You are on page 1of 169

1

Bekal Harian
Seorang
Mukmin

Kumpulan Doa-Doa Shohih Dari Kitab
Dan Sunnah


Disusun oleh:

Abu Turob Saif Bin Hadhor Al JawiArgamulya Bengkulu Utara
Bekal Harian Seorang Mukmin

2

مقمرما نحرما لا مسم
Muqoddimah
روذ نم لوم ذوعكو ،هرػغتسكو هـقعتسكو هدؿحك ل دؿلا نإ نمو وـسػكأ
همإ ٓ نأ دفمأو ،هم يدوه لم لؾضي نمو دتفما وفم لا دي نم وـمممأ توئقم
.همومرو هدبم ا ً دؿم نأ دفمأو ،هم كيذ ٓ هدمو لا ٓإ
لآ[﴾
َ
نو
ُ
ؿ
ِ
ؾ
ْ
س
ُ
م
ْ
مُتْ ك
َ
أ
َ
و
َ
ٓ
ِ
إ
َ
نُ مو
ُ
َ
ت
َ
ٓ
َ
و
ِ
ه
ِ
مو
َ
ؼُ م َ ق
َ
م ََلا او
ُ
ؼَ ما اوُـ
َ
م
َ
آ
َ
ني
ِ
ذ
َ
ما و
َ
ه
ي
َ
أ ﴿
/نارؿم 102 ]
و
َ
فْـ
ِ
م َ ق
َ
ؾ
َ
م
َ
و
ٍ
ة َ د
ِ
ما
َ
و
ٍ
س
ْ
ػَ ك
ْ
ن
ِ
م
ْ
مُ ؽ
َ
ؼ
َ
ؾ
َ
م ي
ِ
ذ
َ
ما
ُ
مُ ؽ
َ
م
َ
ر او
ُ
ؼَ ما
ُ
سوَـما و
َ
ه
ي
َ
أ و
َ
ي﴿

َ
ن
ِ
إ
َ
مو
َ
م
ْ
ر
َ
ْ
ٕا
َ
و
ِ
ه
ِ
م
َ
نو
ُ
م
َ
ءو
َ
سَ م ي
ِ
ذ
َ
ما ََلا او
ُ
ؼَ ما
َ
و
ً
ءو
َ
س
ِ
ك
َ
و ا
ً
م
ِ
ث َ م
ً
ٓو
َ
م
ِ
ر
َ
م
ُ
فْـ
ِ
م
َ
ٌ
َ
م
َ
و و
َ
ف
َ
م
ْ
و َ ز

ْ
مُ ؽ
ْ
ق
َ
ؾ َ م
َ
نو َ م ََلا /ءوسـما[ ﴾و
ً
بق
ِ
م
َ
ر 1 ]

ْ
مُ ؽ
َ
م
َ
مْ م
َ
أ
ْ
مُ ؽ
َ
م
ْ
ح
ِ
ؾ
ْ
ص
ُ
ي * ا ً دي
ِ
د
َ
م
ً
ٓ
ْ
و
َ
م او
ُ
مو
ُ
م
َ
و ََلا او
ُ
ؼَ ما اوُـ
َ
م
َ
آ
َ
ني
ِ
ذ
َ
ما و
َ
ه
ي
َ
أ و
َ
ي ﴿

ً
مق
ِ
ظَ م ا ً ز
ْ
و
َ
م َ زو
َ
م ْ د
َ
ؼ
َ
م
ُ
ه
َ
مو
ُ
م
َ
ر
َ
و ََلا ِ ع
ِ
ط
ُ
ي
ْ
ن
َ
م
َ
و
ْ
مُ ؽ
َ
موُ ك
ُ
ذ
ْ
مُ ؽ
َ
م
ْ
ر
ِ
ػْ غ
َ
ي
َ
و
/بازمٕا[ 70 ، 71 ]
م :دعم ومأ
ِ
ه
ْ
ق
َ
ؾ َ م لا َ م
َ
ص دؿم يده يدلا ممو لا بوتم ٌيدلا مم نن

َ
م
َ
ؾ
َ
م
َ
و
ِ
ه
ِ
مآ َ مَ م
َ
و لمو يملض يمدم لمو يمدم يمدم لمو و ُ تومدم رومٕا ذو
.روـما م يملض
Bekal Harian Seorang Mukmin

3

Alhamdulillah, dengan izin Alloh kami telah
menyelesaikan penyusunan buku ini, dengan harapan kami di
beri kemampuan Alloh untuk mempraktekkan apa yang telah
kami tulis, sebagaimana para pembaca, dan siapapun yang
berkeinginan untuk mengambil faedah dari buku ini juga di beri
rizki Alloh untuk dapat mengamalkannya.
Kami memohon kepada Alloh agar menerima amal kami ini
dan menjadi simpanan akherat kami .
ةمايقلا موي لإ هيدب عبت نمو هلآ لعو دمم انيبن لع لا لصو
di tulis oleh :
Abu Turob Saif Bin Hadhor AlJawi
Argamulya
4 Dzulqo'dah 1431 h
Bekal Harian Seorang Mukmin

4Doa Pagi
dan
Sore
Bekal Harian Seorang Mukmin

5

Doa Pertama : Sayyidul Istighfar
( 1 ) - «
َ
ٓ
ِ
إ
َ
ه
َ
م
ِ
إ
َ
ٓ ، ى
ِ
م
َ
ر َ ًْ ك
َ
أ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما َ م
َ
م وَ ك
َ
أ
َ
و ،
َ
كُ د
ْ
ب
َ
م وَ ك
َ
أ
َ
و ى
ِ
ـَ ت
ْ
ؼ
َ
ؾ
َ
م ، َ ًْ ك
َ
أ
َ كن
َ
م
ُ
ءون
ُ
م
َ
أ ، ُ ً
ْ
عَـن
َ
ص و
َ
م
ِ
َ ذ
ْ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ ، ُ ً
ْ
ع
َ
طَ ت
ْ
ما و
َ
م
َ
ك
ِ
د
ْ
م
َ
و
َ
و
َ
ك
ِ
د
ْ
ف
َ
م
َ ًْ ك
َ
أ
َ
ٓ
ِ
إ
َ
بوُ ك
ه
ذما
ُ
ر
ِ
ػْ غ
َ
ي
َ
ٓ
ُ
هَ ك
ِ
ن
َ
م ،
ِ
م
ْ
ر
ِ
ػْ ما ، ى
ِ
بْ ك
َ
ذ
ِ
م
ُ
ءو
ُ
م
َ
أ
َ
و
َ
َ م
َ
م َ ك
ِ
ت
َ
ؿ
ْ
ع
ِ
ـ
ِ
م ش
(dibaca satu kali saja)
"Ya Alloh Engkau adalah Robbku, tiada Ilah Yang berhak
untuk disembah (dengan benar) selain Engkau, Engkau yang telah
menciptaku, dan aku adalah hambamu, dan aku berada diatas sumpah
dan janjimu semampuku, aku berlindung denganMu dari segala
kejahatan yang aku perbuat, dan aku mengakui atas nikmatMu
kepadaku dan aku juga mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku,
karena tidak satupun mampu mengampuni dosa kecuali Engkau." [Dari
hadits Syaddad bin Aus rodhiallohu 'anhu riwayat Bukhori 6306]
Keutamaan Doa Ini:
Seperti yang di sebutkan oleh rosululloh shollallohu
'alaihi wasallam sendiri yaitu:
« نم وفم ، ىسؿي نأ لبم هموي نم تمم ، وب وـموم روفـما نم ولوم نمو
ننم ونفم ، حبنصي نأ لبم تمم ، وب نموم وهو لقؾما نم ولوم نمو ، يـلا لهأ
يـلا لهأ » .
"Barang siapa yang mengucapkannya (membacanya) di
pagi/siang hari dengan meyakini kandungannya, kemudian dia
Bekal Harian Seorang Mukmin

6

meninggal dunia di hari itu sebelum (datang) sore, maka dia termasuk
menjadi ahli sorga (penduduk sorga), dan barang siapa membacanya di
malam hari, dengan meyakini kandungannya, kemudian dia mati pada
malam itu sebelum(datang) pagi, maka dia termasuk ahli sorga."
Doa Kedua:
( 2 ) - «
َ
ون
ُ
ه
َ
و ، ُ د
ْ
ؿ
َ
ْ
لا
ُ
ه
َ
م
َ
و ، ُ ك
ْ
ؾ
ُْ
ما
ُ
ه
َ
م ،
ُ
ه
َ
م َ كي
ِ
َ ذ
َ
ٓ
ُ
ه َ د
ْ
م
َ
و َُلا
َ
ٓ
ِ
إ
َ
ه
َ
م
ِ
إ
َ
ٓ

ٌ
ري
ِ
د
َ
م
ٍ
ء
ْ
ى َ م
ِ
لُ م َ م
َ
م " [seratus kali]
"Tiada Ilah yang berhak untuk di sembah (dengan benar)
kecuali Alloh Yang Satu, tiada sekutu bagiNya, milikNya kekuasaan,
dan milikNya pula pujian, dan Dia atas segala sesuatu Qodiir (maha
Berkuasa). [Muttafaq Alaih]
Keutamaan Doa Ini:
Bersabda nabi shollallohu'alaihi wasallam :
لوم نم ْ ًن
َ
ب
ِ
ت ُ م
َ
و ،
ٍ
بون
َ
م
ِ
ر
ِ
ْ
م
َ
م
َ
لْ د
َ
م
ُ
ه
َ
م ْ ًَ كو َ م ،
ٍ
ة
َ
ر
َ
م
َ
يَ ئو
ِ
م
ٍ
م
ْ
و
َ
ي
ِ
م

ُ
ه
َ
م
ِ
نو
َ
ط
ْ
قن َ ْما
َ
نن
ِ
م ا
ً
ز
ْ
رن
ِ
م
ُ
هن
َ
م ْ ًَ كو َ م
َ
و ،
ٍ
ي
َ
ئ
ِ
ق
َ
م
ُ
يَ ئو
ِ
م
ُ
هْـ
َ
م ْ ً
َ
ق
ِ
ُ
م
َ
و ،
ٍ
يَـ
َ
س
َ
م
ُ
يَ ئو
ِ
م

َ
ل
ِ
ؿ
َ
م ٌ د
َ
م
َ
أ
َ
ٓ
ِ
إ ،
ِ
ه
ِ
م
َ
ءو
َ
م و
َ
ِ
م
َ
ل
َ
ض
ْ
م
َ
ل
ِ
م ٌ د
َ
م
َ
أ
ِ
ت
ْ
ل
َ
ي
ْ
َ
ل
َ
و ،
َ
ى
ِ
س
ْ
ؿ
ُ
ي ىَ ت
َ
م َ ك
ِ
م
َ
ذ
ُ
ه
َ
م
ْ
و
َ
ي
َ ك
ِ
م
َ
ذ
ْ
ن
ِ
م
َ
ر
َ
ث ْ م
َ
أ ش
"Barang siapa yang membacanya dalam sehari seratus kali,
maka doa ini sepadan nilainya dengan membebaskan sepuluh budak,
dan ditulis untuknya seratus kebajikan dan dihapus darinya seratus
kejelekan, dan sebagai perisai (tameng) dari syaithon pada hari itu
Bekal Harian Seorang Mukmin

7

hingga sore, dan tidaklah seseorang bisa mengungguli keutamaannya
dari apa yang dia amalkan, kecuali seseorang yang beramal (berbuat) –
membaca doa tersebut- lebih banyak dari perbuatannya. [HSR Bukhori
(3293) dari Abi Huroiroh rodhiallohu'anhu ]
Doa Ketiga :
( 3 ) - "
ِ
ه
ِ
د
ْ
ؿ
َ
ح
ِ
م
َ
و َِلا
َ
نو
َ
ح
ْ
ب
ُ
م " [seratus kali]
" Maha suci Alloh dan segala puji bagiNya"
Keutamaan Doa Ini:
َ ة
َ
ر
ْ
ي
َ
ر
ُ
ه ى
ِ
م
َ
أ
ْ
نَ م - هـم لا ضر - َِلا
َ
لو
ُ
م
َ
ر
َ
ن
َ
أ - مؾمو هقؾم لا مص -

َ
لو
َ
م «
ْ
و
َ
ي
ِ
م .
ِ
ه
ِ
د
ْ
ؿ
َ
ح
ِ
م
َ
و َِلا
َ
نو
َ
ح
ْ
ب
ُ
م
َ
لو
َ
م
ْ
ن
َ
م ْ ًنَ كو َ م
ْ
ن
ِ
إ
َ
و ،
ُ
هو
َ
يو
َ
ط
َ
م ْ ً
َ
ط
ُ
م
ٍ
ة
َ
ر
َ
م
َ
يَ ئو
ِ
م
ٍ
م

ِ
ر
ْ
ح
َ
ب
ْ
ما
ِ
د
َ
م َ ز
َ
ل
ْ
ث
ِ
م ش [ هاور ىروخبما ( 6405 ])
Dari Abi Huroiroh rodhiallohu'anhu berkata: berkata nabi
shollallohu 'alaihi wasallam: "Barang siapa yang mengucapkan
subhanalloh wabihamdih seratus kali niscaya dihapus darinya
kesalahan-kesalahannya walaupun seperti buih di laut." [HSR Bukhori
6405]
Doa Keempat:
( 4 ) - "
ْ
َ
ل َ ق
َ
ؾ
َ
م و
َ
م
ِ
َ ذ
ْ
ن
ِ
م
ِ
تو
َ
موَ تما َِلا
ِ
ت
َ
م
ِ
ؾ َ ؽ
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ
َ
ك
ه
ُ
ضَ م "
. [tiga kali ketika sore saja]
"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Alloh yang sempurna
dari kejahatan apa yang Ia ciptakan"
Bekal Harian Seorang Mukmin

8

Keutamaan Doa Ini:

ِ
ى
ِ
بَـما َ م
ِ
إ
ٌ
ل
ُ
م
َ
ر
َ
ءو
َ
م
َ
لو
َ
م
ُ
هَ ك
َ
أ َ ة
َ
ر
ْ
ي
َ
ر
ُ
ه ى
ِ
م
َ
أ
ْ
نَ م - مؾمو هقؾم لا مص -
َ
لو
َ
ؼ
َ
م

َ
ي
َ
م
ِ
رو
َ
ب
ْ
ما ى
ِ
ـْ ت َ مَ د
َ
م
ٍ
ب
َ
ر
ْ
ؼ َ م
ْ
ن
ِ
م ُ ًق
ِ
ؼ
َ
م و
َ
م َِلا
َ
لو
ُ
م
َ
ر و
َ
ي
َ
لو
َ
م « َ ً
ْ
ق
َ
س
ْ
م
َ
أ َ م
ِ
م َ ً
ْ
ؾ
ُ
م
ْ
و
َ
م و
َ
م
َ
أ
: كضم ل قؾم وم ذ نم توموتما لا تمؾؽم ذومأ " ( مؾسم هاور[ 7055 ])
Dari Abi Huroiroh rodhiallohu'anhu berkata: Ada seseorang
datang kepada nabi shollallohu'alaihi wasallam dan berkata: Wahai
rosululloh, semalam ada kalajengking menyengatku? Maka rosululloh
shollallohu'alaihi wasallam berkata: "kalau seandainya engkau
membaca doa ini ketika sore niscaya tidak akan membahayakanmu."
[HR Muslim :7055]
Doa Kelima:
( 5 ) - "
" [tiga kali ketika pagi saja]
"Maha suci Alloh, dan segala puji bagiNya, sejumlah
makhluqNya dan ridho diriNya, dan seberat 'arsyNya, dan tinta-tinta
kalimatNya."
Keutamaan Doa Ini:
وم نم سوبم نما نم ننم جرنم مؾنم و هقؾم لا مص يبـما نأ : ييري
ةرؽم وهدـم ، حبصما مص مم ، وهدجسم م يهو ، ىحنضأ نأ دنعم عنمر منم ،
يسموم يهو ، لوؼم : " ؟وفقؾم كتمروم يتما لولا مم ًمز وم " ًموم : معك . لونم
Bekal Harian Seorang Mukmin

9

و هقؾم لا مص يبـما مؾم : " تمنؾم عنمرأ كدنعم ًؾم دؼم ، تارنم ثلنم ، ونم
ـم ًؾم مم ًكزو موقما ذ ، نفتكزوم : هدنؿحمو لا نوحبم ، هنؼؾم ددنم ، ونضرو
هسػك ، همرم يكزو ، هممؾم دادمو " . ( مؾسم هاور [ 2726 ])
Dari Ibnu 'Abbas rodhiallohu'anhu dari Juwairiyah rodhiallohu
'anha, bahwa nabi shollallohu'alaihi wasallam keluar dari sisinya pagi
hari, ketika sholat Subuh, dan dia (Juwairiyah) berada di tempat
sholatnya (di kamarnya duduk sambil berdzikir), kemudian rosululloh
shollallohu'alaihi wasallam kembali kerumah setelah matahari meninggi
waktu dhuha, dan Juwairiyah masih duduk di tempatnya, maka
rosululloh shollallohu'alaihi wasallam menyapanya: "Engkau masih
dalam keadaanmu semenjak aku tinggalkan tadi?" Dia menjawab: Iya,
lantas rosululloh –shollallohu 'alaihi wasallam- pun berkata: "Sungguh
aku telah membaca setelahmu tadi, empat kalimat, tiga kali, seandainya
ditimbang dengan apa yang telah engkau baca pada hari ini, niscaya
bisa menyamainya, yaitu:
.هممؾم دادمو همرم يكزو هسػك وضرو هؼؾم ددم هدؿحمو لا نوحبم
[HSR Muslim 2726]
Doa Keenam:
( 6 ) - َأ"
ْ
ح
َ
ب
ْ
ص ِ ُ كن
ْ
ؾ
ُْ
ما
َ
ح
َ
ب
ْ
ص
َ
أ
َ
و وَـ ِل َِِل ُ دن
ْ
ؿ
َ
ْ
لا
َ
و َ دن
ْ
م
َ
و َُلا
َ
ٓ
ِ
إ
َ
هن
َ
م
ِ
إ
َ
ٓ
َ
ٓ
ُ
ه

ُ
ه
َ
م َ كي
ِ
َ ذ ،
ٌ
ري
ِ
دن
َ
م
ٍ
ء
ْ
ىن َ م
ِ
لُ م َ م
َ
م
َ
و
ُ
ه
َ
و ُ د
ْ
ؿ
َ
ْ
لا
ُ
ه
َ
م
َ
و ُ ك
ْ
ؾ
ُْ
ما
ُ
ه
َ
م ، َ ك
ُ
م
َ
لن
ْ
م
َ
أ
ِ
ب
َ
ر

َ
ذ
َ
ه
ِ
م و
َ
م
َ
ْ
م
َ
م
ِ
رو
َ
فَـما ا
ُ
ه َ د
ْ
ع
َ
م و
َ
م
َ
ْ
م
َ
م
َ
و ،
َ
ذ
َ
ه
ِ
م و
َ
م
ِ
َ ذ
ْ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ
َ
و
ِ
ر
َ
وفَـما ا
Bekal Harian Seorang Mukmin

10


ِ
َ ذ
َ
و
ُ
ه َ د
ْ
ع
َ
م و
َ
م ، َ كن
ِ
م
ُ
ذون
ُ
م
َ
أ
ِ
ب
َ
ر
ِ
َ
من
ِ
ؽ
ْ
ما
ِ
ءو
ُ
م
َ
و
ِ
ل
َ
سَ ؽ
ْ
ما
َ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ
ِ
ب
َ
ر

ِ
ْ
م
َ
ؼ
ْ
ما
ِ
م
ٍ
با
َ
ذ
َ
م
َ
و
ِ
روَـما
ِ
م
ٍ
با
َ
ذ
َ
م
ْ
ن
ِ
م ش . [dibaca kalau pagi]
« َ دن
ْ
م
َ
و َُلا
َ
ٓ
ِ
إ
َ
هن
َ
م
ِ
إ
َ
ٓ َِِل ُ دن
ْ
ؿ
َ
ْ
لا
َ
و َِِل ُ كن
ْ
ؾ
ُْ
ما ىن
َ
س
ْ
م
َ
أ
َ
و وَـ
ْ
ق
َ
س
ْ
م
َ
أ
َ
ٓ
ُ
ه

ُ
ه
َ
م َ كي
ِ
َ ذ ، َ ك
ُ
م
َ
لن
ْ
م
َ
أ
ِ
ب
َ
ر
ٌ
ري
ِ
دن
َ
م
ٍ
ء
ْ
ىن َ م
ِ
لنُ م َ م
َ
م
َ
و
ُ
ه
َ
و ُ د
ْ
ؿ
َ
ْ
لا
ُ
ه
َ
م
َ
و ُ ك
ْ
ؾ
ُْ
ما
ُ
ه
َ
م

ِ
ي
َ
ؾ
ْ
ق
َ
ؾما
ِ
ه
ِ
ذ
َ
ه
ِ
م و
َ
م
ِ
َ ذ
ْ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ
َ
و و
َ
هَ د
ْ
ع
َ
م و
َ
م
َ
ْ
م
َ
م
َ
و
ِ
ي
َ
ؾ
ْ
ق
َ
ؾما
ِ
ه
ِ
ذ
َ
ه
ِ
م و
َ
م
َ
ْ
م
َ
م
َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ
ِ
ب
َ
ر و
َ
هَ د
ْ
ع
َ
م و
َ
م
ِ
َ ذ
َ
و
ْ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ
ِ
ب
َ
ر
ِ
َ
م
ِ
ؽ
ْ
ما
ِ
ءو
ُ
م
َ
و
ِ
ل
َ
سَ ؽ
ْ
ما
َ
ن
ِ
م

ِ
ْ
من
َ
ؼ
ْ
ما
ِ
م
ٍ
با
َ
ذن
َ
م
َ
و
ِ
رونَـما
ِ
م
ٍ
با
َ
ذن
َ
م ش [dibaca kalau sore] . هاور[
( مؾسم 7083 ) ]
"Kami berpagi-pagi/bersore-sore, dan waktu pagi/sore adalah
milik Alloh, dan segala puji bagi Alloh, tiada Ilah yang berhak untuk di
sembah selain Alloh, bagiNya kekuasaan dan milikNya pujian dan Dia
atas segala sesuatu Qodiir (maha Berkuasa), Ya Alloh aku memohon
kepadaMu kebaikan siang/malam ini dan dan kebaikan siang/malam
setelahnya, dan memohon perlindungan dari kejahatan yang ada pada
siang/malam ini dan dari kejahatan apa yang ada pada siang/malam
berikutnya, Ya Robb, aku berlindung kepadaMu dari rasa malas, dan
kejelekan di waktu tua, Ya Robb aku berlindung denganMu dari adzab
di neraka dan adzab di kubur. [HSR Muslim 7083]
Doa ketujuh:
Bekal Harian Seorang Mukmin

11

( 7 ) - "
ِ
م
ْ
مو
ِ
م ِلا
َ
ما
ِ
ذ
ْ
ي
َ
ٓ
َ
ي ن
ه
ُ
ض ن
َ
م
َ
ع ن
ْ
ما
ِ
ؿ
ِ
ه
ْ
َ ر
ٌ
ء
ِ
م
َ
ٕا
ْ
ر
ِ
ض
َ
و
َ
ٓ
ِ
م

ِ
سما
َ
م
ِ
ء
َ
و
ُ
ه
َ
و
َ
سما
ِ
ؿ
ْ
ق
ُ
ع
ْ
ا
َ
عم
ِ
ؾ
ْ
ق ))
ُ
م [tiga kali]
"Dengan nama Alloh yang tidak ada bahaya bersama namaNya
sesuatu apapun baik di bumi atau di langit, dan dia itu adalah
"AsSamii' (Maha mendengar) lagi "Al'Aliim" (Maha mengetahui).

Keutamaan Doa Ini:
ضرٕا م ءر هؿنما عنم نضي ٓ يذنما لا مموم :لوم نم(( م ٓو
مقؾعما عقؿسما وهو ءمسما ل تارم ثلم لوم نمو حبصي ىتم ءلم ةوجم هبصم و
))زؿي ىتم ءلم ةلجم هبصم ل تارم ثلم حبصي مم
Bersabda rosululloh shollallohu'alaihi wasallam: "Barang
siapa yang membaca doa ini diwaktu sore tiga kali maka tidak
akan terkena bahaya yang datang dengan tiba-tiba sampai dia
berpagi-pagi, dan barang siapa yang membaca doa ini diwaktu
pagi tiga kali maka tidak akan terkena bahaya yang datang
dengan tiba-tiba sampai dia sore". [HSR Abu Daud dan terdapat
di Shohih Musnad]
Doa Kedelapan:
( 8 ) - " ن
ِ
م
ْ
ٔا
َ
و و
َ
قْ ك ه دنما
ِ
م
َ
ي
َ
ق
ِ
مو
َ
ع
ْ
ما َ ك
ُ
م
َ
ل
ْ
م
َ
أ
ِ
ن
ِ
إ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما َ ك
ُ
م
َ
لن
ْ
م
َ
أ
ِ
ن
ِ
إ
َ
من
ُ
ف
َ
ؾما
ِ
ة
َ
ر

ْ
نن
ِ
مآ
َ
و
ِ
يا
َ
ر
ْ
ون
َ
م
ْ
ُ م
ْ
ما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ِ
مو
َ
م
َ
و
ِ
م
ْ
ه
َ
أ
َ
و
َ
يو
َ
قْ ك
ُ
د
َ
و ي
ِ
ـي
ِ
د
ِ
م
َ
ي
َ
ق
ِ
مو
َ
ع
ْ
ما
َ
و
َ
و
ْ
ػ
َ
ع
ْ
ما
Bekal Harian Seorang Mukmin

12


ْ
نن
َ
م
َ
و ين
ِ
ـق
ِ
ؿ
َ
ي
ْ
نن
َ
م
َ
و ين
ِ
ػ
ْ
ؾ
َ
م
ْ
نن
ِ
م
َ
و
َ
يَ دن
َ
ي
ِ
ْ
م
َ
م
ْ
ن
ِ
م ي
ِ
ـ
ْ
ظ
َ
ػ
ْ
ما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ِ
يو
َ
م
ْ
و
َ
ر

َ
و ي
ِ
م
ْ
و
َ
م
ْ
ن
ِ
م
َ
و
ِ
م
َ
م
ِ
م .))ي
ِ
ت
ْ
َ
ت
ْ
ن
ِ
م
َ
لوَ ت ْ م
ُ
أ
ْ
ن
َ
أ َ ك
ِ
ت
َ
ؿ
َ
ظ
َ
ع
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ [ satu kali ]
"Ya Alloh ,sesungguhnya aku memohon kepadaMu 'afiyat
(keselamatan) di dunia dan di akherat, Ya Alloh aku memohon
kepadaMu ampunan dan keselamatan dalam agamaku, dunia, keluarga,
dan hartaku, Ya Alloh tutupilah seluruh aibku (cacat dan
kekuranganku) dan amankanlah dari kegundahan hatiku, Ya Alloh
jagalah diriku dari depanku dari belakangku, dari sisi kanan dan kiriku,
dan dari sebelah atas dan aku memohon perlindungan dengan
keagunganMu dari marabahaya yang timbul dari bawahku (bahaya
yang tidak disangka-sangka).
Keutamaan Doa Ini:
نم
ُ
لو
ُ
ؼ
َ
ي
َ
ر
َ
ؿُ م
َ
ن
ْ
ما
ِ
ء
َ
ُٓ من
َ
ه
ُ
َ دن
َ
ي
َ
م
َ
ؾن
َ
م
َ
و
ِ
ه
ْ
ق
َ
ؾ َ م َُلا َ م
َ
ص َِلا
ُ
لو
ُ
م
َ
ر
ْ
نُ ؽ
َ
ي
ْ
َ
ل

ُ
ح
ِ
ب
ْ
ص
ُ
ي َ م
ِ
م
َ
و
ِ
ز
ْ
ؿ
ُ
ي َ م
ِ
م
ِ
تا
َ
وَ مَ دما . . َ ف
ْ
س
َ
ْ
لا ي
ِ
ـ
ْ
ع
َ
ي
ٌ
عق
ِ
م
َ
و
َ
لو
َ
م د
ُ
وا
َ
د و
ُ
م
َ
أ
َ
لو
َ
م هاور[
وهو دوادومأ ،حقحنصما لومر همومر ،حقحص ٌيدم رنظكا نصما دـنسما حقح
:ممر 767 ]
Dari Ibnu 'Umar rodhiallohu 'anhu bahwa rosululloh
shollallohu 'alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini baik
di waktu sore atau pagi.
Berkata Abu Dawud: berkata Waqi' rohimahullooh: maksud
dari kata-kata al khosfu adalah: ditenggelamkan kedalam bumi. [HSR
Abu Dawud terdapat di Shohih Musnad]
Doa Kesembilan
Bekal Harian Seorang Mukmin

13

( 9 ) - «
َ
و
ِ
مَ ل
ْ
م
ِ
لا
ِ
ة
َ
ر
ْ
ط
ِ
م َ م
َ
م وَـ
ْ
ح
َ
ب
ْ
ص
َ
أ َ م
َ
م
ِ
صَ ل
ْ
م
ِ
لا
ِ
ي
َ
ؿ
ِ
ؾ َ م َ م
َ
مو
ِ
نني
ِ
د
َ
و

َ
و
ٍ
د
َ
ؿ
َُ
م وَـ
ِ
ق
ِ
بَ ك َ م
َ
م
ً
م
ِ
ؾ
ْ
س
ُ
م
ً
وػق
ِ
ـ
َ
م
َ
مق
ِ
ها
َ
ر
ْ
م
ِ
إ وَـق
ِ
م
َ
أ
ِ
ي
َ
ؾ
ِ
م
َ
م
ِ
م
ِ
ْ
م
ُْ
ما
َ
ن
ِ
م
َ
نو َ م و
َ
م
َ
و ش
tiga kali
Kami berpagi-pagi diatas fitroh Islam dan ditas kalimat Ikhlash
dan di atas agama (sunnah) nabi kita Muhammad shollallohu'alaihi
wasallam dan diatas agama bapak kita Ibrohim dalam keadaan lurus
dan pasrah, dan beliau tidak termasuk dari orang-orang musyrikin.
[HSR Ahmad]
Doa Kesepuluh
"
َ
ا
َ
م
ُ
فؾ
َ
أ َ ك
ِ
م
َ
م
ْ
ص
َ
ب
ِ
مو ، وـ
َ
ح َ ك
ْ
م
َ
أ
َ
س
ْ
حَ ك َ ك
ِ
م
َ
و ، وَـ
ْ
ق
ِ
إو ، ُ تون
ُ
ؿَ ك َ ك
ِ
مو ، و
َ
ق
َ
م ن
ْ
ق َ ك
ما
ُ
روْـ " [di baca pagi hari]
"
َ
م
ُ
فؾ
َ
م
َ
ا َ ك
ِ
مو ، وـقسمأ َ كم كمو وـحبصأ
َ
و ، ُ تو
ُ
ؿَ ك
ِ
م
َ
و ، ون
َ
ق
ْ
حَ ك َ ك
ِ
إ
َ
م ن
ْ
ق َ ك

ُ
مصما ش [di baca sore hari]
"Ya Alloh denganMu kami berpagi-pagi/ bersore-sore, dan
denganMu kami mati, dan denganMu kami hidup dan kepadaMu kami
kembali dan di kumpulkan." [HSR Abu Dawud terdapat di Shohih
Musnad]
Doa Kesebelas

( 01 ) - «
ِ
م وَـق
ِ
ض
َ
ر
ً
م
َ
ر ِلو ، و
ِ
مو
ِ
لو
ْ
م
َ
ل
ِ
د
ِ
م
ْ
ي ًـ
َ
ر
ٍ
د
َ
ؿ
َ
ح
ُ
ؿمو،و
ُ
م
ْ
و
ً
ٓ ش
Bekal Harian Seorang Mukmin

14

[ Di baca tiga kali ]
"Kami ridho dengan Alloh sebagai Rob, dan dengan Islam
sebagai agama dan dengan Muhammad sebagai rosul."
Keutamaan hadits ini:
سكأ نم هـم لا ضر لوم : َِلا
َ
لو
ُ
م
َ
ر ُ ً
ْ
ع
ِ
ؿ
َ
م - مؾمو هقؾم لا مص -
ُ
لون
ُ
ؼ
َ
ي «

َ
ٓ
ِ
إ
ً
ٓون
ُ
م
َ
ر
ٍ
د
َ
ؿ
َ
ح
ُ
ؿ
ِ
م
َ
و وًـي
ِ
د
ِ
مَ ل
ْ
م
ِ
لو
ِ
م
َ
و و
ً
م
َ
ر َِلو
ِ
م وَـق
ِ
ض
َ
ر ى
َ
س
ْ
م
َ
أ ا
َ
ذ
ِ
إ
َ
و
َ
ح
َ
ب
ْ
ص
َ
أ ا
َ
ذ
ِ
إ
َ
لو
َ
م
ْ
ن
َ
م

ُ
ه
َ
ق
ِ
ض
ْ
ر
ُ
ي
ْ
ن
َ
أ َِلا َ مَ م و
ً
ؼ
َ
م
َ
نو َ م .ش هاور[ نمأ و دواد ج( 01 ص/ 129 ) هو ٌيدنمو
]همغم حقحص
Dari Anas bin Malik rodhiallohu'anhu: aku mendengar
rosululloh shollallohu'alaihi wasallam berkata: barang siapa yang
mengucapkan diwaktu pagi dan sore doa ini: maka adalah menjadi hak
Alloh untuk meridhoinya.'' [ HSR Abu Daud]
Doa Kedua belas
( 11 ) - "
َ
ؾما
َ
سما
َ
ر
ِ
مو
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؿ
َ
و
َ
و
ِ
تا
َ
ٕا
ْ
ر
ِ
ض
َ
م ، َ غما
َ
ِ
لو
ْ
ق
ِ
ى
َ
و
ِ
ة
َ
دوفن َ ْما
َ
ب
َ
ر ،

ِ
ؾ
َ
مو
ٍ
ء َ ر
ِ
لُ م
ُ
هَ ؽق
َ
أ ُ د
َ
ف ْ م
َ
أ ،
ْ
ن
َ
ٓ
ِ
إ
َ
م
َ
ه
ِ
إ
َ
ٓ َ ًْ ك
َ
أ
َ
أ ، ن
ِ
ز
ْ
ػَ ك
ِ
َ ذ
ْ
نن
ِ
م َ كن
ِ
م
ُ
ذون
ُ
م ،

ِ
ه
ِ
م
ْ
ِ
ذو
ِ
نوطقْما
ِ
َ ذ
َ
و " .
[Di baca sekali ketika pagi dan sore dan ketika hendak
tidur]
"Ya Alloh Pencipta langit dan bumi , Yang mengetahui perkara
ghoib dan yang nampak ,Rob (pengatur) segala sesuatu dan pemiliknya,
Bekal Harian Seorang Mukmin

15

Aku bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak untuk di sembah kecuali
Engkau, aku berlindung denganMu dari kejahatan jiwaku dan
kejahatan syaithon dan sekutunya.[ HSR Abu Daud dan Thirmidzi dari
Abi Huroiroh rodhiallohu'anh ]


Bekal Harian Seorang Mukmin

16
DOA-DOA SEBELUM
DAN
SESUDAH TIDUR


Bekal Harian Seorang Mukmin

17

1- Doa Dan Dzikir Sebelum Tidur Dan Tata
Cara Serta Adabnya.
Doa pertama :
Membaca tiga kali
( 1 ) - + ٌ د
َ
م
َ
أ َُلا
َ
و
ُ
ه
ْ
ل
ُ
م _
َ
و +
ِ
قن
َ
ؾ
َ
ػ
ْ
ما
ِ
ب
َ
رن
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ
ْ
ل
ُ
م _
َ
و +

ِ
سوَـما
ِ
ب
َ
ر
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ
ْ
ل
ُ
م _
Tatacara membacanya:
ىبـما نأ يْئوم نم – مؾمو هقؾم لا مص – ٌػك مم هقػم عج يؾقم لم همارم مإ ىوأ اذإ نوم
مأ لا وه لم ( مفقم أرؼم مفقم منم ) سونـما برنم ذونمأ لم ( و ) قؾػما برم ذومأ لم ( و ) د
كنمذ لنعػي هدنسم ننم لبمأ ومو هفموو همأر مم مب أدبي هدسم نم وطتما وم مب حسؿي
تارم ثلم هاور[. ىروخبما – ( 7107 ])
"Dari 'Aisyah rodhiallohu'anha bahwa rosululloh
shollallohu'alaihi wasallam apabila hendak berangkat tidur setiap
malam bilau mengumpulkan kedua telapak tangannya kemudian
meniup keduanya lalu membaca surat Al Ikhlash, surat Al Falaq dan
surat An Naas, setelah itu beliau mengusap dengan kedua tangan
tersebut apa yang mampu di usap dari anggota badannya, dan memulai
dari kepala dan wajahnya, dan apa yang di sisi depan dari
badannya,beliau berbuat demikian tiga kali" . [HSR Bukhori 5017]
Bekal Harian Seorang Mukmin

18

Doa kedua :
Membaca Ayat Kursi Dan Dua Ayat Terakhir
Surat Al Baqoroh.
 Ayat Kursi.
´<¦ ¸ «.l¸| ¸¸| ´¡> ¯_>l¦ `¸¡¯,1l¦ ¸ .:.>!. «´.¸. ¸´¸ ¸¯¡.
.«l !. _¸· ¸,´¡. .´.l¦ !.´¸ _¸· ¸_¯¸¸¦ _. ¦: _¸¦ _±:¸
.:..¸s ¸¸| .¸«¸.:¸|¸, `¡l-, !. _,, `¸¸¸,¸., ¦ !.´¸ ¯¡¸±l>
¸´¸ ¿¡L,¸>`, ¸,`_:¸, _¸. .¸«¸.l¸s ¸¸| !.¸, ´,!: _¸.´¸
«¯,¸.¯¸´ ¸,´¡..´.l¦ ´_¯¸¸¦´¸ ¸´¸ .::¡:, !´,¸´L±¸> ´¡>´¸
¯_¸l-l¦ `¸,¸L-l¦
"Alloh, tidak ada Ilaah (yang berhak disembah) melainkan Dia
yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak
mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit
dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-
Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di
belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah
melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan
Bekal Harian Seorang Mukmin

19

bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah "
'Al-Aali "Maha Tinggi lagi "Al 'Adhiim" Maha besar."[ QS Al
Baqoroh 255]
Keutamaan Membaca Ayat Kursi Sebelum
Tidur:
ةريره ىمأ نم - هـم لا ضر – لوم لا لومر لوم مؾنمو هنمآ منمو هنقؾم لا مص " مإ ًنيوأ اذإ
حبنصم ىنتم نوطقنم كنمرؼي ٓو ظمونم لا ننم كنعم لازني ننم ىمرؽما ييآ أرموم كمارم " هاور[
ىروخبما ( 5010 ])
" Dari Abi Huroiroh rodhiallohu'anhu bersabda rosululloh
shollallohu'alaihi wasallam :Apabila engkau hendak tidur maka bacalah
Ayat Kursi , karena kalau engkau membacanya maka engkau senantiasa
dalam penjagaan Alloh dan syaithon tidak akan mendekatimu sampai
pagi '' [HSR Bukhori 5010]
 Dua ayat terakhir Al Baqoroh.
´_.¦´, `_¡.¯¸l¦ !.¸, _¸¸.¦ ¸«, l¸| _¸. .¸«¸,¯¸ ¿¡`.¸.¡.l¦´¸
_´ ´_.¦´, ¸<!¸, .¸«¸. >¸¸.l.´¸ .¸«¸,.´´¸ .¸¸.'¸´¸ ¸ _¸¯¸±.
_,, ¸.>¦ _¸. .¸¸.¯¸ ¦¡l!·´¸ !´.-¸.. !.-L¦´¸ ,.¦¸±s
!.`,´¸ ,l¸|´¸ ¸,¸. .l¦  ¸ ¸¸l>`, ´<¦ !´.±. ¸¸| !¸-`.`¸
Bekal Harian Seorang Mukmin

20

!¸l !. ¸,.´ !¸¯,ls´¸ !. ¸,. .´¦ !.`,´¸ ¸ !..¸>¦¡. ¿¸|
!´.,¸.· ¸¦ !.!L>¦ !.`,´¸ ¸´¸ ¯_¸.`>. !´.,l s ¦¸.¸| !.´
.«.l.> _ls _¸¸¦ _¸. !´.¸l¯,· !´.`,´¸ ¸´¸ !.l¸´.>. !. ¸
«·!L !.l .¸«¸, ¸s¦´¸ !.s ¯¸¸±s¦´¸ !.l !´..>¯¸¦´¸ ¸.¦
!´.l¯¡. !.¯¸´..!· _ls ¸,¯¡1l¦ _¸¸¸¸±.÷l¦
"Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan
kepadanya dari Robbannya, demikian pula orang-orang yang beriman.
semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-
Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak
membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-
rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan Kami taat."
(mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Robb Kami dan kepada
Engkaulah tempat kembali."
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Robb Kami, janganlah Engkau
hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Robb Kami,
janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya
Robb Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak
Bekal Harian Seorang Mukmin

21

sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan
rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami
terhadap kaum yang kafir."
Keutamaan membaca dua ayat ini:
دوعسم ىمأ نم - هـم لا ضر - ىبـما لوم لوم - مؾمو هقؾم لا مص
- « هوتػم يؾقم م ةرؼبما ةروم رمآ نم متئوم أرم نم . ] هقؾم قػتم [
Dari Abi Mas'ud rodhiallohu'anhu berkata , bersabda nabi
shollallohu'alaihi wasallam :" Barang siapa yang membaca dua ayat
terakhir dari surat Al-Baqoroh pada malam hari maka keduanya akan
mencukupinya."[Muttafaq 'Alaih]
Doa Ketiga:
Membaca Surat Al-Isro Dan Az -Zumar.
نم يْئوم :ًموم وفـم لا ضر موـي ٓ مؾمو هقؾم لا مص يبـما نوم
رمزماو لقئاسإ يـم أرؼي ىتم همارم مم . م[ ج( يذممما نـم حقحص 6 /
ص 121 :ممر 2921 ]
Dari ‘Aisyah rodhialloohu'anha bahwasanya rosululloh
shollalloohu'alaihi wasallam tidaklah beliau tidur diatas kasurnya
sampai membaca surat Bani Isroil dan surat Az-Zumar. [ HSR
Tirmidzi]
Doa Keempat :
Bekal Harian Seorang Mukmin

22

Membaca Surat As-Sajadah Dan Al-Mulk
(Tabarok)
ىتم موـي ٓ مؾمو هقؾم لا مص يبـما نوم لوم هـم لا ضر رموم نم
م أرؼي ن " ةدجسما ليزـم " و " كروبم " . ] م يذممما نـم حقحص :ممر 4111
حقحصما رظكاو ج( يحقحصما يؾسؾسما : ي 2 ص / 130 :ممر) 585 ]
Dari Jabir rodhialloohu'anhu berkata: bahwasanya rosululloh
shollalloohu'alaihi wasallam tidak tidur sampai beliau membaca surat
As-Sajadah dan Al-Mulk(Tabarok).[ HSR Tirmidzi]
Doa kelima :

«
َ
و و
َ
ق
ْ
م
َ
أ َ ك
ِ
ؿ
ْ
مو
ِ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما َ ك
ِ
ؿ
ْ
مو
ِ
م
ُ
تو
ُ
م
َ
أ ش
"Ya Alloh dengan namaMu aku hidup dan aku mati" [HSR
Bukhori dan Muslim dari Hudzaifah rodhiallohu'anhu ]
Doa keenam:
«
َ
ًْ ؽنن
َ
س
ْ
م
َ
أ
ْ
ن
ِ
إ ،
ُ
هنن
ُ
ع
َ
م
ْ
ر
َ
أ َ كنن
ِ
م
َ
و ، ىنن
ِ
بْـ
َ
م
ُ
ً
ْ
عنن
َ
ض
َ
و
ِ
ب
َ
ر َ ك
ِ
ؿنن
ْ
مو
ِ
م

َ
م
ِِ
لو
َ
صما
ِ
ه
ِ
م
ُ
ظ
َ
ػ
ْ
َ
ت
َ
م
ِ
م و
َ
ف
ْ
ظ
َ
ػ
ْ
مو
َ
م و
َ
فَ ت
ْ
ؾ
َ
م
ْ
ر
َ
أ
ْ
ن
ِ
إ
َ
و ، و
َ
ف
ْ َ
ح
ْ
رو
َ
م ى
ِ
س
ْ
ػَ ك ش
"Dengan namaMu aku letakkan badanku,dan denganMu aku
mengangkatnya, jika Engkau pegang (Engkau cabut) jiwaku maka
rahmatilah (sayangilah) jiwaku, dan jika Engkau melepasnya (tidak di
cabut) maka jagalah sebagaimana Engkau menjaga hamba-hambaMu
yang sholih."
Boleh juga dengan lafadh ini:
Bekal Harian Seorang Mukmin

23

« َ ًْ ؽن
َ
س
ْ
م
َ
أ
ْ
ن
ِ
إ
ُ
هن
ُ
ع
َ
م
ْ
ر
َ
أ َ كن
ِ
م
َ
و ىن
ِ
بْـ
َ
م ُ ً
ْ
عن
َ
ض
َ
و َ كن
ِ
م ى
ِ
م
َ
ر
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما َ كَ كو
َ
ح
ْ
ب
ُ
م

َ
م
ِِ
لو
َ
صما
َ
ك
َ
دو
َ
ب
ِ
م
ِ
ه
ِ
م
ُ
ظ
َ
ػ
ْ
َ
ت
َ
م
ِ
م و
َ
ف
ْ
ظ
َ
ػ
ْ
مو
َ
م و
َ
فَ ت
ْ
ؾ
َ
م
ْ
ر
َ
أ
ْ
ن
ِ
إ
َ
و و
َ
َ
ل
ْ
ر
ِ
ػْ مو
َ
م ى
ِ
س
ْ
ػَ ك .ش
Maha suci Engkau ya Alloh , denganMu aku letakkan
badanku,dan denganMu aku mengangkatnya, jika Engkau pegang
(Engkau cabut) jiwaku maka ampunilah dia dan jika Engkau
melepasnya (tidak di cabut) maka jagalah sebagaimana Engkau menjaga
hamba-hambaMu yang sholih." [Keduanya di Shohihain dan ini lafadh
Muslim].
Tatacara Sebelum Mengamalkan Doa Ini:
لونم مؾنم و هنقؾم لا منص لا لومر نأ : ةريره بأ نم هقمأ نم : اذإ
ٓ هنكنم لا مسقمو همارم وب ضػـقؾم هرازإ يؾماد ذملقؾم همارم مإ ممدمأ ىوأ
ننؿيٕا هؼم مم عجطضقؾم عجطضي نأ دارأ اذنم همارم مم هدعم هػؾم وم مؾعي
لؼقمو :
Dari Abi Hurairoh rodhiallohu'anhu berkata : Rosululloh
shollallohu'alaihi wasallam bersabda: jika salah seorang diantara kalian
hendak membaringkan badannya ke tempat tidur maka hendaklah dia
mengambil (memeriksa) sarung sebelah dalam dan ujung-ujungnya,
dan membersihkan (menyapu) dengannya kasurnya dengan menyebut
nama Alloh, karena dia tidak mengetahui apa dibelakang (dibalik)
kasurnya, dan apabila dia hendak berbaring, hendaklah membaringkan
badan sebelah kanannya kemudian mengucapkan ... doa diatas.[ ini
lafadh Muslim]
Doa Ketujuh :
Bekal Harian Seorang Mukmin

24

Bertakbir Dan Bertasbih Serta Bertahmid Tiga
Puluh Tiga Kali.
نم
ِ
مَ م هـم لا ضر
َ
ن
َ
أ
ِ
رن
َ
م
َ
أ
ْ
نن
ِ
م ى
َ
ؼ
ْ
ؾَ م و
َ
م ْ ًَ ؽ َ م
ُ
مَ ل
َ
سما و
َ
ف
ْ
ق
َ
ؾ َ م
َ
ي
َ
ؿ
ِ
مو
َ
م

َ
ى
ِ
بَـما ىَ م
َ
ل
َ
م ، و
َ
م
َ
رما - مؾمو هقؾم لا مص - ْ تَ د
َ
م
َ
و
َ
م ،
ُ
ه ْ د
ِ
َ
م
ْ
م
َ
ؾ
َ
م ْ ً
َ
ؼ
َ
ؾ
َ
طْ كو
َ
م ،
ٌ
ى
ْ
ب
َ
م
و َ م
ه
ى
ِ
بَـما
َ
ءو
َ
م
َ
م
َ
ؾ
َ
م ، و
َ
ْ ت
َ َ
م
ْ
م
َ
ل
َ
م ،
َ
ي َ ْ
ِ
ئ - مؾمو هقؾم لا مص -
ِ
ءى
ِ
ج
َ
ؿ
ِ
م
ُ
ي َ ْ
ِ
ئو َ م
ُ
هْ م
َ َ
م
ْ
م
َ
أ

ه
ى
ِ
بَـما
َ
ءو
َ
ج
َ
م ،
َ
ي
َ
ؿ
ِ
مو
َ
م - مؾنمو هنقؾم لا مص - ، وَـ
َ
ع
ِ
مون َ ض
َ
م وَ ك
ْ
ذن
َ
م
َ
أ ْ دن
َ
م
َ
و ، ونَـ
ْ
ق
َ
م
ِ
إ

َ
لو
َ
ؼ
َ
م
َ
مو
ُ
م
َ
ٕ ُ ً
ْ
ب
َ
ه
َ
ذ
َ
م «
َ
مُ ؽ
ِ
كو َ ؽ
َ
م َ مَ م . ش َ من َ م
ِ
هن
ْ
ق
َ
م َ د
َ
م
َ
د
ْ
رن
َ
م ُ تْ دن
َ
م
َ
و ىَ ت
َ
م وَـَـ
ْ
ق
َ
م َ د
َ
ع
َ
ؼ
َ
م

