P. 1
Konrad Fidler - O Umetnosti

Konrad Fidler - O Umetnosti

|Views: 40|Likes:
Published by Sanja Lazic

More info:

Published by: Sanja Lazic on Aug 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2013

pdf

text

original

Mala filozofska biblioteka

Osnivač VUKO PAVIĆEVIĆ

KONRAD FIDLER

Redakcioni odbor VELJKO KORAĆ BRANKO PAVLOVIC PETAR ŽIVADINOVIĆ DIMITRIJE TASIC

O PROSUĐIVANJU DELA LIKOVNE UMETNOSTI

MODERNI NATURALIZAM I UMETNIČKA ISTINA
Prevod i predgovor Dr MILAN DAMNJANOVIĆ

Urednik DIMITRIJE TASIĆ

BEOGRADSKI IZDAVACKO-GRAFICKI ZAVOD Beograd, 1980.

O PROSUĐIVANJU DELA LIKOVNE UMETNOSTI

I Umetničko delo kao proizvod ljudske sposobnosti mora se objašnjavati i prosuđivati sa drugog stanovišta nego produkt prirode. Objašnjenje prirodnog produkta ne smemo tražiti, bez opasnosti da padnemo u grešku, u određenoj osobini, u nameri njegovog tvorca; no de­ lo ljudske delatnosti možemo potpuno razumeti samo onda ako njegovo poreklo pratimo do sposobnosti koja se nalazi u ljudskoj prirodi i ako pitamo za svrhu koju ono treba da ispuni prema nameri svoga tvorca. Od mno­ gih strana koje prirodni produkt pruža našem posmatranju, svaka se može izdvojiti kao bitna time što se posmatra u određenoj povezanosti; u ljudskom delu a priori je bitno samo ono radi čega je stvoreno, dok je sporedno sve ono što mu se dodaje nezavisno od namere autora i njegove moći nad delom. O pravom razumevanju umetnosti, pravom umetničkom sudu može biti govora samo onda ako se razumevanje, prosuđivanje umetničkog dela odnosi na njegov bitni sadržaj. Umetnost je veoma javna stvar i predmet vrlo širokog interesovanja. No to interesovanje se nipo­ što ne koncentriše isključivo na njen bitni sadržaj, a na­ čin posmatranja, prosuđivanja kojima umetnička dela podležu, često pokazuje interesovanje baš za nebitne strane. Sve dok se to dešava svesno i sa uviđanjem da je tako, iz toga ne proističe nikakva šteta. No ako nedo­ staje jasan i strog dar razlikovanja između bitnog sadr­ žaja umetničkih dela i njihovih sporednih strana i od-

37

nalazeći za to u njima bilo koji povod. u najširim krugovi­ ma odomaćeni načini razmatranja i prosuđivanja ume­ tničkih dela zasnivaju na saznanju njihovog bitnog umetničkog sadržaja. Što je jedan proizvod duha pri­ stupačniji širim krugovima. utoliko je on više izložen konfuznom i nejasnom shvatanju. onda bi bilo lako. i umesto da se podvrgne zahtevima koje ona postavljaju njegovom razumevanju prema duhu svog autora. na osnovu tog pojma. može do­ moći onih njihovih strana čije se shvatanje nadovezuje na ono što je već inače naviknuto i poznato. Ali je neposredno jasno da. doduše. Ima različitih razloga što se baš u oblasti razmatra­ nja umetnosti mogu javiti takva zamenjivanja. sve dok jedna misao. naprotiv. Njemu ne stoji na raspolaganju neki način izražavanja koji ne bi mogao doživeti sudbinu da bude pogrešno protumačen ili uopšte neshvaćen. . široko rasprostranjenje umetnosti olakšava tu mogućnost. Umetniku se događa ono što i svakom onom ko duhovno stvara. sve dotle može čisto i neiskrivljeno vršiti svoje nameravano dejstvo. no čim stupi pred masu predaje se svakoj sudbi­ ni koju ljudi žele da mu odrede. iz oblasti pravog raz­ matranja umetnosti eliminisati sve one načine razmatra­ nja koji nemaju kao predmet isključivo umetnički sa38 držaj. neumetničko posmatranje umetničkih dela lako se. Umetnička dela svako posmatra kao svoje vlasništvo. bilo koji preduslov. on često misli da im je potpu­ no udovoljio ako ta dela u bilo kom smislu za sebe is­ koristi. istra­ živanja. delo ostaje zatvoreno u uskom krugu znalaca. koliko se. Tako se dešava da on mora gledati kako njegovo delo postaje predmet višestrukog učešća. razmišljanja. Ovde još ne možemo okarakterisati onu specifičnu snagu ljud­ skog duha kojoj umetnička dela duguju svoje postoja­ nje. dok ostaje skriven onaj sadržaj čijim ga je nosiocem on učinio svojom umetničkom sna­ gom.nosa. onda iz toga lako proizlazi obmana o suštini razumevanja umetnosti i postaje mogućno da se govori o takvoj suštini tamo gde bitni sadržaj umetnosti još uopšte nije učinjen predmetom razmatranja. No ovako je potrebno tačno razmišljanje da bi se razjasnilo koliko se tako mnogi. ali ono te­ ško može prodreti u smisao osobenih ispoljavanja one snage koja mu je tuđa. I baš javnost. Kada bi razmatranju umetnosti stajao na raspolaganju neki opšte priznati i čvrsti pojam. bave osobinama i odnosima umetničkih dela koji su za njihovo pravo razumevanje bez ikakvog ili samo od sporednog značaja. pošto je ta snaga upra­ vo karakteristična oznaka umetnika.

Ukus treba da se obrazuje u dodiru s umetničkim delima. uživaju u umetničkim delima svojom do maksimuma pojačanom prijemljivošću i naslađuju se u tom uživanju. obraća se umetničkim delima najpre sposobnošću svog osećanja za estetsko. ima bezbroj stu­ pnjeva. oni veličaju umetnika koji je u svom delu u sta­ nju ne samo da reprodukuje lepotu prirode oslobođenu od svih štetnih primesa. U prisustvu umetničkih dela oni se osećaju oslobođeni od svega što ih u odnosu prema prirodi sprečava da dođu do čistog uživanja u lepoti. upravo umetničkog sadržaja umetnosti? Svi smo doživeli da nam priroda pod određenim okolnostima prire­ đuje isto. do oduševljenja. ili je možda pre osećajna sposobnost u obojice podjednaka i samo raz­ ličito saznanje koje se mora steći nezavisno od tog ose­ ćanja kod raznih ljudi donosi sasvim različit materijal? Možemo se samo pozvati na jednu činjenicu unutraš41 40 . Ko još ne duguje umetnosti za ta­ kvo uživanje i ko ne ubraja časove takvog uživanja u najlepše u svom životu? Ali jesmo li zato u pravu da mislimo da smo se kroz to uživanje domogli bitnog. uzdižu do divljenja. oni se udubljuju u posmatranje lepote. a njego­ vo obrazovanje je opet pretpostavka da bi se moglo bi­ rati između dobrog i rđavog. No ako je obeležje obrazovanog ukusa da brz. pa do najvećeg divljenja. ali ne i do najdubljeg jezgra njihovog značenja. Ali kako prirodni predmeti mogu imati umetni­ čki sadržaj. postaje aktivno i u odnosu na umetnička dela. od uživanja nekultiviranog čoveka u sirovim proizvodima nerazvijenog ili podivljalog upražnjavanja umetnosti.II 1. nego čak u jednom istom posmatraču. do poštovanja. onda se ono zove ukus. Za većinu ljudi umetnost predstavlja iz­ dvojenu oblast estetskog osećajnog života. već da čak iz sama sebe stvori lepotu koju priroda ne pokazuje. počev od krajnje indiferentnosti. ako ne i veće. koje nas čini svesnim izvesnih osobina prirodnih objekata što se mogu opažati isključivo pomoću tog osećanja. Ako se u prosuđivanju umetničkih dela poziva na estetsko osećanje. Oni poštuju umetnost koja za njih predstavlja sredstvo da od prirode dobiju čist sadržaj lepote. Naivan čovek koji. Morali bi­ smo stoga pretpostaviti đa je i u prirodnim predmeti­ ma skriven umetnički sadržaj. ipak nije sklon da je učini predme­ tom posebnog razmišljanja. Neobrazovan ukus je vrlo nepouzdan. Vrlo je razumljivo da estetsko osećanje. kad ono što je bitno u umetničkom sadr­ žaju mora nastati zahvaljujući duhovnoj snazi čovekovoj? Stoga taj sadržaj moramo potražiti u nekoj drugoj osobini umetničkih dela i ograničiti se na to da u nji­ hovom iskorišćavanju za naše estetsko osećanje dolazi­ mo doduše do jedne od njihovih neosporno važnih stra­ na. ako se prirodni objekti dovoljno često obraćaju drugim stranama ljudske pri­ rode da zbog toga estetsko osećanje ne dolazi do izra­ žaja. pa do prijemčivosti nežnih duša sazrelih za najfinije draži lepote savršenih umetničkih dela. Isto umetničko delo može proći sve stupnjeve dopadanja i nedopadanja. jer mi u njima opet na­ lazimo ono što nam je predstavljao bitni sadržaj ume­ tnosti. Ta sposobnost uživanja je vrlo različita. neposredni sud estetskog osećanja daje sigurno merilo za vrednost ili nevrednost umetničkih dela. u čemu je onda razlika između onog koga njegovo osećanje sigurno vodi i onog koga ono navodi na zabludu? Da li jedan poseduje neko savrše­ nije estetsko osećanje nego onaj drugi. mada se svuda u životu su­ sreće s umetnošću. varljiv sud za odlučivanje između vrednosti i nevrednosti umetničkih dela. onda može izgledati kao da umetnička dela od stvari koje prikazuju približavaju čoveku samo ono što je podesno da pokrene na aktivnost samo njegovo estetičko osećanje. čak od odvratnosti. uživanje te vrste. i to ne samo kod raznih ljudi.

onda je okolnost da se odobravajući sud njegovog estetičkog osećanja pokreće samo nečim što je dobro i značajno. nema li umetnost neko drugo bitno značenje od onog koje joj estetika može pridati i neki drugi cilj do onaj koji joj estetika može propisati. stoje u unutrašnje nužnom odnosu jedna prema drugoj. i samo bi trebalo nagovestiti da kad govorimo o estetičkoj pristrasnosti u odnosu na umetnička dela ne mislimo samo na pristrasnost osećanja. 43 2 . dok be­ značajno i rđavo podleže nedopadanju. Ovde se ne može čak ni indicirati oblast u ko­ joj estetika vlada i želimo samo da ukažemo na činje­ nicu koju svuda primećujemo da se toj oblasti. sadržaj. polazeći od različitih shvatanja i izvođenja koje su estetički problemi doživeli od strane najrazličitijih istraživača. Pri tome se mora postaviti pita­ nje — ne bi li bilo od koristi kako za estetiku tako i za razmatranje umetnosti. potčinjavaju istraživanja o umetnosti. dalje. i međusobnu vezu potraže samo tamo gde to mogu učiniti na obostranu korist. ako one u svojim polaznim tačkama i po svojim ciljevima sačuvaju samostalnost u odnosu jedne prema drugoj. No podsticaj za ta­ kvo ispitivanje morao bi uvek da potekne od pitanja — je li opravdana pretpostavka da umetnost celim svojim obimom pripada oblasti estetičkog istraživanja. radi o smisaonim simbolič­ nim. . ili da ona nameće umetnosti proizvolj­ no sužavajuće granice: onda se svakako možemo osetiti pobuđeni da pre svega podvrgnemo kritičkom ispitiva­ nju pretpostavku po kojoj estetika i umetnost. Predmet posebnog istraživanja može biti da se pokaže. najzad. naprotiv. po svom punom biću.Nasuprot onima koji se zadovoljavaju uživanjem u umetničkim delima nalaze se oni čije se interesovanje prvenstveno okreće predmetu. Ali je inače često vrlo teško razlikovanje između umetničkog znače­ nja materije (građe) i materijalnog značenja umetnič­ kog dela. Ako je to postigao. na samostalnom putu koji se ovde još ne može naznačiti mora steći brzi po­ gled i siguran dar razlikovanja između umetnički značaj­ nog i beznačajnog. a nije sud rezultat njegovog osećanja koje samlostalno razlikuje. No. A na to bi se nadovezalo dalje pitanje — da li estetika. kao što je rečeno. ne retko vrši nasilje nad samom sobom. da mu se ne srne prepustiti. onda smo izraz estetski upotrebili u običnom i ograničenom smislu. ako vidimo da usled svega toga estetika. zahtev da se umetni­ čka produkcija mora upravljati po pravilima estetike da umetnost treba da prestane da bude umetnost i da treba da se zadovolji time da estetici daje ilustrativne primere. i da. Uistini. umetnička dela uopšte može samo estetički objasniti. podrobnije ispitivanje ovih pitanja ne može se ovde izvesti. Predmet prikazivanja. Pa ipak je to nužno. da primena estetičkih principa vodi ka pozi­ tivnim sudovima o umetničkim delima koji su lišeni 42 ubedljivosti u odnosu na sama ta dela. Koliko je ta reč ko­ lebljiva i mnogoznačna. ideja umetni­ čkog dela većinom su tako prisno povezani s umetničkom intencijom. tu pretpostavku vidimo često a priori uzetu kao da je ne treba dokazivati. o duhovitim alegoričnim prikazima. Ali ako smo ovde govorili o estetskom osećanju u smislu osećanja prijatnosti i neprijatnosti koja je sva­ kome dobro poznata. a ne umetničke prirode. posledica njego­ vog sigurnog suda. koja za svoje postojanje ima da zahvali sasvim drugoj duhovnoj potrebi no umetnost. misaonom sadržaju pri­ kaza. da umetnička delatnost poka­ zuje pojave koje se protive podređivanju pod estetička gledišta.njeg iskustva ako tvrdimo da onaj kome je stalo do sigurnog suda o umetničkim delima najpre mora poti­ snuti estetsko osećanje koje je za sud bilo gotovo već na samom početku posmatranja umetnosti. Da taj sadržaj nije umetnički sadržaj očigledno je tamo gde se. začelo je poznato svakome ko se bar delimično upoznao sa obimom pitanja čiji se od­ govor traži pod zajedničkom oznakom estetičkih istra­ živanja. ali ih umetnički mora ostaviti neobjašnjene. nekoliko položaja koje je umetnost zauzimala u razvoju naučne estetike. ne znači li. da bi mogla udovoljiti ume­ tnosti u ćelom njenom obimu. pravila koja estetika može postaviti biti samo estetičke. ma ka­ ko ona inače bila ograničena. No ako se tu i tamo moramo uveriti u to da se sa stanovi­ šta estetike možemo domoći samo jednog dela punog sa­ držaja umetničkih dela. na primer. ne moraju li. da je zbog interesa za misaoni sadr­ žaj teško održati potpuno slobodan pogled prema čis­ tom rezultatu umetničke delatnosti.

ona se ne pojačava ako se pročita u nekom značajnom ume­ tničkom delu. još nipošto nije dokaz značajnog umetničkog obdarenja ili. Pojedincu nije mogućno da ih sve obuhvati. čak i ako umetnik izražava misao koja je njegovo isključivo vlasništvo. kao i zablude izo­ pačenih vremena. a što ne stoji ni u ka­ kvoj vezi s njihovim umetničkim značajem. umetnik ga ne stvara. Na tako stečenim znanjima počiva učeno znalaštvo o umetnosti koje je potpuno uvereno da se nalazi u središtu svih umetničkih razmatranja. a biti samo u nekima od njih potpuno potko­ van zahteva naporno studiranje i dugogodišnji trud. S druge strane. Po­ stojeća umetnička dela predstavljaju samo malim delom izvore za takvo studiranje. samo znak visoke umetničke težnje ako se umetnik okreće od niskih materijalnih oblasti svakidašnjeg života ka likovnom prikazu krupnih ljudskih stvari. katkad se izrođuje u sitni­ čavo sabiranje suvih znanja. Težnja ka tim duhovnim visinama često je vezana za veliki nedo­ statak onoga što umetnički treba postići. stoji na ra­ spolaganju kao materija svaka građa. Sadržaj umetničkog dela koji ulazi u pojmovni izraz nije onaj koji postoji zahvalju­ jući bitnoj umetničkoj snazi autora. i ne slabi ako se izvuče iz nekog bezna­ čajnog dela. on ga samo nalazi. One ne pretpostavljaju razumevanje umetnosti niti ga una­ pređuju. ali i neprimetno ukrašavanje nevažnog pokućstva. nego i od onih koji bez podrobnijeg poznava­ nja umetničkih dela pokušavaju da ih procene prema njihovom višem kulturno-istorijskom ili filosofskom značaju. više ili manje samostalne oblasti. Ono je svesno toga da o umetničkim delima i o umetnicima tako bes­ krajno mnogo više zna ne samo od onih koji uopšte i ne pretenduju na mnogostrano razumevanje umetnič­ kih dela. Bavljenje umetničkim delima koje za veći deo publike ostaje Ijubiteljstvo. s jedne strane. jer taj način prisva­ janja umetničkih dela još mu ne daje u ruku nikakvo sredstvo da bi se metodički snašao u konfuznoj razno­ likosti produkcija i razumu podvrgao materijal kao na­ učno sređen. učenjacima. sakupljačima. a beznačajnog kako pruža svoju ruku ka najvišoj oblasti. bi­ la njegova umetnička snaga velika ili mala. spoljašnje osobenosti i retkosti umetničkih dela dobijaju karakter izvanrednog značenja i čine prvenstveni sadržaj jednog interesovanja za umetnost koje se izvitoperilo u čisto čudačko za­ nimanje. a njihov cilj sigurnost rezultata. Za takvo istraživanje važno je sve što je u bilo kom po44 gledu povezano s umetničkim stvaranjem: i prvi neprimetni počeci neobrazovanih naroda. te studije. tehnika njihovog postupka itd. Zahtev tih rasprostranjenih napornih studija je tačnost u ispitiva­ njima. i svakom umetniku. Ogroman materijal umetničkih dela koji se u toku hiljada godina nagomilao postavlja čoveku još sa­ svim druge zahteve od onih kojima on može udovoljiti prijemčivošću svoje osećajne sposobnosti ili oštroumnošću svog razuma koji objašnjava. pak. No onaj čije se intere­ sovanje za umetnička dela pokreće samo rezultatima 45 . 3. on postoji pre no što se prilagodio izrazu u umetničkom delu. i umetnost u svom najvišem obliku. interesovanje za umetnost počinje tek u onom momentu u kome se gasi interesovanje za misaone sa­ držaje umetničkog dela. i upravo zato što se od umetničkog dela ne može izvući njegov umetnički sadržaj ono se čini pred­ metom istraživanja po njegovim drugim oznakama i odnosima. Svako zna­ nje ma i najbeznačajnije činjenice može postati od ne­ slućene važnosti za saznanje čim se posmatra u bilo kakvoj određenoj povezanosti. ipak nije umetnička snaga ta od koje misao zavisi. Tako i prosuđivanje umetničkih dela prema vrednosti materijalnog sadržaja (građe) može dovesti samo do pogrešnih rezultata. mogu se uvek svesti samo na naučno a ne na umetničko interesovanje. koje se često sreće među ljubiteljima. Ali.jer ma koliko to na ovom mestu još zvučalo paradok­ salno. život i karak­ ter umetnika. Ima mnogo čega u umetničkim delima i mnogo če­ ga o njima što je vredno znati. čak i tamo gde sa­ čuvaju ozbiljnost i široki pogled. Obim svega onoga što se o umetničkim delima može znati vrlo je veliki i raspada se u mnoge. Vidimo značajnog umetnika kako se spušta do bezvredne materije. postaje stručna nauka. sve što postoji kao pi­ smeni dokument pronalazi se da bi se razjasnila istorija nastajanja i sudbina umetničkih dela. to detaljno bavljenje ume­ tničkim delima.

