabe i klanjao namaz na Kabi (iznad Kabe). pa se minber slomi ili sruši. Ko sanja da je uzeo od Kabe neku stvar dobiće od halife neku stvar. Ako neko sanja da se nastanio blizu Mekke. to znaĉi da će ga neko nadvladati i ulivati mu strah. Ako njen govor ne bude sadrţavao mudrost i savjete. to znaĉi da ta osoba ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe po šeriatu vjenĉati. sanja da uĉi telbiju van harem -i šerifa.pa mu je Ibn Sirin rekao: . proslaviće se po dobru. pak. Ako nemusliman sanja da drţi hutbu. Ko sanja da je na najbolji naĉin odrţao hutbu i klanjao namaz do kraja. Ako neko sanja da klanja na Kabi. taj misli da je on na pravom putu a da su ostali ljudi zalutali. Minber simbolizira arapskog vladara. Ako neko sanja da klanja u Kabi. poĉasni poloţaj ili islamski dţemat.a. Ako neko sanja da je došao do mekam-i Ibrahima ili da je klanjao prema njemu. Kaba na snu simbolizira halifu. obzirom da minber ima sliĉnost sa stubom. znaĉi da mu je voĊa (imam) naklonjen i da mu ukazuje poĉasti.s. A ako. jer se prepustio razuzdanosti. taj san se odnosi na njegovog imenjaka. Ako neko sanja da je našao hadţeru-l-esved. ili će njegovo ime postati poznato po dobroti. on odrţava i ĉuva šeriatske propise. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . koji je rekao: — Dobićeš siugrnost i upravu i ubiraćeš porez sa svih strana ruţnim metodom i opreĉno sunnetu. Ako neko sanja da je u Mekki sa umrlima koji ga pitaju. vjera mu je manjkava. sa hazreti Havom. to znaĉi da ima pravilan odnos prema rodbini. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. to znaĉi da on iznevjerava ono što mu je povjereno i da nije zahvalan Allahu dţ. ili njegovog premca.to ukazuje na to da će halifu snaći neka nesreća. usamio se u svojoj vjeri s novotarijama.s. a ljudi paţljivo slušali njegov govor. TakoĊe je reĉeno: . ako je pozvan za takav govor. Ako neko sanja da je postao upravitelj Mekke. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu.Boj se Allaha! Ja te vidim kako si izašao iz islama. vlasti. obaviće hadţ i postići će sigurnost. vratiće mu se sa najradosnijim stanjima. da se lijepo ponaša prema onome ko mu se suprotstavlja.š. pak. Ako nek sanja da je njegova kuća Kaba. to znaĉi da će on biti razapet. i hazreti Havu u tom danu i upoznao Adema a. Ako neko sanja da se usmjerio prema Kabi. Ako neko sanja da je izvadio i prisvojio hadţeru-l-esved. nakon što su ga ljudi izgubili. doţivjeće poznu starost. to znaĉi da će pobijediti svog neprijatelja i da će se osloboditi straha koji ga je ovladao. ViĊenje Kabe u snu je radosna vijest za ranije uĉinjeno dobro ili upozorenje za zlo koje se nanamjerava uĉiniti. Ako neko sanja Kabu u ruţnom izgledu.

— Upitao ga je: — Šta si ti po zanimanju? . otkupnina bila u ţrtvi. NARICANJE l DRUGO Prenosi se od Omera ibn Sabiha es-Sadija.Rekao je: — Hamamdţija. Što se tiĉe sanjarija Kurban bajrama. biće pomognut protiv svojih neprijatelja. — On je rekao: — Da ĉujemo! — Ja mu rekoh: — Ili je bolji dţihad ili tekija? .A zar moţda ne biste i vi (licemjeri).Tekija. i rekao mu: — Sanjao sam kao da sa minbera drţim hutbu. kako kaţe Uzvišeni: ." Ako neko sanja da je na bojnom polju okrenut licem ka borbi. kako ti bijaše poslije našeg rastanka i kako si našao okus smrti i kako si vidio da tamo stvari stoje? — A on mu odgovori: — Što se tiĉe smrti. opet. moć i slavu ti koji idu..skinut silom. neka je Allah zadovoljan njim. rekao je: — Saznali smo od Allahovog Poslanika s.s. izvojevaće pobjedu i ako ga sanja neko ko je u brigama. postići će plijen. A neki. kaţe: -Smrt u snu znaĉi kajanje za neku veliku stvar.. to znaĉi da će on biti skinut sa poloţaja i ostaviće vlast. u snu. vratite dug. — Tebe će privesti vladaru i bićeš razapet — rekao mu je Dţafer es-Sadik. pravili nered (nasilja) na Zemlji i kršili rodbinske veze?!" A ko sanja da ide u borbu. jer se on trudi za svoju porodicu. njegov san upućuje na to da će uskoro umrijeti. TUMAĈENJE SNOVA O DŢIHADU (BORBI) Prenosi od Ataa. opskrbu i ugled.. Neki kaţu. jer je l srnailova a. ako ga sanja neko ko nije išao na hadţ. Radosni su zbog onoga što im je Allah dao iz svog obilja. ne pitaj za ţestinu nevolje i njene tuge.v. postići će pobjedu i slavu. pribliţio mu se smrtni ĉas. i obradovali smo ga Ishakom. Ako osoba koja to sanja nije upravitelj ni vladar. GROBOVIMA.a. pa ko vidi u snu da je umro. Ko sanja da dijeli svijetu kurbansko meso riješiće se briga i postići će ĉast i ugled. Tu milost ne bismo dobili nikako osim dobrotom Uzvišenog. ko sanja da ubija nevjernike sam sabljom. Uzvišeni kaţe: „Odliko vao je Allah borce nad neborcima velikom nagradom!" Ako neko sanja da ljudi <du u dţihad. TakoĊe.Vidio sam Aziza ibn Sulejmana. poboţnjaka.Pa je Poslanik alejhi-s-selam. Ako vidi gazija (junak) da je platio krvarinu. osmjehnuo se i rekao: — Sanjao sam da se Benu Mervan (Mervanovi potomci) izmjenjuju na mojoj minberi. ako ga sanja ratnik. pa zatim se proţivio. to je povratak bivše radosti i spas od stradanja.. pa sam mu rekao: — Allahov poslanice. biće osloboĊen." Sanjanje osvojenja u borbi znaĉi osvojenje ovosvjetskih kapija. imam jedno pitanje. Ko sanja da je ukrao nešto od kurbana on laţe na Allaha dţ. kada bolesnik sanja da kolje ţrtvu. ako ga sanja osoba koja je u nekom strahu.a. ako ga sanja siromah. oslobodiće roba. koji je rekao: — Vidio sam u snu Vjerovjesnika s. — Kasnije je i bilo kako je sanjao Poslanik. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Dţafera es-Sadika r. pa će se zatim pokajati. probudio iz sna. tekija dan i noć bolja je od hiljadu godina ibadeta.s. ako ga sanja duţnik. ali Allahova milost je sakrila od nas savku mahanu. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad.a. Uzvišeni kaţe: „Naprotiv (oni su) kod Allaha ţivi i nagraĊeni su (njegovim obiljem). kaţu da će naći lijek. kad biste zavladali. bilo da će umrijeti bilo na drugi naĉin. a ako sanja da je poginuo na Al -lahovom putu. postići će radost. obogatiće se. 15. otići će na hadţ. dobrotu i ugled. 25 . oslobodiće se." Ako ovo sanja trudnica. a ako sanja da je pomognut u boju. neka mu se Allah smiluje. TUMAĈENJE SNOVA O SMRTI. vjero vjesnikom i ĉovjekom dobrim.. Ko sanja da ţrtvuje devu. rodice sina koji će biti dobar. oslobodiće se briga. taj napušta trud za svoju porodi cu i kida rodbinske veze i kvari din (svoju vjeru).s. Ako rob sanja da kolje ţrtvu.. naći će se na zemlji mnogo mjesta i obilje (u ishrani). A ko sanja da on neće umrijeti. i postići će obimno dobro.v. oslobodiće se straha. veselje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Kasnije se tako i desilo Prenosi se da se jednom Vjerovjesnik s. zadobiće pobjedu. i blagoslovili smo i njega i Ishaka. a na njemu zelena odjeća i na glavi kruna od bisera. KEFINIMA (MRTVAĈKOJ ODJEĆI) l ONOME ŠTO JE S TIM U VEZI:PLAĈ. te priznajemo naše grijehe. pa mu rekoh: — O ebu Muhammede. Ţrva u snu simbolizira radosnu vijest o izbavljenju od svih briga i pojavu blagoslova (berićeta)." Ko umre bez bolesti bez izgleda smrti ţivot će mu se produţiti. koji je rekao: .s. umorio si nas dva puta i oţivio sj nas dva puta.v. Uzvišeni kaţe: „Gospodaru naš. njegov san se odnosi na nekog njegovog imenjaka ili na nekog iz njegovog roda ko ima neku vlast.. da je rekao: — Trudbenik je za svoju porodicu kao borac na Boţijem putu. sallallahu alejhi ve sellem. uĉiniće grijeh.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako ovaj san sanja zarobljenik. udarajući njome i desno i lijevo. uspjeće u svojoj trgovini. kravu ili ovna. rekao: .a. 16. UMRLIM. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad.

Ako neko sanja da je našao mrtvaca. postići će uspon. poginuće na putu Uzvišenog Alla ha. to je znak da taj upravitelj jako griješi u svom upravljanju. a o us pjehu ovoga svijeta (te osobe koja je odsutna). PLAKANJE Priĉa se za Ibn Širina da je rekao: — Plakanje u snu je radost oĉne. Ako neko sanja da nosi mrtvaca o svom vratu. a oni ne prihvataju njegova nareĊenja. stupice u brak. a niko ne slijedi njegovu dţenazu. ako je na krevetu. doţivjeće od tog upravitelja radost. a ne vidi izgled mrtvih niti njihovu opremu. mrtvacima. Ako neko sanja da je umro neki poznati mu ĉovjek i da on za njim nariĉe i javno jadikuje. Ako neko sanja da neki ĉovjek kaţe drugom ĉovjeku da je taj i taj iznenada umro. Ako noseća ţena sanja da je umrla i da je ljudi nose i plaĉu za njom bez naricanja. a moţda će u toj brizi i umrijeti. ko sanja mjesto gdje se nariĉe — desiće se na tom mjestu neprijatna rasprava zbog koje će se društvo razići. to znaĉi da će njegovi potomci izaći iz briga i da će se njihov imetak povećati. pa će plaĉ biti dokaz radosti.Ko sanja u svom snu. nareĊuje im (munaficima) da ĉine ono što je dobro. Ko sanja da je umro i vidi da ga kupaju i zamotavaju u kefine. Ako neko sanja da ljudi plaĉu za upraviteljem koji je umro i plaĉući cijepaju svoju odjeću i ba caju prašinu po svojim glavama. doći će mu vijest o kvarenju njegove vjere. Ko sanja da je umro. a taj misli u snu da neće nikad umrijeti. jer je Uzvišeni Allah rekao: „Zaista ti nećeš ĉuti (dozvati) mrtvace. na kome će ga zadesiti veliko dobro. a ako jede sa mrtvacima. nije pohvalno. izuzev ako to ne preĊe u tuĊe vlasništvo. A ako sliĉno sanja. Ko sanja da je imam umro srušiće se grad. us pio je u dunjaluku. Sanjanje smrti upravitelja znaĉi da će on biti smijenjen. Ako neko sanja da se dogodila prijeka smrt na jednom mjestu. Ako neko sanja da je umro i leţi nag na zemlji. mrtav — umrijeće kao inovator (sa bid'atima) ili će otputovati na put sa kojeg se neće vratiti. Ako neko sanja da mu je umro drug. to je dokaz da će se tu dogoditi poţar. Ako neko sanja da je upravitelj umro. kao i skup pogrebne pratnje." Ko sanja kao da se sastao sa njima. Ko sanja kao da mu je umro sin riješiće se svog neprijatelja. Ako neko sanja upravitelja da je umro i da narod u pratnji njegove dţenaze plaće ne puštajući glas. Ko sanja poznatog mrtvaca da je umro drugi put i da plaĉu za njim bez naricanja i puštanja glasa .neko od njegova potomstva će se oţeniti. produţiće mu se ţivot. KUPANJE MRTVACA Ako neko sanja da mejt sam sebe kupa. kap što je rušenje grada dokaz smrti imama. 26 . Ako neko sanja da se nalazi meĊu umrlim ljudima.plakanje sa naricanjem i kretnjama. Ako neko ĉuje u snu o smrti odsutne osobe. postići će kapital i veliko dobro. Ako neko sanja da je na nekoj prostirci. a ljudi ga spominju po dobru — on će biti pohvale vrijedan u svom upravljanju. rodice muško dijete i obradovaće se njime. naći će kapital (novac). Ko sanja da mu je umrla kćerka riješiće se oĉaja sramnog mjesta. i kao da je ukopan u ovome stanju bez opreme i plaĉa. a pokvario je vjeru. a kada se udruţi. to je znak njihova rastanka. jer smrću se cijepa braĉna veza. on će zapasti u ţivotnu situaciju umrle osobe ili će nekog od njegovih potomaka zadesiti teška briga. Ko sanja da se s mrtvacima miješa ili ih dotiĉe zadesiće ga nepoţeljna sramota. a agonija mrtvaca nije dobro. a smrt oţenjene osobe pokazuje na razvod braka. a grupa kao naricanje. A što se tiĉe naricanja. a ako je na postelji. neće popraviti ono što se srušilo. Priĉa se da je neko rekao: Ko sanja da se druţi sa mrtvacima otputovaće na dalek put. osiromašiće. prostrijeće mu se ovaj svijet (imaće uspjeha u ovome svijetu). Isto tako reĉeno je: Ko sanja mrtvaca da je umro novom smrću — to je smrt ĉovjeka iz njegova potomstva (toga mejta i njegove porodice) tako da ispadne da je taj mrtvac dva puta umirao (ta porodica dva puta oţalošćena). srušiće mu se kuća ili zid . Neki vele da ako osoba koja nije stupila u brak sanja smrt. on se nalazi meĊu munaficima. Reĉeno je: Naricanje se tumaĉi kao grupa. nastupiće briga iznenada. zadesiće ga neko dobro od njegove porodice.

Osoba koja kupa u osnovi predstavlja trgovca vrlo korisna ĉijim će se uzrokom ljudi spasiti od briga. Ako neko sanja da stoji iza imama koji klanja namaz za umrlu osobu. Ako ţena sanja da je umrla i da je nosi povorka — ako nema muţa. 27 . Isto je ako ga budu hvalili i uĉili mu dove. ili poglavar. njegov kraj neće biti po hvalan. Ako sanja da ga kude i ne plaĉu za njim. KEFINI (MRTVAĈKA ODJEĆA) NOSILA NAMAZ (MOLITVA) ZA MRTVACA Ako neko sanja da se nekom umrlom klanja dţenaza namaz. Ko sanja da je stavljen ili pripremljen za dţenazu i da ga niko ne nosi — biće pritvoren. to je pravo koje se daje onima kojima pripada. Ko sanja da je u gasulhani (mjestu gdje se kupa) — postići će uspjeh i riješiće se briga. uhvatiće miša. Ako neko sanja nekog mrtvaca koji traţi da mu se opere odjeća. a ako mu nije pokrivena glava i noge. on postupa po istini. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na groblje. doći će tobe pod rukovodstvom ĉovjeka koji ga kupa. to predstavlja njegovu smrt. Što god je manje na mejtu kefina. ali mu se ne odziva. Ako neko sanja da mu se klanja dţenaza i da imam stoji na njemu prilikom klanjanja. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na pijacu. ili da se traţi zadovoljstvo od onih sa kojima se sporio. Ko sanja da je dţenaza odnesena na poznato groblje. oţivjeti. Uzvišeni je rekao: „Kao braća (koji će sjediti) na leţajima. to znaĉi da je on ovisan o do-vi. izbavljenje od briga i pohvala za dobro. pod ĉijim rukovodstvom pokvareni ljudi dolaze tobe (pokajanja). udaće se. to je on bliţe pokajanju. Ko sanja da ga nose na nosilima uzdići će se njegov sluĉaj i umnoţiće se kapital. Ako neko sanja kao da neki ĉovjek pere odjeću dotiĉnog mrtvaca. tj. traţi dovu da mu se uĉini ili da se da sadaka za njega. Ako sanja dţenazu na pijaci. Ko sanja sebe na dţenazi on će se pobratiti sa izvjesnim ljudima u ime Uzvišenog Allaha. tome treba uĉiti mnogo dova i traţiti oprosta za njega. Ako neko sanja da nije posve obukao kefine. Ako sanja da oni plaĉu za njegovom povorkom. ili alim (uĉenjak) koji je priznat kod svijeta. pratiće vladara pokvarene vjere. ili da se izvrši oporuka. znaĉi da slijedi onoga ko ima vlast i da od njega ima materijalne koristi. Reĉeno je da oni naginju ka prostituciji. dobiće upravu od strane vladara munaf ika. a zatim ga ostavili u kući sama. a vjera u tog nije bila u redu. Ako neko sanja mnogo dţenaza na jednom mjestu. Balzam ukazuje na teobu griješnika. Ako neko sanja da vuĉe mrtvaca po zemlji. to znaĉi da će tom mrtvacu stići neko dobro od tog ĉovjeka. Ako sanja kao da prati dţenazu.Ako neko sanja da ga kupa neki ĉovjek. to znaĉi da on poziva na blud. a ako sanja da je nošen. zaradiće haram imetak. Rijeĉ nosila u arapskom jeziku su od istog korijena kao i rijeĉ preporoditi se. to ukazuje na neispravnost njegove vjere. Ko sanja da je na povorci koja ide po zemlji ukrcaće se na laĊu. Nova bijela odjeća je obnova njegove ţivotne stvari." Reĉeno je da dţenaza predstavlja korisnog ĉovjeka ĉije ruke će upropastiti loše ljude. Ako neko sanja da su ga neki nepoznati ljudi nakitili i obukli mu krasnu odjeću bez nekog pot rebnog razloga za to (kao praznik. Ko sanja da je zamotan u kefine kao što se zamotavaju mrtvi — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Ko sanja da je podignut iznad povorke i da ga ljudi nose sa svojim ramenima — dobiće vlast t uspon i poniziće ljudske vratove i slijediće ga u njegovoj vlasti onoliko koliko ih je pratilo dţe nazu. a što je više kefina. riješiće neku potrebu i njegova trgovina će profitirati (zaradiće). pokvarila je din (vjeru). to je znak munafikluka te ĉaršije u kojoj se nalazi pijaca. Ako neko sanja da se o mejtu govori ruţno. do kopaĉe se haram imetka. Ako neko sanja da nosi mrtvaca. Ko sanja da traţi pomoć od nekoga da mu kupi balzam — to znaci da traţi pomoć pomoću koje će postati ljepši. stanovnici tog mjesta mnogo ĉine bezobrazluk. Kp sanja kao da dţenaza ide po zraku umrijeće ĉovjek poznat po osamljenosti. prisustvovaće skupu na kome se ĉine dove za umrle. ili da mu se izmiri dug. a ako ima muţa. a to je zato jer balzam uklanja smrad mejta. dalje je od pokajanja. vjenĉanje). biće mu zahvalan kraj.

Ako se umrla osoba sanja gola. 28 .š. Uzvišeni je rekao: „Ne stoj na njegovom grobu" (odnosi se na munafika). kaţe se da će on bankrotirati i da će prositi od svijeta. ta osoba je siromašna dobrim djelima. Ko sanja da stoji na grobu odaje se grijehu. Reĉeno je takoĊe da golotinja tijela mejta moţe znaĉiti njegovu udobnost. Neki vele: Ko sanja da je zakopan njegova vjera se pokvarila. Ako neko sanja da po grobovima pada kiša. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Naprotiv. Ko sanja da se umrla osoba smije — to ukazuje na to da je toj osobi oprošteno.s. Ko sanja da je neki ĉovjek zarobljen u groblju i obilazi groblje nazivajući selam mrtvima. slijedi im lijepo stanje i lijep uspon i udobnost. umrijeće u brizi. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. ili da ima prstenje. proţivjeće ga (po slije smrti). zadesiće tog ĉovjeka kojeg je sanjao propast od njegove strane. a ako je sanja kao siromaha. ĉini neposlušnost." Ako neko sanja da je zatrpan u kabur (grob) a nije umro. Ako neko sanja umrlu osobu da se okreće od njega i da mu se protivi. takav san ukazuje na to da su njegovi potomci u dobrom stanju na dunjaluku. Ko sanja da je stavljen u grob — steći će kuću. Ko sanja da je ušao u grob bez pratnje dţenaze kupice nenastanjenu kuću. desiće se tome koji je sanjao da će mu se popraviti stvar nakon lošeg stanja. Ako se sanjaju neki poznati ljudi kako su ustali sa nekog mjesta odjeveni u novu odjeću i kako su radosni. zatim. Sliĉni snovi ukazuju na to da je umrla osoba na Ahiretu u dobrom stanju. Ako neko sanja umrlog mrtvaca kao da je ţiv. shodno ri jeĉima Uzvišenog: „Zatim ga je usmrtio i poloţio u grob. a ako je po njemu poravnana zemlja.a. ' Ko sanja da sam sebi gradi grob sagradiće sam sebi kuću. kao da je umro taj ĉovjek. i ako na umrloj osobi vidi zeleni plašt. kad htjedne.KOPANJE. Ko sanja da je napravio grob na krovu (stropu) ţivjeće dug ţivot. bez dobrih djela. Ako u kaburu ne doţivi smrt. zadesiće ga poteškoća u njegovoj stvari. to ukazuje na to da je njegova smrt bila šeriatska smrt.: „Dosta je nekom od vas da bude posavjetovan putem svog sna. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka lica će tog dana biti nasmijana i vesela.v. taj koji sanja. ako bi na umrloj osobi vidio krunu. zadesiće stanovnike grobova milost. oni su ţivi kod njihovih Gospodara i opskrbljeni su. srazmjerno toj zemlji povećaće mu se kapital. a ko ih vidi da nisu veseli i da se zaokreću od njega to ukazuje na njegovo loše stanje kod Allaha dţ. ono predstavlja stvar istine. što se tiĉe pozna tog groblja. Reĉeno je: Ko sanja da ga udara umrla osoba — on će vratiti dug te umrle osobe. ili ga prepušta grobarima da to urade. prema kojoj je on nemaran.. Mnogo grobova na jednom mjestu ukazuje na ljude munafike (licemjere). spasiće se zatvora i nasilja. jer je groblje mjesto onih koji oĉekuju da im se udijeli. ili kao da hoće da ga udari." Isto tako. UKOPAVANJE Ko sanja da je umro i ukopan otputovaće na dalek put na kome će zadobiti kapital. tj. Ako sanja grob na nekom nepoznatom mjestu.. ako sanja da je kasnije u kaburu umro. ko sanja ţivoga da je umro. Ako neko sanja da baca zemlju na nekog ĉovjeka. osiromašiće i ĉiniće bezobrazluk (nepristojnost). jer se oni nalaze u kući istine." Ko sanja umrlu osobu koja kao da ga je poznala i rekla mu da nije umrla — to je znak lijepog stanja te umrle osobe na Ahiretu. Ko sanja da se grob nekog mrtvaca pretvorio u njegovu kuću. Po pravilu iskopani grob znaĉi zatvor u osnovi. i obratno. on kontaktira sa licemjerom.š. ili da ga vidi da sjedi na poste lji ili na krevetu. jer ţivot znaĉi olakšicu." Ko sanja umrlu osobu vedra lica koja-niti mu šta govori niti ga dotiĉe — ta umrla osoba je zadovoljna od njega zbog pristizanja dobroĉinstava koja mu pristiţu od njega poslije smrti te osobe. a smrt poteškoću. Ko sanja da ţeli da posjeti groblje posjetiće zatvorenike. Ko sanja umrlu osobu da je bogatija nego za ţivota na ovom svijetu — to je znak dobra stanja te osobe na Ahiretu. ili prljave odjeće. mahalu ili grad — njegovi potomci će tu napraviti kuću. a ako ih vidi ţalosne. Ko sanja umrle osobe da su vesele to upućuje na ljepotu njegova stanja kod Allaha dţ. Ako sanja da je izašao iz groba nakon što je bio sahranjen. njegov san ukazuje na to da će ga osoba koja ga je ukopala rastuţiti ili uhapsiti. nadati se njegovom kajanju. to je znak da je ta osoba sa ovoga svijeta izašla razgolišena. i slijedi mu poslije poteškoće olakšica odakle se i ne nada. to ukazuje da on. kao što i zatvor znaĉi grob.

ili njegovom potomstvu. takoĊe. njegovi nasljednici će dobiti poloţaj sliĉan njegovom poloţaju. ta je osoba u stanju ispita za nedostatke vjerske u vezi sa svojim roditeljima ili svojim pretpostavljenim. familiju i imetak. tj. Ako neko sanja da su mu djed i nana oţivjeli. ako su one pocijepane odjeće. Ko sanja umrlu osobu kao da klanja na nekom mjestu na kome nije klanjao na ovom svijetu — to znaĉi da mu je stigla nagrada za djelo koje je radio na ovom svijetu. Uzvišeni kaţe: „Što se tiĉe onih ĉija su lica pocrnila. Ako je umrla osoba upravitelj. obzirom da umrla osoba nema mogućnosti da ĉini dobra djela za sebe. jer je dţamija mjesto sigurnosti. Ako se sanja kao da je umrla osoba imam ţivima. Ko sanja da ga je umrla osoba zovnula a on je ne vidi. polaţe raĉun za svoj kapital kojeg je utrošio na nedozvoljena mjesta. te izaĊe s njom a da nije to mogao sprijeĉiti i nije se odupirao — umrijeće u sliĉnoj bolesti kao ta umrla osoba koja ga je zovnula. tim ţivima će biti kratak ţivot. to ukazuje na uspon nekog njegovog potomka. ta se umrla oso ba nalazi u stanju polaganja ispita za svoju vjeru. ili će neki griješnik doći teobe (pokajanja). Ako se tuţi na bol ruke. Ko sanja u svojoj mahali poznate mrtve ţene kao da su ustale iz grobova okićene — to znaĉi da će se onome ko sanja. ili znaĉi da odgovara za mehr ko ji nije dao ţeni. pod teretom je ispita za svog oca. jer oni slijede mrtve.l reĉe (Musaova majka) njegovoj sestri: Slijedi ga! Pa ga ona ugleda iz daleka. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ojaĉaj s njim moju snagu. a ako je odjeća prljava. srazmjerno njihovoj ljepoti i okićenosti. Ako se tuţi na bol svoje strane.to znaĉi da će nemusliman primiti islam. ako je njihova odjeća bijela. Ako se sanja da se umrla osoba tuţi na glavobolju. Ko sanja kao da mu je majka oţivjela — riješiće se brige u koju je zapao. Ko sanja da je umrla osoba u dţamiji — to znaĉi da ta osoba nije u kazni. a ne za hakove prema ljudima. to ukazuje na griješne poslove. a poslije toga zaplaĉe. povećati i uljepšati vjerske i dunjaluĉke stvari. ako se sanja da je crno lice u umrle osobe ĉisto. Ko sanja da mu je kćerka oţivjela doći će mu neko olakšanje. ako se tuţi na bol stomaka. ili nagrada vakufa kojeg je uvakutio. odnpsi se na dunjaluĉke stvari. ' Ako neko sanja da je umrla osoba u nekom poslu ili da je umorna. ili milostinja koju je uĉinio. to se odnosi na vjerske stvari. ako se tuţi za bol noge. pod teretom je ispita za imetak koji je potrošio na mjestu gdje Allah nije zadovoljan. Ko sanja da slijedi trag da ide za umrlom osobom on će se ponašati u ţivotu kao ta osoba bilo da je u pitanju dobro ili loše. Ako se umrla osoba koja je nevjernik sanja u lijepom stanju i izgledu. ako se tuţi na bol po tklonjenice. to je znak da ta osoba nije umrla kao musliman. Ko sanja da mu je sin oţivio pojaviće mu se neprijatelj odakle se i ne nada. ako se sanja kao da je otac oţivio. pod teretom je ispita za svog brata. sestre ili druga ili zakletve koju je laţno dao. Ko sanja da mu je umrli brat oţivio on će ojaĉati nakog svog slabog stanja. pod teretom je ispita za pravo svoje ţene.Ko sanja da su u poznatom groblju ustale umrle osobe — stanovnike tog mjesta snaći će nevolja i pojaviće se u tom mjestu licemjeri." Ko sanja da mu je umrla sestra oţivjela — to znaĉi da će mu se neko odsutan vratiti sa puta i da će mu stići radost. za hakove (obaveze) koje su izmeĊu nje i Al laha. zar ste postali nevjernici poslije vjerova nja?" Ako se umrla osoba sanja kao da je na njoj prljava odjeća. a ako se tuţi na bol vrata. pod teretom je ispita za svoj rad i cijepanje rodbinskih veza. Ako neko sanja da se neka umrla osoba smije. Ko sanja da je zaspao sa umrlim na istoj postelji od u ţice mu se ţivot. to znaĉi daje ta osoba za okupljena svojim stanjem. Ako tu osobu sanja da klanja na mjestu na kojem je za ţivota klanjala na ovome svijetu — to ukazuje na ispravnost vjere nekog njegovog nasljednika poslije njega. ako je crvena. ako je crna na bogatstvo i moć. pod teretom je ispita za prolazak ţivota u zabludi. znaĉi kao i gore navedeno.. to ukazuje na siromaštvo i brigu. Ko sanja da je oţivio umrlu osobu njegovim posredstvom . a nije dokaz da mu je lijepo stanje kod Allaha. ili će mu biti neki drugi sliĉan uzrok kao što je rušenje. to ukazuje na sretan i udoban ţivot." Ko sanja da mu je oţivio tetak ili tetka biće vraćeno ono što mu je pripadalo. 29 . gušenje ili iznenadno umiranje. ili kao da je bolesna. ako se tuţi na bol steg na. ĉak će se daleko brţe riješiti brige. to isto znaĉi. Ko sanja umrlu osobu kao da spava — san te osobe znaĉi njegovu rasterećenost na Ahiretu. shodno rijeĉima Uzvišenog: .

a moguće je da znaĉi da se sprema na haram (zabranjeno). odjeća ne prestane biti njegovo vlasništvo i uzme da bi je zašio ili nešto drugo radio s njom. Ko sanja kao da slijedi umrlu osobu a ne uĊe s njom u kuću. Ako sanja da ga je umrla zagrlila na silu i kao da hoće da se hrve sa njim. od njegovog potomka zadobiće neko dobro. Ako mu da hranu. Ko sanja da je sa njim spolno općila poznata umrla osoba. ili ako uĊe. zadobiće ĉasnu opskrbu odakle se i ne nada. to znaĉi da će ta osoba umrijeti. on će imati koristi od znanja ili imetka od umrle osobe. Ako neko sanja da umrle osobe prodaju neku hranu ili robu. ali izlijeĉiće se. Ko sanja da je umrloj osobi dao odjeću koju nije upotrebljavao niti oblaĉio — to je znak štete u njegovom kapitalu ili bolesti. Ko sanja da ga je umrla osoba zagrlila u znak ljubavi — odvijaĉe mu se ţivot. Sve što ţivi vidi da da umrloj osobi — nije lijepo osim u dva sluĉaja: — Kad usni da umrloj osobi da dinju. Ko usni da mu je umrla osoba dala med — postići će kapital odakle se i ne nada. ili drugu mrtvu ţivotinju. Ko sanja da je poljubio nepoznatu umrlu osobu dobiće imetak odakle se i ne nada. on kontaktira sa zlim ĉovjekom koji je licemjer i koji mu prisvaja kapital. Ako neko sanja da mu umrla osoba naziva selam. Ko sanja da putuje sa umrlom osobom — zadesiće ga stvar tog umrlog. bilo da je u pitanju muško ili ţe na. umrijeće. ĉini bezo brazluk. Ko usni da ga umrla osoba savjetuje ili poduĉava znanju — postići će dobro u svojoj vjeri sraz-mjerno tome. Ko sanja kao da mu umrla osoba kaţe: — Ti ćeš umrijeti u to i to vrijeme — istinu mu je rekla ta umrla osoba. on ĉini prostitu ciju. dobiće neko dobro odakle se i ne nada. ili miša. A ko sanja da ga je umrla osoba uzela za ruku — to znaĉi da će mu rukama dopasti neki imetak za koji je bio izgubio nadu da će dobiti. ako se sanja da se umrla osoba slijedi. Ako sanja da je skinuo svoju odjeću kako bi obukao umrlu osobu i ta odjeća preĊe u vlasništvo umrle osobe. Ako sanja kao da ga je neka poznata umrla osoba poljubila. ta će se hrana ili roba pokvariti. A ako mu da pohabanu odjeću. A ko sanja da mu je umrla osoba dala neku omiljenu stvar — zadesiće ga dobro odakle se i ne nada. Ko sanja da ima braĉni odnos sa poznatom umrlom osobom. pa se s njom uĊe u nepoznatu kuću i ne izaĊe se odatle. Ako mu umrla osoba da novu ili ĉistu košulju. ili će uĉiniti dobro nasljedniku te osobe. on će se nadnijeti nad smrt. zatim se vrati.Isto tako. a ako mu da prljavu odjeću. 30 . osiromašiće. udovoljiće nekoj potrebi za koju nije imao nade. Ako neko sanja da je neka umrla osoba kupila neke hrane. Ako neko sanja da ima braĉni odnos sa nepoznatom mrtvom osobom u grobu. zadesiće ga opskrba. — kad usni da to što daje umrlom amidţi ili amidţihici. ili dovu. a zatim će se vratiti. Ko sanja da je imao braĉni odnos sa iskrenom osobom — njemu će se desiti dobro od inicijatora tog braĉnog odnosa. njegov san nije pohvalan. taj koji ima inicijativu pobijediće potomka te umrle osobe. Ako je braĉni partner neprijatelj. Ako sanja da je poljubio poznatu umrlu osobu. A ako usni da mu je umrla osoba dala tajlasan. to ukazuje na njegovo lijepo stanje kod Uzvišenog Allaha. ode od njega briga kako se i ne nada. Ko sanja da je stupio u braĉni odnos sa osobom sa kojom po šeriatu nema pravo. Ko sanja kao da razgovara sa umrlom osobom ţivjeće dugo. zadobiće ĉast sliĉno ĉasti koju je imala umrla osoba. Ovaj san znaĉi i to da će vlasnik toga sna uspostaviti dobar odnos s ljudima nakon sukoba. Ako to isto sanja i bude imao poluciju. zadobiće korist od nje u pogledu znanja i kapitala. neće mu to naštetiti. pak. biće mu ţivot sliĉan ţivotu umrle osobe. Ko usni da mu je umrla osoba dala dinju zadesiće ga briga koju ne oĉekuje. ta hrana ili roba će se slabo prodavati. ta će hrana biti skupocjena. Ako sanja da ga je poljubila neka nepoznata umrla osoba. A ako ţivi naĊe u hrani ili robi mrtvaca. taj koji je stupio u braĉni odnos sa umrlom osobom ĉini sadaku. Ako.

" Ko sanja da je Kijametski dan nastupio samo za njega. ako je u ratu. san mu ukazuje na njegovu skoru smrt. OBRAĈUNU.. a Allah zna. Za ovo poglavlje su vezana mnoga pitanja koja će doći u 38. Ko sanja da se pojavio jedan od uslova Kijametskog dana na nekom mjestu. a ako je taj koji sanja neposlušan Allahu. oni bi se povratili onome što im je bilo zabra njeno. shodno haberu u kome stoji: „Ko umre nastupio je njegov Kijametski dan. ako naĊe umrlu osobu u grobu. da će pravda smijeniti nasilje od strane ljudi. 17.v. on radi djela za koja će'se kajati. ako sanja kao da su se grobovi rastvorili. ili namjerava biti neposlušan. A ako bude sa njom imao spolni odnos i uprlja se njenom sluzi. Prenosi se da je Ahmed ibn Mesruk rekao: — Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan.. Ko sanja da je jedino on proţivljen. i obratno. MJERENJU DJELA l DAVANJU ZAPISANIH DJELA U DESNU l LIJEVU RUKU. a na kraju će se ipak pohvalno završiti i naći će ga dobro srazmjerno onoj sluzi. i reĉe meni: — ProĊi pred ljude! — Promatrao sam njegovo lice. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka se proţive i sakupe oni koji su nasilje ĉinili. kad meĊu njegovim oĉima piše: Dţibril." 31 . njegov san ukazuje na to da je on silnik. to znaĉi da te on time bod ri na takvo djelo.? — a on mi odgovori: — Zaokupljen je postavljanjem sofre svojoj braći sufijskoj. Oni su. poglavlju. tj. kao što je izlazak Sunca sa zapada. pa je vjenĉao i spolno općio sa njom.a. a ako vjenĉa umrlu ţenu i vidi u snu da je ţiva i odvede je do svog stana. i neće se uĉiniti nikakvo nasilje osobi. taj mu je san upozorenje." Ko sanja da se pribliţio obraĉun Kijametskog dana — njegov mu san ukazuje na nemarnost za dobra djela i njegovo okretanje od istine.s.Ko sanja umrlu ţenu da se proţivila. a oni se u svojoj nemarnosti okreću (da vjeruju i da se pripreme za to). da su ljudi bili sakupljeni i da je vikaĉ dozivao: — O ljudi. neće zadobiti kapital. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Isto se odnosi ako ţene sanjaju muškarce u svim navedenim sluĉajevima. on će se u svojoj nevolji i brizi strašno pokaja -ti za svoje djelo. a umrli izlaze iz njih njegov san ukazuje na širenje pravde. Ebu Mejde! — Ustao sam. da su stvorenja sakupljena. Ko usni da je iskopao iz groba umrlu osobu on istraţuje ţivotni put te umrle osobe. lasci. Allahov Povjerenik. ako je od onih koji se pokoravaju Uzvišenom Allahu. te ga pri tom pokvasila voda od ţene — on će udovoljiti nekoj svojoj potrebi i trošiće na nju bogatstvo na doliĉan naĉin i postići će neki novi poloţaj i trgovinu kojom će profitirati. Kosanja da je naKijametskom danu treba da njegov san znaĉi putovanje. jer je to dan rasprave i pravde. Postrpjiše se ljudi pa doĊe melek lica vesela i široka kao milja i duga isto toliko. i 39. taj san je još ubjed-Ijiviji i jaĉi. osnova za tumaĉenje snova o mejtu — a ALLAH zna — je kada vidiš mejta u svom snu da radi nešto lijepo. kako vjerski tako i ovosvjetski. rekoh u sebi: — Došlo je ono ĉemu sam se radovao. Isto tako. a sofra postavljenja. Ja rekoh: — Gdje je Vjerovjesnik s. kad ga vidiš da radi ruţno djelo." Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i vidi oĉevidno strahote tog dana. i uĊe s njom a ne dohvati je nego se vrati njenoj kući i tu je ostavi — to znaĉi da će umrijeti.. pa sam i ja pozvat: — Ustaj. ili sa još nekim pojedincem. a pojava pravde je brţa i vjerovatnija. zatim vidi da se to smirilo i vratilo u prijašnje stanje — taj san ukazuje na smjenjivanje. Neki kaţu: Ko je otišao u groblje da iskopava grobove i naĊe neke ţive ili mrtve — to je znak da će se desiti grozna smrt u toj pokrajini ili gradu. a i nji hove supruge. kaţe: — Uzvišeni Allah je rekao: „Postavićemo vage ispravne mjere za Dan kijameta. njegov mu je san nagovještaj radosti. ko je gladovao na dunjaluku neka ustane i doĊe za sofru! — pa se ljudi jedan po jedan poĉeli da ustaju. kad viknu vikaĉ na naĉin na koji se zove u namaz. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. neka mu se Allah smiluje. ili je ustrajan na laţi. Ko sanja nastupanje Kijametskog dana. TUMAĈENJE SNOVA O KIJAMETSKOM DANU." Ko sanja da je Kijametski dan nastao na jednom odreĊenom mjestu stanovnicima toga mjesta će se spustiti pravda pa će silnici bit kaţnjeni. uistinu.l kad bi oni bili povraćeni. i kako bi on išao tim putem. a oni kojima je uĉinjeno nasilje biće pomognut!. Ko sanja da se oţenio umrlom ţenom i vidi da je ona ţiva. pobijediće. Ko sanja da je umrla osoba ţiva u svom grobu — postići će dobroĉinstvo. pojava Dedţala ili pojava Je'dţudţa i Me'dţudţa. Reĉeno je i to da ovaj san znaĉi da je onaj ko ga sanja preokupiran ne-poslušnoću prema Bogu i traţenjem nemogućeg odgaĊajući tevbu. kako kaţe Uzvišeni: „Pribliţio se ljudima njihov obraĉun (njihovih djela). mudrost i dozvoljen imetak. pa ko ţeli neka to tamo potraţi. Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i da je stao pred Uzvišenog Allaha. time se odvra ća od takvog djela. neka mu se Allah smiluje. SIRAT-ĆUPRIJI l ONOGA STO JE S TIM U VEZI Prenosi se da je Ebu Mejd et-Tusteri sanjao kao da je nastupio Kijametski dan. izlazak Dabbetul-erda.

ţalostan." takav san mu je upozorenje za kajanje od grijeha u kome se nalazi. koja je od dob rih ţena meĊu stanovnicima Basre.Mi ćemo ih pdvrći strogom obraĉunu. i ta nauka će imati loše posljedice po njega. — Ja sam mu rekla: — A Jta je bilo dalje? — On je rekao: — Bio sam uzdignut u društvo desnih. TUMAĈENJE SNOVA O DŢEHENNEMU. a još uvijek plaĉe — nadati se za takvog olakšavajućim okolnostima za njega na onom svijetu. Ko sanja da je zatvoren u Dţehennemu ne znajući kada je ušao u njega — to znaĉi daje on na dunjaluku siromašan.on od dobrih ljudi. RIJEKAMA l PLODOVIMA Prenosi se od Havse bint Rašid da je rekla: — Imali smo komšiju koji se zvao Mervan Muhlemi. stanje njegove vjere je zastrašujuće. Ko sanja da je blizu Dţehennema zapašće u poteškoću i nevolju iz koje se neće spasiti. DVORCIMA.. O DŢENNETU. A ako vidi Malika. SAĈUVAO NAS ALLAH NJEGA Abdullah ibn Bekr priĉa da mu je priĉao otac. post i cjelokupnu pokornost Bogu.Kad. mjerenje djela na vagi i primanje knjige. TakoĊe je reĉeno da će mu se poslovi komplikovati. i da nejgov san ukazuje da će proliti krv. Svaki san o Dţehennemu ukazuje na skoro dogaĊanje kazne. Ibn Širina i Mejmuna. a ako mu loša djela pretegnu dobra. . koji se zalagao i trudio." Ko usni da je isukao sablju i ušao u Dţehennem — on govori ruţan i bezobrazan govor. da je dobra i dobrog vjerovanja.zapašće u tuge ovoga svijeta. i da su mu dobra djela pretegla loša. kako kaţe Uzvišeni: „Ĉitaj svoju knjigu. a zatim sam ušla u vrt i vidjela od ljepote tog vrta onoliko koliko je Allah htio da vidim. NJEGOVIM VRATIMA. i zasluţuje kod Allaha veliku nagradu. tako da on kod ljudi gubi ugled i ima crno lice i njegov kraj nije pohvalan. postići će radost. obraĉunava i da su mu djela stavjena na vagu. oko njega su bile sluškinje. ozarenog osmijeha . a u njihovim rukama pehari. u tom momentu 32 . neka je slavljen. uskraćen. dţehennemskog vratara. šta je uradio Gospodar s tobom? — On mi odgovorio: — Uveo me u Dţennet. — Rekoh mu: — Jesi li vidio koga od svoje (dinske) braće? — a on mi odgovori:. Ko sanja da je izašao iz Dţehennema a da ga nisu snašle neugodnosti . i kaţe se da će biti odstranjen izmeĊu ljudi. njegov san mu ukazuje da mora biti ponizan. i vidjeće da će u nju pasti i neće naći povratka iz nje". Našla sam ga pri smrti u ţestokom drhtanju tijela." Ko sanja da ga Uzvišeni Allah. a ovaj prenosi od njegovog djeda da je rekao: — Ko sanja da gori u vatri. takav griješi i raduje se blagodatima ovosvjetskim. shodno rijeĉima Uzvišenog: . 19. njegov sluĉaje je strašan. Ako sanja da je u Dţehennem ušao smijući se. Ko sanja da je prešao Sirat-ćupriju. dţelata ili zaduţene osobe od strane vlasti za kaţnjavanje. on je u velikoj pokornosti Allahu dţ.Ko sanja da je imao lahak obraĉun njegov san ukazuje da je njegova supruga samilosna prema njemu. neprijatelj i koja je zadovoljna njegovim lošim postupcima." Ko sanja da mu je melek uruĉio knjigu i rekao mu da je ĉita. ako Bog da. Ko vidi u snu da pije topli napitak Dţehennema i jede hranu Dţehennema od zekuma — on je okupiran traţenjem nauke. pa sam bila zadivljena prizorom koji sam vidjela. a njemu majka Abdullahova. koja kazuje: — Sanjala sam kao da sam ušla u neku lijepu kuću." Ko sanja da je na Sirat-ćupriji on je na ispravnom putu u vjeri. ako je. i umro. Ko sanja da je imao teţak obraĉun desiće mu se neki gubitak. Ko sanja kao da je ušao u Dţehennem — taj ĉini velike grijehe za koje je predviĊena kazna.— Vidio sam tu Hasana. Ako sanja da je vaga u njegovoj ruci on je na ispravnom putu.š. taj ko ga uvodi u Dţehennem zavodi ga s pravog puta i navodi ga na ĉinjenje velikih grijeha. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kušajte svoju kaznu! Ovo je ono što ste vi poţurivali.biće obradovan od strane policije.š.. 18. pa sam ga vidjela u snu i pitala ga: — O Oĉe Abdullahov. uz to će ga snaći nesreća i bruka i neĉuvena propast. a ako nije. kako kaţe Uzvišeni: „Zaista je kazna Dţehennema (neminovno) upropaštenje.Zatim sam rekla: — Šta je bilo dalje? — a on mi odgovori: — Podignut sam do Bogu bliskih. A ko vidi u snu kao da ga neko uvodi u Dţehennem. i još ako vidi da ga je melek uzeo za perĉin i bacio u vatru. Ko sanja da je prešao preko ţeravice — on gazi namjerno ljudske vratove na raznim zabavama i sijelima. i na jednom ugledah nekog ĉovjeka usturenog na krevetu od zlata. kako kaţe Uzvišeni: . Ko sanja da mu je Dţehennem pocrnio lice — to ukazuje na to da se druţi sa osobom koja je Allahu dţ. HURIJAMA. Priĉa Hammad da mu je priĉao THišam ibn Hissan. kako kaţe Uzvišeni: „Mi smo im spustili knjigu i vagu.l griješnici će vidjeti vatru. napušta namaz.

— Tada je ĉaša pala iz udubine u zidu i ja sam se od toga probudio. Allah mu se smilovao. TakoĊe. Uzvišeni kaţe: „Neće ući u Dţennet dok deva ne proĊe kroz iglene uši. Tad me savladao san i sanjao sam kao da je jedna skupina hurija ušla u dţamiju. .Upitah sljedeću: — A ti? . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Blago njima. Ako sanja kao da su mu zabranjeni dţennetski plodovi. postići će karijeru ili će oţeniti lijepu robinju. — Ja joj rekoh: — Ako govoriš istinu. Ko sanja kao da hoće da uĊe u Dţennet. veli: — Ko sanja Dţennet. postići će pravi put i znanje. srazmjerno jelu koje je pojeo. ili ga ţeli uĉiniti. postići će karijeru i pobjedu nad neprijateljem.Ona reĉe: — Ja sam onoga ko ne hladi vodu za iftar. Ako sanja da su kapije otvorene i da moţe da uĊe na koju hoće. ili će biti sprijeĉen od pokajanja za grijeh u koji je zapao i za koji ţeli da se pokaje. taj mnogo Allaha dţ. Probudila sam se iz sna i primijetih kako prolazi dţenaza Mervanova u tom ĉasu. njegovi roditelji su zadovoljni njim. to ukazuje na poremećaj njegove vjere. znanje i bogatstvo.doĊe ĉovjek! Neko upita: — Ko je ovo? — a neko odgovori: — Ovo je Mervan Muhelmi. i postići će zahvalnsot i nagradu. Kaţe se: Ko sanja da je svojim oĉima vidio Dţennet — postići će ono što ţeli i njegove brige biće uklonjene. i one su pljeskale rukama. Ako neko sanja da su se pred njim zatvorile dvije kapije. Reĉeno je i to da će onaj ko to sanja prihvatiti savjete i pokajali se za grijehe posredstvom osobe koja ga je uvela u Dţennet. umrijeće mu roditelji. vina i mlijeka.. Ako neko sanja da pije vodu sa Kevser-vrela.a ona reĉe — Ferkadova." A ako sanja da je u Dţennetu Firdevsu. onda razbij ĉašu. zadobiće mudrost. Ako ne zna kada je ušao u Dţennet. — PriĊi! — i usloni se na naslonjaĉ sjedeći. shodno rijeĉima Uzvišenog: „To je Dţennet koji vam je dat u naslijeĊe. Ko sanja da je Dţennet odbacio u Dţehennem — on je prodao vrt. — dok nije ostala samo jedna. • Priĉa nam Ebu Husejin Abdul-Vehab ibn Dţafer el-Mejdan. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rajske djevice skrivene u šatorima. — Upitah drugu: — A ti? — Ona reĉe: — Abdurahmana ibn Zejdova. u dţamiji sam ostao sam. TakoĊe je reĉeno ko sanja ulazak u Dţennet — postići će ono što ţeli. potrajaće mu ugled i blagodat dok je god ţiv na ovome svijetu. A ko usni da jede dţennetske plodove. shodno rijeĉima Uzvišenog: „UĊite u njeg (Dţennet) sa selamom." 33 . obzirom da je Dţennet okruţen neprijatnostima. Ovakav san sanja onaj ko ne ĉini nasilje drugima." Ko sanja da kida dţennetske plodove i hrani drugoga njima — on će drugome koristiti u znanju koje će ovaj primijeniti. biće opskrbljen znanjem. sigurni!" Ko sanja kao da je uveden u Dţennet pribliţila mu se smrt. a taj koji savjetuje ne primjenjuje ih i ne koriste mu. Ko sanja da je ušao u Dţennet nasmijan. Ako sanja da su se pred njim zatvorile sve dţennetske kapije i da se ne otvaraju. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. uz oĉekivane poteškoće. a jede njegove plodove. Ko se usni da sjedi pod blagoslovljenim drvetom (šedţeretu-l-tuba) . njegovi roditelji su se rasrdili na njega. koji prenosi od Ahmeda el-Bezzara koji je rekao: Ĉuo sam od Ibrahima ibn Sirija el-Muglesa koji je rekao da je ĉuo od svog oca kako je rekao: — Jednog dana. zadobiće nasljedstvo. pa sam jednoj od njih rekao: — Ĉija si ti? — Rekla je: — Ja sam Sabita el-Benanija. zikir ĉini. Ko sanja da se pred njim zatvorila jedna dţennetska kapija — umrijeće mu jedan od roditelja. ukoliko ju je poznavao.postići će dobro na oba svijeta. nakon što smo klanjali ikindiju namaz. a ne sanja da je u njega ušao — taj san mu je radosna vijeset za dobro djelo koje ĉini. lijep im je svršetak!" Ako usni da se nalazi u dţennetskim bašĉama. Ko sanja kao da mu je reĉeno da uĊe u Dţennet. iz Damaska. ko usni da se napio dţennetske vode. Reĉeno je i to da onaj ko sanja ovakav san druţi se sa velikim i uglednim ljudim a.Ti ćeš unići u Dţennet! —.. pa bude sprijeĉen — on neće moći otići na hadţ niti poći u borbu nakon što je to namjeravao.š. — Upitah sljedeću: — A ti? — Ona reĉe: Atabetova. Ko sanja da je isukao sablju i ušao u Dţennet — taj nareĊuje dobro." Ako neko sanja da je u jednom od dţennetskih dvoraca." Ako sanja da mu je reĉeno: . a spreĉava loše. da lijepo postupa sa svijetom i da izvršava obaveze Uzvišenog Allaha. zadobiće ĉistotu i savršenstvo vjere.A ĉija si ti? . postići će radost i sigurnost na oba svijeta. pa je upitah: . a on ne uĊe — njegov san ukazuje da je napustio vjeru. shodno govoru Uzvišenog: „Zaista smo ti dali najveće dobro — Kevser. Ako sanja da je ušao u Dţennet. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ko Allahu pripisuje druga Allah mu je zabranio Dţennet. pa sam stavio u otvor u zidu ĉašu vode da se ohladi za iftara. Ko usni da je naslonjen na dţennetsku postelju — to ukazuje na dobrotu i ĉednost njegove ţene.

.. Ko usni grupu šejtana da ga dotiĉu dok je zauzet spominjanjem Uzvišenog Allaha — to se tumaĉi da ima mnogo neprijateja koji ţele njegovu propast. i taj san je neko ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Njih dvije su dva iskušenja. Osnovno u tumaĉenju snova o dţinima je da su oni društvo koje podvaljuje i vara i obmanjuje u Stvarima ovoga svijeta. neka vas nipošto ne zavede šejtan." Akoneko sanja da je svezao šejtana. Uzvišeni kaţe: „Tajno dogovaranje (o grijehu i neprijateljstvu) potiĉe od šejtana da bi rastuţio vjernike.. našto aludira govor Uzvišenog: „Obilaziće oko njih vjeĉni mladići. prezir i obavezu zavjeta kojeg nije ispunio.." Ako neko sanja da ga dohvaća šejtan. njegov san ukazuje na ispravnost njegove vjere." Ako neko sanja da ga šejtan pouĉava govoru. jedno će ga stići i zadesiti. Sanjanje sihribaza dţinskih ukazuje na zlobu. a nije ga zadesilo iskušenje IbnulMehbeba. a drugo neće. postići će karije ru i moć i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja Ridvana. Kaţe se da ovaj san ukazuje na osloboĊenje sanjaĉa od tuge ili lijek od bolesti." Ako neko sanja da razgovara u znak molbe.Ko sanja da je oţenio neku od dţennetskih ţena. ne uspijevaju u tome. 20. a bojte se Mene ako ste vjernici. taj ĉini grijehe i izmišlja laţi. MeĊutim. Uzvišeni kaţe: . neće postići svoje cilje ve. ima neprijatelja koji mu šuruje sa ţenom i zavodi je." Ako neko sanja da je kralj šejtanima i da ga oni slijede i da su mu naklonjeni." Priĉa se da je Hadţadţ ibn Jusuf vidio u snu kao da se dvije djevojke ljepotice dţennetske spuš-taju iz nebesa. kako kaţe Uzvišeni: „Pa ga je šejtan za sobom poveo i postao je (jedan) od zavederih. taj san ukazuje na jednu od tri stvari: propast (nesreću)." Ko sanja da je u Dţennetu i da mu prilaze meleki nazivajući mu selam — taj će se strpiti na nekoj stvari ili iskušenju koje će ga dovesti u Dţennet. priĉa im o dobrim ljudima. Sto se tiĉe šejtana. 34 . TUMAĈENJE SNOVA O DŢINIMA l ŠEJTANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja da se pretvorio u dţina — ojaĉaće mu spletka. Ko sanja da ga šejtan prepada — to znaĉi da je on besprijekorno ĉista vjerovanja i da je siguran od straha u kojem se nalazi. dţennetskog vratara.. Uzvišeni kaţe: „Koji su vezani u okovima. i ovaj će završiti hajirli smrću. zadobiće pomoć." Ko sanja da su mu dţini ušli u kuću i rade neki posao — ući će u njegovu kuću lopovi koji će mu nanijeti štetu ili će mu na kuću navaliti neprijatelji. postići će radost. a nekad se objašnjava i kao vlast i kao puk (narod)... Kada ĉovjek usnije dţina da stoji blizu njegove kuće.O sinovi Ademovi. izgubiće vlast ako je upravitelj. on konsultuje svoje neprijatelje i upoznaje ih tj. i on ne preza ni od kakve spletke.. a dţennetski mladići obilaze oko njega — pos-tići će carstvo i blagodati.. ili će ga zadesiti šte-ta u nekretninama imovine. a Uzvišeni kaţe: „Meleki će im ulaziti na svaka vrata. mir neka je vama. on plete zamke i pravi podvale. kada šejtanska sablast dotakne one koji su bogobojaz ni. kako kaţe Uzvišeni: „Objavljeno mi je da je prisluškivala grupa dţina..." Ko sanja da ga šejtan slijedi ima neprijatelja koji mu podvaljuje i zavodi ga te mu umanjuje njegova djela i ĉast. meĊutim. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Spomei našeg roba Ejuba kada je zamolio svog Gospodara: — Zaista me spopao šejtan. sjete se (Boţijih zapovjedi) i tada ugledaju pravi put. a druga se vrati ka nebu. — pa je zadesilo Haţdţadţa iskušenje koje je izazvao Ibn Eš-as.". on je neprijatelj vjere i dunjaluka." Ako neko sanja kometu kako progoni šejtana. kako Uzvišeni kaţe: . taj govori govorom podvale i spletkari ljudima ili laţne stihove sastavlja." Ako neko sanja kao da se šejtan spušta na njega. blagodat i jijep ţivot sve dok je ţiv i biće siguran od belaja. a dokaz za to su rijeĉi Uzvišenog: „Ne bojte ih se.l (Mi smo potĉinili njemu) od šejtaja koji rone. Ako neko sanja da je ubio Iblisa. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista. pa Hadadţ uze jednu od njih.. Ko sanja da poduĉava dţina Kur'anu ili ga slušaju od njega — zadobiće karijeru i vlast. Uzvišeni kaţe: „Dolaze svakom lašcu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉeno im je: Ĉuvari Dţenneta. Dedţal je simbol ĉovjeka koji podvaljuje i sije smutnju meĊu svijetom. A ako sanja da šejtan skida odjeću sa njega. griješniku." Ko usni šejtana da je veseo i radostan — taj je preokupiran svojim strastima. spletkaroš.

slaba je marljivost tog koji sanja. Ko sanja nepoznatog mladića kojeg ne podnosi — pojaviće mu se neprijatelj koji će biti omraţen kod ljudi. Sanjanje starca i relativno mladog i nepoznatog ĉovjeka ukazuje na snagu ili trud i marljivost snivaĉa. jer je ljepota prolazna. Ako je mladić Rustakija (stanovnik pokrajine u Iranu). Ko sanja starca Rustakija (stanovnici pokrajine u Iranu) uzeće za prijatelja gruba ĉovjeka.21. Allah mu se smilovao. neki. on je povjerljiv neprijatelj. to znaĉi zavjet. jer je srce starca mlado kad je u pitanju pohlepa i nada. POZNATIM l NEPOZNATIM Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Ako je sanja namrštenu. Ko sanja starca je postao mladićem. to u snu predstavlja dobro kojem se nada. ili od nekog ko mu je sliĉan. zadesiće ga briga i siromaštvo. Ko sanja da slijedi starca slijedi dobro i obilje. STARCIMA. Mladić u tumaĉenju predstavlja ĉovjeka neprijatelja. Ako neko sanja robinju namrštena lica. obzirom da ga je on nadvisio. Ako je otkrivena robinja. njegov posao će biti prihvaćen na-kon odbijanja. Ako usni djevojku ili robinju ukrašenu muslimanku. DJECI. drugi vele: u pitanju njegove vjere ili dunjaluka desiće mu se velika manjkavost. Ko sanja da je neko od njega uzeo dragulj koji voli dobiće od toga ono ĉemu se nada. to predstavlja sumnjivo dobro. odjeći i mirisu. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDIMA: STARCIMA. ako je od njega uzeo uţe. to je prikri veni neprijatelj. to je neprijatelj starac. srazmjerno njihovoj lje-poti. to je njena marljivost. a ako ga nadgleda mladić. Ako sanja jednog od njih slabim. a ako je poznat. doţivjeće gubitak u trgovini i time se obrukati. ĉuće neku rijetku vijest. Ko sanja da je zadobio djevicu dobiće u vlasništvo skupocjenu nekretninu i imaće uspješnu trgovinu. a ako je taj drug musliman. ako sanja staricu. Ako sanja robinju koja zabavlja. 35 . Lijepa ţena u snu predstavlja kapital koji nije dugovjeĉan. Jedni vele: obnoviće mu se radost. taj će ga postaviti za upravi-telja. to je ţestina njegovog neprijateljstva ako je nepoznat. ako je mladić crn. to je on liĉno. ona joj je neprijatelj ma kako je ona sanjala. Neki vele da njegov san ukazuje na njegovu pohlepu. Ko sanja mladića da se pretvorio u starca postići će znanje i odgoj. Debela ţena u tumaĉenju odgovara rodnoj godini. Ako sanja jednog od njih ili obojicu jakim. razoĉaraće se od njega i izmeĊu njih će doći do neprijateljstva i mrţnje. Ako sanja da je neka mlada ţena lice okrenula prema njemu. A ako je pozvan za vlast i sanja da je uzeo od nekog novu košulju. One koje su nagizdane imaju ljepše znaĉenje od onih koje to nisu. biće siguran od njegovog zla. Ko sanja da ga starac nadgleda — on će mu omogućiti neko dobro. pojaviće mu se omiljen neprijatelj. Kada ţena usrtije mladu ţenu. Najodabranije ţene predstavljaju Arapke lijepog tena u tumaĉenju. dobiti nešto. Ako je pokri vena. opet. Ako je ona bila nemuslimanka. to znaĉi neko poznato dobro. Ko sanja da ga slijedi mladić — to je neprijatelj koga će pobijediti. Ako je robinja punih grudi. l one imaju prednost nad drugim ţenama. ako je mladić bijel. to je snaga njegove marljivosti. Starica u tumaĉenju znaĉi dunjaluk. Sve zgodne i lijepe Arapke kao i njihovi postupci tumaĉe se dobrom. okićena i neopisive dobrote i koristi — to je neopisiva dobrota i korist za onog ko sanja takvu arapku. a ako je zaogrnuta velom. Ko sanja Turĉina naći će nekog druga. Robinja u snu predstavlja dobro. Kp sanja da mu je lijepa ţenaušla u kuću postići će radost i veselje. ĉuće radosnu vijest pomiješanu sa bestidnim govorom. tu su podijeljena mišljenja u tumaĉenju. tako npr. Mlada nepoznata Arapkinja zagasite boje lica. rekao je: — Ko sanja da sanja nekog poznatog ĉovjeka njegov san znaĉi da će on od tog ĉovjeka. ako je iz Dejlema (oblasti u Iraku). onda je neprijatelj bogat. to je grub neprijatelj. a nepoznate Arapke imaju bolje tumaĉenje od poznatih. ĉuće radosnu vijest odakle je i ne oĉekuje. ako je otkrivena robinja. to predstavlja dobro djelo koje blista. DJEVOJKAMA. otići će mu ugled zbog ovog svijeta. Ko sanja nagu robinju. a ako sanja da je od njega uzeo imetak koji je vrijedan po svom kvalitetu. vele da će umrijeti. ako je neko sanja lijepom i otkrivenom. Ako sanja mladića kojeg voli. postići će svoj dunjaluĉki udio brzo i sa radošću. MLADIĆIMA. ili od nekog njegovog imenjaka. to znaĉi skriveno vjersko dobro. to je neprijatelj koji će ga se dokopati. a zabavljaĉica nerodnoj godini. a ako je taj mladić koji se sanja jak. ako je mladić plav. srazmjerno njenoj ljepoti.

oţeniće se gospodaricom." Utom sam se probudila. Djevojĉica koja posluţuje tumaĉi se kao dobro koje će se desiti i kome je samo lijepa pohvala i dobra nada. to je stvar za koju će se kajati. Ako je starica koja se sanja ruţna. Ona će te obavijestiti. spopašće ga hajr. Reĉeno je: Ako je neko od djece postiglo punoljetnost i pridruţilo se odraslim osobama — to ukazuje na ojaĉanje i pomoć. to znaĉi da će on umrijeti. a ţena m u trudna. ako sanja da mu se rodila curica.Sanjao sam da u mojoj sobi vrišti dijete. A ako sanja ovakav san onaj koji tajno ĉini velike grijehe. a kad sanja da mu se rodila kćer. Ako ţena sanja golobrada muškarca. to znaĉi da će dobiti od dunjaluka prema nje noj pokornosti. — pa mu je rekao: — Boj se Allaha. jer nemoguće je odgojiti djecu bez teške brige. to znaĉi da nema puno koristi od ovoga svijeta. a ako kupi na snu robinju. Mada njegov san upućuje i na izbavljenje iz briga u kojima se nalazi." 22. Ako neko sanja da je odnekud dobio punoljetna sina. i rodice mu se sin. Ako ovakav san sanja slobodan ĉovjek. Priĉa se da je neka ţena u Meki uĉila Kur'an i usnila oko Kabe dvorkinje koje su u rukama no sile mirisno cvijeće (bosiljak). Ako ĉovjek sanja staricu koja mu nije pokorna. a ĉas neprijateljstvo. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: . rekao je: — Boja koţe i njegova koţa ĉovjeka sakrivaju. izgubiće svoju uljudnost. a na njima raskošna odjeća. i obrnuto. Ako to sanja majka. nemoj se baviti svirkom! Ko sanja da ima malo muško dijete. a ako ga je neko ogrnuo crnim plastom. Ima ljudi koji'sanjaju da im se rodilo muško dijete. l ova ţena što je sanjala. Ko sanja da mu se rodilo više djece njegov san ukazuje na brigu. A ako mu je pokorna. 36 . Ako rob sanja da je postigao punoljetnost i da ga je neko ogrnuo bijelim ogrtaĉem. i rodice mu se kćer. to su nedozvoljene stvari ovoga svijeta. tj. promijeniće mu se stvari.znaĉenje takvog sna je da je njegov sin stigao u punoljetnost. Crna boja koţe se tumaĉi kao napuštanje vjere. naklonjen mu je ovaj svijet. to mu znaĉi slavu i snagu. Ako neki rob sanja da je neko stavio na njega plašt boje jorgovana. rekla je: „Subhanallah. Reĉeno je da se mala djeca u snu tumaĉe kao lagane brige. zar se ovo dešava oko Kabe?" Tada joj se reklo: „Pa znaš li da se Abdul-Aziz ibn Ebi Davud oţenio noćas. Ko sanja da je kupio djeĉaka spopašće ga brige. a on ga ne dodiruje. to je povećanje koje će zadobiti ili pli jen. a on je zainteresovan za nju. Reĉeno je: Ko ima malo muško dijete i sanja da je to dijete postalo odraslom osobom — to ukazuje da će ono umrijeti. to je naglašenije. Kada rob koji nije punoljetan usni da je postigaoounoljetstvo. Ako je starica nemuslimanka. oţeniće se slobodnom ţenom. ako je u snu vidi pod velom. Nepoznata starica u tumaĉenju ima naglašenije znaĉenje. Ako sanja da mu je starica ušla u kuću. Allah mu se smilovao. kad je vidjela ovaj prizor. Ko sanja da iz knjiga uĉi o Kur'anu i odgoju on će uĉiniti pokajanje od grijeha. to su dozvoljene stvari ovog svijeta. biće osloboĊen. Ako mlada ţena sanja da se preobrazila u staricu. to je njegov dunjaluk koji mu je nedostupan. Pa o tom pitaj prirodu. znaĉi da će mu se roditi muško dijete. a ţena mu trudna — to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKOM TIJELU l POJEDINIM NJEGOVIM ORGANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. napustiće ga blagodati ovog svijeta. a ako je vidi (nagu) to znaĉi bruku. Ako ĉovjek sanja da je postao dijete. onda će se oţeniti ţenom lijepe ĉasti. A moţda tu postoji i prirodna razlika pa kad sanja da mu se rodio sin. Dijete u tumaĉenju predstavlja nejakog neprijatelja koji ĉas pokazuje prijateljstvo. to je dobro koje će je snaći srazmjern njegovoj ljepoti ili ruţnoći. a ako starac sanja ovakav san. Ako sanja da je izašla iz njegove kuće. obrukaće se. Ako je muslimanka. kad ĉujem: Abdul--Aziz ibni Ebi Davud umro. Reĉeno je da posluţitelj predstavlja dobro. Djevojĉica u snu tumaĉi se obiljem i izbavljenjem i olakšicom nakon poteškoće koja raste i povećava se. Ko sanja da nosi dijete on snuje o vlasti.Ako je vidi u snu ruţnu. njen san ukazuje na ljepotu njene vjere.

Ko sanja da mu je pocrnilo lice a da na sebi ima bijelu odjeću — to znaĉi da će mu se roditi kćer, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kada bude neko od njih obradovan sa ţenskom, pocrni mu lice..." Vladar pravovjernih EI-Mehdi, neka mu se Allah smiluje, sanjao je da mu je lice pocrnilo pa se iz sna probudio uznemiren. Pozvao je Ibrahima ibn Abdullaha el-Kermanija, pa mu je on došao iz mjesta Sirdţana pa mu ispriĉa svoj san. A ovaj mu reĉe: — Rodice ti se kćer, — i citirao mu prethodni ajet. Sljedeće noći mu se našla kćer, ĉemu se on obradovao i lijepo ga nagradio. Ko sanja da mu je lice pocrnilo i da mu je odjeća prljava — to znaĉi da on laţe na Allaha dţ.š. Ko sanja da mu je lice boje crne prašine — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam umrlog ĉovjeka koji je crn, i kupa ga jedan ĉovjek koji stoji na njemu. Ibn Sirin je odgovorio: — Što se tiĉe njegove smrti, to je napuštanje islama, a njegova crnina predstavlja njegov kapital, a onaj što ga kupa, to je neko ko mu podvaljuje u vezi sa njegovim imetkom. Priĉa se da je neki drugi ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanja sam kao da je neki ĉovjek obješen lancem s neba i da je pola njegova tijela c/no, a pola bijelo, i da ima rep kao u magarca. — Pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ja sam taj ĉovjek. Što se tiĉe bijele polovine mog tijela, to je moj vird koji uĉim u danu, a crna polovina je moj noćni vird, lanac na kojem visim, to je moj zikr koji se trajno diţe od mene u nebo, a što se tiĉe repa, to je moj dug koji sam nasakupljao, i umrijeću duţan. — l desilo se tako kako je protumaĉio. Reĉeno je: Ako hrabra osoba sanja da joj je lice pocrnilo,to znaĉidaće ta osoba postati strašljivac, kukavica. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Zaruĉio sam se sa jednom ţenom, pa je sanjam u snu kao da je crna i poniska - a on mu reĉe: - Njena crnina je njen kapital, a njen nizak rast je njen kratak ţivot, te nije prošlo malo vremena, zaista je umrla i on ju je naslijedio. Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. sanjao crnu ţenu bujne rašĉupane kose koja kao da je izašla iz Medine i nastanila se u Dţuhfi (mjestu izmeĊu Meke i Medine). To je Vjerovjesnik protumaĉio da će se zaraza iz Medine prenijeti u to mjesto. Priĉa se da je neki ĉovjek usnio da je dobio na poklon nubijskog djeĉaka; kada je osvanuo, do bio je na poklon izvjesnu koliĉinu uglja. Ko sanja da ga nadziru abesinske ţene (crnkinje), to znaĉi da će se nad njim nadviti neko dobro ili ĉast, zbog toga što ih je vidio, ali — od strane neprijatelja. Qrvena boja je ugled i radost, ako u crvenoj ima i bijele boje, sanjaĉ će postići ugled i slavu. Ţuta boja je bolest. Ko sanja da mu je lice jako ţute boje, biće odlikovan na Ahiretu i biće od Bogu bliskih. BI JELA BOJA Ko sanja da mu je lice bjelje nego što je bilo poboljšaće mu se vjera i zauzeće pravilan poloţaj u vjeri. Ko sanja da mu je boja obraza bijela — postići će slavu i poštovanje. Priĉa se da je neki mlaĊi ĉovjek sanjao da mu je lice zamazano crvenom bojom kao u ţene, i kao da sjedi u društvu ţena. Objašnjeno mu je da se on bavi prostitucijom i da će se obrukati. Glava ĉovjeka se u snovima obiĉno tumaĉi pretpostavljenom osobom ili njegovim liĉnim kapitalom. Ko sanja da mu je glava veća nego što je bila povećaće mu se ugled. Ko sanja da mu je glava manja nego što je bila smanjiće mu se ugled. Ko sanja da ima dvije ili tri glave — pobijediće neprijatelje ako je u borbi s njima, ako je siromašan, obogatiće se, ako je bogat, imaće poboţne djece, ako je neoţenjen, oţeniće se i postići će ono što ţeli. Ako trgovac sanja kao da je oborene glave, pretrpjeće štetu u trgovini. Ko sanja nekog ĉovjeka da je oborene glave i kao da visi — oduljiće mu se ţivot u trudu i prijekoru, našto aludira priĉa o Harutu i Marutu. Ko sanja da je oborene, tj. savijene glave u nekoj skupini - taj ĉini greške za koje se kori i pokajaće se zbog toga. Osnova ovakvog tumaĉenja za dug ţivot se nalazi u rijeĉima Uzvišenog: ,,A slavimo lik onome kome smo dali dug ţivot." Ko sanja da mu je glava okrenuta — to znaĉi za onog ko ţeli ići na put da će imati neku smetnju koja će ga sprijeĉiti, i ono što on ţeli neće ubrzo dobiti, trebaće saĉekati do odreĊenog roka. A ko je već na putu usamljen, takav san mu ukazuje na to da će se vratiti u svoje mjesto nakon sprijeĉenosti mimo njegove volje. Kada ĉovjek sanja glavu i vrat, ako na sebi imaju ĉir ili neki bol, to ukazuje na neku bolest koja će zadesiti ljude bez razlike. Ko sanja da mu je glava kao u psa, magarca ili konja, ili neke druge domaće ţivotinje, slijedi ga napor, umor i robovanje.

37

Ko sanja da mu se glava pretvorila u glavu slona, lava, tigra ili vuka, reĉeno je da će on zapoĉeti neke poslove iznad svojih mogućnosti, od kojih će imati korist i postići će karijeru i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da mu se glava pretvorila u ptiĉiju — to znaĉi da će mnogo putovati. Ko sanja da rnu je glava namirisana i namazana uljem — to znaĉi lijepo stanje njegovog djeda. Ko sanja isjeĉene glave — to znaĉi da će mu ljudi biti poslušni. Ako neko sanja da jede sirovu ljudsku glavu, on ogovara poglavara i dobiće imetak od nekog starješine, a ako sanja da je jede peĉenu glavu, to je glavnica kapitala tog ĉovjeka ako je poznat, a ako nije poznat, to je njegov liĉni imetak. Ko sanja da je uzeo svoju glavu u ruku — to je imetak koji će mu doći i koji će biti veći od hiljadu dirhema. Ovaj san ukazuje na to da će se nagoditi sa ĉovjekom kojem je bio duţan, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako se pokajete, pripada vam glavnica vašeg imetka." Ko sanja da ga napusti glava bez udarca — rastaviće se sa jednim prvakom, a ako odnese glavu sa tog mjesta, ode mu karijera; ako mu je glava odsjeĉena te je uzme i stavi na njeno mjesto kao da je zdrava kakva je i bila, biće ubijen u ratu. Ko sanja da mu je otišla glava pa je uzme i zaštiti zadobiće kapital veći od hiljadu dirhema i izlijeĉiće se ako je bolestan. Glava na koplju ili štapu je neki visoki poglavar. Ko sanja da je nećija glavau posudi u krvi — to predstavlja poglavara na kojeg se laţe. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je otišla glava s vrata, ako je bolestan, ozdraviće; ako je duţan, riješiće se duga; ako nije išao na hadţ, otići će; ako je u nevolji ili ratu, biće izbavljen od toga. Ako je poznavao onoga ko mu je odsjekao glavu, taj će biti uzrokom da mu se desi gore navedeno. Ako je osoba koja mu je odsjekla glavu maloljetno dijete, to je njegov komoditet i izbavlje nje iz nevolje ili bolesti, a ipak će ga smrt zadesiti u jednom takvom stanju; ako to sanja dok je bolestan, oduţiće mu se bolest, spašće s njega grijesi, ako je poznat po svojoj dobroti, srešće Allaha u najljepšem stanju. Tako isto ţena poslije poroda, ili ĉovjek koji boluje od stomaka, ili ko je na umoru — to za njih predstavlja neprijatelja i to se tumaĉi šehidskom deredţom. Ko sanja da mu je odsjeĉena glava, a ne nalazi se u nevolji, niti u ĉemu što je gore opisano — biće lišen blagodati u kojima se nalazi i rastaviće se sa poglavarom, izgubiće vlast, izmijeniće mu se kompletno stanje. Ko sanja da mu je odsjekao glavu vladar ili upravitelj — upravitelj u snu predstavlja Allaha koji će ga spasiti njegovih briga i pomoći će ga u njegovim ţivotnim stvarima. Ko sanja da vladar skida glave svojim podanicima — on će uĉiniti amnestiju i puštati one koji su zgriješili na slobodu. Od sjecanje glave na nekom podaniku ukazuje na njegovo osloboĊenje. Reĉeno je još: Ko sanja da mu je smaknuta glava bilo presudom suca, bilo da su ga napali razbojnici, bilo da je to u ratu ili negdje drugdje — takav san nije lijep za onog ko ima ţive rodite^ Ije, a ţivo mu je i dijete. To je zato jer glava predstavlja roditelje koji su uzrok našem ovom/ii votu, kao što predstavlja djecu sa stajališta lika. Ako ovaj san sanja osoba koja je u strahu ili osuĊenik, taj san je pohvalan jer iskušenje zadesi ĉovjeka samo jedanput i nikad se takvo iskušenje ne ponavlja. Ako to sanja neki pehlivan mjenjaĉ ili neki bogataš, to znaĉi da će on izgubiti svoj kapital. Ovakav san za putnike znaĉi povratak sa puta. A za one koji se spore znaĉi pobjedu u sporu, jer je tijelo takvo, kada mu se odsijeĉe glava, nema mu lijeka. Ko sanja da mu je njegova glava u njegovoj ruci — to je dobro za onoga ko nema djece i on neće moći otići na put. Ko sanja da mu je vlastita glava u ruci, a ima glavu na ramenu — to znaĉi da se on bavi nekim svojim nedostatkom koji ga je obuzeo i da će uljepšati svoje ruţne ţivotne stvari u svom djelovanju. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Vjerovjesnika s.a.v.s. i rekao mu: — Allahov poslanice, sanjao sam da mi je otkinuta glava, a ja gledam jednim okom u nju. Poslanik s.a.v.s. se osmjehnuo i upitao: — A kojim okom si gledao glavu? — Poslije tog susreta Allahov Poslanik je ostao na ovom svijetu onoliko koliko je Allah dţ.š. htio da ostane. Gledanje u poslanika je slijeĊenje Suhneta, a glava predstavlja imama. Usnio je Ibn Merjem 60 djevojaka da ulaze u njegovu kuću, a svaka djevojka nosi u ruci tasnu na kojoj se nalazi jedna ljudska glava oprana i oĉešljana, i u tom momentu kao da se ĉuje da neko uĉi rijeĉi Uzvišenog: „Nema ĉovjeka da mu Allah govori osim objavom ili iza zastora..." On je ispriĉao svoj san koji mu je protumaĉen: — Odlikovaće te halifa i od njega ćeš dobiti nagradu od 60 000 zlatnika. - Kasnije se to i obistinilo. Ako neko sanja da je ljudima u svojoj mahali poodsjecao glave, to znaĉi da će se ti ljudi staviti pod njegovu komandu ili će se skupiti u toj mahali. Ko sanja da je u posjed dobio glavu — to je kapital koji će on dobiti u vrijednosti od hiljadu dirhema do hiljadu zlatnika.

38

Ako imam usni na svojoj glavi izraslu kost, to je povećanje njegove moći i ĉasti, a ako sanja da je njegova glava kao u ovna, to znaĉi da će zadobiti polovinu od gore navedenog. Ko sanja da mu je glava ko u psa griješi i glupo upravlja svojim podanicima. Kosa glave predstavlja imetak i dug ţivot; kosa se razlikuje u tumaĉenju ovisno o onome ko sanja. Ako ratnik sanja bujnu kosu na glavi, to znaĉi povećanje, uspjeh, zaštitu i krupnoću njegovu. Ako to sanja bogataš, to mu predstavlja kapital, a ako to sanja siromah, to su njegovi grijesi. Lijepa kosa na glavi predstavlja ĉast i ugled. Ko sanja da je jedan dio njegove kose kovrdţav, a drugi ravan, postići će uspjeh i slavu. Ako neko sanja da mu je kovrdţava kosa postala ravna (ispravljena), spustiće se na niţi nivo od onog na kojem je bio. Ako neko sanja dugu ravnu kosu rastavljenu, to znaĉi da se kapital njegovog poglavara dijeli. Ako je kosa bila mehkana i fina, to znaĉi povećanje kapitala njegovog poglavara. Ko sanja da ima dugu kosu a on na snu veseo zbog toga, znaĉenje toga je pohvalno, a naroĉito kod ţena jer se one bave ukrašavanjem kose drugih. Ibn Širinu se nije sviĊala bijela kosa u mladića u snu. Govorio bi: — Osijediti — to znaĉi osiromašiti, a duga takva kosa znaĉi brigu. Ako to usni siromah, on će pored svog siromaštva zapasti u dugove ili će biti pritvoren. Ako sanja da ĉupa svoje sijede dlake, taj radi opreĉno Sunnetu i smatra glupim visoke uĉitelje u vjeri. Ako mladić sanja da u kosi ima sijedih dlaka, znaĉi da će neko odsutan doći. Kaţu da se sijedost tumaĉi kao povećanje dostojanstva i vjera. A kaţe se da to znaĉi i povećanje ţivota, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim da doţivite starost." TakoĊe je reĉeno da ko sanja da mu je osijedila glava — rodice mu se dijete, kako kaţe Uzvišeni: ,,A glava mu plamti starošću (obijelio sam)." Priĉa se da je Hadadţ ibn Jusuf sanjao da su mu glava i brada obijeljele. Znaĉenje toga je bilo da je vladar Abdulmelik ibn Mervan zapao u brige i tugu i pogoršala mu se situacija. Što se tiĉe ţene, kad ona usni da joj je cijela glava osijedila, to znaĉi da joj muţ griješi, ako joj je muţ dobar ĉovjek,pn joj izaziva ljubomoru drugom ţenom ili robinjom, a ako to nije tako, on će zbog nje zapasti u brigu i tugu. Kad muškarac sanja da ima pletenicu — to znaĉi da će dobiti ĉasna sina ako je oţenjen, ako je neoţenjen, kupice lijepu robinju ili više njih, shodno broju pletenica. Kod ţene pletenica znaĉi najstarijeg sina, a isto tako znaĉi i rodnu godinu. Sto se tiĉe sanjarija crne kose ţene, ona moţe da znaĉi dvoje: ljubav njenog muţa prema njoj i da će se stabilizovati stanje njenog muţa. Ako ţena sanja da je otkrila kosu, njen muţ će otići od nje. Ako sanja da joj je trajno otkrive na kosa, muţ joj se neće vratiti. Ako nije uda ta, neće se nikad udati. Ako sanja da joj je kosa gusta i da to svijet primjećuje, doţivjeće neku bruku. Ako ĉovjek sanja da na glavi ima rogove, to je nesavladiv ĉovjek. Ako neko sanja da mu se razbarušila kosa, i to sprijeda, biće potlaĉen. Ko sanja da mu se razbarušila kosa otpozadi — to je dokaz da će biti prezren kad psi jedi. Ko sanja da mu se kosa razbarušila sa desne strane — to znaĉi da će mu se u familiji raĊati muška djeca. Ako sanja da mu je kosa razbarušena sa lijeve strane — to znaĉi da će mu se raĊati ţenska djeca u familiji. Ko nema familije sa muške i ţenske strane, ta nezgoda će zadesiti njega. Što se tiĉe obrijane glave muškarca na hadţu ili skraćenja njegove kose, to se tumaĉi kao sigurnost, o svoje nj e, vraćanje duga i izbavljenje, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ući ćete u Sveti mesdţid ako Allah bude htio, sigurni, obrijanih glava ili potkraćene kose bez straha..." Ako se to sanja izvan hadţa, ima isto znaĉenje, samo što je sanjanje na hadţu preĉe ako vlasnik sna nije poglavar, a ako je poglavar i obrije se na mjestu koje nije za to predviĊeno na hadţu, njegov san mu znaĉi da će osiromašiti ili će izgubiti poloţaj ili će mu biti pocijepana njegova zavjesa. Ovakav san za siromaha znaĉi da će se osloboditi duga, a za bogataša da će mu se smanjiti kapital. Ako je sanjaĉ od dobrih ljudi, oslabiće snaga njegove dobrote. Ko ne vidi u snu ĉin brijanja glave svoje nego samo vidi obrijanu glavu — pobijedite neprijatelja' i postići će moć i slavu. Neki kaţu da je dobro sanjati brijanje glave ko ima obiĉaj da se brije, a nije dobro onome ko nema obiĉaj da brije glavu. Kaţe se da brijanje glave za ratnika znaĉi da će umrijeti kap šehid. Neki ĉovjek je priĉao: — Vidio sam svoju glavu da je obrijana i izaĊe iz mojih usta ptica i sretne

39

me jedna ţena i uvede me u svoju maternicu i vidjeh svoga oca kako me traţi uţurbano i zadrţa se na distanci od mene. Pa sam ispriĉao san svome društvu i protumaĉio sam im ovako: Što se tiĉe moje obrijane glave, poloţiću je (umrijeću), ptica koja mi je izašla iz usta je moj ruh, a ţena koma me je uvela u svoju utrobu, to mi je grob u zemlji u kome ću se izgubiti. A to što moj otac traţi mene, zatim njegovo zadrţavanje od mene na distanci, on će se truditi da ga'zadesi ono što će mene zadesiti. — l vlasnik ovog sna je bio ubijen kao šehid. (Poslije sinove pogibije, otac se trudio da postane šehid kao sin, ali nije uspio u tome.) Drugi neko je usnio da svojom rukom brije glavu i to je ispriĉao tumaĉu snova, a on mu je re* kao da će vratiti svoj dug. Ako ţena sanja da joj je obrijana kosa, pustiće je muţ ili će umrijeti, a ako sanja da je njen muţ obrijao njenu glavu ili podrezivao njenu kosu u haremu, to znaĉi da će ona vratiti svoj dug i is puniti svoj emanet (što joj je povjereno). Ako sanja da joj je muţ obrijao glavu izvan harema na bilo kom mjestu, njen san znaĉi da će je muţ zatvoriti u stanu, jer ptica ostaje u gnijezdu kada joj se odreţu krila. Reĉeno je: Ako je on brije, to znaĉi kidanje njenog zastora (pokrivaĉa). Ako ţena usni da je zove neki ĉovjek da joj ošiša kosu, to znaĉi da on njenog muţa zove drugoj ţeni u tajnosti od nje, i desiće se izmeĊu nje i tog ĉovjeka koji je zove neprijateljstvo i mrţnja. Ko sanja da su mu u ţene odsjeĉene pletenice — neće mu nikada roditi dijete. MOZAK PREDSTAVLJA RAZUM Ako neko sanja da ima veliki mozak, to ukazuje da je mnogo pametan, a kp sanja da nema mozga, to ukazuje na njegovo neznanje i malenkost njegovog razuma. Ta kode je reĉeno da mozak znaĉi ušteĊen, ĉist, ali mali imetak. Ko sanja da jede svoj mozak ili srţ kostiju — to znaĉi da on jede svoj imetak. Neki vele da sanjanje jedenja mozga umrle osobe znaĉi skoru smrt. Lijep uvojak kose znaĉi imetak i slavu. Reĉeno je, ko ga sanja da će oţeniti lijepu ţenu, srazmjerno ljepoti uvojka kojeg je vidio. Ĉelo u snu predstavlja ĉovjeka i njegovu krupnoću, a mahana na ĉelu znaĉi manjkavost u ĉasti i veliĉini, a povećanje te manjkavosti na ĉelu znaĉi da će mu se roditi sin koji će ocrniti njegovu porodicu. Ko sanja da mu je ĉelo od ţeljeza, bakra ili kamena - to je pohvalno ako to sanja policajac ili vozaĉ ili neko ko s mukom zaraĊuje za ţivot, dok za ostale to znaĉi da će biti omrznut kod ljudi. Dvije sljepoĉnice su dva ĉasna blagoslovljena sina, a obrve znaĉe lijep postupak ĉovjekov, zatim njegovu lijepu vjeru i njegovu ĉast, a nedostatak u obrvama predstavlja nedostatak tih kvaliteta. Kaţe se: Ako su obrve naglašenih dlaka tj. guste, to je pohvalno zbog toga što i ţene crne svoje obrve traţeći time ukras. Što se tiĉe oka, to se tumaĉi kao vjera ĉovjekova i vid kojim raspoznaje pravi put od zab lude. Ko sanja da na svom tijelu ima mnogo oĉiju — to znaĉi povećanje dobra u njegovoj vjeri. Ko sanja da mu je raspukao trbuh (stomak) i vidi u trbuhu oĉi — on je zindik (otpadnik), kako kaţe Uzvišeni: „Nije dao Allah ĉovjeku dva srca u utrobi." Ko sanja da su njegove oĉi oĉi neke druge nepoznate osobe — njegov san znaĉi, da će izgubiti vid i da će mu drugi pokazivati put. Ako je osoba poznata, onaj koji sanja će vjenĉati njegovu kćerku i zadobiće od njega dobro. Ko sanja da je izgubio oĉi — umrijeće mu djeca. Ko sanja da je slijep u oba oka, a usamljen je, produţiće mu se njegova usamljenost do smrti. Ko sanja da su mu oĉi od ţeljeza snaći će ga teška briga,koja će ga dovesti u situaciji da mu se skine veo. Ko sanja da je otvorio oĉi prema nekom ĉovjeku on će obratiti paţnju na njegov sluĉaj i pomoći mu. Ko sanja da gleda u nekog poprijeko pakostan mu je. Ko sanja da okom ĉuje i da gleda uhom taj navodi svoju porodicu i kćerku na griješenje. Ko sanja da mu je na dlanu ljudsko ili ţivotinjske oko postići će kapital oĉevidno. Ko sanja da gleda u oko pa ga je ono zadivilo, a on ga uljepšava, on radi neku stvar koja šteti njegovoj vjeri. Crno oko predstavlja din, plavo oko predstavlja novotariju. Crvenkasto oko znaĉi oponiranje vjeri, a zeleno oko predstavlja vj eru koja se razlikuje od ostalih vjera. Ko sanja da njegovo srce ima oko ili oĉi — to je dobro u vjeri, srazmjerno svjetlu tog oka. Ko sanja da ĉini prostituciju okom — on gleda ţene. • Ko sanja da mu je oko smeĊe — on gleda sumnjivo ţenu prijatelja. Oštrina vida u snu ima fino znaĉenje za sve koji sanjaju, a slab vid ukazuje da će biti ovisan o ljudima i da će doći u oskudicu jer je kapital na poloţaju oka.

40

lijevi amidţu. Usna oznaĉava prijatelja koji se lijepo ophodi sa njim. štednju na vlastitoj koţi i da mu se primakla smrt.Ako ima djece i usnije ovakav san — to znaĉi da će mu oboljeti jer djeca su na nivou dragih oĉiju. Oĉne trepavice se tumaĉe kao štićenje vjere. a kaţe se i to da je familija ĉovjekova.a ovaj mu je rekao: . desiće mu se izbavljenje iz neĉega. a ako ih ĉovjek ĉupa. ţivjeće u sjeni svoje vjere.Zadobićeš kapital od strane trgovine. onoga koji izvršava ono što je u njegovom srcu i njegovim organima. Ko sanja da ima dva nosa — to znaĉi da će doći do razmimoilaţenja izmeĊu njega i njegove porodice. Ko sanja da su mu usta obješena i da je na njih stavljen katanac — njegov san ukazuje na nevjerovanje. Ko sanja da su mu dlake od trepavica obijeljele — dokaz mu je da će ga zadesiti bolest od strane glave. Ako je dlaka bijela. a ako ni njih nema. Obrazi su posao ĉovjekov. Ako neko sanja da osjeća lijep miris. Ko sanja da mu iz usta izlazi nešto — to ukazuje na opskrbu. izbavljenja. Resica: Ko sanja da mu se resica povećala tako kao da će mu zaĉepiti grlo . to znaĉi da sa prijateljem nije sve u najboljem redu. radosti. Ako neko sanja da mu u nos uĊe nešto nepoţeljno. da se to odnosi na djecu ili imetak. bilo od dobra. i dodatne argumente i pobjedu nad svojim neprijateljem. ušiju ili će imati zubobolju. Ako imam (voĊa) sanja da mu se jezik izduţio. desni sjekutić predstavlja oca. Vezan jezik se tumaĉi siromaštvom i bolešću. Ako je jezik duţi. ako njih nema. bilo dobru. Tumaĉenje onoga što uĊe u nos je uzimanje lijeka. to je bijes. Oĉnjaci predstavljaju domaćina. bilo od zla. On to sve prevodi svojim govorom. bilo lošu. Ako se sanja donja usna. kao i to da gornja usna predstavlja prijatelja na koga se onaj koji sanja oslanja u svemu. Ko sanja da su mu oĉne trepavice mnogo lijepe — vjera mu je sigurna (utvrĊena). to znaĉi da će imati puno oruţja. posredstvom svog tumaĉa.on napušta zakon vjere. Kutnjaci predstavljaju dajdţe i tetke ili one kojih ih u savjetovanju za - 41 . a neki opet kaţu i roditelje. rodice veselo dijete. gornji zubi muške ĉlanove familije. Ponekad dug jezik (fiziĉki) znaĉi pobjedu onoga ĉiji je u retorici dokazivanju. onda drage prijatelje. Sanjao neki Ţidov robinju u nebesima ili oko robinje i ispriĉao svoj san Berhemi. odgoju i savjetovanju. koji ga pomaţe i podupire. Ljepota oĉnih jagodica u snu znak je obilja. ko sanja da nema nosa. To takoĊe znaĉi i da će postići imetak. Ko sanja da sjedi u hladu u sjeni svojih trepavica. — Ako taj san usnije neki zanatlija. TakoĊe je reĉeno da usna u tumaĉenju oznaĉava srodstvo. znaĉenje je jaĉe nego kiti se sanja gornja usna. ako je dunjaluĉar. oĉiju. a kaţu i ĉast i srodstvo. Ko sanja da mu oĉi nemaju trepavica . onda braću ili sinove. ako je vjernik i uĉen. Jezik predstavlja tumaĉa onoga ĉiji je. to treba protumaĉiti prema već gore opisanom. Ko sanja da ima dug jezik (fiziĉki) — to znaĉi da on ima dug jezik (govori prostaĉki). to je zlo koje će se naknadno desiti. to je povećanje njegove ĉasti (dostojanstva) . a donji ţenke ĉlanove familije. Ako se sanja da su usne vlaţne. znanju . Neki vele da one znaĉe dobro ili loše. Reĉeno je da jezik normalne veliĉine u zdravim ustima ima pohvalno znaĉenje ma ko to sanjao. obzirom da nos simbolizira porodicu. to znaĉi jaĉinu i pobjedu. Hadţadţ ibn Jusuf je sanjao da su mu ispale oĉi u sobi i umro mu je brat Muhamed i sin Muhamed. a njihova ruţnoća znak je bo lesti i štete. Ko sanja da mu je na jeziku izrasla crna dlaka — uskoro će ga zadesiti neko zlo. i pored svojih argumenata. nema rodbine. Sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiće. zavisno od toga kakve se usne sanjaju. i on će zadobiti kapital iz svog zanata. on uzima kapital od ljudi i vara (obmanjuje). Ko sanja da ima surlu to znaĉi da potiĉe od jakog roda. njegovog planera. Ako usni imam da su mu oĉne jagodice iznad normale. Ko sanja da ima dva jezika — pored svog znanja steći će još jedno znanje. širi ili slobodniji u govoru prilikom navoĊenja argumenata. Kaţe se da nos predstavlja dijete. njegov ga neprijatelj savjetuje u njegovoj vjeri. Kaţe se da nos znaĉi ljepotu za ĉovjeka. Sanjanje usta predstavlja poĉetak i kraj neĉega za onoga ko sanja. jer one štite oĉi više nego obrve. Zubi u snu predstavljaju familiju.to ukazuje na njegovu pohlepu za sticanjem imetka. Ako to sanja trudna ţena.

Ko sanja da jezikom izbacuje zube. rodice mu se sin. Za zdrave. tumaĉe nju snova o zubima pod ustima podrazumijeva stan ili kuću u kojoj se ţivi. vratiće dug malo pomalo. Pokvareni zubi predstavljaju kuĊenje familije. Bijeli. Donji sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiĉne. slobodne ili osobe koje su na putu. s tim da od toga neće umrijeti. Ĉiš ćenje zuba od ţutila predstavlja ulaganje imetka radi smanjenja briga familije. a sanjanje bolnog ispadanja zuba ukazuje na gubljenje neke od kućnih stvari. Donji desni sjekutići predstavljaju majku. shodno rijeĉima Uzvišenog: . san mu nije pohvalan. Ko ima crne. Stoga se smatra dobrim ako bolesnik sanja da su mu poispadali zubi. ispadanje svih zuba na snu moţe da znaĉi i dugu bolest ili mršavost. Neki vele da velika većina ljudi. Za trgovce putnike ovaj san znaĉi da neće imati poteškoće sa transportom robe. Neki vele da. Ispadanje prednjih zuba simbolizira spreĉavanje ĉovjeka u nekom od govornih poslova. izuzev rijetkih izuzetaka. Ako se sanja da se neki zub klima — to ukazuje na bolest ĉlana familije kome taj zub odgovara. Ukoli ko se pritom osjeti bol.. ispadanje zuba ukazuje na ometanje snivaĉa u neĉemu što ţeli. lijevi strinu. Po nekima. a pod lijevom stranom ţenskinje. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su mu poispadali svi zubi." tj. To se objašnjava time što ĉovjek bez zuba ne moţe uzimati tvrdu hranu. donji umnjaci dalje ţenske ĉlanove familije. onda sestre i kćeri ili onoga ko ih zamjenjuje. ali zato moţe koristiti kašastu i teĉnu. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali imaće brojnu porodicu. Ko sanja da mu je ispao ili izgubio se neki zub — znaĉi da će mu umrijeti odgovarajući ĉlan familije ili će biti u odsustvu iz koga se neće vratiti. Cvokotanje zuba ukazuje na svaĊu u porodici. Ako njih nema. to mu je imetak koji će mu stići. pa je zapao u tešku brigu i svoj san ispriĉao tumaĉu snova. nagrizene i iskrivljene zube pa sanja da su mu poispadali — riješiće se svih poteškoća. Sanjanje staklenih ili drvenih zuba ukazuje na smrt.mjenjuju. što umrlim osobama ne ispadaju zubi i time. ko sanja da su mu zubi polomljeni. broj ĉlanova njegove familije će se povećati. a ako time nije nadaren.l raz-govaraće (Isa) sa ljudima (kad bude) u kolijevci. ako nešto ne moţemo ponuditi umrloj osobi. Ko sanja da su mu prednji zubi poispadali i umjesto njih iznikli novi — izmijeniće svoje poslove i planove. Sanjanje izduţenih i povećanih zuba ukazuje na raspravu i prepirku u kući. Umnjaci predstavljaju djedove i malu djecu. svojim govorom će poremetiti stanje u svojoj familiji . to ne znaĉi da time ne moţemo ponuditi bolesnika. Po nekima opet na vraćanje duga. Ko sanja da su mu zubi poţutjeli — to znaĉi neku mahanu u njegovoj familiji za koju je on kriv. Sanjanje bezbolnog ispadanja zuba ukazuje na nevaljale poslove. 42 . — Tako je i bilo. Ko sanja da ima zlatne zube — san mu je pohvalan ako je nadaren znanjem i govorljivošću. Ko sanja da mu je u srcu iznikao zub uskoro će umrijeti. Ako ispali zub nije zatrpao zemljom već ga je uzeo u ruku. u krilu. jer on u tom sluĉaju ukazuje na bolest ili poţar. Ako ga iznikli sjekutić vrijeĊa. Donji oĉnjaci predstavljaju domaćicu. neko će mu nadomjestiti osobu kojoj taj zub odgovara. naroĉito ako sanjaju da im se zubi klimaju. Ko sanja da ga ljudi stiskaiu ili ujedaju kutnjacima — to znaĉi da on nije ponizan u ophoĊenju sa ljudima iako bi to mogao biti. Ko sanja da mu je pored sjekutića ponikao drugi sjekutić. Ako neko sanja da mu je zub ispao u krilo. Tupi zubi predstavljaju slabo stanje familije. Ako mu zub ispadne na zemlju. neće dugo ţivjeti. donji kutnjaci dajdţiĉ ne. To vaţi i za ostale zube. ĉlan kojim je povećan broj familije sramiće je i brukati. Ko sanja da je povadio zube znaĉi da on kida rodbinske veze ili da troši imetak na naĉin na koji oni nisu zadovoljni. Ako neko sanja da su mu gornji zubi ispali u ruku. a pod zubima ukućane. jer njegov san ukazuje na to da će brzo ozdraviti. umrijeće mu onaj kome taj zub odgovara. Ko sanja da su mu zubi ispali u bradu ili u krilo pa ih on uzima u ruku — prestaće mu se raĊati djeca. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali i da su mu se izgubili iz vida — ĉlanovi njegove porodice će poumirati prije njega. koji mu je rekao: — Svi tvoji vršnjaci će poumirati prije tebe. l to tako što se pod desnom stranom usta podrazumijeva muškinje. Sanjanje srebrenih zuba ukazuje na gubitak imetka. a ako se koje i rodi. dugi i lijepi zubi predstavljaju povećanje snage imetka i ugleda familije. poteĉe krv ili se otkine dio desni — to znaĉi da će se poremetiti ili pokvariti nešto što se ţeljelo. Ovaj san se moţe odnositi i na njegove vršnjake umjesto na njegovu porodicu.

Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je brada do pupka — to znaĉi da on nije pokoran Allahu dţ. Došao neki ĉovjek Ibn Širinu i rekao: . Uho simbolizira suprugu ili kćer. prema njemu će se ruţno postupati i imaće briga. pa je taj san stigao do nekog od tumaĉa snova. Ko sanja da mu je brada previše okraćala izgubiće imetak i ugled i biće poniţen.kada se obraćao hazreti Havi. Ko sanja da mu na uhu visi prsten udaće kćer. zapašće u dvostruku brigu ili će doći u situaciju da pozajmljuje od nekoga da bi nekome drugome dao pozajmicu. Ko sanja da su mu se dlake od brade raspršile po ruci. i u nju ćemo vas povratiti. steći će imetak i ĉast. pojavio uTiku osobe sa rijetkom bradom.. Ko sanja da ima biadu na prelasku izmeĊu crne i zelene steći će vlast i brojan imetak. ĉuće puno loših vijesti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Crvena brada simbolizira ĉuvanje od harama. sud će ga višestruko osuditi i biće izgrĊen. njegovo robovanje. i rastaviće se sa voljenim društvom. Ko sanja da je ostao bez jednoga uha — ili će mu umrijeti kćer ili će se rastaviti sa ţenom. jer se Iblis — Allah ga prokleo! . sluţenje i pokornost će potrajati. ali mu se neće vratiti. Ko sanja da mu neka osoba rijetke brade razgovara sa ţenom situacija će mu se pomutiti srazmjerno tome. koji će ga opteretiti srazmjerno koliĉini brade na stomaku." Ko sanja da mu se brada izduţila. Brada simbolizira starješinu roda kome pripada osoba koja sanja. tuţilac. San mu je protumaĉen tako da će naći dirhem i po (tri polovine dirhema). Brada: Ko sanja da mu je brada nenormalno duga — to mu je dug ili briga. koji će mu se kasnije vratiti. i ako uĉestvuje u raspravi o nekom pitanju. Ko sanja da ĉupa bradu. Sanjanje brijanja brade simbolizira gubljenje imetka i ugleda.. znaĉi da rasipa imetak. TakoĊe se kaţe da uho simbolizira vjeru. sud ga neće talo lahko pustiti iz sluţbe. pa ih on sakupi. Ko sanja da mu je duţina brade prikladna i lijepa — postići će imetak i ĉast i udobno će ţivjeti. to mu je neko olakšanje. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da ima više od šest pari ušiju. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ukoliko to sanja neko ko ţeli imati nekoga ko bi mu bio poslušan. Ako sanja da mu je brada do zemlje.s. Ako ovakav san usni bogataš.. ali će biti cjholi nevjernik... koja će mu roditi sina. ako sanja da ima lijepe i skladne uši. Ko sanja da ima ĉetiri uha —to moţe da znaĉi da ima ĉetiri supruge ili ĉetiri kćeri koje su ostale bez majke.Sanjao sam da mi je brada do pupka i da ja gledam u nju. to znaĉi da će ono naslijediti i jesti imetak onoga kome je vuklo bradu. razrješenje duga i izbavljenje. ako je bogat. Ţuta brada simbolizira siromaštvo i oskudicu. ali ne i sa sredine.našto mu je Ibn Sirin rekao: . Ako sanja da je rukom uzelo i vuĉe neĉiju bradu. suprugu. ĉuće neke radosne vijesti. ako se bude sporio pred sudom. ĉuti lijepe i radosne vijesti.. ot ići će mu iz ruke neki imetak. postići će neko veliko dobro. san mu znaĉi da nije vjernik. izduţila — dobiće nešto u ĉemu niko osim njega ne nalazi zadovoljstvo. Ko sanja da ima tri uha — to su mu supruga i dvije kćeri. srazmjerno broju ušiju ĉuće vijesti sa raznih strana u vezi sa prihodima. Ako ga usni bijeli rob. uskoro će umrijeti. ali ne previše. imaju li uši kojima slušaju?" Kaţe se da će trgovac. sanja da su mu uši ruţne i neskladne.Mi srno vas od nje (zemlje) stvorili. Ako. kao npr. tako da mu pada na stomak. ako sanja da ima mnogobrojne uši. kao npr. ako su uši lijepe i skladne.Neki drugi ĉovjek je sanjao kao da je iz usta uzeo tri zuba u šaku i potom je zatvorio šaku. Sanjati da se imaju mnogobrojne uši moţe biti i dobar san. Ako ga usni neko ko je profesionalno vezan za rasprave. Tamnocrna brada simbolizira neovisnost. a ako ih baci. tako da onaj ko sanja da je nešto natrpao u uši. Ko sanja da mu je brada okraćala. tako da će ušima nadomještati vid. Takvu bradu je imao (Musaov a. Ko sanja da u ušima ima oĉi oslijepiće.. ali ih ne baci.. Ko sanja da ima samo jedno uho neko od njegovih bliţih neće dugo poţivjeti. otići će mu imetak. ĉuće neke ruţne (pokuĊene) vijesti. on se okreće od istine i ne prihva ća je. koji je rekao: — Ako ima robova ili posluge. koji ima brojno potomstvo. pak. Ko sanja da mu se brada sa strana.) faraon. a ako je siromašan. djecu ili poslugu. 43 . ako je bijeli rob. a ako su uši ruţne i neskladne. ako je bogataš. Ko sanja da ima pola uha umrijeće mu ţena i on će dovesti drugu. .Ti kad mujeziniš sa munare gledaš u susjedske kuće! Nije pohvalno ako dijete koje nije dostiglo zrelost sanja da ima bradu.š. pobijediće svoje oponente.

ali da je zadrţala nešto od svoje crnine — to mu je dostojanstvo. — Ibn Sirin mu je rekao: — Imao si neki gubitak u imetku pa si to htio da prikriješ. a njihovo smanjenje pohvaljenim. Ko sanja da ima prosijedu bradu steći će ugled i dostojanstvo. ugled će mu biti sveden na odreĊenu mjeru. ako mu je bradu obrijao neki starac. Brijanje brade u snu ima blaţe znaĉanje nego ĉupanje. ali ne zadugo. To vaţi za sve što dolazi prije vremena. ili kad djevojĉica sanja da se udaje ili da je rodila dijete. a sanjanje smanjenja vrata ukazuje na nedostatak ĉuvanja povjerenja. ako dijete koje nije dostiglo zrelost (punoljetnost) sanja da ima bradu. a ako je noseća. Ako nekosanja da mu je brada poĉupana. kao npr. Tako. izuzev govora. Ako mu kosa prihvati boju. ili imenjak. Neki mlaĊi ĉovjek crne brade došao je Ibn Širinu i rekao mu: . VRAT simbolizira sigurno (bezbjedno. onda to simbolizira pridrţavanje sunneta. Ko sanja da ima svijetlobijelu bradu — postići će ĉast.brkovi. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš jesti nasljedstvo svoga amidţe i bićeš njegov jedini nasljednik. ugled će mu oduzeti neki poznati mu neprijate lj. ugled će mu uzeti neki poglavar koji izrabljuje i potĉinjava i koji nema porijekla. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Ono ĉime su škrtarili biće im obješeno o vratu na Sudnjem danu. da sam mu je potegao i išĉupao iz korjena.Ko sanja da je odsjekao dio brade koji mu je prelazio preko šake — to znaĉi da on dijeli zekat na svoj imetak. da će roditi sina koji će odras ti. Ako mu brada nije zadrţala nimalo crnine. uznosi tost.Sanjao sam da mi je brada obijeljela i da je ja bojim. Zatim će svoju situaciju pokušati zadovoljiti onim što ima. koji ima dobro znaĉenje. — Tada mu je ĉovjek rekao: — Upravo je tako bilo. Povećanje brkova u snu se smatra pokuĊenim.s. umrijeće prije nego dostigne punoljetstvo. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: . Ĉuperak brade ispod usne simbolizira pomoć koju neko uţiva i kojom se ponosi meĊu svijetom. ugled će mu biti vraćen. ili neko ko mu je sliĉan. Bojenje simbolizira prikrivanje. ali ti to nije pošlo za rukom. Ko sanja da mu je brada obrijana izgubiće finansijsku moć i ugled u svom rodu. 44 . Sanjanje povećanja vrata ukazuje na povećanje vjere i ĉuvanje povjerenja. obzirom da ono po svojoj dobi još nije doraslo da ima bradu. Ibrahim a. neki da će se povećati imetak njenog muţa i sina i da će porasti ugled njene djece. toliko će ti njegove ostavštine i pripasti. ugled. ugled i ljepotu.Sanjao sam da sam svoga amidţu uhvatio za bradu. ako mu lice poslije brijanja nije smeţurano. a ako mu je starac bio nepoznat. ali će na kraju ipak biti postiĊen. Ako je u pitanju bojenje knom (knivanje). Ko sanja da je obojio kosu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je brada duţa. ali ne i bradu — to znaĉi da on ĉuva tajnu svog poglavara. Ko sanja da mu je brada osijedila. to moţe da znaĉi i neko dobro po njega. Ko sanja da je obojio i kosu i bradu — to znaĉi da se on trudi da pri krije svoje siromaštvo ĉuvajući tako svoj ugled kod ljudi. Neki vele da to znaĉi da će oboljeti. Kaţe se da ono što dolazi prije vremena ukazuje na zlo. obzirom da je ĉovjek po prirodi ţivotinja koja govori. ali će oko tog svog dobra da se namuĉi. ako mu je bradu obrijao neki nepoznati mladić. san treba tumaĉiti prema već spomenutom. — našto mu je on rekao: — Dobićeš neki imetak koji nećeš koristiti ti već neko drugi. Ako se ĉuperak brade pod usnom sanja ovakav ili onakav. ako je udata. Ko sanja da mu je pola brade obrijano — osiromašiće i izgubiti ugled. Sijeda brada simbolizira dostojanstvo i veliĉanstvenost." Ko sanja da mu je iz vratnih ţila potekla krv uskoro će umrijeti. Ko sanja da bojenje ĉiniblatom (ilovaĉom) ili malterom — to znaĉi da on traţi nemoguće i da će se za njegov sluĉaj proĉuti. to znaĉi da ona neće više raĊati djecu. Ko sanja da mu je brada odsjeĉena izgubiće na imetku i ugledu srazmjerno odsjeĉenoj bradi. priznatost i popularnost. Ako ţena sanja da ima bradu. ali da ona ne prihvata boju. Kaţe se da će onaj ko sanja da ima dugu bradu i bujnu kosu dugo ţivjeti i da će mu se imetak povećati. kad muško dijete sanja da ima bradu i da mu je obijeljela kosa. Ko sanja da mu se oko vrata obavila zmija — on ne dijeli zekat na svoj imetak. biti odsutan. ali ne i. povjerljivo) mjesto. ţivjeće izdvojeno i sam će se brinuti o sebi. je imao bijelu bradu. Ko sanja da ima ljepšu i tamniju bradu nego što ima na javi steći će strahopoštovanje. Ako djeĉak kome uskoro treba da poĉne nicati brada sanja da ima bradu. osiromašiće i izgubiti ugled. neki da će joj suprug. Zavisno od toga koliko si njegove brade zahvatio rukom.

pa mu je san protumaĉen tako da će. jer ramena oznaĉavaju braću. na ništavost poslova koji se rade rukom i na nedostatak posluge. steći će znanje ako je dostojan znanja. kao što je npr. Sanjanje razliĉitih promjena kod tih organa treba tumaĉiti u već datim okvirima. Kaţe se da zdrave i lijepe ruke oznaĉavaju dobrotu u uzimanju i davanju. a lijeva ţensku rodbinu. oćoraviti. to ukazuje na snagu njegovih pomoćnika i da će dugo ţivjeti. PLEĆA simboliziraju iskrenog prijatelja. MIŠICA (NADLAKTICA) simbolizira brata. Ko sanja da mu se mišica smanjila .a. to znaĉi da će izgubiti nekog od bliţnjih. ortaka ili najamnika. Isto tako. a i njemu se duţno. Ko sanja da je pored svoje dvije ruke dobio još jednu — to mu znaĉi povećanje moći i snage. Ko sanja da sasvim lijepo priĉa svojom desnom rukom — poboljšaće mu se ţivot. a ako je trgovac. za trgovca profit i za obiĉnog ĉovjeka iz naroda vještinu. ljepotu i lahkoumnost. a rame — ukras. profitiraće.s. DESNA RUKA simbolizira izdrţavanje (prehranjivanje). Ko sanja da rukama vidi isto kao i oĉima — on ima ĉestih kontakata sa osobom sa kojom mu to po šeriatu nije dozvoljeno. a za zatvorenike da će ostati u zatvoru dok god mogu vući lance. Kada se sanja da se osjeća bol u laktu.on će se u nekom svom poslu oslanjati na nekog od svojih bliţih. a lijep. Krutost potiljka oznaĉava snagu kojom ga je Allah dţ. Ko sanja da hoda na rukama . ili da će mu se roditi sin. plećka simbolizira ţenu. srazmjerno smanjenju mišice. to za upravitelja znaĉi uspjeh. prilikom rada. postaćeš plemenit. Ko sanja kao da su mu ruke od mermera ţivjeće dugo i sretno. imetak i dobroĉinstvo. Ko sanja da na ramenu ima neku mahanu — to ukazuje na to da će mu oboljeti ili umrijeti brat. Ako ĉovjek sanja ţenu otkrivenih podlaktica. Ako se sanja da se ima duga ruka. to ukazuje na njegovu snagu.to je neka nezgoda koja će se desiti njegovom bratu ili sinu. Ko sanja da su mu ruke debele povećaće mu se imetak. Neki ĉovjek je sanjao kao da ne moţe da vidi jedno svoje rame. Ko sanja da na potiljku nema dlaku — to ukazuje na njegovo bankrotstvo.š.) u vezi sa miradţom. Ko sanja da je dobio krila — rodice mu se dva sina. koji mu je rekao: . brat ili punoljetni sin. a finoća potiljka ukazuje na kukaviĉluk i bjeţanje. ako sj loše naravi. bilo da će taj biti odsutan bilo da će umrijeti. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ispruţene ruke simboliziraju dareţljivost. ili da će mu se roditi brat. tako ako neko sanja da je izgubio jednu ruku. odlikovao.Bićeš glup. Brijanje potiljka oznaĉava ĉuvanje povjerenja i vraćanje duga. Reĉeno je da krut potiljak lijepog oblika oznaĉava putovanje i snagu u radu. Ko sanja da mu je desna ruka od zlata — umrijeće mu sudrug ili supruga. srazmjerno povećanju mišice. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku njegovog vladara . ili da će se neko njegov vratiti iz odsustva. popraviće se. 45 . bez obzira da li se radi o pravednom ili nepravednom postupanju. ako si hrabar ĉovjek.Ako imam sanja da mu je krut vrat.rodbina će mu biti zahvalna. pobjedu i dostojanstvo u onome ĉemu se posvetio. PODLAKTICA simbolizira iskrenog prijatelja. ft ako sanja da mu je ruka mokra. Ko sanja da ga jedna ili obje ruke kore (grde) — radi ruţne postupke. Ko sanja da mu se mišica (nadlaktica) povećala — to je neko dobro koje će se desiti njegovom bratu ili njegovom punoljetnom sinu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da s poteškoćom radi lijevom rukom na kraju će ipak udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Neki ĉovjek je sanjao da mu se smanjila mišica (nadlaktica). ko sanja da mu je ruka svijetla kad je izvadi ispod pazuha — postići će snagu. Ko sanja da je stavio ruku pod pazuho i da je na njoj vidio svjetlo kada je izvadio ispod pazuha. obzirom da onaj ko je ćorav ne vidi ono rame koje mu je sa stra ne ćoravog oka.postići će vlast i postupaće isto kao taj vladar. koji mu je rekao: — Ako ti je moral loš. Ko sanja da mu lijeva ruka govori o dobru . Ko sanja da je ljevoruk imaće poteškoća u svom poslu. shodno hadisu Vjerovjesnika (s. Kaţe se i to da desna ruka oznaĉava mušku. Ko sanja da na potiljku ima dlaku — on je duţan neki imetak.v. to je dunjaluk. od koga će imati koristi i na koga se moţe osloniti. pravednost i nadmoć u odnosu na njegove neprijatelje. Neki ĉovjek je sanjao kao da mu vrat nije ni duţi ni kraći. Ako imam sanja da ima duge i jake ruke. postaćeš još hrabriji. to ukazuje na tugu. to mu oznaĉava imetak.

ako. Dlake na dlanu simboliziraju dug i tugu. što će biti povod da mu njegov neprijatelj pakosti i poniţava ga.." Tada se Harun er Rešid nasmijao i razveselio. a skupljena šaka — dunjaluĉku nemaštinu. Ako ţena sanja da je oknila nokte. to znaĉi da će zbog slabih prihoda biti prinuĊen da proda nešto od pokućstva. a ko sanja da su mu prsti dugi — znaĉi da ĉuva pet dnevnih namaza. bilo od dobra. bilo od zla. to znaĉi da njen suprug dobro postupa prema njoj. a ĉovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna ĉovjek u kojoj će zemlji umrijeti. predstavljaju siromaštvo ruke (brata). ili da će je on obradovati. Ako sanja da su joj ruke išarane ilovaĉom. ona će prodavati svoj nakit da bi uĉinila neko dobro djelo. to znaĉi da njen suprug ne pokazuje ljubav prema njoj.. Ko sanja da mu neki starac nareĊuje da podsijeĉe nokte — to mu njegov djed nareĊuje da treba da stoji iza prisege koju je dao i da ĉuva svoju ĉast. na njegovu nepravednost i pristrasnost. ako sanja da su joj se šake meĊusobno pomiješale. to ukazuje da će mu neko preuzeti posao. argumenata i imetka iz bojazni od neprijateljskog zla..Sanjanje dlaka na laktu simbolizira dug. Ako ĉovjek sanja da je oknio svoje nokte. a da ova druga pretjeruje sa vaspitnim metodama.. Prsti lijeve ruke predstavljaju bratiće i sestriće. samo on spušta kišu i samo on zna šta je u maternicama. Dugi i lijepi nokti predstavljaju imetak i odijevanje. ko sanja da su mu prsti kratki — to znaĉi da nepotpuno i lijeno obavlja namaze. Baratanje noktima predstavlja vještinu skupljanja dunjaluĉkih dobara. kaţiprst . Zaposlenost prstiju nekim poslom predstavlja ukućane. kao i pripremanje oruţja. pak. on te je obavijestio da pet stvari zna samo Allahdţ. koji ništa ne rade. da bi mogao da se izdrţava.Š.š. to znaĉi da će raĊati djecu.podne namaz. Priĉa se da je Harun er-Rešid sanjao meleka smrti a. s mukom će zaraĊivati za ţivot. Isprepleteni prsti. to znaĉi da on puno tesbih ĉini A!!aha~dţ. to znaĉi da ona svoj imetak daje svom ĉovjeku. to ukazuje na to da bi on mo gao ubiti nekog ĉovjeka. ako sanja da joj je ruka obojena ili išarana zlatom. koji su zaposleni nekim poslom koji im je zadao a ko ji oni nerado obavljaju izraţavajući prema njemu odbojnost i smatrajući da on moţe taj posao i sam obaviti. 46 . Ko sanja da su mu obje ruke pknivene — izaći će na vidjelo ono što je u njegovim rukama. domali prst — akšam-namaz i mali prst — jaciju namaz. Otpadanje nekog prsta predstavlja ostavljanje nekog namaza koji mu odgovara. Ako neko sanja da su mu nokti toliko dugi da se boji da će ih polomiti. ali joj nokti ne prihvataju boju. Ako ţena sanja da boji nokte. Tako. Pucketanje prstima u snu ukazuje na nekakav ruţan govor u rodbini onoga ko sanja. Harun er-Rešid se prestravljen probudio i poĉeo da plaĉe zbog onog što je usnio. Te stvari su nabrojane u ajetu: . Prsti predstavljaju bratiće (prema onima koji vele da ruka predstavlja brata). srednji prst — ikindiju-namaz. a da dlake na poleĊini šake znaĉe gubitak imetka. kojeg je upitao: — Koliko mi je još ostalo od ţivota? — pa mu je melek pokazao ruku sa pet ispruţenih prsta. Ko sanja da mu je neki prst na mjestu nekog drugog prsta — on namaz koji odgovara prvom prstu obavlja u vremenu namaza kojem odgovara drugi prst.Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti. Ko sanja da podsijeca nokte — to znaĉi da daje vitre (sadekatu-l-fitr). Ako ţena sanja da su joj ruke išarane knom. Ako ĉovjek sanja da su mu šake obojene nekom ruţnom bojom. Ko sanja da mu iz palca izlazi mlijeko a iz kaţiprsta krv i on to dvoje pije — to znaĉi da on ima spolne odnose sa majkom ili sestrom svoje supruge. Pruţena šaka simbolizira dunjaluĉko bogatstvo.š.. Ko sanja da je nekog ugrizao za jagodice — to znaĉi da je ugrizena osoba nevaspitana.O vladaru pravovjernih. bilo od njegovog imetka ili zarade ili posla koji obavlja. ili bratiće. Ako imam sanja da su mu se prsti produljili. koji mu je rekao: . pa je kasnije san ispriĉao kupiraĉu (osoba koja pušta krv kupicom ili rogom) za koga se govorilo da tumaĉi snove. to znaĉi da ona puno tesbih ĉini Allaha dţ. sanja da mu je lijeva ruka obojena ruţnom bojom. to ukazuje na porast njegove pohlepe. koji će zloupotrebom svoje moći pokvariti. Bjelina nokta predstavlja brzo pamćenje i razumi jevanje. Ako ĉovjek sanja da su mu ruke išarane knom. TakoĊe je reĉeno da prsti desne ruke predstavljaju pet dnevnih namaza: palac — sabah.s. Nokti predstavljaju dunjaluĉku ljudsku moć. Ko sanja da su mu nokti normalni — to mu ukazuje na njegovo ovosvjetsko i vjersko dobro. Neki vele da je to imetak koji izvire iz dlana.

Širina u grudima moţe da predstavlja i punoljetstvo. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ĉiniš blud sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak! — obzirom da je njegova sisa od njegove krvi i mesa kao i osoba sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Ako ĉovjek sanja svoje sise. . Ako bogataš sanja da su mu malje (dlake) po tijelu bijele. Sanjanje povećanja dlaka po tijelu za bogataša predstavlja imetak. povećaće mu se radost i bogatstvo." Dlake pod pazuhom ukazuju i na vjeru i ĉast onoga koji sanja. Ko sanja da ima jaku kiĉmu biće nadaren pameću. Ko sanja da ima zmijsko tijelo ispoljiće prikriveno neprijateljstvo. u kojoj je pokazao hrabrost i junaštvo spram idolopoklonika. a za siromaha povećanje duga. stekao ratni plijen i zadobio ratni imetak. pa se ovakav san tumaĉi nedozvoljenim (haram) brakom. 47 .Ona je rodila vanbraĉno dijete. Ako bogataš sanja da se namazao sredstvom za opadanje dlaka. njegov oslonac.. biće mu opljaĉkan imetak. lijepe ili ruţne. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da su mu grudi od kamena — to znaĉi da je on nemilosrdan. to znaĉi da se on sav predao skupljanju imetka koristeći se naukom. tjelesnu i duhovnu snagu. a ako sanja da mu dlake otpadaju. imetak i slavu. da sam se produhovio i da hodam po brdima i dolinama. Sanjanje leĊa neke starice predstavlja zalazak i nestajanje dunjaluka. rodnost i snagu.Ko je ova? — pa mi je on rekao: . a ako to sanja siromah. to znaĉi da će on traţiti naĉin da obezbijedi imetak za izdrţavanje. shodno rijeĉima Vjerovjesnika (s. Ako zimija (slobodni nemusliman pod zaštitom islamske drţave) sanja tjeskobu u grudima.. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam kao da mi je na prsima izniklo puno dlaka i kao da ih ja veţem — našto mu je Ibn Širih rekao: — Dato ti je povjerenje i ti si ga oĉuvao. Ako ţalosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka.l stavi svoju ruku u svoja njedra. izaći će bijela bez mahane. Sanjanje kiĉme dulje od normalne ukazuje na skoru smrt i prestanak ţivota. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila pogodiće ga neka nesreća. Ko sanja leĊa prijatelja — to znaĉi da će mu se on usprotiviti i napustiti ga. Kaţe se i to da širina u grudima predstavlja dareţljivost. LEĐA predstavljaju ĉovjekovu suprugu. a neki vele da to znaĉi osijediti. ţalost će mu se povećati.Ako ĉovjek sanja da mu je ruka obojena ili išara zlatom. Sanjanje leĊa sredovjeĉne ţene predstavlja neki pokušaj i odustajanje od njega zbog poteškoća. njegovu vrijednost. Kiĉma predstavlja postojanost.s.a.. tjeskoba u grudima škrtost. Sanjanje kiĉme normalne duţine je pohvalno.v. pretrpjeće gubitak u imetku. iza sebe će ostaviti sina koji će biti dobro situiran. njegovo utoĉište u kojem traţi pomoć i mjesto njegove snage. a ako sanja da mu dlake opadaju. Sanjanje djevojaĉkih leĊa predstavlja neznatno odlaganje postizanja onoga što ţeli. Neki nepoznati siromah je došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da mi se tijelo dvostruko povećalo. Ko sanja da mu je tijelo od ţeljeza ili od kamena — uskoro će umrijeti. to znaĉi da ona ĉini blud i da će roditi vanbraĉnp dijete. Ako radosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. da imam svjetlo i sjaj. vidio sam jednu ţenu obješenu za sise. a ako to sanja siromah. one mu predstavljaju ţenu ili kćer i zavisno od toga kakve ih sanja. to znaĉi da mu je ţena u drugom stanju. pa sam upitao Dţibrila: . trgovinom i sliĉno. npr.pa mu je tumaĉ snova rekao: — Bićeš od takvih i dobićeš vlast. ţalost će ga napustiti. ta ljepota ili ruţnoća se odnosi na ţenu ili na kćer. kao u ovna. Sanjanje leĊa neprijatelja predstavlja sigurnost od njegovog zla. poloţajem. Nedugo zatim otišao je u borbu. a bujnost dlaka na grudima — dug osobe koja to sanja. Sanjanje velikog broja ušiju pod pazuhom simbolizira brojnost porodice. a neki vele jakim djetetom. Ko sanja da ima debeo rep. izgubiće bogatstvo. sa mukom i naporom i uz potraţivanje vratiće dug. i to se ne dovodi u vezi sa njegovom Ijudskošću niti vjerom. Ako neko sanja da pod pazuhom ima bujne dlake. ' Ako ĉovjek sanja da su mu po tijelu izrasle dlake. a sanjanje kratke kiĉme takoĊe ukazuje na kratkoću ţivota i znaĉaja (ugleda) kao i na gojaznost. Sanjanje tjeskobe u grudima predstavlja zabludu (zalutalost)." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ogromnu sisu. izgubiće skoro sav imetak. moći će se riješiti duga. Ko sanja da su mu dlake ispod pazuha duge — to znaĉi da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ko sanja da je neka ţena obješena za sise. Ko sanja da ima neki tjelesni dodatak koji mu ne smeta — povećaće mu se blagodati.): „Dok sam bio na miradţu. Ko sanja da su mu po tijelu dlake neke domaće ili divlje ţivotinje — zapašće u teškoće.

