P. 1
Sach Fx 500ms

Sach Fx 500ms

|Views: 5|Likes:
Published by binhmaixuan

More info:

Published by: binhmaixuan on Aug 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2014

pdf

text

original

NC!

YÐN VAN TRANC |Chu bIon)
NC!YÐN TR!ONC CHANC- NC!YÐN THÐ THACH - NC!YÐN H!! THAO
1
NGUYEÃN VAÊN TRANG (Chuû bieân)
NGUYEÃN TRÖÔØNG CHAÁNG – NGUYEÃN HÖÕU THAÛO
NGUYEÃN THEÁ THAÏCH

DUØNG CHO CAÙC LÔÙP 6 – 7 – 8 – 9


NHAØ XUAÁT BAÛN GIAÙO DUÏC

(Taùi baûn laàn thöù nhaát)
203-2008/CXB/57-1966/GD Maõ soá : PTK01n8-LKH
3
M


Lôøi noùi ñaàu
aùy tính CASIO fx–500MS laø loaïi maùy raát caàn thieát cho hoïc
sinh töø Trung hoïc cô sôû ñeán Trung hoïc phoå thoâng (THPT) vì :
– Maùy giaûi quyeát haàu heát caùc baøi toaùn ôû Trung hoïc cô sôû vaø
moät phaàn ôû THPT.
– Maùy theo quy trình aán phím môùi (hieän bieåu thöùc, tính thuaän …).
– Maùy goïn nheï vaø phuø hôïp vôùi hoïc sinh.
Vôùi caùc tính naêng aáy, chaéc chaén loaïi maùy naøy seõ giuùp cho hoïc
sinh Trung hoïc cô sôû raát nhieàu trong hoïc taäp.
Taøi lieäu naøy chuùng toâi bieân soaïn vôùi muïc ñích :
– Giuùp söû duïng toát laïi maùy tính treân trong vieäc giaûi caùc baøi
toaùn theo chöông trình cuûa saùch giaùo khoa vôùi söï chæ daãn roõ raøng,
deã hieåu, deã thöïc haønh.
– Giaûi moät soá baøi toaùn naâng cao ñeå hoïc sinh khaù, gioûi vaø giaùo
vieân tham khaûo.
– Trình baøy caùc baøi taäp thöïc haønh vaø ñeà thi maùy tính boû tuùi
cuûa Sôû, Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo vôùi ñaùp soá keøm theo. Maëc duø
ñaõ coá gaéng, nhöng chaéc chaén khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt.
Kính mong baïn ñoïc vui loøng goùp yù ñeå caùc laàn taùi baûn sau ñöôïc
hoaøn chænh hôn.

Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 22 thaùng 05 naêm 2006
4
5

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO

So 3343/KT&KÐ
V/v: Huong dan fo chuc fhI
fof nghIop pho fhong nam 2005
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ooc lup – Tu do – Hunh phuc
Haø Noäi, ngay 29 fhang 4 nam 2005
Klnh gui : – Bun Ch¡ duo th¡ tot ngh¡ep pho thong num 2005
– Cuc So g¡uo duc vu duo tuo
– Cuc Nhu truong – Bo quoc phong
Ðo CIao duc va Ðao fao huong dan fo chuc cac kì fhI fof nghIop frung hoc co so,
frung hoc pho fhong, bo fuc frung hoc co so, bo fuc frung hoc pho fhong nam 2005
nhu sau:
¡. CONG TAC CH¡ OAO
................................
V. CO¡ TH¡
................................
3. Pho bIon sau rong dong fhoI quan frIof fhuc hIon nghIom fuc quy djnh vo cac
faI IIou, vaf dung fhí sInh duoc va khong duoc phop mang vao phong fhI sau day:
u) ThI s¡nh duoc phep mung vuo phong th¡:
– ....................................................
– May fính cam fay khong co chuc nang soan fhao van ban, ghI chop, ghI so
dIon fhoaI va khong co fho nho. Cu fho Ia cac may fính chI Iam duoc cac phop fính
cong, fru, khaI can, nang Ion Iuy fhua; cac may fính nhan hIou CasIo fx95, fx200,
fx500A, fx500MS, fx570MS va cac may fính co fính nang fuong duong |co phop fính
sIou vIof, Iuong gIac nhu sIn, cos, In, oxp …).
– ....................................................
X. O¡YKT TH¡ TOT NGH¡KP
....................................................
Nhan duoc cong van nay, cac so gIao duc va dao fao, Cuc Nha fruong – Ðo Quoc
phong nghIom fuc nghIon cuu va frIon khaI fhuc hIon. Nou co nhung vuong mac hoac
do xuaf can bao cao ngay vo Ðo CIao duc va Ðao fao |Cuc Khao fhí KIom djnh chaf
Iuong gIao duc) do xom xof, dIou chInh, bo sung.

Nôi göûi:
– Nhö ñaõ kính göûi (ñeå thöïc hieän);
– ………
– Caùc vuï GDTrH, GDTX, KH&TC,
……................................… (ñeå TH).
KT. BO TR¡ONG BO G¡AO O¡C VA OAO TAO
TH¡ TR¡ONG


BANH T¡KN LONG
|ñaõ kyù)
6

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO

So : 5300/ÐCÐ&ÐT-ÐH&SÐH
V/v: fang cuong chI dao ky fhI
fuyon sInh ÐH, CÐ 2006
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ooc lup – Tu do – Hunh phuc
Haø Noäi, ngay 23 fhang 6 nam 2006
Klnh gui : Chu t{ch Ho¡ dong tuyen s¡nh cuc du¡ hoc, hoc v¡en,
truong du¡ hoc, cuo dung
Thuc hIon cong dIon so 898/CЖTTg ngay 13 fhang 6 nam 2006 cua Thu fuong
Chính phu va quy cho fuyon sInh, Ðo CIao duc va Ðao fao you cau Chu fjch HoI dong
fuyon sInh cac daI hoc, hoc vIon, fruong daI hoc, cao dang fang cuong ra soaf, kIom
fra foan bo cong fac chuan bj cho ky fhI fuyon sInh daI hoc, cao dang, dac bIof Iuu y
mof so cong fac frong fam sau day :
1. Ve cong tuc co¡ th¡ :
KIom fra cong fac chuan bj nhan Iuc va co so vaf chaf cho kì fhI, dam bao day
du phong fhI, dIon, nuoc va fhong fIn IIon Iac fhong suof. Co bIon phap phong chay,
no, Iuf, bao. Co phuong an do xu Ií khI xay ra cac su co, ruI ro. Ðo frí can bo y fo do
xu Ií nhung fruong hop can fhIof.
.......................................................
– ....................................................
– Trích In quy djnh vo kI Iuaf fhI, dan faI phong fhI do nhac nho fhí sInh.
Ch¡ cho phep thI s¡nh mung cuc vut dung suu duy vuo phong th¡ : but
v¡et, but chI den, compu, tuy, thuoc ke, eke, thuoc tInh, muy tInh khong co
chuc nung soun thuo vun bun vu khong co the nho nhu cuc muy tInh nhun
h¡eu Cus¡o Ix95, Ix220, Ix500A, Ix500MS, Ix5?0MS vu cuc muy tInh co chuc
nung tuong tu. Ngou¡ cuc vut dung no¡ tren, thI s¡nh khong duoc mung but
kI tu¡ l¡eu, vut dung nuo khuc vuo phong th¡. ThI s¡nh mung tu¡ l¡eu, vut
dung tru¡ phep vuo phong th¡, du su dung huy chuu su dung deu b{ dInh
ch¡ th¡.
– ....................................................
– ....................................................
4. Ve che do buo cuo
You cau HoI dong fuyon sInh cac fruong can fhuc hIon dung cho do bao cao voI
Ðan ChI dao fuyon sInh cua Ðo CIao duc va Ðao fao, dac bIof Ia bao cao nhanh fình
hình cac buoI fhI.
Van ban nay pho bIon rong raI cho cac bo phan fham gIa cong fac fuyon sInh
Nôi nhaän :
– Nhö treân ;
– Boä tröôûng (ñeå baùo caùo) ;
Ban Chæ ñaïo TS ÑH, CÑ 2006;
– Cuïc KT&KÑ CLGD;
– Löu : VT, Vuï ÑH&SÑH
KT. BO TR¡ONG BO G¡AO O¡C VA OAO TAO
TH¡ TR¡ONG

BANH T¡KN LONG
|Ñaõ kyù)
KHAN
7

O¡en khun so 5812/CO–BGOOT
Nguy 8 thung ? num 2006, Thu Truong Bunh T¡en Long du kI d¡en
khun so 5812/CO–BGOOT

Trong dof 1 kì fhI fuyon sInh daI hoc, cao dang |fo chuc ngay 4, 5 fhang 7
nam 2006) mof so HoI dong coI fhI chua quan frIof day du cho cac can bo coI fhI
vo vIoc phaf hIon va xu Ií fhí sInh vI pham Quy cho fhI
....................................................
Ðo CIao duc va Ðao fao you cau Chu fjch HoI dong fuyon sInh cac fruong daI
hoc, cao dang fhuc hIon nghIom fuc cac van do sau :
1. Ðo frí can bo co du nang Iuc Iam nhIom vu coI fhI, fuyof doI khong bo frí 2
gIam fhj chua co kInh nghIom coI fhI fuyon sInh daI hoc, cao dang vao mof
phong fhI.
....................................................

6. Muy tInh Cus¡o FX 5?0 KS duoc mang vao phong fhI./.

MUÏC LUÏC
H¡ONG OAN S¡ O¡NG MAY CAS¡O Ix-500MS
(dung chung cho hoc s¡nh THCS vu THPT)
Mo dau 9
Tính foan co ban 15
Phop foan co nho 20
Phop fính voI ham khoa hoc 21
CIaI phuong frình 25
Thong ko 29
Toan hoI quy 31
Thu fu uu fIon cac phop fính 37
Cung cap nang Iuong 41
Ðac dIom cua may 42
G¡A¡ CAC BA¡ TOAN TH¡OC CH¡ONG TR¡NH
TR¡NG HOC CO SO
LÔÙP 6

SO T! NHIÐN 43
Phop fính cong, nhan 43
Phop fính fru, chIa 47
Phop fính hon hop 48
Iuy fhua 49
Phop chIa co so du 50
Phop dong du 52
Ðau hIou chIa hof 55
!oc so va boI so 55
So nguyon fo 58
Phan fích mof so ra fhua so nguyon fo 59
!oc chung va ÐoI chung 60
Trang
SO NC!YÐN
Tap hop so nguyon – Phop cong – Tru – Nhan 60
PHAN SO
Cac phop fính vo phan so va hon so 62
!oc so chung Ion nhaf va ÐoI so chung nho nhaf 64
So fhap phan – Phan fram 70
Nghjch dao 72
COC
So do goc – Cac phop fính 72
LÔÙP 7

ÐAI SO
Tap hop cac so huu fI – Cac phop fính 75
Iuy fhua huu fI va Iuy fhua fhap phan 79
So fhap phan huu han – So fhap phan fuan hoan 81
Iam fron so 83
So vo fI – KhaI nIom vo can bac haI 83
TI Io fhuan 86
TI Io nghjch 90
Ham so 92
Thong ko 94
Cac baI foan vo don fhuc – da fhuc 99
HINH HOC
Coc doI dInh va soIo frong 101
Ðjnh Iy PI-fa-go 104
Quan ho gIua goc va canh doI dIon frong mof fam gIac 106
Tính chaf 3 duong frung fuyon 107
LÔÙP 8

ÐAI SO
Cac baI foan vo da fhuc 108
Tính gIa frj cua da fhuc 108
Phop chIa don fhuc 109
IIon Phan So 112
Phuong frình bac nhaf mof an 115
HINH HOC
LÔÙP 9

ÐAI SO
Iuy fhua – Can so 119
Tính gIa frj cua bIou fhuc co chua can 121
Ham so 121
Ho phuong frình bac nhaf 2 an 124
Ho phuong frình bac nhaf 3 an 127
Tính gIa frj cua ham bac haI 128
Phuong frình bac 2 mof an 129
Phuong frình bac 3 mof an 131
HINH HOC
TI so Iuong gIac cua mof goc nhon 132
Tính gIa frj cua bIou fhuc Iuong gIac 134
Coc noI fIop – Ða gIac dou noI fIop 135
Hình fru 137
Hình non – Hình cau 138
ÑEÀ THI MAÙY TÍNH CASIO CAÁP THAØNH PHOÁ TAÏI TP.HCM 141
ÑEÀ THI MAÙY TÍNH CASIO CUÛA BOÄ GIAÙ O DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO 149
ÑEÀ THI MAÙY TÍNH CASIO CUÛA CAÙC TÆNH 168
CAÙCH NAÂNG CAÁP MAÙY TÍNH CASIO fx-500MS
THAØNH CASIO fx-570MS
184
Iuu y :
Muc co danh dau ` Ia phan danh cho hoc sInh gIoI va gIao vIon.
ÐaI fap fhuc hanh va do fhI co dap so do ban doc fham khao.

8

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO

So : 3542/ÐCÐ&ÐT–KT&KÐ
V/v : To chuc fhI fof nghIop
THPT nam 2006
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ooc lup – Tu do – Hunh phuc
Haø Noäi, ngay 05 fhang 05 nam 2006
Klnh gui : – Cuc So g¡uo duc vu duo tuo
– Cuc Nhu truong – Bo Quoc phong
Ðo gIao duc va dao fao you cau chuan bj va frIon khaI fo chuc ky fhI fof nghIop
frung hoc pho fhong |THPT) nam 2006 nhu sau:
¡. YK¡ CA¡ CH¡NG :
....................................................
V¡¡. CO¡ TH¡
....................................................
1. Pho bIon sau rong va fhuc hIon nghIom fuc quy djnh vo cac faI IIou, vaf dung
fhí sInh duoc va khong duoc phop mang vao phong fhI.
a) Thí sInh duoc phop mang vao phong fhI :
– Ðuf vIof |khong co gan don phaf ra anh sang), fhuoc ko, buf chì don, fay chì,
compa, oko, fhuoc vo do fhj, dung cu vo hình, muy llnh cum luy hhong co chuc
nung soun lhuo run bun ru hhong co lhe nho,
– Ðang fuan hoan cac nguyon fo hoa hoc va Ðang fính fan |frong gIo fhI mon
hoa hoc), AfIaf Ðja Ií VIof Nam |frong gIo fhI mon Ðja Ií). Cac faI IIou nay do Nha
xuaf ban CIao duc an hanh va khong duoc danh dau hoac vIof fhom baf cu noI dung
gì.
b) ....................................................
....................................................

Nôi nhaän :
– Nhu fron |do fhuc hIon) ;
– Thu fruong Ðanh TIon Iong
|do bao cao) ;
– Cac Vu CÐTrH, CÐTX,
KH–TC ; Thanh fra Ðo va
cac don vj IIon quan ;
– Iuu : VT, Cuc KT&KÐ

TL. BO TR¡ONG
C¡C TR¡ONG C¡C KHAO THÍ
VA K¡KM O|NH CLGO


Ða kí: Nguyen An N¡nhMD ÐAU
Môû vaø ñaët naép
• Môû naép :
Laät maùy laïi (phía löng leân treân : thaáy roõ ñöôïc 6 loã (ñinh oác),
duøng ngoùn tay caùi ñaåy maùy leân ñeå laáy naép ra.
• Ñaët naép ñeå laøm vieäc :
Ñeå maët phím maùy quay leân, ñaët naép phía döôùi vaø ñaåy leân cho
saùt laïi.
• Khoâng ñöôïc ñaåy tröôït naép töø phía maøn hình xuoáng.

Giöõ an toaøn cho maùy
Phaûi ñoïc caùc ñieàu naøy tröôùc khi söû duïng maùy vaø giöõ laïi ñeå
nghieân cöùu veà sau.

! Caån thaän

Daáu hieäu naøy duøng ñeå theå hieän thoâng tin maø coù theå daãn ñeán toån
thöông hoaëc hö hoûng maùy neáu khoâng chuù yù.


9
Pin
• Sau khi thaùo pin ra khoûi maùy, haõy caát vaøo nôi an toaøn xa taàm
tay treû em.
• Neáu treû em baát ngôø nuoát phaûi, haõy ñöa ngay ñeán baùc só.
• Khoâng ñöôïc saïc laïi, haõy laáy pin ra khi bò yeáu. Khoâng ñöôïc boû
pin vaøo löûa hay huyû chuùng baèng caùch ñoát.
• Söû duïng pin khoâng ñuùng caùch coù theå laøm pin bò roø ræ, gaây hoûng
caùc thieát bò cuûa maùy tính vaø coøn coù theå gaây ra hoaû hoaïn, gaây
toån thöông cho caù nhaân.
• Luoân ñaët pin ñuùng cöïc döông vaø aâm khi laép vaøo maùy.
• Haõy thaùo pin ra neáu baïn khoâng söû duïng maùy tính trong thôøi
gian daøi.
• Chæ söû duï ng ñuù ng loaï i pin ghi trong höôù ng daã n cuû a loaï i maù y tính.
Huyû maùy tính
• Khoâng ñöôïc huyû boû maùy tính baèng caùch ñoát boû. Neáu laøm nhö
vaäy moät soá linh kieän coù theå gaây noå baát ngôø taïo ruûi ro hoaû hoaïn
vaø toån haïi caù nhaân.
• Phaàn theå hieän vaø minh hoaï (nhö laø minh hoaï phím) trong höôùng
daãn naøy chæ nhaèm muïc ñích minh hoaï vaø coù theå khaùc bieät ñoâi
chuùt töø saûn phaåm thöïc teá.
Can than khi su dung
• Luoâ n aán phím khi söû duïng maùy.
• Thaäm chí khi maùy vaãn hoaï t doäng bình thöôøng, haõ y neâ n thay
pin ít nhaát 3 naêm 1 laàn.
Pin cheát coù theå roø ræ gaây hö hoûng vaø tính toaùn sai. Khoâng ñöôïc
ñeå pin heát naêng löôïng trong maùy.
• Pin keøm theo maùy coù theå bò giaû m naêng löôïng trong quaù
trình vaän chuyeån vaø löu kho. Vì theá neân thay pin sôùm hôn
tuoå i thoï pin.
10
• Pin yeáu coù theå laøm cho noäi dung boä nhôù bò hö hoûng hoaë c
hoaø n toaø n bò maá t ñi. Haõy luoân giöõ soá lieäu quan troï ng baèng
vaên baûn.
• Traùnh söû duïng vaø ñeå maùy trong moâi tröôøng nhieät ñoä cao
hay quaù thaá p.
Nhieä t ñoä quaù thaá p coù theå gaâ y neâ n chaä m hieå n thò hay hoaø n toaø n
khoâ ng hieå n thò vaø laø m giaû m tuoå i thoï cuû a pin. Traù nh ñeå maù y tieá p xuù c
tröïc tieáp vôùi aùnh saùng maët trôøi, gaàn cöûa soå, loø söôûi hay baát cöù nôi
naø o coù nhieä t ñoä cao. Ñoä noù ng coù theå gaâ y bieá n maø u, bieá n daï ng voû
maù y vaø hö hoû ng caù c maï ch ñieä n töû beâ n trong.
• Traùnh söû duïng vaø caát maùy ôû nhöõng nôi coù ñoä aåm cao vaø buïi
baëm. Caån thaän khoâng ñöôïc ñeå maùy bò nöôùc rôi vaøo hay ñaët ôû
nôi coù ñoä aåm cao vaø buïi baëm. Nhöõng ñieàu kieän nhö vaäy coù theå
gaây hö hoûng maïch beân trong.
• Khoâng ñöôïc laøm rôi maùy hay taùc ñoäng maïnh vaøo maùy.
• Khoâng ñöôïc vaën hay beû cong maùy. Traùnh boû maùy vaøo tuùi quaàn
hay nhöõng nôi chaät choäi cuûa quaàn aùo vì noù coù theå laøm vaën vaø
cong maùy.
• Khoâng ñöôïc thaùo maùy ra.
• Khoâng ñöôïc aán phím baèng ñaàu buùt bi hay vaät nhoïn.
• Duøng vaûi meàm, khoâ ñeå lau saïch beân ngoaøi maùy. Neáu maùy bò
dô, lau saïch baèng vaûi hôi aåm vôùi moät ít boät giaët trung tính. Vaét
thaät raùo tröôùc khi lau saïch. Khoâng ñöôïc söû duïng chaát pha sôn,
benzen hay caùc hoaù chaát deã bay hôi ñeå laøm saïch maùy. Neáu
laøm nhö vaäy seõ bò maát ñi lôùp in vaø coù theå laøm hoûng voû maùy.
Man hinh hai dong

11
Maøn hình 2 doøng giuù p ta xem cuø ng luù c caû bieåu thöù c vaø keát
quaû :
• Doøng treân laø bieåu thöùc.
• Doøng döôùi laø keát quaû.
• Khi keát quaû coù hôn 3 chöõ soá ôû phaàn nguyeân thì coù daáu caùch
töøng nhoùm 3 chöõ soá keå töø ñôn vò.
Trudc khi tinh toan
@ Mode
Tröôù c khi tính toaù n, baï n phaû i choï n ñuù ng mode theo baû ng döôù i ñaâ y :

Pheùp tính AÁn Vaøo Mode
Tính thoâng thöôøng

COMP
Thoáng keâ

SD
Hoài quy

REG
Giaûi phöông trình

EQN

• AÁn nhieàu laàn ta coù maøn hình caøi ñaët maùy, theo höôùng daãn
treân maøn hình ta löïa choïn caøi ñaët hay vaøo chöùc naêng thích hôïp.
• Trong höôùng daãn naøy teân cuûa mode caàn vaøo ñeå thöïc hieän pheùp
tính ñöôïc ghi baèng tieâu ñeà chính cuûa moãi phaàn.
Ví duï :


Chuù yù : Ñeå trôû laïi caøi ñaët ban ñaàu, ta aán (MODE)
Khi aáy : Tính toaùn : COMP
12
13
Ñôn vò goùc : Deg
Daïng a ×
n
10 : Norm 1
Daïng phaân soá :
b/ c
a
Daáu caùch phaàn leû : chaám (Dot)
• Mode ñöôïc hieän ôû phaàn treân maøn hình (tröø Mode COMP).
• Mode COMP, SD vaø REG ñöôïc duøng keát hôïp vôùi ñôn vò ño goùc.
• Phaûi kieåm tra mode hieän haønh (SD, REG, COMP) vaø ñôn vò ño
goùc (ñoä : Deg(D), radian(R), Grad(G) tröôùc khi tính toaùn.
n Khaû naêng nhaäp
• Maøn hình nhaäp bieåu thöùc tính ñöôïc 79 böôùc. Moãi phím daáu
, , , , moät phím soá laø 1 böôùc.
• Caëp phím hay laø 1 böôùc.
• Ñeán böôùc thöù 73 trôû ñi con troû hieän (thay vì _).
Neá u bieå u thöùc daø i hôn 79 böôù c, ta phaû i caét ra 2 hay nhieà u bieå u thöùc.
• AÁn ñeå goïi keát quaû vöøa tính xong. ñöôïc duøng nhö moät
bieán trong bieåu thöùc sau (xem theâm phaàn soá nhôù Ans).
n Söûa loãi khi nhaäp
• Duøng phím hay ñeå di chuyeån con troû ñeán choã caàn chænh.
• AÁn ñeå xoaù kí töï ñang nhaáp nhaùy (coù con troû).
• AÁn con troû trôû thaønh (traïng thaùi cheøn) vaø cheøn theâm
tröôùc kí töï ñang nhaáp nhaùy. Khi aáy aán , kí töï tröôùc con troû bò
xoaù.
• AÁn laàn nöõa hoaëc ta ñöôïc traïng thaùi bình thöôøng
(thoaùt traïng thaùi cheøn).
n Hieän laïi bieåu thöùc tính
• Sau moãi laàn tính toaùn, maùy löu bieåu thöùc vaø keát quaû vaøo boä
nhôù. AÁn hai laàn ñeå xem laïi maøn hình tröôùc ñoù (bao goàm
bieåu thöùc vaø keát quaû ñaõ tính tröôùc doù).
• Khi maøn hình cuõ hieän laïi, ta duøng hoaëc ñeå chænh söûa vaø
tính laïi (keå caû maøn hình ñang tính).
AÁn , con troû hieän ôû ñaàu doøng bieåu thöùc.
• AÁn xoaù maø n hình nhöng khoâng bò xoaù trong boä nhôù.
• Boä nhôù maøn hình löu ñöôïc 128 byte cho boä bieåu thöùc vaø keát quaû.
• Boä nhôù maø n hình bò xoaù khi :
• AÁn
• Laäp laïi mode vaø caøi ñaë t ban ñaàu
(aán (MODE) ).
• Ñoåi mode.
• Taé t maùy.
@ Ñònh vò trí sai
AÁn hay sau khi coù thoâng baùo loãi, con troû nhaáp nhaùy lieàn
sau kí töï loãi.
@ Noái keát nhieàu bieåu thöùc
Duøng daáu : ( ) ñeå noái hai bieåu thöùc tính.
Ví duï : Tính 2 + 3 vaø laáy keát quaû nhaân 4

2 3 4

@ Daïng a × 10
n

Maø n hình chæ hieä n 10 chöõ soá . Giaù trò lôù n hôn ñöôï c hieä n daï ng .
Vôùi soá thaäp phaân ta ñöôïc choïn 1 trong 2 daïng cuûa .
n
a 10 ×
×
n
a 10
• Ñeå thay ñoåi daïng hieän ta aán vaø aán tieáp moät soá
töông öùng vôùi söï löïa choïn cuûa ta :

14
AÁn vaø aán tieáp (Norm 1), hoaëc (Norm 2)
• Norm 1 : ñöa vaøo daïng nhöõng soá x coù :
n
a 10 ×

2
x 10

< hay
10
x 10 ≥
• Norm 2 : ñöa vaøo daïng nhöõng soá x coù :
n
a 10 ×

9
x 10

< hay
10
x 10 ≥
Taát caû caùc ví duï trong taøi lieäu naøy ñeàu ôû Norm 1.
@ Daáu caùch phaàn leû thaäp phaân vaø daáu nhoùm 3 chöõ soá
• Ta coù theå choï n löï a daá u chaá m “.” (dot) ñeå ngaê n caù ch phaà n nguyeâ n
vôùi phaàn leû thaäp phaân vaø daáu “,” (comma) ñeå taïo nhoùm 3 chöõ soá ôû
phaà n nguyeâ n (daá u nghìn, trieä u, tyû ...) hoaë c ngöôï c laï i.
Muoán vaäy ta aán 5 laàn ñeå maøn hình hieän :

AÁn
Sau ñoù aán (Dot) neáu choïn daáu caùch phaàn leû laø chaám “.” vaø
daá u nhoù m 3 chöõ soá laø phaå y “,” (kieå u vieá t soá cuû a Mó) hoaë c aá n
(Comma) neáu choïn daáu caùch phaàn leû laø phaåy “,” vaø daáu nhoùm 3
chöõ soá laø chaám “.” (gioáng kieåu vieát soá Vieät Nam).
@ Trôû veà traïng thaùi ban ñaàu
Muoán ñöa maùy veà traïng thaùi ban ñaàu cuûa caøi ñaët mode vaø xoaù
nhôù thì aán :
(ALL)

Thöïc hieän ôû mode COMP
@ Pheùp tính thoâng thöôøng
Vaøo COMP mode aán (COMP)
15
16
Soá aâm trong pheùp tính phaûi ñaët trong daáu ngoaëc
sin – 1.23 → 1.23
Neáu soá aâm laø soá muõ thì khoûi ñaët trong daáu ngoaëc

5
sin2.34 10

× → 2.34 5
• Ví duï 1 : Tính
9 8
3 (5 10 ) 1.5 10
− −
× × = ×
AÁn 3 5 9
• Ví duï 2 : Tính 5 × (9 + 7) = 80
AÁn 5 9 7
Coù theå boû qua daáu tröôùc
n Toaùn veà phaân soá
• Phaân soá
Caùc hoãn soá hay phaân soá coù toång caùc kí töï
(soá nguyeân + töû + maãu + daáu caùch) vöôït 10 kí töï ñöôïc töï ñoäng
döa vaøo daïng thaäp phaân.
• Ví duï 1 :
2 1 13
3 5 15
+ =
AÁn 2 3 1 5
• Ví duï 2 :
1 2 11
3 1 4
4 3 12
+ =
AÁn 3 1 4
1 2 3
• Ví duï 3 : Ñôn giaûn
2 1
4 2
=
AÁn 2 4
• Ví duï 4 : Tính
1
1.6 2.1
2
+ =
AÁn 1 2 1.6
• Keát quaû cuûa pheùp giöõa tính phaân soá vôùi soá thaäp phaân luoân laø
soá thaäp phaân.
17
• Ñoåi phaân soá ↔ soá thaäp phaân
• Ví duï 1 :
3
2.75 2
4
= (soá thaäp phaân → phaân soá)
AÁn 2.75


• Ví duï 2 :
1
0.5
2
= (phaân soá → soá thaäp phaân)
AÁn 1 2


• Ñoåi hoãn soá ↔ phaân soá
• Ví duï :
2 5
1
3 3

AÁn 1 2 3


• Coù theå caøi ñaët maøn hình ñeå chæ nhaäp vaø hieän keát quaû laø phaân
soá (khoâng nhaäp vaø hieän hoãn soá) nhö sau :
AÂÁn 5 laàn ñeå coù maøn hình :

AÁn tieáp Maùy hieän :

AÁn
b/c
(a ) : neáu choïn nhaäp vaø hieän coù hoãn soá
AÁn (d/c) : neáu choïn nhaäp chæ laø phaân soá
• Coù thoâng baùo loãi khi choïn maø nhaäp hoãn soá.
@ Tính phaàn traêm
• Ví duï 1 : Tính 12% cuûa 1500
AÁn 1500 12 (keát quaû 180)
• Ví duï 2 : Tính 660 laø maáy phaàn traêm cuûa 880
AÁn 660 880 (keát quaû 75%)
• Ví duï 3 : Tính 2500 + 15% cuûa 2500
AÁn 2500 15 (keát quaû 2875)
• Ví duï 4 : Tính 3500 – 25% cuûa 3500
AÁn 3500 25 (keát quaû 2625)
• Ví duï 5 : Tính 300 + 500 laø maáy phaàn traêm cuûa 500
AÁn 300 500 (keát quaû 160%)
• Ví duï 6 : 40 trôû thaønh 46 vaø 48 laø ñaõ taêng bao nhieâu phaàn
traêm (ñoái vôùi 40)
AÁn 46 40 (keát quaû 15%)
Ñöa con troû leân doøng bieåu thöùc vaø söûa soá 46 thaønh 48
roài aán (keát quaû 20%)
@ Pheùp tính veà ñoä , phuùt, giaây (hay giôø, phuùt, giaây)
Ta coù theå thöïc hieän pheùp tính treân ñoä (hay giôø), phuùt, giaây hoaëc ñoåi
nhau giöõa ñoä (hay giôø), phuùt, giaây vôùi soá thaäp phaân.
• Ví duï 1 : Ñoåi 2.258 ñoä (soá thaäp phaân) ra ñoä, phuùt, giaây :
Cho maøn hình hieän D baèng caùch aán :
(Deg)
Roài aán tieáp : 2.258

(ñoïc 2 15 28,8 ′ ′′ ° )
aán tieáp
• Ví duï 2 : Tính 12 34 56 3.45 ′ ′′ ° ×
AÁn (ôû D) 12 34 56 3.45

18
@ FIX, SCI, RND (choïn soá chöõ soá leû, daïng chuaån
a × 10
n
, tính troøn)
• Ta coù theå caøi ñaët maøn hình ñeå aán ñònh soá chöõ soá leû thaäp phaân,
ñònh soá daïng chuaån baèng caùch sau :
n
(a 10 ) ×
AÁn 4 laàn phím ñeå coù maøn hình :

AÁn tieáp hoaëc hoaëc tuyø ta choïn :
(Fix) aán ñònh soá chöõ soá leû (aán tieáp moät soá töø 0 ñeán 9)
(Sci) aán ñònh soá chöõ soá cuûa a trong (soá nguyeân cuûa
a chæ laø töø 0 ñeán 9). AÁn tieáp moät soá töø 0 ñeán 9 ñeå aán ñònh soá
chöõ soá cuûa a.
n
a 10 ×
(Norm) vieát soá daïng bình thöôøng (coù Norm 1, Norm 2, xem
phaàn tröôùc).
• Ví duï 1 : Tính 200 ÷ 7 × 14 =
Neáu aán : 200 7 14
Neáu aán ñònh coù 3 soá leû thì :
AÁn tieáp ..... (Fix)
Neáu aán : 200 7
14
Neáu duøng phím :
AÁn 200 7
AÁn theâm
14
AÁn ..... (Norm) ñeå xoaù Fix (trôû veà Norm 1)
• Ví duï 2 : Tính 1 ÷ 3 vôùi 2 chöõ soá (Sci 2)
AÁn ..... (Sci)
1 3
AÁn ..... (Norm) ñeå xoaù Sci (trôû veà Norm 1)
19

Thöïc hieän ôû Mode COMP (aán )
@ Nhôù keát quaû
• Moãi khi nhaán thì giaù trò vöøa nhaäp hay keát quaû cuûa bieåu thöùc
ñöôïc töï ñoäng gaùn vaøo phím .
• Phím cuõng ñöôïc gaùn keát quaû ngay sau khi aán , ,
hay vaø tieáp theo laø moät chöõ caùi.
• Goïi keát quaû baèng phím .
• Phím löu keát quaû ñeán 12 chöõ soá chính vaø 2 chöõ soá muõ.
• Phím khoâng ñöôïc gaùn khi pheùp tính coù loãi.
@ Tính lieân tieáp
• Keát quaû sau khi aán coù theå söû duï ng trong pheù p tính keá tieá p.
• Keát quaû naøy coù theå söû duï ng nhö moät soá trong caùc haøm
, +, –,
( )
2 3 1
X , X , X , X!

( )
y
^ X ,
x
, ×, ÷, nPr, nCr vaø .
@ Soá nhôù ñoäc laäp M
• Moät soá coù theå nhaäp vaøo soá nhôù M, theâm vaøo soá nhôù, bôùt ra töø
soá nhôù. Soá nhôù ñoäc laäp M trôû thaønh toång cuoái cuøng.
• Soá nhôù ñoäc laäp ñöôïc gaùn vaøo M.
• Xoaù soá nhôù ñoäc laäp M aán .
• Ví duï :@ Bieán nhôù
• Coù 9 bieán nhôù (A, B, C, D, E, F, M, X vaø Y) coù theå duøng ñeå gaùn
soá lieäu, haèng, keát quaû vaø caùc giaù trò khaùc.
20
21
Muoán gaùn soá 15 vaøo A, ta aán : 15
Muoán xoaù giaù trò ñaõ nhôù cuûa A, ta aán :
Muoán xoaù taát caû caùc soá thì aán : (Mcl)
• Ví duï : 193.2 ÷ 23 = 8.4
193.2 ÷ 28 = 6.9
AÁn 193.2 23
AÁn tieáp 28

Vaøo Mode COMP (aán ) khi muoán thöïc hieän caùc pheùp
toaùn cô baûn.
• Moät vaøi pheùp tính cho keát quaû hôi chaäm.
• Phaûi chôø keát quaû hieän leân môùi baét daàu pheùp tính keá tieáp.
• π = 3.14159265359
Q Haøm löôïng giaùc – Haøm löôïng giaùc ngöôïc
Phaûi aán ñònh ñôn vò ño goùc (ñoä, radian hay grad).
AÁn phím 3 laàn ñeå maøn hình hieän :

AÁn tieáp soá döôùi ñôn vò ñöôïc choïn (1, 2 hoaëc 3)
(goùc 90 goùc radian goùc 100grad
2
π
° = = )
• Ví duï 1 : Tính sin63 52 41 0.897859012 ′ ′′ ° =
AÁn ..... (Deg)
63 52 41
• Ví duï 2 : Tính cos (π/3 rad) = 0.5
AÁn ..... (Rad)

• Ví duï 3 :
1
2
cos 0.25
2

= π (radian) (
4
π
= radian)
AÁn ..... (Rad)


• Ví duï 4 :
1
tan 0.741 36.53844577

= ° 36 32 18 ′ ′′ = °
AÁn ..... (Deg)
0.741
AÁn tieáp
Ghi chuù : ,
1
sin
− 1
cos

,
−1
tan laø arcsin, arccos, arctan.
@ Haøm Hype – Haøm Hype ngöôïc
• Ví duï 1 : Tính sinh 3.6 = 18.28545536
AÁn 3.6
• Ví duï 2 : Tính
1
sinh

30 = 4.094622224
AÁn 30
@ Logarit thaäp phaân – logarit töï nhieân – logarit ngöôïc
(haøm muõ)
Maùy tính kí hieäu log : logarit thaäp phaân ; ln : logarit töï nhieân.
• Ví duï 1 : Tính log1.23 = 0.089905111
AÁn 1.23
• Ví duï 2 : Tính ln 90 (= log
e
90) = 4.49980967
AÁn 90
Tính ln e = 1
AÁn
• Ví duï 3 : Tính
10
e 22026.46579 =
AÁn 10
• Ví duï 4 : Tính
1.5
10 31.6227766 =
AÁn 1.5
Tính
4
2 1 = 6
AÁn 2 4
22
@ Caên baäc hai, caên baäc ba, caên baäc n, bình phöông,
laäp phöông, nghòch ñaûo, giai thöøa, soá ngaãu nhieân,
soá π vaø chænh hôïp, toå hôïp.
• Ví duï 1 : Tính 2 3 5 5.287196909 + × =
AÁn 2 3 5
• Ví duï 2 : Tính
3 3
5 27 1.290024053 + − = −
AÁn 5 27
• Ví duï 3 : Tính
1/7 7
123( 123 ) 1.988647795 = =
AÁn 7 123
• Ví duï 4 : Tính
2
123 30 1023 + =
AÁn 123 30
• Ví duï 5 : Tính
3
12 1728 =
AÁn 12
• Ví duï 6 : Tính
1
12
1 1
3 4
=


AÁn 3 4
• Ví duï 7 : Tính 8! = 40320
AÁn 8
• Ví duï 8 : Hieän moät soá ngaãu nhieân giöõa 0.000 vaø 0.999
AÁn
(moãi laàn aán ta ñöôïc moät keát quaû khaùc nhau khoâng bieát tröôùc).
• Ví duï 9 : Tính 3 9.424777961 π =
AÁn 3
• Ví duï 10 : Coù bao nhieâu soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau ñöôïc choïn
trong caùc chöõ soá töø 1 ñeán 7 ? (keát quaû 840 soá).
AÁn 7 4
23
• Ví duï 11 : Coù bao nhieâu caùch thaønh laäp nhoùm 4 ngöôøi trong 10
ngöôøi ? (keát quaû : 210)
AÁn 10 4
@ Ñoåi ñôn vò ño goùc
• AÁn ñeå maøn hình hieän :

• AÁn tieáp theo soá naèm döôùi teân ñôn vò töông öùng
• Ví duï : Ñoåi 4.25 radian ra doä
AÁn ..... (Deg)
4.25 (R)
AÁn tieáp
@ Ñoåi toaï ñoä (toaï ñoä Ñeà–caùc vaø toaï ñoä cöïc)
Keát quaû ñöôïc töï doäng gaùn vaøo E, F (theo thöù töï).
• Ví duï 1 : Ñoå i toaï ñoä cöï c (r = 2, 60 θ = ° ) ra toaï ñoä Ñeà-caùc (x, y)
(ôû Deg).
AÁn 2 60 keát quaû : x = 1
AÁn tieáp keá t quaû : y = 1.732050808
AÁn , ta ñöôïc x, y.
• Ví duï 2 : Ñoå i toaï ñoä Ñeà -caù c (x 1, y 3) = = sang toaï ñoä cöïc (r, θ)
(ôû radian).
AÁn 1 3 keát quaû : r = 2
AÁn tieáp keát quaû : θ = 60
AÁn , ta ñöôïc r vaø θ.

24
@ Kí hieäu kó thuaät
• Ví duï 1 : Chuyeån 56088 ra daïng
3
a 10 ×

3
56088 56.088 10 = ×
AÁn 56088
• Ví duï 2 : Chuyeån 0.08125 ra daïng
3
a 10

×

3
0.08125 81.25 10

= ×
AÁn 0.08125

Mode EQN giuùp chuùng ta giaûi (baèng chöông trình) phöông trình
ñeán baäc 3 vaø heä phöông trình ñeán 3 aån
Vaøo mode EQN aán :
@ Phöông trình baäc 2 – Phöông trình baäc 3
Phöông trình baäc 2 :
2
ax bx c 0 + + =
Phöông trình baäc 3 :
3 2
ax bx cx d 0 + + + =
• Vaøo mode EQN roài duøng phím ñeå ñöa ñeán maøn hình :

– AÁn tieáp soá baäc caàn choïn roài nhaäp heä soá.

• Neáu chöa nhaäp soá cuoái (c cuûa phöông trình baäc 2 vaø d cuûa
phöông trình baäc 3) ta coù theå xem tôùi lui (cuoän) caùc heä soá beân
caïnh. Khoâng nhaäp soá phöùc vaøo heä soá.
25
– Khi nhaäp xong heä soá cuoái (ñaõ aán ) ta ñöôïc maøn hình keát
quaû :

– AÁn ta ñöôïc nghieäm soá keá. Duøng phím ñeå xem ñi
xem laïi caùc nghieäm.
– AÁn ta trôû laïi maøn hình nhaäp heä soá.
• Vaøi heä soá laø m keùo thôøi gian tính.
• Ví duï : Giaûi phöông trình
3 2
x 2x x 2 0 − − + = (x = 2 ; –1 ; 1)• Neáu nghieäm soá laø soá phöùc thì phaàn thöïc cuûa nghieäm soá ñöôïc
hieän tröôùc. Daáu hieäu "R ↔ I" ñöôïc hieän keøm ôû goùc phaûi treân
(neáu choïn Disp laø a + bi).
AÁn maøn hình hieän phaàn aûo (coù keøm i).
Phím laøm cho phaàn thöïc vaø phaàn aûo (coù keøm i) cuûa 1
nghieäm laàn löôït hieän leân (neáu choïn Disp laø a + bi).
• Ví duï 1 :
1
x 0.25 0.75 = + i
Thì maøn hình hieän :

26
AÁn ta ñöôïc :

• Neáu choïn Disp laø r ∠ θ (vieát soá daïng
i
z re
θ
= ) thì r ñöôïc hieän
tröôùc (caû khi nghieäm laø soá thöïc), maøn hình theâm daáu hieäu r ∠ θ
ôû beân treân goùc phaûi vaø hieän θ khi aán (θ tính baèng ñoä
hay radian hoaëc grad tuøy theo ta choïn ñôn vò ño goùc ban ñaàu
vaø coù daáu ∠ naèm phía tröôùc soá θ).
• Ví duï 2 : Giaûi phöông trình baäc hai coù 2 nghieäm phöùc (khoâng coù
nghieäm thöïc hay coøn noùi voâ nghieäm treân ). \
(x = 0.25 ± 0.75i)
2
8x 4x 5 0 − + =• Nghieäm keùp hieän hai laàn
1
x = ,
2
x =
@ Heä phöông trình baäc nhaát
Phaûi ñöa veà daïng sau :
Heä phöông trình baäc I hai aån
1 1 1
2 2
a x b y c
a x b y c
+ = ⎧

+ =
⎩ 2
2
3
Heä phöông trình baäc I ba aån
1 1 1 1
2 2 2
3 3 3
a x b y c z d
a x b y c z d
a x b y c z d
+ + = ⎧

+ + =


+ + =

Vaøo Mode EQN (aán nhieàu laàn phím vaø choïn (EQN).
Maøn hình hieän :

27
AÁn (2 aån) hoaëc (3 aån) ñeå coù maøn hình heä soá.

• Khi chöa nhaäp giaù trò heä soá cuoái ( cuûa heä 2 aån hoaëc cuûa
heä 3 aån) ta coù theå xem tôùi xem lui (cuoän) caùc heä soá beân caïnh
baèng phím
2
c
3
d
.
• Khoâng nhaäp ñöôïc soá phöùc vaøo heä soá.
• Khi nhaäp xong heä soá cuoái (ñaõ aán ) ta ñöôïc maøn hình keát quaû:

AÁn ta ñöôïc nghieäm keá. Duøng phím ñeå xem ñi, xem
laïi caùc nghieäm.
• Ví duï : Giaûi heä
2x 3y z 15
3x 2y 2z 4
5x 3y 4z 9
+ − = ⎧

− + =


+ − =

(x = 2 ; y = 5 ; z = 4)

• Vôùi heä voâ soá nghieäm hay voâ nghieäm, maùy baùo loãi Math ERROR.
28

@ Thoáng keâ
• Duøng phím ñeå vaøo SD
AÁn
• Tröôùc khi baét ñaàu, aán (Scl) ñeå xoaù nhôù thoáng keâ
• Nhaäp döõ lieäu aán < döõ lieäu x >
• Nhaäp döõ lieäu xong thì goïi keát quaû nhö sau :

• Muoán tính phöông sai
2
n
σ thì khi giaù trò
n
σ hieän leân ta aán theâm
.
• Ví duï : Tính
n 1 −
σ , σ
n
, x , n, x Σ vaø
2
x Σ vôùi soá lieäu :
55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52
Vaøo mode SD roài aán :
(Scl) (xoaù baøi thoá ng keâ cuõ)
AÁn tieáp 55

(khi aán maøn hình chæ hieän toång taàn soá n maø thoâi)
29
AÁn tieáp 54 51 55 53 53 54 52
• Tính ñoä leäch tieâu chuaån theo n – 1
n 1
( 1.407885953)

σ =
AÁn
• Tính ñoä leäch tieâu chuaån theo n
n
( 1.316956719) σ =
AÁn
• Tìm soá trung bình (x 53.375) =
AÁn
• Tìm toång taà n soá (n = 8)
AÁn
• Tìm toång x 427 Σ =
AÁn
• Tìm toång
2
x 22805 Σ =
AÁn
„ Chuù yù khi nhaäp döõ lieä u
• AÁn laø nhaäp döõ lieäu 2 laàn.
• Neáu soá lieäu 110 coù taàn soá laø 10 ta nhaäp 110 10
• Khoâng caàn nhaäp ñuùng thöù töï soá lieäu.
• Baát kì luùc naøo ta cuõng coù theå xem laïi döõ lieäu nhaäp baèng phím
theo thöù töï döõ lieäu nhaäp.
Neáu duøng khi nhaä p döõ lieä u thì khi xem laï i : döõ lieä u hieä n moä t
laàn keøm soá thöù töï, taàn soá döõ lieäu cuûa thöù töï naøy ñoïc ñöôïc ôû Freq.
• Ta coù theå chænh söûa döõ lieäu hay taàn soá baèng caùch goïi döõ lieäu
(hay taàn soá) ñoù leân, nhaäp soá lieäu môùi vaø aán , giaù trò môùi seõ
thay theá giaù trò cuõ.
• Neáu ta aán thay thì soá lieäu treân maøn hình seõ nhaäp vaøo
nhö laø döõ lieäu môùi theâm vaøo cuoái baøi thoáng keâ (chöù khoâng phaûi
söûa döõ lieäu cuõ).
30
• Coù theå xoaù moät döõ lieäu baèng caùch cho döõ lieäu aáy hieän leân roài aán
. Caùc döõ lieäu coøn laïi seõ ñaùnh doàn soá thöù töï laïi.
• Döõ lieäu ñöôïc löu trong boä nhôù. Thoâng baùo “Data Full” (döõ lieäu
ñaày) hieän leân vaø ta khoâng nhaäp ñöôïc nöõa. Khi aáy aán maøn
hình hieän :

AÁn neáu khoâng ñònh nhaäp nöõa.
AÁn neáu muoán tieáp tuïc nhaäp (nhöng döõ lieäu khoâng hieän hoaëc
chænh ñöôïc nöõa).
• Ñeå xoaù soá lieäu vöøa nhaäp, aán .
@ Toaùn hoài quy
Vaøo REG aá n :
Maøn hình hieän :

AÁn soá töông öùng ta seõ vaøo chöùc naêng muoán choïn

Tröôùc khi tính toaùn phaûi aán (Scl) ñeå xoaù boä nhôù
cuûa thoáng keâ.
Nhaäp döõ lieäu theo cuù phaùp :
< döõ lieäu x > < döõ lieäu y >
Caùc keát quaû theo döõ lieäu ñaõ nhaäp ñöôïc goïi theo baûng sau :
31ƒ Tröø
2
y A Bx Cx = + +


ƒ Rieâng vôùi thì theo baûng sau :
2
y A Bx Cx = + +
32

ƒ Caùc giaù trò naøy coù theå duøng nhö caùc bieán trong bieåu thöùc tính.
@ Hoài quy tuyeán tính y = A + Bx
• Ví duï : AÙp suaát theo nhieät ñoä trong baûng sau :

Haõy duøng hoài quy tuyeán tính y = A + Bx ñeå tính A, B vaø heä soá
töông quan r, aùp suaát ôû 18 . Tìm nhieät ñoä khi aùp suaát
1000 hPa, heä soá tôùi haïn vaø soá hieäp bieán
C °
2
r

xy n x y
n 1
⎛ ⎞ − ⋅ ⋅
⎜ ⎟
⎜ ⎟

⎝ ⎠


Giaûi :
Vaøo REG Mode :
AÁn (Lin)
(Scl) (xoaù nhôù)
10 1003
(Khi aán döõ lieäu ñöôïc nhaäp vaø maøn hình hieän giaù trò cuûa n)
33
AÁn tieáp 15 1005
20 1010 25 1011
30 1014
Heä soá A = 997.4

Heä soá B = 0.56

Heä soá töông quan r = 0.982607368

Tìm aùp suaát ôû 18 = 1007.48 C °
18
Nhieät ñoä ôû 1000 hPa = 4.642857143
1000

2
r 0.965517241 =
3
Soá hieäp bieán = 35


@ Hoài quy logarit, muõ, luõy thöøa, nghòch ñaûo
• Cuõng duøng caùc thao taùc töông töï nhö ôû hoài quy tuyeán tính.
• Caùc daïng :
Hoài quy logarit y = A + B . ln x
Hoài quy muõ
y = A . (ln y = ln A + Bx)
B.x
e
Hoài quy luyõ thöøa
y = A . (ln y = ln A + Bln x)
B
x
Hoài quy nghòch ñaûo y = A + B . 1/x
34
@ Hoài quy baäc hai : y = A + Bx + Cx
2

• Ví duï : Cho baûng sau :

Theo coâng thöùc hoài quy baäc hai haõy tìm caùc heä soá A, B, C. Sau
ñoù tìm y ˆ vôùi x = 16 vaø vôùi y = 20 x ˆ
Giaûi :
ÔÛ REG Mode :
AÁn (Quad)
(Scl) (xoaù nhôù thoáng keâ)
29 1.6 50 23.5
74 38.0 103 46.4
118 48.0
Tính heä soá A = – 35.59856934

Tính heä soá B = 1.495939413

Tính heä soá C = – 6.71629667 × 10
–3

Tính khi = 16 (= – 13.38291067) y ˆ
i
x
16
Tính khi = 20 (= 47.14556728)
1
x ˆ
i
y
20
Tính khi = 20 (= 175.5872105)
2
x ˆ
i
y
35
20
• Chuù yù veà nhaäp döõ lieä u
ƒ AÁn ñeå nhaäp döõ lieäu 2 laàn.
ƒ Duøng phím ñeå nhaäp nhieàu döõ lieäu gioáng nhau.
Ví duï : nhaäp "2, 30" naêm laàn thì aá n 20 30 5
ƒ Keát quaû ñöôïc goïi khoâng caàn thöù töï nhö baûng treân.
ƒ Vaãn coù phaàn chuù yù nhö ôû SD.

I
ó


• Khi coù vaán ñeà
Neáu keát quaû pheùp tính baát thöôøng hoaëc coù thoâng baùo loãi, haõy
thöïc hieän caùc böôùc sau :
1. AÁn (Mode) ñeå trôû laïi caøi daët Mode ban ñaàu.
2. Kieåm tra laïi coâng thöùc dang duøng.
3. Nhaäp Mode ñuùng vaø thöïc hieän laïi pheùp tính. Neáu caùc böôùc
treân khoâng chænh duùng baøi toaùn thì aán maùy töï kieåm tra thao
taùc vaø xoaù taát caû döõ lieäu baát thöôøng trong boä nhôù. Neân luoân ghi
caùc döõ lieäu quan troïng ñeå giöõ laïi.
• Thoâ ng baù o loãi
Maùy bò ñöùng khi coù thoâng baùo loãi hieän leân. AÁn vaø ñeå
chænh loãi. Sau ñaây laø chi tieát cuûa caùc loãi.
Math ERROR (loãi veà tính toaùn)
Lí do :
• Keát quaû pheùp tính ngoaøi khaû naêng cuûa maùy.
• Thöïc hieän pheùp tính vöôït quaù phaïm vi nhaäp cuûa haøm.
• Thöïc hieän thao taùc baát hôïp lí (nhö chia cho 0, ...).
36
Caùch söûa :
• Kieåm tra phaïm vi cho pheùp cuûa giaù trò nhaäp.
• Chuù yù caùc giaù trò thuoäc vuøng nhôù ñang söû duïng.
Stack ERROR (loãi veà nhoùm pheùp tính).
Lí do :
• Nhoùm soá hoaëc nhoùm pheùp tính vöôït quaù khaû naêng.
Caùch söûa :
• Ñôn giaûn pheùp tính ñeå nhoùm soá coù 10 möùc vaø nhoùm pheùp tính
coù 24 möùc.
• Chia pheùp tính ra 2 hoaëc nhieàu hôn.
Syntax ERROR (loãi cuù phaùp).
Lí do :
• Thao taùc toaù n sai.
Caùch söûa :
• Duøng phím ñeå tìm choã sai, chænh laïi.
Arg ERROR (Loãi argument).
Lí do :
• Sai argument.
Caùch söûa :
• Duøng phím ñeå tìm choã sai, chænh laïi.
@ Thöù töï öu tieân caùc pheùp tính
Pheùp tính thöïc hieän theo öu tieân sau :
O Pol (x, y), Rec (r, θ)
O Caùc haøm maãu A
Vôùi caùc haøm naøy, giaù trò nhaäp tröôùc, phím haøm aá n sau.
, , , x!, .
3
x
2
x
1
x37
Kí hieäu kó thuaät.
, , , . x ˆ
1
x ˆ
2
x ˆ y ˆ
Ñoåi ñôn vò ño goùc.
Ñoåi ñôn vò.
O Luyõ thöøa, caên soá : ^ ,
y
x ( )
x

O
b c
a
/
O Daïng nhaân taét vôùi π, vôùi teân soá nhôù, vôùi teân bieán :
2π, 5A, πA, ...
O Haøm maãu B
Vôùi caùc haøm naøy, phím haøm aán tröôùc, giaù trò nhaäp sau.
,
3
, log, ln,
x
e
x
0 , sin, cos, ta sin , n, 1
1 −
, s
1
co

,
1
tan

,
sinh, cosh, t sin anh, h
1 −
,
1
cosh

, , (–)
1
tanh

Ð Daïng nhaân taét vôùi caùc haøm maãu B : 2 3 , A log2, ...
O Chænh hôïp, toå hôïp : nPr, nCr
O ×, ÷
® +, –
• Caùc pheùp toaùn töông töï nhö sau ñöôïc thöïc hieän töø phaûi
sang traùi :
x
e 12 ln 0 →
( )
x
e 120 ln( )
• Caùc pheùp toaùn khaùc ñöôïc thöïc hieän töø traùi sang phaûi.
• Pheùp toaùn trong ngoaëc ñöôïc thöïc hieän tröôùc.
@ Nhoùm pheùp tính
Maùy tính söû duïng nhöõng vuøng nhôù goïi laø “Nhoùm” ñeå nhaän taïm
thôøi caùc giaù trò (nhoùm soá) vaø caùc leänh (nhoùm leänh) theo thöù töï
tính toaùn. Coù 10 möùc nhoùm soá vaø 24 möùc nhoùm leänh.
Thoâng baùo loãi veà nhoùm (Stack ERROR) hieän leân khi ta thöïc
hieän pheùp tính vöôït quaù khaû naêng naøy.

38
Ví duï :

Pheùp tính ñöôïc thöïc hieän theo “thöù töï thao taùc”, leänh vaø giaù trò
leänh vaø giaù trò ñöôïc xoaù khoûi “nhoùm pheùp tính” khi pheùp tính
thöïc hieän xong.
@ Phaïm vi nhaäp
Soá tính toaùn beân trong 12
Ñoä chính xaùc ± 1 ôû chöõ soá thöù 10

39
40

40


Ñoái vôùi pheùp tính ñôn, sai soá laø ± 1 ôû chöõ soá thöù 10 (tröôøng hôïp
hieän thì sai soá laø ± 1 ôû soá cuoái cuûa a). Sai soá töø nhieàu
pheùp tính lieân tieáp tích luyõ laïi seõ nhieàu hôn (gaây ra bôûi nhieàu
pheùp tính lieân tieáp nhö ,
n
a 10 ×
l
y
X x ( )
x
y , x!,
3
, nPr, nCr).
Taïi vuøng caän cuûa ñieåm ñaëc bieät haøm soá vaø taïi ñieåm uoán, sai soá
tích luyõ vaø coù theå trôû neân lôùn.