. majstoru. Ali tu prido­ lazi druga vrsta oznaka koja stoji u užoj vezi s umetni­ čkim osobenostima pojedinih dela. onda mu se podvrgavaju one strane umetničkog dela koje leže van umetničkog značenja. taj rad je. 4. u okviru kruga svoje duhovne delatnosti. Preo vladi van je tih stu­ dija nipošto nije znak pojačane živosti interesovanja za umetnost. to razumevanje ne mora nipošto biti potpuno da bi se omogućila odluka o pri­ padanju tog umetničkog dela jednom mestu. U tome leži opasnost od tog istorijskog interesovanja. da bi dospelo do svog cilja. Jedno novo interesovanje pridolazi onda kad se sva ona znanja posmatraju samo kao pomoćna sredstva za istorijsko sređivanje mase postojećih umetničkih de­ la. 5. Ako se u osnovi istorijskog razmatranja umetnič­ kih dela ne nalazi čist i strog pojam o umetnosti. izvesna spo­ sobnost da se jednakosti i različitosti u spoljašnjem liku urezu u pamćenje do najsitnijih pojedinosti i da se one uvek imaju spremne za upoređenje. Onaj ko je prvenstveno obuzet umetničkim interesovanjem pridavaće samo neznatnu važnost odgovoru na naučna pita­ nja koja se mogu postaviti umetničkom delu. opet. odnosno o ustanovljenju au­ tora. Najpre se radi samo o vre­ menu i mestu nastajanja. od celog obima umetničkih osobenosti dovoljan je uvek već jedan srazmerno mali deo da bi se na njemu zasnovao istorijski dokaz.tih naučnih istraživanja moći će da ustupi mnogo mesta. i pre je upravo znak da su sasvim druga in­ teresovanja mnogo življa od umetničkih. najzad. Ako se i može priznati da onaj spoljašnji način istorijskog razmatranja umetničkih de­ la stoji samo u beznačajnoj vezi s njihovim stvarnim razumevanjem. Poznavanje forme jednog umetničkog dela još nije poznavanje umetničkog značaja te forme. U arhitek­ tonskim delima teže je no u delima drugih umetnosti razlikovati za koji se deo može smatrati da pripada ume- 46 47 . to se ipak neće tako lako odustati od toga da se razvojna istorija umetnosti veliča kao naj­ viši rezultat razumevanja umetnosti. ona ne pretpostavljaju razumevanje umetničkog dela. Ali ako se. pa čak ni umetničko interesovanje za njega. za istorijsko razumevanje umetničkih dela u jednom višem smislu. Sve dok se ta ispitivanja i dokazivanja zasnivaju na vanumetničkim dokumentima ili na takozvanim spoljašnjim oznakama. ipak. Drži se najpovršnije forme upražnjavanja umetnosti i uzima u obzir sve pojave koje se po svom obliku pokazuju kao da pripadaju oblasti umetnosti. vremenu. nužna predradnja za istorijsko ob­ jašnjenje. pre samo pomoćno sredstvo. oblikova­ no. Ako se u kritič­ kim umetničko-istorijskim ispitivanjima prati dokaziva­ nje o bilo kom umetničkom delu. I tu je najpre dovoljno jedno potpuno spoljašnje shvatanje forme. dok se prava suština umetničkog dela možda uopšte ne uzima u obzir. U nabrajanjima tih pojava pojavljuje se sve što je ikada na bilo kom mestu bilo ukrašeno. istorijsko tretiranje arhitekture ne retko dokazuje to tvrđenje. onda se čovek uverava kako oskudno mora izgledati ono što je uzeto radi dokazivanja u odnosu na puni umetnički sadržaj ume­ tničkih dela. sagrađeno. a da ipak nikada ne otvori oči za umetničko razumevanje. dokazivanje osla­ nja na oznake koje se mogu dobiti samo iz stvarnog ra- zumevanja umetničkog dela. primenljivost. Ako je istorija slikarstva i kiparstva manje iz­ ložena toj opasnosti. Istorija umetnosti u ovom najširem smislu stavlja u temelj svojih istraživanja samo jedan površan pojam o umetnosti. oznake koje su dobijene iz forme umetničkih dela. razmatranju i ispitivanju umetničkih dela. Mogu­ ćna je istorija umetnosti u kojoj skoro da nije ni uzeta u obzir bitna umetnička strana istorijski tretiranog ma­ terijala. kao što su tehnički postupak. onda. no onaj za koga je pretežno naučno interesovanje biće prinuđen da i umetndčka dela podvrgne svom naučnom načinu posmatranja. Ono pred­ stavlja izvesno ograničenje u odnosu na čisto umetni­ čko interesovanje za umetničko delo. čini neophodnim prodiranje u umetničke osobine. spoljašnja svrha umetničkog predmeta itd. I ako ono. onda ono odmah skreće pažnju sa njih čim dobijena mera umetničkog razumevanja bude dovoljna da se donese istorijski sud. nacrtano ili naslikano. Naprotiv. Ali istorija umetnosti ne može se zadovoljiti ti­ me da postojeći materijal umetničkih dela razmatra prema vremenu i mestu nastanka i da ih dovodi u ob­ razloženi i uverljivi poredak.

Kritika u tim ispitivanjima vrlo je stro­ ga s obzirom na činjenice. Zadatak je takvog istraživanja razumeti umetničko delo kao rezul­ tat i istovremeno kao element celokupnog kulturnog života. On zahteva uvid u najskrivenije procese ljudske prirode. mnogo šta će mu se učiniti samo pripremnim stadijumom za konačno dostignuti nivo. ipak ne možemo prećutati da nam i ovo. Nije više va­ žno da se ispita istorijski položaj pojedinog dela unu­ tar kruga umetničke delatnosti. Dok istorija umetnosti u užem smislu nastoji da sazna istorijski razvoj umetničke delatnosti. posredstvom hiljade i hi­ ljade niti. ono u čemu ono zavisi od ranijih dosti­ gnuća i po čemu je odredničko za kasnija. osim umetničkom ispitivanju. površni. ako svoje razumevanje dela nastoji da učini sve potpunijim. po­ što je jednom tu. Ako on svoj pogled opet okrene isključivo pojedinom delu. No iako se mo­ žemo diviti tom poduhvatu. može podvrći još mnogim drugim ispitivanjima. već sa­ mo delo koje se. I umesto da istorija arhitekture preuzme svakako težak zadatak da od pojedinih neimarskih dela izvuče njihov umetnički sadržaj i da u okviru širokog podru­ čja neimarske delatnosti istorijski prati forme u koji­ ma se manifestuje umetnička čovekova sposobnost. zače­ lo. Onaj ko je ste­ kao to razumevanje uočiće prilikom pregleda umetnič­ kih pojava izvesne odnose među dostignućima raznih individua. onda će primetiti da mu istorijsko shvatanje istog postaje sve teže i najzad nemogućno. Tako će mu se učiniti kao da oino u čemu se sastoji istorijsko značenje umetničkog dela. onda razumevanje tog sadržaja već mora biti stečeno da bi on postao pred­ metom daljeg istorijskog istraživanja. sve prodornijim. može dati samo nesigurno i fragmentarno znanje. pojedinačno vezano za celinu. tu i tamo on će otkriti podsticaje koji se. Postaviti sebi takav zadatak i smatrati mogućnim njegovo rešenje ne predstavlja malu smelost. potičući s najrazličitijih strana. Svi uticaji kojima je izložen umetnik kao i svi njegovi savremenici u izvesnoj meri uslovljavaju umetničko delo. uslovljava opet pojave koje su mu na izgled možda vrlo daleke. istovremeno podvrgavaju istorijskom razmatranju i da središte prikaza nipošto ne čini umetnost koja se pojavljuje u pojedinom delu. a koji svoje postojanje duguje sa­ svim drugim potrebama i sposobnostima no što su umetničke. Otuda dolazi do toga da se ne retko najrazličitije strane umetničkih dela. oduvek se težilo za tim da se položaj umetnosti shvati i u najši­ rim istorijskim vezama. Ali će verovatno morati sebi da prizna da ni u ovoj oblasti ne mo­ že izbeći sudbinu sveg istorijskog istraživanja. kao i pregled nad širokim poljem činjenica. a vrlo popustljiva s obzirom na principe. sustiču u delatnosti umetnika i vode ka novoj pojavi. njegov istorijski značaj za razvitak umetnosti. Ali ako se istorija umetnosti isključivo bavi umetničkim sadržajem umetničkih dela. ono što uopšte čini mogućnost njegovog upoređivanja s drugim. Samo umetničko delo. 48 Sve teže će razaznavati niti kojima je to delo povezano s prošlošću i budućnošću i ako se. onda je češći drugi slučaj — da se u umetničbo-istorijskim razmatranjima umetničke i neumetničke osobine pojedinih dela pojavljuju proizvolj­ no pomešane. potpuno će izgubiti svoju istorijsku nit. pogled se pre upravlja na onu veliku povezanost kojom je.tničkoj delatnosti. najzad. ona često bira udobniji put — da između građenja i ne­ imarske umetnosti ne pravi nikakvu razliku i da. No onaj kome je bliži istorijski in­ teres od umetndčkog izlaže se opasnosti da ono što is­ torija umetnosti može uneti u krug svojih razmatranja smatra celokupnim sadržajem umetničkih dela i da zbog istorijskog istraživanja tog dela nikada ne dospe do razumevanja celine. on će shvatiti mogućnost i čak nužnost ponečeg što mu je moralo izgledati potpuno za­ gonetno dok nije poznavao ono što prethodi. kao i svako istorijsko istraživanje. daje istoriju građevinskih formi. Tu se istorijskom interesovanju otvara beskonačno polje istraživanja. No ako se ovaj ekstremni slučaj retko javlja. beznačajni deo celoku­ pnog sadržaja dela. da to ipak može biti mali. bez razlike jesu li umetnički važne ili ne. spusti u ne­ dokučive dubine stvaralačke individualnosti. raznih vremena. Može nam uspeti da pojedine strane umetničkih dela koja pripada­ ju dalekoj prošlosti svedemo na određene uticaje pod kojima je stajao umetnik kao pripadnik svog vreme4 49 . 6. ali ne istoriju umetničkog kvaliteta tih formi.

Ti­ me se ne povećava umetničko već kulturno-istorijsko sa­ znanje. Ali uzmimo i da je u daleko većoj meri no što je to stvarno slučaj mogućno objasniti umetnička dela u kulturno-istorijskom smislu. tiče filosofskog razumevanja umetnosti. ipak. doduše fragmentarno. 8. Onaj ko se bez prethodno formulisane namere trudi oko razumeva­ nja umetničkih dela i očekuje uspeh koji će se.na. ispoljiti u celokupnosti njegovih duhovnih i moralnih dispozicija. političko ili bilo koje dru­ go i. bilo to religiozno. konačno. jer savršeno je mogućno da jedno ume­ tničko delo ima veliki kulturno-istorijski značaj. tamo gde se oslanja na dokazne fakte. delotvorna. pre no što pokuša da se stavi na umetničko stanovište. i dalje. i ako se postavlja pitanje o značenju tog sadržaja kao elementa kulture. u kakvom bi odnosu to saznanje stajalo prema razumevanju umetničkih dela? Najpre je očigledno da ako treba izložiti kulturno-istorijske odnose umetničkih dela po njihovom bitnom sa­ držaju. razmatra kako u tim pravcima umetnička dela deluju na ljudsku prirodu. razumevanje tog sadržaja mora biti ono što je prethodno. Tu se umet­ nička dela ne shvataju kao umetnička. On će istovremeno uvideti da će naknad­ no. Ovde su od vrednosti čak i sve zablude i nesporazumi kojima su umetnička dela izložena i putem kojih ona dospevaju do osobenog dejstva. preduslov. Što se. i ma koliko ta vrsta ispitivanja bila in­ struktivna. onda se mora početi sa ispitivanjem dejstva koje ona može imati na pojedinog čoveka. i čim pokuša da se domogne dublje povezanosti dospeva u polje naslućivanja i proizvoljnih pretpostavki. značajno umetničko delo može iz­ gubiti kulturno-istorijski značaj zbog toga što je rano propalo ili zbog nekog drugog slučaja. a da mu se. svako dru­ go razumevanje za njih mora izgledati podređeno ako se radi o tome da se promisle uticaji koje umetnost vr50 ši na ljudsku prirodu. moramo razjasniti da li se ono može na­ zvati razumevanjem umetnosti u pravom smislu ili ne. usmerenim na čisto umet­ ničko razumevanje. polazeći od njega. No s tim su povezane i druge opasnosti. zahtevamo podređivanje umetničkih svrha drugim svrhama. dalje. da u nekim pojavama pratimo razgranata dejstva koja su opet potekla od umetničkih dela. Svako drugo zanimanje za umetnička dela. najzad. istorija kul­ ture mora procenjivati značaj umetničkih dela po sa­ svim drugom merilu no što bi to činilo čisto umetničko interesovanje. no uvek će ovo istraživanje. putem napretka u tom razumevanju. zauzme neko drugo stanovište. mislimo da smo u stanju da umetno­ sti propišemo ulogu koju ona ima da ispuni u toku ljudskog razvitka. Stoga onda. lako prenosimo vrednost koju pripisujemo vanumetničkom dejstvu na umetnički kvalitet. Zato što katkad nismo načisto je li stanovište s koga se prosu­ đuje umetničko delo umetničko ili vanumetničko. Ui­ stinu. taj će raspo­ lagati svim prednostima koje umetnost može pružiti njegovom razvoju još pre nego što dospe do toga da ih bude svestan. to označava pojavu dru­ gog. ne može pripisati neka posebna umetnička vrednost i. obratno. Ali se dovoljno često dešava da čovek u odnosu na umetnost. moralno. ovde upravo kulturno-istorijskog interesovanja. moći da sazna. No interesovanje za razumeva­ nje tog sadržaja može uvek voditi ka povećanju tog razumevanja. No ako se umetnost unekoliko želi da shvati kao element kulture. Ćak veruj ući da unapred možemo odrediti cilj ka kome čovek mora težiti. ona ipak ostaje potpuno van oblasti pravog umetničkog razmatranja. ali u okviru područja kulturno-istorijskih izlaganja sve druge strane umetničkog dela moraju imati podjednako opravdanje. ali ne i da prethodno odredi dejstva u kojima može sudelovati za­ nimanjem za umetnička dela. biti va­ žan samo umetnički sadržaj. Za umetničko interesovanje može. već kao inače. Ali ovde nastaje jedan neobičan odnos. zato što se onim drugim gledištima često unapred priznaje veće pravo no što može pripasti umetničkom gledištu. i za to pitanje u izvanrednoj meri se zanimaju svi oni koji oblasti umetnosti posvećuju svoje razmišljanje. a dovoljno je poznato kako su se različite uloge pridavale umetnosti prema tome da li se ljudsko savršenstvo za kojim treba težiti shvatalo ovako ili onako. i tek onda pojedinac veruje da se potpuno pomirio sa umetnošću kada se uverio u njen značaj za svoje sopstveno usavršavanje. 4* 51 . 7. ostati ograničeno na više ili manje površne crte.

Ako se pravom razumevanju umetnosti doda filosofsko saznanje o položaju umetno­ sti u celokupnoj slici sveta i života. on zatvara svoj duh za napredak saznanja u toj pojedinačnoj oblasti. po svojoj biti. Filosof lako zabo­ ravlja da u pojedinačnoj oblasti koju on podvrgava svom višem saznanju ne poseduje zaokrugljenu celinu. i mi ćemo pojmiti da filosofsko razmišljanje. Pokušaćemo da u sledećem izlaganju pokažemo da je pravo razumevanje umetničkih dela mogućno sa­ mo na temelju umetničkog razumevanja sveta. to onda znači na­ predak u filosofskom.Filosof će nastojati da onaj pojam umetnosti koji je on za sebe obrazovao. nisu valjane tamo gde se radi o saznanju najintimnije suštine umetnosti. No ima dovoljno primera i za to da pogrešno i nedovoljno razumevanje umetnosti može afirmisati svoje mesto u okviru područja filosofske spekulacije i da to' onda mo­ že dovesti kako do vrlo pogrešnih zaključaka o suštini i značaju umetničkih dela tako i do neodrživih izvođe­ nja o odnosu umetnosti prema drugim oblastima života. Ovde se još ne može naznačiti u čemu se sastoji to umetničko razumevanje sveta. daleko od toga da bi moglo pretendovati na to da predstavlja viši razvojni stupanj umetničkog razmišljanja. a ne u umetničkom saznanju. Čovek veruje da 52 iz filosofskog saznanja može izvući najveću sumu uopšte mogućnih saznanja i previđa da mu jedan vrhunac do koga se popne skriva druge do kojih se čovečanstvo takođe mora potruditi da se popne. ispostaviće se samo da je lono. Ali iovde se radi još o jednom drugom važnijem pi­ tanju. najviše saznajne sna­ ge. uzimajući ga radi unapre­ đenja svog saznanja. onu meru razumevanja umet­ nosti do koje je dospeo. . pre prekida umetničko raz­ mišljanje i primorava ga na zastoj. ukoliko filosofski deluju. Ako on time i zadovoljava neku du­ hovnu potrebu. Možemo nabrojati čitav niz tako reći uzvišeno proizvolj­ nih stanovišta sa kojih se smela filosofska spekulacija uzalud trudila da udovolji umetnosti. Tako se napredak u filosofskom saznanju lako plaća gubitkom sposobnosti za drugo saznanje koje nije filosofsko. već samo nešto što je do izvesne tačke razvijeno i što je kadro da se dalje razvija. Ko želi da bude vi­ čan umetničkom saznanju ne sme dopustiti da filosof­ ska spekulacija okuje njegov duh. samostalno i bezgranično. dovede u vezu sa svojim po­ gledom na svet. Najveći napredak u tom saznanju pokazaće nam se kao mogućan bez ika­ kvog filosofskog razmišljanja. ipak ne postiže ništa što bi moglo obo­ gatiti pravo razumevanje umetnosti po sebi i ispraviti pogrešno razumevanje.

njima je. za njih odnos prema stvarima ne nastaje iz po­ jedinih dejstava. bio lep ili ne. imaju više dodirnih tačaka s pojavama i. To što mnogi suviše brzo preobraćaju 55 . ako onim prvima ta­ ko reći nedostaju organi kojima bi mogli shvatiti jedan veliki rod osobina stvari. to se ovi drugi. doduše. kao što je ona između lepog i ružnog. i ako onaj prvi stupi u prednji plan naše duševne delatnosti. pojačavajući se. Zastanemo li na primer na osećanju lepote nekog predmeta. to je shvatanje ne pojedinačnih osobina koje se otkri­ vaju osećanju. Međutim. u po­ gledu osećanja. moramo naučiti da zaboravimo ono osećanje da bismo mogli da pratimo opažajno razumevanje predmeta ra­ di njega samog. do na svom sopstvenom. Odnos u kome se čovek pomoću svoje osećajne spo­ sobnosti nalazi prema svetu može biti. Drugi. Umetnost se ne može naći ni na kom drugom putu. Oni se pojačavaju do prisnosti i oduševljenja i čine sadržaj strasnog entuzi­ jazma. Ta ravnoduš­ nost se s pravom smatra nedostatkom individualne or­ ganizacije. Kako osećanje za poje­ dine osobine stvari tako i osećanje prirode koje prevazilazi osećajno zahvatanje pojedinih osobina. već same prirode koja se tek potom po­ kazuje kao nosilac tih osobina. No u trenutku u kome nas opet obuzme interes za opažaj. Tako pojedinac može živo osećati lepotu. ali mu se vrlo brzo su­ protstavljaju. radost koja potiče iz živog bića stvari koja je iznad razlika. Mnogima su stvari tuđe i ne mogu s njima uspostaviti nikakav odnos. dok mu predmet kao takav. možemo doći do toga da njegovom saobraćaju s umetničkim delima pridamo onaj sadržaj koji se jedino i isključivo zasniva na saznanju najintimnije suštine umetničke delatnosti. ali će ga ona uvek uzbuđivati samo kao pojedinačna losobina. onda se možemo potpuno ispuniti tim osećanjem. osećaju izloženi uticaju tih osobina. dobro je pret­ hodno setiti se da dve osnovne vrste ljudskog interesovanja za pojave. mogu u pojedinim individuama i u pojedinim momentima po­ stati u najvećoj meri intenzivni. To je prijatnost. polaze od opažaj a u čijem će­ mo samostalnom i slobodnom razvoju tražiti osobenu snagu umetničkog obdarenja. Samo ukoliko nastojimo da se prema svetu postavimo s interesiovanjem umetnika. oni pre zahvataju samu egzistenciju i osećaju predmetnost onog što postoji još pre nego što to celovito osećanje razlože na pojedinačna osećanja. Osećanje se ne može zamisliti nezavisno od opažaja. pa do najveće razdražljivosti. i njegova jačina zavisi od razdraž­ ljivosti našeg čuvstva. učiniti ga dominantnim sadržajem naše momentane egzistencije. ali se i ne uzdižu iznad pojedinačnog fragmentarnog oseća54 nja stvari.III 1. a da ne učinimo ni jedan jedini korak napred u opažajnom savlađivanju tog predmeta. čija je priroda bogatija i finija. a ne od mere našeg neposrednog opažaja. onda ovaj drugi mora zaostati. naći ćemo da oseća­ nje ne podstiče. pretpostavlja pojačanje opažajnog shvatanja onih stvari koje ga iza­ zivaju. ne spu­ štaju se do one potpune i uporne indiferentnosti. nepristupačna moć pojava. ali pitanje je da li ono. Retka je prednost veoma organizovanih individua da se svojim osećanjem nalaze u neposrednoj blizini prirode. vrlo različit. Osećanje se javlja već kod slabo razvijenog opa­ žaja. ostaje tuđ. ne unapređuje našu opažajnu predsta­ vu već je pre ometa. postoji beskonačni niz posrednih stupnjeva. da bismo mogli shvatiti interesovanje umetnika za vidljivi svet. Počev od krajnje tuposti i ravnoduš­ nosti. prema vrsti i stepenu. izazivaju ga najpovršnije predstave koje potiču od spoljašnjeg opažaja. bar s vremena na vreme. Interes našeg čuvstva je drukčiji od interesa opažajnog shvatanja. Osmotrimo li tačno sebe.