َ
لو
َ
م
َ
و ى
ِ
ر ْ د
َ
ص « ون
ً
ع
َ
م
ْ
ر
َ
أ ا
َ ِ
من َ ؽُ م
َ
مُ ؽ
َ
ع
ِ
مو َ ض
َ
م و
َ
ُ
ت
ْ
ذ
َ
م
َ
أ ا
َ
ذ
ِ
إ ى
ِ
ك
َ
مُ ت
ْ
م
َ
ل
َ
م و
َ
ِ
م ا
ً
ْ
م
َ
م
َ
مُ ؽ
ُ
ؿ
ِ
ؾ َ م
ُ
أ
َ
ٓ
َ
أ

َ
مَ ل
َ
م ا َ د
َ
ؿْ
َ
ت
َ
و ، َ م
ِ
مَ ل
َ
م
َ
و و
ً
مَ ل
َ
م و
َ
ح
ِ
ب
َ
سُ م
َ
و ، َ م
ِ
مَ ل
َ
م
َ
و
ٍ
م
ِ
دو
َ
م
ْ
ن
ِ
م
َ
مُ ؽ
َ
م
ٌ
ْ
م
َ
م
َ
و
ْ
ف
َ
م ، َ م
ِ
مَ ل
َ
م
َ
و
ً
ي
ش ]هقؾم قػتم[
Dari Ali bin Abi Tholib rodhialloohu'anhu bahwa Fatimah
rodhialloohu'anha mengeluh atas apa yang menimpa tangannya yang
melepuh akibat gilingan gandum, maka datanglah beberapa tawanan
perang kepada nabi shollalloohu'alaihi wasallam, maka bergegaslah
Fatimah ke rumah rosululloh shollalloohu'alaihi wasallam, akan tetapi
dia mendapatkan beliau di rumahnya, dan hanya mendapatkan ‘Aisyah
rodhialloohu'anha, maka dia sampaikan maksud kedatangannya kepada
‘Aisyah agar dia menyampaikannya kepada nabi shollalloohu'alaihi
wasallam, maka ketika nabi shollalloohu'alaihi wasallam pulang
langsung saja ‘Aisyah menghabarkan kepada rosululloh
shollalloohu'alaihi wasallam akan kedatangan Fatimah dan maksudnya,
maka nabi shollalloohu'alaihi wasallam datanglah rosululloh
shollalloohu'alaihi wasallam ketempat kami sewaktu kami sudah
Bekal Harian Seorang Mukmin

25

mengambil tempat tidur kami(berbaring), maka akupun ingin berdiri
untuk menyambut beliau, akan tetapi beliau melarang sembari
mengatakan: tetaplah kalian di tempat tidur kalian, lantas beliau duduk
diantara kami sampai aku merasakan dingin kedua telapak kaki beliau di
dadaku lalu beliau berkata: Maukah kalian aku ajari sebuah doa yang
itu lebih baik daripada seorang pembantu, jika kalian beanjak tidur
bertakbirlah tigapuluh empat kali, dan bertasbihlah tiga puluh tiga kali,
dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali, maka sungguh itu semua lebih
baik untuk kalian daripada seorang pembantu.‛
Doa kedelapan:
"
َ
عبم م
ْ
و
َ
ي َ ك
َ
ماذم ي
ِ
ـ
ِ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ك
َ
دوب
ِ
م
ُ
ٌ " di baca tiga kali .
‚Ya Alloh selamatkanlah diriku dari adzabMu pada hari
Engkau bangkitkan hamba-hambaMu‛.[HSR Ahmad dll dari Al Barroo
bin 'Azib]
Tata Cara Mempraktekkan Doa Ini:
و هنقؾم لا منص لا لومر نأ مؾمو هقؾم لا مص يبـما جوز يصػم نم مؾنم
موي كماذم يـم مفؾما لوؼي مم هدم ًت ىـؿقما هدي عضو دمري نأ دارأ اذإ نوم
. رارنم ثلنم كدونبم ٌعبم ] ج( دواد بأ نـنم حقحنص 00 ص / 17 منمر
7117 ]
Dari Hafshoh rodhialloohu'anha istri nabi shollalloohu'alaihi
wasallam bahwa nabi shollalloohu'alaihi wasallam apabila belia hendak
tidur meletakkan tangan kanannya dibawah pipinya kemudian
membaca doa ini tiga kali.[HSR Abu Daud]
Bekal Harian Seorang Mukmin

26

Doa kesembilan:
" زػك َ ً
ْ
ؼ
َ
ؾ
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ونفتققمأ نإ ،ونهوقمو ون
ُ
توم كنم ونهو
َ
موم َ ًنكأو
ك
ُ
ملمأ نإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ،ول رػموم وفتمأ نإو وفظػموم ينقموعما " مؾنسم هاور(.
1 / 2184 )
"Ya Alloh Engkau ciptakan jiwaku dan Engkau pula yang
mewafatkannya, milikMulah mati dan hidupnya jiwa, jika Engkau
hidupkan maka jagalah dan jika Engkau matikan maka ampunilah, Ya
Alloh aku memohon kepadaMu keselamatan.[HSR Muslim dari Ibnu
‘Umar rodhialloohu'anhu ]
Doa kesepuluh :
" وننـ
َ
م
َ
ر ،مقننظعما
ِ
شرننعما
َ
ب
َ
رو ،
ِ
ضرٕا
َ
ب
َ
رو
ِ
تاوؿننسما
َ
ب
َ
ر
َ
منن
ُ
ف
َ
ؾما
لننقجكلاو ةاروننتما لزننـ
ُ
مو ،ىوننَـماو
ِ
ىنن
َ
لا قموننم ،
ٍ
ءر
ِ
لننُ م
َ
ب
َ
ر
َ
و
تقنصوـم
ٌ
ذن
ِ
مآ ًكأ ءر
ِ
لُ م
ِ
َ ذ نم ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
مأ ،
ِ
نوم
ْ
ر
ُ
ػماو ًنكأ
َ
من
ُ
ف
َ
ؾما ،ه

ُ
رهوظما ًكأو ،
ٌ
ءر
َ
كَ دعم سقؾم
ُ
رمٔا ًكأو ،
ٌ
ءر كؾبم سقؾم لوٕا
ني َ دنما ونَـ
َ
م
ِ
ضما ،ءر ككو
ُ
د سقؾم
ُ
نموبما ًكأو ،
ٌ
ءر َ ك
َ
موم سقؾم
رؼػما نم وَـ
ِ
ـماو " . مؾسم هاور( 1 / 2181 )
Ya Alloh Robb(pengatur) langit dan bumi, Rob ‘Arsy yang
agung, Robb kita dan Rob segala sesuatu, Yang membelah biji-bijian
dan biji kurma, dan Yang menurunkan Taurot, Injil dan Al Qur’an,
Bekal Harian Seorang Mukmin

27

aku berlindung dari semua kejahatan yang Engkau ambil ubun-ubunya,
Ya Alloh Engkaulah Awwal(Yang pertama) dan tidak ada sebelumMu
sesuatu( ada yang mendahuluiMu). Dan Engkau Akhir (Yang
Terakhir) dan tidak ada setelahMu sesuatu, dan Engkaulah Ad Dzohir
yang tidak ada diatasMu sesuatu, dan Engkaulah Al-Bathin yang tidak
ada dibawahMu sesuatu, Ya Alloh lunasilah hutangku dan
cuckupkanlah aku dari kefaqiran.‛*HSR Muslim]
Doa kesebelas:
"
َ
ِ
مون َ م ٓ ن
َ
ِ
م
ْ
مؽ
َ
م وَ كا
َ
وآو
َ
وكوػمو وَ كو
َ
ؼ
َ
مو وَـ
َ
ؿ
َ
عمأ يذما ل ُ د
ْ
ؿ
َ
لا
ي
ِ
وم
ُ
م ٓو
ُ
ه
َ
م " مؾسم هاور(. 1 / 2187 )
"Segala puji bagi Alloh, Yang telah mengasih makan kita
dan mengasih minum kita dan mencukupkan kita dan menjaga
kita, dan betapa banyak orang yang tidak memiliki yang
mencukupinya dan tidak pula tempat menyelamatkan diri.‛ *HR
Muslim]
Doa kedua belas:
"
ٍ
ءر لنم بر ،ضرٕاو تاوؿسما رموم ،ةدوفْماو ىقغما لوم
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
أ
َ
ٓإ همإ ٓ نأ دفمأ هؽقؾمو ذ ننمو ،نزػك ذ ننم كنم ذونمأ ًنك
مؾنسم مإ
ُ
ه
َ
رن
ُ
مأ وأ
ً
اءونم نزػك منم عمنمأ نأو هنمذو نوطقْما "
يذممما نـم حقحص( حقحص. 4 / 012 )
Bekal Harian Seorang Mukmin

28

"Ya Alloh Engkaulah yang mengetahui perkara ghoib dan yang
nampak, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan pemiliknya,
aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau,
aku berlindung dari kejahatan jiwaku, dan dari kejahatan syaithon dan
serikatnya, dan jika aku berbuat kepada jiwa kejahatan atau aku
menyeret kejahatan itu kepada seorang muslim.[HSR Abu Daud dari
Abi Malik Al Asy ja’I rodhialloohu'anhu lihat As Shohihah 2763.+
Doa Ketiga Belas:

"
ُ
ت
ْ
لن
َ
ْ
ل
َ
أ
َ
و ، َ ك
ْ
ق
َ
م
ِ
إ ى
ِ
ر
ْ
م
َ
أ
ُ
ً
ْ
ض
َ
و
َ
م
َ
و ، َ ك
ْ
ق
َ
م
ِ
إ ى
ِ
س
ْ
ػَ ك
ُ
ً
ْ
ؿ
َ
ؾ
ْ
م
َ
أ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما

َ
ٓ
ِ
إ َ كنْـ
ِ
م ون
َ
جْـ
َ
م
َ
ٓ
َ
و
َ
ل
َ
ج
ْ
ؾ
َ
م
َ
ٓ ، َ ك
ْ
ق
َ
م
ِ
إ
ً
ي
َ
ب
ْ
م
َ
ر
َ
و
ً
ي
َ
ب
ْ
ه
َ
ر ، َ ك
ْ
ق
َ
م
ِ
إ ى
ِ
ر
ْ
ف
َ
م
ن
َ
م
ْ
ر
َ
أ ى
ِ
ذ
َ
ما َ ك
ِ
ق
ِ
بَـ
ِ
م
َ
و ،
َ
ً
ْ
م
َ
زْ ك
َ
أ ى
ِ
ذ
َ
ما َ ك
ِ
موَ ت
ِ
ؽ
ِ
م
ُ
ًْـ
َ
مآ ، َ ك
ْ
ق
َ
م
ِ
إ
َ
ً
ْ
ؾ ‚ .
]هقؾم قػتم[
‚Ya Alloh aku paasrahkan jiwaku kepadaMu, dan aku serahkan
urusanku kepadaMu, dan aku sandarkan punggungku kepadaMu,
dengan penuh takut dan harap kepadaMu, karena tidak ada tempat
kembali dan menyelamatkan dariMu kecuali kepadaMu, aku beriman
kepada kitab yang Engkau turunkan dan dengan nabiMu yang engkau
utus.‛
Faedah Doa Ini:

ُ
لو
ُ
ؼَ م و
َ
م
َ
ر
ِ
مآ
َ
ن
ُ
ف
ْ
ؾ
َ
ع
ْ
مو
َ
م ،
ِ
ة
َ
ر
ْ
ط
ِ
ػ
ْ
ما َ م
َ
م َ ً
ُ
م َ ً
ُ
م
ْ
ن
ِ
ن
َ
م ‚
Bekal Harian Seorang Mukmin

29

Rosululloh shollalloohu'alaihi wasallam bersabda: jikalau
engkau mati malam itu – setelah membaca doa ini- maka engkau
mati dalam fitroh , dan jadikan doa ini akhir apa yang engkau
baca.*Muttafaq ‘alaih+
Doa Ketika Terjaga (Terbangun) Di Malam
Hari.
" ون
َ
مو ، ضرٕاو
ِ
تاوؿنسما
ه
ب
َ
ر ،
ُ
رو
َ
ف
َ
ؼما د
ِ
ما
َ
وما لا
َ
ٓإ
َ
ه
َ
م
ِ
إ
َ
ٓ
ا زي
ِ
زعما مفَـ
ْ
ق
َ
م رو
َ
ػ
َ
غم " . ] عمولا حقحص( نوبمٕا هححصو يئوسـما هاور 1 / 204 ) [
Tiada ilaah yang berhak disembah kecuali Alloh, Al-Wahid
(Yang Esa), Al – Qohhaar (Yang Memaksa), Rob langit dan bumi dan
apa yang ada diantara keduanya, Al ‘Aziz (Yang Perkasa), Al Ghoffar
(Yang Mengampuni).[HSR An Nasai]
Atau boleh juga dengan mencukupkan dengan
membaca ٓ لا ٓإ هنمإ atau لا نوحبنم sebagaimana dalam hadits
Ummu Salamah rodhialloohu'anha :
ىبـما ظؼقتما ًموم يؿؾم مأ نم - مؾنمو هنقؾم لا مص - لنقؾما ننم
لوؼي وهو « لا ٓإ همإ ٓ نم ، نئازلا نم لزكأ اذوم ، يـتػما نم يؾقؾما لزكأ اذوم ،
ينموقؼما موني ينيروم وقكدنما م يقموم نم مم ، تارجلا ىماوص ظموي ش [ هاور
ىروخبما - ( 7811 ])
Dari Ummu Salamah rodhialloohu'anha berkata:
rosululloh shollalloohu'alaihi wasallam terbangun pada suatu
Bekal Harian Seorang Mukmin

30

malam langsung saja beliau mengucapkan :لا ٓإ هننمإ ٓ ,)dalam
suatu lafadh( ( لا نوحبم fitnah apa yang turun pada malam ini, apa
yang di turunkan dari simpanan-simpanan bumi, siapa yang
membangunkan penghuni bilik-bilik ini(yang dimaksud adalah
istri-istrinya agar mereka sholat malam), berapa banyak orang
berpakaian di dunia telanjang di hari kiamat‛.

Doa Ketika Terjadi Kegundahan Dalam Tidur atau
Terkejut dan Bimbang
"
ِ
تازن
َ
َ م ننمو ،هدوب
ِ
م
ِ
ذو ،
ِ
ه
ِ
مو
َ
ؼ
ِ
مو
ِ
ه
ِ
ب
َ
ضم نم
ِ
ي
َ
موَ تما لا
ِ
ت
َ
م
ِ
ؾ َ ؽ
ِ
م
ُ
ذو
ُ
مأ
نو
ُ
ُ
ض
ْ
َ
ي نأو مموق َ ْما " . ] يذممما حقحص( نسم 4 / 070 ) [
‚Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Alloh yang
sempurna dari kemurkaanNya dan iqobNya, dan dari segala
kejahatan hamba-hambaNya, dan dari was-was syaithon jika
mendatangiku‛. [HHR Tirmidzi dari Abdulloh bin 'Amr
rodhialloohu'anhuma ]
Apa Yang Dilakukan Bila Bermimpi Sesuatu Yang
Tidak Disukai.

Hendaklah dia melakukan beberapa perkara:
1- Meludah tanpa mengeluarkan air ludah(nyebul)
kesamping kiri tiga kali.
2- Berlindung kepada Alloh subhaanahu wata'ala dari
syaithon dengan membaca:
Bekal Harian Seorang Mukmin

31

نوطقنْما ننم لونم ذومأ مقمرنما ) ) dan berlindung dari kejahatan apa yang
dia lihat tiga kali.
3- Tidak menceritakan kepada siapapun.
4- Berpindah (membalik badan) dari sisi yang pertama.
5- Bangun wudhu dan melakukan sholat jika
menginginkannya.
Dan Insya Aloh bila itu dilakukan tidak akan
membahayakannya .
Lihat Shohih Muslim(2261)
Doa Dan Dzikir Seusai Tidur.

Pertama yang dilkukan adalah duduk sembari
membersihkan diri dari kotoran yang ada di matanya, atau
mengusap wajahnya dengan tangannya untuk menghilangkan
rasa kantuk kemudian berdoa.
Doa Pertama:
" روْـما هقمإو وَـَ مو
َ
م
َ
أ و
َ
م َ د
ْ
ع
َ
م وكو
َ
ق
ْ
مأ ي
ِ
ذ
َ
ما ل ُ د
ْ
ؿ
َ
لا " هقؾم قػتم .
‚Segala puji bagi Alloh yang telah menghidupkan kembali kita
setelah mematikan kita, dan kepadaNyalah kita akan kembali‛.*
Muttafaq ‘alaih dari hadits Hudzaifah rodhialloohu'anhu]
Doa Kedua:

Bekal Harian Seorang Mukmin

32

‚ ،ريد
َ
م
ٍ
ءر
ِ
لم مم
َ
و
ُ
ه
َ
و ُ د
ْ
ؿ
َ
لا
ُ
ه
َ
مو ُ ك
ْ
ؾ
ُ
ما
ُ
ه
َ
م ،
ُ
ه
َ
م َ كي
ِ
َ ذ ٓ
ُ
ه َ د
ْ
مو لا
َ
ٓإ
َ
ه
َ
م
ِ
إ ٓ
لوننم
َ
ٓإ َ ةونن
ُ
م ٓو
َ
لونن
َ
م ٓو مننمأ لاو لا
َ
ٓإ
َ
هنن
َ
مإ ٓو لا
َ
نوح
ْ
بننمو ل ُ دنن
ْ
ؿ
َ
لا "
kemudian mengucapkan " م
ْ
رنن
ِ
ػ
ْ
ما مننفؾما ‛ . atau berdoa
sekehendaknya.
Kemudian berwudhu dan melakukan sholat tahajjud akan
diterima sholatnya.
يروخبما هاور(. 2 / 027 )
‚ Tiada Ilah yang berhak untuk di sembah selain Alloh
semata dan tidak ada sekutu bagiNya, milikNya kerajaan dan
pujian, dan Dia atas segala sesuatu ‚Qodiir‛ berkuasa, segala
puji bagi Alloh, dan Maha suci Aloh dan tiada Ilah yang berhak
untuk di sembah selain Alloh, dan Alloh ‚Akbar‛ Maha Besar,
dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Alloh kemudian
membaca: Ya Alloh ampunilah aku, atau berdoa apa yang dia
maui niscaya dikabulkan, dan apabila berwudhu dan menunaikan
sholat malam maka sholatnya di terima‛ [HSR Bukhori dari
hadits ‘Ubadah bin As Shomit rodhialloohu'anhu]
Doa Ketiga:
Membaca Sepuluh Ayat Terakhir Dari Surat Ali
Imron.
Bekal Harian Seorang Mukmin

33


ِ
مو
ُ
ِ
ٕ
ٍ
تو
َ
ي
َ
َ
ٔ
ِ
رو
َ
فَـما
َ
و
ِ
ل
ْ
ق
َ
ؾما
ِ
ع
َ
ل
ِ
ت
ْ
ما
َ
و
ِ
ض
ْ
ر
َ
ْ
ٕا
َ
و
ِ
تا
َ
و
َ
م
َ
سما
ِ
ق
ْ
ؾ
َ
م
ِ
م
َ
ن
ِ
إ

ِ
بو
َ
ب
ْ
م
َ
ْ
ٕا *
ِ
م
َ
نو
ُ
رَ ؽ
َ
ػَ ت
َ
ي
َ
و
ْ
م
ِِ
بوُـ
ُ
م َ م
َ
م
َ
و ا
ً
دو
ُ
ع
ُ
م
َ
و و
ً
مو
َ
ق
ِ
م ََلا
َ
نو
ُ
رُ م
ْ
ذ
َ
ي
َ
ني
ِ
ذ
َ
ما

َ
م و
َ
م وَـ
َ
م
َ
ر
ِ
ض
ْ
ر
َ
ْ
ٕا
َ
و
ِ
تا
َ
و
َ
م
َ
سما
ِ
ق
ْ
ؾ
َ
م وَـ
ِ
ؼ
َ
م َ كَ كو
َ
ح
ْ
ب
ُ
م
ً
ل
ِ
مو
َ
م ا
َ
ذ
َ
ه َ ً
ْ
ؼ
َ
ؾ

ِ
روَـما
َ
با
َ
ذ
َ
م *
ْ
ن
ِ
م
َ
م
ِِ
مو
َ
ظؾ
ِ
م و
َ
م
َ
و
ُ
هَ ت
ْ
ي
َ
ز
ْ
م
َ
أ ْ د
َ
ؼ
َ
م
َ
روَـما
ِ
ل
ِ
مْ دُ م
ْ
ن
َ
م َ كَ ك
ِ
إ وَـ
َ
م
َ
ر

ٍ
رو
َ
صْ ك
َ
أ * َـ
َ
م
َ
آ
َ
م
ْ
مُ ؽ
ِ
م
َ
ر
ِ
م اوُـ
ِ
م
َ
آ
ْ
ن
َ
أ
ِ
ن
َ
مي
ِ
ْ
ل
ِ
م ي
ِ
دوَـ
ُ
ي و
ً
ي
ِ
دوَـ
ُ
م وَـ
ْ
ع
ِ
ؿ
َ
م وَـَ ك
ِ
إ وَـ
َ
م
َ
ر وَـ
َ
م
َ
ر و

ِ
را
َ
ر
ْ
م
َ
ْ
ٕا
َ
ع
َ
م وَـ
َ
م
َ
وَ م
َ
و وَـ
ِ
مو
َ
ئ
ِ
ق
َ
م وَـ
َ
م
ْ
ر
ِ
ػَ م
َ
و وَـ
َ
موُ ك
ُ
ذ وَـ
َ
م
ْ
ر
ِ
ػْ مو
َ
م * و
َ
م وَـ
ِ
م
َ
آ
َ
و وَـ
َ
م
َ
ر

َ
دو
َ
عق
ِ
ْ
ما ُ ف
ِ
ؾْ
ُ
ت
َ
ٓ َ كَ ك
ِ
إ
ِ
ي
َ
مو
َ
ق
ِ
ؼ
ْ
ما
َ
م
ْ
و
َ
ي وَ ك
ِ
زْ
ُ
ت
َ
ٓ
َ
و َ ك
ِ
ؾ
ُ
م
ُ
ر َ م
َ
م وَـَ م ْ د
َ
م
َ
و *

َ
أ
ْ
م
ُه
ب
َ
ر
ْ
م
ُ
َ
ل
َ
بو
َ
جَ ت
ْ
مو
َ
م ى
َ
ثْ ك
ُ
أ
ْ
و
َ
أ
ٍ
رَ م
َ
ذ
ْ
ن
ِ
م
ْ
مُ ؽْـ
ِ
م
ٍ
ل
ِ
مو
َ
م
َ
ل
َ
ؿ
َ
م
ُ
عق
ِ
ض
ُ
أ
َ
ٓ
ِ
ن

ِ
م او
ُ
ذو
ُ
أ
َ
و
ْ
م
ِ
ه
ِ
رو
َ
ي
ِ
د
ْ
ن
ِ
م او
ُ
م
ِ
ر
ْ
م
ُ
أ
َ
و او
ُ
ر
َ
مو
َ
ه
َ
ني
ِ
ذ
َ
مو
َ
م
ٍ
ض
ْ
ع
َ
م
ْ
ن
ِ
م
ْ
مُ ؽ
ُ
ض
ْ
ع
َ
م

ْ
َ
م
ٍ
توَـ
َ
م
ْ
م
ُ
فَـ
َ
ؾ
ِ
م
ْ
د
ُ
َ
ٕ
َ
و
ْ
م
ِ
ِ
تو
َ
ئ
ِ
ق
َ
م
ْ
م
ُ
فْـ
َ
م
َ
ن
َ
ر
ِ
ػَ م
ُ
َ
ٕ او
ُ
ؾ
ِ
ت
ُ
م
َ
و او
ُ
ؾَ مو
َ
م
َ
و
ِ
مق
ِ
ب
َ
م ي
ِ
ر
َُلا
َ
و َِلا
ِ
دْـ
ِ
م
ْ
ن
ِ
م و
ً
ما
َ
و
َ
م
ُ
رو
َ
ْ
ن
َ
ْ
ٕا و
َ
ف
ِ
ت
ْ
َ
ت
ْ
ن
ِ
م
ِ
با
َ
و
َ
ثما
ُ
ن
ْ
س
ُ
م
ُ
ه َ دْـ
ِ
م * َ كَ ك
َ
رُ غ
َ
ي
َ
ٓ

َ
ني
ِ
ذ
َ
ما
ُ
ى
ه
ؾ
َ
ؼَ م
ِ
د
َ
ل
ِ
ب
ْ
ما
ِ
م او
ُ
ر
َ
ػَ م *
ْ
م
ُ
ها
َ
و
ْ
ل
َ
م
َ
م
ُ
م
ٌ
لق
ِ
ؾ
َ
م
ٌ
وَ ت
َ
م
ُ
دو
َ
ف
ِ
ْ
ما
َ
س
ْ
ئ
ِ
م
َ
و
ُ
مَـ
َ
ف
َ
م
*
ْ
و
َ
ؼَ ما
َ
ني
ِ
ذ
َ
ما
ِ
ن
ِ
ؽ
َ
م و
َ
فق
ِ
م
َ
ني
ِ
د
ِ
مو
َ
م
ُ
رو
َ
ْ
ن
َ
ْ
ٕا و
َ
ف
ِ
ت
ْ
َ
ت
ْ
ن
ِ
م ي
ِ
ر
ْ
َ
م ٌ توَـ
َ
م
ْ
م
ُ
َ
ل
ْ
م
َُ
ب
َ
ر ا
ْـ
ِ
م و
َ
م
َ
و َِلا
ِ
دْـ
ِ
م
ْ
ن
ِ
م
ً
ٓ
ُ
زُ ك
ِ
را
َ
ر
ْ
م
َ
ْ
ل
ِ
م
ٌ
ْ
م
َ
م َِلا َ د *
ْ
ن
ََ
م
ِ
بوَ ت
ِ
ؽ
ْ
ما
ِ
ل
ْ
ه
َ
أ
ْ
ن
ِ
م
َ
ن
ِ
إ
َ
و

َ
م
ِ
إ
َ
ل
ِ
زْ ك
ُ
أ و
َ
م
َ
و
ْ
مُ ؽ
ْ
ق
َ
م
ِ
إ
َ
ل
ِ
زْ ك
ُ
أ و
َ
م
َ
و َِلو
ِ
م
ُ
ن
ِ
م
ْ
م
ُ
ي
َ
نو
ُ
َ م ْ ْ
َ
ي
َ
ٓ َِِ ل
َ
م
ِ
ع
ِ
مو
َ
م
ْ
م
ِ
ف
ْ
ق
Bekal Harian Seorang Mukmin

34


ِ
إ
ْ
م
ِ
ِ
ب
َ
ر َ دْـ
ِ
م
ْ
م
ُ
ه
ُ
ر
ْ
م
َ
أ
ْ
م
ُ
َ
ل َ ك
ِ
ئ
َ
مو
ُ
أ
ً
لق
ِ
ؾ
َ
م وًـ
َ
ؿ
َ
م َِلا
ِ
تو
َ
ي
َ
آ
ِ
م
ُ
عي
ِ
َ
س ََلا
َ
ن

ِ
بو
َ
س
ِ
ْ
لا * او
ُ
ؼَ ما
َ
و او
ُ
ط
ِ
ما
َ
ر
َ
و او
ُ
ر
ِ
مو
َ
ص
َ
و او
ُ
ِ
م
ْ
صا اوُـ
َ
م
َ
آ
َ
ني
ِ
ذ
َ
ما و
َ
ه
ي
َ
أ و
َ
ي ََ لا
ُ م
ْ
مُ ؽ
َ
ؾ
َ
ع
َ
م
َ
نو
ُ
ح
ِ
ؾ
ْ
ػ ﴾
190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan
silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-
orang yang berakal.
191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri
atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan
tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Rob Kami,
Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau,
Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.
192. Ya Rob Kami, Sesungguhnya Barangsiapa yang Engkau
masukkan ke dalam neraka, Maka sungguh telah Engkau hinakan ia,
dan tidak ada bagi orang-orang yang zdalim seorang penolongpun.
193. Ya Rob Kami, Sesungguhnya Kami mendengar (seruan)
yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada
Robbnmu", Maka Kamipun beriman. Ya Rob Kami, ampunilah bagi
Kami dosa-dosa Kami dan hapuskanlah dari Kami kesalahan-kesalahan
Kami, dan wafatkanlah Kami beserta orang-orang yang banyak berbakti.
194. Ya Rob Kami, berilah Kami apa yang telah Engkau
janjikan kepada Kami dengan perantaraan Rasul-rasul Engkau. dan
janganlah Engkau hinakan Kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau
tidak menyalahi janji."
195. Maka Rob mereka memperkenankan permohonannya
(dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal
orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau
Bekal Harian Seorang Mukmin

35

perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang
lain.
[259]. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari
kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang
dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan
mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang
mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan
Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."
196. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan
orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.
197. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat
tinggal mereka ialah Jahannam; dan Jahannam itu adalah tempat yang
seburuk-buruknya.
198. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Robbnya,
bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang
mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi
Allah. dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang
yang berbakti.
199. Dan Sesungguhnya diantara ahli kitab ada orang yang
beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu
dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati
kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan
harga yang sedikit. mereka memperoleh pahala di sisi Robbnya.
Sesungguhnya Allah Amat cepat perhitungan-Nya.
200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan
kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan
negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.
[Muttafaq ‘Alaih dari hadits Ibnu Abbas rodhialloohu'anhuma+
Doa Keempat:
Bekal Harian Seorang Mukmin

36


" ل ُ د
ْ
ؿ
َ
لا
َ
د
َ
رو ي
ِ
د
َ
س
َ
م م
ِ
نو
َ
مو
َ
م يذما
ُ
ر
َ
َ من
َ
م ه
ِ
رْ م
ِ
ذن
ِ
م م
َ
ن
ِ
ذ
َ
أو ين
ِ
مو " .
] يذممما حقحص( نسم 4 / 001 ) [
‚Segala puji bagi Alloh yang telah memnyehatkan badanku dan
mengembalikan rohku dan mengizinkanku dengan menyebutkanNya.‛
[ HSR Tirmidzi dari Abu Huroiroh rodhialloohu'anhu ]
Doa Masuk Kamar Kecil
" لا مسم[ ،]
ِ
ٌنئوبلاو
ِ
ٌن
ْ
ب
ُ
لا
َ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
مأ
ّ
ن
ِ
إ
َ
م
ُ
فؾما " . هنقؾم قنػتم
( حتػما رظكا ، روصـم نم دقعم وفمرمأ ةدويزماو 0 / 211 )
Dengan nama Alloh (Ya Alloh) sesungguhnya aku berlindung
kepadaMu dari syaithon laki-laki dan syaithon perempuan. [Muttafaq
Alaih, dari hadits Anas rodhialloohu'anhu dan tambahan bismillah di
awal doa dalam riwayat Sa’id bin Manshur, lihat Al Fath 1/244]
Dan faedah membaca basmalah di awal masuk kamar
kecil adalah sebagaimana terdapat dalam hadits ‘Ali bin Abi
Tholib rodhialloohu'anhu riwayat Ibnu Majah dan Thobroni dll
bersabda rosululloh shollalloohu'alaihi wasallam:
" مسم :لوؼي نأ ءللا
ُ
م
ُ
هُ د
َ
مأ ل
َ
م
َ
د اذإ
َ
م
َ
دآ يـم تا
َ
ر
ْ
وَ م
َ
و
ِ
ن
ِ
لا مْ مأ َ مم و
َ
م
ُ
ْ م
ِ
م
لا " . عمولا حقحص( نوبمٕا هححصو طموٕا م نامطما هاور 4 / 214 )
Penutup antara mata-mata jin dan aurot bani Adam
adalah apabila salah seeorang diantara mereka masuk kamar kecil
dengan mengatakan :‛ Bismillah ‛.
Bekal Harian Seorang Mukmin

37

[HSR Thobroni di Ausath dan di shohihkan oleh Al –
Albani]
Doa Keluar Kamar Kecil.
"
َ
ر
ْ
ػُ م َ كا َ ك " يذممما حقحص( 0 / 7 )
‚AmpunanMu Ya Alloh (aku sangat mengharapkannya)‛
*Dari hadits ‘Ali bin Abi Tholib rodhiallohu’anhu riwayat At Tirmidzi
dan di shohihkan oleh Al Albaniy]
Faedah:
Berkata Ibnul Qoyyim rohimahullooh di kitab Ighotsatul
Lahfaan:( ج( 0 ص / 78 :
Di dalam hadits ini ada makna tersembunyi – wallohu
‘alam- bahwa kotoran memberatkan badan dan menyakitinya
bila di tahan-tahan, dan dosa juga bila di tahan memberatkan
hati, maka kedua-duanya membahayakan dan menyakitkan
badan dan hati, maka dia memuji Alloh dan bersyukur ketika
keluar kotoran dan penyakit tersebut, karena dia terselamatkan
dari marabahaya yang bakal menimpa badannya, dan juga dia
bersyukur atas ringan dan leganya badan, dari situ dia kemudian
meminta kepada Alloh untuk menyelamatkannya dari hal lain
(yaitu dosanya) yang menyekitinya agar menyejukkan dan
meringankan hatinya. Dan yang jelas bahwa rahasia yang
terkandung dalam lantunan-lantunan doa nabi
shollalloohu'alaihi wasallam diatas jangkauan relung akal kita.
Bekal Harian Seorang Mukmin

38

Dzikir Sebelum Wudhu.
" لا مسم " يذممما حقحص( نسم 0 / 01 )
Semua hadits yang berkaitan dengan dzikir sebelum
wudhu tidak ada yang shohih, dan yang paling kuat adalah
hadits di atas , datang dari banyak shohabat, dan semuanya
memiliki cacat yang berat, adapun Syaikh Al-Albani
rohimahullooh maka beliau menghasankannya. Wallohu ‘alam .
Dzikir Setelah Wudhu.
" لا ٓإ همإ ٓ نأ ُ د
َ
ف ْ مأ
َ
و
َ
ٓ
ُ
ه َ د
ْ
م
ِ
َ ذ
ْ
ي
َ
م َ ك
َ
أو ،
ُ
ه
َُ
م
َ
نأ ُ د
َ
فن ْ م ن
َ
ؿ
ً
اد

َ
و
ُ
ه ُ دب
َ
م
َ
ر
ْ
و
ُ
م
ُ
ه
ُ
م " (. مؾسم هاور 0 / 201 )
‚Aku bersaksi tiada Ilaah yang berhak untuk desembah dengan
benar melainkan Alloh semata, dan tiada sekutu baginya, dan akau
bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rosulNya‛.[HSR
Muslim dari hadits Umar bin Khottob rodhialloohu'anhu]
Faedah doa ini:
Sebagaimana dalam hadits itu juga, beliau
shollalloohu'alaihi wasallam berkata: ‚ Barang siapa yang membaca
doa diatas maka akan dibuka baginya delapan pintu sorga dan dia boleh
masuk dari pintu manapun.‛
Doa berikutnya:
"
ُ
م
ْ
ب
َ
ح َ كو َ ك
َ
ؾما
ُ
ف
َ
م
َ
و
ِ
م
َ
ح
ْ
ؿ
ِ
د
َ
ك
َ
أ ْ م
َ
ف ُ د
َ
أ
ْ
ن
َ
ٓ
ِ
إ
َ
م
َ
ه
ِ
إ
َ
ٓ
َ
أ ْ ك َ ً
َ
أ ن
ْ
م َ ت ْ غ
ِ
ػ
ُ
ر
َ
ك
َ
و
َ
أ نُ م
ْ
و
ُ
ب

ِ
إ
َ
م
ْ
ق َ ك " . لقؾغما ءوارإ( 0 / 047 و 2 / 91 )
Bekal Harian Seorang Mukmin

39

‚Maha suci Engkau Ya Alloh, dan segala puji untukMu,
Aku bersaksi tiada Ilaah yang berhak untuk desembah dengan
benar melainkan Engkau, aku memohon ampunanMu dan aku
bertaubat kepadaMu.’’[HHR An Nasaiy dari Abi Sa'id
rodhialloohu'anhu]
Peringatan:
Berkata Ibnul Qoyyim rohimahullooh dikitab Al
Waabilus Shoyyib ( ج 0 ص / 207 ): di dalam sunan Nasai dari
Abi Sa’id rodhialloohu'anhu berkata : barang siapa yang
wudhu dan selesai dari wudhunya kemudian mengatakan
doa diatas maka akan di cap dengan stempel kemudian
diangkat di bawah ‘Arsy dan tidak akan pecah stempel itu
sampai hari qiyamat, demikian riwayat ini dari ucapan Abi
Sa’id rodhialloohu'anhu , adapun dzikir-dzikir yang yang
di ucapkan orang awam ketika wudhu, disela-sela basuhan
wudhu maka tidak ada asal usulnya dari nabi
shollalloohu'alaihi wasallam dan tidak pula dari
seorangpun dari shohabat nabi dan para tabi’in dan tidak
pula dari empat Imam, dan di sana ada hadits palsu atas
nama nabi shollalloohu'alaihi wasallam .
Doa Mengenakan Baju.
" َ م ي
ِ
ذما ل ُ د
ْ
ؿ
َ
لا
َ
س
ِ
نو
َ
ه
َ
ذ
َ
و ا
ِ
ـ
َ
م
َ
ز
َ
ر
ْ
ق
ِ
ه
ِ
م
ٍ
ل
ْ
ون
َ
م
ِ
ْ
من
َ
م
ْ
ن
ِ
م نِـ
ْ
ي
َ
و
َ
ٓ

َ
و
ُ
م
ٍ
ة " . دواد بأ نـم حقحص( نسم 2 / 761 )
Bekal Harian Seorang Mukmin

40

‚Segala puji bagi Alloh yang telah memberiku pakaian ini dan
memberi rizqi kepadaku dari tanpa daya dan kekuatanku‛. [HSR Abu
Daud dari hadits Mu’adz bin Anas]
Keutamaan hadits ini:
Rosululloh shollalloohu'alaihi wasallam bersabda :" Barang
siapa membaca doa ini maka akan di ampuni dosanya yang telah lalu
dan akan datang. *HSR Abu Daud dari hadits Mu’adz bin Anas
rodhialloohu'anhu]
Doa Mengenakan Pakaian Baru, Atau
‘Imamah.

"
ِ
هق
ِ
ـَ مو
َ
سم َ ًْ ك
َ
أ ُ د
ْ
ؿ
َ
لا َ ك
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ
أ
َ
ل
ْ
م
ُ
م َ ك
ِ
ـ
ُ
ص و
َ
م
ِ
ْ
م
َ
م
َ
و
ِ
ه
ِ
ْ
م
َ
م
ْ
ن
ِ
م
َ
ع ،
ُ
ه
َ
م

َ
و
َ
أ
ِ
َ ذ
ْ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
ُ
ه
َ
م
َ
عـ
ُ
ص و
َ
م
ِ
َ ذ
َ
و
ِ
ه " . يذممما حقحص( حقحص 2 / 072 )
‚Ya Alloh, milikMu segala pujian, Engkau telah
memberiku pakaian ini, aku memohon kepadaMu dari
kebaikannya dan kebaikan apa di buat untuknya, dan aku
berlindung denganMu dari keburukannya dan keburukan apa
yang di buat untuknya‛.*HSR Tirmidzi ]
Bekal Harian Seorang Mukmin

41


Doa Untuk Teman Yang Memakai Pakaian
Baru
" موعم لا ُ ف
ِ
ؾْ َ يو م
ْ
بُ م " . م حقحص( حقحص دواد بأ نـ 2 / 761 )
‚ Semoga umurmu panjang dan semoga Alloh ganti dengan
yang lainnya(bila telah usang).‛* HSR Abu Daud+
Di Shohih Bukhori ( 4170):
َِلا
َ
لو
ُ
م
َ
ر ُ ً
ْ
قَ م
َ
أ ْ ً
َ
مو
َ
م
ٍ
دق
ِ
ع
َ
م
ِ
ن
ْ
م
ِ
د
ِ
مو
َ
م
ِ
ًْـ
ِ
م
ٍ
د
ِ
مو
َ
م
ِ
م
ُ
أ
ْ
نَ م - مؾنمو هنقؾم لا منص -

َ
ع
َ
م َِلا
ُ
لو
ُ
م
َ
ر
َ
لو
َ
م ،
ُ
ر
َ
ػ
ْ
ص
َ
أ
ٌ
صق
ِ
ؿ
َ
م
َ
َ مَ م
َ
و ى
ِ
م
َ
أ - مؾمو هقؾم لا مص - «
ْ
هَـ
َ
م
ْ
هَـ
َ
م . ش ُ دن
ْ
ب َ م
َ
لون
َ
م
ون
ُ
م
َ
ر
َ
لون
َ
م ىن
ِ
م
َ
أ ىن
ِ
ك
َ
ر
َ
م َ ز
َ
م ،
ِ
ة
َ
و
ُ
بهـما
ِ
مَ مو
َ
خ
ِ
م
ُ
ى
َ
ع
ْ
م
َ
أ ُ ً
ْ
ب
َ
ه
َ
ذ
َ
م ْ ً
َ
مو
َ
م .
ٌ
يَـ
َ
س
َ
م
ِ
ي
َ
ق
ِ
ْ
َ
ب
َ
ْ
لو
ِ
م
َ
ى
ْ
ه
َ
و َِلا َِلا
ُ
ل -
مص مؾمو هقؾم لا - « و
َ
فْ م
َ
د . ش َِلا
ُ
لون
ُ
م
َ
ر
َ
لو
َ
م
َ
م
ُ
م «
ِ
من
ْ
م
َ
أ
َ
من
ُ
م ، ىن
ِ
ػ
ِ
ؾ
ْ
م
َ
أ
َ
و
ِ
من
ْ
م
َ
أ
ى
ِ
ػ
ِ
ؾ
ْ
م
َ
أ
َ
و
ِ
م
ْ
م
َ
أ
َ
م
ُ
م ، ى
ِ
ػ
ِ
ؾ
ْ
م
َ
أ
َ
و ش .
Dari Ummi Kholid bin Sa’id rodhialloohu'anha berkata:
Aku mendatangi rosululloh shollalloohu'alaihi wasallam bersama
ayahku, dan aku mengenakan pakaian berwarna kuning, maka
nabi shollalloohu'alaihi wasallam berkata: ‚ sungguh bagus
bajumu‛ dua kali, maka kemudian aku bergegas memainkan
khotam (tanda kenabian), maka ayahku pun menghardikku, tapi
di cegah oleh nabi shollalloohu'alaihi wasallam sembari
mengatakan: ‚ Semoga umurmu panjang dan semoga Alloh ganti
Bekal Harian Seorang Mukmin

42

dengan yang lainnya’’ kemudian ‚ Semoga umurmu panjang dan
semoga Alloh ganti dengan yang lainnya‛
Dalam sebuah lafadz lain di Bukhori juga (7824) :
« ى
ِ
ؼ
ِ
ؾ
ْ
م
َ
أ
َ
و
ِ
م
ْ
م
َ
أ ش
‚Semoga engkau pakai baju barumu ini sampai usang.‛
Peringatan :
Adapun hadits :
"
ً
ادقفم ْ ً
ُ
مو
ً
ادقح ْ ش
ِ
م
َ
و
ً
ادي
ِ
د
َ
م
ْ
س
ِ
بما " .
‚Pakailah yang baru dan hiduplah dengan mulia dan matilah
dalam keadaan syahid.‛*Dari Hadits Ibnu Umar rodhialloohu'anhu
riwayat An- Nasai dll]
Hadits ini mu’al (memiliki cacat) sebagaimana kata An-
Nasai seperti yang di nukil oleh Al- Hafidh di Nataijil
Afkar(1/27) : hadits ini hasan ghorib, dan rijal isnadnya rijal
shohih, akan tetapi di cacat oleh An-Nasa’i dengan perkataannya:
Ini hadits mungkar, di ingkari oleh Yahya Al-Qotthon atas Abdur
Rozzaq. Selesai.
Hadits ini di hasankan oleh Syaikh Al Albani
rohimahullooh di Asshohihah (1/351) mengikuti jejak Al
Hafidz rohimahullooh .
Doa Ketika Meletakkan Atau Melepas
Pakaian
" لا مس
ِ
م " .
Bekal Harian Seorang Mukmin

43

Telah lewat dalam doa ketika masuk kamar kecil:
لوؼي
ْ
نأ
ُ
ه
َ
م
ْ
و
َ
م
ْ
م
ُ
هُ دمأ
َ
ع َ ض
َ
و اذإ مدآ ي
ِ
ـ
َ
م
ِ
تا
َ
روَ مو
ِ
ن
ِ
لا
ِ
مْ مأ َ
ْ
م
َ
م وم م
ِ
م
: " لا منننس
ِ
م " نونننبمٕا هححنننصو طنننموٕا م نامنننطما هاور . " حقحنننص
عمولا 4 / 214 " .
Penutup antara mata-mata jin dan aurot bani Adam adalah
apabila salah seeorang diantara mereka masuk kamar kecil dengan
mengatakan :‛ Bismillah ‛. [HSR Thobroni di Ausath dan di
shohihkan oleh Al – Albani]
*****
Doa Dan Dzikir Ketika Makan
"
ْ
ل
ُ
ؼ
َ
قؾم
ً
ومو
َ
عم
ْ
مُ م ُ دمأ
َ
لمأ اذإ : لا مسم :ل
ُ
ؼقؾم
ِ
ه
ِ
موأ م زك ننم ، لا مسم

ِ
ه
ِ
ر
ِ
مآو
ِ
ه
ِ
موأ م " يذممما حقحص( حقحص 2 / 067 )
‚Jika salah seorang diantara kalian menyantap makanan maka
hendaklah mengatakan: Bismillah, dan apabila lupa maka
ucapkanlah: Bismillah fi awwalihi wa akhirhi.’’ [HSR Abu
Daud dan Tirmidzi dari hadits ‘Aisyah rodhialloohu'anha +
Faedah :
Berkata Al–Hafidh rohimahullooh di Al Fath(15/246) :
Adapun ucapan Nawawi di dalam adab makan dari kitab
Adzkar : sifat membaca basmalah adalah diantara yang paling
penting untuk di ketahui, dan yang paling utama adalah dengan
Bekal Harian Seorang Mukmin

44

mengucapkan : bismillahhirrohmaanirrohim, dan apabila
mengucapkan bismillah saja telah mencukupinya, dan tercapai
sunnah, maka aku tidak melihat apa yang dia
ungkapkan dari keutamaan diatas ada dalil yang
khusus, adapun apa yang di sebutkan Al-Ghozali dalam adab makan
dari kitab ‚Ihya‛ bahwa seandainya dia mengucapkan pada setiap
suapan bismillah maka itu bagus, dan disunnahkan di suapan pertama
mengucapkan : bismillah, dan di suapan kedua bismillahirrohman dan
di suapan ketiga bismillahrrohmanirrohim, maka akupun tidak
melihat ada dalil disunnahkan doa tersebut. Selesai.
Doa yang lainnya:
"
ُ
هْـ
ِ
م
ً
ا
ْ
م
َ
م وَـ
ْ
ؿ
ِ
ع
ْ
مأو
ِ
هق
ِ
م وـم
ْ
ك
ِ
رو
َ
م
َ
م
ُ
فؾما " . يذممما حقحص( نسم 4 / 079 )
‚Ya Alloh, berkahilah untuk kami dalam makanan ini dan
berilah kami makanan yang lebih baik darinya‛.*HHR Tirmidzi+
Doa minum susu atau lainnya:
"
َ
م
َ
م
ُ
فؾما
ِ
رو
ْ
ك
َ
م َـ
ِ
م و
ْ
ق
ِ
ه
َ
و
ِ
ز
ْ
د َ ك
ِ
م و ْـ
ُ
ه " .
‚Ya Alloh berkailah untuk kami dalam minuman ini dan
tambahlah untuk kami darinya.‛*HHR Tirmidzi+
Doa Ketika Selesai Makan.
" ُِ د
ْ
ؿ
َ
لا ِل
َ
ما
ِ
ذ
ْ
ي
َ
أ
َ
ؿ
َ
ع
ْ
م
ِ
ـ
ْ
ي
َ
ه
َ
ذ
َ
طما ا
َ
ع
َ
ز
َ
رو
َ
مو
َ
م
ِ
ـ
ْ
ق
ِ
من َ م
ْ
ن
ِ
م
ِ
ه ن
َ
م
ْ
ينِـم
ٍ
ل
ْ
و
َ
و
َ
ٓ

َ
و
ُ
م
ٍ
ة " ] دواد بأ نـم حقحص( نسم 2 / 761 ) [
Bekal Harian Seorang Mukmin

45

‚Segala puji bagi Alloh yang telah memberi makan kepadaku
makanan ini, dan memberiku rizqi dengan tanpa daya dan
kekuatanku‛.*HHR Abu Daud dari Mu'adz bin Anas
rodhialloohu'anhu ]
Keutamaan Doa Ini:
Rosululloh shollalloohu'alaihi wasallam mengatakan :
‚Barang siapa yang mengucapkan doa ini maka Alloh ampuni dosanya
yang telah lalu‛.
Doa lainnya:
" َ م ل ُ دؿلا
ِ
ث
ْ
م
َ
م
ً
ا
ِ
ق
ُ
م
ً
وب
َ
ب
َ
رو
ِ
م
ً
وم
ْ
ق َ م ،
ِ
ه
ٍ
ينػْ ؽ
َ
م
َ
ْ
م
َ
و ،
َ
ٓ
َ
د
َ
ون
ُ
م ٍ
َ
و ،
َ
ٓ

ْ
س
ُ
م ْ غَ ت ًـ ى َـ
َ
م
َ
ر
ُ
هْـ
َ
م و " . خبما هور( حتػما ن يرو 7 / 018 )
‚Segala puji bagi Alloh dengan pujian yang banyak, baik dan
penuh berkah didalamnya, dengan tanpa tertolak, dan tidak pula di
tinggalkan, dan tanpa ada kebutuhan Alloh sedikitpun darinya.‛*HSR
Bukhori dari Abi Umamah rodhialloohu'anhu ]
Doa Untuk Tuan Rumah Atau Yang Mengundang
Makan
" َ تم
َ
ز
َ
ر
َ
م
ْ
ق
ِ
م
ْ
م
ُ
َ
ل
ْ
ك
ِ
رو
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ْ
ر
ِ
ػْ ماو ،
ْ
م
ُ
ف
َ
ل ْ
ُ
م
َ
و
ْ
را م
ُ
ف
ْ َ
ح " . مؾنسم هاور(
4 / 0606 )
‘’ Ya Alloh berkahilah untuk mereka pada apa yang Engkau
rizqikan kepada mereka dan ampunilah mereka serta rohmatilah
mereka.‛*HSR Muslim dari ‘Abdillah bin Busyr rodhialloohu'anhu]
Bekal Harian Seorang Mukmin

46

Doa lainnya:
"
ِ
نو
َ
ؼ
ْ
مأ
ْ
ن
َ
م
ِ
ق
ْ
مأو ي
ِ
ـ
َ
ؿ
َ
ع
ْ
م
َ
أ
ْ
ن
َ
م
ْ
م
ِ
ع
ْ
م
َ
أ
َ
م
ُ
فؾما " مؾسم هاور( . 4 / 0626 )
‚ Ya Alloh kasihlah makan orang yang telah mengasihku
makan, dan minumilah yang telah meminumiku‛ *HSR Muslim
dari Miqdad bin Aswad rodhialloohu'anhu]
Doa Orang Yang Di Ajak Berbuka Puasa Untuk
Pengundangnya.