Ko sanja da jede ljudsku jetru ili ju je dobio — zadobiće i jesti zakopani kapital. Reĉeno je i to da jetra predstavlja djecu i ţivot. Velika jaka slezena predstavlja izbavljenje. Ako neko sanja da su mu se iz stomaka pojavila crijeva ili nešto drugo. pa ovaj umre. a ako osoba koja to sanja nema djece. dobrota i pokvarenost — što se sve prenosi na tijelo. ako ga sanja starica. ili će neko iz njegove porodice. on iz svog neznanja i zla smatra da mu je imetak ovog drugog dozvoljen. pa potom trbuh opran. ozdraviće i spasiti se nevolje. jasnosti (objašnjenja) i greške. ako je bolestan. ako je siromašan. dugo će ţivjeti. pohlepan je i zadobiće imetak srazmjerno jaĉini njegove gladi. izuzev ako ima trudnu ţenu. znaĉi da će umrijeti u zadovoljstvu Uzvišenog Allaha. ostavu i sklonište p orodice osobe koja ga sanja. osoba koja je kidala ţuĉ ĉini drugoj osobi jako veliku zlobu i upropaštava je. Zdrava pluća u snu predstavljaju dug ţivot. A ako sanja da je gladan. i ako je mlad. nije zadovoljan. govorljivost i ispravnost osobe koja sanja. Ako ovakav san sanja mlada ţena. a puzanje na stomaku znaĉioslanjanje na imetak. eĊ znaĉi loše stanje u vjeri onoga koji sanja. Sanjanje mršavih bubrega predstavlja siromaštvo i griješenje u mišljenju osobe koja sanja. jer su pluća mjesto ruha (duha). Ako se sanja mali stomak.zadobiće ušteĊeni kapital te osobe i ješće ga (trosice ga). ako ga sanja djevojka. jer je ona ta koja kreira njegove stvari (poslove). to znaĉi da se on povodi za nekom ţudnjom sa kojom Allah dţ. obzirom da se ţene u velikoj ţalosti ĉupaju za dojke i grebu ih. Ko sanja da mu je stomak postao malen imaće mnogo sredstava za ţivot. a ne osjeća se glad. Ako ţena sanja da ima prekomjerno duge dojke. Reĉeno je da veliĉina stomaka u snu znaĉi jedenje kamate. to znaĉi otkrivanje nekog blaga koje će se zadobiti. a nezdrava pluća predstavljaju kratak ţivot. Ko sanja da jede crijeva ili nešto drugo iz utrobe duroga . Kaţe se da srce u snu predstavlja ţenu onoga koji sanja. dareţljivost. obzirom da je ono vladar u tijelu i nosilac upravljanja tijelom. a malog stomaka na nedostatak navedenog. Ko sanja da mu je presjeĉeno srce.š. Ko sanja da neki ĉovjek zubima kida ţuĉnu kesu nekom drugom ĉovjeku. postati glava porodice. Reĉeno je da izlazak neĉega iz utrobe ukazuje na otkrivanje prikrivenog. nastupiće mu olakšanje. itost u snu predstavlja zasićenost imetkom. Kaţe se i to da bubrezi predstavljaju rodbinu. Ko sanja da se ogleda u jetri kao u ogledalu — umrijeće. velikodušnost. udaće se. i ako ga sanja djevojĉica. ustrajnost. Stomak vanjštinom i unutrinom predstavlja imetak. Ako se sanja puno kuhanih. rodice ţensko dijete. to ukazuje na veliku ţalost. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na umiranje djece. upornost. Napojenost predstavlja dobro stanje u vjeri. što znaĉi da će ona roditi muško dijete. Jetre ljudi i ţivotinja tumaĉe se jednako. Jedenje jetre poznatog ĉovjeka predstavlja jedenje njegovog imetka. Ko sanja da jede vlastita crijeva — to znaĉi da on jede vlastiti imetak. peĉenih ili nepeĉenih jetri. to znaĉi da će on poĉeti da troši neku ušteĊevinu. Reĉeno je da izlazak crijeva vani ukazuje na zaruku kćeri osobe koja sanja. Ko sanja da su mu crijeva i ostala utroba izvaĊena iz trbuha. zatrudniće i roditi dijete. tako da mu padaju po prsima. to ukazuje na siromaštvo i ţalost. vratilo se ili se ne vratilo utrbuh. za koga misli udati i kćer.oporuĉio je dio imetka nekom ĉovjeku. pa je napasnik popije. Ako ovakav san sanja ţena. ako je neoţenjen. osiromašiće i izgubiti imetak. Izlazak jetre iz utrobe predstavlja u snu otkrivanje zakopanog kapitala. u mri jeĉe. jer je ona oslonac tijela. Jetra predstavlja mjesto srdţbe i milosti. f 48 . Ako pri tom poteĉe krv. Sanjanje velikog stomaka ukazuje na brojnost. Ako ĉovjek sanja da ima duge sise. Izlazak srca iz utrobe predstavlja ljepotu i ĉistoću vjere. ispravnosti. djecu. Srce (u snu) je ĉovjekova hrabrost. Ko sanja da ga doji neka ţena — oboliće. ili on liĉno. Sanjanje bubrega u loju predstavlja bogatstvo. a zdravlje ili bolest bubrega ukazuje na zdravlje ili bolest u rodbini. to predstavlja nedostatak kapitala. Ispraţnjivanje srca predstavlja uputu ka istini. Bubrezi u snu predstavljaju mjesto bogatstva. oštrina. oţeniće se i dobiti dijete. Ko sanja da mu je iz utrobe izašlo nešto .Kad muško sanja da su mu sise nadojene mlijekom.

nemajući pritom na sebi odjeću — spasiće se teške situacije u kojoj se nalazi. biće smijenjen sa duţnosti na kojoj je bio i srušiće mu se stvar za koju se drţao. Ko sanja da otvara svoj trbuh pa vidi da mu je sva utroba na svom mjestu — to je pohvalno za onoga ko nema djece ili za siromaha. Ako stidno mjesto nije otkriveno javno niti se stidi njega. on u snu moţe znaĉiti spomen ĉovjekov meĊu ljudima. to znaĉi da on nadzire kako oni troše svoj imetak. to ukazuje na bolest roditelja. Allah dţ. ili to uĉini svojom rukom. on će dostići takvu neposlušnost u kojoj će pretjerati. odnosi se na ţenu. i što se rebru dešava. Otkrivanje stidnih mjesta od (pupka do kolenja) simbolizira otkrivanje prikrivenog i zluradog neprijatelja. neće ih pobijediti. ako na sebi nema ništa od odjeće.Ko sanja da je vladar izrasjecao stomake svojih podanika. kao npr. osamljen.š. Kada ĉovjek sanja da mu je neko otkrio utrobu i pokazuje je — to je loš znak koji ukazuje da će mu on postati parniĉar i otkrivati njegove skrivene stvari. Za bolesnika ovakav san • znaĉi da će umrijeti. to znaĉi da on pretjeruje u neĉemu u ĉemu drugi ne pretjeruju. — našto Ibn Sirin reĉe: . Ako im uzme ono što im je u stomacima. to je inventar za kuću. kod snivaĉa će se smanjivati ili povećavati navedeno. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam nekog ĉovjeka da stoji usred dţamije u Basri. ako je bolestan. Trbušni mišići iznad i ispod pupka ukazuju na sangu tijela i na vlast. Pupak predstavlja suprugu. snivaĉa će zadesiti briga. jer djeca predstavljaju (zauzimaju) poloţaj utrobe. Što je utroba za ĉovjeka. da će mu poumirati djeca i da će ostati sam. otvoreno (otkriveno). Ko sanja da je sramno mjesto otkrio ili skinuo odjeću sa njega ili nekog njegovog dijela desiće mu se gore navedeno. Ako ĉovjek sanja da na sebi ima toliko odjeće da njome pokriva samo stidno mjesto. on je! — Ibn Sirin na to reĉe: — Znao sam da se on izdvojio u vjeri. uzeće im imetak. Ko usni da se usamio (izdvojio) u traţenju neĉega — postići će to srazmjerno njegovoj izdvojenosti. lijep ili sliĉno. promjena njegovog stanja koje sam opisao ukazuje na stanje spasa i njegov neprijatelj ga neće ismijavati. Ako je to u ĉemu pretjeruju u vezi sa vjerom. a sramno mjesto mu otkriveno da ga on vidi. omiljenu robinju ili ambiciju ĉovjeka.ovakav otkriva svoje pokriveno i nema dobra u njemu. Ko sanja na svojoj sredini samo kecelju biće uporan u ibadetu. a ima roditelje. 49 .Taj ĉovjek treba da bude Hasan el-Basri. Reĉeno je i to da onaj ko sanja svoj pupak bolesnim.š. biće pokoren i pobjeći će od njih. i kao daše stidi od toga. ostavljanje pokornosti i otkrivanje prikrivenog. odnosi se na njih. A onaj ko je na putu usamljen.. Ako je njegovo izdvajanje kao što je već opisano. Ko sanja da na sebi nema uopšte odjeće — ima neprijatelje koji će pobijediti na onom mjestu na kome se sanjao. Sablja kojom udara je njegov jezik ĉijim istitinitim govorom puca kamen. Ako u snu naga osoba nije preokupirana nekim postom. Ko sanja da mu je utroba raspukla (otvorena) i da je potpuno prazna — to je znak da će mu kuća biti potpuno srušena. a pored toga ne vidi nešto što upućuje na dobro djelo . ako je zaduţen (vratiće) svoj dug. Što se tiĉe muškog spolnog organa. Sve to će se desiti ko bude vidio svoje stidno mjesto javno. on će u vjeri i dobru postići takav stepen u kome će biti jedinstven. imaju pritom na sebi nešto odjeće. Rebro simbolizira ţenu jer je ona stvorena od njega. a ne vidi svoje sramno mjesto niti se stidi toga. kojom udaraše po kamenu kako bi ga rascijepio. Ko u snu ne zna da li se izdvaja u pitanju vjere ili grijeha i pritom se nalazi na pijaci ili meĊu lju dima. Ako u snu na nekom njihovom dijelu osjeti bol — to simbolizira bolest i siromaštvo osobe koja sanja. Srazmjerno njegovu povećanju ili smanjenju. Ako mu stidno mjesto nije otkriveno. Ako stidno mjesto neĉim pokrije. znaĉi u dţamiji. U ruci mu bijaše sablja. to joj je nesreća. jer onaj ko nema djece imaće. inšaallah. a siromah će se obogatiti. zadobiće sigurnost. srazmjerno veliĉini otkrivenosti stidnog mjesta. da je ruţan. Ako se on sanja neprirodno velikim. ko nema roditelja — to se odnosi na njihov dom u kome su se rodili. ako je u strahu. a on se stidi toga. Sve što se u snu vidi u vezi sa pupkom. će ga izlijeĉiti. njegov ugled ili njegovo dijete. izgubiće nadu od onoga u koga se nadao. Ako je to u vezi sa neposlušnoću Allahu dţ. Sanjanje izdvajanja u svrhu vršenja nekog posla ukazuje na upornost snivaĉa u tom poslu i njegovo postizanje onog što ţeli. vratiće se. Ĉovjek koji je sanjao uzviknu: — Tako mi Allaha.

obzirom da se smrću osobe prekida spomen na nju.. umjesto na ţenu. tako da takav san moţe da ukazuje i na sigurnost i dobro. Neka ţena je sanjala da je otvor spolnog organa njenog sina obrastao dlakama. Ko sanja da mu je njegovo stidno mjesto otkriveno. Ko sanja spolni organ svoje robinje — steći će neko dobro i doţivjeće olakšanje. da on u njega ne gleda i ne stidi se zbog toga te da se niko ne osvrće na njegovu otkrivenost. onda će iskoristiti nekog 50 . to zna ĉi da će od nje postići neku nepotpunu i slabu utjehu. što mu je protumaĉeno da će umrijeti nedoliĉnom smrću. to znaĉi da će ga ĉovjek kojeg je sanjao iskoristiti. Ţenski spolni organ predstavlja olakšanje. Ako sanja da joj je spolni organ od ţeljeza ili bronze. Ako ga išĉupa svojom rukom ili dio njega.. pa ako je spolni organ njegove supruge bio mali — nadjaĉaće neprijatelja. kao što su npr. Ko sanja da je spolni organ vezao u ĉvor — ţivot će ga pritisnuti.to znaĉi da će njegovo ime ţivjeti i spominjati se uz ime osobe ili ţivotinje ĉiji spolni organ je sanjao da sije. Ko sanja da ljubi otvor spolnog organa. Neki drugi ĉovjek je sanjao da u mokraćni Otvor spolnog organa stavlja hranu. pa ga vrati na njegovo mjesto. koji joj je rekao . Neki ĉovjek je sanjao da mu je otvor spolnog organa obrastao dlakama koje su bile okrenute prema njemu. Sanjanje otkinutog muškog spolnog organa moţe da znaĉi i odlazak i prestanak spominjanja snivaĉa u tom mjestu ili mahali. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. a ako im se koje i rodi.Ko sanja da ima dva muška spolna organa . Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ. Ko sanja da mu je spolni organ ušao u njegovu unutrinu — to znaĉi da on ne posvjedoĉuje istinu. tako da on znaĉi da će muţevljevo ime i ĉast biti spominjani meĊu ljudima srazmjerno veliĉini spolnog organa kojeg je sanjao da mu ţena ima. a ako ima djecu. Izbacivanje sperme simbolizira postizanje ţeljenog cilja. Ako. ako nema djece. Ako ţena sanja da joj je u spolni organ ušla voda. Ako ĉovjek sanja da njegov spolni organ ne moţe prodrijeti u ţenski spolni organ. to znaĉi da će on biti saĉuvan od nezgode u kojoj se nalazi.ako ona ima već dijete ili je trudna. to znaĉ'i da će onemoćati nakon što je bio moćan. i pored spomena i ĉasti još jedan spomen. ĉiji ogranci simboliziraju širenje njegovog spomena. obzirom da se hrana treba da uzima na usta. — Uskoro je sin te ţene umro. Ako sanja da mu je otkinut i udaljen od njega. to dijete će odrasti i zagospodariti u porodici. i otići će mu imetak koji će mu se ponovo vratiti. biće poniţen i potĉinjen. Ko sanja da sije spolni organ nekog ĉovjeka ili neke ţivotinje . Ko sanja da je ugrizao spolni organ neke nepoznate ţene — dobiće neko olakšanje u vezi sa njegovim dunjalukom. pak. Kad ĉovjek sanja da mu se spolni organ razgranao na manje ili vrše organa — to se uglavnom tumaĉi njegovom ĉašću i spominjanjem njegovog imena meĊu ljudima. ona će biti na putu i vratiće mu se. Ko sanja kao da hoće da ima spolni odnos sa svojom ţenom. dug. Nejakost muškog spolnog organa simbolizira bolest djeteta snivaĉa ili skori pad njegovog dostojanstva. biće u teškoj situaciji i djeca će mu biti ismijavana. pa će mu od koristi biti drugi sin. umrijeće mu sin. Sanjanje promjena na muškom spolnom organu u odnosu na njegovo stvarno stanje uglavnom se tumaĉe promjenama koje se odnose na djecu i potomstvo. umrijeće prije punoljetstva. Ako ĉovjek sanja da je prodro u svoju suprugu neĉim drugim umjesto spolnim organom. pa će ih on doĉekati. Ko sanja da je dvpspolac (hermofrodit) to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro.pored postojećeg djeteta zaimaće i drugo dijete.Njegov ţivot je prošao. ali ustanovi da je njen spolni organ neprobojan — to znaĉi da on od svoje supruge traţi utjehu koju mu ona ne moţe pruţiti. srazmjerno razgranatosti njegovog spoljnog organa u snu. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ i da neki ĉovjek ima s njim spolni odnos. a sanjanje njegovog pokretanja simbolizira aktivnost snivaĉa i njegovo dunjaluĉko izobilje. Kad ĉovjek sanja da njegova supruga ima muški spolni organ. djeca im se neće više raĊati. ali ne ukazuje na smrt. a ako mu on nije potĉinjen. a on je postupio kao da nema ni lice ni usta. Sanjanje uspravljenog muškog organa simbolizira izuzetnu marljivost snivaĉa. ţena nema djece niti je trudna. bolest. strah. rodice mu se. pa je san ispriĉala tumaĉu snova. brige. Tumaĉenje ovog sna moţe da se odnosi i na muţa. a ako je bio veliki — neprrijatelj će nadjaĉati njega. Ko sanja da je spolni organ njegove supruge otpozadi — od se nada dobru i ljubavi koje bi moglo otići njegovu neprijatelju. izgubiće nadu u postizanje onog što ţeli. koji mu je rekao: — Tvoj san ukazuje na to da si ti razvratnik i da si ogrezao u pokvarenosti. rodice sina. to ukazuje na njegovu smrt ili smrt njegovog sina.

Ko sanja da je neka osoba otkrila njegovu (snivaĉevu) straţnjicu — to znaĉi da ta osoba ţeli nanijeti sramotu njegovoj porodici. jer se na nogu u 51 . Raskidanje jajaca u snu moţe da znaĉi i razdvajanje ţenske od muške djece. povjeriće mu upravu. simbolizira sticanje imetka sa poteškoćom. ili pojava otoka na njemu. Lijevo jajce simbolizira mušku djecu. taj mladić mu je dušmanin. njegovi neprijatelji će imati uspjeha. Ko sanja da je njegova straţnjica velika zagospodariće imetkom svoje supruge i u tome vidjeti svoje dobro.njegovog imenjaka. Ako je to neki nepoznati starac. to znaĉi da on tog ĉovjeka hrani i upošljava i da će mu kasnije prepustiti upravu nad poslom. BEDRO (but) simbolizira rod. ne zarasta niti boli. Ko sanja da siše ţenski spolni organ — postići će malu i slabu utjehu. Stoga. Kaţe se i to da preobraţavanje u snu s ţenskog polnog organa u muški ukazuje na prostakluk ţene u govoru i njeno nadvladavanje svoga supruga. Ko sanja da je kilav — postići će neki imetak koji neće biti zaštićen od njegovih neprijatelja. ako se ona sanjaju zdrava i jaka. a loš izgled vena simbolizira njihovo loše stanje. TakoĊe je reĉeno da dva koljena simboliziraju snagu. a neće ti se roditi nijedno ţensko dijete. ljepota vena simbolizira njihovo lijepo stanje. umrijeće mu muška djeca i neće mu se više raĊati muška djeca. Ako je osoba kojoj je u snu vidio straţnjicu neki mladić. Ko sanja da ga neko vuće za straţnjicu zapašće u neku nevolju. tj. Ko sanja da su mu se jajca povećala ili postala jaĉa nego inaĉe — biće nesavladiv za svoje neprijatelje i oni mu neće moći nauditi. ta promjena se odnosi na njega. Ko sanja nekog ĉovjeka otkrivene straţnjice. STRAŢNJICA simbolizira ţenino bogatstvo. Gruba koţa na ko ljenu. tako da će ga i smrt snaći u tom njegovom stranstvovanju. to ukazuje na putovanja ili neka druga kretanja. obzirom da takav odnos sa ţenom ne moţe dati ploda (poroda). zbog dobrog zdravstvenog staja tijela. u vezi sa venom. kao i na poslove koje će snivaĉ raditi. Ko sanja otkrivenu straţnjicu neke ţene — to znaĉi da će njegov posao doći pod neĉiju upravu i zapašć eu dugove u trgovini ili na poloţaju. pa ako ĉvojek sanja da mu je ono otkinuto. Zguljenost koţe koljena simbolizira povećanje truda i umora. Ko sanja da mu je otvorena vena — umrijeće mu neko od njegove bliţe familije. obzirom da je rijeĉ jajca (u ar. koje neće biti njegovo. s tim što će upropastiti svoju vjeru i zanemariti Sunnet i ĉovjeĉnost. Ukoliko je u snu bilo nešto što ukazuje na nešto neţeljeno i strašno. da će ga smrt odvojiti od njegove fame-lije. pa je san ispriĉao tumaĉu. da su po njemu narasle dlake i da je nekom ĉovjeku naredio da ih skrati.Ti imaš neki dug. Ibn Sirin mu je na to rekao: . kad se otkine. Jaĉina koţe na koljenu simbolizira solidnu ţivot nu opskrbu.Kosanja da su mu dlake oko spolnog organa toliko duge da se vuku po zemlji — dobiće ogroman imetak. snivaĉ će dobiti upravu odakle se i ne nada. srzamjerno oštećenosti njegovih jajaca. to znaĉi njegovu smrt. rodice mu se vanbraĉno dijete. Kaţe se: Kad bolesnik sanja u svom koljenu vodu ili bolest. te se stoga uzima da se uopšte neće vratiti svom narodu. Ko sanja veliku straţnjicu — to znaĉi da mu ţena ima veliko bogatstvo. Neki ĉovjek te sanjao da ima deset spolnih udova a da nema nijenog jajca. Ako ĉovjek sanja da je svoje jajce dragovoljno poklonio nekom drugom i ono ode od njega. simbolizira njegov imetak i njegovo izdrţavanje. Muška jajca u snu simboliziraju stranu sa koje neprijatelj napada. Ako sanja da na koljenu ima neku promjenu. Ko sanja da su mu koljena bolesna ili da ga bole. Ko sanja da mu je bedro otkinuto i da je otišlo od njega — napustiće svoj narod i svoj rod. obzirom da bedro. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu kako je vidio u snu da mu je bedro crveno. Ko sanja da su mu jajca raskinuta. taj starac će snivaĉu vratiti upravu. ŢIVAC simbolizira prvaka svog naroda i onoga koji povezuje svoju rodbinu. Ko sanja da sa ţenom ima odnos u straţnjicu — to znaĉi da on ono što traţi — traţi na naopak naĉin i da od toga neće imati koristi. ako je osoba koju sanja mladić. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa kratke — toz naći da on ima pravilan odnos prema Sunnetu. To takoĊe moţe da se odnosi na samog snivaĉa. VENE nekog organa simboliziraju kućnu ĉeljad onoga koga simbolizira dotiĉni organ. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa duge — postići će imetak i autoriret kod nekog stranca. Ko sanja da gleda ili dotiĉe spolni organ svoje ili neke druge ţene sa strašću — baviće se nepoţeljnom trgovinom. koga simbolizira dotiĉna vena. Ko sanja da mu oko spolnog organa uopšte nisu ponikle dlake — njegov imetak će biti stavljen pod skrbništvo. ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na dobro. ako se sanja. KOLJENO simbolizira ĉovjekov trud i njegov oslonac u ţivotu. Ko sanja da mu je bedro od bakra — to znaĉi da je njegova porodica sklona griješenju. NOGA je ĉovjekov oslonac. Ako je to neki poznati mu starac. to moţe da znaĉi rastanak smrću ili na neki drugi naĉin. a da se pritom nisu usmrdje-la niti pokvarila. koji mu je rekao: — Rodice ti se deset sinova. ili će izgubiti jedan dio imetka. jeziku) ţenskog roda. pokretljivost i širinu poslovnosti. to ukazuje na posrtanje koljena u poslovima koje obavlja. koji će vratiti neki muškarac iz tvoje familije. Ko sanja da su mu jajca u ruci nekog poznatog mu ĉovjeka — taj ĉovjek će ga nadvladati.

Muţenje horasanske deve sim- 52 . poslije Ibn Sirinove smrti je vratio njegov dug. Ovaj san za zlikovce simbolizira zatvor. Sve će mu se to desiti ako sanja. Ko sanja da je po njemu posuto mlijeko ţene — to simbolizira tjeskobu i zatvor. s tim što. a za ţenu smrt muţa. izgubice sav imetak i svoj oslonac. Kasnije se ispostavilo da je imao novĉić s likom vladara u svojoj obući. Ko sanja da pose konja ili kobilu — zavoljeće ga vladar.svemu tome i oslanja. a obilno teĉenje mlijeka iz sisa ili dojki simbolizira obilje imetka. Ako ţena sanja da je otkrila nogu do koljena. Reĉeno je i to da dvije noge simboliziraju dva roditelja. postići će bogatstvo. Mlijeko domaćih ţivotinja simbolizira dozvoljeni imetak od strane vladara. koje se odalo kocki. a kada ih podignem.s. to znaĉi da će se kapija ovog svijeta (dunjaluka) zatvoriti i pred njom i pred njima. — našto je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je u velikom dugu i umrijeće u zatvoru. obzirom da drvo nije trajan materijal. — Ibn Širinu je reĉeno: — Nije se odao niskim ţeljama.Ko sanja da pije mlijeko — njegovo vjerovanje je prirodno „ĉisto". simbolizira imetak. Ako neko sanja da mu je odsjeĉena no ga. pa ako sanja da mu je cjevanica od ţeljeza. a ako sanja da su mu obje noge odsjeĉene. Ĉovjek koji je sanjao navedeni san. Ko sanja da ima slomljenu petu — to znaĉi da ţuri za neĉim što za sobom povlaĉi kajanje. Nekiĉovjek je sanjao da mu je sve carstvo pod njegovom nogom. ĉovjeka ili ţenu. Ibn Sirin je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao niskim ţeljama. pribliţio mu seje njegov edţel (smrt) i oĉekuje ga nešto teško. od koga će postići neko dobro. ako je u pitanju poznata osoba. to znaĉi da joj je lijepa vjera i da će postići nešto bolje od onoga što ima. Muţenje arapske deve simbolizira neko predstavništvo u zemlji (arapskoj). a imao je duga 40. a Ibn Sirin ustuknu. rekao: . Prenosi se da je Vjerovjesnik s. pa je svoj san ispriĉala Ibn Širinu. a prsti stopala simboliziraju sluškinje i sluge. — Na to Ibn Sirin reĉe: — A staje opasnije od raspravljanja o sudbini? Neka ţena je sanjala da joj je odsjeĉen veliki prst na nozi. ako je bogat. pod dugom. kada ih drţim na ţeravici. nego raspravlja o sudbini. biće mu lagahan put i postići će dobro. Kosti stopala simboliziraju imetak na koji se ĉovjek oslanja i od kojeg se izdrţava. to znaĉi da mu nije dugo ostalo do smrti. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da doji ţenu — postići će imetak i zaradu. ona se ugasi. Ibn Sirin je kasnije umro u zatvoru. a moguće je da takav san moţe da znaĉi i gubljenje vida i da će mu biti potreban neko ko će da ga vodi. Poznati uĉitelj Ibn Sa'ad je rekao: — Sanjanje mlijeka u sisama ili dojkama. Kad ţena koja na javi nema mlijeka sanja da doji poznato dijete. Ako neko sanja da mu je cjevanica od drveta. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da su prsti moje noge na ţeravici. Neki ĉovjek je sanjao da mu je ispravljena potkoljenica. za muškarce i za ţenu. Neki ĉovjek je sanjao da mu se jedna noga pretvorila u kamen. ĈLANAK noge simbolizira dijete. da su mu odsjeĉ ene noge odstranjene od njega.Taj ĉovjek koga sam sanjao bio si ti! — reĉe Ĉovjek. ako je putnik. GLAS l DR. onda bude onakva kavka je i bila. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam jednog ĉovjeka na ĉijim sam nogama ispod koljena vidio mnogo dlaka. 23. Ko sanja da su mu obje noge obojene ili istetovirane. jer će imati ĉuvare i neće moći samostalno hodati. — Kasnije je taj ĉovjek uhvaćen sa nekom ţenom. ako je siromašan. Ko sanja da su mu se ispele na nebo i nestale — umrijeće mu dvoje djece. Isto znaĉenje ima i san ako neko sanja da doji ili pose neku poznatu ili nepoznatu osobu. izgubiće pola imetka. Ovaj san takoĊe moţe da znaĉi da je onaj ko ga sanja laţac.v. Ko sanja da mu se je neki prst ispeo na nebo — umrijeće mu neko od njegove posluge. Reĉeno je: Ko sanja da ima mnogo nogu. za muškarca to predstavlja smrt ĉeljadi. jer mu je tada potrebno mnogo tuĊih no gu da ga zamijene. to znaĉi da će imati dug ţivot i trajaće mu njegov kapital. to znaĉi da će se oţeniti. pa mu je tumaĉ snova rekao sljedeće: — Ti ćeš postati bludnik. oboljeće. Dlake na stopalima uglavnom simboliziraju dug. KRV. a otići će mu i kapital i njegov oslonac. . Hodanje bosih nogu simboli zira umor i poteškoće.000 zlatnika. cjevanica moţe da simbolizira ţivotnu dob snivaĉa. Ko sanja da je spetljao noge ispod ko ljenja. Ko sanja da prostituciju ĉini nogom — to znaĉi da na nedozvoljen naĉin pristaje za ţenama. ako je bogat. ili će umrijeti. Ko sanja da ima mnogo nogu. jednu s drugom. Muţenje simbolizira zamku. pa mu se ta noga na javi osušila. to predstavlja izrazitiju tjeskobu ili teţi zatvor. oboljeće..a. Stopalo simbolizira ukras ĉovjeka i njegov imetak. Kaţe se da lomljenje noţnog ĉlanka simbolizira smrt ili tugu. Prsti stopala simboliziraju ukras imetka onoga ko ih sanja i njegova dobra djela. TUMAĈENJE SNOVA O STVARIMA KOJE IZLAZE IZ ĈOVJEKA l IZ ŢIVOTINJA KAO ŠTO SU: MLIJEKO. Ako muškarac sanja ţensku potkoljenicu.Uspostaviće dobre odnose s nekim s kime si ih bila prekinula. koji je rekao: .

Za surutku se moţe reći da simbolizira teški dug. Ko sanja da pije mlijeko zmije radi -će neki posao kojim će Allah dţ. koju smo jeli zajedno sa medom. Reĉeno je: Ko sanja da muze devu i njeno mlijeko — oţeniće se dobrom ţenom..bolizira neko predstavništvo van arapskih zemalja. — To je bilo u vrijeme Omera ibn Abdulaziza. s tim što je bolje sanjati mladi nego suhi sir. otputovao iz Ta-ifa. Deva muzara simboliziraprirodno (istinsko) vjerovanje. Tada se to pretvorilo u kamilju glavu. biti zavodoljan. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je neko preda me i pred moje drugove donio ĉašu mlijeka. zaimaće. a ako bude prisiljen ne traţeći i ne prelazeći (granice dozvoljenog). To što ste vi pili pjenu mlijeka treba povezati sa rijeĉima Uzvišenog: „Sto se tiĉe otpada (pjene). vele: Onaj ko sanja da pije mlaćenicu poziva na dobro nekoga od koga nema nikakvog dobra. Gazelino mlijeko simbolizira opreznost. — našto je Ibn Sirin upitao: — A šta ti radiš? — On je rekao: — Radim sa svojim gospodarom 53 . Mlado maslo simbolizira koristan i sabran kapital i bogatstvo. Neki. dok je bio u Taifu. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: . dva ili tri gutljaja njenog mlijeka. koji simbolizira posjedovanje zalihe i pored rodne godine. Topljeni sir simbolizira vrijedan i ukusan imetak.. vele da će onoga ko sanja da jede hljeb i sir zadesiti neka iznenadna slabost.. Neki vele da svinjsko mlijeko u velikoj koliĉini simbolizira haram kapital. a po nekima — skromni imetak koji nadomješta veći iemtak koji će biti postignut nakon velikog napora. Druga ĉaša u koju je sasuto sve mlijeko znaĉi da prirodna (istinska) vjer. Ebu Bekr r. Neki vele da mlaćenica simbolizira nedozvoljen (haram) imetak i poslovanje sa ljudima koji su bankrotirali. Lisiĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest. a ako ga sanja siromah. Ako se sanja da se iz zemlje pojavilo mlijeko. Reĉeno je: Ako kravlje mlijeko sanja rob.. obzirom da se mlaćenica dobija odvajanjem masla iz kajmaka. s tim što ono u sebi ima ţestinu vatre koja ga je dohvatila. koje moţe da simbolizira i primanje imetka od nekog ko ĉini nasilje. MedvjeĊe mlijeko simbolizira štetu i tugu ko ja će uskoro nastupiti. znanje i mudrost.Allahov poslanice. Neki vele da ono simbolizira zaradu na puto vanju.v. Mlijeko divljih ţivotinja koje pasu simbolizira snagu u vjeri. Ko sanja da pije lavlje mlijeko pobijediće svog neprijatelja. sanjao da je pred njega stavljena ĉaša mlijeka. Bravlje i bivolje mlijeko simbolizira dobro i prirodnost (ispravnost) u vjeri. koja se prosula.našto je Poslanik rekao: — Da! Nije mi više dozvoljeno da ostanem u Taifu. Ja i moji drugovi smo poĉeli da pijemo pjenu mlijeka. koje radi u skladu sa Sunnetom i prirodnom (ĉistom) vjerom.a.v. TakoĊe je reĉno da komad sira simbolizira pozamašnu koliĉinu imetka. mislim da ove godine više nemaš šta dobiti u Taifu. Ako trgovac sanja da muze devu. A neki opet. na dozvoljen naĉin će ostvariti zaradu u trgovini i poteći će mu ovosvjetska dobra. To što ste jeli i med." Kamila simbolizira Arapa. Ko sanja da pije kobilje mlijeko imaće dobar glas u narodu. a u ma loj koliĉini — halal kapital. to ukazuje na pojavu nasilja (tiranije). on odlazi baĉen. znaĉi da on na nedozvoljen naĉin ubire poreze.. to znaĉi da on u skladu sa prirodnom (istinskom) vjerom klanja. a ako je snivaĉ ĉestita osoba. Sanjanje mlijeka neĉega što po prirodi ne daje mlijeko simbolizira postizanje ţeljenog odakle se i ne nada. Mlijeko domaćeg magareta simbolizira lakšu bolest. Maĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest i parniĉenje. Tada je donesena druga ĉaša. Reĉeno je i to da će. rodice mu se dijete. Pseće mlijeko simbolizira veliki strah. Kravlje mlijeko simbolizira rodnost godinedozvoljeni (halal) imetak i prirodnost (ispravnost) vjerovanja. . srazmjerno obilnosti teĉenja mlijeka prilikom muţenja na snu. Prenosi se da je Vjerovjesnik s.s. Svinjsko mlijeko simboli zira ludost. Mlijeko gmizavca simbolizira izmirenje sa neprijateljima. kao i to da će steći dozvoljeni (halal) imetak. posti i dijeli zekjat. Sir simbolizira imetak steĉen na komotan naĉin. ili sanja da je potegao jedan. Reĉeno je i to suhi sir simbolizira puto vanje. koje će biti njegov blagoslov. pa umjesto mlijeka poteĉe krv. Najvitalniji dio tijela kamile je glava. Varenika simbolizira imetak postignut u poboţnosti i suzdrţavanju od harama. Magareće mlijeko simbolizira postizanje nekog dobra. nema mu grijeha.Sanjao sam kao da jedem jednu svoju dojku. biće oslo boĊen.š. a ako ptoeĉe otrov. a neki vele da će dobiti neki imetak od vladara silnika. — Zatim je Allahov Poslanik s. a vi jedete njegovo meso ogovarajući ga. opet. Ko sanja da pije mlijeko deve muzare.!o isto simbolizira i topljeno maslo. Provareno mlijeko simbolizira nešto u ĉemu nema dobra.a.s. Ko sanja da muze devu. To isto simbolizira i vuĉije mlijeko. ko to sanja. shodno rijeĉima Uzvišekog: „. u koju je sasuto sve mlijeko.a nije niĉim zaprljana. Ko sanja da jede hljeb i sir — to znaĉi da on ţivi umjereno. znaĉi da ste svoj govor neĉim uljepšavali. Ovĉije i kozije slatko mlijeko simboliziraju dozvoljeni (halal) imetak. Grušalina simbolizira slušanje onoga što ţene govore. postići izbavljenje i spas od belaja. — Ibn Sirin mu je tada rekao: — Mlijeko u tvom snu predstavlja prirodnu (istinsku) vjeru." Tigrovo mlijeko simbolizira ispoljavanje ne prijateljstva.a. to'znaĉi da on zlou potrebljava povjerenu mu vlast. a glava Arapa je vladar pravovjernih. je san protumaĉio sljedećim rijeĉima: . Mlaćenica simbolizira neku zaradu nakon brige i bola.

osiromašiće. a ako je imao osjećaj da je ojaĉao. to dijete će biti krad ljivac. Kaţe se da sline simboliziraju dijete. to znaĉi da on u vjerske svrhe prikuplja neki halal imetak. Ko sanja da ga neko vrijeĊa rijeĉima . ako je nakon krvarenja osjetio gubljenje snage. Ko sanja da je zaspao i da u snu hrĉe — to znaĉi da je on nemaran.". ali će ga na kraju pobijediti i biti potpomognut protiv njega. Ko sanja da se je oseknuo na svoju ţenu — ona će zamijeti i pobaciti muško dijete. Ko sanja da su mu u oĉima navrle suze. a ako sanja da se oseknuo u njegovu maramicu. Pošto se takvi kao ti ne hapse. ili će malo dijete odbiti od dojenja. to znaĉi da ga ţerva vara i da je zanijela sa drugim. postaće bogatiji. Ko sanja da je kihnuo i kao da mu je iz nosa izašla neka ţivotinja — pripisivaće mu se neĉije tuĊe dijete. koje je on odbio. Ko sanja da mu. Kada mu je ponuĊeno i po treći put. Ko sanja da mu suze iz njegovog desnog oka ulaze u njegovo lijevo oko — to znaĉi da on ţeli da uda svoju kćer za svoga sina.. ali mu to ne polazi za rukom. i nasmijala se. on razgaljuje svome srcu dijeljenjem tog imetka. Ko sanja da se njegova ţena oseknula na njega — ţena će mu roditi sina.". ako je ta ţivotinja bila maĉka. na licu ima suza — on kritikuje svoje potomke. Harun er-Rešid. dvije ili tri. a ako mu suze poteku.. Ko sanja da se oseknuo. a ako je pritom imao osjećaj da mu krvarenje šteti tijelu. dojenje nakon odbijanja od mlijeka znaĉi pritvaranje u zatvor. jako ili slabo krvarenje. Ko sanja da mu se neki ĉovjek oseknuo u postelju . Priĉa se da je vladar pravovjernih. koje je on u poĉetku odbijao. ali na kraju ga je ipak uzeo. Kaţe se i to da krvarenje iz nosa simbolizira dobijanje nekog blaga. Ko sanja da se oseknuo u kući nekog ĉovjeka — stupice u dozvoljeni ili nedozvoljeni braĉni odnos sa nekom ţenskom osobom iz te kuće. Sanjanje jakog krvarenja iz nosa simbolizira poloţaj. Ko sanja da jede vlastite sline — on jede imetak svoje djece. imajući pritom osjećaj da to koristi njegovom tijelu. a sanjanje vrelih suza simbolizira brigu. ZIJEVANJE simbolizira bolest. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Sanjanje dizanja glasa simbolizira ruţan govor. Ako ovakav san sanja poglavar.Pa neka se malo smiju. obzirom da ĉovjeĉija snaga simbolizira njegovo bogatstvo. to slabljenje tijela simbolizira slabljenje vjere i zapadanje u grijeh. koji mu je rekao: — Vladaru pravovjernih. za koji ne ţeli da svako zna.. kao i to da i ne sluti da je prevaren. smijanje takoĊe moţe da simbolizira i radosnu vijest. koje će po njega imati štetne posljedice. to dijete će biti simpatiĉna djevojĉica. Ko sanja da pere neĉije sline — taj neko ga vara sa njegovom ţenom i on se trudi da ga prikrije. zadesiće ga neko dobro od strane njegovog poglavara. i Mi smo je obradovali Ishakom. ako je sanjao da mu je iz nosa kanula kap. . Ko sanja da se oseknuo na zemlju rodice mu se kćer. sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak. to mu je neka korist. ako pritom ima osjećaj da mu krvarenje koristi. sanjao da u ţenskim odajama pose neku gazelu.. Ko sanja da se oseknuo na postelju nekog ĉovjeka — on tog ĉovjeka vara sa njegovom ţenom. Tako. i spusti glas. a smi janje simbolizira tugu. pa je od EI-Kermanija zatraţio tumaĉenje sna.on će od te osobe biti uznemiravan. a da krvarenje simbolizira pouzdano znanje u vjeri sa neĉim u šta se sumnjalo. Ko sanja da je ĉuo lijep i ĉist glas — dobiće neki poloţaj (upravu). Ko sanja da u nosu ima slina — ţena mu je trudna. pa mu je ponuĊeno njeno mlijeko. Ko sanja da se nalazi na nekom putu dok mu iz nosa kaplje krv. to znaĉi da on dijeli sadaku i zekat na svoj imetak tako što izaĊe na put i daje onome ko naiĊe. Ko sanja da mu je prilikom krvarenja iz nosa krv poprskala i obojila odjeću — zapašće u neki grijeh i postići na nepohvalan naĉin neki imetak.. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha u pitanju tvog odnosa prema imetku vog gospodara! Adijj ibn Ertae je sanjao da stoji na svojim vratima dok je ispred njega prolazila deva-muzara. Sanjanje dugog i lagahnog krvarenja iz nosa simbolizira dobijanje trajnog imetka. a ako mu prilikom krvarenja odjeća ne bude poprskana i obojena krvlju. koji se pokoravaju njegovim rijeĉima. Ko sanja da je obrisao nos vratiće dug.. a on je opet odbio. prijatan dah iz usta simbolizira vanjsku (fiziĉku) ljepotu.. shodno kazivanju daje maĉka nastala od lavljih slina.Tako je i bilo. ako je sanjao da mu je isteklo pola decilit ra ili decilitar krvi. neka je Allah zadovoljan njim i njegovim precima. a ako je to bila golubica. oslobodiće se grijeha i vjerovanje će mu se popraviti. prihvatio je. ili će se riješiti briga.u prodavnici. zavisno od toga da li je u snu osjetio jaĉinu ili slabost. oslobodiće se nekog grijeha. Sanjati smješkanje (osmjehivanje) je pohvalno. Ko sanja da mu cure sline i ma ce djece koja će liĉiti na njega. Ibn Sirin je taj san protumaĉio ovako: — To znaĉi da mu je nuĊeno mito.. neka nas Allah saĉuva Njegove srdţbe! SLINE. vara ga sa njegovom sluškinjom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. bez plakanja.. Ko sanja da mu iz nosa teĉe krv. a ako sanja da jede neĉije tuĊe sline — jede imetak tuĊe djece. a ako ima osjećaj da mu krvarenje škodi od njegovog poglavara će ga zadesiti neko zlo. ili će nekoga nagraditi za uĉinjeni mu posao. Sanjanje hladnih suza simbolizira radost. Neki vele da to znaĉi da mu je osoba koja ga vrijeĊa povrijedila 54 .. pošto zdravlje tijela sim bolizira zdravlje vjere. onda ćeš biti uhapšen ljubavlju prema nekoj ţeni. pa njegova ţena uzme sline. Zatim mu je mlijeko ponuĊeno po drugi put. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. osjetiće promjene na svome tijelu. a najruţniji glas je magareĉije revanje".sa tim ĉovjekom će stupiti u rod putem ţenidbe.

ako se dogovara griješnik sa griješnikom. Ko sanja da je iskihnuo sluz . kojeg će se na kraju osloboditi. dobiće protuotrov.postići će veliku vlast (carstvo).š. Ko sanja da povraća hranu — poklonice nešto nekom ĉovjeku. Ko sanja da je pio mlijeko.krv padne na zemlju. a povratio med. i mlijeko — doći će teobe (pokajaće se). Ako je osoba koja grdi vladar. kao i na neko zlo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.š. on ĉini neko djelo koje predstavlja neposlušnost Allahu dţi. Ako je pri tom pjjuvaĉka bila pomiješana sa krvlju — to znaĉi da on miješa nauku i laţ. Pljuvaĉ-' ka simbolizira imetak i snagu ĉovjeka. a ako je u pljuvaĉki bilo krvi — to je zarada na nedozvoljen (haram) naĉin. a ako sa pljuvaĉkom bude i krvi. Ko sanja da je svoj glas digao iznad glasa nekog uĉenjaka. a ako ponovo povrati — darovaće mu još nešto. Ko sanja da je pljunuo u ĉovjeka — potvara ga. Ko sanja da je pljunuo na zemlju — kupice zemlje ili nešto od nekretnina. Uĉenje dove. ako pri tom krv teĉe u posudu. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka koja se ne dotiĉe ni jednog njegovog dijela tijela i kao da ljudi rukama prihvataju njegovu pljuvaĉku — to ukazuje na to da on meĊu ljudima širi znanje. Ko sanja da pljuje — potvoriće nekoga. on je ĉovjek koji govori istinu. treba to prihvatiti onako kako je. bilo zabrana. Ako ovaj san sanja neko ko ţeli iznevjeriti nekog ĉovjeka. ţeli postići neko dobro. oslabiće mu snaga. ne diţite svoje glasove iznad glasa Vjerovjesnika. a za upravitelja znaĉi postizanje imetka na nepohvalan naĉin. a suha pljuvaĉka simbolizira siromaštvo. Što se tiĉe sanjania dogo varanja. Sluz (balgam) simbolizira prikupljeni imetak koji ne raste. ili će svoj imetak uloţiti u trgovinu. uzeće neki haram imetak pa će ga potom vratiti. Ako se pri tom opio. uskoro će prihvatiti neku novotari ju u vjeri. Kaţe se i to da teĉenje vode iz neĉijih usta simbolizira vaz (pouĉno savjetovanje) od koga ljudi imaju koristi. Ko sanja da mu iz usta izlazi dlaka. uskoro će doći teobe (pokajaće se za svoje grijehe). jer oni kojima se nanosi uvreda -bivaju potpomognuti od strane Allaha dţ. to ukazuje na njegovu porodicu i bliţu rodbinu. Ko sanja da jede prljavštinu iz svog uha —to znaĉi da je on homoseksualac ili bludnik. 55 . Sukrvica za sve one koji je sanjaju simbolizira bolest. a ako. koji će kasnije otići od njega. Ako neko sanja da ĉuje neki udaljeni glas. to ukazuje na nepristajanje na teobu (pokajanje). Ko sanja da je pljunuo na drvo — krši zavjet ili zakletvu. hladna pljuvaĉka simbolizira smrt. ali ga ne vraća i tako ĉini grijeh. Isti sluĉaj je i kad se ĉuje da umrla osoba nešto govori. Ko sanja da je sam i da pri tom viĉe. ako griješnik sanja da se dogovara sa ĉestitim ĉovjekom. Ko sanja da je progutao biser a povratio med.. Ko sanja da izbacuje sluz — doţivjeće izbavljenje i ozdravljenje ako je bolestan. Ko sanja da je pljunuo na zid — trošiće svoj imetak na dţihad. bilo radosna vijest. Ko sanja da je pio alkoholno piće i da se nije opio. bilo upozorenje. biće razotkriven. Ko sanja da u mraku (tmini) ĉini dovu svome Gospodaru (Allahu dţ. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka — dobiće neki imetak. ali je povratio. kap i to da on moţe traţiti da se'osoba koja ga vrijeĊa kazni odreĊenim brojem udaraca za kršenje nekog od pravnih propisa. Ko sanja da umije da govori razne jezike . Ko sanja da mu na usta izlaze crijeva. Topla pljuvaĉka simbolizira dug ţivot. a ako se osjeti neprijatan dah. dijete će ubrzo umri jeti. Povraćanje simbolizira teobu (pokajanje) ako se nakon povraćanja osjeti prijatan dah. to ukazuje na to da će mu pomrijeti djeca. Ko sanja govor ptica to mu je radosna vijest da će dobiti veliku vlast.!" a uĉenjaci su nasljednici vjerovijesnika. on izuĉava komentar Kur'ana.on potajno troši neki imetak. dijete će poţivjeti. a ako je uĉenjak. on odaje njegove tajne neprijatelju. bilo da je to nareĊenje. Reĉeno je i to: Ko sanja da je obliven znojem — biće mu udovoljeno nekoj njegovoj potrebi. Ko sanja da se dovom obraća nekom ĉovjeku — znaĉi da je on prema tom ĉovjeku ponizan iz straha od njega. a ako se dogovara sa ĉestitim. on je škrtica koji škrtari na izdrţavanju svoje porodice i koji se kaje za ono što je dao na izdrţavanje svoje porodice. Ko sanja malo sukrviĉe. Reĉeno je: Ko sanja da povraća krv i da njegovo povraćanje ima lijepu boju — rodice mu se dijete. ako ĉestit ĉovjek sanja da se dogovara sa griješnikom. konac ili neka nit koja nije gadljiva. Ko sanja da povraća mlijeko — odmetnuće se od islama. Reĉeno je i to: Ko sanja da povraća krv po kajaće se za grijehe i haram imetak i odrţaće povjerenje koje mu je na vratu. Ako trgovcu u snu teĉe voda iz usta.neko njegovo pravo. to znaĉi da on govori istinu. znanje i razumijevanje. bez ikakvog tumaĉenja. škrt je u širenju znanja. Ko sanja da mu se podriguje i da ima teško povraćanje — to ukazuje na njegovu smrt.. Znoj simbolizira neki ovosvjetski gubitak. imaće dug ţivot. Ovakav san za siromaha znaĉi imetak i veliko imanje.. kao jedan ispljuvak. Ako voda teĉe iz usta nekog trgovca.) — biće izbavljen iz brige. Ko sanja da ĉisti uši od prljavštine — ĉuće neke radosne vijesti. Ko sanja da posti i da je povratio pa nakon povraćanja nastavio postiti — on je duţan i u stanju je da vrati dug.. on laţe u onome što se tajno dogovaraju.. Ako mu iz usta poteĉe pljuvaĉka i padne pred nekog mlaĊeg ĉovjeka. to znaĉi da je onaj koji je uvrijeĊen bolji od onoga koji vrijeĊa. Sanjanje zadaha znoja ispod pazuha za podanika znaĉi rijaluk (isticanje svojih dobrih dijela da ih drugi vide). Ko sanja da mu iz usta obilno teĉe voda — imaće obilje imetka za ţivot.

Kad ţena sanja da joj iz spolnog organa izlazi ţućkasta teĉnost. Ako trudnica sanja da 56 . to znaĉi da ta ţena ima strast za muškarcem. ispunjavaju tako svoje obećanje. izgubiće jedan dio imetka.Tako je i bilo. sin Babekov. Ko sanja da mokri u mihrabu rodice mu se dijete koje će postati uĉenjak. pa jedan dio mokraće zadrţi (ne izmokri je). koji je bio pastir. Ko sanja da se umazao spermom ţene — od nje će imati neke koristi. a ako je u brizi.Zato se i kaţe. jer starješine uvijek bivaju omalovaţavani od strane podreĊenih. Ko sanja da po njemu mokri neki nepoznati ĉovjek — to znaĉi da ga taj ĉovjek izdrţava. Reĉeno je: Ko sanja da mokri — on dijeli imetak koji će mu biti vraćen. Ako neko sanja da je neka ţena izrnokrila mnogo mokraće. a da toga nije svjestan. rodice dijete koje će dobiti vlast i koje će biti tiranin i nasilnik. mada mu je otac bio Sasan. rodice dijete koje će imati kratak ţivotni vijek. primijetiće da ju je stvarno izbacio. pa je kasnije postao trţišni inspektor. i ako sanja da joj iz spolnog organa izlazi vatra. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova Babeku. biće jedan drugom privrţeni i imaće zajedniĉkih tajni. Nakon što se rodio Ardešir.to znaĉi da se on srdi na svoju ţenu. Babek je rekao: — Rodice ti se sin koji će zavladati horizontima. to znaĉi da on ima spolne odnose sa razvedenom ţenom ili sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. — Nakon što mu je to on obećao. Bojte se Allaha i udajte je! . rodice dijete koje će zagospodariti porodicom. a ako je bogat.Ko sanja da se ljudi potiru njegovom mokraćom — rodice mu se sin kojeg će ljudi slijediti.sastaje se sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Reĉeno je i to: Ko sanja da mokri krvlju. Priĉa se da je Mervan ibn Hakem sanjao da mokri u mihrabu. Ko sanja da mokri u svoju košulju rodice mu se sin. SPERMA simbolizira višak imetka. Ko sanja vrĉ sa spermom dobiće neko blago. Ko sanja da ne moţe da zadrţi mokraću. potjerala ju je mokraća te je otišla da se pomokri. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena je dobra muslimanka i njena vjera je prirodna (istinska). Ko sanja da je mnogo imokrio na mjestu predviĊenom za mokrenje. to znaĉi da on ţeli da zakopa neki imetak. — To je istina! — potvrdio je ĉovjek. ako sanja da joj izlazi crna teĉnost. Neki ĉovjek je sanjao da mokri na nekom trţišnom skupu. SLUZ iz spolnog uda simbolizira imetak koji ne traje dugo. ako je siromašan. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ko sanja da mokri. Ko sanja da mokri krvlju — to znaĉi da on stupa u odnos sa ţenom dok ona ima menstruaciju. kad se probudi. koji mu je rekao: — Ti ćeš izroditi halife. Ko sanja da mokri po nekoj robi — to znaĉi da ta roba nije ĉista. uz kajanje. Ko sanja da mokri u bunar dijeliće imetak zaraĊen na halal naĉin. pa je svoj san ispriĉao Seidu ibn el-Musejjibu. Ko sanja da ima tuĊu spermu dobiće neĉiji imetak. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Ti se sastaješ sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. Ko sanja da mokri mlijekom — to znaĉi da je on izgubio prirodno (istinsko) vjerovanje. Ko sanja da je umazao svoju ţenu spermom kupice joj nešto od nakita ili garderobe. a nadpknadiće vam ono što god vi udijelite. Ko sanja da izbacuje spermu.MOKRAĆA simbolizira haram imetak. riješiće se siromaštva.. ali ona strasno ţeli muškarc e i gleda za njima. Ko sanja da mu krv peĉe mokraćnu cijev. i On je najbolji darovalac". jedan dio briga će mu nestati. — Tako je i bilo. Ko sanja da mokri stojećki on svoj imetak dijeli kao neznalica. Ko sanja da je izmokrio pticu rodice mu se dijete koje će po naravi biti nalik toj ptici. Ko sanja da pati od zadrţavanja mokraće . a ako nije oţenjen. ili ga ona boli. Ko sanja da mokri u svoj nos . oţeniće se. ako je bogat.: Ardešir. Ko sanja da je izmokrio ribu porodice mu se robinja koju je doveo sa obala istoĉnih mora. ali ne nalazi mjesta gdje bi mogao da se pomokri. Ko sanja da mokri po gljivama — on dijeli svoj imetak tamo gdje nije pohvalno. ako sanja da joj izlazi crvenkasta teĉnost. i kad je htjela da je digne do usta i da pije. Ko sanja da mokri vatrom rodice mu se dijete koje će biti kradljivac. Ko sanja da mu mokraću pije neki poznati ĉovjek — to znaĉi da snivaĉ tom ĉovjeku udjeljuje halal imetak. rodice boleţljivo dijete. ali ne nalazi mjesta gdje bi ga zakopao. izgubiće imetak. Ko sanja da mokri šafranom rodice mu se bolešljivo muško dijete. Ko sanja da mokri na nekom nepoznatom mjestu — oţeniće se iz tog mjesta. Otac perzijskog kralja Ardešira sina Sasanpvog. Ko sanja da mokri zemljom ili ilovaĉom — on ne uzima valjano abdest niti ga ĉuva. to znaĉi da će mu ţena poba citi. ako ima trudnu ţenu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam ţensku osobu iz moje familije tako kao da meĊu dojkama ima posudu sa mlijekom. sanjao je da mokri i da se od njegove mokraće digla para koja je zaklonila nebo. nakon tajnog dogovaranja sa nekim iz tog mjesta ili sa svojim susjedom. Ako neko sanja da mokri zajedno sa nekom drugom osobom i da im se mokraća miješa. koji je rekao: — Neću ti protumaĉiti san dok mi ne daš obećanje da ćeš svoga sina koji će ti se roditi pripisati meni.. Ko sanja da mokri sokom on rasipa svoj imetak. Ko sanja da mokri na mushaf rodice mu se dijete koje će postati hafiz Kur'ana. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mokrim krvlju. Ko sanja da je izmokrio neku grabeţljivu ţivotinju rodice mu se dijete koje će ĉiniti nasilje. njegov otac ga je pripisao tumaĉu snova Babeku.

on će ih toga osloboditi. Ako mlaĊa ţena sanja da se okupala nakon menstruacije.doći će teobe (pokajaće se) i doţivjeti neku utjehu. Ako je to bilo u društvu. ali na nedoliĉan naĉin. ako je to društvo u nekoj brizi i tegobi. kao npr. zavisi od zadaha.. ako sanja da mu je iz straţnjice izašao crv . ako je na putu. srazmjerno koliĉini izmeta..š. Ko sanja da je nehotice izbacio izmet i da ga je uzeo u ruku i ponio — dobiće haram novac.je rodila ribu.) ţena stajala je i nasmijala se. da će roditi dijete koje neće dugo ţivjeti. neki vele da će roditi dijete koje će dugo ţivjeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . koji prati kajanje. Ko sanja da ga neka poznata mu osoba gaĊa ljudskim izmetom — ta osoba mu se protivi i suprotstavlja mu se u mišljenju. Velika koliĉina ljudskog izmeta takoĊe simbolizira nepokretnost ili okretanje neĉemu što ima brojne štetne posljedice. ali koji se neće proĉuti u narodu. a neki. Izuzetak ĉini ako se ljudski izmet sanja u prevelikim koliĉinama i ako je kašast. u javnom kupatilu ili na nekom skupu. ĉini dovu da mu se toj potrebi udovolji. na njega će podijeliti zekat. Ko sanja da pije na ĉmar — on je pasivni homoseksualac. da će doţivjeti veiki gubitak i da će biti otkriveno ono što ta osoba taji. biće klisti- 57 . Jedenje. na obali mora ili na nekom mjestu na kojem to nije pokuĊeno — to ukazuje na neko dobro i nestanak brige i boli. i Mi smo je obradovali Ishakom. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće rasrdiće se na svoju ţenu i isplatiti joj mehr. Uprljanost ljudskim izmetom simbo lizira bolest ili strah. on krije neki imetak. ako se time umaţe. Ko sanja da sa naporom glasno pušta vjetar — to znaĉi da on obavlja neki posao za koji nema snage. a ako je prosjak. i koji će se raširiti srazmjerno jaĉini (glasnosti) puštanja vjetra u snu. prekinute putova nje. na to da ta osoba ĉini veliku sramotu. Ko sanja da je obavio nuţdu u svojoj posteljidugo će bolovati. Ovaj san moţe da ukazuje i na to da će se ĉovjek razvesti sa ţenom. a ako je mjesto bilo nepoznato. a sve to ĉini od svoje drage volje. zbog kojih će ga biti loš glas. ako sanja da je iz njega izašlo nešto poput neke zmije. ako se sanja. Smijeh u ovom sluĉaju simbolizira menstruaciju. rodice mu se ruţna kćer. Ko sanja da obavljanuţdu oslobodiće se brige. pa je potom izmet zatrpao zemljom. da li to mjesto zasluţuje da mu se udijeli i da li će biti zahvalno na udjeljivanju. Ko sanja da je obavio nuţdu na nekom mjestu. što u tom sluĉaju simbolizira brigu i strah od vladara. to znaĉi da obavlja posao za koji ima snage. Ko sanja da mu iz straţnjice izlazi krv oslobodiće se grijeha. Ako je mjesto na kojem je obavio nuţdu neko poznato mjesto. on udjeljuje imetak tamo gdje ne zna da li je dozvoljeno udjeljivati.. on govori ruţne rijeĉi i ĉini ruţna djela. Da li je to halal ili haram imetak. ali Mu se obraća nepristojnim rijeĉima i teško da će mu biti udovoljeno. to uĉinio svjesno i na sav glas i ako je to pratio smrad. Ko sanja da obavlja nuţdu na smetljištu. a ako ime imetka. Ako ţena sanja da ima krvarenje i nakon menstruacije. Ako je. ako sanja da mu je iz straţnjice izašla riba. ĉini mu nasilje i velku štetu.". Ko sanja da je obavio nuţdu na svoje tijelo zapašće u neki grijeh. a ako to nije. prljavštine ili uznemiravanja ljudi. Ko sanja da vrši nuţdu u prometnom i naseljenom mjestu. a neki vele da to znaĉi da se suprotstavlja Sunnetu. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar biće ga ruţan glas srazmjerno smradu. Ako muškarac sanja da ima menstruaciju. dobij a n je i pohranjivanje izmeta na snu simbolizira haram imetak. Ko sanja da je neko drugi neĉujno pustio vjetar. Kaţe se da sanjanje IZMETA simbolizira imetak od nasilja. Ako ţena koja je izbila nadu da će dobiti menstruaciju sanja da ju je dobila. a ako sanja da sa lahkoćom glasno pušta vjetar. ona je zapala u grijeh iz kojeg ţeli da se izbavi ali to nije u stanju. simbolizira imetak. nuţnik. Svaki ljudski ili ţivotinjski izmet. zapašće u brigu za koju će se proĉuti. a ako su u nekoj poteškoći. Kad neko sanja da je prilikom obavljanja nuţde izbacio mnogo izmeta.š. neki od dalje rodbine koji su se otuĊili. Ko sanja da je u nekom društvu nehotice i glasno pustio vjetar biće izbavljen iz neke brige i poteškoće. podi jeliće sav imetak. srazmjerno smradu. To takoĊe znaĉi da će tu osobu zadesiti neki manjak (ne dostatak). oslobodiće se haram imetka. Neĉujno puštanje vjetra (u snu) simbolizira prezren govor. uš ili neki parazit koji se hrani u njegovoj utrobi. obzirom da to na javi ne radi niko izuzev nepokretnih osoba. to ukazuje na srdţbu Allaha dţ. To ponekad znaĉi i govor za koji se neko kaje zbog pohlepe. Reĉeno je: Ko sanja da jede hljeb sa izmetom — on na javi jede hljeb sa medom. Ko sanja da prilikom nuţde izbacuje tvrd izmet podijeliće jedan dio imetka na ime zdravlja. i Njegovih meleka prema toj osobi (snivaĉu). to mu je u svakom sluĉaju rodbina.to znaĉi da će roditi dijete. on je poznat po tome da ima silnu ţelju za udjeljivanjem. to znaĉi da ima nedozvoljene odnose sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. To takoĊe moţe da znaĉi i dobro za onoga ĉiji postupci su ruţni i koje izvukao pouku iz svojih ruţnih postupaka. i Allahu dţ. Neki vele da sanjanje izlaţenja krvi iz straţnjice simbolizira unuĉad. Ko sanja da mu je iz straţnjice izašao pauk rodice mu se lijepa kćer. Ako neko sanja da je glasno pustio vjetar u društvu.s. Ko sanja da je obavio nuţdu u svoju odjeću — to znaĉi da je poĉinio neku sramotu. razići će se sa nekim iz svoje bliţe rodbine.A njegova (Ibrahimova a. on će im olakšati. ali da je on to osjetio ĉulom mirisa. pak. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar zapašće u brigu. on prebroĊuje neku brigu. Ko sanja da obavlja namaz i da je pritom pustio vjetar bez neugodnog mirisa — on ţeli udovoljiti nekoj svojoj potrebi. opet.

Ko sanja da jede ljusku jajeta . iskljuĉivo grudaste. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Oglašavanje gazele simbolizira dobijanjelijepe robinje ne-Arapke. Sve ovo vaţi za prijesna jaja. Ko sanja da je udario jaje a pritom ima trudnu ţenu — on od nje zahtijeva da pobaci. a papigino jaje simbolizira robinju koja se ĉuva od harama. jer ti otkopavaš grobove i kradeš mrtve! Neki neoţenjeni ĉovjek je sanjao da je našao mnogo jaja. dala na vaspitanje.. kojeg mu je. ako se jaje pritom razbije. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pa je san ispriĉao tumaĉu snova. koji mu je re kao: . ako sanja da je dobio djeĉaka. tako da je zahvaljujući tom djetetu obezbijedio sebi izdrţavanje. zapašće u tešku brigu. Ko sanja da je razbio jaje oduzeće nevinost nekoj djevojci. ŢIVOTINJSKI IZMET. ako ĉovjek sanja da je kupio robinju. Isto tako je reĉeno da krupno jaje simboliziraju mušku. a velika koliĉina predstavlja probleme i brige. i izvodi mrtvo iz ţivog.To za neoţenjenog simbolizira ţendibu. Lavlja rika simbolizira strah od vladara silnika." Ko sanja da mu je kokoš snijela jaje rodice mu se dijete.. odlazak na hadţ.. dijete će umrijeti.. a ako sanja da je neka od njih rodila djeĉaka.. Ako ĉovjek sanja da je trudan. Ko sanja da je stavio jaja pod pijetla i da su mu se izlegli pilići — sastaće se sa muallimom koji obuĉava djecu.Neki gospodar će ti dati neki imetak.. Revanje mazge simbolizira poteškoću koja će doći od nekog teškog ĉovjeka. zadešiće ga teška briga. Ko sanja da mu je ţena snijela jaje rodice mu se dijete koje će biti nevjernik. 24. Ako ĉovjek sanja da je dobio djevojĉicu. TakoĊe je reĉno da sanjanja jaja za ţivinare i za osobe koje ţive od jaja simbolizira neko dobro. Lajanje psa sirnbolizi- 58 . obzirom da ţivotinje u snu ne laţu.. Ako ĉovjek sanja da mu je ţena ili robinja rodila djevojĉicu. postići će neko dobro. postići će neko dobro uskoro će se riješiti problema i rodice mu se potomak koji će biti gospodar njegove porodice. po nareĊenju svog muţa. Rikanje deve simbolizira dugo putovaje. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da jedem ljuske jaja — našto mu je on rekao: — Boj se Allaha. a moţda će mu se roditi onoliko sinova koliko je bilo piladi. a ako sanja da je rodila djeĉaka. Ko sanja da jede kuhano jaje sa ljuskom — on pljaĉka grobove." Ko sanja da je pod kvoĉku stavio jaje i iz njih se izlegla pilad — oţivjeće mu neki zamrli posao. rodice djevojĉicu. ako sanja da je rodila djevojĉicu. po nekima to znaĉi povećanje dunjaluĉkih dobara. Ko sanja da mete konjsku balegu dobiće imetak od nekog uglednog ĉovjeka. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Kasnije je njegova gospodarica rodila sina. TUMAĈENJE SNOVA O ŢIVOTINJSKIM GLASOVIMA l RAZGOVARANJU SA ŢIVOTINJAMA Rzanje konja u snu simbolizira uvaţavanje od strane nekog ĉasnog ĉovjeka sa kojim će razgovarati kao što je u snu razgovarao sa konjem. Sanjanje jaja u nekoj posudi simbolizira sluškinje. obzirom da se jaja jedu u malim koliĉinama. A moţda joj je priroda drugaĉija. kao da su one jaja pokrivena.ran...to znaĉi da on pljaĉka grobove. Trudnoća ţene u snu simbolizira povećanje imetka. Ţdralovo jaje simbolizira siromašno dijete.. a ako sanja da je kupio roba. a ako pokuša razbiti jaje pa ga ne razbije.. Sanjanje goveĊe balege. Ko sanja kuhana jaja izaći će mu na dobro neki posao koji se bio otegao i koji mu je zadavao poteškoće. shodno rijeĉima Uzvišenog: .". Rikanje vola simbolizira padanje u iskušenje. Mijaukanje maĉke simbolizira korenje sluge kradljivca. a po nekima — ţalost zbog tajnog ubfstva. a ostatak pojeo.. ili će poĉiniti grijeh. Isto tako. ili će zapasti u brigu. Reĉeno je da će onaj ko sanja da daje jaje dobiti ĉestito dijete. ali ne i za one koji nisu poljoprivrednici. koji mu je rekao: . Ko sanja da je imao spolni odnos sa svojim rukavom i da je iz rukava izašlo jaje — to znaĉi da on ima spolni odnos sa svojom sluškinjom (ili robinjom) koja će mu roditi dijete. Ko sanja da jede kuhana jaja oţeniće ţenu koja ima imetak. u borbu ili uspješno trgovaĉko putovanje. ili će mu se roditi sin koji će biti vjernik. postići će neko dobro. Blejanje ovce simbolizira dobroĉinstvo od strane nekog ĉasnog ĉovjeka. rodice djeĉaka.. ĉovjek sajao da guli kuhano jaje. Oglašavanje lisice simbolizira lukavstvo od strane nekog laţljivca. ĉiju ljusku je bacio. zapašće u tešku brigu. a za oţenjenog — djecu. rodice djevojĉicu. uz to će dobiti imetak i oţivjeće mu nešto što je bilo zamrlo. Ko sanja da je sjeo na balegu dobiće neki imetak od nekog iz svoje bliţe rodbine. poĉesto i skrivene stva ri. Ko sanja da mu se podriguje od kuhanih jaja — on jede i rasipa ţenin imetak. npr. tako da. On izvodi ţivo iz mrtvoga. Ako ţena sanja da je rodila djeĉaka. Neki bijeli rob je sanjao da je od svoje gospodarice uzeo kuhano jaje. Ko sanja da ima mnogo jaja — on posjeduje imetka i robe za koju se boji da će se pokvariti. a za ostale — mala koliĉina jaja simbolizira korist. Neki je. Oguljeno kuhano jaje simbolizira lahku zaradu. Ko sanja da pije sirovo (nekuhano) jaje — to znaĉi da on jede haram imetak.. Blejanje ovna ili jarca simbolizira radost i izobilje. opet. za poljoprivrednike predstavlja dobro.. a mala jaja ţensku djecu. Revanje magarca simbolizira vrijeĊanje od strane nekog glupog neprijatelja. Ko sanja da je neko drugi razbio jaje i vratio mu ga — neko će oduzeti nevinost njegovoj kćeri. neće biti u stanju to uraditi.

Ko sanja da je prošaran pjegama — to znaĉi da će oboljeti od gube. simbolizira rat. ako ga sanja siromah. BUBULJICE. Ako neko sanja da mu podrhtava glava. Paraliza lica simbolizira ispoljavanje novotarija u vjeri. Cijukanje miša simbolizira štetu od strane maskiranog lopova i griješnika.U njihovim srcima je bolest." Dotiĉni ĉovjek je umro isti dan. Za bolesnika je pohvalno ako sanja d n je debeo.". ako mu drhte listovi (potkoljenice) imaće poteškoća u ţivotu. Reĉeno je i to da smrtonosni otrovi. KOZICE (boginje) simboliziraju povećanje imetka. a ako se sanja da je sa teĉnošću. a neki vele da ona simbolizira imetak. Reĉeno je da je sanjanje oglašavanja bilo koje ptice dobro i da to ukazuje na uzvišenost osobe koja sanja ptice. jer sve ovo znaĉi oporavak i ozdravljenje 59 .š. zapašće u brigu i ţalost. da je umro i da mu se ţena potom udala — umrijeće kao nevjernik. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da razgovaram sa nekom ţivotinjom. groznica popraćena visokom temperaturom simbolzira natjecanje u neistini. Nije pohvalno za bolesnika ako sanja da mu je tijelo zamašćeno ili da jaše na devi. drhtavica simbolizira omalovaţavanje vjere i ljudi od vjere. Reĉeno je da svrab. Opadanje dlaka sa tijela simbolizira gubitak imetka. a ako ga sanja bogataš. ako sanja da mu drhti stegno (but)." („bolesni" tj. uz mogućnost nanošenja tegobe od njihove strane. SVRAB.. što u tumaĉenju snova nije pohvalno. ako sanja da mu podrhtava desna ruka. naduhlo se i podgnojilo — dobiće imetka srazmjerno tome. ranjeni). ako se sanja. za koji se snivaĉ boji da će nestati.. uz obavezno tjelesno zdravlje. KUGA. PRISTOVI simboliziraju imetak. a rat simbolizira kugu. kozicima (boginjama) i si. Kaţe se i to da će onaj ko sanja da ima groznicu dugo ţivjeti. SVRBEŢ po tijelu. kao i ubrza vanje kazne. Oglašavanje leoparda simbolizira govor pohlepnog ĉovjeka. GUBA simbolizira dobijanje odjeće bez ukrasa.. To simbolizira ijĉir. srazmjerno koliĉni gnoja koji imaju u sebi. ako se sanja. da je dobra vjernica). jer ako se to sanja na nekome drugom. magarcu. uz brigu i strah od propasti. svinji ili bi volu. simboliziraju smrt. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Mi ćemo im izvesti ţivotinju iz zemlje koja će im govoriti. simbolizira veliki kapital. ĉetverodnevna povratna groznica sim bolizira da će osobu koja je sanja stići kazna za grijeh za koji se više puta kajala pa se ponovo vraćala na isti grijeh. imaće poteškoća u vezi sa imetkom. Ako ovakav san sanja ratnik. simbolizira bogatstvo. Upalni ĉvorići po tijelu i l icu. simbolizira traţenje rodbine i osjećaj praznine bez njih. Neprestana groznica u snu simbolizira ustrajnost u u griješenju.. prekinuće kontakte s njim. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neće biti griješni ako vas kiša uznemiri ili budete bolesti pa odloţite svoje oruţje. trodnevna povratna groznica simbolizira grijeh za koji se neko pokajao nakon što je bio kaţnjen. Šuškanje zmije simbolizira udaljavanje od neprijatelja koji skriva neprijateljstvo i konaĉnu pobjedu nad njim. Ako se sanjaju da pucaju i da iz njih teĉe gnoj.ra kajanje za neko zlo. vladara ili uĉenjaka. Laveţ lovaĉkog psa simbolizira pouĉni govor govorni ka (vaiza). Koga god sanjaš da je u groznici poĉeće neki posao koji vodi u iskvarenost njegove vjere. Ko sanja da je u nesvijesti -to ne znaĉi nikakvo dobro i takvi snovi nisu pohvalni. imaće poteškoća od strane rodbine. a ako mu se tijelo nije podgnojilo. Neki vele da opšta bolest simbolizira bolest vjere. ako se sanjaju. Ko sanja kao da mu je ţena bolesna — to znaĉi da je njeno vjerovanje dobro (tj. ako se sanja da je bez teĉnosti.. Ko sanja da je na samrti. koje za sobom povlaĉe Allahovu dţ. obzirom da ona opominje smrću i njen je glasnik. simboliziraju brojnost grijeha. biće ranjen. 25. Gukanje golubice simbolizira ĉasnu muslimanku koja uĉi Kur'an.. Zavijanje kojota simbolizira viku ţena. svrab simbolizira postizanje imetka napornim poslom. TakoĊe je reĉeno da je svrab ili gubu bolje sanjati na sebi nego na nekome drugom. BRADAVICE simboliziraju imetak koji neprestano raste. Hroktanje svinje simbolizira pobjedu nad neukim neprijateljima i njihov imetak. OSPICE simboliziraju zaraĊivanje imetka od vladara..A kada se obistini rijeĉ (kazna) na njima. dobiće neki upravni posao. BOLOVIMA l ZARAZAMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd — Allah mu se smilovao — rekao je: — Nije pohvalno sanjati groznicu. da je širok. Drhtanje pojedinih organa simbolizira poteškoće. Nije pohvalno ako neko sanja da je izujedan. kaznu. imaće nekih poteškoća od strane vladara. i ako mu drhte noge. Ko sanja da se napio otrova i da mu je tijelo oteklo. imaće poteškoća u izdrţavanju sebe i svoje porodice. da izdaleka posmatra ovce ili goveda ili da se kupa vodom. — riašto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš umrijeti! — i izrecitovao mu je rijeĉi Uzvišenog: . Oglašvanje noja simbolizira dobijanje hrabrog sluge. zatvorenika i siromaha. Gnoj u bu-buljicama. svrabu. OSIP simbolizira sticanje imetka na brzu ruku i radost. Kreketanje ţaba simbolizira upošljavanje kod poglavara.da je visok. simbolizira brige i poteškoće koje dolaze od strane bliţe rodbine. da će biti dobrog fiziĉkog zdravlja i da će imati mnogo imetka. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKIM BOLESTIMA. simboliziraju pobjedu. Ko sanja da po tijelu ima ciste (mjehuriće) dobiće neki imetak. ako se sanjaju..

ili bude imao neprilika od glavobolje. sanjanje bolesti glave treba prilikom tumaĉenja dovoditi u vezu sa poglavarom. Ko sanja da boluje neku od suhih bolesti — to znaĉi da on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. Allah dţ. a ako pri tom ima osjećaj da to radi samo radi ljepote.š. Ako mu se je uslijed te bolesti tijelo povećalo i oteklo. obzirom da za bolesnike nije karakteristiĉno da idu na put. osjeća potrebu za pomoć od drugih). Ko ţeli da ide na neki put.. da na glavu stavlja krunu. sticanje vlasti. Neki ve le da to simbolizira miraz (otpremninu). kojim se neće okoristiti i koji neće dobiti osim s mukom. to znaĉi da on u svom vjerovanju potajno nije onakav kakav je javno. nego su (im) slijepa srca koja su u grudima".on poboljšava svoje vjerovaje.. Neki vele da oteklina simbolizira sticaje imetka nakon brige i nekih rijeĉi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam obolio od elefantijazisa — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Na tebe se upire prstom za neko ruţno djelo. Ko sanja da lijeĉi oĉi .š.) i stoga je kaţnjen od strane AIlaha dţ.. otkup (m u) je post.. TakoĊe je reĉeno da krmeljivost simbolizira brigu koja dolazi od djece. Sanjanje ţene ćelave sprijeda simbolizira neku sumnjivu rabotu. GLUHOĆA simbolizira pokvarenost vjere.a. pobjedu i imetak.to predstavlja imetak koji traje.bolesnika. U osnovi. s tim što će se taj imetak sa lošim društvom rasipati tamo gdje ne treba. u Kur'anu a. Reĉeno je: Ako ovakav san sanja duţnik. Ko sanja da je oćelavio — on od svog poglavara ište imetak. ako pri tom ima osjećaj da mu to popravlja vid.Zaista nisu slijepe oĉi. on vodi raĉuna o ispravnosti svog vjerovanja. nije zadovoljan da se troši. opet. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Mršavost simbolizira nedostatak imetka i slabost stanja. ili da neko nekome plaća ranije uraĊeni posao.upropastio je svoja djela svojom drskošću prema Allahu dţ. Reĉeno je: Ko sanja da su mu uši osakaćene. a bolest ĉela — gubljenje ugleda. nos za nos.š. Reĉeno je i to da krmeljivost ukazuje na to da onaj ko je (u snu) ima izgleda da dobije neko bogatstvo. Bolest sljepooĉnice simbolizira štetu u imetku.š. a ludilo ţene simbolizira rodnost godine.v. Tople bolesti simboliziraju brigu od strane vlasti..s. a ti si neduţan. da se penje na drvo sa plodovima ili da se uspinje na vrh brda. Ko sanja da ima glavobolju treba da se pokaje za neki grijeh i da uĉini neko dobro djelo. Ko sanja da na sljepooĉnicama nema kose njegov poglavar će izgubiti jedan dio imetka. Vodene bolesti simboliziraju poteškoće i nemoć za rad.š. on je potplaćen da se po vjeri veţe za nekog pretka koji sa njim nema ništa. a ako sanja da mu srce ima oko kojim gleda. nekome trlja uši — to znaĉi da taj iznevjerava Vjerovjesnikovu porodicu i potomke i da će uskoro izgubiti vlast. Sanjanje otekline simbolizira povećanje bogatstva. Ko sanja da Vjerovjesnik s. vele da ona simbolizira zatvor ili uznemiravanje od strane vladara. a neki. da je oslabio i pomutio se a da to ljudi ne znaju.š. Ko sanja da mu vid nije onakav kao što ljudi misle. pa sanja da je bolestan — nešto će ga spreĉavati da ode na put. opet. Ko sanja da je krmeljiv — on okreće leĊa istini i ima pokvareno vjerovanje srazmjerno koliĉini krmelja. on je potajno bolji nego javno. umrijeće mu. Reĉeno je da se ispravnost ili neispravnost oka ogleda 60 . ili će snivaĉ zbog poglavara ili nekoga drugog izgubiti jedan dio imetka. on u svom vjerovanju poseţe za neĉim ĉime će ga uljepšati. Ko sanja da ima mnogo oĉiju — to mu je povećanje u vjeri. veli: . Svaka manjkavost vida simbolizira manjkavost u vjeri. Ko sanja da navlaĉi surmu. Ko sanja da ima neki nedostatak na nekom od tjelesnih organa — biće mu umanjen imetak i blagodati koje uţiva. za onoga ko je u brizi. milostinja ili kurban". kazna. oko za oko. Neki vele da ludilo simbolizira miraz (otpremninu). za onoga ko je za to pozvan. obzirom da krmeljivost ukazuje na sljepoću. LIŠAJ simbolizira imetak za koji se ĉovjek bori da će biti potraţivan. Ko sanja da je obolio od neke hladne bolesti — on je nemaran prema farzovima i vadţibima (strogim i obaveznim duţnostima koje predstavljaju iskazivanje pokornosti prema Allahu dţ. Ko sanja da ima alefantijazis (vrsta gube) .muhtać (tj. a ako mu krmeljivost ne umanjuje vid. Sanjanje nekog nedostatka na tijelu usljed bolesti simbolizira slabo vjerovanje. Neki. da je pozajmljivao i trošio novac ne vraćajući dugove i da ga je snašla Allahova dţ. i potvara neduţnu osobu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo im u njemu (Tevratu) odredili da je: osoba za osobu (da se ubije onaj ko ubije drugoga).. Ko sanja da je u namazu i da boluje od ove bolesti — to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. Sakaćenje nosa i iskopavanje oka u snu znaĉe da onaj ko je osakatio nos ili iskopao oko vraća dug onome kome je to uraĊeno. Sanjanje ćelave ţene simbolizira nerodnost godine.. a ako nema ţene. Ludilo djeteta u snu simbolizira imetak ocu od djeteta.š." Ko sanja da mu je neki nepoznati starac odrezao uši dobiće dvije odštete za tjelesnu povredu. Reĉeno je da sanjanje bolesne osobe ukazuje na izbavlje nje. Ko sanja da daje surmu dobiće imetak. TakoĊe je pohvalno ako sanja da pije ĉistu vodu. Muĉnina u stomaku simbolizira jedenje kamate. dobrotu stanja i sticanje znanja. obzirom da je bolesnik . srazmjerno tome koliko je snivaĉ u snu bio lud. dok za bogataša to znai neku potrebu. a ako sanja da mu je vid oštriji i jaĉi nego što ijudi misle. oduţiće se. uho za uho. LUDILO simbolizira imetak. to je njegova ispravnost u vjeri. ako ima trudnu ţenu. Ko sanja da mu opada kosa i da je sprijeda oćelavio — bojati se da će izgubiti imetak i ugled kod ljudi. umrijeće neka ţenska osoba u njegovoj porodici.

.". a ako je trgovac. s tim da je nije potpuno izvukao. shodno sluĉaju Jakuba a. Ruţnoća i ispucalost lica u snu simboliziraju nedostatak stida. i jezik i dvije usne. a ako je svjedok. lice postaje ruţno. Ko sanja da mu je iz grla izašla dlaka ili nit i on je povukao a da je nije prek' nuo. opet. ili njegovoj ţeni. biće smijenjen sa svog poloţaja. imaće neku dugu parnicu i raspravu sa svojim poglavarom. otići će mu pola vjere ili će poĉiniti veliki grijeh. ako je trgovac. ţuta boja lica simbolizira tugu onoga ko u snu ima takvo lice. Ko sanja da mu je odsjeĉena gornja usna biće rastavljen od nekoga ko mu pomaţe u njegovim poslovima. a ako je upravitelj. znanje. Ko sanja da mu je jezik raspolovljen i da ne moţe da govori .. Ko sanja da kašlje zbog neke smetnje u grlu — on se ţali nekome ko je povezan sa vladarom. Ko sanja da mu je iz oĉiju potekla crna teĉnost i da od nje ništa ne vidi — on ima vrlo malo stida. Ako slijepac sanja da ga neki ĉovjek lijeĉi i da je progledao.a. Neki vele: Ko sanja da mu je jezik otkinut — on je dobrodušan (blag) ĉovjek. djeca. Ko sanja da mu je jedna strana jezika otkinuta — on ne iznalazi argumenata u raspravi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da na oku ima mrenu ili nešto sliĉno — zapašće u veliku tugu. došli su ti naši znaci.". ili njegovom ortaku. to znaĉi da je on vjernik koji je iskren u svjedoĉenju. ili njegovoj djeci. sanja da se taj vratio i da je slijep. dpţivjeće neki gubitak ili će zapasti u brigu i tugu. Ko sanja da mu je njegova ţena otkinula jezik — to znaĉi da je on prema njoj ljubazan i fin. Reĉeno je: Ako siromah sanja da je oslijepio. Nijemost simbolizira iskvarenost vjere i potvaranje. Ko sanja da mu zadah iz usta ne prestaje — on mnogo ĉini nemoral i raţ vrat. biće opovrgnut i zapasti u teške muke. Sljepilo simbolizira zalutalost u pitanju vjere. snivaĉ će umrijeti. ili njegovoj ruci. imetak. Neki vele da prilikom tumaĉenja usne treba dovoditi u vezu sa ţenom. ili se njegovo svjedoĉenje ne prihvata. Sljepilo ponekad simbolizira i gubljenje spomena. obogatiće se nakon siromaštva. a ako to sanja griješnik. Ko sanja da mu je jezik zalijepljen za nepce — on poriĉe svoj dug. taj ĉovjek ga vodi onome što će mu koristiti i podstiĉe ga na pokajanje. moţda. — pa mu je Dţafer Sadik rekao: — Izgubićeš jedan dio imetka i izmaći će ti se ono ĉemu se nadaš. kao i dobijanje imetka od neke bande. utiĉe na njega da mijenja mišljenje. zašto si me proţivio slijepim. Ko sanja da ga boli vrat — njegovo ophoĊenje sa drugima 61 .Zar mu nismo dali dva oka." Ko sanja da ga je neki ĉovjek oslijepio — taj ga zavodi sa pravog puta (u vjeri). a ukazuje i na vrijeĊanje As haba i omalovaţavanje ĉasnih osoba. Ako nevjernik sanja da je oslijepio. Reĉeno je da kašljanje simbolizira i namjeru ţaljenja na nekoga i odustajanje od toga. Ko saja da su mu odsjeĉene usne — on je potkazivaĉ. i dobiće rukovodstvo i pobijediti neprijatelje. kao što su npr.. Neki vele da osakaćenost nosa u osnovi oznaĉava smrt ko na snu ima takav nos.Tako ti (je). Ko sanja da je ţeni otkinuo jezik — to ukazuje na njenu ĉestitost i dobrotu. drugi vele da to simbolizira smrt ţene osakaćenog ako mu je ţena trudna. — a kad ode oko. ili. jer njegov san ukazuje na to da je taj njegov bliţi došao da ga posjeti na grobu i nemoţe ga vidjeti.u onome u ĉemu oko uţiva. ne svjedoĉi istinito.. odu i blagodati.s. Ko sanja da neki ĉovjek ima osakaćen nos — on tom ĉovjeku govori rijeĉi kojima ga poniţava. koju će strpljivo podnositi. jer kad se sa lica otkine nos.to znaĉi da on govori rijeĉi koje će po njega imati loše posljedice i biće mu nanesena šteta srazmjerno oštecenosti jezika u snu. shod no rijeĉima Uzvišenog: „On će reći: — Moj Gospodaru. a ako sanja da ţivi i posHije smrti. nešto desiti njemu. Jezik simbolizira ĉovjekovog tumaĉa i sredstvo njegovog potvrĊivanja... Ako trgovac sanja da mu je otkinut nos... To takoĊe ukazuje i na to da osoba koja to sanja — laţe. vele da osakaćenost nosa ukazuje na njegovo stvarno osakaćenje. a ja sam imao vid? — Reći će (Allah): . Ko sanja da mu je jezik zavezan biće nadaren rjeĉitošću i razumnošću. i razveţi uzao sa mog jezika. i rekao: — Sanjao sam da su mi oĉi pobijeljele. Ko sanja da su mu oĉi iskopane dobiće nešto ĉemu će se njegovi oĉi obradovati.. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . a pjegavost lica simbolizira mnoštvo grijeha. Ko sanja da mu je crnina u oku pobijeljela zapašće u brigu i tugu.. kome je neko od njegove bliţe rodbine odsutan. Ko sanja da je slijep i da je odjeven u novu odjeći! — umrijeće. dobiće bogatstvo. pretrpjeće gubitak u trgovini. Sljepilo takoĊe simbolizira zaboravljanje Kur'ana. Ko sanja da ima zadah iz usta — on sam sebe hvali. da bi razumjeli moj govor. Ko sanja da je otkinuo jezik nekom siro mahu to znaĉi da nešto daje nekom glupaku. Ako ĉestit ĉovjek sanja da je ćorav. ili će se.. Ako neko. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu Sadiku r. ljepota lica simbolizira stid. ili će izgubiti blagodati koje uţiva. Ko sanja da neko drugi ima zadah iz usta — on će od te osobe ĉuti ruţne rijeĉi. ili je kod njega nešto što mu je povjereno. pa si ih zaboravio. obzirom da se stid pokazuje oĉima. trgovina će mu biti uspješna. ili će zapasti u brigu i bolest i nadnijeti se nad smrt.. Ko sanja da je od gušenja umro — osiromašiće. Ko sanja da je od silnog kašlja pocrvenio — umrijeće. Ko sanja da ga boli neki zub ĉuće nešto ruţno od nekoga iz svoje bliţe rodbine kome dotiĉni zub odgovara i taj će mu svojim pustupcima nanijeti veću bol od boli zuba koju je osjećao u snu. Ko sanja da sam sebe guši — sam sebe dovodi u brigu i tugu. dok neki.. da će pretrpjeti gubitak u trgovini. tjelesno zdravlje.

Ko sanja da je grbav dobiće veliki imetak i vlast od nekoga iz svoje bliţe rodbine ko ima jaka leĊa. a njegovo mjesto je zaposjeo EI -Dţerrah ibn Abdullah. Ko sanja da su mu prsti savijeni unazad — on izbjegava djela koja predstavljaju neposlušnost. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je ruku odsjekao neki poznati mu ĉovjek.Taj ĉovjek mnogo ĉini ono što je pozitivno i odrţava dobre odnose sa svojom rodbinom. pa je Ibn Sirin re kao: — Taj ĉovjek radi neki posao koji će promijeniti.zaradiće neki imetak. a ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u ramenu i da je nestala. ko sanja da mu je otkinut srednji prst — u njegovom mjestu umrijeće neki uĉen ĉovjek ili sudija. jednom su bile odsjeĉene i ruke i noge.Ako je tvoj san istitinit. Neki vele: Poĉiniće izuzetno veliki grijeh za koji će ga Allah dţ. a bolest prstiju — neku patnju kod bratića. Ovakav san ponekad znaĉi i to da onaj ko ga sanja iznevjerava ono što mu se povjeri i da ga je stigla Allahova dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je kazna onima koji ratuju protiv Allaha i Njegova Poslanika i (koji) po zemlji ĉi ne smutnju da se smaknu. Reĉeno je i to da gubljenje prstiju simbolizira gubljenje posluge.Mi ćemo ojaĉati tvoju mišicu (ruku) tvojim bratom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Odsjeĉena ruka ponekad znaĉi i prekidanje posla kojim se ĉovjek upravo bavi. kazniti. ako mu je sasušen mali prst.. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena .. njegovom zaslugom ćeš prestati ĉiniti ruţna djela. ili će prekinuti odnose sa njima ili sa rodbinom. Ko sanja da mu je paralizirana (oduzeta) desna ruka — on napada neduţ nog i ĉini nasilje nemoćnom. Bolest ruke simbolizira neku patnju kod braće. Ko sa nja da neki upravitelj odsijeca ruke i noge onih koji su pod njegovom upravom — on uzima njihove imetke i upropaštava im ono što zaraĊuju i privreĊuju za ţivot. a ako to sanja neko ko nema djece. stradaće mu mati i porodica. Ko sanja da mu je oduzeta lijeva ruka — umrijeće mu brat ili sestra Ko sanja da mu je sasušen palac umrijeće mu roditelj. a ako nema brata ili nekog ko mu zamjenjuje brata.on se mnogo zaklinje. stradaće mu kćer. Kratka ruka u snu simbolizira izmicanje onog što se ţeli. njegov san ukazuje na to da je on kradljivac. Ko sanja da su mu podlaktice i nadlaktice duţe nego što su na javi — on je snalaţljiv.. kazna. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam dvojicu ljudi. a ako nisi. ili sa prijateljem.š. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena i stavljena pred njega . Ko sanja da su mu ruke i noge odrezane unakrst . Reĉeno je: Ko sanja da mu je otkinut mali prst izgubiće dijete. Ko sanja da mu se štuca . Neki ĉovjek je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. Ibn Širina su pitali za nekog ĉovjeka koji je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. sisanje prstiju simbolizira nestanak imetka. Ko sanja da mu je odsjeĉena lijeva ruka — to znaĉi da će mu umrijeti brat ili sestra. Manjkavost ruke simbolizira nedostatak snage i pomoći. umrijeće mu brat ako ga ima. to znaĉi da on ispušta namaze. Ko sanja da nema ruku traţi nešto što neće dobiti. ako mu je sasušen domali prst. — Isti dan je razvlašten Fatin ibn Mudrik. Ibn Sirin je upitan za ĉovjeka koji je sanjao da mu je desna ruka duţa od lijeve. ili da se povješaju. Ko sanja da su mu kratke podlaktice i nadlaktice. nemogućnost postizanja toga i ostavljanje na cjedilu od strane pomagaĉa i braće. skupljanje prstiju — napuštanje nedozvolje- 62 . — Bio je to neki stolar koji se kasnije posvetio nekom drugom poslu.š. umrijeće mu brat. KO sanja da su mu ruke paralizirane (ukoĉene) — on ĉini izuzetno veliki grijeh. ovaj emir (zapovijednik) će biti smijenjen i na njegovo mjesto će doći drugo. Bolest pristuju simbolizira neku mahanu kod djece. ili će se razići sa ortakom. ili nasilnik. pa je njegov san ispriĉan tumaĉu. ili izdajnik.je tako loše da ono za sobom povlaĉi prituţbe. dareţljiv i hrabar ĉovjek.. ili sa ortakom. — pa mu je reĉeno da je snivaću umro prijatelj. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da budu protjerani iz zemlje. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da je nekom ĉovjeku odsjekao prst nanio je neku štetu njegovom imetku. Ko sanja da se rukuje sa nekim muslimanom i da mu je on išĉupao ruku — to znaĉi da će on tom muslimanu povjeriti nešto što će ovaj iznevjeriti. biće mu nanesena nepravda od sudije.. ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u laktu. — našto je Ibn Sirin rekao: . ako mu je sasušen srednji prst. pa je on rekao: . Ko sanja da mu je sudija odsjekao desnu ruku biće prisiljen krivo se zakleti. pa mu je tumaĉ rekao: — Njegovom zaslugom ćeš dobiti pet hiljada dirhema ako si ĉestita osoba. ko sanja da mu je otkinut domali prst rodice mu se dijete. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena pred vladarovom kapijom — izgubiće imetak koji posjeduje. umanjiće mu se imetak. ako sanja da mu je sasušen kaţiprst. a drugi je bio obješen. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉe (Allah): . Sanjanje boli u ramenu simbolizira nanošenje zla u teškom poslu i privreĊivanju. ili će se razvesti sa ţenom.A kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke za kaznu zbog onoga što su zasluţili (primjenjujući na njima) Allahovu kaznu".on se srdi.". govori ono što mu ne dolikuje i teško će oboljeti. koji je rekao: — Rastaviće se sa svojim bratom. umri jeće mu sestra. ko sanja da su mu otkinuta ĉetiri prsa oţeniće ĉetiri ţene i sve će pomrijeti.on pravi smutnju i diţe se protiv vladara." Reĉeno je: Ko sanja da mu je odsjeĉena desna ruka — on je kradljivac. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena u zglobu šake — dobiće neki imetak.

on je nekim ljudima nanio zlo. Kp sanja da ga boli pupak — on loše postupa prema svojoj ţeni. ako pri tom ogrebotina bude imala krvi. i stoga je kaţnjen. to ukazuje na gubljenje vjere — neka nas Allah dţ J. o njima je ranije bilo rijeĉi. Ko sanja da ne moţe da mokri zatvoriće mu se ţivotne kapije kao što mu se i mokraćna cijev u snu zatvorila za mokraću. poglavar ili prijatelj. Smanjenje butine ukazuje na malobrojnost roda. Svaka ogrebotina koja se sanja na tijelu i koja ima gnoja ili sukrvice. Bol u srcu ukazuje na loš ţivotni put u pitanju vjere. kb sanja da su mu nokti zeleni i da mu ne polazi za rukom da skine tu boju — umrijeće. Što se tiĉe gube. nije zadovoljan da se troši. Ko sanja da ima kozice (boginje) . obzirom da ĉovjek bjeţi od svega onoga što je ruţno. kozice i bubuljice. od toga saĉuva! Ko sanja da mu se pluća raspadaju — primakao mu se edţel (smrt). ili da više neće imati potomstva. Ko sanja 63 . neka odustane od svoje namjere! Reĉeno je i to: Ko sanja da se preobrazio u uškopljenika (haduma) — postići će ĉast.. njegova kćer će roditi vanbraĉno dijete. snalaţljivost i pokretljivost.to ukazuje na osiromašenje i brigu. što će ga dovesti do siromaštva. simbolizira imetak. Ko sanja da u nekom od tjelesnih organa osjeća nepodnošljivu bol — ĉuĉe neke ruţne rijeĉi o nekom iz svoje btiţe rodbine. Otkidanje jetre u snu ukazuje na smrt djeteta. Otkinuto stopalo u snu simbolizira nemoć. A ako sanja da mu je ud odsjeĉen i baĉen. na stranstvovanje i ostajanje bez ikoga. za to ga grize savjest i ţeli se pokajali. Ako ĉovjek sanja da osjeća bol u spolnom udu. Ko sanja da je kilav postići će neki imetak. simboli zira povećanje blagodati. To naroĉito vaţi ako ih ĉovjek sanja kod svog sluge. to ukazuje na njegovu smrt. sukrvice ili gnoja. koju je doveo na rub propas ti. Posjanik a. otac. Ko sanja da mu je neki ĉovjek odsjekao noţni palac — taj ĉovjek će dati da se on pritvori. Ko sanja da ga boli but — on loše postupa prema svojoj rodbini.Dugi nokti simboliziraju brigu. one ukazuju na tugu i gubljenje ĉasti snivaĉa. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ogrebao po nekom od tjelesnih organa — taj ĉovjek će nanijeti zlo njemu i nekome od njegove bliţe rodbine. Ko sanja da ima upalu porebrice — on se usuĊuje na nepokornost i od vladara će ga stići kazna. ukoliko ne smeta onome ko ga sanja. pa sanja uškoplje nika (haduma). Ko ţeli da nekome da nešto na ĉuvanje ili da mu povjeri neku svoju tajnu. što je rugoba i sramota. ako ih sanja kod nekog drugog. Ko sanja da nema nokata ostaće bez igdje išta. Prehlada u snu simbolizira neku laganu bolest. kome odgovara organ koji ga boli. svrab. obzirom na izreku: Smrt brata je smrtonosni udarac. iza koje slijedi ozdravljenje i blagostanje.".s. Bolest noktiju u snu ukazuje na slabljenje snage i iskvarenost u vjerskim i drugim poslovi ma. koji se vlada kao što se vladaju dobri ljudi i koji govori mudre rijeĉi — to je neki od meleka koji ţeli da ga upozori ili obraduje. Ĉir na jetri simbolizira obuze-tost niskim ţeljama i strasnom ljubavlju. Ko sanja da mu je izgrebano ĉelo uskoro će umrijeti. oni ga spominju po zlu i uĉe dove protiv njega. a tuga u srcu ukazuje na pokajanje.. a za ratnika — poraz. ili će izgubiti snagu. Bol u leĊima u snu ukazuje na smrt brata. Ko sanja da su mu u snu noge odsjeĉene i nestale — izgubiće imetak ili će umrijeti.to mu predstavlja povećanje imetka. TakoĊe je reĉeno: . Ko sanja da su mu svi nokti presvuĉeni (odjeveni) — umrijeće. tako da se bojao da će umrijeti. Ko sanja da mu je odsjeĉena jedna noga izgubiće polovinu imetka. tako da će morati trošiti svoj imetak. Bol u nozi u snu ukazuje na mnoštvo imetka. Reĉeno je: Sanjanje bolova u stomaku ukazuje na zdravlje porodice i bliţe rodbine. Bol u slezeni u snu ukazuje na upropaštavanje velikog imetka koji je ĉinio snivaĉev oslonac i oslonac njegove porodice. shodno rijeima Uzvišenog: „Njihova srca su bolesna. Ko sanja kao da je uškopljen ili da je sam sebe uškopio — biće poniţen.š.nog. ako sanja da mu se koţa na stomaku zgulila od puzanja i da više ne moţe da puţe te da traţi od ljudi da ga ponesu. Najbolje je da ĉovjek sanja da je on taj koji ima gubu. Ako ĉovjek ima kćer i sanja da mu je spolni ud otkinut i stavljen za uho. Ko sanja da ima grĉeve u ţelucu — on oskudno hrani djecu i porodicu i na njega će se spustiti kazna. osiromašiće i biti doveden u situaciju da prosi od ljudi. ili će mu uzeti dio imetka koji mu predstavlja oslonac. Ovo vaţi za sve one sa kojima ima kontakt. kao npr. a svakQ povećanje na tijelu. Ovaj san moţe da znaĉi i to da je osoba koja ga sanja duţna i da ne moţe da vrati dug. elefantijazisa i kozica..š. on će od tog ĉovjeka nešto ĉuti i potom dobiti neki imetak. Ko sanja da je nepokretan oslabiće mu moć i u dunjaluĉkim i vjerskim poslovima. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila od bola . je rekao: „Naša djeca su naše jetre". Ko sanja da ga boli stomak — on svoj imetak troši u neposlušnosti prema Allahu dţ. ili da će mu umrijeti sin. Ko sanja da osjeća bol u grudima — on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. zbog duga prema njemu. bolest srca ukazuje na munafikluk i sumnju. Isto tako. što znaĉi da taj u svom sluţenju ništa ne radi kako treba. Odsijecanje spolnog uda u snu za upravitelja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. Ko sanja da osjeća bol u jetri — on loše postupa prema djeci. Ko sanja nekog nepoznatoghaduma. obzirom da pluća predstavljaju mjesto ruha (duha). Ko sanja da puţe na stomaku pogodiće ga neka bolest koja će ga spreĉavati od posla. sin. a ako mu se bol u snu povećao. Kaţe se i to da sanjanje bola u leĊima prilikom tumaĉenja treba dovesti u vezu sa osobom koja ojaĉava snivaĉa u ţivotu. koji mu neće biti siguran od njegovih neprijatelja.

Tako. Ako ĉovjek sanja da ide na jednoj nozi i da mu je druga noga na toj na kojoj ide. Reĉeno je: Ko sanja da se oţenio. Reĉeno je i to da opekotina simbolizira stupanje u brak ili raĊanje djeteta. Ko sanja da je impotentan — on je još uvijek saĉuvan od grijeha. Taj ĉovjek se parniĉio sa nekim ĉovjekom. Reĉeno je: Ko sanja da je hrom biće dobar i uĉevan u vjeri.a. Prenosi se da je Ebu Bekr r. Reĉeno je i to da okrugla opekotina simbolizira stabilnost u odnosu na vladara ili cara koji se ne vlada po Sunnetu.. uspio je.a.. koji mu je rekao: — Vladar će biti uništen. l sanjanje ĉireva po tijelu takoĊe predstavlja imetak. u ovom sluĉaju opekotina smatra lijekom. Neki ĉovjek je sanjao daje bolestan i da nema lijeĉnika koji bi ga izlijeĉio.da mu dijete ima kozice — to mu je neko dobro koje dolazi njemu i njegovom sinu. Ako neko sanja da je neplodan zbog godina. Ko sanja da u ruci ima ĉireva iz kojih teĉe gnoj — to mu je imetak od koga će imati koristi i koji mu neće nanijeti štetu. Tako. ili išĉašena. pa se njime ĉela njihova i slabine njihove i leĊa njihova budu ţigosala. kao što je bio uništen i narod Ad. imaće poteškoća sa imetkom. ili ukoĉen (nepokretan). pa ga je neki od dobrih ljudi sanjao kao daje poruţnio. a sramota — ruţnoću.. osramotiti. Ako neko sanja da mu drhti desna ruka. pa ako ga bude koristio u pokornosti prema Allahu dţ.".. oboljeće od kuge. zapašće u brigu koja će prerasti u sramotu. a ako nema kćeri. dobiće nešto nepotpuno (manjkavo). a ako sanja hroma ĉovjeka. — našto mu je Allahov Poslanik s. dobiće vlast i biti spominjan. suzdrţava se od dunjaluka t dunjaluĉ-kih stvari i potpuno je nepoznat. TakoĊe je reĉeno: Opekotina simbolizira bolne rijeĉi. to znaĉi da on nema snage za ono što traţi i da će ga ostaviti na cjedilu neko od njegove bliţe rodbine na koga se odnosi njegov oboljeli organ. ili slomljena. Umorno i ispucalo lice u snu simbolizira nedostatak stida i nedostatak voĊe.š. ta ko da se. da mu se lice pretvorilo u straţnjicu. Neki ĉovjek je sanjao da je epidemija zahvatila ljude i stoku. imaće poteškoća od svoje rodbine. njegovo zaklinjanje neće biti nešto loše. ako sanja da mu drhti stegno. iz zavisti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onima koji srebro i zlato gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu — navijesti bolnu patnju na Dan kada se ono u vatri dţehennemskoj bude usijalo. a ako sanja da je zapao u tugu. Hroma osoba ne moţe najbolje obavljati neki zanat i ne moţe se u svom izdrţavanju osloniti na neki neznatni imetak.". obziromsda glava simbolizira oca. Ako ĉovjek sanja hromu ţenu. Ko sanja da mu je desna noga oboljela. Bolest simbolizira parniĉenje. i ako se bude zaklinjao. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ili ga ne nose noge. Opekotina u snu se tumaĉi sa raznih aspekata. a ako sanja da mu drhte noge.v. a ako ga bude koristio u nepokornosti prema Allahu dţ4-.".. sanjao sam da na grudima imam dvije opekotine. 64 . ili će ih hapsiti. na javi oslijepila. pa je za san pitao tumaĉa snova. Ko sanja da je hrom. oboljeće mu sin. ako je na njoj ispucala kora i ako to osobu ne boli. Ko sanja da su mu tjelesni organi pootkidani — on će otići na put i njegova rodbina će se razići na razne strane. rekao: — Allahov Poslanice. da su mu odsjeĉene i ruke i noge i da je neko poĉeo da recituje: „Zar ti nisi vidio što je tvoj Gospodar uradio od (naroda) Ad. ili će uznemiravati poštene osobe. simbolizira najveći najbolji i najjaĉi lijek. Ospice (male boginje) simboliziraju imetak koji se dobija od vladara. Ko sanja hromog starca . a Ijekar — pomagaĉa.on je osoba koja posjeduje stid. KUGA u snu simbolizira tugu. Reĉeno je: Trag stare ili nedavne opekotine. tim blagom koje je sakupio ha dunjaluku biće prţen na Ahiretu. Ko sanja da ima otok na koţi od stare ili nedavne opekotine — on će na dunjaluku dobiti blago.on ima djeda ili prijatelja kojem nešto nedostaje.. Neki vladar je bio tiranin i nasilnik. rodice mu se. Ko ima namjeru da krene na put i pritom sanja da mu je noga slomljena — neka ide na put i nek ništa ne ĉeka! Ko sanja da mu je išĉašena noga — oboljeće mu ţena. Ovo je rekao Ibn Sirin. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo ih po Zemlji razasuti u skupine. taj ĉovjek će ga. ili kupio robinju pa sa njom ne moţe da ima spolni odnos zbog impotencije. Neki vele da one simboliziraju klevetu. a ako mu nestane impotencije. ako na njoj ima rana. Ko sanja da mu je jedna noga duţa od druge otići će na nekakav put. rekao: — Bićeš (poslije mene) zapovjednik (vladar pravovjernih) dvije godine". ona će se vjeriti. koji mu je rekao: — Vladar našeg vijeka će ubijati ljude. velikih stubova. Ruţnoća u snu simboizira sramotu.. on je pola svog imetka pokrio i posluje samo sa drugom njegovom polovinom. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu se razbolio otac. ako to sanja na lijevoj nozi i ako ima kćer. To mu se na javi pokazalo kao bolest glave. ko sanja da je obolio od kuge — zapašte u tugu.s. pa je. — Dvadeset dana poslije toga vladar je izgubio vlast i imetak i Allah ga je uništo saĉuvavši narod od njegovog zla. (od grada) Irema. da je umro. i ona će dobiti nešto nepotpuno (manjkavo). Drhtanje pojedinih tjelesnih organa u snu simbolizira poteškoće u poslovima osobe na koju se dotiĉni organodnosi. on će se upustiti u trgovinu bez kapitala i bez izdrţljivosti. imaće poteškoća u svom izdrţavanju. Priĉa se da je neka ţena sanjala da su joj se razboljela dvojica sinova. ko sanja da mu je lice mehko i svjeţe . a ako sanja da gaje neki ĉovjek uĉinio neplodnim. Njegov san je protuma ĉen tako da ga je taj sa kojim se parniĉi pobijedio.

ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. obzirom da tanjir simbo lizira lijeĉnika. a ako rob sanja da ga je neki osorni ĉovjek napojio pićem. pogodiće ga rijeĉi nekog od njegove bliţe rodbine. i ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. srazmjerno bolu koji je osjetio u tom organu. koje on neće htjeti prihvatiti. oţeniće robinju koja će od njega traţiti da je izdrţava. simbolizira lakšu bolest iza koje slijedi ozdravljenje. koji se s lahkoćom uzimaju. ili se oţeniti. biće smijenjen. Ko sanja da nekom drugom ĉovjeku pušta krv — taj će prestati griješiti. potiljak simbolizira preuzimanje obaveze. umrijeće mu neko od bliţe rodbine. LIJEKOVIMA. Jer. ali mu krv ne poteĉe. a ako se krupica slomi. Ono što iz ĉovjeka izaĊe posredst vom djelovanja lijeka ne tumaĉi se isto kao ono što izaĊe bez djelovanja lijeka. a ako mu krv poteĉe. pa je sanjao da je pustio krv iz potiljka. takav govor će se povećati i udvostruĉiti. Reĉeno je i to: Ko sanja da pušta krv iz potiljka — dobiće neku zaradu i imetak. o njemu će se govoriti istina. Reĉeno je: Ko sanja da mu krupiĉar (osoba koja krupicom ili rogom pušta krv iz potiljka) pušta krv iz potiljka . Priĉa se da je Jezid ibn el-Muhelleb bio pritvoren od strane Hadţadţa. Ko sanja da mu neki starac pušta krv iz vene ĉuće nešto od svog prijatelja. Ko sanja daje sa skalpelom uzduţnim presijecanjem vene pustio krv svojoj ţeni — ona će roditi kćer. Puštanje krvi iz desne ruke simbolizira povećanje imetka. ona mu neće traţiti da je izdrţava. Svaki lijek koji se u snu s lahkoćom pije ili jede za bolesnika znaĉi ozdravljenje. koji se s mukom uzimaju. vladar će ga pustiti na miru. ili preuzeti neku obavezu.26. shodno rijeĉima Uzvišenog: . imaće neku korist. a ako je to neki mladić. a iz lijeve ruke — povećanje broja prijatelja. PUŠTANJE KRVI IZ POTILJKA. Sanjanje prekrupe simbolizira dobru vjeru i putovanje u svrhu ĉinjenja dobra. ako mu mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene i iz vene poteĉe krv. ako mu je venu rasjekao poprijeko. ali je nekome nešto dao pa mu taj to ne vraća.daće svoj imetak u dobrotvorne svhe. Ako ĉovjek sanja da pušta krv iz vratne vene. Ko sanja da pušta krv iz potiljka ne kom mladiću — pobijedićenekog svog neprijatelja. Neki vele da puštanje krvi iz potiljka simbolizira nestanak bolesti. ako je pritom imao osjećaj da mu puštanje krvi koristi te da mu je iz tijela istekla odgovarajuća koliĉina krvi. kome dotiĉni organ odgovara. Ako dobije braĉni ugovor. Ko sanja da lijeĉi oko — to znaĉi da se njegovo vjerovanje popravlja. i da mu taj lijek koristi. ako iz ve ne poteĉe krv. Ako neko sanja da mu je otvorena vena ali da pritom osje ća neugodnost od oticanja krvi. to mu je prijatelj. jer krv simbolizira grijeh. riješiće se brige. Miann ibn Zaide je sanjao da je pustio krv iz potiljka i da je njegova krv poprskala šator. on će prekinuti odnose izmeĊu nje i njene/odbine. nagradiće ga. ona će se puno ugojiti i imaće obilje dunjaluĉkih dobara. a neki. NAPICIMA l PUŠTANJU KRVI Svaki napitak ţute boje u snu snimbolizira bolest. prestaće takav govor o njemu. a oticanje krvi — pokajanje. a za zdravu osobu znaĉi izbjegavanje onoga što joj šteti. oboljeće i pretrpjeti štetu u imetku. TUMAĈENJE SNOVA O LIJEĈENJU. kao i ono što on ni je u stanju. vladar će ga pporezovati i uzeti mu imetka srazmjerno istekloj krvi. TakoĊe je reĉeno da puštanje krvi iz potiljka u snu simbolizira usaglašavanje sa Sunnetom. te godine neće im ati tjelesnih bolesti. Sutra dan su kod njega ušla dvojica crnaca koji su ga ubili. ţena će mu roditi dijete od nekoga drugog. Reĉeno je da sanjanje ukusnih napitaka. njegovo vjerovanje je dobro i te godine uopšte neće imati tjelesnih oboljenja. obzirom da oni sebi mogu priuštiti provod. to mu je neprijatelj. a ako venu prosijeca poprijeko. Ko sanja da pije neki lijek. Ko sanja da namjerava pustiti krv iz vene — on namjerava da se pokaje za grijehe. on je ustrajan u nekom velikom grijehu. a ako mu iz vene ne poteĉe krv. obzirom da oni sebi ne priušćuju napitke izuzev ako su bolesni i primorani da ih piju.l opskrbite se (onim što vam je potrebno za put)! A najbolja op skrba je bogobojaznost". Ko sanja da pušta ili traţi da mu se pusti krv iz potiljka — dobiće neku upravu. o njemu će se kazivati istina i prestaće griješiti. on je dobar u svom vjerovanju. ako je boja krvi crna. a ako je na nekom poloţaju. da simbolizira umanjenje imetka. opet. a ako ga ne dobije. ako mu pušta krv iz nekog od tjelesnih organa. Ako gospodar sanja da ga je rob napojio pićem. on je zakopao neko blago koje ne moţe da pronaĊe. obzi rom da oticanje krvi simbolizira pokajanje. Ako je osoba koja mu je puštala krv iz potiljka neki poznati starac. Ko sanja da mu neki mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene — ĉuće od svojih neprijatelja klevetu i povećaće mu se imetak. rastaviće se sa ţenom.. ako umjesto krvi izaĊe kamen. ako mu venu rasjeĉe uzduţ. kao i to da to simbolizira izbavljenje od brige. Sanjanje lijekova neprijatnog ukusa. Ko sanja da pušta krv iz potiljka. PUŠTANJE KRVI iz vene. imaće koristi od nekog drugog vladara. ako taj pusti da mu krv polahko otiĉe iz vene. ako krv iz vene ne poteĉe. ili će ona umrijeti. Ko sanja da podvlaĉi sur- 65 . za bo gataše ima dobro znaĉenje. pokajaće se za grijehe. a ako ima ţenu. ali on n e vidi krvi ni posjekotine. ili će dobiti braĉni ugovor. Ko sanja da mu neki uĉenjak (alim) pušta krv i da mu je isteklo mnogo krvi u posudu ili tanjir — oboljeće i potrošiti imetak na porodicu i lijeĉnike. dok za siromaha takav san nema dobro znaĉenje. koji će mu nešto uslovljavati ili traţiti neki dug. Poslije toga bio je pušten iz zatvora.

a ako se normalno namazao. da se peć ne bi ohladila. srazmjerno hljebu izvaĊenom iz peći. ako je lepinja od jeĉma. on je pohlepna osoba. Tijesto simbolizira ĉestit imetak u trgovini koji. to liko treba oduzeti od spomenute ţivotne dobi. a koliko od lepinje u snu fali.. ili neke rijeĉi koje je izgovorio.". Ko sanja da mu sa ĉela visi lepinja — osiromašiće. l ne budi poslušan svakome koji se mnogo zaklinje (i onome koji je) prezren (koji zasluţuje prezir). Ko sanja da peĉe hljeb — on se dao u trku za sredstvima za ţivot ţudeći za trajnom dobrobiti. obzirom da takav hljeb jede samo onaj ko je na to prinuĊen. Mazanje mirisnim uljem u snu simbolizira lijep glas o onome ko se maţe mirisnim uljem. s tim što jaĉina srdţbe zavisi od koliĉine lijeka uzetog kroz nos. Ko sanja da jede hljeb bez kore — bolovaće i umrijeti u osami. simbolizira brigu. imetak će propadati i sa njime će imati poteškoća. Ulje lijepog mirisa simbolizira lijep glas o nekome. VRSTAMA MESA l PRIBORU ZA PRIPREMANJE l SERVIRANJE JELA Tumaĉi snova su rekli: Pšeniĉno brašno simbolizira zbirni kapital i ĉeljad . ispu niĉe obećanje koje je nekome dao. UZIMANJE LIJEKA KROZ NOS. Neki vele da ulje neugodnog mirisa simbolizira prostitutku ili gri-ješnika. a ako ima osjećaj da to ĉini samo radi ljepšeg izgleda. Ibn Sirin je govorio da sanjanje protuotrova nije pohvalno. to ukazuje na njegovo voĊenje raĉuna o svom uljepšavanju. a moţda će biti stavljen na iskušenje zbog teške srdţbe. Ko sanja da ga neko prţi — taj ga pecka istinitim ali bolnim rijeĉima.Miješanje pšeiĉnog tijesna simbolizira odlazak na put osobe koja sanja da ga mijesi. Ko sanja da jede hljeb iz popreta (vrućeg pepela u ţaru) — teško će se izdrţavati. Ko sanja da ţuri sa peĉenjem hljeba. a jedenje mekinja — siromaštvo. Mekinje simboliziraju teškoću u izdrţavanju.on se toliko srdi da mu to oteţava iznalaţenje izlaza iz odreĊene situacije. ako je lepinja suha. jedna lepinja simbolizira 40 cjodina ţivota. imetak će biti pred propašću. ili neki zavjet kojim se zavjetovao. Sanjanje okrugle opekotine simbolizira stabilnost spram vladara u stvarima u kojima vladar postupa opreĉno Sunnetu. a ako sanja da se klistira ne zbog neke bolesti. Pljesnivi hljeb simbolizira veliki imetak. da će drugi biti ovisni o njemu i da će se riješiti tuge. ako pri tom ima osjećaj da mu surma popravlja vid. Ko sanja da je uzeo bocu sa mirisom i namirisap sebe ili nekoga drugoga — on je las-kavac ili se krivo zaklinje ili ogovara. a mazanje uljem neugodnog mirisa simbolizira ruţan glas. on ĉini nešto ĉime pokušava da uljepša i svoju vjeru i svoj dunjaluk. ako se namazao previše tako da mu ulje curi niz lice. Reĉeno je: Kp sanja jednu lepininju . biće dobar vjernik i dobiće poloţaj u društvu i bogatstvo i pobijediće neprijatelje. Ko sanja da u ruci ima lepinju od neprosijanog brašna — imaće dobar ţivot i pravednu vjeru. blagoslov. a ako tijes to ukisne. TUMAĈENJE SNOVA O HRANI. u svrhu obilaska bliţe rodbine. Ko sanja da se klistira zbog neke bolesti — on će se prihvatiti nekog posla u kome je neko dobro po njegovu vjeru. dugo će ţivjeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da im se prikazuješ blagim.ona mu simbolizira 1000 dirhema. a da se i oni tebi prikazuju blagim. Lepinja simbo lizira ţivotnu dob. uskoro će se sresti sa svojom braćom. obzirom da takav hljeb treba ponovo staviti u vatru da se ispeĉe. postići će vlast i dobiti imetak. ţivjeće oskudno i štedljivo i ĉuvaće se grijeha. Reĉeno je da ulje za mazanje. rodnost godine.. ili da mu je neko drugi dao da popije teĉnost na koju je nešto prouĉeno. JELIMA. Ko sanja da u ruci ima mnogo lepinja. Ko sanja da miješa jeĉmeno tijesto. Za tugu tumaĉi snova kaţu da simbolizira hljeb. a ulje neugodnog mirisa ruţan glas. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . dobro peĉena lepinja za vladara simbolizira njegovu pravednost. Ko sanja da nekoga bolno prţi na vatri — to znaĉi da ga on prţi ruţnim rijeĉima i da se boji vladara. Ko sanja da uzima lijek kroz nos . ili će se oţeniti. za trgovca — njegovu praviĉnost.ţivotna sredstva će mu bitioskudna. Reĉeno je: Ako nekom u snu namaze glavu uljem na nekom neugodnom mjestu. Neki vele da ovakav san simbolizira prijatan ţivot. Reĉeno je i to: Ko sanja da je sprţio neku svoju venu — rodice mu se kćer. ali ih ne jede. ili neke laţi koje je izgovorio i si. osoba kojoj je namazana glava treba da se priĉuva od laskanja i zamki osobe koja joj je namazala glavu. a za zanatliju — njegovo poštenje. koji istraţuje (ljudske) mahane Ti) raznosi ogovaranja. posti ĉitavog svog ţivota). 27. SLATKIŠIMA. Ko sanja da pije. zapašće u brigu. Reĉeno je da nedopeĉen hljeb simbolizira jaku groznicu. Ko sanja da je mirisnim uljem namazao glavu. obezbijeĊenu prehranu. A ako je uzeo zalogaj. Ko sanja da mu je data kriška hljeba i da ju je on pojeo — bliţi mu se kraj ţivota i smrt. ili će mu ţenu vidjeti stranac (nepoznati ĉovjek). KLISTIRANJE. Ko sanja da mu je lice namazano mirisnim uljem — on je osoba koja posti sijamud-dehr (tj. Lepinja za Arape simbolizira ţenu.mu. 66 .l oni će govoriti: — Hvala Allahu koji je od nas odstranio tugu". u osnovi. donosi brzu zaradu. ako tijesto nije nadošlo.. Ĉistoća lepinje simbolizira ĉistotu vjere. ako se sanja da je tijesto nadošlo. koji njegov vlasnik ne koristi i na koji ne daje zekat. on se brine da poboljša ili uljepša svo je vjerovanje. Vrel hljeb simbolizira traţenost i nepristupaĉnost (nedostupnost). Ĉista.

— našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u isto vrijeme za ţene imaš dvije sestre! (To po šeriatu nije dozvoljeno. njegov ţivot je pri kraju. Lonac simbolizira staratelja kuće koji se brine da izdrţavanje porodice bude što obilnije. spusti nam s neba trpezu. obzirom da se trpeza koju je on sanjao prije toga razbila. spusti nam s neba trpezu. Reĉeno je i to: Ko sanja da pije sirce posvaĊaće se sa ukucanim.Reĉeno je i to da vrući hljeb od bijelog brašna simbolizira dijete. ĉuvanje od harama. dobro i blagodat. Sve srebrno posuĊe.. kad god pruţi ruku da uzme nešto sa nje. a dizanje trpeze — gubitak plijena. Drveni ĉanak simbolizira postizanje imetka na nekom putovanju. a ako sanja da se trpeza digla. to ukazuje na sihr (vradţbinu) ili bolest. simboliziraju poslugu.š. Reĉeno je to: Ko saja da na trpezi ima jedna ili dvije vrste jela — to je opskrba koja stiţe njemu i njegovoj djeci. Meso i mesna juha u loncu simboliziraju ĉestitu opskrbu uz govor i piće. sukobiće se sa tim svojim neprijateljem. uz raspravljanje i neznatnu korist. Za Ibn Širina ona nije bila dobar 67 . srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo.. Ako za njom ima još neko pored njega (snivaĉa). a neki. Reĉeno je: Trpeza simbolizira ishranu i izdrţavanje onoga ĉija je trpeza i ko sa nje jede.. koji jede zajedno sa njim. pa je svoj san sipriĉao tumaĉu snova.." Reĉeno je: Trpeza sim bolizira neki plijen koji je u opasnosti. a koja je recitovala sljedeći ajet: „. SOFRA simbolizira neko vaţno putovanje na kome osobu koja je sanja ĉeka neko bogatstvo. — Tako je i bilo. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . ispod trpeze izlazi šapa riĊeg psa. Ako neko sanja da pije ulje. „Bezmaverd" (vrsta jela) simbolizira prijatan i ukusan imetak sakupljen bez velikog truda. neprepuštanje zabavi i dug ţivot. vele neki od tumaĉa snova. Jedenje hljeba sa sirćetom i sirćetnim talogom simbolizira neki neznatni i malo korisni imetak u opadanju. blagodati. oni se meĊusobno mnogo vole.". a ko ih sanja ali ih ne jede — imaće neki gubitak u imetku. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da do njega dopire glas osobe koju ne vidi. ţivjeće dugo. Jela ukiseljena u sirćetu simboliziraju brige i rasprave (svaĊe). da mehka sredina hljeba simbolizira neznatnu zaradu. Neki vele da trpeza simbolizira vjeru. opet. vele da trpeza simbolizira ţenu. razbila se.. što je on mogao i oĉekivati. Tako. tvoju ţenu sa tobom dijeli neki sluga. da te iz nje izbavi i da ti olakša. TRPEZA. Podijeljena su mišljenja u vezi sa tim šta simbolizira so. i ako na trpezi ima mnogo ĉistih (lijepih) lepinja i dobrog jela. l kao što se lonac oslanja na sadţak. Ko sanja da hranu stavlja na ime postelje — on omalovaţava Allahove dţ.. a lepinja — veliku zaradu. Ko sanja trpezu po kojoj su raširene lepinje — pojaviće mu se neki njegov neprijatelj. Posuda za sirce simbolizira samilosnu sluţavku (ili robinju). Sjedenje za trpezom — druţenje sa tim ĉovjekom. Neki vele da jedenje mehkog hljeba simbolizira opskrbu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Neki vele da bijela so simbolizira asketizam. da će izmeĊu tog ĉovjeka (koji simbolizira trpezu) i ostalih za trpezomsdoći do prepirke u pitanju nje govog izdrţavanja (ishrane). Taj san mu je naumpao kada su mu tog dana saopštili da je umrla njegova gospodarica i da je propalo sve što je bilo njeno. bilo u trgovini. koji je porijeklom Slaven.š. — Taj ĉovjek je to provjerio i ispostavilo se da je to istina. obzirom da sofra predstavlja nalazište hrane i jela.. malo lepinja — da se malo vole. Zemljani lonci simboliziraju postizanje imetka bez putovanja. Neki vele da trpeza simbolizira savjet koji se saziva u svrhu dogovora o izgradnji grada. Ko sanja da ih jede — zapašće u brige. tako se i ljudski ţivot oslanja na imetak. i kada je stigla do vanjske kapije. Mnoštvo lepinja predstavlja njihovu veliku meĊusobnu ljubav. ili nekog objekta. koja se ĉini velikom.. neće imati protivnika. Neki bijeli rob je sanjao da je trpeza njegovog gospodara izašla iz kuće i poĉela da bjeţi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da u ruci imam dvije lepinje i da jedem i jednu i drugu. Priĉa se da je neki ĉovjek sanajo da jede za trpezom i da.) Okrugli sasvim tanki hljeb simbolizira malu. Jedna lepinja predstavlja jednogodišnji ţivot i ljubav. Neki vele da takav hljeb simbolizira kratak ţivotni vijek. Neki vele da lonac simbolizira ţenu strankinju. jedenje sa trpeze — okorištavanje o tog ĉovjeka. Neki vele da trpeza simbolizira ĉasnog i dareţlji vog ĉovjeka. Sitne usoljene ribe simboliziraju brigu i tugu. koji mu je rekao: — Ti si u nekoj poteškoći. a posebno zdjele. Ako je za trpezom sam. on u veselju bratitimi ljude. ako sa njim za trpezomsima još ljudi. obzirom da sirce izaziva skupljanje usta. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe pojam trpeze. ili nekog sela. Kaţe se i to da drveni ĉanci i zdjele ukazuju na dobro ekonomisanje u ţivotu. i On će udovoljiti tvojoj molbi. to znaĉi da se udruţio sa braćom. Kutljaĉa simbolizira dobrog ekonoma koji radom svojih ruku ishranuje svoju porodicu. Sirce simbolizira blagoslovljen imetak. bilo u kući.. a ako lepinja poĉne jesti. ko sanja da nešto kuha u loncu — dobiće neki veliki imetak od nekog stranog vladara. kao što bjeţi ţivotinja. O Allahu Gospodaru naš. moliš Allaha dţ. Reĉeno je i to da sof ra simbolizira odlazak kod nekog izuzetno velikog vladara i da će onaj ko je sanja postići bogatstvo i komoditet. Sirćetni umak simbolizira bolest. opet. Neki. Sadţak (tronoţac za lonac) simbolizira ĉovjeĉiji ţivot. Reĉeno je: Ako neko sanja da za trpezom jede više nego što ima obiĉaj. koji je rekao: — Ako ti je san istina.