Maùy duøng 1 pin AA
Daáu hieäu pin yeáu
Khi soá bò môø chöùng toû laø pin bò yeáu. Neáu cöù tieáp tuïc söû duïng khi
pin ñaõ yeáu coù theå gaây neân keát quaû khoâng chính xaùc.
Haõy thay pin caøng sôùm caøng toát khi soá bò môø.
Caùch thay pin
1. Nhaán ñeå taé t maùy.
2. Thaùo ñinh oác ôû maët sau vaø laáy naép giöõ pin ra.
3. Laáy pin cuõ ra.
4. Laép pin môùi vaøo theo ñuùng cöïc.
5. Ñoùng naép vaø xieát laïi ñinh oác.
6. Nhaán ñeå môû maùy.
41
Chöùc naêng töï ñoäng taét
Maù y töï taé t sau khoaû ng 6 phuù t khoâ ng thao taù c. AÁ n ñeå môû laïi.
Ðac diem cua may
Cung caá p naêng löôïng : 1 pin AA (R6P(SUM–3))
Tuoå i pin : Khoaûng 17.000 giôø lieân tuïc.
Khoaûng 2 naêm neáu ñöôïc taét khi nghæ.
Kích thöôù c : 19.5 cao × 78 roäng × 155 daøi (mm).
Naëng : 130 gam (4.6oz) keå caû pin.
Coâng suaát : 0.0002 W.
Nhieä t ñoä hoaït ñoäng : Töø 0 ñeán ( ñeán 10 ). ° 40 C ° 32 F ° 4 F °
42

GIAÛI CAÙC BAØI TOAÙN THUOÄC
CHÖÔNG TRÌNH TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ
LÔÙP 6
SOÁ TÖÏ NHIEÂN
1. Tup hop cuc so tu nh¡en :
a) An 1234 roI chI ro so hang don vj, hang chuc, hang fram,
hang nghìn
b) An 1234567890
Co fhay dau gì xuaf hIon fhom o dong kof qua 7
Tra IoI :
Co dau cach fung nhom ba chu so |dau nghìn, frIou, fI)
c) A n 3 100 Ta fha y co da u cha m hay pha y o so fha p pha n
Chuù yù : An cho don khI hIon chu ÐIsp an fIop 1
Nou fa an 1 |chon Ðof) fhì khI an 3 100 kof qua Ia 0.03.
Con kof qua khI an 1234567890 so Ia 1,234,567,890
|Ðau phay |,) dung do chIa nhom ba chu so nghìn, frIou, fI). Nou
fa an 2 |chon Comma) fhì khI an 3 100 Kof qua Ia 0,03
Con kof qua khI an 1234567890 so Ia 1.234.567.890 |Ðau
cham |.) dung do chIa nhom ba chu so nghìn, frIou, fI)
2. Phep cong vu phep nhun :
Ðung may fính do fính :
a) 2314 + 359
b) 2374 + 359
43
c) 2374 + 39
d) 2374 + 379
Giaûi
a) An do ghI Ion man hình
2314 359 va an Kof qua 2673
b) An do dua con fro Ion dong bIou fhuc chInh IaI fhanh
2374 + 359 va an Kof qua 2733
c) An do dua con fro Ion dong bIou fhuc va dung phím ÐÐI
chInh IaI fhanh
2374 39 va an Kof qua 2413
d) A n do dua con fro Io n do ng bIo u fhu c va du ng phím
chInh IaI fhanh
2374 379 va an Kof qua 2753
Ghi chuù : May chI doc duoc mof so co 10 chu so, nou ghI daI hon
nua, may khong hIou
Ví duï An 1234567896789 1234567891234
va an
May hIon kof qua saI Ia 5000 vì may khong doc duoc cac chu so
fhu 11, 12, 13
Tính
345 + 45 + 7652 + 56
Giaûi
An do ghI Ion man hình
345 + 45 + 7652 + 56 va an Kof qua 8098
Tính
a) 269 × 38
b) 64 × 986
c) 76 × |456 + 87)
44
d) |79 + 562) × 94
e) |54 + 27) × |803 + 27)
f) 34 + 38 × 76 + 548 × 7 + 79
Giaûi :
Cu ghI nhu fung bIou fhuc fron vao man hình va an so duoc
kof qua
Ghi chuù quan troïng
May CasIo fx 500MS |va faf ca cac IoaI may fính khoa hoc khac)
Ia may fính co uu fIon non cach fính khac han cach fính cua may
don gIan |IoaI chI co phím +, –, ×, ÷, %, , . . . )
Ví duï : KhI an 1 + 2 × 3 fhì muy don g¡un cho kof qua Ia 9
|may nay fính 1 + 2 = 3 sau do fính 3 × 3 = 9 nghIa Ia an don
dau may fính fính ngay don day)
Trong khI ay muy khou hoc |co may CasIo fx 500MS) cho kof
qua Ia 7 |may doc ca bIou fhuc roI ap dung fhu fu uu fIon cac
phop fính dung nhu fhay day o Iop hoc. Phop nhan, chIa uu fIon
hon phop cong fru non fính fruoc 2 × 3 = 6 roI moI fính fIop
1 + 6 = 7).
RIong dau nhan IIon fruoc dau ngoac fhì co fho bo qua
Ghi chuù : 76 × |456 + 87) co fho chI ghI 76 |456 + 87) |xIn xom fhom
ghI chu phan phop chIa va phop nhan frong cung mof bIou fhuc
fIop sau).
Ðau dong ngoac cuoI cung |so an fIop do fìm kof qua) cung co
fho khoI an.
Baøi : |54 + 27) × |803 + 27) = |54 + 27)|803 + 27)
= |54 + 27)|803 + 27 = 67230.
Baøi : 34 + 38 × 76 + 548 × 7 + 79 = 6837.
|phop nhan uu fIon hon phop cong).
45
Ghi chuù : KhI gap phop nhan co kof qua qua 10 chu so ma nou do
IaI you cau ghI day du, fa co fho fhoo mof frong cac cach sau :
Ví duï : 8567899 × 654787
An fa fhay kof qua 5.610148883 × 10
12
Ta bIof kof qua co 13 chu so, hon nua chu so 3 cuoI chua han da
chính xac.
Ta xoa bof so 8 o fhua so fhu nhaf va chu so 6 o fhua so fhu haI
va nhan IaI :
567899 × 54787 = 3.111348251 × 10
10
fa fam doc kof qua 5.61014888251 × 10
10
Ta IaI fIop fuc xoa chu so 5 o fhua so fhu nhaf va nhan IaI
67899 × 54787 = 3719982513
Kof qua : 8567899 × 654787 = 5610148882513
|KhI dung cach nay, phaI can fhan xom chu so bj xoa co o hang
gay anh huong don cac chu so cuoI can fìm frong kof qua khong,
nhaf Ia khI sau chu so bj xoa Ia cac chu so 0).
Baøi taäp thöïc haønh
1. Tính fong cac cau sau :
a) 1364 + 4578
b) 31214 + 1469
c) 7243 + 1506
d) 1534 + 231 + 4056 + 4690
2. Tính
a) 21 × |649 + 123) c) |54 + 16) × |812 + 12)
b) – 21 × 649 + 123 d) 7569843 × 904325
OS : 6845598270975
46
3. Tìm x, bIof
a) |x – 27) ÷ 2 = 108 c) 19x|4x – 21) = 0
b) 3x ÷ |28 + 32) = 6 d) 943 ÷ |x + 3) = 41
4. Nam abcd Tran Hung Ðao vIof Hjch Tuong SI khuyon ran cac
fuong sI chuan bj cho cuoc khang chIon chong quan Nguyon xam
Iuoc Ian fhu 2. ÐIof rang ab Ia fong so fhang frong mof nam,
con cd gap 7 Ian ab . Tính xom nam abcd Ia nam nao 7
OS : 1284
3. Phep tru vu phep ch¡u
Tính
a) 269 – 38
b) 552 ÷ 12
c) |1602 – 785) ÷ 19
d) 45591 ÷ |318 – 45)
e) |49407 – 3816) ÷ |318 – 45)
f) 315 – 387 ÷ 9 – 476 ÷ 17 – 59
Giaûi
Cu ghI nhu fung bIou fhuc fron vao man hình va an so duoc
kof qua.
Ðau dong ngoac cuoI cung |so an fIop do fìm kof qua) cung co
fho khoI an.
Ví duï : ÐaI 45591 ÷ |318 – 45) co fho chI ghI 45591 ÷ |318 – 45 va
an
Cac baI
c) |1602 – 785) ÷ 19 = 43
d) 45591 ÷ |318 – 45) = 167
47
e) |49407 – 3816) ÷ |318 – 45) = 167
f) 315 – 387 ÷ 9 – 476 ÷ 17 – 59 = 185
duoc may fính gIong hof sach gIao khoa |phop chIa uu fIon hon
phop fru).
Baøi taäp thöïc haønh
1. Tính
a) 8072 – 5769
b) |3472 – 3081) ÷ 17
c) 6034 ÷ |306 + 125)
d) |9875 – 6540) ÷ |2682 – 2015)
2. Tìm x, bIof
a) 17x – 595 = 1581 c) 380 – |2x + 75) = 105
b) |6x – 12) ÷ 12 = 828 d) 1206 ÷ |2x + 3) = 18
4. Phep tInh hon hop
Tính
a) |49407 – 3816) ÷ |114 + 53)
b) 315 – 387 ÷ 9 + 476 ÷ 17 × 59
Giaûi
Cu ghI nhu fung bIou fhuc fron vao man hình va an so duoc
kof qua.
a) |49407 – 3816) ÷ |114 + 53) = 273
b) 315 – 387 ÷ 9 + 476 ÷ 17 × 59 = 1924
|KhI khong co dau ngoac fhì phop nhan, chIa uu fIon hon phop
cong, fru).
48
Ghi chuù quan troïng
O phan 2 co noI dau nhan IIon fruoc dau ngoac fhì co fho bo qua.
Ví duï : 76 × |456 + 87) co fho chI ghI 76 |456 + 87)
Nhung phaI phan bIof rang :
Phop nhan faf uu fIon hon phop nhan fhuong do do phop nhan
faf uu fIon hon phop chIa.
Ta hay xof ví du sau :
Nou ghI 36 ÷ 3 × |4 + 2) va an Kof qua Ia 72
Nou ghI 36 ÷ 3 |4 + 2) va an Kof qua Ia 2
Cung vay 36 ÷ 3 × 4 hoan foan khac voI 36 ÷ 3 |4
Ðo 3|4 + 2) va 3|4 Ia phop nhan faf non uu fIon hon phop chIa
Quy djnh nay chI ap dung voI may CasIo fx 500MS va cac may
ho MS.
VoI cac may ho khac fhì phaI fhoo huong dan cua may ho ay.
Baøi taäp thöïc haønh
a) |145624 – 9872) ÷ |197 + 371)
b) 405 – 564 ÷ 12 + 21 × 78 ÷ 18
c) |512 – 137) × |3567 ÷ 29) – |704 × 23) ÷ |243 + 109) + 217
OS : 46296
d) |203 × 560 ÷ 16 – |3609 + 3491) ÷ 25) ÷ 19. OS : 359
5. Luy Thuu
Ví duï : Tính
an 2
2
2 Kof qua : 4
an 3
3
3 Kof qua : 27
49
50

7 4
|3 3 ) 4 ÷ × an 3 7 3 4 4
Kof qua : 108

5 3
5 5 ÷ an 5 5 5 Kof qua 25

10
2 an 2 10 1024

Ví duï : Tìm chu so cuoI cua
2005
7
Giaûi
Ta khong fho dung may do fính fruc fIop duoc ma phaI fhoo gIaI
fhuaf sau :

1
7 7 =
6
7 117649 =

2
7 49 =
7
7 823543 =

3
7 343 =
8
7 5764801 =

4
7 2401 =
9
7 40353607 =

5
7 16807 =
. . . . . .
Ta fhay cac so cuoI Ian Iuof Ia 7, 9, 3, 1 chu kì Ia 4. Maf khac
2005 = 4 × 501 + 1 ⇒
2005
7 co so cuoI Ia 7

6. Tìm soá dö cuûa pheùp chia
a)
4
12 cho 7099 ÑS : 6538
b)
6
45 cho 78455 ÑS : 9970
c)
3
123 cho
7
61 ÑS : 1860867
So du cua a chIa cho b
Tìm so du bang fhuaf foan ap dung cho may
So bj chIa = So chIa × Thuong + so du
a = b × q + r |0 < r < b)
r = a – b × q
VoI q Ia fhuong cua a ÷ b |chI Iay phan nguyon khI a ÷ b)
Ví duï 1 : Tìm so du cua phop chIa 9876 cho 1234
ChI vao man hình 9876 ÷ 1234
May hIon fhuong so Ia : 8.00324 . . . |phan nguyon Ia 8).
A n do dua con fro Ion ma n hình, su a da u fhanh da u va
nha n 8 sau 1234, ma n hình so Ia : 9876 1234 8
Ta duo c so du Ia : 4
Ví duï 2 : Tìm so du cua phop chIa 9124565217 cho 123456
ChI vao man hình 9124565217 123456
an may hIon fhuong so Ia 73909,45128
Ðua con fro Ion dong bIou fhuc sua IaI Ia
9124565217 – 123456 × 73909 va an
Kof qua : so du Ia 55713
Baøi taäp thöïc haønh
Baøi taäp 1 : Tìm so du cua phop chIa 381978 cho 8817
ÐS : 2847
Baøi taäp 2 : Tìm so du cua phop chIa 987896854 cho 698521
ÐS : 188160
b) KhI do cho so Ion hon 10 chu so
Nou so bj chIa Ia so bình fhuong Ion hon 10 chu so caf ra fhanh
nhom dau 9 chu so |ko fu bon fraI) fìm so du nhu phan 5a.
VIof IIon fIop sau so du con IaI foI da du 9 chu so roI fìm so du
Ian 2, nou con nua fhì fính IIon fIop nhu vay.
Ví duï : Tìm so du cua phop chIa 2345678901234 cho 4567
Ta fìm so du cua phop chIa 234567890 cho 4567
Ðuoc kof qua so du Ia 2203
Tìm fIop so du cua phop chIa 22031234 cho 4567
Kof qua so du cuoI cung Ia 26.
|nou so bj chIa co dang Iuy fhua qua Ion xIn xom phan Iuy fhua).
51
Baøi taäp thöïc haønh
1. Hay dIon vao o frong
So bj chIa 8861 9016 123690
So chIa 421 161 19 1506
Phan nguyon cua fhuong 3
So du 15
2. Tìm so du cua phop chIa
a) 802764 cho 3456 ÐS : 972
b) 9540 cho 635 ÐS : 15
c) 992 cho 109 ÐS : 11
d) 381978 cho 2006 ÐS : 838
e) 983637955 cho 9604325 ÐS : 3996805
f) 903566896235 cho 37869 ÐS : 21596
?. Phep dong du
KhI co 2005 = 4 × 501 + 1, fa vIof 2005 ≡ 1 |mod 4), |fuc Ia 2005
chIa cho 4 co so du Ia 1, ≡ Ia dau dong du khong ghI duoc vao
may fính)
Tuong fu 458 ≡ 3 |mod 7)
9124565217 ≡ 55713 |mod 123456)
2345678901234 ≡ 26 |mod 4567)
≡ 841 |mod 1975)
2
2004
a) Ap dung : Tìm so du cua phop chIa ma so bj chIa duoc cho
bang dang Iuy fhua qua Ion fhì fa dung phop dong du |mod)
fhoo cong fhuc
52

⇒ a × b ≡ m × n |mod p)c c
a m |mod p ≡ )
4
4

a m|mod p)
b n|mod p)


Ví duï 1 : Tìm so du cua phop chIa 12 cho 19
6
|Iay 144 chIa cho 19 co du Ia 11)
2
12 144 11|mod19) = ≡

( )
( )
3
3
6 2 3
12 12 144 11 |mod19) = = ≡
≡ 1|mod 19)
Iay 11 chIa cho 19 fa duoc so du Ia 1
3
Kof qua : so du Ia 1
Ví duï 2 :
Tìm so du cua phop chIa 200 cho 1975
376
Giaûi :
ÐIof 376 = 6 × 62 + 4. Ta fính

2
2004 841|mod1975) ≡

4 2
2004 841 231 ≡ ≡

12 3
2004 231 416 ≡ ≡

48 4
2004 416 536 ≡ ≡

60
2004 536 416 1776|mod1975) ≡ × ≡

62
2004 1776 841 516 ≡ × ≡

62 3 3
2004 516 1171
×
≡ ≡

62 6 2
2004 1171 591
×
≡ ≡

62 6 4
2004 591 231 246
× +
≡ × ≡
Kof qua : 200 chIa cho 1975 du 246
376
Ghi chuù : O dong
12
2004 416 ≡
53
Ta kho ng fho dua Io n duo c IIo n fro n ma y Cus¡o Ix 500MS
vì o da y pho p fính so du cu a pho p chIa cho 1975 raf do bj hIou
Iam do nou ghI
60
2004
5
416
416^5 1975 ÷ va a n ma y hIo n 6308114289.
KhIo n fa fuo ng do Ia so nguyo n, fhu c ra so a y Ia 6308114288,8992
™ Ðo do khI su dung may fính ma gap may hIon kof qua Ia mof
so nguyon vua du 10 chu so fhì fa phaI canh gIac rang do co
fho chI Ia mof so Io ma phan nguyon gom dung 10 chu so, con
phan Io fhap phan bj fính fron !
b) Tìm chu so hang chuc cua so
2005
23
Cung khong dung may fính Cus¡o Ix 500MS do fính fIop duoc
ma phaI fhoo gIaI fhuaf sau :
mod 100
1
23 23 ≡
mod 100
2
23 29 ≡
mod 100
3
23 67 ≡
mod 100
4
23 41 ≡

( )
5
20 4 5
23 23 41 01 = ≡ ≡ mod 100
mod 100
2000 100
23 01 01 ≡ ≡
mod 100
2005 1 4 2000
23 23 23 23 23 41 01 43 ≡ × × ≡ × × ≡
Kof qua : Chu so hang chuc cua so Ia 4
2005
23
Baøi taäp thöïc haønh
Tìm so du cua phop chIa :
a) cho 27 OS : 25
8
13
b) cho 65 OS : 40
14
25
c) cho 19 OS : 12
7
12
d) cho 2007 OS : 1495
9
2005
54
e) cho 3878 OS : 744
38
1978

8. Ouu h¡eu ch¡u het
Boå sung :
+ So nao vua chIa hof cho 2 vua chIa hof cho 3 fhì chIa hof cho 6
Ví duï : 582 vua chIa hof cho 2 |fan cung bang so chan) vua chIa hof
cho 3 |co fong 5 + 8 + 2 = 15 chIa hof cho 3) non chIa hof cho 6
+ So nao co haI chu so fan cung hop fhanh so chIa hof cho 4 fhì
chIa hof cho 4
Ví duï : 1896 co 2 so fan cung Ia so 96 chIa hof cho 4 fhì chIa hof cho 4
|Nam nhuan |fhang haI co ngay 29) Ia nam ma so ghI nam chIa hof
cho 4, fru na m fro n fho kI ma so fho kI kho ng chIa ho f cho 4. Ha y
cho bIo f ca c na m 1600, 1700, 1900, 1991, 1992, 2000 co na m na o Ia
na m nhua n. Ða p so : 1600, 1992, 2000)
Ví duï : Tìm chu so u bIof 17089u2 chIa hof cho 109
Giaûi
ChI vao man hình 1708902 ÷ 109 va an
Sau do sua so 02 fhanh 12 va an do fìm fhuong so nguyon
|chIa hof)
TIop fuc nhu vay . . . cho don 92
Kof qua u = 0.
9. ¡oc vu bo¡
Ví duï 1 : CIa su A Ia fap hop faf ca cac uoc cua 120. Cac khang djnh
sau day dung hay saI
a) 7 ∈ A ; b) 15 ∈ A ; c) 30 ∉ A
Giaûi :
An 0 A |sau STO khong an AIPHA fruoc khI an A)
A + 1 A
55
An do dua con fro vo cuoI dong bIou fhuc bon phaI, an fIop :
|haI cham mau do) 120 ÷ A
Ta chI Iay kof qua Ia so nguyon
An Man hình hIon 2 ÐIsp
Kof qua : 60 |co nghIa Ia 120 ÷ 2)
An Man hình hIon 3 ÐIsp
Kof qua : 40 |co nghIa Ia 120 ÷ 3)
An Man hình hIon 4 ÐIsp
Kof qua : 30 |co nghIa Ia 120 ÷ 4)
An Man hình hIon 5 ÐIsp
Kof qua : 24 |co nghIa Ia 120 ÷ 5)
An Man hình hIon 6 ÐIsp
Kof qua : 20 |co nghIa Ia 120 ÷ 6)
An Man hình hIon 7 ÐIsp
Kof qua : 17.14285714 |co nghIa Ia 120 ÷ 7)
An Man hình hIon 8 ÐIsp
Kof qua : 15 |co nghIa Ia 120 ÷ 8)
An Man hình hIon 9 ÐIsp
Kof qua : 13.333333 |co nghIa Ia 120 ÷ 9)
An Man hình hIon 10 ÐIsp
Kof qua : 12 |co nghIa Ia 120 ÷ 10)
An Man hình hIon 11 ÐIsp
Kof qua : 10.90909091 |co nghIa Ia 120 ÷ 11)
Ta fhay 10,909 < 11 non ngung an
Kof qua ! |120) = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24,
30, 40, 60, 120l
Kof Iuan a) SaI ; b) Ðung ; c) SaI
56
Baøi taäp thöïc haønh
Tìm uoc cua cac so sau
a) 48 d) 308
b) 52 e) 1980
c) 310 f) 7890
Ví duï 2 : Tìm cac boI so nho hon 2006 cua 206
Giaûi :
An 0 A |sau STO khong an AIPHA fruoc khI an A)
A + 1 A
An do dua con fro vo cuoI dong bIou fhuc bon phaI, an fIop :
|haI cham mau do) 206 A
An fa duoc 412 va fIop fuc an bang do duoc cac boI so nho
hon 2006
Kof qua boI cua 206 nho hon 2006 Ia : 412, 618, 824, 1030, 1236,
1442, 1648, 1854.
Ví duï 3 : Tìm boI cua 45 nho hon 2000 va chIa hof cho 35
Giaûi :
An 0 A A + 1 A
An do dua con fro vo cuoI dong bIou fhuc bon phaI, an fIop :
|haI cham mau do) 45 A 35 : 45 A
An Man hình hIon 2 ÐIsp 2.5714 ÐIsp 90
NghIa Ia 45 × 2 ÷ 35 = 2.5714 ... va 45 × 2 = 90, do 90 ÷ 35 = 2.5714 ...
suy ra 90 khong chIa hof cho 35.
Khong nhan 90.
TIop fuc an va do y nou fhay man hình hIon 45 A 35 Ia
so nguyon fhì so nguyon hIon ra frong Ian an ko fIop chính Ia
so fhoa dIou kIon baI foan.
Ta do y fha y khI an ma n hình hIon 7 ÐIsp 9 ÐIsp 315
KhI do 315 Ia so can fìm, fIop fuc an nhu fho fa fìm duoc 5 so
nua fhoa dIou kIon baI foan Ia : 630, 945, 1260, 1575, 1890.
57
KhI fhay kof qua Ion hon 2000 fhì ngung an.
ÐS : 315, 630, 945, 1260, 1575, 1890.
Baøi taäp thöïc haønh
1. Tìm boI cua 103 nho hon 1000.
2. Tìm boI cua 215 Ion hon 1000 va nho hon 2000.
OS : 1075, 1290, 1505, 1720, 1935.
3. Tìm boI cua 32 chIa hof cho 48, Ion hon 500 va nho hon 800.
OS : 576, 672, 768.
10. So nguyen to
Ví duï : So 647 co phaI Ia so nguyon fo khong 7
Giaûi :
Caùch 1 : ChIa 647 cho cac so nguyon fo 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, 29, |kof hop chIa fron may va nhan djnh cac dau hIou chIa
hof). KhI chIa cho 29 fhì fhuong Ia 22,3 ... < 29 non ngung
chIa va kof Iuan 647 Ia so nguyon fo.
Caùch 2 : KIom fra mof so co phaI Ia so nguyon fo hay khong,
bang phuong phap Iap.
An 1 A |Can so 1 cho A)
An fIop A + 2 A
: 647 A
An Man hình hIon 3 ÐIsp
215.6667 |co nghIa Ia 647 ÷ 3)
TIop fuc an do kIom fra xom may co cho fhuong Ia so nguyon
hay khong.
Ta an cho don khI fhay man hình hIon 27 ÐIsp |co nghIa Ia 647 ÷ 27).
An man hình hIon fhuong Ia 23.9630 < 27 non ngung an va kof
Iuan 647 Ia so nguyon fo vì khong co phop chIa hof nao.
58
Chuù yù :
Nou kIom fra mof so nao do co phaI Ia so nguyon fo hay khong,
fa non do y nou fhay fhuong Ia so nguyon fhì ngung an va
kof Iuan so da cho khong phaI Ia so nguyon fo.
Baøi taäp thöïc haønh
Cac so sau day, so nao Ia so nguyon fo 7
543, 863, 1587, 5881.
11. Phun tIch mot so ru thuu so nguyen to
Ví duï : Phan fích 1800 ra fhua so nguyon fo
Giaûi : ChI vao man hình 1800 ÷ 2 va an ChI fhua so 2.
Thay kof qua Ia 900 con chIa hof cho 2, non ghI fIop vao man hình.
2 va an ChI fhua so 2.
Thay kof qua Ia 450 con chIa hof cho 2, non an
ChI fhua so 2.
Thay kof qua Ia 225 khong chIa hof cho 2 ma IaI chIa hof cho 3,
non an va chInh man hình fhanh 3 va an
ChI fhua so 3.
Thay kof qua Ia 75 con chIa hof cho 3, non an
ChI fhua so 3.
Thay kof qua Ia 25 khong chIa hof cho 3 ma IaI chIa hof cho 5,
non an chInh man hình fhanh 5 va an
ChI fhua so 5.
Thay kof qua Ia 5 con chIa hof cho 5, non an
ChI fhua so 5.
Kof qua
3 2
1800 2 3 5
2
= × ×
Baøi taäp thöïc haønh
Phan fích cac so sau ra fhua so nguyon fo 150, 1020, 700, 4620,
41580.
59
12. ¡oc chung vu bo¡ chung
Ví duï : Tìm uoc chung va boI chung cua 10500 va 1800
Giaûi :
Ta bIof
2 1 3
10500 2 3 5 7 = × × ×

3 2
1800 2 3 5
2
= × ×
Suy ra
2 2
!SC 2, 2 4, 3, 5, 5 25 = = =

3 2 3
ÐSC 0, 2 3 5 7 63000, 126000, = × × × = …
Va
2 1
!SCIN 2 3 5
2
= × ×

3 2 3
ÐSCNN 2 3 5 7 63000 = × × × =
Ghi chuù : Ta con co fho fìm !SCIN bang fhuaf foan ÐucIIdo. VoI
may fính bo fuI, sau baI don gIan phan so fa con co gIaI fhuaf
nhanh hon so frình bay sau baI don gIan phan so.
Baøi taäp thöïc haønh
1. Tìm !CIN cua : 180 va 234 ; 560 va 980 ; 280, 616 va 728.
2. Tìm b bIof : 460 b va 840 b
3. Tìm ÐSCNN cua 405 va 2160 ; 336 , 496 va 656.
SOÁ NGUYEÂN
1. Tup hop so nguyen – Phep cong – Phep tru
Ví duï 1 : An 3 doc – 3 |am ba)
Ví duï 2 : Tính
a) |+475) + |+2345) + |+7643)
b) |–7654) + |–678) + |–3167)
c) |–4328) + |+975)
d) |+7653) + |–674) + |+32) + |–428)
60
Giaûi : ChI vao man hình nhu sau va an sau moI bIou fhuc
a) 475 + 2345 + 7643 OS : 10463
b) –7654 + |–678) + |–3167 hay –7654 – 678 – 3167
OS : –11499
c) – 4328 + 975 OS : –3353
d) 7653 – 674 + 32 – 428 OS : 6583
Ví duï 3 : Tính
a) 4568 – |+671)
b) |+876) – |–345)
c) |–43267) + |+123) – |+598) – |–4179)
d) 567 + 8764 – 3456 + 45 – 28
Giaûi : ChI vao man hình nhu sau va an sau moI bIou fhuc
a) 4568 – 671 OS : 3897
b) 876 + 345 OS : 1221
c) –43267 + 123 – 598 + 4179 OS : –39563
d) ChI vao man hình gIong hof nhu do va an
OS : 5892
Ví duï 4 : Tính 324 + {841 – ¦112 – |35 + 79)|l + 41
Giaûi : ChI vao man hình nhu sau va an
324 + |841 – |112 – |35 + 79))) + 41 OS : 1208
2. Phep nhun
Ví duï 1 : Tính
a) |+456) × |+8962) b) |+243) × |–547)
c) |–123) × |+712) d) |–321) × |–345)
61
Giaûi :
ChI vao man hình nhu sau va an sau moI bIou fhuc
a) 456 × 8962 OS : 4086672
b) 243 × –547 dau am |–) fruoc 547 ghI bang phím
OS : –132921
c) –123 × 712 dau am |–) fruoc 123 ghI bang phím
OS : –87576
d) –321 × –345 dau am |–) fruoc 345 ghI bang phím
OS : 110745
Ví duï 2 : Tính
a) |+456) × ¦|+476) – |–94)|
b) ¦|–38) + |–875) – |+65)| × ¦|–67) + 239|
c) |781 – 123) × 278
Giaûi : ChI vao man hình nhu sau va an sau moI bIou fhuc
a) 456 |476 + 94 OS : 259920
b) |–38 – 875 – 65)|–67 + 239 OS : –168216
c) |781 – 123) × 278 OS : 182924
Ghi chuù : KhI do cap don so nguyon, sach gIao khoa Iop 6 cung noI
don boI so va uoc so duong, am cua so nguyon.
PHAÂN SOÁ
1. Khu¡ n¡em – Cuc phep tInh
Ðung phím va phím d/c | ) do fhuc hIon cac phop fính vo
phan so va hon so
Iap phan so
a
b
an a b
62
63
Iap hon so
b
a
c
an a b c
An nam Ian |ÐIsp) 1 non chon 1 | ) do fính foan duoc rong
hon, nou chon 2 |d/c) fhì khI Iap hon so may so bao IoI fính foan.

Chuyen Joi hon so re phun so
An nam Ian |ÐIsp) 1 non chon 1 | )
Nhap 2 3 4 = 2 f 3 f 4
An man hình hIon : 11 f 4
Tính ra so fhap phan cua 11 f 4 an
Kof qua 2.75

Vl Ju 1 : Ruf gon phan so
221
323

ChI vao man hình 221 323 va an
Kof qua
13
19


Vl Ju 2 : So sanh cac phan so sau
u)
180
855
va
236
1121
b)
969
627
va
663
468

Giui :
u) An 180 855 Kof qua : 4 f 19
An 236 1121 Kof qua : 4 f 19
Kof Iuan :
180 236
855 1121
=
b) An 969 627 Kof qua : 17 f 11
An 663 468 Kof qua : 17 f 12
Kof Iuan :
17 17
11 12
>
64
Baøi taäp thöïc haønh
1. Ruf gon cac phan so sau
u)
30
48
b)
448
840

c)
735 215
621 46
+

J)
13
12
21
265
42

e)
149 299
392
1
536
− −

2. Hay so sanh cac cap phan so sau
u)
91
325
va
66
275
b)
8
8
15
va
9
7
17

c)
4
9
4
2

va
5
3
486

Öôùc soá chung lôùn nhaát vaø boäi soá chung nhoû nhaát
Tìm uoc so chung Ion nhul ru boi so chung nho nhul bung
lhuul loun
+ Ðo may da caI san chuong frình don gIan phan so fhanh phan
so foI gIan.
Non fa co fho ap dung chuong frình nay do fìm boI so chung nho
nhaf va uoc so chung Ion nhaf mof cach nhanh gon fhoo gIaI
fhuaf sau :

A a
Ð b
= |foI gIan)
fhì !SCIN cua A, Ð Ia A ÷ a
ÐSCNN cua A, Ð Ia A × b
Ví duï 1a :
Tìm !SCIN va ÐSCNN cua 209865 va 283935
ChI vao man hình : 209865 f 283935 va an
Man hình hIon : 17 f 23
An do dua con fro Ion dong bIou fhuc sua fhanh
209865 ÷ 17 va an
Kof qua : !SCIN = 12345
An do dua con fro Ion dong bIou fhuc sua fhanh
209865 × 23 va an
Kof qua : ÐSCNN = 4826895
Ví duï 1b :
Tìm !SCIN va ÐSCNN cua 2419580247 va 3802197531
ChI vao man hình 2419580247 f 3802197531 va an
Man hình hIon 7 f 11
An do dua con fro Ion dong bIou fhuc sua fhanh
2419580247 7 va an
Kof qua : !SCIN = 345654321
An do dua con fro Ion dong bIou fhuc sua fhanh
2419580247 11 va an
Man hình hIon 2.661538272 × 10
10
O day IaI gap fình frang fran man hình. Muon ghI day du so
dung, fa dua con fro Ion dong bIou fhuc xoa chu so 2 do chI con
419580247 11 va an
Man hình hIon 4615382717.
Ta doc kof qua
ÐSCNN = 26615382717
Chuù yù :
ÐoI khI gap cap so ma Iuc Iap phan so do cho may don gIan IaI
ra phan so foI gIan co fu + mau + dau cach qua 10 kí fu fhì cach
65
fron khong dung duoc ma phaI dung don phan fích ra fhua so
nguyon fo hay phuong phap ÐucIIdo do fìm uoc chung Ion nhaf.
Ví duï 1c :
Tìm !SCIN va ÐSCNN cua 370368 va 196296
Giaûi :
a) Phan fích ra fhua so nguyon fo

6 2
370368 2 3 643 = × ×
|dung phím sau kof qua fhu nhaf cho nhanh).

3
196296 2 3 8179 = × ×
|dung phím sau kof qua fhu nhaf cho nhanh).
Sau do fhu fhay 643 va 8179 dou Ia so nguyon fo, non
!SCIN =
3
2 3 24 × =
ÐSCNN =
6 2
2 3 643 8179 3029239872 × × × =
b) Thuaf foan ÐucIIdo
370368 = 196296 + 174072
|370368 chIa cho 196296 du 174072)
196296 = 174072 + 22224
|196296 chIa cho 174072 du 22224)
174072 = 22224 × 7 + 18504
|174072 chIa cho 22224 du 18504)
22224 = 18504 + 3720
|22224 chIa cho 18504 du 3720)
18504 = 3720 × 4 + 3624
|18504 chIa cho 3720 du 3624)
3720 = 3624 + 96
|3720 chIa cho 3624 du 96)
3624 = 96 × 37 + 72
|3624 chIa cho 96 du 72)
66
67
96 = 72 + 24 |96 chIa cho 72 du 24)
72 = 24 × 3 + 0 |72 chIa hof cho 24)
Kof qua : !SCIN = 24
KhI cho !SCIN fa Iam nhu sau do fìm ÐSCNN
370368 : 24 = 15432
196296 × 15432 = 3029239872
Kof qua : ÐSCNN 3029239872

Ví duï 1d : Tìm cac uoc nguyon fo cua

3 3 3
A 1751 1957 2369 = + +
Giaûi :
ChI vao man hình
1751 f 1957 va an
May hIon 17 f 19
ChInh IaI man hình fhanh 1751 17 va an
Kof qua : !oc so chung Ion nhaf cua 1751 va 1957 Ia 103 |Ia so
nguyon fo).
Thu IaI 2369 cung co uoc so nguyon fo Ia 103.
Suy ra
3 3 3 3
A 103 |17 19 23 ) = + +
Tính fIop
3 3 3
17 19 23 23939 + + =
ChIa 23939 cho cac so nguyon fo, fa duoc 23939 = 37 × 647 |647 Ia
so nguyon fo)
Kof qua : A co cac uoc nguyon fo Ia 37, 103, 647.
Ghi chuù : May co Chuong frình phan so |An nam Ian 1 |ÐIsp)
2 |d/c)) va Chuong frình hon so, nou chon chuong frình phan so
ma khI fính foan co dung hon so, may bao IoI, fof nhaf Ia non
dung chuong frình hon so. Chuong frình hon so |An nam Ian
1 |ÐIsp) 1 |ab/c))
68
Ví duï 2 : Tính
a)
34 14
123 35
+ b)
7 54 31
12 9
15 345 78
+ − +
Giaûi :
a) ChI vao man hình bang cach an
34 123 + 14 35 va an
May hIon 416 f 615
b) ChI vao man hình bang cach an
7 15 + 12 54 345 – 31 78 + 9 va an
May hIon 21 f 135 f 598 doc
135
21
598

Nou an fIop , may hIon 12693 f 598.
Ðoc
12693
598

Nou an fIop , may hIon 21.225
|Ða phím , | ) Iam chuyon cac dang phan so, hon
so va gIa frj fhap phan)

Ví duï 3 : Tính
6 8 5 6 7
4 5
7 13 3 11 6
× + ÷ − ÷
Giaûi :
ChI vao man hình bang cach an
6 7 8 13 4 5 3 6
11 5 7 6 va an
May hIon 6.6306
Nou an fIop , may hIon 10861 f 1638
|O day, may khong doI ra
1033
6
1638
khI an duoc vì phaI
dung hon 10 kí fu)

69
Ví duï 4 : ÐoI 1.235 , 4.332 , 7.666 ra phan so
Giaûi :
ChI vao man hình
1.235 va an
Kof qua
47 247
1.253 1
200 200
= =
Tuong fu cho cac baI sau

Ví duï 5 : VIof fI so cac cap so sau fhanh fI so 2 so nguyon
a) 0.75 va
7
1
20
b)
3
1
7
va 1.24
Giaûi :
ChI vao man hình bang cach an
a) 0.75 1 7 20 va an
Kof qua
5
9

b) 1 3 7 1.24 va an
Kof qua
250
217


Ví duï 6 : ÐaI foan vo fI Io xích
Tính duong daI fhuc fo cua 2 dIom cach nhau 3,5cm fron ban do
fI Io 1/50000
Giaûi :
ChI vao man hình
3.5 5 Ð 4 Kí hIou Ð ghI bang phím
hay 3.5 5 4 Kí hIou ghI bang phím
x
|10 )
hay 3.5 5 10^4 va an
Kof qua 175000 = 1.75km
70
Baøi taäp thöïc haønh
1. Tính
a)
75
25 :
7
⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠
b)
5 7
7 : 3 12 1
7 32
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ ×
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

c)
3 9 16 5 1
: 4
7 4 3 7 3
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− − × − ×
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

2. ÐoI 2.35 , 0.132 , 11.13 ra phan so
3. VIof fI so cac cap so sau fhanh fI so 2 so nguyon
a)
3
2
7
va
7
1
20
b)
4
3
9
va 3.15
c)
1 2
2 1
3 5
4.81 2.73


va
5 2
1
4 7
2.3
+

2. Soá thaäp phaân
Ví duï :
Tính 3,375 + 7,425 – 4,5
Giaûi :
An 3 375 7 425 4 5
Kof qua : 6.3
Baøi taäp thöïc haønh
Tính :
a) –5,125 + 4,635 + 4,625 – 1,135
b)
1
2, 715 2 6, 5 2, 436
7
+ + −
c)
1 1
10, 75 3 0,12
4 7
+ − × +
71
3. Phaàn traêm
Ví duï 1 :
a) Tính 26% cua 86
An 86 × 26 Kof qua : 22.36
b) Tính 2,35% cua 3000
An 3000 × 2.35 Kof qua : 70.5
c) Tính 6% , 15% , 35% cua 3500
An 3500 × 6 Kof qua : 210
3500 × 15 Kof qua : 525
3500 × 35 Kof qua : 1225
d) Tìm so phan fram fang, gIam doI voI gIa frj dau nou
120 fang Ion 150
Giaûi : An 150 120 Kof qua fang 25%
180 gIam con 72
Giaûi : An 72 180 Kof qua gIam 60%
e) So 90 gIam dI 35% so bang bao nhIou 7
Giaûi : An 90 35 Kof qua : 58.5
Va so 90 fang fhom 55% so bang bao nhIou 7
Giaûi : An 90 55 Kof qua : 139.5

Ví duï 2 : Tính fI so phan fram cua cac cap so sau :
a) 45 phuf va 2 gIo
b) 28 phuf va 80 phuf
c) 4 km va 2454 m
Giaûi :
a) 45 ÷ 120 Kof qua : 37.5%
b) 28 ÷ 80 Kof qua : 35%
c) 2454 ÷ 4000 Kof qua : 61.35%
72
Baøi taäp thöïc haønh
1. Tính 9% , 18% , 38% , 65% cua 1250
2. Ian, Hang, Phuong moI ngay fuoI duoc Ian Iuof Ia 28, 30, 40 cay.
HoI so cay moI nguoI fuoI duoc frong mof ngay nou :
a) Nang suaf Iao dong cua Ian fang 25%
b) Nang suaf Iao dong cua Hang fang 10%
c) Nang suaf Iao dong cua Phuong gIam 35%
ÐS : a) 35 , b) 33 , c) 26
4. Nghòch ñaûo
a) Tính
1
8
: an 8 Kof qua : 0.125
b) Tính
1
8
16
× : an 8 16 Kof qua : 0.5
c) Tính
5 7
2 3
+ : an 5 2 7 3
Kof qua : 4.8|3) , an fIop Kof qua :
29
6

Baøi taäp thöïc haønh
Tính
1
5
,
1
186
6
× ,
25 5 34
3
3 7 21
+ × − .

GOÙC
Soá ño goùc – Caùc pheùp tính
Tính foan khI man hình hIon Ð |an 1 |Ðog).
Ðung phím do ghI do, phuf, gIay va phím |hay ) do
chuyon phan Io fhap phan ra phuf, gIay
73
Ví duï 1 : ÐoI 45 57 39 ′ ′′ ° ra so fhap phan va nguoc IaI
Giaûi : ChInh fron man hình o cho do Ð bang cach an phím 3
Ian do co man hình

An 1 do chon Ðog |nou man hình da hIon Ð fhì khoI an phan nay)
An 45 57 39 do ghI vao man hình 45 57 39 ° ° °
va an may hIon 45.96083333 |doc 45.96083333° )
an fIop may hIon IaI 45 57 39 ′ ′′ °

Ví duï 2 : Tính
a) 45 57 39 34 56 58 25 42 51 ′ ′′ ′ ′′ ′ ′′ ° + ° − °
b) 45 57 39 7 ′ ′′ ° ×
c) 134 56 58 4 ′ ′′ ° ÷
d) 134 56 58 25 42 51 ′ ′′ ′ ′′ ° ÷ °
Giaûi :
ChI vao man hình
a) 45 57 39 ° ° ° 34 56 58 ° ° ° 25 42 51 ° ° ° va an
Kof qua : 55 11 46 ′ ′′ °
CIaI fuong fu cho cac baI sau.

Ví duï 3 :
ÐaI foan vo gIo, phuf, gIay |cung fính fuong fu nhu do, phuf, gIay)
a) Tính
g ph gI g ph gI
2 47 53 4 36 45 +
Giaûi :
ChI vao man hình
2 47 53 ° ° ° 4 36 45 ° ° ° va an
May hIon : 7 24 38 ′ ′′ ° Ðoc
g ph gI
7 24 38
b) Tính fhoI gIan do mof nguoI dI hof quang duong 100 km bang
van foc 17,5 km/g.
Giaûi :
ChI vao man hình 100 17.5 va an
Kof qua
g ph gI
5 42 51
c) Tính duong daI o fo dI duoc frong voI van foc
17,5 km/g
g ph g
5 42 51
I
Giaûi :
ChI vao man hình
va an 17.5 5 42 51 × ° ° ° Kof qua d ≈ 100 km
d) Tính van foc dI chuyon cua mof nguoI bIof frong
da dI hof quang duong 100 km
g ph g
5 42 51
I
Giaûi :
ChI vao man hình
va an 100 5 42 51 ÷ ° ° °
Kof qua v ≈ 17.5 km/g
Baøi taäp thöïc haønh
1. Tính ra gIo, phuf, gIay cac cau sau
a) 2 gIo 45 phuf 30 gIay + |3 gIo 15 phuf 0 gIay) × 3
|ÐS : 12 gIo 30 phuf 30 gIay)
b)
1
|4 gIo 40 phu f 40 gIa y) + 2,5 gIo
4
×
|ÐS : 3 gIo 40 phuf 10 gIay)
c) 40 phuf 50 gIay +
1
6
× |6 gIo 36 phuf 18 gIay)
|ÐS : 1 gIo 46 phuf 53 gIay)
74
d) 150 phuf 45 gIay + 1,5 gIo + 3600 gIay
|ÐS : 5 gIo 0 phuf 45 gIay)
2. Tính fhoI gIan ofo dI hof quang duong 450 km voI van foc
48 km/gIo.
|ÐS : 9 gIo 22 phuf 30 gIay)
3. Trong 3 gIo 30 phuf 45 gIay ofo dI hof quang duong 160 km.
Tính van foc ofo.
|ÐS : 45,55 km/gIo)
4. Tính quang duong ofo dI duoc frong 4 gIo 15 phuf 30 gIay voI van
foc 48 km/gIo.
|ÐS : 204,4 km)
LÔÙP 7
I. ÑAÏI SOÁ
1. Tup hop cuc so huu t¡ – cuc phep tInh
Nou moI vua chInh may an 3 |AII) fhì may su dung dau
cham |•) Iam dau cach gIua phan nguyon va phan Io fhap phan
con dau nghìn, frIou, fI Ia dau phay |,)
Ví duï 1 : Tính
a)
2 5 8 5 6 5
6 4 4 3
3 7 11 3 7 13
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛
− + − + − + × + −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝
b)
7 15 3 8
5 9
13 11 7 3
⎡ ⎤
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− ÷ × − −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢ ⎥
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎣ ⎦

c)
[ ]
7.2 6.25 | 3.42) 7.54 9.83 × − − + ÷
d)
2
| 3) −
e)
4
5 −
75
76
f)
5
5
7
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

g)
4
3
4
⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

h)
3
2.41
k)
4
| 5.2) −
Giaûi :
ChI vao man hình y hof nhu do va an sau moI bIou fhuc.
Ta duoc kof qua
a)
16894
16.8771
1001
= … . |O day, may khong doI ra
878
16
1001
khI an
duoc vì phaI dung hon 10 kí fu)
b)
898
39

Ghi chuù : KhI ghI vao man hình 4 f 3 |2 hay 4 f 3 × 2 may dou
hIou Ia
4 8
2
3 3
× = do dau f uu fIon hon phop nhan faf. Cung
nhu ghI 4 f 3π may van hIou
4
4.1888
3
π = , con muon ghI
4


fhì phaI ghI 4 f |3π) va an do co kof qua 0.4244
c) 12.6055 |khI ghI vao man hình, dau ngoac ¦ duoc fhay bang
dau | vì may khong co dau ngoac vuong
d) 9
e) –625
f)
3125
16807
|khong duoc ghI vao man hình 5 f 7 ^ 5 vì may so
hIou Ia
5
7 ^ 5
do phop Iuy fhua uu fIon hon f )
g)
81
256

h) 13.997521
k) 731.1616 |so am phaI duoc daf frong dau ngoac don)
Ví duï 2 : Tính
a)
3
7

b)
6
10

c)
3 6
5 10 10
− −
× ×
Giaûi :
a) An 7 3
Kof qua
3
0.002915 2.915 10

= ×
b) An 1 6
Kof qua
6
0.000001 10

=
c) An 5 3 1 6
Kof qua
9
5 10

×
Ví duï 3 : ÐIon dau fhích hop vao o frong
a)
22
0.5
40
− − . An 22 40
Kof qua : – 0.55 ⇒ ÐIon dau ">"
b)
25 78 28
8 25 9
. Ia m fuong fu nhu fro n, fa dIo n da u ">" , ">"
Ví duï 4 :
a)
Tìm x, bIof
2 3
x 2 2
9 7
− + = −
77
Giaûi : Ðung may fính
3 2 85
2
7 9 63
− − =

85
x 2
63
− = ⇔
85
x 2
63
85
x 2
63

− =− = −85
x 2
63
85
x 2
63

= += − +An 85 63 2
–85 63 + 2 ⇒
211
x
63
41
x
63

==b)
6 1 7
0, 9
5 x 5
− = +
Giaûi :

6 1 7
0, 9
5 x 5
6 1 7
0, 9
5 x 5

− = +


⎛ ⎞ ⎢
− = − +
⎜ ⎟

⎝ ⎠


1 6 7
0, 9
x 5 5
1 6 7
0, 9
x 5 5

⎛ ⎞
= − +
⎜ ⎟ ⎢
⎝ ⎠


⎛ ⎞
= + +

⎜ ⎟
⎝ ⎠


An 6 5 7 5 0.9
Kof qua :
10
11


An do dua con fro Ion dong bIou fhuc va sua IaI fhanh
| 6 f 5 | 7 f 5 0.9 )
1
)


Kof qua :
2
7

Baøi taäp thöïc haønh
1. Tính gIa frj cua bIou fhuc
a)
1 7 3 5
2
4 15 7 3

− − + − −

⎝ ⎠


ÐS :
2021
420


78
b)
2
5 3 2 1 2 2
2 :
7 8 5 3 7 1

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ − +
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
1
3
× ÐS :
1187
336

2. ÐIon dau fhích hop vao o frong
a)
21 17 43
5 4 10

b)
22 355
7 113
π
c)
2 2
3 6 6
1 15625 6 5 10
4 10 2
− −

3. Tìm x, bIof
a)
2 3
1 2
x 3
2 3

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ = +
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. ÐS :
35
x
27
197
x
27

=
=b)
2 2
2 1 3 1
3
7 x 5 3
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− = +
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
2 . ÐS :
1575
x
3967
1575
x
14317


==c)
1 1 9 3
2x 5 5 2
− = − . ÐS :
x 1
x 5
=


=


2. Luy thuu huu t¡ vu luy thuu thup phun
Luy thuu huu t¡
Ví duï 1 :
Tính
2
1
3
⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠
an 1 3 Kof qua
1
9


2
3
2
4
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
an 2 3 4 Kof qua
1331
64

79

4
2
1
4
⎡ ⎤
⎛ ⎞
− ⎢ ⎥
⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎢ ⎥
⎣ ⎦
an 1 4 4. Ko f qua
1
65536

Ví duï 2 : Tìm x, bIof
a)
4
1 1
x :
3 9
⎛ ⎞
− =
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Giaûi :
An 1 9 1 3 4
Kof qua :
1
729

b)
6 4
7 7
.x
2 2
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

4 6
7 7
x :
2 2
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
=
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

An 7 2 4 7 2 6
Kof qua :
4
49

Baøi taäp thöïc haønh
Tính :
3
1
4
⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠
;
4
2
3

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
;
5
7
3

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
;
2
2 1
3 7
⎛ ⎞
− −
⎜ ⎟
⎝ ⎠
;
2
6
1
5

⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

Luy thuu thup phun
Ví duï :
Tính . An 2
2
|2, 5) 5 Kof qua : 6.25
. An 1
3
|1, 25) 25 Kof qua : 1.953125
An fIop Kof qua :
125
64

Tính
2 3 2 2
1
| 0, 6) |0, 4) 10 8 10
36

− −
3
× Kof qua : 0
80
Baøi taäp thöïc haønh
Tính
a)
4
2 3
1
|2, 5) |1, 5) |3, 8)
4
⎛ ⎞
− × +
⎜ ⎟
⎝ ⎠
2

b)
2 3
|2, 4) 1, 602 7, 326 |3, 2) + × −
c)
3
3 3
1 1
8, 5 |2, 5)
4 6
1
|2, 7) .|0, 5) .5, 4
8
× + ×


Ví duï : Tìm so n N ∈ sao cho
n
n 1
1.02 n
1.02 n 1
+

<


> +


Giaûi :
Ðung may fa fính

10
1.02 1.22 =

100
1.02 7.24 =

200
1.02 52.48 =

300
1.02 380.23 =
Ta fhay 200 < n < 300
TIop fuc fhu nhu fho, fa duoc

285
1.02 282.52 =
Kof qua : n = 285
286
1.02 288.17 =
3. So thup phun huu hun – so thup phun tuun houn
Ví duï 1 : Phan so nao sInh ra so fhap phan fuan hoan sau :
a) 0.12
b) 1.345
c) 0.123123123 ..... |ghI faf 0.|123))
81
82
d) 4.353535 ..... |ghI faf 4.|35))
e) 2.45736736 ..... |ghI faf 2.45|736)).
Giaûi :
a) 12 / 100
b) 1345 / 1000
c) 123 / 999
d) 4 + 35 / 99 = 431 / 99 = |435 – 4) / 99
e) 2 + 45/100 + 736 / 99900 = 245491 / 99900 = |245736 – 245) / 99900
|Mau so Ia cac so 9 va cac so 0 fIop fhoo, co bao nhIou so 9 Ia do
cum fuan hoan co bay nhIou chu so, co bao nhIou so 0 fIop fhoo
Ia do cum fuan hoan dau fIon cach dau phay bay nhIou chu so.
Tu so bang so da cho voI cum fuan hoan dau fIon khong ghI dau
phay fru cho phan khong fuan hoan khong ghI dau phay |fham
khao kI o ví du o))
Kof qua baI o) khong doI ra hon so duoc vì phaI dung hon 10 kí fu.
9 Ví duï 2 : Tìm chu so Io fhap phan fhu 105 cua phop chIa 17 / 13
Giaûi :
Thuc hIon phop chIa 17 ÷ 13 = 1.307692308
|fhuc ra Ia 1.307692307692......)
Ta fhay chu kì Ia 6, maf khac 105 ≡ 3 |mod 6)
Suy ra Chu so Io fhap phan fhu 105 cua phop chIa 17 / 13 Ia 7
9 Ví duï 3 : Tìm so n N ∈ nho nhaf co 3 chu so bIof
121
n co 5 chu
so dau dou Ia so 3.
Giaûi :
Ta khong fho dung may do fính
121
n voI n co 3 chu so, nhung fa
bIof
121
123 ,
121
12.3 ,
121
1.23 co cac chu so gIong nhau. Ðo do fa
fính
121
1.00 1 = ,
121
1.01 3.3333.... =
Kof qua n = 101
4. Lum tron so
May co haI cach Iam fron so
+ Iam fron so do doc |may van Iuu frong bo nho don 12 chu so
do fính foan cho cac baI fIop sau) o NORM hay IIX n
+ Iam fron va gIu Iuon so da Iam fron cho cac baI fính sau o IIX
n va Rnd
Ví duï 1 : An 17 / 13 may hIon kof qua Ia 1.307692308 nhung frong
bo nho fhì kof qua Ia 1.30769230769 |may gIu du 12 chu so va
chI 12 chu so)
Nou chon IIX 4 fhì may hIon kof qua Ia 1.3077 nhung frong bo
nho fhì kof qua Ia 1.30769230769 |may gIu du 12 chu so) vì fho
khI an fIop
Ans 13 fa duoc kof qua Ia 17
Ví duï 2 : An 17 / 13 may hIon kof qua Ia 1.307692308 nhung frong
bo nho fhì kof qua Ia 1.30769230769 |may gIu du 12 chu so)
Nou chon IIX 4 va an fIop fhì may hIon kof qua Ia 1.3077 va
gIu kof qua nay frong bo nho |chI co 4 chu so Io va da Iam fron) vì fho
khI a n fIo p 13 fa duo c ko f qua Ia 17.0001
5. So vo t¡ – Khu¡ n¡em ve cun buc hu¡.
Ví duï 1 : Tính
a) 289
b) 15129
c) 5.4756
d)
225
361

e) 7
f) 1234
g) 35.17
83
h)
123
789

k)
3
45
l) 452 73 +
m) 789 38 ×
n)
59
7
48

o)
3 6
74 5 8
14
19
+ × −
2

Giaûi :
ChI vao man hình y hof nhu do va an sau moI bIou fhuc
Ðau phan so f ghI bang phím
Kof qua
a) 289 17 =
b) 15129 123 =
c) 5.4756 2.34 =
d)
225 15
361 9
= |ghI 225 f 361 va an )
e) 7 2.6458 =
f) 1234 35.1283 =
g) 35.17 5.9304 =
h)
123
0.3948
789
= |ghI 123 f 789 va an )
k)
3
45 301.8692 =
l) 452 73 22.9129 + = |ghI |452 + 73 va an )
84
m) 789 38 173.1531 × = |ghI |789 × 38 va an )
n)
59
7 2.8686
48
= |ghI 7 f 59 f 48 va an )
o)
3 62
74 5 8 17.7732
14
19
+ × − = |dau chIa ghI )
Ví duï 2 : Tính gIa frj cua bIou fhuc
2 2
5 49
A
10 11 2
+
=
+ ×

An 5 49 10 11 2
Kof qua : 1
Baøi taäp thöïc haønh
Tính gIa frj cua bIou fhuc

7 4
A 1 2
9 1
= +
6


2 2 2 2
2
2 |3 2 )
Ð 2 121 9
10

= − −

2 3
13 144 15 14
C
0, 0001 2.25
− −
= −
3

Ví duï 3 : Tìm x, bIof
a)
2
169x 121 = ⇔
2
121
x
169
= ⇔
121 11
x
169 13
= ± = ±
An |121 169)
b)
2
4x
5
20
= ⇔
2
5.20
x 2
4
= = 5
An 25 Kof qua : x = ± 5
c) x 0, 5 = ⇒
2
x |0.5) =
An 0.5 Kof qua : x = 0.25
85
d) 2x 1 6, 4 − = ⇔ 2x – 1 = 40,96
An 6.4 1 2 x = 20,98
Baøi taäp thöïc haønh
Tìm x, bIof
a)
2
2
x
125 10
3969
= −
b)
2
|x 1) 49 312 − × =
c) 3 x 50, 43 =
d)
2
3x 2 29 + =
Ví duï 4 :
Muon fính
2
3
2
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
fhì phaI ghI vao man hình
|| 3) f 2)
2
va an
Kof qua
2
3 3
2 4
⎛ ⎞
=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Nou ghI | 3 f 2)
2
fhì may hIou Ia
2
3
2 2
⎛ ⎞
3
=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
vì f cua phan
so uu fIon hon
6. Ou¡ luong t¡ le
T¡ le thuun
Ví duï 1 : Cho bIof x va y fI Io fhuan. Hay dIon so fhích hop vao bang
sau
x 4 5 6 6.3
y 12

86
Giaûi :
Tìm ho so
An 12 4 A |fa gan fhuong cua 12 4 cho A) ⇒ y = 3x
An A 5
Kof qua 15
An do dua con fro Ion man hình, dung phím ÐÐI do xoa va
ghI IaI fhanh A 6
Kof qua 18
An do dua con fro Ion man hình, dung phím ÐÐI do xoa va
ghI IaI fhanh A 6.3
Kof qua 18.9
Ta duoc bang sau :

x 4 5 6 6.3
y 12 15 18 18.9

Ví duï 2 :
Cho bIof x va y fI Io fhuan. Hay dIon so fhích hop vao bang sau

x 3 –4 5 7
y –28 40 49.2

Tìm ho so.
An 28 7 A |fa gan fhuong cua –28 ÷ 7 cho A)
⇒ y = –4x
An A 3
Kof qua –12
87
An do dua con fro Ion man hình, dung phím do xoa va
ghI IaI fhanh A |–4)
Kof qua 16
An do dua con fro Ion man hình, dung phím do xoa va
ghI IaI fhanh A 5
Kof qua –20
An do dua con fro Ion man hình, dung phím do xoa va
ghI IaI fhanh 40 A
Kof qua : –10
An do dua con fro Ion man hình, dung phím do xoa va
ghI IaI fhanh 49.2 A
Kof qua : –12.3
Ta duoc bang sau :

x 3 –4 5 7 –10 –12.3
y –12 16 –20 –28 40 49.2

Ví duï 3 :
ÐIon fích hình chu nhaf bang 1600 . Tính do daI moI canh,
bIof chIou daI va chIou rong fI Io voI 25 va 16.
2
m
Giaûi :
CoI a, b Ia haI canh cua hình chu nhaf |a > b > 0)
Ta co
2 2
S ab 1600
a b 25 25 1600 16
a b b 1600 b
25 16 16 16 25
= =


× ⎨
= ⇒ = ⇔ = ⇒ =An 1600 16 25
Kof qua : b = 32 m
Tính a : An 1600
Kof qua : a = 50 m
88
Ví duï 4 :
Tìm x, y, z bIof

4 7 12
x y z
= = va 2x + 3y + 4z = 1925
Giaûi :

4 7 12 8 21 48 8 21 48
x y z 2x 3y 4z 2x 3y 4z
+ +
= = = = = =
+ +

An 8 21 48 1925 A
Tính x : 4 A
Kof qua : x = 100
Tính y :
A n do dua con fro Ion man hình va ghI IaI fhanh : 7 A
Kof qua : y = 175
Tính z :
A n do dua con fro Ion man hình va ghI IaI fhanh : 12 A
Kof qua : z = 300
Baøi taäp thöïc haønh
1. Cho x, y Ia haI daI Iuong fI Io fhuan. ÐIon so fhích hop vao o
frong frong bang sau

x –15 –13 –12 5 7
y 48 –60 –84 –108

2. Chu vI hình chu nhaf Ia 2100m. Tính do daI moI canh, bIof fI Io
chIou daI va chIou rong Ian Iuof Ia 20 va 15
OS : a = 600 m ; b = 450 m
89
90
3. Tìm x, y bIof
2x 5y
17 80
= va 2x + y = 1782
ÑS : x = 459 ; y = 864
4. Tìm x, y, z, bIof
x y z
5 9 13
= = va 6x + 8y + 9z = 4161
ÑS : x = 95 ; y = 171 ; z = 247
5. Trong ΔAÐC so do cac goc
l l l
A, Ð, C Ian Iuof fI Io voI 6, 12, 36.
Tính so do moI goc.
ÑS :
l
A 20 = ° ,
l
Ð 40 = ° ,
l
C 120 = °
Tæ leä nghòch
Ví duï 1 :
Cho bIof x va y fI Io nghjch. Hay dIon so fhích hop vao bang sau

x –12 –7 –4 5
y 630 450 350 150

Giaûi :
Tu bang da cho, fính xy = 5 × 630 = 3150
An 5 630 A |Can 5 630 cho A)
An fIop A 12 Kof qua : –262.5
An A 7 Kof qua : –450
An do dua con fro Ion man hình, dung phím do xoa va
ghI IaI fhanh A 4
Kof qua : –787.5
Iam fuong fu, fa co kof qua cac o fIop fhoo Ia
A 450 Kof qua : 7
A 350 Kof qua : 9
A 150 Kof qua : 21
Ta duoc bang sau :

x –12 –7 –4 5 7 9 21
y –262.5 –450 –787.5 630 450 350 150

Ví duï 2 :
Ða doI may bom nuoc gom co 31 may |gIa fhIof cac may dou cung
cong suaf), bom nuoc vao ba caI bo co cung fho fích. ÐoI fhu nhaf
hoan fhanh cong vIoc frong 4 ngay, doI fhu haI hoan fhanh cong
vIo c frong 6 nga y, do I fhu ba hoa n fha nh co ng vIo c frong 10 nga y.
HoI moI doI co bao nhIou may 7
Giaûi :
CoI so may bom cua moI doI Ian Iuof Ia x, y, z
|x, y, z )
+
∈]
Ta co : x + y + z = 31
Ðo so may bom fI Io nghjch voI so ngay Iam vIoc non :
4x = 6y = 10z
Hay
x y z x y z 31
1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 6 10 4 6 10 4 6 10
+ +
= = = =
+ + + +

An 31 1 4 1 6 1 10 A
|Ta da gan cho A)
Tính x : an fIop A 1 4
Kof qua : x = 15
Tính y : an A 1 6
Kof qua : y = 10
Tính z : an do dua con fro Ion man hình, dung phím do
xoa va ghI IaI fhanh : A 1 f 10 an
Kof qua : z = 6
91
Vay so may bom cua doI fhu nhaf, fhu 2, fhu 3 Ian Iuof Ia :
15 , 10 , 6.
Baøi taäp thöïc haønh
1. ÐIon so fhích hop vao o frong, bIof x, y Ia haI daI Iuong fI Io
nghjch

x –15 –12 6 9
y 1980 990 810 712.8

2. Ðon doI xo cho hang gom 61 chIoc |gIa fhIof cung faI frong). Cho
cung mof khoI Iuong hang fu dIom A don dIom Ð. ÐoI xo fhu
nhaf hoan fhanh cong vIoc frong 2 ngay, doI xo fhu haI frong
4 ngay, doI xo fhu ba frong 6 ngay, doI xo fhu fu frong 10 ngay.
Tính so xo cua moI doI.
ÐS : 30 , 15 , 10 , 6
?. Hum so
Ví duï 1
ÐIon cac gIa frj cua ham so y = –3x vao bang sau
x –5.3 –4
4
3

2.17
3
4
7

5 7
y
Iam fuong fu nhu fron, fa duoc bang kof qua
x –5.3 –4
4
3

2.17
3
4
7

5 7
y 15.9 12 4 –6.51
2
13
7

–39.6863
92
Ví duï 2 :
ÐIon cac gIa frj cua ham so
4
y
x
= vao bang sau
x –4.5 –3
2
3

2.4
2
3
5

4 3
y

Giaûi :
ChI vao man hình 4 4.5 va an
Kof qua
8
y
9
=
An do dua con fro Ion man hình chInh IaI fhanh
3 |–3) va an
Kof qua
4
y
3

=
Iam fuong fu nhu fron, fa duoc bang kof qua

x –4.5 –3
2
3

2.4
2
3
5

4 3
y
8
9

4
3


–6 1.6667
20
17

0.5774

Ví duï 3 :
Tính gIa frj cua ham so
2
y f |x) 4x 5 = = + fa I x = 1, x = 3,
1
x
4
= −
Giaûi :
An 1 A |Can 1 cho A, dung A fhay cho x)
An fIop : 4 A 5
Kof qua : f|1) = 9
93
An sua IaI Ia : 3 → A :
2
4A 5 + an
Kof qua : f|3) = 41
An fIop dua con fro vo dau dong bIou fhuc, an do xoa 3,
an do ghI chon vao man hình
–1 f 4 → A :
2
4A 5 + an
Kof qua :
1 1 2
f 5
4 4
⎛ ⎞
− = =
⎜ ⎟
⎝ ⎠
1
4

Baøi taäp thöïc haønh
1. Cho ham so
2
y f |x) 3x 5x 4 = = − + . Tính f|2) ; f|–4) ;
2
f
3
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

ÐS : 6 ; 72 ; 2
2. Cho ham so
2x 1
y f |x)
x 3
+
= =

. Tính f|0) ; f|–2) ; f|4)
ÐIou gì so xay ra nou ban fính f|3) 7
ÐS :
1
3
− ;
3
5
; 9 ;
voI f|3) may so bao IoI Mafh Ðrror.
Vì f|x) khong xac djnh faI x = 3.
3. Cho ham so y f |x) 2x 1 = = + . Tính
1
f 1
2