ma kako da je ona pojačana. jer onaj ko ne na­ stoji da svet zahvati već instinktivnim snagama svoje prirode. donosi mu neprekidno materijal u či­ jem se prerađivanju sastoji njegova duhovna egzisten­ cija. Među svim naukama pri­ rodne nauke su najviše upućene na tačno posmatranje likova i promene u formama. neobjašnjeni prelaz iod čulnog ka natčulnom. Ono je preduslov za umetničku. Onaj ko mora tačno posmatrati. od opažaja ka apstrakciji. Tu sposobnost upražnjavamo u hiljadu slučajeva. 56 U onim vremenima u kojima interesovanje za nauč­ no objašnjenje sveta nije osvojilo samo najiobdarenije glave. Ali postoja­ nje takvog čuvstva još nije znak postojanja umetničkog obdarenja. ipak nam mora izgledati zagonetan. da ubaci svoju pojmovnu sposob­ nost i da iz opažaja izvuče ono što suviše često smatra njegovim jedinim i bitnim sadržajem. ali da nauka to saznanje može da smatra samo jednim podređenim predstupnjem da bi se uzdigla do višeg saznanja. prvo. od vidljivog ka nevidljivom. Ostanemo li uz opažaj. najpre moramo biti nači­ sto s tim da se u osnovi naučnog posmatranja nipošto ne nalazi potpuno opažanje. urezati 57 . ono ga odr­ žava u stalno bliskom odnosu prema stvarima. da nauka već potpuno saznaje stvari po njihovoj spoljašnjoj pojavi. U sposobnosti apstraktnog saznanja raspolažemo sredstvom kojim pojave podvrgavamo izvesnim zahtevima svoje sposobnosti mišljenja da bismo ih tako. kao deo sveta. Već u običnom životu čovek zastaje na opažaju samo do trenutka u kome mu je mogućno skretanje u apstrakciju. on ipak mora uvek moći da je savlada jasnoćom svoga duha. Smatra se da je glavni uslov umetničkog obdarenja da se u odnosu na stvari razvije naročito fina i razdraž­ ljiva sposobnost osećanja. taj neće nikad dospeti do toga da ga konačno potčini nekoj višoj duhovnoj svesti. Za naučno posmatranje opa­ žaj može biti samo utoliko od interesa i vrednosti uko­ liko omogućuje prelaz ka pojmu. kad govorimo o stvarima prirode. Jedan specifičan duhovni proces vodi ka poj­ movnom oblikovanju sveta. dru­ go. onda on nema nikakvo drugo do subjektivno pravo da u odnosu na tu za njega bitnu stranu sve dru­ ge strane proglasi nebitnim. formi­ rane u određeni lik. ali. jer se u njemu zbiva iznenadni. Što se tiče druge tačke. učinili duhovnim gospodarima tvorevine. da je spoljašnja pojava stvari nešto po sebi i za sebe nebitno u odnosu na ono unutrašnje zna­ čenje koje naučno saznanje nastoji da obelodani.opažaj u osećanje jeste razlog zbog koga njihov opažaj zastaje na niskom stupnju razvoja. i svaki opažaj koji mu se nametne izmiče mu kao opažaj čim je dostignuta tačka u kojoj on može. i on to čini na jednom srazmerno niskom stupnju. često ćemo i skoro uvek naići na miš­ ljenje. tako reći. i ako pojedincu izgleda da suštinu jedne stvari čini samo ono na što se upravljaju baš njegova razmatranja i is­ pitivanja. razlikovati bitno od nebitnog? To su samo relativne procene vrednosti prema stanovištu koje zauzimamo. povezan s njim. Ali kako možemo. u trenucima najintenzivnijeg osećanja. 2. to posmatranje istovre­ meno se kreće prema pojedinosti delova i prema pove­ zanosti celine. kao i za svaku drugu duhovnu produkciju. i čak kod izvesnih umetnika možemo susresti onu gorepomenutu prisnu osećajnu po­ vezanost s celokupnošću predmeta prirode. Taj postupak on po navija bezbroj puta. pod priti­ skom više neophodnosti. uzdi­ že iznad stanovišta osećanja. već je u krugovima svih obrazovanih došlo do ši­ roke dominacije. ma kako da nam je on do­ bro poznat. Naučno posmatra­ nje bi se potpuno udaljilo jod svog cilja ako bi mu po­ java kao takva postala vredna i ako bi u opažajnom shvatanju zaboravio da je zaustavi tamo gde bi još mo­ gla preći u pojam. sačuva mir objektivnog interesovanja i energiju oblikovanja. prisvojili. a tamo gde nam to potreba života prećutno nalaže pojačavamo je do moći kojom se može svesno manipulisati da bismo sebe. Začelo ga osećanje prati u svim fazama njegovog umetničkog rada. i ako je umetnički rezultat zamisliv samo na osnovu izvan­ redne jačine čuvstva. na svoj način. vrlo brzo dospevamo do punoće koju nikakav pojmovni izraz više ne može označiti ni obuhvatiti. onda je ion ipak moguć tek zahva­ ljujući još izvanrednijoj snazi duha koja samom umetniku. Ono što umetnika čini umetnikom jeste to što se ion. ono pot­ hranjuje životnu toplinu u kojoj je on.

Borba za potčinjavanje prirode u koju ulazi čovek koji istražuje čini ga naučnim vladarem sveta. krajnje i najviše saznanje. Ukoliko više prodiru u opažanju da bi ga sve više pretvarali u pojmove. da bismo ipak stajali pred nizom zagonetki čije bi postojanje štaviše ostalo skriveno svakoj nauci. Mnogi traže mnogostranost u tome što mnoge stvari podvrgavaju jed59 . to znači pre držati otvorenim druge puteve koji takođe vode ka sa­ znanju. Priroda je vrlo škrta u rađanju takvih individua koje su. ali različiti smi­ sao posmatranja svedoči o različitom odnosu u kome se jedni i drugi nalaze prema svetu. ukoliko u njoj vide podražavanje prirode. ali on ipak neće sprečiti da drugima izgleda kako je time malo učinjeno i da oni osećaju neodoljivu potrebu da svet podvrgnu sasvim drugom procesu prisvajanja. a sve nji­ hovo poznavanje je samo sredstvo da se dospe do sa­ znanja. ono ipak leži na kraju puta kojim se on kreće. No ako se najzad i prizna da se opažaj ne pretvara u pojam tako da od njega ništa ne preostaje. to će naučni istraživač ipak uvek smatrati podređenom svaku delatnost na opažaju koja ne vodi ka tome da njim ovlada pojam. bez­ brižni za taj nevidljivi odnos stvari. Ne preći iz opažaja u apstrakciju ne znači zastati na stupnju s koga više nije moguć pristup u carstvo saznanja. I kad oni zatim umetnost. mere merilima svog poznavanja prirode. Po pravilu će svako smatrati najvažnijim onaj na­ čin na koji on shvata svet i koji on oseća da ga pokreće. tako će i drugi vrlo brzo preći preko znanja stvari koje posreduje spoljašnje opažanje u delatnost pomoću koje će tek početi da se približavaju čitavom onom svetu pojava. da ga zahvataju i shvataju. To mu može dati pravo na najviši ponos. dok drugi. to oni veruju da uopšte moraju na­ pustiti tle opažaja da bi našli značenje umetnosti. kada su stvarno obdareni. obdarene čitavim obiljem ljudskih sposobnosti. Ali baš onima kojima je za njihove naučne svrhe potrebno bogato opažanje prirode sklonost ka apstrakciji otežava razumevanje opažaja ne­ zavisno od apstrakcije i izvan nje. onda se u nedovoljnosti njihovih zahteva ot­ kriva oskudnost njihovog opažanja prirode. iako se rešenje ni­ kad ne može postići. i ako čovek prizna da se naučnom istra­ živanju postavljaju zadaci čije se rešenje nalazi u nedoglednoj daljini. i ako je to saznanje drukčije od onog apstrakt­ nog. prenose svoj način posmatranja prirode na umetničko reprodukovanje i u njemu ne vide ništa drugo do nauč­ no odslikavanje koje ilustruje nađenu pojmovnu ap­ strakciju. da se opa­ žaj ne mora potpuno napustiti stoga što je pojam iz njega uzet. Ali ako je on i shvatio svet i time zadovoljio zahtev svog duha. svoje razumske sna­ ge vežbaju u posmatranju spoljašnjih stanja pojava. Ali on nije uvek načisto s tim da čak kad bi nauka i dostigla svoje najudaljenije ciljeve i ostvari­ la svoje naj smeli je snove i kad bismo naučno shvatili ćelo to beskonačno biće sveta. to ono ipak može biti stvarno. ne zastaju na potrebi za suvim i neplodnim znanjem o stvarima. ili na to da prirodu izoluje u pojedinim delovima ili stranama da bi mogla učiniti udobnijim ra­ zumevanje onog što se teško može saznati u komplikovanoj slici prirode.sebi u svest i sasvim prisvojiti stvari prema njihovoj spoljašnjoj pojavi da bi ih u svojim zaključcima uvek imao pred očima neće biti sklon priznanju da opažajno znanje može biti mnogo šire od onog što zahteva njegova specijalna svrha. u stanju da izraze raznoliki sadržaj sveta. U oba slučaja to predstavlja dar posmatranja koji se u značajnih ljudi već rano obelodanjuje. 58 Kod pojedinih individua možemo već u ranoj mla­ dosti primetiti jednu razliku u tome što se jedni trude da iz materijala koji se pruža njihovoj sposobnosti shvatanja izvuku pojmove i svoju pažnju upravljaju na unutrašnju uzročnu povezanost pojava. on ipak zna da. uto­ liko postaju nesposobniji da se ma i samo nakratko održe na tlu opažaja ne zahtevajući pojam. onda se ipak vara ako misli da je time učinjeno sve za čim u ljud­ skoj prirodi postoji potreba i sposobnost. Oni veruju da umetnika mogu kontrolisati u poznavanju prirode. Naravno da je rasprostranjena zabluda da je čovek posredstvom naučnog saznanja u stanju da svet tako potčini potrebi i sposobnosti saznanja da se može na­ dati da ga kao pojmljeni svet poseduje stvarno onak­ vim kakav je. I pošto bi se umetnost onda srozala na sred­ stvo za izazivanje opažaja tamo gde sama priroda ne bi bila prisutna. i kao što jedni.

razgovetnosti i određenosti. po svojoj spo­ ljašnjoj pojavi. a celokupni sud 10 sposobnosti i obrazovanju poje­ dinca donosi se daleko češće na osnovu one prve. vrlo brzo će se ispostaviti da je slikovita predstava kod različitih ljudi krajnje raz­ ličita i u srazmerno retkim slučajevima razvijena do sa­ mostalne jasnoće. i to nije samo krivica pamćenja koje ne može trajno fiksirati predstavnu sliku koja je u momentu shvatanja jasna i razgovetna čim predmet više nije čul­ no prisutan. ali je čak i najveća mera samo neznatna u odnosu na beskonačnost koja je čoveku i tu otvorena. Mera predstava koja je za njih dovoljna može biti vrlo različita. uprkos osećaja i izvan apstrak­ cije. Čovek prisvaja od predmeta koji se pružaju njego­ vom opažaju najčešće one slike koje se sastoje iz vrlo malo onih elemenata koje predmeti stvarno pružaju opa­ žanju. samo onaj ko je u sta­ nju da ustraje uz opažaj. Predmeti koji nas dugo vre­ mena svakodnevno okružuju. i nije samo predstava sačuvana u sećanju postepeno sve oskudnija. takođe običan život stavlja daleko češće na pro­ bu širinu i tačnost znanja negoli obim i potpunost pred­ stava. pa ipak. no da ono vrlo lako ostavlja na cedilu svog sopstvenika čim bude podvrgnu­ to bilo kakvoj sumnji. Tako čovek obavlja posao opažanja vrlo nemarno. Ali što se samostalnije i nezavisnije vežba apstraktna sposobnost mišljenja. ono će postati utoliko snažnije oruđe u od­ nosu na opažanje. krivica pre leži u samom aktu opažanja. isto tako je beskrajno raznolika mera pojmova i apstrak­ tnog saznanja u čijem se posedu nalazi pojedinac. urezuju se. po količini i vrsti. Emotivni život ljudi beskrajno je različit prema po­ lu. uzrastu. čim se među više ljudi pojavi razlika u mišljenju o spoljašnjoj pojavi već kod nekog vrlo prostog predmeta koji služi svakidašnjoj upotrebi i svako se oseti prinuđenim da sebi da računa o predstavnoj tvorevini koju čuva u svom sećanju o predmetu. do tako nezavi­ sne egzistencije. Ali samo retko opažaj dospeva do tako samostalnog razvitka. čak i onima koji su im bili vrlo bliski i s njima povezani trajnim odnosom. prirodnoj dispoziciji. Jer ako bi varljivi privid i mogao zavesti na pretpostavku da ljudi obdareni podjednako dobrim čulima i upotreblja­ vajući ista čula u istoj okolini moraju dobiti istu meru predstava. kao i nastupanje pojma uvek označavaju krajnju tačku opažaja. on će se uvek nalaziti pred be­ skonačnim zadatkom ako se radi o tome da gospodari opažajem koji mu život neprekidno pruža. odnosi se gotovo isključivo na sposobnost obrazova­ nja pojmova. i ma kako bila jaka i uvežbana njegova sposobnost mišljenja. Nije potrebna nikakva posebna priprema da se čoveku pri­ bliži opažaj. ili kad bi oni možda bili zamenjeni drugima koji bi beskrajno malo od njih 60 odstupali. Vaspitanje kome se podvrgavaju duhovne sposobno­ sti čoveka da bi ih učinilo valjanim za životnu upotre­ bu. tako čvrsto u našu sposobnost predstav­ ljanja da bismo primetili kad bi se u njihovom obliku desile ma i sasvim male promene. Ako se katkad u vaspitanju više nagla­ šava opažaj no što se obično dešava. naciji. nego je nesavršen već opažaj koji se vrši u čulnom prisustvu predmeta koji treba opažati. kod pojedinih individua i u većini slučajeva vrlo nizak stepen razvoja. 3. nego na osnovu ove druge probe. I u vrlo jednostavnim stvarima poznavanje se često ograničava na opšte oznake roda i ono vrlo retko sadrži i posebna svojstva pojedinačne stvari. onda je ipak izliš­ no i štetno ako se time daje više prostora opažaju u nastavi samo kao sredstvu da se dođe do pojma. ipak ne podleže nikakvoj sumnji da će skri­ veniji predmeti saznanja pripasti pojedincu čak i pod istim okolnostima u vrlo različitoj meri.nom načinu posmatranja. U nekim slučajevima je teško konstatovati identitet osoba. tako. Zahtev da se opažaju u duhovnom vaspitanju posveti veća pažnja bio bi opravdan tek onda 61 . dokazuje umetnički poziv. Do­ voljno je podsetiti na vrlo proste i poznate činjenice da bi se i u opažajnim predstavama pokazala krajnja raz­ nolikost. on uopšte pokazuje više sklonosti ka širenju svog apstraktnog zna­ nja nego ka širenju svog neposrednog opažajnog pozna­ vanja. vremenu. a malo je onih koji mogu biti mnogostrani tako što jednu stvar podvrgavaju mnogim načinima posmatranja. da je ono dovolj­ no sve dok ostaju naviknuti odnosi. potrebno je samo malo komplikovati odnose da bi se dokazalo da je to na izgled najsigurnije znanje ipak još uvek vrlo nesigurno. Buđenje čuvstva.

time što bar znaju za zahtev koji je u osnovi onih pitanja na koja naučno istraživanje u najširem smislu nastoji da odgo­ vori. Sve dok opažaj služi nekoj svrsi. samo ta delatnost može dovesti do umetničkog oblikovanja. odnos u koji se on postavlja prema stvarima nije izveden već neposredan. on je neslobodan i konačan.ako bi u njegovom temelju bilo saznanje da opažaj ima za čoveka samostalno i od svake apstrakcije nezavisno značenje. do oruđa najviših stremljenja. predstavlja nešto najneprirodnije. njima katkada postaje jasna beskonačnost pred koju je čovek stavljen tim svojim zahtevom i tom svojom težnjom. pa bilo kakva da je svrha opažaj ostaje oru­ đe. duhovna delatnost koju on svetu suprot­ stavlja nije proizvoljna već nužna. U beskonačnost opažajnog shvatanja sveta moći će da se uveri samo onaj ko se probio do slobodne upo­ trebe svoje opažajne sposobnosti. ako se one priznaju kao opravdane sa­ mo onda kađ se preduzimaju radi neke izričite svrhe. čak i onima koji sferu svog apstrak­ tnog mišljenja neumorno proširuju biće teško da shva­ te da čovek i u pogledu opažanja sa svojim duhovnim sposobnostima stoji pred jednom beskonačnošću. Odnos umetnika prema svetu koji nam ostaje ne­ pojmljiv sve dok kao neumetnici ostajemo na poziciji koju mi zauzimamo prema svetu. dok ono mora izgledati sve neizmernije onima koji se trude da u njemu prodiru sve dalje. rezultati te slobodne upotrebe duhovnih sposobnosti poštuju se kalo najviša ljudska dostignuća. ima pravo na to da se obrazuje za regularnu i svesnu upotrebu. postaje nam shvatljiv ako ga razumemo kao potpuno izvorni i osobeni . da je čovek u stanju da dođe do duhovne vlasti nad svetom ne samo u pojmu već i u opažaju. Izvor i egzistencija umetnosti po­ čivaju na neposrednom zahvatanju sveta jednom speci­ fičnom snagom ljudskog duha. već je svojom prirodom upravo prinuđen na to. isto tako kao i ap­ straktna sposobnost mišljenja. Naprotiv. da ih upražnjava u slobodnoj upotrebi. ili za­ to što su prinuđeni da svoj život provode u praktičnoj delatnosti. da opažajna sposobnost. Ali sposobnost za opažanje se gotovo svuda zane­ maruje i ostaje ograničena na skoro nesvesnu i slučajnu upotrebu. položaj u kome se umetnik nalazi prema svetu nije proizvoljno izabran već prirodno dat. štaviše. iz robovanja svakodnevnoj po­ trebi on se uzdiže do služenja najplemenitijim užicima. dospevaju samo do neznatnog pojmovnog shvatanja sveta. Tako shvatamo na koji način umetniku opažaj može postati beskonačan. Za umetnika je opažanje od samog početka prirodna. slo­ bodna delatnost koja ne služi nikakvoj svrsi s one stra­ ne opažaja i ne završava se u njoj. da ob­ last vidljivog može biti polje istraživanja u kome je čak i izvesnim duhovima dopušteno da učine samo poneki korak. začelo se povećavaju svrhe kojima opažaj služi kao sredstvo. 4. No istovremeno saznajemo i to da opažaj za umetnika miora imati nepo­ sredno značenje koje ne zavisi ni od kakve svrhe koju njime treba postići. No ono o čemu bi trebalo misliti da mora biti najprirodnije od svega što čovek može da učini. U dru­ gim duhovnim delatnostima važi svakako kao tesnogrudo ograničenje. pošto mu nije postavljen ni­ kakav cilj koji leži van njega samog. Bitno je u umetničkoj prirodi to što je rođena za slobodnu upotrebu »pažajne sposobnosti shvatanja. za njega suština sveta koju on nastoji da duhovno pri­ svoji i potčini počiva u vidljivom i dohvatljivom liku stvari. on postaje izlišan čim je svrha ispunjena.odnos ljudskih saznajnih snaga prema stvarima. a rezultat do koga on 63 . nastoji da reprodukuje u svom opažaju. A taj odnos počiva na jednom zahtevu koji čini sastavni deo duhov­ ne prirode čovekove. Čovek je oduvek osećao neodoljivi nagon. Njeno značenje nije dru­ go do određena forma u kojoj čovek ne samo da nastoji da sazna svet. No cilj mu je uvek unapred određen i završava se u ispunjenoj svrsi. on mu se približava kao celini koju. kao celinu. Čovek začelo shvata neophodnost da se u posmatranju stvari i u urezivanju stečenih predstava vaspitava za veću brižljivost. ipak razumeju smisao zahteva koji se u tom pogledu postavlja ljudskom duhu. I oni koji zbog nedostatka sposobnosti. pošto je jed­ nom kroz zahteve života upoznao svoje snage kao upo­ trebljive. shvatanje sveta prema 62 njegovoj vidljivoj pojavi. Tako. Umetniku je svet samo pojava.

da bude pismo kojim se na spe­ cifičan način saopštava nešto što se može izraziti i ne­ kim drugim sredstvom. ni proizvoljno izmišljanje. mora zaostajati za prirodom. Ta gordost postaje opravdana. ako on sam sebe ne želi da unakazi. Ali kod nauke se mnogo pre uviđa da je ona istovremeno istraživanje i oblikovanje. No u osnovi tog shvatanja su zablude koje stvaraju no­ ve zablude. Ali kako može priroda koja nastaje u umetničkom prikazu posto­ jati i bez njega i pre njega? Ta čak i najneznatniji među njima mora stvoriti svoj svet i u pogledu njegovog vid­ ljivog lika. u kome je već često ne­ dostatak u razmišljanju. — detinjast. Protiv takve težnje op­ ravdan je trivijalan prigovor da umetnost. jer za svoje postojanje ima da zahvali ljudskom duhu. bio izgub­ ljen iz vida zbog toga što je taj poduhvat sebi prisvo­ jio tobožnju genijalnu smelost. potrebno je da to što treba podražavati pre svega uopšte postoji. besmisleni poduhvat. već slobodno (oblikovanje. S jedne strane. ono prisvaja sebi veće pravo. nije podređen i izlišan već najviši rezultat i ljud­ skom duhu. 5. Umetnička delatnost nije ni ropsko podržavanje. i naš svet osta­ je siromašan i oskudan. Umetnost je isto tako istraživanje kao i nauka. No onda kada se podražavanje dovodi u vezu samo sa spoljašnjom pojavom polazi se od pretpostavke da umetniku stoji na raspolaganju sigurni kapital skovanih i izrađenih formi čije je odražavanje. usavršenu. koji mu je u osnovi. raspojasana. zahteva se od umetnika da u svom podražavanju repriodukuje prirodu pročišćenu. Ko bi nazvao nauku podražavanjem prirode? Pa ipak bi se to moglo učiniti s istim pravom s kojim se umet­ nost naziva imitativnom. a nauka isto tako obliko­ vanje kao i umetnost. do pukog fantaziranja izopačena mašta. Delatnost umetnika se obično naziva imitativnom. jer ni » čemu ne možemo reći da postoji pre no što je ušao u našu saznajnu svest. a ono što mu priroda pruža treba da mu posluži sa­ mo kao podloga da bi mogao prikazati ono što bi pri­ roda mogla biti da je njega izabrala za svog tvorca. Da bi se nešto moglo podražavati. nužna delat­ nost čoveka čim se on probudi iz tupog. tako i umetnost postaje čoveku mogućna i istovremeno neophodna u trenutku u kome mu se opažajni svet javlja kao element koji je kadar i kome je potrebno da se uzdigne do bogate i oblikovane egzistencije. Taj prelaz posreduje snaga umetničke fan­ tazije. Fantazija umetnika u osnovi nije ništa drugo do uobrazilja koja je svima nama u izvesnoj meri potreb­ na da bismo uopšte posedovali svet kao svet vidljivih pojava. oplemenjenu. da bude sredstvo izražavanja nečeg što egzistira ne­ zavisno od pojave i što nije više u carstvu vidljivog već u carstvu nevidljivog. ukoliko po­ dražava. Jer. u osnovi samo jedna mehanička delatnost. i da nesavršeno podražavanje mora izgledati beskorisno i bezvredno ta­ mo gde originalima nismo baš škrto pokriveni. s druge strane. ipak.dolazi. Umetnost se isto tako nužno jav­ lja kao i nauka u trenutku u kome je čovek prinuđen da stvori svet za svoju saznajnu svest. Carstvo umetnosti su­ protstavlja se carstvu prirode. 6. Ako se trudi da podražava prirodu vrlo brzo će biti prinuđen da u svom podražavanju sjedini vrlo različite strane prirodnog uzo­ ra. onda se od umetničkog podražavanja zahteva da služi višim ciljevi­ ma. neki predmet možemo podražavati na taj način što pravimo drugi koji je jednak njemu. On se nalazi na putu koji konačno mora dovesti do toga da se petlja prirodi u njen stvaralački zanat. Tek tamo gde u neumorno živoj delatnosti snažna uobrazilja izvlači elemente za elemenD 65 . sasvim neophodan. iz savršenstva sopstvene moći on treba da postavi zahteve prirodnom uzo­ ru. 64 smatra se umetničkom produktivnom snagom i veruje da je umetnik pozvan i kadar da pored i iznad realnog sveta po svome nahođenju oblikuje drugi svet koji je oslobođen od zemaljskih uslova. Ali ta snaga uobrazilje je slaba. To je prirodna. Ali ka­ kva saglasnost postoji između odraza i odraženog pred­ meta? Umetnik može samo malo dobiti od onoga što pri­ rodni uzor čini prirodnim predmetom. No kao što se potreba i sa njom mogućnost stvara­ nja naučno saznatog sveta javlja tek na izvesnom stup­ nju duhovnog razvitka. prvo. životinjskog stanja i dospe do više jasnije svesti. a samovolja duhovna moć. da nema nikakvo drugo značenje ni smisao do da po­ moću duhovne prirode čoveka dovede svet do pojmljive i pojmljene egzistencije.