"
ْ
م
َ
أ
َ
ر
َ
ط
ُ
مُ م َ دْـ
ِ
م ن
َ
صما
ُ
ؿ
ِ
ئو
ْ
و
َ
و
َ
ن َ
َ
أ نَ م
َ
ل
َ
م ن
َ
ع
َ
ْ
ٕا
ُ
مُ ؽ
َ
مو
َ
رن
ْ
م
َ
و ،
ُ
را َ م َـ ن
َ
م
َ
ز ْ ً
َ
م ن
َ
ؾ
ْ
ق
ُ
مُ ؽ

ْ
ما
َ
ل
ِ
ئ
ُ
يَ ؽ " مٕا هححصو دحأ هاور عمولا حقحص( نوب 1 / 119 )
" Telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa, dan
telah memakan makanan kalian orang-orang yang baik, dan
berduyun-duyun atas kalian malaikat.‛ *HSR Ahmad :12429 dari
hadits Anas rodhialloohu'anhu ]
Doa berbuka puasa
"
َ
ذ
ْ
ماو ،
ُ
لؿ
َ
ظما
َ
ىه
ْ
ور
ُ
عما
ِ
ً
َ
ؾ
َ
ٕا َ ً
َ
ب
َ
م
َ
و
ُ
ق
ْ
م
ِ
إ
ُ
ر َ م
ْ
ن
َ
ءو ُلا "
دواد بأ نـم حقحص( نسم 2 / 449 )
“ Telah hilang dahaga, dan telah basah kerongkongan,
dan telah tetap pahala Insya Alloh” [HR Abu Dawud dari hadits
Ibnu „Umar rodhialloohu'anhu]
Peringatan:hadits ini di hasankan sanadnya oleh Ad-
Daaruqutni ,dan Al-Haafidh dan di terima oleh Syaikh Al-Bany
Bekal Harian Seorang Mukmin

47

akan tetapi di cacat oleh Al-Haafidh Abi „Abdillah sebagaimana
terdapat di Tahdzibul Kamal, karena di dalam sanadnya ada
Marwan bin Salim bin Muqoffa‟ majhul „ain, tidak ada yang
meriwayatkan darinya kecuali Al-Husain bin Waid dan tidak di
tsiqohkan kecuali oleh Ibnu Hibban, oleh karena itulah Al-
Haafidh Abu Abdillah mengatakan:hadits ini ghorib tidak kami
tulis kecuali dari Husain bin Waqid, dan Al-Haafidh Ibnu Hajar
sendiri di Talkhish (3/54) mengatakan: hadits ini di riwayatkan
oleh Abu Daud ,An-Nasaai,Ad Daruqutni, Al –Haakim dan
lainnya dari hadits Ibnu Umar dan di dalamnya ada komentar
(tentang sanadnya) .walohu „alam.

Apa Yang Ucapkan Di Dalam Majlis

نأ ل
ْ
ب
َ
م
ْ
نم ة
َ
ر
َ
م
ُ
يَ ئوم دماوما سؾج
َ
ما م ( لا لو
ُ
م
َ
رم ه د
َ
ع
ُ
ي
َ
نوم :لوم
َ
ر
َ
ؿُ م نما نم

َ
مو
ُ
ؼ
َ
ي :
"
ْ
ر
ِ
ػْ ما
ِ
ب
َ
ر
ِ
م
َ
و
ْ
و
ُ
ػَ غما
ُ
با
َ
وَ تما َ ًْ كأ َ كَ كإ
َ
َ م
َ
م
ْ
ىُ م
ُ
ر " يذممما حقحص(.
3675 )
Dari Ibnu ‘Umar rodhialloohu'anhuma bahwa beliau
menghitung dalam satu majlis rosululloh shollalloohu'alaihi wasallam
sebelum beliau berdiri beliau mengucapkan ‚ Ya Robb, Ampunilah aku,
dan berilah taubat untukku, sungguh Engkau ‚At-Tawwab‛(penerima
taubat) dan ‚Al Ghofuur‛ (Maha Pengampun).[HSR At Tirmidzi]
Doa Kaffaroh Majlis (Penutup Majlis)
Bekal Harian Seorang Mukmin

48

" كمذ هسؾم نم موؼي نأ لبم لوؼم ؟هطغم هقم رثؽم سؾم م سؾم نم :
"
َ
ًنْ كأ
َ
ٓإ
َ
هن
َ
مإ
َ
ٓ نأ ُ د
َ
فن ْ مأ ،
َ
ك
ِ
دن
ْ
ؿ
َ
ح
ِ
مو
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما َ كَ كو
َ
ح
ْ
ب
ُ
م
كقمإ
ُ
بوُ مأو ك
ُ
ر
ِ
ػغتمأ " ،
كنمذ هنسؾم م نونم ونم هنم رػم ٓإ " يذنممما حقحنص( حقحنص .
3 / 153 )
Dari ‘Aisyah rodhiallohu’anha : berkata, bersabda rosululloh
shollalloohu'alaihi wasallam : ‚Barang siapa duduk dalam sebuah
majlis dan banyak kegaduhannya maka dia membaca doa ini sebelum
berdiri dari majlis tersebut‛ Maha suci Engkau Wahai Alloh, dan segala
puji bagiMu, Aku bersaksi tiada Ilah Yang berhak untuk disembah
(dengan benar) selain Engkau, aku minta ampun dan taubat
kepadaMu‛ niscaya akan diampuni baginya apa yang menjadi
kegaduhan dalam majlis tersebut.[HSR Tirmidzi]
Doa ketika masuk rumah.
1- Membaca Dzikir
لونم مؾمو هقؾم لا مص لا لومر لوم لوم مفـم لا ضر لا دبم نم رموم نم
: " نوطقنْما لوم ،هموعم دـمو همومد دـم موعم لا رمذم ،هتقم لمرما لمد اذإ :
نوطقنْما لونم ،هنمومد دنـم لا رمذني منؾم لمد اذإو ،ءوْم ٓو مؽم ًقبم ٓ
...ًقبما متمردأ " . ( مؾسم هاور 3 / 1598 )
Bekal Harian Seorang Mukmin

49

Dari Jabir bin ‘Abdillah rodhialloohu'anhu berkata, bersabda
rosululloh shollalloohu'alaihi wasallam :‛ Apabila salah seorang
diantara kalian masuk rumah maka dia berdzikir (menyebut nama
Alloh) ketika masuknya dan ketika makannya maka syaithon
mengatakan(kepada teman-temannya): kalian malam ini tidak memiliki
tempat bermalam, dan tidak pula jatah santapan makan malam, dan
apabila masuk rumahnya tidak menyebut nama Alloh maka syaithon
akam berkata: mala mini kalian dapat tempat menginap dan makan
malam.{HSR Muslim]
2- Mengucapkan Salam.
: لوم مؾمو هقؾم لا مص لا لومر نم مهوبما يمومأ بأ نمو " يملم
لا منم نموض وفم لا لقبم م ويزوم جرم لمر لمو زم لا مم نموض مفؾم
دجنسما مإ حار لمرو يؿقـموأرمأ نم لوك مم هدري وأ يـلا هؾمدقم هوموتي ىتم
موض وفم ينؿقـمو رنمأ ننم لونك منم هدري وأ يـلا هؾمدقم هوموتي ىتم لا مم ن
لا مم نموض وفم ملسم هتقم لمد لمرو " دواد بأ نـم حقحص( 2 / 473 )
Dari Abi Umamah Al Bahili rodhialloohu'anhu dari rosululloh
shollalloohu'alaihi wasallam berkata:‚Tiga golongan semuanya menjadi
tanggungan Alloh ‘azza wajalla, seorang yang keluar berperang di jalan
Alloh maka dia itu Alloh tanggung jika dia meninggal akan Alloh
masukkan ke dalam sorga, atau (jika dia kembali) Alloh akan kembalikan
dia dengan mendapat pahala dan hasil rampasan perang, dan seorang
lelaki yang berangkat ke masjid maka dia Alloh tanggung jika dia
meninggal akan Alloh masukkan ke dalam sorga, atau (jika dia kembali)
Alloh akan kembalikan dia dengan mendapat pahala dan hasil rampasan
Bekal Harian Seorang Mukmin

50

perang, dan seorang lelaki yang masuk rumahnya dengan mengucapkan
salam maka dia Alloh jamin.[HSR Abu Dawud]
Doa Ketika Keluar Rumah

"
ْ
وأ من
ِ
ؾ
ْ
م
َ
أ
ْ
وأ ،
َ
ل
َ
ز
ُ
أ
ْ
وأ
َ
ل
ِ
ز
َ
أ
ْ
وأ ،
َ
لن
َ
ض
ُ
أ
ْ
وأ
َ
لن
ِ
ضأ
ْ
نأ َ كنم
ُ
ذون
ُ
مأ
ِ
ن
ِ
إ
َ
م
ُ
فؾما

َ
َ م
َ
م
َ
ل
َ
ف
ْ
َ
ي
ْ
وأ
َ
ل
َ
ف
ْ
م
َ
أ
ْ
وأ ،م
َ
ؾ
ْ
م
ُ
أ " . ] ـم حقحص( حقحص دواد بأ ن 3 / 959 ) [
‚Ya Alloh sesungguhnya aku memohon perlindungan
kepadaMu dari ketersesasatan dan menyesatkan, terpeleset dan
memelesetkan yang lain, mendholimi atau terdholimi, membodohi atau
terbodohi.[HSR Abu Daud dari hadits Ummu Salamah
rodhialloohu'anha]
Doa lainnya:
" لو
ِ
م ٓإ َ ةو
ُ
م ٓو
َ
ل
ْ
و
َ
م ٓ ،لا مم
ُ
ً
ْ
ؾ َ موم ، لا مسم ‛
‚ Dengan nama Alloh aku bertawakkal atas Alloh, tiada daya
dan kekuatan kecuali dengan Alloh‛ *HSR Abu Daud dan Tirmidzi dari
hadits Anas rodhialloohu'anhu]
Keutamaan Doa Ini:
Rosululloh shollalloohu'alaihi wasallam bersabda:
" لوم نم : هتقم نم جري مم " ٓإ َ ةون
ُ
م ٓو
َ
ل
ْ
ون
َ
م ٓ ،لا مم ُ ً
ْ
ؾ َ موم ، لا مسم
م
ُ
وو َ ًقػُ م :
ُ
ه
َ
م
ُ
لوؼ
ُ
ي ،لو
ِ
م
ُ
نوطقْما هـ َ م ى
َ
حَـَ مو ، َ ًق " ] يذممما حقحص( حقحص
3 / 151 ) [
Bekal Harian Seorang Mukmin

51

" Barang siapa keluar rumah dan membaca doa ini, maka
dikatakan kepadanya: engkau telah di cukupi(segala kebutuhanmu),
telah di jaga(dari segala marabahaya) dan menjauh darimu syaithon".
[HSR Abu Daud dan Tirmidzi dari hadits Anas rodhialloohu'anhu]
Doa Ketika Berangkat Ke Masjid.
" ،
ً
اروك يعؿ
َ
م م ل
َ
ع
ْ
ماو ،
ً
اروُ ك نوسم مو ،
ً
اروك يب
ْ
ؾ
َ
م م
ْ
ل
َ
ع
ْ
ما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
،
ً
اروُ ك يمومأ نمو ،
ً
اروُ ك ي
ِ
ػ
ْ
ؾم نم ل
َ
ع
ْ
ماو ،
ً
اروك ي
ِ
م
َ
م م ل
َ
ع
ْ
ماو

ً
اروُ ك ي
ِ
ـ
ِ
ط
ْ
مأ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ،
ً
اروُ ك يتت
ْ
ن
ِ
مو
ً
اروَ ك ي
ِ
مو
َ
م
ْ
ن
ِ
م
ْ
ل
َ
ع
ْ
ماو " . قػتم
هقؾم .
‚Ya Alloh jadikanlah di dalam hatiku cahaya, dan dalam
lisanku cahaya, dan dalam pendengaranku cahaya, dan dalam
pandanganku cahaya, dan jadikanlah dari depanku cahaya, dari
belakangku cahaya dari atasku cahaya dan dari bawahku cahaya, dan
berilah aku cahaya.‛ *Muttafaq ‘alaih dari haditsIbnu ‘Abbas
rodhialloohu'anhu]
Doa ketika masuk masjid
" لو
ُ
مر مم
ُ
ملسماو ]ةلصماو[ لا مسم لا م رن
ِ
ػما
َ
من
ُ
ف
َ
ؾما ،

ِ
بوُ ك
ُ
ذ " . [ هنموم نما حقحص( حقحص 1 / 128 يـنسما ننمٓ ةدونيزما )
نوبمٕا هـسمو ]
Bekal Harian Seorang Mukmin

52

‚Dengan nama Alloh dan sholawat serta salam atas rosulullah
shollalloohu'alaihi wasallam, Ya Alloh ampunilah dosa-dosaku.‛ [HSR
Ibnu Majah dari hadits Fatimah rodhialloohu'anha dan tambahannya
milik Ibnu Sunni dan di hasankan Al-Albani]
Doa lainnya:
“ ك
ِ
ت
َ ْ
ح
َ
ر
َ
باو
ْ
مأ م
ْ
حَ ت
ْ
ما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما " مؾسم هاور( . 1 / 494 )
“ Ya Alloh bukalah untukku pintu-pintu rohmatMu”[HSR
Muslim dari hadits Abi Usaid rodhialloohu'anhu ]
Doa lainnya:
"
ِ
نوطقن َ ْما
ْ
نن
ِ
م ميدن
َ
ؼما
ِ
ه
ِ
كو
َ
ط
ْ
ؾن
ُ
مو ميرنؽما
ِ
هن
ِ
ف
ْ
م
َ
و
ِ
مو مقظعما لوم
ُ
ذو
ُ
مأ
مق
ِ
م
َ
رما " .هنموي رئوم نم ظػم نوطقْما لوم ،كمذ لوم اذنم حقحنص( حقحنص
دواد بأ نـم 1 / 93 )
‚Aku berlindung kepada Alloh Yang ‚Adzim‛ (Agung),
dengan wajahNya Yang Mulia, dan kekuasaanNya yang terdahulu dari
syaithon yang terkutuk.’’ Jika dia mengucapkan hal itu maka syaithon
berkata: terjaga dia seluruh harinya. [HSR Abu Daud dari hadits
Abdillah bin ‘Amr rodhialloohu'anhu+
Bekal Harian Seorang Mukmin

53

Doa keluar dari Masjid
" لو
ُ
مر مم
ُ
ملسماو ]ةلصماو[ لا مسم لا م رن
ِ
ػما
َ
من
ُ
ف
َ
ؾما ،

ِ
بوُ ك
ُ
ذ " . [ هموم نما حقحص( حقحص 1 / 128 هـنسمو يـنسما ننمٓ ةدونيزما )
نوبمٕا ]
‚Dengan nama Alloh dan sholawat serta salam atas rosulullah
shollalloohu'alaihi wasallam, Ya Alloh ampunilah dosa-dosaku.‛ *HSR
Ibnu Majah dari hadits Fatimah rodhialloohu'anha dan tambahannya
milik Ibnu Sunni dan di hasankan Al-Albani]
Doa lainnya:
"
ِ
ؾ
ْ
ض
َ
م
ْ
ن
ِ
م ك
ُ
ملمأ ن
ِ
إ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما َ ك " مؾسم هاور( 1 / 994 )
“Ya Alloh aku memohon kepadaMu dari keutamaanMu.” [HSR
Muslim dari hadits Abdulloh bin Amr rodhialloohu'anhu ]
"
ْ
ما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ْ
ؿ
ِ
ص
ِ
م ي
ِ
ـ
َ
ن َ ْما
ْ
ق
َ
ط
ِ
نو
َ
رما
ِ
م
ْ
ق
ِ
م " هموم نما حقحص( 1 / 129 )
‚Ya Alloh sesungguhnya selamatkanlah diriku dari syaithon
yang terkutuk.‛*HSR Ibnu Majah dari hadits Abi Huroiroh
rodhialloohu'anhu]
Doa Ketika Mendengar Adzan.
Mengucapkan seperti apa yang di ucapkan oleh muadzin,
kecuali ‚ةلننصما مننم يننم’‛ dan‛ حلننػما مننم يننمو‛ maka
menjawabnya : " لوم ٓإ ةوم ٓو لوم ٓ " * Muttafaq ‘Alaih+
Bekal Harian Seorang Mukmin

54

Doa Lainnya Dibaca Ketika Mendengar
Tasyahhud:
" عؿسي مم لوم نم : نذمما " ٓإ
َ
هنمإ ٓ
ْ
نأ )دفنمأ وكأو يياور مو( ُ دفمأ
،
ً
ون
ّ
مر لونم ُ ًقنضر ،
ُ
همومرو
ُ
ه ُ د
ْ
ب
َ
م
ً
اد
َ
ؿ
َُ
م
َ
نأو ،
ُ
ه
َ
م َ كي َ ذ ٓ
ُ
ه َ د
ْ
مو ،لا

ً
وـيد
ِ
ململومو
ً
ٓومر
ٍ
دؿح
ُ
ؿ
ِ
مو "
ُ
ه
ُ
بْ ك
َ
ذ
ُ
ه
َ
م
َ
ر
ِ
ػ ُ م " مؾسم هاور(. 1 / 290 )
‚ Barang siapa membaca doa ini ketika mendengar muadzin :
Aku bersaksi bahwa tiada Ilah Yang berhak untuk disembah (dengan
benar) selain Alloh semata tida sekutu baginya, dan bahwa nabi
Muhammad adalah hamba dan rosulNya, aku ridho dengan Alloh
sebagai Robku, dan dengan Muhammad sebagai rosul, dan dengan
Islam sebagai agama.‛ * HSR Muslim dari hadirt Sa’ad bin Abi
Waqqosh rodhialloohu'anhu]
Doa Setelah Mendengar Adzan
"
ِ
ن
ِ
ذم
ُ
ما
ِ
ي
َ
مو
َ
مإ
ْ
ن
ِ
م همارم د
ْ
ع
َ
م يبَـما مم مص
ُ
ي " مؾسم(. 1 / 288 )
“Membaca sholawat atas nabi shollalloohu'alaihi wasallam
setelah selesai menjawab adzan” [HSR Muslim dari hadits „Abdillah
bin „Amr bin Al „Ash]
Doa Lainnya Di Baca Setelah Membaca Sholawat:
: ءادنِـما
ُ
ع
َ
ؿن
ْ
س
َ
ي مم
َ
لوم
ْ
نم " ن
َ
ه
َ
بر
َ
من
ُ
ف
َ
ؾما
ِ
ذ
ِ
ه َ دنما
ْ
م
َ
و َ تما
ِ
ة ن
َ
صماو
ِ
ين
َ
مو َ ل
ِ
ة

َ
ؼما
ِ
ئو نن
َ
ؿ
ِ
ي
َ
وما
ً
ادنن
َ
ؿ
َُ
م
ِ
تآ نن
ِ
م
ْ
ق
َ
ؾ
َ
ي
َ
و
َ
ػما نن
ِ
ض
ْ
ق
َ
و
َ
يؾ
ْ
ما
َ
ع نن
ْ
ث
َ
م
ُ
ه
َ
ؼ
ْ
ونن
ُ
ؿ
ْ َ
م
ً
وننمو نن
َ
ما
ً
اد
ِ
ذ
ْ
ي

ُ
هَ م ْ د
َ
م
َ
و " يموقؼما موي يتموػم
ُ
ه
َ
م ً
َ
ؾ
َ
م ، " يروخبما هاور( . 1 / 252 ) "
Bekal Harian Seorang Mukmin

55

‚Barang siapa membaca setelah mendengar adzan:‛ Ya Alloh
Engkau Robb (Pemilik) panggilan yang sempurna ini dan Sholat yang
di tegakkan, berilah Muhammad shollalloohu'alaihi wasallam Al-
Wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia di tempat yang mulia
yang Engkau janjikan. Maka halal baginya syafa’atku pada hari
kiamat.*HSR Bukhori dari hadits Jabir bin ‘Abdillah
rodhialloohu'anhu]
Faedah:
" ينموملاو ناذٕا مننم درنني ٓ ءومدنما " يذننممما حقحننص( حقحننص .
3 / 185 )
Bersabda nabi shollalloohu'alaihi wasallam : ‚ Doa antara
adzan dan iqomah tidak di tolak‛ * HSR At Tirmidzi dari hadits Anas
bin Malik rodhialloohu'anhu]
Bekal Harian Seorang Mukmin

56


Dzikir – Dzikir
Sholat
Bekal Harian Seorang Mukmin

57

Doa – Doa Iftitah.
«
ِ
قن
ِ
ْ
م
َْ
ما
َ
ْ
من
َ
م َ تْ دن
َ
مو
َ
م
َ
منَ م
َ
ىون
َ
يو
َ
ط
َ
م
َ
ْ
من
َ
م
َ
و ىن
ِ
ـ
ْ
ق
َ
م ْ دن
ِ
مو
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
،
ِ
سَ ك َ دما
َ
ن
ِ
م
ُ
ض
َ
ق
ْ
م
َ
ٕا
ُ
ب
ْ
و
َ
ثما ى
َ
ؼَـ
ُ
ي
َ
مَ م و
َ
يو
َ
ط
َ
ْ
لا
َ
ن
ِ
م ى
ِ
ـ
ِ
ؼَ ك
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ،
ِ
ب
ِ
رْ غ
َْ
ما
َ
و
ِ ٍ
ْ
ؾ
َ
ثما
َ
و
ِ
ءو
َْ
مو
ِ
م
َ
ىو
َ
يو
َ
ط
َ
م
ْ
ل
ِ
سْ ما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ِ
د
َ َ
م
ْ
ما
َ
و ش . هقؾم قػتم
‚Ya Alloh jauhkanlah antaraku dan antara kesalahan-
kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat, Ya
Alloh bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana baju
putih di bersihkan dari kotoran, Ya Alloh cucilah kesalahan-kesalahanku
dengan air dan es serta air dingin. *Muttafaq ‘alaih dari hadits Abi
Huroiroh rodhialloohu'anhu]
Doa lainnya:
"
َ
ك
ُ
ْ
من َ م
َ
همإ
َ
ٓ
َ
و
َ
كه د
َ
م موعَ م
َ
و َ ك
ُ
ؿ
ْ
ما
َ
ك
َ
رو
َ
بَ م
َ
و
َ
ك
ِ
د
ْ
ؿ
َ
ح
ِ
مو
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما َ كَ كوح
ْ
ب
ُ
م
" . هموم نما حقحص( حقحص 1 / 135 )
‚ Maha suci Engkau ya Alloh, dan segala pujian untukmu.
Dan Maha berkah namaMu, dan sangat tinggi kehormatanMu, dan
tiada ilah yang berhak di sembah dengan benar kecuali Engkau.[ HSR
Ibnu Majah dari hadits Umar bin Khottob rodhialloohu'anhu aslinya di
Muslim secara mauquf]
Doa lainnya:
Bekal Harian Seorang Mukmin

58

"
َ
أ لاو )
ً
وملم( لا
َ
ٓإ
َ
ه
َ
م
ِ
إ ٓ ْ م
ُ َ
م َ م
ِ
ب
ْ
م
َ
أ )
ً
وملم(
ً
ا
ُ
م
ْ
و
ُ
ذ
ِ
م ِلو
َ
سما
ِ
ؿ
ْ
ق ِ ع

ْ
ما
َ
ع
ِ
ؾ
ْ
ق
ِ
م
ِ
م
َ
ن َ ْما
ْ
ق
َ
ط
ِ
نو
َ
رما
ِ
م
ْ
ق
ِ
م
ِ
م
ْ
ن
ْ
َ م
ِ
ز
ِ
ه
َ
و َ ك
ْ
ػ
ِ
خ
ِ
ه
َ
و َ ك
ْ
ػ ن
ِ
ث
ِ
ه " حقحنص . أرنؼي منم
دواد بأ نـم حقحص( 1 / 148 . )
Beliau menambah doa ini di sholat malam : Laa ilaha
illallah(3x) dan Allohu Akbar (3x), Aku berlindung kepada Alloh ‚As
Sami’’ Yang Maha mendengar, dan ‚Al-‘Aliim‛ Yang Maha
mengetahui dari syaithon yang terkutuk dan dari bisikan, tiupan dan
gangguannya.‛ Kemudian membaca Al Fatihah.[HSR Abu Daud dari
hadits Abi Sa’id rodhialloohu'anhu+
Doa lainnya:
"
َ
ا ُل
َ
أ ْ م
ُ َ
م َ م
ِ
ب
ْ
م
َ
و
ً
ا
َ
ْ
لا
ْ
ؿ ُ د ِ ِل َ م
ِ
ث
ْ
م
َ
و
ً
ا ن
ُ
م
ْ
ب
َ
ح
َ
نو ِلا
ُ
م نْ ؽ
َ
ر ً ة
َ
و
َ
أ ن
ِ
ص
ْ
ق
ً
ل " ،
: ( لوؼم يموحصما نم لمر هم حتػتما " ءمنسما باونمأ ونل ًحتم !ول ًبجم "
مؾسم( 1 / 420 )
“ Alloh “Akbar” Besar dan Maha Besar, segala puji bagi
Alloh dengan pujian yang banyak, dan Maha suci Alloh di waktu pagi
dan petang” ini adalah doa iftitah dari salah seorang shohabat dan
rosululloh shollalloohu'alaihi wasallam berkomentar tentang doa ini:
akau terheran-heran dengan doa ini, karena terbuka untuknya pintu-
pintu langit‟ [HSR Muslim dari hadits Ibnu Umar rodhialloohu'anhu]
Doa lainnya:
"
َ
ا
َ
ْ
ل
ْ
ؿ ُ د ِ ِل
ْ َ
ح َ م
ً
اد
ِ
ث
ْ
م
َ
م
ً
ا
ِ
ق
ُ
م
ً
وب
َ
ب
َ
رو
ِ
م
ً
وم
ْ
ق
ِ
ه "
Bekal Harian Seorang Mukmin

59

لوؼم لمر وب حتػتما : " وفعمري ميأ ونوردتبي
ً
وؽؾم مم يـما ًيأر دؼم " . ]
( مؾسم هاور 600 ])
‚ Segala puji bagi Alloh, dengan pujian yang banyak lagi bagus
serta penuh berkah di dalamnya.‛ ini adalah doa iftitah dari salah
seorang shohabat dan rosululloh shollalloohu'alaihi wasallam
berkomentar tentang doa ini:‛Aku telah melihat dua belas malaikat
berebutan terhadap doa ini siapa diantara mereka yang
mengangkatnya.‛ [HSR Muslim dari hadits Anas rodhialloohu'anhu]
Doa lainnya:
" ُلا
َ
أ ْ م
ُ َ
م
َ
م[
َ
ل ]
ً
وم
ْ
و
ُ
ذ
ِ
ي
َ
ؿ
َ
ظ
َ
عما
َ
و
ِ
ءوي
ِ
م
ِ
ؽماو
ِ
توؽ
َ
ؾ
َ
ما
َ
و
ِ
تو
ُ َ
م
َ
لا " حقحنص
( نـم حقحص و يئوسـما دواد بأ 1 / 166 )
“ Alloh “Akbar” Maha Besar (3x), Engkaulah pemilik
keangkuhan dan kekuasaan, pemilik kesombongan dan keagungan
,Hudzafah rodhialloohu'anhu ]
Doa Lainnya Pada Sholat Malam:
1- Bertakbir sepuluh kali. )ممأ لا(
2- Bertahmid sepuluh kali.)ل دؿلا(
3- Bertasbih sepuluh kali.)لا نوحبم(
4- Bertahlil sepuluh kali )لا ٓإ همإ ٓ( .
Bekal Harian Seorang Mukmin

60

5- Membaca istighfar sepuluh kali dengan membaca‛ "
ْ ما
َ
منن
ُ
ف
َ
ؾما نن
ِ
ػ
ْ
ر
ِ
م
َ
و نن
ْ
ها
ِ
د
ِ
ن
َ
و
ْ
را ُ ز
ْ
م نن
ِ
ـ
ْ
ي
َ
و [ نن َ م
ِ
مو
ِ
ـ ] ي Ya Alloh
ampunilah aku dan tunjukilah aku serta berilah aku
rizki, dan selamatkanlah aku.
6- Membaca:"
َ
ؾما
ُ
ف
َ
م
ِ
إ ِ ن
َ
أ ُ م
ْ
و
ُ
ذ
ِ
م َ ك ن
ِ
م
َ
ن ن ِ ضما
ْ
ق
ِ
ق ن
َ
ي
ْ
و
َ
م
ِ
ْ
لا ن
َ
س
ِ
بو "Ya
Alloh sesungguhnya aku berlindung denganMu dari
kesempitan pada hari pembalasan, sepuluh kali.[HSR
Ahmad dari hadits ‘Aisyah rodhialloohu'anha+
Doa Lainnya Ketika Tahajjud:
« ُ د
ْ
ؿ
َ
ْ
لا َ ك
َ
م
َ
و
َ
ن
ِ
فق
ِ
م
ْ
ن
َ
م
َ
و
ِ
ض
ْ
ر
َ
ٕا
َ
و
ِ
تا
َ
و
َ
ؿ
َ
سما
ُ
م
ِ
ق
َ
م َ ًْ ك
َ
أ ُ د
ْ
ؿ
َ
ْ
لا َ ك
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما

َ
و
َ
ؿ
َ
سما ُ ك
ْ
ؾ
ُ
م َ ك
َ
م ،
ُ
رونُ ك َ ًنْ ك
َ
أ ُ دن
ْ
ؿ
َ
ْ
لا َ كن
َ
م
َ
و ،
َ
ن
ِ
فقن
ِ
م
ْ
نن
َ
م
َ
و
ِ
ض
ْ
ر
َ
ٕا
َ
و
ِ
تا

َ
ك
ُ
ؤون
َ
ؼ
ِ
م
َ
و ، ه ق
َ
ْ
لا
َ
كُ د
ْ
م
َ
و
َ
و ، ه ق
َ
ْ
لا َ ًْ ك
َ
أ ُ د
ْ
ؿ
َ
ْ
لا َ ك
َ
م
َ
و ،
ِ
ض
ْ
ر
َ
ٕا
َ
و
ِ
تا
َ
و
َ
ؿ
َ
سما

َ
ؿ
َُ
م
َ
و ، ٌ ق
َ
م
َ
نو
ه
ق
ِ
بَـما
َ
و ، ٌ ق
َ
م
ُ
روَـما
َ
و ، ٌ ق
َ
م
ُ
يَـ
َ
ْ
لا
َ
و ، ٌ ق
َ
م َ ك
ُ
م
ْ
و
َ
م
َ
و ، ٌ ق
َ
م ٌ د -
مؾمو هقؾم لا مص - َ كن
ِ
م
َ
و ، ُ ً
ْ
ؿ
َ
ؾ
ْ
م
َ
أ َ ك
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ، ٌ ق
َ
م
ُ
ي
َ
مو
َ
سما
َ
و ، ٌ ق
َ
م
َ كنن
ْ
ق
َ
م
ِ
إ
َ
و ، ُ ً
ْ
ؿنن
َ
صو
َ
م َ كنن
ِ
م
َ
و ، ُ ًنن
ْ
بَ ك
َ
أ َ كنن
ْ
ق
َ
م
ِ
إ
َ
و ، ُ ًنن
ْ
ؾ َ م
َ
وَ م َ كنن
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
َ
و ُ ًننْـ
َ
مآ
ن
َ
م
َ
و ُ ت
ْ
ر
َ
ْ
س
َ
أ و
َ
م
َ
و ، ُ ت
ْ
ر
َ
م
َ
أ و
َ
م
َ
و ُ ً
ْ
م َ د
َ
م و
َ
م
ِ
م
ْ
ر
ِ
ػْ مو
َ
م ، ُ ً
ْ
ؿَ مو
َ
م ، ُ ًنْـ
َ
ؾ
ْ
م
َ
أ و
َ ًْ ك
َ
أ
َ
ٓ
ِ
إ
َ
ه
َ
م
ِ
إ
َ
ٓ ،
ُ
ر
ِ
م
َ
م
ُْ
ما َ ًْ ك
َ
أ
َ
و
ُ
م ِ د
َ
ؼ
ُْ
ما َ ًْ ك
َ
أ -
َ
ك
ُ
ْ
مَ م
َ
ه
َ
م
ِ
إ
َ
ٓ
ْ
و
َ
أ - . ش
Bekal Harian Seorang Mukmin

61

‚Ya Alloh segala puji untukMu, Engkau adalah ‚QOYYIM‛
penegak langit dan bumi dan siapa yang di dalamnya, dan bagiMu
segala pujian Engkau adalah pemilik langit dan bumi serta siapa yang
di dalam keduanya, dan segala puji bagiMu Engkau adalah ‚NUR‛
cahaya(penerang) langit dan bumi, Engkau adalah ‚AL HAQ‛ Yang
Benar, dan janjiMu pasti benar, dan pertemuan denganMu benar, dan
ucapanMu benar, dan sorga itu benar, neraka itu benar, dan para nabi
itu benar dan Muhammad shollalloohu'alaihi wasallam adalah benar,
dan hari kiamat benar, Ya Alloh aku pasrahkan diriku kepadaMu, dan
aku beriman denganMu, dan atasMu aku bertawakkal, dan kepadaMu
aku kembali, dan denganMu aku mengadu, dan kepadaMu aku
berhukum, maka ampunilah daku Ya Alloh atas dosa yang telah aku
perbuat, atau yang aku tangguhkan, atau yang aku sembunyikan dan
aku nampakkan, Engkaulah ‚Al Muqoddim‛ (Yang Mendahulukan dan
‚Muakhkhir‛ (Yang Mengakhirkan) tiada Ilah Yang berhak untuk
disembah (dengan benar) selain Engkau.[HSR Bukhori dan Muslim
dari hadits Ibnu ‘Abbas rodhialloohu'anhu+
Doa lainnya untuk sholat malam juga.
" ،
ِ
ض
ْ
رٕ
ْ
ا
َ
و
ِ
تا
َ
و
َ
من
َ
سما
َ
ر
ِ
مون
َ
م ،
َ
لق
ِ
ما
َ
ْ
س
ِ
إ
َ
و
َ
لق
ِ
ئو َ ؽق
ِ
م
َ
و
َ
لق
ِ
ئا
َ ْ
م
َ
م
َ
ب
َ
ر
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
،
َ
نون
ُ
ػ
ِ
ؾَ تْ َ
ي
ِ
هنق
ِ
م اوُ كونَ م
َ
مقن
ِ
م
َ
ك
ِ
دو
َ
ب
ِ
م
َ
ْ
م
َ
م
ُ
مُ ؽ
ْ
َ
ت َ ًْ ك
َ
أ ،
ِ
ة
َ
دو
َ
ف َ ْما
َ
و
ِ
ى
ْ
قَ غ
ْ
ما
َ
ِ
لو
َ
م

ِ
إ ، َ ك
ِ
ك
ْ
ذ
ِ
ن
ِ
م ِ ق
َ
ْ
لا
َ
ن
ِ
م
ِ
هق
ِ
م َ ف
ِ
ؾُ ت
ْ
ما و
َ
ِ
م
ِ
ن
ِ
د
ْ
ها
ٍ
طا
َ
ِ
س َ م
ِ
إ
ُ
ءون َ َْ م
ْ
نن
َ
م ي
ِ
دن
ْ
َ
ت َ كَ ك

ٍ
مق
ِ
ؼَ ت
ْ
س
ُ
م ‛ . مؾسم هاور( 0 / 741 )
‚ Ya Alloh , Rob Jibril, Mikail dan Isrofil, Pencipta langit dan
bumi, Yang mengetahui keghoiban dan yang Nampak, Engkau sebagai
Bekal Harian Seorang Mukmin

62

hakim antar hambaMu dalam perselisihan mereka, tunjukilah aku pada
apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran dengan izinMu,
sesungguhnya Engkau menunjuki yang Engkau kehendaki kejalan yang
lurus.‛* HSR Muslim dari hadits ‘Aisyah rodhialloohu'anha+
Doa lainnya untuk sholat malam juga

َ
ؾ
ِ
م
َ
ي
ِ
ف
ْ
م
َ
و ُ ً
ْ
ف
َ
م
َ
و ننم وكأ ومو
ً
م
ِ
ؾ
ْ
س
ُ
م
ً
وػق
ِ
ـ
َ
م
َ
ض
ْ
ر
َ
ٕا
َ
و
ِ
تا
َ
و
َ
ؿ
َ
سما
َ
ر
َ
ط
َ
م ي
ِ
ذ

ُ
ه
َ
م َ كي
ِ
َ ذ ٓ
َ
م
ِ
َ
موعما
ّ
ب
َ
ر َِِل
ِ
يو
َ َ
م
َ
و
َ
يوق
ْ َ
م
َ
و ي
ِ
ؽ
ُ
سُ ك
َ
و
ِ
يل
َ
ص
َ
نإ
َ
م
ِ
م
ِ
ْ
م
ُ
ما
َ ًنْ كأ
َ
ٓ
ِ
إ
َ
همإ ٓ ُ كؾ
َ
ما َ ًْ كأ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ
مؿ
ِ
ؾ
ْ
س
ُ
ما
َ
ن
ِ
م وَ كأو ُ ت
ْ
ر
ِ
م
ُ
أ َ ك
ِ
م
َ
ذ
ِ
م
َ
و , َ ًنْ ك
َ
أ

ُ
هنَ كنم
ً
وعق
ِ
َ
ج
ِ
بوُ ك
ُ
ذ م
ْ
ر
ِ
ػْ موم ي
ِ
بْ ك
َ
ذ
ِ
م ُ ً
ْ
م
َ
َ م
ْ
ماو
ِ
ز
ْ
ػَ ك ُ ً
ْ
ؿ
َ
ؾ
َ
م
َ
كُ د
ْ
ب
َ
م وكأو
ِ
ب
َ
ر
وفـن
َ
س
ْ
مٕ ي
ِ
دن
ْ
َ
ي ٓ
ِ
قل
ْ
مٕا
ِ
ن
َ
س
ْ
مٕ ن
ِ
د
ْ
ها
َ
و َ ًْ كأ
َ
ٓ
ِ
إ
َ
بوُ ك
ه
ذما
ُ
ر
ِ
ػْ غ
َ
ي
َ
ٓ
وف
َ
ئ
ِ
ق
َ
م ُ ع
ِ
ْ
م
َ
ي ٓ وف
َ
ئ
ِ
ق
َ
م يِـ
َ
م ْ ع
ِ
ْ
سا
َ
و َ ًْ ك
َ
أ
َ
ٓإ َ ك
ْ
ي َ د
ْ
عن
َ
م
َ
و َ ك
ْ
ق
َ
ب
َ
م َ ًْ ك
َ
أ
َ
ٓ
ِ
إ
َ ًن
ْ
ق
َ
موعم
َ
و َ ًْ م
َ
روبَ م َ ك
ْ
ق
َ
م
ِ
إ
َ
و َ ك
ِ
م وكأ َ ك
ْ
ق
َ
م
ِ
إ
َ
س
ْ
ق
َ
م
ه
َ
مما
َ
و َ ك
ْ
ي َ د
َ
ي م
ُ
ه
ه
ؾ ُ م
ُ
ْ
م
َ
لاو
َ ك
ْ
ق
َ
م
ِ
إ
ُ
بوُ مأو
َ
ك
ُ
ر
ِ
ػْ غَ ت
ْ
مأ .
‚Aku hadapkan wajahku untuk Yang menciptakan bumi dan
langit, dengan lurus dan rasa pasrah, dan aku bukan termasuk orang-
orang musyrik, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidup dan
matiku hanyalah untuk Alloh semata Rob alam semesta, tiada sekutu
baginya, dengan itu aku diperintah dan aku termasuk golongan orang-
orang muslim, Ya Alloh Engkaulah Raja, tiada Ilah Yang berhak untuk
disembah (dengan benar) selain Engkau, Engkau adalah Robbku dan
aku adalah hambaMu, aku menganiaya diriku sendiri, dan aku
Bekal Harian Seorang Mukmin

63

mengakui dosaku, maka ampunilah semua dosa-dosaku, karena tiada
yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, dan tunjukilah aku kepada
ahlak yang paling mulia, karena tidak seorangpun mampu menunjuki
ke ahlak yang paling mulia kecuali Engkau, dan palingkanlah aku dari
keburukan ahlak, karena tidak ada yang bisa memalingkan darinya
kecuali Engkau, aku penuhi panggilanMu Ya Alloh, dan semua
kebaikan ada di tanganMu, dan keburukan bukan kembali kepadaMu,
aku bersamaMu dan kepadaMu, Maha berkah Engkau dan Maha tinggi
aku minta ampun kepadaMu dan taubat kepadaMu.[HSR Muslim dari
hadits Abi Huroroh rodhialloohu'anhu]
Doa – Doa Ruku’
"
َ ِ
ب
َ
ر
َ
نوح
ْ
ب
ُ
م
ْ
ما
َ
ع
ِ
ظ
ْ
ق
ِ
م " هنموم ننما حقحنص( حقحنص . تارنم ثلم 0 / 017 ) نونمو
. كمذ نم رثمأ وهررؽي
ً
وكوقمأ
‘’ Maha suci Robbku Yang ‚ADZIIM‛(Maha Agung)‛ di baca
tiga kali atau lebih.[HSR Muslim dari Hidzaifah rodhialloohu'anhu]
Peringatan :
Adapun hadits:
" هدؿحمو مقظعما بر نوحبم " )
ً
وملم( هاور أ دح دواد ومأو يـطمرادماو
Maka itu hadits mu’al (memiliki cacat), berkata Abu
Daud :
ينموػم نوؽم ٓ نأ عوخك ةدويزما هذهو , دواد ونمأ لونم ; نيذنه دوـنمنم نمم لنهأ درنػكا
عقمرما ٌيدم مثيدلا دواد بأ فقعض * سكوي نم دحأ ٌيدمو - ج( 0 ص / 81 ) :
Tambahan ini aku hawatir tidak mahfudh (tidak
terjaga/ syadz) karena penduduk Mesir telah menyendiri dalam
Bekal Harian Seorang Mukmin

64

meriwayatkan dua sanad dua hadit ini, hadits Ar,Robi’ dan
hadits Ahmad bin Yunus.
Doa lainnya:
" حو
ه
رماو
ِ
يَ ؽ
ِ
ئلما
ه
ب
َ
ر
ٌ
سو ه د
ُ
م
ٌ
حو
ه
ب
ُ
م " مؾسم هاور(. 0 / 474 )
‚Maha suci dan Maha suci Engkau wahai Robb para malaikat
dan roh ‛ [HSR Muslim dari hadits ‘Aisyah rodhiallohu’anha+
Doa lainnya:
"
ْ
ب
ُ
م
َ
ح َ كو َ ك
َ
ر
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما َـ
َ
م
َ
و و
ِ
م
َ
ح
ْ
ؿ
َ
ك
ِ
د ا
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ، ْ م
ْ
ِ
م
ْ
ر
ِ
ػ " م هـم رثؽي نومو هقؾم قػتم .
. هدوجمو همومر
"Maha suci Engkau Ya Alloh, Engkau Robb kami dan segala
puji bagiMu, Ya Alloh ampunilah daku‛ *Muttafaq ‘Alaih dari hadits
‘Aisyah rodhialloohu'anha+
Doa lainnya:
" ْـ
َ
مآ َ ك
ِ
م
َ
و ُ ً
ْ
عَ م
َ
ر َ كم
َ
مفؾما
ِ
َ
م
َ
م
َ
و ي
ِ
ع
ْ
ؿ
َ
م َ ك
َ
م
َ
ع َ ْ
َ
م ُ ً
ْ
ؿ
َ
ؾ
ْ
مأ َ ك
َ
مو ُ ً ن
َ
صَ م
َ
و ي
ِ
ؿ
ْ
ظَ م
َ
و يُِ مو ي ي
ِ
ب ون
َ
مو
َ م
ِ
َ
موعما
ِ
ب
َ
ر َِِل يم َ د
َ
م
ِ
ه
ِ
م ْ ً
َ
ؾ
َ
ؼَ ت
ْ
ما " . مؾسم( 0 / 747 يـطمرادماو يووحطماو يكاوم ومأ ) .
‚Ya Alloh untukMu aku ruku’, dan denganMu aku beriman,
dan kepadaMu aku berserah diri, tunduk untukMu pendengaranku,
penglihatanku, otakku, tulang-tulangku, urat-uratku dan apa yang di
bawa oleh kedua telapakku untuk Alloh Robb semesta alam. [HSR
Muslim dll dari hadits ‘Ali bin Abi Tholib rodhialloohu'anhu +
Doa lainnya:
Bekal Harian Seorang Mukmin

65

" و
َ
ح
ْ
ب
ُ
م ينؿظعماو ءويمؽماو توؽؾماو توملا يذ ن " حقحنص( حقحنص
دواد بأ نـم 1 / 166 .
“Maha suci Yang memiliki keangkuhan dan kekuasaan,
pemilik kesombongan dan keagungan”.[HSR Abu Daud dari
hadits „Auf bin Malik rodhialloohu'anhu]
Doa Ketika Bangkit Dari Ruku’
"
َ
م
ِ
ؿ
َ
ع ُلا
َ
ِ
م
ْ
ن
ِ
َ
ح َ د
ُ
ه " )دؿلا كم وـمر مفؾما لضم بوم ن يروخبما(
“Alloh mendengar orang yang memujuiNya”[HSR Bukhori dari
hadits Rifa‟ah bi Rofi‟ rodhialloohu'anhu ]
Ucapan selanjutnya:
(Ya robb kami bagiMu segala pujian) " كمو وـمر دؿلا 1-
" لا كم وـمر دؿ " 2-
" مفؾما دؿلا كم وـمر " 3-
“ دؿلا كمو وـمر مفؾما ” 4-
Tambahan lainnya:
Bekal Harian Seorang Mukmin

66

"
ْ
ننم َ ً
ْ
ئن
ِ
م ونم
َ
ء
ْ
لن
ِ
م
َ
و
ِ
ض
ْ
رٕا
َ
و
ِ
تا
َ
و
َ
ؿ
َ
سما
َ
ء
ْ
ل
ِ
م ُ د
ْ
ؿ
َ
لا َ ك
َ
م وَـ
َ
م
َ
ر
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ما ٌ دن
ْ
ب
َ
م َ ك
َ
م وـ
ه
ؾ ُ مو ُ د
ْ
ب
َ
عما
َ
لوم وم ه ق
َ
مأ
ِ
د
ْ
ج
َ
ما
َ
و
ِ
ءوـ
َ
ثما
َ
ل
ْ
هأ ُ د
ْ
ع
َ
م
ٍ
ء
ْ
َ ر ٓ
َ
من
ُ
ف
َ
ؾ
ه د
َ
لا َ كْـ
ِ
م ّ د
َ
لا ا
َ
ذ
ُ
ع
َ
ػْـ
َ
يٓ
َ
و َ ً
ْ
عَـ
َ
م و
َ
ِ
م
َ
ي
ِ
ط
ْ
ع
ُ
م ٓ
َ
و َ ً
ْ
ق
َ
ط
ْ
مأ و
َ
ِ
م
َ
ع
ِ
كوم " . هاور(
مؾسم 1 / 347 )
‚ Ya Alloh, Wahai Robb kami , milikMu segala pujian , sepenuh
langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki di antara
keduanya dari segala sesuatu setelah itu, Engkau adalah pemilik pujian
dan kemuliaan, ucapan yang paling berhak untuk di ucapkan oleh
seorang hamba, dan semua kami adalah hambaMu, Ya Alloh tidak ada
yang mencegah terhadap apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang bisa
memberi apa yang Engkau cegah dan tidak bermanfaat kemuliaan
siapapun dari pemilik kemuliaan, hanya dariMulah kemuliaan itu.[HSR
Muslim dari hadits Abi Sa’id rodhialloohu'anhu +
Tambahan lainnya:
: "
ٍ
ءر ننم َ ًئن
ِ
م ونم
َ
ءلمو ،
ِ
ضرٕا
َ
ءل
ِ
مو
ِ
ءم
َ
سما
َ
ءل
ِ
م ....
بوكذما نم
ِ
نر
ّ
فم
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما .دروبما
ِ
ءوماو د
َ
مماو ٍؾ
َ
ثموم ن
ْ
ر
ّ
فم
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما .دعم
سَ ك َ دننما ننم
ُ
ضقنمٕا
ُ
بوننثما ىن
َ
ؼَـ
ُ
ي منم ونيوطلاو " . مؾننسم هاور
1 / 346 )
Bekal Harian Seorang Mukmin