" Sve ono što na javi dotiĉe vatra u snu simbolizira imetak u kome ima grijeha. Ako se sanja da se u kuću unosi usoljeno ovĉije meso. — Ti se ne boj! — rekoše oni. ona predstavlja brigu i prepirku. i zdjele kao ĉatrnje i kotlove nepokretne. na kojoj treba biti zahvalan Allahu dţ. Reĉeno je: Ko sanja da je našao so zapašće u teškoće ili će se teško razboljeti. Uopšte nije lijepo ako ĉovjek sanja da jede ţivo meso. Neki vele da će onaj ko sanja da jede kamilje meso postići neku dobit od vladara. Debelo peĉeno tele simbolizira vijest o nekoj brzoj radosti. ono simbolizira dobro za ukućane. Glavuša peĉena u peći simbolizira poglavara.. ako je ovĉetina sirova. tako. i ubrzo im donese peĉeno tele. dobiće priznaje od nekog vladara. Neki vele da prţeno kravlje meso simbolizira sigurnost od straha. a jedenje mesa — ogovaranje neke osobe. a ako je nedpkuhana. Ko sanja da jede meso bika — biće izveden pred sudiju. jer to ukazuje da će mu propasti jedan dio imetka. Kaţe se da peĉene bravlje noge simboliziraju radosnu vijest. dijete će mu biti vaspitano. Ko sanja kamilje meso a da ga ne dotiĉe — zadpbiće neki imetak od velikog i jakog neprijatelja. brige. ako to sanja trudnica. dobio je imetak od velikog i jakog neprijatelja. Neki vele da ona. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali što god je on htio: hramove i spomenike.a. s tim što se to dobro pored! sa koliĉinom unesenog mesa. ako neko sanja da jede meso peĉene deve. koji će odrasti i sam zaraĊivati za ţivot. o ĉeljadi Davudova!" Ko sanja da u svojoj kući ima ovĉije peĉenje — kontaktiraće sa nekom nepoznatom osobom i pripremiće joj gozbu (zijafet). Ko sa nja da jede kuhano kamilje meso — on jede imetak nekog ĉovjeka. Ko sanja da jede hljeb i so — biće zadovoljan i sa malo ovosvjetskih dobara. Ko sanja da mu peĉena bravlja noga govori — spasiće se od propasti. svjeţe meso . ako je mršava — mali imetak i teško zaraĊenu opskrbu. obzirom da ono podsjeća na ĉovjeka. povezujući to sa ajetima: . Neki vele da peĉena kamila simbolizira sigurnost od straha. kao i to da ona simbolizira neki gubitak. Ako je u pitanju unošenje mesa koje nije ovĉije. obzirom na njihovo siromaštvo. obzirom na njeno kuhanje na vatri. Reĉeno je i to da bravĉe sa raţnja (bez glave) ukazuje na tugu koja će se desiti u kući onoga ko to sanja. razuz-danost i prepirku (sporenje). a ako ga dotakne. Reĉeno je: Ko sanja da jede mršavu pastrmu (sušeno meso) pretrpjeće gubitak imetka. koje dolazi nakon prijašnje nesreće. a grumenĉići soli — brigu i umor. uĉenjak nije dobar. Kosti svih ţivotinja i mboliziraju okosnicu imetka.. Reĉeno je: Kuhana ovĉetina simbolizira i mukom steĉeni imetak. . Jedenje oĉiju peĉene glavuše simbolizira trošenje gotovine poglavarovog imet- 68 . a poslije Ishaka Jakubom. Reĉeno je i to da ovĉija glava simbolizira imetak od 1000 do 10. Ako je peĉenje debelo. — mi smo Lutovu narodu poslani! — A ţena njegova stajaše tu.odgovori on.smrt. a ako je meso nedokuhano. a ako je peĉenje od mršave ovce.000 dirhema. ako je debela simbolizira veliki imetak. izuzev pojedinih vrsta mesa. Ko sanja da jede kuhano meso po-većaće mu se imetak. oboljeĉe i potom ozdraviti. neće dobiti imetak u naslijeĊe. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ovce.š. a ako je peĉenje mršavo.Mir! . MESO simbolizira bolove i bolesti. od neke umrle osobe će naslijediti neki imetak. obzirom da ljudski organizam nije u stanju probaviti ţivo meso. kupvanje mesa — nesreću. dijete mu neće biti snalaţljivo u svom poslu. ako je glavuša mršava. i Mi je obradovasmo Ishakom. Tumaĉi snova se razilaze u tome šta simbolizira peĉena kamila. simbolizira ju zapadanje u tugu zbog djeteta. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sina. ako je meso kuhano. a mozak bilo koje ţivotinje simbolizira ušteĊenu ostavštinu imetka u koji ĉovjek polaţe nadu. ako ga jede. Ko sanja da jede meso nepeĉene glavuše — on ogovara poglavara kojeg simbolizira ţivotinja ĉija je glavuša. ili će imati koristi i sreće od svoje braće. Reĉeno je: Krupa so simbolizira brigu.. a ako sanja da ga jede zajedno sa nekim starcem. obzirom da se ono sporo probavlja i da je grubo. izobilje i spas od straha. trud.simbol. Reĉeno je i to da mršava ovca simbolizira siromašnu osobu. Neki vele da to simbolizira opskrbu. rodice muško dijete. Ko sanja da je kupio veliku debelu glavušu imaće koristi od nekog dobrog uĉenjaka. Slanik simbolizira prijatnu robinju. Ko sanja da u svojoj kući ima neizrezano peĉenje iznenadiće ga neka nesreća. rodice mu se sin. — Trudite se i budite zahvalni. Neki tumaĉi snova kaţu da nije lijepo sanjati ţivo meso ako ga onaj ko ga sanja ne jede. to mu simbolizira neko dobro.v. on o uĉenjaku govori ruţne rijeĉi. Pastrma simbolizira plijen (za radu) od ogovaranja umrlih. A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiĉu. shodno sluĉaju kad je otrovana peĉena bravlja noga govorila sa Allahovim Poslani kom s. to znaĉi da kontakti sa braćom neće donijeti neku naroĉitu korist.s. a ako su nedokuhane.Mir! . Neki tumaĉi snova vele da će onaj ko sanja da jede bravlju glavušu i noge postići ugled od nasljeĊa ili neĉega drugog.rekoše: . on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zeNja od njih. ako se ljudsko meso ne jede. Kravlje meso simbolizira slabo napredovanje posla. Sanjanje jedenja kuhane ili peĉene glavuše simbolizira dobijanje imetka od nekog poglavara. Kuhano kravlje meso simbolizira neku lahku dobit za onoga ko ga sanja. ako se glavuša pokvarila (istruhla). s tim što će radost biti srazmjerna debljini teleta.l Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest. ono predstavlja neki imetak koji se prestao spominjati. Sanjati da se jede meso ima dobro znaĉenje. nemir i bolest.

obzirom da bravlja noga predstavlja imetak. neće mu biti niša.v. tugu i poteškoću. Ko sanja da jede ptiĉad grabeţljivih ptica. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . ĉiji mu se ukus nije svidio. — Kada je ĉovjek provjerio slugu. dva krila. zavisno od situacije.s. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu! On iskorištava tvoju porodicu. Ko sanja da hranu pije kao vodu ţiv- 69 . naroĉito prţenu. Ko sanja da je okusio nešto nepoznato. to ukazuje na smrt.s. obzirom da ptice ima šest dijelova: glavu. RIBE. Sanjanje dlake u zalogaju simbolizira brigu. Ko sanja da oblizuje prste dobiće neku neznatnu korist od hrane od koje se oblizivao. Ko sanja da u ustima ima mnogo hrane. koje po šeriatu nisu dozvoljene jesti. A kada se udalji-še. neka se pripremi za smrt. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Soljena prţena riba simbolizira odlazak na put u svrhu traţenja nauke. Ko sanja da jede ptiĉac ptica ĉije meso je po šeriatu dozvoljeno — imaće koristi od nekog izgubljenog imetka. zabovaiše na ribu svoju. a ako je meso nedokuhano. ako sanja da jede gušĉije meso. ali da mu u ustima ima mjesta za još toliko hrane. dvi je noge i rep. ili sa njima ĉini razvrat. Jedenje usoljene ribe ukazuje na dobro i korist u datom trenutku. Jednje jetre simbolizira postizanje snage i koristi od djeteta. Ko sanja da jezikom ĉisti zube — on je dobrodušna osoba. Ko sanja da jede meso od ptice ĉije meso po šeriatu nije dozvoljeno — on jede imetak nasilnika i varalica. valja ih u brašnu i prţi na ulju. imaće neke koristi od zalagaĉa. ustanovio je da on ĉini nemoral u njegovoj porodici. Reĉeno je: Ko god sanja da jede kokošije ili gušĉije meso — to mu je neko dobro. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka duša (osoba) će okusiti smrt". ja sam zaboravio onu ribu. Ko sanja da jede svoj ili neĉiji tuĊi mozak — to znaĉi da on jede svoj vlastiti imetak ili neušteĊeni imetak. ţivjeće prijatnim ţivotom i imaće lagahan posao. shodno kazivanju o Isaovoj a. ili obilnu opskrbu ako je osoba koja to sanja bogobojazna. taj ĉovjek ogovara ţenu i ĉini joj nasilje. Prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj ptorebi. sam šejtan je uĉinio da je zaboravim. poslovi će mu se pomutiti.. Ko sanja da jede nešto ukusno — ţivot i ţivotno izdrţavanje će mu biti prijatni. — Mogu li da te pratim — upita ga Musa — ali da me pouĉiš onome ĉemu si ti ispravno pouĉen?" Ko sanja da je dobio svjeţe prţenu ribu — dobiće neku korist i neko dobro. ili najĉasnije ljude u društvu. Ko sanja da male ribe umaĉe u sos.ka. Ko sanja da je nešto okusio i da mu se nije uĉinilo ni ukusnim ni neukusnim ţivjeće u siromaštvu i strahu... Peĉena ili kuhana ptiĉad simboliziraju imetak steĉen s mukom. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉinilo ukusnim i prijatnim — dobiće neko olakšanje i blagodat. i naĊoše jednog našeg roba kojem smo milost našu darovali i onome što samo Mi znademo nauĉili. drago i što se lahko guta. Kuhano ili peĉeno ptiĉije meso simbolizira opskrbu i imetak ţene postignut varkom i prevarom. obzirom da kokoš po svome hodu i drugom umnogome liĉi na ţenu. a neki vele da to simbolizira jede nje imetka velikana u društvu. Ko sanja da je u usta stavio nešto oporog ukusa osjetiće oporpst teškog ţivota. imaće neke koristi od ţena.Sanjao sam da za trpezom ja i moj sluga zajedno jedemo leĊa i stomak neke ribe. ili druţenje sa poglavarom. i njegov san ukazuje na to da mu je od ţivota prošlo srazmjerno koliĉini hrane u ustima.a. a što će kasnije imati vrijednosti. Ko sanja da jede nepeĉeno ptice — on ogovara (gibeti) porodicu Allahovog Poslanika s. koje imaju više kostiju nego mesa i koje simboliziraju zategnute odnose izmeĊu osobe koja ih sanja i njene porodice. Ko sanja da je u usta stavio nešto mehko.A kada Musa reĉe momku svome: — Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora. Ako pritom sanja da je hranu saţvakao i progutao. Musa reĉe momku svome: . Jedenje droba simbolizira tjelesno zdravlje i dobro. — Vidi! — reĉe on — kad smo se kod one stijene svratili. to je ono što traţimo! — reĉe Musa. Ko sanja da je progutao vruć i tvrd zalogaj — to ukazuje na to da će mu ţivot i ţivotno izdrţavaje biti gorki. baš ĉudnovato! — E. ili uslišanje dove. a da mu je ostalo još da ţivi srazmjerno praznini u ustima. shodno rijeĉima Uzvišenog: .Daj nam uţinu našu. prijatno. mora da je ona skliznula u more. to znaĉi da on ulaţe svoj imetak u nešto što nema vrijednosti. i njih dvojica se vratiše putem kojim su došli. Ko sanja da jede nešto smrdljivo biće ga ruţan glas. ukoliko nisu u pitanju male ribe.". Ko sanja da jede srţ svoje noge — on jede najbolji dio svog imetka. Za sanjanje jedenja bravljih nogu neki vele da to simbolizira jedenje sirotinjskog imetka.. on ogovara vladarovu djecu. a ako to nije uradio. on se njoj obraduje. paiona u more kliznu. Kaţe se da je pohvalno sanjati ribu. kao i na nadanje neĉemu što se neće postići. a ako nije. trpezi. Kušanje hrane tumaĉi se razliĉito. u iznosu od jedne do šest hiljada dirhema.A kada Mi damo da ĉovjek osjeti Našu milost. ili ću dugo dugo ići! — l kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju. ako jede kokošije meso.. da ti je ne spomenem. jer smo se od ovoga našeg putovanja umorili. ukusa i ĉasti. to simbolizira kaznu kja će se na njega spustiti. Jedenje zguljene kamilje koţe simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. a brav — velikana u društvu. Jedenje mozga simbolizira jedenje (trošenje) vlastitog ili pohranjenog imetka. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉini gorkim — on će traţiti nešto zbog ĉega će biti uznemiravan. Jednje sudţuke — jednje (trošenje) ušteĊenog imetka ili imetka ţene.

U osjiovi. u tom poslovanju nema koristi. ako tu hranu okusi. — Pa kada mu je to Allahov Poslanik dozvolio. ako je pritom pojeo svu poparu. oboljeće i zapasti u tugu. „Medira" (jelo od kiselog mlijeka. Ko sanja da (takav) ĉimbur dijeli ljudima — on dijeli imetak da bi se zaposlio u trgovini ili da bi nauĉio neki zanat. Neki ĉovjek je došao Vjerovjesniku s. a ako se strpi pa je ne okusi i bude zahvalan Allahudţ. na toj blagodati. a prijesna simbolizira gubitak (spora) i bolest. bojeći se da je nestane. simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi (rekla-kazala). mesom i lukom. ţivjeće prijatnim ţivotom i od radne snage će postići ono što ţeli. jedan od tumaĉa snova kaţe da je takav san ruţan. — Ebu Bekr je tada rekao: — Dozvoli mi. koji su vrijedni spomena. a ako je zaĉinjena šafranom. Potpuno nemasna popara simbolizira neki neugledan posao i siromaštvo. Ko sanja da od nekog ĉovjeka uzima kiselu hranu — on sluša ruţan govor. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke zvijeri — on iz straha i sa prezirom slijedi neke silnike. Ko sanja da jede posirćećenu i zaĉinjenu supu sa bravljim mesom — on je dobrodušna osoba kojoj gospoda ukazuje punu ĉast i poštovanje. a ako nije bila masna. to simbolizira trgovinu. Allahov poslanice. ili upravu nad nekim bogatim ljudima. koji se postiţe uz odreĊene poteškoće. ako ona nije zaĉinjena šafranom. pored velikog bogatstva i blagodati koje uţiva. Svako jelo u snu simbolizira neku opskrbu. Ko sanja da je pred njega stavljen satina meda — to znaĉi da on posjeduje ĉasno znanje.Sanjao sam oblak iz kojeg kaplje maslo i med. brašna. Ko sanja da saće s medom dijeli ljudima — to znaĉi da on na skupovima lijepim glasom uĉi Kur'an.. oboljeće.š. SLATKIŠI l ĐAKONIJE. ako je uzima i dijeli drugima. Ako neko sanja da jede mednu satinu premazan medom. ili će se baviti nekom bijednom trgovinom ili zanatom imaj'ući posla sa glupacima. i ljudi ih liţu. — Ko sanja da iz neba (umjesto kiše) pada med — on ima ispravno vjerovaje i opšti blagoslov. Mi kaţemo da med simbolizira Kur'an obzirom da Allah dţ. neko više a neko manje. a ostalo mu je onoliko koliko je nepojedene popare u posudi. U osnovi. Šećerna trska simbolizira ponavljanje slatkih i ugodnih rijeĉi. a nemasna popara simbolizira upravu koja ne don osi neku naroĉitu korist. ali je ne jede.s. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke ptice grabljivice — imaće uĉešća sa nekim silnicima i spletkarima u nekom nedozvoljenom (haram) imetku. Veća koliĉina šećera. . a za ljude okrenute ovosvjetskim dobrima simbolizira zara du bez poteškoća. obziromsda je iz nje odstranjeno maslo. Ko sanja da je pred njim ĉimbur sa jajima. o nešto će se okoristiti. izuzev jaja. Med. koja donosi veliki profit.Kišk" (rezanci od jeĉmene prekrupe i kiselog mli jeka) simbolizira u muci i bolesti steĉeni imetak. koji ukazu ju na to da će mu neko od njegovog potomstva ko se time bavi zadavati brigu. da ga ja protumaĉim. Nemasna popara bez mesa simbolizira neki ĉestiti posao i ĉuvanje od grijeha. ako jede supu sa mesom od vrapca. mesa i zaĉina) simbolizira neznatnu štetu. Ko sanja da pred sobom ima posudu toliko masne popare da ne moţe da je jede — to znaĉi da on sakuplja imetak koji jedu (troše) drugi. ĉak je rekao da on simbolizira braĉni odnos sa majkom. imaće ĉist ţivot i tjelesno zdravlje. riješiće se briga. ako jede supu sa goveĊim mesom.jeĉe u izobilju. doţivjeće i smrt u navedenoj situaciji. a i med je lijek. Ako se sanja da se jede neko ponza-to ili nepoznato jelo bijele boje. „Eruzija" (vrsta jela) simbolizira brigu i imetak dobijen od suprotne stra ne u sporu.a. i da nekoga drugog poziva da s njim jede — on od te osobe traţi da mu pomogne da nekoga nadvladaju. srazmjerno mas noći supe. med (bez saća) simbolizira manji imetak. Ko sanja da jede poparu sa sosom od psećeg mesa — dobiće neku bijednu upravu nad nekim glupacima. .v. Isto je i ako se sanja bilo koj'a hrana u kojoj ima ţute boje. spasiće se od opasnosti i postići radost i utjehu. ako je ta popara bila masna. uĉenje Kur'ana i ĉinjenje dobrih djela. od ţivota mu je prošlo onoliko koliko je pojeo popare.š. a jedna trska simbolizira poljubac drage osobe ili djeteta. Medno saće i med simboliziraju imetak od dozvoljenog (halal) miraza. dobiće vlast. Sanjanje jela koje je toliko kiselo da se ne moţe jesti simbolizira bolest ili bol koja ĉovje ku ne da jesti. Masna popara simbolizira neku upravu koja donosi veliku korist i ovosvjetsko izobilje. Ko sanja da kla nja i da u namazu jede kašu — on ljubi ţenu dok posti. Masno keške simbolizira trgovinu neĉim bezvrijednim. imetak od plijena ili od udruţivanja sredstava i rada. on se pribojava smrti. Ko sanja da pred sobom ima toliko masnu poparu da je ona izgubila svoj dobar ukus i da je on brzo jede da bi je što prije pojeo — to znaĉi da on zbog teškoće stanja u kome se nalazi priţeljkuje smrt. ako se sanja. iz koje jede. on prenosi ruţne rijeĉi. izuzev mlaćenice. on je re- 70 . ko sanja da ih jede doţivjeće dobar ugled. Izlozi sa slatkišima u snu simboliziraju slatke razgovore. ĉija vrijednost zavisi od koliĉine masnoće tija dozvoljenost i nedozvoljenost (halal i haram) zavisi od koliĉine ĉistog me sa. snagu. popara simbolizira ljudski ţivot i sredstva za ţivot. Ibn Sirin je rekao: — Saće s medom simbolizira veći imetak koji se postiţe bez teškoća obzirom da se saće ne stavlja na vatru. Ko sanja da pred sobom ima posudu sa poparom. svoj govor naziva lijekom. peciva i kaše. ili sa silnicima trguje. Ko sanja da jede „zurbadţu" (vrsta jela). i rekao mu. ako je supa sa mesom nekih drugih ptica. ono simbolizira sreću i radost. ako se sanja. Ko sanja da pred sobom ima poparu. koja simbolizira poteškoću. Popara u osnovi simbolizira ljudski ţivot. za ljude od vjere simbolizira slast vjerovanja. zarada od tog poslovanja je haram.

osjetio sam košpicu i izbacio je iz usta. rekao: — Sanjao sam da sam pod kubetom (kupolom) od ţeljeza. Ko sanja da ubire hurme ubiraće imetak od nekih opasnih ljudi koji su pod njegovom upravom.s. Mana (hrana koju su Israilovi sinovi dobijali s neba) simbolizira prijatnu opskrbu.a. Kasnije je zavolio nauku i mudrost. Ko sanja da zakopava hurme . simboliziraju zi-mije (slobodne nemuslimane pod zaštitom islamske drţave)..s.. — Nedugo zatim došlo je do borbi izmeĊu islamske drţave i Vizantije.a. a neki. pa su muslimani pobijedili i zadobili ratni plijen. rekao: — Dozvoli mi. Neki vele da hurme simboliziraju uĉenje Kur'ana. a ako je osoba koja 19 sanja u brigama. steći će znanje koje neće pri mjenjivati u praksi.Allahov poslanice. koja nije da rovana ni od kojeg stvorenja. od koga je jedan dio pripao i tom ĉovjeku.s.a. biće utješen a. Zatim mi je dao i treći zaloga i ja sam ga poĉeo ţvakati.s.. med koji silazi s neba — to je Kur'an. rekao: — Rekao si istinu! Prenosi se da je Abdullah ibn Omer r. oni koji uzimaju po jednu ili dvije kašike — to su oni koji nauĉe po jednu ili dvije kur'anske sure. a sada je drveće oţivjelo. Ako neko sanja da sa palme ubire hurme u vrijeme kad su one zrele. rekao: — To isto mi je rekao i melek. Zatim ćeš poslati drugi odred. — i to je ponovio tri puta. . oţeniće se cijenjenom. jedne prilike rekao: —Sanjao sam da mi je došao neki ĉovjek i dao zalogaj hurmi.s.. a ako to bude sanjao da radi u vrijeme kad sezona berbe hurmi proĊe. a med i maslo .v.To ti je slast imana (vjerovanja). — pa je Ebu Bekr r. Kad sam to poĉeo ţvakati. Ko sanja da gleda hurme — to ukazuje na kišu. Enes ibn Malik je sanjao hazreti Omerovog sina da jede nezrele hurme.v. zadobiti plijen i zarobiti jednog ĉovjeka. opet. sanjao sam da iz ova moja dva prsta curi med i da ih ja liţem. Hurmi inaĉe ima više vrsta. Mjerica hurmi simbolizira pli jen. past će po tebi svjeţe hurme". a neki ga piju.a. — Na to je Vjerovjesnik s. Sanjanje jedenja hurmi sa smolom simbolizira tajni raz vod braka. Prenosi se da je hazreti Omer r. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam našao 40 hurmi — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Bićeš kaţnjen sa 40 batina! — Za jedno duţe vrijeme taj isti ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na vladarevoj kapiji našao 40 hurmi. Najslabije hurme.to su oni koji ga cijelog uĉe napamet. Re ĉeno je da opale hurme simboliziraju novac koji neće dugo trajati. koji će im spomenuti tvoj ugovor o zaštiti i oni će ga osloboditi. pa je to spomenuo Allahovom Poslaniku s.a. da protumaĉim san. Allahov poslanice.a. pa mu je u pismu rekao: —Sanjao sam te da jedeš nezrele hurme.a.Oblak predstavlja Kur'an. Ko sanja da je sa palme ubrao crni grozd — ţena će mu roditi dijete od cr nog roba. Prenosi se da je Allahov Poslanik s. sanjao da jede hurme. On iz neţiva izvodi ţivot. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. pa je za san upitao tumaĉa snova.v. rekao: — Allahov poslanice. a iz ţiva neţivo. To ti je slast imana (vjerovanja). a neki. — a Ibn Sirin mu reĉe: — Prvi san si mi ispriĉao u vrijeme kad je drveće bilo ogoljelo i kad je godina već bila na izmaku. — pa mu je Allahov Poslanik s. pa sam opet osjetio košpicu i izbacio je iz usta. — Tada je Ebu Bekr r. a Ebu Bekr r. Ko sanja da je rasprsnuo hurmu i iz nje izvadio košpicu —rodice mu se dijete. — Na to mu je Vjerovjesnik s. Neki ĉovjek je sanjao da umaĉe hljeb u med i da ga jede. ako se sanjaju.".kao: .njegovu slatkoću i njeţnost. da sa neba silazi med i da neki ljudi uzimaju po jednu kašiku meda.v. od kojih je imao mnogo koristi i mnogo imetka obzirom da med simbolizira znanje. a neko manje. Neki vele da će dobiti bez muke neki imetak od ĉestitih lju di ili sa svog imanja. je rekao: Poslaćeš jedan odred vojske. opet. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. Ko sanja da sa suhe palme ubire svjeţe hurme — od nekog griješnika će nauĉiti nešto što će mu koristiti.a.000 dirhema! — Tada mu je ĉovjek rekao: — Sad mi san tumaĉiš drugaĉije nego prvi put.zakopaće neko blago. pa sam osjetio košpcu i izbacio je iz usta.Tom ĉovjeku su se oba sna obistinila onako kako mu ih je protumaĉio Ibn Sirin. a oni koji ga piju . dozvoli da ja protumaĉim san! .Tumaĉi! -. on je rekao: — Ţeljezno kube predstavlja islam. Priĉa se da je neki siromašni ĉovjek sanjao pune sepete nezrelih hurmi obješenih niz svinjske slabine.pa mu je on rekao: . shodno kur'anskom kazivanju o hazreti Merjemi: .s.v. steći će korisno znanje koje će primjenjivati u praksi. — Kada mu je Allahov Poslanik to dozvolio. neki po dvije. a ko sanja da jede hurme — dobiće ĉistu i veliku opskrbu..a. ili će'dobiti blago iz neke riznice. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobićeš 40. Zatim mi je dao drugi zalogaj i ja sam ga poĉeo ţvakati.. rekao: — Ti ĉitaš dvije knjige.v.l Mi smo vam od oblaka hladovinu naĉinili i manu i prepelice vam slali: — Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo!" HURME (DATULE).a.a. a hljeb bogatstvo. i ljudi ga prihvataju. Prosipanje hurmi simboliziranamjeru odlaska na put. neki više od toga. što se povezuje sa ajetom: „Allah ĉini da zrnje i košpice proklijaju. neko više. da simboliziraju ušteĊeni kapital. koji će proći bez gubitaka. koji mu je rekao: — To ti je neki ratni plijen od nemuslimana. bogatom i blagoslovljenom ţenom. Reĉeno je: Ko sanja da jede kvalitetne hurme ĉuĉe dobrih i korisnih rijeĉi. rekao: . koji je rekao: . 71 .l trehni sebe granom palme.

opet. Ko sanja da svira uz frulu i da prste stavlja na njene rupe — on se pouĉava Kur'anu. a što mu nije u potpunosti pošlo za rukom. TUMAĈENJE SNOVA O PIJANKAMA. a jedan njen zaloga. Bubnjar simbolizira dokoliĉara koji se ponosi svojom dokolicom. opet. a za onoga ko je u društvu u kome se udara u def to simbolizirapopulatnost. IGRAMA. Sviranje na udu za ĉestita ĉovjeka simbolizira dijeljenje savjeta. otkrilo bi se kakva je ta ţena.pa mu je Ibn Sirin rekao: . on će postati njihov poglavar. Ko sanja da ljude poziva kod sebe na gozbu — on će uraditi neki posao za koji će se kajati i koriti. MUZICI. Ko sanja da na kapiji imama (voĊe) svira uz neki muziĉki instrument. Udaranje u def simbolizira brigu. Paluze simboliziraju brojan imetak. biće izbavljen iz neke teške situacije. on simbolizira neki vaţan dogaĊaj i godinu koja je po neĉemu vaţnija od ostalih godina. to simbolizira negativnu trgovinu koja donosi malo koristi a mnogo štete.Ibn Širina su pitali za neku ţenu koja je sanjala da siše hurmu i da je daje svom komšiji da je i on siše. SVIRCI. Ko sanja da.s. i dobro će uĉiti Kur'an. srazmjerno ljepoti i gizdavosti robinje. po šeriatu. frulu. Kadaif simbolizira imetak. Ako ţena sanja da jede hurme sa smolom. a ako nije. i raznovrsno voće i piće traţiti". pa sam zavukao glavu u mješinu i poĉeo da jedem hurme govoreći: — Kako su samo kisele! .. — Kasnije se ispostavilo da mu ona pere haljine. a ako mu se pridruţi zvuk drugog instrumenta. sluĉaju kada je traţio od Allaha dţ. pa ako struna uda pukne. Varenika simbolizira s naporom steĉeni imetak. a ako ih vatra dotakne. Ako se sanja da ţene udaraju u bubnjeve. PosuĊe ili izlozi sa slatkišima simboliziraju lijep i prijatan komšiluk. Sanjanje svirke uz ţiĉane instrumente i pjevanje robinja na 72 . — do-biće upravu i vlast. tugu i nezgodu za onoga ko sanja da udara u def. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da klanjam i da u namazu jedem „habisu". on je osoba koja izmišlja priĉe. znaĉenjima njegovih ajeta. za griješnika — da će u narodu izazvati smutnju od koje će im se crijeva prevrtati. Zulabije (vrsta kolaĉa) simboliziraju izbavljenje iz briga.A one koji se grijeha budu klonili ĉeka divno prebivalište: edenski vrtovi. simboliziraju neprikosnovenost. ona uzima nasljedstvo svoga muţa mada je od njega razvedena. Def u rukama muškarca simbolizira popularnost. kastanjete i si. i nemoj to više ĉiniti! Suha „habisa" simbolizira imetak postignut sa naukom. Ko sanja da jede kašu od brašna. GOZBAMA l BANKETIMA Gozba (zijafet) simbolizira okupljanje u svrhu nekog dobra. Reĉeno je: Ko sanja da udara u ud biće mu povraćeno neko ĉestito imanje koje mu je bilo oduzeto i od ĉijeg prisjećanja su mu se prevrtala crijeva.š.umrijeće.Ti si se sav predao zaraĊivanju imetka. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da poziva ljude kod sebe na gozbu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u rukama drţim mješinu u kojoj su hurme. ideš i desno i lijevo i ne obraćaš paţnju na to da li je taj imetak halal ili haram mada ja zasigurno znam da je haram. Neki vele da će onaj ko sanja da svira na udu postati poglavar. riješiće se briga. govor ili vlast. ud. a ako bi se to poĉelo istraţivati. Poznato je da je udaranje u def. ili slušanje svirke uda. dok je u namazu. pa se oni odazovu njegovom pozivu.Habisa je dozvoljeno jelo. Reĉeno je i to da pripremanje gozbe simbolizira povratak kući nekoga ko je bio odsutan. Ti ljubiš svoju ţenu dok postiš. Frula simbolizira nahiju.simbolizira poljubac djeteta ili drage osobe. Ko sanja da je kod nekoga nepoznatog pozvan na voće i piće — on će biti pozvan u borbu i poginuće kao šehid. a udaranje kastanjete jedne o drugu simbolizira hvalisanje ovosvjetskim dobrima. vika i ples to simbolizira nesreću. shodno Sulejmanovom a. a za nasilnika — da će narodu nanijeti nasilje od kojeg će im se kidati crijeva. a neki. ili „habisu" (slatko od hurmi sa maslom i škrobom) ili paluze. Reĉeno je da ako bolesnik sanja da svira uz frulu . Ako se def sanja u rukama ţene. simbolzira laţan govor. Neki vele da je nije lijepo sanjati zbog njene ţute boje koja ukazuje na bolest. masla i meda). . kap npr. Sviranje na udu. Njeţno udaranje u bubanj simbolizira ţenu koja ima mahana koje krije da se ne bi obrukala i osramotila.pa mu je Ibn Sirin rekao: . ako je toga dostojan. imetak i veselje uz igru i zabavu. Zvuk bubnja simbolizira neistinit glas. grijeh. a bubanj simbolizira ĉovjeka kojeg mnogo tuku. da mu dozvoli da on jedan dan hrani Njegova stvorenja. imaće briga sa muškom poslugom. masla i meda. Ko sanja da se pretvorio u bubanj dobiće mnogo batina. našto je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena tom svom komšiji ĉini neko neznatno dobro djelo. Ko sanja da mu je vladar dao frulu dobiće neku upravu ako je podoban za to. on simbolizira vidljivo i poznato dobro. a ako nije. ĉije će kapi je za njih biti otvorene. Kastanjete simboliziraju ovosvjet-ska dobra. jede kašu (od brašna. 28. snagu i vlast ukoliko ih ne dotakne vatra. neki. tamburu. drugi vele da ona simbolizira brojan imetak i ĉistu vjeru. a o vlaţnoj „habisi" su podijeljena mišljenja. ali je nije dozvoljeno jesti dok se je u namazu. Ako se def sanja u rukama robinje. zadovoljstvo i radost. MIRISIMA. Ko sanja da u svom stanu svira uz ud doţivjeće neku nezgodu. u kojima će se odmarati. ZABAVAMA. da će zapasti u brigu. vele da „habisa" simbolizira lijepe i prijatne rijeĉi u vezi sa poslom od kojeg se ĉovjek izdrţava. to znaĉi da se on ljubi sa svojom ţenom dok posti.

Tako. a ako nije lijepo. a za siromaha simbolizira gubljenje pameti Ako neko sanja da se na nekom mjestu pjeva." Ko sanja da se od pića opio postići će imetak i vlast i biće umišljen. Za bolesnika ples je simbol duge bolesti. Ples simbolizira brigu i zastrašujuću nesreću. Pjevanje. koja ne moţe podnijeti blagodati i koja se ne moţe kontrolisati. pašće u iskušenje. simbolizira galamu i svaĊu. onoga ko trĉi za sitnom parom ili bludnika koji trĉi za ţenama. obzirom da pijenje vina u velikim koliĉina ma izaziva opijenost. Za djeĉaka ples znaĉi da će biti gluhonijem. Udaranje u tamburu simbolizira prisjećanje onog što se je vidjelo od izobilja. Jedan od tumaĉa snova veli da pijenje velike koliĉine vina u snu nema iskljuĉivo loše znaĉenje. Ko sanja da pije vino poĉiniće mnoge grijehe i postići veliko bogatstvo. u osnovi. onaj kome se pleše biće pogoĊen nesrećom u kojoj će sauĉestvovati onaj koji pleše. postići halal imetak.. Vino. Pjevanje na trgu za bogataša simbolizira bruku i ruţna djela koja ĉini. a u drugoj mlijeko. obzirom da ples podrazumijeva kretanje i l a h kocu tijela. u osnovi.nekoj svadbi simbolizira nesreću za one u ĉijoj kući se to sanja. pogotovu ako se taj bavi prodajom muziĉkih instrumenata. to mu simbolizira besposlicu i siromaštvo. Ples za zatvorenika znaĉi da će biti pušten iz zatvora i da će mu se skinuti okovi. da mu je glava obrijana i da pije vino. mudraca ili osobu koja druge opominje u vjeri. to mu simbolizira neko dobro. a pijenje vina simbolizira zapadanje u brige. koji mu je rekao: — Crno lice ti znaĉi da ćeš zagospodariti meĊu svojim svijetom. Sok simbolizira obilje za onoga ko sanja da je sok dobio. Ako neko sanja da loše pjeva. komponovanjem i si. simbolizira zaradu u trgovini. simbolizira gubitak u trgovini. koje su sliĉne kretnjama pri plesu. obzirom da pijane osobe gube osjećaj straha. koja su odvojena iz svoje postojbine (utrobe). ako je lijepo. Opijenost od pića u snu moţe da simbolizira i sigurnost od straha. a to što si pio vino znaĉi da ćeš obljubiti neku ţenu. Reĉeno je da za siromaha ples simbolizira bogatstvo koje neće dugo trajati. ĉuće rijeĉi nekog ĉovjeka koji je laţac. Ko sanja da ide po blatu i da pjeva — to mu simbolizira neko dobro. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pred sobom imam dvije posude. Ako neko ko se bavi pjevanjem. a vino — da ćeš biti smijenjen. srazmjerno jaĉini opije - 73 . Ples za onoga ko putuje morem loš je znak i simbolizira teškoću u koju će zapasti. samo je šteta od njih veća od koristi". simbolizira haram imetak postignut bez poteškoća.. a ako sanja da je ušao u rijeku vina. Ali.. Tamburaš simbolizira kolovoĊu besposliĉara. Opijenost bez pijenja u snu simbolizira brigu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Sviranje uz tamburu simolizira nesreću i tugu od kojih se motaju i krive crijeva (utroba). Pjevanje u kupatilu simbolizira optuţivanje. Ko sanja da se opio i pocijepao odjeću-on je osoba koja se umisli kad zaima ovosvjetskih dobara. Treći vele: Ko to sanja uzeće od ţene imetak i pasti u iskušenje. u jednoj je bilo vino. naprotiv. ako vino sanja neko ko ţeli da se sa nekim udruţi u nekom poslu. Reci: — Oni donose veliku setu. sa kojim će dobiti vlast. Za sve one koji sanjaju da plešu u svojoj kući u kojoj osim ukućana nema nikoga sa strane — to simbolizira neko dobro. Ako neko sanja da pleše nekom ĉovjeku. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe ako neko sanja da pije vino pomiješano sa vodom. zavisno od toga koliko ga je korio u snu. ili ţeli da se oţeni. Ako vladar sanja da sluša tamburu. Ko sanja da cijedi vino sluţiće vladara i njegovim posredstvom će se odigrati krupni dogaĊaji. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je lice pocrnilo. Pijenje vina u snu za upraviteja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. Reĉeno je i to da pjevanje simbolizira viku i svaĊu obzirom da ono mami pokrete za ples. vino mu ukazuje na pristanak. a drugi dio je haram. Ko sanja da pije vino a da mu to niko ne brani — postići će neki haram imetak. Ko sanja da pije vino i da ga neko za to kori — taj neko će mu se protiviti u govoru i raspravi. obzirom da se strune prave od usukanih i osušenih crijeva. ako nešto ţeli. taj san je loš. Neki tumaĉi snova vele da pjevaĉ simbolizira uĉenjaka. a i neku korist ljudima. a oni nisu pijani. i vidjećeš ljude (kao) pijane. srazmjerno tome koliko je zagazio u rijeku. Ko sanja da je dobio rijeku vina biće na ovom svijetu doveden u iskušenje. obrijana glava znaĉi da će te tvoji ljudi napustiti i izgubićeš posao. a opijenost za sobom povlaĉi svaĊu. a neki tumaĉi vele da će. Ko sanja da pije vino i da se opio steći će haram imetak. hvalisavog siromaha. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Mlijeko ti oznaĉava pravdu.. obzirom na miješanje vina.. Drugi vele: Ko to sanja profitiraće u nekom zajedniĉkom poslu. strah i uţas. ako ĉovjek sanja da pije vino u brojnom društvu. Reĉeno je da pjevanje. Ples za ţenu simbolizira zapadanje u bruku. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o vinu i kocki. — Taj ĉovjek je bio upravitelj i nije dugo prošlo a bio je smijenjen. Ples za roba znaĉi da će dobiti batine. tu će se iznijeti neka laţ i iz zavisti izmisliti varka koja će prouzrokovati razlaz meĊu voljenim osobama obzirom da je Iblis — Allah ga prokleo! — bio prvi koji je pjevao i naricao. obzirom da struna simbolizira ţenu. sanja da jakim glasom pjeva neku skladnu pjesmu. Prodaja vina od hurmi u snu simbolizira sumnjivi imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ĉasti i komoditeta. suprotstavljanje i tuĉu. Neki vele: To simbolizira imetak ĉiji jedan dio je halal.. tako da će. na to ukazivati kretnja ma.

s tim što će pobjedu u skobu odnijeti onaj koje u snu pobijedio u igri. Reĉeno je i to da razbijanje ĉaše ponekad ukazuje i na smrt onoga ko ju je donio. pobjednik će u društvu biti istaknut. tumaĉi snova imaju razliĉita mišljenja. drugi vele da one simboliziraju trgovinu kroz koju se ogleda navedena neposlušnost. Jedni vele da one simboliziraju ogrezlost u neposlušnosti (prema Allahu dţ J. ţena će mu poslije poroda umrijeti. pa se ĉaša razbila." Ko sanja da pije iz ibrika robinja će mu roditi dijete. da je obavljao svoj posao sa onim koji su mu podreĊeni. Ako sanja da se pehar razbio. Kockice za igru simboliziraju bavljenje besposlicom (neistinom). razvešćeš se sa svojom ţenom. a ti ćeš preuzeti brigu o djetetu. zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali?" Ko sanja da igra neku od spomenutih igara neprijatelj mu je neka poboţna osoba. novoroĊenĉe će umrijeti a ţena se ostati u ţivotu. Ĉaše simboliziraju razgovor ili razgovorljivo dijete. to znaĉi da ta osoba ĉini dobroĉinstvo nezahvalnoj oso - 74 . simbolizira bogatu ţenu koju je obuzela briga. Ako ovi mirisi prilikom njihovog mljevenja ne daju lijep miris.Na to ga je Ibn Sirin upitao: — Imaš li ti ţenu? — Imam! — rekao je ĉovjek. muškatnjak i dr. a iz drugog slana. obzirom da je ona od stakla. Kockanje simbolizira svaĊu i sukob. . dok se staklene ĉaše lahko razbijaju i da simboliziraju. Njegovom Poslaniku i onima kojima se treba biti poslušan).Sanjao sam da se u mojoj kući razbio krĉag.. otkri vanje onog što je skriveno. simbolizira izbijanje nepravednih sukoba. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam zatraţio da pijem vode te mi je donesena ĉaša sa vodom. Kaţe se da je bolje sanjati zlatne i srebrne nego staklene ĉaše. obzirom na njihovu providnost.nosti u snu.Tako je i bilo.. Amber simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka.. ĉašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg. simbolizira dobar glas o nekome. Neki vele da nije lijepo sanjati bilo kakvu igru. Sanjanje vina u krĉagu simbolizira blago. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirćetni umak. ali da je voda ostala. Sanjanje igri sa kockicama. a mljevenje tih mirisa simbolizira lijep glas (pohvalu)... a neki vele da one simboliziraju neko dobro. kao što su misk. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: -Boj se Allaha! Ti ulaziš kod sestre svoje ţene! Pehar simbolizira ţenu. Reĉeno je: Opijenost u snu ima loše znaĉenje i za muškarce i za ţene. izmeĊu ostalog.Kada je ĉovjek odgovorio da jeste.š. Obzirom da opijenost ukazuje na veliko neznanje. pa ih je prepustio njihovom pijanstvu. obzirom da su te igre.Ako ti je san istinit. obzirom na dim od kaĊenja. a dijete ostati ţivo. Ĉaša takoĊe simbolizira ţenske kvalitete.. a da se ĉaša nije razbila. a kaţe se da on za bolesnika simbolizira smrt. Bacanje kamenja simbolizira odgojenog roba zbog kojeg će njegov gospodar biti hvaljen. upravitelj tog mjesta će biti napadnut ili će se sa njim voditi rasprava. pa jedna od njih pobijedi. simboliziraju gospodstvo i radost. a figure sa kojima se igra simbolizira ljude koji imaju upravu nad ljudima. u osnovi. putu. Šah sa postavljenim figurama sa kojima se ne igra simbolizira osobe smijenjene sa svojih poloţaja. Ako se sanja da dvije osobe igraju šah. Cjedilo simbolizira iskrenog ĉovjeka koji govori Istinu. ako je u kući. ona simbolizi ra potpuno bogata ĉovjeka. Ibn Sirin mu je rekao: — Ţena će ti se poroditi i poslije poroda umrijeti. Miomiris. i kad je htio da ih (nakon posla) napusti. ona simbolizira bolesnika. Sanjanje krĉaga sa vodom. a ibrik simbolizira slugu. stiodno rijeĉima Uzvišenog: . Neki ĉovjek je sanjao da je dobio neku upravu. u osnovi. primijetio je da su svi oni opijeni i da nikom od njih ništa nije mogao.. nisu pohvalne ako se sanjaju. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirce. koju sam stavio na dlan. — A je li ona trudna? . a voda ostala na dlanu. . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da pijem iz vrĉa sa dva otvora. Igranje šaha i razne igre sa kockicama i si. obzirom na rijeĉi Uzvišenog: . Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: . Ako se sanja toĉionica sa vodom. ona simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva harama. i simboliziraju nekakav sukob.lli. koji mu je rekao: — Oni će se obogatiti i postati neovisni o tebi. — Tako je bilo.. sluţiće ih vjeĉno mladi mladići. . Boca simbolizira sluţavku koja se njiše u hodu kada nešto nosi.Na to mu je Ibn Sirin rekao: . Mirisi crne boje. zabranjene. Ako se sanja toĉionica u kojoj je maslo. Ibirici simbofiziraju poslugu oko trpeze. karanfil. On je taj san ispriĉao Ibn Širi nu. Ako zadnje figure proĊu ispred prvih. pa će ti postati neposluš ni i neće te htjeti slijediti. po šeriatu. Ako se pri tom sanja da se voda prosula. U vezi sa sanjanjem igara ĉiji je sastavni dio bacanje kockica. Ko sanja da je napunio pehar ili staklenu ĉašu — ţena mu je trudna. Ko sanja da pije iz ĉaše dofaiće neki imetak od ţene. obzirom da se one ne razbijaju. Reĉeno je i to da sanjanje igranja šaha simbolizira polazak u okršaj ili na raspravu. — Jednje isprţene ptice simbolizira ogovaranje i klevetu. iz jednog otvora je pitka (slatka) voda. ona simbolizira izuzetno bogatog ĉovjeka koji velika sredstva troši na Allahovom dţ. Balzam i kaĊenje simboliziraju pohvalu sa dozom opasnosti.

ali je ona nepoţeljna u pitanju vjere. po nekima — imetak. a ruţina vodica imetak. Amameti (turbani) simboliziraju arapske krune. imetak i vlast. i za njega ona simbolizira gospodstvo. ĉaršafi ili ono u ĉemu se muškarac pojavljuje. brigu i iskvarenost vjere. njegova ţena se ustezala od njega. Turban od pamuka i od vune simbolizira vodstvo uz vjersku i svjetsku ispravnost. Ako je ta kapa bila bijela i ako on inaĉe nosi takvu kapu. srazmjerno tome koliko je kapa pocijepana ili prljava. pokrivaĉi. obzirom da je crvena boja šejtanski ukras. Najbolji odjevni predmet za zaštitu od hladnoće je crni plašt. Ko sanja da mu je kapu s glave skinuo neki nepoznati mladić ili neki nepoznati vladar — to simbolizira smrt njegovog poglavara i rastanak sa poglavaraom bilo smrću. 29.š. je sanjao da mu je skinut turban. Crna boja odjeće u snu je dobra za onoga ko je nosi i na javi i ko je po tome poznat. Stavljanje kape na glavu simbolizi ra dobijanje vlasti i poglavarstva. osim pamuĉne odjeće za zaštitu od zime. krunu i dobijanje uprave. koje daju mirisni dim.š. ali ga ne dotiĉe. Odjeća od svile i brokata simbolizira vlast. Bijela boja odjeće simbolizira dunjaluĉku i vjersku ljepotu. Turban od ibrišima ukazuje na vodstvo. biće hvaljen. Maslinovo ulje. Boje turbana tumaĉe se kao i kod ostale odjeće. izuzev ako je u pitanju posteljina. s tim što je bolje ako nije kratka nego ako je kratka. tako da tada simboli zira radost i sreću. na glavu stavio crven turban od dvadeset dva navoja. Ko sanja da mu je turban spojen sa još jednim turbanom povećaće mu se vlast. vunena. Zelena boja odjeće simbolizira izvanrednost u vjeri.v. simbolizira blagoslov. Crvena i ţuta boja na tijelu ne škode. Ko sanja da je noću stavio turban na glavu otići će na neko blistavo i spomena vrijedno putovanje. ali će imati dosta onih koji će se Allahu dţ. Kod sanja da mu je kapa preo krenuta — njegov poglavar će promijeniti svoj obiĉaj. a za muškarce nije. Uz to je vidio da je po zemlji posijano sjeme i da na glavi ima tri krune. Puplin simbolizira veliki imetak. Turban od puplina simbolizira postizanje bogastva. Kad se probudio. pohvalu i tjelesno zdravlje. Stavljanje turbana simbolizira poglavarstvo. Ko sanja da vladar svojim podanicima daje kape .vladar će odreĊivati (imenovati) poglavare i upravitelje nad podanicima. odjeća od kostrijeti simbolizira manji imetak. — Tako je i bilo. On je san ispriĉao tumaĉu snova. koji mu je rekao: — Bićeš namjesnik dvadeset i dvije godine i za to vrijeme ćeš provoditi nasilje. KaĊenje simbolizira lijepo ophoĊenje sa ljudima. Ko sanja šafran. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA l BOJAMA ODJEĆE Odjeće imaju ĉetiri vrste: vunena. Skidanje kape simbolizira razlaz sa poglavarom. To isto simbolizira i vuna. a ako sanja da ga melje. izuzev ţive. pak simbolizira snagu poglavara onoga koji to sanja. ako u sebi nema svile. a po nekima — gospodstvo. ukoliko neko sanja da ga jede. i za muškarca simbolizira snagu. Ako ţena sanja da na glavi 75 . Reĉeno je i to da crvena boja simbolizira brigu. prostrana i gusto pletena. Sva (mirisna) ulja simboliziraju brige. Nijedna vrsta odjeće u snu nije bolja od vunene. to je njegova vjera po kojoj je poznat. izuzev u ratu. Pohabanost i uprljanost odjeće simbolizira siromaštvo. Najbolje odjeća je nova. Zatim je sanjao da mu je vraćen turban i bio je obradovan time što mu se ţena povratila. obzirom da se one ne smatraju lošim i ruţnim kod ljudi. bilo na neki drugi naĉin. Crvena boja odjeće u snu za ţene je dobra. koji mu je rekao: — Vladaćeš tri ili trideset godina. Odjeća za zaštitu od hladnoće od ibrišima u snu simbolizira nedozvoljeni (haram) imetak i iskvarenost u vjeri. postići će imetak i biće na dobrom glasu. — Tako je i bilo. pamuĉna i lanena. on se poistovjećuje s njima i formalno ih slijedi. kostrijetna. U vrijeme tvoje vladavine biće mnogo rastinja (usjeva) i plodova i mnogo će se proizvoditi i prodavati mirisi. Prljavština i prašina po tijelu i glavi simboliziraju brigu. Odjeća od vune simbolizira imetak. pije ili se njime maţe. Ţuta boja na svoj odjeći simbolizira bolest. kada je dobra. dobiće vlast.š.a. Ako je pritom kapa pocijepana i prljava. Parfem od miška i ambera po nekim simbolizira odlazak na hadţ. Ishak a.biće optuţen za obmanu i izdaju.bi. ai bez vatre. njegov poglavar će zapasti u brigu. i ona simbolizira i dunjaluĉko i vjersko dobro. Ebu Muslim el Horasani je sanjao da mu je Allahov Poslanik s. Neki vladar je sanjao da su u (njegovoj) drţavi na raznim mjestima postavljene kadio-nice. obzirom da je boja dţennetske odjeće zelena.s. a za ostale nije pohvalno ako je sanjaju. Ako snivaĉ pri tom u snu bude imao burdu kakvu nose dobri (Allahovi dţ. Kapa simbolizira daleki put. Kamfor simbolizira lijep glas i otmjenost. kvarenje vjere i nedozvoljen (haram) imetak. odjeća od pamuka simbolizira imetak i odjeća od lana simbolizira manji imetak. Ko sanja da na kapi svog imama (voĊe) vidi neki nedostatak ili sjaj — imam je u islamu kojim se. moliti za njega. ili. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. kao i dobijanje nekog dobra od poglavara. Ko sanja da na glavi ima visoku kapu — ţivjeće pod zaštitom (u milosti) svog poglavara. ţenidbu ili kupovanje robinje. oboljeće. a ako ne nosi takvu kapu. obzirom da je maslina blagoslovljeno drvo. Reĉeno je: Ko sanja da se namirisao parfemom od miška i ambera u imamovoj kući . Puder simbolizira pohvalu. Ko sanja da se nakadio dobiće neko dobro. uputio Allahu dţ. robovi). koja simbolizira pohvalu. Ko sanja da na svojoj kapi ima prljavštine ili neĉistoće — to mu ukazuje na grijehe koje je poĉinio.s. sa ostalim najĉasnijim muslimanima.

odnosi se na onoga koji to sanja. njenu ĉednost i njenog nadreĊenog. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ovu košulju moju odnesite i na lice mog oca je stavite. dobro i vlast. samo ne recite da sam pomatušio. vlast i utjehu. Ko sanja kapu od krzna samura. izuzev kada se oblaĉi sa oruţjem. — A kada glasonoša radosne vijesti doĊe. ili. na sebi ima crnu odjeću i crnu kapu i da jaše na crnom magarcu. bilo da na njoj nešto nedostaje ili preostaje. loše je vjere. Ko sanja da mokri u gaće — to ukazuje na to da mu je ţena trudna. odnosi se na slugu. vjeverice ili lisice.on ne prih- 76 .. s tim što je bolje sanjati da je od debljeg nego od tanjeg platna. Vuneni prsluk simbolizira ţenu ili izbavljenje iz brige i patnje. kvalitetna. a ako sanja da ostavlja gaće. Ko sanja da su mu se gaće odriješile — njegova ţena se pokazuje drugim ljudima. nezgodu u vezi sa njenim imetkom. — Kada su ga upitali: — Ĉime ti to tumaĉiš. Tunika simbolizira utjehu. Pokazao mi se i Omer. Košulja simbolizira ĉovjekovu situaciju u pitanju privreĊivanja. Ko sanja da je obukao tuniku i oĉekuje sina — rodice mu se kćer. Veliki veo simbolizira suprugovo obilje. obzirom da su posao i imetak bogatstvo (svojina) ruku. izgubiće stid. Ako ţena sanja da je obukla novu. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da jedan moj neprijatelj. a ako ĉovjek sanja da se ogrnuo ogrtaĉem i legao. Vjerovjesnik s. Oblaĉenje krzna naizvrat simbolizira pokazivanje skrivenog imetka. a po nekima — na gospodstvo. on će progledati. neki vele — dijete. Oblaĉenje košulje. Kod nekih su bile do grudi. Kp sanja da mu se košulja rasporila — rastaviće se sa svojom ţenom. Ako ţena sanja da je pred svijetom otkrila veo.s. Ko sanja da je obukao košulju koja nema rukava — dobar je u vjeri. Ko sanja da mu je ogrtaĉ postavljen krznom od samura. pored gospodstva. pravnik. a u ljetnom periodu dobro u brizi. Veo (vala) za ţenu simbolizira njenog supruga. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju ispravnost stanja supruge i ĉeljadi. Maramica (rubac) simbolizira slugu. rodice mu dvije djevojĉice. Kolanja da na sebi ima prsluk a u ruci pero i pred sobom papir — riješiće se siromašta sluţeći vladaru. — rekoše oni — ti i sada kao i prije griješiš. Nedostatak na velu simbolizira nezgodu koja će zadesiti njenog muţa ukoliko je udata. Sve što se sanja u vezi sa košuljom. Dobro je sa njati kapu od bravljeg krzna. a kod nekih su sezale niţe. kada se ne smatra lošim. Ako ţena sanja da joj se veo leprša. Allahov poslanice? — on je odgovoro: — Vjerom (imanom). — Na to mu je tumaĉ snova rekao: — To što je imao crnu kapu znaĉi da će postati sudija. za koja će na Ahiretu biti izuzetno nagraĊen. lijepa. Ogrtaĉ takoĊe simbolizira moć. trgovina mu nije ĉista.a. je rekao: — Sanjao sam da mi se ljudi pokazuju i da na sebi imaju košulje. i što je jahao na crnom magarcu — postići će. mada neće imati imetka i neće se moći posvetiti poslu. on stavi košulju na lice njegovo i on progleda". sa nekim nedostatkom ili bez nedostatka. izdrţavanja i vjere. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće — on se srdi što mu je ţena trudna. njegova ţena je dobra vjernica i ona uĉi Kur'an. neki njeni neprijatelji nastoje da joj naprave spletke i da je osramote kod njenog muţa. — Allaha nam. Nove gaće simboliziraju djevicu. a ukoliko nije udata. to ukazuje na njeno dobro vjersko i dunjaluĉ ko stanje. on je nasilnik i tiranin. Ako ĉovjek sanja da mu je ogrtaĉ od bisera. udaće se. i svu ĉeljad svoju mi dovedite! — l kada karavana napusti Misir. a isto tako i dţubeta. a on ih nema. ţena mu se krije i pokriva pred drugim ljudima. lisice i vjeverice ukazuje na nasilnike. Oblaĉenje gaća simbolizira negriješenje. Kaftan simbolizira silu. snagu. ako je trudna. ĉija se košulja vukla po zemlji. Ako ţena sanja da se njen crni veo pohabao. odnosi se na navedeno. Ko sanja da mu je dţep u košulje pocijepan — to ukazuje na siromaštvo. njegova ţena ga obmanjuje i vara sa nekim nasilnikom. obzirom da to nije muslimanska odjeća. to znaĉi da je njen muţ bestidan i varalica. mada je oblaĉenje takvih kaftana vjerom poku Ċeno. svile ili brokata — dobiće vlast kakva odgovara njegovom kaftanu. Ko sanja da ima mnogo košulja — on ima mnogo dobrih djela. ako je njegov poglavar vladar. Reĉeno je i to da košulja simbolizira radosnu vijest. Ko sanja da je svitnjak stavio pod glavu .v. ako mu je poglavar fa kih (pravnik). ako je neudata. a koţa od samura. Ko sanja da je kupio gaće od nekoga ko nije nji hov vlasnik — oţeniće ţenu koja nema staratelja. Sve što se sanja u vezi sa maramicom. kao i rukavi. ĉista i dr. obzirom da su gaće dio njihove garderobe. i ako mu je poglavar trgovac. ako je trudna. Gaće simboliziraju ţenu ili robinju strankinju. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju putovanje meĊu ne-Arape.ima kapu. U svakom sluĉaju. kaftan simbolizira upravu i utjehu za onoga ko ga sanja. kao i stanje njenog muţa. gusto tkanu (debelu) i prostranu košulju. Ko sanja da na sebi ima kaftan od puplina. Bijela ko šulja simbolizira vjeru i neko (drugo) dobro. a gustoikani veo simbolizira obilje imetka njenog muţa. Reĉeno je da svitnjak gaća simbolizira imetak. oţeniće se. otac njihov reĉe: — Ja zbilja osjećam miris Jusufov. Ovnujska koţa simbolizira ispoljavanje snage. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da u gaćama ima svitnjak — ţena mu ne dozvoljava da joj priĊe. bilo da je prljava. rodice sina. TakoĊe je reĉeno da gaće simboliziraju ispravnost stanja porodice i produţenje njihove radosti. vjeverice ili lisice. Krzno u zimskom periodu simbolizira dobro u bogatstvu. što je imao crnu odjeću — postići će gospodstvo.

a vrat je simbol preuzimanja povjerenja. — Tajlasan simbolizira ĉovjekovo dostojanstvo. Kišna kabanica simbolizira dobar glas i spomen meĊu ljudima. a za onoga ko to ima obiĉaj -ukazuje na dobro. biće optuţena da je sumnjiva. Ĉarapa simbolizira imetak i ĉuvanje imetka. ţena će mu biti vrlo draga i rodice mu dosta djece. a po nekima znaci imanje koje ĉovjeka štiti od siromaštva. Reĉeno je i to da crvena odjeća ukazuje na mnoštvo imet ka od kojeg se ne dijeli Allahov dţ. Kp sanja da je obukao crvenu odjeću na praznik — to mu neće štetiti. Ako neko sanja da je neki pas obukao vunu. Spavanje na vuni simbolizira dobijanje imetka od ţenine strane. Ko sanja da mu je tajlasan izderan ili nagorio. Reĉeno je i to da odjeća simbolizira poboţnu ţenu. a za umrlu osobu — da je dunjaluk napustio kao šehid. to znaĉi da je vladar korektan i pravedan. Dţube simbolizira ţenu. biće izloţena ruglu. vjeru. Crna odjeća ukazuje na ruţno djelo za onoga ko nema obiĉaj da je nosi na javi. kao što ga tajlasan štiti od vreline i hladnoće. Oblaĉenje bijele odjeće u snu ima dobro znaĉenje i u vjerskom i u svjetskom pogledu za one koji imaju obiĉaj oblaĉiti takvu odjeću na javi. Prebacivanje ogrtaĉa preko ramena u toku ljeta simbolizira brigu i štetu. kao i dunjaluĉko obilje. biće opravdano optuţena da je sumnjiva. Reĉeno je i to da kišna kabanica simbolizira zaštitu. svile i brokata.. Kp sanja da mu ĉarape imaju prijatan miris — on štiti i ĉuva svoj imetak tako što na njega dijeli propisan zekat i o njemu se govoi sa pohvalom. povećanje ibadeta i za ţive i za mrtve i dobro stanje kod Allaha dţ. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na sebi ima novu odjeću od jemenske burde. Prljavština na ogrtaĉu simbolizira neku grešku u ţivotu i gubljenje ugleda. Ko sanja da mu se svitnjak prekinuo — on se loše ophodi sa svojom ţenom ili se od nje odvaja u postelji.dobro. sin). Ĉaršaf simbolizira ţenu i ţensku osobu koja vodi glavnu rijeĉ u kući. Prekrivaĉ predstavlja slobodnu (neudatu) ţenu. ĉiji po rub je bio pocijepao. ako sa njim izaĊe iz kuće. Zelena boja takoĊe za ţivoga ukazuje na dobijanje nasljedstva. za koje je reĉeno daje na njima ţut boja dobra za ţene. Zelena odjeća simbolizira snagu. ukoliko je dostojan upravljanja. Ogrtaĉ simbolizira vladara. hak (pravo). srazmjerno tome koliko je tajlasan nov i debeo. Tananija odjeća simboli zira tananost (istanĉanost) u vjeri. ako je dostojan uprave.š. Reĉeno je da tajlasan simbolizira i vjeru. obzirom da je kišna kabanica jedan od najvećih odjevnih predmeta. Oblaĉenje vune simbolizira veliki sabrani imetak koji će se postići. Gorenje vune simbolizira kvarenje vjere i gubljenje imetka. ako je dţube obojeno. TakoĊe je reĉeno da tajlasan simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva i vjere.š. Ko sanja da mu je svitnjak zmija — njegov zet mu je neprijatelj. izuzev kod predmeta od puplina. Ako ţena sanja da ima crveni prekrivaĉ.vata svoje dijete. Odjeća takoĊe simbolizira ĉovjekovu povjer ljivost. Svlaĉenje tajlasana simbolizira pad ugleda i poraz (ţalost). dok za zanatlije i druge radnike koji ne obavljaju posao u bijeloj odjeći simbolizira praznik. obzirom da je pokrivanje karakteristiĉno za ţenu.bije ga ruţan glas. dok za druge to predstavlja bogatu ţenu koja nema nikog drugog niti ikoga od bliţe rodbine. Ko sanja da na sebi ima dţube — oţeniće neArapkinju. izdrţavaće i ishranjivati svoju porodicu: Reĉeno je i to da tajlasan simbolizira dobro zanimanje koje ĉovjeka štiti od briga i ţalosti. Crvena odjeća nije pohvalna za muškarce. ili će pomoći da se ubije ţena nekog bludnika. ako sanja da je lav obukao pamuĉnu ili lanenu odjeću.on odbija da daje sadaku i zekat na svoj imetak. obziorom da se odjeća drţi o vratu. obzirom da 77 . pretrpjeće neku štetu u imetku. a za muškarce ukazuje na iskvarenost vjere. Bojenje odjeće i tajlasana simbolizira dostojanstvo u siromaštvu. a u toku zime . Nova bijela komotna odjeća simbolizira ugled. ĉast i ljudskost. a zatim je to zaboravio. a ako nije. Oblaĉenje vunene odjeće za uĉenjaka simbolizira asketizam. Ko sanja da se ogrnuo ĉaršafom oţeniće lijepu (dobru) ţenu. Šal simbolizira ţenu. Ko sanja da mu je lice (vanjska strana) dţubeta od vune — njegovo vjerovanje je dobro. Pocjepanost ili ppderanost tajlasana ukazuje na smrt nekoga sa kim se ĉovjek diĉi (brat. izuzev ĉaršafa. Ţuta boja odjeće simbolizira bolest i slabost. a ako pritom bude imala na nogama obuću. TakoĊe je reĉeno da odjeća simbolizira nešto što se mnogo spominje a malo koristi. a kp sanja da su mu ĉarape pohabane . kod kojih simbolizira radost. s tim da to nije otpalo od tajlasan. to znaĉi da je vladar nepravedan i da od podanika otima imetak i neprikosnoveno vlasništvo. Na to je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je bio nauĉio nešto iz Kur'ana. Motanje zaveţljaja simbolizira putovanje. Reĉeno je i to da crna boja odjeće za bolesnika ukazuje na smrt. Ko sanja da je ogrnuo crveni ĉaršaf potući će se zbog ţene. to znaĉi da se neki niski (pokvareni) ĉovjek bogati imetkom nekog ĉestitog ĉovjeka. Ko sanja da je obukao tajlasan kakav oblaĉe vojskovoĊe — postaće vojskovoĊa. Kadifa simbolizira pripremanje oruţja protiv neprijatelja. Oblaĉenje kiš ne kabanice bez iĉeg drugog na sebi simbolizira prikrivanje. sigurnost i ĉuvanje od dunjaluĉkih neugodnosti. Ko sanja da mu je svitnjak krvav — zbog ţene će ubiti nekog ĉovjeka. siromaštva pred svijetom i ispoljavanje bogastva. ali je za ţene dobra u pitanju njihovog dunjaluka. pokrivaĉa i prostirke. Ko sanja da mu ĉarape imaju neugodan miris . TakoĊe je reĉeno da crvena odjeća u bolesti ukazuje na smrt. ako sanja da je lav obukao vunu. Crvena odjeća na vladaru ukazuje na njegovu okupiranost igrom i zabavom. Ko sanja da je obukao gamašne biće postavljen za upravitelja nekog mjesta. vjeru i povjerenje. ĉast. jer je zelena odjeća odjeća dţennetlija.

ili je još bolja. — Kada se ĉovjek vratio kući. on je pod uticajem sihra (opsjene). Pohabana odjeća simbolizira brigu. Šipkasta (prugasta) odjeća ukazuje na kaznu . jer to ukazuje na njihovo traţenje dunjaluka i pozivanje ţena na bid'ate (novotarije u vjeri).Ne. a drugi da nije ni pohvalan ni nepohvalan. postoje razmimoilaţenja u pitanju tumaĉenja puplina ţute boje.rekao je ĉovjek. ĉišćenje odjeće od sperme simbolizira pokajanje za blud. lijepu i vrijednu djevojku. Ko sanja da je obukao novu a poderanu odjeću.š. ako je odjeća i umazana. koji mu je rekao: — Oţenićeš nevinu. jednu preko druge. primijetio sam da je na sredini istruho. pored toga. ostanak u ţivotu ili stupanje u brak. ili odlazak u zapadne krajeve. Ko sanja da je tananu odjeću obukao preko ostale odjeće — to ukazuje na to da on griješi i pravi omaške u vjeri. od nje saĉuva! Odjeća izraĊena od jednog materijala simbolizira ĉast i dizanje ugleda.neka nas Allah dţ. Reĉeno je da krpljena i ruţna odjeća ukazuje na gubitak i poremećaj. ukazuje na rodnost. — Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti kupio robinju iz Andaluzije? — Jesam! . pored toga. ili da ju je obukao imajući pri tome na glavi krunu od safira. postati poglavar. Ako neko sanja da je obukao više pohabanih i poderanih košulja. Vezina odjeća ukazuje na dobijanje uprave onome ko je za to pozvan. a pocijepanost u duţinu ukazuje na utjehu. traţio je od ţena da to provjere i one su potvrdile da je to istina. a ako ju je obukao ispod ostale odjeće. Ĉišćenje odjeće simbolizira pokajanje. Porubi na odjeći simboliziraju dolazak na hadţ. to ukazuje na dunjaluĉku pokvarenost. Ko sanja da je na sebi pocijepao košulju prepiraće se sa porodicom i imaće poremećen ţivot. to ukazuje na njegovo loše stanje na oba svijeta. Ako ţena sanja da joj je košulja pohabana i kratka.crninu oblaĉe oni kojima je neko umro. za bolesnike da će im se pojaĉati bolovi izazvani ţeluĉanim sokovima i ţuĉi. Jedni vele da ona simbolizira vatru. Nova odje ća i za bogate i za siromašne simbolizira dobro i ukazuje na bogatstvo i radost. Karirana odjeća za zaštitu od zime ima bolje znaĉenje u vjerskom nego u dunjaluĉ -kom pogledu. a on ga je upitao: — Sastaješ li se sa njom u postelji? . Ko sanja da je obukao puplin crvene boje — obnoviće mu se dunjaluĉka dobra. to ukazuje na njegovu smrt. tijelu ili glavi. Prljavština na odjeći bez umazanosti ukazuje na pokvarenpst vjere i mnoštvo grijeha. Odjeća koja se oblaĉi za zaštitu od hladnoće ukazuje i na dunjaluĉko i na ahiretsko dobro. Jedenje 78 . Ako ĉovjek sanja da ima odjeću od svile. upravu i poglavarstvo. svila i sva ostala odjeća od ibrišima nemaju dobro znaĉenje za fakihe (šeriatske pravnike).Ĉovjek je odgovorio: . Reĉeno je i to da odjeća išarana bojama za koljaĉe. ĉišćenje odjeće od krvi simbolizira pokajanje za ubistvo. ili brokata. posebno za bogatašice i prostitutke. Odjeća od tkanine sa osnovom od svile a potkom od nekog drugog materijala razliĉito se tumaĉi. jer ona ima bruh na stidnici. Ako se pohabana odjeća sanja na nemuslimanu. Odjeća išara bojama simbolizira tugu i neţeljene rijeĉi od vladara. to znaĉi da njegova unutrina odgovara njegovoj vanjštini. Odjeća izvezena zlatom i srebrom simbolizira ispravnost u vjerskom i svjetskom pogledu i postizanje onoga što se ţeli. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Nemoj to ni ĉiniti. i da će dobiti neki ušteĊeni imetak. da će. ta se zapreka neće otkloniti dok odjeća ne bude suha. koje imaju obiĉaj da takvu odjeću nose. mesare i one ĉiji je posao u vezi sa pićem predstavlja dobro. Vlaţnost odjeće simbolizira zapreku odlaska na put. Poĉasna odjeća (kao poklon) simbolizira ĉast. to ukazuje na njegovo siromaštvo i siromaštvo njegove djece.š. a ona koja je od ibrišima simbolizira haram imetak. ili zapreku za neki naumljeni posao. on je ĉovjek koji se ĉuva svakog barama. Ko sanja da je dobio neki vez„. Neki je. posebno za poljoprivredni ke. a takoĊe ukazuje i na ţenidbu ĉasnom ţenom ili kupovinu robinje. rodice mu se dijete. a treći — klanicu (pokolj). a zaostale. koji se bori na Allahovom dţ. bez obzira da li je na odjeći. pa je o tome pitao tumaĉa snova. Jedni vele da on nije pohvalan. i za ţene predstavlja dobro. god ine.bolest. dok za ţenu znaĉi porast ugleda i radost. i kad sam ga razvio. jer joj još nije istekao zakonsti rok da se moţe udati. kakvu je u stanju popraviti. kao npr. Ko sanja da je dobio nove krpe od neke odjeće dobiće ostatke nekog imetka. koji se posvetio vjeri. dobiti poglavarstvo. Brokat. putu i koji će. Za puplin je već reĉeno da ukazuje na hadţ. najbolje znaĉenje ima crni plašt. MeĊutim.dobiće neki imetak od stranca ili od nemuslimana koji ţive pod zaštitom islamske drţave. Tanana odjeća simbolizira obnavljanje vjere. Plava boja odjeće simbolizira brigu i ţalost. Ko sanja da je obukao dva zasebna pohabana haljetka. za ostale ljude predstavlja teškoću i tugu. Prljavština simbolizira brigu. a ako je poderotina takva kakvu nije u stanju popraviti. napraviće neku pogrešku i biće u tome otkrivena. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: „Sanjao sam da sam kupio savijeni brokat. Nova a prljava odjeća simbolizira dunjaluk i dugove. i ĉišćenje odjeće od izmeta simbolizira pokajanje za nedozvoljenu (haram) zaradu. dok za ostale takva odjeća ima dobro znaĉenje. jer ona ukazuje na to da oni ĉine djela kojima zasluţuju Dţennet. Pocijepanost odjeće u širinu simbolizira povredu ĉasti. Ko sanja da je obukao lanenu košulju — ţivjeće ĉestito i postići halal imetak. od kojih je jedan preko drugog. koji je po tumaĉenju bolji od vune. opet. drugi . ĉovjek sanjao da je obukao brokat. Odjeća sa dva lica ili sa dvije boje simbolizira ĉovjeka koji se ulaguje ljudima od vjere i ljudima od dunjaluka.

Kakva će mu biti ţena zavisi od boje sandala. probanu pletenu sandalu koja ranije nije nošena i koja nema kaiša — oţeniće djevicu. Ko sanja da je izgubio ili otkinuo obuću razvešće se sa ţenom. Ko sanja da mu je potplat obuće zakrpljen oţeniće ţenu koja ima dijete. na put se ide radi imetka i gospodstva. kćer će mu umrijeti. zatvor i okove. Obuvanje sandala i hodanje u njima simbolizira put u svrhu dobroĉinstva. oţeniće djevicu. simbolizira brigu i tjeskobu teţu od brige. Crna sandala simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu. Ko sanja obuću sa odijelom i tajlasanom — to mu simbolizira porast ugleda i ţivotno obilje. Reĉeno je da tijesna obuća simbolizira dug. Ko sanja da je obukao otetu odjeću biće razvlašćen. a ako sanja da u njima hoda po svojoj mahali. ţena će mu umrijeti. ako su crvene boje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Izuj. a ako je to odjeća koja je u vezi sa brigom i dugovima. Što se tiĉe obuvanja obuće. Ko sanja da mu je na obuću navalio vuk ili lisica — neki griješnik ga vara sa njegovom ţenom. oţeniće ţenu koja nema skrbnika. to predstavlja teţe izbavljenje iz teške situacije. obljubiće svoju ţenu. a u ljetnom periodu . kćer će mu poţivjeti. Hodanje u obuĉenim sandalama simbolizira put i putovanje. reĉeno je da to simbolizira putovanje morem. Neobuvena pletena sandala simbolizira imetak. a ako je obuća ispod stopala izderana. mada on to zna i zadovoljan je s tim. ako pritom sanja da ga je neko obljubio kao ţenu. zato. Ako muškarac sanja da oblaĉi obojenu ţensku odjeću. sandala od konjske koţe simbolizira Arapkinju. dok neki vele da će oţeniti ţenu bez svjedoka. ide se u potrazi za radostima. Srebrena sandala simbolizira lijepu slobodnu ţenu. ili upala u vodu. biće poniţen i rastuţen. zadesiće ga briga i uţas od strane vladara. Ko sanja da je dobio sandale. ako je pritom mislio da ima ţenski spolni organ. odustaće od puta. to simbolizira ţendibu puštenom ţenom. To isto znaĉi ako su sandale obuvane ali nisu nošene (korištene). Neki vele da ovaj san znaĉi da on spava sa jednom od svoje dvije ţene a sa drugom ne spava. to ukazuje na to da mu je ţena pokvarena. a ako odlijepljeni potplet otpadne. Ko sanja da je sandalu dao obućaru da fe popravi — on svojoj ţeni pomaţe da uĉini ruţno djelo. Sandala od lana simbolizira ĉestitu ţenu koja uĉi Kur'an i koja je obdarena govorljivošću (retorikom). a prostrana obuća simbolizira brigu u vezi sa jmetkom. ako se odlijepljeni potplet ne otkine. Ko sanja da mu se izgubila sandala. Gubljenje odjeće koja je u vezi sa zaštitom simbolizira gubljenje ukrasa (nakita). a ako sandalu krpi neko drugi. biće protiv svoje volje sprijeĉen od odlaska na put.nove odjeće simbolizira jedenje halal imetka. Ko sanja da mu je neki ĉovjek ukrao sandalu i obukao je — taj ĉovjek ga vara sa njegovom ţenom. Skidanje papuĉe simbolizira razlaz sa slugom ili razvod sa ţenom. ti si. Ako ĉovjek sanja da je obukao ţensku odjeću imajući pri tome osjećaj da se on poistovjećuje sa ţenama. Ko sanja da ide u sandalama i da mu je jedna sandala spala sa noge — rastaviće se sa bratom ili ortakom. doista. ako su zelene boje.brigu.od odjeće ili od kućnih stvari — nešto što posjeduje zadaće mu briga. Nije pohvalno sanjati crvenu obuću ako se ţeli ići na kakvo putovanje. Ko sanja da je izgubio nešto. a obuvena sandala simbolizira ţenu. sandala od vatre simbofizira zajedljivu (jeziĉavu) ţenu i sandala od d r veta simbolizira dvoliĉnu i nepravednu ţenu. Sandala od kravlje koţe simbolizira ne-Arapkinju. simbolizira izbavljenje i spas od brige i dugova. ili će otići na neko putovanje kojem nešto fali. Oblaĉenje jednostavne odjeće simbolizira ţenidbu sa djevicom. Ko sanja da je obukao novu. Ko sanja da je obukao potkovanu obuću zadesiće ga neka briga zbog ţene. Ko sanja da krpi sandalu — on popravlja nedostatke svoje ţene i lijepo se ophodi sa njom. ako su ţute boje. Obuća u zimskom periodu simbolizira dobro. Ako sandala ne bude imala sveza (oputa). ali će se spasiti. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam izgubio sandale i da sam ih sa teškom mukom našao. Svrha odlaska na put zavisi od boje sandala: ako su sandale crne boje. Ko sanja obuću ali je ne obuje — dobiće imetak od nekih stranaca. Što je obuća bez oruţja ĉvršća. Ko sanja da mu je sandala podlijepljena i da se potplat odlijepio ali ne i otpao — ţena će mu roditi kćer. njegova ţena biće blizu propasti. Obuvanje sandala u kojima se ne hoda simbolizira ţenidbu. Nova obuća sa oruţjem simbolizira bolju zaštitu od pohabane odjeće sa oruţjem. ide se iz vjerskih razloga. Reĉeno je: Ko sanja da mu je obuća ukradena zadesiće ga dvostruka briga. ţena će mu biti nerotkinja. a šarena sandala simbolizira šarenu ţenu. ako mu je otkinut neki drugi kaiš ili sveza. Ko sanja da je obukao samo jednu sandalu rastaviće se sa ţenom ili partnerom. ako ih je obuo. Obuvanje obuće sa oruţjem simbolizira zaštitu. ili se sandala raspadne. oţeniće se. povećaće mu se broj neprijatelja. a ako obuću proda.sandala od koţe zvijeri simbolizira ţenu od vladara nasilnika (ugnjetaĉa). Obuvanje nove obuće simbolizira izbavljenje od neprijatnosti i ĉuvanje imetka. obuću svoju. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Traţićeš neki imetak koji ćeš s teškom mukom naći. ako sandale nisu obuvane. sandala od olova simbolizira nejaku (slabu) ţenu. u blagoslovljenoj dolini Tuva". ako mu je u sandale otkinut kaiš koji prolazi izmeĊu prstiju. pojavi-će mu se neprijatelj. . ali da ne ide u njima. Reĉeno je i to da skidanje obuće simbolizira sigurnost dobijanjem uprave (vilajeta). ali uopšte neće nestati. obljubiće ţenu. ide se zbog bolesti i brige. Sandala sa kaišima simbolizira kćer. a jedenje prljave odjeće simbolizira jedenje haram imetka. — Reĉeno je i to da hodanje u sandalama simbolizira putovanje koje je izraz po- 79 . a ako se zadnji dio sandale otkine. a ako nema oruţja.

ili u selo.. i da on zaspi. a imam ustane. Ko sanja da spava na imamovoj postelji i postelja mu pritom bude poznata — on će od imama ili od nekoga ko je u vezi sa imamom dobiti neku ţenu. Ako ovo sanja rob. a nalaţenje mrtvaca znaĉi nalaţenje imetka. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da hodam u sandalama.š. bilo poslije njegove smrti. Ko sanja da se vladarova kapija izmijenila — neko od vladarovih ljudi biće smijenjen. ako mu je dao platno od brokata. Ko sanja da posjećuje imamovu kapiju pobijediće svoje neprijatelje. a izmeĊu njih nema nikakav zastor.š. 30. ako na njega bacaju metalni novac ili zlatnike. biće osloboĊen. poklonice mu kćer. obzirom da je spavaĉ kao mrtvac.š. obzirom da ljudi nemaju vlasti nad onim ko umre. bilo za imamova ţivota.. Sva ljepota imamovog stanja i izgleda. pa je rekao: — Otploviće u arapsku zemlju. jer onaj ko spava nije svjestan svojih problema odnosno svog kritiĉnog stanja. a Ibn Sirin je ustuknuo i rekao: — Mislim da sa tvojim bratom ne moţe biti ništa drugo osim da je napustio ovaj svijet. Neki vele: Ko ovo sanja. Ko sanja da ide sa imamom — on mu je muktedija (pristaje za imamom). Ako podanici na imama bacaju šećer. Ko sanja da spava sa imamom. ili u mahalu. ili će se oţeniti nekom ţenom koja ima veze sa nekim sultanom.kornosti Allahu dţ. Imamov hod pješice simbolizira ĉuvanje njegove tajne i njegovu pobjedu nad neprijateljem. ili će vladar oţeniti drugu ţenu. ili robinju. Ibn Sirin je pitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na nogama ima san dale. a povećanje ili smanjenje njegovog stomaka simbolizira povećanje ili smanjenje njegovog imetka i broja djece. Sanjanje zadovoljnog sultana ukazuje na Allahpvo dţ. reĉe mu: . Ko sanja da jede zajedno sa imamom postići će ĉast srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. oni mu govore lijepe rijeĉi. pa se kaiš jedne sandale. Ko sanja da imam sa njim govori postići će visok poloţaj. biće osloboĊen.) protiv njega. biće siguran od opasnosti kojoj je izloţen. a ako njihovo drugarstvo ostane ĉvrsto. ili u neko mjesto gdje nije poţeljno zalaziti." Ako ovaj san sanja trgovac. koja se vidi u snu. jedni vele da će on od imama dobiti neke povlastice. Ko sanja da mu je imam nešto dao postići će ĉast. to ukazuje na to da ga je imam zamrzio. Ko sanja da ide zajedno sa imamom — miješa se u imamovu vlast. Podaniĉko klanjanje (ĉinje nje sedţde) imamu simbolizira njihovu pokornost njemu. Ko sanja da se u hodu sudario sa imamom — on se imamu protivi. oni mu govore ono što je pokudeno. imam će ga odlikovati time što će mu povjeriti neku upravu. a ako on zaspi prije imama. on će ga naslijediti. l pošto porazgovara s njim. a dostojan je hilafeta — dobiće visok poloţaj. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da ga imam (voĊa) kori lijepim rijeĉima — to ukazuje na dobar odnos meĊu njima dvojicom. koji prolazi izmeĊu prsta. Ko sanja da se preobrazio u samoga halifu. njegov imetak će ot ići imamu. gnjev. — Ibn Sirin ga upita: — Imaš li ti brata? — Kada je ĉovjek odgovorio da ima. ako na njega bacaju kamenje. a nije dostojan tog poloţaja . a neki vele da će biti razotkriven i da će doţivjeti propast.ubrzo će umrijeti. dobiće spor. otkinuo i ja sam ostavio tu sandalu produţiv ši bez nje. — TakoĊe je reĉeno da sandala simbolizira brata. Ko sanja da na jahaćoj ţivotinji sjedi iza imama. NJIHOVOJ PRATNJI. oni mu govore teške i grube rijeĉi.š. ako ga gaĊaju strijelama. zato što su im dani crni. narod mjesta gdje je ušao pogodiće velika nesreća. Podaniĉko hvaljenje imama simbolizira njegovu pobjedu. zadovoljstvo. a drugi da on ogova ra (gibeti) ţenske ĉlanove imamove porodice. ako ga strijela pogodi. njegov sluĉaj će se iskomplikovati i pogodiće ga nesreća. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću biće mu povjerena briga o njegovoj porodici i dobiće ţivotno obilje.š. Ko sanja da je imam ili sultan ušao u neku kuću.Ti ćeš od danas kod nas uticajan i pouzdan biti. ili imetak koji će mu biti mehr za ţenu ili za kupovanje robinje. kao što se ni nad sultanom nema vlasti. Ako imam u snu podanike baca u 80 . a ako nije dostojan hilafeta — biće poniţen. simbolizira ljepotu stanja onih kojima je on imam. ako to sanja neko ko je u sporu. STRAŢI l ONIMA KOJI SU U KONTAKTU SA NJIMA Sultan u snu simbolizira Allaha dţ.rekao je ĉovjek. CAREVIMA. Ko sanja namrštenog sultana ukazuje na to da onaj ko ga takvog sanja ispoljava nešto što je izraz pokvarenosti vjere. Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti sa njim otputovao negdje i ostavio ga tamo.) kazna. to znaĉi da će umrijeti. TUMAĈENJE SNOVA O SULTANIMA. profitiraće u trgovini. ljepota imamovih tjelesnih organa simbolizira njegovu snagu i vlast.. Tumaĉi snova se razilaze u tumaĉenju sna ako neko sanja da se izleţava u ţenskim odajama imamove kuće. a ako to sanja zatvorenik. Sanjanje gnjevnog sultana ukazuje na Allahov dţ. a ti se vratio? — Jesam! . oni noću ĉine dove (Allahu dţ. ili. Ko sanja da se preobrazio u nekoga cara ili sultana — obnoviće svoj dunjaluk i pokvariti svoju vjeru. — Uskoro je taj ĉovjek dobio vijest o smrti svoga brata.. stići će ga (Allahova dţJ. a ako mu je postelja nepoznata. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću i da ĉini sedţdu — biće pomilovan i dobiće poglavarstvo. ako je bolestan. Ko sanja da mudrim rijeĉima raspravlja sa imamom — udovoljiće nekoj svojoj potrebi. Ko sanja da je zaposjeo poloţaj halife postići će ugled i ĉast.

o kojima će se on dogovarati i koje će pobijediti. Crna odjeća za vladara znaĉi povećanje njegove moći. srazmjerno udaljenosti tog dijela od sjedišta imama (voĊe). a ako uradi suprotno. to mu simbolizira njegovu snagu. Ako vladar leti pomoću krila u snu. Ako sultan sanja da se odrekao vlasti. zavladaće istokom i zapadom." Ako neko sanja da imam (voĊa) ili vladar slijedi Vjerovjesnika s. biće smijenjen sa duţnosti. a jaĉanje podanika.. ako sanja da se razveo sa ţenom. to simbolizira dobro pomiješano sa brigom i stabilnošću. Ako pritom na trpezu bude stavio jelo. a zatim će se toga osloboditi i dobiće iitietak odakle se i ne nada. on je umo ran od vladavine. Ako vladar sanja da pri-prema i ukrašava trpezu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kao što se pokajao Zunnun (Junus a. ĉast. Ako naoruţan imam u snu jaše na konju. ako nema masnoće neće biti stabilnosti.. Ako vladar sanja da ga je neki hjegov sluga ponudio hranom. koga je. u snu. poslušavši svoju ţenu.. spomen i vlast. usprotiviće mu se smutljivci. ako je masno. mladić.s. uĉiniće nešto za što će se kajati. suprotstavljanje će dugo trajatt.s. ono simbolizira radost. to znaĉi da on poziva u zabludu. lanena odjeća -ispolljavanje njegove poboţnosti i poniznosti.. Ako upravitelj (namjesnik) sanja da je dobio dekret o postavljenju na duţnost. shodno kazivanju o Nimrudu. zadobiće imetak od mušrika ili nemuslimana koji su pod zaštitom islamske drţave. on se kaje zbog nekog svog djela. doţivio ono što je doţivio. shodno kazivanju o Šedadu ibn Adu. ako sanja da je smijenjen i da je na njegov poloţaj došao neki starac. koji se rasrdio i napustio svoj narod. obzirom da je Adem a. doći će mu predstavnici opozocije. to simbolizira slabljenje vladara. suprotstavljanje će potrajati. nanijet i neku neprijatnost. Ako imam (voĊa) u snu nasilno uzima stoku svojih podanika. ali da nije smijenjen.v.. vunena odjeća — veliki blagoslov u njegovoj drţavi i ispoljavanje pravednosti.. te mu nešto prišaptao na uho.s.. a spuštanje prijestolja iskvarenost sultana.. iznenada će umrijeti. shodno kazivanju o Aleksandru Makedonskom (za koga neki smatraju da je on Zul-Karnejn). Isto tako.s. to mu simbolizira poniţenje i prezir. Ako vladar obuje novu obuću. biće odmah smijenjen sa duţnosti. Ko sanja da zapovjedniku ili poglavaru nosi hranu — zapašće u ţalost. štaviše—ojaĉaće. ali da ne vidi trpezu. traţiće ono što neće postići ili će dobiti neki polo ţaj a da neće imati vojske. Ako (neko) sanja da klanja bez abdesta na nekom mjestu gdje nije dozvoljeno klanjati. ili skine kaiš. ako se jela budu dizala i donosila. dok je ulazio u bašĉu koju je dao urediti. shodno kazivanju o Junusu a. Ako podanici otkrivaju (mahane) nepravednog vladara. postići će bogatstvo i radost.) kada je srdit napustio svoj narod. a ako porobljava neki narod. na stanovnike tog mjesta će se spustiti milost i pravda. neki njegov neprijatelj će njegovom po loţa ju. Ako pravedni imam (voĊa) u snu uĊe u neko mjesto. pobijeĊeni sultan biće pobjednik na javi. ako se digne slatko a ostane kiselo i masno jelo. Ako je jelo slatko. Ako neko sanja da ga je imam (voĊa) imenovao svojim zastupnikom vlasti ti nekoj pograniĉnoj tvrĊavi. Smjenjivanje upravitelja u snu simbolizira nje - 81 . a ako je na njegov poloţaj došao neki. bijela odjeća — povećanje ugleda i prestanak grije-šenja. njegovoj vlasti ništa neće manjkati.og prijestolja u snu simbolizira ispravnost. Ko sanja da se imam bori sa velikim lavom i da ga je pobijedio.vatru. smanjenje broja njegovih neprijatelja i njegovu sigurnost dok je ţiv. povešće dug rat i izgubiti vlast. prišaptao mu nešto na uho i uzeo mu dušu. Ako sultan sanja da se bori sa nekim drugim sultanom i da ga je pobijedio. ali će uskoro dbiti sliĉan poloţaj. a jednu ste zarobili. ako jaše na pokornom orlu. to znaĉi da on slijedi Vjerovjesnikov Sunnet. i njihove domove. to simbolizira nasilje koje ĉine ugledni ljudi u društvu. postići će imetak odakle ne oĉekuje. njegova vlast neće bi'ti liapadana i dugo će ţivjeti i ţivot će mu biti ugodan ako je hrana bila masna. poveĉaće mu se vlast. Takode. a ako uĊe kod vladara. ili raskopĉa svoj plašt. što znaĉi da će mu se roditi sin. kap npr. osvojiće zemlju zarobljenika (iz sna) i pobijediće svoje neprijatelje. Uzdizanje sultanov. Ko sanja da traţi dopuštenje da uĊe kod nekog vladara — postići će ĉast. izuzev ako oĉekuje dijete. ime. u groblju ili na smet-tjišfu. postići će ugled. ima će pobijediti nekog velikog vladara. i brokatna odjeća — ispoljavanje faraonskih postupaka i ruţno vladanje. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. Ako imam sanja da izgleda kao obiĉni radnik i da se ponizno ukljuĉio u masu svijeta.a. to znaĉi da neumorno obavlja svojepolitiĉke poslove. ako sanja da se ogleda u ogledalu^ biće smijenjen. Ako imam (voĊa) sanja da je svojevoljno ostavio svoju vlast. . l vama je dao u nasljedstvo njihovu zemlju. a ako sanja da ga je neko drugi smijenio. Imamovo suprostavljanje stavu ţene u snu simbolizira suprotno od naveden og. Ko sanja da imam ima dva roga—taj imam će zavladati istokom i zapadom. Ako imam sanja da ide pješice i da ga je susreo neko od njegovih podanika.. srio melek smrti u liku nekog podanika. poloţaj će mu se uĉvrstiti. Ako imam postupa po mišljenju svoje ţene. Ako vladar ili zapovjednik skine svoju kapu. ali će kasnije izgubiti carstvo.

Mjenjaĉ simbolizira gramatiĉara. Ko sanjada je postavljen za sudiju i da svoju duţnost vrši pravedno. Vojni starješina simbolizira ĉovjeka jakog mišljenja i dobrog planiranja. Kaplar simbolizira ĉovjeka koji se povodi za novo tarijama (bid'atima). simbolizira meleka koji donosi radosne vijesti. Ko sanja da sudija na vagu stavlja sitan novac — on je pristrasan.ili u alima(uĉenjaka) -postići će visok ugled. Tamniĉar simbolizira grobara. taj ĉovjek će pravedno postupiti prema onome ko se sa njima spori. Vojnik sa štitom simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. prekinuće mu se putovanje. Reĉeno je i to da sanjanje poloţaja sudije. a na kraju će tugovati. on u tom sporu neće izgubiti. Miliconer u snu. a ako ga sanja da je zadovoljan njim. on planira neko djelo koje je izraz neposlušnosti Allahu dţ. Ekonom simbolizira ĉuvara i uĉena ĉovjeka. Kp sanja sudijsku stolicu (poloţaj) doţivjeće nešto strašno i imaće neki spor. Ako bolesnik sanja da se sudi u njegovu korist. njim zadovoljan. Reĉeno je: Ko sanja sudiju radosna i ozarena lica postići će radost i veselje. a ako je u brigama. Vojska u snu simbolizira meleke milosti. biće stavljen na iskušenje sa nekom neistinom i njegove rijeĉi u vezi sa tim iskušenjem će biti prihvaćene. Ko sanja da sudi ljudima. Evnuh simbolizira meleka koji dono si radosne vijesti. je obavljao poslove drţavne ekonomije. Ako neko sanja da je izveden pred sudiju i da je sudija prema njemu bio pravedan. ako je u liku starca. Ako je neko sa nekim u sporu i pritom sanja da je na sudijskom poloţaju i da je on sudija. Potkazivaĉ simbolizira zlobnika. Nadzornik poštanskih glasonoša simboli zira ĉovjeka koji iznevjerava onoga koji se u nj pouzda. umrijeće. Nepoznati sudija. suzdrţavaće se od dunjaluka i dobiće znanje. simbolizira meleka pisara. a podanici simboliziraj u meleke kaţnjavanja. biće nepravedan prema suprotnoj strani.u snu simbolizira Allaha dţ. ali će zatim biti saĉuvan. Sultanski vratar simbolizira onoga koji opominje. blagodati koje uţiva će se promijeniti i biće stavljen na iskušenje. lijep spomen.s. Ko sanja da se preobrazio u sudiju. simbolizira kri tiĉno stanje. Ko sanja da je postavljen za ministra — biće mu povjeren neki drţavni posao. simbolizira ubicu. Bubnjar (dobošar) simbolizira strahovladara. a ako nije nijedno od toga. a neki vele da on simbolizira uţas i brigu. Vršilac kazni odsijecanja ruku simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima i zlim postupcima razjedinjuje ljude. nadnijeće se na smrt. Dţelat simbolizira osobu koja proklinje i mnogo vrijeĊa.š. Ko sanja zapovjednikovog (emirovog) vratara dobiće upravu. Telal simbolizira osobu koja otkriva i širi tajne. kao i ispoljavanje skrivenih stvari. riješiće ih se. Ko sanja da se izvo Ċaĉ na njega naljutio — poĉinio je neku neposlušnost (grijeh). Sanjanje zapovjednikove straţe u uspravnom stavu simbolizira njihovu revnost u vršenju duţnosti. Ko sanja poznatog sudiju da nepravedno sudi — stanovnici tog mjesta varaju i zakidaju na vagi i drugim mjernim sparavama. a ako je u liku mladića. Sokolar simbolizira starješinu. ali da to ne ĉini dobro.š. njegova kriza bolesti završiće se dobrom i on će ozdraviti. zatvaranje dvora simbolizira zatvaranje kapija iskušenja. da zloupotrebljava sudsku vlast i da nije prave dan. a ako se tas digao. Zastupnik simbolizira ĉovjeka koji zaraĊuje grijehe. to ukazuje na to da je Allah dţ. Ko sanja poznatog sudiju — on je na stepe-nu mudraca i uĉenjaka. neće zakidati na mjerenju. obzirom da sudija ne sudi sebi već drugima. Tjelesna straţa. ako se sanja. Ko sanja da puše u rog (ili trubu) — snaći će ga neko dobro. ako je trgovac. Ko sanja da ĉini izvedbu na dvoru. Nosaĉ simbolizira poreznika. Zastavnik simbolizira sudiju. Dreser geparda simbolizira hvalisavu osobu. ili u nekog dobrog ĉovjeka. biće pozvan u rat ili na neku raspravu. Ko sanja da neki ţele da on bude izvoĊaĉ. biće smijenjen. kao što se prihvataju rijeĉi sudije kad sudi. Dvorski raĉunovoĊa simbolizira ĉovjeka koji kaţnjava i uzemirava ljude u njihovom poslovanju i pooštrava im svoĊenje raĉuna.š. Ko sanja da mu u kuću ulaze evnusi sa tacnama na rukama — u toj kući je še-hid ili bolesnik koji odavno boluje. biće pravedan.š. simbolizira meleka smrti. tugu i propadanje imetka svih ljudi.govu upravu na javi. a ako je sudija prema njemu bio nepravedan. sim bolizira bolest ili tugu. a ako je u crnoj uniformi. pa od toga odustanu. a ako sanja da ĉuje da neko drugi puše u trubu. Allahpve dţ. a otvaranje dvora dvora simbolizira otvaranje kapija iskušenja. umrijeće. ako je snivaĉ sa nekim u sporu. Luĉki trgovac simbolizira povjerljiva ĉovjeka kome se stvari povjeravaju na ĉuvanje. Jusuf a. Ko sanja da je on potkazivaĉ — u poĉetku će se radovati. obzirom da se sudijske rijeĉi smatraju istinom. ako je u bijeloj uniformi. Glasonoša. Ko sanja da je sudi ja stavljen na jedan tas vage i da se njegov tas spustio — on će kod Allaha dţ. a nije za to pozvan (sposoban). a njihovo sanjanje u sjedecem stavu simbolizira njihovu nemarnost. a ako sanja da se donosi presuda protiv njega. simbolizira radosnu vijest. uĉenjaka i pouĉavatelja u vjeri simbolizira nered. ako je upravitelj. Vladarev straţar. IzvoĊaĉ (interpretator) simbolizira ĉovjeka koji je izgubio prijatelje i koji nastoji da njihove poslove dovede u red. a ako obavlja neki posao vezan za mjerenje i vaganja. Os- 82 . Cimbalist simbolizira ĉovjeka koji širi laţne vijesti i koji je okupiran dunjalukom. Raspiti vaĉ simbolizira spletkara. imati platu i nagradu. Patrola simbolizira upozorenje onome ko napušta (ne klanja) namaz. a ako toga nije dostojan. prihvata laţno svjedoĉenje i sudi po njemu. (Vojsko)voĊa simbolizira ĉovjeka koji razveseljava.š. Dvor (divan) simbolizira mjesto iskušenja. Ko sanja da je postao vojskovoĊa postići će neko dobro. a ako se to sanja u bolesti. ako je na putu.

on će ga potpomagati i jaĉati. Reĉeno je: Ko sanja da na njemu ima prašine — otići će na put. Tjelesni straţar simbolizira ĉovjeka koji potpomaţe protiv neistine. Ko 83 . Ako je starac od njega preuzeo komandu. Konjušar simbolizira osobu nadarenu razumom i planiranjem. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je vojnik. kao i snage i moći. a ako ga to ne prati. i treće. UBIJANJU.š. postići će bez ikakve muke i napora ono što mu je dovoljno za ţivot.on ima potpuno naoruţanje i ubojite sablje.. povećaće mu se pohlepa i nepravednost. vladar će se pokazivati pravednim. Krotitelj geparda simbolizira hvalisavca nad hvalisavcima. postići ćeugled i ĉast. a ako su u crnoj uniformi. Ako neko sanja da su se vladarove grudi pretovorile u kamen. on će prema svojim saradnicima biti drzak i omalovaţavaće ih.". od koje nastaje prašina. imaće sina koji će ga hraniti. neka nas Allah dţ. Ako neko sanja da se tijelo vladara udebljalo i ojaĉalo.. nad jaĉale mnogobrojne ĉete!" Sanjanje vojnika sa biĉem ili strijelom u ruci ukazuje na lijep ţivot. Ko sanja da su mu butine (nadkoljenice) od bakra — njegov rod će se osmjeliti da ĉini djela koja znaĉe nepokornost prema Allahu dţ. Rat izmeĊu podanika simbolizira poskupljenje preh rambenih artikala. Ako ovo sanja trgovac. shodno rijeĉima Uzvišenog: . koji ne ispunjava ono što govori i koga slijedi ološ. (a vaš Gospodar) je Gospodar koji prašta". drugo. obzirom da starac simbolizira sreću.. Ako sanja da su mu se prsti izduţili. brigu ili uţas. vladar će biti okrutna srca. Ako neko sanja da ima rep kao u ovna i da ga liţe svojim jezikom. A na nekim licima to ga Dana biće prašina. tugu. Ko sanja da se vladareva glava povećala — to znaĉi da će mu se povećati vlast. vladaru će se povećati ugled i dostojanstvo. Ako sanja da su mu noge od olova. tegobe. VJEŠANJU.lar simbolizira ĉovjeka koji izvršava i pokreće poslove. ispoljavaće plemenitost i pravednost. uţasa. to ukazuje na propast ljudi od neistine i pobjedu ljudi od istine. Ako neko sanja okupljenu voj sku. a neki vele — obogatiće se u ratu. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo zmije.ĉovjek je. Ko sanja patrolu — to mu je upozorenje za napuštanje (neklanjanje) namaza. Ako neko sanja da vladar ima pseću glavu. gdje god se nade imaće mnogo imetka. a da nije postao vojnik. a ako je bolestan. Ko sanja da se vladarov jezik izduţio i postao grub . kao rat izmeĊu vladara i podanika.. obzirom da zemlja. i zorom napadaju. Ulazak vojske u grad simbolizira padanje kiše. Ako sanja da je njegov poloţaj zaposjeo neki starac(ihtijar).š. Ko sanja da jede vladarski prijesto — dobiće upravu nad nekim gradom.. Rat izmeĊu dvojice vladara simbolizira smutnju. Savjetnik simbolizira ĉovjeka nadarenog odluĉnošću i planiranjem. Rat izmeĊu vladara i podanika simbolizira pojeftinjenje prehrambenih artikala. Trgovac stokom simbolizira ĉovjeka koji više voli druţenje sa uglednim ljudima nego imetak. ukazuje na plijen (bogatstvo. dobiće nešto od vladara za što će vladar izdati nareĊenje da mu se da. patnju i opasnost. Reĉeno je: Ko sanja da je vojnik zadesiće ga briga i gubitak. ORUŢANIM SREDSTVIMA. i diţu tada prašinu pa u njoj u gomilu upadaju ." Mali broj vojske ukazuje na pobjedu.Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti. Dedţal simbolizira laţljivog i nepravednog vladara. ORUŢJU. to mu ukazuje na bolest. Ako neko sanja da mu je trbuh od bronze. Ko sanja da bjeţi od patrole. brigu. Opake i krvoloĉne ţivotinje simboliziraju spas i pobjedu. kao rat izmeĊu podanika. Gospodaru svome nezahvalan. Ko sanja da je regrutovan. imaće mnogo ovosvjetskih dobara. bilo nepravedno postupanje. tama će ih prekrivati. RATNIM STANJIMA.". Ako neko sanja da je po zapovijedi vladara uzeo bilo šta. ukoliko dolazi sa svojim pomoćnicima. ili kugu... to ukazuje na teškoće. trgovina će mu se umnoţavati. dok mladić simbolizira neprijatelja. Rat se moţe sanjati na tri naĉina: prvo. To isto simbolizira svaka zla osoba koja posjeduje vlast. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Jedine hranu (što vam ju je darovao) vaš Gospodar i budite Mu zahvalni! (Ovo je) lijep grad. kao rat izmeĊu dvojice vladara. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo psa. Ako neko sanja da vladar ima ovnujsku glavu. povećaće mu se broj ĉeljadi. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku nekog vladara — dobiće vlast i postupaće isto kao i taj vladar. simbolizira imetak. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo ovna. to je snaga njegove vjere (dina) i njegovog islama. ispoljiće neprijateljstvo koje krije. Ko sanja da je vladarovo oko oslijepilo — vladar neće imati uvida u stvarno stanje svoga naroda. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Reĉeno je i to: — Ako taj oblak prati grmljavina i sijevanje. poteškoća i si. umrijeće. povećaće mu se vlast. Allahovom voljom. Ko sanja da mu je u kući tjelesna straţa u bijeloj uniformi — to mu je radosna vijest i spas od brige. simbolizira uţas. od toga saĉuva. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako mi onih koji dahćući jure po varnice sijevaju. da ga je patrola uhvatila i da se svojom isprikom oslobodio patrole. bilo da je u pitanju pravedno. imetak). Ako sanja da mu se trbuh povećao. Milicionar. a smanjiti pravednost. strah. Ako neko sanja da je vladarova oĉna jagodica veća nego što je inaĉe.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Koliko su puta malobrojne ĉete. HAPŠENJU. OKOVIMA l SL. zaista.. Sanjanje oblaka prašine ukazuje na putovanje. TUMAĈENJE SNOVA O RATU. 31. on skraćuje jaciju namaz i za to se kaje... prema drugima će postupati drsko i sa omalovaţavanjem.

Ko sanja da se opasao sabljom (sa remenom preko ramena) — dobiće veliku upravu. ako se korice slome.. Ko sanja da je svojoj ţeni uruĉio isukanu sablju. Ko sanja da mu je neko uruĉio sablju . rodice mu se ĉetiri sina. Reĉeno je i to da sablja simbolizira srdţbu i ţestinu onoga ko je sanja. a prašina smutnjom. da u ruci ima isukanu sablju. Reĉeno je: Ko sanja zastavu postaće poznat u svome gradu. uznemiruju vas oštrim rijeĉima. ako Bog da. Kp sanja da je svojoj ţeni uruĉio sablju u koricama — ţena će mu roditi kćer. i poi gravanje sabljom koja simbolizira dijete znaĉi ponositost djeteta. a Ibn Sirin je dodao: . Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam jednog ĉovjeka da izdvojen stoji nasred dţamije (tj. Sanjanje sablji sa vjetrom simbolizira kugu..s. Hišam je rekao Ibn Širinu: — Sanjao sam da u ruci imam isukanu sablju.ta sablja mu simbolizira ţenu.da je sabljom udario po kamenu i da je kamen rascijepio. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Lomljenje balĉaka simbolizira smrt nekog od navedenih. ako je sablja teška. Njena majka je došla Ibn Širinu i ispriĉala mu san svoje kćeri. Zelene zastave ukazuju na putovanje u svrhu dobra (hajra). ako je sablja krzava. Ako se sanja da se sablja slomila u koricama. olovna — ţenstvenog sina. postaće obijestan. — Na to mu Ibn Sirin reĉe: — Taj ĉovjek bi trebao biti Hasan el-Basri. njegov jezik je nesposoban izraziti ono što govori. Ko sanja da je našao i uzeo sablju — naći će nešto što mu pripada (što je njegovo pravo).. a neki vele— rodice mu kćer. bijele zastave ukazuju na kišu. da ga je potjerao i uzvitlao prašinu. shodno rijeĉima Lukmana o sablji: — Zar ne vidiš kako lijepo izgleda. a neki vele da simbolizira majku ili tetku..Ako je istina da je to sanjala. Reĉeno je i to da crne zastave ukazuju na dugotrajnu kišu.sanja da jaše konja. olova.. on će govoriti teške rijeĉi. shodno rije>ima Uzvišenog: . a kako ruţan trag ostavlja! — Ko sanja da se opasao sa dvije ili tri sablje. ovo je pravi putt" Za ţenu zastava simbolizira muţa (supruga). Ţuta zastava ukazuje na pojavu kuge meĊu voj skom. ako je crvena.A kad (ih) proĊe strah. a ţena mu ne bude trudna. Sablja simbolizira muško dijete i vlast. u koji nemojte nipošto sumnjati. a i po zvijezdama se oni upravljaju. — On je. umrijeće i dijete i majka. a sablja isuĉe. bronze i drveta. Reĉeno je i to: Ko sanja da je isukao sablju — on traţi od ljudi da posvjedoĉe istinu. Lomljenje okova korica simbolizira smrt jednog od to dvoje. Zastava koja simbolizira uĉenjaka asketu. ĉeliĉna sablja simbolizira hrabrog sina. obzirom da vrat simbolizira preuzimanje povjerenja.) navještaj oĉekivanog ĉasa (Sudnjeg dana). Balĉak sable simbolizira oca ili amidţu." Crvene zastave ukazuju na sjeme (zrnevlje). a ako se slomi i sablja i korice. on je u pravu. tako mi Allaha. ako se remen sablje prekine. a jabuka na balĉaku simbolizira dijete. bijele zastave na kratkotrajnu kišu i crvene zastave na rat. Ko sanja da se opasao sa ĉetiri sablje: od ĉelika. i drvena — sina munafika. ali oni to ne ĉine. bronzana — sina koji će imati bogatstvo. Ako neko sanja da je isukao sablju iz korica. obzirom da remen simbolizira lijepo (dobro) upravljanje.Znao sam da se on u pitanju vjere izdvojio od ostalih u ovu dţamiju. dijete će umrijeti u majĉinoj utrobi. Reĉeno je da okov na dnu korica sablje simbolizira slugu ili konja dugog koraka. Ko sanja da je isukao sablju i da je ona zahrĊala — rodice mu se ruţno dijete. ako ima neki spor. ona simbolizira moćnog i hrabrog ĉovjeka.. sabljama.Zaista je on (Isa a. Ako mu sablja bude teška i on je bude vukao po zemlji. da idem i poštapam se tom sabljom. postići će visok poloţaj. Ko sanja da u muslimanskom mjestu razmahuje sabljom i desno i lijevo — on je pruţio svoj jezik i govori ono što nije dozvoljeno. Ako izgubljena osoba sanja zastavu. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju. poigravanje sabljom koja simbolizira govor ukazuje na rjeĉitost. pa se remenje pootkida. pa joj je on rekao: . biće smijenjen sa poloţaja.Rodice ti sina. Zastava simbolizira uĉenjaka asketu ili dareţljivog bogataša za kojim se svijet povodi.. za koje sanjanje rata ukazuje na dobro i mir. Njegova sablja kojom je udarao je njegov jezik kojim on rastavlja istinu od neistine. a ako njegova ţena njemu uruĉi sablju u koricama. Rat simbolizira nemir za sve one koji ga sanjaju. — Tako je i bilo. a dijete će biti zdravo. ili da je njegova ţena njemu uruĉila isukanu sablju. preuzeće neku obavezu. Poigravanje sabljom koja simbolizira upravu simbolizira vještinu u upravljanju. ona će se udavati (tri puta) za trojicuuglednih ljudi i sva trojica će joj biti ubijeni. neće imati snage za voĊenje uprave. rodice mu sina. koji 84 . ali bez sablji. biće upućena. Ko sanja da je na sebe stavio remenje (nosaĉe) sablje. ukazuje na utjehu i radost. Ako se sanja sablja ostavljena negdje postrani. i putokaze. Neki hrabri Indijac je sanjao da je progutao sablju. od njega će dobiti gospodstvo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je crna. zaglibiti se u neistinu kojom će se razmetati i izazivaĉe smutnju. umrijeće majka. vojnih lica i onih ĉiji je posao vezan za proizvodnju oruţja i borbenih sredstava. to mu je govor koji je pripremio. Slijedite me (moj put). shodno rijeĉima Uzvišenog: . rodice mu se sin. izuzev vojskovoĊa. obzirom da se aktivnost tumaĉi obiješću." tj.. a ţeljezo simbolizira veliku snagu. bio je to on! — rekao je ĉovjek. a Ibn Sirin je rekao: . — Ibn Sirin ga je upitao: — Je li ti ţena u drugom stanju? — Jeste! — rekao je Hišam. Crne zastave ukazuju na sušu. dţamije u Basri). Neka ţena je sanjala da je zakopala tri zastave. tri puta će se razvesti sa ţenom.

ta strijela simbolizira izokrenuto pismo. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Uzeo sam jednog crnca. Bodenje kopljem u snu ukazuje na to da onaj ko njim bode — kleveće onoga koga je bo. izaslanik je neodluĉan. Bodenje kopljem simbolizira prigovaranje i klevetu. Strijela t a ko de moţe da simbolizira upravu. Ko sanja da je bacio strijelu i da nije pogodio cilj — on će poslati izaslanika. Koplje sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i autoritet osobe koja to sanja. neko od njih dvojice (sin ili brat) će umrijeti. Lomljenje koplja u ruci jahaĉa simbolizira slabost njegove vlasti. pred vladarom pravovjernih ćeš posvjedoĉiti i stinu. rodice mu se sin. a ne šiljkom) simbolizira izaslanika ĉiji je govor ljubazan i blag. a strijela simbolizira odgajatelja mimo oca. nakon što će prije toga biti pred propašću. Priĉa se da je Ebu Muhaled sanjao da je dobio rudejnijsko koplje. Ruke. Debela strijela (koja udara pljoštimice. ako takva strijela pogodi cilj. te rijeĉi su neistina. Reĉeno je i to da luk simbolizira oca. bez namjere da njom udari. Zabadanje strijele u cilj simbolizira izvršenje zapovijedi. Budi ljubazan prema njemu da on tebe ne bi korio! Sablja sa neĉim drugim od oruţja simbolizira vlast. ako je koplje slomljeno tako da se moţe popraviti. Strijela simbolizira izaslanika (glasnika).Samo koplje (bez ostalog oruţja) simbolizira sina ili brata.ta ţena se sa njim šali i njegovo srce postaje vezano za nju. Ko sanja da je nekom ĉovjeku nabacio omĉu oko vrata i omĉa mu ostane na vratu . Ibn Sirin je rekao: — Ono što je najvjerovatnije kod tumaĉenja snova o sablji je: ako je sanja onaj ko je dostojan vlasti. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako ti je san istinit. sa šiljkom okrenutim prema tetivi luka. tj. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da prolazim ispred vladara pravovjernih i da u ruci drţim koplje. Vršak strijele simbolizira jako i ĉvrsto izaslanstvo. ako strijela pogodi cilj. taj djeĉak će postati upravitelj. kome je dao ime — Rudejni. pa mu se našao sin. Borba sa sabljom (u ruci) simbolizira sukob sa nekim ljudima. koji mu je 85 .to znaĉi da on od nekoga traţi pomoć protiv ĉovjeka kome je na snu nabacio omĉu oko vrata. dobiće je. Ako ţena sanja tobolac u kome ima jedna naopako okrenuta strijela. taj ĉovjek je dobar. Lomljenje koplja za upravitelja simbolizira smjenjivanje sa poloţaja. rijeĉi će biti prihvaećene. vršak strijele od olova simbolizira nejako izaslanstvo. Neki ĉovjek je sanjao da je iz neba palo kratko koplje i udarilo ga u jednu nogu. putovanje ili ţenu. neće ga prihvatiti. a lomljenje koplja koje simbolizira djeĉaka ili brata ukazuje da će neki od njih dvojice imati neku mahanu. Ko sanja da jaše i da u ruci ima koplje — dobiće vlast. Sama sablja bez ikakvog drugog oruţja. postići će izuzetnu vlast i po njoj se proĉuti. Omĉa (laso) simbolizira ĉovjeka pomagaĉa. nepokorna osoba će prihvatiti njegov govor. tako. ako se sanja. Reĉeno je: Ko sanja da u ruci ima strijelu — dobiće upravu. pravedno postupa prema onome kome je omĉa nabaĉena i potpomaţe mu da pobijedi. ako se nada djetetu. ali ne nalazi izaslanika. Ako je strijela od trske i ako je manjkava. a ako je sanja onaj ko nije dostojan vlasti. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti nekoga neopravdano koriš. rodice mu se muško dijete. mahana će se izlijeĉiti ili odstraniti. Reĉeno je i to da koplje moţe da simbolizira svjedoĉenje istine. Strijela od drveta simbolizira rjeĉita ĉovjeka. Kasnije ga je za tu nogu ujela zmija. izasla nik će izvršiti zadatak. ugled i imetak. a ako omĉa sklizne do pojasa. Prava (drvena) strijela simbolizira knjigu (pismo) u kojoj su istinite rije ĉi. a ako je strijela pogodila cilj. taj ĉovjek je pouzdan. potegao na njega sablju i primakao mu se tako da ga je sablja dohvatila. ako je koplje imalo vršak (šiljak). taj ĉovjek će izvršiti datu mu zapovi jed. Strijela od zlata simbolizira poslanicu upućenu ţeni ili u vezi sa ţenom. Ako strijela nema ureza (koji se prislanja na luk). ako su snaţne. Ko sanja da je izbacio strijelu iz luka i da je pogodio cilj. Ko sanja da ga neka ţena gaĊa strijelom i pogaĊa u srce . Strijela simboli zira i govorenje istine i odgovor onome ko se ne pokorava Allahu (dţ. simbolizira muško dijete. Ko sanja da u ruci ima koplje — rodice mu se djeĉak. vršak strijele od bronze simbolizira dunjaluĉka dobra i vršak strijele od zlata simbolizira izaslanstvo u vezi sa prezirom. Ko sanja da je iz luka izbacio strijelu naopaĉke. njen muţe se okrenuti od nje. Strijela bez perja simbolizira izaslanika pot ĉinitelja.š. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju i da ju je digao iznad glave. Ko sanja da mu je strijela bez vrška — on nekoj ţeni ţeli poslati pismo. ako strijela pogodi cilj. ako je omĉa od uţeta. ujela bi te zmija. sliĉne su sablji. Neki ĉovjek je sanjao kao da svira uz strijelu pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. dobiće radosnu vijest.). a ako je od lika. Treperenje strijele simbolizira izaslanikovu bojaznost. a ako je koplje slomljeno tako da se ne moţe popraviti.mu je rekao: — Ješćeš imetak tvoga neprijatelja! A da si sanjao da je sablja tebe progutala. obzirom da se za klevetnika kaţe da on svojim jezikom bocka i bode. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da u ruci ima strijelu. Gubljenje vrška (šiljka) koplja simbolizira smrt djeteta ili brata. a ako promaši cilj. ugled i visok poloţaj. ĉovjek od kojeg traţi pomoć ga izdaje. Udaranje sabljom simbolizira pruţanje jezika (govorenje). koji neće uspjeti izvršiti svoj zadatak. Kratko koplje simbolizira isto što i dugo koplje.

Tako vam (Allah) upotpunjava Svoju blagodat da biste se predali (Njegovim odredbama). ako je sanja ţena. ili djeteta. a za trgovca .zaradu. sanjao je da mu je u kuću ušla stijena (kamen). Za Arape tobolac simbolizira ţenu. a onaj kp sanja da ga oblaĉi — dobiće veliku vlast. simbolizira njenog muţa. ili putovanje. ostaće u mjestu u koje putuje ako je u njega stigao. Bacanje strijela u osnovi simbolizira rijeĉi upućene putem pisama. Za one koji su dostojni uprave tobolac simbolizira upravu. Ko sanja da pravi luk. ako pokušaš da ga ispraviš — pući će".. ili brata. a njegovo lomljenje simbolizira gubljenje uprave (smjenjivanje sa poloţaja). Ko sanja da izraĊuje pancir — izgradiće grad — tvrĊavu. simbolizira poteškoće u putu. ako ga sanja trgovac — gubitak u trgovini.dobiće vlast i biti okrutan u vladanju. Luk moţe da simbolizira i upravu. diţe neki kamen (stijenu) — imaće okršaj sa nekim jakim. Kamen koji se baca iz katapulta simbolizira izaslanika koji u sebi posjeduje ĉvrstinu. TOPUZ simbolizira saglasnog brata. kao što su: štit. nepobjedivim i okrutnim junakom.š. ili zastrašivanje neprijatelja. koji mu je rekao: — Ta stijena simbolizira roĊenje djeĉaka koji će biti okrutna srca." kao i: . zani-jeti. kao i na razvod sa ţenom. Allah dţ. Ako neko sanja da je zategao luk. Ako neko ko posjeduje vlast sanja da mu se je luk slomio. TakoĊe je reĉeno da ratna oprema kojom ĉovjek štiti tijelo. i uĉinio vam je odjeću koja vas ĉuva od vrućina i oklope koji će vas ĉuvati u vašoj borbi.š. a ako ţena njemu daje luk. ili ortaka. on je osoba koja druge potvara. Ko sanja da kamenom iz praćke gaĊa nekog ĉovjeka — on je u vezi sa nekim svojim pravom nemilosrdan i ĉini dovu protiv onoga koga je u snu gaĊao iz praćke. a ako je luk nearapske izrade.. da je tresao uho i da je kamenĉić ispao iz uha. pa je san ispriĉao Ibn Širinu. oklo- 86 . nakon odnosa sa njim. SJEKIRA simbolizira ugled i vlast. ako kamen podigne.". Ko sanja da iz luka izbacuje strijelu i da je pogodio cilj .Allah vam je uĉinio od onoga što je stvorio hladnjake. Ko sanja da katapultom napada neumslimansku tvrĊavu — on će ljude pozivati na dobro. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga ţene gaĊaju kamenjem — to znaĉi da mu one prave sihir. a ako ga ne mogne podići. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. oţeniće se i ţena će mu. ili nekog od bliţe rodbine. biće poraţen. Reĉeno je i to da pancir simbolizira imetak i vlast.rekao: — Ti ćeš biti optuţen da ogovaraš i potkazuješ ljude. a ako se struna prekine. radi provjere vlastite snage. Ko sanja da. ili slugu koji štiti svog gospodara i brine se o njemu. putovaće se u nearapsku zemlju.". Strijela. Neki siromašni ĉovjek. Ko sanja da je sebi uzeo luk — rodice mu se muško dijete i povećaće mu se vlast.. ako ga sanja dijete — biće neposlušno. pa je ĉuo jaku rijeĉ. Ako trgovac sanja da oblaĉi pancir. Ko sanja da je dobio tobolac dobiće vlast. Luk u futroli simbolizira dijete u majĉinoj utrobi. a ako dobije poloţaj.Tom ĉovjeku je odmah pala na pamet kćer koju je udao za ĉovjeka koji je bio pokvarenjak u pitanju vjere. Teţak luk. pobijediće. Neki ĉovjek je sanjao da mu je u uho upao kamenĉić. podreĊeni ga neće slušati. a lagahan luk simbolizira suprotno od navedenog. izbacio strijelu.e od trgovine koja će biti trajna i biće siguran i ĉuvan. koju je njegovo uho izbacilo. dobiće veliku upravu i svoju duţnost će vršiti pravedno i nepristrasno. a za obiĉni svijet on simbolizira blagodat i ĉuvanje od iskuštenja i obmana. koji je imao kćeri. Ko sanja da gaĊa iz samostrela. Luk koji se povezuje sa djetetom simbolizira dijete koje će biti darovito u pisanju i obavljanju misija. Pancir takpĊe simbolizira vjersku zaštitu. ona će mu roditi kćer.A onda se pribliţio i spustio se. pa je bio koliko dva luka ili (i) bliţe. Ako ĉovjek sanja da ţeni daje luk. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima slomljen luk — oţeniće slobodnu ţenu. PANCIR simbolizira tvrĊavu. Reĉeno je da tobolac za strijele simbolizira mjesto ili grad. Prekidanje tetive luka ukazuje na spreĉavanje od odlaska na put. ili dijete.postići će ono što ţeli.. ako je neoţenjen i namjerava da se ţeni. Oblaĉenje pancira takoĊe simbolizira brata pomagaĉa ili briţljivog sina. Ko sanja da je zategao luk bez strijele — otići će na dalek put i sretno će se vratiti.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Zatezanje luka bez strijele simbolizira ĉasno putovanje. Ko sanja da baca kamen sa neke uzvisine . To da luk simbolizira ţenu povezuje se sa poslovicom: „Luk je kao ţena. ako ga sanja ţena — biće nepokorna muţu. ili sina. da je strijela imala ĉist zvuk i da je pogodila cilj. dok kamenje koje je pored njega na brdu ili ono koje je pod brdom simbolizira ljude ĉija srca su okrutna u pitanju vjere. kac iga. a uĉinio vam je od brda skloništa. blizinu. Lomljenje luka u snu simbolizira nemogućnost izvršenja misije. . LUK simbolizira ţenu koja ĉesto raĊa. imaće dobre prihod.. zadesiće ga neka nedaća u njegovoj vlasti u vezi sa njegovim nareĊenjima i zabranama. Lomljenje luka simbolizira smrt ţene. Luk sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i ugled.. Reĉeno je i to da tobolac simbolizira ĉuvarnu ţenu. Stavljanje na sebe kompletnog oruţja simbolizira zaštitu od neprijatelja. ako ga sanja putnik. Katapult i projektil koji se baca iz katapulta simboliziraju klevetu i potvoru. — Tako je i bilo. rodice mu sina.l nauĉismo ga da izraĊuje pancire za vas da vas štite u borbi s neprijateljem. koji je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao novotarijama u vjeri. ili Allahovu dţ. veli: . Sanjanje luka moţe da ukazuje i na bliskost sa nekim od ĉasnih ljudi.

Sa njanje neke poznate sablje u ruci ĉovjeka ukazuje na to da će on postati poznat po poslu koji obavlja. ali ga nije ubo. Reĉeno je: Ako to sanja bolesnik. tako da mu njegovo zaklinjanje predstavlja štit prilikom kupoprodaj e.š. Ako neko sanja da 87 . to simbolizira us lišavan je dove od strane Allaha dţ. putu.v. Allahov Poslanik s. koji svoju braću pomaţe u svemu što je dobro. ali to ne izgovara. ĉasnom. Bodenje kopljem simbolizira bodenje rijeĉima. ako su ti ljudi starci. putu.š. ko sanja da je ranjen u obje ruke — dobiće neki imetak. plemenit. Zvuk paradnog bubnja simbolizira laţnu vijest. Ko sanja da mu se pred vratima udara u bubnjeve i kastanjete — dobiće upravu nad ne-Arapima.. obziorom da je tvrĊi. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. Ljudi iz jednog reda gaĊaju ljude iz drugog reda. simbolizira ruţnu ţenu. Reĉeno je i to da šti t simbolizira zakletvu kojom se neko zaklinje. bogatom stoga što oprema i oklop pokrivaju dijelove tijela. dobiće imetak od ţenske osobe iz bliţe rodbine. pa sam ga protumaĉio ispraćanjem (slanjem) odreda. ima štit — on je ĉovjek koji se mnogo zaklinje.š. jaĉi i sigurniji.." Ko sanja da ima štit a ima dijete — to će dijete mu obezbjeĊivati sve što mu je potrebno i ĉuvaće ga od zla i neprijatnosti. Neki vele da to znaĉi da će se druţiti sa dva jaka i velika ĉovjeka. crni štit simbolizira ĉovjeka koji ima bogatstvo i gospodstvo. on namjerava nešto izgovoriti. oni su mu prjatelji. leĊa. GaĊanje strijelom i pogaĊanje cilja. pa sam je protumaĉio krzinom (slabošću) u vama. To isto simbolizira bodenje sabljom. pomaţe im i štiti ih od svih nedaća i zala. putu. s tim što on ima izrazitije znaĉenje. Reĉeno je: Ko sanja da je uzeo štit — on će traţiti utoĉišće kod nekoga ko će ga štititi. postići će dunjaluĉku ĉas. štit obojen raznim bojama simbolizira poremećenog ĉovjeka. a ako se to ĉini zbog dunjaluka.a. a ako sanja da je ranjen u lijevu ruku. Reĉeno je i to: Ko sanja da na glavi ima ţeljeznu kacigu — postaće izuzetno uticajan. Udaranje sabljom u snu simbolizira postizanje ĉasti na Allahovom dţ.Sanjao sam da imam neprobojan pancir. Ko sanja da se takmiĉi u borbi na Allahovom dţ.pi za grudi. Bubanj koji mnogo odjekuje ukazuje na uobraţenost i oholost.0ni se iza zakletvi svojih zaklanjaju. Reĉeno je da paradni bubanj simbolizira i ĉovjeka koji u svakoj situaciji zahvaljuje Allahu dţ. nedostupnom stoga što uĉesnik u dvoboju svojim oklopom i drugim nastoji biti nedostupan za protivniĉko oruţje. i onom koja voli siromahe stoga što oklop ne pokriva ĉitavo tijelo. Reĉeno je i to da nje govo oblaĉenje simbolizira ţenidbu jakom. a ako nije skupocjen. obzirom da dvoboj prethodi borbi.s. noge i si. sukob i borbu sa drugim.t. i jedni pogaĊaju. da gaĊa i da biva pogoĊen strijelom . Ko sanja da ima oklope na podlakticama — oj a ćaće uz pomoć nekog od svojih bliţih roĊaka. i sanjao sam da moja sablja Zul-fikar ima krzinu.. a bubanj sa reskim zvukom simbolizira bogataše škrtice. a ato se moţe tumaĉiti i sinom i bratom. Dvoboj ukazuje na spor sa nekim ĉovjekom. Reĉeno je i to da skupocjei štit simbolizira bogatu i lijepu ţenu. oni su mu neprijatelji. ako se sanja da se to ĉini na Allahovom dţ. simboliziraju odjeću. simbolizira ruţnu ţenu. postići će se dunjaluĉka ĉast.š. Oklop za grudi ima isto znaĉenje kao i pancir. Sto se tiĉe rana. ili kod njegovih saradnika. pa sam ga protumaĉio Medinom. a oni koji ne pogaĊaju govore neistinu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da na sebi ima oruţje i da se nalazi meĊu ljudima koji nemaju oruţja — postaće poglavar u društvu. poslušan. crvei štit simbolizira ĉovjeka koji se prepušta igri i uţivanju. lijepom i bogatom ţenom. a ako su mladići. Oklopi koji štite podlaktice simboliziraju muškarce iz bliţe rodbine. a oni iz drugog reda gaĊaju one iz prvog reda. pa sam ih protumaĉio mojim poginulim drugovima (ashabi-ma)". ŠTIT simbolizira ĉovjeka koji jepdgojen. dobiće imetak od nekog muškarca iz bliţe rodbine. Bijeli štit simbolizira ĉovjeka koji se istiĉe vjerom i otmjenošću. Truba od roga simbolizira poglavarovog slugu. Ako zlatar ili trgovac sanja da meĊu njegovom robom.. Cijepanje vladarovog bubnja sim bolizira smrt njegovog glasnika. to ukazuje na to da će umrijeti. i sanjao sam da pratim ovna. ili u njegovoj radnji. Ako ĉovjek sanja da uĉestvuje u dvoboju koristeći oruţje koje je kod nas i imajući na sebi oklope za grudi. štapom ili kocem. ili na razlaz. Dvoboj sa oruţjem moţe da simbolizira i borce. Oni koji pogaĊaju postupaju po istini. Ko sanja da je na glavu stavio šljem ili kacigu — biće siguran od gubitka imetka i postići će ĉast i ugled.. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To su dvije skupine izmeĊu kojih je došlo do spora. ŠLJEM i KACIGA. a ako je u pitanju dunjaluĉko (ovosvjetsko) nadmetanje.š. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam dva reda ljudi. i sanjao sam zaklane krave. Ovakav san moţe da znaĉi i ţenidbu ţenom sa kojom će se ĉovjek svaĊati. Ko sanja da je neki od navedenih predmeta okrenuo prema nekome. blizinu. Ko sanja da na sebi ima štit i ostalu ratnu opremu i oruţje — njegovi neprijatelji mu neće moći nanijeti neugodnosti.š. TakoĊe je reĉeno da štit simbolizira dijete koje štiti rodi telje. Reĉeno je da skupocjena kaciga simbolizira bogatu i lijepu ţenu. njegov san ukazuje na to da će se oţeniti bogatom i nedostupnom ţenom koja voli siromahe i koja izbjegava svaĊe. a ako nije skupocjena.postići će Allahovu dţ. koji ih ĉuva. zeleni štit simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva svakog barama. a drugi ne pogaĊaju. Ko sanja da na potkoljenicama ima ţeljezne oklope — oni mu simboliziraju sina i snagu na putu. tako da će ta svaĊa sliĉiti dvoboju kojeg je sanjao. je rekao:.

