You are on page 1of 17

RENGIMAS LITERATŪRINIAM IR SAMPROTAVIMO RAŠINIUI

TIKSLAS:  Tobulinti lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės)mokytojų kompetenciją rengiant literatūriniam ir samprotavimo rašiniui ugdymo procese.

plėtotų kultūrinę kompetenciją.UŢDAVINIAI:  Suteikti mokytojams rašinio rašymo ir vertinimo ţinių.  Ugdyti gebėjimą taikyti metodus.  Ugdyti gebėjimą konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti. .  Ugdyti tolesnio tobulinimosi ir savarankiško mokymosi sampratą. kurie skatintų mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą.

LITERATŪRINIS RAŠINYS .

 Visi teiginiai turi būti aiškūs ir susiję su tema. t. su analizuojamais kūriniais. ką mokinys ţino. . ir susitelkti į klausimą. y.Literatūrinis rašinys – tai atsakymas į klausimą (temą):  Reikia vengti pasakoti viską.

“. „Trys garsūs renesanso rašytojai – J. kad mokinys gerai supranta temą (klausimą). . jų kontekstą. pvz. joje turi būti suformuluota tezė. Radvanas.Rašinio įţanga  Įţanga neturėtų būti per ilga. Daukša – kūriniuose kalba apie.. Husovianas ir M..  Įţanga turėtų parodyti. M. kurie bus nagrinėjami rašinyje..  Joje privalu įvardyti autorius ir kūrinius.

kai kalbama apie rašytojo idėjas.  Kai rašoma iš dviejų autorių (kūrinių).  Analitinė pastraipa.vertybes.Dėstymo pastraipa  Pastraipa gali būti analitinė ir lyginamoji. ir lyginamoji. kaip ir kodėl jis renkasi specifinę kalbą ir struktūrą.  Lyginamoji pastraipa. . parodoma. gera pastraipa turėtų būti ir analitinė. kai rašoma apie dviejų skirtingų autorių (kūrinių) panašumus ir skirtumus.

Pavyzdţiui. . .tai M.Lyginamosios pastraipos struktūra 1. į ką bus sutelktas dėmesys. Husoviano „Giesmė apie stumbrą“ ir J. Radvano „Radviliada“. idealizuojančių lyderius.Pirmas pastraipos sakinys – teiginys. pastraipa galėtų prasidėti taip: Renesansinėje Lietuvoje buvo sukurta kūrinių. išskirtines asmenybes. kuris turėtų aiškiai parodyti. tai mokinio poţiūris.

. išaukštinamas Vytautas Didysis.2. remdamasis pirmu tekstu (kūriniu): Mikalojaus Husoviano poemoje. Antras pastraipos sakinys  Tai pirmas teiginio įrodymas – mokinys turi pagrįsti savo poţiūrį. parašytoje remiantis metraščiu „Vytauto pagyrimas“.

.3.  Privalu vartoti literatūrologijos sąvokas. kaip ir kodėl autorius renkasi vienokią ar kitokią meninę meninę raišką ir struktūrą. norint parodyti. kas vaizduojama. Pirmos teiginio dalies įrodymas  Mokinys turi parašyti keletą analitinių sakinių. Galima cituoti.

. prieš kuriuos drebėdavo visas pasaulis“ – galingiausi pasaulio valdovai. Idealizuojančiais epitetais . didingas.. drąsus.. . garbingas.Vytautas – idealus valdovas. jo bijo „Trys milžinai.taurus“.šventas“ apibūdinamas valdovo teisingumas ir tvarka valstybėje.

Radviliada“. kita vertus. Radvanas herojiniame epe . Siejamasis sakinys  Parašius 1 pastraipos dalį. pvz. kurioje bus analizuojamas kitas kūrinys.. .4.. Vilniaus vaivadą Mikalojų Radvilą Rudąjį. tačiau. vis dėlto.  Daţniausiai vartojami siejamieji ţodţiai. reikia ją susieti su kita dalimi. vaizduoja J. taip pat: Taip pat idealų veikėją.

atsakomybė ir garbė.5. Vienas ar keli analitiniai sakiniai  pristatomas kito autoriaus (kūrinio) poţiūris: Radvila – puikus karvedys. kuriam svarbiausios vertybės – dora. tėvynės gynėjas ir patriotas. .

. .  aptariami panašumai ir skirtumai. Keli analitiniai sakiniai  analizuojamas abiejų autorių (kūrinių) poţiūris.6.

Abu personažai – ir Vytautas Didysis. apie ydas nekalbama. . ir Mikalojus Radvila Rudasis – kuriami laikantis panegirikos reikalavimų: gerosios jų savybės (Vytauto teisingumas. Tačiau autoriai siekia skirtingų tikslų: M. kad Lietuva – civilizuota šalis. Radvilos patriotizmas) hiperbolizuojamos. Radvanas – kelti tautinę dvasią. Husovianas nori parodyti europiečiams.ypač sumenkusią po Liublino unijos. o J.

tokio sakinio galėtų ir nebūti: Taigi ir M. pasiaukojamą darbą . grįţtama prie poţiūrio.. . Išvadinis sakinys  tinkamai uţbaigiama pastraipa.  Jei visoje pastraipoje visą laiką laikomasi poţiūrio. Husovianas. Radvanas.tėvų ir istorijos labui“. išsakyto 1 sakiniu. vaizduodami išskirtines asmenybes. išryškina jų nuopelnus tėvynei. ir J.7.

bet būtina apibendrinti abu nagrinėtus kūrinius. kurioje apibendrinami rašinio argumentai.  Išvadose neturi būti nieko nauja.  Reikia sugrįţti prie tezės ir parašyti pagrindinę rašinio mintį.Išvados  Išvados – viena trumpa pastraipa. .

AČIŪ UŢ DĖMESĮ! .