Time što izgleda da umetnik u izvesnom smislu saznaje. Da ljudska priroda nije bila snabdevena umetničkim obdarenjem. Do izvesne mere svaki čovek stiče onu svest o svetu koja. on veruje da ga tek tada poseduje.ona sama je proces ko­ jim se duhovni posed ljudi obogaćuje. a ona rana svest zakržljavi. jer i zadovoljenje njegovih duhovnih potreba pripada mu samo kao nagrada za to nastojanje i za taj rad. tamo gde on. on ne saznaje i ne otkriva ne­ što što je i nezavisno od njegove delatnosti postojalo. On ne prelazi iz nižeg nesvesnog stanja u više svesno. otkriva prirodu. Za njega je svet vidljiva pojava ukoliko kroz njegov duh dospeva do egzistenci­ je. kada se pojača. U umetniku se razvija jedna specifična svest o svetu. svet opažaja mu ostaje oskudan i mutan. prva svest svakog čoveka ispunjava se opažanjem stvari u njihovoj vidljivoj pojavi. U umetnosti čovek stupa u borbu s prirodom ne radi svoje fizičke. a pod umetničkom produkcijom uopšte. podvrgavajući svet kao pojam svojoj sili. jer . U umetniku se kreće jedan moćan nagon da onu usku tamnu svest ko­ jom je zahvatio svet pri svom prvom duhovnom buđe­ nju jača. snagom svog duha zahvata konfuznu masu vidljivog koja na njega juriša i razvija je do oblikovane egzisten­ cije. 7. obazirući se nadaleko. a prvi sadržaj njego­ vog duha je svest o vidljivoj i dohvatljivoj prirodi. sličnom životu životinja u poređenju s novom svešću o svetu do koje je dospeo. ne može se razumeti 5» 67 . koju je uzi­ mao kao jednostavnu i jasnu. on stiče i stvara sebi mnogoliki svet. ono stiče svest o svetu još pre no što bilo šta o nje­ mu zna. ono ima svet još pre no što to što ima može oz­ načiti izrazom svet. stvore mu drugu svest. Kad se u čoveku razviju druge snage. Fantazija je ta koja. saziva ono što je udaljeno i na najužem prostoru dočarava punoću života koja je skrivena tupom čulu. uzdiže od onog što je bezoblično do forme i lika. širi. do lika. ona. Ona ne polazi od misli. kao i sva­ kom drugom. i dok on nastoji da svet pojmova u sebi uzdigne do sve bogatije i jasnije svesti. in­ tuicija kojom čovek vidljivu pojavu stvari. pruža zna samo drukčije od nekog drugog da iskoristi. I tako ona nema posla s ma­ terijalom koji je već bilo kako postao duhovna svojina čovekova. od du­ hovnog produkta da bi se spustila do forme. za nju je izgubljeno ono što je već podleglo bilo kom duhovnom procesu. To što ona stva­ ra nije neki svet koji egzistira pored nekog drugog sve­ ta i nezavisno od njega. onda on lako zaboravlja onu ranu svest do koje se najpre uzdigao stupajući u život. tek stvara svet kroz i za umetničku svest. postaje umetnička svest. Nije umetni­ ku potrebna priroda. stupajući u akciju. već poče­ tak i kraj njene delatnosti leži u stvaranju likova koji kroz nju i počinju uopšte da egzistiraju. već pre radi razvitka jedne svesti žrtvuje drugu. i na tom putu nalazi se sve njeno duhov­ no značenje. naprotiv. Tako umetnost nema posla s gotovim likovima koje zatiče pre svoje delatnosti i nezavisno od nje. To je jedna od onih intuicija koje omogućuju pristup u višu sferu duhovne egzistencije. pre je umetnik potreban prirodi. i. naprotiv. već je njegova delatnost potpuno stvaralačka. razvija ka sve većoj jasnoći. Umetnička delatnost započinje tamo gde se čovek nađe suo­ čen sa vidljivom stranom sveta kao s nečim beskrajno zagonetnim.tima iz neiscrpnog tla sveta čovek naglo sagleda sebe suočen s jednim beskrajno komplikovanim zadatkom tamo gde se ranije bez muke snalazio. priroda pre dobija tek delatnošću umetnika u izvesnom pravcu bogatiju i višu egzistenciju za umetnika i za svakog ko ga na njegovom putu može pratiti. nagnan unutrašnjom nužnoš­ ću. Pre no što se u njemu razvije sposobnost da obrazuje pojmove i da niz prirodnih pro­ cesa podvrgne zakonu uzroka i posledice. Sva­ ko dete nalazi se u tom stanju. Svaki čo66 vek smešta u svoju glavu jedan svet formi i likova. ona stvara formu za ono što još ni na koji način ne egzistira za ljudski duh i što u toj formi tek počinje da postoji za ljudski duh. opazi u njenom beskonač­ nom bogatstvu i u njenoj kolebljivoj zbrkanosti. ona se. već radi svoje duhovne egzistencije. On gubi svet stičući ga. On smatra tu ranu egzistenciju nesvesnom. on ispunjava svoj duh raznolikim slikama predmetno postojećeg. svet bi za čoveka bio i ostao izgubljen u jednoj svojoj velikoj beskonačnoj strani. njenu delat­ nost izaziva ono što još nije dodirnuto ljudskim duhom. Nije tako da umetnik ono što mu priroda.

nije drskost već kratkovidost. Ona je nužna ne zato što su ljudima potrebna dejstva koja proističu iz njenih rezultata. već fragmentarni izraz nečeg što se u svojoj celokupnosti ne može izraziti. do sve potpunijeg obli­ kovanja. ali ta trenutna aktivnost njegovog duha je jasna svetlost koja mu svet munjevito osvetljava i on će se uzalud truditi da je za­ drži. Ni ta delatnost ne napreduje neprekidno. Sve dosti­ gnuto otvara mu pogled na još nedostignuto. Sve duševne snage služe toj svrsi.ništa drugo do stvaranje sveta. Carstvo po­ java postaje za njega bezgranično. već pre zbog toga što su ljudi dobili snagu za tu delatnost. 8. a kako često protekne mnogo vremena pre no što priroda rodi individue koje mogu samo naslućivati obim i jasnoću svesti svojih dalekih prethodnika. Umetničko delo nije suma umetničke delatnosti individuuma. Unutrašnja ak­ tivnost koju razvija umetnik. koja se vrši u ljudskoj svesti i za nju. jer prevazilazi običnu meru ljudske snage. neumorni rad duha da svet pojava u sopstvenoj svesti dovede do sve bogatijeg razvoja. To je prava umetnička delatnost. Umetnička svest u svojoj celini ne prekoračuje granice individuuma. Duhovni život umetnika sastoji se u stalnom proiz­ vođenju te umetničke svesti. najviši cilj. neizgubivo za svet. u kojoj se sve ono čime pojava za čoveka može postati značajna povlači pred onim čime ona može postati čisto opažaj no shvatanje koje se neguje radi njega samog. sva­ ka svest tone u on»m trenutku u kome nastaje i ustupa mesto novoj. I kao što je u životu pojedinaca. Tamna svest o svetu. Samo kroz umetničku delatnost čovek poznaje svet i on ne zna koji su mu regioni mutni i skriveni. da bi u sledećem iznova za­ počela. Dok čovek čini da se iz bezoblične mase lik za likom uzdiže u njegovu svest. u kome je proizvo­ đenje umetničkih dela samo jedan spoljašnji rezultat. Ona se iscrpljuje u sva­ kom pojedinom momentu. ne garantuje mu ni u jednom trenutku trajni posed u kome može u miru uživati. već je sama taj rezultat. pojačana do najveće mere. javlja kao nad­ ljudska. »Dobar 69 . Može­ mo pratiti njenu egzistenciju i tamo gde ona ne teži da se ispolji ni u kakvom umetničkom delu. ona predstavlja stalni. do koga se probio pojedini značajni indi­ viduum. Misliti da će umetnička delatnost ikada moći da dostigne svoj krajnji. mada u vrlo oskudnom obliku. Već na vrlo niskom stupnju razvitka u najsirovijim individuama stupa u akciju ta snaga. a sva strast. Uzalud laskamo sebi mišljenjem da je saznanje. Nastaje umetnička svest. on ne iscrpljuje taj svet i ne završava ga. ako svoje snage ne stavljaju u službu toj delatnosti svog duha. ne poseduje ga niko ko ne zna iznova da ga stvara. tako mu može i slediti beskrajna umetnička delatnost. to dalje izmiču pred njegovim okom i granice samog sveta. No polazeći odatle. s individuumom gasi se i saznanje. sve oduševljenje ne služe umetniku ničemu. isključivo s obzirom na njegovu vidljivu pojavu. on je mora iznova stvarati ako treba da mu iznova zasvetli. a ovaj ne reprezentuje umetnički rad u ćelom svom toku. pravo umetničko stvaranje. Samo dok je čovekov duh u aktivnosti. koja čini sadržaj njegove egzistencije. Ko se može pohvaliti da je od vremena Leonarda možda samo izdaleka sagledao vrhunac njegovog umetničkog sazna­ nja sveta. u pojedinom individuumu dostiže svoju kulminaciju u pojedinom trenutku. On otvara pogled u svet umetničke svesti time što je­ dan lik iz tog sveta dovodi do vidljivog neposrednog iz raža. čovek poseduje ono za čim teži. pokretan svojom priro­ dom. razvija se i uzdiže samo tu i tamo do spoljašnjeg umetničkog čina. jasnoća svesti do koje se po­ jedinac uzdiže. Duhovna umetnička delatnost ne daje nikakav re­ zultat. zato što nastaje kroz njegovu beskonačnu delatnost. Ali ona se ne mora nalaziti u vrlo velikoj meri da bi ipak preovladala nad drugim stranama duhovne prirode i individu­ umu utisnula pečat pretežno umetničkog obdarenja. Kao što mu prethodi beskonačna umetnička delatnost. uzdiže se u srećnim momentima do jasnog zrenja. ta masa ipak ostaje neicrpna. Svuda gde ljudi obitavaju javlja se ta delatnost. i što dalje umetnik širi svoju vlast nad svetom. pruža se beskonačna raznolikost i stupnjevitost dok se ne dođe do onih retkih pojava u kojima se ta snaga. Ta delatnost je beskonačna. ona nikad ne prelazi potpuno u spoljašnji izraz. niti neumorno raste. već samo u određenom stadijumu. pre no što ih umetnička delatnost osvoji za njegovu svest. tako je i u 68 životu čovečanstva. naprotiv.

Onaj ko svet ne posmatra sa interesom umetnika. Potpuna jasnoća i neophod­ nost se poklapaju. onda nalazimo da.« Iako se duhovna delatnost umetnika nikad ne mo­ že potpuno prikazati u formi umetničkog dela. To je najviši stadijum do kog on može dovesti svo­ je produktivno saznanje. takvog a ne drukčijeg bića. do ispitujući uslove nastajanja. 71 . ipak. on je ne mora tražiti da bi u njoj prikazao neki sadržaj. umetnički duh ne proizvodi najpre neoblikovan sadržaj umetničkog dela. nijedna umetnost ne može zamisliti. opa­ žaj ni svet je za njih ostao haos u kome vlada proizvolj­ nost. Umetničko delo je izraz umetničke svesti koja je uzdignuta do izvesne relativne visine. Od samog početka duhovno zbi­ vanje u umetniku nema nikakva posla ni sa čim dru­ gim do sa istim onim materijalom koji se u umetnič­ kom delu vidljivo pojavljuje. ona ipak stalno teži ka izrazu i u umetničkom delu dostiže svoj momentani najviši uspon. odraz lika koji živi u umetničkoj svesti — onda proizvođenje umet­ ničkog dela za samog umetnika ne bi bilo neophodno — već je sama umetnička svest ta koja u pojedinom slu­ čaju dospeva do najvišeg razvitka dostupnog tom indi­ viduumu. kaže Direr. »i kad bi bilo mogućno da on večno živi. »Tako neki čovek«. »rođen i ob­ razovan za takozvane egzaktne nauke. Na tom putu ume­ tnik iostavlja za sobom sve ono što mu je pojava u po­ nekim stadijumima razvitka učinila značajnim. mogao bi ion iz tih unutraš­ njih ideja. no on će teško shvatiti da pojava kao takva u sebi nosi neophodnost.slikar iznutra je pun figure«. taj neće nastojati. njene osobine gube moć nad njim utoliko više ukoliko ona sama podleže moći njegovog saznanja. ako uopšte oseća potrebu za tim da pojavu stvari saznaje u njihovoj neophodnosti. Samo tamo gde duh nije u stanju da vlada. ona isključivo služi duhovnom procesu. ako smo uopšte u stanju da je pratimo. da to postigne na drugi način. bez koje se. priznati kao glavnu umetničku težnju onu koja se sastoji u tome da svaku formu. ma kako oni u svom saznanju unu­ trašnjih povezanosti zauzimali neprijateljski stav prema svakoj neodređenosti i svakoj proizvoljnosti. onda ipak moramo. ma kako oni napredovali u toj borbi. Tehnička manipulacija kojom se umetničko delo izrađuje postaje neophodnost za umetnički duh on­ da kad on oseti potrebu da to što u njemu živi uzdigne do najviše egzistencije. Snagom umetničke uobrazilje opažaj na svest o svetu postaje bo­ gatija formama i likovima. Umetničko delo nije izraz nečeg što bi i bez tog izraza postojalo. da navedemo jedan Geteov aforizam. ravnodušan prema svemu drugom. izliti uvek nešto novo kroz svoja dela. Ali ako nam i ova stvarala­ čka snaga. već samo sa­ držaj u još nerazvijenom obliku. te­ hnika stiče samostalno značenje. Umetnička forma je neposredni i jedini izraz te svesti. koja ide u širinu i raznolikost. na vrhuncu svog razumskog saznanja. Tehnika nema samostalno pravo u umetničkoj delatnosti. o kojima piše Platon. tako je i umetnik prinuđen da svoj opažaj 70 uzdigne do te mere da mu postane neophodan. ma kako se revnosno borili za to da taj haos od zbivanja srede u nužnu celinu. važenje i razvoj. Ako umetnik svoj opažaj pojava uzdiže do shvatanja neophodnosti. svaki lik razvije do njegove pune egzistencije. Umetnik se s tim ne može zadovoljiti. traži telo u koje bi se mo­ gao smestiti. koji. Umetnik ne dolazi do njene primene na okolišnom putu. izmamljuje divljenje. sa­ držaj umetničkog dela nije ništa drugo do samo obli­ kovanje. U umetničkom delu oblikotvorena aktivnost nalazi svoj spoljašnji završetak. nastao kao bezobličan. No ako postavimo pitanje: koji je poslednji vr­ hunac na kome umetničko stremljenje u pojedinom slu­ čaju mora zastati. dok ne dospe do potpuno nužne egzisten­ cije. neće lako shvatiti da može posto­ jati i jedna egzaktna čulna fantazija. kaio što ljudski duh uopšte u svojoj težnji ka saznanju. onda je to druga operacija od one kojom naučni istraživač sa­ znaje neki prirodni proces kao nužan. i po­ staje umetnički vredna. koja je nezavisna od saznanja uslova nastajanja. on ne ispušta opažaj pre no što predstava njegovog duha ne postane jasna u svim svlojim delovima.« Najmanji je broj onih ljudi koji osećaju uopšte potrebu da svoje opažajne predstave razviju do te mere da one dobiju karak­ ter neophodnosti. 9. ne nalazi tre­ nutak počinka pre no što je došao do ubeđenja o neop­ hodnosti. umetnički izraz je neposredan i nužan i istovremeno isključiv.

ne mogu nadoknaditi umetničku bezvrednost. no suviše često nazivamo božanskim ono što ni­ smo shvatili kao ljudsko a. Ali time što se umetnik tako izuzima. ne neko ma kako plemenito uživanje. samo je dokaz za to da se oni nisu uzdigli iznad vidokruga tog mnoštva. Umetnička delatnost je sasvim izvorna i potpuno samostalna duhovna delatnost. Oni zastaju na jednoj prosečno niskoj meri predstava i kopiraju prirodu koja sto­ ga zaslužuje da se nazove obična. da bi bez njega čovečanstvu nedostajalo. Umetnik se rado sma­ tra nekom vrstom luksuznog artikla čovečanstva. uvek čekati na nova rešenja. Umetnost se naziva nečim bo­ žanskim zato što se u njoj ne razume ono što je ljud­ sko. već ona uvek i svuda može biti jedno i isto. To što mnoštvo u njihovim delima prepoznaje prirodu. Umetnost. ona se vodi oko jedne produkcije koja je spolja svakako slična umetnosti. nego pokušati da se to učini shvatljivim. Umetnost je uvek realistička zato što nastoji da proiz­ vede ono što je za čoveka ponajpre realnost. ali koja je iznutra neumetnička. shvatanja za koja se veruje da laskaju umetniku. niti su u stanju da svoje opažanje prirode razvijaju ka sve višim stupnje­ vima. Ona pretpostavlja najvi­ šu promišljenost i vodi ka najjasnijoj svesti. lakše je svesti ne­ što neshvaćeno na neshvatljivo. koji ona rešava u svakom svom pravom delu i koji će.Primedba 1. koja se naziva cvetom ljudskog delanja zato što izgleda da izmiče zemaljskom postojanju. Možemo nazvati božanskim ono o čemu znamo da se ne može stvoriti nikakvom ljudskom sna­ gom. naravno. sav proizvoljni sadržaj. či­ jim neposrednim nosiocem ili posrednim znakom pravi­ mo umetničko delo. Ona nije izuzetni ja no što su to druga značajna ljud­ ska postignuća. nastoje da umetničku oskudnost svojih oblikova­ nja nadoknade vanumetničkim sadržajem. Oni rade za najnižu potrebu i traže odobrava­ nje time što se spuštaju do niskog stanovišta nerazvije­ nog opažanja prirode. Oni misle da prirodu podvrgavaju svojoj sili. banalna priroda. Sva spretnost u repro­ dukciji sirove prirodne slike. bilo kako da je nazovemo. Takozvane realiste ne treba kuditi zbog toga što u svo­ jim delima glavni akcent stavljaju na čulnu pojavu. time što se njegova dela posmatraju tako reći kao suvišak koji je milostivo proviđenje podarilo čoveku radi utehe i radi ohrabrenja. ne mo­ že biti bilo realistička ili idealistička. banalnim glavama. već zato što oni obično u čulnoj pojavi nisu u stanju da uo­ če nešto više od onog što iz nje može dobiti i najneznatnija sposobnost shvatanja. No idealisti. ion se poštuje zbog jedne vrste delatnosti koja se uzdiže iz kruga ostalih ljudskih aktivnosti. A umetnost je nešto u najvećoj meri ljudsko i ne može se shvatiti kako bi ona trebalo da bude nešto dru­ go. Primedba 2. sve dok se ljudi rađaju s potrebom da svet i umetnički saznaju. Ako ume­ tničku delatnost tako rado nazivamo nesvesnom. Dela i jed­ nih kao i drugih su beznačajna. Ta okolnost je kri­ va zbog nekih pogrešnih shvatanja položaja umetnika u svetu. onda time samo dokazujemo da nismo u stanju da uđemo u specifičnu prirodu umetničke svesti. već jedna ćela vrsta više duhovne egzistencije. odriče mu se mnogo važnije prizna­ nje — da on u svakidašnjem poslu čovečanstva svoj ozbiljni i neophodni deo obavlja onako isto kao i sva­ ko drugi. koji nisu zadovoljni s prirodom onakvom kakvu saznaju. a ne vide da to što oni drže pod svojom vlašću nije ni­ šta više do oskudni posed velikog mnoštva ljudi. Dokona je svaka raspra oko realizma ili idealizma umetnosti. jer je to ona priroda koja se odražava u običnim. ipak. dok mu se oduzima njegovo pravo. ako s pravom nosi to ime. i ona je uvek idealistička zato što je svaka realnost koju ona stvara produkt duha. Umetnik može imati samo jedan jedini za­ datak. 72 .