Ko sanja da je ranio nemuslimana. Isto tako. ako neko sanja da je ranjen u grudi.. onda je on taj koji nijeĉe Allaha dţ. dugo će ţivjeti i nadţivjeće svoje vršnjake. On prima pokajanje i milostiv je (Svojim robovima)". ni kriv ni duţan. Ako je snivaĉu osoba koja od njega u snu potraţuje poznata. ili će ga neki ĉovjek povrijediti rijeĉima.je ranjen u lijevu nogu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Stvoritelju svome se pokajte i ubi jajte se (nevini da pobiju prestupnike). Ako neko sanja da je vladar zaklao nekog ĉovjeka i da je zaklanog ĉovjeka." Ubijen bio ĉovjek! Kako je nevjeran!" Ko sanja zaklanu osobu i ne zna ko ju je ubio — on je ĉovjek koji uvodi novotariju (bid'at). Ko sanja da je zaklao oca. ako sanja da je ranjen u stopalo. ubijeni će postići neko dobro. Ko sanja da muško hajvanĉe kolje otpozadi — to znaĉi da je on homoseksualac. taj ĉovjek ga ogovara i svijet vjeruje tom ogovaranju. izaći će na vidjelo njegove mahane i nedostatci.taj ĉovjek mu uzravaća istinitim rijeĉima. stavio na rame snivaĉa. potvarati ih i izmišljati laţi o njima. onda se odnosi na njegove roditelje.. bogatstvo i vlast. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako ga krv pritom porpska. noţem i si. onda njegovom staratelju dajemo vlast (da traţi pravdu). postići će haram imetka srazmjerno koliĉini krvi koja ga je poprskala. to vam je najbolje kod vašeg Stvoritelja.. kome je iz rana potekla krv. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će im to dijete ĉiniti dobro i koristiti im. ubijen. klanje u snu onoga što nije dozvoljeno klati simbolizira nasilje. Ko sanja da je sam sebe ubio post ići će dobro i iskreno se pokajali. treba tumaĉiti da je ranjen u srce.A ako je neko. Ko sanja da na glavi ima ranu iz koje ne teĉ e krv uskoro će dobiti imetak. opet. do biće imetak od sinova i potomaka. Ko sanja da je nekoga zaklao — to znaĉi da koljaĉ zaklanome nanosi zlo u vjeri ili ga navodi na neposlušnost prema Allahu dţ. da ga peĉe i da ga nije posve ispekao.on će poĉiniti nešto veliko. a sve to ukoliko vat ra nije dobro ispekla djetinje meso u snu. Ako (vladar ili imam) sanja da je ranjen u lijevu ruku. to znaĉi da će ga on teretiti za nekog druga i traţiti da plati kaznu srazmjerno teţini zaklane osobe. to znaĉi da je to dijete postiglo punoljetstvo.. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ranio. povećaće se imetak njegove riznice. a ako njegovi ukućani pritom budu jeli njegovo meso (u snu). Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek poodsijecao i porazbacao dijelove tijela. ako se to ĉini da bi se djetetu nanijelo zlo. Ko sanja da je ranjen u palac desne ruke — to znaĉi da je on pod dugom. Ko sanja da je zaklao malo dijete. ili njegove blagodati. Ako vladar ili imam sanja da je ranjen u glavu. i u tome nema dobra. ako sanja da je ranjen u butinu. vatra bi mu potpuno ispekla meso. a neki vele da takav san simbolizira izbavljenje iz briga. Ko sanja da je ubijen dugo će ţivjeti. to znaĉi da t aj ĉovjek o njemu govori istinu usljed koje će mu se djeca razdvojiti i otići na razne strane po zemlji. to ima još intenzivnije znaĉenje. Tako. pravdu i sud. a to će postići od svog ubice (u snu) ili od njegovog ortaka. onda je i to uistinu ta osoba. a ako je ta osoba mladić. ako sanja da je ranjen u stomak. a ako sanja da mu je krv potekla. (Ako ovako uradite) On će primiti vaše pokajanje. a ako je ta osoba nepoznati starac. Ako neko sanja da je ranjen u petu. to znaĉi da će on pobijediti neprijatelja koji prema njemu ispoljava neprija teljstvo i da će od njega dobiti halal imetak srazmjerno koliĉini istekle krvi. a ako iz rane teĉe krv. dugo će ţivjeti. Svaka rana koja u snu krvari simbolizira trošenje i umanjivanje imetka. to znaĉi da se oštećuje djetinje pravo i da se o djetetu govore ruţne rijeĉi obzirom da je vatra pekla njegovo tijelo (u snu). imetak. što za mlade ljude i ţene znaĉi ljubav. a on (ranjeni) će se osloboditi grijeha. Ko sanja da je zaklao ţenu — to znaĉi da će je obljubiti." Ako snivaĉ nepoznaje svog ubicu. a zatim to traţi od snivaĉa kome će to vladaro vo potraţivanje biti teško kao zaklani ĉovjek. koju će platiti prijatelj ubijenog. a ako mu je kost pukla. snivaĉ će biti osloboĊen plaćanja kazne za nju. a nije ga zaklao. pa neka ne pretjeruje u ubijanju.š. za što će biti nagraĊen. majku ili dijete — to znaĉi da je on prema onome koga je u snu zaklao neposlušan i protivi mu se. to je imetak ĉiji je trag vidljiv. U osnovi. vele: Ako neko sanja da je ranjen u neki dio tijela. i uz to zna kp ga je ubio — postići će dobro. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ranjen nekim ţeljeznim predmetom.š. Ko sanja da je nekoga ubio. a da je istina ono što se p djetetu govlri. ako sanja da je ranjen u potkoljenicu. vojska će mu doţivjeti poraz. bez glave. ali da mu krv nije potekla . ali ga nije dopekla. ili je sebi na vrat natovario laţno svjedo ĉenje. povećaće mu se rod. Ko sanja da na tijelu ima svjeţu ranu iz koje teĉe krv imaće neku štetu u imetku. to znaĉi da se roditeljima tog djeteta nanosi zlo. ili da je nazvan ubijenim (poginulim). shodno rijeĉima Uzvišenog. Ko sanja da je ubijen. Ako se ogovaranje i nanošenje zla ne odnosi na dijete. Neki. povećaće mu se vlast. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. a za stare ljude i ţene znaĉi tugu. one će prema snivaĉu ispoljiti odluĉno neprijateljstvo. da mu je rasjeĉena koţa i da se vidi kost. Ako se sanja da je neko dijete zaklano i peĉeno. kojima će ljudi ĉiniti nasilje. kao npr. to treba tumaĉiti tako da se to odnosi na neki od organa tijela kojem pripada ranjeni organ. kp sanja da je zaklao ţensko hajvanĉe — to znaĉi da će obljubiti ţenu ili da će oduzeti nevinost djevici. to znaĉi da vladar od zaklanog traţi ono što ovaj nije u stanju uĉiniti.. Ako je zkalana osoba imala na sebi glavu. Ako se osoba koja u snu ranjava drugog poprska krvlju ranjene osobe. dobiće imetak od poljoprivrede. ppvećaće mu se boj vojske. ali 88 .l ti si ubio ĉovjeka pa smo te Mi spasili bri ge (od odmazde) i Mi smo te iskušali raznim kušnjama". Ko sanja da je ubio nekog ĉovjeka . UBISTVO. pojaĉaće mu se ispravnost i stabilnost.

će snivaĉ biti terećen i sumnjiĉen za ubijenog. Srdit. bogat i moćan ĉovjek. to znaĉi da izriĉe pomilovanje griješnicima i pušta ih na slobodu. ako je bolestan. To isto vaţi i ako to sanja izuzetno vrijedna ţena. biće toga osloboĊen. — Ibn Sirin joj je na to rekao: — Ti svog ĉovjeka navodiš na grijeh! Boj se Allaha dţ. Skidanje glave s ramena za bankare i kapitaliste ukazuje na gubitak njihovog kapitala.Jedan od naših velikana je s nama klanjao jaciju namaz i bio je zdrav i imao je vid.to znaĉi da na njega laţe neki silni i nepravedni vladar. Ko sanja da pije ljudsku krv — steći će imetak i korist i izbaviti se iz svih nedaća. otići će. od Ibn Širina se uputio svojoj kući misleći o svojoj sestri zlo. a ako mu je u snu glavu odsjeklo dijete koje nije dostiglo punoljetstvo. a ako to sanja odsutna osoba. Ako se sanja da je košulja poprskana krvlju neke druge ţivotinje.. Kada je došao kući. Kada sam se probudio iz sna. biće osloboĊen ili prodat drugom gospodaru. Ako rob sanja da mu je odsjeĉena glava. oni će se sresti s Allahom dţ. Ko sanja da mu je vladar ili upravitelj skinuo glavu s ramena — vladar odnosno upravitelj u tom sluĉaju simbolizira Allaha dţ. umoĉio ih u krv i rekao mi: Ovako!. izjutra je osvanuo slijep. koju podrazumijeva skidanje glave s ramena. ako mu je košulja porpskana krvlju od ovna. koji je sjedio.š! — Istinu si rekao! — potvrdila je ţena. putu. Ako je snivaĉu glavu odrubio neko kojeg poznaje.š. ako nije išao na hadţ.Tako je oslijepio. pa me je upitao: Jesi li ti bio sa onima koji su se borili protiv (hazreti) Husejina? Rekao sam: Da! On je zatim uzeo moj kaţiprst i srednjak. shodno kazivanju o Jusufu a. Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla: — Sanjala sam da sam sa nekim ljudima ubila svoga muţa. ili onaj ko se nalazi u neprijateljskoj zemlji i sliĉne osobe koje se porede s onima koji poginu na Allahovom dţ. Boj se Allaha i prihvati sina! 89 . saĉeka la ga je robinja njegove sestre koja mu je uruĉila poklon i rekla: — Juĉe se moj gospodar vratio s puta. Ko sanja da na košulji ima krvi ali da ne zna odakle je ta krv — to znaĉi da se na njega laţe odakle on i ne zna. Teĉenje krvi iz tijela u snu simbolizira zdravlje i sigurnost. Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imak kap krvi. od kojih će biti potpuno odvojen.s. — pokazavši mi da s ta dva prsta dotaknem oĉi. izgubiće vlast i njegovo stanje će se u svakom pogledu izmijeniti. Krv simbolizira haram imetak ili grijeh. a njen muţ je bio odsutan. Ko sanja da je presjeĉen po sredini tijela i da su mu oba dijela tijela ostavljena po strani — on će istovremeno oţeniti dvije ţene koje neće moći lijepo da drţi vjenĉane niti će sebi moći dozvoli ti da se s njima razvede. ukazuje na rasterećivanje od ovosvjetskih briga. Reĉeno je: Ko sanja da pije ljudsku krv izbaviće se iz grijeha i proći se griješenja. to znaĉi da je on prema njima pravedan. to znaĉi da će mu biti uskraćene blagodati koje uţiva. to znaĉi da će mu dati slobodu. pa smo mi otišli kod njega i pitali ga kako je oslijepio. a za putnika — da će se vratiti kući. nisam mogao vidjeti ništa. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je odletjela glava. Neki ĉovjek iz plemena Ezd kazuje sljedeće: . ona je postajala sve blistavija. Ko sanja da je ogrezao u krvi — to znaĉi da on ima mnogo haram imetka ili da je u velikom grijehu.v. Neki drugi ĉovjek je došao i rekao: — Sanjao sam da sam ubio i ispekao jednog djeĉaka — a on mu je na to rekao: — Ti tom djeĉaku nanosiš zlo pozivajući ga na ono što je nedozvoljeno. riješiće se duga. a pred njim je bio lavor pun krvi. — Tada se ĉovjek razveselio i napustila ga je srdţba. MeĊutim. ili bolesnik koji boluje od stomaka. ili neko ko je poznat po svojoj dobroti. . Ako neko sanja da vladar skida glave svojih podanika. ako je u strahu i brizi. — Na to mu je Ibn el-Musejjib rekao: — Ti si ĉovjek koji se odriĉe svog sina. Ako neko sanja da vladar presijeca tijela svojih podanika po sredini. ako navedeni san sanja bolesnik koji dugo boluje i s kojeg su spali grijesi.š. bezbjedno će se vratiti s puta. a ne potpada ni pod jednu od navedenih kategorija koje se nalaze u teškom stanju. a on je rekao: — Sanjao sam da su došli po mene i odveli me pred Allahpvog Poslanika s. SKIDANJE GLAVE S RAMENA. i što sam više pokušavao da je sperem. Ko sanja da mu je košulja poprskana krvlju od maĉka . Ko sanja da je pao u bunar krvi biće doveden u iskušenje s krvlju ili s haram imetkom. (poslije smrti) u najboljem stanju i biće osloboĊeni brige i iskušenja u kojima se nalaze.a. — Taj ĉovjek je sanjao svoju sestru. to znaĉi da na snivaĉa laţe osoba koju simbolizira dotiĉna ţivotinja. Sanjati svoju glavu u svojoj ruci je pohvalno za onoga ko nema djece.s. iskušenja i poteškoća. Reĉeno je da ovakav san takoĊe znaĉi rastavljanje s vlastitim imetkom.š. zaslugom ili posredstvom te osobe će postići nešto od navedenog. ozdraviće. Isto tako. Ako neko sanja da mu je skinuta glava s ramena. ko je neoţenjen i ko ne moţe ići na put. snivaĉ će se izbaviti i rasteretiti od bolesti u kojoj se nalazi ob zirom da smrt. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam ţenu da je zaklana u svojoj kući i da se koprca nasred svoje postelje — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Mora da je ta ţena sinoć u svojoj postelji spavala sa muškarcem. na njega laţe ĉastan. a on ti je poslušan. Ako rob sanja da ga je njegov gospodar ubio. koji snivaĉa izbavlja iz brige i potpomaţe ga u njegovim poslovima. ako je duţan.

Zarobljeništvo u snu simbolizira veliku brigu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da je on stabilan u pokornosti Allahu dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: .š... na njih će se spustiti kazna. Ko sanja da je u zlatnim okovima (na nogama) — on oĉekuje imetak koji je od njega otišao.imaće belaja sa svojom ţenom. za bolesnika — da će dugo bolovati. razapinjanje umrlog i razapinjanje ubijenog. je rekao: „Volim okove na nogama. Ko sanja daje ubijek i razapet postići će visok ugled i na njega će se lagati. Okovi na nogama za radosnu osobu znaĉe da će se njena radost povećati i da će potrajati.to mu simbolizira njegov zavidan poloţaj u veri i ogromnu nagradu (sevabe) koje je zaradio. to mu simbolizira poloţaj u zabavi i muzici. ako su od uţeta..v. bićeš potvoren).. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na to da snivaĉ ogovara vladara ili nekog drugog poglavara ako od onoga što jede u snu ne ostaje nikakvog traga. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svi se ĉvrsto Al-lahova uţeta drţite i nikako se ne razjedinjujte!". on je stabilan u pokornosti Allahu dţ.Pa bjeţite Allahu! Ja sam vam od njega jasan upozoritelj!" Ko sanja da se sakrio od neprijatelja — pobijediće neprijatelja. tresao se i imao mlitave pokrete.s. za nemuslimane znaĉi stvarni poraz. simboliziraju ustrajnost u vjeri.. on je ustrajan u „cijeĊenju" ovosvjetskih dobara.. ako su od krpe ili konca. simboliziraju bavljenje neĉim što je prolazno. zapašće u brigu i neće mo ći da se bori. ako su od olova .. Ko sanja da je razapet i da pritom ne zna kad je razapet — biće mu vraćen imetak koji je otišao od njega. a ne volim okove na vratu i rukama". Okovi na nogama simboliziraju stabilnost u vjeri. umrijeće u okovima.. Ako je u snu vezana osoba ĉovjek od vjere ili se sanja da se sa okovima na nogama nalazi u dţamiji. pa mi je moj Gospodar poklonio mudrost i uĉinio me poslanikom". postići će visok ugled.a. Ako mu pritom bude tekla krv. Allahov Poslanik s.da će joj briga potrajati. Reĉeno je: Ako rob sanja da je razapet. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da u njegovom gradu ili mahali trĉe konji — oni simboliziraju kišu i bujice. on je vezan nekom obavezom prema ĉovjeku dvoliĉnjaku. ako jeto ĉovjek od v lasti i pritom ima pripasanu sablju. Ko sanja da su mu noge vezane na Allahpvom putu — on se trudi oko podizanja svoje ĉeljadi. Ako neko sanja da je vezan za drvo. Ko sanja da je ţiv razapet postići će visok poloţaj i ugled i saĉuvati ispravnost svoje vjere.. Ko sanja da je okovima vezan u svojoj kući . Reĉeno je da bjeţanje od neprijatelja u snu simbolizira sigurnost i postizanje onog što se ţeli. ako su noţni okovi od drveta. ako su mu okovi tijesni. oni simboliziraju stabilnost u vezi s brakom. njegovi podanici će se okoristiti nji me. Ako su noţni okovi od srebra. to mu simbolizira poloţaj u nauci.. Ko sanja da ima okove na nogama i da je u zelenoj odjeći . kod dţamijske kapije sam sreo tumaĉa snova i ispriĉao mu svoj san. Ko sanja da je mrtav razapet postići će visok ugled i iskvariti svoju vjeru. a jednu ste zarobili". Ako osoba koja na javi ima okove na nogama sanja da su joj stavljeni još jedni okovi. za one koji putuju morem — da će postići ono za što su pošli na put i da će biti saĉuvani od strahota koje donosi putovanje morem obzirom da stub za razapinjanje sliĉi zadnjem dijelu laĊe. ako je to dunjaluĉar. to mu je poloţaj u bolesti. Kasnije se to i obistinilo. jer sam vas se prepao. dugo će ostati u zatvoru. ako se sanja. a moje. ako je bolesna. Ko sanja da je vezan okovima u gradu ili selu — nastaniće se u tom gradu ili selu. Ko sanja da jede meso razapete osobe — dobiće imetak i okoristiti se nekim poglavarom na visokom poloţaju. simboliziraju ustrajnost u ono me što je pokuĊeno. Poraz. Ko sanja da pravedna vojska poraţena ulazi u grad — oni će biti potpomognuti i pobijediće. takav san za siromaha simbolizira bogatstvo. ako je u crvenoj odjeći. a ako je zatvorenik. Ko sanja da je okovan u dvorcu od stak - 90 .Sufjan kazuje sljedeće: — Sanjao sam da na odjeći imam krvi. Strah u snu simbolizira sigurnost. RAZAPINJANJE moţe biti na tri naĉina: razapinjanje ţivog.Pa sam pobjegao od vas. za trgovca slabu proĊu robe koju prodaje.š. pozivanje im je povećalo samo bjeţanje (od vjere i pokornosti Allahu)". od neprijatelja će pre trpjeti udar. ako je pritom u bijeloj odjeći. a ako je to vojska koja ĉini nasilje. simboliziraju ustrajnost u neĉemu slabom i nejakom. a on od njega bjeţi. l tada (ako pobjegnete) vi ćete samo malo uţivati". Ko sanja da bjeţi od smrti ili ubijanja — to ukazuje na to da mu se pribliţila smrt. takav san za bogataše ne znaĉi dobro i obiĉno znaĉi siro maštvo obzirom da se osoba koja se razapinje razapinje neodjevena.Reci: — Neće vam koristiti bjeţanje ako bjeţite od smrti ili pogibije. ako ga neprijatelj otkrije. za zabrinutu osobu . Noţni okovi u snu za putnika simboliziraju zapre ku odlaska na put. oni simboliziraju ustrajnost u munafikluku. biće osloboĊen. biće mu teško da odluĉi kako da postupi. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet na gradskoj zidini i da ljudi gledaju u njega. dok za muslimane ovakav san znaĉi pobjedu u ratu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . razboritosti. ako bude drhtao. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet. i ubacio u njihova srca strah. OKOVI. ugledu i ljepoti. Reĉeno je da bjeţanje u snu znaĉi i sigurnost.. a on mi je rekao: Na tebe će se nešto slagati (tj. ako je u ţutoj odjeći. to znaĉi da taj ĉovjek ne prihvata njegove rijeĉi i da mu se ne pokorava. dobiti ĉast i pod njegovom vlašću biće i moćni i slabi. Kada sam na sabah pošao u dţamiju. ako su od bronze.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da poziva nekog ĉovjeka.

kreĉnim malterom i bilo kojim materijalom dobivenim korištenjem vatre simbolizira osobu od koje nema dobra. a ako je neoţenjen. u osnovi. Neki vele da takav san znaĉi sprijeĉenost od ĉinjenja grijeha.. okove i pakao Seir (rasplamsalu vatru)". i znaĉi mir. KOVAĈ simbolizira dostojanstvenog vla dara. a ako je na putu. U vrijeme Jezida ibn EI-Muheleba neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Katade razapet. Ko sanja da je vezan lancem — to mu simbolizira brigu u kojoj se nalazi ili u koju će zapasti. srazmjerno njegovoj jaĉini i vještini u obavljanju posla.dobiće veliku vlast. Zidar koji zida ciglom.. IZRAĐIVAĈ ĆERPI ĈA simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak. PROIZVOĐAĈ KRECA simbolizira dvoliĉnjaka. Ko sanja da je kovaĉ i da od ţeljeza izraĊuje predmete kakve on hoće .a. ako je oţenjen. ako gravira (kleše) kur'anske ajete u kamenu. jer ono. N ako van j simbolizira carstvo. — Kasnije je Imam-i Safi dostigao dotle dokle je dostigao.. a spreĉavanje pomirenja ukazuje na to da onaj ko to radi spreĉava ĉinjenje dobra. shodno kazivanju o Davudu a. Kp sanja da su mu ruke vezane — to znaĉi da je on teški škrtac. ako gravira nešto nerazumljivo u drvetu. suši i skuplja ćerpiĉ — skupljaĉe imetak. Ko sanja da zida. . on simbolizira uĉitelja onih koji ne znaju. i vi ptice! — i uĉinili da mu mehkano gvoţĊe bude". Taj ĉovjek tvrdi da je Arap. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a iznutra od drveta. Kovaĉ takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo i koji radi posao dţehennem- 91 . Uopšte nije pohvalno ako se sanja da se ulazi u zatvor. Ko sanja da ima okove i na nogama i na vratu (ili rukama) — to znaĉi da je on nemusliman. Priĉa se da je Imam-i Šafi r. kap i ĉovjeka koji je potreban lju dima obzirom da je nakovanj pod njegovom rukom. Lanac simbolizira ĉinjenje velikog grijeha. ponavljajte zajedno s njim hvalu. Pomirenje takoĊe simbolizira i mir. pa je njegov san stigao do tumaĉa snova. zatvor i si. Radnik koji malteriše simbolizira osobu koja prikriva ljudske nedostatke. jer to simbolizira dugu bolest i dugu ţalost. Trgovac ogrevnim drvetom simbolizira klevetnika i smutljivca. Reĉeno je i to da okovi na nogama. 32.Mi smo već pripremili nevjernicima lance. a nije i§tina to što tvrdi. Ko sanja da mu je ruka vezana za vrat — on će dobiti imetak na koji neće davati zekat. a tvrdi da je musliman. izmeĊu ostalog. Trgovac (drvenom) graĊom simbolizira poglavara nad dvoliĉnjacima (munaficima).s. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kp sanja da je uhvaćen i stavljen u okove (oko vrata ili ruku) — zapašće u izuzetno tešku situaciju. STOLAR simbolizira ĉovjeka koji odgaja ljude i ĉini im dobro u njihovim ovosvjetskim poslovima obzirom da drvo (graĊa) simbolizira ljude iskvarene vjere. Sanjanje lanca na vratu ĉovjeka simbolizira ţenidbu tog ĉovjeka sa ţenom zle ćudi. Kovaĉ moţe da simbolizira i vojskovoĊu obzirom da vatra simbolizira rat. zadrţaće se zbog neke ţene. Ko sanja da pravi.la . Ako je okov s vana od ţeljeza. koji je rekao: — Raširiće se spomen o onome ko je to sanjao i njegov ugled će porasti. ako su na nogama. koje on obraĊuje kao što je u snu obraĊivao drvo. ako su mu gravure crvene boje. simbolizira ĉovjeka opĉinjenog dunjaluĉkim ukrasima i varkama. oţeniće se i zaimati djece. bilo da se u snu dragovoljno ili prisilno ula zi u zatvor — neka nas Allah saĉuva od tog iskušenja! IZMIRENJE u snu simbolizira pojavu dobra.. GRAVER. kao npr. Ko sanja da hoda po vlaţnom ćerpiĉu zadesiće ga poteškoća i briga. — Ibn Sirin joj je rekao: — Okovi na rukama i vratu su od drveta. a ţeljezo — vlast i moć. Pozivanje na izmirenje simbolizira pozivanje na dobro i uputu. on raspravlja s munaficima i miješa se u posao onih koj[ĉine zlo. — Tih dana je Katade odvraćao ljude od toga da idu s Jezidom i nagovarao ih je da ostanu kod svojih kuća. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Drţite ga i u okove okujte!" Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam jednog ĉovjeka da ima okove na nogama rukama i vratu.O brda. mijenjaju naĉin kretanja. RUSITELJ GRAĐEVINE simbolizira osobu koja krši zavjet i obećanja. a oruţje se izraĊuje od ţeljeza. Ko sanja da je okovan zajedno s nekim drugim ĉovjekom — on je poĉinio veliki grijeh zbog ĉega strahuje od vladareve kazne. pokvarenjaka i ĉovjeka koji potpomaţe dvoliĉnost obzirom da je Faraon bio prvi koji je koristio kreĉ.on će se druţiti s lijepom ţenom i to druţenje će dugo trajati. to ukazuje na to da je onaj ko se u takvom okovu sanja dvoliĉnjak (munafik). sanjao u zatvoru da je obješen za potiljak zajedno sa vladarom pravovjernih r.: „Mi smo Davudu našu milost ukazali. ZANIMANJIMA l POSLOVIMA ZIDAR koji zida ćepriĉem i blatom simbolizira osobu koja sjedinjuje ljude u onome što je doz voljeno. ţena će mu biti dobra. simbolizira ju oronulost (starost) i siromaštvo.l vidjećeš griješnike toga dana vezane okovima". — Na to je Ibn Sirin rekao: — To je ĉestit ĉovjek i biće ĉuven po svojoj ĉestitosti. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM ZANATIMA. a neki vele da simboliziraju odlazak na put obzirom da oni.a. OKOVI NA VRATU l RUKAMA. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pomirba je (ĉak) najbolja". Kg sanja da obavlja neki posao ilovaĉom — to znaĉi da on ĉini dobra djela.

Kp sanja da je od pekara kupio hljeb. takva će mu biti i sredstva za ţivot. ĉisto znanje i lijepu i ĉestitu ţenu. loţi vatru od ĉije vreline. u tome će postići ono što ţeli. druga koji ĉini zlo u pored io sa kovaĉem koji. ipak. zavisno od snivaĉevih potreba. TakoĊe. Ĉista pogaĉa simbolizira ĉist ţivot. da je nosilac RUHA (duha) i ţivota. koja se izdvaja iz imetka da bi on bio ĉist. a sadaka simbolizira prljavštinu. a što se utvrĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. ili da joj je pogaĉa pala u vatru. Pekar. obzirom da je Vjerovjesmk s. KASAP simbolizira meleka smrti. a vatra je ruţan gospodar. biće smijenjen i razići će se sa svojim bliţnjim. ili trgovca koji je poglavar ostalim trgovcima. Kako da od takvog ĉovjeka bude dobra kad on. Ko sanja da ljudima ili nemoćnim osobama dijeli hljeb. ali da ne vidi da ga je platio. Ko sanja da je on mlinar 1 da je samljeo ţita koliko mu je dovoljno — to znaĉi da on ima dovoljno sredstava za ţivot. u sebi ima lošeg morala. ili pravi smutnju koju neki ljudi jedva ĉekaju obzirom da pogaĉa simbolizira vjeru. njegov neprijatelj će mu pomoći da dobije opskrbu. dima ili varnica ĉovjek moţe da izgubi vid ili da izgori tijelo i odjeću? Ko sanja da je postao kovaĉ . ona će mu umrijeti. bilo od dobra ili zla. Ko sanja da mu je umr la osoba dala hljeb — dobiće od nekoga imetak ili opskrbu. to simbolizira veliko izobilje usljed kojeg je došlo do obijesti i umišljenosti. a to isto je i hljeb za tijelo. Ko sanja da je trgovcu pšenicom prodao pšenicu. Sunnet i imetak. jer sva ki proizvod koji dotiĉe vatra simbolizira rijeĉi i sporenje. LOŢENJE VATRE ogrevnim drvetom simbolizira klevetu. Ko sanja da peĉe hljebne proizvode od bijelog brašna— ţivjeće prijatnim ţivotom i drugima će ukazivati na koji naĉin mogu postići bogatstvo i obilje. Prodavaĉ brašna i jeĉma. Ko sanja da mokri po hljebu stupice u spolni odnos s osobom s kojom po šeri -atu ne moţe stupiti u brak. kao kovaĉ.postići će od onoga što je navedeno u vezi s kovaĉem ono ĉega je on dostojan.s. u kom sluĉaju će oni imati loše posljedice a on će postići dobro.š. Ko sanja da je zaklao ţivotu koju nije dozvoljeno klati — to ukazuje na njegovo nasilje i zbrkanost njegovih djela u odnosu na Allaha dţ. simbolizira osobu oku piranu brigom o sebi i svojim ovosvjetskim dobrima. Ako se u snu kaţe: — Taj i taj je otišao kod kovaĉa ili mu je nešto dao. on će sjediti s ĉovjekom od koga nema nikakvog dobra. Hljeb takoĊe simbolizira ţivot i imetak. a potom će ozdraviti i u ţivotu će postići snagu. Ko sanja mlinara starca — on simbolizira snivaĉevu sreću i njegov san ukazuje na to da će dobiti opskrbu od svog prijatelja.š. ili pala u smolu. na Njegovim blagodatima obzirom da je plaćanje cijene svake stvar izraz zahvalnosti za tu stvar. Isto va ţi i ako se tako sanjaju ostali artikli. a ako je vaiz. a ako je upravitelj. POGAĈA simbolizira Kur'an. oni će biti loše sreće obzirom da je gornja ruka (ruka koja dijeli) bolja od donje ruke (ruke koja uzima). koju ta osoba gubi i kvari. HLJEB simbolizira znanje i islam obzirom da je islam stub vjere (imana). pogodiće te svojim varnicama (zlom). Trgovac pšenicom simbolizira vladara kome su pokorni drugi vladari.lija. Kukolj i ostalo u pogaĉi simbolizira suprotno od navedenog. ako traţi znanje. ĉak i ako se za njega kaţe da je pravedan. to simbolizira savjete koje dijeli izuzev ako su oni kojima dijeli i koji od njegauzimaju iznad njega. PEKAR simbolizira ĉovjeka koji svoju opskrbu zaraĊuje kojekakvim rijeĉima i svaĊom. obilje i bogatstvo. Ko sanja da je od trgovca pšenicom kupio pšenice . a ako je slabe vjere.s. hljeb će poskupiti. zadesiće ga gubitak i poniţenje. a nije mu uzeo novac za nju — on će se suzdrţavati od ovosvjetskih dobara i biće zahvalan Allahu dţ. ili majstora kome su pokorni oni koji kod njega rade. Ako neko sanja da je hljeb na tlu i da se gazi nogama. da je traţi ili dotiĉe. Ako ti doĊe osoba koja kaţe da je sanjala da je od nje pogaĉu uzela neka umrla osoba. shodno kazivanju 0 Ademu a. Ko sanja da ima pšenice.to znaĉi da on od vladara traţi da mu da neku upravu. to mu simbolzira rijeĉi u vezi s nekom njegovom potrebom. ako te ne sprţi svojom vatrom. odakle se i ne nada. ali je ne dotiĉe niti osjeća potrebu za njom — postići će ĉast i ugled obzirom da je pšenica najĉasnija hrana. pokvariće je. bilo da je trgovac bilo MLINAR. a ako je samljeo više nego što mu je potrebno. ili ispala u klozetu. te ako taj ĉovjek ima bolesnu ţenu. ako si sa njim. 92 . a ako sanja da ţudi za pšenicom. Reĉeno je da pekar simbolizira i pra vednog vladara. ili ako im je to što je kod njega nepotrebno.a. ta osoba poziva ljude da slijede novotarije. jer je osnova njegovog posla vatra. ko sa nja da je mlinar — to znaĉi da on izdrţava sebe i svoju porodicu.v. Ako neko sanja da vidi hljeb iznad oblaka.pogodiće ga bolest. Ako kod te osobe ne primijetiš nešto od navedenog i ako se iz njenog sna ne nazi re što ukazuje na to. iznad krovova kuća ili u vrtovima palmi. Ko sanja da je pekar postići će udobnost. Ko sanja da je on pekar i da svijetu za sitniš prodaje hljebove — on okuplja ljude u neĉemu što je pokvareno i što izaziva smutnju. ţivjeće prijatnim i radosnim ţivotom i imati ogromnu opskrbu oko koje neće imati poteškoća. a ako sanja mlinara mladića. Kp sanja daje od kasapa uzeo noţ . uzmi u obzir stanje te osobe: ako je laţljivac ili ako ţivi u vrijeme uvoĊenja i slijeĊenja novotarija u vjeri. Ako je pekar od njega uzeo pare za hljeb. Pogaĉa takoĊe simbolizira majku odgjateljicu kao i ţenu dobre vjere i onu koja štiti svog muţa.

Osoba koja muze sitnu stoku (ovce i koze) simbolizira i ĉovjeka lijepog spomena. PRODAVAĈ PTICA simbolizira trgovca robljem i rijetkim stvarima. Prodavaĉ dinja simbolizira boleţljivog ĉovjeka. PRODAVAĈ ŠEĆE RA simbolizira ljubaznog ĉovjeka. on će dobro postupati prema bliţoj rodbini. a ako robu naplaćuje zlatnicima. PR ODAVAĈ ŢIVOTINJSKIH GLAVA simbolizira poglavara nad poglavarima. PRODAVAĈ RIBA simbolizira ĉovjeka koji prodaje robove obzirom da riba simbolizira robinju ili ţenu. a neki vele da simbolizira isto što i pro davaĉ obuće. VETERINAR simbolizira ĉovjeka koji pomaţe vojsku i velikane u njihovim poslovima. a neki vele da on simbolizira izvršitelja vlasti ili dţelata kome je taj posao izvor prihoda. jer tada simbolizira njegovo vraćanje. VREĆA. koji ĉini grijehe i si. kao što su vladarove sluge. Meleka smrti simbolizira nepoznati kasap. i u pitanju okova. kao i to da on simbolizira vlasnika sablje. simbolizira poglavara i bogataša. Ka ţe se da veterinar simbolizira i lijeĉnika. jer on ĉupa imetke ljudi obzirom da vuna. Ko sanja da je kupio komad peĉenja — uposliće vještog radnika. Koljaĉ stoke simbolizira ĉovjeKa koji ĉini nasilje. to znaĉi da on prenosi rijeĉi (rekla-kazala) i daće pretrpjeti gubitak. Prodavaĉ „natifa" (vrsta slatkog jela) i prodavaĉ slatkiša simboliziraju osobe slatkog govora i njeţne naravi. ŠIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji ljude ujedinjuje u dobru. jer tada simbolizira oslobaĊanje od okova. PRODAVAĈ POVRĆA simbolizira ĉovjeka niskog govora i ĉovjeka u brizi i tuzi. Neki vele da oni simboliziraju osobe koje pišu nauĉna djela. u vezi sa stvarima. sudijski pomagaĉi ili trgovaĉki posrednici. a prodaja starudije ukazuje na nestanak siro maštva. za tek stil uzima dirheme. Kp sanja da sjedi u radnji u kojoj je smještena razna trgovaĉka roba.Ko sanja da je zaklao svog oca — on ocu ĉini dobro i pazi ga ukoliko u snu nije vidio krv. kupiĉara (puštaĉa krvi). Reĉeno je i to da kasap simbolizira poteškoće u svim izuzev u dva sluĉaja: u pitanju duga. koji postupa po prirodnoj (ĉistoj) vjeri. OSOBA KOJA MUZE KRAVE simbolizira ĉovjeka koji nešto potraţuje od radne snage. Reĉeno je i to da peĉenje simbolizira ĉovjeka ĉiji govor izaziva smutnju. Ko sanja da prodaje šećer i da za njega dobija dirheme (sitari novac) — on ljudima govori ljubazne rijeĉi a i oni njemu odgovaraju Ijubaznošću. To isto simbolizira i trgovac rijetkim stvarima i SAMARDŢIJA obzirom da samar simbolizira strankinju (ne -Arapkinju). za ţivota će pravedno podijeliti svoj imetak svojim nasljednicima i svoju djecu će poţeniti ili poudavati. Reĉeno je i to da kasap simbolizira osobu koja prolijeva krv. ali u tome ne uspijeva. Ko sanja da sam sebi nešto šije — on nastoji da uljepša svoj ovosvjetski ţivot ĉuvajući pritom ispravnost svog vjerovanja. da na sebi ima trgovaĉko odijelo. MESAR simbolizira isto što i prizvoĊaĉ obuće. njegov san nije pohvalan. ako je on osoba koja ĉini dobro i uspostavi ja red. on radi dobroĉinstvo iz rijaluka (da bi drugima pokazao da je dobar). pak. opet. Neki vele da ta osoba simbolizira skrbnika koji na nepravedan naĉin jede imetke svojih štićenika. Ko sanja da je od takvog prodavaĉa kup pio ţivotinjsku glavu-on od poglavara traţi uposlenje kpje bi mu donijelo korist. STARETIRAN simbolizira siromaštvo. njegov blagoslov obuhvata i velikane i obiĉne ljude i njegovom zaslugom se objedinjuju razne suprotnosti. kao što to moţe biti npr. simbolizira tajnu. simbolizira ĉovjeka koji s naporom i mukom skuplja imetak. koji sakuplja halal imetak i koji traţi znanje. OSOBA KOJA MUZE OVCE l KOZE simbolizira ĉovjeka koji skuplja ime tak. Osoba koja peĉe na plamenu ili ţaru simbolizira odgajivaĉa. ako ga proizvodi od sezama. da nareĊuje i zabranjuje. „PRODAVAĈ MASLA simbolizira bogataša koji ĉini nasilje onima koji ţive s njim. koji se spor i. OSOBA KOJA ĈUPA DLAKE ILI PERJE ZAKLANIH ŢIVOTINJA simbolizira izdajicu ili pokvarenjaka i nasilnika. TRGOVAC TEKSTILOM simbolizira dobrog ĉovjeka koji ljud e upućuje u ovosvjetsko i u onosvjetsko dobro ukoliko za robu u snu ne uzima novac. ORUŢAR simbolizira ĉovjeka nasilnika. Ko sanja da šije odjeću svoje ţene zadesiće ga neka neprijatnost. a ako ga proizvodi od ostalih plodova. Ĉovjek koji pravi hava ne i tuĉkove simbolizira ĉovjeka sklonog tuĉi. a neki. Piljar simbolizira ĉovjeka koji ljudima yovori zle rijeĉi a oni mu uzvraćaju još gore. milicioner ili trgovac koji lju dima uskraćuje njihova prava i uzima imetke. ortopeda i dr. PRODAVAĈ OBUĆE simbolizira trgovca robinjama i onog koji uljepšava ţenske predmete ob zirom da sandala simbolizira ţenu.. Pekar i svako onaj ko u svom poslu ko risti vatru simbolizira ĉovjeka koji govori svakakv govor. Ko sanja da dijeli meso — on ogovara (gibeti) ljude. Prodavaĉ u sirćetu ukiseljenog voća simbolizira bolešljivog ĉovjeka. TRGOVAC. što je u vezi s pruţanjem zdravstvene pomoći obzirom da veterinar lijeĉi tjelesne (ali ne i duševne) bolesti. Ako. To isto simbolizira i KOŢAR obzirom da ţivotinjska koţa simbolizira naslijeĊe. d lake i perje simboliziraju imetak. Osoba koja proizvodi ulje. jer ako je vidio krv. dok poznati kasap simbolizira osobu koja dijeli ime tak sirotinji i nasljednicima. Ko sanja da svojoj bliţoj rodbini dijeli govedinu. NEPOZNATI OBUĆAR simbolizira ĉovjeka koji pravilno dijeli naslijeĊe. Ko sanja da šije ali da mu šivenje ne ide od ruke — on nastoji pomiriti suprotnosti. bolniĉara. da simboliziraju osobe koje meĊu ljude ubacuju neprijateljstvo i klevete. a otvaranje vreće simbolizira otkrivanje tajne i iznevjeravanje povjerenja. to znaĉi da će postati poglavar (šef) u tr - 93 .

TRGOVAĈKJ POSREDNIK simbolizira osobu koja tvrdi da je dareţljiva i u koju se ljudi pouzdaju. sudija. a kasnije će joj se izvinjavati za laţno optuţivanje. Ako neko sanja da je mješinu napunio vodom i da ju je odnio u svoj stan bez namjere da pije. ako se od njega potraţujelimetak koji je on obavezan vratiti. u osnovi. UVOZNIK simbolizira ĉovjeka koji sakuplja ovosvjetska dobra. Voda u posudi simbolizira skupljeni imetak. ako se u njemu spominje Allahovo dţ. nešta će prodati. koji ima haram imetak.š. ako ţeli da se oţeni. simbolizira postavljanje zamki. HAMAM-DŢIJA simbolizira ĉovjeka koji okuplja ljude u griješenju. a osoba kojoj je odnio vodu će dobiti neki imetak od strane vladara obzirom da rijeka simbolizira vladara. a neki vele da on simbolizira ĉovjeka kojem lju di povjeravaju svoje tajne. PASTIR simbolizira upravitelja. Ak o ti neko kaţe da je sanjao kupiĉara (puštaĉa krvi). VODONOŠA simbolizira ĉovjeka od vjere koji je bogobojazan i kome ide od ruke ĉinjenje dob rih dijela ukoliko vodu u snu ne naplaćuje. ili će mu biti vraćen dug.obzirom da sedlo simbolizira ţenu ili robinju. biće ubijen metalnim predmetom i krv će mu teći iz potiljka. razmotri njegov sluĉaj. osjećajima i izgledima. OSOBA KOJA KOPA BRDA simbolizira osobu koja se bori protiv velikana. ako nije ništa od navedenog. pa ako neko potraţuje njegovu krv ili je u ratu. kojih se neće osloboditi dok je ţiv. dug ili nešto što mu je povjereno. OSOBA KOJA KRPI ODJEĆU simbolizira onoga ko se izvinjava nakon što je poĉinio nešto a za što nema izvinjenja. Ĉuvar horasanskih deva simbolizira upravitelja nad ne-Arapima. Ko sanja da ko pa vlaţnu zemlju prepustiće se neistini od koje neće imati koristi. IZRAĐIVAĈ PANCIRA simbolizira osobu koja poziva ljude na prijateljstvo i drugarstvo. neće osiromašiti). Reĉeno je da kopaĉ simbolizira zavidnika i spletkara. NOSAĈ simbolizira blagu osobu i osobu koja je u brigama. pero ili nešto drugo od trgovaĉkih pomagala — biće siguran od siromaštva (tj. ili će biti duţan i potraţivan za dug. VINAR (trgovac vinom) simbolizira ĉovjeka. BRUSAĈ DRAGOG KAMENJA sim bolizira ĉovjeka koji ljudima govori ruţne rijeĉi. Ko sanja da krpi odjeću svoje ţene. kao npr. mastionicu. Ko sanja da sam sebi krpi odjeću biće u sporu sa nekim od svoje bliţe rodbine i druţice se sa nekim od koga nema nikakva dobra. on će preuzeti neku odgovor nost. a neki vele da simbo lizira potkazivaĉa. Vraĉanje (zapisivanje^ u snu. Ako neko ko nije veliki trgovac sanja da u ruci ima vagu. oţeniće se i pisar će mu sastaviti dokument o njegovim obavezama. odredom. ime. VRAĈ sa zmija ma simbolizira jako nevjernu osobu. to znaĉi da će je on napasti da ona ĉini nemoral. Hamamdţija takoĊe simbolizira iz-drţavaoca onih koje kupatilo simbolizira. on je muraija (sva njegova dobrota je sraĉunata na to da je drugi vide). kupiti. kao i onoga ko je u nekakom sporu. Kazandţija simbolizira ubiraĉa desetine. IZRAĐIVAĈ OKLOPA simbolizira uĉitelja koji upućuje na dobro. STRIGAĈ simbolizira ĉovjeka koji šteti bogatašima. IZRAĐIVAĈ STRIJELA simbolizira skromnog poboţnjaka. SEDLAR simbolizira trgovca robinjama. MAGARCIMA. STAKLAR simboli zira trgovca robinjama. on će skupiti neki imetak koji će trošiti neko drugi. vratiće ga posredstvom sudije. ako je bolestan. kantar. a ukoliko naiĊe na vodu. Kupatilo. IZRAĐIVAĈ VREĆA simboli zira ĉovjeka koji ljude podstiĉe na putovanje. simbolizira izbavljenje od briga. DRAGULJAR simbolizira poboţnog i ĉestitog ĉovjeka.govini. kao npr. KOPLJA R simbolizira upravitelja. Reĉeno je i to da kopaĉ simbolizira ĉovjeka u muci i teškoći. a ukoliko naplaćuje. ili onoga ko izvršava vladareva ili sudijina nareĊenja. Ako neko sanja da nosi vodu nekom ĉovjeku i da ju je naplatio. TELALA nije pohvalno sanjati. SLASTIĈAR simbolizira ljubaznog dobroĉinioca ukoliko u snu ne naplaćuje svoju robu (slatkiše). Ko sanja da arabija (beudin) ĉuva stoku — to znaĉi da on uĉi Kur'an. lijeĉnik ili pisar. RIZNIĈAR (skladištar) simb olizira dvoliĉnjaka kod koga je skupljen nedozvoljeni imetak. to onda simbolizira neko dobro. Kopanje. ozdraviće posredstvom lijeĉnika. inaĉe.podnosi teškoće i koja je zadovoljna Allahovom dţ. Kupiĉar (puštaĉ krvi iz potiljka) simbolizira profesiju koja olahko sudi o ljudskim dušama. PRODAVAĈ OLOVA simbolizira slabašnu osobu. koji zaraĊuje na nepošten naĉin i koji druge navodi na zlo. KOPAĈ JAMA simbolizira ĉovjeka koji pravi zamke i podvale ukoliko u snu ne naiĊe na vodu. UZGAJIVAĈ BOSIO KA simbolizira osobu koja strpljivo. ili pouĉavatelja djece. FRIZER simbolizira ĉovjeka koji popravlja poslove ljudi kod vladara. vladar. OSOBE KOJE SE BRINU O KAMI LAMA. Osoba koja napaja ljude iz ĉaša 94 . MAZGAMA l KONJIMA simboliziraju upravitelje koji vode i planiraju vojne poslove. RANAR simbolizira ĉovjeka koji poziva ljude na dobro i meĊusobnu bliskost. a neki vele da on simbolizira osobu koja ima vlast. simbolizira mnogo šta. ORAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi opasnim poslovima. ali ne razumije kur'anske poruke. STRUGAR simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv munafika i koji im krade imetak. a koristi siroma sima. nakon što se ukazala njena golotinja. IZRAĐIVAĈ ŠTI TOVA simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. a neki vele — ĉovjeka koji je okupiran dobrim poslom.š. odnosno mjesto gdje ĉovjek sjeda. IZVIĐAĈ simbolizira upravitelja. IZRAĐIVAĈ LUKOVA simbolizira poglavara utješitelja. ĈUVAR simbolizira otkrivanje tajne.

PISAR simbolizira ĉovjeka koji iznalazi varke. Zatvorena knjiga (ili pismo). PLIVAĈ simbolizi ra ĉovjeka koji traţi nauke i vladarske poslove. to znaĉi da će mu ţena kojom će se oţeniti biti lijepa morala. Za LOVCA se kaţe da simbolizira ĉovjeka koji naginje ţenama i koji pravi varke u potrazi za njima obzirom da se takvim metodima sluţi i pri lovu.i vrĉeva simbolizira ĉovjeka od vjere koji ĉini dobra djela. mijenjajući ga u sitni novac. tako da pero odgovara ralu. ako nije ni jed no ni drugo. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako ima ne ki spor.a tinta pisara odgovara krvi koju kupiĉar pušta. Ko sanja da je mjenjaĉu dao zlatnike (krupni novac). razmišljanje. ili: uzimajući nevezan govor. koji više voli zlo nego dobro Reĉeno je i to da izraĊivaĉ pištaljki simbolizira varalicu. Lovac na sokolove. tako da pero pisara odgovara skalpelu kupiĉara. ĉija vaga moţe biti vaga njegovog ne f sa (ţivotinjskog duha) i njegovog jezika. ako je lovio u moru. u tom sluĉaju on simbolizira jsto što i tkalac ili namještao kostiju ili neki drugi zanatlija koji sirovinu vaja u fabrikat. kao što razmjenjuje novac. simbolizira povjerenika nad imecima i stvarima datim mu na ĉuvanje. jeziku) u sebi sadrţi rijeĉ . KOTLAR simbolizira ĉasnog ĉovjeka koji ĉini dobro i korist i koji uspostavlja dobre odnose izmeĊu ug lednih i obiĉnih ljudi. a otvorena knjiga (pismo) simbolizira poznatu vijest. Izuzetak ĉini ako su za snivaĉa dirhemi u ranijim snovima po pravilu imali dobro znaĉenje. OSMATRAĈ simbolizira upravitelja. izgubiće ga. On takoĊemoţe da simbolizira tumaĉa snova obzirom da on vaga i mjeri ispriĉane mu snove uzimajući krupan novac. postavljanje pitanja i davanje odgovora. Mjenjaĉ takoĊe simbolizira ĉovjeka ĉiji je posao vezan za izmjenu rijeĉi. Lovac na divlje ţivoti nje simbolizira ĉovjeka koji postavlja zamke strancima (ne-Arapima) i dovodi ih u oĉaj. ili lovio nešto što nije dozvoljeno loviti. RIBOLOVAC simbolizira osobu koja ţudi za ţenama. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da pravi pištaljku. moţe da simbolizira hamamdţiju ili pouĉavatelja u Kur'anu kao i svakoga onoga ko u svom poslu ili zanatu koristi sredstva koja su mu na raspolaganju da bi ljude ulovio iz zasjede. kao i to da simbolizira parniĉara. ĉije znanje se moţe iskoristiti jedino u dunjaluĉke svrhe. Tako. kao i ostale pokazatelje na javi i snu. Osoba koja nosi vodu u mješini. treba uzeti u obzir šta i kako je lovio. odnosno zamršen govor..On. Lovac na krvoloĉne zvijeri simbolizira velikog vladara koji lomi neprijateljsku vojsku i pobjeĊuje vladare silnike. „zehebe" = izgubiti.kuje" dimom i vatrom. koji nareĊuje i zabranjuje. koji šteti i koristi kao vladar. u tom sluĉaju njegov lov nije dobar. Lovac na vrapce i druge ptice vrapĉarke simbolizira trgovca koji zamkama i varkama . bilo da su u pitanju slobodne ţene. i na kraju će mu se desiti nešto što mu ne odgovara i što će ga rastuţiti obzirom da je za krupninu uzeo sitninu i da rijeĉ „dirhem" tj. poput kupiĉara (puštaĉa krvi). ako se on sanja u dţamiji ili ako uĉi Kur'an. njegov lov je dobar.simbolizira skrivenu vijest. robinje ili sluškinje. kao što je uĉenjak ili savjetoda vac. Lovac moţe da simbolizira trgovca robljem. Reĉeno" je da mjenjaĉ moţe da simbolizira i pravnika. ostati bez neĉega). šta tome ĉovjeku inaĉe dolikuje. PUNOPRAVNI SVJEDOK simbolizira ĉovjeka koji pobjeĊuje neprijatelje. ako dobije ono što prosi. a ako je lovio u zabranu. BRUSAĈ simbolizira dostojanstvenog ministra. isto tako. jastrebove i ptice grabljivice simbolizira vladara koji zamkama i varkama „lovi" vladare silnike i odmetnike. ZLATAR simbolizira opasnog lazova od koga nema nikakva dobra. kap što su dirhemi. koji uzima pitanja. diskusiju. a po pravdi i mjeri daje odgovore. sitni novac (u ar. desiće mu se nešto zbog ĉega će se morati obratiti pravniku ili tumaĉu snova. a njegova pomagala 95 . SIHIRBAZ simbolizira smutljivca. ako ima neku robu. PAPIRNICAR simbolizira varalicu. a vraćajući povezan i osmišljen govor. odnosno tumaĉeći znaĉenje snova. pravda. tako da njegove sablje simboliziraju njegovu vojsku. on moţe simbolizirati sudiju koji ima svoju vagu. ĉiji utezi.lovi" ugledne ljude. PROSJAK simbolizira osobu koja traţi znanje. obmanjivaĉa. Ako nešto u vezi sa zlatarom koji se sanja ukazuje na dobro. mjerila. koji ukrašene rije ĉi mijenja i razmjenjuje. Ako neko sanja da osmatranje vrši s orahova stabla. dirhemi (srebrnjaci) i dinari (zlatnici) simboliziraju sporove ljudi koje on vodi. Tako. ĉiji tasovi vage simboliziraju njegove uši. MJENJAĈ simbolizira uĉena ĉovjeka. kao što su zlatnici. IZRAĐIVAĈ PISTALJKI simbolizira ĉovjeka okupiranog ovosvjetskim dobrima. BOJADŢIJA simbolizira kle vetnika. a korist koju dobije biće neznatna. jer on svoj govor .. ali će biti govorljiva obzirom da pištaljka daje ton. ili je na kopnu lovio ono što je dozvoljeno loviti.. presude.zeheb" = zlato. Bojadţi-ja moţe da simbolizira i osobu koja ĉini dobro. PRODAVAĈ STARE ODJEĆE sim bolizira poznavaoca besposlica. svoj sud i svoju pravdu. Prosjakova skrušenost i poniznost simboliziraju pobjedu. kao npr. dobi će upravu nad ne-Arapima tvrdicama. a tinta sjemenu. da bi mu se protumaĉio san. ili je lovio na nedozvoljen naĉin. NOŢAR simbolizira ĉovjeka koji pouĉava ljude okretnosti i snalaţljivosti. Isto je i ako sanja da uzima zlato a daje dirheme obzirom da je zlato pokuĊeno i simbolizira gubitak (. krĉagu i dr. a uzeo srebrnjake (sitni novac). Ko sanja da mu bojadţija boji u njegovom stanu — takav san simbolizira smrt.. ili poput ĉovjeka koji veze. postići će znanje. brigu. Pisar moţe da simbolizira i oraĉa. prodaće je i više neće biti njen vlasnik.. Lovac takoĊe moţe da simbolizira i svodnika. Izuzetak u vezi s uobiĉajenim ranijim snovima vaţi kao i za prošli primjer. da bi mu se protumaĉio san. Ko sanja da se druţi s lovcem ili da je postao lovac.hem" tj.

Ako neko sa nja da je Ijekar postao štavilac. da će na javi uĉestvovati u nekom poslu s nekom od osoba koju simbolizira oštraĉ. zapašće u iskušenja. a sluţiće ih posluga nalik na biser skriveni". dobiće je. pak. to ukazuje na njegovu vještinu i da je mnoge izlijeĉio. i zdjele kao ĉatrnje. odgajatelja. Ko sanj a da pred kapijom imama kuje zlatnike i srebrenjake. RONILAC simbolizira vladara ili vladarovog ortaka. ako sanja da premjerava put. koji popravlja ţivotinjske koţe. koja on glaĉa i s kojih skida hrĊu. a ako je u snu iz mora izvadio biser. gospodina. pobijediće brigu. LJEKAR simbolizira alima upućenog u vjeru kao i svakog obnovitelja i centralnu figuru u pitanju vjere ili dunja luka. ako je Ijekar musliman i ako je nadaren mudrošću. i kotlove nepokretne". shodno rijeima Uzvišenog: „. ili. ĉija pravna rješenja odnosno presude odgovaraju njegovim sabljama. 7a KOVAĈA METALNOG NOVCA Ibn Sirin kaţe da simbolizira ĉovjeka klevetnika. Brusaĉ takoĊe moţe da simbolizira šeriatskog pravnika ili sudiju. ako je dostojan uprave. PARFIMER simbolizira o dgajatelja. parfimer simbolizira ĉovjeka o kome se govori s pohvalom. GEOMETAR simbolizira ĉovjeka koji ispituje i bavi se stanjem ljudi. IZRAĐIVAĈ KAPA simbolizira poglavara. Ko sanja da premjerava zasijanu zemlju — on ispituje stanje ljudi koji ĉine dobro. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali štojod je htio: hramove i spomenike. Ko sanja da roni u potrazi za biserom — to znaĉi da on traţi tajanstveno znanje ili da traţi imetak izlaţući se opasnosti. postaće poboţan i ispravan. Ako neko sanja da je neki sudija ili uĉenjak postao Ijekar. ptići će na put. ako je u rukama onoga ko nije za medicinu. srazmjerno duţini puta kojeg je premjerio.. biće posrednik u vezi sa ţenidbom. a vatra — vladara. ako sanja da premjerava vinograd. ZANATLIJA KOJI VEZE simbolizira uĉenjaka koji spletkari i laţe. IZRAĐIVAĈ KOTLOVA simbolizira ĉovjeka dugog ţivotnog vijeka. U osnovi. povećaće mu se spomen. uĉenjaka ili poboţnog ĉovjeka. Nepoznati kradljivac simbolizira meleka smrti obzirom da se on prikriva u vrijeme kad hoće da uzme dušu i obzirom da on bez dozvole ulazi u kuću. ĉiji vazovi su lijek i protuotrov raznim boles tima. UBIRAĈ DESETINE simbolizira ĉovjeka koji ulazi u poslove drugih.. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira dobroĉinitelja koji je ljubazan u ophoĊenju ukoliko za svoj posao u snu ne uzima platu. SOBAR simbolizira trgovca robovima obzirom da sobar prati ţenske poslove. ako premjerava pustinju.simboliziraju njegove naredbe i zabrane. ili. kao npr. a moţda će nekoga i upropastiti svojom medicinom zbog svog neznanja i svoje smjelosti. kod koga sablje odgovaraju njegovim lijekovima koji „sijeku" bolesti. MJERILAC ŢITA simbolizira pravednog upravitelja ukoliko ne zakida na mjerenju. ako premjerava ozele-njelo zemljište ĉijeg vlasnika ne poznaje.. što još više potvrĊuje da je on u lijeĉenju prevarant i da obiĉni svijet ima krivu predstavu o njemu. Ko sanja da neki Ijekar prodaje kefine — neka ga se ĉuva jer je on krvnik i varalica u lijeĉenju. Ko sanja da roni u moru — ući će u vladarov posao. pogotovo ako su kefini koje je u snu prodavao bili savijeni. ogovaraĉa i prenosioca tuĊih rijeĉi. ispituje stanje svoje ţene. KRADLJIVAC u snu simbolizira varalicu i onoga ko traţi nešto što mu ne pripada. a imetak i duše tumaĉe se jednako. to simbolizira ljude koje je vladar osiromašio i kojima će vratiti njihove imetke. Ko sanja da sa brusaĉem uĉestvuje u nekom nedozvoljenom poslu — to znaĉi. što u tom sluĉaju znaĉi da je on neznalica i prevarant. jer medicna u snu. šeriatskog pravnika. izuzev ako je koţa koju štavi pokvarena i truhla. Ijekara. puštaĉa krvi — obzirom na ljekovitost puštanja krvi. PRODAJA PRE DIVA simbolizira odlazak na put. a ako Ijekar nije musliman i nije nadaren mudrošću. TRGOVAC STOĈNOM HRANOM simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo imetka. ili šeriatski pravnik. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira osobu koja redovno obavlja namaze i koja ĉuva ono što joj se povjeri. BJELILAC PLATNA simbolizira ĉovjeka koji opominje u vjeri i daje savje te. kod koga sablje odgovaraju ljudskim srcima. VRAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi neistinom i varanjem. otići će. a ako sanja da je zakljuĉao kućna vrata. šavioca. Reĉeno je i to da kovaĉ novca simbolizira ĉovjeka koji govor pretvara u dobro i ljepotu. simbolizira otrov.ĐAC PAMUKA simbolizira ĉovjeka koji ima imetak koji s naporom zaraĊuje. BRAVAR simbolizira telala. PROIZVO. Ko sanja da je brusaĉ ra diće od već navedenog ono što njemu dolikuje. i u tome će uspjeti srazmjerno uspjehu pri vaĊenju bisera u snu. a moţe da simbolizira i ĉovjeka koji kvari ţene drugih ljudi tajno se sastajući s njima u njihovim posteljama ili kupatilima. Kradljivac 96 . Ako neko sanja daje ugalj na trţištu postao traţen. vaiza. vaiza. Ko sanja da je zakljuĉao vrata svoje radnje — on će robu prodavati na draţbi. vladar će mu dati robinju koja će mu roditi lijepog sina. ako je pred odlaskom na hadţ. ĉijim posredstvom će ljudi ĉiniti pokajanje za svoje grijehe. Reĉeno je i to da bjelilac platna simbolizira ĉovjeka ĉijim podsticajem će ljudi dijeliti sadaku ili ĉijom zaslugom će se rješavati neĉije brige obzirom da prljavština na odjeći (i platnu) simbolizira grijehe i brige.. TRGOVAC UGLJEM simbolizira nepravednog vladara koji osiromašuje svoje podanike obzirom da drveće simbolizira ljude. porasti poloţaj i uzdići stepen u njegovoj struci. ako premjerava šumu.. sudiju. pak. OSOBA KOJA SUR MOM LIJEĈI OĈI simbolizira ĉovjeka koji poziva na dobro i koji obnavlja vjeru. to znaĉi da će se povećati njegova dobrostivost i korisnost. Ako neko sanja da je neki Ijekar postao sudija. Kovanje loših dirhema simbolizira prostaĉki govor i rijeĉi bez djela. ispituje stanje ljudi u kojima ima vjere.

graĊevinar. a i upozo renja. vrstu i mjesto njegove povrede tako da se na osnovu namještaĉa kostiju moţe odrediti s kim se snivaĉ druţi. Ako on u snu pre nosi umrle osobe. uĉi ga govoru". Neki vele da tumaĉ snova simbolizira ĉovjeka koji istraţuje ljudske posrtaje. da mu je ovaj metalnim predmetom otvorio ĉir i istisnuo sve što je bilo u njemu.š. šeriatski pravnik. da bi mu se protumaĉio san. Pljaĉkaš grobova takoĊe simbolizira istraţivaĉa prikrivenih i sakrivenih stvari i blaga kao i onoga ko se raspituje o ljudima u vezi sa svjedoĉenjem. ili vratiti dug. ili je trebao ispuniti neki zavjet. kao što na ( Njega ukazuje i sudija. Reĉeno je i to da crni kradljivac simbolizira crnu ţuĉ. ako nije u pitanju ništa od navedenog. biće mu potreban neko koga simbolizira tumaĉ snova.krv i ţuti kradljivac (ţutu) ţuĉ. Ako neko sanja da je potraţio zdravstvenu pomoć od namještaĉa kostiju. On takoĊe moţe da simbolizira i sve one koji u svom poslu nešto mjere ili vagaju. ako iskopa mrtvaca. da je uzeo nešto iz te kuće i otišap. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira i dţamiju. ako pucanje radi vješto. postaće hafiz. da je otišao kod namještaĉa kostiju. ili uĉaĉ Kur'ana. pobijediće u sporu. ko nareĊuje i zabranjuje. razmotri njegov sluĉaj i ono u ĉemu njemu dolikuje da bude odgajatelj. ili strigaĉ. imaće štete. Grebenar simbolizira ĉovjeka koji se spori i koji uzrokuje strahote. ako traţi nauku i uĉi Kur'an. bijeli kradljivac — sluzt crveni kradljivac. treba uzeti u obzir njegovu situaciju. veterinar i si. obućar. dobiće ga. kao i uĉaĉa Kur'ana. TRGOVAC ROBLJEM simbolizira glasnika obzirom da roblje simboli zira vijesti. a ako osjeti bol. ili lovca ili prodavaĉa vrabaca i tome sliĉno. to znaĉi da će on skrojiti odijelo i odnijeti ga šivaĉu da ga šasije. jer On pouĉava sva svoja stvorenja. Ko sanja da je postao tumaĉ snova. ĉija rijeĉ se sluša. ako ţeliš da tumaĉiš njegov san. u tom sluĉaju namještaĉ simbolizira ĉovjeka koji ga prisiljava i upućuje na ono što je pozitivno. gasala. PLJAĈKAŠ GROBOVA simbolizira ĉovjeka koji traţi tajanstveno znanje. šivaĉ. ili sudiju ili šeriatskog pravnika kao i svakog onog ko ima moć. ako traţi imetak. Ako sanja da su mu poiskakivali zglobovi. pjevaĉa i druge koji zaraĊuju imetak na besposlicama koje izvode rukama ili ustima. ako se bavi medici nom. Ko sanja da grebenom puca (pamuk ili vunu) — biće u nekom sporu. to znaĉi da je snivaĉ imao na vratu obavezu svjedoĉenja. ako je iskopana osoba ţiva. Ako neko sanja da je tuĉmaĉu snova priĉao san i da mu ga tumaĉ nije protumaĉio. pobţnjak koji je oprezan u odnosu na šejtanske varke i sliĉne osobe koje se ne daju prevariti. Ko sanja da je postao uĉitelj. taj imetak je halal. UĈITELJ simbolizira vladara koji postupa pravedno.moţe da simbolizira i zvijer. ISTRAŢIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv jnunafika i koji varkom uzima njihove imetke. u osnoviĉ. Ako neko sanja da u vezi s nekom svojom potrebom razgovara sa umrlim osobama. kao što ĉini pravedni sudija. on zaraĊuje (traţi) haram imetak. Nepoznati uĉitelj ta kod e moţe da ukazuje na Allaha dţ. a ako nije ĉovjek od nauke. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira sudskog istraţitelja obzirom da on ispituje ljudske sramote. na dobroĉin - 97 . nauka koju izuĉava obogaćuje ga u vjeri. Nepozna ti uĉitelj djece simbolizira zapovjednika (emira). KRITIĈAR simbolizira ĉovjeka koji iz svake stvari odabire ono što je najbolje. On moţe da simbolizira i dvorskog sluţbenika koji prati dokumentaciju koja stiţe od vladara iz raznih krajeva obzirom da on tumaĉi i snove koji se prenose do njega da ih je neko sanjao. a ako ne razumije pitanja (koja mu tumaĉ postavlja). uĉeni šeriatski pravnik koji se ĉuva harama. usavršiće je. jer je on taj koji kazuje radosne vijesti. kotlar. niti razutnije tumaĉenje sna. SLIKAR u snu sim bolizira osobu koja laţe na Allaha dţ. ako snivaĉ kaţe da je sanjao da na vratu ima ĉir. ako je sposoban za neki administrativni posao. ako je iskopao imetak. kome će morati da se obrati u vezi s nekom potrebom u svom posju. to znaĉi da on ne postupa u skladu s mudrošć u i sa Sunnetom Allahovog Poslanika. strigaĉa i svakog onog ko ljude rješava briga.. NAMJEŠTAĈ KOSTIJU simbolizira pravednog vladara koji traţi da se poštuju prava i od sudija traţi pravednost. TRGOVAC ŢIVOTINJAMA simbolizira upravitelja. ako mu se to desilo samo s desnom rukom i da mu je namještaĉ kostiju priĉvrstio ruku i objesio je o vrat. Ako neko sanja da je u neku kuću ušao neki radljivac. ili gasal.. POTKIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji zbog imetka ljude stavlja na muke. zmiju ili vladara. ili istraţivaĉ. sudija. ili da su mu se kosti porastavljale te da mu ih je namještaĉ sastavio tako da mu je tijelo postalo zdravo. osoba koja mnogo udjeljuje sadaku. i toga se je oslobodio posredstvom sudije ili nekog uĉenog ĉovjeka. Ijekara i svakog onog ko ljude obveseljava ili ţalosti.š. sviraĉa. ako je dostojan uprave. Ko sanja da je potkovan kao što se potkivaju goveda a da pri tom ne osjeća bol — postići će imetak. kao stoje vladar. ima dobro znaĉenje i simbolizira svakog onog ko ĉini dobra djela i u vjerskom i u dunjaluĉkom pogledu. zavisno do toga koliko dugo je (u snu) bio tu maĉ snova i koliko snova je protumaĉio. Tako. ili bje lilac platna. TUMAĈ SNOVA simbolizira suca. on traţi znanje koje će mu koristiti za dunjaluĉka dobra. šeriatskog pravnika. vješti tumaĉ snova. taj neko će biti pred smrću ali će se spasiti. postići će ono što ţeli. Namještaĉ kostiju. u toj kući će neko umrijeti. dobiće je. i koja se odala bid'atima (inovacijama u vjeri). On moţe da simbolizira i bjelioca platna. shodno rijeĉima Uzvišenog: . On moţe da simbolizira i tam niĉara koji u tamnici drţi neznalice. toj potrebi će mu biti udovoljeno. Slikar moţe da simbolizira i pjesnika. a ako ništa ne uzme. stvara ĉovjeka. onda je svodnik. postaće mjenjaĉ.Milostivi pouĉava Kur'anu.

ONAJ KOJI SNUJE TKANINU simbolizira ĉovjeka koji se brine oko jahaćih ili tovarnih ţivotinja. policija. devama i si. Tkalac moţe da simbolizira i zidara. a kad je prisiljen. Osoba koja vrši pozlatu simbolizi ra ĉovjeka koji uljepšava ovosvjetska dobra i ĉini da mu ona budu draga. na osnovu mjesta gdje se vrši dekorisanje.u tome nema nikakvog dobra. Neki. SVIRAĈ NA UDU. ili osobe koje su zaduţene za neke društvene poslove. na osnovu dekorativnog teksta ili slike.stvo i aktivnost. Ko sanja da prodaje neku pokuĊenu stvar . PERADAR simbolizira trgovca robinjama. IZRAĐIVAĈ ĈEŠLJEVA simbolizira ĉovjeka koji otklanja ljudske brige. Prodavaĉ soli simbolizira ĉovjeka koji ima sitni imetak. to je loše. kao što je bolest. to za njega znaĉi neko dobro. ali to znaĉi dobro za onoga ko je robinju Ju snu) kupio. koji na zidu kojeg zida. PRODAVAĈ EKSERA simbolizira ĉovjeka koji upućuje ljude na meĊusobnu ljubav. PLESAĈ simbolizira osobu koja preţivljava nesreće. rasprava. PUŠTAC KRVI IZ VENA. Isto se tumaĉi i ako je u pitanju jedna ili obje noge izuzev ako snivaĉ ima jahaću ţivotinju i u tom sluĉaju se. vele da on simbolizira ministra koji se brine o vladarovoj vojsci i koji posreduje izmeĊu vladara i podanika. ili vojne starješine. srazmjerno tome koliko je u tkalaĉkom stanu ostalo nedovršenog tkiva. PRODAVAĈ i KUPAC imaju suprotna znaĉenja. Dekorakter simbolizira i pokvarenjaka kao što je dvoliĉnjak. kakav je npr. dvoliĉnjaka. ali ne i dobro za onoga ko je u snu kupio roba. konjirna. ili će to pokušati. ili namjeravati. a ako sanja da prodaje robinju. ĉovjek će se osloboditi situacije u kojoj se nalazi. muftija. a ako sanja da ie kupio pokuĊenu stvar. to znaĉi da je on na nešto prisiljen i da ima neku potrebu obzirom da ĉovjek ne prodaje izuzev ako je na to prisiljen. IZRAĐIVAĈ VAGA kod koje se tasovi izjednaĉuju kad se objesi simbolizira isto što i kovaĉ. Ko sanja da usukuje uţe — otići će na put.simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima izvodi besposlice. Ako dekoraciju ĉini kur'anski ili neki drugi ĉasni tekst. briga. ili ţendiba.pobjedu. on prodaje nešto da bi mo gao kupiti nešto drugo. i ako se tkanje prekine. On moţe da simbolizira osobu koja razdvaja istinu od neistine. jer prinuda ĉovjeka tjera da iznalazi rješenja. TKALAC simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak s mukom radeći svoj posao. Sve što se smatra dobrim za prodavca ne smatra se dobrim za kupca. obzirom da oni koriste i vode brigu o spomenu tim ţivotinjama i nose terete odgovornosti. Goniĉ deva simbolizira ĉovjeka koji prati i sreĊuje ljudske poslove. ljudske tajne. varalica i dr. mazgama. Neki vele da sonar simbolizira vladarovog konjušara. ili oraĉa. Ako neko sanja da prodaje roba. DRVOSJEĈA simbolizira klevetnika. putnika ili bilo koga ko nešto usukuje i uĉvršćuje. Reĉeno je da pţivitelj mrtvih simbolizira štavioca (koţara). kao što jezici vatre prţe metal koji topi. SOLAR simbolizira tamniĉa ra. njene prikladnosti uz ono što je dekorisano. 98 . podsjeća na tkalca za stanom. kao što je npr. ili će uĉvrstiti posao koji na javi obavlja. pak. onog koji trĉi za onim što traţi ili poţuruje u poslu. putovanje. sudija ili poglavar. Ko sanja da prodaje neku stvar koju voli — on će zapasti u neku pometnju. a ako su u pitanju slike ili neki bezvezni stih. ili će premjeravati zemlju ako mu je to posao. to za njega ne znaĉi dobro. ako krv pušta uzduţnim rasijecanjem vene. Tkalac moţe da simbolizira i samog tkalca. Snovaĉ takoĊe moţe da simbolizira osobu koja kontaktira izmeĊu dvije strane ili. DEKORATER moţ e da simbolizira i ĉovjeka koji ĉini dobro. UŢAR simbolizira geometra. To isto simbolizira i BUBNJAR. bilo da je u pitanju ortakluk. Pobjeda simbolizira geometra. bje -lioca. OŢ'lVITELJ MRTVIH simbolizira ĉovjeka koji spašavajjude iz ruku vladara. simbolizira ĉovjeka koji ima lijep govor i koji meĊu ljudima uspostavlja prisnost. LIVAC sim bolizira ĉovjeka koji se topi u svom poslu. Reĉeno je i to da tkanje u snu simbolizira odlazak na put ili sporenje s nekim. Ko sanja da je kupio neku omiljenu stvar — on iznalazi rješenje za nešto ĉega se boji. koristeći svoj potrebni alat i materijal. a utvrĊivanje njegove dobrote ili pokvarenosti odreĊuje se na osnovu dekoracije. koji kleveće i podbada. a odvraća ga od ţivljenja na raĉun drugih. Ko sanja da je nešto prodao ili kupio. kakav je npr. BOJADZIJA simbolizira ĉovjeka koji radi potajne poslove koje uljepšava. to je dobro. a geometar . ĉistaĉa odjeće i si. kao i peraĉa. a ako krv pušta popreĉnim rasijecanjem vene. ili sklapanje raznih ugovora i saveza. hvalisavac. On moţe da simbolizira i ĉovjeka koji se brine p magarcima. laskavac. koga iskušavaju jezici njegovih savremenika. SVIRAĈ NA FRULI simbolizira osobu koja nekome prigovara ili ga kori. VRTLAR simbolizira supruga.boji da bi se ţivotinji moglo nešto desiti i da će joj biti potrebna usluga veterinara. opet. on simbolizira ĉovjeka koji meĊu ljude ubacuje neprijateljstvo. na osnovu boje. Tkanje simbolizira situaciju u kojoj se ĉovjek nalazi. OSOBE KOJE TIMARE tj.. turistu. PRODAVAĈ VRETENA simboli zira ĉovjeka koji otkriva. njegovo iznalaţenje rješenja je pogrešno i zapašće u brigu i tugu. pokušavajući prodajom da se spasi od propasti. konjanik koji na putu ili u borbi podbada konja. ĉitanje ili pisanje. nemir i opasnost. VOĆAR simbolizira ono što simbolizira voće koje prodaje. vode brigu o jahaćim ili tovarnim ţivotinjama simboliziraju upravitelje nad nekim poslovima. ili pisca.

— Na to joj je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha i ĉuvaj se ĉovjeka koji je bio na crnobijelom konju! — KĊda je ţena otišla od Ibn Širina. a ţena iz te kuće je sumnji ĉena da je imala nedoliĉnu vezu sa ĉovjekom na crnobijelom konju. Tovarne kobile simboliziraju isto što i tovarni konji. krovu ili nekom vrhu izuzev ako je u pitanju kobila koja ima krila i koja sa snivaĉem leti izmeĊu neba i zemlje. Ako neko sanja da u nje govo mjesto ulazi nepoznati tovarni konj bez opreme. sanja da jaše tovarnog konja. Šarena (pjegava) kobila simbolizira ţenu koja je poznata po svojoj ljepoti i imetku. Ako ĉovjek sanja da je opasao tovarnog konja (tj. dobiće veliki imetak od svoje ţene i postići će veliki ugled. u to mjesto će doći neki stranac. a ako je konja opasao majmun. mimo svoje ţene. a ako je uvjeţbao jahanje na njoj. Što se sanja više tovarnih konja. kao i sreću i uspjeh u imetku.33. Svaki dio tijela kobile simbolizira odreĊeni ogranak vlasti. od Ibn Širina. ili: — Ne moţe da obuzda strasti. a on je rekao: — To je taj i taj pisar! Zar ne dovodite u vezu vlasnika crnobijelog konja s osobom koja radi crno po bijelom? A vlasnika tamnozelenog konja koji je taj i taj. koji zapovijeda sa Basrom i koji nije nemoralan. Smrt tovarnog konja simbolizira smrt supruge. Tamnpzelena kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. sniziće mu se poloţaj i oslabiće mu snaga i moć. TUMAĈENJE SNOVA O KRUPNOJ l SITNOJ STOCI TOVARNI KONJ simbolizira sreću. Jaki tovarni konj osrednje veliĉine (izmeĊu veliĉine magarca i konja). Gubljenje tovarnog konja simbolizira nevjernost ţene. Nije lijepo ako se sanja da se jaše bilo šta osim jahaćih ţivotinja. jer to simbolizi - 99 . imaće malo sljedbenika. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla: — S„anjala sam da su mi došla dvojica ljudi. Ako neko ko obiĉno jaše jahaćeg konja. Crnobi-jela kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. Ko sanja da se njegov tovarni konj valja u prašini i balezi — njegova sreća će se pojaĉati i njegov imetak povećati. zavisno od vrijednosti druge ja-halice. kobila simbolizira njegovu hevu (nisku ţelju ili strast). Ko sanja da ga je tovarni konj ugrizao — njegova ţena ga vara. jedan na tamnozelenom a drugi na crnobijelom konju. rastaviti sa ţenom i ţeniti robinju. ako se sanja da se jaše na zidu. Ko sanja da je uzjahao tovarnog konja i da na njemu leti izmeĊu zemlje i neba — otići će na put sa svojom ţenom i oboje će postići visok poloţaj. a ako rep kobile bude kusat ili podrezan. ili će se. moţda. Ko sanja da sjahuje s kobile a da nije na njoj uvjeţbao jahanje. ili slugu. Kobila i konj simboliziraju i vlast i ĉast. Ĉovjek na crnobijelom konju je imao štap. U tom sluĉaju. njegov spomen će se povećati. ako je kobilu sjahao iz razloga da bi uzjahao drugu. Ako neko sanja kobilu koja ga nosi kuda ona hoće ne pokoravajući mu se. Kobila takoĊe simbolizira onu od ţena koja je ĉasna i korisna. ĉiji je imetak sraz-mjeran imetku kobile u snu. za njom se je. Kobila takoĊe simbolizira imetak od prinosa ljetine. Crnobjeli tovarni konj simbolizira vladara. ako kobila bude imala više repova. dobiće ĉast. Ako neko sanja da njegov tovarni konj s njim razgovara. a crni imetak i gospodstvo. imaće mnogo sljedbenika.razvešće se sa svojom ţenom. koja je bogata. Ako neko ko obiĉno jaše magarca. Reĉeno je da tovarni konj simbolizira i izuzetnu ţenu. ako je nakon sjahivanja otišao pješke od kobile. oţeniće se na postojeću ţenu ili će uzeti priljeţnicu. da je s njim imao spolni odnos). Ovo moţe da znaĉi i ţenidbu sa slobodnom ţenom nakon ţenidbe s robinjom. ili roba. KOBILA simboizira ţenu. uputio i slijedio je jedan ĉovjek. ako je riĊ. ugled i bogatstvo srazmjerno krotkosti kobile. Ko sanja da ide na tovarnom konju — otići će na dalek put i postići će neko dobro od svoje ţene. pomokrio krvlju. on je upitao prisutne: . Ko sanja da polagahno jaše na krotkoj kobili na kojoj je sva njena oprema. a za takvu osobu se kaţe: Uzjahale su ga strasti. ili se. to je bolje u pogledu dunjaluĉkih stvari. ali ju je sjahao zbog neke smetnje ili potrebe i ako je na njoj bilo sedlo. okupiran prostitucijom obzirom da zemlja simbolizira ţenu.Znate li ko je ĉovjek koji je bio na crnobijelom konju? — Ne znamo! — Odgovorili su oni. njegovu ţenu slijedi neki Jevrej. a svaki nedostatak u opremi kobile simbolizira nedostatak u spomenutoj vlasti i ugledu. Ko sanja da pije kobilje mlijeko postići će neko dobro od vladara. to moţe da znaĉi da mu ţena ima mjeseĉno pranje i da joj on stoga ne prilazi. kao npr. on je. kojim je bocnuo moj stomak. Jahanje tovarnog konja simbolizira i puto vanje. to znaĉi da on svojoj ţeni ĉini dobro na kojem ona nije zahvalna. Isto će postići i onaj ko sanja da je kupio ili dobio kobilu. koji ima vlas. sanja da jaše tovarnog konja. Ko sanja da mu se tovarni konj protivi tako da ne moţe da ga udrţi — njegova ţena će uzeti vlast nad njim. a krv haram. Nakon što je ţena otišla od Ibn Širina. prilikom spuštanja na zemlju. znaĉenje je još intenzivnije i ruţnije. simbolizira tugu.) ili da će ga zadesiti nesreća ili ušas srazmjerno nepokornosti kobile koju jaše. Rep kobile simbolizira sljedbenike. kirije ili poreza obzirom da kobila sama po sebi ima cijenu a i po onome što nosi u svojoj utrobi. RiĊa kobila simbolizira ţenu koja je vesela i ţivahna. ili da je s nje skinuo uzdu i pustio je . pa je ona ušla u jednu kuću. mokrenje — braĉni (spolni) odnos. to znaĉi da on ĉini grijeh (da je nepokoran Allahu dţ. koja ima spomen i koja je na glasu. Ko sanja da je pas skoĉio na njegovog tovarnog konja — to znaĉi da njegovu ţenu slijedi neki vatrppoklonik. Ako je kobila pored nepokornosti i prgava.š. vlast. umnoţiće mu se prihodi i podići slava. Ko sanja da mu je tovarni konj ukraden rastavice se sa svojom ţenom.

konj ili neka druga ţivotinja govori. sa jedne strane — tugu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na kobili koja ima ţeljezne noge. bez obzira sanjao se on debeo ili mršav. Ko sanja da vodi konja on traţi uslugu od nekog uglednog ĉovjeka. Crnobijela mazga simbolizira lijepu ţenu. Reĉeno je i to da smrt magarca u snu simbolizira nestanak imetka njegova vlasnika. vjersku i svjetsku ĉast. ili smrt 100 . slavu. hvalu. Jahanje mazge naopaĉke simbolizira nedozvoljenu vezu s nekom ţenom. Ko sanja da izdaleka gleda konja — to mu simbolizira radosnu vijest. veliĉanstvenost i vlast njegovog vlasnika. to što si pod suncem — postaćeš vladarov ministar ili ćeš ţivjeti pod njegovom zaštitom. pogotovo ako je magarac crn. a i brige. tamnozelene . Kaţemo da ZNOJ simbolizira neku dobit u griješenju obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Ne bje ţite! Vratite se onamo (u raskoš) u kojem ste uţivali i (u) svoje stanove. Reĉeno je: Ko sanja da ga je njegov konj napao — napašće ga njegov rob ako je gospodar. gospodstvo. Pjegave jahaće ţivotinje simboliziraju popularnost. koja ima bijelu pjegu (lisu) na ĉelu i na nogama — postići će vlast.imetak. a ako je obiĉni ĉovjek. Magarac sa sedlom simbolizira dijete i ĉast. riĊe. MAZGA (mula) sa sedlom. ako je mirna. a ako ne to. ostvariće se ono ĉemu se nada. izuzev ako nije u nekom teškom sporu. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je kobila crkla u njegovoj kući ili ruci — to ukazuje na propast snivaĉa. ili se upustio u grijeh zbog nekakve dobiti. Mazga sa samarom i pokrovcem ispod samara simbolizira odlazak na put.a. onda prekidanje veza s rodbinom. Kobila lugave boje simbolizira robinju ili ĉestitu slobod nu ţenu. kao i ţenu nerotkinju. Sanjanje jahanja mazge pod tovarom. postići će ono što ţeli. a sa druge strane — pobjedu obzirom da su jahalice meleka riĊe boje. magarca pretpostavljao ostalim ţivotinjama. to je imetak njegova vlasnika. Neobuzdan konj simbolizira ludog. simbolizira dobro za onoga ko sanja da je jaše. bilo da mu je otac rob. poskakivanje konja simbolizira povećanje dobra.ra putovanje. ako to sanja ţena. a ako nije. Ko sanja da mazga. ili će pobijediti nekog ĉovjeka koji je po svojim osobinama sliĉan mulcu. To isto simbolizira i jogunast konj. ako je lijep. to je suzdrţavanje od harama i dobra vjera njegovog vlasnika. što u tom sluĉaju znaĉi da će izaći kao pobjednik i potĉiniti nekog od navedenih. udaće se. to je siromaštvo njegovog vlasnika. to simboli zira ljepotu njegovog vlasnika. udoban ţivot i sigurnost od neprijatelja. Reĉeno je i to: Ko sanja konjanike da lete po zraku — tu će se desiti neka smutnja ili rat. ţena će mu biti nepokorna. koji mu je rekao: — Kobila ti simbolizira ugled i vlast. Ako se sanja da se mulac vodi za povodac i ako mulac u ustima ima dţem (ţvale).on se nada da će mu se imetak povećati. jer ćete biti pitani (za sve što ste uĉinili)". ili ako ima tvrdoglavog neprijatelja ili opakog roba. Ibn Sirin je u vezi sa snovima. MAGARAC simbolizira sreću. ako je bijel. lijepa odjeća — upravu i poloţaj. ako dobro ide.v. postići će dobro kojem će se ljudi ĉuditi. Ko sanja da jaše tuĊu mazgu — on nekog ĉovjeka vara s njegovom ţenom. i to što su ti poispadali zubi — dugo ćeš ţivjeti. bilo da je roĊen vanbraĉno. snivaĉ će postići visok ugled. imetak.s. ţenu nerotkinju ili onu koja nema ţive djece. Konj moţe da simbolizira ĉast. prije nego što je postavljen u ovaj poloţaj. ako je mršav. a konjski kas — uravnoteţenost. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Oĉekuj smrt! Priĉa se da je ministar Ali ibn Isa. uzdom i ostalom opremom simbolizira lijepu i odgojenu ţenu koja nema plemenit rod. ĉast i putovanje. jaše kobilu i da su mu svi zubi poispadali. Nejaki mulac ĉiji je vlasnik nepoznat simbolizira lošeg ĉovjeka lošeg porijekla. Ko sanja da jaše konja i da ga je natjerao u trk tako da ga je oblip znoj. ali ima jaku fiziĉku snagu i ĉvrstinu i mnogo će putovati ili će raditi naporne poslove. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. postići će dunjaluĉku dobit. Ko sanja da u odjeći za jahanje jaše kobilu pod punom opremom. MULAC (muţjak mazge) simbolizira ĉovjeka koji nema plemenitog porijekla. to je vjera i ugled njegovog vlasnika. Mulac simbolizira i dug ţivot. Galop konja u snu simbolizira brzo ispunjenje ţelje. — on slijedi svoje niske strasti koje su ga obuzete. ako je debeo. ako je trgovac. Reĉeno je da konjski rep simbolizira porod i potomstvo. u lijepoj odjeći. pa se u stra hu probudio i svoj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. Ako je magarac koji se sanja velik. Smrt magarca u snu simbolizira smrt njegova vlasnika. Sanjanje jahanja crne mazge simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu nerotkinju. ako je zelen. Kopita magarca simboliziraju imetak koji ĉini oslonac izdrţavanja njegova vlasnika. gospodstvo.: „Svezani konji na uzdignutom dijelu pašnjaka simboliziraju dobro do Kijametskog dana". ili napuštaje rodbine. Ko sanja da je konju stavio ogrlicu — pobijedićega njegov neprijatelj. ĉast. Ko sanja da jaše mulca otići će na put obzirom da je mulac jahaća ţivotinja. Ko sanja da jaše krilatog konja postići će ogromnu vlast ako je dostojan vlasti. Nilski konj simbolizira ĉovjeka lazova ili posao koji se neće završiti. napašće ga njegov ortak. Ko sanja da njegova mazga u stomaku nosi mladunĉe . Dug rep magarca u snu simbolizira prenošenje vlasti na potomke. Isto znaĉi i ako se sanja da mulac nosi ili rodi mladunĉe. ako je crn. obijesnog i nemarnog ĉovjeka. Dorat (crvenosmeĊi konj) simbolizira najboljeg i najjaĉeg konja za borbu. sanjao da usred zimskog sunĉanog dana. to je radost. a ako mazga rodi. Zelena mazga simbolizira dobru ţenu koja će dugo ţivjeti.

ako se magarac pretvorio u ovna. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni kojima je nareĊeno da prema Tevratu postupaju. Ko sanja da je dobio ili kupio magarca i da ga je uveo u svoju kuću — Allah dţ." Ako neko sanja da magarac njaĉe na dţamiji ili na munari. Ko sanja da se bori sa svojim magarcem — osiromašiće. a ako nije nešto od navedenog. Ako ĉovjek sanja da je magarica zanijela s njim i da je donijela na svijet nešto što nije magare. sticanju imetka i kretanja. ili ide pješice s magarcem koji lijepo i poslušno ide — sreća će mu biti naklonjena i biće dobra. onda to simbolizira smrt snivaĉevog gospodara kojeg je sluţio. ali ih ne vidi. Reĉeno je: Ko sanja da jaše magaricu bez magareta — oţeniće ţenu koja nema djece. Ko sanja da skuplja magareću balegu — povećaće mu se imetak. ili da će ga njegov gospodar prodati. ĉuvanje od harama. Ko sanja da pije mlijeko od magarice — bolovaće neku lakšu bolest. konji u tom sluĉaju simboliziraju ţene koje će se skupiti na nekom skupu ili svadbi. to znaĉi da će dijete koje će mu se roditi biti neĉije tuĊe. pa ne postupaju. a njegovu (snivaĉevu) vlast ponekad moţe da predstavlja ţena koju će oţeniti ili robinja koju će kupiti. sliĉni su magarcu koji knjige nosi. a njegovo putovanje će odgovarati magarcu kojeg je sanjao. a u govoru ne budi grlat. Ko sanja da se bori s magarcem — umrijeće mu neko od bliţe rodbine. robinja ili sluškinja. postići će imetak i ljepotu ĉija će brojnost biti neopisiva. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je magare muško. Ako neko saja da mu u kuću ulazi magarac pod teretom.U hodu budi odmjeren. on u tom sluĉaju sim bolizira nekog nevjernika koji će pozivati svome nevjerovanju. Magarac. ili otputovati iz mjesta u kojem se ona nalazi.. uglavnom simbolizira ljudsko zalaganje i sreću. kao da su oni preplašena magarad što su pobjegla od lova?" Ko sanja da jaše magarca. tako da će se tome drugi diviti. njegova sreća i ţivotna opskrba dolaziće od vladara silnika. a ako magare ne bude jogunasto. Ko sanja da njegov magarac neće da ide što se neće udariti — on će biti uskraćen od imetka i hranu neće dobijati izuzev na molbu.š. Ko sanja da jaše konja — postići će ugled. Ako to sanja ţena.s. to je njegova snaga koju će mu Allah dţ. njen muţe će se sa njom razvesti. Ko sanja da je skoĉio na magarca — ojaĉaće sa svojim imetkom. ili trgovinu. pa ako neko sanja da mu je uzda ispala iz ruku. to je još veće dobro. zbog svog glasa. shodno rijeĉima Uzvišenog: . oţeniće ţenu koja ima dijete. njegova sreća biće od ĉestitih i odlikovanih ljudi. Reĉeno je i to da magarica simbolizira povećanje imetka i smanjenje ugleda. negriješenje i drţanje pod kontrolom. Ko sanja da mu je magarica rodila magare — otvoriće mu se ţivotne kapije. Ako neko sanja da njegova magarica u utrobi ima mladunĉe. Ako neko sanja da se njegov magarac pretvorio u mulca. ili smrt oca ili djeda koji ga je opskrbljivao i brinuo se o njemu. ili izvor ljudske koristi. Magarica simbolizira ţenu. to ni u kom sluĉaju ne predstavlja dobro obzirom da uzda simbolizira vjeru. Magarac ĉiji je vlasnik snivaĉu nepoznat i na koga niko ne obraća paţnju. Ko sanja da jede magareće meso postići će imetak i sreću. u tom sluĉaju simbolizira nemuslimana koji će primiti islam i koji će pozivati u istinu. ili novatora u vjeri koji će pozivati novatorstvu. Ko sanja da je u ruke uzeo jogunasto magare — zadesnie ga neki uţas od strane njegova djeteta. izuzev ako ono imade nekakav znak koji bi potvrĊivao da je ono ipak njegovo. dati i kojom će ga usrećiti. Ko sanja da je kupio magarca i da ga je platio u dirhemima — postići će neko dobro na osnovu govora.Pa zašto se oni okreću od opomene. to simbolizira kišu i bujice. ostaće nepoznat. Ko sanja da ima više magaraca druţice se s neznalicama.. Ko sanja da ima slijepog magarca — on ima imetak za koji ne zna gdje se nalazi. rastaviće se sa svojim prijateljem. a potom će ozdraviti.roba koji ga je sluţio. ako se magarac pretvorio u zvijer. Ako neko sanja da jaše konja bez uzde. Poslušni magarac simbolizira pojaĉano zalaganje njegovog vlasnika u ĉinjenu dobra. Sanjanje magarca za putnika simbolizira neko dobro i sporost. njima se je sluţio i Sulejman a. imaće neku korist koja ćo mu dolaziti usporeno. Ako neko sanja da izmeĊu kuća ĉuje topot kopita ţivotinja. simbolizira kišu i bujice. ĉast i vlast obzirom da se konjima za jahanje sluţe vladari. i njegov sluĉaj će biti pouka drugi ma. ta najneprijatniji glas je reva nje magarca!" Takav magarac takoĊe moţe da simbolizira Ţidova. a ako je na dţamiji ili munari prouĉio islamski ezan.. a ako magarica ima magare. Ko sanja da je dobio odreĊen broj konja.. U vezi s magarcem nepoţeljno je jedino ako se sanja njegovo njakanje. ili da ih ĉuva — on će postići upravu nad nekim Ijgdima ili će postati starješina u svojoj nahiji. a ako je magarac pri tome natovaren. a ako sanja da je magarac skoĉio na njega.. to je njegova sreća koja mu donosi ono ĉime je magarac natovaren. izgubiće sve gore navedeno. imenjakom ili ortakom. simbolizira ĉovjeka neznalicu ili nevjernika.š. ili priprostu sluškinju. ako na njima nisu sedla niti jahaĉi. Ako neko sanja da nosi svog magarca. postaće poznat. a ako je ţensko. Ako neko sanja više konja na kojima su sedla bez jahaĉa. Ko 101 . Utrkivanje konja izmeĊu kuća. će mu dati svako dobro i riješiti ga svake brige. dobijaće ţivotnu opskrbu od vladara. a ako sanja da se bori sa tuĊim magarcem. ili će umrijeti. zatrudniće mu ţena.

Sanjanje krava skupljenih u grupu simbolizira nered.. Ĉetvrtina mesa oguljene krave simbolizira nesreću koja će zadesiti suprugu.sanja da je svoju jahalicu udario po glavi . Ko sanja da je kupio debelu kravu — dobiće upravu nad nekim urbanim mjestom ukoliko je dostojan uprave. Ko sanja da mu krava u kući pose mlijeko svog teleta — to znaĉi da mu ţena podvodi kćer. Ko sanja da ima spolni odnos s kravom — te godine će na nedozvoljen naĉin steći veliki imetak. one tada simboliziraju vojsku. ili ako im iz usta i nozdrva izbija vatra i dim. Gubljenje krave u snu simbolizira ţeninu pokvarenost. ili će imati neku posjetu ili gozbu. Ko sanja da njegovu kravu muze neki ĉovjek i da mu krava to ne brani — to znaĉi da ga taj ĉovjek vara s njegovom ţenom. Ko sanja da hoće da pomuze kravu ali ga ona odbija svojim rogom — njegova ţena je prgava prema njemu. onda mogu da simboliziraju smutnje koje će zadesiti taj grad. KRAVA simbolizira godinu. koje će dolaziti jedna za drugom i koje će biti kao kravlja lica. Reĉeno je: — Ko sanja da je dobio kravu — dobiće neko imanje od neke vaţne osobe. a krava s rogovima — prgavu ţenu. Reĉeno je da krava. za koja je u jednom haberu reĉeno da liĉe jedno drugom. Manji komadi kravljeg mesa simboliziraju nesreću nekog od ostale bliţe rodbine. Neki vele da je denje kravljeg mesa u snu simbolizira dobijanje imetka u toku godine. njegova ţena će mu biti nedopuštena. Ko sanja da njegova krava u trbuhu ima tele — to znaĉi da mu je ţena noseća. Ko sanja da ga je ogrebala krava ili vo — biće bolestan. shodno kazivanju o Jusufu a. pjega na srednjem dijelu tijela krave ţestinu sredinom godine i pjega na zadnjem dijelu tijela krave simbolizira ţestinu na kraju godine. zapašće u brigu i strah. tumaĉeći to izvoĊenjem rij eĉi „feres" (konj) od rijeĉi „ferese" (slomiti vrat ili kiĉmu). Boje kod krave koja se dovodi u vezu sa ţenom imaju isto znaĉenje kao i boje kod kobile. tako da na nogama uspravljena jahalica simbolizira njegovo dobro stanje.on će oslabiti. a taj grad bude na moru. njegov nefs je ţivahan. Ko sanja da je na njega skoĉila krava ili vo — zapašće u teškoću i patnju i bojati se je da ne bude ubijen. izuzev ako su sve krave ţute boje. ona simbolizira imetak bez koristi. Jahanje simbolizira pobjedu. Ako neko sanja da krave ulaze u grad. Reĉeno je da kravlji rogovi simboliziraju rodne godine. mladog roba ili robinju. koje tada simboliziraju bolesti koje će zavladati meĊu stanovništvom. simbolizira neko dobro.. Jahalica takoĊe moţe da simbolizira vrijeme. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako se pridruţi drugim ţivotinjama. ĉiji broj i teret odgovaraju broju i debljini krava. a ako ne to. ako je sanja poljoprivrednik. ako su krave razliĉitih boja i ruţnih rogova. — pojavu ili ispoljavanje. da ju je doveo svojoj kući i svezao — postići će izobilje i radost i biće izbavljen iz briga. Reĉeno je i to da debela krava simbolizira bogatu ţenu. ako dolaze naporedo ili naizmjeniĉno. ubiće ga. Neki vele da pjega na glavi krave simbolizira ţestinu u poĉetku godine. Ko sanja da ga je krava ubola rogom — imaće neki gubitak i neće biti miran od svojih ukućana i bliţe rodbine. u kuću će mu ući ĉovjek s kojim će biti u rodu po tazbini i si. Osoba koja na nekoj jahalici sjedi iza nekoga drugog jahaĉa simbolizira sljedbenika. ako ne idu jedna za drugom i ako im je broj poznat. Ko sanja da jaše kravu. 102 . Oguljena krava u snu simbolizira nesreću u bliţoj rodbini. u kuću će mu ući udata ţena.. Ako se sanja krava s velikim trbuhom. a ako na konju nije bilo sedla.Draţe su mi debele nego mršave krave ako se sanjaju obzirom da debele krave simboliziraju rodne godine. ili se izdvoji ili zaluta. u svemu onome što simbolizira dotiĉna jahalica. a isto tako i kod krava koje se dovode u vezu s godinama.s. krava muzara — hajirli i korisnu ţenu. Ko sanja da mu je u kuću ušao nepoznati konj. oţeniće blagoslovljenu ţenu. ako nije ništa od navedenog. noć i dan. Muško ili ţensko ţdrijebe simbolizira sina ili kćer. Sliĉno se tumaĉi i ako se sanja da se jaše ţensko ţdrijebe. tj. Reĉeno je da krava simbolizira i visok poloţaj i imetak. zamjenika ili nasljednika u oporuci osobe koja je ispred njega na jahalici. ako ih ima i debelih i mršavih i ako debele krave idu ispred — najprije će nastupiti rodne godine. a mršave krave nerodne godine. napad ili neprijatelja koji će udariti na njih i zadrţati se u njihovom gradu. ako su debele. a prije toga nije bila bezgriješna. sklon igri i zabavi.. a ako to sanja neoţenjen ĉovjek. Jahalica moţe da simbolizira i snivaĉev nefs (ţivotinjski duh). a ako je samo jedna-7-njoj — polovina". ako je na njemu bilo sedlo. ili će ga potkazati vladaru ili lopovu i si. ako naprijed idu mršave krave — najprije će nastupiti nerodne godine. simboliziraju rodne godine. njegovo stanje će se pokvariti. Napola oguljena krava simbolizi ra nesreću sestre ili kćeri. obzirom da krava simbolizira godinu.on će tom ĉovjeku nanijeti zlo lomeći mu vrat ili svjedoĉeći protiv njega. one simboliziraju godine koje dolaze. ili ako ljudi od njih bjeţe. Ko sanja da rob muze kravu svog gospodara — to znaĉi da će taj rob oţeniti gospodarovu ţenu. Ibn Sirin je rekao: — Ko sanja da uvodi konja u kuću nekog ĉovjeka .. Ibn Sirin je rekao: . ako su mršave — nerodne godine. krave u tom sluĉaju simboliziraju laĊe koje dolaze s puta. Ko sanja da je uzjahao muško ţdrijebe bez sedla i bez uzde — imaće spolni odnos s djeĉakom. srazmjerno zadobijenoj ogrebotini.

Kaţe se da je Ibn Sirin govorio da volovi mogu da simobliziraju i ne-Arape. GoveĊe meso. ili odakle se vo inaĉe ne kolje. Ko sanja da ga je vo ubo izgubiće vlast. ako to sanja neki obiĉni ĉovjek. a ko sanja da ga je vo ugrizao desiće mu se neki nedostatak. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — rekla je: — Sanjala sam da sam na nekom breţuljku i da su oko mene zaklana goveda (krave). Vo. obraĊuju zemlju. meso. Bivo simbolizira i hrabrog ĉovjeka koji se ne boji nikoga. u vlasti će imati uspjeha postići će ono što ţeli. Zatim je vo pokušao ponovo da uĊe u rupu. obzirom da robovi. dobiće poglavarstvo. ali nije mogao pošto je bila preuska. otvoriće dućan ili će ostvariti profit u trgovini. znaĉenje je još intenzivnije. BIVO simbolizira isto što i vo koji ne radi. zaimaće i postići ĉast i ugled. Ko sanja da vo riĉe prema njemu otputovaće na dalek put. dobiće neku upravu ili 103 . to simbolizira spor. ubiće nekog od svojih sluţbenika ili nekog ko se pobunio protiv njega. a ako to sanja neko dru gi ko ima poloţaj. Sanjanje mladunĉeta bilo koje ţivotinje. ako to sanja vladar. siromašnog i ĉovjeka lišenog blagodati i moći. ili roba. a ako nema rogove. ili će ubiti nekog ĉovjeka svojim svjedoĉenjem protiv njega. ili da iskoristi njegov loj. ako ima dvije kćeri. ili će prema nekome ispoljiti neprijateljstvo. To isto znaĉi i ako neko sanja da ga je vo zaklao. Ako ţena sanja da je dobila vola. simbolizira i ĉovjeka koji uţiva imunitet obzirom da bivo ima rogove. simbolizira dijete. Ako neko sanja da vola kolje od zatiljka. Ko sanja da ga je vo ubo rogom — to znaĉi da se Allah dţ.š. a ako je broj manji. — Tako se i desilo. koji podnosi vrijeĊanje ljudi iznad svo je moći i koji je vrlo koristan. a ona sa površine — dolje. Vo moţe da simbolizira beduina ili oraĉa. ili snagu. i bojim se da ne doĊe do smrti. Vo moţe da simbolizira i roba. ili će sa njim imati aktivni homoseksualni odnos izuzev ako je prilikom kla nja vola njegova namjera bila da jede volovsko meso. simboliziraju bogatstvo. ili nepristupaĉnu (dobro štićenu osobu). ili vlast ili imetak. ili oruţje ako ima rogove. ako nema supruga. njegov sluţbenik će ga skinuti s njegova poloţaja. Ko sanja da govori volu ili da vo govori njemu imaće neki spor s nekim ĉovjekom. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira veliku rijeĉ koja je izašla iz usta ĉovjeka. koja se u tumaĉenju dovodi u vezu sa ţenom ili ĉovjekom. ili brata. a isto tako i njihovo mlijeko. pretrpjeće se gubitak. ako je pritom uzjahao vola. Sanjanje jednog vola za upravitelj znaĉi upravu od godinu dana. ako to sanja upravitelj. biće smijenjen s poloţaja. moţe da simbolizira i ţenidbu obzirom da vo puno ore. to znaĉi da se on braći ili odabranim ljudima ulaguje lijepim govorom. Ako ţena sanja da ima rogove kao u bivola. a takoĊe i balega.š. to je teţe. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Bojim se da ćeš rasporiti nekog ĉovjeka. ako ga sanjaju muškarci. će mu darovati dobru djecu. imetak i radost. — pa joj je Mesruk rekao: . na njega rasrdio. Ko sanja da jaše natovarenog vola — poteći će mu neko dobro ukoliko vo nije bio crvene boje obzirom da je reĉeno da vo crvene boje simbolizira bolest snivaĉevog sina. ako je siromašan. ili. Ko sanja da posjeduje mnogo volova — potĉiniće mu se neki sluţbenici i poglavari. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da koljem kravu ili vola. VO (bik) simbolizira glupog radnika. a ako nisi vido smrti. Ako si sanjao da teĉe krv. to je lakše. Preobraţavanje vola u vuka u snu simbolizira preobraţavanje pravednog radnika u nasilnika. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo i mi smo se tome zaĉudili. zatraţiće pomoć nekih ljudi i narediti da se neĉiji imetak otme.Ako je tvoj san istina. Reĉeno je: Ko sanja da je na njega pao vo — umrijeće. Ko sanja da je pomuzao kravu i napio se njenog mlijeka. poniznog. ili da ustavi njegovu koţu. ako to sanja trgovac. nadvladaće nekog ĉovjeka. ili će pobijediti nekoga koga se boji. ali koja se više ne moţe povratiti. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga je vo ubo rogom — ALLAH dţ. to simbolizira rat. koţa i pojedini organi. a ako je bio mršav. što u tom sluĉaju znaĉi. Sanjanje volovske koţe simbolizira blagoslov njegovom vlasniku. izmeĊu ostalog. oko tebe će biti neki pokolj. udaće ih. ili će ga varati u vezi s njegovom liĉ nošću ili imetkom. kap na primjer ĉovjeka smijenjenog s poloţaja ili siromašnog poglavara. onda simbolizira beznaĉajnog. ako vo nije crvene boje. koju je on ţelio da povrati. Ko sanja da jede volovsku glavu. ti postupci će donijeti profit. Bivolice simboliziraju isto što i krave. Ko sanja da mu je darovano tele — rodice mu se dijete. udaće se. Ako ovakav san sanja neko ko posjeduje vlast. Ko sanja bijelog vola postići će neko dobro. ako je vladar.Krava koja u utrobi nosi tele simbolizira godinu od koje se oĉekuje da će biti rodna. Vo moţe da simbolizira i revolucionara (pre vratnika) obzirom da on prilikom oranja prevrće zemlju tako da ona odozdo dolazi gore. Ko sanja da je zaklao vola. ako je vo bio debeo. Ako se sanja više od ĉetrdeset volova. njen suprug će joj se potĉiniti. Ko sanja da je kupio vola. ili prijatelja obzirom da on oraĉima i zemljoradnicima pomaţe i sluţi u obavljanju poslova. Vo takoĊe moţe da simbolizira pomoćnika. on će nanijeti nasilje nekom ĉovjeku. njegovo bogatstvo i ĉast će se povećati. a za trgovca — bavljenje trgovinom godinu dana. a ako je bogat.

Ko sanja da je uzeo kostrijet od kamile — dobiće trajni 'imetak. Ko sanja da ga je kamila ritnula — oboljeće. Ko sanja da je pao s kamile zapašćeu siromaštvo. Sanjanje karavana deva u zimskom periodu simbolizira padavine. Ako bolesnik sanja da je uzjahao kamilu i krenuo na put.) „Jahanje kamile je tuga i ĉuvenost". Što se tiĉe sedla raznih nosiljki koje se stavljaju na kamilu.to znaĉi da će zaratovati dvojica vladara ili dvojica velikana.. kao npr. Ko sanja da je dobio kamilje meso. krenuće na put. ona simbolizira ĉovjeka koji će izgubiti vlast. starca. slomi joj ili pojede neki dio tijela. simboliziraju oblake i kišu. i ona mu u tom sluĉaju simbolizira nosila (tabut) i ĉuvenost. ĉak su još dalje s puta pravoga skrenuli". ili će umrijeti njegov rob. ako kamila progoni ljude. Ako je kamila koja se sanja arapskog porijekla. simbolizira ne-Arapa. Kamila moţe da simbolizira ţenu. Ako neudata ţena sanja da jaše kamilu. Ko sanja da je zadobio kamile — nadvladaće neke moćne ljude. Kamila moţe da simbolizira i smrt obzirom da njenu riku. ako je putnik. shodno rijeĉima Vjerpvijesnika (s. pogotovo ako je na sebi imao odjeću koja ga istiĉe. ili će mu biti otet imetak. Sanjanje KAMILA kako ulaze u grad. on će u toj nesreći stradati sraz mjerno tome koliki dio kamile je dobio. Ako neko sanja kamilu koja nije za jahanje i koja na sebi nema opreme (izuzev ako sanja da je jaše usred grada). Ko sanja da je zaimao ili uzjahao kamilu.v. što simbolizira ostavštinu umrlog. da će biti u zatvoru ili da će biti bolestan obzirom da je (ako je na kamili) uzdignut i odvojen od zemlje. godinu. da je istaknut. Ko sanja da muze kamilu ubi raće prinos od ljetine ili neke druge iznajmljene nekretnine izuzev ako je sanjao da kamilu pose svojim ustima. Kao stoka su oni. ili će ubrati neki prihod.će je oţeniti neki vladar ako je toga dostojna. laĊu. biće uhvaćen i uništen. oţeniće se. Ona moţe da simbolizira i laĊu obzirom da se za kamile kaţe da su pustinjske laĊe.dobiće upravu nad Arapima. Kamila moţe da simbolizira i ĉovjeka neznalicu i dvoliĉnjaka. Reĉeno je da sanjanje jahanja arapske kamile simbolizira odlazak na hadţ. Ko sanja ne- 104 . Izuzetak ĉini ako je kamila pritom na sebi imala nosiljku. ako neko tu kamilu zakolje. evnuha ili poznatog ĉovjeka. kiriju i si. palmu ili neko ovosvjetsko dobro. a ako je nearapskog porijekla.s. ili će biti smijenjen s poloţaja. bez ikakve opreme na sebi. dobiće imetak od onoga koga kamila simbolizira. Ko sanja da mu se kamila protivi — neki njegov jaki neprijatelj će mu zadati brigu. umrijeće. neprijatelja ili bujicu koja ljudima nanosi štetu. ali ga ne jede. Ako je u snu kamilu zaklao da bi jeo njeno meso i ako mu u kući nema niko bolestan. ili njegov poglavar.a. Ko sanja da je uzjahao kamilu i da ga ona nosi — ptići će na neki put. što u tom sluĉaju znaĉi da će se ona proĉuti po nekom zlu. Ako nek sanja kamilu koja jede meso ili ide od kuće do kuće i iz svake kuće pojede po neko nepoznato jelo.. a ako sanja da ĉuva nearapske deve. ili u neku drugu posudu. U vezi s navedenim isto simbolizira i ako se umjesto kamile sanja slon. ako je zaklana. ili će se riješiti neka pravda. zaimaće kuću ili zemlju. Ako se kamila sanja usred grada. dobiće upravu nad ne-Arapima. zadesiće ga briga i tuga i onemogućiti mu kretanje po zemlji. Ko sanja da je kamila ušla u neku njegovu posu du s grlićem. ţirafa ili noj. ona simbolizira vladara. ona simbolizira nekog moćnog ĉovjeka koji će biti ubijen ili će umrijeti. a to moţe da se i ne odnosi na nju već na njenog supruga. Kamila moţe da simbolizira i izuzetno strpljivog i izdrţljivog ĉovjeka. otvoriće neko spremište.. tom ĉovjeku je naneseno nasilje. Rasna (ĉistokrvna) kamila simbolizira putnika. Ko sanja da su se dvije kamile pobile . što u tom sluĉaju moţe da znaĉi da će mu od pomoći biti neki veliki ĉovjek ili će tog ĉovjeka potĉiniti. a ako je ţiva oguljena.. ona u tom sluĉaju simbolizira kugu koja će zavladati meĊu stanovništvom. sve to simbolizira ţene. Ko sanja da je uzeo za povodac kamile i da ju je poveo na neko poznato mjesto — on će nekog pokvarenjaka navoditi na dobro. Ko sanja zaklanu kamilu u kući . Ko sanja da ga je kamila napala pogodiće ga bolest i tuga i izmeĊu njega i nekog ĉovjeka će doći do spora. a ako to nije. ĉiju dobrobit će i on osjetiti. a ako joj je muţ odsutan. Ko sanja da jede kamilje meso zadesiće ga bolest. simbolizira Arapa. ako je neoţenjen. ili u mješinu. Reĉeno je i to: Ko sanja da vodi kamilu za povodac — potĉiniće mu se neki poglavar. drvo. Ko sanja da ĉuva arapske deve . udaće se. ili usred neke skupine ljudi. ili ako idu putem kojim ne idu ostale jahalice. Ako to sanja buntovnik ko ji se digao protiv vladara. Jedna kamila simbolizira ĉovjeka. pogotovo ako se meso isjeĉe i odvoji od kostiju.domaćin te kuće će umrijeti ako je bolestan. Kamila takoĊe moţe da simbolizira i tugu. on će joj se vratiti izuzev ako na snu ima nešto što ukazuje na zlo i bruku. ili neko ko namjerava da se suprotstavi vladaru. ili ako sanja da je na kamili ali da se ona ne kreće. što u tom sluĉaju znaĉi da će biti poniţen. to znaĉi da se dţin miješa u njegov posao ili u posao nekoga od njegove porodice ili posluge koga simbolizira dotiĉna posuda. Ko sanja da jede nepeĉenu kamilju glavu to znaĉi da on ogovara nekog velikana. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da muze kamilu — postići će haram imetak. njen zastrašujući izgled i što ona s voljenim osobama ide na dale ki put. Kamila moţe da simbolizira i šejtana obzirom na haber koji kaţe da je na njenoj grbi šejtan. Kamilja koţa simbolizira ostavštinu.

koji predstavljaju njegovu snagu. Sukavi ovan takoĊe simbolizira razvlaštenu osobu. simbolizira prirodnu vjeru. zapovijednik. a ako sanja da ih muze i striţe. Ko sanja da ga je ovan udario rogovima — od neprijatelja će biti uznemirivan ili vrijeĊan. Sukavi ovan simbolizira poniznog ĉovjeka ili haduma (evnuha) obzirom da šukavi ovan nema rogova. vratiće dug. Ako je neko u ratu i sanja da je zaklao ovna. Bravi simboliziraju i ne-Arape. ako se sanjaju.s. spasio (otkupio) Ishaka a.poznatu kamilu da u izobilju daje mlijeko u nekoj dţamiji. ĉijom pomoći će se riješiti bolesti il i propasti. uzimanje repa simbolizira preuzimanje uprave nad poslom nekog ĉesti tog ĉovjeka. nasljeĊivanje njegovog imetka i uzimanje njegove kćeri za ţenu obzirom da rep simbolizira nasljednika. Bravlje glave i noge. ono simbolizira ljude ţeljne plijena. u zatvoru. svojim dobrim djelom i pokornošću. Reĉeno je da devĉe ili bilo koje mladunĉe koje je odbijeno od mlijeka.ovna. te godine će mu manjkati dunjaluĉkih dobara i biće mu uskraćeno ono što ţeli. Skupljanje brava na ne kom mjestu simbolizira okupljanje ljudi u vezi s neĉim. Koza simbolizira robinju ili pokvarenu slobodnu ţenu obzirom da je kod koze.š.. izmeĊu ostalog." Neki. osim one koju je Israil sam sebi zabranio. simbolizira tugu i brigu. Brza kamila simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva. zbog njenog kratkog repa. Ko sanja da ĉuva brave dobiće upravu. pobijediće nekog velikog neprijatelja. zatim sam dobio i stado bijelih brava. to simbolizira izobilje i dobro. Ko sanja da ga bravi doĉekuju — doĉekaće ga neki ljudi na bojnom polju i on će ih pobijediti. Ko sanja da jaše kamilu koja daje dosta mlijeka — ta kamila mu simbolizira ţenu. Ovĉiji rep simbolizira ţenin imetak. vojskovoĊa ili komandir.š. Zaklani ovnovi na nekom mjestu simboliziraju poubijane ljude. ako to sanja neko ko je u strahu. ali da je nije sustigao. ubiće nekog ĉovjeka uĉiniće mu nasilje ili će mu nanijeti bol. a moţe da simbolizira i mujezina ili pastira. otkri veno stidno mjesto. Ako neko sanja da prolazi pored stada brava. Kusorepa kamila simbolizira putovanje za koje postoji bojazan da bi moglo biti prekinuto (od strane odmetnika koji presijecaju karavanske pute -ve i pljaĉkaju karavane). radost će mu trajati godinu dana. — Ko sanja da tjera veliko stado ovaca i koza dobiće upravu nad Arapima i ne-Arapima. što u tom sluĉaju znaĉi da će svega toga nestati pojavom prirodne (ĉiste) vjere obzirom da kamilje mlijeko. ispuniti zavjet i pribliţiti se Allahu dţ. OVAN simbolizira velikog ĉovjeka koji uţiva imunitet. rekao: — Sanjao sam da sam dobio stado crnih brava. nenadano će pobijediti nekog ĉovjeka ili će protiv njega posvjedoĉiti istinu ukoliko je ovna u snu zaklao po sunnetu okrenuvši ga prema Kibli i spomenuvši Allahovo dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim. voĊa. ime. Ko sanja da ide za ovcom. Ko sanja da je zaklao. i tumaĉim da su to Arapi. vele da navedeno simbolizira (nekuhano) meso zaklane kamile. Ako se sanja da koza govori. Ko sanja da nosi ovna na leĊima preuzeće na sebe 105 . to se tumaĉi isto kao i kod klanja kamile ili krave. ako je duţnik. opet. Reĉeno je: Ko sanja stado brĊva njegova radost će potrajati. ako se sanja da pose svoju majku.) imaju lijep spomen i odredio da kurban ostane sunnet do Kijametskog dana kao i obred i naĉin pribliţavanja Allahu dţ. Uzimanje bravljeg roga simbolizira zaštitu. ako je griješnik. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Arapska kamila koja se tumaĉi ţenom simbolizira ĉasnu Arapkinju plemenitog roda. JARE simbolizira dijete. osobu koja je skinuta s poloţaja. Ko sanja da ovan skaĉe na njega — od njegovog neprijatelja će ga zadesiti neka neprijatnost.s.a. uĉinio da on i njegov otac (Ibrahim a. Mlada koza simbolizira Arapkinju. a da ne zna zašto ga je zaklao. Re ĉeno je i to da kuhano kamilje meso simbolizira ispunjenje zavjeta. Sanjanje dobijanja ovaca u posjed simbolizira povećanje imetka. Debela koza simbolizira bogatu.v. a ako ga nije tako zaklao. Ko sanja da je kupio ovna biće potreban nekom ĉestitom ĉovjeku. osobu ostavljenu na cjedilu ili osobu koja je razoruţana i lišena pomagaĉa. na nekom prostoru ili na zasijanoj zemlji. Priĉa se da je Ibn Sirin nekom ĉojveku koji je sanjao kamilu rekao: — To znaĉi da ćeš se oţeniti. uzimanje neĉeg iz ovnove utrobe simbolizira preuzimanje riznice nekog ĉestitog ĉovjeka. i tumaĉim da su to ne-Arapi. Ako je ovna zaklao zbog upotpunjenja vjerskih ili hadţskih obreda . takav san mu znaĉi da će se izbaviti iz situacije u kojoj se nalazi obzirom da je Allah dţ. Reĉeno je da kuhano kamilje meso simbolizira halal opskrbu. one koji nemaju samilosti. pokajaće se. ili ako je meĊu njima zavladala smutnja ili se raširile novotarije u vjeri. Kozja dlaka (kostrijet) simbolizira imetak. a uzimanje vune simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka.s. ovnom (kurbanom). koga simbolizira dotiĉni ovan.š. ubiraće imetak od svojih podanika. ili u strahu. — Neki drugi ĉovjek je sanjao da vodi kamilu. KOZE simboliziraju ugledne ljude u društvu. a ko sanja jednu ovcu. a mršava siromašnu ţenu ili robinju. u bolesti ili zarobljeništvu. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ţena ti je pokorna i poslušna. simboliziraju dug ţivot. Ako je ovna zaklao radi mesa. OVCE simboliziraju plijen. kao što je vladar.š. takva kamila simbolizira rodnu godinu izuzev ako su ljudi tog mjesta u okruţenju.

to znaĉi da će ona makazama odsijecati dlake sa stidnog mjesta. Ko sanja da je uzeo gazelu dobiće nasljedstvo i veliko dobro. Reĉeno je i to da jahanje divljeg magarca simbolizira vraćanje s istine na neistinu i odvajanje od muslimana.izdrţavanje nekog ĉestitog ĉovjeka. Takav san moţe da ukazuje i na rodnost godine u miru. je rekao: — Vidio sam u snu da pratim ovna. Ko sanja da lovi gazelu — on postavlja zamku nekoj robinji ili vara neku ţenu da bi je oţenio. . Ko sanja da slijedi gazelin trag povećaće mu se snaga. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. pa sam to protumaĉio da ću ubiti predvodnika jednog kauma. Jarac simbolizira ĉovjeka strašnog izgleda koji ima vrlo loš izbor. a divlje ţivotinje.Kasnije je tog ĉovjeka u sluţbu uzeo EI-Me'mun Billahi. Ko sanja da jede meso ili pije mlijeko divljeg magarca dobiće malog roba od nekog ĉasnog ĉovjeka. Ko sanja da je dobio gazelino mladunĉe dobiće dijete od lijepe robinje. Koza takoĊe simbolizira srednje rodnu godinu.a.s. koji mu je rekao: . pa ako neko sanja da gleda divljeg magarca iz daljine. Jedenje ţivog (nepeĉenog) mesa u snu simbolizira ogovaranje (gibet). Jedenje gazelinog mesa u snu simbolizira dobijanje imetka od neke ljepotice.a. Reĉeno je da ovĉiji loj simbolizira ţenin imetak. Ovca ponekad simbolizira isto što i krava ili kamila. Ko sanja da jaše nekog brava u braće neki prihod. i vidio sam da se balĉak moje sablje slomio. Ko sanja da se bori s ovnom imaće spor s nekim velikim ĉovjekom. pa ako ga neko sanja. a takoĊe moţe da simbolizira i roba ili neznalicu. ili će obljubiti robinju. i ko pobijedi u snu pobijediće i na javi obzirom da su ĉovjek i ovan razliĉite vrste. u toj kući će neko umrijeti. Janjenje ovce simbolizira postizanje imetka i izobilja. Ko sanja da se pretvorio u gazelu okusiće dunjaluĉku slast.Dobićeš upravu i spomen pod okriljem nekog ĉestitog ĉovjeka koji ima bogatstvo i koji je plemenitog roda. Ako muškarac sanja da ima spolni odnos s ovcom. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da se preobrazio u gazelu. postići će liĉni i materijalni us pjeh. TUMAĈENJE SNOVA O DIVLJIM ŢIVOTINJAMA l ZVIJERIMA DIVLJI MAGARAC u snu tumaĉi se razliĉito. npr. predvodnika mušrika. rodice djeĉaka. Ko sanja da je zaklao janje.s. Isto znaĉi i ako se sanja da se jede kuhano bravlje meso. 34. Crna ovca simbolizira Arapkinju.v. Vjerovjesnik s. Ko sanja da kamenom gaĊa gazelu rastaviće se sa svojom ţenom. Kupovanje ovce. shodno kazivanju o Davudu a. kao i ovca koja u utrobi ima janje. Gazela simbolizira arapsku ljepoticu ili robinju. Ko sanja da je zaklao ovcu s namjerom da jede njeno meso — on će jesti imetak svoje ţene nakon njene smrti. to znaĉi da će njemu ili nekome iz njegove rodbine umrijeti dijete. Ko sanja da je ovan ubo rogom njegovu ţenu u stidno mjesto .v. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je zaimao gazelu. Ovca simbolizira ĉestititu i bogatu ţenu. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. simboliziraju zlo i štetu. Klanje ovce u snu simbolizira stupanje u braĉni odnos sa ţenom. to ukazuje na neprijateljstvo izmeĊu snivaĉa i nekog nepoznatog obiĉnog ĉovjeka niskog porijekla. Ko sanja da je ogulio ovna razići će se s nekim velikim ĉovjekom. Ko sanja da je uzeo gazelu i uveo je u kuću oţeniće sina. Reĉeno je da pitome ţivotinje.Dobićeš halal imetak ili ćeš oţeniti slobodnu plemenitu ţenu. neka je Allah zadovoljan njim. doći će do imetka kojeg je izgubio. dobiće neki imetak na nedostojan naĉin. Ko sanja da ovca skaĉe na njega -to znaĉi da mu ţena pravi spletke.s. Ko sanja da je ogulio gazelu poĉiniće blud silovanjem. Isto znaĉi i ako se sanja da je u kući (zaklana i) oguljena neka druga domaća ţivotinja. Janje simbolizira dijete. ili će je udariti. Skupina divljih ţivotinja sim bolizira stanovništvo sela i seoskih podruĉja. a to moţe da ukazuje i na siromaštvo. ako se sanja da su pripitomljene. dobiće imetak i neko dobro. onaj ko u snu bude pobijeĊen biće pobjednik najavi. Ulazak ovce u kuću simbolizira rodnost godine. vune ili koţe. a bijela ovca ne-Arapkinju. Ko sanja da je dobio janjećeg mesa dobiće neki ma nji imetak. Ko sanja da gazelu gaĊa strijelom — on potvara robinju. pa sam to pro tumaĉio da će biti ubijen ĉovjek iz mog roda. ali ne iz razloga da bi jeo njegovo meso. koji mu je rekao: . a Allahov Poslanik s. a moţda ćeš sluţiti nekog vlada ra. Neki vele da divlji magarac simbolizira imetak. Neki ĉovjek je sanjao da se preobrazio u ovna i da se popeo na razgranato i izlistalo drvo. 106 . Ko sanja da je gazela skoĉila na njega — to znaĉi da mu je ţena neposlušna. a ako mu je ţena noseća. Neki vele da divlji magarac simbolizira ĉovjeka. ako se u snu pobiju dva ĉovjeka. Jarac se tumaĉi sliĉno kao i ovan. simboliziraju dobro i korist. Koza simbolizira poniznu ţe nu sluškinju nesposobnu za rad obzirom da je kod koze otkriveno sramno mjesto. — Pa je ubijen hazreti Hamza. simbolizira postojanje nade u dobijanje nekog imetka. Ko sanja da kolje gazelu i da joj teĉe krv oduzeće robinji nevinost. ako se sanja da su postale divlje. je ubio Talhu. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ţivotinje. Ako neko sanja da u kući ima oguljenog brava. Ko sanja da je dobio ovĉijeg ili kozjeg mlijeka. a ako je u pitanju ista vrsta. Ko sanja da je uzjahap ovna nadvladaće nekog velikog ĉovjeka. Ko sanja da mu je poklonjena ţrtvena ţivotinja dobiće blagoslovljeno dijete.

a ako sanja da ga je slon bacio poda se i da je pao po njemu. ali ga ne jaše. Ko sanja da je na nekom brdu ulovio divojarca. Ko sanja da jaše divljeg magarca koji mu je pokoran — on se prepustio griješenju. brigu i strah. zadrţaće je. sluţbenika varalicu. Lav takoĊe simbolizira ratnika. Slon najĉešće simbolizira stranog vladara. Divlje ţivotinje simboliziraju gorštake. zapašće zbog griješenja u poteškoću. Tumaĉi snova cazliĉito tumaĉe pojam slona.Slon nije ţivotinja koju jašu muslimani. — pa mu je Ibn Sirin rekao: . Ko sanja da ga je slon udario surlom dobiće bogastvo. Ako neko sanja da ga slon ugroţava ili ţeli da ga ugrozi. zadobiće plijen od nekog okrutnog vladara obzirom da brdo simbolizira okrutnog vladara.Divlja krava simbolizira ţenu. a ako slon za njim trĉi. ANTILOPA simbolizira poglavara novatora. LAV simbolizira nesavladivog i silnog vladara obzirom na lavlju opanost. otputovaće iz grada ili će izgubiti vlast u njemu. Ko sanja da se njegova glava pretvorila u jelensku glavu dobiće poglavarstvo i upravu. a ako ga nije bacio poda se. Ko sanja da je zaimao neku divlju ţivotinju. Lovljene divljih ţivotinja simbolizira plijen. veliku laĊu ili uništenje i propast. kao što se je desilo vojsci koja je sa slonom napala na Mekku pa su ih uništil e ptice bacajući na njih komade peĉene zemlje. JELEN simbolizira nepoz natog ĉovjeka. Ako sanja da slona jaše po danu. ako u tom gradu hara kuga.njegova trgovina će se uvećati. shodno rijeĉima Uzvišenog: . vladar će mu nanijeti štetu. epidemija ili neka druga poteškoća. beduine. ako je ĉovjek od vlasti. Ko sanja da muze slona on će obmanjivati nekog ogromnog vladara i od njega će dobiti halal imetak. pridobiće lju de koji su napustili zajednicu muslimana. 107 . ili će. da mu je ona pokorna i da postupa sa njom po svojoj volji. a ako divlji magarac nije krotak. Reĉeno je: Ako neko sanja da razgovara sa slonom. ovna ili jarca. Jahanje slona u snu za neoţenjenog ĉovjeka simbolizira ţenidbu. a ako nije to.. Mlijeko divljih ţivotinja simbolizira loš i neznatan imetak. koji će mu biti pokorni srazmjerno pokornosti slonova. Reĉeno je: Ko sanja da se pretvorio u gazelu ili u neku drugu divlju ţi votinju izdvoji će se iz zajednice muslimana. koji grabi ljude i ĉini im nasilje. ne predstavlja dobro. umrijeće. brdima i prevojima. kradljivca utajivaĉa. GaĊanje ovna u planini simbolizira klevetanje ĉovjeka koji ima vezu s vladarom. jer u tom sluĉaju će biti pobijeĊen ili ubijen onaj ko sanja da jaše slona. Neki vele da on simbolizira ogromnog vladara. Lav moţe da simbolizira i smrt ili teškoću obzirom da onaj ko vidi lava preblijedi. a moţe da simbolizira i ogromnu ţenu. a u Nubiji vladara. onda simbolizira dobijanje vlasti ili imetka ako nije u pitanju rat. ĉija hrana je halal.akoje u gradu bolestan vladar. koji boravi u stepama. nestati iz tog grada. moţe da simbolizira smrt. sljedbenike novotarija i one koji svojim 1 mišljenjem oponiraju zajednici. doţivljava unutrašnji ne mir i pada u nesvijest. ma kako ga sanjala. Drugi vele da SLON simbolizira ĉovjeka prokletnika obzirom da je slon nastao pretvaranjem ĉovjeka u slona. Reĉeno je da sanjanje slona izvan Indije simbolizira teškoću i uţas. Ko sanja da jaše slona sa sedlom i da mu je slon poslušan — oţeniće se kćerkom nekog ogromnog stranca. Ko sanja da gaĊa gazelu da bi je ulovio pokušaće ugrabiti plijen. Ako neko sanja da je u nekoj zemlji ubijen slon. to ukazuje na snivaĉevu smrt. Slon za ţenu. Ako neko sanja da slon izlazi iz grada. a ako nije od vlasti. Ili.Zar nisi vidio (saznao) kako je tvoj Gospodar postupio s vlasnicima slonova!". loj i utroba divljih ţivotinja simboliziraju imetak dobijen od ţena. to mu je bolest. Lav simbolizira vladara. ili će. a pogaĊanje ovna simbolizira nanošenje štete tom ĉovjeku. Izmet slonova simboli zira vladarov imetak. hrabrost. Reĉeno je da je slon jedna od ţivotinja dţehennemskog ĉuvara. Ţenke divljih ţivotinja ismboliziraju ţene. dlaka. Neki od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja slona. Koţa. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na slonu. koji malo uznemirava i koji se razilazi sa zajednicom. ako pokušava da ga zbaci ili se uzjoguni. ako nije bolestan. razvešće se sa ţenom i zbog nje će pretrpjeti neko zlo. Ko sanja da je u kuću uveo divljeg magarca smatrajući ga ulovom koji ţeli jesti — u njegovu kuću će_ući dobro i plijen. PIJENJE MLIJEKA DIVLJIH ŢIVOTINJA simbolizira poboţnost i uputu u vjeri. Ko sanja da ĉuva slonove sprijateljiće se sa stranim vladarima. a za putnika ukrcavanje u laĊu ili neko drugo prevozno sredstvo. a moţda će biti i ubijen. Ko sanja da mu je u kuću ušao divlji magarac — u kuću će mu ući neki ĉovjek u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. ako je to grad na moru. dobiće neko veliko dobro od vladara. iz grada isploviti laĊe. zapašće u teškoće iz kojih će se izbaviti. a tele divlje krave simbolizira dijete. Ko sanja da jaše slona dobiće veliku vlast koja će mu donositi malo koristi. Bojim se da ti nisi musliman. pak. pretrpjeće neki liĉni i materijalni gubitak. koji ima poglavarstvo i ĉija je hrana halal. Reĉeno je da slon simbolizira i neku veliku stvar od koje nema koristi obzirom da se njegovo meso ne jede niti se on muze. zastrašujuću riku i jaku srdţbu. pisara prituţbi ili neprijatelja koji potraţuje. i nadmoćnog ne prijatelja. u toj zemlji će umrijeti vladar ili neki od velikana te zemlje. seljake. Borba dvaju slonova simbolizira borbu dvojice vladara. Ako to sanja trgovca. DIVOJARAC simbolizira glasovitog stranca. protiv njeg a će se povesti rat i on neće piti potpomognut (neće pobijediti) obzirom da je jahaĉ slona u trajnoj ob mani te stoga neće biti potpomognut.