67

‚…sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau
kehendaki di antara keduanya dari segala sesuatu setelah itu, Ya Alloh
bersihkanlah aku dengan es dan air embun dan air dingin, Ya Alloh
sucikanlah aku dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sebagaimana
bersihnya pakaian putih dari kekotoran.‛[HSR Muslim dari hadits
‘Abdillah bin Abi Aufa rodhialloohu'anhu+
Doa lainnya:
"
ِ
هنق
ِ
م
ً
ونم
َ
روب
ُ
م
ً
وب
ِ
ق
َ
م
ً
اد
ْ
ح ُ د
ْ
ؿ
َ
لا َ ك
َ
م وَـ
َ
م
َ
ر
ُ
م[
َ
ب
َ
رو
َ
م
ً
ونم
َ
ؾ ن
ْ
ق
ِ
ه نَ م ،
َ
م ن
ِ
ُ
ي
ه
ى
َ
ر
ه
م نَـ و

َ
و
َ
ي
ْ
ر
َ
ض ] " يروخبما هاور( 1 / 317 دواد ومأ و كمومو ) .
‚Ya Robb kami, bagiMu segala puji dengan pujian yang banyak
yang penuh berkah di dalamnya, sebagimana apa yang Alloh cintai dan
ridhoi.‛ *HSR Bukhori Rifa’ah bin Rofi’ rodhialloohu'anhu +
Doa lainnya:
"
ِ
م
َ
ر
َ ِ
ب
َ
ْ
لا
ْ
ؿ ُ د
ِ
م ،
َ
ر
َ ِ
ب
َ
ْ
لا
ْ
ؿ ُ د " .
“Untuk Robbku segala pujian, Untuk Robbku segala
pujian”[HSR Abu Daud dari Hudzaifah rodhialloohu'anhu]
Doa – Doa Sujud
" ءو
َ
مه دما اور
ِ
ث ْ ملم ، ٌ د
ِ
موم وهو
ِ
ه
ِ
م
َ
ر نم دبعما
ُ
نوؽي وم
ُ
ب
َ
ر
ْ
مأ " . مؾسم هاور(
1 / 350 )
‚Paling dekatnya seorang hamba dari Robbnya adalah ketika
dia sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya,[ HSR Muslim ]
Bekal Harian Seorang Mukmin

68

" َ م
ْ
مٕا
ِ
ب
َ
ر نو
َ
ح
ْ
ب
ُ
م " .تارم ثلم ( هاور ملسم 1 / 147 )
‚Maha suci Robbku yang ‚A’la‛ Maha tinggi‛ *HSR Muslim
dari hadits Hudzaifah]
" حو
ه
رماو
ِ
يَ ؽ
ِ
ئلما
ه
ب
َ
ر
ٌ
سو ه د
ُ
م
ٌ
حو
ه
ب
ُ
م " مؾسم هاور(. 0 / 474 )
‚Maha suci dan Maha suci Engkau wahai Robb para malaikat
dan roh ‛ *HSR Muslim dari hadits ‘Aisyah rodhiallohu’anha+
Doa lainnya:
"
ْ
ب
ُ
م
َ
ح َ كو َ ك
َ
ر
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما َـ
َ
م
َ
و و
ِ
م
َ
ح
ْ
ؿ
َ
ك
ِ
د ْ ما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ،
ْ
ِ
م
ْ
ر
ِ
ػ " هقؾم قػتم . .
"Maha suci Engkau Ya Alloh, Engkau Robb kami dan segala
puji bagiMu, Ya Alloh ampunilah daku‛ *Muttafaq ‘Alaih dari hadits
‘Aisyah rodhialloohu'anha]
" يذن
َ
ؾم ين
ِ
ف
ْ
م
َ
و َ د
َ
جن
َ
م ُ ً
ْ
ؿ
َ
ؾن
ْ
مأ َ ك
َ
مو ُ ًْـ
َ
مآ َ ك
ِ
م
َ
و ُ تْ د
َ
ج
َ
م َ ك
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
مؼ
ِ
مونلا
ُ
نن
َ
س
ْ
مأ َُلا
َ
ك
َ
رونبم
ُ
ه
َ
َ
م
َ
م
َ
و
ُ
ه
َ
ع
ْ
ؿ
َ
م ّ ق َ م
َ
و
ُ
ه
َ
ر
َ
و
َ
ص
َ
و
ُ
ه
َ
ؼ
َ
ؾ
َ
م " هاور(.
مؾسم 1 / 535 )
‚Ya Alloh untukMu aku sujud, dan denganMu aku beriman,
dan kepadamu aku berserah diri, sujud wajahku untuk yang telah
menciptakannya, dan telah membentuknya, dan memecah pendengaran
dan penglihatannya, maha berkah Alloh sebaik-baik pencipta.‛ *HSR
Muslim dari hadits Ali rodhialloohu'anhu]
"
َ
ذ م
ْ
ر
ِ
ػما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ُ
ه
َ
ِ
سو
ُ
هَ تقكلمو ،
ُ
ه
َ
ر
ِ
مآو هم
َ
وأو ،ه
َ
ؾ
ُ
مو
ُ
ه
َ
م
ِ
د ،
ُ
ه
َ
ؾ ُ م يبْ ك " .
مؾسم هاور( 0 / 471 )
Bekal Harian Seorang Mukmin

69

‚ Ya , Alloh ampunilah dosaku semua, baik yang lembut atau
yang besar, awalnya dan akhirnya, yang Nampak dan
tersembunyi.[HSR Muslim dari hadits Abi Huroroh
rodhialloohu'anhu]
Doa lainnya dalam sholat malam:
" َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
مأو ،كتمو
ُ
ؼ
ُ
م نم كموموعؿمو كطخم
ْ
ن
ِ
م
َ
كو
َ
ضرم
ُ
ذو
ُ
مأ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ كن
ِ
س
ْ
ػَ ك منم َ ًنقـمأ منم َ ًنكأ َ كنقؾم
ً
ءوـم
ِ
ص
ْ
م
ُ
أ ٓ َ كْـ
ِ
م " (. مؾنسم هاور
0 / 472 )
‚Ya Alloh aku berlindung dengan ridhoMu dari
kemurkaanMu, dan dengan penjagaanMu dari ‘AdzabMu, dan aku
berlindung denganMu dariMu, tidak terhitung pujian terhadapMu
sebagaimana Engkau puji atas diriMu sendiri.‛* HSR Muslim dari
hadits ‘Aisyah rodhialloohu'anha+
Doa lainnya:
"
ِ
ْ
م
ِ
ؽماو
ِ
توؽ
َ
ؾ
َ
ماو
ِ
تو
ُ َ
م
َ
لا يذ نوح
ْ
ب
ُ
م
ِ
يؿظعماو ءوي " . حقحنص( حقحنص
دواد بأ نـم 0 / 066 )
“Maha suci Yang memiliki keangkuhan dan kekuasaan, pemilik
kesombongan dan keagungan”.[HSR Abu Daud dari hadits „Auf bin
Malik rodhialloohu'anhu]
Doa lainnya:
" دؿحمو مفؾما ككوحبم ًكأ ٓإ همإ ٓ ، ك " سم هاور مؾ ( 0 / 472 ) .
Bekal Harian Seorang Mukmin

70

‚ Maha suci Engkau Ya Alloh dan segala puji bagiMu, tiada
Ilah Yang berhak untuk disembah (dengan benar) selain Engkau.[HSR
Muslim dari hadits ‘Aisyah+
Doa Sujud Tilawah:
"
َ
و َ د
َ
ج
َ
م
ْ
م
ِ
ف
ْ
ي
ِ
م
ِ
ذ
َ
ؾ
ْ
ي
َ
َ
م
َ
مو
ُ
ه
َ
ع
ْ
ؿ
َ
م َ قمو ،
ُ
ه
َ
ؼ
َ
ؾ
َ
م
ِ
ه
ِ
م
ْ
وح
ِ
م
ُ
ه
ِ
ه
ِ
م
َ
و
ُ
مو
َ
م[ َ ت ن
َ
ب
َ
رو
َ
ك
ُلا
َ
أ
ْ
م
َ
س
ُ
ن ن
َ
ْ
لا
ِ
مو
ِ
ؼ
َ
ْ
م ] " يذنممما حقحنص( حقحنص. 0 / 081 هححنصو ممونلاو )
يبهذما هؼماوو .
‚Telah sujud wajahku untuk Ynag telah menciptakannya, dan
memecah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan
kekuatanNya‛.*HHR Tirmidzi dari hadits ‘Aisyah rodhialloohu'anha+
" م ونفؾعماو ،
ً
ار
ْ
زو ونب ينِـ
َ
م
ْ
عن
َ
ض
َ
و ،
ً
ارن
ْ
مأ
َ
كَ دنْـ
ِ
م وب م
ْ
ىُ تما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما

َ
د
ُ
واد ك
ِ
دنبم ننم ونفَ تؾ
َ
ب
َ
ؼم مم يِـ
ِ
م وفؾ
َ
ب
َ
ؼَ مو ،
ً
ار
ْ
م
ُ
ذ كَ دْـ
ِ
م " حقحنص( ننسم.
يذممما 0 / 081 )
‚ Ya Alloh tulislah untukku dengannya disisiMu pahala, dan
letakkanlah dariku dengannya dosa, dan jadikanlah dia untukku
simpanan, dan terimalah dia dariNya dariku sebagaimana Engkau
terima dari hambaMu dari hambaMu Daud.‛*HHR Abu Daud dari
hadits Ibnu ‘Abbas rodhialloohu'anhu]
Doa Diantara Dua Sujud.
" م
ْ
ر
ِ
ػْ ما
ِ
ب
َ
ر ،م
ْ
ر
ِ
ػْ ما
ِ
ب
َ
ر " هموم نما حقحص( حقحص 0 / 018 )
Bekal Harian Seorang Mukmin

71

‚ Ya Robb, ampunilah untukku, Ya Robb, ampunilah
untukku.‛*HSR Abu Daud dari hadits Hudzaifah rodhialloohu'anhu]
Peringatan :
Adapun hadits :
" نمننماو[ ، يننـحراو ، م رننػما )بر :ظننػم مو( مننفؾما ،]
يننـمزراو ، ]يـموننمو[ ،ندننهاو ،]يننـعمراو[ " هننموم نننما نـننم . 0 / 91 )
ممولاو يذممماو .
Ya, Alloh ampunilah aku, dan rohmatilah dan tariklah diriku,
dan angkatlah aku dan berilah aku petunjuk dan selamatkanlah aku,
dan berilah aku rizki.[HR Tirmidzi dan Ibnu Majah]
Maka hadits ini memiliki cacat, karena di dalam sanadnya
Zaid bin Hubab dan Kamil bin Al ‘Ala keduanya ada
pembicaraan pada keduanya dan Adzahabi memasukkan hadits
ini termasuk dari hadist yang di ingkari atas keduanya di Mizan
Al ‘Itidal( 4 / 111 )
Membaca Tasyahhud.

ُ
ين
َ ْ
ح
َ
ر
َ
و
ه
ىن
ِ
بَـما ون
َ
ه
ي
َ
أ َ ك
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
ُ
مَ ل
َ
سما ، ُ تو
َ
ب
ِ
ق
َ
طما
َ
و ُ تا
َ
و
َ
ؾ
َ
صما
َ
و ، َِِل ُ تو
َ
ق
ِ
حَ تما
َِلا
ِ
دو
َ
ب
ِ
م َ م
َ
م
َ
و وَـ
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
ُ
مَ ل
َ
سما ،
ُ
هُ مو َ م
َ
ر
َ
م
َ
و َِلا
َ
م
ِِ
لو
َ
صما
( 0 )
َ
هن
َ
م
ِ
إ
َ
ٓ
ْ
ن
َ
أ ُ د
َ
ف ْ م
َ
أ ،

َُ
م
َ
ن
َ
أ ُ د
َ
ف ْ م
َ
أ
َ
و ، َُلا
َ
ٓ
ِ
إ
ُ
ه
ُ
مو
ُ
م
َ
ر
َ
و
ُ
ه ُ د
ْ
ب
َ
م ا ً د
َ
ؿ ش . " . هقؾم قػتم

(1) – Faedah doa ini : Rosululloh shollalloohu'alaihi wasallam
mengatakan: ضرلاو ءامسلا ىف حلاص ل دبع لك تباصأ اهومتلق اذإ مكنإف
Bekal Harian Seorang Mukmin

72

‚Segala penghormatan hanya milik Alloh, demikian pula
sholawat(doa-doa) dan kebaikan-kebaikan, salam sejahtera untukmu
wahai nabi , dan rohmat Alloh serta barokahnya, salam sejahtera untuk
kita dan kepada seluruh hambaNya yang sholih, Aku bersaksi bahwa
tiada Ilah Yang berhak untuk disembah (dengan benar) selain Alloh,
dan bahwa nabi Muhammad adalah hamba dan rosulNya.‛
Model lainnya:
"
َ
ؾ
َ
م
ُ
مل
َ
سما َِِل ُ توب
ِ
ق
َ
طما ُ تاو
َ
ؾ
َ
صما ُ توم
َ
روب
ُ
ما ُ تو
َ
ق
ِ
حَ تما
ه
ينبَـما ون
َ
ه
يأ َ كن
ْ
ق

َ
همإ ٓ
ْ
نأ ُ د
َ
ف ْ مأ
َ
م
ِ
لو
َ
صما ّلا
ِ
دوب
ِ
م ممو وـ
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
ُ
مل
َ
سما
ُ
هُ مو َ م
َ
ر
َ
م
َ
و َِلا
ُ
ي
َ ْ
ح
َ
ر
َ
و
َِلا
ُ
لو
ُ
م
َ
ر
ً
اد
َ
ؿ
َُ
م
َ
نأ ُ د
َ
ف ْ مأ
َ
و َُلا
َ
ٓ
ِ
إ "
‚Penghormatan yang penuh berkah dan sholawat yang baik
hanyalah milik Alloh, demikian pula sholawat(doa-doa) dan kebaikan-
kebaikan, salam sejahtera untukmu wahai nabi , dan rohmat Alloh serta
barokahnya, salam sejahtera untuk kita dan kepada seluruh hambaNya
yang sholih, Aku bersaksi bahwa tiada Ilah Yang berhak untuk
disembah (dengan benar) selain Alloh, dan bahwa nabi Muhammad
adalah hamba dan rosulNya.‛
Membaca Sholawat Atas Nabi Shollalloohu'alaihi
Wasallam Seusai Tasyahhud .

sesungguhnya jika kalian mengucapkan doa di atas maka akan
mengenai semua hamba Alloh yang sholih di langit dan di bumi.

Bekal Harian Seorang Mukmin

73

« َ من
َ
م
َ
و
َ
مق
ِ
ها
َ
ر
ْ
م
ِ
إ َ م
َ
م َ ً
ْ
ق
َ
ؾ
َ
ص
َ
مَ م ،
ٍ
د
َ
ؿ
َُ
م
ِ
لآ َ م
َ
م
َ
و ،
ٍ
د
َ
ؿ
َُ
م َ م
َ
م
ِ
ل
َ
ص
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
،
ٍ
دن
َ
ؿ
َُ
م
ِ
لآ َ من
َ
م
َ
و ،
ٍ
دن
َ
ؿ
َُ
م َ م
َ
م
ْ
ك
ِ
رو
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ، ٌ دق
ِ
َ
م ٌ دق
ِ
َ
ح َ كَ ك
ِ
إ ،
َ
مق
ِ
ها
َ
ر
ْ
م
ِ
إ
ِ
لآ
آ َ م
َ
م
َ
و ،
َ
مق
ِ
ها
َ
ر
ْ
م
ِ
إ َ م
َ
م َ ًْ م
َ
رو
َ
م
َ
مَ م ٌ دق
ِ
َ
م ٌ دق
ِ
َ
ح َ كَ ك
ِ
إ ،
َ
مق
ِ
ها
َ
ر
ْ
م
ِ
إ
ِ
ل ش
" Ya Alloh berilah sholawat kepada Muhammad dan keluarga
Muhammad sebagaimana Engkau anugrahkan sholawat terhadap
Ibrohum dan terhadap keluarga Ibrohim, sungguh Engkau
"Hamiid"(Maha Terpuji) lagi"Majiid"(Maha Mulia), Ya Alloh
berkahilah atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana
Engkau berkahi Ibrohiim dan keluarga Ibrohiim sungguh Engkau
"Hamiid"(Maha Terpuji) lagi"Majiid"(Maha Mulia). [HR Bukhori
dari hadits Ka'ab bin 'Ujroh rodhialloohu'anhu ]
Model lainnya:
،
َ
مق
ِ
ها
َ
رن
ْ
م
ِ
إ
ِ
لآ َ من
َ
م َ ً
ْ
ق
َ
ؾن
َ
ص
َ
مَ م ،
ِ
ه
ِ
ت
َ
ي
ِ
ر
ُ
ذ
َ
و
ِ
ه
ِ
ما
َ
و
ْ
ز
َ
أ
َ
و
ٍ
د
َ
ؿ
َُ
م َ م
َ
م
ِ
ل
َ
ص
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ كنَ ك
ِ
إ ،
َ
مق
ِ
ها
َ
رن
ْ
م
ِ
إ
ِ
لآ َ من
َ
م َ ًْ م
َ
رو
َ
م
َ
مَ م ،
ِ
ه
ِ
ت
َ
ي
ِ
ر
ُ
ذ
َ
و
ِ
ه
ِ
ما
َ
و
ْ
ز
َ
أ
َ
و
ٍ
د
َ
ؿ
َُ
م َ م
َ
م
ْ
ك
ِ
رو
َ
م
َ
و
ٌ دق
ِ
َ
م ٌ دق
ِ
َ
ح ش
"Ya Alloh berilah sholawat kepada Muhammad dan para Istri –
istrinya serta keluarganya, sebagaimana engkau beri keuarga nabi
Ibrohiim sholawat ,dan berkahilah Muhammad ,Istri-istrinya dan
keluarganya sebagaimana Engkau berkahi atas keluarga Ibrohiim
sesungguhnya Engkau"Hamiid" (Maha Terpuji) lagi"Majiid"(Maha
Mulia). [ HR Bukhori dari Abu Humaid As-Sa'idi rodhialloohu'anhu ]
Bekal Harian Seorang Mukmin

74

Doa-Doa Seusai Tasyahhud Akhir Sebelum
Salam.
« ِ حقن
ِ
س
َْ
ما
ِ
ينَـْ ت
ِ
م
ْ
نن
ِ
م َ كن
ِ
م
ُ
ذون
ُ
م
َ
أ
َ
و
ِ
ْ
من
َ
ؼ
ْ
ما
ِ
با
َ
ذن
َ
م
ْ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ ىِ ك
ِ
إ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ كن
ِ
م
ُ
ذون
ُ
م
َ
أ ىِ ك
ِ
إ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ،
ِ
ت
َ
م
َْ
ما
ِ
يَـْ ت
ِ
م
َ
و و
َ
ق
ْ
ح
َْ
ما
ِ
يَـْ ت
ِ
م
ْ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ
َ
و ،
ِ
لو
َ
مَ دما

ِ
م
َ
رْ غ
َْ
ما
َ
و
ِ
م
َ
م
ْ
ل
َْ
ما
َ
ن
ِ
م ش . . هقؾم قػتم
" Ya Alloh aku berlindung denganMu dari adzab kubur, dan
akau berlindung kepadaMu dari fitnah masih Dajjal,dan aku berlindung
kepadaMu dari fitnah kehidupan dan kematian, Ya Alloh aku
berlindung kepadaMu dari dosa dan hutang.[Muttafaq 'Alaih dari
hadits 'Aisyah rodhialloohu'anha]
«
ْ
ر
ِ
ػْ مو
َ
م ، َ ًْ ك
َ
أ
َ
ٓ
ِ
إ
َ
بوُ ك
ه
ذما
ُ
ر
ِ
ػْ غ
َ
ي
َ
ٓ
َ
و ا
ً
م
ِ
ث َ م
ً
م
ْ
ؾ
ُ
م ى
ِ
س
ْ
ػَ ك ُ ً
ْ
ؿ
َ
ؾ
َ
م ىِ ك
ِ
إ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما

ُ
مق
ِ
م
َ
رما
ُ
رو
ُ
ػَ غ
ْ
ما َ ًْ ك
َ
أ َ كَ ك
ِ
إ ى
ِ
ـ
ْ َ
ح
ْ
را
َ
و ،
َ
ك
ِ
دْـ
ِ
م
ْ
ن
ِ
م ً ة
َ
ر
ِ
ػْ غ
َ
م
ِ
م ش هقؾم قػتم
"Ya Alloh sesungguhnya aku mendholimidiriku sendiri dengan
kedholiman yang banyak, dan tidakadayang mengampuni dosa-dosa
kecuali Engkau ,maka berilah ampunan untukku dengan ampunan dari
sisiMu, dan rahmatilah aku sesungguhnya Engkau '' Al Ghofuur"
Yang Maha Mengampuni lagi "Ar- Rohim" Yang Maha Merahmati.'
[Muttafaq 'Alaih dari Abi Bakr rodhialloohu'anhu ]
"
َ
ا
َ
م
ُ
فؾ
َ
م
َ
م
ِ
مو
ْ
ب
ِ
ـ
ْ
ي
ِ
م
َ
س
َ
ي
ً
ومو
ِ
س
ْ
م
ً
ا " .
" Ya Alloh hisablah aku dengan hisab yang ringan" [HSR Abu
Daud dari hadits 'Aisyah rodhialloohu'anha].
Bekal Harian Seorang Mukmin

75

"
ْ
لن
َ
ؿمأ ل ونم ذ ننمو ، ُ ًنؾؿم وم
ِ
ذ نم كم
ُ
ذو
ُ
مأ نإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما " هاور
مؾسم
" Ya Alloh sesunguhnya aku memohon perlindungan
denganMu dari kejahatan apa yang telah aku perbuat dan dari
kejahatan apayang belum aku lakukan." [ HR Muslim dari 'Aisyah
rodhialloohu'anha]
" ون
َ
م
َ
و ُ ًنْـ
َ
ؾمأ ون
َ
م
َ
و ُ تر
َ
سأ ونمو ُ ترنمأ ونمو ًم َ د
َ
م و
َ
م م
ْ
ر
ِ
ػْ ما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ ًكأ ومو ُ ًم
َ
سأ ًنكأ ٓإ
َ
همإ ٓ
ُ
ر
ِ
ممما ًكأو
ُ
م ِ دؼما ًكأ يِـ
ِ
م
ِ
ه
ِ
م
ُ
مؾمأ "
. مؾسم هاور( 0 / 726 )
"Ya Alloh berilah ampunan untukku apa yang telah aku
lakukan dan apa yang akan aku lakukan dan apa yang aku rahasiakan
dan apa yang aku nampakkan dan apa yang aku tergelincir di dalamnya
dan apa-apayang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku,
Engkaulah "AlMuqoddim"yang Memajukan dan Engkaulah "Al
Muakhkhir" Yang Mengakhirkan, tiada Ilaah Yang berhak untuk
disembah (dengan benar) selain Engkau.[ HR Muslim dari 'Ali bin Abi
Tholib rodhialloohu'anhu]
« ،
ِ
رن
ُ
ؿ
ُ
ع
ْ
ما
ِ
ل
َ
ذ
ْ
ر
َ
أ َ م
ِ
إ
َ
د
َ
ر
ُ
أ
ْ
ن
َ
أ َ كن
ِ
م
ُ
ذون
ُ
م
َ
أ
َ
و ،
ِ
ن
ْ
ب
ُ
ْ
لا
َ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ ىِ ك
ِ
إ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما

ِ
ْ
من
َ
ؼ
ْ
ما
ِ
با
َ
ذن
َ
م
ْ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ
َ
و ، و
َ
قْ ك ه دما
ِ
يَـْ ت
ِ
م
ْ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ
َ
و ش يرونخبما هاور(.
8 / 012 )
"Ya Alloh aku berlindung kepadaMu dari kebakhilan
(kekikiran),dan aku berlindung kepadaMu dari sifat pengecut, dan aku
Bekal Harian Seorang Mukmin

76

berlindung kepadaMu dari di kembalikan kepada kehinaan
umur(pikun), dan aku berlindung kepadaMu dari fitnah dunia dan aku
berlindung kepadaMu dari adzab kubur. [HR Bukhori dari 'Amr bin
Maimun rodhialloohu'anhu bahwa beliau mengajari anaknya doa ini]
" دؿنصما دنمٕا ًنكأ ٓإ همإ ٓ ، لا ككأ دفمأ نلم كملمأ
ِ
نإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
دمأ
ً
اوػم هم نؽي لو دموي لو دؾي ل يذما " يذنممما نـنم حقحنص( حقحنص.
3 / 163 )
''Ya Alloh aku memohon kepadaMu bahwa aku bersaksi bahwa
Engkau adalah Alloh tiada Ilaah Yang berhak untuk disembah (dengan
benar) selain Engkau, Yang "Ahad"Esa, Yang "As-Shomad"menjadi
tempat bergantung,Yang tidak melahirkan dan dan tidak di lahirkan,
dan tidak ada yang menandingi baginya sesuatu apapapun.[ HSR
Tirmidzi dari Buroidah rodhialloohu'anhu ]
( 1 )

"
َ
ؾما
َ
ي كملمأ نإ
َ
م
ُ
ف لو دنؾي ل يذنما دؿنصما دمٕا دماوما ككلم لا و
مقمرنما روػغما ًكأ ككإ بوكذ م رػغم نأ دمأ
ً
اوػم هم نؽي لو دموي "
)يبـما ةلص يػص ن نوبمٕا هححصو( يئوسـما هاور.

( 1 )
Faidah, doa ini memeliki keutamaan sebagaimana sabda nabi
shollalloohu'alaihiwasallam :
« ىطمأ هم لئم اذإو بومأ هم ىمد اذإ ىذما مظمٕا هؿموم لا للم دؼم هدقم ىسػك ىذماو .ش
"Demi Dzat yang jiwaku di tanganNya, sungguh orang yang berdoa
dengan doa ini telah memohon kepada Alloh dengan "Isim A'dhomNya" nama
agungNya, yang mana jika dia berdoa dengannya pasti di kabulkan,dan jika
meminta susuatu pasti di kasih."
Bekal Harian Seorang Mukmin

77

"Ya Alloh aku memohon Ya Alloh bahwasannya Enkau
"Ahad"Esa, Yang "As-Shomad"menjadi tempat bergantung,Yang tidak
melahirkan dan dan tidak di lahirkan, dan tidak ada yang menandingi
baginya sesuatu apapapun,agar engkau mengampuni segala dosaku
karena sesungguhnya Engakau adalah" Al Ghofuur" Yang Maha
pengampun lagi "AR Rohiim''Yang maha penyayang.[HSR An-Nasaai
dari Mihjan al Adro' rodhialloohu'anhu, dan ketika rosululloh
shollalloohu'alaihiwasallam mendengan doa itu di baca oleh seseorang
beliau berkomentar: Sungguh Alloh telah mengampuninya, sungguh
alloh telah mengampuninya. ]
"
ِ
تا
َ
و
َ
ؿ
َ
سما
ُ
عي
ِ
د
َ
م
ُ
نوَـ
َْ
ما َ ًْ ك
َ
أ
َ
ٓ
ِ
إ
َ
ه
َ
م
ِ
إ
َ
ٓ َ د
ْ
ؿ
َ
ْ
لا َ ك
َ
م
َ
ن
َ
ل
ِ
م َ ك
ُ
م
َ
ل
ْ
م
َ
أ ىِ ك
ِ
إ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما

َ
ل
ْ
م
َ
أ ىِ ك
ِ
إ
ُ
مو
ه
ق
َ
م و
َ
ي
ه
ى
َ
م و
َ
ي
ِ
ما
َ
رْ م
ِ
لا
َ
و
ِ
لَ ل
َ
ْ
لا ا
َ
ذ و
َ
ي
ِ
ض
ْ
ر
َ
ٕا
َ
و َ ك
ُ
م ذونمأو يـلا
روـما نم كم " هموم نما نـم حقحص( حقحص. 0 / 071 )
" Ya Alloh aku memohon kepadaMu bahwa segala puji
untukMu, tiada Ilaah Yang berhak untuk disembah (dengan benar)
selain Engkau, "Al-Mannaan"Yang Menganugrahi, wahai pencipta
langit dan bumi,Wahai yang memiliki kutamaan dan kemuliaan,
Wa"AlHayyu"Yang Maha Hidup, "AlQoyyum" Yang Maha Tegak,
aku memohon kepadaMu sorga dan aku berlindung kepadaMu dari
neraka.[HSR Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik
rodhialloohu'anhu ]
" رونـما نم كم ذومأو يـلا كملمأ نإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما " هنموم ننما حقحنص( حقحنص.
1 / 151 )
Bekal Harian Seorang Mukmin

78

"Ya Alloh aku memohon kepadaMu sorga dan aku berlindung
kepadaMu dari neraka." [HSR Ibnu Majah dari sebagian shohabat nabi
shollalloohu'alaihiwasallam ]
" ا َ ك
ِ
ؿ
ْ
ؾ
ِ
ع
ِ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما َ ةون
َ
ق
َ
ْ
لا َ ًن
ْ
ؿ
ِ
ؾ
َ
م ون
َ
م ين
ِ
ـ
ِ
ق
ْ
م
َ
أ
ِ
قن
ْ
ؾ
َ
ْ
لا َ م
َ
م َ ك
ِ
م
َ
ر ْ د
ُ
م
َ
و
َ
ى
ْ
قَ غ
ْ
م

ِ
م َ كَ ت
َ
قن ْ ْ
َ
م َ ك
ُ
م
َ
لن
ْ
م
َ
أ
َ
و
َ
من
ُ
ف
َ
ؾما
ِ
م ا
ً
ْ
م
َ
م َ ةو
َ
م
َ
و
ْ
ما َ ً
ْ
ؿ
ِ
ؾ
َ
م ا
َ
ذ
ِ
إ ي
ِ
ـ
َ
م
َ
وَ م
َ
و
ِ
م ا
ً
ْ
م
َ
م

َ
و
ِ
ىن
َ
ضَ غ
ْ
ما
َ
و ون
َ
ض
ِ
رما
ِ
م ِ قن
َ
ْ
لا
َ
ين
َ
ؿ
ِ
ؾ َ م َ ك
ُ
م
َ
ل
ْ
م
َ
أ
َ
و
ِ
ة
َ
دو
َ
ف َ ْما
َ
و
ِ
ى
ْ
قَ غ
ْ
ما َ ك
ُ
م
َ
لن
ْ
م
َ
أ

َ
ٓ
ٍ
ْ
من
َ
م َ ة
َ
رن
ُ
م َ ك
ُ
م
َ
لن
ْ
م
َ
أ
َ
و ُ دن
َ
ػْـ
َ
ي
َ
ٓ
ً
مقن
ِ
عَ ك َ ك
ُ
م
َ
ل
ْ
م
َ
أ
َ
و ىَـ
ِ
غ
ْ
ما
َ
و
ِ
ر
ْ
ؼ
َ
ػ
ْ
ما
ِ
م َ د
ْ
ص
َ
ؼ
ْ
ما

ِ
ت
ْ
ون
َْ
ما َ دن
ْ
ع
َ
م
ِ
ش
ْ
قن
َ
ع
ْ
ما
َ
د
ْ
رن
َ
م َ ك
ُ
م
َ
ل
ْ
م
َ
أ
َ
و
ِ
ءو
َ
ض
َ
ؼ
ْ
ما َ د
ْ
ع
َ
م
َ
ءو
َ
ض
ِ
رما َ ك
ُ
م
َ
ل
ْ
م
َ
أ
َ
و
ُ
ع
ِ
ط
َ
ؼْـَ م

ِ
ف
ْ
م
َ
و َ م
ِ
إ
ِ
ر
َ
ظَـما َ ة
َ
ذ
َ
م َ ك
ُ
م
َ
ل
ْ
م
َ
أ
َ
و
ٍ
ةن
َ
ِ
ض
ُ
م
َ
ءا
َ
َ
ض
ِ
ْ
مَ م
ِ
م َ ك
ِ
ئو
َ
ؼ
ِ
م َ م
ِ
إ
َ
ق
ْ
و َ ْما
َ
و َ ك

َ
ني
ِ
دنَ ت
ْ
ف
ُ
م ً ةا َ د
ُ
ه وَـ
ْ
ؾ
َ
ع
ْ
ما
َ
و
ِ
ن
َ
مي
ِ
ْ
لا
ِ
يَـي
ِ
ز
ِ
م وَـ
ِ
ي
َ
ز
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ٍ
ي
َ
ؾ
ِ
ض
ُ
م
ٍ
يَـْ ت
ِ
م
َ
ٓ
َ
و " هححنص
عمولا حقحص( نوبمٕا 1 / 411 )
"Ya Alloh dengan ilmuMu yang ghoib, dan dengan
kekuasaanMu terhadap makhluq, hidupkanlah aku selagi Engkau
mengetahui hidup itu baik untukku, dan wafatkanlah aku selagi Engkau
mengetahui kematian lebih baik bagiku.
Ya Alloh aku memohon kepadaMu rasa takut kepadaMu baik
dalam keghoiban atau nampak, dan aku aku memohon kepadaMu
kalimat ikhlash baik dalamkeadaan ridho atau marah, dan aku
memohon kepadaMu kesederhanaan baik dalam kefaqiran atau
kelapangan, dan aku memohon kepadaMu ni'mat yang tidak terputus,
dan aku memohon kepadaMupenyejuk mata yang tak terputus,dan aku
memohon kepadaMu ridho setelah qodho, dan aku memohon kepadaMu
Bekal Harian Seorang Mukmin

79

kesejukan hidup setelah kematian,dan aku memohon kepadaMu
kelezatan memandang kepada wajahMu yang Mulia, dan rindu
bertemu denganMu tanpa bahaya mengiringi, dan tanpa fitnah
menyesatkan.
Ya Alloh hiasilah kami dengan hiasan iman, dan jadikanlah
kami penunjuk orang yang mencari hidayah (yang Engkau hidayahi.)" [
HSR Ahmad dari hadits Fudholah bin 'Ubaid rodhialloohu'anhu ]
" ُ ًن
ْ
ؿ
ِ
ؾ
َ
م و
َ
م ،
ِ
ه
ِ
ؾ
ِ
مآ
َ
و
ِ
ه
ِ
ؾ
ِ
مو
َ
م
ِ
ه
ِ
ؾ ُ م
ِ
ْ
م
َ
ْ
لا
ْ
ن
ِ
م ك
ُ
م
َ
ل
ْ
م
َ
أ
ِ
نإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ْ
َ
ل ون
َ
م
َ
و
ُ
هنْـ
ِ
م

ْ
َ
ل ون
َ
م
َ
و
ُ
هنْـ
ِ
م ًن
ْ
ؿ
ِ
ؾ
َ
م ون
َ
م ،
ِ
ه
ِ
ؾ
ِ
مآ
َ
و
ِ
ه
ِ
ؾ
ِ
مو
َ
م
ِ
ه
ِ
ؾ ُ م
ِ
َ
مما
ْ
ن
ِ
م ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ
َ
و ،
ْ
م
َ
ؾ
ْ
م
َ
أ
و
َ
م
ِ
ْ
م
َ
م
ْ
ن
ِ
م ك
ُ
م
َ
ل
ْ
م
َ
أ
ِ
نإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ،
ْ
م
َ
ؾ
ْ
م
َ
أ كن
ِ
م
ُ
ذون
ُ
م
َ
أ
َ
و ، ك
ه
ق
ِ
بَ ك
َ
و كُ د
ْ
ب
َ
م ك
َ
م
َ
ل
َ
م
و
َ
ف
ْ
ق
َ
مإ
َ
ب
َ
ر
َ
م و
َ
م
َ
و ،
َ
يَـ
َ
ْ
لا ك
ُ
م
َ
ل
ْ
م
َ
أ
ِ
نإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ك
ه
ق
ِ
بَ ك
َ
و كُ د
ْ
ب
َ
م
ُ
هْـ
ِ
م
َ
ذو
َ
م و
َ
م
ِ
َ ذ
ْ
ن
ِ
م

ْ
و
َ
أ
ٍ
ل
ْ
ون
َ
م
ْ
نن
ِ
م ون
َ
ف
ْ
ق
َ
مإ
َ
ب
َ
رن
َ
م و
َ
م
َ
و ،
ِ
روَـما
ْ
ن
ِ
م ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ
َ
و ،
ٍ
ل
َ
ؿ
َ
م
ْ
و
َ
أ
ٍ
ل
ْ
و
َ
م
ْ
ن
ِ
م

ٍ
ل
َ
ؿ
َ
م ا
ً
ْ
م
َ
م
ِ
م هت
ْ
ق
َ
ض
َ
م
ٍ
ءو
َ
ض
َ
م
َ
لُ م
َ
ل
َ
ع
ْ
َ
م
ْ
ن
َ
أ ك
ُ
م
َ
ل
ْ
م
َ
أ
َ
و ، [
ُ
ه
َ
م
َ
ر
ْ
م
َ
أ دحأ
ْ
هن
َ
مو
َ
م
ُ
ن
ْ
ما

ُ
م
ِ
مو
َ
ْ
لا
َ
و
َ
نو
َ
ب
ِ
م
ُ
ن
ْ
ما
ُ
ه
َ
ح
َ
ح
َ
ص
َ
و ، وفـم لا ضر يْئوم نم .
Ya Alloh sesungguhnya aku memohon kepadaMu dari kebaikan
semuanya, baik untuk perkara dunia atau akherat, yang telah aku
ketahui atau yang belum(tidak) aku ketahui, dan aku berlindung
kepadaMu dari kejahatan semuanya baik untuk perkara dunia atau
akherat yang telah aku ketahui atau yang belum (tidak) aku ketahui,Ya
Alloh aku memohon kepadaMu dari kebaikan yang di minta oleh
hambaMu dan nabiMu shollalloohu'alaihiwasallam , dan aku aku
berlindung kepadaMu dari kejahatan yang berlindung darinya
hambaMu dan nabiMu.
Bekal Harian Seorang Mukmin

80

Ya Alloh aku memohon kepadaMu sorga dan hal-hal yang
mendekatkan kepadanya, baik dari ucapan atau perbuatan, dan aku
berlindung kepadaMu dari neraka dan hal-hal yang mendekatkan
kepadanya, baik dari ucapan atau perbuatan, dan aku memohon
kepadaMu agar menjadikan setiap ketetapanMu yang Engkau tetapkan
menjadi kebaikan untukku.[HSR Ahmad dan Hakim dll dari hadits
'Aisyah rodhialloohu'anha.]
Dzikir- Dzikir seusai Sholat
1- Membaca istighfar tiga kali "
ُ
ر
ِ
ػ
ْ
غَ تما َلا . "
(
1
)

2- M embaca Takbir tiga kali " مأ لا م "
( 2 )

2- Membaca doa ini sekali saja:

َ
سما َ كْـ
ِ
مو ،
ُ
مل
َ
سما َ ًكأ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما مارنملاو للنلا اذ وني َ ًمروبم ،
ُ
مل " .
مؾسم هاور( 0 / 101 )
" Ya Alloh Engkaulah "Assalaam"Pemberi keselamatan, dan
dariMulah keselamatan, Maha berkah Engkau Wahai Yang memiliki
keagungan dan kemuliaan".[HR Muslim dari Tsauban
rodhialloohu'anhu ]
Membaca doa ini sekali:

( 1 )
- dari hadits Tsauban rodhialloohu'anhu di Shohih Muslim (591).
( 2 )
- dari hadits Ibnu 'Abbas rodhialloohu'anhu riwayat Bukhori (842).
Bekal Harian Seorang Mukmin

81

"
ٍ
ر لنم مم و
ُ
هو ُ دؿلا
ُ
ه
َ
مو ُ ك
ْ
ؾ
ُ
ما
ُ
هم
ُ
ه
َ
م كيذ ٓ
ُ
هدمو لا
َ
ٓإ همإ ٓ
ٓ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ،
ُ
ريدم ِ دنلا اذ
ُ
عنػـي ٓو َ ًعـم وم ي
ِ
ط
ْ
ع
ُ
م ٓو ، َ ًقطمأ وم
َ
عكوم
ه دلا كـم " . هقؾم قػتم
"Tiada Ilah yang berhak untuk di sembah (dengan benar)
kecuali Alloh Yang Satu , tiada sekutu bagiNya, milikNya kekuasaan,
dan milikNya pula pujian, dan Dia atas segala sesuatu Qodiir
(Berkuasa). Ya Alloh tidak ada yang mencegah terhadap apa yang
Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah
dan tidak bermanfaat kemuliaan siapapun dari pemilik kemuliaan,
hanya dariMulah kemuliaan itu.[Muttafaq 'alaih dari hadits Mughiroh
bin Syu'bah rodhialloohu'anhu]
« ،
ِ
رن
ُ
ؿ
ُ
ع
ْ
ما
ِ
ل
َ
ذ
ْ
ر
َ
أ َ م
ِ
إ
َ
د
َ
ر
ُ
أ
ْ
ن
َ
أ َ كن
ِ
م
ُ
ذون
ُ
م
َ
أ
َ
و ،
ِ
ن
ْ
ب
ُ
ْ
لا
َ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ ىِ ك
ِ
إ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما

ِ
ْ
م
َ
ؼ
ْ
ما
ِ
با
َ
ذ
َ
م
ْ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ
َ
و ، و
َ
قْ ك ه دما
ِ
يَـْ ت
ِ
م
ْ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ
َ
و ش " يرونخبما هاور(.
4 / 81 )
"Ya Alloh aku berlindung kepadaMu dari kebakhilan
(kekikiran),dan aku berlindung kepadaMu dari sifat pengecut, dan aku
berlindung kepadaMu dari di kembalikan kepada kehinaan
umur(pikun), dan aku berlindung kepadaMu dari fitnah dunia dan aku
berlindung kepadaMu dari adzab kubur. [HR Bukhori dari 'Amr bin
Maimun rodhialloohu'anhu bahwa beliau mengajari anaknya doa ini]
" َ م
َ
م
َ
و
ُ
ه
َ
و ُ د
ْ
ؿ
َ
لا
ُ
ه
َ
م
َ
و ُ ك
ْ
ؾ
ُ
ما
ُ
ه
َ
م
ُ
ه
َ
م َ كي َ ذ ٓ
ُ
ه َ دم
َ
و َُلا
َ
ٓ
ِ
إ
َ
همإ ٓ
ٍ
ء
ْ
َ ر
ّ
لُ م

ُ
ين
َ
ؿ
ْ
عِـما
ُ
هن
َ
م
ُ
هون
َ
يإ
َ
ٓ
ِ
إ ُ د
ُ
ب
ْ
عَ ك
َ
ٓ
َ
و ّلا
َ
ٓ
ِ
إ
َ
هم
ِ
إ ٓ ّلوم
َ
ٓ
ِ
إ َ ة
َ
و
ُ
م
َ
ٓ
َ
و
َ
ل
ْ
و
َ
م ٓ
ٌ
ري
ِ
د
َ
م
Bekal Harian Seorang Mukmin

82


ُ
ن
َ
س
َ
لا
ُ
ءوـ
َ
ثما
ُ
ه
َ
م
َ
و
ُ
ل
ْ
ض
َ
ػما
ُ
ه
َ
مو
َ
ه
ِ
رنَ م
ْ
ون
َ
م
َ
و
َ
ني ِ دنما
ُ
ه
َ
م
َ
م
ِ
ص
ِ
ؾ
ْ
ُ م ّلا
َ
ٓ
ِ
إ
َ
همإ ٓ

َ
نو
ُ
ر
ِ
موؽما " . مؾسم هاور( 1 / 415 )
"Tiada Ilah yang berhak untuk di sembah (dengan benar)
kecuali Alloh Yang Satu , tiada sekutu bagiNya, milikNya kekuasaan,
dan milikNya pula pujian, dan Dia atas segala sesuatu Qodiir
(Berkuasa). tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Alloh, dan kita
tidak menyebmbah kecuali kepadaNya, milikNya nikmat dan keutamaan
dan milikNya pujian yang baik, "Tiada Ilah yang berhak untuk di
sembah (dengan benar) kecuali Alloh dengan ikhlash yang memiliki
agama ini walaupun orang-orang kafir membenci.[HR Muslim dari
hadits 'Abdulloh bin Zubair rodhialloohu'anhu ]
Kemudian Membaca Tasbih لا نوحبم
33 kali, Tahmid ل دؿلا 33 kali takbir ممأ لا
33 kali, di genapkan seratus dengan:

ٍ
ءر
ِ
لنُ م مم وهو ُ د
ْ
ؿلا همو كؾما
ُ
هم
ُ
ه
َ
م كيذ ٓ
ُ
هدمو لا ٓإ
َ
همإ ٓ

ُ
ريدم " . مؾسم هاور( 1 / 418 )
Rosululloh shollalloohu'alaihiwasallam bersabda :"Barang siapa
yang membaca doa ini maka akan di ampuni dosanya walaupun seperti
buih di laut.[HR Muslim dari Abi Huroiroh rodhialloohu'anhu ]
Bekal Harian Seorang Mukmin

83

" ون
َ
م
َ
و ُ ًنْـ
َ
ؾمأ ون
َ
م
َ
و ُ تر
َ
سأ ونمو ُ ترنمأ ونمو ًم َ د
َ
م و
َ
م م
ْ
ر
ِ
ػْ ما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
يِـ
ِ
م
ِ
ه
ِ
م
ُ
مؾمأ َ ًكأ ومو ُ ًم
َ
سأ
َ
أ ْ ك َ ً ًنكأ ٓإ
َ
همإ ٓ
ُ
ر
ِ
ممما ًكأو
ُ
م ِ دؼما "
. مؾسم هاور( 0 / 726 )
"Ya Alloh berilah ampunan untukku apa yang telah aku
lakukan dan apa yang akan aku lakukan dan apa yang aku rahasiakan
dan apa yang aku nampakkan dan apa yang aku tergelincir di dalamnya
dan apa-apayang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku,
Engkaulah "AlMuqoddim"yang Memajukan dan Engkaulah "Al
Muakhkhir" Yang Mengakhirkan, tiada Ilaah Yang berhak untuk
disembah (dengan benar) selain Engkau.[ HR Muslim dari 'Ali bin Abi
Tholib rodhialloohu'anhu]
"
َ
م يِـ
ِ
مأ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما َ م َ ك
ِ
م
َ
دوب
ِ
م
ِ
ن
ْ
س
ُ
م
َ
و
َ
ك
ِ
رْ ؽ ُ م
َ
و
َ
ك
ِ
رْ م
ِ
ذ "
"Ya Alloh tolonglah hamba untuk senantiasa menyebutMu
(mengingatMu), mensyukuriMu, dan memperbaikiku dalam
mengibadahiMu." [HSR Abu Daud dari hadits Mu'adz bin Jabal
rodhialloohu'anhu terdapat di Shohih Musnad]
.ةلنص لنم رنم
ُ
د تاذوعمونم أرنمأ نأ ( لا لومر نرمأ : لوم رموم نم يبؼم نم
دواد بأ نـم حقحص( حقحص 0 / 281 . )
Membaca Al – Mu'awwidzaat:
Surat Al-Ikhlash, surat Al – falaq, dan surat An Naas sekali
saja kecuali ba'da maghrib tiga kali.[ HSR Abu Daud dari 'Uqbah bin
'Amir rodhialloohu'anhu bahwa beliau di suruh untuk membaca Al-
Mua'wwidzaat di penghujung setiap sholat]
Bekal Harian Seorang Mukmin

84

Membaca Ayat Kursi sekali,
أرم نم " درؽما ييآ " نأ ٓإ ينـلا لونمد ننم هنعـؿي ل ،يموتؽم ةلص لُ م
َ
ر
ُ
م
ُ
د
.توؿي يئوسـما هاور عمولا حقحص( نوبمٕا هححصو 7 / 449 )
Pahalanya sebagaimana rosululloh shollalloohu'alaihiwasallam
katakan: tidak ada yang mencegahnya dari masuk ke sorga kecuali
kematian. [HSR An Nasaai dari hadits Abi Umamah rodhialloohu'anhu
di Shohih Musnad]
Membaca Doa Ini Seusai Sholat Subuh Saja:
" ً لبنؼت
ُ
م ً لنؿمو ،
ً
ونب
ِ
قم
ً
ونمزرو ،
ً
ونعموك
ً
مؾ
ِ
م كملمأ نإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما " . حقحنص
هموم نما حقحص( 1 / 152 )
"Ya Alloh aku memohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat, dan
rizki yang baik, serta amalan yang di terima" [HSR Ibnu Majah dari
Ummi Salamah rodhialloohu'anha]
Membaca doa ini sepuluh kali setelah solat Magrib
dan Subuh sepuluh kali.
" ُ ًنق
ِ
ؿ
ُ
ي
َ
و ينق
ْ
ُ
ي ُ دن
ْ
ؿ
َ
لا
ُ
هن
َ
م
َ
و ُ ك
ْ
ؾ
ُ
ما
ُ
ه
َ
م
ُ
ه
َ
م َ كي
ِ
َ ذ
َ
ٓ
ُ
ه َ د
ْ
م
َ
و َُلا
َ
ٓ
ِ
إ
َ
هم
ِ
إ ٓ

ٌ
ري
ِ
دنن
َ
م
ٍ
ء
ْ
َ ر
ّ
لننُ م مننم
َ
ونن
ُ
ه
َ
و " .تارننم ننمم مما حقحننص يذننم
( 0 / 091 ن 090 )
"Tiada Ilah yang berhak untuk di sembah (dengan benar)
kecuali Alloh Yang Satu , tiada sekutu bagiNya, milikNya kekuasaan,
Bekal Harian Seorang Mukmin

85

dan milikNya pula pujian Yang menghidupkan dan mematikan, dan
Dia atas segala sesuatu Qodiir (Berkuasa).
Dzikir Sebelum Salam / Diakhir Sujud Dari Sholat
Witir/ Tahajjud.
" َ كن
ِ
ت
َ
مو
ُ
ؼ
ُ
م
ْ
نن
ِ
م َ ك
ِ
موموع
ُ
ؿ
ِ
م
ُ
ذو
ُ
مأو َ ك
ِ
ط
َ
خ
َ
م
ْ
ن
ِ
م
َ
كو
َ
ض
ِ
ر
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ نإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
مأو َ كْـ
ِ
م
َ
ٓ كن
ِ
س
ْ
ػَ ك منم َ ًن
ْ
قَـ
ْ
مأ منم َ ًنْ ك
َ
أ َ كن
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
ً
ءونـ
َ
م ن
ِ
ص
ْ
م
ُ
أ
" . هموم نما حقحص( حقحص 1 / 194 )
"Ya Alloh aku berlindung dengan keridhoanMu dari
kemurkaanMu, dan aku berlindung dengan ampunanMu dari
ancamanMu, dan aku berlindung kepadaMu dariMu, tidak terhitung
pujian atasMu sebagaimana engkau memuji atas diriMu sendiri"
.[HSR Ibnu Majah dll]
Dzikir Setelah Salam Dari Sholat Witir/ Tahajjud.
"
ِ
سو ه د
ُ
ؼما
ِ
ك
ِ
ؾ
َ
ما
َ
نوح
ْ
ب
ُ
م "
" Maha suci Alloh " Al Malik" Penguasa dan " AlQuddus"
Yang Maha Suci. tiga kali setelah itu mengangkat suaranya di kali yang
ketiga kemudian membaca:
" ِ حو
ه
رماو
ِ
يَ ؽ
ِ
ئل
َ
ما
ِ
بر " متموؽعما مم ومو يـطمرادماو يئوسـما هاور
نوبملم نوضمر موقم رظكا ،يـطمرادؾم .
" Robb para malaikat dan roh" [ HSR An Nasaai dari hadits
Ubai bin Ka' ab rodhialloohu'anhu ]
Bekal Harian Seorang Mukmin

86

Doa Qunut Witir
" َ ًن
ْ
ق
َ
م
َ
وَ م ن
َ
ؿق
ِ
م يـ
ّ
م
َ
وَ م
َ
و َ ً
ْ
ق
َ
مو
َ
م
ْ
ن
َ
ؿق
ِ
م يـ
ِ
مو
َ
مو َ ً
ْ
ي َ د
َ
ه
ْ
ن
َ
ؿق
ِ
م ن
ِ
د
ْ
ها
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما

ِ
م
ْ
ك
ِ
رو
َ
مو َ ك
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
َ
ه
ْ
ؼ
ُ
ي ٓ
َ
و
ِ
ض
ْ
ؼَ م َ كَ كنم َ ً
ْ
ق
َ
ض
َ
م وم
َ
َ ذ يـ
ِ
م
َ
و َ ً
ْ
ق
َ
ط
ْ
م
َ
أ مق
ِ
م
َ ً
ْ
ق
َ
ما
َ
و
ْ
ن
َ
م
ه
ل
ِ
ذ
َ
ي ٓ
ُ
هَ ك
ِ
إ
َ
و
َ
ٓ
َ
و َ ً
ْ
ي
َ
دو
َ
م
ْ
ن
َ
م
ه
ز
ِ
ع
َ
ي َ ًن
ْ
ق
َ
موعَ م
َ
و ونـ
َ
م
َ
ر َ ًْ م
َ
رو
َ
بَ م " .
يذممما حقحص( 1 / 144 )
"Ya Alloh berilah aku hidayah seperti hidayah orang yang
Engkau beri hidayah, dan hindarkanlah aku (selamatkanlah daku -dari
mara bahaya-)sebagaimana orang yang Engkau selamatkan, dan
jadikanlah aku walaimu(tolonglah aku) sebagaimana orang yang
Engkau telah menjadikan mereka wali (sebagaimana pertolongan yang
Engkau berikan), dan berkahilah untukku dari apa-apa yang telah
Engkau anugrahkan kepadaku, dan selamatkanlah diriku dari
keburukan yang telah Engkau tetapkan, karena Engkaulah yang
menetapkan(mengatur) sesuatu dan Engkau tidak di tetapkan( diatur)-
selainMu, dan sesungguhnya tidakakan hina orang yang telah Engkau
jadikan wali(yang telah Engkau tolong) dan tidak akan mulia orang
telah Engkau hinakan, dan tidak akan mulia orang memusuhiMu.
Maha berkah engkau lagi Maha Tinggi.[HHR Tirmidzi dll dari hadit
Hasan bin 'Ali rodhialloohu'anhuma]
Doa Sholat Istikhoroh.