a drugima je ona zai­ sta skrivena. samo u njemu on dospeva do mogućnosti više duhovne egzistencije. priznajmo to odmah. 3. Već smo u početku uka­ zali na to kako neumetniku mora biti teško da prodre u razumevanje manifestacije jedne njemu strane moći. Ali. pojedincu ne može izgledati ništa vrednije od tog kompleksa duhovnog poseda koji mu neotuđivo pripada i stalno se povećava. baš kao ni strani posmatrač. iščeznuti bez traga u bližem ili daljem vre­ menu. koja se u svojoj celokupnosti ne može izraziti. razvija svet do određenog lika i do određenog sadržaja. i kao vidljivi trajni spomenik te svesti živi još izvesno vreme. Čovek ne može uopšte nikad čvrsto život uhvatiti u svoj njegovoj punoći i sačuvati ga od propa­ sti ili samo od zaborava. kao izraz trenutno najvišeg umetničkog saznanja. postojeći dalje samostalno. u osnovi. on lišava čoveka spo­ sobnosti da se vrati u ono stanje bez poseda. koji. onaj ko želi da sledi umetnika u njegovoj oblasti. zadirući duboko u tajanstvenu radionicu stvarala­ čke ljudske prirode. prolazni znaci. na njemu poči­ va njegova duhovna individualnost. Šta su stotine. 74 2.IV 1. i ako bi ono u momentu svog nastajanja nestalo bez traga. U toku duhovnog razvitka čovek. izmiču pogle­ du. samo je­ dan jedini put umetničko delo je potpuno živo. U tom naj­ višem smislu pojedino umetničko delo je nešto nedo­ kučivo. ono mora u svakom poznijem momentu izgle­ dati više ili manje proizvoljno i zagonetno. od trenutka svog dovršenja ona idu u susret postepenom razaranju. ni sam umetnik. On uklanja neke prepreke. i ako se ono u momentu nastanka pojavilo s neophodnošću. Sama umetnička dela. ne­ ma trajanja. određuju njegov lik. on mora svet j. No ako dobro promislimo šta znači potpuno razumeti jedno umetničko delo. prepu­ štena slučaju. zauvek pro­ pada sa individuumom. da bi ga na nov način upoznao. Za individuumom idu i njegova dela u grob. nerešivim zadatkom. postoji samo jedan jedini put. Ono što mu zaostaje jesu frag­ mentarni. nastojati da prodremo u razumevanje umetničkog dela u tom smi­ slu da bismo uopšte uspostavili s njim prisan duhovni 75 . kao tebi strani jezik. koja za svoje postojanje ima da zahvali pose­ bnoj milosti prirode i najređim okolnostima. žive više ili manje dugo. »Umetnost slikanja mogu dobro prosuditi samo oni koji su i sami dobri slikari. kada mu je svet još sve mogao postati. nadživeti propast in­ dividuuma. onda će i oni neznatni tragovi koji. umetnička dela su samo senka onoga što su bila kad su još bila povezana sa živom delatnošću umetnika. ono bi ispunilo svoje naj­ više određenje. Sama svest. ali i sam nehotično postaje preprekom. jer mu ni u kom obliku nije pripadao. Pa ipak. Videli smo da se umetničko delo uzdiže iz celokupnosti individualne umetničke svesti. Pa ipak moramo. samo u tom trenutku i samo za jednog jedinog čoveka ono ima svoje najviše značenje. Niko ga ne može dozvati u taj život. tako nas i duhovni posed oslobađa i zarobijuje u isti mah. A i u svom trajanju. Svest koja se dovršava i pojavljuje u umetničkom delu. kao i svaki drugi.oš jednom posmatrati kao da mu je stran. određen pretežnom dispozicijom svoje prirode i elementima koje mu daju vaspitanje i život. taj mora sići s visine svoje duhovne svesti na koju ga je doveo životni rad. onda ne možemo sakriti od sebe da se nalazimo pred jednim.« Ovaj Direrov afori­ zam izgledaće nam objašnjiv i opravdan ako promislimo da delatnost umetnika počiva na jednom duhovnom pro­ cesu koji se ne može naći tako samostalno razvijen u či­ tavoj oblasti duhovnog rada. šta hiljade godina? Ako najviša umetni­ čka svest. a već posle kratkog vremena i najtrajnija dela postaju ruine. preduslovi.

Čovek koji razmišlja. sa svom svojom revnošću 77 . I kao što nam umetnička dela najpre .o onome ko sudi. zavisi od produkti­ vne snage našeg duha s kojom susrećemo delo. onda se često varamo u tome što mislimo da prosuđivanje mora biti strogo prema postignućima. ma koliko se tru­ dili s revnošću. radi pitanja kako je ono moglo proisteći iz umetničke svesti. Pogled na njih budi nas za jednu novu vrstu duhovnog života. ali ne i nastanak umetničkog dela iz tih dej stava. no ono može biti stro­ go samo prema samom sebi. tako nam ona postaju najvažnijim sredstvom obrazovanja u kretanju onim putem na koji su nas uputila. i ako zahtevamo strogost u prosuđivanju. Tek u onom trenutku. u hiljadostrukoj mešavini i šareno mnoštvo postignuća je nu­ žni rezultat beskonačne različitosti obdarenja. Takođe iskustvo uči da sud koji sebi pripisuje odredničku moć nad produkcijom. a najviša prijatnost koju njima dugujemo. koji opaža masu onog što je proizvedeno kao zbrkanu. onda ono počinje da za nas dobij a pravi ži­ vot. treba odbaciti. počiva na neopravdanoj pretpostavci da postignuća tre­ ba da opravdaju svoje postojanje pred refleksivnim ra­ zumom. no ona potiču uvek iznova neposredno iz jedne sfere koja mora ostati nepristupačna uticaju refleksije. 1. Netolerancija suda prema postignućima koja. p. možemo biti sigurni da smo Jh shvatili u njihovoj najintimnijoj suštini.otvaraju pogled za svet u umetničkom smislu. Ono nam ostaje iznutra tuđe. U osno­ vi produkcije u najširem smislu. Vidimo sebe neposredno uvučene u delatnost stva­ ralačkog umetnika i rezultat shvatamo u živom nastaja­ nju. prosuđivanje proističe iz jedne jednostavne po­ trebe. Pred njim je produkcija kao a priori data i sav nje­ gov trud koncentriše se na to da stekne jasan pregled i nad tom oblašću života. Produkcija i prosuđivanje su potpuno odvojene ob­ lasti. Reprodukujemo umetničku delatnost. Ali se najpre moramo sporazumeti o odnosu u kome se nalazi prosuđivanje prema produkciji. nalaze se vrlo raznolike duhovne potrebe. do koje možemo dopreti. u kome postanemo svesni da se. I počinjući tako da razumevamo jezik umetnika i da shvatamo umetničko delo. sva ta dejstva mogu objasniti iz umetničkog dela. Samo ukoliko svom saobraćaju sa umetničkim delima dajemo taj sadržaj. sebe vidimo u novom odnosu prema svetu i saznajemo da svet možemo posedovati u još jednom sasvim dru­ gom smislu no što smo ga pre toga prisvajali. ne samo umetničke. dobijamo najviši podsticaj za koji možemo zahvaliti umetničkim delima. za koju možemo da zahvalimo ljudskim posti­ gnućima. poklapa se s napretkom u sa­ znanju. V Na temelju prethodnih izlaganja nastojaćemo sada da pronađemo tačke oslonca za prosuđivanje umetnič­ kih dela koje bi u najvišem smislu reci bilo realno. nastoji da se u njoj orijentiše. i stoga zabo­ ravimo na sva pitanja šta umetničko delo za nas može biti. a mera razumevanja. Nasuprot tome.odnos. Ljudska pri­ roda je obdarena hiljadostrukim dispozicijama. Tako iz umetničkih dela crpemo najve­ ću korist. ljubavlju i oduševljenjem da za sebe osi­ guramo njegova više ili manje udaljena dejstva. doduše. Ona postaju znaci na jednom od onih puteva na kojima se uzdižemo do više svesti.

bilo da požnju pohvalu ili pokudu. prima kao nešto dato i u sebi opravdano i ne na­ stoji da mu suprotstavi nikakav drugi napor. prekriven drugim du­ hovnim stremljenjima. jasno uočiti crvenu nit koja označava postojanje jednog i is­ tog umetničkog nagona u naj različitij im stepenima. ali rđava uopšte nikad ne može biti. po sebi slab. kritičaru unapred moraju biti strani svi sudovi koji počivaju na zamenjivanju umetničkog značenja dela s drugim njegovim kvalitetima. On saznaje neku vr­ stu sveprisustva umetničke snage u duhovnom životu i uočava ćelu jednu ogromnu oblast duhovne delatnosti u kojoj ga spoljašnja nesličnost rezultata ne može obma­ nuti u pogledu unutrašnje saglasnosti njihovog smisla. jer i ono što čovek hoće da duhovno prisvoji. posmatra kako jedna neprekidna linija spaja najneznatniji umetnički nagon koji. za njegovo razmatranje otpašće sve ono što ne potiče iz umetničke snage. do napor istraživanja i saznavanja. bilo kakvo da je. zbog koje okrivljujemo sve one koji zauzimaju stav i izraz učitelja prema onima od kojih se razlikuju baš time što im je od prirode poreknuta sposobnost za samostalnu umetničku delatnost. u kojoj su satkane ma­ nifestacije najrazličitijih obdarenja i stremljenja. dakle. umesto da u pravom umetniku poštuju pravu snagu koja u nedoglednoj ak79 . Samo na tim vrhuncima umetničke delatnosti kritičar može steći čisto saznanje o onome što inače susreće samo u beskrajno mnogostrukim mešavinama. Duh gubi onda onu nepristrasnost i živahnost koja mu je potrebna da bi sledio staze stvaralačkog umetnika. in­ diferentan pre u višem smislu. nije potrebno priznanje da je dobra. osvetljen stečenim saznanjem. Sa svakom generacijom će se iznova roditi sve one snage koje će morati da budu produkti­ vne. on će u šarenoj celini. koja se u pojedinom umetničkom delu obelodanjuje. Kao i svaka ljudska sposobnost. da umetnička sposobnost može podleći nekim zabludama i tako u izmenjenom stanju producirati pojave koje. Razumevanje može uvek samo zaostajati za dostignu­ ćima umetnika. Polazeći s tih vr­ hunaca on će. Svako stečeno saznanje postaje prepreka daljem razumevanju. 78 3. koje se u pojedinom individuumu već bore za mesto s drugim duhovnim snagama. umesto da umetnička dela posmatraju kao ne­ iscrpni izvor studiranja i saznanja. 4. s jedne strane. tako se i umetnička javlja samo u beskrajno retkim slu­ čajevima u isti mah snažna i neometana preovlađivanjem drugih dispozicija. No strogost suda prema samom sebi postaje ne­ ophodna najpre tamo gde se radi o tome da se oblast prave umetničke produkcije izdvoji za saznanje iz celokupnosti ljudskih dela. me­ đu najrazličitijim formama. On prati tragove umetničke snage nani­ že. Umesto da se pred ispoljavanjem umetničke snage nauče skro­ mnosti. Ako. na naj različiti j im stupnje­ vima razvitka. Onaj ko želi da prosuđuje postignuća ljudi. da umetnosti. razvija­ nje i neprekidno povećanje svog umetničkog saznanja.ništa ne ispravlja. tako reći. mora sa strašću zahvatiti. ne tako da on svojim osećanjem nikako ne učestvuje u njima. onda će mu vrlo brzo izgledati neprimenjive i obične formule kojima prosuđivanje obično označava kraj svoje delat­ nosti. ako dobije definitivan karakter i fiksira se u pravilo i zahtev. Nepo­ dnošljivo je u oblasti prosuđivanja umetničkih dela na­ ići na naduvenost. pomućenju i zakržljalosti. a nikada im ne može prethoditi i ne zna koji će mu još zadatak u budućnosti postaviti ume­ tnička delatnost ljudi. tamo gde uopšte postoji. mora u izvesnom smislu biti indiferentan prema njima. opažati či­ sto i neposredno umetničku delatnost u ćelom obimu. makar se i pokazivalo u umetničkom delu. prati sudbinu kojoj je potčinjena umetnička snaga ljudskog duha u pojedinom slu­ čaju. Time što. da postojeće. sa najsnažnijim pokretima umetničke te­ žnje. same od sebe ispadaju iz oblasti autentične umet­ ničke delatnosti. 2. On će stoga krajnji rezultat svoje delatnosti moći da nađe samo u proceni mere one umetničke snage. ne može ojačati do samostalne egzistencije. on uviđa. Umetnik ima da zahvali samo najozbiljnijem radu za dostizanje. I iz toga onda konačno sledi da se prosuđivanje strogo mora čuvati od toga da sebi stvara kodeks zako­ na kome bi a priori moglo podvrgnuti umetničke poja­ ve. do najprimitivnijih stupnjeva duhovnog razvitka. s druge strane. Nijedna druga duhovna delatnost ne može dovesti do zauzimanja stanovišta koje bi se moglo pozivati na bilo koji autoritet u odnosu na umetnička dostignuća. čim se saznaju u svojoj biti.

pravi nosioci umetničke svesti i jedini koji je unapre­ đuju. pošto im nedostaje izvanredna snaga. i ako se tu i tamo iz postojećih umetničkih dela crpe umetničko sa­ znanje. povezati ozbiljno. Videli smo da s obzirom na neke odnose u kojima se čovek nalazi prema umetničkim delima mo­ že postojati samo jedan zaista unutrašnji i duhovno pro­ duktivan odnos prema njima. slu­ že isključivo proširenju naučnog saznanja. Malo od onoga što ona izaziva i što se od nje zahteva proističe iz potrebe. Nara­ vno. a umetnost živi prividnom egzistencijom. i koja se jedino njome može zadovoljiti. nego li s respektom za dostignuća jedne snage. lakše je pod zauzetim stavom i izrazom nadmoćnosti prikriti neznatno i lako stečeno razumevanje. u kojoj sami ne sudelujemo. Ali umetnici. to ono ipak mora ostati neznatno ako ne stupi u službu samostalne produktivne snage. ipak isto tako moraju nazvati eminentno neumetničkim. VI Na kraju ovih razmatranja potrebno je još samo ne­ koliko reci. iako eminentno naučna. Ali postoje i vremena koja se. iz koje jedino izvire prava ume­ tnost. kritičari se katkad ponašaju tako kao da umetnici nemaju nikakva druga posla dio da na više ili manje zadovoljavajući način izvedu ono što je njima samima u osnovi već odavno bilo poznato. Bilo je epoha u kojima su naučna i umetnička svest istovremeno došle do značajnog razvitka i uz­ dizanja. Mnogostruko učešće umetnosti u duhovnoj kulturi još ne zasniva umetničku kul­ turu duha. nisu u sta­ nju da u takvim vremenima svom pozivu daju vrednost značajne duhovne težnje. U takvim vremenima najbolje duhovne snage pokreće na aktivnost naučno interesovanje. bace najdublje pogle­ de u tajne uzročne povezanosti.tivnosti radi na proširenju granica oblasti čovekove du­ hovne dominacije. Najviša duhovna stremljenja koja se trude oko njenih dela. neumorno nastojanje za saznanjem značaja tih dostignuća. Umetnost zapada u ruke ma6 81 . čak je pojedinim visoko obdarenim ljudima bi­ lo dopušteno da dok su nastojali da umetnički shvate opažaj u njegovoj beskonačnosti.

da u svom svetu izvršava delo razumnog oblikovanja. verista ra6* 83 . priznati da delima te dvojice umetnika uveliko treba zahvaliti što se u poslednjim decenij ama ispoljila stalna težnja umetnika ka tačnijem posmatranju priro­ de i tešnjem povezivanju sa životom. umetnička delatnost operacija saznajne moći. umetnički rezultat — saznajni rezultat. Škole realista. Nisu više u pitanju pojedini poku­ šaji. Ali sama njena suština jam­ či za to da će njeno vreme opet doći. Umetnik ne čini ništa drugo do to. principijelno su­ protno realističkoj doktrini. Ako je umetnička proizvodnja i zazirala od toga da ide do krajnjih konsekvencija za realističkim težnjama. u kome će se napušta­ ti utrvene staze zato što se uvidelo da se ni na njima ne može dostići večno daleki cilj. ako i nije napuštala svoje stanovište. kojima se čovečanstvo stotinama godina pre toga kretalo. slikar Kurbe (Courbet) i književnik Flober (Flaubert).odbacuju otupela oruđa i masa za ona koja su dugo mirovala. u kome se neće verovati da se suština sveta može naći isklju­ čivo tamo gde se ona već tražila. moglo se. otada.nje obdarenih. Uvek će se iznova vraćati vreme. mi bismo se veoma varali ako bismo poverovali da se značaj reali­ stičkog pokreta u tome iscrpljivao. u Francuskoj umrla dva najista­ knutija talenta realističkog pravca. impresionista. traže tragovi. Kritika. ipak je iskoristila neke rezultate novih stremljenja. Kada su. Ali. u čemu se sastoji bit sva­ kog saznanja. naturalista. kad se . ne dovodi ni do kakvog pomena vrednog duhovnog napretka i ne može se pohvaliti da je (od prave koristi za ljudsko društvo. Tako umetnost u najvišem smislu može biti izgu­ bljena za čitave generacije. zarasle staze. da bi se ponovo posvetila službi uvek iste težnje. kad se opet stupa na pra­ stare. u to­ ku poslednjih godina. Dok se širilo mišlje­ nje da se realizam tako reći može regulisati svakojakim kanalima i privesti najrazličitijim oblastima umetnosti. on sam je postepeno narastao do plime što. Otada se ponešto izmenilo. usamljena smela dela revolucio­ narnih talenata mogla su steći samo neznatno prizna­ nje i retke sledbenike. ne­ zaustavljivo raste i preti da opustoši i prekrije sve ono što je dotada u širokim područjima umetnosti razvese­ ljavalo oko i razum. morala se malo-pomalo shvatiti kao uslovno priznanje realizma. M O D E R N I NATURALIZAM I U M E T N I Č K A ISTINA (1881) Kada je u području književnosti i likovne umetnosti realistička pobuna protiv školske stege i tradicije donela prve plodove. bez proti­ vljenja. Umetnički nagon je saznajni nagon.