⎝ ⎠


; f|4) ; f|40)
ÐS : 2 ; 3 ; 9
8. Thong ke
CoI chuong frình fhong ko SÐ
An 2 |SÐ) man hình hIon chu SÐ
Xoa baI fhong ko 1 |ScI)
Ví duï :
ÐIom cac mon hoc cua mof hoc sInh Iop 7 duoc cho o bang sau :
94
Mon Toan Van Su Ðja Ií SInh
Cong
ngho
Am
nhac
ÐIom 8 7 9 6 5 4 8,5 6,5
1. Hay nhap du IIou fu bang fron vao may fính
2. ChInh sua du IIou bang cach
Sua dIom Ií fhanh 7,5
Xoa dIom 4 cua mon SInh
Thom dIom mon CIao duc cong dan Ia 8
Giaûi
ÐT an bang phím M+
1. An 8 7 9 6 5 4 8.5 6.5
2. Sua dIom Ií fhanh 7,5
Ðung phím dI chuyon don

Va an 7.5
Xoa dIom 4 cua mon SInh
Ðung phím do dI chuyon don

RoI an
Thom dIom mon CIao duc cong dan Ia 8
An 8
5 Xoa foan bo baI fhong ko vua nhap 1 |ScI)
5 Thoaf khoI chuong frình fhong ko 2
95
Baøi taäp thöïc haønh
Cho bang sau

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CIa
frj
1,25 2,4 3,7 –5 6,12
1
7

4
1
9

0,1 8

Hay :
a) Nhap du IIou fu bang vao may fính
b) ChInh sua du IIou bang cach :
Thom gIa frj
2
3
7
vao bang du IIou
Xoa gIa frj 5 va 0,1
Sua 2,4 fhanh 5
Thoaf khoI chuong frình fhong ko
Bung g¡u tr{ tun so
Ví duï 1 :
ÐIom hoc kì 1 cac mon hoc cua mof hoc sInh duoc cho fhoo bang
sau :

ÐIom 7,5 8 9 10 6,5 5 4 2
Tan
so
5 4 7 5 3 2 3 1
Hay :
a) Nhap du IIou fu bang vao may fính
b) ChInh sua du IIou bang cach :
96
Xoa bof |5 ; 2) va Tính x
Thom gIa frj |1 ; 2) vao bang du IIou. Tính fan so
Sua |7, 5 ; 5) fhanh |8, 5 ; 6). Tính fan so va x
Giaûi
An 1 do xoa fhong ko cu
Nhap du IIou fu bang da cho
ÐIom 7,5 8 9 10 6,5 5 4 2
Tan
so
5 4 7 5 3 2 3 1
Vao chuong frình fhong ko 2 |SÐ)
a) An 7,5 5
8 4
9 7
10 5
6,5 3
5 2
4 3
2 1
b) Ðung phím chuyon vo man hình

RoI an
Tính x an 1
Kof qua : 7.71428
c) An 1 2
Tính fan so : an 3
Kof qua : n = 30
97
d) Ðung phím chuyon vo man hình

An 8.5 , an man hình hIon Iroq1 = 5 an 6
Tính x an 1
Kof qua : 7.4677419
Tính fan so : an fIop 3
Kof qua : n = 31
Ví duï 2 : Mof xa fhu fhI ban sung. Kof qua so Ian ban va dIom so
duoc ghI nhu sau
ÐIom 4 5 6 7 8 9
Ian ban 8 14 3 12 9 13
Tính :
a) Tong so Ian ban
b) Tong so dIom
c) So dIom frung bình cho moI Ian ban
Giaûi :
CoI chuong frình fhong ko SÐ
An 2 |SÐ) |man hình hIon SÐ)
Xoa baI fhong ko cu
An 1 |ScI)
Nhap du IIou 4 8
5 14
6 3
7 12
8 9
9 13
98
a) May hIon : Tong so Ian ban Ia n = 59
b) Tìm fong so dIom
An
( )
2 x

Kof qua Tong so dIom Ia 393
c) Tìm so frung bình
An
( ) 1 x Ko f qua ÐIo m frung bình Ia 6.66
|Muon fìm IaI Tong so Ian ban fhì an 3|n)
Ghi chuù : Muon fính fhom do Ioch fIou chuan va phuong saI, fa fhuc
hIon nhu sau :
Sau khI da nhap xong du IIou,
An
( )
n
2 xσ Kof qua :
n
x 1.7718 σ =
An fIop Kof qua : Phuong saI
2
n
3.1393 σ =
9. Bu¡ toun ve don thuc, du thuc
Ví duï 1 :
So –3 co phaI Ia nghIom cua da fhuc sau khong 7

4 3 2
3x 5x 7x 8x 465 0 − + − − =
Giaûi :
An –3 X
ChI vao man hình

3 2
3X ^ 4 5X 7X 8X 465 − + − −
Va an man hình hIon Kof qua : 0
Vay –3 dung Ia nghIom cua da fhuc fron
Tính gIa frj cua bIou fhuc
Ví duï 2 :
Tính gIa frj cua
2
y 5x 3x 4 = − + faI x = –2, x = 3
Giaûi :
An 2 X : 5 X 3 X 4
Kof qua : 30
99
VoI x = 3 an fIop do dua con fro vo dau dong, an do xoa
dau , an 3 ghI do Ion, fa co man hình :
3 →
2
X : 5X 3X 4 − + , an
Kof qua : 40
Ví duï 3 :
Tính gIa frj cua faI
2 2
3xy 2x y +
3
1
x
2
= , y = –4
An 1 2 X |Can
1
2
cho X)
4 Y |Can –4 cho Y)
An fIop : 3 X Y 2 X Y
Kof qua : –8
Ví duï 4 :

2 3
2
3x y 2xz 5xyz
I
6xy xz
− +
=
+
voI x = 2,41 ; y = –3,17 ;
4
z
3
=
Giaûi :
An 2.41 X
–3.17 Y

4
3
A
An fIop : Iam fuong fu nhu fron va ghI vao man hình :

( ) ( )
2 3 2
3X Y 2XA 5XYA 6XY XA − + ÷ + va an
Kof qua : I = –0,7918
Baøi taäp thöïc haønh
1. Tính gIa frj cua
3 2
A 2x 4x x 5 = − + − faI x = –1, x = 5
ÐS : –12 ; 150
100
2. Tính gIa frj cua faI
2 2
Ð 4xy 3x y y = − + −
3
1
x
2
= − va y = 3 ;
va y = 2 x = −4
ÐS :
27
4
− ; 152
3. Tính gIa frj cua faI
2 3
C 4xyz xy z 2xz = + −
1
x
2
= , y = –2, z = 3
4. Tính
2
2
x yz
Ð
xy y z
=
+
faI x = 1, y = 2, z = 4
II. HÌNH HOÏC
1. Goc do¡ d¡nh vu so le trong
Ví duï 1 :

Cho . Hay fính so do cac goc con IaI
2
O 60 = °
Giaûi :
Ta co : |Vì va ko bu) ⇒
2 3
O O 180 + = °
2
O
3
O
3
O 180 60 = ° − °
An ba Ian chon 1 |Ðog)
An fIop 180 60 Kof qua : 12 0°
Vay
3
O 120 = °
101
Tính : Vì va Ia haI goc doI dInh non fa co :
. Tuong fu va Ia haI goc doI dInh, suy ra :

1
O
1
O
3
O
1 3
O O 120 = = °
°
2
O
4
O
2 4
O O 60 = =
Ví duï 2
Cho x // y,
1
O 55 = ° , AOÐ va ÐOÐ can faI O.

Hay fính cac goc con IaI fron hình
Giaûi :
Ta co :
l l
1
O O =
2
|doI dInh)

l l l l l l l l
4 4 3 2 2 4 2
180 55
Ð C Ð A 62 30 A Ð C Ð
2
° − °
′ = = = = = ° = = = =
2

|Ðo haI fam gIac AOÐ va ÐOÐ can va fính chaf so Io frong)
Ðung may fính : an 180 55 2
Kof qua : 62 30′ °
Ta co :

l l l l l l l l
( ) 1 1 3 4 1 3 1 3
Ð A Ð A C C Ð Ð 180 62 30 117 30 ′ ′ = = = = = = = = ° − ° = °
Ðung may fính :
An 180 62 30
Kof qua : 117 30′ °
102
Baøi taäp thöïc haønh
1. Cho
l
A 110 = ° , fam gIac OAÐ can faI A, fam gIac COÐ can faI O,
n
COA 125 = ° , OK Ia phan gIac goc .
n
COÐ
Tính cac goc con IaI.ÐS :
l l
1 2
Ð O 35 = = ° ,

n
COÐ 90 = ° ,

l n
3
O COK 45 = = ° ,

l
1
O 55 = ° ,
l l
1 2
K K 90 = = °
2. Cho , , fam gIac OAÐ vuong can faI O. x z ⊥ y z ⊥
Tính so do cac goc fron hình
103

3. Cho fam gIac ACÐ dou, fam gIac AÐC can faI Ð
a) . Tính cac goc con IaI
l
4
Ð 117 = °
b) . Tính cac goc con IaI
4
Ð 99 30′ = °

2. O{nh lI P¡-tu-go
Ví duï 1 :
Cho fam gIac vuong AÐC co haI canh goc vuong AÐ = 12 cm ;
AC = 5 cm. Tính canh huyon ÐC
104
Giaûi :

2 2 2
AÐ AC ÐC + =

2 2
ÐC 12 5 13 = + = cm
An 12 5 an
Kof qua : 13 cm
Ví duï 2 :
Cho fam gIac AÐC co AH ÐC ⊥ , AÐ = 5, ÐH = 3, ÐC = 10. Hay
fính AH, AC

Giaûi :
Thoo djnh Ií PI-fa-go, fa co
Trong fam gIac AÐH :
2 2 2
AÐ AH ÐH = +

2 2 2
AH AÐ ÐH = −

2 2
AH 5 3 = −
Ðung may fính : An 5 3 an
Kof qua : AH = 4
Suy ra : HC = ÐC – ÐH = 7
Ap dung PI-fa-go frong fam gIac AHC, fa co

2 2 2 2 2
AC AH HC 4 7 6 = + = + = 5
An 4 7
Kof qua : AC 65 8.0622 = =
105
Baøi taäp thöïc haønh

Cho cac fam gIac vuong AÐM, ÐMN, CNÐ nhu hình vo, co
AÐ = ÐC = AÐ = CÐ = 8, AM = 5, ÐN = 4. Tính chu vI fam gIac
ÐMN |Ðanh cho HS Iop 7 chua hoc hình vuong)
3. Quun he g¡uu goc vu cunh do¡ d¡en trong mot tum g¡uc
Ví duï :
Cho fam gIac AÐC co :
a) ,
l
C 70 16′ = °
l
Ð 46 25′ = ° b)
l
A 60, 5 = ° ,
l
C 51, 5 = °
Hay so sanh do daI cac canh cua fam gIac AÐC frong haI fruong
hop fron
Giaûi :
Tính goc A :
l l l
( )
A 180 Ð C = ° − +
An 180 46 25 70 16
Kof qua
l
A 63 19′ = ° ⇒
l l l
C A Ð > >
Vay AÐ > ÐC > AC
Baøi taäp thöïc haønh
So sanh cac canh cua fam gIac CÐÐ frong cac fruong hop sau
a)
l
C 75 = ° ,
l
Ð 49 = ° b)
l
Ð 57 30′ = ° ,
l
Ð 64 50′ = °
c)
l
C 37, 5 = ° ,
l
Ð 80, 9 = °
106
4. TInh chut 3 duong trung tuyen
Ví duï :
Cho fam gIac AÐC vuong faI Ð, AÐ = 9, ÐC = 12. Hay fính
khoang cach fu frong fam C don frung dIom cua cac canh

Giaûi :
Ap dung djnh Ií PIfago frong fam gIac AÐC

2 2 2 2
AC ÐC AÐ 9 12 = + = +
An 9 12 Kof qua : 225
An fIop Kof qua : AC = 15

1 1 1 1
CM ÐM AC 15 2.5
3 3 2 6
= = × = × =
Ta co :
2 2
AN AÐ ÐN = + ⇒
2 2
1 1
CN AN 9 6
3 3
= = +
An 1 3 9 6 3.6055

2 2
1 1
CK CK 4.5 12
3 3
= = +
An 1 3 4.5 12 4.272
Baøi taäp thöïc haønh
Cho fam gIac AÐC vuong faI C, CÐ = 16, AÐ = 20. Tính khoang
cach fu frong fam C don ba dInh cua fam gIac AÐC.

107
LÔÙP 8
I. ÑAÏI SOÁ
1. TInh g¡u tr{ cuu du thuc
Ví duï 1: Tính gIa frj cua da fhuc

3 2 3
1 3
Q x y 3xy x y y
2 4
⎛ ⎞
= −
⎜ ⎟
⎝ ⎠
3
+ faI x = –2,
1
y
2
=
Giaûi :
Ðung A, Ð fhay cho x, y
An 2 A |Can –2 cho A)
1 2 Ð |Can
1
2
cho Ð)
An fIop : 1 2 A Ð 3 A Ð
3 4 A Ð Ð
Kof qua :
13
Q
4
= −
Chuù yù : Nou bIou fhuc co nhIou hon 2 an fa cung Ian Iuof gan cho
A, Ð, ..., M do fính gIa frj cua bIou fhuc
Ví duï 2 :
Cho da fhuc
5 4 3 2
P|x) x ax bx cx dx c = + + + + + ,
bIof P|1) = 1
P|2) = 4
P|3) = 9
P|4) = 16
P|5) = 25
a) Tính P|6), P|7)
b) VIof IaI P|x) voI cac ho so Ia cac so nguyon
108
Giaûi :
Ta co
a)
2
P|x) |x 1)|x 2)|x 3)|x 4)|x 5) x = − − − − − +
Ðo do
2
P|6) |6 1)|6 2)|6 3)|6 4)|6 5) 6 = − − − − − −

2
5 4 3 2 1 6 156 = × × × × + =
Tuong fu P|7) = 6496
b) Thuc hIon phop fính

2
P|x) |x 1)|x 2)|x 3)|x 4)|x 5) x = − − − − − +

5 4 3 2
P|x) x 15x 85x 224x 274x 120 = − + − + −
Ví duï 3 :
Ðung phop nhan da fhuc do fính IaI
A = 8567899 × 654787 = 5610148882513
|ÐaI da gIaI o ChI chu, pha n 3, So fu nhIon cua Iop 6)
Giaûi :
Ta co

3 3
A |8567 10 899) |654 10 787) = × + × × +

3 3
8567 10 654 10 × × ×
= 5 602 818 000 000

3
8567 10 787 × ×
= 6 742 229 000

3
899 654 10 × ×
= 587 946 000
899 × 787 = 707 513
Cong doc A = 5 610 148 882 513
|Cach nay fhì chac chan nhung kha daI !)
2. Phep ch¡u don thuc
* Ví duï 1 :
Tìm so du cua phop chIa
4 3 2
3x 5x 4x 2x 7
x 5
+ − + −


109
Giaûi :
Ta bIof phop chIa
P|x)
x a −
co so du Ia P|a)
Ðaf fhì so du cua phop chIa Ia P|5)
4 3 2
P|x) 3x 5x 4x 2x 7 = + − + −
Ta fính P|5) nhu sau
An 5 X
ChI vao man hình

3 2
3X ^ 4 5X 4X 2X 7 + − + − va an
Kof qua P|5) = 2403 Ia so du cua phop chIa fron
Ví duï 2 :
Tìm so du cua phop chIa
5 3 2
x 7x 3x 5x 4
x 3
− + + −
+

Giaûi :
Ðaf fhì so du cua phop chIa Ia P|–3)
5 3 2
P|x) x 7x 3x 5x 4 = − + + −
Ta fính P|–3) nhu sau
An 3 X
ChI vao man hình

3 2
X ^5 7X 3X 5X 4 − + + − va an
Kof qua P|–3) = –46 Ia so du cua phop chIa fron
Ðo fuong fu :
Tính a do
4 3 2
x 7x 2x 13x a + + + +
ChIa hof cho x + 6
ÐS : a = 222
* Ví duï 3 :
Tìm so du cua phop chIa
4 3 2
3x 5x 4x 2x 7
4x 5
+ − + −


Giaûi :
Ta bIof phop chIa
P|x)
ax b +
co so du Ia
b
P
a
⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

110
Ðaf
4 3 2
P|x) 3x 5x 4x 2x 7 = + − + −
Thì so du cua phop chIa Ia
5
P
4
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Ta fính
5
P
4
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
nhu sau
An 5 4 X
ChI vao man hình
3 2
3X ^ 4 5X 4X 2X 7 + − + − va an
Kof qua
5 8
P 6
4 25
⎛ ⎞
=
⎜ ⎟
⎝ ⎠
7
6
Ia so du cua phop chIa fron
Ví duï 4 : Chung fo rang da fhuc sau chIa hof cho x + 3

4 3 2
P|x) 3x 5x 7x 8x 465 = − + − −
Giaûi :
Ta fính fuong fu nhu fron fa duoc so du P|–3) = 0
Suy ra P|x) chIa hof cho x + 3
* Ghi chuù : Co fho dung so do Hooc-no do fhuc hIon phop chIa da
fhuc nguyon cho x – a nhu baI sau

4 3 2
3x 5x 4x 2x 7
x 5
+ − + −


Ta ghI
3 5 –4 2 –7
5 3 3 × 5 + 5
= 20
20 × 5 – 4
= 96
96 × 5 + 2
= 482
482 × 5 – 7
= 2403

Kof qua

4 3 2
3 2
3x 5x 4x 2x 7 2403
3x 20x 96x 482
x 5 x 5
+ − + −
= + + + +
− −

Thuc hIon fhoo cach nay fa duoc cung mof Iuc bIou fhuc fhuong
va so du
111
112
Lieân Phaân Soá
Ví duï 5 :
ÐIou dIon A ra dang phan so fhuong va so fhap phan

5
A 3
4
2
5
2
4
2
5
2
3
= +
+
+
+
+

Giaûi :
Tính fu duoI Ion
An 3
Va an 5 2 do ghI vao man hình

1
Ans

5 2
An va chInh IaI fhanh
1
Ans

4 2
An va chInh IaI fhanh
1
Ans

5 2
An va chInh IaI fhanh
1
Ans

4 2
An va chInh IaI fhanh
1
Ans

5 3
An .
Kof qua :
233 1761
A 4.6099644 4
382 382
= = = .

Ví duï 6 :
Tính a, b bIof |a, b nguyon duong) :

329 1
Ð
1
1051
3
1
5
1
a
b
= =
+
+
+

Giaûi :

329 1 1 1 1
1051 64 1 1
1051
3 3 3
329 9
329 329
5
64 64
= = = =
+ + +
+


1 1
1 1
3 3
1 1
5 5
64 1
7
9 9
= =
+ +
+ +
+

Cach an may do gIaI
ChI vao man hình 329 f 1051 va an
An fIop |may hIon 3 f 64 f 329)
An fIop 3 |64 f 329)
An fIop |may hIon 5 f 9 f 64)
An fIop 5 |9 f 64)
An fIop |may hIon 7 f 1 f 9)
Kof qua a = 7 ; b = 9
Baøi taäp thöïc haønh
1. Tính gIa frj cua bIou fhuc
a) faI a = –3 ; b = 2. ÐS : 1697
( )
2 2 2 3
a b 3ab 4a b − + −
4
b) faI a = –2 ; b = 3 ; c = 5. ÐS : –614
( )
2
3
a b c 4abc c ba + − − +
c)
4 3
3 2
a b c a
ab c b

+
faI a = – 1 ; b = 1 ; c = 4. ÐS :
13
3

2. ÐIou dIon Ð ra dang phan so fhuong va so fhap phan
113

1
Ð 7
1
3
1
3
1
3
4
= +
+
+
+

OS :
43 1037
Ð 7 7.302716901
142 142
= = =
3. Tính a, b bIof |a, b nguyon duong)

15 1
1
17
1
1
a
b
=
+
+

OS : a = 7 ; b = 2
4. ÐIou dIon M ra phan so

1 1
M
1 1
5 2
1 1
4 3
1 1
3 4
2 5
= +
+ +
+ +
+ +

HÐ : Tính fuong fu nhu fron va gan kof qua cua so hang dau
vao so nho A, fính so hang sau roI cong IaI.
OS :
98
157

5. Tìm so du cua phop chIa
a)
4 3 2
4x 3x 5x x 3
x 7
− + − +
+
OS : 10888
*b)
5 4 3 2
5x x 3x x 5x 7
3x 5
+ − + + +

OS :
18526
243

c)
4 3 2
3x 5x x 7x 3
x 6
+ − − +

OS : 4893

114
3. Phuong trInh buc nhut mot un
Ví duï 1 : CIaI phuong frình bac nhaf mof an sau

5 7 7 11 7 5
x 1 x 3
3 2 5 9 8 11
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛
− + − = −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝|1)
Giaûi :
VIof |1) IaI fron gIay
Ax + Ðx – ÐC = Ð |2)
Va bIon doI |2) fhanh |fron gIay)
x |Ð ÐC) |A Ð) = + ÷ +
Can
5 7
1
3 2⎝ ⎠


cho A bang cach an phím nhu sau :
1 5 3 7 2 A
Tuong fu gan
7
5
cho Ð ;
11
9
cho C ;
7 5
3
8 11
⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠
cho Ð
RoI ghI |Ð + ÐC) ÷ |A + Ð) vao man hình nhu sau :
Ð Ð C A Ð a n
Kof qua
20321
2244

*Ví duï 2 : CIaI phuong frình bac nhaf mof an sau

2 3 1 6 3 7 15 11
x x
3 5 3 2 4 3 2 3 5
⎛ ⎞
+ − − −
− − =
⎜ ⎟
⎜ ⎟
− + −
⎝ ⎠

|1)
Giaûi :
VIof |1) IaI fron gIay
Ax – Ð|x – C) = Ð |2)
Va bIon doI |2) fhanh |fron gIay)
x = |Ð – ÐC) ÷ |A – Ð)
Can
2 3
A
3 5
+
=

,
1 6
Ð
3 2

=
+
,
115

3 7
C
4 3

=

,
15 11
Ð
2 3 5

=


roI fa ghI vao man hình |Ð – ÐC) ÷ |A – Ð) va an
Kof qua x = –1.4492
*Ví duï 3 : CIaI phuong frình
a)
x x
4
1 1
1 4
1 1
2 3
1 1
3 2
4 2
+ =
+ +
+ +
+ +

b)
y y
1
1 1
1 2
1 1
3 4
5 6
+ =
+ +
+ +

Giaûi :
a) Ðaf 4 + Ax = Ðx suy ra
4
x
Ð A
=


Tính A va Ð nhu cac baI fron
Ta duoc
30
A
43
= ;
17
Ð
73
= va cuoI cung fính x
Kof qua
884 12556
x 8
1459 1459
= − =
b) Ðaf Ay + Ðy = 1 suy ra
1
y
A Ð
=
+

Tính A va Ð nhu cac baI fron
RoI fính A + Ð va cuoI cung fính y
Kof qua
24
y
29
=
116
Baøi taäp thöïc haønh
Tìm x, bIof
a)
1 11 5 21
2 x 3 x x
7 5 6 5
⎛ ⎞
− + =
⎜ ⎟
⎝ ⎠

OS :
462
x
1237
= −
b)
2
2x 13 5 8 11 3 6
x
7
8 6 25
1
5
⎛ ⎞
− −
+ + =
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
+

OS : x = –0.1630
c)
7
3
5 8 3 2 3 11 2 10
9
x x
1 3 2 7 6 5 13 7
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− − +
− × + =
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
− − − −
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

OS : x = –9.7925
II. HÌNH HOÏC
Ví duï 1 : Cho hình vuong AÐCÐ canh bang 12. M, P Ian Iuof Ia
frung dIom AÐ, CÐ,
1
ÐN ÐC
4
= ,
1
QÐ AÐ
4
= . Hay fính chu vI va
dIon fích MNPQ

117
118
Giaûi : MN, NP, PQ, QM, laàn löôït laø caïnh huyeàn cuûa caùc tam giaùc
MBN, NCP, PDQ, QAM
AÙp duïng ñònh lí Pi-ta-go, ta coù :
Chu vi MNPQ laø : chu vi = 2(QM + MN)

( )
2 2 2 2
2 AM AQ BM BN = + + +

( )
2 2 2 2
2 6 9 6 3 = + + +
AÁn 2 6 9 6
3
Keát quaû chu vi MNPQ = 35.0497
Tính dieän tích :
Ta coù :
( )
MNPQ ABCD AMQ QDP
S S 2 S S = − × +

( )
AB AD AM AQ QD DP 12 12 (9 6 3 6) = × − × + × = × − × + ×
AÁn 12 12 9 6 3 6
Keát quaû : Dieän tích
MNPQ
S 72 =
Baøi taäp thöïc haønh
Cho MA, NB, PQ ñeàu vuoâng goùc vôùi AE (hình veõ), AF // BK, AB = 30,
BE = 50, DE = 30, DQ = 20, FQ = 25, ABNM laø hình chöõ nhaät,
NBDP laø hình thang, AFKB laø hình bình haønh,
PEQ
S 1200
Δ
= . Haõy
tính dieän tích cuûa AMNB, AFKB, AFKD, NBDP.

LÔÙP 9
ÑAÏI SOÁ
1. Luy thuu – Cun so
Ví duï 1: Tính
a) An 2
10
2 10 ÐS : 1024
b) An
( )
5
3 − 3 5 ÐS : –243
c) - fuong fu - ÐS : 625
4
| 5) −
d)
4
2
3
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
An 2 3 4 ÐS :
16
81

e) An 1
( )
3
1, 2 2 ÐS : 1.728
f)
3
4

An 4 3 ÐS:
3
3
1 1
4 0.015625
64
4

= = =
h)
6
3137 10

× ÐS :
6
3137
0.003137
10
=
Ví duï 2 : Tính
a) 2209 An 2209 ÐS : 47
b) 457.96 ÐS : 21.4
c)
144
1369
An 144 1369 ÐS :
12
37

d) 72 2 × ÐS : 12
e) 125 5 × ÐS : 25
f)
11163
3
ÐS : 61
119
g)
7
2
9
An 2 7 9 ÐS :
5
3

h)
( )
2
3 25 − An 3 25 ÐS : 2
Ví duï 3 : Tính
a)
3
6859 An 6859 ÐS : 19
b)
4
83251 An 4 83521 ÐS : 17
c)
10
1024 An 10 1024 ÐS : 2
Baøi taäp thöïc haønh
1. Tính
a)
10
3 b)
7
1
2
⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠
ÐS :
1
128

c)
( )
4
7 − d)
3
1,12
e)
1
5

f)
4
3

2. Tính
a) 1849 ÐS : 43 b) 2683, 24 ÐS : 51.8
c)
729
1849
ÐS :
27
43
d) 128 2 × ÐS : 16
e)
25281
3 867 ×
ÐS :
53
17

3. Tính
a)
3
117649 ÐS : 49 b)
3
0, 032768 − ÐS : –0,32
c)
4
20736 d)
7
2187 − ÐS : –3
120
e)
9
262144 f)
5
371293
16807
ÐS :
13
7

g)
| 4)
16

ÐS : 0.5
TInh g¡u tr{ cuu b¡eu thuc co chuu cun
( )
( )
3
2
2 3 2
5
1 1
Ð 3 x x 6x 1 x 9
8 16
= + − + × + faI x = 4
An 4 A |Can 4 cho A)
An fIop 3 1 8 A 1 16 A 5
6 A 1 A 9

Kof qua : 29
Baøi taäp thöïc haønh
a)
( )
3 2 2
A |4x 1)|3x 5) x 2x 3 = + + − + + faI x = 4 ÐS : –10
b)
3
3
x 10 4x 1
Ð
2x 3
x 11
+
= −
+
+
+
ÐS : faI x = 3
61
38

c)
2
2 1
C
x 1 x 6
5|x 5) x 4x 4
= −
− + +
− + + +
faI x = 10.
ÐS :
27
119

d)
3 2
3x 7 4 7x
Ð
x 6x
+ + +
=
+
faI
1
x
2
= − ÐS : –2.1786
2. Hum so
Ví duï 1 :
ÐIon cac gIa frj cua ham so y = –3x + 2 vao bang sau
x –5.3 –4
4
3
− 2.17
3
4
7

5 7
y
121
ChI vao man hình –3|–5.3) + 2 va an KQ 17.9
An va chInh IaI fhanh –3|–4) + 2 va an KQ 14
An va chInh IaI fhanh
4
3
3
⎛ ⎞
2 − − +
⎜ ⎟
⎝ ⎠
va an KQ 6
An va chInh IaI fhanh –3|2.17) + 2 va an KQ –4.51
An va chInh IaI fhanh
3
3 4 2
7
⎛ ⎞
− +
⎜ ⎟
⎝ ⎠
va an KQ
79
7

An va chInh IaI fhanh
( )
3 5 7 2 − + va an KQ –37.686
Ta duoc bang kof qua

x –5.3 –4
4
3
− 2.17
3
4
7

5 7
y 17.9 14 6 –4.51
79
7
–37.686
Ví duï 2 :
ÐIon cac gIa frj cua ham so vao bang sau
2
y 3x =

x –5.3 –4
4
3
− 2,17
3
4
7

5 7
y
Giaûi :
Iam fuong fu nhu ví du 1, fa duoc kof qua

x –5.3 –4
4
3
− 2.17
3
4
7

5 7
y 84.27 48
16
3
14.1267
2883
49
525
122
Ví duï 3 : Cho ham so y = –5x + 4
a) Vo do fhj cua ham so
b) Tính goc hop boI duong fhang y = –5x + 4 va fruc Ox
Giaûi :
Ta co do fhj nhu hình vo

a) CoI goc hop boI duong fhang y = –5x + 4 va fruc Ox Ia
n
AÐx β =
Xof fam gIac vuong OAÐ, fa co

n
OA 4
fgOAÐ 5
4

5
= = =
Tính bang cach an
n
OAÐ
An 1 |Ðog)
An 5
An fIop Kof qua ≈ 78 41 24 ′ ′′ °
Vay 180 78 41 24 101 18 36 ′ ′′ ′ ′′ β = ° − ° = °
*Ghi chuù : Nou bIof duong fhang y = ax + b co fgα = α fhì
a, cach fính so nhanh hon.
1
fan

α =
123
Baøi taäp thöïc haønh
1. Cho cac ham so
1
1
y 3x
2
= − + ,
2
5
y 4x
3
= −
2
3
y 4x 2 , = − +
Hay Iap bang gIa frj cua , , ung voI cac gIa frj cua x Ia :
1
y
2
y
3
y
–3,
3
2
− , –1, 0, 2, 3,
1
4
5
, 19
2. Tính goc hop boI cac duong fhang sau va fruc Ox
a)
1
y x
3
= − 4 b) y 3x 2 = +
c) y = 5 – 2x d)
1
2y 3x
2
+ =
3. He phuong trInh buc nhut 2 un
Ví duï 1 : CIaI ho phuong frình sau

13x 17y 25 0
23x 123y 103 0
+ + =


− − =


Nou do cho ho phuong frình khac dang chuan fac, fa Iuon dua vo
dang chuan fac nhu sau
roI baf dau dung may do nhap cac ho so
13x 17y 25
23x 123y 103
+ = −


− =

Giaûi :
An 1 2
May hoI 7 an 13
1
a
May hoI 7 an 17
1
b
May hoI 7 an
1
c 25
May hoI 7 an 23
2
a
May hoI 7 an
2
b 123
May hoI 7 an 103
2
c
124
125
Kof qua x = –0.6653... an
662
x
995

=
An Kof qua y = –0.9618...
An
957
y
995

=
Ðo fhoaf khoI chuong frình gIaI ho phuong frình, fa an
2 hay 1
Ví duï 2 : CIaI ho phuong frình 2 an

5x 2y 3 7
x 5, 43y 15

+ = ⎪

− + =Iam fuong fu nhu fron
CoI chuong frình ÐQN – 2
nhap
1
a 5 = ,
1
b 2 3 = ,
1
c 7 =

2
a 1 = − ,
2
b 5.43 = ,
2
c 15 = va an
Kof qua
x 0.4557
y 2.6785
= −


=


Ví duï 3 : CIaI ho phuong frình 2 an

13.241x 17.436y 25.168
23.897x 19.372y 103.618
+ = −


− =


CoI chuong frình ÐQN – 2
nhap
1
a 13.241 = ,
1
b 17.436 = ,
1
c 25.168 = −

2
a 23.897 = ,
2
b 19.372 = − ,
2
c 103.618 = va an
Kof qua
x 1.95957
y 2.93156
=


= −


Baøi taäp thöïc haønh
1. Hang dIon fhoaI dI dong co haI fhuo bao fra fruoc va fra sau.
ÐIof rang :
- CIa cuoc fhuo bao fra fruoc Ia 3000 d / phuf
- CIa cuoc fhuo bao fra sau Ia 1500 d / phuf.
Cho bIof fong so fhoI gIan frong mof fhang ca haI fhuo bao da
fhuc hIon cuoc goI Ia 3 gIo 59 phuf, fuong ung voI so fIon can
phaI fhanh foan fhoo quy djnh ban dau Ia 498000 dong.
Tuy nhIon do dang frong fhoI gIan khuyon maI non :
- Thuo bao fra fruoc duoc fang 600 gIay goI mIon phí
- Thuo bao fra sau duoc fang 900 gIay goI mIon phí.
HoI so fIon fhuc su can phaI fra cho hang dIon fhoaI dI dong cua
moI fhuo bao frong fhoI gIan khuyon maI ko fron Ia bao nhIou 7
OS : Thuo bao fra fruoc : 249000 dong
Thuo bao fra sau : 196500 dong
2. CIaI cac ho phuong frình sau :
a)
1
y x 4
3
2y 3x 1

= += − −

ÐS :
27
x
11
35
y
11

= −
=b)
1
4x 3y 0
3
1
2x y 4
3

− − =
+ =


ÐS :
109
x
66
23
y
11

=
=c)
3x 5
2y 7
5x 4y 5 0


=− + + =

ÐS :
25
x
67
105
y
134

=

=ChI chu : KhI gap ho vo nghIom

1 1
2 2
a b c
a b c
= ≠
1
2

hay ho vo djnh
1 1
2 2
a b c
a b c
= =
1
2

fhì may bao IoI
126
4. He phuong trInh buc nhut 3 un
An 1 3 do vao chuong frình gIaI ho phuong frình bac nhaf
3 an
Ta Iuon Iuon dua ho phuong frình vo dang

1 1 1
2 2 2
3 3 3
a x b y c z d
a x b y c z d
a x b y c z d
+ + =


+ + =


+ + =

1
2
3
roI moI nhap ho so Ian Iuof vao may
Ví duï : CIaI ho phuong frình sau

3x 2y 4z 7 0
x 5y z 5 0
7y 3z 3 0
− + − =


− + − + =


− + + =


Ta dua vo dang :
3x 2y 4z 7
x 5y z 5
7y 3z 3
− + =


− + − = −


− + = −

roI nhap ho so
Giaûi :
CoI chuong frình gIaI ho phuong frình bac nhaf 3 an nhu sau
An 1 |ÐQN) 3
An fIop 3 2 4 7
1 5 1 5
0 7 3 3
Kof qua : x = 4.7826 an fIop Kof qua
110
x
23
=
y = –0.4565 an fIop Kof qua
21
y
46

=
z = –2.0652 an fIop Kof qua
95
z
46

=
Ðo fhoaf khoI chuong frình gIaI ho phuong frình, fa an
2
127
Baøi taäp thöïc haønh
a)
3x 7y z 6 0
x 3y 6z 5 0
1
x 2y z 3 0
2


− + − =

− + − + =


⎪ − + − =

ÐS :
76
x
25
53
y
25
7
z
25


=


− ⎪
==b) ÐS :
3z 4y x 8
y 3x 4z 5
2x 3 z y
− = − +


− + = −


+ = −

18
x
5
y 5
26
z
5

=


= −


⎪ =


c)
( )
1
3x y 2 z 1
3
1
2 1 x z
7
3x 2y z 3

− + =− + =


− + = − ⎪


ÐS :
x 3.7475
y 3.202
z 1.8380
= −


= −


=

2
TInh g¡u tr{ cuu b¡eu thuc

2
3,1 2 5
y 1, 32x x 7, 8 3
6, 4 7, 2

= − + − +

2
a) Tính y khI x 2 3 5 = +
b) Tìm gIa frj Ion nhaf cua y
Giaûi :
Can A = –1.32 ,
3.1 2 5
Ð
6.4 7.2

=


C 7.8 3 2 = − + , X 2 3 5 = +
Cach gan fuong fu nhu cac baI da frình bay o fron
128
ChI vao man hình

2
AX ÐX C + + va an
Kof qua y = –101.0981
b) Cuc frj
2
Ð
C
4A
− hay
4A
−∆

ChI vao man hình
va an
2
C Ð 4A − ÷
Kof qua
max
y 3.5410 = −
6. Phuong trInh buc 2 mot un

2
ax bx c 0 + + = |a ≠ 0)
Ví duï 1 :
CIaI phuong frình

2
73x 47x 25460 0 − − =
CoI chuong frình gIaI phuong frình bac 2
An 1 |ÐQN) 2
May hoI a 7 an 73
May hoI b 7 an 47
May hoI c 7 an 25460
Kof qua

1
x 19 =

2
x 18.35616 = −
Nou an fIop fhì
2
26
x 18
73
= −
Nou an fIop fhì
2
1340
x
73
= −
|o day doI ra phan so duoc do ∆ Ia so chính phuong)
129
Ví duï 2
CIaI phuong frình

2
x x 3 2 5 0 + − =
Iam fuong fu nhu fron voI
a = 1 , b 3 = , c 2 = − 5
2

Kof qua
1
2
x 1.4192
x 3.151
=


= −

Ghi chuù :
™ KhI gIaI phuong frình
2
ax bx c 0 + + = ma man hình kof qua :
• Co hIon R ⇔ I bon goc phaI bon fron |chI co kí hIou nay fhoI)
• Hoac co hIon chu I sau gIa frj nghIom fhì kof Iuan Ia phuong
frình vo nghIom fron fap so fhuc R |nhu
phuong frình
2
ax bx c 0 + + =
2
x x 1 0 + + =
2
x 1 0 , ) + =
™ Nou man hình kof qua co hIon cung Iuc r∠θ va R ⇔ I bon fron
goc phaI fhì chua kof Iuan dIou gì |o nhung Iop khong hoc so
phuc) ma phaI faf r∠θ bang cach chon IaI ÐIsp |an MOÐÐ nam
Ian roI an 1 1 )
Ia a + bI hay an :
3 |AII)
roI moI doc kof qua |hay gIaI IaI) |nhu khI gIaI phuong frình
o ÐIsp Ia
2
x 5x 6 + − = 0 r∠θ ). Ðo khoI doc Iam kof qua hoc sInh
o nhung Iop khong hoc so phuc khong duoc chon man hình r∠θ
|fuc Ia khong co kí hIou r∠θ hIon Ion)
Ðo fhoaf khoI chuong frình gIaI phuong frình bac 2, fa an
2
Baøi taäp thöïc haønh
CIaI cac phuong frình bac haI sau
130
a) ÐS : PTVN fhuc
2
3x 4x 7 0 − + =
b) ÐS :
2
x 5x 3 0 + + =
1
2
x 0.6972
x 4.3027
= −


= −

c)
2
2x 2 3x 2 0 + − = ÐS :
1
2
x 0.3563
x 2.8058
=


= −

d) ÐS :
2 2
|x 4) |2x 1) 25 5x − + + = −
1
2
x 1.1689
x 1.3689
=


= −

?. Phuong trInh buc 3 mot un (*)
Ví duï 1 :
CIaI phuong frình bac 3 sau

3 2
2x x 8x 4 0 + − − =
CoI chuong frình gIaI phuong frình bac 3
An 1 |ÐQN) 3
May hoI a 7 an 2
May hoI b 7 an 1
May hoI c 7 an 8
May hoI d 7 an 4
Kof qua
1
2
3
x 2
x 2
x 0,
=


= −


= −

5
Nou an fIop fhì
3
1
x
2
= −
Ví duï 2 :
CIaI phuong frình bac 3 sau

3 2
3 15
2x 5x x 0
2
2
− + − =
131
Iam fuong fu nhu fron, fa fhay phuong frình da cho chI co mof
nghIom fhuc Ia x = 3.5355 |haI nghIom con IaI dou Ia nghIom
phuc |co chu I), khong nhan).
Ðo fhoaf khoI chuong frình gIaI phuong frình bac 3, fa an
2
CIaI cac phuong frình bac 3 sau |chI fìm cac nghIom fhuc)
a) ÐS :
3 2
x x 3x 3 + − + = 0
1
2
3
x 1.7320
x 2.5987
x 1
=


= −


= −

b)
3 2
3 1
3x x x 0
2 2
+ − − = .7 ÐS :
1
2
3
x 0.7071
x 0 071
x 0.5773
=


= −


= −


c) ÐS : x = –2
3 2
3x 2x x 14 0 + − + =
d)
3 2
15 27
x x 18x
2 2
− + − = 0
5
ÐS :
1
2, 3
x 1.
x 3
=


=


II. HÌNH HOÏC
8. T¡ so luong g¡uc cuu mot goc nhon
|O cap 2, fa cho man hình hIon Ð |do))
Ví duï 1 : Tính
a) sI n36°
b) fg 78°
c) co fg 62°
Giaûi
a) An 36 ÐS : 0.5878
b) An 78 ÐS : 4.7046
c) An 1 62 ÐS : 0.5317
132
Ví duï 2 : Tính
a) cos 43 27 43 ′ ′′ °
b) sI n71 52 14 ′ ′′ °
c) fg 69 0 57 ′ ′′ °
Giaûi :
a) An 43 27 43 ÐS : 0.7258
b) An 71 52 14 ÐS : 0.9504
c) An 69 0 57 ÐS : 2.6072
Ví duï 3 :
Tìm goc nhon X bang do, phuf, gIay bIof
a) sIn X = 0.5
b) cos X = 0.3561
c)
3
fg X
4
=
d) cofgX 5 =
Giaûi :
a) An 0.5 ÐS : 30 °
b) An 0.3561 ÐS : 69 8 21 ′ ′′ °
c) An | 3 4 ÐS : 36 52 12 ′ ′′ °
d) An |1 5) ÷ ÐS : 24 5 41 ′ ′′ °
Ví duï 4 :
Cho fam gIac AÐC vuong faI A, canh AÐ = 3.26 cm, goc
. Tính AC, ÐC va duong cao AH. Ð 51 26′ = °
Giaûi :
AC = AÐ fg Ð = 3.26fan56 26 4.0886 ′ ° = cm
133


cos Ð
ÐC
= ⇒

ÐC 5.2292
cosÐ
= = cm
AH = AÐ sIn Ð = 2.5489
|Co fho fính ÐC fu cong fhuc
2 2
ÐC AÐ AC = +
2
AH fu cong fhuc
2 2
1 1 1
2
AH AÐ AC
= +
hay fu cong fhuc AH ÐC AÐ AC × = × )
Ví duï 5 :
Cho fam gIac AÐC vuong faI A, canh AÐ = 5 cm; AC = 12 cm.
Tính ÐC, goc Ð, goc C.
Giaûi :
cm
2 2 2
ÐC AÐ AC 13 = + =

AC
fg Ð

=
An 12 5 va an
ÐS :
l
Ð 67 22 48 ′ ′′ = °
An fIop 90
ÐS :
l
C 22 37 12 ′ ′′ = °
TInh g¡u tr{ cuu b¡eu thuc
Ví duï :

2 2
1
2
A 7 cos 60 2sIn 45 fg 30
2
= − ° + ° + °
Giaûi :
a) An 1 |Ðog)
An 7 60 2 45
1 2 30
ÐS :
95
12

134
Baøi taäp thöïc haønh
Tính gIa frj cua bIou fhuc

3 3 2
4 2 3
2 3 3sIn 90 cofg 30 cos 45
Ð
fg 60 sIn 30 cos 60
− ° + ° +
=
° + ° °
°
ÐS :
80
289


2 2
3
1 sIn 40 cos
C cofg 55
3
fg 108
°
= ° +
°
20°
ÐS : 0.2209
9. Goc no¡ t¡ep – Ou g¡uc deu no¡ t¡ep
Ví duï 1 :
Cho fam gIac AÐC vuong faI A, canh AÐ = 2AC. Tron canh
huyon ÐC, Iay dIom I voI CI = CA, fron canh AÐ Iay dIom K voI
ÐK = ÐI. Ðuong fron fam K, ban kính KÐ caf frung fruc cua KA
faI dIom M.
Tính goc
n
MÐ A
Giaûi :


Ðaf AÐ = 2AC = 2a fhì ÐK = ÐI =
( )
a 5 1 − va
( )
KA a 3 5 = −
135
CoI I Ia frung dIom cua KA, fam gIac IKM vuong faI I cho fa

( )
( ) ( )
a
3 5
KI 3 5
2
cos MKI
KM
a 5 1 2 5 1


= = =
− −

An 1
3 5 2 5 1
va an
May hIon 72, fa co

n n
MKI 72 2MÐA = ° =
n
MÐA 36 = °
Ghi chuù : ÐaI foan nay co fho dung do vo goc 36 bang fhuoc daI va
compa nghIa Ia vo ngu gIac dou noI fIop frong duong fron bang
fhuoc daI va compa.
°
Ví duï 2 :
Tính khoang cach gIua haI dInh khong IIon fIop cua mof ngoI sao
5 canh noI fIop frong duong fron ban kính R = 5.712 cm.
Giaûi :
AC 2Rcos18 10.8649 = ° = cm136
Ví duï 3 :
Tính dIo n fích hình fro n no I fIo p fam gIa c do u co ca nh a = 12.46 cm.
Giaûi :
Ðan kính r cua duong fron phaI fìm Ia
1 3
r a
3 2
=
Va dIon fích phaI fìm Ia
2 2
S a 40.6448 cm = π =
Cach an may
Can cho A 3 6 12.46 A
Va ghI fIop
2
A π va an
Kof qua :
2
S 40.6448cm =
10. HInh tru
Ví duï 1 :
Mo f mIo ng fo n hình chu nha f co chIo u da I 40 cm chIo u ngang 10 cm
duoc cuon Ia I fhanh bo ma f xung quanh cua mof hình fru cao 10 cm.
Tính fho fích hình fru a y.
Giaûi :
CoI ban kính day hình fru Ia R. Ta co :
hay 2 R 40 π =
20
R =
π

Tho fích

2
2 2
20 10
3
V R h 10 20 1273.2395 cm
⎛ ⎞
= π = π × = × =
⎜ ⎟
π π
⎝ ⎠

An 20 10 va an
Ví duï 2 :
Mof hình fru ngoaI fIop mof hình hop dung day vuong canh 25.7 cm,
cao 47.3 cm. Tính dIon fích xung quanh cua hình fru va fho fích
phan khong gIan gIoI han gIua hình fru va hình hop.
Giaûi :
CoI canh day hình hop Ia a, chIou cao h, ban kính hình fru Ia R
137
Ta co
2
R a
2
=
ÐIon fích xung quanh S cua hình fru Ia

2
a 2
S 2 Rh 2 h 25.7 47.3 2 5400.513 cm
2
⎛ ⎞
= π = π = π × × =
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

|ChI vao man hình 25.7 47.3 2 π × × va an )
Tho fích phaI fính Ia

2 2 2
f h
V V R h a h a h 1
2
π
⎛ ⎞
− = π − = −
⎜ ⎟
⎝ ⎠


2 3
25.7 47.3|0.5 1) 17832.349 cm = × π − =
An 25.7 47.3 0.5 1
va an
11. HInh non – HInh cuu
Ví duï 1 :
Mof hình fron ban kính R = 21.3 cm duoc caf bo mof phan fu do
xop fhanh bo maf xung quanh cua mof hình non. Tính
a) ÐIon fích maf day cua hình non
b) Coc o dInh cua hình non
c) Tho fích cua hình non
Giaûi :
a) CoI r Ia ban kính day, fa co

3
2 r 2 R
4
π = π ⇒ r = 0.75R 0.75 21.3 15.975cm = × =
Ðo do
ÐIon fích day

2 2
S r 15.975 50.1828 cm = π = π × =
2
An 15.975
138
139
b) CoI goc o dInh Ia 2α fhì

r
sIn 0.75
R
α = =
Tính 2α, bang cach an
2 0.75 va an
Kof qua 2 97 10 51 ′ ′′ α = °
c) Tho fích

2 2 2 2 3
1 1
V r h 15.975 21.3 15.975 3765.121cm
3 3
= π = π × − =
An 1 3 15.975 21.3
15.975 va an
Ví duï 2 :
Mof hình non co chIou cao Ia 17.5 cm, ban kính day 21.3 cm
duoc day Ion mof hình cau sao cho maf cau fIop xuc voI maf
xung quanh va voI maf day cua hình non. Tính dIon fích maf cau
va fho fích hình cau.
Giaûi :17.5
fan AÐH
21.3
= ⇒
AÐH
r 21.3fan
2
=
Tính r = Ð
bang cach ghI vao man hình nhu sau
21.3 0.5 17.5 21.3 Ð
ÐIon fích

2 2
S 4 Ð 731.1621 cm = π =
Tho fích

3 3
4
V Ð 1859.0638 cm
3
= π = .

140

ÑEÀ THI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH
CASIO TAÏI TP.HCM
SÔÛ GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO TP. HOÀ CHÍ MINH ÑEÀ
THI TUYEÅN HOÏC SINH GIOÛI MAÙY TÍNH CASIO
BAÄC THCS (28/9/2003)
Tho¡ g¡un : 60 phut

1. Tìm so nho nhaf co 10 chu so bIof rang so do khI chIa cho 5 du 3
va khI chIa cho 619 du 237
ÐS : 1000000308
2. Tìm chu so hang don vj cua so :
2002
17
ÐS : 9
3. Tính :
a) 214365789 . 897654 |ghI kof qua o dang so fu nhIon)
ÐS : 192426307959006
b)
1
357 .579
579 357
1
|ghI kof qua o dang hon so)
ÐS :
1
206705
206703

c) 5322,666744 : 5,333332 + 17443,478 : 17,3913
|ghI kof qua o dang hon so)
ÐS :
1
2001
2001


141
4. Tìm gIa frj cua m bIof gIa frj cua da fhuc
faI x = –2,5 Ia 0,49.
4 3 2
f |x) x 2x 5x |m 3)x 2m 5 = − + + − + −
ÐS : m = 207,145
5. Chu so fhap phan fhu 456456 sau dau phay frong phop chIa 13
cho 23 7
ÐS : 9
6. Tìm gIa frj Ion nhaf cua ham so |ghI
kof qua gan dung chính xac foI 6 chu so fhap phan)
2
f |x) 1, 2x 4, 9x 5, 37 = − + −
ÐS : 0,367917
?. Cho ,
1
u 1 = 7 9
2
u 2 = va
n 2 n 1 n
u 3u 2
+ +
u = + |n ≥ 1).
Tính
15
u
ÐS :
15
u 493981609 =
8. Cho ngu gIac dou AÐCÐÐ co do daI canh bang 1. CoI I Ia gIao
dIom cua 2 duong choo AÐ va ÐÐ. Tính |chính xac don 4 chI so
fhap phan) :
a) Ðo daI duong choo AÐ
ÐS : AÐ = 1,6180
b) ÐIon fích cua ngu gIac AÐCÐÐ :
ÐS :
AÐCÐÐ
S 1, 7205 =
c) Ðo daI doan IÐ :
ÐS : IÐ = 1
d) Ðo daI doan IC :
ÐS : IC = 1,1756
9. Tìm !CIN va ÐCNN cua 2 so 2419580247 va 3802197531
ÐS : !CIN = 345654321,
ÐCNN = 26615382717


142
SÔÛ GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO TP. HOÀ CHÍ MINH ÑEÀ
THI TUYEÅN HOÏC SINH GIOÛI MAÙY TÍNH CASIO
BAÄC THCS (10/10/2004)
Tho¡ g¡un : 60 phut

1. Tìm so du r khI chIa so 24728303034986074 cho 2003
ÐS : r = 401
2. CIaI phuong frình :

2 3 1 6 3 7 15 1
x x
3 5 3 2 4 3 2 3 5
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ − − −
− − =
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
− + −
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
1

1

ÐS ; x = –1,4492
3. Tìm cap so nguyon duong |x, y) sao cho :
2 2
x 37y = +
ÐS : x = 73 ; y = 12
4. Tìm !CIN cua haI so : 168599421 va 2654176
ÐS : !CIN = 11849
5. Tìm gIa frj Ion nhaf cua bIou fhuc

2
3,1 2 5
P 1, 32x x 7, 8 3 2
6, 4 7, 2
⎛ ⎞

= − + − +
⎜ ⎟
⎜ ⎟

⎝ ⎠

|ChI kof qua chính xac don 5 chu so fhap phan)
ÐS : Max |P) = –3,54101
6. Cho phuong frình :


5 4 3 2
2, 5x 3,1x 2, 7x 1, 7x |5m 1, 7)x 6, 5m 2, 8 0 − + + − − + − =
co mof nghIom Ia x = –0,6. Tính gIa frj m chính xac don 4 chu so
fhap phan
ÐS : m = 0,4618
143
?. Cho ,
1
u 3 =
2
u 2 = va
n n 1 n
u 2u 3u
2 − −
= + |n ≥ 3). Tính
21
u
ÐS :
21
u 4358480503 =
8. Cho fam gIac AÐC co AÐ = 8,91 |cm), AC = 10,32 |cm) va
. Tính |chính xac don 3 chu so fhap phan) ÐAC 72 = °
25
a) Ðo daI duong cao ÐH
ÐS : ÐH = 8,474
b) ÐIon fích fam gIac AÐC
ÐS :
AÐC
S 43, 7 =
c) Ðo daI canh ÐC
ÐS : ÐH = 8,474
d) Iay dIom M fhuoc doan AC sao cho AM = 2MC. Tính khoang
cach CK fu C don ÐM
ÐS : CK = 3,093

So G¡u o duc Ouo tuo TP. Ho ChI M¡nh
OK TH¡ HOC S¡NH G¡O¡ MAY TÍNH CAS¡O

1. Phan fích fhanh fhua so nguyon fo cac so sau :
A = 85039 ; Ð = 57181
ÐS : A 277 ; 307 Ð 211 ; 271
2. Tìm x fhoa cac phuong frình sau :
|ghI gIa frj dung cua x)
a)
3 2
385x 261x 157x 105 0 + − − =
ÐS :
5 3 7
; ;
7 5 1
− −
1

b)
4 3 2
72x 84x 46x 13x 3 0 + − − + =
ÐS :
3 1 1 1
; ; ;
2 3 6
− −
2

144
3. Tính gIa frj cua cac bIou fhuc sau :
a)
( ) ( )
13 13
3 3 3 3
A
2 3
+ − −
= ÐS : A = 172207296
b)
( ) ( )
15 15
2 2 2 2
Ð
2 2
+ − −
= ÐS : Ð = 35303296
4. So sanh 2 so
32
A 23 = va
23
Ð 32 =
ÐS : A > Ð
5. Tìm faf ca cac so nguyon duong x sao cho Ia mof
so chính phuong nho hon 10000.
3 2
x x 2025 + +
ÐS : 8 ; 15
6. Tìm chu so fhap phan fhu sau dau phay frong phop chIa
10000 : 17
2005
12
ÐS : 8
?. Cho fam gIac AÐC co AÐ = 4,81 ; ÐC = 8,32 va AC = 5,21, duong
phan gIac frong goc A Ia AÐ. Tính ÐÐ va CÐ |chính xac don 4
chu so fhap phan)
ÐS : ÐÐ = 3,9939 ; CÐ = 4,3261
8. Cho fam gIac AÐC co AÐ = 4,53 ; AC = 7,48, goc A 73 = ° .
a) Tính cac chIou cao ÐÐ' va CC' gan dung voI 5 chu so fhap phan
ÐS : ÐÐ' = 4,33206 ; CC' = 7,15316
b) Tính dIon fích cua fam gIac AÐC gan dung voI 5 chu so fhap phan
ÐS : 16,20191
c) So do goc Ð |do, phuf, gIay) cua fam gIac AÐC.
ÐS : 7 1 51 49 ′ ′′ °
d) Tính chIou cao AA' gan dung voI 5 chu so fhap phan.
ÐS : 4,30944
145

SÔÛ GD – ÑT TP. HCM
ÑEÀ THI GIAÛI TOAÙN NHANH TREÂN
MAÙY TÍNH CASIO
Chon do¡ tuyen THCS (vong 2) thung 01/2005

1. Tìm chu so b bIof rang so 469283861b6505 chIa hof cho 2005.
ÐS : b = 9
2. Tìm cap so nguyon duong x, y fhoa man phuong frình

3 2
4x 17|2xy) 161312 + =
ÐS : x = 30 ; y = 4 |hoac y = 116)
3. Cho day so
n n
n
3 5 3 5
u
2 2
⎛ ⎞ ⎛
+ −
= +
⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝
|n Ia so fu nhIon).
Tính , ,
6
u
18
u
30
u
ÐS :
6
u 322 = , ,
18
u 33385282 =

30
u 3461452808002 =
4. CIa su
2 15 2 30
0 1 2 30
|1 2x 3x ) a a x a x . a x + + = + + + +
Tính
0 1 29 30
Ð a a ... a a = + + + +
ÐS : Ð = 470184984576
a) Tìm chu so hang chuc cua so ÐS : 4
2005
23
b) Phan nguyon cua x |Ia so nguyon Ion nhaf khong vuof qua x)
duoc kí hIou Ia ¦x|. Tính ¦M| bIof :

2 2
3 3 3
1 3 1
M 1 2 ... 75
3 5
= + + + + + +
2
49
15

ÐS : ¦M| = 19824
146
147
c) Cho
4 3 2
P(x) x ax bx cx d = + + + + vôùi P(1) = 1988 ;
P(2) 10031 = − ; P(3) = –46062 ; P(4) = –118075
Tính P(2005)
ÑS : –16
5. Tìm moät soá töï nhieân x bieát laäp phöông cuûa noù coù taän cuøng laø ba
chöõ soá 1
ÑS : x = 471
6. Cho haøm soá
2
y 0, 29x (P) = vaø ñöôøng thaúng y = 2,51x + 1,37(d).
a) Tìm toaï ñoä caùc giao ñieåm A, B cuûa (P) vaø (d).
(chính xaùc tôùi 3 chöõ soá thaäp phaân) :
ÑS : A(9,170 ; 24,388) ; B(–0,515 ; 0,077)
b) Tính dieän tích tam giaùc OAB (O laø goác toaï ñoä)
(chính xaùc tôùi 3 chöõ soá thaäp phaân) :
ÑS :
OAB
S 6, 635 =
7. Cho ABC coù AB = 5,76 ; AC = 6,29 vaø BC = 7,48. Keû ñöôøng cao
BH vaø phaân giaùc AD.
Tính (chính xaùc tôùi 3 chöõ soá thaäp phaân) :
a) Ñoä daøi ñöôøng cao BH.
ÑS : BH = 5,603
b) Ñöôøng phaân giaùc AD.
ÑS : AD = 4,719
c) Baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp ACD.
ÑS : R = 3,150
d) Dieän tích tam giaùc CHD.
ÑS : S = 7,247
ÑEÀ THI MAÙY TÍNH CASIO CHOÏN ÑOÄI TUYEÅN
BAÄ C THCS
Nguy 21/1/2006 tu¡ Tp.HCM
Tho¡ g¡un : 60 phut

1. ÐIof
20052006 1
a
1
2007
b
1
c
d
= +
+
+
. Tìm cac so fu nhIon a, b, c, d
ÐS : a = 9991 ; b = 29 ; c = 11 ; d = 2
2. Tính
3 3 3 3
M 1 2 3 .... 2005 2006 = + + + + +
3
ÐS : M = 4052253546441
3. ÐIof
0
x 1003 2005 1003 2005 = + − − Ia nghIom cua phuong
frình an x :
3 2
x ax bx 8 0 + + + = voI |a, b ∈ R).
Tìm a, b va cac nghIom con IaI cua phuong frình.
ÐS : a = –4 ; b = –2 ;
1
x 4 = ;
2
x 2 = −
4. Tính gIa frj gan dung |chính xac don 5 chu so fhap phan) cac bIou
fhuc sau :

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 5 7 57 59
A ...
6 8 56 58 58 60 2 4 4 6
= + + + + +
+ + + + +

ÐS : A ≈ 24,97882
5. Cho
( ) ( )
n n
n
1 3 1 3
u
2 3
− + − − −
= |n ∈ N)
a) Tính fhoo
n 2
u
+ n 1
u
+
va ÐS :
n
u
( )
n 2 n 1 n
u 2 u u
+ +
= − +
b) Tính , ,
24
u
25
u
26
u
ÐS :
24
u 8632565760 = − ;
25
u 23584608256 = ;

26
u 64434348032 = −
148
6. Tìm faf ca cac cap so fu nhIon |x, y) bIof x, y co 2 chu so va fhoa
man phuong frình
3 2
x y x − = y
ÐS : |12 ; 36) ; |20 ; 80)
?. Cho fam gIac AÐC co chIou cao AH va phan gIac frong ÐÐ caf
nhau faI Ð. Cho bIof AH = 5 ; ÐÐ = 6 va ÐH = 1.
Tính gan dung |chính xac don 4 chu so fhap phan) do daI cac
canh cua fam gIac AÐC.
ÐS : AÐ ≈ 5,1640 ; ÐC ≈ 14,3115 ; AC ≈ 13,9475

ÑEÀ THI GIAÛ I TOAÙ N TREÂ N
MAÙY TÍNH CASIO CUÛA BOÄ GIAÙO DUÏC
VAØ ÑAØ O TAÏ O
K¡ TH¡ KH¡ V¡C G¡A¡ TOA N TRK N MAY TÍNH
CAS¡O C¡A BO G¡AO O¡C VA OAO TAO
NAM 2004, LOP 9 THCS

Bu¡ 1 : Tính kof qua dung cua cac fích sau :
1) M = 2222255555 × 2222266666
2) N = 20032003 × 20042004
ÐS : M = 4938444443209829630 ; N = 401481484254012
Bu¡ 2 : Tìm gIa frj cua x, y vIof duoI dang phan so fu cac phuong
frình sau :
1)
x x
4
1 1
1 4
1 1
2 3
1 1
3 2
4 2
+ =
+ +
+ +
+ +

149
2)
y y
1
1 1
1 2
1 1
3 4
5 6
+ =
+ +
+ +

ÐS :
12556
x
1459
= − ;
24
y
29
=
Bu¡ 3 :
1) CIaI phuong frình sau, fính x fhoo a, b |voI a > 0, b > 0)
a b 1 x 1 a b 1 x + − = + − −
ÐS :
2
2
4b 4a 1
x
4b
− +
=
2) Cho bIof a = 250204 , b = 260204
ÐS : x = 0,999998152
Bu¡ 4 : Ðan so xa Hau Iac hIon nay Ia 10000 nguoI. NguoI fa du
doan sau 2 nam nua dan so xa Hau Iac Ia 10404 nguoI.
1) HoI frung bình moI nam dan so xa Hau Iac fang bao nhIou
phan fram.
ÐS : 2%
2) HoI sau 10 nam dan so xa Hau Iac Ia bao nhIou 7
ÐS : ≈ 12190 nguoI
Bu¡ 5 : Hình 40 cho bIo f AÐ va ÐC cu ng vuo ng go c vo I AÐ |AÐ = 10 cm),
AÐÐ = ÐCÐ, AÐ = 15 cm, ÐÐ = 12 cm.
1) Tính so do goc ÐÐC. ÐS : 90°
2) Tính dIon fích fu gIac AÐCÐ va dIon fích fam gIac ÐÐC
ÐS : ,
2
AÐCÐ
S 378cm =
2
ÐÐC
S 195 cm

=
Bu¡ 6 : Hình fhang AÐCÐ |AÐ // CÐ) co duong choo ÐÐ hop voI fIa
ÐC mof goc bang goc ÐAÐ.
ÐIof rang : AÐ = a = 12,5 cm , ÐC = b = 28,5 cm.
150
1) Tính do daI x cua duong choo ÐÐ
ÐS :
2
x ÐÐ 18, 87 cm = ≈
2) Tính fI so phan fram gIua dIon fích haI fam gIac AÐÐ va ÐÐC
|chính xac don chu so fhap phan fhu haI)
ÐS : ≈ 43,86%
Bu¡ ? : Cho fam gIac AÐC vuong faI A co AÐ = a = 4,25 cm,
AC = b = 23,5 cm. AM, AÐ fhu fu Ia cac duong frung fuyon va
duong phan gIac cua fam gIac.
1) Tính do daI cac doan fhang ÐÐ va CÐ.
ÐS : ÐÐ = 10,3743 cm ; CÐ = 17,1085 cm
2) Tính dIon fích fam gIac AÐM.
ÐS :
2
x 20, 51 cm ≈
Bu¡ 8 : Cho da fhuc
3 2
P|x) x bx cx d = + + + va cho bIof : P|1) = –15,
P|2) = –15, P|3) = –9
1) Tìm cac ho so b, c d cua da fhuc P|x)
ÐS : b = –3 ; c = 2 ; d = –15
2) Tìm so du frong phop chIa P|x) cho |x – 4) ÐS : 9
1
r
3) Tìm so du frong phop chIa P|x) cho |2x + 3) ÐS : –28,125
2
r
Bu¡ 9 : Cho day so
( ) ( )
n n
n
5 7 5 7
!
2 7
+ − −
= voI n = 0, 1, 2, 3, ...
1) Tính 5 so hang dau , , , ,
0
!
1
!
2
!
3
!
4
!
2) Chung mInh rang
n 2 n 1 n
! 10! 18!
+ +
= −
3) Ia p quy frình a n phím IIo n fu c fính
n 2
!
+
fron may fính CasIo.
Bu¡ 10 : Cho day so
n n
n
3 5 3 5
!
2 2
⎛ ⎞ ⎛
+ −
= +
⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝
vo I n = 0, 1, 2, 3, . . .
151
1) Tính 5 so hang dau
0 1 2 3 4
! , ! , ! , ! , !
2) Iap cong fhuc fruy hoI fính
n 1
!
+
fhoo va
n
!
n 1
!