ْ
ننن
ِ
م َ ك
ُ
م
َ
لن
ْ
م
َ
أ
َ
و ، َ ك
ِ
م
َ
ر ْ دنن
ُ
ؼ
ِ
م
َ
ك
ُ
ر
ِ
د
ْ
ؼَ تن
ْ
م
َ
أ
َ
و َ كنن
ِ
ؿ
ْ
ؾ
ِ
ع
ِ
م
َ
ك
ُ
م
ِ
خَ تن
ْ
م
َ
أ ىننِ ك
ِ
إ
َ
من
ُ
ف
َ
ؾما

ُ
من
َ
ؾ
ْ
م
َ
أ
َ
ٓ
َ
و
ُ
من
َ
ؾ
ْ
عَ م
َ
و
ُ
ر
ِ
دن
ْ
م
َ
أ
َ
ٓ
َ
و
ُ
ر
ِ
د
ْ
ؼَ م َ كَ ك
ِ
ن
َ
م ،
ِ
مق
ِ
ظ
َ
ع
ْ
ما َ ك
ِ
ؾ
ْ
ض
َ
م
ُ
مَ لن
َ
م َ ًنْ ك
َ
أ
َ
و
Bekal Harian Seorang Mukmin

87


ْ
م
َ
ٕا ا
َ
ذ
َ
ه
َ
ن
َ
أ
ُ
م
َ
ؾ
ْ
عَ م َ ًْـ ُ م
ْ
ن
ِ
إ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ،
ِ
بو
ُ
قُ غ
ْ
ما ىن
ِ
مو
َ
ع
َ
م
َ
و ىن
ِ
ـي
ِ
د
ِ
م
ِ
م
ٌ
ْ
من
َ
م
َ
ر
ى
ِ
ر
ْ
م
َ
أ
ِ
ي
َ
ب
ِ
مو
َ
م
َ
و -
ِ
ه
ِ
ؾ
ِ
مآ
َ
و ى
ِ
ر
ْ
م
َ
أ
ِ
ل
ِ
مو
َ
م
َ
لو
َ
م
ْ
و
َ
أ -
َ
من
ُ
م
ِ
م
ُ
هن
ْ
ِ
ر
َ
ي
َ
و
ِ
م
ُ
ه
ْ
ر ُ دن
ْ
مو
َ
م
ىن
ِ
مو
َ
ع
َ
م
َ
و ىن
ِ
ـي
ِ
د
ِ
م
ِ
م
ٌ
َ ذ
َ
رن
ْ
م
َ
ٕا ا
َ
ذن
َ
ه
َ
ن
َ
أ
ُ
من
َ
ؾ
ْ
عَ م َ ًْـ ُ م
ْ
ن
ِ
إ
َ
و ،
ِ
هق
ِ
م
ِ
م
ْ
ك
ِ
رو
َ
م
ى
ِ
رنن
ْ
م
َ
أ
ِ
ينن
َ
ب
ِ
مو
َ
م
َ
و -
ْ
و
َ
أ
ِ
هنن
ِ
ؾ
ِ
مآ
َ
و ى
ِ
رنن
ْ
م
َ
أ
ِ
لنن
ِ
مو
َ
م
ِ
م
َ
لونن
َ
م - ىننِـ
َ
م
ُ
هنن
ْ
م
ِ
ْ
سو
َ
م
ى
ِ
ـ
ِ
ض
ْ
ر
َ
أ
َ
م
ُ
م
َ
نو َ م
ُ
ٌ
ْ
ق
َ
م
َ
ْ
م
َ
ْ
لا
ِ
م
ْ
ر ُ د
ْ
ما
َ
و ،
ُ
هْـ
َ
م ى
ِ
ـ
ْ
م
ِ
ْ
سا
َ
و -
َ
لو
َ
م - ى
ِ
ؿن
َ
س
ُ
ي
َ
و

ُ
هَ ت
َ
مو
َ
م ش يروخبما هاور( 8 / 146 )
" Ya Alloh sesungguhnya aku memohon pilihan kepadaMu
dengan ilmuMu, dan memohon ketetapan kepadaMu dengan taqdirMu
(kekuasaanMu),dan aku memohon kepadaMu dari keutamaanMu yang
Agung, karena Engkualah yang sangat berkuasa sementara aku tidak
punya kuasa, dan Engkau Yang mengetahui sementara aku tidak
mengetahui, dan Engkau adalah " 'Allamul Ghuyuub"Yang Maha
mengetahui perkara ghoib, Ya Alloh sungguh(jika) Engkau tahu bahwa
perkara ini baik (akibatnya) untukku baik dalam perkara agamaku,
kehidupanku(duniaku) dan akibat perkaraku - atau beliau engatakan :
perkaraku yang telah lalu atau yang akan datang – maka tetapkanlah
hal itu untukku, dan mudahkanlah (untukku meraihnya) kemudian
berkahilah perkaraku tadi, dan jika (pasti) Engkau tahu bahwa perkara
ini buruk (akibatnya) untukku baik dalam perkara agamaku,
kehidupanku(duniaku) dan akibat perkaraku - atau beliau mengatakan :
perkaraku yang telah lalu atau yang akan datang – maka palingkanlah
hal itu dariku, dan palingkanlah diriku darinya kemudian tetapkanlah
yang baik untukku kemudian ridhoilah itu untukku,(kemudian
Bekal Harian Seorang Mukmin

88

menyebutkan hajatnya) [HR Bukhori darihadits Jabir
rodhialloohu'anhu]
Doa Lailatul Qodar
Tidak ada yangshohih dalammasalah ini adapun hadits :
"
َ
م َ كَ كإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ه
ى
ِ
ُ
ت
ٌ
و
ُ
ػ
َ
و
ْ
ػ
َ
عما
َ
م ،
ْ
مو يِـ
َ
م ُ ف " ( هاور هموم نما 2 / 328 )
"Ya Alloh sesungguhnya Engkau adalah"'Afuwwun"Yang
member maaf, dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku." [HR
Ibnu Majah dll]
Maka hadits ini mu'al (cacat) karena ada ingkitho' (terputus)
antara 'Abdulloh bin Buroidah tidak mendengar dari 'Aisyah
rodhialloohu'anha sebagaimana kata Ad Daaruqutni, adapun Syaikh Al
Albaniy maka beliau menshohihkannya.
*****
Bekal Harian Seorang Mukmin

89Doa Naik Kendaraan
Dan Doa Bepergian
(Musafir)
Bekal Harian Seorang Mukmin

90

Adab-Adab Ketika Naik Kendaraan:
1. Ketika meletakkan kakinya di kendaraa: لا مسم
2. Ketika sudah berada di kendaraan : ل دؿلا
3. Kemudian membaca dua kali: ممأ لا
4. Kemudian membaca doa ini:
"
َ
م
َ
و ا
َ
ذ
َ
ه وـ
َ
م
َ
ر
َ
خ
َ
م يذ
َ
ما
َ
نوح
ْ
ب
ُ
م .
َ
نو
ُ
ب
ِ
ؾ
َ
ؼْـ
َُ
م وَـ
ِ
م
َ
ر مإ وَ ك
ِ
إ
َ
و
َ
مك
ِ
ر
ْ
ؼ
ُ
م
ُ
ه
َ
م وَـ ُ م و

َ
ػم
ِ
م َ ك
ُ
ملسَ ك وَ كإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ
ض
ْ
رَ م وم
ِ
ل
َ
ؿ
َ
عما
ْ
ن
ِ
م
َ
و ى
َ
و
ْ
ؼَ تما
َ
و
َ
ِ
مما ا
َ
ذ
َ
ه وَ ك
ِ
ر

ِ
م
ُ
ى
ِ
مو
َ
صما َ ًْ كأ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما .
ُ
ه َ د
ْ
ع
ُ
م وّـ
َ
م
ِ
و
ْ
ما
َ
و ا
َ
ذ
َ
ه وَ ك
َ
ر
َ
ػ
َ
م وـ
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
ّْ
و
َ
ه
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما

ِ
ي
َ
مآمو
ِ
ر
َ
ػ
َ
سما
ِ
ءوث
ْ
م
َ
و
ْ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
مأ نإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما .
ِ
ل
ْ
هٕا م
ُ
ي
َ
ػق
ِ
ؾ
َ
لا
َ
و
ِ
ر
َ
ػ
َ
سما
ا :
ّ
نفقم دازو
ّ
نلوم عم
َ
ر اذإو .
ِ
ل
ْ
هٕاو
ِ
لو
َ
ما م
ِ
ى
َ
ؾ
َ
ؼْـ
ُ
ما
ِ
ءو
ُ
م
َ
و
ِ
ر
َ
ظْـ
َ
م
نو ُ د
ِ
موم وَـ
ِ
م
َ
رم
َ
نو ُ دموم
َ
نو
ُ
بئوم
َ
نو
ُ
ب
ِ
يآ "
"Alloh "Akbar" Maha besar, Maha suci Alloh yang telah
menundukkan semua ini bagi Kami Padahal Kami sebelumnya tidak mampu
menguasainya.
Ya Alloh, sesungguhnya aku memohon kepadaMu dalam
perjalanan ini kebajikan dan ketaqwaan, dan dari amalan yang engkau
ridhoi.
Ya Alloh mudahkanlah atas kami perjalanan kamiini dan
lipatlah jarak yang jauh dari kami.
Ya Alloh Engkaulah (sebaik-baik)teman dalam perjalanan, dan
(sebai-baik) kholifah(yang di titipi).
Bekal Harian Seorang Mukmin

91

Ya Alloh sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari
kesusahan dalam perjalanan, dan dari pandangan yang tidak
menyejukkan, dan jeleknya perkara jika aku kembali, baik dalam hartaku
atupun keluarga.[HR Muslim dari Ibnu 'Umar rodhialloohu'anhu ]

5. Kemudian membaca:
" َ ًْ ك
َ
أ
َ
ٓإ
َ
بوُ ك
ه
ذما
ُ
ر
ِ
ػْ غ
َ
ي ٓ هّ كإ ، م
ْ
ر
ِ
ػْ موم ، ز
ْ
ػَ ك ُ ً
ْ
ؿ
َ
ؾ
َ
م
ّ
نإ َ كَ كو
َ
ح
ْ
ب
ُ
م "
. يذممما حقحص( حقحص 3 / 156 )
"Maha suci Engkau ya Alloh, sesungguhnya aku menganiaya
diriku sendiri, maka ampunilah aku,sesungguhnya tidakada yang
mengampunidosa-dosa kecuali Engkau.[HSR Tirmidzi dari Ali Bin Abi
Tholib rodhialloohu'anhu di Shohih Musnad],
Doa Jika Terpeleset Atau Jatuh Dari Kendaraan
Atau Musibah Semisalnya.
" مسم لا
( 0 )
" : Membaca


( 1 )
– Datang dari hadits seorang shahabat rodhialloohu'anhu :
ٓ لوؼم نوطقْما سعم ًؾؼم يماد ترثعم مؾمو هقؾم لا مص يبـما فيدر ًـم لوم لمر نم
لم نؽمو يوؼم لوؼيو ًقبما لثم نوؽي ىتم مموعم كمذ ًؾم اذإ ككنم نوطقْما سعم لؼم
ذما لثم نوؽي ىتم رموصم كمذ ًؾم اذإ ككنم لا مسم [بوم ج( دواد بأ نـم حقحص 10 /
ص 482 :ممر 4982 )
Dari seorang lelaki dari shohabat nabi shollalloohu'alaihiwasallam
berkata: Aku membonceng nabi shollalloohu'alaihiwasallam, maka terpelesetlah
Bekal Harian Seorang Mukmin

92

Doa Yang Muqim Untuk Musafir
"
ْ
منُ ؽ
ِ
مم
ْ
مأ
َ
مق
ِ
ما
َ
ون
َ
م
َ
و
ْ
مُ ؽَ تَ كونمأو
ْ
مُ ؽَـني
ِ
د ََلا
ُ

ِ
د
ْ
وَ ت
ْ
مأ " . حقحنص( حقحنص
يذممما 3 / 155 )
"Aku titipkan kepada Alloh agamamu, amanatmu dan
penutup-penutup amalanmu."[HSR Tirmidzi dll dari hdadits Abi
Huroiroh rodhialloohu'anhu ]
" َ تما ُلا
َ
ك
َ
د
َ
و
َ
ز
ْ
ؼ
َ
و َ ك
َ
بْ ك
َ
ذ
َ
رػَ مو ،ى ن
َ
لا َ كن
َ
م
َ
َ
ر
َ
يو
َ
ْ
م ن
ْ
ق
َ
م ن
َ
م
ُ
ٌ نْـ ُ م و َ ً " .
يذممما حقحص( حقحص 3 / 156 )
"Semoga Alloh membekalimu ketaqwaan dan mengampuni
dosamu serta memudahkan untukmu kebaikan dimanapun kamu
berada." [HSR Tirmidzi dll dari Anas bin Malik rodhialloohu'anhu ]
Doa Apabila Singgah Di Suatu Tempat, Baik
Musafir Atau Lainnya.
"
ْ
و
ُ
مأ ِلا
ِ
تم
ِ
ؾ َ ؽ
ِ
م
ُ
ذ َ تما
َ
مو
ِ
م
ِ
تو
ْ
ن
َ
م
ِ
ذ
َ
م و
َ
ؾ َ ق " مؾسم هاور( 4 / 2181 )
"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Alloh yang
sempurna dari kejahatan apa yang Dia ( Alloh) ciptakan."[HR
Muslimdari hadits Khoulah binti Hakim rodhialloohu'anha]

kendaraannya, maka spontanitas aku berseru:" celakalah syetan'' maka nabi
shollalloohu'alaihiwasallam menegurku dengan mengatakan:" Jangan kamu
katakan celaka syetan, karena jika engkau katakan itu, syetan akan membesar
sampai seperti rumah, dan dia menyela: ini dengan kekuatanku. Akan tetapi
katakanlah : Bismillah" karena engkau jika mengucapkan itu , syetan akan
mengecil sehingga seperti lalat.[HSR Abu Daud]
Bekal Harian Seorang Mukmin

93

Bertakbir Ketika Menanjak Dan Bertasbih Ketika
Turun
: لوم رموم نم " وـ
ْ
ح
ّ
بن
َ
م ونـمزك اذإو ، ونك
ّ
مم وكدعنص اذإ ونـم " .
حتػما ن يروخبما( 6 / 135 )
Dari Jabir bin ''Abdillah rodhialloohu'anhu berkata:"Kami
apabila naik (menanjak)kami berakbir(membaca Allohu Akbar),dan bila
turunkami bertasbih (membaca Subhanallooh). [HR Bukhori ]
Doa Musafir Jika Masuk Waktu Sahur
" َِلا
ِ
د
ْ
ؿ
َ
ح
ِ
م
ٌ
ع
ِ
موم
َ
ع
َ
ؿ
َ
م ونـ
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
ْ
لن
ِ
ض
ْ
مأو وـ
ْ
ب
ِ
مو
َ
ص وـ
َ
م
َ
ر وـ
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
ِ
ه
ِ
ئل
َ
م
ِ
ن
ْ
س
ُ
م
َ
و

ِ
روَـما
َ
نم َِلوم
ً
اذ
ِ
ئوم " ( مؾسم 4 / 2186 )
"Dengarkanlah Wahai yang mendengar pujiana kami untuk
Alloh dan sebaik-baik nikmatNya atas kami , Ya Rob kami (sertailah)
,iringilah kami dalam perjalanan ini dan berilah kami keutamaan dan
kami berlindung kepada Alloh dari api neraka.[HR Muslim dari
hadita Abi Huroiroh rodhialloohu'anhu ]
Doa Pulang Dari Safar Baik Peperangan Atau Haji
Atau Umroh
" ، ممأ لا ، ممأ لا ممأ لا
َ
هم
ِ
إ ٓ ُ كن
ْ
ؾ
ُ
ما
ُ
ه
َ
م
ُ
ه
َ
م َ كي
ِ
َ ذ ٓ
ُ
ه َ د
ْ
م
َ
و َُلا
َ
ٓ
ِ
إ
ونـ
ِ
م
َ
ر
ِ
م
َ
نو ُ د
ِ
مونم
َ
نو ُ دن
ِ
موم
َ
نون
ُ
ب
ِ
يآ
ٌ
ري
ِ
دن
َ
م
ٍ
ء
ْ
َ ر
ّ
لنُ م َ من
َ
م
َ
و
ُ
ه
َ
و ُ د
ْ
ؿ
َ
لا
ُ
ه
َ
م
َ
و
Bekal Harian Seorang Mukmin

94


ُ
ه َ دن
ْ
م
َ
و
َ
با
َ
زن
ْ
مٕا
َ
م
َ
زن
َ
ه
َ
و
ُ
ه َ د
ْ
ب
َ
م
َ
َ
مَ ك
َ
و
ُ
ه َ د
ْ
م
َ
و َُلا
َ
قَ د
َ
ص
َ
نو ُ د
ِ
موم " قنػتم[
]هقؾم .
"Allohu Akbar, Allohu Akbar,Allohu Akbar,(dibaca setiapkali
melewati tanjakan), Tiada Ilah yang berhak untuk di sembah (dengan
benar) kecuali Alloh Yang Satu , tiada sekutu bagiNya, milikNya
kekuasaan, dan milikNya pula pujian, dan Dia atas segala sesuatu
Qodiir (Berkuasa), Kita kembali( kepada Alloh), Beribadah (kepadaNya)
sujud untuk Robb kami, MemujiNya, Maha benar Alloh akan janjiNya,
dan menolong hambaNya, dan menghancurkan para musuhNya
sendirian"[Muttafaq 'Alaih dari hadist Ibnu 'Umar rodhialloohu'anhu]
Bekal Harian Seorang Mukmin

95Doa dan Dzikir
Dalam Perkara-
Perkara Yang Tidak
Terduga-Duga.
Bekal Harian Seorang Mukmin

96


1- Jika Engkau Mencintai Seseorang Karena Alloh
"
ِ
م َ ك
ه
بم
ُ
أ
ِ
نإ ِلا " دواد بأ نـم حقحص( نسم 3 / 965 )
"Aku mencintaimu karena Alloh"[HHR Abu Daud dari Anas
bin Malik rodhialloohu'anhu]
2- Jawaban Atas Ungkapan Di Atas
" ُلا َ ك
َ
ب
َ
مأ
ُ
ه
َ
م ي
ِ
ـَ ت
ْ
ب
َ
ب
ْ
م
َ
أ ي
ِ
ذ
َ
ما " دواد بأ نـم حقحص( نسم 4 / 965 )
"Semoga Alloh mencintaimu yang telah menjadikan cintamu
kepadaku karena Alloh."[HHR Abu Daud dari Anas bin Malik
rodhialloohu'anhu]
3- Kalau Harus Memuji Temannya.
" ا
َ
ذنَ م
ُ
ه
ُ
بن
ِ
س
ْ
م
َ
أ ، ا ً دن
َ
م
َ
أ َِلا َ من
َ
م ىِ م
َ
ز
ُ
أ
َ
ٓ
َ
و ،
ُ
ه
ُ
بق
ِ
س
َ
م َُلا
َ
و ، وً كَ ل
ُ
م
ُ
ى
ِ
س
ْ
م
َ
أ

ُ
هْـ
ِ
م َ ك
ِ
م
َ
ذ
ُ
م
َ
ؾ
ْ
ع
َ
ي
َ
نو َ م
ْ
ن
ِ
إ ا
َ
ذَ م
َ
و " ( هقؾم قػتم )
"Aku mengira si fulan ( itu baik) dan ckuplah Alloh Yang
menilainya, dan aku tidak merekomendasi kebaikan atas nama Alloh
bagi seorangpun, aku kira demikian dia itu, kalau dia mengetahui hal
itu darinaya.[ Muttafaq 'Alaih dari hadits Abi Bakroh
rodhialloohu'anhu]
Bekal Harian Seorang Mukmin

97

4- Jawaban Untuk Ungkapan Di Atas
" م
ْ
ر
ِ
ػ
ْ
ماو ،
َ
نوموؼ
َ
ي
َ
مم ن
ْ
ذ
ِ
مامُ م ٓ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ
نونؿ
َ
ؾ
ْ
ع
َ
ي ٓ و
َ
م " حقحنص(
درػما بدٕا 761 )
" Ya Alloh, janganlah Engkau mengadzabku dengan apa yang
mereka ucapkan, dan ampunilah aku dengan apa yang tidak mereka
ketahui."[ HSR Bukhori di kitab AdabulMufrod dari Atsar Abu Bakar
As Shiddiiq rodhialloohu'anhu ]
5- Doa Bagi Yang Telah Engkau Caci
"
َ
ل
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ
م
ْ
ون
َ
ي َ كنقمإ
ً
ين
َ
م
ْ
ر
ُ
م
ُ
هن
َ
م كنمذ
ْ
لن
َ
ع
ْ
مو
َ
م
ُ
هُ ت
ْ
ب
َ
بن
َ
م
ٍ
نم
ْ
م
ُ
م
َ
م
ه
ي

ِ
ي
َ
مو
َ
قؼما " . يروخبما( 6361 مؾسمو 2611 / 92 )
" Ya Alloh ,siapa saja dari seorang mukmin yang aku caci
(hina), maka jadikanlah cacianku itu untuknya sebagai pendekatan diri
kepadaMu pada hari kiamat".[Muttafaq 'Alaih dari hadits Abi
Huroiroh rodhialloohu'anhu]
6- Jika Mengalami Kesulitan Dalam Urusannya.
" اذإ
َ
ن
َ
ز
َ
لا
ُ
ل
َ
ع
ْ
َ
م
َ
ًْ كأو ً ل
ْ
ف
َ
م
ُ
هَ ت
ْ
ؾ
َ
ع
َ
م وم
َ
ٓإ
َ
ل
ْ
ف
َ
م ٓ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ
ً
ْ
ئ
ِ
م
ً ل
ْ
ف
َ
م " . يووـؾم رومذٕا( ظمولا هححصو يـسما نما هاور 116 )
" Ya Alloh ,tidak ada kemudahan dalamsegala sesuatu kecuali
yang Engkau jadikan mudah padanya, dan Engkau menjadikan perkara
sedih jika Engkau kehendaki menjadi mudah" [HSR Ibnu Sunniy dll
dari hadits Anas bin Malik rodhialloohu'anhu].
Bekal Harian Seorang Mukmin

98

7- Jika Perkaranya Di Mudahkan Alloh
"
ُ
تو
َ
ِ
لو
َ
صما
ه
متم
ِ
ه
ِ
ت
َ
ؿ
ْ
ع
ِ
ـ
ِ
م ي
ِ
ذ
َ
ما ل ُ د
ْ
ؿ
َ
لا "
"Segala puji bagi Alloh, karena dengan nikmatNya
sempurnalah kebaikan-kebaikan ." [HSR Ibnu Majah dari 'Aisyah
rodhialloohu'anha]
8- Kalau Belum Di Beri Kemudahan
"
ٍ
لوم
ِ
لُ م َ م
َ
م ل ُ د
ْ
ؿ
َ
لا " . عمولا حقحص( حقحص 4 / 211 )
"Segala puji bagi Alloh dalam setiap keadaan"[HSR Ibnu
Majah dll dari 'Aisyah rodhialloohu'anha]
9- Ketika Melihat Perkara Yang Menakjubkan
atau Menggembirakan atau Mengagetkan.
" لا نوحبم " هقؾم قػتم . atau " ممأ لا " حتػما ن يروخبما( . 8 / 441 )
Mengucapkan Tasbih (subhanalloh) atau Takbir( Allohu
Akbar)[Muttafaq 'Alaih dari hadits 'Aisyah rodhialloohu'anha]
10- Jika Melihat Perkara di Atas Akan Tetapi Takut Terkena
'Ain(hipnotis).
"
َ
م
َ
رو
َ
ك ُلا
ِ
م
ْ
ق
ِ
ه " . عمولا حقحص( حقحص 1 / 212 )
"Semoga Alloh memberkahinya"[HSR Ahmad dari hadits
'Abdulloh bin 'Amir rodhialloohu'anhu]
Bekal Harian Seorang Mukmin

99

11- Ketika Berhadapan Dengan Musuh
(Menghadapi Musuh).
"
َ
مم
ْ
مف
ِ
ق
ِ
ـ
ِ
ػْ مأ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما َ ًئم " مؾسم هاور . 4 / 2311 )
Ya Alloh cukupkanlah aku dari mereka dengan
sekeendakMu.[HR Muslim dari Shuhaib rodhialloohu'anhu dan di
Bukhori (4693) dari Ibnu Mas'ud rodhialloohu'anhu ]
" َ كن
ِ
م
َ
و
ُ
لون
ُ
صأ َ كن
ِ
م
َ
و
ُ
لون
ُ
مأ َ ك
ِ
م ي
ِ
مصَ ك
َ
و ي
ِ
د
ُ
ض
َ
م َ ًْ كأ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ُ
لن
ِ
موم
ُ
أ
" . يذممما حقحص( حقحص 3 / 183 .)
" Ya Alloh , Engkaulah penolongku, dan pembelaku, denganMu
aku melakukan taktik, dan denganMu aku menguasai musuh, dan
denganMu aku berperang.[HSR Tirmidzi dari Anas bin Malik
rodhialloohu'anhu ]
«
َ
ل
ِ
زْـ
ُ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ
من
ُ
ف
َ
ؾما ،
َ
با
َ
زن
ْ
م
َ
ٕا
ِ
م
ِ
زن
ْ
ها
َ
من
ُ
ف
َ
ؾما ،
ِ
بو
َ
س
ِ
ْ
لا
َ
عي
ِ
َ
س
ِ
بوَ ت
ِ
ؽ
ْ
ما

ْ
م
ُ
ْ
ل
ِ
ز
ْ
م
َ
ز
َ
و
ْ
م
ُ
ف
ْ
م
ِ
ز
ْ
ها ش هقؾم قػتم( )
" Ya Alloh, Yang menurunkan kitab, Yang cepat hisabnya, Ya
Alloh msnahkanlah kelompok-kelompok mereka(musuh-musuh kami),
Ya Alloh hancurkanlah mereka dan porak porandakanlah
mereka.[Mttafaq 'Alaih dari 'Abdulloh bin Abi Aufa
rodhialloohu'anhu]
Bekal Harian Seorang Mukmin

100

12- Doa Karb (Waktu Terjepit /Panik / Perkara
Yang Mencekam),
«
ه
ب
َ
ر َُلا
َ
ٓ
ِ
إ
َ
هنن
َ
م
ِ
إ
َ
ٓ ،
ُ
مقنن
ِ
ؾ
َ
ْ
لا
ُ
مقنن
ِ
ظ
َ
ع
ْ
ما َُلا
َ
ٓ
ِ
إ
َ
هنن
َ
م
ِ
إ
َ
ٓ
ِ
ش
ْ
رنن
َ
ع
ْ
ما

ه
ب
َ
ر
َ
و ،
ِ
ض
ْ
ر
َ
ٕا
ه
ب
َ
ر
َ
و ،
ِ
تا
َ
و
َ
ؿن
َ
سما
ه
ب
َ
ر َُلا
َ
ٓ
ِ
إ
َ
هن
َ
م
ِ
إ
َ
ٓ ،
ِ
مق
ِ
ظ
َ
ع
ْ
ما

ِ
مي
ِ
رَ ؽ
ْ
ما
ِ
ش
ْ
ر
َ
ع
ْ
ما ش ]هقؾم قػتم[
"Tiada Ilaah yang berhak untuk di sembah (dengan benar)
kecuali Alloh "Al-'Adzhim"Yang Agung, "Al-Haliim"Yang
Aris(Lembut), Tiada Ilah yang berhak untuk di sembah (dengan benar)
kecuali Alloh ''Robb" Pengatur 'arsy nan agung, Tiada Ilah yang
berhak untuk di sembah (dengan benar) kecuali Alloh, "Robb" Pengatur
langit dan bumi serta "Robb"arsy yang mulia."[Muttafaq 'Alaih dari
Ibnu Abbas rodhialloohu'anhu ]
"
ِ
م
ْ
ح
َ
ؾ
ْ
ص
َ
أو
ٍ
ْ
م
َ
م
َ
ي
َ
م
ْ
ر
َ
م
ِ
ز
ْ
ػَ ك مإ ي
ِ
ـ
ْ
ؾ
ِ
ؽم لم و
ُ
م
ْ
رأ كَ ت
َ ْ
حر
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما

َ
ًْ ك
َ
أ
َ
ٓإ
َ
همإ ٓ ،
ُ
ه
َ
ؾ ُ م
ِ
ن
َ
لم " دواد بأ نـم حقحص( نسم 3 / 959 )
" Ya Alloh , dengan rohmatMu aku memohon, maka janganlah
Engkau biarkan (pasrahkan) aku mengurusi diriku sendiri sekejap
matapun, dan perbaikilah diriku semuanya tiada Ilaah yang berhak di
sembah selainMu". [HSR Ibnu Majah dari Abi Bakroh
rodhialloohu'anhu]
"
ً
وئ
ْ
ق َ م
ِ
ه
ِ
م
ُ
ك
ِ
ْ ذ
ُ
أ ٓ
ِ
ب
َ
ر لا ،لا " هموم نما نـم حقحص( حقحص . 23 / 335 )
Bekal Harian Seorang Mukmin

101

" Alloh, Alloh, Dialah Robbku, aku tidak menyekutukanNya
dengan sesuatu apapun".[HSR Ibnu Majah dll dari Asma binti 'Umais
rodhialloohu'anha]
"
َ
م
ِِ
مون
َ
ظما
َ
نن
ِ
م
ُ
ًْـ ُ م
ِ
ن
ِ
إ َ كَ كوح
ْ
ب
ُ
م
َ
ًْ كأ
َ
ٓ
ِ
إ
َ
هم
ِ
إ ٓ " حقحنص( حقحنص
يذممما 3 / 168 )
"Tiada Ilaah yang berhak untuk di sembah (dengan benar)
kecuali Engkau, maha suci Engkau, sungguh aku tergolong orang yang
menganiaya. [HSR Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqosh
rodhialloohu'anhu]
Faedah: Ini adalah doanya nabi Yunus
shollalloohu'alaihiwasallam ketika beliau didalam perut ikan,
dan rosululloh shollalloohu'alaihiwasallam mengatakan tentang
doa ini: " Tidaklah berdoa seorang muslimpun ketiak tertimpa
suatu perkara kecuali akan Alloh kabulkan doanya".
13- Doa Ketika Kaget, atau Gugup.
" لا
َ
ٓإ
َ
همإ
َ
ٓ " هقؾم قػتم
"Tiada Ilaah yang berhak untuk di sembah (dengan benar)
kecuali Alloh."[HR Bukhori dari Ummu Salamah rodhialloohu'anha]
14- Apabila Mendengar Kokok Ayam Di
Malam Hari
" َ ك
ِ
ؾ
ْ
ض
َ
م
ْ
ن
ِ
م َ ك
ُ
م
َ
ل
ْ
م
َ
أ
ِ
ن
ِ
إ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما "
" Ya Alloh aku memohon kepadaMu dari keutamaanMu"
dikarenakan ayam jago tersebut sedang melihat malaikat .[Muttafaq
Bekal Harian Seorang Mukmin

102

'Alaih dari Abu Huroiroh rodhialloohu'anhu, dan tambahan di
malamhari dalam riwayat Ahmad (8050)]
15- Jika Mendengar Ringkikan Keledai dan
Gonggongan Anjing Di Malam Hari
" مقمرما نوطقْما نم لوم ذومأ "
" Aku berlindung kepada Alloh dari syaithon yang
terkutuk" (karena keduanya sedang melihat syaithon) [Muttafaq 'Alaih
dari hadits Abi Huroiroh rodhialloohu'anhu, dan tambahan di
malamhari dalam riwayat Ahmad (8050)]
16 - Menepis Anggapan Kesialan (Tathoyyur).
"
َ
ك
ُ
ْ
من
َ
م
َ
هنمإ ٓ
َ
و ،
َ
ك
ُ
ْ
من
َ
م
َ
ٓإ
َ
ْ
م
َ
م
َ
ٓو ،
َ
ك
ُ
ْ
م
َ
م
َ
ٓإ
َ
ْ
م
َ
م ٓ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما "
يحقحصما 3 / 54
Ya Alloh ,Tidak ada kesialan kecuali sesuatu yang telah
Engkau tetapkan, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikanMu, dan tiada
Ilaah kecuali Engkau.[HHR Ahmad dll dari Abdulloh bin 'Amr
rodhialloohu'anhu lihat di As-Shohihah 1065]
17- Ketika Melihat Pohon Mulai Berbuah.
"
ِ
م ونَـ
َ
م
ْ
ك
ِ
رون
َ
م
َ
و وَـ
ِ
تَـي
ِ
دن
َ
م
ِ
م ونَـ
َ
م
ْ
ك
ِ
رون
َ
م
َ
و ونَ ك
ِ
ر
َ
ؿ
َ
م
ِ
م وَـ
َ
م
ْ
ك
ِ
رو
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما

َ
م
َ
و وَـ
ِ
مو
َ
ص َ ك ِ د
ُ
م
ِ
م وَـ
َ
م
ْ
ك
ِ
رو و " مؾسم 2 / 1111
" Ya Alloh , berkahilah untuk kami pada buah-buahan kami ini,
dan berkahilah negri kami ini, dan berilah keberkahan untuk kami pada
Bekal Harian Seorang Mukmin

103

"mud"(takaran) kami, dan berilah keberkahan kepada kami pada "mud"
kami".[HR Muslim dari Abu Huroiroh rodhialloohu'anhu ]
18-Balasan Yang Memadai Bagi Yang Berbuat
Kebaikan Kepadamu.
"
ً
امم لا
َ
كا
َ
ز
َ
م " . يذممما حقحص( حقحص 2 / 211 )
" Semoga Alloh membalasmu (memberimu) dengan kebaikan"
.[HSR Tirmidzi dari Usamah bin Zaid rodhialloohu'anhu]

19- Doa Bagi Yang Menawarkan Hartanya
Kepadamu.
َ ك
ِ
مو
َ
م
َ
و َ ك
ِ
ؾ
ْ
ه
َ
أ
ِ
م َ ك
َ
م َُلا
َ
ك
َ
رو
َ
م
"Semoga Alloh memberkahi keluarga dan hartamu." [HR
Bukhori dari Anas rodhialloohu'anhu]

20- Doa Bagi Yang Terlilit Hutang
"
َ
م َ ك
ِ
ملحم ي
ِ
ـ
ِ
ػْ ما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ْ
ن
َ
و ، َ ك
ِ
ما
َ
ر
َ
م
َ
أ
ْ
م ن
ِ
ـ
ِ
ـ
ِ
م ي
َ
ػ ن
ْ
ض
ِ
ؾ َ ك
ْ
نن
َ
ؿ
َ
م

َ
و
ِ
م
َ
كا " . يذممما حقحص( نسم 3 / 181 )
" Ya Alloh cukupilah aku dengan hal yang halal milikMu dari
yang harom, dan cukupkanlah daku dengan anugrahMu dari
selainMu".[HSR Tirmidzi dari Ali bin Abi Tholib rodhialloohu'anhu ]
Bekal Harian Seorang Mukmin

104

Faedah doa ini : sebagaimana sabda nabi
shollalloohu'alaihiwasallam : barang siapa yang membaca doa ini bagi
yang terlilit hutang sampaipun sebesar gunung akan Alloh lunasi.
«
َ
و
ِ
زن
ْ
ج
َ
ع
ْ
ما
َ
و
ِ
ن
َ
زن
َ
ْ
لا
َ
و
ِ
من
َ
ْ
لا
َ
نن
ِ
م َ كن
ِ
م
ُ
ذون
ُ
م
َ
أ ىنِ ك
ِ
إ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ِ
لن
َ
سَ ؽ
ْ
ما

ِ
لو
َ
م
ِ
رما
ِ
ي
َ
ب
َ
ؾ
َ
م
َ
و
ِ
ن
ْ
ي َ دما ِ ع
َ
ؾ
َ
ض
َ
و
ِ
ن
ْ
ب
ُ
ْ
لا
َ
و
ِ
ل
ْ
خ
ُ
ب
ْ
ما
َ
و ش يروخبما هاور( . 7 / 158 )
" Ya Alloh aku berlindung kepadaMu dari kegundahan, dan
dari kesedihan,dan dari kemalsan,dan dari kebakhilan,dan dari sifat
pengecut, dan dari terlilit utang dan dari tindasan(kelaliman)
manusia."[HR Bukhori dari Anas rodhialloohu'anhu]
21- Doa Ketika Membayar Hutang.
"
ُ
ءونن
َ
م
َ
وما
ِ
فؾنن
َ
سما
ُ
ءا
َ
زنن
َ
م
َ
مننَ كإ َ كنن
ِ
مو
َ
م
َ
و َ كننؾه
َ
أ م َ كنن
َ
م لا
َ
ك
َ
رونن
َ
م
ُ دؿلا
َ
و " . هموم نما حقحص( نسم 2 / 55 )
"Semoga Alloh memberkahi keluarga dan hartamu,dan
hanyalah ganjaran(balasan) hutang adalah tepat janji dan
pujian"[HHR Ibnu Majah dari Abdillah bin Abi Robi'ah
rodhialloohu'anhu]

Bekal Harian Seorang Mukmin

105

22- Doa Masuk Pasar.
" ينق
ْ
ُ
ي ، ُ دن
ْ
ؿ
َ
لا
ُ
هن
َ
مو ُ كنؾما
ُ
هن
َ
م ،
ُ
هنم َ كي
ِ
ذ
َ
ٓ
ُ
ه َ د
ْ
مو
َ
ٓإ
َ
همإ
َ
ٓ

ُ
هو ،ًقؿ
ُ
ي
َ
و
ٍ
ءر
ِ
لن ُ م َ من
َ
م ون
ُ
هو
ُ
ْ
من
َ
لا
ِ
ه
ِ
دن
َ
ق
ِ
م ،
ُ
تو
ُ
ؿي ٓ
ٌ
يم
َ
و

ٍ
ر
ْ
ي
ِ
دم " يذممما حقحص( نسم . 3 / 152 )
"Tiada Ilaah yang berhak untuk di sembah (dengan benar)
kecuali Alloh Yang Satu , tiada sekutu bagiNya, milikNya kekuasaan,
dan milikNya pula pujian Yang menghidupkan dan mematikan,di
tanganNyalah kebaikan, dan Dia atas segala sesuatu "Qodiir"
(Berkuasa).[HHR Tirmidzi dari Ibnu 'Umar rodhialloohu'anhu]
23- Doa Bagi Yang Sedang Tertimpa Musibah.
"
ِ
م ى
ِ
ك
ْ
ر
ُ
م
ْ
أ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ
نو
ُ
ع
ِ
ما
َ
ر
ِ
ه
ْ
ق
َ
م
ِ
إ وَ ك
ِ
إ
َ
و َِِل وَ ك
ِ
إ
ِ
م ْ فن
ِ
ؾ
ْ
م
َ
أ
َ
و ى
ِ
ت
َ
بقن
ِ
ص
ُ
م
و
َ
فْـ
ِ
م ا
ً
ْ
م
َ
م " مؾسم هاور( 2 / 632 )
" Sesungguhnya Kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah
Kami kembali, Ya Alloh berilah aku pahala pada musibahku ini dan
gantilah untukku yang lebih baik darinya(dari musibah ini).[HR
Muslim dari Ummi Salamah rodhialloohu'anha]
24- Doa untuk Mengusir Kesedihan..
" ، َ ك
ُ
ؿْ ؽ
ُ
م
ّ
ِ
م
ِ
ضوم
َ
كَ دقم ي
ِ
تق
ِ
صوَ ك كتمأ
ُ
نما ك
ِ
د
ْ
ب
َ
م
ُ
نما كُ د
ْ
ب
َ
م
ِ
نإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما

ُ
هنَ تمزكأ وأ َ كنسػَ ك
ِ
هن
ِ
م َ ًق
َ
ؿ
َ
م كم و
ُ
ه
ٍ
مما
ِ
لُ ؽ
ِ
م َ ك
ُ
مل
ْ
مأ
َ
كؤوض
َ
م
ّ
ِ
م
ٌ
لد
َ
م
Bekal Harian Seorang Mukmin

106

أ ، َ ك
ِ
موَ ت
ِ
م م
ِ
ىنقغما من
ْ
ؾ
ِ
م م هنم َ ت
ْ
ر
َ
ملتنما وأ َ ك
ِ
ؼ
ْ
ؾ
َ
م
ْ
ن
ِ
م
ً
اد
َ
مأ
ُ
هَ ت
ْ
ؿ
َ
ؾ
َ
م و

َ
بون
َ
ه
َ
ذو نز
ُ
م
َ
ءَ ل
َ
مو ي
ِ
ر ْ د
َ
ص
َ
روُ كو ،ي
ِ
ب
ْ
ؾم
َ
عقم
َ
ر نآر
ُ
ؼما
َ
لعم
ْ
نأ
َ
كَ دْـ
ِ
م
ي
ِ
م " ص ىقطما مؾؽما( نوبمٕا هححصو دحأ هاور 74 )
"Ya Alloh sesungguhnya aku adalah hambaMu dan anak hambaMu
yang laki-laki dan putra hambaMu yang perempuan, ubun-ubunku di
tanganMu, pasti terjadi hukumMu untukku, adil ketetapanMu padaku,
aku memohon kepadaMu dengan semua namaMu yang Engkau
menamakan diriMu dengannya, atau Engkau ajarkan kepada salah
seorang dari makhluqMu, atau Engkau turunkan dalamkitabMu, atau
yang Engkau sengaja simpan di dalam ilmu ghoibMu, agar menjadikan
Al-Qur'an penyubur (penyemi) hatiku, dan cahaya dadaku, dan
penerang kesedihanku, dan terusirnya kegalaunku.[HSR Ahmad dari
hadits Abdillah bin Mas'ud rodhialloohu'anhu]
«
ِ
لن
ْ
خ
ُ
ب
ْ
ما
َ
و
ِ
لن
َ
سَ ؽ
ْ
ما
َ
و
ِ
زن
ْ
ج
َ
ع
ْ
ما
َ
و
ِ
ن
َ
زن
َ
ْ
لا
َ
و
ِ
من
َ
ْ
لا
َ
نن
ِ
م َ كن
ِ
م
ُ
ذو
ُ
م
َ
أ ىِ ك
ِ
إ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما

ِ
لو
َ
م
ِ
رما
ِ
ي
َ
ب
َ
ؾ َ م
َ
و
ِ
ن
ْ
ي َ دما ِ ع
َ
ؾ
َ
ض
َ
و
ِ
ن
ْ
ب
ُ
ْ
لا
َ
و ش . يروخبما هاور( 7 / 158 )
" Ya Alloh aku berlindung kepadaMu dari kegundahan, dan
dari kesedihan, dan dari kemalasan,dan dari kebakhilan,dan dari sifat
pengecut, dan dari terlilit hutang dan dari tindasan (kelaliman)
manusia." [HR Bukhori dari Anas rodhialloohu'anhu dan beliau
mengatakan bahwa nabi shollalloohu'alaihiwasallam memperbanyak
membaca doa ini]
26- Doa Ketika Marah.
" مقم
َ
رما
ِ
نوط
ْ
ق َ ْما
َ
نم لوم
ُ
ذو
ُ
مأ " مؾسم هاور( 4 / 2115 )
Bekal Harian Seorang Mukmin

107

" Aku berlindung kepada Alloh dari syaithon yang
terkutuk"[HR Muslim dari Sulaiman bin Shurod rodhialloohu'anhu ]

27- Ucapan Bagi Yang Bersin dan Yang
Mendengarnya.
Bagi yang bersin mengucapkan:
: " ل ُ د
ْ
ؿ
َ
لا " .
"Segala Puji bagi Aloh"
Yang mendengar menjawabnya dengan:
لا َ ك
ُ َ
ح
ْ
ر
َ
ي
"Semoga Alloh merahmatimu."
Kemudian yang bersin menjawab lagi:
"
ْ
مُ ؽ
َ
موم
ُ
حؾ
ْ
ص
َ
يو لا
ُ
مُ ؽي
ِ
د
ْ
َ
ي " حتػما ن يروخبما هاور( . 11 / 618 )
"Semoga Alloh menunjukimu dan memperbaiki keadaanmu"
[HR Bukhori dari Abu Huroiroh rodhialloohu'anhu ]

28- Jika Yang Bersin Orsng Kafir
"
ْ
مُ ؽ
َ
مو
َ
م
ُ
حؾ
ْ
ص
ُ
يو لا مؽيدي " دواد بأ نـم حقحص( حقحص 3 / 949 )
Bekal Harian Seorang Mukmin

108

"Semoga Alloh menunjukimu dan memperbaiki keadaanmu"
[HHR Abu Daud dari Abi Musa rodhialloohu'anhu]