što znaĉi da je to vladar koji će ljudima nanositi nepravdu. Mladunĉe lava simbolizira dijete. Jezid ibn Muheleb je. smjesti je na neko mjesto ili je priveţe — postići će haram imetak. Ko sanja da je uzjahao svinju dobiće vlast ili će pobijediti neprijatelja. Lavlja koţa simbolizira neprijateljski imetak. Ko sanja da jede lavlje meso od vladara će dobiti imetak i pobijediće svog neprijatelja. Ko sanja da bjeţi od lava a da ga lav ne traţi — spasiće se od neĉega ĉega se plaši. stanovništvo grada će napasti kuga. simbolizira gubljenje imetka ili pameti. Ko sanja da je uzjahao mirna i poslušna lava potĉiniće nekog vladara silnika i tiranina. simbolizira haram imetak koji će se brzo dobiti.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Obljubićeš nemuslimanku. riješiće se svih ţalosti. a njegov konaĉni ishod tumaĉiće se prema duţini sna i drugim pokazateljima u njemu. ili će ga dati izbatinati. spletka ra i varalicu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je u mojoj postelji svinja. . vladar. Preobraţavanje vuka u lik neke domaće ţivotinje u snu simbolizira lopova koji će se pokajati. onog koji traţi zlo u onome što radi i onoga ko u sebi krije nesreću. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio lava. Ibn Sirin mu je rekao: — Kakve ti veze imaš sa sinovima zapovjednika (emira)? . a potom se toga riješiti. Ko sanja da se preobrazio u lava postaće nasilnik srazmjerno svom stanju. ako se sanja. utroba i koţa vepra simboliziraju haram i prezreni imetak. Ko sanja da doĉekuje lava ili ga vidi pored sebe. tj. dlaka. Ko sanja da ĉuva lavove — druţice se s vladarima silnicima. ako ga je u snu duša napustila. varalicu. Ko sanja da jede meso lavice — postići će veliku vlast i bogatstvo. Meso. koji je prljavog imetka. Ko sanja da mu je vuk u kuću ušao — u kuću će mu ući lopov. lupeţa koji zaustavlja putnike i karavane kradući njihovu robu. lopova i ugnjetaĉa. — Vidjevši loše stanje tog ĉovjeka i uvidjevši da on za to nije pozvan. koji zaraĊuje na ruţan naĉin. koji će ih uz nemiravati i drţati u strahu.s. Ko sanja da se bori s lavom boriće se s neprijateljem. ili teškoća. tako mi Allaha! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mladunĉe lava i unio ga u svoju kuću. DIVLJA SVINJA simbolizira ogromnog bogatog ĉovjeka pokvarene vjere. Kuhano ili peĉeno svinjsko meso. Ko sanja da ga je napao lav (da se bori s njim) — napašće ga groznica. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Slagaćeš se sa nekim vladarom. Isto znaĉi ako se sanja da se pije mlijeko lavice. shodno kazivanju o Jusufu a. bilo da će u nekom poslu zapasti u takvu situ aciju da neće imati kud ni naprijed ni nazad. Reĉeno je: Ako neko sanja vuka. ili prijatelja izdajicu. pretvaranjem ţene u medvjeda. pa je taj san ispriĉan jednoj staroj ţeni koja je tumaĉila snove. Ko sanja da ide kao što ide svinja — ubrzo će dobiti ono što mu je najdraţe (ono što mu predstavlja oĉnu radost). budalu.Ĉovjek je tada rekao: — Jeste. optuţiće neduţnog ĉovjeka. Ko sanja da ĉuva svinje dobiće upravu. Ko sanja da se druţi s lavom i da mu se lav ne protivi — biće siguran od svog neprijatelja. Ako se sanja da u grad ulazi lav. ako sanja da ga je lav rastrgao. ili će ga. Ko sanja da jaše lava i da ga se pritom boji — zadesiće ga neki belaj. a zatim mu je rekao: . sanjao da je u nosiljci na lavu. koji je naoruţan do zuba i koji je prostak. umrijeće ili će toj kući vladar nanijeti neku teškoću. ili skinuti mu glavu. aN mu neće nanijeti štetu. ako u kući ima neko bolestan. zapašće u strah i brigu.. 108 . ţenskaroša. koji je nevjernik. Ko sanja da odgaja mladunĉe vuka — odgajaće nahoĉe koje vodi porijeklo od lopova i ono će biti uzrok propasti njegove kuće i gubljenja njegova imetka. Ko sanja da jaše medvjeda dobiće upravu. koji zaraĊuje na pokvaren naĉin i koji ima pokvarenu vjeru. ili kršćanin. izuzev ako je lav ušao u dţamiju i popeo se na minber. a ako ne to.Ko sanja da mu je u kuću ušao lav. bilo da će se usprotiviti vladaru. meĊu njima će nestati neprijateljstva i uĉvrstiti se prijateljstvo. dati ubiti. lazova. niskih preokupacija. vladar će ga na neki naĉin omesti. ako se sanja da se pije. Ko sanja da je zaimao svinju.Moţda tvoja ţena doji dijete nekog zapovjednika. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Muhamedu ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u ruci drţim mladunĉe lava i da sam ga privio na grudi. Reĉeno je da medvjed simbolizira i ţenu obzirom da je medvjed bio ţena pa je pretvorenu ţivotinju. ili posjeći. izdajicu. a odsijecanje glave lavu — postizanje imetka i vlasti. i ona je rekla: — Prihvatiće se neĉeg velikog i biće u opasnosti. l medvjed je stvoren od ĉovjeka. u vrijeme kada je trebalo da krene protiv Jezida ibn Abdul-Melika. s vladarom ili s nekim drugim koga simbolizira lav. odvaţiti se protiv njega ili se oholo ponijeti prema njemu. salo. vladar će ga zgrabiti i oteti mu imetak. VUK simbolizira neprijatelja nasilnika. silnik ili neprijatelj. ili njeno mlijeko.obzirom da je vidio da ĉovjek ima posve neuglednu vanjštinu. MEDVJED simbolizira ĉovjeka ţestokog stanja. Mladunĉad svinje. lopova. obzirom da vuk simbolizira strah i gubitak. a da s njim nema posla. DOMAĆA SVINJA simbolizira ĉovjeka koji ţivi u izobilju. zavisno od ostalih pokazatelja na javi i snu. Ko sanja da jaše lava — prihvatiće se neke velike stvari i izuzetne opasnosti. Reĉeno je da lavica simbolizira vladarovu kćer. Reĉeno je da medvjed simbolizira i neprijatelja. bilo da će u nevrijeme isploviti na more. .

Priĉa se da je kralj Enusirvan sanjao da pije iz zlatnog pehara, iz kojeg s njim pije i svinja, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: — Naredi da iz prostorija tvojih ţena i konkubina izaĊu svi evnusi, sluge i djeca, a njih skupi i mene sa sobom uvedi kod njih. — Kralj je tako i postupio, pa je tumaĉ snova uzeo tamburu, poĉeo uz nju da svira i rekao kralju: - Naredi svakoj od njih da zapleše. — On je naredio i kad je došao red na jednu robinju, jedna od konkubina je rekla: - C kralju, oslobodi je plesa i skidanja odjeće jer je ona mnogo stidljiva. — Mora to uraditi! - rekao je kralj, l kad se robinja obnaţila, ispostavilo se da je to muškarac. Tada je tumaĉ snova rekao: - O kralju, ovo je tumaĉenje tvoga sna. Zlatni pehar simbolizira ovu konkubinu. To što si pio iz pehara simbolizira tvoje uţivanje s ovom konkubinom, a svinja koja je s tobom pila iz pehara simbolizira ovog ĉovjeka. HIJENA simbolizira zlu, ruţnu, glupu, staru ţenu koja se bavi sihrom. Ako neko sanja da jaše ili da posjeduje hijenu, dobiće ţenu navedenih svojstava; ako sanja da je gaĊa strijelom, izmeĊu njega i nje će doći do razgovora i prepiske; ako je gaĊa kamenom ili iz puške, oklevetaće je; ako je ubode nekim oruţjem, obljubiće je; ako je udari sabljom, kritikovaće je; ako jede njeno meso, biće opsihren, a potom se izlijeĉiti; ako pije njeno mlijeko, obmanuće ga i prevariti. Dlaka, koţa i kosti hijene simboliziraju imetak. Muţjak hijene simbolizira neprijatelja silnika koji pravi zam ke i speltke. Reĉeno je: Ako neko sanja da jaše muţjaka hijene, dobiće vlast. Reĉeno je da muţjak hijene simbolizira ĉovjeka koji daje obećanja, a koji ostavlja na cjedilu i uskraćuje pomoć. Reĉeno je i to da hijena simbolizira ţenu niskog roda. MAJMUN simbolizira ĉovjeka siromaha, uskraćenog i lišenog blagodati. Kaţe se da je i majmun stvoren od ĉovjeka. Majmun takoĊe simbolizira spletkara, deraĉa i ĉovjeka koji se odao igri, a takoĊe simbolizira i Ţidova. Ko sanja da se bori s majmunom j da ga je pobijedio — zadesiće ga bolest, ali će ozdraviti; ako je pobijedio majmun, neće ozdraviti. Ko sanja da mu je darovan majmun pobijediće svog neprijatelja. Ko sanja da jede majmunsko meso zapašće u tešku brigu ili će se razboljeti. Ko sanja da je ulovio majmuna dobiće neku korist od sihirbaza. Ko sanja da je spolno općio s majmunom poĉiniće nemoral. Ko sanja da ga je majmun ujeo imaće neki spor i raspravu s nekim ĉovjekom. Reĉeno je i to da majmun simbolizira ĉovjeka koji ĉini veliki gri jeh. Ako neko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog mu ĉovjeka, neki Ţidov ili otpadnik će poĉiniti preljub sa ţenom tog ĉovjeka. Reĉeno je: Ako neko sanja da jede majmunsko meso, dobiće novu odjeću. Priĉa se da je neki vladar sanjao da s njim za trpezom jede i majmun, pa je san ispriĉao jednoj uĉenoj ţeni, koja mu je rekla: - Naredi svojim ţenama da se razgolite! — On je to naredio i ispostavilo se da je meĊu njima bio jedan golobradi djeĉak. TIGAR simbolizira isto što i lav. On takoĊe simbolizira ĉovjeka koji je nemoralan zavidan, koji krije ono štu mu je u duši, koji je zajedljiv i koji vara, kao i neprijatelja koji ne krije svoj e neprijateljstvo. Reĉeno je da on simbolizira i vladara silnika. Tigrica simbolizira isto što i lavica. Ulazak tigra u kuću simbolizira ulazak griješnika. Kaţe se da jedenje tigrovog mesa u snu simbolizira poglavarstvo. GEPARD simbolizira priglupog varalicu, a moţe da simbolizira i napadaĉa i zloĉinca. To isto simbolizira i ono ĉime se on lovi. Gepard takoĊe simbolizira neodluĉnog ĉovjeka koji ne ispo Ijava ni prijateljstvo ni neprijateljstvo. Tumaĉi se razilaze u vezi s tim što simbolizira PAS. Neki vele da on simbolizira roba. Reĉeno je da pas, ako se sanja kako laje, simbolizira ĉovjeka koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi laţne vijesti. Crni arapski pas simbolizira nejakog neprijatelja koji u sebi ima vrlo malo muškosti. Keruša simbolizira prostu ţenu. Ko sanja da ga je ujela keruša — od takve ţene će doţivjeti neku neprijatnost. Jedenje psećeg mesa u snu simbolizira pobjedu nad neprijateljem koji je nanio materijalnu štetu. Pijenje psećeg mlijeka u snu simbolizira strah. Ko sanja da je pod glavu stavio psa — pas mu u tom sluĉaju simbolizira prijatelja koji mu pomaţe i daje mu snagu. Pas simbolizira i ĉuvara, a isto tako i ĉovjeka koji slijedi novotarije u vjeri. Ako neko sanja da ga je ujeo pas, ako se druţi sa ĉovjekom koji slijedi novotarije, taj njegov drug će ga dovesti u zabludu; ako ima neprijatelja ili oponenta, vrijeĊaće ga ili će ga pobijediti; ako ima roba, rob će ga prevariti; ako ima ĉuvara, iznevjeriće ga; ako to sanja u vrijeme gladi, i on će osjetiti njene posljedice, a sve navedeno srazmjerno ujedu i bolu od ujeda. Keruša simbolizira prostu ţenu od loših ljudi. Štene simbolizira omiljeno dijete. Crna boja šteneta simbolizira buduće gospodstvo djeteta u porodici, a bijela boja — njegovu dobru vjeru. Reĉeno je da štene simbolizira i nahoĉe ĉiji otac je bestidnik i bludnik obzirom da pas simbolizira bestidnika. Ovĉarski pas simbolizira dobijanje imetka od vladara. Pas simbolizira i neprijatelja nasilnika. Dresirani pas simbolizira pomagaĉa protiv neprijatelja, ali koji nema snage ni hrabrosti. Reĉeno je i to da će onaj ko sanja dresiranog psa dobiti vlast i sve što mu je potrebno za ţivot. Neki vele da psi, ako se sanjaju, simboliziraju štetu, jad, bolest i neprijatelja izuzev ako se psi sanjaju da su na mjestu predviĊenom za igru i zabavu, i u tom sluĉaju simboliziraju ţivot pun slasti i radosti.

109

Morski pas simbolizira laţnu nadu koja se neće ispuniti. Sve vrste pasa simboliziraju pokvarene ljude. Prenosi se da je Ebu Bekr es — Sidik, radijallahu anhu, one godine kada je bilo osvojenje Meke, dok su bili izmeĊu Medine i Meke, sanjao da se je Allahov Poslanik s.a.v.s. sa svojim ashabima pribliţio Meki, da je pred njih izašla keruša koja je cvilila i koja se kad su joj se pribliţili, prevr nula na leĊa, a iz njenih dojki je curilo mlijeko. Ebu Bekr je taj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s.a.v.s., koji je rekao: — Nestalo je njihovog pasjaluka, a pojavila se njihova dobrota. Oni će vas zamoliti za ono Sto je u vašim grudima (tj. milost). Vi ćete pohvatati neke od njih, a ako u hvatite Sufjana ibn Harba, nemojte ga ubiti! Ko sanja da se pretvorio u psa — Allah dţ.š. će mu dati veliko znanje koje će mu kasnije oduzeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l kaţi im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio..." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su se na stidnici njegove ţene posvaĊala dva psa, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - Ta ţena je htjela da obrije stidnicu, pa pošto to nije mogla uraditi ustvom, uzela je makaze i njima odsjekla dlake. — Kada je taj ĉovjek došao kući, provjerio je stvar i ustanovio da je taĉno ono što mu je tumaĉ rekao. LISICA simbolizira luka vog i podmuklog ĉovjeka, koji je veliki varalica i u pitanju svoje vjere i svog dunjaluka. Ako'ne ko sanja da lisica pokušava da ga nadmudri, pokušaće da ga nadmudri njegov protivnik. Ko sanja da se bori s lisicom — imaće spor s nekim od svoje bliţe rodbine. Ko sanja da traţi lisicu ţene će mu zadati neki bol, a ako lisica traţi njega, doţivjeće neki uţas. Ko sanja da je dobio lisicu — dobiće ţenu koju će slabo voljeti. Ko sanja da pije lisiĉije mlijeko-— izlijeĉiće se, ako je bolestan, a ako nije bolestan, riješiće se brige. Reĉeno je: Ko sanja lisicu — biće poniţen i pretrpjeće materijalni gubitak. Neki vele da lisica simbolizira astrologa ili Ijekara. Reĉeno je: Ko sanja da je dotakao lisicu doţivjeće uţas od strane dţina. Jedenje lisiĉijeg mesa simbolizira brzo izljeĉivu bolest. Hvatanje lisice simbolizira pobjedu protivnika ili suparnika u sporu. Ko sanja da se poigrava s lisicom oţeniće ţenu koju će vo1 ljeti koga će ona voljeti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Sidiku r.a. i rekao mu: - Sanjao sam da pokušavam nadmudriti lisicu, — pa mu je Ebu Bekr rekao: — Ti si ĉovjek koji laţe! — Taj ĉovjek je bio pjesnik. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: - Sanjao sam da sam nagradio lisicu najboljom nagradom, - pa mu je Ibn Sirin rekao: — Zar si nagradio onog ko se ne nagraĊuje? Boj se Allaha? Ti si ĉovjek koji laţe! Oboţavaoci vatre kazuju da je Dahhak sanjao da je sav prostor od istoka do zapada pun lisica i da ih on ĉuva, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - U tvoje vrijeme i u tvojoj drţavi biće mnogo ĉarolije i varki. — Tako je i bilo. ZEC simbolizira ţenu. Ko sanja da je uhvatio zeca — oţeniće se, a ako sanja da ga je zaklao, neće mu ţena dugo ţivjeti s njim. Reĉeno je da zec simbolizira i plašljivog ĉovjeka. SAMUR simbolizira ĉovjeka nasilnika i lopova, koji se sklanja u skorvište i od ĉijeg imetka nema koristi dok ne umre. KOJOT simbolizira ĉovjeka koji ljudima ne daje njihovo pravo, l on je nastao od ĉovjeka (deformacijom ĉovjeka u kojote). Kojot simbolizira otprilike isto što i lisica, mada lisica ima jaĉe (naglašenije) znaĉenje. Lisica je takoĊe nastala deformacijom ĉovjeka i ona simbolizira ĉovjeka bez stida, koji ĉini nasilje, koji je okrutan i koji ima vrlo malo milosti. Ko sanja da mu je u kuću ušla lisica — u kuću će mu ući neki spletkaroš. Lisica simbolizira isto što i maĉka. MeĊu tumaĉima snova postoji razmimoilaţenje o tome šta simbolizira MAĈAK u snu. Kaţe se da on simbolizira slugu ĉuvara. Kaţe se da maĉak simbolizira i lopova meĊu ukućanima. Reĉeno je da maĉka simbolizira zlu ţenu koja laska i koja je buĉna, a isto tako simbolizira svakog onog ko kruţi oko ĉovjeka, ko ga ĉuva, ko ga krade i potkrada i ko mu koristi i šteti. Ko sanja da ga je maĉak ujeo ili ogrebao — prevariće ga onaj ko mu sluţi ili će ga zadesiti bolest. Ibn Sirin je rekao: - Maĉak simbolizira bolovanje od godinu dana; ako je maĉak divlji, bolest je teţa. Mi rna maĉka simbolizira godinu koja će se provesti u udobnosti i veselju. Divlja maĉka simbolizira tešku godinu koja podrazumijeva i tegobu i sreću. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je crni maĉak zavukao glavu u stomak moga muţa, izvadio nešto iz stomaka i to pojeo. - Na to joj je Ibn Sirin rekao: Ako je tvoj san istina, noćas će u radnju tvog muţa ući crni lopov, koji će iz nje ukrasti tristo šesnaest dirhema. — To se u potpunosti obistinilo. U njihovom komšiluku bio je neki hamamdţija crnac, kojeg su oni uhvatili i od njega potraţivali da vrati ono što je ukrao, pa je on to i vratio. Ibn Širina su pitali kako je on to znao i na osnovu ĉega je to zakljuĉio, pa je on rekao: — Maĉak simbolizira lopova, stomak — riznicu, a maĉkovo jedenje iz stomaka - kraĊu. Što se ti

110

ĉe iznosa ukradenog novca, njega sam utvrdio na osnovu brojĉane vrijednosti slova u rijeĉi „sinnevr" - maĉak: harf „sin" - 60 + ,,nun" - 50 + ,,vav" - 6 i + ,,ra" - 200 (60+50+6+200= = 316). NOSOROG simbolizira velikog vladara s kojim niko ne ţeli da se suoĉi. Ko sanja da muze nosoroga dobiće haram imetak od velikog vladara, a ako sanja da ga je uzjahao, potĉiniće nekog vladara. Mali majmun simbolizira ĉovjeka male pameti koji sam sebe upropaštava poslom koji radi gubeći time ugled kod ljudi. MUNGOS (ţivotinja koja uništava zmije). Ko sanja mungosa — krašće kokoši obzirom da kokoš sliĉi mungosu.

35. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA PTICA l DRUGIH ŢIVOTINJA KOJE IMAJU KRILA, KAO l O NEKIM MORSKIM ŢIVOTINJAMA
NEPOZNATA PTICA, ako se sanja, simbolizira meleka ako je iz kuće u kojoj ima neko bolestan i si. uzela kamenĉić, list, ili crva i si. i sa tim odletjela u nebo. Ptica ponekad simbolizira i put nika za onoga ko sanja da je pala na njega. Ona ponekad simbolizira djela za onoga ko sanja da mu je ptica na glavi, ramenu, u krilu ili na vratu, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l svakom ĉovje ku ćemo ono što uradi o vrat privezati..." Ako je ptica bijela, djela su mu ĉista, a ako je pomu ćena nekom bojom, djela su mu razliĉita i nisu posve ĉista izuzev ako ima trudnu ţenu. Ako je ptica muţjak, dijete će mu biti muško, ako je ptica ţenka, dijete će mu biti ţensko, ako mu se ptica pribliţi, dijete će mu poţivjeti i ostati kod njega, a ako ptica odleti, dijete neće dugo ostati u ţivotu. Ptice koje ne moţe samo da se hrani i koje se obraduje onome ko ga ponese, naĊe ili uzme, simbolizira usvojĉe izuzev ako snivaĉ ima trudnu ţenu kada ptice simbolizira dijete. Isto simboliziraju i mladunĉad ostalih ţivotinja. Znaĉenje neke poznate ptice zavisi od toga koja je to ptica. Velike ptice i PTICE GRABLJIVICE simboljziraju vladare, poglavare, ugledne ljude, uĉenjake i ljude koji zaraĊuju ili imaju bogatstvo. LEŠINARI, kao što su vrane, orlovi, lunje i bijeli lešinari simboliziraju griješnike, lopove ili ljude koji ĉine zlo. VODENE PTICE simbolizi raju ugledne ljude koji su dobili dvostruko poglavarstvo i koji imaju veze s dva vladara, s vlada rom vode i vladarom zraka. One mogu simbolizirati i putnike koji putuju i morem i kopnom. PTICE ŢALOPOJKE simboliziraju ţene koje nariĉu i plaĉu. PTICE KOJE PJEVAJU ILI GU ĈU, bez obzira da li su muţjaci ili ţenke, simboliziraju ljude koji se bave pjevanjem i narica njem. MALE PTICE (vrapĉarke), kao što su vrapci, ševe, slavuji i si., simboliziraju djecu. Ko sanja 'da ima ili da je dobio jato ptica, one mu simboliziraju imetak, pogotovu ako sanja da te ptice ĉuva, hrani i brine se o njima. SOKO simbolizira vladara. Klanje sokola simbolizira vlada rovu smrt, a jedenje mesa sokola simbolizira imetak od vladara. Reĉeno je da soko simbolizira i odraslog sina koji opskrbljuje onoga ko ga posjeduje. Reĉeno je da soko simbolizira i kradljivca koji otvoreno krade. Ko sanja da u kući ima sokola pobijediće nekog neprijatelja. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima poslušnog sokola, ako je dostojan vlasti, dobiće je i biće nasilnik, a ako je obiĉni ĉovjek, postići će radost i spomen. Ako vladar sanja da ĉuva sokolove, dobiće arapsku vojsku, ili pomoć, ili će steći hrabrost. Ako vladar sanja da na ruci ima sok ola i da je soko odletio, ali da je od njega na ruci ostao konac ili perje, vladar će izgubiti vlast, a os-tace mu imetak srazmjerno koliĉini konca ili perja u njegovoj ruci. Priĉa se da je nekom ĉovjeku ukraden mushaf i on je saznao ko mu ga je ukrao, pa je sanjao da je ulovio sokola i da ga nosi na svojoj ruci. Sutradan je uhvatio lopova i od njega povratio mus haf. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo bijelog sokola, pa se on preobrazio u bijelog kotrljana. — Imaš li ti ţenu? — upitao ga je tumaĉ, a kada je on rekao da ima, tumaĉ mu je rekao: — Ţena će ti roditi sina! — Tada je ĉovjek rekao: — Protumaĉio si sokola, a kotrljana nisi! — pa je tumaĉ rekao: — Preobraţavanje sokola u kotrljana ti je zbrkani (neistiniti) dio sna i to se ne tumaĉi! KOBAC simbolizira vladara silnika u koga nema povjerenja i koji je ĉinom i poloţajem niţi od vladara kojeg simbolizira soko. Ko sanja da se preobrazio u kopca dobiće upravu, ali će brzo bi ti smijenjen s poloţaja. ARAPSKI SOKO simbolizira jedno od dvoje: uglednog i ĉuvenog vladara nasilnika ili sina koji ima visok poloţaj. Ko sanja da ga prati soko na njega će se rasrditi neki hrabar ĉovjek. JASTREB takoĊe predstavlja poglavara koji je po vlasti i poloţaju niţi od poglavara kojeg simbolizira soko. Reĉeno je: Ako neko sanja da je uzeo jastreba u ruku, on će nekog lopova strpati u zatvor. Ko sanja da mu je iz mokraćne cijevi izišao jastreb — rodice mu se sin koji će biti silan i hrabar. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Se'idu ibn Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da se bijela golubica nalazi na šerefetu glavne dţamije i bio sam zadivljen njenom ljepotom, pa je došao arap-

111

ski soko i odnio je. — Na to je Ibn Musejjib rekao: — Ako je tvoj san istina, Hadţadţ će oţeniti kćerku Abdullaha ibn Dţafera. — Nije prošlo dugo, a on ju je stvarno oţenio. Kada je Ibn Musejjib upitan na osnovu ĉega je to zakljuĉio, rekao je: — Golubica simbolizira ţenu, a ako je bijela — onu koja je ĉistog roda, a nisam vidio ni jednu ţenu ĉistijeg roda od kćeri dţennetlije (Ab-dulaha ibn Dţafera). Arapski soko je arapska ptica, a ne znam nikog ko bi mu više odgovarao od Hadţadţa ibn Jusufa. CRNI ORAO simbolizira jakog ĉovjeka ratnika, od koga nije siguran ni onaj ko mu je blizak ni onaj ko nije. Mladunĉe crnog orla simbolizira hrabro dijete koje se druţi s vladarom. Ako neko sanja crnog orla na krovu kuće ili u dvorištu, njegov san ukazuje na meleka smrti. Ko sanja da mu je crni orao pao na glavu — umrijeće, jer koga orao uzme u svoje kandţe usmrtiće ga. Ko sanja da je dobio crnog orla i da mu je on pokoran — druţice se sa vladarom. Ko sanja da ga je crni orao udario svojim kandţama zapašće u tjelesnu i finansijsku poteškoću. Ko sanja da mu se crni brao pribliţio, ili da mu je nešto dao, ili da s njim razgovara razumljivim govorom — to mu je neka korist i dobro. Ako ţena sanja da je rodila crnog orla, rodice velikog sina, a ako je ţena siromašna, sin će joj biti vojnik. Reĉeno je da jahanje crnog orla u snu za velikane i poglavare simbolizira propast, a za siromahe — dobro. Orao je najjaĉa ptica, ptica koja visoko leti, koja ima najoštriji vid i koja najduţe ţivi. Ako neko sanja da se orao rasrdio na njega — na njega će se rasrditi vladar i odrediće nekog ĉovjeka silnika da ga nadzire obzirom da je Sulejman a.s. povjerio orlu nadzor nad pticama, koje su ga se bojale. Ako neko sanja da ima pokornog orla, dpbiće ogromnu vlast s kojom će vladati cijelim dunjalukom ili jednim njegovim dijelom i potĉiniće nekog velikog vladara; ako mu orao nije pokoran i ako ga se on ne boji, postići će visok poloţaj i biti tvrdoglavi silnik koji će u svojoj vjeri preći svaku granicu, shodno kazivanju o Nimrodu; ako orao odleti u nebo i izgubi se iz vida, umrijeće, a ako se iz neba povrati, biće bli zu smrti, ali će se spasiti. Ko sanja da je dobio orlovog perja ili kostiju — dobiće veliki imetak od velikog vladara. Ko sanja da je pao s orlovih leĊa zadesiće ga uţas i briga, a moţda će biti i uništen. Ko sanja da mu je poklonjeno mladunĉe orla rodice mu se sin koji će imati spomen, ako to sanja u toku dana, to mu je bolest s kojom će se nadnijeti nad smrt, a ako ga je orao ogrebao, bolest će mu dugo trajati. Reĉeno je i to da orao simbolizira halifu ili velikog vladara kojeg će pobijediti onaj ko sanja da orla posjeduje. Meso orla simbolizira imetak i upravu. Ko sanja da se preobrazio u orla — dugo će ţivjeti. Sve ptice grabljivice, kao što su KOPĈI, JASTREBOVI, SOKOLOVI, ORLOVI i si., u tumaĉenju se dovode u vezu sa vlašću i ugledom. Ko sanja da ga neka od tih ptica nosi i da je s njim u letu s blagim usponom dospjela do neba, ili mu se pribliţila, napraviće kao vladar dalek put, zavisno od ptice koja ga je nosila, a ako uĊe u nebo, umrijeće na tom putovanju. U tumaĉenju snova svaki let sa blagim usponom smatra se pohvalnim. Uspravan let u nebo i zabadanje u njega simbolizira smrt, propast ili štetu. SOVA simbolizira ogromnog do zuba naoruţanog lopova koji nema društva, l sova je nastala od ĉovjeka. KATA-PTICA simbolizira lijepu ţenu koja zadivljuje svojom ljepotom. TETRIJEB simbolizira arapsku ljepoticu. Klanje tetrijeba u snu simbolizira defloriranje ljepo tice, a njegovo meso simbolizira ţenin imetak. Reĉeno je da tetrijeb simbolizira i ĉovjeka vara licu u kojeg se ne moţe pouzdati. DROPLJA simbolizira proţdrljivu, bogatu, velikodušnu i dareţljivu ţenu. Za ŠUMSKU JAREBICU jedni vele da simbolizira roba, a drugi vele da simbolizira Perzijanku. JAREBICA simbolizira neprivrţenu lijepu ţenu, a uzimanje jarebice u snu simbolizira ţenidbu takvom ţenom. Reĉeno je da 'meso jarebice simbolizira odjeću. Ko sanja da je ulovio mnogo jarebica dobiće brojan imetak od ljudi na vlasti. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio mnogo jarebica, druţice se sa nasmijanim ljudima lijepog morala. TakoĊe je reĉeno da mnogo jarebica simbolizira ţene. Muţjak jarebice, ako ga sanja onaj ko ima trudnu ţenu, simbolizira roĊenje sina. Reĉeno je i to da muţjak jarebice simbolizira ratnika. SVRAKA simbolizi ra neprijatnog, nepovjerljivog i neprivrţenog ĉovjeka koji lihvari i prodaje robu po visokoj cije ni. Kreštanje svrake simbolizira dobijanje vijesti o odsutnoj osobi. NOJ simbolizira evnuha ili beduina. FENIKS simbolizira poglavara koji je novator u vjeri, a govor feniksa u snu simbolizira dobijanje imetka od imama (voĊe) ili dobijanje poglavarstva. Reĉeno je da feniks simbolizira i lijepu ţenu. ŢENKA NOJA za onoga ko sanja da je ima ili da ju je uzjahao simbolizira bogatu, lijepu i vjernu ţenu. Ona takoĊe moţe da simbolizira ev nuha obzirom na njenu visinu i ĉinjenicu da ona nije ni ptica ni ţivotinja. Ţenka no ja takoĊe moţe da simbolizira osobu plemenitog roda obzirom da se ţenka noja ne moţe preteći (u trĉa-

112

shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga". Ko sanja da je uzeo lastavicu uzeće haram imetak. smilovao. Reĉeno je: Ako neko sanja da iz njegove kuće izlaze lastavice. Reĉeno je da pauni simboliziraju vedre i nasmijane ljude. obzirom da ĉvo rak ne pada u svom letenju. Reĉeno je da lastavica simbolizira i vjernog. SLAVUJ simbolizira bogatu ţenu. Ko sanja da se gavran bacio na njega — lopovi će ga zasresti u putu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je tvoj san istina. Za onoga ko sanja da posjeduje ili da je kupio ţenku noja ona simbolizira blagodat ukoliko nema nekog svog bolesnog. Ko sanja da je dobio gavrana ili da ga ĉuva — on mu simbolizira laţ i obmanu.MEDOKAZ simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete i uputst va. ali je ona ipak ostala u njegovim rukama. Ko sanja gavrana na vladarovoj kapiji poĉiniće zloĉin za koji će se kajati ili će ubiti svog brata. nadareno dijete koje uĉi Kur'an ne izvodeći nepotrebnu melodiju prilikom uĉenja .Allah ti se. 113 . PREPELICA simboli zira dvoliĉnjaka. a broj dirhema sam izraĉunao prema brojĉanoj vrijednosti slova: „ta" = 9 + „elif" = 1 + . juĉe se desilo upravo tako i došli su po dug koji je taĉno toliko iznosio. Reĉe no Je: Ako neko sanja da se preobrazio u lastavicu. BIJELI STRVINAR simbolizira budalu. Paunica simbolizira lijepu i bogatu ne-Arapkinju. — Reĉeno je Ib'n Širinu: — Na osnovu ĉega si to znao? — a on je rekao: . uzeo kapu i stavio je na glavu. Ako vladar sanja slavuja. . Ţenka noja takoĊe moţe da simbolizira i gluhu osobu obzirom da ona ne ĉuje. Reĉeno je da šišmiš simbolizira i ţenu sihirbazicu. da mu je došao gavran koji je kljunom udario u njegovu kapu i tepa mu spala s glave. Uzi manje bijelog strvinara ukazuje na izbijanje rata i veliko prolijevanje krvi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je ţena uruĉila pauna. Ko sanja da u kući ima mirnu nojevu ţenku ţivjeće dugo i udobno. Princ Nasr ibn Ahmed je sanjao da sjedi na svom krevetu. simbolizira govorenje istine koja se ne prihvata od onoga ko je govori. koji mu je rekao: — Neki ĉovjek od tvoje familije će se dići protiv tebe s namjerom da preuzme tvoju vlast.š. Gavran takoĊe simbolizira griješnika i lazova. a ako sanja da u njegovoj kući ili u njegovom vlasništvu ima mnogo lastavica. dijete ili imetak. Ko sanja da ima ulovljenih gavranova ugrabiće neki nedozvoljeni plijen. Klanje noja od potiljka* simbolizira homoseksual nost. od njega će otputovati njegova bliţa rodbina. gasale ili ljude koji stanuju na grobljima. l papagaj je od ĉovjeka pretvoren u ţivotinju. Jahanje noja simbolizira putovanje sredstvom kojim se prevozi pošta. Ko sanja da su ga gavranovi svojim kandţama izgrebali upropastiće ga ţestoka studen ili će ga oklevetati laţljive! i nanijeti mu bol i patnju. kurir ili oslar. a naroĉito u zasaĊivanju drveća. Ako vladar sanja da ima ţenku noja. PAPAGAJ simbolizira trgovca robljem. Reĉeno je i to da gavran simbolizira dug ţivot. a rijeĉ „tavus" (paun) kod obiĉnog svijeta je sino nim za dug. koje će se kasnije riješiti. Mladunĉe ţenke noja sim bolizira sina. Bijeli strvinari takoĊe simboliziraju junake niskog roda. a potom traţiti oprost od Allaha dţ. onda ţenka noja simbolizira vjesnika smrti. a ako se on sanja u toku dana.za onoga ko sanja da ga je dobio simbolizira dobijanje zasluţene vlasti ako je snivaĉ. robinju ili djeĉaka koji uĉi Kur'a n. vojska će u tom gradu prolijevati neduţnu krv. Ko sanja da jede meso gavrana dobiće imetak od lopova.vav" = 6 i „sin" = šezdeset (9+1+6+60=76). jer ako ima nekog svog bolesnog.dostojan vlasti.. Svoj san je ispriĉao Havjetu en-Nejsaburiju. Lasta takoĊe simbolizira dobro u poslovima i u kretanju. to znaĉi da ima mnogo evnuha koji mu ĉuvaju robinje. — Kasnije se protiv njega digao Ebu Ishak es-Samani. a za bolesnika ukazuje na njegovu smrt.Paunica simbolizira robinju.Na to je ĉovjek rekao: . Ko sanja da gavran s njim razgovara zapašće u brigu. ali ćeš ti na kraju izaći kao pobjednik. PAUN simbolizira plemenitog vladara ne-Arapa. kakav je npr. On je sišao s kreveta. dobiće haram imetak sa svojim griješenjem i ohološću. Reĉeno je i to da papagaj simbolizira filozofa. koĉopernog i oholog ĉovjeka. ĉovjeka pjevaĉa ili uĉaĉa Kur'ana. kupićeš robinju i prilikom isplate njene cijene ostaćeš duţan još sedamdeset šest dirhema i tvoja ţena će biti zadovoljna tvojom kupovinom. ZIMOVKA simbolizira ţenu. a ako nije. GAVRAN (VRANA) . poboţnog i prisnog prijatelja. bogatog ĉovjeka. koji mu je poljuljao vlast. lijepu ţenu prijatnog govora. Osoba koja u snu ukršta pauna i golubicu simbolizira svodnika. lazova i nasilnika. robinju. Crnobijeli gavran simbolizira podmuklog. Reĉeno je da ĉvorak simbolizira i slabašnog. simbolizira bolest. imetak je halal. on mu simbolizira ministra koji dobro vodi poslove. malo dijete. LASTAVICA simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka.. skromnog i strpljivog ĉovjeka koji se hrani halal opskrbom.nju). Reĉeno je: Ako neko sanja da je ulovio gavrana. na kuću će mu napasti lopovi. VIVAK simbolizira robinju djevicu. Ako neko sanja da je u grad ušlo mnogo bijelih strvinara. ŢUNA simbolizira lijepu i bogatu ţenu. Lasta takoĊe simbolizira i pomagaĉa. a njena jaja simboliziraju kćeri. SLIJEPI MIŠ (šišmiš) simbolizira poboţnog ĉovjeka. Gavran je takoĊe od ĉovjeka pret voren u pticu. odgojenog. ĈVORAK simbolizira ĉovjeka koji mnogo putuje.

š. Reĉeno je da pijetao simbolizira i izdrţljivog ratnika niskog morala. mujezina ili vladara koji je pod tuĊom vlašću obzirom da je pijetao. U svakom sluĉaju. pisara. a kokoš —gospodaricu koja ima sluškinje i robinje. Ta kode je reĉeno da on simbolizira dijete. PUPA V AC (SMRDOVRANA) simbolizira ĉovjeka ĉiji posao je vezan za putovanje.s. ispriĉao mu san koji je ĉuo. a Ibn Sirin mu je rekao: . Ko sanja gavrana u svojoj kući . Reĉeno je i to da vrabac simbolizira dobar g ovor. Neki ĉovjek je došao Ebu Avnu ed-Darrabu i rekao mu: — Sanjao sam da je neki veliki pijetao zakukurikao pred tvojim vratima. Pijetao takoĊe simbolizira ĉovjeka visokog znaĉaja i glasa.a. Neki vele: Ako neko sanja ţdrala. a t a kode i neku vijest. koga obiĉni ljudi smatraju da on nanosi štetu.Istinu si rekao! — rekao je ĉovjek. Boj se Allaha i pokaj se za to! Reĉeno je da ŢDRAL simbolizira usamljenu. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio ţdrala. ĉije vrijednosti ljudi ne znaju. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je taj san istina. a ako je na putu. tetrijeb je molio Nuha a. vratiće se zdrav svojoj porodici. Pijetao moţe da simbolizira i gospodara koji ima robove. . Kada je voda prešahla. Ţdralovi su s imbol dobra ako ih sanjaju putnici. oni simboliziraju kradljivce i presretaĉe na putu. GRLICA simbolizira neprivrţenu ţenu krnjavog imana koja ima dug jezik i koja laţe. koju tebi nije dozvoljeno uzimati! — Boţe saĉuvaj. a ona je progovorila i rekla mi: — Nemoj me zaklati! — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . otići će na dalek put. pijetla i tetrije-ba. Reĉeno je i to da on simbolizira zabavljaĉa i priĉalicu koji nasmijava ljude. onoga ko se bavi nauĉnim finesama ili onoga ko ima malo vjere i koga bije loš glas obzirom na ruţan zadah pupavca. koja mu je rekla: — Ubiće te rob neArap. da lomim njihova krila i da ih bacam u ranac. ŠEVA simbolizira malo dijete. dobar orgaizator i planer. Nlije pohvalno sanjati gavrana na nekom odreĊenom mjestu. sirotu i slabašnu osobu.Neki ĉovjek je sanjao da se gavran spustio na Kabu. . je rekao: — Sanjao sam da me je pijetao jednom. kreste. koji je savršen u svom poglavarstvu. Reĉeno je da grlica simbolizira i dijete koje laţe. kao npr. Omer Ibn el-Hattab r. Pobijanje pupavca u snu simbolizira dobijanje dobre vijesti. Reĉeno je da on simbolizira i ţenu. DIVLJI GOLUB simbolizira ne poznatu (stranu) osobu. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu.Ako ti hoćeš.Ibn Sirin mu je rekao: . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ranac. ne leti i ţivi kao potĉinjeni. koji govori lijepe rijeĉi od ko jih nema koristi. Reĉeno je da kumrija simbolizira i blagoslovljeno dijete. Kaţe se da je pijetao garantirao Muhu a. oni koji ţele da se oţene i oni koji ţele dijete.a. za tetrijeba koji je izašao iz laĊe i koji je uĉinio prijevaru jer se nije vratio. ja ci ti reći i koliko si uzeo. davio i bacao. i pored svoje veliĉine. dvaput ili tri puta udario kljunom. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ti djecu pouĉavaš Knjizi i igraš se s njima. rekao: — Ti si ĉovjek koji širi kojekakve vijesti. koji lukavo obavlja svoj posao. Reĉeno je da on simbolizira i li jepu i samilosnu ţenu. kritiĉara .s. te godine će biti padavina i nepodnošljive hladnoće. Reĉeno je da ţdral simboli zira i ĉovjeka koji voli druţenje i zajedništvo. a to isto simbolizira i kokoš obzirom da su oni kod ĉovjeka kao zarobljenici i da ne lete. je u laĊu ukrcao. . — A kada je ĉovjek upitao: — Koliko? — on je rekao: — Šest dirhema. Ako neko sanja da ţdralovi lete oko nekog mjesta. i upitao: — Na osnovu ĉega si to znao? . koji je pronicljiv. da lovim vrapce. dok pilad simboliziraju djecu robova i robinja. Priĉa se i to da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam posegao za ţenkom vrapca i htio sam da je zakoljem. pitom. umrijećeš za trideset ĉetiri dana! — Ebu Avn 114 . Ko sanja da posjeduje mnogo vrabaca o bogat i će se i dobiti upravu nad ljudima od ugleda. podvpljka i perja. osiromašiće. pa sam ja jednu po jednu vadio. a još nije bio dobio dozvolu od Allaha dţ. dobiće nagradu. a ako sanja da ga je uzjahao.s. Bio je vješt letaĉ. da mu dozvoli da izaĊe iz laĊe i da mu donese vijest o stanju vode uĉinivši pijetla jamcem da će se vratiti. — Ebu Avn je došao Ibn Širinu. pa je pijetao postao rob. pijetao simbolizira roba ili osobu robovskog porijekla. koji je rekao: — Neki griješnik će oţeniti ĉestitu ţenu. — Na to mu je Ebu Bekr r.Traţi oprosta od Allaha jer si uzeo sadaku. izmeĊu ostalih ţivotinja. da iz laĊe izvede ono što je bio uveo.pa je svoj san ispriĉao Esmi bint Umejs. VRABAC simboli zira velikog ĉovjeka izuzetnog znaĉaja koji posjeduje bogatstvo.Na osnovu toga što vrabac ima šest dijelova. Ko sanja da je dobio ţdrala ţenidbom će se sprijateljiti s ljudima lošeg morala. a tetrijeb je bio pitom. PIJETAO uglavnom simbolizira bijelog roba ne-Arapa ili osobu robovskog porijekla. a svakom dijelu odgovara po jedan dirhem.Kasnije je Hadţadţ oţenio kćer Abdulaha ibn Dţafera ibn Ebi Taliba. da ja uzmem sadaku! — rekao je ĉovjek. Nuh a. KUMRIJA (vrsta grlice) simbolizira poboţnu ţenu. Ako neko sanja ţdralove da su se skupili u zimskom periodu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Siddiku i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam mnogo vrabaca i drugih ptica. pa je postao divlji.to ^naĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom ili da će neki od vladarovih ljudi napasti na njegovu kuću. pa je postao pitomi zarobljenik.

. one mu simboliziraju dobro obzirom da se one u zimskom periodu pojavljuju. poslao vranu da mu donese vijest o stanju vode. Ko sanja da patka s njim razgovara . Poslije je poslao golubicu. glupu i lijepu ţenu koja vodi porijeklo od roba. Reĉeno je da kokoš i kokoši je perje simboliziraju koristan imetak. Ako to sanja neko ko ţeli . To potiĉe otuda kada je Nuh a. presretaĉe. ona neće imati mahane na oku već će imati nešto na draţici i biće lošeg ahlaka. Ko sanja da ima divlju lunju. Golubica moţe da simbolizira ĉovjeka. Ptica simbolizira ĉovjeka ĉiji odnos prema durgim ljudima odgovara odnosu te ptice prema dru gim pticama u pogledu njene snage.. ako se rodi ţiv. KD sanja da je ulovio kokoš . „oruţja". glasnika i pismo obzirom da je ona pismonoša. Ako to sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. moći. perja. sanjajući da je drţi u ru ci. izuzev ako je bolestan i sanja da mu je golubica pala na glavu. pa ih onda jedno vrijeme nestane. ili će zatrudnjeti. KOKOŠ simbolizira lahkoumnu. Nekoliko golubica simboliziraju kćeri ili robinje. a on je rekao: . on je svodnik. golubica u snu simbolizira radosnu vijest ako padne na snivaĉa ili ako mu doleti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Za onoga ko je u nekoj teškoći ili ima nekoga od sutnog. a za onoga ko ţeli da se ţeni simboliziraju dobro.. Bijela golubica simbolizira vjeru. ali je tada sve to ostavio i pokajao se Allahu dţ. Ko sanja da ima lunju i da mu ona donosi ulov — dobiće vlast i imetak. jer ona tada simbolizira smrt. Ko sanja da je zaklao golubicu — oduzeće nevinost djevici. ishrane.to znaĉi da je on bludnik. Ko sanja da paunica i kokoš kokodaĉu u njegovoj kući — on ĉini belaje i nemoral. Arapa.dobiće prijatan halal imetak. otmiĉare ili varalice koji kriju dob ro od svojih neprijatelja. Ko sanja golubicu nekog ĉovjeka .. naĉina i visine letenja. a ako golubicama baca hranu i poziva ih da jedu. Neka te ne brine ono što si vidio na njenom oku. Jedno njeno oko bilo je jedno od najljepših golubijih oĉi ju. rodice mu se sin koji će postati vladar prije nego što izraste u ĉovjeka. Najbolje je sanjati golubicu zelene boje. koji se ĉuvaju harama. ili. Golubovi. pa se poslije odreĊenog vremena ponovo pojave. Ko sanja da je zaklao kokoš — oduzeće nevinost robinji djevici.je dotada imao društvo sa kojim je pio. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio bijelu golubicu kojom sam bio veoma zadivljen. ili će mu ţena roditi dijete. crna . Ibn Širina su pitali kako je to zakljuĉio. presretaĉe. koji je ppnizarikoji ĉini zlo i koji dobro procjenjuje obzirom da lunja leti nisko i da rijetko promaši prilikom lova. Ona mu se nije vratija. — Na to se Ibn Sirin nasmijao i rekao: — Ti ćeš oţeniti lijepu ţenu. LUNJA (vrsta sokola) simbolizira nepoznatog. — Kasnije je taj ĉovjek oţenio ţenu koja je imala ţestoku narav. Reĉeno je da patke simboliziraju ugledne ljude. neprijatelje ratnike ili hladnoću ili vremenske promjene. Reĉeno je da lunja simbolizira i kradljivce. pogotovu ako je od vrste grivnjaša i ako mu guĉe pored glave dok on spava. zelena — suzdrţavannje od harama (poboţnost). Iznenada je umro i to taĉno u dan kako je rekao Ibn Sirin. a ako sanja da je u takvoj situaciji lunja otišla od njega. ali je našao njeno mrtvo tijelo kako pluta po vodi.ići na put. koja joj ne moţe dosaditi. i mesom pti-ĉijim kakvo budu ţeljeli". koja mu ne lovi i koja mu se ne pokorava. VODENE (MORSKE) PTICE po tumaĉenju imaju bolje znaĉenje od ostalih pti ca obzirom da one ţive u najvećem izobilju i najmanje su izloţene opasnosti. ali da one nisu sastavljene u grupi. Golubica moţe da simbolizira i kćer. GUSKE simboliziraju punaĉke ţene koje imaju popularnost i ime- 115 . tako da će te ezijetiti. koja mu je donijela zeleni list i on joj je prouĉio dovu. sin će mu biti mrtvoroĊenĉe.dobiće ĉast i visok poloţaj od neke ţene.gospodu meĊu ţenama i ljudima. do zuba naoruţanog vladara. RODA simbolizira osobe koje vole druţenje i zajedništvo. koja ti se izuzetno sviĊa.Po brojĉanoj vrijednosti slova u rijeĉi pijetao („dik"): „dal" = 4+ „ja" = 1 0 + + „kjaf' = 20 (4+10+20=34). ona će mu roditi sina. Lunja simbolizira i ţenu koja vara ĉovjeka i to ne krije. Ko sanja da ima golubica — one mu simboliziraju ţene i rc'jinje na koje ne troši imetak. Ko sanja da jede kpkošije meso dobiće imetak od ne-Arapa. Gugutanje golubice simbolizira ĉovjekovo korenje ţene. Golubica simbolizira i brzu vijest.s.š. GOLUBICA simbolizira dob ru i dragu ţenu koja ne ţeli drugoga pored svog muţa. šarena — svakakve osobe. Ko saja da je golubici odsjekao krila — zakleće se ţeni da ona neće izlaziti. golubice i njihova mladunĉad simboliziraju robove. Ko sanja da se golubica odvojila od njega i da mu se ne vraća — razvešće se sa svojom ţenom ili će mu ţena umrijeti. Ko sanja da jede meso patke dobiće imetak od robinje i oţeniće bogatu ţenu obzirom da je patkinp pribjeţište voda. Ko sanja da posjeduje nebrojeno mnogo golubica zadobiće plijen i neko dobro. Ko sanja da jede meso od golubice — ješće ţenin imetak. Ako neko sanja da su se rode u toku zime sastale u grupu. koji su poboţni i ĉestiti. Ko sanja da je dobio neku od morskih ptica dobiće imetak i plijen. neće dugo ţivjeti. Rode takoĊe simboliziraju povratak osobe koja je na putu. pri Ijeţnice ili sluškinje. one simboliziraju kradljivce. robinje i njihovu djecu. Golubarnik sim bolizira skup ţena. Mladunĉad od golubice simboliziraju sinove ili robinje. ili ţenu. a drugo joj je imalo ţut kolut. Mirna ustrijeljena golubica simbolizira vijest koja će stići iz daleka. mladunĉad lunje simboliziraju djecu. robinje.

ako ga pĉele napadnu i poĉnu ujedati. Jedenje muha u snu simbolizira neĉistu opskrbu ili haram imetak. drznika i onoga ko se hrani svim i svaĉim. Kaţe se da je i osa stvorena od ĉovjeka. Osa simbolizira i ĉovjeka koji se prepire o neistini. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: .. SKAKAVCI simboliziraju vojsku. shodno rijeĉima Uzvišenog: . predstavnika rulje i ološa. one simboliziraju meleke. da su drugaĉiji od obiĉnih skakavaca. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo mu potĉinili brda (da) s njime (oni) slave (Allaha) uveĉe i kad se sunce raĊa. i u nju ćemo vas povratiti i iz nje ćemo vas izvaditi drugi put". on će se okoristiti i dobiti imetak od te oblasti. koji ona obavlja sa izvranrednim poznavanjem. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mnogo vodenih ptica i da jednu po jednu koljem. ako pĉele pobije.Obrijana glava znaĉi da će mi biti skinuta glava. Ukoliko se sanjaju u vrlo velikom bro ju. ako se sanjaju skupljeni u nekoj posudi. one ti simboliziraju imetak koji ćeš dobiti.tak. Reĉeno je da guska simbolizira i ĉovjeka koji je u brizi i tuzi i koji ima vlast i na kopnu i na moru. uvredljivog i niskog ĉovjeka. Kaţe se i to da skakavci. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio muhu. ţabe Ili krv obzirom da su to bili znaci kazne Izraelićana izuzev ako ih ljudi skupljaju ili jedu i ako ne nanose nikakvo zlo niti štetu. koristi i koji je izuzetno znaĉajan. bojati se je da će na putu biti presretnut i opljaĉkan. Ako neko sanja da ĉuva guske. Pĉele simboliziraju i beduine ili ljude koji uporno i neumorno rade da bi obezbijedili i sakupili sredstva za ţivot. da mu je iz. Isto znaĉi i ako se tako sanjaju uši. i što imaju podijeljene poslove. OSA simbolizira strašnog i borbenog ĉovjeka. Ako neko sanja da ptice lete po njegovoj mahali. Pĉele mogu da simboliziraju i vojsku obzirom da one imaju svog zapovjednika i voĊu tj. da se nalaze meĊu ljudima i u prostoru izmeĊu neba i zemlje. . privreĊuje. to što sam se vratio u majĉinu utrobu znaĉi da se vraćam u zemlju. Ko sanja da mu ptica kljiije iznad glave dobiće upravu i poglavarstvo. a i pĉelama ostavi njihov dio.usta izašla zelena ptica i digla se u nebo i kao da se vratio u majĉinu utrobu uĉeći: „Mi smo vas od nje (zemlje) stvorili.pa mu je Ibn Sirin rekao: — To je radosna vijest koju ćeš dobiti i koja će te obradovati. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako nisi sanjao vodu. Kaţe se da ona simbolizira i potkazivaĉa. ako sanja da je ušao u košnicu. zadobi će plijen i imetak bez ikakve muke i poteškoće. ako je iz košnice uzeo sav med ne ostavivši pĉelama ništa. MUHA simbolizira nejakog. on će nepravedno postupati prema stanovništvu te oblasti i otimaće im njihove imetke. Ko sanja da je dobio ili da uzgaja pĉele. pa je san ispriĉao svojim drugovima. kata-ptice. pravnike i ljude od pera obzirom da je rr>ed lijek i da je pĉeli data objava i nadahnuće za njen posao.A ako bi im mušica nešto uzela. maticu. jer u tom sluĉaju simboliziraju opskrbu koja im pristiţe i sredstva za ţivot koja se uve ćavaju Opskrbu i sredstva za ţivot simboliziraju i vrapci. simboliziraju novac. 116 . — Drugi dan poslije tog sna on je poginuo. obiĉne ljude ili svjetinu koja se komeša. Sanjanje PĈELA simbolizira dobijanje poglavarstva i imetka. prepelice ili gljive ukoliko se sanjaju da padaju s neba. Skakavci mogu da simboliziraju i kišu ukoliko se sanjaju kako padaju po krovovima kuća. ili hrabrost. oni simboliziraju kaznu. Ko sanja da je dobio morsku pticu rodice mu se dijete.To je novac koji ćeš dobiti i koji ćeš dati ţeni. Roj muha simbolizira neprijatelja koji nanosi štetu. Ko sanja da mu je muha ušla u utrobu — to znaĉi da se on druţi s niskim i prostim ljudima i od njih uzima haram imetak koji nema trajnosti. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz neba došla ptica i da je pala preda me. ili da je od njih dobio meda. TakoĊe se treba ĉuvati lopova onaj ko sanja da mu je muha pala na nešto od njegovih stvari koje nosi sa sobom. on će za sebe liĉno izabrati jednu naseljenu i naprednu oblast koja ostvaruje prihode na dozvoljen na ĉin. (kao) i ptice skupljene. Ubod ose simbolizira uvredljive prostaĉke rijeĉi. neće moći (to) od nje uzeti". Ulazak osa u velikom broju u neko mjesto simbolizira ulazak vojske u to mjesto. ako uzme svoj dio meda. Priĉa se da je neki od ratnih junaka sanjao da mu je brijaĉ obrijao glavu. ti ljudi će se meĊusobno ptpomagati i vladaru nanijeti nevolja. Pĉele mogu da simboliziraju i uĉenjake. imaće udobnost i tijelesno zdravlje. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo skakavaca i da sam ih stavio u krĉag. Ako putnik sanja da mu je muha pala na glavu. Ako vladar sanja da je uzeo košnicu pĉela. snagu i borbenost stanovnika tog mjesta. on će progoni ti stanovništvo iz te oblasti. Reĉeno je da pĉela simbolizira ĉovjeka koji radi. Ako se sanja da guske na nekom mjestu gaĉu. Sve se Njemu obraća (slavi Ga)". one simboliziraju ţene koje plaĉu i nariĉu. a zatim ga protumaĉio rekavši: . ptica simbolizira moj ruh (dušu) i njegovo uzdizanje u Dţennet. LEPTIR simbolizira nejakog ĉovjeka veliĉanstvenog govora. dobiće upravu nad ljudima visokog poloţaja i od njih će dobiti imetak. on će pravedno postupati prema tom stanovništvu.

BUHE simboliziraju Allahovu dţ. otkrio je da ga on vara sa ţenom.Reĉeno je i to da pojava skakavaca na nekom mjestu. potvoru i ogovaranje. dobijaju imetak i neko dobro. Ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla riba. GVO2ĐA (KLOPKA). l on je pretvoren u ţivotinju. Neki ljudi su takve prirode da. Jedenje mesa od raka u snu simbolizira materijalnu korist ili debljanje vijesti izdaleka. Svjeţa ţiva riba simbolizira djevicu. za osobu koja je u brigama . Reĉeno je i to: Ako neko sanja raka.š. Neki vele da svjeţe prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj potrebi. Usoljena prţena riba simbolizira odlazak na put radi traţenja znanja ili mudrosti. jer on iskorištava tvoju porodicu! — Kad je ĉovjek provjerio slugu. a neki vele da to simbolizira radosnu vijest. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Lovljenje ribe na kopnu simbolizira ĉinjenje nemorala. KORNJAĈA simbolizira ţenu koja se uljepšava. ili neko dobro.za odbjeglog roba znaĉe da će biti naĊen (uhvaćen). KROKODIL simbolizira milicionera od koga nije siguran ni prijatelj ni neprijatelj obzirom da je on jedna od najopasnijih ţivotinja. spa sjće se i od miliconera. zabora više na ribu svoju. Ko sanja da na gvozda lovi vrapca — on ima pokvarenu vjeru i pravi . GaĊanje iz samostrela u prirodi simbolizira plijen i hala l imetak. gvoţĊe — spletku i zamku. Ko sanja da ga je ujela buha ili stje nica dobiće imetak. a u nasljenom mjestu — laţ. od te ţene će dobiti imetak i neko dobro. simbolizira radost i sreću. .s.. shodno kazivanju o Isaovoj a. Lovljenje ribe u mutnoj vodi simbolizira tešku brigu. za putnika simbolizira povratak s puta. kao i sav ostali pribor za lov. riba mu simbolizira kaznu. shodno kazivanju o Ejubu a. njegove rijeĉi će biti prihvaćene. a ako se spasi od korokodila.da će joj se brige povećati i pojaĉati.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu. Onaj ko sanja da gaĊa iz samostrela pred vladarovom kapijom simbolizira potraţivaĉa. kad sanjaju usoljenu ribu. dok za lovca simbolizira dobro i korist. Sanjanje mnogo ţaba u nekom gradu ili mahali simbolizira kaznu. za onoga ko je ostao bez neĉega — da će mu se to vratiti. UDICA. trpezi. Ko sanja da jede meso od kornjaĉe — dobiće imetak ili znanje. simbolizira obmanu i zamku. TakoĊeje reĉeno da skakavci simboliziraju pekara koji vara ljude na hrani koju im prodaje. Reĉeno je da ona simbolizira uĉ ena i poboţna ĉovjeka koji uĉi Kur'an. a ako je promašio cilj. ako se sanja da se drţi u ruci. l kornjaĉa je od ĉovjeka pretvorena u ţivotinju. on će pasti u ruke milicioneru koji će ga ubiti i uzeti mu imetak. ako je strijela pogodila cilj.s. njegove rijeĉi će imati negativne posljedice po njega. TUMAĈENJE SNOVA O SREDSTVIMA ZA LOV l RIBOLOV MREŢA. i za onoga ko se neĉem nada ili nešto oĉekuje — da će mu se nada ili oĉekivanja ispuniti. a lovljenje ribe u ĉistoj vodi simbolizira opskrbu ili roĊenje sina koji će biti sretan. ŢABA simbolizira poboţnog ĉovjeka koji se trudi da bude pokoran Allahu dţ. STAPOVI na koje se stavlja lijepak za hvatanje ptica . ta ţena će mu roditi djeĉaka. Krokodil takoĊe simbolizira tr govca koji ĉini zlo i koji vara. Ko sanja da je dobio uso ljenu ribu zadesiće ga neka briga. Ko sanja da iz samostrela gaĊa strijelama — on govori rijeĉi na nemjestu.. Ko sanja da je dobio sitnih riba — one mu simboliziraju brigu u vezi sa djecom. Reĉeno je da kornjaĉa simbolizira i vrhovnog sudiju obzirom da je kornjaĉa najpametnija morska ţivotinja koja se najbolje ĉuva. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . a ako nije. Ko sanja da na njega pada kiša zlatnih skakavaca dobiće sreću i blagodat. Svjeţe prţena riba simbolizira plijen. ali ako ne ĉine štetu. a vrabac — ĉovjeka. ako u ribi naĊe biser. rodice mu se kćer. Ako neko sanja da ga je krokodil odvukao u vodu i usmrtio ga.š. Buha simbolizira i prostaka koji poniţava i nanosi uvrede.. Ţabe su ugasile Nimru-dovu vatru. vojsku obzirom da je on njima uništio Nimruda. Ko sanja da mu je iz usta izašla riba — ona simbolizira rijeĉi kojima vara ţenu. dobiće haram imetak. miriše i pokazuje ljudima.. jer ti ogovaraš ljude! 117 . K. uslišanje dove ili obilnu opskrbu ukoliko je osoba koja to sanja bogobojazna." Ko sanja da je uvaljao male ribe u brašno i da ih prţi ha ulju — on popravlja ono od ĉega nema koristi ulaţući u to trud i trošeći imetak da bi mu to na kraju donijelo prija tan imetak. spletke nekom velikom ĉovjeku obzirom da drvo simbolizira dvoliĉnost. Ko sanja da je dobio jednu ili dvije svjeţe ribe oţeniće jednu ili dvije ţene. ako u ribi naĊe loj.Sanjao sam da gaĊam iz balista (stara naprava za gaĊanje kamenjem) i da pogaĊam i promašujem. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha. Kornjaĉa baĉena na smeće simbolizira uĉenog ĉovjeka ĉiju vrijednost ne shvata ju neznalice meĊu kojima on ţivi. CRNI VODENI KUKAC simbolizira prokletnika koji krade grobove.O sama da jede meso ţabe — okoristiće se o nekog svog prijatelja. Ko sanja da je dobio veliku koliĉinu svjeţe RIBE dobiće imetak i plijen. Ko sanja da jede ţivu ribu dobiće vlast. Ko sanja da gaĊa golubicu — on potvprava ţenu. 36. Sitna usoljena riba takoĊe ne predstavlja nikakvo dobro. Ko sanja da ţaba s njim govori — dobiće vlast. RAK simbolizira groznog spletkara velikih ambicija. On takoĊe simbolizira lopova varalicu i tretira se kao i ostale grabljivice. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na trpezi imam ribu i da njen stomak i njena leĊa jedemo ja i moj sluga.

pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. zadovoljstvo i sreću. Ko sanja da se zmija diţe u visinu — postići će udobnost. koje se ne boji. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uzmi je i ne boj se!" Mala zmija simbolizira dijete. Ko sanja da zmija s njim blago i ljubazno razgovara postići će neko dobro kome će se ljudi diviti. Moţda je i rijeĉ ţivot („hajat") izvedena od imena zmije („hajjet") obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu zmije i vode kao stvari od koje je stvoreno sve ţivo. a ako ih sanja izvan kuće. Ko sanja da je zmiju presjekao na dva dijela dobiće od neprijatelja svoje pravo. dbţivjeće strah. biće ubijen vladar toga mjesta. će ga zaštititi od neprijateljskog zla. a ako ga je zmija ujela. Ko sanja da je uveo zmiju u kuću — njegov neprijatelj će mu napraviti spletku. BIJELA ZMIJA simbolizira najteţeg. pa bude ubijena velika zmija. Zmijske noge i zubi. pa ih se priĉuvajte!" Ko sanja da udara zmiju ili da se bori s njom — boriće se s neprijateljem. One mogu da simboliziraju i bludnike obzirom na njihovu prir odu i sklonost za ujedanjem.. neprijatelj će mu nanijeti neugodnost srazmjerno opasnosti ujeda zmije. a ako bude ubijena zmija koja je kao i ostale zmije. one simboliziraju njegove neprijatelje u njegovoj porodici ili bliţoj rodibini. pa ako je zmiju ubio. neko od njegove rodbine će doţivjeti nesreću. Ko sanja da oko vrata ima zmiju i da ju je tri puta presjekao — on će tri puta da se razvede sa svojom ţenom. hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera). radijallahu anhuma. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Zmija ne daje mlijeko.s. koja ne nanosi zlo. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li vjerenicu? — A kada je on rekao da ima. Meso i loj od zmije simboliziraju dozvoljeni neprijateljski imetak ili neprijateljski protu otrov. neprijatelji su mu strane osobe. ne ujeda i ne uznemirava. Vodene zmije simboliziraju imetak. pobijediće neprijatelja. veliĉini i otrovnosti.njegov neprijatelj ţeli da ga prevari. Ko sanja da mu zmije ulaze u kuću i da iz nje izlaze ne nanoseći zlo. ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla zmija a potom se vratila. Ko sanja da je na svojoj postelji ubio zmiju — umrijeće mu ţena. Ko sanja mrtvu zmiju — Allah dţ. Ovakva zmija simbolizira i sreću. imate/neprijatelja. biljke koje su u tom vrtu bujaće i rasti. rodice mu se dijete. vladar ga obmanjuje. pa se ona zavukla u jednu rupu. kojih se on ne boji. koji mu je rekao: . Toj ţeni će doći dvojica haridţijskih (otpadniĉkih) glavešina. umrijeće poglavar toga mjesta. biće ubijen vladarov vojnik. a CRNA ZMIJA najljućeg neprijatelja. Ko sanja da su zmije ispred njega. ako se sanjaju. Zmija takoĊe sim bolizira vladara koji krije neprijateljstvo. kojima su prišla dvojica ljudi i fz zmijskih glava muzli mlijeko. koji će je pozivati u svoj mezheb i pozivati je da grdi dvojicu autorite ta (tj. jedna ţena je sanjala da su iz dvije rupe izašle dvije zmije. Ako neko sanja da mu je vrt pun zmija. biće siguran od neprijatelja.Boj se Allaha i ne pruţaj utoĉište neprijatelju muslimana! Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — O Ebu Bekre.Ti ćeš je oţeniti i naslijediti njen imetak. Ako neko sanja da je iz njega izašla glista. — Taj ĉovjek se kasnije oţenio i ţena mu je umrla ostavivši iza sebe sedam hiljada dirhema. Ko sanja da je dobio glatku i pokornu zmiju. Zmije mogu da simboliziraju i nevjernike i novatore u vjeri obzirom da zmije pos jeduju otrov. Zmija ponekad simbolizira vladara. 37. radost i sreću. a ako je znao koja je to zmija i ako se je od nje prepao. TUMAĈENJE SNOVA O GMIZAVCIMA. Ako ĉovjek sanja da mu je iz mokraćnog kanala izašla zmija. Ako neko sanja da su se na trgu pobile zmije. on u svojoj kući pruţa utoĉište neprijateljima muslimana i sljedbenicima niskih ţelja. to su njegovi neprijatelji koji se sa njim druţe. INSEKTIMA l KUKCIMA 118 . a neprijateljstvo svake pojedine zmije srazmjerno je njenoj opasnosti. Ko sanja da u svom dţepu ili rukavu ima malu bijelu zmiju. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Po istom prin cipu se tumaĉi i ako se prepadne od bilo ĉega drugog. Zmija moţe da simbolizira i ţenu. Ja sam u ruci imao lopatu i stavio sam je na rupu. STOMAĈNE GLISTE simboliziraju bliţu rodbinu. Ko sanja da je uzeo zmiju dobiće imetak od neprijatelja i biće siguran. ona mu znaĉi njegovu sreću. Ko sanja da se prepao od zmije ne znajući koja je to zmija. simboliziraju snagu neprijatelja i ţestinu njegove pakosti.š. doista. ili da kruţe oko njega.ZMIJE simboliziraju neprijatelje obzirom da je prokletnik Iblis uzeo zmiju za posrednika izmeĊu sebe i Adema a. Ko sanja da posjeduje grupu crnih i velikih zmija . doći će do rata i neprijatelji će biti pobijeĊeni. već daje otrov. tako da. a on neće koristiti svoju snagu i moć. Ako neko sanja da je zmija izašla iz zemlje. Ko sanja da mu je kuća puna zmija. rekao mu je: .O vjernici.. Ako neko sanja da se po cijeloj nahiji zmije masovno ubijaju. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da ispred mene mili zmija i da je ja slijedim. to mjesto će zadesiti nesreća. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je kuća puna zmija. Ako neko sanja da se zmija spušta s neke visine.postaće vojskovoĊa i dobiće veliku vlast. Ko sanja da se preobrazio u zmiju — on će se mijenjati iz stanja u stanje i postaće neprijatelj muslimana. Jedenje zmijskog mesa u snu simbolizira imetak od neprijatelja. ali ne mogu da mu nanesu zlo. Ko sanja da za njim ide zmija -. a ponekad ţenu ili dijete. i meĊu ţenama vašim i djecom vašom. dobiće kraljevsko blago.

Re- 119 . Sanjanje mrava na postelji simbolizira djecu. Ubijanje škorpiona simbolizira gubljenje i ponovno dobijanje imetka. dokaza. MIŠ simbolizira griješnicu. l ova ţivotinja je stvorena od ĉovjeka. ona simbolizira neprijatelja kome nema premca u zlu i neprijateljstvu i koji je nepodnošljiv i nesavladiv. KRPELJI simboliziraju patnju (kaznu) obzirom da su oni bili poslati kao jedan od Musaovih a. zatvor i povećanje bolesti. Reĉeno je i to da škor pion simbolizira imetak. UŠI (VAŠI). koji ima malo milosti i koji se brzo naljuti. Reĉeno je i to da izlazak miševa iz kuće u snu simbolizira nestanak blagodati. MRAVI u ve likom broju simboliziraju vojsku. roba ili slugu kradljivca koji malo po malo krade kućne otpatke. ŠTAKOR takoĊe ne simbolizira nikakvo dobro. ŠKORPION (AKREP) je takoĊe stvoren od ĉovjeka. CRV simbolizira ĉovjeka koji kleveće i spletkari. a odvraća od Ĉinjenja dobrih dijela. GEKO (vrsta guštera) simbolizira malo poznatog za l u ta log ĉovjeka koji preporuĉuje ĉinjenje loših. Ujed vaške simbolizira uvredu od nejakog neprijatelja. Ko sanja pauka — vidjeće ne jakog. od kojih su jedni crni a drugi bjjeli. a neki vele da oni simboliziraju njegovu bliţu rodbinu. Sanjanje bodljorepog guštera simbolizira bolest. Ujed škorpiona simbolizira imetak koji nema trajnosti. ogovaraće takvog ĉovjeka. sanja da je uzeo škorpiona i da ga je bacio na svoju ţenu. svaka glava simbolizira neki oblik neprijateljskog zla. Ko sanja da vadi uši iz svoje odjeće — protiv njega će biti iznesena neĉuvena laţ. SKOĈIMJŠ simbolizira ĉovjeka koji se mnogo zaklinje i koji laţe. l skoĉimiš je postao od ĉovjeka. pobijediće takvog ĉovjeka.s. zbog razuzdanosti njegovog jezika. Sanjanje mrava moţe da simbolizira i samog snivaĉa. njene glave predstavljaju razne oblike neprijateljeve zlobe. PIJAVICE koje se puštaju da sišu ljudsku krv simboliziraju ĉeljad. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti ţenu koja je griješnica? — Imam! — rekao je ĉovjek. to znaĉi da neće dugo ţivjeti. Skupina miševa. Ako ĉovjek. nema dobro znaĉenje i simbolizira izazivaĉa rata. Ko sanja da se preobrazio u aţdahu dugo će ţivjeti i dobiće vlast. Ko sanja da je progutao škorpiona — on otkriva tajnu svome neprijatelju. TERMIT u snu simbolizira najamnika. ako se sanjaju na ĉistoj odjeći. prikrivenog i pridošlog ĉovjeka koji pravi spletke. ako sanja da jede pe ĉeno (kuhano) meso od dromedra. on će joj nani jeti neku sramotu. Ţalac škorpiona simbolizira klevetniĉki jezik. koja putuje i prenosi imetak s jednog na drugo mjesto. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam imao spolni odnos s mišicom i da je iz njene straţnjice izašla hurma. BODLJOREPI GUŠTER simbolizira beduina ubicu. Ako neko sanja da je ubio dromedra. Sanjanje paukove mreţe i kuće simbolizira ţenidbu ţenom bez vjere. pokvarenosti i zla. Svi insekti koji uznemiravaju ĉovjeka simboliziraju neprijatelje srazrrijerno njihovoj pojedinaĉnoj opasnosti. Reĉeno je i to da on simbolizira neprijatelja i ĉovjeka koji. simboliziraju povećanje vjere. ako aţdaha ima od dvije do sedam glava. ako aţdaha ima sedam glava. Reĉeno je i to da šta kor simbolizira prepredenog kradljivca. Velike uši simbolizira ju patnju. Reĉeno je da uši simboliziraju Ĉeljad i dobroĉinstvo prema ĉeljadi. Ţenka kotrljana simbolizira teškog i prljavog neprijatelja. Ko sanja da škorpion gori u vatri — umrijeće neki njegov neprijatelj. ako su na zemlji — nejake ljude. Ţuti škorpion simbolizira najţešće neprijateljstvo. Škorpion uglavnom simbolizira neprija telja koji se ne da zbuniti. KOTRLJAN (BALEGAR) simbolizira zavidnu i zlobnu osobu.AŢDAHA (ZMAJ). Isto znaĉi i ako škorpiona sanja na svojoj postelji. a Ibn Sirin mu je rekao: — Ona će ti roditi dijete koje će biti dobro. Ako ĉovjek sanja da u gaćama ima škorpiona. UHOLAŢA simbolizira ppglavarskog neprijatelja. kradljivicu ili ţenu koja je u duši pokvarena. Ko sanja da jede ţivo meso škorpiona — nasljedstvom ili na neki drugi naĉin će dobiti haram imetak od neprijatelja klevetnika. ako neko sanja da gmiţu oko njega. ako ga sanja vladar. on ima pokvarenu ţenu. JEŢ simbolizira ĉovjeka tijesna srca. Reĉeno je i to da uši simboliziraju brige. PAUK je takoĊe od ĉov jeka pretvoren u ţivotinju i simbolizira prokletu ţenu koja napušta muţevljevu postelju. l on je postao od ĉovjeka. ako aţdaha ima više glava. Ako neko sanja da je iz njegovog tijela izašla velika uš. Ovakva aţdaha za bolesnika simbolizira smrt. STOMAĈNI CRVI simboliziraju ĉovjekovu ĉeljad koja rastaĉe njegov imetak. Reĉeno je da miševi simboliziraju i ĉeljad. KAMELEON. Aţdaha simbolizira i ĉovjeka neprijatelja koji prikriva svoje neprijatejstvo. GLISTE simboliziraju nejakog neprijatelja. Škorpion simbolizira spletkara koji će ubiti nekog od svoje bliţe rodbine. ješće imetak takvog ĉovjeka. Sanjanje jedenja ušiju simbolizira ogovaranje. TakoĊe je reĉeno da uši simboliziraju vladarovu vojsku ili ĉovjekovu obitelj. druţice se sa nejakim ljudima od kojih ga neće zadesiti šteta. Ko s anja da jede meso aţdahe dobiće imetak od vladara. posjeduje haram imetak. SVILENA BUBA simbolizira vladarove podanike. ako sanja da jede ţivo meso dromedra. Ko sanja da u utrobi ima više škorpiona — to su mu neprijatelji meĊu njegovom bliţom rodbinom. simboliziraju dane i noći koji neprimjetno i prikriveno nagrizaju ţivot i tjelesno zdravlje. DROMEDAR simbolizira zlog ĉovjeka koji pravi smutnju meĊu ljudima.

Aladža džamija je najljepša džamija na našim prostorima 120 .

Šehova u (prvom planu) i Careva u Foči 121 .

one simboliziraju Allahove dţ. ako strijele ranjavaju svakoga koga pogode i ako iz njihovih rana teĉe krv. i vojska će ga napustiti. gumnima i mjestima obraslim biljem.š. Ako bolesnik sanja da se ispeo na nebo i da se nije vratio. jer mu to u tom sluĉaju simbolizira njegov grob. ZELENI CRV sim bolizira ĉovjeka koji se krije iza toboţnje poboţnosti i koji se prikuĉuje imetku poglavara i trgovca kradući ga malo pomalo. a ako sanja da se potom vratio na zemlju. prirode. PROPADANJU ZEMLJE l ZEMLJOTRESU NEBO i u snu ima znaĉenje neba. a usjeve će uništiti tuĉa ili skakavci. Ako se sanja da s neba pada vatra po trgovima.". Ako se u velikom broju sanjaju NEBESKE KAPIJE. a ako sanja da mu mravi sa hranom izlaze iz kuće. upustiće se u rizik u odnosu na vladara i biće u strahu u vezi s onim što oĉekuje od vladara ili kod vladara.l Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestalo lila. a mnogo mrava simbolizira vojsku. a ako pritom izlaţenje mrava smatra zlom. smokve. DUGI. posla. To isto znaĉi i ako se sanja da iz nebeskih kapija padaju 122 . izravne intervencije. ako je pao s mjesta na koje se ispeo. zemlja ili pijesak bez prašine i bez nanošenja štete. tako. izuzev ako je nakon silaska s neba u snu pao u bunar ili rupu i tu ostao. u ĉijem kreiranju Njegova stvorenja nemaju udjela. poskupiće cijene robe koja se na njima prodaje. LEDU. vladar će svakome koga je u snu pogodila strijela oduzeti dio imetka.. vrapci ili nešto sliĉno. ljudi će doĉekati blagoslovljenu kišu ĉija korisnost će pogodovati onome što se sanjalo da pada s neba. on je u nekom poslu došao do vrhunca. s tim što je takav san radosna vijest da će umrijeti kao musliman obzirom da se nevjernicima ne otvaraju nebeske kapije i da se njihove duše ne uspinju na nebo. a njegova porodica izgubiće nadu u njegovo ozdravljenje. Nebo moţe da simbolizira i vladarov dvorac. SNIJEGU. pogoto vo ako iz njih izlazi nešto što simbolizira milost i rodnost. tako. bojati se je za njega. ljudi će trpjeti patnju. Poznavanje mravljeg govora u snu simbolizira debljanje uprave. uhodiće vladara ili će se prokrasti u vladarovu riznicu ili dvorac u namjeri da ga pokrade. imetak ili dug ţivot. ako iz nebeskih kapija padaju strijele koje ljudima ne nanose štete i ako ih ljudi uzimaju i skupljaju. Ako se sanja da vatra pada po njivama. to znaĉi da će ljudi koji ţive u tim kućama zadesiti razne bolesti ili će harati smrt. iz tog grada ili kuće kradljivci će nešto odnijeti ili će se tu graditi neka graĊev ina obzirom da je nespojivo da mravi budu tamo gdje se nešto gradi. BLATU. ako neko sanja da se pomoću l jest a va ili na neki drugi naĉin ispeo na nebo. Ako sanja da se uspeo na nebo. NOĆI. ako su zatim mravi naputstili to mjesto. a ako vlada suša. Mravi simboliziraju još i kradljivce i ljude koji zaraĊuju za ţivot. ZVIJEZDAMA. postići će vlast i visok poloţaj i imati napretka. Nebo moţe da simbolizira i vladara i njegove visoke ĉinovnike obzirom da su oni na visini koja je nedostupna obiĉnim ljudima i obzirom da zauzimaju poloţaje ĉijih uticaja obiĉni svijet nije u stanju da se oslobodi. MJESECU. djecu. ako za to u narodu ima pokazatelja i ako u snu i z kapija izlaze muhe. u lje. ako se sanja da se nešto dogaĊa na nebu. u to mjesto će ući vojska. Sanjanje mnoštva mrava u nekom gradu. štetnosti ili neprijateljstva. umrijeće kao šehid. Ako se sanja da se iz nebeskih kapija na ljude bacaju strijele. blagodati.š. s tim što svaki pojedini crv simbo lizira ĉovjeka koji mu odgovara svojim karakteristikama u pogledu osobina.s. TUMAĈENJE SNOVA O NEBU. ili da si lazi s neba. kapije simboliziraju kišu. one simboliziraju smutnju koja baca svoje strijele i koja će uništiti svakoga koga strijela u snu pogodni u uho ili oko. ako se sanja da s neba po kućama pada vatra. KIŠI. GROMU.ĉeno je da sanjanje izlaţenja mrava iz njihove rupe simbolizira brigu. VAZDUHU. umrijeće. bilo da je u pita nju dobro ili zlo. njegov ruh (duša) će otići na nebo. spasiće se od onoga u šta se upustio. doţivjeće propast. Ako se sanja da s neba pada nešto što ukazuje na rodnost.. ako Allah htjedne. kao npr. ako se potom vratio na zemlju. Svi crvi koji ţive u zemlji simboliziraju ološ. Ako neko sanja da u njegovu kuću ulaze mravi s hranom. rulju i zlikovce. ako je pritom imao osjećaj da prisluškuje. ako strijele pogaĊaju uši ili oĉi. ukoliko nikome ne nanose štetu. opskrbu i imetak. Ako neko sanja da mravi bjeţe iz nekog grada ili iz kuće. shodno rijeĉima Uzvišenog: . DANU. OBLACIMA. shodno kazivanju o Sulejmanu a. GRADU. njegova bo lest će dostići vrhunac.. kao npr. meĊu ljudima će poĉeti da hara kuga ako za nju ima i drugih pokazatelja. BUJICI. uha ili nekog drugog tjelesnog organa izlaze mravi i ako se on pritom raduje njihovom izlaţenju. mogu da simboliziraju uvećavanje materijalnih dobara. ali za to neće biti optuţen zbog svoje lijepe vanjštine koju istiĉe. Ono što se sanja da se spušta ili silazi s neba simbolizira odreĊene Allahove dţ. MUNJI. jeĉam i si. osiromašiće. a ako sanja da se na nebo ispeo bez Ijestava ili nekog drugog pomagala. zavisno od toga s koje visine je pao i kakve povrede je u snu zadobio. VJETRU. šator ili riznicu. Mravi simboliziraju i nejakog pohlepnog ĉovjeka. ali će on to ipak preboljeti. Sanjanje mrava kako gmiţu po bolesniku simbolizira njegovu smrt. to se odnosi na ljude koji su na vlasti ili na ono što dolazi od njih. med. Ako neko sanja da mu iz nosa. kao npr. umnoţiće se dobro njegove kuće. simbolizira brojno stanovništvo tog grada. Ako neko sanja da su u neko mjesto ušli mravi. SUNCU.. 38. rezidenciju.

. postaće ministar obzirom da je prvo nebo Mjeseĉeva sfera. steći će neko dobro od kupoprodaje obzirom da je šesto nebo Jupiterova sfera. Ko sanja da kruţi nebom i da se potom spustio na zemlju — to znaĉi da će on izuĉavati astrologiju i tajanstvene nauke i biće poznat meĊu ljudima. s uĉenjakom. ortaka ili imenjaka. ĉast i Njegovu blizinu. muţa. a ako se sanja da se rastvorilo. steći će carstvo.dobiće šehidsku titulu i uspjeće zadobiti Allahovu dţ. s muţem. ljudi će zadobiti plijen. — to znaĉi da neće biti kiše. kao npr. vlast i autoritet ili će biti u sluţbi vladara obzirom da je ĉetvrto nebo Sunĉeva sfera. sreću.. To moţe da se odnosi i na osobu koja je po ovom ili onom osnovu iznad sniva-ĉa. Ako se sanja da se nebo razdvojilo i da je iz njega izašao neki starac. a Mje sec simbolizira ministra. vrapci. ako neko sanja da je na ĉetvrtom nebu. ako neko sanja da je na petom nebu. s roditeljem.š. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: — Sanjao sam tri nepoznate osobe.skakavci ili razne vrste ptica kao npr. ukrasa. poja-viće se neprijatelj koji će stanovništvu tih krajeva nanositi zlo i meĊu njima će doći do neprijateljstva i razjedinjavanja. Ko sanja da je na nebu — to znaĉi da će on izricati nareĊenja i zabrane. upustiće se u neki veliki posao u kome neće imati uspjeha. postići će izuzetno visok poloţaj. odnosno njegovo otvaranje drţavne blagajne i skladišta za potrebe borbe na Allahovom dţ. Blizina neba u snu za one koji su pokorni Allahu dţ. biće obilne kiše i bujica.š. to znaĉi da će biti kiše. ako neko sanja da je na sedmom nebu. ţena. otići će na put ili će dobiti veliku vlast. Sanjanje padanja neba na zemlju moţe da simbolizira vladarovu smrt ako je vladar bolestan. simbolizira prijem i uslišavanje njihovih dova obzirom da se pogled prilikom uĉenja dove usmjerava ka nebu. Ako se sanja da se nebo spojilo. To takoĊe moţe da se odnosi na vladara. Ako neko sanja da je ukrao nebo i da ga je sakrio u krĉag. ali će doţivjeti i propast.š. ako je iz neba izašao mladić. kata-ptice.to znaci da će on zanijekati Allaha dţ. Ako neko sanja da gleda prema istoĉnom dijelu neba. na oca. ako je iz neba meĊu ljude spuštena zvijer. Reĉeno je: Ako neko sanja da se nalazi na dunjaluĉkom (prvom) nebu. to znaĉi da će biti malo kiše. ili dolazak vladara u snivaĉevo mjesto ako nije u tom mjestu. ako neko sanja da je na trećem nebu.š. Ako neko sanja da se bacio s neba. rodnost i ime tak.š. i koji ĉine dobra djela simbolizira Allahovu dţ. Ako osoba koja sanja nešto od navedenog nije dostojna spomenutih poloţaja. kod ljudi će postići ugled i lijep spomen. poljima. imaće robinja. to znaĉi da će on ukrasti mushaf i dati ga svojoj ţeni. Ako neko sanja da je nebo od ţeljeza. . ako je iz neba izašla kamila. dok za one koji su u ţalosti i u nuţdi i koji ĉinedove Allahu dţ.. ako je iz neba izašao ovan. Gledanje u nebo moţe da simbolizira i gledanje u nekog od dunjaluĉkih vladara. to znaĉi da će doći do pojave (haranja) raznih bolesti.) i dugo će ţivjeti obzirom da je sedmo nebo Saturnova sfera. blizinu. Ko sanja da se zubima uhvatio za nebo — imaće neki liĉni ili materijalni gubitak i ţeljeće nešto što neće dobiti. Ako neko sanja da se nalazi iznad sedmog neba. Ako neko sanja da je nebo palo samo na njega ili na njegovu porodicu.siguran od neprijateljskih spletki. nebo nazvao i ĉuvanim stropom.š. Ko sanja da se naslonio na nebo — postaće poglavar i pobijediće svoje oponente. to znaĉi da će se te godine mnogo sijati usjevi. Ako neko sanja da gleda u nebo. osoba koja je zadrţana izmeĊu neba i zemlje simbolizira obavezu koja se prestala ispunja- 123 . na njega ili na njegovu porodicu će pasti strop njegove kuće obzirom da je Allah dţ. Padanje neba na zemlju u snu moţe da simbolizira i kišu koja ima izuzetnu vaţnost i korist. voćnjacima i si. Ako neko sanja da je nebo poţutjelo. Ko sanja da je ušao u nebo i da iz njega nije izašao — umrijeće ili će biti na rubu propasti. a treća se niĉice bacila na zemlju s licem na sedţdi. oštroumnost. nasljednika. Ako snivaĉ ima nekog svog da je bolestan i ako sanja da je na tu bolesnu osobu palo nebo. ako neko sanja da je na drugom nebu. znanje. ta bolesna osoba će umrijeti i biti polegnuta u grob izuzev ako se ta osoba u snu izvukla ispod neba koje je palo na nju. Blizina neba u snu takoĊe moţe da simbolizira bliskost s imamom (voĊom). tako Arapi kišu nazivaju i nebom obzirom da ona pada s neba. dobiće upravu nad policijom ili komandu u borbi ili ratu ili u neĉemu drugom što se dovodi u vezi s Marsom obzirom da je peto nebo Marsova sfera. dobiće vlasništvo i upravu nad zemljom (njivama. steći će blagodat. ako neko sanja da je na šestom nebu. vladar silnik će im nanositi nepravdu. ukoliko ljudi u snu uz zahvalu gaze po nebu nakon što je ono palo na zemlju i ako od toga neba uzimaju nešto što ukazuje na opskrbu. poglavarstvo i dostatnost obzirom da je drugo nebo Merkurova sfera. jedna od njih je bila dignuta na nebo. druga je bila zadrţana izmeĊu neba i zemlje. pokućstva. steći će odgoj. Ako neko sanja da je nebo pozelenjele. prepelice i si. to znaĉi da u tim krajevima vlada suša poslije koje će ljetina stanovništvu tih krajeva donijeti obilan prinos. Pored toga. s gospodarom ili s nekom drugom osobom koja je po ovom ili onom osnovu iznad osobe koja to sanja. Ko sanja da se uzdiţe i da je ušao u nebo . gospodara i si.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Osoba koja je dignuta na nebo simbolizira obavezu koja je dignuta na nebo (obzirom da je ljudi ne vrše i da su je zapos tavili).š. Ko sanja da se bez velikog uspona i bez teškoće izdiţe na nebo — dobiće vlast i blagodat i biće. putu i si. njegov san se odnosi na njegovog poglavara (pretpostavljenog). i uţivaće u bogatstvu i blagodatima obzirom da je treće nebo Venerina sfera.

ako je na javi bolestan. Ako neko sanja da u vazduhu stoji. a ako se to odnosi i na druge ljude i ako oni u snu dozivaju u pomoć. jaĉe i sigurnije i krila mu u tom sluĉaju simbo liziraju imetak koji ga uzdiţe ili vlast pod ĉijom zaštitom i okriljem putuje. ako je to što je sanjao u vazduhu bilo zelene boje. putovaće morem ili kopnom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. biće smijenjen s duţnosti koju obavlja ili će izgubiti vlast. koji predstavlja obavezu koja će se posljednja prestati izvršavati. pokajaće se. tako. Tako. ona će prestati i nastupiće kišni period. ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio". Isto znaĉenje ima i ako se sanja da je vazduh poprimio crvenu boju (tj. umrijeće kao šehid. ako se to odnosi iskljuĉivo na njega. zaimaće. aktivnost u poslu i putovanje bez zastoja. smutnju i pometnju koje će zahvatiti ljude. ako to sanja griješnik. stradaće u svom stanju i ciniĉe isprazna djela tj. ili da je zavaran ovosvjetskim dobrima i njegova duša slijedi ono za ĉim je išao dok je u snu bio u vazduhu. a dan — rastavu. razapinje šator. a ako je u pitanju magla. Ako ovakav san sanja nemusliman. jaše ţivotinju ili se vozi u kolima. biti na rubu propasti. Ako neko sanja da leti po vazduhu. Noć moţe da simbolizira i odmor. a ako nije to. Ko sanja da blagim usponom leti prema nebu — otići će na dalek put ili će steći ugled.vati.š. odlazak u borbu na Allahovom dţ. ako je on novator u vjeri. to je za njega bolje. bojati se je da će doţivjeti brodolom. moţe da simbolizira i izlaganje opasnosti. to što je sebe sanjao u vazduhu simbolizira njegovo novatorstvo u vjeri. ako to sanja neko ko je ugovorio ţenidbu ili doveo mladu u svoju kuću. VAZDUH simbolizira niske ţelje. a Njegovu vjeru naziva svjetlom. postupaće u skladu sa svojim niskim ţeljama . ako je u laĊi i putuje morem. Ako je s mjesta u vazduhu na kome je sanjao da se nalazi pao. prestaće im se nanositi. SKOK u snu simbolizira prelazak iz mjesta u mjesto. koji jedan drugog traţe. on će s njom biti u opasnosti i od nje neće biti siguran. Skakanje s mjesta na mjesto u snu moţe da simbolizira i prelazak iz jednog u drugo stanje. a dan u tom sluĉaju simbolizira izbavljenje iz zatvora i izlazak na svjetlo. Noć moţe da simboolizira nevjernika. ako im se nanosi nepravda. a dan — dobru proĊu robe. to znaĉi da se on u svom vjerovanju povodi za niskim ţeljama. umrijeće. Let po vazduhu. kao npr. doţivjeće brodolom. bilo suša i nerodnost. a ako je pritom letio pomoću krila. pak. Noć takoĊe moţe da simbolizira i zatvor obzirom da ona. biće na rubu smrti. ili će ga zarobiti neprijatelj. to simbolizira sušu ili neku drugu tegobu. a dan muslimana. kopnom ili morem. ako putuje kopnom. u Svojoj Knjizi nevjerovanje naziva tminom. i zamotala je u svoje haljine ili je stavila u svoj dţep. sjedi ili hoda.. Noć moţe da simbolizira i slabu proĊu robe ili zastoj u poslu ili na putovanju. obzirom da Allah dţ. ako to sanja neko ko je na moru. to simbolizira pogoršanje njegovog odnosa s njegovim pretpostavljenim. obzirom da se od silne suše u zrak diţe prašina. uz njega će pokvariti svoju vjeru. bilo ubistvo i si. kretanje na put u nevrijeme. a sve to srazmjerno jaĉini tmine u snu. ako to sanja siromah. Ako se sanja da se nakon tmine pojavilo svjetlo. ako se druţi s vladarom nevjernikom. sa svojom tminom. ili. ako neko sanja da je iz dţamije skoĉio na trg. ili s jednog posla na drugi. Dugi skok u snu simbolizira dugo putovanje. to za obiĉne ljude. Ko sanja da se pri skoku oslanja na motku — to znaĉi da se on na javi oslanja na nekog jakog ĉovjeka. oţeniće se. i si. a ako je s trga skoĉio u dţamiju. ili će. Arapi. što u tom sluĉaju znaĉi da će roditi djevojĉicu koja će biti lijepa i koja će se kriti od neţeljenih pogleda. njegov san je zbrkan (san koji se ne tumaĉi) i ukazuje na to da je snivaĉ osoba koja mnogo mašta i sanjari. onda to znaĉi suprotno. ako se sanja da se leti bez krila. znaĉi da će biti upućeni. bilo briga. Ako neko sanja da u vazduhu pravi kuću. zapašće u tegobu. kao npr. bilo da je u pitanju smrt.. ako su u smutnji i pometnji. njegove nade najavi. tako. gubljenje vida ili zastrtost od svjetla upute.š. 124 . Ako neko sanja da je vazduh pocrnio tako da ne vidi nebo. a osoba koja je na sedţdi simbolizira namaz. Takav san ukazuje i na pokvaren posao koji se radi iz neznanja i koji nije u skladu sa Sunnetom ukoliko ta kuća ili šator nema temelja niti oslonca na zemlji. da će im stvari postati jasne i da će meĊu njima nestati smutnje. putu. Ako se sanja da je vazduh potamnio od dima. ako vlada suša. onda se je bojati za njegovu dušu. bilo da je u pitanju smutnja. To isto znaĉi i ako neko sanja da pliva po vazduhu. koja posmatraĉu liĉi na dim. boju prašine). ako to sanja vladar. i plaću ili ponizno mole. Ako neko sanja da je skoĉio i da se diţe u zrak. inaĉe. to znaĉi da on dunjaluk voli više od Ahireta. tako da mu to što je sanjao u vazduhu predstavlja njegov tabut i grob. a dan — umor i trud. ili iz kuće u mahalu. za sušnu godinu kaţu „prašnjava godina". onemogućava kretanje. Noć i dan mogu da simboliziraju i suprotstavljene strane u sporu ili dva ţrvnja (mlinska kamena). na ovaj ili onaj naĉin. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. NOĆ i DAN simbolizi raju dva suprotstavljena vladara. ona simbolizira zbrku. zadesiće ga nešto strašno. Noć ta-koĊe moţe da simbolizira sklapanje braka. ako je bolestan. Ako je prilikom pada iz vazduha u snu umro. to najrjeĉitije govori da će u onome u ĉemu je ići do kraja. zavisno od toga kakav je skok bio u snu. bilo novotarija u vjeri. ako to sanja trudnica. bilo smrću bilo na neki drugi naĉin. rodice sina izuzev ako je ona tu svjetlost sakrila u postelju. s trga na trg. ministar ili sudija. to za njega znaĉi da će primiti islam.

pak. bilo da je bolesna. Noć moţe da simbolizira i smrt. ako je bolestan.. ako to sanja uskraćena osoba ili trgovac ĉija roba nema proĊu i kome je posao stao. da je palo u more. to znaĉi da vladar postupa po vlastitom mišljenju i da se u vezi s onim što ţeli da ĉini ne dogovara s ministrom. izaći će iz zatvora. Amina. Ako neko sanja da je svanulo jutro.v. sve to ukazuje na to da se sa osobom koju ono simbolizira nešto dešava.s. njegovog zapovjednika. vlada suša ili su uvuĉeni u smutnju. gospodarovu kćer. a Mjesec — njegovu majku. opet. majka Vjerovjesnika s. u tumaĉenju. ako to sanja neko ko ima nepokornu ţenu. profesora. posao će mu krenuti i dobro će napredovati. roditelja ili muţa ako to sanja ţena. jer ako se uzme da je Sunce simboliziralo njegovog oca. da je moćniji od svih moćnika i da pokreće sve što je na nebesima i na Zemlji. po tumaĉenju.a. ako to sanja neko ko ne moţe da krene na put. glad i umiranje. dok vladara koji je po rangu iznad njega simbolizira nebo. to znaĉi da će on uz pomoć svjedoka potvrditi ono što nijeĉe onaj ko je s njim u sporu. zaista uĉenje (klanjanje) u zoru ima mnogo prisutnih (svjedoka)". ima su protno znaĉenje od mraka. Sunce moţe da simbolizira. ako sanja da pri tom klanja ispred dţemata tj. da je izgorjelo u vatri i nestalo ga.š. da je pocrnilo i u nekom drugom smjeru nestalo na nebu ili da je otišlo u sazvjeţĊe Velikih i Malih Kola — sve to znaĉi da će umrijeti osoba koju Sunce simbolizira. kao npr. nemarnik i pokvarenjak ili onaj koji nijeĉe Allaha dţ. oslobodiće se te zapreke i moći će krenuti na put.a. ţenu vladara. ako to sanja zatvorenik. Sunce moţe da simbolizira i snivaĉevog pretpostavljenog ukoliko sanja da je ono iskljuĉivo njegovo i da ne pripada nikome drugom. umrijeće. Kaţe se da je Sunce u Jusufovom a. treperi na nebu. neki vele — njegovu nanu. Veće ima suprotno znaĉenje od nastupanja jutra i simbolizira promjenu situacije. zavisno od same osobe i ostalih pokazatelja u snu. veĉe nagore. gospodara. suprugu. Ako se sanja da je Sunce palo na Zemlju. poĉetak dana simbolizira poĉetak. kao npr. bez zalaska. da je imam dţematu. suprugu njegovog oca.Noć takoĊe moţe da simbolizira more. odnosno u snu. rastaĉe se s njom obzirom da dan razdvaja parove i one kji su privrţeni.s. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a kraj dana svršetak onoga što snivaĉ traţi. SUNCE uglavnom simbolizira vrhovnog vladara obzirom da je ono najsvjetlije nebesko tijelo (gledano sa Zemlje). prvopretpostavljenog. ako se uzme da je simboliziralo njegovu majku. a sve to. SVJETLO simbolizira izlazak iz zablude na pravi put i ono. Ako neko sanja da dan traje vjeĉno. da ga je progutala ptica. opasnosti ili neĉem sliĉnom.š. ali da nije niĉim zaklonjeno i da nije u pi - 125 . snu simboliziralo njegovu majku. bilo da će umrijeti bilo da će ozdraviti. sanja da je Sunce pocrvenjelo bez nekog uzroka. bez smiraja. ili pak snivaĉevu robinju. ako to sanja neko ko ima neprijatelja nemuslimana koji ga traţi. sanjala je da je iz nje izašlo svjetlo koje je osvijetlilo sirijske dvore. u njoj. i da ga je zaklonio oblak. poglavara.v. vladar nad vladarima. MRAK simbolizira nasilje i zalutalost s pravog puta pogotovo ako se sanja da je popraćen munjama i gromovima. obzirom da Allah dţ. ili da je ušao u bašĉu. usmrćuje duše. neki vele — tetku. a jutro — nabolje.. Ako neko sanja da noć traje vjeĉno i da nema dana. majku ili kćer ili kćerkinu ljepotu obzirom da pjesnici djeviĉansku ljepotu porede s ljepotom Sunca. Ako se. ili oponenta nasilnika koji se sa njim spori. ili da. ili da je pošao na hadţ. a neki. pobijediće neprijatelja ili oponenta iz nošenjem istine protiv njega. tako da se njegova svjetlos smanjila. ili da je nekim prevoznim sredstvom krenuo na put. Ako neko sanja da je Sunce pomraĉeno. prašina ili dim. tuzi. a ako sanja da noć traje vjeĉno. Sve promjene koje se sanjaju u vezi sa Suncem odnose se na onoga koga smo već rekli da ono moţe da simbolizira. a dan u tom sluĉaju simbolizira proţivljenje.. to se tumaĉi time što Sunce ima jaĉi sjaj i svjetlo od Mjeseca. da sakuplja hranu ili da kupuje jeĉam. jutro mu simbolizira izbavljenje iz situacije ili poteškoće u kojoj se nalazi. da ga noć ne smjenjuje i da Sunce. stanovništvu tog mjesta nepravdu će nanositi ministar ili neki ĉovjek na poloţaju. Ono moţe da simbolizira i vladara snivaĉevog mjesta. ako pritom sanja da traţi vodu. koje simbolizira vladara nad vladarima i apsolutnog vladara obzirom da je Allah dţ. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati siromaštvo. ako to sanja griješnik. sigurnost i izbavljenje iz briga. riješiće se bolesti. njegovog oca. a dan — kopno.š. bilo morem bilo kopnom. Sunce moţe da simbolizira i uglednu ţenu. podne sredinu. ako se san odnosi na zajednicu i ako je ona u okruţenju ili nekoj teškoći. pa je kasnije rodila Vjerovjesnika s. Ako neko sanja da je nešto izgubio i da je to našao u svitanje jutra. umrijeće. to se moţe tumaĉiti time što je Sunce (u arapskom jeziku) ţenskog. izbaviće se i spasiti od onoga što ih je zadesilo. ali da su na nebu Mjesec i zvijezde. Noć i dan takoĊe mogu da simboliziraju i dva pravedna svjedoka (dva meleka pisara) obzirom da će noć i dan svjedoĉiti na Sudnjem danu za ili protiv stvorenja. i slijedi niske ţelje. ili im se nanosi nepravda. a Mjesec muškog roda. kruţi nebom. da je izuzetno korisno i da se ljudi koriste njegovim dobrom. bilo da je u brizi. a dobra djela koja je prije toga radio biće mu prihvaćena kao dobra i u grobu će ga ĉekati svjetlo. pokajaće se za svoje stanje i probudiće se iz svog nemara i tmine. Neki vele da svitanje zore simbolizira radost. a ako je osoba koju ono simbolizira najavi bolesna.s...

da će se ponovo vratiti svojoj zabludi. roditi djevojĉicu ili djeĉaka. ili da će mu neko. To moţe da znaĉi. i ako to sanja neudata ţena. Sunĉeva svjetlost simbolizira vladarovu veliĉanstvenost i pravdu. ako je trudna.s. da ne vjeruje u Allaha dţ. postići će neko dobro od vrhovnog vladara. Ako je pri tom Sunce bilo tamno i ako je izgubilo svoju boju. dobiće halal imetak. ili to moţe da znaĉi daće se vratiti odsutna osoba. Ako neko sanja da mu je sunce obasjalo glavu. Zalazak Sunca na istok. i to dijete će. Ako neko sanja da je uzeo Sunce u ruku. Ko sanja da posjeduje Sunce ili da ga se domogao — njegove rijeĉi će nailaziti na prijem kod vrhovnog vladara. ako traţi ţenu kojom bi se oţenio. Ako neko sanja da ga je obasjalo ĉisto i svijetlo sunce. ako sanja da mu je sunce obasjalo stopala. ali ne i ostali dio tijela. nije omogućio da pobijedi svoje neprijatelje. umrijeti. što u tom sluĉaju znaĉi da će mu se ţena vratiti porodici. steći će znanje i po njemu će biti poznat širom svijeta. nakon što je zašlo. djeĉak ili djevojĉica. Ako ţena sanja da joj se sunce za- 126 . a u ljetnom periodu — brigu. za onoga ko ima poteškoća u izdrţavanju ili poslu — da će se riješiti poteškoća i da će mu posao krenuti. Kp sanja da se sunĉeva svjetlost i zraci pruţaju sa istoka do na zapad — dobiće veliku vlast ako je dostojan vlasti. takoĊe moţe da znaĉi. Isto znaĉi ako sanja da mu je sunce ispod odjeće obasjalo bilo koji drugi dio tijela. profitiraće u trgovini. To moţe da znaĉi da osoba koju simbolizira Sunce odustaje od onoga što je namjeravala. koja je siĉna ĉovjeku. ĉija kakvoća se odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. za onoga ko je primio islam ili za onoga ko se pokajao za svoje nasilje. zavisno od vremena i korisnosti izlaska i zalaska Sunca. zatim smo je polagano Sebi potezali". shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim smo uĉinili Sunce njenim (sjeninim) pokazivaĉem. ili će trudnica pobaciti dijete. ako je trgovac. pogotovo ako njegov posao zavisi od Sunca. to znaĉi da će umrijeti. ili će domaćin te kuće doći kući ako je odsutan. simbolizira odjeću i bogatstvo. To moţe da znaĉi. dobiće veliku vlast srazmjerno sunĉevom sjaju. ili da se. dobiće od poljoprivrede halal imetak. ali ne i ostali dio tijela.dobiće blagodat od vladara. a ako ne to. ako je Sunce prekrila svojom odjećom ii ga stavila u neku posudu. nije zalazio sve dok mu Allah dţ. ili pere. da će beba umrijeti. moţe da simbolizira i vraćanje zatvorenika u zatvor nakon što je bio osloboĊen. Ako neko sanja da mu se stomak otvorio i daje njegovu unutrašnjost obasjalo sunce. dijete će biti ţen sko.. ili da će robinja biti vraćena onome od koga je kupljena. u zimskom periodu. bilo nepravda. Ako neko sanja da mu u kući šija sunce. koja će sa sobom donijeti ĉudan imetak. nakon što je izašlo sa istoka. ili će roditi djeĉaka. bilo pravda. bolest. ako sanja da mu je sunce obasjalo stomak ispod odjeće.tanju pomraĉenje Sunca.To moţe da znaĉi i povratak odsutne osobe s puta. rob ili ţena obzirom da je on svima njima pretpostavljeni i da izdrţava sve koji ţive u njegovoj kući. To moţe da znaĉi. tako. vladar će se na njega rasrditi. vraća sa zapada. to ukazuje na to da je osoba koju ono simbolizira nasilnik i da ĉini ne pravdu. njen muţ će je neĉim obradovati. ili da je odlutala s prvog puta. a za onog ko ima nekog bo lesnog da će umrijeti obzirom na nestajanje sjene. nakon što je izašlo. To moţe da znaĉi. dobiće snagu u svojoj upravi. Ko sanja da Sunce s njim govori — vladar će mu dati visok poloţaj. a da to ljudi ne znaju. da će je vratiti. Izlazak Sunca sa zapada. to simbolizira pojavu nekog znaka i pouke. Ako to sanja osoba koja radi neke. kao npr. ako je zapovjednik. ili kupio robinju. da će mu se bolest povratiti. za onoga ko se razveo sa ţenom. ili pravi ćerpiĉ i si. ako bijeli platno. ako Sunce simbolizira trudnicu i ako je zašlo na istok nakon što je izašlo. ako je obiĉni podanik. da ga ima u krilu ili daje ono. osoba koja to sanja iznevjeriće vladara u vezi s njegovom vlašću ili u vezi s njegovom porodicom ako mu to priliĉi. bez obzira sanjalo to njegovo dijete. doţivjeće patnju i tugu zbog druţenja s vladarom ili zbog osobe koju je sanjao da sjedi na suncem obasjanom mjestu. nakon zalaska. ako je upravitelj. ako Sunce simbolizira nekoga ko je bolestan. prihvatiće se izuzetno velike obaveze i dobiće cijeli dunjaluk. dobiće upravu i biće pravedan u upravljanju. Ko sanja da se pretvorio u Sunce. i ako to sanja ţe na. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. dok za siromaha. udaće se za ĉovjeka kod kojeg će ţivjeti u izobilju. Ako neko sanja da je neka osoba umrla i da sjedi na suncem obasjanom mjestu. a konkretnije znaĉenje bilo ĉega od navedenog zavisi od ostalih pokazatelja u snu. vraća odakle je i izašlo. biti lijepo i poznato po svom znanju i vlasti.š. ili će mu ţena. Ko sanja da se lijeĉi sunĉevom svjetlošću . ili će biti u nemilosti nekog sluţbenika. oboljeće od gube. Ako neko sanja da Sunce izlazi sa zapada ili da se. preuzeće vlast i ĉast onoga koga mu Sunce simbolizira ako je toga dostojan. vrućicu ili upalu oka. za onoga ko ima trudnu ţenu — da će se poroditi. zalazak Sunca za nju znaĉi da ti njeni tajni poslovi neće biti ot kriveni izuzev ako se je nedavno oţenio. sišlo u njegovu kuću. Ko sanja da je dobio Sunce obješeno na lancu. dobre ili loše. ko je bolestan. skrivene poslove. da će izvo -jevati pobjedu obzirom da ono Joše'i ibn Nonu a. a ako je nije dostojan. sa svojom svjetlošću i sjajem. za onoga ko je u ratu ili u borbi na Allahovom putu. naći će lijepu ţenu.š. bilo da je u pitanju putovanje.