3) Iap quy frình an phím IIon fuc fính
n 1
!
+
fron may fính CasIo


BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
THI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH CASIO
BAÄC TRUNG HOÏC NAÊM 2005
ÑEÀ CHÍNH THÖÙC
Lop 9 Cup Trung hoc co so
Tho¡ g¡un : 150 phut (khong ke tho¡ g¡un g¡uo de)
Nguy th¡ : 01/03/2005

Bu¡ 1 : |5 dIom)
1. Tính gIa frj cua bIou fhuc
a)
1 3 3 1 3 4
:
2 4 7 3 7 5
A
7 3 2 3 5 3
. :
8 5 9 5 6 4
⎡ ⎤
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ − +
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎢ ⎥
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎣ ⎦
=
⎡ ⎤
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛
+ + −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜


⎢ ⎥
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎣ ⎦

ÐS : A = 0,734068222
b)
2 0 3 0 2 0 3 0
3 0 3 0
sIn 35 cos 20 15fg 40 fg 25
Ð
3
sIn 42 : 0.5cofg 20
4

=
ÐS : Ð = – 36,82283812

152
2. Tìm nghIom cua phuong frình vIof duoI dang phan so

1 1
x 4
3 2
2 3 1
5 3
4 5
7 4
2
6 7
8 9
1
1
1
1
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
= + +
⎢ ⎥
+ + +
⎢ ⎥
+ + +
⎢ ⎥
⎣ ⎦
+ +

ÐS :
301
x
16714
=
Bu¡ 2 : |5 dIom)
2.1 Cho bon so
,
( )
3
2
3
A 2
⎡ ⎤
=
⎢ ⎥
⎣ ⎦
( )
2
3
2
Ð 3
⎡ ⎤
=
⎢ ⎥
⎣ ⎦
,
3
2
3
C 2 =
2
3
2
Ð 3 =
Hay so sanh so A voI Ð , so sanh so C voI so Ð roI dIon dau fhích
hop | > , = , < ).
ÐS : A < Ð ; C > Ð
2.2 Nou Ð = 0,3050505 . . . Ia so fhap phan vo han fuan hoan voI
chu kì Ia | 05 ) duoc vIof duoI dang phan so foI gIan fhì fong
cua fu va mau cua phan so do Ia :
A. 464 ; Ð. 446 ; C. 644 ; Ð. 646 ; Ð. 664 ; C. 466
ÐS : Ð. 646
Bu¡ 3 : |5 dIom)
3.1 ChI voI cac chu so 1, 2, 3 hoI co fho vIof duoc nhIou nhaf bao
nhIou so fu nhIon khac nhau ma moI so dou co ba chu so 7
Hay chI ra cac so do
ÐS : Com 27 so : 111 , 112 , 113 , 121 , 122 , 123 , 131 ,132 ,
133 , 211 , 212 , 213 , 221 , 222 , 223 , 231 ,
232 , 233, 311 , 312 , 313 , 321 , 322 , 323 ,
331 , 332 , 333.
153
3.2 Trong faf ca n so fu nhIon khac nhau ma moI so dou co bay
chu so, duoc vIof ra fu cac chu so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fhì co m so
chIa hof cho 2 va k so chIa hof cho 5.
Hay fính cac so n, m, k.
ÐS : , ,
7
n 7 823543 = =
6
m 7 .3 352947 = =
6
k 7 .1 117649 = =
Bu¡ 4 : |5 dIom)
Cho bIo f da fhu c chIa ho f |x – 2)
va chIa hof cho |x – 3). Hay fìm gIa frj cua m, n va cac nghIom
cua da fhuc
4 3 2
P|x) x mx 55x nx 156 = + − + −
ÐS : m = 2 ; n = 172 ;
1
x 2 = ;

2
x 3 = ;
3
x 2, 684658438 ≈ ;
4
x 9, 684658438 ≈ −
Bu¡ 5 : |4 dIom)
Cho phuong frình
4 3 2
x 2x 2x 2x 3 0 − + + − = |1)
a) Tìm nghIom nguyon cua phuong frình |1)
ÐS :
1
x 1 = ,
2
x 1 = −
b) Phuong frình |1) co so nghIom nguyon Ia A.1 ; Ð.2 ; C.3 ; Ð.4
ÐS : Ð.2
Bu¡ 6 : |6 dIom)


154
Cho hình fhang vuong AÐCÐ |hình 1). ÐIof rang AÐ = a = 2,25 cm ;
n
AÐÐ 50 = α = ° , dIon fích hình fhang AÐCÐ Ia .
Tính do daI cac canh AÐ, ÐC, ÐC va so do cac goc
2
S 9, 92 cm =
n
AÐC ,
n
ÐCÐ
ÐS : AÐ 2, 681445583 ≈ |cm) ; ÐC 5,148994081 ≈ |cm)

n
ÐCÐ 42 46 3, 02 ′ ′′ ≈ ° ,
n
AÐC 137 13 56, 9 ′ ′′ ≈ °
ÐC ≈ 3,948964054 |cm)
Bu¡ ? : |6 dIom)
Tam gIa c AÐC vuo ng fa I dInh C co do daI ca nh huyo n AÐ = a = 7,5 cm ;
l
A 58 25′ = α = ° . Tu dInh C, vo duong phan gIac CÐ va duong
frung fuyon CM cua fam gIac AÐC |hình 2)


Tính do daI cac canh AC, ÐC, dIon fích S cua fam gIac AÐC, dIon
fích S' cua fam gIac CÐM
ÐS : AC = 3,928035949 |cm) ; ÐC = 6,389094896 |cm)
,
2
S 12, 54829721|cm ) =
2
S 1, 49641828 |cm ) ′ =
Bu¡ 8 : |4 dIom)
Tam gIac nhon AÐC co do daI cac canh AÐ = c = 32,25 cm ;
AC = b = 35,75 cm, so do goc
l
A 63 25′ = α = ° |hình 3)
155


Tính dIon fích S cua fam gIac AÐC, do daI canh ÐC, so do cac
goc Ð, C
ÐS : ;
2
S 515, 5270370 |cm ) ≈ C 53 31 45, 49 ′ ′′ ≈ °
Ð 63 3 14, 51 ′ ′′ ≈ ° ; ÐC ≈ 35,86430416 |cm)
Bu¡ 9 : |5 dIom)
Cho day so
( ) ( )
n n
n
3 2 3 2
!
2 2
+ − −
= voI n = 1, 2, 3, ...
9.1 Tính 5 so hang dau cua day so :
1 2 3 4
! , ! , ! , ! , !
5
ÐS :
1
! 1 = ,
2
! 6 = ,
3
! 29 = ,
4
! 132 = , !
5
589 =
9.2 Chung mInh rang
n 2 n 1 n
! 6! 7!
+ +
= −
IoI gIaI : Ðaf A 3 = + 2 va Ð 3 2 = − , fa phaI chung mInh

n 2 n 2 n 1 n 1 n n
A Ð A Ð A
6. 7.
2 2 2 2 2 2
+ + + +
− −
= −
Ð −

Hay :
( ) ( )
n 2 n 2 n 1 n 1 n n
A Ð 6. A Ð 7. A Ð
+ + + +
− = − − −
Thaf vay , fa co :
156
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
n 2 n 2 n 1 n 1
n 1 n 1 n 1 n 1
n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1
n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1
n 1 n 1 n n
n n
n 1 n 1 n n n
n n
A Ð A 3 2 Ð 3 2
3 A Ð 2.A 2.Ð
6 A Ð 3 A Ð 2.A 2.Ð
6 A Ð 3A 3Ð 2.A 2.Ð
6 A Ð 3A 3 2 3Ð 3 2
2.A 3 2 2.Ð 3 2
6 A Ð 9A 3 2A 9Ð
3 2Ð 3 2A
+ + + +
+ + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ +
+ +
− = + − −
= − + +
= − − − + +
= − − + + +
= − − + + − +
+ + + −
= − − − + −
− +
( ) ( )
n n
n 1 n 1 n n
2A 3 2Ð 2Ð
6 A Ð 7 A Ð
+ +
+ + −
= − − −
n
Vay
n 2 n 1 n
! 6! 7!
+ +
= −
9.3 Iap quy frình an phím IIon fuc fính
n 2
!
+
fron may fính
CASIO |fx-500MS hoac fx-570MS)
6 A 6 7 1 Ð |duoc )
3
!
Iap dI Iap IaI day phím
6 7 A A |duoc )
4
!
6 7 Ð Ð |duoc )
5
!
Bu¡ 10 : |5 dIom)
Cho da fhuc . ÐIof rang
khI x Ian Iuof nhan cac gIa frj 1 , 2 , 3 , 4 fhì gIa frj fuong ung
cua da fhuc P|x) Ian Iuof Ia 8 , 11 , 14 , 17 .
5 4 3 2
P|x) x ax bx cx dx 13200 = + + + + + 5
Tính gIa frj cua da fhuc P|x) , voI x = 11 , 12 , 13 , 14 , 15
ÐS : P|11) = 27775417 ; P|12) = 43655081 ;
P|13) = 65494484 ; P|14) = 94620287 ;
P|15) = 132492410 ;

157
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
THI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH CASIO
BAÄC TRUNG HOÏC NAÊM 2006
ÑEÀ CHÍNH THÖÙC
Lôùp 9
Tho¡ g¡un : 150 phut (khong ke tho¡ g¡un g¡uo de)
Nguy th¡ : 10/03/2006
Bu¡ 1 : |5 dIom)
Tính gIa frj cua bIou fhuc
a)
2 2
3 3 2
12, 35.fg 30 25 .sIn 23 30
A
3, 06 . cofg 15 45 . cos 35 20
′ ′ ° °
=
′ ′ ° °

ÐS : A = 7421892,531
b)
2 2
2 2 2
5x y 5x y x 25y
Ð
x 5xy x 5xy x y
⎛ ⎞
+ − −
= +
⎜ ⎟
⎜ ⎟
− + +
⎝ ⎠
2
. voI x = 1,257 ; y = 4,523
ÐS : Ð = 7,955449483
c)
( ) ( )
2 2
2 2 2 2
1 2 1 4x 4xy
C .
16x
4x y
2x y 2x y
⎡ ⎤
+ +
⎢ ⎥
= + +
⎢ ⎥ −
− +
⎣ ⎦
y

voI x = 0,36 ; y = 4,15
ÐS : C = 0,788476899
Bu¡ 2 : |5 dIom)
Tìm so du frong moI phop chIa sau day
1) 103103103 : 2006 ÐS : 721
2) 30419753041975 : 151975 ÐS : 113850
3) 103200610320061032006 : 2010 ÐS : 396
158
Bu¡ 3 : |5 dIom)
Tìm cac chu so a , b , c , d , o , f frong moI phop fính sau. ÐIof
rang haI chu so a , b hon kom nhau 1 don vj.
a) ab5.cdof 2712960 =
ÐS : a = 7 ; b = 8 ; c = 3 ; d = 4 ; o = 5 ; f = 6
b) a0b.cdof 600400 =
ÐS : a = 3 ; b = 4 ; c = 1 ; d = 9 ; o = 7 ; f = 5
c) ab5c.bac 761436 =
ÐS : a = 3 ; b = 2 ; c = 4
Bu¡ 4 : |5 dIom)
Cho da fhuc
3 2
P|x) x ax bx c = + + +
1) Tìm cac ho so a , b , c cua da fhuc P|x) , bIof rang khI x Ian
Iuof nhan cac gIa frj 1,2 ; 2, 5 ; 3,7 fhì P|x) co cac gIa frj
fuong ung Ia 1994,728 ; 2060,625 ; 2173,653.
ÐS : a = 10 ; b = 3 ; c = 1975
2) Tìm so du r cua phop chIa da fhuc P|x) cho 2x + 5 .
ÐS : 2014 , 375
3) Tìm gIa frj cua x khI P|x) co gIa frj Ia 1989.
ÐS :
1 2 3
x 1; x 1, 468871126; x 9, 531128874 = = − = −
Bu¡ 5 : |5 dIom)
Tìm faf ca cac cap so nguyon duong |m , n) co ba chu so fhoa
man haI dIou kIon sau :
1) HaI chu so cua m cung Ia haI chu so cua n o vj frí fuong ung ;
chu so con IaI cua m nho hon chu so fuong ung cua n dung
1 don vj .
2) Ca haI so m va n dou Ia so chính phuong.
ÐS : n = 676 , m = 576
159
Bu¡ 6 : |5 dIom)
Cho day so
( ) ( )
n n
n
10 3 10 3
!
2 3
+ − −
= n = 1 , 2 , 3 , ....
a) Tính cac gIa frj
1 2 3 4
! , ! , ! , ! ;
ÐS :
1 2 3 4
! 1, ! 20, ! 303, ! 4120 = = = =
b) Xac Iap cong fhuc fruy hoI fính fhoo
n 2
!
+ n 1
!
+
va
n
!
ÐS :
n 2 n 1 n
! 20! 97!
+ +
= −
c) Iap quy frình an phím IIon fuc fính
n 2
!
+
fhoo
n 1
!
+
va
roI fính .
n
!
5 6 16
! , ! , ..., !
Quy frình an phím :
An 20 A 20 97 1 Ð
Iap dI Iap IaI day phím
20 97 A A
20 97 Ð Ð
Tính
5 6
!
16
, ! , ..., !
97306160
! 1163437281
! 1, 38300481 10
=
=
=
=
=
= ×
ÐS :
!

5
6
7
8
9
10
10
! 53009
! 660540
! 8068927
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
10
! 1, 637475457 10
! 1, 933436249 10
! 2, 278521305 10
! 2, 681609448 10
! 3,15305323 10
! 3, 704945295 10
= ×
= ×
= ×
= ×
= ×
= ×
Bu¡ ? : |5 dIom)
Cho fam gIac AÐC vuong o A va co ÐC = 2 AÐ = 2a ; voI
a = 12,75 cm.O phía ngoa I fam gIa c AÐC, fa vo hình vuo ng ÐCÐÐ,
fam gIac dou AÐI va fam gIac dou A
a) Tính cac goc
l l
Ð, C , canh AC va dIon fích fam gIac AÐC.
b) Tính dIon fích fam gIac dou AÐI, ACC va dIon fích hình
vuong ÐCÐÐ .
160
c) Tính dIon fích cac fam gIac ACI va ÐÐI .

l l
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2
AÐC
2
AÐI
2
ACC
2
ÐCÐÐ
2
ACI
2
ÐÐI
ÐS: a) Ð 60 ; C 30
AC 22, 0836478|cm)
S 140, 7832547 cm
S 70, 39162735 cm
S 211,1748821 cm
b) S 650, 25 cm
c) S 70, 39162735 cm
S 81, 28125 cm
= ° = °
=
=
=
=
=
=
=

Bu¡ 8 |5 dIom)
Tìm cac so fu nhIon n |1000 < n < 2000) sao cho voI moI so do
n
a 54756 15n = + cung Ia so fu nhIon
ÐS : n = 1428 ; n = 1539 ; n = 1995
Bu¡ 9 |5 dIom)
HaI duong fhang
( )
1 3
y x 1
2 2
= + va
( )
2 7
y x
5 2
= − + 2 caf nhau faI
dIom A. Mof duong fhang |d) dI qua dIom H|5; 0) va song song
voI fruc fung Oy caf Ian Iuof duong fhang |1) va |2) fhoo fhu fu
faI cac dIom Ð va C.
1) Vo cac duong fhang |1) , |2) va |d) fron cung mof maf phang
foa do Oxy
ÐS : HS fu vo
2) Tìm foa do cua cac dIom A , Ð ,C |vIof duoI dang phan so) ;

A A
Ð Ð
C C
20 47
ÐS: x ; y
9 1
x 5; y 4
3
x 5; y
2
= =
= =
= =
8

161
3) Tính dIon fích fam gIac AÐC |vIof duoI dang phan so) fhoo
doan fhang don vj fron moI fruc foa do Ia 1 cm ;
ÐS :
2
AÐC
125
S |
36
= cm )
4) Tính so do moI goc cua fam gIac AÐC fhoo don vj do |Chính
xac don fung phuf). Vo do fhj va ghI kof qua
ÐS : A 48 22 ; Ð 63 26 ; C 68 12 ′ ′ ′ ≈ ° ≈ ° ≈ °
Bu¡ 10 |5 dIom)
Ða fhuc co gIa frj Ian Iuof Ia
11 , 14 , 19 , 26 , 35 khI x fhoo fhu fu , nhan cac gIa frj fuong
ung Ia 1 , 2 , 3 , 4 , 5
5 4 3 2
P|x) x ax bx cx dx = + + + + + o
a) Hay fính gIa frj cua da fhuc P|x) khI x Ian Iuof nhan cac gIa
frj 11 , 12 , 13 ,14 , 15 , 16.
b) Tìm so du r cua phop chIa da fhuc P|x) cho 10x − 3.
ÐS : P|11) = 30371 ; P|12) = 55594 ; P|13) = 95219 ;
P|14) = 154646 ; P|15) = 240475 ; P|16) = 360626 .

KÌ THI KHU VÖÏC GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH
CASIO CUÛA BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
Naêm 2007
Lôùp 9
ThoI gIan : 150 phuf |Khong ko fhoI gIan gIao do)
Ngay fhI : 13/03/2007
Bu¡ 1 :
a) Tính gIa frj cua bIou fhuc Iay kof qua voI 2 chu so o phan fhap
phan
N 321930 291945 2171954 3041975 = + + +
162
b) Tính kof qua dung |khong saI so) cua cac fích sau
P = 13032006 × 13032007
Q = 3333355555 × 3333377777
c) Tính gIa frj cua bIou fhuc M voI 25 30 , 57 30 ′ ′ α = ° β = °

2 2
2 2 2 2
M ¦|1 fg )|1 cof g )
|1 sIn )|1 cos )| |1 sIn )|1 cos )
= + α + β +
+ − α − β − α − β

|Kof qua Iay voI 4 chu so o phan fhap phan )
OS : N = 567,87 ; P = 169833193416042
Q = 11111333329876501235
M = 1,7548
Bu¡ 2 :Mof nguoI guI fIof kIom 100.000.000 dong |fIon VIof Nam)
vao mof ngan hang fhoo muc kì han 6 fhang voI IaI suaf 0,65%
mof fhang.
a) HoI sau 10 nam, nguoI do nhan duoc bao nhIou fIon |ca von va
IaI) o ngan hang. ÐIof rang nguoI do khong ruf IaI o faf ca cac
djnh kì fruoc do.
b) Nou voI so fIon fron, nguoI do guI fIof kIom fhoo muc kì han
3 fhang voI IaI suaf 0,63% mof fhang fhì sau 10 nam so nhan
duoc bao nhIou fIon |ca von va IaI) o ngan hang. ÐIof rang
nguoI do khong ruf IaI o faf ca cac djnh kì fruoc do
|Kof qua Iay fhoo cac chu so fron may khI fính foan )
OS :
a) Thoo kì han 6 fhang , so fIon nhan duoc Ia

a
T 214936885, 3 = dong
b) Thoo kì han 3 fhang , so fIon nhan duoc Ia

b
T 211476682, 9 = dong
Bu¡ 3 : CIaI phuong frình |Iay kof qua voI cac chu so fính duoc fron
may)
130307 140307 1 x 1 130307 140307 1 x + + = + − +
OS : x = - 0,99999338
163
Bu¡ 4 : CIaI phuong frình |Iay kof qua voI cac chu so fính duoc fron
may)

x 178408256 26614 x 1332007
x 178381643 26612 x 1332007 1
+ − + +
+ + − + =

OS :
1 2
x 175744242; x 175717629 = =
175717629 x 175744242 < <
Bu¡ 5 : Xac djnh cac ho so a , b ,c cua da fhuc
do sao cho P|x) chIa cho
|x – 13) co so du Ia 1 , chIa cho |x – 3) co so du Ia 2 va chIa cho
|x – 14) co so du Ia 3.
3 2
P|x) ax bx cx 2007 = + + −
|Kof qua Iay voI 2 chu so o phan fhap phan)
OS : a = 3,69 ; b = –110,62 ; c = 968,28
Bu¡ 6 : Xac djnh cac ho so a , b , c , d va fính gIa frj cua da fhuc
.
5 4 3 2
Q|x) x ax bx cx dx 2007 = + − + + −
TaI cac gIa frj cua x = 1,15 ; 1,25 ; 1,35 ; 1,45 .
OS : a = –93,5 ; b = –870 ; c = –2972,5 ; d = 4211
P|1,15) = 66,16 ; P|1,25) = 86,22 ;
P|1,35) = 94,92 ; P|1,45) = 94,66.
Bu¡ ? : Tam gIac AÐC vuong faI A co canh AÐ = a = 2,75 cm, goc
. Tu A vo cac duong cao AH, duong phan gIac AÐ
va duong frung fuyon AM .
C 37 2 ′ = α = ° 5
a) Tính do daI cua AH, AÐ, AM
b) Tính dIon fích fam gIac AÐM
|Kof qua Iay voI 2 chu so o phan fhap phan)
164

OS : AH = 2,18 cm ; AÐ = 2,20 cm ; AM = 2,26cm

2
AÐM
S 0, 33c = m
Bu¡ 8 :
1) Cho fam gIac AÐC co ba goc nhon. Chung mInh rang fong cua
bình phuong canh fhu nhaf va bình phuong canh fhu haI bang
haI Ian bình phuong frung fuyon fhuoc canh fhu ba cong voI
nua bình phuong canh fhu ba.


Chung mInh fhoo hình vo
2) ÐaI foan ap dung :
Tam gIac AÐC co canh AC = b = 3,85 cm ; AÐ = c = 3,25cm va
duong cao AH = h = 2,75 cm
a) Tính cac goc A, Ð, C va canh ÐC cua fam gIac .
b) Tính do daI cua frung fuyon AM | M fhuoc ÐC)
c) Tính dIon fích fam gIac AHM .
|goc fính don phuf ; do daI va dIon fích Iay kof qua voI 2 chu so
fhap phan)
165

ÐS :
2
2 2
a
b HM A
2
⎛ ⎞
= + +
⎜ ⎟
⎝ ⎠
H

2
2 2
a
c HM A
2
⎛ ⎞
= + +
⎜ ⎟
⎝ ⎠
H

2
2 2 2
a
b c 2m a
2
+ = +
Ð 57 48 ; C 45 35 ; A 76 37 ′ ′ ′ = ° = ° = °

2
AHM
ÐC 4, 43cm; AM 2, 79cm; S 0, 66cm = = =
Bu¡ 9 : Cho day so voI so hang fong quaf duoc cho boI cong fhuc

n n
n
|13 3) |13 3)
!
2 3
+ − −
= voI n = 1 , 2 , 3 , . . . k , . . .
a) Tính
1 2 3 4 5 6 7 8
! , ! , ! , ! , ! , ! , ! , !
b) Iap cong fhuc fruy hoI fính
n 1
!
+
fhoo va
n
!
n 1
!


c) Iap quy frình an phím IIon fuc fính
n 1
!
+
fhoo va
n
!
n 1
!


ÐS :
1 2 3 4 5
a) ! 1, ! 26, ! 510, ! 8944, ! 147884 = = = = =

6 7 8
! 2360280, ! 36818536, ! 565475456 = = =

n 1 n n 1
b) ! 26! 166!
+ −
= −
c) 26 A 26 166 1 Ð
Iap IaI day phím
26 166 A A
26 166 Ð Ð
166
Bu¡ 10 : Cho haI ham so
3
y x 2
5 5
= +
2
|1) va
5
y x
3
5 = − + |2).
a) Vo do fhj cua haI ham so fron maf phang foa do Oxy
b) Tìm foa do cua gIao dIom
A A
A|x , y ) cua haI do fhj
|do kof qua duoI dang phan so hoac hon so)
c) Tính cac goc cua fam gIac AÐC, frong do Ð, C fhu fu Ia gIao
dIom cua do fhj ham so |1) va do fhj ham so haI voI fruc
hoanh |Iay nguyon kof qua fron may)
d) VIof phuong frình duong fhang Ia phan gIac cua goc ÐAC |Ho
so goc Iay kof qua voI haI chu so o phan fhap phan)
OS :
A A
5 3
b) x 1 ; y 3
34 34
= =

'
c) Ð 30 57 49, 52 ; C 59 2 10, 48 ; A 90 ′ ′′ ′ ′′ = α = ° = β = ° = °

35
d) y 4x
17
= −

ÑEÀ THI MAÙY TÍNH CASIO CUÛA SÔÛ GIAÙO DUÏC
VAØ ÑAØO TAÏO THAÙI NGUYEÂN NAÊM 2004
IOP 9. ThoI gIan : 150 phuf

Bu¡ 1 : Tính
1) A = 1,123456789 – 5,02122003
2) Ð = 4,546879231 + 107,356417895
Bu¡ 2 : VIof kof qua duoI dang phan so foI gIan :
1) C = 3124,142248
2) Ð = 5,|321)
167
168
Baøi 3 : CIa su
2 100
0 1 1 2 2 200 200
|1 x x ) a a x a x ... a x + + = + + + +
Tính :
0 2 200
Ð a a ... a = + + +
Baøi 4 : PhaI IoaI cac so nao frong fong

1 1 1 1 1 1 1 1
2 4 6 8 10 12 14 16
+ + + + + + +
do duoc kof qua bang 1 7
Baøi 5 : Cho mof fam gIac noI fIop frong duong fron. Cac dInh cua
fam gIac chIa duong fron fhanh ba cung co do daI Ia 3, 4, 5. Tìm
dIon fích fam gIac.
Baøi 6 : Tìm so fu nhIon a Ion nhaf do khI chIa cac so
13511 , 13903 , 14589 cho a fa duoc cung mof so du .
Baøi 7 : Cho 4 so nguyon, nou cong ba so baf kì fa duoc cac so Ia
180 , 197 , 208 , 222. Tìm so Ion nhaf frong cac so nguyon do

ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY
TÍNH CASIO TAÏI THÖØA THIEÂN - HUEÁ
KHOI 8 THCS NAM 2005 – 2006
ThoI gIan : 120 phuf |khong ko fhoI gIan gIao do)
Ngay fhI : 03 / 12 / 2005
Nou khong gIaI fhích gì fhom, hay fính chính xac don 10 chu so
Baøi 1 :
1.1 Tính gIa frj cua bIou fhuc :

3 2
1 3 4 6 7 9
21 : 3 . 1
3 4 5 7 8 11
A
5 2 8 8 11 12
3 . 4 :
6 5 13 9 12 15
⎡ ⎤
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ − + ⎢ ⎥
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎢ ⎥
⎣ ⎦
=
⎡ ⎤
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ + −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎢ ⎥
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎣ ⎦

ÑS : A 2.526141499 ≈
169
1.2 Tìm nghIom cua phuong frình vIof duoI dang phan so

4 1 2
4
1 8
2 1
1
9
3
2 4
4
2 x 1
4 1
1 2
7
5
1
8
+ = +
⎛ ⎞
+ +
⎜ ⎟
⎛ ⎞
+
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
+ − +
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
+ +
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
+
⎜ ⎟
⎝ ⎠

ÑS :
70847109
x
64004388
=
Baøi 2 :
2.1. Cho bon so :

( )
5
2
5
A 3
⎡ ⎤
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
;
( )
2
5
2
Ð 5
⎡ ⎤
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
;
5
2
5
C 3 = ;
2
5
2
Ð 5 =
So sanh so A voI so Ð, so sanh so C voI so Ð, roI dIon dau fhích
hop |< , = , >)
ÑS : A > Ð ; C > Ð
2.2. Cho so huu fI bIou dIon duoI dang so fhap phan vo han fuan
hoan Ð = 1,235075075075075
Hay bIon doI Ð fhanh dang phan so foI gIan
ÑS :
10282
Ð
8325
=
Baøi 3 :
3.1. Hay kIom fra so I = 11237 co phaI Ia so nguyon fo khong. Nou
quI frình bam phím do bIof so I Ia so nguyon fo hay khong.
ÑS : I Ia so nguyon fo
3.2. Tìm cac uoc so nguyon fo cua so :

5 5 5
M 1897 2981 3523 = + +
ÑS : 17 ; 271 ; 32203
170
Baøi 4 :
4.1. Tìm chu so hang don vj cua so :
2006
N 103 =
ÑS : 9
4.2. Tìm chu so hang fram cua so :
2007
P 29 =
ÑS : 3
Baøi 5 :
Cho
n
2 2 2 2
1 2 3 n 1
u 1 ... I.
2 3 4 n

= − + − + + | I = 1 nou n Io, I = –1
nou n chan, n Ia so nguyon n 1 ≥ )
5.1. Tính chính xac duoI dang phan so cac gIa frj :
4 5 6
u , u , u
ÑS :
4
113
u
144
= ;

5
3401
u
3600
= ;

6
967
u
1200
=
5.2. Tính gIa frj gan dung cac gIa frj :
20 25 30
u , u , u
ÑS :
20
u 0, 8474920248 ≈ ;

25
u 0, 8895124152 ≈ ;

30
u 0, 8548281518 ≈
5.3. Nou quI frình bam phím do fính gIa frj cua
n
u
Baøi 6 :
Cho day so
n
u xac djnh boI :
1
u 1 = ;
2
u 2 = ;

n 1 n
n 2
n 1 n
2u 3u nou n Io
u
3u 2u nou n chan
+
+
+
+ ⎧
=

+


171
6.1. Tính gIa frj cua
10 15 21
u , u , u
ÑS :
10
u 28595 = ;

15
u 8725987 = ;

21
u 9884879423 =
6.2. CoI
n
S Ia fong cua n so hang dau fIon cua day so
( )
n
u .
Tính
10 15 20
S , S , S
ÑS :
10
S 40149 =

15
S 13088980 =

20
S 4942439711 =
Baøi 7 :
Ðo ban Ðình fang cho ban ay mof may fính hIou Thanh CIong
frj gIa 5.000.000 dong bang cach cho ban fIon hang fhang voI
phuong fhuc sau : Thang dau fIon ban Ðình duoc nhan 100.000 dong,
cac fhang fu fhang fhu haI fro dI, moI fhang nhan duoc so fIon
hon fhang fruoc 20.000 dong.
7.1. Nou chon cach guI fIof kIom so fIon duoc nhan hang fhang
voI IaI suaf 0,6%/fhang, fhì ban Ðình phaI guI bao nhIou
fhang moI du fIon mua may vI fính 7
ÑS : 18 fhang
7.2. Nou ban Ðình muon co ngay may fính do hoc bang cach
chon phuong fhuc mua fra gop hang fhang bang so fIon bo
cho voI IaI suaf 0,7%/fhang, fhì ban Ðình phaI fra gop bao
nhIou fhang moI fra hof no 7
ÑS : gop 20 fhang fhì hof no
7.3. Nou so Iuoc cach gIaI haI cau fron

Bu¡ 8 :
Cho da fhuc , bIof da fhuc
P|x) chIa hof cho cac nhj fhuc : |x – 2), |x – 3), |x – 5).
5 4 3 2
P|x) 6x ax bx x cx 450 = + + + + +
Hay fìm gIa frj cua a, b, c va cac nghIom cua da fhuc .
OS : a = –59 ; b = 161 ; c = – 495
Bu¡ 9 :
Tìm cap so |x, y) nguyon duong nghIom dung phuong frình

5 2
3x 19|72x y) 240677 − − =
OS : x = 32 , y = 5 ; x = 32 , y = 4603
Bu¡ 10 :
Cho hình fhang AÐCÐ co haI duong choo AC va ÐÐ vuong goc
voI nhau faI Ð, haI canh day AÐ = 3,56 |cm) ; ÐC = 8,33|cm) ;
canh bon AÐ = 5,19 |cm).
Tính ga n du ng do da I ca nh bo n ÐC va dIo n fích hình fhang AÐCÐ.
Cho bIof fính chaf
ÐA ÐÐ AÐ
ÐC ÐÐ ÐC
= =
OS :
( )
ÐC 7, 424715483 cm ≈ ,

( )
2
AÐCÐ
S 30, 66793107 cm ≈

ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY
TÍNH CASIO TAÏI HAÛI PHOØNG
KHOI 9 THCS NAM 2003 – 2004
ThoI gIan : 150 phuf |khong ko fhoI gIan gIao do)
ThI cho n doI fuyon dI fhI khu vuc
Bu¡ 1 :
1.1. Tính gIa frj cua bIou fhuc sau va bIou dIon duoI dang phan so :
172

1
A
1
2
1
3
1
4
5
=
+
+
+
;

10
Ð
1
7
1
6
1
5
4
=
+
+
+
;

2003
C
2
3
4
5
8
7
9
=
+
+
+

1.2. Tìm x, y, z nguyon duong sao cho
3xyz – 5yz + 3x + 3z =5
Bu¡ 2 :
2.1. VIof quy frình do fìm uoc so chung Ion nhaf cua 5782 va
9374 va fìm boI so chung nho nhaf cua chung
2.2. VIof quy frình an phím do fìm so du frong phop chIa
3456765 cho 5432
Bu¡ 3 :
3.1. Cho day so
n
n 1
n
5 a
a
1 a
+
+
=
+
voI n va 1 ≥
1
a 1 = .
Tính
5 15 25 2003
a , a , a , a
3.2. Tìm so Ion nhaf va so nho nhaf co dang Ð = 2x3yz6f voI
, f , z , y , x ∈ N bIof Ð chIa hof cho 29 0 f, z, y, x 9 ≤ ≤
173
Bu¡ 4 :
Tính gIa frj cua bIou fhuc chính xac don 10 chu so fhap phan

2 3 2 2 2 2
4 2 2 3
5x y 4xy z 7x yz x y
Ð
3xyz
2x z 3x yz 4xy z
− + +
= +
+ −

voI ;
1
x 0.6 = 1
1
y 1, 314 = ; ;
1
z 1,12 = 3
2
x 0.6 = 1 ;
2
y 1, 314 = ;
2
z 1,12 = 3
Bu¡ 5 :
5.1. Cho phuong frình
3 2
2x mx nx 12 0 + + + = co haI nghIom
. Tìm m, n va nghIom fhu ba.
1 2
x 1, x = = 2 −
1 5.2. Tìm phan du khI chIa da fhuc cho
100 51
x 2x − +
2
x 1 +
Bu¡ 6 :
6.1. Mof nguoI vao buu dIon do guI fIon cho nguoI fhan o xa,
frong fuI co 5 frIou dong. ChI phí djch vu hof 0,9 % fong so
fIon guI dI. HoI nguoI fhan nhan duoc foI da bao nhIou fIon.
6.2. Mof nguoI ban mof vaf gIa 32.000.000 dong. Ong fa ghI gIa
ban, djnh fhu IoI 10% voI gIa fron. Tuy nhIon ong fa da ha gIa
0,8% so voI du djnh.
Tìm :
a) CIa do ban ;
b) CIa ban fhuc fo ;
c) So fIon ma ong fa duoc IaI.
Bu¡ ? :
7.1. Cho fam gIac AÐC co duong cao AH. ÐIof AÐ = 4 cm ,
ÐC = 5 cm , CA = 6 cm. Hay fính do daI AH va CH.
7.2. Cho hình chu nhaf AÐCÐ co kích fhuoc AÐ = 1008 ,
ÐC = 12578963 va hình chu nhaf MNPQ co kích fhuo c MN = 456,
NP = 14375 co cac canh song song nhu frong hình 31. Tìm
dIon fích fu gIac AMCP va dIon fích fu gIac ÐNÐQ.
174
Bu¡ 8 :
8.1. Mof fam gIac co chu vI Ia 49,49 cm, cac canh fI Io voI 20, 21
va 29.Tính khoang cach fu gIao dIom cua ba phan gIac don
moI canh cua fam gIac.
8.2. Cho fam gIa c AÐC co chu vI 58 cm ; so do go c Ð ba ng 58 20′ ° ;
so do goc C bang 82 35′ ° . Hay fính do daI duong cao AH cua
fam gIac do.
Bu¡ 9 :
Cho fu gIac AÐCÐ. CoI K, I, M, N Ian Iuof Ia frung dIom cua ÐC,
ÐA, AÐ, ÐC. Co I gIao dIom cu a AK vo I ÐI, ÐN Ia n Iuof Ia P va S ;
CM caf ÐI, ÐN Ian Iuof faI Q va R
9.1. Xac djnh dIon fích fu gIac PQRS bIof dIon fích cua fu gIac
AÐCÐ, AMQP, CKSR fuong ung Ia , , .
0
S
1
S
2
S
9.2. Ap dung fính dIon fích fu gIac PQRS bIof
;
0
S 142857 371890923546 = ×
va
1
S 6459085826622 =
2
S 7610204246931 =
Bu¡ 10 :
Cho da fhuc
5 2
f |x) x x 1 = + + co nam nghIom .
Kí hIou .
1 2 3 4 5
x , x , x , x , x
2
p|x) x 81 = −
Hay fìm fích
1 2 3 4 5
P p|x )p|x )p|x )p|x )p|x ) =

ÑEÀ CHOÏN ÑOÄI TUYEÅN TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ
(SÔÛ GIAÙO DUÏC BAÉC NINH NAÊM 2005)
Bu¡ 1 :
1.1. Tìm faf ca cac so co 10 chu so co chu so fan cung bang 4 va
Ia Iuy fhua bac 5 cua mof so fu nhIon.
ÐS : 1073741824 , 2219006624 , 4182119424 , 733040224
175
1.2. Tìm faf ca cac so co 10 chu so co chu so dau fIon bang 9 va Ia
Iuy fhua bac nam cua mof so fu nhIon.
ÐS : 9039207968 , 9509900499
Bu¡ 2 :
2.1. Tìm so co 3 chu so Ia Iuy fhua ba c 3 cu a fo ng ba chu so cu a no .
ÐS : 512
2.2. Tìm so co 4 chu so Ia Iuy fhu a ba c 4 cu a fo ng bo n chu so cu a no .
ÐS : 2401
2.3. Ton faI hay khong mof so co nam chu so Ia Iuy fhua bac 5
cua fong nam chu so cua no 7
ÐS : khong co so nao co 5 chu so fhoa man dIou kIon do baI
Bu¡ 3 :
3.1. Cho da fhu c ba c 4 f|x) = x
4
+ bx
3
+ cx
2
+ dx + 43 co f|0) = f|–1) ;
f|1) = f|-2) ; f|2) = f|–3) . Tìm b, c, d
ÐS : b = 2 ; c = 2 ; d = 1
3.2. VoI b, c, d vua fìm duoc, hay fìm faf ca cac so nguyon n sao
cho f|n) = n
4
+ bn
3
+ cn
2
+ n + 43 Ia so chính phuong.
ÐS : n = –7 ; – 2 ; 1 ; 6
Bu¡ 4 :
Tu fhj fran A don Ðac NInh co haI con duong fao voI nhau goc 60 .
No u dI fhoo duo ng IIo n fInh bo n fra I do n fhj fra n Ð fhì ma f 32 km
|ko fu fhj fran A), sau do ro phaI fhoo duong vuong goc va dI mof
doan nua fhì so don Ðac NInh. Con nou fu A dI fhoo duong bon
phaI cho don khI caf duong cao foc fhì duoc dung nua quang
duong, sau do ro sang duong cao foc va dI nof nua quang duong
con IaI fhì cung so don Ðac NInh. ÐIof haI con duong daI nhu
nhau.
°
176
4.1. HoI dI fhoo huong co doan duong cao foc do don Ðac NInh fu
fhj fran A fhì nhanh hon dI fhoo duong IIon fInh bao nhIou
fhoI gIan |chính xac don phuf), bIof van foc xo may Ia
50 km/h fron duong IIon fInh va 80 km/ h fron duong cao foc.
OS : 10 phuf
4.2. Khoang cach fu fhj fran A don Ðac NInh Ia bao nhIou mof
fhoo duong chIm bay.
OS : 34,235 km
Bu¡ 5 :
VoI n Ia so fu nhIon, kí hIou a
n
Ia so fu nhIon gan nhaf cua n .
Tính .
2005 1 2 2005
S a a ... a = + + +
OS :
2005
S 59865 =
Bu¡ 6 :
6.1. CIaI phuong frình :

3 2
3 2
5 3 5
9 5x 5x 3 5x 3x
x
x x

+ + + = + + +
1 3

OS :
( )
1,2
3 5 2
x
2
± −
= ;

( )
3,4,5,6
3 5 2
x
2 5
± −
= ±
6.2. Tính chính xac nghIom don 10 chu so fhap phan.
OS :
1
x 1, 618033989 ≈ ;

2
x 1, 381966011 ≈ ;

3,4
x 0, 850650808 ≈ ± ;

5,6
x 0, 7861511377 ≈ ±
177
Bu¡ ? :
7.1. Truc can fhuc o mau so :
3 3
2
M
1 2 2 3 9
=
+ − −

ÐS :
6 3
M 72 9 2 1 = + + +
7.2. Tính gIa frj cua bIou fhuc M |chính xac don 10 chu so)
ÐS : M 6, 533946288 =
Bu¡ 8 :
8.1. Cho day so
0 1
a a 1 = = ,
2
n
n 1
n 1
a 1
a
a
+

+
=
Chung mInh rang
2 2
n 1 n n n 1
a a 3a a 1
+ +
0 + − + = voI moI n 0 ≥
8.2. Chung mInh rang
n 1 n n 1
a 3a a
+ −
= − voI moI n 1 ≥
8.3. Iap mof quy frình fính a
I
va fính a
I
voI I = 2 , 3 ,…, 25
Bu¡ 9 :
9.1. Tìm faf ca cac cap so fu nhIon |x, y) sao cho x Ia uoc cua
y
2
+ 1 va y Ia uoc cua x
2
+1
9.2. Chung mInh rang phuong frình x
2
+ y
2
– axy + 1 = 0 co nghIo m
fu nhIon khI va chI khI a = 3. Tìm faf ca cac cap so fu nhIon
|x, y, z) Ia nghIom cua phuong frình x
2
+ y
2
– 3xy + 1 = 0
9.3. Tìm faf ca cac cap so fu nhIon |x, y, z) Ia nghIom cua phuong
frình x
2
|y
2
– 4) = z
2
+ 4
ÐS :
n
x a = , y = 3 ,
n n
z 3a 2a
1 −
= −
Bu¡ 10 :
Cho mof so fu nhIon duoc bIon doI nho mof frong cac phop bIon
doI sau
Phop bIon doI 1) : Thom vao cuoI so do chu so 4
Phop bIon doI 2) : Thom vao cuoI so do chu so 0
Phop bIon doI 3) : ChIa cho 2 nou chu so do chan
178
Thí du : Tu so 4, sau khI Iam cac phop bIon doI 3) –3) –1) –2) fa
duoc
3) 13) 1) 2)
4 2 1 14 140 ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→
10.1. VIof quy frình nhan duoc so 2005 fu so 4
10.2. VIof quy frình nhan duoc so 1249 fu so 4
10.3. Chung mInh rang, fu so 4 fa nhan duoc baf kì so fu nhIon
nao nho 3 phop bIon so fron.

SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KHAÙNH HOAØ
NAÊM 2000 – 2001, VOØNG 2, LÔÙP 9
ThoI gIan : 60 phuf

Bu¡ 1. Tính

2
2
x xy y y
A
y 3y 3y 1
− − +
=
− + −
khI
2
x ; y 0.
3
= = 19
ÐS : A 1, 456968793 ≈ −
Bu¡ 2. Ðo Iam xong mof cong vIoc, nguoI fhu nhaf Iam mof mình
ho f 4,5 gIo, nguo I fhu 2 Ia m mo f mình ma f 3 gIo 15 phu f. Ho I haI
nguo I Iam chung fhì ma f ma y gIo do Ia m xong co ng vIo c do 7
ÐS : 1 gIo 53 phuf 14 gIay
Bu¡ 3. CIaI ho phuong frình :

1, 3 2, 4
1
x 2 y 1
3,1 4, 5
1
x 2 y 1

+ =

− −+ =

− −


ÐS : x 1, 242854439 ≈ ;
y 1, 883329800 ≈
179
Bu¡ 4. Mof hình fhoI co canh bang 24,13 cm, khoang cach gIua haI
canh Ia 12,25 cm.
1) Tính cac goc cua hình fhoI do |do, phuf, gIay)
ÐS : A 30 30 30.75 ′ ′′ ≈ ° ; Ð 149 29 29.2 ′ ′′ ≈ °
2) Tính dIon fích cua hình fron |O) noI fIop hình fhoI chính xac
don chu so fhap phan fhu ba.
ÐS : S 117.8588118 ≈
3) Tính dIon fích fam gIac dou ngoaI fIop duong fron |O)
ÐS : S 194.9369057 ≈
Bu¡ 5
1. VIof quy frình an phím do fính gIa frj cua bIou fhuc

2 o 2 o
Ð cos |75 21 18 ) sIn |75 21 18 ) ′ ′′ ′ ′′ = +
OS : 1
2. Tính chính xac don bon chu so fhap phan gIa frj bIou fhuc

o o
o
2cos30 25 sIn47 30
C
cof g37 15
′ ′ −
=
′′

OS : C 0, 8902 ≈
Bu¡ 6.
Cho fam gIac AÐC co duong cao AH = 21.431 cm ; cac doan
fhang HÐ = 7,384 cm ; HC = 9,318 cm
1. Tính canh AÐ , AC
OS : AÐ 22.66740428 = , AC 23.36905828 =
2. Tính dIon fích fam gIac AÐC
OS : 178.9702810
3. Tính goc A |do, phuf)
OS : A 42 30 37 ′ ′′ ≈ °
180
Bu¡ ?.
1. Xac djnh m frong phuong frình

3 2
3, 62x 1, 74x 16, 5x m 0 − − + =
nou bIof mof nghIom cua phuong frình Ia 2
OS : m = 11
2. Tìm cac nghIom con IaI cua phuong frình do.
OS :
1
x 0, 68823 ≈ ;

2
x 2, 20758 ≈ −
Bu¡ 8.
Tính
2
3 3
Ð 1 a : 1
1 a
1 a
⎛ ⎞
⎛ ⎞
= + − + ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
+
⎝ ⎠

⎝ ⎠
voI
3
a
2 3
=
+

OS : Ð 0, 732050808 ≈
Bu¡ 9 : HaI fam gIac AÐC va ÐÐI dong dang. ÐIof fI so dIon fích
fam gIac AÐC va ÐÐI Ia 1,0023 ; AÐ = 4,79 cm. Tính ÐÐ chính
xac don chu so fhap phan fhu fu.

SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO CAÀN THÔ,
LÔÙP 9 2002 – 2003.
ThoI gIan : 150 phuf

Bu¡ 1. Tính gan dung |Iam fron don 6 chu so fhap phan)

6 5 4 3 2 1
A 7
2 3 4 5 6
= − + − + − +
7

181
Bu¡ 2. Tính

5 5 5 10 10 10
5 10
187 434343
17 89 113 23 243 611
Ð :
11 11 11 3 3 3
129 515151
11 3
17 89 113 23 243 611
+ + − + + −
= × ×
+ + − + + −

Bu¡ 3. Tìm uoc chung Ion nhaf cua haI so 11264845 va 33790075
Bu¡ 4. Cho da fhuc

4 3 2
P|x) x 5x 4x 3x 50 = + − + −
Co I r
1
Ia phan du cu a phop chIa P|x) cho x – 2 va r
2
Ia pha n du cu a
pho p chIa P|x) cho x – 3. Tìm bo I chung nho nha f cu a r
1
va r
2
Bu¡ 5. So sanh cac so sau :
A = 13
2
+ 42
2
+ 53
2
+ 57
2
+ 68
2
+ 97
2
Ð = 31
2
+ 24
2
+ 35
2
+ 75
2
+ 86
2
+ 79
2
C

= 28
2
+ 33
2
+ 44
2
+ 66
2
+ 77
2
+ 88
2
Bu¡ 6.
VIof quy frình fìm phan du cua phop chIa 21021961 cho 1781989
Bu¡ ?.
Tính |cho kof qua dung va gan dung voI 5 chu so fhap phan) :

1
9
2
8
3
7
4
6
5
5
6
4
7
3
8
2
9
+
+
+
+
+
+
+
+

182
183
Baøi 8. Cho
20
cofg .
21
ϕ =
Tính A =
2
2cos cos
3
sIn 3sIn2
2
ϕ
ϕ +
ϕ
− ϕ
dung don 7 chu so fhap phan.
Baøi 9. Tìm so nho nhaf frong cac so cosn, voI n Ia so fu nhIon
nam frong khoang 1 n 25 ≤ ≤
Baøi 10. So 3
12
– 1 chIa hof cho haI so fu nhIon nam frong khoang
70 don 79. Tìm haI so do.
Baøi 11. Cho fam gIac AÐC bIof AÐ = 3, goc A bang 45 do va goc C
bang 75 do, duong cao AH. Tính |chính xac don 5 chu so fhap
phan).
1. Ðo daI cac canh AC va ÐC cua fam gIac AÐC
2. Ðo daI duong frung fuyon AM cua fam gIac AÐC
Baøi 12. Tính dIon fích |chính xac don 5 chu so fhap phan) hình
gIoI han boI 3 duong fron ban kính 3 cm fIop xuc nhau fung doI
mof |h.39)
Baøi 13. Cho hình fhang can AÐCÐ co haI duong choo AC va ÐÐ
vuong goc nhau faI dIom H. Cho bIof day nho AÐ = 3 va canh
bon AÐ = 6.
1. Tính dIon fích hình fhang AÐCÐ
2. CoI M Ia frung dIom CÐ. Tính dIon fích fam gIac AHM |chính
xac don 2 chu so fhap phan)

CAÙCH NAÂNG CAÁP MAÙY CASIO
FX-500MS THAØNH FX-570MS
Duøng cho maùy CASIO fx-500MS coù hieän chöõ
khi aán ñoàng thôøi toå hôïp 3 phím
25 4
0000000000
vaø 4 laàn phím
Caùc thao taùc chuyeån ñoåi :
AÁn
AÁn (41 laàn) cho ñeán khi maøn hình hieän chöõ
Data Full
AÁn
AÁn cho ñeán khi khoâng theå aán ñöôïc nöõa.
AÁn (maøn hình hieän chöõ Data Full)
AÁn
AÁn laàn löôït (chaäm) cho ñeán khi maøn hình chæ coøn
con troû vaø muõi teân chæ qua traùi ( ← ⎯ ).
AÁn tieáp

Chuù yù :
- Söï chuyeån ñoåi chæ thaønh coâng khi ta aán ñuùng caùc phím theo
caùc thao taùc treân. Neáu thao taùc sai ôû moät böôùc baát kì thì ta phaûi
thöïc hieän laïi töø ñaàu.
- Khi chuyeån ñoåi thaønh coâng maùy coù chöùc naêng nhö maùy
CASIO fx-570MS (tröø Matraän vaø Vectô) neá u aán phím hoaë c ñeå
maù y töï taé t hoaë c reset thì maù y seõ trôû laï i maù y CASIO fx-500 MS.
184

NGUYEÃN VAÊN TRANG (Chuû bieân) NGUYEÃN TRÖÔØNG CHAÁNG – NGUYEÃN HÖÕU THAÛO NGUYEÃN THEÁ THAÏCH

DUØNG CHO CAÙC LÔÙP 6 – 7 – 8 – 9 (Taùi baûn laàn thöù nhaát)

NHAØ XUAÁT BAÛN GIAÙO DUÏC
1

03-2008/CXB/57-1966/GD

Maõ soá : PTK01n8-LKH

2

Hoà Chí Minh. gioûi vaø giaùo vieân tham khaûo. Maëc duø ñaõ coá gaéng. – Maùy theo quy trình aán phím môùi (hieän bieåu thöùc. – Trình baøy caùc baøi taäp thöïc haønh vaø ñeà thi maùy tính boû tuùi cuûa Sôû. deã thöïc haønh. tính thuaän …). – Maùy goïn nheï vaø phuø hôïp vôùi hoïc sinh. Kính mong baïn ñoïc vui loøng goùp yù ñeå caùc laàn taùi baûn sau ñöôïc hoaøn chænh hôn. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo vôùi ñaùp soá keøm theo. Vôùi caùc tính naêng aáy. – Giaûi moät soá baøi toaùn naâng cao ñeå hoïc sinh khaù. nhöng chaéc chaén khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt. Tp. Taøi lieäu naøy chuùng toâi bieân soaïn vôùi muïc ñích : – Giuùp söû duïng toát laïi maùy tính treân trong vieäc giaûi caùc baøi toaùn theo chöông trình cuûa saùch giaùo khoa vôùi söï chæ daãn roõ raøng. ngaøy 22 thaùng 05 naêm 2006 3 .Lôøi noùi ñaàu fx–500MS laø loaï maùy raá caà M aùytöøtính CASIO cô sôû ñeán Trung ihoïc phoå tthoânngthieát chovìhoïc sinh Trung hoïc (THPT) : – Maùy giaûi quyeát haàu heát caùc baøi toaùn ôû Trung hoïc cô sôû vaø moät phaàn ôû THPT. chaéc chaén loaïi maùy naøy seõ giuùp cho hoïc sinh Trung hoïc cô sôû raát nhieàu trong hoïc taäp. deã hieåu.

4 .

......... boå tuùc trung hoïc cô sôû....... V..... Cuïc Nhaø tröôøng – Boä Quoác phoøng nghieâm tuùc nghieân cöùu vaø trieån khai thöïc hieän.. caùc maùy tính nhaõn hieäu Casio fx95. khai caên.. trung hoïc phoå thoâng..... DUYEÄT THI TOÁT NGHIEÄP .. ln. – ……… – Caùc vuï GDTrH..... ñieàu chænh.. exp …).............. fx500A............ cos..... fx200.... ghi cheùp... Cuï theå laø caùc maùy tính chæ laøm ñöôïc caùc pheùp tính coäng.. X..... caùc sôû giaùo duïc vaø ñaøo taïo......... löôïng giaùc nhö sin.. KT..... GDTX.... tröø...BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO Soá 3343/KT&KÑ V/v: Höôùng daãn toå chöùc thi toát nghieäp phoå thoâng naêm 2005 COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Haø Noäi..... fx570MS vaø caùc maùy tính coù tính naêng töông ñöông (coù pheùp tính sieâu vieät...... – ......... KH&TC.......... boå sung... 3... naâng leân luõy thöøa. boå tuùc trung hoïc phoå thoâng naêm 2005 nhö sau: I....... – Maùy tính caàm tay khoâng coù chöùc naêng soaïn thaûo vaên baûn............ BOÄ TRÖÔÛNG BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO Nôi göûi: – Nhö ñaõ kính göûi (ñeå thöïc hieän).. COI THI ......… (ñeå TH)........... ghi soá ñieän thoaïi vaø khoâng coù theû nhôù. ……..... Neáu coù nhöõng vöôùng maéc hoaëc ñeà xuaát caàn baùo caùo ngay veà Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (Cuïc Khaûo thí Kieåm ñònh chaát löôïng giaùo duïc) ñeå xem xeùt.... BAØNH TIEÁN LONG (ñaõ kyù) THÖÙ TRÖÔÛNG 5 ....................... fx500MS......... Phoå bieán saâu roäng ñoàng thôøi quaùn trieät thöïc hieän nghieâm tuùc quy ñònh veà caùc taøi lieäu............ COÂNG TAÙC CHÆ ÑAÏO .................. vaät duïng thí sinh ñöôïc vaø khoâng ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi sau ñaây: a) Thí sinh ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi: – ........... Nhaän ñöôïc coâng vaên naøy... ngaøy 29 thaùng 4 naêm 2005 Kính göûi : – Ban Chæ ñaïo thi toát nghieäp phoå thoâng naêm 2005 – Caùc Sôû giaùo duïc vaø ñaøo taïo – Cuïc Nhaø tröôøng – Boä quoác phoøng Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo höôùng daãn toå chöùc caùc kì thi toát nghieäp trung hoïc cô sôû....................

................. Coù bieän phaùp phoøng chaùy. Ban Chæ ñaïo TS ÑH. tröôøng ñaïi hoïc.... duø söû duïng hay chöa söû duïng ñeàu bò ñình chæ thi........ ñaëc bieät löu yù moät soá coâng taùc troïng taâm sau ñaây : 1...... compa.... thöôùc keû.. Veà cheá ñoä baùo caùo Yeâu caàu Hoäi ñoàng tuyeån sinh caùc tröôøng caàn thöïc hieän ñuùng cheá ñoä baùo caùo vôùi Ban Chæ ñaïo tuyeån sinh cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo... – Boä tröôûng (ñeå baùo caùo) .. ruûi ro. Coù phöông aùn ñeå xöû lí khi xaûy ra caùc söï coá. – Trích in quy ñònh veà kæ luaät thi. fx220.. CÑ 2006................. noå...... Chæ cho pheùp thí sinh mang caùc vaät duïng sau ñaây vaøo phoøng thi : buùt vieát..... BOÄ TRÖÔÛNG BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO THÖÙ TRÖÔÛNG BAØNH TIEÁN LONG (Ñaõ kyù) 6 .. ñieän...... kieåm tra toaøn boä coâng taùc chuaån bò cho kyø thi tuyeån sinh ñaïi hoïc...BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO Soá : 5300/BGD&ÑT-ÑH&SÑH V/v: taêng cöôøng chæ ñaïo kyø thi tuyeån sinh ÑH.... luït.. ............ cao ñaúng...... – . nöôùc vaø thoâng tin lieân laïc thoâng suoát.. – Löu : VT..... baõo. taåy..... ñaûm baûo ñaày ñuû phoøng thi... eâke..... – ..... hoïc vieän.. daùn taïi phoøng thi ñeå nhaéc nhôû thí sinh.... – .... Thí sinh mang taøi lieäu..... – Cuïc KT&KÑ CLGD... vaät duïng naøo khaùc vaøo phoøng thi. 4. Veà coâng taùc coi thi : Kieåm tra coâng taùc chuaån bò nhaân löïc vaø cô sôû vaät chaát cho kì thi.. fx570MS vaø caùc maùy tính coù chöùc naêng töông töï.... ñaëc bieät laø baùo caùo nhanh tình hình caùc buoåi thi.... maùy tính khoâng coù chöùc naêng soaïn thaûo vaên baûn vaø khoâng coù theû nhôù nhö caùc maùy tính nhaõn hieäu Casio fx95........... tröôøng ñaïi hoïc... Vaên baûn naøy phoå bieán roäng raõi cho caùc boä phaän tham gia coâng taùc tuyeån sinh Nôi nhaän : – Nhö treân ......... thöôùc tính. Boá trí caùn boä y teá ñeå xöû lí nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát... Vuï ÑH&SÑH KT. vaät duïng traùi pheùp vaøo phoøng thi................ buùt chì ñen..... hoïc vieän.... thí sinh khoâng ñöôïc mang baát kì taøi lieäu....... Ngoaøi caùc vaät duïng noùi treân....... cao ñaúng taêng cöôøng raø soaùt.... fx500MS... ngaøy 23 thaùng 6 naêm 2006 Kính göûi : Chuû tòch Hoäi ñoàng tuyeån sinh caùc ñaïi hoïc.......... fx500A.. CÑ 2006 KHAÅN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Haø Noäi... Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo yeâu caàu Chuû tòch Hoäi ñoàng tuyeån sinh caùc ñaïi hoïc... cao ñaúng Thöïc hieän coâng ñieän soá 898/CÑ–TTg ngaøy 13 thaùng 6 naêm 2006 cuûa Thuû töôùng Chính phuû vaø quy cheá tuyeån sinh.