29-Doa Untuk Pengantin Baru Setelah Akad
Nikah
"
ِ
م مُ ؽَـ
ْ
ق
َ
م
َ
ع
َ َ
ج
َ
و َ ك
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
َ
ك
َ
رومو كم َُلا
َ
ك
َ
رو
َ
م
ٍ
ْ
من
َ
م " . حقحنص( حقحنص
دواد بأ نـم 2 / 411 )
"Semoga Alloh memberkahimu, dan memberkahi atasmu, dan
mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan".[HSR Abu Daud dari
Abu Huroiroh rodhialloohu'anhu]
"
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ْ
ك
ِ
رو
ِ
م
ْ
ق
ِ
ف
َ
م
َ
و
َ
م
ْ
ك
ِ
رو
َ
م
ُ
َ
ل
ِ
م نَـ
ِ
م
ِ
ئو
ِ
ف
َ
م " . هـنسمو منبؽما م نامنطما هاور
ص عومزما بادآ( نوبمٕا 77 )
"Ya Alloh berkahilah pada keduanya, dan berkahilah untuk
keduanya dalampernikahankeduanya." [HHR Thobroni dari Buroidah
rodhialloohu'anhu]
"
َ
م َ م
َ
مو
ِ
يم
َ َ
مماو
ِ
ْ
م
َ
لا َ م
ِ
رئوم
ِ
ْ
م
َ
م " يروخبما هاور( 7 / 36 )
"Diatas kebaikan dan barokah,dan selalu diatas kebaikan"[HR
Bukhori dari 'Aisyah rodhialloohu'anha]
29- Yang Di Ucapkan dan Di Lakukan Oleh
Pengantin Laki-laki Di Kala Pertama Kali
Bertemu Dengan Istrinya.
Memegang kepalanya sembari mengatakan.
Bekal Harian Seorang Mukmin

109

"
َ
و و
َ
ه
ِ
ْ
م
َ
م
ْ
ن
ِ
م َ ك
ُ
ملمأ
ِ
نإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ
و
ِ
ه
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م ً
َ
ؾ
ِ
ب
ُ
م و
َ
م
ِ
ْ
م
َ
م
َ
أ
ْ
و
ُ
م َ كن
ِ
م
ُ
ذ

َ
م
ْ
ًؾب
ُ
م و
َ
م
ِ
ذو وه
ِ
َ ذ
ْ
ن
ِ
م
َ
ؾ
ْ
ق
ِ
ه " . هموم نما حقحص( نسم 1 / 324 )
" Ya Alloh, sesungguhnya aku memohon kepadaMu dari
kebaikannya dan kebaikan yang Engkau tetapkan padanya, dan aku
berlindung kepadaMu dari kejahatannya dan kejahatan apa yang
Engkau tetapkan kepadanya".[HHR Ibnu Majah dari 'Abdulloh bin
'Amr rodhialloohu'anhu]
30- Doa Sebelum Jimak (Berhubungan)
Antara Suami Istri
" ونَـَ ت
ْ
م
َ
ز
َ
ر و
َ
م
َ
نو
َ
ط
ْ
ق َ ْما
ِ
ىِـ
َ
م
َ
و
َ
نو
َ
ط
ْ
ق َ ْما وَـ
ْ
بِـ
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما َِلا
ِ
م
ْ
س
ِ
م " قنػتم
هقؾم
" Dengan nama Alloh, Ya Alloh jauhkanlah dari kami syaihon,
dan jauhkanlah syaithon dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami."
[HR Bukhori dari Ibnu 'Abbas rodhialloohu'anhu]
32- Doa Untuk Anak Yang Baru Lahir
"
َ
م
َ
رو
َ
ك ُلا
ِ
م
ْ
ق
ِ
ه " / دواد بأ نـم حقحص( حقحص 961 )
"Semoga Alloh memberkahi padanya".[HHR Abu Daud]
Bekal Harian Seorang Mukmin

110

33-Doa Ketika Melihat Hilal
"
ُ
ه
ُ
ؾ
ْ
ؾ
ِ
هأ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ِ
م وَـ
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
َ
ٕو
ْ
م
ِ
ن
َ
م
ْ
يلاو
ِ
ن
َ
سماو ،
َ
ل
ِ
ب
َ
ر ،
ِ
ملن
ْ
ملاو
ِ
ي
َ
م
ُلا ك
ه
م
َ
رو " . يذممما حقحص( حقحص 3 / 157 )
"Ya Alloh nampakkan hilal untuk kami dengan aman dan
iman, selamat dan islam,Robbku dan Robbmu Alloh"[HSR Tirmidzi
dari Ibnu 'Umar rodhialloohu'anhu ]
34 - Doa Ketika Menyembelih Binatang
Kurban
: " ينـم لنبؼم مفؾما ]كمو كـم مفؾما[ ممأ لاو لا مسم " هاور .
( مؾسم 3 / 1557 يؼفقبؾم ةدويزماو )
"Dengan nama Alloh , Allohu Akbar, Ya Alloh dariMu dan
untukMu, Ya Alloh terimalah dariku.'' [HR Muslim dari 'Aisyah
rodhialloohu'anha dan tambahannya di Baihaqiy]
35- Doa Apabila Ada Anggota Badannya Yang
Sakit.
Letakkan telapak tanganmu di tempat yang sakit lalu baca doa
ini:
: ،لا مموم tiga kali , kemudian ucapkan tujuh kali:
"
ُ
ر
ِ
ذون
َ
م
ُ
أو ُ دن
ِ
م
َ
أ و
َ
م
ِ
َ ذ نم
ِ
ه
ِ
م
َ
ر ْ د
ُ
مو لوم
ُ
ذومأ " . مؾنسم هاور(
4 / 1728 )
Bekal Harian Seorang Mukmin

111

" Aku berlindung kepada Alloh dan dengan kekuasaanNya dari
kejahatan apa yang aku dapatkan dan hindari".[HR Muslim dari
Utsman bin Abil 'A'sh rodhialloohu'anhu ]
36 - Ucapan Ketika Ziaroh Orang Sakit
" لا
َ
ءو َ م
ْ
نإ
ٌ
رو
ُ
ف
َ
م
َ
س
ْ
لم ٓ " حتػما ن يروخبما هاور( . 11 / 118 )
"'Tidak mengapa, Insya Alloh sebagai pembersih dosa"[HR
Bukhori dari Ibnu 'Abbas rodhialloohu'anhu ]
"
ْ
وأ ،
ً
ا
ّ
و ُ د
َ
م َ ك
َ
م ل َ ؽْـ
َ
ي
َ
كدب
َ
م
ِ
ف ْ ما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ٍ
ةزونَـ
َ
م مإ َ كم
ِ
مؿي
ْ
و
َ
أ

ٍ
ة
َ
ل
َ
ص مإ ٍ " . دواد بأ نـم حقحص( حقحص 2 / 611 )
"Ya Alloh, sembuhkanlah hambaMu ini agar bisa menikam
musuh(berjihad) atau agar bisa berjalan ubtukMu mengantar jenazah
atau menuju sholat"[HSR Abu Daud dari 'Abdulloh bin 'Amr
rodhialloohu'anhu]
Membaca doa ini tujuh kali:
" َ كق
ِ
ػ ْ ْ
َ
ي
ْ
نأ
ِ
مق
ِ
ظ
َ
عما
ِ
ش
ْ
ر
َ
عما
ّ
ب
َ
ر
َ
مق
ِ
ظ
َ
عما ََلا
ُ
للمأ " . حقحنص( حقحص
يذممما 2 / 211 )
"Aku memohon kepada Alloh Robb 'Arsy Yang Agung agar
menyembuhkanmu."[HSR Tirmidzi dari Ibnu 'Abbas
rodhialloohu'anhu ]
Faedah hadist ini : sesuai dengan ucapan nabi
shollalloohu'alaihiwasallam mengatakan siapa yang membacakan doa
Bekal Harian Seorang Mukmin

112

ini kepada yang sedang sakit, selama pada sakit itu belum di taqdirkan
mati, niscaya akan Alloh sembuhkan.
"
ْ
ن
ِ
م َ كق
ِ
م
ْ
ر
َ
أ َِلا
ِ
م
ْ
س
ِ
م
ٍ
ْ
من
َ
م وأ
ٍ
س
ْ
ػَ ك
ِ
لُ م
ِ
َ ذ
ْ
ن
ِ
م َ كي
ِ
ذ
ْ
م
ُ
ي
ٍ
ء
ْ
َ ر
ّ
لُ م
َ كق
ِ
م
ْ
رأ َِلا
ِ
م
ْ
س
ِ
م َ كق
ِ
ػ ْ ْ
َ
ي َُلا
ٍ
د
ِ
موم " يذممما حقحص( حقحص 1 / 287 )
"Dengan nama Alloh,aku meruqyahmu dari segala sesuatu
yang menyakitimu, dan dari setiap jiwa atau mata pendengki, semoga
Alloh menyembuhkanmu, dengan nama Alloh aku meruqyahmu."[HSR
Tirmidzi dari Abi Sa'id Alkhudriy rodhialloohu'anhu ]
"
َ
ك
ُ
ؤوػ
ِ
م
َ
ٓ
ِ
إ
َ
ءوػ
ِ
م ٓ
ِ
مو َ ْما َ ًْ كأ
ِ
ف ْ ما
َ
سلبما
ِ
ى
ِ
ه
ْ
ذأ
ِ
سوَـما
َ
ب
َ
ر
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما

ً
م
َ
ؼ
َ
م
ُ
ر
ِ
دوغ
ُ
ي ٓ
ً
ءوػ
ِ
م " حتػما ن يروخبما هاور( 11 / 131 )
" Ya Alloh , Wahai Robb manusia, hilangkanlah penyakit ini,
sembuhkanlah,karena Engkaulah "As-Syaafi" Yang Menyembuhkan
penyakit, tidak ada penyembuh kecuali penyembuhMu, kesembuhan
yang tidak di iringi penyakit."[Muttafaq 'Alaih dari 'Aisyah
rodhialloohu'anha]
36- Doa Ketika Angin Berhenbus Dengan
Kencang.
"
َ
أ نإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ْ
م
َ
ه
َ
ْ
م
َ
م َ ك
ُ
مل
َ
م
َ
ْ
م
َ
م
َ
و وفق
ِ
م وم
َ
ْ
م
َ
م
َ
و و َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
مأو
ِ
ه
ِ
م ْ ً
َ
ؾ
ِ
م
ْ
ر
ُ
أ و

َ
ه
ّ
َ ذ
ْ
ن
ِ
م
َ
م
ّ
َ ذ
َ
و و
ِ
م و
ْ
ق
َ
ف
َ
م
ّ
َ ذ
َ
و و
ِ
ه
ِ
م ْ ً
َ
ؾ
ِ
مر
ُ
أ و " .مؾسم هاور
" Ya Alloh aku memohon kepadaMu kebaikannya dan kebaikan
apa yang di dalamnya dan kebaikan apa yang diutus dengannya, dan
aku berlindung kepadaMu dari kejahatan apa yang di dalamnya dan
Bekal Harian Seorang Mukmin

113

kejahatan apa yang di dalamnya dan kejahatan apa yang diutus
dengannya.[HR Muslim dari 'Aisyah rodhialloohu'anha]
" ون
َ
ه
ِ
ذ نم َ ك
ِ
م
ُ
ذو
ُ
مأو و
َ
ه
َ
ْ
م
َ
م كملمأ
ِ
نإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما " . حقحنص( حقحنص
هموم نما نـم 2 / 417 )
" Ya Alloh aku memohon kepadaMu kebaikannya dan aku
berlindung kepadaMu dari kejahatannya."[ HSR Ibnu Majah dari Abu
Huroiroh rodhialloohu'anhu ]
37- Doa Istisqo, (Memohon Hujan)
" وَـ
ْ
ث
ِ
م
َ
أ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ،وَـ
ْ
ث
ِ
مأ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ،وَـ
ْ
ث
ِ
مأ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما " . هقؾم قػتم
" Ya Alloh turunkanlah hujan kepada kami, tiga kali"[Muttafaq
'alaih dari Anas bin Malik rodhialloohu'anhu ]
" غ
ُ
م
ً
وثق
َ
م وَـ
ِ
ؼما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ً ل
ِ
مونم ،
ٍ
رونض منم
ً
وعموك
ً
وعيرم
ً
وئير
َ
م ،
ً
وثق
ل
ِ
مآ
َ
مم " . دواد بأ نـم حقحص( حقحص 1 / 216 )
" Ya Alloh turunkanlah untuk kami hujan sebagai penolong,
yang tidak memberatkan, yang menyuburkan tanaman, yang memberi
manfaat dan tidak membahayakan, segera tanpa di tunda.[HSR Abu
Daud dari Jabir rodhialloohu'anhu]
"
ْ
ما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ِ
ق
َ
و ،ك
َ
ؿ
ِ
ئو
ََ
بو
َ
ك
َ
دو
َ
ب
ِ
م ن
ْ
ُ
مكا
َ
ر و ، َ كنَ تح أ ن
ْ
م
ِ
ي
َ
كَ دنؾ
َ
م

َ
ً
ِ
قما " . دواد بأ نـم حقحص( نسم 1 / 218 )
Bekal Harian Seorang Mukmin

114

" Ya Alloh , siramilah hambaMu, dan sebarkanlah rohmatMu,
dan hidupkanlah negriMu yang telah mati(gersang)." [ HHR Abu
Daud dari 'Abdillah bin 'Amr bin 'Ash rodhialloohu'anhu]
38- Doa Ketika Hujan Turun.
" َ ك
ً
وب
ِ
قص
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ِ
مو
ً
وع " . يروخبما هاور( 2 / 84 )
" Ya Alloh turunkanlah hujan yang deras yang
bermanfaat"[HR Bukhori dari A'isyah rodhialloohu'anha
39- Doa Ketika Hujan Deras Dan Khawatir Akan
Bahayanya.
" َـ
ْ
ق
َ
ما
َ
وم
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ِ
نون
ُ
ط
ُ
مو
ِ
با
َ
رن
َ
ظماو
ِ
مو َ مٔا مم
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ،وَـ
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
َ
ٓ
َ
و و

َ
ٕا
ْ
و
َ
و ،
ِ
ي
َ
ي
ِ
د
َ
م َـ
ِ
مو
ِ
ر
َ
ج َ ْما
ِ
ً " . هقؾم قػتم
"Ya Alloh, palingkanlah (hujan ini dari rumah-rumah kami),
Ya Alloh alirkanlah ke tanah-tanah gembur, perbukitan, dan perut
lembah serta tempat tumbuhnya pepohonan".[Muttafaq 'Alaih dari
Anas rodhialloohu'anhu]
40- Doa Ketika Hujan Berhenti.
" َ ك
ْ
ر
ِ
ط
ُ
م
ِ
ل
ْ
ض
َ
ػ
ِ
م و ِلا
ِ
ه
ِ
ت
َ ْ
ح
َ
رو " هقؾم قػتم .
"Kita di hujani dengan anugrah Alloh dan rohmatNya"
[Muttafaq 'Alaih dari hadits Zaid bin Kholid Al- Juhaniy
rodhialloohu'anhu]
Bekal Harian Seorang Mukmin

115

41- Doa Bagi Yang Merasa Sangat Rindu Bertemu
Alloh.
"
ِ
م
ْ
ر
ِ
ػ
ْ
ما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ
و
ِ
م ي
ِ
ـ
ْ
ؼ
ِ
ل
َ
أو ي
ِ
ـ
ْ َ
ح
ْ
را
َ
رمو
ِ
قق
ِ
م " . هقؾم قػتم
" Ya Alloh , berilah aku ampunan dan rahmatilah daku dan
pertemukan aku dengan "Arrofiiq". [Muttafaq 'Alaih dari hadits
'Aisyah rodhialloohu'anha]
"
ِ
م
َ
رما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ْ
ق َ ق
َ
ٕا
ْ
م َ م " ( مؾسم هاور . 4 / 1894 )
"Ya Alloh, (aku memilih) Arrofiqul 'A'la, (Alloh atau
malaikatNya). [Muttafaq 'Alaih dari 'Aisyah rodhialloohu'anha)
42- Doa Apabila Bahaya Menimpanya Sebagai
Pengganti Mengharap Kematian.
"
َ
م ي
ِ
ـ
ِ
ق
ْ
مأ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ
م ُ ةوقلا
ِ
ًَ كو َ م و
ْ
م
ِ
م
ً
ا
َ
و ، َ م
َ
و
ِ
ـ
َ
م
ِ
إ ي
َ
ذ ا َ م َ كو
ْ
ا
ِ
ً
َ
وم
َ
م ُ ةو

َ
م
ْ
م
ِ
م
ً
ا " هقؾم قػتم .
" Ya Alloh hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik untukku,
dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik untukku." [ Muttafaq
Alaih dari Anas bin Malik rodhialloohu'anhu]
Bekal Harian Seorang Mukmin

116

43- Doa Bila Melihat Orang Tertimpa Musibah
(Kecelakaan).
"
َ
ِ
م
ِ
نوموم يذ
َ
ما َِِل ُ د
ْ
ؿ
َ
لا
ْ
نن
َ
ِ
م
ٍ
من
ِ
ث َ م منم ي
ِ
ـ
َ
ؾن
َ
ض
َ
م
َ
و
ِ
هن
ِ
م
َ
كلَ ت
ْ
ما و
ً لق
ِ
ضػَ م َ ق
َ
ؾ
َ
م " يذممما حقحص( حقحص 3 / 153 )
"Segala puji bagi Alloh Yang telah menyelamatkanku
(menghindarkanku) dari apa yang Alloh timpakan kepadamu, dan Yang
telah memberiku kelebihan (keutamaan) yang banyak atas kebanyakan
dari hambaNya yang Ia ciptakan." [ HSR Tirmidzi dari Abu Huroiroh
rodhialloohu'anhu]
44- Mentalqin (Menuntun) Orang Yang Diambang
Kematian.
Rosululloh shollalloohu'alaihiwasallam bersabda:"Tuntunlah
(Talqinlah) mayat-mayat kalian (maksudnya yang sedang
sakaratulmaut) dengan: "
َ
ٓ لا
َ
ٓإ
َ
ه
َ
مإ " مؾسم هاور( . 2 / 631 )
Dan beliau juga mengatakan:
" يـلا لمد لا
َ
ٓإ
َ
ه
َ
مإ ٓ ه
ِ
ملم
ُ
رمآ
َ
نو َ م نم " . دواد بأ نـم حقحص( حقحص 2 / 612 )
" Barang siapa yang akhir dari perkataannya إٓ لا ٓإ هنم maka
pasti masuksorga."[ HSR Tirmidzi dari hadits Mua'dz bin Jabal
rodhialloohu'anhu]
Bekal Harian Seorang Mukmin

117

44- Doa Ketika Memejamkan Mata Mayyit.
"
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ْ
ر
ِ
ػ
ْ
ما )نلػم(
ِ
ه
ِ
ب
ِ
ؼ
َ
م م
ُ
ه
ْ
ػ
ُ
ؾ
ْ
ما
َ
و
َ
م
َ
ي
ِ
د
ْ
ف
َ
ما م
ُ
هَ ت
َ
م
َ
ر
َ
د
ْ
ع
َ
م
ْ
را
َ
و

َ
م
ْ
ر
ِ
ػ
ْ
ما
َ
و
َ
ني
ِ
ر
ِ
مو
َ
غما م
ِ
ه
ِ
ْ
من
َ
م
ِ
م
ُ
هن
َ
م
ْ
حنس
ْ
ما
َ
و
َ
م
ِ
َ
مونعما
َ
ب
َ
ر وني
ُ
ه
َ
م
َ
و وـ

ِ
هق
ِ
م
ُ
ه
َ
م
ْ
ر
ِ
وَ ك
َ
و " . مؾسم هاور( 2 / 634 )
" Ya Alloh ampunilah si fulan ini, dan angkatlah derajatnya
pada orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan gantilah untuk
keluarganya yang di tinggalkan, dan luaskanlah baginya di
kuburannya, dan terangilah dia di dalamnya."[HR Muslim Ummu
Salamah rodhialloohu'anha]
45- Doa-Doa Dalam Sholat Jenazah Dan Tata
Caranya.
1- Setelah Takbir Pertama ; Membaca surat Al
Fatihah.
2- Setelah Takbir Kedua : Membaca sholawat atas nabi
dengan sholawat Ibrohimiyah.
« َ من
َ
م
َ
و
َ
مق
ِ
ها
َ
ر
ْ
م
ِ
إ َ م
َ
م َ ً
ْ
ق
َ
ؾ
َ
ص
َ
مَ م ،
ٍ
د
َ
ؿ
َُ
م
ِ
لآ َ م
َ
م
َ
و ،
ٍ
د
َ
ؿ
َُ
م َ م
َ
م
ِ
ل
َ
ص
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
،
ٍ
دن
َ
ؿ
َُ
م
ِ
لآ َ من
َ
م
َ
و ،
ٍ
دن
َ
ؿ
َُ
م َ م
َ
م
ْ
ك
ِ
رو
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ، ٌ دق
ِ
َ
م ٌ دق
ِ
َ
ح َ كَ ك
ِ
إ ،
َ
مق
ِ
ها
َ
ر
ْ
م
ِ
إ
ِ
لآ

َ
م
َ
مَ م ٌ دق
ِ
َ
م ٌ دق
ِ
َ
ح َ كَ ك
ِ
إ ،
َ
مق
ِ
ها
َ
ر
ْ
م
ِ
إ
ِ
لآ َ م
َ
م
َ
و ،
َ
مق
ِ
ها
َ
ر
ْ
م
ِ
إ َ م
َ
م َ ًْ م
َ
رو ش
"Ya Alloh berilah sholawat kepada Muhammad dan keluarga
Muhammad sebagaimana Engkau anugrahkan sholawat terhadap
Ibrohum dan terhadap keluarga Ibrohim, sungguh Engkau
"Hamiid"(Maha Terpuji) lagi"Majiid"(Maha Mulia), Ya Alloh
Bekal Harian Seorang Mukmin

118

berkahilah atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana
Engkau berkahi Ibrohiim dan keluarga Ibrohiim sungguh Engkau
"Hamiid"(Maha Terpuji) lagi"Majiid"(Maha Mulia). [HR Bukhori
dari hadits Ka'ab bin 'Ujroh rodhialloohu'anhu ]
3- Setelah Takbir Ketiga : Membaca doa-doa,
diantaranya:
"
ْ
عن
ِ
م
َ
و
َ
و
ُ
هن
َ
م
ُ
زُ ك
ْ
م
ِ
رن ْ مأو
ُ
هْـ
َ
م ُ ف
ْ
ما
َ
و
ِ
ه
ِ
موم
َ
و
ُ
ه
ْ َ
ح
ْ
را
َ
و
ُ
ه
َ
م
ْ
ر
ِ
ػ
ْ
ما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ن
ْ
ق
َ
ؼَ ك مم ويوط
َ
لا
َ
نم
ِ
ه
ِ
ؼَ كو
ِ
د
َ َ
مما
َ
و ِ ٍ
ْ
ؾ
َ
ثماو
ِ
ءو
َ
موم
ُ
ه
ْ
ؾ
ِ
س
ْ
ما
َ
و
ُ
ه
َ
ؾ
َ
مْ د
ُ
م
َ
ً
ً لن
ْ
هأ
َ
و
ِ
ه
ِ
را
َ
د
ْ
نن
ِ
م
ً
ا
ْ
من
َ
م
ً
ارا
َ
د
ُ
هن
ْ
م
ِ
د
ْ
مأو
ِ
سَ ك َ دما
َ
ن
ِ
م
َ
ض
َ
ق
ْ
مٕا
َ
ب
ْ
و
َ
ثما

ْ
نن
ِ
م
ُ
ه
ْ
ذ
ِ
مأو
َ
يَـ
َ
لا
ُ
ه
ْ
ؾ
ِ
م
ْ
دأو
ِ
ه
ِ
م
ْ
و
َ
ز
ْ
ن
ِ
م
ً
ا
ْ
م
َ
م
ً
وم
ْ
و
َ
ز
َ
و
ِ
ه
ِ
ؾ
ْ
هأ
ْ
ن
ِ
م
ً
ا
ْ
م
َ
م

ِ
روَـما
ِ
با
َ
ذ
َ
م
ْ
ن
ِ
م وأ
ِ
ْ
م
َ
ؼما
ِ
با
َ
ذ
َ
م " مؾسم هاور( 2 / 663 )
" Ya Alloh ampunilah dia dan rahmatilah, selamatkan dia dan
maafkanlah, dan muliakan tempat tinggalnya, dan luaskanlah alam
kuburnya, dan cucilah dia dengan air, air es dan air embun,dan
sucikanlah dia dari kesalahan-kesalahan sebagiamana Engkau sucikan
baju putih dari kotoran, dan gantilah untuknya rumah yang lebih indah
dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya,istri/suami
yang lebih baik dari istri/suaminya, dan masukkanlah dia ke sorga, dan
hindarkanlah dari adzab kubur atau adzab neraka.[HR Muslim dari
hadits 'Auf bin Malik rodhialloohu'anhu]
Bekal Harian Seorang Mukmin

119

" َـ
ِ
ق
َ
ِ
ل
ْ
ر
ِ
ػْ ما
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما َـ
ِ
ت
ِ
ق
َ
م
َ
و و
ِ
ْ
م
ِ
غن
َ
ص
َ
و و
ِ
ْ
م
ِ
ب َ م
َ
و وَ ك نَ ك نَ ك
ِ
رَ م
َ
ذ
َ
و و
َ
ثْ ك
ُ
أو و نَ كو َ ك
ِ
د
ِ
هون َ مو و و

َ
و َ م َـ
ِ
ب
ِ
ئو
َ
م
ِ
ه
ِ
ق
ْ
ملم وَـ
ِ
م هَ ت
ْ
ق
َ
ق
ْ
مأ
ْ
ن
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما و
َ
م ن
َ
م
َ
وَ ت
َ
م ونَـ
ِ
م
ُ
هنَ ت
ْ
ق
َ
م
َ
وَ م
ْ
ن
َ
م
َ
و
ِ
مل
ْ
م
ِ
لا
ُ
ه

َ
م َ م
ْ
ي
ِ
لا
َ
م
ِ
ن
َ
ٓ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما َـ
ْ
م
ِ
ر
ْ
َ
ت
َ
أ و
ُ
ه َ د
ْ
ع
َ
م وَـ
ِ
ت
ْ
ػَ م
َ
ٓ
َ
و
ُ
ه
َ
ر
ْ
م "ُ
" Ya Alloh ampunilah untuk yang masih hidup diantara kami,
dan yang telah meninggal, yang kecil ataupun yang besar, yang laki-
laki atau yang perempuan, yang hadir bersama kami atau yang
ghoib(tidak hadir).
Ya Alloh siapa yang Engkau beri kesempatan hidup diantara
kami maka hidupkanlah dalam Islam, dan siapa yang Engkau wafatkan
maka wafatkanlah dalamkeadaan Iman.
Ya Alloh jangalah Engkau haramkan (cegah) kami dari
pahalanya, dan janganlah Engkau fitnah kami setelahnya.[HHR Abu
Daud dll dari Abu Huroiroh rodhialloohu'anhu]
"
َ
مو ،ك
ِ
ت
َ
م
ِ
ذ م نل
َ
م نم
َ
نل
ُ
م نإ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
َ
و
ِ
م
ِ
ل
ْ
ب ن
ِ
م
ِ
ه
ِ
ؼ
َ
م ،
َ
ك
ِ
را
ْ
ن
ِ
م ْ ت نَـ
ِ
ي ن
َ
ؼما
ِ
ْ
م

َ
و
َ
م
َ
ذ
ِ
با
ِ
روَـما
َ
و ،
َ
أ ْ ك َ ً
َ
أ
ْ
ه
َ
وما
ُ
ل
َ
م
َ
و
ِ
ءو
َ
لا ، ِ ق
َ
م ْ مو
َ
و
ُ
هن
َ
م
ْ
ر
ِ
ػ
ْ
را ن
ْ َ
ح َ كنَ كإ
ُ
ه
َ
أ نْ ك َ ً
َ غما
ُ
ػ
ْ
و
ِ
م
َ
رما
ُ
ر
ُ
مق " . هموم نما حقحص( حقحص 1 / 251 )
"Ya Alloh sesungguhnya fulan bin fulan ada pada
tanggunganMu, dan amanatMu, maka selamatkanlah dia dari fitnah
kubur dan adzab neraka, Engkau adalah Yang selalu menunaikan janji
dan hak, maka ampunilah dia dan rohmatilah,sesungguhnya Engkau
"Al- Ghofuur" Yang Maha pengampun, lagi "Arrohiim" Yang Maha
penyayang.[HHR Abu Daud dari Watsilah bin Asqo'
rodhialloohu'anhu]
Bekal Harian Seorang Mukmin

120

"
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ْ
ب ُ د
َ
ك
َ
و
ْ
ما
ُ
ن
َ
م
ْ
ب
ِ
د
َ
ك
َ
و
ْ
ما
ُ
ن
َ
أ
َ
م
ِ
ت َ ك
ْ
ما نَ ت
َ
جو
ِ
إ َ م
َ
ر
َ ْ
ح ن
ِ
ت َ ك
َ
و ،
َ
أ نْ ك َ ً َ م ن
ِ
ـ
ٌ
ي

َ
م
ْ
ن
َ
م
َ
ذ
ِ
ه
ِ
ما
ِ
إ ،
ْ
ن َ م
َ
نو
ْ ُ
م
ِ
س
َ
م
ً
وـ
ِ
ز
ْ
د
ُ
ه
ِ
م
َ
م
َ
س َـ
ِ
مو
ِ
ه
َ
و
ِ
إ
ْ
ن َ م
َ
نو
ِ
س
ُ
م
ْ
ق
َ
م
ً
وئ َ ت ن
َ
ج
َ
وو
ْ
ز
َ
م نْـ
ُ
ه "
. يبهذما هؼماوو هححصو ممولا هاور
" Ya Alloh , hambaMu dan putra hambaMu yang laki-laki dan
putra hambaMu yang perempuan, membutuhkan kasih sayangMu
(rohmatMu), dan Engkau tidak butuh untuk mengadzabnya, jika dia
orang baik maka tambahlah kebaikannya, dan jika dia jahat maka
maafkanlah.[HHR Hakim dll dari hadits Yazid bin Rukanah
rodhialloohu'anhu ]
47- Jika Mayitnya Anak Kecil (Bayi).
"
ْ
ذ
ِ
مأ
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ُ
ه
ِ
م
ْ
ن
َ
م
َ
ذ
ِ
با
ْ
ا
َ
ؼم
ِ
ْ
م " . ص نوبملم زئوـلا موؽمأ( نسم 161 )
" Ya Alloh selamatkanlah dia dari adzab neraka".[AHR Malik
dari atsar Abu Huroiroh rodhialloohu'anhu]
"
َ
و و
ً
ػ
َ
ؾ
َ
م وَـ
َ
م
ُ
ه
ْ
ؾ
َ
ع
ْ
م
ِ
ا
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما ا
ً
ر
ْ
م
َ
أ
َ
و و
ً
م
َ
ر
َ
م ا
ً
ر
ْ
م
ُ
ذو "
" Ya Alloh jadikanlah dia sebagai pendahulu kami (dalam
memasuki sorga) dan yang menanti kami (di sorga) dan sebagai pahala
buat kami, dan simpanan."[ASR Baihaqiy dari atsar Abu Huroiroh
rodhialloohu'anhu dan Hasan Albashri rohimahullooh ]
Faedah : Berkata Syaikh Al-Bani rohimahullooh di
Ahkamul Janaiz ج( 0 ص / 027 ) :
نونم نإو ،عنضوما اذنه لنثم م هنم لنؿعما م سلم ٓو ،نسم هدوـمإ يؼفقبما دـم ةريره بأ ٌيدم
و هقؾم لا مص يبـما نم هكإ نظما ما كمذ يدمي ٌقحم ،هـم ذختي ل اذإ ،وموموم هرونتمأ يذماو ،مؾم
Bekal Harian Seorang Mukmin

121

:هقم هموؼم )نوثما( وـموم لػطما مم ةلصما م ومدي نأ " وـؾضم ٓو ،هرمأ وـمرت ٓ مفؾما...وكمغصو
هدعم " .
Hadits Abu Huroiroh rodhialloohu'anhu pada riwayat
Baihaqiy sanadnya shohih, dan tidak mengapa mengamalkan
perkara seperti ini di tempat ini, walaupun cuma mauquf, jika
tidak di jadikan sunnah (maksudnya) agar pelakunya tidak
menganggap bahwa itu dari nabi shollalloohu'alaihiwasallam,
dan yang tepat menurut pilihanku adalah dengan membaca pada
sholat jenazah atas anak kecil dengan doa model kedua, karena
di dalamnya ada kata-kata nabi shollalloohu'alaihiwasallam : "
Dan untuk anak kecil kami, Ya Alloh jangalah Engkau haramkan
(cegah) kami dari pahalanya, dan janganlah Engkau fitnah kami
setelahnya.[HHR Abu Daud dll dari Abu Huroiroh rodhialloohu'anhu]
Setelah Takbir Ke Empat :boleh membaca doa lagi atau
langsung salam.

48- Doa Ketika Memasukkan Mayat Ke Liang
Kubur/Lahat.
"
َ
ر يَـ
ُ
م مم وأ( لا
ِ
لو
ُ
م
َ
ر
ِ
ي
َ
ؾ
ِ
م َ م
َ
م
َ
و ،لو
ِ
مو لا
ِ
م
ْ
س
ِ
م
ُ
م
ْ
و
ِ
ل ِلا .)
يذممما حقحص( حقحص 1 / 316 )
"Dengan nama Alloh, dan diatas agama rosululloh
shollalloohu'alaihiwasallam atau di atas sunnah rosulillah
shollalloohu'alaihiwasallam" [HSR Tirmidzi dari Ibnu 'Umar
rodhialloohu'anhu ]
Bekal Harian Seorang Mukmin

122

49- Doa Seusai Pemakaman Untuk Mayyit.
"
َ
ؾما
ُ
ف
َ
م
ْ
ما
ِ
ػ
ْ
ر
َ
م
ُ
ه
َ
ؾما ،
ُ
ف
َ
م
َ
م
ِ
ب ْ ت
ُ
ه
ِ
م ْـ َ د ن
ه
سما
َ
م
ِ
لا " دواد بأ نـنم حقحنص( حقحنص
2 / 621 )
" Ya Alloh ampunilah dia, Ya Alloh tetapkanlah ia ketika
menjawab pertanyaan" [HSR Abu Daud dari Utsman
rodhialloohu'anhu ]
50 - Doa Ziarah Kubur
«
ُْ
ما
َ
ن
ِ
م
ِ
رو
َ
ي ِ دما
ِ
ل
ْ
ه
َ
أ َ م
َ
م
ُ
مَ ل
َ
سما
َ
م
ِ
م
ِ
د
ْ
ؼَ ت
ْ
س
ُْ
ما َُلا
ُ
م
َ
م
ْ
ر
َ
ي
َ
و
َ
م
ِ
ؿ
ِ
ؾ
ْ
س
ُْ
ما
َ
و
َ
م
ِ
ـ
ِ
م
ْ
م

َ
نو
ُ
ؼ
ِ
مَ ل
َ
م
ْ
مُ ؽ
ِ
م َُلا
َ
ءو َ م
ْ
ن
ِ
إ وَ ك
ِ
إ
َ
و
َ
ني
ِ
ر
ِ
م
ْ
لَ ت
ْ
س
ُْ
ما
َ
و وَـ
ِ
م ش
" Salam sejahtera untuk penduduk kubur dari kalangan kaum
mukminin dan muslimin, semoga Alloh merahmati yang telah
mendahului kita dan yang di belakang kita, dan sungguh kami Insya
Alloh akan berjumpa (menyusul) kalian.[HR Muslim dari 'Aisyah
rodhialloohu'anha]
«
َ
نو
ُ
ؼ
ِ
م
َ
ٓ
ْ
مُ ؽ
ِ
م َُلا
َ
ءو َ م
ْ
ن
ِ
إ وَ ك
ِ
إ
َ
و
َ
م
ِ
ـ
ِ
م
ْ
م
ُ
م
ٍ
م
ْ
و
َ
م
َ
را
َ
د
ْ
مُ ؽ
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
ُ
مَ ل
َ
سما .ش
" Salam sejahtera untuk kalian wahai penghuni negri kaum
mukminin , dan sungguh kami Insya Alloh akan berjumpa(menyusul)
kalian.[HR Muslim dari Abu Huroiroh rodhialloohu'anhu
51- Doa Ta'ziah(Bela Sungkawa)
«
َ
و ، ىن
َ
ط
ْ
م
َ
أ ون
َ
م
ُ
هن
َ
م
َ
و ،
َ
ذ
َ
م
َ
أ و
َ
م َِِل
َ
ن
ِ
إ
ٌ
لنُ م ى
ً
ؿن
َ
س
ُ
م
ٍ
لن
َ
م
َ
ل
ِ
م
ُ
ه َ دنْـ
ِ
م
ٍ
ء
ْ
ىن َ م ،

ْ
ى
ِ
سَ ت
ْ
حَ ت
ْ
م
َ
و
ْ
ِ
م
ْ
صَ ت
ْ
ؾ
َ
م ش . هقؾم قػتم
Bekal Harian Seorang Mukmin

123

"Sesungguhnya milik Allohlah apa yang Dia ambil, dan
milikNya apa yang Dia beri, dan segala sesuatu di sisiNya dengan
waktu yang telah di tentukan ,maka sabar dan berharaplah pahala
(dalammusibah ini) .[Muttafaq 'Alaih dari Usamah bin Zaid
rodhialloohu'anhu]
Bekal Harian Seorang Mukmin

124

Doa-Doa
dan Dzikir-Dzikir
Dalam Ibadah Haji
Atau 'Umroh
Bekal Harian Seorang Mukmin

125

1- Doa Talbiah.
"
ْ
ؿ
َ
ْ
لا
َ
ن
ِ
إ ، َ ك
ْ
ق
َ
ب
َ
م َ ك
َ
م َ كي
ِ
َ ذ
َ
ٓ َ ك
ْ
ق
َ
ب
َ
م ، َ ك
ْ
ق
َ
ب
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما َ ك
ْ
ق
َ
ب
َ
م َ ك
َ
م
َ
ي
َ
ؿ
ْ
عِـما
َ
و َ د
َ ك
َ
م َ كي
ِ
َ ذ
َ
ٓ ، َ ك
ْ
ؾ
ُْ
ما
َ
و . " ( حتػما عم يروخبما 3 / 418 مؾسمو ، 2 / 841 )
"Aku penuhi panggilanmu Ya Alloh aku penuhi, aku penuhi
panggilanMu ,tidak ada sekutu bagiMu, aku penuhi panggilanMu,
sesungguhnya segala pujian dan nikmat serta kekuasaan adalah
milikMu, tiada sekutu bagiMu.[Muttafaq 'Alaih dari Ibnu Umar
rodhialloohu'anhu ]
2- Doa Ketika Mendekati Hajar Aswad
Mengisayaratkan dengan tangannya sambil mengucapkan
takbir: ممأ لا
3- Doa Diantara Hajar Aswad Dan Rukun
Yamani
"
َ
م
َ
ر روَـما
َ
با
َ
ذ
َ
م وَـ
ِ
مو
ً
يـسم
ِ
ة
َ
ر
ِ
مٔا مو
ً
يـسم وقك ه دما م وَـ
ِ
مآ وـ " .
'' Ya Robb kami , berilah kami di dunia kebaikan dan di akherat
kebaikan dan selamatkanlah kami dari adab neraka."[HHR Abu Daud
dari 'Abdulloh bin Saib rodhialloohu'anhu ]
4- Doa Ketika Berhenti Di Atas Shofa dan Marwah
Ketika Sa'i.
a- Ketika pertama kali memulai sa'i dari Shofa:
Bekal Harian Seorang Mukmin

126

"
َ
ػ
َ
صما
َ
نإ
َ
و و
َ
ما
ْ
ر
َ
و َ ة
ِ
م
ْ
ن َ م
َ
ع
ِ
ئو
ِ
ر لا ،
ِ
م أ َ دمأ
َ
م
ِ
ه
ِ
م ُلا أ َ د
َ
م "
"Sesungguhnya Shofa dan Marwah adalah dari syi'ar-syi'ar
Alloh, aku memulai dengan apa yang Alloh memulai dengannya."
b- Kemudian menghadap ke ka'bah(Qiblat),sampai melihatnya
sembari membaca ممأ لاو لا ٓإ همإٓ lantas membaca:
"
ِ
لنُ م منم
َ
ون
ُ
هو ُ دنؿلا همو كؾما هم ،هم َ كيذ ٓ
ُ
هدمو ُلا ٓإ همإ ٓ
ٓ ،
ٌ
ريدننم
ٍ
ءر
َ
م
َ
زنن
َ
هو ه َ دنن
ْ
ب
َ
م نن
َ
َ
مَ كو ،
ُ
ه َ دنن
ْ
م
َ
و
َ
زنن
َ
جكأ ،
ُ
ه َ دننمو ُلا
َ
ٓإ هننمإ

ُ
ه َ د
ْ
م
َ
و
َ
بازمٕا "
" Tiada Ilah yang berhak untuk di sembah (dengan benar)
kecuali Alloh Yang Satu , tiada sekutu bagiNya, milikNya kekuasaan,
dan milikNya pula pujian, dan Dia atas segala sesuatu Qodiir
(Berkuasa), Tiada Ilah yang berhak untuk di sembah (dengan benar)
kecuali Alloh Yang Satu , Dia yang memenuhi janjiNya, dan menolong
hambaNya, dan menghancurkan para musuhNya sendirian" .[HR
Muslim dari hadist Jabir rodhialloohu'anhu ]
c- Kemudian berdoa sebanyak-banyaknya, perbuatan ini
dilakukan tiga kali berturut-turut. Dan begitu pula apa yang dilakukan
di Marwah,tapi tidak dengan pembuakan pada no "a".
4- Doa Pada Hari 'Arofah
" ُ ك
ْ
ؾ
ُ
ما
ُ
ه
َ
م ،
ُ
ه
َ
م َ كي َ ذ ٓ
ُ
ه َ د
ْ
م
َ
و ُلا
َ
ٓإ
َ
ه
َ
م
ِ
إ ٓ
َ
و ُ دن
ْ
ؿ
َ
لا
ُ
ه
َ
م
َ
و
ِ
لنُ م َ من
َ
م
َ
ون
ُ
ه

ٌ
ريدم
ٍ
ءر " . همغم نسم يذممما هاور
Bekal Harian Seorang Mukmin

127

" Tiada Ilah yang berhak untuk di sembah (dengan benar)
kecuali Alloh Yang Satu , tiada sekutu bagiNya, milikNya kekuasaan,
dan milikNya pula pujian, dan Dia atas segala sesuatu Qodiir
(Berkuasa)"[ HHR Tirmidzi dari 'Abdulloh bin 'Amr bin 'Ash
rodhialloohu'anhu ]
5-Doa di Masy'aril Harom(Arofah).
Memperbanyak Takbir,Tahlil,Tasbih, Tahmid dan Doa.
6- Ketika Melempar Jumroh.
Bertakbir setiap butir ketika melempar jumroh ,kemudian maju
sedikit dan memperbanyak berdoa.*****
Bekal Harian Seorang Mukmin

128Doa-Doa
Dalam
Al-Qur'an
Bekal Harian Seorang Mukmin

129

Doa Taubat Nabi Adam 'alaihissalam dan Hawwa .
﴿ ني
ِ
ِ
سون
َ
ْ
لا
َ
نن
ِ
م
َ
نَ كونُ ؽَـ
َ
م ونَـ
ْ َ
ح
ْ
رَ م
َ
و وَـ
َ
م
ْ
ر
ِ
ػْ غَ م
ْ
َ
ل
ْ
ن
ِ
إ
َ
و وَـ
َ
س
ُ
ػْ ك
َ
أ وَـ
ْ
ؿ
َ
ؾ
َ
م وَـ
َ
م
َ
ر ﴾
/عارمٕا[ 24 ]
"Ya Robb Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika
Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya
pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi."[QS Al-'Aroof : 23]
Doa-Doa Nabi Nuh shollalloohu'alaihiwasallam.
﴿
ِ
مَ تْ كو
َ
م
ٌ
بو
ُ
ؾْ غ
َ
م ِ ن
َ
أ ﴾ /رؿؼما[ 01 ]
"Bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu
menangkanlah (aku)."[QS Al Qomar : 10]
﴿ نو
ُ
م
َ
ذَ م
َ
م
ِ
م
ِ
ن
ْ
ُ
مْ كا
ِ
ب
َ
ر ﴾ /نوـممما[ 26 ]
"Ya Robbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku."[Qs
Al-Mu'minun :26]
﴿
ِ
ب
َ
ر نو
ُ
م
َ
ذَ م ي
ِ
م
ْ
و
َ
م
َ
ن
ِ
إ ِ * م
ِ
ـ
ِ
م ْ م
ُْ
ما
َ
ن
ِ
م
َ
ي
ِ
ع
َ
م
ْ
ن
َ
م
َ
و ي
ِ
ـ
ِ
جَ ك
َ
و و
ً
حْ ت
َ
م
ْ
م
ُ
فَـ
ْ
ق
َ
م
َ
و ي
ِ
ـ
ْ
ق
َ
م
ْ
حَ ت
ْ
مو
َ
م
/ءارعْما[ 007 ، 008 ]
"Ya Robbnku, Sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku; Maka
itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah
aku dan orang-orang yang mukmin besertaku".[As Syu'aroo :117-118]
﴿ ا
ً
رو
َ
س
َ
م
َ
ٓ
ِ
إ
ُ
ه ُ د
َ
م
َ
و
َ
و
ُ
ه
ُ
مو
َ
م
ُ
ه
ْ
د
ِ
ز
َ
ي
ْ
َ
ل
ْ
ن
َ
م او
ُ
ع
َ
بَ ما
َ
و
ِ
ن
ْ
و
َ
صَ م
ْ
م
ُ
َ
ن
ِ
إ
ِ
ب
َ
ر ﴾ /حوك[ 20 ]
Bekal Harian Seorang Mukmin

130

"Ya Robbku, Sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah
mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah
kepadanya melainkan kerugian belaka"[ QS Nuh : 21]
﴿ ا
ً
رو
َ
ي
َ
د
َ
ني
ِ
ر
ِ
مو َ ؽ
ْ
ما
َ
ن
ِ
م
ِ
ض
ْ
ر
َ
ْ
ٕا َ مَ م
ْ
ر
َ
ذَ م
َ
ٓ
ِ
ب
َ
ر *
َ
ك
َ
دو
َ
ب
ِ
م او
ه
ؾ
ِ
ض
ُ
ي
ْ
م
ُ
ه
ْ
ر
َ
ذَ م
ْ
ن
ِ
إ َ كَ ك
ِ
إ
ا
ً
رو
َ
ػَ م ا
ً
ر
ِ
مو
َ
م
َ
ٓ
ِ
إ او ُ د
ِ
ؾ
َ
ي
َ
ٓ
َ
و * وًـ
ِ
م ْ م
ُ
م
َ
ي
ِ
ت
ْ
ق
َ
م
َ
ل
َ
م
َ
د
ْ
ن
َ
ِ
م
َ
و
َ
يَ د
ِ
ما
َ
و
ِ
م
َ
و
ِ
م
ْ
ر
ِ
ػ ْ ما
ِ
ب
َ
ر
ا
ً
رو
َ
بَ م
َ
ٓ
ِ
إ َ م
ِِ
مو
َ
ظما
ِ
د
ِ
زَ م
َ
ٓ
َ
و
ِ
توَـ
ِ
م ْ م
ُْ
ما
َ
و َ م
ِ
ـ
ِ
م ْ م
ُ
ؿ
ْ
ؾ
ِ
م
َ
و ﴾ /حوك[ 26 - 28 ]
"Ya Robbku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-
orang kafir itu tinggal di atas bumi.
" Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka
akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain
anak yang berbuat ma'siat lagi sangat kafir."
"Ya Robbku! ampunilah Aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke
rumahKu dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan
perempuan. dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim
itu selain kebinasaan".[ QS Nuh 26-28]
﴿
ِ
مو
َ
ْ
لا
ُ
مَ ؽ
ْ
م
َ
أ َ ًْ ك
َ
أ
َ
و ه ق
َ
ْ
لا
َ
كَ دْ م
َ
و
َ
ن
ِ
إ
َ
و
ِ
م
ْ
ه
َ
أ
ْ
ن
ِ
م ي
ِ
ـ
ْ
ما
َ
ن
ِ
إ
ِ
ب
َ
ر َ م
ِ
ؿ ﴾ /دوه[ 17 ]
"Ya Robbku, Sesungguhnya anakku Termasuk keluargaku, dan
Sesungguhnya janji Engkau Itulah yang benar. dan Engkau adalah "Ah
Kamul Hakimiin" hakim yang seadil-adilnya."[QS Huud:45]
﴿
ِ
م
ِ
م
َ
س
ْ
ق
َ
م و
َ
م َ ك
َ
م
َ
ل
ْ
م
َ
أ
ْ
ن
َ
أ َ ك
ِ
م
ُ
ذوُ م
َ
أ ِ ن
ِ
إ
ِ
ب
َ
ر
َ
ن
ِ
م
ْ
نُ م
َ
أ ي
ِ
ـْ َ ح
ْ
رَ م
َ
و
ِ
م
ْ
ر
ِ
ػْ غَ م
َ
ٓ
ِ
إ
َ
و
ٌ
م
ْ
ؾ
ِ
م
ِ
ه

َ
ني
ِ
ِ
سو
َ
ْ
لا ﴾ /دوه[ 17 ]
"Ya Robbku, Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari
memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya.
dan Sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaKu, dan (tidak) menaruh
belas kasihan kepadaKu, niscaya aku akan Termasuk orang-orang yang
merugi."[QS Huud ; 47]
Bekal Harian Seorang Mukmin

131

َ م
ِِ
مو
َ
ظما
ِ
م
ْ
و
َ
ؼ
ْ
ما
َ
ن
ِ
م وَ كو
َ
جَ ك ي
ِ
ذ
َ
ما َِِل ُ د
ْ
ؿ
َ
ْ
لا ﴿ * َ ًْ ك
َ
أ
َ
و و ً م
َ
رو
َ
ب
ُ
م
ً
َٓ زْـ
ُ
م ي
ِ
ـ
ْ
م
ِ
زْ ك
َ
أ
ِ
ب
َ
ر
ْ
ل
ُ
م
َ
و