Na čelu se na­ lazi četa radikalnih elemenata. koja je odgovarala razdoblju skolastike i teologije. i sa svoje strane. na verovanje u jednog boga. kakva ona jeste. ali mu pred­ stoji velika budućnost. a ove druge kao radnike ideala. Mišta manje nisu karakteristične poneke izjave koje se pripisuju Kurbeu. postavljenom svakoj ljud­ skoj delatnosti. krenula za sklonošću svoga vremena. poste­ peno se uzdižući od neorganske do organske prirode. s jedne strane.spolažu snažnom vojskom otvorenih i potajnih pristali­ ca. po prvi put. kome bi trebalo podvr­ ći umetničku delatnost. mogao stati na put prikazivanju života u njegovom najširem obimu. koja. Predstavnici te škole izričito se pozivaju na dostignuća naučnog mišljenja. već se. Razljutio bi se kada bi mu se govorilo o idealu kao jedinom zadatku umetnosti. u kojima ga je hiljadama godina čvrsto držala tradicija i da sa svoje strane teži ka velikom cilju. pošto čovečanstvo po­ činje da se oslobađa od veza predrasuda i praznoverja. Ume­ tnost se ne nalazi na čelu duhovnog života našeg razdo­ blja. mladim slikarima koji žele da otvo­ re atelje pod njegovom upravom on objavljuje da se slikarstvo ne može sastojati ni u čemu drugom do u prikazivanju predmeta koje umetnik može videti i do­ hvatiti. umetnost najzad osvešćuje. Oktobra 1879. Zola je u »Volteru« (Voltaire) objavio svoj poznati članak »Eksperimentalni roman« (Le roman experimental). U svojoj karakteristici Balzaka Zola je označio vre­ me u kome se Balzak pojavio kao vreme u kome je ne­ stajala klasična literatura. umetnici još nikada ni­ su posmatrali prirodu u ćelom njenom obimu. još nikada oni nisu imali hrabrosti da je bez straha prikažu onakvom. on predviđa da će se ista ta metoda morati proširiti i na procese u duši i du­ hu čovekovom i uzima na eksperimentu zasnovani ro­ man. snažnim koraci­ ma ona nastoji da sustigne poodmaklo vreme. kao književnost koja odgovara našem naučnom razdoblju. što se tiče naturalista on hvali to što se sa njima osećamo na tlu pozitivizma. na pretpostavku jednog ideala. Oni zahtevaju za umetnost isto pravo. Naturalizam je književnost jednog razdoblja nauke koje veruje samo u činjenice. u kome je u proširenoj for­ mi romana stvoreno oruđe za obuhvatno ispitivanje na­ čina kako je duh novog vremena počeo sebi podvrgavati stvorenja i stvari. on tu slika kako moderna. Tek sada. pošto je dosada kao u stadijumu detinjstva besciljno lutala. Shodno ubeđenju modernih naturalista. ona se pojavljuje samo u pratnji onih duhovnih težnji koje predstavljaju napredno stremljenje sadašnje generacije. ona postaje svesna sve ozbiljnosti svog zadatka i sada 84 počinje. od pogrdnih napada kojima su bili izlo­ ženi od strane romantičara. Dugo je trebalo umetnosti da bi. 85 . Preba­ cuje romantičarima zbog toga što se oslanjaju na jednu dogmu. no sad je i za nju prošlo doba romantike. proglašava jedinim umetničkim principom i sa svojim preziranjem sveg tradicionalnog povezuje svoje ubeđenje da njoj pripada budućnost. Tim radikalnim principom ne označava se neka nova razvojna faza umetničke delatno­ sti. Kroz svet se provlači jedan nivelišući i neumoljivo pozitivan potez. U svojim kritičko-polemičkim spisima. a sa druge zadatak sve šireg i savršeni­ jeg teorijsko-praktičnog saznanja sveta. on označava one prve kao radnike istine. Postoji duboka unutrašnja povezanost između tog pokreta i opštih duhovnih tendencija današnjice. dokazuje mehanizam procesa. u njenoj punoj nagoti. Ono što za sebe angažuje najbolji deo inte­ lektualnih sposobnosti i što raspolaže svom snagom stra­ sti jesu. kao prepreka. lažno prikazivanje stvarnosti. velika pitanja praktičnog obli­ kovanja života. on ga izričito suprotstavlja klasičnoj i romantičnoj literaturi. gde uzima u zaštitu pristalice naturalističke škole od nepo­ voljnih sudova. kao i odobravanjem široke publike. naprotiv. koji se još nalazi na samom početku. oni se rugaju svakome pravilu. na eksperimentu zasnovana prirodonaučna metoda. ka istini. i umetnik počinje sa sebe skidati okove. Celokupna umetnost prošlosti predstavlja ulepšavanje. dostojnom prosvećenog čoveka. da biva umetnost u pravom smi­ slu. ono što je nastalo kao pojedinačni pravac. On vidi u Balzakovom delu najsjaj­ niju potvrdu modernog duhovnog razvitka i slavi ga zbog toga što je razbio laž starih pesničkih rodova i začeo budućnost. on sebe označava iskrenim prija­ teljem prave istine. istu slobodu. oni objavljuju rat svakome obziru koji bi.

A šta se suprotstavlja neodoljivoj moći toga pokre­ ta? Obrazovanje i ukus. Sve one snage koje se ne mogu osloniti na neko samostalno ve­ liko stremljenje svojstveno vremenu. do današnjeg da­ na. možda čak. Naravno. Izgleda muževnije i iskrenije protestvovati protiv one obmane i naslikati. že­ stokim bojama kako to doba zaista izgleda i šta je ono u stanju da proizvede svojim sopstvenim snagama. uopšte. Svet umetničkog stvaranja. i obnovljeno značenje. kome se pažnja sveta ne okreće. tako i u umetničkom obrazo­ vanju i estetskoj kritici u našem stoleću? I drugo. čovek zna da brani bolje i da ih neumanjena prenese svojim potomcima. ipak morati da prizna da se stručnom pogledu če­ sto baš na mestu. u svojoj usamlje­ nosti traže uporište bilo gde u prošlosti. »jeste negacija ideala. No posledica one rascepkanosti bila je ta da je ume­ tnost postepeno postala neistinita. od kojih zavisi nje­ govo materijalno blagostanje. Pronalaze se svi putevi kojima se umetnost ikada kretala. Ta rascepkanost pritiskuje sve stvaranje kao neki okov. ako se zaista nalazimo usred jedne epohe. nije se bilo koji slikar usudio da tu negaciju kate­ gorički potvrdi«. do toga su me dovela moja proučavanja od pre petnaest godina. onda je ipak vrlo raširen smisao koji govori iz tih izjava. onda nije sasvim opravdan prigovor kada se tome vre­ menu. u koju bespomoćno zapada pojedinačno umetničko nastojanje? Oni ne žele biti epigoni i zapasti u rezignaciju tako da se njihovo obdarenje istroši u ne­ kom uskom krugu i u ograničenim zadacima. ot­ kriva postojanje prave i fine umetničke snage. No afektacija nije samo obeležje onog spoljašnjeg umetni87 . osećaju u sebi dovoljno snage da bi proizvodnju spasli iz njene rascepkanosti. u kome su svu umetničku proizvodnju 86 nosila opšta strujanja i okupljale istaknute vodeće sna­ ge. došlo je vreme u kome proizvodećim snagama nije potrebno nikakvo vodstvo. Ali posle dugog vremena. Treba li se čuditi tome što se pojavljuju snažni du­ hovi koji pokušavaju da razbiju taj okov? Treba li ih proklinjati ako se pokušavaju spasti od one sudbine usamljivanja. negoli da brani i sačuva svoj duhovni posed.»Suština realizma«. Takođe će onaj ko se ne da zaslepeti bleskom kojim nekritičnost merodavnih klasa okružuje prividna i minorna obdarenja. u govornim i likovnim umetnostima. da bi sabrali stvaralačke snage oko jed­ nog jedinog velikog zadatka i tako dali umetnosti. pojavljuje se sada kao da je razbijen u paramparčad. ona veštački. da li mu se onda može odati još više prizna­ nje da je. Afektacija predstavlja ono celokupno javno i privatno bavljenje umetnošću. koji se inače uz sve svoje bogatstvo može shvatiti kao celina. sve potresa i sve preo­ bražava. naime. kada je povratak prirodi i istini bio lozinka onih koji su doneli jedno novo doba. duhovno stanje koje počiva na tradiciji i predanju nemaju otpornu snagu državne i društvene organizacije. Čak i ako se jedna takva konsekventna formulacija novog učenja može susresti samo kod njegovih ekstrem­ nih zastupnika. a još nikada. koja se sve više razvijaju kako u germanskim tako i u ro­ manskim zemljama. podražavanjem i pozajmljivanjem iz svih stvara­ lački bogatih vremena. Da li se opravdanje za opoziciono nastupanje onog strasno odlučnog pravca može naći u onim stanjima koja su se razvila kako u umetničkoj proizvodnji. onda su to sada mali potom­ ci koji se sebi čine velikim kad kroče tim istim putevima. a ako su to bila velika pokolenja koja su pro­ našla i prokrčila te puteve. To dovoljno dokazuju stanja. Ako je to tako. u kojoj je čitav svet umetničkog života smrtno ugrožen nezaustavljivim jačanjem i širenjem jednog ve­ likog pokreta koji sve prožima. pozvan da održi ono što tako štedro obećava? Uzmemo li najpre u obzir umetničku proizvodnju. Tek sada je nastalo vreme epigonstva. taj odnos je danas drugačiji nego što je bio u onim ranijim epo­ hama. to se onda posmatraču i prosuđivaču duhovnih zbivanja nameću dva pitanja. Jer dobra. ako bi se ispostavilo da novi pravac u svome razaranju po­ kušava da uništi samo ono što se mora smatrati zrelim uništenja. Protivrečje izazivaju druge vrste neistinitosti. tako glasi njegov credo. kome je uskraćena sopstvena umetnička fiziognomija. Uopšte govoreći današnjoj proizvodnji se ne može prigovoriti zbog ukru­ ćenosti u maniru i neprirodnosti. isto­ vremeno sa novim ciljem. izrađena maska koju na sebe stavlja jedno doba. poriče umetničko obdarenje.

pa ako to ide u prilog bezna­ čajnoj i nečistoj umetničkoj snazi. koja mu sužava mogućnost čisto umetničkog delovanja. uspeli stvoriti oni koji su se. Šta se sve ne prikazuje publici u pesništvu i likov­ noj umetnosti. pa umesto da pripadaju svetu. pripadajući nekom ograničenom krugu. Onda je neizbežno da se materijalu pripiše afektirana važnost i značaj. koje se isto tako brzo iscrpljuje. doduše. naročito u pesničkoj oblasti.čkog života. Ali čim se ta umetnička snaga na­ đe na velikoj pozornici sveta. Zato se poduhvat onih naturalista ne može smatrati neobjašnjivim. Jer sad su umetnici prinuđeni da traže. nasuprot neprijateljskog realnog sveta kao pribežišta za savladane zablude i zastarele predrasude. pa ako je i njihov značaj ograničen. koja je sebi sačuvala viša umetnička po­ treba. njen uobraženi istorijski i kulturnoistorijski interes. Ono što im se u njihovom vremenu i u okolnom svetu ne pruža samo od sebe moraju tra­ žiti drugde i u tome prinudnom udaljavanju od svesti sveta kome pripadaju. pa se ne mora tražiti. u otuđivanju od velikog duhov­ nog poseda koji je opšte dobro njihovih savremenika.obmane. ali ipak dolazi samo do njegove uslovne primene. ne pitaju i ne sude kako bi moglo i tre­ balo biti drugačije i bolje. Oni umetnika opet stavljaju na tle sveta koji ga okružuje i usred njegovog vremena. potpuno su istinita. u nju zapada celokupna produkcija ako je ne održavaju i ne nose opšti zadaci koji se sami od se­ be otvaraju. 89 . Tako nastaju svi pomodni pravci u dana­ šnjoj produkciji. čim pokuša da sudeluje u borbi i stremljenju velikih sila vremena. na koje bi se mo­ gla osloniti. čim se jednom otkrije. njene arheološke sklonosti i mno­ go šta drugo! Utrkuje se ko će otkriti neku novu oblast materijala. to su ona ipak u okviru tog ograničenja ne­ posredno razumljiva. Setimo se pojava kao što su Rojter (Reuter) i Keler (Keller). Oni žele da stoje na sopstvenim nogama i oni su istovreme­ no odlučni da svojim htenjem i mišljenjem pripadaju vremenu u kome žive. ona ne oseća više nikakvo tle pod sobom i mora tek veštački tražiti tle. kako se eksploatiše njena žudnja za zna­ njem. udubljuju se u njegovo posmatranje i proučavanje i tako su dali veliki. a onaj ko mora da traži time unapred pokazuje da mu ni­ je potrebno ono jednostavno prirodno. što ne treba tražiti i da može naći samo ono što je udaljeno i neobično. pa čak ni neopravdanim. Ne stoje na vrhuncu svoga vre­ mena. koji je zajedničko dobro najopštijeg razumevanja i koji se. mučnu prepreku. na kome se mogu razvijati. Oni mu pokazuju život kakav jeste i od njega ne zahtevaju ništa drugo do njegovo verno prikazivanje. Njihova dela počivaju na pozitivnom tlu. priznaje. on insistira na svom punom sprovođenju i ta­ mo gde se on. u njemu iživeli. Vide život pred sobom i ta činjenica im je dovoljna. Traženje materijala je jedna od najsudbonosnijih nevo­ lja koja može zadesiti jedno stvaralački živo umetničko stremljenje. bespo­ moćno traže bilo kakvo tlo. Vrlo je karakteristično to što su danas odlična de­ la. Ali naturalistički princip se ne okreće samo protiv produkcije koja počiva na njemu sasvim suprotnim po­ gledima. kao što se lako izaziva. na­ lazi se nedužna afektacija. nudi kao prirodan i po sebi razumljiv. I tu se pojavljuje s dvostru­ kim pravom. često nesvesna neistinitost njihovih dela. No ista ta okolnost koja u nižim i srednjim sfera­ ma stvara sav taj svet umetničkog privida i . neiscrpni i istovremeno jedinstveni materijal koji nikada ne zastareva. osećaju se usamljeni i neshvaćeni. Postoji nepriznati polovični naturalizam. Oni se spašavaju u krugovima predstavljanja koji više nemaju nikakvu moć nad čovekom. već izvan njega. no koje se ne može dozvati. ne­ hotično i neizbežno nanosi štetu i najvišim i najozbilj­ nijim obdarenjima. Ima nečeg očajničkog u tome kad vidimo kako umetnički porivi i snage u nedostatku oblasti koja im je vremenom i okolnostima data. Oni bezobzirno razaraju sav onaj svet unutrašnjeg neistinitog stvaranja i uzimaju idealna mesta. za istaknutog umetnika. po sebi razu­ mljivo. onda predstavlja. ona su prirodno i zdravo izrasla i uz njih tako reći pri­ rasla. Oni beže velikim uzorima prošlosti i sebe čine učenicima jednoga doba kome bi želeli da pripa­ daju. na koju bi mogao koncentrisati interes što širih krugova. njena radoznalost. oni nastoje da stvore jedan mali 88 svet koji njima pripada. koji se menjaju i smenjuju prema uče­ šću široke mase. čim zaželi da živi sa životom vremena da bi iz njega dobila snage za sopstveni opstanak.

u kojima neki umetnički interes spada u re­ kvizite profinjenog života. slabost. koje sad jednom obrazuju veliku publiku za pro­ izvode umetničke delatnosti. Ako to sebi predočimo. Bar je učinjen po­ kušaj da se umetruost spase iz ruku pretencioznog i u osnovi ravnodušnog ljubiteljstva. Naturalistički pokret je morao prvo steći izvestan značaj. nalazi nesavladljiva pre­ preka svakom trajnom i opštem usponu. One prikrive­ ne naturaliste sprečava samo malodušnost. Nova škola bila je ubeđena da će ona. koju jedan ljudski poduhvat uopšte može 91 . Jer ono ne predstavlja sadoživljavanje umetni­ čkog čina (Miterleben des kiinstlerische Tuns). Svaki sledbenik nastojaće da premaši prethodnika time što sve više i vi­ še prirodnih životnih zbivanja uvlači u krug prikaziva­ nja. žešća. u kome sudeluje sva ozbiljnost i sva vrednost njegove prirode. Ta stalno promenljiva predilekcija može u svakoj novoj pojavi. sve neposrednijim. površnosti. time što kao svoj cilj postavljaju istinu i samo isti­ nu. Ako se qovek ne može oteti utisku da se umetnička produkcija upojedinačuje na hiljadu sporednih puteva. time što teži da svoj prikaz učini sve vernijim. zapada u ne manju opasnost da vi­ di kako se delo. postavio trajni posed neospornog priznanja. iz koga jedino može proisteći razumevanje i sa razumevanjem interes. uvideo je da ga njegov sopstveni princip nezadrživo goni napred. koja je svoj uspon doživela u drugoj polovini devetnaestog stoleća. no oni suvi­ še često moraju iskusiti da se u duhovnom sastavu onih klasa. onda ne možemo odreći unutrašnje opravdanje jednom pokretu koji odlučno i hrabro ustaje protiv takvog stanja. Ali pored produkcije nalazi se još jedna druga moć. oni pokušavaju da svome zadatku pridaju najveću ozbiljnost. Kada vidi svoj položaj i rasprostranjenje ko­ je je postigla za srazmerno kratko vreme u odnosu na starije pravce produkcije. prepušta plitkosti. I to ka­ kvog užitka! Izvesna duhovna blaziranost vlada u onim sferama. koja od svega zna da ponešto dobije . Ozbiljna obdarenja začelo mogu nastojati da izbegnu bilo kakav dodir sa tim sferama. naime. da se ona vrati na ve­ liku pozornicu života. Zasluga je osloboditi umetničko nastojanje iz stege obzira koji su lišeni unutra­ šnjeg umetničkog razloga. onda će se on složiti i sa drugim utiskom da se. uvek iznova. uz svu stvarnu spre­ mnost na materijalne žrtve ipak može nagnati na oča­ janje onog ko svu svoju egzistenciju zalaže za svoje stre­ mljenje. pre nego što se razgovetno moglo pokazati koje mu se prepreke suprotstavljaju u celokupnom duhov­ nom sklopu društva. dominirati u dvadesetom i začelo u još nekoliko sledećih stoleća. Izbor određuje ćud umesto ubeđenje. pojavljuje se sada zamenjeno prijatnom sklonošću ka uživanju. Morali smo sebi reći da mu se ne može osporiti oprav­ danost u njegovom suprotstavljanju vladajućem stanju u oblasti umetničkog stvaranja. Otuda izvesno ponašanje prema umetničkim dostignući­ ma što pri svem prividnom učešću. No čim se naturalizam emancipovao od svakog obzira. sa kojom se svaka nova pojava mora suo­ čiti. učešće publike u umetničkim dostignućima ne podstiče velikim jedinstvenim impulsima. a ne potrebe. koja će za neko vreme zado­ voljiti umetničku sposobnost uživanja. Oduševljenje koje čoveka koncentriše i povlači u određenom pravcu. koje nema nika­ kvog suda. u toj drugoj borbi mo­ ramo ga posmatrati i videti da li se u tradicionalnom odnosu sveta prema umetnosti nalazi više opravdane snage otpora prema njegovim radikalnim zahtevima. la­ žni stid da svesno i otvoreno čine ono za što sebe ipak smatraju obaveznim da čine. napro­ tiv. a zatim će je za­ sititi i ustupiti mesto novoj modi. negoli u dosad vladajućim umetničkim pravcima. već samo primanje gotovog dela. . frivolnosti. dublja uzbuđenja ve90 činom su rezervisana za pitanja materijalnog interesa..kome nije potrebno nikakvo opravdanje. Ta izričita je namera onih novatora da ne žele služiti ni zabavi ni zadovoljstvu. Onaj ko ne želi da ostane skriven i sasvim usamljen upućen je na onu publiku i nastojeći da izbegne opasnost da vidi ka­ ko njegova snaga i stvaralačka radost presušuju zbog nedovoljnog učešća. što on mora savladati da bi na mesto letimičnog odobravanja mnoštva. Umetnost je sustigla sudbina da bude predmet užitka. poznati samo novu modu. to svakako može pojačati njeno ubeđenje. prepuštajući njihovu eksploataciju onima koji u osnovi nemaju nikakvu višu pretenziju do da za­ dovolje neku sklonost (neko ljubiteljstvo).

potcenjuju taj posed ako on ne vodi novom posedu i koji su u svako doba spremni da ostave prošlost. zaostaju. Više od svih do­ stignuća. jer u samima sebi imaju jemstvo budućnosti: kojoj bismo se strani pri­ klonili? Takođe je u osnovi samo pitanje vremena da li će se onaj dobar ukus odupreti umetničkoj pojavi koja mu se ruga. oni koji nastoje da se čvrsto drže postojećeg. Ona se u svim vremenima i u svim pravcima mora iži veti. Tu se on susreće bilo sa otmeno rezigniranim odvraćanjem od svih modernih umetničkih nastojanja ili sa neopravda­ nom pretenzijom da produkciju podvrgne tuđem auto­ ritetu. koja teži napred. Ni sa kojim drugim izrazom ne može se praviti veća zloupotreba kao sa ovim. Ako je čovek stavljen pred alternativu da odobrava onima koji. Ako se taj rastući pravac bori protiv unutrašnje ravnodušnosti široke publike. pripadaju ži­ votu i sa njim koračaju napred. Naravno najviše razumevanje za dostignuća umetničke sposobnosti može se steći samo uživljavanjem (Einleben) u ona najizvrsnija dela koja su iz ranijih vre­ mena do nas došla. povla­ či za sobom masu onih koji su još sposobni za strast i oduševljenje. potrebni sloboda i prostor za igru. nasuprot onima koji to opravdanje osporavaju sadašnjici. da 93 . usamljuju se. ona je dezorijentisana nastupanjem tako radikalne novine. koji joj se suprotstavlja u ime dobrog ukusa. duhovnim posedom. Počiva na autoritetu onoga što se posvećuje putem već stečenog priznanja i ne treba da za sebe tek stiče priznanje. pre svega. Dokaz je to izvornosti i snage kada se pojave umetnici koji sve te okove razbiju. do preziranja staroga. A onda shvatamo da se ta snaga oseća kao snaga i da se ne upoređuje. koja su prolazna i zastarevaju. iako istovremeno razaraju. ono treba da pouči kako se iza ume­ tničkih dela saznaje sama ona snaga. ta­ kođe. više od po­ jačanog osećanja za dostignuća vredna divljenja najvi­ še umetničke snage. onda se on nalazi i u od­ lučnom protivrečju sa formama koje je dobio odnos pre­ ma umetnosti u užem krugu onih. naviknuta na to da se samo na tradicionalnom isprobava. bezobzirno nastoji suprotstaviti sta­ rome. koja želi da ima prostor za svoj sopstveni razvitak. Oni se ne obraćaju onim prefinjenim klasama. I da li se onda onima koji su to postigli može prigovoriti ako im izgleda nemogućno da kao jedan svet umetnosti priznaju uopšte ono što je tako velikom distancijom odvojeno od onog sveta ume­ tnosti. po pravilu je ipak samo nejasna mešavina navika i tra­ dicionalnih mnjenja. iz kojih je ono proisteklo. oni žele da stvore delo koje se obraća najopštijem interesu i putem strasti i oduševljenja. onda se ona. Život ima neodoljivu moć i dok svi koji stvaraju. da ona želi da živi pošto je tu i ustaje protiv onih koji sve otmeno ignorišu što ne odgovara najvišim pojmovima umetnosti. ili pak onima ko­ ji. iako se u njenom bogatom i promenljivom životu ističe snažnije i sjajnije sad jedna sad druga strana. kojoj su. neplodnim pijetetom za postojeće. lišeni svake produktivne sposobnosti. koja se u svakoj generaciji ponovo podmlađuje. Naravno u odnosu na običnu dnevnu kritiku teško da je potrebna izričita pobuna. da svrstava pojave koje se događaju u njihove rubrike. Shvatamo da se ta sna­ ga. 92 Ako je radikalna naturalistička škola ta koja opra­ vdanje umetničkog stvaranja štiti. samo bojažljivo brinu da ostane netaknuto ono što oni smatraju duhov­ nom tekovinom. stoji ljudska priroda. U odnosu na nju će produkcija kojoj je imanentna samo neka snaga trajno uvek ostati u pravu.imati. najbezobzirnije ruga svoj neopravdanoj kritici i zalaže za slobodu i samostalnost umetnosti. što je svojstveno sve­ mu neproduktivnom i odriče svoje odobravanje svakoj pojavi koja nije u stanju da se opravda nekim tradicio­ nalnim uzorom. izlaze postepeno iz života koji se nezaustavljivo obnavlja. da se ona smatra dužnom da to učini sve do potcenjivanja. ko­ je su kadre samo za prolazna uzbuđenja. pošto joj ono stoji na putu kao prepreka sopstvenom razvoju. ka kome su stekli pristup? Ali proučavanje ume­ tničkih dela treba da nam da više nego sud. koji su od umetnosti učinili poseban predmet svoga interesovanja. Taj dobar ukus predstavlja smrt za svaku produkciju. Ono što se pretenciozno obično tako naziva. Karakteriše se prekomernim. osećajući svoju produktivnu snagu. Produktivnoj snazi potre­ bna je naglašenija zaštita u odnosu na autoritet.