. cao ñaúng (toå chöùc ngaøy 4............... cao ñaúng vaøo moät phoøng thi..... 6.. 5 thaùng 7 naêm 2006) moät soá Hoäi ñoàng coi thi chöa quaùn trieät ñaày ñuû cho caùc caùn boä coi thi veà vieäc phaùt hieän vaø xöû lí thí sinh vi phaïm Quy cheá thi ... ../... 7 ................. Thöù Tröôûng Baønh Tieán Long ñaõ kí ñieän khaån soá 5812/CÑ–BGDÑT Trong ñôït 1 kì thi tuyeån sinh ñaïi hoïc................ Maùy tính Casio FX 570 ES ñöôïc mang vaøo phoøng thi........Ñieän khaån soá 5812/CÑ–BGDÑT Ngaøy 8 thaùng 7 naêm 2006..................... tuyeät ñoái khoâng boá trí 2 giaùm thò chöa coù kinh nghieäm coi thi tuyeån sinh ñaïi hoïc....... Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo yeâu caàu Chuû tòch Hoäi ñoàng tuyeån sinh caùc tröôøng ñaïi hoïc....... Boá trí caùn boä coù ñuû naêng löïc laøm nhieäm vuï coi thi........ cao ñaúng thöïc hieän nghieâm tuùc caùc vaán ñeà sau : 1.

chia Pheùp tính hoãn hôïp Luõy thöøa Pheùp chia coù soá dö Pheùp ñoàng dö Daáu hieäu chia heát Öôùc soá vaø boäi soá Soá nguyeân toá Phaân tích moät soá ra thöøa soá nguyeân toá Öôùc chung vaø Boäi chung 43 43 47 48 49 50 52 55 55 58 59 60 .MUÏC LUÏC HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY CASIO fx-500MS (duøng chung cho hoïc sinh THCS vaø THPT) Trang Môû ñaàu Tính toaùn cô baûn Pheùp toaùn coù nhôù Pheùp tính vôùi haøm khoa hoïc Giaûi phöông trình Thoáng keâ Toaùn hoài quy Thöù töï öu tieân caùc pheùp tính Cung caáp naêng löôïng Ñaëc ñieåm cuûa maùy 9 15 20 21 25 29 31 37 41 42 GIAÛI CAÙC BAØI TOAÙN THUOÄC CHÖÔNG TRÌNH TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ LÔÙP 6 SOÁ TÖÏ NHIEÂN Pheùp tính coäng. nhaân Pheùp tính tröø.

SOÁ NGUYEÂN Taäp hôïp soá nguyeân – Pheùp coäng – Tröø – Nhaân PHAÂN SOÁ Caùc pheùp tính veà phaân soá vaø hoãn soá Öôùc soá chung lôùn nhaát vaø Boäi soá chung nhoû nhaát Soá thaäp phaân – Phaàn traêm Nghòch ñaûo GOÙC Soá ño goùc – Caùc pheùp tính 72 62 64 70 72 60 LÔÙP 7 ÑAÏI SOÁ Taäp hôïp caùc soá höõu tæ – Caùc pheùp tính Luõy thöøa höõu tæ vaø luõy thöøa thaäp phaân Soá thaäp phaân höõu haïn – Soá thaäp phaân tuaàn hoaøn Laøm troøn soá Soá voâ tæ – Khaùi nieäm veà caên baäc hai Tæ leä thuaän Tæ leä nghòch Haøm soá Thoáng keâ Caùc baøi toaùn veà ñôn thöùc – ña thöùc HÌNH HOÏC Goùc ñoái ñænh vaø sole trong Ñònh lyù Pi-ta-go Quan heä giöõa goùc vaø caïnh ñoái dieän trong moät tam giaùc Tính chaát 3 ñöôøng trung tuyeán 101 104 106 107 75 79 81 83 83 86 90 92 94 99 LÔÙP 8 ÑAÏI SOÁ Caùc baøi toaùn veà ña thöùc Tính giaù trò cuûa ña thöùc 108 108 .

HCM ÑEÀ THI MAÙY TÍNH CASIO CUÛA BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑEÀ THI MAÙY TÍNH CASIO CUÛA CAÙC TÆNH CAÙCH NAÂNG CAÁP MAÙY TÍNH CASIO fx-500MS THAØNH CASIO fx-570MS 132 134 135 137 138 141 149 168 184 119 121 121 124 127 128 129 131 Löu yù : Muïc coù ñaùnh daáu * laø phaàn daønh cho hoïc sinh gioûi vaø giaùo vieân. Baøi taäp thöïc haønh vaø ñeà thi coù ñaùp soá ñeå baïn ñoïc tham khaûo.Pheùp chia ñôn thöùc Lieân Phaân Soá Phöông trình baäc nhaát moät aån HÌNH HOÏC 109 112 115 LÔÙP 9 ÑAÏI SOÁ Luõy thöøa – Caên soá Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù chöùa caên Haøm soá Heä phöông trình baäc nhaát 2 aån Heä phöông trình baäc nhaát 3 aån Tính giaù trò cuûa haøm baäc hai Phöông trình baäc 2 moät aån Phöông trình baäc 3 moät aån HÌNH HOÏC Tæ soá löôïng giaùc cuûa moät goùc nhoïn Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc löôïng giaùc Goùc noäi tieáp – Ña giaùc ñeàu noäi tieáp Hình truï Hình noùn – Hình caàu ÑEÀ THI MAÙY TÍNH CASIO CAÁP THAØNH PHOÁ TAÏI TP. .

...... BOÄ TRÖÔÛNG CUÏC TRÖÔÛNG CUÏC KHAÛO THÍ VAØ KIEÅM ÑÒNH CLGD Ñaõ kí: Nguyeãn An Ninh 8 ..... eâke............ vaät duïng thí sinh ñöôïc vaø khoâng ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi.. Cuïc KT&KÑ TL.. b) .................. duïng cuï veõ hình............. ..........BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO Soá : 3542/BGD&ÑT–KT&KÑ V/v : Toå chöùc thi toát nghieäp THPT naêm 2006 Kính göûi : COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Haø Noäi..... a) Thí sinh ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi : – Buùt vieát (khoâng coù gaén ñeøn phaùt ra aùnh saùng).......... maùy tính caàm tay khoâng coù chöùc naêng soaïn thaûo vaên baûn vaø khoâng coù theû nhôù.... thöôùc keû........................................ buùt chì ñen.. Atlat Ñòa lí Vieät Nam (trong giôø thi moân Ñòa lí)... – Löu : VT.... GDTX... – Baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoaù hoïc vaø Baûng tính tan (trong giôø thi moân hoaù hoïc).... YEÂU CAÀU CHUNG : ... – Caùc Vuï GDTrH... COI THI ............ Caùc taøi lieäu naøy do Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc aán haønh vaø khoâng ñöôïc ñaùnh daáu hoaëc vieát theâm baát cöù noäi dung gì............... KH–TC ........ 1.. – Thöù tröôûng Baønh Tieán Long (ñeå baùo caùo) ........ ngaøy 05 thaùng 05 naêm 2006 – Caùc Sôû giaùo duïc vaø ñaøo taïo – Cuïc Nhaø tröôøng – Boä Quoác phoøng Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo yeâu caàu chuaån bò vaø trieån khai toå chöùc kyø thi toát nghieäp trung hoïc phoå thoâng (THPT) naêm 2006 nhö sau: I... Thanh tra Boä vaø caùc ñôn vò lieân quan ............... VII..... taåy chì.. compa. Nôi nhaän : – Nhö treân (ñeå thöïc hieän) ... Phoå bieán saâu roäng vaø thöïc hieän nghieâm tuùc quy ñònh veà caùc taøi lieäu.......... thöôùc veõ ñoà thò..

ñaët naép phía döôùi vaø ñaåy leân cho saùt laïi. • Khoâng ñöôïc ñaåy tröôït naép töø phía maøn hình xuoáng.MÔÛ ÑAÀU Môû vaø ñaët naép • Môû naép : Laät maùy laïi (phía löng leân treân : thaáy roõ ñöôïc 6 loã (ñinh oác). Giöõ an toaøn cho maùy Phaûi ñoïc caùc ñieàu naøy tröôùc khi söû duïng maùy vaø giöõ laïi ñeå nghieân cöùu veà sau. duøng ngoùn tay caùi ñaåy maùy leân ñeå laáy naép ra. 9 . ! Caån thaän Daáu hieäu naøy duøng ñeå theå hieän thoâng tin maø coù theå daãn ñeán toån thöông hoaëc hö hoûng maùy neáu khoâng chuù yù. • Ñaët naép ñeå laøm vieäc : Ñeå maët phím maùy quay leân.

• Pin keøm theo maùy coù theå bò giaûm naêng löôïng trong quaù trình vaän chuyeån vaø löu kho. Khoâng ñöôïc boû pin vaøo löûa hay huyû chuùng baèng caùch ñoát. Haõy thaùo pin ra neáu baïn khoâng söû duïng maùy tính trong thôøi gian daøi.Pin • Sau khi thaùo pin ra khoûi maùy. Khoâng ñöôïc saïc laïi. Caån thaän khi söû duïng khi söû duïng maùy. Khoâng ñöôïc ñeå pin heát naêng löôïng trong maùy. Neáu treû em baát ngôø nuoát phaûi. haõy ñöa ngay ñeán baùc só. haõy neân thay pin ít nhaát 3 naêm 1 laàn. • Luoân aán phím • Thaäm chí khi maùy vaãn hoaït doäng bình thöôøng. 10 . Pin cheát coù theå roø ræ gaây hö hoûng vaø tính toaùn sai. Vì theá neân thay pin sôùm hôn tuoåi thoï pin. Söû duïng pin khoâng ñuùng caùch coù theå laøm pin bò roø ræ. Huyû maùy tính • Khoâng ñöôïc huyû boû maùy tính baèng caùch ñoát boû. • Chæ söû duïng ñuùng loaïi pin ghi trong höôùng daãn cuûa loaïi maùy tính. haõy caát vaøo nôi an toaøn xa taàm • • • • • tay treû em. haõy laáy pin ra khi bò yeáu. • Phaàn theå hieän vaø minh hoaï (nhö laø minh hoaï phím) trong höôùng daãn naøy chæ nhaèm muïc ñích minh hoaï vaø coù theå khaùc bieät ñoâi chuùt töø saûn phaåm thöïc teá. gaây toån thöông cho caù nhaân. Luoân ñaët pin ñuùng cöïc döông vaø aâm khi laép vaøo maùy. gaây hoûng caùc thieát bò cuûa maùy tính vaø coøn coù theå gaây ra hoaû hoaïn. Neáu laøm nhö vaäy moät soá linh kieän coù theå gaây noå baát ngôø taïo ruûi ro hoaû hoaïn vaø toån haïi caù nhaân.

Neáu laøm nhö vaäy seõ bò maát ñi lôùp in vaø coù theå laøm hoûng voû maùy. Traùnh boû maùy vaøo tuùi quaàn hay nhöõng nôi chaät choäi cuûa quaàn aùo vì noù coù theå laøm vaën vaø cong maùy. bieán daïng voû maùy vaø hö hoûng caùc maïch ñieän töû beân trong. • Traùnh söû duïng vaø ñeå maùy trong moâi tröôøng nhieät ñoä cao Nhieät ñoä quaù thaáp coù theå gaây neân chaäm hieån thò hay hoaøn toaøn khoâng hieån thò vaø laøm giaûm tuoåi thoï cuûa pin. loø söôûi hay baát cöù nôi naøo coù nhieät ñoä cao. • Traùnh söû duïng vaø caát maùy ôû nhöõng nôi coù ñoä aåm cao vaø buïi baëm. Haõy luoân giöõ soá lieäu quan troïng baèng vaên baûn. • Duøng vaûi meàm. Traùnh ñeå maùy tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi aùnh saùng maët trôøi. hay quaù thaáp. • Khoâng ñöôïc aán phím baèng ñaàu buùt bi hay vaät nhoïn. • Khoâng ñöôïc thaùo maùy ra. benzen hay caùc hoaù chaát deã bay hôi ñeå laøm saïch maùy. Neáu maùy bò dô. • Khoâng ñöôïc vaën hay beû cong maùy. Ñoä noùng coù theå gaây bieán maøu. • Khoâng ñöôïc laøm rôi maùy hay taùc ñoäng maïnh vaøo maùy. khoâ ñeå lau saïch beân ngoaøi maùy. gaàn cöûa soå. Vaét thaät raùo tröôùc khi lau saïch. Nhöõng ñieàu kieän nhö vaäy coù theå gaây hö hoûng maïch beân trong. lau saïch baèng vaûi hôi aåm vôùi moät ít boät giaët trung tính. Khoâng ñöôïc söû duïng chaát pha sôn. Maøn hình hai doøng 11 . Caån thaän khoâng ñöôïc ñeå maùy bò nöôùc rôi vaøo hay ñaët ôû nôi coù ñoä aåm cao vaø buïi baëm.• Pin yeáu coù theå laøm cho noäi dung boä nhôù bò hö hoûng hoaëc hoaøn toaøn bò maát ñi.

Maøn hình 2 doøng giuùp ta xem cuøng luùc caû bieåu thöùc vaø keát quaû : • Doøng treân laø bieåu thöùc. Tröôùc khi tính toaùn Mode Tröôùc khi tính toaùn. • Doøng döôùi laø keát quaû. theo höôùng daãn treân maøn hình ta löïa choïn caøi ñaët hay vaøo chöùc naêng thích hôïp. ta aán Khi aáy : Tính toaùn : COMP 12 (MODE) . Ví duï : Chuù yù : Ñeå trôû laïi caøi ñaët ban ñaàu. • Khi keát quaû coù hôn 3 chöõ soá ôû phaàn nguyeân thì coù daáu caùch töøng nhoùm 3 chöõ soá keå töø ñôn vò. baïn phaûi choïn ñuùng mode theo baûng döôùi ñaây : Pheùp tính Tính thoâng thöôøng Thoáng keâ Hoài quy Giaûi phöông trình AÁn Vaøo Mode COMP SD REG EQN • AÁn nhieàu laàn ta coù maøn hình caøi ñaët maùy. • Trong höôùng daãn naøy teân cuûa mode caàn vaøo ñeå thöïc hieän pheùp tính ñöôïc ghi baèng tieâu ñeà chính cuûa moãi phaàn.

COMP) vaø ñôn vò ño goùc (ñoä : Deg(D). . ta duøng tính laïi (keå caû maøn hình ñang tính). • Phaûi kieåm tra mode hieän haønh (SD. ta phaûi caét ra 2 hay nhieàu bieåu thöùc. Khi aáy aán . n Khaû naêng nhaäp • Maøn hình nhaäp bieåu thöùc tính ñöôïc 79 böôùc. • Ñeán böôùc thöù 73 trôû ñi con troû hieän (thay vì _). hoaëc ñeå chænh söûa vaø 13 . Moãi phím daáu . • Mode COMP. • AÁn laàn nöõa hoaëc (thoaùt traïng thaùi cheøn). SD vaø REG ñöôïc duøng keát hôïp vôùi ñôn vò ño goùc. • Khi maøn hình cuõ hieän laïi. moät phím soá laø 1 böôùc. ñöôïc duøng nhö moät bieán trong bieåu thöùc sau (xem theâm phaàn soá nhôù Ans). n ta ñöôïc traïng thaùi bình thöôøng Hieän laïi bieåu thöùc tính • Sau moãi laàn tính toaùn. • AÁn ñeå goïi keát quaû vöøa tính xong. Neáu bieåu thöùc daøi hôn 79 böôùc. . n Söûa loãi khi nhaäp hay ñeå di chuyeån con troû ñeán choã caàn chænh. maùy löu bieåu thöùc vaø keát quaû vaøo boä nhôù. Grad(G) tröôùc khi tính toaùn. AÁn hai laàn ñeå xem laïi maøn hình tröôùc ñoù (bao goàm bieåu thöùc vaø keát quaû ñaõ tính tröôùc doù). . radian(R). • Caëp phím hay laø 1 böôùc. kí töï tröôùc con troû bò xoaù. • Duøng phím • AÁn • AÁn con troû trôû thaønh (traïng thaùi cheøn) vaø cheøn theâm tröôùc kí töï ñang nhaáp nhaùy. ñeå xoaù kí töï ñang nhaáp nhaùy (coù con troû).Ñôn vò goùc : Deg Daïng a × 10n : Norm 1 Daïng phaân soá : ab / c Daáu caùch phaàn leû : chaám (Dot) • Mode ñöôïc hieän ôû phaàn treân maøn hình (tröø Mode COMP). REG.

Ví duï : Tính 2 + 3 vaø laáy keát quaû nhaân 4 2 3 4 Daïng a × 10n Maøn hình chæ hieän 10 chöõ soá. • Boä nhôù maøn hình löu ñöôïc 128 byte cho boä bieåu thöùc vaø keát quaû. • Ñònh vò trí sai AÁn hay sau kí töï loãi. Vôùi soá thaäp phaân ta ñöôïc choïn 1 trong 2 daïng cuûa a × 10n . • Taét maùy.AÁn . • AÁn xoaù maøn hình nhöng khoâng bò xoaù trong boä nhôù. Giaù trò lôùn hôn ñöôïc hieän daïng a × 10n . • Ñoåi mode. • Ñeå thay ñoåi daïng hieän ta aán töông öùng vôùi söï löïa choïn cuûa ta : vaø aán tieáp moät soá 14 . con troû nhaáp nhaùy lieàn Noái keát nhieàu bieåu thöùc Duøng daáu : ( ) ñeå noái hai bieåu thöùc tính. con troû hieän ôû ñaàu doøng bieåu thöùc. sau khi coù thoâng baùo loãi. • Boä nhôù maøn hình bò xoaù khi : AÁn • Laäp laïi mode vaø caøi ñaët ban ñaàu (aán (MODE) ).

AÁn vaø aán tieáp (Norm 1).” (kieåu vieát soá cuûa Mó) hoaëc aán (Comma) neáu choïn daáu caùch phaàn leû laø phaåy “.” (dot) ñeå ngaên caùch phaàn nguyeân vôùi phaàn leû thaäp phaân vaø daáu “.” vaø Sau ñoù aán daáu nhoùm 3 chöõ soá laø phaåy “. hoaëc n (Norm 2) • Norm 1 : ñöa vaøo daïng a × 10 nhöõng soá x coù : x < 10−2 hay x ≥ 1010 • Norm 2 : ñöa vaøo daïng a × 10n nhöõng soá x coù : x < 10−9 hay x ≥ 1010 Taát caû caùc ví duï trong taøi lieäu naøy ñeàu ôû Norm 1.” (comma) ñeå taïo nhoùm 3 chöõ soá ôû phaàn nguyeân (daáu nghìn. Trôû veà traïng thaùi ban ñaàu Muoán ñöa maùy veà traïng thaùi ban ñaàu cuûa caøi ñaët mode vaø xoaù nhôù thì aán : (ALL) Thöïc hieän ôû mode COMP Pheùp tính thoâng thöôøng Vaøo COMP mode aán (COMP) 15 . Daáu caùch phaàn leû thaäp phaân vaø daáu nhoùm 3 chöõ soá • Ta coù theå choïn löïa daáu chaám “. trieäu..” vaø daáu nhoùm 3 chöõ soá laø chaám “. Muoán vaäy ta aán 5 laàn ñeå maøn hình hieän : AÁn (Dot) neáu choïn daáu caùch phaàn leû laø chaám “.. tyû.) hoaëc ngöôïc laïi.” (gioáng kieåu vieát soá Vieät Nam).

23 sin – 1.Soá aâm trong pheùp tính phaûi ñaët trong daáu ngoaëc 1.34 −9 5 −8 • Ví duï 1 : Tính 3 × (5 × 10 ) = 1. 16 .34 × 10−5 → 2.5 × 10 AÁn 3 5 • Ví duï 2 : Tính 5 × (9 + 7) = 80 AÁn 5 9 tröôùc Coù theå boû qua daáu n 9 7 Toaùn veà phaân soá • Phaân soá Caùc hoãn soá hay phaân soá coù toång caùc kí töï (soá nguyeân + töû + maãu + daáu caùch) vöôït 10 kí töï ñöôïc töï ñoäng döa vaøo daïng thaäp phaân.6 = 2.23 → Neáu soá aâm laø soá muõ thì khoûi ñaët trong daáu ngoaëc sin2.1 2 AÁn 1 2 1.6 • Keát quaû cuûa pheùp giöõa tính phaân soá vôùi soá thaäp phaân luoân laø soá thaäp phaân. 2 1 13 • Ví duï 1 : + = 3 5 15 AÁn • Ví duï 2 : 2 3 1 5 AÁn 1 2 11 +1 = 4 4 3 12 3 1 4 3 1 2 3 2 1 • Ví duï 3 : Ñôn giaûn = 4 2 4 AÁn 2 1 • Ví duï 4 : Tính + 1.

75 3 (soá thaäp phaân → phaân soá) 4 • Ví duï 2 : AÁn 1 = 0.75 = 2 2.• Ñoåi phaân soá ↔ soá thaäp phaân • Ví duï 1 : AÁn 2.5 (phaân soá → soá thaäp phaân) 2 1 2 • Ñoåi hoãn soá ↔ phaân soá • Ví duï : AÁn 2 5 1 ↔ 3 3 1 2 3 • Coù theå caøi ñaët maøn hình ñeå chæ nhaäp vaø hieän keát quaû laø phaân soá (khoâng nhaäp vaø hieän hoãn soá) nhö sau : AÂÁn 5 laàn ñeå coù maøn hình : AÁn tieáp Maùy hieän : AÁn AÁn (ab/c ) : neáu choïn nhaäp vaø hieän coù hoãn soá (d/c) : neáu choïn nhaäp chæ laø phaân soá maø nhaäp hoãn soá. 17 • Coù thoâng baùo loãi khi choïn .

Tính phaàn traêm
• Ví duï 1 : AÁn • Ví duï 2 : AÁn • Ví duï 3 : AÁn • Ví duï 4 : AÁn • Ví duï 5 : AÁn • Ví duï 6 :
Tính 12% cuûa 1500 12 (keát quaû 180) 1500 Tính 660 laø maáy phaàn traêm cuûa 880 880 (keát quaû 75%) 660 Tính 2500 + 15% cuûa 2500 15 (keát quaû 2875) 2500 Tính 3500 – 25% cuûa 3500 25 (keát quaû 2625) 3500 Tính 300 + 500 laø maáy phaàn traêm cuûa 500 300 500 (keát quaû 160%) 40 trôû thaønh 46 vaø 48 laø ñaõ taêng bao nhieâu phaàn traêm (ñoái vôùi 40) AÁn 46 40 (keát quaû 15%) Ñöa con troû leân doøng bieåu thöùc vaø söûa soá 46 thaønh 48 roài aán (keát quaû 20%)

Pheùp tính veà ñoä, phuùt, giaây (hay giôø, phuùt, giaây)
Ta coù theå thöïc hieän pheùp tính treân ñoä (hay giôø), phuùt, giaây hoaëc ñoåi nhau giöõa ñoä (hay giôø), phuùt, giaây vôùi soá thaäp phaân.

• Ví duï 1 : Ñoåi 2.258 ñoä (soá thaäp phaân) ra ñoä, phuùt, giaây : Cho maøn hình hieän D baèng caùch aán : (Deg)
Roài aán tieáp : 2.258
(ñoïc 2°15′28,8′′ ) aán tieáp • Ví duï 2 : Tính 12°34′56′′ × 3.45 34 56 AÁn (ôû D) 12

3.45

18

FIX, SCI, RND (choïn soá chöõ soá leû, daïng chuaån a × 10n, tính troøn)
• Ta coù theå caøi ñaët maøn hình ñeå aán ñònh soá chöõ soá leû thaäp phaân, ñònh soá daïng chuaån (a × 10n ) baèng caùch sau :
AÁn 4 laàn phím ñeå coù maøn hình :

AÁn tieáp hoaëc hoaëc tuyø ta choïn : (Fix) aán ñònh soá chöõ soá leû (aán tieáp moät soá töø 0 ñeán 9) (Sci) aán ñònh soá chöõ soá cuûa a trong a × 10n (soá nguyeân cuûa a chæ laø töø 0 ñeán 9). AÁn tieáp moät soá töø 0 ñeán 9 ñeå aán ñònh soá chöõ soá cuûa a. (Norm) vieát soá daïng bình thöôøng (coù Norm 1, Norm 2, xem phaàn tröôùc). • Ví duï 1 : Tính 200 ÷ 7 × 14 = Neáu aán : 200 7 14 Neáu aán ñònh coù 3 soá leû thì :
AÁn tieáp Neáu aán : Neáu duøng phím AÁn AÁn theâm 14 ..... (Norm) ñeå xoaù Fix (trôû veà Norm 1) AÁn • Ví duï 2 : Tính 1 ÷ 3 vôùi 2 chöõ soá (Sci 2) AÁn ..... (Sci) 1 3 AÁn ..... (Norm) ñeå xoaù Sci (trôû veà Norm 1) ..... 200 : 14 7 (Fix) 7

200

19

Thöïc hieän ôû Mode COMP (aán

)

Nhôù keát quaû
• Moãi khi nhaán thì giaù trò vöøa nhaäp hay keát quaû cuûa bieåu thöùc . ñöôïc töï ñoäng gaùn vaøo phím • Phím
cuõng ñöôïc gaùn keát quaû ngay sau khi aán hay vaø tieáp theo laø moät chöõ caùi. . löu keát quaû ñeán 12 chöõ soá chính vaø 2 chöõ soá muõ. khoâng ñöôïc gaùn khi pheùp tính coù loãi. , ,

• Goïi keát quaû baèng phím • Phím • Phím

Tính lieân tieáp
• Keát quaû sau khi aán
coù theå söû duïng trong pheùp tính keá tieáp.

• Keát quaû naøy coù theå söû duïng nhö moät soá trong caùc haøm

(X , X , X
2 3

−1

, X! , +, –, ^ Xy ,

)

( )

x

, ×, ÷, nPr, nCr vaø

.

Soá nhôù ñoäc laäp M
• Moät soá coù theå nhaäp vaøo soá nhôù M, theâm vaøo soá nhôù, bôùt ra töø soá nhôù. Soá nhôù ñoäc laäp M trôû thaønh toång cuoái cuøng. • Soá nhôù ñoäc laäp ñöôïc gaùn vaøo M. • Xoaù soá nhôù ñoäc laäp M aán • Ví duï :
.

Bieán nhôù
• Coù 9 bieán nhôù (A, B, C, D, E, F, M, X vaø Y) coù theå duøng ñeå gaùn soá lieäu, haèng, keát quaû vaø caùc giaù trò khaùc.
20

Muoán gaùn soá 15 vaøo A. • Phaûi chôø keát quaû hieän leân môùi baét daàu pheùp tính keá tieáp. • π = 3....4 193. ) khi muoán thöïc hieän caùc pheùp • Moät vaøi pheùp tính cho keát quaû hôi chaäm..2 ÷ 28 = 6.2 23 28 AÁn tieáp Vaøo Mode COMP (aán toaùn cô baûn.897859012 AÁn . AÁn phím 3 laàn ñeå maøn hình hieän : AÁn tieáp soá döôùi ñôn vò ñöôïc choïn (1.9 AÁn 193. (Rad) 21 ..2 ÷ 23 = 8. ta aán : Muoán xoaù taát caû caùc soá thì aán : 15 (Mcl) • Ví duï : 193.. radian hay grad). 2 hoaëc 3) π (goùc 90° = goùc radian = goùc 100 grad ) 2 • Ví duï 1 : Tính sin63°52′41′′ = 0.14159265359 Haøm löôïng giaùc – Haøm löôïng giaùc ngöôïc Phaûi aán ñònh ñôn vò ño goùc (ñoä. ta aán : Muoán xoaù giaù trò ñaõ nhôù cuûa A.5 AÁn ... 63 (Deg) 52 41 • Ví duï 2 : Tính cos (π/3 rad) = 0.

. tan−1 laø arcsin..5 4 2 = 16 2 4 22 . arctan.. arccos.23 = 0.741 = 36. cos−1.089905111 AÁn 1. (Rad) • Ví duï 4 : AÁn AÁn tieáp tan−1 0.5 10 = 31. Haøm Hype – Haøm Hype ngöôïc • Ví duï 1 : Tính sinh AÁn • Ví duï 2 : Tính sinh−1 AÁn 3.6227766 1...6 30 = 4.6 = 18.23 • Ví duï 2 : Tính AÁn Tính AÁn • Ví duï 3 : Tính AÁn • Ví duï 4 : Tính AÁn Tính AÁn ln 90 (= loge90) = 4.741 Ghi chuù : sin−1 ..46579 10 1. (Deg) 0.28545536 3.53844577° = 36°32′ 18′′ .094622224 30 Logarit thaäp phaân – logarit töï nhieân – logarit ngöôïc (haøm muõ) Maùy tính kí hieäu log : logarit thaäp phaân ..• Ví duï 3 : AÁn cos−1 2 π = 0. • Ví duï 1 : Tính log1. ln : logarit töï nhieân..49980967 90 ln e = 1 e10 = 22026.25π (radian) ( = radian) 2 4 .

Caên baäc hai. bình phöông. • Ví duï 1 : Tính AÁn • Ví duï 2 : Tính AÁn 3 2 + 3 × 5 = 5. • Ví duï 9 : Tính 3π = 9.000 vaø 0.988647795 7 123 3 123 30 • Ví duï 4 : Tính 123 + 30 = 1023 • Ví duï 5 : Tính 12 = 1728 12 1 = 12 1 1 − 3 4 • Ví duï 6 : Tính AÁn AÁn AÁn 3 8 4 • Ví duï 7 : Tính 8! = 40320 • Ví duï 8 : Hieän moät soá ngaãu nhieân giöõa 0. nghòch ñaûo. • Ví duï 10 : Coù bao nhieâu soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau ñöôïc choïn trong caùc chöõ soá töø 1 ñeán 7 ? AÁn 7 4 23 . giai thöøa.999 (moãi laàn aán ta ñöôïc moät keát quaû khaùc nhau khoâng bieát tröôùc). laäp phöông.290024053 123(= 123 2 1/7 • Ví duï 3 : Tính AÁn AÁn AÁn 7 ) = 1. caên baäc n.424777961 AÁn 3 (keát quaû 840 soá). toå hôïp. soá ngaãu nhieân.287196909 2 3 3 5 5 27 5 + −27 = −1. soá π vaø chænh hôïp. caên baäc ba.

AÁn AÁn tieáp AÁn .25 4. AÁn AÁn tieáp AÁn (ôû radian).• Ví duï 11 : Coù bao nhieâu caùch thaønh laäp nhoùm 4 ngöôøi trong 10 ngöôøi ? (keát quaû : 210) AÁn 10 4 Ñoåi ñôn vò ño goùc • AÁn ñeå maøn hình hieän : • AÁn tieáp theo soá naèm döôùi teân ñôn vò töông öùng • Ví duï : Ñoåi AÁn 4. F (theo thöù töï). y. y) (ôû Deg). • Ví duï 2 : Ñoåi toaï ñoä Ñeà-caùc (x = 1.. • Ví duï 1 : Ñoåi toaï ñoä cöïc (r = 2.. θ) 24 .25 radian ra doä . y = 3) sang toaï ñoä cöïc (r. 2 60 keát quaû : x = 1 keát quaû : y = 1. 1 3 keát quaû : r = 2 keát quaû : θ = 60 ta ñöôïc r vaø θ. (Deg) (R) AÁn tieáp Ñoåi toaï ñoä (toaï ñoä Ñeà–caùc vaø toaï ñoä cöïc) Keát quaû ñöôïc töï doäng gaùn vaøo E.732050808 ta ñöôïc x. . θ = 60° ) ra toaï ñoä Ñeà-caùc (x...

088 × 103 56088 0. 25 . • Neáu chöa nhaäp soá cuoái (c cuûa phöông trình baäc 2 vaø d cuûa phöông trình baäc 3) ta coù theå xem tôùi lui (cuoän) caùc heä soá beân caïnh.Kí hieäu kó thuaät • Ví duï 1 : Chuyeån AÁn 56088 ra daïng a × 103 56088 = 56.08125 Mode EQN giuùp chuùng ta giaûi (baèng chöông trình) phöông trình ñeán baäc 3 vaø heä phöông trình ñeán 3 aån Vaøo mode EQN aán : Phöông trình baäc 2 – Phöông trình baäc 3 Phöông trình baäc 2 : ax2 + bx + c = 0 Phöông trình baäc 3 : ax3 + bx2 + cx + d = 0 • Vaøo mode EQN roài duøng phím ñeå ñöa ñeán maøn hình : – AÁn tieáp soá baäc caàn choïn roài nhaäp heä soá. Khoâng nhaäp soá phöùc vaøo heä soá.25 × 10−3 0.08125 = 81.08125 ra daïng a × 10−3 • Ví duï 2 : Chuyeån AÁn 0.

75i 26 .– Khi nhaäp xong heä soá cuoái (ñaõ aán quaû : ) ta ñöôïc maøn hình keát – AÁn ta ñöôïc nghieäm soá keá. – AÁn ta trôû laïi maøn hình nhaäp heä soá. • Ví duï 1 : Thì maøn hình hieän : x1 = 0. • Ví duï : Giaûi phöông trình x3 − 2x2 − x + 2 = 0 (x = 2 . Daáu hieäu "R ↔ I" ñöôïc hieän keøm ôû goùc phaûi treân (neáu choïn Disp laø a + bi).25 + 0. Duøng phím xem laïi caùc nghieäm. –1 . 1) – • Neáu nghieäm soá laø soá phöùc thì phaàn thöïc cuûa nghieäm soá ñöôïc AÁn maøn hình hieän phaàn aûo (coù keøm i). hieän tröôùc. ñeå xem ñi • Vaøi heä soá laøm keùo thôøi gian tính. laøm cho phaàn thöïc vaø phaàn aûo (coù keøm i) cuûa 1 Phím nghieäm laàn löôït hieän leân (neáu choïn Disp laø a + bi).

8x − 4x + 5 = 0 2 (x = 0.AÁn ta ñöôïc : • Neáu choïn Disp laø r ∠ θ (vieát soá daïng z = reiθ ) thì r ñöôïc hieän tröôùc (caû khi nghieäm laø soá thöïc). 27 . x2 = Heä phöông trình baäc nhaát Phaûi ñöa veà daïng sau : ⎧a x + b1y = c1 Heä phöông trình baäc I hai aån ⎨ 1 ⎩a2x + b2y = c2 ⎧a1x + b1y + c1z = d1 ⎪ Heä phöông trình baäc I ba aån ⎨a2x + b2y + c2z = d2 ⎪a x + b y + c z = d 3 3 3 ⎩ 3 Vaøo Mode EQN (aán nhieàu laàn phím Maøn hình hieän : vaø choïn (EQN). • Ví duï 2 : Giaûi phöông trình baäc hai coù 2 nghieäm phöùc (khoâng coù nghieäm thöïc hay coøn noùi voâ nghieäm treân ).75i) – • Nghieäm keùp hieän hai laàn x1 = .25 ± 0. maøn hình theâm daáu hieäu r ∠ θ (θ tính baèng ñoä ôû beân treân goùc phaûi vaø hieän θ khi aán hay radian hoaëc grad tuøy theo ta choïn ñôn vò ño goùc ban ñaàu vaø coù daáu ∠ naèm phía tröôùc soá θ).

Duøng phím laïi caùc nghieäm.AÁn (2 aån) hoaëc (3 aån) ñeå coù maøn hình heä soá. y = 5 . baèng phím • Khoâng nhaäp ñöôïc soá phöùc vaøo heä soá. ñeå xem ñi. maùy baùo loãi Math ERROR. 28 . • Khi chöa nhaäp giaù trò heä soá cuoái ( c2 cuûa heä 2 aån hoaëc d3 cuûa heä 3 aån) ta coù theå xem tôùi xem lui (cuoän) caùc heä soá beân caïnh . xem • ⎧2x + 3y − z = 15 ⎪ Ví duï : Giaûi heä ⎨3x − 2y + 2z = 4 ⎪5x + 3y − 4z = 9 ⎩ (x = 2 . z = 4) • Vôùi heä voâ soá nghieäm hay voâ nghieäm. • Khi nhaäp xong heä soá cuoái (ñaõ aán ) ta ñöôïc maøn hình keát quaû: AÁn ta ñöôïc nghieäm keá.

53. 54. 53. n. 52 Vaøo mode SD roài aán : (Scl) (xoaù baøi thoáng keâ cuõ) AÁn tieáp 55 (khi aán maøn hình chæ hieän toång taàn soá n maø thoâi) 29 . Σx vaø Σx2 vôùi soá lieäu : 55. • Ví duï : Tính σn−1 . aán (Scl) ñeå xoaù nhôù thoáng keâ • Nhaäp döõ lieäu aán < döõ lieäu x > • Nhaäp döõ lieäu xong thì goïi keát quaû nhö sau : 2 • Muoán tính phöông sai σn thì khi giaù trò σn hieän leân ta aán theâm . 54. σn . 55.Thoáng keâ • Duøng phím AÁn ñeå vaøo SD • Tröôùc khi baét ñaàu. 51. x .

AÁn tieáp 54 AÁn 51 55 53 53 54 52 • Tính ñoä leäch tieâu chuaån theo n – 1 (σn−1 = 1. taàn soá döõ lieäu cuûa thöù töï naøy ñoïc ñöôïc ôû Freq.316956719) AÁn • Tìm soá trung bình (x = 53. 30 . Baát kì luùc naøo ta cuõng coù theå xem laïi döõ lieäu nhaäp baèng phím theo thöù töï döõ lieäu nhaäp. 10 Neáu soá lieäu 110 coù taàn soá laø 10 ta nhaäp 110 Khoâng caàn nhaäp ñuùng thöù töï soá lieäu. • Ta coù theå chænh söûa döõ lieäu hay taàn soá baèng caùch goïi döõ lieäu (hay taàn soá) ñoù leân. nhaäp soá lieäu môùi vaø aán thay theá giaù trò cuõ.375) AÁn • Tìm toång taàn soá (n = 8) AÁn • Tìm toång Σx = 427 AÁn • Tìm toång Σx2 = 22805 AÁn Chuù yù khi nhaäp döõ lieäu • • • • AÁn laø nhaäp döõ lieäu 2 laàn. Neáu duøng khi nhaäp döõ lieäu thì khi xem laïi : döõ lieäu hieän moät laàn keøm soá thöù töï. .407885953) • Tính ñoä leäch tieâu chuaån theo n (σn = 1. giaù trò môùi seõ • Neáu ta aán thay thì soá lieäu treân maøn hình seõ nhaäp vaøo nhö laø döõ lieäu môùi theâm vaøo cuoái baøi thoáng keâ (chöù khoâng phaûi söûa döõ lieäu cuõ).

• Coù theå xoaù moät döõ lieäu baèng caùch cho döõ lieäu aáy hieän leân roài aán . • Döõ lieäu ñöôïc löu trong boä nhôù. • Ñeå xoaù soá lieäu vöøa nhaäp. Thoâng baùo “Data Full” (döõ lieäu ñaày) hieän leân vaø ta khoâng nhaäp ñöôïc nöõa. aán Toaùn hoài quy Vaøo REG aán : Maøn hình hieän : . neáu muoán tieáp tuïc nhaäp (nhöng döõ lieäu khoâng hieän hoaëc AÁn chænh ñöôïc nöõa). Caùc döõ lieäu coøn laïi seõ ñaùnh doàn soá thöù töï laïi. AÁn soá töông öùng ta seõ vaøo chöùc naêng muoán choïn Tröôùc khi tính toaùn phaûi aán (Scl) ñeå xoaù boä nhôù cuûa thoáng keâ. Khi aáy aán hình hieän : maøn AÁn neáu khoâng ñònh nhaäp nöõa. Nhaäp döõ lieäu theo cuù phaùp : < döõ lieäu y > < döõ lieäu x > Caùc keát quaû theo döõ lieäu ñaõ nhaäp ñöôïc goïi theo baûng sau : 31 .

Tröø y = A + Bx + Cx2 Rieâng vôùi y = A + Bx + Cx2 thì theo baûng sau : 32 .

Hoài quy tuyeán tính y = A + Bx • Ví duï : AÙp suaát theo nhieät ñoä trong baûng sau : Haõy duøng hoài quy tuyeán tính y = A + Bx ñeå tính A. heä soá tôùi haïn r 2 vaø soá hieäp bieán ⎛ ∑ xy − n ⋅ x ⋅ y ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ n−1 ⎝ ⎠ Giaûi : Vaøo REG Mode : AÁn 10 (Lin) (Scl) 1003 döõ lieäu ñöôïc nhaäp vaø maøn hình hieän giaù trò cuûa n) 33 (xoaù nhôù) (Khi aán .Caùc giaù trò naøy coù theå duøng nhö caùc bieán trong bieåu thöùc tính. aùp suaát ôû 18°C . Tìm nhieät ñoä khi aùp suaát 1000 hPa. B vaø heä soá töông quan r.

eB.48 18 Nhieät ñoä ôû 1000 hPa = 4. 1/x 34 .642857143 1000 r = 0. luõy thöøa.AÁn tieáp 15 20 30 1005 1010 1014 25 1011 Heä soá A = 997. ln x y = A .982607368 Tìm aùp suaát ôû 18°C = 1007. nghòch ñaûo • Cuõng duøng caùc thao taùc töông töï nhö ôû hoài quy tuyeán tính.4 Heä soá B = 0. muõ. xB (ln y = ln A + Bln x) y = A + B .56 Heä soá töông quan r = 0. • Caùc daïng : Hoài quy logarit Hoài quy muõ Hoài quy luyõ thöøa Hoài quy nghòch ñaûo y = A + B .965517241 3 Soá hieäp bieán = 35 2 Hoài quy logarit.x (ln y = ln A + Bx) y = A .

C.Hoài quy baäc hai : y = A + Bx + Cx2 • Ví duï : Cho baûng sau : Theo coâng thöùc hoài quy baäc hai haõy tìm caùc heä soá A.0 50 103 (xoaù nhôù thoáng keâ) 23.71629667 × 10–3 y Tính ˆ khi xi = 16 (= – 13.14556728) 20 x Tính ˆ2 khi yi = 20 (= 175.5872105) 35 .5 46.59856934 Tính heä soá B = 1.38291067) 16 x Tính ˆ1 khi yi = 20 (= 47.4 Tính heä soá A = – 35. Sau y x ñoù tìm ˆ vôùi x = 16 vaø ˆ vôùi y = 20 Giaûi : ÔÛ REG Mode : AÁn 29 74 118 (Quad) (Scl) 1.0 48.6 38. B.495939413 Tính heä soá C = – 6.

AÁn chænh loãi..). Kieåm tra laïi coâng thöùc dang duøng. ñeå nhaäp nhieàu döõ lieäu gioáng nhau. • Thöïc hieän thao taùc baát hôïp lí (nhö chia cho 0. 30" naêm laàn thì aán 20 Keát quaû ñöôïc goïi khoâng caàn thöù töï nhö baûng treân. 30 5 Duøng phím Ví duï : nhaäp "2. 3. Nhaäp Mode ñuùng vaø thöïc hieän laïi pheùp tính.20 • Chuù yù veà nhaäp döõ lieäu AÁn ñeå nhaäp döõ lieäu 2 laàn. AÁn (Mode) ñeå trôû laïi caøi daët Mode ban ñaàu.. Math ERROR (loãi veà tính toaùn) Lí do : vaø ñeå • Keát quaû pheùp tính ngoaøi khaû naêng cuûa maùy. ó • Khi coù vaán ñeà I Neáu keát quaû pheùp tính baát thöôøng hoaëc coù thoâng baùo loãi. • Thöïc hieän pheùp tính vöôït quaù phaïm vi nhaäp cuûa haøm. 36 . . 2. haõy thöïc hieän caùc böôùc sau : 1. • Thoâng baùo loãi Maùy bò ñöùng khi coù thoâng baùo loãi hieän leân. Neân luoân ghi caùc döõ lieäu quan troïng ñeå giöõ laïi. Neáu caùc böôùc treân khoâng chænh duùng baøi toaùn thì aán maùy töï kieåm tra thao taùc vaø xoaù taát caû döõ lieäu baát thöôøng trong boä nhôù. Vaãn coù phaàn chuù yù nhö ôû SD. Sau ñaây laø chi tieát cuûa caùc loãi.

Stack ERROR (loãi veà nhoùm pheùp tính). x3 . Rec (r. phím haøm aán sau. 37 . Caùch söûa : • Duøng phím ñeå tìm choã sai. Lí do : • Nhoùm soá hoaëc nhoùm pheùp tính vöôït quaù khaû naêng. x!. Syntax ERROR (loãi cuù phaùp). chænh laïi. • Sai argument. chænh laïi. x−1 . Thöù töï öu tieân caùc pheùp tính Pheùp tính thöïc hieän theo öu tieân sau : Pol (x. • Chia pheùp tính ra 2 hoaëc nhieàu hôn. θ) Caùc haøm maãu A Vôùi caùc haøm naøy. Caùch söûa : • Duøng phím Lí do : ñeå tìm choã sai. Caùch söûa : • Ñôn giaûn pheùp tính ñeå nhoùm soá coù 10 möùc vaø nhoùm pheùp tính coù 24 möùc. y). x2 . • Chuù yù caùc giaù trò thuoäc vuøng nhôù ñang söû duïng. Arg ERROR (Loãi argument). Lí do : • Thao taùc toaùn sai.Caùch söûa : • Kieåm tra phaïm vi cho pheùp cuûa giaù trò nhaäp. giaù trò nhaäp tröôùc. .

ˆ1 . A log2. tanh. Chænh hôïp. cos −1 . πA. cos.. Nhoùm pheùp tính Maùy tính söû duïng nhöõng vuøng nhôù goïi laø “Nhoùm” ñeå nhaän taïm thôøi caùc giaù trò (nhoùm soá) vaø caùc leänh (nhoùm leänh) theo thöù töï tính toaùn. sinh−1 . 5A.. sinh. vôùi teân soá nhôù. cosh−1. Haøm maãu B Vôùi caùc haøm naøy. tan. ˆ . giaù trò nhaäp sau.. x x x y Ñoåi ñôn vò ño goùc. Ñoåi ñôn vò. tanh−1. tan−1. 38 . sin−1. cosh. sin. nCr ×. phím haøm aán tröôùc. toå hôïp : nPr. Luyõ thöøa. Coù 10 möùc nhoùm soá vaø 24 möùc nhoùm leänh. Pheùp toaùn trong ngoaëc ñöôïc thöïc hieän tröôùc.Kí hieäu kó thuaät. ÷ +. . – • Caùc pheùp toaùn töông töï nhö sau ñöôïc thöïc hieän töø phaûi sang traùi : ex ln 120 → ex ln( 120 ) • • ( ) Caùc pheùp toaùn khaùc ñöôïc thöïc hieän töø traùi sang phaûi. log. 3 . 10x . x ab/ c Daïng nhaân taét vôùi π. caên soá : ^ (xy ) . vôùi teân bieán : 2π. (–) Daïng nhaân taét vôùi caùc haøm maãu B : 2 3 . ˆ . . ˆ2 . ex . .. ln. Thoâng baùo loãi veà nhoùm (Stack ERROR) hieän leân khi ta thöïc hieän pheùp tính vöôït quaù khaû naêng naøy.

Phaïm vi nhaäp Soá tính toaùn beân trong 12 Ñoä chính xaùc ± 1 ôû chöõ soá thöù 10 39 .Ví duï : Pheùp tính ñöôïc thöïc hieän theo “thöù töï thao taùc”. leänh vaø giaù trò leänh vaø giaù trò ñöôïc xoaù khoûi “nhoùm pheùp tính” khi pheùp tính thöïc hieän xong.

40 .

41 . 4. Ñoùng naép vaø xieát laïi ñinh oác. x y . Caùch thay pin 1. Laép pin môùi vaøo theo ñuùng cöïc. Nhaán ñeå taét maùy. Taïi vuøng caän cuûa ñieåm ñaëc bieät haøm soá vaø taïi ñieåm uoán. Laáy pin cuõ ra. Thaùo ñinh oác ôû maët sau vaø laáy naép giöõ pin ra. Haõy thay pin caøng sôùm caøng toát khi soá bò môø. 6. nCr). sai soá tích luyõ vaø coù theå trôû neân lôùn. x!. sai soá laø ± 1 ôû chöõ soá thöù 10 (tröôøng hôïp hieän a × 10n thì sai soá laø ± 1 ôû soá cuoái cuûa a). 3. Sai soá töø nhieàu pheùp tính lieân tieáp tích luyõ laïi seõ nhieàu hôn (gaây ra bôûi nhieàu pheùp tính lieân tieáp nhö X (xy ) . 5. Maùy duøng 1 pin AA Daáu hieäu pin yeáu Khi soá bò môø chöùng toû laø pin bò yeáu. Nhaán ñeå môû maùy. Neáu cöù tieáp tuïc söû duïng khi pin ñaõ yeáu coù theå gaây neân keát quaû khoâng chính xaùc. 3 . 2.Ñoái vôùi pheùp tính ñôn. nPr.

6oz) keå caû pin.5 cao × 78 roäng × 155 daøi (mm). : 130 gam (4. : 19. : 0.Chöùc naêng töï ñoäng taét Maùy töï taét sau khoaûng 6 phuùt khoâng thao taùc. AÁn ñeå môû laïi. : Töø 0° ñeán 40°C ( 32°F ñeán 104°F ). Ñaëc ñieåm cuûa maùy Cung caáp naêng löôïng : 1 pin AA (R6P(SUM–3)) Tuoåi pin Kích thöôùc Naëng Coâng suaát Nhieät ñoä hoaït ñoäng : Khoaûng 17.000 giôø lieân tuïc. Khoaûng 2 naêm neáu ñöôïc taét khi nghæ. 42 .0002 W.

567.567. trieäu. tæ) c) AÁn 3 Chuù yù : AÁn 100 Ta thaáy coù daáu chaám hay phaåy ôû soá thaäp phaân cho ñeán khi hieän chöõ Disp aán tieáp 1 100 keát quaû laø 0.GIAÛI CAÙC BAØI TOAÙN THUOÄC CHÖÔNG TRÌNH TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ LÔÙP 6 SOÁ TÖÏ NHIEÂN 1. Neáu ta aán 2 (choïn Comma) thì khi aán 3 100 Keát quaû laø 0. trieäu. tæ) 2.03. Neáu ta aán 1 (choïn Dot) thì khi aán 3 Coøn keát quaû khi aán 1234567890 seõ laø 1.234. Pheùp coäng vaø pheùp nhaân : Duøng maùy tính ñeå tính : a) 2314 + 359 b) 2374 + 359 43 . haøng traêm.) duøng deå chia nhoùm ba chöõ soá nghìn.890 (Daáu Coøn keát quaû khi aán 1234567890 chaám (. Taäp hôïp caùc soá töï nhieân : a) AÁn 1234 haøng nghìn roài chæ roõ soá haøng ñôn vò. haøng chuïc. trieäu. tæ). b) AÁn 1234567890 Coù thaáy daáu gì xuaát hieän theâm ôû doøng keát quaû ? Traû lôøi : Coù daáu caùch töøng nhoùm ba chöõ soá (daáu nghìn.234.) duøng ñeå chia nhoùm ba chöõ soá nghìn.03 seõ laø 1.890 (Daáu phaåy (.

maùy khoâng hieåu AÁn vaø aán Ví duï 1234567896789 1234567891234 Maùy hieän keát quaû sai laø 5000 vì maùy khoâng ñoïc ñöôïc caùc chöõ soá thöù 11.c) 2374 + 39 d) 2374 + 379 Giaûi a) AÁn ñeå ghi leân maøn hình 2314 b) AÁn 359 vaø aán vaø aán Keát quaû Keát quaû 2673 2733 ñeå ñöa con troû leân doøng bieåu thöùc chænh laïi thaønh 2374 + 359 c) AÁn ñeå ñöa con troû leân doøng bieåu thöùc vaø duøng phím DEL chænh laïi thaønh 2374 39 vaø aán Keát quaû 2413 d) AÁn ñeå ñöa con troû leân doøng bieåu thöùc vaø duøng phím chænh laïi thaønh 2374 379 vaø aán Keát quaû 2753 Ghi chuù : Maùy chæ ñoïc ñöôïc moät soá coù 10 chöõ soá. 12. neáu ghi daøi hôn nöõa. 13 Tính 345 + 45 + 7652 + 56 Giaûi AÁn ñeå ghi leân maøn hình 345 + 45 + 7652 + 56 vaø aán Tính a) 269 × 38 b) 64 × 986 c) 76 × (456 + 87) Keát quaû 8098 44 .

×. Rieâng daáu nhaân lieàn tröôùc daáu ngoaëc thì coù theå boû qua Ghi chuù : 76 × (456 + 87) coù theå chæ ghi 76 (456 + 87) (xin xem theâm ghi chuù phaàn pheùp chia vaø pheùp nhaân trong cuøng moät bieåu thöùc tieáp sau).d) (79 + 562) × 94 e) (54 + 27) × (803 + 27) f) 34 + 38 × 76 + 548 × 7 + 79 Giaûi : Cöù ghi nhö töøng bieåu thöùc treân vaøo maøn hình vaø aán keát quaû seõ ñöôïc Ghi chuù quan troïng Maùy Casio fx 500MS (vaø taát caû caùc loaïi maùy tính khoa hoïc khaùc) laø maùy tính coù öu tieân neân caùch tính khaùc haún caùch tính cuûa maùy ñôn giaûn (loaïi chæ coù phím +.. 45 . Pheùp nhaân. Baøi : (54 + 27) × (803 + 27) = (54 + 27)(803 + 27) = (54 + 27)(803 + 27 = 67230. . (pheùp nhaân öu tieân hôn pheùp coäng).. chia öu tieân hôn pheùp coäng tröø neân tính tröôùc 2 × 3 = 6 roài môùi tính tieáp 1 + 6 = 7). Baøi : 34 + 38 × 76 + 548 × 7 + 79 = 6837.) Ví duï : Khi aán 1 + 2 × 3 thì maùy ñôn giaûn cho keát quaû laø 9 (maùy naøy tính 1 + 2 = 3 sau ñoù tính 3 × 3 = 9 nghóa laø aán ñeán ñaâu maùy tính tính ngay ñeán ñaáy) Trong khi aáy maùy khoa hoïc (coù maùy Casio fx 500MS) cho keát quaû laø 7 (maùy ñoïc caû bieåu thöùc roài aùp duïng thöù töï öu tieân caùc pheùp tính ñuùng nhö thaày daïy ôû lôùp hoïc. %. ÷. ñeå tìm keát quaû) cuõng coù Daáu doùng ngoaëc cuoái cuøng (seõ aán tieáp theå khoûi aán. –..

111348251 × 1010 ta taïm ñoïc keát quaû 5.610148883 × 1012 Ta bieát keát quaû coù 13 chöõ soá. ta coù theå theo moät trong caùc caùch sau : Ví duï : 8567899 × 654787 AÁn ta thaáy keát quaû 5. Tính toång caùc caâu sau : a) 1364 + 4578 b) 31214 + 1469 c) 7243 + 1506 d) 1534 + 231 + 4056 + 4690 2. Ta xoaù bôùt soá 8 ôû thöøa soá thöù nhaát vaø chöõ soá 6 ôû thöøa soá thöù hai vaø nhaân laïi : 567899 × 54787 = 3. hôn nöõa chöõ soá 3 cuoái chöa haún ñaõ chính xaùc. phaûi caån thaän xem chöõ soá bò xoaù coù ôû haøng gaây aûnh höôûng ñeán caùc chöõ soá cuoái caàn tìm trong keát quaû khoâng.Ghi chuù : Khi gaëp pheùp nhaân coù keát quaû quaù 10 chöõ soá maø neáu ñeà laïi yeâu caàu ghi ñaày ñuû. Baøi taäp thöïc haønh 1.61014888251 × 1010 Ta laïi tieáp tuïc xoaù chöõ soá 5 ôû thöøa soá thöù nhaát vaø nhaân laïi 67899 × 54787 = 3719982513 Keát quaû : 8567899 × 654787 = 5610148882513 (Khi duøng caùch naøy. Tính a) 21 × (649 + 123) b) – 21 × 649 + 123 c) (54 + 16) × (812 + 12) d) 7569843 × 904325 ÑS : 6845598270975 46 . nhaát laø khi sau chöõ soá bò xoaù laø caùc chöõ soá 0).

3. Tính xem naêm abcd laø naêm naøo ? ÑS : 1284 3. coøn cd gaáp 7 laàn ab . Tìm x. Daáu ñoùng ngoaëc cuoái cuøng (seõ aán tieáp theå khoûi aán. Pheùp tröø vaø pheùp chia Tính a) 269 – 38 b) 552 ÷ 12 c) (1602 – 785) ÷ 19 d) 45591 ÷ (318 – 45) e) (49407 – 3816) ÷ (318 – 45) f) 315 – 387 ÷ 9 – 476 ÷ 17 – 59 Giaûi Cöù ghi nhö töøng bieåu thöùc treân vaøo maøn hình vaø aán keát quaû. aán Caùc baøi c) (1602 – 785) ÷ 19 = 43 d) 45591 ÷ (318 – 45) = 167 seõ ñöôïc ñeå tìm keát quaû) cuõng coù Ví duï : Baøi 45591 ÷ (318 – 45) coù theå chæ ghi 45591 ÷ (318 – 45 vaø 47 . bieát a) (x – 27) ÷ 2 = 108 b) 3x ÷ (28 + 32) = 6 c) 19x(4x – 21) = 0 d) 943 ÷ (x + 3) = 41 4. Bieát raèng ab laø toång soá thaùng trong moät naêm. Naêm abcd Traàn Höng Ñaïo vieát Hòch Töôùng Só khuyeân raên caùc töôùng só chuaån bò cho cuoäc khaùng chieán choáng quaân Nguyeân xaâm löôïc laàn thöù 2.

bieát a) 17x – 595 = 1581 b) (6x – 12) ÷ 12 = 828 c) 380 – (2x + 75) = 105 d) 1206 ÷ (2x + 3) = 18 4. tröø).e) (49407 – 3816) ÷ (318 – 45) = 167 f) 315 – 387 ÷ 9 – 476 ÷ 17 – 59 = 185 ñöôïc maùy tính gioáng heät saùch giaùo khoa (pheùp chia öu tieân hôn pheùp tröø). Tính a) 8072 – 5769 b) (3472 – 3081) ÷ 17 c) 6034 ÷ (306 + 125) d) (9875 – 6540) ÷ (2682 – 2015) 2. 48 . Baøi taäp thöïc haønh 1. Tìm x. Pheùp tính hoãn hôïp Tính a) (49407 – 3816) ÷ (114 + 53) b) 315 – 387 ÷ 9 + 476 ÷ 17 × 59 Giaûi Cöù ghi nhö töøng bieåu thöùc treân vaøo maøn hình vaø aán keát quaû. chia öu tieân hôn pheùp coäng. a) (49407 – 3816) ÷ (114 + 53) = 273 b) 315 – 387 ÷ 9 + 476 ÷ 17 × 59 = 1924 seõ ñöôïc (Khi khoâng coù daáu ngoaëc thì pheùp nhaân.

ÑS : 359 5.Ghi chuù quan troïng ÔÛ phaàn 2 coù noùi daáu nhaân lieàn tröôùc daáu ngoaëc thì coù theå boû qua. Ví duï : 76 × (456 + 87) coù theå chæ ghi 76 (456 + 87) Nhöng phaûi phaân bieät raèng : Pheùp nhaân taét öu tieân hôn pheùp nhaân thöôøng do ñoù pheùp nhaân taét öu tieân hôn pheùp chia. Luõy Thöøa Ví duï : Tính 22 aán 2 Keát quaû : 4 Keát quaû : 27 3 aán 3 3 49 . Ta haõy xeùt ví duï sau : Neáu ghi 36 ÷ 3 × (4 + 2) Neáu ghi 36 ÷ 3 (4 + 2) vaø aán vaø aán Keát quaû laø 72 Keát quaû laø 2 Cuõng vaäy 36 ÷ 3 × 4 hoaøn toaøn khaùc vôùi 36 ÷ 3 (4 Do 3(4 + 2) vaø 3(4 laø pheùp nhaân taét neân öu tieân hôn pheùp chia Quy ñònh naøy chæ aùp duïng vôùi maùy Casio fx 500MS vaø caùc maùy hoï MS. Vôùi caùc maùy hoï khaùc thì phaûi theo höôùng daãn cuûa maùy hoï aáy. Baøi taäp thöïc haønh a) (145624 – 9872) ÷ (197 + 371) b) 405 – 564 ÷ 12 + 21 × 78 ÷ 18 c) (512 – 137) × (3567 ÷ 29) – (704 × 23) ÷ (243 + 109) + 217 ÑS : 46296 d) (203 × 560 ÷ 16 – (3609 + 3491) ÷ 25) ÷ 19.