Slabljenje sunĉeve svjetlosti simbolizira slabljenje vladarove veliĉine. tako se kaţe: Lijep je kao Mjesec u uštapu. a ako nemaju sjaja. to znaĉi da će vladar upropastiti neke ljude koji su u njegovoj blizini.. Nije pohvalno ako se sanja da Sunce snivaĉu nešto daje ili da od njega nešto uzima. Priĉa se da je kadija iz Himsa sanjao da su Sunce i Mjesec zaratili i da su se zvijezde podijelile. Sanjanje pomraĉenja Sunca simbolizira neku nezgodu koja će zadesiti vladara. Sudbina je htjela da je taj kadija pošao u bitku na Sifinu u Muavijinom taboru. a ako se Sunce ne kreće niti izviruje iza oblaka. pa smo sklonili (zbrisali) znak noći. Mjesec takoĊe moţe da simbolizira sina. obzirom da Mjesec noću sluţi za orijentaciju i svijetli u mraku. da imaju svoj sjaj i da ih snivaĉ posjeduje. zadesiće ga briga i strah ili belaj i poraz i biće prisiljen na bijeg. to znaĉi da je vladar ponizan spram Allaha dţ. gospodara. Ako neko sanja da ga obasjavaju i Sunce i Mjesec. Ako neko sanja da je dobio sunĉeve svjetlosti. a ako se pritom oblaci raziĊu. da pravedno vlada. Jedan od pokazatelja dobra prilikom sanjanja Sunca jeste da ga snivaĉ sanja u njegovom pravom i prirodnom obliku. biti zarobljen. stanje muslimana će oslabiti i vladar će biti nepravedan. muţa.. a uĉinili smo znak da nji svijetlećim.a. ako se polovina koja je otišla vratila polovini koja je ostala i sa njom se spojila te je od njih nastalo Sunce kao što je i prije bilo. Ako takav san sanja vladar. Ako ţena sanja da joj je sunce obasjalo spolni organ. to znaĉi da će vladar oboljeti. ispred ili iza njega. 127 . Ako neko sanja da prati Sunce. on će se riješiti briga u koje je zapao. vladar će umrijeti. oboljeće vladar. riješiće se siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo. protiv vladara će se dići neki odmetnik.. umrijeće.vuklo pod ovratnik i da joj je izašlo ispod skuta. udaće se za vladara. ako su obje polovine postale zasebna Sunca. to za snivaĉa ne znaĉi nikakvo dobro. OdreĊene promjene koje se sanjaju na Mjesecu tumaĉe se po istom principu i kao promjene na Suncu.. Allah dţ. to znaĉi da ona ĉini blud. obolje-ćesi dobiti upalu tijela. to znaĉi da će vladar biti prisiljen da mu se u vezi s neĉim obrati. njegovi roditelji su se na njega rasrdili. njegove rijeĉi će biti prihvatane od strane vladara. On je svoj san ispriĉao Omeru ibn EI-Hattabu r. U ovakvom snu Sunce moţe da simbolizira i nekog uĉenjaka. ako pritom sa Suncem ĉini neko dobro.Na ĉijoj si ti strani bio? . ĉast i bogatstvo. dogodiće se neka nesreća vladaru ili roditeljima osobe koja to sanja. — Na to mu je nazreti Omer prouĉio ajet: . Ako neko sanja da je Sunce obasjalo i osvijetlilo cijelu jednu kuću. to moţe da ukazuje na neku štetu. Ako neko sanja da je Sunce pocrvenilo. odmetnik će pobijediti vladara i uzeće svu njegovu vlast. to znaĉi da će se riješiti neke tuge. pa su jedne pristale uz Sunce.a on je odgovorio: — Na strani Mjeseca. i tu je bio ubijen.ako sanja da je Sunce poţutjelo. a ako sanja da mu je u hladu hladno i da je izašao na sunce. izmaći će mu se ono što traţi. ţivjeće briţnim ţivotom. Ako neko sanja da je Sunce palo. imaće istu vlast kao i vladar i biće mu premac. Ako neko sanja da su oblaci prekrili Sunce tako da se izgubila njegova svjetlost.š.. Mjesec i zvijezde skupljeni na jednom mjestu. Ako neko sanja da se Sunce raspolovilo i da je jedna polovina ostala a druga otišla. vladar će biti poraţen i zadesiće ga nevoja. u druţavi će zavladati nered. Ako neko sanja da je progutao Sunce. ţenu ili kćer obzirom na Mjeseĉevo svjetlo i ljepotu s kojom se poredi ljepota ljudi i ţena. njegovi roditelji su zadovoljni njim. Sanjanje borbe sa Suncem simbolizira pobunu protiv vladara. ako sanja da je Sunce zašlo. Ako neko sanja da mu je vruće pod sunĉevom svjetlošću i da se je sklonio u hlad. a Mjeseĉeve stanice simboliziraju mjesta u kojima on boravi ili njegove supruge i robinje. koji ga je upitao: ." — i tog kadiju je smijenio sa duţnosti u Himsu. Ako neko sanja da se domogao Sunca i da je ono pocrnilo i postalo mraĉno. Ako neko sanja da se Sunce preobrazilo u sredovjeĉnog ĉovjeka. da će dobiti snagu i da je stanje muslimana dobro. to znaĉi da će on umrijeti. Mjesec moţe da simbolizira i uĉenjaka. ili vladara koji nije vrhovni. ministra i ostalih po glavara. vladar će povratiti svu vlast i pobijediće odmetnika. a druge uz Mjesec. on će. ili: Lijep je kao mladi Mjesec. Ako neko sanja da mu se je Sunce spustilo u postelju.. Ako neko sanja da je iz Sunca izašla vatra i sprţila sunĉevu okolinu. a za mnoge takav san ukazuje na tjelesno zdravlje.. MJESEC uglavnom simbolizira minstra vrhovnog vladara.. ako sanja da je Sunce pocrnjelo. Ako neko sanja da je sunce zašlo i da ga on slijedi. šeriatskog pravnika ili bilo koju osobu koja upućuje ljude na pravi put. Ako neko sanja da su Sunce. Mjeseca i zvijezda simbolizira promjenu dunjaluĉkih blagodati. odmetnik će od vladara uzeti polovinu njegove drţave. Ako neko sanja da su Sunce i Mjesec s njegove desne ili lijeve strane.. zajedno s vladarom. oni koji ţive u toj kući postići će ugled. koje se kreće ali ne zalazi. dobiće obilje i lagodnost. ako je polovina koja je ostala pošla za polovinom koja je otišla i ako su se spojile i formiralne puno Sunce. a ako Sunce i Mjesec nemaju sjaja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. a ako se preobrazilo u mladica. a ako u vezi sa Suncem sanja neki dodatak ili nedostatak. i kad se Sunce i Mjesec spoje — tog dana ĉovjek će povikati: — Kuda da se bjeţi?" Zamućenost i crnina Sunca.. dok zvijezde oko Mjeseca simboliziraju njegovu vojsku.š. će mu dati veliko blago i imetak.

astrologa obzirom da on dobro poznaje Mjesec. u svom krilu ili u svojoj ruci. vremenski (mjeseĉev) period. kao npr. novoroĊenĉe pobjedu koja će se ostvariti na onoj strani odakle je Mjesec izašao. s tim da to nije prva niti posljednja noć (hidţretskog) mjeseca.Šta ti je? — a on joj je rekao: . bio to muškarac ili ţena. koji je ruĉao. Ako neko sanja da je mlaĊak izašao sa istoka ili sa zapada i da ljudi gledaju u njega. to znaĉi da vladarov ministar stanovništvu tog mjesta ĉini korist.a. Ako neko sanja Mjesec pored sebe.. koji je rekao: — Ako je to sanjao muškarac. odsutna osoba pošla je iz mjesta u kojem se nalazi i na putu je da se vrati kući. njegov ţivot izmiĉe i bliţi mu se smrt. ĉast i imetak od svoje majke ili svoje supruge. pa je svoj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s. osobom koja odgovara svjetlosti Mjeseca u snu. u imetku. Ako neko sanja da pristaje uz Mjesec i da Mjesec pristaje uz njega. pa je san ispriĉala svom ocu (Ebu Bekru r. brijanje glave ili nešto drugo što je u vezi s hadţom obzirom da su mlaĊaci „ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". a ako to sanja krajem mjeseca. Pritom treba imati u vidu. dane. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — sanjala je da su tri Mjeseca pala u njenu sobu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Mjesec u mojoj kući. to simbolizira dobro. Ako neko sanja da Mjesec zalazi. voĊu. koji mu je rekao: — To je tvoj amidţić! — misleći pritom na samoga sebe — neka ga prate najbolji blagoslov i najsrdaĉniji pozdravi! Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu. Mjesec u tom sluĉaju simbolizira putnika ili moreplovca obzirom na Mjeseĉevo kretanje i nastupanje vlaţnosti njegovom pojavom. to znaĉi da njegovi podanici uznemiravaju i nijeĉu. poslu. umrijeće. ustao i uhvatio se za stomak. to znaĉi da će on umrijeti. predstavlja neko zlo.a.Mjesec moţe da simbolizira i neko povećanje ili smanjenje.). ili. pogotovu ako mlaĊak od sebe baca iskre svjetlosti. ili mujezinovo uspinjanje na munaru obzirom da ga ljudi prate pogledom. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira povratak odsutne osobe.š. a to šta simbolizira ostatak dana do kraja mjeseca. u tvojoj sobi biće sahranjena trojica najboljih na svijetu. ako se Mjesec pritom povećao i kretao 128 . odreĊuje se na osnovu ostalih pokazatelja na snu i javi. Ako neko ko ima nekog svog odsutnog poĉetkom mjeseca sanja Mjesec. postići će od vladara neko dobro. i spominju Njegovu svetost. to simbolizira neko dobro ili neku veliku pobjedu (osvojenje) koja će se ostvariti na onoj strani odakle je mlaĊak izašao. bilo u pitanju dobro bilo zlo. Ukoliko mlaĊak prati sjaj i svjetlo i ako ljudi pritom zahvaljuju Allahu dţ. stupice u brak. Ako vladar sanja da je Mjesec potamnio. Tako. Ako nekosanja da visi o Mjesecu. Neki ĉovjek je sanjao da gleda u nebo i da pogledom traţi Mjesec. šta si to sanjala? — te mu je ona ponovila. obzirom da se Mjesec (tj. Ako neko sanja da je Mjesec pretvoren u Sunce. krvava kiša ili ako luci ma teĉe voda. hidţretske godine) sanja da mu se spus tio ili da mu je donesen Mjesec. to se tumaĉi po istom pravilu kao kad se sanja da je Sunce zaklonjeno. predvodnika. pa kad ga nije primijetio. ako nema imetka. pa ga je sestra upitala: . zavisno od toga koliko je dana ostalo do kraja mjeseca. zdravlju i dr. Ako neko sanja put i svijetao Mjesec na njegovom mjestu na nebu. a on je posivio u licu. da je od bakra ili da je u obliku zmije ili škorpije. to znaĉi neki poĉetak. On moţe da simbolizira i hadţ ukoliko se sanja u mjesecima ili danima obavljanja hadţa i ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na telbiju. mjesece ili godine. a ako je to sanjala ţena. odsutna osoba se još više udaljava od svog mjesta boravka. — Desilo se je da je umro sedmi dan nakon toga. njegov osvijetljeni dio) povećava ili smanjuje.v.on će ozdraviti i oporaviti se od bolesti. revolucionara i pobunjenika ako se sanja da ne izlazi s uobiĉajenog mjesta ili ako njegov izlazak prati tmina. Ako neko sanja da je mlaĊak taman. pogledao je u zemlju i vido da je Mjesec nestao u njoj. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira hatiba na minberu ili razapetog ĉestitog ĉovjeka. ako bolesnik poĉetkom mjeseca (mjeseĉeve odn. ali da kiša ne pada. on se bavi alhemijom i zlatom i izgubiće svoj imetak. Ako se sanja da je Mjesec zaklonjen. to ne predstavlja nikakvo dobro tj. kao što je već ranije spomenuto. a ako to sanja u drugoj polovini (hidţretskog) mjeseca.Ova ţena tvrdi da ću umrijeti za sedam dana. zarobljenika. i rekla mu: — Sanjala sam da Mjesec prolazi pored sazvjeţĊa V lasica i ĉula da mi neko govori: OtiĊi kod Ibn Širina i ispriĉaj mu san! — Ibn Sirin je digao ruku od jela i rekao joj: — Kuku tebi. sedmice. koji joj je rekao: — Ako je tvoj san istina. Ako neko sanja da gleda u Mjesec i da na njemu vidi lik sliĉan svome licu. Priĉa se da je Ibn Abas — neka je Allah zadovoljan njim i njegovim ocem — sanjao da je Mjesec sa Zemlje podignut uţadima na nebo. a ako sanja da Mjesec izlazi.s. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Vladar će posjetiti vaš grad. mimoići će ga i neće postići ono što traţi. muţ će joj poginuti. pokazuju prstima na njega i odgovaraju mu uĉenjem tekbira i t eh lila (Allahu ekber i La ilahe illallah). pak. postići će neko dobro. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira isticanje rokova i prispjeće vraćanja ili potraţivanja dugova. Njegov san je ispriĉan tumaĉu snova. MlaĊak simbolizira vladara.

dva ministra ili dva velikana.se nebom. vratiće se.. Ako neko sanja da u toku dana vidi zvijezde. one simboliziraju njenu ţensku pratnju." Zvijezde koje su oboţavane mimo Allaha dţ. Ako neko sanja da dva Mjeseca meĊusobno na nebu ratuju i da obojica imaju uza se zvijezde. ili da ih uzimaju ptice. umrijeće. ili u more.. ili će dobiti up ravu nad ljudima. Sanjanje više skupljenih mlaĊaka simbolizira hadţ. ili će dobiti veliku upravu. dobiće je. kao što su Sirijus Venera i Kanopus. Sanjanje padanja zvijezda na zemlju. prisjećajući se dana rata.š. ili njenog oca i majke. djecu ili robove. baviće se naukom o zvijezdama. a ako je duţan. a ako zaĊe i izgubi se iz vida. Ako to sanja trudna ţena. izmeĊu njih će doći do fiziĉkog ili usmenog sukoba. sanjajući da se zvijezde sukobljavaju na njenoj (njegovoj) glavi ili da su pale. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovlje no dijete.š. sraz mjerno velikom ili malom broju zvijezda. Zvijezde koje sluţe za orijentaciju simboliziraju ashabe (drugve) Allahovog Poslanika s. Ako to sanja ţena ili rob. Ako neko sanja da ima zvijezde u krilu. doći će mu neko njegov ko je odsutan ako je u pitanju poĉetak (hidţretskog) mjeseca. ili da ga je uzeo u ruku ili mu pao u krilo. Ukoliko su sukobljene samo dvije zvijezde. ako ima nekog odsutnog. stvorenjima. ili ako sa zemlje ili ne ba.s. odsutna osoba će se još više udaljiti i potrajaće njena odsutnost. uzme zvijezde. to se tumaĉi po već spomenutom principu u vezi s tim da li je u pitanju poĉetak ili kraj (hidţretskog) mjeseca. Koga koji od zaraćenih Mjeseca simbolizira od onih koji su se sukobili na zemlji. to simbolizira bruku. velike zvijezde — ugledne liĉnosti. Ako mlaĊak koji simbolizira pobunjenika zaĊe i izgubi se iz vida.a. ţena će mu pobaciti dijete. Ovakav san za roba moţe da znaĉi i raspravu izmeĊu gospodara koji ga prodaje i budućeg gospodara koji ga kupuje. one simboliziraju negove svatove. rodice sina koji će biti poznat i ugledan izuzev ako sanja neku od zvijezda ţenskog roda. Reci: — Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". rijeĉima: „Moji drugovi su kao zvijezde. Mjesec koji zaĊe simbolizira pobijeĊenog. ako snivaĉ ima dvije ţene ili dva ortaka. ZVIJEZDE simboliziraju ljudski svijet. nesreću ili propast. dok za ţenu takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu njena dva sina. Neki vele: Ako neko sanja mlaĊak.v. ili njenog muţa i sina ukoliko je u snu jedna zvijezda bila veća od druge. Velika ili Mala kola ili Veneru. shodno Poslanikovim a. neki veliki dogaĊaj. vidi ih na nebu ili ih pokreće u vazduhu. zvijezde muškog roda simboliziraju muškarce. kao npr. i ako sanja mlaĊak. uĉenjake ili šeriatske pravnike. zavisi od roda zvijezda ukoliko snivaĉ zna o kojima zvijezdama je rijeĉ. Ako neko sanja da je na njega pala zvijezda. završno od samog sna. ĉijim oboţavanjem su ljudi zapali u smutnju. od toga da li se odnosi na pojedinca ili zajednicu i od toga da li se sanjalo mnogo ili malo zvijezda. a da li se to odnosi na muškarce ili ţene. da se nalazi u njegovoj kući. ljudi koji su mu duţni sakupiće i vratiće mu dugove. koje mu se pribliţilo. ako ih sanja mladoţenja.. simbolizira umiranje ili ubijanje ljudi. doći će do sukoba ili rata izmeĊu dva vladara. a u haberima se prenosi da su neke od njih od ljudi ili ţena pretvorene u zvijede. Ako snivaĉ ima ne kog svog bolesnog. Pjesnik En-Nabiga ez-Zubjani. a male zvijezde — obiĉne ljude. — simboliziraju ljude i ţene u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. zvijezde ţenskog roda — ţene. a ako nije dostojan navedenog. Ako neko sanja mlaĊak. one simboliziraju njegove uĉenike i vojsku. a ako je u pitanju kraj (hidţretskog) mjeseca. nešto nesvakidašnje. to zlo će se proširiti i potrajati. ili dvije kćeri. ali tako da ga ne vidi niko osim njega. stvorenja su meĊu Allahovim dţ.s. veli: 129 . ili u njegovoj kući. ili njihovo sagorijevanje u vatri. da se spustio na njega. ljepote i veliĉine zvijezde. jer to znaĉi da će roditi djevojĉicu obzirom da spol djeteta zavisi od roda. Ako neko sanja da ljudi pogle dom prate mlaĊak ne mogavši ga naći i ako ga ne vidi niko osim snivaĉa. to znaĉi da će umrijeti neki uĉenjak ili snivaĉevo dijete.. ili će biti sudija ili muftija (pravni savjetnik). Ako vladar sanja zvijezde. njegovog gospodara) i njenog (njegovog) brata ili nekog uglednog ĉovjeka iz njenog (njegovog) roda. Ovakav san za trudnu ţenu moţe da znaĉi i njenu smrt ukoliko u snu ima pokazatelja koji to potvrĊuju. to znaĉi da će on umrijeti. i ako snivaĉ sanja da su se one sukobile na njegovom posjedu. profitiraće u svojoj trgovini. nekog u zatvoru ili trudnu ţenu. Re ĉeno je i to: Ako neko sanja mlaĊak u odreĊenoj fazi. isteći će mu rok otplate duga i od njega će biti potraţivano da ga podmiri . to zlo će uskoro nestati. Isto tako se tumaĉi i ako se sanja da su zaratile dvije zvijezde i ako svaka od njih ima uza se svoju skupinu zvijezda. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o mlaĊa cima. Ako neko (ko ima trudnu ţenu) sanja da je mlaĊak pocrvenio. ako je dostojan vlasti. doći će do sukoba izmeĊu njenog muţa (odn. Ako neko sanja da na njega ili na njegovu glavu padaju zvijezde. Ako neko sanja da je mlaĊak pao na zemlju. odreĊuje se usporedbom tih dvaju Mjeseca i nihovih pozicija na nebu s poloţajima sukobljenih vladara na zemlji. to znaĉi da će biti potpomognut protiv neprijatelja i da će ga pobijediti. ali da uza se nemaju drugih zvijezda. Ako neko sanja da mu je glava ili tijelo pretvoreno u zvijezde. ako ih sanja mlada. a ako to sanja trgovac. to znaiĉi da će pobunjenik biti pobijeĊen i uništen i nestaće onoga što je on zapoĉeo.

pomoć. Vjetar moţe da simbolizira i bolest. nastala je zima. njegov govor ili njegove pomoćnike i sluge. Allah dţ.s. Ako neko sanja da se preobrazio u neku zvijezdu koja sluţi kao putokaz ljudi će od njega traţiti da im on daju svoje savjete i mišljenje u vezi s njihovim poslovima i postupcima. ako to sanja putnik — sretno će stići svojoj porodici. da njim spašava laĊe koje plove po Njegovoj zapovijedi. da se u tmini orijentira prema njoj). ugledni ljudi će biti uvuĉeni u njegov posao i tajne. urmijeće. koji puše u vrijeme promjene vremena ili smjene godišnjih doba. 130 . postići će neko dobro koje je u vezi s putovanjem. Ako neko sanja zvijezdu u svojoj postelji. on će otići na put i mijenjati konake i svoje stanje. ako se one pojave rano ujutro. nastala je polovina ljeta. to bi bilo dovoljno (u ar. Venera — vladarovu ţenu. Vlašići (grupa zvijezda u sazvjeţĊu Bika) simboliziraju razboritog ĉovjeka. Vjerovjesnik s.to znaĉi da on sli jedi vjeru Allahovog Poslanika s. Ako neko sanja da je progutao zvijezdu. postići će vlast i ugled.v. a ako je siromašan. jeziku 'istoĉni vjetar' je izveden od rijeĉi 'biti naklonjen'. crkavaće stoka i nestajaće plodovi obzirom da je njegovo ime (u ar. ako se ujutro pojave na zenitu. kad već sunce sine. poglavarstvo ili neko dobro ili korist Neki vele: Ako neko sanja da je s neba nestalo zvijezda. opskrbu. Ako neko sanja da su se u njegovoj kući skupile zvijezde koje daju svjetlost i sjaj.v. a narod Ad je uništen zapadnim vjetrom".s. i njegovih drugova i da je na putu istine. Vlašići mogu da simboliziraju i vraĉara ili pronicljivog trgovca. Velika i Mala kola (Veliki i Mali medvjed) simboliziraju ĉasnog i uĉenog ĉovjeka obzirom da su to zvijezde koje sluţe za orijentaciju u noćnoj tmini na putovanju morem ili kopnom. VJE TAR simbolizira vladara u njegovom biću obzirom na snagu i vlast vjetra nad ostalim stvorenjima i obzirom na to da on ĉini korist i štetu.a. upravu. je rekao: „Potpomognut sam istoĉnim povjetarcem.A njegove zvijezde.doţivjeće ra dost i sreću i tim po vod m će u njegovu kuću dolaziti ugledni ljudi. Arapi povjetarac nazivaju istoĉnim vjetrom obzirom da je on suprotnost zapadnom vjetru. Tako Saturn simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za kaţnjavanje. To naroĉito vaţi za zapadni vjetar obzirom da je on uništio narod Ad i obzirom da on ne vrši oprašivanje. dobiće vlast. pogotovo ako je u pitanju vjetar koji vrši oprašivanje tj. obzirom da iste izaziva kada se uskovitla. Ako neko sanja da ga je obasjala zvijezda Kanopus. šalje vjetrove kao radosnu vijest svoje milosti. to nema dobro zna ĉenje i moţe da simbolizira rušenje te kuće ili smrt njenog vlasnika.s. Ako neko sanja da su se zvijezde sakupile i da svijetle. Sirijus je ta kode bio oboţavan mimo Allaha. njegovu vojsku. Mars — vladarovog ĉovjeka zaduţenog za rat. Ako neko sanja da jede zvijezde. ali je nije jeo. a ako su zvijezde bile bez sjaja. Što se tiĉe PET PLANETA one u snu simboliziraju vladarove ljude. njegove zapovijedi. a s takvim vjetrom. on će od uĉenjaka sticati znanje. Ako neko sanja da su Vlašići pali. a to moţe da znaĉi i to da on vrijeĊa drugove Allahova Poslanika — neka je Allah zadovoljan njima! Ako neko sanja da siše zvijezdu. Ako neko sanja da ima u ruci malih zvijezda. daje i neke bolesti i slabosti. to simbolizira umiranje ljudi odvlasti ili rat u kome gine vojska. dobiće ugled i visok poloţaj. ugledni ljudi će mu dolaziti povodom neke nesreće. on će postati poznat u narodu i nadmašiće svo je premce ili će sluţiti nekog uglednog ĉovjeka. Vjetar moţe da simbolizira i vladarovu moć. Ako neko sanja da je uzeo zvijezdu rodice mu se sin koji će steći ugled i slavu. povjetarac obzirom na korist koju dono si biljkama i plodovima. ovaj svijet mu neće biti naklonjen do kraja njegovog ţivota. on uzima i jede tuĊi imetak. a Merkur — vladarovog pisara. a 'zapadni vjetar' od rijeĉi 'biti nenaklonjen'). Vjetar moţe da simbolizira i patnju. Jupiter .ĉovjeka koji se brine za vladarov imetak. Ako neko sanja da ga je obasjala Venera ili Jupiter. pobjedu i radosnu vijest obzirom da Allah dţ. Neki vele: Ako neko sanja da su zvijezde na stropu kuće. Ako neko sanja da ga vjetar s lahkoćom nosi. Ako neko sanja da je ispruţio ruku prema nebu i da je uzeo zvijezdu.a. ovaj svijet će mu biti naklonjen. Već je spomenuto da je on stvoren od ĉ ovjeka. koji je u stanju predvidjeti ono što će se desiti u budućnosti obzirom da. da obara drveće i potapa laĊe. on će od vladara ukrasti neku vaţnu stvar ili će osjećati nedostatak neke ugledne liĉnosti. Ako neko sanja da zvijezde padaju s neba. Liĉe na svjetlo bez svjetla N' tminu bez tmine. Otuda se u narodu i kaţe da se vjetar uskovitlao. Reĉeno je i to da sanjanje Vlašića sim bolizira smrt. Ako neko sa nja da se nebeski svod kreće ili kruţi oko njega. to znaĉi da je nastalo ljeto. Ako neko sanja da je uzjahao zvijezdu. izgubiće imetak. nesreću i štetu. Poznato je da je vjetar bio u sluţbi Sulejmana a. Ako neko sanja da je s neba ukrao neku zvijezdu. Ako neko sanja da je voĊen zvijezdom (tj.š. Ako neko sanja da se preobrazio u zvijezdu. jeziku) izvedeno od rijeĉi „vlaga". Vjetar moţe da simbolizira i rodnost. ako je bogat. dobiće vlast i spomen u narodu. Kanopus simbolizira ubiraĉa desetine.š. a ako se pojave naveĉe. Ako bi se simbolika istoĉnog i zapadnog vjetra svodila samo na njihove nazive. slabost i komešanje u narodu. Sirijus simbolizira neku laţnu stvar.

kao što je kuga. rat. Znaĉenje kiše je još izraţenije ukoliko se sanja da umjesto vode pada mlijeko. Blagi i ĉisti vjetrovi.š. ili hurme. nanošenje nepravde od strane vlasti i tome sliĉno. jer navedeno znaĉi. Ako neko sanja da je na kiši ili da se od nje sakrio pod krov ili zid. situacija u kojoj se oni nalaze će se izmijeniti nabolje i riješiće se onoga što ih je zadesilo. oduzimanje imovine. ţivotinje i hranu. bilo usljed kiše ili vremen skih uslova izazvanih kišom. ako su u ratu. to šteti i ljudskim tijelima. ako je vrijeme hladno ili ako je u snu bio u svom mjestu. ili groţĊe.. ili će dobiti batine. kaznu koju je s neba spuštao na neke narode naziva kišom. ako je toga dostojan. ruši zidove i po zraku kovitla ljude. ako je snivaĉ 131 . Ako neko sanja da ga vjetar nosi tegleći ga i motajući ga. Izuzetak ĉini ako je neko sanjao da se kišom oĉistio od dţunupluka. laĊa će stradati. Ako se sanja da se vjetar spustio na grad ili na vojsku. ili da je njom saprao neku neĉistoću s tijela ili odjeće. dozi vjeće zemljotres. ako se stanovništvu nanosi nepravda. kao npr.. Ako neko sanja da ga je vjetar prenio iz jednog u drugo mjesto. ili će biti uznemiren. ako je bolestan. uţas i paniku. KIŠA simbolizira Allahovu dţ. Kiša u snu moţe da simbolizira i rodnost godine. što samo po sebi simbolizira imetak i opskrbu. Sklanjanje od kiše pod zid moţe da simbolizira i to da će osoba koja je to sanjala biti sprijeĉena da radi ili da ide na put. sprijeĉenost i nemogućnost odlaska na put ili obavljanja poslova koji se rade pod otvorenim nebom. ako se sanjaju. pojeftinjenje cijena ili bogatstvo obzirom da ona sve to uzrokuje i rezultira. grad ili vjetar.ne osjećajući pritom strah niti uţas i ne videći mraka niti magle. smutnja. Olujni vjetar simbolizira vladarovu nepravdu. to simbolizira opšteljudsku patnju. ili ako je bila popraćena kamenjem ili vatrom. godina će im biti rodna i cijene će pojeftiniti. napad neprijatelja. ili su njene kapi vrele obzirom da Allah dţ.. to moţe da znaĉi da će meĊu ljudima nastati smutnja. shodno rijeĉima Uzvišenog: . da je kišnicom umio lice da bi bolje vidio. pogotovo ako se sanja da umjesto kiše padaju zmije ili nešto drugo što simbolizira patnju. toga će se osloboditi ukoliko je kiša u to vrijeme bila korisna. Ako se sanja blag vjetar ili vjetar koji vrši oprašivanje i ako meĊu ljudima vlada nepravda. pogoto vo ako se sanja da takva kiša pada iskljuĉivo na neku kuću. prašinom i hukom. pomoć. Vrući vjetar. bilo da će brodovi doći s tovarima hrane. a ako nije nijedno od toga. ako se sanja. Kišica simbolizira lahkoću onoga na što se odnosi. a kakav će biti za vršetak toga što ga je zadesilo odreĊuje se na osnovu toga kako je završio u snu. ili to znaĉi da će bezbjedno putovati morem. da im oduzima imetke ili izdaje naredbe. pogotovo ako se sanja da umjesto vode pada krv. zavisno od toga koliko je pokisnuo. ili zemlja bez prašine i tome sliĉno. olakšanje.. ili će ga vladar ili sudija kazniti i tome sliĉno. Kur'an i mudrost obzirom da voda znaĉi ţivot za ono što je na zemlji i ĉijim nestankom bi nestalo ţivota na njoj. nji hovo teško stanje će se još više pogoršati zavisno od toga koliko je kiša bila jaka. da je uzeo abdest. po analogiji da sve ono što šteti zemlji i onome što iz nje niĉe... ako je stanovništvo te zemlje u nekoj tegobi. selo ili nepoznatu mahalu. ili su opsjednuti od strane neprijatelja. rijeĉima će mu biti nanesena neka šteta. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ako se sanja. kao npr. Kiša moţe da simbolizira i kaznu koja se spušta s neba. a ukoliko je nanijela štetu. zbog bolesti ili siromaštva. Njegovu vjeru. pogotovo ako je popraćena vatrom. Ako je u snu vidio da vjetar. znanje. koja su takoĊe stvorena od zemlje i na njoj rastu. ili će im biti poglavar i oni će mu biti potĉinjeni i si uzice mu. Ako nije u pitanju ništa od navedenog." Ako neko sanja da kiša pada u cijeloj zemlji. i li će biti pritvorena u zatvoru. kao što je najezda skakavaca. Vjetar sa ţutom prašinom simbolizira bolest. simboliziraju dobro i blagoslov. biće uništeni. pogotovo ako se sanja da umjesto vode (kiše) pada pšenica. Vjetar popraćen prašinom simbolizira rat. ili neku nesreću. izobilje. Kiša takoĊe moţe da simbolizira tegobu i ptanju koje svijetu nanosi vladar. postaće vladar nad ljudima.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ĉupa drveće. dobiće vlast ili će otići na put sa koga se neće vratiti. Vjetar popraćen grmlja vinom. A ako vam bude smetala kiša. uza sve navedeno. Kiša moţe da simbolizira i razne tegobe i bolesti ukoliko se sanja da pada u nevrijeme i da krupnim kapima ili gradom nanosi štetu. ili ga je vjetar bacio u daleko mjesto (te od njega nije ostalo nikakva tra ga)". ili će mu. ili jeĉam. teškoća ili zaraza. Kiša moţe da simbolizira i bolest.š. osjećajući pritom strah. nakon zastoja.. milost. i ako je vjetar popraćen tminom. ako je od onih koji putuju ili namjeravaju putovati morem . ili ulje. simbolizira moćnog i nepravednog vladara. ili ako su izloţeni patnji i bolestima. ili će ga neko napasti.. simbolizira vruće bolesti. ako je snivaĉ na laĊi.: „. krenuti posao u trgovini ako se bavi trgovinom. porobljavanje.. ili će steći imetak ako je siromašan. koja će ustalasati i uzdrmati ljude. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. med ili mast. bolest će mu se pojaĉati. — a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!" Kiša moţe da simbolizira i smutnju i prolijevanje krvi. ili će ga uhvatiti drhtavica ako je bolestan.

postići će imetak od kojeg će i drugi imati koristi. simbolizira upravitelja koji nije ni pravedan ni nepravedan." Neki vele da kiša simbolizira karavanu kamila. Ukoliko su ti oblaci bili popraćeni neĉim što ukazuje na brigu ili nešto nepoţeljno. Neki vele da takav san simbolizira izbavljanje koje će doći odakle se ĉovjek i ne na da." ili: „. Takav oblak je uništio narod Ad. livade i drveće. ako je siromašan.. simbolizira trgovca koji nije aţuran u nabavcu kupcima potrebne robe.: „. ako je musliman. i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sruĉili". to znaĉi da će se ljudi meĊusobno sporiti i svaĊati. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu.š. Ako neko sanja više oblaka da dolaze jedan za drugim i da ljudi iz oblaka oĉekuju kišu s tim da nema nikakvih pokazatelja kazne. zapašće u nevolju. Allah dţ. ili u njegovom krilu. ili će ga vladar unaprijediti ukoliko je u vezi s vladarom. ako sanja da posjeduje oblake.. otići će na put. kao npr. Ako neko sanja da se pretvorio u oblak koji ljudima daje kišu. ili na njive. od takvih ljudi će ubrati mudrost. ţena će mu zatrudnjeti. ili na hadţ ukoliko za to ima pretpostavki. i ako ima d evu ili laĊu na putu. karavane ili neĉeg sliĉnog. Sanjanje kiše koja posvuda pada simbolizira obilnu i rodnu kišu. Oblak takoĊe moţe da simbolizira kišu obzirom da on u sebi sadrţi kišu i da zbog nje i postoji. a donio im je kaznu. Ako neko sanja da na oblacima zida kuću. ili povratak karavane s vijestima o smrti većine svoje pratnje. će mu dati bogatstvo. on će se. meĊu njima će zavladati bolesti. OBLACI simboliziraju islam obzirom da oni za ljude znaĉi ţivot i spas i da Allah dţ. Sanjanje kiše koja je poţeljna simbolizira dobro. Beskišni oblak. postići će mudrost i druge će pouĉavati mudrosti. a isto tako i „oblak"). da im donosi kišu. primiće islam. vratiće se s puta. Oblaci 132 . Knjizi nema znaĉenje utjehe već oznaĉava brigu.. a ako oblak prati nešto što ukazuje na kaznu. ili će postati poznat po znanosti i mudrosti ako se time bavi. bilo da je u pitanju povratak vojnika. razboritost.š. da ih tjera zapadni ili neki ţestoki vjetar. kao npr. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju laĊe koje morem plove. a ako za kišu nije upotrijebljena rijeĉ (izraz) „metar". koristeći mudrost koju će zadobiti. ako sanja da sakuplja oblake. zmijama ili škorpijama. u to mjesto će stići neko dobro koje ljudi oĉekuju. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju i deve koje nose tovare onoga što pomoću vode niĉe iz zemlje obzirom da i de va simbolizira oblak. ukoliko se dovodi u vezu s trgovinom. Ako neko sanja da s neba na ime kiše padaju sablje.. a sanjanje kiše koja nije poţeljna simbolizira nešto neţeljeno.Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov.: .. visok poloţaj i solidan i halal imetak. kao što i karavana simbolizira kišu. Svi nazivi za kišu (u arapskom jeziku) prilikom tumaĉenja imaju bolje znaĉenje od naziva „metar". jeziku znaĉi „deva". Ako neko sanja da na oblacima zida dvorac. Ako neko sanja da jaše na oblaku. pomoću njih spušta vodu koja omogućuje ţivot na zemlji. on je vrlo vješt u svom poslu i ljudima je i te kako potreban. a ako je oţenjen. Ako ne ko sanja da u svojoj ruci ima oblak iz kojeg pada kiša. koje nose tovare i koje pokreće vjetar. ili da ga oblak nosi. Ibn Sirin je rekao: Rijeĉ „metar" (kiša) u Allahovoj dţ. Oblaci t a kode mogu da simboliziraju znanje. i ukoliko se dovodi u vezu s nekim za natlijom. on je škrt u širenju znanja koje posjeduje. ako sanja da jede oblake. ili će ga vladar kao svog izaslanika poslati u neku misiju... i ako od vladara ili nekog njemu sliĉnog nešto traţi. ili porez i kuluk koji će im nametnuti vladar. za koji su oni mislili. primiĉe islam. kloniti grijeha i ĉiniće dobra djela. Sliĉni oblaci će natkrivati i stanovnike Dţehennema.. ukoliko se dovodi u vezu s upravom. pokajaće se. oţeniće dobru ţenu.?" (Rijeĉ „ibil" u ar. ali nije aţuran. ako ima ţelju za djetetom. ili da su popraćeni vatrom. od takvih ljudi će se okoristiti hala l imetkom ili mudrošću. onda ima znaĉenje utjehe za sve ljude. postići će mudrost. Oblak takoĊe moţe da simbolizira i trudnicu obzirom da i oblak i trudnica u svojim utrobama nose vodu koju ne smiju ispustiti niti izbaciti bez dozvole njihovog Gospoda ra. mudrost i rjeĉitost obzirom da se u tome što se oni kreću po visinama i nose teške terete te ispuštaju kišu krije prefinjena mudrost. oni simboliziraju k iše i bujice. Neki vele da oblaci simboliziraju milostivog i saosjećajnog vladara. tako da onaj ko sanja da je okruţen oblacima — biće okruţen takvim ljudima. ako slijedi novotarije (bid'ate) ili ĉini grijehe. Ako neko sanja da mu je oblak u njegovoj kući. ukoliko se dovodi u vezu s uĉenjakom. ili skakavce. ako je nemusliman. dobiće mudrost i vlast. Oblak takoĊe moţe da simbolizira vladarovu srdţbu ili kaznu ukoliko se sanja da je crn i da je popraćen neĉim što ukazuje na kaznu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar oni neće pogledati devu kako je stvore na. ako je neoţenjen.š. ili stranke i frakcije koje će se meĊu njima pojaviti i koje će ih razjediniti. kao npr. kada su ga ugledali. dobiće to. ili najezdu skaka vaca i biljnih ušiju. koje nisu ni na zemlji ni na nebu.nemusliman. a ako se sanja da padaju dinje. Ako neko sanja da su oblaci pali na zem lju.. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju vojsku i saputnike obzirom da oblaci nose vodu od koje je Allah stvorio sve ţivo. steći će znanje i mudrost. ili kata-ptice. ili se spustili na kuće. kao što su sijevanje munja i grmljavina. ili ĉovjeka od vlasti. ili vrapce.kamenjem. Ne smatra se pokuĊenim ako neko sanja da pada kiša a da pritom nema oblaka obzirom da kiša dolazi s neba. to simbolizira neprijateljski napad.

Pjesnici uporeĊuju smijeh s munjom. grad. ţetelac i si. vratiće dug. ako je na putu. koji simboliziraju patnju i kaznu. a crni oblak simbolizira oštru hladnoću ili tugu. obustaviće putovanje. ako je duţan.epidemiju i haranje smrti. a ako je u zatvoru. pogled će mu se ukoĉiti. da mu je zaslijepila vid ili da mu je ušla u kuću. Drugi. i ako je popraćena grmljavinom i sijevanjem. on simbolizira pojavu strašnog vladara koji prijeti istinom. Ako to sanja neko kome kiša mnogo znaĉi i ako ljudi. povodom naimenovanja nekog namjesnika (upravitelja) ili povodom slanja ili doĉe ka vojnih ekspedicija. za onoga ko prije kaţe da grmi. naklonost ili nadu ob zirom da munju prate gromovi. smijeh.. GRMLJAVINA simbolizira vladarovu prijetnju i upozorenje. smutnju ili bolest." Reĉeno je da munja za putnika simbolizira strah. najezdu skakavaca. Grmljavina moţe da simbolizira i vladarovu pozitivnu prijet nju i korisna nareĊenja obzirom da grmljavina predstavlja nareĊenja meleka zaduţenog za oblake koji tim nareĊenjima (grmljavinom) upozorava na budnost i pripravnost. vele da oblaci koji se sa zemlje diţu prema nebu simboliziraju odlazak na put. Ako neko sanja da je uzeo ili 133 . a blistanje oka otvorenog kapka nazivaju smijehom. Neki vele da grom bez munje simbolizira iznenadni napad. koja simbolizira mi lost. oblaci — vojsku. shodno rijeĉima Uzvišenog: .mogu da simboiziraju i vladare koji imaju vlast nad ljudima a nad kojima ljudi nemaju vlasti. otići će na put i sretno se vratiti s puta. a za onoga ko je na putu — da će se vratiti s puta. da vidi njenu svjetlost. bilo biĉ od koga će mu poteći krv. kao npr. a da je grom njegov fijuk. Ako to sanja neko koga kiša ometa. Ako se sanja da kiša dolazi u nevrijeme i da nanosi štetu. biće obradovan kišom i milošću. Tamni oblak simbolizira brigu. munju popraćena kišom) bolesna. Ukoliko je grmljavina bila popraćena kišom i tminom. a za onoga ko nije na putu simbolizira nadu. radost. vladarovo nareĊenje. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira prepirku i raspravu. kao npr.. Neki vele: Ako neko sanja da su se sa zemlje prema nebu podigli oblaci i da su natkrilili neko podruĉje. ako se sanja. proći će ga ta srdţba i pokazaće naklonost.. u ljetnom periodu kada nanosi štetu usjevima. udarac biĉem. putnik ili bjelilac platna. oni simboliziraju dobro i blagoslov. bilo da su u pitanju rijeĉi koje će ga rasplakati. a gromovi — smrt. Ako neko sanja da on sam vidi munju a da je drugi ljudi ne vide. Munja bilo šta da sim bolizira — to će se desiti ubrzo obzirom da ona brzo dolazi i brzo nestaje. tako da se za nju moţe pripremiti. njegova porodica će ga oplakivati i neće dugo ostati u ţivotu. da se pobojite i ponadate. Ako munju prati kiša. a ako to sanja nepoštena osoba. iz oĉiju će mu teći suze. a i stoga što se u haberima spominje da je munja — biĉ meleka zaduţenog za oblake. Ako neko sanja da se nebom razlijeţe grmljavina. U narodu se. bez obzira na to da li su oblaci u snu bili bijeli ili crni. Neki vele da sanjanje grmljavine bez padanja kiše simbolizira strah. to znaĉi da će vladar u to mjesto postaviti na vlast ĉovjeka koji će pravedno upravljati. ili najavu kiše. Ako se sanja visoki oblak koji prati sijevanje i grmljavina. ili istovremeno i jedno i drugo. to moţe da simb olizira nepogodu. a plakanje s kišom obzirom da Arapi smatraju da smijeh predstavlja razotkrivanje i osvjetljavanje skrivenih stvari. simboli ţira nevolju. MUNJA. takva grmljavina simbolizira vladarovo slavljenje nekog osvojenja i pobjede uz bubnjeve i zastave. to moţe da simbolizira kišu koja će ga omesti u njegovom poslu. ako je poljoprivrednik i ako mu usjevi trpe od suše. ako neko sanja grmljavinu. postići će zlo za kojim teţi. slavlje povodom neke radosne vijesti koju je vladar ĉuo. neistinu ili laţ obzirom da se grom oĉekuje tek nakon munje.. isukivanje sablje. da grmljavina praćena kišom i sijevanjem za putnike simbolizira strah na putu. Ako se pritom iza oblaka pojavi sunce i ne bude kiše. otac ili vladar srdit na njega. to simbolizira prenošenje vladarovih zapovijedi. zidar. osjećaju potrebu za kišom. kiša — prolivenu krv. inaĉe. iz kojih posuvda pada kiša. bilo zbog kiše. i kiša. ako to sanja neko ko ţeli ići na put. pak. ako se sanja da dolazi u nevrijeme. opet. vjetar. tako da mu kiša (pored suza) moţe da simbolizira krv ili sablju koja će mu uzeti dušu. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za bezbjednost zemlje. Ako neko sanja nadolaţenje oblaka. munje — uzdignuta koplja i obojene zastave koje lepršaju. ili pak. Grmljavina takoĊe moţe da simbolizira ratne i ekspedicione bubnjeve. i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju. zamku. simbolizira strah od vladara.na javi. smutnju ili rat ukoliko je zemlja u ratu ili se oĉekuje napad neprijatelja. ili. to znaĉi da će se snivaĉu desiti nešto neţeljeno ili nešto što će ga rasplakati. Oblak crvene boje. ako je njegov gospodar.. neku smetnju koja mu moţe nanijeti štetu.. biće osloboĊen. a za onog ko nije na putu ili za poljoprivrednike simbolizira nadu obzirom na kišu koja obiĉno dolazi s munjom. to znaĉi da će se obistiniti upozorenja i prijetnje koje grmljavina simbolizira. njegovu prijetnju i upozorenje. da ga je munja ošinula. lijepo vladarovo obećanje.. bilo zbog neke vladarove naredbe. npr. Ako je osoba ko-ja sanja to (tj. to moţe da simbolizira kišu ili vladarova korisna upozorenja.

a što je blato na snu crnje. u ovom sluĉaju. dugo će bolovati. to simbolizira nepogodu. Grom moţe da simbolizira i druge dogaĊaje ĉije mjesto i naĉin dogaĊanja pobuĊuju veliko interesovanje ljudi. Ako se sanja da gromovi udaraju u njive i vrtove. Oluci takoĊe mogu da simboliziraju usta. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ne uzimaj s tih izvora! a on je rekao: . ako je neko iz te kuće sumnjiv ili izaziva smutnju. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . ili ako se je ublatio. To je još potvr dnije ako se sanja da olucima teĉe krv. umrijeće. vratove ili oĉi obzirom da oni spuštaju vodu s gornjeg dijela kuće (krova). Što je blato na snu Ijepljivije i dublje. Bujica takoĊe moţe da simbolizira okupatora. ako je bolestan. a teĉenje vode kroz oluke simbolizira prolivenu krv i odsjeĉene glave. BLATO. Ako neko sanja da branom odbija bujicu od svoje kuće. oslobodiće se grijeha i teške situacije u koju je zapao.dobio munju ili munjom obasjani oblak. Ako neko sanja da mu voda iz oluka teĉe u kući ili pod postelju. Bujica moţe da simbolizira i vojsku koja u miru ili kao pratnja ulazi u grad ukoliko bujica u snu nije nanosila štetu i ako se nje ljudi nisu bojali. zapašće u smutnju. ako je neko iz te kuće odsutan. vjetar. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Ako se sanja da iz oluka teĉe voda. neugodnost i brigu. To se tumaĉi time što otvori oluka. ali da nije bilo kiše. zavisno od veliĉine oluka. ako su ljudi u nevolji i brigama. ako se sanjaju.Ja s tih izvora nisam uzeo ništa. preduzeće mjere protiv neprijatelja kako bi ga sprijeĉio da nanese štetu ili propast njegovoj porodici. ona simbolizira neprijateja koji napada. ako kroz oluke teĉe kisnica i oluci je odvode. ona simbolizira potop ili vojsku nepravednog i agresivnog vladara. razrezivanje nameta. Ako zdrava osoba sanja da ide po blatu. Takav san moţe da znaĉi i to da u toj kući ţivi osoba koja iz nekog razloga roni suze. ili to moţe da znaĉi da će tu kuću pokrasti lopov. u zatvor ili u ruke vlasti. Ako neko sanja da se oluk izlijeva na nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da se bujica slijeva u rijeku. kao što su skakavci. Ako neko sanja da je u njegovu kuću udario grom. u toj kući će biti izvršen pretres ili će biti pod prismotrom policije. pogaĊaju i uništavaju. nanošenje nepravde ili izazivanje smutnje u tom mjestu. Sa- 134 . to moţe da znaĉi da on ne ţeli da mu ţena zatrudni niti da mu se rodi dijete. poţar. poteći će im opskrba i riješiće se briga obzirom da oluci odvode vodu koja bi mogla da zada brige. Ukoliko se sanja da bujica ruši kuće i odnosi imovinu. Neki vele da bujica simbolizira neprijateljski napad. to znaĉi da će se u tom mjestu prolijevati krv. ili da će se srušiti. Reĉeno je i to da munja sim bolizira dobijanje neke koristi iz udaljenog mjesta. to simbolizira smutnju i haram imetak. umrijeće mu ţena ako je bolesna. a ako voda iz oluka ne otiĉe. ili. stanovništvo tog mjesta će se riješiti neke brige i ţivjeće u blagostanju i sreći. neki ĉovjek će ga podsticati na neko dobroĉinstvo i hajr. opet. ako je u snu izašao iz blata. ili vladara koji ĉini nasilje.Sanjao sam da su potekli izvori. gromovi. kao što su strašna smrt. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ne simboliziraju nikakvo dobro. ubiranje desetine ili poreza. to je situacija u koju će zapsti teţa. to znaĉi da se neće riješiti briga u kojima se nalaze. i da ljudi uzimaju (vodu) s tih izvora. a neprijateljski napad. kao npr. ulijevaju strah stvorenjima. uzdrmavaju ih. simboliziraju ljudska usta i jezike koji izgovaraju ono što ih se ne tiĉe i izazivaju smutnju. rušenje ili ubijanje. Ako neko sanja da iz oluka nekih kuća teĉe kisnica. Munja ponekad simbolizira i strah uz koji ide i korist. ako taj ĉovjek prati vladara. ali da nije bilo kiše. oduzimanje imovine. simbolizira nadolazak bujice. zapašće u patnju. Gromovi simboliziraju nesreće i nevolje koje Naš Gospodar daje kome On hoće i koje otklanja od koga On hoće. izuzev ako je sanjao da je izašao iz blata u kojem sluĉaju znaĉi da će se riješiti bolesti i da će ozdraviti. nad njim će biti izvršena vladarova zapovijed. rušenje ili kraĊa. GROM takoĊe moţe da simbolizira tešku kaznu ili strašnu zapovijed koja dolazi od vladara. BUJICA: ako se sanja da ulazi u grad. napašće ga neki neprijatelj od vladarovih ljudi. MULJ i GLIB. grijeh i namjera. to je veći snivaĉev haram. simbolizira epidemiju ukoliko za nju u narodu ima pokazatelja i ako je bujica bila mutna i boje krvi. ili da će u njoj izbiti poţar. stići će vijest o njegovoj smrti. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Ako bolesnik sanja bla to. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobro si uradio! — Nije prošlo dugo vremena a došlo je do smutnje koju je izazvao (Jezid) ibn EI-Muheleb. ili onih koji su otišli na hadţ ili u borbu. p ak. Ako neko sanja da kroz oluke teĉe voda. Ukoliko se sanja da bujica plavi. Ako ĉovjek sanja da mu je munja sagorjela odjeću. ili da se zaglibila u blato. pa stoga izbacuje sjeme van. a ako u snu nije izašao iz blata. Ako neko sanja da gromovi udaraju u kuće. to moţe da simbolizira vijest o smrti odsutnih osoba. zaglibiće se u pogledu vjere i dunjaluka srazmjerno tome koliko je bio zaglibio u blato u snu. ili da će je zadesiti nešto drugo. razne bolesti i epidemije obzirom da te nesreće i nevolje izazivaju efekte sliĉne onima koji iza zivaju gromovi tj. Grom moţe da simbolizira i posjetu nepravednog vladara mjestu u kojem je u snu pukao grom. grad. ili ako nije uprljao odjeću niti tijelo. Oluci mogu da simboliziraju i opskrbu. ali da nije bilo kiše. od ĉijeg zla će se saĉuvati uz pomoć nekog ĉovjeka.

njanje ilovaĉe i pravljenje od nje ćerpiĉa takoĊe ne znaĉi nikakvo dobro obzirom da ilovaĉa simbolizira brigu i sporenje, sve dok se ona ili od nje napravljeni ćerpiĉi ne osuše, kada simboliziraju imetak koji će se dobiti nakon velikog truda, brige, sporenja i neprijatnosti. DUGA: ako se sanja da je zelene boje, simbolizira sigurnost od oskudice i vladareve nepravde; ako se sanja da je ţute boje, simbolizira bolest; i ako se sanja da je crvene boje. simbolizira prolijevanje krvi. Neki vele: Ako ĉovjek sanja dugu, oţeniće se. Drugi, opet, vele: Ako neko sanja dugu sa svoje desne strane, ona mu simbolizira neko dobro, a ako je sanja s lijeve strane, ona mu simbolizira neko zlo. SNIJEG, LED i GRAD simboliziraju razne nezgode, bolesti i ptanje koje će zadesiti mjesto u kojem snivaĉ ţivi ili mjesto na koje se nešto od toga sruĉilo. To isto simbolizira i ako se sanja da iz neba pada kamenje ili vatra. To stoga što sve navedeno uništava usjeve, drveće i plodove, onemogućava plovidbu, svojom hladnoćom nanosi štetu i upropaštava siromahe i što ponekad uzrokuje bolesti. Navedeno moţe da simbolizira i rat, najezdu skakavaca ili epidemiju, a takoĊe moţe da simbolizira i rodnost godine i bogatstvo. Ako neko sanja da je pao snijeg i da je prekrio zemlju, ako je to poljoprivredni kraj i ako je to vrijeme kad je snijeg koristan, to simbolizira obi lje svjetlosti, rodnost i obilje prinosa, koji će zemlju u tom kraju prekriti hranom i prinosima kao što je bila prekrivena snijegom u snu, a ako je to vrijeme u kojem snijeg zemlji i raslinju ne donosi korist, to simbolizira nasilje vladara i ljudi od vlasti. Ako se sanja da je snijeg zatrpao kuće, drveće i puteve, bilo da je to vrijeme kad je snijeg koristan ili kad nije, to simbolizira ne pravdu koja će tom stanovništvu biti nanesena, ili propast njihove imovine, zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Isto tako, ako se sanja da je snijeg napadao po zelenilu ili po mjestima po kojima inaĉe ne pada kao npr. u kuće ili radnje, to simbolizira patnju, nevolju, bolest, epid emiju i patnju koja će zadesiti taj kraj. Snijeg moţe da simbolizira i opsadu, nemogućnost odlaska na put ili obavljanje nekog drugog posla. LED simbolizira isto što i snijeg, i njegovo sanjanje obiĉ no ne predstavlja nikakvo dobro. Led pokatkad moţe da simbolizira i smicalicu od strane šejta-na, od vladara ili od nekoga drugog. GRAD: ako se sanja da je pao po usjevima i rastinju ne nanoseći pritom nikakve štete, simbolizira dobro i rodnost. Grad moţe da simbolizira i skakav ce, prepelice, kata-ptice i vrapce, koji ne nanose štetu, pogotovo ako ljudi u snu grad uzimaju i sakupljaju u ĉaše i posude. Isto tako, ako snijeg i led ne nanose nikakvu štetu, oni mogu da sim boliziraju korist, prihode, plodove, plijen i bijele pare. Ako se sanja da grad nanosi štetu usjevima i ljudima ili da je pao po kućama i radnjama, on simbolizira nesreću i zarazu koje ne traju dugo. Ako neko sanja da grad kupi u sito, odjeću ili nešto u ĉemu se voda ne moţe nositi, ako je bogat, bogatstvo će mu se istopiti, ako ima neku robu da se prevozi morem, bojati se da će mu propasti, a ako je siromašan, sve što zaradi ili dobije neće dugo kod njega ostati i za cijelog svog ţivota neće ništa uštediti. Neki vele da veliki snijeg simbolizira vladarovo muĉenje i vrijeĊanje podanika. Ako neko s anja da po njemu pada snijeg, otići će na daleki put koji će mu donijeti slavu. Ako se sanja da je sni jeg pao u manjim koliĉinama, da je pao na vrijeme i u mjestu gdje je snijeg uobiĉajena pojava, on simbolizira rodnost godine u tom kraju, a ukoliko je napadao u velikim koliĉinama i ako je sve zatrpao, on simbolizira brigu i patnju koje će zadesiti taj kraj. Ako neko sanja da ga je, bilo ljeti, bilo zimi, uhvatila hladnoća od snijega, osiromašiće. Ako neko sanja da je kupio tovar sni jega u ljetnom periodu, zadesiće ga nešto što mu neće dati mira, a toga će se riješiti lijepim rijeĉima ili dovom.Sanjanje snijega koji se brzo topi simbolizira zamor i brigu koji će brzo nestati. Ako se sanja da na sušnu zasijanu zemlju pada snijeg, on simbolizira isto što i kiša i znaĉi milost i rodnost. Ako neko sanja da po njemu pada snijeg ali da on na sebi ima nešto što ga štiti od snijega, to znaĉi da je on odluĉan ĉovjek i da mu ne predstavlja teškoću niti mu uliva strah ono što se na njega u ţivotu sruĉuje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da na njega pada snijeg, neprijatelj će mu nanijeti neku neugodnost. Ako neko sanja da je dobio odreĊen broj zrna grada, dobiće imetak ili bisere. Reĉeno je i to da grad, ako se sanja da pada s neba. simbolizi ra vladarovo muĉenje podanika i uzimanje njihovih imetaka. Sanjanje leţanja na sijegu simbolizira vezanost. Ako neko sanja da ga je snijeg nadvisio, zapašće u velike brige; ako se snijeg brzo otopi, ubrzo će se osloboditi briga. Zimska hladnoća uglavnom simbolizira siromaštvo. Led simbolizira brigu i patnju, izuzev ako ĉovjek sanja da je u posudu nasuo vode i zaledio je, jer to simbolizira dobijanje trajnog imetka. Ledara simbolizira vladarovu (drţavnu) ili neku drugu riznicu. ZEMLJOTRES i PROPADANJE ZEMLJE: ako se sanjaju, simboliziraju dolazak vladara u neko mjesto i njegovo kaţnjavanje stanovnika tog mjesta. Reĉeno je da zemljotres simbolizira i tešku bolest. Ako neko sanja da se neko brdo trese i ljulja od zemljotresa i da se potom ustabililo, vladar ili velikan tog mjesta će zapasti u tešku situaciju, koja će kasnije proći. Ako se sanja da se u nekom mjestu desio zemljotres, vladar će stanovništvu tog mjesta ĉiniti nasilje, ili će meĊu nji ma zavladati smutnja ili harati bolest. Ako neko sanja da ĉuje stropoštavanje oblaka, stanovniš-

135

tvo tog mjesta će zapasti u smutnju, nerpijateljstvo i gubitke. Neki vele da propadanje zemljišta i zemljotres simboliziraju opštu nesreću i propast ljudi i njihovih imetaka. Ako neko sanja da se zemlja kreće, to ukazuje na snivaĉevu ţivost i pokretljivost. Ako neko sanja da ga je zadesila hladnoća, osiromašiće. Akoneko sanja da se grije uz vatru, ţeravicu ili dim, osiromašiće i traţiće posao kod vladara i biće izloţen opasnosti i riziku. Ako neko sanja da se grije uz razbuktala vatru, biće uposlen od strane vladara. Ako neko sanja da se grije ţeravicom, on traţi sirotinjski imetak. Ako neko sanja da se grije uz dim, izloţiće se nekom riziku. Neki vele da hladnoća simbolizira spor posao, a ako je sanja putnik, putovanje neće upotpuniti i poslovi će mu sporo teći. MAGLA: ako Se sanja, simbolizira zbrjcu i smutnju. Oblaĉan dan u snu simbolizira ţalost, brigu i iskušenje (belaj). 39. TUMAĈENJE SNOVA O ZEMLJI, BRDIMA PRAŠINI, PIJESKU, PUTEVIMA, GRADO VIMA, SELIMA. KUĆAMA, ZGRADAMA, DVORCIMA, TVRĐAVA MA, RADNJAMA, TRGOVINAMA, POJEDINIM KUĆNIM PROSTORIJAMA, VRATIMA, STROPOVIMA, KUPATILIMA, KLOZETIMA, ZATVORIMA, DŢAMIJAMA, CRKVAMA, SINAGOGA MA i GROBNICAMA ZEMLJA: za onoga ko sanja da je posjeduje simbolizira njegova ovosvjetska dobra i ţivot na ovom svijetu, koji će odgovarati zerni|i koju je sanjao, t j. da li je bila prostrana i v/elika ili je, pak, bila tijesna i mala. Zemlja moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet), a nebo Ahiret (budući svijet) obzirom da je dunjaluk {vremenski) bliţi, a Ahiret udaljeniji i obzirom da je Dţennet na nebesima. Poznata zemlja moţe da simbolizira i snivaĉev grad i njegovo stanovništvo. Zemlja moţe cia simbolizira i putovanje ukoliko se sanja da je prohodna. Zemlja moţe da simbolizira i ţenu ukoliko snivać zna njene granice i odakle dokle seţe. Zemlja moţe da simbolizira i suprugu ili robinju obzirom na brojne sliĉnosti u vezi sa rodnošću i dr. Zemlja moţe da simbolizira i majku obzirom da smo mi stvoreni od zemlje. AKO neko sanja nepoznatu zemlju, ako je siroma san, obogance se, ako je neoţenjen, oţenire se, i ako je sluţbenik, dobiće neku upravu. Ako neko sanja da je prodao zemlju, ili da je s jedne prešao na drugu zemlju, ako je bolestan, umrije-će, pogotovo ako je zemlja na koju je p'ešao njemu nepoznata; ako je bogat, osriomašiće, pogotovo ako je zemlja s koje je otišao bila obrasla biljem i zelenilom; i ako se bavi izuĉavanjem rnezheba, pronujeniće mezheb Ako neko sanje da je s nerodne zemlje prešao na rodnu zemlju, napustićf novotarije u vjeri a pnnvatiće se Sunneta Allahova Poslanika; ako sanja da s rodne zemlje prelazi na narodnu, pcstupiće suprotno; a ako to sanja neko ko ţeli ići na put, to mu je ono šio će mu s^ desiti rj putu. Ako neko sanja da se zemlja raspukla i da je iz nje izašao mladić, meĊu stanovništvom tog mjesta će doći do neprijateljstvo; ako je iz zemlje izašao starac, postići će sreću i izobilje; ako iz zemIje nije ništa izašlo niti je u nju išta ušlo, u tom mjestu će se dogoditi neko zlo; ako je iz zem Ije izašla neka zvijer, u to mjesto će doći vladar koji će ĉiniti nasilje; ako je iz zemlje izašla zmija, to mjesto će biti izloţeno trajnoj patnji. Ako neko sanja da iz zemlje niĉe bilje, godina u tom mjestu će bili rodna. Ako neko sanja da u zemiji kopa jamu i da iskopanu zemlju jede, prevarom će steći neki imetak obzirom da jama simbolizira prevaru i zamku. Ako neko sanja da je zemlja prekrivena biljem misleći pritom da je cna njegovo vlasništvo i radujući se tome, postići će ono za ĉim ţudi i ubrzo će umrijeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a kada bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili..." Ako neko sanja da se zemlja smotala i da je on ima u ruci, postići će vlast, a neki vele — dobiće nasljedstvo. Ako neko sanja da mu se zemlja ĉini tijesnom, iniaće tjeskoban ţivot. Ako neko sanja da mu zemlja govori o nekom dobru, pos tići će dobro i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Ako neko sanja da mu zemlja govori ne razumljivim i nepoznatim govorom, dobiće neki sumnjivi imetak. Ako neko sanja da propada u zemlju, izgubiće blagodati koje uţiva i promijeniće mu se stanje. AKO neko sanja da se izgubio u unutrašnjosti zemlje, ali da nije u nekoj jami, dugo će stranstvovati u potrazi za ovosvjetskim dobrima. Ako sanja da se izgubio u nekoj jami iz koje nema iziazaupašće u neĉiju zamku (spletku). Ako neko sanja da mu zenlja govor: rijeĉi prijekora, neka se boji Allaha zbog haram imet ka. Ako neko sanja da stoji na jednom mjestu i da potom propada u zemlju, ako je upravitelj,ovaj svijet će se okrenuti protiv niega tako da će mu prijatelji postati neprijatelji a njegova radost će se pretvoriti u ţalost, shodno rijeĉima Uzvišenog:'' Pa smo njega (Karuna) i njegov dom utjerali u zemlju''. Ako neko sanja da se neka mahala ili zemlja smotala, prekrivši one koji su tu ţivjeli, u tom mjestu će harati smrt ili će se ljudi odati ogovaranju i prenošenju rijeĉi tako da će time izazvati vlastitu propast, zavisno od toga koliko ih je zemlja u snu prekrila, ili će ih zadesiti neka tjeskoba, oskudica i nevolja. Ako neko sanja da se zemlja smotala i prekrila samo njega, njegov ţivot i njegovi poslovi postaće tjeskobni. Ako neko sanja da se zemlja pred njim prostrla i raširila, ţivjeće dugo i uţivaće u dobru.

136

STEPA: ako se sanja, simbolizira prelazak iz teškoće u blagostanje, iz tjeskobe u komoditet, iz grijeha u pokajanje, iz gubitka u zaradu i iz bolesti u zdravlje. Ako neko sanja da se nalazi u prirodi, postići će komoditet, ĉast, radost i sreću, zavisno od prostranstva, zelenila i usjeva zem ljišta koje je sanjao. PUSTINJA simbolizira siromaštvo. VADI (BEZVODNA DOLINA) u kojoj nema usjeva, ako se sanja, simbolizira odlazak na hadţ, shodno rijaĉima Uzvišenog: „Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u ko joj se ništa ne sije..." Ako neko sanja da luta po bezvodnoj dolini, on govo ri ono što ne ĉini, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar ne vidiš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade..." BRDO: ako se sanja, simbolizira nepobjedivog vladara tvrdog srca iili nekog velikog ĉovjeka, zavisno od toga koliko brdo se sanja. Brdo takoĊe simbolizira poboţnog uĉenjaka. Ono moţe da simbolizira i visoke poloţje, ĉasna mjesta ili lijepa prevozna sredstva. Allah dţ. š. je stvorio brda da budu stubovi zemlje i da je štite, od uzdrmavanja, tako da ona podsjećaju na uĉenjake i vladare, koji su u stanju da odrţe i ono što ĉvrsta brda nisu u stanju. Brdo moţe da simbolizira i ciljeve i ţelje obzirom da uspinjanje na brdo predstavlja postizanje ugleda (visine). Ako neko sanja da se popeo na brdo, ili da se na nj oslonio, ili da sjedi u njegovo m hladu, biće u blizini nekog poglavara, uz njega će postati slavan i on će ga štititi, kao što je vladar ili poboţni uĉenjak koji daje savjete i upute, pogotovo ako je u snu na brdu prouĉio ezan okrenuvši se prema Kibli, ili da iz luka baca strijele, tako da će se o njemu u narodu proĉuti zavisno od toga dokle je dopirao njegov glas dok je uĉio ezan, i u narodu će se poštovati i izvršavati njegove naredbe i saopštenja u okolinu dokle su dopirale njegove strijele. Ako to sanja neko koje najavi u nekom strahu, postići će sigurnost; ako je na moru, zadesiće ga neka nevolja tako da će morati da se ukotvi. Sanjanje uspinjanja na brdo moţe da simbolizira i zaštitu, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi". Ibn Sirin je rekao: U navedenom sluĉaju brdo simbolizira zaštitu, izuzev ako snivaĉ sanja da je pobjegao s laĊe na brdo, što u tom sluĉaju znaĉi da će doţivjeti uništenje i propast, shodno kazivanju o Nuhovom a.s. sinu. Za onoga ko na javi nije na laĊi niti na moru ovakav san ukazuje na to da on ne prihvata stav zajednice (dţemata) i da se izdvaja sa svojim niskim ţeljama i novotarijama (bid'atima), pogotovo ako oko njega na brdu ima divljih ţivotinja, ili ako na laĊi, s koje je u snu pobjegao, ima sudija, vodeći uĉenjak ili pravedni imam (voĊa). Penjanje na brdo u snu moţe da simbolizira i snivaĉeve ţelje i namjere, koje se mogu utvrditi i odrediti pitanjem snivaĉa kakve ţelje, namjere i potrebe ima kod vladara ili uĉenjaka, ili to, pak, moţe da znaĉi njegovu namjeru odlaska na put i si. Ako neko sanja da se penje na brdo kako se to inaĉe radi, ili pomoću nekih stepenica, ili nekim sigurnim (dobrim) putem, biće mu olakšano da postigne ono ĉemu se nada i za ĉim stremi. Ako ga je pri uspinjanju na brdo zadesila neka teškoća, ili se na brdo uspinjao bez stepenica ili nekog drugog pomagala, zadesiće ga strah i u poslu će biti izloţen riziku. Ako se pak uspeo na vrh brda, poći će mu za rukom da se riješi tih poteškoća, a ako se probudio iz sna prije nego se uspeo na brdo, ili ako je sanjao da je prilikom uspinjanja pao, propašće u onome što traţi i neće moći ostvariti svoju ţelju, ili će pokvariti svoju vjeru svojim lošim postupcima, a ka ko će se sve to završiti zavisi od toga kako je završio u snu, je li imao povreda, lomova i dr. Ako neko sanja da je pao s vrha nekog brda, uzvišice, gomile, stropa, visokog zida, palme ili nekog drugo drveta, to znaĉi da će izmeĊu njega i onoga koga simbolizira ono s ĉega je u snu pao doći do razlaza (kao što je vladar, uĉenjak, muţ, ţena, rob, vlast, posao ili neko stanje), a što se utvrĊuje postavljanjem pitanja snivaĉu o tome ĉime je u budnom stanju preokupiran, ĉemu se nada, od koga strahuje, kakav je njegov odnos sa nekim sa kim bi moglo doći do razlaza i si. Ukoliko je i na taj naĉin teško odrediti o ĉemu ili o kome se konkretno radi, onda će se snivaĉu reći da će doći do razlaza izmeĊu njega (snivaĉa) i onoga koga ono s ĉega je pao uglavnom simbolizira. Pritom treba uzeti u obzir popratne pokazatelje u snu u vezi s visinom i ĉvrstino m brda, mjestom na koje je snivaĉ pao, da li je to bio krš, ravnica, voda, plodno ili neplodno mjesto i si. Ukoliko se sanja da se pada meĊu divlje ţivotinje, zmije, miševe i si, ili u prljavštinu i blato, to ukazuje na snivaĉevo padanje u neposlušnost, smutnju i otpadništvo. Takav san moţe da simbolizira i napuštanje grijeha i novotarija ukoliko je snivaĉ u snu bjeţao od divljih zvijeri, zmija i si., ili ukoliko je sanja da je s brda pao u dţamiju ili bašĉu, ili je uzeo mushaf, ili je stupio u namaz u dţematu. Ukoliko se sanja da se od brda nešto odvalilo ili srušilo, ili je na brdu izbio požar, to simbolizira stradanje onoga koga brdo simbolizira, izuzev ako to što se odvalilo lebdi iznad ljudskih glava, što u tom sluĉaju oznaĉava ţestoki strah koji će zadesiti ljude od strane vladara obzirom da je i iznad Benu Israila (Izraelićana) bilo dignuto brdo kao tama, ĉime ih je Allah zastrašivao i opominjao ih zbog neposlušnosti. Sanjanje kretanja brda simbolizira nastupanje neĉeg strašnog, bilo da je u pitanju rat koji će pokrenuti vladare jedne protiv drugih, bilo da će doći do spora meĊu uĉenjacima, usljed ĉega će doći do smutnje, tegoba i opasnosti u kojima će obiĉni svijet stradati. Ovakav san moţe simbolizirati i pomor i kugu, jer to predstavlja strašne

137

dogaĊaje. Ako neko sanja da se brdo pretvorilo u pjenu, pepeo ili prašinu, to znaĉi da od onoga koga brdo simbolizira nema nikakvog dobra ni u vjerskom ni u svjetskom pogledu. Ako takvo brdo simbolizira nekoga ko se uzdigao nakon poniţenosti, nekoga ko je poĉeo vjerovati nakon nevjerovanja ili nekoga ko je postao bogobojazan nakon silništva, to znaĉi da će se povratiti u prvobitno stanje, tj. opet će biti kao i prije, jer je Uzvišeni Allah, kako vele, brda stvorio od morske pjene, a pjena simbolizira neistinu, što se podrazumijeva i iz kur'anskog teksta. Brdo obraslo biljem i zelenilom koje na sebi ima vode simbolizira vladara vjernika, a ako na sebi nema ni rastinja ni vode, simbolizira vladara nevjernika, jer je on kao mrtvac obzirom da ne veliĉa Uz višenog Allaha i ne smatra ga svetim. Brdo koje stoji uspravno tj. koje ne pada simbolizira onoga ko je ţiv i ima bolje znaĉenje od brda koje pada. Brdo koje pada i pretvara se u kamenje simbolizira smrt neke velike osohe, kao što je vladar, obzirom da mrtvi ne spominju Alllaha i ne veliĉaju Ga. Ako neko sanja da se penje na brdo i da na brdu pije vode, ako je dostojan nekog poloţaja, dobiće ga od vladara gruba srca i koji ĉini korist drugima, a uz to će dobiti i imetak, srazmjeran koliĉini popijene vode. Ako takav san sanja trgovac, imaće uspjeha u trgovini. Sanjanje lagahnog uspinjanja na brdo simbolizira lagahno postizanje nekog poloţaja, a sanjanje napornog uspinjanja, uz svlaĊivanje poteškoća, simbolizira patnje i poteškoće u ţivotu. Ako onaj ko sanja da se penje uz brdo odustane od penjanja usljed poteškoća, to znaĉi da će se i u ţivotu spasiti nekih poteškoća, a ako se na brdo uspne uprkos svim poteškoćama, s mukom i naporom će postići visok poloţaj i vlast. Stijenje i drveće u okolini brda simboliziraju vodeće ljude tog mjesta. Svako uspinjanje uz nešto u snu simbolizira nekakav uspon,a svaki pad simbolizira gubljenje onog što se postiglo. Svako neprirodno uspinjanje na brdo simbolizira brigu, a odustajanje od takvoguspinjanja i silazak simbolizira izbavljenje od takve brige. Uglavnom, svako uspinjanje simbolizira postizanje nekog poloţaja, a svako spuštanje simbolizira gubljenje poloţaja. Ako neko sanja da nosi brdo i da mu je ono teško to znaĉi da će nositi tešku obavezu nekog velikog ĉovjeka ili trgovca, koja će ga pritiskivati, a ako mu je brdo pritom bilo lako, i taj teret će mu biti lagan. Ako neko sanja da je ušao u veliku pećinu brda, dohiće uputu u svojoj vjeri i svojim poslovima i biće jedan od vladarovih sluţbenika. Ako neko sanja da je ušao u malu pećinu brda, to znaĉi da će on spletkariti protiv vladara ili protiv nekog ĉovjeka na visokom poloţaju. Ko sanja da mu se na putu isprijeĉilo brdo, to znaĉi da će mu zapreku ĉiniti neka briga, problem, neki ĉovjek od visokog poloţaja ili naporna ţena. Ako neko sanja da se penje na brdo, vrh brda mu simbolizira krajnji cilj onoga što traţi, koji će ostvariti u onoj mjeri dokle se u snu uspeo uz brdo. Ako neko sanja da jede kamen, izgubiće nadu u ono što priţeljkuje, a ako sanja da kamen jede s hljebom, to znaĉi da će mu ţivot biti teţak i pun briga i poteškoća. Ko sanja da ljude gaĊa kamenjem, to znaĉi da je on homoseksualac, jer je to ĉinio i Lut a.s. kaum. Svako uspinjanje na brdo, brijeg, uzvisinu, strop i si. simbolizira postizanje onog za ĉim snivaĉ teţi. Svako uspravno uspinjanje u snu simbolizira poteškoću i nema nikakvo dobro znaĉenje. Ako neko sanja da se spustio s breţuljka, s dvorca ili s brda, to znaĉi da neće u potpunosti ostvariti ono što ţeli. Ako neko sanja da ruši brdo, to znaĉi da on upropaštava nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da je zabrinut kako će se popeti na brdo, brdo mu u tom sluĉaju simbolizira cilj kome on stremi; ako je uspio da se popne na brdo, postići će ono za ĉim teţi, a ako sanja da je prilikom uspinjenja pao, njegovo stanje će se promijeniti nagore. Pohvalno je ako se sanja da se na brdo uspinje na prirodan naĉin i bez poteškoća, a nije pohvalno ako se sanja da se uspravno penje na brdo, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a naprtiću Ja njemu teškoće..." PRAŠINA simbolizira ljude obzirom da su oni od nje stvoreni. Prašina moţe da simbolizira ţivotnje, a moţe da simbolizira i ovaj svijet (dun'ja), kao i ovosvjetska dobra, jer su ona nastala od zemlje i pomoću njih opstoje stvorenja. Arapi imaju obiĉaj da upotrebljavju rijeĉ „ etrebe" (koja je od istog korijena kao i prašina) za ĉovjeka koji se obogatio. Prašina takoĊe simbolizi ra i siromaštvo, smrt i grob, jer je prašina postelja mejta. A Arapi takoĊe imaju obiĉaj upotrebe rijeĉi „teribe" (koja je takoĊe od istog korijena kao i prašina) u znaĉenju siromaštva, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ev miskinen za matrebeh". Ko sanja da iskopava zemlju i da iz nje vadi prašinu, ako je bolestan ili ako ima nekog svog da je bolestan, to mu simbolizira grob; ako namjerava putovati, iskopavanje mu simbolizira put, a prašina — zaradu na putu, jer udaranje po zemlji znaĉi i putovanje po njoj, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ve aharune jadribune fil -erd" (i onih koji će po svijetu putovati"); ako to sanja neko ko ţeli da se ţeni, zemlja mu u tom s luĉaju simbolizira ţenu, kopanje zemlje — spolni odnos sa ţenom, trnokop — njegov spolni organ, a prašina - ţenin imetak; ako to sanja lovac, kopanje mu simbolizira njegovu zamku koju pos -tavja ţivotinjama, a prašina — ulov; ako nije u pitanju ništa od navedenog, to onda moţe da znaĉi da snivaĉ koristi razne spletke i smicalice da bi zaradio za ţivot ili da bi nešto postigao. Kopanje se uglavnom dovodi u vezu s kopanjem jame za divlje ţivotinje u koju bi se one ulovile, te se stoga i uzima da kopanje (jame) simbolizira spletkarenje i pravljenje zamki. Kad neko sanja da je

138

ako je dostojan vlasti. nakon stoje ovaj došao u Mejdan. to simbolizira neko dobro. umjesto kiše. ali će na kraju ipak dobiti utjehu. svojim rukama neće moći zaraĊivati osiromašiće i na kraju umrijeti. Trĉanje po pijesku u snu simbolizira stavljanje u okove. a potom zapasti u nevolju. to znaĉi da će se povezati s nekim velikim ĉovjekom. Kad neko sanja da s neke uzvišice drţi govor ili uĉi ezan.. vratiće dug ili zalog. Poznati grad u snu moţe da simbolizira ovaj svijet. on moţe da simbolizira Dţennet. a grad Ahiret obzirom da su blagodati budućeg svijeta potpunije. pokajaće se. Ako neko sanja da iz neba. srazmjerno teškoći hodanja po pijesku. a to zato što je po pijesku vrlo teško ići. Ako neko sanja da hoda po pijesku. Ako se sanja lijep i nepoznat grad. koji je Musau a. Uzvišica koja je okruţena poravnanim zemljištem simbolizira bogataša. da su stanovi veći itd.. ili se valja u prašini. Ako neko sanja da mete svoju kuću i da je pokupio prašinu. to ukazuje na ljepotu vjere i poslova osobe koju uzvišica simbolizira. Ako neko sanja da putuje kroz kotlinu.uprašio ruke ili odjeću. simboliziraju ljude obzirom da su ljudi stvoreni od zemlje. a sanjanje udaranja zemlje štapom ili nogama simbolizira putovanje u svrhu nekog dobra. BREŢULJAK l HUM. to znaĉi da će od te kuće dobiti neko nasljedstvo. to mu moţe da znaĉi i to da će raditi neki teţak posao. oţeniće se. taj imetak je haram. Sanjanje udaranja zemlje prašinom simbolizira putovanje po zemlji u svrhu obezbjeĊivanja sredstava za ţivot. Ako neko sanja da sjedi u hladu nekog breţuljka.". to znaĉi da će sakupiti imetak od svog zanata. Ako neko sa nja da gomila prašinu. opsadu i si. oţeniće se ĉasnom ţenom koja će imati bogatstva srazmjerno veliĉni uzvišice. Grad moţe da simbolizira i ovaj svijet. izuzev ako prašina pada u prevelikim koliĉinama. to znaĉi da će se on pozabaviti ovosvjetskim stvarima. i ako je bolestan. Ako neko sanja da mete prašinu sa stropa svoje kuće i da je odstranjuje. to znaĉi da ga taj ĉovjek podmićuje nekim imetkom da bi ga kasnije mogao iskoristiti za neke svoje ciljeve. da su uţivanja trajnija. ako je griješnik .to znaĉi da će od neĉeg biti saĉuvan. to znaĉi da će on varati svoju ţenu da bi od nje izmamio imetak. da ga sakuplja ili da ga nosi. Svaka uzvišica ili breţuljak simboliziraju ljude koji su se uzdigli iznad obiĉnog svijeta.to znaĉi da će se on s tog mjesta preseliti na neko drugo mjesto. bogatstvo ili siromašt vo itd. shodno rijeĉima Suajba a. Ko sanja da guta pijesak. pada prašina. To ponekad moţe da simbolizira i ĉasna mjesta. Ako neko sanja da mu neki ĉovjek baca prašinu u oĉi. i ako je pored svoje 139 . a stanovništvo sela teško. Grad takoĊe moţe da simbolizira skup ili veliku većinu. da se uhvatio ili oslonio na njega. desiće mu se neka poteškoća. mujezin ili hatib. dobiće je. neku vezanost. visoke poloţaje i lijepa prevozna sredstva. to znaĉi da će nestati imetka njegove ţene. a ako je ta pra šina bila s tuĊe zemlje. Ako neko sanja da se sruši la neka kuća i da je tom prilikom po njemu napadala prašina. Kad neko sanjada je na nekoj uzvišici. ako je bogat. Ako neko sanja da hoda po breţuljcima. ako je pored svoje dborote još i u nekom strahu. a ako se sanja crno i ruţno selo. ako ima konkubinu. ili će postati poznat i ĉuven obzirom da uzvišica simbolizira ĉasno mjesto. ili će postati sudija. to znaĉi da će on postići imetak i neko dobro. to znaĉi da će on sakupiti i trošiti imetak. ako je bolestan. izgubiće imetak. ili bezbjednost i sigurnost. ta uzvišica mu simbolizira tabut. Ko sanja da mu je ruka u pijesku. srazmjerno veliĉini zaravnjanog zemljišta.. Ako neko sanja da stavlja prašinu na glavu. ako je duţan. zavisno od napora hodanja po pijesku. pogo tovo ako s te uzvišice ispod sebe vidi ljude. u pogledu roda. a ako snivaĉ nije bolestan i namjerava da se ţeni. a u tom sluĉaju selo simbolizira groblje obzirom da su sela odvojena od gradova i da su stanovnici sela izvan tokova aktualnih zbivanja.s. zadesiće ga neka briga i tuga. bilo daje u pitanju ţivot ili smrt. to znaĉi da će dobiti neki imetak obzirom da prašina simbolizira imetak i novac. PIJESAK simbolizira isto što i prašina. pravni savjetnik. steći će bogatstvo i ugled. Ako neko sanja da se spušta s neke uzvišice.s. biće saĉuvan i bezbjedan. Selo moţe da simbolizira dunjaluk. spasio si se. bilo pješice. Ako je ta uzvišica obrasla i okruţena zelenilom. bilo na konju. biće poniţen i dove den u nevolju. da bi mu se protumaĉio san treba razmotriti njegovo stanje: ako je nemusliman. Ako neko sanja da mete svoj dućan i da s prašinom iz njega izbacuje i platno. a nepoznati grad — budući svijet. GRAD simbolizira one koji u njemu ţive. Ako neko sanja da nosi prašinu. Kad neko sanja da je preselio iz nepoznatog sela u nepoznati grad. ili ako je kod njega na ĉuvanju neki zalog. to znaĉi da će na odvratan i lahak naĉin doći do nekog imetka. rekao: „Ne boj se. Ako neko sanja da iz neba pada prašina u velikim koliĉinama. Neki vele: Ako neko sanja da hoda po prašini. znanja. to znaĉi da će obrtati neki imetak. ostvariće neku korist. ako je dobar. srazmjerno koliĉini prašine koju je nosio u snu. Ako neko sanja da prašinu sakuplja i jede. imetka ili vlasti.. Ko sanja da je pokupio prašinu iz svoje radnje. Ko sanja da sjedi na breţuljku. siromašan i potcijenjen.. primiĉe islam. ako su od zemlje. ono simbolizira Dţehennem obzirom da stanovništvo grada ţivi udobno. to simbolizira neku kaznu. to znaĉi da on uţiva zaštitu nekog poznatijeg ĉovjeka. obzirom da je sve to u vezi sa zemljom.

Ako neko sanja da neka pokrajina ili grad imaju obilje lijepih usjeva. Ako se sanjaju poznati grad i poznato selo.. ili da je u njemu napravio smutnju. — Tako se i desilo. to znaĉi da će se roditi neki potoma k od uĉenih ljudi. ili da u toj pokrajini vlada suša. to ukazuje na dobro stanje stanovništva te pokrajine ili grada. POZNATO SELO moţe da simbolizira samo to selo. tj. koji nema zidina ni graĊevina niti znakova ţivota. Ili. Neki vele da grad. Ako neko sanja da se stanovništvo neke pokrajine sma njuje. pošto je naziv sela Bagije u vezi s nasiljem. Ako neko sanja da je porušio selo. Priĉa se da je Veki'a bio sa Kutejbom kada je krenuo iz Rejja u Horosan pa je Veki'a sanjao da je porušio dţamijske šerefe svog rodnog grada. obzirom da Arapi za mravinjak. Kad je tumaĉa snova upitao za san." Ko sanja da ulazi u grad . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Nastanite se u Misiru. Najbolje je ako neko sanja da se neki grad ili pokrajina gradi i da njihovo stanovništvo ţivi u izboilju. ili grad. a ako je u neimaštini. sprovode novotarije u vjeri. Rodni grad simbolizira roditelje. to se tumaĉi suprotno gore navedenom. a izlazak iz grada simbolizira strah. Selo takoĊe moţe da simbolizira mravinjak. a ako sanja da se taj grad obnavlja. koji će nastaviti put svojih predaka. da se zakljuĉiti iz rijeĉi Uzviše nog: „Pitaj selo . i da tu neće ostati niko od njiho vih potomaka. Ako neko sanja da je u šao u utvrĊe no selo. skrenuće s pravog puta i s istine na put zla i pokvarenosti. to znaĉi da će stanovništvu sela biti ĉinjeno nasilje. Ako neko sanja da je umrla osoba preselila iz nepoznatog sela u nepoznati grad. on mu je rekao: — Ti ćeš s visokog poloţaja poskidati i poniziti velikane u gradu. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ razrušiti neki mravinjak. to znaĉi da će se snivaĉ spasiti nasilja..0 vjernici.to znaĉi da će se izmiriti s ljudima koji ga pozivaju na istinu.š. Neki vele: POKRAJINU. to znaĉi da će mu se zamijeniti ahiretska kuća. Tako npr. ZGRADE simboliziraju poglavare i velikane pojedinih kvartova ili mahala u gradu. svakog straha. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je ušao u neku pokrajinu i u njoj vidi grad koji je proušen. ili da gori u vatri. kad se sanja da je tiha i mirna. Ili. da selo simbolizira seosko stanovništvo. ako se sanja da je umrla osoba preselila iz ruţne u lijepu kuću. a mravinjak — selo. to znaĉi da će se tu roditi dijete koje će postati uĉenjak ili voĊa i koje će obnoviti poboţnost i vjeru. SOKACI (ulice) simboliziraju prvake koji ţive u dotiĉnim ulicama ili mahalama. napušta zajednica i odstupa od linije koju je zacrtalo stanovništvo grada. pitaj stanovništvo sela. uĊite u grad mira. ako je to selo poz nato. to ukazuje na nedostatak dobara u toj pokrajini. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako se sanja da se navedeno desilo s mravinjakom ili leglom zmija. postići će izobilje. sudije i one koji ga ĉuvaju i šti te. ili da ga plavi bujica.dobrote i bolestan. ako neko sanja da je iz sela Bagije (silniĉko selo) preselio u Misir. da će postići ono što traţi i da će biti saĉuvan od straha. nevolju ili epidemiju. ako sanja da seli iz Mehdije (ona koja upućuje) u Sušu (sjeme razdora). jer takav san i ukazuje na izobilje j visok poloţaj tog grada ili pokrajine. to jest da se seli iz jednog u drugo. Takav san takoĊe moţe da znaĉi najezdu skakavaca. ako Boga da. preći će iz Dţehennema u Dţennet obzirom da na Ahiretu imaju dva boravišta od kojih je jedno bolje od drugog. Reĉeno je i to da grad simbolizira vjeru. To. njegovo stanovništvo il i ono po ĉemu je to selo poznato.. neimaštinu. to znaĉi da će vladar tom selu nanijeti nepravdu. ako neko sanja da je njegov rodni grad porušio zemljotres. ako Bog da. izaziva smutnja. to znaĉi da će nakon radosti zapasti u neko zlo ĉije vrijeme je već nastupilo. zadesiće neimašina. 140 . ili ga sanja porušenim i napuštenim.. Selo takoĊe moţe da simbolizira kuću u kojoj se ĉini nasilje.l MusaizaĊe iz grada išĉekujući šta će se desiti.. izmeĊu ostalog. to znaĉi da će ubijati ili da će biti ubijen.. to znaĉi da će se spasiti od Dţehennema i da će ući u Dţennet. Isto tako. KAPIJE POZNATOG GRADA simboliziraju upravitelje grada. vlašću. umrijeće. Ako neko sanja neki sta ri porušeni grad i da su u nj došli ljudi koji mu udaraju temelje i grade ga ĉvršće i solidnije nego što je ranije bio napravljen. zna njem i imetkom. Ako se sanja da se prelazi iz nepoznatog grada u nepoznato selo. Allah dţ. osloboĊeni"." tj.. ili će odseliti iz tog mjesta. u Svojoj Knjizi kuće silnika naziva selima. simbolizira uĉenog ĉovjeka. to znaĉi da će njegov otac biti osuĊen na smrt. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Samo u utvrĊe nim gradovima (selima) ili iza zidina oni se protiv vas smiju skupno boriti". Po istom principu se tumaĉi kod naziva drugih sela i gradova. kaţu i selo. treba uzeti u obzir znaĉenje njihovih naziva i na osnovu toga odrediti o kakvom se prelasku radi. Mravinjak ili zmijsko leglo u tom sluĉaju moţe da simbolizira i crkvu ili neku griješniĉku kuću. to znaĉi da će u toj pokrajini ili gradu nastati skupoća. kojima se ljudi obra ćaju u vezi sa svojim brigama i problemima i koji ih štite i ĉuvaju svojim ugledom. ako je na javi u izobilju. ako se sanja da se posmatra iz daljine. Tako. to znaĉi da će u tom mjestu poumirati ulema (uĉenjaci). ako sanja da je preselio iz Samere (obraĊuje se onaj ko je vidi) u Horasan (zlo + vrijeme). da bi se to protumaĉilo. pristupite miru (meĊusobno se izmirite)" tj. Ako neko sanja da je neka pokrajina ili grad bez vladara.

to znaĉi da će steći znanje. Ko sanja da se pretvorio u kamen — to znaĉi da mu je srce postalo grubo. hambarima i mjestima na kojima se ĉuva stoĉna hrana. pobijediće ĉovjeka koji je po svojoj nara vi sliĉan kamenu. simboliziraju mrtvace obzirom da su one od valjene od brda. da je u kljun uzela zrno šljunka i potom s njim od lepršala. Takav san takoĊe moţe da znaĉi i epidemiju. to znaĉi da mu se primakla smrt ili da će postati nepokretan. od djeteta ako ga snivaĉ ima. to znaĉi da će potrošiti neki imetak za ţenidbu ili na kupovinu roba. ili. neku korist od mora. to znaĉi da će nastradati neki dobar ĉovjek iz dţemata te dţamije. zavisno od ostalih pokazatelja u snu kao i od snivaĉevih preokupacija na javi. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira pamćenje i memorisanje. na ljude ili na dţamiju pao kamen. Uzvišenog: „Izvedi nas iz ovog sela ĉiji su stanovnici silnici". da je neposlušan svome Gospodaru i da je pokvario svoju vjeru. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta snivaĉeve kuće ili s nekog nepoznatog mjesta. Ako to sanja bolesnik. Allah dţ. Šljunak takoĊe mo|e da simbolizira i odlazak na hadţ obzirom da je jedan od obreda hadţa i bacanje kamenĉića. kao i psovku. kamen u tom sluĉaju simbolizira nevolju koja će potrajati. ulje i teme sliĉno. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta crkve.š. Ako neko sanja da uzi ma šljunak s pijace. pak. STIJENE: ako se sanjaju da su baĉene po zemlji. ruganje i vrijeĊanje. to znaĉi da će dobiti neke darove od vladara. što znaĉi da će u tom sukobu svaka kuća ili objekat u koji je udario komadić kamena pre trpjeti neku štetu i gubitak. shodno rijeĉima. vranu i si. to znaĉi da će snivaĉ umrijeti. Stijene takoĊe simboliziraju grube. a ako je snivaĉ bolestan i ako je on dobar ĉovjek te ako u dţematu te dţamije nema niko bolestan. Ako neko sanja da je s neba na zemlju. majmuna. Obiĉni svijet kaţe: . a ako sanja da je izašao iz sela. najezdu skakavaca. sa zasijanih njiva ili ispod drveća. Ako neko sanja da je ušao u selo. Ako neko sanja da se s neba spustila ptica na zemlju. i tome sliĉno. Ako neko sanja da šljunak baca u more. npr. Ako neko sanja da posjeduje kamen. ako je u njegovoj sluţbi. nakon što 141 . sraz -mjerno veliĉini kamena. ako je to uzela iz dvorišta dţamije. to znaĉi da će mu u moru stradati neki imetak.Taj i taj je uloţio novac u pšenicu. to znaĉi da će umrijeti bolesna osoba koja se nalazi u snivaĉevoj kući. nemarne i ljude neznalice. to znaĉi da će postići neka ovosvjetska dobra i koristi. ili da ga guta.š. ako to sanja u danima hodoĉašća. ako ga je u snu uzimao iz dţamije. namet. Ako neko sanja da šljunak baca u bunar. ţene ili novac pbzjrpm da to sve nastaje od zemlje. takav san mu znaĉi sticanje znanja od nekog uĉenjaka. pogotovo ako su komadi kamena padali po gumnima. a mudraci neznalice uporeĊu-ju s kamenjem.. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira grubost i ţestinu. spasiće se od neke nevolje i ţivjeće u miru.s. pogotovo ako se kamen razbio i ako njegovi komadi pršte i udaraju u kuće i objekte. stijene uporeĊuje sa srcima kafira. vjetar. a o ĉemu se konkretno radi zavisi od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Ako neko sanja da šljunak baca u trap ili neku posudu ili skladište. srazmjsrno koliĉni šljunka. nauĉiti nešto iz Kur'ana i imati koristi od zikra. Ako u tom mjestu vlada suša i ako se ljudi boje da bi ona mogla potrajati ifmati štetne posljedice. Kad neko sanja da kupi šljunak i da ga stavlja u odjeću. u pogledu svoje prirode. to znaĉi da će ga zadesiti neka neprijatnost od strane vlasti.Reĉeno je: Ako neko sanja da seli iz grada u selo. Obred bacanja kamenĉića vuĉe korijen od dogaĊaja kada je melek Dţebrail naredio Ademu a. pored vrijedne stvari. to znaĉi da on. ili da se bavio pohvalnim poslom i ĉinio dobro. to znaĉi da će umrijeti neki bolesnik koji pripada toj crkvi. odabire bezvrijednu stvar. pa je to napustio misleći da to nije dobro. to simbolizira popravljanje vjerskog stanja stanovništva tog sela. to znaĉi da će se na to mjesto s neba spustiti kazna obzirom da je Allah dţ.š. to simbolizira grubog upravitelja kojeg će u to mjesto poslati vladar izuzev ako stanovništvo tog mjesta oĉekuje borbu. to znaĉi da će to selo zapasti u zabludu ili će ga zadesiti neka nesreća. grad (tuĉu). !sva. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i dobijanje po klona od bogate ţene. iz kuće nekog uĉenjaka ili s mjesta na kojem se obavlja zajedniĉki zikr. Ako neko sanja da se ljudi gaĊaju kamanjem s neba. to znaĉi da će s novcem koji posjeduje napraviti neku trgovinu. da kamenĉićima gaĊa šejtana. Ako neko sanja da se neko postojeće selo porušilo i da su usjevi tog sela uništeni. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Ako neko sanja da šljunkom (kamenĉićima) gaĊa neku ţivotinju. ili pljaĉku i tome sliĉno. to znaĉi da će obaviti hadţ i da će na hadţu izvršiti bacanje kamenĉića. koja su ţiva i koja slave Allaha dţ. Ako se sanja da se neko selo izgraĊuje. KAMENJE simbolizira okrutnost i ţestinu. da ga je kupio ili da stoji na njemu. ŠLJUNAK simbolizira ljude. skakavca. ili će oţeniti ţenu koja je po naravi sliĉna kamenu. što u tom sluĉaju znaĉi da će doći do sukoba u kojem će stanovništvo tog mjesta biti izloţeno teškoćama i nevoljama. a sve to srazmjerno koliĉini šljunka koji je u snu sabrao. Ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. napad. a u pogledu znaĉenja svog imena (u arapskom jeziku) simbolizira spreĉavanje i zabranu. uništio vojsku koja je sa slonom krenula na Kabu tako što je poslao ptice koje su na vojsku bacale kamenje. Ako neko sanja da kupi pijesak s morske obale.

riješiće se brige. a njena tjeskobnost simbolizira snivaĉevu tjeskobu i škrtost. ako je kuću pravio od ćerpiĉa.. ukoliko se sanjaju zasebno.. i ako je Bogu neposlušan.Daru-l-akabe" ili „Daru-s selam" (kuća spasa).To je ahiretska kuća. npr. ako se sanja. Kuća od ţeljeza simbolizira dug ţivot i vlast njenog vlasnika. Sve što se dešava u vezi s pojedinim dijelovima kapije. to mu simbolizira hala) imetak. izuzev ako je u snu tu kuću srušio. a ukoliko mu je njen vlasnik bio poznat. Ako se uzme da dom simbolizira Snivaĉev imetak ili dobra. kapija u tom slu ĉaju simbolizira kragnu. njegovo biće. s tim što zidovi simboliziraju muškarce a stropovi ţene obzirom da su muškarci jaĉi od ţena i da ih štite i ĉuvaju od zala i neugodnosti. ako je sanjao da kuću pravi na nepoznatom mjestu i ako ju je pravio sa ćerpiĉem i blatom. 142 . da će biti asketa. na poznatom ili na nepoznatnom mjestu. ako nije bolestan i nema nikog svog bolesnog. znan.. a ta radosna vijest za dobro i dobra djela moţe da bude ne samo za jedno već za više dobrih djela. ako bolesnik sanja da je ušao u neku od tih kuća. Ako se uzme da mu dom simbolizira odjeću. simbolizira halal. ali će se ipak spasiti. npr. moţe da simbolizira Ahiret. ako sanja da kuću pravi na poznatom mjestu i ako nije bolestan. golubove ili muslimane. to znaĉi da je taj ĉovjek sklon ogovaranju i klevetanju dobrih ljudi i ĉistih ţena. ako je kuću gradio od cigle. štoko vi sa strane simboliziraju dvoje muške djece. Kad neko sanja da je ušao u novu. Srednji stub kapije na kojem se sastavljaju krila vrata. pokajaće se. poboţan. kuća u tom sluĉaju simbolizira grob. Snivaĉev dom simbolizira njegovo tijelo. da će ĉuvati krvne i druge veze. svjedoĉenje protiv takvih osoba. a ako to sanja zdrava osoba. što u tom sluĉa ju znaĉi da će se pokajati za svoja ruţna djela. izmeĊu ostalog. porodicu i ono ĉime se zklanja. pak. Kuća koja je graĊena od nepoznatog materijala. TakoĊe i poznata „kuća". dareţljiv. dvojicu suvlasnika te kuće. to mu simbolizira ruţna djela za koja će se kajati na Ahiretu. npr. koja ima svoj naziv. Ko sanja da je u takvu kuću ušao a da iz nje nije izašao — to znaĉi da će umrijeti. Tako. sve se to odnosi na kućevlasnika. ili. kompletno opremljenu kuću koja se nalazi na poznatom mjestu i meĊu ostalim kućama. kuća mu simbolizira ovaj svijet. da će biti strpljiv u nedaćama itd. a ako je okre ĉena kreĉom. to mu simbolizira dobar posao koji je uradio ili koji namjerava uraditi za budući svijet. to dobro će postići namazom. DOM simboliziraone koji u njemu ţive. dok ţensko krilo vrata simbolizira njegovu ţenu. Opravka kuće simbolizira snivaĉevu radost."). treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je bolestan ili ima nekog svog da je bolestan. Ako neko sanja da se dom ruši. obogatiće. Sanjanje široke i prostrane kuće simbolizir a širinu i komoditet na ovom svijetu. pak. ili prostran. simboliziraju njenog vlasnika. Ako neko sanja da je kamenĉićima gaĊao nešto drugo. spomen. to mu simbolizira haram imetak obzirom da je taj graĊevinski materijal pripreman uz pomoć vatre. da je tijesan. braću ili pomoćnike. povećaće mu se bogatstvo. maltera i krefca. a moţe da ga simbolizira i muško krilo vrata.mu se šejtan ukazao. tako. da će otići na hadţ ili u dţihad. naziva i kućom (. u tom sluĉaju kapija simbolizira izvor njegovih sredstava za ţivot. bilo zlo. UtvrĊivanje kuće simbolizira snivaĉevo ispravno rasuĊivanje. bilo da je pitanju neko dobro. ako je snivać siromah. Obljepljivanje kuće blatom simbolizira snivaĉevu dobru vjeru. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevo tijelo. a njen vlasnik simbolizira nju i obzirom da mu po rodiĉna kuća simbolizira njegovu slavu.. simbolizira budući svijet. a isto tako i odjeću koju on oblaĉi.. ako kuću pravi od cigle. ili njihovo grĊenje i prekoravanje. to znaĉi da će preseliti na budući svijet siguran i saĉuvan od ovosvjetskih iskušenja i zala. sve se to odnosi na one koji ti dijelovi kapije simboiziraju. da bi mu se protumaĉio san. pa je to postala tradicija njegovih potomaka. što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevu ţenu. Ko sanja da baca kamenĉiće u vrijeme kad nije hadţ. takva kuća joj simbolizira radosnu vijest za dobra koja će ĉiniti. a ako sanja da je u takvu kuću ušao pa zatim izašao to znaĉi da će biti na ivici smrti. ako je u brizi. (Dvokrilna) vrata (kapija) porodiĉne kuće. onda vrata doma simboliziraju spolni organ ţene.. pogotovo ako se u takvoj kući sanjaju poznate osobe. ako je bogataš. robove. Dvokrilna vrata takoĊe mogu da simboliziraju dvoje kućevlas nikove djece. a sve to srazmjerno ljepoti i prostranosti te kuće ukoliko mu je njen vlasnik bio nepoznat. zajedno s halkom. a zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. koja se nalazi na nepoznatom mjestu i koja je odvojena od ostalih kuća. ako je uza se imao konja i sablju. Kad neko sanja da pravi neku kuću koja nije njegova. ako je obavljao namaz. to mu simbolizira njegovu dovu koju on uĉi protiv neprijatelja ili gri ješnika. ako je snivaĉ u toj kući uĉio iz knjiga. njegovu dvojicu braće ili. simbolizira haram. Kuća oblijepljena blatom. njegovog ĉuvara ili slugu. Greda (gornji prag) iznad kapije s onim što ulazi u nju da bi se kapija zakljuĉala simbolizira suprugu iii slugu. Snivaĉev dom moţe da simbolizira i njegov imetak kojim se on izdrţava. to će postići dţihadom itd. Obnavljanje kuće u snu simbolizira snivaĉevo obnavljanje poslova. njegovo dobro djelo u vezi s naukom. . koji će iskoristiti. ime. Nepoznati dom ili kuća simboliziraju budući svijet obzirom da Uzvi šeni Allah budući svijet. obzirom da porodiĉna kuća simbolizira njenog vlasnika. simbolizira kućevlasnikovu dozvolu. onda kapija simbolizira njegovo lice. ili da ga je zadesilo neko dobro ili zlo — sve se to odnosi na one koji u njemu ţive.

a ako sanja da njega kuća nosi ili da je na stubu. Nedugo zatim umro je neki roĊak tog ĉovjeka koji mu je iza sebe ostavio 6000 dirhe ma. Kuća takoĊe moţe da simbolizira snivaĉevo tijelo.. ali će ona ubrzo umrijeti. pa pozakljuĉa sva vrata. Prostorije za poslugu simboliziraju poslugu. Sobica i skriveni kutak u kući simboliziraju snivaĉevu kćer ili robinju obzirom na njihovu skrivenost i to što kućevlasnik u njih ne zalazi. to znaĉi da će otkriti neku njegovu tajnu. a sve to zavisno od toga kakvu kuću je sanjao da pravi. sve se to odnosi na onoga koga kuća simbolizira.l Zun-nun se. — Tako se kasnije i desilo. Reĉeno je i to da sanjanje rušenja neke kuće simbolizira smrt njenog vlasnika. Klozet u snu moţe da simbolizira i ţenu (suprugu) obzirom da ĉovjek sa njom obavlja izvjesne potrebe izdvojivši se pritom od djece i ostale porodice. a ako to sanja griješnik. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. Ako neko sanja da zatvara (zakljuĉava) vrata.. ta mu kuća simbolizira njegov grob. Sve što se sanja u vezi s kućom. ozdraviće. taj će ozdraviti izuzev ako im je obiĉaj da umrle sahranjuju u samoj blizini kuće.š. Ako neko sanja da je ušao u kuću svoga susjeda. a kuća poprima vlasnikovo ime kao što i ţena poprima muţevljevo prezime. a krov kuće simbolizira snivaĉevu ĉuvenost i njegov visoki poloţaj. koja ga je hranila i odrţavala u ţivotu. zadesiće ga neka briga ili neko zlo.to znaĉi da će napustiti ovaj svijet. pogotovo ako se ta kućica pravi na nepogodnom mjestu u dvorištu i ako je kućica okreĉena ili je pritom okićena cvijećem. Ako neko sanja da je izašao iz tješkobne kuće. mogu da simboliziraju ţenu. postići će neko dobro i dobro će ga sluţiti zdravlje. neka ţena će nositi njegov teret. Hodnik simbolizira slugu kojem je prepušteno voĊenje svih poslova. Neki drugi ĉovjek je sajao da se nalazi na krovu kuće od stakla i da je sa nje go pao. Kućna vrata. Ako neko sanja da je napravio ili kupio kuću.to znaĉi daće biti zatvoren. bilo da joj nešto nedostaje ili da joj je dodato. Stan simbolizira ĉovjekovu suprugu. Ako neko sanja da satrven i oţalošćen izlazi iz kuće. Ako neko sanja da je u prostoru oko kuće napravio novu kućicu.. a isto tako i dovratak. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Ako se sanja kuća 143 .. kućne dekoracije i hodnici simboliziraju muške ĉlanove porodice. Reĉeno je da metenje kuće simbolizira rješavanje briga. da će napustiti ono što pos jeduje. i u tom sluĉaju takav san simbolizira smrt osoKSe koja je bolesna u toj kući." Ako neko sanja da je siguran i bezbjedan u zakljuĉanoj kući. to znaĉi da se on suzdrţava od neposlušnosti Allahu dţ. ona mu simbolizira muslimansko podruĉje koje je pod njegovom upravom i vodstvom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . nosiće teret neke ţene.". koja se skriva u njegovoj kući i kod koje se on smiruje. Sanjanje rušenja vladarove kuće simbolizira slabljenje njegove vlasti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Hrišćani vele: Ako neko sanja da mete svoju kuću.. to znaĉi da će se riješiti briga.. to znaĉi da će se oţeniti. Ako neko sanja da je zatvoren i vezan u zakljuĉanoj kući koja se nalazi meĊu drugim kućama. ili. Ako neko sanja da na leĊima nosi kuću.Ako neko sanja da je iz svoje kuće izašao srdit. ĉuvari kuće simboliziraju ĉuvare snivaĉevog imetka. to znaĉi da će postići visok ugled i da će imati po moć od nekog izuzetno ĉuvenog ĉovjeka. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatom kućnom krovu.. ona mu simbolizira neko ovosvjetsko dobro. namirisana mirisima ili opremljena onako kako se inaĉe oprema povodom nekih nezgoda. Ako neko sanja da ruši novu kuću. to znaĉi da će se oţeniti uglednom ţenom. ili će kupiti konkubinu. Otuda se u narodu i kaţe da se taj i taj skućio kada se hoće reći da se oţenio. Pojedini stanovi u kući simboliziraju kućevlasnikove ţene. Hambar simbolizira snivaĉevu majku. ako je bolestan. oţeniće se. koji mu je rekao: . Sanjanje otvaranja vrata simbolizira otvaranje nafake. koje zadugo neće dobiti.. bilo da se ruši ili popravlja. ovosvjetsko dobro koje će postići biće mu halal.. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata. ili neki stub. balkoni simboliziraju ovosvjetsku karijeru i ĉast. to znaĉi da će on tog svog susjeda varati u vezi s njegovom ţenom ili imet kom. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Jemena došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u svojoj staroj kući i da se ona na mene srušila. Ako u toj kući nema niko bolestan i ako snivaĉ nije oţenjen. pak. ispravnost kuće simbolizira snivaĉevo ispravno ţivljenje. — Dobićeš neko nasljedstvo — rekao mu je tumaĉ. Ako pravedni voĊa (imam) sanja kuću. a ako je u tu kuću ušao.. Vrata stana simboiziraju ţenski spolni organ ili ţenino lice. ili će udati kćerku koja će stanovati kod njega. biće izuzetno zdrav. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da gradi kuću. a Allah najbolje zna šta je ispravno. postići će veliko dobro. kada srdit ode. KLOZET simbolizira slugu koji je zaduţen za pranje i ĉišćenje. Ako neko sanja da je ušao u kuću i da je za sobom zatvorio (zakljuĉao) vrata. ako je ona bila graĊena od ilovaĉe i ako nije bila izdvojena od ostalih kuća. Gledanje kroz prozorĉić u snu simbolizira bdenje nad ţenom.Oţenićeš ljepoticu iz vladarske kuće. ako ima nekog bolesnog u kući. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga ili da će umrijeti. zavisno od naĉina izlaska iz kuće u snu. Ako neko sanja da se nalazi u nepoznatoj novoj i omalta-noj kući koja je izdvojena od ostalih kuća i ako u snu ima nešto što ukazuje na zlo. Ako neko sanja neku kuću u daljini.

a ako je neko te zidove u snu renovirao.to znaĉi da će se baviti nekim poslom". a ako se sanja da se ti zidovi obnavljaju. Ako se sanja da se neka kuća ukrašava ili dekoriše. Ko sanja da je vezan za zid — to znaĉi da će se vezati za nekog ĉovjeka visokog poloţaja. GraĊenje kuće moţe da simbolizira i izgraĊivanje (odgajanje) ţene. TRIJEM od ćerpiĉa simbolizira seljanku vjernicu. STROP simbolizira ĉovjeka visokog ugleda. Ako se sanja ćerpiĉ kako je sloţen na gomilu i ne koristi se. Ako neko sanja da ima graĊevinu sa zelenim kubetima i da se ona nalazi izmeĊu neba i zemlje. Ako neko sanja da u dvorištu svoje kuće ima prostranu i glinom oblijepljenu manju kuću u ko joj nije boravio.s. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da gradi kuću.s. koji je dobar vjernik i koji posjeduje kapital i moć. ZID simbolizira ĉovjeka. to mu simbolizira dobru ţenu ĉijom zaslugom će se povećati dobro te kuće. Ako neko sanja da gleda u zid i da u njemu vidi svoj lik. to znaĉi da će okupiti svoje prijatelje i rodbinu na nekom vese lju. ako je ispod te kućice bilo skrovište. stanje će mu se pogoršati. oni simboliziraju vlastodrţca koji je poĉeo da gubi vlast. KUBE (kupola) simbolizira snagu. to znaĉi da će neko iz njegove kuće napustiti kuću. Ako se sanja da se dvorac gleda izdaleka. moţe dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorce". to znaĉi da on obnavlja njihov ţivotni put.Ako neko sanja stare zidove. Ako neko sanja da sjedi na omaltanom trijemu napravljenom od cigle.. to znaĉi da će on otići kod nekog velikog vladara. Ako neko sanja da je ušao u dvorac. ta kuća simbolizira muškarca. to znaĉi da će on oba viti hadţ sa svojim imetkom. Zid takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji uţiva imunitet. ĉiju unutrašnjost obasjava sunce ili mjesec. Strop od daske simbolizira munafika. ĉija će veza s njim biti ĉvrsta srazmjerno ĉvrstini njegove vezanosti za zid. dostojanstvo i moć. to znaĉi da će od vlasnika dvorca dobiti neko dobro i korist. ĉvrstini. a ako je skro -vište bilo oblijepljeno glinom.a. postići će izuzetno visok ugled. Sanjanje pucanja kućne grede simbolizira smrt ili nesreću vlasnika kuće. to znaĉi da on obnavlja ţivotni put tog uĉenjaka. to znaĉi da je njegovo stanje dobro i da će umrijeti sa šehadetom. Ako neko sanja da su zidovi neke zgrade takvi da ih treba renovirati. zavisno od toga koliko je kuća bila uprskana blatom ili mokrinom. biće u strahu od ĉovjeka visokog ugleda. Ako se sanja da je kućna greda ili neki drugi dio kuće prepukao uzduţ na dva dijela ne gubeći pritom svoju funkciju i ne predstavljajući nikakvu opasnost. za koje će biti kaţnjen. a ako sanja da je pao sa zida. to znaĉi da će mu se drugovi i porodica povratiti i da će povratiti prvobitnu vlast. simbolizira ĉast. ako hoće. to znaĉi da će mu ţena zadati neku brigu. tjeskobu i smanjenje imetka. njihovo lomljenje simbolizira smrt tih munafika.Neka je uzvišen Onaj koji ti. Ako neko sa nja da stoji na dvorcu i kao da je dvorac njegov. on će nakon straha dobiti neki imetak. Ako neko sanja da gradi kube na oblacima. Dvije pukotine na zidu mogu da simboliziraju i dvijemenĊuše ili dvije narukvice. Ako neko sanja da se zid srušio na njega ili na nekoga drugog. to znaĉi da će se neko iz te kuće udati. Pravljenje maltera i cigle je posao dţehennemlija. onaj na koga se srušio zid poĉinio je mnogo grijeha.a. a ako je od cigle.v. Ako neko sanja da obnavlja kuću faraona ili nekog nasilnika. ali će to na kraju ipak izaći na dobro. Vjerovjesnik s. to znaĉi da će se u toj kući poduplati ono što taj dio kuće simbolizira. ako je omaltan. to znaĉi da će umrijeti i da će mu na grobu biti stavljen natpis. ugled i vraćanje duga.v. to znaĉi da je u pitanju neka varka u vezi s vjerom. shodno rijeĉima Uzvišenog Allaha: . to znaĉi da taj ĉovjek ima drugove koji svršavaju njegove poslove. Osvijetljena kuća simbolizira dobru ţenu koja je lijepe naravi. Ako neko sanja da je gurnuo i oborio zid. simbolizira ovaj svijet. to znaĉi da će nekog ĉovjeka skinuti s poloţaja i da će ga uništiti. to znaĉi da će na lagahan i lijep naĉin postići vlast i moć. to znaĉi da će u toj kući doći do prepirke i svaĊe. Dvorac takoĊe moţe da simbolizira poboţna ĉovjeka. Ako neko sanja da mu je kuća prostranija nego što je inaĉe. DASKE i GREDE u zgradi simboliziraju munafike koji obavljaju neke društvene poslove. a ako ga sa stropa pospe prašina i uprlja mu odjeću.. oni simboliziraju pravednog voĊu kojeg napušta društvo i porodica. ako je ta kućica bila omaltana i okreĉena i sazidana od cigle. DVORAC. to znaĉi da će on vaspitati svoje dijete. Ako neko sanja da obnavlja staru kuću nekog uĉenjaka. Zamraĉena kuća simbolizira ţenu loše naravi. on tada moţe da simbolizira vladara. Ako neko sanja da mu je pukao kućni zid ili neko drvo ugraĊeno u kuću. je rekao: „Ko sanja da gradi neku graĊevinu . on u tom sluĉaju simbolizira novac. Zid moţe da simbolizira i ovosvjetsko stanje ĉovjeka ukoliko snivaĉ sanja da stoji na njemu. da mu je vje ra dobra i da će postići veliko dobro. a ako takvu kuću sanja ţena.bez stropa. simbolizira zatvor. Ako neko sanja strop koji samo što nije pao na njega. srazmjerno debljini. Ako neko sanja daje zapoĉeo 144 . a ako taj dvorac nije njegov. a ako ga sanja ĉestit ĉovjek. Ako neko sanja da je ušao u uprskanu kuću. Ako neko sanja da je ilovaĉom oblijepio kabur Muhammeda s. a to je bio i faraonski posao. a neki vele da simbolizira dvoliĉnu ţenu. ona simbolizira jeziĉavu i dvoliĉnu ţenu. povećaće mu se obilje i dobro od strane ţene. visini i vaţnosti tog zida u zgradi. ako ga sanja griješnik. ona simbolizira ĉovjeka koji ĉini spletke. simbolizira dobijanje haram imetka.

shodno rijeĉijna Uzvišenog: . ĈARDAK simbolizira visok poloţaj ili zamjenu konkubine slobodnom ţenom obzirom da je ĉardak u gornjem dijelu (na spratu) kuće. a ako je prilikom rušenja bilo i prašine. a 40 potpun. to znaĉi da će postići ono radi ĉega j e pošao na put.. Kad se sanja da se pravi veranda. daće mu se objašnjenje na osnovu toga šta mu se desilo prilikom penjanja uz stepenice. Ako neko sanja da na svojoj kući pravi ĉardak i ako mu to njegova ţena zabranjuje srdeći se na njega ili plaĉući i jecajući. to je istinito obećanje". on će se tu i oţeniti. to znaĉi da se on uljepšava i prikazuje boljim nego što je u biti. ako na put ide radi nekog imetka. simbolizira hranitelja porodi ce. Kad se sanja dulaf u nekoj kući u kojoj on inaĉe ne postoji. Ĉardak takoĊe moţe da simbolizira i mihrab. ozidao je i uĉvrstio. uspevši se uz stepenice. to mu simbolizira halal zaradu. ona simbolizira upravu i znanje. upravu ili zanat i da će postići ono što traţi ili što namjerava. ako to sanja osoba koja je u nevolji. koje prati igra i zabava. Reĉeno je: Ako neko sanja da u svom gradu ili selu gradi graĊevinu. Arapi inaĉe imaju obiĉaj reći: Tome i tome su se podigle stepenice. a ako je taj broj bio 30. 30 noći upotpunio sa još 10 noći i to nazvao upotpunjenjem. to mu simbolizira uspješnu trgovinu. bilo o ispunjenju ili neispunjenju njegovih ţelja i potreba. to z naĉi da će steći znanje. slugu kućne ĉeljadi ili osobu koja nosi kućne obaveze i koja je u stanju da vrši ono ĉime je zaduţena. Kad neko sanja da se ispeo na nepoznati ĉardak. pobi jediće svoje neprijatelje. dekoracija i ĉardak simboliziraju imetak.. ugleda i lijepog prijema. Ako neko sanja da ima dva. a ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. tri ili više ĉardaka. Ako trgovac sanja verandu. npr. ako je u strahu. Isto znaĉi i ako je sanjao da je prili kom uspinjanja uz stepenice uĉio ezan. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir naĉin na koji se penjao kao i ostale pokazatelje sna: ako je bolestan i ako je sanjao da je stigao do na vrh stepenica. a ako na stepenicama bude zadrţan i ne uĊe u ĉardak. postići će ga. otići će u Dţennet. da je iskopao njene temelje. jer ga Arapi i tako nazivaju. Ako takav san sanja zdrava osoba koja namjerava ići na put. a ako ide radi neĉeg drugog. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju i laţni uspon. (visokim) dţen netskim odajama nagraĊeni . biće spašen od onoga ĉega se boji.Oni će biti.. ispuniće ga.. Svaka promjena koja se sanja u vezi sa stubom tumaĉi se promjenom u vezi s onim koga stub simbolizira. DULAF (udubljenje u zidu). Ako je prilikom snivaĉevog uspinjanja na ĉardak s njim bila i skupina koja ga slijedi. on će im biti poglavar u pitanju vlasti ili znanja ili će im biti imam u mihrabu. to znaĉi da će mu doći neko njegov ko je odsutan. to se tumaĉi isto kao kad se sanja da se pravi kuća. Ako se sanja ukrašena graĊevina. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pored nje. kako na ovom tako i na onom svijetu. Ako je u pitanju broj 3J ako na put ide u vezi š nekim obećanim zadatkom. roba ili jahalicu. shodno kazivanju o Musau a. umrijeće. Ako neko sanja da gradi neku graĊevi nu od keramike. i ako to sanja neudata ţena. ozdraviće. Ako neko sanja da se penje uz nepoznate stepenice. do -biće upravu. nakon smrti će biti zastrt od Dţenneta. postići će radost i visok poloţaj. njegova duša će otići u Dţennet. ugled i bogatstvo koje će steći vlasnik kuće. kada hoće reći da je neko na visokom poloţaju. otići će na put. Ako neko sanja da gradi graĊevinu od cigle i maltera i da je na graĊevini naĉinio neki lik. vesela i namirisana. to znaĉi da će se on. ako to sanja neoţenjeni. STEPENICE simboliziraju sredstva i pomagala za postizanje visokog poloţaja. oţeniti drugom ţenom ili će uzeti konkubinu. a ako sanja da graĊevinu gradi od blata. STUB: od drveta. neće u potpunosti postići ono radi ĉega ide na put obzi rom da je broj 30 nepotpun. kome je Allah dţ. Stepenice takoĊe simboliziraju etape ili od marališta na putu na kojima se odsjeda. riješiće se nevolje. a ţeli ići na hadţ i znaĉi da će upotpuniti obaveze ha- 145 . ako to sanja bolesnik. one mogu da simboliziraju i kućnog slugu. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju odbrajanje dana ţivota. ili: Taj i taj je na visokoj stepenici. ušao u ĉardak. a ako je njegova ţena pritom nasmijana. postići će ono što ţeli i steći će visok ugled i sreću. Ako neko sanja da iz daljine vidi verandu.Mi ćemo im dati laţan uspon a da oni to i ne znaju". odsutni će sa sobom donijeti i imetak. Ĉardak takoĊe simbolizira sigurnost od straha. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ţivjećete u zemlji svojoj još samo tri dana.s. oblijepljen ilovaĉom ili malterom ili od cigle. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je. VERANDA simbolizira ĉovjeka od autoriteta. biće bezbjedan. zato što su trpjeli. Ako neko sanja da se gornji sprat njegove kuće srušio na donji ne nanijevši pritom nikakvu setu. ako je bolestan.A oni će u visokim odajama biti bezbjedni". Ako se sanjaju poznate stepenice. to znaĉi da će profitirati u trgovini i da će postati nadaleko poznat trgovac. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da se nalazi na ĉardaku. udaće se. bilo da se radi o dobru ili zlu. a ako to sanja trgovac. ĉardak u tom sluĉaju simbolizira povećanje ugleda i ovosvjetskih dobara. oţeniće lijepu ţenu od dborog roda koja će biti dobra vjernica. ako ga je na stepeništu srelo 40 ljudi ili je našao toliki broj zlatnika.graditi graĊevinu.š. Ĉardak moţe da simbo lizira i Dţennet. to znaĉi da će se on uvaliti u neistine. oţeniće se. ako to sanja neko ko je dostojan uprave.

peta — hadţ. Sanjanje Ijestava poloţenih na zemlju simbolizira bo lest. napustiti svoje ranije stanovište i prekinuti s ranijom praksom. Svaki uspon koji se sanja simbolizira ĉinjenje dobrih djela. Sanjanje uspinjanja uz stepenice od cigle nema dobro znaĉenje. šesta . ako su nova.a. Ako neko sanja da se penje uz stepenice. ako moţeš. mjesto gdje se ĉisti ili nešto sliĉno. i Allah će na visoke stepene uzdignuti one meĊu vama koji vjeruju i kojima je dato znanje".. u svoju kuću. Neki. to znaĉi da će dobiti moć. na veliku slamu ili jeĉam ili na bilo šta od onoga što ukazuje na ovosvjetska dobra. simboliziraju dobijanje onoliko robinja koliko ima stepenika. meĊu svoju ĉeljad. strašne stvari i nevjerovanje. a mali luk — ţenu loše ĉudi.uspjeh u trgovini uz oĉuvanje vjere. opet. ako su od srebra. Uspinjanje uz stepenice od zemlje u snu za upravitelja simbolizira uspon i ugled uz oĉuva nje vjere. simboliziraju postizanje vlasti. postići će vlast i ugled. kako kaţe Uzvišeni: „Zar je u njih blago Gospodara tvoga ili zar oni vlada ju!? Zar oni imaju ljestve pa njima prisluškuju!? Neka onaj meĊu njima koji tvrdi da je nešto ĉuo donese potvrdu oĉitu". a za trgovca . hatibskoj. a sanjanje stepenica od cigle ima loše znaĉenje. Vrata ţenskih odaja simboliziraju ţene ili ţensku kućnu ĉeljad. treća — zekat. druga — post. bašĉa. blagostanja i svakog dobra.: . trap. kao što je dţamija. pak. Reĉeno je i to da stepenice simboliziraju asketu ili poboţna ĉovjeka. ili ako se niz stepenice skotrljao ili pao s njih u jamu. bilo da se radi o upravi. simboliziraju uspon sa licemjerstvom i demagogijom. mujezinskoj ili nekoj drugoj visokoj tituli. Ako neko sanja da nasred kuće ima mala vrata. simboliziraju dobijanje ovosvjetskih dobara. bunar. a ako sanja da sjedi pod velikim lukom.v. to je znak potpunosti njegove vjere i visokog stepena kod Uzvišenog Allaha. to mu moţe da znaĉi i postizanje razumijevanja i oštroumnosti pomoću kojih će se uzdignuti. Svaka stepenica moţe da simbolizira upravu od godinu dana. onda.a njihovo uspravljanje simbolizira ozdravljenje..Uĉi „Kur'an i time se uspinji!" Uspinjanje uz stepenice od zemlje ili ćerpiĉa simbolizira snivaĉevu lijepu vjeru. Ako je.dţihad i sedma — Kur'an (tj. pa im donosi jedno ĉudo". bilo o muftiluku. Ako je sni va ĉ na javi zdrav i ako je uz to silnik. a ako to sanja bolesnik. treba razmotriti naĉin njegovog silaska niz stepenice u snu: ako se spustio na poznato mu mjesto. Ko sanja da se pribliţio stepeništu — postići će uspon i poboţnost.Kućna vrata simboliziraju izdrţavaoca porodice. rodno zemljište. ako su od daske. to znaĉi da će se oporaviti od bolesti. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. na veliku i strašnu vatru. Sanjanje popravljanja stepenica simbolizira ispravljanje onoga što je bilo neispravno. potraţi kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve na nebo. 146 . pred lava koji ga je šĉepao. Veliki kućni luk simbolizira ţenu lijepe ćudi. sišao na nešto što je suprotno svemu gore navedenom i što ukazuje na velike grijehe. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako je tebi teško to što oni (munafici) glave okreću. vele da to znaĉi od lazak na put. ako su od zlata. i ak o su od bronze. VRATA. u prirodu ili meĊu umrle osobe koje je odranije poznavao. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo". SOFA simbolizira poglavara na kojeg se oslanjaju kućna ĉeljad. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: .. Otvorena vrata simboliziraju opskrbu.dţa. treba uzeti u obzir na što je sa stepenica sišao ili pao: ako to mjesto na koje je sišao ili pao ukazuje na dobro. Ako neko sanja da se nalazi na ĉardaku do kojeg nema stepenica. taj san mu nije dobar i znaĉi otkri vanje ţenskih tajni. to znaĉi da će se prihvatiti islama. to znaĉi da će se razvesti sa svojom ţenom. za poglavara . shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Reĉeno je i to da penjanje uz drvene ljestve u snu simbolizira oslanjanje na ljude koji su munafici (licmjeri). u usidrenu laĊu koja je sa njim isplovi la ili na jahalicu koja na sebi ima nosiljku i koja ga je ponijela. u tim sluĉajevima stepenice oznaĉava ju dane njegovog ţivota i sve navedeno ukazuje na to da će snivaĉ uskoro umrijeti. ĉetvrta — sadaku.Ti prisluškuješ ljude. njegovo uĉenje i primjenjivanje). LUK. pred pticu koja ga je zgrabila. islam. za osobu koja je na putu znaĉi da će se vratiti s puta. LJESTVE od drveta simboliziraju ĉovjeka visokog ugleda koji je licemjer. a ako ne namjerava ići na hadţ i to ne sanja u vrijeme hadţa. sa ţenom će se trajno razvesti. u veliku provaliju ili nešto sliĉno tome. meĊu lavove ili zmije. da će se pokajati. to znaĉi da će se nešto desiti izdrţavaocu porodice. za jahaĉa — da će ići pješice. to znaĉi da je on obmanjena osoba i da se neće riješiti svoje obmane dok ne propadne i neće biti u situaciji da izbjegne propast. Ako ĉovjek sanja da sjedi pod tijesnim lukom. za onoga ko ima bolesnu ţenu — da će mu ţena umrijeti. Sanjanje stepenica od ćerpiĉa ima dobro znaĉenje. Neki vele da stepenice simboliziraju dobra djela: prva stepenica — namaz. da je pao na neplodnu zemlju. Ako se sanja da se s kućnim vratima nešto desilo. a ako je niz stepenice sišao na nepoznato mjesto.s. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na Ijestvama. Ako su stepenice od kamena. one simboliziraju uspon sa grubim srcem. Sanjanje silaţenja niz stepenice.da će sići s vlasti.Sanjanje penjanja uz ljestve simbolizira navoĊenje jasnog dokaza munaficima. kao npr. Ako neko sanja da se uspeo uz ljestve da prisluškuje govor nekog ĉovjeka.

pa kad kroz nju proĊete. a ako je broj vrata prelazio uobiĉajeni broj. to znaĉi da on ne vodi dovoljno raĉuna o ĉuvanju svojih ovosvjetskih dobara. dobijanje uprave ili otpoĉinjanje s bavljenjem nekim zanatom. to znaĉi da se on odao novotariji. bićete sigurno pobjednici". Ako neko sanja da je išĉupao halku s kapije svoje kuće. on ju je pustio tj. a ako mu je vrata otvorio neki ĉovjek. Neki vele da štala simbolizira suprugu. to znaĉi da u njegovoj kući ţivi puštenica. tim dobrima će se okoristiti kućna ĉeljad. to znaĉi da će on probiti ili osvojiti neku utvrdu. Ako ĉovjek sanja da nekim drvetom ĉeprka po klozetskoj jami. Ako se sanja da je kućna kapija nestala sa svog svakodnevnog mjesta. a to što je jedno krilo vrata palo prema vani znaĉi da će ti sin oţeniti strankinju. rastavio se s njom. Ako neko sanja da je kroz tijesna vrata izašao na neki široki prostor. VaĊenje nadboja simbolizira rastavu sa ţenom. Ako osvajaĉ sanja da mandalom otvara neka vrata. — Nije prošlo dugo vremena a toj ţeni su se s puta vratili muţ i sin i s njima neka strankinja. Ako neko sanja da na vratima njegove kuće ima više mandala. a ako je otvorena prema kući. a ako je u klozetu osjetio još i smrad. PRAG simbolizira ţenu. to znaĉi da njen vlasnik ima prema sebi neku obavezu. KUHINJA simbolizira kuharicu. simboliziraju udovice. a ako nemaju mandala. VaĊenje dovratka simbolizira gubljenje ugleda kućevlasnika. to znaĉi da će mu neki ljudi. to znaĉi da on tom ĉovjeku pravi zamku i da će mu taj ĉovjek uĉiniti ne ko dobro. ako je s nekim u sporu. Ako neko sanja da ima štalu u kojoj drţi dvije ţivotinje. to zna- 147 . koji ne dozvoljavaju otvaranje vrata. Sanjanje ulaţenja na velika vrata simbolizira otvaranje trgovine. simbolizira neku zamku. a on joj je tada rekao: — To što je nadboj pao znaĉi da će ti se muţ uskoro vratiti. i da je lijepog izgleda. zapalila se ili slomila. rekao ţeni svog sina Isma-ila a. otvoriće mu se vrata ovosvjetskih dobara. Ako neko sanja da su kućna vrata pala. to znaĉ i da će mu biti napravljena neka spletka. Ako ĉovjek sanja da je ušao u ĉist i prostran klozet. to znaĉi da on ima prgavu i nepristupaĉnu ţenu. — On joj je nato rekao: — Jesu li ti muţ i sin odsutni? — Jesu — rekla je ona. Ako neko sanja da je zamandalio vrata.s. Ako ĉovjek sanja da je ušao u klozet i da je u klozetskoj jami vidio krv.: — Reci Ismailu neka promijeni kućni prag. jedno krilo je palo unutra. to znaĉi da on vrši spolni odnos sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. ŠTALA simbolizira ugled obzirom da štalu pravi ili ima samo onaj ko ima imetka i stoke. to znaĉi da će se ta kuća srušiti. pobijediće. bez njegove dozvole. Reĉeno je i to da prag simbolizira vlast. Ako neko sanja da na vratima nema mandala. Prenosi se da je Allahov prijatelj Ibrahim a.simboliziraju neudate. to znaĉi da je on sprijeĉen i nemoćan da uradi neki posao. izvalila se na van. Ako ĉovjek sanja da je ušao u tijesan klozet pun izmeta i da u njemu ne moţe da naĊe mjesto gdje bi komotno mogao obaviti nuţdu. ona ukazuje na dobro stanje izdrţavaoca porodice. Ako neko sanja da njegova kuća ima dvije kapije. a ako je uz to i zakljuĉan. to znaĉi da će se izdrţavaocu porodice desiti neka nesreća. shodno njegovim mogućnostima.s. to znaĉi da će umrijeti. a drugo vani.š. KLOZET simbolizira ţenu. Ako neko sanja da traţi kapiju svoje kuće i da ne moţe da je naĊe. to znaĉi da je njegova ţena dobra u ophoĊenju. to znaĉi da će vlasnik kuće promijeniti svoj odnos i svoje ponašanje prema ukućanima. da je pokorna Allahu dţ. to znaĉi da on dobro ĉuva svoja ovosvjetska dobra. Kad neko sanja da je ušao na kapiju. Ako neko sanja da je zatvoren u klozet. Ako se sanja da je klozetska jama duboka. doći u njegovu kuću u vezi s nekom nezgodom. Sanjanje zaklapanja kućnih vrata simbolizira neku veliku nesreću koja će zadesiti ukućane. ako se sanja da je otvoren.u kojem se ne osjeća neugodan zadah. to znaĉi da je njegova ţena pokvarena. Ako neko sanja da je kapija njegove kuće neuobiĉajeno prostrana. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna izmeta. a dovratak — kućnog starješinu i staratelja. a nestajanje dovrstka \z vida simbolizira smrt kućnog starješine. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Navalite im na kapiju. — Kada je to ona njemu rekla. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna ne bojeći se pritom da će se ona preliti. to znaĉi da njegova ţena rasporeĊuje imetak i ne dozvoljava mu da ga on troši bojeći se da će imetka nestati. MANDAL (reza) od drveta. to znaĉi da je snivaĉeva ţena vješta i spremna u obavljanju njenih poslova. ono što izdrţavalac kuće postigne od ovosvjetskih dobara otići će tu i tamo. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je nadboj kapije moje kuće pao na prag i da su oba krila kapije pala. da je ispravna. to znaĉi da mu je ţena napasna i da je po tome poznata meĊu svijetom. Ako se sanja da je ka pija otovrena prema putu. Ako neko sanja otvorena vrata na poznatim i nepoznatim mjestima u kući. to znaĉi da je on zbunjen u vezi s nekim ovosvjetskim poslom. Ako neko sanja da na kućnoj kapiji imaju dvije halke. to znaĉi da će se riješiti neke tjeskobe ili brige u kojoj se nalazi. Ako je kapija velika i jaka. to znaĉi da mu je ţena trudna. nadboj iznad vrata — ţenu.

a ako se sanja da se voda iz bunara izlila. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu:—Sanjao sam da je Jezid ibn EI-Muhelleb napravio luk izmeĊu svoje i moje kuće. ili neka druga ţenska osoba u njegovoj kući. Sanjanje nepoznatog trapa moţe da simbolizira i sticanje imetka na prevaru obzirom da trap podsjeća na jamu koja simbolizira zamku i prevaru. TRAP simbolizira majku. Nepoznati bunarovi. BUNAR u dvorišu simbolizira vlasnika kuće. da će vladar na proizvoĊaĉe hrane nametnuti veliki porez ili da će usjeve uništiti skakavci ili nešto drugo. Ako se sanja da je neka hrana pomiješana s hurmama ili sa šećerom. tako npr. a koji je inaĉe siromašan. okove i tome sliĉno. Bunar takoĊe moţe da 148 . to znaĉi da će mu u kuću ući lopovi i opljaĉkati je.rekao je ĉovjek. to znaĉi daje ţena bliţe vremenu poroda. Ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. ĉuva i odgaja obzirom da je djeĉija hrana skri vena u majĉinim grudima kao što je i ljudska hrana pohranjena u trapu. onda treba uzeti u obzir ostale pokazatelje u snu i na javi. prevare.Imaš li ti majku? — Imam — rekao je ĉovjek. ako to sanja putnik. ako snivaĉ posjeduje trap pun hrane. koja svoje dijete hrani. to znaĉi da se otkrivaju tajne vlasnika kuće. Sto je voda bliţe dohvatu ruke. na putu će ga presresti banda. Ako neko sanja da je ušao u rov tako da ne vidiviebo. to znaĉi da će ga napuniti hranom kad ona bude jeftina. a ako je duţan. to znaĉi da će pojeftiniti cijene prehrambenih artikala. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ili robinja. to se tumaĉi isto kao i kad sanja da je pao u bunar. ako se sanjaju da su pored puta.Ne znam . Ako se sanja da bunarska voda plavi kuću. ako mu je majka bolesna. a ona mu je rekla: — Ibn Sirin je rekao istinu. to znaĉi da će hrana pojeftiniti i da od imetka koji ima i koji će prodavati neće mnogo zaraditi. a ako je trap bio prepun i ako se na njemu nije poznavalo. to znaĉi da će se cijene prehrambenih artikala uveliko povećati. i ona će mu umrijeti i biti zatrpana u grob. biće mu vraćeno i -nadoknaĊeno ono što mu je ukradeno. zamke. a što je voda na manjoj dubini i što je bliţa dohvatu ruke. Bunar takoĊe moţe da simbolizira slugu. to znaĉi da će hrana poskupiti pedest posto. to znaĉi da će ta hrana poskupiti srazmjerno procentu hurmi ili šećera. simbolizira i putovanje. ako je u ro vu uzeo abdest ili se okupao. bunarska voda simbolizira njen imetak ili dijete koje nosi u utrobi. ROV simbolizira zmaku. Što god je voda u bunaru na većoj dubini i teţe dohvatljiva. prodaće ono što mu je u trapu. tj. to znaĉi da će ona roditi dijete ili da će ga pobaciti. Ako neko sanja da kopa sebi rov ili da mu ga kopa neko drugi. Bunar moţe da simbolizira i ţenu vlasnika kuće obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu bunara i ţene. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo. Ako se uzme da bunar simbolizira ĉovjeka. to znaĉi da će prevarom sticati imetak za izdrţavanje. upašće u zamku. riješiće se duga. jer kofa svojim spuštanjem u bunar i svojim dizanjem iz njega podsjeća na putnika koji odlazi na put i vraća se s njega. ako mu je ţena trudna. izmeĊu ostalog. a on ga je ponovo upitao: . ukoliko za to ima i ostalih pokazatelja u snu. roba. kontaktira sa dvojicom muškaraca. zavisno od toga koliko je trap bio ispraţ njen. sanja da mu je trap pun smetlja i prašine. ako su hurme ili šećer saĉinjavali polovicu hrane. bunarska voda simbolizira njegov imetak koji on dareţljivo troši na svoju porodicu. Ako neko sanja da se hrana zapalila. — Ibn Sirin ga je upitao: . Ako ĉovjek sanja da kopa rov i da je pritom naišao na tekuću ili stajaću vodu. umrjjeće. Ako neko sanja da je upao u rov. tako. Ako se uzme (ja bunar simbolizira ţenu. Ako ĉovjek koji ima prazan trap sanja da mu se trap napunio smetljem i prašinom. Ako ĉovjek sanja da je hrana u njegovom trapu pretvorena u smetlje ili prašinu. pa je otišao od Ibn Širina i pitao svoju majku da li je bila robinja. Ako ĉovjek koji ima pun trap hrane. koji kasnije nije mogao da ponovo uĊe u tu rupu. Ako se sanja da u bu naru ima malo vode.Je li ona bila robinja? . — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira usta iz kojih je izašla velika rijeĉ. a prašina koja se pojavi prilikom rušenja trapa u tom sluĉaju simbolizira novac koji će dobiti za tu hranu. Ako neko sanja da je pao u nepoznatu jamu ili trap. nije se umanjivala koliĉina hrane i pored toga što su je ljudi uzimali. to znaĉi da će on nekome postaviti zamku ili će je neko postaviti njemu. to znaĉi da će poskupiti cijene prehrambenih artikala. a sve se to povezuje s kopanjem jame za lov ţivotinja. Ako neko sanja da mu se trap srušio ili zatrpao. Ja sam bila robinja kod Jezida ibn EI-Muhelleba. pa sam se kasnije udala za tvog oca. Ako se sanja da je trap u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se pravi gozba i ako se oko trapa sakupio svijet uzimajući hranu iz njega te se tra p poĉne prazniti.ci da njegova ţena. domaću ţivotinju ili bilo koga drugog ko svoju porodicu izdrţava obavljanjem poslova vezanih za vodu ili za putovanje obzirom da nepoznati bunar. zatvore. simboliziraju trţnice i prodavnice. javne kuće. to znaĉi da je on toli ko dareţljiviji. koja se ne moţe povratiti. to znaĉi da je vlasnik bunara to liko škrtiji. RUPE U ZEMLJI simboliziraju varke. to znaĉi da njegov vlasnik malo zaraĊuje i ima oskudna sredstva za ţivot.

ako je upravitelj. otići će na neki put. imaće posla s nekim dobrim ĉovjekom i u tome će naći zadovoljstvo. na prevaru će dobiti neki imetak ukoliko je bunar kopao on. nekad ćeš je izvući punu vode. kuću velikog griješnika ili bludnika. bunar mu simbolizira udoban i dug ţivot.a ako je bunarska voda bila ĉista. ako se u snu iz tog bunara napio vode. ako nije ništa od navedenog i ako je neoţenjen. otići će na nekakav put. Ako neko sanja da je pao u zamućeni bunar.Svi se ĉvrsto Allahova uţeta drţite. to znaĉi da je ona u Dţehennemu. Ako nije u pi tanju ništa od navedenog. ali se nije razlijevao. srazmjerno koliĉini vode u bunaru. ako ima nekog svog na putu. već spuštaj (u bunar) kofu za kofom. Ako ĉovjek sanja da je njegov bunar zatrpan. pretrpjeće gubitak u trgovini. ako ima neku robu koja se vozi kopnom ili morem. od svog imenjaka ili od nasljednika nekog od njih. a ako u bunaru nema vode. to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. to znaĉi da će to mjesto zadesiti briga tuga i plaĉ. Ako muškarac sanja da kopa bunar u kome ima vode.Javni bunar moţe da simbolizira i prostitutku obzirom da javni bunar moţe da koristi ko god hoće. Jedan od pjesnika je rekao: . a ako je trgovac. ta roba će mu doći. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. kojoj će mu biti udovoljeno. a ukoliko ga je kopao neko drugi. Ako ĉovjek sanja bunar na nekom poznatom mjestu i da u bunaru ima pitke vode.simbolizira more. bunar mu simbolizira izvor njegovih prihoda.Sredstva za ţivot ne traţi u pustim ţeljama.). on mu simbolizira veselu i radosnu ţenu. Reĉeno je: Ako neko sanja da je u posjed dobio bunar u kome ima dosta vode. a ako nije u pitanju ni to. to znaĉi da će kupovati lijekove za potrebe svoje porodice. a nekad punu blata i s malo vode". Kad neko sanja da iz bunara ĉuje uĉenje ezana. dvorišu ili selu. ako je bolestan. Ako neko sanja da iz njegovog bunara tako jako teĉe voda da ulazi u njegovu kuću. ako ima nekog svog bolesnog. Ako neko sanja stari bunar u nekoj mahali. Ako neko sanja da kopa bunar da bi s njega navodnjavao usjeve. bolest ili Oţehennem. Javno kupatilo moţe da simbolizira i kuće u kojima se ĉine veliki grijesi ili zla.s. imaće obilje imetka i nakon poteško ća doţivjeće olakšanje.l poslaše svoga vodonošu i on spusti svoju kofu (u zde nac. i ma će posla s nekim nepravednim vladarom. Bu nar takoĊe moţe da simbolizira i uĉenjaka koji svojim znanjem napaja druge i rješava ih briga i problema.. Sve to znaĉi ako je sanjao da iz bunara izvlaĉi punu kofu vode. doţivjeće brodolom i naći se u moru. to mu moţe da znaĉi da će izuĉavati neku nauku ukoliko je ĉovjek od nauke. ili dţamiju obzirom da je navedeno u vezi s ljudskom ĉistoćom.. ako je na moru. a ako to sanja ţena. bunar joj simbolizira ĉovjeka lijepe ćudi. ako putuje kopnom.O radosti. obratiće se nekom vladaru ili sudiji u vezi s nekom svojom potrebom. Kad neko sanja da je spustio kofu u nepoznati bunar. JAVNO KUPATILO simbolizira ţenu obzirom da se ĉovjek u kupatilu skida kao što se skida kad se osami sa ţenom. kupatilo. Bunar moţe da simbolizira i grob ili zatvor. Kada je izvuĉe i ugleda Jusufa a. to onda moţe da znaĉi da će snivaĉ iz niskih pobuda ući u javno kupatilo ili u kuću neke prostitutke. Ako neko sanja da je pošao na bunar. Neki vele: Ako neko sanja da ima bunar u svojoj kući ili na svojoj zemlji. s kojeg ljudi crpaju vodu pomoću kofe koja je na bunaru. Kad neko sanja da je pao u nepoznati bunar. umrijeće. ili kuću nepravednog vladara i sliĉno. shodno rijeĉima Uzvišenog: ." Ako neko sanja da iz bunara u nekom mjestu izlazi voda i plavi okolno zemljište. ili zatvor. taj će mu ozdraviti. (Dţehennema ima 149 . to znaĉi da tu ţivi neka ţena ili neki ĉovjek koji pomaţu ljudima u njihovom izdrţavanju i koji imaju jijep spomen meĊu ljudima obzirom da bunarsko uţe pomoću koga se kofa spušta u bunar ima izvanredno znaĉenje. to znaĉi da će steći neki imetak od kojeg će imati štetnih posljedica. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako ima trudnu ţenu. Neki vele: Ako neko sanja bunar. na prevaru će mu biti uzet sav njegov imetak ili će ga nešto jako rasrditi. ako ima nekog svog u zatvoru. oţeniće se. Kupatilo moţe da simbolizira more. shodno kazivanju o Jusufu a. a ukoliko nije. ukoliko u bunaru nije bilo vode. reĉe: . a ako je bunar bio prepun. to moţe da znaĉi da će mu umrijeti ţena. to znaĉi da će dobiti vlast i upravu ili zaradu u trgovini. to nema neko naroĉito loše znaĉenje. to znaĉi da će mu ţena biti bez imetka. dobiće ga od osobe koja ga je kopala. ili će biti obra dovan nekom radosnom viješću. ako je u sporu s nekim.s. ona će mu roditi djeĉaka. Ako neko sanja da se spustio do pola bunara i da je u njemu prouĉio ezan.. otmiĉari će mu presjeći put ili će mu biti napravljena neka podvala. taj će mu se vratiti s puta. oţeniće se bogatom ţenom i ĉiniće joj spletke obzirom da kopanje simbolizira pravljenje spletke.. ovo je djeĉak". dobiće neki veliki imetak. biće pritvoren.. Ako ĉovjek sanja da su mu noge skliznule u bunar. koji će ga staviti na belaj svojim nasiljem i spletkama. Ako neko sanja da lebdi u bunaru ili da se spušta u bunar. izaći će iz zatvora. a ako je pritom napravio odvod da voda otiĉe iz kuće. npr. to znaĉi da će se rije šiti brige i da će izgubiti imetka srazmjerno koliĉini vode koja je otekla iz kuće. Ako neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u javnom kupatilu. biće smijenjen s poloţaja. a ti prihodi će biti srazmjerni koliĉini vode koju je izvukao iz bunara.