ِ
زْـ
ُْ
ما
ُ
ْ
م
َ
م م
ِ
م َ﴾ /نوـممما[ 28 ، 29 ]
"Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Kami dari orang-
orang yang dzalim."
dan berdoalah: Ya Robbku, tempatkanlah aku pada tempat yang
diberkati, dan Engkau adalah Sebaik-baik yang memberi tempat."[QS Al-
Mu'minun 28-29]
Doa nabi Syu'aib shollalloohu'alaihiwasallam .
﴿ م
ِِ
تو
َ
ػ
ْ
ما
ُ
ْ
م
َ
م َ ًْ ك
َ
أ
َ
و ِ ق
َ
ْ
لو
ِ
م وَـ
ِ
م
ْ
و
َ
م َ
ْ
م
َ
م
َ
و وَـَـ
ْ
ق
َ
م
ْ
حَ ت
ْ
ما وَـ
َ
م
َ
ر ﴾ /عارمٕا[ 89 ]
." Ya Robb Kami, berilah keputusan antara Kami dan kaum Kami
dengan hak (adil) dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya."[QS
AL- 'Aroof: 89]
Doa-Doa Nabi Ibrohiim shollalloohu'alaihiwasallam.
﴿ َ م
ِِ
لو
َ
صما
َ
ن
ِ
م
ِ
م
ْ
ى
َ
ه
ِ
ب
َ
ر ﴾ /توموصما[ 011 ]
"Ya Robbku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang Termasuk
orang-orang yang saleh."[As Shoffaat 100]
﴿
ِ
م
ْ
و
َ
ق
ْ
ما
َ
و َِلو
ِ
م
ْ
م
ُ
فْـ
ِ
م
َ
ن
َ
م
َ
آ
ْ
ن
َ
م
ِ
تا
َ
ر
َ
ؿ
َ
ثما
َ
ن
ِ
م
ُ
ه
َ
ؾ
ْ
ه
َ
أ
ْ
قُ ز
ْ
را
َ
و وًـ
ِ
م
َ
آ ا ً د
َ
ؾ
َ
م ا
َ
ذ
َ
ه
ْ
ل
َ
ع
ْ
ما
ِ
ب
َ
ر
ر
ِ
م
َ
ْ
ٔا ﴾ /ةرؼبما[ 026 ]
"Ya Robbku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan
berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara
mereka kepada Allah dan hari akherat"[QS Al-Baqoroh :126].
﴿
ُ
مق
ِ
ؾ
َ
ع
ْ
ما
ُ
عق
ِ
ؿ
َ
سما َ ًْ ك
َ
أ َ كَ ك
ِ
إ وَـ
ِ
م
ْ
ل
َ
ب
َ
ؼَ م وَـ
َ
م
َ
ر * وَـ
ِ
ت
َ
ي
ِ
ر
ُ
ذ
ْ
ن
ِ
م
َ
و َ ك
َ
م
ِ
ْ
م
َ
ؿ
ِ
ؾ
ْ
س
ُ
م وَـ
ْ
ؾ
َ
ع
ْ
ما
َ
و وَـ
َ
م
َ
ر
َـ َ ؽ
ِ
موَـ
َ
م وَ ك
ِ
ر
َ
أ
َ
و َ ك
َ
م
ً
ي
َ
ؿ
ِ
ؾ
ْ
س
ُ
م
ً
ي
َ
م
ُ
أ
ُ
مق
ِ
م
َ
رما
ُ
با
َ
وَتما َ ًْ ك
َ
أ َ كَ ك
ِ
إ وَـ
ْ
ق
َ
ؾ َ م
ْ
ىُ م
َ
و و *
ْ
ٌ
َ
ع
ْ
ما
َ
و وَـ
َ
م
َ
ر
Bekal Harian Seorang Mukmin

132

َ كَ ك
ِ
إ
ْ
م
ِ
فق ِ م َ ز
ُ
ي
َ
و
َ
ي
َ
ؿْ ؽ
ِ
ْ
لا
َ
و
َ
بوَ ت
ِ
ؽ
ْ
ما
ُ
م
ُ
ف
ُ
ؿ
ِ
ؾ
َ
ع
ُ
ي
َ
و َ ك
ِ
مو
َ
ي
َ
آ
ْ
م
ِ
ف
ْ
ق
َ
ؾ َ م و
ُ
ؾْ ت
َ
ي
ْ
م
ُ
فْـ
ِ
م
ً
ٓو
ُ
م
َ
ر
ْ
م
ِ
فق
ِ
م

ُ
مق
ِ
ؽ
َ
ْ
لا ُ زي
ِ
ز
َ
ع
ْ
ما َ ًْ ك
َ
أ ﴾ /ةرؼبما[ 027 - 029 ]
"Ya Robb kami terimalah daripada Kami (amalan kami),
Sesungguhnya Engkaulah yang "As-Samii'" Maha mendengar lagi " Al-
'Aliim" Maha Mengetahui".
" Ya Robb Kami, Jadikanlah Kami berdua orang yang tunduk patuh
kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu Kami umat yang tunduk
patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada Kami cara-cara dan tempat-
tempat ibadat haji Kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah
yang " AT- Tawwaab" Maha Penerima taubat lagi "Ar Rohiim" Maha
Penyayang.
Ya Robb Kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan
mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan
mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah)
serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang"Al-'Aziiz" Maha
Kuasa lagi "Al-Hakiim" Maha Bijaksana.[QS Al Baqoroh :127-129]
َ م
ِِ
لو
َ
صمو
ِ
م ي
ِ
ـ
ْ
ؼ
ِ
ْ
ل
َ
أ
َ
و
ً
مْ ؽ
ُ
م
ِ
م
ْ
ى
َ
ه
ِ
ب
َ
ر *
َ
ني
ِ
ر
ِ
م
َ
ْ
ٔا
ِ
م
ٍ
قْ د
ِ
ص
َ
نو
َ
س
ِ
م
ِ
م
ْ
ل
َ
ع
ْ
ما
َ
و *

ِ
مق
ِ
عَـما
ِ
يَـ
َ
م
ِ
ي
َ
م
َ
ر
َ
و
ْ
ن
ِ
م ي
ِ
ـ
ْ
ؾ
َ
ع
ْ
ما
َ
و * َ م
ِ
مو َ ضما
َ
ن
ِ
م
َ
نو َ م
ُ
هَ ك
ِ
إ
ِ
ب
َ
ِ
ٕ
ْ
ر
ِ
ػْ ما
َ
و *
ِ
ن
ِ
زْ
ُ
ت
َ
ٓ
َ
و

َ
نو
ُ
ث
َ
ع
ْ
ب
ُ
ي
َ
م
ْ
و
َ
ي *
َ
ٓ
َ
م
ْ
و
َ
ي
َ
نوُـ
َ
م
َ
ٓ
َ
و
ٌ
لو
َ
م
ُ
ع
َ
ػْـ
َ
ي *
ٍ
مق
ِ
ؾ
َ
م
ٍ
ى
ْ
ؾ
َ
ؼ
ِ
م ََلا ىَ م
َ
أ
ْ
ن
َ
م
َ
ٓ
ِ
إ
/ءارعْما[ 84 - 89 ]
"Ya Robbku, berikanlah kepadaku Hikmah dan masukkanlah aku ke
dalam golongan orang-orang yang saleh,
Dan Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang
datang) Kemudian,
Dan Jadikanlah aku Termasuk orang-orang yang mewarisi surga
yang penuh kenikmatan,
Bekal Harian Seorang Mukmin

133

Dan ampunilah bapakku, karena Sesungguhnya ia adalah Termasuk
golongan orang-orang yang sesat,
Dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan,
(Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,
Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,
[QS As-Syua'ara 83-89]
﴿ ُـ
ْ
ما
َ
و وًـ
ِ
م
َ
آ َ د
َ
ؾ
َ
ب
ْ
ما ا
َ
ذ
َ
ه
ْ
ل
َ
ع
ْ
ما
ِ
ب
َ
ر
َ
موَـ
ْ
ص
َ
ْ
ٕا َ د
ُ
ب
ْ
عَ ك
ْ
ن
َ
أ
َ
ي
ِ
ـ
َ
م
َ
و ي
ِ
ـ
ْ
ب *
ِ
ب
َ
ر
َ كَ ك
ِ
ن
َ
م
ِ
نو
َ
ص
َ
م
ْ
ن
َ
م
َ
و يِـ
ِ
م
ُ
هَ ك
ِ
ن
َ
م ي
ِ
ـ
َ
ع
ِ
بَ م
ْ
ن
َ
ؿ
َ
م
ِ
سوَـما
َ
ن
ِ
م ا
ً
م
ِ
ث َ م
َ
ن
ْ
ؾ
َ
ؾ
ْ
ض
َ
أ
َ
ن
ُ
َ
ن
ِ
إ

ٌ
مق
ِ
م
َ
ر
ٌ
رو
ُ
ػَ م *
ْ
ق
َ
م َ دْـ
ِ
م ٍ
ْ
ر
َ
ز ي
ِ
ذ
ِ
ْ
مَ م
ٍ
دا
َ
و
ِ
م ي
ِ
ت
َ
ي
ِ
ر
ُ
ذ
ْ
ن
ِ
م ُ ًْـ َ ؽ
ْ
م
َ
أ
ِ
ن
ِ
إ وَـ
َ
م
َ
ر َ ك
ِ
ت

ْ
م
ِ
ف
ْ
ق
َ
م
ِ
إ ي
ِ
و
ْ
َ
ت
ِ
سوَـما
َ
ن
ِ
م ً ة َ د
ِ
ئ
ْ
م
َ
أ
ْ
ل
َ
ع
ْ
مو
َ
م َ ة
َ
ل
َ
صما او
ُ
ؿق
ِ
ؼ
ُ
ق
ِ
م وَـ
َ
م
َ
ر
ِ
م
َ
ر
َ
ح
ُْ
ما

َ
نو
ُ
رُ ؽ ْ ْ
َ
ي
ْ
م
ُ
ف
َ
ؾ
َ
ع
َ
م
ِ
تا
َ
ر
َ
ؿ
َ
ثما
َ
ن
ِ
م
ْ
م
ُ
ف
ْ
م
ُ
ز
ْ
را
َ
و * و
َ
م
َ
و ي
ِ
ػ
ْ
خُ ك و
َ
م
ُ
م
َ
ؾ
ْ
عَ م َ كَ ك
ِ
إ وَـ
َ
م
َ
ر

ٍ
ء
ْ
َ ر
ْ
ن
ِ
م َِ لا َ م
َ
م ى
َ
ػْ َ
ي و
َ
م
َ
و
ُ
ن
ِ
ؾ
ْ
عُ ك
ِ
ء
َ
م
َ
سما
ِ
م
َ
ٓ
َ
و
ِ
ض
ْ
ر
َ
ْ
ٕا
ِ
م * َِِ ل ُ د
ْ
ؿ
َ
ْ
لا

ِ
ءو
َ
مه دما
ُ
عق
ِ
ؿ
َ
س
َ
م
ِ
ب
َ
ر
َ
ن
ِ
إ
َ
قو
َ
ح
ْ
م
ِ
إ
َ
و
َ
لق
ِ
م
َ
م
ْ
م
ِ
إ
ِ
َ
م
ِ
ؽ
ْ
ما َ م
َ
م
ِ
م
َ
ى
َ
ه
َ
و ي
ِ
ذ
َ
ما *
ءو
َ
م
ُ
د
ْ
ل
َ
ب
َ
ؼَ م
َ
و وَـ
َ
م
َ
ر ي
ِ
ت
َ
ي
ِ
ر
ُ
ذ
ْ
ن
ِ
م
َ
و
ِ
ة
َ
ل
َ
صما
َ
مق
ِ
ؼ
ُ
م ي
ِ
ـ
ْ
ؾ
َ
ع
ْ
ما
ِ
ب
َ
ر ِ *
ْ
ر
ِ
ػْ ما وَـ
َ
م
َ
ر
ِ
م

ُ
بو
َ
س
ِ
ْ
لا
ُ
مو
ُ
ؼ
َ
ي
َ
م
ْ
و
َ
ي
َ
م
ِ
ـ
ِ
م
ْ
م
ُ
ؿ
ْ
ؾ
ِ
م
َ
و
َ
يَ د
ِ
ما
َ
و
ِ
م
َ
و ﴾ /مقهارمإ[ 47 - 10 ]
"Ya Robbku, Jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan
jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.
"Ya Robbku, Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan
kebanyakan daripada manusia, Maka Barangsiapa yang mengikutiku, Maka
Sesungguhnya orang itu Termasuk golonganku, dan Barangsiapa yang
mendurhakai Aku, Maka Sesungguhnya Engkau,"Ghofuur" Maha
Pengampun lagi " Rohiim" Maha Penyayang.
Bekal Harian Seorang Mukmin

134

Ya Robb kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian
keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah
Engkau (Baitullah) yang dihormati.
Ya Robb kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan sholat,
Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri
rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur.
"Ya Robb kami, Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang Kami
sembunyikan dan apa yang Kami lahirkan; dan tidak ada sesuatupun yang
tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.
"Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di
hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Robbku, benar-benar"Samii'"
Maha mendengar (memperkenankan) doa".
"Ya Robbku, Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap
mendirikan shalat, Ya Robb kami, perkenankanlah doaku".
Ya Robb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian
orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)".[QS
Ibrohiim:35-41]

َ
م
َ
ر ﴿
ُ
م
ِ
ص
َْ
ما َ ك
ْ
ق
َ
م
ِ
إ
َ
و وَـ
ْ
بَ ك
َ
أ َ ك
ْ
ق
َ
م
ِ
إ
َ
و وَـ
ْ
ؾ َ م
َ
وَ م َ ك
ْ
ق
َ
ؾ َ م وَـ *
ً
يَـْ ت
ِ
م وَـ
ْ
ؾ
َ
ع
ْ
َ
م
َ
ٓ وَـ
َ
م
َ
ر او
ُ
ر
َ
ػَ م
َ
ني
ِ
ذ
َ
ؾ
ِ
م
/يـحتؿما[﴾
ُ
مق
ِ
ؽ
َ
ْ
لا ُ زي
ِ
ز
َ
ع
ْ
ما َ ًْ ك
َ
أ َ كَ ك
ِ
إ وَـ
َ
م
َ
ر وَـ
َ
م
ْ
ر
ِ
ػ ْ ما
َ
و 1 ، 7 ]
"Ya Robb Kami hanya kepada Engkaulah Kami bertawakkal dan
hanya kepada Engkaulah Kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah Kami
kembali."
"Ya Robb Kami, janganlah Engkau jadikan Kami (sasaran) fitnah
bagi orang-orang kafir. dan ampunilah Kami Ya Robb kami. Sesungguhnya
Engkaulah yang "Aziiz" Maha Perkasa lagi "Hakiim" Maha Bijaksana".[Al –
Mumtahanah 4-5]
Doa Nabi Luth shollalloohu'alaihiwasallam .
﴿
َ
نو
ُ
ؾ
َ
ؿ
ْ
ع
َ
ي و
َ
ِ
م
ِ
م
ْ
ه
َ
أ
َ
و ي
ِ
ـ
ِ
جَ ك
ِ
ب
َ
ر ﴾ /ءارعْما[ 069 ]
Bekal Harian Seorang Mukmin

135

"Ya Robbku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat)
perbuatan yang mereka kerjakan".[ QS As Syua'roo: 169]
﴿
َ
ني
ِ
د
ِ
س
ْ
ػ
ُْ
ما
ِ
م
ْ
و
َ
ؼ
ْ
ما َ مَ م
ِ
ن
ْ
ُ
مْ كا
ِ
ب
َ
ر ﴾ /توبؽـعما[ 41 ]
"Ya Robbku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum
yang berbuat kerusakan itu".[Al 'Ankabuut 30]
Doa Nabi Yusuf shollalloohu'alaihiwasallam .
﴿
ُ
ن
ْ
ج
ِ
سما
ِ
ب
َ
ر
َ
ن
ُ
ه َ د
ْ
ق َ م يِـ
َ
م ْ ع
ِ
ْ
مَ م
َ
ٓ
ِ
إ
َ
و
ِ
ه
ْ
ق
َ
م
ِ
إ ي
ِ
ـَ كو
ُ
مْ د
َ
ي و
َ
ِ
م
َ
َ م
ِ
إ
ه
ى
َ
م
َ
أ
م
ِ
ؾ
ِ
هو
َ
ْ
لا
َ
ن
ِ
م
ْ
نُ م
َ
أ
َ
و
َ
ن
ِ
ف
ْ
ق
َ
م
ِ
إ
ُ
ى
ْ
ص
َ
أ ﴾ /فموي[ 44 ]
"Wahai Robbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan
mereka kepadaku. dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya
mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan
tentulah aku Termasuk orang-orang yang bodoh."[QS Yusuf 33]

﴿
َ
ر
ِ
مو
َ
م
ِ
ٌي
ِ
دو
َ
م
َ
ْ
ٕا
ِ
لي
ِ
و
ْ
لَ م
ْ
ن
ِ
م ي
ِ
ـَ ت
ْ
ؿ
َ
ؾ
َ
م
َ
و
ِ
ك
ْ
ؾ
ُْ
ما
َ
ن
ِ
م ي
ِ
ـَ ت
ْ
قَ م
َ
آ ْ د
َ
م
ِ
ب
َ
ر

َ
و
ِ
تا
َ
و
َ
م
َ
سما ي
ِ
ـ
ْ
ؼ
ِ
ْ
ل
َ
أ
َ
و
ً
م
ِ
ؾ
ْ
س
ُ
م ي
ِ
ـ
َ
م
َ
وَ م
ِ
ة
َ
ر
ِ
م
َ
ْ
ٔا
َ
و و
َ
قْ ك ه دما
ِ
م ي
ِ
ق
ِ
م
َ
و َ ًْ ك
َ
أ
ِ
ض
ْ
ر
َ
ْ
ٕا
م
ِِ
لو
َ
صمو
ِ
م ﴾ /فموي[ 010 ]
"Ya Robbku, Sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan
kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian
ta'bir mimpi. (ya Alloh) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di
dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam Keadaan Islam dan gabungkanlah
aku dengan orang-orang yang saleh."[QS Yusuf :101]
Bekal Harian Seorang Mukmin

136

Doa- Doa Nabi Musa shollalloohu'alaihiwasallam
a- Ketika Merasa Berdosa.

ِ
م
ْ
ر
ِ
ػْ مو
َ
م
ِ
ز
ْ
ػَ ك ُ ً
ْ
ؿ
َ
ؾ
َ
م
ِ
ن
ِ
إ
ِ
ب
َ
ر ﴿ ﴾ /صصؼما[ 11 ]
"Ya Robbku, Sesungguhnya aku telah Menganiaya diriku sendiri
karena itu ampunilah aku"[QS Al-Qoshos 16].
b- Dalam penyesalan.
﴿ م
ِ
م
ِ
ر
ْ
ج
ُ
ؿ
ْ
ؾ
ِ
م ا
ً
م
ِ
ف
َ
م
َ
نوُ م
َ
أ
ْ
ن
َ
ؾ
َ
م
َ
َ م
َ
م َ ً
ْ
ؿ
َ
عْ ك
َ
أ
َ
م
ِ
م
ِ
ب
َ
ر ﴾ /صصؼما[ 11 ]
"Ya Robbku, demi nikmat yang telah Engkau anugerah- kan
kepadaKu, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang- orang
yang berdosa".
c- Ketika di Kejar Musuh
﴿ م
ِِ
مو
َ
ظما
ِ
م
ْ
و
َ
ؼ
ْ
ما
َ
ن
ِ
م ي
ِ
ـ
ِ
جَ ك
ِ
ب
َ
ر ﴾ /صصؼما[ 12 ]
"Ya Robbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang dzalim itu"[QS
Al-Qoshos: 21].
d- Dalam Pelarian
﴿ لق
ِ
ب
َ
سما
َ
ءا
َ
و
َ
م ي
ِ
ـ
َ
ي
ِ
د
ْ
َ
ي
ْ
ن
َ
أ
ِ
ب
َ
ر ى
َ
س
َ
م ﴾ /صصؼما[ 11 ]
"Mudah-mudahan Robbku memimpinku ke jalan yang benar".[Al
Qoshos :22]
e- Dalam Keterasingan
﴿
ْ
م
َ
زْ ك
َ
أ و
َ
ِ
م
ِ
ن
ِ
إ
ِ
ب
َ
ر م
ِ
ؼ
َ
م
ٍ
ْ
م
َ
م
ْ
ن
ِ
م
َ
َ م
ِ
إ َ ً ﴾ /صصؼما[ 12 ]
Bekal Harian Seorang Mukmin

137

"Ya Robbku Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan
yang Engkau turunkan kepadaku".[QS Al – Qoshos : 24]
f- Dalam Pengaduan Kepada Alloh
﴿ َ غ
ْ
ط
َ
ي
ْ
ن
َ
أ
ْ
و
َ
أ وَـ
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
َ
ط
ُ
ر
ْ
ػ
َ
ي
ْ
ن
َ
أ ُ عو
َ
خَ ك وَـَ ك
ِ
إ وَـ
َ
م
َ
ر ى ﴾ /هم[ 23 ]
: "Ya Robb Kami, Sesungguhnya Kami khawatir bahwa ia segera
menyiksa Kami atau akan bertambah melampaui batas".[Thoha :45]
﴿ او
ه
ؾ
ِ
ض
ُ
ق
ِ
م وَـ
َ
م
َ
ر و
َ
قْ ك ه دما
ِ
ةو
َ
ق
َ
ْ
لا
ِ
م
ً
ٓا
َ
و
ْ
م
َ
أ
َ
و
ً
يَـي
ِ
ز
ُ
ه
َ
َ
ل
َ
م
َ
و
َ
ن
ْ
و
َ
م
ْ
ر
ِ
م َ ً
ْ
قَ م
َ
آ َ كَ ك
ِ
إ وَـ
َ
م
َ
ر

ْ
ن
َ
م اوُـ
ِ
م
ْ
م
ُ
ي
َ
ل
َ
م
ْ
م
ِِ
بو
ُ
ؾ
ُ
م َ م
َ
م
ْ
د ُ د ْ ما
َ
و
ْ
م
ِِ
لا
َ
و
ْ
م
َ
أ َ م
َ
م
ْ
س
ِ
ؿ
ْ
ما وَـ
َ
م
َ
ر َ ك
ِ
ؾق
ِ
ب
َ
م

َ
مق
ِ
م
َ
ْ
ٕا
َ
با
َ
ذ
َ
ع
ْ
ما ا
ُ
و
َ
ر
َ
ي ىَ ت
َ
م ﴾ /سكوي[ 66 ]
"Ya Robb Kami, Sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan
pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan
dunia, Ya Robb Kami - akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan
Engkau. Ya Robb Kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah
hati mereka, Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang
pedih."[QS Yunus :88]
g- Dalam Memohon Pertolongan.
﴿
َ
م
ِ
ؼ
ِ
مو
َ
ػ
ْ
ما
ِ
م
ْ
و
َ
ؼ
ْ
ما
َ
ْ
م
َ
م
َ
و وَـَـ
ْ
ق
َ
م
ْ
ق
ُ
ر
ْ
مو
َ
م ي
ِ
م
َ
أ
َ
و
ِ
ز
ْ
ػَ ك
َ
ٓ
ِ
إ ُ ك
ِ
ؾ
ْ
م
َ
أ
َ
ٓ
ِ
ن
ِ
إ
ِ
ب
َ
ر ﴾
/ةدئوما[ 13 ]
"Ya Robbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku.
sebab itu pisahkanlah antara Kami dengan orang-orang yang Fasik itu"
h- Dalam Permohonan Ampun Untuk Dia Dan
Saudaranya.
Bekal Harian Seorang Mukmin

138

﴿
َ
م
ِِ
حا
َ
رما
ُ
م
َ
م
ْ
ر
َ
أ َ ًْ ك
َ
أ
َ
و َ ك
ِ
ت
َ ْ
ح
َ
ر
ِ
م وَـ
ْ
ؾ
ِ
م
ْ
د
َ
أ
َ
و ي
ِ
م
َ
ِ
ٕ
َ
و
ِ
م
ْ
ر
ِ
ػْ ما
ِ
ب
َ
ر ﴾
/عارمٕا[ 232 ]
"Ya Robbku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah Kami ke
dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah"Arhamurroohimin" Maha
Penyayang di antara Para Penyayang".[QS Al- 'Aroof :151]
i- Ketika Memelas Diri Kepada Alloh
﴿
ْ
ن
ِ
إ وَـ
ِ
م
ُ
ءو
َ
ف
َ
ػ
ه
سما
َ
ل
َ
ع
َ
م
َ
م
ِ
م وَـ ُ ؽ
ِ
ؾ
ْ
ُ
ت
َ
أ
َ
يو
َ
ي
ِ
إ
َ
و
ُ
ل
ْ
ب
َ
م
ْ
ن
ِ
م
ْ
م
ُ
فَ ت ْ ؽ
َ
ؾ
ْ
ه
َ
أ َ ً
ْ
ئ
ِ
م
ْ
و
َ
م
ِ
ب
َ
ر
وَـ
َ
م
ْ
ر
ِ
ػ ْ مو
َ
م وَـ
ه
ق
ِ
م
َ
و َ ًْ ك
َ
أ
ُ
ءو َ َْ م
ْ
ن
َ
م ي
ِ
د
ْ
َ
ت
َ
و
ُ
ءو َ َْ م
ْ
ن
َ
م و
َ
ِ
ب
ه
ل
ِ
ضُ م َ كُ تَـْ ت
ِ
م
َ
ٓ
ِ
إ
َ
ي
ِ
ه

َ
ني
ِ
ر
ِ
مو َ غ
ْ
ما
ُ
ْ
م
َ
م َ ًْ ك
َ
أ
َ
و وَـ
ْ َ
ح
ْ
را
َ
و *
ِ
م
َ
و
ً
يَـ
َ
س
َ
م و
َ
قْ ك ه دما
ِ
ه
ِ
ذ
َ
ه
ِ
م وَـ
َ
م
ْ
ىُ ت ْ ما
َ
و
َ ك
ْ
ق
َ
م
ِ
إ وَ ك ْ د
ُ
ه وَ ك
ِ
إ
ِ
ة
َ
ر
ِ
م
َ
ْ
ٔا ﴾ /عارمٕا[ 233 - 234 ]
"Ya Robbku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau
membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan
Kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? itu
hanyalah cobaan dari Engkau.
Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki
dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki.
Engkaulah yang memimpin Kami, Maka ampunilah Kami dan berilah
Kami rahmat dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya".
Dan tetapkanlah untuk Kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat;
Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. [QS Al-'Arof 155-
156]
j- Permohonan Untuk Bisa Melihat Alloh
Bekal Harian Seorang Mukmin

139

﴿ َ كو َ ؽ
َ
م
َ
ر
َ
ؼَت
ْ
ما
ِ
ن
ِ
ن
َ
م
ِ
ل
َ
ب
َ
ْ
لا َ م
ِ
إ
ْ
ر
ُ
ظْ كا
ِ
ن
ِ
ؽ
َ
م
َ
و
ِ
نا
َ
رَ م
ْ
ن
َ
م
َ
لو
َ
م َ ك
ْ
ق
َ
م
ِ
إ
ْ
ر
ُ
ظْ ك
َ
أ
ِ
ن
ِ
ر
َ
أ
ِ
ب
َ
ر
ُ
ه

َ
لو
َ
م
َ
قو
َ
م
َ
أ
َ
م
َ
ؾ
َ
م و
ً
ؼ
ِ
ع
َ
ص ى
َ
مو
ُ
م
َ
ر
َ
م
َ
و و ً م
َ
د
ُ
ه
َ
ؾ
َ
ع
َ
م
ِ
ل
َ
ب
َ
ج
ْ
ؾ
ِ
م
ُ
ه
ه
م
َ
ر َ م
َ
َ
م
َ
م
َ
ؾ
َ
م
ِ
نا
َ
رَ م َ ع
ْ
و
َ
س
َ
م
م
ِ
ـ
ِ
م ْ م
ُْ
ما
ُ
ل
َ
و
َ
أ وَ ك
َ
أ
َ
و َ ك
ْ
ق
َ
م
ِ
إ ُ ً
ْ
بُ م َ كَ كو
َ
ح
ْ
ب
ُ
م ﴾ /عارمٕا[ 221 ]
: "Ya Robbku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat
melihat kepada Engkau". Alloh berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sanggup
melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, Maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai
sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku". tatkala Robbnya Menampakkan
diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun
jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, Dia berkata: "Maha suci
Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama
beriman".QS : [Al- A'roof ;143]

k- Ajakan Nabi Musa Shollalloohu'alaihiwasallam
Kepada Kaumnya untuk Berdoa Kepada Alloh
﴿
َ
م
ِ
ؿ
ِ
ؾ
ْ
س
ُ
م
ْ
مُ تْـ ُ م
ْ
ن
ِ
إ او
ُ
ؾ َ م
َ
وَ م
ِ
ه
ْ
ق
َ
ؾ
َ
ع
َ
م َِلو
ِ
م
ْ
مُ تْـ
َ
م
َ
آ
ْ
مُ تْـ ُ م
ْ
ن
ِ
إ
ِ
م
ْ
و
َ
م و
َ
ي ى
َ
مو
ُ
م
َ
لو
َ
م
َ
و
*
ِِ
مو
َ
ظما
ِ
م
ْ
و
َ
ؼ
ْ
ؾ
ِ
م
ً
يَـْ ت
ِ
م وَـ
ْ
ؾ
َ
ع
ْ
َ
م
َ
ٓ وَـ
َ
م
َ
ر وَـ
ْ
ؾ َ م
َ
وَ م َِلا َ م
َ
م او
ُ
مو
َ
ؼ
َ
م
َ
م * وَـ
ِ
جَ ك
َ
و

َ
ني
ِ
ر
ِ
مو َ ؽ
ْ
ما
ِ
م
ْ
و
َ
ؼ
ْ
ما
َ
ن
ِ
م َ ك
ِ
ت
َ ْ
ح
َ
ر
ِ
م ﴾ /سكوي[ 62 - 64 ]
Berkata Musa: "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, Maka
bertawakkallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah
diri."
Lalu mereka berkata: "Kepada Allahlah Kami bertawakkal! Ya Robb
kami; janganlah Engkau jadikan Kami sasaran fitnah bagi kaum yang dzalim.
dan selamatkanlah Kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orang-orang
yang kafir."[QS Yunus 84-86]
Bekal Harian Seorang Mukmin

140

l- Permohonan Ampun Untuk Dia Dan Saudaranya
Nabi Harun shollalloohu'alaihiwasallam .
﴿ م
ِِ
حا
َ
رما
ُ
م
َ
م
ْ
ر
َ
أ َ ًْ ك
َ
أ
َ
و َ ك
ِ
ت
َ ْ
ح
َ
ر
ِ
م وَـ
ْ
ؾ
ِ
م
ْ
د
َ
أ
َ
و ي
ِ
م
َ
ِ
ٕ
َ
و
ِ
م
ْ
ر
ِ
ػْ ما
ِ
ب
َ
ر ﴾
/عارمٕا[ 232 ]
"Ya Robbku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah Kami ke
dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah "Arhamurrohimiin" Maha
Penyayang di antara Para Penyayang".[QS Al – 'Aroof 151]
m- Memohon Kepada Alloh Melapangkan Dadanya dan
Penguat Dalam Dakwahnya
﴿
ِ
نو
ُ
م
ِ
ذَ ؽ
ُ
ي
ْ
ن
َ
أ ُ عو
َ
م
َ
أ
ِ
ن
ِ
إ
ِ
ب
َ
ر *
ِ
نو
َ
س
ِ
م ُ ق
ِ
ؾ
َ
طْـ
َ
ي
َ
ٓ
َ
و ي
ِ
ر ْ د
َ
ص ُ قق
ِ
ض
َ
ي
َ
و

َ
نو
ُ
رو
َ
ه َ م
ِ
إ
ْ
ل
ِ
م
ْ
ر
َ
ل
َ
م ﴾ /ءارعْما[ 21 ، 21 ]
"Ya Robbku, Sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan
mendustakan aku.
Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku Maka
utuslah (Jibril) kepada Harun"[As Syu'ara :12-13]
﴿ ي
ِ
ر ْ د
َ
ص
ِ
م
ْ
ح
َ
ْ ذا
ِ
ب
َ
ر * ي
ِ
ر
ْ
م
َ
أ
ِ
م
ْ
ِ
ر
َ
ي
َ
و *
ْ
ل
ُ
ؾ
ْ
ما
َ
و
ِ
نو
َ
س
ِ
م
ْ
ن
ِ
م ً ة َ د
ْ
ؼ
ُ
م *

ِ
م
ْ
و
َ
م او
ُ
ف
َ
ؼ
ْ
ػ
َ
ي *
ِ
م
ْ
ه
َ
أ
ْ
ن
ِ
م ا
ً
ري
ِ
ز
َ
و
ِ
م
ْ
ل
َ
ع
ْ
ما
َ
و * ي
ِ
م
َ
أ
َ
نو
ُ
رو
َ
ه *
ِ
ه
ِ
م
ْ
د ُ د ْ ما
ي
ِ
ر
ْ
ز
َ
أ * ي
ِ
ر
ْ
م
َ
أ
ِ
م
ُ
هْ م
ِ
ْ ذ
َ
أ
َ
و * ا
ً
م
ِ
ث َ م َ ك
َ
ح
ِ
ب
َ
سُ ك
ْ
يَ م * ا
ً
م
ِ
ث َ م
َ
ك
َ
رُ م
ْ
ذَ ك
َ
و *
ا
ً
م
ِ
ص
َ
م وَـ
ِ
م َ ًْـ ُ م َ كَ ك
ِ
إ ﴾ /هم[ 13 - 13 ]
Berkata Musa: "Ya Robbku, lapangkanlah untukku dadaku.
Dan mudahkanlah untukku urusanku,
Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku,
Bekal Harian Seorang Mukmin

141

Supaya mereka mengerti perkataanku,
Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku,
(yaitu) Harun, saudaraku,
Teguhkanlah dengan Dia kekuatanku,
Dan jadikankanlah Dia sekutu dalam urusanku,
Supaya Kami banyak bertasbih kepada Engkau,
Dan banyak mengingat Engkau.
Sesungguhnya Engkau adalah "Bashiir"Maha melihat (keadaan) kami".[QS
Thoha 25-35]

n - Doa Aasiyah rodhialloohu'anha istri Fir'aun.
﴿
ِ
ه
ِ
ؾ
َ
ؿ
َ
م
َ
و
َ
ن
ْ
و
َ
م
ْ
ر
ِ
م
ْ
ن
ِ
م ي
ِ
ـ
ِ
جَ ك
َ
و
ِ
يَـ
َ
ْ
لا
ِ
م وً ت
ْ
ق
َ
م
َ
كَ دْـ
ِ
م
ِ
م
ِ
ن
ْ
ما
ِ
ب
َ
ر

َ
م
ِِ
مو
َ
ظما
ِ
م
ْ
و
َ
ؼ
ْ
ما
َ
ن
ِ
م ي
ِ
ـ
ِ
جَ ك
َ
و ﴾ /ميرحتما[ 11 ]
"Ya Robbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu[1488]
dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan
selamatkanlah aku dari kaum yang dzhalim[QS At Tahriim:11]
Doa-doa Nabi Daud shollalloohu'alaihiwasallam
﴿ َ م
َ
م وَـ
َ
ؾ
َ
ض
َ
م ي
ِ
ذ
َ
ما َِِل ُ د
ْ
ؿ
َ
ْ
لا
َ
ٓو
َ
م
َ
و
ً
م
ْ
ؾ
ِ
م
َ
ن
َ
م
ْ
ق
َ
ؾ
ُ
م
َ
و
َ
دو
ُ
وا
َ
د وَـ
ْ
قَ م
َ
آ ْ د
َ
ؼ
َ
م
َ
و
ٍ
م
ِ
ث َ م

َ
م
ِ
ـ
ِ
م
ْ
م
ُْ
ما
ِ
ه
ِ
دو
َ
ب
ِ
م
ْ
ن
ِ
م ﴾ /لؿـما[ 23 ]
"Dan Sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan
Sulaiman; dan keduanya mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang
melebihkan Kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman".[QSAn
Naml 15]
Bekal Harian Seorang Mukmin

142

Dao Raja Jaaluut dan Kaumnya.
﴿
َ
ني
ِ
ر
ِ
مو َ ؽ
ْ
ما
ِ
م
ْ
و
َ
ؼ
ْ
ما َ م
َ
م وَ ك
ْ
ُ
مْ كا
َ
و وَـ
َ
ما َ د
ْ
م
َ
أ ْ ً
ِ
ب
َ
م
َ
و ا
ً ْ
م
َ
ص وَـ
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
ْ
غ
ِ
ر
ْ
م
َ
أ وَـ
َ
م
َ
ر ﴾
/ةرؼبما[ 132 ]
"Ya Robb Kami, tuangkanlah kesabaran atas diri Kami, dan
kokohkanlah pendirian Kami dan tolonglah Kami terhadap orang-orang kafir."[
AlBaqoroh :250]
1- Doa Nabi Sulaiman shollalloohu'alaihiwasallam
﴿
ْ
ن
َ
أ
َ
و
َ
يَ د
ِ
ما
َ
و َ م
َ
م
َ
و
َ
َ م
َ
م َ ً
ْ
ؿ
َ
عْ ك
َ
أ ي
ِ
ت
َ
ما َ كَ ت
َ
ؿ
ْ
ع
ِ
ك
َ
رُ ؽ ْ م
َ
أ
ْ
ن
َ
أ ي
ِ
ـ
ْ
م
ِ
ز
ْ
و
َ
أ
ِ
ب
َ
ر

َ
صما
َ
ك
ِ
دو
َ
ب
ِ
م
ِ
م َ ك
ِ
ت
َ ْ
ح
َ
ر
ِ
م ي
ِ
ـ
ْ
ؾ
ِ
م
ْ
د
َ
أ
َ
و
ُ
هو
َ
ض
ْ
رَ م و
ً
ِ
لو
َ
ص
َ
ل
َ
ؿ
ْ
م
َ
أ ﴾م
ِِ
لو
/لؿـما[ 09 ]
"Ya Robbku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat mu
yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku
dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku
dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".[QS
An-Naml :19]
﴿ َ ًْ ك
َ
أ َ كَ ك
ِ
إ ي
ِ
د
ْ
ع
َ
م
ْ
ن
ِ
م
ٍ
د
َ
م
َ
ِ
ٕ ي
ِ
غ
َ
بْـ
َ
ي
َ
ٓ و ً ؽ
ْ
ؾ
ُ
م
ِ
م
ْ
ى
َ
ه
َ
و
ِ
م
ْ
ر
ِ
ػْ ما
ِ
ب
َ
ر

ُ
بو
َ
ه
َ
و
ْ
ما ﴾ /ص[ 47 ]
"Ya Robbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan
yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, Sesungguhnya Engkaulah
"Al-Wahhaab" yang Maha Pemberi".[QS Shood 35]
* Doa ratu Saba' ;
Bekal Harian Seorang Mukmin

143

﴿
َ
م
ِ
َ
مو
َ
ع
ْ
ما
ِ
ب
َ
ر َِِل
َ
ن
َ
م
ْ
ق
َ
ؾ
ُ
م
َ
ع
َ
م ُ ً
ْ
ؿ
َ
ؾ
ْ
م
َ
أ
َ
و
ِ
ز
ْ
ػَ ك ُ ً
ْ
ؿ
َ
ؾ
َ
م
ِ
ن
ِ
إ
ِ
ب
َ
ر ﴾
/لؿـما[ 11 ]
"Ya Robbku, Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku
dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Robb semesta
alam".[QS An-Naml 44]
2- Doa Nabi Ayyub shollalloohu'alaihiwasallam .
﴿ م
ِِ
حا
َ
رما
ُ
م
َ
م
ْ
ر
َ
أ َ ًْ ك
َ
أ
َ
و
ه
ه
ضما
َ
ي
ِ
ـ
َ
س
َ
م
ِ
ن
َ
أ
ُ
ه
َ
م
َ
ر ى
َ
دوَ ك
ْ
ذ
ِ
إ
َ
بو
ه
ي
َ
أ
َ
و ﴾
/ءوقبكٕا[ 38 ]
"Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Robbnya: "(Ya
Robbku), Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah
"Arhamurroohimin" yang Maha Penyayang di antara semua Penyayang"[QS
Al Anbiya :83].
﴿
َ
ذ
َ
م
َ
و
ٍ
ى
ْ
صُـ
ِ
م
ُ
نو
َ
ط
ْ
ق َ ْما
َ
ي
ِ
ـ
َ
س
َ
م
ِ
ن
َ
أ
ٍ
با ﴾ /ص[ 11 ]
"Ya Alloh Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan
dan siksaan".[QS Shood :41]
Doa Nabi Zakariya shollalloohu'alaihiwasallam .
﴿
ِ
ءو
َ
مه دما
ُ
عق
ِ
ؿ
َ
م َ كَ ك
ِ
إ
ً
ي
َ
ب
ِ
ق
َ
م
ً
ي
َ
ي
ِ
ر
ُ
ذ َ كْ ك ُ د
َ
م
ْ
ن
ِ
م
ِ
م
ْ
ى
َ
ه
ِ
ب
َ
ر ﴾ لآ[
/نارؿم 48 ]
"Ya Robbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik.
Sesungguhnya Engkau " Sami'i" Maha Pendengar doa".[QS Ali 'Imron 38]
Bekal Harian Seorang Mukmin

144


ِ
ب
َ
ر َ ك
ِ
ئو
َ
مُ د
ِ
م
ْ
نُ م
َ
أ
ْ
َ
ل
َ
و و
ً
ب
ْ
ق َ م
ُ
س
ْ
أ
َ
رما
َ
ل
َ
عَ ت ْ ما
َ
و يِـ
ِ
م
ُ
م
ْ
ظ
َ
ع
ْ
ما
َ
ن
َ
ه
َ
و
ِ
ن
ِ
إ
ِ
ب
َ
ر ﴿
و
ً
ق
ِ
ؼ َ م *
َ
و
َْ
ما ُ ً
ْ
ػ
ِ
م
ِ
ن
ِ
إ
َ
و
ْ
ن
ِ
م
ِ
م
ْ
ى
َ
ف
َ
م ا
ً
ر
ِ
مو
َ
م
ِ
ي
َ
أ
َ
ر
ْ
ما
ِ
ًَ كو َ م
َ
و ي
ِ
ئا
َ
ر
َ
و
ْ
ن
ِ
م
َ
ِ
ما
و
ً
ق
ِ
م
َ
و َ كْ ك ُ د
َ
م * و
ً
ق
ِ
ض
َ
ر
ِ
ب
َ
ر
ُ
ه
ْ
ؾ
َ
ع
ْ
ما
َ
و
َ
بو
ُ
ؼ
ْ
ع
َ
ي
ِ
ل
َ
آ
ْ
ن
ِ
م
ُ
ث
ِ
ر
َ
ي
َ
و ي
ِ
ـ
ُ
م
ِ
ر
َ
ي ﴾
/ميرم[ 1 - 6 ]
"Ya Robbku, Sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah
ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau,
Ya Robbku.
Dan Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku (orang-orang
yang akan mengendalikan dan melanjutkan urusannya) sepeninggalku, sedang
isteriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau
seorang putera.
Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub;
dan Jadikanlah ia, Ya Robbku, seorang yang diridhoi" .[QS Maryam 4-6]
﴿
َ
م
ِ
م
ِ
را
َ
و
ْ
ما
ُ
ْ
م
َ
م َ ًْ ك
َ
أ
َ
و ا
ً
د
ْ
ر
َ
م
ِ
ن
ْ
ر
َ
ذَ م
َ
ٓ
ِ
ب
َ
ر ﴾ /ءوقبكٕا[ 89 ]
"Ya Robbku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri
dan Engkaulah waris yang paling Baik"[QS Al-Anbiya 89]
Doa Istrinya 'Imron rodhialloohu'anha
﴿
ُ
عق
ِ
ؿ
َ
سما َ ًْ ك
َ
أ َ كَ ك
ِ
إ يِـ
ِ
م
ْ
ل
َ
ب
َ
ؼَ ت
َ
م ا
ً
ر
َ
ر
َُ
م ي
ِ
ـ
ْ
ط
َ
م
ِ
م و
َ
م َ ك
َ
م ُ ت
ْ
ر
َ
ذَ ك
ِ
ن
ِ
إ
ِ
ب
َ
ر

ُ
مق
ِ
ؾ
َ
ع
ْ
ما *
َ
ؾ
َ
م
َ
م
ِ
م
ُ
م
َ
ؾ
ْ
م
َ
أ َُلا
َ
و ى
َ
ثْ ك
ُ
أ و
َ
فُ ت
ْ
ع
َ
ض
َ
و
ِ
ن
ِ
إ
ِ
ب
َ
ر ْ ً
َ
مو
َ
م و
َ
فْ ت
َ
ع
َ
ض
َ
و
َ
م
َ ك
ِ
م و
َ
ه
ُ
ذق
ِ
م
ُ
أ
ِ
ن
ِ
إ
َ
و
َ
م
َ
ي
ْ
ر
َ
م و
َ
فُ ت
ْ
ق
َ
ؿ
َ
م
ِ
ن
ِ
إ
َ
و ى
َ
ثْ ك
ُ
ْ
ٕو َ م
ُ
رَ م
َ
ذما
َ
س
ْ
ق
َ
م
َ
و ْ ً
َ
ع
َ
ض
َ
و

َ
فَ ت
َ
ي
ِ
ر
ُ
ذ
َ
و
ِ
مق
ِ
م
َ
رما
ِ
نو
َ
ط
ْ
ق َ ْما
َ
ن
ِ
م و ﴾ /نارؿم لآ[ 47 ، 46 ]
Bekal Harian Seorang Mukmin

145

"Ya Robbku, Sesungguhnya aku menadzarkan kepada Engkau anak
yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul
Maqdis). karena itu terimalah (nadzar) itu dari padaku. Sesungguhnya
Engkaulah "As Sami'I" yang Maha mendengar lagi "AL- 'Aliim" Maha
Mengetahui".
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya
Robbku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah
lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah
seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan
aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada
(pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk."[Al 'Imron 35-36]
Doa Nabi Isa shollalloohu'alaihiwasallam .
﴿
َ
ؾ
َ
م
ْ
ل
ِ
زْ ك
َ
أ وَـ
َ
م
َ
ر
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما وَ ك
ِ
ر
ِ
م
َ
آ
َ
و وَـ
ِ
م
َ
و
َ
ِ
ٕ ا ً دق
ِ
م وَـ
َ
م
ُ
نوُ ؽَ م
ِ
ء
َ
م
َ
سما
َ
ن
ِ
م ً ة َ د
ِ
ئو
َ
م وَـ
ْ
ق
م
ِ
م
ِ
زا
َ
رما
ُ
ْ
م
َ
م َ ًْ ك
َ
أ
َ
و وَـ
ْ
م
ُ
ز
ْ
را
َ
و َ كْـ
ِ
م
ً
ي
َ
ي
َ
آ
َ
و ﴾ /ةدئوما[ 001 ]
"Ya Robb Kami turunkanlah kiranya kepada Kami suatu hidangan
dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi Kami Yaitu
orang-orang yang bersama Kami dan yang datang sesudah Kami, dan menjadi
tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rzekilah Kami, dan Engkaulah pemberi rezki
yang paling Utama".[QS AlMaidah;114]
﴿ و
ُ
م
َ
أ
ْ
ن
َ
أ
ِ
م
ُ
نوُ ؽ
َ
ي و
َ
م َ كَ كو
َ
ح
ْ
ب
ُ
م ْ د
َ
ؼ
َ
م
ُ
هُ ت
ْ
ؾ
ُ
م ُ ًْـ ُ م
ْ
ن
ِ
إ ٍ ق
َ
ح
ِ
م
ِ
م
َ
س
ْ
ق
َ
م و
َ
م
َ
ل

ِ
بو
ُ
ق ُ غ
ْ
ما
ُ
م
َ
ل
َ
م َ ًْ ك
َ
أ َ كَ ك
ِ
إ َ ك
ِ
س
ْ
ػَ ك
ِ
م و
َ
م
ُ
م
َ
ؾ
ْ
م
َ
أ
َ
ٓ
َ
و
ِ
ز
ْ
ػَ ك
ِ
م و
َ
م
ُ
م
َ
ؾ
ْ
عَ م
ُ
هَ ت
ْ
ؿ
ِ
ؾ
َ
م
* ُ ًْـ ُ م
َ
و
ْ
مُ ؽ
َ
م
َ
ر
َ
و
ِ
ب
َ
ر ََلا او ُ د
ُ
ب
ْ
ما
ِ
ن
َ
أ
ِ
ه
ِ
م ي
ِ
ـَ م
ْ
ر
َ
م
َ
أ و
َ
م
َ
ٓ
ِ
إ
ْ
م
ُ
َ
ل ُ ً
ْ
ؾ
ُ
م و
َ
م
ْ
م
ِ
ف
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
َ م
َ
م َ ًْ ك
َ
أ
َ
و
ْ
م
ِ
ف
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
َ
ىق
ِ
م
َ
رما َ ًْ ك
َ
أ َ ًْـ ُ م ي
ِ
ـَ ت
ْ
ق
َ
م
َ
وَ م
َ
م
َ
ؾ
َ
م
ْ
م
ِ
فق
ِ
م ُ ً
ْ
م
ُ
د و
َ
م ا ً دق
ِ
ف َ م
Bekal Harian Seorang Mukmin

146

ٌ دق
ِ
ف َ م
ٍ
ء
ْ
َ ر
ِ
لُ م * َ ًْ ك
َ
أ َ كَ ك
ِ
ن
َ
م
ْ
م
ُ
َ
ل
ْ
ر
ِ
ػْ غَ م
ْ
ن
ِ
إ
َ
و
َ
ك
ُ
دو
َ
ب
ِ
م
ْ
م
ُ
َ
ن
ِ
ن
َ
م
ْ
م
ُْ
ب
ِ
ذ
َ
عُ م
ْ
ن
ِ
إ

ُ
مق
ِ
ؽ
َ
ْ
لا
ُ
زي
ِ
ز
َ
ع
ْ
ما ﴾ /ةدئوما[ 006 - 008 ]
"Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang
bukan hakku (mengatakannya). jika aku pernah mengatakan Maka tentulah
Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa
yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau "AllaamulGhuyuub"
Maha mengetahui perkara yang ghaib-ghaib".
Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang
Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya Yaitu: "Sembahlah Allah,
Robbku dan Robbmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama
aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan Aku, Engkau-lah
yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala
sesuatu.
Jika Engkau menyiksa mereka, Maka Sesungguhnya mereka adalah
hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, Maka
Sesungguhnya Engkaulah "Al 'Aziiz" yang Maha Perkasa lagi "Al Hakiim"
Maha Bijaksana.[ QS Al-Maidah 116-117]
Doa As Haabul Kahfi.
﴿ ا ً د َ م
َ
ر وَ ك
ِ
ر
ْ
م
َ
أ
ْ
ن
ِ
م وَـ
َ
م
ْ
ئ
ِ
ق
َ
ه
َ
و
ً
يَ ْ ح
َ
ر َ كْ ك ُ د
َ
م
ْ
ن
ِ
م وَـ
ِ
م
َ
آ وَـ
َ
م
َ
ر ﴾ /ففؽما[ 11 ]
"Wahai Robb Kami, berikanlah rahmat kepada Kami dari sisi-Mu dan
sempurnakanlah bagi Kami petunjuk yang Lurus dalam urusan Kami (ini)."