. Ta thaáy caùc soá cuoái laàn löôït laø 7.... 1 chu kì laø 4. Maët khaùc 2005 = 4 × 501 + 1 ⇒ 72005 coù soá cuoái laø 7 6. 9..(37 ÷ 34 ) × 4 aán 3 5 5 7 3 4 4 Keát quaû 25 Keát quaû : 108 5 ÷ 5 aán 5 2 10 5 3 aán 2 10 1024 Ví duï : Tìm chöõ soá cuoái cuûa 72005 Giaûi Ta khoâng theå duøng maùy deå tính tröïc tieáp ñöôïc maø phaûi theo giaûi thuaät sau : 71 = 7 72 = 49 73 = 343 74 = 2401 75 = 16807 76 = 117649 77 = 823543 78 = 5764801 79 = 40353607 . 3. Tìm soá dö cuûa pheùp chia a) 124 cho 7099 b) 456 cho 78455 c) 1233 cho 617 ÑS : 6538 ÑS : 9970 ÑS : 1860867 Soá dö cuûa a chia cho b Tìm soá dö baèng thuaät toaùn aùp duïng cho maùy Soá bò chia a r = = = Soá chia × Thöông + soá dö b×q+r a–b×q (0 < r < b) Vôùi q laø thöông cuûa a ÷ b (chæ laáy phaàn nguyeân khi a ÷ b) 50 .

neáu coøn nöõa thì tính lieân tieáp nhö vaäy. (phaàn nguyeân laø 8). Tìm tieáp soá dö cuûa pheùp chia 22031234 cho 4567 (neáu soá bò chia coù daïng luõy thöøa quaù lôùn xin xem phaàn luõy thöøa). 51 . ñeå ñöa con troû leân maøn hình.00324 . .45128 Ñöa con troû leân doøng bieåu thöùc söûa laïi laø 9124565217 – 123456 × 73909 vaø aán Keát quaû : soá dö laø 55713 Baøi taäp thöïc haønh Baøi taäp 1 : Tìm soá dö cuûa pheùp chia 381978 cho 8817 ÑS : 2847 Baøi taäp 2 : Tìm soá dö cuûa pheùp chia 987896854 cho 698521 ÑS : 188160 b) Khi ñeà cho soá lôùn hôn 10 chöõ soá Neáu soá bò chia laø soá bình thöôøng lôùn hôn 10 chöõ soá caét ra thaønh nhoùm ñaàu 9 chöõ soá (keå töø beân traùi) tìm soá dö nhö phaàn 5a. söûa daáu AÁn nhaân 8 sau 1234.Ví duï 1 : Tìm soá dö cuûa pheùp chia 9876 cho 1234 Ghi vaøo maøn hình 9876 ÷ 1234 Maùy hieän thöông soá laø : 8. Ví duï : Tìm soá dö cuûa pheùp chia 2345678901234 cho 4567 Ta tìm soá dö cuûa pheùp chia 234567890 cho 4567 Ñöôïc keát quaû soá dö laø Keát quaû soá dö cuoái cuøng laø 2203 26. Vieát lieân tieáp sau soá dö coøn laïi toái ña ñuû 9 chöõ soá roài tìm soá dö laàn 2. maøn hình seõ laø : 9876 Ta ñöôïc soá dö laø : 4 Ghi vaøo maøn hình 9124565217 aán 123456 thaønh daáu vaø 1234 8 Ví duï 2 : Tìm soá dö cuûa pheùp chia 9124565217 cho 123456 maùy hieän thöông soá laø 73909. .

Tìm soá dö cuûa pheùp chia a) 802764 cho 3456 b) 9540 cho 635 c) 992 cho 109 d) 381978 cho 2006 e) 983637955 cho 9604325 f) 903566896235 cho 37869 8861 421 9016 161 19 3 15 123690 1506 ÑS : 972 ÑS : 15 ÑS : 11 ÑS : 838 ÑS : 3996805 ÑS : 21596 7. ta vieát 2005 ≡ 1 (mod 4).Baøi taäp thöïc haønh 1. Haõy ñieàn vaøo oâ troáng Soá bò chia Soá chia Phaàn nguyeân cuûa thöông Soá dö 2. Pheùp ñoàng dö Khi coù 2005 = 4 × 501 + 1. (töùc laø 2005 chia cho 4 coù soá dö laø 1. ≡ laø daáu ñoàng dö khoâng ghi ñöôïc vaøo maùy tính) Töông töï 458 ≡ 3 (mod 7) 9124565217 ≡ 55713 (mod 123456) 2345678901234 ≡ 26 (mod 4567) 20042 ≡ 841 (mod 1975) a) AÙp duïng : Tìm soá dö cuûa pheùp chia maø soá bò chia ñöôïc cho baèng daïng luõy thöøa quaù lôùn thì ta duøng pheùp ñoàng dö (mod) theo coâng thöùc 52 .

⎧a ≡ m(mod p) ⎨ ⎩ b ≡ n(mod p) ⇒ a × b ≡ m × n (mod p) a c ≡ mc (mod p) Ví duï 1 : Tìm soá dö cuûa pheùp chia 126 cho 19 122 = 144 ≡ 11(mod 19) (Laáy 144 chia cho 19 coù dö laø 11) 126 = 122 ( ) 3 = (144 ) ≡ 113 (mod 19) ≡ 1(mod 19) 3 Laáy 113 chia cho 19 ta ñöôïc soá dö laø 1 Keát quaû : soá dö laø 1 Ví duï 2 : Tìm soá dö cuûa pheùp chia 2004376 cho 1975 Giaûi : Bieát 376 = 6 × 62 + 4. Ta tính 20042 ≡ 841(mod 1975) 20044 ≡ 8412 ≡ 231 200412 ≡ 2313 ≡ 416 200448 ≡ 4164 ≡ 536 200460 ≡ 536 × 416 ≡ 1776(mod 1975) 200462 ≡ 1776 × 841 ≡ 516 200462× 3 ≡ 5163 ≡ 1171 200462× 6 ≡ 11712 ≡ 591 200462× 6 + 4 ≡ 591 × 231 ≡ 246 Keát quaû : 2004376 chia cho 1975 dö 246 Ghi chuù : ÔÛ doøng 2004 12 ≡ 416 53 .

coøn phaàn leû thaäp phaân bò tính troøn ! b) Tìm chöõ soá haøng chuïc cuûa soá 23 2005 Cuõng khoâng duøng maùy tính Casio fx 500MS ñeå tính tieáp ñöôïc maø phaûi theo giaûi thuaät sau : 231 ≡ 23 mod 100 232 ≡ 29 mod 100 233 ≡ 67 mod 100 234 ≡ 41 mod 100 2320 = 234 ( ) 5 ≡ 415 ≡ 01 mod 100 232000 ≡ 01100 ≡ 01 mod 100 232005 ≡ 231 × 234 × 232000 ≡ 23 × 41 × 01 ≡ 43 mod 100 Keát quaû : Chöõ soá haøng chuïc cuûa soá 232005 laø 4 Baøi taäp thöïc haønh Tìm soá dö cuûa pheùp chia : a) 13 8 14 cho 27 cho 65 ÑS : 25 ÑS : 40 ÑS : 12 ÑS : 1495 b) 25 c) 127 cho 19 d) 2005 9 cho 2007 54 .8992 Do ñoù khi söû duïng maùy tính maø gaëp maùy hieän keát quaû laø moät soá nguyeân vöøa duû 10 chöõ soá thì ta phaûi caûnh giaùc raèng ñoù coù theå chæ laø moät soá leû maø phaàn nguyeân goàm ñuùng 10 chöõ soá.Ta khoâng theå ñöa leân 200460 ñöôïc lieàn treân maùy Casio fx 500MS vì ôû ñaây pheùp tính soá dö cuûa pheùp chia 4165 cho 1975 raát deã bò hieåu maùy hieän 6308114289. laàm do neáu ghi 416 ^ 5 ÷ 1975 vaø aán Khieán ta töôûng ñoù laø soá nguyeân. thöïc ra soá aáy laø 6308114288.

c) 30 ∉ A AÁn 0 A (sau STO khoâng aán ALPHA tröôùc khi aán A) A+1 A 55 . 1992. . cho ñeán 92 Keát quaû a = 0. 9. Caùc khaúng ñònh sau ñaây ñuùng hay sai a) 7 ∈ A . 1991. Öôùc vaø boäi Ví duï 1 : Giaû söû A laø taäp hôïp taát caû caùc öôùc cuûa 120. 2000) Ví duï : Tìm chöõ soá a bieát 17089a2 chia heát cho 109 Giaûi Ghi vaøo maøn hình 1708902 ÷ 109 vaø aán ñeå tìm thöông soá nguyeân Sau ñoù söûa soá 02 thaønh 12 vaø aán (chia heát) Tieáp tuïc nhö vaäy . Daáu hieäu chia heát Boå sung : + Soá naøo vöøa chia heát cho 2 vöøa chia heát cho 3 thì chia heát cho 6 Ví duï : 582 vöøa chia heát cho 2 (taän cuøng baèng soá chaün) vöøa chia heát cho 3 (coù toång 5 + 8 + 2 = 15 chia heát cho 3) neân chia heát cho 6 + Soá naøo coù hai chöõ soá taän cuøng hôïp thaønh soá chia heát cho 4 thì chia heát cho 4 Ví duï : 1896 coù 2 soá taän cuøng laø soá 96 chia heát cho 4 thì chia heát cho 4 (Naêm nhuaän (thaùng hai coù ngaøy 29) laø naêm maø soá ghi naêm chia heát cho 4. Ñaùp soá : 1600. Giaûi : b) 15 ∈ A . 1992. tröø naêm troøn theá kæ maø soá theá kæ khoâng chia heát cho 4. Haõy cho bieát caùc naêm 1600. 2000 coù naêm naøo laø naêm nhuaän. 1900.e) 1978 38 cho 3878 ÑS : 744 8. 1700. .

2. 3. 12. 30.333333 (coù nghóa laø 120 ÷ 9) Maøn hình hieän 10 Disp Keát quaû : 12 (coù nghóa laø 120 ÷ 10) Maøn hình hieän 11 Disp Keát quaû : 10. 4. 5. 8. 40. b) Ñuùng . aán tieáp (hai chaám maøu ñoû) 120 ÷ A Ta chæ laáy keát quaû laø soá nguyeân AÁn AÁn AÁn AÁn AÁn AÁn AÁn AÁn AÁn AÁn Maøn hình hieän 2 Disp Keát quaû : 60 (coù nghóa laø 120 ÷ 2) Maøn hình hieän 3 Disp Keát quaû : 40 (coù nghóa laø 120 ÷ 3) Maøn hình hieän 4 Disp Keát quaû : 30 (coù nghóa laø 120 ÷ 4) Maøn hình hieän 5 Disp Keát quaû : 24 (coù nghóa laø 120 ÷ 5) Maøn hình hieän 6 Disp Keát quaû : 20 (coù nghóa laø 120 ÷ 6) Maøn hình hieän 7 Disp Keát quaû : 17. 60.14285714 (coù nghóa laø 120 ÷ 7) Maøn hình hieän 8 Disp Keát quaû : 15 (coù nghóa laø 120 ÷ 8) Maøn hình hieän 9 Disp Keát quaû : 13. 24. 20.909 < 11 neân ngöng aán : Keát quaû U (120) = { 1.90909091 (coù nghóa laø 120 ÷ 11) Ta thaáy 10. 15. c) Sai 56 . 10. 120} Keát luaän a) Sai .AÁn ñeå ñöa con troû veà cuoái doøng bieåu thöùc beân phaûi. 6.

Baøi taäp thöïc haønh Tìm öôùc cuûa caùc soá sau a) 48 b) 52 c) 310 Giaûi : d) 308 e) 1980 f) 7890 Ví duï 2 : Tìm caùc boäi soá nhoû hôn 2006 cuûa 206 AÁn 0 A+1 A (sau STO khoâng aán ALPHA tröôùc khi aán A) A : AÁn ñeå ñöa con troû veà cuoái doøng bieåu thöùc beân phaûi. Khoâng nhaän 90. 1260. tieáp tuïc aán nhö theá ta tìm ñöôïc 5 soá nöõa thoaû ñieàu kieän baøi toaùn laø : 630. 1575. 1648. 1236.5714 .. 618. 824. Ta ñeå yù thaáy khi aán maøn hình hieän 7 Disp 9 Disp 315 Khi ñoù 315 laø soá caàn tìm.. 1442.5714 Disp 90 Nghóa laø 45 × 2 ÷ 35 = 2. vaø 45 × 2 = 90. 1030. 1890..5714 . aán tieáp A 35 : 45 A (hai chaám maøu ñoû) 45 AÁn Maøn hình hieän 2 Disp 2.. Ví duï 3 : Tìm boäi cuûa 45 nhoû hôn 2000 vaø chia heát cho 35 Giaûi : AÁn 0 A A+1 A : AÁn ñeå ñöa con troû veà cuoái doøng bieåu thöùc beân phaûi. 57 . aán tieáp A (hai chaám maøu ñoû) 206 AÁn ta ñöôïc 412 vaø tieáp tuïc aán baèng ñeå ñöôïc caùc boäi soá nhoû hôn 2006 Keát quaû boäi cuûa 206 nhoû hôn 2006 laø : 412. suy ra 90 khoâng chia heát cho 35. do 90 ÷ 35 = 2. 945. Tieáp tuïc aán vaø deå yù neáu thaáy maøn hình hieän 45 A 35 laø keá tieáp chính laø soá nguyeân thì soá nguyeân hieän ra trong laàn aán soá thoaû ñieàu kieän baøi toaùn. 1854.

Khi thaáy keát quaû lôùn hôn 2000 thì ngöøng aán. ÑS : 315, 630, 945, 1260, 1575, 1890.

Baøi taäp thöïc haønh
1. Tìm boäi cuûa 103 nhoû hôn 1000. 2. Tìm boäi cuûa 215 lôùn hôn 1000 vaø nhoû hôn 2000.
ÑS : 1075, 1290, 1505, 1720, 1935.

3. Tìm boäi cuûa 32 chia heát cho 48, lôùn hôn 500 vaø nhoû hôn 800.
ÑS : 576, 672, 768. 10. Soá nguyeân toá
Ví duï : Soá 647 coù phaûi laø soá nguyeân toá khoâng ? Giaûi : Caùch 1 : Chia 647 cho caùc soá nguyeân toá 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,

23, 29, (keát hôïp chia treân maùy vaø nhaän ñònh caùc daáu hieäu chia heát). Khi chia cho 29 thì thöông laø 22,3 ... < 29 neân ngöøng chia vaø keát luaän 647 laø soá nguyeân toá.
Caùch 2 : Kieåm tra moät soá coù phaûi laø soá nguyeân toá hay khoâng,

baèng phöông phaùp laëp. AÁn 1 AÁn tieáp AÁn A (Gaùn soá 1 cho A) A+2 : 647 A A

Maøn hình hieän 3 Disp 215.6667 (coù nghóa laø 647 ÷ 3) ñeå kieåm tra xem maùy coù cho thöông laø soá nguyeân

Tieáp tuïc aán hay khoâng.

Ta aán cho ñeán khi thaáy maøn hình hieän 27 Disp (coù nghóa laø 647 ÷ 27). AÁn maøn hình hieän thöông laø 23.9630 < 27 neân ngöøng aán vaø keát luaän 647 laø soá nguyeân toá vì khoâng coù pheùp chia heát naøo. 58

Chuù yù :

Neáu kieåm tra moät soá naøo doù coù phaûi laø soá nguyeân toá hay khoâng, vaø ta neân ñeå yù neáu thaáy thöông laø soá nguyeân thì ngöøng aán keát luaän soá ñaõ cho khoâng phaûi laø soá nguyeân toá.

Baøi taäp thöïc haønh
Caùc soá sau daây, soá naøo laø soá nguyeân toá ? 543, 863, 1587, 5881.
11. Phaân tích moät soá ra thöøa soá nguyeân toá
Ví duï : Phaân tích 1800 ra thöøa soá nguyeân toá Giaûi : Ghi vaøo maøn hình 1800 ÷ 2 vaø aán

Ghi thöøa soá 2.

Thaáy keát quaû laø 900 coøn chia heát cho 2, neân ghi tieáp vaøo maøn hình. 2 vaø aán Ghi thöøa soá 2. Ghi thöøa soá 2. Thaáy keát quaû laø 225 khoâng chia heát cho 2 maø laïi chia heát cho 3, neân aán vaø chænh maøn hình thaønh 3 vaø aán Ghi thöøa soá 3. Thaáy keát quaû laø 75 coøn chia heát cho 3, neân aán Ghi thöøa soá 3. Thaáy keát quaû laø 25 khoâng chia heát cho 3 maø laïi chia heát cho 5, neân aán chænh maøn hình thaønh 5 vaø aán Ghi thöøa soá 5. Thaáy keát quaû laø 5 coøn chia heát cho 5, neân aán Ghi thöøa soá 5. Keát quaû Thaáy keát quaû laø 450 coøn chia heát cho 2, neân aán

1800 = 23 × 32 × 52

Baøi taäp thöïc haønh
Phaân tích caùc soá sau ra thöøa soá nguyeân toá 150, 1020, 700, 4620, 41580. 59

12. Öôùc chung vaø boäi chung
Ví duï : Tìm öôùc chung vaø boäi chung cuûa 10500 vaø 1800 Giaûi :

Ta bieát Suy ra

10500 = 22 × 31 × 53 × 7

1800 = 23 × 32 × 52
ÖSC = 2, 22 = 4, 3, 5, 52 = 25 BSC = 0, 23 × 32 × 53 × 7 = 63000, 126000, …

Vaø

ÖSCLN = 22 × 31 × 52 BSCNN = 23 × 32 × 53 × 7 = 63000

Ghi chuù : Ta coøn coù theå tìm ÖSCLN baèng thuaät toaùn Euclide. Vôùi

maùy tính boû tuùi, sau baøi ñôn giaûn phaân soá ta coøn coù giaûi thuaät nhanh hôn seõ trình baøy sau baøi ñôn giaûn phaân soá.

Baøi taäp thöïc haønh
1. Tìm ÖCLN cuûa : 180 vaø 234 ; 560 vaø 980 ; 280, 616 vaø 728. 2. Tìm b bieát : 460
b vaø 840 b

3. Tìm BSCNN cuûa 405 vaø 2160 ; 336 , 496 vaø 656.

SOÁ NGUYEÂN
1. Taäp hôïp soá nguyeân – Pheùp coäng – Pheùp tröø
Ví duï 1 : AÁn Ví duï 2 : Tính a) (+475) + (+2345) + (+7643) b) (–7654) + (–678) + (–3167) c) (–4328) + (+975) d) (+7653) + (–674) + (+32) + (–428)

3

ñoïc – 3

(aâm ba)

60

Giaûi : Ghi vaøo maøn hình nhö sau vaø aán a) 475 + 2345 + 7643 sau moãi bieåu thöùc ÑS : 10463 b) –7654 + (–678) + (–3167 hay –7654 – 678 – 3167 ÑS : –11499 c) – 4328 + 975 d) 7653 – 674 + 32 – 428 Ví duï 3 : Tính a) 4568 – (+671) b) (+876) – (–345) c) (–43267) + (+123) – (+598) – (–4179) d) 567 + 8764 – 3456 + 45 – 28 Giaûi : Ghi vaøo maøn hình nhö sau vaø aán a) 4568 – 671 b) 876 + 345 c) –43267 + 123 – 598 + 4179 ÑS : –3353 ÑS : 6583 sau moãi bieåu thöùc ÑS : 3897 ÑS : 1221 ÑS : –39563 d) Ghi vaøo maøn hình gioáng heät nhö ñeà vaø aán ÑS : 5892 Ví duï 4 : Tính Giaûi : 324 + {841 – [112 – (35 + 79)]} + 41 ÑS : 1208 Ghi vaøo maøn hình nhö sau vaø aán 324 + (841 – (112 – (35 + 79))) + 41 2. Pheùp nhaân Ví duï 1 : Tính a) (+456) × (+8962) c) (–123) × (+712) b) (+243) × (–547) d) (–321) × (–345) 61 .

PHAÂN SOÁ 1. aâm cuûa soá nguyeân. saùch giaùo khoa Lôùp 6 cuõng noùi ñeán boäi soá vaø öôùc soá döông. Khaùi nieäm – Caùc pheùp tính Duøng phím vaø phím d/c ( phaân soá vaø hoãn soá Laäp phaân soá a aán a b b ) ñeå thöïc hieän caùc pheùp tính veà 62 .Giaûi : Ghi vaøo maøn hình nhö sau vaø aán a) 456 × 8962 sau moãi bieåu thöùc ÑS : 4086672 b) 243 × –547 daáu aâm (–) tröôùc 547 ghi baèng phím ÑS : –132921 c) –123 × 712 daáu aâm (–) tröôùc 123 ghi baèng phím ÑS : –87576 d) –321 × –345 daáu aâm (–) tröôùc 345 ghi baèng phím ÑS : 110745 Ví duï 2 : Tính a) (+456) × [(+476) – (–94)] b) [(–38) + (–875) – (+65)] × [(–67) + 239] c) (781 – 123) × 278 Giaûi : Ghi vaøo maøn hình nhö sau vaø aán a) 456 (476 + 94 b) (–38 – 875 – 65)(–67 + 239 c) (781 – 123) × 278 sau moãi bieåu thöùc ÑS : 259920 ÑS : –168216 ÑS : 182924 Ghi chuù : Khi ñeà caäp ñeán soá nguyeân.

75 ) Tính ra soá thaäp phaân cuûa 11 f 4 aán Ví duï 1 : Ruùt goïn phaân soá 221 323 323 vaø aán Ghi vaøo maøn hình 221 Keát quaû 13 19 Ví duï 2 : So saùnh caùc phaân soá sau a) Giaûi : a) AÁn 180 180 236 vaø 855 1121 b) 969 663 vaø 627 468 855 1121 180 236 = 855 1121 Keát quaû : 4 f 19 Keát quaû : 4 f 19 AÁn 236 Keát luaän : b) AÁn 969 627 468 17 17 > 11 12 Keát quaû : 17 f 11 Keát quaû : 17 f 12 AÁn 663 Keát luaän : 63 . Chuyeån ñoåi hoãn soá veà phaân soá AÁn Nhaäp 2 AÁn naêm laàn (Disp) 1 neân choïn 1 ( 3 4=2f3f4 maøn hình hieän : 11 f 4 Keát quaû 2.Laäp hoãn soá a b aán a c b c AÁn naêm laàn (Disp) 1 neân choïn 1 ( ) ñeå tính toaùn ñöôïc roäng hôn. neáu choïn 2 (d/c) thì khi laäp hoãn soá maùy seõ baùo loãi tính toaùn.

B laø A × b 64 . Neân ta coù theå aùp duïng chöông trình naøy ñeå tìm boäi soá chung nhoû nhaát vaø öôùc soá chung lôùn nhaát moät caùch nhanh goïn theo giaûi thuaät sau : A a (toái giaûn) = B b thì ÖSCLN cuûa A. B laø A ÷ a BSCNN cuûa A. Ruùt goïn caùc phaân soá sau a) 30 48 b) 448 840 12 735 + 215 c) 621 − 46 e) 13 21 d) 265 42 −149 − 299 392 1 536 2.Baøi taäp thöïc haønh 1. Haõy so saùnh caùc caëp phaân soá sau a) 91 66 vaø 325 275 b) 8 8 9 vaø 7 15 17 c) −44 29 vaø − 35 486 Öôùc soá chung lôùn nhaát vaø boäi soá chung nhoû nhaát Tìm öôùc soá chung lôùn nhaát vaø boäi soá chung nhoû nhaát baèng thuaät toaùn + Do maùy ñaõ caøi saün chöông trình ñôn giaûn phaân soá thaønh phaân soá toái giaûn.

Ví duï 1a :

Tìm ÖSCLN vaø BSCNN cuûa 209865 vaø 283935 Ghi vaøo maøn hình : 209865 f 283935 vaø aán Maøn hình hieän : 17 f 23 AÁn ñeå ñöa con troû leân doøng bieåu thöùc söûa thaønh 209865 ÷ 17 vaø aán Keát quaû : ÖSCLN = 12345 AÁn ñeå ñöa con troûû leân doøng bieåu thöùc söûa thaønh 209865 × 23 vaø aán Keát quaû : BSCNN = 4826895
Ví duï 1b :

Tìm ÖSCLN vaø BSCNN cuûa 2419580247 vaø 3802197531 Ghi vaøo maøn hình 2419580247 f 3802197531 vaø aán Maøn hình hieän 7 f 11 AÁn ñeå ñöa con troû leân doøng bieåu thöùc söûa thaønh 2419580247 AÁn 7 vaø aán Keát quaû : ÖSCLN = 345654321 ñeå döa con troû leân doøng bieåu thöùc söûa thaønh 2419580247 Maøn hình hieän 11 vaø aán 2.661538272 × 1010

ÔÛ ñaây laïi gaëp tình traïng traøn maøn hình. Muoán ghi ñaày ñuû soá ñuùng, ta ñöa con troû leân doøng bieåu thöùc xoaù chöõ soá 2 ñeå chæ coøn 419580247 Maøn hình hieän Ta ñoïc keát quaû BSCNN = 26615382717
Chuù yù :

11 vaø aán 4615382717.

Ñoâi khi gaëp caëp soá maø luùc laäp phaân soá ñeå cho maùy ñôn giaûn laïi ra phaân soá toái giaûn coù töû + maãu + daáu caùch quaù 10 kí töï thì caùch 65

treân khoâng duøng ñöôïc maø phaûi duøng ñeán phaân tích ra thöøa soá nguyeân toá hay phöông phaùp Euclide ñeå tìm öôùc chung lôùn nhaát.
Ví duï 1c :

Tìm ÖSCLN vaø BSCNN cuûa 370368 vaø 196296
Giaûi : a) Phaân tích ra thöøa soá nguyeân toá

370368 = 26 × 32 × 643
(duøng phím sau keát quaû thöù nhaát cho nhanh).

196296 = 23 × 3 × 8179
(duøng phím ÖSCLN = 23 × 3 = 24 BSCNN = 26 × 32 × 643 × 8179 = 3029239872
b) Thuaät toaùn Euclide

sau keát quaû thöù nhaát cho nhanh).

Sau ñoù thöû thaáy 643 vaø 8179 ñeàu laø soá nguyeân toá, neân

370368 = 196296 + 174072 (370368 chia cho 196296 dö 174072) 196296 = 174072 + 22224 (196296 chia cho 174072 dö 22224) 174072 = 22224 × 7 + 18504 (174072 chia cho 22224 dö 18504) 22224 = 18504 + 3720 (22224 chia cho 18504 dö 3720) 18504 = 3720 × 4 + 3624 (18504 chia cho 3720 dö 3624) 3720 = 3624 + 96 (3720 chia cho 3624 dö 96) 3624 = 96 × 37 + 72 (3624 chia cho 96 dö 72) 66

96 = 72 + 24 72 = 24 × 3 + 0

(96 chia cho 72 dö 24) (72 chia heát cho 24)

Keát quaû : ÖSCLN = 24 Khi cho ÖSCLN ta laøm nhö sau ñeå tìm BSCNN 370368 : 24 = 15432 196296 × 15432 = 3029239872 Keát quaû : BSCNN 3029239872

Ví duï 1d : Tìm caùc öôùc nguyeân toá cuûa

A = 17513 + 19573 + 23693
Giaûi :

Ghi vaøo maøn hình 1751 f 1957 vaø aán Maùy hieän 17 f 19 17 vaø aán Chænh laïi maøn hình thaønh 1751

Keát quaû : Öôùc soá chung lôùn nhaát cuûa 1751 vaø 1957 laø 103 (laø soá nguyeân toá). Thöû laïi 2369 cuõng coù öôùc soá nguyeân toá laø 103. Suy ra Tính tieáp
A = 1033 (173 + 193 + 233 )

173 + 193 + 233 = 23939

Chia 23939 cho caùc soá nguyeân toá, ta ñöôïc 23939 = 37 × 647 (647 laø soá nguyeân toá) Keát quaû : A coù caùc öôùc nguyeân toá laø 37, 103, 647.
Ghi chuù : Maùy coù Chöông trình phaân soá (AÁn

naêm laàn 1 (Disp) 2 (d/c)) vaø Chöông trình hoãn soá, neáu choïn chöông trình phaân soá maø khi tính toaùn coù duøng hoãn soá, maùy baùo loãi, toát nhaát laø neân naêm laàn duøng chöông trình hoãn soá. Chöông trình hoãn soá (AÁn 1 (Disp) 1 (ab/c))
67

maùy hieän 12693 f 598. Neáu aán tieáp . maùy khoâng ñoåi ra 6 duøng hôn 10 kí töï) 68 ñöôïc vì phaûi . ( (Ba phím soá vaø giaù trò thaäp phaân) Ví duï 3 : Tính Giaûi : 6 8 5 6 7 × +4 ÷ −5÷ 7 13 3 11 6 Ghi vaøo maøn hình baèng caùch aán 6 7 8 13 4 5 11 Maùy hieän Neáu aán tieáp 6.225 ) laøm chuyeån caùc daïng phaân soá.6306 .Ví duï 2 : Tính a) Giaûi : a) Ghi vaøo maøn hình baèng caùch aán 34 14 + 123 35 b) 7 54 31 + 12 − +9 15 345 78 34 123 + 14 35 vaø aán Maùy hieän 7 416 f 615 54 345 – 31 78 + 9 vaø aán 135 598 b) Ghi vaøo maøn hình baèng caùch aán 15 + 12 Maùy hieän 21 f 135 f 598 ñoïc 21 Neáu aán tieáp Ñoïc 12693 598 . hoãn . maùy hieän 10861 f 1638 1033 khi aán 1638 3 5 6 7 6 vaø aán (ÔÛ ñaây. maùy hieän 21.

75 vaø 1 Giaûi : 7 20 b) 1 3 vaø 1.5 3.666 ra phaân soá Giaûi : Ghi vaøo maøn hình 1.5 5E4 5 5 4 Kí hieäu E ghi baèng phím Kí hieäu ghi baèng phím (10x ) 10^4 vaø aán Keát quaû 175000 = 1.75km 69 .75 1 5 9 7 20 vaø aán Keát quaû b) 1 3 7 1.5 hay hay 3.332 .Ví duï 4 : Ñoåi 1.235 .253 = 1 Töông töï cho caùc baøi sau Ví duï 5 : Vieát tæ soá caùc caëp soá sau thaønh tæ soá 2 soá nguyeân a) 0. 4. 7.5cm treân baûn ñoà tæ leä 1/50000 Giaûi : Ghi vaøo maøn hình 3.24 250 217 vaø aán Keát quaû Ví duï 6 : Baøi toaùn veà tæ leä xích Tính ñöôøng daøi thöïc teá cuûa 2 ñieåm caùch nhau 3.235 vaø aán 47 247 = 200 200 Keát quaû 1.24 7 Ghi vaøo maøn hình baèng caùch aán a) 0.

715 + 2 c) 10. Ñoåi 2. 436 7 1 1 − 3 × + 0. Soá thaäp phaân Ví duï : Tính Giaûi : 3.5 3 375 7 425 4 5 AÁn Keát quaû : 6.35 . Vieát tæ soá caùc caëp soá sau thaønh tæ soá 2 soá nguyeân a) 2 3 7 vaø 1 7 20 b) 3 4 vaø 3.135 b) 2.375 + 7. 11.132 .125 + 4.625 – 1. 5 − 2.12 4 7 70 .3 Baøi taäp thöïc haønh Tính : a) –5.Baøi taäp thöïc haønh 1.635 + 4.3 2 2.73 2. 0.81 − 2.13 ra phaân soá 3.425 – 4.15 9 1 2 5 2 −1 +1 3 5 vaø 4 7 c) 4. Tính a) 25 : ⎜ − c) ⎜ − ⎛ 75 ⎞ ⎟ ⎝ 7 ⎠ b) 7 : ⎜ 3 ⎛ 5⎞ ⎛ 7 ⎞ ⎟ + 12 × ⎜ 1 ⎟ ⎝ 7⎠ ⎝ 32 ⎠ 1 ⎛ 3 9 ⎞ ⎛ 16 ⎞ 5 − ⎟ × ⎜− ⎟ : × 4 3 ⎝ 7 4⎠ ⎝ 3 ⎠ 7 2. 75 + 1 + 6.

5 Keát quaû : 210 Keát quaû : 525 Keát quaû : 1225 AÁn 3000 × 2.35% cuûa 3000 Keát quaû : 22.5 Vaø soá 90 taêng theâm 55% seõ baèng bao nhieâu ? Ví duï 2 : Tính tæ soá phaàn traêm cuûa caùc caëp soá sau : a) 45 phuùt vaø 2 giôø b) 28 phuùt vaø 80 phuùt c) 4 km vaø 2454 m Giaûi : a) 45 ÷ 120 b) 28 ÷ 80 c) 2454 ÷ 4000 Keát quaû : 37. 35% cuûa 3500 AÁn 3500 × 6 3500 × 15 3500 × 35 d) Tìm soá phaàn traêm taêng. giaûm ñoái vôùi giaù trò ñaàu neáu 120 taêng leân 150 Giaûi : AÁn 150 Giaûi : AÁn 72 120 180 Keát quaû taêng 25% Keát quaû giaûm 60% 180 giaûm coøn 72 e) Soá 90 giaûm ñi 35% seõ baèng bao nhieâu ? Giaûi : AÁn 90 Giaûi : AÁn 90 35 55 Keát quaû : 58.5% Keát quaû : 35% Keát quaû : 61. Phaàn traêm Ví duï 1 : a) Tính 26% cuûa 86 AÁn 86 × 26 b) Tính 2.35% 71 .5 Keát quaû : 139.36 Keát quaû : 70.3.35 c) Tính 6% . 15% .

5 5 7 + : aán 5 2 3 Keát quaû : 4. 38% . Phöôïng moãi ngaøy töôùi ñöôïc laàn löôït laø 28. c) 26 4. (hay ) ñeå . 40 caây. 5 6 3 7 21 GOÙC Soá ño goùc – Caùc pheùp tính Tính toaùn khi maøn hình hieän D (aán Duøng phím ñeå ghi ñoä.8(3) . Nghòch ñaûo a) Tính 1 : aán 8 8 1 : aán 8 16 Keát quaû : 0. 18% . Haèng. phuùt. Lan. Tính 9% . b) 33 . 30. Hoûi soá caây moãi ngöôøi töôùi ñöôïc trong moät ngaøy neáu : a) Naêng suaát lao ñoäng cuûa Lan taêng 25% b) Naêng suaát lao ñoäng cuûa Haèng taêng 10% c) Naêng suaát lao ñoäng cuûa Phöôïng giaûm 35% ÑS : a) 35 . 186 × . aán tieáp Baøi taäp thöïc haønh Tính 1 1 25 5 34 + 3× − . giaây vaø phím chuyeån phaàn leû thaäp phaân ra phuùt. 65% cuûa 1250 2. giaây 72 1 (Deg).Baøi taäp thöïc haønh 1.125 16 2 7 3 Keát quaû : 29 6 b) Tính 8 × c) Tính Keát quaû : 0. .

giaây (cuõng tính töông töï nhö ñoä. phuùt. Ví duï 3 : Baøi toaùn veà giôø.Ví duï 1 : Ñoåi 45°57′39′′ ra soá thaäp phaân vaø ngöôïc laïi Giaûi : Chænh treân maøn hình ôû cheá ñoä D baèng caùch aán phím 3 laàn ñeå coù maøn hình AÁn 1 ñeå choïn Deg (neáu maøn hình ñaõ hieän D thì khoûi aán phaàn naøy) AÁn vaø aán aán tieáp Ví duï 2 : Tính a) 45°57′39′′ + 34°56′58′′ − 25°42′51′′ b) 45°57′39′′ × 7 c) 134°56′58′′ ÷ 4 d) 134°56′58′′ ÷ 25°42′51′′ Giaûi : 45 57 39 ñeå ghi vaøo maøn hình 45°57°39° maùy hieän 45.96083333° ) maùy hieän laïi 45°57′39′′ Ghi vaøo maøn hình a) 45°57°39° 34°56°58° 25°42°51° vaø aán Keát quaû : 55°11′46′′ Giaûi töông töï cho caùc baøi sau. phuùt.96083333 (ñoïc 45. giaây) a) Tính 2g 47ph 53gi + 4 g 36ph 45gi Giaûi : Ghi vaøo maøn hình 2°47°53° 4°36°45° vaø aán Ñoïc 7g 24ph 38gi 73 Maùy hieän : 7°24′38′′ .

5 km/g Baøi taäp thöïc haønh 1.5 × 5°42°51° vaø aán ñaõ di heát quaõng ñöôøng 100 km Giaûi : Keát quaû d ≈ 100 km g ph d) Tính vaän toác di chuyeån cuûa moät ngöôøi bieát trong 5 42 51gi Ghi vaøo maøn hình 100 ÷ 5°42°51° vaø aán Keát quaû v ≈ 17. phuùt.5 km/g.5 km/g Giaûi : Ghi vaøo maøn hình 17.5 vaø aán c) Tính ñöôøng daøi oâ toâ ñi ñöôïc trong 5 42 g ph 51gi vôùi vaän toác 17. Giaûi : Ghi vaøo maøn hình 100 Keát quaû 5g 42ph 51gi 17. giaây caùc caâu sau a) 2 giôø 45 phuùt 30 giaây + (3 giôø 15 phuùt 0 giaây) × 3 (ÑS : 12 giôø 30 phuùt 30 giaây) b) 1 × (4 giôø 40 phuù t 40 giaâ y) + 2. Tính ra giôø.b) Tính thôøi gian ñeå moät ngöôøi ñi heát quaõng ñöôøng 100 km baèng vaän toác 17.5 giôø 4 (ÑS : 3 giôø 40 phuùt 10 giaây) c) 40 phuùt 50 giaây + 1 × (6 giôø 36 phuùt 18 giaây) 6 (ÑS : 1 giôø 46 phuùt 53 giaây) 74 .

Tính thôøi gian oâtoâ ñi heát quaõng ñöôøng 450 km vôùi vaän toác 48 km/giôø.2 × [ 6. Tính quaõng ñöôøng oâtoâ ñi ñöôïc trong 4 giôø 15 phuùt 30 giaây vôùi vaän toác 48 km/giôø.4 km) LÔÙP 7 I. (ÑS : 45. tæ laø daáu phaåy (.d) 150 phuùt 45 giaây + 1. Trong 3 giôø 30 phuùt 45 giaây oâtoâ ñi heát quaõng ñöôøng 160 km. Tính vaän toác oâtoâ.) Ví duï 1 : Tính a) ⎜ 6 − b) ⎜ 5 − ⎛ ⎝ 2 5⎞ ⎛ 8 5⎞ 6 5 ⎞ ⎛ + ⎟−⎜ + 4 − ⎟ + 4 × ⎜3 + − ⎟ 3 7 ⎠ ⎝ 11 3⎠ 7 13 ⎠ ⎝ ⎛ ⎝ 7 15 ⎞ 3 ⎡⎛ 8 ⎞ ⎤ ÷ ⎟ × ⎜ − ⎟ − 9⎥ 13 11 ⎠ 7 ⎢⎝ 3 ⎠ ⎣ ⎦ c) 7.25 − (−3.83 d) (−3)2 e) −5 4 75 .55 km/giôø) 4.5 giôø + 3600 giaây (ÑS : 5 giôø 0 phuùt 45 giaây) 2. ÑAÏI SOÁ 1.54 ] ÷ 9.42) + 7. Taäp hôïp caùc soá höõu tæ – caùc pheùp tính Neáu môùi vöøa chænh maùy aán 3 (ALL) thì maùy söû duïng daáu chaám (•) laøm daáu caùch giöõa phaàn nguyeân vaø phaàn leû thaäp phaân coøn daáu nghìn. (ÑS : 204. trieäu. (ÑS : 9 giôø 22 phuùt 30 giaây) 3.

1888 . coøn muoán ghi 3 3π Ghi chuù : Khi ghi vaøo maøn hình 4 f 3 (2 hay 4 f 3 × 2 maùy ñeàu hieåu laø nhö ghi 4 f 3π maùy vaãn hieåu thì phaûi ghi 4 f (3π) vaø aán ñeå coù keát quaû 0. (ÔÛ ñaây. Cuõng 3 3 4 4 π = 4.2)4 Giaûi : Ghi vaøo maøn hình y heät nhö ñeà vaø aán Ta ñöôïc keát quaû a) 16.413 k) (−5.6055 (khi ghi vaøo maøn hình.f) ⎜ ⎛5⎞ ⎟ ⎝7⎠ 5 g) ⎜ − ⎛ 3⎞ ⎟ ⎝ 4⎠ 4 h) 2. maùy khoâng ñoåi ra 16 khi aán 1001 1001 ñöôïc vì phaûi duøng hôn 10 kí töï) b) − 898 39 4 8 ×2 = do daáu f öu tieân hôn pheùp nhaân taét. daáu ngoaëc [ ñöôïc thay baèng daáu ( vì maùy khoâng coù daáu ngoaëc vuoâng d) 9 e) –625 f) 3125 (khoâng ñöôïc ghi vaøo maøn hình 5 f 7 ^ 5 vì maùy seõ 16807 5 do pheùp luõy thöøa öu tieân hôn f ) hieåu laø 7^5 76 .4244 c) 12.8771… = sau moãi bieåu thöùc. 16894 878 .

997521 k) 731. AÁn 40 22 40 Keát quaû : – 0.1616 (soá aâm phaûi ñöôïc ñaët trong daáu ngoaëc ñôn) Ví duï 2 : Tính a) 7 −3 −6 −3 b) 10 c) 5 × 10 Giaûi : a) AÁn × 10−6 7 1 5 −9 3 6 3 1 6 Keát quaû 0.5 − 22 . Laøm töông töï nhö treân. ta ñieàn daáu ">" .55 ⇒ Ñieàn daáu ">" b) 25 8 78 25 28 . ">" 9 Ví duï 4 : a) Tìm x.g) 81 256 h) 13.000001 = 10−6 c) AÁn Keát quaû 5 × 10 Ví duï 3 : Ñieàn daáu thích hôïp vaøo oâ troáng a) −0. bieát x − 2 + 2 3 = 2− 9 7 77 .915 × 10−3 b) AÁn Keát quaû 0.002915 = 2.

9 ) )−1 Baøi taäp thöïc haønh 1.9 AÁn ñeå ñöa con troû leân doøng bieåu thöùc vaø söûa laïi thaønh (6f5 Keát quaû : 2 7 (7f5 0. Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc a) − 1 7 ⎛ 3 5⎞ − + ⎜− − 2 ⎟ 4 15 ⎝ 7 3⎠ ÑS : −2021 420 78 . 9 ⎟ ⎢ 5 − x = 5 + 0. 9 5 x 5 ⎡1 6 ⎛ 7 ⎞ ⎡6 1 7 ⎢ x = 5 − ⎜ 5 + 0. 9 ⎞ ⎞ ⎜ ⎟ ⎢ = + ⎜ + 0. 9 ⎟ ⎢5 x 5 ⎝ ⎠ ⎣ ⎠ ⎣x 5 ⎝ 5 AÁn 6 Keát quaû : 5 −10 11 7 5 0.Giaûi : Duøng maùy tính 2 − 3 2 85 − = 7 9 63 85 85 ⎡ ⎡ ⎢ x − 2 = 63 ⎢ x = 63 + 2 85 ⇔ x−2 = ⇔ ⎢ ⇔ ⎢ 63 ⎢ x − 2 = − 85 ⎢ x = − 85 + 2 ⎢ ⎢ 63 63 ⎣ ⎣ AÁn 85 –85 63 2 211 ⎡ ⎢ x = 63 63 + 2 ⇒ ⎢ ⎢ x = 41 ⎢ 63 ⎣ b) Giaûi : 6 1 7 − = + 0. 9 ⎝ ⎠ ⇔ ⎢ ⇔ ⎢ ⎢1 6 ⎛ 7 ⎢ 6 − 1 = − ⎛ 7 + 0.

bieát ⎛1⎞ a) x + 3 = ⎜ ⎟ ⎝2⎠ −2 ⎛ 2⎞ +⎜ ⎟ .b) ⎜ 3⎞ ⎛ 2⎞ ⎛1 2⎞ 21 ⎛ −5 +2 ⎟:⎜ ⎟−⎜ + ⎟ × 8⎠ ⎝5⎠ ⎝3 7⎠ 13 ⎝ 7 2 ÑS : 1187 336 2. Luõy thöøa höõu tæ vaø luõy thöøa thaäp phaân Luõy thöøa höõu tæ Ví duï 1 : ⎛ 1⎞ Tính ⎜ − ⎟ aán ⎝ 3⎠ ⎛ 3⎞ ⎜ 2 ⎟ aán 2 ⎝ 4⎠ 2 2 1 3 3 4 Keát quaû Keát quaû 1 9 1331 64 79 . Tìm x. ⎝ 3⎠ 3 2 1 ⎛ 3⎞ ⎛ 1⎞ b) 3 − = ⎜ ⎟ + ⎜ 2 ⎟ . 2x 5 5 2 2. 7 x ⎝5⎠ ⎝ 3⎠ 2 −1575 ⎡ ⎢ x = 3967 ÑS : ⎢ ⎢ x = 1575 ⎢ 14317 ⎣ ⎡x = 1 ÑS : ⎢ ⎣x = 5 c) 1 1 9 3 − = − . Ñieàn daáu thích hôïp vaøo oâ troáng a) b) 21 5 22 7 1 43 17 4 355 113 15625 106 43 10 π 62 − 52 − 10 26 35 ⎡ ⎢ x = 27 ÑS : ⎢ ⎢ x = −197 ⎢ 27 ⎣ 2 c) 3.

Keát quaû 1 65536 Ví duï 2 : Tìm x. ⎜ ⎟ ⎝ 4⎠ ⎝ 3⎠ 3 −4 ⎛7⎞ . bieát a) x : ⎜ − Giaûi : 1 ⎛ 1⎞ ⎟ = 9 ⎝ 3⎠ AÁn 1 9 Keát quaû : 1 729 1 3 4 b) ⎜ ⎛7⎞ ⎛7⎞ ⎟ . (1. 25) . ⎜ ⎟ ⎝ 3⎠ −5 6⎞ ⎛ 2 1⎞ ⎛ . 6)2 (0.x = ⎜ ⎟ ⎝2⎠ ⎝ 2⎠ 6 4 ⎛7⎞ ⎛7⎞ ⇒ x =⎜ ⎟ :⎜ ⎟ ⎝2⎠ ⎝2⎠ 4 6 AÁn 7 2 4 49 4 7 2 6 Keát quaû : Baøi taäp thöïc haønh ⎛ 1⎞ ⎛ 2⎞ Tính : ⎜ − ⎟ . 3 AÁn 2 AÁn 1 AÁn tieáp 5 25 Keát quaû : 6. ⎜1 − ⎟ 5⎠ ⎝ 3 7⎠ ⎝ 2 −2 Luõy thöøa thaäp phaân Ví duï : Tính (2. 4)3 1 102 − 82 × 10−3 36 Keát quaû : 0 80 .25 Keát quaû : 1. 5)2 .⎡⎛ 1 ⎞ 2 ⎤ ⎢⎜ − ⎟ ⎥ ⎢⎝ 4 ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ 4 4 aán 1 4 4.953125 Keát quaû : 125 64 Tính (−0. ⎜ − − ⎟ .

5)3 × 6 c) 4 1 3 3 (2.52 1..02300 = 380.(0. 5)3 × ⎜ ⎛1⎞ 2 ⎟ + (3.(123)) 81 . 5 + (2. 5)2 − (1. 4)2 + 1.345 c) 0. 4 8 Ví duï : Tìm soá n ∈ N sao cho ⎨ Giaûi : ⎧1.. 602 × 7. 7) − .23 Ta thaáy 200 < n < 300 Tieáp tuïc thöû nhö theá.02100 = 7.0210 = 1. 5) . ta ñöôïc 1. 8) ⎝4⎠ 4 b) (2.Baøi taäp thöïc haønh Tính a) (2.02200 = 52. (ghi taét 0.48 1. Soá thaäp phaân höõu haïn – soá thaäp phaân tuaàn hoaøn Ví duï 1 : Phaân soá naøo sinh ra soá thaäp phaân tuaàn hoaøn sau : a) 0. 326 − (3..17 Keát quaû : n = 285 3.02 ⎩ Duøng maùy ta tính 1.02285 = 282.22 1.5.12 b) 1.24 1.02286 = 288.02n < n ⎪ n +1 > n +1 ⎪1.123123123 .. 2)3 1 1 × 8.

.353535 .. coù bao nhieâu soá 0 tieáp theo laø do cuïm tuaàn hoaøn ñaàu tieân caùch daáu phaåy baáy nhieâu chöõ soá..00121 = 1 ...) Ta thaáy chu kì laø 6.45(736)).... e) 2.3333.. Ví duï 2 : Tìm chöõ soá leû thaäp phaân thöù 105 cuûa pheùp chia 17 / 13 Giaûi : Thöïc hieän pheùp chia 17 ÷ 13 = 1. nhöng ta bieát 123121 . Do ñoù ta tính 1.. Keát quaû n = 101 82 . 1. Giaûi : Ta khoâng theå duøng maùy ñeå tính n121 vôùi n coù 3 chöõ soá.d) 4..307692308 (thöïc ra laø 1.. Töû soá baèng soá ñaõ cho vôùi cuïm tuaàn hoaøn ñaàu tieân khoâng ghi daáu phaåy tröø cho phaàn khoâng tuaàn hoaøn khoâng ghi daáu phaåy (tham khaûo kó ôû ví duï e)) Keát quaû baøi e) khoâng ñoåi ra hoãn soá ñöôïc vì phaûi duøng hôn 10 kí töï. 1. coù bao nhieâu soá 9 laø do cuïm tuaàn hoaøn coù baáy nhieâu chöõ soá.01121 = 3.307692307692.(35)) 2. d) 4 + 35 / 99 = 431 / 99 = (435 – 4) / 99 e) 2 + 45/100 + 736 / 99900 = 245491 / 99900 = (245736 – 245) / 99900 (Maãu soá laø caùc soá 9 vaø caùc soá 0 tieáp theo.. maët khaùc 105 ≡ 3 (mod 6) Suy ra Chöõ soá leû thaäp phaân thöù 105 cuûa pheùp chia 17 / 13 laø 7 Ví duï 3 : Tìm soá n ∈ N nhoû nhaát coù 3 chöõ soá bieát n121 coù 5 chöõ soá ñaàu ñeàu laø soá 3. 12. Giaûi : a) 12 / 100 b) 1345 / 1000 c) 123 / 999 (ghi taét (ghi taét 4..3121 ..45736736 .23121 coù caùc chöõ soá gioáng nhau..

17 83 .307692308 nhöng trong boä nhôù thì keát quaû laø 1.4756 225 361 7 1234 35.30769230769 (maùy giöõ ñuû 12 chöõ soá) vì theá khi aán tieáp Ans 13 ta ñöôïc keát quaû laø 17 Ví duï 2 : AÁn 17 / 13 maùy hieän keát quaû laø 1. Laøm troøn soá Maùy coù hai caùch laøm troøn soá + Laøm troøn soá ñeå ñoïc (maùy vaãn löu trong boä nhôù ñeán 12 chöõ soá ñeå tính toaùn cho caùc baøi tieáp sau) ôû NORM hay FIX n + Laøm troøn vaø giöõ luoân soá ñaõ laøm troøn cho caùc baøi tính sau ôû FIX n vaø Rnd Ví duï 1 : AÁn 17 / 13 maùy hieän keát quaû laø 1.0001 5.307692308 nhöng trong boä nhôù thì keát quaû laø 1.3077 nhöng trong boä nhôù thì keát quaû laø 1.4.3077 vaø giöõ keát quaû naøy trong boä nhôù (chæ coù 4 chöõ soá leû vaø ñaõ laøm troøn) vì theá khi aán tieáp 13 ta ñöôïc keát quaû laø 17. Ví duï 1 : Tính a) b) c) d) e) f) g) 289 15129 5.30769230769 (maùy giöõ ñuû 12 chöõ soá) Neáu choïn FIX 4 vaø aán tieáp thì maùy hieän keát quaû laø 1. Soá voâ tæ – Khaùi nieäm veà caên baäc hai.30769230769 (maùy giöõ ñuû 12 chöõ soá vaø chæ 12 chöõ soá) Neáu choïn FIX 4 thì maùy hieän keát quaû laø 1.

9304 123 = 0.8692 452 + 73 = 22.h) k) l) m) n) 123 789 453 452 + 73 789 × 38 7 59 48 o) Giaûi : 74 + 5 8 × 3 19 − 62 14 sau moãi bieåu thöùc Ghi vaøo maøn hình y heät nhö ñeà vaø aán Daáu phaân soá f ghi baèng phím Keát quaû a) b) c) d) e) f) g) h) k) l) 289 = 17 15129 = 123 5.4756 = 2.17 = 5.34 225 15 = (ghi 361 9 7 = 2.9129 (ghi 225 f 361 vaø aán ) 123 f 789 vaø aán ) (452 + 73 vaø aán ) 84 .3948 (ghi 789 453 = 301.1283 35.6458 1234 = 35.

7732 (daáu chia ghi 14 5 + 49 102 + 11 × 22 11 2 ) Ví duï 2 : Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc A = AÁn 5 Keát quaû : 1 49 10 Baøi taäp thöïc haønh Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc A= 1 7 4 + 2 9 16 22 (32 − 22 )2 10 15 − 143 2.1531 (ghi 7 59 = 2.5 85 . 5 ⇒ x = (0.20 = 5 ⇔ x2 = = 25 20 4 AÁn c) 25 Keát quaû : x = ± 5 Keát quaû : x = 0.8686 (ghi 48 (789 × 38 vaø aán ) ) 7 f 59 f 48 vaø aán o) 74 + 5 8 × 3 19 − 62 = 17. bieát 2 a) 169x = 121 ⇔ x = 2 121 121 11 =± ⇔ x=± 169 13 169 AÁn b) (121 169) 4x2 5.m) n) 789 × 38 = 173.25 3 B = 2 121 − 92 − C= 13 − 144 0.5)2 AÁn 0. 0001 2 − Ví duï 3 : Tìm x.25 x = 0.

43 d) 3x2 + 2 = 29 2 Ví duï 4 : ⎛ 3⎞ Muoán tính ⎜ ⎜ 2 ⎟ thì phaûi ghi vaøo maøn hình ⎟ ⎝ ⎠ (( 3) f 2)2 vaø aán ⎛ 3⎞ 3 Keát quaû ⎜ ⎜ 2 ⎟ =4 ⎟ ⎝ ⎠ 2 ⎛ 3⎞ 3 3 f 2)2 thì maùy hieåu laø ⎜ ⎜ 2 ⎟ = 2 vì f cuûa phaân ⎟ ⎝ ⎠ soá öu tieân hôn 2 Neáu ghi ( 6. bieát a) x2 = 125 − 102 3969 b) (x 2 − 1) × 49 = 312 c) 3 x = 50. Ñaïi löôïng tæ leä Tæ leä thuaän Ví duï 1 : Cho bieát x vaø y tæ leä thuaän.3 86 .98 Baøi taäp thöïc haønh Tìm x.96 AÁn 6.4 1 2 x = 20. 4 ⇔ 2x – 1 = 40.d) 2x − 1 = 6. Haõy ñieàn soá thích hôïp vaøo baûng sau x y 4 12 5 6 6.

9 Cho bieát x vaø y tæ leä thuaän.9 Ta ñöôïc baûng sau : x y Ví duï 2 : A (ta gaùn thöông cuûa 12 4 cho A) ⇒ y = 3x 4 12 5 15 6 18 6. duøng phím DEL ñeå xoaù vaø ghi laïi thaønh A 6. AÁn AÁn 28 A 7 3 Keát quaû –12 A (ta gaùn thöông cuûa –28 ÷ 7 cho A) ⇒ y = –4x 3 –4 5 7 –28 40 49.2 87 .3 18.Giaûi : Tìm heä soá AÁn 12 AÁn A 4 5 Keát quaû 15 AÁn ñeå ñöa con troû leân maøn hình. duøng phím DEL ñeå xoaù vaø ghi laïi thaønh A 6 Keát quaû 18 AÁn ñeå ñöa con troû leân maøn hình.3 Keát quaû 18. Haõy ñieàn soá thích hôïp vaøo baûng sau x y Tìm heä soá.

Tính ñoä daøi moãi caïnh. duøng phím ghi laïi thaønh 49. duøng phím AÁn ghi laïi thaønh A (–4) Keát quaû 16 AÁn ñeå ñöa con troû leân maøn hình. duøng phím ghi laïi thaønh 40 A Keát quaû : –10 AÁn ñeå ñöa con troû leân maøn hình.3 49.2 A Keát quaû : –12. Giaûi : Goïi a.3 Ta ñöôïc baûng sau : x y Ví duï 3 : ñeå xoaù vaø ñeå xoaù vaø ñeå xoaù vaø ñeå xoaù vaø 3 –12 –4 16 5 –20 7 –28 –10 40 –12.2 Dieän tích hình chöõ nhaät baèng 1600 m2 . b laø hai caïnh cuûa hình chöõ nhaät (a > b > 0) ⎧S = ab = 1600 ⎪ Ta coù ⎨ a b 25 25 2 1600 × 16 2 ⎪ 25 = 16 ⇒ a = 16 b ⇔ 16 b = 1600 ⇒ b = 25 ⎩ AÁn 1600 16 25 Keát quaû : b = 32 m Tính a : AÁn 1600 Keát quaû : a = 50 m 88 . duøng phím ghi laïi thaønh A 5 Keát quaû –20 AÁn ñeå ñöa con troû leân maøn hình. bieát chieàu daøi vaø chieàu roäng tæ leä vôùi 25 vaø 16.ñeå ñöa con troû leân maøn hình.

Cho x. Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng trong baûng sau x y –15 –13 –12 48 5 7 –60 –84 –108 2. b = 450 m 89 . Chu vi hình chöõ nhaät laø 2100m. z bieát 4 7 12 vaø 2x + 3y + 4z = 1925 = = x y z Giaûi : 4 7 12 8 21 48 8 + 21 + 48 = = = = = = x y z 2x 3y 4z 2x + 3y + 4z AÁn 8 21 A 48 1925 A Tính x : 4 Tính y : AÁn Tính z : AÁn Keát quaû : x = 100 ñeå ñöa con troû leân maøn hình vaø ghi laïi thaønh : 7 Keát quaû : y = 175 ñeå ñöa con troû leân maøn hình vaø ghi laïi thaønh : 12 Keát quaû : z = 300 A A Baøi taäp thöïc haønh 1. y laø hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän. y.Ví duï 4 : Tìm x. Tính ñoä daøi moãi caïnh. bieát tæ leä chieàu daøi vaø chieàu roäng laàn löôït laø 20 vaø 15 ÑS : a = 600 m .

36. Tính soá ño moãi goùc. Tìm x. 12. duøng phím ghi laïi thaønh A 4 Keát quaû : –787. tính xy = 5 × 630 = 3150 AÁn 5 AÁn tieáp AÁn 630 A A 7 A 12 (Gaùn 5 630 cho A) Keát quaû : –262. y bieát 2x 5y vaø 2x + y = 1782 = 17 80 ÑS : x = 459 . z = 247 5. y = 171 . Trong ΔABC soá ño caùc goùc A. ÑS : A = 20° . C = 120° Tæ leä nghòch Ví duï 1 : Cho bieát x vaø y tæ leä nghòch. Haõy ñieàn soá thích hôïp vaøo baûng sau x y Giaûi : –12 –7 –4 5 630 450 350 150 Töø baûng ñaõ cho. y. ta coù keát quaû caùc oâ tieáp theo laø A A A 90 450 350 150 Keát quaû : 7 Keát quaû : 9 Keát quaû : 21 . z. C laàn löôït tæ leä vôùi 6. bieát x y z = = vaø 6x + 8y + 9z = 4161 5 9 13 ÑS : x = 95 .5 Laøm töông töï.3. Tìm x. B = 40° . y = 864 4. B.5 Keát quaû : –450 ñeå xoaù vaø AÁn ñeå döa con troû leân maøn hình.

5 5 630 7 450 9 350 21 150 Ví duï 2 : Ba ñoäi maùy bôm nöôùc goàm coù 31 maùy (giaû thieát caùc maùy ñeàu cuøng coâng suaát). ñoäi thöù hai hoaøn thaønh coâng vieäc trong 6 ngaøy. z ∈ + ) Ta coù : x + y + z = 31 4x = 6y = 10z Do soá maùy bôm tæ leä nghòch vôùi soá ngaøy laøm vieäc neân : x y z x+y+z 31 = = = = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + + + + 4 6 10 4 6 10 4 6 10 Hay AÁn 31 1 4 A 1 1 1 6 6 4 1 10 A (Ta ñaõ gaùn cho A) Tính x : aán tieáp Tính y : aán A Keát quaû : x = 15 Keát quaû : y = 10 Tính z : aán ñeå ñöa con troû leân maøn hình. z (x. bôm nöôùc vaøo ba caùi beå coù cuøng theå tích.5 –7 –450 –4 –787. ñoäi thöù ba hoaøn thaønh coâng vieäc trong 10 ngaøy. y. Ñoäi thöù nhaát hoaøn thaønh coâng vieäc trong 4 ngaøy. Hoûi moãi ñoäi coù bao nhieâu maùy ? Giaûi : Goïi soá maùy bôm cuûa moãi ñoäi laàn löôït laø x.Ta ñöôïc baûng sau : x y –12 –262. y. duøng phím xoaù vaø ghi laïi thaønh : A 1 f 10 aán Keát quaû : z = 6 91 ñeå .

Chôû cuøng moät khoái löôïng haøng töø dieåm A ñeán ñieåm B.6863 92 .9 –4 12 − 4 3 2. Boán ñoäi xe chôû haøng goàm 61 chieác (giaû thieát cuøng taûi troïng). ta ñöôïc baûng keát quaû x y –5. bieát x.17 4 3 7 5 7 4 −13 –39. 15 . Haøm soá Ví duï 1 Ñieàn caùc giaù trò cuûa haøm soá y = –3x vaøo baûng sau x y Laøm töông töï nhö treân. 10 . ñoäi xe thöù tö trong 10 ngaøy. thöù 2.Vaäy soá maùy bôm cuûa ñoäi thöù nhaát. 10 . y laø hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch x y –15 –12 6 9 1980 990 810 712. 6 7. Baøi taäp thöïc haønh 1. Ñoäi xe thöù nhaát hoaøn thaønh coâng vieäc trong 2 ngaøy. Tính soá xe cuûa moãi ñoäi.3 –4 − 4 3 2. ÑS : 30 .3 15. ñoäi xe thöù hai trong 4 ngaøy. doäi xe thöù ba trong 6 ngaøy.17 –6. thöù 3 laàn löôït laø : 15 .51 4 3 7 2 7 5 7 –5. 6. Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng.8 2.

6667 3 4 3 –6 20 17 0.5 vaø aán Keát quaû y = 8 9 AÁn ñeå ñöa con troû leân maøn hình chænh laïi thaønh 3 (–3) vaø aán −4 3 Keát quaû y = Laøm töông töï nhö treân. duøng A thay cho x) A 5 Keát quaû : f(1) = 9 93 .Ví duï 2 : Ñieàn caùc giaù trò cuûa haøm soá y = x y Giaûi : 4 vaøo baûng sau x –4. x = 3.5 –3 − 2 3 2. x = − Giaûi : 1 4 AÁn 1 AÁn tieáp A :4 (Gaùn 1 cho A.4 3 2 5 4 3 Ghi vaøo maøn hình 4 4.4 1.5774 Ví duï 3 : Tính giaù trò cuûa haøm soá y = f (x) = 4x2 + 5 taïi x = 1. ta ñöôïc baûng keát quaû 2 3 2 5 x y –4.5 8 9 –3 −4 3 − 2.

