PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

PRO FORMA KURSUS
Kursus Wajib

WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Berkuat kuasa mulai Januari 2007

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 )

muzik dan pergerakan dalam pelbagai mata pelajaran yang lain Mengamalkan nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni 3. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. menjalankan aktiviti meneroka. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. expressing through arts. Sinopsis Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. implementing activities on knowing rhythm. colour and space as well as senses and arts. 5. exploring. expression. muzik dan pergerakan sebagai cara menghubungkaitkan pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Merancang. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. implementing and managing creative activities by Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) . ekspresi. application and management of creative activities that help stimulate imagination. 2. melaksanakan aktiviti mengenal irama.Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Seni Dalam Pendidikan – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Seni Dalam Pendidikan (Arts In Education) WAJ3107 3(2 + 1) 60 jam Bahasa Melayu Telah mengikuti kursus asas dalam Major Pertama/Kedua 1. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. Menghuraikan peranan Seni Dalam Pendidikan Menjelaskan konsep asas dalam seni visual. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. knowledge and basic skills in arts in primary school. warna dan ruang serta deria dan seni. 4. inkuiri dan kecerdasan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran. mengalami dan mengekspresi yang melibatkan kepekaan deria kanak-kanak Mengaplikasikan aktiviti seni visual. mereka bentuk dan melaksanakan aktiviti meneroka. experiencing. inquiry and multiple intelligences in teaching and learning.

kreatif dan menyeronokkan • Irama. ekspresi dan kreativiti − Pembelajaran yang optimum. Tajuk 1 Kandungan Teori Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan • Konsep. rohani. matlamat. sosial. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. Latar Belakang dan Kepentingan Seni Dalam Pendidikan − Konsep. menyeronokkan − Unsur-unsur kebudayaan dalam pendidikan • Kanak-kanak dan Seni 2 jam Jam 7 − Keperluan dan keinginan asas kanakkanak dan remaja dari segi jasmani. emosi. warna dan ruang dalam Seni. • Deria dan Seni Perkembangan kepekaan deria kanak-kanak Kepentingan kepekaan deria dalam proses pengajaran dan pembelajaran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) . objektif Seni Dalam Pendidikan untuk guru sekolah rendah − Perkembangan teori pembelajaran dan isu berkaitan − Kepentingan imaginasi. intelek.integrating music. estetik (JERISE) − Seni dan perkembangan JERISE kanakkanak mengikut tahap − Mengenal konsep aktiviti motivasi pembelajaran mengikut tahap perkembangan JERISE − Mengenal konsep aktiviti untuk melibatkan murid secara aktif. bersepadu. emosi. Warna dan Ruang − Menyepadukan irama.

Tajuk 2 Kandungan Pendedahan kepada Pengetahuan dan Kemahiran Asas dalam Seni Peringkat Sekolah Rendah • Seni Visual Jam 15 − − − • Pengenalan kepada konsep asas seni visual Pengenalan kepada Asas Seni Reka Pengenalan kepada bidang seni visual di sekolah rendah Seni Muzik Pengenalan kepada pengetahuan asas konsep muzik − Pengenalan kepada kemahiran muzik asas melalui aktiviti − Pengenalan kepada kepentingan muzik di sekolah rendah Pergerakan − Pengenalan kepada konsep pergerakan − Pendedahan kepada kemahiran asas pergerakan Pengenalan kepada asas pergerakan di sekolah rendah − Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) .

Melaksanakan aktiviti mengenal irama. proses dan strategi pelbagai mata pelajaran •Pendedahan kepada Tema dan Penghubungkaitan − Pilihan dan penentuan tema − Kebaikan dan kelemahan tema •Penghubungkaitan di antara seni visual. warna 30 6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) . Muzik dan Pergerakan dalam persediaan mengajar bagi mata pelajaran seperti: − Matematik atau Sains − Bahasa − Pendidikan Islam − Pendidikan Moral − − − − − Kajian Tempatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kemahiran Hidup Pemulihan & Pengayaan Pendidikan Khas dan Masalah Pembelajaran Jumlah 1 1. muzik dan pergerakan dengan mata pelajaran lain − Konsep penghubungkaitan semua benda − Peranan dan kelebihan penghubungkaitan • Penghubungkaitan Seni Visual.Tajuk 3 Kandungan Aplikasi dan Pengurusan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Jam 8 •Pendedahan kepada konsep integrasi − Konsep dan pelbagai makna integrasi − Isu dan cabaran integrasi − Integrasi isi kandungan unit. 2. pelbagai kemahiran. Amali 3.