Bekal Harian Seorang Mukmin

147

Doa – Doa Nabi Muhammad
Shollalloohu'alaihiwasallam
DOA YANG ALLOH AJARKAN KEPADA BELIAU JIKA UMATNYA
BANYAK YANG BERPALING.
﴿
ِ
مق
ِ
ظ
َ
ع
ْ
ما
ِ
ش
ْ
ر
َ
ع
ْ
ما
ه
ب
َ
ر
َ
و
ُ
ه
َ
و ُ ً
ْ
ؾ َ م
َ
وَ م
ِ
ه
ْ
ق
َ
ؾ
َ
م
َ
و
ُ
ه
َ
ٓ
ِ
إ
َ
ه
َ
م
ِ
إ
َ
ٓ َُ لا
َ
ي
ِ
ب
ْ
س
َ
م ﴾
/يموتما[ 029 ]
"Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Ilaah yang berhak untuk di
sembah selain Dia. hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah
Robbyang memiliki 'Arsy yang agung".
PERMOHONAN TAMBAHAN ILMU
﴿
ً
م
ْ
ؾ
ِ
م
ِ
ن
ْ
د
ِ
ز
ِ
ب
َ
ر ﴾ /هم[ 222 ]
"Ya Robbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."[ QS Thoha:
114]
UCAPAN YANG ALLOH PERINTAHKAN KETIKA SHOLAT MALAM
﴿ ْ
ُ م ي
ِ
ـ
ْ
م
ِ
ر
ْ
م
َ
أ
َ
و
ٍ
قْ د
ِ
ص
َ
ل
َ
مْ د
ُ
م ي
ِ
ـ
ْ
ؾ
ِ
م
ْ
د
َ
أ
ِ
ب
َ
ر َ كْ ك ُ د
َ
م
ْ
ن
ِ
م
ِ
م
ْ
ل
َ
ع
ْ
ما
َ
و
ٍ
قْ د
ِ
ص
َ
ج
َ
ر

ً
م
ِ
صَ ك وً كو
َ
ط
ْ
ؾ
ُ
م ﴾ /ءاسلا[ 81 ]
"Ya Robb-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan
keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari
sisi Engkau kekuasaan yang menolong.[QS: Al-Isro 80]
MEMOHON KEPUTUSAN AL HAQ LAGI ADIL
﴿
َ
نو
ُ
ػ
ِ
صَ م و
َ
م َ مَ م
ُ
نو
َ
عَ ت
ْ
س
ُْ
ما
ُ
نَ ْ ح
َ
رما وَـ
ه
م
َ
ر
َ
و ِ ق
َ
ْ
لو
ِ
م
ْ
مُ ؽ
ْ
ما
ِ
ب
َ
ر ﴾ /ءوقبكٕا[ 221 ]
Bekal Harian Seorang Mukmin

148

"Ya Robbku, berilah keputusan dengan adil.]. dan Robb Kami ialah
Robb yang Maha Pemurah lagi yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap
apa yang kamu katakan".[Qs Al- Anbiya :112]
PERMOHONAN DI PERLIHATKAN JANJI ALLOH.
﴿
َ
نو ُ دَ مو
ُ
ي و
َ
م يِـ
َ
ي
ِ
رُ م و
َ
م
ِ
إ
ِ
ب
َ
ر * م
ِِ
مو
َ
ظما
ِ
م
ْ
و
َ
ؼ
ْ
ما
ِ
م ي
ِ
ـ
ْ
ؾ
َ
ع
ْ
َ
م
َ
ل
َ
م
ِ
ب
َ
ر ﴾
/نوـممما[ 94 ، 91 ]
"Ya Robbku, jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan
kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka,
Ya Robbku Maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara
orang-orang yang dzalim."[QS Al Mu'minun 93-94]

PERMOHONAN DI HINDARKAN DARI SYAITHON.
﴿ ما
ِ
تا َ ز
َ
َ م
ْ
ن
ِ
م َ ك
ِ
م
ُ
ذوُ م
َ
أ
ِ
ب
َ
ر
ِ
م
ِ
مو
َ
ق َ ْ * ُ م
َ
أ
َ
و
ِ
نو
ُ
ُ ض
ْ
َ ي
ْ
ن
َ
أ
ِ
ب
َ
ر َ ك
ِ
م
ُ
ذو ﴾
/نوـممما[ 75 ، 76 ]
"Ya Robbku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan
syaitan.
Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau Ya Robbku, dari
kedatangan mereka kepadaku."[Al-Mu'minun 97-98]

MEMOHON AMPUNAN DAN RAHMAT.
﴿ َ م
ِِ
حا
َ
رما
ُ
ْ
م
َ
م َ ًْ ك
َ
أ
َ
و
ْ
م
َ
م
ْ
را
َ
و
ْ
ر
ِ
ػْ ما
ِ
ب
َ
ر ﴾ /نوـممما[ 226 ]
"Ya Robbku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah
pemberi rahmat yang paling baik." ."[Al-Mu'minun 118]

Bekal Harian Seorang Mukmin

149

a- PENGADUAN AKAN KAUMNYA.
﴿
ِ
ب
َ
ر و
َ
ي
ِ
ه
ِ
ؾق
ِ
م
َ
و
َ
نوُـ
ِ
م ْ م
ُ
ي
َ
ٓ
ٌ
م
ْ
و
َ
م
ِ
ء
َ
ُٓ م
َ
ه
َ
ن
ِ
إ * َ ع
ْ
و
َ
س
َ
م
ٌ
م
َ
ل
َ
م
ْ
ل
ُ
م
َ
و
ْ
م
ُ
فْـ َ م
ْ
ح
َ
ػ
ْ
صو
َ
م

َ
نو
ُ
ؿ
َ
ؾ
ْ
ع
َ
ي ﴾ /عرمزما[ 66 ، 67 ]
Dan (Allah mengetahui) Ucapan Muhammad: "Ya Robbku,
Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman".
Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan Katakanlah:
"Salam (selamat tinggal)." kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang
buruk)[Az Zukhruf: 88-89] .
DOA PENGAGUNGAN DAN PUJIAN,
﴿ َ َْ م
ْ
ن
َ
ِ
م َ ك
ْ
ؾ
ُْ
ما
ُ

ِ
زْـَ م
َ
و
ُ
ءو َ َْ م
ْ
ن
َ
م َ ك
ْ
ؾ
ُْ
ما
ِ
يْ مُ م
ِ
ك
ْ
ؾ
ُْ
ما َ ك
ِ
مو
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ُ
ءو َ َْ م
ْ
ن
َ
م ه ز
ِ
عُ م
َ
و
ُ
ءو

ٌ
ري
ِ
د
َ
م
ٍ
ء
ْ
َ ر
ِ
لُ م َ مَ م َ كَ ك
ِ
إ
ُ
ْ
م
َ
ْ
لا
َ
ك
ِ
د
َ
ق
ِ
م
ُ
ءو َ َْ م
ْ
ن
َ
م
ه
ل
ِ
ذُ م
َ
و *
ُ
ٍ
ِ
موُ م
َ
و
ِ
رو
َ
فَـما
ِ
م
َ
ل
ْ
ق
َ
ؾما
ُ
ٍ
ِ
موُ م

ُ
قُ ز
ْ
رَ م
َ
و
ِ
ي
َ
ْ
لا
َ
ن
ِ
م َ ً
ِ
ق
َْ
ما
ُ
ج
ِ
رْ
ُ
ت
َ
و
ِ
ً
ِ
ق
َْ
ما
َ
ن
ِ
م
َ
ي
َ
ْ
لا
ُ
ج
ِ
رْ
ُ
ت
َ
و
ِ
ل
ْ
ق
َ
ؾما
ِ
م
َ
رو
َ
فَـما
ِ
ْ
مَ غ
ِ
م
ُ
ءو َ َْ م
ْ
ن
َ
م

ٍ
بو
َ
س
ِ
م ﴾ /نارؿم لآ[ 14 ، 15 ]
" Ya Alloh yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan
kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang
yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan
Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala
kebajikan. Sesungguhnya Engkau" Qodiir" Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan
siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan
Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezki siapa
yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".
﴿
ِ
م
َ
ك
ِ
دو
َ
ب
ِ
م َ
ْ
م
َ
م
ُ
مُ ؽْ
َ
ت َ ًْ ك
َ
أ
ِ
ة
َ
دو
َ
ف َ ْما
َ
و
ِ
ى
ْ
ق َ غ
ْ
ما
َ
ِ
لو َ م
ِ
ض
ْ
ر
َ
ْ
ٕا
َ
و
ِ
تا
َ
و
َ
م
َ
سما
َ
ر
ِ
مو
َ
م
َ
م
ُ
ف
َ
ؾما
ُ كو َ م و
َ
م
َ
نو
ُ
ػ
ِ
ؾَ تْ َ ي
ِ
هق
ِ
م او ﴾ /رمزما[ 16 ]
Bekal Harian Seorang Mukmin

150

"Wahai Allah, Pencipta langit dan bumi, yang mengetahui barang
ghaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu
tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya."[Az AZumar 46]

Bekal Harian Seorang Mukmin

151

Doa – Doa Umum

Bekal Harian Seorang Mukmin

152

DOA UNTUK KEDUA ORANG TUA.
﴿ ا
ً
م
ِ
غ
َ
ص
ِ
نو
َ
ق
َ
م
َ
ر
َ
مَ م
َ
م
ُ
فْ َ ح
ْ
را
ِ
ب
َ
ر ﴾ /ءاسلا[ 21 ]
"Wahai Robbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka
berdua telah mendidik aku waktu kecil".[Al Isroo :24]
﴿
َ
ما َ كَ ت
َ
ؿ
ْ
ع
ِ
ك
َ
رُ ؽ ْ م
َ
أ
ْ
ن
َ
أ ي
ِ
ـ ْ م
ِ
ز
ْ
و
َ
أ
ِ
ب
َ
ر
َ
ل
َ
ؿْ م
َ
أ
ْ
ن
َ
أ
َ
و
َ
يَ د
ِ
ما
َ
و َ مَ م
َ
و
َ
َ مَ م َ ً
ْ
ؿ
َ
عْ ك
َ
أ ي
ِ
ت
م
ِ
ؿ
ِ
ؾ
ْ
س
ُْ
ما
َ
ن
ِ
م ِ ن
ِ
إ
َ
و َ ك
ْ
ق
َ
م
ِ
إ ُ ً
ْ
بُ م ِ ن
ِ
إ ي
ِ
ت
َ
ي
ِ
ر
ُ
ذ
ِ
م
ِ
م
ْ
ح
ِ
ؾ
ْ
ص
َ
أ
َ
و
ُ
هو َ ض
ْ
رَ م و
ً
ِ
لو
َ
ص ﴾
/عوؼمٕا[ 07 ]
"Ya Robbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang
telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat
berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku
dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat
kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah
diri".[Al-Ahqoof 15]

DOA UNTUK KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT


ِ
روَـما
َ
با
َ
ذَ م وَـ
ِ
م
َ
و
ً
يَـ
َ
س
َ
م
ِ
ة
َ
ر
ِ
م
َ
ْ
ٔا
ِ
م
َ
و
ً
يَـ
َ
س
َ
م و
َ
قْ ك ه دما
ِ
م وَـ
ِ
م
َ
آ وَـ
َ
م
َ
ر ﴿ ﴾ /ةرؼبما[ 210 ]
"Ya Robb Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di
akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka"[Al Baqoroh 201]
 DOA MEMINTA AMPUNAN DAN DI MAAFKAN DARI
KEKELIRUAN BAIK YANG DI SENGAJA ATAU TIDAK DI
SENGAJA.
﴿
ُ
م
ِ
ص
َْ
ما َ ك
ْ
ق
َ
م
ِ
إ
َ
و وَـ
َ
م
َ
ر َ كَ كا
َ
ر
ْ
ػُ م ﴾ /ةرؼبما[ 287 ]
"Ampunilah Kami Ya Robb Kami dan kepada Engkaulah tempat
kembali."[AlBaqoroh :285]
Bekal Harian Seorang Mukmin

153

﴿ َ مَ م
ُ
هَت
ْ
ؾَ َ ح
َ
مَ م ا
ً
ْ
س
ِ
إ وَـ
ْ
ق
َ
ؾ َ م
ْ
ل
ِ
ؿْ
َ
ت
َ
ٓ
َ
و وَـ
َ
م
َ
ر وَ ك
ْ
ل
َ
ط
ْ
م
َ
أ
ْ
و
َ
أ وَـق
ِ
سَ ك
ْ
ن
ِ
إ وَ ك
ْ
ذ
ِ
ما َ مُ م
َ
ٓ وَـ
َ
م
َ
ر
ا
َ
و وَـ َ م ُ فْ ما
َ
و
ِ
ه
ِ
م وَـ
َ
م
َ
ي
َ
مو
َ
م
َ
ٓ و
َ
م وَـ
ْ
ؾ
ِ
ؿَ
ُ
ت
َ
ٓ
َ
و وَـ
َ
م
َ
ر وَـ
ِ
ؾ
ْ
ب
َ
م
ْ
ن
ِ
م
َ
ني
ِ
ذ
َ
ما َ ًْ ك
َ
أ وَـْ َ ح
ْ
را
َ
و وَـ
َ
م
ْ
ر
ِ
ػ ْ م

َ
ني
ِ
ر
ِ
مو َ ؽ
ْ
ما
ِ
م
ْ
و
َ
ؼ
ْ
ما َ مَ م وَ ك
ْ
ُ
مْ كو
َ
م وَ ك
َ
ٓ
ْ
و
َ
م ﴾ /ةرؼبما[ 286 ]
"Ya Robb Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau
Kami tersalah.
Ya Robb Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang
berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.
Ya Robb Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang
tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan
rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap
kaum yang kafir."[Al Baqoroh 286]
﴿
ِ
روَـما
َ
با
َ
ذَ م وَـ
ِ
م
َ
و وَـ
َ
موُ ك
ُ
ذ وَـ
َ
م
ْ
ر
ِ
ػ ْ مو
َ
م وَـ
َ
م
َ
آ وَـَ ك
ِ
إ وَـ
َ
م
َ
ر ﴾ /نارؿم لآ[ 06 ]
"Ya Robb Kami, Sesungguhnya Kami telah beriman, Maka ampunilah
segala dosa Kami dan peliharalah Kami dari siksa neraka,"[Ali 'Imron :16]

ِ
م
ْ
و
َ
ؼ
ْ
ما َ مَ م وَ ك
ْ
ُ
مْ كا
َ
و وَـ
َ
ما َ د
ْ
م
َ
أ ْ ً
ِ
ب
َ
م
َ
و وَ ك
ِ
ر
ْ
م
َ
أ
ِ
م وَـ
َ
ما
َ
ْ
س
ِ
إ
َ
و وَـ
َ
موُ ك
ُ
ذ وَـ
َ
م
ْ
ر
ِ
ػ ْ ما وَـ
َ
م
َ
ر ﴿

َ
ني
ِ
ر
ِ
مو َ ؽ
ْ
ما ﴾ /نارؿم لآ[ 017 ]
"Ya Robb Kami, ampunilah dosa-dosa Kami dan tindakan-tindakan
Kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami[235] dan tetapkanlah
pendirian Kami, dan tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir".[Ali 'Imron
:147]
﴿ م
ِِ
حا
َ
رما
ُ
ْ
م
َ
م َ ًْ ك
َ
أ
َ
و وَـْ َ ح
ْ
را
َ
و وَـ
َ
م
ْ
ر
ِ
ػ ْ مو
َ
م وَـ
َ
م
َ
آ وَـ
َ
م
َ
ر َ﴾ /نوـممما[ 019 ]
"Ya Robb Kami, Kami telah beriman, Maka ampunilah Kami dan
berilah Kami rahmat dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik."[
Al-Mu'minun :109]
Bekal Harian Seorang Mukmin

154

DOA MEMOHON ISTIQOMAH (TETAP BERADA DALAM AL
HAQ)
﴿ َ ًْ ك
َ
أ َ كَ ك
ِ
إ
ً
يَ ْ ح
َ
ر َ كْ ك ُ د
َ
م
ْ
ن
ِ
م وَـ
َ
م
ْ
ى
َ
ه
َ
و وَـَ ت
ْ
ي َ د
َ
ه
ْ
ذ
ِ
إ َ د
ْ
ع
َ
م وَـ
َ
مو
ُ
ؾ
ُ
م
ْ
غ
ِ
زُ م
َ
ٓ وَـ
َ
م
َ
ر
ُ
بو
َ
ه
َ
و
ْ
ما *
ا
َ
ن
ِ
إ
ِ
هق
ِ
م
َ
ى
ْ
ي
َ
ر
َ
ٓ
ٍ
م
ْ
و
َ
ق
ِ
م
ِ
سوَـما
ُ
ع
ِ
مو
َ
م َ كَ ك
ِ
إ وَـ
َ
م
َ
ر
َ
دو
َ
عق
ِ
ْ
ما ُ ف
ِ
ؾْ ُ ي
َ
ٓ ََل ﴾ /نارؿم لآ[ 8 ،
9 ]
"Ya Robb Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada
kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah
kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah " Al
Wahhaab" Maha pemberi (karunia)".
"Ya Rob Kami, Sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia
untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya".
Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.[Ali 'Imron 8-9]
﴿
َ
ني
ِ
د
ِ
هو َ ْما
َ
ع
َ
م وَـ
ْ
بُ ت ْ مو
َ
م
َ
لو
ُ
م
َ
رما وَـ
ْ
ع
َ
بَ ما
َ
و َ ً
ْ
م َ زْ ك
َ
أ
َ
م
ِ
م وَـ
َ
م
َ
آ وَـ
َ
م
َ
ر ﴾ /نارؿم لآ[ 74 ]
" Ya Robb Kami, Kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau
turunkan dan telah Kami ikuti rasul, karena itu masukanlah Kami ke dalam
golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)".[
Ali'Imron 53]
﴿
ِ
روَـما
َ
با
َ
ذَ م وَـ
ِ
ؼ
َ
م َ كَ كو
َ
ح
ْ
ب
ُ
م
ً
ل
ِ
مو
َ
م ا
َ
ذ
َ
ه َ ً
ْ
ؼ
َ
ؾ
َ
م و
َ
م وَـ
َ
م
َ
ر *
ِ
ل
ِ
مْ دُ م
ْ
ن
َ
م َ كَ ك
ِ
إ وَـ
َ
م
َ
ر

َ
م
َ
و
ُ
هَت
ْ
ي َ ز
ْ
م
َ
أ ْ د
َ
ؼ
َ
م
َ
روَـما
ٍ
رو
َ
صْ ك
َ
أ
ْ
ن
ِ
م َ م
ِِ
مو
َ
ظؾ
ِ
م و *
ْ
ن
َ
أ
ِ
ن
َ
مي
ِ
ْ
ل
ِ
م ي
ِ
دوَـ
ُ
ي و
ً
ي
ِ
دوَـ
ُ
م وَـ
ْ
ع
ِ
ؿ
َ
م وَـَ ك
ِ
إ وَـ
َ
م
َ
ر

َ
ر
ْ
م
َ
ْ
ٕا
َ
ع
َ
م وَـ
َ
م
َ
وَ م
َ
و وَـ
ِ
موَ ئ
ِ
ق
َ
م وَـ َ م
ْ
ر
ِ
ػَ م
َ
و وَـ
َ
موُ ك
ُ
ذ وَـ
َ
م
ْ
ر
ِ
ػ ْ مو
َ
م وَـ
َ
م
َ
ر وَـ
َ
م
َ
آ
َ
م
ْ
مُ ؽ
ِ
م
َ
ر
ِ
م اوُـ
ِ
م
َ
آ
ِ
را * وَـ
َ
م
َ
ر

َ
و و
َ
م وَـ
ِ
م
َ
آ
َ
و
َ
دو
َ
عق
ِ
ْ
ما ُ ف
ِ
ؾْ
ُ
ت
َ
ٓ َ كَ ك
ِ
إ
ِ
ي
َ
مو
َ
ق
ِ
ؼ
ْ
ما
َ
م
ْ
و
َ
ي وَ ك
ِ
زْ
ُ
ت
َ
ٓ
َ
و َ ك
ِ
ؾ
ُ
م
ُ
ر َ مَ م وَـَ م ْ دَ م ﴾ لآ[
/نارؿم 090 - 091 ]
"Ya Robb Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia,
Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.
Bekal Harian Seorang Mukmin

155

"Ya Robb Kami, Sesungguhnya Barangsiapa yang Engkau masukkan
ke dalam neraka, Maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi
orang-orang yang zalim seorang penolongpun.
"Ya Robb Kami, Sesungguhnya Kami mendengar (seruan) yang
menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Robbmu", Maka
Kamipun beriman."
"Ya Robb Kami, ampunilah bagi Kami dosa-dosa Kami dan
hapuskanlah dari Kami kesalahan-kesalahan Kami, dan wafatkanlah Kami
beserta orang-orang yang banyak berbakti".
" Ya Robb Kami, berilah Kami apa yang telah Engkau janjikan kepada
Kami dengan perantaraan Rasul-rasul Engkau. dan janganlah Engkau hinakan
Kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji."[ Ali
'Imron 191-194]
DOA MOHON DI SELAMATKAN DARI PENDUDUK NEGRI YANG JAHAT
﴿
ِ
ر
ْ
م
َ
أ وَـ
َ
م
َ
ر وَـ
َ
م
ْ
ل
َ
ع
ْ
ما
َ
و و
ً
ق
ِ
م
َ
و َ كْ ك ُ د
َ
م
ْ
ن
ِ
م وَـ
َ
م
ْ
ل
َ
ع
ْ
ما
َ
و و
َ
ف
ُ
ؾ
ْ
ه
َ
أ ِ
ِ
لو
َ
ظما
ِ
ي
َ
ي
ْ
ر
َ
ؼ
ْ
ما
ِ
ه
ِ
ذ
َ
ه
ْ
ن
ِ
م وَـ
ْ
م
ا
ً
م
ِ
صَ ك َ كْ ك ُ د
َ
م
ْ
ن
ِ
م ﴾ /ءوسـما[ 53 ]
"Ya Robb Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang
zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah
Kami penolong dari sisi Engkau!"[An Nisa :75]
 DOA AGAR DI GOLONGKAN PADA ORANG-ORANG
YANG DI SAKSIKAN ALLOH.
﴿
َ
ني
ِ
د
ِ
هو َ ْما
َ
ع
َ
م وَـ
ْ
بُ ت ْ مو
َ
م وَـ
َ
م
َ
آ وَـ
َ
م
َ
ر ﴾ /ةدئوما[ 61 ]
"Ya Robb Kami, Kami telah beriman, Maka catatlah Kami bersama
orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan kenabian
Muhammad s.a.w.).[Al-Maidah 83]

Bekal Harian Seorang Mukmin

156

DOA AGAR TIDAK DI GOLONGKAN MENJADI ORANG
DZHOLIM
﴿ م
ِِ
مو
َ
ظما
ِ
م
ْ
و
َ
ؼ
ْ
ما
َ
ع
َ
م وَـ
ْ
ؾ
َ
ع
ْ
َ
م
َ
ٓ وَـ
َ
م
َ
ر ﴾ /عارمٕا[ 25 ]
"Ya Robb Kami, janganlah Engkau tempatkan Kami
bersama-sama orang-orang yang zalim itu".[Al-'Aroof :47]
﴿ َ م
ِِ
مو
َ
ظما
ِ
م
ْ
و
َ
ؼ
ْ
ؾ
ِ
م
ً
يَـْ ت
ِ
م وَـ
ْ
ؾ
َ
ع
ْ
َ
م
َ
ٓ وَـ
َ
م
َ
ر *
َ
ني
ِ
ر
ِ
مو َ ؽ
ْ
ما
ِ
م
ْ
و
َ
ؼ
ْ
ما
َ
ن
ِ
م َ ك
ِ
تَ ْ ح
َ
ر
ِ
م وَـ
ِ
جَ ك
َ
و ﴾
/سكوي[ 87 ، 86 ]
"Kepada Allahlah Kami bertawakkal! Ya Robb kami; janganlah
Engkau jadikan Kami sasaran fitnah bagi kaum yang'zalim,
Dan selamatkanlah Kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya)
orang-orang yang kafir."[ Yunus 85-86]
 Doa Agar Terhindar Dari Adzab Neraka.
﴿ َ م
َ
ن
ِ
إ
َ
مَـ
َ
ف
َ
م
َ
با
َ
ذَ م وَـ َ م ْ ع
ِ
ْ
سا وَـ
َ
م
َ
ر و
ً
ما
َ
رَ م
َ
نو َ م و
ََ
با
َ
ذ * ا
ً
ر
َ
ؼَت
ْ
س
ُ
م ْ ت
َ
ءو
َ
م و
َ
َ
ن
ِ
إ
/نومرػما[ ﴾و
ً
مو
َ
ؼ
ُ
م
َ
و 65 ، 66 ]
"Ya Robb Kami, jauhkan azab Jahannam dari Kami, Sesungguhnya
azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal".
Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan
tempat kediaman." [AlFurqon 65-66]
DOA AGAR KELUARGA TENTRAM BAHAGIA.
﴿ و
ً
مو
َ
م
ِ
إ َ م
ِ
ؼَ ت
ُ
ؿ
ْ
ؾ
ِ
م وَـ
ْ
ؾ
َ
ع
ْ
ما
َ
و
ٍ
ُ
مْ م
َ
أ َ ة
َ
ر
ُ
م وَـ
ِ
مو
َ
ي
ِ
ر
ُ
ذ
َ
و وَـ
ِ
ما
َ
و ْ ز
َ
أ
ْ
ن
ِ
م وَـ
َ
م
ْ
ى
َ
ه وَـ
َ
م
َ
ر ﴾
/نومرػما[ 71 ]
"Ya Robb Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan
keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam
bagi orang-orang yang bertakwa.[Al Furqon :74]
Bekal Harian Seorang Mukmin

157

 Doa Para Malikat Untuk Kaum Mu'minin.
﴿ َ ك
َ
ؾق
ِ
ب
َ
م او
ُ
ع
َ
بَ ما
َ
و او
ُ
موَ م
َ
ني
ِ
ذ
َ
ؾ
ِ
م
ْ
ر
ِ
ػ ْ مو
َ
م
ً
م
ْ
ؾ
ِ
م
َ
و
ً
يَ ْ ح
َ
ر
ٍ
ء
ْ
َ ر
َ
لُ م َ ً
ْ
ع
ِ
م
َ
و وَـ
َ
م
َ
ر
ْ
م
ِ
ف
ِ
م
َ
و

ِ
مق
ِ
ح
َ
ْ
لا
َ
با
َ
ذَ م *
ْ
م
ِ
ف
ِ
ئو
َ
م
َ
آ
ْ
ن
ِ
م
َ
ح
َ
ؾ
َ
ص
ْ
ن
َ
م
َ
و
ْ
م
ُ
َ تْ دَ م
َ
و ي
ِ
ت
َ
ما
ٍ
نْ دَ م
ِ
توَـ
َ
م
ْ
م
ُ
ف
ْ
ؾ
ِ
م
ْ
د
َ
أ
َ
و وَـ
َ
م
َ
ر

ُ
مق
ِ
ؽ
َ
ْ
لا ُ زي
ِ
ز
َ
ع
ْ
ما َ ًْ ك
َ
أ َ كَ ك
ِ
إ
ْ
م
ِ
ِ
تو
َ
ي
ِ
ر
ُ
ذ
َ
و
ْ
م
ِ
ف
ِ
ما
َ
و ْ ز
َ
أ
َ
و *
ِ
توَ ئ
ِ
ق
َ
سما
ِ
قَ م
ْ
ن
َ
م
َ
و
ِ
توَ ئ
ِ
ق
َ
سما
ُ
م
ِ
ف
ِ
م
َ
و

َ
م
ٍ
ذ
ِ
ئ
َ
م
ْ
و
َ
ي
ُ
مق
ِ
ظ
َ
ع
ْ
ما ُ ز
ْ
و
َ
ػ
ْ
ما
َ
و
ُ
ه َ ك
ِ
م
َ
ذ
َ
و
ُ
هَ تْ
ِ
ح
َ
ر ْ د
َ
ؼ ﴾ /رموم[ 7 ، 9 ]
"Ya Robb Kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu,
Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti
jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-
nyala,"
" Ya Robb Kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga 'Adn
yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di
antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka
semua. Sesungguhnya Engkaulah yang "'Aziiz"Maha Perkasa lagi"Hakiim"
Maha Bijaksana,
Dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. dan orang-orang
yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu Maka
Sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan Itulah
kemenangan yang besar". [Ghoofir :7-9]
Doa Untuk Orang-Orang Mu'min Yang Telah
Mendahului Kita dalam Iman.
﴿
َ
ني
ِ
ذ
َ
ؾ
ِ
م
ً
ل
ِ
م وَـ
ِ
مو
ُ
ؾ
ُ
م
ِ
م
ْ
ل
َ
ع
ْ
َ
م
َ
ٓ
َ
و
ِ
ن
َ
مي
ِ
ْ
لو
ِ
م وَ كو
ُ
ؼ
َ
ب
َ
م
َ
ني
ِ
ذ
َ
ما وَـ
ِ
كا
َ
و
ْ
م
ِ
ِ
ل
َ
و وَـ
َ
م
ْ
ر
ِ
ػ ْ ما وَـ
َ
م
َ
ر
َ كَ ك
ِ
إ وَـ
َ
م
َ
ر اوُـ
َ
م
َ
آ
ٌ
مق
ِ
م
َ
ر ٌ عو
ُ
ء
َ
ر ﴾ /ملا[ 01 ]
"Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang
telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan
kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb
Bekal Harian Seorang Mukmin

158

Kami, Sesungguhnya Engkau "Arrouuf" Maha Penyantun lagi "Rohiim"
Maha Penyayang."[Al- Hasyr 10]
Bekal Harian Seorang Mukmin

159

DAFTAR ISI
Muqoddimah .................................................................................. 2
Doa Pertama : Sayyidul Istighfar .................................................. 5
Keutamaan Doa Ini: ....................................................................... 5
Doa Kedua: ..................................................................................... 6
Keutamaan Doa Ini: ....................................................................... 6
Doa Ketiga : .................................................................................... 7
Keutamaan Doa Ini: ....................................................................... 7
Doa Keempat: ................................................................................. 7
Keutamaan Doa Ini: ....................................................................... 8
Doa Kelima: .................................................................................... 8
Keutamaan Doa Ini: ....................................................................... 8
Doa Keenam: .................................................................................. 9
Doa Ketujuh: ................................................................................ 10
Keutamaan Doa Ini: ..................................................................... 11
Doa Kedelapan: ............................................................................ 11
Keutamaan Doa Ini: ..................................................................... 12
Doa Kesembilan............................................................................ 12
Doa Kesepuluh ............................................................................. 13
Doa Kesebelas ............................................................................... 13
Keutamaan Hadits Ini: ................................................................. 14
Doa Kesebelas ............................................................................... 14
1 - Doa Dan Dzikir Sebelum Tidur Dan Tata Cara Serta
Adabnya. ...................................................................................... 17
Doa Pertama : .............................................................................. 17
Tatacara Membacanya: ................................................................ 17
Bekal Harian Seorang Mukmin

160

Doa Kedua : .................................................................................. 18
Membaca Ayat Kursi Dan Dua Ayat Terakhir Surat Al Baqoroh
...................................................................................................... 18
Keutamaan Membaca Ayat Kursi Sebelum Tidur: ...................... 19
Keutamaan Membaca Dua Ayat Ini: ........................................... 21
Doa Ketiga:................................................................................... 21
Membaca Surat Al-Isro Dan Az - Zumar. ................................... 21
Doa Keempat : .............................................................................. 21
Membaca Surat As-Sajadah Dan Al-Mulk ( Tabarok) ................. 22
Doa Kelima ................................................................................... 22
Doa Keenam: ................................................................................ 22
Tatacara Sebelum Mengamalkan Doa Ini: .................................. 23
Doa Ketujuh : ............................................................................... 23
Bertakbir Dan Bertasbih Serta Bertahmid Tiga Puluh Tiga Kali.
...................................................................................................... 24
Doa Kedelapan: ............................................................................ 25
Tata Cara Mempraktekkan Doa Ini: ............................................ 25
Doa Kesembilan: .......................................................................... 26
Doa Kesepuluh : ........................................................................... 26
Doa Kesebelas: .............................................................................. 27
Doa Kedua Belas: ......................................................................... 27
Faedah Doa Ini: ............................................................................ 28
Doa Ketika Terjaga (Terbangun) Di Malam Hari. ...................... 29
Doa Ketika Terjadi Kegundahan Dalam Tidur Atau Terkejut Dan
Bimbang ....................................................................................... 30
Apa Yang Dilakukan Bila Bermimpi Sesuatu Yang Tidak
Disukai. ........................................................................................ 30
Doa Dan Dzikir Seusai Tidur. ..................................................... 31
Bekal Harian Seorang Mukmin

161

Doa Pertama: ............................................................................... 31
Doa Kedua: ................................................................................... 31
Doa Ketiga:................................................................................... 32
Membaca Sepuluh Ayat Terakhir Dari Surat Ali Imron. ........... 32
Doa Keempat: ............................................................................... 35
Doa Masuk Kamar Kecil .............................................................. 36
Doa Keluar Kamar Kecil. ............................................................. 37
Faedah: ......................................................................................... 37
Dzikir Sebelum Wudhu. .............................................................. 38
Dzikir Setelah Wudhu. ................................................................ 38
Faedah Doa Ini: ............................................................................ 38
Peringatan: ................................................................................... 39
Doa Mengenakan Baju. ................................................................ 39
Keutamaan Hadits Ini: ................................................................. 40
Doa Mengenakan Pakaian Baru ,Atau ‘Imamah. ........................ 40
Doa Untuk Teman Yang Memakai Pakaian Baru ....................... 41
Peringatan : .................................................................................. 42
Doa Ketika Meletakkan Atau Melepas Pakaian ........................... 42
Doa Dan Dzikir Ketika Makan .................................................... 43
Faedah : ........................................................................................ 43
Doa Yang Lainnya: ...................................................................... 44
Doa Minum Susu Atau Lainnya: ................................................ 44
Doa Ketika Selesai Makan. ........................................................... 44
Keutamaan Doa Ini: ..................................................................... 45
Doa Lainnya: ................................................................................ 45
Doa Untuk Tuan Rumah Atau Yang Mengundang Makan ....... 45
Doa Lainnya: ................................................................................ 46
Bekal Harian Seorang Mukmin

162

Doa Orang Yang Di Ajak Berbuka Puasa Untuk
Pengundangnya. .......................................................................... 46
Doa Berbuka Puasa ...................................................................... 46
Apa Yang Ucapkan Di Dalam Majlis .......................................... 47
Doa Kaffaroh Majlis (Penutup Majlis) ........................................ 47
Doa Ketika Masuk Rumah. .......................................................... 48
1 - Membaca Dzikir ...................................................................... 48
2 - Mengucapkan Salam. .............................................................. 49
Doa Ketika Keluar Rumah ........................................................... 50
Doa Lainnya: ................................................................................ 50
Keutamaan Doa Ini: ..................................................................... 50
Doa Ketika Berangkat Ke Masjid. ................................................ 51
Doa Ketika Masuk Masjid ........................................................... 51
Doa Lainnya: ................................................................................ 52
Doa Lainnya: ................................................................................ 52
Doa Keluar Dari Masjid .............................................................. 53
Doa Lainnya: ................................................................................ 53
Doa Ketika Mendengar Adzan. ................................................... 53
Doa Lainnya Dibaca Ketika Mendengar Tasyahhud: .................. 54
Doa Setelah Mendengar Adzan ................................................... 54
Doa Lainnya Di Baca Setelah Membaca Sholawat: ..................... 54
Faedah: ......................................................................................... 55
Doa – Doa Iftitah. ........................................................................ 57
Doa Lainnya: ................................................................................ 57
Doa Lainnya: ................................................................................ 57
Doa Lainnya: ................................................................................ 58
Doa Lainnya: ................................................................................ 58
Doa Lainnya: ................................................................................ 59
Bekal Harian Seorang Mukmin

163

Doa Lainnya Pada Sholat Malam: ............................................... 59
Doa Lainnya Ketika Tahajjud: ..................................................... 60
Doa Lainnya Untuk Sholat Malam Juga. .................................... 61
Doa Lainnya Untuk Sholat Malam Juga ..................................... 62
Doa – Doa Ruku’ ......................................................................... 63
Peringatan : .................................................................................. 63
Doa Lainnya: ................................................................................ 64
Doa Lainnya: ................................................................................ 64
Doa Lainnya: ................................................................................ 64
Doa Lainnya: ................................................................................ 64
Doa Ketika Bangkit Dari Ruku’ .................................................. 65
Ucapan Selanjutnya:.................................................................... 65
Tambahan Lainnya: ..................................................................... 65
Tambahan Lainnya: ..................................................................... 66
Doa Lainnya: ................................................................................ 67
Doa Lainnya: ................................................................................ 67
Doa – Doa Sujud .......................................................................... 67
Doa Lainnya: ................................................................................ 68
Doa Lainnya Dalam Sholat Malam: ............................................ 69
Doa Lainnya: ................................................................................ 69
Doa Lainnya: ................................................................................ 69
Doa Sujud Tilawah: ..................................................................... 70
Doa Diantara Dua Sujud. ........................................................... 70
Peringatan : .................................................................................. 71
Membaca Tasyahhud. .................................................................. 71
Model Lainnya: ............................................................................ 72
Membaca Sholawat Atas Nabi Shollalloohu'alaihi Wasallam
Seusai Tasyahhud . ...................................................................... 72
Bekal Harian Seorang Mukmin

164

Model Lainnya: ............................................................................ 73
Doa-Doa Seusai Tasyahhud Akhir Sebelum Salam. .................... 74
Membaca Al – Mu'awwidzaat: ................................................... 83
Membaca Ayat Kursi Sekali, ........................................................ 84
Membaca Doa Ini Seusai Sholat Subuh Saja: .............................. 84
Membaca Doa Ini Sepuluh Kali Setelah Solat Magrib Dan Subuh
Sepuluh Kali. ................................................................................ 84
Dzikir Sebelum Salam / Diakhir Sujud Dari Sholat Witir /
Tahajjud. ...................................................................................... 85
Dzikir Setelah Salam Dari Sholat Witir/ Tahajjud. .................... 85
Doa Qunut Witir ......................................................................... 86
Doa Sholat Istikhoroh. .................................................................. 86
Doa Lailatul Qodar ...................................................................... 88
Adab-Adab Ketika Naik Kendaraan: ............................................ 90
Doa Jika Terpeleset Atau Jatuh Dari Kendaraan Atau Musibah
Semisalnya. .................................................................................. 91
Doa Yang Muqim Untuk Musafir ............................................... 92
Doa Apabila Singgah Di Suatu Tempat, Baik Musafir Atau
Lainnya. ....................................................................................... 92
Bertakbir Ketika Menanjak Dan Bertasbih Ketika Turun ........... 93
Doa Musafir Jika Masuk Waktu Sahur ....................................... 93
Doa Pulang Dari Safar Baik Peperangan Atau Haji Atau Umroh
...................................................................................................... 93
1 - Jika Engkau Mencintai Seseorang Karena Alloh..................... 96
2 - Jawaban Atas Ungkapan Di Atas ............................................ 96
3 - Kalau Harus Memuji Temannya. ............................................ 96
4 - Jawaban Untuk Ungkapan Di Atas ........................................ 97
5 - Doa Bagi Yang Telah Engkau Caci ......................................... 97
Bekal Harian Seorang Mukmin

165

6 - Jika Mengalami Kesulitan Dalam Urusannya. ....................... 97
7 - Jika Perkaranya Di Mudahkan Alloh ...................................... 98
8 - Kalau Belum Di Beri Kemudahan ........................................... 98
9 - Ketika Melihat Perkara Yang Menakjubkan Atau
Menggembirakan Atau Mengagetkan. ........................................ 98
11 - Ketika Berhadapan Dengan Musuh (Menghadapi Musuh.) . 99
12 - Doa Karb (Waktu Terjepit / Panik / Perkara Yang Mencekam,)
.................................................................................................... 100
13 - Doa Ketika Kaget, Atau Gugup. .......................................... 101
14 - Apabila Mendengar Kokok Ayam Di Malam Hari ............. 101
15 - Jika Mendengar Ringkikan Keledai Dan Gonggongan Anjing
Di Malam Hari .......................................................................... 102
16 - Menepis Anggapan Kesialan ( Tathoyyur.) ........................ 102
17 - Ketika Melihat Pohon Mulai Berbuah. ................................ 102
18 - Balasan Yang Memadai Bagi Yang Berbuat Kebaikan
Kepadamu. .................................................................................. 103
19 - Doa Bagi Yang Menawarkan Hartanya Kepadamu. ........... 103
21 - Doa Bagi Yang Terlilit Hutang ........................................... 103
21 - Doa Ketika Membayar Hutang. .......................................... 104
22 - Doa Masuk Pasar................................................................. 105
23 - Doa Bagi Yang Sedang Tertimpa Musibah. ........................ 105
24 - Doa Untuk Mengusir Kesedihan.. ...................................... 105
26 - Doa Ketika Marah. ............................................................... 106
27 - Ucapan Bagi Yang Bersin Dan Yang Mendengarnya. ....... 107
Bagi Yang Bersin Mengucapkan: .............................................. 107
Yang Mendengar Menjawabnya Dengan: ................................ 107
Kemudian Yang Bersin Menjawab Lagi: ................................... 107
28 - Jika Yang Bersin Orsng Kafir .............................................. 107
Bekal Harian Seorang Mukmin

166

29 - Doa Untuk Pengantin Baru Setelah Akad Nikah ................ 108
29 - Yang Di Ucapkan Dan Di Lakukan Oleh Pengantin Laki-Laki
Di Kala Pertama Kali Bertemu Dengan Istrinya. ..................... 108
Memegang Kepalanya Sembari Mengatakan. ........................... 108
31 - Doa Sebelum Jimak ( Berhubungan) Antara Suami Istri .... 109
32 - Doa Untuk Anak Yang Baru Lahir ..................................... 109
33 - Doa Ketika Melihat Hilal ...................................................... 110
34 - Doa Ketika Menyembelih Binatang Kurban ...................... 110
35 - Doa Apabila Ada Anggota Badannya Yang Sakit. ............. 110
36 - Ucapan Ketika Ziaroh Orang Sakit .................................... 111
Membaca Doa Ini Tujuh Kali: ................................................... 111
Faedah Hadist Ini : ..................................................................... 111
36 - Doa Ketika Angin Berhenbus Dengan Kencang. ................ 112
37 - Doa Istisqo, (Memohon Hujan) ........................................... 113
38 - Doa Ketika Hujan Turun. ................................................... 114
39 - Doa Ketika Hujan Deras Dan Khawatir Akan Bahayanya. 114
41 - Doa Ketika Hujan Berhenti. ................................................ 114
41 - Doa Bagi Yang Merasa Sangat Rindu Bertemu Alloh........ 115
42 - Doa Apabila Bahaya Menimpanya Sebagai Pengganti
Mengharap Kematian. ............................................................... 115
43 - Doa Bila Melihat Orang Tertimpa Musibah ( Kecelakaan.) 116
44 - Mentalqin (Menuntun) Orang Yang Diambang Kematian.
.................................................................................................... 116
44 - Doa Ketika Memejamkan Mata Mayyit. ............................. 117
45 - Doa-Doa Dalam Sholat Jenazah Dan Tata Caranya ........... 117
47 - Jika Mayitnya Anak Kecil (Bayi.) ........................................ 120
48 - Doa Ketika Memasukkan Mayat Ke Liang Kubur/Lahat. ... 121
49 - Doa Seusai Pemakaman Untuk Mayyit. ............................ 122
Bekal Harian Seorang Mukmin

167

51 - Doa Ziarah Kubur .............................................................. 122
51 - Doa Ta'ziah(Bela Sungkawa) .............................................. 122
1 - Doa Talbiah. ........................................................................... 125
2 - Doa Ketika Mendekati Hajar Aswad ..................................... 125
3 - Doa Diantara Hajar Aswad Dan Rukun Yamani ................. 125
4 - Doa Ketika Berhenti Di Atas Shofa Dan Marwah Ketika Sa'i.
.................................................................................................... 125
4 - Doa Pada Hari 'Arofah .......................................................... 126
5 - Doa Di Masy'aril Harom(Arofah.) ........................................ 127
6 - Ketika Melempar Jumroh. ...................................................... 127
Doa Taubat Nabi Adam 'Alaihissalam Dan Hawwa . .............. 129
Doa-Doa Nabi Nuh Shollalloohu'alaihiwasallam. ..................... 129
Doa Nabi Syu'aib Shollalloohu'alaihiwasallam . ...................... 131
Doa-Doa Nabi Ibrohiim Shollalloohu'alaihiwasallam. .............. 131
Doa Nabi Luth Shollalloohu'alaihiwasallam . ........................... 134
Doa Nabi Yusuf Shollalloohu'alaihiwasallam . ....................... 135
Doa- Doa Nabi Musa Shollalloohu'alaihiwasallam................... 136
A- Ketika Merasa Berdosa........................................................ 136
B- Dalam Penyesalan. ............................................................. 136
C- Ketika Di Kejar Musuh....................................................... 136
D- Dalam Pelarian ................................................................... 136
E- Dalam Keterasingan ........................................................... 136
F- Dalam Pengaduan Kepada Alloh ........................................ 137
G- Dalam Memohon Pertolongan............................................ 137
H- Dalam Permohonan Ampun Untuk Dia Dan Saudaranya.
137
I- Ketika Memelas Diri Kepada Alloh .................................... 138
J- Permohonan Untuk Bisa Melihat Alloh ............................. 138
Bekal Harian Seorang Mukmin

168

K- Ajakan Nabi Musa Shollalloohu'alaihiwasallam Kepada
Kaumnya Untuk Berdoa Kepada Alloh ..................................... 139
L- Permohonan Ampun Untuk Dia Dan Saudaranya Nabi
Harun Shollalloohu'alaihiwasallam . ......................................... 140
M- Memohon Kepada Alloh Melapangkan Dadanya Dan
Penguat Dalam Dakwahnya ...................................................... 140
N - Doa Aasiyah Rodhialloohu'anha Istri Fir'aun. ................... 141
Doa-Doa Nabi Daud Shollalloohu'alaihiwasallam .................... 141
Dao Raja Jaaluut Dan Kaumnya. .............................................. 142
Doa Nabi Zakariya Shollalloohu'alaihiwasallam . .................... 143
Doa Istrinya 'Imron Rodhialloohu'anha ................................... 144
Doa Nabi Isa Shollalloohu'alaihiwasallam . .............................. 145
Doa As Haabul Kahfi. ................................................................ 146
Doa – Doa Nabi Muhammad Shollalloohu'alaihiwasallam ...... 147
DOA YANG ALLOH AJARKAN KEPADA BELIAU JIKA UMATNYA
BANYAK YANG BERPALING. ...................................................... 147
PERMOHONAN TAMBAHAN ILMU .............................................. 147
UCAPAN YANG ALLOH PERINTAHKAN KETIKA SHOLAT MALAM
.................................................................................................... 147
MEMOHON KEPUTUSAN AL HAQ LAGI ADIL ............................. 147
PERMOHONAN DI PERLIHATKAN JANJI ALLOH. ......................... 148
PERMOHONAN DI HINDARKAN DARI SYAITHON. ..................... 148
MEMOHON AMPUNAN DAN RAHMAT. ...................................... 148
DOA PENGAGUNGAN DAN PUJIAN, ............................................ 149
Doa – Doa Umum ...................................................................... 151
DOA UNTUK KEDUA ORANG TUA. ............................................ 152
DOA UNTUK KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT ......................... 152
Bekal Harian Seorang Mukmin

169

DOA MEMOHON ISTIQOMAH ( TETAP BERADA DALAM AL HAQ)
.................................................................................................... 154
DOA MOHON DI SELAMATKAN DARI PENDUDUK NEGRI YANG
JAHAT ......................................................................................... 155
DOA AGAR TIDAK DI GOLONGKAN MENJADI ORANG DZHOLIM
.................................................................................................... 156
DOA AGAR KELUARGA TENTRAM BAHAGIA. ............................. 156
Doa Untuk Orang-Orang Mu'min Yang Telah Mendahului Kita
Dalam Iman. .............................................................................. 157
DAFTAR ISI .............................................................................. 159