. Cho haøm soá y = f (x) = 2x + 1 . 72 . Tính f(2) .9. f(4) x−3 1 3 . Tính f ⎜ 1 ⎟ . f(4) . Thoáng keâ ⎛ 1⎞ Goïi chöông trình thoáng keâ SD AÁn Ví duï : 2 (SD) maøn hình hieän chöõ SD 1 (Scl) Xoaù baøi thoáng keâ Ñieåm caùc moân hoïc cuûa moät hoïc sinh lôùp 7 ñöôïc cho ôû baûng sau : 94 . Tính f(0) . 3 . Vì f(x) khoâng xaùc dònh taïi x = 3. aán ñeå ghi cheøn vaøo maøn hình –1 f 4 → A : 4A 2 + 5 aán 1 21 ⎛ 1⎞ Keát quaû : f ⎜ − ⎟ = 5 = 4 4 ⎝ 4⎠ Baøi taäp thöïc haønh 1. f(40) ⎝ 2⎠ ÑS : 2 . 3.AÁn söûa laïi laø : 3 → A : 4A 2 + 5 aán Keát quaû : f(3) = 41 ñeå xoaù 3. f(–2) . 2 ⎛ 2⎞ 2. Cho haøm soá y = f (x) = 2x + 1 . f ⎜ ⎟ ⎝ 3⎠ ÑS : 6 . AÁn tieáp aán ñöa con troû veà ñaàu doøng bieåu thöùc. Cho haøm soá y = f (x) = 3x2 − 5x + 4 . f(–4) . 3 5 Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu baïn tính f(3) ? ÑS : − vôùi f(3) maùy seõ baùo loãi Math Error. 9 8.

Haõy nhaäp döõ lieäu töø baûng treân vaøo maùy tính 2.Moân Ñieåm Toaùn 8 Vaên 7 Söû 9 Ñòa 6 Lí 5 Sinh 4 Coâng ngheä 8. Chænh söûa döõ lieäu baèng caùch Söûa ñieåm Lí thaønh 7.5 AÂm nhaïc 6. Söûa ñieåm Lí thaønh 7.5 1.5 6. AÁn 8 7 9 6 5 4 8.5 Duøng phím di chuyeån ñeán Vaø aán 7.5 2.5 Xoaù ñieåm 4 cuûa moân Sinh Theâm dieåm moân Giaùo duïc coâng daân laø 8 Giaûi DT aán baèng phím M+ 1.5 Xoaù ñieåm 4 cuûa moân Sinh Duøng phím ñeå di chuyeån ñeán Roài aán Theâm ñieåm moân Giaùo duïc coâng daân laø 8 AÁn 8 1 (Scl) 2 95 Xoaù toaøn boä baøi thoáng keâ vöøa nhaäp Thoaùt khoûi chöông trình thoáng keâ .

7 4 –5 5 6.1 9 8 Haõy : a) Nhaäp döõ lieäu töø baûng vaøo maùy tính b) Chænh söûa döõ lieäu baèng caùch : Theâm giaù trò 3 2 vaøo baûng döõ lieäu 7 5 Xoaù giaù trò 5 vaø 0.Baøi taäp thöïc haønh Cho baûng sau STT Giaù trò 1 1.12 6 1 7 7 1 4 9 8 0.1 Söûa 2.5 5 8 4 9 7 10 5 6.4 3 3.5 3 5 2 4 3 2 1 96 .4 thaønh Baûng giaù trò taàn soá Ví duï 1 : Thoaùt khoûi chöông trình thoáng keâ Ñieåm hoïc kì 1 caùc moân hoïc cuûa moät hoïc sinh ñöôïc cho theo baûng sau : Ñieåm Taàn soá Haõy : a) Nhaäp döõ lieäu töø baûng vaøo maùy tính b) Chænh söûa döõ lieäu baèng caùch : 7.25 2 2.

5 5 ñeå xoaù thoáng keâ cuõ 8 4 9 7 10 5 6. 6). 2) vaø Tính x Theâm giaù trò (1 . 5) thaønh (8. Tính taàn soá vaø x Giaûi AÁn Ñieåm Taàn soá 1 7. Tính taàn soá Söûa (7.5 5 4 2 b) Duøng phím Roài aán Tính x aán Keát quaû : 7. 5 .Xoaù bôùt (5 . 5 .5 8 9 10 6. 2) vaøo baûng döõ lieäu.5 3 2 (SD) 5 4 7 5 3 2 3 1 chuyeån veà maøn hình 5 2 4 3 2 1 Nhaäp döõ lieäu töø baûng ñaõ cho Vaøo chöông trình thoáng keâ a) AÁn 7.71428 c) AÁn 1 2 3 1 Tính taàn soá : aán Keát quaû : n = 30 97 .

Keát quaû soá laàn baén vaø ñieåm soá ñöôïc ghi nhö sau Ñieåm Laàn baén Tính : a) Toång soá laàn baén b) Toång soá ñieåm c) Soá ñieåm trung bình cho moãi laàn baén Giaûi : 4 8 5 14 6 3 7 12 8 9 9 13 Goïi chöông trình thoáng keâ SD AÁn AÁn Nhaäp döõ lieäu 2 (SD) (maøn hình hieän SD) 1 (Scl) 4 5 6 7 8 9 98 8 14 3 12 9 13 Xoaù baøi thoáng keâ cuõ .d) Duøng phím chuyeån veà maøn hình AÁn 8.4677419 Tính taàn soá : aán tieáp Keát quaû : n = 31 Ví duï 2 : Moät xaï thuû thi baén suùng. aán maøn hình hieän Freq1 = 5 aán 6 1 3 Keát quaû : 7.5 Tính x aán .

ña thöùc Ví duï 1 : Soá –3 coù phaûi laø nghieäm cuûa da thöùc sau khoâng ? 3x4 − 5x3 + 7x2 − 8x − 465 = 0 Giaûi : AÁn –3 X Ghi vaøo maøn hình 3X ^ 4 − 5X 3 + 7X 2 − 8X − 465 Vaø aán maøn hình hieän Keát quaû : 0 Vaäy –3 ñuùng laø nghieäm cuûa ña thöùc treân Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc Ví duï 2 : Tính giaù trò cuûa y = 5x2 − 3x + 4 taïi x = –2.a) Maùy hieän : Toång soá laàn baén laø n = 59 b) Tìm toång soá ñieåm AÁn 2 (∑ x) 1 ( x) Keát quaû Toång soá ñieåm laø 393 c) Tìm soá trung bình AÁn Keát quaû Ñieåm trung bình laø 6.7718 Keát quaû : Phöông sai σ2 = 3. 2 ( xσ n ) Keát quaû : xσn = 1.1393 n 9.66 3(n) (Muoán tìm laïi Toång soá laàn baén thì aán hieän nhö sau : AÁn AÁn tieáp Ghi chuù : Muoán tính theâm ñoä leäch tieâu chuaån vaø phöông sai. ta thöïc Sau khi ñaõ nhaäp xong döõ lieäu. Baøi toaùn veà ñôn thöùc. x = 3 Giaûi : AÁn 2 X :5 X Keát quaû : 30 3X 4 99 .

aán Vôùi x = 3 aán tieáp daáu . y = –3.7918 Baøi taäp thöïc haønh 1. aán Keát quaû : 40 Ví duï 3 : ñeå xoaù Tính giaù trò cuûa 3xy 2 + 2x 2 y 3 taïi x = AÁn 1 4 AÁn tieáp Ví duï 4 : 1 . x = 5 ÑS : –12 . 150 100 .41 –3.41 .17 .17 4 3 X Y A : Laøm töông töï nhö treân vaø ghi vaøo maøn hình : AÁn tieáp ( 3X 2 Y − 2XA 3 + 5XYA ÷ 6XY 2 + XA vaø aán ) ( ) Keát quaû : I = –0. y = –4 2 1 cho X) 2 2 X Y (Gaùn (Gaùn –4 cho Y) Y 2 X Y Keát quaû : –8 :3 X I= Giaûi : 3x2 y − 2xz3 + 5xyz 6xy + xz 2 vôùi x = 2. ta coù maøn hình : 3 → X : 5X 2 − 3X + 4 . aán 3 ghi ñeø leân. Tính giaù trò cuûa A = 2x3 − 4x2 + x − 5 taïi x = –1. z = 4 3 AÁn 2.ñeå ñöa con troû veà ñaàu doøng.

152 4 1 vaø y = 3 . z = 4 II. y = –2. y = 2. z = 3 2 taïi x = 1. Haõy tính soá ño caùc goùc coøn laïi Giaûi : Ta coù : O2 + O3 = 180° (Vì O 2 vaø O 3 keà buø) ⇒ O3 = 180° − 60° AÁn ba laàn choïn 1 (Deg) 60 Keát quaû : 120° AÁn tieáp 180 Vaäy O 3 = 120° 101 . Tính D = x2 yz xy + y 2 z 1 . Tính giaù trò cuûa C = 4xyz + xy 2z3 − 2xz taïi x = 4. HÌNH HOÏC 1. Goùc ñoái ñænh vaø so le trong Ví duï 1 : Cho O2 = 60° .2. Tính giaù trò cuûa B = −4xy 2 + 3x2 y − y 3 taïi x = − x = −4 vaø y = 2 27 . 2 ÑS : − 3.

Tính O1 : Vì O1 vaø O 3 laø hai goùc ñoái ñænh neân ta coù : O1 = O 3 = 120° . suy ra : O2 = O 4 = 60° Ví duï 2 Cho x // y. O1 = 55° . Haõy tính caùc goùc coøn laïi treân hình Giaûi : Ta coù : O1 = O 2 (ñoái ñænh) ⇒ D 4 = C 4 = B4 = A 3 = 180° − 55° = 62°30′ = A 2 = D2 = C2 = B2 2 (Do hai tam giaùc AOD vaø BOD caân vaø tính chaát so le trong) Duøng maùy tính : aán 180 55 2 Keát quaû : 62°30′ Ta coù : D1 = A1 = D3 = A 4 = C1 = C3 = B1 = B3 = (180° − 62°30′ ) = 117°30′ Duøng maùy tính : AÁn 180 62 30 Keát quaû : 117°30′ 102 . Töông töï O 2 vaø O 4 laø hai goùc ñoái ñænh. AOD vaø BOD caân taïi O.

O1 = 55° . Tính caùc goùc coøn laïi. Cho A = 110° . O 3 = COK = 45° . ÑS : B1 = O 2 = 35° .Baøi taäp thöïc haønh 1. OK laø phaân giaùc goùc COB . tam giaùc OAB caân taïi A. tam giaùc OAB vuoâng caân taïi O. Tính soá ño caùc goùc treân hình 103 . tam giaùc COB caân taïi O. COA = 125° . Cho x ⊥ z . COB = 90° . K 1 = K 2 = 90° 2. y ⊥ z .

Cho tam giaùc ACD ñeàu.3. Ñònh lí Pi-ta-go Ví duï 1 : Cho tam giaùc vuoâng ABC coù hai caïnh goùc vuoâng AB = 12 cm . Tính caùc goùc coøn laïi b) B4 = 99°30′ . AC = 5 cm. Tính caùc goùc coøn laïi 2. Tính caïnh huyeàn BC 104 . tam giaùc ABC caân taïi B a) B4 = 117° .

BC = 10. AB = 5.0622 105 AB2 = AH2 + BH2 AH2 = AB2 − BH2 AH = 52 − 32 5 Keát quaû : AH = 4 3 aán .Giaûi : AB2 + AC2 = BC2 BC = 122 + 52 = 13 cm AÁn Ví duï 2 : 12 5 aán Keát quaû : 13 cm Cho tam giaùc ABC coù AH ⊥ BC . BH = 3. ta coù AC2 = AH2 + HC2 = 42 + 72 = 65 AÁn 4 7 Keát quaû : AC = 65 = 8. Haõy tính AH. ta coù Trong tam giaùc ABH : ⇔ ⇒ Duøng maùy tính : AÁn Suy ra : HC = BC – BH = 7 AÙp duïng Pi-ta-go trong tam giaùc AHC. AC Giaûi : Theo ñònh lí Pi-ta-go.

5° . E = 64°50′ 106 . 5° . Quan heä giöõa goùc vaø caïnh ñoái dieän trong moät tam giaùc Ví duï : Cho tam giaùc ABC coù : a) C = 70°16′ . 9° b) D = 57°30′ . DN = 4. B = 46°25′ b) A = 60. AM = 5. coù AB = BC = AD = CD = 8. C = 51. D = 80. Tính chu vi tam giaùc BMN (Daønh cho HS lôùp 7 chöa hoïc hình vuoâng) 3. DMN. CNB nhö hình veõ. 5° Haõy so saùnh ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc ABC trong hai tröôøng hôïp treân Giaûi : Tính goùc A : A = 180° − B + C AÁn 180 Vaäy AB > BC > AC 46 ( ) 70 16 25 Keát quaû A = 63°19′ ⇒ C > A > B Baøi taäp thöïc haønh So saùnh caùc caïnh cuûa tam giaùc CDE trong caùc tröôøng hôïp sau a) C = 75° .Baøi taäp thöïc haønh Cho caùc tam giaùc vuoâng ABM. E = 49° c) C = 37.

AB = 20. Tính chaát 3 ñöôøng trung tuyeán Ví duï : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi B.5 3 3 2 6 AB2 + BN2 ⇒ GN = 9 1 1 2 AN = 9 + 62 3 3 6 3. AB = 9. Tính khoaûng caùch töø troïng taâm G ñeán ba ñænh cuûa tam giaùc ABC. CB = 16.52 + 122 3 3 4. 107 .4. Haõy tính khoaûng caùch töø troïng taâm G ñeán trung ñieåm cuûa caùc caïnh Giaûi : AÙp duïng ñònh lí Pitago trong tam giaùc ABC ⇒ AÁn AÁn tieáp ⇒ Ta coù : AÁn 1 GM = AN = AC = BC2 + AB2 = 92 + 122 9 12 Keát quaû : 225 Keát quaû : AC = 15 1 1 1 1 BM = × AC = × 15 = 2.5 12 4.6055 3 GK = 1 1 CK = 4. BC = 12.272 AÁn 1 3 Baøi taäp thöïc haønh Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi C.

P(7) b) Vieát laïi P(x) vôùi caùc heä soá laø caùc soá nguyeân 108 . y AÁn 1 AÁn tieáp 2 2 A B :1 3 4 2 A (Gaùn –2 cho A) (Gaùn A B 13 4 1 cho B) 2 B 3 B A B Keát quaû : Q = − Chuù yù : Neáu bieåu thöùc coù nhieàu hôn 2 aån ta cuõng laàn löôït gaùn cho A.. B. M ñeå tính giaù trò cuûa bieåu thöùc Ví duï 2 : Cho ña thöùc P(x) = x5 + ax 4 + bx3 + cx2 + dx + c . ÑAÏI SOÁ 1.. B thay cho x.LÔÙP 8 I. y = 2 4 2 ⎝ ⎠ Duøng A. Tính giaù trò cuûa ña thöùc Ví duï 1: Tính giaù trò cuûa ña thöùc Q= Giaûi : 1 1 3 ⎛ 3 ⎞ x y ⎜ 3xy 2 − x3 y + y 3 ⎟ taïi x = –2. bieát P(1) = 1 P(2) = 4 P(3) = 9 P(4) = 16 P(5) = 25 a) Tính P(6).. .

Pheùp chia ñôn thöùc * Ví duï 1 : Tìm soá dö cuûa pheùp chia 3x4 + 5x3 − 4x2 + 2x − 7 x−5 109 .Giaûi : Ta coù a) P(x) = (x − 1)(x − 2)(x − 3)(x − 4)(x − 5) + x 2 Do ñoù P(6) = (6 − 1)(6 − 2)(6 − 3)(6 − 4)(6 − 5) − 62 = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 62 = 156 Töông töï P(7) = 6496 b) Thöïc hieän pheùp tính P(x) = (x − 1)(x − 2)(x − 3)(x − 4)(x − 5) + x 2 P(x) = x5 − 15x 4 + 85x 3 − 224x2 + 274x − 120 Ví duï 3 : Duøng pheùp nhaân ña thöùc ñeå tính laïi A = 8567899 × 654787 = 5610148882513 (Baøi ñaõ giaûi ôû Ghi chuù. Soá töï nhieân cuûa Lôùp 6) Giaûi : Ta coù A = (8567 × 103 + 899) × (654 × 103 + 787) 8567 × 103 × 654 × 103 8567 × 103 × 787 899 × 654 × 103 899 × 787 Coäng doïc A = = = = = 5 602 818 000 000 6 742 229 000 587 946 000 707 513 5 610 148 882 513 (Caùch naøy thì chaéc chaén nhöng khaù daøi !) 2. phaàn 3.

Giaûi : Ta bieát pheùp chia P(x) coù soá dö laø P(a) x−a Ñaët P(x) = 3x4 + 5x 3 − 4x2 + 2x − 7 thì soá dö cuûa pheùp chia laø P(5) Ta tính P(5) nhö sau AÁn 5 X vaø aán Ghi vaøo maøn hình 3X ^ 4 + 5X 3 − 4X 2 + 2X − 7 Keát quaû Ví duï 2 : P(5) = 2403 laø soá dö cuûa pheùp chia treân x5 − 7x3 + 3x2 + 5x − 4 x+3 Tìm soá dö cuûa pheùp chia Giaûi : Ñaët P(x) = x5 − 7x3 + 3x2 + 5x − 4 thì soá dö cuûa pheùp chia laø P(–3) Ta tính P(–3) nhö sau AÁn 3 X vaø aán Ghi vaøo maøn hình X ^ 5 − 7X 3 + 3X 2 + 5X − 4 Keát quaû Ñeà töông töï : Tính a ñeå x4 + 7x3 + 2x2 + 13x + a ÑS : a = 222 * Ví duï 3 : P(–3) = –46 laø soá dö cuûa pheùp chia treân Chia heát cho x + 6 Tìm soá dö cuûa pheùp chia Giaûi : 3x4 + 5x3 − 4x2 + 2x − 7 4x − 5 Ta bieát pheùp chia 110 P(x) ⎛ b⎞ coù soá dö laø P ⎜ − ⎟ ax + b ⎝ a⎠ .

Ñaët P(x) = 3x 4 + 5x3 − 4x2 + 2x − 7 ⎛5⎞ Thì soá dö cuûa pheùp chia laø P ⎜ ⎟ ⎝4⎠ ⎛5⎞ Ta tính P ⎜ ⎟ nhö sau ⎝4⎠ AÁn 5 4 X Ghi vaøo maøn hình 3X ^ 4 + 5X 3 − 4X 2 + 2X − 7 vaø aán 87 ⎛5⎞ Keát quaû P ⎜ ⎟ = 6 laø soá dö cuûa pheùp chia treân 4⎠ 256 ⎝ Ví duï 4 : Chöùng toû raèng ña thöùc sau chia heát cho x + 3 P(x) = 3x 4 − 5x3 + 7x 2 − 8x − 465 Giaûi : Ta tính töông töï nhö treân ta ñöôïc soá dö P(–3) = 0 Suy ra P(x) chia heát cho x + 3 * Ghi chuù : Coù theå duøng sô ñoà Hooc-nô ñeå thöïc hieän pheùp chia ña thöùc nguyeân cho x – a nhö baøi sau 3x4 + 5x3 − 4x2 + 2x − 7 x−5 Ta ghi 3 5 3 5 3×5+5 = 20 Keát quaû 3x4 + 5x3 − 4x2 + 2x − 7 2403 = 3x3 + 20x 2 + 96x + 482 + x−5 x−5 –4 20 × 5 – 4 = 96 2 96 × 5 + 2 = 482 –7 482 × 5 – 7 = 2403 Thöïc hieän theo caùch naøy ta ñöôïc cuøng moät luùc bieåu thöùc thöông vaø soá dö 111 .

b bieát (a.6099644 = 4 Ví duï 6 : 233 1761 = . Ans−1 Ans−1 Ans−1 Ans−1 Keát quaû : A = 4.Lieân Phaân Soá Ví duï 5 : Bieåu dieãn A ra daïng phaân soá thöôøng vaø soá thaäp phaân A = 3+ 5 2+ 2+ 4 5 2+ 4 2+ 5 3 Giaûi : Tính töø döôùi leân AÁn 3 Vaø aán 5 2 ñeå ghi vaøo maøn hình Ans−1 5 4 5 4 5 2 2 2 2 3 AÁn AÁn AÁn AÁn AÁn vaø chænh laïi thaønh vaø chænh laïi thaønh vaø chænh laïi thaønh vaø chænh laïi thaønh . b nguyeân döông) : B= 329 = 1051 3 + 1 5+ 1 1 a+ 1 b 112 . 382 382 Tính a.

c) a 4 b − c 3a ab + c b 3 2 taïi a = – 1 . b = 2. b = 1 .b=9 vaø aán (maùy hieän 3 f 64 f 329) Baøi taäp thöïc haønh 1. b = 3 . Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc a) a 2 − b2 + 3ab2 − 4a 3 b4 taïi a = –3 . 2. c = 4.Giaûi : 329 1 1 1 1 = = = = 1051 64 1 1 1051 3+ 3+ 3+ 329 9 329 329 5+ 64 64 = 1 3+ 1 = 1 3+ 5+ 1 1 5+ 64 9 1 7+ 1 9 Caùch aán maùy ñeå giaûi Ghi vaøo maøn hình AÁn tieáp AÁn tieáp AÁn tieáp AÁn tieáp AÁn tieáp 5 3 329 f 1051 (64 f 329) (maùy hieän 5 f 9 f 64) (9 f 64) (maùy hieän 7 f 1 f 9) Keát quaû a=7. 2 ( ) ÑS : 1697 ÑS : –614 ÑS : 13 3 b) ( a + b − c ) − 4abc + c 3 ba taïi a = –2 . Bieåu dieãn B ra daïng phaân soá thöôøng vaø soá thaäp phaân 113 . c = 5.

b bieát (a. b = 2 4.302716901 142 142 3. b nguyeân döông) 15 1 = 17 1 + 1 1 a+ b ÑS : a = 7 .B =7+ 1 3+ 3+ 1 1 3+ 1 4 ÑS : B = 7 43 1037 = = 7. Bieåu dieãn M ra phaân soá M= 1 5+ 4+ 1 + 1 2+ 3+ 1 3+ 2 1 1 1 4+ 1 5 HD : Tính töông töï nhö treân vaø gaén keát quaû cuûa soá haïng ñaàu vaøo soá nhôù A. tính soá haïng sau roài coäng laïi. ÑS : 5. Tìm soá dö cuûa pheùp chia a) 98 157 4x4 − 3x3 + 5x2 − x + 3 x+7 5x5 + x4 − 3x 3 + x 2 + 5x + 7 3x − 5 3x4 + 5x3 − x 2 − 7x + 3 x−6 ÑS : 10888 ÑS : *b) 18526 243 c) ÑS : 4893 114 . Tính a.

⎜ 3 − ⎟ cho D 5 9 ⎝ 8 11 ⎠ B C Keát quaû 20321 2244 Roài ghi (D + BC) ÷ (A + B) vaøo maøn hình nhö sau : D A B aán *Ví duï 2 : Giaûi phöông trình baäc nhaát moät aån sau 2+ 3 3− 5 Giaûi : x− 1− 6 ⎛ 3 − 7 ⎞ 15 − 11 ⎜x − ⎟= ⎜ 3+ 2 ⎝ 4− 3⎟ 2 3−5 ⎠ (1) Vieát (1) laïi treân giaáy Ax – B(x – C) = D Vaø bieán ñoåi (2) thaønh (treân giaáy) x = (D – BC) ÷ (A – B) Gaùn A= 2+ 3 3− 5 .3. (2) 115 . cho C . Phöông trình baäc nhaát moät aån Ví duï 1 : Giaûi phöông trình baäc nhaát moät aån sau 11 ⎞ ⎛ 7 5 ⎞ ⎛ 5 7⎞ 7⎛ x ⎜1 − ⎟ + ⎜ x − ⎟ (1) ⎟ = ⎜3 − 9 ⎠ ⎝ 8 11 ⎠ ⎝ 3 2⎠ 5⎝ Giaûi : Vieát (1) laïi treân giaáy Ax + Bx – BC = D Vaø bieán ñoåi (2) thaønh (treân giaáy) x = (D + BC) ÷ (A + B) (2) ⎛ 5 7⎞ Gaùn ⎜ 1 − ⎟ cho A baèng caùch aán phím nhö sau : ⎝ 3 2⎠ 1 5 3 7 2 A Töông töï gaùn 7 11 ⎛ 7 5 ⎞ cho B . B= 1− 6 3+ 2 .

B= vaø cuoái cuøng tính x 43 73 884 12556 = 1459 1459 1 A+B Keát quaû x = −8 b) Ñaët Ay + By = 1 suy ra y = Tính A vaø B nhö caùc baøi treân Roài tính A + B vaø cuoái cuøng tính y Keát quaû y = 24 29 116 .C= 3− 7 4− 3 .4492 *Ví duï 3 : Giaûi phöông trình a) 4 + x 1+ 2+ 1 = x 4+ 3+ 1 3+ 4 y 2+ 1 1 1 1 2+ 1 2 b) y 1+ 1 + =1 3+ 1 5 4+ 1 6 4 B−A Giaûi : a) Ñaët 4 + Ax = Bx suy ra x = Tính A vaø B nhö caùc baøi treân Ta ñöôïc A = 30 17 . D= 15 − 11 2 3−5 roài ta ghi vaøo maøn hình (D – BC) ÷ (A – B) vaø aán Keát quaû x = –1.

1630 ⎛ 5 − 8⎞ ⎛3 − 2 3 ⎞ c) ⎜ x − ⎟×⎜ ⎟+ ⎜ 1− 3⎟ ⎜ 2− 7 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 7 9 x = 11 2 + 10 6−5 13 − 7 3 ÑS : x = –9. HÌNH HOÏC Ví duï 1 : Cho hình vuoâng ABCD caïnh baèng 12.7925 II. bieát a) 2 1 5 ⎞ 21 ⎛ 11 + 3 x⎟ = x−⎜ x 7 5 6 ⎠ 5 ⎝ ÑS : x = − ⎛ 5 − 8⎞ 2x 13 11 3 − 6 x+⎜ + ⎜ 6 ⎟ = ⎟ 7 8 25 ⎝ ⎠ 1+ 5 2 462 1237 b) ÑS : x = –0. CD. Haõy tính chu vi vaø 4 4 117 .Baøi taäp thöïc haønh Tìm x. QD = AD . M. BN = dieän tích MNPQ 1 1 BC . P laàn löôït laø trung ñieåm AB.

0497 Tính dieän tích : Ta coù : SMNPQ = SABCD − 2 × SAMQ + SQDP ( ) = AB × AD − ( AM × AQ + QD × DP ) = 12 × 12 − (9 × 6 + 3 × 6) AÁn 12 12 9 6 3 6 Keát quaû : Dieän tích SMNPQ = 72 Baøi taäp thöïc haønh Cho MA. PDQ. DE = 30. SΔPEQ = 1200 . QM. ta coù : Chu vi MNPQ laø : chu vi = 2(QM + MN) ( = 2( =2 AM2 + AQ2 + BM2 + BN2 62 + 92 + 62 + 32 ) 6 ) AÁn 2 3 6 9 Keát quaû chu vi MNPQ = 35. AFKB. laàn löôït laø caïnh huyeàn cuûa caùc tam giaùc MBN. ABNM laø hình chöõ nhaät. DQ = 20. BE = 50. AFKD.Giaûi : MN. AF // BK. NBDP. Haõy tính dieän tích cuûa AMNB. NCP. NP. AB = 30. NB. PQ ñeàu vuoâng goùc vôùi AE (hình veõ). QAM AÙp duïng ñònh lí Pi-ta-go. NBDP laø hình thang. PQ. 118 . FQ = 25. AFKB laø hình bình haønh.

LÔÙP 9
ÑAÏI SOÁ
1. Luyõ thöøa – Caên soá
Ví duï 1: Tính a) 2
10
5

AÁn 2 AÁn

10 3 5

ÑS : 1024 ÑS : –243 ÑS : 625 4 ÑS :
16 81

b) ( −3)

c) (−5)4 d) ⎜

- töông töï AÁn 2 2 3 3

⎛ 2⎞ ⎟ ⎝ 3⎠

4

e) (1, 2 ) AÁn 1 f) 4 −3

3

ÑS : 1.728 ÑS: 4 −3 =

AÁn 4

1 43

=

1 = 0.015625 64

h) 3137 × 10−6 Ví duï 2 : Tính a) b) c) d) e) f)

ÑS :

3137 106

= 0.003137

2209 457.96

AÁn

2209

ÑS : 47 ÑS : 21.4

144 1369 72 × 2 125 × 5
11163 3

AÁn

144

1369

ÑS :

12 37

ÑS : 12 ÑS : 25 ÑS : 61
119

g) h)

2

7 9

AÁn
25

2

7 3

9 25

ÑS :

5 3

(3 −

)

2

AÁn

ÑS : 2

Ví duï 3 : Tính a) 3 6859 b) 4 83251 c) 10 1024

AÁn AÁn 4 AÁn 10

6859 83521 1024

ÑS : 19 ÑS : 17 ÑS : 2

Baøi taäp thöïc haønh
1. Tính
a) 310 c) ( −7 ) e) 5−1
4

b) ⎜ −

⎛ 1⎞ ⎟ ⎝ 2⎠

7

ÑS : −

1 128

d) 1,123 f) 3−4

2. Tính
a) c)

1849 729 1849 25281 3 × 867

ÑS : 43 ÑS : ÑS :
27 43 53 17

b) d)

2683, 24

ÑS : 51.8 ÑS : 16

128 × 2

e)

3. Tính
a) 3 117649 c) 4 20736

ÑS : 49

b) 3 −0, 032768 d) 7 −2187

ÑS : –0,32 ÑS : –3

120

e) 9 262144 g)
(−4)

371293 f) 5 16807

ÑS :

13 7

16

ÑS : 0.5

Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù chöùa caên
1 1 3 5 2 B = 3 x2 + x − ( 6x + 1) × x2 + 9 8 16

(

)

3

taïi x = 4 1 A 16 A 5

AÁn 4 AÁn tieáp 6

A 3 1 A

(Gaùn 4 cho A) 8 1 A 9

Keát quaû : 29

Baøi taäp thöïc haønh
a) A = 3 (4x + 1)(3x + 5)2 − x 2 + 2x + 3 taïi x = 4 b) B = c) C =

(

)

ÑS : –10 ÑS :
61 38

x3 + 10 4x + 1 taïi x = 3 − 2x + 3 x3 + 11

2 x −1 + x + 6

1 5(x − 5) + x2 + 4x + 4

taïi x = 10. ÑS :
27 119

d) D =

3x + 7 + 4 + 7x
3

x + 6x

2

taïi x = −

1 2

ÑS : –2.1786

2. Haøm soá
Ví duï 1 :

Ñieàn caùc giaù trò cuûa haøm soá y = –3x + 2 vaøo baûng sau x y –5.3 –4

4 3

2.17

4

3 7

5 7

121

ta ñöôïc keát quaû 4 3 3 7 x y –5.17) + 2 ⎛ 3⎞ vaø chænh laïi thaønh −3 ⎜ 4 ⎟ + 2 ⎝ 7⎠ vaø chænh laïi thaønh −3 5 7 + 2 ( ) KQ –37.17 –4.3 –4 − 2.686 Ñieàn caùc giaù trò cuûa haøm soá y = 3x2 vaøo baûng sau 4 3 3 7 x y Giaûi : –5.17 14.3) + 2 vaø aán vaø aán vaø aán vaø aán vaø aán vaø aán KQ 17.9 KQ 14 KQ 6 KQ –4.17 4 5 7 Laøm töông töï nhö ví duï 1.51 4 5 7 6 79 7 –37.3 84.1267 4 5 7 16 3 2883 49 525 122 .3 17.686 Ta ñöôïc baûng keát quaû 4 3 3 7 x y Ví duï 2 : –5.Ghi vaøo maøn hình AÁn AÁn AÁn AÁn AÁn –3(–5.51 KQ − 79 7 vaø chænh laïi thaønh –3(–4) + 2 ⎛ 4⎞ vaø chænh laïi thaønh −3 ⎜ − ⎟ + 2 ⎝ 3⎠ vaø chænh laïi thaønh –3(2.9 –4 14 − 2.27 –4 48 − 2.

Ví duï 3 : Cho haøm soá y = –5x + 4 a) Veõ ñoà thò cuûa haøm soá b) Tính goùc hôïp bôûi ñöôøng thaúng y = –5x + 4 vaø truïc Ox Giaûi : Ta coù ñoà thò nhö hình veõ a) Goïi goùc hôïp bôûi ñöôøng thaúng y = –5x + 4 vaø truïc Ox laø β = ABx Xeùt tam giaùc vuoâng OAB. caùch tính seõ nhanh hôn. 123 . ta coù tgOAB = OA 4 = =5 OB 4 5 1 (Deg) 5 Keát quaû ≈ 78°41′24′′ thì Tính OAB baèng caùch aán AÁn AÁn AÁn tieáp Vaäy β = 180° − 78°41′24′′ = 101°18′36′′ *Ghi chuù : Neáu bieát ñöôøng thaúng y = ax + b coù tgα = α α = tan −1 a.

3.Baøi taäp thöïc haønh 1. − 3 1 . 2. y 2 . 0. 5 2 19 2. Heä phöông trình baäc nhaát 2 aån Ví duï 1 : Giaûi heä phöông trình sau ⎧13x + 17y + 25 = 0 ⎨ ⎩23x − 123y − 103 = 0 Neáu ñeà cho heä phöông trình khaùc daïng chuaån taéc. y 3 = −4x2 + 2 3 2 Haõy laäp baûng giaù trò cuûa y1 . Cho caùc haøm soá y1 = −3x + 1 5 . 4 . Tính goùc hôïp bôûi caùc ñöôøng thaúng sau vaø truïc Ox a) y = 1 x−4 3 b) y = 3x + 2 c) y = 5 – 2x d) 2y + 3x = 1 2 3. –1. y 3 öùng vôùi caùc giaù trò cuûa x laø : –3. ta luoân ñöa veà daïng chuaån taéc nhö sau ⎧13x + 17y = −25 roài baét ñaàu duøng maùy ñeå nhaäp caùc heä soá ⎨ ⎩23x − 123y = 103 Giaûi : AÁn Maùy hoûi a1 ? Maùy hoûi b1 ? Maùy hoûi c1 ? aán 13 aán 17 aán 12 25 123 Maùy hoûi a 2 ? aán 23 Maùy hoûi b2 ? aán Maùy hoûi c2 ? 124 aán 103 . y 2 = − 4x .

c2 = 103. c1 = 7 b2 = 5.4557 Keát quaû ⎨ ⎩ y = 2.436 .897x − 19.372 .436y = −25.43 . a 2 = −1 . Haõng ñieän thoaïi di ñoäng coù hai thueâ bao traû tröôùc vaø traû sau.Giaù cöôùc thueâ bao traû tröôùc laø 3000 ñ / phuùt 125 . −957 995 Ñeå thoaùt khoûi chöông trình giaûi heä phöông trình.168 ⎨ ⎩23. b1 = 17. c2 = 15 vaø aán ⎧ x = −0.618 Goïi chöông trình EQN – 2 nhaäp a1 = 13.9618. b1 = 2 3 . Bieát raèng : ... b2 = −19.95957 Keát quaû ⎨ ⎩ y = −2.372y = 103.Keát quaû x = –0.241x + 17.618 vaø aán ⎧ x = 1. ta aán y= 2 ⎧5x + 2y 3 = 7 ⎪ ⎨ ⎪− x + 5.241 .168 a 2 = 23. c1 = −25..6785 Ví duï 3 : Giaûi heä phöông trình 2 aån ⎧13.6653.93156 Baøi taäp thöïc haønh 1..897 . AÁn AÁn aán x= −662 995 Keát quaû y = –0. 43y = 15 ⎩ hay 1 Ví duï 2 : Giaûi heä phöông trình 2 aån Laøm töông töï nhö treân Goïi chöông trình EQN – 2 nhaäp a1 = 5 .

Thueâ bao traû sau ñöôïc taëng 900 giaây goïi mieãn phí. Giaûi caùc heä phöông trình sau : 1 ⎧ ⎪y = x + 4 a) ⎨ 3 ⎪2y = −3x − 1 ⎩ 27 ⎧ ⎪ x = − 11 ⎪ ÑS : ⎨ ⎪ y = 35 ⎪ 11 ⎩ 109 ⎧ ⎪ x = 66 ⎪ ÑS : ⎨ ⎪ y = 23 ⎪ 11 ⎩ 25 ⎧ ⎪ x = 67 ⎪ ÑS : ⎨ ⎪ y = −105 ⎪ 134 ⎩ a1 b c = 1 ≠ 1 a 2 b2 c 2 1 ⎧ ⎪4x − 3y − 3 = 0 ⎪ b) ⎨ ⎪2x + 1 y = 4 ⎪ 3 ⎩ ⎧ −3x 5 = ⎪ 7 c) ⎨ 2y ⎪−5x + 4y + 5 = 0 ⎩ Ghi chuù : Khi gaëp heä voâ nghieäm hay heä voâ ñònh thì maùy baùo loãi 126 a1 b c = 1 = 1 a 2 b2 c 2 .Giaù cöôùc thueâ bao traû sau laø 1500 ñ / phuùt.. Hoûi soá tieàn thöïc söï caàn phaûi traû cho haõng ñieän thoaïi di ñoäng cuûa moãi thueâ bao trong thôøi gian khuyeán maõi keå treân laø bao nhieâu ? ÑS : Thueâ bao traû tröôùc : 249000 ñoàng Thueâ bao traû sau : 196500 ñoàng 2. Cho bieát toång soá thôøi gian trong moät thaùng caû hai thueâ bao ñaõ thöïc hieän cuoäc goïi laø 3 giôø 59 phuùt.Thueâ bao traû tröôùc ñöôïc taêng 600 giaây goïi mieãn phí . Tuy nhieân do ñang trong thôøi gian khuyeán maõi neân : . töông öùng vôùi soá tieàn caàn phaûi thanh toaùn theo quy ñònh ban ñaàu laø 498000 ñoàng.

4. ta aán 2 127 .7826 aán tieáp y = –0.0652 aán tieáp Ñeå thoaùt khoûi chöông trình giaûi heä phöông trình.4565 aán tieáp z = –2. Heä phöông trình baäc nhaát 3 aån AÁn 3 aån 1 3 ñeå vaøo chöông trình giaûi heä phöông trình baäc nhaát Ta luoân luoân ñöa heä phöông trình veà daïng ⎧a1 x + b1 y + c1z = d1 ⎪ ⎨ a 2 x + b2 y + c 2 z = d 2 ⎪a x + b y + c z = d 3 3 3 ⎩ 3 roài môùi nhaäp heä soá laàn löôït vaøo maùy Ví duï : Giaûi heä phöông trình sau ⎧3x − 2y + 4z − 7 = 0 ⎪ ⎨− x + 5y − z + 5 = 0 ⎪−7y + 3z + 3 = 0 ⎩ Ta ñöa veà daïng : Giaûi : ⎧3x − 2y + 4z = 7 ⎪ ⎨ − x + 5y − z = −5 roài nhaäp heä soá ⎪−7y + 3z = −3 ⎩ Goïi chöông trình giaûi heä phöông trình baäc nhaát 3 aån nhö sau AÁn AÁn tieáp 3 1 0 Keát quaû : 1 (EQN) 3 2 5 7 3 4 1 3 Keát quaû x = Keát quaû y = Keát quaû z = 110 23 −21 46 −95 46 7 5 x = 4.

X = 2 + 3 5 Caùch gaùn töông töï nhö caùc baøi ñaõ trình baøy ôû treân 128 . 4 − 7.4 − 7. 2 x − 7. 8 + 3 2 Gaùn A = –1. B = 3. 32x2 + a) Tính y khi x = 2 + 3 5 b) Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa y Giaûi : 3.8380 ⎩ Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc y = −1.8 + 3 2 .32 .7475 ⎪ ÑS : ⎨ y = −3.Baøi taäp thöïc haønh ⎧ ⎪3x − 7y + z − 6 = 0 ⎪ a) ⎨ − x + 3y − 6z + 5 = 0 ⎪1 ⎪ x − 2y + z − 3 = 0 ⎩2 −76 ⎧ ⎪ x = 25 ⎪ −53 ⎪ ÑS : ⎨ y = 25 ⎪ 7 ⎪ ⎪z = 25 ⎩ 18 ⎧ ⎪x = 5 ⎪ ÑS : ⎨ y = −5 ⎪ 26 ⎪z = 5 ⎩ ⎧−3z = 4y − x + 8 ⎪ b) ⎨ − y + 3x = 4z − 5 ⎪2x + 3 = z − y ⎩ 1 ⎧ ⎪ 3x − y + 2 3 z = 1 ⎪ 1 ⎪ c) ⎨ 2 − 1 x + z = 7 ⎪ ⎪3x − 2y + z = −3 ⎪ ⎩ ( ) ⎧ x = −3.2 C = −7.1 − 2 5 6.1 − 2 5 6.2022 ⎪z = 1.

Ghi vaøo maøn hình AX 2 + BX + C vaø aán Keát quaû y = –101. Phöông trình baäc 2 moät aån ax2 + bx + c = 0 Ví duï 1 : (a ≠ 0) Giaûi phöông trình 73x2 − 47x − 25460 = 0 Goïi chöông trình giaûi phöông trình baäc 2 AÁn Maùy hoûi Maùy hoûi Maùy hoûi a ? aán b ? aán c ? aán 1 (EQN) 73 47 25460 Keát quaû x1 = 19 x 2 = −18.5410 6.35616 26 73 2 Neáu aán tieáp Neáu aán tieáp thì x2 = −18 thì x 2 = − 1340 73 (ôû ñaây ñoåi ra phaân soá ñöôïc do ∆ laø soá chính phöông) 129 .0981 b) Cöïc trò C − B2 −∆ hay 4A 4A C − B2 ÷ 4A vaø aán Ghi vaøo maøn hình Keát quaû y max = −3.

1512 Ghi chuù : Khi giaûi phöông trình ax2 + bx + c = 0 maø maøn hình keát quaû : • Coù hieän R ⇔ I beân goùc phaûi beân treân (chæ coù kí hieäu naøy thoâi) • Hoaëc coù hieän chöõ i sau giaù trò nghieäm thì keát luaän laø phöông trình ax2 + bx + c = 0 voâ nghieäm treân taäp soá thöïc R (nhö phöông trình x 2 + x + 1 = 0 .Ví duï 2 Giaûi phöông trình x2 + x 3 − 2 5 = 0 Laøm töông töï nhö treân vôùi a = 1 . x2 + 1 = 0 ) Neáu maøn hình keát quaû coù hieän cuøng luùc r∠θ vaø R ⇔ I beân treân goùc phaûi thì chöa keát luaän ñieàu gì (ôû nhöõng lôùp khoâng hoïc soá phöùc) maø phaûi taét r∠θ baèng caùch choïn laïi Disp (aán MODE naêm laàn roài aán 1 1 ) laø a + bi hay aán : 3 (ALL) roài môùi ñoïc keát quaû (hay giaûi laïi) (nhö khi giaûi phöông trình x 2 + 5x − 6 = 0 ôû Disp laø r∠θ ). ta aán 2 Baøi taäp thöïc haønh Giaûi caùc phöông trình baäc hai sau 130 .4192 Keát quaû ⎢ 1 ⎣ x 2 = −3. Ñeå khoûi ñoïc laàm keát quaû hoïc sinh ôû nhöõng lôùp khoâng hoïc soá phöùc khoâng ñöôïc choïn maøn hình r∠θ (töùc laø khoâng coù kí hieäu r∠θ hieän leân) Ñeå thoaùt khoûi chöông trình giaûi phöông trình baäc 2. c = −2 5 ⎡ x = 1. b = 3 .

6972 ÑS : ⎢ 1 ⎣ x 2 = −4.3027 ⎡ x = 0.1689 ÑS : ⎢ 1 ⎣ x 2 = −1.3689 c) 2x 2 + 2 3x − 2 = 0 d) (x − 4)2 + (2x + 1)2 = 25 − 5x 7.3563 ÑS : ⎢ 1 ⎣ x 2 = −2. Phöông trình baäc 3 moät aån (*) Ví duï 1 : Giaûi phöông trình baäc 3 sau 2x 3 + x 2 − 8x − 4 = 0 Goïi chöông trình giaûi phöông trình baäc 3 AÁn Maùy hoûi Maùy hoûi Maùy hoûi Maùy hoûi 1 (EQN) a? b? c? d? aán aán aán aán 3 2 1 8 4 ⎡ x1 = 2 Keát quaû ⎢ x 2 = −2 ⎢ ⎢ x 3 = −0. 5 ⎣ Neáu aán tieáp Ví duï 2 : thì x 3 = − 1 2 Giaûi phöông trình baäc 3 sau 2x 3 − 5x2 + 3 2 x− 15 =0 2 131 .a) 3x 2 − 4x + 7 = 0 b) x 2 + 5x + 3 = 0 ÑS : PTVN thöïc ⎡ x = −0.8058 ⎡ x = 1.

5355 (hai nghieäm coøn laïi ñeàu laø nghieäm phöùc (coù chöõ i). 3 = 3 15 2 27 x + 18x − =0 2 2 II.5878 ÑS : 4.5987 ⎢ ⎢ x 3 = −1 ⎣ ⎡ x1 = 0.5 ÑS : ⎢ ⎣ x2.Laøm töông töï nhö treân. Tæ soá löôïng giaùc cuûa moät goùc nhoïn (ÔÛ caáp 2.7320 ÑS : ⎢ x 2 = −2.7071 ÑS : ⎢ x 2 = −0. ta aán 2 Giaûi caùc phöông trình baäc 3 sau (chæ tìm caùc nghieäm thöïc) a) x + x − 3x + 3 = 0 3 2 ⎡ x1 = 1. Ñeå thoaùt khoûi chöông trình giaûi phöông trình baäc 3. ta cho maøn hình hieän D (ñoä)) Ví duï 1 : Tính a) sin 36° b) tg78° c) cotg 62° Giaûi a) AÁn b) AÁn c) AÁn 36 78 1 62 ÑS : 0.7046 ÑS : 0. khoâng nhaän).5317 132 . ta thaáy phöông trình ñaõ cho chæ coù moät nghieäm thöïc laø x = 3.5773 ⎣ b) 3x3 + x2 − 3 1 x− =0 2 2 c) 3x 3 + 2x 2 − x + 14 = 0 d) x 3 − ÑS : x = –2 ⎡ x1 = 1.7071 ⎢ ⎢ x 3 = −0. HÌNH HOÏC 8.

5 b) cos X = 0.9504 ÑS : 2. Giaûi : AC = AB tg B = 3.Ví duï 2 : Tính a) cos 43°27′43′′ b) sin 71°52′14 ′′ c) tg 69°0′57′′ Giaûi : a) AÁn b) AÁn c) AÁn Ví duï 3 : 43 71 69 27 52 0 43 14 57 ÑS : 0.5 0. caïnh AB = 3. BC vaø ñöôøng cao AH.6072 Tìm goùc nhoïn X baèng ñoä.0886 cm 133 .3561 (3 4 ÑS : 30° ÑS : 69°8′21′′ ÑS : 36°52′12′′ ÑS : 24°5′41′′ (1 ÷ 5) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A.26 cm. phuùt.26 tan 56°26′ = 4. Tính AC. giaây bieát a) sin X = 0. goùc B = 51°26′ .7258 ÑS : 0.3561 c) tg X = 3 4 5 d) cotg X = Giaûi : a) AÁn b) AÁn c) AÁn d) AÁn Ví duï 4 : 0.

AC = 12 cm. goùc B. caïnh AB = 5 cm.AB AB = cos B ⇒ BC = = 5.5489 (Coù theå tính BC töø coâng thöùc BC2 = AB2 + AC2 AH töø coâng thöùc 1 AH 2 = 1 AB 2 + 1 AC2 hay töø coâng thöùc AH × BC = AB × AC ) Ví duï 5 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Tính BC. Giaûi : BC2 = AB2 + AC2 = 13 cm tg B = AC AB AÁn AÁn tieáp 90 12 5 vaø aán ÑS : B = 67°22′48′′ ÑS : C = 22°37′12′′ Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc Ví duï : A = 7 − cos2 60° + 2 sin2 45° + Giaûi : a) AÁn 1 2 tg 30° 2 1 (Deg) 7 1 2 60 30 ÑS : 95 12 AÁn 2 45 134 . goùc C.2292 cm BC cos B AH = AB sin B = 2.

caïnh AB = 2AC. Tính goùc MBA Giaûi : Ñaët AB = 2AC = 2a thì BK = BI = a ( 5 − 1 vaø KA = a 3 − 5 ) ( ) 135 . Treân caïnh huyeàn BC. baùn kính KB caét trung tröïc cuûa KA taïi ñieåm M. treân caïnh AB laáy ñieåm K vôùi BK = BI. laáy ñieåm I vôùi CI = CA.2209 9. Ñöôøng troøn taâm K. Goùc noäi tieáp – Ña giaùc ñeàu noäi tieáp Ví duï 1 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A.Baøi taäp thöïc haønh Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc B= C= 2 − 3 3 sin3 90° + cotg 3 30° + cos2 45° tg 60° + sin 30° cos 60° 1 sin2 40° cos2 20° cotg 55° + 3 tg 3 108° 4 2 3 ÑS : 80 289 ÑS : 0.

712 cm.Goïi L laø trung ñieåm cuûa KA. Ví duï 2 : Tính khoaûng caùch giöõa hai ñænh khoâng lieân tieáp cuûa moät ngoâi sao 5 caùnh noäi tieáp trong ñöôøng troøn baùn kính R = 5. Giaûi : AC = 2R cos18° = 10. tam giaùc LKM vuoâng taïi L cho ta a 3− 5 KL 3− 5 cos MKL = = 2 = KM a 5 − 1 2 5 −1 ( ( ) ) ( ) 5 1 AÁn vaø aán Maùy hieän 1 3 72.8649 cm 136 . ta coù 5 2 MKL = 72° = 2MBA ⇒ MBA = 36° Ghi chuù : Baøi toaùn naøy coù theå duøng ñeå veõ goùc 36° baèng thöôùc daøi vaø compa nghóa laø veõ nguõ giaùc ñeàu noäi tieáp trong ñöôøng troøn baèng thöôùc daøi vaø compa.

2395 cm3 ⎟ × 10 = 20 × π ⎠ π ⎝ AÁn Ví duï 2 : 20 10 vaø aán Moät hình truï ngoaïi tieáp moät hình hoäp ñöùng ñaùy vuoâng caïnh 25. cao 47. Hình truï Ví duï 1 : Moät mieáng toân hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 40 cm chieàu ngang 10 cm ñöôïc cuoän laïi thaønh beà maët xung quanh cuûa moät hình truï cao 10 cm. Tính theå tích hình truï aáy.6448 cm2 10. Ta coù : 2πR = 40 hay R = 20 π 2 Theå tích ⎛ 20 ⎞ 2 10 V = πR 2 h = π ⎜ = 1273.6448 cm2 Caùch aán maùy Gaùn cho A Vaø ghi tieáp 3 πA 2 6 12.Ví duï 3 : Tính dieän tích hình troøn noäi tieáp tam giaùc ñeàu coù caïnh a = 12. Tính dieän tích xung quanh cuûa hình truï vaø theå tích phaàn khoâng gian giôùi haïn giöõa hình truï vaø hình hoäp.46 A vaø aán Keát quaû : S = 40. Giaûi : Goïi caïnh daùy hình hoäp laø a. baùn kính hình truï laø R 137 .46 cm. Giaûi : Goïi baùn kính ñaùy hình truï laø R.3 cm.7 cm. Giaûi : Baùn kính r cuûa ñöôøng troøn phaûi tìm laø r = 1 3 a 3 2 Vaø dieän tích phaûi tìm laø S = πa 2 = 40. chieàu cao h.

975 cm 4 Do ñoù Dieän tích ñaùy S = πr 2 = π × 15.3 0. Hình noùn – Hình caàu Ví duï 1 : vaø aán ) 25.7 × 47.5π − 1) = 17832.7 × 47.975 .75 × 21.3 2 = 5400.3(0.7 47.513 cm ⎟ ⎝ ⎠ (Ghi vaøo maøn hình π × 25. ta coù 2πr = 3 2πR ⇒ r = 0.3 cm ñöôïc caét boû moät phaàn tö ñeå xeáp thaønh beà maët xung quanh cuûa moät hình noùn.Ta coù R = a 2 2 Dieän tích xung quanh S cuûa hình truï laø ⎛a 2⎞ 2 S = 2πRh = 2π ⎜ ⎜ 2 ⎟ h = π × 25.3 2 Theå tích phaûi tính laø ⎛π ⎞ Vt − Vh = πR 2 h − a 2 h = a 2 h ⎜ − 1 ⎟ 2 ⎝ ⎠ = 25.9752 = 50.349 cm3 AÁn vaø aán 11.75R = 0.5 1 Moät hình troøn baùn kính R = 21.3 = 15. Tính a) Dieän tích maët ñaùy cuûa hình noùn b) Goùc ôû ñænh cuûa hình noùn c) Theå tích cuûa hình noùn Giaûi : a) Goïi r laø baùn kính ñaùy.72 × 47.1828 cm2 AÁn 138 15.

32 − 15.3 15. baùn kính ñaùy 21.975 vaø aán 21.5 ABH ⇒ r = 21.121 cm3 3 3 AÁn Ví duï 2 : 1 3 15.75 R Tính 2α.9752 = 3765.75 Keát quaû vaø aán 2α = 97°10′51′′ V= 1 2 1 πr h = π × 15.975 Moät hình noùn coù chieàu cao laø 17. Giaûi : tan ABH = 17.9752 21.3 tan 21. baèng caùch aán 2 c) Theå tích 0.3 cm ñöôïc ñaäy leân moät hình caàu sao cho maët caàu tieáp xuùc vôùi maët xung quanh vaø vôùi maët ñaùy cuûa hình noùn. Tính dieän tích maët caàu vaø theå tích hình caàu.5 cm.3 2 139 .b) Goïi goùc ôû ñænh laø 2α thì sin α = r = 0.

Tính r = E baèng caùch ghi vaøo maøn hình nhö sau 21.0638 cm 3 .3 Dieän tích S = 4πE2 = 731.5 17.3 E 140 . 3 0.1621 cm2 Theå tích V = 4 πE3 = 1859.5 21.

333332 + 17443.ÑEÀ THI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH CASIO TAÏI TP.666744 : 5.478 : 17. Tính : a) 214365789 . HOÀ CHÍ MINH ÑEÀ THI TUYEÅN HOÏC SINH GIOÛI MAÙY TÍNH CASIO BAÄC THCS (28/9/2003) Thôøi gian : 60 phuùt 1. Tìm chöõ soá haøng ñôn vò cuûa soá : 17 3.3913 1 206703 (ghi keát quaû ôû daïng hoãn soá) ÑS : 2001 1 2001 141 . 897654 (ghi keát quaû ôû daïng soá töï nhieân) 2002 ÑS : 9 ÑS : 192426307959006 b) 357 1 1 (ghi keát quaû ôû daïng hoãn soá) . Tìm soá nhoû nhaát coù 10 chöõ soá bieát raèng soá ñoù khi chia cho 5 dö 3 vaø khi chia cho 619 dö 237 ÑS : 1000000308 2.579 579 357 ÑS : 206705 c) 5322.HCM SÔÛ GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO TP.

Cho nguõ giaùc ñeàu ABCDE coù ñoä daøi caïnh baèng 1. Tính (chính xaùc ñeán 4 chæ soá thaäp phaân) : a) Ñoä daøi ñöôøng cheùo AD ÑS : AD = 1. Goïi I laø giao ñieåm cuûa 2 ñöôøng cheùo AD vaø BE. ÑS : m = 207. Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa haøm soá f (x) = −1.367917 7. BCNN = 26615382717 142 .1756 9.5 laø 0. u 2 = 29 vaø u n + 2 = 3u n + 1 + 2u n (n ≥ 1). Cho u1 = 17 . Tìm UCLN vaø BCNN cuûa 2 soá 2419580247 vaø 3802197531 ÑS : UCLN = 345654321.145 5.6180 b) Dieän tích cuûa nguõ giaùc ABCDE : ÑS : SABCDE = 1. Tính u15 ÑS : u15 = 493981609 8. 9x − 5.7205 c) Ñoä daøi ñoaïn IB : ÑS : IB = 1 d) Ñoä daøi ñoaïn IC : ÑS : IC = 1. 37 (ghi keát quaû gaàn ñuùng chính xaùc tôùi 6 chöõ soá thaäp phaân) ÑS : 0. Chöõ soá thaäp phaân thöù 456456 sau daáu phaåy trong pheùp chia 13 cho 23 ? ÑS : 9 6. 2x 2 + 4. Tìm giaù trò cuûa m bieát giaù trò cuûa ña thöùc f (x) = x 4 − 2x 3 + 5x 2 + (m − 3)x + 2m − 5 taïi x = –2.49.4.

4 − 7.4492 3.7x 3 + 1. 7)x + 6. 32x2 + ⎜ x − 7. 7x 2 − (5m − 1. Giaûi phöông trình : ⎛2+ 3⎞ ⎛ 1 − 6 ⎞⎛ 3 − 7 ⎞ 15 − 11 ⎜ ⎜ 3 − 5 ⎟ x − ⎜ 3 + 2 ⎟⎜x − 4 − 3 ⎟ = 2 3 − 5 ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ÑS . HOÀ CHÍ MINH ÑEÀ THI TUYEÅN HOÏC SINH GIOÛI MAÙY TÍNH CASIO BAÄC THCS (10/10/2004) Thôøi gian : 60 phuùt 1.1x 4 + 2. x = –1. Tính giaù trò m chính xaùc ñeán 4 chöõ soá thaäp phaân ÑS : m = 0.1 − 2 5 ⎞ P = −1. 8 = 0 coù moät nghieäm laø x = –0.4618 143 . Tìm UCLN cuûa hai soá : 168599421 vaø 2654176 ÑS : UCLN = 11849 5. 2 ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ (Ghi keát quaû chính xaùc ñeán 5 chöõ soá thaäp phaân) ÑS : Max (P) = –3. y) sao cho : x2 = 37y 2 + 1 ÑS : x = 73 .SÔÛ GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO TP.54101 6. 8 + 3 2 ⎜ 6. Tìm caëp soá nguyeân döông (x.6. Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa bieåu thöùc ⎛ 3. 5m − 2. y = 12 4. 5x5 − 3. Cho phöông trình : 2. Tìm soá dö r khi chia soá 24728303034986074 cho 2003 ÑS : r = 401 2.

91 (cm). 725 c) Ñoä daøi caïnh BC ÑS : BH = 8. Tính (chính xaùc ñeán 3 chöõ soá thaäp phaân) a) Ñoä daøi ñöôøng cao BH ÑS : BH = 8. Cho u1 = 3 . Hoà Chí Minh ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI MAÙY TÍNH CASIO 1. 2 3 6 2 144 . Tính khoaûng caùch CK töø C ñeán BM ÑS : CK = 3. Tìm x thoaû caùc phöông trình sau : 277 . 307 B 211 .093 Sôû Giaùo duïc Ñaøo taïo TP.32 (cm) vaø BAC = 72° . 7 5 11 b) 72x 4 + 84x 3 − 46x 2 − 13x + 3 = 0 3 1 1 1 ÑS : − . 271 (ghi giaù trò ñuùng cuûa x) a) 385x 3 + 261x 2 − 157x − 105 = 0 5 3 7 ÑS : − . . − . Cho tam giaùc ABC coù AB = 8. Phaân tích thaønh thöøa soá nguyeân toá caùc soá sau : A = 85039 . − . B = 57181 ÑS : A 2. AC = 10.474 b) Dieän tích tam giaùc ABC ÑS : SABC = 43.7. u 2 = 2 vaø u n = 2u n −1 + 3u n − 2 (n ≥ 3). Tính u 21 ÑS : u 21 = 4358480503 8.474 d) Laáy ñieåm M thuoäc ñoaïn AC sao cho AM = 2MC.

a) Tính caùc chieàu cao BB' vaø CC' gaàn ñuùng vôùi 5 chöõ soá thaäp phaân ÑS : BB' = 4.53 .20191 c) Soá ño goùc B (ñoä. BC = 8.9939 . ÑS : 8 . Tìm taát caû caùc soá nguyeân döông x sao cho x 3 + x 2 + 2025 laø moät soá chính phöông nhoû hôn 10000.3.81 .21. AC = 7. ÑS : 71°51′49′′ d) Tính chieàu cao AA' gaàn ñuùng vôùi 5 chöõ soá thaäp phaân. Tìm chöõ soá thaäp phaân thöù 122005 sau daáu phaåy trong pheùp chia 10000 : 17 ÑS : 8 7.32 vaø AC = 5. phuùt.33206 . 15 6. So saùnh 2 soá A = 2332 vaø B = 3223 ÑS : A > B 5.48.15316 b) Tính dieän tích cuûa tam giaùc ABC gaàn ñuùng vôùi 5 chöõ soá thaäp phaân ÑS : 16.3261 8. ñöôøng phaân giaùc trong goùc A laø AD. Tính BD vaø CD (chính xaùc ñeán 4 chöõ soá thaäp phaân) ÑS : BD = 3. CD = 4. ÑS : 4. goùc A = 73° . Cho tam giaùc ABC coù AB = 4. CC' = 7.30944 145 . Cho tam giaùc ABC coù AB = 4. giaây) cuûa tam giaùc ABC. Tính giaù trò cuûa caùc bieåu thöùc sau : a) (3 + 3 ) A= 13 − 3− 3 ( ) 13 2 3 − 2− 2 ÑS : A = 172207296 (2 + 2 ) b) B = 15 ( ) 15 2 2 ÑS : B = 35303296 4.

y thoaû maõn phöông trình 4x3 + 17(2xy)2 = 161312 ÑS : x = 30 .. + 753 + 3 5 15 ÑS : [M] = 19824 146 . u 30 ÑS : u 6 = 322 . Tìm chöõ soá b bieát raèng soá 469283861b6505 chia heát cho 2005.. + a 29 + a 30 ÑS : E = 470184984576 a) Tìm chöõ soá haøng chuïc cuûa soá 232005 ÑS : 4 b) Phaàn nguyeân cuûa x (laø soá nguyeân lôùn nhaát khoâng vöôït quaù x) ñöôïc kí hieäu laø [x]. u18 = 33385282 . y = 4 (hoaëc y = 116) ⎛3+ 5⎞ ⎛3− 5⎞ 3. u18 . 4. Tìm caëp soá nguyeân döông x. Giaû söû (1 + 2x + 3x2 )15 = a 0 + a1 x + a 2 x2 + .. Cho daõy soá u n = ⎜ ⎜ 2 ⎟ +⎜ 2 ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Tính u 6 . ÑS : b = 9 2. + a 30 x30 Tính E = a 0 + a1 + . u 30 = 3461452808002 n n (n laø soá töï nhieân). HCM ÑEÀ THI GIAÛI TOAÙN NHANH TREÂN MAÙY TÍNH CASIO Choïn ñoäi tuyeån THCS (voøng 2) thaùng 01/2005 1..SÔÛ GD – ÑT TP. Tính [M] bieát : M = 13 + 12 32 1492 + 23 + + .