to znaĉi da će otići u kuću neke bogate ţene kod koje se svijet sakuplja u svrhu zabave. blizak. to znaĉi da ga njegova porodica. ali mu to ne polazi za rukom. okupiraće ljude neĉim izuzetnim. a ako od nekog ĉovjeka traţi neku pomoć. onaj ko ga sanja steći će imetak i vlast. Neki vele: Ako neko sanja da gradi kupatilo. ako je kupatilo pretopio. umrijeće. Ako neko sanja kao da je kupatilo njegovo boravište. prisan i si. kao što je majka. moţda će šnivaĉ dobiti neki imetak obzirom da one koji su u kupatilu obliva voda i znoj. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da se okliznuo u kupatilu.). tako da će onaj ko sanja da je ušao u kupatilo zapasti u brigu koja neće dugo trajati a koju će prouzrokovati neke ţene. njegov zet ili ţenina rodbina podrţavaju u nemoralu i saglasni su s tim. njegov sluĉaj biće riješen zavisno od toga koliko je u kupatilu u snu bio izloţen toploti ili hladnoći i da li se je okliznuo ili ga je poprskala voda. obzi - 150 . Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je ušao u kupatilo. ili neku potrebu kod sudije. neke ţene će mu za>Jati brigu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.ako sanja da je u sauni potpuno go. Ako nije u pitanju ni to. ona će mu se još više pojaĉati i bojati se je za njegov ţivot. Ako neko sanja da u kupatilo ulazi kroz neki kanal. kćerka. Reĉeno je: Ako neko sanja da ulazi u saunu. to će ga zadesiti od neke strankinje ili od ţenske osobe s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. ako je u sauni bio odjeven. ako je sanjao da vodu pije iz središnje prostorije. obukao bijelu odjeću. simbolizira neki nemir. dobiće upalu porebrice. ili da se njome posipa ali ne na naĉin kao kad se kupa. riješiće se briga. uhvatiće ga groznica popraćena visokom temperaturom. ako je kupatilo toplo i prijatno. Ako neko sanja da gradi pekaru. umor ili bolest će mu prouzrokovati njegova ţena ili neko od njezine rodbine. npr. ako kupatilo ima vrelu i mlaku vodu. srazmjerno vrelini vode.više. vrane ili zmije. Ako nije u pitanju ništa od navedenog i ako je šnivaĉ neoţenjen. ako se voda iz bazena za vrelu vodu prelila i potekla u središnju prostorijujo znaĉi daga taj ĉovjek nasto ji omrznuti kod njegove ţene. Neki vele da kupatilo.. biće okupan i zamotan u kefine. udovoljiće nekoj svojoj potrebi.) Ako bolesnik sanja da se nalazi u javnom kupatilu. bojati se je da će postati nepokretan. zavisno od toga u koju prostoriju je kasnije namjeravao ići. orgijanja i griješenja. topao. a potom uzjahao na neku ţivotinju koju na javi nema obiĉaj jahati. ime koje znaĉi. umor ili bolest obzirom na tamu i vrelinu saune. ako on na javi boluje od vrućice. a ako je na javi u brigama i sanja da je ušao u kupatilo. to znaĉi da će on ĉiniti grijeh s nekom ţenom i to će se proĉuti obzirom da kupatilo predstavlja mjesto gdje se otkrivaju stidna mjesta. i u kupatilu vidi lava. ako se saprao i izašao iz te prostorije. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da se nalazi u sauni. ili sahrani. ako kupatilo ima samo hladnu vodu. ali neće znati imetak dobro rasporediti i ljudi o njemu neće pohvalno govoriti. to se tumaĉi suprotno gore navedenim sluĉajevima.to znaĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom i da se on trudi da ga u tome sprijeĉi. Ako se uzme da kupatilo simbolizira ovosvjetska dobra. ako boluje od drhtavice. koja će krenuti nabolje ili nagore. riješiće se nje. a meĊu njima i Dţehennem s vrelom vodom. pomoći će i m se tekućinom poput rastopljene kovine. ako se sanja. ili će prisustvova ti nekoj gozbi. treba uzeti u obzir kako se sanjao u kupatilu: ako je sa njao da iz prostorije s vrelom vodom i parom prelazi u prostoriju za sapiranje. koji mu je rekao: — Zadesiće te neka nezgoda. to znaĉi da će ga zadesiti briga. brigu. ako seje saprao i. bolest ili nešto sliĉno. Ako neko sanja da je u kupatilu koristio vrelu vodu. dobiće upravu ili vlast ako je toga dostojan. PEKARA simbolizira radost i sreću. Ako neko ko namjerava ići na put sanja da se kupa vrelom vodom neće otići na put. to znaĉi da oni ne odobravaju njegove postupke i ne idu mu na ruku.. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga. sestra i dr.to znaĉi da on ĉini nemoral. ako je hladno.. koji će mu donijeti radost i sreću. ţalost. Ako neko sanja da u prostoriji s toplom vodom pije toplu vodu.. potpuno će ozdraviti. ako zamole pomoć. zahvatiće ga drhtavica." Ako neko sanja da se u nekoj mahali nalazi nepoznato javno kupatilo. — Kasnije se je taj ĉovjek okliznuo u kupatilu i slomio nogu. to znaĉi da su oni grube naravi i da mu oni ne ĉine nikakvu radost.š. Ako neko sanja poznatu pekaru. ako na javi ima spor s nekim. i ako je u kupatilu kljuĉala voda.ako to sanja u zim skom periodu. to znaĉi da se tu nalazi neka ţena koju svijet obilazi. koje prati galama i vreva kakva vlada u javnim kupatilima. to mu simbolizira sredinu njegove bolesti. onaj ko ga sanja biće siromašan i neće moći dovoljno zaraĊivati za ţivot. Ako se sanja da se u kupatilu ulazi u prostoriju s vrelom vodom i parom. koji simboliziraju imetak. vladara ili neke liĉnosti od vlasti. a ako je sanjao da vodu pije iz prostorije s hladnom vodom. Kad zdrava osoba sanja da se nalazi u kupatilu. trgovaĉku radnju ili poljoprivredno dobro. neki mali otvor u vratima. protivno svom obiĉaju. Ako boles nik sanja da se nalazi u središnjoj prostoriji kupatila. da bi mu se to protumaĉilo. Ako neko san ja da gradi kupatilo. oţeniće se. to znaĉi da će onaj ko ga sanja dosta zaraĊivati. ili neku drugu krvoloĉnu ili divlju ţivotinju. neće je dobiti. Rijeĉ hamam (kupatilo) od istog je korijena kao i rijeĉ EI-Hamim (Allahovo dţ. a ako nije. ona mu simbolizira izvor njegovih prihoda.

blato ili ţivo meso. Mlin koji se sanja da melje moţe da simbolizira i odlazak na put. Ako se sanja da vodenica melje prazna. MLIN simbolizira izvor prihoda onoga kp ga sanja. ako je neoţenjen. srazmjerno koliĉini samljevenog ţita. ako je u borbi. to onda moţe da znaĉi da će na trţ nicu poslati neku robu na kojoj će profitirati onoliko koliko je zekat za tu vrstu ţitarice. ako je mlin bio bez osovine. to mu moţe da znaĉi da će se oţeniti. to znaĉi da će taj spolni odnos biti s osobom s kojom snivaĉ po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Trţnica na kojoj se prodaju dragulji i platna najbliţa je znaĉenju tekija u kojima se obavlja zajedniĉki zikr. Kad neko sanja da prilikom kupoprodaje krade. hoćete li da vam ukazem na trgovinu. a drugi vele da to ukazuje na snivaĉevu smrt. nauĉnih ustanova. Ako se sanja da se mlin slomio. ako je kanio otići na hadţ.. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Ako se sanja da se kamen mlina. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i epidemiju ili rat obzirom na to da mlin melje.odnosi na snivaĉa i izvore njegovih prihoda. ako je u dţihadu. kao što je nauĉna ustanova. Tijesto i brašno koje se u pekaru donosi sa svih strana simbolizira ubiranje drţavnih prihoda i njihovo ponovno rasporeĊivanje. Mjenjaĉnica je najbliţa po znaĉenju sudnici obzirom na brojne asocijacije u poslovi-. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. ili će prilikom namaza u dţematu prije imama 151 . Sve navedeno trţnica simbolizira ukoliko je ona snivaĉu nepoznata. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i svakog onog ko potpomaţe u izdrţavanju porodice. Takav san takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu dvije ţene. Ako nije ni jedno ni drugo. ona će vas spasiti. Ako neko sanja da ima mlin koji melje. Mesna trţnica je najbliţa znaĉenju rata obzirom da se na njoj prodaje meso i prolijeva krv. simbolizira spor koji neće dugo trajati. ugovora izmeĊu dva ortaka ili odlazak na poslovno putovanje. ili će dobiti neku društvenu funkciju ili povjerenje od strane vlasti. kao što i dţamija simbolizira trţnicu. TRŢNICA (pijaca) simbolizira dţamiju. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. to će i uĉiniti. Neki vele da mlin na vodu (vodenica) simbolizira ĉovjeka kroz ĉije ruke prolazi veliki imetak i koji vodi neki zajedniĉki posao. a ako je snivaĉ zdrav i ako je duţan drţavi da plati porez ili neku drugu daţbinu.. Ruĉni mlin simbolizira dvojicu grubih ortaka ĉija se grubost ne moţe ispraviti. to se razliĉito tumaĉi. i to će mu biti izvor prihoda. pogotovo ako je mlin mljeo truhli jeĉam. ona simbolizira kuću vladara ili sudije obzirom na vatru koja se loţi u pekari. ako je bolestan. Ako se sanja nepoznata pekara. on simbolizira rat ukoliko se on oĉekuje i ukoliko je taj mlin mljeo vatru i kamenje. ili da će uzeti konkubinu. Kad neko sanja da je ku pio mlin.to znaĉi da će zakasniti na namaz u dţematu. ako izuĉava neku nauku. obzirom da se i u dţamiji i na trţnici obavlja posebna vrsta trgovine. a trgovci na trţnici meĊusobno se bore rijeĉima i robom.ma koji se u njima obavljaju. vodu. a pjesnici za epidemiju i rat kaţu da melju ljude. ili to moţe da simbolizira kugu. ona mu neće ići od ruke ili će je sticati u neĉije drugo a ne u Allahovo dţ. bilo od dobra. Ako neko sanja da se sklonio u mlinjo znaĉida će postići sreću. oţeniće se. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatoj trţnici i da nije uspio obaviti neki znaĉajniji kupoprodajni posao. to znaĉi da će postići neko dobro koje je rezultat tuĊeg truda. pre kršiće neku od hadţskih zabrana. ako je uĉenjak.š. biće nepravedan u diskusijama ili će praviti podvale u davanju pravnih rješenja. je Kur'anu dţihad nazvao trgovinom: „. Trţnica moţe da simboli zira i mjesto na kome se postiţe veliki sevab. ili. neće poginuti kao šehid već će ustuknuti. bilo od zla. Kad neko sanja da je u nepoznatu pekaru poslao brašno pšenice ili jeĉma. postići će onoliko koliko mu je dovoljno obzirom da ĉovjek koristi mlin jedino ako ima šta samljeti. otići će na put. prilikom mljevenja. da bi radio kao mlinar. biće prevaren. to moţe da znaĉi da će klanjati namaz iz razloga da ga drugi vide. Ako neko sanja da melje ţito. Ako neko sanja mlin kako melje. ako je siromašan. a ţivotinje na kojima se u pekaru dogoni tijesto ili brašno simboliziraju vladarove zastupnike i pomoćnike.rom da se u pekari peĉe hrana. pak. ili da će imati spolni odnos s nekom osobom obzirom da dva mlinska kamena mogu da simboliziraju braĉni par. Allah dţ. ime.š. tekija ili sezona hadţa.. zakasniće ili će pokvariti hadţ. Ako neko sanja da je sagradio mlin na vodu.".. Pekara takoĊe moţe da simbolizira i trţnicu obzirom da se i u pekaru kao i na trţnicu nosi opskrba. Pekara moţe da simbolizira i samog snivaĉa. ili na vjetar. ili će udati kćer. Trţnica takoĊe moţe da simbolizira i bojno polje. tako da se ono što se sanja da se dešava s pekarom. VJETRENJAĈA: ako se sanja. al o je snivaĉ od onih koji putuju. ako obavlja hadţ i ako je u ihramu. to znaĉi da će poskupiti hrana. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da vodenica melje bez vode. ili oţeniti sina. jedni vele da to za snivaĉa znaĉi izbavljenje iz briga. umrijeće i o nasljeĊivanju njegovog imetka odluĉivaće sudija. koji mu je rekao: — Pribliţio ti se kraj ţivota. Ako se sanja da se mlin nalazi nasred grada. To takoĊe moţe da znaĉi posredovanje u sklapanju braka. Mlin moţe da simbolizira i odlazak na put obzirom na okretanje njegovog kamena. tako da u tom sluĉaju vatra simbolizira vladara koji je u stanju da da i dobro i zlo. to simbolizira nekakvu svaĊu. ili kupiti robinju. na kome jedni dobijaju a drugi gube. to znaĉi da će otvoriti dućan ili neku radnju. postići će neko dobro. nepravilno okreće.

ako je umrla osoba nemusliman. ili će biti srušene.ići na rukju' ili sedţdu ili će. to znaĉi da će u tim trgovinama izbiti poţar. da su njene radnje pune slame ili da se na njoj osjeća prijatan miris. Ako neko sanja da su ljudi na trţnici u bezvoljnom stanju. to znaĉi da je u Dţehennemu. to znaĉi da će se stanje vlasnika te trgovine promijeniti. otići će na put i izmjenjivati konake. simbolizira udobnost na ovom svijetu. ako se u njima prodavala grnĉarija. kako se navodi u jednom haberu. rat ili neka vladarova zapovijed. to znaĉi da trgovci iz nekog razloga neće raditi. to znaĉi da će njih ili ljude koji ţive u tom mjestu zadesiti neka nevolja ili će meĊu njima doći do razdora. Ako neko sa nja da se njegova radnja srušila. a ako nije putnik. neprijatelj. Kad neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u zatvoru. simbolizira isto što i kuća tj. da bi joj se protumaĉio san. to znaĉi da je sprijeĉena od ulaska u Dţennet zbog grijeha koje je za ţivota poĉinio. dugo će bolovati i nadati se da će ozdraviti i ţivjeti na ovom svijetu. da su radnje trţnice pozatvarane ili da je po njima ili po robi koja se prodaje ispletena pauĉina. slavu. a ako je musliman. kao što je crkva. a sve to zavisno od sko - 152 . umrijeće mu obzirom da ţena simbolizira ovosvjetske slasti i uţivanja. kuća inovatora u vjeri. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja na javi i u snu. isprijeĉiće mu se neka zapreka ili smetnja. voćke. Kad neko sanja da se nalazi u zatvoru. Ako neko sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozatvarana. Ako neko sanja da se u nekoj trţnici prodaje neka druga roba. Neki vele da trţnica simbolizira ovaj svijet. Ako neko sanja poznatu trţnicu da je puna svijeta. produţiće svoje putovanje. knjiga i dr. jako je bolesnik zloĉinac. Han takoĊe moţe da simbolizira i groblje obzirom da u njemu odsjedaju oni koji su daleko od svoje kuće i rodnog mjesta. to znaĉi da će napustiti tu radnju. Reĉeno je i to da trţnica simbolizira uzbunu i nemir obzirom na vrevu koja vlada na trţnici. Ako se sanja da u nepoznatom hanu odsjeda grupa jahaĉa ili da odlaze iz hana. i ako sanja da su vrata radnji pootvarana. ako ima bolesnog roditelja. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira grob i Dţehennem obzirom da je Dţehennem pripremljen za griješnike i nevjernike. to znaĉi da će roba u tim radnjama imati slabu pro Ċu i te radnje će biti pozatvarane tj. a njena utroba simbolizira imetak. a i zatvor je mjesto gdje se kaţnjavaju prestupi i zloĉini. spomen. Nepoznati han simbolizira putovanje obzirom da putnici u njemu odsjedaju. Sve promjene koje se sanjaju u vezi s hanom odnose se na nešto od navedenog. a sanjanje poznatog zatvora — da će dugo bolovati i da se neće oporaviti sve dok se ne pokaje u svojoj bolesti i ne prihvati se islama. peć ili javni posao. Ako neko ko se izdrţava trgovinom sanja trţnicu. ako se u trgovinama platnom prodavalo meso. a ako je zdrav i ako je na putu. sanjanje nepoznatog zatvora simbolizira mu grob. a Dţennet (raj)za nevjernika. to znaĉi da će roba na toj trţnici imati slabu proĊu ili će trgovci koji rade na toj trţnici uzeti odmor i neće raditi. to znaĉi da će stanovništvo tog mjesta ţivjeti u izobilju. roditelji. ako se sanja.š.. zavisno od toga koju je robu u snu prodavao. Ako zdrava osoba sanja da se nalazi u zatvoru. Han moţe da simbolizira i ovaj svijet obzirom da u njega neki dolaze a neki odlaze. vjetar. koja ĉovjeka spreĉava od ustajanja i kretanja. zatvor mu simbolizira grob u koji će biti zatvoren do Kijametskog dana. ako nije u pitanju ništa od navedenog. umrijeće mu obzirom da su roditelji hranitelji. a ako je zdrav. treba razmotriti njegovo stanje i to u kak vom zatvoru se sanjao: ako je bolestan i sanja da se nalazi u nepoznatom zatvoru. kao što su kiša. ZATVOR moţe da simbolizira isto što i javno kupatilo. ako je bolestan. umrijeće i biće nošen. a ne roba koja se na njoj inaĉe prodavala. to znaĉi da će ući u neku kuću ili na neko mjesto na kojem se ĉini neposlušnost prema Allahu dţ. kao što su bašĉa. u njima će se prestati prodavati. ako ne klanja u dţematu. ako sanja da se nalazi u poznatom zatvoru. snivaĉevo tijelo. HAN (konaĉište). Ako neko sanja da je razvalio vrata svoje radnje. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i zapreku odlaska na put.. ako ima trudnu ili bolesnu ţenu. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i bolest. treba razmotriti st anje u kojem se sniva ĉ nalazi: ako je na putu kopnom ili morem. nevjerniĉka kuća. da je na njoj izbio poţar. to znaĉi da će trgovci platnom imati dobar pro met i ostvarivati velike zarade. javno kupatilo. javna kuća ili krĉma. braĉni drug. to znaĉi da će vlasnici tih radnji poumirati i pasti u z aborav. Kad neko sanja da je prešao iz jednog u drugi han jašući pritom neku jahalicu. ona mu simbolizira neko dobro ukoliko je trţnica u snu bila puna svijeta i aktivnosti. i ako se sanja da je prostrana. a ako je bila mirna i s malo svijeta. imaće poteškoća u sticaju i zaraĊivanju sredstava za ţivot i presahnuće mu glavni izvori prihoda. Kad neko sanja da je ušao u nepoznati han. njiva. a ako se u njima prodavalo posuĊe. ime. da bi mu se protumaĉio san. to znaĉi da će imati slab promet i male zarade. da kroz nju teĉe ĉist potok. ako je bolestan. nepotpuno obavljati namaz obzirom da je to najveća kraĊa. to znaĉi da će te radnje dobro poslovati. umrijeće. RADNJA (dućan) simbolizira svako mjesto na kojem ĉovjek stiĉe neko ovosvjetsko ili onosvjet sko dobro. koji je takoĊe svojevrstan zatvor obzirom na haber u kojem stoji: „Ovaj svijet je zatvor za vjernika. ako sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozakljuĉavana. ili će ih zadesiti neka druga nesreća. npr.

ako je. ili će imetak uloţiti u neko trgovaĉko putovanje. — zavapi on — draţa mi je tamnica od ovoga na šta me one navraćaju!" Priĉa se da je perzijski vladar Sabur.a. FATAMORGANA: ako je neko sanja. a ako ga sanja sudija. krĉmu. a poivijprije mjenjaĉnicu. PUT simbolizira pravi put u vjeri. groblje nazvao 'kućom vjernika'. a sve to simbolizira imetak. a ako je jamu ispraznio tako što je napravio odvodni kanal iz nje. Septiĉka jama takoĊe simbolizira i dug. skladište za hranu ili sakupljeni novac. obavljaju razni ibadeti i osamljuje obzirom da groblje onome ko ga posjeti i onome kome budu otkrivena stanja onih koji su u groblju daje pouke i savjete. pak. darove i ostalo što se uzima i pozajmljuje s raznih strana da bi se provela svadba. ili će imetak davati kao kredite drugima ako se time bavi i ako je jamu praznio s krĉagom. biće smijenjen s poloţaja. SMETLJIŠTE simbolizira dunja luk (ovaj svijet) obzirom da je Allahov Poslanik. shodno rijeĉima Uzvišenog: . simbolizira kuću izvršnih sudskih organa. to znaĉi da je na pra vom putu u pogledu vjere i vjerskih propisa i da se uhvatio za ĉvrsto uţe istine. treba razmotriti njegovo stanje i uzeti u obzir poslove koji mu dolikuju: ako je bolestan. ili. koji mu je rekao: — Vladaćeš 31 godinu. to znaĉi da on ţudi za neĉim.a. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Gospodaru moj. snivaĉu smetlje moţe da simbolizira njegovu radnju ili trgovinu. ako je neoţenjen. smrt. ako nije u pitanju ništa od navedenog. Ako neko sanja da je ispraznio i oĉistio septiĉku jamu. kao fatamorgana u ravnici. — Kasnije se tako i desilo. još više će osiromašiti. ali će ga Allah dţ. a Vjerovjesnik s. Groblje moţe da simbolizira i kuću u kojoj se ĉini zikr. ili ako mu prije ti neka propast. ili je sanjao da se sama ispraznila. pa su svi oni nestali izuzev jednog. to znaĉi da je izgubljen i u nedoumici zbog neĉega i u pogledu svoje vjere. to znaĉi da on ima nedozvoljen odnos s osobom s kojom po šeri atu ne moţe stupiti u brak. steći će bogatstvo. simbolizira drţavnu blagajnu. ako je siromašan. pa je za san upito tumaĉa snova. Skriveni put simbolizira obmanu i novotariju u vjeri. Ebu Musa el Eš'ari r. koja sliĉe smetljištu. riješiće se briga i ublaţiti tugu siromaštva.. do biće ga obzirom da smeće sakupljaju drugi i da ono liĉini na sakupljeni imetak koji u sebi ima i halala i harama. Ako neko sanja da ide krivudavim pute. to znaĉi da takav odnos ima s nekim iz svoje porodice.v. oţeniće se i u tom sluĉaju smetlje simbolizira priloge. za ţivota svoga oca sanjao da gradi zatvore i da u njih trpa vizantijske svinje i majmune te da na svojoj glavi ima trideset i jednu krunu.. pa sam ja tada izrecitovao: „Zaista smo mi Allahovi i zaista se Njemu vraćamo".s.. pak. inovatora u vjeri ili mahalu zimija (nemuslimana pod zaštitom islam - 153 . Ako neko sanja da se nalazi na neprohodnom smetljištu. Ko sanja da ide sredinom puta — to znaĉi da on slijedi istinu.nosti snivaĉa i ostalih pokazatelja na javi i u snu. pekaru ili nešto sliĉno. ali mu to neće donijeti ono što oĉekuje. GROBLJE simbolizira Ahiret (budući svijet) obzirom da put za Ahiret vodi kroz groblje. Reĉeno je: Ako neko sanja da je odabrao zat vor za svoje boravište.š. što je inaĉe po šeriatu nedozvoljeno. Ako neko sanja da je odlutao s puta i izgubio se.to znaĉi da će se povratiti isti ni. a ako je dunjaluĉar. jer je smetlje puno prljavštine.. ako ga sanja vladar. dobiće neki od tih poloţaja ili poslova tako da će mu se razni imeci i dobra sakupljati i dolaziti sa svih strana obzirom da se smetlje ne baca na smetljište izuzev nakon metenja i ĉišćenja." SEPTIĈKA JAMA simbolizira trap. i ako je neko sanja. ako je bolesnik. Smetljište takoĊe simbolizira i imetak obzirom da na njemu ima prašine i raznih drugih otpadaka. to znaĉi da on miješa mezhebe izigravajući ih na taj naĉin. to znaĉi da on upućuje na trgovinu koja donosi dobru zaradu. drţe pouĉna predavanja. snivaĉ dostojan vladarskog ili sudijskog poloţaja ili ubiranja poreza. ako je upravitelj. je rekao: . kojim sam ja produţio i stigao do brda na kojem je bio Allahov Poslanik s. Ako neko sanja da ide sredinom puta.Sanjao sam da slijedim više puteva. ovaj svijet uporedio sa smetljištem.a. naišavši jedne prilike pored smetljišta. izgubiće imetak i osiromašiće.. treba ga obradovati time da će biti spašen i da će se posvetiti ovosvjetskim dobrima. toga spasiti i dati mu ono što ţeli. antikvarnicu. to znaĉi da će prodati robu koju posjeduje a koja nema proĊu.. a metenje i ĉišćenje simboliziraju razne daţbine. a ako je u pitanju poznata septiĉka jama. kada je ušao u groblje i nakon što je poţelio mir onima koji su u grobovima. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće nevjernika. to znaĉi da će se riješiti duga. Groblje moţe da simbolizira i smrt obzirom da je ono kuća umrlih. a ako sa stranputice izaĊe na put. Smetljište. je jedne prilike. Ako neko sanja da u nepoznatu septiĉku jamu mokri mlijekom ili medom. to znaĉi da je on u zabludi.. da bi mu se protumaĉio san. a ako je siromah.a. to znaĉi da će ga neka ţena pokušati zavesti. To što si sanjao da gradiš zatvore znaĉi da ćeš toliko gradova podignuti i da ćeš se boriti protiv Vizantinaca i porobljavati ih. Ako neko sanja da je na stranputi ci. Kad neko sanja da „uĉi" na smetljištu. ako se nada nekom nasljedstvu. umrijeće.v.s. a ako je siromašan. sin Ardešira. i s njim Ebu Bekr r.

niti se njihova djela diţu u visine (stoga što nisu dobra). da mu naziva selam i da se s njim grli. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine dobro i koji spominju Allaha dţ. Ako neko sanja da je zakopan u grob. što u tom sluĉaju znaĉi da on napušta Poslanikove uĉenje i da u vjeru uvodi novotariju. Ako neko sanja da ga ţiva zakopavaju u grob. to znaĉi da ga ta osoba upozorava na neku neizvršenu obavezu prema toj umrloj osobi. zagubljeno i zastarjelo. umrijeće. Ako neko sanja da je umro i da ne vidi nikoga od umrlih. Ako neko sanja da je umrla osoba oţivjela. osim ako je u njegovom grobu vidio da mu je tijelo istruhlo i da su mu se kosti i odjeća raspale. Ako neko sanja da ulazi u groblje uĉeći ezan. zapao u grijehe prema Allahu dţš. to znaĉi da će se iz zatvora pustiti zatvorenici. to mu je radosna vijest. Groblje moţe da simbolizira i zatvor obzirom da je umrla osoba zatvorena u svom grobu. a ne volim da sanjam kako nešto dajem umrloj osobi. ili da će nemuslimani primiti islam. to moţe da simbolizira njegovu smrt ili moć.. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće osoba koje tajno rade poslove koji ih vode u propast i pokvarenost.. to znaĉi da on izuĉava njegov pravac i oţivljava nauku koju je on izuĉavao. umrijeće od svoje bolesti. bio otkrivenih stidih dijelova tijeta ili mokrio po grobovima i si. taj san mu simbolizira neko ovosvjetsko i onosvjetsko dobro. bilo da je u pitanju dobro. ili je. biće pritvoren i zbog toga će biti u tjeskobi. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. to znaĉi da on traţi nešto skriveno. a ako mu se grob uĉinio tijesnim. Takav san. to znaĉi da će oţivjeti njegovu tradiciju i zakon koji je on postavio. bilo zlo. GRADSKE ZIDINE simboliziraju upravitelja grada. Takav san moţe da se ne odnosi samo na pojedinca (snivaĉa) već i na širu zajednicu ukoliko se sanja da je oţivio neki vladar ili uĉenjak. ili mu prijeti. IbnSirin je rekao: „Volim da sanjam kako uzimam nešto od umrle osobe.s. ta stvar će ti nestati". ili da će usjevi bujati i donositi plodove nakon što je prethodno bila suša i nakon što su ljudi bili izgubili nadu u njihove prinose. Ako neko sanja da je u grobu. ili kuće nemarnika koji ne klanjaju namaz. to mu moţe da znaĉi da će biti pritvoren ako takvo nešto oĉekuje. pogotovo ako se iz groba koji je otkopao osjećao neugodan zadah ili je u njemu bilo mnogo blata i neĉistoće. to mu moţe da simbolizira njegovu smrt ili. Ako neko sanja da se neka umrla osoba hrani u kući u kojoj ima neki bolesnik. Ako neko sanja daje otkopao grob Allahova Poslanika s. ako se prilikom ulaska u groblje smijao. ili uĉila Kur'an. to znaĉi da će na tom mjestu napraviti kuću i u njoj se nastaniti. ili ne ţeli da mu nazove selam. da će dobiti upravu i potĉiniti one koji su mu podreĊeni. pogotovo ako je on iz njegove porodice ili ako ga sanja u svojoj kući. Kad neko sanja da je ukopan. pak. ili je plakala. Kad neko sanja da ga umrla osoba doziva. moţe da znaĉi da će ostati negdje na putu i tu se nastaniti. Ako neko sanja da ga je umrla osoba udarila. to znaĉi da će snivaĉ oţivjeti tradiciju (obiĉaj) umrle osobe. koja je suprotnost gore navedenom. Ako neko sanja da otkopava i pljaĉka grob nekog velikog uĉenjaka. to mu znaĉi suprotno navedenom. da će postati poboţan i vidjeti koristi od onoga što je vidio ili ĉuo. Ako neko sanja da se zagrlio i da se druţi s umrlom osobom. to znaĉi da će on dijelili savjete onome ko ih ne prima i da će upućivati na dobro onoga ko to ne ţeli te da će govoriti i svjedoĉiti istinu meĊu ljudima koji su nemarni i neznalice ili nevjernici. to znaĉi da će on oţivjeti njegovu tradiciju i uĉenje.. pogotovo ako je u groblju vidio kuću ili neku prostoriju. to znaĉi da će dugo ţivjeti. pak. Ako neko sanja da mu umrla osoba prilazi nasmijana lica. da mu se grob ĉini prostranim i da je u njemu zaspao snom mladoţenje. Ako neko umrlu osobu sanja kao da je zaspala. Nepoznata zidina moţe da simbolizira is- 154 . — TakoĊe je jedne prilike rekao: -Ako sanjaš da umrla osoba od tebe nešto uzima. a moţe da znaĉi da će se oţeniti. Ako neko sanja da iz grobova ustaju mrtvi ili da se vraćaju svojim kućama kao nepoznati.š. niti spominju Uzvišenog Allaha. to znaĉi da će mu se srušiti kuća ili neki njen dio. Ako neko sanja da ga ljudi nose na svojim ramenima u tabutu. to znaĉi da će se povesti za uĉenjem koje vodi u zabludu ili će na prevaru dobiti neki haram imetak. te da će mu ţivot biti teţak. Ako neko sanja da je otkopao Vjerovjesnikov grob i da ga je u grobu vidio ţiva te iz groba izvadio nešto vrijedno. Ako bolesnik sanja da je ušao u groblje.ske drţave) obzirom da su oni koji ţive u tim kućama kao mrtvi. kao što su javne kuće ili krĉme u kojima pijanice leţe na podu poput mrtvaca. to znaĉi da je ona u udobnosti u zagrob nom ţivotu.a.v. Ako neko sanja da sam sebi kopa grob. koji ĉine grijehe i koji su pokvarene vjere. ukoliko je pokvario svoju vjeru. Ako neko u snu otkopava i pljaĉka grobove. bilo zlo. a ako je uĉenjak. a smrt se tumaĉi kvarenjem vjere. ako ga sanja putnik.to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine zlo. savjet i opomena umrle osobe će mu pomoći da se riješi zastranjivanja i da popravi svoje stanje. bilo da je u pitanju dobro. a ako to sanja zdrava osoba i ako je u snu prilikom ulaska u groblje bila skrušena. ili klanja la neki namaz okrenuvši se prema Kibli. Ako neko sanja da je otkopao grob nekog nemuslimana ili nekog inovatora u vjeri. to znaĉi da će taj bolesnik umrijeti ili da će otići imetak iz te kuće. ako je bolestan. ili se na njega namrštila.

155 .

156 .

Ako neko sanja da ruši dţamiju. pokajaće se za grijehe.š. ako Bog da. ako je tome sklon. to znaĉi da će on zbog neke ţene pokvariti svoju vjeru.. npr. ugostiteljski objekat i si. ako je na njenom mjestu napravio javno kupatilo. to znaĉi da on radi neki posao koji predstavlja suprotnost poslovima koje simbolizira graĊenje dţamije. ili će smijeniti s poloţaja nekog sudiju. pogotovo ako je u dţa miji prouĉio ezan. Ako neko sanja da se neodjeven nalazi u dţamiji. ako je snivaĉ griješnik. ako je to sanjao u danima hadţa. proći se griješenja i postati poslušan Allahu dţ. trgovaĉka laĊa. to mu znaĉi da će postići ahiretske nagrade. a ako je poboţnjak. ili od nekog hajirli posla. to znaĉi da će se on posvetiti traţenju ovosvjetskih dobara na nekoj pijaci ili vašaru i tom prilikom pretrpjeti gubitak u trgovanju ob zirom da namaz nije obavio kako treba. otići će na hadţ. Detaljnije tumaĉenje takvog sna odreĊuje se na osnovu toga šta je snivaĉ sanjao da pravi na mjestu porušene dţamije: ako je na njenom mjestu napravio trgovaĉku radnju. to znaĉi da će poĉiniti gri jeh praveći neku spletku. ako je on osoba koja više voli ovaj nego budući svijet. uzi manje kamate i dr. to znaĉi da on više voli ovaj n ego budući svijet. ili će ubi ti nekog dobrog ĉovjeka. Kad neko sanja da gradi dţamiju. ako je na njenom mjestu iskopao jamu. obzirom da se gradnjom dţamije stiĉu sevabi koji neprekidno teku.. to inu moţe da znaĉi da će postići ovosvjetska dobra. ili od nekog dbora. to znaci da će se on od svijeta izdvojiti nekim svojim postupkom koji mu dolikuje. ako je tako neodjeven obavio namaz ne okrenuvši se pritom prema Kibli i obavivši ga nepravilno. 157 .njaluĉar. ili će raskinuti neki ugovor o braku. kao što je javno ku patilo. sagradiće neki objekat od kojeg će ubirati trajnu kiriju ili prihod. To moţe da znaĉi i to da će snivaĉ uĉiniti neki pokuĊeni i haram posao. ili će razjediniti dţemat te dţamije odvraćajući ih od sticanja znanja.

kuću nevjernika ili inovatora u vjeri. minber simbolizira vladara ili hatiba. ako Bog da. bilo o cjel okupnom stanovništvu grada.š. a što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. primiće islam. Kad neko sanja da je ušao u Kabu. ili kuću onoga ko je neposlušan Gospodaru. nareĊuje i si. a i Dţennet je Njegova kuća. ako je nemusliman. ako to sanja osoba koja je nemarna prema svojoj vjeri ili koja napušta namaz. ako to sanja osoba koja je duţna obaviti hadţ. to znaĉi da će biti u sluţbi vladara. treba razmotriti njegovo stanje: ako se nada ţenidbi. da bi mu se protumaĉio san. majke. na trgovima i ptvrenim prostorima. Ako neko sanja da se Kaba pretvorila u njegovu kuću. ali svoju obavezu zanemaruje. ako je u ratu. ţene koja je visokog (vladarskog) porijekla ili koja je izuzetno poboţna. a u Dţennet se ulazi sa Kabom. upućuje. banke i si. spominjući pritom Allaha dţ. to znaĉi da će ući u kuću vladara. oţeniće se.š. prostirka u dţamiji simbolizira ljude koji ĉine dobro i svakog onog ko dolazi u tu dţamiju i kla nja u njoj. sudija. ili će neko doći s hadţa ili s dalekog puta. CRKVA simbolizira groblje. Ako neko sanja da se umrla osoba nalazi u crkvi. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi. to se odnosi na onoga koga taj dio dţamije. ljude koji koriste i potpomaţu vlast. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. ako je bolestan. ili dţamija u cjelini. oslobdio Kabu iz ruku silnika. ili će. nariĉe ili plaĉe. ĉije se rijeĉi slušaju a upute. biće siguran i riješiće se straha. ako je njegovo plakanje bilo popraćeno naricanjem ili ako je sa sobom nosio nešto što simbolizira brigu. bilo zlo. gospodar. koja ima izuzetan znaĉaj i koja je dobro ĉuvana. vrata te dţamije simboliziraju policiju i sve one koji se brinu za bezbjednost i sigurnost stanovištva tog grada. sudija. Kur'an. to znaĉi da je ona u Dţehennemu zajedno s osobama koje su nepokorne Allahu dţ. munara dţamije simbolizira gradskog sudiju. ako je zapostavio ibadete. on i oni na ĉijoj strani se bori izvojevaće pobjedu. ljude koji su se posvetili nauci ili sliĉne ljude. vladar. ako je sklopio zaruke i ako mu se oduljilo ĉekanje.EL MESDŢIDUL-HARAM.. znanja koje širi. ili Dţehennem. Ako se EI-Mesdţidu l-haram sanja u vrijeme kad nije vrijeme odlaska na hadţ. to mu simbolizira njegovu smrt i njegovu pobjedu. plaĉući ili klanjajući okrenuvši se prema Kibli. bilo da se radi o pojedincima. savjeti i nareĊenja izvršavaju. Kaba mu u tom sluĉaju simbolizira upozorenje i opomenu za ono što je duţan da uradi i da klanja namaz okrećući se prema njoj. to znaĉi da će on biti zatvoren. Ako takav san sanja rob. i ako tom prilikom niko osim njega ne vidi Kabu. gornji dio dţamije sim bolizira starješine grada. poĉeće ih obavljati i ako je neposlušan roditeljima. mjenjaĉnice. u koju nije dozvoljen pristup svakome i koja pruţa sigurnost onome ko se u njoj nalazi. Kaba ga podsjeća na sebe i na njegovu obavezu da je posjeti. pak. ĉinjenju dobra. ako je neoţenjen. uĉenjaka. kao što je islam. neko umrijeti i ljudi će oko njega obilaziti uĉeći dove i sliĉno. to znaĉi da će ga njegov gospodar osloboditi obzirom da je Allah dţ. to znaĉi da se pribliţio datum ţenidbe. unići u Dţennet. Ako ni to nije u pitanju i ako se najavi neĉega boji. Kaba moţe da simbolizira onoga ili ono što predvodi. tako da će napustiti ovaj svijet. za onoga ko sanja da se nalazi u njemu ili da u njemu uĉi ezan simbolizira odlazak na hadţ. simbolizira. poboţnog ĉovjeka.š. uĉenjak. oca. uĉenjak ili poznati imam. Ako neko sanja da je dobio nešto od navedenih dijelova glavne gradske dţamije ili da se nešto sa dţamijom ili pojedinim njenim dijelovima dešava. mushaf.. Kaba moţe da simbolizira i dţamiju obzirom da su i jedna i druga Allahove kuće. pogotvo ako je Kabu sanjao u mjesto svoje izabranice ili u svom mjestu. majka. koji su 158 .. svjetiljke u dţamiji simboliziraju ljude koji su se posvetili nauci. Kad neko sanja Kabu u nekom mjestu ili mahali. to znaĉi da će on otići na groblje da bi posjetio umrle ili da bi klanjao dţenazu. Kaba moţe da simbolizira i razne skupove u dţamijama. postaće im poslušan. a ako nije u ratu. kod Kabe u tom mjestu ili mahali bila skupina ljudi i ako su oni pravili buku. ili veliku trţnicu. pjeva. suprug ili supruga. uvaţenog uĉenjaka. javnu kuću. u tom sluĉaju on moţe da simbolizira vladarovu kuću. ili glavnu gradsku dţamiju. pogotovo ako je u snu nošen na nosilima u Kabu i ako pritom nije govorio ili ako je bio bez odjeće. dţamijski mihrab simbolizira imama. ili kuću u kojoj se svira. supruţnika ili gospodara vršeći svoju sluţbu na najbolji naĉin i ulaţući u to potreban trud i napor. odgovoriti na poziv Allahovog dţ. ako je u snu. donji dio simbolizira obiĉni svijet. Kaba moţe da simbolizira i Dţennet obzirom da je Kaba Allahova kuća. ili zatvor. Ako neko sanja da je kod Kabe ili da obavlja neki od hadţskih obreda. ili će neko ko se zbog neke obaveze ili nekog drugog razloga zatvorio u svoju kuću izaći iz svoje osame meĊu svijet. dţamijski stubovi simboliziraju ljude koji ĉine zikr. bilo dobro. GLAVNA GRADSKA DŢAMIJA simbolizira stanovništvo tog grada. dţihadu ili ĉuvanju domovine.š. to znaĉi da će u t o mjesto ili mahalu doći vladar. to znaĉi da će ljude koji su nepokorni Allahu dţ. sudije ili šeriatskpg pravnika zbog neke svoje potrebe. to znaĉi da će ljudi pohrliti i tiskati se pred njegovom kućom zbog vlasti koju posjeduje. Kad neko sanja da ulazi u crkvu uĉeći ezan ili Kur'an. pored njega. KABA moţe da simbolizira namaz obzirom da se klanjaĉi u namazu okreću prema njoj. ili kuću nekog uĉenjaka. kao što su zlatarski trgovi. Sunnet Allahova Poslanika. glasnika i. otac.š.

Na kojoj etapi puta je snivaĉ. ona u tom sluĉaju simbolizira crkvu. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi koja je puna kršćana i da se moli Bogu i ĉini sve što i oni ĉine. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ne vjeruju. Ako se sanja grobnica u kojoj nema umrlih osoba. Ona takoĊe moţe da simbolizira etape puta.š. ili da u njoj ţive svinje. u tom sluĉaju ona simbolizira grobove uglednih ljudi ili Šehida. Ako takav san sanja ţena. upućivati i iznositi Allahove dţ. koji ĉine nemoral.inovatori u vjeri Ili koji su odmetnici od vjere opominjati. Ako se sanja da je isposniĉka ćelija crne boje. ili će prisustvovati sahrani koja će biti popraćena cijepanjem odjeće i naricanjem. zavisno od toga da li je poznata ili nepoznata i kakav znaĉaj ima. dokaze protiv njih. GROBNICA ako se sanja da su u njoj umrle osobe. simbolizira drţavnu blagaju sa haram imet kom. odreĊuje se no osnovu toga kakv u je isposniĉku ćeliju sanjao tj. zavisno od toga kako je graĊena. SINAGOGA simbolizira isto što i crkva. ISPOSNIĈKA ĆELIJA simbolizira vladara ili poglavara koji ima visok ugled zbog svog znanja i poboţnosti. koji pruţa utoĉište i štiti one koji ĉine zlo. piju alkohol i ĉine velike grijehe. ili s onima koji su inova tori u vjeri. na groblju ili negdje u prirodi. 159 . ona u tom sluĉaju simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo. kakve je boje i dr. Ako se sanja da se isposniĉka ćelija nalazi u vazduhu. to znaĉi da će prisustvovati svadbi na kojoj će se pjevati i svirati. da li je bila u ruševnom stanju. pogotovo ako je u snu klanjao prema krţu. potpuno razrušena ih ĉitava.

Katib-Baša 160 . Turbe Hajdar ef.Turbe kod Bijele dţamije na Vratniku (Sarajevo).

161 . treba ga obradovati time da će imati veliki prinos od po ljoprivrede. dobija naziv predmeta koji je izraĊen od zlata. Ako neko sanja da mu je dato mnogo zlatnika. mada ni ono nema dobro znaĉenje ako su u pitanju narukvice. OLOVU. SREBRO simbolizira sakupljeni imetak. Jedan zlatnik moţe da simbolizira i dijete lijepa lica. ŢELJEZU. to mu simbolizira iskušenje i smutnje koje će posijati meĊu ljude. to im simboizira njihov ukras. Komad srebra simbolizira krasnu bijelu robinju obzi rom da je srebro ţenski nakit. STAKLU. to znaĉi da će dobiti upravu i prihvatiće se nekog povjerenja. je rude postavio u zemlji i pripremio ih Svojim robovima za njihove vjerske i svjetske potrebe. stoke i nekretnina. znanje ili veliku zaradu. ZLATNICI. on joj je rekao da će umrijeti. Allahov Poslanik s. ili će se na njega rasrditi vladar ili ga oglobiti. ako takav san sanja vladar koji je u borbi s neprijateljem ili to sanja neki poznati ratnik. srazmjerno broju ruda koje je sanjao osvojiće toliko neprijateljskih (mušriĉkih) gradova i muslimani će zarobljavati mušrike i od njih ubirati ratni plijen. oni mu sim boliziraju neko ukazano mu povjerenje ili njegove namaze. BAKRU. sraz mjerno koliĉini zlata. stari.. — Tumaĉ snova ju je upitao: — Imaš li ti bolesnog roba ili robinju? — Kada mu je ona rekla da ima. Ako neko sanja da je na sebe stavio neki zlatni predmet. to znaĉi da će on stupiti u tazbinske veze s ljudima koji nisu dostojni te veze. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. jeziku) izvodi iz rijeĉi „zehebe" što znaĉi: izgubiti se. i za muškarce nije pohvalno ako sa-! njaju da na sebi imaju nešto od nakita. Uzvišeni Allah je u Svojoj Knjizi naše imetke i našu djecu. Ako ţene sanjaju da na sebi imaju nešto od nakita. Ako ne ko sanja da je dobio zlatnu polugu. Ko sanja da je našao jedan.s. Reĉeno je da halhale simboliziraju okove. pa sam u njih puhnuo i one su spale. mrtvi kapital. DRAGULJIMA. to znaĉi da će izgubiti imetak ili će zapasti u brigu. rude u tom sluĉaju simboliziraju znanje koje on širi meĊu ljudima a koje se prenosi od pejgambera i velikih uĉenjaka. i Allah dţ. TUMAĈENJE SNOVA O ZLATU. Ako neko sanja da je na ruku stavio narukvicu od zlata. Priĉa se da je neka ţena došla tumaĉu snova i rekla mu: . a nije pohvalno ni zbog svoje ţute boje. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. SREBRU. srebra. a ako je taj komad veliki. to znaĉi da će ovladati nauĉnim disciplina ma kojima se bavi. treba razmotriti njegovo sta nje: ako je zemljoradnik. crveni zlatnici simboliziraju ĉistu mnoteistiĉku vjeru.l ta- 40. Protumaĉio sam da one simboliziraju dvojicu ljudi koji su sebe laţno proglasili poslanicima. zadesiće ga strah ili će biti zatvoren ili stavljen u okove. ako je snivaĉ u snu rude dijelio ljudima i oni ih odabirali i uzimali. koju sam skršila i bacila na zemlju. Ako neko sanja da na sebi ima halhale od zlata ili srebra.a. a ako se sanja obraĊeno. to znaĉi da on ĉini prevaru s lijepom ţenom. izuzev ogrlice. Ako neko sanja da je iz rudnika izvadio komad srebra. a neki vele da nakit muškog roda simboizira mušku. Ako neko sanja da je izgubio zlatnik. izmeĊu ostalog. ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. to znaĉi da će ga zadesiti neka neugodnost u vezi s onim što posjeduje. a nakiš ţenskog roda — ţensku djecu. to znaĉi da će steći blago. Srebro ima nešto bolje znaĉenje od zlata. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata ili da je pozlaćena. to znaĉi da će imati spor u nekoj nepoţeljnoj stvari i spopašće ga zli jezici. Ako se sanja neobraĊeno zlato. da bi mu se protumaĉio san. bisera ili dragulja. Ako neko sanja da topi srebro. dva ili više rudnika. je rekao: „Sanjao sam da na rukama imam dvije zlatne ogrlice. Ako neko sanja da topi ĉisto zlato. ako takav san sanja nemusliman novator u vjeri ili poglavar koji poziva u zabludu. ono simboizira neki gubitak. simbolizira njenu djecu. Reĉeno je da ţenski nakit. NAKITU. tako da ono najĉešće simbolizira bolest i gubljenje imetka. to znaĉi n~~e dobiti neki veliki imetak. pa su mu taj san protumaĉili tako da će izgubiti vid. tako da zlato simbolizira mušku a srebro ţensku djecu. to znaĉi da će imati svaĊu i spor sa svojom ţenom i da će ga vrijeĊati zli jezici. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pa kad sam je kasnije potraţila.Sanjala sam da imam tablu od ĉistog zlata. BRONZI. Ako neko sanja da je u svoju kuću unio tovare zlatnika. ZLATO nema pohvalno znaĉenje obzirom da se njegov naziv (u ar. Ako neko sanja da na sebi ima dvije narukvice od zlata ili srebra. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će ispustiti farz namaz. nestati i si. nazvao i iskušenjem. NAFTI. Neki ĉovjek je sanjao da su mu oĉi od zlata. mudrost. Rude u zemlji mogu da simboliziraju i mrtvi i zakopani kapital ili zakopa ni izvor. prstena ili minĊuša. SURMI. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. Ako ţena sanja da na sebi ima narukvicu ili halhalu.š.RUDE u zemlji simboliziraju riznice. ako ga sanja ţena.. one mogu da joj simboliziraju njenog muţa. tada je u pitanju manja opasnost od gubitka obzirom da tada zlato dobija drugi naziv tj. KATRANU l DR. a to suMejsejlemeel-Kezzab i Avsi iz Sane". upravu ili svjedoĉenje istine. nisam je našla.v. Dobri. Mnogo zlatnika moţe da simbolizira i bjago.

Dirhemi na kojima se nalazi ugraviran neki lik simboliziraju novotariju u vjeri i pokvarenost.s. to znaĉi da će on savjetovati nekog neznalicu koji neće htjeti prihvatiti njegov savjet. Sve vrste nakita.v. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. to znaĉi da će mu se umanjiti imetak. oni simboli ziraju pet namaza.s. on je rekao: — Na perzijskom dirhemu ima lik kralja i krune. Bolje znaĉenje ima ako neko sanja da uzima dirheme nego ako sanja da ih daje.ko mi onih koji terete (tovare) nose.v. Skupocjeni dirhemi simboliziraju lijep govor. pa je svoj.Kad je to ĉovjek provjerio. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek duţan dirhema. Pojedini broj dirhema simbolizira broj dobrih djela obzirom da dirhemi na sebi imaju napisano „Nema Boga osim Allaha. treba ga kovati. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio perzijski dirhem. ako su dirhemi koje mu je vratio bili oštećeni. a ne klanjaš u dţematu. ako ih od njega potraţuje. rekao: — Ti klanjaš po sebi. Izlomljeni dirhemi simboliziraju sporenje kojem nema kraja. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Vjerovjesniku s.Ibn Sirin mu je rekao: . ako ih sanja dunjaluĉar. to znaĉi da on od njega traţi da posvjedoĉi. Laţni dirhemi simboiziraju obmanu. simboliziraju njegovu dobru vjeru.Ibn Sirin mu je rekao: — Provjeri da nisi izgubio neku od svojih knjiga. . moţe da simbolizira i njihovu djecu. to znaĉi da on prenosi ono što nije ĉuo. izuzev nakita koji muškarcima inaĉe nije zabranjen. pa sam poĉeo da ih traţim. Ibn Sirin je imao obiĉaj reći: — Debljanje zlatnika simbolizira dobijanje pisama ili spisa. Nakit. Kasnije je Ibn Širinu došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da sam dobio arapski dirhem.a. Veliki dirhem. DIRHEMI (novĉana jedinica manja od zlatnika. ako se sanja.san ispriĉao tumaĉu snova. — Nato mu je Vjerovjesnik s. a to moţe da znaĉi i ono ĉime se one ponose. posvjedoĉiće istinu. .upitao ga je Ibn Sirin. nakit muškog roda — mušku. a on je rekao — Jesam! Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je stavio dirhem pod svoje stopalo. Ako neko sanja da je izgubio dirhem. pronevjeru ili sklonost velikim grijesima. Krivotvoreno zlato simbolizira kontradiktorno vjero vanje.. oponiranje. ako ga sanjaju ţene.To ti znaĉi da ćeš se odmetnuti od vjere! — Ĉovjek je bio zaprepašten takvim objašnjenjem i da bi se još više predao svojoj vjeri. Sitni dirhemi simboliziraju slušanje lijepih rijeĉi. simboiziraju njegova ovosvjetska dobra.Ti ćeš dobiti batine! . Jedan dirhem moţe da simbolizira dijete. to znaĉi da će mu se povećati imetak. jer davanje dirhema simbolizira brigu." Ako neko sanja da u ruci ima zlatnik.. Dirhemi na kojima nema ranije spomenutog natpisa simboiziraju govor u kojem nema poboţnosti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam dva zlatnika i da su mi ispali. Ako se sanja pet zlatnika. ako ga sanja muškarac. Ako neko sanja da je dobio mnogo dirhema. ustanovio je da su mu nestale dvije knjige. ima negativno znaĉenje. Ako neko sanja da je ukrao dirhem i podijelio ga na ime sadake. . i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio 24 zlatnika.a.Taj ĉovjek je kasnije dobio 100 batina. FILSI (novĉane jedinice manje od dirhema) simboliziraju loš govor i viku. Srednji dirhemi simboliziraju ovosvjetske poslove. — Da ti nisi pjesnik? . Sav nakit. dobiće neko dobro i doţivjeće radost i veselje. — Taj ĉovjek je to dobro stekao isti dan. a neki vele da oni simboiziraju završetak nekog spora. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da kujem dirheme. poĊe u dţihad (borbu 162 . Muhamed je Allahov poslanik". a da bi se od perzijskog dobio arapski dirhem. a djela nisu potpuna ako nisu uraĊena sa spominjanjem imena Uzvišenog Allaha. pa sam ih pogubio i kasnije našao samo 4. Pozlata simboizira malo vjere pomiješane s laţju i petljanijom. ako ih sanja poboţan ĉovjek. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Steći ćeš neko dobro. ako su od ĉistog srebra. ako ih sanjaju ţene. srebrnjak). laţ. Neki vele da dirhemi simboliziraju zlo i sve ono što se loše završava. ako mu ih vrati. svaki pojedini dirhem simbolizira pojedini posao. udovoljavanje nekoj potrebi ili namaz. to znaĉi da je taj ĉovjek duţan da mu posvjedoĉi istinu. Kada su Ibn Širina upitali na osnovu ĉega je tako protumaĉio snove. a nakit ţenskog roda — ţensku djecu. a ako sanja da ima 5 dirhema i da su se oni pretvorili u 10 dirhema. a laţni dirhemi simboliziraju zao i laţan govor. simboliziraju prepirku. to znaĉi da mu je nešto povjereno a on je to iznevjerio. Jedan zlatnik simbolizira dijete. Dirhemi. koji mu je rekao: . Reĉeno je da dirhemi simboliziraju govor i kazivanje o lijepim i uzvišenim stvarima. simbo lizira znanje. a ako ih sanja ţena. Ako neko sanja da ima 10 dirhema i da su se oni pretvorili u 5 dirhema. to znaĉi da on povjerava neku tajnu.TakoĊe je reĉeno da dirhemi. ima za njih znaĉenje ukrasa i lijepih stvari. biće pristrasan u svjedoĉenju. Ako neko sanja da u zaveţljaju ili kesi daje dirheme.

rekao je ĉovjek.. On mu ga prevede i to bijaše knjiga o tumaĉenju snova. a ovaj to odbi rekavši da mu ga prevede pa će mu ga onda dati. pa ga ponesi. Ako muškarac sanja da mu se na glavi nalazi kruna. vladar će ga pustiti iz zatvora i daće mu visok poloţaj kao što je bio poĉašćen visokom poloţajem i vlašću Jusuf a.a. znanje ili dijete. pa je poĉeo oĉajavati i koriti sebe zbog toga ĉime se optereti. Tefter je bio napisan na hebrejskom jeziku i nikoga ne naĊe u Basri da mu to prevede.Traţim oprosta od Allaha. Kada je došao u Basru.Kada je to ţena ĉula.Kćeri moja. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: Sanjao sam da na glavi imam zlatnu krunu. sve dok on nije napus tio svoju vjeru. zaista imam blago koje sam zakopala u doba kuge.s. jer u Basri imaš blago.a srebro djevojĉice. njegov vid. da će neka od njih roditi sina ako su mu minĊuše bile od zlata. da će oţeniti ţenu ili da će kupiti robinju zle ćudi. koji jeizgubio vid. to simbolizira rado snu vijest za te umrle osobe. KRUNA. Pogleda u nj. Ako neko sanja da njegova ţena ili robinja u ušima ima 163 . — Kasnije je taj ĉovjek dobio pismo u kojem je to potvrĊeno. — On se nije osvrtao na svoj san dok mu to nije naglasio treće noći. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam stao stopalom na lice Vjerovjesnika s. Neki vele: Ako neko sanja da je našao blago velike vrijednosti. ime. Reĉeno je i to da vije nac simbolizira višak imetka. zatraţi da mu ga proda. ali ništa nije razumio. Ako je sanja ţena na svojoj glavi. jer je nošenje zlata muškarcima po šeriatu pokuĊeno. a na dirhemu je. ako ima trudnu ţenu ili kćerku.. to znaĉi da će izgubiti vlast. Neki vele: Ako neko sanja da se sluţi zlatnim ili srebrenim posuĊem. Kruna ukrašena draguljima ima bolje znaĉenje. Kad mladić pogleda u defter. a to što je od zlata znaĉi da će tog pretpostavljenog napustiti ono što mu je najdraţe. a ako se sanja da se takvim posuĊem sluţe osobe koje su umrle koje su pripadale ehli sunnetu. to znaĉi da će izgubiti ono što vijenac simbolizira obzirom da je zlato poku Ċeno muškarcima. Ako muškarac sanja da ima minĊuše.v. to znaĉi da on ĉini grijehe. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni će biti sluţeni iz posuda i ĉaša od zlata." BLAGO simbolizira trudnoću ţene obzirom da zlato simbolizira djeĉake. to znaĉi da će izgubiti neki imetak. ibrik ili vrĉ s ruĉkom. to znaĉi da će se udati za ĉovjeka visokog poloţaja koji posjeduje vlast i bogatstvo. Zatim je poĉeo da je pretraţuje i našao je u njoj defter. to znaĉi da se on bavi nekim poslom koji je u vezi s muzikom ili pjevanjem obzirom da muškarcima ne dolikuje da ukrašavaju uši (minĊušama i sl. Neki ĉovjek je sanjao tri noći uzastopno da mu neko dolazi i govori: — Idi u Basru. Ako neko sanja da je dobio zlatnu tacnu. tj. a ako sanja da mu ga je skinuo vladar. oca). Kad je došlo do sukoba izmeĊu muslimanske i nemuslimanske vojske. rekla je: .na Allahovom putu). Ako kruna ima na sebi nešto što je uljepšava. ispisano i Allahovo dţ. koja si djela našla najboljim? — Ona joj odgovori: — Orahe koje posjeduješ podijeli siromasima. — Neko je taj san ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Neka ta ţena izvadi blago koje posjeduje i neka ga podijeli siromasima. i tako se uputi jednom mladiću u Bagdad. u kontekstu šehadeta.Jesi li ti sinoć spavao u obući na nogama? — Jesam . ona će roditi kćer. Reĉeno je i to da blago simbolizira pogibiju na Allaho vom putu. izuzev ako snivaĉ ima odsutnog oca.š. MINĐUŠE.. ako se sanja. Blago takoĊe moţe da simbolizira i djela koja će ĉovjek uraditi u raznim gradovima. i kad ju je on skinuo. to znaĉi da će imati neku teškoću koja će ga pogoditi.). Ako trgovac sanja da je sa svoje glave skinuo vijenac.. Ako ţena sanja vijenac. rodice djeĉaka. obilazio je njene kvartove desetak dana a da mu se ništa nije desilo. . to znaĉi da će dobiti vlast nad ne-Arapima. ZLATNI VIJENAC simbolizira isto što i zlatna kruna. on joj simbolizira udaju za ne-Arapa.s. — Ibn Sirin ga je upitao: . a u obrnutom sluĉaju vjera mu nije ispravna. Blago moţe da simbolizira i veliki imetak ili znanje za onoga ko je uĉenjak. iz obuće mu je ispao dirhem na kome je bilo napisano Allahovo i Poslanikove ime (u kontekstu šehadeta). — Ibn Sirin je to ovako objasnio: — Kruna koju je ovaj ĉovjek sanjao na svojoj glavi simbolizira njegovog pretpostavljenog (tj. opskrbu za trgovca i upravu za onoga ko je dostojan toga. Takav san mu moţe da znaĉi i to da on iskrivljenom melodijom uĉi Kur'an. a ako je noseća.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti imaš odsutnog oca. a ako ga sanja muškarac. Nakon toga on odluĉi da ide u Basru i pripremi se za put. Priĉa se da je neka ţena sanjala svoju umrlu kćer pa ju je upitala: . — To da će se on odmetnuti od svoje vjere t9melji se na tome da je on sanjao da je stavio dirhem pod noge. a ako su bile od srebra. l tako jednog dana uĊe u neku ruševinu i vidje u njoj tamnu kuću. koji mu neće umrijeti dok ga on ne vidi. Ako vladar sanja da mu je s glave skinuta kruna ili vjenac. to znaĉi da će kupiti slugu. to znaĉi da će njegova vjera biti ispravna. a Ibn Sirin mu je rekao da skine obuću. naĉiniće neku grešku u pogledu vjere. a ako to sanja neko ko je zatvoren u zatvoru vladara. tog ĉovjeka su nemuslimani zarobili i poĉeli ga muĉiti raznim mukama. Kruna muškarcima moţe da simbolizira i to da će se oţeniti ţenom visoke vrjednosti odnosno bogatom ţenom. ili. . od krune koja je od samog zlata.

to znaĉi da će mu se roditi kćer. dobiće imetak od ne-Arapa. jahaće ţivoti. a ako je u pitanju zlatni prsten. to znaĉi da će joj umrijeti muţ ili neko od njene bliţe rodbine. Prsten od zlata simbolizira novotariju u vjeri. Ako muškarac sanja prsten od zlata. a da mu je ostao samo dragi kamen. ako nema oca. koji (u ar. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u jednom uhu imam minĊušu. Takav san moţe da znaĉi i dobijanje u vlasništvo kuće koju će on nastaniti. a ako je pored tih minĊuša sanjao da ima minĊuše i u gornjem dijelu uha. obzirom da je vlast Su lejmana a. vjerom. peĉat na prstenu — njegov imetak i izvršnu vlast. i gravura na prstenu .a. ono za njih ima pohvalno znaĉenje. Ako osoba od vlasti sanja da je halka njegovog prstena raskinuta i da je nestala. to znaĉi da će on otići u neko mjesto gdje će trgovati robinjama. Ako takav san sanja ţena. jer ţena ili robinja u tom sluĉaju simboliziraju trgovinu. onda to nema pohvalno znaĉenje. Tijesan prsten simbolizira udobnosti utjehu.'on će pomagati ljudima i u duhovnom i u svjetovnom pogledu. a moţe da simbolizira i njegova nareĊenja i zabrane. desiće mu se nešto neţeljno. Ako muškarac sanja da ima zlatne minĊuše. bila u prstenu. to znaĉi da će mu Allah dţ. ako je od porodice Benu Hašim ili uopšte o d Arapa. to znaĉi da će zaimati ne - 164 . Ako neko sanja da je pozajmio prsten. ili ako ima oca. to znaĉi da se bavi pjevanjem. a zadrţati i saĉuvati svoje ime i lijep spomen. Ako upravitelj sanja da je skinuo prsten. i ako je pripadnik sekte haridţija. to znaĉi da će biti smijenjen s poloţaja. Nema pohvalno znaĉenje i ako je u pitanju prsten od ţeljeza obzirom da je to nakit stanovnika Dţehennema.. dobiće veliĉanstvenu upravu.s. Ako ţene sanjaju prstenje od roga ili slonove kosti.Ibn Sirin ga upita: — Kako ti ide pjevanje? — Imam lijep glas — odgovori ĉovjek. ako je rob. Ako neko sanja da u ušima ima minĊuše ukrašene biserom. Olovni prsten simbolizira nemoćna vladara. imetak ili upravu. ono što je vjerom pcfkuĊeno. Reĉeno je: Ako neko sanja da natiĉe prsten. dragi kamen — njegovu veliĉanstvenost. kuće. MinĊuše i u donjem i u gornjem dijelu uha mogu imati isto znaĉenje i za muškarce i za ţene. Ako takav prsten sanja trgovac. PRSTEN simbolizira ono što ĉovjek posjeduje i ono nad ĉim ima vlast. to znaĉi da će dobiti vlast. Ako neko sanja da je našao prsten. Prsten izliven od jednog materijala simbolizira neko dobro. a minĊuša u ušima — ţene i robinje. a kamen prstena u tom sluĉaju simbolizira ţenino lice. rodice sina. ţenu. a ako sanja da ima minĊuše od srebra. Ako neko sanja da mu se dragi kamen na njegovom prstenu klima. to znaĉi da će obno viti ono što mu prsten simbolizira. kao i zbog toga što se dţinski prstenovi prave od bakra — neka nas Allah saĉuva od svog tog zla! Reĉeno je i to da prsten moţe da simbolizira i oca. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će izgubiti dio imetka. jeziku ) aludira na nesreću. to mu simbolizira neku sreću. jer je ljepota svake stvari njen „biser". Navedeno vaţi ako je u pitanju srebreni prsten. ili da će izgubiti vlast. otac će mu umrijeti i on će ga zamijeniti. a prsten koji unutra ime nekog drugog metala simbolizira podvalu obzirom da u sebi ima nešto skriveno. Prsten s dva draga kamena simbolizira i duhovnog i svjetovnog vladara. to mu je radosna vijest da će postići znanje. to znaĉi da će profitirati u trgovini . Ako takav san sanja trudna ţena. kupovinu robinje. Ako neko sanja da mu je vladar (prstenom) dao peĉat. on mu simbolizira poniţenje. dobiće kao pokvarenjak neku vlast. a ako ga sanja uĉenjak. dobio prsten. ili da će se razvesti sa ţenom. dobiće vlast i moć ako je toga dostojan. i u tom sluĉaju kamen na prstenu simbolizira kućna vrata. ili će se oţeniti. dati sigurnost pri kraju ţivota. Ako neko sanja da je dobio prsten ili da ga je kupio. Ako neko sanja da je dragi kamen iz njegovog prstena ispao. . Prsten od ţeljeza simbolizira hrabrog vladara ili pronicljivog trgovca za kojeg se malo zna.š. ili od nekog uĉenjaka. Reĉeno je i to da prsten simbolizira velikog vladara. lijepim glasom i savršenstvom u svom ţivotu. kao i ĉasni ljudi svoje riznice. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je nataknuo prsten od ţeljeza. a ako sanja da je prsten dobio od Vjerovjesnika s. to znaĉi da će se uzdrmati njegov poloţaj na vlasti.njegovu ţelju i cilj. kao i ako je u pitanju prsten od bakra. zbog samog naziva bakra.minĊuše. to znaĉi da će steći ukras i ljepotu ovog svijeta. koji na sebi ima dragi kamen. Ako neko sanja da je natako srebreni prsten i da ga upotrebljava kad god on hoće.je.š. ili to znaĉi preveliko nadanje obzirom da njegova masivnost ne odgovara njegovoj teţini. Ako po boţan ĉovjek ili asketa sanja da je od Allaha dţ. ili će mu se roditi dijete. to znaĉi da će pola Kur'ana nauĉiti napamet. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će se oţeniti i oduzeti djevojci nevinost.v. to znaĉi da će od vladara uskoro dobiti neku vlast i da mu neće oponirati obzirom da peĉat inaĉe ima jaĉe znaĉenje od samog prstena. pronevjeru u pogledu vlasti i nepravedno postupanje prema podanicima. to znaĉi da će postići neko dobro nakon poteškoće a ako sanja da je nataknuo prsten od zlata.". i biće obdaren Kur'anom. to znaĉi da će izgubiti vlast i moć. a i stoga što vladari prstenom peĉate svoja pisma. halka prstena — osnovu njegove vlasti. Kad neko sanja da udara peĉat prstenom halife.s.

i ako je od drveta presvuĉenog nekim metalom. Ako neko sanja da je prsten prodao za novac. Ogrlica od dragulja simbolizira irnan. Ako muškarac sanja da na sebi ima ogrlicu od srebrenog novca. simbolizira rastavu. sezam. to znaĉi da on svoju ţenu navodi na prostituciju i pokvarenost. Ako se na prstenu sanja zeleni dragi kamen. ako ući Kur'an. ukras i ţelju. to znaĉi da će se rasprodavati imovina poglavara ili vladara. ona simbolizira bogatstvo. kuću. simbolizira snagu i moć. ogroman imetak. spomen. Ogrlica od bisera i korala simbolizira poboţnost. Prsten koji simbolizira dijete. ako je preuzeo kakvu obavezu. Ako neko sanja da nekom ĉovjeku peĉati na blatu. Ako ogrlicu sanja ţena. dpbiće je. Dragi kamen na prstenu moţe da simbolizira i dijete. a za ţenu simbolizira ukras i roĊenje djeteta od muţa Arapa. Ako neko sanja da je stavio prsten na mali prst. simbolizira znanje. to znaĉi da mu se ĉini neka podvala ili spletka. Kad muškarac sanja da na vratu ima ogrlicu. znaĉi da je ta ţena prostakuša. moţe da simbolizira i imetak koji joj je povjerio njen muţ. a taj ĉovjek se rastavio sa ţenom. ona moţe da mu simbolizira ţenu koja se lijepo ophodi prema njemu. Za Arape prsten najĉešće simbolizira ţenu. ako se sanja. kao npr. Ogrlica koja simbolizira ţenu. to znaĉi da ćeon tom ĉovjeku dati vlast. njegov neki imenjak ili neko ko mu je sliĉan. rodice mu dvije kćeri i ţivjeti sretno s njim. ĉast i dr. Ako ţena sanja da je dobila prsten. strahopoštovanje i ĉuvanje Kur'ana. sam od sebe premješten na neki drugi prst a da to nije on uradio. to znaĉi da će se udati ili da će roditi dijete. oţeniće se ţenom koja dobro uĉi Kur'an. on mu simbolizira njegovu hrabrost. a ako je ogrlica sastavljena od dragulja. ako je od bisera. Ako ĉovjek sanja da mu je prsten s malog prsta. Ako ţena sanja orglicu. Prodavanje prstena. a zapostavlja suštinu. ako je zapamtio nešto od znanja. ako je od ţe ljeza. Ako neko sanjada je dragi kamen njegovog prstena od dragulja. brašno. to znaĉi da ga njegova ţena vara. onda to znaĉi dobijanje djeteta od muţa niskog porijekla. a ako je nije dostojan. Ako neko sanja da je dobio izgraviran prsten. ugl-led. nauĉiće ga napamet. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si mujezin i uz ramazan u nevakat uĉiš ezan tako da ljude i ţene onemogućavaš da u dozvoljeno vrijeme uţivaju u hrani i spolnom općenju. Ogrlica za ţenu moţe da simbolizira i njenu ljepotu. simbolizira lice - 165 . Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. to znaĉi da će se oţeniti lijepom ţenom. Ako muškarac sanja da ima ogrlicu. dobiće neku upravu u poslovima muslimana ili će se prihvatiti nekog povjerenja. udaće se za muţa visokog ugleda. — Ibn Sirin mu je na to rekao: — Ako ti je san istina. Drveni prsten simboli zira dvoliĉnu ţenu ili imetak steĉen na licemjeran naĉin. ţanje i Kur'an. ispuniće je. biseri — Sunnet. Ogrlica od ţeljeza simbolizira vlast ĉvrste ruke. Dragulji u ogrlici simboliziraju Kur'an. onda je dijete od muţa ne-Arapa. ako je ĉvrsta. Ogrlica od srebra i dragulja simbolizira dobijanje uprave. ogrlica prekine i prospe. to znaĉi da će je dobiti neko iz njegova roda. pak. Ako je ogrlica velika. ako je od bisera. krupnog biserja i safira. ovladaće njim. Ako vladar sanja da je dragi kamen njegovog prstena od topaza. ako je neoţenjen. Reĉeno je da zlatni prsten simbolizira i ţenu koja je izgubila imetak. a zatim ga s njega skinuo i stavio na drugi prst. na ime kiše.Ako neko sanja da je od kralja ili cara dobio prsten i da ga je natakao. ako je ogrlica od bronze. neće je ispuniti. ako je s dragim kamenom od topaza. zaboraviće ga. OGRLICA za muškarca simbolizira davljenje ili vješanje. to znaĉi da će se rastaviti sa ţenom na lijep naĉin ili će je pustiti uz odreĊenu svotu novca. propise i rijeĉi velikana u vjeri. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi se prsten slomio. ako u porodici ili bliţoj rodbini ima trudnicu. Ogrlica od dragulja simbolizira snivaĉeva lijepa djela i njegov krajnji domet u neĉemu. on simbolizira roĊe nje djeteta koje će biti dobar viernik i koje će biti uĉeno i oštroumno. simbolizira nemoćnog i nejakog vladara. pada prstenje. zaboraviće ga. Neki vele da ukrasi koji se vještaju o vrat za ţene simboliziraju njihove muţeve ili djecu obzirom da su i to svojevrsni ukrasi i da muţevi i djeca grle ţene ili majke. ţenu ili dijete. to znaĉi da će dobiti vlast. Biserna ogrlica simbolizira slabu upravu. jaĉinu i moć. bisera i topaza. radost i imetak. DRAGI KAMEN NA PRSTENU: ako je od bisera. ukazuje na to da će to dijete biti inteligentno i da će biti dobro obrazovano i odgojeno. robinju. Ogrlica od bronze simbolizira ovosvjetska dobra. Ako neko sanja da s neba. Ako neko sanja da se na trţnici prodaje prstenje.ku stvar koja nema trajne vrijednosti. a ostali dragulji — fikh. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten i da njim peĉatim usta muškaraca i maternice ţena. srazmjerno ljepoti i veiĉini ogrlice. to znaĉi da će dobiti neku stvar koju do tada nije imao. to znaĉi: ako je preuzeo neku obavezu. ili da je on takav da se veţe za uzroke i zadrţava na formi. ako je nauĉio Kur'an napamet. ako je dostojan vlasti. rastavićeš se sa ţenom! — Nije prošlo ni tri dana poslije toga. Ako se. jahalicu. ona će roditi sina. ona joj simbolizira muţa ili dijete. Ako te ukrase sanja muškarac. to znaĉi da će se te godine raĊati muška djeca. ako se bavi fikhom.

HALHALE od srebra simboliziraju sina. ma kakva ona bila." POJAS simbolizira oca.". to znaĉi da će mu uzastopno zadavati brige brat ili sestra. Ako ĉovjek sanja da je opasan pojasom. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. to znaĉi da on pravilno tumaĉi Kur'an. to znaĉi da joj muţ ĉini dobro i priĉinjava joj radost. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. ona mu simbolizira njegovog brata obzirom da i nadlaktica i podlaktica mogu da simboliziraju brata. ona joj simbolizira njenu ljepotu. tj. Allah dţ. ali ga on ne uzima.. to znaĉi da mu je ostalo još pola ţivota.. da će se udati za ĉasnog i dareţljivog muškarca od kojeg će doţivjeti veliko dobro. Ako ĉovjek sanja da na mišici ima srebrenu narukvicu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sluţiće ih vjeĉno mlada posluga. da će njegova vladavina biti blagoslovljena i da će podanici solidno ţivjeti." Ako neko sanja da je kupio robinju koja na svom vratu ima srebrenu ogrlicu. Reĉeno je i ovo: Biser simbolizira dijete.da ih vidiš.. l o halhalama je ranije bilo rijeĉi.-sigurnost i stabilnost u njegovoj trgovini. a ako je ta narukvica od biserja. to znaĉ i da će dobiti upravu. Nanizani biser simbolizira Kur'an i znanje. to znaĉi da se on trudi da radi dobra djela. Reĉeno je da narukvica od srebra moţe da simbolizira sina ili slugu. Ako neko sanja da ima tijesnu ogrlicu. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu.. pogotovo ako mu je narukvica bila tijesna. NARUKVICA. opasao koncem. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. a ako je taj pojas ukrašen draguljima. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da se opasao s dva ili više pojaseva. to znaĉi da mu je prošlo pola ţivota.. i ako to sanja uĉenjak. to znaĉi da će se on opasali pojsaom u koji će staviti zlatnike ili novac. Ako se sanja da je vladaru na ruku stavljena narukvica. Ako upravitelj sanja da mu se prekinuo pojas... to znaĉi da je on škrtac. Ako halhale sanja ţena. ili da će dobiti halal imetak i da je njegova skrivena strana bolj a od javne. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas. Ako muškarac sanja da ima narukvicu od srebra. . to znaĉi da će otići na neki put i da će na putu biti si guran. to znaĉi da on dijeli korisne savjete. a ako onaj ko to sanja ima neprijatelja. to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. brata. to znaĉi da će se on oslanjati na jakog i uglednog ĉovjeka. to znaĉi da će sina oţeniti svojom bratiĉnom. imati i takvu trgovinu i s njom postići moć. Uzvišeni Allah veli: „Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono ĉime su škrtarili. zlatni po jas simbolizira vladarovo nasilje. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da prodaje biser. to znaĉi da će ga zadesiti neka bolest ili da će napraviti neku grešku u vjeri. opasao zmijom. Ako neko sanja da na sebi ima pojas bez ukrasa. to znaĉi da on nije pruţene ruke. Ako neko sanja da stavlja biser u usta. to mu moţe da znaĉi da će biti biĉevan. to znaĉi da će dobiti imetak koji će ga usrećiti. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. Ako ţena sanja da ima više narukvica. će ga pomoći protiv njega. a ako je neudata. da je škrtac. on mu moţe da simbolizira oslonac koji mu daje snagu. ako to sanja poboţan ĉovjek. Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas i da se on njime opasao. Ako neko sanja da mu je dat pojas i da ga je on uzeo u desnu ruku. Reĉeno je: Ako muškarac sanja da je dobio zrno bisera. Sav nakit koja ţena stavlja na se moţe da joj simbolizira njenog muţa. ili vlast. to znSĉi da će se oţeniti ili da će uposliti slugu. amidţu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Biće okićeni narukvicama od srebra. to mu simbolizira njegovu snagu. za visno od toga kakvu je robinju kupio. to znaĉi da će steći znanje i da će ga širiti meĊu svijetom.š. Ako neko sanja da iz usta prosipa biser. Ako neko sanja da ispravno buši biser. to ukazuje na njegovu dobru vjeru. one simboliziraju sigurnost od straha ako je udata. Ako ţena sanja da ima narukvicu. Ogrlica za vladara simbolizira pobjedu. Ako muškarac sanja da na sebi ima zlatne halhale. od njega zadobiti dobro i blagodat i time biti ojaĉan. Ako neko sanja da vladar svojim podanicima na ruke stavlja narukvice. Ako neko sanja da biser prodaje ili da ga guta. to znaĉi da on prema njima pravedno postupa. ţeljezni pojas simbolizira jaĉinu vladarove vojske. to znaĉi da će on izvojevati neku pobjedu i osvojenje i da će time steći popularnost. to znaĉi da će mu ojaĉati moć i da će du go ţivjeti. ukras i ono ĉime se ponosi. ili će u trgovini ostvariti zaradu pa će se moći oţeniti ili kupiti robinju obzirom da je srebro ţenski nakit i ukras. to znaĉi da je on škrt u širenju zna nja. koji ljudi uzimaju. to znaĉi da vjernici od njega nemaju koristi. Ako to sanja bogataš. sina ili nadreĊenu osobu koja snivaĉu pomaţe u odreĊenim poslovima. to znaĉi da će mu na ruke biti stavljeni okovi. a za trgovca — zaradu u trgovini. BISER. Reĉeno je i to da ogrlica. a ako je pojas uzeo u lijevu ruku imajući pritom u desnoj ruci biĉ. olovni pojas simbolizira slabost vladarove vojske i srebeni pojas simbolizira bogatstvo vladarove vojske. Reĉeno je i to da srebrena narukvica simbolizira povećanje imetka. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. ali da se njime nije opasao. tako da ne moţe da ih nosi. Pojas ukrašen zlatom simbolizira vladarove pomoćnike. O narukvicama je bilo rijeĉi i u prethodnom dijelu knjige. ili da će mu se roditi sin koji će postati gospodar u porodici. pomislio bi da su biser pro- 166 . simbolizira pokvarenost vjere.mjerstvo.. to znaĉi da će dobiti vlast. to znaĉi da će on dugo ţivjeti i da će doţivjeti poznu starost. one su odjeća vaša. to znaĉi da će on.

Ti si nauĉila dva kur'anska poglavlja. jedno duţe a jedno kraće. a ako ţeli da se oţeni. — Jesam — rekao je ĉovjek. a ja nisam. na ime minĊuše. jer ja govorimono što ĉujem.dobijanje uprave. — Ibn Sirin mu je nato rekao: — Imaš li ti majku? — Imam — reĉe ĉovjek — ali je ona odvedena u ropstvo. Reĉeno je da koral simbolizira veliki imetak ili lijepu. rodice mu se kćer. to znaĉi da će od vladara dobiti halal imetak. ali ga ne uĉiš. biser ili kristal. pa sam svoju sestru pouĉila suri Ali Imran. popularnu i veselu robinju.. — Ja sam nauĉila suru EI-Bekare i suru Ali Imran. a Ibn Sirin mu je tada rekao: . da uzima školjke a baca bisere. koji govore više od onoga što ĉuju. ili neka se priĉuva gubljenja pameti obzirom da je pamet kao dragulj. i za trgovca — zaradu. za upravitelja .. shodno rijeĉima Uzv išenog: „. imam biser.Boj se ' Allaha! Ta robinja je tvoja majka. Ako neko sanja da ima prsten sa safirom. Ako neko sanja da raz dvaja bisere od školjki. i svoju sestru si pouĉila kraćem poglavlju. Ako neko sanja da gleda u dragulj. Nenanizani biser simbolizira dijete. To takoĊe moţe da simbolizira dobijanje nasljedstva. to znaĉi da on vrijeĊa i odgovara ljude. Ako neko sanja da biserje baca u rijeku ili bunar. Ako neko sanja da je iz mora ili iz rijeke izvadio mjericu ili tovar korala. za uĉenjaka -sticanje znanja. to znaĉi da on pljaĉka grobove. Ovakav san moţe da simboizira i ţenidbu ţenom koja će roditi lijepo dijete.Nato joj je Ibn Sirin rekao: . Ako se uzme da koral 167 . to znaĉi da on ogovara ljude. PosuĊivanje bisera simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. neka se priĉuva davljenja ili neke teškoće obzirom da je duša u tijelu isto što i sjaj u dragulju.upitao je Ibn Sirin. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: .šuti". Krupno biserje moţe da simbolizira i duge kur'anske sure. i da to nema sjaja.Ibn Siri mu je rekao: — Boj se Allaha! Ti nepravilnom melodijom uĉiš Kur'an. ni sveti mjesec. Ako neko sanja da drvetom buši biser. Ako neko sanja da broji biser. Razne vrste bisera takoĊe mogu da simbo liziraju strasnu ljubav prema ţenama i djeci. Ako neko sanja da je na prsten ugradio safir. — Istinu si rekao — potvrdio je ĉovjek. Ako neko sanja da je progutao biser. i sve što nauĉiš. pak. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti uĉiš Kur'an napamet. Biser takoĊe simboizira savršenstvo i ljepotu. to znaĉi da on pita uĉenog ĉovjeka obzirom da uĉenjak simbolizira riznicu. Neki. Veliki biser.Sanjao sam dvojicu ljudi da u usta stavljaju biser. — Ibn Sirin mu je rekao: — Biserje ti simbolizira Kur'an. simbolizira dobijanje halal imetka od strane vladara. a ti ne bi smio Kur'an da bacaš pod noge! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da su mi usta puna biserja i da ga ja drţim u ustima i ne vadim ga. pa je jedan od njih iz usta vadio sitniji biser od onoga koji je stavio u usta. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da na jednom uhu. . ni kurbane. to znaĉi da on ljudima ĉini dobro neko. Ogrlica od korala i bisera simbolizira ono što je Allah dţ. da ga je zatim saţvakao i ponovo progutao. to znaĉi da on ne ţeli da posvjedoĉi istinu. to znaĉi da će od vladara dobiti neki imetak.Ĉovjek koji je iz usta vadio sitniji biser sam ja. za onoga ko je dostojan uprave — da će je dobiti. . Boj se Allaha zbog toga! Neki drugi ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da bušim biser. pa me je moja sestra zamolila da joj dam jedan biser i ja sam joj dala onaj manji. jedan veći a jedan manji. ukoliko oĉekuje da mu se rodi dijete. a pitanje simbolizira kljuĉ. to mu simbolizira njegovu lijepu vjeru i ime (ĉuvenost). ima bolje znaĉenje od malog bisera. ako se sanja. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si pripovjedaĉ i ne radiš ono što govoriš. koje su ljudi kupili. Ako neko sanja da je kljuĉem otvorio riznicu i da iz nje vadi dragulje. to znaĉi da će imati spolni odnos s osobom s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da gazim biserje. a dru gi ĉovjek je vadio krupniji. Ako neko sanja da je iz stomaka povratio biser. naroĉito one ogrlicama obiljeţene!" SAFIR simbolizira radost i zabavu. Ako neko sanja da je iz mora izvadio mnogo bisera. . drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz usta prosipam biserje. Reĉeno je i to da koral simbolizira iskrenog prijatelja. i za trgovca — da će imati uspjeha u trgovini. — Istinu si rekao — rekla je ţena. shodno rijeĉima Uzvišenog: „One kao da su (crveni) dragulji i korali". ne omalovaţavajte Allahove obrde hadţa. Neka ţena je dosta Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da u krilu imam dva bisera. to znaĉi da će ga zadesiti neka poteškoća.a ĉovjek koji je iz usta vadio krupniji biser simbolizi ra Hasan el-Basrija i Ubadea. to zaboraviš i zapustiš. zabranio. Pro suti biser simbolizira lijep govor. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da gutam biserje a potom ga bacam. Bušeni biser simbolizira robinje. Ako neko sanja da ţvaće biser.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti znaš dobro uĉiti Kur'an. VaĊenje biserja iz dubine mo ra ili iz rijeke. oţeniće izuzetno lijepu i poboţnu ţenu. Sanjanje mnogo korala za uĉenjaka znaĉi sticanje znanja. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: . KORAL. — Jesi li ti kupio kakvu robinju? .š.

pobjedu. Reĉeno je da stakleni ukras sim bolizira i nestalnu brigu. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i zao govor i klevetanje. što je bio zanat Davuda a. Zrno ćilibara simbolizira prijatelja od kojeg nema pomoći. Uzvišeni Allah je rekao: „. Jedenje ţeljeza s hljebom u snu simbolizira tešku situaciju u vezi s izdrţavanjem. Štapić za podvlaĉenje surme simbolizira dijete. NAFTA simbolizira haram imetak. TIRKIZ simbolizira osvojenje. a ako takav san sanja griješnik. Ţvakanje ţeljeza u snu simbolizira ogovaranje. shodno jednoj predaji Vjerovjesnika s. KATRAN simbolizira izolovanost i zaštitu od opasnosti. neka se priĉuva neprijateljstva nekog ĉovjeka i neka se boji Allaha. on u tom sluĉaju simbolizira pogrdan i loš govor i galamu. kako u ruci drţi bocu. U jednom haberu od Ummi Seleme r. to simbolizira manju štetu.. Allahov poslanice? — on mi je rekao: — Sakupio sam u nju krv Huseinovu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten s ugraĊenim safirom crvene boje. Uzimanje topljenog olova u snu simbolizira gubitak imetka.s. to znaĉi da se on prepire u vezi s nekom niskom stvari i da će ga narod prekoravati i klevetati. GvoţĊe simbolizira imetak. pa ju je neko upitao za to. Sitni novac takoĊe simbolizira uobraţen 168 . BRONZA i BAKAR simboliziraju dobijanje imetka od kršćana ili Ţidova. to znaĉi da će zaslugom neke lijepe ţene steći ugled i moć. a ako se sanja otkriven i da se obrće. licemjerstvo i slijeĊenje niskih ţelja. naklonost i dug ţivot. svoga Gospodara. Ţeljezo općenito simbolizira pobjedu. zadesiće ga nešto neţeljeno od strane vladara. i to je ţenski ukras. da ćeš dugo bolovati i da ćeš od te bolesti umrijeti ostavivši iza sebe vasijet (oporuku). već od bakra. i rekao mu: — Sanjao sam da mi je moj Gospodar dao ţeljezo i napojio me jakim sirćetom.simbolizira prijatelja. . Ako neko sanja da na prstenu ima ugraĊen ahat. takav san mu nema dobro znaĉenje. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Voli te neka lijepa ţena okrutna srca. Stvrdnuto olovo ne simbolizira gubitak. Ako neko sanja da u ruci ima nešto od ţive. Ako neko sanja da topi olovo.Nedugo poslije toga stigla je vijest o hazreti Huseinovoj pogibiji. Reĉeno je: Ako neko sanja da podvlaĉi surmu.s. to znaĉi da je taj prijatelj gruba srca. Reĉeno je da nafta simbolizira i pokvarenu ţenu. Ako se sanja da se stakleni ukras nalazi u nekoj posudi. ĉisto znanje i dobroĉinstvo ili poboţnog i voljenog prijatelja. ŢELJEZO. — Dţafer es-Sadik mu je nato rekao: —To što si dobio ţeljezo znaĉi da ćeš poduĉiti svoga sina pravljenju pancir-košulja. da slijedi niske ţelje i da je nepovjerljiv. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu es-Sadiku a. to znaĉi da on kleveće potvara i grdi. a ona je odgovorila: — Sanjala sam Allahova Poslanika s. Ako dobar ĉovjek sanja da podvlaĉi surmu. OLOVO simbolizira svjetinu (puk).a. SURMA simbolizira imetak. koja će se povećati. to znaĉi da će mu se poboljšati vid. izdaju. AHAT (vrsta kamena) simbolizira blagoslov koji eliminiše siromaštvo. Ako neko sanja da ima krunu od ko rala i merdţana (sitni biseri). SMARAGD i TOPAZ simboliziraju odgojenu braću ili djecu. taj san mu ima dobro znaĉenje.Šta je to. simbolizira zadovoljenje potreba.s. a surmedan — ţenu. to znaĉi da će dobiti ne ku blagoslovljenu stvar i blagodat. Mnogo ćilibara simbolizira haram imetak. Kada sam ga ja upitala: . Uzimanje olova moţe da simbolizira dobijanje imetka od vatropokonika. to znaĉi da je on kolebljiv u svom vjerovanju.a. JANTAR (ćilibar) simbolizira imetak sumnjivog porijekla. to znaĉi da je on otpadnik od vjere. Ako neko sanja bronzu i bakar. O staklenim posudama bilo je govora u nekom od prethodnih poglav lja.. a to što si napojen sirćetom znaĉi da ćeš trošiti halal imetak. dobar i halal imetak.. To isto simbolizira i ONI KS (vrsta polu dragog kamena). UKRASI OD STAKLA simboliziraju nešto nestalno. to znaĉi da će se sporiti s nekim u vezi s ovosvjetskim dobrima. Jantar takoĊe simbolizira licemjerna prijatelja. Ako neko sanja da je u usta stavio dirhem a iz usta izvadio fils (novĉanu jedinicu manju od dirhema). Jedenje ţive u snu nema lijepo znaĉenje. Ako neko. s/iagu i ugled. a za onoga ko oĉekuje dijete — da će ga dobiti. ŢIVA simbolizira kršenje obećanja.v.sanja da u ruci ima nešto od bakra. Ako neko sanja da topi bronzu. Tele nije bilo od zlata niti srebra. SITNI METALNI NOVAC: ako se sanja da se nalazi u nekoj posudi. Neki vele da mnogo korala simbolizira ţenu. u vezi sa svojom vjerom obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Napravili su od nakita svoga tele koje je rikalo" . se prenosi da je ona jedne prilike ustala plaĉući iza sna.a. Ako neko sanja da je posut naftom.s.v. a gvoţĊe smo stvorili u kome je velika snaga i koje lju dima koristi".

oţeniće se. Ako neko sanja da su izvori potekli vodom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. znanje. ili da će dobiti lijepu robinju. TUMAĈENJE SNOVA O MORU. to simbolizira iskušenje od Allaha dţ. Ako se sanja velika koliĉina vode koja Je provrela iz zemlje i koja plavi kuće i stano ve ili ako se sanja BUJICA. nevjerovanje i zabludu. Ako neko sanja da je voda bila pogana. Ako neko sa nja da je progutao zlatnik i da je u izmetu izbacio sitan novac. kao što su kuga. oţeniće se. Reĉeno je i to da sitan novac simbolizira bankrotstvo. Voda takoĊe moţe da simbolizira i imetak jer se on stiĉe pomoću vode. Reĉeno je da izvor vode za dobre ljude simbolizira dobro i blagodat. izlijeĉiće se od bolesti i potrajaće mu ţivot." Voda moţe da simbolizira i spermu. to znaĉi 169 . pomor ili sablja koja masovno ubija. npr. on simbolizira lijepe i ukrašene robinje i robove. to znaĉi da će dobiti imetak od nekog uglednog ĉovjeka. izuzev ako voda neĉim nije bila pokvarena. to mu simbolizira haram i grijeh. 41. globu.govor i beskorisnu raspravu.š. rodnost i izobilje. ako je oţenjen i ako još nije spavao sa svojom ţenom.koja će se spustiti na stanovnike tog mjesta. ako je voda ĉista i ako je snivaĉ zdrav te ako voda ne otiĉe iz kuće. LAĐI. to znaĉi da će on umrijeti kao nevjernik obzirom da zlatnik simbolizira vjeru. Ako neko sanja da je baĉen u ĉistu vodu. na kojoj će biti plaĉa i suza. Ako neko sanja da pije ĉistu vodu iz ĉaše. bliski prijatelj i si. a sve to ako je s njegovog bunara u tu posudu nasuo vodu on. iznenada će se obradovati. Ako neko sanja da mu je data ĉaša vode. onda: ako u njoj ima neko bolestan. spavaće i okusiti njenu slast.U njima (dţennetima) su dva tekuća izvora". onda će stanovništvo stići kazna od strane vladara ili ne ka druga nesreća.. a voda simbolizira plod djeteta. ako je neoţenjen. a ako ne to. to znaĉi da će mu se roditi dijete. a Arapi tako nazi vaju i mnogo vode. umrijeće i u tu kuću će svijet dolaziti na ţalost. VODI. Ako nije u pitanju nešto od navedenog. kao što je brat. Isto tako. a sitni novac obmanu. Mi smo ih vodom obilnom pojili da bismo ih time na kušnju stavili. RIJECI. znaĉi da će postići ovosvjetska dobra na dozvoljen naĉin — ako je trgovac. postići će neko dobro od svoje ţene ili djeteta obzi rom da je staklo ţenski nakit. ili pak umrlog (vlasnika kuće). uglednijim i dostojnijim uprave. a ako voda ostane u kući.. Ako je voda bila mutna. zet. ako neko sanja da je kućnim olucima potekla voda ili da je u kući provreo izvor. od mjesta na kojem je pid vodu. Ako se sanja da voda teĉe zemljištem koje je obraslo r asti njem. a onoga ko je jaše ĉini znaĉajnijim. njegova ţena. VODA simbolizira islam. ako je bolestan. primiĉe islam ako je nemusliman ili će postići znanje ako je dobar i ako traţi znanje. Ako neko sanja da mu je u kući provrela voda i da teĉe van kuće. dobiće neki imetak. ako nije bolestan i ako nije oţenjen. to znaĉi da će mu znanje biti loše ili da će imati ruţan spolni odnos (homoseksualstvo ili lezbejstvo) ili da će dobiti prljav imetak. zadesiće ga neka tuga. Ako neko sanja da u posudi nosi vodu. obzirom da nakit na jahalici nema loše znaĉenje i taj nakit Jana licu ĉini vrednijom i sku pocjenijom. ali ako nije ništa od toga. Ako je u pitanju samo jedna kuća. to znaĉi da će on oboljeti. ako je oţenjen. to simbolizira rodnost. njegova ţena ili robinja će zanijeti. Nije lijepo ako se sanja da voda teĉe i ulazi u kuće i stanp ver jer to simbolizira smutnje meĊu ljudima. srazmj erno nakitu jahalice. gorka ili smrdljiva. Neki vele: Ako neko sanja da u kući ima izvor tekuće vode. Ako je nakit na jahalici od zlata i srebra. Ako neko sanja da vodi okićenu jahalicu. njegov sluga ili neko od njegove bliţe rodbine. biće u stalnoj brizi". UTAPANJU l RAZNIM POSUDAMA ZA VODU MORE simbolizira velikog i moćnog vladara obzirom da je ono mnogo veće od rijeke. jer ju je Uzvišeni Allah nazvao vodom. to simbolizira plaĉ i prolijevanje suza povodom ne ĉije smrti.. povodom nekog zla i sukoba meĊu ukućanima ili povodom neke nezgode koja će zadesiti tu kuću. Reĉeno je: Ako neko sanja da pi je vruću vodu. Tekuća ili stajaća voda moţe da simbolizira nekakav skup ljudi. ako je siromašan. tjeskobu i rijeĉi koje izazivaju brigu. zaraĊivati na ruţan naĉin. ona mu simbolizira ţalost. Ko sanja da se napio ĉiste pitke vode iz bunara ili iz m jesi ne za vodu i ne iskapi je. Ako neko sanja sitan novac na kojem je ispisano ime Uzvišenog Allaha. BUNARU. dok za loše ljude takav san simbolizira nezgodu. padanje u ropstvo. povodom ispraćanja nekog na put. Izbijanje vode iz zida simbolizira ţalost zbog neĉega što će se desiti nekom muškarcu. bilo da se to odnosi na ţivog (snivaĉa). jer je ţivot svake stvari vezan za nju. to znaĉi da će kupiti robinju. ili. a ako otiĉe iz kuće. ukoliko su se kuće porušile i ljudi utopili u vodi. da će mu ţivot postati gorak ili da će promijeniti mezheb (pravac). ropstvo ili kugu. to znaĉi da on sebi dozvoljava da recituje i sluša poeziju isto kao i Kur'an. UKRAŠENA JAHALICA (jahaća ţivotinja) simbolizira ĉestit imetak.ako sanja da pije vodu iz kuće nemuslimana. a sve to zavisi od samoga snivaĉa šta njemu dolikuje. riješiće se svih briga. ţivot. pak od posude u kojoj je bila voda. simbolizira mu trajno dobro koje teĉe do Kijametskog dana. Neki vele da sitan novac simbolizira tugu. shodno rijeĉi ma Uzvišenog: .

More takoĊe moţe da simbolizira i ovaj svijet i njegove strahote. ţene. vraćanje duga ili sigurnost od straha. ako vam vode presuše — ko će vam vodu tekuću dati?" Jako TOPLA VODA sirnbolizira temperaturu. što jedne bogati. a sutra ih ubija.da će na neprikladan naĉin postići neki imetak. talasi — vladarove ljude. vladare i kradljivce. morski valvoi — nadiranje te smutnje u talasima. to znaĉi da će mu dţini zadati strah. More moţe da simbolizira i smutnju koja je uskomešala i pokrenula široke mase. — Ibn Sirin mu je rekao: . to znaĉi da će ga zadesiti neka nevolja od strane vladara. a sutra ih ubija i napada. laĊe — njegovu vojsku. toplom ili hladnom vodom. to znaĉi da će raspolagati velikim imetkom. to mu simbolizira dug ţivot. a druge siromasi. Sipanje vode simbolizira trošenje imetka. sugraĊane. Ako neko sanja da navodnjava njivu ili vrt. i ako sanja da vodu pije iz bunara. kapital. Reĉeno je i ovo: Sanjanje pijenja vode simbolizira sigurnost od neprijatelja. to znaĉi da će imati obilje ovosvjetskih dobara i da će biti izuzetno bogat. ukoliko je voda bila toliko ĉista da je njom dozvoljeno uzimati abdest. MORSKI VALOVI simboliziraju brige i smutnje ovog svijeta. njegova nareĊenja i dekrete. dijete će umrijeti a ţena će ostati ţiva. a ako se sanja da se ona pije. pa je on rekao: — Neka se ona boji Allaha i neka meĊu svijetom ne širi laţi! Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz poderotine na svojoj odjeći pijem pitku hladnu vodu. ako sanja da pije iz rijeke. Ako se sanja STAJAĆA VODA. Ako neko sanja vodu u zaveţljaju. to znaĉi da on lijepo ophodi sa svojom ĉeljadi. ljude. Ako neko sanja da se kao u ogledalu ogleda u ĉistoj vodi i u njoj vidi svoje lice. kao što su kraljevi. to znaĉi da će voda presušiti. SLANA VODA simbolizira tugu. ako se ĉaša razbije a voda ostane. vašare i putovanja. ogromno. poniţenje i gubitak blago dati. uzima i daje. danas ih ljulja u kolijevci. Reĉeno je i to da stajaća voda simbolizira zatvor. Morska voda simbolizira imetak i znanje. to znaĉi da će se izgubiti vid. ta ko. na prevaru će dobiti neki imetak. Voda u staklenoj p osudi simbolizira dijete. a ako se voda prospe a ĉaša ostane. Zalijevanje vrta i usjeva simbolizira braĉni odnos sa ţenom. MORSKI VJETROVI simboliziraju ovosvjetsku opskrbu i naklonjenost ovog svijeta. MORE simbolizira svakog ko posjeduje vlast nad stvorenjima. Reĉeno je da sanjanje crne vode moţe da simbolizira i rušeje kuće. poreznici. USTAJALA VODA simbolizira oskudan ţivot. dobiće imetak od vladara. odjeći ili neĉemu sliĉnom što ne moţe da zadrţava vodu. pak. Reĉeno je i to da takav san simbolizira stupanje u sluţbu nekog velikog ĉovjeka. ako mu je lice koje je vidio u vodi bilo Ijepuškasto. Ako neko sanja da pije vodu iz mora. više nego što je inaĉe pije na javi. Ako neko sanja da je popio mnogo vode. izlazak iz zatvora. MUTNA VODA simbolizira poteškoću i umor. a VODA KOJA PONIRE sirnbolizira usamljenost. bez obzira da li se abdest uzimao ĉistom ili mutnom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Šta mislite. Morske laĊe. povjerenike. bolesti i propast. nesreće. ribe — njegove podanike. UZIMANJE ABDESTA VODOM u snu ne smatra se pokuĊenim. ekonomsku moć i pravni sistem. SMRDLJIVA VODA simbolizira haram imetak. u tom sluĉaju. moć. Ako neko sanja da takvu vodu upotrebljava i no ću i danju. vladar će mu zadati neku brigu. jedne ljude uzdiţe i daje im bogatstvo. dobiće imetak od nekog ĉovjeka koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. sudije. obzirom da je more jako. Ibn Sirin je upitan za san jedne ţene koja je sanjala da druge poji vodom. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. simboliziraju Allahovo dţ. oporavak od bolesti. a zadrţavanje vode u ustima simbolizira tegobe i poteškoće u ţivotu. a ako sanja da je koristi samo noću. ali od koje neće imati hajra. trgovaĉke radnje i pravnu. ŢUTA VODA sim bolizira bolest. opasno. to znaĉi da će dugo ţivjeti. Kupanje hladnom vodom u snu simbolizira pokajanje. obzirom da abdest ima jaĉu simboliku od raznih izvorišta vode. Ako neko sanja da je popio mnogo pitke vode. a pijenje mutne vode simbolizira bolest. nesreće. Ako neko sanja da je u vodi raširio šaku. gospoda i duhovna bića. zaštitu od smutnje. ako neko sanja da je pao u stajaću vodu. a druge osiromašuje ili ubija. simbolizira ţenu koju će neko oţeniti. VODENA PJENA simbolizira imetak u kojem nema dobra. a izlaţenje iz vode sirnbolizira ispunjenje potreba. CRNA VODA: kada se sanja aa'se vadi iz bunara. vjersku i drugu literaturu. MORSKE RIBE simboliziraju ovosvjetsku opskrbu. Sanjanje hodanja po vodi simbolizira obmanu i opasnost. Ako neko sanja da pije mutnu morsku vodu. a ako su njiva ili vrt dali plodove. Nepoţeljno je ako se sanja zamućena izvorska voda koja ne otiĉe. to znaĉi da će dobiti neki imetak od ţene. biće zatvoren i za pašĉe u tugu. carevi. uĉenjaci. mor- 170 . ima slabije znaĉenje od tekuće vode.Boj se Allaha i ne osamljuj se sa ţenom koja ti nije dozvoljena! — Na to mu je ĉovjek rekao: — To je ţena s kojom sam se vjerio. morske ţivotinje — vladarove vojskovoĊe pomoćnike i gardu. ili. MORSKE ŢIVOTINJE simboliziraju ovosvjetske nedaće. to znaĉi da će postići obil no dobro. trgovinu. jednima danas daje vlast.š. ţena će prilikom poroĊaja umrijeti a dijete će ostati ţivo. MORSKE LAĐE simboliziraju pijace. Ako neko sanja da je uronjen u jako duboku vodu i da se još niţe spušta ne doseţući dno. Ĉista voda moţe da simbolizira i sniţenje cijena i širenje pravde.

Ako neko sanja da se morska ili neka druga voda uzdigla iznad svog nivoa tako da je poĉela plaviti kuće i stanove prijeteći da potopi stanovništvo. Ako neko sanja da vidi more izdaleka. to znaĉi da će se utopiti u vlasti. simboliziraju Sirat-ćupriju pruţenu preko Dţehennema. Ako neko sanja da mokri u more. u kojoj oni već gutaju one manje i upropaš tavaju ih. i morske ţivotinje — kolovoĊe te smutnje. koji mu je rekao: — Tvoj san simbolizira belaj koji će se spustitina zemlju od strane halife. ili sušu koja će zadesiti pokrajine. to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada." Ako neko sanja da se davi prilikom ronjenja u moru. a svaki dar koji se dobije od Allaha jaĉi je. to znaĉi da će dobiti neki imetak od vladara koji liĉe na more. ili da će steći na neki drugi naĉin ovosvjetska dobra. shodno rijeĉima Uzvišenog: . neki su pod teškim tovarom. Ako neko sanja da se kupa u moru. umrijeće u svojoj bolesti. neki djelimiĉno nastradaju. JEZERO simbolizira komunikativnu ţenu obzirom da je jezero mirnije od mora i da ono ne iz bacuje onoga ko se u njemu utopi." ili „. ili će ga zahvatiti štetan vjetar. Ako nemusliman sanja da se utapa u vodi. bolest će mu se pogoršati i doći će u kritiĉnu situaciju. da će postići imetak ravan imetku kralja ili cara ili će po neĉemu biti ravan njima. LaĊe. ili će oboljeti.A kad ih talas. u tom sluĉaju. njene organizatore i one koji posjeduju moć i skrivene ciljeve i namjere. Ako je takav san sanjao u ljetnom periodu. ako je taj drugi umrla osoba. to znaĉi da je on u Dţehennemu. to mu moţe da znaĉi i to da će se udubiti u nauku i druţiti se s uĉe njacima ili da će imati veliki imetak i trgovinu. nauku ili vlast. to znaĉi da će prebroditi neku brigu.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . obilniji i trajniji. Sanjanje mirnog mora ima bolje znaĉenje od sanjanja uzburkanog mora. ili u blagodati. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ili kad je ono uzburkano. i val ih razdvoji. a smrt prilikom utapa nja simbolizira nevjerovanje na samrti.Vjerujem. kao zatvor ili neka druga kazna. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će zagaziti u vladarov posao. a ako je na moru sanjao sebe i ako je uz to bolestan. Ako je u snu prilikom uranja nja u more umro. zadesiće ga briga od strane vrhovnog vladara ili nekog moćnika u njegovom mjestu. to moţe da znaĉi da će vladati dunjalukom i da će imati dug ţivot. a neki vele da će mu se pribliţiti ono što ţeli. to znaĉi da će s njega spasti grijesi i da će dobiti imetak koji će ga riješiti briga. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara. kao oblak. Neki ĉovjek je sanjao da more presušuje. Ko sanja da crpi morsku vodu . to znaĉi da će pokvariti svoju vjeru i da je ono ĉemu stremi jadno i mizerno obzirom da je prilikom u ran ja n ja umro. na njemu ćeš postići neko dobro obzirom da ti san ukazuje na to da si stabilan. preko koje neki prelaze s lahkoćom.. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. a ako sanja da je pio morske vode dok se nije napio. to znaĉi da će biti ubijen u svojoj mahali. . to znaĉi da će se u tom mjestu 'desiti neki veliki fitneluk (smutnja).š. a neki se strovaljuju u dţehennemske dubine. rekao je: . a (morski) talasi simbo liziraju teškoću i patnju. to znaĉi da će od vladara dobiti imetak koji će ga uĉiniti bogatim i moćnim i da će dugo ţivjeti. zavisno od toga kako je u snu plivao u moru i ko liko je to bio u stanju: Ako je sanjao da se utopio a da nije umro i da ga nije uhvatio strah niti tuga. ako se u moru udavio. More takoĊe moţe da simbolizira i Dţehennem. naziva tugom. to znaĉi da će biti uronjen (zadubljen) u ono ĉime se na javi bavi. Reĉeno je da davljenje u vodi u snu simbolizira zapadanje u veliku nesreću ili novotariju u vjeri.. ili da će mu Uzvišeni Allah dati vlast s kojom će dobiti i imetak.. Ako neko sanja da je popio cijelo more. to znaĉi da on ĉini prekršaje. ili da će pokvariti svoju vjeru u smutnji u ko ju je zapao. a ako se pritom utopio." Neki trgovac je sanjao da hoda po površini mora i pritom je osjećao velikih strah zbog širine mora. Voda koja plavi uglavnom simbolizira brigu i smutnju obzirom da njenu preobilnost i potop Allah dţ. uţas ili strah.Nedugo zatim halifa je ubijen. to znaĉi da će ga vla- 171 . propao mu je imetak i u zemlji je zavladala glad. Neki vele: Ako neko sanja more. koje će dobiti zavisno od toga koliko vode je iscrpao. a ako snivaĉ nije bolestan.. Ako neko sanja da morsku vodu sipa u posudu. prekrije..Kada ga je zadesilo davljenje (utapanje). kako kaţe Uzvišeni: „Potopite ih i uvedite u Dţehennem". ili da će nastradati halifin im etak. doţivjeće neki uţas. kao što je sluĉaj s morem i rijekom. koji mu je ekao: — Ako ţeliš da ideš na put.to znaĉi da će od vladara traţiti uppslenje. Otuda se u narodu kaţe: Taj i taj je uronio u dunja luk. to znaĉi da će prihvatiti vjerovanje. to znaĉi da će od vladara dobiti nešto imetka ili robinju ili će steći neko znanje. ili će propasti u nekoj smutnji.. to zna ĉi da će dobiti veliki imetak od strane vladara. Ako neko sanja da zahvata ili pije morsku vodu. koji će ga omamiti.. pa je svoj san ispirĉao Ibn Mus'adeu. a morski valovi simboliziraju dţehennemske plamenove. Ako neko sanja da ulazi u more i da u njemu pliva u zimskom periodu i po hladnoći.ske ribe — griješnike koji uĉestvuju u toj smutnji. Ako neko sanja da je iz mora izvadio zrno bisera.. da mu je opao nivo i da mu se poĉelo nazirati dno. Ako neko sanja da je s jedne obale mora ili rijeke prešao na drugu obalu. Ako neko sanja da je ušao u more i da su mu se noge zaglibile u blato i ilo morskog dna. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u moru.

Ako ĉovjek sanja da mu je voda u vrtu. spasiće se od vladarovog zla. to znaĉi da će taj vladar biti smijenjen. PLIVANJE. pogotovo ako je na sebi imao zelenu odjeću. koga moţe pridobiti jedino lijepim rijeĉima. to znaĉi da će vladar odvoditi ţene u ropstvo. Svako more. ako ta rijeka potekne nazad. a ako se sanja da im se voda ponovo povećava. Ako stajaću vodu na stropu sanja neko ko nije na putu. to znaĉi da će se s nekim sporiti i da će dobiti spor.. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da pliva. Neki vele da to znaĉi da će postići ubjeĊenje u vezi s neĉim u šta nije bio ubijeĊen. ili narediti da ga izbatinaju. to znaĉi da će se riješiti teške situacije u koju je zapao. to znaĉi da će se pokajati i napustiti neposlušnost prema Allahu dţ. to znaĉi da će mu njegov neprijatelj napraviti neku spletku. to znaĉi da će pobijediti tog vladara s kojim je zaratovao. i ako voda nosi posteljinu. Ako neko sanja da pliva na leĊima. to znaĉi da će se spasiti od vladarova zla i da će pobijediti svoje neprijatelje. rijeka ili do lina. a ako je pritom bio neustrašiv.. ugled i moć. ĉas uranjajući. pogotovo ako je to sanjao u zimskom periodu i ako je voda bila mutna. pogotovo ako je voda sa stropa ušla u kuću. to znaĉi da će ga u bri gu baciti ĉovjek koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke." Ako neko sanja da je pao u vodu a potom iz nje izašao. to znaĉi da je vladar pravedan. to znaĉi da će se spasiti svih briga. u zatvoru će biti u tjeskobi i u njemu će ostati onoli ko dugo koliko je imao poteškoće ili snage i lahkoće prilikom plivanja. RIJEKA TIGRIS. Ako neko sanja da je zagazio u rijeku i da su mu noge zapale u rijeĉni mulj i blato. to znaĉi da će mu se na putu isprijeĉiti odmetnik ili lav. biće zatvoren. Ako neko sanja da prilikom plivanja osjeća strah. to znaĉi da će vladar ljude (podanike) odvoditi u ropstvo. on i oni koji su s njim vjerovali. tako.Ako vladar sanja da hoće da zapliva po uzburkanom moru. to znaĉi da će ga zadesiti strah. to znaĉi da će u njegov grad ući vladar. ali će ga Uzvišeni Allah saĉuvati od vladarovog zla. oslanjajući se na Allaha dţ. da će. ili će ga zadesiti neka ţalost.dar upropastiti. što tada znaĉi da će navedene situacije biti još teţe. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da pli va po dolini usmjerivši se prema cilju i dospjevši do njega. a ako more prepliva. Dizanje nivoa rijeke iznad normale simbolizira nenormalan vladarov uspon.da će ući u neki vladarov posao i vladar će mu ispuniti neku njegovu potrebu. to znai da će se pribojavati vladara. ako je ta rijeka bila ĉista. Ako neko sanja da iz rijeke zahvata i pije vodu. ako je uĉenjaku nauci će postić i svoj cilj. to znaĉi da će imati do bar urod. uţas i strah. carina ili nešto drugo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Kad neko sanja da pliva u moru. Sanjanje hodanja po moru ili ri jeci simbolizira ispravnost snivaĉeve vjere i ĉvrstinu njegovog ubjeĊenja. to znaĉi da će dobiti bogatstvo (izobilje i vlast). to znaĉi da će prebroditi brigu. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara ili nekog moćnog ĉovjeka. to znaĉi da će se prihvatiti nekog velikog posla i velike uprave i da će steći vlast. to znai da će zapasti u ţalost a potom se nje riješiti. postaće ministar ako je toga dostojan 172 . ona simbolizira neki manji belaj. Ako neko sanja da se nalazi na puĉini mora s vještinom i pkretnošću plivajući po njoj.š. Ako neko sanja da kopa rijeku.l kad je preĊoše. to znaĉi da će stupiti u rat s nekim vladarom. to mu znaĉi da će ga zadesiti briga i belaj (iskušenje). hladnoću ili oskudicu vodom. a ako mu ta voda nije dala da izaĊe iz kuće. ako takav san sanja putnik. Mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju. bolest ili zatvor.. ako je pri tom izašao iz vode ne utopivši se.. to znaĉi.. taj san se odnosi na njegovu vjeru. Ako neko sanja da se utapa u moru. znaĉe gubljenje (vlasti onoga koga ismboliziraju. to mu moţe da znafibolest. zadobiće neki imetak obzirom da rijeĉna voda simbolizira imetak.". ukoliko se vo de bojao. ili će ga vladar zatvoriti.. ili će ga omes ti kiša.. Reĉeno je: Ako neko sanja da se plivanjem spasio iz vode prije nego se probudi iz sna. ili da će mu u kuću ući vladar. ako voda nosi hra nu. Ako neko sanja da preplivava rijeku s jedne na drugu obalu i ako ta rijeka na svom dnu ima blata. to znaĉi da će povratiti vlast. Ako se sanja da je stajaća voda na stropu. Ako neko sanja da pliva po kopnu. Ako neko sanja da u njegov grad ulazi ogromna rijeka. to je bolje nego ako se sanja da je još u vodi prilikom buĊenja iz sna. shodno rijeĉima Uzvišenog: .š. Ako neko sanja da je iz rijeke iskoĉio na obalu. a neki. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je umro utapajući se u vodi. Ako je prilikom plivanja osjećao strah. a ako je isplivao. ĉas izranjajući na površinu i mlateći pritom rukama i nogama. to znaĉi da će vladar udariti namet na vilajet. zavisno od toga koliko se udaljio od obale. Ako neko sanja da pije vodu sa Tigrisa. to znaĉi da će dobiti imetak od ĉovjeka koji posjeduje moć srazmjernu veliĉini te rijeke. Ako neko sanja da stropom njegove kuće teĉe voda...Allah će vas staviti na iskušenje s rijekom. Ako rijeka u snu plavi drveće. a ako je tu vodu preplivao ili pregazio. otići na neki opasan put. to znaĉi da će umrijeti u onome šta ga je zadesilo. ukoliko se sanjaju da su presušili. Izuzetno velika rijeka simbolizira vlastodršca. Stajaća voda na stropu moţe da simbolizira i odmetnika koji napada i zasreće u putu. Ako je tom prilikom imao osjećaj da se ne moţe spasiti.". Sanjanje uranjanjau ĉistu vodu simbolizira veliki imetak.. Dizanje nivoa rijeke na krovove kuća simbolizira vladarovo tlaĉenje podanika. opet. srazmjerno njegovoj lahkoći plivanja po dolini..

. Ovakav san moţe da simbolizira i zatvor mokraće. da bi se to protu maĉilo. Ako neko sanja da je rijeka zahvatila njega. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao potok pun smetlja i otpadaka. bilo posredstvom kiše. bilo dopremom hrane u grad. to znaĉi ţalost i plaĉ za stanovnike tog mjesta. Ako neko sanja da potok teĉe izmeĊu kuća. da ima smetnji u braku. a ako to nije u pitanju. Potok takoĊe moţe da simbolizira putni pravac ob zirom da i potok teĉe svojim putem. Ako se sanja da potok teĉe silovito. ili neki pokuĊeni imetak. tako da će moći vršiti kupoprodaju. ili da će im stići neprijatne vijesti o njihovim putnicima. Ko sanja da mu potok teĉe u vrt ili njivu. Kad neko sanja da mu iz ruke teĉe rijeka s koje ljudi piju. a šta će mu se desiti. imaće s njom braĉni odnos i ona će s njim zanijeti. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. oţeniće se ili će kupiti robinjukoju će oţeniti. a ako je u snu izašao iz vode. Kanalizacija moţe da simbolizira olakšanje ali i tugu obzirom da ona ĉini olakšanje ukućanima ukoliko teĉe. to znaĉi da će pretrpjeti neku štetu i gubitak. to moţe da znaĉi da će im u grad stići trgovci s brojnom robom. kao što je opšta prehlada u zimskom periodu ili vrućica u ljetnom perio du. koju im on pruţa. treba uzeti u obzir stanje stanovništva tog grada. npr. Potok takoĊe moţe da simbolizira ţivot zajednice ukoliko je zajedniĉki. to znaĉi da će umrijeti halifa ili da će halifa izgubiti imetak. to znaĉi da on stanovništvu svoga mjesta ĉini dobro. Ako neko sanja da bistri potok svojim koritom ulazi u grad. ako je bogat ili ugledan. POTOK simbolizira sredstvo ili mjesto sticanja opskrbe. Ako neko sanja da pije vode s rijeke Nila. sina ili nekog drugog iz svoje kuće zbog ĉinje nja bluda ili zbog nekog drugog ruţnog postupka. Ako je voda tog potoka bila prljava ili slana ili se izlivala iz korita i ljudima nanosila štetu. a posebno ako se voda ne presipa preko svog korita. da heĉe moći otići na put ili da će imati neki spor. Reĉeno je da takav san za bogataša simbolizira bolest koja će ga zadesiti i korist koju će dobiti njegovi ukućani. to znaĉi da će mu robinja zatrudniti. Allah dţ. to znaĉi da će otjerati svoju ţenu. zapašće u 173 . ali ako se presipa lijevo i desno. ako ima ţenu ili robinju. Ako sanja da iz tog bazena uzima abdest. kao npr. to mu znaĉi neku lahkoću i dbbijanje imetka. Ko sanja da je bazen pun dobiće ĉast i ugled od nekog dareţljivca. Ovaj san moţe da se odnosi na ha)if inog ministra. da ih materijalno pomaţe i da mnogi dolaze njegovoj kući traţeći od njega pomoć. a i stoga stoje Allahov Poslanik s. ili ga ponijela. zavisno od toga šta mu se dešava na javi.Ako neko sanja da potok teĉe u njegovu kuću ili dućan. ili ţi vot pojedinca ukoliko je privatni. Ako neko sanja da u njegovu kuću teĉe bistra rijeka. dobiće zlata srazmjerno koliĉini popijene vode.v. l tome ko je sanjao sutradan se desilo da je bobio proljev nakon što je ranije imala tvrdu stolicu. i ako je voda potoka bila krvava. dućan. BAZEN simbolizira ĉasnog i moćnog ĉovjeka koji ĉini drugima korist. a ako se zaĉepi i razlijeva. a sve to srazmjerno njegovu stanju i ostalim pokazateljima u snu. Neki vele: Ako neko sanja da je na potoku napravio branu i da se nije u njemu utopio. korist i blagodat. blud nazvao prljavštinom. Ako neko sanja da se kanalizacija njegove kuće zaĉepila. jer stvoreno je nosilac orgaizma. ako vlada glad. Ako neko sanja da u nepoznati kanal mokri krvlju ili da je pao u njega. a zatim ga je saprao jaĉom koliĉinom vode i otklonio te neĉistoće iz potoka tako da je voda mogla brzo teći ĉista i bistra. Potok takoĊe moţe da simbolizira i vodo nosu i posudu za vodu obzirom da potok „nosi" vodu i da napaja. će im d ati izobilje. trgovaĉko putovanje. pogotovo ako je on vlasnik tog potoka. to znaĉi da će on poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko se to od njega moţe oĉekivati. to znai da će zapasti u veliku tugu. ili da će u grad stići haram plijen. da mu se prekine opskrba. da će mu ţena biti nepokorna ili da mu neće dati da s njom spava te će tako zapasti u brigu ili će mu biti zatvoreni neki putovi. treba uzeti u obzir njegovo stanje.a. ona će nestati i Uzvišeni Allah će ih ojaĉati ţivotom. pa je uzeo lopatu i ĉistio potok.s. imaće lah -koću i steći će imetak. ako je neoţenjen. ali da se u njoj nije udavio. to znaĉi da će njegova supruga imati braĉne veze s nekim. — to će se sve desiti ako je njiva upijala vodu i ako je poniklo bilje. pogotovo ako teĉe putem ili utiĉe u radnje ili mjesta gdje ljudi svakodnevno gaze i mokre. da bi mu se protumaĉio san. Ako neko saja da je Eufrat presušio. Kanalizacija takoĊe simbolizira prostitutku. da ljudi zahvaljuju Allahu na tom potoku i piju i pune svoje posude s njega. spasiće se. to znaĉi lijep ţivot. to znaĉi lijep ţivot za ljude. ako nije ni jedno ni drugo.š. to znaĉi da im prijeti neka nesreća. predstavlja brigu. dok je udata za njega ili poslije razvrgnuća braka. KANALIZACIJA simbolizira kućnog slugu obzirom da on ĉisti prljavštinu isto kao št o kanalizacija nosi neĉist. razni zanati i sliĉno. zavisi od ĉistoće i bis trine vode i od toga kako ona teĉe. Ako neko saja da ga potapa ravniĉarska rijeka.i dobiće imetak koji ide uz to zvanje. Potok takoĊe moţe da simbolizira stvoreno. Potok moţe da simbolizira i ranu obzirom da iz nje moţe da curi teĉnost koja podsjeća na teĉenje potoka. NIL. Ako neko sanja da pije vode sa EUFRATA — postići će blagoslov. ako u gradu vlada zaraza. što inaĉe nije karakteristiĉno za potoke. to se odnosi na njega liĉno. Ako neko sanja da mu u kuću teĉe bistra voda. to znaĉi da će se riješiti tuge. njegovu jahalicu ili nešto od njegove robe. uprljao se i ukvasio njegovom vodom i prljavštinom. ako je siromašan.