irama melalui muzik. muzik dan pergerakan 9 • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) .Tajuk Kandungan dan ruang serta deria dan seni Jam • • Mejalankan aktiviti meneroka yang melibatkan irama. memperoleh pengalaman dan mengekspresi melalui seni •Meneroka − Meneroka alat dan bahan − Meneroka idea dan isi kandungan − Meneroka cara pengelolaan. • Menjalankan aktiviti kreatif yang mengaplikasi irama. warna dan ruang secara bersepadu •Menjalankan aktiviti kepekaan deria dan seni. idea. − Aktiviti seni visual. 2 Menjalankan aktiviti meneroka. visual dan pergerakan − Menulis refleksi dan merekod gerakbalas diri dalam proses memperoleh pengalaman Ekspresi − Meluahkan perasaan melalui ekspresi mud. maklumat yang berbeza melalui aktiviti kreatif seni visual. olahan dan manipulasi • Memperoleh Pengalaman − Mengaplikasikan pelbagai strategi dan aktiviti mudah untuk memperoleh pengalaman − Memperoleh pengalaman pelbagai arah dan jarak menggunakan muzik. visual dan pergerakan − Memperoleh pengalaman corak. muzik dan pergerakan untuk meningkatkan kepekaan deria. warna dan ruang Menjalankan aktiviti kreatif yang menggunakan irama. warna dan ruang untuk tujuan ekspresi dan penyampaian idea dan maklumat.

muzik dan pergerakan untuk tujuan ekspresi dan komunikasi − Membincangkan gerakbalas. Jam Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) . perasaan diri terhadap pelbagai bentuk ekspresi dan menghubungkaitkan dengan isi pelajaran 4.Tajuk Kandungan − Menghuraikan sifat kesan yang ekspresif dalam aktiviti seni visual. muzik dan pergerakan − Menggunakan aktiviti kreatif seni visual.

pengukuhan. pengayaan dan pemulihan • Mengaplikasi aktiviti kreatif seni visual.Tajuk 3 Kandungan Melaksanakan dan Mengurusan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran • Memilih tema mengikut hasil pembelajaran. fasilitasi. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui pengajaran mikro dalam mata pelajaran seperti: − Matematik atau Sains − Bahasa − Pengetahuan Agama Islam − Pendidikan Moral − Kajian Tempatan − Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan − Kemahiran Hidup − Pemulihan & Pengayaan − Pendidikan Khas dan Masalah Pembelajaran Jumlah Jumlah Keseluruhan Kerja Kursus 30 60 60% Pentaksiran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) . penyampaian. kemahiran mata pelajaran. motivasi. minat dan latar belakang murid Jam 15 • Menguruskan jadual dan masa untuk berkolaborasi dengan tenaga pakar pelbagai mata pelajaran • • Menyelesaikan masalah kefahaman antara pelbagai mata pelajaran Menyediakan contoh aktiviti secara kolaboratif untuk mengaplikasi strategi dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai hasil pembelajaran Melaksanakan aktiviti bersepadu untuk tujuan penglibatan. tahap.

Peperiksaan Akhir 40% Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) .

Pahang: PTS Professional Publishing Sdn. J. lagu & puisi. NY: Thomson Delmar Learning. Permainan.(1982). Integrating music into the classroom.Rujukan Asas Isbell. How to foster creativity in all children. Pica.J. R. (2002). Creative and mental growth. W. W. (2000). and brain : a cognitive approach to creativity.L. NY:Basic Books Inc. NY: Thomson Delmar Learning. NY. Salmah. P. IL:America Master Teacher Programme Dauer. (1991). Pergerakan kreatif dan pendidikan. Bhd.E. (1986). activities & theory. H. Experiences in movement with music. V. P. Creativity and the arts with young children. New York: Macmillan Publishing Company. Menon. Bhd. mind. Illinois: IRI/ Skylight Publishing Inc. Bentong. C.P. (1994). Flo Enterprise Sdn. Gardner. Fogarty. California:Wadsworth Publishing Co. & Raines. M. Rujukan Tambahan Anderson. N. V. (1989). and Brittain. R. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) . & Lawrence. Integrate the currricula. & Pangrazi. Mayesky.(2003).M. (2005). (1991). Macmillan. Dynamic physical education for elementary school children. Art. R. Lowenfeld. S. NY:Thomson Delmar Learning. Belmont.A. Ayob (1998). Teaching children movement concept and skills. Buschner. R.