jer se on tu ne pojavljuje kao dokona školska raspra. Jer protivrečje onih novatora ne upravlja se protiv određenih zahteva estetike. od kojih je upravo i umet­ nost jedna. ma kako bio star. nove duhovne sile. koji je vladao narodima i razdobljima. u čije se ime vodi borba. već i epohe. pored ili iznad onih mnogo­ strukih zahteva. to onda ni motivi ovih grupa nisu samo individual­ na proizvoljnost i oholost već su to i ovde ubeđenja. U zavisnosti od toga kako se on obliko­ vao u mnjenju ljudi. začelo. ti pogledi se ipak saglašavaju u tome da je umetnička delatnost određena svrhom. no u oblasti naučnog saznanja ipak je veštačko zdanje. osim onih suprotnosti koje ostaju više na površini obra­ zovanja. ali nikada pokretačkim elementima koji se mogu razvijati. tako reći. koji. vrati tom zadatku i da ga pri tome zadrži. u kojima je on dokazao svoje delovanje. zahvaljujući njoj.bi najzad sasvim iščezli. ipak predstavlja samo jedan ljudski pogled. Mišljenja o tome zadatku su se upra­ vo u najnovije vreme do te mere razilazila da je. Oni se. što je suviše lako zaboravio svoj zadatak. umetnost već resila udeo koji joj pripada u velikom delu ljudskog duha i da može nestati. koja je u stanju da razdvoji ne samo generacije. Ako bi nova škola postavila zahtev za prirodnom istinom kao jedan zahtev. čovečanstvu postavljeni cilj nigde nije bio dat do u ljudskom duhu. koja je obavezna da se brine za to da ona ispuni svoju dužnost. da je ona. koji se odvajkada postavljaju umetnosti. postavljenih ljudskom rodu. a da mnogo više shvata zadatke koji oko njega leže. Ono što je novo u doktrini modernog naturalizma. a kao takav izložen je promeni. Razvilo se shva­ tanje da umetnost mora rešavati jedan sasvim određe­ ni deo zadataka. No ta pretpostavka nalazi se u jednom pogledu na svet. Nauka je vodila dugu borbu za svoje oslobođenje. već kao znak jedne suprotnosti. da na njima isproba i razvije svoje sposobnosti. što se razvija prema nekom odre­ đenju. podvrgnuta kontro­ li jedne sile. oni nisu u stanju ni da zaustave ni da uprave tok vremena. spor oko suštine umetnosti pomera na jedno više sta­ novište. Ovde je u pitanju samo njegov uticaj na shvatanje umetničke delatnosti. još i danas mogu tu i tamo osetiti. Uprkos nji­ hove oštre suprotnosti. od­ gajan u mitologiji i religiji. morao se menjati i specijalni za­ datak umetnosti. To je pogled rođen u naivnoj svesti naroda. koje treba da čini pravi sadržaj života čovečanstva i da se izvrši pomoću velikih sila. još i sasvim druge suprotnosti. Međutim. sastoji se u tome što se. ako se prodiranju onih mladih radikal­ nih grupa suprotstavljaju stare i posvećene obrazovne sile. u postepenom napredovanju. to on nije ni bio jednom zauvek utvrđeni cilj. razvijen do najviše forme u filosofskoj spekulaciji. koja ne zavisi od nje. Svako vreme ima takve ostatke svoje sopstvene prošlosti. postepeno srušeno. To je u ćelom tom sporu zaista važna i bitna tačka. pod kojom je uopšte postalo mogućno da se umetnička delatnost podvrgne određenim zahtevima. onda se time ne bi dogodilo ni nešto novo. Ovde se ne mogu čak ni ovlaš navesti beskonačne formulacije. Time se karakteriše jedan način mišljenja koji 94 je igrao izvanredno veliku ulogu u istoriji ljudskog du­ ha. već podvrgnut promeni pretpostav­ ki i shvatanja. Mudrost čoveka danas predstavlja to da manje pita za određenje i plan koji leže izvan njegove sfere iskustva. Jer on zna da time ispunjava 95 . već protiv same pret­ postavke. niti bi time prastari spor estetičara bio priveden rešenju. Sintetička potreba čovekova vodi ga ka tome da shvati svet. Pošto taj. dok drugi u umetnosti vide upravo jednu od sila koja je kadra da ljudski rod. Duhovno sta­ nje jednog vremena počiva na dubljim i čvršćim teme­ ljima. I na njoj su kao okovi ležala naknadna dejstva oniog pogleda na svet. u koje je ušao onaj pogled. oruđa. Pojavljivanje naturalističkih stremljenja otkriva. prolaz­ nosti. oni pripadaju gornjim sloje­ vima obrazovanja. Tu se on još vrlo rano pokazao kao vrlo efikasan da umetničkoj sposob­ nosti da značaj jednog sredstva. Umetnost se pojavila kao učesnik u velikom delu spasenja. po jednima. koje je podigla jedna možda suviše sme­ la filosofija. kao ni obuhvatni krug duhovnih pitanja. ma i za jedan korak. pogled o otpadanju sveta od jednog ideala i iO određenom povratku ka njemu poste­ penim napredovanjem. ono po čemu se ona razlikuje od svih ra­ nijih teorija. život ljudskog roda kao jednu celinu. nešto plansko.

ona želi da bude oslobođena od sva­ ke prinude. već šta je istina u umetničkom smislu. koji bi hteli da u oblasti umetnosti spasu poslednje os­ tatke jednog pogleda na svet. koji se izvode iz pogleda na njen zadatak. Pa ipak preostaje još jedno pita­ nje. Otuda još i danas borba mišljenja o pravoj prirodi tog pretpostavljenog ideala. Ali za one. ćeli aparat jedne pretenciozne i uskogrude estetike. teži da dostigne neki ideal koji je iznad stvarnosti. Pitanje. ukratko. što bi mogao na­ zvati svojim planom. te o kome nas umetnost obaveštava s vremena na vreme. U radikalnom naturalističkom pravcu umetnička delatnost stupa u ve­ liki duhovni pokret. stvarni svet. pitanje se može sastojati samo u tome. onda ipak ne smemo zaboraviti da podvrgnemo ispitivanju sam princip koji su naturalisti formulisali i način njegove primene u umetničkoj produkciji. čovek bi mislio da se pred njim takozvana idealna dobra utoliko revnosnije moraju sa­ čuvati. da li je naturalistički princip u umetnosti uopšte opravdan i da li ga treba trpeti. Revnosno i uporno ono brani umetnost od svakoga napada koji se preduzima na njen dosadašnji položaj. koje se ne da pobiti nikakvom argumentacijom. da on mo­ ra obuzeti sve strane duhovnog života. Odlučnost. Tu se sad pokazuje pravi značaj naturalističkog po­ kreta. pod svojom stegom drži ćelu jednu veliku duhovnu oblast. Time što bezobzirno prekida sa starim idealističkim pogledima. i u njemu vidi pred sobom beskonačni zadatak. koje su dosad vladale takozvanim estetskim ži­ votom. Dok ga sile. A ako bi se tada pokazalo da je ipak u pravu ona duboko ukorenjena odbojnost prema ovoj produkciji. usred velikog pokreta duhovnog života u kome se vodi borba za oslobađanje duhovnog rada. idea­ la koji se nalazi s one strane ove šture stvarnosti. on je već napustio taj svet koji se ruši i sama sebe učinio silom u jednome svetu. Pitanje koje traži rešenje nije da li istina pred­ stavlja isključiv princip umetnosti. da li moderni naturalisti svojim principom daju tačan izraz toj konsekvenciji i da li oni u svojim sopstvenim delima ispunjavaju ono što zahtevaju. To je jedini put. koji počiva na samim novim duhovnim temeljima. Protiv njega se bore zastarelim oruž­ jem. Tek tu je pogođena tačka koja je po sredi. U tome novom svetu ona na­ pušta područje uobraženja i snova i zahteva svoje mesto na čvrstom tlu stvarnosti. Ako ne možemo zatvoriti oči pred činjenicom da su moderni naturalisti u pravu u svojoj pobuni protiv pogleda i stanja koji još uvek vladaju u oblasti umet­ nosti. sve više jača. ono ubeđenje o njenoj umetničkoj bezvrednosti. Tek sad izgleda sebi slobodna. ona veruje da 96 po prvi put sagledava svet. 7 97 . nipodaštavaju ili proklinju kao da ne spada u njihov svet.upravo svoje određenje i da se ono. Ta još danas se području stvarnosti suprotstavlja pod­ ručje umetnosti kao onom. koji se priključuju modernom duhovnom pokretu i ne zaziru od nužnih konsekvencija. raznovrsnost zahteva umetničkoj delatnosti. koji za sebe očekuju neki uspeh od nazadovanja duhovnog živo­ ta. raz­ dvoji novi svet od starog. Dok se u nauci i životu taj realistički smisao sve više širi. onda bi se ona otada morala oslanjati na razloge koji bi se morali dopustiti sa stanovišta samih naturalista. sva njena prošlost izgleda joj kao okovi­ ma sputana i stegnuta svakojakim ograničenjima. Ona više ne želi biti sred­ stvo za tuđe svrhe. Tako izgleda da naturalistički pravac u umetnosti želi potvrditi svoje pravo protiv svega što bi mu se mo­ glo suprotstaviti. u kome se čovek nastoji pri­ bližiti nekom idealu. ipak uvek naknadno mora postaviti u protekli život. i njemu zaista uspeva da. Tu se povuklo ono starije nahođenje. Među njima na vrhu nalazi se umetnost. na kome se može razjasniti vrednost ili nevrednost modernih naturalističkih stremljenja. više je ne zavode pogrešni ciljevi. snaga i napredna težnja su na njego­ voj strani. pošto je postepeno pro­ gnano iz svih pozicija u životu i u znanju. Više je ne zaslepljuju predra­ sude. Sam duh novoga doba ga animira i u nje­ govo ime se on bori. zakona za nju. U njemu se vrši emancipacija umetnosti od tu­ torstva tuđeg autoriteta. koji sanjaju o tome kako ipak postoji neko imaginarno carstvo lepote. on čini dokonim svaki spor estetike i bespredmetnim sve zahteve estetike. koji se raspao i da ga tamo za sva vremena obezbede. može biti otvoreno još samo za one. koji izgleda hoće da zauvek.

Ali du­ hovna snaga. ona je u prikazivanju napredovala od otkri­ vanja psihološke povezanosti do pokušaja fiziološkog ob­ razloženja. on tu uvek zna za čvršću . u inventarisanju sveta što treba postići na putu slikanja ili prikazivanja. a na strani produkcije. na drugoj strani. utrkivanje ko bi premašio svoga prethodnika u bezobzirnoj otvorenosti. to pitanje izgleda potpuno izlišno. čijem stva­ ranju ona služi. istraživač na svoj način i bez ikakvog obzira. a da su ipak svaka forma i svaki proces dati čvrsto i po­ stojano? Baš u tome se sastoji slava naturaliste što je umetnost vratio na zemlju. pevajući ili oblikujući. kako on stvarno izgleda u svojoj neulepšanoj istini. osim onog prema saznanju. Ona dogma zvuči jednostavno. ravnodušnost prema kakvoći materijala koji treba prikazati — jer njegova stvarnost je u osnovi njegova jedina vrednost —. jasno i neprotivrečno.Često se naglašavalo da umetnici koji pripadaju naturalističkom pravcu ne prikazuju istinu. vrlo je nerazvijen i. Ako stvari sveta iz daljine izgledaju nerazgovetno i kolebljivo i dopuštaju poneku obmanu i zabludu. do da se približimo stvarima sveta. da ih pratimo sve do njihovih najsitnijih sastojaka. bilo kako skrivenih kutaka živiota i da svojim prikazima pokaže svetu. Tamo gde su duh i fanta­ zija uvek skloni tome da idu za svojim sopstvenim ku­ lama u vazduhu. Ali to delo se pojavljuje kao delo koje 7* 99 . te pretpostavke? Umetnička delatnost. Cilj ka kome se naturalistički pravac nužno upu­ ćuje sastoji se tako. ona se mora pretvoriti u robinju stvarnosti. već predstavlja. za one prosvećene umetnike. sve intenzivnije traženje oblasti koje još nisu otkrivene pri­ kazivanju. kao i ovome. da van stvarnosti ne može biti istine i da samo onaj zastupa slobodu i prirodna prava umetnosti. kao što to ne čini ni naivni čovek koji je lišen bilo kakvog filosofskog smisla. sva važnost na delo. u svome nerazvijenom stanju. da bi dostigla svoju svrhu. Sa jedne strane. Tu se sad pokazu­ je da je lakše osloboditi se. otkriva­ nje pravog lika stvari. prvi put. indi­ viduum. u neutralizovanju iste. No naturalistički umetnici govore s pravom da je samo stvarnost istinita. svih predrasuda koje pri­ tiskuju. već samo stvar­ nost.osnovu pod sobom. uopšte. bilo u frapantno gruboj reprodukciji izvesnih istaknu­ tih sastojaka pojava. Jer pojam stvar­ nosti. prodire u svet koji leži pred njim i oko njega. Ovo shvatanje o položaju umetničkog individuuma prema datoj stvarnosti izgleda tako prirodno. sve druge. No što više umetnička individualnost odustaje od svog posebnog značaja. beskonačne forme i večno promenljive procese. sa sasvim slobodnim. nezavisno od sebe i van sebe. na strani umetničke individualno­ sti. tako po sebi razumljivo da lono ne samo da na bilo koji način ne biva predmet sumnje. Onome. da ih sve energičnije zahvatamo čulnim organima. . što više teži ka tome da nađe oslonac na tlu date stvarnosti. Naturalistička literatura pru­ ža u svakom pogledu najizdašnije primere.ograničava se brzo tamo gde stečenu slobodu treba dalje razvijati. Tako se on. A šta sve likovna umetnost nije učinila ma­ terijalom svog prikazivanja! Kako je ona postupala u svome prikazivanju. mora se podvr­ gnuti prinudi stvari. liše­ nim svake veze sa tradicijom. datu pretpostavku njihove delatnosti. istražuje ga neumorno u svim prav­ cima i nastoji da ga povrgne saznanju do njegovih kraj98 njih granica. da se probija sve dalje do svih. u svojoj neskrivenoj nagoti. ona se uz­ digla čak do slikanja najskrivenijih društvenih i život­ nih stanja. da na svoj način sve više i više zahvata svet u neumoljivoj pozitivnosti njegovih formi i proce­ sa. Iz te bitne konsekvencije proizilaze. pošto se od svih drugih okova srećno oslobodio. nalazi naspram sveta. same od sebe. Zar on ne vidi prirodu i život oko sebe. utoliko se više koncentriše sva vrednost. bilo u minucioznom izvođenju. Moderni naturalist ne postavlja pitanje šta je up­ ravo ta stvarnost. u traženoj podrobnosti prikazivanja. negoli biti slobodan. na njegovo sopstveno čuđenje. koja je bila tako smela u pobijanju ono­ ga što joj se odupiralo. Ako naučnik. preduzima da pokaže svet kakav jeste. bilo da. to i umetnik vidi pred sobom novi besko­ načni zadatak. sa kojim se zadovoljavaju oni novatori. onda on zna da oni ipak imaju čvrsti lik i da nema drugog sredstva da se zaštitimo od obmana i za­ bluda. predstavlja upravo okov koji moderni naturalizam sam sebi stav­ lja. ko učini njenim isključivim zadatkom neograničeno prikazivanje stvarnosti. No šta su konsekvencije toga shvatanja. prosvećenim duhom.

već samo maska. ono dodaje posed posedu. htenju i delanju ljudi postavlja čvrsta ograni­ čenja. Nije li tako da svako. Njegova golema revnost protiv svega što on u umetnosti prošlosti žigoše kao laž. Tako se ćelo to nova­ čenje pojavljuje ipak samo kao jedna varijacija na sta­ ru temu. gde je i umet­ nost pozvana da sarađuje. koji tvrdi da oslobađa umetnost time što je vraća istini. predstavlja onaj du­ alizam. a ako je taj zadatak ogroman. koja proističe iz one pretpostav­ ke. osvaja stvarnost. koja tako oblikovana umetnost vrši na ljude. sa konačnim prosvećenjem ljudskog duha. da bi se ljudi sačuvali od zablude i obmane. ona premešta značaj umetnosti u jednu svrhu i od nje očekuje rešenje jednog zadatka. kome teži naturalistička umetnost. može proizvesti sa­ mo prepoznavanje onog što je u stvarnosti znano ili pak radoznalost za ono što još nije znano. počivaju na onoj pretpostavci. ali za posmatranje ostaje večno promenljiva i efemerna igra. to ona sada stoji pod mnogo težim gospodstvom stvar­ nosti. doduše. što se u prikazu ponovno susrećemo sa određenim stvarima koje u stvar­ nosti znamo i manje bezazlena radost. Okolnost. sa­ mo jedno pogrešno tvrđenje. Posredi je konstatovanje onog što je stvarno. koja su na­ stala pod pritiskom i u tesnacu stvarnosti. korak po korak. i istovremeno mučeća za one koji nastoje da ih prisvoje. do koje na svome putu dospeva moderni naturalizam. Tako nije ni moglo ispasti drugačije. Na to se konačno svodi sva umet­ nost. a da ona dela. ipak se mogu svesti na dva velika gledišta podražavajućeg (imitirajućeg) prikaziva­ nja i preoblikovanja stvarnosti. Svi nazori o suštini umetničke delatnosti koji su se razvili u toku vremena i u vezi sa velikim promenama ljudskog nači­ na mišljenja. Ako se tačnije osmotri taj cilj. što se vide iznete na svetlost javnosti stvari. naravno. a njen raz­ vitak ne predstavlja ništa drugo. onda je on u osnovi korisnopoučan. tako reći utvara stvarnosti? I to je krajnja i najviša tačka neuspeha. tako reći. koje je ranije doba pripisivalo umetnosti. pošto je u naturalizmu do­ stigla svoju zrelost? Zamišljalo se da će umetnost na 101 . kao prikrivanje. ona akceptira suprotstavljanje umetnika i stvarnosti. sasvim dosled100 no. Ali konsekvencija. značaj umetnosti sastoji u jednoj svrsi. sada se i za posmatranje ukočila u nepromenljivim formama i kao pritiskujuća mora stegla razum i duh? Zar se život. u koji se umetnički obdaren čovek i data stvar­ nost stavljaju jedno nasuprot drugome. tako i za prirodu nje­ govog dela izražava se sad konačno i u dejstvima. najzad. ipak ne upravlja svoje protivrečje na onu bitnu pretpostavku. sad čine da čovek oseti taj pritisak i tu teskobu? Zar čovek nema utisak kao da se u takvoj umetnosti stvarnost. koje inače obično postoje skriveno pod izvesnim velom. Ako je umetnost stajala u službi lepote i idea­ la. kao ulepšavanje. mučno otrežnjenje posle svih onih uz­ višenih svrha. kroz koji je pro­ šlo shvatanje umetničke delatnosti. Vidimo u kakav se splet neizbežnih posledica umet­ nost zapliće kada se sprovede jedan princip. onda su tako pomenuta (skoro sva dejstva vredna pomena koja naturalistička umetnost može vršiti na publiku. ruci koja secira i ne bulji li u nas. Nepromenljivu osnovu celog razvitka. Ona mlađa škola. Ma kako oni mogli biti raznoliki. kako za delatnost umetnika. ona čak ne uspeva ni da je izbavi starih okova. Time što umetničko prikazi­ vanje. stoji stvar sa velikom svrhom. jedna stvar­ nost koja ipak nije stvarnost. ne štiti ga od toga da on sam pred­ stavlja kao sliku stvarnosti nešto što je ipak samo falsifikovanje stvarnosti.se postepeno upotpunjuje. ko izvesnu pažnju pokloni onim modernim naturalističkim delima mora osetiti da je pretendovano izbavljenje umetnosti od prirode i života u slobodu. Ne uzimajući u obzir to što ona stavlja umetnost u novi jaram. najpre ne ubija da ne bi utekao ispitivačkom oku. Ako se tome doda izvesno bezazleno zadovoljstvo. to on ipak ne izgleda nemoguć da se za konačno vreme ćela oblast postojećeg izrazi u njenom pravom i stvarnom liku. iz tih umetničkih tvorevina. do postepeno ostvare­ nje jednlog datog zadatka. To što nova škola obećava nije postignuto ni na koji način. No kako. Onda se. koja. do da nje­ na dostignuća postanu mučna i strašna. koja tako sebi pridaje ugled osvajača sveta. ona nastupa na strani onih koji suštinu umetničke delatnosti vide u pri­ kazivanju stvarnosti. da u umetničkom prikazivanju ništa drugo ne treba da se pojavi do ono što je zaista stvarno. a ne u njenom preoblikovanju.