TakoĊe moţe „da simbolizira blagajnu. KRĈAG simbolizira munafika najamnika kojem se povjeravaju razni poslovi. Dvije trećine kofe su dvije trećine trudnoće (6 mjeseci). Ako kroz cijev teĉe voda. VRĈ S DRŠKOM simbolizira robinje. a pijenje iz nje znaĉi dobijanje imetka od te ţene. zavisno od toga koliko je napajao. Ako neko sanja da kofom iz bunara va di vodu i da je sipa u svoju posudu. i on je kao pastir koji napaja svoje stado.Ti zavodiš robinju. noseću ţenu — zbog vode koja se u njemu drţi. a preostala trudnoća ostaje do kraja trudnoće. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. pa kad je krĉag napunio vodom i potegao uţe. a njegovo zahvatanje vode bijaše nejako — neka mu se Allah smiluje.. Reĉeno je da kola za natapanje i dolapi simboliziraju promet u trgovini. to znaĉi da on spletkareći zaraĊuje imetak. krĉag . Pijenje vode iz kr ĉaga tumaĉi se kao dozvoljen imetak i lijep ţivot. Kofa se u njegovim rukama povećala. Isto se tumaĉi ako se tako sanjaju i ostale posude.Ti si odsutan od svoje porodice već 6 mjeseci. a kod kuće ti je ostala trudna ţena. a crno stado se pomiješalo s bijelim. mahali i trgu gdje ţivi. Ako neko sanja da kofom vadi vodu za sebe liĉno. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu da je sanjao da na dlanu drţi krĉag napunjen vodom. Zatim je kofu uezo Ebu Bekr i zahvatio jedanput ili dvaput. hambar. isti je sluĉaj i sa pijenjem vode iz ostalih posuda. Ibn Sirin je upitan za san ĉovjeka koji je sanjao da je krĉag svezao uzetom i spustio ga u bunar. a dijete će ti ostati ţivo. Ko sanja da je popio pola krĉaga vode." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Abbasu i rekao mu: — Sanjao sam da sam spustio kofu u bunar i napunio dvije trećine kofe. FRIŢIDER simbolizira uglednu ţenu.Rekao si istinu! Ja sam već dobio pismo da mi je ţena već 6 mjeseci u drugom stanju. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ljude ili ţivoti nje. Ako se sanja da je krĉag pun ulja. on ga je iznevjerio i sam se oţenio njome. a ako kroz nju ne teĉe voda. ona moţe da simbolizira i valiju. . Radosna vijest koja je u vezi s bunarom bio je Jusuf a. — Na osnovu ĉega to tako tumaĉiš? — upita ga ĉovjek.s. onda mu je rekao: — Umrijeće ti ţena. Nato je Ibn Sirin rekao: . BAĈVA simbolizira dobru ţenu. . KOFA simbolizira ĉovjeka koji spletkama stiĉe imetak. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ţivotinje. a voda mu je ostala na dlanu. slugu ili roba. i ako mu vrt dadne plod.s. ako je popio manje ili više. prošlo mu je pola ţivota. a on će se okoristiti od svoje ţene. meda ili mlijeka. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pijem iz jednog malog krĉaga tijesna grla. . prošlo mu je onoliko ţivota koliko je popio vode. Allahov Poslanik s. Reĉeno je i to da krĉag simbolizira ţenu. srazmjerno tome koliko je napajao. to znaĉi da je on ĉovjek koji ĉini dobra djela.Nato mu je Ibn Abbas rekao: . VELIKI VRĈ simbolizira izdrţavaoca porodice. Zatim je kofu uzeo Omer ibn EI-Hattab.Nato mu je ĉovjek rekao: .Tog ĉovjeka je njegov prijatelj poslao da mu zaruĉi izabranicu. voda — iskušenje. obrtanje kapitala i razliĉite situacije na putu. Ko sanja da pije iz vrĉa dbbiće imetak od strane gore već navedenih i uzurpiraće njihova prava. ako je tom vodom zalijevao svoj vrt. ako je vodu iz kofe prosuo izvan svoje posude. Neki kaţu: Ko sanja da pije vodu iz nepoznate posude od nepoznatog vodonoše na nenastanjenom mjestu — prošlo mu je ţivota onoliko koliko je popio vode iz posude. sluge dozvoljene za brak i braĉne sastanke. dućan. to znaĉi da će on naporom i trudom postići ovo svjetskih dobara srazmjerno koliĉini vode koju je izvadio. odakle je dotle imao sredstava za ţivot i tome sliĉnp. to znaĉi da će se on sporiti zbog neĉeg vjerskog ili svjetskog. to za dunjaluĉara znaĉi pun trap. koja ima poslugu.pribavlja imetak i predaje ga ţeni na ĉuvanje.zamku. te sam stoga zakljuĉio da je u pitanju muško di jete.v. koja će ti roditi sina. to znaĉi da se taj imetak neće dugo zadrţati u njega. to znaĉi da će se tim imetkom okoristiti njegova ţena.brigu i nevolju zbog sluge. korisnu. jako usluţnu. da će ga nestati i da od njega neće biti koristi. Nisam vidio nadarena ĉovjeka koji pravi ĉudo kao Omer ibn EI-Hattab.a. ţene iji nekoga drugog. a on odgovori: — Bunar simbolizira ţenu. Kp sanja da sipa vodu u baĉvu . je rekao: „Sanjao sam da sam na bunaru i da iz njega crpim vodu cr nom stadu. — Ibn Sirin mu je na to rekao: . prvakinju. MJESINA simbolizira isto što i vrĉ. KOLO ZA NATAPANJE simbolizira slugu koji ĉuva imetak ljudi na skrivenom mjestu. ono je puklo i krĉag je ispao. To moţe da znaĉi i da mu je nestalo opskrbe u gradu.Uţe mu simbolizira ugovor. vreće i veliku svotu novca. meĊutim. riznicu. zavisno od ostalih ĉinilaca u snu i na javi. ĈEKRK na bunaru simbolizira korisna ĉovjeka vjernika koji se trudi da pomogne ljudima u vjer- 174 . pa je krĉag ispao i razbio se. Sva pitka voda koja se sanja u nekoj posudi simbolizira sakupljeni halal imetak.ţenu. a bunar . to znaĉi da će valija biti smijenjen s poloţaja. Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti trudnu ţenu? — a kad je on potvrdno odgovorio. CIJEV ZA VODU simbo lizira odvaţna ĉojveka koji ratuje s vladarom.

ako je s laĊom stigao do obale i iz nje se iskrcao na kopno. a bunar -r. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira i Sirat-ćupriju. treba da uzmeš u obzir njegovo stanje: ako traţi da se oţeni. to znaĉi da će morati priĉekati. pogotovo ako se takav san sanja u toku zime. licemjer - 175 . Neki pjesnik je re kao: Opskrbu ne traži pustim željama. ako je bolestan. to znaĉi da mu pomoć pruţa vjernik koji se ĉvrsto uhvatio vjere Uzvišenog Allaha obzirom da uţe simbolizira vjeru. to znaĉi da će ga i na moru zadesiti neko zlo.s.ţenu. a prije toga je mislio da će propasti.s. izuzev ako ga je laĊa u snu izbacila na kopno ili se nastavila kretati kopnom. već spuštaj u bunar kofu za kofom. što u tom sluĉaju nema dobro znaĉenje. to znaĉi da se ta osoba spasila Dţehennema. ako je bolestan. izuzev ako snivaĉ sanja da se u laĊi vozi s umrlim osobama. kofa na bunaru simbolizira muški spolni organ. to znaĉi da će se oţeniti. je laĊu nazvao istim nazivom kao i robinju. imao lijep svršetak nakon što je na laĊi i nakon toga preţivio ono što je preţivio. Ako onaj ko traţi nauku sanja da je laĊa u kojoj se nalazi s njim izašla na kopno i nastavila se kretati kopnom. Reĉeno je da kofa simbolizira i sredstvo za postizanje cilja.s. voda — spermu. Kad neko sanja da se nalazi u usidrenoj laĊi koju zapljuskuju uzburkani valovi. vratiće dug i riješiti se brige.. birigu i vezanost ako se sanja daje usidrena. steći sigurnost i imati sretan brak. Usidrena laĊa moţe da simbolizira zatvor obzirom da je Junus a. ozdraviće.s. oštetio odvalivši joj jednu dasku da je ne bi uzeo vladar koji je uzimao plovne laĊe.š. obogatiće se. ako je griješnik. to znaĉi da će ostvariti neku zaradu. to znaĉi da ga neće uskoro sklopiti. MeĊutim. ako to sanja neoţenjen ĉovjek.s. pa ako je uz to uzeo abdest... a koju je Hidr a. da bi mu protumaĉio san.". spasiće se od ovosvjetskih iskušenja. Kad neko sanja da se ukrcava u laĊu. u laĊi je bio spašen Nuh a.š. ako je zdrav i traţi znanje. ako traţi nauku. LaĊa simbolizira i zatvor. tako da će jedno drugo štititi od griješenja. pokajaće se za svoje grijehe.s. ako to sanja bolesnik.Muštuluk! — viknu on — evo jednog djeĉaka .š. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira ĉednu ţenu ili robinju obzirom da se pomoću neke od nj ih ĉovjek spašava od vatre i iskušenja. to znaĉi da će imati koristi od puta ili od onoga što traţi obzirom da je putujuća karavana koj a je u bunaru našla Jusufa a.s. takoĊe je i Junus a.. ako Bog da. zatim Hidr a. ako ţivi u oskudici. to znaĉi da će se spasiti oni koji njom putuju. bio zatvoren u utrobu ribe nakon što je prije toga laĊa bila zaustavljena. to znaĉi da će mu bolest potrajati. spašena je i laĊa kojo m su se oni vozili. i Musau a. to znaĉi da će mu ona roditi sina. Nuha a.. primiće islam. treba uzeti u obzir njegovo stanje. ako to sanja duţnik. Ako neko sanja da laĊa s njim plovi svojim svakidašnjim pravcem. posustaće. opasnosti. to znaĉi da će se oţeniti ili da će kupiti robinju. a nekada s puno blata i malo vode. da bi mu se protumaĉio san. bunar joj simbolizira profesora. a Allah dţ. nekad ćeš je izvući punu vode. putovanje u laĊi s Hidrom a. to znaĉi da će se udruţiti s alimom (uĉenjakom) ili će se okoristiti znanjem kojim će se spasiti od neznanja. njega prodala i tako stekla materijalnu korist. to znaĉi da će u njemu dugo ostati. ako je ugovorio brak. stradaće ili će doţivjeti brodolom obzirom da je neprirodno da laĊa ide kopnom. LaĊa ta koĊe moţe da simbolizira i islam obzirom da se islamom ĉovjek spašava od neznanja i smutnje. shodno kazivanju o Junusu a. Ako neko sanja da pomoću ĉekrka crpi vodu iz bunara da bi uzeo abdest. kao što je prirodno da laĊa strada ako je vjetar baci na kopno.s.s.s. . i on spusti kofu svoju.. pa ĉak i smrti i obzirom da laĊa u svojoj utrobi nosi putnike kao što majka nosi svoje dijete. Na osnovu kazivanja o Hidru a. to znaĉi da će umrijeti i biti zakopan u zemlju. na što nas podsjeća Musaovo a. svršetak svih gore navedenih stvari biće dobar. Ako zatvorenik sanja da se ukrcao u laĊu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako osoba koja sanja da iz bunara vadi vodu traţi znanje. ako namjerava ići na put. ako je siromah. a ako nema trudnu ţenu.s. Ako kofu s uzetom i bunar sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. obzirom da laĊa uglavnom simbolizira izbavljenje i spas. LAĐA simbolizira sve ono ĉime se Ĉovjek spašava od utapanja obzirom daje Allah dţ. i ako u laĊi sanja neku osobu koja je već umrla. tako: ako je nemusliman. neki vele: Ako neko ko se vozi laĊom sanja da se laĊa oštetila. to znaĉi da će se još prije i još izvjesnije riješiti zatvora. Tako. i ako to sanja osoba kojoj su uskraćena sredstva za ţivot. i one koji su s njim bili na laĊi spasio od belaja i potopa koji je uništio nevjernike. pogotovo ako sanja da se penje u laĊu usred mora. ili ako u snu ima nešto drugo što ukazuje na smrt. ako je u zatvoru. a od njega će uzeti onoliko znanja koliko je vode izvukao iz bunara. ako to sanja neko ko je na moru. i oni koji su s njim bili u njoj.s. Allah dţ. će joj dati opskrbu odakle se i ne nada. to znaĉi da je stekao oslonac protiv svake brige i tuge. a ako ga je u snu prilikom prelaska Sirat-ćuprije zadesilo neko zlo. to znaĉi da će biti pušten iz zatvora. Ako neko ko se ukrcao u laĊu sanja da je nastupio Dan skupa (nakon proţivljenja poslije smrti) i da uspješno prelazi preko Siratćuprije. to znaĉi da će mu oskudica potrajati.s. tako. Kad neko sanja da se morem vozi u laĊi. ĉijim prelaskom će se vjernici spasiti Dţehennema. i Musa a. Kad neko sanja da je u bunar spustio kofu. LaĊa moţe da simbolizira i roditelje obzirom da oni svoju djecu spašavaju od nevolja. to znaĉi da će se s laĊom kojom putuje spasiti raznih strahota na moru.. to znaĉi da će se on u svom znanju izdvojiti od ostalih i svoje znanje će upotrijebiti za novotarije u vjeri.skim i svj'etskim stvarima.

a isto tako imaju obiĉaj u noći naloţiti vatru da posluţi kao orijentacija i utoĉište oni ma koji putuju noću. Vatra moţe da simbolizira i dţine obzirom da su oni od nje stvoreni. UGALJ.š. a gašenje vatre simbolizira škrtost ili siromaštvo.. a što je laĊa dalje od kopna. ako je u snu izašao iz laĊe. Vatra moţe da simbolizira i 176 .Mi ĉinimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konaĉe . ako je upravitelj. a što je laĊa dalje od kopna. PEĆ.. sho dno rijeĉima Uzvišenog: . znanje i Kur'an. to znaĉi da će ponovo dobiti upravu od velikog vladara.). brige. islam. Kad neko sanja da se laĊa potopila i da se on uhvatio za jednu njenu dasku. spasiće se i biće neposlušan svome Gospodaru (Allahu dţ. koja joj predstavlja spas i sigurnost. i dobio je uputu. OGNJIŠTE. greške. to znaĉi da će doţivjeti neku nesreću od strane svog pretpostavljenog. ali će ipak biti spašen i biće mu vraćena uprava. shodno Njegovim rijeĉima: . bilo prevozno sredstvo kojim putuje. to znaĉi da će da tone i na javi. onda je on. Vatra takoĊe moţe da simbolizira i opskrbu.. ona simboliziraju drugove u vjeri. odjednom druge Njemu ravnim smatraju".ENIM SREDSTVIMA l PRIBORU (DRVA. i nastavlja kretanje kopnom. a njegova uprava će biti srazmjerna veliĉini i ĉvrstini konstrukcije laĊe. a ako ne to. Ako upravi telj koji je smijenjen s poloţaja sanja da je ušao u laĊu i zaplovio morem. bilo da je to vojska u ĉijem je on sastavu. to je manja vjerovatnoća da će biti smijenjen.. srazmjerno veliĉini mora. to znaĉi da se je dalje od spasa. po kome je neprirodno da se ona kreće.. Ako neko sanja da se njegova laĊa raspala i poĉela da tone. koju je i našao jer je iz nje ĉuo govor Uzviše nog Allaha. ona mu simbolizira tabut. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uhvatite se svi za Allahovo uţe i nemojte se cijepati!" Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u crnoj laĊi i da od nje nije ostalo ništa izuzev uţadi.. to znaĉi da se vladar na njega rasrdio. to znaĉi da je ta situacija utoliko teţa i spas dalji." Arapi imaju obiĉaj reći: „Tom i tom se ugasila vatra" kad hoće reći da je neko osiromašio ili da je umro. a ako sanja da se nalazi u laĊi koja je na kopnu. Ako to sanja neko ko se bavi nekim poslom. Ako neko sanja da laĊa kojom se on vozi izlazi iz vode. Reĉeno je da sanjanje porinuća laĊe u more simbolizira siguran put. Vatra moţe da simbolizira i Dţehennem ili Allahovu dţ. Ako neko sanja da je u laĊi koja plovi po vazduhu. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Od tvoje vjere nije ostalo ništa osim iskrenosti. Vatra moţe da simbolizira i sablju ili smutnju ukoliko pucketa. a ako je u snu potonuo. MANGALA. ili će osloboditi robinju a s njom nastaviti imati spolne odnose zloupotrebljavajući svoj autoritet. dvospolac i sa ţenom ima neprirodane spolne odnose.s. šeriatski pravnik. Ako neko sanja da je u laĊi koja je zaronila u morske dubine. NJ." Sanjanje laĊe pune ljudi simbolizira spas na putu (sretno putovanje) onih koji se na njoj nalaze.š. rijeĉima navedenim u Kur'anu: „Ilicu naći u vatri uputu". uĉenjak ili poglavar.." Ako neko sanja da je prihvatio za veslo laĊe. to znaĉi da će povratiti i nadoknaditi ono što su izgubili. TUMAĈENJE SNOVA O VATRI. bilo nešto drugo. a nasilje je postavljanje stvari na njihovo nemjesto. LaĊa inaĉe simbolizira spas od nevolje. Hvatanje za brodsko uţe simbolizira lijepu vjeru i druţenje s dobrim ljudima.A kada ih On do kopna dovede. shodno Musaovim a. ako je trgovac. od rijeĉi ili od dijela. SVIJEĆA. to znaĉi da će on napustiti staru istinu i sigurnost. Ako se sanjaju brodska uţad. . bolesti ili zatvora za onoga ko sanja da je posjeduje ili da se u njoj vozi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako tako laĊu sanja bolesni vladar. to znaĉi da će uspostaviti kontakt s nekim vladarom ili poglavarom.) VATRA simbolizira vladara obzirom na njenu supstancu i njenu moć u odnosu na druge ele mente i obzirom da ona moţe da nanosi štetu i korist. Vatra katkad simbolizira i uputu. to znaĉi da će steći znanje i imetak od strane nekog moćnika.stvo i pokvarenost obzirom da je pokvarenost — napuštanje pokornosti Allahu dţ.. a ako sanja daje iz laĊe izašao.l Mi smo njega i one koji su bili uz njega u krcatoj laĊi spasili ... to znaĉi da će ga neko tako zarobiti i ulivati mu strah tako da će mu smrt biti najlakši izlaz iz te teške situacije. to ukazuje na propast onoga šta laĊa simbolizira. korist i bogatstvo obzirom da se ona koristi za pribavljanje opskrbe putnicima i onima koji su kod svojih kuća. obzirom da se pomoću nje svijetli i nalazi put u tmini. ili će slabo poslovati i zapasti u finansijske poteškoće tako da će zaradu traţiti tamo gdje mu ne dolikuje. KANDILJ l DR. haram i sve ono što vodi u Dţehennem. Ona takoĊe moţe da simbolizira i grijehe.. shodno rijeĉima Uzvišenog: .š. dimi se i ima plamene jezike. Reĉeno je da sanjanje putovanja laĊom po moru simbolizira put na kojem se krije opasnost. kaznu. LAMPA.. 42. i daje vam da se ko ristite laĊama koje plove morem voljom Njegovom . Neki vele: Ako neko sanja da se nalazi u laĊi na moru. pretrpjeće gubitak a potom ga nadoknaditi. to znaĉi da mu je posao pun opasnosti. to znaĉi da je njegovo spašavanje iz neke od navedenih situacija još brţe. Gorenje vatre simbolizira dareţljivost ili bogatstvo. Ako takav san sanja vlastrodrţac koji je izgubio vlast ili trgovac koji je pretrpio gubitak u trgovini. moţda. i ona ĉini osnovu za samoisticanje.

Neki vele da vatra simbolizira rat ukoliko se sanja da ona ima plamen i da daje zvuk. a ako nema izgleda za rat. to znaĉi da će biti spašen. postala pepeo ili je ugasila voda ili kišnica. na ognjištu i si. Navedeno vaţi ukoliko su oni koji su to s njim ĉinili njegovi neprijatelji. Ako neko sanja da posjeduje vatru u svojoj peći. to znaĉi da će to poskupiti. svaĊom. zahvaćala ih svojim iskrama. da se isprijeĉila izmeĊu mene i mog sina i daje govorila. Vatra takoĊe moţe da simbolizira sušu. Ako neko sanja da s neba pada vatra na kuće i naselja popraćena dimom i liţući plamenim jezicima. ona u tom sluĉaju simbolizira zarazne bolesti. to znaĉi da će traţiti imetak i opskrbu u vladarovoj sluţbi. na ognjištu ili neĉem drugom što sluţi za loţenje vatre.: — Sanjao sam da je iz zemlje izašla vatra. uzne -miravala ih dimom ili im palila odjeću i tijelo i štetila im oĉima. pogotovo ako je zahvatila kuće i bogataša i siromaha. rekao: — To je fitneluk (smutnja) koji će se desiti u ahir-i zemanu. to znaĉi da će biti onemogućen da obavlja zanat ili posao kojim se bavi. to znaĉi da će u tom mjestu doći do smutnje i prolijevanja krvi. Ako neko sanja da je potpalio vatru da bi na njoj u loncu skuhao hranu.s. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi se ogrijao. ili koristeći njegov autoritet ili pomoć. Ako ta vatra nije bila na putu. to znaĉi da će on steći znanje i uputu i time potpomagati druge ukoliko je toga dostojan. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na palcu ima svjetiljku. pogotovo ako je vatra zahvatila samo kuće bogataša. to znaĉi da će dobiti vlast i biti u situaciji da potpomaţe druge. naloţio vatru da bi pripremio hranu i jelo. Ako neko sanja da potpaljuje vatru. to znaĉi da je osoba koju dotiĉna posuda simbolizira opsjednuta dţinima i da iz nje i preko njenog jezika govori dţin. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi na njoj isprţio meso. MeĊutim. to znaĉi da će on izazvati ogovaranje ljudi. koji je vladar na oba svijeta.a. neka se u tom sluĉaju priĉuva Allaha. a moţe da simbolizira i vladara silnika kod kojeg će snivaĉ naći utoĉište i sluţbu. ali ne i druge.vladarovu kaznu. kao što je bio spašen i Ibrahim a. ili to moţe da simbolizira namet na vilajet od strane vladara. a ako su ga u vatru bacili. Ako se sanja da se vatra s neba spustila na polje. a krv vjernika od strane nekih vjernika biće smatrana dozvoljenijom od pi jenja vode. voćke i biljke. ona u tom sluĉaju simbolizira bogatstvo i korist koju će ostvariti. ili da će to traţiti nekim sporom. ukoliko je vatra ugroţavala samo njega. a njom kaţnjava i Allah. a ako je uzeo nešto peĉenja. to znaĉi da će ga ljudi ogovarati. svoga Gospodara. ugašena. i vaše porodice i vaše imetke! — Na to je Poslanik a. Ako neko sanja da mu je vatra zapretana. to simbolizira sušu ili najezdu skakavaca. Ako se sanja da je vatra zahvatila neki dio tijela ili odjeće. to znaĉi da on preduzima nešto da bi se zaštitio od siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo. Ako neko sanja da je naloţio vatru na prometnom putu ili radi orijentacije dru gih. ili ukoliko se oni koji je potpaljuju dogovaraju da ga ugroze. a ukoliko nije. raspali. Iskre simboli- 177 . kao što su boginje.v. pogotovo ako je zahvatila cjelokupno stanovništvo. to simbolizira nekakvu štetu i nesreću. ako profesionalno nije vezan za vatru. je prste jedne ruke okrenuo prema prstima druge ruke. to znaĉi da on jede haram imetak.s. to znaĉi da će dobiti nešto imetka koji će biti po praćen ţalošću. Zatim će se u skupinama dug vremenski period sporiti — i Poslanik a.— Raspali. na što ukazuje i kur'anski tekst. ili ako je on dobar ĉovjek. mešetarenjem ili od predstavništva. našto je on re kao: . to znaĉi da će on pokrenuti nešto zbog ĉega će od izdrţavaoca porodice dobiti neku korist. ili ako je prţila one koji bi pored nje prolazili. to onda moţe da simbolizira zarazne bolesti i pomor koji će zadesiti stanovništvo tog kraja. ili. to znaĉi da on ima mnogo neprijatelja koji mu prave spletke a koje će on pobijediti i nadvisiti. prljavu (nedozvoljenu) zaradu ili imetak jetima (sirote). Kad neko sanja da je u peći.Taj ĉovjek će oslijepiti. a zatim dodao: — Zlikovac će se smatrati dobrim. Opekotina od vatre simbolizira bol nanesen zlim jezicima. i ko vidi i ko ne vidi! Nadahnite me! Poješću vas sve. bez plamena. Ako neko sanja da vatra govori iz krĉaga ili neke druge posude. pa će ga njegova djeca voditi. Ako je ta vatra u vidu ţeravice. to znaĉi da će svojim rijeĉima podbosti nekog ĉovjeka i navesti ga na nešto pokuĊeno. njive. prije nego što dospije u sam Dţehennem i vatra mu u tom sluĉaju simbolizira opomenu i zastrašivanje da prekine s dotadašnjom praksom.s.s. i neka se proĊe djela koja ĉini a koja vode u Dţehe-nnem. Ako neko sanja ogromnu vatru koja nije nalik ovp-svjetskoj vatri i koja je naloţena da bi on u nju bio baĉen. da će svojim govorom uskovitlati p rašinu i izazvati zlo. a ako u loncu nije bilo hrane. pak. Takav san moţe da znaĉi da će vladar snivaĉa pozvati na odgovornost i da će zaplijeniti njegov imetak. kuga i dr. Ako neko sanja da jede vatru. Ako neko sanja da se vatra rasplamsala i zahvatila hranu ili neki drugi artikal. usjeve. najezdu skakavaca ili zarazne bolesti. pogotovo ako se on izdrţava od profesije vezane za vatru i ako je to sanjao u zimskom periodu. pojašnjavajući te sukobe. Ako neko sanja da ga je vatra opekla. Ebu 'Amr en-Nah' i je rekao Allahovu Poslaniku s. zavisno od toga koliko se trudio oko vatre ili ako je bjeţao od nje. ili kojeg će varati. ona u tom sluĉaju simbolizira novotariju koju će snivaĉ uvesti u obiĉaj ili namjerava da je uvede. to moţe da znaĉi da će od vladara dobiti neki haram imetak. Ljudi će ubiti svog imama.

to znaĉi da će biti uznemiren neţeljenim govorom. Ako neko sanja da mu vatra izbija iz prstiju. to znaĉi da on ĉini posao kojim nanosi zlo drugima ljudima. Ako neko sanja da s društvom sjedi oko vatre. to znaĉi da će mu u kuću ući lopov. pa je jedna papuĉa izgorjela. to znaĉi da će meĊu njih ubaciti neprijateljstvo koje će im nanijeti štetu. UGALJ. Takav san mu takoĊe moţe da znaĉi da mu je roba haram. to znaĉi da on pisanjem ĉini zlo. to znaĉi da bi mu se kuća uskoro mogla srušiti. to znaĉi da će dobiti vlast i moć. a ako sanja da je baklja nasred kuće. pobje du. Ako neko sanja da se vatra koja je naloţena u kući za osvjetljavanje ugasila. Ako neko sanja razgorjelu vatru koja se diţe visoko. Sejf ibn Zu Jezen je sanjao da se na Aden s neba spušta vatra i da pada na svaku kuću gaseći se potom i pretvarajući se u ugljevlje. Ako neko sanja da je u njegovoj peći naloţena vatra. to znaĉi da će od vladara dobiti obilan imetak. veselje. . Pola stada ti je propalo. shodno kazivanju o Ibrahimu a. shodno rijeĉima Uzvišenog: . DIM simbolizira strah i kaznu od Uzvišenog Allaha ili kaznu od strane vladara. Bacanje drva u vatru simbolizira hrlje nje vladaru. Ako trgovac sanja da je vatra zah vatila njegovu robu. blagoslov i moć. vatra u tom sluĉaju simbolizira blagodat. Ako neko sanja da u ruci drţi upaljenu glavnju ili baklju.Tako se i desilo. blagodat i vlast.ziraju zao govor. Neki. to znaĉi da će on na tom mjestu smiriti neku pobunu .s. to znaĉi da je on moćan i koristan ĉovjek. a ako sanja da ju je bacio meĊu ljude. a ako ima neprijatelja. Ako neko sanja da je naloţio vatru u nekoj ruševini i da ljude poziva da priĊu vatri. Ako neko sanja da se s neba spušta vatra i da ga ona prţi ali on to ne osjeća.. Ako neko sanja da potpaljuje peć. Ako neko sanja da loţi vatru pred kapijom vladara.s. Neupotrebljivi i beskorisni ugalj simbolizira isto što i pepeo tj. Ako neko sanja da mu je na kućnim vratima baklja koja se ne dimi.. nek su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje. Ako neko sanja da mu je izgorjela kuća. to znaĉi da će otići na hadţ. to simbolizira smrt uĉenog poglavara tog grada. i blagostanje i spasiće se neke opasnosti. siguran od njene opasnosti. U narodu se. to simbolizira njegovu ili smrt nekoga iz njegove porodice. to simbolizira smrt porodiĉnog starješine. Ako neko sanja da se nalazi u vatri ali da ne osjeća njenu vrelinu. — Tako je i bilo. nešto laţno i beskori sno... a ako je trgovac. Ako neko ko je dostojan uprave sanja da 178 . Reĉeno je da pepeo simbolizira haram imetak. pobijediće ih. i ako sanja da mu vatra izbija iz dlanova. to znaĉi da će ostvariti neku liĉnu i materijalnu korist. Kad neko sanja da se u vladarovoj kući nalazi peć. opet. to znaĉi da će postići iskre nost. PEPEO simbolizira neistinit govor od kojeg nema nikakve koristi. to znaĉi da je on doušnik. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da mu vatra pada s glave ili izlazi iz ruke svijetleći i bacajući sjaj. Ako neko sanja da mu se vatra u ku ći zagasila pa zatim puhnuo vjetar i raspirio je. Ako neko sanja da se u njegovom vrtu gasi vatra. a od druge polovine ćeš imati malo koristi. OGRJEVNO DRVO simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi. nakon što je ranije trpio nestašicu. pretrpjeće poraz. a ako osjeti toplotu od dima. koja daje veliki sjaj i koja ljudima koristi. postići će dobro. za robu koja ima dobru proĊu kaţe da „ide k'o na vatru". koje će postati ĉuveno. a odazvaće mu se onaj koga je vatra u snu zahvatila. to znaĉi da on ljude poziva u zabludu i novotariju. to znaĉi da će ga zadesiti tuga i briga. to znaĉi da će ga spopasti vrućica. a neki vele da simbolizira opskrbu dobijenu od vladara. inaĉe. zahvaljujući vladaru. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da sam papuĉe stavio u vatru. dućan će mu donositi obilje. shodno kazivanju o Musau a. to znaĉi da će mu u kuću ući vojska. dobiće upravu ili će ojaĉati u trgo vini ili u zanatu kojim se već bavi. Kad neko sanja da loţi vatru i da mu se vatra ugasila. On je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u Perziji imaš stoku. a ako se sanja da je tako ugašena vatra koja je gorjela u gradu. ako mu vatra izbija iz usta. koji mu je rekao: — Abesinci će zavladati tvojim gradom. Ako neko sanja da mu iz dućana izlazi dim. Ako neko sanja pepeo.. to znaĉi da će mu roba imati dobru proĊu. vele da on simbolizira opskrbu od vladara. Ako neko sanja da je u mrkloj noći opazio vatru. Ako neko sanja da po njemu padaju iskre. to znaĉi da će biti iznuren nekim vladarovim poslom i taj posao će mu donijeti jedino jad. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ako za to ima vjerovatnoće. Ako neko sanja da mu dim izlazi ispod lonca u kojem se kuha meso. vlast i pobjedu nad svojim neprijateljima. Ako neko sanja da gaje dim obuhvatio tako da se on u njemu izgubio. Ako neko sa nja da gasi vatru i varnice. Neki vele da on simbolizira haram imetak. DRVENI UGALJ simbolizira opasnog ĉovjeka. riješiće ga. smutnju i trvenje. a druga je samo nagorjela. ako je u ratu. postići će moć. ako vladar ima neki problem." Ako neko sanja da mu vatra izlazi iz kuće. pretrpjeće gubitak u trgovini. to znaĉi da će mu ţena roditi muško dijete. Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od neĉega što je u vezi s ugljem. to znaĉi da će u kući biti provedena svadba.

to simbolizira štetu u imetku. i daće vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići . ili će biti upućen u neĉemu u ĉemu je zbunjen i izgubljen obzirom da se ĉovj ek pomoću svjetla spašava od gubljenja u mraku i nalazi pravi put. to znaĉi da će mu ţena roditi sina. Ako neko sanja da posjeduje svjetiljku. Ako neko sanja da danju ide sa svjetiljkom. a ako zapali mushaf. to znaĉi da će odgojiteljica umrijeti. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovljeni djeĉak. to znaĉi da on remeti nekog ĉovjeka koji je na istini. to znaĉi da će se on oţeniti. 179 . Ebu 'Ujejne je sanjao da su se pogasili dţamijski kandilji. to znaĉi da će steći znanje i visok poloţaj. MANGALA Od ţeljeza simbolizira ţenu iz moćne porodice.. izgubiće vlast. to znaĉi da će nauĉiti Kur'an i da će ga tumaĉiti. ĉasti ili tjelesnom zdravlju. Ako neko sanja da ima svjetiljku koja svijetili kao sunce. LAMPA simbolizira izdrţavaoca porodice obzirom da on bdije nad onima koje izdrţava. Ako neko sanja da mu se prst ili neki drugi dio tijela pretvorio u svjetiljku. simboliziraju i borbu sabljama. Nedugo zatim umro je (uĉenjak) Mu-se'ir ibn Keddam.. ali mu to neće poći za rukom. SVJETILJKA simbolizira izdrţavaoca porodice." Ako neko sanja da noću ide sa svjetiljkom. ako je trgovac. kao što je uĉenjak. ozdraviće. Svjetiljka takoĊe simbolizira povećanje svjetla u srcu. Kad neko sanja da mu se je u ruci ugasila svijeća. Mangala od blata simbolizira ţenu iz vjerniĉke porodice. i kada ona osvijetli njihovu okolinu. ako je vladar. ako je neoţenjen. to znaĉi da će se on zbog svog siromaštva obratiti za pomoć dvojici ljudi od kojih je jedan gruba srca i ima moć a drugi izuzetno jak. a Allah će upotpuniti Svoje svjetlo". Ako se sanja da je sav fitilj izgorio. Ako se sanja da je s fitilja pala iskra i izazvala poţar. KRESIVO simbolizira provjeru u svrhu razjašnjenja.. ili padne u oko to simbolizira sukob u vezi s vjerom. to znaĉi da će oţeniti ţenu od koje nama nikakva dobra. Pravovremeno upaljeni kandilj koji šija simbolizira izdrţavaoca porodice ili uĉenjaka. Ako se sanja da se svjetiljka ugasila. Pravljenje svijeća od voska simbolizira dobijanje nekog halal imetka u ĉije sticanje je uloţen veliki trud obzirom da se za odvajanje voska od meda koristi vatra. SVJETIONIK simbolizira slugu. izgubiće imetak. ugled i spomen i koje će biti korisno. Reĉeno je i to da svjetiljka simbolizira poboţno dijete. oni ĉine osnovu vlasti i simboliziraju je obzirom da kamen simbolizira ĉovjeka gruba srca. ako se prilikom kresanja pojavila vatra. Ako neko sanja da je dobio peć bez pepela. Svjetiljka moţe da simbolizira svakoga onoga ko upućuje sebe i druge. Mangala od bronze simbolizira ţenu iz porodice koja se predala traţenju ovosvjetskih dobara. Ako se sanja drvena mangala. Pojava vatre prilikom kresanja moţe da simbolizira i sukob izmeĊu supruţnika ili izmeĊu dvojice ortaka. Lampa moţe simbolizirati i suprugu. Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide!" Kad neko sanja svjetiljku u svojoj kući. Mangala od kreĉa simbolizira ţenu iz porodice koja liĉi na faraonsku porodicu.. Iskre kresiva sim boliziraju zao govor sukobljenih strana.gradi peć. Fenjer takoĊe moţe da simbolizira supruga. a njegov fitilj suprugu ili dijete koje izlazi iz njene utrobe. Mangala na kojoj ima vatre simbolizira vlast. izdrţavalac porodice ili dijete. Ako neko sanja da puhanjem iz usta gasi svjetiljku. uĉenog šeriatskog pravnika ili dareţljivog trgovca. potpalila i puhanjem raspirila vatru. to znaĉi da će se dvojica grubijana ţestoko sukobiti obzirom da varnice. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sliĉni su onima koji potpale vatru. to znaĉi da on klanja tehedţdţud namaz ako je toga dostojan. i oni će mu pruţiti pomoć. Svjetiljka koja ne daje svjetlo simbolizira tugu. ili je moţda zapao u grijehe i po-kajaće se za njih. oţeniće se. Ako neko sanja da je upalio svjetiljku. Sve promjene koje se sanjaju da se dešavaju na svjetioniku simboliziraju promjene koje će se desiti sluzi. VOŠTANA SVIJEĆA simbolizira vladara ili odraslog sina koji se opasao snagom i koji pruţa materijalu pomoć. a vatra — vladara. Ako neko sanja svjetiljku u svojoj kući. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će mu se pojasniti i jasno dokazati nešto što mu je bilo nejasno. to znaĉi da će roditi djeĉaka.. to znaĉi da će dobiti vlast i moć i da će se spasiti od neprijatelja ako ih ima. Sve svjetiljke mogu da simboliziraju otkrivanje skrivenih stvari. a ako je bolestan. Ako ţena sanja da je ukresala. popularnost. Ako neko sanja da je kamenom udario o kamen i da je tom prilikom izazvao varniĉenje. Neki vele: Ako neoţenjen ĉovjek sanja da kreše kresivom. Ako iskra zapali odjeću ili opeĉe tijelo. jer kad se takva dva ĉovjeka sastave. KANDILJ simbolizira dijete koje će steći visok poloţaj. to znaĉi da će ga pohoditi vladar ili neki uĉenjak ili će dobiti blagoslovlje nu opskrbu. a mangala na kojoj nema vatre simbolizira dokolicu. pretrpjeće gubitak. i ako je bogataš. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da ugase Allahovo svjetlo svojim ustima. to znaĉi da će odgojiteljica poĉiniti neki grijeh i posrnuće. poboţne ljude i Kur'an. ona simbolizira ţenu iz munafiĉke porodice. Ako neko sanja da je kresivom potpalio vatru da bi se na njoj ugrijao. jaĉanje vjere i postizanje onog što se ţeli. Kandilji u dţamiji simboliziraju ulemu (uĉenjake). a fenjer supruga. to ukazuje na smrt onoga koga svjetiljka simbolizira a ko je bolestan. izmeĊu ostalog. to znaĉi da mu je vjera jaka i da je na pravom putu. FITILJ simbolizira odgojiteljicu koja je u sluţbi ljudi.. ţeljezo — jakog ĉovjeka.

pogotovo ako je u vrtu bila ţena koja ga je pozivala sebi. one simboliziraju prinos 180 . ako neko sanja da ulazeći u vrt baca pogled na svoje javno kupatilo. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu zajed no s ljudima koji obavljaju istu.profesiju kao i on. kao što je du ćan. to znaĉi da ga taj nadniĉar ili rob vara s njegovom porodicom. Isto tako. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. to znaĉi da će poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko je vrt bio nepoz nat. vrt u tom sluĉaju simbolizira njihovu profesiju i stanje te profesije. gumno. Ako ĉovjek sanja da mu u kući svijetili svjetilja. Ako neko sanja palme na nekom mjestu na kojem ih na javi nema. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu neoţenjen ĉovjek. ĉovjeka ili ţivotinju koji donose korist. Ono ĉime se u njemu obećava i prijeti simbolizira slatke i kisele plodove. san mu treba rastumaĉiti uzimajući u obzir vrijeme. Ljepota i rodnost vinograda simboliziraju ţeninu ljepotu i bogatstvo. VINOGRAD simbolizira ţenu. TUMAĈENJE SNOVA O DRVEĆU KOJE DAJE PLODOVE. VRTOVIMA. to znaĉi da će ga zadesi ti neka briga. uzimajući u obzir simboliku plodova i ostalog. ţenom ili robinjom. han. s ĉijeg drveća je opalo lišće. Reĉeno je i to da vrt. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Ako neko sanja da je njegov vrt sasušen. rob. njegov sluĉaj će se riješiti zavis no od vremena odnosno godišnjeg doba u kojem se sanjao u vrtu kao i od toga šta je radio u vrtu. ili razne biljke koje rastu u vrtu. to znaĉi da on svojoj ţeni prilazi kao homoseksualac ili da s njom ima spolni odnos dok ona ima menstruaciju. vinograd i perivoj simbolizira traţenje oprosta za poĉinjene grijehe. a Uzvišeni Allah Dţennet naziva vrtom (bašĉom): „Kome bi od vas bilo draga da posjeduje bašĉu punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke. Ako neko sanja da ulazi u nepoznatu bašĉu. ako je u vrtu bio u vrijeme opadanja lišća i kada nema plodova. tako da drveće simbolizira spfre. Debljina stabla vinove loze simbolizira ţeninu debljinu.?" Vrt moţe da simbolizira i trţnicu ili mladoţenjinu kuću. to znaĉi da se ona nalazi u Dţennetu i da uţiva dţennetske blagodati. Sanjanje poznatog drveća simbolizira ljude koji sit u odnosu na druge ljude kao to drveće u odnosu na drugo drveće. VINOGRADIMA l PROLJET NOM BILJU VRT (bašĉa) simbolizira ţenu obzirom da se on napaja. to znaĉi da će ga od ţene zadesi ti ono što on ne ţeli i što prezire. pio.. tako. jeo plodove ili ih je sakupljao. a plodovi — hranu na soframa. kao što je već objašnjeno. Ako takav san sanja neko ko ima neku potrebu kod vladara ili raspravu na sudu. Nepoznati vrt moţe da simbolizira i Dţennet i njegove blagodati obzirom da Arapi vrt nazivaju Dţennetom. DRVEĆU KOJE NE DAJE PLODOVE. Ako neko sanja da zalijeva bašĉu. mudraca ili vladara. koja hlepi za ţeninim imetkom i ljepotom. njegova pravila su vjeĉna i on podsjeća na vjeĉno stablo. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu bolesna. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu i da u njemu mokri krvlju ili da ga napaja neĉijom tuĊom vodom. stoka ili druge nekretnine obzirom da je drveće. to znaĉi da će dobiti vlast nad ljudima.Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ oslijepiti ili da će izgubiti vjeru. srazrnjerno broju palmi. pekaru ili neki drugi objekat koji mu predstavlja izvor prihoda. kao i to šta je radio u vrtu. ili ga je navodnjavao s neĉijeg tuĊeg potoka ili bunara. Vrt takoĊe simbolizira kuću uĉenjaka. bilo zlo i zavisno od vremena. 43. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u vrtu. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je osoba koju je sanjao da se nalazi u vrtu. O NJIHOVIM PLODOVI MA. visina — njen ţivotni vijek. Ako neko sanja da je u nje gov vrt ušao njegov nadniĉar ili rob koji se u vrtu pomokrio.. Ako neko sanja da se posvetio nekom drvetu. Vrt moţe da simbolizira i svako mjesto. a plodovi — njeno bogatstvo. a ako je u vrtu bio u vrijeme nastanka plodova i kad sve buja i raste. a ukoliko je vrt bio njegov. to znaĉi da se on ne sastaje sa svojom ţenom u postelji. to znaĉi da su mu ţena ili dijete izuzetno dobri. javno kupatilo. kao i njihovi plodovi. Drveće i biljke koje rastu u vrtu. to znaĉi da će umrijeti i otići u Dţennet ukoliko je u snu bila u nepoznatom vrtu. bilo da je u pitanju dobro. to znaĉi da će sa ţenom postići sve suprot no gore navedenom. simboliziraju ţeninu porodicu. Ako neko sanja da posjeduje mnogo palmi. Nepoznati vrt simboli zira ĉasni mushaf. koje odgovara stanju vrta u kojem se sanjao sa svojim kolegama. nosi i raĊa plodovima. han. Vinova loza okićena groţĊem moţe da simbolizira i ovosvjetsko izobilje. ako se osoba koja je u snu bila u vrtu bori na Allahovu putu. to znaĉi da će se oţeniti i sa ţenom će uţivati isto kao što je uţivao u vrtu. jer je on kao vrt koji neprestano raĊa plodovima milosti. isto kao imanje koje donosi prihod onome ko ga posjeduje ili kao roblje i stoka od koje se ima koristi. Ako takav san sanja oţenjena osoba. je li govorio. to znaĉi da će poginuti kao šehid. bruka ili bolest. ako pos toji u vrtu. to znaĉi da će se posvetiti ĉovjeku koji po svojoj prirodi odgovara tom d rvetu. koja okuplja ljude raznih društvenih kategorija. ako je u vrtu pio mlijeko ili med iz rijeka koje su kroz njega tekle ili ako plodovi u vrtu nisu nalikovali plodovima koje je do tada poznavao. to znaĉi da ć e mu prihodi od tog objekta biti onakvi kakav je vrt sanjao uvaţavajući godišnje doba u vrtu. kao što je siromaštvo.

Ako se orah pod njim slomio. poredeći ĉovjeka i stablo. boju koţe i posl ove kojima se kiti. kapetan broda. Ako takav san sanja bolesnik. Plod masline simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da ih je dobio. Ako je u snu sišao s oraha. i plodovi predstavljaju postavljanje sofri sa hranom. lijepo i krasno. to znaĉi da će imati neki spor i svaĊu. koja je u Kući istine. ako što su trapovi. Ako neko sanja da se stablo nalazi u dţamiji. tumaĉi snova vele da lis tovi stabla simboliziraju njegovu narav. muftija. marljiv i plodonosan. sluge. i u tom sluĉaju blago toj umrloj osobi i divan li je njen kraj. to znaĉi da umrla osoba ispašta kaznu i to stablo moţda predstavlja zekkum (dţehennemsko stablo) koje je zasluţio zbog svog nevjerovanja i pokvarenosti njegovih stremljenja. spasiće se. pa ako je ono veliko. ili i jedni i drugi. da ih posjeduje ili da ih jede. Ako neko sanja da u njegovoj kući ima mnogo drveća. zavisno od toga o kakvom je stablu rijeĉ. Ako neko sanja da se nalazi na stablu oraha. to znaĉi da će biti na rubu propasti i u velikom belaju. ono simbolizira stradanje ili smrt nekog ĉovjeka ili ţene. i nije dan plod se ne moţe mjeriti s njim. da je posjeĉeno ili izgorjelo ili da ga je srušio jak vjetar. robove. to znaĉi da će umrijeti i da će otići u Dţennet ili Dţehennem. Ako s oraha padne i umre. Isto tako. kakvi će mu biti prihodi i sredstva za ţivot zavisi od toga kakvo stablo je sanjao i u kojoj sezoni je ono bilo u snu. šef. njegovu braću i njegova uvjerenja. na kojem 181 . Plod lotosa simbolizira imetak kojem nema cijene. a stablo koje je sanjano moţe da predstavlja Šedţeretu-t-tuba (dţennetsko stablo). to znaĉi da je on nemaran u svojoj vjeri i da se poigrava sa svoji m namazima. ako su plodovi tog drveća sanjani u njihovoj sezoni.v. Uzimajući da stablo simbolizira ĉovjeka. to znaĉi da će se u njegovoj kući sakupiti muškarci ili ţene. to znaĉi da je on dobar ĉov jek. ono mu u tom sluĉaju simbolizira njego vu vjeru i njegove namaze. Ako su ti plodovi bili nepoţeljni. Isto se tumaĉi i ako sanja da se igra neĉim drugim i pobi jediće onaj ko je pobijedio u igri. srazmjerno ljepoti i plodnosti lotosa koji se sanja. koji je ugledan. Ako je prilikom pada s oraha slomio ruke ili noge. Ako neko sanja da je neko stablo palo. Ako neko sanja da se igra s nekim orahom. LOTOS simbolizira ĉovjeka ĉasna roda. grane stabla simboliziraju njego vo porijeklo. sofre. da se nalazi na njemu ili ga neko drugi tako sanja. STABLO MASLINE simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka koji mnogo koristi svojoj poro dici. Orah (plod) simbolizira s teškom mukom i naporom steĉeni imetak. to znaĉi da će stupiti u brak sa ţenom koja svojom prirodom i ostalim osobinama odgo vara prirodi i osobinama stabla. Ako takav san sanja osoba koja ima bolesnog braĉnog druga.s. to znaĉi da će prekinuti vezu s tim ne -Arapom. to znaĉi da će on dobiti poloţaj koji mu dolikuje. pa ako je stablo bilo u napretku. kora stabla simbolizira njegovu vanjštinu. to znaĉi da je u pitanju neka tuga i ţalost. a nastradaće i snivaĉ ako je prilikom pada umro. da bi se san protumaĉio. a ako su sanjani van sezona. s palmom. napornog i teškog ne-Arapa. da se bori sa svojim slabostima. Ako neko sanja da posjeduje stablo. crno i smrdljivo. npr. a Allahov Poslanik s. jer su one odliĉnije od ostalih voćki. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek.a. a ako je stablo imalo loš izgled. to znaĉi da će se on okoristiti od nekih uglednih ljudi ili od nekog ĉasnog imanja obzirom da palme simboliziraju ugled. Drugi tumaĉi snova su. voĊa puta. a ako nije. to znaĉi da će nastradati i poginuti od ruke tog ne-Arapa. oni simboliziraju metanje sofri povodom smrti ili neke druge ţalosti. hambari i si. Stabla takoĊe mogu da simboliziraju dućane. ĉast i sliĉno. povodom nekog dobra ili nekog zla. Stabla inaĉe mogu da simboliziraju ţene obzirom da se stabla navodnjavaju i da ona raĊaju plodove. da će biti zapovjednik. Ako neko sanja da posjeduje mnogo stabala. Ako je tako sanjana umrla osoba. Stab la takoĊe mogu da simboliziraju vjere i razne pravce obzirom da je Uzvišeni Allah lijepu ri jeĉ uporedio s lijepim stablom tj. sokovi u stablu simboliziraju njegovu vjeru. obraslo trnjem. srĉika stabla simbolizira njegove tajne i nje gova skrivena djela. a stablo koje je sanjao da ga je prihvatio uporedio je s namazom kojim je za duţio svoje sljedbenike. treba uzeti u obzir kakvo je to stablo. poboţnost i ţivot. a ako je to stablo ruţno. to znaĉi daje u pitanju neko veselje i radost.koji će ostvariti onaj na ĉijem su zemlištu sanjane. imam u mihrabu. Ako to drveće bude imalo plodove koji ukazuju na dobro i ako su ih ukućani jeli. Ako neko sanja daje s palmi ubrao plodove (hurme). a sve je to u principu haram i pokvarenost. to znaĉi da se ta umrla oso ba nalazi u Dţennetu. napravili drugaĉiju usporedbu. to znaĉi da je u pitanju neko dobro. Ako neko sanja stablo u svom dućanu ili u neĉemu što mu predstavlja izvor njegovih prihoda i sredstava za ţivot. ali će se ipak spasiti. STABLO ORAHA simbolizira škrtog. to znaĉi da će taj ne-Arap nastradati. domaće ţivotinje ili ostala mjesta na kojima se ĉuva hrana ili imetak. ljepotu i odijevanje. zavisno od samog stabla. a kakva je on osoba i kakva su mu djela odreĊuje se na osnovu toga kakvo je stablo sanjao. sudija. Sliĉno se tumaĉi i ako je u pitanju neko drugo stablo uzimajući u obzir njegove karakteristike i mjesto gdje uspijeva. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekim znaĉajnim ne -Arapom. treba uzeti u obzir ostale pokazatelje. majstor i si. da li će mu braĉni drug ozdraviti ili će umrijeti zavisi od toga da li je stablo bilo u jeku listanja i bujanja ili se sušilo i s njega opadalo lišće. je palmu uporedio s muslimanom. da ĉisti svoja djela i svoju pokornost.

to znaĉi daje u pitanju neki uĉenjak. ali sam kupio robinju. Drveće koje daje prijatan miris simbolizira ljude o kojima se govori s pohvalom.mjestu se to dogodilo kao i od ostalih pokazatelja u snu i na javi. zavisi od toga da li je u snu bio poĉetak ili kraj sezone groţĊa. Ako neko sanja da u svojoj bašĉi sadi drveće. to znaĉi da će se u toj kući mnogo loţiti vatra.. VINOVA LOZA simbolizira ţenu obzirom na njenu rodnost. obzirom da je i vinova loza izuzetno korisna. a on je rekao: — Nisam. Od Ibn Širina se takoĊe prenosi da mu je došao neki ĉovjek koji mu je rekkao: — Sanajo sam da sam uzeo korijen masline. treba uzeti u obzir njegovu korisnost ili štetnost. Trnje nara simbolizira zaštitu takvog ĉovjeka od griješenja. O dunji dovoljno govori i sama njena ţuta boja tj. hranljivosti i drugog.) Veliko drveće koje ne daje plodove. to se odnosi na ĉovjeka koji je izuzetno ĉuven po svom znanju ili vlasti ili se odnosi na ţenu vladara ili majku nekog poglavara. Ako se sanjalo da se to sa stablom dogodilo u dţamiji. blagoslovljenog stabla maslinovog.. VRBA simbolizira nastranog ĉovjeka koji kontrira svojim prijateljima. — Kada je to taj ĉovjek provjerio. kao što je vladar.. Ako je u pitanju neko drugo stablo. Ako neko sanja da je zasadio neko stablo i da se ono primilo.fi ma šedţere bejnehum". dareţljivog i korisnog ĉovjeka. boja njenog ploda. simbolizira velike i ĉvrste ljude od kojih nema dobra. Ako neko sanja drveće izmeĊu kojeg je ponikao bosiljak. Ako se to stablo sanjalo u kući u kojoj boluje ĉovjek ili ţena. — Ibn Sirin mu je rekao: — Priĉaj mi svoju ţivotnu priĉu! — a ĉovjek je rekao: — Kao malo dijete odveden sam u ropstvo. ustanovio je da mu je ona majka. sporiti se. kao što su ĉempresi i platane.. — Jesi li oţenjen? — upitao ga [e Ibn Sirin. jer je Uzvišeni Allah za nju rekao: . uĉenjak ili izuzetno dareţljiva osoba. stablo izvedena je od rijeĉi „šedţere" tj. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To znaĉi da trebaš da jedeš maslinu. Reĉeno je: Ako neko sanja da vinova loza ili neka druga voćka daje plodove zimi tj. sudija ili Ijekar. van sezone. veliĉine. koje se omamljuje i prilikom od nosa sa ţenom. groţĊe umnogome podsjeća na spermu. to simbolizira smrt te bolesne osobe. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. to znaĉi da će mu se raĊati sinovi koji će ţivjeti onoliko koliki je vijek tog drveća. ako je neoţenjen. — Kada se ĉovjek vratio kući i ispitao porijeklo svoje robinje. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti ljudi povodom neke ţalosti i nesreće. a prihvata svoje neprijatelje. uzmi i jedi . a ako se ne primi.. to znaĉi da će ona umrijeti u svojoj bolesti. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ĉuvaj se! Ta robinja je tvoja majka. Ako ima pokazatelja da to stablo simbolizira ubicu koji leţi u zatvoru ili borca koji je u ratu. oţeniće se ili će uspostaviti vezu s nekim plemenitim ĉovjekom. soĉnost groţĊa i pitkost njegovih preraĊevina. tumaĉ snova. njiho ve koliĉine. to se odnosi na nekog poznatog ĉovjeka ili ţenu koji će umrijeti ili biti ubijeni i ĉijoj sahrani će prisust vovati mnogo svijeta.. Ako neko sanja da se u nekoj kući nalazi neko nepoznato drvo. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Tvoj san ukazuje na to da ti je tvoja ţena sestra po mlijeku.. vaiz. a kasnije sam osloboĊen i pušten na slobodu i dostigao zrelost. Osim toga. Drveće koje daje plodove simbolizira ljude koji ţive u izobilju. zavisno od samih plodova. (Rijeĉ „šedţereh" tj. Ako neko sanja da iz drveta cijedi sok. Ako se sanjalo da se to dogodilo s palmom. ni istoĉnog ni zapadnog . to znaĉi da će steći ugled ili da će za svoje uĉenje pridobiti ĉovjeka koji svojim kvalitetima odgovara prirodi tog stabla obzirom da se rijeĉ 'odgajanje' koristi kako za voćku tako i za ĉovjeka." Sanjanje stabla u nekoj kući ili na trgu moţe da simbolizira i spor meĊu ljudima ukoliko je to stablo bilo nepoznato. iz koje je porodice i kakve je prirode. DUNJA simbolizira pametna ĉovjeka kojem njegova pamet ne koristi. to znaĉi da će on imati koristi od ĉovjeka kojeg simbolizira dotiĉno drvo. Bodljikavo drveće simbolizira teške i nepristupaĉne ljude. ŠIP (nar) simbolizira ĉovjeka koji ima uspjeha u vjerskom i u svjetskom pogledu.. Kad neko sanja da posjeduje vinovu lozu. a koji se ponašaju i uobraţavaju da su bogati. rodice 182 . koja je i upotrijebljena u ovom ajetu: .. Ako je to stablo bilo maslina. to znaĉi da on kida rodbinske veze.. to simbolizira smrt ono ga na koga se odnosi. Isto se tumaĉi i ako neko sanja da sije sjeme koje se prima. Ako neko sanja da je posjekao stablo nara. Tako. Vinova loza takoĊe moţe da simbolizira plemenitog. Koji vam iz zelenog drveća vatru stvara. Kakva će biti ta veza izmeĊu snivaĉa i ţene ili snivaĉa i tog plemenitog ĉovjeka.. utvrdio je da je to istina. to onda simbolizira brigu." Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da maslinovim uljem zalijevam korijen masline.ne i ne".. ako je bio kraj sezone groţĊa i ako je snivaĉeva ţena bolesna. ta loza ili voćka simboliziraju ĉovjeka ili ţenu koji su siromašni. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima meĊusobnim tebe ne prihvate".. Poznato je da opijenost od vina omamljuje tijelo. Sanjanje saĊenja vinove loze simbolizira postizanje ĉasti i ugleda. iscijedio iz njega sok i popio ga.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako je trudna.

koje je poprimilo crnu boju. sin promijenio boju. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubrao grozd. sina bilo bijelo groţĊe kad ga je njegov otac pozivao na laĊu. a ako je ţuta. da bi mu se protumaĉio san. treba uzeti u obzir njegovo stanje. Ako bolesnik sanja da jede krušku. ako se sanjaju u toku svoje sezone. Ako je. na osnovu prethodnih snova. a ako se takvi plodovi sanjaju van njihove sezone. Neki vele da crno groţĊe simbolizira imetak koji nema trajnost..Od plodova palmi i loze pripremate piće i prijatnu hranu". kao što su hurme. imetak ili nešto drugo od vladara. takoĊe mogu da simboliziraju padavine.s. ako se sanjaju u zimskom periodu. naprotiv! Većina tumaĉa snova smatra da crno groţĊe ipak nema lijepo znaĉenje. izuzev onih plodova koji svojim nazivom ili neĉim drugim ukazuju na nešto loše. to znaĉi da će od svoje ţene dobiti neki imetak. simbolizira bolest. dinja i dr. simbolizira brigu i ţalost. kao npr. ga je našao kod hazreti Merjeme i nije ga smatrao lošim znakom. ako se sanjaju van sezone. Plodovi ţute boje kao stoje dunja. OSKORUŠA. KRUŠKA. SOK l CIJEĐENJE SOKA ima vrlo dobro znaĉenje. Svaki plod koji je kvarljiv van sezone. i kada je Nu-hov a. SMOKVA. bilo da se sanja u sezoni ili van sezone. to simbolizira jaku hladnoću i strah. pak. simboliziraju brigu i tugu. Neki tumaĉi snova vele da sanjanje crnog groţĊa ne mora uvijek imati loše znaĉenje. to znaĉi da mu neće biti udovoljeno. kao i ostalo voće koje u osnovi ima negativno znaĉenje. da bi mu se protumaĉio san. simboliziraju brigu ili ţalost. Sanjanje krušaka u njihovoj sezoni simbolizira opskrbu ili dolazak odsutne osobe. a Zekerija a. Stablo oskoruše simbolizira ĉovjeka savršena uma i lijepe vanjštine. Ako je ugovorio brak. Plodovi voća kojih ima tokom cijele godine i koji se ne kvare. Ako neko sanja sa jede kisele plodove. obzirom na njihovu kvarljivost van sezone. a crne smokve i crno groţĊe . a ako je ţuta. Kad neko sanja da cijedi sok. s tim što to obavezno prati briga. srazmjerno broju zrna. po krovovima i trgovima. Crno groţĊe ni[e lijepo sanjati obzirom na njegovu crnu boju i njegovu prirodu. vele. kao npr. s rogaĉem. simboliziraju bolest. ako se sanja van sezone. obzi rom da padavine i pored sve svoje korisnosti izazivaju brige jer oteţavaju putovanja i druge poslove. treba uzeti u obzir ono što je iscijeĊeno. imaće poteškoća dok se ne oţeni. ili ako su u pitanju plodovi ĉije grane van sezone liĉe na batine.s. a zelene — brigu.s. suho groţĊe i si. simbolizira bolest i strah. a ako se sanja u sezoni. groţĊe koje je sanjao bilo na poĉetku ili u jeku sezone. Ako snivaĉ traţi pomoć. Zelene smokve i bijelo groţĊe. simboliziraju dobro i imetak. simboliziraju bolest. crvene ili bijele. to znaĉi da će biti biĉevan.s. koji u svom nazivu (u ar. a neki vele da simbolizira korisnog ĉovjeka koji uţiva ugled. Ako je bogat. Plodovi koji u osnovi ukazuju na nešto neţeljeno. simbolizira dobijanje imetka prije nego mu se snivaĉ i nada. a ako se sanjaju van sezone. Zelene smokve i bijelo groţĊe takoĊe mogu da simboliziraju dane. ako neko sanja da cijedi šećernu trsku ili nešto drugo. ako se sanja van sezone. simbolizira bolest. CRNO GROŢĐE. koja simbolizira bol usljed brige ili zbog brata. smokva. lišće i plodovi. sestra ili supruga. GROŢĐICE (suho groţĊe). Zrela oskoruša simbolizira snivaĉevog zamjenika.. kao što je npr. kao što je poslovni partner i si. Zelena oskoruša simbolizira neprestane nezgode i nesreće.noći. a i zbog sluĉaja Sulejmana a. i tako je. Ako je u svom poslu ili trgovini imao uspjeha.s. Ako je neko uobiĉajio. Suha oskoruša simbolizira nanadani imetak. obogatiće se. Biljka koja u osnovi ili u jeziĉkom smislu ima negativno znaĉenje simbolizira nešto neţeljeno. Kazuje se da je oko Nuhovog a. ili zelena šljiva. osiromašiće. BIJELO GROŢĐE ako se sanja u njegovoj sezoni.. vlast i sreću. u tom sluĉaju uzeće se u obzir pozitivno (jeziĉko) znaĉenje ukoliko je ono jaĉe. simbolizira ubiranje ovosvjetskih dobara. a ako se sanja van sezone. crne. sudije ili od neke ţene kao što je majka. nepoţeljno i ruţno.djevojĉicu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . njeno stablo. Isto tako. tugu ili bolest. Crno groţĊe takoĊe moţe da simbolizira i biĉevanje onoga ko sanja da ga posjeduje. tako će se i tumaĉiti. Kvarljivi plodovi koji nisu ţute boje. Kad neko sanja da cijedi groţĊe. pokrivao smokvinim listom i bio ukoren kod njenog stabla. da mu smokve i groţĊe znaĉe nešto od navedenog i ako ih sanja posvuda. pogotovo ako je sanjao odreĊen (poznat) broj plodova. a sam po sebi ima negativno znaĉenje. nastalo crno groţĊe. jer to predstavlja suštinu. ako se sanjaju u sezoni. Ako je siromašan. imaju lijepo znaĉenje. treba uzeti u obzir ono što se cijedi a ostalo zapostaviti. bivši pritom u brizi i kajući se. Ako se sanja da se crno groţĊe sasušilo na lozi. Ako je nje - 183 . i neće dobiti ono što traţi i imaće poteškoća. Ako neki plod u jeziĉkom smislu ima pozitivno znaĉenje. promijenilo ju je i bijelo groţĊe. to znaĉi da će ozdraviti. obzirom da se Adem a. a crne smokve i crno groţĊe — grad. to se tumaĉi suprotno navedenim sluĉajevima i sve će to izaći na dobro. Ţute kruške simboliziraju bolest. Neki vele da grozd simbolizira iznos od 1000 dirhema. imaju lijepo znaĉenje. simbolizira brigu. Plodovi voća kojih ima samo u odreĊenoj sezoni u toku godine. stvari će se pogoršati i krenuti nagore. jeziku) krije rijeĉ „rušenje". rogaĉ. oni nemaju lijepo znaĉenje. simbolizira nešto neţeljeno. zelena dunja za koju se uzima da simbolizira umor. i to uglavnom znaĉi preuzimanje neĉije vlasti silom.

Jedenje malog broja smokava moţe da simbolizira opskrbu koju ne prati obmana. Ako ne ko sanja da u dţamiji miriše jabuku. ako je sanjao da ljudi posvuda cijede groţĊe. to znaĉi da će mu on poslati izaslanika koji će mu ispuniti njegovu ţelju. Zagrizanje jabuke takoĊe simbolizira postizanje dob ra. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. OdreĊen broj jabuka moţe da simbolizira i odreĊen broj dirhema. to znaĉi da on traţi da s njim stupi u tazbinsku vezu.gov san bio opšti tj. to znaĉi da će on odgajati jelima (sirotu). Ako to sanja neko koje duţan ili kome seje duţno. Ako zatvorenik ili bolesnik sanjaju da cijede sok. one mu simboliziraju njegovu trgovinu.a. Mnogo iscijeĊenog soka pored kojeg su još i smokve. to znaĉi da on jede ono na što ljudi ne obraćaju paţnju. shodno kazivanju o Jusufu a. Ako to sanja osoba koja traţi znanje. 184 .. to znaĉi da će nastupiti blagostanje i da će se riješiti te nevolje. ako ih sanja trgovac. to znaĉi da će mu takva ţena roditi boleţljivo dijete. Ako to sanja neoţenjen ĉovjek. koji će još u mladosti i prije nego što osijedi sakupiti veliki imetak. Jedna grupa tumaĉa snova smata da smokva nema lijepo znaĉenje i da simbolizira brigu i ţalost potkrepljujući svoj stav rijeĉima Uzvišenog upućenjm Ademu a. Slatke narandţe simboliziraju sabrani imetak. za onoga ko sanja da ih je dobio ili da ih jede. ima intenzivnije znaĉenje. i hazreti Havi: . to znaĉi da će vratiti ili utjerati dug. Stablo jabuke simbolizira vjernika koji je blizak ljudima. prije nego je postao halifa. . koja ima i lijep miris i lijep okus". Većina tumaĉa snova smatraju da kruška nema lijepo znaĉenje i da simbolizira bolest. one mu simboliziraju zdravlje i rodnost godine. ima nešto slabije znaĉenje. jeziku) ukazuje na obilje. KRUŠKA. Reĉeno je: Ako ţena sanja da posjeduje tovar krušaka.v. JABUKA simbolizira ĉovjekovu ambiciju i preokupaciju. Ako neko sanja da je dobio. posjeduje ili jede jabuke. Reĉeno je i to da slatke jabuke simboliziraju halal. a kisele jabuke ha ram imetak. Stablo kruške simbolizira neArapa koji eksploatiše svoju porodicu.. Ako neko sanja da je zasadio jabuku. masline ili neke druge plodove i ako se nalaze u nekoj nevolji. to znaĉi da će roditi blagoslovljeno muško dijete. Reĉeno je da narandţa simbolizira ne-Arapkinju bogatu i ĉasnog roda. simboliziraju jaku bolest.„vatra"). odnosno njegovom tamniĉnom drugu. Ako neko sanja da ubire zelene narandţe. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. a ako sanja da jede jabuku na nekom poznatom mjestu. one mu simboliziraju njegovu poljoprivredu. Ako neko sanja da cijedeći groţĊe pravi vino. to znaĉi da će zanijeti i roditi dijete. Jedan broj tumaĉa snova smatra da kruške.s. to znaĉi da će dobiti nešto imetka od nekog uglednog ĉovjeka i da će se o njemu govoriti s pohvalom. to znaĉi da će steći naklonost vladara i postići haram imetak. rekao: . Ako neko sanja da je ubrao jabuku. SMOKVA simbolizira veliki imetak.s. Ako ţena sanja da miriše jabuku na nekom skupu. s tim. Jedenje smokvi u snu moţe da simbolizira i brojnost potomstva.. ŠLJIVE: ako se sanjaju van sezone. to znaĉi da. a ako ukazuje na nešto neţeljeno. one mu sim boliziraju njegovu vlast. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je dobio krušaka. to znaĉi da će se ona proĉuti. a ako ih sanja poljoprivrednik.Ne pribliţujte se ovom stablu". Ako ţena sanja da na glavi ima vijenac od narandţinih granĉica. Neki vele: Ako neko sanja da je dobio ili da jede smokve. one mu simboliziraju ţalost i kajanje. Većina tumaĉa snova je na stanovištu da smokva ima pohvalno znaĉenje obzirom da joj vrijednost daje to što se Uzvišeni Allah njome zaklinje u Kur'anu. Priĉa se da je Hišam ibn Abdul-Melik. to znaĉi da će se oţeniti. ako ukazuje na dobro.s. Ako jabuke sanja vladar. vino ili mlijeko simbolizira vlast. to znaĉi da će se riješiti zatvora ili bolesti kao što se i sok oslobaĊa iz ploda. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. Reĉeno je da kisela šljiva simbolizira strah. koji mu je rekao: — Vladaćeš devetnaest i po godina. Jedna narandţa simbolizira dijete. Neki vele da smokve simboliziraju opskrbu koja dolazi od strane Iraka. Mnogi tumaĉi snova smatraju da narandţ ima loše znaĉenje obzirom da u svom nazivu krije rijeĉ „nar" (ar. to znaĉi da će u nauci imati us pjeha. Ako neko sanja da je presjekao narandţu na dvije polovine. simboliziraju imetak obzirom da drugi dio njihovog imena (u ar. Ako se sanja da muškarac muškarca gaĊa naradnţom.Primjer vjernika koji uĉi Kur'an je kao primjer narandţe. to znaĉi da će se udati za ĉuvenog i poboţnog ĉovjeka. NARANDŢA. Ako ĉovjek sanja da mu je njegova ţena dala narandţu. Ako neko sanja da ga vladar gaĊa jabukom.će naslijediti neki imetak. Ako neko sanja da grize jabuku. Ako ţena sanja da u krilu ima narandţu. — Nedugo zatim postao je halifa i vladao je navedeni period. NARANDZ (narandţa slabijeg kvaliteta) simbolizira sliĉno što i narandţa. to znaĉi da će u onome ĉime je preokupiran postići uspjeh srazmjeran koliĉini i kvaliteti jabuka. sanjao daje dobio devetnaest i po jabuka. to znaĉi da će se oţeniti i da će mu ţivot biti plodan. to znaĉi da će mu roditi sina. a kisele narandţe simboliziraju lagahnu bolest ili brigu i ţalost zbog dijeteta. Stablo šljive simbolizira hrabrog i dareţljivog ĉovjeka jake misli. a više narandţi simboliziraju lijep glas (hvalu). Stablo smokve simbolizira bogataša koji pruţa utoĉište neprijateljima islama obzirom da se zmije vrlo ĉesto sklanjaju u blizini smokvinih stabala. zadovoljstva i uspjeha. Ţute narandţe simboliziraju rodnost godine i bolest. Reĉe no je da ţute kruške simboliziraju imetak koji će se dobiti u bolesti.

Neki vele da dunja simbolizira korisno putovanje. LOTOS. izuzev već opisanih. Ako neko sanja da cijedi dunju. Plodovi oskoruše. i simboliziraju sakupljeni imetak. Ubiranje plodova badema simbolizira dobijanje imetka od nekog škrtice. a kad je ona potvrdno odgovorila. simbolizira opskrbu. Crni dudovi simboliziraju zlatnike. pak. Ako neko sanja da je s drveta koje nama plodova odlomio granu da bi se njom poštapao. on im simbolizira imetak.Muţ ti je umro i od njega ćeš naslijediti dva ogromna imetka. To da stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi zasniva se na tome što je banana jedna od najplodnijih voćki i što ima izuzetno lijepe listove. Nijedan plod se u pogledu tumaĉenja ne moţe porediti s plodom lotosa. ako se sanjaju. Većina tumaĉa snova su na stanovištu da nije lijepo sanjati dunju i vele da ona simbolizira bolest obzirom na njenu ţutu boju i na skupljanje usta prilikom njenog jedenja. to znaĉi da se on s nekim ĉovjekom spori u vezi s nekim imetkom. imetak ili znanje. oni mu simboliziraju znanje i vjeru. Ako neko sanja da je plodova koji imaju pohvalno znaĉenje dobio u vrijeme kad oni prispijevaju. Ako neko sanja da vladar ubire kajsije s jaubukovog stabla. simbolizira ĉovjeka koji ima mno go srebrenjaka. BADEM simbolizira imetak. a ako su kajsije zelene.. koji je ţu te boje ili kiselkast i kojeg ima samo u toku odreĊene sezone.. —Je li ti muţ odsutan? — upitao ju je Ibn Sirin. to znaĉi da će na nekom putovanju ostvariti veliku zaradu. Ako neko sanja da je posut ljuskama od badema. Reĉeno je da stablo simbolizira ţe nu ukoliko se sanja da ima nešto zajedniĉko sa ţenom. i meĊu bananama plodovima nanizanim. to znaĉi da on na nepohvalan naĉin postupa sa svojim podanicima. to znaĉi da će on doţivjeti radost od nekog ĉovjeka.. Jedenje badema simbolizira dobijanje imetka od . koje ni ukom sluĉaju ne znaĉe dobro. Ako dunje sanja trgovac. Neki vele da lotos simbolizira dobijanje opskrbe od strane Iraka. one mu simboliziraju profit. BANANA. a ponajĉešće simbolizira vladarovu majku. Neki vele da je dunju pohvalno sanjati ma kako se ona sanjala obzirom da njen naziv na perzijskom ima znaĉenje dobra. Sanjanje prijatnog okusa prilikom jedenja badema simbolizira slast vjere. ili da se razbacuje tuĊim imetkom. a neki. izuzev crnog groţĊa i smokava. imetak i dobro.nekog spora.. Reĉeno je i to da stablo oskoruše simbolizira siromaha koji koristi drugim ljudima. Ako plod lotosa sanjaju dunjaluĉari. Ako vladar sanja da jede loto-sov plod. Ako banane sanja dunjaluĉar. Kajsija koja se savija od roda. Svaki slatki plod. kiselo — brigu i ţalost. a ako ga sanjaju ljudi vjere. ako su plodovi na njoj ţuti. Reĉeno je da dunja moţe da simbolizira i put. Stablo duda simbolizira bogataša koji ima mnogo djece. opet. ţuto voće simbolizira bolest. DUNJA. Stablo oskoruše simbolizira ne-Arapa. Stablo badema simbolizi ra usamljenu osobu. OSKORUŠA. Ko sanja da jede dud ostvariće veliku zaradu. simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo zlatnika. a ako ih sanja upravitelj. to simbolizira neko dobro. Plodovi lotosa simboliziraju imetak s kojim se ne moţe porediti ni srebro ni zlato. Ako neko sanja da mu je u kući nikla banana. Svjeţ lotos ima bolje znaĉenje od suhog. Uglavnom. simbolizira hvalevrijednog ĉovjeka obzirom na ljepotu i snagu njegovog stabla. Voćka koja se savija od roda simbolizira bogataša. Reĉeno je i to da ubiranje kajsija sa stabla simbolizira ţenidbu bogatom ţenom.KAJSIJA simbolizira bolest. u tome se slaţu svi tumaĉi snova. a jedenje ţutih kajsija simbolizira trošenje imetka u bolesti. Ako neko sanja da mu stablo govori nešto povoljno. a zeleno ne simbolizira bolest. njegovog slugu. to znaĉi da će u vjeri postići onoliko koliko mu je jaka volja i njegovi ibadeti. DUD. a bijeli — srebrenjake. Stablo dunje simbolizira pametna ĉovjeka koji ne koristi svoju pamet. a ako ih sanja ĉovjek vjere. to znaĉi da će mu se roditi sin. a njegova ţuta boja ne umanjuje njegovo lijepo znaĉenje. Neki vele da stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji je uskogrudan prema svojoj porodici a širokogrudan prema drugima i uz to hrabar. a osjaćaj gorĉine simbolizira istiniti govor. Stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi. to 185 . to znaĉi da će se udruţiti s nekim bogatašem pokvarene vjere. Plodovi lotosa simboliziraju kapital i opskrbu. on im simbolizira povećanje i ispravnost vjerovanja. to znaĉi da će bez ikakvog napora steći neki imetak. one mu simboliziraju uspon u vlasti. da ostavlja namaz ili post. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanajala sam da je drvo lotosa palo na moju kuću i ja sam s njega ubrala dvije korpe plodova. to znaĉi da će dobiti imetak iz mjesta gdje uspijevaju banane. ili. to znaĉi da će se zbiti neki dogaĊaj kojem će se ljudi ĉuditi. on joj je rekao: . shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da jede kajsije s njihova stabla. simboliziraju dobijanje imetka. to znaĉi da će mu ojaĉati vlast. Stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji mnogo boluje. Stablo lotosa. Ako neko sanja da je otkinuo granu kajsije. koji će potrajati onoliko koliko traje sezona tog ploda. beskorisno putovanje. suprugu ili kćer. Ako neko sanja da je dobio plodove iz Dţenneta. Ako neko sanja da sjedeći ubire plod s nekog drveta." Banane nemaju loše znaĉenje bez obzira na njihovu boju. Jedenje zelenih kajsija simbolizira dijeljenje sadake u zlatu i izljeĉe nje od bolesti.

Ako neko sanja da se drveće u zimskom periodu okitilo plodovima imajući pritom osjećaj da je dobro što je to tako. Jedna palma takoĊe moţe da simbolizira i ĉasnu. napornog i škrtog bogataša. Neki vele da kokosov orah simbolizira dobijanje imetka od nekog ne-Arapa. a stablo fustuka simbolizira plemenitog ĉovjeka. kao da se nalazi na neobraĊenoj i slanoj zemlji obrasloj palmama. shodno rijeĉima Uzvišenog: . u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih. rekao: — Noćas sam sanjao da se nalazim u kući Ebu Rafi'a i da su nas poĉastili svjeţim hurmama od Ibn Taliba." Reĉeno je da svjeţe voće simbolizira imetak koji nema trajnost obzirom na kratku trajnost svjeţeg voća. lijek i utjehu. Ako neko sanja da s nekog stabla ubire plodove koji ne uspijevaju na takvom stablu. to znaĉi da će od nekog uĉenjaka ubrati znanje. Ako neko sanja da jede zrele hurme. to znaĉi da će mu se prekinuti posao koji obavlja. Katkad bademi simboliziraju i ţalost. Uzmi ove palme koje se nalaze na neplodnoj zemlji i zasadi ih u tu plodnu zemlju! — Ja sam postupio kako mi je naredio Allahov Poslanik. za ĉovjeka dostojnog uprave one simboliziraju upravu. za trgovca — trgovinu.a.. shodno rijeĉima Uzvišenog: .s. uĉenog. bezbjedno. kako kaţe Uzvišeni: . Ako neko sanja da u nekom mjestu vjetar ĉupa palme. Plod hrasta (ţir) simbolizira teškog i napornog ĉovjeka.znaĉi da će dobiti odjeću. i voće i piće... to znaĉi da će neko dijete izrasti u uĉenjaka ili da će neki obiĉni ĉovjek steći visok poloţaj. KOKOSOV ORAH. Ibn Sirin se nasmijao mom snu i upitao me: — Djeĉaĉe. Ako neko sanja da jede kokosov orah.. Ako neko sanja da je sjemenka hurme izrasla u palmu. Isto tako. Neki vele da sanjanje palmi simbolizira dug ţivot. pa ga je Allahov Paslanik s.v. HRAST. to znaĉi da će naći lijek. viku i gala mu obzirom na njihovo zveketanje." Nezrele hurme simboliziraju imetak koji nema trajnosti.v. Jedne prilike je Allahov Poslanik s. a suho voće simbolizira imetak koji ima trajnost.a. Ako neko sanja da po njemu pada voće.U njima će moći. putovanje i dr. to znaĉi da će se baviti astrologijom ili će slijediti i prihvatiti mišljenje astrologa. Korijen palme simbolizira porijeklo takvog Arapa. a kad sam se probudio. dobru i ĉuvenu ţenu. upitao: — Znaš li kome pripada ova zemlja? — Ne znam! — rekao je Humejri.. ako neko sanja da je on gatar ili astrolog.. Stablo hrasta takoĊe simbolizira teškog. kao hranu robovi ma . Ako je u snu ubrao nešto od tih plodova. Ako neko sanja da je posjekao palmu. Drugi vele da ova voćka simbolizira astrologa. to znaĉi da će jesti imetak ste ĉen na lahak naĉin. Vjerovjesnik je rekao: — Ona pripada Imru'ul-Kajsu ibn Hadţeru. Reĉeno je da suhi bademi u ljuskama simboliziraju buku. kao što je spor. Ako neko sanja da s palme ubire plodove koji nisu hurme. Takav san takoĊe moţe da simbolizira spuštanje kazne na to mjesto od strane Uzvišenog Allaha ili od strana ovosvjetskog vladara. i po stablima palmi vas razapeti"..s. Suhe datule simboliziraju halal imetak srazmjerno koliĉini sanjanih datula. . koju hoće vrstu voća traţiti . istog jutra sam došao kod Ibn Širina i ispriĉao mu svoj san. Palma najĉešće simbolizira cijenjenog. Pupoljci palme simboliziraju imetak. Uplašenoj osobi sanjanje voća znaĉi bezbjednost. to znaĉi da će na javi dobiti kokosovih oraha.. . Reĉeno je da jedenje tek ubranih zrelih hurmi simbolizira oĉnu radost. Plodovi fustuka simboliziraju lahko steĉen imetak.s. Suha palma simbolizira munafika. on'će biti poznat po dobru i lijepom op hoĊenju. Zrele hurme simboliziraju halal opskrbu. U to vrijeme još uvijek sam bio djeĉak.. blagoslov i radost. ĉasnog i korisnog Arapa koji koristi drugim ljudima. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati zarazna bolest. pored koje je bila lijepa zemlja na kojoj nije bilo raslinja. pa smo to protumaĉili da to znaĉi da ćemo na ovom svijetu imati uspon i da nam je ovaj svijet ĉist.a. Sejjid Humejri je usnio Allahova Poslanika s.. ŠIP (nar) simbolizira sakupljeni imetak ukoliko je sladak. Hrast takoĊe moţe da simbolizira i ropstvo. korijenje palminih grana simbolizira njegove drugove koji ga jaĉaju i daju mu snagu. sastavljaš li ti stihove? — a kada sam mu rekao da ne sastavljam. Ubiranje hurmi s korijena palme simbolizira spor s nekim ĉovjekom. to znaĉi da će mu taj ĉovjek pomoći a ako nije neće mu pomoći. koji je uz to bogat i pohlepan za imetkom. a za bogataše — povećanje bogatstva. PALMA simbolizira uĉena ĉovjeka ili njegovo dijete. ili će ozakoniti neku nepravdu. to znaĉi da je on preokupiran haramom. on je rekao: — Ti ćeš biti uspješan u sastavljanju stihova kao i Imru'ul-Kajs. shod no rijeĉima Uzvišenog: . FUSTUK (vrsta badema). shodno kazivanju o hazreti Merjemi... Palmino lišće simbolizira ţenske kose. a za obiĉnog radnika — izvor njegovih prihoda. Kad neko sanja sa posjeduje mnogo palmi. to znaĉi da će se on sa svojom potrebom obratiti nekom ĉovjeku za kojeg misli da je bogat.v. s tim što će tvoja poezija biti ĉista i o ĉistim ljudima. priĉa Humejri. Ako neko sanja da jede fustuk. stablo palme simbolizira prijetnju... uprava. na uţivanje vama i stoci vašoj". ili će nešto tra ţiti što neće dobiti. Šip takoĊe moţe da simbolizira neko 186 . Ako neko sanja da s palme ubire hurme. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekom prijatnom osobom ili s dobrim ortakom.. a njeno sjeĉenje njegovu ili smrt djeteta mu. i palmine grane simboliziraju njegovu porodicu i potomstvo. Reĉeno je da voće općenito za siromahe znaĉi dobijanje imetka.

a ako je kiseo — to će biti popraćeno ţalošću. TakoĊe je reĉeno da ruţa simbolizira ţenu s kojom će se brzo rastaviti. Ako šip sanja osoba dostojna uprave. Ţuta ruţa simbolizira bolešlji-vu ţenu. VRBA simbolizira visokog i strpljivog ĉovjeka koji je sklon oponiranju. 187 . dijete koje će brzo umrijeti. on ti simbolizira neko dobro. izuzev ako se sanjaju neubrane i da se nalaze na svom uobiĉajenom mjestu. Ako neko sanja da u ruci drţi trsku na koju se oslanja. ako je sladak — to će biti popraćeno radošću. Crvena ruţa simboljzira ţenu koja je odana zabavi i muzici. Kiseli šip simbolizira brigu ili tugu. izuzev ako ima suprotnih pokazatelja. uzeće se da je sladak. izlijeĉiće se od bolesti. dobiće 1000 zlatnika. Ubiranje ruţe simbolizira radost. TRSKA. — Nato je Hasan el-Basri ustuknuo i rekao: — Uskoro će nestati basranske uleme. a za trgovca simboliziraju silnike i kradljivce koje on štiti. a ĉini korist siromasima. Ako neko sanja da je ubro ruţu koja ima velike latice.. Jedenje povrća takoĊe simbolizira ţalost. Stablo sipa simbolizira muškarca ili ţenu. Ako neko sanja da mu je neki mladić poklonio buket ruţa. to znaĉi da će se on naći u nekoj situaciji u kojoj će mnogo govoriti. Povrće koje cvjeta i razno cvijeće simboliziraju brigu i ţalost. Trska takoĊe moţe da simbolizira gloţenje i ogovaranje. mirodije i ostale mirisne biljke. Odsijecanje stabla ruţe simbolizira tugu.ĉast" i korijena rijeĉi „ĉempres" (u ar. Isto se tumaĉi i ako to sanja ţena. — Reĉeno je da jasmin simbolizira birugu i ţalost obzirom da poĉetak njegovog imena (u ar.Sanjao sam da u ruci imam šip. trgovinu koja neće potrajati ili kratku radost obzirom na kra tak vijek ruţe. a ako si ga pojeo. Isto se tumaĉi i ako su u pitanju ruţe. dobiće je. Ako neko sanja da siše šećernu trsku. U ovakvom snu u obzir se uzima sok i njegova vrijednost. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Hasanu el-Basriju i rekao mu: — Sinoć sam sanjao da s neba silaze meleki i da iz Basre ubiru jasmine. Rascvjetana ruţa simbolizira ovosvjetske ljepote koje neće dugo trajati. a ne uzima se u obzir ostatak od iscijeĊene trske.naseljeno mjesto ili neki posjed. NANA simbolizira vijest o smrti i donosioca takve vijesti. to znaĉi da će njegov neprijatelj s njim sklopiti mir koji neće dugo trajati. Reĉeno je da sanjanje bora za mornare i laĊare ukazuje na to šta će se desiti s laĊom. Ako bolesnik sanja da jede koru sipa. Reĉeno je da ĉempres simbolizira i dug ţivot. strpljivost i koris nost obzirom na njihovu visinu. JASMIN. zavisno od toga kako se bor sanja. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . to znaĉi da mu je od ţivota ostalo malo. Ko sanja da na glavi ima vijenac od ruţa oţeniće se a potom i rastaviti sa ţenom. Ako neko sanja da je dobio šip ĉije je zrnevlje crvene boje. Neki vele da trska simbolizira svjetski ološ i ruţan govor. Ako neko sanja da je prodao šip. Reĉeno je da ruţa simbolizira i dobar glas o nekome. CijeĊenje sipa i pijenje njegova soka simbolizira samoizdrţavanje. da će osiromašiti i da će umrijeti u siromaštvu. Ako neko sanja da mu je u kući niklo i olistalo neko stablo koje svojom ljepotom nadmašuje ostala stabla. jeziku) znaĉi 'oĉaj'. kao što i bor pruţa utoĉište grabljivicama i lešinarima. Ubrani bosiok simbolizira plaĉ. brigu i ţalost. Ubiranje nerascvalih ruţinih pupoljaka simbolizira pobaĉaj. a da. to znaĉi da će se u njegovoj kući roditi ĉasno i odabrano dijete. METILJIKA simbolizira ĉovjeka koji nanosi štetu i koji je dvoliĉan prema bogatašima. Stablo sipa takoĊe simbolizira kidanje rodbinskih veza.ruţe simboliziraju plaĉ. koju bi poţelio mnogi muškarac i o kojoj šešire svakojake glasine a ona je nevina od onoga što se o njoj priĉa. BOSIOK. ŠEĆERNA TRSKA. to znaĉi da će njegovo imanje dati obilan rod ukoliko prilikom cijeĊenja trske nije koristio vatru. Neki tumaĉi snova vele da malo ili mnogo bosioka simboliziraju-brigu i ţalost. Ako neko sanja da iz šećerne trske cijedi sok. Svaka šuplja stvar simbolizira nešto što je kratkog vijeka. RUŢA simbolizira dijete ili ĉastan imetak. a neubrani bosiok simbolizira dijete. Vrata od borovi ne u snu za vladara simboliziraju njegove vratare koji su loše ćudi i koji ĉine nasilje. obzirom da se smola koristi za zaštitu laĊe. ĈEMPRES simbolizira djecu. Ako se sanja šip za koji se ne zna da li je sladak ili kiseo. ali se do njegovih rijeĉi uopšte neće drţati. Neki vele da ĉempres simbolizira ĉasno dijete obzirom na istovjetnost znaĉenja rijeĉi . to znaĉi da on više voli ovaj nego budući svijet. MELIJA simbolizira ĉovjeka lijepog imena i lijepog ophoĊenja. Reĉeno je da ruţa simbolizira povratak odsutne osobe ili dobijanje pisma od nje. koji niti ima vjere niti ispunjava obećanja. Trska takoĊe moţe da simbolizira uhvaćenog ĉovjeka. za bogataša on simbolizira unosno imanje a za trgovca unosnu trgovinu. ako je zrnevlje bijele boje — dobiće 1000 srebrenjaka. BOR simbolizira škrtog i neodgojenog stranca koji je nadaleko poznat i koji pruţa utoĉište nasilnicima i kradljivcima. to znaĉi da on ljubi lijepu i prijatnu ţenu. jeziku). mirta. Šip takoĊe moţe da simbolizira i dijete.— Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Šip ti simbolizira ţenu koju ćeš oţeniti. Ubiranje bijele ruţe iz svog vrta simbolizira ljubljenje svoje ĉedne ţene.

to znaĉi da će biti nagraĊen za dobro koje radi. ono moţe da simbolizira prepirku ili vatru. Ako neko sanja da je posijao pšenicu a da mu je nikao jeĉam. 44.. zapašće u brigu. Neki vele da proljetno cvijeće simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. ako je posijani usjev ponikao. nepovjerljiva i brbljiva ĉovjeka koji nema vjere. to znaĉi da je njegova vanjština bolja od njegove unutrine. Reĉeno je da sijanje usjeva simbolizira ţeninu trudnoću. tada ćeš se kajati. vrijednog. a ako sanja da mu je trava ponikla na dlanu. srazmjerno koliĉini trnja na tom stablu. a ako sjeme nije niklo. to znaĉi da će se boriti s ljudima koji su po naravi sliĉni isprepletenom gu stišu i na kraju će ih pobijediti. ŠTAP simbolizira poštenog. to znaĉi da će oţeniti njegovu ţenu. onda to znaĉi suprotno. a ako je posijao jaĉam a nikla pšenica. Sijanje sjemena simbolizira dijete..Ko posije dobro poţnjeće spas. to znaĉi da će umrijeti i da će na njegovom grobu iznići trava. to simbolizira loša djela. PROLJETNO CVIJEĆE (visibaba. pa ako se sije nešto dobro. EBANOVO DRVO simbolizira bogatu Indijku ili jakog i bogatog ĉovjeka. Sakupljeni klasovi koje snivaĉ sanja u svojoj ruci. jakog. Ko sanja da hoda po trnju to znaĉi da on odgaĊa vraćanje duga. Priĉa se da je A'ša Hemedan sanjao da prodaje pšenicu za jeĉam. Sanjanje pšenice u postelji simbolizira ţeninu trudnoću. pjesnika ili astrologa. na gumnu ili u nekoj posudi simboliziraju dobijanje imetka od tuĊeg truda ili. TIKOVO DRVO simbolizira vladara. uĉenjaka. DRVENA GRAĐA simbolizira munafike i munafikluk u vjeri. Ogrevno drvo. to simbolizira smrt starijih ljudi. simbolizira prenošenje rijeĉi. Ako neko sanja da mu je po zapešću ponikla trava.. shodno kazivanju o Jusufu a. to znaĉi da će vidjeti svoju ţenu s nekim drugim ĉovjekom. Ko sanja da hoda izmeĊu usjeva prispjelih za ţetvu hodaće izmeĊu redova boraca. Ako neko sanja da je posijao pšenicu i da mu je nikla krv. i ako je poţnjeo ono što je posijao . GUSTIŠ (šikara) simbolizira ljude u ĉijem druţenju nema nikave koristi obzirom da lovci kori ste šikare da bi u njima napravili zasjedu ţivotinjama koje love. to znaĉi da će mu to do bro djelo biti primljeno kod Boga. a ako se sije nešto loše. ĉast. USJEVIMA.zaradiće koliko mu je dovoljno. Kada oni požanju. POVRĆU. to znaĉi da on radi neki dobar posao. ako je dostojan vlasti — dobiće je. koţa ili usta nisu potpuno puna. Ako neko sanja da se neki usjev ţanje u nevrijeme. postići će. BOS TANU. to simbolizira smrt omladine. braće i rodbine. kao ruţno drvo: išĉupanom drvetu s površine zemlje nama opstanka".) simboliziraju sitan novac. .. jagorĉevina itd. a ako mu stomak. Razgranalo stablo simbolizira brojnost djece. DIVLJA TIKVA simbolizira prevrtljiva. KRASTAVCIMA l SL. Ako neko sanja gustiš koji je neĉije tuĊe vlasništvo. srazmjerno samoj jaĉini i kvalitetu štapa koji se sanja. Ko sanja da su mu stomak ili koţa ili usta puna suhe ili kuhane pšenice — to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. Zeleni klasovi simboliziraju rodne. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo srazmjerno praznini. ako je obiĉni radnik . sirovo ili suho. a pjesnik veli sljedeće: Ako ćeš se smijati dok će drugi sijati. Ko sanja da jede suhu ili kuhanu pšenicu desiće mu se nešto neţeljeno. to znaĉi da će u tom mjestu harati smrt ili rat. Ţetva takoĊe moţe da simbolizira sakupljanje vojske i njen odlazak u borbu odnosno njeno gi- 188 . TRAVA l PAŠNJAK simboliziraju vjeru. Reĉeno je da sjetva simbolizira ljudska djela. ili kako to kaţe poslovica: . TUMAĈENJE SNOVA O ZRNEVLJU. ako je klasje ţuto. dosadnog i nepristupaĉnog ĉovjeka. ţenu s kojom se neće dugo biti u braku.s. BAŠTAMA. a suhi klasovi nerodne godine. Ako neko sanja da ţanje pšenicu s njive nekog poznatog mu ĉovjeka. to znaĉi dobra djela. sticanje znanja. ako je trgovac — prosperiraće. Ako neko sanja da je posijao sjeme i da je ono niklo. Svako drvo obraslo trnjem simbolizira napornog. a ako je klasje ze leno. Kupovanje pšenice simbolizira dobijanje imetka i povećanje broja porodice. to znaĉi da on jede kamatu. svaĊu i sporenje. Uzvišeni Allah ju je nazvao ruţnim i nestabilnim drvetom: . Ako neko sanja da je u pravo vrijeme zasijao neki usjev. Ko sanja da se ubo na trn zadesiće ga nešto neţeljeno zbog duga. pa je o tom snu obaviješten EšŠa'bi. Ako neko sanja da u svojoj kući ima nepoznato drvo.TRNJE simbolizira dosadnog i glupog seljaka. to znaĉi da će od tog ĉovjeka dobiti neki imetak. Reĉeno je da trnje simbolizira i dug. BILJU. Ulaganje truda u poslove u vezi sa sijanjem pšenice moţe da simbolizira dţihad. Plod divlje tikve simbolizira brigu i ţalost. koji je rekao: — On trampi Kur'an za poeziju. Ako neko sanja da ore zemlju poznatog mu ĉovjeka. upravu koja će_se brzo izgubiti ili radost koja neće dugo trajati. PŠENICA simbolizira halal imetak steĉen trudom i naporom. Sijanje pšenice simbolizira posao kojim je Uzvišeni Allah zadovoljan. pak. a ko posije zlo poţnjeće kajanje". korisnog i pouzdanog ĉovjeka.

Kaţe se da dinja simbolizira i bolešljiva ĉovjeka. Neki vele da bijeli luk simbolizira haram imetak. PATLIDŢAN.s. Ţetva jeĉma u sezoni ţetve simbiliziradobijanjeimetka. Reĉeno je da zeleni bob simbolizira brigu. simbolizira s mukom steĉeni imetak. CRNI GRAH i sliĉno zrnevlje.a. to znaĉi da će otići u borbu na Allahovom putu. KRASTAVAC. BOB. vidjevši jedne prilike slamu. Ko sanja da je pruţio ruku prema nebu i da dohvaća dinje — to znaĉi da on traţi vlast koju će uskoro dobiti. Kaţe se da vrijeţa tikve simbolizira i siromaha. Pšenica i jeĉam imaju izuzetno lijepo znaĉenje. — Ibn Sirin mu je rekao: — To znaĉi da ti ljubiš svoju ţenu u vrijeme ramazanskog posta. koji mu je rekao: — Za svaku dinju će umrijeti po jedna osoba. vele da crveni luk simbolizira imetak. TIKVA. rekao: — Kamo sreće da se ona sanja! — Reĉeno je: Ko sanja slamu neka pripremi kesu — obzirom da ona simbolizira dobijanje imetka. bolje i od hljeba obzirom da je hljeb doticala vatra. Neki tumaĉi snova vele da crveni luk simbolizira otkrivanje skrivenih stvari. SEZAM simbolizira imetak koji se neprestano povećava obzirom na ulje koje sezam u sebi sadrţi. a suhi — imetak i radost.. Kada sam i ja pokušao da uĊem kod njega. svjeţe ili suho. Ko sanja da jede vlaţnu zelenu pšenicu to znaĉi da je on poboţan ĉovjek. kako sjedi u dţamiji i kako mu dolaze ljudi koji mu nazivaju selam. BIJELI LUK simbolizira loš glas. Jedenje kuhanog bijelog luka simbolizira pokajanje od grijeha. KUKURUZ l PROHA simboliziraju veliki imetak od kojeg nema mnogo koristi i koji nije vrije dan spomena. njegovog prinosa i ostalih pokazatelja. ako se sanja van sezone. Suh sezam ima bolje znaĉenje od svjeţeg. DINJA simbolizira bolest. CRVENI LUK. Ko sanja da u 189 . KARFIOL simbolizira plahovitog seljaka. Sanjanje jeĉma na ovaj ili onaj naĉin simbolizira postizanje dobra. Neki vele da jeĉam simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti obzirom da je on bio hrana Isaa a. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekom ĉovjeku. JECAM simbolizira imetak i tjelesno zdravlje za onoga ko sanja da ga posjeduje ili da ga jede. Reĉeno je i to da dinja simbolizira nenadanu brigu. ĉinio dovu da u tikvi bude lijek. Ko sanja da jede kuhanu tikvu naći će nešto što je izgubio. SLAMA simbolizira brojan imetak i izobilje za onoga ko sanja da ju je dobio ili je unio u svoju kuću. SOĈIVICA. prţeno ili kuhano. a taj imetak je koliĉinski velik. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako su opisani u Tevratu.v. Isto znaĉe i ostale povrtne biljke sliĉnog miri sa. i on ima bolje znaĉenje od pšenice. koristi i zarade. Ko sanja da je posijao dobar usjev. koji je u oĉima ljudi hladna osoba. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je neko u kuću ubacio dinje. i on ojaĉa. Ako bolesnik sanja daje ubrao tik vu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Mladi jeĉam simbolizira rodnost. za koji se treba dati propisani zekat. TakoĊe je reĉeno da zelena nezrela dinja simbolizira tjelesno zdravlje.. ili će steći znanje. simboliziraju brigu ili ţalost za onoga ko sanja da ga jede ili da ga je dobio. Hladovanje pod tikvinom vrijeţom simbolizira prisno društvo nakon usamljenosti ili mir nakon sukoba. i podajte na dan ţetve i berbe ono na što drugi pravo imaju". ili će objediniti nešto što je razjedinjeno. Sanjanje sijanja jeĉma simbolizira djelo koj im je Allah zadovoljan. trudom i brigom. to znaĉi da će ozdraviti obzirom da je Jusuf a. shodno rijeĉima Uzvišenog: „ . RIŢA simbolizira imetak steĉen naporom. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Ebu Hurejri i rekao: — U snu sam vidio Allahova Poslanika s. opet. MRKVA simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da je jede ili da ju je dobio. Ko sanja da jede prijesnu tikvu sporiće se s nekim ĉovjekom ili će ga napasti dţini. Reĉeno je da soĉivica simbolizira bezvrijedni imetak. Zelena indijska LUBENICA simbolizira ĉovjeka teške duše.s. Kupovanje jeĉma simbolizira postizanje velikog dobra. Reĉeno je: Ako neko sanja krastavac. Vrijeţa tikve simbolizira blagoslovljenog i korisnog uĉenjaka ili Ijekara. Reĉeno je i to da krastavac nema lijepo znaĉenje. Brašno ima još ljepše znaĉenje. neki ljudi su me sprijeĉili biĉevima. Na moje navaljivanje rekli su mi da ne mogu ući zato što sam sam jeo bijeli luk i potom su me otjerali. on mu simbolizira njegovo dobro djelo u vjerskom ili svjetovnom pogledu.s. — Nato mu je Ebu Hurejre rekao: — Ti jedeš prljav (pokvaren) imetak. Takvi plodovi u velikim koliĉinama simboliziraju imetak. NOHUT. Neki. O kakvom se konkretno djelu radi i kakva se ovosvjetska ili onosvjetska nagrada oĉekuje utvrĊuje se na osnovu vrste usjeva. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da nosim vruć nohut. meso i jaja. Od kuhane hrane lijepo je sanjati tikvu. Ako bolesnik sanja tikvu. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena. Priĉa se da je Ibn Sirin. ona mu simbolizira lijek. Jedni tumaĉi snova vele da crni luk nema lijepo znaĉenje zasnivajući svoj stav na kur'anskom kazivanju o Izraelićanima i njihovom prekoravanju.njenje. kao ni zelje i soĉivica. A u Indţilu: Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda uĉvrsti. Ko sanja da ide po zasijanom jeĉmu ili po nekom drugom usjevu. i ispravi se na svojoj stabljici".

Ako se sanja da se ţetva obavlja na trţnici. kao što je dućan. Klasovi usjeva na njivi simboliziraju ţeninu djecu ili imetak. trapovi i dr. to znaĉi da će mu ţena zanijeti. bilo u velikim koliĉinama. a slab prinos — neuspješnu trgovinu. nana. koji su. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da jede gorušicu. SLAMA simbolizira imetak. razni zanati i poslovi i si. stvoreni iz zemlje.. ţetva u tom sluĉaju simbolizira nagrade i sevabe koje će ti ljudi postići za svoja dobra djela. Ako neko sanja da obraĊuje (ore) njivu. ili u Sunnetu Njegova Poslanika ili sunnetom ranijih poslanika zabranjene ili ppkuĊene. izuzev pšenice. to znaĉi da će dobiti neko dobro i korist. za robove kojima je umro gospodar — beznadeţnost njihove situacije. Njiva moţe da simbolizira i trţnicu. onda klasje moţe da simbolizira i godine. mjesto gdje se daje sadaka . ili će sakupljati sredstva za rat. mjesece ili dane. Maslaĉak. PACUA TRAVA (Ijutak). ako se odnose na ljude. kaznu u vidu zaraznih bolesti. uzimanje kamate. slijeĊenje niskih ţelja ili neka druga zla.s. Neki vele: Ako neko sanja da jede mrkvu.koji mu je rekao: — Takav san moţe da znaĉi za ortake ulazak u neki unosan i blagoslovljen posao. GORUŠICA simbolizira otrov. to znaĉi da će s naporom postići neki ĉastan imetak. to simbolizira dobro i korist. Nemaju pohvalno znaĉenje ni biljke koje se sanjaju a koje u jeziĉkom smislu ukazuju na nešto negativno ili nepoţeljno. a ţetva klasja simbolizira pogibiju na bojnom polju. NJIVA simbolizira ţenu obzirom da se ona ore. kao što je zao govor i drugo. Ljekovito bilje simbolizira znanje. Ko sanja da je u poslu na nekoj zelenoj njivi to znaĉi da će biti upošljen dobrim djelima i poboţnošću. Otrov no bilje simbolizira haram ili oteti imetak. Sva zelen. napor i umor prilikom sticanja imetka. LIVADA (pašnjak) sa svim svojim biljem i cvijećem. da nosi. pa ako mu usjev nikne.. tegobu i gorĉinu. Ako se sanja da se ţetva usjeva na njivama obavlja u vrijeme kad su oni zreli. soĉivica i dr. a za bolesnike — da će umrijeti. po mahalama ili izmeĊu kuća. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. ako u zemlji vlada rat ili je na vlasti neki dţelat.. kao što su gljive i si. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah vas od zemlje popt bilja stva ra . simbolizira ovaj svijet i nje gove ukrase i bogatstva. kap ukrasima. a katkad moţe da simbolizira i potpuno ĉisti halal. to znaĉi da će trgovci imati dobar posao i dobru zaradu.š. vijest o smrti i naricanje. ili će se upustiti u nešto nisko i pokvareno. zlatarske radnje i si. jeziku). napaja. je dunjaluk (ovaj svijet) uporedio s livadom rekavši: „Dunjaluk je slatko zelenilo". DIVLJA RUTA simbolizira imetak kojim se popravlja odnosno spašava od propadanja neki drugi imetak. kao što je dţamija. tekija. ali će mu biti olakšano. simbolizira islam. imaju negativno zna ĉenje." Ako se uzme da njiva simbolizira dunjaluk. raĊa itd. Ko sanja da je pojeo malo gorušice to znaĉi da će popiti otrov. jeziku) kriju rijeĉi „ţalost" i „vatra". ili nešto gorko. zikir-halka. KNA simbolizira imanje na kojem ĉovjek radi ili posao koji obavlja. tj. krastavci. sezama. kopriva i drugo gorko bilje simbolizira brigu. Biljke koje se ne siju i koje nemaju jak korijen. Trava i bilje koje stoka ne voli da jede simbolizira haram imetak. a moţe da simbolizira prodaju vjere za ovosvjet ska dobra. Ukusna stoĉna hrana simbolizira halal imetak. Livada takoĊe moţe da simbolizira svaki izvor sredstava za ţivot. bilo da se sanja u malim. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onome ko bude ţelio nagradu na onom svijetu — umnogostruĉićemo je. Vjerovjesnik s. Ako se sanja da se ţetva obavlja u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se ljudi okupljaju radi ĉinjenja dobrih djela i ibadeta te ako ljudi sami za sebe ţnju. mudrost i pouku. djecu i starce.ruci ima mrkvu naći će se u teškoj situaciji. ili mrkva. ili brigu. zasijava. kao i usjevi. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Njiva moţe da simbolizira i svaki onaj posao ili mjesto gdje se obavlja neki posao ili ibadet za Ahiret.. novotariju u vjeri. ţene. Kiselkasta stoĉna hrana simbolizira brigu. ţetva u tom sluĉaju simbolizira Allahovu dţ. jer ih je i Jusuf es-Siddik a. ili će nekome nešto pozajmiti.a. ali da ne ţanje niko nepoznat i stran. a ako se sanja da se ţetva obavlja dok su usjevi još zeleni. banke. Njiva moţe da simbolizira i bojno polje.s. dobar prinos s njive simbolizira uspješnu trgovinu. protumaĉio godinama. Njiva moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet) i klasovi u tom sluĉaju simboliziraju ljude. Ako u tom mjestu nema izgleda za rat niti je na vlasti dţelat i ako se ţetva obavlja u glavnoj dţamiji. simboliziraju nahoĉad i vanbraĉnu djecu kojoj se ne zna porijeklo.v. bijeli i crni luk. jeĉma. u ĉijem nazivu se kriju dvije rijeĉi (u ar. to znaĉi da će usjevi pretrpjeti štetu i da će se morati obezbijediti sredstva za obezbje-Ċenje potrebne hrane. to znaĉi da će poginuti onoliko ljudi koliko je klasova poţnjeveno. Klasje takoĊe moţe da simbolizira ovosvjetska dobra i spremišta za hranu kao što su hambari. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je na koljenima iznikla paĉija trava. Kad neko sanja ţetvu. vilina kosa. Sve biljke koje su Allahovoj Knjizi. kao što su: kopar (komoraĉ).. MAK simbolizira prijatan imetak za onoga ko sanja da ga jede ili da ga posjeduje. ili će se posvetiti poslu u kojem će imati uspjeha i dobre zarade. Cvijeće samo po sebi moţe da simbolizira mjenjaĉnice.. prohe i boba. Zeleno sjemenje divlje rute simbolizira korist od opake nepoznate osobe. u ĉijem nazivu se (u ar. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek — oţeniće se. a onome ko bude ţelio nagradu na ovome svijetu — daćemo mu je". ako se sanjaju. ţalost i haram imetak. kao što je npr. a ako se odnose na stva- 190 ..

Muhammed a. Ako takav san sanja stanovnik Meke i namjerava posjetiti kabur Allahova Poslanika. GOMOLJIKA (vrsta jestivih gljiva. sadaku i si. ili ĉinjenja velikih grijeha i neposlušnosti. Plodovi koji su ubirani ili jedeni u takvom snu s imboliziraju sevab i nagradu za neko od tih djela. zikir-halke. kao i svaku knjigu koja sadrţi pravo znanje i istinsku mudrost. Za kopar je reĉeno i to da svaki njegov struĉak simbolizira hiljadu zlatnika ili hiljadu srebrenjaka. To isto moţe da simbolizira i juta i loboda. klanjanje dţenaze. DJETELINA i sliĉna stoĉna hrana simbolizira veliku opskrbu. Kad neko sanja da je na livadi i da jede travu i bilje. izvanredno i ĉasno mjesto na kojem se ĉini pokornost Allahu dţ. posjeta grobovima dobrih ljudi i si. Nepoznata bašĉa okićena raznoraznim zelenilom i biljem simbolizira islam. Ako je tako sanjana ţiva osoba. TUJA simbolizira potpun i trajan kapital.s. Ako takav san sanja onaj ko traţi znanje i izuĉava Kur'an. RUTVICA simbolizira ĉovjeka ruţnog porijekla obzirom da se ona dobija od divlje rutvice koja se godinu dana drţi u sirćetu i tek onda sije. PRASA simbolizira imetak od strane nekog gluhog ĉovjeka. Kad neko sanja da se nalazi u bašĉi. Dobri stari uĉenjaci su imali obiĉaj svoja djela nazivati bašĉama. PAMUK simbolizira imetak koji se ne moţe porediti s imetkom koji simbolizira vuna. Šafran moţe da simbolizira i poljoprivredno dobro ili neku nekretninu. Reĉeno je i to da prasa simbolizira opskrbu. ako je bogat. dvije ili tri. Takvu usporedbu napravio je i Allahov Poslanik s. Bašĉa moţe da simbolizira i Dţe nnet i njegove perivoje. Glavica morskog luka simbolizira imetak koji donosi bolest.. ali ovo nije opšte prihvaćeno. Ako takav san sanja griješnik. to znaĉi da će otići na hadţ. Ako neka osoba u snu iz lijepe bašĉe preĊe na neplodno zemljište. obogatiće se. to znaĉi da će se odati uţivanju u ovosvjetskim dobrima. pokajaće se za svo je grijehe i proći se griješenja. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio rotkvu. simboliziraju naĊeno blago.. to znaĉi da će ga i posjetiti. hrana koju je Allah s neba spuštao Benu Israilu) sadrţavala i gomoljike. simbolizira pokajanje. je rekao: „izmeĊu mog kabura i mog minbera je jedna od dţennetskih bašĉa".s. ŠAFRAN simbolizira radost popraćenu naricanjem obzirom na njegovu crvenu boju. a ukoliko ih se sanja više. Reĉeno je da ona simbolizira i odlazak na hadţ. PELARGONIJA simbolizira isto što i gomoljika.a. ROTKVA simbolizira halal opskrbu. KOPAR. Reĉeno je da ona moţe da simbolizira i brigu i ţalost. Islam moţe da simbolizira i svako lijepo. Bašĉa moţe da simbolizira i Mushaf. s tim što ona ima nešto slabije znaĉenje. BIBER simbolizira imetak kojim se štiti od propadanja neki drugi imetak. BROĆ simbolizira imetak popraćen bolešću. kao što je prisustvovanje dţumi-namazu. povećaće mu se bogatstvo. Neki vele da takav san ukazuje na odgaĊanje udovoljavanja sirotinjskim pravima. BIJELA REPA simbolizira glupu i prostu seljanku. tartuf) simbolizira ĉovjeka ili ţenu niţe vrijednosti od kojih nema nikakvog dobra ukoliko se sanja jedna. Rekao je i ovo: „Kabur je jedna od dţennetskih bašĉa ili jedna od dţehennemskih jama". ako to sanja u vrijeme hadţa. U jednom hadisu se navodi da je mana (tj. Reĉeno je da ona u snu simbolizira neko dobro. ako se tako sanja umr la osoba. ili meĊu zmije i škorpije. ili na sprţenu zemlju. da jede i sakuplja njene plodove.a. Kuhana prasa.š. Ako takav san sanja nemusliman. mjesta na kojima ljudi ĉine dobra djela i mjesta gdje se uspostavlja mir i red. postići će onoliko koliko je plodova u bašĉi ubrao. KRAVLJA REPA. KIM simbolizira imetak kojim se uljepšava i ĉisti drugi imetak. 191 . to znaĉi da će on govoriti nešto za što će se kasnije kajati. ako je siromašan.s. „Bašĉe dobrih ljudi" i si. onda simboliziraju bez napora steĉeni imetak i opskrbu. ili ako je u bašĉi prouĉio ezan.ri. to znaĉi da će u potrazi za zaradom preći iz jednog u drugo mjes to ili će zanat ili posao koji obavlja zamijeniti drugim zanatom ili poslom. primiće islam. ili u more. a ako je asketa. Ako neko sanja da jede prasu. poklone. KOPAR simbolizira nešto što tek treba da se dogodi. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i sevabe koji će se narednog dana (poslije sna) zaraditi nekim dobrim djelom.v. kao npr. U sluĉaju kada gomoljike simboliziraju imetak. MORSKI LUK simbolizira pokvarenjaka o kojem se mnogo govori s pokudom. gar i smetlje. Ako neko sanja da je prešao s jedne na drugu livadu.v. to znaĉi da se taj imetak dobija od ţenske osobe. BAŠTA. ili na pepeo. Ako se sanja da je repa iznikla. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da jede prasu. ako se sanja da se jede. ili novotarije. to znaĉi da će obaviti neki dobar posao koji za sobom ipak povlaĉi kajanje. to simbolizira raĊanje nove djece. to znaĉi da on jede haram imetak i da ga bije loš glas. „Bašĉa mudraca". to znaĉi da joj je Dţennet zamijenjen Dţehennemom. Pucanje (grebenje) pamuka simbolizira pokajanje i ĉišćenje od grijeha. to znaĉi da je ona izašla iz islama zbog svog nevjerovanja. a blagodat — kaznom. kao što je kabur Allahovog Poslanika s.

Ko sanja da je u kuću unio mirtu — ona mu simbolizira brojan i trajan imetak. poloţaja ili trgovine. ili će umrijeti. POVRTNJAK simbolizira dobre ljude. a bijeli — srebrenjake. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako ţena sanja da miriše maţuran. MAŢU RAN simbolizira tjelesno zdravlje. Ako muškarac sanja da na glavi ima vijenac od narcisa. Ako se sanja da bisiljak niĉe u vrtu. MANDRAGORA simbolizira bolest i zlatnike. BOSILJAK. koji je zaraĊen na halal naĉin i koji se troši na halal naĉin. Sanjanje ubiranja ljubiĉice simbolizira ljubljene robinje. to znaĉi da je umro EIEvza'i. Ako muškarac ili ţena sanjaju da na glavi imaju vijenac od mirte ili da mirišu mirtu. Priĉa se da je neki ĉovjek.. koji joj je rekao: — Tvoj muţ će se s tobom razvesti. Suho povrće simbolizira imetak kojim se popravlja neki drugi imetak. Struk bosioka moţe da simbolizira i ţenu.U pogledu povrća tumaĉi snova se razilaze u mišljenju. Ako neko sanja da u podnoţju brda ubire kamilicu. radost koja neće dugo trajati. sanjao da su na obali rijeke iznikla ĉetiri struka narcisa. -to znaĉi da će roditi muško dijete koje će biti vjernik. to im simbolizira dugotrajan brak. Od Ali ibn Ubejda se prenosi sljedeće: — Bio sam kod Sufjana es-Savrija kada mu je došao jedan ĉovjek i rekao: — Sinoć sam sanjao da se sa zapada prema nebu diţe bosiljak i nestaje u nebu. to simbolizira uspostavljanje tazbinskih veza ili ortakluk s nekim ĉovjekom. Jedni vele da ga je lijepo sanjati. to znaĉi da će oţeniti krasnu ţenu ili kupiti lijepu robinju s kojima neće dugo zajedno ţivjeti. s tri ćeš se razvesti. LEBLEB (slak. djeteta. Neka ţena je sanjala da joj je muţ dao struk narcisa a njenoj inoĉi struk mirte. utvrĊuje se na osnovu prirode tog povrća. to znaĉi da je on dobar planer. a s ĉetvrtom nećeš.. 192 . Ko sanja da je iz povrtnjaka ubrao snop povrća imaće spor i zadesiće ga neko zlo od ţenine familije. Isti je sluĉaj i sa ostalim biljkama i ako se sanja da je jedna ili dvije vrste neke biljke u velikom broju iznikla na nemjestu. Za ljiljan jedni vele da simbolizira lijep glas. Ko sanja da ubire mandragoru razboliće mu se ţena i od nje će dobiti mnogo zlatnika. kao npr. SaĊenje maţurana simbolizira bogatstvo i tjelesno zdravlje. jeziku). kao što je uprava. udobnost i opskrba lijepa i dţennetske blagodati". pospanac) simbolizira Ijekara. MIRTA. koji mu je rekao: — Ti imaš ĉetiri ţene. KAMILICA. koji je imao ĉetiri ţene. a drugi vele da nije pozivajući se na rijeĉi Uzvišenog: „Zar ţelite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore . simbolizira komoditet ili roĊenje djeteta. a drugi da simbolizira zlo obzirom na znaĉenje njegovog naziva (u ar. Za bosiljak se kaţe da simbolizira brigu i ţalost ukoliko se sanja ubran. ona simbolizira ĉovjeka. on mu simbolizira dijete koje će poţivjeti.?" Neki vele da povrće simbolizira nešto što nema trajnosti. SEBOJ simbolizira nešto što je kratkog vijeka. trgovinu koja nema perspektive ili nešto sliĉno. Snop povrća simbolizira upozorenje na neko zlo. upravu koja će se brzo izgubiti. ţenu s kojom će se brzo rastaviti. Otkinut bosiok ili bosiok bez mirisa simbolizira nesreću. to znaĉi da je on od svog neprijatelja uzeo trajnu obavezu. Za mirtu je reĉeno da simbolizira ĉovjeka koji ispunjava obaveze. Ako se neka povrtna biljka sanja daje nikla na nemjestu. DIVLJA METVICA simbolizira radost koja će potrajati a koja će se doţivjeti zbog ţene. Mirta takoĊe simbolizira dobro planiranje i poslove koji imaju trajnost. LJUBIĈICA simbolizira poboţnu robinju. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. to znaĉi da će od velikog vladara dobiti robinju. pa je uzeo ĉetiri kamena i s tri kamena pogodio i slomio tri struka a ĉetvrtim kamenom je promašio ĉetvrti struk.. Neki vele da kamilica simbolizira ţenin rod (tazbinu). dijete. — Nato je Sufijan es-Sevri rekao: — Ako ti je san istina. a ukoliko se sanja neubran.. jeziku). NARCIS. Ko sanja da mu je u vrtu ponikao narcis. Ko sanja da je od nekog mladića uzeo mirtu.. Ko sanja da ubire kamilicu to znaĉi da će nekoga od ţenine rodbine prihvatiti za prijatelja.. Ko sanja da sadi mirtu. Neki vele da narcis simbolizira i veselje. ţalost itd. — Kasnije se ispostavilo da je te noći uistinu umro EI-Evza'i. to znaĉi da to dijete neće dugo ţivjeti. bilo u pitanju dobro ili zlo. on simbolizira roĊenje djeteta. kao npr. Ako takav san sanja ţena. a s tvojom inoĉom neće obzirom da mirta ima duţi vijek od narcisa. KOMORAĈ simbolizira lijep glas. muţ će joj se s njom razvesti. Mirta moţe da simbolizira i oĉaj obzirom na znaĉenje njenog imena (u ar. — Tako se i desilo. a ako je narcis bio otkinut ili upropašten. Većina tumaĉa snova smatra da povrće simbolizira brigu i ţalost. dijete koje neće dugo ţivjeti. LJILJAN. pa je svoj san ispriĉala tumaĉu snova. trgovina. Reĉeno je da ţuti narcis simbolizira zlatnike. a o ĉemu se konkretno radi. Reĉeno je da bosiok simbolizira i blagodat obzirom na znaĉenje njegovog imena. u dţamiji ili kući. To takoĊe moţe da simbolizira ţenidbu i dug brak. BIJELI LOPAĈ simbolizira halal imetak.

LJESNIK simbolizira dareţljivog stranca teškog duha koji izmiruje ljude. pa je pokušao i jednu i drugu da ispravi i uspio je da ispravi granu. PERO simbolizira ono ĉime se ĉovjek opominje i onoga ĉija se nareĊenja izvršavaju. LISTOVIMA. — Nato je Se'id ibn el-Muesjjib rekao: — Ako ti je san istina. a ako sanja da mu je u tintarnici nestalo tinte.. jezik. Suha drva simboliziraju munafikluk (licemjerstvo). Pero moţe da simbolizira i plug. pogotovu ako su krastavci bili ţuti. zbog Esrpe. Zatim sam sa svoje desne strane vidio i drugo pero pa sam uzeo i njega i poĉeo pisati s oba pera istovremeno. ako neko sanja da je istrošio nešto od pribora kojim obavlja svoj posao. TUMAĈENJE SNOVA O PERU. vele da sanjanje krastavca sim bolizira trudnoću ţene. Sin od robinje je vaspitan i poslušan ti je. a tinta sjeme. Ljudi su u njega gledali i ĉudili se. Tinta u tom sluĉaju simbolizira spermu. Ispostavilo se je da mu to znaĉi da će mu putovanje biti sporo. Tada je naišao Abdul-Melik ibn Mervan i poĉupao povrće. to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. zahvaljujući svom poslu. Isto tako. Pero moţe da simbolizira i muški spol ni organ. zahvaljujući svom poslu. bez bjedan od siromaštva. to znaĉi da će povratiti ţenu s kojom se rastavio. a kad je on rekao da ima. BALZAM simbolizira blagoslovljen imetak. a hartija — ţenu.a. Sanjanje krastavaca u njihovoj sezoni moţe da simbolizira imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . TINTI. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova koji mu je rekao: — Ti imaš dvojicu sinova. a dasku nije. Ljekovito zrnevlje i sjemenje simboliziraju knjige u kojima se nalaze rješenja za asketizam i poboţnost. KUPUS simbolizira oštrog i grubog beduina. to znaĉi da je. zavisno od toga šta i koliko je pisao. kćerkom Dţafera ibn Ebi Taliba. Neki ĉovjek je sanjao da u desnoj ruci ima granu a u lijevoj komad krive daske. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da jede krastavce. Ko sanja da jede krastavce radiće neki vrlo teţak i naporan posao. to znaĉi da će u svom zanatu nadmašiti ostale pisare. Ispisani redovi u tom sluĉaju simboliziraju brazde. — Imaš li ti koga odsutnog? — upitao ga je Ibn Sirin. jedan ti je od robinje a drugi od slobodne ţene i pokušavaš da ih odgojiš. Neki vele da Iješnici. KATRAN simbolizira imetak dobijen na prevaru. pa sam ga ja uzeo i poĉeo njime pisati. Sipanje katrana na nekog ĉovjeka simbolizira klevetanje i potvor avanje tog ĉovjeka. sudija. SMOLA simbolizira izvrstan imetak. a van sezone — bolest. to znaĉi da će se Hadţadţ razvesti s Esmom. treba uzeti u obzir šta se njime piše i na ĉemu se piše kao i ostale pokazatelje na javi i snu. Zamazanost odjeće katranom simbolizira poteškoću u izdrţavanju. tako da će onaj ko sanja da je dobio pero i da njim piše steći neko znanje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Budite kamenje ili gvoţĊe ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite 193 . Sanjanje sijanja bilo kojeg sjemena simbolizira roĊenje djeteta koje će imati karakteristike sliĉne prirodi biljke dotiĉnog sjemena. sablja ili muško dijete. da bi vidje li koji će se od njih o Merjemi brinuti. to znaĉi da će u neĉemu postati rukovodi lac. SJEMENJE. Noţić za oštrenje (zasijecanje) pera simbolizira zavidnog bogataša. kao što su vladar. 45. to znaĉi da će. prepirku i ţalost. Neki. Drva simboliziraju i ljude koji su manafici u pitanju vjere. — Abdul-Melik se je bojao da bi Hadţadţ mogao da zloupotrijebi porodicu Allahova Poslanika s. MASTIONICI. Neki vele da je za bolesnika lije po ako sanja da krastavac sijeĉe noţem ili nekim drugim metalnim predmetom obzirom da se tom prilikom iz krastavca izdvaja (cijedi) voda. POEZIJI l SL. Reĉeno je da pero simbolizira i znanje. — Tako je i bilo. to znaĉi da ono što traţi neće postići ukoliko ne bude grub i oštar. Ako neko sanja da obavlja neki zajedniĉki posao. Neki vele da Iješnik simbolizira s mukom steĉeni imetak. Neki ĉovjek koji je putovao laĊom sanjao je da ima odjeću od dasaka. viku. Suha vilina kosa simbolizira imetak kojim se popravlja drugi imetak. pa ga je zaduţio da se s njom razvede. opet. biti siguran od siromaštva.v. VILINA KOSA simbolizira ĉovjeka koji je koristan i u vjerskom i u svjetskom pogledu. KRASTAVAC simbolizira brigu i ţalost. Ako neko sanja da u ruci ima glavicu kupusa...Ti nisi bio meĊu njima kada su pera svoja pobacali.s. Da bi se konkretno utvrdilo šta u odreĊenom snu simbolizira pero.Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da je zeleno povrće niklo u kući hazreti Aiše. uĉenjak. PISANJU." Priĉa se da je neki Ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sjedim i da pored sebe imam pero. onda mu je rekao: — Raĉunaj da je već stigao! Ako pisar sanja da u ruci ima pero ili tintarnicu. a sin od slobodne ţene je nevaspitan i neposlušan ti je. što je on i uradio. Reĉeno je i to da pero simbolizira garanciju i preuzimanje brige o nekome ili neĉemu. Reĉeno je: Ako neko sanja da u ruci ima ţeljezni noţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kao da su oni drva naslagana". orasi i drugo koštunjavo voće simboliziraju galamu.

Tintarnica moţe da simbolizira i ĉir. a ako je u snu bilo nešto što ukazuje na dobro. to znaĉi da će doţivjeti poniţenje i da će zapasti u nevolju. situacija će joj se olakšati ili će se vratiti kući. Uzimanje knjige desnom rukom simbolizira svako dobro. tinta simbolizira njen imetak i njenu korisnost. kad je od njega dobila zapeĉaćeno pismo... Ako neko sanja da piše po har-tiji. Ko sanja da u ruci ima smotano pismo — to znaĉi da će uskoro umrijeti. shodno rijeĉima Uzviše nog: . Kad neko sanja da mu je zapeĉaćeno pismo koje je poslao vraćeno... ako je ţena lijepa i namirisana. kako kaţe Uzvišeni: . ili pak njene brige i belaje ukoliko snivaĉ sanja da je tintom uprljao lice ili odjeću. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio pero. a sve to ukoliko neko sanja da po tijelu ima tintarnice i da LI njih umaĉe pero.to znaĉi da će dobiti vlast. ako neko sanja da piše knjigu. to znaĉi da će cj<i taj obijediti. Sanjanje pisma u svojoj desnoj ruci simbolizira neko dobro. Listovi papira takoĊe simboliziraju neizvjesnost. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.. ako je vladar. pretrpje će gubitak u trgovini. Pisanje lijevom rukom u snu. vojska će mu pretrpjeti poraz. to znaĉi da je njegova zarada haram. stranicama Ibrahima i Musaa". U tom sluĉaju pero simbolizira noţ. ako je snivaĉ sa nekim u sporu ili ga muĉi neka sumnja ili ne doumica.. Neupotrijebljena tintarnica simbolizira djevicu.. Pero simbolizira i izdrţavaoca..da ne moţe biti oţivljeno.Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu. TiNTA simbolizira gospodstvo. to znaĉi da će on dobiti neko nasljedstvo. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ na javi uprljati svoju odjeću." TUŠ : . shodno rijeĉima Uzvišenog: .. U slu ĉaju kad tintarnica simbolizira ţenu. to simbolizira neko dobro i pohvalu. Ko sanja da mu je imam (voĊa) dao papir — to znaĉi da će mu imam povjeriti neki posao i da će mu potom dati viši poloţaj. !bn Sirin je rekao da. Ko sanja da je dobio mastionicu sporiće se sa svojom ili neĉijom tuĊom ţenom. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. shodno rijeĉima Uzvišenog:'' … I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu I teško njima što na taj naĉin zaraĊuj!'' TETOVIRANJE na ruci muškarca simbolizira lukavstvo poslije kojeg slijedi poniţenje. Pismo u ruci ţene simbolizira radosno išĉeki vanje. to je neko skriveno dobro u vezi s kojim treba da bude oprezan. to znaĉi da će se riješiti briga. prihvati knjigu snaţno". ali će se na kraju utvrditi njegova nevinost. a ako je ţena ruţna. ako je trgovac. — Većina tumaĉa snova vele da tintarnica simbolizira ţenu.. to mu je neko dobro u neĉemu što je ruţno. Pismo u ruci robinje simbolizira dobro. Ko sanja da je od imama (voĊe) dobio dekret . Nezapeĉaćeno pismo simbolizira poznato dobro.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je ovo u stranicama prvim. ali ona neće dugo kod njega ostati. Ko sanja da je od nekog ĉovjeka uzeo knjigu svo jom desnicom — to znaĉi će uzeti nešto što mu je najdraţe. Ono takoĊe moţe da simbolizira upravu nad nekim zanimanjem.Mi bjsmo ga za desnu ruku prihvatili. a ukoliko nije — bojati se je da će postati rob. radosnu vijest i veselje. to znaĉi da će doţivjeti poniţenje. da će ga spopasti briga i tuga ili da će doţivjeti neuspjeh i zapasti u tešku nevolju. a zapeĉaćeno pismo sim bolizira skriveno dobro. — A ko će nas u ţivot vratiti? — upitaće oni. smutnje i zl a i da će postići neko dobro. simbolizira 194 . visok ugled i uţivanje podrške." Ako takav san sanja osoba keja je u teškoći ili u brizi ili odsutna osoba. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin koji će imati dara za nauku TINTARNICA simbolizira robinju. a primanje knjige u lijevu ru ku simbolizira kajanje za poĉinjena djela. i ako se zaruĉio. a za ţene to simbolizira lukavstvo da bi se stekla zarada. Pismo u ruci djeĉaka simbolizira radosnu vijest." Ako nevjernik sanja da je u ruku uzeo Mushaf ili neku arapsku knjigu. stvari će mu izaći na ĉistac. Reĉeno je da pero simbolizira i dijete koje će biti pisar. Ako vjernik sanja da u ruci ima perzijsku knjigu. a ako je u muci. Ko sanja da na svojoj košulji ima ispisan kur'anski ajet to znaĉi da se on pridrţava Kur'ana. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. to znaĉi da će se oţeniti.s. Ko sanja da je dobio zapeĉaćeno pismo to znaĉi da će se potĉiniti vlada ru ohzirom da se je i Belkisa potĉinila Sulejmanu a. Reĉeno je: Ako neko sanja da je pocijepao pismo.. onoga dana kad smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje". Ko sanja da je dobio knjigu — dobiće snagu i moć... ali da nije proĉitao šta na njemu piše. KNJIG A simbolizira moć i snagu. a tinta — krv i sukrvicu. Ko sanja da piše i da umaĉe pero u tintarnicu — to znaĉi da će kupiti robinju i s njom imati braĉne odnose. ako je pismo otvoreno i ako je ţena pod nikahom. Ko sanja da je pogledao u neki list papira. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da stavlja pamuk u tintarnicu.imbol'zira radost i ĉast. a ti reci: — Onaj koji vas je i prvi put stvorio". Ako neko sanja da mu je neko tušem uprljao odjeću. iz nje će se izbaviti.O Jahja. pa je njegov san ispriĉan tu maĉu snova. koji je rekao: — Taj ĉovjek je homoseksualac.. koju na listove stavljate i pokazujete. PISMO (knjiga). a pero muţa. a potom primila islam.ju.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . sreću i blagostanje ukoliko je toga dostojan. neće se oţeniti. Ko sanja da je dobio pismo u kojem se nalazi smotana ceduljica — to znaĉi da će kupiti trudnu robir. Sanjanje pisanja po papiru moţe da znaĉi i prepiranje sa svijetom. neku korist od strane ţen e ili djeteta. Pero moţe da simbolizira i nareĊenje ili zabranu.

Ko sanja da oboţava zvijezdu ili drvo. Po istom pravilu se tumaĉi i ako je krojaĉu dao nešto da mu skroji i šasije. to znaĉi da ga ta osoba zavodi. Ako neko sanja da robuje (klanja se) kipu od zlata. da bi mu se protumaĉio san. a uz to će izgubiti i imetak i oslabiće mu vjera. u pitanju su tajne vijesti ili poslovi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . krpedţiju i si. On moţe da simbolizira i oraĉa. te da je zatim produţio svojim putem. dosta ti je danas to što ćeš svoj raĉun polagati". To takoĊe moţe da simbolizira dobijanje vanbraĉne djece ili bavlje nje poezijom.. a ko sanja da ĉita list s poleĊine — zapašće u dug. ako je griješnik. Ko sanja da govori sve jezike