24. P(3) = –46062 . Cho ABC coù AB = 5.48. ÑS : S = 7. Tính (chính xaùc tôùi 3 chöõ soá thaäp phaân) : a) Ñoä daøi ñöôøng cao BH.c) Cho P(x) = x 4 + ax 3 + bx 2 + cx + d vôùi P(1) = 1988 .247 147 . AC = 6. Keû ñöôøng cao BH vaø phaân giaùc AD.51x + 1. (chính xaùc tôùi 3 chöõ soá thaäp phaân) : ÑS : A(9.76 . Cho haøm soá y = 0. B(–0.29 vaø BC = 7.150 d) Dieän tích tam giaùc CHD. Tìm moät soá töï nhieân x bieát laäp phöông cuûa noù coù taän cuøng laø ba chöõ soá 1 ÑS : x = 471 6.603 b) Ñöôøng phaân giaùc AD.515 . B cuûa (P) vaø (d). 29x2 (P) vaø ñöôøng thaúng y = 2. P(2) = −10031 . 0. 635 7. P(4) = –118075 Tính P(2005) ÑS : –16 5. ÑS : R = 3.719 c) Baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp ACD. ÑS : BH = 5.170 . a) Tìm toaï ñoä caùc giao ñieåm A.37(d). ÑS : AD = 4.077) b) Tính dieän tích tam giaùc OAB (O laø goác toaï ñoä) (chính xaùc tôùi 3 chöõ soá thaäp phaân) : ÑS : SOAB = 6.388) .

Tìm a.ÑEÀ THI MAÙY TÍNH CASIO CHOÏN ÑOÄI TUYEÅN BAÄC THCS Ngaøy 21/1/2006 taïi Tp. u 25 = 23584608256 .97882 5.. ÑS : a = –4 . b. + 20053 + 20063 ÑS : M = 4052253546441 3. u 26 = −64434348032 148 . c = 11 . Tính giaù trò gaàn ñuùng (chính xaùc ñeán 5 chöõ soá thaäp phaân) caùc bieåu thöùc sau : A= 3 3 2+ 4 3 + 5 3 4+ 6 3 + 7 3 6+ 8 n 3 + . u 26 ÑS : u 24 = −8632565760 . Cho u n = ( −1 + 3 ) − ( −1 − 3 ) n 2 3 (n ∈ N) ÑS : u n + 2 = 2 ( −u n + 1 + u n ) a) Tính u n + 2 theo u n + 1 vaø u n b) Tính u 24 ... Tìm caùc soá töï nhieân a.. Bieát x 0 = 1003 + 2005 − 1003 − 2005 laø nghieäm cuûa phöông trình aån x : x3 + ax2 + bx + 8 = 0 vôùi (a. u 25 .HCM Thôøi gian : 60 phuùt 20052006 1 =a+ . Tính M = 13 + 23 + 33 + . + 57 3 56 + 58 3 + 59 3 58 + 3 60 ÑS : A ≈ 24. c. b = –2 .. x1 = 4 . b vaø caùc nghieäm coøn laïi cuûa phöông trình. b = 29 . Bieát 2. b ∈ R). d 1 2007 b+ 1 c+ d ÑS : a = 9991 . x 2 = − 2 4. d = 2 1.

LÔÙP 9 THCS Baøi 1 : Tính keát quaû ñuùng cuûa caùc tích sau : 1) M = 2222255555 × 2222266666 2) N = 20032003 × 20042004 ÑS : M = 4938444443209829630 .9475 ÑEÀ THI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH CASIO CUÛA BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KÌ THI KHU VÖÏC GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH CASIO CUÛA BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO NAÊM 2004. y vieát döôùi daïng phaân soá töø caùc phöông trình sau : 1) 4+ x 1+ 2+ 1 = 1 x 4+ 3+ 1 1 3+ 4 1 2+ 1 2 149 . 80) 7. BD = 6 vaø EH = 1. y) bieát x. 36) . (20 . Cho bieát AH = 5 .3115 .1640 . Tìm taát caû caùc caëp soá töï nhieân (x. Cho tam giaùc ABC coù chieàu cao AH vaø phaân giaùc trong BD caét nhau taïi E. BC ≈ 14. AC ≈ 13.6. y coù 2 chöõ soá vaø thoaû maõn phöông trình x3 − y 2 = xy ÑS : (12 . N = 401481484254012 Baøi 2 : Tìm giaù trò cuûa x. ÑS : AB ≈ 5. Tính gaàn ñuùng (chính xaùc ñeán 4 chöõ soá thaäp phaân) ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc ABC.

Ngöôøi ta döï ñoaùn sau 2 naêm nöõa daân soá xaõ Haäu Laïc laø 10404 ngöôøi. 1) Hoûi trung bình moãi naêm daân soá xaõ Haäu Laïc taêng bao nhieâu phaàn traêm. b (vôùi a > 0.5 cm . Bieát raèng : AB = a = 12. ÑS : 90° 2) Tính dieän tích töù giaùc ABCD vaø dieän tích tam giaùc DEC ÑS : SABCD = 378 cm2 . b > 0) a + b 1− x =1+ a − b 1− x ÑS : x = 2) Cho bieát a = 250204 . 1) Tính soá ño goùc DEC. DC = b = 28. S∆DEC = 195 cm2 Baøi 6 : Hình thang ABCD (AB // CD) coù ñöôøng cheùo BD hôïp vôùi tia BC moät goùc baèng goùc DAB.5 cm. AE = 15 cm. y= 1459 29 1) Giaûi phöông trình sau.2) y 1+ 1 + 1 5 y 2+ 1 =1 1 6 3+ 4+ ÑS : x = − Baøi 3 : 12556 24 .999998152 Baøi 4 : Daân soá xaõ Haäu Laïc hieän nay laø 10000 ngöôøi. b = 260204 4b2 − 4a + 1 4b2 ÑS : x = 0. tính x theo a. ÑS : 2% 2) Hoûi sau 10 naêm daân soá xaõ Haäu Laïc laø bao nhieâu ? ÑS : ≈ 12190 ngöôøi Baøi 5 : Hình 40 cho bieát AD vaø BC cuøng vuoâng goùc vôùi AB (AD = 10 cm). AED = BCE. 150 . BE = 12 cm.

. 3. AD thöù töï laø caùc ñöôøng trung tuyeán vaø ñöôøng phaân giaùc cuûa tam giaùc. 2.3743 cm . CD = 17. U 4 2) Chöùng minh raèng U n + 2 = 10U n + 1 − 18U n 3) Laäp quy trình aán phím lieân tuïc tính U n + 2 treân maùy tính Casio. P(2) = –15. P(3) = –9 1) Tìm caùc heä soá b. . c = 2 .25 cm. 1. 1. 3.5 cm.. . AC = b = 23. 51 cm2 Baøi 8 : Cho ña thöùc P(x) = x 3 + bx 2 + cx + d vaø cho bieát : P(1) = –15. U 3 . c d cuûa ña thöùc P(x) ÑS : b = –3 .1085 cm 2) Tính dieän tích tam giaùc ADM. 1) Tính 5 soá haïng ñaàu U 0 . ÑS : BD = 10. 87 cm2 2) Tính tæ soá phaàn traêm giöõa dieän tích hai tam giaùc ABD vaø BDC (chính xaùc ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù hai) ÑS : ≈ 43. ⎛3+ 5⎞ ⎛3− 5⎞ Baøi 10 : Cho daõy soá U n = ⎜ ⎟ ⎜ 2 ⎟ + ⎜ 2 ⎟ vôùi n = 0. d = –15 2) Tìm soá dö r1 trong pheùp chia P(x) cho (x – 4) 3) Tìm soá dö r2 trong pheùp chia P(x) cho (2x + 3) ÑS : 9 ÑS : –28. . AM. U 2 .1) Tính ñoä daøi x cuûa ñöôøng cheùo BD ÑS : x = BD ≈ 18. 1) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BD vaø CD. U1 . ⎟ ⎜ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ 151 n n . .125 Baøi 9 : Cho daõy soá U n (5 + 7 ) − (5 − 7 ) = n n 2 7 vôùi n = 0.86% Baøi 7 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = a = 4. 2. ÑS : x ≈ 20.

1) Tính 5 soá haïng ñaàu U 0 . U 4 2) Laäp coâng thöùc truy hoài tính U n +1 theo U n vaø U n −1 3) Laäp quy trình aán phím lieân tuïc tính U n +1 treân maùy tính Casio BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO THI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH CASIO BAÄC TRUNG HOÏC NAÊM 2005 ÑEÀ CHÍNH THÖÙC Lôùp 9 Caáp Trung hoïc cô sôû Thôøi gian : 150 phuùt (khoâng keå thôøi gian giao ñeà) Ngaøy thi : 01/03/2005 Baøi 1 : (5 ñieåm) 1.82283812 152 . ⎢⎜ + ⎟ : ⎜ − ⎟ ⎥ ⎝ 8 5 ⎠ ⎣⎝ 9 5 ⎠ ⎝ 6 4 ⎠ ⎦ ÑS b) B = : A = 0. U 3 . U 2 .734068222 sin2 350 cos3 200 − 15tg 2 400 tg 3 250 3 sin3 420 : 0.5 cotg 3 200 4 ÑS : B = – 36. Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc ⎛ 1 3 ⎞ ⎡⎛ 3 1 ⎞ ⎛ 3 4 ⎞ ⎤ ⎜ + ⎟ : ⎢⎜ − ⎟ ⎜ + ⎟ ⎥ ⎝ 2 4 ⎠ ⎣⎝ 7 3 ⎠ ⎝ 7 5 ⎠ ⎦ a) A = ⎛ 7 3 ⎞ ⎡⎛ 2 3 ⎞ ⎛ 5 3 ⎞ ⎤ ⎜ + ⎟ . U1 .

231 . 322 . 331 . < ). 332 .2. D. 221 . 446 . 646 Baøi 3 : (5 ñieåm) 3. 313 . 113 . 323 . ÑS : A < B . 211 .3050505 . 232 . 133 . 122 . 121 . 466 ÑS : D.2 Neáu E = 0. 644 . 212 .1 Cho boán soá : x= 301 16714 ⎡ A = ⎢ 23 ⎣ ( ) 23 2 ⎤3 ⎥ . 321 . E. ⎦ ⎡ B = ⎢ 32 ⎣ ( ) 32 3 ⎤2 ⎥ ⎦ C = 23 . 222 .1 Chæ vôùi caùc chöõ soá 1. 112 . 233. 213 . so saùnh soá C vôùi soá D roài ñieàn daáu thích hôïp ( > . C.C > D 2. . 312 . 664 . 646 . D = 32 Haõy so saùnh soá A vôùi B . . 311 . 153 . 464 . 2. B. G. Tìm nghieäm cuûa phöông trình vieát döôùi daïng phaân soá ⎡ ⎤ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ 1 1 1 ⎥ = + x ⎢4 + 1 ⎥ 3 2 ⎢ 2+ 3+ 1+ ⎢ 1⎥ 5 3 1+ ⎥ 4+ 5+ ⎢ 7 4 2⎦ ⎣ 6+ 7+ 8 9 ÑS Baøi 2 : (5 ñieåm) 2. = . 131 . 223 .132 . 123 . 333. laø soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn vôùi chu kì laø ( 05 ) ñöôïc vieát döôùi daïng phaân soá toái giaûn thì toång cuûa töû vaø maãu cuûa phaân soá ñoù laø : A. 3 hoûi coù theå vieát ñöôïc nhieàu nhaát bao nhieâu soá töï nhieân khaùc nhau maø moãi soá ñeàu coù ba chöõ soá ? Haõy chæ ra caùc soá ñoù ÑS : Goàm 27 soá : 111 .

x 2 = −1 b) Phöông trình (1) coù soá nghieäm nguyeân laø A. m. 5. 2. ÑS : n = 77 = 823543 . k.3 = 352947 . n vaø caùc nghieäm cuûa ña thöùc ÑS : m = 2 . k = 76. 4. x2 = 3 .1 = 117649 Haõy tính caùc soá n. 7 thì coù m soá chia heát cho 2 vaø k soá chia heát cho 5. x 3 ≈ 2.2 Trong taát caû n soá töï nhieân khaùc nhau maø moãi soá ñeàu coù baûy chöõ soá. C. 6. 684658438 . B. 3.3. Haõy tìm giaù trò cuûa m. Baøi 4 : (5 ñieåm) Cho bieát ña thöùc P(x) = x 4 + mx 3 − 55x 2 + nx − 156 chia heát (x – 2) vaø chia heát cho (x – 3). m = 76.2 . x 4 ≈ −9. ñöôïc vieát ra töø caùc chöõ soá 1. n = 172 .1 . x1 = 2 .3 .2 Baøi 6 : (6 ñieåm) 154 . D. 684658438 Baøi 5 : (4 ñieåm) Cho phöông trình x 4 − 2x3 + 2x2 + 2x − 3 = 0 a) Tìm nghieäm nguyeân cuûa phöông trình (1) (1) ÑS : x1 = 1 .4 ÑS : B.

BC vaø soá ño caùc goùc ABC . AC = b = 35. veõ ñöôøng phaân giaùc CD vaø ñöôøng trung tuyeán CM cuûa tam giaùc ABC (hình 2) Tính ñoä daøi caùc caïnh AC. DC ≈ 5.25 cm .25 cm . dieän tích S cuûa tam giaùc ABC.948964054 (cm) Baøi 7 : (6 ñieåm) Tam giaùc ABC vuoâng taïi ñænh C coù ñoä daøi caïnh huyeàn AB = a = 7. BC = 6. Tính ñoä daøi caùc caïnh AD. 9′′ BC ≈ 3.75 cm. ABC ≈ 137°13′56.148994081 (cm) BCD ≈ 42°46′3.Cho hình thang vuoâng ABCD (hình 1). S′ = 1. 49641828 (cm2 ) Baøi 8 : (4 ñieåm) Tam giaùc nhoïn ABC coù ñoä daøi caùc caïnh AB = c = 32. BC.928035949 (cm) . A = α = 58°25′ .5 cm . DC. Bieát raèng AB = a = 2. soá ño goùc A = α = 63°25′ (hình 3) 155 .389094896 (cm) S = 12. dieän tích hình thang ABCD laø S = 9. 681445583 (cm) . BCD ÑS : AD ≈ 2. 54829721 (cm2 ) . 02′′ . ABD = α = 50° . Töø ñænh C. 92 cm2 . dieän tích S' cuûa tam giaùc CDM ÑS : AC = 3.

86430416 (cm) Baøi 9 : (5 ñieåm) Cho daõy soá U n (3 + 2 ) − (3 − 2 ) = n n 2 2 vôùi n = 1. U 5 ÑS : U1 = 1 . C ≈ 53°31′45. U 2 . ta phaûi chöùng minh A n + 2 − Bn + 2 2 2 = 6. . 2. C ÑS : S ≈ 515. ñoä daøi caïnh BC. 49′′ B ≈ 63°3′14. U 3 = 29 . A n + 1 − Bn + 1 2 2 − 7.. BC ≈ 35..2 Chöùng minh raèng U n + 2 = 6U n +1 − 7U n Lôøi giaûi : Ñaët A = 3 + 2 vaø B = 3 − 2 . A n +1 − Bn + 1 − 7. ta coù : ( ) ( ) 156 . U5 = 589 9. U 4 . 5270370 (cm2 ) .1 Tính 5 soá haïng ñaàu cuûa daõy soá : U1 . 51′′ . 3. U 4 = 132 . A n − Bn Thaät vaäy . U 2 = 6 . U 3 . soá ño caùc goùc B. 9.Tính dieän tích S cuûa tam giaùc ABC. A n − Bn 2 2 Hay : A n + 2 − Bn + 2 = 6.

3 Laäp quy trình aán phím lieân tuïc tính U n + 2 treân maùy tính B A B (ñöôïc U 3 ) (ñöôïc U 4 ) (ñöôïc U5 ) CASIO (fx-500MS hoaëc fx-570MS) 6 6 6 Baøi 10 : (5 ñieåm) A 7 7 6 A B 7 1 Laëp ñi laëp laïi daõy phím Cho ña thöùc P(x) = x5 + ax 4 + bx 3 + cx 2 + dx + 132005 . 11 . vôùi x = 11 . Bieát raèng khi x laàn löôït nhaän caùc giaù trò 1 . 17 . Tính giaù trò cuûa ña thöùc P(x) .A + 2. P(14) = 94620287 .A n + 2 − Bn + 2 = A n + 1 3 + 2 − Bn + 1 3 − 2 ( = 6(A = 6(A = 6(A ( ( ( ) = 3 A n +1 − Bn + 1 + 2. 14 . 3 .B ( 3 − 2 ) ) − 9A − 3 2A + 9B − n +1 n +1 n +1 n +1 n n +1 n +1 n n n n n n ( ) n +1 n +1 = 6 A n + 1 − B n + 1 − 7 A n − Bn ) ( −3 2Bn + 3 2A n + 2A n + 3 2Bn − 2Bn ) Vaäy U n + 2 = 6U n +1 − 7U n 9. 4 thì giaù trò töông öùng cuûa ña thöùc P(x) laàn löôït laø 8 . 14 .B ) − 3A + 3B + 2.A n + 1 + 2. 157 . P(15) = 132492410 .B ) − 3A ( 3 + 2 ) + 3B ( 3 − 2 ) + + 2. 15 ÑS : P(11) = 27775417 .A + 2.A ( 3 + 2 ) + 2. 13 . 2 . P(12) = 43655081 . P(13) = 65494484 .Bn + 1 n +1 n +1 n +1 −B n +1 − Bn + 1 − Bn + 1 = 6 A n + 1 − Bn + 1 ) ) − 3 ( A − B ) + 2. 12 .

y = 4.36 . y = 4.15 ÑS : C = 0.sin2 23°30′ 3.531 b) B = ⎜ ⎜ x 2 − 5xy + x 2 + 5xy ⎟ . x2 + y 2 ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 5x + y 5x − y ⎞ x2 − 25y 2 vôùi x = 1.cotg 3 15°45′.788476899 Baøi 2 : (5 ñieåm) Tìm soá dö trong moãi pheùp chia sau ñaây 1) 103103103 : 2006 ÑS : 721 ÑS : 113850 ÑS : 396 2) 30419753041975 : 151975 3) 103200610320061032006 : 2010 158 . 063.523 ÑS : B = 7.tg 2 30°25′. 35.cos2 35°20′ ÑS : A = 7421892.BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO THI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH CASIO BAÄC TRUNG HOÏC NAÊM 2006 ÑEÀ CHÍNH THÖÙC Lôùp 9 Thôøi gian : 150 phuùt (khoâng keå thôøi gian giao ñeà) Ngaøy thi : 10/03/2006 Baøi 1 : (5 ñieåm) Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc a) A = 12.955449483 c) C = ⎢ ⎡ 1 ⎢ ( 2x − y )2 ⎣ + 2 4x2 − y 2 + ⎤ 4x2 + 4xy + y 2 ⎥. 16x ( 2x + y )2 ⎥ ⎦ 1 vôùi x = 0.257 .

c = 4 Baøi 4 : (5 ñieåm) Cho ña thöùc P(x) = x 3 + ax 2 + bx + c 1) Tìm caùc heä soá a . f trong moãi pheùp tính sau. f = 6 b) a0b. c cuûa ña thöùc P(x) . d . e . f = 5 c) ab5c.7 thì P(x) coù caùc giaù trò töông öùng laø 1994. b . c = 1 .Baøi 3 : (5 ñieåm) Tìm caùc chöõ soá a . c = 3 .cdef = 600400 ÑS : a = 3 . chöõ soá coøn laïi cuûa m nhoû hôn chöõ soá töông öùng cuûa n ñuùng 1 ñôn vò . c = 1975 2) Tìm soá dö r cuûa pheùp chia ña thöùc P(x) cho 2x + 5 . d = 4 . b = 3 . ÑS : n = 676 . 5 . e = 7 .2 . bieát raèng khi x laàn löôït nhaän caùc giaù trò 1.728 . n) coù ba chöõ soá thoûa maõn hai ñieàu kieän sau : 1) Hai chöõ soá cuûa m cuõng laø hai chöõ soá cuûa n ôû vò trí töông öùng . b = 4 . 531128874 Baøi 5 : (5 ñieåm) Tìm taát caû caùc caëp soá nguyeân döông (m . b = 2 . d = 9 .bac = 761436 ÑS : a = 3 . b .653. 3. ÑS : 2014 . a) ab5. 2173.625 . e = 5 . m = 576 159 2) Caû hai soá m vaø n ñeàu laø soá chính phöông. 468871126. 2. Bieát raèng hai chöõ soá a . 2060. . b = 8 . ÑS : a = 10 . ÑS : x1 = 1. c . x3 = −9. 375 3) Tìm giaù trò cuûa x khi P(x) coù giaù trò laø 1989.cdef = 2712960 ÑS : a = 7 . x2 = −1. b hôn keùm nhau 1 ñôn vò.

. 2 . 637475457 × 1011 U12 = 1.. 160 . C . ÑS : U1 = 1. ta veõ hình vuoâng BCDE. . tam giaùc ñeàu ABF vaø tam giaùc ñeàu A a) Tính caùc goùc B. a) Tính caùc giaù trò U1 . U 2 = 20. U 2 .15305323 × 1015 U10 = 3. 933436249 × 1012 U13 = 2.. U 3 . b) Tính dieän tích tam giaùc ñeàu ABF. ACG vaø dieän tích hình vuoâng BCDE . 278521305 × 1013 U14 = 2.ÔÛ phía ngoaøi tam giaùc ABC.Baøi 6 : (5 ñieåm) Cho daõy soá Un (10 + 3 ) − (10 − 3 ) = 2 3 n n n = 1 . 3 ... 38300481 × 1010 Baøi 7 : (5 ñieåm) Cho tam giaùc ABC vuoâng ôû A vaø coù BC = 2 AB = 2a . U16 U5 = 53009 U 6 = 660540 ÑS : U7 = 8068927 U 8 = 97306160 U 9 = 1163437281 U10 = 1. 681609448 × 1014 U15 = 3.75 cm. U16 . U 4 = 4120 b) Xaùc laäp coâng thöùc truy hoài tính U n + 2 theo U n +1 vaø U n ÑS : U n + 2 = 20U n + 1 − 97U n c) Laäp quy trình aán phím lieân tuïc tính U n + 2 theo U n +1 vaø U n roài tính U 5 . AÁn 20 20 20 Quy trình aán phím : A 20 97 97 97 A B 1 A B U11 = 1.. U 6 . vôùi a = 12. .704945295 × 1016 B Laëp ñi laëp laïi daõy phím Tính U 5 . U 3 = 303. U 4 .. U 6 .. caïnh AC vaø dieän tích tam giaùc ABC.. .

n = 1995 Baøi 9 (5 ñieåm) 1 3 2 7 x + (1) vaø y = − x + ( 2 ) caét nhau taïi 5 2 2 2 ñieåm A. 0836478(cm) SABC = 140. (2) vaø (d) treân cuøng moät maët phaúng toïa ñoä Oxy ÑS : HS töï veõ 2) Tìm toïa ñoä cuûa caùc ñieåm A .c) Tính dieän tích caùc tam giaùc AGF vaø BEF . 25 ( cm ) = 70. n = 1539 .7832547 cm2 SABF SACG b) SBCDE c) SAGF SBEF ( ) = 70. 39162735 ( cm ) = 81. 28125 ( cm ) 2 2 2 2 2 Baøi 8 (5 ñieåm) Tìm caùc soá töï nhieân n (1000 < n < 2000) sao cho vôùi moãi soá ñoù a n = 54756 + 15n cuõng laø soá töï nhieân ÑS : n = 1428 . C = 30° AC = 22. y B = 4 3 2 xC = 5. 39162735 ( cm ) = 211. 0) vaø song song vôùi truïc tung Oy caét laàn löôït ñöôøng thaúng (1) vaø (2) theo thöù töï taïi caùc ñieåm B vaø C. Hai ñöôøng thaúng y = 1) Veõ caùc ñöôøng thaúng (1) . Moät ñöôøng thaúng (d) ñi qua ñieåm H(5. B . ÑS: a) B = 60° .1748821 ( cm ) = 650.C (vieát döôùi daïng phaân soá) . y C = 161 . yA = 9 18 = 5. ÑS: xA = xB 20 47 .

B ≈ 63°26′ . P(16) = 360626 . Veõ ñoà thò vaø ghi keát quaû ÑS : A ≈ 48°22′ . P(13) = 95219 . P(14) = 154646 . 4 . 3 . ÑS : P(11) = 30371 . b) Tìm soá dö r cuûa pheùp chia ña thöùc P(x) cho 10x − 3. ÑS : SABC = 125 (cm2 ) 36 4) Tính soá ño moãi goùc cuûa tam giaùc ABC theo ñôn vò ñoä (Chính xaùc ñeán töøng phuùt). P(15) = 240475 . C ≈ 68°12′ Baøi 10 (5 ñieåm) Ña thöùc P(x) = x5 + ax 4 + bx 3 + cx 2 + dx + e coù giaù trò laàn löôït laø 11 .3) Tính dieän tích tam giaùc ABC (vieát döôùi daïng phaân soá) theo ñoaïn thaúng ñôn vò treân moãi truïc toïa ñoä laø 1 cm . 5 a) Haõy tính giaù trò cuûa ña thöùc P(x) khi x laàn löôït nhaän caùc giaù trò 11 . 2 . 19 . P(12) = 55594 . 12 . 26 . 16. 14 . 35 khi x theo thöù töï . nhaän caùc giaù trò töông öùng laø 1 . KÌ THI KHU VÖÏC GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH CASIO CUÛA BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO Naêm 2007 Lôùp 9 Thôøi gian : 150 phuùt (Khoâng keå thôøi gian giao ñeà) Ngaøy thi : 13/03/2007 Baøi 1 : a) Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc laáy keát quaû vôùi 2 chöõ soá ôû phaàn thaäp phaân N= 321930 + 291945 + 2171954 + 3041975 162 . 13 .14 . 15 .

soá tieàn nhaän ñöôïc laø Ta = 214936885.99999338 163 . ngöôøi ñoù göûi tieát kieäm theo möùc kì haïn a) Theo kì haïn 6 thaùng . 3 ñoàng b) Theo kì haïn 3 thaùng . 9 ñoàng Baøi 3 : Giaûi phöông trình (laáy keát quaû vôùi caùc chöõ soá tính ñöôïc treân maùy) 130307 + 140307 1 + x = 1 + 130307 − 140307 1 + x ÑS : x = .7548 Baøi 2 :Moät ngöôøi göûi tieát kieäm 100.63% moät thaùng thì sau 10 naêm seõ nhaän ñöôïc bao nhieâu tieàn (caû voán vaø laõi) ôû ngaân haøng. soá tieàn nhaän ñöôïc laø Tb = 211476682. 3 thaùng vôùi laõi suaát 0. Bieát raèng ngöôøi ñoù khoâng ruùt laõi ôû taát caû caùc ñònh kì tröôùc ñoù. Bieát raèng ngöôøi ñoù khoâng ruùt laõi ôû taát caû caùc ñònh kì tröôùc ñoù (Keát quaû laáy theo caùc chöõ soá treân maùy khi tính toaùn ) ÑS : b) Neáu vôùi soá tieàn treân.87 .000 ñoàng (tieàn Vieät Nam) vaøo moät ngaân haøng theo möùc kì haïn 6 thaùng vôùi laõi suaát 0. β = 57°30′ M = [(1 + tg 2α)(1 + cot g 2β) + + (1 − sin2 α)(1 − cos2 β)] (1 − sin2 α)(1 − cos2 β) (Keát quaû laáy vôùi 4 chöõ soá ôû phaàn thaäp phaân ) ÑS : N = 567. ngöôøi ñoù nhaän ñöôïc bao nhieâu tieàn (caû voán vaø laõi) ôû ngaân haøng.0. P = 169833193416042 Q = 11111333329876501235 M = 1.b) Tính keát quaû ñuùng (khoâng sai soá) cuûa caùc tích sau P = 13032006 × 13032007 Q = 3333355555 × 3333377777 c) Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc M vôùi α = 25°30′.65% moät thaùng. a) Hoûi sau 10 naêm.000.

AM b) Tính dieän tích tam giaùc ADM (Keát quaû laáy vôùi 2 chöõ soá ôû phaàn thaäp phaân) 164 .28 Baøi 6 : Xaùc ñònh caùc heä soá a .92 . b . b = –110.Baøi 4 : Giaûi phöông trình (laáy keát quaû vôùi caùc chöõ soá tính ñöôïc treân maùy) x + 178408256 − 26614 x + 1332007 + + x + 178381643 − 26612 x + 1332007 = 1 ÑS : x1 = 175744242.25) = 86.62 . chia cho (x – 3) coù soá dö laø 2 vaø chia cho (x – 14) coù soá dö laø 3. c . Töø A veõ caùc ñöôøng cao AH. ñöôøng phaân giaùc AD vaø ñöôøng trung tuyeán AM .66. d vaø tính giaù trò cuûa ña thöùc Q(x) = x5 + ax 4 − bx 3 + cx 2 + dx − 2007 . P(1. 1.69 . x2 = 175717629 175717629 < x < 175744242 Baøi 5 : Xaùc ñònh caùc heä soá a .16 . ÑS : a = –93. b = –870 .35) = 94. b . 1.5 .45 . (Keát quaû laáy vôùi 2 chöõ soá ôû phaàn thaäp phaân) ÑS : a = 3. d = 4211 P(1. goùc C = α = 37°25′ . Baøi 7 : Tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù caïnh AB = a = 2.45) = 94. AD.35 . c = –2972.5 .25 . P(1.15) = 66.75 cm.c cuûa ña thöùc P(x) = ax 3 + bx 2 + cx − 2007 ñeå sao cho P(x) chia cho (x – 13) coù soá dö laø 1 . P(1. a) Tính ñoä daøi cuûa AH. Taïi caùc giaù trò cuûa x = 1. 1.22 . c = 968.15 .

AD = 2.75 cm a) Tính caùc goùc A.20 cm . Chöùng minh raèng toång cuûa bình phöông caïnh thöù nhaát vaø bình phöông caïnh thöù hai baèng hai laàn bình phöông trung tuyeán thuoäc caïnh thöù ba coäng vôùi nöûa bình phöông caïnh thöù ba. ñoä daøi vaø dieän tích laáy keát quaû vôùi 2 chöõ soá thaäp phaân) 165 .26cm SADM = 0. 33cm2 Baøi 8 : 1) Cho tam giaùc ABC coù ba goùc nhoïn. (goùc tính ñeán phuùt .ÑS : AH = 2. B.18 cm . AB = c = 3. AM = 2. b) Tính ñoä daøi cuûa trung tuyeán AM ( M thuoäc BC) c) Tính dieän tích tam giaùc AHM .25cm vaø ñöôøng cao AH = h = 2. Chöùng minh theo hình veõ 2) Baøi toaùn aùp duïng : Tam giaùc ABC coù caïnh AC = b = 3. C vaø caïnh BC cuûa tam giaùc .85 cm .

A = 76°37′ BC = 4. . 2 .⎛a ⎞ ÑS : b2 = ⎜ + HM ⎟ + AH2 ⎝2 ⎠ ⎛a ⎞ c2 = ⎜ + HM ⎟ + AH2 ⎝2 ⎠ 2 2 b2 + c2 = 2m2a + a2 2 B = 57°48′ . U5 = 147884 U 6 = 2360280. 43cm . U 3 = 510. 3 . U 4 . U 5 . U7 = 36818536. U 4 = 8944. U7 . a) Tính U1 . U 6 . . C = 45°35′ . 66cm2 Baøi 9 : Cho daõy soá vôùi soá haïng toång quaùt ñöôïc cho bôûi coâng thöùc Un = (13 + 3)n − (13 − 3)n 2 3 vôùi n = 1 . . U 2 = 26. k . SAHM = 0. . U 8 = 565475456 b) U n +1 = 26U n − 166U n −1 c) 26 26 26 A 166 166 26 166 A B 1 A B B Laëp laïi daõy phím 166 . AM = 2. U 3 .79cm . U 8 b) Laäp coâng thöùc truy hoài tính U n +1 theo U n vaø U n −1 c) Laäp quy trình aán phím lieân tuïc tính U n +1 theo U n vaø U n −1 ÑS : a) U1 = 1. . U 2 . .

trong ñoù B.546879231 + 107.Baøi 10 : Cho hai haøm soá y = 3 2 x+2 5 5 (1) vaø y = − 5 x + 5 (2). 48′′ . 3 a) Veõ ñoà thò cuûa hai haøm soá treân maët phaúng toïa ñoä Oxy b) Tìm toïa ñoä cuûa giao ñieåm A(x A . y A ) cuûa hai ñoà thò (ñeå keát quaû döôùi daïng phaân soá hoaëc hoãn soá) c) Tính caùc goùc cuûa tam giaùc ABC.356417895 Baøi 2 : Vieát keát quaû döôùi daïng phaân soá toái giaûn : 1) C = 3124.(321) 167 . A = 90° d) y = 4x − ÑEÀ THI MAÙY TÍNH CASIO CUÛA SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO THAÙI NGUYEÂN NAÊM 2004 LÔÙP 9. C = β = 59°2′10. 52′′ . Thôøi gian : 150 phuùt Baøi 1 : Tính 1) A = 1. C thöù töï laø giao ñieåm cuûa ñoà thò haøm soá (1) vaø ñoà thò haøm soá hai vôùi truïc hoaønh (laáy nguyeân keát quaû treân maùy) soá goùc laáy keát quaû vôùi hai chöõ soá ôû phaàn thaäp phaân) 5 3 . yA = 3 34 34 35 17 d) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng laø phaân giaùc cuûa goùc BAC (Heä ÑS : b) x A = 1 c) B = α = 30°57′'49.123456789 – 5.142248 2) D = 5.02122003 2) B = 4.

. Baøi 7 : Cho 4 soá nguyeân.. 14589 cho a ta ñöôïc cuøng moät soá dö . 13903 . + a 200 Baøi 4 : Phaûi loaïi caùc soá naøo trong toång 1 1 1 1 1 1 1 1 + + + + + + + 2 4 6 8 10 12 14 16 ñeå ñöôïc keát quaû baèng 1 ? Baøi 5 : Cho moät tam giaùc noäi tieáp trong ñöôøng troøn. + a 200 x200 Tính : E = a 0 + a 2 + . neáu coäng ba soá baát kì ta ñöôïc caùc soá laø 180 .1 Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc : 3 2 3 ⎞ ⎡⎛ 4 6 ⎞ ⎛ 7 9 ⎞ ⎤ ⎛1 + 21 ⎟ : ⎢⎜ 3 − ⎟ . 208 . 222... Baøi 6 : Tìm soá töï nhieân a lôùn nhaát ñeå khi chia caùc soá 13511 .526141499 168 . 4. ⎜ + 1 ⎟ ⎥ ⎜ 4 ⎠ ⎢⎝ 5 7 ⎠ ⎝ 8 11 ⎠ ⎥ ⎝3 ⎣ ⎦ A= 2 ⎞ ⎡⎛ 8 8 ⎞ ⎛ 11 12 ⎞ ⎤ ⎛5 +4 ⎟:⎜ − ⎜ + 3 ⎟ . Caùc ñænh cuûa tam giaùc chia ñöôøng troøn thaønh ba cung coù ñoä daøi laø 3. ⎢⎜ ⎟ 5 ⎠ ⎣⎝ 13 9 ⎠ ⎝ 12 15 ⎠ ⎥ ⎝6 ⎦ ÑS : A ≈ 2. 5.Baøi 3 : Giaû söû (1 + x + x2 )100 = a 0 + a1 x1 + a 2 x2 + . Tìm soá lôùn nhaát trong caùc soá nguyeân ñoù ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH CASIO TAÏI THÖØA THIEÂN . 197 .HUEÁ KHOÁI 8 THCS NAÊM 2005 – 2006 Thôøi gian : 120 phuùt (khoâng keå thôøi gian giao ñeà) Ngaøy thi : 03 / 12 / 2005 Neáu khoâng giaûi thích gì theâm. haõy tính chính xaùc ñeán 10 chöõ soá Baøi 1 : 1. Tìm dieän tích tam giaùc.

B=⎢5 ⎥ ⎢ ⎦ ⎣ ( ) 52 5 2 ⎤ 52 25 ⎥ .2 Tìm nghieäm cuûa phöông trình vieát döôùi daïng phaân soá 4 ⎛ ⎜ ⎛ ⎞ ⎜ ⎜ 2 ⎟ 4 ⎜2 + ⎟ x − ⎜1 + 4 1 ⎜ ⎜ 1+ ⎟ 2+ ⎜ ⎟ ⎜ 7 5⎠ ⎝ 1+ ⎜ 8 ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ + 1 2+ 1 3+ 4 1 =4+ 2 1+ 8 9 ÑS : x = Baøi 2 : 2.1. ÑS : F laø soá nguyeân toá 3. Tìm caùc öôùc soá nguyeân toá cuûa soá : M = 18975 + 29815 + 35235 ÑS : 17 . Cho soá höõu tæ bieåu dieãn döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn E = 1.D = 5 ⎥ ⎦ So saùnh soá A vôùi soá B. 271 .1.C = 3 .2. Neâu 10282 8325 qui trình baám phím ñeå bieát soá F laø soá nguyeân toá hay khoâng.2. = .1. roài ñieàn daáu thích hôïp (< . 32203 169 . >) ÑS : A > B . so saùnh soá C vôùi soá D. Cho boán soá : 70847109 64004388 ⎡ A = ⎢ 35 ⎢ ⎣ ( ) 25 ⎡ 2 ⎤ ⎥ . Haõy kieåm tra soá F = 11237 coù phaûi laø soá nguyeân toá khoâng. C > D 2.235075075075075 Haõy bieán ñoåi E thaønh daïng phaân soá toái giaûn ÑS : E = Baøi 3 : 3.

1. n laø soá nguyeân n ≥ 1 ) 5.Baøi 4 : 4.. u 30 ÑS : u 20 ≈ 0.3. u 5 . ⎧2u n +1 + 3u n neáu n leû un + 2 = ⎨ ⎩3u n + 1 + 2u n neáu n chaün 170 . Tìm chöõ soá haøng traêm cuûa soá : P = 292007 ÑS : 3 Baøi 5 : Cho u n = 1 − 1 2 2 + 2 3 2 − 3 4 2 + . 3600 967 1200 5. u 30 ≈ 0.2. i = –1 neáu n chaün. 8548281518 5. Neâu qui trình baám phím ñeå tính giaù trò cuûa u n Baøi 6 : Cho daõy soá u n xaùc ñònh bôûi : u1 = 1 . 8895124152 .2. 144 3401 .1. Tính giaù trò gaàn ñuùng caùc giaù trò : u 20 .. u 25 ≈ 0. + i. u 25 . Tìm chöõ soá haøng ñôn vò cuûa soá : N = 1032006 ÑS : 9 4. n −1 n2 ( i = 1 neáu n leû. Tính chính xaùc döôùi daïng phaân soá caùc giaù trò : u 4 . u 2 = 2 . u 6 ÑS : u 4 = u5 = u6 = 113 . 8474920248 .

7%/thaùng.1. Neáu baïn Bình muoán coù ngay maùy tính ñeå hoïc baèng caùch choïn phöông thöùc mua traû goùp haøng thaùng baèng soá tieàn boá cho vôùi laõi suaát 0.6%/thaùng.000 ñoàng. Goïi Sn laø toång cuûa n soá haïng ñaàu tieân cuûa daõy soá ÑS : S10 = 40149 S15 = 13088980 S20 = 4942439711 ( un ) . u 21 = 9884879423 6.000 ñoàng.3. thì baïn Bình phaûi göûi bao nhieâu thaùng môùi ñuû tieàn mua maùy vi tính ? ÑS : 18 thaùng 7. Neáu choïn caùch göûi tieát kieäm soá tieàn ñöôïc nhaän haøng thaùng vôùi laõi suaát 0.2. u15 = 8725987 . u15 .1. u 21 ÑS : u10 = 28595 . caùc thaùng töø thaùng thöù hai trôû ñi.2. thì baïn Bình phaûi traû goùp bao nhieâu thaùng môùi traû heát nôï ? ÑS : goùp 20 thaùng thì heát nôï 7.000 ñoàng baèng caùch cho baïn tieàn haøng thaùng vôùi phöông thöùc sau : Thaùng ñaàu tieân baïn Bình ñöôïc nhaän 100. Tính S10 . S20 Baøi 7 : Boá baïn Bình taëng cho baïn aáy moät maùy tính hieäu Thaùnh Gioùng trò giaù 5. Tính giaù trò cuûa u10 . Neâu sô löôïc caùch giaûi hai caâu treân 171 .000.6. 7. S15 . moãi thaùng nhaän ñöôïc soá tieàn hôn thaùng tröôùc 20.

c = – 495 Baøi 9 : Tìm caëp soá (x.56 (cm) . ÑS : a = –59 . EA EB AB Cho bieát tính chaát = = EC ED DC ÑS : BC ≈ 7. y = 5 .1. SABCD ≈ 30. b = 161 . y = 4603 Baøi 10 : Cho hình thang ABCD coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD vuoâng goùc vôùi nhau taïi E.33(cm) . DC = 8.Baøi 8 : Cho ña thöùc P(x) = 6x5 + ax 4 + bx 3 + x 2 + cx + 450 . caïnh beân AD = 5. 424715483 ( cm ) . Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc sau vaø bieåu dieãn döôùi daïng phaân soá : 172 .19 (cm). b. bieát ña thöùc P(x) chia heát cho caùc nhò thöùc : (x – 2). c vaø caùc nghieäm cuûa ña thöùc . hai caïnh ñaùy AB = 3. x = 32 . (x – 5). 66793107 cm2 ( ) ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH CASIO TAÏI HAÛI PHOØNG KHOÁI 9 THCS NAÊM 2003 – 2004 Thôøi gian : 150 phuùt (khoâng keå thôøi gian giao ñeà) Thi choïn ñoäi tuyeån di thi khu vöïc Baøi 1 : 1. (x – 3). y) nguyeân döông nghieäm ñuùng phöông trình 3x5 − 19(72x − y)2 = 240677 ÑS : x = 32 . Haõy tìm giaù trò cuûa a. Tính gaàn ñuùng ñoä daøi caïnh beân BC vaø dieän tích hình thang ABCD.

z. t . z . 1 1 4 5+ C= 3+ 2003 2 5+ 4 7+ 8 9 1. Cho daõy soá a n +1 = 5 + an vôùi n ≥ 1 vaø a1 = 1 . Vieát quy trình ñeå tìm öôùc soá chung lôùn nhaát cuûa 5782 vaø 9374 vaø tìm boäi soá chung nhoû nhaát cuûa chuùng 2.1. y. y . a 2003 3. x ≤ 9 . Tìm soá lôùn nhaát vaø soá nhoû nhaát coù daïng D = 2x3yz6t vôùi 0 ≤ t.2. Vieát quy trình aán phím ñeå tìm soá dö trong pheùp chia 3456765 cho 5432 Baøi 3 : 3.A= 1 2+ 3+ 1 . x ∈ N bieát D chia heát cho 29 173 . Tìm x.2. z nguyeân döông sao cho 3xyz – 5yz + 3x + 3z =5 Baøi 2 : 2.2. 1 1 5 4+ B= 7+ 10 1 6+ . a 25 . a15 . y. 1 + an Tính a 5 .1.

123 Baøi 5 : 5.123 x1 = 0. CA = 6 cm. Hoûi ngöôøi thaân nhaän ñöôïc toái ña bao nhieâu tieàn.2. y 2 = 1. BC = 5 cm . 174 . Bieát AB = 4 cm . Tìm m.Baøi 4 : Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc chính xaùc ñeán 10 chöõ soá thaäp phaân E= vôùi 5x2 y 3 − 4xy 2 z2 + 7x2 yz 2x4 z + 3x2 yz − 4xy 2 z3 . z2 = 1. b) Giaù baùn thöïc teá . 5. 314 + . 314 .61 . 7. Tìm phaàn dö khi chia ña thöùc x100 − 2x51 + 1 cho x 2 + 1 Baøi 6 : 6. Tuy nhieân oâng ta ñaõ haï giaù 0.61 . x2 + y 3xyz z1 = 1. Cho tam giaùc ABC coù ñöôøng cao AH. Tìm : a) Giaù ñeå baùn . trong tuùi coù 5 trieäu ñoàng. x 2 = −2 .000 ñoàng. ñònh thu lôïi 10% vôùi giaù treân. n vaø nghieäm thöù ba. Haõy tính ñoä daøi AH vaø CH. Cho hình chöõ nhaät ABCD coù kích thöôùc AB = 1008 .2. 6.2. Moät ngöôøi vaøo böu ñieän ñeå göûi tieàn cho ngöôøi thaân ôû xa. x2 = 0. OÂng ta ghi giaù baùn.9 % toång soá tieàn göûi ñi. Moät ngöôøi baùn moät vaät giaù 32. Baøi 7 : 7. NP = 14375 coù caùc caïnh song song nhö trong hình 31. BC = 12578963 vaø hình chöõ nhaät MNPQ coù kích thöôùc MN = 456. c) Soá tieàn maø oâng ta ñöôïc laõi.8% so vôùi döï ñònh.1. Cho phöông trình 2x 3 + mx 2 + nx + 12 = 0 coù hai nghieäm x1 = 1. Tìm dieän tích töù giaùc AMCP vaø dieän tích töù giaùc BNDQ.1. Chi phí dòch vuï heát 0.000.1. y1 = 1.

Haõy tính ñoä daøi ñöôøng cao AH cuûa tam giaùc doù.1. Haõy tìm tích P = p(x1 )p(x2 )p(x 3 )p(x4 )p(x5 ) ÑEÀ CHOÏN ÑOÄI TUYEÅN TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ (SÔÛ GIAÙO DUÏC BAÉC NINH NAÊM 2005) Baøi 1 : 1. BC. Baøi 9 : Cho töù giaùc ABCD. x 3 . S2 . x 2 . ÑS : 1073741824 . Kí hieäu p(x) = x2 − 81 . M. S1 . DN laàn löôït laø P vaø S . DN laàn löôït taïi Q vaø R 9. 4182119424 . soá ño goùc B baèng 58°20′ . L. Xaùc ñònh dieän tích töù giaùc PQRS bieát dieän tích cuûa töù giaùc ABCD. 733040224 175 . soá ño goùc C baèng 82°35′ . x5 . Goïi giao ñieåm cuûa AK vôùi BL. AMQP. caùc caïnh tæ leä vôùi 20. N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa DC. AÙp duïng tính dieän tích töù giaùc PQRS bieát S0 = 142857 × 371890923546 . Tìm taát caû caùc soá coù 10 chöõ soá coù chöõ soá taän cuøng baèng 4 vaø laø luyõ thöøa baäc 5 cuûa moät soá töï nhieân.1.Baøi 8 : 8. CKSR töông öùng laø S0 . S1 = 6459085826622 vaø S2 = 7610204246931 Baøi 10 : Cho ña thöùc f (x) = x5 + x 2 + 1 coù naêm nghieäm x1 . Moät tam giaùc coù chu vi laø 49. 2219006624 . Cho tam giaùc ABC coù chu vi 58 cm .Tính khoaûng caùch töø giao ñieåm cuûa ba phaân giaùc ñeán moãi caïnh cuûa tam giaùc. Goïi K.49 cm. x4 . DA. AB. 8.2.2.1. 9. 21 vaø 29. CM caét BL.

2. c. Bieát hai con ñöôøng daøi nhö nhau. Tìm b. ÑS : n = –7 . sau ñoù reõ sang ñöôøng cao toác vaø ñi noát nöõa quaõng ñöôøng coøn laïi thì cuõng seõ ñeán Baéc Ninh. – 2 . d ÑS : b = 2 . f(1) = f(-2) . sau ñoù reõ phaûi theo ñöôøng vuoâng goùc vaø ñi moät ñoaïn nöõa thì seõ ñeán Baéc Ninh.2.1.3. ÑS : 9039207968 . 6 Baøi 4 : Töø thò traán A ñeán Baéc Ninh coù hai con ñöôøng taïo vôùi nhau goùc 60° . Vôùi b. Cho ña thöùc baäc 4 f(x) = x4+ bx3+ cx2 + dx + 43 coù f(0) = f(–1) . Tìm taát caû caùc soá coù 10 chöõ soá coù chöõ soá ñaàu tieân baèng 9 vaø laø luyõ thöøa baäc naêm cuûa moät soá töï nhieân. Tìm soá coù 3 chöõ soá laø luyõ thöøa baäc 3 cuûa toång ba chöõ soá cuûa noù. c = 2 . Neáu ñi theo ñöôøng lieân tænh beân traùi ñeán thò traán B thì maát 32 km (keå töø thò traán A). ÑS : 512 2. d vöøa tìm ñöôïc.1.2.1. c. Tìm soá coù 4 chöõ soá laø luyõ thöøa baäc 4 cuûa toång boán chöõ soá cuûa noù. f(2) = f(–3) . 176 . d = 1 3. 9509900499 Baøi 2 : 2. haõy tìm taát caû caùc soá nguyeân n sao cho f(n) = n4 + bn3+ cn2 + n + 43 laø soá chính phöông. ÑS : 2401 2. Coøn neáu töø A ñi theo ñöôøng beân phaûi cho ñeán khi caét ñöôøng cao toác thì ñöôïc ñuùng nöõa quaõng ñöôøng. Toàn taïi hay khoâng moät soá coù naêm chöõ soá laø luyõ thöøa baäc 5 cuûa toång naêm chöõ soá cuûa noù ? ÑS : khoâng coù soá naøo coù 5 chöõ soá thoaû maõn ñieàu kieän ñeà baøi Baøi 3 : 3. 1 .

ÑS : 34.5. 850650808 .2 = 3± ( 5−2 2 3± ) .235 km Baøi 5 : Vôùi n laø soá töï nhieân. 5−2 x 3.6 = ± ( ) 2 5 6. x 3.4.1. 618033989 ..1. kí hieäu an laø soá töï nhieân gaàn nhaát cuûa Tính S2005 = a1 + a 2 + .6 ≈ ±0. Tính chính xaùc nghieäm ñeán 10 chöõ soá thaäp phaân. 381966011 .2. n. x 2 ≈ 1. x5. Khoaûng caùch töø thò traán A ñeán Baéc Ninh laø bao nhieâu meùt theo ñöôøng chim bay. ÑS : 10 phuùt 4. ÑS : S2005 = 59865 Baøi 6 : 6.4. Hoûi ñi theo höôùng coù ñoaïn ñöôøng cao toác ñeå ñeán Baéc Ninh töø thò traán A thì nhanh hôn ñi theo ñöôøng lieân tænh bao nhieâu thôøi gian (chính xaùc ñeán phuùt). bieát vaän toác xe maùy laø 50 km/h treân ñöôøng lieân tænh vaø 80 km/ h treân ñöôøng cao toác. + a 2005 ..2.4 ≈ ±0. ÑS : x1 ≈ 1. 7861511377 177 . Giaûi phöông trình : 9 + 5x3 + 5x + 5 x 3 = 3 5x2 + 3x + 3 5 −1 3 + 2 x x ÑS : x1.

2. Tìm taát caû caùc caëp soá töï nhieân (x.Baøi 7 : 7. Tìm taát caû caùc caëp soá töï nhieân (x. Tìm taát caû caùc caëp soá töï nhieân (x. 533946288 Baøi 8 : 8. Laäp moät quy trình tính ai vaø tính ai vôùi i = 2 .2. Truïc caên thöùc ôû maãu soá : M = 2 1+2 2 − 33 − 39 ÑS : M = 6 72 + 3 9 + 2 + 1 7. y) sao cho x laø öôùc cuûa y2 + 1 vaø y laø öôùc cuûa x2 +1 9. y. y. 25 Baøi 9 : 9. 3 .1.2. a n + 1 = an2 + 1 a n −1 Chöùng minh raèng a n + 12 + a 2n − 3a n a n + 1 + 1 = 0 vôùi moïi n ≥ 0 8. z) laø nghieäm cuûa phöông trình x2(y2 – 4) = z2 + 4 ÑS : x = a n . z = 3a n − 2a n −1 Baøi 10 : Cho moät soá töï nhieân ñöôïc bieán ñoåi nhôø moät trong caùc pheùp bieán ñoåi sau Pheùp bieán ñoåi 1) : Theâm vaøo cuoái soá ñoù chöõ soá 4 Pheùp bieán ñoåi 2) : Theâm vaøo cuoái soá ñoù chöõ soá 0 Pheùp bieán ñoåi 3) : Chia cho 2 neáu chöõ soá ñoù chaün 178 . Chöùng minh raèng phöông trình x2 + y2 – axy + 1 = 0 coù nghieäm töï nhieân khi vaø chæ khi a = 3.3. Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc M (chính xaùc ñeán 10 chöõ soá) ÑS : M = 6. Cho daõy soá a 0 = a1 = 1 .3. Chöùng minh raèng a n +1 = 3a n − a n −1 vôùi moïi n ≥ 1 8. y = 3 . z) laø nghieäm cuûa phöông trình x2 + y2 – 3xy + 1 = 0 9.1.….1.

y = 0. sau khi laøm caùc pheùp bieán ñoåi 3) –3) –1) –2) ta ñöôïc 4 ⎯⎯⎯ 2 ⎯⎯⎯ 1 ⎯⎯⎯ 14 ⎯⎯⎯ 140 → → → → 10. Chöùng minh raèng. Vieát quy trình nhaän ñöôïc soá 1249 töø soá 4 10. ngöôøi thöù nhaát laøm moät mình heát 4. SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KHAÙNH HOAØ NAÊM 2000 – 2001.3.1. Vieát quy trình nhaän ñöôïc soá 2005 töø soá 4 10. Hoûi hai ngöôøi laøm chung thì maát maáy giôø ñeå laøm xong coâng vieäc ñoù ? ÑS : 1 giôø 53 phuùt 14 giaây Baøi 3. 883329800 179 . töø soá 4 ta nhaän ñöôïc baát kì soá töï nhieân 3) 13) 1) 2) naøo nhôø 3 pheùp bieán soá treân. 456968793 Baøi 2. 5 =1 y −1 ÑS : x ≈ 1. 4 =1 y −1 4.5 giôø. 3 ⎪x − 2 + ⎪ ⎨ ⎪ 3. Giaûi heä phöông trình : ⎧ 1. Tính A= x − xy − y + y 2 y − 3y + 3y − 1 2 khi x= 2 .19 3 ÑS : A ≈ −1. 242854439 .1 + ⎪x − 2 ⎩ 2. y ≈ 1. LÔÙP 9 Thôøi gian : 60 phuùt Baøi 1.2. VOØNG 2. ngöôøi thöù 2 laøm moät mình maát 3 giôø 15 phuùt.Thí duï : Töø soá 4. Ñeå laøm xong moät coâng vieäc.

318 cm 1. 8902 Baøi 6. 1) Tính caùc goùc cuûa hình thoi ñoù (ñoä. B ≈ 149°29′29.75′′ . giaây) ÑS : A ≈ 30°30′30. phuùt. Tính dieän tích tam giaùc ABC ÑS : 178.9702810 3.431 cm .384 cm .8588118 3) Tính dieän tích tam giaùc ñeàu ngoaïi tieáp ñöôøng troøn (O) ÑS : S ≈ 194. phuùt) ÑS : A ≈ 42°30′37′′ 180 .2′′ 2) Tính dieän tích cuûa hình troøn (O) noäi tieáp hình thoi chính xaùc ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù ba. AC = 23. Vieát quy trình aán phím ñeå tính giaù trò cuûa bieåu thöùc B = cos2 (75o 21′18′′) + sin 2 (75o 21′18′′) ÑS : 1 2. khoaûng caùch giöõa hai caïnh laø 12. HC = 9.25 cm.Baøi 4.66740428 . ÑS : S ≈ 117. Tính goùc A (ñoä. Tính caïnh AB . Tính chính xaùc ñeán boán chöõ soá thaäp phaân giaù trò bieåu thöùc C= 2 cos 30o 25′ − sin 47o 30′ cot g37o15′′ ÑS : C ≈ 0.13 cm.36905828 2.9369057 Baøi 5 1. Cho tam giaùc ABC coù ñöôøng cao AH = 21. caùc ñoaïn thaúng HB = 7. Moät hình thoi coù caïnh baèng 24. AC ÑS : AB = 22.

62x 3 − 1. Tính gaàn ñuùng (laøm troøn ñeán 6 chöõ soá thaäp phaân) A =7− 6 2 + 5 3 − 4 4 + 3 5 − 2 6 + 1 7 181 . x2 ≈ −2. 1. 20758 Baøi 8.0023 . Tìm caùc nghieäm coøn laïi cuûa phöông trình ñoù. ÑS : x1 ≈ 0. AB = 4. 5x + m = 0 neáu bieát moät nghieäm cuûa phöông trình laø 2 ÑS : m = 11 2. SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO CAÀN THÔ. Thôøi gian : 150 phuùt Baøi 1. Tính DE chính xaùc ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù tö. Bieát tæ soá dieän tích tam giaùc ABC vaø DEF laø 1.732050808 Baøi 9 : Hai tam giaùc ABC vaø DEF ñoàng daïng. ⎞ 3 ⎛ 3 ⎞ ⎛ 3 + 1−a⎟:⎜ + 1 ⎟ vôùi a = Tính D = ⎜ ⎜ ⎟ 2 2+ 3 ⎝ 1+a ⎠ ⎝ 1−a ⎠ ÑS : D ≈ 0. 74x 2 − 16.Baøi 7. 68823 . Xaùc ñònh m trong phöông trình 3. LÔÙP 9 2002 – 2003.79 cm.

Tìm boäi chung nhoû nhaát cuûa r1 vaø r2 Baøi 5. Tính 5 5 5 10 10 10 5+ + − 10 + + − 187 17 89 113 : 23 243 611 × 434343 B= × 3 3 3 129 11 + 11 + 11 − 11 515151 3+ + − 17 89 113 23 243 611 Baøi 3.Baøi 2. Tính (cho keát quaû ñuùng vaø gaàn ñuùng vôùi 5 chöõ soá thaäp phaân) : 9+ 1 8+ 7+ 2 3 6+ 4 5+ 5 4+ 6 3+ 7 2+ 8 9 182 . Cho ña thöùc P(x) = x 4 + 5x 3 − 4x 2 + 3x − 50 Goïi r1 laø phaàn dö cuûa pheùp chia P(x) cho x – 2 vaø r2 laø phaàn dö cuûa pheùp chia P(x) cho x – 3. Vieát quy trình tìm phaàn dö cuûa pheùp chia 21021961 cho 1781989 Baøi 7. Tìm öôùc chung lôùn nhaát cuûa hai soá 11264845 vaø 33790075 Baøi 4. So saùnh caùc soá sau : A = 132 + 422 + 532 + 572 + 682 + 972 B = 312 + 242 + 352 + 752 + 862 + 792 C = 282 + 332 + 442 + 662 + 772 + 882 Baøi 6.

1. Ñoä daøi ñöôøng trung tuyeán AM cuûa tam giaùc ABC Baøi 12. Goïi M laø trung ñieåm CD. 21 2 cos2 ϕ + cos ϕ 3 Tính A = ϕ sin − 3sin 2ϕ 2 ñuùng ñeán 7 chöõ soá thaäp phaân. Ñoä daøi caùc caïnh AC vaø BC cuûa tam giaùc ABC 2. Cho hình thang caân ABCD coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD vuoâng goùc nhau taïi ñieåm H.39) Baøi 13. Tìm hai soá ñoù. Tính dieän tích hình thang ABCD 2. Baøi 9. 1. Cho tam giaùc ABC bieát AB = 3. Cho bieát ñaùy nhoû AB = 3 vaø caïnh beân AD = 6. Soá 312 – 1 chia heát cho hai soá töï nhieân naèm trong khoaûng 70 ñeán 79. vôùi n laø soá töï nhieân naèm trong khoaûng 1 ≤ n ≤ 25 Baøi 10.Baøi 8. Tìm soá nhoû nhaát trong caùc soá cosn. Tính dieän tích tam giaùc AHM (chính xaùc ñeán 2 chöõ soá thaäp phaân) 183 . Tính (chính xaùc ñeán 5 chöõ soá thaäp phaân). Baøi 11. ñöôøng cao AH. Tính dieän tích (chính xaùc ñeán 5 chöõ soá thaäp phaân) hình giôùi haïn bôûi 3 ñöôøng troøn baùn kính 3 cm tieáp xuùc nhau töøng ñoâi moät (h. Cho cotg ϕ = 20 . goùc A baèng 45 ñoä vaø goùc C baèng 75 ñoä.

184 .Khi chuyeån ñoåi thaønh coâng maùy coù chöùc naêng nhö maùy hoaëc ñeå CASIO fx-570MS (tröø Matraän vaø Vectô) neáu aán phím maùy töï taét hoaëc reset thì maùy seõ trôû laïi maùy CASIO fx-500 MS. (maøn hình hieän chöõ Data Full) Chuù yù : .CAÙCH NAÂNG CAÁP MAÙY CASIO FX-500MS THAØNH FX-570MS Duøng cho maùy CASIO fx-500MS coù hieän chöõ 25 00000000004 khi aán ñoàng thôøi toå hôïp 3 phím vaø 4 laàn phím Caùc thao taùc chuyeån ñoåi : AÁn AÁn (41 laàn) cho ñeán khi maøn hình hieän chöõ Data Full AÁn AÁn AÁn AÁn AÁn laàn löôït (chaäm) cho ñeán khi maøn hình chæ coøn con troû vaø muõi teân chæ qua traùi ( ← ⎯ ). . AÁn tieáp cho ñeán khi khoâng theå aán ñöôïc nöõa. Neáu thao taùc sai ôû moät böôùc baát kì thì ta phaûi thöïc hieän laïi töø ñaàu.Söï chuyeån ñoåi chæ thaønh coâng khi ta aán ñuùng caùc phím theo caùc thao taùc treân.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->