čija se slika u njemu pojavljuje. kojoj nije bilo potrebno opravdanje. on je ipak. naime. koji je naučni duh odavno morao savladati da bi uopšte bio moguć napredak u saznanju. iz koje se moderni naturalizam istovremeno može objasniti i po­ biti. kojim je najavila kao da je već pronađen pravi umetnički princip. kao i publici koja nema svog suda. da se tražena istina pre svega pronađe. kao ogledalo pre­ ma predmetu. No sad nastupa jedna škola. Njegov umetnički princip je skoro detinjasto stanovište. šta je istina ne važi samo za oblast filosofskog saznanja. u kome je ona držana pod vlašću starijih estetičkih teorija. da bi je odmah gurnuo u novi dogmatički dremež? Odlučna prekretnica za duh koji teži saznanju na­ stupa u onome trenutku kada se dubljem razmišljanju otkriva kao varljivi privid stvarnost koja je. da će tako reći jednom zauvek pravi lik stvari i procesa položiti u neprolazne i nepromenljive slike. da se za čoveka koji umet­ nički stvara morao tražiti potpuno drugi zadatak. ono važi i za oblast umetničkog oblikovanja. ali koji se pokazuje kao pot­ puno nedovoljan i sasvim neodrživ tamo gde čovek preduzme da sa površine života zaroni u dubine posmatranja i istraživanja. opremljena apsolutnom realnošću. snabdevene sa svom pozitivnošću koja im stoji na raspolaganju: neće li to. To je tačka. dok se sve što se može nazvati saznanje posmatralo tako isključivo kao zadatak mislećeg čoveka. na kome neumorno rade istraži­ vačke snage čoveka. taj moderni umetnički naturalizam ne predstavlja mno­ go više od karikature modernog naučnog duha. na izgled. oduvek ostao neiskorišćen za ispitivanje suštine umetničke delatnosti. Šta to vredi kad on preduzme da umetnost probudi iz dogmatičkog dremeža. Neće se samo mislećem čoveku uvek iznova nametati prastara mudrost da je postojeće upravo' nepostojeće. predrasude. da umetničku delatnost prikaže kao da se nalazi u službi istog zadatka. no pomoćno sredstvo prosvećivanja? Jer zabluda i obma­ na nisu nikada opasniji i moćniji do onda kada nastu­ paju sa pretenzijom da prikazuju konačno nađenu. na kome se nalazi 102 naučni duh. čovečanstvu poklonjeno blago prividne istine pre biti smetnja. kada se otvara uvid da ljudska moć saznanja ne stoji nasuprot jednom od njega nezavisnom spoljašnjem svetu. Pošto su sva do­ sadašnja shvatanja o suštini umetničke delatnosti bila odgovori na pitanje šta bi se sa stvarnošću moralo zbiti da bi se ona uzdigla do umetnosti. Da je moderna naturalistička škola u svojoj borbi. umesto suviše glasnog i preteranog zahteva. morala dokazati nešto skromnije. u kome se ono obično jedino postavlja. jednog duhovnog zbivanja. koja tvrdi kako čini taj veliki korak. usled jedne osobene ograničenosti. do jedan sasvim naivni realizam tre­ ba učiniti stožerom umetničke delatnosti. defi­ nitivnu istinu. protiv zloupotre­ ba. To je moglo biti objašnjivo sve dotle dok se nije shvatilo da umetnička delatnost uopšte radi na jednom i istom velikom zadatku sa naučnom delatnošću. da li je uopšte opravdano govoriti o stvarnosti koja je umetniku data kao predmet njegove delatnosti. protivrečje protiv tih shvatanja moralo je poći od novoga pitanja. da će postepeno konstatovati činjenicu sveta i života u sve opširnijim i vernijim slikama. to je ona. koji se neprekidno iznova stva­ ra. već da ono što nazivamo spoljašnjim svetom predstavlja večno promenljivi rezultat. On počiva na jednom pogledu. Pa ipak. Moderni naturalisti hvale se rado time što su oni u oblasti umetnosti predstavnici onog istog duha koji je u oblasti naučnog mišljenja postao vladajući. da bi se konačno ograničio na ubeđenje kako čovek nema drugog čvrstog tla pod sobom do svoju sop103 . Time što se tvrdi da se umetnost uzdiže na nivo. koje je moglo steći svoj sadašnji značaj samo zahvaljujući prekomernom uzdizanju njegovih zastupnika. kako je mogućno da se taj zada­ tak sasvim površno shvati kao što se to zaista dogodilo kod onih modernih naturalista? Pitanje. ona se zasniva na jednom pogledu. koji za­ čelo može biti dovoljan tamo gde je u pitanju obična svest svakidašnjeg života. neće se samo filosof naći u položaju da u nastojanju da shvati realnu osnovu stvari bude gonjen od pribežišta do pribežišta.stazama naturalizma napredovati sve dalje i dalje. Ma kako da je taj uvid bio plodan za razvitak ljudskog saznanja. ali dublje nastojanje. zablude istovremeno htela da stekne slavu što započinje stvarni napredak. Ništa drugo.

prikazuje u samoj sebi proces koji je dospeo do slobode. Ne treba zazira­ ti od toga da se razumevanje delatnosti umetnika tra­ ži na osnovi uvida. tako reći. No. Kao da se onaj proces zbiva u izvesnoj ravnomernosti. u koju on nastoji dovesti stvari. tako reći. pojmiće. Kao što naučni duh ne nalazi istinu. oblikuju. I ma kako čudesno svet okruživao čoveka. Tu ona oseća u strasnom uzbu­ đenju hiljade i hiljade utisaka koji se neprekidno po­ navljaju. da postane jedno sa njim. već. čiji svaki deo ima isto obeležje i svako ga prepoznaje i priznaje. da mu istina može izrasti samo iz tla stvarno­ sti. brka sa pravom naučnošću. ali će on u isti mah uvideti da se njegova delatnost ne može pozi­ vati ni na koju drugu stvarnost. koja joj je na­ metnuta. odre104 đen kapital predstava. Ona oseća prinudu. počinjući od istih početaka. do mnogostruko promenljive određenosti i punoće pojava. priznaje da ljudski duh ne nalazi. do na onu koju ona sama u svojim tvorevinama proizvodi. ipak vlada izvesna ograničena saglasnost o onome šta ljudi poseduju kao stvarnost. već stva­ ra ono što treba nazvati istinom u filosofskom. ako ne teži ni za čim drugim. tako isto se često smatra umetničkim nastojanjem to što se samo sred­ stva umetnosti primenjuju na spoljašnji način. koja služi očuvanju onoga što je stekao duh koji na­ preduje. kada se oseća zatvorenom u stvarnosti banal­ ne svesti. neshvaćene obrazine. sjedinjuju. Svim svojim sposob­ nostima probija se ka svetu. kojom se oseća odvojen pd sveta. po kojima se obično prosuđuje samo saznajna delatnost čoveka. No njoj izgle­ da da je ta podela ukinuta. Spoljašnja blizina. tako se ni umetnički duh ne srne baviti time da prikazuje ono što je dato. Po njemu umetnik. ukoliko mu ona kao prinuda ne dopire do svesti. što je u opštoj svesti odavno do­ bilo gotov lik. koja je zapala u naviku i lObamrlost. ona se. doduše. da bi se nešto izvelo u slici. No ona ne podleže toj prinudi. otrgnutih svetlosti svesti. ko se raduje tome da ih potraži i ima hrabrosti da ih izgovori. istovremeno umetnik želi ograničiti na is­ kustvenu oblast koja mu pristupa gotova. koja je dostupna njegovom iskustvu. protiče istim staza­ ma i vodi istim rezultatima. u kome se razvija stvarnost za čoveka. Ako želimo da živo predstavimo sebi u svesti raz­ liku koja odvaja onaj tobožnji realizam od pravog umetničkog realizma. Ona napušta stanovište naspram svetu i loseća samu sebe kao sastojak toga sveta. za koje su njeni čulni organi otvoreni. ne može ukloniti unut­ rašnju distanoiju. Sa tog stanovišta on pristupa posmatranju i reprodukciji stvarnosti. da je preko­ račuje ako se ne ograničava na to da bude hladni posmatrač i slikar onog što običnoj svesti izgleda istinito i stvarno. a njegova spretnost usavršiti. No zaista umetnički obdarenoj prirodi svet nije ona slikovnica kakav se on čini banalnoj svesti. susreću. Kao ukočen po­ javljuje se proces. kojim svi ravnomerno upravljaju. kao što se često puka učenost. čiji se počeci gube u tamnoj (ob­ lasti čulnog osećanja i koje se razvija i širi iz početaka. sređuju. do da u svojoj tvorevini shvati istinu o prirodi i životu. u kome se uzdiže spoljašnji svet pred ljudskom svešću. Ono što nju okružuje izgleda joj kao beživotne. u kojima svi učestvuju. čovek koji umetnički oblikuje. doduše. da je pala pregrada koja ju je od sveta razlučivala kao nešto tuđe.stvenu neumornu duhovnu delatnost. To je svet na koji svaki moderni naturalizam smat­ ra da je upućen. od samog početka. htela bi da ga shvati. Ona za to 105 . onda moramo držati prezentnim to da sva stvarnost nije ništa drugo do relativni rezultat čulno-duhovnog zbivanja. naravno. Njegova delatnost se sastoji u opisivanju i prikazivanju stvari i procesa koji svakome stoje na raspolaganju. ukoliko je uopšte kadar da se probije kroz površinu. tako reći. do onu koja joj je tradirana. stoji nasuprot svetu. Vrlo je neopravdano da. u kojoj se haotično oscilirajući odvojeni elemen­ ti. čije tačnije ili manje tačno poznavanje čini kod mnogih ljudi svu razliku u obdarenju. od koje se on utoliko manje oslobađa. Njegov raz­ vitak ograničava se na to da se njegov pogled može izo­ štriti. nepromenljive i vrše prinudu nad njim. u nauč­ nom smislu. Stvoren je. koja sadrži svu istinu što za njega može doći u obzir. Kobna je zabluda misliti da umetnik napušta istinu. Tvorevine koje nastaju u čoveku i zahvaljujući čoveku nastupaju prema njemu kao od nje­ ga nezavisne. svodi na svet time što sebi izgleda samo kao tačka. ukoliko ona sa tim ne povezuje nikakvu drugu svest. kao da on. ako se.

usamljeni lik. što se u svim pravcima ras­ pada i raspršuje. od duhov­ ne delatnosti onog ko sam sebe oseća kao nužni uslov za opstanak sveta. već predstavlja jednu duhovnu tvorevinu. u tvorevina107 . oni to čine iz najin­ timnijeg ubeđenja da to upravo nije stvarnost što im drugi pokazuju. već i da najjednosta­ vniji opažaj. uređuje i prinuđuje na trajanje. shvaćena stvarnost. ako oni razbijaju teskobu stvarnosti. pred­ stavljaju više apstrakcije razuma. koji može dati izvesnost.or saznanja.ne zna kao za istinu. tu se pojavljuju prijemčive. kojim bismo mogli meriti umetnika? Smemo li uzeti kao uzor mali stepen ja­ snoće. Tamo gde plitke i ograničene glave nisu u stanju da se uzdignu iz tupe navike. Reč je nemoćna da taj proces naslika. to se sve više ume­ tnik uzdiže iz zbrkanosti. oni ne misle da moraju napustiti svet stvar­ nosti da bi mogli zadovoljiti svoju potrebu za rašćenjem i slobodom. u kojoj on stvarnost. Ako sada mislimo da nikakva misaona delatnost ne može dati saznanje bez čulnog opažaja. mo­ ramo uz ruku umetnika nastojati da napustimo pritiskujuću i mutnu teskobu sopstvene svesti. to smo na drugoj strani. za nju predstavlja jedan unutrašnji doživljaj da je ono odvajanje sveta i individuuma samo varljivi privid i da svet uvek iznova nastaje u individuumu. kao što su sile i zakoni. onda on ipak. No stvar ne stoji drugačije ni sa delatnošću umetnika. sav dalji razvitak umetničke delatnosti počiva na daljem razvijanju onih prvih duhovnih tvo­ revina. Postepeno joj je čulnost stupala uz bok kao prvi podređeni. Oni zapažaju da stvarnost. ni na ka­ kvu pojavu sa kojima bi se moglo uporediti. mali obim do koga smo razvili sopstveni opažaj prirode i života. koja iščezava pred njihovim pogledima. ne­ razvijena svest veruje da vidi izmišljeni svet. u kome bismo mogli verovati da samo pri­ mamo materijal za operacije misaone delatnosti. bo­ gate i snažne prirode sa novim sposobnostima i novim zahtevima. oni to čine sa svešću o snazi koja omo­ gućuje da u njihovom pogledu i njihovom duhu nasta­ ne svet u sasvim drugoj i novoj punoći. Prvi pokušaj da se domognemo stvarnosti u njenim najjednostavnijim formama i procesima vodi ka nekom duhovnom rezul­ tatu. takođe. Sav napredak. Jedno starije filosofsko ubeđenje smatralo je samo misaonu delatnost kao onaj saznajni izvor. i što su više te duhovne forme do kojih se oblikovanjem uzdiže čulni materijal. Ta razlika postoji kako u naučnoj delatnosti. I umetnik se uzdiže od apstrakcije do apstrakcije. napredovali do ubeđenja 106 da se u svakom čulnom opažaju već sadrži neka duhov­ na delatnost. u ko­ joj ih čvrsto drži navika i tradicija. u kome se prikazuje nađena. Ako. Gde nam je to merilo. koja se nameće njenom razumu. nameću mu nove okove. u kojima se izgleda stvarnost zaista otkriva u svo­ joj najintimnijoj suštini. ono što pesnik slika. tako i u umetničkoj. ne mogu drugačije ukrotiti do u njihovoj sopstvenoj duhovnoj delatnosti koja se poja­ čava ka sve razvijenijem izražaju. određene i trajne stvarnosti. No onaj ko ga je jednom shvatio. Znamo da ne samo najviše forme izvesnosti. zbog neistine. sabira. što stoji prema njemu. za umetnički duh. Tako podjednako nemaju pravo oni koji tvrde da umetnik samo onda ostaje u granicama stvarnosti i is­ tine ako njegove tvorevine ropski verno izražavaju ono što predstavlja stvarnost u prosečnoj svesti mnoštva kao ni oni koji umetnika izbacuju iz granica stvarnosti i. verujući da ga oslobađaju. što likovni ume­ tnik prikazuje nije nalik ni na kakvo zbivanje. tu se razlučuje ta zai­ sta značajna duhovna delatnost od običnog duhovnog rada svakodnevne potrebe. ako u njoj niža. to onda zbog toga ipak ne bismo mogli polagati pravo na to da umetnika okrivimo zbog napuštanja stvarnosti. letimičnosti opažaja do jasne. U toj stvarnosti ne susrećemo više pojedinačni slu­ čaj. da bismo po tome prosuđivali istini­ tost one proširene i razvijene slike sveta? Naprotiv. predstavlja nužnu formu. a zatim kao potpuno ravnopravni izv. moramo svo­ ju sopstvenu svest proširiti i pojačati do svesti o svetu koja je smeštena u velikim delima pesnika. ona ga može samo nagovestiti. jasnoći i odre­ đenosti. prolazni proces. u ko­ joj se za njega sažima sva ogromna oblast života i pri­ rode. neodređenosti. dakle. koje se izražavaju u svojim umetničkim obliko­ vanjima. u kojima je umetnički duh najpre stekao izve­ snost stvarnosti. u stanju je da uvidi neizmernu razliku koja odvaja duho­ vnu delatnost onoga ko svet posmatra kao objekt sa­ znanja i prikazivanja.

morali bismo im se suprotsta­ viti čim uvidimo da velika reč istine za njih ima samo jedan nerazvijen i pogrešan smisao. onda se time sudi i o vrednosti 108 njenih dostignuća. ona donosi sa sobom učenje.ma slikara i vajara. Sa njim bi trebalo da započne jedno sasvim novo doba za ume­ tnost. teži ka slobodnom izražaju sama sebe. a onda će se o ovom najnovijem naturalizmu. I već nastajanje tih najnovijih umetničkih dela pokazalo je da se u njima ne najavljuje ne­ ki novi duh. prin­ cip produkcije stvarnosti. u njemu i zahvaljujući njemu trebalo bi da je umetnost prvi put. Samo tako umetnost ne ide ni za kakvim drugim zako­ nom. Umetnost je sta­ ra i ima dugu istoriju. Tako sav napredak u saznanju suštine umetnosti počiva na razvitku pojma umetničke istine. Jer sva prava umetnost — a samo to je bitno u njoj sažima u najvišoj du­ hovnoj preradi ogromno obilje iskustava. ali sada za sva vremena. ako želi da prati pravog umetnika na njegovim putevima. nema dvo­ smisleni poziv da se spušta iz nekog basnoslovnog car­ stva. ali da ona. u kojima se izvr­ sne individue uzdižu do slobode uspeha iz nižih sfera ograničenog i pogrešno vođenog nastojanja. koji na nju vrši kratkovida pretpostavka uzora stvarnosti što stoji naspram nje. najzad. da se u njima pojavljuju čitavi bes­ konačni nizovi životnih formi i životnih procesa. njoj proizvoljno nametnutim zadacima. kao što nikada neće biti mogućno da se snaga duha učini trajnim i opštim posedom ljudskog roda. U njoj. to umetnička delatnost pada natrag u sve one zablude. I za umetnost će se vra­ titi vremena kakva su bila. kome sleduje. pronašla svoj pravi zadatak. a ako se nje­ ne tvorevine nazovu tipičnim. To je sta­ rački mudra produkcija. . i njegovi zahtevi lako mogu svesti na njihovu pravu vrednost. onda izgleda da je rešenje tog spora jedino mogućno na taj način što će se na mesto ta dva principa postaviti treći. Samo nerazumnost jedne mlade. onda saznajemo da umetnost nije osuđena da se prikrada niskostima jedne stvarnosti koja pred­ stavlja stvarnost svih ljudi. pomoću kojih čovek ponajpre stiče stvarnost. Tako ćemo zapaziti da čovek ne mora napuštati stvarnost. takođe. do za onim njene najintimnije i najsopstvenije prirode. kao i u svim oblastima duhovne delatnosti. ko­ ji tako pretenciozno nastupa i prsi se kao da je epoha­ lan. Nije to mlada­ lački snažan poriv koji. pozvan na veliku karijeru. No ako se pokaže da ona mlada škola ide za jednim pogrešnim pogledom. Nedostaje li ta snaga. već da uiopšte samo onda može pretendovati na njeno razumevanje ako u njenim delima i zahvaljujući njima tek nauči da saznaje i ra­ zume stvarnost i samo stvarnost. ne­ zrele generacije može objasniti takvo preuzdizanje nad težnjama. ne brinući se ni za kakvu teo­ riju. Samo tako shvaćena umetnička delatnost je zaista slobodna. nad dostignućima prošlosti. od davnina sporila o pravo da budu pravi izraz suštine umetničke delatnosti. samo tako se ona pojavljuje izbavljena kako od pritiska. Veliki umetnici će se odupreti. Ali samo snazi svojstvena je sloboda. Ako su se dva velika principa. Ako stvari stoje tako sa načelima i dostignućima modernog naturalizma. koje na­ staju i nestaju sve dok ima ljudi. da bi izbavila čoveka od stvarnosti. dolaze vremena. to onda nema nikakav drugi smisao do taj. princip podražavanja i princip preobražavanja stvarnosti. uzdi­ gnutih do svetlosti razumljivosti i jasnoće. Jer umetnost nije ništa drugo do jedno od onih sredstava. govoriti kao o jednoj od mnogih zabluda. tako i od služe­ nja svim tuđim. koji umetničkoj delatnosti žele name­ tnuti proizvoljan jaram. a dela su u osnovi samo primeri za po­ stavljenu teoriju. ko­ je se isto tako ne mogu zauvek savladati. Ako idemo za tom slobodnom igrom umetničkih snaga. Morali bi­ smo stajati na strani modernih naturalista u njihovoj borbi protiv onih. onda se.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->